P. 1
ALBERT CAMUS - CARNETE.pdf

ALBERT CAMUS - CARNETE.pdf

|Views: 7|Likes:
Published by Gusan Artiom
asd
asd

More info:

Published by: Gusan Artiom on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

Sections

  • CAIETULI
  • CAIETULALII-LEA
  • CAIETULALIII-LEA
  • CAIETULALIV-LEA
  • CAIETULALV-LEA
  • CAIETULAL-VI-LEA
  • CAIETULALVII-LEA
  • CAIETULALVIII-LEA
  • CAIETULALIX-LEA

carnete_Camus.

qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 1

biblioteca rao

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 2

Albert Camus

CARNETE
Traducere din limba francez\ Micaela Ghi]escu

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 4

RAO International Publishing Company Grupul Editorial RAO C.P. 2-124 Bucure[ti, ROMÂNIA ALBERT CAMUS Carnets I mai 1935–février 1942 © 1962 Éditions Gallimard Carnets II janvier 1942–mars 1951 ©1964 Éditions Gallimard Carnets III mars 1951–décembre 1959 © 1989 Éditions Gallimard Coperta colec]iei DONE STAN Pe copert\ SALVADOR DALI Natura moart\ sub clar de lun\ (detaliu) Edi]ia I © RAO International Publishing Company, 2002 pentru versiunea `n limba român\ Tiparul executat de R.A. „Monitorul Oficial“ Bucure[ti, România 2002 ISBN 973-576-407-5

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 6

NOT| ASUPRA EDI}IEI
Con]inutul volumului de fa]\ este alc\tuit din însemn\rile pe care Albert Camus le-a f\cut din 1935 pîn\ la moartea sa, `n 1959. F\r\ a fi un jurnal propriu-zis, acestea constituie o reflec]ie pe marginea operelor elaborate în aceast\ perioad\, a lecturilor f\cute, a unor evenimente politice etc. Comentariile de subsol, apar]inînd edi]iei franceze (Roger Quillot), întregesc imaginea scriitorului [i a gîndirii acestuia. Notele traduc\toarei poart\ men]iunea (n. tr.), iar cele ale redactorului (n. red.).

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 6

I CARNETE
mai 1935 – februarie 1942

dac\ mediul e altul. Opera e o m\rturisire. con[tiin]a înc\rcat\. este desigur prima formulare a eseului intitulat „~ntre da [i nu“. ~n acest caz anume. trebuie s\ depun m\rturie. . li se pare un dar firesc. provine recuno[tin]a [i. Manifest\rile acestei sensibilit\]i în cele mai diferite domenii se explic\ îndeajuns prin amintirea latent\. în care apare tema mamei (Str\inul. provine [i sim]\mîntul bog\]iilor pierdute. dac\ m\ uit bine. pentru cel care-[i d\ seama. N-am decît un lucru de spus. Un num\r de ani tr\i]i în mizerie s`nt suficien]i ca s\ construiasc\ o sensibilitate. d\ruit în plus fa]\ de ceea ce au. 1 Textul acesta. am atins mai mult ca sigur ceea ce mi se pare a fi sensul adev\rat al vie]ii. Con[tiin]a înc\rcat\ impune m\rturisirea. printre oameni umili sau vanito[i. Celor boga]i. Tot de aici. Pentru s\raci. Arta nu e totul pentru mine. M\car de ar fi un mijloc. [i prin compara]ie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 8 CAIETUL I mai 1935 – septembrie 1937 Mai ’35 Ceea ce vreau s\ spun: C\ po]i avea – f\r\ a fi romantic – nostalgia unei s\r\cii pierdute. cerul. din Fa]a [i reversul. Neîn]elegerea. deci. ~n aceast\ via]\ de s\r\cie.carnete_Camus. Operele de art\ nu vor fi niciodat\ suficiente. material al copil\riei (un clei care se lipe[te de suflet). sentimentul bizar pe care-l are fiul fa]\ de mama sa constituie întreaga lui sensibilitate1. Ciuma). cerul î[i recap\t\ caracterul de har infinit. De aici.

Lucru foarte rar. nici mai pu]in. Cealalt\: tuberculoz\ avansat\. Acelea[i – tuberculoasa pe moarte. Mama? Ultimul capitol: valoarea simbolic\ realizat\ prin nostalgia fiului??? * Grenier1: ne subestim\m întotdeauna. Nori negri. Atunci cealalt\. Cred c\ lumea s\racilor este una dintre rarele. Tot în sensul acesta. pîn\ acum. Experien]a nu este experimental\. îi repro[eaz\ c\ a abandonat-o. care este o insul\ în societate. Ceea ce ne salveaz\ de durerile noastre cele mai puternice e sim]\mîntul c\ s`ntem p\r\si]i [i singuri. O suferi. pe care o dovede[te. Nu o po]i provoca. care a fost profesorul de filosofie al lui Camus. a f\cut o c\l\torie în Fran]a ca s\ încerce o metod\ nou\ de tratament. Aparent. luîndu-i mîna: „Oh! O s\ facem împreun\ marea c\l\torie“. micile la[it\]i. considera]ia incon[tient\ acordat\ lumii celeilalte (a banilor). vorbindu-i de locuin]a medicului care se afl\ la doi pa[i. Tuberculoasa la c\p\tîiul prietenei sale. transparent\. ~n acest scop. sufer\ s-o vad\ vindecat\. Prezen]a ei este nepl\cut\ ochilor [i sufletului. Cartierul [i locuitorii lui. R\bd\m – mai degrab\ p\timim. Doar s\r\cie. totu[i nu destul de singuri ca s\ nu ne „ia în considera]ie“ „ceilal]i“ în nenorocirea noastr\. totul se complic\: 1) Un decor. ~n sensul acesta. nici mai mult. cealalt\ aproape vindecat\. îmi r\mînea ceva. Toate acestea ar trebui s\ fie exprimate prin intermediul mamei [i al fiului. delicat\. în general.carnete_Camus. * Z\d\rnicia cuvîntului „experien]\“. Nutrise speran]a nebuneasc\ de a nu muri singur\ – de a o trage dup\ sine pe prietena cea mai drag\. Cu pu]ine cheltuieli. . pe lîng\ prietenia dintre cei doi. Azi mi se pare c\ nu mai e nimic de sperat. Fiindc\ frumuse]ea e insuportabil\. – Vezi. Totu[i. Adieri fierbin]i. Dar una. chiar [i în timpul crizelor celor mai puternice. O dup\-amiaz\. {i faptul c\ o [tie îi umple prietena de o ur\ teribil\. fericirea nu e adeseori decît sim]\mîntul înduio[at al nenorocirii noastre. Aceasta: 1 Jean Grenier. Va muri singur\. eternitate a unui minut pe care am vrea totu[i s-o prelungim de-a lungul timpului. dac\ nu singura. * Se simte `n largul s\u în sinceritate. este expert. po]i s\ devii un Robinson. minutele de fericire s`nt uneori cele în care sim]\mîntul p\r\sirii noastre ne umple [i ne înal]\ într-o triste]e nesfîr[it\. ca [i ultima edi]ie a Insulelor de Jean Grenier. încît am impresia c\ n-am s\ m\ mai scol niciodat\. cu o str\fulgerare de bucurie s\lbatic\ în ochi. care se retrage în sine. Ne aduce la disperare. de nervi: o înviere este oricînd posibil\. Izbitor la cei s\raci – Dumnezeu a a[ezat bun\voin]a al\turi de disperare precum leacul al\turi de r\u. Dar în ce? * Dou\ prietene: ambele foarte bolnave. Imposibil s-o prive[ti. Orice practic\: cine iese din experien]\ nu e savant. 3) Rela]ia de la fiu la mam\. Celui care se cufund\ în ea trebuie s\-i spui „acolo“. * Important\ [i tema comediei. Prin precizare. S`nt atît de sleit\. Asta. Iar cealalt\ i-o repro[eaz\. De fapt. Nici o speran]\.“ Exact asta este. a exercitat asupra acestuia o puternic\ influen]\. 2) Mama [i ac]iunile ei. spre r\s\rit. * Cer prevestitor de furtun\ în august. „Trebuie s\ fim împin[i pîn\ la ultimele noastre limite. o fî[ie albastr\. Mai degrab\ r\bdare decît experien]\. boal\. Ce solu]ie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 10 10 ALBERT CAMUS CARNETE 11 Ceea ce mai conteaz\ s`nt ru[in\rile. O speran]\ de via]\ foarte tenace. dedica]ia din Fa]a [i reversul [i din „De[ertul“ (în Nunta). singur\tate: devenim con[tien]i de eternitatea noastr\.

simplu. Dac\ mai `ncerc vreo team\.. L\sa]i-i deci pe cei care vor s\ se despart\ de lume. Curînd. alte lucruri [i oamenii m\ vor acapara din nou. e pentru c\ simt cum îmi lunec\ printre degete aceast\ clip\ impalpabil\. Dup\-amiaz\ de ianuarie. Mai sus. ~mi pierd timpul toat\ ziua [i ceilal]i spun c\ s`nt foarte activ. Acum [tiu s\ le cer mai pu]in decît pot s\ dea: o tov\r\[ie f\r\ fraze mari. O adiere [i umbrele se anim\ pe perdea. prietenia. Refuza]i.B\user\ prea mult [i acum voiau s\ m\nînce.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 12 12 ALBERT CAMUS CARNETE 13 * Cînd eram tîn\r. Dar. M\ voi întreba dac\ ceva moare [i dac\ oamenii sufer\ din moment ce totul este scris pe fereastra peste care cerul î[i revars\ deplin\tatea. Glon]ul s-a înfipt în tîmpla dreapt\ a b\rbatului. Capul se r\sucise pe partea r\nit\ [i odihnea acum. Prizonier al cavernei. {i din toat\ aceast\ jubilare a v\zduhului care se simte afar\. soarele. Cine s`nt [i ce pot face altceva – decît s\ intru în jocul frunzi[ului [i al lumii. Cartea se deschide la o pagin\ drag\.. S\ fiu raza de soare în care mi se consum\ ]igara. Iar emo]iile. care era gravid\. {i cinci raze de soare ce revars\ cu r\bdare în înc\pere un parfum blond de ierburi uscate. Mai sus. tot frunzi[. Dar frigul se men]ine în str\fundurile v\zduhului. Nu m\ mai plîng din moment ce m\ privesc n\scîndu-m\. o singur\ umbr\. E suficient: aceast\ unic\ lic\rire n\scînd\ [i iat\-m\ n\p\dit de o bucurie nedeslu[it\ [i ame]itoare. ceream oamenilor mai mult decît puteau s\ dea: o prietenie continu\.carnete_Camus. mai degrab\. Beat de alcool [i de spaim\. Ast\zi e o halt\ [i inima mea se duce s\ se întîlneasc\ cu sine. Iar patronul. c\ldura [i frigul se simt foarte departe. pe mine m\ g\sesc în fundul universului. Fuseser\ da]i afar\. Dac\ încerc s\ ajung la mine. ceea ce conteaz\ e s\ fii adev\rat [i atunci totul se înscrie în asta. Pe mine. apoi s\ descopere soarele [i iat\ c\ din umbr\ se ive[te galbenul str\lucitor al glastrei cu mimoze. nu-i oare adev\rat c\ suf\r. prietenul începuse s\ danseze în jurul corpului celui c\zut. în acel ungher îndep\rtat al cartierului. insistaser\. Ce fad\ e ea ast\zi în prezen]a c\r]ii lumii. un tîn\r blond [i pl\pînd. a[a cum al]ii las\ o floare între pagini. semnalat\ printr-un trop\it înfundat [i un zgomot înv\lm\[it de voci. prelungile lunec\ri ude ale automobilelor. Pretutindeni o pelicul\ de soare gata s\ crape sub ap\sarea unghiei. Nor care trece [i clip\ ce p\le[te. {i eu m\ plimb. cînd. inundat\ de glorie sîngerînd\. pusese mîna pe o arm\ [i tr\sese. Dar era seara de revelion [i nu se mai g\seau locuri. S`nt fericit în lumea asta pentru c\ împ\r\]ia mea e din lumea asta. 1 Prim\ formulare a temelor din Fa]a [i reversul. din toat\ bucuria asta r\spîndit\ peste lume nu percep decît umbre de frunzi[ care d\n]uiesc pe perdelele albe. Dar l\sa]i-m\ s\ decupez acest minut din stofa timpului. Via]a e scurt\ [i e un p\cat s\-]i pierzi timpul. pentru moment. dar care îmbrac\ totul într-un surîs etern. o emo]ie permanent\. Ajunge ca un nor s\ acopere. s`nt singur în fa]a umbrei lumii. sosirea la intervale egale de timp a tramvaielor sonore [i luminate d\deau un relief nelini[titor acestei scene din alt\ lume: imagine dulceag\ [i st\ruitoare a cartierului cînd sfîr[itul zilei îi populeaz\ str\zile cu umbre. se ive[te uneori. adic\ aceast\ emo]ie extrem\ care m\ elibereaz\ de decor. o loviser\ cu picioarele pe patroan\. gesturile lor nobile î[i p\streaz\ în ochii mei întreaga valoare de miracol: un întreg efect al harului. lumina rar\ pe pavajul devenit lucios în urma ploilor recente. dar cine m\ mîngîie este un zeu. anonim\. Aventura era simpl\ [i avea s\ se încheie mîine printr-un articol în ziar. tocmai în str\fundurile aerului. în lumina ro[ie a unui glob de farmacie. ~n clipa aceea. * Ianuarie ’36 De la gr\dina asta aflat\ de partea cealalt\ a ferestrei nu v\d decît zidurile. Pot spune [i am s\ spun în curînd c\ ceea ce conteaz\ este s\ fii uman. Nu. Moartea mea mie însumi. * . Iar dac\ încerc s\ în]eleg [i s\ gust savoarea delicat\ care dest\inuie taina lumii. {i cele cîteva frunzi[uri peste care se prelinge lumina. Ei închid acolo o plimbare în care iubirea i-a atins u[or. blînde]ea [i pasiunea discret\ care respir\ în aer. E oare adev\rat c\ am suferit. m\ g\sesc tocmai în fundul acestei lumini1. [i c\ suferin]a asta m\ ame]e[te fiindc\ soarele [i umbrele. . precum boabele de argint-viu.

dar e suficient ca un m\slin s\ se înal]e în praful auriu. B 5 – Fuga (scrisoare). A 5 – Noapte în fa]a stelelor. Nu [tiu ce altceva a[ putea dori decît aceast\ prezen]\ continu\ a mea cu mine. . Socialism Achizi]ie [i realizare ~n fond: valorile eroice Partea a II-a1 A. ca s\ sim]i cum în tine se tope[te aceast\ `mpotrivire. Cap. {tiu c\ acum voi scrie. din fericire.: S\ taci. Tema condamnatului la moarte se va reg\si în Str\inul. * Nu gîndim decît `n imagini. Alger. Eternitatea e aici [i eu o a[teptam. * 1 Patrice este personajul principal din Moartea fericit\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 14 14 ALBERT CAMUS CARNETE 15 umanitatea [i simplitatea. Invita]ie. Soarele. A 1 – Casa în fa]a Lumii. Cap. Dar o voi spune în felul meu. II – Coborîrea din Casa în fa]a Lumii în port etc. S\ ac]ionezi.. B 2 – Lucienne î[i poveste[te infidelit\]ile. La fel se întîmpl\ [i cu mine. Trebuie s\ scriu a[a cum trebuie s\ înot. Cap. * Patrice1 î[i relateaz\ povestea de condamnat la moarte: „~l v\d pe omul acesta. s`nt suficiente cîteva plaje scînteietoare sub soarele dimine]ii. Dac\ vrei s\ fii filosof. . Dragostea de via]\. minciun\ ]esut\ din minciunile vie]ii lor. Cap. Catherine. Tinere]ea sa. fiindc\ mi-o cere corpul. Prezentare. scrie romane. I – Catherine.. Praga. trebuie s\ dea roade. Vine timpul cînd arborele. A 3 – Casa în fa]a Lumii. Cap.carnete_Camus. iar eu. publicat în 1971 (Gallimard). {i fiecare cuvînt pe care-l spune îmi strînge inima. ispr\vit în 1937. Gustul mor]ii [i al soarelui. A 2 – Casa în fa]a Lumii.. ~n trecut Cap.. Oamenii au t\cut. primul roman al lui Camus. 1 Plan pentru Moartea fericit\. E în mine. Cap. Dar cîntul lumii se înal]\. A 4 – Casa în fa]a Lumii. Devin con[tient de posibilit\]ile de care s`nt responsabil.. E viu [i respir\ o dat\ cu mine. [tiu c\ acum voi scrie. Fiecare minut de via]\ î[i poart\ în sine valoarea de miracol [i chipul de tinere]e ve[nic\. * Absurditate Joc gratuit For]\ [i bun\tate fere[te-te de vanitate dobînde[te perseveren]\ Luciditate Cap. Povestea condamnatului la moarte. îmi voi extrage scrierile. ~n prezent B. E în mine. Chiar [i din ceea ce va fi crud în ele. {i fiecare decep]ie din via]a lor creeaz\ o oper\ de art\. Trebuie s\ depun m\rturie. {i cînd s`nt eu mai adev\rat [i mai transparent decît atunci cînd s`nt lumea? Clip\ de adorabil\ t\cere. e bolnav. Cap. Fiecare iarn\ se încheie printr-o prim\var\. .“ Partea a III-a (totul la prezent) Cap. s`nt cople[it înainte de a fi dorit ceva. Leg\tur\ cu Lucienne. înl\n]uit în fundul cavernei. ~i trimit preotul ca s\-i sl\beasc\ zilnic rezisten]a. B 4 – Gelozie sexual\. Ciclul se va relua dup\ aceea. Acum pot vorbi.Nu voi spune altceva decît dragostea mea de a tr\i. Salzburg. R\ce[te. Dar eu. ~l v\d [i pe el tr\ind. Sfînt.{i acest altul care vrea s\-l fac\ s\ se supun\. B 1 – ~[i amintea. spune Patrice. aceea de a scrie.. Al]ii scriu datorit\ unor tenta]ii amînate. Te crezi izolat de lume. Nu s\ fiu fericit doresc eu acum. dup\ ce a suferit mult. ci doar s\ fiu con[tient. Se teme o dat\ cu mine. Cap. Mi-am g\sit adev\rata voca]ie.

. am g\sit eternitatea. Mergem s\ vedem un prieten mai în vîrst\ ca s\-i spunem tot. s\ nu jele[ti“ (n..qxd 12/12/02 4:31 PM Page 16 16 ALBERT CAMUS CARNETE 17 6 istorii: Istoria jocului str\lucitor. Valldemosa [i terasele. * S\ caut contactele. ce cuvînt distrat al unui prieten care-mi scap\ va veni s-o nimiceasc\: Non ridere. de limba noastr\ (un ziar fran]uzesc are o valoare inestimabil\.. cum s\ uit ochii [i vocea celor pe care-i iubesc? De fiecare dat\ mi se dau doar elementele unei prietenii. care este ca o [tiin]\ mai mare [i mai grav\. Vanitatea de a pretinde contrariul. o fric\ nedeslu[it\ ne cuprinde. niciodat\ prietenia. ne readuce la el. Toate contactele. Istoria cartierului s\rac. Istoria Casei în fa]a Lumii. dac\ prin cultur\ se în]elege exercitarea rostului nostru celui mai intim care este cel al eternit\]ii. Istoria coborîrii spre soare. Este faptul c\ la un moment dat. Vara trecut\ Ceea ce face pre]ul c\l\toriei e frica. L-a[ socoti mai curînd o ascez\. Cartier bogat (umbra [i femeile b\trîne). Pl\cerea ne îndep\rteaz\ de noi în[ine cum divertismentul lui Pascal îndep\rteaz\ de Dumnezeu. niciodat\ emo]ia. . Dar ce gre[eal\ [i ce disperare. {i eu însumi poate. C\l\torim pentru cultura noastr\. La Peña: fortifica]ii. Istoria condamnatului la moarte. Aceast\ infim\ în]elepciune pe care încerc s-o construiesc. Soller [i sudul. {i iat\-m\ mai singur [i mai golit. frînturile unei emo]ii. ~n acel moment. Un frig cu paiete galbene. Dac\ ne iese în cale o cascad\ de lumin\. Ar trebui s\ ]in un caiet despre vremea din fiecare zi. Istoria geloziei sexuale.. * 13 februarie ’36 Cer oamenilor mai mult decît pot s\-mi dea. San Francisco – M\n\stire. Catedrala (prost-gust [i capodoper\). tr. * Martie Zi str\b\tut\ de nori [i de soare. Cafenelele c\tre port. San Antonio (m\n\stirea). Nu exist\ pl\cere în faptul de a c\l\tori. non lugere1. Timpul trece. Serbarea. Frumosul soare 1 ~n latin\: „S\ nu rîzi. s`ntem înfrigura]i. Bellver. Cel pu]in acel ceva care ne sufoc\. Zidurile de piatr\ [i morile pe cîmp. Lux. Dac\ vreau s\ scriu despre oameni. Moartea mamei. M\n\stire. * ~n Baleare. Dar el e gr\bit. Cartier s\rac (fereastra). * Baleare Golful. San Eulalia: Plaja. atît de departe de ]ara noastr\.). C\l\toria. cînd cau]i s\ atingi cu cotul al]i oameni).carnete_Camus. Acesta e aportul cel mai limpede al c\l\toriei. De aceea nu trebuie s\ se spun\ c\ acela care c\l\tore[te o face pentru pl\cerea sa. dar permeabili. [i îndoielile la adresa mea [i a celorlal]i. Pensiune. cum s\ m\ îndep\rtez de peisaj? Iar dac\ cerul [i lumina m\ atrag. [i orele acelea de sear\ în cafenele. Ibiza: golf. Cabaret. Felanitx. Cel mai mic [oc ne zguduie pîn\ în str\fundurile fiin]ei. Pollensa: ora[. ca [i o dorin]\ instinctiv\ de a ne pune la ad\postul vechilor obiceiuri. Vorbim de toate [i de nimic. Coasta de la Miramar.

S`nt legat de lume prin toate gesturile mele. * 16 mai Plimbare lung\. Ce nevoie am s\ scriu sau s\ creez. * Un titlu: Speran]a lumii. e pentru c\ nu se fixeaz\ în el puncte de reper. s\ iubesc ori s\ suf\r? Ceea ce am pierdut în via]\ nu este. {i. * Dolorem exprimit quia movit amorem. Golful tremurînd în lumin\ – ca o buz\ umed\. f\r\ s\ cread\. anii de b\trîne]e atît de scur]i fiindc\-s gata constitui]i. De remarcat. S-ar spune c\ pentru ultima iarn\ pe care o petrec aici. * Dac\ timpul se scurge atît de repede. Coline cu mare în fundal. Lucid\ be]ie [i despuiere zîmbitoare – disperare în virila acceptare a stelelor grece[ti. Mari flori siropoase cu petale violete. Frig albastru. . Soarele pe cheiuri. de oameni prin toat\ recuno[tin]a mea1. oh! fericirile mele intacte care intr\ deja în deriv\ [i nu-mi mai ofer\ în melancolia serii decît un surîs de femeie tîn\r\ sau privirea inteligent\ a unei prietenii care se [tie în]eleas\. soare [i case albe. * Grenier despre comunism: „~ntrebarea e aceasta: de dragul unui ideal de justi]ie. nici bucuriile nu-mi par îndrept\]ite în fa]a acestui cer [i a z\pu[elii luminoase ce coboar\ din el.. de pild\. * Martie Bucuria mea e nesfîr[it\. în fond. acroba]ii arabi [i portul tres\ltînd de lumin\. flori albe de m\ce[. Dar lumina se infiltreaz\. trebuie s\ subscriem la prostii?“ Se poate r\spunde da: e frumos. A[a se întîmpl\ cu luna la zenit [i la orizont.carnete_Camus. Zîmbete. Totul devine inutil. Din vîrful colinelor se vedeau ren\scînd sub presiunea soarelui neguri l\sate de ultimele ploi. ghiceam deasupra mea soarele [i ziua miraculoas\ în care se conturau copacii. Chiar coborînd prin p\dure. nuan]e abia în]elese. P\strînd propor]iile: problema cre[tinismului. Reintr\m în joc. c\ e aproape imposibil s\ prive[ti un ar\t\tor de ceas rotindu-se cinci minute pe un cadran. * 1 ~nsemnare reluat\ în Fa]a [i reversul. {i am lucrat toat\ ziua.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 18 18 ALBERT CAMUS CARNETE 19 str\veziu de ieri. Nici disperarea. în m\sura în care ele ating absurditatea [i inutilitatea. Adineauri. ~ncredere [i prietenie. glume [i proiecte. ~n toate tufi[urile. ]ara aceasta se revars\ [i înflore[te. Fericirea [i cei care s`nt ferici]i. F\r\ note false. blînde]ea prieteniei femeilor. * Martie Cer cenu[iu. neg comunismul. Credinciosul se împiedic\ oare de contradic]iile din Evanghelii [i de excesele Bisericii? A crede înseamn\ a admite Arca lui Noe – înseamn\ a ap\ra Inchizi]ia sau tribunalul care l-a osîndit pe Galileu? Dar. Fe]ele grave [i surîz\toare ale tinerelor femei. Iar grija aceasta religioas\. Iarna asta unic\ [i plesnind toat\ de frig [i de soare. Nu: e cinstit. Lumini se însufle]esc. {i soarele delicat. ~n dep\rtare golful se estompa deja. cum s\ împaci comunismul [i dezgustul? Dac\ încerc formele extreme. într-atît este de lung\ [i exasperant\ mi[carea lui. toat\ lumea surîde aparen]elor [i se preface c\ li se supune. * Moartea d\ jocului [i eroismului sensul lor adev\rat. cel mai important. N-au decît ceea ce merit\. De aceea anii de tinere]e s`nt atît de lungi [i de plini. cufundîndu-m\ în vata aceea. cî]iva stropi de ap\. {i revenire. pe de alt\ parte.. * Ieri.

Con]inea reclame decupate [i clasate cu grij\ cu ajutorul unor numere scrise cu creionul. permite]i s\ m\ prezint. {i apoi st\tea a[a un timp îndelungat. – partea a II-a Catastrofele succesive – Curajul s\u – Via]a se ]ese din nenorocirile astea. trezindu-se cu gura plin\ de o saliv\ deja amar\. * M1. O adiere destul de puternic\ urc\ pe colin\. al neîncrederii sale. Plec\m. * 1 ~nsemn\ri pentru Moartea fericit\.. Admirabil\ lumin\ ce coboar\ din cer. î[i punea în ordine hîrtiile. deja somnolent.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 20 20 ALBERT CAMUS CARNETE 21 Martie Clinic\ la Alger. Se duce acas\. domni[oar\. Mi-a dat voie nevast\-mea. apropia revolverul [i-[i lipea fruntea de el. – Noi trebuie s\ plec\m. trebuie s\ nu mai spui nimic despre via]\. lingea ]eava armei. s-a ghemuit cu toat\ fiin]a în singura senza]ie a fierului rece [i s\rat din care putea ]`[ni moartea. Lucrurile merg cît se poate de bine dac\ le privim de-aproape. – Depunea în fiecare sear\ arma aceasta pe mas\. Se omoar\. Nebunul a scos din cutie o trestie spintecat\ în lungime. ~ntreprindere de camioane la Mostaganem. plîng\rea]\ [i cald\: „Plou\ pe drum. bine. l\sînd degetele s\-i r\t\ceasc\ de-a lungul tr\gaciului. [i-l trecea peste tîmple. Pe drum. S`nte]i rud\ cu domni[oara? – Da. – Ah! Adev\rul e c\ n-am decît o jum\tate de or\ [i tocmai am venit s\ fac pu]in\ muzic\. repeta minunîndu-se: „Bucuria mea nu are pre]“. marea f\r\ un rid [i zîmbetul din]ilor ei alba[tri. Odat\ lucrul terminat. O rud\. Lumea îl crede stoic [i rezistent. A[eza]i-v\ lîng\ mine. Dar un nebun apare cu infirmierul s\u. mînuind piedica. El se instaleaz\ în pînza asta dureroas\. potolea r\ceala fierului pe febra obrajilor. }ine o cutie la subsuoar\ [i înainteaz\ cu fa]a serioas\. – Ah! V\ anun] atunci c\ o s\ ne logodim de Pa[ti. la picioarele chiparo[ilor înal]i care se suie pîn\ în vîrf în rînduri dese. – Ah! Am cunoscut un Camou. pîn\ ce lumea a t\cut în jurul lui [i. privesc cum se scurge aceast\ or\ unic\ f\r\ s\ pot rosti o vorb\. Sub soarele care-mi înc\lze[te o singur\ latur\ a fe]ei. M. horc\ind de o bucurie neîntemeiat\. – Bun\ ziua. stînd în picioare sub vînt. Am deschis scrisoarea. minunata str\lucire a mu[catelor ro[ii. î[i construie[te zilele în jurul revenirilor sale seara. Am dreptul s\ ies zilnic o jum\tate de or\. – Nu face nimic. r\scolind ierburile [i soarele. N-am decît o jum\tate de or\. – Nu. cu cr\p\tura c\ptu[it\ cu piele de cauciuc. domni[oar\ (tinerei care e cu mine). pe lîng\ marea aceasta cu sur`s imperturbabil. domnul Ambrosino. Domnule. accepta]i aceste cîteva flori. ~ntr-o zi. domnule Ambrosino. Din clipa `n care ai renun]at s\ te sinucizi. Dar trebuie s\ m\ tîr\sc pe burt\ în fa]a infirmierului ca s\ catadicseasc\ s\ vin\ cu mine. {i scrisoarea asta e pentru dumneavoastr\. al dezgustului s\u.carnete_Camus.“ Muzica ne urm\re[te cînd trecem pe lîng\ mu[catele [i tufele mari de margarete. dar atunci cînd o s\ v\ rev\d? – Mîine. – Ah. Muzica pe care o emite e bizar\. desigur. * 31 martie Mi se pare c\ ies la suprafa]\ pu]in cîte pu]in. Pofti]i. al singur\t\]ii sale. – Domnul Camus. Iar el. î[i introducea limba în ea [i. domnule. Prietenia blînd\ [i re]inut\ a femeilor. {i toat\ mi[carea asta tandr\ [i blond\ se opre[te la mic\ distan]\ de culme. . Permite]i-mi s\ stau un moment cu dumneavoastr\. Jos. un incident neînsemnat: unul dintre prietenii lui i se adreseaz\ distrat..

cu mîinile în urin\ [i cu gîndul la masa de sear\ pe care trebuie s-o preg\teasc\. Ritm nebunesc al macaralelor [i al ma[inilor. „E-n regul\. (Paharele cad unul cîte unul. praf. Balan]a restabilit\. Ideile generale s`nt cele care mi-au f\cut cel mai mare r\u. pe pietrele fierbin]i ale cheiului. S\ reconstruiesc din nou dup\ aceast\ lung\ perioad\ de via]\ trepidant\ [i disperat\. ~ntr-un col]. Trag linia peste 15 zile. apoi arta celor care au în]eles [i arta mea dac\ s`nt capabil de asta. împinge bini[or paharele pîn\ la marginea mesei). * C\ldura pe cheiuri – enorm\. una cîte una. Sfîrîitul lor. vacarm. Pe camion: zdruncin\turi pe pavajul neregulat al cheiului. în fine. în imensul [i fantasticul decor al portului. deziluziile. mai întîi natura. strivitoare. Un pian. îmi poveste[te via]a lui. f\r\ fraze. Toate animalele stau într-o rîn\. unul moarte1. îi spune patronului. zguduit tot de o mînie enorm\. femei maure care stau la taclale a[teptînd s\ se însereze. soarele [i sîngele. Tot efortul meu. Dar mama a mîncat jum\tate din el. S\ tac. doi b\rba]i tineri care se îndep\rteaz\ în mare vitez\ [i rîd de-[i pierd r\suflarea. s\-l organizez f\r\ întîrziere începînd de duminic\.carnete_Camus. Altfel. Nimicirea [i gustul mor]ii. se îndreapt\ spre reluarea contactelor. nu se ducea acas\ decît seara. Cartea mea. * „Nu-i nimic. Pîn\ [i în triste]ea asta din mine. [i buzele umede ale dorin]ei. [i corpul meu gîfîind.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 22 22 ALBERT CAMUS CARNETE 23 Problema social\ reglementat\. nenorocirile. {i dou\ mirosuri: urin\ [i moarte amestecate. î]i taie respira]ia. vitez\. Nu-]i ratezi via]a cînd o pui în lumin\. – Alerg\tur\ dup\ camion. Nimic de îmbr\]i[at. Pic\turile de sînge. Toate paharele s`nt sparte. Lucrul meu. O jum\tate de pisic. ~n fiecare sear\. nebun din recuno[tin]\. ce mai! Acelea[i murd\rii. Pisica nu poate al\pta. Mirosuri voluminoase de gudron care zgîrie gîtlejul. Vîntul care url\ în jurul casei. Puii mor unul dup\ altul. s\ m\ gîndesc la ea necontenit. Singur fiind. un motan. Vil\ la marginea ora[ului. Un cîine. pl\tesc tot. Imobilitatea copacilor [i a oamenilor. Nimic în fa]a c\ruia s\ m\ arunc în genunchi. lumina [i apa. Cînd se las\ seara. Iar în praful alb [i cretos. conform prejudec\]ii. în toate situa]iile. {i în trupul acesta pe care-l str`ng lîng\ mine. Ceilal]i au plecat. mort ]eap\n [i murd\rie. Contacte cu ceea ce e adev\rat. ]in [i bucuria stranie ce coboar\ din cer spre mare. * Sim]urile [i lumea. r\mîn [ase pahare. foarte departe. El a[ezat în mijlocul acelor ruine [i mizerii. La cafenea. S\ m\ încred în mine. calitatea stranie a aerului deasupra ora[ului. . [ase pui. [i be]ia se afl\ înc\ în fa]a mea. leg\nat al navelor. Ultimul pisoi a murit. ca s\-[i g\teasc\. * Soare [i Hamalul cu piciorul rupt. ~n\bu[itor.) R\mîne locului mai multe ore. un tîn\r care rîde în t\cere. cuprin[i parc\ de ame]eal\. o pisic\. dans al catargelor la orizont. Iar el zîmbe[te. 1 ~nsemn\ri pentru Moartea fericit\. – Dorin]ele se confund\. * Mai S\ nu te izolezi de lume. Zgomotele care urc\ [i se pierd ca ni[te baloane. Acesta e adev\ratul climat al tragediei [i nu noaptea.“ * Piciorul strivit al hamalului. Or\ tandr\ [i disperat\. {i tot sensul lumii i se urcase deodat\ în gît. * Aprilie Primele zile de c\ldur\. cît\ dorin]\ de iubire [i cît\ be]ie chiar [i-atunci cînd nu v\d decît o colin\ în aerul serii. Pe terase. Soarele. Cafea care se pr\je[te [i al c\rei parfum se `mpr\[tie `n aer. f\r\ ca el s\ înceteze s\-[i dep\rteze bra]ele. Ultima sear\ (î[i întinde pe mas\ bra]ele pe care le dep\rteaz\ încet.

prin rezultat (mai curînd indiferent). adev\rat. * Mai La margine. 2 Reflec]ie care prefigureaz\ anumite pagini din Mitul lui Sisif.“ Aceast\ experien]\ extrem\ trebuie s\ se opreasc\ întotdeauna în fa]a unei mîini întinse.). dragoste [i moarte sub semnul cuceririi. s\ amestec cele dou\ genuri respectînd tonul particular. Opera literar\: for]\. * Mai Aceste amurguri la Alger.. Trebuie gîndit contrariul cu ostenta]ie. dar exercitînd necontenit o domina]ie pe care o sim]i zadarnic\. ci s-o întinzi. Suferin]a nu d\ drepturi. În ambele. – S\ dispre]uiesc compara]ia. experien]ele extreme. doarme în lume. Dar nu facem decît asta. * gustul amar din C\derea. Chestiune de voin]\ – s\ împing absurditatea p`n\ la cap\t = s`nt capabil s\. 1 Reflec]ie care prefigureaz\ anumite pagini din Mitul lui Sisif. Pentru a se relua dup\ aceea. Dac\ e[ti într-adev\r convins de disperarea ta. Nu s\-]i alegi via]a. Ca atare. f\r\ literatur\ – s\ accep]i [i s\ dai. Esen]ialul: s\ nu te pierzi [i s\ nu pierzi ceea ce. Dar contrapartid\: mijlocitorii – zilnic. dar [i început al tuturor la[it\]ilor. * Mai C\ via]a este cea mai puternic\ – adev\r. * Contra rec\derii `n p\cat [i a sl\biciunii: efort – Aten]ie demon: cultur\ – corpul. * Mai Toate contactele = cult al Eului? Nu1. de parc\ a[ fi puternic [i curajos. voin]\ – munca (Fil. * {i iat\-i mugind: s`nt imoralist. în comic. din tine. India. Aten]ie: Kierkegaard. imbecilule. s`nt la[ [i slab. M\rturise[te. s\ iau jocul în tragic. Traducere: trebuie s\-mi g\sesc o moral\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 24 24 ALBERT CAMUS CARNETE 25 Disperare zîmbitoare. trebuie s\ ac]ionezi ca [i cum ai spera – sau s\ te omori. s\ accep]i cu o for]\ egal\ da-ul [i nu-ul.. Neg. . S\ caut experien]a extrem\ în singur\tate. * Cealalt\ opinie: trebuie s\ fii simplu. F\r\ ie[ire. Concilierea dintre în]eleptul hindus [i eroul occidental. {i eu. S\ te angajezi cu totul. „Ideile generale s`nt cele care mi-au f\cut cel mai mare r\u. opera mea (emo]iile). * Dumnezeu – Mediterana: construc]ii – nimic natural. Primele rînduri au deja Natur\ = echivalen]\. Opera filosofic\: absurditatea. {i despre tensiunea asta: impasibilitatea. s\ nu-mi pierd timpul. * Un eseu despre moartea Filosofiei – Malraux. Cultul eului presupune amatorism sau optimism. pentru asta. – {i pe deasupra: jocul. cînd femeile s`nt atît de frumoase. Un eseu despre chimie. S\ purific jocul prin cucerirea de sine – [tiind c\ e absurd\2. Dou\ prostii. pentru efortul s\u. originea relelor noastre e compara]ia. Dar. S\ scriu într-o zi o carte care va da sensul. ac]ionez de parc\ a[ afirma. Mîinile întinse s`nt rare.carnete_Camus. Pe urm\.

Discurs virtuos (cf. într-atît de povîrnit e drumul care duce la ea. * – „Nu-s numai fete tinere aici“. Epoca noastr\ moare fiindc\ a crezut în valori [i `n faptul c\ lucrurile pot s\ fie frumoase [i c\ pot `nceta s\ mai fie absurde. `n prezen]a c\ruia X spune lucruri grosolane. [i dragostea: – „A]i ajuns la o vîrst\ la care e[ti fericit s\ te recuno[ti în copilul celorlal]i. . E aici [i acolo.“ – „Trebuie s\ înve]e relativitatea lui Einstein ca s\ poat\ face dragoste.. S`nt mul]umit de a fi doi. – Cînd ie[i din ea e ca s\ te închizi. 4 acte1. * Noiembrie S\ v\d Grecia. * 1 Casa în fa]a Lumii va forma unul dintre capitolele Mor]ii fericite. este grec. ~n Orient. i se spunea casa celor trei Studen]i. Suetoniu) b) Oglind\ 1 Prima aluzie la Caligula: prima schi]\ a deznod\mîntului. Apolonii dorici s`nt admirabili fiindc\ n-au expresie. Sculptura greceasc\ decade în momentul cînd apar zîmbetul [i privirea. – Casa în fa]a lumii nu este o cas\ în care s\ te amuzi. reintru în istoria în care m\ ]in închis de atît timp cei care se tem s\ nu iubeasc\ prea mult. „Dac\ se pot îmbina?“ ~ntrebare practic\. Adio. ~n practic\? * Ianuarie Caligula sau rostul mor]ii. ci o cas\ în care e[ti fericit. Paradoxul grecului. Trebuie s\ te apuci de asta. * Na]ionalit\]ile apar ca semne ale dezagreg\rii.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 26 26 ALBERT CAMUS CARNETE 27 Intelectual? Da. Nuan]\. Fuga lui Caligula III Sfîr[it: Caligula apare dînd la o parte cortina: „Nu.carnete_Camus. gust al expresiei ca dovezi ale decaden]ei. Interna]ionalismul încearc\ s\ redea Occidentului adev\rata sa semnifica]ie [i voca]ie. * Protestantism. * S\ urci acolo de fiecare dat\ înseamn\ s\ o cucere[ti de fiecare dat\. Pictura italian\.“ * Ianuarie Eseu: Casa în fa]a Lumii1. Caligula n-a murit. Unitatea religioas\ a Sfîntului Imperiu roman germanic sf\r`mat\: se formeaz\ na]ionalit\]ile. Prefer s\ ]in ochii deschi[i. r\mîne capodopera. ~n teorie. o dat\ cu secolul al XVI-lea al „colori[tilor“. dac\ a]i avea inim\. II – a) Surorile sale [i Drusilla b) Dispre]ul celor mari c) Moartea Drusillei. Dar el restituie o for]\. – ~n cartier. Spirit [i sentiment. Este în fiecare dintre voi. spune M. Numai c\ expresia era dat\ de pictur\ (regretabil). atitudini admirabile: Luther. Umanismul de ast\zi: înc\ mai afirm\ pr\pastia care exista între Orient [i Occident (cazul Malraux). Bucurie. spune M. Kierkegaard. totul se men]ine.“ – „Fereasc\ Dumnezeu“. mare artist f\r\ s\ vrea. I – a) Ascensiunea sa. Intelectual = cel care se dedubleaz\. „Dispre]uiesc inteligen]a“ înseamn\. – Dar pictura odat\ abandonat\. de asemenea. în realitate: „nu-mi pot suporta îndoielile“. M. {i s\ nu renegi niciodat\. l-a]i vedea dezl\n]uindu-se pe acest monstru sau înger pe care-l purta]i în voi. Dar principiul nu mai este cre[tin. Dac\ vi s-ar da puterea. ~mi place. dac\ a]i iubi via]a.

nuan]e aproape conven]ionale ale cerului oriental. Totul anun]\ o zi str\lucitoare. 1) Eseu despre ruine: vîntul printre ruine sau moartea la soare. * Aprilie ’37 Curios: incapacitate de a fi singur. * Seara. 3 „Cu moartea în suflet“ este al treilea dintre eseurile din Fa]a [i reversul. Dar cu o pudoare [i cu o delicate]e pe care le simt deja aproape de sfîr[it. 4) Roman – S\ lucrez la el. * Turnee (teatru) Diminea]a.1 * Aprilie Femeile – care-[i prefer\ ideile senza]iilor. incapacitate de a nu mai fi singur.carnete_Camus. Ca s\ se cunoasc\. 2 ~nsemn\ri pentru „Vîntul la Djemila“. Un deget pe ochiul de geam. * ~ntr-o ]ar\ str\in\. . S`nt zile cînd lumea minte. 5) Eseu despre Malraux. * Nevoia de a avea dreptate. – Soare. ceea ce e cu totul altceva. Camus a încer- cat s\-l mai includ\ o dat\ [i în Moartea fericit\. Dar exist\ [i o civiliza]ie mediteranean\. ~i este preferat\ ideea pe care [i-o face cineva despre el. Nu e acela[i soare. Exist\ o cultur\ mediteranean\. A face din civiliza]ie opera unei elite înseamn\ s\ o identifici cu cultura. s\ se afirme. tandre]ea [i fragilitatea unui Oran pe care `l descop\r atît de dur [i de violent sub soarele zilei: ueduri sclipitoare m\rginite de leandri. zile cînd spune adev\rul. Cer [i oseminte. Le accept pe amîndou\. Psihologia este 1 Tem\ din Str\inul. spune adev\rul – [i cu ce st\ruitoare [i trist\ frumuse]e. 2) S\ reiau „moartea în suflet“3 – Presim]ire. Iar con[tiin]a aceasta nu e niciodat\ rafinat\. Moare. Ea este chiar foarte dreapt\. {tiu foarte bine c\ nu e acela[i soare. Ast\-sear\. mun]i mov tivi]i cu roz. 6) Tez\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 28 28 ALBERT CAMUS CARNETE 29 Februarie Civiliza]ia nu const\ într-un grad de rafinament mai mult sau mai pu]in mare. în Nunta. Sentiment mai puternic decît în fa]a aceluia[i lucru v\zut în propria ]ar\. Muzic\. – B\trînelul la fel de despuiat ca un m\slin din Sahel. – Z\d\rnicia acestei consol\ri. – Frumos decor al unei dimine]i minunate. s\ nu se confunde civiliza]ia [i poporul. Amîndou\ s`nt profitabile. soare care aure[te casele pe o colin\. * Povestire – omul care nu vrea s\ se justifice. care se analizeaz\. Oamenii care se cerceteaz\. blînde]ea lumii deasupra golfului. * Tenta]ia cea mai periculoas\: s\ nu sem\n cu nimic. av`nd numai el con[tiin]a adev\rului s\u. Pe de alt\ parte. 3) Casa în fa]a Lumii. * Pentru eseul despre ruine:2 Vîntul care usuc\. * Nebunie. Mic foc de c\rbune care scap\r\ în mijlocul unei ulicioare vîscoase [i întunecate. * Kasbah: Vine întotdeauna clipa cînd te despar]i de tine. semn al unui spirit vulgar. * Mai Eroare a unei psihologii de detaliu. ci într-o con[tiin]\ comun\ unui întreg popor.

A te cunoa[te perfect înseamn\ a muri. da. A[a cum s`nt prezentate. Ceea ce nu provine dintr-un dispre] comod fa]\ de form\.carnete_Camus.“ (Predic\ despre Justificare ]inut\ la Leipzig. Frivolitate a problemei nemuririi. Civiliza]ia. Ceea ce ne intereseaz\ este destinul nostru. * Luther: „Este de o mie de ori mai important s\ crezi cu fermitate în mîntuire decît s\ fii demn de ea. dac\ justificarea nu mi s-ar p\rea van\ [i dac\ n-a[ [ti c\ întotdeauna i se prefer\ unui om ideea pe care ]i-o faci despre el. pîn\ [i moartea sa. * A scrie înseamn\ a te dezinteresa. n-are sens pentru noi. Dumnezeule!“ {i. ci „înainte“. genunchii se îndoaie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 30 30 ALBERT CAMUS CARNETE 31 ac]iune – nu reflec]ie asupra ta însu]i. „Vorbesc despre ceea ce cunosc. Efortul care aduce întotdeauna un cî[tig. Pentru cei care vor lua aceste pagini drept ceea ce s`nt cu adev\rat: ni[te eseuri. * Lupt\ tragic\ a lumii în suferin]\. 4) Tîn\r. Imperialismul este civiliza]ie pur\. * For]\ consolatoare a Infernului. rezisten]a din omul c\ruia nu-i trebuie aceast\ facilitate [i care vrea s\-[i mistuie toat\ frica. De la prima p`n\ la ultima pagin\. A rescrie. 2) Omul care a ratat tot. * Civiliza]ia contra culturii. 2) Nu s`ntem sensibili la cuvîntul eternitate. * Mai Proiect de prefa]\ pentru Fa]a [i reversul. 1 G\sim aici schi]a uneia dintre ultimele scene din Str\inul. în 1519) * Iunie Un condamnat la moarte pe care vine s\-l viziteze zilnic un preot. s`nt informe. Moare f\r\ o vorb\.“ * 1) Dovezi economice (marxism). Chestiune de lene `n cazul celor care nu reu[esc. Cultura: strig\tul oamenilor în fa]a destinului lor. de fiecare dat\. 1) Pe de o parte. ~ns\ nu „dup\“. cu ochii plini de lacrimi. Fiindc\ peisajele se las\ interpretate. Cecil Rhodes: „Expansiunea e totul“ – civiliza]iile s`nt ni[te insuli]e – civiliza]ia ca rezultat fatal al culturii (cf. Despre o teorie politic\ a Mediteranei. Aceast\ credin]\ te face demn [i reprezint\ adev\rata satisfac]ie. Decît în m\sura în care vorbim despre „secund\ etern\“. * 1) Prestigioasa poezie care preced\ iubirea. De neapreciat pentru noi. parc\-mi vine s\ spun care le legitimeaz\. buzele ar vrea s\ rosteasc\ un nume. suferin]\ f\r\ sfîr[it. Din cauza gîtului t\iat. . impulsul nebunesc spre p\mînt ca s\ se ascund\ într-un „Dumnezeule. poate c\ se va sim]i un demers surd care le creeaz\ unitatea. aceste eseuri. cu atît filosofia e mai adev\rat\. aderi mai bine la un peisaj decît la un om. decaden]a ei: dorin]a omului în fa]a bog\]iilor. oricare ar fi el. Orbire. singurul lucru ce li se poate cere este s\ le fie urm\rit\ progresia. Cf. ci doar de la o insuficient\ maturitate. – Ne închipuim clipe de r\gaz. Te determini de-a lungul vie]ii. pentru mul]i.1 * Filosofiile valoreaz\ cît valoreaz\ filosofii. 2) Dovezi spirituale (Sfîntul Imperiu roman germanic). Cu cît omul este mai mare. O anume renun]are întru art\. Spengler).

* Pinii. Fuga tot `nainte3. la r\zboi? – Ia zi. Regul\ ilogic\: tragicul este contradictoriu. {i pe urm\ cobor`m un fel de rîp\ cu copaci. „Pe noi.“ * B\t\lia de la Charleroi v\zut\ de Marcel. iac-a[a. zice „hm. [i mergem tot înainte. Pentru o noapte? – Nu. Cre[tinismul. „Diplomele“ se refer\ la tot regimentul din care f\cea parte Marcel. hm“ [i iar se pune pe înfulecat. m\nînc\ mai mult decît tat-su. * S\ fii profund prin nesinceritate. g\se[te c\ e ceva chinuitor. {i numai ce `ncepeau s\ strige «Mam\!». galbenul polenului [i verdele frunzelor. un kil îi trebuie. ce de mai medalii ai. cartier periferic din Alger. * Hidroavion: str\lucirea metalului scînteietor pe cerul albastru. * Marcel. ~n sensul acesta e mai „natural“ decît Gide care. Nici o leg\tur\. Regul\ practic\: un om inteligent pe un anumit plan poate fi un imbecil pe altele. Dar mai pu]in natural decît poporul care-[i ast`mp\r\ setea la fîntîni [i [tie c\ sfîr[itul dorin]ei este sa]ietatea (o „Apologie a Sa]iet\]ii“)2. {i mergem. iar în fundul rîpei era at`t sînge. de puteai s\-l traversezi cu barca. ~ntr-o zi îmi spune: Cu b\rbatu-meu nu-i niciodat\ a[a. * Cre[tinismul. Cîteodat\. {i d\-i cu sardine. în apropiere de El-Biar. în Nunta. Nu [tiu. – Prea bine. – Cum a[a. Comandantul. {i d\-i cu sosuri. Adev\rat roman. ca [i Gide. 1 La Madeleine. P\r\se[te tot. Cel care ap\r\ o credin]\ toat\ via]a.“ * – Oh! Marcel. {i pe urm\ mitralierele încep deodat\ s\ ne secere. Dar Gide vede în asta o pl\cere în plus. 2 Aceste reflec]ii stau la baza unei `nsemn\ri despre Gide [i dorin]\. e intelectual. Uite nepotu-meu. Frumuse]e care face ca s\r\cia s\-]i fie pe plac. * Regul\ logic\: singularul are valoare de universal. Mama îi moare. nu alta.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 32 32 ALBERT CAMUS CARNETE 33 3) Infernul este via]a cu acest corp – care e de preferat totu[i nimicirii. * Praga. Trebuie s\ spun [i chiar s\ spun repede ce-mi umple inima. * Iulie Peisaj din La Madeleine1. \[tia. Adev\rul credin]ei sale nu s-a schimbat totu[i. în ceea ce-l prive[te. Nimeni în fa]a noastr\. tiraliori. zuavii. numai ce zice: «La atac!». Erau atî]ia r\ni]i [i mor]i. S`nt atît de departe de febra mea – atît de pu]in capabil de alt orgoliu decît de acela de a iubi. S\ m\ ]in departe. vrei s\-]i aduc diplomele unde st\ scris? Vrei s\ te pun s\ le cite[ti? Da’ ce-]i închipui? Se aduc „diplomele“. Lui tat-su îi trebuie o juma’ de kil de pîine. „B\rbat’su nu [tia cum s-o fac\. Noi. cînd e gata. ne-au f\cut a[a. dar de mîncat mînc\m bine. C\dem cu to]ii unii peste al]ii. 3 Fragment reluat din „Cu moartea în suflet“ pentru Moartea fericit\. la r\zboi. cere omului s\-[i st\p`neasc\ dorin]a. . da’ lui. unde le-ai cî[tigat pe toate? – Unde le-am cî[tigat pe toate? P\i. Groaznic. Ni se zice s\ atac\m. în schimb.carnete_Camus. * Micu]a. nu s`ntem boga]i. * „Nici o leg\tur\“. v\zut\ de Marcel. a[a e. – A[ dori o camer\.

Brno – Cartiere s\race. Biserici [i co[uri de uzine.. Singur\tate care prinde r\d\cini. 1 Pe manuscrisul piesei Caligula apare subtitlul Juc\torul. 2) Tipul care-i tot aici. M\n\stire baroc\. Praga – Primele patru zile. . Sosirea la restaurant. Olomouc – Cîmpiile duioase [i lente ale Moraviei. „X“ î[i privea mîinile. A[ dori o camer\ de 18 coroane. brum\rele – Lac [i mun]i – plimbare pe platou. spune ea. * Iulie ’37 Pentru Romanul juc\torului1. Medicul. Wroclaw – Bureaz\. ceea ce este insuportabil în tandre]ea f\r\ dragoste pe care le-o poate da un b\rbat. camera nr. Pruni acizi [i dep\rt\ri emo]ionante. So]ia imediat: „Dar [i tu. Ploi. Gr\dina Mirabelle [i pre]ioasa sa reu[it\. o amar\ dulcea]\. – Liftier. domnule? – Oricare (prive[te afar\). Mu[cate [i sori în arcurile de c\r\mid\. Viena – Civiliza]ie – Lux îngr\m\dit [i gr\dini protectoare. * Intelectualul în fa]a adeziunii (fragment). murdarule. (nici un r\spuns) – Ce camer\ dori]i. B\rbatul caut\ în buzunar [i-i d\ hîrtia care-i trebuie. Mic\ m\n\stire gotic\. * Cuplurile: b\rbatul încearc\ s\ str\luceasc\ în fa]a unui ter]. ~ncredere etc.carnete_Camus. – E prea scump\. Sau: – Dac\ mai faci a[a. Singur\tate.. * ~n tren. du bagajele în camera nr. (se treze[te) – Cît cost\ camera asta? – 30 de coroane. Castravete în o]et. Disperare intim\ care se ascunde sub cutele acestei m\t\si. Biserici baroce. Idem. cupluri: femeia se ridic\ în trenul aglomerat. Salzburg – Ildermann. F\r\ bani. * Iulie Pentru femei. Pictur\: lume grav\ [i ]eap\n\. Cimitirul Sfîntul Petru.. Ciungul [i acordeonul s\u ]inut pe [old. Kupstein – Capela [i cîmpurile sub ploaie de-a lungul Innului. * 1) ~n trenul care-l ducea spre „. 12. Tragism care îi este propriu. Linz – Dun\rea [i cartierele muncitore[ti. Butweiss – Suburbie. Bautzen – Cimitir gotic. 34. Andrea del Sarto. Pentru b\rbat.“ [i caut\ s\-l diminueze.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 34 34 ALBERT CAMUS CARNETE 35 – Avem camere de 18. o mam\ c\tre copilul ei: – Nu-]i suge degetele. 25 [i 30 de coroane. s\-l fac\ solidar cu mediocritatea ei. ai s-o încasezi.“. – D\-mi. Cîmpiile Sileziei: nemiloase [i ingrate – dune – Zbor de p\s\ri în diminea]a gras\ pe p\mîntul cleios. Foame.. Cimitir evreiesc. Dresda – Pictur\. De notat: pictura italian\ [i decaden]a ei. * Lyon Vorarlberg-Halle. * Italia Biserici – sim]\mînt special legat de ele: cf. Dar coinciden]\. – Liftier. Mortul.

~ncovoia încetul cu încetul rezisten]a acelei regiuni ostile. August Pe drumul spre Paris: febra care zv`cne[te `n tîmple. S\ joci jocul. Rezervor de energie real\. golit [i ros pe din\untru. care-mi d\ gustul mor]ii. Pisicile. în m\sura în care ea este sim]\mîntul a ceea ce m\ dep\[e[te. cerul. nu mai mult de 10 zile. Suflet de lux. Ar trebuie s\ se aplice metodologia noastr\ pozitiv\ unor experien]e de o asemenea anvergur\. * . * Iulie ’37 – Juc\torul Revolu]ie. * S\ mergi pîn\ la cap\t nu înseamn\ numai s\ rezi[ti. Are sentimentul clar c\ nu mai e nimic de f\cut în art\. la acea lung\ poveste tandr\ [i dureroas\ a luptei cu boala. Pe banca mea. * Femei pe strad\. Culorile cenu[ii. Nu r\mîne decît ac]iunea. ceea ce se n\[tea în el nu era potolirea iubirii. Se integra în acea lume `nmiresmat\ [i stîncoas\. Reu[ea s\ devin\ asem\n\tor cu norii rotunzi [i albi din spatele unicului brad care se profila pe o creast\. Nimic mare sau nou nu mai e posibil – cel pu]in în cultura Occidentului. * Arles. ci [i s\ te la[i dus. * Iulie Cînd asceza e voluntar\. ci un fel de pact interior pe care îl încheia cu acea natur\ ciudat\. * Iulie ’37 Aventurierul. * August ’37 Se plimba zilnic pe munte [i revenea de acolo t\cut. Ajuns pe vîrful îndep\rtat. în fa]a peisajului imens pe care-l descoperea brusc. Ce-mi pas\ mie de asta dac\ trebuie s\ dau `n schimb acel ceva din mine. al\turi de singur\tatea [i de ideea c\ m\ aflu acolo ca s\ m\ îngrijesc. con[tiin]a bolii mele. cu p\rul plin de ierburi [i acoperit de zgîrieturile unei zile întregi. del\sarea popula]iei. * 1 Este vorba de romanul lui Gobineau. * Exerci]ii de respira]ie ale yoghinilor din Tibet. o mare parad\ de piatr\ [i ape. {i de fiecare dat\ avea loc aceea[i cucerire f\r\ seducere. dar care tocmai s`nt dovada a ceea ce în mine e mai puternic decît mine. în vînt. spuse el. de scoru[i [i de clopo]ei. p\r\sirea singular\ [i brusc\ a lumii [i a oamenilor. Vie]uitoarea cald\ a dorin]ei pe care o purt\m ca pe un ghem `n vintre [i care se mi[c\ cu o blînde]e s\lbatic\. Dar cel care e purt\tor al unui suflet mare nu va intra în aceast\ ac]iune decît cu disperare. S\ ai „revela]ii“ în care s\ nu crezi. copiii. intimitatea a doi adversari [i nu p\r\sirea în voie a doi prieteni. asem\n\tor cu acele cîmpuri de pufuli]e rozalii. Cînd este prin constrîngere (foamete). Les Pléiades1: Caden]\ debordant\. se poate posti timp de [ase s\pt\mîni (e suficient\ apa). * August Duio[ia [i emo]ia Parisului. Am nevoie s\-mi simt persoana. m\ gîndeam tot timpul la K.carnete_Camus. S\ lup]i contra corpului t\u. Aventurierul. Ce-mi place: s\-]i p\strezi luciditatea în extaz. Mansfield. armisti]iul dintre dou\ chipuri dure [i s\lbatice. glorie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 36 36 ALBERT CAMUS CARNETE 37 Cf. Ceea ce m\ a[teapt\ în Alpi este. Am nevoie uneori s\ scriu lucruri care par]ial îmi scap\. atît de grav [i atît de adev\rat? – Ce anume? – Greaua înaintare a lacrimilor. dragoste [i moarte.

B – M. c\ drumul s\u e `n armonie cu cel al soarelui. trene de nori. * August ’37 Un b\rbat care a c\utat via]a acolo unde se afl\ de obicei (c\s\torie. Coborîrea spre Mediteran\. * August ’37 Proiect de plan. Ultimul capitol: Coborîre spre soare [i moarte (sinucidere – moarte natural\). Leg\tura cu Catherine. citind o revist\ de mod\. spuse Catherine. Dar nu-i un motiv. [i s\r\cia. Partea a III-a Totul la prezent. * August ’37 Ultimul capitol? Paris – Marsilia. Astfel.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 38 38 ALBERT CAMUS CARNETE 39 Blînde]ea regiunii Savoia. * Dou\ personaje. Sinuciderea unuia dintre ele? * August ’37 Juc\torul. Cinema. Casa în fa]a Lumii. prefectur\ etc.) [i care-[i d\ seama brusc. în jur. accesorii auto. Povestea marii Iubiri (Colegiul Sainte-Chantal). antreneaz\ în avîntul s\u jerbe de stele. `l desemneaz\ pe Mersault personajul din Str\inul. ridicînd ochii spre soare. La ora cînd noaptea deborda de stele. altfel o perfect\ cocot\ b\trîn\. Deodat\ mirosul pielii sale ren\[tea pentru el în mijlocul mu[chilor. . Nu. situa]ie etc.) Capitolele din seria A `l descriu pe juc\tor. gesturile sale se desenau pe fa]a mare [i mut\ a cerului. Combinarea jocului cu via]a. – O s\ fie greu. (Totul la prezent. – Meserii diferite: mijlociri. spune b\iatul. Partea a II-a – Jocul. opera]ii comerciale. Partea a II-a Invers. Partea a III-a – P\r\sirea compromisurilor [i adev\rul în natur\. * August ’37 De cîte ori ascult un discurs politic sau îi citesc pe cei care ne conduc. {i a intrat în ap\ [i [i-a sp\lat de pe piele imaginile negre [i schimonosite pe care i le l\sase acolo lumea.). ora[ul ca o mantie de scoici sclipitoare. ~ntotdeauna acelea[i cuvinte spun acelea[i minciuni. {i faptul c\ oamenii se împac\ cu asta. cît de str\in a fost fa]\ de via]a sa1 (via]a a[a cum este ea considerat\ în revistele de mod\). apa cerului b\tut\ de bra]ul s\u [i. principal. Pentru roman.carnete_Camus. * Juc\torul. c\ mînia poporului n-a nimicit 1 Proiect de plan pentru Moartea fericit\: M. avea mare talent la muzic\. B în trecut.1 Partea I A – Fug\ tot `nainte. foarte greu. 1 Conform spuselor lui Camus. Partea I: Teatrul ambulant. Partea I – Via]a lui pîn\ atunci. este vorba aici de prima formulare con[tient\ a temei – Bineîn]eles. Cele din seria B via]a pîn\ la moartea mamei (Moartea Margaretei. s`nt speriat c\ de ani de zile nu aud nimic care s\ sune omene[te. Prins în joc. A în prezent: Redescoperirea bucuriei. deseneaz\ spa]iul care desparte acel astru str\lucitor de cel care pare s\ dispar\ uneori. Fug\. D-na X. Gelozie sexual\. Dac\-[i mi[c\ bra]ul. Poate c\ niciodat\ nu sim]ise într-atît c\ e în acord cu lumea. Dragoste [i soare.

. Partea I: A la prezent B la trecut.“ Cap. doamn\. Medicul. este dovada c\ oamenii nu acord\ nici o importan]\ guvernului [i c\ se joac\. * A2 sau A5 de la I.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 40 40 ALBERT CAMUS CARNETE 41 înc\ aceste momîi de paie. piese auto. A 4 – Povestea marii iubiri: „N-a]i mai sim]it niciodat\ asta? – Ba da. B – Via]a debordant\. Ora[ viu pe care-l iubesc. Cap. Mersault v\zut\ din exterior. III Fuga – Catherine pe care n-o iube[te. . * 1 Not\ pentru Moartea fericit\. Cap. „Lec]ia pe care se dusese s-o caute atît de departe. Bunica. II A – Casa în fa]a Lumii – stele. Revenire la via]\. Dac\ e[ti melancolic. B 3 – Meseriile (curtaj. B – Cartier s\rac – mama. prefectur\). Cap.“ Tema revolverului. A 3 – O lun\ de teatru ambulant.. Patrice [i familia sa. Proven]a [i ceva în mine care se închide. aproape aceea[i importan]\ cu a avea poft\ de mîncare sau a voi. via]a în doi devine imposibil\. în acela[i timp. * August ’37 Plan. Cap. Povestea geloziei sexuale care duce la înstr\inare. se joac\ cu o întreag\ parte a vie]ii lor [i a intereselor lor a[a-zise vitale. Cap. în fa]a dumneavoastr\. „Acest junghi puternic. Cap. * Montherlant: „S`nt cel c\ruia i se întîmpl\ ceva“. La cap\tul meu extrem. Explica]ie – Lucile – Fuga. Trebuie s\ tr\ie[ti [i s\ creezi.1 * Septembrie Acest august a fost ca un respiro – o gur\ de aer înainte ca totul s\ se dezl\n]uie într-un efort delirant. gustul amar al solitudinii. * Sau: I A – Gelozie sexual\. de fapt. * La Marsilia. nu po]i suporta numeroasele întreb\ri care ]i se pun. î[i p\stra toat\ valoarea.carnete_Camus. reu[e[te. B 1 – Cartier s\rac din Paris. * De redus [i condensat. Cînd asta poate s\ aib\. Cap. chiar a[a. da.. Proven]a ca o femeie care se sprijin\.. M\cel\rie cabalin\. Ceea ce m\ nec\je[te este importan]a care este acordat\ mi[c\rilor sufletului. C\ci dac\ ai inima nobil\. trebuie s\ fii bogat. tr\ie[te [i moare fericit. 3 p\r]i. A 1 – Ziua lui M. A 2 – Conversa]ie [i paradoxuri. pentru a tr\i. B 2 – Boala lui Patrice. B 4 – Moartea mamei. A 5 – ~ntîlnirea cu Raymonde. da. S\ tr\ie[ti pîn\ la lacrimi – ca în fa]a acestei case cu ]igle rotunde [i storuri albastre pe un deal plantat cu chiparo[i. fericire [i triste]e. dar numai fiindc\ fusese readus\ în ]ara luminii. Dar. * August Lipsa de filosofi spanioli. Mutul. de aceea se d\ruie[te cu totul cuceririi banilor. Cinema. Pod.“ * Sosire la Praga – pîn\ la plecare – boal\. * Roman: omul care a în]eles c\. Cap.

Singur\tatea asta [i setea de iubire. galbene. de-a lungul severului Arno. El îi justific\ pe cei care au gustul fericirii. . Oboseala mea [i dorin]a asta de lacrimi. Nu exist\ alt\ via]\ decît cea c\reia pa[ii mei îi ritmau singur\tatea de-a lungul rîului Arno. * Gozzoli [i Vechiul Testament (costumat). ei „realizeaz\“. Fiecare ora[ conteaz\ aici cu chipul s\u [i cu adev\rul s\u profund. Campo Santo. Una mai ales. cu nasul lung [i gura trufa[\. cel\lalt fiind în acela[i timp cel mai bun dintre so]i [i un comerciant priceput. Pisa. (To]i [i-au creat îndatoriri. Leandrii la Monaco [i Genova acoperi]i de flori. Lucruri. ~]i trebuie timp ca s\-]i dai sema c\ fe]ele primitivilor florentini s`nt cele pe care le întîlne[ti zilnic pe strad\. cu perle de ap\. am z\bovit privind fe]ele. * Floren]a. galantare cu flori. gra]ia ei. {i cea care m\ nelini[tea în trenul ce cobora spre Floren]a. Col]uri grase [i noroioase în spatele radiatorului enorm.1 Minunea de a nu trebui s\ vorbe[ti despre tine. Dar aici îmi cî[tig via]a prin t\cere [i tain\. * Pe zidurile din Pisa: „Alberto fa l’amore con la mia sorella“1. vie [i auster\. Coborînd spre Floren]a. domurile ei [i. arhitectur\ sever\. ~n m\n\stirea Mor]ilor. Acel ceva deschis în mine care începe s\ se cicatrizeze. Pat cu lamele. bine crescute [i lucitoare. palatele ei verzi [i galbene. iar copiii joac\ ast\zi capra pe lespezile care vor s\ le perpetueze virtutea. Primitivii nu deformeaz\. plimbîndu-m\ singur. ultimul eseu din Nunta.. comutator spart.carnete_Camus. de pe tapiseria pe fond gri. Coborîrea în mormînt a lui Giottino: durerea cu din]ii încle[ta]i a Mariei. încît. * M. Fe]ele atît de grave ale femeilor. 8 septembrie Lung\ coborîre str\lucitoare a soarelui. vorbea franceza [i engleza si come il nativo.Soiul \sta de libertate care ]i se trage din îndoielnic [i interlop. dar atît de fluid\. Serile albastre al coastei ligurice. cer gri înc\rcat de nori. model al tuturor virtu]ilor. * Joi 9 Pisa [i oamenii ei culca]i în fa]a Domului. desigur. * Tablourile lui Giotto de la Santa Croce. La col]ul fiec\rei biserici. Oare s`nt fericit sau nefericit? ~ntrebarea nu prea are importan]\. fiin]e m\ a[teapt\ [i. o tîn\r\. c\ [i eu le a[tept [i le doresc cu toat\ puterea [i triste]ea mea. Lumin\ blînd\ [i fin\ asupra Floren]ei. . * Mostra Giottesca. Po]i s\ în]elegi disputele din secolele al XV-lea [i al XVI-lea. Ploaia st\ în a[teptare [i apas\ cerul.. Ora[ pudic [i sensibil. 1 ~nsemnarea aceasta se reg\se[te în Nunta. Vedem lespezi funerare [i ex-voto-uri. cu chiparo[i în cele patru col]uri. sorbind zîmbete.) Acolo.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 42 42 ALBERT CAMUS CARNETE 43 8 septembrie Marsilia. cu liniile sale drepte. camer\ de hotel. naive. Adev\rul e c\ am pierdut obiceiul de a vedea esen]ialul unei fe]e. iubitor al naturii [i al vie]ii. atît de aproape de mine. Tot ceea ce este nobil în refuzul acesta de a se d\rui. Am b\ut de la fîntîni [i apa era u[or c\ldu]\. Tr\iesc cu atîta furie. care rîdea. ~n fine. o tîn\r\ fat\ întruchipa speran]a alor 1 Toat\ aceast\ c\l\torie la Pisa [i Floren]a este folosit\ în „De[ertul“. la Santissima Annunziata. Geografii ale jegului. dar nimic de acolo nu vorbe[te de moarte. Zîmbetul interior al Sfîntului Francisc. Flori mari. neluînd de la ei decît ceea ce serve[te orient\rii noastre (în toate sensurile). Nu ne mai privim contemporanii. acesta a fost un tat\ duios [i un so] credincios. Pe str\zile pustii ale nop]ii. dorin]a de lacrimi se desc\tu[eaz\ în fine. or\ lung\ de leneveal\ pe iarba din Piazza del Duomo. La Pisa. pe care brusc le apuca rîsul.

Surs\ de inspira]ie pentru decor de teatru. N-am de ce spune „trebuie“. tr\ind f\r\ consolare. M\ neag\ f\r\ mînie.carnete_Camus. m\ îndrept spre o în]elepciune în care totul este deja cucerit – dac\ nu mi s-ar `mp\ienjeni ochii de lacrimi [i dac\ suspinul acesta greu de poezie care-mi umple inima nu m-ar face s\ uit adev\rul lumii. dar pentru mine este ca primul surîs din lume. * Septembrie Dac\ spui: „nu în]eleg cre[tinismul. e c\ spiritul nu este nimic [i nici chiar inima. iar 99 ar fi albe. Dalele îmi spun c\ e inutil [i c\ via]a e col sol levante. spui „în]eleg pozi]ia cre[tin\ [i o admir“. Milioane de ochi au contemplat peisajul acesta.2 M\ scoate din fire în sensul profund al cuvîntului. vreau s\ tr\iesc f\r\ consolare“. 1 ~nsemn\ri care se reg\sesc `n Nunta. Revolta mea are dreptate. Ni[te femei m\ priveau curioase. * M\n\stirea San Marco. pe care ni-l dezv\luie cu r\bdare. ma la gioia è pellegrina sulla terra. * Primitivi sienezi [i florentini. ~ncepe s\-mi treac\ dorin]a s\ fiu sensibil la opinia celorlal]i. Eu nu m\ voi resemna. î]i usuc\ gura. fiindc\ î[i acceptau celelalte îndatoriri. desigur. nu are valoare pentru mine. Marele s\u adev\r. Iar pentru rest. Dac\ ar fi s\ scriu aici o carte de moral\. trebuie s-o urmez pas cu pas. care e ca un pelerin pe p\mînt. atunci cînd cred c\ o z\resc. în aceast\ diminea]\ de duminic\ la Floren]a. ~nc\p\]înarea lor de a face monumentele mai mici decît oamenii nu vine dintr-o ignoran]\ a perspectivei. Soarele în mijlocul florilor. M\ duce pîn\ la cap\t. ci din st\ruin]a în creditul pe care-l acord\ ei omului [i sfin]ilor pe care îi pun în scen\. Mi-a[ fi consumat toat\ speran]a. Moartea! Tot continuînd a[a. Spun nu din toate puterile. uite-o cum scap\ privirii mele. ochii [i buzele care-]i provoac\ b\t\i de inim\. dac\ nu este inocent\ [i f\r\ obiect.1 * Fiesole Ducem o via]\ greu de tr\it. Lumea e frumoas\ [i totul e cuprins în asta. 1 Idem. {i c\ piatra pe care o înc\lze[te soarele. 2 Idem. M\ gîndeam la toate astea. Nu v\d c`t scade din inutilitate revolta mea. Lumea asta m\ anihileaz\.) Ne trudim [i lupt\m ca s\ ne recucerim singur\tatea. Dar într-o zi p\mîntul are surîsul s\u primitiv [i naiv. ~n biseric\. orga cînta `n surdin\. dup\ inscrip]ii. ar avea o sut\ de pagini. spun nu. sprijinit de o coloan\. iar culoarea cald\ a melodiei ei reap\rea uneori în spatele ]ipetelor copiilor. col sol cadente. a[ sfîr[i prin a muri fericit. Un preot mi-a zîmbit. iar noaptea întunec\ treptat dalele pe care se înscrie morala cu care s`nt înzestra]i cei ce-au murit. î]i înc\lzesc [alele. Norii se îndesesc deasupra m\n\stirii. Aproape to]i. * Trandafirii întîrzia]i din m\n\stirea Santa Maria Novella [i femeile. Iar eu. Sînii liberi. aceea de a iubi“. a[ezat pe jos.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 44 44 ALBERT CAMUS CARNETE 45 s\i. M\ asigur c\ în afar\ de dragostea mea totul e inutil [i c\ pîn\ [i dragostea mea. ~mi refuz\ o personalitate [i face ca suferin]ele mele s\ r\mîn\ f\r\ ecou. iar ni[te copii în jur rîdeau [i se jucau. consim]ind [i învins. dar simt c`t `i adaug\. e[ti un spirit limitat [i par]ial. Atunci parc\ luptele [i via]a din noi s`nt dintr-o dat\ [terse cu guma.1 Dar nimic din toate astea nu m\ convinge. Din toat\ t\cerea mea voi protesta pîn\ la sfîr[itul vie]ii. iar bucuria asta. sau chiparosul pe care-l m\re[te cerul descoperit. e[ti un diletant lipsit de profunzime. (Iar culoarea destinului meu. s-au resemnat [i. Pe ultima a[ scrie: „Nu cunosc decît o singur\ datorie. . Nu ajungem întotdeauna s\ ne împ\c\m ac]iunile cu viziunea pe care o avem asupra lucrurilor. Dar dac\. îngr\de[te singura lume unde „a avea dreptate“ dobînde[te un sens: natura f\r\ oameni.

apoi de a înainta iar. o dat\ cu ea. La fel ca [i lungile nop]i în tren cînd po]i s\-]i vorbe[ti [i s\ te preg\te[ti s\ tr\ie[ti. care opre[te. ci doar ca s\ dai. asemenea acestor oameni care au [tiut s\-[i petreac\ via]a `nchi[i între flori [i coloane. Nu vreau decît restrîngerea asta [i spa]iul acesta închis – fervoarea asta lucid\ [i r\bd\toare. Stau a[ezat pe jos [i m\ gîndesc la franciscanii ale c\ror chilii tocmai le-am v\zut. E pu]in contrariul a ceea ce se în]elege îndeob[te prin „s`nt fericit“. e pentru c\ n-am putere decît s\ iubesc [i s\ admir. s-o men]in în fa]a tuturor chipurilor vie]ii mele – chiar cu pre]ul singur\t\]ii despre care [tiu acum cît de greu e de suportat. o fac în vederea unei vie]i mai ample ([i nu pentru alt\ via]\). bucuria mea profund\! S\ consimt la lume [i la a m\ bucura – dar numai în despuiere. m\ simt liber fa]\ de trecutul meu [i fa]\ de ce am pierdut. iar punctul p`n\ unde m\-mpinge e atins de iubire [i. Prezen]a asta a mea în mine. tot efortul meu este s-o duc pîn\ la cap\t. Am suferit s\ fiu singur. iar acordul dintre mîn\ [i flori. [i admirabila r\bdare de a-]i relua unele idei. Pot foarte bine s\ m\ opresc aici. dar pentru c\ mi-am p\strat taina. imaginea. N-a[ fi demn s\ iubesc goliciunea plajelor dac\ n-a[ [ti s\ m\ p\strez despuiat în fa]a mea însumi.carnete_Camus. ci a ceea ce am pierdut. S\ nu cedez: în asta st\ totul. s-o ascu]i. S\ mergi pîn\ la cap\t înseamn\ s\ [tii s\-]i p\strezi taina. [tiu c\ exist\ colina care coboar\ spre ora[ [i ofranda întregii Floren]e cu chiparo[ii ei. Pretutindeni. S\ nu consimt. „A fi despuiat“ p\streaz\ întotdeauna un sens de libertate fizic\. De fiecare dat\ marea nenorocire de a vrea s\ par e ceea ce m-a diminuat în fa]a adev\rului. cu care vei pleca [i care va alc\tui de acum înainte toat\ culoarea privirii tale. tr\iesc în fa]a florilor ro[ii. Toat\ violen]a mea m\ ajut\ în acest sens. Pentru mine. ~n spatele zidului de care m\ sprijin. ci numai celor pe care-i iube[ti. de a le opri din fuga lor. de soare [i de albine galbene [i negre. mu[te bîzîitoare. de furioasa pasiune de a tr\i care face tot restul zilelor mele. s-o formezi. S\-]i lingi via]a ca pe o acadea. Scrisul. Deoarece atunci nu te mai oferi ca s\ pari. Via]a cu fa]a sc\ldat\ de lacrimi [i soare. Exist\ mult mai mult\ for]\ într-un om care nu pare decît atunci cînd trebuie. cu mine au dreptate. nu e din cauza a ceea ce am doborît. tr\dezi. Simt c\ am for]e extreme [i profunde. a c\ror inspira]ie o `n]eleg acum. rev\rsîndu-se de flori ro[ii1. dac\ au dreptate. Dac\ se despoaie. 1 Idem. Iar ast\zi. s\ g\sesc în fine cap\tul unui an de via]\ neînfrînat\ [i surmenat\. o stropitoare verde. în]elegerea amoroas\ dintre p\mînt [i omul eliberat de uman. nu cunosc mai mare glorie decît faptul de a tr\i singur [i ne[tiut. sensul cuvîntului fericire nu mi se pare echivoc. dac\ m\ simt ajuns la o cotitur\ a vie]ii. nu vreau decît s\-mi ]in în mîn\ via]a. în fine. ~ntr-un col]. s-o iube[ti. la San Francesco. a[a cum ai c\uta cuvîntul. Dar aceast\ splendoare a lumii este parc\ justificarea acelor oameni. Floren]a la fereastr\ [i moartea pe mas\. O anume continuitate în disperare sfîr[e[te prin a z\misli bucuria. Dac\ ziua de azi m\ g\se[te atît de departe de tot. au în chilia lor capul de mort care le hr\ne[te medita]iile. cum m-a[ mai converti la ele dac\ n-ar fi deja religia mea. E singura semnifica]ie pe care consimt s-o dau cuvîntului „despuiere“. {i la fel ca pîinea cald\ pe care o strîngi în mîn\ [i o fr\mîn]i. cel sau cea care conchide. ah. Op\rit\ de c\ldur\. Pentru prima dat\. * 15 septembrie La m\n\stirea San Francesco din Fiesole. Iar aceia[i oameni care. gr\dini]a fumeg\ u[or. Ast\zi. Nu e nevoie s\ te oferi celorlal]i. De cîte ori cedezi (cedez) în fa]a vanit\]ilor proprii. mi-am învins suferin]a de a fi singur. s\ nu tr\dez. fraza definitiv\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 46 46 ALBERT CAMUS CARNETE 47 * 13 septembrie Mirosul de leandru pe care-l întîlne[ti la Fiesole la fiecare col] de strad\. de cîte ori gînde[ti ca s\ „pari“. Gra]ie lor trebuie s\ tr\iesc a[a cum în]eleg eu. tu cu tine `nsu]i. [i simt c\. Cu toat\ mîndria cred c\ este [i a mea [i a tuturor oamenilor din rasa mea – care [tiu c\ punctul extrem al s\r\ciei atinge întotdeauna luxul [i bog\]ia lumii. o curticic\ m\rginit\ de arcade. via]a .

