Sunteți pe pagina 1din 2

Condiţiile şi termenele de acordate a creditelor pentru Tinerii Antreprenori în cadrul Proiectului IFAD V

   

Condiţii şi termene

Beneficiari eligibili

 

Întreprinderile fondate şi administrate de tinerii antreprenori, cetăţeni ai RM, ce au vîrsta, la momentul aplicării, cuprinsă între 18 şi 30 ani inclusiv, şi care corespund următoarelor cerinţe:

Întreprinderea este înregistrată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, sub orice formă

organizatorico-juridică, şi dispune de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurarea activităţii de afacerii;

menţine evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;

corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM;

corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a

influenţei asupra mediului înconjurător

Nu vor fi eligibile pentru finanţare întreprinderile:

ce vor înregistra restanţe la plaţile scadente faţă de instituţiile financiar bancare sau datorii la bugetul public naţional;

i.

ii. ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;

iii. ce au beneficiat sau are unul din fondatori /administratori beneficiar al PNAET, PARE 1+1, PASET 1, PASET 2;

iv. ce solicită finanţare pentru implementarea unui proiect investiţional comun cu un alt agent economic;

 

Activităţi cu profil agricol

Activităţi eligibile

i. producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);

ii. producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);

iii. producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;

iv. sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);

v. construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;

vi. agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).

 

i. refinanţarea datoriilor existente;

Activităţi ne-eligibile

ii. plata taxelor şi a impozitelor;

iii. construcţia caselor de locuit;

iv. procurarea sau arenda pămîntului;

v. producerea băuturilor alcoolice;

vi. procurarea sau arenda imobilului existent de producere/păstrare;

vii. activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor;

viii. procurarea materialelor de construcţii, utilajului, echipamentului, maşinelor agricole şi a construcţiilor de sere (inclusiv a pieselor metalice) de mîna a doua (foste în expluatare).

Termenul creditului (perioada de graţie)

≤ 5ani, inclusiv perioada de graţie ≤ 2ani (pentru a fi eligibil la grant creditul va fi solicitat pe un termen minim de 36 luni, inclusiv perioada de graţie de 12 luni).

≤ 8 ani, inclusiv perioada de graţie ≤ 4 ani - înfiinţarea plantaţii multianuale (pentru a fi eligibil la grant creditul va fi solicitat pe un termen minim de 48 luni, inclusiv perioada de graţie de 24 luni)).

Suma maximă a creditului

≤ 300,000 MDL, inclusiv cu o porţiune de grant în mărime de 40% din suma maximă solicitată.

În caz de rambursare anticipată (înainte de termenul minim), întîrzieri de plaţi în termen cu mai mult de 5 zile lucrătoare sau utilizării incorecte a mijloacelor creditului, beneficiarii vor rambursa integral porţiunea de grant.

Valuta creditului

MDL (lei moldoveneşti)

Rata bobînzii

este flotantă şi se revizuie în funcţie de fluctuaţia ratei de bază a BNM

din 01.08.2013 egală cu 8,0% anual

Dobînda va fi calculată şi achitată doar pentru porţiunea de credit din suma solicitată (adică pentru 60%).

Contribuţia

beneficiarului

≥ 10% -mijloace băneşti din costul total al investiţiei

(mijloacele băneşti ce vor fi achtate pentru salarii, taxe şi impozite, servicii aferente investiţiei)

Asigurarea creditului (gajul)

Gajul urmează a fi solicitat doar pentru porţiunea de credit (60% din suma solicitată)

Condiţii de utilizare a creditului

Mijloacele eliberate vor fi utilizate doar pentru procurarea mijloacelor fixe. Toate bunurile procurate din mijloacele creditului vor fi noi Capitalul circulant nu este eligibil pentru finanţare.