Dar este da [i este nu. pentru asta. dar libertatea absolut\ fa]\ de trecutul meu [i fa]\ de mine însumi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 48 48 ALBERT CAMUS f\r\ sarea [i piatra `ncins\. tot atît copilul \sta s\rac. [tim bine c\ e serios – ne-o spune ceva. iar via]a sa ar fi o via]\. Claire. incertitudinea viitorului. cu dispre]ul vanit\]ilor mele [i cu febra asta. 15 septembrie ’37 CAIETUL AL II-LEA septembrie 1937 – aprilie 1939 22 septembrie Moartea fericit\ „– Vezi. trebuie s\ ac]ionezi. – F\r\ îndoial\. e destul de greu de explicat. Ca s\ te cuno[ti. mîngîind-o. Nu exist\ decît o chestiune. ~n asta constau s\r\cia [i bog\]ia mea unic\. nici mai nefericit. E ca [i cum a[ lua-o de la cap\t. Dar.carnete_Camus. dac\ actorul ar juca f\r\ s\ [tie c\ joac\ într-o pies\. joci pe dou\ planuri în acela[i timp. Dar cu con[tiin]a for]elor mele. Ziua de ast\zi nu e ca o halt\ între da [i nu. care m\ preseaz\ în fa]a destinului. citeam ca toat\ lumea c\ via]a poate fi o comedie etc. trebuie s\-l dai la o parte pe Socrate. – Da. cît nop]ile «casei în fa]a lumii». conven]ia e acceptat\. Mai multe vie]i. S`nt tot atît buzele astea pe care le-am s\rutat. Ce eu [i ce personalitate? Cînd îmi privesc via]a [i culoarea ei tainic\. Claire. {i de cîte ori m\ gîndesc la mersul progresiv al durerii [i al bucuriei în . atunci lacrimile lui ar fi lacrimi. via]a cum o iubesc [i cum în]eleg s\ o duc. Mul]i dintre cei care m\ cunosc nu m\ recunosc `n anumite clipe. ~ns\ cînd aveam dou\zeci de ani. nici mai fericit. Un an fierbinte [i dezordonat care se sfîr[e[te [i Italia. s\ [tii cît valorezi. Nu. mai multe planuri. Dar cînd actorul se afl\ pe scen\. lucid\. Nu [i revolt\ fa]\ de tot ce nu este lacrimi [i soare. Dar nu asta vreau s\ spun. Iar eu m\ simt pretutindeni asem\n\tor cu imaginea inuman\ a lumii care e propria mea via]\. ceea ce nu înseamn\ s\ [i po]i s\ te define[ti. desigur. spune Claire. mi se pare c\. se ridic\ în mine un fel de tremurat de lacrimi. Cultul eului! M\ faci s\ rîd. toate for]ele mele de disperare [i dragoste se vor uni. – De ce? spune Claire. cît nebunia de a tr\i [i de a avea ambi]ii care m\ cuprinde în unele momente. – Pentru c\. Da vie]ii mele c\reia îi simt pentru prima oar\ f\g\duiala de viitor.

Idei – laitmotiv. pesimist [i antiintelectualist. a pream\rit violen]a [i greva general\. Cu studii politehnice. cît [i asupra lui Mussolini. Patrice s-a sculat. – A[a e. – Merge spre balcon [i se revars\ cu totul în lumea de carne [i lumini. c\ partida pe care o joc este cea mai serioas\ [i mai exaltant\ dintre toate. sindicalist antiparlamentar. am timp acum. Diderot [i Holbach drept culmi ale literaturii franceze. Descriere concret\: Dispari]ia prietenilor. cu capul golit. ~n jurul s\u. Albert Camus s-a ocupat îndelung de acest filosof în Mitul lui Sisif..carnete_Camus.“ A nu se confunda idio]ia cu sfin]enia. Dac\ a[ avea destul\ for]\ [i r\bdare. Calea etc. * 26 septembrie 1) Romanul s\ fie precedat de fragmente de jurnal (sfîr[it). ~n gur\ avea toat\ am\r\ciunea somnului [i a ]ig\rii. l-a privit pe Patrice în fa]\ [i a spus încet: – Multe dureri îi a[teapt\ pe cei care te iubesc. 1 Fragment pentru Moartea fericit\. Din „Limbajul are dreptate s\ insiste asupra suferin]ei sufletului în cuvîntul pasiune. 2 Georges Sorel (1847-1922). Pu]in îmi pas\ de personalitatea mea [i nu vreau s-o cultiv. în timp ce folosirea cuvîntului pasiune ne duce mai degrab\ cu gîndul la impetuozitatea convulsiv\ care ne mir\ [i astfel ne face s\ uit\m c\ e vorba de o suferin]\ (orgoliu – sfidare). dup\ o lung\ t\cere. Doar constatam. * (Tratat teologico-politic. Ceea ce m-a oprit întotdeauna e vanitatea mea personal\.) * ~n Georges Sorel2. mototoli]i.“ Idem: actorul (de via]\) perfect e cel care „este ac]ionat“ – [i care o [tie – pasiunea pasiv\.. Dar pentru asta e nevoie de timp. r\t\ci o clip\ prin cas\. (Vei r\mîne singur într-o bun\ zi. Vreau s\ fiu ceea ce m\ face via]a [i nu s\ fac din via]a mea o experien]\. Eu s`nt experien]a [i via]a e cea care m\ formeaz\ [i m\ conduce. dar a tr\i în m\sura în care e[ti transparent [i î]i accep]i soarta ca unic reflex al unui curcubeu de bucurii [i de pasiuni. se ghemuia în sine. Tramvaie (sfîr[itul serviciilor?). `n]eleg c\ a ac]iona. î[i privi cutele pantalonilor 1 Kierkegaard. [i cu cît\ furie. A se dedica „umanismului de stînga“ care vrea s\ ne fac\ s\-i socotim pe Helvétius. A avut o influen]\ considerabil\ atît asupra lui Lenin. pîn\ la ce puseu de neant activ ar putea merge for]ele mele..F.Ajuns la punctul unde luciditatea se poate r\sturna.“ Pe urm\ face du[ [i gimnastic\ cu extensorul. ziua fle[c\it\ [i moale plesc\ia precum n\molul. a spus Claire. Claire.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 50 50 ALBERT CAMUS CARNETE 51 mine. „E igienic. [i a spus cu violen]\: – Iubirea pe care mi-o poart\ cineva nu m\ oblig\ la nimic. sedus de bol[evism. Se afunda din t\cere în t\cere. K. a iubi [i a suferi înseamn\ a tr\i cu adev\rat.“1 * Rama Krishna despre tocmeal\: „Omul cu adev\rat în]elept e cel care nu dispre]uie[te nimic. * 23 septembrie Singur\tatea. Pe urm\ aprinse o ]igar\ [i.)“ * în N.. Iar eu vreau s\ fiu acest actor perfect. . 2) Luciditatea s\ fie dus\ pîn\ la extaz. avînd ceva disperat în privire. Imens efort: revine în lume – stropi de sudoare – se gînde[te la picioare desf\cute de femeie. [tiu bine. Ast\zi.. cu hainele în dezordine.. luxul celor boga]i. (Nimicuri filosofice) 23 septembrie.1 . [tiu la ce grad de perfect\ impersonalitate a[ ajunge. * „Se trezi asudat.

dumneata gînde[ti cu L’Echo de Paris. marea. – Ba nu. în fa]a unui lucru. M-am refuzat acestui lucru. Avea dreptul s\ fie fericit. M-am dat înapoi în fa]a acelei existen]e posomorîte [i toropitoare. Vedea doar la cî]iva pa[i înaintea sa. unu. c\ m-a[ putea chiar însura. Cînd lumea e cenu[ie. în schimb. Ajunge s\-i consacru destul timp. Dar [tiu m\car c\. e un copil r\sf\]at. Dac\ a[ fi dep\[it primele zile. s-a 1 Camus fusese numit profesor la Colegiul din Sidi Bel-Abbès. – Dumnezeule. se vede cît de colo. Dar în asta consta pericolul. De tot [i de el însu[i. Mi-a fost fric\. odat\ numit la Bel-Abbès1. c\ am r\mas înc\ în incertitudine [i `n s\r\cie. dac\ a avut loc vreun conflict. * 2 octombrie „Umbla necontenit pe str\zile înnoroiate sub o ploicic\ fin\. (Deoarece e din ce în ce mai sigur c\. n-a[ [ti s\ spun ast\zi dac\ a fost for]\ sau sl\biciune. am chef s\ iubesc [i s\ îmbr\]i[ez. „Toate eforturile noastre trebuie s\ tind\ s\ împiedice ideile burgheze s\ otr\veasc\ clasa care se ridic\: de aceea nu vom face niciodat\ destul ca s\ rupem orice leg\tur\ dintre popor [i literatura secolului al XVIII-lea. s`nt melancolic [i plin de tandre]e.“ (Iluzia progresului. o simt „ne-curioas\“. fric\ de singur\tate [i de definitiv. Eu. – {i cu ce te ocupi dumneata? – Num\r. Nu. Nu meritase asta. Dar umbla singur în acel mic ora[ atît de departe de tot. florile (ah. trei. Ceea ce e interesant este c\ asta se întîmpl\ mereu în clipa cînd. Faptul c\ am respins acea via]\.carnete_Camus. Voia s\ fie fericit. pe care nu îndr\znesc înc\ s-o numesc prejudecat\. era bine înr\d\cinat\ în mine. c\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 52 52 ALBERT CAMUS CARNETE 53 Ideea de progres care infesteaz\ mi[c\rile muncitore[ti este o idee burghez\ izvorît\ din secolul al XVIII-lea. trebuie s\-mi cî[tig via]a. pentru a g\si c\ via]a poate fi frumoas\ [i u[oar\. S\ plîng\ în fa]a unui cîine [i în fa]a tuturor. s\rac fiind. s\ fac o baie de carne [i de soare. E un b\iat de familie bun\ care n-a cunoscut via]a. în fa]a a tot ce era definitiv într-o asemenea instalare. nu trebuie s-o fi cunoscut. n-are importan]\. Dup\ plecarea lui: 1) – Un imbecil.“ * 4 octombrie „Am tr\it pîn\ în ultimele zile cu ideea c\ trebuie s\ fac ceva în via]\ [i. Spun. atunci cînd dogore[te soarele. pp. {i acolo. ~ntr-un caz [i în cel\lalt. c\ m-am închis pentru tot ce se nume[te «viitor». doi. 3) – Un cinic. Vine întotdeauna un moment cînd simt ruptura. socotind desigur drept nimic securitatea fa]\ de [ansele de via]\ adev\rat\. De reînceput. îmbr\]i[ezi opinia ziarului dumitale de diminea]\. M\ simt mai bun. s\ am o situa]ie. iar eu gîndesc la fel ca lumea. c`t e de frumos!). îmbr\]i[ez opinia lumii. .) * 30 septembrie Ca s\ str\luce[ti mai repede nu consim]i s\ rescrii. spune înv\]\toarea. mai exact. ce mul]umit s`nt!). 2) – Un preten]ios. a[ fi consim]it f\r\ îndoial\. s\ m\ adun la casa mea. s\ m\ strecor în corpuri ca în lumin\. – Asta e pîn\ la urm\ o nerozie. nu mai era cu putin]\. patru. de vreme ce d\inuia în ciuda ironiilor [i a cuvintelor mele definitive pe tema asta. 285 [i 286) * 30 septembrie Întotdeauna sfîr[esc prin a da înconjur unei fiin]e. capabil s\ iubesc într-atît. – Poftim? – Num\r. Cînd ea se afl\ în lumin\. totul deodat\ a a luat-o de-a-nd\ratelea. femeile. De dispre]uit. {i trebuie s\ se cread\ c\ ideea asta. cerul (ah. * Dialog.

totul se justific\. Obrajii s`nt bruni [i ochii de culoare deschis\. R\mîne de ales sinuciderea cea mai estetic\: c\s\torie + 40 de ore sau revolverul..“ * 10 octombrie A avea sau a nu avea valoare. mirosul de iubire coboar\ din ro[covi.: inocen]a lupului. Nu. * 15 octombrie Giraudoux (de data asta)1: „Inocen]a unei fiin]e este adaptarea absolut\ la universul în care tr\ie[te“. nu mi-ar r\mîne decît o solu]ie. noaptea ca un lapte [i o dulcea]\. s`nt oare capabil de ceea ce în general se nume[te «serios»? S`nt oare un lene[? Nu cred [i mi-am dovedit-o. * 18 octombrie ~n luna septembrie. um\r lîng\ um\r. f\r\ excep]ie. Corpul. Ceea ce m-a f\cut s\ fug era f\r\ îndoial\ mai pu]in faptul c\ m-am sim]it instalat. În al doilea caz. ~n primul caz. Grecia? nu. dup\ ploaie. Pléiade II. Drumeagurile m\rginite de smochini. cu gra]ia [i medita]ia ei. dac\ m\ uit mai bine. adev\rat\ cale a culturii.carnete_Camus. {i e ca o amant\ cu care ie[i pe strad\. ascu]it – în întregime în silin]a [i dep\[irea asta care se str\duiesc s\ înving\ panta – ca o cunoa[tere de sine prin corp. De nu cumva.. printre lumini [i mul]ime. B\rba]i îmbr\ca]i în stofe albe [i lungi. greu [i ap\s\tor. este Absurditatea complet\. A crea sau a nu crea. m\slini. întreaga Elad\ transportat\ între mare [i mun]i ar rena[te în splendoarea-i antic\. * 17 octombrie Pe drumurile de peste Blida. Dar are oare cineva dreptul s\ refuze greut\]ile sub pretext c\ nu-i plac? Cred c\ trînd\via nu-i dezagreg\ decît pe cei lipsi]i de temperament. Totul. aerul în pl\mîni ca un fier ro[u sau un brici 1 Albert Camus i-a consacrat lui Giraudoux o not\ critic\ în Lumina (1940). decît c\ m-am sim]it instalat în ceva urît. Diminea]a pe munte cu p\rul ei tuns scurt ciufulit de brîndu[e – izvoarele înghe]ate – umbra [i soarele – corpul meu care consimte [i apoi refuz\. cu pîntecele muiat tot de o s\mîn]\ cu parfum de migdale. Efortul concentrat al mersului. Iar dac\ eu a[ fi lipsit. la distan]\ de secole. Kabylia. între gest [i munte se na[te un soi de consim]ire în acela[i timp patetic\ [i vesel\.. {i parc\ dintr-o dat\.“ * . * Huxley: „La urma urmei. ori un intelectual de categoria a doua. ale c\ror gesturi precise [i simple se deta[eaz\ pe cerul ve[nic albastru. Te întîlne[ti cu oameni mergînd al\turi de m\gari înc\rca]i cu m\sline. decît un r\u boem sau un fals aristocrat. ne arat\ care ne s`nt limitele. abia sensibil n\rilor. asemenea celorlal]i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 54 54 ALBERT CAMUS CARNETE 55 petrecut pentru ceva care a meritat osteneala. Ex. * Sate grupate în jurul unor puncte naturale [i tr\ind fiecare via]a proprie. Pe drumul spre Sidi-Brahim. mai bine s\ fii un bun burghez. în culorile din nou str\lucitoare. [i care te prive[te. Apoi soarele pompînd toat\ apa. Acum. atîrnînd cu întreaga-i povar\ de ap\. dup\ o întreag\ dup\-amiaz\ în\bu[itoare. ro[covii împr\[tie un miros de iubire peste toat\ Algeria [i parc\ p\mîntul întreg s-ar odihni dup\ ce s-a d\ruit soarelui. abia semnalat\ în lenevia [i respectul fa]\ de Destin prin vecin\tatea Orientului. Inocentul e cel care nu explic\.. mirosul de iubire devine u[or. ro[covi [i jujubi. * Pe drumul spre Madeleine – din nou imensa dorin]\ de despuiere în fa]a unei naturi atît de frumoase ca aceasta. {i între om [i arbore. cf.

“ * 8 noiembrie La cinematograful din cartier se vînd pastile de ment\ pe care st\ scris: „Te vei c\s\tori cu mine?“. 1 Fragment pentru Moartea fericit\. S`nt aproape surd. * 1 Personajul acesta este Zagreus. toate acestea cer un curaj [i o voin]\ care interzic s\ iei în serios predicile despre „dezr\d\cinare“. s\ nu cau]i s\ pari. la drept vorbind. `n fond. * 6 noiembrie Drumul spre La Madeleine. Dar s\ fii lucid chiar [i în timpul orelor de birou. infirm – amputat de ambele picioare – paralizat pe o parte. A. mai ales. în acord cu lumea [i s\-]i cî[tigi fericirea urmînd o cale care duce îns\ la moarte. Vie]ile se amaneteaz\ pe baza unui schimb de pastile de ment\. p\mînt [i cer. S`nt sp\lat.“ „Da. O singur\ mu[cat\. A[ accepta [i lucruri mai rele. nu pot s\ v\d lucrurile ca Montherlant sau ca Gide – din cauza reducerilor la tren. * 21 octombrie Trebuie mult mai mult\ energie ca s\ c\l\tore[ti s\r\c\cios decît s\ faci pe c\l\torul h\r]uit. M. „Vei tremura în fa]a mor]ii. {i trebuie s\ ai gustul dificult\]ii [i dragostea de necunoscut ca s\-]i realizezi visurile de c\l\torie cînd e[ti s\rac [i lipsit de bani. nici u[or. S\ fii fericit cu prietenii t\i. Nu-i nevoie s\ exilezi melancolia. . S\ urci pe o punte de vapor. Copaci. anume s\ tr\iesc. Porumbei printre lespezile albe. s\-]i numeri banii [i s\ te temi la tot pasul ca un accident neluat în seam\ s\ nu întrerup\ o c\l\torie [i-a[a îndeajuns de dificil\. Dar. * 5 noiembrie Cimitirul de la El Kettar. S\ aspiri la goliciunea în care te arunc\ lumea înapoi. Nu e vesel s\ c\l\tore[ti. S\ nu renun]i niciodat\ – s\ pretinzi tot mai mult. ce tainic\ în]elegere. pe care Mersault îl asasineaz\ în Moartea fericit\. S`nt [ters. Le treci vecinei care r\spunde în acela[i fel. s\ nu m\nînci decît o dat\ pe zi. eu `nsumi în mine cel viu – mul]umind îns\ vie]ii c\ mi-a permis s\ ard. Ei bine. totodat\. Arborii [i p\mîntul muia]i de ploaie. dar nu voi fi ratat nimic din ceea ce formeaz\ misiunea mea. Dar [tiu bine c\. * 7 noiembrie Personaj.carnete_Camus. s\ c\l\tore[ti îndelung la clasa a treia.1 „S`nt ajutat s\-mi fac nevoile. S\ nu renun]i. cît\ distan]\ [i. s\ ajungi obosit [i ros pe din\untru. Ah! De la gestul meu pîn\ la acea prim\ stea care ne a[tepta la întoarcere. „M\ iube[ti?“ {i r\spunsurile: „Disear\“. în acela[i timp rozalie [i ro[ie.“ S\ nu consim]i la conven]ie [i la orele de birou. dar e nevoie s\ distrugi în tine gustul dificilului [i al fatalului. [i o mare triste]e pierdut\ [i mut\ care ne familiarizeaz\ cu frumosul chip pur al mor]ii. * 25 octombrie Flec\reala – ceea ce este insuportabil [i degradant în ea. de îndat\ ce e[ti singur în fa]a ei. nu voi face niciodat\ un gest ca s\ scurtez o via]\ în care cred atît de tare. asta te ap\r\ împotriva diletantismului [i f\r\ îndoial\ nu voi spune c\ ceea ce le lipse[te lui Gide [i Montherlant este s\ beneficieze de reduceri la tren care s\-i oblige totodat\ s\ r\mîn\ [ase zile în acela[i ora[. poate. „Mult“ etc. S\ fiu orb [i f\r\ nici o sensibilitate – s\ fiu mut [i f\r\ contact cu exteriorul – numai s\ simt în mine flac\ra asta sumbr\ [i arz\toare care s`nt eu.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 56 56 ALBERT CAMUS CARNETE 57 20 octombrie Exigen]a fericirii [i c\utarea ei r\bd\toare1. Dar. Un cer acoperit [i o mare furioas\ în fa]a colinelor acoperite de morminte albe.

nici pîcl\. Acum lucrurile stau mai bine. R\spuns: da. Totul se cump\r\. Chestiune de smerenie. Dunga pantalonilor disp\ruse [i. S\ fac ceva ca s\ fiu fericit [i s\ fiu fericit prin asta. {i fericirea e o lung\ r\bdare. dar nu s`nt sigur c\ orice anticipare sentimental\ e fals\. ~n orice caz. disp\reau. 2 „Voi construi [i voi d\rîma“ (Montherlant). Alternan]a nu merge de la mine la mine. dar este [i punctul de vedere al celei mai frumoase fete din lume. Asta-i un pic cinic. Iar ceea ce ne fur\ timpul e nevoia de bani. examineaz\ evenimentele vie]ii sale în lumina acestor fapte. {ase sau opt ore pe zi ca s\ nu cr\pi de foame. sp\lînd fa]a lui M. fiindc\ asta creeaz\ un alibi pentru disper\rile f\r\ motiv de care s`ntem cople[i]i“. Prefer: Aedificabo et destruat2. Ci de la lume la mine [i de la mine la lume.. Aedificabo et destruam. * 1 Fragment pentru Moartea fericit\. a fi fericit înseamn\ a relua destinul tuturor. * Decembrie O ploaie deas\ ca un ulei pe geamuri. acest dublu reflex care face ca inima s\ poat\ interveni [i s\-mi dicteze fericirea pîn\ la limita precis\ unde lumea poate s-o des\vîr[easc\ ori s-o distrug\. Succesiunea timpului în anotimpuri [i nimic altceva.“ 1 Medic algerian [i filosof. . totul c\p\ta aerul unui trecut a c\rui grea melancolie p\trundea în inima lui Mersault ca apa în pantofii umezi [i frigul în genunchii prost proteja]i de o stof\ sub]ire. Atunci trebuie s\ tr\im cum ne este cel mai u[or s\ tr\im. chiar dac\ e [ocant. Apa asta vaporizat\ care cobora. „voi construi [i el s\ d\rîme“ (`n limba M. revenind acas\. Din str\fundurile cerului. o dat\ cu ea.“ Da. tropotul sec al copitelor cailor [i aversa surd\ [i persistent\. * 17 noiembrie „Voin]\ de Fericire. c\ldura [i încrederea pe care un om normal le plimb\ cu sine printr-o lume f\cut\ pentru el. pentru ca al]ii s\ le ia locul `n cur`nd. {i apoi.“ Partea a treia. Ca s\ fii fericit trebuie timp. pe nesim]ite. Infirmul care-i spune lui Mersault: „Banii. Timpul se cump\r\. Mai mul]i ani. „~ntotdeauna am ac]ionat din ciud\. A fi bogat înseamn\ a avea timp ca s\ fii fericit cînd e[ti demn de a fi. nici ploaie. Partea `nt`i (sfîr[it). Pentru un b\rbat „de familie bun\“. s-o fac mai degrab\ în ]ara asta care îmi place? Dar anticiparea sentimental\ e întotdeauna fals\ – întotdeauna.1 * 22 noiembrie E normal s\ dai pu]in din via]a ta ca s\ n-o pierzi în întregime.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 58 58 ALBERT CAMUS CARNETE 59 13 noiembrie Cviklinsky1. S\ ac]ionez în a[a fel încît s\ fiu fericit? Dac\ trebuie s\ m\ fixez undeva. S\ nu ne str\duim. 2 Idem. prieten al lui Albert Camus. Ca o mîn\ u[oar\ îi dezgolea ochii cu cearc\ne mari. mult timp. totul este profitabil pentru cine vrea s\ profite. nori negri soseau necontenit. E doar nes\buit\. latin\ `n original). Realizarea fericirii.carnete_Camus. singura experien]\ care m\ intereseaz\ este cea în care tocmai totul ar fi a[a cum m-a[ a[tepta.2 (La Salzburg) * Ironie fa]\ de Marthe – o p\r\se[te. ci cu voin]a de fericire. nu cu voin]a de renun]are. E un soi de snobism spiritual s\ vrei s\ încerci a crede c\ po]i fi fericit f\r\ bani. * 16 noiembrie Spune: „Trebuie s\ ai o iubire – o mare iubire în via]\. Ceea ce m\ atrage e leg\tura asta care merge de la lume la mine. spune Montherlant.

Trebuie s\ nu te pierzi `n visare [i s\ nu renun]i. este produsul unei gîndiri esen]ialmente mitice. nu au istorie. nu face nimic.“ Stupiditatea schemei: Antichitatea – Evul Mediu – Timpurile moderne.“ Lipsa sim]ului istoric la greci. N-avem decît timp s\ fim ferici]i. s`nt poate expresia cea mai uria[\ de care a fost vreodat\ capabil un sentiment istoric al universului“.2 * Nu avem timp s\ fim noi în[ine. ad\ugat\ la gravitatea s\rut\rilor ei. nu regula..carnete_Camus. Suflet grec [i inteligen]\ roman\. se scoal\ foarte tîrziu [i se a[az\ la fereastr\. incarnare a grijii.. Literatura noastr\ [i muzica noastr\ s`nt pentru or\[eni. s`ntem excep]ia. . Mitul [i semnifica]ia sa antipsihologic\.) Exemplu: „Nem]ii au fost cei care au inventat orologiile mecanice. înfrico[\toare simboluri ale timpului ce se scurge. Cei care au o m\re]ie în ei nu fac politic\. romanul succed\ elenului. pe lîng\ necesitatea cauzal\ – pe care o voi numi logica spa]iului – [i necesitatea organic\ a destinului – logica timpului. Adic\: antic = prezent. {i a[a tot anul. Duminica.“ Grecii.. E vorba ca oamenii de ac]iune s\ fie [i oameni de ideal. privind ploaia sau soarele. „Cultura egiptean\.. în Occident. din 1 Fragment pentru Moartea fericit\: Camus se va inspira de aici pentru paginile din Str\inul. „Ce înseamn\ tipul supraomului pentru lumea Islamului?“ „Civiliza]ia este destinul unei culturi.“ „Cel care define[te nu cunoa[te destinul. (Cf. r\sunînd zi [i noapte din turnuri nenum\rate peste Europa Occidental\. A[teapt\ s\ moar\. * Politica [i soarta oamenilor s`nt alc\tuite din oameni f\r\ ideal [i f\r\ m\re]ie. La începutul istoriei spirituale a Occidentului. * Decembrie Ceea ce-l emo]iona era felul ei de a se ag\]a de hainele lui. ~ntreaga chestiune: antiteza dintre istorie [i natur\. A[a se-nt`mpl\. revenind acas\. E vorba s\-]i tr\ie[ti visurile – s\ le materializ\m. dimpotriv\. ~nainte. culcîndu-se din nou [i dormind pîn\ a doua zi. Sufletul atic exprima prin asta profunda sa ostilitate fa]\ de durat\. Form\ [i realitate: „Numesc a în]elege lumea s\ fii la în\l]imea ei. iar poe]ii industria[i.“ Coloana egiptean\ era la început o coloan\ de piatr\. de a-l urma strîngîndu-i bra]ul. îi sim]i sub degete pome]ii înghe]a]i [i proeminen]i [i buzele abia c\ldu]e în care se afunda degetul1.1 Pe de alt\ parte. renun]ai sau te pierdeai `n visare. coloana doric\ era o coloan\ de lemn. A[teapt\. culcîndu-se [i a[teptînd ora cinei fumînd. Un mileniu. se plaseaz\ un fragment de autoanaliz\ intim\ [i acesta e o Vita Nuova a Occidentului. Oswald Spengler (Declinul Occidentului): I.“ „Exist\ în via]\. contr\: fragmente mitice la Heracles: acelea[i de la Homer la tragediile lui Seneca. În noapte.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 60 60 ALBERT CAMUS CARNETE 61 Tipul care promite atît de mult [i care lucreaz\ acum într-un birou. înzestra]i cu sim] istoric. „Istoria.. La fel [i t\cerea prin care se d\ruia cu totul gestului din acel moment [i care-i des\vîr[ea asem\narea cu pisicile. 2 Reflec]ie al c\rei ecou se va reg\si într-un fel în Caligula. popor fericit. trec\torii sau t\cerea. Matematicile Istoria [i tabelele (de rev\zut). acea p\r\sire [i acea încredere care atingea b\rbatul din el. „Oameni de cultur\ europo-occidental\. ale c\ror b\t\i sonore. în secolul al XIX-lea. Trecerea de la cultur\ la civiliza]ie se realizeaz\ în Antichitate în secolul al IV-lea.. La ce bun promisiunile. Atunci a izbucnit 1 Fragment pentru Moartea fericit\. dac\ oricum. Astfel facem din Istoria Filosofiei singura tem\ serioas\ a întregii filosofii. Astfel. din Antichitate pîn\ la r\zboaiele persane. Dar acum e vorba s\ creezi în tine un om nou.

este s\ crezi c\ trebuie s\ alegi. (Cel pu]in în sensul pe care i-l dai cuvîntului „serios“. Mersault. opera de art\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 62 62 ALBERT CAMUS CARNETE 63 în el un soi de ]ip\t puternic. Pentru a doua oar\. c\ trebuie s\ faci ce vrei. c\ exist\ condi]ii pentru fericire. Titluri: O inim\ curat\ Ferici]ii pe p\mînt Raza aurit\ * – Cuno[ti mul]i b\rba]i „iubitori“ care s\ refuze o femeie dr\gu]\ ce li se ofer\? {i chiar dac\ exist\. Se aplec\ [i parc\ [i-ar fi a[ezat buzele pe o pas\re. O lun\ mai tîrziu. o fac din lips\ de temperament.carnete_Camus. – Exact. `nceput\ prin „impersonalitate“. Partid\ de c\r]i (brisc\). Ceea ce conteaz\ e voin]a de fericire. zuavii.. O canava care a[teapt\ broderiile noastre.) * Roman. Fericirea exist\ sau nu exist\. Locuin]a lui Zagreus la ]ar\. IV: conversa]ie cu Z. î[i anun]\ plecarea. dezinteresat [i înfocat.“ „Cu so]ul meu.. Avea s\ c\l\toreasc\ mai întîi [i s\ se fixeze dup\ aceea în împrejurimile Algerului. M\ dezgu[ti. – Da. Marthe gemu. Cap. timp de mai multe minute. sigur de acum înainte c\ voiajul reprezint\ o via]\ închis\ pentru el. c\utînd o fericire con[tient\. de fapt. între timp. nu s`nt decît pretexte. P. Asasinat. Pe urm\. spuse M.. la început s`nt lucrurile plictisitoare. ca înecat\. ca o t\cere închis\ în gura sa..“ * Roman.. se sim]ea bolnav [i [tia ce vrea.. {-am s\-]i spun de ce. ~i mu[c\ buzele [i. * Roman. ca [i cum ar fi strîns întreaga lume în bra]e. P.) Roman. rec\zînd în apele înghe]ate [i negre care o ardeau ca un popor de zei.. [i asta nu e bine. Femeia este un bun public. ca un cer r\sturnat. – Nume[ti temperament lipsa vreunui sentiment serios. . P.“ Un tip negru: „M\ dezgu[ti. un soi de enorm\ con[tiin]\ prezent\. . pentru c\ s`nt într-o stare de revolt\. femeile. * Decembrie Un b\rbat care are sim]ul jocului este întotdeauna fericit în compania femeilor. I. III.1 „Gre[eala. Discu]iile. IV. spune M. dar tocmai faptul c\ o duci î]i permite s-o accep]i. ie[ea în str\fulger\ri din marea gaur\ profund\ unde fusese aruncat\. * Roman. s`nt un exaltat periculos. dar asta n-ai s-o po]i face lucrînd. Ea. spune Z. Habar n-ai s\ tr\ie[ti. Pen’c\ e[ti un b\rbat pr\p\dit închis în tine. umflat de luminile umane. sub suflarea cald\ [i profund\ ce urca din port spre fa]a lui. De asemenea. Nu asta voia M. Voiajul i se p\rea ceea ce este. {i mie nu-mi plac pr\p\di]ii închi[i în ei. îl apuca setea dup\ acel izvor c\ldu]. se preg\ti s\ abandoneze Casa din fa]a m\rii. O femeie pasiv\. – Nu. respingea atunci acele buze pe care le c\uta apoi. * 1 Fragment pentru Moartea fericit\. ~n fa]a nop]ii înc\rcate pîn\ la refuz de stele [i a ora[ului. gur\ lîng\ gur\. care simte c\ i se `nro[esc urechile. Partea `nt`i. se ag\]a de el. * ~ntotdeauna. se în\bu[\. ~nc\perea e supraînc\lzit\. „Noi. succesele mondene. M. voin]a neînfrînat\ de a sorbi de pe buzele ei toat\ semnifica]ia acelei lumi inumane [i adormite.. revenise. o fericire de om nelini[tit. e moartea.. el aspir\ c\ldura aceea care-l transporta.~n fond. Dup\ cîtva timp. în împrejurimi.“ (Parcul Saint-Raphaël. Restul.. „Niciodat\ nu voi putea duce via]a asta“. R\ce[te ie[ind (de aici boala care-l va doborî).

prefigureaz\ temele majore din Omul revoltat. * Aprilie ’38 Cîte nu s`nt sordide [i mizerabile în condi]ia unui om care munce[te [i într-o civiliza]ie întemeiat\ pe oameni care muncesc. * Mai Nietzsche. autor al lui Moby Dick. * Februarie ’38 Spiritul revolu]ionar const\ în întregime `ntr-un protest al omului contra condi]iei de om. Doi ani nu reprezint\ prea mult într-o via]\ ca s\ reflectezi asupra unui singur punct. Reac]ia natural\ este întotdeauna s\ te risipe[ti în afara lucrului.1 ~n acest sens. s\ creezi în jurul t\u admira]ii facile. De publicat la Alger. 1 Aceste reflec]ii. 1 Camus va consacra mai tîrziu o prefa]\ lui Melville. apoi s\ înve]i cu r\bdare. Caligula. * Suferin]a de a nu avea totul în comun [i nenorocirea de a avea totul în comun. necultivarea corpului [i relaxarea voin]ei. Prin singur\tate [i izolare (nu s`nt acela[i lucru). a c\rui tehnic\ romanesc\ a influen]at Ciuma. E ceea ce îi distinge. Moare necunoscut [i s\rac. S\ abandonezi orice preten]ie [i s\ te apuci de o dubl\ munc\ de eliberare – fa]\ de bani [i fa]\ de propriile tale vanit\]i [i la[it\]i. singura tem\ etern\ a artei [i a religiei. care nu s`nt lipsite de o leg\tur\ cu ideea pe care o are Malraux despre revolu]ie [i art\. Papa Borgia justifica în sfîr[it cre[tinismul. * Aprilie ’38 Melville1 se lanseaz\ în aventur\ [i sfîr[e[te într-un birou. S\ echilibrezi o cultur\ atent\ a corpului cu con[tiin]a atent\ de a tr\i. trebuie s\ ajungi s\ uzezi pîn\ [i r\utatea [i calomniile. Trebuie s\ lichidezi toate st\rile anterioare [i s\-]i folose[ti toat\ puterea. un pretext pentru la[it\]i [i comedii (majoritatea c\minelor s`nt f\cute pentru asta). O revolu]ie se realizeaz\ întotdeauna împotriva Zeilor – începînd cu aceea a lui Prometeu. De abandonat totul pentru asta: Tez\. sub forme diverse. una se poate potrivi cu cealalt\. * Aprilie De expediat dou\ eseuri. Dar e nevoie de toat\ emo]ia lui Malraux ca s\ nu cedezi voin]ei de a demonstra.carnete_Camus. E mai simplu s\-l g\se[ti în esen]a ta [i în destinul t\u. De reluat: Filosofie [i Cultur\. ai o [ans\ din zece s\ scapi de cea mai sordid\ [i mai mizerabil\ dintre condi]ii: cea a omului care munce[te. o oper\ de art\ care ar descrie cucerirea fericirii ar fi o oper\ revolu]ionar\. fie biologie + examen de capacitate fie Indochina De notat în fiecare zi în caietul acesta: ~n doi ani s\ scriu o oper\. mai întîi ca s\ nu ui]i nimic din ce ai înv\]at. dac\-i adaugi del\sarea fizic\. tiranii [i m\sc\ricii burghezi s`nt doar pretexte. un public. De altfel.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 64 64 ALBERT CAMUS CARNETE 65 Februarie ’38 Aici. ~n felul acesta. Nici o importan]\. Dar trebuie s\ te ]ii tare [i s\ nu te la[i. oamenii s`nt sensibili la destin. E o revendicare a omului contra destinului. * S\ g\se[ti o lips\ de m\sur\ în m\sur\. S\ tr\ie[ti în regul\. Alt\ reac]ie inevitabil\ este s\ debitezi fraze. . Nu destul de matur. {i f\r\ îndoial\ c\ spiritul acesta îl po]i sesiza în actul s\u istoric. Cu pre]ul acesta. Dar trebuie în orice clip\ s\ previi în tine r\utatea [i calomnia. Mai întîi trebuie s\ taci – s\ suprimi publicul [i s\ [tii s\ te judeci. Condamnarea Reformei care salveaz\ cre[tinismul împotriva principiilor de via]\ [i dragoste pe care i le insufla Cezar Borgia.

prin mici propozi]ii seci. prietena pe care [i-o f\cuse în trei ani. 1 Personajul Céleste ap\rea [i în Moartea fericit\ înainte de a trece în Str\inul. e ceea ce este picant [i original în ea – nou [i superficial. dar sufer\ de umilire [i a[a se na[te ura. * Mai B\trîna care moare la azilul de b\trîni1. Era adev\rat. Galeria se foie[te [i surîde jenat\. Prietenii moartei: Ni[te b\trînei mitomani. * C. Cea de-a doua tace. Au venit la Paris. [tiam bine c\ dragostea era cea care vorbea. * Sfîr[it. * Var\ la Alger2 Pentru cine e jerba asta de p\s\ri negre pe cerul verde? Vara oarb\ [i surd\ care se strecoar\ [i d\ un sens mai pur chem\rilor l\stunilor [i strig\telor vînz\torilor de ziare. * Scen\: so]ul. El ro[e[te. care plînge „pentru c\ nu mai are nimic“. * ~nc\-mi mai amintesc de criza de disperare care m-a cuprins cînd m-a anun]at mama c\ „de acum înainte s`nt destul de mare [i voi primi cadouri utile de Anul Nou“. îi s\rut\ mîna zîmbind: „Ai dreptate. Dar [i aici. Nici ast\zi nu pot s\ m\ dezbar de o crispare tainic\ atunci cînd primesc cadouri din categoria asta. Cel\lalt se st\pîne[te. . so]ia [i galeria.: Cu un surîs: „Nu te ar\ta mai prost decît e[ti. Mersault bea. Groparul care era prietenul moartei. Se privi în oglinda din spatele casei. Dar unde se afl\ adev\rul. Aparen]ele s`nt salvate [i ura cre[te. draga mea“. pîn\ ce pierde din nou teren. Care are nevoie s\ dobîndeasc\. B\trînelul care a ]inut s\ urmeze convoiul pîn\ la biseric\ [i cimitir (2 km). Tema cunoscut\: pentru c\ te iubesc prea mult. Cum este infirm. b\trînul „a ridicat mîna“. – Ar putea s\-[i aduc\ aminte c\ are o mam\. s\ cî[tige iubirea [i prietenia [i e incapabil atît de una. dar de ce are dragostea uneori un limbaj atît de derizoriu? * Despre acela[i lucru nu gînde[ti la fel diminea]a ori seara. dar. 2 Pentru Nunta. Nora nu i-a vrut. cît [i de cealalt\. Prietena ei. dou\ rase de oameni.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 66 66 ALBERT CAMUS CARNETE 67 * Ceea ce m\ atrage la idee.“ Cealalt\ a murit – ca un semn [i un avertisment pentru to]i. „Cine ar fi spus c\ la 74 de ani avea s\ sfîr[easc\ într-un azil de b\trîni la Marengo?“ Fiul s\u are o situa]ie. în gîndul nop]ii sau în spiritul amiezii? Dou\ r\spunsuri. {i ultima: o capodoper\ de luciditate. f\r\ îndoial\. care d\ prea mult la toat\ lumea [i nu se ata[eaz\ niciodat\. 1 Fragment pentru Str\inul. * Iunie Pentru Moartea fericit\: o serie de scrisori de ruptur\. Totul era frumos alt\dat\. Portarul de la mica morg\ a azilului. {i. Scene. Mergeau cîteodat\ seara în sat. Fiul i-a dus la b\trîni. care este parizian [i locuie[te acolo cu nevasta. nu poate ]ine pasul [i merge la dou\zeci de metri distan]\. ~mb\trîne[ti. Unul celuilalt: „Fata dumitale nu ]i-a scris? – Nu.carnete_Camus. care se joac\ de-a seduc]ia. ~[i marcheaz\ astfel tot timpul superioritatea. Ex.“ Mersault se opri brusc [i puse paharul jos. Dar cunoa[te locurile [i o ia pe scurt\turi care-l fac s\ se al\ture convoiului de dou\. partea de comedie e nepre]uit\. Infirmiera maur\ care bate sicriul în cuie are un [ancru la nas [i poart\ mereu o basma. trei ori. Primul are calit\]i [i-i place s\ str\luceasc\. „Oh! spuse Céleste1 [tergînd tejgheaua. Trebuie s-o m\rturisesc. demoleaz\ toate efectele scumpului ei so]. Pîn\ la urm\. merge spre ea. dragul meu“. Frumoas\ figur\ de roman [i jalnic\ imagine de prieten. Mersault.

) – Da. spuse Bernard1.. Domnul Gignoux1. medic din Moartea fericit\. – Sigur.. Camus. – Cum a[a. Cei mai buni nu-i supravie]uiesc sub forma de sclavie pe care i-o d\ actualmente societatea celor care gîndesc corect. ne placi. Dar asta-i o în[el\torie. 7) Absurdul. strive[te în mod egal oamenii. evi]i s\ vorbe[ti despre rest. Propun s\ r\sturn\m formula clasic\ [i s\ facem din munc\ un rod al trînd\viei. a[a ceva nu se m\rturise[te. * Caligula: „Ceea ce nu ve]i în]elege niciodat\. Altele care nu cost\ nimic s\ le recuno[ti. dimpotriv\. n-o s\ i se caute alte cusururi. Duminic\-Luni – {omaj: omul plînge. * „Se vorbe[te mult în momentul acesta despre demnitatea muncii. s`nt mincinos.. 5) Eseu despre 40 de ore. are ni[te opinii foarte precise asupra acestei chestiuni. invidios... Astea-s doar defectele celorlal]i. 1 Este vorba de economistul liberal contemporan cu A. Eu n-am nici un merit.. Doar trînd\via este o valoare moral\ pentru c\ poate servi la judecarea oamenilor. * Roman – S`nt silit s\ recunosc c\ am ni[te defecte grave. rar? (Se întoarce. Exist\ defecte care nu se m\rturisesc niciodat\. De exemplu. asta-i ceva m\gulitor.“ Dar cel pu]in vor putea face dragoste. 3) Improviza]ie de var\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 68 68 ALBERT CAMUS CARNETE 69 * Iunie. Cuiva care se acuz\ spontan... iar jocul supus tehnicii ajunge oper\ de art\ [i întreaga crea]ie. Nu le e fatal\ decît celor mediocri. Din cînd în cînd. despre necesitatea ei. s`nt lacom. E[ti cî]iva. Nu întemeiaz\ o judecat\. e c\ s`nt un om simplu. Marea mizerie a omului e c\ trebuie s\ plîng\ [i s\ doreasc\ ceea ce-l umile[te (concurs). 2) Caligula. dac\-]i m\rturise[ti furiile. nu-i a[a? 1 Bernard. 6) De rescris Roman.. bineîn]eles! „E adev\rat. Munca. Dar e[ti mincinos. Iat\ lec]ia [i grandoarea ei.. 4) Eseu despre teatru. nu stric\ s\ mai schimbi. 1) De terminat Floren]a [i Alger. A[a cum e[ti. * Pentru Improviza]ie de var\: – Spectatorule. spectatorule.“ * Eseu despre 40 de ore. Ei. ~n familia mea: 10 ore de munc\. Somn. rar! Nu e[ti mul]i. Exist\ o demnitate a muncii în butoia[ele confec]ionate duminica. – Fiecare este ceea ce pare. Cu un ton de fals\ umilin]\. M-am acceptat pe mine. Pentru var\. {i de altfel. vanitos.“ ~ntr-un sens. Cunosc pe unii care se extaziaz\ [i se indigneaz\ din asta. – Oh! {tiu perfect.carnete_Camus. – Ei! – Spectatorule. Nu exist\ demnitatea muncii decît cînd munca e liber acceptat\. – Ei! – E[ti rar.. Aici munca se îmbin\ cu jocul. De aceea totul e atît de simplu. s`nt irascibil. în special. Pune în ac]iune o metafizic\ a umilirii. [i! Muncitorii mei cî[tig\ 40 de franci pe zi. Sfîr[it de lun\ cînd mama spune cu un zîmbet încurajator: „Ast\-sear\ o s\ bem o cafea cu lapte.. .

* Singura libertate posibil\ e libertatea fa]\ de moarte. {i c\ adev\rata superioritate. Ceea ce intereseaz\ într-o carte. S\ nu te la[i dus în vid.1 * 1 Fragment care va servi pentru Mitul lui Sisif. Dar cum l\]imea cea mai mare a od\ii nu atinge lungimea saltelei. tot ce este degradant în toate suferin]ele. Dar trebuie mers pîn\ în str\fundurile formulei. Nici un fel de taclale. trebuie s\ fii totdeauna pu]in dincoace în expresie (mai curînd decît dincolo). Dar este o psihologie generoas\. ~n camera asta. * Moartea fericit\ ~n tren. Timpul – s\ nu-l pierzi. îi accept\ în acela[i timp [i consecin]ele – adic\ r\sturnarea tuturor valorilor tradi]ionale ale vie]ii. las\-m\ s\ profit“. * Mizeria [i m\re]ia acestei lumi: nu ofer\ adev\ruri.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 70 70 ALBERT CAMUS CARNETE 71 * Singura fraternitate acum posibil\. Experien]a „real\“ a singur\t\]ii este una dintre cele mai pu]in literare din cîte exist\ – se afl\ la o mie de leghe de ideea literar\ pe care ]i-o faci despre singur\tate. singura care ni se ofer\ [i ni se îng\duie. . acceptînd moartea ca atare. * Iat\ o constatare pe care o faci cu greu: s\ în]elegi c\ po]i fi superior multora f\r\ a fi totu[i o fiin]\ superioar\. Printre plînsete: „Haide. micu]a oranez\. Trei persoane care dorm. ci iubiri. pot rîde dup\ pofta inimii. de fapt. partea superioar\ a saltelelor a fost sprijinit\ de perete.carnete_Camus. Nu schimb\ nimic în ea. Doar c\. * Iunie La cinema. la rîndul ei. Prin asta e fals\. s`nt semnele unei existen]e patetice. * Exist\ o psihologie corect\ în romanele-foileton. Dac\ întîlnesc un felinar. Acord\ credit. Nu ]ine seam\ de am\nunte.. el cere lumii doar o iubire. Rîd. Pune doar o oglind\ nou\. [i-a pus o cravat\ de var\ foarte deschis\ la culoare. spune acest orb. „S\ scriu. Or. în locul fularului negru pe care-l purta de obicei. este sordida [i cleioasa fraternitate în fa]a mor]ii militare. Absurditatea domne[te [i iubirea te salveaz\ de ea. * August O înc\pere d\ spre curte – se deschide spre o a doua înc\pere care prime[te lumina de la ea [i care. Pentru c\ s`nt siguri c\ nu vor întîlni pe nimeni pe str\zi. vie]ile noastre nu s`nt niciodat\ patetice. Dar asta nu intereseaz\ pe nimeni. în orice caz. plînge de se rupe de nenorocirile eroului. S\ cau]i s\ învingi [i s\ „umpli“. Zagreus st\ a[ezat în fa]a lui. So]ul ei o implor\ s\ se opreasc\. î[i reia locuin]a.“ * Ca s\ scrii.) * Tenta]ia comun\ a tuturor inteligen]elor: cinismul. * Aceast\ vanitate singular\ a omului care las\ [i vrea s\ se cread\ c\ aspir\ la un adev\r. trei saltele. Acel „Totul e permis“ al lui Ivan Karamazov este singura expresie a unei libert\]i coerente. d\ spre o a treia f\r\ fereastr\. mila celorlal]i îi împiedic\ s\ rîd\.. spune ea. ~n timp ce. (Dup\ asasinat. ziua. `nso]it\ de so]ul ei. Om cu adev\rat este cel care. iar oamenii dorm ghemui]i. * Orbul care iese noaptea între ora unu [i patru cu un alt prieten orb. Cf. cînd. * B\trîna [i ur\rile ei de Anul Nou: Nu cerem mare lucru: s\ avem de lucru [i s\n\tate.

amanta mea. (Referin]\?) * Belcourt Tîn\ra al c\rei so] î[i face siesta [i nu trebuie s\ fie deranjat de copii.“ * Despre moartea con[tient\. Este o experien]\ prea mobil\ ca s\ o fixezi în concepte matematice. „Ce dorim noi oare la vederea frumuse]ii? S\ fim frumo[i. Din cînd în cînd. (Ai cump\rat unul pentru mine?) Povestea costumului [i a surorii.carnete_Camus. iar tu bei 1 ~nsemn\ri reluate `n Str\inul. ca s\ spun a[a. Ea n-a zîmbit. A citit adesea pove[ti despre s\r\cie în care femeia e „brav\“.“ (Jacob Wassermann) * Din legile lui Manou: „Gura unei femei. cu personajul Raymond. }i-am cump\rat costumul. Brav\? Nu. le este dat s\ tr\iasc\ tragediile cele mai dureroase. B. cu copiii t\cu]i în jurul ei. Ea întinde o p\tur\ pe jos în sufragerie [i-i distreaz\ pe copii f\r\ zgomot pentru ca b\rbatul s\ poat\ dormi. resemnat\. Prive[te. de Ruyt: Charon. Nu-i ajung. cf. Pentru c\ acea oper\ de art\ va fi în întregime izvor`t\ din moarte. Povestea br\]\rii [i a «indica]iei».1936. Nietzsche.“ (Amurgul zeilor) * Nietzsche. fumul sacrificiului au întotdeauna puritate. Nu îndr\zne[te s\-i vorbeasc\.. * S\ spore[ti fericirea unei vie]i de om înseamn\ s\ extinzi tragicul m\rturiei lui. Mi-am dat seama c\ era o escrocherie la mijloc: Povestea biletelor de loterie. . 1935. fiindc\ ea le opune antagonismul s\u cel mai mare. * Belcourt Dat afar\. Dar tocmai pentru asta acord\ vie]ii onoarea care i se cuvine. * Fostul boxer care [i-a pierdut fiul.) * V\zduhul este populat de p\s\ri crude [i `nfrico[\toare. poate fi v\zut\ în trecere. Ne închipuim c\ acest lucru este legat de fericire.“ Socoteala celor 1 300 de franci.“ (Uman. „De ce nu lucrezi cu jum\tate de norm\? M-ai u[ura cu m\run]i[urile astea. prea uman. S-a dus din nou în buc\t\rie. démon étrusque de la mort.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 72 72 ALBERT CAMUS CARNETE 73 21 august 1938 „Doar cel care a cunoscut «prezentul» [tie cu adev\rat ce este infernul. dar e o gre[eal\. * Metod\ a meteorologiei. Adoarme cîteodat\. Amurgul zeilor. privind u[oarele tres\riri ale corpului.1 „Am cunoscut o doamn\. Fr. Paris. Nietzsche: „Sufletelor celor mai spirituale. IX. Dou\ înc\peri. * Bibliografie etrusc\: A.. {i doar no]iunea de medie poate da o imagine a acestei realit\]i. Observa]ia reprezint\ aici o felie arbitrar\ din realitate. ne agit\m. î]i dau 20 de franci pe zi. sînul unei fete. 219 [i urm. î]i pl\tesc chiria. Opera de art\ (dac\ este o m\rturie) într-adev\r tragic\ trebuie s\ fie cea a unui om fericit. rug\ciunea unui copil. Temperatura variaz\ de la un minut la altul. }ine u[a spre palier deschis\. r\sturnat\. Nogara: Les Etrusques et leur civilisation. Vorbe[te..“ * Belcourt Povestea lui R. Grenier: „Recherches Etrusques“ în Revue des Etudes Anciennes. disear\ o s\ bem o cafea. admi]înd c\ s`nt [i cele mai curajoase. fiindc\ e cald.. era. nu stric\ o schimbare. „Ce s`ntem noi pe p\mînt? {i ne tot agit\m. – Ei bine.

1 ~nsemn\ri reluate `n Str\inul. \[tia.. {i cel\lalt trecînd peste cîmp.1 . Cf. Exemplu „Vrei s\ te distrezi cu chestia ta. nevoile fire[ti – bun – cald etc. resimt toat\ oroarea de a o pierde. de t\mîie. Azil de b\trîni (b\trînul trecînd de-a curmezi[ul cîmpului)1. {i era mul]umit. dragostea nu ne dezbar\ de egoism.“ E o ar\boaic\. mai curînd. boala (junghiurile) 3. Dar eu. Ea ]ipa. dac\ e s\ m\ iau dup\ tonul dumitale. dar cu tandre]e. ci sentimente care ne sugereaz\ ideea de transformare. C) Marcel. Astfel. Oper\ tragic\: oper\ fericit\. nu te satisface. mirosul de piele [i de b\legar. el rîde de pl\cere cînd e bun ceea ce m\nînc\. personaj „fizic“. [oferul – [i b\trîna de la cafenea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 74 74 ALBERT CAMUS CARNETE 75 cafeaua dup\-amiaza cu prietenele tale. negrul l\cuit al tr\surii – soarele. C) Marie Es. Vrea ca ea s\ fie cea care revine. de lac.. * Personaje A) Etienne. Pozi]ia ei în familie. „Vei cunoa[te fericirea pe care ]i-o d\deam. 2 Marie C.. Iar el rîdea. Virginitatea de care vorbe[te toat\ lumea. O va duce la un hotel [i va chema poli]ia de moravuri. „el pl\te[te chiria“. Vrea o scrisoare cu „picioare în fund“ [i „chestii care s-o fac\ s\ regrete“.“ Povestea cu paltonul. Sfîntul Francisc din Assisi.– Dar via]a asta. aten]ia pe care o acord\ trupului s\u: 1. 4. M-am comportat corect cu tine. * Tem\: Universul mor]ii.“ El cere un sfat. spuse Patrice. Soarele care tope[te asfaltul de pe drum – picioarele se afund\ [i las\ desf\cut\ carnea neagr\.carnete_Camus. . iar tu e[ti incorect\. Patrice. ~nmormîntare. – Nu m\ satisface pentru c\ o s\-mi fie luat\ – sau. – Nu în]eleg. Oboseala. – Dar. negrul cleios al asfaltului sfî[iat. i se spunea precum copiilor: „Ah.“ {i pe urm\: „Crezusem c\.“ „O b\team. {i toate nuan]ele astea de negru. îns\ dragostea face parte din lumea asta. Personaj tragic prin aceast\ pl\cere de a umili. eu tr\geam obloanele. cu fa]a r\v\[it\ de disperare. ca s\ spun a[a. „Nu-]i dai seama c\ lumea e geloas\ pe fericirea pe care ]i-o d\ruiesc. Povestea prietenilor [i a co[ciugului. Patrice pleac\.: probabil Marie Cardona. ~nc\ mai are „un sentiment pentru coit“. dar ne face s\-l sim]im [i ne d\ ideea unei patrii îndep\rtate unde egoismul nu [i-ar mai afla locul. Se descoper\ o asem\nare între noroiul \sta negru [i p\l\ria din piele de vac\ a vizitiului.“ „Mi-au zis c\. mai exist\ [i dragostea. – Poate. S-a întors. Dup\ un timp. pepenele verde 2. Se duce la înmormîntare fiindc\ e singura lui prieten\. Povestea cu chibriturile. î]i dau banii. dac\ vreau. 3 ~n 1935.“ Idem cu prietena.2 Cumnatul ei [i via]a împreun\. Suferin]\ [i umilire. pot s-o poceasc\. La azil. mai sus. Mersault. * S\ reiau lucrarea despre Plotin3. spune]i c\ face]i parte din band\. Camus î[i consacrase diploma de studii superioare de filosofie rela]iilor din- tre elenism [i cre[tinism la Plotin [i la Sfîntul Augustin. Le dai cafea [i zah\r. B) Marie C. Copil\rie. * Nu resim]im sentimente care ne transform\. – Nu vrei s\ în]elegi. pentru c\ m\ satisface prea mult. e logodnica dumitale“. * 1 Fragment pentru Moartea fericit\. „Voi. negrul sp\l\cit al hainelor. asta-i ce vrei. B) Doamna Leca..“ etc. – Da.

Dar s`nt prea b\trîn\. nu [tiu. Am primit o telegram\ de la azil. exist\ dou\ ra]iuni: una etic\. Poate c\ ieri. Diplom\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 76 76 ALBERT CAMUS CARNETE 77 Tem\: Ra]iunea plotinian\. marele artist este mai înainte de orice un mare tr\itor (în]elegîndu-se c\ a tr\i. ~n primul caz e vorba de o supra`nc\rcare [i de literatur\. Exist\ un anume raport între experien]a global\ a unui artist. * Inima seac\ a creatorului. iar asupra restului trebuie s\ existe în]elegere.. a murit mama.“ Asta nu vrea s\ spun\ nimic..carnete_Camus.C. fa]eta unui diamant `n care str\lucirea interioar\ se rezum\ f\r\ s\ se limiteze. Ah! dac\ a[ avea-o cu mine pe nepoata mea. 1 Note pentru Str\inul. A suprima speran]a înseamn\ a readuce gîndirea la corp. „Mama decedat\. 1) Ra]iunea – conceptul nu e univoc. Acest raport este bun atunci c`nd opera de art\ este o parte t\iat\ `n experien]\. Ea plîngea în gura lui. . zîmbi cu stîng\cie. * Familia german\ în 1914. * Gîndirea este întotdeauna în avans. Ast\zi. [i opera care reflect\ aceast\ experien]\. Ca în toate [tiin]ele descriptive (statistici – care colec]ioneaz\ fapte) marea problem\ în meteorologie este o problem\ practic\: aceea a înlocuirii observa]iilor absente. * Culcat. De fapt. Patru luni de r\gaz. singur\ de tot. Feti]ele la [coal\. Problema este s\ dobînde[ti m\iestria de a tr\i (de a fi tr\it. Imaginea ca parabol\: încercarea de a turna indefinibilul sentimentului `n indefinibilul evident al concretului. ~n al doilea caz. Nepoata mea nu vine niciodat\. Iar la sfîr[it. De aprofundat: imaginea plotinian\ ca silogism al ra]iunii estetice. Poate c\ miros urît. iar el mu[ca din buzele acelea s\rate toat\ am\r\ciunea dragostei lor. Moare dup\ cîteva luni. * Artistul [i opera de art\. Cf. r\mîn a[a. mai departe decît corpul care exist\ în prezent. Patru ani f\r\ ve[ti. Vin s\-l ridice pe tat\. Condolean]e.“ * 2 P. S`nt lungi dou\ ore petrecute a[a. Se arunc\ asupra buzelor lui [i strivi lacrimile între fe]ele lor. Se pare c\. mai degrab\) care s\ dep\[easc\ m\iestria de a scrie. a[ sta de vorb\ cu ea. Raportul acesta este prost atunci cînd opera de art\ ofer\ toat\ experien]a învelit\ în literatur\. A[a c\ s`nt obligat\ s\ m\ întind [i s\ a[tept. Interesant de considerat jocul ei în istorie într-un moment cînd trebuie s\ se adapteze sau s\ piar\. Iar corpul trebuie s\ putrezeasc\. gîndirea sa + via]a sa (sistemul s\u într-un sens – dar lipsind din acest cuv`nt orice implica]ie de metod\ sistematic\). Camus `[i g\sise deja stilul c\r]ii. cealalt\ estetic\. Via]a între timp. iar ochii lui str\lucir\. * Belcourt. * Iubirea pur\ este o iubire moart\ dac\ iubirea implic\ o via]\ amoroas\. crearea unei anumite vie]i – ea nu este atunci în acea via]\ decît o referin]\ perpetu\. E aceea[i ra]iune [i totu[i nu e aceea[i. Speculantul cu zah\r care se sinucide `n W.1 Sau poate ieri. ~nmormîntarea mîine. * „Dac\ m\car a[ [ti s\ citesc! Dar seara nu pot tricota la lumina electric\. Iar metodele de interpolare care suplinesc acest lucru recurg întotdeauna la conceptul de medie [i presupun prin asta generalizarea [i ra]ionalizarea unei experien]e al c\rei aspect ra]ional este pe cale de a fi descoperit. Tuberculos. înseamn\ [i a gîndi despre via]\ – înseamn\ chiar acest raport dintre experien]\ [i con[tientizarea ei). avem oper\ fecund\ din cauza unui întreg subîn]eles de experien]\ a c\rei bog\]ie se ghice[te. aici. în acel moment. Atunci. El revine în 1919. Lag\r de concentrare. Ea vede prea departe. Adev\rata oper\ de art\ e cea care spune mai pu]in. Ea `[i sim]i iubirea urc`ndu-i în gîtlej [i ochii i se umplur\ de lacrimi.

* .. {i moare neconsolat – cu ceva care-i plesne[te în piept ca un acord întrerupt. ras proasp\t. e cald. El i-a poruncit s\ plece. * Decembrie ’38 Pentru Caligula: Anacronismul e tot ce se poate inventa mai nepl\cut în teatru. ~ntreaga p\dure r\sucit\ de jos în sus. ~n pragul mor]ii. B\trînul feroviar. . Pe urm\. Unui jurnalist prezent: „Nu vorbi]i de asta în ziare.carnete_Camus. Func]ionarul de la Pompele Funebre mi-a spus ceva ce n-am auzit. Am spus: „Da“. Nu poate a[tepta cinci zile. * Moartea [i opera. unde este arestat. * La spital. r\mîi cu mortul dou\. Numai c\ soarele c\dea ca o brut\ imens\. iar cu cealalt\ strecur`nd o batist\. pe bra] cu impermeabilul c\ptu[it cu ecosez [i împ\turit cu grij\ pe partea c\p- tu[elii. e evident. Deasupra v\ilor. spune infirmierul. Tuberculosul c\ruia medicul îi mai d\duse cinci zile de tr\it.Dar [i coertegiul înainta prea repede. cu pantofii lustrui]i – care întreab\ „dac\ aici are loc reuniunea“ [i îmi spune cît de îngrijorat este cînd se gînde[te la ce se va întîmpla cu muncitorii. Cf. {i acea frumoas\ pas\re portocalie. „Am nevoie ca fiin]ele s\ tac\ în jurul meu. Nu exista solu]ie. Iubirile lor nu s`nt de aceea[i m\sur\. ferigile ro[ii care zboar\ de la un munte la altul. ~[i [tergea sc\fîrlia ridic`nd o clip\ p\l\ria cu o m`n\. la Paris. ne ia cu frig [i cu cald. * Povestea legionarului care-[i ucide amanta într-o camer\ din spatele pr\v\liei. Iar dac\ mergem prea repede. în biseric\. risc\m o insola]ie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 78 78 ALBERT CAMUS CARNETE 79 Cum spunea portarul: „La [es. {i pe urm\ apuc\ de p\r cadavrul [i-l tîr\[te în sala de mese.“ Mi-a spus c\ vine de la Paris [i c\-i fusese greu s\ se obi[nuiasc\. m-a întrebat: „E mama dumneavoastr\?“ Am spus: „Da“. {i cum bine spunea infirmiera delegat\: „Dac\ mergem încet.“ * 15 Ocna. a t\cut. Aici. Tot nu este ceea ce avea de spus. Ea venise totu[i. pentru c\ nu cuno[team cifra exact\. c\ [i trebuie s\ alergi dup\ dric. Are interese b\ne[ti la cafeneaua-restaurant. Se înmormînteaz\ mai repede. O ia înainte [i î[i taie gîtul cu briciul. nu e timp. De aceea Caligula nu pronun]\ în pies\ singura fraz\ în]eleapt\ pe care ar fi putut s-o rosteasc\: „O singur\ fiin]\ care gînde[te [i totul e pustiit“. curat. De aceea o omorîse. „Era b\trîn\?“ Am r\spuns: „A[a [i-a[a“. Cere s\ fie ars\. Nici nu te-ai deprins cu ideea. * La miting. Dup\ un timp.“ Avea dreptate. * Caligula. I-am spus: „Cum?“ Mi-a repetat ar\tînd spre cer: „Arde“. Am nevoie de t\cerea fiin]elor [i s\ amu]easc\ cumplitele furtuni ale inimii. Pentru c\. reportaj.. Mai ales aici. iar patronul îi interzice s\-[i aduc\ amanta acolo. trei zile cîteodat\. dup\ aceea în strad\. Ea a refuzat. A suferit destul [i a[a“. urla în urechile noastre. pune s\ i se citeasc\ ultima oper\. s`ntem transpira]i [i. * Cel care iube[te pe acest p\mînt [i cea care-l iube[te cu certitudinea c\-l va reîntîlni în eternitate. * Duminic\ Vîntul furtunii în mun]i care ne împiedica s\ înaint\m ne punea c\lu[ la gur\.

Nu-l vor. Acest fragment se reg\sea aproape integral în prima versiune a Ciumei. Nici ea. ori î]i stîlcesc mutra [i-]i trag una-n cur de-ai s\ m\ ]ii minte. nici eu nu ie[eam vreodat\ din cartierul acesta la care se reducea totul. pe strada principal\. {i la ea. – Eu s`nt un om cinstit. Vrea s\ se înroleze. Dac\ alegi: dou\ vie]i [i dou\ literaturi. cea pe care o spunea rîzînd. cînd era acas\. {i totu[i acum. îl seduce. Dar [tiu c\ m\ duceam s-o v\d la ea acas\. so]ia u[uratic\ a lui Grand. ca [i la mine. n-am fost revoltat. – Nu mai continua. Tipul care e membru de partid. care se declar\ gata s\ ofere „o miniatur\ cu fecioar\ gravid\ într-o ram\ din clavicule de toreador“. ~ntîlnirea noastr\ era un mod de a sc\pa din toate astea. Aceea. o francmasonerie a ]ig\rii. cocheteaz\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 80 80 ALBERT CAMUS CARNETE 81 Micul cuplu din tren. El. care const\ în a da sau a cere foc – o complicitate. privind pe fereastr\. Tat\l ei era feroviar [i. de fapt. în]eleg c\ nu sc\pam din acea via]\ de mizerie [i c\. * ~n orice via]\ exist\ un num\r mic de sentimente mari [i un num\r mare de sentimente mici. Dup\ interogatorii. m\ [terg la fund cu ea. Nu mai [tiu cum am cunoscut-o. se dezl\n]uie într-un uluitor exces de grosol\nii: „Sc`rn\vie – ~ncornoratule – Imbecilule – Ling\ule – Pe[te“. cu privirea posomorît\. dar. Mi se pare întotdeauna mai natural s\ regret. * Spania. Totu[i. faptul c\ ne iubeam în chiar sînul acelei umbre ne d\dea o emo]ie pe care nimic n-o va mai putea r\scump\ra. în fond. se simte jenat s\ fie iubit în fa]a tuturor de o femeie cu care nu se poate mîndri. Ea se aga]\ de el. profesorul sentimental. subtil\. Furia senil\. Ea locuia la cîteva str\zi de mine. – ~ntre noi doi e o deosebire. s`nt doi mon[tri. * Afi[ la cazarm\: „Alcoolul ucide omul ca s\ trezeasc\ animalul“ – ceea ce îl face s\ în]eleag\ de ce-i place alcoolul. sub pana lui Stéphan. gînditor. îl puteai vedea întotdeauna a[ezat într-un col]. niciodat\ nu m-am putut împiedica s\ cred c\ Jeanne este mai mult în mine într-un moment cum e cel de azi decît era atunci cînd se ridica pu]in pe vîrful picioarelor ca s\-[i pun\ bra]ele în jurul gîtului meu. . – For]a ta. aceea[i triste]e [i aceea[i via]\ sordid\. Apar]ineam amîndoi unor familii s\race. Tu e[ti ultimul dintre n\t\r\i. Mama ei era tot timpul ocupat\ cu treburile casei. * Pl\cerea pe care o întîlne[ti în rela]iile dintre b\rba]i. Cred c\ am suferit mult cînd am pierdut-o. 1 Prima apari]ie a personajului Jeanne.“ * De Jeanne1 se leag\ unele dintre bucuriile mele cele mai pure. Fiindc\ eu s`nt un om cinstit.carnete_Camus. [i înc\ una mare. înconjura]i de un cerc de agen]i care rîd. rîde. * „P\mîntul ar fi o cu[c\ splendid\ pentru ni[te animale care n-ar avea nimic uman în ele. * P. chiar dac\ v\d limpede în mine. * Lumea bun\ sau cei doi b\trîni jurnali[ti care se oc\r\sc în plin comisariat. {i c\ tat\l [i mama ei rîdeau cînd ne vedeau. Ea îmi spunea adeseori: „E[ti un prost“. Jeanne la fel. dup\ atî]ia ani. care nu se poate traduce prin lovituri. {i. reiese c\ din cauza unor necazuri intime o face. * Dar. Urî]i amîndoi. – Da. la ora cînd m\ întorc spre fa]a ei de copil obosit. Fapt e c\ nu m-am sim]it niciodat\ foarte în largul meu c`nd ceva `mi apar]ine. cu mîinile sale enorme lipite de coapse. Era vorba ei. dar întotdeauna atunci cînd m\ iubea cel mai tare.

nici la ornamente. în inima muncitorilor întor[i spre copiii lor [i în adîncul cerului pur [i înghe]at de decembrie. bucuria copiilor pe str\zi. nu m\ gîndeam c\ f\cea treab\. {i. ni se p\rea c\ flac\ra ce se în\l]a în noi cînd mîinile ne erau legate era aceea[i cu cea care d\n]uia în vitrine. Figurinele de ciocolat\. este extr\dat de . farfuriile aurii [i pr\jiturile în culorile curcubeului. diavolul care-[i aprinde o ]igar\ englezeasc\ adaug\: „{i asta va fi osînda ta ve[nic\“. podoabele din staniol argintiu [i auriu. de la mutri]ele pe care le a[teptam. Recunosc acum c\ f\r\ îndoial\ nu era inteligent\. Iar faptul c\ Jeanne era primit\ la noi în cas\. v\d multe lucruri. mi-a ap\rut în seara aceea ca un copil pe care l-a[ fi adus pe lume pentru s\rut\rile [i duio[ia sa. Tîn\rul îi cere diavolului bunurile acestei lumi. care-mi spunea mereu „prietenul meu cel mare“. Staniolul bomboanelor de ciocolat\ era semnul c\ o perioad\ înv\lm\[it\. c\ mama o s\ruta [i-i spunea „Feti]a mea“ erau tot atîtea bucurii u[or ridicole pe care nu c\utam s\ le ascundem. aerul gr\bit al trec\torilor înc\rca]i de cump\r\turi. Se refugiaz\ la Praga unde încearc\ s\-[i refac\ via]a.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 82 82 ALBERT CAMUS CARNETE 83 v\zînd-o u[uric\ [i rîzînd. O mai resimt înc\ [i e suficient s\ fiu trist [i s\ întîlnesc. totul ne încînta. Dup\ Tratatul de la München. Bineîn]eles. * Peter Wolf. Iar magazinele din cartierul nostru nu f\ceau economie nici la lumini. Cînd ne-am logodit. oare cum s-ar putea dup\ atîta timp s\ nu mi[te iar\[i inima asta închis\ pentru atîtea lucruri? Nu mai [tiu ast\zi dac\ o doream. Lui Dumnezeu trebuie s\-i ceri ce-]i lipse[te – de cumva crezi c\-]i lipse[te ceva. Mi-era pu]in ru[ine. pe culoarul locuin]ei ei. pentru bunurile lumii celeilalte. de u[oar\. mi se strîngea inima cînd o vedeam traversînd o strad\ prin fa]a camioanelor. Tr\iam împreun\ bucurii deosebite. fulgii de z\pad\ din vat\. dar mie îmi p\rea mic\. ucide o santinel\ [i reu[e[te s\ treac\ grani]a. totul ne ajuta s\ ne smulgem din lumea aceea solitar\. Era perioada s\rb\torilor. Iar gestul acesta secret. dar zgomotoas\ [i aurit\ se deschidea în fa]a inimilor simple. Dac\ o doream. pe Jeanne cu chipul `ntors spre mine [i spunîndu-mi: „Ce frumos e“. Ne opream în fa]a cofet\riilor. De obicei. Cu p\rul dat pe spate. Vei încheia un tîrg cu Dumnezeu [i.“ Dup\ o clip\ de t\cere. Avea un fel al ei de a se preface sup\rat\ care-mi umplea inima de o încîntare plin\ de duio[ie. {tiu c\ totul era înv\lm\[it. * Decembrie Faust pe dos. Dar amintirea ei e legat\ pentru mine de o impresie care mi se pare ast\zi greu de exprimat. Dar ceea ce ne p\trundea inima de iubire grav\ [i voioas\ era caracterul oficial al situa]iei. Era de talie mijlocie. Diavolul (care poart\ un costum sport [i declar\ cu drag\ inim\ c\ cinismul este marea tenta]ie a inteligen]ei) îi spune blînd: „Dar ai bunurile acestei lumi. cu ochii limpezi [i cu nasul drept. Evadeaz\ dintr-un lag\r de concentrare. am uitat asta chiar din prima zi cînd. prin care se întorcea spre mine [i mi se arunca în bra]e cînd o imploram s\ m\ ierte. {tiu numai c\ tot ceea ce m\ agita se rezolva în tandre]e. dac\ încerc s\ definesc aceast\ emo]ie deosebit\. Poate c\ sim]eam vag atunci fericirea deosebit\ a omului care-[i vede via]a în acord cu el însu[i. ajutat chiar de Jeanne. îi vei vinde trupul t\u. Dar la vremea aceea nu-mi trecea prin minte asemenea lucru. ca s-o reg\sesc. Dar nu-mi pu- team înfrîna bucuria care m\ cople[ea [i care f\cea s\ str\luceasc\ ochii Jeannei. în r\stimp de cîteva minute.carnete_Camus. un chip de femeie care s\ m\ mi[te [i o vitrin\ str\lucitoare. bucuria asta îmi venea în primul rînd de la Jeanne – de la parfumul ei [i de la mîna ei strîns\ în jurul încheieturii mele. ne plimbam de[ertul fermecat al dragostei într-o lume în care iubirea nu-[i mai avea locul. cu gura ei inegal\ cu din]i prea mari. cu o realitate care m\ doare. în zilele acelea. aveam dou\zeci [i doi de ani [i ea optsprezece. iar Jeanne [i cu mine ne strîngeam pu]in mai mult unul lîng\ cel\lalt. Ast\zi. {i sim]ind-o atît de m\run]ic\. mi-a oferit buzele ca s\-mi mul]umeasc\ pentru o mic\ bro[\ pe care i-o d\ruisem. Dar [i acea brusc\ str\lucire a magazinelor într-un cartier de obicei atît de sumbru. {i am avut mult timp impresia asta.

* Pe o u[\: „Intra]i. o dat\ cu ea. la ora prînzului. Desfacerea. cît [i în Mitul lui Sisif. Cel al condamnatului la moarte (s\ ni se permit\ o mic\ evocare). lumea merge s\-l aclame. este o fantom\ de muzic\). va fi Cottard. Este contrariul unui ira]ional. A te sinucide înseamn\ a-]i demonstra libertatea.. Kirilov are dreptate. eram ca un animal. Mai era recursul. voi muri. Eu m-am spînzurat“. cu fa]\ iubitoare [i picioare de lut. P\mîntul! Acel mare templu p\r\sit de zei. Pe lîng\ toate acestea. a[teptînd cu r\bdare ca noaptea s\ izbucneasc\ lumina [i. (Spune „eu“. So]ia lui iese pe balcon [i spune c\ e cam obosit.“ „Ah! ocna.. moare.. aveam dreptul s\ abordez a doua ipotez\. Uite ce-au f\cut din el. Ar putea s\ fie 1 Not\ pentru Ciuma. Dar nu absurdul. Ei bine. Mi-l dau în dou\ buc\]i. ceea ce ar fi. Tot timpul orei îndoielnice cînd [tim c\ ei vin de obicei. E o participare. Mai tîrziu. Nimic nu este gr\bit. Executat cîteva ore mai tîrziu cu toporul.) * Pentru sfîr[itul lucr\rii Nunta. Are toate semnele eviden]ei. Utilizarea pauzelor în acompaniament (care. Calculam. mai dispuneam de o zi. Iar problema libert\]ii tale are o solu]ie simpl\. cum s\-mi imaginez asta chiar în secunda c`nd.“ (Mama: „{i acum mi-l dau `napoi.. Toat\ problema st\ în realitatea acestei iluzii. Ca acumularea detaliilor în arhitectur\. ~nainte: „Inima asta. tragicul prin salturi în anumite dansuri crude.. Predat nazi[tilor. în acel moment. dar nu mai este „eu“1. cum s\-mi închipui c\ va înceta. O proliferare de gesturi. (Othello în dansul capetelor. Condamnat la moarte. Dup\ aceea.. . ~n ziua alegerilor. {i atunci. Oamenii au iluzia c\ s`nt liberi. Eram gra]iat. Eflorescen]ele de detaliu în mi[carea de ansamblu. Nu e un act sau un gest.. Din cauza ororii de supliciu? Da. Trebuie deci s\ accept. {i-mi imaginam întotdeauna cea mai rea ipotez\: era respins. [i ar refuza. totul se deruleaz\.. * Despre Absurd? Nu exist\ decît un caz în care disperarea e pur\. Din moment ce o s\ mor. de altfel. Lentoarea. acest mic zgomot care de atîta timp m\ înso]e[te.) * Dansuri javaneze. e speran]a trec\toare [i muribund\ c\ asta va înceta [i c\ moartea va putea s\ fie evitat\. paradisul ocnei. cadavrul este ales deputat. Evident este c\ o s\ i se taie capul [i în timp ce este lucid – chiar în timp ce întreaga sa luciditate se concentreaz\ asupra acestui fapt. ~ncercam s\-mi domolesc elanul sîngelui [i al corpului care-mi aducea `n ochi `n]ep\turile unei 1 Reflec]ii utilizate atît în Str\inul. misiunea omului este s\-l populeze cu idoli dup\ chipul s\u. Stéphan e cel care s-a spînzurat. Poate c\ mai devreme decît al]ii.. Intri [i e adev\rat. cu fe]e iubitoare [i cu picioare de lut. pu]in conteaz\ cum [i cînd. Dar oroarea se na[te aici din certitudine – mai curînd din elementul matematic care compune aceast\ certitudine1. o s\ i se taie capul.. Dar de cîte ori via]a mi s-a p\rut absurd\ la ideea de a muri. Ceea ce este ira]ional. inefabili. .ace[ti monstruo[i idoli ai bucuriei. întrebat un disperat din dragoste dac\ vrea s\ fie ghilotinat a doua zi. adev\rul unei zile noi. Curînd dup\ aceea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 84 84 ALBERT CAMUS CARNETE 85 guvernul de la Praga. Aici muzica nu descrie desenul pe care-l urmeaz\ dansul.. Absurdul este absolut clar.carnete_Camus.. principiu al dansului hindus. ~n prima versiune. A[a trebuia s\ se-ntîmple. ~mbrac\ gestul.. Seara. Curge în jurul corpurilor [i a geometriei lor insensibile.“) „Am sfîr[it prin a nu mai dormi decît pu]in ziua.. ~ncercam s\ m\ st\pînesc. Ea formeaz\ un fond. Condamna]ii la moarte nu au aceast\ iluzie. * Deputatul de Constantine care este ales pentru a treia oar\.

2 Lec]ie. * Februarie Vie]i pe care moartea nu le surprinde. S`nt ei. M\ fur\. Prezentare. c\s\toria necontenit\ sau dorin]a necontenit\.carnete_Camus. De ce m-au l\sat în c\ma[\? E adev\rat c\ nu mai conteaz\.. . Zorii veneau [i o dat\ cu ei ora îndoielnic\. trecutul e format în întregime de moarte.{i cerul \sta f\r\ stele. Care au ]inut seama de ea.. Nu e timp cî[tigat. * Plan de lucru: Conferin]\ despre teatru.. Puterea [efilor. 1 Louis Miquel..Mi-e frig.. 2 Este vorba despre sociologul contemporan cu Albert Camus. Tratat despre disperare.. numai de m-ar întîmpina cu strig\te de ur\. pentru a face mai plauzibil\ resemnarea mea în prima ipotez\. Numai de-ar fi mul]i. V\ spun eu c\ m\ fur\. Caligula.. Reduceam acest strig\t. dar ce repede merg oamenii \[tia.. Jurnal. [i bucuria de a-mi scuipa pl\mînii sau de a fi mu[cat de un cancer sub privirea unei fiin]e dragi. E acela[i timp. prieten al lui Albert Camus.. {i totu[i e foarte întuneric. r\mîn. 2 Charlot a fost primul editor al lui Camus.. Care s-au preg\tit `n a[teptarea ei. Trupa în turneul la Bordj-bou-Arreridj. importan]a lui. Mersault.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 86 86 ALBERT CAMUS CARNETE 87 bucurii nes\buite. care a scris: Tendin]ele Num\r special al revistei Rivages despre teatru.. . Numai de-ar fi mul]i [i eu s\ nu fiu singur.. Caligula. Am pierdut paradisul suferin]ei. V\ spun eu c\ m\ fur\. 1 Fragment pentru Str\inul. Ba nu. Au venit mai devreme.. Gurvitch2. Comentariu la planul lui Miquel1. [i piciorul acestui b\rbat care. Astfel. net a f\cut planurile Centrului „Albert Camus“ pentru tineret [i sport inaugurat la Orléansville în 1960. Timp. arhitect din Alger. Ci munca necontenit\. Teatru.. . . îl pierd. moartea unui individ face s\ se supraestimeze locul s\u printre noi. care îl populeaz\ cu iluzii. [i strada asta ca un furnicar. * La fel cum moartea unui scriitor face s\ se exagereze importan]a operei sale. Ferestrele astea f\r\ lumini. ~mpreun\ cu Simon- actuale ale filosofiei germane [i Eseuri de sociologie... Gr\dina Mirabel la Salzburg.. De reg\sit punerile `n scen\. Dar în acela[i timp îmi taie gulerul de la c\ma[\. Nu mai exist\ boli pentru mine. Tot ce e legat de teatru. }igar\? De ce nu. * Mersault.. Dar la ce bun. S\ sparg tot. Trebuia s\ publice revista Rivages pe care o anima Camus: au ap\rut numai dou\ numere în 1939. [i b\rbatul \sta din rîndul întîi. * 1939 Arderea e odihna mea.. Absurdul în lectur\. . Rivages la Charlot luni. Nu numai bucuria arde.. ~n acela[i timp. Ce frig e.“1 SFÎR{IT * Absurdul.Ce lung e culoarul.S\ fug.

M\ gîndesc la de[teptare cu o speran]\ vag\ – de ce? Nu [tiu. Se vînd flori la toate col]urile. * Diminea]a aceasta plin\ de soare: str\zile calde [i pline de femei.“ * Algeria. ~mi apar]ineam în fine. „{i via]a asta de a[teptare... Mers-el-Kébir v\zut de la Santa Cruz.. Poate chiar s\ rateze m\re]ia din nimic. ci s\ merg. articol. * Roman. S\-]i spui neîncetat: Acum e la birou. odat\ a[ezat. * Nebunul la libr\rie. hotelurilor. m-am sim]it eliberat..1 {i atunci. Oranezii au sîngele fierbinte. nem\surat\ în lumina sa. * Martie „Cînd am ajuns în acest compartiment de clasa întîi.carnete_Camus. Totul t\cea. Cf. Convorbirile acestea unul lîng\ altul. {i dac\ auzeam în spatele geamurilor fo[netele nop]ii ploioase. M\surat\ în liniile ei. * Tragedia e o lume închis\ – de care te împiedici.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 88 88 ALBERT CAMUS CARNETE 89 * O dragoste care nu suport\ s\ fie confruntat\ cu realitatea nu este dragoste. Golful Mers-el-Kébir deasupra gr\dini]ei cu mu[cate ro[ii [i frezii. le auzeam tot ca pe o t\cere.. e liber – [i golul acesta în via]a lui pe care trebuie s\-l imaginezi. Vagonul vibra u[or. de tumulturile acelea dificile. interminabile. ia prînzul. Nu e vreme frumoas\ decît pe jum\tate: nori [i soare. un „sufoco“ e un afront. al unei sarcini umane care m\ a[tepta. noaptea. înc\lzit. nemaiapar]inîndu-mi. {i fe]ele astea de fete care zîmbesc. dimpotriv\. A[tept cina [i a[tept somnul. * Aprilie ’39 La Oran. La teatru. }ar\ `mp\cat\ cu sine.“ „. de care te love[ti. E suficient\ o bucat\ mare de cer [i calmul revine în inimile prea încordate. d\ m\sura m\re]iei. Au fost frumoase [i lacrimile le acoper\. Dar atunci e un privilegiu al inimilor nobile s\ nu poat\ iubi. * 1 Fragment pentru Moartea fericit\. Pentru cîteva zile. f\r\ tiranie. ..“ * Oran. articol. golful Algerului rateaz\ m\re]ia prin exces de frumuse]e. Eliberat mai întîi de toate acele zile de gîfîial\ care au trecut. pe care-l imaginezi [i care-]i face r\u de î]i vine s\ ]ipi. {i tot a[a pîn\ a doua zi. nu mai trebuia s\ m\ gîndesc. Eram prizonierul orelor. Un peisaj poate s\ fie magnific f\r\ a fi mare. f\r\ iubire [i în afara mea. * Cf. El se cere r\zbunat pe loc. trebuie s\ te na[ti [i s\ mori în spa]iul restrîns al scenei.S\ vii în bucurie ca s\ pleci din nou a doua zi – [i ce aproape de bucurie e disperarea! Te întorci spre cele dou\ zile. Stuart Mill: „Mai bine s\ fii Socrate nemul]umit decît un porc satisf\cut“... * Moartea lui „Caporal“. e la birou. m\rturisirile rostite. Cf. am închis u[a în spatele meu [i am coborît toate storurile. {i am închis cu `nc`ntare ochii peste pacea pe care o sim]eam `n\l]`ndu-se o dat\ cu acel univers pa[nic care tocmai se n\scuse. Magnific [i lipsit de tandre]e. luminat. Vine de[teptarea [i a[tept prînzul. Astfel. de efortul acela de a-mi st\pîni via]a. Un „sufoco“ nu se rabd\. în mijlocul extraordinarei t\ceri care m\ întîmpina brusc. ]ar\ în acela[i timp m\surat\ [i nem\surat\.

Nici un loc unde s\ te po]i refugia – nimic de care s\-]i atîrni bucuria – sau o melancolie care ar putea deveni fecund\. f\r\ o lacrim\ izb\vitoare. acesta e grav. Tolba [i înc\ier\rile.carnete_Camus. Alta: „Curios cum dau fuga cu to]ii la moarte“. da-s vioi. B\user\ cu to]ii. F\r\ suflet. cî]iva înv\]\tori mi-au spus c\ se plictisesc la culme. St\ a[ezat în fa]a mamei [i zice: „N-o s\ se întîmple nimic“. I s-a umplut moaca de sînge. – {i ce face]i cînd v\ plictisi]i la culme? – Ne pilim. Trenul pleac\. B\rba]ii înghesui]i în vagoane.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 90 90 ALBERT CAMUS CARNETE 91 ~n imediata vecin\tate a Oranului. dar alb\ acum. atît de r\u“. negre [i galbene. ~ntreaga epoc\ se în\bu[\ [i tr\ie[te în contradic]ie pîn\ la gît. – {i pe urm\? – Mergem la bordel. Un paznic m-a pus s\ pl\tesc doi franci la intrare. evoc\ stilul din Str\inul. o siluet\ înfrigurat\ care înainteaz\ pe o creast\ [i se decupeaz\ pe orizont. Z\pada c\dea fin\ [i p\trunz\toare. zdruncin\turi. O tîn\r\ plînge lipit\ de logodnicul ei. Mai încolo e primul sat de coloni. M-am dus cu ei la bordel. Fetele nu erau nici frumoase. Nesfîr[ite lanuri de grîu. Eu `i zic: «Ascult\. Zice: «Nu e[ti b\rbat». stai lini[tit». Intrarea e trei franci. iat\ ce se asasineaz\. nici urîte. – Pen’ce?» Atunci i-am tras una. dar nu exist\ nici probleme. A c\zut. Fiul mai mare se duce. a[a cum * îl reproduce Camus în însemn\ri. cîte un bordei arab. în mod ciudat zugr\vit\ cu benzi oblice. am chef s-o facem.“ * Mobilizare. La plecare. Nu numai c\ nu exist\ solu]ii. f\r\ copaci [i f\r\ oameni. A luat un ziar de pe mas\. Aceea[i întindere f\r\ speran]\. dreptunghiular\. Ceai de ment\ [i conversa]ii. Din loc în loc. Ceea ce se ridic\ din p\mînturile astea e numai angoas\ [i sterilitate. Atunci m-am dat jos [i i-am zis: «Mai bine te potole[ti. la cî]iva metri de ultimele case. Strada cu fete se nume[te „Strada Adev\rului“. {i i-am dat una cu genunchiul [i doi pumni în mutr\. aceea[i z\pad\. 1 Fragment reluat în Str\inul. mul]imea care `i înso]e[te. „Niciodat\ n-a[ fi crezut c\ o s\ fie a[a. – Eu. Eu dau s\-l ridic. Prin cîte o sp\rtur\ se vedea cîmpul. trebuie s\ reziste. strig\te. str\b\tut de o singur\ strad\ pe care se înal]\ un simbolic chio[c pentru fanfar\. bucurii ale soarelui [i ale apei. Ningea. * Chipuri de femei. S`ntem în plin\ contradic]ie. Era o sal\ imens\. * Platourile ~nalte [i Djebel Nador. Una spunea: – Vii s\ ne distr\m? B\rbatul se ap\ra f\r\ convingere. |l\lalt numa’ ce-mi zice: «D\-te jos din tramvai dac\ e[ti b\rbat adev\rat». * La Trezel – cafenea maur\. de nu te fac ar[ice. Mama nu scoate o vorb\. * La gar\. Fum. Atunci m-a lovit de jos. Nu spune nimic.1 „Nu c\-s r\u. La Tiaret. {i i-am zis: «Acu’ ]i-ajunge?» A zis: «Da». ~l împ\ture[te în dou\. O femeie plînge. Iar cine nu accept\ asasinatul. De re]inut în ce m\sur\ stilul omului din popor. Sar la dreapta [i la stînga. Cî]iva corbi [i t\cerea. Se dansa dup\ sunetele unui pick-up. . pe urm\ în opt. zicea fata. încep nesfîr[ite întinderi de p\mînt l\sate necultivate [i acoperite acum de grozame str\lucitoare. pe urm\ în patru.

. Trebuia s\ m\ iube[ti [i cu trupul. dar [i ca pe o paia]\ ce este.. Dar e de necrezut c\ preferi s\ fii dispre]uit\ decît s\ iube[ti f\r\ s\ în]elegi. Pentru prima oar\ îl vede în corpul lui. . Dar ceea ce-l sile[te s\-[i scoat\ masca e suferin]a so]iei sale.Ca [i acele c\r]i în care prea multe pasaje s`nt subliniate cu creionul. chiparosul acela [iroia de lumin\. Una îl iube[te mascat pentru c\ o intrig\. * – Da. Ea st\ a[ezat\ în spatele unui geam [i îl poate vedea f\r\ s\-l aud\. Oamenii care evalueaz\ gradul de periculozitate specific fiec\rui front. {i totu[i cei mai virili dintre noi s`nt cei care-l au.“ * Subiect de pies\. Asta ascunde dou\ m\re]ii. * . ca s\-]i fac\ o p\rere bun\ despre gustul [i spiritul cititorului. ~[i scoate masca la sfîr[it. Ca s\ vad\ de sub o masc\. Nu-l mai iube[te dup\ aceea.{i nou\ ne este uneori mil\ de noi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 92 CARNETE 93 La r\zboi. spune vidanjorul. CAIETUL AL III-LEA aprilie 1939 – februarie 1942 ~n timp ce chiparo[ii s`nt îndeob[te ni[te pete întunecate pe cerul din Provence [i Italia. „Marioneta asta se urc\ pe burta mea în fiecare sear\.carnete_Camus. „Al meu era cel mai expus.1 Dup\ o c\l\torie lung\. R\mîne a[a tot restul piesei.. Pentru ce? |sta e subiectul. Omul mascat. Era fericit. Asta ne ajut\ s\ tr\im.. Ar fi r\mas mult timp a[a. – Iar cînd privim cimitirele voastre [i ce a]i f\cut din ele.. o spaim\ plin\ de considera]ie pentru ni[te oameni care trebuie s\ tr\iasc\ avînd o asemenea imagine despre moartea lor. aici. * * Femeia care tr\ie[te cu b\rbatul ei f\r\ s\ în]eleag\ nimic. „M\ iubeai cu creierul t\u. Pentru nimic. Fiindc\ noi îi numim virili pe cei lucizi [i nu ne trebuie o for]\ care s\ se despart\ de clarviziune. el vorbe[te la radio. e tot ce [tie ea. ca pe o fiin]\ fizic\. Pentru voi. izvorît\ din inima lui neagr\.“ (Sau dou\ femei.“ Cealalt\ îl iube[te în pofida m\[tii [i continu\ [i dup\ aceea. în cimitirul din El Kettar.“ Ei mai fac înc\ ierarhiz\ri în aceast\ înjosire universal\. E un sentiment pe care nu-l cunoa[te]i [i vi s-ar p\rea prea pu]in viril.) 1 Prim\ schi]\ pentru Neîn]elegerea. virtutea b\rbatului st\ în porunc\. * Dialog Europa–Islam. ~ntr-o zi. El face doar gesturi. dimpotriv\. O f\cuse doar a[a. dac\ acest cuvînt are vreun sens. Ai fi zis c\. la Marin\! P\cat s\ dai asemenea toalete unor oameni ca ei. [i dac\ a]i vedea ce toalete li „s-au“ f\cut acolo jos. revine acas\ mascat.. atunci ne cuprinde un soi de admira]ie plin\ de mil\ fa]\ de voi. ~l p\r\se[te. Prin asta reu[esc s\ scape. „Pîn\ acum te iubeam cu toat\ fiin]a mea [i acum nu te voi iubi decît a[a cum vrei s\ fii iubit\. o sev\ aurie clocotea pîn\-n v`rful ramurilor sale scurte [i curgea în dîre ro[cate pe verdele frunzi[ului. – . rev\rsa `n str\lucirea sa tot aurul soarelui.

* La Pierre. pe cel al infinitului. am s\ m\ duc s\ beau un pahar [i am s\ uit. * B\rbatul care tr\ie[te singur de mul]i ani [i care adopt\ un copil. încît.carnete_Camus. b\rbatul. tramvaiul porne[te [i el r\mîne în\untru. se vede c\ e[ti un b\rbat adev\rat. * Pe e[afod. Cel\lalt. Tipul pe jum\tate negru care se aga]\ de mine. ~l tiranizeaz\. Fa]a ei era goal\. Tu. unde a debutat A. Iar ceea ce-mi ar\ta atunci era o fa]\ str\lucitoare [i palid\ de pe care s\rut\rile izgoniser\ fardul [i chiar expresia. * 14 iulie 1939. Erodarea voluntar\. ~n tramvai. * Spirit istoric [i spirit etern. pe nimeni. dar fireasc\. 4) Crea]ia. plîngînd mai departe. * Baudelaire: „Au fost uitate dou\ drepturi în Declara]ia Drepturilor Omului: cel de a se contrazice [i cel de a pleca“. ea î[i imagina dup\ durerea b\rbatului pe care-l iubea tocmai acele motive care îi f\ceau cel mai mult r\u. N-am pe nimeni. domnule c\l\u“. {i pentru prima oar\ o vedeam cu adev\rat dup\ ce o urm\risem timp de lungi ore sufocate de dorin]\. îl înnebune[te cu capricii [i voin]e exi1 Pascal Pia a fost director la Alger Republicain în ’38. Unul are sentimentul frumosului. R\bdarea mea de a iubi era în sfîr[it r\spl\tit\. singur cu acea f\ptur\. Camus ca jur- gente. hedonismul [i deplasarea continu\. am ie[it de la spital. „Ah! e[ti un tip cumsecade. * nalist. vede]i. * Pe plaj\.“ Cînd îl p\r\sesc. pierdut. S`nt un nenorocit. dup\ eliberare.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 94 94 ALBERT CAMUS CARNETE 95 Printr-o reac]ie singular\. ~n fa]a neantului. r\stignit la soare. îi inspir\ fric\. . din clipa în care încerca s\ în]eleag\ via]a acelui b\rbat. cu bra]ele desf\cute. „Dac\ e[ti un b\rbat adev\rat. 3) Desprinderea de orice ambi]ie. * „A[teptam momentul cînd. încît nu pot s\ fie decît virtu]i“. obscenitatea ca form\ a disper\rii. vedea întotdeauna `n ea numai ceea ce-i era defavorabil. Uite. – Pîn\ în clipa cînd copilul fuge [i el î[i reg\se[te singur\tatea. Se obi[nuise atît de bine s\ se priveze de orice speran]\. eu n-am pe nimeni. ie[i]i pe strad\. cu lacrimi [i cu un cumplit elan de iubire fa]\ de juc\ria pe care a pierdut-o. auzi. Spiritul istoric devine aici spirit geografic. Acum un an. ~mi ia mîna. se arunc\ la pieptul meu [i izbucne[te în hohote de plîns. 2) Iubirea unei fiin]e. Revars\ asupra acestuia trecutul s\u de singur\tate. Doamna du Barry: „~nc\ un minut. d\-mi dou\zeci de centime.“ * Poe [i cele patru condi]ii ale fericirii: 1) Via]a în aer liber. Camus redactor-[ef. se simte st\pînul copilului [i al unui regat m\re] peste care domne[te. m\ prive[te. {i tocmai asta îl irita. Unde o s\ m\ culc disear\? Dar dac\ e[ti un b\rbat adev\rat. M\ în]elegi. {i la fiin]a ei profund\ ajungeam atr\g`ndu-i fa]a cu buze mai pale [i cu pome]i albi pe care buzele mele o exhumaser\ din ganga de farduri [i zîmbete. s`nt minutele cînd se simte mai mult decît un om“. * Le Corbusier: „Ceea ce-l define[te pe artist. * Pia1 [i documentele care vor disp\rea. apoi la Combat. ea î[i întorcea fa]a spre mine. Idem: „Exist\ seduc]ii atît de puternice.“ ~i dau 5 franci. {i în acel univers închis care este al lui. cu A.

Dar s\ nu-mi cear\ s\ tr\iesc. care iubea un tîn\r. * Septembrie ’39. 2) Dar pe acela[i om destinul îl sfî[ie. a desenat cu stiletul umbra profilului s\u pe perete. Pe[tera lui Aglauris. cel al violen]ei [i cel al necesit\]ii. * Fiica olarului Dibutades. Pe peronul g\rii. Nu era natural\. Probabil c\ toate statuile grece[ti erau îmbr\cate a[a.1 Sacrificat sacrificat\. iubit\ de Coresos. Dar asist`nd la descompunerea acelui trup admirabil. Se sinucide dup\ aceast\ dovad\ de iubire. Pe nisipul fin. o face datorit\ cunoa[terii omului. dac\ risipe[te misterele. micile valuri aduser\ într-o zi trupul unei minunate tinere moarte. o mam\ c\tre un tîn\r rezervist (treizeci de ani): „Fii prudent“. fiica unui rege al Calydonului. A fost r\zbunarea nepoatei sale [i simbolul unei condi]ii care ar trebui definite. v\zînd desenul. * S\ citesc Epicur (eseu). Zeus a ales-o pe ultima. Iubirea se afl\ la originea tuturor lucrurilor. înnebune[te. * La Corint. * Cu drag\ inim\ vreau s\ mor pentru ea. * La Atena exist\ un templu consacrat b\trîne]ii. R\zboiul Oamenii care se duc s\ se opereze de urgen]\ la un medic reputat din Alger de team\ c\ va fi mobilizat. Lumin\ f\r\ umbr\ a tragicului [i a perisabilului. dou\ temple se învecineaz\. Calliroe nu a vrut s\-i supravie]uiasc\. una umplut\ cu carne [i cealalt\ cu oase. Statuia Minervei despuiat\ o dat\ pe an de ve[mintele ei. 1 E vorba desigur despre Coresos [i Calliroe. Tot universul grecului e limpede. Cresus [i Calliroe (pies\). drept urmare. R\zbunare josnic\. De aceea le-a luat oamenilor dreptul de a folosi focul. Oracolul de la Dodona a poruncit sacrificarea lui Calliroe.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 96 96 ALBERT CAMUS CARNETE 97 „Acei ani teribili ai îndoielii în care a[tepta c\s\toria sau orice altceva – în care construia deja filosofia renun]\rii care s\-i justifice e[ecul [i la[itatea.“ * „Cu so]ia lui. V\zînd-o. spune P. Prometeu l-a în[elat pe Zeus. Problema care se punea era de a [ti dac\-i era îng\duit unui b\rbat s\ tr\iasc\ f\r\ a dec\dea în mijlocul minciunilor acelei femei. Dimetos c\zu în genunchi. altarul consacrat „Zeilor puri“. * Dimetos resim]i o iubire vinovat\ fa]\ de nepoata sa. în Arcadia. * La Pallanteum. destinul implacabil `n logica lui oarb\. a descoperit stilul ornamental al vaselor grece[ti. * Legenda zeit\]ilor camuflate în cer[etori îndeamn\ la milostenie. îndr\gostit nebune[te. cu s\lb\ticie. . Nudul grec e inventat de noi. Dou\ piei de bou. ale c\rui avansuri ea le-a respins. Acolo erau du[i copiii. zeul a aruncat asupra locuitorilor blestemul nebuniei. Gaston: „~nainte de a fi mobilizat important e s\-mi g\sesc norocul“. Coresos a preferat s\ se sinucid\. pe Acropole. * La Sycione.“ * August 1) Oedip îl suprim\ pe sfinx [i. Tat\l ei. emo]ionat\ de atîta iubire. preot al lui Dionysos.carnete_Camus. care s-a sp`nzurat.

pe urm\ trebuie s\ dai jos [i pantalonii.. acesta const\ `n a-l înt\ri în ideea pe care [i-o face despre existen]a sa [i `n p\rerea pe care [i-o face asupra lui. în aceast\ deformare a gîndirii. nu e permis s\ stai deoparte. Pe de alt\ parte. Mie. Nu e în acele tinere tres\lt\ri de lumin\ pe str\zile Algerului. „Lui Hitler. pîn\ acum.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 98 98 ALBERT CAMUS CARNETE 99 ~n tramvai: „Polonia. 1 Aceea[i observa]ie ca [i în nota precedent\: cele dou\ texte. {i tuturor celorlal]i care. Absurditatea esen]ial\ a acestei catastrofe nu schimb\ nimic din ceea ce este.1 Atî]ia oameni nu [tiu ce s\ fac\ cu ea. unde se afl\ semnele absurdului eveniment? R\zboiul nu e pe cerul acesta albastru.. deasupra m\rii albastre. în ]îrîitul greierilor.1 Nu mai exist\“. red. anonimi [i resemna]i. S\ fi tr\it în ur\ fa]\ de animalul acesta. Ea generalizeaz\ absurditatea ceva mai esen]ial\ a vie]ii. – Oare o s\ se men]in\ restric]iile de lumin\ tot timpul r\zboiului? – Da. O face mai imediat\ [i mai pertinent\. în mod firesc – [i în primul rînd – mie. ~i c\ut\m chipul [i el ni se refuz\. „Pactul «anticomertin». – Ce r\spuns? – R\spunsul lui Hitler. adic\ înv\]\tura unei vie]i. se îndreapt\ spre acest m\cel de neiertat – [i a c\ror fraternitate o simt `ntru totul. Apoi va renun]a s\-l utilizeze sub forma aceasta. Din momentul în care r\zboiul acesta „este“. – {i? – Atunci o s\ [tim dac\ o s\ fie r\zboi. . probabil. de altfel. dac\-i întinzi degetul cel mic. vor veni noroiul. ~n aceast\ înclina]ie. Singur\ lumea e regin\ [i fe]ele ei magnifice. sîngele [i imensul dezgust. Atît de pu]ine lucruri s-au schimbat. Vrem s\ credem. `ntre Germania hitlerist\. orice opinie care nu-l poate integra e fals\. sîmb\t\ o s\ vin\ r\spunsul. fuseser\ con- topite într-unul singur. r\zboiul. – Mai mare jalea! La gar\. ca de zilele unei fericiri miraculoase. destin. asta nu se las\ dus\ cu vorba“. 2 Camus va relua mai tîrziu acest fragment în Ciuma (desigur pentru unul dintre primele capitole). Dar ast\zi sim]im cum începutul r\zboaielor seam\n\ cu începuturile p\cii: lumea [i inima le ignor\.. încît nu este absolut imoral s\-i privezi de ea. * ~ntotdeauna se exagereaz\ importan]a vie]ii individuale. Italia [i Japonia (n.2 * . Dar asta a mai fost spus. Mama: – Vremea începe s\ se schimbe. care îmi pot risca via]a pariind pe moarte f\r\ team\. Un om care gînde[te î[i petrece în general timpul adaptînd ideea pe care [i-a format-o despre lucruri la faptele noi care o dezmint. * Un vînt rece intr\ pe fereastr\. s\-l ai în fa]a ta [i s\ nu [tii s\-l recuno[ti. rezervi[tii îi p\lmuiesc pe func]ionari: „Parte sedentar\!“ * Unde e r\zboiul? ~n afar\ de [tirile care treA izbucnit buie crezute [i afi[ele care trebuie citite. oricît de ignobil ar fi acest r\zboi.. în aceast\ corec]ie con[tient\. desigur.S\-mi amintesc de primele zile ale unui r\zboi probabil at`t de dezastruos. * Exist\ cei care s`nt f\cu]i s\ iubeasc\ [i cei care s`nt f\cu]i s\ tr\iasc\. De aceea. Dac\ r\zboiul \sta poate avea un efect asupra omului. se afl\ adev\rul. bizar [i instructiv 1 E vorba de „pactul anticomintern“ `ncheiat `n preajma celui de-al II-lea r\zboi mondial. – Da.).carnete_Camus.“ La pia]\: – {ti]i. totul cap\t\ o valoare nou\. în chiparo[ii de pe coline. Caut s\-mi legitimez revolta pe care. nici o fapt\ n-a venit s-o îndrept\]easc\. Mai tîrziu.

Stînd [i gîndind. Dar r\zboiul te înva]\ s\ pierzi totul [i s\ devii ce nu ai fost. * To]i au tr\dat. c\-l avem în noi – c\ el este. care dorise s\ se înroleze. lucrul este normal deoarece aceast\ demnitate nu [i-o men]in decît prin necontenite eforturi contra propriei lor firi. {i ne d\m seama c\ [tim unde este. obliga]ia asta de a alege care îi face s\ plece cu remu[carea de a nu fi fost destul de curajo[i ca s\ se ab]in\ sau care îi face s\ se ab]in\ cu regretul de a nu împ\rt\[i moartea celorlal]i. asta m\ plictise[te de moarte. Uite-i. A[a c\ m\ întorceam acas\ noaptea [i ie[eam diminea]a devreme. Domnia bestiilor a început. Dar s\ juri s\ nu îndepline[ti în cea mai pu]in nobil\ dintre sarcini decît cele mai nobile gesturi. E suficient atunci s\ faci s\ se simt\ c\ limitele noastre au fost stabilite cu inten]ie. Dac\ nu are dreptul s\ se ]in\ deoparte [i s\ dispre]uiasc\. Nu întîlne[ti decît bestii. Este în singur\tatea asta groaznic\ a combatantului [i a necombatantului. Nimic de nepre]uit. pentru cei mai mul]i. Cînd este singur\. la fel de docili [i mai vinova]i decît ceilal]i. dar nu spune nimic. Ele dispar astfel [i opera „r\sun\“. auzeam multe calambururi. Iar fondul noble]ei (cea adev\rat\.» ~n casa noastr\. – Da. îl are pe acela de a judeca. Nimic nu mai e pur în ei. Totul devine o chestiune de stil. * . prea 1 Camus. |sta-i r\zboiul. Tr\darea înseamn\ s\ crezi contrariul. e admirabil\. Nimic nu poate ie[i din uman. Lumea asta e dezgust\toare [i ascensiunea universal\ a la[it\]ii. Este aici. * Am visat c\. intram în Roma. * E uluitor s\ vezi cu ce u[urin]\ se n\ruie demnitatea anumitor oameni.carnete_Camus. iar noi îl c\utam în cerul albastru [i în indiferen]a lumii. Dar pe de alt\ parte. în acel moment comisia de reform\.“ * 7 septembrie Ne întrebam unde era r\zboiul – ceea ce era josnic în el. S\ accep]i încercarea [i tot ce comport\ ea. * Ura [i violen]a care se simt deja urcînd în oameni. din mul]ime. «N-ai plecat înc\?» «Mai e[ti înc\ aici. cea a inimii) este dispre]ul. Gîndesc împreun\. cei care îndemnau la rezisten]\ [i cei care vorbeau de pace. {i niciodat\ individul nu a fost mai singur în fa]a ma[inii de fabricat minciuni. Eram singurul b\rbat neplecat. Fiecare moare singur. S\ dai descrierii adev\ratul sens. contrafacerea aceasta a m\re]iei. * A fi f\cut s\ creezi.“ * Cel\lalt rezervist al c\rui stomac a fost radiografiat: „M-au pus s\ beau cel pu]in trei litri de var. spune reformatul chemat în fa]a comisiei de reform\1. Dar eram printre barbari. * S\ împaci opera care descrie [i opera care explic\. desigur. To]i o s\ moar\ singuri. fe]e bestiale de europeni. s\ iube[ti [i s\ cî[tigi partide înseamn\ a fi f\cut s\ tr\ie[ti în pace. în pofida unei decizii anterioare de reformare. într-adev\r aici. curajul [i indiferen]a profund\. ~nainte m\ c\cam negru. {i m\ gîndeam la intrarea barbarilor în Cetatea Etern\. acum m\ cac alb. victorio[i. pieirea aceasta a onoarei. * „Pe de o parte. stînjeneala asta. s`ntem patruzeci [i patru de b\rba]i. a cunoscut.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 100 100 ALBERT CAMUS CARNETE 101 – Iarna o s\ fie trist\. Fie ca m\car omul singur s\-[i p\streze puterea dispre]ului [i s\ aleag\ din groaznica încercare ceea ce îi poate servi pentru propria sa grandoare. în disperarea asta umilit\ care le este comun\ tuturor [i în abjec]ia crescînd\ care se simte cum cre[te pe fe]e pe m\sur\ ce trec zilele. deriziunea aceasta a curajului.

prin diletantism. s\ pierzi contactul [i s\ te despar]i de mediul t\u înseamn\ s\ faci 1 Reflec]ii pentru Mitul lui Sisif. Acceptarea e totul. {i. s\ v\d binele în r\u. dar nu justific\ nimic. * Despre Goethe: „E tolerant f\r\ indulgen]\“. omul s\ fie întotdeauna „prezent“ – [i s-o suporte f\r\ s\ dezarmeze. atunci e adev\rat c\ nici o experien]\ nu are valoare în sine [i c\ toate gesturile s`nt în aceea[i m\sur\ edificatoare. Dar odat\ st`rnit r\zboiul. Reac]ia unui individ nu are nici o importan]\ în sine. dup\ ce am recunoscut caracterul fragmentar al existen]ei noastre [i tot ce este accidental [i limitat în fiecare via]\ luat\ separat. „Ceea ce nu m\ ucide m\ face mai puternic. de exemplu. dac\ exist\ suficient\ voin]\ [i timp `ndelungat. priceput în toate lucrurile vie]ii fizice. Groethuysen cu privire la Dilthey: „Astfel. E profund indiferent dac\ e[ti civil sau militar. Omul v\zut de Nietzsche (Amurgul Zeilor) „G. concepea un om puternic. Iat\ de ce trebuia s\ încerc s\ m\ înrolez. (Amurgul Zeilor) * „Artistul tragic nu e un pesimist. Dac\ nu m\ vor combatant. * Regul\: s\ caut întîi ceea ce este valabil în fiecare om. Colaborezi sau comba]i.carnete_Camus. ~ntre na[tere [i moarte. * Un Prometeu – ca ideal revolu]ionar. moartea. înseamn\ c\ mi-e dat s\ r\mîn deoparte. Ea poate servi la ceva. Turnurile de filde[ s-au pr\bu[it.1 * E întotdeauna zadarnic s\ vrei s\ te desolidarizezi. m\ aflu în mijlocul r\zboiului [i am dreptul s\ emit judec\]i despre el.. El spune da la tot ce este problematic [i teribil. Doar în sînul acestei absurde nenorociri î]i p\strezi dreptul de a o dispre]ui. {i tocmai din lupta asta de a r\mîne un om normal în condi]ii excep]ionale mi-am extras întotdeauna cele mai mari for]e [i cea mai mare utilitate. * Cf. foarte cultivat. vom c\uta în ansamblul vie]ilor ceea ce n-am mai putea s\ g\sim în noi în[ine“. este zadarnic [i la[ s\ vrei s\ te dai deoparte sub pretextul c\ nu e[ti tu responsabil. Nu po]i spune „Ignor asta“. S\ vrei. * Dac\-i adev\rat c\ absurdul este consumat (mai degrab\ revelat).qxd 12/12/02 4:31 PM Page 102 102 ALBERT CAMUS CARNETE 103 Exist\ o fatalitate unic\. * S\ accept. înarmat cu toat\ luciditatea lui. {i dac\ nu m\ vor. numai de mine depindea s\ m\ ruinez `mpreun\ cu to]i cei care m\ înconjoar\. nimic nu este fixat: se poate schimba totul [i chiar opri r\zboiul. S\ emit judec\]i [i s\ ac]ionez.“ Primul lucru e s\ înve]i s\ te st\pîne[ti. trebuie s\ accept [i pozi]ia civilului dispre]uit. dovada celei mai derizorii dintre libert\]i. ~n ambele cazuri. Cu condi]ia ca la experien]a cea mai umil\ sau mai sfî[ietoare. Indulgen]a e interzis\ fa]\ de sine [i fa]\ de ceilal]i.. ~n ambele cazuri.“ (Nietzsche) * „Voin]a de sistem e o lips\ de loialitate.“ (Amurgul Zeilor) * Ce este r\zboiul? Nimic. * Goethe (cu Eckermann): „Dac\ a[ fi vrut s\ m\ las în voia sor]ii f\r\ constrîngere. [i în afara ei nu mai exist\ fatalitate. judecata mea poate r\mîne absolut\ [i dezgustul meu f\r\ rezerve. Este imposibil [i imoral s\ judeci un eveniment din afar\. [i chiar men]ine pacea. fie [i de prostia [i de cruzimea celorlal]i. Voin]a nu e nimic. dac\ mergi la r\zboi sau îl comba]i. Nimic nu e mai pu]in scuzabil decît r\zboiul [i a]`]area urii dintre na]iuni. `ntru totul st\p`n pe sine `nsu[i. respectîndu-[i .

Naivi care credeau c\ oroarea are totdeauna acela[i chip. ~mi scrie]i c\ r\zboiul acesta v\ cople[e[te. trecerea e mai brusc\. fiindc\ mai [tie înc\ s\ profite de ceea ce ar însemna pierzanie pentru firile oarecare. b) dispre]ul care nu vrea s\ se exprime. c) lipsa de ur\. dar c\ nu pute]i suporta aceast\ prostie universal\. s`nt aici ca s\ v\ conduc la e[afod“. Nu-l putem lua. aceast\ la[itate sîngeroas\ [i aceast\ naivitate criminal\ care înc\ mai crede c\ sîngele poate rezolva problemele umane. ~ntr-o sear\. * „Dar pu[tiul \sta e foarte bonav. micile ecrane pictate pe care preotul le ]inea în fa]a condamna]ilor ca s\ nu vad\ e[afodul. în ansamblu. om tolerant. Toate acestea s`nt utilizate în mod josnic [i toate duc la moarte. * Moartea lui Ludovic al XVI-lea. {i nu calitatea subtil\ a unei emo]ii ne str\bate. nu mai e nimic interzis. * Paulhan care se minuneaz\ în Nouvelle Revue Franðçaise. Nu mai mult decît o scobitoare. doar o scobitoare – iat\ tot pre]ul acestei vie]i exaltante. destul de puternic pentru libertate. Vai. nimic altceva decît o scobitoare.carnete_Camus. ne în\bu[\. 5) cu multe sentimente nobile ca: a) solidaritatea în suferin]\. M\car de asta nu puteam fi cru]a]i? Dar [i oboseala trebuie dep\[it\. naivi care nu se pot desprinde de imaginile pe care le-au tr\it. într-un fatalism fericit [i încrez\tor. 3) cu amorul propriu al celor pe care nimic nu-i sile[te s\ se înroleze [i care se înroleaz\ ca s\ nu fie singuri. un rid ceva mai ad`nc îmi cresteaz\ buzele. totul se rezolv\ [i se afirm\.. putînd risca s\ se bucure pe deplin de cele fire[ti în toat\ bog\]ia [i cuprinderea lor. c\ r\zboiul din 1939 n-a început în aceea[i atmosfer\ ca acela din 1914. Saltul existen]ial este acest mic ecran. c\ a]i consim]it s\ muri]i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 104 104 ALBERT CAMUS CARNETE 105 individualitatea proprie. * Scrisoarea unui disperat. La Alger. fie c\ ea se nume[te viciu sau virtute.. ci din for]\. „O scobitoare. Povestea cu Jarry în agonie care e întrebat ce dore[te. Asta dovede[te calitatea unui om. * Noiembrie ’39 Cu ce se face r\zboiul: 1) cu ceea ce [tie toat\ lumea. Mii de boboci de trandafiri. ceilal]i au rîs [i nimeni n-a `n]eles cumplita lec]ie. Ce mai e [i asta? Din asta mi-am f\urit fericirea dep\[it\. ~n]eleg mai ales op]iunea [i opozi]ia dintre voin]a dumneavoastr\ de a muri [i repulsia de a-i vedea pe ceilal]i murind. R\spuns: „Nu s`nt aici ca s\ fac comisioane. * ~n muzeele din Italia. V\ citesc [i v\ în]eleg. un om pentru care nu mai exist\ nimic. cînd m\ apropii de oglind\. Cere omului care-l conduce la supliciu s\ înmîneze o scrisoare so]iei sale. cel pu]in în afar\ de sl\biciune. ca atî]ia al]ii.. Asta îl a[az\ în . 4) cu foamea celor care se înroleaz\ pentru c\ nu mai au nici o situa]ie. o via]\. Nu sensibilitatea se afirm\. El nu mai neag\. [i c\. eliberat. ci enormul aflux a mii de parfumuri [i a mii de culori str\lucitoare. nu din sl\biciune. Nu se va pierde nimic. Nu numai un boboc de trandafir.“ Am 26 de ani. a pus-o în gur\ [i a murit satisf\cut. 2) cu disperarea celor care nu vor s\ lupte. ci corpul care sufer\ un asalt. apare în centrul universului.“ I s-a dat. Un asemenea spirit. cu credin]a c\ nu este condamnabil decît ceea ce exist\ izolat. [i [tiu ce vreau..“ * S\ mai dep\[esc [i asta? Va trebui. spune locotenentul. Dar efortul acesta necontenit nu e lipsit de triste]e. * Prim\vara la Paris: o f\g\duial\ sau un mugure de castan [i inima tresalt\. într-o diminea]\.

nu sim]eam nimic comun între noi [i ea. ca de altfel nimeni dintre noi. Aceast\ societate e ast\zi aceea[i. ~ns\ indivizii \[tia nu pot nimic [i nu mai ave]i speran]\ în societate. de vreme ce sim]i]i ceea ce e bun în cei care v\ înconjoar\ [i în dumneavoastr\. ca de fiecare dat\ cînd un adev\r. dar spera]i s\-l împiedica]i. r\zboiul acesta ar putea s\ v\ par\ fatal [i a]i putea crede c\ nu mai e nimic de f\cut. Presupune]i c\ rolul dumneavoastr\ de individ este practic nul. Ace[ti zece sau treizeci de oameni. {i. Asta-i toat\ povestea [i vede]i c\ ea ar putea fi alta. {i cînd ve]i fi f\cut ceea ce trebuie s\ face]i în zona dumneavoastr\. C\ci nu era]i atît de total de disperat în 1928. Nu pute]i r\mîne f\r\ ea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 106 106 ALBERT CAMUS CARNETE 107 rîndul celor cu care se poate sta de vorb\. O datoreaz\ atît defectelor. opri]i-v\ [i dispera]i în voie. Ave]i ceva de f\cut. Deci a]i conceput deja ideea unei anumite utilit\]i care v\ permite s\ urm\ri]i ceea ce spun. ~n]elege]i c\ se poate dispera din cauza sensului vie]ii . Asta doar în aparen]\. A ajuns la sfîr[itul ei normal. Nedrept\]ile care au atras alte nedrept\]i înc\ mai pot fi refuzate [i înc\ se mai poate cere ca [i replicile lor s\ fie refuzate. dar r\mîneam noi [i cele `n care crezusem! Foarte des valorile care alc\tuiau via]a noastr\ au fost pe punctul de a se pr\bu[i. o vor spune altor zece care o vor repeta. Mai exact. treizeci de oameni c\ r\zboiul \sta nu era [i nu e fatal. strigat cînd va fi nevoie. sau vreo alt\ cauz\. cum s\ nu disperi? Foarte des soarta celor pe care-i iubim a fost amenin]at\. v\zînd lucrurile la rece. e fals. Dar nu conteaz\. Nu a fost revizuit. Dac\ lenea îi opre[te. nu era fatal. nebunie. Dar tratatul acesta. Boal\. Deoarece cred c\ nu ve]i aproba deloc obiec]ia de con[tiin]\. s\ v\ retrage]i în spatele dezgustului dumneavoastr\. Dac\ lucrurile nu s-au schimbat. R\zboiul \sta. A]i prev\zut r\zboiul. nu e din lips\ de curaj. Dar mai întîi trebuie s\ v\ întreba]i dac\ a]i f\cut cu-adev\rat ceea ce trebuia ca s\ împiedica]i r\zboiul \sta. E fals\. în fine. Dar fi]i atent c\ a]i repudiat deja aceast\ societate mult înainte de catastrof\. c\ se pot încerca mijloace de a-l opri care înc\ nu au fost încercate. reîncepe]i cu al]ii. nici mai mic decît era în 1928. {tiu de altfel c\ nu st\p`ni]i foarte clar no]iunea de inutilitate. atîta pagub\. la rîndul lor. ~ntr-adev\r. Ast\zi crede]i c\ nu mai pute]i împiedica nimic. cei care au f\cut r\zboiul în 1914 aveau mai multe motive s\ dispere de vreme ce în]elegeau mai pu]in lucrurile. S\ nu împinge]i pe nimeni la revolt\. Dar pute]i convinge zece. considerînd totul bine. nu ave]i mai multe motive de a dispera decît avea]i în 1928. V\ în]eleg. Dar atunci voi r\sturna ra]ionamentul meu precedent [i v\ voi spune c\ acest rol nu este nici mai mare. în timp ce acum totul vi se pare zadarnic. {i dac\ nu o aproba]i. în loc s\ v\ apar\ în lumina unui ra]ionament. Asta v\ oprea s\ dispera]i cu totul. c\ dumneavoastr\ [i cu mine [tiam c\ sfîr[itul acestei societ\]i era r\zboiul. ~mi ve]i spune c\ nu v\ avantajeaz\ cu nimic [tiind c\ 1928 era la fel de descurajator ca 1939. [ti]i bine. socotind c\ totul e inutil. cît [i calit\]ilor sale. Aici st\ nodul ra]ionamentului. Dar s`nt sigur c\ n-a]i f\cut tot ce trebuia. moarte. ea exist\.carnete_Camus. Iar sentimentul trebuie s\ lase locul unei vederi limpezi asupra lucrurilor. pe terenul dumneavoastr\. Spune]i: „{i de altfel. Era suficient ca Tratatul de la Versailles s\ fie revizuit la timp. ~nc\ mai crede]i în individ. înseamn\ c\ judecata dumneavoastr\ e fals\. se încadreaz\ în ceea ce e viu. ce-i de f\cut? {i ce pot face?“ Dar întrebarea nu se pune astfel. Trebuie s\ fi]i zgîrcit cu sîngele [i cu libertatea celorlal]i. c\ trebuie spus acest lucru. c\ dumneavoastr\ [i cu mine denun]am acest lucru [i c\. Niciodat\ nu am fost atît de total expu[i nimicirii. Mai exist\ înc\ o sarcin\ util\ de îndeplinit. Fiecare om dispune de o zon\ de influen]\ mai mult sau mai pu]in întins\. Fiindc\ disperarea e un sentiment [i nu o stare. ave]i tot atîtea. nici din lips\ de admira]ie. {i. într-adev\r. ~nc\ s-ar mai putea face `n a[a fel `nc`t loialitatea cuvîntului lui Hitler s\ fie inutil\. de asta nu v\ îndoi]i. Nu l-a]i putut împiedica? Nu. înc\ mai poate fi revizuit. e imediat utilizabil\. Dac\ da. dou\zeci. Niciodat\ aceast\ soart\ [i aceste valori nu au fost amenin]ate în totalitatea lor [i în acela[i timp. dar nu v\ mai urmez cînd pretinde]i s\ transforma]i aceast\ disperare `ntr-o regul\ de via]\ [i. scris cînd e posibil. Ci pentru c\ socoti]i c\ nu are nici o utilitate.

(Cf. * O fraz\ citat\ de Green în Jurnalul lui: „Nu trebuie s\ ne temem de moarte. Nimic nu e mai demn de dispre] decît respectul întemeiat pe team\. „Cred c\ n-am fost bine în]eles ieri cînd l-am omorît pe sacrificator cu ciocanul cu care d\dea s\ r\pun\ juninca. De ce tot ni[te indivizi nu ar reu[i s\ aduc\ lumii pace? Trebuie numai s\ începem f\r\ a ne gîndi la scopuri atît de mari. comunismului s\u aristocratic. moartea nu e mai respectabil\ decît împ\ratul Nero sau comisarul din arondismentul meu. care m\ iubesc contra dec\derii. {i extrage din asta admirabile [i amare lec]ii de eroism. care m\ iubesc în pofida a tot.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 108 108 ALBERT CAMUS CARNETE 109 în general. sfî[iat\ sau nu. din cauza existen]ei. dar nu din cauza formelor ei particulare. Nu se poate insista prea mult asupra caracterului ridicol al unui eveniment care apare.“ * Montherlant citeaz\ ca moto pentru Serviciul inutil ni[te cuvinte admirabile ale monseniorului Darbout: „Gre[eala dumneavoastr\ este s\ crede]i c\ omul a fost adus pe lume ca s\ fac\ ceva“. ci pentru a da o [ans\ vie]ii. printre chior\ituri [i sudoare. Sabia [i pumnalul. * Lawrence: „Tragicul ar trebui s\ fie ca o puternic\ lovitur\ de picior dat\ nenorocirii“. Trebuie s\ `n]elege]i c\ r\zboiul se face atît cu entuziasmul celor care îl vor. Fire[te.“ Dar de ce soarele nu ar r\s\ri într-o zi la apus? * Idem (Ptolemeu). de vreme ce nu avem putere asupra ei. {i totu[i era foarte simplu. Caligula. Nimic nu mi se pare mai legitim. contra tr\d\rii. soarele a asfin]it la aceea[i or\. Noteaz\ multe vise. „~nchide]i fereastra! E prea frumos. S`nt cei care m\ privesc [i m\ judec\. „Sfinte Pavel. prietenul lui Flaubert. * ~n continuare frapat de aspectul zeflemitor pe care-l are în Algeria tot ce este legat de moarte.“ * M.) Idem: „Revolu]ia nu trebuie f\cut\ pentru a da puterea unei clase. pe mine [i nu ceea ce am f\cut sau voi face. Dar se poate extrage [i o înv\]\tur\ exact contrarie [i pot fi astfel justifica]i Diogene sau Ernest Renan. De aseme- nea.“ * Green [i Jurnalul s\u. ~ntr-un col]: „Sfinte Pavel. împreun\. Am vrut [i eu s\ schimb o dat\ ordinea lucrurilor – ca s\ v\d ce se `nt`mpl\. cum al]ii au. de fapt. contra josniciei.. Am pus s\-l omoare fiindc\ nu era nici un motiv s\ produc\ o mantie mai frumoas\ decît a mea. numai cu ea (May) am în comun iubirea asta. ~n rest. judecînd astfel. Ni[te indivizi s`nt cei care ne conduc ast\zi la moarte. Numai gîndurile mari s`nt capabile de aceast\ contradictorie fecunditate. {i am v\zut c\ nimic nu e schimbat. „Oamenii nu s`nt semenii mei. care m-ar iubi atît timp cît m-a[ iubi eu însumi – inclusiv pîn\ la sinucidere. copii bolnavi [i care pot muri. Pu]in\ mirare [i spaim\ la spectatori. Visele povestite m\ plictisesc întotdeauna.“ „. cît [i cu disperarea celor care-l reneag\ din tot sufletul. Absolut nici un motiv. Am conchis c\ nu conteaz\ s\ schimbi ordinea lucrurilor. f\-l s\ vin\ la întîlnire. semenii mei s`nt cei care m\ iubesc [i nu m\ privesc.carnete_Camus. {i.“ * Catedrala din Bordeaux. ar însemna s-o cinstim prea mult. * Moartea lui Le Poittevin. în general. nu era nici un motiv ca mantia mea s\ fie cea mai .. dar nu din cauza istoriei în care individul poate orice.“ * Personaje absurde. nu se poate degrada prea tare aparen]a sacr\ ce i se atribuie. f\ s\ fiu printre primele zece“.

Atît de indiferent. . Duminic\ m\ duc la iarb\ verde. Sfînt\ Barbe. Dar noaptea.“ * „{tii. fii pentru cîteva secunde sfînta unui necredincios [i sfetnica unui inocent. „Nu. Don Quijote – Da. e normal s\ am un avantaj. dar care nu mai e nici noapte. Sfînt\ Barbe.. Am o metafizic\ de miop. [tiu c\ se ajunge în zori la Sainte-Barbe-du-Tlélat.“ * Oran. Dar el nu era con[tient de asta [i. mai aproape de Oran.. La Tlélat. ~mpiedic\-le. anume c\ lumea nu are nici un adev\r. de vreme ce eram singurul care vedeam limpede.. m-am luptat cu morile de vînt. ~n cîteva minute vom ajunge la Oran.. pentru c\ un tren e pe plecate [i rug\ciunea mea nu va avea nici o urmare. tu care e[ti indiferen]\. Dar gloria asta e uzurpat\. Ceea ce m\ intereseaz\ e vremea. dup\ ce-ai dep\[it eucalip]ii frem\t\tori din Perrégaux la ora aceea care nu e `nc\ zi. în Vara... tu care e[ti un punct în spa]iu pe linia Oran-Alger. 1 Acest citat se va reg\si ca moto pentru „Migdalii“ (1940). s\ nu m\ imi]i în gustul pe care l-am avut pentru r\zboi. cel asemenea unui peron pe care c\l\torul fumeaz\ o ]igar\ visînd. Dar dac\ mi se întîmpl\ s\ fiu. – [i oranezele cu gleznele cam prea groase [i care umbl\ mereu cu capul descoperit. [i o oprire în timpul care m\ mîn\ spre Oran. . micu]a gar\ cu obloane verzi. în care bazaconii se înveOran1. foarte aproape de Oran.. Tlélat cînd plou\. fere[te-ne de-a ne pune în situa]ia s\ alegem prea repede [i las\-ne acea libertate deplin\ care se nume[te s\r\cie lucie. Omul devine ceea ce g`nde[te. în a[teptarea [uieratului care s\-l poarte spre peisajele p\mîntului..“ Napoleon. * Don Quijote [i La Pallice. [tii c\ n-am nevoie de Dumnezeu [i c\ nu pot fi decît în momentul cînd vreau s\ m\ joc de-a credinciosul. Despuierea [i disponibilitatea înainte de cufundarea în sim]uri. – „Copilul meu. Tlélat2 ca o preg\tire pentru Oran. povara unei vie]i carnale [i f\r\ speran]\. La Pallice – Cu un sfert de or\ înainte de moarte înc\ mai eram în via]\. * Vedele. . 2 Tlélat. Fontanes.. ap\r\ oranezele pîn\ în pragul b\trîne]ii [i înlocuie[te-le atunci cu multe alte oraneze identice care se vor plimba de asemenea sub copacii b\trînei prefecturi. nu [tiu cum e. Fiindc\ e profund indiferent dac\ te lup]i cu mori de vînt sau cu uria[i. Caut\ s\ u[urezi via]a poporului. * Ora[ extravagant în care pr\v\liile de pantofi expun oribile modele în ipsos de picioare chinuite. cîmpie gola[\. reculegerea înainte de coborîrea în delicioasele infernuri. tu [tii c\ nu s`nt prea deseori credincios. A fost suficient pentru gloria mea. cînd vii dinspre Bel-Abbès sau Relizane. Cu timpul. Santa Cruz nemi[cat\ [i mirosul de rachiu de anason pe str\zile din Mers-el-Kébir.Acum.carnete_Camus. 1 Fragmente pentru „Minotaurul sau halta Oran“ (1939). echivalen]\ [i disponibilitate.Sfînt\ Barbe din Tlélat.1 * Ludovic al XIV-lea. Urmeaz\ acele Vieilles Cures. sabia a fost întotdeauna învins\ de spirit. ce admir cel mai mult pe lume? Neputin]a for]ei de a p\stra ceva. Ca s\ ajungi la Oran. pe care o descoperi la vreo treizeci de kilometri sud-est de Oran. Tu. se poate c\l\tori ziua sau se poate c\l\tori noaptea. care la cafeneaua Cintra se servesc cu ghea]\ pisat\. pe oraneze s\ se gîndeasc\ la Alger [i la Paris [i înva]\-le adev\rul acestei lumi. orologiul cel mare. vei deveni un rege mare. tu atît de carnal\ [i de precis\. s`nt destul de nefericit c\ nu am putut face asta. atît de p\mîntean\ [i de important\.. încît e u[or s\-i confunzi. în Vara. Adev\rata mea filosofie e c\ la un sfert de or\ dup\ moartea mea nu voi mai fi în via]\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 110 110 ALBERT CAMUS CARNETE 111 frumoas\. Sfînt\ Barbe. * Gisèle [i r\zboiul. nu citesc ziarele. Nu exist\ decît dou\ puteri pe lume: sabia [i spiritul. Ziua.

la naiba. Indiferen]\. Alexandru împarte lumea între spanioli [i portughezi. Dar dedesubt. c\ruia un medium evreu i-a dat s\ bea lapte de femeie amestecat cu sînge uman. se aprinde de trei ori un foc de c`l]i s\ i se aminteasc\ acelui st\pîn al lumii c\ gloria lumii e trec\toare. Bîzîitul unui motor care urc\ spre noi. mun]ii. * Inocen]iu al VIII-lea. Un exces de indiferen]\ [i frumuse]e – apelul for]elor inumane [i scînteietoare. ~ntr-un magazin de antichit\]i. Pe platou. unde înc\ se mai pot întîlni extraordinare cafenele. Ferdinand de Neapole îmb\ls\mînd cadavrele torturate ale inamicilor s\i ca s\-[i „împodobeasc\ apartamentele cu ele“. micile baruri. macaralele `nalte [i rampele gigantice care se ca]\r\ pe stînca ora[ului. marea plat\. * Noiembrie ~n fa]a lui Borgia. {i paza de coast\ care înainteaz\ imperceptibil prin marea str\lucitoare. Fericite cafenele ale unei ]\ri fericite unde cafeaua mic\ te cost\ 12 centime [i cea mare 18. * Din Dup\ uciderea ducelui de Gandia. ~l men]ine pe om în fa]a condi]iei sale. „Nu exist\ o societate interesant\!“ Ei. nici nu a]i vrea. buchetele patriotice ale flor\reselor. Canastel [i marea nemi[cat\ la poalele falezelor ro[ii. cu p\rul dat cu briantin\. Idem dincolo de fabrica de ]igle. tramvaiele în form\ de nacele. Ro[u [i albastru. Este steril\ prin sine îns\[i. (Dar Oranul nu e f\cut pentru oranezi. F\cea dreptate într-un mod „admirabil“ (Burchard). . O oarecare m\re]ie nu înseamn\ neap\rat eleva]ie. Indiferen]\. fiul s\u. trasînd o linie dreapt\ de la Azore la polul austral. Oran. sc\ldat\ într-o lumin\ radioas\. împodobit cu o gur\ ca o tran[ee de ap\rare defensiv\. de la marinarul oranez care se sprijin\ cu cotul pe o consol\ pîn\ la fata de m\ritat îmbr\cat\ aiurea [i a[ezat\ `n fa]a unui peisaj de p\dure. unde e[ti servit în pahare ciobite. * I-am auzit adesea pe oranezi plîngîndu-se de ora[ul lor. Pr\v\liile fotografilor expun uimitoare fe]e. ca [i autenticul produs al Oranului. la Milano. cu tejgheaua l\cuit\ de jeg [i pres\rat\ cu picioare [i aripi de mu[te. simulînd atît de prost cochet\ria. Burchard1. obraz f\r\ fard. podurile [i hangarele – se simte totu[i c\ exist\ o anumit\ grandoare. conturul perfect al golfului – întinderea sa medie – apa ca o plac\ de metal albastru. 1 Burchard. cronicar din secolul al XV-lea.carnete_Camus. purt`nd semn\tura unui celebru necunoscut. L\sa]i societ\]ile [i coborî]i în strad\. junele prim. patronii au pus o t\bli]\: „Fecioar\ din lemn de Maya“. Chicago al absurdei noastre Europe! Santa Cruz d\ltuit\ în stînc\. sticlu]ele cu ap\ de Provence pentru conservarea m\slinelor verzi. ales pap\. încît [iretenia e imediat descoperit\. o mîr[av\ fecioar\ sculptat\ în lemn zîmbe[te cu un aer indecent. * Golful Mers-el-Kébir [i drumul pe sub migdalii înflori]i. Cafeneaua Apolo. Ora[ f\r\ pereche [i u[uratic. tramvaiele.) * Oran. cu defilarea lui de fete tinere necizelate [i înduio[\toare.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 112 112 ALBERT CAMUS CARNETE 113 cineaz\ în vitrine cu portofele tricolore. pastelurile din secolul al XVIII-lea sprijinindu-se pe un m\g\ru[ mecanic din plu[. Lumea nu valoreaz\ mai mult decît atît. vîntul violet [i soarele. Dou\ promontorii somnolente [i masive în apa limpede. incapabil s\ stîrneasc\ emo]ia. pentru ca nimeni s\ nu ignore. brîndu[e de o culoare delicat\ [i cu carnea nervoas\. Transparen]a lucrurilor. Alexandru [i Lucre]ia Borgia care îi protejau pe evrei cu orice ocazie.

A r\mas f\r\ s\ m\nînce [i f\r\ s\ bea de joi pîn\ sîmb\t\ [i f\r\ s\ doarm\ pîn\ duminic\. se impune o lun\ de ascez\ în toate sensurile. de exemplu. * La Ferrara. Familia d’Este. O munc\ la or\ fix\. Castitate sexual\. palatul lui Schifanoia. fiindc\ nu se d\deau la o parte din fa]a operei. Alfonso d’Este care tope[te o statuie a lui Iuliu al II-lea de Michelangelo [i face din ea un tun. Cu ochii fic[i.. Brunet (Ombres vivantes.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 114 114 ALBERT CAMUS CARNETE 115 Alexandru al VI-lea r\m\sese n\ucit. f\r\ sl\biciuni etc. care a ie[it nebun. Cezar Borgia. Dormea ziua – lucra noaptea – Aut Caesar aut nihil. 36) L. vizînd la glorificarea imediatului. ~[i întrerupea atunci munca dedîndu-se unor pl\ceri violente. Un singur subiect – constant – medita]ia – s\ refuz restul. a castit\]ii. Castitate în gîndire – s\ interzic dorin]elor s\ se r\t\ceasc\. ~nainte de orice întreprindere teoretic\. condamna]i. Exist\ [i saltul în materie – [i mul]i oameni care exalt\ sim]urile nu o fac decît fiindc\ s`nt sclavii lor. abcese care-l ]intuiau la pat. gra]ia]i în mod sadic pe e[afod. De unde nevoia absolut\ de a fi f\cut dovada. Doar 35 de ani de carcer\ pentru Fernando care a murit acolo. 37) Gab. nu o aliniau în sensul operei misterioase a lumii (?). * . Robust. * Bibliografie Borgia: Luigi de Villafossa (Machiavel et nous. Nu ajunge la nimic [i nu va ajunge la nimic pentru c\ se risipe[te. ceea ce viseaz\. gîndului s\ se risipeasc\.carnete_Camus. Giulio [i Fernando care vor s\-i asasineze pe Ippolito [i pe Alfonso d’Este. E mai tare decît el. Vrea o oper\ care s\ fie n\scut\ din contrariul obiceiului – hot\rîrile pe care le ia. Gonzague Truc. în special a vie]ii sim]urilor [i a abandonului în voia impulsurilor profunde nu este legitim\ decît dac\ dai dovad\ de dezinteres fa]\ de obiect. nu o hr\neau cu valorile eterne (?). * 29 noiembrie Roman. Obiceiul cel mai ucig\tor: s\ stea culcat. Iar ceea ce vrea s\ devin\. prad\ unei dureri s\lbatice. etc. Descoperi]i. etc. Turmel. avea „probleme de s\n\tate“. ceea ce admir\ este contrariul. continu\. a cantit\]ii. ([i ascez\ moral\). o condamnau s\ dispar\ imediat dup\ ce se n\scuse. Din ei în[i[i nu mai d\inuiau decît ni[te nume trufa[e [i blestemate.. privise r\m\[i]ele inerte [i însîngerate – apoi se încuiase în camera sa de unde a fost auzit plîngînd în hohote. Collison-Morley (Histoire des Borgia) Charles Benoist (Machiavel) Jurnalul lui Jean Burchard (ed. construit de Alberto d’Este pentru „a sc\pa de plictiseal\“. de a te fi tratat cu rigoare. pentru c\ nu [tie s\ aleag\ între îndatoririle sale [i pentru c\ nu se poate face o oper\ de art\ decît dac\.“ Pe bun\ dreptate. 54 pentru Giulio. Ippolito care porunce[te s\ i se scoat\ ochii fratelui s\u Giulio pentru c\ femeia pe care o iubea a spus c\ „prefer ochii lui Giulio corpului lui Ippolito“. 37) Fred Bérence (Lucrè ce Borgia. „Nu construiau decît pentru ei [i. O singur\ sl\biciune [i totul se pr\bu[e[te: practic\ [i teorie. E explicat în întregime prin obiceiurile sale. 1933) etc. {i aici este cuprins vulturul. 1937) Rafaello Sabatini (César Borgia. Cf. * 29 noiembrie Exaltarea diversului. „presim]iri funeste se amestecau în acea tîn\r\ glorie“.

au asta în sînge. Stîncile pe mare acoperite de pesc\ru[i albi. Un vînt r\coros. c\ este pe front. . De foarte departe. începînd de la Valmy. pîn\ la ultimul detaliu. coaste. La col]ul bulevardului Gallieni. urcu[ spre Bouzaréahul sec\tuit [i pur [i. ale c\rui morminte coboar\ spre mare. ca ni[te cimitire plutitoare [i luminoase. cunosc una care mi-a spus: «N-are decît s\ crape pe front. Fream\tul m\slinilor [i mirosul de fum ce urc\ din p\mînt. ea în rochie de epoc\. muntele Santa Cruz. Uite. coco]at pe fotoliile înalte. Era r\u în civilie. soarele limpede. cele dou\ trupuri se apropie [i se strîng unul lîng\ altul dup\ ce au urcat în vînt [i cînd. B\rbatul e plecat. în trupurile brune a dou\ f\pturi tinere – b\i. * ~n troleibuz. B\trîna doamn\ care are figur\ de codoa[\. executat cu minu]iozitate. cu crest\tura sa profund\ în plin p\mînt [i catedrala ea îns\[i ca un deget de piatr\ în\l]at pe cerul albastru. Masa lor cenu[ie luminat\ de albul aripilor. Palpita]ia m\rii care se ghice[te în ad`ncimea nop]ii. în fa]a unui cer str\b\tut de stele [i de nori. femeile rele a[a s`nt. * Primii migdali înflori]i pe drum. respira]ia surd\ a m\rii se înal]\ pîn\ la acea camer\ izolat\ în lume? Noapte miraculoas\ în care speran]a nu se desparte de ploaie. dar poart\ o cruciuli]\ între sînii absen]i: „Femeile cinstite [tiu s\-[i ]in\ rangul.carnete_Camus. be]ia tainic\ [i tandr\ într-o inim\ la [aptesprezece ani. La un moment dat. Acel alt moment care e ca un dans.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 116 116 ALBERT CAMUS CARNETE 117 1940 Serile pe terasa Deux Merveilles. cînd îi vezi mînuind periile moi [i contemplînd lustrul definitiv al pantofilor.» Degeaba i-am zis: «Acum. O noapte a fost suficient\ ca s\ se acopere de acea z\pad\ fragil\ despre care cu greu se poate crede c\ ar putea rezista la frig [i la ploaia care ud\ toate petalele1. în fa]a m\rii. Idem: cealalt\ poveste început\ într-o noapte rece [i furtunoas\. buze calde [i moi între florile de rodii [i un mormînt – copaci. b\rba]i [i femei gr\bindu-se [i tu. Asta nu porne[te din iubire. Atrac]ia. întor[i spre mare. cu spinarea lipit\ de p\mînt printre chiparo[i. extraordinara satisfac]ie pe care o ai privind munca lustragiilor. 1 Fragment pentru „Migdalii“ în Vara. Au asta în sînge. continuat\ pe colinele din Alger sau în fa]a portului misterios [i larg. Nu-s ca femeile astea care profit\ de r\zboi. ai crede c\ uimitoarea opera]ie e terminat\. în tren. ci din pofta de via]\. jocuri `n ap\ [i `n soare – seri de var\ pe c\r\rile plajelor cu miros de fruct [i de fum în c\u[ul umbrei – corpul [i destinderea sa în haine u[oare. Dar. trebuie s\ ier]i» }i-ai g\sit. iar ele încaseaz\ aloca]ia [i `l în[al\. cimitirul El Kettar. el în costum de dansator. Echilibru a dou\ f\pturi unite din exterior [i f\cute s\ semene printr-o comun\ indiferen]\ fa]\ de tot ceea ce nu este acel moment în lume. Iubirea este oare atît de departe cînd.“ * Februarie Oran. cetatea [i luminile ei. Totul e finisat. de cer [i de t\cerile p\mîntului. * Roman Povestea asta început\ pe o plaj\ fierbinte [i albastr\. ~ncheiat\ la Paris cu frig sau cer cenu[iu. s\rut\rile gr\bite. în marea cas\ p\trat\ de deasupra m\rii. Kasbahul mizerabil [i magnific. din str\fundurile orizontului. gustul buzelor [i ochii plini de soare. tandre]ea enervant\ [i nelini[tit\. cu porumbeii printre pietrele negre de la Palais Royal. dorin]a [i în]elepciunea care cresc într-o inim\ de b\rbat de dou\zeci [i patru de ani – ve[nicul „s\ r\mînem prieteni“. trebuie s\ ceri s\ ]i se lustruiasc\ pantofii la ora zece diminea]a. domnule. Nu r\zboiul o s\-l schimbe. v\ spun eu c\ au asta în sînge.

Ciudat mozaic. * Personaje B\trînul [i cîinele s\u.3 „Nu o iubire reprezint\ ea. * Croitoresele ca Marie-Christine s`nt not only fashionable but always up to date3. pe urm\ c\ldur\ [i lumin\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 118 118 ALBERT CAMUS CARNETE 119 Dar atunci aceea[i mîn\ încrîncenat\ mai d\ o dat\ cu cear\ peste suprafa]a str\lucitoare. o freac\. atît de firav\ în altele? M. „Era fermec\tor. a treia)1. de pe drumul în corni[\. Tortule] terminat printr-un pschent2 egiptean.T. suflet al meu. Care e partea jocului? {i care este partea emo]iei. * Pia]eta La Perle. pu]in cer. via]a aceasta ingenioas\ [i liber\.carnete_Camus. o m\tuie[te. ci epuizeaz\ cîmpul posibilului. iar pia]eta se îmblînze[te. 3 ~n englez\: „nu numai elegan]i.“ (Pindar – Pythice. minarete. Cine poate fi sigur c\ iube[te? Dar toat\ lumea [tie s\ recunoasc\ emo]ia. „Un zgomot asurzitor. nu se [tie de ce `n stil bizantin. o diletto del tuo amore. Postul de radio spaniol a c\rui voce tremur\. ci o [ans\ de via]\ – tot ce nu este exilul. desf\tare a iubirii tale“ (n. {i niciodat\ o [ans\ de via]\ n-a avut un chip atît de emo]ionat. chiar r\sun\tor. * „O.R. Fiecare ac]iune: o mic\ scen\ de teatru. vocea aceasta profund\ [i supl\. ba a[ spune chiar agreabil“. a martiriilor tale. * Casa colonului care exprim\ în acela[i timp o metafizic\. grosimea falezelor e atît de mare. unde pe la ora dou\ se joac\ ni[te copii. Moschei. O dolore dei tuoi martiri. * O diminea]\ sub soare [i trupurile goale. 1 Acest citat va servi drept moto pentru Mitul lui Sisif. durere. a[ spune chiar: uman. * Februarie Acest chip florentin care-[i spune iubirea [i trecutul dureros. Du[. 3 ~n italian\: „O. dar mereu `n pas cu moda“ (n. atît de r\scolitoare în unele clipe. 1 Fragmente pentru „Minotaurul“. – ca sufletul Parisului.“ A. Omul e proscris – de aici [i toat\ aceast\ frumuse]e ap\s\toare care pare s\ vin\ din alt\ lume. cînd cerul de var\ e golit de c\ldur\. * De sus. Opt ani de ur\. Ce-mi place aici este o anumit\ or\ care nu e asta. red. face s\ p\trund\ ceara în str\fundurile pielii [i face s\ ]î[neasc\ de sub perie dublul [i cu adev\rat definitivul lustru ie[it din profunzimile pielii1.).). încît peisajul devine ireal prin pre]iozitatea sa. * Roman pentru femei: o singur\ tem\: sinceritatea. * Strada Austerlitz [i evreii s\i centenari. red. red. în timp ce mirosul rachiului de anason îi atrage pe b\rba]i spre baruri. militarii [i femeile se învîrt roat\. seara. Diminea]a asta sub soare [i ora[ul plin de lumini – ochii s\i ca ora[ul [i via]a asta u[oar\. tot ce este consim]irea vie]ii. o. b\nci. Laxativele „nu s`nt decît o solu]ie de nevoie: un scaun for]at nu `nl\tur\ cauza“.).“ „E etern. fa]a aceasta. Cîntecul acesta. atît de mare. 2 Coroan\ a faraonilor (n. unde fermec\toare infirmiere în sandale poart\ co[uri cu struguri [i unde un întreg cortegiu de sclavi îmbr\ca]i în stil antic se înghesuie spre un gra]ios colon cu casc\ colonial\ [i papion. o moral\ [i o estetic\.2 Cel\lalt [i ticul s\u verbal. 2 Este vorba în mod v\dit de b\trînul Salamano [i de Masson din Str\inul. nu tînji la via]a nemuritoare. dar pe care o ghicesc. .

`l prime[te în pofida mamei sale. doar în semn de recuno[tin]\ fa]\ de acest gest generos. Tot restul. tinere]ea ei aurit\. * S. dintr-o dat\. so]ul î[i declam\ dragostea [i m\rturise[te c\. Cîinele fur\ dou\ scrumbii. * Marsilia. * Din ce în ce mai mult.“ Toba mare. Are deci rolul frumos. Tot ce se încearc\ spre binele tuturor sfîr[e[te printr-un e[ec. Dar trebuie s\ se ]in\ seama [i de frica de palme. * R. vîntul u[or. Omul este el singur propriul s\u sfîr[it.“ * Martie Ce înseamn\ de[teptarea asta brusc\ – în camera întunecat\ – cu zgomotele unui ora[ dintr-o dat\ str\in? {i totul mi-este str\in. în fa]a lumii oamenilor. spune: „Stai. S. ~n aceast\ scrisoare. Mama: – {i eu am crezut în raiuri [i nu le-am v\zut niciodat\. s\ m\rturisesc c\ totul mi-este str\in. e chiar convins c\ a[a e. Str\in.C. singura reac]ie este individualismul. * Seara: Evenimente. altele goale în mijlocul pietrelor. Pe urm\: S. zîmbetele astea? Nu s`nt de aici – [i nici din alt\ parte.C. Inim\ închis\. f\r\ un loc unde s\-mi închid rana. Nu te speria“. S\ te retragi cu totul [i s\-]i joci jocul. ~n parte. Chiar dac\ vrei cîteodat\ s\ încerci. lungile ore petrecute la soare [i blînde]ea subit\ a serilor. Mama îl urm\re[te [i cîinele fuge. albul ai[orilor. e indiferent. fetele [i b\ie]ii bronza]i. intra]i în Neant. acolo jos. vrea s\ se adreseze direct rivalului s\u. s\ a[tept [i s\ nu cru] nimic. Reac]ii personale. Bum. Ceea ce-l `nfrico[eaz\ pe amant e mînia. unele ascunse sub tamarini. Unul dintre tipii \[tia despre care se spune c\ trebuie s\ se ascund\ cînd merg la W.carnete_Camus. Un platou plin de ai[ori în fa]a m\rii. De aceea admir\ gestul de generozitate al so]ului. e mai bine s\ o faci cu dispre]ul cuvenit. {i. ele r\mîn totu[i ca tot atîtea f\g\duieli de eliberare [i ca imaginea asta a mea de care nu m\ pot desprinde. Dar soarele. cu atît o spune. cei dezgusta]i s`ntem noi. încît s\ împlinesc în acela[i timp t\cerea [i crea]ia. în timp ce S. între ele dou\. care vrea s\ scrie jurnalul unui roman pe care autorul s\u nu l-a scris. cu verand\. Dar ei [i-au f\cut o teorie din asta [i m\re]ia omului st\ în a sim]i ceea ce îl înjose[te. Insist\. frumuse]ea [i melancolia.) * B\rbatul care prime[te o scrisoare de la so]ul amantei sale. albastrul deja dur al cerului. Va renun]a la tot. * Coborîre spre mare deasupra golfului Mers-el-Kébir. f\r\ o fiin]\ a mea. totul. orice s-ar întîmpla. * Trouville. Iar dac\ renun]. Ce alt sens po]i g\si zilelor petrecute aici decît acesta [i lec]ia platoului: o na[tere [i o moarte. pasiunile n\scînde. tot restul. însp\imîntat. bum. * Str\in.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 120 120 ALBERT CAMUS CARNETE 121 asta-i tot ce a[tept [i sper. – Bietul cîine. {i cu cît se teme mai mult. totul las\ s\-]i `nchipui vara. . Un cîine în vil\. Iar lumea nu mai e decît un peisaj necunoscut în care inima mea nu mai g\se[te sprijin. se credea deja în rai. Bîlciul: „Via]a? Neantul? Iluzii? Dar totu[i adev\rul. (Idiot. cine poate [ti ce vrea s\ spun\ cuvîntul acesta. – Da. Personaje. Marea vuie[te stins. Linia colinelor [i a falezelor care înconjoar\ golful. dar el chiar ajunsese în el. S\ lucrez cel pu]in în a[a fel. înainte de a se l\sa prad\ mîniei. stai. Ce caut eu aici. Vili[oare cu garduri verzi [i albe. Acum cînd totul e limpede. ce înseamn\ gesturile astea. S. se va sacrifica – f\r\ s\ murmure – el pre]uie[te mult prea pu]in.

Dar adev\rul [i gran- doarea sa se opresc la cruce [i la acel moment cînd î[i strig\ abandonul. E un lucru dur. de ajuns pentru o via]\ de om. Pe legionarul roman îl sim]im viu din cauza acelui nas extraordinar sau a spin\rii cu cocoa[\. [i întotdeauna atît de aproape de nebunie. Aici corpul nu mai are prestigiu. toate corpurile r\stignite sau flagelate umplu sufletul de aceea[i emo]ie înnebunit\ [i p`ng\rit\ ca însu[i ora[ul. pe de alt\ parte.. Fiindc\ cele mai superbe chipuri pe care le va fi dat acestei religii atît de preocupate de suflet s`nt t\iate în piatr\ dup\ asem\narea c\rnii. sufletul nu are niciodat\ dreptate [i aici mai pu]in dec`t oriunde. Am\r\ciunea sa ne-o face desigur insuportabil\. {i dac\ a tr\it pu]in. Martie 1940 Ce este detestabil la Paris: tandre]ea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 122 122 ALBERT CAMUS CARNETE 123 * ~n zorii epocii moderne: Totul e consumat? De acord. Ca remediu pentru via]a în societate: marele ora[. o g\sesc vesel\. Dar. * Paris. calitatea omului trebuie s\ se c\leasc\ [i s\ se afirme – ori s\ piar\. o g\sesc dulce [i plin\ de zah\r. o art\ [i o religie. Femeia cobora uneori [i o ruga pe patroan\ s\ r\m`n\ cu ea la mas\. atunci s\ începem s\ tr\im. De acum înainte este singurul de[ert practicabil. o umfl\tur\ inform\ [i cenu[ie a p\mîntului. hidoasa sentimentalitate care vede dr\gu] ceea ce este frumos [i g\se[te frumosul dr\g\la[. un cult al singur\t\]ii [i al grandorii. * Eisenstein [i Serb\rile Mor]ii în Mexic 1. ascuns sub piei informe. Totul se sfîr[e[te cu o ran\ de [ase centimetri `n frunte. ca un abur monstruos sub ploaie. care d\ aparen]a trupeasc\ acelora dintre simbolurile sale care vor s\ nege trupul. dac\ te emo]ioneaz\. E acoperit.carnete_Camus. sim]i înrudirea dintre o ]ar\. oribil. Dar dac\ piere. O îmbr\]i[a brusc – sim]ind nevoia unei prezen]e [i a c\ldurii. 1 Este vorba probabil de secven]ele filmate de Eisenstein pentru un film neterminat [i prezentate sub denumirile de: Time in the sun [i Qué viva México. Cre[tinismul a în]eles acest lucru. înseamn\ c\ nu a fost destul de puternic\ spre a tr\i. de pe Butte. {i dac\ ne-a marcat atît de tare. Dar în vecin\tatea asta. Doar trupul e generos. Dac\ smulgem ultimele pagini din Evanghelie. sufletul cu toate rev\rs\rile sale. Dar aici st\ adev\rul s\u [i minciuna a ceea ce-a fost `nl\turat. dac\ te întorci atunci spre biserica Saint-Pierre din Montmartre. pe Pilat din cauza expresiei de plictiseal\ ostentativ\ men]inute în piatr\ de atîtea secole. {i Dumnezeul acesta. Dar [i sufletul cu unica sa m\re]ie: singur\tatea t\cut\. cu be]iile sale. a spus: „~n fine!“ * Paris. dar el le d\ prestigiu. a acoperi[urilor lucioase. M\[tile macabre pentru distrac]ia copiilor. spune un locatar.. Totul se termin\ cu „Prietena noastr\ Moartea“. * Paris Femeia de la etajul de dedesubt s-a sinucis aruncîndu-se în curtea hotelului. De unde reiese c\ a reu[i s\ r\m`i singur la Paris un an într-o camer\ s\rac\ îl înva]\ mai multe pe om decît o sut\ de saloane literare [i patruzeci de ani de „via]\ parizian\“. Cînd vezi Parisul de sus. ~n hotel. sentimentul. Avea 31 de ani. capetele de mort din zah\r pe care ei le ron]\ie cu deliciu. e prin Dumnezeul s\u `ntrupat `n om. Stranie limitare a condi]iei umane care îi face imposibil\ ie[irea din omenesc. Copacii negri pe cerul gri [i porumbeii de culoarea cerului. Nu exist\ decît sufletul. `nc\ mai plute[te umbra dramei. La fel [i „micu]ii mor]i“. putea s\ moar\. e datorit\ chipului s\u. . uneori chinuitor. Copiii rîd cu moartea. ~nainte de a muri. Ce este exaltant: teribila singur\tate. ~l neag\. Tandre]ea [i disperarea cerurilor posomorîte. Toate liniile acelor pietre frem\t\toare. cu excesele sale de emo]ie plîng\cioas\ [i cu tot restul. a ploii interminabile. Statuile în iarb\ [i elegan]a asta melancolic\. iat\ c\ ni se propune o religie uman\.

M. fratele meu m-ar certa. e c`t se poate de firesc. „A[ putea poate s\ vin s\ v\ v\d dac\ a[ trece pe-acolo într-una din zilele astea. Micile cafenele la ora 5 diminea]a – abureala geamurilor – cafeaua fierbinte – publicul Halelor [i al comercian]ilor – p\h\relul matinal [i vinul de Beaujolais. Ei bine. „Ah. a[a. * Pentru a-i dibui punctua]ia [i respira]ia. Da. singurul lucru permanent r\mîne tocmai ceea ce constituia aparen]a: culoarea. Pe urm\ b\rbatul pleac\ l\sînd pe mas\ costul consuma]iei. e luni. la cinci? Ea (tot direct) – Nu pute]i dup\ cin\? El (tot dep\[it) – Sigur. {i chiar de-o trebui s\ crape sub un cer ap\s\tor [i prin noroaie v`scoase. Negrul luase porumbelul sub joben. r\t\cindu-se în metrou. E ]eap\n.carnete_Camus. A primit o permisie de o s\pt\mîn\. evident. e preferabil. Superioritatea sa uimitoare [i imediat\ asupra tuturor for]elor sociale [i altele. * Sold\]elul spaniol la restaurant. lag\rul de concentrare de la Argelès. ave]i dreptate. El nu în]elege. Dar pot s\ v\ scriu? – Nu.“ S. un soldat oarecare. care l-a r\pus în cîteva ore. sigur. * S\ compun un sistem de note pentru fiecare comentariu (sau prefa]\ care rezum\). Coboar\ în halat de cas\. Apoi t\cere. singura lui bucurie va fi s\-[i reg\seasc\ prietenii de la regiment. * Aprilie La Haga. Inteligen]a asta – pictura asta metafizic\ ce regînde[te materia. Ea îi vorbe[te ca [i cum ar fi acolo (familie. S\ vedem. Comand\ un meniu foarte bun. ave]i dreptate. pentru c\ în meseria mea.L.C. Ei bine. meticulos [i negru. La Chapelle. – Nu. Dar se în]elege c\ la fel de bine le-ar fi putut publica [i c\ n-ar fi fost vorba decît de indiferen]\ sau de contradic]ie. . S\ vedem. Neguri – c\i aeriene [i felinare. detalii precise etc. Mîine. ceea ce pîn\ la urm\ e totuna. vas\zic\. Chiar a[a.. Nimeni niciodat\ în sala de mese. Curios: de îndat\ ce regînde[ti materia. str\in de tot ce nu e p\mîntul s\u. * ~n metrou. s-o scriu de-a lungul întregii vie]i. e luni. lupt\tor republican. Cînd pronun]\ numele Spaniei. * Paris. pe la ce or\? Caut. * Léger.) [i-a fixat o anume zi ca s\ moar\ – destul de apropiat\. El r\spunde la cap\tul firului..qxd 12/12/02 4:31 PM Page 124 124 ALBERT CAMUS CARNETE 125 Zborul brusc al porumbeilor ca un plesnet de ruf\ c`nd o desp\ture[ti. }\ran din Estremadura. A venit la Paris. Vrea s\ ob]in\ un rendez-vous de la o fat\ destul de tîn\r\. Vreo patruzeci de ani. iar ave]i dreptate. bine. Da. Intr\ un domn în redingot\ [i cu joben. da. A[ prefera s\ v\ dau un rendez-vous. au fost arse. mîine e luni. str\in.). are în ochi tot cerul ei.“ El e cople[it de acceptarea asta pe care încerca s-o ob]in\ pe c\i ocolite. F\r\ s\ [tie un cuvînt fran]uzesc. Porumbelul din sala de mese gîngure[te. ia s\ vedem. B\rbatul care locuie[te într-o pensiune despre care nu [tie c\ e un bordel. ave]i perfect\ dreptate. Gînguritul lor în iarba verde. înrolat în armata francez\. * Individul dintr-o braserie care aude o doamn\ telefonînd la num\rul s\u [i cer`ndu-l pe el. * Roman (partea a doua – consecin]e) B\rbatul (J. * F\r\ viitor „Operele despre care vorbe[te aici J. Nici un cuvînt fran]uzesc [i atîta dorin]\ de c\ldur\ uman\ cînd mi se adreseaz\. Chelnerul revine [i se nelini[te[te brusc. se va afla barem al\turi de oamenii din ]ara sa. „Ast\zi am 27 de ani“ etc. – Ah. sigur. [ti]i.

. spune fata. dar inima a r\mas aceea[i. Pu]in timp înainte de moarte. în inteligen]\ [i în femei.Acest gust al exilului. Dar actualitatea aceasta era deja valabil\ acum dou\ sute de ani. * Pictor care merge la Port-Cros ca s\ picteze.1 * Aprilie Prefa]\ Terracini – . Pentru Don Juan. o prelungire a Str\inului. {i totul e atît de frumos. Amintim totodat\ c\ Albert Camus visase pîn\ la sfîr[itul vie]ii s\ scrie un Don Juan. î[i instaleaz\ tablourile [i nu se mai atinge de nimic. putem. Dar deodat\ simte c\ l-a cuprins panica [i nu vrea s-o m\rturiseasc\.carnete_Camus. ~n asta st\ poate în]elesul acestor pagini.2 * Seria a doua. mai bine nu. asist\ un condamnat la moarte în ultimele sale clipe de via]\. Preot fericit de soarta sa într-o localitate de ]ar\ din Provence. – „Dar mîine. 2 Aceast\ tem\ se reg\se[te în Mitul lui Sisif. El tace. {i nu exist\ art\ care s\ se adreseze acestui sim]. C\lug\rul – Pot [ti care s`nt acestea? Don Juan – Cred în curaj. la ora opt. – Da“. în caz c\ ar interveni ceva. Meleagurile Italiei [i ale Spaniei au format atîtea suflete europene. dar brusc îl apuc\ teama ca noul rendez-vous s\ nu-l primejduiasc\ pe cel de mîine. Discurs al franciscanilor c\tre popor: „Don Juan s-a convertit“ etc. La Terasse. da. Pentru Don Juan (Franciscanul [i Don Juan intr\ în vestibulul lui Don Juan [i acesta îl conduce pe c\lug\r spre u[\. la opt. Nuvel\. complezen]a. Nu exist\ decît via]a. în trei lucruri. {i mai este înc\. spuse el. „{i dac\ ar interveni ceva.“ * 1 Camus lucreaz\ în acel moment ca jurnalist la Paris-soir. toate acele refugii vîscoase în care se ad\poste[te omul într-un ora[ atît de dur pentru el. nu-i a[a. Sentimentalismul. * La Paris-soir1 se simte toat\ inima Parisului [i abjectul s\u spirit de midinet\. în acela[i timp.“ El e mul]umit. p\rinte. ~[i pierde credin]a. Don Juan? Don Juan – Ba da. Ultimul act.. v-a[ putea scrie? – Nu. {i nu trebuie s\ ne pierdem speran]a c\ tinere]ea sa va fi înc\ vie în ziua cînd florile vor rena[te din nou pe ruine. E putred\. * „S`nt. El – Da. mul]i dintre noi îi duc dorul. – Da. 1 Ar putea fi punctul de plecare al personajului Paneloux [i. al\turi de Pascal Pia. joi la opt în acela[i loc. vre]i? Ea – Da.“ Penultimul act: provoc\ri aruncate Comandorului care nu apare. pitorescul.. – Ei bine. Ea coboar\ la Concorde [i el la Saint-Lazare. C\lug\rul franciscan – Vas\zic\ nu crezi în nimic. acelei Europe a spiritelor care ar precump\ni asupra tuturor celor care vor fi f\urite cu armele. un olfactiv. negre[it? Doar în caz de accident. încît cump\r\ o cas\. Trebuie s\-[i ia precau]ii împotriva pierderii unei aventuri devenite atît de u[oare [i atît de pre]ioase. Vezi Larousse: c\lug\rii franciscani îl omorîr\ [i pretinser\ c\ fusese tr\snit de Comandor. s\ stabilim [i alt rendez-vous. „Slav\ lui Don Juan. Mansarda unde locuia Mimi a devenit zgîrie-nori.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 126 126 ALBERT CAMUS CARNETE 127 Ea – La opt. Printr-un accident. începuse traducerea piesei Burlador de Tirso de Molina. Am\r\ciunea de a fi avut dreptate. încît apar]in un pic Europei. * Seria a doua. * Nu a]i scrie atîta despre singur\tate dac\ a]i [ti s\ profita]i de ea la maximum.) ~nceput I.

Alceste [i Philinte. dac\ trebuie deplîns un om fericit. C\lug\rul (cu blînde]e) – Nu. * Ultimul Carrara. despre care Machiavelli spune c\ a ratat ocazia de a deveni nemuritor ratînd-o pe aceea de a-l asasina pe Papa Iuliu al II-lea. nici m\car puterea suprem\. î[i arde ogoarele [i le acoper\ cu sare ca s\ nu le predea. * Exod Clermont.“ A[a au [i f\cut. încearc\ s\-[i p\streze obiceiurile. Baumann: Politique de Saint Thomas. desigur. Transferat la Clermont. * Admirabilul Mizantrop. Don Juan. p. necredin]a. Dar cu un decalaj imperceptibil. . e vorba doar de dou\ sentimente pe care te înc\p\]înezi s\ nu le cuno[ti: milostenia [i iubirea. Don Juan – Da. Iar versul. Don Juan – Cunosc doar tandre]ea [i generozitatea care s`nt formele virile ale acestor virtu]i femele. * Mai Str\inul e gata. * Mic func]ionar de la Banca Fran]ei. 1 E vorba de prima parte din Mitul lui Sisif. nu voia niciodat\ s\ aud\ vorbindu-se de moarte [i cerea s\ dispar\ din ochii lui favori]ii ajun[i pe patul de moarte. p\rinte. C\lug\rul (la u[\) – M\ voi ruga pentru dumneata. p\rinte. Orbii – nebunul imobilului care url\ toat\ ziua – aceast\ lume la scar\ redus\. un condotier salveaz\ ora[ul. La revedere. talentul militar [i cultura intelectual\ se g\seau reunite `n J. consecin]\ a unui caracter împins pîn\ la cap\t – \sta e tot subiectul. Monotonia lui Alceste – absurdul. C\lug\rul – Cu bine. Burchard: „Tic\lo[ia. Vreau s\ v\d în asta o form\ de curaj.“ Filippo Maria Visconti. p\rinte. S\-l omorîm. Don Juan. Ra]ionamentul publicului: „Nimic nu-l va r\spl\ti îndestul. {i totu[i Burchard spune: „A murit cu noble]e [i demnitate“. Zorile murdare la ora cinci. Malatesta (mort în 1417). Lyon Sfîntul Toma (el însu[i supus al lui Frederic) recunoa[te supu[ilor dreptul la revolt\. Giovanni-Paulo Baglione. * Omul care-[i arde casa. Don Juan – Mul]umesc.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 128 128 ALBERT CAMUS CARNETE 129 C\lug\rul – Va trebui deci s\-mi pierd orice speran]\ în ceea ce te prive[te. prizonier în Padova pustiit\ de cium\. Célimène [i Eliante. Azilul de nebuni [i ciudatul s\u orologiu. marea sau Parisul. „versul prost“. Tot corpul întors spre doi poli. Cu bine. Cere totul în schimb. Aproape c\ reu[e[te. cu contrastele sale grosolane [i caracterele sale tip. 136. La Siena. * Octombrie 1940.carnete_Camus. asediat\ de vene]ieni. ca îns\[i monotonia caracterului. Don Juan. La Clermont poate fi cunoscut Parisul. condotier din Milano. abia scandat. ~l vom adora dup\ aceea. Cf. str\b\tea toate înc\perile palatului s\u urlînd: îl chema pe diavol [i-i cerea moartea. * Septembrie Gata prima parte din Absurd1.

M. Atît de izolat [i atît de aproape. Cînd una dintre pisici e atins\. b\trînul rîde. Sob\ stins\ [i opturile stropitului matinal au r\mas imprimate pe dalele reci. ~nv\]\toarea e o refugiat\ din Alsacia. în r\zboiul trecut. unul sare. s-a dus s\-i caute corpul [i s-a trezit l`ng\ Marna. Pe urm\ scuip\ peste ele. curge întins [i lucios str\b\tut de cîte un fream\t din cînd în cînd. Ianuarie ’41 Povestea lui P. sat din departamentul Isère. Dar Cain cre[te în suferin]\ [i `n for]\. acolo jos. nu [tie nimic de p\rin]ii ei. la Ravena. Stilurile – de la coloana doric\ la bolta arcuit\ din ciment. To]i las\ în urma lor regrete eterne. cel\lalt ezit\ [i sfîr[e[te prin a-l întîlni [i a se pierde în elanul lui. acela[i cer [i acela[i frig. * Nuvel\: Ronul. Ceva mai departe. Japonia. Deja. L-a adus cu ea. a murit acas\. Cîteva brazde negre [i zborul corbilor. * Con[tient sau nu.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 130 130 ALBERT CAMUS CARNETE 131 La mormîntul lui Dante. sala de a[teptare a unei mici g\ri la Serresin.carnete_Camus. Femeia care închiriaz\ scaune: i-a fost atît de team\ cînd au venit bombardierele nem]e[ti. a le urm\ri în cursul lor. Ar\turile s`nt c\ldu]e [i fluviul.S. Camuflaj de r\zboi – umbra pe afi[ele invitînd lumea s\ tr\iasc\ fericit\ la Bandol. Cer plumburiu [i vînt înghe]at ca o rochie str`mt\. India. China. * Fiii lui Cain – autentici. * Ternay1. P\mînturile de sus în]elenite. to]i au fost so]i buni [i ta]i buni.) * Oran. „Crede]i c\ o s\ se ispr\veasc\ în curînd. Istorie – Literatur\ – Art\ – Filosofie. Tat\l asist\ la uciderea lui Abel [i n-o împiedic\. Mexicul – Statele Unite. Tat\l îi ofer\ iertarea pe care Cain o refuz\: „Nu vreau s\-]i mai privesc fa]a“. Mic cimitir deschis în plin cer. trecînd prin gotic [i baroc. Saône. 1 Ternay. [i ce oribil\ este! Solidar. * Decembrie Grecii. . r\stignitul“.“ Afar\. dar tot e greu. Dou\ fiin]e coboar\ pe firul lor: paralele. domnule?“ Fiul ei a pierit în 1914. comuna d\duse treizeci de mor]i. doi tineri. Aici î]i atingi libertatea. „N-am s\ uit niciodat\ ce am v\zut. Imediat va avea loc o cununie. (Sau poem – idem Iuda. S\tuc pustiu [i rece. femeile utilizeaz\ mereu sentimentul onoarei [i al cuvîntului dat care este atît de puternic la b\rbat. Acum s`nt doar optsprezece prizonieri. parc\ suspendat deasupra Ronului. Istorie Filosofie Art\ Religie P. popula]ia lua lumîn\rile din altar ca s\-l onoreze cu ele pe Dante: „E[ti mai demn de ele decît cel\lalt. B\trînelul care arunc\ de la etajul întîi buc\]ele de hîrtie ca s\ atrag\ pisicile. * Decembrie (Egipt) Grecii – Etruscii – Roma [i decaden]a ei – Alexandrinii [i cre[tinii – Sfîntul Imperiu roman germanic [i gîndirea îndr\znea]\ – Provence [i schismele provensale – Rena[terea italian\ – Epoca elisabetan\ – Spania – De la Goethe la Nietzsche – Rusia. * Nuvel\: povestea Y. O or\ de a[teptare cu vuietul îndep\rtat al trenurilor [i al vîntului serii peste vale. `n momentul retragerii. * B\trîna biseric\ are o copie dup\ Boucher. solidar cu lumea aceasta unde florile [i vîntul nu ne vor aduce niciodat\ iertarea pentru toate celelalte.1 1 Fragment din „Minotaurul“ (ultima parte: „Piatra Ariadnei“) [i par]ial reluat pentru prezentarea Oranului în Ciuma.

cîte o mu[cat\ ro[ie ca sîngele proasp\t [i ca via]a. frumoas\ oriunde. Aici. Drumul de coast\ care domin\ marea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 132 132 ALBERT CAMUS CARNETE 133 * Nu exist\ nici un loc pe care oranezii s\ nu-l fi p`ng\rit cu cîte o hidoas\ construc]ie care ar trebui s\ striveasc\ orice peisaj. Dar nim\nui nu i-ar trece prin minte s\ scrie despre un ora[ unde nimic nu solicit\ spiritul. ~n alte p\r]i cimitirele arabe au blînde]ea pe care o cunoa[te toat\ lumea. Carte admirabil\ care trebuie recitit\ la vîrsta adult\. Oran este una dintre ele. plictiseala aceasta sub un cer neîndur\tor [i magnific. „Montecuculli care. creatura este 1 ~nsemnare pentru Ciuma. Un ora[ care întoarce spatele m\rii [i se construie[te rotindu-se în jurul s\u ca melcii. Rîpa de la Noiseux: drum lung între dou\ versante sec\tuite [i pline de praf. e o patrie cu o mie de capitale. Acum e acoperit de flori. apoi surprinz\toare. la început inapreciabil\. cîmpuri de pietre cretoase [i sf\rîmicioase a c\ror albea]\ orbe[te. melci de la al c\ror sos î]i ia gura foc. * Colinele peste Mers-el-Kébir ca un peisaj perfect. Au cu ce s\ înduio[eze ori s\ exalte. O mic\ vale ca un paradis pierdut. Cafenea. Languste. Arborii de fistic au culoarea pietrei. Cele trei Absurduri s`nt terminate. ~nceputurile libert\]ii. se retrage. ~ntr-unul dintre ora[ele cele mai pr\fuite din lume. apare un cîmp de migdali înflori]i: ca o ap\ rece pentru ochi. Practicabil. Nu po]i [ti ce este piatra dac\ n-ai venit la Oran. în fa]a m\rii. Minotaurul îi devoreaz\ pe oranezi: asta-i plictiseala. este virtutea vie]ii“.1 Dar totul este zadarnic: unul dintre t\rîmurile cele mai puternice din lume face s\ crape decorul nenorocit cu care este acoperit [i las\ s\ i se aud\ strig\tele violente printre toate casele [i peste toate acoperi[urile.“ Onoarea „este o virtute total uman\ despre care se poate crede c\ s-a n\scut din moarte. care s`nt seduc]iile lor? Pot r\spunde: creatura. P\r\lu]e [i p\p\dii fac din el un drum galben [i alb. dup\ ce Turenne este ucis. * 21 februarie 1941 Sisif e gata. Ora[ele astea au format atîtea spirite europene încît nu se poate s\ nu aib\ un sens. pietri[ul [i piatra s`nt regine. R\t\ce[ti prin labirintul \sta. * . La sfîr[it. P\mîntul se crap\ sub soare. Dar te învîrte[ti în cerc pe toate str\zile astea dizgra]ioase [i urîte. Pentru o anumit\ ras\ de oameni. Încetul cu încetul arborii cresc [i înverzesc. frig\rui. c\utînd marea ca pe un semn al Ariadnei. * Se scriu c\r]i despre Floren]a [i Atena. Cerul de deasupra î[i revars\ regulat provizia de c\ldur\ [i foc. La cap\tul unui drum foarte lung. apar. unde urî]enia [i-a adjudecat o parte nem\surat\. Oran demonstreaz\ c\ în oameni exist\ ceva mai puternic decît operele lor. * Oran. totul cre[te [i se îmblînze[te în acela[i timp [i. urî]enia aceasta.carnete_Camus. la o cotitur\ brusc\. Iar via]a care se poate duce la Oran este mai presus de plictiseal\ [i pe m\sura acestui t\rîm. lipite pe cerul albastru. dar p\r\sit. locul arborilor de fistic este luat treptat de stejari. Al\turi un orb cînt\ „flamenco“. A[a ceva nu se inventeaz\. f\r\ cunun\ cereasc\ dup\ moarte. unde trecutul este redus la nimic. ~n mijlocul acestor oseminte ale p\mîntului. O umflare a vegeta]iei. Potolesc o anume foame a sufletului al c\rui aliment este amintirea. {i totu[i acest lucru e uneori foarte ispititor. deasupra rîpei Raz el Aïn. }i-o domole[ti apoi cu un muscat dulce [i gre]os. * Servitute [i grandoare militare. Ce anume te face s\ te ata[ezi [i s\ te interesezi de ceva ce nu are nimic de oferit? Vidul acesta. nemaicatadicsind s\ înceap\ o partid\ împotriva unui juc\tor oarecare.

– Marea [i nisipul. * 21 martie Apa înghe]at\ a b\ilor de prim\var\.“ * . * Absurdul [i Puterea – de aprofundat (cf. asta l-a omorît. Meduzele moarte pe plaj\: o peltea care dispare încetul cu încetul în nisip. la Bel-Abbès. * 18 martie ’41 ~n\l]imile de deasupra Algerului debordeaz\ de flori prim\vara. sigur. golful imens [i larg. – Da. Cînd e[ti bolnav. S\ scriu o biografie neînsemnat\ [i absurd\. cinema duminica [i un interior cu mobil\ de la Galeries Barbès în timpul s\pt\mînii. Leonardo au construit. buc\t\rie [i dependin]e. cînd î[i vor manifesta personalitatea. trebuie s\ te îngrije[ti. Imensele dune de nisip palid. Indiferen]\ – [i eu îmi am pelerinajele mele. – Z\u? Nu p\rea. Pentru b\rbatul care le prive[te. Enormi chiparo[i negri las\ s\ ]î[neasc\ din vîrful lor str\luciri de glicin\ [i p\ducel al c\ror traseu r\mîne ascuns în interior. s`nt ni[te valuri a c\ror greutate [i splendoare se revars\ an de an pe nisipul galben. desigur. Ah! înc\ nu-s civiliza]i!“ Încetul cu încetul. – A murit. Revolu]ia le va scoate limba [i îi va m\cel\ri la vîrsta de doisprezece sau treisprezece ani. erau înc\ feti]e. dar cînta într-o orchestr\. Suflatul \sta ve[nic. Nu trebuie s\ sufli într-un piston. Dorin]a puternic\ [i simpl\ – [i absurditatea de a p\r\si toate astea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 134 134 ALBERT CAMUS CARNETE 135 15 martie 1941 ~n tren: – L-a]i cunoscut pe Camps? – Camps? Unul înalt [i slab cu musta]\ neagr\? – Da. * Rosanov. Un vînt blînd. – Da. * 1 ~nsemn\ri reluate în Ciuma. un apartament de dou\ camere. Hitler). sufletul. Mirosul de miere al trandafirilor galbeni invadeaz\ str\du]ele. * 19 martie ~n fiecare an. – Ah! {i de ce? – De piept. * S\ renun] la servitutea asta care e atrac]ia feminin\. * 20 martie Referitor la Oran. care era acar. neînsemnatul necunoscut care a sculptat neînsemna]ii lei din Place d’Armes. înflorirea fetelor pe plaje. Referitor la Cain. cele dou\ de[erturi. în sezonul precedent.1 * Doamna care pare s\ sufere de o constipa]ie de trei ani: „Arabii \[tia î[i mascheaz\ fetele.carnete_Camus. – Da. ne dezv\luie idealul ei de civiliza]ie: un so] cu 1200 de franci pe lun\. „Michelangelo. Anul urm\tor s`nt înlocuite de alte chipuri de flori care. Santa-Cruz [i urcu[ul printre pini. L\rgirea continu\ a golfului pîn\ acolo unde vederea se pierde `ntr-o imensitate. * S\pt\mînalul Gringoire cere transferarea lag\relor de refugia]i spanioli în sudul extrem al Tunisiei. Ele nu au decît un sezon.

s`nt arunca]i în mare. Nu mai trebuie s\-l îmbr\c\m. Pleac\ de acolo cu mirul sfînt.) Expresia sa favorit\ „dup\ toate probabilit\]ile“: „Societatea de tramvaie n-a putut dispune decît de 760 de muncitori în loc de 2130. ca o spum\ monstruoas\ pe marea albastr\.“ Nu mai s`nt înmormînta]i. ruptur\. 2 Se va observa c\. Seria a doua Lumea tragediei [i spiritul revoltei – Budejovice (3 acte)3. a început s\ plîng\. 1 Camus a folosit textul acesta în „Minotaurul“.“ Un preot tîn\r î[i pierde credin]a în fa]a puroiului negru care muste[te `n pl\gi. gustul s\rat al lacrimilor [i al iubirii. dar nu m\ pot supune.“ Agen]ia î[i face publicitate prin radio: „Dori]i s\ [ti]i num\rul zilnic. lunar al victimelor ciumei? Adresa]i-v\ la Ransdoc – 5 linii telefonice: 353-91 [i urm\toarele. Ciuma: reduce toate sistemele. constrîngere. Nu voi avea elanul. „200 de victime ast\zi. * Ciuma eliberatoare Ora[ fericit. jurnalul ciumei. care va disp\rea din versiunea definitiv\. Cum spune servitoarea: „Oricum.“ * Dup\ ce se c\l\uze[te o inim\? Dup\ iubire? Nimic nu e mai pu]in sigur. p\rere de r\u. Un profesor de latin\ [i greac\. 1 Personajul vizat este Stéphan. Se tr\ie[te dup\ sisteme diferite. „Dac\ am s\ scap. dar sub unghiul patetic. A[a st\- teau lucrurile în prima versiune a Ciumei. inima asta f\r\ lumin\ risipit\ în mine. Camus prev\zuse ca Peneloux s\-[i piard\ credin]a. mîini goale.carnete_Camus. primul titlu prev\zut pentru Neîn]elegerea.“ 3 „Budejovice“.“ Se închide ora[ul. * Vîntul...2 * „Abatele – Dar de ce s\ nu tr\ie[ti. Un filosof scrie aici „o antologie a lucrurilor neînsemnate“. Corpurile s`nt transportate cu tramvaiele. Se moare în mediu `nchis [i la gr\mad\. Va ]ine. ~n mîinile sale întinse [i în]epenite. s\ nu ac]ionezi cu oamenii? Manfred – Existen]a lor îi repugn\ sufletului meu.1 ~[i d\ seama c\ nu-i în]elesese pîn\ atunci pe Tucidide [i pe Lucre]iu. Taxa pe convorbire este de 2 franci. unul dintre pu]inele lucruri curate din lume. Numesc via]\ [i iubire ceea ce m\ las\ golit pe din\untru. Se poate [ti ce este suferin]a din dragoste. {i totu[i oamenii mor.. Sakia-Muni a r\mas în de[ert. omul n-ar putea tr\i.“ „Imposibil. Totu[i. Zeii în[i[i îi invidiau în]elepciunea [i destinul de piatr\. but shall not subdue me. Totul trebuie s\ se pl\teasc\2. Dup\ toate probabilit\]ile. El moare în fa]a farfuriei. nu mai s`nt dricuri pîn\ peste patru zile. Aici ea este priva]iune. . Dar s`nt prea mul]i. Totu[i. Dar într-o zi [i-au luat zborul f\r\ s\ se mai întoarc\ vreodat\. domnule.. Cium\ sau aventur\. (Alt jurnal.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 136 136 ALBERT CAMUS CARNETE 137 „Lipsit de ceea ce este p\cat. îmi r\mîne angoasa. un domn care nu-[i pierde obiceiurile. Iar cel care ucisese în sine `nsu[i dorin]\ [i voin]\. Un infern în care totul presupune paradisul. Plecare. nu se [tie ce este dragostea. lipsit de ceea ce este sfînt. îmbr\cat tot a[a. Taxa pe convorbire. el nu ar tr\i decît prea bine. De dou\ ori inutil. din aceast\ perspectiv\. responsabil\ de asta este ciuma.“ Dar nu scap\. glorie [i durere. * Aprilie. rîndunelele î[i f\cuser\ cuib. ini]ial. ~ncerca]i la Societatea de Tramvaie. domnule. s\pt\mînal.1 * They may torture. membrii familiei dispar de la mas\. S`nt concedia]i numaidecît încasatorii: c\l\torii nu mai pl\tesc. A[a se nasc florile din pietre. Vagoane întregi înc\rcate de flori [i de mor]i de-a lungul m\rii. 2 ~n englez\: „Pot s\ m\ tortureze. profesor. se cî[tig\ timp. Unul cîte unul. e un infern. Agen]ia „Ransdoc – SVP“ d\ toate informa]iile la telefon. nemi[cat [i cu ochii la cer. * Timp de mul]i ani. Continu\ s\ se îmbrace ca pentru masa de sear\.“ – Nemurirea e o idee f\r\ viitor.

* Dunele în fa]a m\rii – zorile c\ldu]e [i trupurile goale în fa]a primelor valuri înc\ negre [i amare. e un flagel“. drumul ro[u. apoi pe strada mare. o sut\ de metri de umblat pe nisipul fierbinte îmbat\. ~[i propune necontenit mari imagini care îl `nfl\c\reaz\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 138 138 ALBERT CAMUS CARNETE 139 Un b\rbat iube[te o femeie [i cite[te pe fa]a ei semnele ciumei. Dar niciodat\ ea nu l-a dezgustat atîta. Dar aproximarea r\mîne totdeauna zadarnic\. Murdarul. {i le caut\. * „Este întotdeauna o mare crim\ s\ distrugi libertatea unui popor sub pretext c\ o folose[te prost. Marea este de azur. Vrea s\ fie Manfred sau Faust. resping\torul [i vîscosul univers al durerii. p\leau. Dezgustul e mai puternic. Corpul se cufund\ din nou [i alearg\ pe plaj\ în primele raze ale soarelui. * Nu s-a sim]it destul în politic\ în ce m\sur\ o anume egalitate este inamica libert\]ii. Ceva mai devreme. * Trebuie s\ pl\te[ti [i s\ te mînje[ti de abjecta suferin]\ omeneasc\. este s\ înve]i s\ te st\pîne[ti. pe culoarul imobilului. pentru a consacra Confedera]ia de la Delos. * . E[ti gata s\ cazi. existau oameni liberi pentru c\ existau sclavi. Serile pe mare erau f\r\ m\sur\. Este o simplificare: un stil. prin camer\. Diminea]a. Nop]i de fericire nem\rginit\ sub o ploaie de stele. * Tot efortul artei occidentale urm\re[te s\ propun\ imagina]iei ni[te tipuri. ~n el se nasc dou\ sentimente potrivnice. din nou. seara accentueaz\ toate culorile. Toate serile de var\ î[i iau chipul solemnului sfîr[it al lumii. Apa at`rn\ ca o povar\. Grecii. o tîr\[te din pat. S\ po]i scrie: am fost fericit timp de opt zile. Noaptea. * „Un bocet amestecat cu hohote domne[te singur `n largul m\rii pîn\ la ora cînd noaptea cu chipul sumbru vine s\ opreasc\ tot.“ La sfîr[it. se aruncau blocuri de fier în mare.“ (Per[ii – b\t\lia de la Salamina) * ~n anul 477. frumuse]ea corpurilor bronzate pe dunele blonde. Niciodat\ n-o va mai iubi atît de mult. s-a inventat eroul de cinema. mai s`nt [i altele. Ceea ce strîngi lîng\ tine e un trup sau noaptea c\ldu]\? Iar noaptea asta de furtun\ în care fulgerele alergau de-a lungul dunelor. Jur\mîntul de alian]\ trebuia s\ fie respectat atît timp cît avea s\ r\mîn\ fierul pe fundul apei. „La urma urmei. Teribil\ inocen]\ a acestor jocuri [i goliciuni în lumina zglobie. Iubirea racinian\ este o varia]iune despre un tip de iubire care poate c\ nu exist\ în via]\. O ia de-o mîn\. O nunt\ de neuitat. Dar pîn\ la urm\ tot corpul triumf\. O las\ în fa]a unui canal. Zilele de soare pe dune erau strivitoare. pe dou\ str\du]e. plaja galben\. Don Juan sau Narcis. sînge închegat. Soarele te va ucide. Iar istoria literaturii europene nu pare s\ fie altceva decît o suit\ de varia]iuni asupra acestor tipuri [i asupra acestor teme date. prin vestibul. Totul dispare o dat\ cu soarele verde. Occidentul nu î[i retraseaz\ via]a cotidian\. Toate dimine]ile de var\ pe plaj\ au aerul de a fi primele din lume. le închide [i le face mai violente.“ (Tocqueville) Problema în art\ e o problem\ de traducere. La ora dou\ dup\-amiaza. Trebuie s\ existe doi cînd se scrie: primul lucru. iar dunele izvor\sc din lun\. ~n disperare de cauz\. Tot febra unit\]ii atrage totul dup\ sine. personajul cel mai neînsemnat se hot\r\[te s\ vorbeasc\: „~ntr-un sens. ~n Grecia.carnete_Camus. Scriitorii pro[ti: cei care scriu ]inînd cont de un context interior pe care cititorul nu-l poate cunoa[te. puneau pe nisip [i în ochi luciri portocalii sau albicioase. * ~n a[teptare: plachet\ despre Oran. dunele s`nt albe din cauza lunii.

Cartea lui Chancerel interesant\ în ciuda unui cusur: risc\ s\ descurajeze. gloria nu e nimic. ale prizonierilor. Chancerel insist\ pe drept cuvînt asupra importan]ei mimului. Acel mare secol n-a fost mare decît printr-o mutilare a sufletului [i a spiritului c\ruia îi st\ m\rturie Clément. cere s\ fie dus la teatru. Corpul în teatru: tot teatrul francez contemporan (în afar\ de Barrault) l-a uitat. bibliotecar al lui Ludovic al XIV-lea. * Ame]eala de a te pierde [i de a nega totul. de a nu sem\na cu nimic. muzicieni. Este actor [i regizor“. ale combatan]ilor. Nu s`ntem o epoc\ mare. Ac]iunea este totul. Dar intervine suferin]a uman\. Ei repet\ ziarele.) (Cortin\ din stofe aplicate. care schimb\ toate planurile. Semnificativ de asemenea s\ vezi un om preocupat de influen]a moral\ a teatrului propunînd totu[i un repertoriu în care figureaz\ elisabetanii. * P\rerea lui Nicolas Clément. Ceea ce au citit i-a izbit mult mai mult decît ceea ce au v\zut cu propriii lor ochi. dar aceste calit\]i frumoase s`nt întunecate de murd\riile pe care le utilizeaz\ în comediile sale“. nu-l c\uta]i pe poetul dramatic în biroul lui. poetul englez scria într-un mod magnific despre Richard al II-lea: .qxd 12/12/02 4:31 PM Page 140 140 ALBERT CAMUS CARNETE 141 Manuscrise de r\zboi. {ase luni într-o administra]ie a po[telor nu i-ar fi înv\]at mai pu]in.) Molière. nu pentru sim]. * „Iat\ momentul de a dovedi prin acte c\ demnitatea omului nu este inferioar\ m\re]iei zeilor. cea mai chinuitoare grij\ a mea. în mijlocul actorilor. de a sparge pentru totdeauna ceea ce ne define[te.carnete_Camus. Cu to]ii au trecut pe lîng\ experien]e de nespus [i nu s-au ales cu nimic din ele. El este la teatru. de ce s\ se r\t\ceasc\ în eternitate? * {i voin]a este o singur\tate. s\-]i aduci via]a p`n\ la ea. s\ ascul]i de str\fulgerare? Frumuse]e. * Despre teatrul grec: G. S\-i d\m ascultare ori s-o respingem? Se poate purta obsesia unei opere în c\u[ul unei vie]i potolite sau trebuie. al\turi de libertate. * J. * Liszt despre Chopin: „Nu se mai servea de art\ decît ca s\-[i ofere sie[i propria tragedie“. S-a pierdut obi[nuin]a acestei inteligen]e. lumea nu este tainic\. * Constituirea Zibaldonilor în Commedia dell’Arte. de a reg\si platforma unic\ unde destinele oricînd pot reîncepe. muribund. despre Shakespeare: „Poetul acesta englez are o imagina]ie destul de bogat\. ~n acela[i timp. comedian]ii ambulan]i utilizeaz\ un limbaj de neîn]eles (esperanto al farsei). Meautis: Eschyle et la Trilogie L’Aristocratie athénienne Navarre: Le Théâtre grec * ~n pantomim\. Copeau: „~n epocile mari. nevoind s\-i priveze de cî[tigul reprezenta]iei pe actori.“ (Faust) * Pentru omul în]elept. ma[ini[ti „care nu tr\iesc decît din salariu“. * Septembrie Se reglementeaz\ totul: E simplu [i evident. de a oferi prezentului singur\tatea [i neantul. Tenta]ia este perpetu\. dimpotriv\. (Louis Moland: Moliè re et la Comédie italienne.“ (Ifigenia în Taurida) * „Vreau imperiul. ci pentru via]\. posesiunea. se exprim\ cu fine]e.

pp. Les Hérétiques du Midi au XIII-e siè cle. Bonsels. Monotonia lui Nietzsche – a lui Pascal – a lui {estov – teribila monotonie a lui Proust. 1342– Ciuma neagr\ peste Europa. Milton. a marchizului de Sade etc. sf`r[itul e moarte [i nebunie“ (n. * ~n secolul al II-lea. 53 de piese manuscrise din colec]ia Warburton (Philip Massinger [i Fletcher) arse de un buc\tar care î[i învelea în ele pateurile. Iar Webster: „Un om e ca fructul de casia. La Sevilla. el trebuia s\ aib\ o înf\]i[are abject\ [i resping\toare. Dansatorii trasau pe podea. Monotonia c\r]ilor hinduse – monotonia profe]iilor biblice – monotonia lui Buddha. Dar ciuma omoar\ un inchizitor. red. Intr\ la m\n\stire. Au învins grecii. Georges Conne: Le Mystè re shakespearien (Boivin) État présent des études shakespeariennes (Didier) * Octombrie Ciuma. p\r\se[te m\n\stirea. Idei care s\ serveasc\ unei filosofii a Istoriei Umanit\]ii. Fr\mîntat\ de dorin]e. * La hermosa Sembra. ini]ialele tinerilor c\s\tori]i în onoarea c\rora se d\dea petrecerea. ~[i denun]\ tat\l care comploteaz\ împotriva Inchizi]iei. etc.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 142 142 ALBERT CAMUS CARNETE 143 „S\ vorbim despre morminte. 144 [i 222. * .). * 1 ~n englez\: „Oh! nu acesta-i sf`r[itul. * ~n Germania. there is not the end. politica intern\. 1481 – Ciuma devasteaz\ sudul Spaniei. * Alexandru Borgia este primul care i se împotrive[te lui Torquemada. despre viermi [i despre epitafuri“. * M\[tile.carnete_Camus. the end is death and madness. Asta e concluzia. Sfîntul Chiril [i Sfîntul Justin: pentru a da întregul sens întrup\rii. divertisment de circumstan]\.) Dar spiritul grec: „Dac\ nu e frumos. Ronsard. Moare ca `ntre]inut\ a unui b\can – cere s\ i se a[eze craniul deasupra por]ii casei ca s\ aminteasc\ de via]a ei de[\n]at\. Prea [tiutor [i prea „distins“ ca s\ suporte furia asta. Are mai mul]i copii. nu este Dumnezeu“. Inchizi]ia spune: evreii. Rabelais. * Cf.. Ceea ce l-a înlocuit este o con[tiin]\ de ras\ creat\ de la un cap la altul de intelectuali. Despre secta catarilor: Douais. fiindc\ are un iubit castilian [i ei s`nt conversos. Ceea ce-l intereseaz\ pe german este politica extern\ – pe francez. discu]ii despre `nf\]i[area persoanei lui Iisus. Se urî]e[te. Mult mai virulent\. Tragedia spaniol\) [i la treizeci de ani Marlowe moare dintr-o lovitur\ de pumnal în frunte.. Montaigne. sentimentul na]ional lipse[te la origine. * Vezi Herder. cu pa[ii lor. S`nt asasina]i evreii.“1 (Kyd. * „Oh! no. * Cei care au creat în toiul unor perioade de tulbur\ri: Shakespeare. * Despre monotonie Monotonia ultimelor lucr\ri ale lui Tolstoi. (Sfîntul Chiril: „cel mai îngrozitor dintre fiii oamenilor“. asasinat de un poli]ist. ca s\-[i degaje mirosul trebuie pisat“. Malherbe. Monotonia Coranului [i a tuturor c\r]ilor religioase. .

Refuz\ decora]iile regelui.carnete_Camus. gloria. Lawrence reînrolîndu-se dup\ r\zboi ca simplu soldat [i sub un nume fals. MA. * 1 De Rainer Maria Rilke (n. 2 Jean Hytier a colaborat cu Albert Camus la revista Rivages (1939). * 1 Exploratorul m\rilor arctice. Trebuie v\zut dac\ anonimatul aduce ceea ce m\re]ia nu a putut da. p. * Pierre de Larrivey4: traduc\tor. traducere de Lorenzino de Medici – Saint-Evremond5. * Fric\ [i durere: cele mai trec\toare dintre emo]ii. Dac\ via]a nu e nesfîr[it\. fie s\ ne transform\m via]a în a[a fel încît s\-i d\m un sens pe care moartea nu i-l poate r\pi“. `n cadrul mi[c\rilor de cultur\ [i educa]ie populare. onorurile. puterea. nu merit\ s\ fie tr\it\ [i trebuie s\ ne descotorosim de ea cît mai repede posibil prin sinucidere. Singurul lucru valabil: povestea lui Arvers care. Jehan de Saintré3. corecteaz\ o gre[eal\ de francez\: „Trebuie s\ se spun\ «collidor»“.LF. Tolstoi sare din tran[ee [i alearg\ spre bastion sub tirul des al inamicului: avea o groaznic\ fric\ de [obolani [i tocmai z\rise unul. în momentul mor]ii. care le refuz\. [i pe care a ref\cut-o în 1953 pentru Festivalul de la Angers. 108. de mirosuri [i de voci“.).E. despre dramaturg: „Face ce vrea cu condi]ia s\ fac\ [i ce trebuie“. ea este pur [i simplu absurd\. spune Byrd1.“ (M\rturisire) Dar. ~ntreagul Oran e gata de plecare [i zilnic. Les Esprits. 5 Prima aluzie la Les Esprits. Fabre-Luce: Supraomul se recunoa[te dup\ rigoarea cu care se închide în istorie [i dup\ libertatea interioar\ pe care [i-o ia fa]\ de aceasta.). red. în Algeria.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 144 144 ALBERT CAMUS CARNETE 145 La asediul Sevastopolului. dac\ toate bucuriile pe care ni le procur\ via]a. Vasele acestea de stînc\ [i azur tremur\ pe chilele lor ca [i cum s-ar preg\ti s\ pluteasc\ spre insule de lumin\. * T.: „Lumea îl consider\ pe singuratic un du[man“. * Pentru Montherlant (dec\derea cavalerimii din cauza femeilor). Tolstoi rectific\: „Existen]a mor]ii ne oblig\ fie s\ renun]\m de bun\voie la via]\. bog\]ia. ~n singur\tatea absolut\ a nordului. S\ adaug la Absurd citatul din Tolstoi ca model de logic\ ilogic\: „Dac\ toate bunurile p\mînte[ti pentru care tr\im. * Toate promontoriile coastei dau aerul unei flotile gata de plecare. red. î[i d\ seama c\ trupul are exigen]e tot atît de mari ca [i spiritul: „Nu se poate lipsi de sunete. ne s`nt r\pite de moarte. * Jean Hytier2. mai departe.). Trimite anonim manuscrisele sale editorilor. . lumii pu]in îi pas\ [i e dreptul s\u. îi d\ crucea de r\zboi cîinelui s\u. Ex. pies\ pe care Camus a adaptat-o în 1940. O infec]ie parizian\ nedep\[it\. Este o înfrîngere parizian\. red. 3 Le Petit Jehan de Saintré de Antoine de la Sale (1388-1464) (n. Eroare. * Cum spune Newton: gîndindu-te întotdeauna la asta. La relectur\: Caietele lui Malte Lauris Brigge1: carte neînsemnat\. * Niciodat\ politica nu poate s\ fie obiect de poezie (Goethe). la amiaz\. 4 Pierre de Larrivey (1540-1612). De unde defini]ia lui A. `l str\bate un fream\t de aventur\. Responsabil: Parisul. ~ntr-o diminea]\ poate vom pleca împreun\. autor dramatic (n. care s-a jucat în 1946. aceste bunuri nu au nici un sens. Accident de motociclet\.

în Tesalia. poporul nu putea s\-[i exercite puterea cu adev\rat decît consacr`ndu-i cea mai mare parte din timp. ~nseamn\ s\ se amestece dou\ planuri: cel social [i cel metafizic. Arhimede. pe dunele imense. Dar e suficient ca un m\gar s\ zbiere în dep\rtare [i dunele. «noaptea adev\rat\». Din momentul cînd a fost suprimat\ sclavia. peste Pollensa.carnete_Camus. fizica. * Eseu despre tragedie. Nu trece dincolo de corpul meu. * Contradic]ie în lumea modern\. Spiritul de revolt\. lumea se strînge [i se limiteaz\. Acolo. dep\[ind tot luxul persan prin cheltuieli [i fast. auster: în Ionia. O zical\ atenian\ izgonea printre cei mai nevrednici cet\]eni pe cel care nu [tia s\ citeasc\ [i s\ înoate. s\ tac\.“ S\ rup orice leg\tur\ cu inima asta goal\ – s\ refuz tot ce o sec\tuie[te. `ndeplineau tot ceea ce r\mînea de f\cut. D\ lumii geometria. oare cî]i oameni o cunosc acum? Apele [i p\mîntul.“ – „Iat\ ciuma. general. Dar a avea o figur\ proprie.“ * ~ntr-o zi cînd poporul îl aplauda: „S\ fi spus vreo prostie?“ spune Focion1. în Tracia. I. de[ertul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 146 146 ALBERT CAMUS CARNETE 147 ~n toiul c\ldurii. Elisabetanii III. amator de b\utur\. cerul î[i recap\t\ distan]a.. Tocmai în perioada cînd proletarizarea europeanului este cea mai avansat\ se înt\re[te cel mai mult idealul de suveranitate: dar asta e imposibil. delicat [i trîndav. iar sclavii. Nu-i mai po]i g\si un sens decît gîndului de a muri pentru ceva. «{i sufletul meu este o fîntîn\ ]î[nitoare. „Prefa]a“ la Tartuffe) 1 Focion. „Te risipe[ti. orator [i om de stat atenian din secolul al IV-lea.“ Dac\ mergi din via]\ în via]\. cultiva cu bun\ [tiin]\ lipsa de popularitate. Vezi Alcibiade dup\ Plutarh: „~n Sparta.“ * „Noaptea. * Ciuma. spectacolul este ceva grav: reprezenta]iile se ]in de dou\ sau de trei ori pe an. * Un efor îi aplic\ spartanului o mustrare public\ pentru c\ avea burta prea mare. E infinit\. * Mai exist\ oameni care confund\ individualismul [i voca]ia personalit\]ii. T\cerea lui Prometeu II. înseamn\ c\ nu ai o figur\ proprie.» Ah! fie ca lumea s\ se îndep\rteze. La Atena. iat\ o idee specific\ unei anumite forme de civiliza]ie. toat\ lumea a fost pus\ la munc\. „Am nevoie de ceva care s\ fie just. {ef al partidului aristocratic. * Doar trei actori în teatrul grec: nu se pune problema s\ se creeze un personaj. de ce s\ mai continuu? * La un moment dat nu mai po]i resim]i emo]ia iubirii. toat\ ziua. S\ tr\ie[ti pentru cineva sau pentru ceva nu mai are sens. Dac\ apele vii s`nt în alt\ parte. astronomia [i trigonometria cu Euclide. Molière IV. la satrapul Tisafern. frugal. * Decaden]a! Discursurile despre decaden]\! Secolul al III-lea înainte de Hristos e un secol de decaden]\ pentru Grecia. * „Nu exist\ nimic destul de inocent în care oamenii s\ nu s\deasc\ crima. La Paris? {i uite-i c\ vor s\ revin\ la ceea ce a murit! Crea]i-v\ mai curînd forme proprii. Aristarh [i Hiparh. b\rbat de gimnaziu. Asta poate s\ le par\ altora cea mai mare dintre nenorociri. La Atena. ve[nic c\lare. Nu mai r\mîne decît tragicul.“ (Molière. . E o cu[c\ de c\ldur\ [i de sînge. `ntoarcerea t\cerii..

499. 251. Ideea de r\splat\ provine dintr-o ra]iune social\. sf`r[itul r\zboiului peloponeziac a fost marcat de asaltul zidurilor Atenei. 520.Hr. Sade nu vede motivul pentru care s\ se încline. persecutat [i cu mintea s\n\toas\.): fost elev al lui Socrate [i Gorgias. 485. 503. 173-177. î[i cump\nesc bine ac]iunile“. Monomanul revoltei împotriva legii fundamentale care recunoa[te spiritului [i sexualit\]ii aceea[i ra]iune de a fi. 339. cînd r\t\cind din sat în sat. matematica r\ului în Juliette. Ca s\ sfîr[easc\ la Charenton. pp. Odat\ `ncheiate: „Duce]i-v\. 293-4). 120. Antistene2: „E lucru regal s\ faci binele [i s\ auzi c\ e[ti vorbit de r\u“.“ * Moby Dick [i simbolul2. 3). * ~n secolul al IV-lea.“ Dup\ Sade.“ La `nceput. nici pedeaps\ – la fel [i `n religia iudaic\. 310. urmarea vinerea viitoare. 203. 121. totodat\. 472. anume „c\ au o îndr\zneal\ extrem\ [i. 2 Lecturi pentru Ciuma. acela pe care mult timp l-a c\utat [i nu l-a g\sit. Fuga lui Darius urm\rit de Alexandru (pp. Cf.“ Ceea ce bareaz\ drumul te face s\ înaintezi.“ „Ceea ce împiedic\ o lucrare proiectat\ devine lucrarea îns\[i. î[i imortalizeaz\ aceast\ oper\ prin poezie. 421. „A inventat cruzimi pe care nu le-a tr\it [i n-ar fi vrut s\ le tr\iasc\ – numai ca s\ intre în contact cu marile probleme. poruncind s\ fie ucis ca tr\d\tor de patrie) (pp. Sentimentele [i imaginile înmul]esc cu zece filosofia.Hr. 129. * Tucidide `l pune pe Pericle s\ spun\ ceea ce e specific atenienilor. Solon creeaz\ opera pe care i-o cunoa[tem [i. aventurier macedonean care a fost un timp st\pînul Atenei. Dup\ ce Atena a semnat armisti]iul cu Lysandros. . * Demetrios Poliorcetul1 – cînd urcat pe tron. se poate tr\i bine. Cohen: „Atena n-a avut un teatru demn de acest nume decît din momentul cînd n-a mai avut un poet demn s\-l însufle]easc\“. organizat de Lysandros `n sunet de flaut. 2 Antistene (444-365 î. 80 de generali [i Alexandru se unesc cu per[ii. în anumite cet\]i grece[ti. 522. Nu exist\ nici r\splat\. omul f\r\ har este iresponsabil. tiranul Siracusei (îl închisese pe tat\l s\u. Terminat `n februarie 1942 1 Demetrios Poliorcetul (337-283 î. 209. 457. 415. * O. la b\trîne]e. 2. 241. 373.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 148 148 ALBERT CAMUS CARNETE 149 * De v\zut ultima scen\ din Actul I din Tartuffe: „ridic\ interesul [i-l ]ine în suspensie“. Triremele victorioase de la Salamina erau conduse de atenienii cei mai nevrednici.): fiul lui Antigon Chiorul [i nepotul lui Alexan- dru. apoi al Macedoniei. * Cf. 123. Antesteriile s-au terminat. oligarhii rosteau acest jur\mînt: „Voi fi întotdeauna inamic al poporului [i voi propune s\ se fac\ exact ceea ce voi [ti c\-i este d\un\tor“. 452. La Atena nu se ocupa nimeni de mor]i dec`t `n vremea Antesteriilor. toat\ lumea se duce `n Infern.carnete_Camus. îi pune pe nebuni s\ joace reprezenta]ii în care dirijeaz\ tot: Tabloul. * 1 Camus se va ocupa de Sade în Omul revoltat. * Frumoasa poveste a lui Timoleon. Flake despre Sade1: „Nici o valoare nu e stabil\ pentru cel care nu se poate înclina în fa]a ei. Nun]ile de la Susa: 10 000 de solda]i. Cf. 313. unul dintre întemeietorii [colii numite cinice. 460. înainte de a-[i pierde toate posesiunile [i de a sfîr[i în închisoare. 517. `n religia greac\. Marc Aureliu: „Oriunde se poate tr\i. sufletelor. * 404.

carnete_Camus.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 150 II CARNETE ianuarie 1942 – martie 1951 .

* Goethe: „M\ sim]eam suficient de zeu ca s\ cobor spre fiicele oamenilor“. * S\ te desprinzi de tot. * Nu exist\ crime `ndeajuns de mari de care un om inteligent s\ nu se simt\ capabil. ciuma sau micu]a gar\ a lui Tolstoi. Dup\ Gide. Mai bine s\ tac pentru totdeauna [i s\ m\ `ntorc spre celelalte. ~n lipsa de[ertului. spune Gide: S\ fii moral.“ Da. Ce povar\ cople[itoare. * Dilem\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 152 CAIETUL AL IV-LEA ianuarie 1942 – septembrie 1945 Ianuarie – Februarie „Tot ce nu m\ omoar\ m\ face mai puternic. marile inteligen]e nu accept\ s\ le comit\ pentru c\ astfel s-ar limita la ele. s\ fii sincer. {i pe urm\: „Singurele lucruri frumoase s`nt cele dictate de nebunie [i scrise de ra]iune“. dar… {i ce greu e s\ te g`nde[ti la fericire. * .carnete_Camus.

De c\utat explica]ia. Ideea genial\ e c\ s-a f\cut din el un revolu]ionar legal. mic burghez [i midinet\. fr\m`nt`ndu-se s\ afle ce soi de monstru misterios ar 1 ~n francez\. nici pedeaps\. spune Sechestrata din Poitiers. Balzac. Stendhal o s\ adopte stilul de cronic\. Reface lumea f\r\ s\-[i ridice fundul de pe fotoliu. * Ostilitatea `mpotriva Angliei are multe motive (bune sau rele. Pot s\-mi imaginez povestea lui Malatesta sau a familiei. Oreste etc. pl\te[te `ntotdeauna cel care are dreptate. tot ce-i este necesar unui om onest1“. * Ni[te gentilomi ai Frondei. to]i sf`r[esc `n infern. „Cu c`t mai departe de El. `nt`lnind un convoi mortuar.) Ro[u [i Negru are drept subtitlu Cronic\ din 1830. Dar asta nu conteaz\. Malraux. Dar nimeni nu pomene[te de cel mai r\u dintre ele: furia [i dorin]a de a-l vedea sucomb`nd pe cel care `ndr\zne[te s\ se `mpotriveasc\ for]ei care pe tine te-a strivit.). 2 ~n manuscris scria la grande pensée (g`ndirea m\rea]\). `n ochii no[tri `ntuneca]i de at`tea secole de perversiune cre[tin\. Kafka. poate preschimba `n sine Repere str\ine { Retz: „Domnul duce de Orléans avea. * Epigraf la „Minotaurul sau halta Oran“3 Gide. Nu-i lipse[te dec`t `ndr\zneala: a devenit func]ionar. a disp\rut `n edi]ia Gallimard (Vara). . Tot Gide. De aici. chiar dac\ au sau nu dreptate. 3 Epigraful care urmeaz\. „Mi-l `nchipui la curtea regelui Minos. * Stendhal. Este relatat\ de Barrès [i apoi de Stendhal. care figura `n edi]ia original\ din 1939 (Charlot). ~n dispropor]ia dintre ton [i povestire st\ secretul artei lui Stendhal (de comparat cu unii americani). Prometeu. de Foe Cervantes putea fi acest Minotaur. Conspir\ cu autoriza]ie de la poli]ie. Pentru eseul meu despre revolt\. dac\ e chiar at`t de groaznic sau dac\ nu cumva fermec\tor.“ * ~n drama antic\. Melville etc.carnete_Camus. Dostoievski. cu excep]ia curajului. Nu exist\ nici recompens\. dac\ Stendhal ar fi acceptat tonul patetic. „honnête homme“. red.). atac\ crucifixul cu sabia strig`nd: „Iat\ inamicul“. * Atrac]ia resim]it\ de anumite spirite pentru justi]ie [i func]ionarea ei absurd\. ~ntr-un al doilea text corectat – dar nu de m`na lui Camus – apare révolution (revolu]ia). * Martie Luciferul lui Milton. cu at`t mai bine… Spiritul `[i este propriul l\ca[. * Francezul a p\strat obiceiul [i tradi]iile revolu]iei2.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 154 154 ALBERT CAMUS CARNETE 155 Retz `n\bu[\ cu u[urin]\ o prim\ r\scoal\ la Paris. vorbind despre dezmo[teni]i: „L\sa]i-le via]a ve[nic\ sau da]i-le revolu]ia“. Oricum. Gide. sintagm\ prin care este desemnat tipul moral ideal al secolului al XVII-lea (n. Exact aceea[i dispropor]ie care exist\ `ntre Stendhal [i Beatrice Cenci. (~n pofida istoriilor literare. „Nu m\ scoate]i din scumpa mea mic\ pe[ter\“. E[ec. Un spirit lipsit de prejudec\]i. politice sau nu). o s\ trateze `n stil reportericesc „grandoarea“. * Tolstoi Melville D. Am convenit c\ aceast\ modificare fusese f\cut\ la dictarea lui. pentru c\ era ora cinei: „Cei mai `nfierb`nta]i nu vor s\-[i `ncalce ceea ce numesc ei «tabietul»“. Tirteu este comic [i detestabil. Oedip. care tr\ia acolo `ngropat\ `n rahat. caracterul gratuit al acestor drame – ca [i patetismul acestor jocuri. De pus `n opozi]ie „Marele pericol este s\ te la[i acaparat de o idee fix\“ (Gide) [i „supunerea“ nietzschean\. Cronicile italiene[ti (etc.

* „S\ tr\ie[ti [i s\ mori `n fa]a unei oglinzi“. la filosofie. un azil. de `nfr`ngerea cumplit\. `mp\rt\[im totu[i `ngrijorarea aheilor `mpin[i spre pozi]iile lor de ap\rare de troieni. un sanatoriu. o infirmitate l-ar proteja tot at`t de mult. * C`ntul X din Iliada.“ Dar `n alte d\]i sim]ea c\ o boal\. Alexander [i H. care se `ntorc. al c\rui libret este `ns\ fals. ar fi suficient ca poli]aii s\ fie pu[i [i ei s\-i citeasc\ operele. Fiindc\ asta este: ideea c\. Dar s\ fii st\p`n pe propria ta moarte. pl\nuia s\ fug\ `ntr-o clinic\. * Schiller moare „salv`nd tot ce se putea salva“. f\r\ s\ [tii. dup\ moartea st\p`nului lor. Staub. mari restaurante. Caii lui Patrocle pl`ng `n b\t\lie. atunci totul se transform\. Se poate extinde la pedagogie. Priam: „C\ci am putut ceea ce nimeni n-a mai f\cut pe p\m`nt. ~n mod normal. a unei ciume. infernul `n cer… Mai bine s\ domne[ti `n infern dec`t s\ sluje[ti `n ceruri. Le Criminel. E destul de plauzibil. omului i s-a prezentat o imagine umilit\ a fiin]ei sale. El. se [tie c\ Ulise `i va ucide pe Pe]itori. A tr\i e la `ndem`na tuturor. C\peteniile chinuite de insomnie. Ar spune atunci: „P\i omul \sta are sensibilitate. Ei bine. Aju]i mai mult pe cineva dac\-i dai despre sine o imagine favorabil\ dec`t dac\-i sco]i tot timpul `n fa]\ defectele.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 156 156 ALBERT CAMUS CARNETE 157 cerul din infern. cineva se ocup\ de tine [i nu [tii unde a ajuns – ce a hot\r`t [i dac\ 1 Cf. * Psihoza arest\rii. st`nd pe [an]ul de ap\rare. De 2000 de ani. Ea. Iat\ rezultatul. E un artist. iat\ ce e greu. ~[i trecea rela]iile `n revist\.carnete_Camus. s\lbatic. {i (c`ntul 18) cele trei strig\te puternice ale lui Ahile `ntors pe c`mpul de lupt\. unui invitat al domnului Y. C`ntul 24. Atunci ajungea la epidemii. o incursiune `mpotriva inamicului. numai pentru Dumnezeu. (Aceea[i observa]ie `n leg\tur\ cu Odiseea. s\ apropii de gura mea m`inile celui care mi-a ucis copiii.“ Psihologia pentru Adam [i Eva: El. {i la fel cum pe vremuri criminalii fugeau `n pustietate.) Ce emo]ie trebuie s\ fi resim]it cei care auzeau relatarea pentru prima oar\! * ~n favoarea unei psihologii generoase. va veni un timp c`nd vor fi `ngriji]i criminalii. Crearea de leg\turi. Cu secole `n urm\ erau condamna]i istericii. la istorie. `n noaptea de dup\ victorie. F. se iubesc. Presupune]i declan[area unui tifos. solidaritatea cu oamenii aceia constituie o ap\rare. Nu s-a remarcat suficient acest „[i s\ mori“. {i pe urm\. se `nt`mpl\. s-a mai v\zut.“ Dar nu au existat niciodat\ rela]ii suficiente ca s\ `mpiedice `naintarea bra]ului lini[tit care-l amenin]a. cu frumoasa lui figur\ uman\? * Pentru psihanalist. de[ertul e cel care vine spre tine. de c\ldur\. Nimeni nu mai are timp s\ se ocupe de tine. acolo e cald. M`hnirea lui Ahile pl`ng`nd. la politic\.“ (Nectarul era ro[u!) * Tot ce putem spune mai elogios despre Iliada e c\. pentru Dumnezeu `ntru el. se reunesc [i pun la cale o aventur\. se [ade cot la cot. de[i cunoa[tem rezultatul b\t\liei. r\t\cesc. Visa s\ publice c\r]i impresionante care s\ creeze o aureol\ `n jurul numelui s\u [i s\-l fac\ astfel intangibil. Cine poate spune ce am fi noi dac\ `n aceste dou\zeci de secole s-ar fi men]inut idealul antic. pentru moliciune [i gra]ie seduc\toare. format pentru contempla]ie [i curaj – ea. personajului Cottard din Ciuma. cu armele sclipind. S`ntem bun\oar\ rezultatul a dou\zeci de secole de imagistic\ cre[tin\. ~n opinia sa. spune Baudelaire. eul `[i d\ sie[i o continu\ reprezenta]ie. orice fiin]\ se str\duie[te s\ semene cu imaginea cea mai bun\ despre sine. .1 Frecventa asiduu locurile publice distinse: s\li de concert. Avea nevoie de contacte. Nu poate fi condamnat un asemenea suflet. {i troienii se retrag. „Imposibil s\ i se fac\ a[a ceva unui prieten al domnului X. „ca s\ fac\ [i ele ceva“.

speriat de aventur\. care exploateaz\ ceea ce n-a tr\it niciodat\. le spunea c\ religia stabile[te c\ jum\tate din via]a omului este o ascensiune. un flagel [i catastrofe. D\duse deja unele semne ale voca]iei sale `n sensul c\ nimic nu-l interesa. Dar. s-a luminat. Ceea ce se cere realizat este sfin]enia laic\. Ceea ce des\v`r[e[te imaginea acestui personaj e dorin]a profund\ pe care o repeta cui era dispus s\-l aud\: c\ spera s\ moar\ foarte b\tr`n. Acela[i simbolism ca [i `n Crinul din vale. la 50 de ani. Artistul adev\rat se afl\ la jum\tatea drumului dintre `nchipuirile [i actele sale. problema s\ tr\ie[ti `n luciditate `ntr-o lume `n care dispersia este regula general\. p`n\ c`nd a murit. Astfel cerea sufletul acesta fr\m`ntat. moartea Doamnei Graslin: „Totul `n ea s-a purificat. ~n c\su]a sa de la Tlemcen s-a culcat [i nu s-a mai sculat. dar aceast\ filosofie era atribuit\ indispozi]iei pe care i-o produceau frecventele colecte din parohia sa. dec`t pentru lucrurile esen]iale.B. iar cealalt\ jum\tate o cobor`re. c\s\torie.) Trebuie imaginat\ o anume distan]\ de la crea]ie la act. Atunci. ~n asta const\ problema.1 O umplea pe cealalt\ cu o aceea[i mi[care neab\tut\ [i regulat\ [i-[i g\sea astfel reperele `ntr-o zi m\surat\ cu oala. un asasin nu este omul cel mai potrivit ca s\ vorbeasc\ despre crim\. ciuma – ca s\ nu mai pomenesc de cutremurele de p\m`nt. De altfel se contrazicea afirm`nd c\ Dumnezeu nu exist\.. Nu ie[ise niciodat\ din ora[ul s\u cu excep]ia unei zile c`nd. nici cafeneaua.carnete_Camus. este problema unit\]ii psihologice (ac]iunea absurdului nu pune de fapt dec`t problema unit\]ii metafizice dintre lume [i spirit) [i pacea interioar\. nici muzica. * Detestabil e scriitorul care vorbe[te. `n cei 34 de ani petrecu]i `n pat. la 84 de ani. Balzac [i cimitirele `n Ferragus. dintre care una era plin\ cu n\ut.) * Bunicul lui A. A revenit apoi `n ora[ul s\u cu primul tren. b\tr`nul astmatic din Ciuma. el devenind acela care a f\cut. Astfel `[i chema inima asta s\lbatic\ semenii [i le cer[ea c\ldura. nu voise niciodat\ s\-[i cumpere un ceas. nici prietenia. El este cel „capabil de“. chiar f\r\ Dumnezeu. Din zg`rcenie. nici lucrul. (Dar nu este el oare omul cel mai potrivit ca s\ vorbeasc\ despre crima sa? Nici asta nu e sigur. f\r\ de El existen]a preo]ilor fiind inutil\. omul `[i d\ `ntotdeauna seama c\ lucrul cel mai greu de men]inut pe lume este con[tiin]a. M\sura timpul [i mai ales ora meselor cu ajutorul a dou\ oale.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 158 158 ALBERT CAMUS CARNETE 159 a hot\r`t ceva. chircit r\coare de la de[erturi [i prefera o boal\. Pentru cei care spun c\ Balzac scrie prost. [i c\ zilele acestei cobor`ri nu-i mai apar]in omului. cf. ~[i d\ astfel seama c\ adev\rata problem\.“ (Preotul satului) Idem: „Nu mai e p`ine. iar pe fa]a ei a ap\rut un fel de reflex al str\lucitoarelor s\bii ale `ngerilor p\zitori care o `nconjurau“. Celor care se mirau de via]a pe care a dus-o. opinii trecute etc. Ar putea s\ fie ceea ce descrie. `ncerc`nd s\ tr\iasc\ `n consecin]\. * Ajuns la absurd. Nici unul dintre elementele acestei probleme nu trebuie eludat. ar putea s\ tr\iasc\ ceea ce scrie. Se pune 1 Cf. Alain despre Balzac: „Geniul lui const\ `n faptul c\ se instaleaz\ `n mediocru [i-l face sublim f\r\ a-l schimba“. s-a oprit `n gara cea mai apropiat\ de Tlemcen. aten]ie. obligat s\ plece la Oran. (S\ dezvolt. Doar actul l-ar limita. Mai `ntotdeauna `mprejur\rile s`nt potrivnice. . * „Superiorii nu le iart\ niciodat\ inferiorilor faptul c\ posed\ semnele exterioare ale grandorii. ~[i mai d\ seama c\ ea nu este posibil\ f\r\ o disciplin\ greu de `mp\cat cu lumea. Studiu de femeie: Povestirea este impresionant\ – dar cel care poveste[te e Bianchon. Aceast\ `mp\care cu lumea se impune.“ Véronique [i Valea Montignac cresc din acela[i timp.). a socotit c\ f\cuse destul. este ceea ce s-a petrecut deja. Obstacolul este `n via]a trecut\ (profesie.

cel\lalt taie `n blocuri mari. Primul este perfect `n detalii. . Heine: „A iubit trandafirii din Brenta“.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 160 160 ALBERT CAMUS CARNETE 161 Barocul lui Balzac: paginile despre org\ `n Ferragus [i `n Ducesa de Langeais. * Epitaful lui H. 1991.1 * }\rile care ad\postesc frumosul s`nt cel mai greu de ap\rat – at`t de tare am vrea s\ le cru]\m. pp. * Taina universului meu: s\-l imaginez pe Dumnezeu f\r\ nemurirea uman\. {i: „Inep]ia const\ `n refuzul de a conchide“. avea un aspect indolent [i ne`ngrijit“. Flac\ra aceasta. 28-29. Este o `n]elepciune instinctiv\ – libertatea fiind izvorul frumosului. 53 [i 134 (n. * Charles Morgan [i unitatea spiritului: fericirea inten]iei unice – talentul ferm al excelen]ei – „geniul e aceast\ putere de a muri“. arde `n toat\ opera lui Balzac. – Nebunii fie-mi martorii. Balzac scrie bine `n ciuda gre[elilor sale de francez\. se `n[al\ `n mod grosolan asupra celui al lui Chateaubriand: „A[ pune r\m\[ag c\ `n 1913 nu se va mai vorbi de scrierile lui“. * Calipso `i ofer\ lui Ulise posibilitatea s\ aleag\ `ntre nemurire [i p\m`ntul patriei sale. ~n c`ntul XI. iar patru capitole abia dac\ ajung s\ dea o idee despre suflul s\u.“ {i `nc\ o tr\s\tur\: „Cum se `nt`mpl\ deseori cu b\rba]ii care [i-au concentrat energia pe una sau dou\ probleme vitale.). cumin]i – tr\iesc nelegiuit [i mor ca sfin]ii. Astfel. c\ mi-e r\u de la stomac“.carnete_Camus. Poate c\ aici este tot sensul Odiseei. * Flaubert: „Un om judec`nd pe altul este un spectacol care m-ar face s\ cr\p de r`s dac\ nu mi-ar st`rni mila“. * Tot pentru Stendhal cronicar – vezi Jurnal. 1 Sonete de William Shakespeare. ci cu ele. Un porumbel cade pe st`nc\ „dar Tat\l creeaz\ altul pentru ca num\rul s\ fie complet“. XXII – S`nt sp`nzurate femeile care s-au d\ruit – cruzime de necrezut. Stendhal. opozi]ia fa]\ de femeie [i fa]\ de tragica sa dragoste de via]\ – tot at`tea teme. Volumul II: „Am sim]it at`t de multe `n seara asta. tr. `n tradecerea lui Gheorghe Tomozei. * De remarcat [i c\ `n Odiseea se vorbe[te de Zeus ca de Tat\l creator. XVII – C`inele Argos. tot at`tea nostalgii. popoarele artiste ar trebui s\ fie victimele desemnate ale popoarelor ingrate – dac\ iubirea de libertate nu ar ocupa primul loc `n inima oamenilor fa]\ de iubirea de frumos. * Sonete de Shakespeare: „De cade noaptea forma-]i n\ucit\ `n somn ad`nc. Editura Porto-Franco. pe-oarbe pleoape-o [tiu“. „Culmea pasiunii poate fi s\ omori o musc\ pentru iubita ta. pp. care nu s-a `n[elat asupa viitorului s\u literar. Ulise [i mor]ii `n fa]a [an]ului plin de s`nge – iar Agamemnon `i spune: „Nu fi prea bun cu femeia ta [i nu-i `ncredin]a toate g`ndurile tale“. * Exist\ dou\ tipuri de stil: Doamna de La Fayette [i Balzac. El respinge nemurirea. al c\rei reflex `nfocat [i indistinct `l vede ducesa la Montriveau. Ce a v\zut la Genova: „Un ora[ numai din marmur\ cu gr\dini pline de trandafiri“.“ „Doar femeile de mare caracter pot s\ m\ fac\ fericit. Gala]i.

* 1 ~n partea de sus a caietului manuscris. `nc`t lumea [i spiritul [i-au pierdut orice punct de sprijin. Trei pisici. la religie. dac\ a[ fi fost iubit. dar obiectiv\. 1 Aluzie la discursurile [i scrierile din perioada petainist\. Totul e luminos. „Capodoperele s`nt proaste. * Dificult\]ile singur\t\]ii trebuie tratate `n totalitate. Trebuie s\ revenim la Baudelaire. `ncearc\ s\ foloseasc\ limbajul picturii. la mentalitatea primitiv\. E o c\ldur\ insuportabil\ `n\untru. de team\ s\ nu fie taxat\ drept literatur\. E un fapt sigur c\ suferim de nihilism. Disert`nd despre c`ntul interior. Trebuie s\ ]inem seama de cuno[tin]ele pe care le-am dob`ndit brusc cu privire la exilul nostru. la arsenalul vechilor solu]ii. printre duhorile de carne putrezit\. Dar soarele a disp\rut. * Inteligen]a modern\ se afl\ `n plin\ descump\nire. coresponden]\ Berlioz. de fapt. de c\tre un spirit care `n cele din urm\ (acesta fiind ultimul s\u progres) recreeaz\ haosul pe cont propriu. .“ Idem: „N-am face nimic pe lume dac\ nu am fi c\l\uzi]i de idei false“. evident. patrimoniu de net\g\duit.“1 Scopul ei: acceptarea ironic\ a existen]ei [i refacerea ei complet\ prin art\. * ~ntotdeauna exist\ o filosofie care s\ justifice lipsa de curaj. la p\m`nt. Buc\t\ria e `nchis\. ceea ce este de ne[ters. „Succesul la femei este `n general un semn de mediocritate“ (?) Idem: „S\ tr\ie[ti ca un burghez [i s\ g`nde[ti ca un semizeu“ cf. cu aceast\ clarviziune. Nu va r\m`ne dec`t r\scolirea [i cunoa[terea limpede pe care o are spiritul despre ea. Ea constituie un tot obstinat [i tensionat. Ea este descump\nit\ fiindc\ nu se poate descurca `n r\scolirea asta. „A tr\i nu ne intereseaz\“. sumbr\ [i mut\. Cunoa[terea s-a extins `ntr-o asemenea m\sur\. Toat\ greutatea cerului [i a c\ldurii se sprijin\ pe golf. Lucru imposibil. ar trebui s\ ne prefacem c\ nu mai exist\ cuno[tin]ele noastre – c\ n-am `nv\]at nimic – s\ ne prefacem a [terge. Romanul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 162 162 ALBERT CAMUS CARNETE 163 * Coresponden]\. ~ntoarcere la Evul Mediu. el e. Dar lucrul cel mai admirabil s`nt predicile despre „`ntoarceri“1. descump\nirea va disp\rea. Tratat teologico-politic“. Pentru a acorda acestor balsamuri o umbr\ de eficacitate. O `ntreag\ civiliza]ie trebuie ref\cut\. trebuie s\ ne descurc\m cu aceast\ luciditate. * Montaigne: O via]\ lunecoas\. au `nf\]i[area lini[tit\ a animalelor mari. Inteligen]a nu este descump\nit\ pentru c\ lumea a fost r\scolit\ de cunoa[tere. Un suflu unic str\bate to]i ace[ti ani. ce artist a[ fi fost acum!“ * „~n art\ nu trebuie niciodat\ s\ te temi c\ e[ti exagerat… Dar exagerarea s\ fie continu\ – propor]ional\ cu ea `ns\[i.“ „La 17 ani.“ De `ndat\ ce se va obi[nui. Ar trebui s\ [tergem cu o singur\ tr\s\tur\ de condei aportul mai multor secole [i tot ceea ce a fost acumulat. Doi c`ini. Domne[te `n ea unitatea de spirit. Flaubert Volumul al II-lea. Pentru vindecare. De explicat omul prin acest cuv`nt-cheie cu b\taie lung\: „Sus]in c\ cinismul se `nvecineaz\ cu castitatea. Povestea teniei. (Fontenelle) La prima vedere via]a omului este mai interesant\ dec`t operele sale. „Nu s-a obi[nuit cu ideea aceasta. [i atunci chiar devine literatur\. se poate citi: „Cf. * Critica de art\.carnete_Camus. Transpunerea uman\. * Doamna V. De rev\zut.

[i a celei de sear\. Unul pl`nge. etc. dar asta-i ca s\ evit monotonia sau ca s\ existe o compozi]ie. Montherlant. Fa]\ de preot. „Exist\ asemenea imbecilit\]i `nc`t o imbecilitate [i mai mare ar fi preferabil\. * Brulard1: „Compozi]iile mele mi-au inspirat `ntotdeauna aceea[i pudoare ca [i iubirile mele“. Omorul e exhaustiv. Da. . cei doi b\rba]i urm\ri]i `ntr-un ora[ toat\ ziua se `nduio[eaz\ de `ndat\ ce pot vorbi. Trei secole de `nc\p\]`nare. recunoa[terea [i respectarea omului. spune Montesquieu. Este ucis criminalul pentru c\ crima istove[te la om orice facultate de a tr\i. ~n asta consta tinere]ea [i. amiaz\ ap\s\toare. se va pierde datorit\ r\zboinicilor ei. imit`nd. Ciuma. 1 Pseudonimul folosit de Stendhal c`nd a scris Via]a lui Henri Brulard (n. coment`nd la nesf`r[it acel „S\v`r[itu-s-a“ de pe colina sacr\. nu-i pu]in lucru! * Pedeapsa cu moartea. la 30 de ani. nu doresc nimic altceva dec`t s\ continuu aceast\ tinere]e. * Psihoza arest\rii2: c`nd s\-i trimit\ fiului s\u suma de bani lunar\. Gide etc. Se ridic\ de 4 sau 5 ori. Malraux. Morala secolului al XX-lea. Primitivii italieni sau Patimile dup\ Sf`ntul Ioan ren\[teau. Angoasa `l face altruist. * „Europa. Lungi dune s\lbatice [i pure! S\rb\toare a apei de diminea]\ at`t de negre. Poate s\ moar\. Amintirea mi-o spune [i [tiu c\ ea nu minte. Idem: „Un salon cu 8 p`n\ la 10 persoane dintre care toate femeile au avut aman]i. Stendhal (apar]ine perfect secolului s\u.T. [i ar trebui repetat tot restul. Astfel. dimpotriv\. Barrès.“ * ~n]elegi mai bine „Eterna `ntoarcere“ dac\ ]i-o imaginezi ca pe o repetare a marilor momente – ca [i cum totul ar urm\ri s\ reproduc\ sau s\ fac\ s\ r\sune momentele culminante ale umanit\]ii. este pozitiv\: ea define[te stiluri de via]\.carnete_Camus. Imagina]i-v\ serile `n ora[ele `n care urm\ritul r\t\ce[te singuratic. 2 Cf. anecdotic\ [i unde se bea un punci slab la dou\sprezece [i jum\tate noaptea este locul de pe lumea asta unde m\ simt cel mai bine“. * Montesquieu. Fiindc\ este `mpins spre `nduio[are. unde conversa]ia este vesel\. ~n asta const\ perfec]iunea. Atunci eu s`nt cel care explic\. dar tocmai prin asta). Dar… * C\r]ile lui Copernic [i Galileu au stat la index p`n\ `n 1822. Toate `nfr`ngerile au ceva din Atena deschis\ romanilor barbari. * Lui J. asta-i cu totul altceva. spre generozitate. Dar morala clasic\ e o moral\ critic\ (excep]ie f\c`nd Corneille) – negativ\.“ * Cine poate spune: am avut o s\pt\m`n\ perfect\. imaginea asta e perfect\ la fel cum erau perfecte acele zile lungi.). de amiaz\ at`t de str\vezii. ar trebui spus `nc\ o dat\ ce s-a mai spus. o majoreaz\ cu o sut\ de franci. toate victoriile duc cu g`ndul la Salamina etc. despre Str\inul Este o carte foarte lucrat\ [i tonul… este voit. Toate bucuriile erau fizice [i toate aveau asentimentul spiritului. Str\inul meu nu se justific\. ~n asta consta tinere]ea. S\ lu\m eroul romantic. `n acordul cu propria condi]ie. A tr\it totul de vreme ce a ucis. * Prin ce se distinge literatura din secolul al XIX-lea [i mai ales din secolul al XX-lea de cea din secolele clasice? Este [i ea moralist\ de vreme ce e francez\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 164 164 ALBERT CAMUS CARNETE 165 Numai probele trebuie s\ fie palpabile. Se `nfurie. c\ldu]e [i aurii. red. vorbind despre nevasta sa pe care nu a mai v\zut-o de doi ani. Lungi dimine]i pe dun\ [i printre trupuri goale. e adev\rat.

~ntr-adev\r. Imbecililor. care crede]i c\ nega]ia este un abandon. revolta aparent\ a spiritului este cea care cost\ cel mai pu]in. nimic `n cartea aceasta nu v\ permite s\ afirma]i c\ eu cred `n omul natural. ca s\ spun tot. Observa]i pe de alt\ parte c\ `n personajul meu nu exist\ ruptur\. De altfel a]i sim]it-o foarte bine. Ultimul punct va fi sf`ntul. …O fraz\ din critica dumneavoastr\ m-a izbit: „nu ]in seama…“ Cum poate un critic luminat. critic literar (pe care nu i-o voi trimite). * Maximele lui Napoleon: „Fericirea este suprema dezvoltare a facult\]ilor mele“. ~nainte de insula Elba: „Un b\d\ran viu valoreaz\ mai mult dec`t un `mp\rat mort“.carnete_Camus. Ciuma e un progres. dar el `[i va avea valoarea sa aritmetic\ – m\surabil\ ca [i omul. Sensul c\r]ii const\ tocmai `n paralelismul dintre cele dou\ p\r]i.“ * Despre critic\ Trei ani ca s\ faci o carte. el se mul]ume[te s\ r\spund\ la `ntreb\ri. s`nt `ntreb\rile preotului. ori nu e[ti niciodat\ condamnat pentru crima pe care o crezi. de singurul moment c`nd acesta vorbe[te despre el [i-i m\rturise[te cititorului ceva din secretul s\u? {i cum de nu a]i sim]it c\ acel sf`r[it era o convergen]\. `mi definesc personajul `n mod negativ. mi-a]i atribuit gratuit o filosofie ridicol\. Realismul este un cuv`nt golit de sens (Doamna Bovary [i Demonii s`nt romane realiste [i nu au nimic `n comun). ~nainte.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 166 166 ALBERT CAMUS CARNETE 167 ve]i spune? Da. Dac\ ar trebui s\ dau o form\ ambi]iei mele. c\ identific o fiin]\ uman\ cu o f\ptur\ 1 Se pare c\ men]iunea „f\r\ consecin]\“ a fost ad\ugat\ pe manuscris dup\ o a doua lectur\. inclusiv singur\tatea fa]\ de Dumnezeu. De altfel. s\ nu ]in\ seama. de simbol. nu de la zero la infinit.“ „Trebuie s\ vrei s\ tr\ie[ti [i s\ [tii s\ mori. c`nd de fapt e o alegere. cunosc\tor a ceea ce este concentrat `n orice oper\ de art\. a[ vorbi. dimpotriv\. era vorba de `ntreb\rile pe care lumea ni le pune zilnic – `n momentul acela. c\ grandoarea st\ `n afectarea spiritual\! Dar lupta asta cu ajutorul poeziei [i a obscurit\]ilor ei. este vorba de mijloace artistice [i nu de scop. Aceast\ oper\ va num\ra at`tea forme c`te etape s`nt pe drumul unei perfec]iuni f\r\ recompens\. cinci r`nduri ca s-o ridiculizezi – [i citatele false. ~n capitolul acesta. Idem Mitul. Nu m-am sinchisit.) Nu exist\ alt\ via]\ posibil\ pentru un om lipsit de Dumnezeu – [i to]i oamenii s`nt a[a. ci spre o complexitate mai profund\ care se mai cere definit\. M-am decis s-o fac fiindc\ voiam ca personajul meu s\ ajung\ la singura mare problem\ prin intermediul cotidianului [i naturale]ii. Este inoperant\ [i tiranii o [tiu prea bine. Str\inul este punctul zero.“ * Critici despre Str\inul. Toate virtu]ile umane. mai v\d `nc\ alte zece concluzii posibile. un loc privilegiat `n care fiin]a at`t de risipit\ pe care am descris-o se aduna `n sf`r[it… …~mi atribui]i ambi]ia de a reda realul. Concluzie: societatea are nevoie de oameni care pl`ng la `nmorm`ntarea mamei lor. „Moralina“ b`ntuie. (Scriitorul Ciumei arat\ latura eroic\ a nega]iei. ~n toate astea. c`nd zugr\ve[te un personaj. [i am reflectat mult asupra acestui lucru. Scrisoare c\tre A. Cum s\-]i imaginezi c\ virilitatea const\ `n f`]`itul profetic. Ce face superioritatea exemplar\ (singura) a cre[tinismului? Hristos [i sfin]ii s\i – c\utarea unui stil de via]\. . * F\r\ consecin]\1 „Ce meditez eu mai presus de mine [i ce simt f\r\ s\ pot defini? Un soi de `naintare dificil\ spre o sfin]enie a nega]iei – un eroism f\r\ Dumnezeu – omul `n sf`r[it pur. desigur. Dar atribui]i acestui simbol un sens pe care nu-l are [i. „Un om `ntr-adev\r mare se va plasa mereu deasupra evenimentelor pe care le-a prilejuit. Astfel.. Trebuia s\ marchez acest moment important. ca [i `n restul c\r]ii.R.

* Muncitorii francezi – singurii l`ng\ care m\ simt bine. S\ p\strez rezerve fa]\ de acest cuv`nt. domnule. pentru singurul motiv c\ s`nt `ncheiate [i c\ le preg\tesc pe cele care le urmeaz\. Dar la ce bun s-o demonstrez? Ve]i g`ndi probabil c\ se face prea mult zgomot pentru c\rticica unui necunoscut. Nu a[tept de pe urma lor nici un avantaj material [i nici vreo considera]ie. Cu toate acestea. Rezult\ c\-l `nzestreaz\ pe Platon cu o filosofie a expresiei. Dac\ s-ar elimina literatura la marii scriitori. Eseu despre logosul platonician. c\ firea omeneasc\ e str\in\ moralei etc. la cele ale vie]ii sau la cele ale oamenilor.carnete_Camus. * Brice Parain.1 Studiaz\ logosul ca limbaj. Dar dumneavoastr\ „nu ]ine]i seama de el“. abisul lui Dostoievski. etc. Exist\ un hotar foarte imprecis `ntre criticile dumneavoastr\ [i cele care se vor putea scrie `n cur`nd sub imperiul unei literaturi dirijate (care s-au scris nu foarte de mult timp) despre caracterul moral al cut\rei sau cut\rei opere. actul gratuit al lui Gide etc. Public `n acest moment c\r]i care mi-au luat ani `ntregi de lucru. Retraseaz\ efortul lui Platon `n c\utarea unui realism rezonabil. e cosmologic\. Supraomul lui Nietzsche. v\ rog s\ fi]i sigur. Dac\ sofi[tii au dreptate. etc. Nici dumneavoastr\. S`nt ca [i mine. el nu afirm\ niciodat\ nimic. Ra]iunile acestei voin]e de „a spune c`t mai pu]in“ ar fi prea lungi ca s\ vi le expun. Dar cred c\ s`nt dep\[it `n chestiunea aceasta. `n Poésie 44. 17. lumea este ira]ional\. nici nimeni altul nu ave]i calitatea s\ judeca]i dac\ o oper\ poate s\ serveasc\ ori s\ deserveasc\ na]iunea `n acest moment sau pentru totdeauna. Dar pot cel pu]in s\ regret c\ o examinare superficial\ v-a `mpins s\-mi atribui]i o filosofie de cafenea pe care nu s`nt dispus s\ mi-o asum. De v\zut notele. Nu a]i remarcat c\ el se mul]ume[te `ntotdeauna s\ r\spund\ la `ntreb\ri. e ceva detestabil. V-a[ fi recunosc\tor dac\ a]i crede cu adev\rat c\ a[ fi acceptat cu senin\tate critici mai grave. dec`t tocmai ultimul capitol. A nu-l rosti prea repede. 1 Albert Camus a consacrat eseului lui Brice Parain un articol intitulat „Despre o filosofie a expresiei“. Fiindc\ v-a]i situat pe un punct de vedere moral care v-a `mpiedicat s\ judeca]i cu clarviziunea [i cu talentul care v\ erau recunoscute. nr. Care este „tragicul“ problemei? Dac\ limbajul nostru nu are sens. Faptul c\ v\ scriu nu este demersul unui autor nemul]umit. Literatur\ = nostalgie. neav`nd nimic de spus. Care este originalitatea pozi]iei lui Parain: consider\ problema limbajului ca fiind metafizic\. Poate c\ exista acolo alt\ filosofie [i a]i atins-o descriind cuv`ntul „inumanitate“. nu social\ [i psihologic\… etc. etc. Se pare c\ p`n\ [i aceast\ exigen]\ era peste m\sur\ de mare. V-o spun f\r\ m`nie. Nu a]i `nt`lnit prea des numele meu `n revistele de ast\zi la care se accede totu[i foarte u[or. dar formulate `ntr-un spirit mai pu]in categoric. Speram doar c\ `mi vor ob]ine aten]ia [i r\bdarea care se acord\ oric\rei ac]iuni de bun\-credin]\. Fapt e c\. de sentimentele mele sincere de considera]ie. nimic nu are sens. a[ vrea ca aceast\ scrisoare s\ nu produc\ o nou\ ne`n]elegere. s-ar elimina probabil ceea ce este mai personal `n operele lor. V\ cer s\ nu da]i nimic din scrisoarea mea publicit\]ii. ~n orice caz. Ve]i sim]i mai bine ceea ce sus]in dac\ v\ precizez c\ singurul citat din articolul dumneavoastr\ este fals (s\-l transcriu [i s\-l modific) [i c\ el fundamenteaz\ astfel ni[te deduc]ii ilegitime. Aceast\ pozi]ie este de nesus]inut [i o [ti]i mai bine ca oricine. Altfel. * Sf`r[itul lui august ’42 Literatur\. nu-mi place s\ fac jocul publicit\]ii. Solu]ia lui Platon nu-i psihologic\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 168 168 ALBERT CAMUS CARNETE 169 vegetal\. * Trei personaje au intrat `n compozi]ia Str\inului: doi b\rba]i (unul s`nt eu) [i o femeie. {i n-am dat despre el dec`t un cli[eu negativ. Nimic nu v\ `ndrept\]ea s\ presupune]i atitudinea sa profund\. Refuz `n orice caz s\ m\ supun unor asemenea jurisdic]ii [i aceasta este ra]iunea scrisorii mele. pe care am chef s\-i cunosc [i „s\-i tr\iesc“. Personajul principal al c\r]ii nu are niciodat\ ini]iative. .

pe care `ntreaga Fran]\ o suport\ a[tept`nd. ]in`nd cuminte cartea `ntre m`inile cu degete r\sfirate. Astfel. un eseu despre Fran]a. Unde po]i s\ g\se[ti a[a ceva? I-au dat un certificat pentru a-[i procura cele necesare regimului. Este progresul definitiv. cu ochelarii pe nas. s-ar spune c\ o armat\ de s\lbatici `mpodobi]i cu pene se ive[te de dup\ colin\. el cu obrazul neted. Ideea asta mi-a venit `ntr-un trenule] departamental1 `n timp ce vedeam cum defileaz\. la Panelier. `nceputul unei lupte scurte [i tragice `n care barbarii din timpul zilei vor goni armata fragil\ a g`ndurilor din timpul nop]ii. Fedra. Via]\ disperat\ [i t\cut\. fe]e [i siluete de francezi. Pe m\sur\ ce soarele urc\ [i cerul se lumineaz\. acest izvor `n inim\ [i acest murmur de f`nt`n\ `mi va `nso]i toate g`ndurile. A[a c\ prime[te 1 Camus se ducea s\pt\m`nal de la Chambon-sur-Lignon la Saint-Étienne ca s\ primeasc\ `ngrijiri medicale. * Panelier. iar creatorul n-are nimic de a[teptat de la un „dicteu“ transcendent. * Ceea ce emo]ioneaz\ la Joyce nu este opera. l`ng\ Chambon-sur-Lignon.carnete_Camus. Str\inul descrie goliciunea omului `n fa]a absurdului. imposibil s\-]i dea cineva un foc pe strad\. `n plus. dar nu este mai pu]in tragic\. Trebuie f\cut\ astfel distinc]ia dintre patetismul `ntreprinderii – care n-are nimic de-a face cu arta – [i emo]ia artistic\ propriu-zis\. o `ntreag\ mul]ime absoarbe f\r\ s\ c`rteasc\ o hran\ infam\ [i iese apoi `n ora[ul `ntunecat. Adolphe ar fi putut s\ fie foarte diferite. din iarna lui 1942 p`n\ `n S\ m\ conving c\ o oper\ de art\ este ceva uman. * 1 Din motive de s\n\tate. ea cu pielea ca de pergament. To]i francezii au un aer de emigran]i. O femeie t`n\r\ spal\ rufele fiindc\ are doi copii [i b\rbatul ei s-a `ntors de la r\zboi cu un ulcer la stomac. Este un progres care se va preciza `n alte opere. `n camere etc. luminat de doi ochi limpezi [i de o musta]\ alb\ – siluete coc`rjate de dou\ ierni de priva]iuni. Asta `nseamn\ uitarea. de foarte departe [i din spate. Camus a petrecut mai multe luni. ~n trenuri valizele s`nt obosite. Elegan]a a p\r\sit poporul acesta b`ntuit de mizerie. Pe 18. brazii nu se disting de ondula]iile care `i sus]in. prea s\rac ca s\ recurg\ la pia]a neagr\. apoi mai aproape de mine [i cur`nd voi avea acest [opot `n mine. Totul depindea de autorul lor – st\p`n absolut. . peste `naltele coline.1 ~nainte de r\s\ritul soarelui. * Ciuma. 11. nu se va putea lipsi de o referire la epoca actual\. Pare s\ se st`rneasc\ o goan\ s\lbatic\ spre vale. Dar. Un b\tr`n muncitor `[i poveste[te mizeria: dou\ od\i la o or\ distan]\ de Saint-Étienne. 12 ale lunii. „I-ar trebui carne alb\ bine fript\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 170 170 ALBERT CAMUS CARNETE 171 * {opotul izvoarelor de-a lungul zilelor mele. Trebuie s\ m\ apropii de idee. c`nd soarele a ajuns suficient de sus. Dup\ aceea. Prea multe „hazarduri“ de ast\ dat\ `n timpul redact\rii. peste c`mpii `nsorite. Dou\ ore de drum. el lumineaz\ dintr-o dat\ brazii care se rostogolesc pe coasta mun]ilor. * Dup\ un num\r de ani. aure[te v`rful copacilor. oamenii merg cot la cot f\r\ s\ se amestece [i se retrag la hotel. legate cu sfori. Curg `n jurul meu. Ciuma. brazii cresc [i armata barbar\ pare s\ avanseze [i s\ se adune `ntr-un tumult de pene prevestind invazia. opt ore de munc\ – nimic de m`ncare acas\ –. ~n zilele de 10. prim\vara lui 1943. dar nu mai pu]in frumoase. Idem `n ora[ele industriale – acel b\tr`n muncitor z\rit la fereastr\. La gar\. pe care cu greu le voi putea uita: b\tr`ne cupluri de ]\rani. pe fondul abia decolorat al cerului. [i care profit\ de ultima lumin\ a zilei ca s\ citeasc\. Apoi soarele. ~n trenuri se vorbe[te de secet\. toat\ lumea fumeaz\. M\n\stirea din Parma. echivalen]a profund\ a punctelor de vedere individuale `n fa]a aceluia[i absurd. ci faptul c\ a `ntreprins-o. adunate `n g\ri minuscule. Imposibil s\ scapi. reparate cu cartoane. Ciuma demonstreaz\ c\ absurdul nu `nva]\ nimic. `mbr\cate `n haine lustruite [i c`rpite. E mai pu]in spectaculoas\ aici dec`t `n Algeria.

* {tiin]a explic\ ceea ce func]ioneaz\ [i nu ceea ce este. 1939. C`nd natura e banal\. pare dispersat\. – Galoufa. ~ntre cerul `ntunecat de septembrie [i solul umed. Fapt e c\. Impermeabilul prea mare – siesta. (Cortina) * Toate marile virtu]i au o fa]\ absurd\. Gallimard. ~nt`ia c\tre Corintieni. Intr\ slujnica taciturn\. 27: „E[ti legat de femeie? Nu c\uta dezlegare. ~ntre timp ploaia `neac\ peisajul murdar al unei v\i industriale – parfumul acru al acestei mizerii – groaznica disperare a acestor vie]i. * Panelier. dumneata. v`ntul printre frunze. `n dep\rtare c`te un cronc\nit de cioar\. Scen\ cu femeia: – ~n numele cui vorbi]i? – ~n numele dragostei mele. ~nseamn\ „libertate“. – Ce e asta? Sora iese. `n v`ntul rece al toamnei. dar i se suprim\ gr\simile. 2 Epistolele Sf`ntului Apostol Pavel. m\car dumneata ajut\-m\! – Nu. un coco[ care se `nc\p\]`neaz\ s\ c`nte `n spatele colinelor. * Budejovice. Saint-Étienne. [i nu una singur\? * Roman. Vioara fratelui [i orele de muzic\. Exemplu: de ce specii diverse de flori. actul III. ca aici. * Nostalgia vie]ii celorlal]i. Iat\ de ce a atras at`tea spirite.“ {i ea. Iar ceilal]i ]in discursuri. „El o a[tepta diminea]a la marginea unui c`mp sub ni[te aluni `nal]i. versiune revizuit\. Sora revine dup\ sinuciderea mamei.“ * ~mperecherea cu animalele suprim\ con[tientizarea celuilalt. Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. ~n timp ce a noastr\. Jeanne adun\ to]i nasturii. viespilor. fiu al lui Petru.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 172 172 ALBERT CAMUS CARNETE 173 trei sferturi de litru de lapte. p\rinte?“ Avakkum: „P`n\ la moarte. avea impresia c\ [i iarna o a[teapt\ cu el pe Marthe. redactat\ [i comentat\ de Bartolomeu Valeriu Anania (n.). v\zut\ din afar\. * Roman. VII.“ Avakkum1 * ~nt`ia c\tre Corintieni. Joseph [i Max). apoi greutatea apei le ]intuie[te brusc la p\m`nt. Prima ploaie de septembrie. scena III. ~ntoarcerea acas\ `n seara de Cr\ciun [i cadavrul din fa]a restaurantului. Femeia url\ [i pl`nge. se observ\ mai bine schimbarea anotimpurilor. Noul Testament. actul III1. * [i nevasta sa printre ghe]urile Siberiei. cu sirenele care cheam\ la lucru `n mijlocul unei `ngr\m\deli de turnuri. red. `n cea]\. atras\ de pl`nsete: – Ah. un v`nt u[or amestec\ frunzele galbene cu aversa. ~nc\ mai alerg\m dup\ iluzia unit\]ii. S\ nu pun „Ciuma“ `n titlu. pe jos. chiar [i pe Balzac.“2 1 Mémoires d’Avakkum. Bucure[ti. Berea Vinga – duminicile la m\tu[a. B`z`it f\r\ c\ldur\ al 1 Note pentru Ne`n]elegerea. 1993. ea formeaz\ un tot. traducere din rus\ de Pierre Pascal. C\r]ile – biblioteca municipal\. Jocurile din pivni]\ (Jeanne. s\ mergem mai departe. Ele plutesc un moment. Unde a]i mai pomenit s\ hr\ne[ti un b\rbat cu lapte?“ Se `nt`mpl\ s\ i se fure din rufele clien]ilor [i-atunci trebuie s\ le pl\teasc\. oft`nd: „Bine. diminea]a. . l\tr\turi r\gu[ite. v\zut\ din\untru. Ci mai degrab\ „Prizonierii“. de cl\diri [i de co[uri groase `ndrept`ndu-[i spre cerul `ntunecat v`rfurile lor purt`nd depozitul de zgur\ asemenea unei monstruoase ofrande. Te-ai dezlegat de femeie? Nu c\uta femeie. „a[a te `mbog\]e[ti“.carnete_Camus. fiic\ a lui Marcu. Preoteasa: „Mai avem mult de suferit. * Copil\rie s\rac\.

cel pu]in. C\ci. exist\ prea multe lucruri `n via]a de toate zilele care nu au nici o leg\tur\ cu sexualitatea. A[a c\. * Sentiment opus fa]\ de cel al lui Proust: `n fa]a fiec\rui ora[. fiec\rei fiin]e. Ce vede ea de sus s`nt herghelii de cai s\lbatici `n galop“. * Zhuangzi (al treilea dintre marii taoi[ti – a doua jum\tate a secolului al IV-lea `. chiar [i pentru cei mai pu]in spiritualiza]i dintre noi.carnete_Camus. „La piciorul patului. red. * Dup\ Proust. Noul Testament. relu`ndu-[i drumul la `nt`mplare. nu este adev\rat c\ natura imit\ arta. sosirile solitare `n ora[ele necunoscute – senza]ia aceea de sufocare. adic\ depersonalizat. Astfel c\. f\r\ s\ beau [i f\r\ s\ m\n`nc. Dar dup\ opt zile i s-au lipit pleoapele. 26: „Vai vou\. ci [i f\r\ s\ m\ `ntind. ochii i-au putrezit. via]a se acoper\ cu . f\r\ s\ pl`ng\.“ Gu2. fiec\rui trandafir [i fiec\rei fl\c\ri. c`nd to]i oamenii v\ vor vorbi de bine. c\ p\rin]ii lor a[a le f\ceau prorocilor mincino[i“. 2) prin efortul pe care-l pretinde unui bolnav. `n c\utarea b\[tina[ilor care puteau fi antropofagi. s\ tr\ie[ti din puterea acelor camere de hotel necunoscute. care totu[i se sim]ea mai bine dup\ dou\ zile. * P`n\ la era cre[tin\. tremur`nd de febr\ `n hainele muiate de apa m\rii. c\ci totul se ordoneaz\ `n raport cu ea [i ne instal\m. mama avea triste]ea f\r\ g`nduri a unui frunzi[ pe care-l biciuie ploaia [i-l r\scole[te v`ntul.1 Ca apostol. ed. s\ pleci `n c\utarea timpului care n-a venit `nc\. Exemplul lor m\ `nt\rea.) are punctul de vedere al lui Lucre]iu: „Pas\rea cea mare se `nal]\ pe v`nt p`n\ la o `n\l]ime de 90 000 de stadii.“ (Sodoma [i Gomora) * Nu se culc\ cu o t`rf\ care-l aga]\ [i pe care o dore[te fiindc\ n-are dec`t o bancnot\ de o mie de franci asupra sa [i nu `ndr\zne[te s\-i cear\ restul. [i din c`nd `n c`nd. dar din c`nd `n c`nd sc\ldat\ `n lacrimi. ~n c\utarea timpului pierdut este o oper\ eroic\ [i viril\: 1) prin constan]a voin]ei creatoare. `ntr-un mod unic. Ci marele artist este cel care ne `nva]\ s\ vedem `n natur\ ceea ce opera sa. prin imaginile sexualit\]ii – [i atunci s`ntem `n[ela]i. 2 Gu pentru Guermantes. a [tiut s\ izoleze din ea.Hr. „C`nd crizele m\ obligaser\ s\ stau mai multe zile [i mai multe nop]i la r`nd nu numai f\r\ s\ dorm. S\ colec]ionezi sosirile nocturne `n ora[ele str\ine. (n. * ~n tramvai: „S-a n\scut normal. fiec\rui nou apartament.“ Gu. bine`n]eles. E suficient ca a doua zi s\ reper\m strada principal\. Exemplu: Noaptea. una dintre aceste imagini sau s-a apropiat de una dintre aceste amintiri.). „F\pturile care au jucat un rol important `n via]a noastr\ doar rar ies din ea dintr-o dat\ [i `n mod definitiv. via]a noastr\ nu depinde niciodat\ numai de sexualite sau. dup\ ce a incarnat cu greu. `n clipa c`nd epuizarea [i suferin]a deveneau at`t de mari. VI. Buddha nu este reprezentat fiindc\ e nirvanat. dar 1 Sf`nta Evanghelie dup\ Luca. `mi red\dea speran]a [i m\ ru[inam c\ am putut avea un moment de descurajare. m\ g`ndeam la un c\l\tor oarecare aruncat pe un ]\rm. `nc`t credeam c\ nu am s\ mai scap niciodat\. cit. Toate femeile devin astfel personajele feminine pictate de Renoir. otr\vit de ierburi veninoase.“ * Ca atunci c`nd s`ntem atra[i de anumite ora[e (mai totdeauna cele unde am mai locuit) sau de anumite vie]i. s\ te minunezi de noutatea lor g`ndindu-te cum o s\ le transforme obiceiul – s\ cau]i `n viitor „familiaritatea“ pe care ]i-o vor da. convulsionat\ de suflul acelei agonii. Iuda f\cea minuni (Sf`ntul Ioan Gur\ de Aur).qxd 12/12/02 4:31 PM Page 174 174 ALBERT CAMUS CARNETE 175 Luca. de dep\[ire pe care ]i-o creeaz\ un organism de o mie de ori mai complex.

. Cartea I). Dar universul acesta nu tinde spre nimic [i nu vine de la nimic pentru c\ este deja des\v`r[it [i a fost des\v`r[it dintotdeauna. „Oamenii prefer\ ordinea `n locul neor`nduielii ca [i cum ordinea ar corespunde unui lucru real din natur\“ („Apendice“. nu pot s\ te las s\ mori. Slujnica taciturn\ este un b\tr`n servitor. Splendid\. care nu e cel bun. B\tr`nul: M-a]i chemat? Femeia: Da… Nu… Nu mai [tiu. ~ntinde-mi m`na. Cuv`ntul este prost ales. acest univers nu au mobilitate [i motivele se armonizeaz\. Bun\voin]\ ar fi mai potrivit. fa]\ de ierarhia moral\ – o anume echivalen]\ a virtu]ilor [i a relelor `n lumina divin\. Teorema XIV [i marea Scolie din teorema XV care pare s\ nege crea]ia. ne revine s\ deslu[im consecin]ele [i motivele (de aici forma geometric\). Nu are tragedie pentru c\ nu are istorie. Octombrie. `n lucr\rile precedente). Acest Dumnezeu. Totul e dat o dat\ pentru totdeauna. ce-i drept. Ea: „Oh! E groaznic s\ mori [tiind c\ vei fi uitat\“. se spune. * S\ rezum clar inten]iile mele din Ciuma. ~n iarba `nc\ verde. Dar ajut\-m\. S\ v\d tot timpul [i s\ exprim `n acela[i timp ambele aspecte. * Budejovice (sau Dumnezeu nu r\spunde)1. C\ci av`nd puterea s\ creeze toat\ gama de la perfect la imperfect. ai mil\ de mine. o bar\ de lumin\ ale c\rei zumzete de albine parveneau p`n\ la mine. cartea I. ai mil\ de cei care se iubesc [i s`nt desp\r]i]i. Este c`t se poate de inuman. Acest lucru nu e sup\r\tor dec`t din punctul nostru de vedere. veninoas\ [i solitar\ ca o ciuperc\ otr\vitoare. Femeia `n ultima scen\: „Doamne. Este o lume care cere curaj. ci c\ nu a creat-o. cealalt\ put`nd servi la reintroducerea contingen]ei. Doamne. ~n fa]a trupului `n agonie al femeii pe care o iube[te: „Nu pot. Fie-]i mil\ [i consimte s\ m\ aju]i. pe nicovala verde a c`mpiilor. Vezi Etica. Ascult\-m\. frunzele deja galbene. * Cum se face c\ fiind legat\ de at`tea suferin]e. (Cortina) De c\utat detalii pentru a accentua simbolismul.carnete_Camus. dac\ ne convine. B\tr`nul: Nu. Nou\. Fiindc\ [tiu c\ am s\ te uit. {i atunci trebuie s\ dorim alte ora[e. Doamne. * 1 Note pentru Ne`n]elegerea.] Nietzsche spune c\ forma matematic\ nu se justific\ la Spinoza dec`t ca un mijloc de expresie estetic\. ajut\-m\. Ar putea da dreptate celor care vorbesc de panteismul lui Spinoza? E aici totu[i un postulat (cuv`nt pe care Spinoza `l evit\ `n toat\ Etica): vidul nu exist\ (demonstrat. etc. [Dar [i o lume f\r\ art\ – pentru c\ e f\r\ hazard (apendicele la Cartea I neag\ c\ ar exista ur`tul sau frumosul). Se poate opune teorema XVII teoremei XXIV: una demonstr`nd necesitatea. * Se poate observa la Spinoza cultul a ceea ce este [i nu a ceea ce vrea sau trebuie s\ fie – ura fa]\ de valorile `n alb [i negru. `ntoarce-te spre mine. fiindc\ am nevoie s\ fiu ajutat\. * Critici despre Str\inul: Impasibilitate. Teorema XI d\ patru demonstra]ii ale existen]ei lui Dumnezeu. Ceea ce ar fi de neconceput pentru el nu e c\ Dumnezeu a creat imperfec]iunea `n acela[i timp cu perfec]iunea. fa]a sa r\m`ne totu[i pentru mine chipul fericirii? * Roman. Un v`nt scurt [i activ f\urea cu un soare sonor. Frumuse]e ro[ie. nu putea s\ n-o fac\. singura unde s`nt `n stare s\ te str`ng `n bra]e“ etc.“ Intr\ b\tr`nul. Am s\ pierd totul astfel [i vreau s\ te re]in `n aceast\ parte a lumii.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 176 176 ALBERT CAMUS CARNETE 177 lungi spa]ii de timp vid ca ni[te piei moarte.

de ce o supor]i?“ ~ndoielile s`nt tot ce avem noi mai intim. `n toate acele zile. S\ nu vorbe[ti niciodat\ despre `ndoielile tale – oricare ar fi ele. * Curios. * 23 octombrie. dup\ toate zilele acelea c`nd numai voin]a comanda. doream.carnete_Camus. a lui „a[a este“ – necesitatea e infinit\ – contribu]ia originalit\]ii [i a hazardului e nul\. Alternativa istoricilor: scepticismul sau teoria politic\ ce nu depinde de schimbarea oamenilor (?) * Acest efort uria[ este. O astfel de iubire nu se poate sus]ine dec`t prin e[ecul final care este moartea. ~n p\durea de toamn\. Ambiguitatea aceasta exist\ [i `n Str\inul. `[i utilizeaz\ toate for]ele ca s\ preconizeze cutare politic\. Istorici inteligen]i. m\ cople[ea un sim]\m`nt de p\r\sire [i m\ aruncam cu u[urare `n ad`ncul disper\rii care. Teorema XXXIII restr`nge mai mult aceast\ lume at`t de bine legat\. v`ntul care suspin\ `n jurul casei. `n fine. Ce dorin]\. regretam. Totul este monoton. ~n ea totul adoarme.“ * Via]a sexual\ i-a fost dat\ omului ca s\-l deturneze poate de la calea sa adev\rat\. unde mai po]i g\si o toamn\ at`t de conven]ional\? Acum ]\ranii umbl\ pu]in apleca]i – contra v`ntului [i a ploii. care voia s\ ignore sentimentul [i lumea. Personajul principal este diavolul. * Un scriitor nu trebuie s\ vorbeasc\ despre `ndoieli `n fa]a propriei sale crea]ii. destul de repede. * Octombrie Marile p\duri `nro[ite sub ploaie. * „C`teodat\. ~n teorema XXXI.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 178 178 ALBERT CAMUS CARNETE 179 Teorema XXV fundamenteaz\ raportul dintre distan]\ [i moduri. castitatea stinge specia [i poate acesta este adev\rul. ce tenta]ie s\ nu mai fie nimic de construit [i s\ abandonez acea oper\ [i acea fa]\ at`t de dificil\ pe care trebuia s\ o modelez. . c\reia i se datoreaz\. Este lumea faptului dat o dat\ pentru totdeauna. ceea ce e zborul sacadat al l\custei fa]\ de cel al r`ndunicii. E opiul lui. c`t\ vreme politica `n `ntregimea ei se face prin schimbarea oamenilor. m\ `nso]ise. lucrurile `[i reiau via]a. realist\ de exemplu. Chiar ei semnaleaz\ totu[i c\ aceast\ stare de fapt nu a putut dura niciodat\ pentru c\. marea pe care am iubit-o at`ta [i buzele acestea `ntinse. `n care se edifica or\ dup\ or\ acea munc\ ce nu admitea nici distrac]ie. `n opinia lor. paji[tile acoperite de frunze galbene. eram `n sf`r[it om… …cerul pustiu al verii. focurile (conurile de brad transformate `n j\ratic sclipeau ro[ietice ca diamantele infernului). cele mai importante epoci ale ]\rii respective. Este exact acela[i. Cu toate acestea ei insist\ s\ apere o politic\ ce nu rezist\ la schimbarea oamenilor. Ca [i Dumnezeu prin natura sa proprie. Ar fi prea u[or s\ i se r\spund\: „Cine te for]eaz\ s\ creezi? Dac\ e vorba de o angoas\ at`t de continu\. * La r\scruce de v`nturi este unul dintre cele mai mari romane de dragoste pentru c\ se sf`r[e[te prin e[ec [i revolt\ – vreau s\ spun prin moartea f\r\ speran]\. nici sl\biciune. un alt b\rbat de stat sau un alt regim au venit s\ strice tot. Iubeam. mirosul ciupercilor care se usuc\. ~nceput Ciuma are un sens social [i un sens metafizic. Adev\rul e c\ ei nu g`ndesc sau nu scriu dec`t pentru epoca lor. ~n afara ei. voin]a este constr`ngere. S-ar crede c\ pentru Spinoza natura lui Dumnezeu e mai puternic\ dec`t el – dar `n teorema XXXIII declar\ (`mpotriva adep]ilor Binelui Suveran) c\ este absurd ca Dumnezeu s\ fie supus destinului. pentru un geniu. ~n acela[i timp. fagii formeaz\ pete de un galben auriu sau se izoleaz\ la marginea p\durilor ca ni[te cuiburi mari [iroind de o miere blond\. retras`nd istoria unei ]\ri. Nu se poate continua dec`t `n infern.

“ * Sexualitatea nu duce la nimic. Tinere]ea fuge de mine: asta `nseamn\ s\ fii bolnav. `n arhivele lui Camus. v`lcelele [i colinele dispar `n fum. vocile `nv\lm\[ite 1 Cf. dar o simt. Dar cur`nd dup\ aceea devine o `nfr`ngere – [i singura victorie pe care o ob]inem. Acolo. Exist\ [i o parte de noroc la r\d\cina geniului. C`nd `l privim ceva mai `ndelung. fagii acoperindu-se de bronz. La `nceput reu[e[te din `nt`mplare. * De reflectat la comentariul despre Don Juan de Molière1. * Spune `ntotdeauna: „Asta `n ]ara mea s-ar numi…“1 [i adaug\ o formul\ banal\ care nu apar]ine nici unei ]\ri. nu voi putea niciodat\ s-o definesc. dar e neproductiv\. 2 Debarcarea alia]ilor `n Africa de Nord `l desparte pe Camus de ]ara sa [i de ai s\i. peisajul acesta `nflore[te cu frunze – cire[ii devenind ro[ii. ar]arii galbeni. Un ]inut str\vechi urc\ p`n\ la noi `ntr-o singur\ diminea]\. travers`nd milenii… Pintenul acela acoperit de copaci [i ferigi p\trunde ca o pror\ la confluen]a celor dou\ r`uri. Ca ni[te [obolani!2 * Diminea]a totul e acoperit de promoroac\. Exist\ un timp c`nd sexualitatea e o victorie – c`nd o degajezi de imperativele morale. sau o ilumina]ie feeric\). toate fericirile care se ivesc din cauza unei exigen]e mai profunde. La ora zece. ticurile verbale ale lui Grand: Ciuma. de ast\ dat\ asupra ei. sau o fat\ model.carnete_Camus. * Noiembrie ’42 Toamna. c\derea promoroacei pe sol ca un zgomot de insecte albe aruncate unele peste altele. a[teapt\. este: castitatea. Descotorosit de promoroac\ datorit\ primelor raze de soare. sper\. Dar numai castitatea este legat\ de un progres personal. observ\m c\ peisajul acesta. Dar pe urm\ talentul trebuie s\ `nlocuiasc\ `nt`mplarea. ~n jur.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 180 180 ALBERT CAMUS CARNETE 181 * Se spune: se sinchise[te ca de o musc\ – [i asta nu ne mai spune nimic. Po]i s-o practici c`nd nu dore[ti s\ produci. se angajeaz\ `n leg\turi nesatisf\c\toare. pierz`ndu-[i toate culorile. * Primul lucru pe care trebuie s\-l `nve]e un scriitor este arta de a transpune ceea ce simte `n ceea ce vrea s\ simt\ al]ii. frunze `nt`rziate desprinz`ndu-se ne`ntrerupt sub povara ghe]ii [i abia tres\lt`nd pe jos ca ni[te oseminte imponderabile. ci lucrurile [i fiin]ele renun]\ la mine. Exemplu: Asta `n ]ara mea s-ar numi o vreme de vis (sau o carier\ str\lucit\. 1 N-am g\sit nimic. . „N-a[ [ti s-o definesc foarte bine. cerul str\luce[te `n spatele ghirlandelor [i banderolelor unei chermese imaculate. (Geniul e cel care face locul comun. ~[i rateaz\ c\snicia. Dar ajunge s\ privim cum mor mu[tele `ncleiate pe h`rtia lor – aceea f\cut\ special pentru ele – [i `n]elegem atunci c\ inventatorul formulei a contemplat `ndelung aceast\ agonie groaznic\ [i ne`nsemnat\ – acest\ moarte lent\ care va l\sa `n urma ei doar un u[or miros de putrefac]ie. tot c`mpul se umple de muzica cristalin\ a unui dezghe] aerian: mici p`r`ituri ca ni[te suspine ale copacului. „Nu.“ {i a[a p`n\ la sf`r[itul vie]ii. Nu eu renun] la fiin]e [i la lucruri (nu a[ putea). a `mb\tr`nit brusc.) * Idee: refuz\ tot ce i se ofer\. * Renun]area la tinere]e. cel pu]in. r\m`ne singurul lucru viu `n mijlocul peisajului alb ca ve[nicia. * 11 noiembrie. Nu este imoral\. Peste platou se a[tern miile de fl\c\ri ale unei noi prim\veri. care s\ corespund\ unui proiect de comentariu. `n momentul c`nd soarele `ncepe s\ `nc\lzeasc\.

dar prea mult\ vorb\rie. continuu aceast\ navigare imobil\ `n ]ara indiferen]ei. deasupra mea. Dar stadiul religios transfigureaz\ tot. Este un adev\r str\lucitor. Deznod\mintele sale – sau lipsa de deznod\minte – sugereaz\ explica]ii. . Nu mai pu]in indiferent\ dec`t toat\ natura [i pacea asta alb\ pe care iarna o aduce `n inimile prea c\lduroase – ca s\-mi `mpace inima mistuit\ de o iubire amar\. Pentru Kierkegaard. Poate fi restituit\ doar mi[carea. Dar ar gre[i cel care ar vrea s\ interpreteze fiecare am\nunt la Kafka. toate miresmele fiindc\ frigul le acoper\. pl\m`nule! Umfl\-te de aerul acesta pal [i `nghe]at care ]i-e hrana. pentru istorie sau pentru familie. * Sexualitatea ne`nfr`nat\ duce la o filosofie a nesemnifica]iei lumii. Un simbol este `ntotdeauna `n general. Nu poate fi tradus cuv`nt cu cuv`nt. care introduce o coeren]\ acolo unde ea nu exist\. [i reluat `n apendice `n Mitul lui Sisif. a[ putea face dintr-o duminic\ s\rac\ o oper\ de umanitate. `n 1943. p`n\ la urm\ n-a[ fi scris-o. ~n ambele cazuri. articol ap\rut `n L’Arbalète. Este saltul `n stare pur\. A[ezat `n v`rful prorei. primul miros al ierburilor 1 Cf. cel mai mic sunet de vreme ce z\pada `l `n\bu[\. F\r\ s\ scad\ cu un ton. arta nu ar exista – iar dac\ lumea mi s-ar p\rea c\ are un sens nu a[ mai scrie. Castitatea d\ dimpotriv\ un sens (lumii). ~n rest. ~n sf`r[it.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 182 182 ALBERT CAMUS CARNETE 183 ale celor dou\ [uvoaie se aliaz\ `mpotriva t\cerii nem\rginite care-l `nconjoar\. Ciuma. Uneori exist\ o dubl\ sau o tripl\ posibilitate de interpretare. {i din loc `n loc este nevoie de trecerea a trei ciori fumurii ca s\ se iveasc\ din nou pe cer semnele vie]ii. Dar `ncetul cu `ncetul c`ntecul apelor se `ncorporeaz\ el `nsu[i `n peisaj. Apologie a generalului. care nu reies `ns\ clar [i care cer ca povestea s\ fie recitit\ dintr-un unghi nou ca s\ apar\ fondate. * ~n ]inutul acesta unde iarna a suprimat orice culoare de vreme ce aici totul e alb. Prin con[tiin]\? Dar spiritul este cel care-[i face o imagine despre via]\ ca destin. Dac\ exist\ un salt la Kierkegaard. care se reg\se[te din plin la orice creator. El critic\ misticismul pentru c\ se desparte de lume – tocmai pentru c\ nu este `n ceea ce este general. Rolul eticii [i al esteticii `n formarea personalit\]ii. Aceasta `n stadiul etic. * Kierkegaard. Taci. iar artistul d\ o traducere a sa `n mare. devine totu[i t\cere. e vorba de o iluzie. el este deci de ordinul inteligen]ei. Privesc cum se `ntinde pe cer acea izbucnire de lumin\ care neag\ presim]irile mor]ii. Concluzia? Nu exist\ destin? * Supralicitarea motivului Euridicei1 `n literatura anilor ’40. morala estetic\ are drept scop originalitatea – [i `n realitate trebuie s\ ajungi la general. Vederi definitive. c\ruia totul `i vorbe[te acum de trecut. f\r\ temei. ~n unele cazuri trebuie s\ fii personal. Valoarea estetic\ a c\sniciei. * N-ar fi trebuit s\ scriu: dac\ lumea ar fi clar\. Taci. un semn de viitor. de unde nevoia de dou\ sau trei lecturi. Asta pentru c\ niciodat\ n-au fost desp\r]i]i at`]ia aman]i. S\ nu mai fiu silit s\-]i ascult lenta putrezire – [i s\ m\ `ntorc `n fine spre… * Saint-Étienne {tiu ce `nseamn\ duminica pentru un om s\rac care munce[te.carnete_Camus. * ~n ce moment se schimb\ via]a `n destin? La moarte? Dar acesta este un destin pentru ceilal]i. din modestie. Kierkegaard nu este mistic. mult mai solid [i mai emo]ionant. * Toat\ arta lui Kafka2 const\ `n a-l obliga pe cititor s\ reciteasc\. {tiu mai ales ce `nseamn\ duminica sear\ [i dac\ a[ putea da un sens [i `nf\]i[a ceea ce [tiu. trebuie s\ avem `ncredere `n hazard. De ad\ugat c\ formula m-ar fi constr`ns s\ reflectez mai bine [i. 2 Cf.

cu s`nge? Ave]i insomnii din cauza acestei idei? Sim]i]i c\ v\ pune]i via]a `n joc pentru ea? C`]i g`nditori nu s-ar da `napoi! * Pentru publica]ia teatrului: Caligula: tragedie – Exilatul (sau Budejovice): comedie. Dac\ ai putea `mbr\]i[a totul. orice ai face. * Femeia. Dar de ce? ~n realitate nu te po]i bucura tot timpul pentru c\ nu te po]i bucura de toate. `n afara amorului. urletele c`inilor se r\sfr`ng pe spa]ii de zece ori mai mari dec`t cele din Europa. iluzia c\ al]ii pot „`mp\rt\[i“ suferin]a lui. p`n\ la urm\ survine oboseala. `i mai r\m`ne doar pu]in de `nv\]at. declar\ `ntr-o nou\ carte: „P`n\ acum am mers `ntr-o direc]ie gre[it\. este plictisitoare. corec]ia. * S\ ne `nchipuim un g`nditor care. care r\m`n de precizat. S`nt un limbaj pe care ast\zi eu s`nt singurul care-l aud `n amintire. ele se `mpodobesc cu o nostalgie necunoscut\ `n aceste ]\ri mici. Trebuie s\ tr\ie[ti cu una [i s\ taci. Cred acum c\ nu aveam dreptate“. * Dezvoltarea absurdului: 1) dac\ grija fundamental\ este nevoia de unitate. . dup\ ce a publicat c`teva lucr\ri.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 184 184 ALBERT CAMUS CARNETE 185 de prim\var\ trebuie s\ fie precum chemarea vesel\. * Zeii au `nzestrat omul cu mari [i str\lucite virtu]i care-l fac capabil s\ cucereasc\ orice. * A tr\i cu pasiunile tale `nseamn\ a tr\i cu suferin]ele tale. dar ea este de origine diabolic\. `n fapt. …S\ te bucuri tot timpul este imposibil. `n realitate. – Perfect. scena III: „far from this instant there is nothing serious in mortality“. ~i revine omului s\-[i creeze o unitate. trompeta str\lucitoare a senza]iei. – ceea ce reprezint\ contraponderea. Astfel s`nt restituite o moral\ [i o ascez\. signifying nothing“. nu le vei avea niciodat\. actul II. * Boala este o m\n\stire care are regula sa. c`t\ resim]i estim`ndu-le pe cele pe care le-ai avut deja. 2) dac\ lumea (sau Dumnezeu) nu o pot satisface. C`nd un om a `nv\]at – [i nu pe h`rtie – s\ r\m`n\ singur `n intimitatea suferin]ei sale. * Echivalen]a `n Macbeth: „Fair is foul and foul is fair“. Ea nu [tie. * Pascal: Eroarea vine din excludere. Ce-i mai important se afl\ `n alt\ parte. Iau totul de la `nceput. Acolo. Garnier traduce „The night is long that never finds the day“ prin: „Nu exist\ noapte oric`t de lung\ care s\ nu ajung\ la zi“ (?) Da1 – „it is a tale told by an idiot. t\cerile [i inspira]iile sale. fie `n interiorul lumii. {i totu[i abia atunci ar face dovada c\ este demn de a g`ndi.“ {i `n alt\ parte. * 1 Cuv`nt greu de citit `n manuscris: ezit\m `ntre M [i oui. s\-[i dep\[easc\ dorin]a de a fugi. ar mai exista oare oboseala? * ~ntrebare: V\ plac ideile – cu pasiune. fie `ndep\rt`ndu-se de lume. Resim]i tot at`ta oboseal\ socotind num\rul de bucurii pe care. * ~n nop]ile din Algeria. „And nothing is but what is not. asceza sa. full of sound and fury.carnete_Camus. nimeni nu l-ar mai lua `n serios. Sau s\ te culci cu toate [i s\ faci. Dar l-au `nzestrat totodat\ cu o virtute mai amar\ care `l face s\ dispre]uiasc\ tot ce poate fi cucerit dup\ ce a `nf\ptuit ceva. echilibrul [i plata.

qxd 12/12/02 4:31 PM Page 186 186 ALBERT CAMUS CARNETE 187 15 decembrie S\ accept `ncercarea..F. Fiindc\ `nsu[i b\rbatul (prin]ul de Clèves) care spune acestea va muri de disperare. * Dac\ e adev\rat c\ crima istove[te orice facultate de a tr\i a unui om (vezi mai sus)… Prin asta crima lui Cain ([i nu cea a lui Adam care.“ (Toate personajele Doamnei de La Fayette care mor. Pléiade. Idem: tema relativului – dar relativul cu pasiune. ceea ce iube[ti? * Eseu despre Nostalgia „`nceputurilor“. ce poate promite? * …C`nd totul a fost acoperit de z\pad\ mi-am dat seama c\ u[ile [i ferestrele s`nt albastre. dar frica `l cuprinsese at`t de tare. (Ceea ce. Cain a golit dintr-o dat\ pentru noi toate posibilit\]ile de via]\ efectiv\. pare un p\cat u[or) ne-a istovit puterile [i dragostea de via]\. „I-am spus c\ at`ta timp c`t m`hnirea `[i p\strase limitele. Oare de aceea dore[ti `ntotdeauna cu at`ta greutate. trebuia s\ se g`ndeasc\ la altceva. Dar dorin]a `nso]it\ de tandre]e cere timp. Dar se vede bine c\ el este pe p\m`nt. Acault. {i-a pus `n g`nd s\ cucereasc\ Rodosul. De `n]eles de ce sentimentul `i inspir\ o asemenea spaim\. * S\r\cia este o stare a c\rei virtute e generozitatea. Dac\ cel\lalt nu r\spunde. „L’intelligence et l’Echafaud“. serviciul de Quimper etc.) „I s-a acordat gra]ierea c`nd nu mai a[tepta dec`t lovitura mor]ii.) 1 Cf. Dar dac\ el nu este chiar fericirea. cf. s\ g\sesc prin ea unitatea. p. Iar ceea ce se simte la lectur\. `n Confluences. |sta e infernul. spiritul absurd revolt\2. Se diversific\ `n mai multe povestiri. E o pudoare viril\. * Prin]esa de Clè ves1. Pe l`ng\ Adolphe. fire[te. care prefigureaz\ capitolul I din Omul revoltat. dar c\ n-o voi mai pl`nge dac\ se l\sa prad\ disper\rii [i-[i pierdea ra]iunea. noiembrie 1951). „Cavalerul de Guise… a luat hot\r`rea s\ nu se mai g`ndeasc\ niciodat\ c\ ar putea s\ c`[tige iubirea Doamnei de Clèves. Dar pentru a alunga acest g`nd care i se p\ruse at`t de dificil [i at`t de glorios.“ Magnific. ~ncepe complicat [i se `ncheie `n unitate. Este pudoarea marilor noastre secole.carnete_Camus. se spunea: farfuriile ad`nci. este contrariul indiferen]ei. `nc`t `[i pierdu cuno[tin]a [i muri dup\ c`teva zile. ~n m\sura `n care s`ntem parte din natura [i os`nda lui. este o constant\ ne`ncredere fa]\ de dragoste. La el: gresia ars\ din Vosgi. Simplitatea ei real\ const\ `n concep]ia despre iubire: Pentru Doamna de La Fayette iubirea e o primejdie. Exemplu: sf`[iat `ntre lumea care nu `i e suficient\ [i Dumnezeul pe care nu-l are. la `nceput. este o promisiune de fericire. o aprobasem [i o `mp\rt\[isem. Diferen]a esen]ial\ c`nd m\ duceam la unchiul meu1: la noi obiectele nu aveau nume. `n Existen]a (1945). 2 Cf. mor din cauza sentimentului. 1 M. s\ mori `n diversitate. ca de altfel [i citind Prin]esa de Montpensier [i Contesa de Tende. a c\rui grandoare s\-l poat\ preocupa. 1887. spune Nietzsche dup\ Stendhal. vasul care e pe [emineu etc. – Se ivea `n mine dorin]a de a alege. . „~nsemn\ri despre revolt\“. Hommage à Gide (Nouvelle N. Trebuie s\ str\ba]i tot t\r`mul iubirii ca s\ g\se[ti flac\ra dorin]ei. suferim de acel straniu r\gaz [i de acea inadaptare melancolic\ ce urmeaz\ dup\ prea marile efuziuni [i dup\ gesturile istovitoare. este un foileton complex. * Copil\rie s\rac\. Acesta-i postulatul ei.“ Cuv`ntul `i arde gura. * Dorin]a fizic\ brutal\ e u[or de satisf\cut. Dar nu e uscat\. Nu chiar at`t de simpl\. pus\ al\turi. * Frumosul.R.“ „Ceea ce spusese Doamna de Clèves despre portretul lui l-a readus la via]\ f\c`ndu-i cunoscut c\ pe el nu-l ura.

carnete_Camus. dintre care unul. Sora – ~n numele a ce? Femeia – ~n numele iubirii mele. nu ast\-sear\. e mai obscur. – Nimic. Ceea ce o atrage pe Anne la Thomas e moartea pe care o poart\ `n el. un copac singuratic. IV Actul 2. II Idem: vezi mai sus.) Aminadab. (L`ng\ ferm\. Fiica – Ce nume[ti tu salvare? Mama – Iertarea ve[nic\. dac\ soneria func]ioneaz\. * Lumea absurd\ nu admite dec`t o justificare estetic\. Pa[i. Medita]ie despre camerele de hotel. Apare b\tr`nul mut. Asta e adev\rata fericire [i asta a ales [i pentru sine `nsu[i. Sora – Atunci eu s`nt deja salvat\. Dar trunchiul viu nu s-a l\sat `n\bu[it. III – Ah! spuse el `nainte de a muri. lumea asta nu-i deci f\cut\ pentru mine [i casa asta nu-i a mea. Astfel. Nimic. A r\mas lipit de primul [i am`ndou\ `mpreun\ `l reprezint\ destul de bine pe Thomas.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 188 188 ALBERT CAMUS CARNETE 189 alege cu pasiune lumea. Thomas descoper\ `n el moartea care-i prefigureaz\ viitorul. Sora – Lumea e f\cut\ ca s\ mori `n ea. Sun\. bucurie [i durere. iar casele ca s\ dormi `n ele. V Sora – Ruga]i-v\ la Dumnezeu s\ v\ fac\ de piatr\. Iubire. mort de mult. Poate c\ tocmai acest r\gaz ne va salva. apoi pleac\. S\-i acord\m aceast\ pauz\ [i aceast\ oprire. Atunci trebuie s\ recite[ti [i totul se lumineaz\ – dar `n lumina f\r\ str\lucire care scald\ asfodelele din locul mor]ii. * Budejovice (sau Exilatul). B\tr`nul r\m`ne un moment nemi[cat. doar moartea e adev\rata cunoa[tere. O clip\ nemi[cat [i t\cut `n fa]a u[ii. Voiam s\ [tiu dac\ r\spunde cineva. nici nu mai atinge p\m`ntul. * Nietzsche – Tot ceea ce este decisiv se construie[te doar pe un „orice ar fi“. Sora – Ce vrea s\ `nsemne cuv`ntul \sta? (Pasaj) Femeia – Iubirea este bucuria mea trecut\ [i durerea mea de azi. Cheia c\r]ii e dat\ `n capitolul XIV. format din dou\ trunchiuri `mpreunate. este deposedat. Condi]ia posesiunii e ignoran]a. str`ng`ndu-se `n jurul trunchiului mort – [i-a proiectat crengile de jur-`mprejur [i deasupra – nu s-a l\sat dobor`t. `n ciuda aparen]elor. [i mut ca piatra. spuse cel\lalt. * Acum c`nd `i cunoa[te pre]ul. cu lemnul putred. sare cu `nfocare `n relativ. {i-a `ngro[at `mbr\]i[area de scoar]\. Este o form\ nou\ a Mitului lui Orfeu [i Euridice (de notat c\ `n ambele c\r]i impresia . * I Mama – Nu. vorbe[ti un limbaj pe care nu-l `n]eleg. T\cere. Fi]i asem\n\tor Lui ca s\ nu mai cunoa[te]i din lume dec`t apa ce [iroie[te [i soarele ce `nc\lze[te. v\ spun. Dar tot ea face cunoa[terea inutil\: progresul ei e steril. E surd. Pa[i. Chiar [i pe plan fizic: nu posezi cu adev\rat dec`t o necunoscut\. n-am auzit niciodat\ cuvintele astea. Pentru c\ mi-am iertat singur\ viitorul. Iubirea ei e metafizic\. Idem: `mp\r]it `ntre relativ [i absolut. * Romanele metafizice ale lui Maurice Blanchot Thomas obscurul. Fiindc\ `n acel moment ea [tie [i nou\ ne place s\ nu [tim. De aceea se deta[eaz\ de el `n momentul mor]ii. Apropia]i-v\ de piatr\ c`t mai ave]i timp (s\ dezvolt). Sora – Categoric. S\-i d\m acest r\gaz.

Dar adev\rul astfel cucerit nu-i prive[te dec`t pe ei. Ceea ce le lipse[te este imagina]ia. o cronic\. 7 [i 9. 29. „Constatau `nc\ o dat\ c\ durerea fizic\ nu venea niciodat\ singur\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 190 190 ALBERT CAMUS CARNETE 191 de oboseal\ pe care personajul pare s-o resimt\ [i pe care `n acela[i timp i-o transmite cititorului este o impresie artistic\). IX. 19. Asta `nseamn\ s\ ating\ str\fundurile ciumei. 25. 24. IV. Personajul Stéphan nu e dezvoltat suficient. s\ intrige [i s\ dezv\luie profunzimile c\r]ii. XXVI. Pentru predic\: „A]i remarcat. `l socote[te prea aspru. ce monoton este Ieremia?“ Personaj suplimentar: un separat. V.“ Moralitatea ciumei: nu a servit la nimic [i nim\nui. s\ ar\t c\ mai `nt`i sufer\ pentru c\ nu s-a al\turat celuilalt [i pentru at`tea lucruri r\mase `n suspensie. Iezechiel. IX. Un capitol despre boal\. 10. primele 3 p\r]i compuse din jurnale – carnete – note – predici – tratate – [i din relat\ri obiective erau menite s\ sugereze. VI. Un capitol despre mizerie. XII. 12. Poate: s\-l refac pe Stéphan `n `ntregime suprim`nd tema iubirii. naturalul. ci `ntotdeauna `nso]it\ de suferin]e morale (familie – iubiri frustrate) care-i d\deau profunzime. S\ urm\resc p`n\ la sf`r[it tema desp\r]irii. personaj care figureaz\ `n prima versiune a Ciumei. 1 Dup\ Ini]ial manuscrisul indic\ „vezi carnet“ – paragraful care urmeaz\ a fost reg\sit `n Carnetul de `nsemn\ri pentru Ciuma. Demersurile sale: vrea s\ ob]in\ un permis de liber\-trecere sub pretext „c\ nu este de aici“. 4. Ieremia. fra]ilor. 12.? Cei care-[i descoper\ un purice. 12. * Versiunea a doua Ciuma pitoreasc\ [i descriptiv\ – mici fragmente documentare [i o diserta]ie despre flageluri. Dar c`te probleme ridic\ asta. XXVIII. Dac\ moare.) [i u[urarea monoton\ prin tablouri ale Ciumei? Categoric trebuie s\ fie o relatare. S\ pun totul `n stil indirect (predici – jurnale etc.“ * Ini]ial1. trebuia s\ traduc\ prin ele [i numai prin ele semnifica]ia general\. Ie[irea. Nimic „for]at“. Eroism civic. Nimeni nu va spune c\ nu-l voi putea `ndura pe al meu. 10. XIV. . Ultima parte. A doua versiune Biblia: Deuteronomul. E un adev\r lipsit de viitor. Iar remediile pe care le imagineaz\ ajung abia la nivelul unui guturai. XXXII. o imagine nu mai pu]in crud\ [i nici mai pu]in adev\rat\ este tocmai aceea c\ omului nu-i este niciodat\ dat s\ moar\ `ntr-adev\r singur. 15. Urmarea `l prevedea ceva mai amplu. 21. Nu g`ndesc la scara flagelurilor. compus\ doar din evenimente. Ei se instaleaz\ `n epopee ca la un picnic. XXI. Stéphan2 – capitolul 2: Blestem\ dragostea care l-a frustrat de tot restul. „Fiecare-[i caut\ pustiul [i de `ndat\ ce l-a aflat.carnete_Camus. * Ciuma. S\ dezvolt critica social\ [i revolta. Fiecare parte trebuia de asemenea s\ str`ng\ ceva mai mult leg\turile dintre personaje – [i trebuia s\ fac\ s\ se simt\ prin fuziunea progresiv\ a jurnalelor `ntr-unul singur [i s-o des\v`r[easc\ `n scenele din partea a patra. S\ introduc atmosfera din Oran. S\ redactez un raport general despre cium\ la O. XXIV. VI. 2 Stéphan. 15. Leviticul. Amos. Doar cei pe care moartea i-a atins `n ei `n[i[i sau `n apropia]ii lor au `nv\]at ceva. Aten]ie: astmul nu justific\ vizitele at`t de numeroase. Observau astfel – contrar opiniei curente – c\ dac\ unul dintre privilegiile atroce ale condi]iei umane este s\ mori singur. un exilat care face tot posibilul ca s\ ias\ din ora[ [i nu poate. Vor pieri (s\ dezvolt). VII.

alearg\ pe o colin\ [i-[i cheam\ so]ia cu strig\te puternice peste zidurile ora[ului. cei care erau `n stare s\ mediteze au fost for]a]i s\ mediteze.“ To]i caut\ pacea. Oric`t\ grandoare ar extrage unii indivizi de pe urma flagelului. (?) De ar\tat de-a lungul `ntregii opere. din aceast\ privin]\. la fel ca toate relele de pe lume [i ca lumea `ns\[i. De suprimat: „la `nceput – `n fapt – `n realitate – `n primele zile – cam `n aceea[i epoc\“ etc. iar ceilal]i s\ tr\iasc\ o via]\ de animal h\ituit. {i `n acest exil. S`nt chema]i medici din exterior. Un capitol despre p\rin]ii izola]i `n lazarete. Separa]ii – partea a doua: „Erau izbi]i de mul]imea nimicurilor care contau mult pentru ei [i care nici nu existau pentru ceilal]i. atins de cium\. „{tiau foarte bine c\ trebuie s\ termine – sau cel pu]in s\ doreasc\ sf`r[itul – [i prin urmare `l doreau. observ`nd suferin]a fra]ilor no[tri. tocmai asta . O tem\ posibil\: lupta dintre medicin\ [i religie: puterile relativului ([i ce relativ!) `mpotriva celor ale absolutului. cel care nu pierde. Din marele elan de la `nceput nu le mai r\m`nea dec`t o deprimare `ntunecat\ care-i f\cea s\ uite `ns\[i cauza acestei constern\ri. nu exista cale de mijloc. dar f\r\ entuziamul de la `nceput – [i numai cu motivele foarte clare pe care le aveau ca s\-l doreasc\. dar nu le mai resim]eau acuitatea. Nu poate judeca nimic. La `nceput: miros de ]igar\. Ciudata cium\? Partea I este o expunere care ar trebui s\ fie foarte rapid\ – chiar [i `n ziare. Este. Sf`r[itul p\r]ii I. de asemenea. Tarrou este omul care poate s\ `n]eleag\ tot – [i care sufer\ din cauza asta. criminal sau la[ cel care ar consimte ciuma. Critic\ social\. Exilatul. Ceea ce mi se pare a caracteriza cel mai bine aceast\ epoc\ e desp\r]irea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 192 192 ALBERT CAMUS CARNETE 193 Evenimentele [i cronicile trebuie s\ dea sensul social al Ciumei. Insuli]e de lumin\ `n ora[ul `ntunecat spre care converge un popor de umbre ca o colonie de parameci c\zu]i prad\ unui heliotropism. Aveau atitudinea triste]ii [i a nefericirii. peste trei sate [i un r`u. S\ subliniez asta. [tim c\ ciuma are binefacerile ei. Concomitent s\lb\ticie [i nevoie de c\ldur\. Relativul e cel care triumf\ sau. care este o entitate abstract\. Care e idealul omului c\zut prad\ ciumei? – O s\ v\ vin\ s\ r`de]i: e cinstea. La sf`r[itul ciumei. cu mijloace de detectiv. De fapt. to]i locuitorii au un aer de emigran]i. cu ciuma. trebuie s\ fie nebun. De ad\ugat detalii despre „epidemie“.carnete_Camus. iar `n fa]a ei singurul cuv`nt de ordine al unui om este revolta. ~nt`lnirea administra]iei. unde crepusculul invadeaz\ sala ca o ap\ cenu[ie. Progresia cazurilor de cium\ trebuie calchiat\ dup\ cea a [obolanilor. Astfel descopereau via]a personal\“. Oamenii spun: nu g\se[ti nimic `n ziar. marmora meselor [i sp\tarele scaunelor lucind slab: este ora p\r\sirii. te oblig\ s\ g`nde[ti. (?) Cottard pe dos: s\ descriu comportamentul s\u [i s\ dezv\lui la sf`r[it c\-i era fric\ s\ nu fie arestat. Dar. care este cea mai concret\ dintre toate for]ele. Pentru exilat: seara `n cafenelele unde se am`na c`t mai mult posibil ora de aprins lumina pentru a economisi electricitatea. Dar toate acestea `n mare. c\ `]i deschide ochii. Separatul evadeaz\ pentru c\ nu poate a[tepta ca ea s\ `mb\tr`neasc\. To]i au fost separa]i de restul lumii. ceea ce e adev\rat despre relele lumii [i despre lumea `ns\[i e adev\rat [i despre cium\. de cei pe care-i iubeau sau de obiceiurile lor. mai exact. c\ Rieux este povestitorul. De l\rgit. „Desigur. peste c`mp. Pentru a le concilia: cinematograful – unde stau `nghesui]i unul `ntr-altul f\r\ s\ se cunoasc\. (?) O prefa]\ a povestitorului cu considera]ii despre obiectivitate [i despre m\rturie. la sf`r[it. nu poate duce dec`t la rezultate comice [i scandaloase. Personajele `i dau sensul mai profund. sc`nteile asfin]itului reflect`ndu-se slab `n geamuri. De l\rgit. Ziarele nu mai au nimic altceva de relatat dec`t pove[ti despre cium\. ~n fond.

c`nd pl\nuiau s\ arate `ntr-o zi sau alta cutare lucru cut\rui prieten care nu mai era acolo.“ Vreau s\ exprim prin intermediul ciumei sufocarea de care am suferit cu to]ii [i atmosfera de amenin]are [i exil `n care am tr\it. s\ pl\tim. * Nu-s f\cut pentru risipire. (n. se sim]iser\ mai slabi [i sf`r[iser\ prin a ceda primei f\g\duieli de tandre]e. Separa]ii Separa]ii `[i dau seama c\. {i dac\ trebuie s\ pl\tim cu moneda suferin]elor [i a renun]\rii. `n toiul nop]ii. desprinz`ndu-se treptat de f\ptura care le inspirase aceste sentimente. `n realitate. XX. umbl\ prin locuri f\r\ ap\ [i caut\ odihn\ [i nu g\se[te“1 (Matei. par ni[te migdali `nflori]i. de t\cere – [i de suferin]\ moral\. Dar `n acel moment s`nt din fericire atoni (sau via]a le d\ motive noi de interes). de[i o avuseser\ – sau mai cur`nd c\ nu erau capabili s\ o tr\iasc\ dec`t odat\ lipsi]i de ea. o dorin]\ de a m\ l\sa `n voia volupt\]ii de a iubi. rana li se deschidea iar. Astfel ciuma le restituia unitatea. 1 Sf`nta Evanghelie dup\ Matei.“ „Iar c`nd duhul necurat a ie[it din om. ed. Iar locuitorii: poate c\ ciuma te elibereaz\ de toate. Totodat\ vreau s\ extind aceast\ interpretare la no]iunea de existen]\ `n general. n-au `ncetat niciodat\. `i pip\iau marginile iritate. ~n ]ara asta ochii se confrunt\ cu o perpetu\ confuzie `ntre prim\var\ [i iarn\. * Pentru c\ cerul e albastru.“ – „~[i d\deau seama uneori c\ r\m\seser\ `n prima faz\. Pentru Algeria. Trebuie s\ moar\ sau s\ tr\deze. ~nc\ mai aveau speran]\. simt o pasiune ne`nfr`nat\.) . c\ ciuma va `nceta. Fiindc\ din suferin]a lor din dragoste nu p\straser\ dec`t gustul [i nevoia de dragoste [i.“ „V\zut\ de la distan]\. dimpotriv\. Idem: momentele `n care se las\ s\ alunece spre cium\ [i nu mai sper\ dec`t `n somnul ei. Noul Testament. * Aici nu se cunoa[te setea [i senza]ia de sec\tuire care pune st\p`nire pe `ntreaga fiin]\ dup\ un drum str\b\tut `n soare [i prin praf. adic\ am motive s-o iubesc [i motive s-o detest. Astfel mul]i nu au fost fideli. versiunea a doua. {i trezi]i brusc.“ – „Dar c`teodat\.carnete_Camus. M-am legat de ]ara asta. * Puritatea inimii la Kierkegaard. Ciuma va da imaginea celor care `n r\zboiul acesta [i-au avut partea lor de reflec]ie. Geniul este deci at`t de lent! „Disperarea e hotarul unde se `nt`lnesc `ntru aceea[i neputin]\ furia unui egoism cuprins de-o la[\ team\ [i temeritatea unui spirit cuprins de-o `nc\p\]`nare orgolioas\. Pentru ca ea s\ fie refugiul care `]i d\ putere `n momentul dorit. ~ntrebare: Se poate iubi o ]ar\ cum ai iubi o femeie? * Ciuma. s\ spere ceva: c\ scrisorile vor veni. Trebuie deci s\ conchidem c\ oamenii ace[tia nu [tiau s\ tr\iasc\ cu unitatea lor. * 15 ianuarie Boala este o cruce. via]a lor le p\rea c\ formeaz\ acum un tot. `n prima faz\. ci doar cele o mie de mici ace arz\toare ale apei gazoase. cit. – C`t\ vorb\rie. Cottard spune: trebuie s\ fie bine la `nchisoare. Atunci aderau la ea cu o for]\ nou\. `[i reg\seau suferin]a proasp\t\ [i o dat\ cu ea chipul r\scolit al dragostei lor. red. Idealul `ns\ ar fi s\-i lu\m for]a [i s\-i refuz\m sl\biciunile. Abia `n faza a doua nu mai sper\. Astfel deveneau infideli din dragoste.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 194 194 ALBERT CAMUS CARNETE 195 era nefericirea. c\ cel absent se va strecura `n ora[. ~nainte. copacii acoperi]i de z\pad\ care-[i `nal]\ crengile albe pe malul r`ului. erau doar prad\ disper\rii. dar poate [i un parapet. A doua faz\ a `nceput c`nd `ntr-adev\r n-au mai putut s\ g`ndeasc\ dec`t `n termenii ciumei. 43) Distinc]ia sa `ntre oamenii de ac]iune [i oamenii f\cu]i pentru suferin]\. Limonada pe care o `nghi]i: nu sim]i deloc cum trece lichidul. foarte aproape de apa `nghe]at\.

Tipul: Heathcliff. Rela]iile cu fiin]ele ne ajut\ `ntotdeauna s\ continu\m pentru c\ ele presupun mereu noi dezvolt\ri. ci din indiferen]\) [i c\ restul p\streaz\ `ntotdeauna posibilitatea de a se interesa de altceva. s\ m\n`nce [i s\ tr\iasc\ `n veci!. un viitor – [i pentru c\ tr\im ca [i cum singura noastr\ sarcin\ ar fi aceea de a avea rela]ii cu fiin]ele. Fiind de la sine `n]eles c\ nu exist\ dec`t un fel de a dura care este acela de a dura ve[nic [i c\ nu exist\ cale de mijloc. iar noi la acel frig imens din care tandre]ea uman\ ne scosese pentru o clip\. Po]i s\-i vezi pe cei mai inteligen]i dintre ei c\ut`nd `n ziare sau `n emisiunile radiofonice mo- tive s\ cread\ `ntr-un sf`r[it rapid al ciumei. Nu exist\ puritate `n afara lui Dumnezeu. Bucure[ti. Se cuvine. a[adar. n-am cunoa[te iubirea“). Dar nu exist\ judecat\ de valoare despre iubirea durabil\ (pe acest p\m`nt) [i cea care nu este durabil\. cunosc`nd binele [i r\ul. 1991. . fiindc\ g\se[te `n ea sub o form\ fulgurant\ imaginea condi]iei sale lipsite de viitor ([i nu cum spun ideali[tii pentru c\ se apropie de o anumit\ form\ a eternului). Voin]a [i spiritul c`[tig\ din asta. versiunea a doua Separa]ii `[i pierd sim]ul critic. ~n felul acesta se revalorizeaz\ fidelitatea. {i acum nu cumva s\-[i `ntind\ m`na [i s\ ia roade din pomul vie]ii. atunci lumea se `ntoarce la noaptea ei. izola]i-v\ [i le ve]i vedea topindu-se `n jurul vostru – c\ majoritatea au `n realitate spatele `ntors (nu din r\utate. Toate astea ilustreaz\ faptul c\ absurditatea `[i are formula `n opozi]ia dintre ceea ce dureaz\ [i ceea ce nu dureaz\. * Eseu despre revolt\.carnete_Camus. c`nd `n]elegem. Vechiul Testament. joc al circumstan]elor `n ceea ce se nume[te o dragoste sau o prietenie. Facem parte din lumea care nu dureaz\. c\sc`nd plictisit. s\ retragem din eternitate iubirea sau cel pu]in s-o retragem de la cei care o travestesc `ntr-o imagine a eternit\]ii. Dar vorbim de unitate [i de bine.. Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. De aceea omul nu se realizeaz\ dec`t `n iubire. Puritatea inimii pentru Kafka este unitatea. V\d de pe acum obiec]ia: `nseamn\ c\ n-a]i iubit niciodat\. Dup\ ce ai extras din angoas\ filosofia: s-o extragi din fericire. 22) „{i a zis Domnul Dumnezeu: «Iat\ Adam s-a f\cut ca unul dintre Noi. Concluzie: s\ ne resemn\m accept`nd impuritatea? S`nt departe de bine [i mi-e sete de unitate. O iubire fidel\ – dac\ nu s\r\ce[te – este pentru om un mod de-a men]ine c`t mai mult cu putin]\ ceea ce-i mai bun `n el. pentru c\ de-abia atunci te salvezi prin speran]a cea adev\rat\“. * Ceea ce lumineaz\ lumea [i o face suportabil\ este sentimentul obi[nuit pe care-l avem despre leg\turile noastre cu ea – [i mai ales despre ceea ce ne une[te cu fiin]ele.. E ceva ireparabil. E cel mai uman dintre sentimente cu tot ceea ce implic\ cuv`ntul ca limitare [i exaltare totodat\. nutrind speran]e de[arte [i resim]ind spaime gratuite la lectura unor considera]ii pe care un ziarist le-a scris cam la nimereal\. Dar `n zilele c`nd devenim con[tien]i c\ nu este singura noastr\ sarcin\. S\ l\s\m asta. {i tot ceea ce nu dureaz\ – [i numai ceea ce nu dureaz\ – ne apar]ine. * 10 februarie Patru luni de via]\ ascetic\ [i solitar\. Dar inima? * Toat\ problema absurdului ar trebui s\ se concentreze `n jurul unei critici a judec\]ii de valoare [i a judec\]ii de fapt. 1 Facerea. `nseamn\ de fapt a regenera cel mai arz\tor [i mai perisabil dintre sentimentele umane (Platon: „Dac\ am fi zei. Dar aceast\ iubire e `n afara eternului.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 196 196 ALBERT CAMUS CARNETE 197 Idem pentru Kafka: „Trebuie s\ love[ti de moarte speran]a p\m`nteasc\.»“1. c`nd ne imagin\m astfel tot ce este `nt`mpl\tor. mai ales. * Ciuma. * Text curios din Genez\ (III. c\ numai voin]a noastr\ leag\ aceste fiin]e de noi – `nceta]i s\ scrie]i sau s\ vorbi]i. Idem: a regenera iubirea `n lumea absurd\.

este necesar ca noi s\-l ap\r\m ast\zi pe Socrate. foarte uman. versiunea a doua Cau]i pacea [i mergi spre fiin]ele care s\ ]i-o dea. ea le smulgea acum inima. chiar dac\ se numesc Socrate [i Empedocle. trebuie s-o m\rturisesc. * Ciuma. `n orice caz. din motive sanitare. nu era suficient s\ fie separa]i de lume. ~n cele din urm\. ~[i creaser\ cu r\bdare `n miezul unei lumi de ne`n]eles un univers al lor. fiindc\ nici Nietzsche [i nici noi `n[ine nu pierdem con[tiin]a celeilalte laturi a problemei [i este vorba doar de o reac]ie de ap\rare. Dar ele nu pot da la `nceput dec`t demen]\ [i confuzie. experien]a lui Nietzsche ad\ugat\ la a noastr\. s-o readuc spre hrana de care am nevoie.carnete_Camus. mai bine zis: orele zboar\ ca fulgerul [i iat\-m\ ajuns `nainte de a-mi fi dat seama. nu este ne`nsemnat\ a priori. * Un spirit c`t de c`t deprins cu gimnastica inteligen]ei [tie. S`mb\ta dup\-amiaz\. * Ciuma. p. {i anumite zile consacrate pe timpuri anumitor ritualuri. S\ fac din tema separ\rii marea tem\ a romanului. * Ceea ce m\ deranjeaz\ `n exerci]iul g`ndirii sau `n disciplina necesar\ operei este imagina]ia. m\ las s\ alunec. `n construc]ii ce mi se par sterile. Aceasta pare s\ introduc\ `n via]a ideilor un anumit oportunism. Astfel `nc`t separarea devine general\. Dup\ ce le orbise spiritul. mi-e at`t de aproape. a lui Callicles la cea a lui Platon restituie tot registrul uman [i ne red\ patriei noastre. * Gustul pietrei e ceea ce m\ atrage poate at`t de mult spre sculptur\. c\ exist\ ceva adev\rat `n orice teorie [i c\ nici una dintre marile experien]e ale umanit\]ii. {i totu[i nu mi-am dat seama de aceast\ particularitate personal\ dec`t la v`rsta de treizeci de ani. Idem: despre responsabilitatea divin\. Nietzsche (Origine de la Philosophie. Idem: un capitol despre teroare: „Oamenii pe care `i ridicau seara…“ ~n capitolul despre lazarete: rudele s`nt deja separate de mort – pe urm\. Bianquis. Omul a avut puterea s\ devin\ egalul lui Dumnezeu. iar Nietzsche ar risca s\ ob]in\ `n acest mod o victorie pe care nu [i-ar dori-o. cam monstruoas\. f\r\ `ndoial\. f\r\ m\sur\. Pascal [i Sade. Dar numai `n aparen]\. dimpotriv\. chiar dac\ `n aparen]\ ele s`nt foarte opuse. cu certitudine. Dar situa]ia impune o alegere. (Dar toate acestea nu pot fi adev\rate dec`t cu vreo duzin\ de nuan]e suplimentare. `n autobuz. La limita inteligen]ei se [tie. c\ orice eroare provine dintr-o excludere.“ Practic: nu exist\ dec`t oameni singuri `n roman. Ea red\ formei omene[ti greutatea [i indiferen]a f\r\ de care nu-i v\d grandoarea. Astfel `ncepe legenda lui Zeus [i a lui Prometeu. „Nu ceruser\ nimic ciumei.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 198 198 ALBERT CAMUS CARNETE 199 {i sabia de foc care gone[te omul din Eden „se rotea `ncolo [i-ncoace ca s\ p\zeasc\ drumul ce duce la pomul vie]ii“. orele se lungesc [i caut s\ nu m\ pierd `n jocuri de imagini. ca [i cea a lui Pascal la cea a lui Darwin. ca [i Pascal. Greu de cunoscut rolul enorm pe care l-a jucat `n via]a mea.) De v\zut. Separa]ii au dificult\]i cu zilele s\pt\m`nii. Trebuie s-o cau]i `n alt\ . mai trebuia ca [i ciuma s\-i separe de modestele lor crea]ii zilnice. De aceea lui Nietzsche i se pare necesar s\ atace cu argumente puternice cre[tinismul [i pe Socrate. versiunea a doua. se separ\ copiii de p\rin]i [i b\rba]ii de femei. Uneori `n tren. * Eseu: un capitol despre „fecunditatea tautologiilor“. fiindc\ epoca noastr\ amenin]\ s\-i `nlocuiasc\ cu valori care reprezint\ nega]ia oric\rei culturi. {i iat\ c\. 208): „Socrate. vine un moment c`nd m\ las `n voia sor]ii. Am o imagina]ie dezordonat\. sau cel pu]in ceea ce reprezint\ el. [i Dumnezeu s-a temut de el [i l-a men]inut `n ascultare. `n care tandre]ea [i obi[nuin]a `[i `mp\r]eau zilele. To]i s`nt exila]i `n singur\tate. `nc`t m\ r\zboiesc mai tot timpul cu el“. Dar tot astfel. Duminica desigur. Ostenit de a `ndrepta `ntruna panta g`ndului.

S`nt cerute [i reintroduse analiza [i rigoarea. * V`ntul acesta straniu care alearg\ `ntotdeauna la marginea p\durilor. Un singur mod de a nu te l\sa „posedat“ de absurd este s\ nu ob]ii avantaje de pe urma lui. Dar `n cele din urm\ consecin]ele `mi repugn\ [i m\ retrag. De v\zut notele din Originea Filosofiei [i din Omul resentimentului1 `n Eseu. versiunea a doua E bine c\ exist\ terase deasupra ciumei. dar numai atunci. 1 Lucrare a lui Max Scheler (cf. dar acesta ar fi atunci un realism nesatisf\c\tor. de exemplu). Astfel lumea aceasta este produsul g`ndirii `n general. Nu o solu]ie a priori. Adev\rul este inacceptabil pentru cel care `l g\se[te. Se prea poate. [tiu c\ acest lucru e adev\rat. spune Rieux. `ns\ cerul e mut. Exemplu: un echilibru just `ntre spirit [i lume. Idem: s\ introduc tema oscila]iei. * S\ ne `nchipuim un g`nditor care spune: „Uite. Este aplicarea unui anume principiu modern de conduit\ `n via]\ [i `n estetic\. armonie. * Eseu despre revolt\. odat\ pus\ prima piatr\ (nu exist\ dec`t una). * Marea problem\ ce trebuie rezolvat\ „practic“: po]i fi fericit [i totodat\ solitar.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 200 200 ALBERT CAMUS CARNETE 201 parte. * Trebuie s\ ne decidem s\ introducem `n elementele g`ndirii o distinc]ie necesar\ `ntre filosofia eviden]ei [i filosofia preferin]ei. 3) revolta metafizic\. adic\ al imagina]iei precise. `n m\sura `n care savureaz\ f\r\ s\ se decid\. Dar lumea aceasta odat\ trasat\ `n linii mari. * . dac\ am `n]eles bine – devine chiar necesar. Idem: contemplarea ca unul dintre scopurile absurde. 2) starea de revolt\.“ Astfel apare g`nditorul absurd [i perpetua sa indispozi]ie. Tarrou (sau Rieux) iart\ ciuma. Din „nimic nu e interesant dec`t…“ reiese: „totul e interesant `n afar\ de…“ – De unde un studiu precis [i riguros – f\r\ concluzii – despre revolt\: 1) mi[carea de revolt\ [i revolta exterioar\. Omul revoltat). plenitudine etc. devine posibil s\ filosofez – sau mai exact. se poate ajunge la o filosofie care le repugn\ spiritului [i inimii. dar care se impune. `n lipsa p\cii. Dar asta nu m\ `mpiedic\ s\ am (sau mai exact s\ cunosc) o filosofie de preferin]\. {i atunci. Astfel filosofia mea de eviden]\ este absurdul. Ea se evoc\ [i se imagineaz\. „P`n\ acolo da. Mai `nt`i. * Eseu despre revolt\: una dintre direc]iile spiritului absurd este s\r\cia [i mizeria. Triumf\ detaliul [i descrierea. deoarece. ele `]i dau somnul. … G`nditorul fericit este cel care-[i urmeaz\ calea – g`nditorul exilat e cel care refuz\ acest lucru – de dragul adev\rului – cu p\rere de r\u. Nu e o analiz\. te po]i `ntoarce spre fiin]e. Nu exist\ dispersie sexual\ f\r\ castitate etc. lumea absurd\ nu se analizeaz\ `n mod riguros. s\-[i fac\ un apartament. Ideal curios al omului: `n chiar s`nul naturii. Altfel spus.carnete_Camus. To]i au dreptate. Mi[carea de revolt\: `ndrept\]irea ei – impresia c\ toate acestea au durat prea mult – c\ cel\lalt `[i dep\[e[te drepturile (tat\l. dar cu hot\r`re… Putem `mpinge oare la maximum aceast\ separare dintre g`nditor [i sistemul s\u? Nu `nseamn\ asta de fapt c\ revenim la un realism indirect: adev\rul exterior omului – [i care constr`nge. dar dup\ aceea nu“ – de continuat analiza. * Ciuma.

care sare `n ochi… etc. Cuvinte ne`nsemnate. a[a cum se `nt`mpl\ `n general. la urma urmelor. S`nt de prev\zut mai multe volume enorme. Ca s\ lu\m un exemplu contrar. S\ ne oprim la cuvintele acestea. `n general. pe acela al religiei [i poate o ultim\ semnifica]ie pe planul metafizicii. ne`nsemn\tatea are `ntotdeauna o rela]ie care decide ceea ce este ea. Un personaj ne`nsemnat poate fi perfect rezonabil. Ceea ce nu vrea s\ spun\ c\ ne`nsemn\tatea este un lucru relativ. Cu toate astea… Plan 1. a evocat deja anecdota aceasta `n Carnete I. comparabil\ cu ceva mai mare. O dau totu[i ca s\ ar\t marea dificultate a `ntreprinderii mele. Astfel. speciei [i lui Dumnezeu `nsu[i pu]in le pas\ dac\ eu r\sucesc clan]a spre dreapta sau spre st`nga. ci un lucru care nu are. Exist\ ac]iuni mari. „Cum se spune `n ]ara mea“ – „Cum spunea Napoleon“ – [i. Concluzie: ac]iunea mea e ne`nsemnat\. prefa]a lui J. Ac]iuni ne`nsemnate: b\tr`nul [i pisica1 – militarul [i t`n\ra fat\ (not\ pentru acest caz. Trebuie deci ad\ugat c\ ele s`nt ne`nsemnate pentru… c\ un personaj e ne`nsemnat fa]\ de… c\ un g`nd e ne`nsemnat `n cadrul… Cu alte cuvinte. G`nduri ne`nsemnate. Concluzia general\ e c\ exist\ incertitudine `n cazul ne`nsemn\t\]ii. Din acest exemplu se vede `n orice caz c\ ne`nsemn\tatea const\ `n semnifica]ia pe care nu o are.: Carnete I [i Ciuma. de exemplu. exist\ o relativitate a ne`nsemn\t\]ii. de un gust al eficacit\]ii care poate reflecta o anumit\ voin]\. s\ te ocupi de el. {i mai `nt`i: ce este ne`nsemn\tatea? Aici etimologia e `n[el\toare. ~n orice caz va fi posibil s-o „v\rs“ [i `ntr-o antologie a lucrurilor care au sens – `n preg\tire ) etc. ~ntr-o oarecare m\sur\. `ntr-adev\r ar trebui s\ se spun\ c\ lumea este ne`nsemnat\. cu numeroase precau]ii [i f\c`nd apel la mai multe nuan]e. Poate c\ are o semnifica]ie important\. Deoarece ac]iunile acestea nu par ne`nsemnate celui care le `ntreprinde cu toat\ seriozitatea oficial\. {i. social\ sau religioas\. Nu `nseamn\ nici ceva futil. proiecte serioase [i grandioase care s`nt ne`nsemnate. dac\ m\ `nsor `ndeplinesc un act care cap\t\ o semnifica]ie general\ pe planul speciei. de grija de a-mi economisi for]ele. etc. prin el `nsu[i. Am ezitat dac\ s\ introduc povestirea asta `n antologie. Dar a [ti dac\ o ac]iune este ne`nsemnat\ nu `nseamn\ neap\rat a [ti ce este ne`nsemn\tatea. Aceasta ne `ndreapt\ totu[i pe calea unui progres. 2. Lipsit de sens [i ne`nsemnat nu s`nt sinonime. Saltas la edi]ia lui Ubu roi (Fasquelle). va fi pentru mine mult mai important s\ `ntorc clan]a `ntr-o anumit\ direc]ie dec`t s\ m\ `nsor. Probabil. Concluzie: c\s\toria nu este o ac]iune ne`nsemnat\. Nu este ceea ce nu are sens. dac\. 2 Scobitoarea lui Jarry: cf. Cu alte cuvinte. de o conduit\ `n via]\ etc. Atunci. ~n acest caz. c\s\toria este `ntr-adev\r 1 Cf. Dar de vreme ce `mi propun s\ fac o antologie a ac]iunilor ne`nsemnate. Altfel spus [i conform sc\rii normale a valorilor. pentru a deschide o u[\ `ntorc clan]a spre dreapta mai degrab\ dec`t spre st`nga. cu excep]ia cazului c\ pentru mine acest obicei este legat. Camus riziune. care se impune aten]iei. majoritatea cuvintelor istorice.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 202 202 ALBERT CAMUS CARNETE 203 Antologia ne`nsemn\t\]ii1. extr\g`ndu-[i pu]inul sens pe care-l are dintr-o semnifica]ie mai general\. religiei. 3. alta pe planul societ\]ii.carnete_Camus. Ne`nsemn\tatea nu va fi relativ\ dec`t dac\ se pot da mai multe defini]ii acestui metru-etalon al semnifica]iei. Are rela]ie cu ceva care nu este ne`nsemn\tate – care are un sens – o anume importan]\. care merit\ interes. cahier des saisons (1959). ca orice altceva. s-ar putea spune c\ un lucru ne`nsemnat nu e neap\rat ceva care nu are sens. C\ci dac\ i se retrage semnifica]ia de specie. nu pot lega acest gest de nici o semnifica]ie `ndeob[te admis\. [i este cazul indivizilor indiferen]i fa]\ de aceste considera]ii. care frapeaz\ spiritul. Scobitoarea lui Jarry2. care reia acest text pe un ton de de- un act ne`nsemnat. Acest lucru `ns\ nu este mai bine definit. o semnifica]ie general\. . `nseamn\ c\ [tiu ce este o ac]iune ne`nsemnat\. care are un loc [i-l are pe drept. cel pu]in nu pe planul valorilor `ndeob[te admise. s\ i te consacri. care „conteaz\“. * 1 Cf. ea este. pot face aceast\ antologie ca s\-mi iau o piatr\ de pe inim\. asupra c\ruia merit\ s\ te opre[ti.: Sur l’insignifiance. Societ\]ii.

Este posibil s\ ne imagin\m un autor care scrie fiecare dintre romanele sale `ntr-un stil diferit. ci numai comentarii. cel care se supune `n `ntregime obiectului. Durerea se aga]\ de prezent. Dar nu v\d ce se poate dori mai mult dec`t s\r\cia legat\ de un timp liber activ. ~n fapt. r\m`ne totu[i ceva. comentariu etc. dovede[te c\ g`ndirea. care de acum `nainte mi-a devenit familiar\: ea este lipsit\ de ajutorul durerii. ci [i viitorul nostru comun. ~ntr-at`t `nc`t o carte de filosofie care ar ap\rea ast\zi f\r\ s\ se sprijine pe nici o autoritate. Iar un g`nditor care [i-ar `ncepe cartea cu: „S\ lu\m lucrurile de la `nceput“. pe nici un citat. * Vechii filosofi ([i pe bun\ dreptate) reflectau mult mai mult dec`t citeau. * Europeanul care face din curaj o voluptate: se admir\. De aceea ]ineau at`t de mult la concret. Tiparul a schimbat asta. ea cere o lupt\ care ocup\. ar fi luat `n r`s. De mirare c\ pentru a r\zbuna o asemenea preten]ie nu s-a declarat el `nsu[i un Dumnezeu. cu o via]\ exterioar\ c`t mai monoton\ posibil. Primii brebenei – [i acum opt zile ningea! * Nietzsche cunoa[te [i nostalgia. Ea are avantajul extrem de rar `n zilele noastre de a fi cu adev\rat profetic\. Ceea ce atrage multe persoane spre roman este c\ aparent e un gen care nu are stil. * Suport\m faptul c\ Molière a trebuit s\ moar\! * 9 martie. Buddha predic\ o `n]elepciune f\r\ zei [i c`teva secole mai t`rziu este a[ezat pe un altar. s`ntem asigura]i c\ cele mai mari g`nduri [i cele mai mari ac]iuni sf`r[esc prin a deveni ne`nsemnate. ne`nsemn\tatea se identific\ aproape `ntotdeauna cu aspectul mecanic al lucrurilor [i al fiin]elor – cel mai adesea cu obiceiul. Solu]ia lui: ceea ce nu se poate cere lui Dumnezeu i se cere omului: acesta e supraomul. Nu avem filosofii. `n final. * C`nd cineva alege renun]area `n ciuda certitudinii c\ „Totul este permis“.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 204 204 ALBERT CAMUS CARNETE 205 De ce aceast\ antologie? Se va observa c\. Poate c\ e o chestiune de r\bdare. [i anume c\ nu mai s`nt judeca]i ceilal]i. ~nseamn\ c\. nu ar fi luat\ `n serios. totul sf`r[ind prin a deveni obi[nuit. Dar nu vrea s\ cear\ nimic cerului. Un ideal: cunoa[terea pur\ [i fericirea. * Nu pot fi suprimate `n mod absolut judec\]ile de valoare. este o teribil\ aventur\. Citim mai mult dec`t reflect\m. Ea descrie practic nu numai partea cea mai considerabil\ a existen]ei. Aceasta neag\ absurdul. De unde interesul antologiei. * Nietzsche. Via]a are1 drept scop desemnat ne`nsemn\tatea. cea a gesturilor mici. {i totu[i… * Pentru Ciuma: exist\ `n oameni mai multe lucruri de admirat dec`t de dispre]uit. el pretinde stilul cel mai dificil. ~n atitudinea asta exist\ `n acela[i timp modestie [i neputin]\.carnete_Camus. a g`ndurilor mici [i a micilor umori. Dar a presim]i moartea la simpla vedere a unei . Adev\ratul curaj e pasiv: este nep\sarea `n fa]a mor]ii. * 1 Un cuv`nt ilizibil. ea `ns\[i practicat\ `n singur\tate. Ce poate omul s\ doreasc\ mai mult dec`t s\r\cia? Nu am spus mizeria [i nici munca f\r\ de speran]\ a proletarului modern. Resping\tor. * Senza]ia mor]ii. E ceea ce spune Gilson consider`nd c\ epocii filosofilor care se ocupau de filosofie i-a urmat epoca profesorilor de filosofie care se ocup\ de filosofi.

Idem: foamea `i `mpinge pe unii s\ reflecteze. Mai bine s\ ai o c\s\torie nereu[it\ dec`t s\ suferi din pasiune. Rena[terea rezid\ `n dezinteresarea material\. care pentru credincio[i este cea a examenului de con[tiin]\ – ora aceea e grea pentru prizonier – este ora iubirii frustrate. iar pe ceilal]i s\ se ocupe de aprovizionare. Cea pe care o iube[ti a murit `n timpul c`nd o iubeai [i astfel a devenit o iubire fixat\ o dat\ pentru totdeauna – care. Rieux care `mpac\ totul `n conversia superioar\ a diagnosticului relativ. * Desimea norilor s-a sub]iat. * Orice via]\ condus\ de bani este o moarte. confiden]ele [i [tirile care ap\reau `n ziare. * Ciudata teorie a Doamnei de La Fayette referitoare la c\snicia considerat\ ca un r\u minor. nu numai ceea ce aducea nenorocire era `n acela[i timp un bine. (?) Stéphan. vars\ lacrimi de bucurie pur\ – totul e consumat – lacrimile b\rbatului care recunoa[te c\ `n fine destinul s\u a c\p\tat o form\. Ciuma. * Saint-Étienne [i periferia sa. pentru o lume care trebuie s\ moar\. `nseamn\ a fi cufundat din nou `n timp `ntr-un mod vertiginos: este spaima devenirii. Poate s\-[i supravie]uiasc\ un timp [i asta-i tot. o fug\ angoasat\. {i aceast\ Europ\ care ofer\ aici una dintre fe]ele ei cele mai constante se `ndep\rteaz\ necontenit de frumuse]e. Se recunoa[te aici o etic\ a Ordinii. pe ea. ci [i ceea ce era o nenorocire pentru unii era un bine pentru ceilal]i.) Trebuie s\ fi citit prost Prin]esa de Clèves cel care vedea aici imaginea romanului clasic. pentru un timp liber activ. este foarte prost compus. nu-[i mai imaginau intimitatea care fusese a lor [i nici cum de putuse s\ tr\iasc\ l`ng\ ei o fiin]\ pe care. * Epigraf pentru Ne`n]elegerea? „Ce se na[te nu merge spre des\v`r[ire [i totu[i niciodat\ nu se opre[te. Nici un popor nu poate tr\i `n afara frumuse]ii. Separa]ii: Jurnal al Separ\rii? „Sentimentul separ\rii a fost general [i s-ar putea crea o idee despre el din convorbirile.“ Idem: separa]ii. Dar iat-o.carnete_Camus. De aceea are parte de at`tea convulsii [i de aceea va muri dac\ pacea pentru ea nu va `nsemna revenirea la frumuse]e [i gestul de a reda iubirii locul cuvenit. Ce ar fi lumea f\r\ moarte? O suit\ de forme pieritoare [i ren\sc`nde. ogoarele au `nceput s\ fumege. Trei planuri ale operei: Tarrou care descrie `n am\nunt: Stéphan care evoc\ generalul. Idem: la sf`r[itul ciumei. * Ciuma.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 206 206 ALBERT CAMUS CARNETE 207 batiste pline de s`nge. din fericire. Acea or\ a serii.“ (Montaigne) * Ne putem imagina u[or un european convertit la budism – pentru c\ este asigurat `n privin]a vie]ii de apoi – pe care Buddha o socote[te o nenorocire f\r\ leac – dar pe care el o dore[te din toate puterile. Se refer\ necontenit la uman din pruden]\. * Moartea d\ forma sa iubirii a[a cum o d\ vie]ii – transform`nd-o `n destin. . (Romanul francez este psihologic pentru c\ nu are `ncredere `n metafizic\. De `ndat\ ce soarele a putut ie[i. f\r\ efort. Jurnal al desp\r]irii. pentru bucurie. s-ar fi destr\mat. cea statornic\. René `n fa]a Paulinei. Dimpotriv\. Un asemenea spectacol condamn\ civiliza]ia care i-a dat na[tere. `n orice moment. o lume nedes\v`r[it\. f\r\ acest sf`r[it. {i amantul care pl`nge aplecat peste r\m\[i]ele p\m`nte[ti ale iubitei sale. * Separa]ii. Nu se mai `n]elegea nimic. Astfel. o puteau atinge cu m`na. O lume `n care nu mai este loc pentru fiin]\.

* S\ ai for]a de a alege ce preferi [i s\ nu renun]i. Certitudinea c\ ai ceva de spus [i mai ales c\ ceva poate s\ fie spus – certitudinea c\ ceea ce sim]i [i ceea ce e[ti are valoare de exemplu – certitudine c\ e[ti de ne`nlocuit [i c\ nu e[ti la[. „Dar c`nd s-au reg\sit. * Idem: li se cere s\ se `nscrie ca s\ cunoasc\ lista celor care s`nt separa]i. s\-i acorde o favoare deosebit\. * C`nd totul se va fi sf`r[it. de[i lumea a luat asupra sa. * Epigraf pentru Ne`n]elegerea: „Iat\ de ce poe]ii o imagineaz\ pe nefericita mam\ Niobe pierz`ndu-[i mai `nt`i cei [apte fii [i mai apoi. `mpov\rat\ de pierderi. ~n ciuda repulsiei mele.“ * Absurd. trebuie suprimat\ oglinda. Asta m\ face slab `n fa]a anumitor fiin]e. * Separa]ii: „A[teptau ner\bd\tori s\-[i retr\iasc\ dragostea. e vorba doar de o list\ cu numele celor care trebuie preveni]i „`n caz de“. Dar oricum trebuie s\ d\m socoteal\ `n lumea asta – tuturor celor pe care-i iubim. s\ te dai la o parte (Dumnezeu sau femeile). ca pe un lucru de pre].“ (Montaigne) * Idem (despre triste]e): „Fac parte dintre cei mai scuti]i de aceast\ patim\ [i nici n-o iubesc. clipa geloziei f\r\ obiect“. Se simte supravegheat. ne `nscriem. Exist\ `n asta germenele unei satisfac]ii sau al unei complezen]e. * Absurdul este omul tragic `n fa]a unei oglinzi (Caligula). `n fine. Poate c\ exist\ chiar dou\ timpuri. De restituit morala prin Tu. Acum. Pe toate acestea le pierd [i `ncep s\-mi imaginez momentul c`nd nu voi mai scrie. nici n-o stimez. * Timpul nu trece repede c`nd stai s\-l observi. cel pe care-l observ\m [i cel care ne transform\. Nu cred c\ exist\ alt\ lume unde ar trebui s\ „d\m socoteal\“. cele [apte fiice. suferin]a este un fapt.“ * Idem (despre mincino[i): „{i nicic`nd nu se cunoa[te mai bine for]a unui cal dec`t atunci c`nd execut\ o oprire rotit\ perfect\. mut\ [i surd\ stupiditate care ne str\bate c`nd accidentele ne cople[esc. le-a fost foarte greu s\ `nlocuiasc\ f\ptura din imagina]ia lor cu fiin]a real\… [i se poate spune c\ ciuma nu a murit dec`t `n ziua c`nd unul dintre ei a putut s\ priveasc\ din nou plictisit chipul celei care-i st\tea `nainte. Se mir\ c\ dup\ asta nu urmeaz\ nimic.“ * Orice g`nd se judec\ dup\ ceea ce e `n stare s\ extrag\ din suferin]\. * Nu pot tr\i `n afara frumosului. mai bine s\ mori. „Pe scurt. preschimbat\ `n st`nc\… pentru a exprima acea `ntunecat\. Deci nu este singur.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 208 208 ALBERT CAMUS CARNETE 209 * Exist\ `n faptul de a scrie dovada unei certitudini personale care `ncepe s\-mi lipseasc\. * . * Ceea ce distinge cel mai mult omul de animal este imagina]ia. De aici reiese c\ sexualitatea noastr\ nu poate fi cu adev\rat natural\. dep\[ind puterea noastr\ de a le suporta. a treia. la fel. Dar profit\ de neaten]iile noastre.“ * Idem: p.carnete_Camus. Altfel. De fapt. adic\ oarb\.

Te ur\sc c\-mi faci 1 Propozi]ia care urmeaz\ a fost ad\ugat\ cu creionul pe caietul manuscris. * ~n leg\tur\ cu M2. a surorilor tale. A[a se `nt`mpl\ poate [i `n seara vie]ii…1 Exist\ oare o sear\ a vie]ii? * Camer\ de hotel la Valence. Doi tineri discut\: „Tu care crezi `n demnitatea uman\“. seara ele par s\-[i reg\seasc\ `ntotdeauna o destina]ie. minusculele cor\bii cu p`nze pe apa `ncre]it\ [i r`ndunelele din jurul copacilor `nal]i. – Astea-s vorbe. – ~mi promisesem s\ nu-]i spun. Lumile fericite nu au ra]iuni de a exista. „Pentru c\ v-au dat grija aprovizion\rii [i durerea separ\rilor. de Rancé. (Ea pl`nge. [tii foarte bine. se afl\ compensa]ia. ~n jurul unui bazin mare. Schopenhauer se `ndep\rta de imaginea marelui `ntemeietor al aba]iei trapi[tilor. S\ fie oare `mpietrirea care `ncheie o experien]\ sau bl`nde]ea serii. * Ciuma: foarte important. de ast\ dat\. }ip\: Te ur\sc.carnete_Camus. ei v-au putut `nfr`nge f\r\ revolt\. ori`ncotro s-ar duce omul. spun`nd: «Asta necesit\ har»“. Zboar\ spre ceva. * ~n timp ce ziua zborul p\s\rilor pare mereu lipsit de ]int\. brutal vorbind. Luxembourg O diminea]\ de duminic\ cu v`nt [i soare. `n `ns\[i alegerea asta exist\ dovada c\ socotim suferin]a drept un bine [i `n ea. Trebuie s\ [tim dac\ poate fi g\sit Dumnezeu la cap\tul pasiunilor noastre. el se g\se[te izolat `n real ca pe o insul\ `nconjurat\ de o mare care se sparge de barajul posibilit\]ilor [i al `ntreb\rilor. nu face asta. Este deci ridicol s\ spui: „Metafizica este oare posibil\?“ Metafizica este. `ns\[i conduita mea nu e foarte ferm\. . {i totu[i nimic cu care s\ m\ m`ndresc: nimic nu e rezolvat. serii ap\s\toare [i calde: „Dac\ zilele astea ar fi cele din urm\…“ R\spuns: un z`mbet lini[tit `n sinea mea. „Cu o privire dureroas\. Nu refuz s\ merg spre Fiin]\. Am s\ merg p`n\ la cap\t. (Parain: argumentele care dovedesc c\ omul n-a putut inventa limbajul s`nt de nerespins. de `ndat\ ce ad`nce[ti pu]in. – Te implor. De aici se poate conchide c\ lumea are un sens.“ * 20 mai Pentru prima oar\: sentiment bizar de satisfac]ie [i de plenitudine. `n fa]a 1 Citat din Considera]ii intempestive de Nietzsche. C\ci n-ar avea nici un sens. {i chiar dac\ voin]a noastr\ extrage din devenire o suferin]\ privilegiat\ pe care o ridic\m la nivelul for]elor noastre pentru a `ncerca mereu. Dar nu pot avea asta pe con[tiin]\. ajunge la o problem\ metafizic\. M\ `nsor cu tine dac\ trebuie. Iar pentru mine conteaz\ actele… – O s\ se cread\ c\ a fost un accident. Toate se echilibreaz\. * Consolarea pe lumea aceasta e c\ nu exist\ suferin]e continue.) Totul. Marie-Rolande. Am s\ te `mpiedic s\ faci asta. sau dimpotriv\ `nceputul unei `n]elepciuni care nu mai t\g\duie[te nimic? * Iunie. `mi promisesem s\ nu-]i spun. * 3. culcat `n iarb\. O durere dispare [i o bucurie rena[te. Astfel.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 210 210 ALBERT CAMUS CARNETE 211 Idem: `n leg\tur\ cu limbajul. 2 Un cuv`nt ilizibil. * Prolog: – Iubirea… – Cunoa[terea… – E acela[i cuv`nt. Trenul… etc. Cum voi tr\i cu g`ndul \sta? Cum o s\ apar `n fa]a mamei tale. ~ntrebarea pe care mi-am pus-o. Aveam at`ta nevoie de dou\ zile de odihn\. v`ntul risipe[te apele f`nt`nii. „Nu vreau s\ faci asta. ~n lumea asta totul e compensat. Intempestive1. dar nu accept un drum care se `ndep\rteaz\ de fiin]e.

la sf`r[itul ciumei. B\tutul pasului pe loc. * ~ncrederea `n cuvinte. [tiu foarte bine. dar nu pot. Cf. p.“ „S`nt oarecum fidel `n infidelitatea mea. evocat mai sus. {i ceea ce era oricum at`t de greu de suportat pentru fiecare din ei `n parte (b\tr`ne]ea) trebuiau acum s\ o `ndure pentru doi. s\ ajungi la noble]e [i s\ dep\[e[ti vulgaritatea `n care se t`r\[te existen]a a aproape tuturor indivizilor.) – {tiu foarte bine. Un t`n\r uciga[… fusese gra]iat. al secolului al XVIII-lea [i al Revolu]iei. Correspondance complète. Suprarealismul. Separa]ii. scrisoarea 340 despre c\l\toria la Zweeloo1. „Cred tot mai mult c\ Bunul Dumnezeu nu trebuie judecat dup\ lumea aceasta. Lipsa de gust a marilor arti[ti: `l pune pe Millet pe acela[i plan cu Rembrandt. vei ob]ine `ncetul cu `ncetul mai mult\ lumin\ [i vei deveni mai puternic. Dar nu voiam s\-]i spun. * C`nd faci tot ce trebuie ca s\ `n]elegi. c`nd suf\r. Ciuma.“ „~n via]\ [i `n pictur\ pot foarte bine s\ m\ lipsesc de Bunul Dumnezeu. Etc. c\ singura ocupa]ie inteligent\ r\m`ne recopierea unei c\r]i de la sf`r[it la `nceput (de dezvoltat textul [i sensul). care nu are `ncredere `n cuvinte. dob`nde[ti `n plus `n]elegerea [i cunoa[terea multor altor lucruri. Chiar c\ nu merita osteneala. s\ m\ lipsesc de ceva mai mare dec`t mine.“ Lunga c\utare a lui Van Gogh r\t\cind p`n\ la 27 de ani `nainte de a-[i g\si drumul [i de a descoperi c\ este pictor. s\ accep]i [i s\ `nduri s\r\cia. Eu nu am avut etc. s\ realizezi lucruri mari. va exista `ntotdeauna `n ele o urm\ de siluet\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 212 212 ALBERT CAMUS CARNETE 213 asta. nu abuzeaz\ de ele. Profesorul sentimental1 conchide. 2.“ „Dac\ tu continui s\ iube[ti sincer ceea ce este cu-adev\rat demn de iubire [i nu-]i risipe[ti iubirea `n lucruri ne`nsemnate [i nule [i fade. Lazaret administrativ. adic\ iubirea f\r\ iluzii.“ Citeaz\ cuvintele lui Doré: „S`nt r\bd\tor ca un bou“. n-am valorat nimic `n timpul Rena[terii. La sf`r[itul conversa]iei dintre profesor [i doctor: s`nt reuni]i. Ziarele credeau c\ va sc\pa cu zece ani de bun\ purtare [i c\ dup\ aceea `[i va putea relua via]a de toate zilele.). boala [i propriile defecte. N-am reprezentat ceva dec`t `ntre secolele al X-lea [i al XIII-lea [i `ntr-un moment c`nd este `nc\ destul de greu s\ vorbim de noi ca de o na]iune – c`nd orice civiliza]ie e 1 Stéphan. Cartierul evreiesc (mu[tele). Durata: o or\ [i jum\tate. din modestie. mai r\m`ne totu[i un pas de f\cut. Cu toate acestea afacerile curente continu\ s\ fie rezolvate. Oamenii s`nt invita]i la o cicoare.“ „Dac\ te perfec]ionezi `ntr-un singur lucru [i-l `n]elegi bine. * Van Gogh impresionat de un g`nd al lui Renan: „S\ mori pentru tine. care este doar un studiu pe jum\tate ratat. vol. Fapt e c\ nu cereau mult. nu se folose[te de cuvinte dec`t cu pruden]\.“ El promite. etc. Rolande. ~n mare. iat\ clasicismul – dar ca s\-[i p\streze `ncrederea. Cei care vor s\ salveze aparen]ele. * Cei care iubesc adev\rul trebuie s\ caute iubirea `n c\snicie. II. 254.carnete_Camus. S\ revenim la clasicism. Tocmai `n acel moment s-au aflat urm\rile unei afaceri care st`rnise la vremea sa curiozitatea celor care [tiau despre ce era vorba. Tarrou moare `n t\cere (clipire etc. .“ „Dac\ pictez peisaje. * „~n ce const\ inspira]ia occitan\?“ Num\r special din Cahiers du Sud. care e via]a mea. Monotonie. * 1 Van Gogh. puterea de a crea.

toate nu `nseamn\ nimic. secole `ntregi de istorie. are un soi de onctuozitate episcopal\. „G.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 214 214 ALBERT CAMUS CARNETE 215 interna]ional\. o tradi]ie. Iar eu abia dac\ o pot suporta la episcopi.B. Femeia. e mul]umit. Ei nu privesc via]a `n fa]\. Voca]ia lor este doar negativ\. * C\ldura coace fiin]ele ca pe fructe. iubirea. S\ refuz cu `nc\p\]`nare orice judecat\ colectiv\. nenorocire sau glorie. Se vede din satisfac]ia pe care i-o dau casa. m-am s\turat de democra]ii cre[tini“. * . ~n fond avem nevoie de o patrie [i avem nevoie de c\l\torii. * Moral\: nu po]i tr\i cu persoane c\rora le cuno[ti g`ndurile ascunse. S\ aduc inocen]a `n mijlocul aspectului de „comentariu“ al oric\rei societ\]i.“ Brück – „De team\ s\ nu-[i piard\ credin]a `[i `ngr\desc sensibilitatea.“ * Eu – „Tinere. dominican: „~n ceea ce m\ prive[te. De fapt. Tragedia slab\: cea care pune `n mi[care for]e nelegitime. * B. {tiu tot `nainte de a fi `nv\]at ceva. Ele s`nt coapte `nainte de a tr\i. marele cler cuceritor.carnete_Camus. Nu e nici un minut de pierdut – ceea ce este poate contrariul lui „trebuie s\ ne gr\bim“. * S\ nu uit: boala [i decrepitudinea. Tragedia puternic\: cea care legitimeaz\ tot. * Ne`n]elegerea. spunem mai pu]ine prostii. * Pe platourile muntelui Mézenc. * Brück. Iar atunci c`nd problemele nu ne pasioneaz\. dup\ moartea so]ului ei: „C`t de mult `l iubesc!“ * Agrippa d’Aubigné1: Iat\ un b\rbat care crede [i care combate fiindc\ crede. * Eterna `ntoarcere presupune s\ te complaci `n durere. are dreptul la via]\. Astfel. Dezr\d\cinarea este o problem\ dep\[it\ pentru noi. dar m\re] prin s\r\cia [i `ndr\zneala sa. v`ntul sloboze[te lovituri [uier\toare de sabie prin v\zduh. credeam c\ to]i preo]ii s`nt ferici]i.“ (Visul lui. {i noi s`ntem nihili[tii! * Umanismul nu m\ plictise[te: ba chiar `mi sur`de. Dar `l g\sesc m\rginit. seam\n\ `ntru totul cu un preot. sute de nume mari pe care ni le-au l\sat ele. Dac\ se revolt\ g\l\gios o face contra celor care nu au dreptate – `n opinia lui. cariera. 1 ~n arhivele lui Camus exist\ trei pagini de note despre d’Aubigné. toate s`nt zadarnice. * Ceea ce na[te o tragedie este faptul c\ fiecare dintre for]ele care se opun `n interiorul ei e la fel de legitim\. * A tr\i cu pasiunile tale presupune a reu[i s\ le st\p`ne[ti. * Barrès [i Gide.) Discu]ie despre Nietzsche os`ndit. * Via]a este `nc\rcat\ de evenimente care ne st`rnesc dorin]a de-a deveni mai b\tr`ni. via]a.: „Nimeni nu-[i d\ seama c\ unele persoane cheltuiesc o for]\ herculean\ ca s\ fie doar normale“. o via]\ na]ional\.

ar fi suficient\ o singur\ afirma]ie adev\rat\ pentru ca. nu s`nt recomandabile. ~ns\ Rieux r\spundea: trebuie s\ lup]i `n cutare sau cutare mod. ci urm\re[te doar s\ dea seama de starea „omului lipsit de…“ Filosofia inexisten]ial\ va fi filosofia exilului. Dar [tiu c\ s`nt `n lupt\“.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 216 216 ALBERT CAMUS CARNETE 217 Ciuma. S\ faci s\ retr\iasc\ gara moart\. * ~ntr-o perioad\ de revolu]ie mor cei mai buni. Ceea ce nu . * Ciuma. Nimeni nu mai m\soar\ calitatea hainelor. * Arta are gesturile pudorii. Ciuma suprim\ judec\]ile de valoare. Se accept\ tot. A vorbi presupune `ntotdeauna a fi fost tr\d\tor. Teoriile pot s\ se schimbe. – S`nte]i sigur c\ e veritabil\ contagiunea. f\r\ s\ se g`ndeasc\ un moment la tor]a lor de la care `[i aprinde filosofia f\clia“. Dac\ determinismul pur ar avea vreun sens. * „S\ te apropii de Dumnezeu fiindc\ te-ai desprins de p\m`nt [i durerea te-a desp\r]it de lume e zadarnic. dar din moment ce totodat\ nu-l putem `mpiedica s\ afirme [i o realitate superioar\. Exist\ `n clipa aceasta porturi `ndep\rtate a c\ror ap\ e roz la ora asfin]itului. * Numai arti[tii fac bine lumii. [i anume coeren]a. `l vom p\stra doar sub o form\ convertit\ – vom spune filosofie inexisten]ial\. Conform legii sacrificiului. `i poveste[te demersurile… Revine regulat. ca s\ r\spund\ unei feti]e de treisprezece ani care `i scrie din inim\! * Din moment ce cuv`ntul „existen]\“ acoper\ ceva. Nu poate spune lucrurile direct. Dumnezeu are nevoie de suflete legate de lume. * 1 septembrie 1943 Cel care `[i pierde speran]a din cauza evenimentelor este un la[. Carnetele lui Tarrou ocup\ at`t loc pentru c\ s-a `nt`mplat s\ moar\ chiar `n casa povestitorului (la `nceput). dar cel care sper\ `n condi]ia uman\ este un nebun. promiscuitatea etc. Trenurile. Exilatul petrece ore `ntregi prin g\ri. `n cele din urm\ la[ii [i pruden]ii au `ntotdeauna ultimul cuv`nt `ntruc`t ceilal]i l-au pierdut d`nd ce aveau mai bun `n ei. Separatul vrea s\-i cear\ doctorului un certificat ca s\ poat\ ie[i (a[a face cuno[tin]\ cu el). dar ceva tot are valoare. Iar faptul de a fi `mpreun\ nu este dec`t un hazard care se prelunge[te. * 15 septembrie Las\ totul balt\. care este nostalgia noastr\. lucrul personal. s\ ajungem la `ntregul adev\r. Rieux: „~n orice colectivitate `n lupt\ este nevoie de oameni care ucid [i de oameni care vindec\. ceea ce nu comport\ o nega]ie. Ciuma accentueaz\ separarea. a alimentelor etc. Singura la[itate e s\ `ngenunchezi… A ap\rut o mul]ime de morali[ti. Contra ra]ionalismului. iar concluzia lor era totdeauna aceea[i: trebuie s\ `ngenunchem. g\rile. * Ciuma. spune Parain. a[tept\rile. To]i lupt\ – [i fiecare `n felul s\u. din consecin]\ `n consecin]\. * Sade: „Lumea se declar\ `mpotriva pasiunilor. Ba. scrisorile de afaceri etc. * De at`ta lupt\. Eu am ales s\ vindec.“ * A repeta aceast\ lume `nseamn\ mai degrab\ a o tr\da dec`t a o transfigura. Cea mai bun\ fotografie este [i ea o tr\dare.carnete_Camus. c\ e necesar\ izolarea? – Nu s`nt sigur de nimic. dar s`nt sigur c\ p\r\sirea cadavrelor. Bucuria ta e pl\cerea Lui. echipele sanitare nu se mai intereseaz\ de [tirile despre cium\. Regula general\ e ciuma. `ntotdeauna [i oric`nd.

Camus nu a utilizat aceste note. [i atunci determinismul e fals. c\ci chiar [i ceea ce este preferabil se realizeaz\ greu. s\ umple vidul spa]iului. e[ecul este complet. Din cauza asta nu po]i `ntr-adev\r s\ tr\ie[ti din el. pasiune. din cauza literaturii. Cahiers du Sud. {i asta.“ Nu exist\ cale de mijloc `ntre literatura apologetic\ [i literatura de concuren]\. Sade1 * erotismul sistematic este una dintre direc]iile g`ndirii * Pentru Kafka. unde perechi succesive de actori vin s\ relateze evenimente pe care nu le vor tr\i vreodat\ – [i `n care angoasa [i ac]iunea nu `nceteaz\ s\ creasc\. * Datoria este s\ faci ceea ce [tii c\ este just [i bun – „preferabil“. 2 De fapt. Dac\ nu te sinucizi. N-au dep\[it niciodat\ disperarea `n care se g\seau. Pentru el. Mi-am luat partea mea din lupta asta pentru imposibil. {i Péguy: „Exist\ chiar o poezie care-[i extrage str\lucirea din absen]a lui Dumnezeu. * ~n orice suferin]\. nici m\car aceea c\ totul este determinat. dar pentru nimic. Dac\ te sinucizi. s\-[i chinuiasc\ inima f\r\ s\ poat\ exprima cuv`ntul care ar elibera-o. „Un om de litere“. absurdul folosit dezv\luie o surs\ de satisfac]ie care-l neag\ pe el `nsu[i. * Absurd. absurdul este negat. august-septembrie ’43. ~nseamn\ c\ absurdul este `ntr-adev\r f\r\ logic\. Dragostea c\p\tase la ei forma obstina]iei. 2 Camus a fost angajat ca lector la Editura Gallimard pe 2 noiembrie 1943. adic\ i-a m`ntuit pe damna]i – damn`ndu-se. care nu face specula]ii despre nici o m`ntuire. Pesimismul s\u umil dup\ p\rerea lui Magny. * Parain. face `ntotdeauna o concuren]\ vinovat\ lui Dumnezeu. exist\ un stadiu c`nd sentimentul apar]ine omului chiar `n ceea ce are el mai individual [i mai inexprimabil. recompensat `nc\ de pe p\m`nt. Iar Euridice. oricare i-ar fi scopul. Va t\cea p`n\ la cap\t – sau va muri pentru c\ nu a putut vorbi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 218 218 ALBERT CAMUS CARNETE 219 se `nt`mpl\. toate por]ile s`nt p\zite. S\ a[tept\m s\ murim. „Revolt\ [i art\“ `n Omul revoltat. {i Surena: „Ah!… durerea mea at`t de vie / Nu mi-o `njosi]i p`n\ la duio[ie. `ncepe s\ tac\. care nu recurge la nimic altceva dec`t la ea `ns\[i. emo]ie. [i un stadiu c`nd apar]ine artei. A ales s\ fac\ ceea ce Hristos a omis s\ fac\. Un critic catolic (Stanislas Fumet) spune c\ arta.“2 * 1 Cf. [tiind dinainte c\ moartea nu elibereaz\ de nimic.“ 1 Cf. un comunist este cineva care a renun]at la limbaj [i l-a `nlocuit cu revolta de fapt. Noiembrie 19432 Surena. Admirabilul pariu al teatrului clasic. Omul revoltat. care a g\sit p`n\ atunci tonalit\]i at`t de admirabile. E u[or? Nu. To]i au tri[at. ori am spus adev\rul. Aceasta nu `nseamn\ c\ absurdul nu este. moartea nu este o eliberare. ori nu am rostit niciodat\ o singur\ afirma]ie adev\rat\. * De ad\ugat `n corecturile la Caligula: „Gata. . * Pentru „crea]ia contra lui Dumnezeu“1. ~n actul 4. * Paris. Dar `n primul moment arta nu poate face niciodat\ nimic cu suferin]a. * Ciuma. tragedia s-a `ncheiat. La fel: Roger Secrétain. Arta este distan]a pe care timpul o confer\ suferin]ei.carnete_Camus. ~ntorc capul [i plec. Este transcenden]a omului `n raport cu el `nsu[i. La absurde. efort uman. ~n concluzie.

succesul poate s\-i adauge destinderea [i abandonul. Ei `mi `mbog\]esc trecutul nostru comun readuc`ndu-mi `n memorie tot ceea ce pierise din ea. Efortul fiindu-i recunoscut. dar vinovat pentru c\ nu a [tiut s\ scoat\ totul din sine `nsu[i – e o vin\ care a tot crescut de la `nceput. Oare individul poate alege momentul c`nd poate muri pentru adev\r? Pentru lumea asta exist\ cei care depun m\rturie [i cei care stric\. * Treizeci de ani Prima facultate a omului este uitarea. Idem: ce-i repro[ez eu cre[tinismului este c\ e o doctrin\ a injusti]iei. Restul e hazard. * Roger Bacon face doisprezece ani de `nchisoare pentru faptul c\ a afirmat primatul experien]ei `n cunoa[tere. E momentul c`nd pierzi fiin]ele. propov\duire.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 220 220 ALBERT CAMUS CARNETE 221 „Hristos o fi murit poate pentru cineva. S`nt interzise b\ile `n mare. Separarea este regula ei general\. Unitatea se afl\ `n m`inile noastre. * . literatura contemporan\. Dar ciuma ia sf`r[it [i va exista un adev\r al lucrurilor. Prea devreme sau prea t`rziu. m\rturia `i este stricat\ prin cuvinte. * Ciuma. la b\tr`ne]e. * Parain. * Exist\ un moment c`nd `]i pierzi tinere]ea. ci de omul tuturor spa]iilor. c`t\ tulburare trebuie s\ resim]i regret`nd tot ce ai f\cut `mpotriva acelei morale [i a acelei `n]elepciuni. virtu]i `mp\r\te[ti. Jurnal al separatului? * Cea mai mult\ economie care se poate realiza pe planul g`ndirii este aceea de a accepta non-inteligibilitatea lumii – [i de a ne ocupa de om. * Pentru ca opera s\ fie o provocare. De `ndat\ ce un om depune m\rturie [i moare. Ea este contrariul crea]iei divine. Interdic]ia de a d\rui pl\cere corpului t\u – de a ajunge la adev\rul lucrurilor. * Succesul poate s\-l amelioreze pe un t`n\r. perfect limitat\. Ca [i clasicismul.“ – Omul este vinovat. pentru c\ membrii ei au o memorie mai bun\ dec`t mine. la fel ca fericirea pe omul matur. {i trebuie s\ [tii s\-l accep]i. dar nu pentru mine. * C`nd. Nu este vorba de omul tuturor timpurilor. art\ etc. datorit\ `mprejur\rilor (`ntrep\trunderea frontierelor) urm\re[te un universal istoric.carnete_Camus. ajungi la o `n]elepciune sau la o moral\. Este `ncheiat\. clar\. * Frecventez familia X. * Cu privire la romanul american: el urm\re[te universalul. * Despre justi]ie – individul care nu mai crede `n ea din clipa c`nd a fost maltratat. Nu exist\ cale de mijloc. pl\m\dit\ din exigen]a uman\. ea trebuie s\ fie `ncheiat\ (de unde nevoia unui „f\r\ urmare“). S\ `nchei cu imaginea unei femei nemi[cate [i `n doliu care anun]\ prin suferin]ele ei via]a [i s`ngele at`tor oameni. Dar e drept s\ spunem c\ el uit\ chiar [i ceea ce a f\cut bine. Dar e un moment greu. – Unele hazarduri dureaz\ toat\ via]a. Dar `n timp ce clasicismul urm\re[te un universal etern. |sta-i semnul. * Ciuma. – Dar oamenii s`nt tot laolalt\.

* – Ap\r\-te. – Brusc: ~n momentul \sta tr\im to]i pentru moarte. `n vizuina lui A. fie c\ lumea e conven]ional\). Era ora c`nd putea s\ [i-o `nsu[easc\. amestecul acela de langoare [i fermitate. Fiindc\ lumea e acum acoperit\ cu un strat gros de istorie pe care trebuie s\-l str\pung\ limbajul ei ca s\ ne parvin\. Convorbire despre prietenie `ntre doctor [i Tarrou: „M-am g`ndit la asta. Nu [tiu dac\ m\ fac bine `n]eles.: „Gra]ia ei. spuneau judec\torii. vulgaritate. prin descriere. * A pune problema lumii absurde. izvor`t\ din lume. Dar am acela[i sentiment c`nd m\-ntorc spre Algeria ca [i atunci c`nd privesc fa]a unui copil. S\ termin suita de lucr\ri pentru cartea despre lumea creat\: Crea]ia corectat\. Arta [i artistul refac lumea. ~n fa]a ac]iunii sau a mor]ii. Nu te po]i bucura de ]ip\tul p\s\rilor `n r\coarea serii – de lume a[a cum este. ~ns\ nu exist\ ie[ire. Nimic din ea nu este sim]it `n sine. produs al revoltei. * Portretul lui S. Idem: nu exist\ cunoa[tere absolut pur\. de pruden]\ [i `ndr\zneal\. La modul absolut este imposibil. dar `ntotdeauna cu un g`nd ascuns de protest. * Dac\ opera. – De ce? A[a trebuie. Pentru c\ realul e imposibil (prost-gust. * Roman. Vreau s\ v\ asuma]i voi `ntreaga responsabilitate. ca [i cum ar fi cea bun\. * Idem: un individ care alege t\cerea. * Opera mea. * Separa]ii: Lumea… Dar cine s`nt eu ca s\-i judec. rezum\ ansamblul aspira]iilor omului. De aceea crea]ia uman\. – Nu. „~i pl\cea s\ se trezeasc\ la ora patru diminea]a [i s\ [i-o `nchipuie atunci. f\r\ s\ facem nimic?“ Presupun c\ nici un om cinstit nu poate r\spunde da.carnete_Camus. sensibilitatea ei.“ * 1 Cf. cel mai pur produs al crea]iei revoltate este romanul de dragoste care… * Nemaipomenita confuzie care face s\ ni se prezinte poezia ca un exerci]iu spiritual [i romanul ca o ascez\ personal\. Se pare c\ grecii n-au `n]eles nimic din existen]ialism – de[i. Rambert `n Ciuma. au putut adera la cre[tinism. naivitatea care nu o `mpiedic\ s\ fie categoric [tiutoare. toate atitudinile aceluia[i om. – ~nc\ nu. La patru diminea]a. adic\ dezinteresat\. `nseamn\ a ne `ntreba: „Vom accepta oare disperarea. de fiecare dat\. Dar nu-i posibil. Ceea ce o deformeaz\. Se doarme. fiindc\ de orice moment al lumii se leag\ o serie `ntreag\ de imagini ale . * Ciuma. cu tot scandalul. * Despre natural `n art\. Dar.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 222 222 ALBERT CAMUS CARNETE 223 Ciuma. se `ntoarce `ntotdeauna la sf`r[it `mpotriva lumii. spuse Inculpatul. Romanele-foileton s`nt proaste pentru c\ `n majoritate s`nt adev\rate (fie c\ realitatea s-a conformat la ele. este o `ncercare de cunoa[tere pur\. * Algeria. ea e oare obligatoriu idealist\? Astfel. {i totu[i [tiu c\ totul nu este pur. Fiindc\ existen]ialismul nu presupune o conduit\. Asta te pune pe g`nduri. nimeni nu face nimic. Cu to]ii au dreptate. Arta. Ciuma nu-]i las\ timp. inadecvare la exigen]a profund\ a omului).“1 O trup\ de teatru continu\ s\ joace: o pies\ despre Orfeu [i Euridice.

Fecunditate! Unde este ea? Idem: dup\ ce sun\ stingerea. ora[ul r\m`ne de piatr\.1 Idem: cianur\. Dup\ aceea un tribunal al partidului s\u `i condamn\ la moarte. E executat. * Nuvele. Dar exist\ `ntotdeauna o or\ din zi sau din noapte c`nd omul este la[. Idem: la[ul. Nimeni nu-[i va imagina minut cu minut etc. Individul care se `ntreab\ dac\ trebuie s\ intre `n echipele sanitare sau s\ se p\streze pentru marea lui dragoste.“ * Ciuma. „Alternez bl`nde]ea cu violen]a.“ Idem: `n cium\ nu mai tr\ie[ti prin corp. Ce gre[eal\? Nu fi idiot. 1 Camus se refer\ la L’Être et le Néant de J. . El `i ajut\ s\ evadeze. Dup\ cium\ aude pentru prima oar\ ploaia pe p\m`nt. Dar [i-a p\strat brasarda. {i m\rturia asta care se `ncheie aici… etc. * Fiin]a [i Neantul (pp. Idem: ceea ce-i deranja era insecuritatea. 1 Aceast\ tem\ se reg\se[te `n „Renegatul sau un spirit confuz“ (Exilul [i `mp\r\]ia). Voi fi uitat. `nceput: Doctorul `[i `nso]e[te so]ia la gar\.-P. nici sear\ f\r\ `nchisori [i nici amiaz\ f\r\ `nsp\im`nt\toare m\celuri. Doar nu se va `nt`mpla ca. Dar nu este… * Parisul sau decorul sensibilit\]ii.carnete_Camus. h\r]ui]i. ~n toate zilele. Idem: din moment ce tot urma s\ moar\. Cei care nu m\ cuno[teau m\ vor uita pentru c\ se vor g`ndi la altceva.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 224 224 ALBERT CAMUS CARNETE 225 mor]ii sau ale disper\rii. la toate orele. iar cei care m\ cuno[teau [i m\ iubeau m\ vor uita pentru c\ se vor epuiza `n demersuri [i `n idei ca s\ m\ scoat\ de aici. De ora aceasta mi-e fric\. f\r\ pauz\.“ (S\-l pun pe Rambert s\ fac\ vizite. ~n orice caz nimeni nu se va g`ndi la mine. nesiguri. * Dac\ trupul are nostalgia sufletului. Idem. Idem: un preot torturat tr\deaz\. tr. Idem: lazaretul. Idem: `ncerc s\ fiu oric`nd preg\tit. ~ngrije[te sinistra]ii.) Idem: echipele sanitare sau oamenii r\scump\ra]i. * Scriem `n momentele de disperare. „{tiam ce `nseamn\. asta este sigur. Din punct de vedere psihologic. s\ descopere z`mbetul pe un chip p`n\ atunci `ncruntat. niciodat\ nu exist\ gre[eli.). spune el. sf`[iere. Idem: individul care brusc se mobilizeaz\ `ntr-o rezisten]\ pasiv\. te desc\rnezi. E o gre[eal\. To]i oamenii din echipele sanitare au un aer trist. clipe miraculoase sau c\dere ne`nt`rziat\. Idem: „Pe terasa asta a conceput doctorul Rieux ideea de a l\sa o cronic\ a evenimentului `n care solidaritatea resim]it\ fa]\ de oamenii aceia s\ fie bine pus\ `n eviden]\. * Ciuma. Nu o utilizeaz\ ca s\ vad\ dac\ o s\ poat\ merge p`n\ la cap\t. nu exist\ nici un motiv ca `n eternitate sufletul s\ nu sufere dureros din pricina desp\r]irii de trup – [i s\ nu aspire atunci s\ reg\seasc\ p\m`ntul. 135-136)1. Nu mai exist\ diminea]\ f\r\ agonii. devenea urgent s\ considere via]a stupid\. Dar ce este disperarea? * Nimic nu se poate `ntemeia pe dragoste: este fug\. Stranie eroare despre via]a noastr\ pentru c\ `ncerc\m s\ ne resim]im vie]ile din exterior. Sartre (n. ~n plin\ Revolu]ie. Asta g`ndise p`n\ atunci. individul care promite s\ salveze via]a adversarilor. m\car de i-ar servi `n momentele dificile. Idem: individul care e internat `n spital din gre[eal\. * Memoriile unui c\l\u. etc. Dar este obligat s\ cear\ `nchiderea. exact `n clipa c`nd se cuvenea s\ adune toate avantajele de partea sa. e un lucru bun.

Seam\n\ cu lupta dintre sexe“. lupta dintre sexe exist\ [i n-avem ce face. de pus `n leg\tur\ cu Tarrou: Étienne Villaplane. Dreptatea este dorin]a majorit\]ii. * Romanul sinuciga[ului care [i-a fixat deja o dat\. „Dac\ a[ crede `n Dumnezeu. * Ciuma. ~nc\ mai existau momente pl\cute. iar cei mai mul]i confund\ dreptatea cu libertatea. chiar violent. Or. c`nd totul e limpede. pentru a-l convinge pe cel\lalt s\ continue s\ dea tot [i s\ fac\ tot. * W. Duminica unui juc\tor de fotbal care nu mai poate s\ joace. Cum erau duminicile lui. Orice lucru care poate fi definit i se pare demn de dispre]. cu a alege `ntre arta proprie [i fericirea oamenilor. las\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 226 226 ALBERT CAMUS CARNETE 227 Idem: Medicin\ [i Religie. Idem: sacrificiu care conduce la valoare. Formidabila lui superioritate prin faptul c\ moartea `i este indiferent\. ~[i scuip\ chi[toacele [i le d\ un [ut din zbor (la `nceput. umbli pe str\zi fum`nd o ]igar\. Dar `ntrebare: dreptatea absolut\ egaleaz\ oare fericirea absolut\? – Ajungi la ideea c\ trebuie s\ alegi `ntre a sacrifica libertatea `n numele drept\]ii sau dreptatea `n numele libert\]ii. Intervine `n jocurile copiilor dac\ z\re[te vreo minge. Cronica lui Tarrou: un meci de box – Tarrou se `mprietene[te cu un boxer. Lupte clandestine organizate – un fotbal – un tribunal. s-ar p\rea c\ nu te mai preocup\ slujirea oamenilor. Cum s`nt ele acum: se t`r\[te pe str\zi. se plictise[te duminica. Un an. * S\ consideri eroismul [i curajul drept valori secundare – dup\ ce ]i-ai dovedit curajul.carnete_Camus. E[ti pertinent? P\i n-am spus niciodat\ c\ omul nu e rezonabil. a[adar. Contradic]ia este…“ Idem: libertatea nu-i dec`t dorin]a c`torva spirite. * Eseu despre revolt\: „To]i revolta]ii ac]ioneaz\ ca [i cum ar crede `n sf`r[itul istoriei. Acea or\ pl\cut\ a dimine]ii c`nd. S\-l pun `ntr-un roman de dragoste? . ceea ce triumf\ s`nt sentimentele individuale. n-a[ crede `n Dumnezeu. devine `n sf`r[it clar [i coerent. Dar [i sinucidere egoist\: scoate `n fa]\ o valoare – care i se pare mai important\ dec`t propria sa via]\ – [i anume sentimentul acelei vie]i demne [i fericite de care a fost lipsit. Omul poate s\-[i creeze singur propriile valori? ~n asta st\ toat\ problema. * O fiin]\ care pretinde ca totul s\ fie f\cut de cel\lalt [i care astfel suport\ [i tr\ie[te pasiv. ~n plin\ cium\. dup\ un gustos mic dejun. Pentru un artist. Deci solidaritatea luptei este zadarnic\. {i adaug\ c\ via]a e o porc\rie). Dar ast\zi. toate personajele se reg\sesc `n aceea[i echip\ sanitar\. spuse Tarrou. Individul care accept\ filosofic boala celorlal]i. ac]ion`nd doar. Rieux [i Tarrou. ai o filosofie trist\ [i o fa]\ fericit\“. Spune: „Asta-i dezgust\tor. – Conchide. de c`nd s-au interzis meciurile de fotbal. Un capitol despre o mare reuniune. bine`n]eles. S`nt dou\ meserii [i par s\ se `mpace `ntre ele. `n anumite circumstan]e. Dac\ a[ fi convins c\ omul poate fi vindecat. – Las\. Ceea ce vreau eu este s\-l scutesc de prelungirea sa iluzorie [i s\-l fac s\ admit\ c\. c\ filosofia mea nu e trist\. Tarrou: „Curios. spune. Rieux: C`nd scrii ce scrii dumneata. asta echivaleaz\. mai t`rziu [i le punea bine). Dar e suficient ca prietenul s\u cel mai bun s\ se `mboln\veasc\ – [i pune totul `n mi[care. astfel. n-a[ `ngriji omul. d\ cu piciorul `n pietre pe care `ncearc\ s\ le trimit\ drept `n gurile de canal („Unu la zero“. asta-i doar aparent.“ Justi]ia: experien]a justi]iei prin sport. se `n]elege c\ s`nt inconciliabile – [i c\ trebuie ales `ntre relativ [i absolut.

de exemplu. * Ciuma. ~n anumite cazuri asta poate duce la `ndep\rtarea de fiin]e chiar ([i mai ales) [i pentru o inim\ b`ntuit\ de pasiunea pentru fiin]e. * Decembrie. A[a c\ voi fi `ntotdeauna judecat pentru aceast\ am\r\ciune care azi nu-mi mai spune nimic. Dar ce dovede[te asta? Dovede[te c\ acela care abordeaz\ `n mod serios problema moral\ trebuie s\ cad\ p`n\ la urm\ `n extreme. Triumful limbajului [i al bunei scrieri. * Roman Cea care a ratat totul din neaten]ie: „{i totu[i `l iubeam din tot sufletul“. Ra]iuni morale. sudoare. de lacrimi [i de s\rut\ri. * Nu po]i p\stra o dragoste dec`t din ra]iuni exterioare dragostei. spuse preotul. Separa]i. Imoral este cre[tinismul. S\ tr\ie[ti ceea ce este onorabil `n tine [i numai at`t.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 228 228 ALBERT CAMUS CARNETE 229 * Caracterul nes\buit al sacrificiului: individul care moare pentru ceva ce nu va vedea. este b\rbatul unei singure femei. `nt\re[te complicitatea dintre oameni etc. `[i scriu. B\rbatul care ar fugi de orice idee [i de orice abstrac]iune. Defini]ia unei morale contra ra]ionalismului intelectual [i a ira]ionalismului divin. `nc\ nu-i destul. Scrisoare Roman: „Noapte de m\rturisiri. adev\ratul disperat. 24 septembrie 1944. Inima asta plin\ de lacrimi [i de noapte. * Cei care iubesc toate femeile s`nt cei care se afl\ pe drumul spre abstrac]iune. Fie c\ e[ti pentru (Pascal) sau contra (Nietzsche). strig`ndu-[i numele. Pat sc\ldat de lacrimi. dragoste. am `nchis-o `ntr-o carte sau dou\. e suficient s\ fii `n mod serios [i consta]i atunci c\ problema moral\ nu este dec`t s`nge. – Vezi. E pre]ul care trebuie pl\tit. O fiin]\ frumoas\. duce la sf`[iere. Morala extins\. nebunie [i ]ipete. Capitolul I. Dar cel pu]in po]i alege s\ tr\ie[ti pe planul unde angajamentul este posibil. indiferent de aparen]e. iar el g\se[te tonul potrivit [i-[i p\streaz\ dragostea. {i cum se `nt`mpl\ adeseori. Ce este dragostea pentru ea: acel vid. * Teribilul [i devorantul egoism al arti[tilor. Conspira]ia ca valoare moral\. * Roman. * Roman. am\r\ciunea odat\ dep\[it\. Fiindc\ se `ndep\rteaz\ de particular. * Mi-au fost necesari zece ani ca s\ cuceresc ceea ce mi se pare nepre]uit: o inim\ f\r\ am\r\ciune. Capitolul X. * Nu po]i fi `n stare s\ te angajezi pe toate planurile. * Revolta. … * . de cazul singular. ~n orice caz. ~n culmea tuturor sf`[ierilor“. acea chemare reciproc\ a aman]ilor.carnete_Camus. * Justificarea artei: adev\rata oper\ de art\ ajut\ sincerit\]ii. * Duminic\. ~nc\p\]`n`ndu-se asupra acelui chip singular care nu poate oferi totul. {i te face s\-i ier]i totul. Dep\[esc lumea asta. acel mic gol l\untric de c`nd s-au recunoscut.

– Nu. Trebuie s\ st\p`nim pasiunile colective. ~n fa]a mamei s\race [i bolnave. `nseamn\ c\ ei au dreptate. }ie `]i revine sarcina s\ continui. Fiindc\ nu avem dec`t un singur mod de a-l crea pe Dumnezeu. s\ sporim fericirea [i bucuria deoarece universul acesta e nefericit. – S`nt foarte lini[tit\ `n privin]a ta. Dac\ lumea asta n-are sens. – E[ti un fiu bun.carnete_Camus. Rieux spune c\ e inamicul lui Dumnezeu de vreme ce lupt\ contra mor]ii [i c\ meseria lui este tocmai aceea de a fi inamicul lui Dumnezeu. Mai spune [i c\ `ncerc`nd s\-l salveze pe Paneloux. * Nu exist\ alt\ obiec]ie fa]\ de atitudinea totalitar\ dec`t obiec]ia religioas\ sau moral\. acela s\ devenim chiar noi Dumnezeu. Nu cred dec`t `n ac]iunile fundamentate. nu trebuie s\ condamn\m la moarte fiindc\ noi `n[ine s`ntem destina]i s\ fim ni[te condamna]i la moarte. – Exist\ totu[i ceva. mam\. iar Rieux r\spunde c\ esen]ialul este s\ nu accep]i [i s\ lup]i p`n\ la cap\t. eu s`nt cea care-]i mul]ume[te. Medicul. – Nu. Iat\ `n ce const\ toat\ istoria cre[tinismului. Nu el este creatorul. mam\. Ca s\ o dep\[e[ti nu trebuie s\ te la[i `n voia sor]ii. * Roman despre dreptate. V\ este dat\ de ni[te mediocri [i o `mp\rt\[i]i cu mediocri sau cu tic\lo[i. Ast\zi ele s`nt colective. * Ciuma. Dar ceva exist\… – Sigur. [i anume c\ nu v-am tr\dat niciodat\. adic\ s\ le d\m o form\. nu-i asta. virtu]i secundare. * Roman despre dreptate La sf`r[it. f\r\ am\r\ciune. E[ti inteligent. Dar tr\indu-le s`ntem devora]i de ele. * Reputa]ia. * Omul nu are libertate at`t timp c`t nu [i-a dep\[it teama de moarte. * Clasicismul `nseamn\ st\p`nirea pasiunilor. `i dovedea `n acela[i timp c\ gre[ea [i c\. * Harul? Trebuie s\ slujim justi]ia deoarece condi]ia noastr\ este nejust\. * Eroismul [i sfin]enia. de vreme ce f\r\ nici o `ndoial\ va muri. Cum s\ tr\ie[ti f\r\ har? Trebuie s\ te pui pe treab\ [i s\ faci ceea ce n-a f\cut niciodat\ cre[tinismul: s\ te ocupi de cei os`ndi]i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 230 230 ALBERT CAMUS CARNETE 231 Nu cred `n ac]iunile disperate. {tiu c\ e[ti un fiu foarte bun. – Mul]umesc. De aceea majoritatea operelor actuale s`nt reportaje [i nu opere de art\. Un rebel care execut\ o ac]iune despre care [tie c\ va duce la uciderea unor ostatici nevinova]i… Dup\ aceea accept\ s\ semneze gra]ierea unui scriitor pe care-l dispre]uie[te. Dar nu prin sinucidere. M-am `n[elat deseori [i n-am fost `ntotdeauna un om drept. . Dar cred c\ nu e nevoie de mare lucru ca s\ justifici o ac]iune. Pasiunile erau individuale atunci. Deci… Nou\ ne revine s\-l cre\m pe Dumnezeu. Paneloux `i spune doar c\ p`n\ la urm\ va avea dreptate. Jean. La fel. Paneloux accepta posibilitatea de a nu avea dreptate. Toat\ via]a v-am fost credincios. Dar trebuie s\-]i fi ar\tat m\sura. accept`nd s\ fie salvat. * Sensul operei mele: at`]ia oameni s`nt lipsi]i de har. inamic al lui Dumnezeu: lupt\ contra mor]ii. S\ po]i muri demn. Jean. Nu accept s\ aib\ dreptate.

Casca lui acoperit\ de ridichi s\lbatice [i buruieni. Idem: individul care aplic\ morala sincerit\]ii ca s\-[i afirme solidaritatea. ~ntr-un cort mare `mp\r]it `n patru cu un cadru. Toat\ ziua se vorbe[te despre posibilitatea de a c\p\ta o sup\ cu lapte seara pentru c\ asta face s\ urinezi de mai multe ori `n timpul nop]ii. – Port\reasa de la Gestapo instalat\ pe dou\ etaje ale unui imobil din rue de la Pompe. Cf. Libertatea este dreptul de a nu min]i. * Crea]ia corectat\2.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 232 232 ALBERT CAMUS CARNETE 233 R\spuns: dac\ nu putem face totul `n acela[i timp. Idem: `i ucidem pe cei mai `ndr\zne]i dintre ei. * Roman despre dreptate Individului care adun\ la un loc revolu]ionarii (com. Ce `nseamn\ s\ ai idei! * Ciuma. sub form\ de pipe. de presse-papiers. – Cei doi tineri polonezi de paisprezece ani. culcate pe jos.carnete_Camus. face cur\]enie printre tortura]i. Bob pe c`mpurile de var\ din Normandia. – Jacqueline. R\m`n func]ionarii [i imbecilitatea. raportul comisiei engleze din Times despre atrocit\]i. * Ciuma. Func]ionarul de la c\ile ferate tr\ie[te la suprafa]a pelicular\ a materiei. Imensa lui singur\tate final\. „Pe mine nu m\ intereseaz\ ce fac locatarii.“ * Acela (un inspector de la c\ile ferate) nu tr\ie[te dec`t pentru c\ile ferate. Accept\ pentru c\ e `n firea lucrurilor. Adev\rat pe plan social (subaltern [i superior) [i pe plan moral. * Roman universal. c\ e frig etc. i se d\ imediat o misiune `n care toat\ lumea [tie c\ moartea e inevitabil\. * V\rul lui M. * Bob la atac pe c`mpurile verii. Diminea]a.V. Du[ rece la inim\ timp de o or\. * Crea]ia corectat\ Tancul care se r\suce[te [i se zbate ca un miriapod.“ – Jacqueline revenind de la Königsberg la Ravensbrück – 100 de kilometri pe jos. Jurnalistul spaniol de Suzy (de cerut textul s\u) (copii care `i arat\ cadavrele r`z`nd). colec]ioneaz\ montgolfiere (de por]elan. dec`t dac\ se `nghesuie „Crea]ia corectat\ sau sistemul. 1 Comandant. Povestea sinuciderii fixate dinainte. Tancul care se r\suce[te [i se desface ca un miriapod. Un capitol despre oboseal\. * Revolt\. de c\lim\ri etc.1) dup\ judecat\ sau suspiciune (fiindc\ e nevoie de unitate).“ . Ce `nseamn\ asta? Ne va trebui mai mult\ for]\ [i voin]\ dec`t era nevoie alt\dat\. Casca lui acoperit\ de ridichi s\lbatice [i de buruieni. 2 Se va reg\si frecvent acest titlu `n Carnete [i mai ales mai departe (Caietul al V-lea).). – Femeile deportate care intr\ `n Elve]ia [i care izbucnesc `n r`s v\z`nd o `nmorm`ntare: „A[a s`nt trata]i mor]ii aici“. Buchenwald. Moare. Marele clasic de m`ine este un `nving\tor f\r\ egal. s\ renun]\m la tot. At`tea femei `nc`t nu pot dormi. C\ WC-urile se afl\ la o sut\ de metri de cazarm\. De la paisprezece la [aptesprezece. I-au ucis pe cei mai `ndr\zne]i dintre noi. c\rora le este incendiat\ casa unde se aflau p\rin]ii lor. „Lucrurile care gem fiindc\ s`nt desp\r]ite.

* Noi. face din ea o abstrac]iune. ~n fa]a acelui conglomerat de for]e gigantice: Sintes1. dup\ exemplul Titanilor. ~n jurul lor. * Dezgust profund fa]\ de orice societate. capului Sunium unde am auzit greieri… ~n cur`nd va 1 ~n manuscris. * Revolt\. G. Ce-i de f\cut? Revoltatul are cele mai pu]ine [anse s\ `nl\ture complicii. deportat\. 1 Cele c`teva litere care preced\ „Sintes“ s`nt ilizibile. eliberat\ cu un tatuaj pe piele: a servit timp de un an `n lag\rul SS din… * Demonstra]ie. Dar trebuie s\ treci peste corpuri [i s\ le calci `n picioare. Admira]ie p\tima[\ a lui Sade pentru Rousseau [i Richardson de la care a `nv\]at „c\ nu `ntotdeauna f\c`nd s\ triumfe virtutea po]i s\ st`rne[ti interesul“. `ndr\zne[te s\-[i `nal]e p`n\ la cer m`na `ndr\znea]\ [i `narmat doar cu pasiunile sale nu se mai teme s\ declare r\zboi celor care `l f\ceau altfel s\ tremure“. P`n\ la urm\ politica ajunge la partidele care deservesc comunicarea (complicitatea1). cuv`ntul „complicitatea“ se afl\ de fapt scris deasupra cuv`ntului „comunicarea“. S\ fi iubit [i totu[i s\ nu fi salvat nimic! * Tenta]ia treburilor secunde [i cotidiene. s`ntem acum pe culmea oric\rei civiliza]ii: nu mai [tim s\-i facem pe ceilal]i s\ moar\. unde am l\sat ni[te albine. a devenit mai interesant\“. torturile.carnete_Camus. Organele afec]iunii paterne [i ale iubirii de copii s`nt reliefate.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 234 234 ALBERT CAMUS CARNETE 235 unele `n altele. – Aspect mondial `n dialogul dintre politic\ [i moral\. C\ abstrac]iunea e r\ul. pentru a nu contribui la cobor`rea lui. Problem\: cum se men]ine viziunea abstract\ `n fa]a r\ului carnal – ideologia fa]\ `n fa]\ cu tortura impus\ `n numele acelei ideologii. * Sade. Faci pe tine. * Cre[tinismul. Noi m\rturisim `mpotriva lui Dumnezeu. Singur\tatea m\ face fericit. * Inima care `mb\tr`ne[te. * Iulie ’45 Chateaubriand lui Ampère merg`nd `nspre Grecia `n 1841: „Spune]i adio din partea mea muntelui Hymette. Idem: omul secolului al XVIII-lea: „C`nd. Dizenteria. Obstacol pentru om fiindc\ nu poate dep\[i cercul fiin]elor pe care le cunoa[te. Autopsie f\cut\ de Gall: „Craniul s\u dezgolit sem\na cu toate craniile de b\tr`ni. * C.“ Sade despre doamna de La Fayette: „{i devenind mai concis\. * Comunicare. [i P. {i r\m`i – pentru ca omul s\ r\m`n\ la `n\l]imea lui. Dar dezgust. toat\ lumea e r\stignit\. WC-urile la o sut\ de metri. Dar [i sentimentul c\ decaden]a `ncepe din momentul c`nd accep]i. francezii. Idem: „Nu dob`nde[ti cunoa[terea inimii omului“ dec`t prin nenorociri [i c\l\torii. Pentru c\ atunci condamnarea noastr\ ar fi ne`ndur\toare. A]i fi aspru pedepsi]i dac\ v-am accepta postulatele. Exact. . – X. Tenta]ia de a fugi [i de a accepta decaden]a epocii. Ea e cea care produce r\zboaiele. Dar vor fi `nl\tura]i. violen]a etc. * – {i crea]ia `ns\[i. dezgust gre]os fa]\ de aceast\ risipire `n ceilal]i. Omul trebuie s\ tr\iasc\ `n cercul c\rnii.: pasiunea adev\rului. Dincolo de asta.

Intr\m `n pozitiv. Efortul secretului. C\ci chiar dac\ dreptatea nu este realizat\. `n faptul c\ se fundamenteaz\ singura valoare constant\ din istoria oamenilor care nu au murit niciodat\ cu adev\rat dec`t pentru libertate. Dar cine.“ „C`nd cineva are spiritul elevat [i inima josnic\.“ „Exist\ vremuri c`nd. s\-[i prevad\ sl\biciunea – s\ fie ceea ce este. face r\ul [i binele pasiv.carnete_Camus.“ * 30 iulie ’45 La treizeci de ani. Dar greutatea e s\ nu pierdem niciodat\ din vedere c\ ea trebuie s\ cear\ `n acela[i timp dreptatea a[a cum s-a hot\r`t. Am cunoscut destule ca s\ pot renun]a la aproape tot. am f\cut ceea ce trebuie. Am o socoteal\ de `ncheiat cu peisajul acesta. exist\ o dreptate. Acest lucru odat\ stabilit. Nu am avut for]a s\ fac s\ tr\iasc\ o buruian\. Totul trebuie f\cut [i la tot trebuie renun]at. ~nc\ mai r\t\cesc `n memoria mea printre amintiri. Dreptatea `ntr-o lume t\cut\. Doresc s\ r\m`n singur cu el. Acum. zilnic. nu [i crime. Adic\ am min]it [i am dorit `mpreun\ cu ei. f\r\ speran]\. precum materia.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 236 236 ALBERT CAMUS CARNETE 237 trebui s\ renun] la tot. S\ se instaleze `n natural. ar vrea s\ fie uria[ f\r\ s\ fie v\zut?“ (Via]a lui Rancé) * Ce om a[ fi dac\ n-a[ fi fost copilul care am fost! * Inedite de Ch. Superior sf`[ierii. aleg libertatea. dar cu masca sa. Am alergat de la o fiin]\ la alta. {i mai ales s\ le accepte. . scrie lucruri mari [i face lucruri mici. chiar `ntr-un regim sau o lume pe care le aprob. s\-[i fi f\cut socoteala exact\ a defectelor [i a calit\]ilor sale.“ Idem: „Dac\ n-ar exista pasiune. dar [i f\r\ am\r\ciune. caracterul fiind lipsit de energie. libertatea `[i men]ine puterea de protest `mpotriva nedrept\]ii [i salveaz\ comunicarea. neag\ revolta [i restituie consim]irea. Regret p`n\ [i iarba din timpul meu. A[a se constat\ prioritatea pe care-o dob`nde[te `ncetul cu `ncetul valoarea libert\]ii. s\-[i cunoasc\ limita. S\ nu mai neg nimic de vreme ce totul se poate afirma. * „Omul care se c\ie[te este uria[. cu acea pasiune arz\toare pe care am c\utat-o [i al c\rei farmec ar face c`t o via]\ `ntreag\. n-ar exista virtute [i totu[i secolul acesta a ajuns la o asemenea culme a mizeriei `nc`t este lipsit de pasiune [i de virtute. R\m`ne un efort uria[. `n ziua de azi. omul ar trebui s\ fie st\p`n pe el.: „N-am fost niciodat\ str`ns `n bra]e de o femeie cu acea deplin\ renun]are la sine.“ * Revolta P`n\ la urm\. dar ele se vor [terge… Nu ve]i mai reg\si nici o frunz\ din m\slinii [i nici un bob din strugurii pe care i-am v\zut `n Atica.“ * Roman „Am dat oamenilor partea lor. ~nseamn\ s\ pot da dreptate adversarului. `nc\p\]`nat. de[i foarte diferit\. cu acele duble `nl\n]uiri. viciile nu produc dec`t corup]ie. dar de data asta sub forma ei cea mai josnic\. ajunge. dreptatea mu]ilor distruge complicitatea. Libertatea `nseamn\ s\ pot ap\ra ceea ce nu cred.

~nsu[i Dumnezeu. dac\ ar exista. nu exist\ c\l\i. nici mai pu]in dec`t omului. Dac\ mi se p\rea necesar s\ sus]in concilierea dintre justi]ie [i libertate. la un interval de dou\ milenii. Iar pentru orice intelectual. ~ntotdeauna mi s-a p\rut c\. * Revolt\: s\ creezi ca s\ ajungi la oameni? Dar `ncetul cu `ncetul crea]ia ne separ\ de to]i [i ne arunc\ departe f\r\ umbra unei iubiri. Program pentru m`ine: executarea solemn\ [i semnificativ\ a martorilor libert\]ii. Dar te po]i foarte bine sinucide din dou\ motive. * Nu s`ntem n\scu]i pentru libertate. care tr\iesc cu acest scrupul trebuie s\ dispar\ `ntr-o zi sau alta (exist\ `n aceast\ privin]\ mai multe moduri de a muri). Dar cum ar putea ei s\ lupte contra fra]ilor lor [i a `ntregii justi]ii? Vor depune m\rturie. vom asista la sacrificiul. desigur. al lui Socrate. chiar marxiste. {tiu asta de mult. preocupat\ 1 „Ce este“ a fost ad\ugat cu creionul pe manuscris. * Oamenii cred `ntotdeauna c\ te sinucizi dintr-un motiv anume. Nu se g`nde[te cu adev\rat la ceea ce spune. Ea spune. [i s`nt rari. {i.carnete_Camus. nu ar putea schimba trecutul. pe bun\ dreptate sau nu. apoi se contrazice sau recunoa[te f\r\ discu]ie c\ nu are dreptate. Am o aplecare foarte puternic\ spre libertate. Totul se trage de la faptul c\ aceia care s`nt `ns\rcina]i s\ vorbeasc\ `n numele poporului nu au `ntotdeauna cu adev\rat grij\ de libertate. Simpla grij\ ar fi suficient\… Aceia deci. fiindc\ doar justi]ia le poate oferi un minimum material de care au nevoie [i c\. se laud\ chiar cu contrariul. acolo se afla ultima speran]\ a Occidentului. Acest ciudat personaj vorbe[te ca s\ nu spun\ nimic. * Ce ar putea fi (Ce este1) nemurirea pentru mine? S\ tr\iesc p`n\ ce ultimul om a disp\rut de pe p\m`nt. Dac\ s`nt m`ndri. C`nd s`nt sinceri. S`ntem `ntr-o lume `n care trebuie s\ alegi `ntre a fi victim\ sau c\l\u – [i nimic altceva. `n opinia mea. `ntreaga istorie a lumii este istoria libert\]ii. libertatea sf`r[e[te prin a se confunda cu libertatea de expresie. Dar [i determinismul e o gre[eal\. ei ar sacrifica f\r\ ezit\ri libertatea `n schimbul acestei justi]ii elementare. Alegerea nu e u[oar\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 238 CARNETE 239 utopic. Dar este contrariul superficialit\]ii. at`ta tot. `n fapt. Va trebui oare sacrificat\ una dintre aceste valori? Ce s\ g`ndesc `n acest caz? * Politic\ (urmare). de mai multe ori repetat. ~n cele din urm\. Toate astea deoarece socote[te c\ nu conteaz\. Dar nu este determinat dec`t ceea ce a fost tr\it. Dar e un adev\r nu prea r\sp`ndit. Cum ar putea fi determinate c\ile libert\]ii? Este desigur fals s\ spunem c\ ceea ce este determinat e ceea ce a `ncetat s\ tr\iasc\. ~mi dau totu[i seama perfect c\ nu asta e grija cea mai mare a multor europeni. * X. Nimic mai mult. ci numai victime. e pentru c\. Dar aceast\ conciliere nu se poate realiza dec`t `ntr-un anume climat care ast\zi mi se pare destul de . Dar viitorul nu `i apar]ine nici mai mult. CAIETUL AL V-LEA septembrie 1945 – aprilie 1948 Singura problem\ contemporan\: putem transforma lumea f\r\ a crede `n puterea absolut\ a ra]iunii? ~n ciuda iluziilor ra]ionaliste. nu vor pieri f\r\ s\ se fi luptat. * Antinomii politice.

istoria revoltei umane are un sens. `nseamn\ c\. expresii ale celei mai `nalte revolte. Forster. Aceasta e doar un accident care le d\ dreptate.M. {i. p`n\ la moarte. Sarcin\ cu at`t mai grea: 1) pentru c\. – O literatur\ disperat\ nu va fi niciodat\ universal\. Este strig\tul a o mie de santinele. – „[Opera de art\] este singurul obiect material din univers care are o armonie interioar\. * Estetica revoltei E. Remarcabil la om nu este faptul c\ disper\.carnete_Camus. * Octombrie ’45 Estetica revoltei Imposibilitatea omului de a dispera total. Shelley: „Poe]ii s`nt legislatorii nerecunoscu]i ai lumii“. Ea `ncheie ceea ce societatea a promis adeseori. De aici reiese c\ acel clasicism este poate imposibil. dac\ este. Dar dac\ ar fi posibil. Omul a f\cut o pasiune. ea trebuie doar s\ ]in\ seam\ de ea. * Estetica revoltei1. dar numai printr-un e[ec. dar mereu `n zadar. adic\ [ansa ca din zece arti[ti autentici unul s\ supravie]uiasc\ [i s\ ajung\ a g\si `n via]a sa timpul pasiunii [i pe cel al crea]iei. Hegel n-ar mai avea dreptate. iar sf`r[itul istoriei ar fi imaginabil. Hegel ar avea dreptate. pentru condi]ia sa. a[a cum p\rem s\ credem. se vede cel pu]in c\ el nu poate fi construit dec`t de o genera]ie – [i nu de un om. Dac\ clasicismul se define[te prin dominarea pasiunilor. Sau. c`nd pasiunile colective precump\nesc asupra pasiunilor individuale. . – Toate celelalte au c\p\tat form\ prin presiunea din exterior [i se pr\bu[esc de `ndat\ ce le sco]i din tipar. cea mai mare [ans\ de autenticitate este totodat\ [i cea mai mare [ans\ de e[ec pentru art\. [i L. pasiunea colectiv\ devoreaz\ tot timpul apar]in`nd artistului.“ * De ce s`nt artist [i nu filosof? Fiindc\ g`ndesc `n func]ie de cuvinte [i nu `n func]ie de idei. pe care o va t`r` dup\ sine. Ast\zi. `n sensul ei cel mai pur. – Vin spre tine pentru aceast\ circumstan]\. `ntr-adev\r. este cea mai bun\ m\rturie pe care o putem aduce despre demnitatea noastr\. Opera de art\ st\ `n picioare prin ea `ns\[i [i nimic altceva nu poate face asta. …Ea [arta] este singurul produs ordonat pe care l-a z\mislit rasa noastr\ dezordonat\. ci c\ dep\[e[te sau uit\ aceast\ disperare. Concluzie: `n orice literatur\ a disper\rii nu figureaz\ dec`t un caz limit\ [i nu cel mai 1 Cf. necunoscut\. Ca urmare. o epoc\ clasic\ este aceea a c\rei art\ pune `n forme [i formule pasiunile contemporanilor. o poate face doar `n triumful pe care-l datoreaz\ unei `ntregi genera]ii. semnificativ. * Crea]ie corectat\ „Oamenii ca mine nu se tem de moarte. acest clasicism e posibil. Altfel spus. ecoul a o mie de labirinturi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 240 240 ALBERT CAMUS CARNETE 241 cum e de alt\ ran\. anume de a ajunge la aceast\ limit\. infinit mai seriaos\. Stilul grandios [i forma frumoas\.“ * Idem. 2) pentru c\ [ansele de moarte s`nt mai mari – [i chiar singurul mod de a tr\i cu autenticitate pasiunea colectiv\ este s\ accep]i s\ mori pentru ea. dac\ pasiunile trebuie tr\ite `nainte de a le formula. Te trimit deci la o primejdie de moarte. De ad\ugat: motive pentru care literatura este universal\ sau nu este astfel. `n acest caz. [ansele de e[ecuri despre care vorbesc nu pot fi echilibrate dec`t de [ansa num\rului. este farul care nu poate fi acoperit cu un v\l. ci politica. * Estetica revoltei. Artistul nu mai poate fi un solitar. Dar dac\. * Tragedie C. Prefa]a la Chamfort [i ultimele capitole din Omul revoltat. spune el. plin\ de speran]\ sau distructiv\. – Literatura universal\ nu se poate opri la disperare (nici la optimism de altfel – ar fi suficient s\ se r\stoarne ra]ionamentul). nu iubirea este cea care trebuie st\p`nit\ prin art\.

: „A murit ca un erou pentru cauza noastr\. Dar s`nt cufundat `n aceea[i noapte ca [i tine. – Totu[i ea face s\-mi p\strez stima pentru mine `nsumi. Dar care ar fi atunci prima virtute? L. C. stima ta? L. marea grij\ a c`torva. Timp de milenii. pentru c\ s`nt viu. – Eu a[ consim]i dac\ ar trebui. {i este un semn pentru mine c\ adev\rul nu-i la tine. Se aduce corpul lui L. – Ai dreptate. C`nd adversarul nu are dreptate. – Am s\-]i spun ce se va `nt`mpla (tablou). C. – L. Dar peste tot aiurea exist\ imbecili [i la[i. – De ce? – M\ `mpiedic\ s\ fac dreptate. dorin]ele [i temerile voastre s\ nu `nsemne nimic `n fa]a divinit\]ii. (privindu-l) – Prietenia. – Este un semn pentru mine c\ adev\rul nu-i la tine. – De ce s-o alegi pe una mai cur`nd dec`t pe cealalt\? – Fiindc\ vreau ca un mare num\r de oameni s\ fie ferici]i. L. cei care-l combat s`nt liberi [i `mp\ca]i. Iar libertatea nu este `ntotdeauna dec`t grija.carnete_Camus. Dar `ntr-adev\r voi fi f\cut ceea ce trebuie pentru ca oamenii s\ nu fie singuri. – Da. se afl\ moartea. o bucurie profund\ [i `mp\rt\[it\. Ast\zi libertatea m\ deranjeaz\. A]i crezut `n 1 Ultimele cuvinte s`nt pur [i simplu probabile. L. binele omului. C. C… Oamenii ca mine par `ntotdeauna s\ moar\ singuri. e o sl\biciune care nu are sens. Eu cred c\ ele nu se pot `mp\ca. ci omul. – Convingerea mea e c\ ele se pot `mp\ca. L. faptul nu se `nt`mpl\ at`t din pricina tiranilor. C. Manuscrisul este greu de citit. . – Nu pot `n]elege ceea ce este inuman. – {i dac\ dreptatea ta este ratat\? – Atunci voi intra `ntr-un infern pe care nici azi tu nu-l po]i imagina. L. voi a]i adorat cerul acesta cu toate c\ era cufundat `ntr-o t\cere `nc\p\]`nat\. ~n asta const\ `n]elepciunea mea de om. dac\ tr\im sf`[iindu-ne. a]i acceptat ca bietele voastre iubiri. – S\ refaci lumea este o misiune ne`nsemnat\. Sf`r[it. Asta-i morala mea. ~[i rostogole[te a[trii mu]i deasupra groaznicelor b\t\lii omene[ti. atunci intr\m `n tragedie. Printre noi nu vei g\si nici m\car un singur la[. C. `n fine. L. Adio.1“ C. C`nd [i adversarii au dreptate. {i totu[i eu nu voi consim]i niciodat\ s\ te omor. Privi]i noaptea asta. strig\ un personaj. E imens\. L. – Dac\ lumea este tragic\. Asta-i suferin]a mea de om. o comunitate `n lupta contra tiranilor.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 242 242 ALBERT CAMUS CARNETE 243 – To]i au dreptate. 2 Urmeaz\ trei cuvinte indescifrabile. Un partizan `l trateaz\ cu u[urin]\. – Voi renun]a deci [i la faptul de a fi `n]eles de cei pe care-i iubesc. `l vor imediat sau `l fixeaz\ peste trei genera]ii. {i la cap\tul tragediei. C. – Da. – Exist\ imbecili pretutindeni. o dreptate. A[a am s\ fac [i eu. moartea. – Eroismul este o virtute secundar\. [tii ce se afl\? C. – Istoria arat\ c\ aceast\ convingere a ta este proast\. libertatea m\ deranjeaz\ – Trebuie s\ suprim\m martorii libert\]ii. Dar sf`[ierea vine c`nd oamenii care vor. – Tu ai dreptul s-o spui de vreme ce po]i dovedi asta. – Nu cred `n libertate. C. neav`nd drept sprijin dec`t voin]a mea de om. – Ce te intereseaz\? C. – Nu lumea trebuie ref\cut\. C`nd domin\ r\ul nu e nici o problem\. – Am aerul c\ triumf. C. de asemenea. L. – Fiecare om pariaz\ pe ceea ce crede c\ este adev\rul… ~nc\ o dat\. Trebuie s\-l respect\m [i s\-l r\zbun\m. – Te trimit la aceast\ moarte aproape sigur\. Dar `]i cer s\ m\ `n]elegi.. iar aceasta ajunge s\-i despart\ pentru totdeauna. C. – Privi]i2. T\cere. Tu [i cu mine [tim c\ exist\ o libertate.

Cei cinci ani care au trecut m-au `nv\]at asta. nici mai important. Acum. C. Intr\ un b\rbat. pentru cine [tie s-o accepte. Renumele! ~n cel mai bun caz. C. X. Ambi]ia mea. A[ fi putut mai t`rziu s\ visez ur`t. – Nu era posibil. – De vreme ce te-ai putut `ntoarce. A[a c\ m\ voi duce. . Ceea ce-i intereseaz\ ast\zi pe ei este condi]ia uman\. da. asta-i condi]ia eficien]ei. C. Nu este dec`t o [ans\ nesf`r[it\. X. puteai s\ [i treci. Ah! nu. omul este `nclinat s\ se dilueze. El. La urma urmelor. Dar nu prea-mi plac adev\rurile care se `ntorc `n favoarea mea. Nu regret. – S\ nu crede]i c\ s`nt un suflet complet orb. numai ca s\ fie normal! {i ce efort `nc\ [i mai mare pentru cel care are ambi]ia s\ se domine [i s\ domine spiritul. C. Dar nu voi adopta atitudinea superioar\ a celui care `l dispre]uie[te. de la spiritul r\ului la sacrificiul f\r\ speran]\ nu exist\ nici o m\rturie care s\ nu fi fost r\scolitoare. avem nevoie de dumneata. – Nu e cazul s\ te duci dumneata. [tiu despre ce este vorba. – A murit [i el1. ci s\ fim eficien]i. De la sine. X. spiritul s\u de aventur\ s\ precump\neasc\ [i [ansa devine mai mare. E pu]in lucru. Dar ajunge ca voin]a sa. – Dar cine are dreptate? Locot. dec`t prietenia. – Tocmai. ce-mi pas\ mie de toate astea? O ne`n]elegere. * Noiembrie – 32 ani Cea mai natural\ `nclina]ie a omului este s\ se ruineze o dat\ cu el toat\ lumea. – Trebuia totu[i s\ treci. Libertatea e ultima dintre pasiunile individuale. Omul nu este nimic de la sine. L. C. ~n societate. Fiec\ruia dintre noi `i revine 1 Dup\ ce s-a reprezentat Caligula. – Bine. dar de ast\ dat\ `n slujba omului. * Filosofia este forma contemporan\ a impudorii. este o eliberare. Iar ast\zi. De la animal la martir. [i `n sine propriu-zis ea este imoral\. nici mai pu]in important dec`t indiferen]a. dou\ voci autentice sau emo]ionate. {i renumele este un semn al oamenilor. Rolul nostru nu e s\ facem gesturi frumoase. se `ntoarce r\nit. Dar el e responsabilul la nesf`r[it al acestei [anse. Doar una. * Revolt\ Pasiunile colective precump\nesc asupra pasiunilor individuale. o ne`n]elegere. E. * 1 Aceste patru r`nduri au fost ad\ugate cu creionul pe manuscris. * La treizeci de ani.carnete_Camus. L. iar nu destinele individuale. Motivul laudelor este la fel de lipsit de sens ca [i cel al criticilor. * Treizeci de articole1. nu! {i eu [tiu bine cine avea dreptate. Ce eforturi nem\surate. oare `l ve]i refuza? C. c`nd vi se cere acela[i sacrificiu. Oamenii nu mai [tiu s\ iubeasc\. – Eu s`nt [eful [i eu decid. aproape de la o zi la alta. Un [ef bun. – Cel care supravie]uie[te. dac\ am una. el era cel care cerea s\ ne reunim. dec`t detestarea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 244 244 ALBERT CAMUS CARNETE 245 singur\tatea voastr\. De aceea este ea ast\zi imoral\. – De ce? L. – Pentru c\ o s\ mor. Nimeni nu poate spune c\ a atins limita omului. e de alt ordin. – Nu era posibil. con[tiin]a sa. am cunoscut puterea renumelui. L.

~n afar\ de 1 Sau s\ tri[eze. Fiindc\ diviniz\rii istoriei. de fascina]ia ma[inalului.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 246 246 ALBERT CAMUS CARNETE 247 sarcina s\ exploateze `n sine `nsu[i cea mai mare [ans\ a omului. Nu exist\ dec`t un scop posibil al marilor ac]iuni. * Este nevoie de tomberoane de s`nge [i de secole de istorie ca s\ se ajung\ la o modificare imperceptibil\ a condi]iei umane. sau s\ accept un angajament `n acela[i timp sincer [i relativ. Dac\ aleg s\ m\ pronun] `n acela[i timp contra lui Dumnezeu [i contra istoriei. Nefiind cre[tin. mi-au trebuit ani de `nc\p\]`nare. * Parain. el `i va obiecta `ntotdeauna crea]ia istoriei. Este fiul orgoliului uman. Dac\ nu aleg. S\-i cucerim omului catolicitatea. A `n]elege `nseamn\ a crea. adic\ f\r\ nici un fel de idee. cea mai sigur\. .carnete_Camus. * Doar printr-un efort continuu pot s\ creez. se proclam\ Revolu]ia [i se ajunge la `nlocuirea monarhiei legitime cu monarhia constitu]ional\. m\ convinge c\ nu m\ pot desprinde de epoc\ f\r\ la[itate. * Misiunea noastr\: s\ cre\m universalitatea sau. fecunditatea uman\. aceast\ teribil\ lume a curajului [i a t\cerii. s`nt martorul libert\]ii pure al c\rui destin `n istorie este s\ fie executat1. valorile universale. Ce-i de f\cut `ntre cele dou\ extreme? Ceva `n mine `mi spune. m-a[ rostogoli `n pr\pastie. Tendin]a mea este s\ prefer imobilitatea. trebuie s\ tac [i s\ accept a fi un sclav. f\r\ a-mi renega mama [i adev\rul. * Tragedia nu este o solu]ie. este t\cerea [i gestul cotidian. * Materialismul istoric. Dac\ omul e[ueaz\ `n `ncercarea de a `mp\ca dreptatea cu libertatea. dac\ uciderea omului este necesar\ istoriei. ele se afl\ `n mitologia care pretinde credin]\. cel pu]in. ~nclina]ia mea cea mai profund\. Dac\ voi alege s\ m\ constr`ng [i s\ cred `n istorie. trebuie s\ merg p`n\ la cap\t. ~n ziua c`nd limita uman\ va avea un sens. Dac\ Dumnezeu nu exist\. A[a m\ men]in `n afara bolii [i a renun]\rii. Teroarea domne[te. Iat\ `ntrebarea: pot fi eu doar un martor? Altfel spus: am eu dreptul s\ fiu numai un artist? Nu pot crede. ridic`nd capul din toate puterile ca s\ respir [i s\ `nving. Aici are dreptate Parain. * Revolt\. ob]in`nd avantaje materiale dintr-o situa]ie de artist favorizat (nota autorului). Ca s\ scap de divertisment. dac\ omul accept\ aproxima]ia. atunci se va pune [i problema lui Dumnezeu. Dar [tiu c\ acum stau `n picioare tocmai datorit\ acestui efort [i c\. dec`t dac\ a[ fi cre[tin. niciodat\ `nainte ca posibilitatea s\ nu fi fost tr\it\ p`n\ la cap\t. nimic nu este permis. situa]ia mea se afl\ `n t\cere sau moarte. iat\ consecin]ele cele mai legitime ale unei filosofii f\r\ Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a creat singur. Timp de ani `n [ir capetele cad ca grindina. Ast\zi… * Nu s`nt f\cut pentru politic\ din moment ce s`nt incapabil s\ vreau sau s\ accept moartea adversarului. Numai cre[tinismul e tare `n aceast\ privin]\. Nu a[ putea s\ o fac. situa]iei existen]ialiste `i va c\uta originea etc. Este modul meu de a dezn\d\jdui [i de a m\ vindeca de dezn\dejde. Dar nu `nainte. Dar mai `nt`i trebuie s\ devii st\p`n pe tine `nsu]i. determinismul absolut. ~n starea actual\ a lucrurilor. situa]ia mea se afl\ `n minciun\ [i `n ucidere. nu s`nt dec`t un martor. negarea oric\rei libert\]i. Dac\ nu. virtutea sa definitiv\. f\r\ a accepta s\ fiu un sclav. Dar r\spunsurile sale nu se afl\ `n ra]ionament. * Mi-am tr\it toat\ tinere]ea cu ideea inocen]ei mele. Dar p`n\ la cap\t `nseamn\ s\ aleg istoria `n mod absolut [i o dat\ cu ea uciderea omului. atunci el e[ueaz\ `n toate – S\ aib\ dreptate religia? Nu. dac\ a[ `nceta o singur\ clip\ s\ mai cred `n el. Asta-i legea.

a celui scos `n afara legii la Balzac. am acceptat. `i iubim la fel. `n aceste condi]ii. Furia sa aproape de lacrimi.“ Nu. De unde aceast\ teribil\ dorin]\ s\ aleg p\m`ntul.carnete_Camus. * Thomas – Hm… ce ziceam? ~n fine. Sub ocupa]ie: adun\torii de baleg\. Bine`n]eles. `mi iubesc libertatea. * O tragedie despre problema r\ului. Este natural s\ fim recunosc\tori celui care ne permite s\ fim m\car o dat\ mai buni dec`t s`ntem. 80% dintre iubirile omene[ti nu rezist\ dup\ cinci ani de desp\r]ire. Cel mai bun dintre oameni trebuie os`ndit dac\ nu-l sluje[te dec`t pe om. M\ `ndeamn\ acum s\ lucrez. * . A disp\rut o baionet\. * Contra literaturii angajate. Mi-a luat o camer\ la hotel. dac\ exist\. dac\ vrei… Eu nu voiam. Roupp mi-a spus: Uite. Dar nu mori cu adev\rat dec`t pentru tine. Consecin]\: Am oare dreptul. `n bani [i `n considera]ie. Pl\te[te el.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 248 248 ALBERT CAMUS CARNETE 249 acestea. s\ refuz p`n\ [i confortul foarte modest pe care li-l preg\tesc? {i. s\ tac. dac\ a[ mai putea crede c\ misiunea omului este s\ creeze fericire! S\ tac cel pu]in. {i pe urm\ Roupp mi-a propus s\ m\ duc\ la Paris. * 1 Oare mi-am asumat-o eu cu adev\rat atunci c`nd am avut at`tea repulsii [i mi-e at`t de greu s\ o fac? Inima asta a mea cu fidelit\]ile ei dificile nu merit\ oare aceast\ contradic]ie? (nota autorului) Orice filosofie este o autojustificare. o s\-mi amintesc imediat… Oricum. Gr\dinile de la periferie.: Un satanism modest [i caritabil. s\ tac. oboseala [i mai crunt\ a umilirii. * S`ntem soma]i s\ alegem `ntre Dumnezeu [i istorie. * Estetica revoltei. am gre[it oare accept`nd sarcinile umane cele mai simple. S`ntem f\cu]i s\ tr\im unii cu al]ii. dac\ n-a[ fi foarte sigur c\ orice om coincide `ntru totul cu istoria. M\n`nc la el. ca aceea de a avea copii? La limit\. `n calitatea mea de artist. {i nu-i o nenorocire. `i apar]ine. c`t pentru binele pe care li l-am f\cut. Dar trebuie oare s\ accept s\r\cia copiilor mei. ~n]eleg s\ se arunce cineva `n ea orbe[te ca s\ scape de demen]a sau de sf`[ierea asta atroce (da. Tipul acela `nalt care trebuia s\ coboare la Firminy. p`n\ ce am s\ m\ simt `n drept… * Crea]ia corectat\. lumea [i copacii. * „Iubim oamenii mai pu]in pentru binele pe care ni l-au f\cut. Peste oboseala fe]ei. `n cel mai r\u caz. * X. Solda]ii `i p\zesc pe muncitori p`n\ la Saint-Étienne. Moartea. Tema revoltei. ai oare dreptul s\ faci copii. Singura filosofie original\ ar fi cea care ar justifica pe altul. ~n s\r\cie am g\sit [i voi g\si `ntotdeauna condi]iile necesare pentru ca vina mea. Omul nu este numai social. cel pu]in. Thibaudet despre Balzac: „Comedia uman\ este imitarea lui Dumnezeu Tat\l“. care s`nt legate de aceast\ atitudine? R\spunsul pentru mine ar fi simplu. s\ accept avantajele. religia. Saint-Étienne Dunières: muncitorii `n acela[i compartiment cu solda]ii germani. Dar eu n-o pot face. s`nt impresarul unui boxer. `ntr-adev\r atroce). A[a c\. `nc\ ata[at de libertate. Ceea ce sl\vim [i salut\m astfel este o mai bun\ idee despre om. * 80% divor]uri la prizonierii repatria]i. s\-]i asumi condi]ia uman\1 atunci c`nd nu crezi `n Dumnezeu (de ad\ugat ra]ionamentele intermediare)? Ce u[or ar fi dac\ a[ ceda ororii [i dezgustului pe care mi le inspir\ lumea asta. A[ vrea s\ fiu [i al unui pictor. s\ nu fie m\car ru[inoas\ [i s\ r\m`n\ m`ndr\.

Efortul uman spre libertate [i contradic]ia sa obi[nuit\: disciplina [i libertatea mor tot prin efortul uman. . Dup\ moartea lui Tarrou. C`t despre faimosul optimism marxist. Progresul [i adev\rata m\re]ie se afl\ `n dialogul purtat la nivelul omului [i nu `n evanghelie. alegem s\ servim dialogul p`n\ la absurd. fiind pesimist `n privin]a condi]iei umane. Are o prim\var\ c`nd germineaz\ [i izbucne[te. {i c\ dialogul `mpins p`n\ la absurd d\ o [ans\ purit\]ii. Trebuie s\ ne ap\r\m `mpotriva ei [i asta [i facem. Nu exist\ con[tiin]\ dec`t pe str\zi! (Cf. ~ntr-adev\r. Marxi[tii nu cred `n persuasiune [i nici `n dialog. Efortul meu: s\ demonstrez c\ logica revoltei refuz\ s`ngele [i calculul.“ Aerodromul e prea departe de ora[ pentru a se organiza o curs\ regulat\. Marxismul. primirea telegramei care anun]\ moartea doamnei Rieux.) * Ciuma. Ciuma urmeaz\ anotimpurile anului. Dac\ eroul din Ne`n]elegerea ar fi spus: «Iat\. „S\ nu exager\m nimic. … * Hegel. din ad`ncul dec\derii sale.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 250 250 ALBERT CAMUS CARNETE 251 Cu ce drept un comunist sau un cre[tin (ca s\ nu lu\m dec`t formele respectabile ale g`ndirii umane) mi-ar putea repro[a c\ s`nt pesimist? Nu eu am inventat mizeria creaturii. Nu po]i face un muncitor dintr-un burghez. Iar dac\ alegem s\ servim aceast\ comunitate. Dac\ cre[tinismul este pesimist `n privin]a omului. c\ este deasupra tuturor celorlalte [i c\ Dumnezeu sau istoria. etc. Din acest punct de vedere. ce s\ mai spun? Comuni[tii [i cre[tinii `mi vor spune c\ optimismul lor e cu b\taie lung\. eu s`nt optimist `n privin]a omului. Eu s`nt fiul dumitale». Exist\ ciuma.“ * Limitele. Toate filosofiile moderne ale istoriei etc. C`t despre domnul Herriot [i clientela de la Annales. „Numai ora[ul modern ofer\ spiritului terenul pe care el poate deveni con[tient de sine. Revolu]ia trebuie s\-[i accepte violen]a proprie sau s\ fie renegat\. iar condi]iile economice s`nt `n lumea lor de fatalit\]i mai teribile dec`t capriciile divine. etc. nu-i mare lucru [i. spune Tarrou. `n orice caz. Ea nu se poate deci face `n puritate: ci `n s`nge sau `n calcul. marea etc. monologat\ [i dictat\ din v`rful unui munte singuratic. nu are alt\ speran]\ definitiv\ dec`t `n mila lui Dumnezeu. nu dovede[te nimic. dialogul ar fi fost posibil [i nu neverosimil ca `n pies\. pesimist `n privin]a destinului s\u. nici teribilele formule ale blestemului divin. `mpotriva lui Iisus [i a lui Nietzsche. Voi spune c\. N-ar mai fi fost tragedie din moment ce culmea oric\rei tragedii se afl\ `n surzenia eroilor. da]i-mi voie s\ r`d.) * Revolt\. `n sinceritate.carnete_Camus. – Prin compasiune? (A suferi `mpreun\. … * Lui Guilloux: „Toat\ nenorocirea oamenilor vine din faptul c\ ei nu adopt\ un limbaj simplu. Este vremea marilor ora[e. Pu]ini oameni au `mpins mai departe ne`ncrederea fa]\ de semenii lor. este optimist `n ceea ce prive[te mersul istoriei (iat\ contradic]ia sa!). dup\ caz.“ Semnificativ. Cred c\ asta este calea unei revolu]ii psihologice f\r\ egal. Ceea ce echilibreaz\ absurdul este comunitatea oamenilor `n lupt\ `mpotriva lui. Nu eu am spus c\ omul este incapabil s\ se m`ntuiasc\ singur [i c\. Uite unde am ajuns. s`nt ]intele satisf\c\toare ale dialecticii lor. pesimist `n privin]a naturii umane. o var\ [i o toamn\ etc. ~n felul acesta s`ntem liberi `mpreun\ cu ceilal]i. el este optimist `n privin]a destinului uman. de ceea ce face permanen]a [i echilibrul ei: natura. Nimic mai mult. Trebuie s\ fac acela[i ra]ionament. Cum de nu v\d ei c\ niciodat\ nu a fost lansat un asemenea strig\t de `ncredere `n om? Eu cred `n dialog. Sartre. Astfel voi spune c\ exist\ mistere care se cuvin enumerate [i la care e bine s\ medit\m. are dreptate Socrate. Se trimit doar pachete para[utate. `mpotriva oric\rei politici a minciunii sau a t\cerii. Lumea a fost amputat\ de o parte din adev\rul ei.

Cei doi evrei de la Verdelot `n timpul ocupa]iei. iar ce e mai mult dec`t acestea. – C`nd detaliul este o via]\ omeneasc\. * 1 Sf`nta Evanghelie dup\ Matei.). O dat\. {i nimeni nu spunea nimic. Cre[tinismul este ceea ce a deturnat omul de la lume. {i trupul [i-a reg\sit locul `n via]a de zi cu zi. Din c`nd `n c`nd disp\rea c`te un prieten. lovindu-i fa]a cu pumnii. Doctrina extrem\: „Oricine se opune dictaturii trebuie s\ accepte r\zboiul civil ca mijloc.C. Nu. Asta nu exclude judecata s\n\toas\ [i nici `n]elepciunea“. G`ndesc `n func]ie de lume [i de istorie. * La doisprezece ani. Noul Testament. Toate riscurile erau de preferat fa]\ de ceea ce avea s\ urmeze.“ * Idem: „Dac\ vre]i s\ [ti]i. n-am nici un merit `n asta deoarece n-am imagina]ie. cit. A fost nevoie de dou\ mii de ani ca s\ fie din nou posibil s\ ]i-l expui gol pe plaj\.“ * Tragedie. Dar e mai u[or s\ r\m`i prizonier [i s\ te la[i `mpins spre oroare. C\]eaua url\ toat\ noaptea. Oricine se opune r\zboiului civil trebuie s\ p\r\seasc\ opozi]ia [i s\ accepte dictatura. * Critica just\ a lui Albert Wild fa]\ de absurd: „Sentimentul angoasei este ireconciliabil cu sentimentul libert\]ii“. Sigur. Idem: la cap\tul a dou\ mii de ani de cre[tinism.1 * Koestler. `n fa]a bisericii Saint-Germain-des-Près. Asta m-a f\cut s\ intru la b\nuieli c\ ei existau `ntr-adev\r [i c\ `ntr-o zi… Dar erau doar b\nuieli. Comunismul este o urmare logic\ a cre[tinismului. dar `n mod abstract oarecum. Face parte din istoria cre[tinismului. nu. Pentru c\. De asta nu trebuie s\ v\ face]i iluzii `n privin]a curajului meu. * Grecii ]ineau seama de divin. 37. el reprezint\ pentru mine lumea `ntreag\ [i `ntreaga istorie. C. ~n primul caz. Adev\rul e c\ n-a[ putea s\ cred `n Gestapo dec`t la prima lovitur\ de picior pe care a[ primi-o `n burt\. cum se spune.L. Un chelner de la cafenea mi-a zis: ²«T\ce]i. revolta trupului. am v\zut doi tipi `nal]i care `mbr`nceau un b\rbat `ntr-un taxi.“ L. * Pentru ca un g`nd s\ schimbe lumea. (n. S`nt ei». ed. da. „Mi se spusese dintotdeauna c\ de prima ocazie de evadare trebuie profitat imediat. S`nt g\si]i sp`nzura]i am`ndoi. * Originile nebuniei moderne. Nu se vedea niciodat\. Alt\ dat\. `n acest ultim caz. Dar divinul nu era tot. „Am dreptate [i asta `mi d\ dreptul s\-l ucid. [i ceea ce este nu. Trebuie ca el s\ se transforme `n exemplu.“ Matei. Iat\ unul dintre sensurile convulsiei moderne. L-a readus la sine `nsu[i [i la istoria lui. De unde [i excesele. fiindc\ fac parte din Rezisten]\. n-am crezut niciodat\ `n Gestapo. red. Se `ntoarce [i-l anun]\. trebuie s\ iei tu ini]iativa. dec`t s\ evadezi. „Astfel revolu]ia pesimist\ devine revolu]ia fericirii. Ea `nnebune[te [i-l va denun]a pe el.carnete_Camus. V. * „Ci cuv`ntul vostru s\ fie: Ceea ce este da. ca `n cel mai banal dintre foiletoane. trebuie mai `nt`i ca el s\ schimbe via]a celui care `l poart\. e siluit\ de un birjar.“ * Politica revoltei. R\m`ne s\ i se mai restituie acest loc `n filosofie [i `n metafizic\. A[a s`nt eu. `mi luam m\suri de prevedere. P`n\ la [aptesprezece ani va resim]i un soi de p`ng\rire.“ Acesta este ra]ionamenul „istoric“ tipic. o iau ceilal]i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 252 252 ALBERT CAMUS CARNETE 253 * Saint-Just: „Cred deci c\ trebuie s\ fim exalta]i. . Teribila obsesie a arest\rii. Nu m\ pot opri la detaliul acesta. * Crea]ia corectat\. de la cel r\u este. * Crea]ia corectat\.

dar a murit [i f\r\ asta – `ntr-o noapte. „{ti]i. {i-a reluat chiar micul rol de personaj grotesc pe care-l juca `n acel moment. Acolo a murit. N-a fost operat [i a fost externat spun`ndu-i-se c\ este vindecat. teribili… Dar de ce s\ descriu toate astea. Iar diminea]a so]ia lui a venit s\-l vad\ ca de-obicei. Sl\bise [i mai mult. al\turi de v\duva [i de fiica v\duvei care nu este fiica mortului. a[a-zisul giulgiu fiindu-i tras p`n\ la b\rbie.“ Tip de contradic]ie „istoric\“. C`t\ mil\ totu[i. Urma [i o parantez\: „(Oamenii de teatru folosesc astfel de expresii)“. Vreo doi sau trei dintre b\tr`nii s\i colegi erau acolo. Tot ce pot s\ [tiu este ceea ce v\d [i. Nu aveam chef. pierz`ndu-[i sensul (n. Sau dac\ `[i „d\ seama“. Cartierul cel mai vechi [i mai trist al ora[ului. A revenit la Cochin. Nega faptul c\ ar exista posibilitatea s\ alegi `ntre dou\ solu]ii [i `n acela[i timp `i cerea s\ o aleag\ `ntotdeauna pe cea bun\. au demarat. Vecinii mortului au fost cei care au prevenit-o pe so]ie. fire[te. De-a lungul str\zilor negre [i `nghe]ate. Nega faptul c\ individul ar avea facultatea de a distinge `ntre bine [i r\u – [i `n acela[i timp vorbea pe un ton patetic despre culpabilitate [i tr\dare. va fi din nou s\n\tos (mi-amintesc o fraz\ din rolul s\u: „C`nd eram copil“. cu m`inile pe marginea sicriului [i care p\reau s\-l prezinte vizitatorilor. * Idem: „Cea mai puternic\ ispit\ pentru ni[te oameni ca noi este s\ renun]\m la violen]\. Este ceva care m-a mirat `ntotdeauna. `nc\ mai juca roluri m\runte1. Un mort e un mort. cum un anume grad de sl\biciune. s\racii [i os`ndi]ii. C`nd am sosit eu. nebunii. `n mica morg\ care d\ spre rue de Santé. care. s-a `nt`mplat azi-noapte. iar eu. {i la o indica]ie care i se d\dea „Ah! spunea el. Dar m-am dus. * Moartea unui b\tr`n actor O diminea]\ `n Parisul plin de z\pad\ [i de noroi. Doar cel care sl\be[te nu pare niciodat\ „s\-[i dea seama“. ~n lipsa c\rnii. – Nu credeam c\ `n cazul lui se mai putea sl\bi. n-am cum s-o [tiu. schimb`ndu-[i singurul costum care din negru devenise galben [i a c\rui urzeal\ se destr\ma cu travestiurile mai mult sau mai pu]in str\lucitoare pe care trebuie s\ le poarte chiar [i personajele secundare. Ispitele lui Dumnezeu au fost `ntotdeauna mai periculoase pentru omenire dec`t cele ale Satanei. bolnavii.). A trebuit s\-[i `ntrerup\ lucrul. o face poate fugitiv. asta [tie toat\ lumea. s\ ne c\im. f\r\ s\ se fi observat dinainte.red. C`t despre Cochin: o cazarm\ a mizeriei [i a bolii. eu nu simt asta a[a“). de altfel. Nu i se vedea dec`t capul. Nu mai putea bea dec`t lapte 1 ~n original: „il jouait encore les utilités“. A fost dus la Cochin [i le-a spus colegilor c\ o s\ fie operat [i c\.carnete_Camus. iar Partidul pretindea ca roti]a s\ se revolte contra orologiului [i s\-i schimbe mi[carea. un anume mod de reliefare a pome]ilor [i de desc\rnare a gingiilor s`nt semnul evident c\ totul e pe sf`r[ite. s\ ne `mp\c\m cu noi `n[ine. cioclul (oare de ce purta o e[arf\ tricolor\ ca un primar?) mi-a spus c\ `nc\ `l mai puteam vedea. iar pe zidurile sale muste[te murdara umiditate a nenorocirii. Iar\[i nu l-au operat. A `ntrerupt din nou. nici nu se g\sea.“ * Roman de dragoste: Jessica. [i trebuie s\ fie `nmorm`ntat al\turi de ceilal]i. nici influen]a – era plasat sub semnul fatalit\]ii economice. La sf`r[itul vie]ii. m\ ap\sa pe inim\ diminea]a aceea leproas\ [i tenace pe care nu reu[eam s-o mistui.“ {i `n diminea]a aceea se afla acolo. Totu[i a sl\bit [i puteai s\-]i dai seama acum de grosimea oaselor. ~ntr-adev\r. pe urm\. adic\ roluri extrem de m\runte. c`t\ groaznic\ mil\! B\rba]ii care se aflau la c\p\t`iul lui. tocmai. au spus. Individul – roti]\ a unui ceasornic `ntors pentru eternitate [i pe care nimic nu-l putea opri. care nu mai figureaz\ `n traducerea româneasc\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 254 254 ALBERT CAMUS CARNETE 255 Idem: „El (Partidul) nega liberul arbitru al individului – [i `n acela[i timp `i cerea o abnega]ie voluntar\. Nimeni nu o prevenise la administra]ie fiindc\ nimeni nu fusese prevenit. ie[eau `n eviden]\ din]ii. `n]elegeai c\ un cap puternic [i noduros era f\cut ca s\ poarte o cantitate mare de carne. a murit. Dar sl\bise. „Demarat“ este cuv`ntul potrivit. acela unde au fost plasate `nchisoarea Santé. vedeam c\ Liesse urma s\ moar\. fiindc\ automatele acelea st`ngace [i . Sainte-Anne [i spitalul Cochin.

~n z\pad\ erau `nfipte str`mb dou\ cruci. Am ie[it prin Poarta Italiei. tatuat\ `ntre s`ni. una pentru Liesse. A f\cut un gest semnific`nd „at`ta pagub\“. V\duva g\sea c\ e departe. santinela o `ntreab\ unde se duce. ea [i-a ratat ]inta. cealalt\ pentru o feti]\ de unsprezece ani. un soi de factor po[tal `mbr\cat `n albastru [i ro[u. Noi l-am urmat. „S-o v\d pe regin\. „Lua]i liftul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 256 256 ALBERT CAMUS CARNETE 257 `mpiedicate `n hainele lor grosolane s-au aruncat deodat\ `n mare grab\ asupra lin]oliului. a ap\rut cu un borderou cu cotor `ntre paginile c\ruia era v`r`t un indigo. ~n clipa aceea a fost scos co[ciugul. Factorul a urm\rit r`ndurile borderoului cu v`rful creionului [i a spus „Bine“ bif`nd un num\r. Niciodat\ cerul nu mi se p\ruse at`t de cobor`t peste periferia parizian\. Ocampo merge la Buckingham Palace. Eram desp\r]i]i de morminte printr-un taluz de z\pad\. A fost dus. dar nimeni nu [tia cum anume. „Da]i-i drumul“. a spus. Atunci un vidanjor a spus: „Dac\ domnii [i doamnele ar vrea s\ arunce pu]in p\m`nt“. Au avansat [i au `nceput s\ scoat\ sicriul din furgon. El a luat ni[te p\m`nt cu lopata. Am circulat timp de zece minute bune printre gr\mezi de noroi [i z\pad\. Acesta a demarat [i am putut `nainta `nc\ vreo c`]iva metri. Dar nimeni n-are chef nici s\ fac\ baie. Pe abajururile din piele de om se poate z\ri desenat\ o dansatoare din timpuri str\vechi. Noi ne-am `nghesuit `ntr-o ma[in\ care-i urma. procesul. st`lpi.“ Portarul (?). V\duva [i fiica s-au urcat `n furgon o dat\ cu mortul. C`t despre fiic\.carnete_Camus. E apa de la morg\. Groapa era s\pat\ `ntre alte patru gropi care o `nconjurau din toate p\r]ile.“ Apartamentele reginei. odat\ intrat `n posesia lui. totul numai negru.“ Etc. {ti]i. S-a auzit lemnul sun`nd a gol. nu erau nici flori [i nu se `n\l]a nici un cuv`nt de pace sau de p\rere de r\u. E primit\ f\r\ nici un fel de formalitate. se vedea c`t de colo. * V. o vegeta]ie neagr\ [i rar\ se iveau din mormanele de z\pad\ [i noroi. s-a l\sat un moment de t\cere. Nu exista preot. iar aleea `ngust\ care le separa era blocat\ de unelte [i de p\m`nt. Interzis s\ se bea ap\. * 1 Aici urma descrierea c\l\toriei `n America de Nord. Resturi de bordeie. V\duva a f\cut semn c\ da. Am cobor`t. a scos din buzunar un r\zu[ [i l-a pus pu]in pe p\m`nt. de aici n-ai cum s\ mai ie[i!“ Oamenii \[tia vii voiau s\ fie l\sa]i `n pace. Dar noi ne aflam cu to]ii foarte departe de groap\ fiindc\ mormintele celelalte ne `mpiedicau s\ avans\m. C`nd sicriul a ajuns la fund.“ – „Trece]i. V\duva a `ntins m`na peste o gr\mad\ de p\m`nt. Dar familia tocmai se urca `n furgon. Pe urm\ ne-am oprit `n spatele altui cortegiu. . `nsemna c\ a doua zi urma o execu]ie. ~n clipa aceea. capacului [i a unei [urubelni]e. {ase kilometri prin acel peisaj [i iat\-ne ajun[i `n fa]a por]ilor monumentale ale celui mai hidos cimitir din lume. Mergeam la cimitirul de la Thiais. cu o [apc\ ponosit\ pe cap. aici e cimitirul condamna]ilor la moarte. ~ntr-o secund\ capacul a fost pus [i doi b\rba]i str`ngeau [uruburile ap\s`ndu-le cu for]\ [i r\sucindu-le cu mi[c\ri brutale. La intrare.1 * Roman. {i cu to]ii sim]eau c\ momentul ar fi trebuit s\ fie mai solemn – ar fi trebuit marcat. 60 000 de cadavre sub ruine. Ne-am `nfundat picioarele `ntr-o clis\ v`scoas\ [i elastic\. A luat r\zu[ul [i a aruncat p\m`ntul `n direc]ia gropii. Am `naintat printre morminte. Deasupra putreziciunii. cam la nimereal\. Laval e ceva mai departe. Vidanjorii au citit atunci cu voce tare num\rul gravat pe co[ciug: 3237 C. Vidanjorii au cobor`t destul de repede sicriul. Nici o floare. P\m`ntul a zburat pe deasupra gropii. Toat\ lumea se privea. Factura: „{i a fost v`r`t `n p\m`ntul argilos la un pre] exorbitant“. „Ah! p\reau s\ spun\. * Nürnberg. Idem: „Trece]i. Cortegiul din fa]a noastr\ era al feti]ei. C`nd supa de la cin\ `nt`rzia. dar administra]ia `i impusese asta. Un paznic cu fa]a congestionat\ a oprit alaiul la poart\ [i a cerut bonul de intrare. dup\ cum am citit. Ni[te b\rba]i voinici `n salopete [i `nc\l]a]i cu cizme de vidanjori [i-au l\sat jos lope]ile contempl`nd scena.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 258

258

ALBERT CAMUS

CARNETE

259

Revolt\. ~nceput: „Singura problem\ moral\ cu adev\rat serioas\ este omorul. Restul vine pe urm\. Dar s\ [tiu dac\ pot ucide pe cel din fa]a mea, ori s\ consimt ca el s\ fie ucis, s\ [tiu c\ nu [tiu nimic `nainte de a [ti dac\ pot hot\r` moartea cuiva, iat\ ce trebuie s\ aflu.“ * Oamenii vor s\ ajungem la concluziile lor. Dac\ v\ judec\, o fac `ntotdeauna cu g`ndul ascuns la principiile lor. Dar mie mi-este egal dac\ g`ndesc una sau alta. Ceea ce m\ intereseaz\ este s\ [tiu dac\ eu pot ucide. C`nd ai ajuns la hotarul g`ndirii, `i [i vezi cum `[i freac\ m`inile. „{i acum, ce-o s\ mai fac\?“ {i-[i ]in adev\rul lor gata preg\tit. Dar eu cred c\ nu-mi pas\ dac\ s`nt `n contradic]ie, n-am chef s\ fiu socotit un geniu filosofic. De fapt n-am chef s\ fiu deloc geniu, fiindu-mi deja destul de greu s\ fiu om. Vreau s\ descop\r un acord [i, [tiind c\ nu m\ pot sinucide, s\ [tiu dac\ pot ucide sau l\sa pe al]ii s\ ucid\, iar [tiind acest lucru, s\ trag toate consecin]ele chiar dac\ am s\ r\m`n cufundat `n contradic]ie. * Se pare c\-mi r\m`ne s\ g\sesc un umanism. Nu am nimic contra umanismului, bine`n]eles. ~l g\sesc doar prea str`mt, asta-i tot. Iar g`ndirea greac\, de exemplu, era cu totul altceva dec`t un umanism. Era o g`ndire care avea `n vedere totul. * Teroarea! {i ei uit\ deja. * Roman Justi]ie1. 1) Copil\rie s\rac\ – injusti]ia este fireasc\. La prima violen]\ (maltratare de c\tre poli]ie) injusti]ie [i adolescen]\ revoltat\. 2) Politica indigen\. Partid (etc.). 3) Revolu]ie `n general. Nu se g`nde[te la principii. R\zboi [i rezisten]\.

4) Epurare. Justi]ia nu poate face corp comun cu violen]a. 5) C\ adev\rul nu poate fi conceput f\r\ o via]\ adev\rat\. 6) Revenire la mam\. Preot? „Nu merit\ osteneala.“ Ea nu spusese nu, doar c\ nu merita osteneala. El [tia c\ ea nu socotea niciodat\ c\ merita s\ deranjezi pe cineva pentru ea. {i p`n\ [i moartea ei…

Iubiri

* Revolt\ [i Revolu]ie Revolu]ia ca mit este revolu]ia definitiv\. Idem: istoricitatea las\ f\r\ explica]ie fenomenul frumosului, adic\ raporturile cu lumea (sentimentul naturii) [i cu fiin]ele ca indivizi (dragoste). Ce po]i g`ndi despre o explica]ie pretins absolut\ care… * Idem: tot efortul g`ndirii germane a fost s\ `nlocuiasc\ no]iunea de natur\ uman\ cu aceea de situare uman\ [i pe aceea de Dumnezeu cu istoria, [i echilibrul antic cu tragedia modern\. Existen]ialismul modern duce acest efort chiar mai departe [i introduce `n ideea de situare aceea[i incertitudine ca [i `n cea de natur\. Nu mai r\m`ne nimic dec`t o mi[care. Dar, ca [i grecii, eu cred `n natur\. * Ciuma. ~n toat\ via]a mea, n-am avut niciodat\ un asemenea sentiment al e[ecului. Nu s`nt nici m\car sigur c\ voi ajunge p`n\ la cap\t. ~n anumite momente totu[i… * S\ fac s\ sar\ totul `n aer. S\ dau revoltei forma pamfletului. Revolu]ia [i cei care nu vor ucide niciodat\. Predica revoltat\. Nici o singur\ concesie.

Iubiri

* „Ce lucru nes\buit, de neconceput, faptul ca un autor s\ nu poat\ – `n nici o `mprejurare posibil\ – s\ fie sincer cu cititorii s\i.“ (Melville) *

1 Fragmentul care urmeaz\ a fost restabilit de editori.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 260

260

ALBERT CAMUS

CARNETE

261

Din punctul de vedere al unui nou clasicism, Ciuma ar trebui s\ fie prima tenta]ie de a da o form\ unei pasiuni colective. * Pentru Ciuma. Cf. „Prefa]a“ lui Defoe la volumul al treilea din Robinson: Reflec]ii grave `n fa]a vie]ii [i a uimitoarelor aventuri ale lui Robinson Crusoe: „Este la fel de logic s\ reprezin]i un fel de `nchisoare prin alta [i ceva care exist\ cu adev\rat prin ceva care nu exist\. Dac\ a[ fi adoptat modul curent de a scrie istoria particular\ a unui om… tot ceea ce a[ fi spus nu v-ar fi oferit nici o pl\cere…“ * Ciuma este un pamflet. * Cum s\ `nve]i s\ mori `n de[ert! * Lourmarin1. Prima sear\ dup\ at`]ia ani. Prima stea peste Lubéron, enorma t\cere, chiparo[ii al c\ror v`rf fream\t\ `n str\fundurile oboselii mele. }ar\ solemn\ [i auster\ – `n ciuda frumuse]ii ei tulbur\toare. * Povestea fostului deportat care `nt`lne[te prizonieri germani la Lourmarin. „Prima dat\ c`nd l-au b\tut a fost `n timpul interogatoriului. Era oarecum normal, fiindc\ era un lucru excep]ional. Totul a `nceput `n lag\r, c`nd, pentru o mic\ gre[eal\ de serviciu, a primit dou\ palme grele. Fiindc\ atunci a `n]eles din ochii celui care-l lovise c\ era ceva cotidian, normal, firesc…“ ~ncearc\ s\ stea de vorb\ cu prizonierul neam] ca s\ g\seasc\ o explica]ie. Dar cel\lalt e prizonier, nu i se poate vorbi despre asta. La sf`r[it, cel\lalt dispare, nu va apuca s\-i mai vorbeasc\ niciodat\. G`ndindu-se, simte
1 Camus venise la Lourmarin, invitat de Henri Bosco, `mpreun\ cu al]i c`]iva prieteni scriitori.

c\ nici un om nu e niciodat\ suficient de liber ca s\ poat\ l\muri acest lucru. Cu to]ii s`nt prizonieri. Alt\ dat\, `n lag\r, paznicii se distraser\ pun`ndu-i s\-[i sape groapa, dar nu i-au executat. Timp de dou\ ore lungi r\scoliser\ p\m`ntul negru [i v\zuser\ r\d\cinile etc. sub un aspect nou. * „~nseamn\ s\ mori f\r\ moarte [i s\ nu `naintezi deloc Dac\ te legeni a[a ~n p`ntecele obscur al nefericirii adunate.“ Agrippa d’Aubigné * Revolta. Capitolul I despre pedeapsa cu moartea. Idem: sf`r[it. Astfel, plec`nd de la absurd, nu-i cu putin]\ s\ tr\ie[ti revolta f\r\ s\ ajungi `ntr-un punct oarecare la o experien]\ de iubire care urmeaz\ s\ fie definit\. * Roman. Copil\rie s\rac\. „Mi-era ru[ine de s\r\cia mea [i de familia mea. (P\i s`nt ni[te mon[tri!) {i dac\ ast\zi pot s\ vorbesc despre ei cu simplitate, e pentru c\ nu-mi mai e ru[ine de ru[inea aceea [i nu m\ mai dispre]uiesc pentru c\ am resim]it-o. N-am cunoscut ru[inea asta dec`t atunci c`nd m-au dat la liceu. ~nainte, to]i erau ca mine, iar s\r\cia mi se p\rea `nsu[i aerul pe care-l respira lumea aceasta. La liceu am cunoscut compara]ia. Un copil nu este nimic prin el `nsu[i. P\rin]ii s`nt cei care-l reprezint\. {i meritul t\u e mult mai mic, odat\ devenit adult, dac\ nu ai cunoscut asemenea sentimente josnice. C\ci atunci e[ti judecat dup\ ceea ce e[ti [i se ajunge chiar s\ fie judeca]i ai t\i dup\ ceea ce ai devenit tu. {tiu acum c\ mi-ar fi trebuit o inim\ de o puritate eroic\ [i excep]ional\ ca s\ nu suf\r din cauza zilelor acelora c`nd citeam pe chipul unui prieten mai `nst\rit surprinderea pe care o ascundea cu greu `n fa]a casei unde locuiam. Da, aveam inim\ rea, ceea ce este un lucru obi[nuit. {i dac\, p`n\ la dou\zeci [i cinci de ani, n-am suportat dec`t cu furie [i ru[ine amintirea acelei inimi rele, e pentru c\ refuzam s\ fiu un om

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 262

262

ALBERT CAMUS

CARNETE

263

obi[nuit. C`t\ vreme ast\zi [tiu c\ s`nt a[a [i, nemaig\sind acest lucru nici bun, nici r\u, m\ interesez de altceva… ~mi iubeam mama cu disperare. ~ntotdeauna am iubit-o cu disperare. * Ideea de rezisten]\ `n sens metafizic. * S\ scriu despre r\ul pe care mi-l face lumea. M\ face denigrator, c`nd de fapt nu s`nt… Acel soi de stare secund\… * Machado. „Zgomotul sicriului `n p\m`nt este ceva extrem de grav.“ „Doamne, s`ntem singuri, mama [i inima mea.“ „Iar c`nd veni-va ziua ultimei c\l\torii, C`nd va pleca nava ce nicic`nd nu mai revine M\ ve]i vedea la bord, cu pu]ine bagaje, {i aproape gol, la fel ca fiii m\rii.“ * De tradus Discursurile lui Juan Mairena.1 Un romancero african? * Singurul mare spirit cre[tin care a privit `n fa]\ problema r\ului este Sf`ntul Augustin. A[a s-a ivit cumplitul Nemo Bonus. De atunci, cre[tinismul s-a ocupat s\ dea problemei solu]ii provizorii. Iat\ rezultatul. C\ci e vorba de rezultat. Oamenilor le-a trebuit timp, dar ast\zi ei s`nt otr\vi]i de o intoxica]ie care dateaz\ de 2000 de ani. S`nt dep\[i]i de for]a r\ului sau resemna]i, ceea ce-i totuna. Cel pu]in, ei nu mai pot suporta minciuna pe tema asta. *
1 Oper\ `n proz\ de Antonio Machado.

19 februarie 1861. Act de abolire a iob\giei `n Rusia. Primul foc de arm\ (al lui Karakazov) dateaz\ din 4 aprilie 1866. De v\zut A cui e vina?, un roman de Herzen (1847) [i idem: Dezvoltarea ideilor revolu]ionare `n Rusia.1 * ~mi plac mai mult oamenii angaja]i dec`t literaturile angajate. S\ ai curaj `n via]\ [i talent `n oper\ nu-i chiar a[a de r\u. {i pe urm\ scriitorul este angajat c`nd vrea el. Meritul s\u este mi[carea sa. Iar dac\ aceasta trebuie s\ devin\ o lege, o meserie sau o teroare, unde mai este atunci meritul? Se pare c\ dac\ scrii ast\zi un poem despre prim\var\ `nseamn\ c\ serve[ti capitalismul. Nu s`nt poet, dar m-a[ bucura f\r\ nici un g`nd ascuns de o asemenea oper\, dac\ e frumoas\. Serve[ti omul `n `ntregime sau deloc. Iar dac\ omul are nevoie de p`ine [i de dreptate, [i dac\ trebuie f\cut ceea ce este necesar pentru a satisface aceast\ nevoie, el mai are nevoie [i de frumuse]ea pur\, care e p`inea inimii sale. Restul nu-i important. Da, i-a[ dori mai pu]in angaja]i `n operele lor [i ceva mai mult angaja]i `n via]a de toate zilele. * Existen]ialismul a p\strat din hegelianism eroarea fundamental\ care const\ `n a reduce omul la istorie. Dar n-a p\strat din el consecin]a sa care este aceea de a-i refuza de fapt omului orice libertate. * Octombrie 1946. 33 de ani peste o lun\ Memoria m\ cam las\ de un an `ncoace. Incapacitatea `n care m\ aflu de a re]ine o poveste relatat\ – de a-mi aminti por]iuni `ntregi din trecut, care au fost totu[i vii. A[tept`nd o ameliorare (dac\ se amelioreaz\), evident c\ trebuie s\ notez aici tot mai multe lucruri, chiar personale, cu at`t mai r\u. C\ci p`n\ la urm\ totul se ordoneaz\ pentru mine pe acela[i plan u[or `nce]o[at, uitarea ajunge [i la inim\.
1 Lecturi pentru Cei drep]i [i Omul revoltat.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 264

264

ALBERT CAMUS

CARNETE

265

Ea nu mai are dec`t emo]ii scurte, lipsite de lungul r\sunet pe care li-l d\ memoria. Sensibilitatea c`inilor este a[a. * Ciuma… „{i de fiecare dat\ c`nd citesc o poveste legat\ de cium\, din ad`ncul unei inimi otr\vite de propriile revolte [i de violen]ele celorlal]i, un strig\t limpede se `nal]\ spun`nd c\ exist\ de fapt `n oameni mai multe lucruri de admirat dec`t de dispre]uit.“ … „{i c\ fiecare poart\ `n sine ciuma, pentru c\ nimeni, nimeni pe lumea asta nu r\m`ne pur1. {i c\ trebuie s\ te supraveghezi necontenit ca s\ nu ajungi cumva, `ntr-un minut de neaten]ie, s\-i respiri cuiva `n fa]\ [i s\-i transmi]i infec]ia. Ceea ce e natural este microbul. Restul, s\n\tatea, integritatea, puritatea, dac\ vre]i, este un efect al voin]ei [i al unei voin]e care nu trebuie s\ sl\beasc\ niciodat\. Omul cinstit, cel care nu infecteaz\ pe nimeni, este acela care are cele mai pu]ine momente de neaten]ie. Da, e obositor s\ fii un tic\los. Dar e [i mai obositor s\ nu vrei s\ fii un tic\los. De asta este toat\ lumea obosit\, fiindc\ toat\ lumea e pu]in tic\loas\. Dar tot de asta cunosc unii o oboseal\ at`t de mare, `nc`t doar moartea `i va mai putea sc\pa.“ * Bine`n]eles, ceea ce m\ intereseaz\ nu e at`t s\ fiu mai bun, ci s\ fiu acceptat. {i nimeni nu accept\ pe nimeni. Oare ea m-a accepat? Nu, e c`t se poate de evident. * Aerul de biet animal pe care-l au oamenii `n sala de a[teptare a medicilor. * Jacques Rigaut. „Exemplul vine de sus. Dumnezeu a creat omul dup\ chipul s\u. Ce tenta]ie pentru om s\ se conformeze acestui chip.“ „Solu]ia, r\spunsul, cheia, adev\rul este condamnarea la moarte.“ „Orgolios, de nimic nu i-ar mai putea fi fric\.“
1 Cf. Tarrou.

„{i cu c`t dezinteresarea mea e mai mare, cu at`t interesul meu e mai autentic.“ „Din dou\, una. S\ nu vorbe[ti, s\ nu taci. Sinucidere.“ „At`t timp c`t nu voi fi dep\[it gustul pl\cerii, voi fi sensibil la ame]eala sinuciderii, [tiu asta foarte bine.“ * Convorbiri cu Koestler. Scopul nu scuz\ mijloacele dec`t dac\ raportul m\rimilor este rezonabil. Exemplul: `l pot trimite pe Saint-Exupéry `n misiune de moarte ca s\ salvez un regiment. Dar nu pot deporta milioane de persoane [i suprima orice libertate ca s\ ob]in un rezultat cantitativ echivalent [i s\ calculez pentru trei sau patru genera]ii sacrificate `n prealabil. – Geniul. Nu exist\. – C`nd este recunoscut ca talent, atunci `ncepe marea mizerie a creatorului. (Nu mai am curajul s\-mi public c\r]ile.) * Exist\ momente c`nd nu cred c\ mai pot suporta mult timp contradic]ia. C`nd cerul e rece [i nimic nu ne sus]ine `n natur\… Ah! poate c\ e mai bine s\ mori. * Urmare a precedentului. ~n ce sf`[iere m\ aflu la g`ndul s\ scriu acele articole pentru Combat.1 * Un eseu despre sentimentul naturii – [i despre pl\cere. * Art\ [i revolt\. Breton are dreptate. Nici eu nu cred `n ruptura dintre lume [i om. Exist\ clipele de acord cu natura brut\. Dar natura nu e niciodat\ brut\. Dar peisajele se perind\ [i se uit\. De aceea exist\ pictori. Iar pictura suprarealist\, de exemplu, este `n mi[carea ei expresia revoltei omului contra Crea]iei. Dar gre[eala sa a fost c\
1 Este desigur vorba de Ni victimes, ni bourreaux („Nici victime, nici c\l\i“), ap\rut `n noiembrie 1946.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 266

266

ALBERT CAMUS

CARNETE

267

a vrut s\ p\streze ori s\ imite doar partea miraculoas\ a naturii. Adev\ratul artist revoltat nu neag\ miracolele, ci le st\p`ne[te. * Parain. C\ esen]a literaturii moderne este palinodia. Suprareali[tii devenind marxi[ti. Rimbaud – devo]iune. Sartre – morala. {i marea problem\ a timpului este conflictul. Condi]ia uman\. Natura uman\. – Dar dac\ exist\ o natur\ uman\, de unde vine ea? * Evident c\ ar trebui s\ `ncetez orice activitate creatoare at`ta vreme c`t nu [tiu `nc\. Ceea ce a f\cut succesul c\r]ilor mele este ceea ce face pentru mine minciuna lor. De fapt, s`nt un om mediu + o exigen]\. Valorile pe care ar trebui acum s\ le ap\r [i s\ le ilustrez s`nt valori medii. Este nevoie de un talent at`t de despuiat, `nc`t m\ `ndoiesc c\-l am. * Scopul revoltei este pacificarea oamenilor. Orice revolt\ se `ncheie [i se prelunge[te `n afirmarea limitei umane – [i a unei comunit\]i a tuturor oamenilor, oricare ar fi ei, `n interiorul limitei. Umilin]\ [i geniu. * 29 octombrie. Koestler – Sartre – Malraux – Sperber [i cu mine. ~ntre Piero della Francesca [i Dubuffet. K. – Necesitatea de a defini o moral\ politic\ minim\. Deci de a se debarasa mai `nt`i de un num\r fals de scrupule („am\giri“ spune el) a) c\ ceea ce se spune poate sluji unor cauze care nu se pot fi slujite. b) Examen de con[tiin]\. Ordinea nedrept\]ilor. „Eu, c`nd cel care-mi lua interviul m-a `ntrebat dac\ ur\sc Rusia, am avut ceva care s-a oprit aici, `n mine. {i am f\cut un efort. Am spus c\ ur\sc regimul stalinist tot at`t c`t ur\sc regimul hitlerist [i pentru acelea[i motive. Dar ceva s-a desprins aici.“ „At`]ia ani de lupte. Am min]it pentru ei… [i acum s`nt ca acel prieten care se d\dea cu capul de pere]ii camerei mele [i spunea, cu fa]a lui plin\ de s`nge `ntoars\

spre mine: «Nu mai exist\ speran]\, nu mai exist\ speran]\.»“– Mijloace de ac]iune etc. M. – Imposibilitatea momentan\ de a ajunge la proletariat. Oare proletariatul este cea mai `nalt\ valoare istoric\? C. – Utopia. Ast\zi o utopie `i va costa mai pu]in dec`t un r\zboi. Ceea ce se opune utopiei este r\zboiul. Pe de o parte. {i pe de alta: „Nu crede]i c\ s`ntem cu to]ii r\spunz\tori de absen]a valorilor? {i c\, dac\ noi to]i care venim dinspre nietzscheism, dinspre nihilism sau dinspre realismul istoric, am spune `n mod public c\ ne-am `n[elat [i c\ exist\ valori morale [i c\ de-acum `nainte vom face tot ceea ce trebuie ca s\ le fundament\m1 [i s\ le ilustr\m, nu crede]i c\ ar fi `nceputul unei speran]e?“ S. – „Nu-mi pot `ntoarce valorile morale numai `mpotriva U.R.S.S. C\ci este adev\rat c\ deportarea a mai multor milioane de oameni este mai grav\ dec`t lin[area unui negru. Dar lin[area unui negru e rezultatul unei situa]ii care dureaz\ de o sut\ de ani [i mai mult [i reprezint\ p`n\ la urm\ nenorocirea tot at`tor milioane de negri de-a lungul timpului c`te milioane de kirghizi deporta]i exist\.“ K. – Trebuie s\ spun c\ `n calitate de scriitori s`ntem tr\d\tori `n fa]a istoriei dac\ nu denun]\m ceea ce este de denun]at. Conspira]ia t\cerii este condamnarea noastr\ `n ochii celor care ne vor urma. S. – Da. Etc. etc. {i `n tot acest timp imposibilitatea de a determina c`t\ fric\ sau c`t adev\r intr\ `n ceea ce spune fiecare. * Dac\ crezi `n valoarea moral\, crezi `n orice fel de moral\, inclusiv `n morala sexual\. Reforma este total\. * S\ citesc Owen. * S\ scriu istoria unui contemporan vindecat de sf`[ierile sale doar prin contemplarea `ndelungat\ a unui peisaj.
1 Manuscrisul este greu de citit. S-ar putea citi [i „p\stra“.

* Dac\ totul se reduce `ntr-adev\r la om [i la istorie. Se `nroleaz\ `n tab\ra republicanilor spanioli [i lupt\ `n r\zboi. * Ordinea universal\ nu se poate face de sus. – {i ai fost na[ul meu. Iar pe de alt\ parte. care este confruntarea „f\r\ de care nimic nu este posibil“. La to]i ceilal]i. * Insuportabil\ singur\tate – `n care nu pot crede [i `n fa]a c\reia nu m\ pot resemna. C`nd plecam de la expunerea despre dialog. comuni[tii s`nt `n favoarea r\zboiului.carnete_Camus. * Revolt\. asta `nseamn\ c\ se recunoa[te implicit via]a ca singura valoare de fapt. Epoca noastr\ este cea care. ci de jos. Libertatea nietzschean\ este o exaltare. Era adev\rat. nu pot fi cel care dispre]uie[te. eu te voi ap\ra `ntotdeauna contra pu[tilor execu]iei. – Vei fi deci un uciga[. Trei ani de `nchisoare. refuz\ s\ fac\ serviciul militar din ra]iuni morale. Tar.. – Ascult\. G`nde[te-te la asta. iar pacifi[tii s`nt hitleri[ti. adic\ prin fondul comun care. Nu mai `n]elege nimic din lumea asta care a devenit nebun\.. cine respinge sinuciderea respinge `n aceea[i m\sur\ [i uciderea. . Nu vrem orice fel de erou. Uite care-i adev\rata problem\: orice s-ar `nt`mpla. Are aerul reticent [i aceea[i privire totu[i prietenoas\ ca atunci c`nd l-am `ndemnat s\ intre `n grupurile din jurul revistei Combat. * ~nt`lnit pe Tar. Ra]iunile eroismului s`nt mai importante dec`t eroismul `nsu[i. prenumele are o semnifica]ie proprie. adic\ printr-o idee. `mping`nd nihilismul p`n\ la 1 Schi]a capitolului din Omul revoltat. simpatizant comunist. Chiar [i cel mai mare vinovat p\streaz\ o leg\tur\ cu umanul. `n ’33.1 Dac\ decizia final\ este respingerea sinuciderii pentru a sus]ine confruntarea. Dumneata `ns\ vei fi obligat s\ fii de acord ca eu s\ fiu `mpu[cat. Trebuie oare s\ `ncerc\m s\ `n]elegem [i aceast\ la[itate? E mai presus de puterile mele. totul se ordoneaz\ dup\ o linie maximal\. – Am fost deja. cea care permite confruntarea. – Am s\ m\ g`ndesc. * De ce beau unii? Fiindc\ `n b\utur\ totul cap\t\ importan]\. La ie[ire. – {i eu. * Crea]ia corectat\. * S\ preg\tesc o carte de texte politice referitoare la Brasillach. a[a cum se g\se[te `n manuscris. Personajul teroristului (Ravenel). m\ `ntreb unde este locul: naturii – iubirii – muzicii – artei. Dar nu mai vreau. pentru a asculta de aceast\ valoare absolut\. Concluzie: se bea din neputin]\ [i din condamnare.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 268 268 ALBERT CAMUS CARNETE 269 * Robert. * Rela]ia dintre absurd [i revolt\. Valoarea de consecin]\ este deci anterioar\ valorii de eroism. * Guilloux. * Ceea ce face ca un om s\ se simt\ singur este la[itatea celorlal]i. Singura referin]\ este durerea. De unde reiese c\. Este ucis pe frontul din Madrid. – Acum e[ti marxist? – Da. * Ce este un om celebru? E un om al c\rui prenume nu conteaz\.

). * G. Dup\ care totul este posibil. [i anume via]a celorlal]i. mili]ian.S. sau dup\ cum a spus Angelus Silesius: «Trebuie s\-mi g\sesc cel din urm\ sf`r[it [i al meu `nceput / Trebuie s\-l g\sesc pe Dumnezeu `n mine [i pe mine `n Dumnezeu / {i s\ devin ceea ce este el…» Aceea[i pasiune a fost resim]it\ de Spinoza [i Nietzsche: ei nu puteau accepta s\ nu fie Dumnezeu“ (n. . in another form. as well as our infinite distance and smallness before God. implic\ ideea de a deveni egal cu el. mai `ndr\zne]. tr. C`nd vei fi acceptat moartea. The mystic of every age and every religion gives rise to this aspiration to become one with God or. * 1 „De[i poate p\rea fantastic [i excesiv. iar pentru Meister Eckhart omul `[i poate lep\da forma uman\ [i poate deveni din nou Dumnezeu. „Though this may seem to us fantastic and excesive it reveals under the form of an extreme personalism.). Ianuarie ’47 Seara care curge peste mun]ii ace[tia sf`r[e[te prin a `nghe]a [i inima. de fapt. ca [i infinita noastr\ distan]\ [i nimicnicie fa]\ de Dumnezeu. urm\rit pentru c\ a ordonat s\ fie `mpu[ca]i 28 de de]inu]i de la Santé (a asistat la executarea a patru loturi de de]inu]i). nu este foarte `ndep\rtat de concep]ia cre[tin\ asupra vie]ii interioare. to become God. Nu te pot sili s\ crezi `n Dumnezeu. Orwell. tr. Aceasta se verific\ prin u[urin]a cu care ea accept\ uciderea sau justificarea uciderii. Ilustrare: apocalipsa nazist\ `n 1945. Mistica fiec\rei epoci [i fiec\rei religii d\ na[tere aspira]iei de a deveni una cu Dumnezeu sau. N-am suportat niciodat\ momentul acesta al serii dec`t `n Provence sau pe plajele Mediteranei.. deoarece este dup\ natura sa proprie [i originar\. `nrolat `n Waffen S. there is the idea of becoming equal to him. * Radici. de a deveni Dumnezeu.“1 Nietzsche spune: „Este imposibil s\ existe Dumnezeu fiindc\. as Angelus Silesius expressed: I must find my ultimate end and my beginning I must find God in me and me in God And become what he is… This same passion was felt by Spinosa and Nietzsche: they could not accept not being God. in fact.1 „Mul]i oameni nu se simt `n largul lor `ntr-o ]ar\ str\in\ dec`t dac\ `i dispre]uiesc pe localnici. f\cea parte dintr-o societate pentru protec]ia animalelor. The scholastics 1 Tradus `n limba român\ cu titlul Zile birmaneze (n. dac\ ar exista unul. a acceptat sinuciderea. talk of deificatio. un sim]\m`nt care. Dar oamenii terorii au `mpins valorile sinuciderii p`n\ la consecin]a lor extrem\ care este omorul legitim.carnete_Camus. Scolasticii vorbesc despre deificatio. n-a[ putea accepta s\ nu fiu eu acela“. sub alt\ form\. problema lui Dumnezeu va fi rezolvat\ – nu invers. and for Meister Eckhart man can shed his human form and become God again. is not very distant from the Christian conception of the inner life. as he is by his proper and original nature. * Briançon.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 270 270 ALBERT CAMUS CARNETE 271 concluziile sale extreme.“ * De citit George Simmel (Schopenhauer [i Nietzsche). * Nu exist\ dec`t o libertate. A crede `n Dumnezeu `nseamn\ s\ accep]i moartea. adic\ sinuciderea colectiv\. Dezvolt\ dorin]a de Dumnezeu la Nietzsche. Dovad\ este faptul c\ el nu utilizeaz\ niciodat\ libertatea [i for]a teribil\ pe care i-o d\ decizia sa de a muri ca s\-i st\p`neasc\ pe ceilal]i: orice sinucidere este pe undeva ilogic\.“ „…fericirea nem\surat\ care vine din epuizare [i din succes [i cu care nimic altceva `n via]\ – cu nici o bucurie a trupului sau a spiritului – nu poate fi comparat\. Burmese days. aceea de a-]i `ncheia socotelile cu moartea. more audaciously. Comentariu despre Nietzsche tradus `n englez\ de Berneri (ucis de comuni[ti `n Spania `n momentul lichid\rii anarhi[tilor). or. Christianity. a feeling which. Cre[tinismul. Omul care `[i ia singur via]a mai ap\r\ totu[i o valoare. el revel\ sub forma unui personalism extrem.

* Pe m\sur\ ce operele omene[ti au ajuns s\ acopere `ncetul cu `ncetul imensele spa]ii `n care somnola lumea. definitiv\ `n sf`r[it [i triumf\toare `n cursa istoriei – `ncheindu-[i astfel misiunea pe acest p\m`nt. dar nu se reia. Dac\ totul merge bine. am o [edin]\. * Titlu pentru viitor: Sistem (1500 de pagini). p`n\ `ntr-at`t `nc`t `ns\[i ideea de natur\ virgin\ ]ine ast\zi de mitul Edenului (nu mai exist\ insule). Articolul I – Nu mai exist\ boga]i [i s\raci. r\sun`nd de strig\te revolu]ionare [i r\zboinice. Articolul II – Iar ie[i `n ora[? – Da. de parc\ aparatul de proiec]ie tocmai s-ar fi oprit brusc. retr\g`nd creatorului ceea ce `i revenea p`n\ atunci. – {i ce anume? – Pu]in\ educa]ie. * Estetica revoltei. c`inele preferat. Asculta]i: Un pristav. Pictura face o triere. Actul V. au `mbr\]i[at o doctrin\. . * 1947 Ca la to]i cei slabi.1 * Dup\ o s\pt\m`n\ de singur\tate. Actul III.carnete_Camus. – Dar eu am chef s\ m\ distrez – [i casa s\ fie pus\ la punct… * 1947 Vae mihi qui cogitare ausus sum. Peste zece ani mormanele de cadavre. pentru a-l reda creaturii. Ei preg\tesc deja tot. Actul II. la fel.). spune Socrate. hidoas\ [i fulgurant\. – Socrate al meu vine [i decide s\ le cedeze puterea. `nc`t se poate imagina ziua c`nd t\cuta crea]ie natural\ va fi `n `ntregime `nlocuit\ de crea]ia uman\. [i toate acestea printr-o mi[care at`t de puternic\ [i irezistibil\. domnesc ca ni[te femei. [i `n acela[i timp ([i din aceast\ cauz\) sentimentul istoriei a acoperit `ncetul cu `ncetul sentimentul naturii `n inima oamenilor. dar mai pu]in rele. – Ele las\ b\rba]ilor puterea. La dreapta [i la st`nga – sau defini]ia universal\ a fascismului: Neav`nd caracter. Am f\cut tot ce puteam spera s\ facem pe lumea asta `n fa]a prostiei omene[ti. Actul I. „La fel de proaste ca noi. din nou sentimentul ascu]it al insuficien]ei mele pentru opera pe care am `nceput-o cu cea mai 1 Vai mie. – Bine sf\tuite de Socrate. Totul merge bine. – Conspira]ie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 272 272 ALBERT CAMUS CARNETE 273 Rebatet [i Morgan. Ea „izoleaz\“. B\rba]ii decid c\ au e[uat [i las\ guvernarea `n m`inile femeilor. popul`nd de[erturile. Marile idei [i punctele de vedere despre istorie. O s-o lu\m de la cap\t. Marii pictori s`nt cei care dau impresia c\ fixarea tocmai a avut loc (Piero della Francesca). duduind de uzine [i de trenuri. – Ele vor s\ fac\ la fel ca b\rba]ii – e[ec. * O pies\ despre o guvernare a femeilor. Se prefac a declara un r\zboi. Actul IV. misiune care consta poate `n a demonstra c\ tot ceea ce poate ea realiza mai grandios [i mai uimitor de mii de ani nu f\cea c`t parfumul fugar al trandafirului s\lbatic. se reia. Pictarea unor scene izoleaz\ `n timp gestul care `n mod normal se pierde `n alt gest. valea m\slinilor. ceea ce reprezint\ modul ei de a unifica. deciziile sale erau brutale [i de o fermitate nes\buit\. Le lipsea ura. „A]i `n]eles ce `nseamn\ asta pentru cel care r\m`ne – [i s\ vezi plec`nd la m\cel to]i cei pe care-i iube[ti pe lume?“ Acum putem pleca. cel care am `ndr\znit s\ g`ndesc (lat. nemail\s`nd intacte dec`t acele regiuni unde omul nu poate tr\i.“ O experien]\ de un an. Peisajul izoleaz\ `n spa]iu ceea ce `n mod normal se pierde `n perspectiv\. parcel`nd plajele [i br\zd`nd p`n\ [i cerul cu d`re groase de avioane.

Am ie[it `mpreun\. S\ ne str\duim. ea este doar victima zeilor. {i. ap\s\. nu din dragoste. * La Patellière. `n barul bine `nc\lzit. Venise s\ m\ a[tepte [i la trenul de [apte. * Montaigne. am sim]it c\-mi reg\sesc `ncrederea [i c\ m\ cov`r[e[te mareea p\r\sirii de sine. ~n fine. cu un c`ine-lup pe care-l oplo[ise pe l`ng\ ea. * C`t valoreaz\ omul? Ce este omul? Toat\ via]a. A `naintat spre mine. – Twinkle1: „C`nd am sosit. „Exilul Elenei“. M-am dus s\ cercetez afi[ele ca s\ [tiu la ce or\ va debarca ea dac\ `nt`mpl\tor nu sosise deja. Tenta]ia de a renun]a. Eschil. despre Elena1: „Suflet senin precum lini[tea m\rilor. Se temea c\ n-am s\ vin. La hotel. Crea]ie corectat\. Era 11 seara.“ 1 Twinkle sau Zwinkle? * Avea buza superioar\ t\iat\ pe toat\ lungimea. Schimbare de ton `n capitolul XX din Cartea 1.carnete_Camus. * Revolt\. * 1 Cf. Despre moarte. . ochi bl`nzi care str\pungeau precum o s\geat\. Acel moment (p`nzele sf`r[itului) c`nd izbucnesc anotimpurile – c`nd `n toate col]urile tabloului ni[te m`ini misterioase `[i `ntind florile. * Isocrate: Nu exist\ nimic mai divin. `n mijlocul mul]imii care trecea [i `ntorcea capul [i m\ str`nse cu o `nfocare care tr\da u[urare. Marc Klein `n Studii germanice. Refuzaser\ s-o `nscrie [i acum nu `ndr\znea s\ se mai duc\ o dat\. mai nobil `n univers dec`t frumuse]ea. `n Vara. am restabilit adev\rul [i totul a fost `n regul\. Libertate fa]\ de moarte. fiindc\ d\duse numele meu la hotel [i actele ei nu corespundeau. „~i pusese cazmaua pe g`t de `ndat\ ce c\zuse la p\m`nt. frumuse]e care `mpodobea cea mai bogat\ g\teal\. Cerul din Provence sclipea de stele deasupra zidurilor de ap\rare. {i acolo. floare de iubire fatal\ inimilor“. cu piciorul pe cazma. Ce surprinz\toare lucruri spune despre frica sa `n fa]a mor]ii. Am ie[it ultimul. * Cf.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 274 274 ALBERT CAMUS CARNETE 275 nebuneasc\ dintre ambi]ii. Ea era acolo de la ora 5 dup\-amiaza. Dar ochii `i erau serio[i. Din]ii `i ie[eau `n afar\ p`n\ la gingie. dar s`nt mul]umit p`n\ `n ad`ncul inimii. * Roman. O tragedie lini[tit\. o inteligen]\ mai vast\ [i mai solid\. Elena nu e vinovat\. ~mi sim]eam febra [i a[ fi vrut s\ fiu puternic [i frumos. dup\ cele v\zute. * Roman. singur\ printre dou\ sau trei persoane. dar degeaba. eram epuizat de team\ [i febr\. mai august. De aceea p\rea s\ r`d\ tot timpul. ajun[i la fortifica]ii. unde ea m-a f\cut s\ beau f\r\ `ncetare. voi r\m`ne cu o ne`ncredere [i o nelini[te fundamental\ `n ceea ce-l prive[te. Nu mai exist\ alt\ libertate posibil\ `n fa]a libert\]ii de a ucide dec`t libertatea de a muri. Ea m\ a[tepta la ie[ire. cu acela[i gest cu care se sf\r`m\ bulg\rii de p\m`nt gras. ea mi se arunc\ `n bra]e. Dar ce s\ fac? A[ muri f\r\ asta. ci din speran]a dragostei.“ * Nemesis – zei]a m\surii. Dup\ catastrof\ `[i reia cursul vie]ii. Dar am vrut s\ beau un vin bun `nainte de a ne duce `n camere. Aceast\ lung\ dezbatere cu un adev\r mai puternic dec`t mine pretinde o inim\ mai despuiat\. adic\ suprimarea temerii de moarte [i rea[ezarea acestui accident la locul s\u `n ordinea fireasc\ a lucrurilor. Am `mbr\]i[at-o st`ngaci. Ultimul tren din vest avea s\ soseasc\ la ora 2. „Observa]ii [i reflec]ii despre lag\rele de concentrare naziste“. To]i cei care au dep\[it m\sura vor fi nimici]i f\r\ mil\.

De aici [i p`n\ la a suspecta 1 Nu se `nt`lne[te nimic asem\n\tor. p. ]elul lumii contemporane. De ce este abstract\ natura. Seria a patra – Iubirea sf`[iat\: Rugul – Despre dragoste – Seduc\torul. blond [i `ndulcit – sau alte o mie de mici guri de ap\ din bronz verde. Pare secretat\ de toate crengile. a[ avea mult mai mult dreptul s\ spun ceea ce spun. Seria `nt`i. Cf. Absurd: Str\inul – Mitul lui Sisif – Caligula [i Ne`n]elegerea. Tot ce pot face este s\ recunosc `n mod corect calea care duce acolo [i s\ las s\ vin\ vremea inocen]ilor. Ra]ionamentul este fals.carnete_Camus. Cel pu]in s\ v\d acest lucru `nainte de a muri. au extras din ea o necontenit\ susceptibilitate fa]\ de orice virtute declarat\. pot ajuta mul]i oameni – a[tept`nd. 272. pp. O via]\ se pl\te[te cu o via]\. 17 iunie ’47 Zi minunat\. Seria a cincea – Crea]ia corectat\ sau Sistemul2 – amplu roman + ampl\ medita]ie + pies\ de nereprezentat. ~n schimb. * Ne`ncredere `n virtutea formal\ – iat\ explica]ia lumii acesteia. Marea aventur\ a inteligen]ei – cea care sf`r[e[te prin a ucide orice.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 276 276 ALBERT CAMUS CARNETE 277 Terorism Marea puritate a teroristului `n stil Kaliaiev este faptul c\ pentru el uciderea coincide cu sinuciderea.. Tipul de interogatoriu birocratic. Dar aceasta pretinde o inocen]\ pe care eu nu o mai am. Kaliaiev: sacrificiul corpului.) Ast\zi uciderea prin procur\. Buchetele de frunze care se leag\n\ `ncet `n aurul acesta albastru ca o mie de guri cu mai multe buze saliv`nd de-a lungul zilei un suc aerian. (cf. prin urmare. nici `n „Arhivele Ciu- mei“ a[a cum le-a publicat `n Cahiers de la Pléiade. Cei care au resim]it ne`ncrederea asta fa]\ de ei `n[i[i [i care au extins-o apoi la to]i ceilal]i.1 * F\r\ urm\ri. * Critica ideii de eficacitate – un capitol. care parc\ ar iriga ne`ncetat cerul cu o ap\ albastr\ [i str\lucitoare – sau… dar ajunge. Nu se va putea dep\[i filosofia german\ – [i nu se va putea m`ntui omul – dec`t dac\ se va defini ceea ce este fix [i ceea ce este mobil ([i ceea ce nu se [tie dac\ e fix sau mobil). .3 Opozi]ia este necesar\. * Hegel contra naturii. revoltate etc. 3 Camus primise Prix des Critiques pentru Ciuma. * Este imposibil s\ spui c\ cineva este vinovat `ntru totul [i. dar respectabil. str\lucitoare [i fraged\ deasupra [i `n jurul `nal]ilor fagi. * Filosofia german\ a adus mi[carea `n chestiunile ra]iunii [i ale Universului – `n timp ce anticii aduseser\ fixitate. – Ceea ce este concret e spiritul. Nimeni nu pl\te[te. 2 Vezi mai sus. 1930: sacrificiul spiritului. Seria a doua – Revolt\: Ciuma ([i anexe) – Omul revoltat – Kaliaiev. * 25 iunie ’47 Triste]ea succesului. * Panelier. De introdus `n arhivele Ciumei: 1) Scrisori anonime care denun]\ familii. e imposibil s\ pronun]i o pedeaps\ total\. * }elul mi[c\rii absurde. este compasiunea `n sensul ei prim. 36-40. r\sucite. Seria a treia – Judecata – Primul om. adic\ iubirea [i poezia. 1905. 2) Tipuri de sentin]e. Marea Logic\. nici `n dosarele lui Camus. Savinkov: Amintirile unui terorist). ca `nainte. prin urmare. (O via]\ r\pit\ nu face c`t o via]\ dat\. O lumin\ spumoas\. Dac\ totul mi-ar fi mai greu.

Yanek. Alegerea se bazeaz\ deci pe o ipotez\. Mobilul profund (aceast\ ne`ncredere) este nobil. Tot ce am g`ndit sau am scris vreodat\ are leg\tur\ cu aceast\ ne`ncredere (iat\ subiectul Str\inului). atunci am r\mas `n urm\. [i. m\ `ntreb dac\ dragostea nu este altceva. dac\ nu exist\ eliberare. cum spune Hegel. asta e. Dar ce este un imbold? Dup\ ce. cum po]i s\ spui asta. Dora. ci doar unificare. Din moment ce nu accept nega]ia pur\ [i simpl\ (nihilism sau materialism istoric) a „con[tiin]ei virtuoase“. Asta-i dragostea pur\. asta-i sigur. Y. etern\. de eliberare. spun ei. tu a c\rei inim\ o cunosc? – Exist\ prea mult s`nge. uciderea [i exilul pentru dou\ sau trei genera]ii. nu s`nt oare [i eu printre cei care fr`neaz\ istoria? Nici o eliberare f\r\ unificare. ce t\cere… – P\i asta e dragostea. Cel pu]in ar trebui s\ fii total implicat `n aceast\ misiune. nimic nu e pur. Distrugere. prea mult\ cumplit\ violen]\. de ce vom putea judeca? Dac\ mersul istoriei este `ntr-adev\r acesta. S`nt to]i drep]i ca mine. trebuie s\ g\sesc un termen mediu. tu. ~ntre cei doi. Oare logica o fi bun\. asta se nume[te tandre]e. {i din acela[i imbold admirabil. Ei au ales deci s\ numeasc\ virtute ceea ce serve[te la apari]ia societ\]ii pe care o doresc. S\ fii `n istorie referindu-te la valori care dep\[esc istoria este ceva posibil. ce t\cere. – Da. Dora. Violen]a pretutindeni. dac\ ea poate `nceta s\ fie un monolog [i dac\ nu exist\ uneori un r\spuns. asta-i `ntrebarea. trebuie s\ prefer\m o ipotez\ doar probabil\. – Oh. care a primit deja `nfior\toare dezmin]iri istorice. `l iubim cu o dragoste mare [i nefericit\. . – Dragostea. noi le t\iem. Cea care m\ arde. vezi tu: capetele se apleac\ u[or. Cuv`ntul ar fi atunci un act. Dar c`teodat\. pe cine. `n locul unor realit\]i ca nenorocirea. ~mi imaginez asta. distrugere. Cei care iubesc prea mult dreptatea nu au dreptul la dragoste. Boris. – Poate.Yanek? Nu exist\ dragoste. – ~i iubesc. sf`[ierea sub aparen]a unit\]ii. este posibil ca aceast\ unificare s\ aib\ o [ans\ de a se realiza prin cunoa[tere [i predic\. Dora. Ce leg\tur\ ar avea dragostea cu aceast\ inim\ m`ndr\? Dragostea apleac\ u[or capetele.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 278 278 ALBERT CAMUS CARNETE 279 virtutea `n ac]iune nu mai e dec`t un pas. Nu s-a dovedit c\ eliberarea pretinde mai `nt`i unificarea. Dar poporul ne iube[te el oare [i [tie el c\ noi `l iubim? Poporul tace. iar noi. dac\ e adev\rat. Nu s-a dovedit nici c\ ar putea s\ se lipseasc\ de ea. * Pies\. o singur\ or\ de egoism. `]i po]i imagina tu asta? – Da. cu ochii fic[i. – Nu. Dar pentru a merge `nainte. Pretutindeni minciuna. – Dar noi ne iubim poporul. {i cine poate purta singur `ndoiala unei lumi `ntregi? * M\ cunosc prea bine ca s\ cred `n virtutea pur\. s\ te abandonezi. `n general. iat\ strig\tul care a otr\vit secolul nostru. ochii se str`ng [i bra]ele se `ntredeschid. cu capul ridicat. legitim? Valoarea de ignoran]\ nu acoper\ chiar ea oare un refugiu comod? Nimic nu e pur. (bl`nd) – {i dragostea? D. Teroarea. S\ dai tot [i s\ sacrifici tot f\r\ speran]a de a primi ceva `n schimb. S\ po]i uita mizeria atroce a lumii. Tenta]ia de a trece de partea celor care neag\ [i ac]ioneaz\! Unii intr\ `n minciun\ a[a cum aderi la un ordin religios. o or\. inima se dezbar\ de trufie.carnete_Camus. {i eu am de `ncheiat ni[te socoteli cu ideea asta. nu. Ah! Astea s`nt clipele de `ndoial\. Y. Trebuie s\ intr\m `n Ohrana. Un nihilist. Dar nu scrie nic\ieri c\ unificarea trebuie s\ se fac\ prin violen]\. Yanek. – De ce spui asta `ntr-un fel at`t de teribil? – Fiindc\ dragostea mea e teribil\. Kaliaiev. – Violen]a aduce. Vai. Este probabil s\ fie nevoie de unificare. de fapt. Un realist. Idem: Yanek [i Dora. `n sf`r[it. Dora. Yanek.

Taci. .qxd 12/12/02 4:31 PM Page 280 280 ALBERT CAMUS CARNETE 281 – Tu ghice[ti tot. * G. * Pentru Lao-Tze: cu c`t ac]ionezi mai pu]in. G. Cu siguran]\ `ns\ ea nu vine din bun\tate. Nici eu n-a[ fi putut s-o spun. * Problema cea mai serioas\ care se ridic\ ast\zi `n fa]a spiritelor contemporane: conformismul. `n ciuda celor care s`nt sp`nzura]i [i a celor care s`nt biciui]i p`n\ la moarte. * G.F. a nesf`r[itelor `nchisori. O t\cere. Crapouillot: Anarhia. locuia cu bunica sa. nu era ceva rezonabil. Te iubesc cu aceea[i dragoste de neclintit `ntru dreptate [i `nchisori. {i totu[i inima mi-e plin\ de tine. Cancerul modern m\ roade [i pe mine. lui Lenin care ordon\ s\ fie mobiliza]i condamna]ii de drept comun: – Nu. dragul meu. spuse Lenin. te rog. r\spunde-mi. cu egoism? – Oh! Dora. * Revolta este l\tratul unui c`ine nebun (Antoniu [i Cleopatra). Yanek. M. Asta se nume[te tandre]e. spune-o dac\ o g`nde[ti [i dac\ este adev\rat. – Oh! Yanek. – Vezi. – {tiu. – ~]i iube[ti tu poporul oare cu acest abandon sau cu flac\ra r\zbun\rii [i a revoltei? Yanek tace. Yanek p\le[te. – Spune-o. * Marea problem\ a vie]ii este s\ [tii cum s\ treci printre oameni. Tailhade: Amintirile judec\torului de instruc]ie. pe tine. `[i f\cea lec]iile pe o lespede de morm`nt! * Cf. – Mai mult dec`t dreptatea? – Nu v\ despart. Dar oare iube[ti dreptatea cu tandre]e? Yanek tace. Nu. Dora. te implor. Yanek? – Te iubesc mai mult dec`t orice pe lume. Dar poate din durere. `nc\ nu ai spus-o. Organiza]ia [i dreptatea. mor de dorin]a s\-]i spun da. nu cu \[tia. – Pentru \[tia. a drept\]ii. `n fa]a agoniei copiilor. a mizeriei lumii [i a poporului `n lan]uri! Spune-o. Nu s`ntem din lumea asta. * Piesa Kaliaiev: Imposibil de ucis un om `n carne [i oase. Ce mi-a s\rit `n ochi: peisajele dispar `ncetul cu `ncetul. Yanek. Ea r`de ca [i cum ar pl`nge. M\ iube[ti `n singur\tate cu tandre]e.1 * 1 ~n manuscris se g\se[te scris `ntre paranteze: A.carnete_Camus. dragul meu. * Scen\: Este executat provocatorul. Dar r\spunde-mi: r\spunde-mi. Nu tipul care s-a b\rbierit de diminea]\ etc. negustoreas\ de articole funerare la Saint-Brieuc. Spune-o `n fa]a Organiza]iei. * Am recitit toate caietele astea – `ncep`nd cu primul. – Nu pot s-o spun. Partea noastr\ este s`ngele [i fr`nghia rece. – P\i e foarte bine. Dar pe mine m\ iube[ti cu tandre]e. * ~n Moscova amenin]at\ de Armata Alb\. – Taci. Vezi. ucizi autocratul. etc. dragul meu. Stiner: Unicul [i proprietatea sa. cu at`t domini mai mult. Ironia nu izvor\[te neap\rat din r\utate. la care nu ne g`ndim niciodat\ c`nd e vorba de ceilal]i.

.“1 * Singur\tatea des\v`r[it\. ca s\ semene mai bine cu M`ntuitorul s\u. [. Yanek. – Am luat asupra noastr\ nenorocirea lumii. Cine iube[te mai presus de orice libertatea. * Mizeria acestui secol. 139) 29 de ani de t\cere. am f\cut `nconjurul omului. Vechiul Testament. dar pu]in cu fiica sa „[i foarte rar cu altcineva“. Dup\ aceea. Fiindc\ ea crede c\ admirabila mea bun\voin]\… Ba nu. ast\zi se cer justificate cele bune. Refuz\ s\ i se scoat\ lan]urile `n timpul S\pt\m`nii Patimilor. voi n\d\jdui spre D`nsul». De lucrul ce umbl\ `n `ntuneric.“ Idem: „Am auzit de un b\rbat care.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 282 282 ALBERT CAMUS CARNETE 283 X. Alt\dat\. ed.. cit. c`t ca s\ ne cru]\m pe noi `n[ine. un pustiu `nsp\im`nt\tor…“ * Marc condamnat la moarte `n `nchisoarea din Loos. cel pu]in la origine. C\ ce te va izb\vi din cursa v`n\torilor [i de cuv`ntl tulbur\tor. De acum `nainte putem s\ murim.carnete_Camus. Nu cu foarte mult timp `nainte. Exist\ `n mine un vid. vorbe[te adesea. Dumnezeul meu. 2 Remarca aceasta a fost ad\ugat\ de m`n\ pe prima versiune dactilografiat\. * Roman.)“ „Dac\ nu ne oprim (pe calea neg\rii). de s\geata ce zboar\ ziua. – Am trecut de la iubirile copil\re[ti la acea prim\ [i ultimul iubit\ care este moartea. (Toleran]\ izvor`t\ din uzura valorilor. Calea cea bun\ este cea care duce la via]\. nu voi merge niciodat\ at`t de departe ca ei – p`n\ la Faraon.) – Ba nu. e c\ toate astea ne `mb\tr`nesc. (n. tr\gea cu revolverul `n toate crucifixele pe care le `nt`lnea. cuprins de un dezgust nemaipomenit pentru conversa]ia insuportabil\ a unora dintre apropia]ii s\i… a hot\r`t brusc s\ nu mai vorbeasc\… (Pies\. doresc s\ m\ cunoasc\ a[a cum eram. ori neag\ valorile. iat\ o trufie care va fi pedepsit\. (Uciderea. ac]iunile rele se cereau justificate. * Grenier. „M\ n\scusem ca s\ m\ distrug pe mine `nsumi. – Ce este trist. da pentru ceilal]i!) * Pies\.“ (Nu pentru sine. „S`nt un om care nu crede `n nimic [i care nu iube[te pe nimeni. ea este excep]ional\. „Omul modern nu mai crede c\ exist\ Dumnezeu c\ruia s\-i dea ascultare (evreul sau cre[tinul). Niciodat\. red.] Nu te vei teme de frica de noapte. asta-i limita. Fiica r\m`ne. Am mers prea repede. Yanek. delir. de molima ce b`ntuie `ntru amiaz\.)“ Marion despre Defoe (p. Despre buna folosin]\ a libert\]ii. ori nu se ata[eaz\ de ele dec`t vremelnic. So]ia lui `nnebune[te. * Cre[tini ferici]i. Vorbe[te. .“ * Reac]iune? Dac\ asta `nseamn\ s\ dai `napoi istoria. „Dac\ o iubesc. o societate pe care s-o respecte (hindusul sau chinezul) o natur\ pe care s-o urmeze (grecul [i romanul).).“ Idem: „Cine iube[te cu t\rie o valoare este prin asta chiar un du[man al libert\]ii. ~n toaleta unei g\ri mari la ora unu diminea]\. * Psalmul XCI: „Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu e[ti [i sc\parea mea. D. Nu s`ntem oameni. asta nu se `nt`mpl\ at`t ca s\-i cru]\m pe ceilal]i.2 * 1 Psalmul 90. Febr\. Copiii pleac\. niciodat\ n-o s\ mai fim copii. dac\ singura solu]ie e moartea nu ne afl\m pe calea cea bun\. Au p\strat pentru ei harul [i nou\ ne-au l\sat milostenia. * Defoe.

Dar ceva mai departe strig\ c\ Hitler e un criminal fa]\ de care orice `mpotrivire va fi `ntotdeauna justificat\. Dac\ nimeni nu are dreptate. o femeie t`n\r\ goal\. * (`ntr-un lag\r din Siberia). o merita]i din plin. Adev\ra]i.) 2 Cf. fa]a lui devine mai frumoas\. U. de Sartre. * Zilele mor]ii noastre. nu ne pare justificabil\ dec`t viz`nd obiective limitate. * urmat acestei apari]ii. G. deoarece nu putea s\ suporte ca un singur suflet s\ fie os`ndit. – Dora. Se pl`nge c\ a fost prost citit – [i `n]eles. S\ `nv\]\m s\ citim. – Poate. Asta v\ va da for]e noi. ~ntr-un tren din spatele frontului. C`nt\ [ase p`n\ la Dwinger2 1 Tocmai publicase Humanisme et Terreur. 15 – 66. dar s`ntem oameni. Motiv: uciga[ul g\se[te scuze `n pasiunile naturii. la limit\. Idem: `n timpul r\zboiului alb. * Ac]iunea. E tipul de pl`ngere spre care a[ fi `nclinat pe vremuri. este f\r\ `ndoial\ L’Univers con- centrationnaire de acela[i autor. ~n fa]a lui. fra]ilor. A[a vorbe[te omul contemporan. La unele pasaje. Aude fiecare not\.1: G. Yanek. Merleau-Ponty vivant. 2 Les jours de notre mort de David Rousset. spune ofi]erul. Payot. Contradic]ie. (Cf. Ve]i vedea ceva. nec\s\torindu-se cu femeia cu care tr\ia). omorul legitim. Lumea de ast\zi este un dialog M. Yanek c\tre un altul care este Uciga[ul. 1 F\r\ `ndoial\ Jean Grenier. voia s\ fie os`ndit [i el. Destr\b\la]ii virtuo[i `n principiile lor. nu. [i un camarad intr\ `ntr-un compartiment unde se afl\ un c\pitan voinic cu ochi `nfrigura]i. Se las\ noaptea. Ast\zi trebuie s\ fii `mpotriva lui Hitler. U.carnete_Camus. „Deschide]i ochii. un om sf`nt care a tr\it toat\ via]a `n p\cat (neapropiindu-se de Masa Sf`nt\ a altarului. sau tipul omului contemporan: cel care num\r\ loviturile. Fiindc\ lupt\m [i pentru frumuse]e. pianist care tr\ie[te pentru arta sa. M. „Era vorba de acea iubire mai mare dec`t toate celelalte: cea a omului care-[i d\ sufletul pentru un prieten. p. cineva `ntins pe o banchet\. Iar ceea ce mai ales n-am putut s\ `nghit niciodat\ este un destr\b\lat care vrea s\ ucid\ pe toat\ lumea. nu-i a[a. atunci nu trebuie s\ judeci. 1931. ca spirit opus lui Malraux.“ Trage u[urel mantaua. Dar `n mod practic [i pentru moment prefer un destr\b\lat care nu ucide pe nimeni unui puritan care-i ucide pe to]i. E ceea ce vom face to]i. o form\ acoperit\ cu o manta. S-au num\rat loviturile.“ * Bataille despre Ciuma. Legea. – Cine spune asta? Yanek. Dar asta ne va lua iubirea. U. „Dac\ am fi animale. Continu\m. {i Sade cerea abolirea pedepsei cu moartea. de o frumuse]e at`t de mare [i armonioas\… „Privi]i. 313. U.2 72 – 125 – 190. Acum [tiu c\ nu este justificat.C.C. Edwin Erich Dwinger: Mon Journal de Sibérie [i Entre les Rouges et les Blancs. {i ve]i [ti pentru ce lupt\m. Nu exist\ contrasens.“ Idem: Un locotenent. .qxd 12/12/02 4:31 PM Page 284 284 ALBERT CAMUS CARNETE 285 Un b\rbat (un francez?). Numai c\ nimeni nu o spune. de acum `nainte. * Studiu despre G. – Dora e femeie [i femeile nu [tiu ce-i dragostea… Aceast\ teribil\ explozie `n care am s\ pier este `ns\[i explozia iubirii. Luna lumineaz\ compartimentul. * Pies\. totul s-ar fi terminat de mult. Ruptura dintre Merleau-Ponty [i Camus a opt ore pe zi.P. Explic\ faptul c\ nimeni nu are niciodat\ dreptate [i c\ lucrurile nu s`nt at`t de simple (sper c\ nu pentru mine `[i d\ osteneala cu aceast\ demonstra]ie).“ * Merleau-Ponty1. {i am`ndoi s`nt con[tien]i de ispita pe care o reprezint\ cel\lalt spirit. Fabric\ un pian mut cu sc`nduri scoase de la ni[te l\zi. D.

Camer\ mare deschis\ spre toamn\. „Nu trebuie s\ judec\m via]a cuiva nici dup\ ceea ce crede. Nume scrise cu peni]\ rotund\.)1 „Umanismul este o invazie a spiritului preo]esc pe terenul sentimentului… Este r\ceala glacial\ a domniei Spiritului. filosof pe care l-au cunoscut Louis Guilloux [i Jean Grenier. `nseamn\: La Sensibilité Individualiste.I. cu interdic]ie de a se sprijini etc. * . `n fa]a mucurilor. p. „P\cat. de crim\ al violen]ei – adic\ s\ admit violen]a doar ca legat\ de o responsabilitate personal\. * Bayle: G`nduri diverse despre comet\. La Calvi se culc\ (irupere de vise). Palante. nici dup\ ceea ce public\ `n c\r]ile sale. etc.D.“ {i moare subit. lucrare a lui Palante. Refuz\: nu are for]a necesar\. Sublinieri. p\r\se[te rezisten]a `n mai ’44 ca s\ plece `n Africa de Nord.I. spune prietenul lui M. Eludeaz\ contradic]ia. `l simt pe fiul meu urm`ndu-m\. Face cercet\ri ca s\ stabileasc\ un echivalent al calendarului gregorian. I se preg\te[te evadarea. S. * Lautréamont: Toat\ apa m\rii n-ar ajunge ca s\ se spele o pat\ de s`nge intelectual\. Diminea]a se treze[te [i vede o teras\ acoperit\ de mucuri mari de ]ig\ri americane. etc. Nu se `nsufle]e[te dec`t `n leg\tur\ cu un singur subiect. 41. omul care ne serve[te drept model e abstract – c\ ignor\m dragostea. edi]ia Alcan. Torturat.carnete_Camus.C. Ca s\ r\m`n\ pe loc `i trebuie un efort mai mic. * C`nd R. * Palante (S. [i uite!“ {i se apuc\ s\ ]op\ie de mai multe ori pe loc lovindu-[i fesele cu c\lc`iele. * 1 G.“ * Ni se repro[eaz\ c\ facem oameni abstrac]i. cinci zile `n picioare. 1909. * B\tr`nul militant comunist care vede ce vede [i nu e capabil s\ se obi[nuiasc\: „Nu m\ pot vindeca de propria mea inim\“.“ * Turn\torul care-[i ]ine listele la zi. Nu mai este ruptur\. Idem: b\tr`na spiritist\ care [i-a pierdut fiul `n r\zboi. care se duce ca `n fiecare zi la micu]a cafenea din strada Dauphine unde `[i are tabieturile lui – se a[az\ la aceea[i mas\ ca s\-i priveasc\ pe aceia[i juc\tori de c\r]i. Juc\torul `n spatele c\ruia se afl\ el nu are dec`t caro. c\ nu i-a nimerit atuul. Violen]a a devenit confortabil\.“ Idem: b\tr`nul guvernator din colonii care st\ ]eap\n ca un par [i vrea s\ i se spun\ Domnul Guvernator. * L’Isle-sur-Sorgue. f\r\ s\ bea. Autumnal\ [i ea datorit\ mobilelor ei cu arborescen]e r\sucite [i a frunzelor moarte de platani alunec`nd `n camer\ `mpinse de v`nt pe sub ferestrele cu perdelele acoperite de broderii asemenea unor ferigi.. ia un avion care decoleaz\ din Basses-Alpes [i survoleaz\ Durance `n timpul nop]ii. * Prietenul lui M. Va fi din nou torturat [i va pieri. dar aceasta pentru c\ (omul care ne serve[te drept model) este incapabil de dragoste etc. Altfel ea este prin ordin [i `n ordine – sau legea. v`rsta sa: „80 de ani! Niciodat\ n-am b\ut un aperitiv. f\r\ s\ m\n`nce. „Oriunde m-a[ duce. Reprezint\ `n mod paradoxal un salt `n confort.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 286 286 ALBERT CAMUS CARNETE 287 S\ men]in caracterul de ruptur\. Mai multe culori de cerneal\.D. * Cum s\ fac s\ se `n]eleag\ c\ unui copil s\rac poate s\-i fie ru[ine f\r\ s\ jinduiasc\ dup\ ceva. sau metafizica. Dup\ patru ani de lupte [i de din]i `ncle[ta]i. Atunci el z\re[te de-a lungul mun]ilor focurile aprinse de oamenii s\i care-l salut\ astfel pentru ultima dat\. De fapt. lacrimile ]`[nesc [i pl`nge timp de o or\. Nuvel\ sau roman Justi]ie.

carnete_Camus. Constant (profet!): „Ca s\ tr\ie[ti `n lini[te trebuie s\-]i dai aproape tot at`ta osteneal\ ca [i pentru a guverna lumea“. Mi se spune c\ m\ opun oric\rei violen]e. * S\ scriu tot – a[a cum `mi vine. Idem (Declara]ie la Curtea cu juri): „C`t prive[te victimele nevinovate pe care poate le-am lovit. lumea s-ar pr\bu[i“. * Vigny (coresponden]\): „Ordinea social\ e `ntotdeauna rea: din c`nd `n c`nd. dac\ exist\ un adev\r unic [i universal. Timpul preseaz\. supra`nc\lzit – n\p\dit de mirosuri de supe grase [i de pansamente… sincop\. chiar [i pentru un minut. apoi. toate obstacolele. trebuie s\ dispar\ [i dac\. ~nceput. regret sincer. „R\spuns lui Emmanuel d’Astier de La Vigerie“. suportabilul merit\ dac\ nu s`nge. p. O regret cu at`t mai mult cu c`t via]a mea a fost plin\ de am\r\ciune. * La sec]ia Copii bolnavi. * Sainte-Beuve: „~ntotdeauna am crezut c\ dac\ am spune tot ceea ce g`ndim. 184. dup\ aceea. * 14 octombrie ’47. * S-ar zice c\ omul ar trebui neap\rat s\ aleag\ `ntre `njosire [i pedeaps\. ace[tia cel pu]in ar fi ferici]i“. * B. * Putem face totul mai bine. * 17 octombrie. c\ dorim s\ juc\m p`n\ la cap\t un rol aplaudat.1 Ar fi la fel de inteligent ca [i cum m-a[ opune s\ bat\ v`ntul mereu din aceea[i parte. De la r\u la suportabil. * Palante afirm\ pe bun\ dreptate c\. * Exist\ ac]iuni mesianice [i ac]iuni g`ndite. Actuelles. Mizantrop fa]\ de grup. * 1 Cf. . * Sartre sau nostalgia idilei universale.“ – Nu. oricare ar fi ea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 288 288 ALBERT CAMUS CARNETE 289 B\tr`nul cer[etor c\tre Eleanor Clark: „Nu c\ s`nt un om r\u. dup\ Saint-Beuve. Dar niciodat\ nu vom putea s\ g\sim ori s\ cre\m acea for]\ a dragostei care ne-a fost luat\ pentru totdeauna. bine izolat. individualistul `l iart\ pe individ. * Pedeapsa cu moartea. cu pu]in\ l\m`ie“. putem st\p`ni totul.“ Depozi]ia unui martor (Chaumartin): „Nu iubea femeile [i nu bea dec`t ap\. ea devine doar suportabil\. libertatea nu mai are nici o ra]iune de a fi. Singur [i cu toate for]ele `ncordate `ntr-un aer uscat. cel pu]in efortul unei vie]i `ntregi. n-ar mai r\m`ne pe p\m`nt dec`t vreo c`]iva oameni. disputa nu merit\ o pic\tur\ de s`nge. * Stendhal: „Nu voi fi f\cut nimic pentru fericirea mea personal\ at`t timp c`t nu m\ voi fi deprins s\ suf\r fiindc\ nu m\ simt bine `n propriul meu suflet“. toate. eviden]a. * Ravachol (interogatoriu): „~n fa]a celor care aduc adev\rul. putem `n]elege totul [i. Salon mic prev\zut cu un plafon jos. dar pierdem lumina“. * Devotamentul pentru omenire `nseamn\. fericirea omenirii.

* Genera]ie de b\tr`ni. asta e prea mult pentru un muritor“. Nimeni nu este vinovat `n mod absolut: 1) `n ochii societ\]ii. Rousseau preconizeaz\ asasinatul (nota 21) din ra]iuni de onoare.“ Deci „dac\ te restr`ngi e[ti fericit“. de unde iluzia. vrea s\ primeasc\ totul din afar\. Emile cunoa[te `n astfel de cazuri dreptatea pe care [i-o datoreaz\ sie[i [i exemplul pe care `l datoreaz\ siguran]ei oamenilor de onoare. po]i u[or s\ afli `nv\]\tura. „reprezentarea“ lor. el este atunci singurul magistrat. F\r\ at`tea edicte vane contra duelurilor. Dar `nchisoarea las\ o [ans\ s\-]i alegi moartea (de nu cumva din lene preferi ca acest serviciu s\ fie `ndeplinit de ceilal]i). c`t timp fiul lui e bolnav. * David `l cople[e[te pe Iehova cu rug\ciuni. Nici omul cel mai ferm nu poate s\ `mpiedice pe cineva s\-l insulte. emigrant rus din secolul al XIX-lea. Conspiratorii lui Petra[evski1: idilici. pocne[te din degete [i nu se mai g`nde[te la asta.“ * Pentru Schopenhauer: existen]a obiectiv\ a lucrurilor. „O palm\ [i o insult\ primite [i `ndurate au efecte civile pe care nici un `n]elept nu le poate preveni [i pentru care nici un tribunal nu-l poate r\zbuna pe ofensat. „Toate lucrurile s`nt frumoase la vedere [i oribile `n fiin]a lor. [i asta printr-un mijloc foarte simplu [i f\r\ ca tribunalele s\ se amestece. II. se str\duie[te `n zadar s\ `nlocuiasc\ bog\]ia interioar\ prin cea exterioar\. asem\n\tor acelor b\tr`ni care caut\ s\ capete for]e noi din r\suflarea fetelor tinere. nici insulte `n statul meu. singurul judec\tor `ntre ofensator [i el `nsu[i. este `ntotdeauna durere. Nu zic c\ trebuie s\ mearg\ s\ se bat\. dar nu fericirea. dac\ a[ fi suveran. dar poate totu[i s\ `mpiedice pe cineva s\ se m`ndreasc\ mult timp c\ l-a insultat.carnete_Camus. „Dac\ m\ lovea un m\gar. Moartea este oare pedeapsa absolut\? Nu pentru cre[tini.“ * Schopenhauer: „S\ ai [i gloria. * Pecerin. `[i datoreaz\ dreptate [i este singurul care [i-o poate face. * Curajul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 290 290 ALBERT CAMUS CARNETE 291 Dar nimeni nu e absolut vinovat. (Emanciparea iobagilor f\r\ ac]iune revolu]ionar\ – influen]a lui George Sand. ~n fine. at`t de curent\ [i care m\ frapeaz\ `ntotdeauna. spun c\ `[i datoreaz\ dreptate [i c\ este singurul care [i-o poate face. Moartea nu las\ nici o [ans\ s\ alegi `nchisoarea.. .“ (Aforisme despre `n]elepciunea `n via]\) Socrate lovit cu piciorul. deci nu poate fi nimeni condamnat `n mod absolut. este singurul interpret [i executant al legii naturale. asta ar fi o extravagan]\. care s-a c\lug\rit `n str\in\tate [i care striga: „Ce voluptate s\-]i ur\[ti patria [i s\ a[tep]i cu `nfocare pieirea ei“. e „o simpl\ virtute de sublocotenent“. Oricum. dup\ Schopenhauer. Dar de `ndat\ ce a murit. 2) `n ochii individului. voin]a. Idem: „~n lumea asta. a[ fi depus oare pl`ngere?“ (Diogene Laertiu. „Un t`n\r lansat astfel `n lume. Rochefort: „Ca s\ ceri abolirea pedepsei cu moartea trebuie s\ fii un b\utor de s`nge“. Dar lumea asta nu este cre[tin\. Insuficien]a legilor `i acord\ `n acest caz independen]\. dar s\rac pe din\untru. a unit\]ii exterioare a vie]ii celorlal]i. * Voltaire: „Nu reu[e[ti pe lumea asta dec`t cu v`rful sabiei [i mori cu armele `n m`n\“. 21) * Heine (1848): „Ceea ce urm\re[te [i sper\ acum lumea mi-a devenit total str\in inimii mele“.) Dragostea de 1 Lecturi pentru Cei drep]i [i Uciga[ii delica]i. este `ntotdeauna agreabil\. Inteligentsia [i interpretarea totalitar\ a lumii. m\ leg c\ nu ar exista niciodat\ nici palme. Munca silnic\ nu este oare mai rea? (Paulhan) Habar n-am. `n timp ce existen]a subiectiv\. * ~n cartea a IV-a din Emile. Ceva din el particip\ la durere.. bogat pe dinafar\. [i tinere]ea `n acela[i timp.

a[ pretinde s\ mi se dea socoteal\ pentru toate fiin]ele pe care condi]iile vie]ii [i istoriei le-au f\cut ni[te martiri. Berdiaev. Dobroliubov – ascetic.carnete_Camus. Mihailovski. dac\ mi s-ar `nt`mpla s\ parvin la o treapt\ superioar\ pe scara dezvolt\rii. dac\ nu am fost `n prealabil asigurat `n privin]a fiec\ruia dintre fra]ii mei de s`nge.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 292 292 ALBERT CAMUS CARNETE 293 departele [i nu de aproapele t\u.“ * Problema tranzi]iei. „Gentilomul care se c\ie[te“ (din cauza p\catului social). „Dar ]`[nind acum din uria[ele m\celuri Ciuma vine s\ b`ntuie sinistrele h\]i[uri. „Dac\ poporul revolu]ionar ar n\v\li `n camera mea cu inen]ia de a sparge bustul lui Bielinski [i de a-mi distruge biblioteca. nici printre b\rba]i. Contra lui Hegel `n privin]a persoanei umane. * Prezicerea lui Lermontov. iat\ ceva care poate s\ fie profitabil [i delicios pentru meloman. m\ consacru slujirii umanit\]ii. Tihomirov. am onoarea s\ v\ expun c\. os din osul meu [i carne din carnea mea…“ „Se spune c\ discordan]a este condi]ia armoniei. a[ lupta `mpotriva lui p`n\ la ultima pic\tur\ de s`nge.“ * Petra[evski [i idilicii. * Neciaiev [i catehismul revolu]ionar (partid centralizat anun]`nd bol[evismul). El nu are nici interese. care a creat Ceka. modelul lui Stavroghin. „Neg\sind nimic demn s\ m\ ata[ez. nici printre femei. persoanei. `i acuz\ c\ au devenit „campionii primelor capitaliz\ri“. Rusia trebuia oare s\ treac\ prin stadiul revolu]iei burgheze [i capitaliste. nici sentimente personale. din acel post `nalt. Idem: trei principii ale dezvolt\rii umane: omul animal g`ndirea revolta. a[a cum o cere logica istoriei? La acest punct numai Tkacev (cu Neciaiev [i Bakunin) este predecesorul lui Lenin. Necontenitele discu]ii ale primilor marxi[ti despre necesitatea dezvolt\rii capitaliste `n Rusia [i predispozi]ia lor ca s\ primeasc\ aceast\ dezvoltare. Nu au avut `n vedere dec`t revolu]ia burghez\ viitoare. Marx [i Engels erau men[evici. Cern`[evski: „Ce-i de f\cut?“ Pisarev: „O pereche de cizme valoreaz\ mai mult dec`t Shakespeare. nici leg\turi. dar desigur mai pu]in pentru cel c\ruia i-a revenit rolul discordan]ei. a unui singur g`nd. 107. ~[i pierde credin]a `n fa]a r\ului (Marcion). … Altfel. Bakunin: „Pasiunea distrugerii este creatoare“. mistic [i scrupulos. Totul la el este luat `n vederea unui singur interes exclusiv. Inchizi]iei. Dar cu tot respectul datorat filistinismului dumneavoastr\ filosofic. Asem\nare cu Dzerjinski. nimic care s\-i fie propriu. Impresia de culpabilitate la intelectualii desp\r]i]i de popor. Bielinski [i socialismul individualist. m-a[ arunca drept `n cap. nici afaceri. p. supersti]iei. Scrisorile c\tre Botkin: „Destinul subiectului.“ Herzen – Bakunin – Tolstoi – Dostoievski. este mai important dec`t destinul `ntregii lumi [i dec`t s\n\tatea `mp\ratului Chinei.“ Idem: „Salut scufia dumneavoastr\ de filosof (lui Hegel). vechi membru al Partidului voin]ei poporului. individului. a unei singure pasiuni: Revolu]ia. „Revolu]ionarul este un individ marcat.“ Tot ce serve[te revolu]ia este moral. ale lui Filip al II-lea etc. .“ Cf. nici m\car un nume. Nu-mi trebuie fericirea care mi se ofer\.“ (Petra[evski) (~n afar\ de Sprechner. pentru toate victimele hazardului. * Anii ’70.) * Socialismul individualist al lui Bielinski. socialist individualist. adic\ dec`t conceptul hegelian de Allgemeinheit.

Vera Figner.“ Cu alte cuvinte. denun]ase o adres\ [i provocase pierderea altor trei tovar\[i.carnete_Camus. p. * Berdiaev: „Nu poate exista o dialectic\ a materiei. Concep]ia lumii totale `n care teoria [i practica s`nt identificate. `l doboar\ pe `mp\rat. cea a lui Grinevi]ki. Idem: Maria Kolugnaia. nu se alege nimic la sf`r[it. dragostea [i prietenia… * Piesa Dora: Dac\ nu iube[ti nimic. ca s\-[i salveze via]a. totul e bine“. s\-[i uite `n favoarea ei leg\turile de s`nge. R`sakov este cel care a aruncat bomba asupra lui Alexandru al II-lea. Este sp`nzurat R`sakov. a replicat R`sakov.“ Bugetul ]arului alimentat `n propor]ie de 80 p`n\ la 90% de clasele de jos. dar nu pe al patrulea. „O s\ vedem noi dac\ totul e bine“. * Cf. dar. Se sinucide la Kara ca s\ protesteze `mpreun\ cu doi tovar\[i `mpotriva unei pedepse corporale aplicate unui al treilea (p. este acuzat\ de a fi tr\dat. * Orice membru al „Voin]ei poporului“ se angaja `n mod solemn s\-[i consacre for]ele sale revolu]iei. * Sofia Perovskaia urc`nd pe e[afod cu tovar\[ii ei de lupt\ `mbr\]i[eaz\ pe trei dintre ei (Jeliabov. Condamnat\ la ocn\. ~n mod v\dit. ca toate celelalte ideologii. R`sakov. voin]a proletariatului este aceea care transform\ lumea. Se vede atunci limpede c\ ea `nseamn\ aservire fa]\ de om.“ P`n\ la urm\. 190 despre denun]. ]arul a spus: „Slav\ Domnului. * Berdiaev `l apropie pe Pobiedonos]ev (pre[edintele Sf`ntului Sinod care a condus Imperiul Rus din punct de vedere ideologic) de Lenin. care totu[i luptase bine. {i o a doua bomb\. * Vera Figner: „S\-mi pun de acord actele [i cuvintele. 239). Sens religios dup\ Berdiaev. * ~ntrebare pus\ marxismului: „Ideologia marxist\ este reflectarea activit\]ii economice. nu este posibil\ dec`t o dialectic\ a g`ndirii [i a spiritului. Eliberat\. Idem: „G\seam inadmisibil\ formarea unei asocia]ii secrete `n s`nul unei societ\]i ea `ns\[i secret\. Lukács: Sensul revolu]ionar este sensul totalit\]ii.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 294 294 ALBERT CAMUS CARNETE 295 * Comunismul spiritual al lui Dostoievski este: responsabilitatea moral\ a tuturor. dialectica presupune Logos [i G`ndire. Am`ndoi nihili[ti. trage asupra unui ofi]er al jandarmeriei. sau pretinde s\ descopere adev\rul absolut. * C`]i membri avea „Voin]a poporului“? 500. simpatiile personale. independent de formele istorice ale economiei [i de interesele economice. Exist\ deci `ntr-adev\r `n marxism o filosofie existen]ial\ care denun]\ minciuna obiectiv\rii [i afirm\ triumful activit\]ii umane. Dar ce `nseamn\ libertate total\? E[ti liber de ceva – `n raport cu. volia `nseamn\ deopotriv\ voin]\ [i libertate. * ~n Rusia exist\ o libertate colectiv\ „total\“ [i nu personal\. este un pragmatism sau un realism absolut? Lenin afirm\ primatul politicului asupra economicului (`n ciuda marxismului). Imperiul Rus? Peste o sut\ de milioane. Kilba[i[ [i Mihailov). Marx transpunea propriet\]ile spiritului `n imperiul materiei. Sc\p`nd cu via]\. . Ca s\ se spele de suspiciuni. limita este libertatea `n raport cu Dumnezeu. care moare `n singur\tate. * ~n rus\. s\ cer de la ceilal]i s\-[i pun\ de acord actele [i cuvintele… asta trebuia s\ fie deviza vie]ii mele“.

* Nimeni n-a fost la fel de sigur ca mine c\ va cuceri lumea pe c\i drepte. Cei drep]i. contrare voin]ei divine [i spiritului cre[tin. vest“. * Dac\ spre a dep\[i nihilismul. Nu vrem s\ mai [tim c\ are un r`s hohotitor. Peisajul. – Ce semne? – Semnele iubirii oamenilor. A devenit o siluet\. Iar acum… Unde oare a fost cr\p\tura. Fiindc\ procesul `ncununeaz\ activitatea unui revolu]ionar“. s\ tr\iesc ca s\ fiu judecat\. {i `[i d\ seama atunci c\ Dumnezeu nu poate avea dec`t o vedere abstract\. ce anume s-a sl\bit brusc [i a determinat tot restul… * Un fapt ne`nsemnat: adesea se crede c\ „s-au mai `nt`lnit cu mine“. Traducere: vor s\ pun `n scen\ partide.“ – Revine din lag\r. chiar ceva bun?“ * ~n anii ’80. etc…. strig\: „Adio nord. (G.“ * Vera Figner: „Trebuia s\ tr\iesc. . Avionul ca unul dintre elementele neg\rii [i abstractiz\rii moderne. * Diminea]\ `ncunun`nd cu glorie portul Algerului. De c`te ori decidem s\ consider\m du[man pe cineva. un soldat care a ucis un subofi]er este executat. * Platon merge de la nonsens la ra]iune [i de la ra]iune la mit. * Lumea va fi mai dreapt\ `n m\sura `n care va fi mai cast\. * Polemica – drept element al abstractiz\rii. p\trunde prin geamuri [i se r\sp`nde[te pretutindeni `n odaie. `l abstractiz\m. R\m`ne o epur\ – un plan. Sf`r[itul actului II. trebuie s\ revenim la cre[tinism. * Paris-Alger. Omul ob]ine `n final privirea lui Dumnezeu. relieful adev\rat. `ntorc`ndu-se `n direc]iile respective. „Nu am nici un fel de simpatie pentru dumneata. „C`t timp exist\ guvernul. albastru-ultramarin. „Fraternitatea cre[tin\. Nu mai exist\ natur\. ~[i arat\ semnele: „Ce-s astea? – S`nt semnele. atunci putem continua mi[carea dep\[ind cre[tinismul `n elenism. defileul ad`nc.“1 * Repro[uri deoarece c\r]ile mele nu pun `n eviden]\ aspectul politic.“ Un apel c\tre „to]i cei care venerau `nv\]\tura sf`nt\ a lui Hristos“.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 296 296 ALBERT CAMUS CARNETE 297 * De amintit cre[tinilor. ~l `ndep\rt\m. Nu-i o afacere bun\. ~naintea execu]iei. torentul de netrecut. totul dispare. Dar eu nu pun `n scen\ dec`t indivizi. at`t de scurt\.carnete_Camus. Etc. oprimare [i interdic]ia liberei c\ut\ri a adev\rului trebuie s\ fie considerate nelegitime. El con]ine tot. po]i s\ iube[ti ceva. pentru c\ eu [tiu ce spun. toate legile sale bazate pe minciun\. adio sud… est. opu[i ma[inii de stat. actul III. * Un condamnat la moarte: „~n toat\ via]a mea. * Socrate. Sorel) * 1 Cf. n-am v\zut dec`t r\ul… ~n aceste condi]ii [i cu o asemenea via]\.

) 2 Traducere aproximativ\. s`nte]i bine veni]i“. Umanitate: se scrie [i se execut\ `n general cu un h1. * Form\ [i revolt\.: „G`ndindu-m\ mai bine. Dar aici lumea e contra… Sens derivat: pretext.C. red. Ceea ce-mi `nchide gura e faptul c\ n-am fost deportat. umanitate se scrie humanité (n. se face ziu\. O m`n\ i-o str`nge pe-a lui. Sinonime: Paia]\ – Sc\ri]\ – Gargarism – Terminus. S\ p\str\m echilibrul ca s\ nu devenim asasini. m\rturisi]i c\ ceea ce v\ intereseaz\ pe voi s`nt fiin]ele [i chipul lor… {i c\. El accept\. ~ncepi prin a face pe scandalagiul [i o sf`r[e[ti cu Legiunea de Onoare. o acoper\ cu piciorul [i i-o `napoiaz\. „S`nt polonez. neam]ul. {tiin]e naturale: Procedeu de transformare prin care cel care se `mpotrive[te devine etalonul speciei comune2.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 298 298 ALBERT CAMUS CARNETE 299 La teatru: necesitatea. Nu exist\ deci numai crea]ie.). Tunel. Este ziua justific\rii.carnete_Camus. * Tragedie. `l prive[te pe neam]. * Anarhistul tolstoian `n vreme de ocupa]ie. Dar [tiu ce strig\t `n\bu[ spun`nd asta. Eroi cu for]a. a celor revolta]i. C. {tia asta. Aceast\ b\nuial\ e suficient\ ca s\-l oblige s\ se lase ucis. condamna]i s\ fim eroi [i sfin]i. r\spunde [i z`mbe[te.: 80% dintre autorii secolului al XX-lea. nu a[tepta]i p`n\ la urm\ dec`t dragostea. {i-a scris pe u[\: „De oriunde a]i veni. se `ntoarce spre el [i `i face cu ochiul. R. E mai u[or s\ [ochezi dec`t s\ convingi. Dora sau alta: „Condamna]i. Nem]ii. ci [i corectare (vezi mai sus). . Doamn\. Ceva se `nal]\ la ora asta. ci a `ntregii opere. pentru varia]ie. * R.“ * „Nu pl`nge]i. Pentru c\ nu ne intereseaz\. R.“ La ie[irea din tunel. La gar\. Iat\-m\ sclav pe vecie… etc. ar scrie [i sl\vi numele lui Dumnezeu. `n]elege]i. Dar tocmai ea va face s\ sar\ `n ochi nu unitatea cut\rei sau cut\rei c\r]i. ie[ind.“ * Rousset. „Tic\lo[ilor“. 1 ~n francez\. De unde nevoia unui stil pentru fiecare subiect. nu ne intereseaz\ deloc afacerile murdare ale lumii acesteia otr\vite [i stupide care se lipe[te de noi ca un clei.“ * Roman. Are ochii `n lacrimi. red. B\rbatul care e luat de poli]ia politic\ fiindc\ i-a fost lene s\-[i pun\ `n ordine pa[aportul. s\ revii la moral\ pe c\ile desfr`ului [i s\ calci pe urmele fo[tilor pira]i. nu total diferit fiindc\ limba autorului e oricum aceea[i. N-a f\cut-o etc… * „M\ bucuram de tot luxul. Palinodie: Exerci]iu de `nalt\ literatur\ care const\ `n a `n\l]a drapelul dup\ ce l-ai scuipat. Este singura demonstra]ie posibil\. * Dic]ionar. de complicare a construc]iilor sintactice. * Literatura contemporan\. Ist. S\ dai o form\ la ceea ce nu are. * Pies\. exist\ numai limite. m\rturia noastr\. C. * Nu exist\ justi]ie. M\rturisi]i. ~i ofer\ o ]igar\. `n timpul ocupa]iei. dac\ ar putea s\ nu isc\leasc\. Femeia: mul]umesc.C. De unde importan]a formei. afirm`nd c\ s`nte]i `n c\utarea unui adev\r. ~ntr-un tren. le spune un francez care a surprins scena. Este b\nuit de tr\dare. Ea ofer\ ]ig\ri [i nem]ilor. Cei care au intrat au fost mili]ienii. cred c\-i mai bine s\ v\ restitui ]igara“.C. O femeie las\ s\-i cad\ pe jos o moned\ de aur. ~n original: „Procédé de transformation par lequel le raifractère à rayures devient le mètre d’autel d’espèce commune“ (n. iat\ scopul oric\rei opere. Un neam] `l prive[te. * Cre[tinismul explic\ bol[evismul.

Este o tragedie care culmineaz\. S\ iube[ti devine infernul. E o minciun\ pe care n-am putut-o suporta.: „N-a `ncetat niciodat\ s\ m\ surprind\“. ~n]elegi atunci c\. devenim mincino[i. * Adev\rul acestui secol: tot tr\ind mereu mari experien]e.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 300 300 ALBERT CAMUS CARNETE 301 * Leysin. * Tot ce valoreaz\ ast\zi `n spiritul contemporan face parte din ira]ional.P. Idem: „Dac\ mi-ar fi dat. * Actorul P. o deplin\tate nelini[tit\ plute[te peste apele t\cute. ea este la sf`r[it. * Concluzia este c\ istoria nu-[i poate atinge ]elurile dec`t strivind cuceririle spirituale. asta s-a `nt`mplat `ntotdeauna prin frumuse]e [i tot ce este cople[itor `n ea. dac\ grecii au dezvoltat ideea de disperare [i tragedie. Dou\ religii. ea este un scop. Nu pentru c\ mi-ar fi f\cut deservicii. Altfel. ucide [i dirijeaz\ `n numele Ra]iunii. n-a[ [ti ce `nseamn\ durerea. * Golfule] `nainte de Tenes. Ceea ce vrea s\ spun\ Char desigur. * O virtute extrem\ care const\ `n a-]i ucide pasiunile. .B. * ~n opinia egiptenilor. depun`ndu-se pe aripile lor burni]a z\pezii. s\ rev\d z`mbetul acela (al mamei sale) m\car o clip\.“ * M-am retras din lume nu pentru c\ aveam inamici. ~n timp ce spiritul modern a ajuns la disperare plec`nd de la ur`]enie [i de la mediocru. Pentru marxi[ti. * Tolstoi: „Un v`nt puternic din vest `n\l]a `n coloane praful drumurilor [i c`mpurilor. `nclina v`rfurile teilor [i mestecenilor din gr\din\ [i ducea departe frunzele galbene care c\deau“ (Copil\rie). * Pacea ar fi s\ iube[ti `n t\cere. e totul perfect. Nu e nevoie s\ se scoale. lene[ [i credincios. cel drept trebuie s\ poat\ spune dup\ moarte: „N-am pricinuit sup\rare nim\nui“. trebuie s\ vorbe[ti. Dar exist\ con[tiin]a. ~n seara care se las\. la radio.. ci pentru c\ aveam prieteni. precum [i persoana. frumuse]ea se afl\ la `nceput. Eu nu s`nt modern. ciorile ca ni[te pesc\ru[i negri zboar\ `n stoluri.carnete_Camus. Revela]ia se plaseaz\ la `nceputul istoriei. urmeaz\ os`nda. Se consider\ `n regul\. Semicerc perfect. O virtute mai profund\ care const\ `n a le echilibra. ci pentru c\ m\ credeau mai bun dec`t s`nt. Pentru un european. Pentru greci.“ Vorbind de G. la poalele unor lan]uri muntoase. Z\pad\ [i nori din vale p`n\ `n piscuri. a[a cum se `nt`mpl\ de obicei. Pe deasupra acestei m\ri nemi[cate [i v\tuite. rareori atins. * Ludmilla Pitoëff: „Publicul mai cur`nd m\ stinghere[te. S\ termin cu tot restul [i s\ spun ce am mai profund `n mine. `n clipele dureroase ale vie]ii. S`ntem redu[i la… * Pentru cre[tini. C`nd nu e acolo. ascult\ liturghia din pat. {i totu[i tot ce precump\ne[te `n politic\ ac]ioneaz\.

Resursele lui provin din v`nzarea posturilor de consul al Araucaniei. ~mi amintesc de Londra ca de un ora[ plin cu gr\dini `n care p\s\rile m\ trezeau diminea]a. Prime[te astfel bani alarm`nd Compania lui Iisus care face apel la Papa. Idem: „Orice romancier trebuie s\ ne fac\ s\ credem `n pasiunea arz\toare. ~ns\ guvernul din Chile. `mp\ratul `[i `ncheie via]a `n Montparnasse. C`nd acest lucru va fi ref\cut. {tiu s\ se fac\ `ndr\git de indienii b\[tina[i [i doar datorit\ simpatiei ajunse s\ fie numit. Cresc`ndu-i nevoile. Tragedia echilibrului. Londra este exact contrariul [i . dominarea unor largi mase populare este de neconceput. [i-a exercitat.“ (Rosa Luxemburg. * „F\r\ o libertate nelimitat\ a presei. astfel c\ Achille I compare `n fa]a * Arta modern\. Ruinat.carnete_Camus. sub numele de Louis I. contra lui Goethe: „Goethe i l-a dat doctorului Faustus drept prieten pe diavol [i. a emis m\rci po[tale. pe scurt. Dar sim]ind c\ `mb\tr`ne[te. * Londra. Pedeapsa i-a fost comutat\ `n zece ani de `nchisoare. revine `n Patagonia unde supu[ii s\i `l primesc din nou ca pe `mp\ratul lor. dar s\ n-o numeasc\ niciodat\: ar fi `mpotriva pudorii“ (Scrisoare c\tre doamna Gaulthier. tr\ie[te pe picior mare. Idem. * Stendhal (Scrisoare c\tre di Fiore. Revolu]ia rus\) * Salvador de Madariaga: „Europa nu-[i va reg\si sensurile dec`t atunci c`nd cuv`ntul revolu]ie va evoca ru[ine [i nu orgoliu. Dar de discutat. Faust face ceea ce am f\cut cu to]ii la dou\zeci de ani. notar la Périgueux. dup\ c`]iva ani. cu un ajutor at`t de puternic. Adev\rat `ntr-un anumit sens. Dar Orly Louis refuz\. [i moare cinstit de supu[ii s\i. fiind chiar un lucru necesar de vreme ce a fost uitat\. Antoine abdic\ atunci `n favoarea nepotului s\u Achille Orly. * Orice sacrificiu este mesianic. Se reg\se[te obiectul pentru c\ se ignor\ natura. primindu-[i oaspe]ii ca un adev\rat `mp\rat. A b\tut moned\. urma s\ devin\ `mp\rat. seduce o modist\“. unde [i r\mase. S\ dovedesc c\ sacrificiul poate fi imaginat la nivelul unei g`ndiri deliberate (adic\ nemesianice). intr\ `n lumea bun\. frecvent`nd acela[i cabaret unde se pare c\ l-a vizitat regina Ranavalo. Se reface natura. 34). vor `ncepe anii m\re]i. organizeaz\ [i ni[te chete pentru r\sp`ndirea religiei cre[tine prin construirea de biserici [i catedrale. Atunci se constat\ c\ nici o biseric\ nu este `n construc]ie `n Patagonia. care. Eliberat dup\ zece ani. prerogativele de suveran legitim. se g`nde[te la un urma[ [i las\ mo[tenire tronul Araucaniei fiului s\u Orly Louis. f\r\ o libertate absolut\ de `ntrunire [i asociere. O ]ar\ care se laud\ cu revolu]ia sa glorioas\ este la fel de golit\ de sens [i de absurd\ ca [i un om care s-ar l\uda cu apendicita lui glorioas\“. 34): „Dar sufletul meu este un foc care sufer\ dac\ nu arde de viu“. din Périgueux. Pleac\ la Paris. l-a adus `n fa]a unui tribunal care `l condamn\ la moarte. CAIETUL AL-VI-LEA aprilie 1948 – martie 1951 La sf`r[itul secolului al XIX-lea. Antoine Orly. `mp\rat al Araucaniei. ~ns\ Achille I nici nu se g`nde[te s\ se duc\ la supu[ii s\i. `[i p\r\si pe nea[teptate ora[ul ca s\ se duc\ `n Patagonia. de care depindeau acele ]inuturi `ndep\rtate. iar el consimte iar s\-[i primeasc\ acest titlu.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 302 CARNETE 303 tribunalului care `l [i condamn\.

W.“ * S. r\sp`ndite la Rousseau. Din cauza con[tiin]ei vinovate. ca [i cum. Chinezi [i malaiezieni pe Princess Street. uimitoare. Oxford. Marx. toate lucrurile fiind de altfel egale. Edinburgh: lebede pe canale. decep]ia final\ pe care ne-o provoac\ natura uman\ coincide cu moartea. Gallery. Atena nordului nu are nord. Tolstoi. N. g\sea normal s\ furnizeze celui de-al doilea birou al Serviciului francez de informa]ii date despre starea de spirit a acelora[i tuaregi. g`ndurile care se refer\ la spiritualitatea muncii sau la presentimentul ei. * P\rintele de Foucauld. Este un port. s`nt singurele g`nduri originale ale timpului nostru. ~ntre spiritul [tiin]ific a[a-zis modern [i umanism. * S. `ntr-o lume a violen]ei.carnete_Camus. rebelii s`nt mereu pe jum\tate mai pu]in puternici dec`t ap\r\torii sistemului oficial. Nu. – Fiindc\ determinismul [i for]a `l neag\ pe om. * Graham Greene: „~ntr-o via]\ fericit\. iar el este `mpins la disperare“. . se poate promite ceva dincolo de momentul `n care vorbim“. atunci ea posed\ o realitate `n lumea asta. {tiin]a e cea care nu are dreptate. Ce ar putea c\uta lumea aici? * Diminea]a devreme pe coasta Sco]iei. * Epigraf la Rugul1: „Oamenii cuprin[i de o profund\ triste]e se tr\deaz\ c`nd s`nt ferici]i: au un fel de a apuca fericirea ca [i cum ar vrea s-o str`ng\ la piept [i s-o `n\bu[e din gelozie…“ * Iulie ’48 – Como: „Ce vom face cu un cer lipsit de dragostea noastr\? R\m`nem singuri `n fa]a ororii adev\ratelor noastre zile. Ora[ul `n jurul unei false acropole. Proudhon. misterioase [i acoperite de cea]\. Idem: „Pentru cel care nu crede `n Dumnezeu. Docurile. dac\ oamenii nu s`nt trata]i dup\ merite. singurele pe care nu le-am `mprumutat de la greci. Contradic]ie `ntre [tiin]\ [i umanism. Herghelia bine ]es\lat\. oamenii trebuie s\ se descurce ca s\ tr\iasc\ o via]\ `ntreag\ cu aceast\ decep]ie…“. * Dup\ Simone Weil. C\rucioarele cu flori pe str\zi. Minunatele picturi de Piero [i Velázquez. care se reg\se[te apoi de mai multe ori. Nu poate fi un uciga[. * ~n Germania: nenorocirea care a mu[cat prea ad`nc treze[te o dispozi]ie spre nenorocire care te constr`nge s\ te arunci singur `n ea [i s\ arunci [i pe altul. propov\duind `nv\]\turile lui Hristos printre tuaregi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 304 304 ALBERT CAMUS CARNETE 305 totu[i memoria mea e corect\. ~n zilele noastre. Sand.W.: Romanii s`nt cei care au degradat stoicismul `nlocuind dragostea viril\ cu orgoliul. Ca s\ fie elibera]i de fidelitatea lor. T\cerea din Oxford. „Este o epoc\ `n care [tim prea mult `nainte de a deveni majori“. lumea nu e dec`t un haos. „Dac\ dreptatea nu poate fi [tears\ din inima omului. * Scriitorul condamnat la `n]elegere.“ * 1 Proiect de nuvel\. * Gustul `nchisorii la cei care lupt\. * Dup\ Richelieu. Idem: devotamentul… „Ce lume este aceasta `n care se pierd asemenea calit\]i!“ Idem: „El (agentul secret) a promis `n mod imprudent.

Eu nu s`nt un sf`nt. ~n asta const\ confortul ei. se `ntreab\ Dostoievski. * ~n Kritias. iubit ([i dezam\git) dec`t fiin]e excep]ionale. R`ul Sorgue `mpodobit cu trene `nflorite. Inchizi]ia la Cadix. Am cunoscut virtutea.: „Dar dac\ se `nt`mpl\ ca avantajul uman. dar ne reg\sim rapid. noble]ea la ceilal]i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 306 306 ALBERT CAMUS CARNETE 307 Pies\. . „Murim la patruzeci de ani dintr-un glon] pe care ni l-am tras `n inim\ la dou\zeci de ani. Ea se va destinde c`nd societatea va fi reg\sit o eroare care s\ fie viabil\. opre[te orice elan spre grandoare. Dar f\r\ pl\cerea de a tr\i… Nu. V`ntul alearg\ prin v`lcea cu vuiet de ape reci [i tumultuoase. rugul. Nu descindem din maimu]\. omenirea se `ncordeaz\ s\ g\seasc\ un adev\r. voi putea s\ dau fr`u liber nebuniei. Muzica sferelor.carnete_Camus. demnitatea. Ele m-au ajutat s\-mi `nsu[esc meseria. * 1 septembrie 1948 „S`nt aproape de `ncheierea seriei de lucr\ri pe care inten]ionam s\ le scriu acum zece ani. Orgoliul se na[te `n mijlocul p\m`nturilor. Dec`t dac\ facem dintr-o mare dragoste o r\d\cin\ [i g\sim acolo izvorul vie]ii f\r\ s\ fim pedepsi]i cu risipirea. uneori. * Nebunia virtu]ii care zguduie secolul nostru. * Oare un om con[tient.“ * Tr\im prea mult. * Sf`[ierea de a fi accentuat nedreptatea crez`nd c\ sluje[te dreptatea. ~ntorc`nd spatele scepticismului care este `n parte umilin]\. iat\ durerea. Atunci? * Titlu de pies\. poate s\ se respecte c`t de c`t? * D. Spectacol admirabil – [i dureros.“ A[a vorbea cel care [tia ce face. suprim\ concentrarea. * Prietenul lui C. S\ o recunoa[tem m\car [i s\ descoperim atunci o sf`[iere [i mai mare: c\ dreptatea total\ nu exist\. firescul. Orgoliul. dar chiar s\ trebuiasc\ s\ constea `n a dori un prejudiciu [i nu un avantaj?“ 1 Primul titlu pentru Starea de asediu. nu arti[ti. solu]ie nu exist\. La cap\tul celei mai `nsp\im`nt\toare revolte. * Pl\cerea de a tr\i este ceea ce risipe[te. La cap\t. * {ansa vie]ii mele este c\ n-am `nt`lnit. * Funebra Provence. * Arti[tii vor s\ fie sfin]i. * Gobineau.1 Epigraf: „Inchizi]ia [i Societatea s`nt cele dou\ flageluri ale adev\rului“ (Pascal). * Stelele sc`nteiaz\ `n acela[i ritm cu ]`r`itul greierilor. Jinduim dup\ consim]\m`ntul universal. nu numai s\ poat\. s\ recunoa[tem c\ nu s`ntem nimic. * Responsabilitatea fa]\ de istorie scute[te de responsabilitatea fa]\ de fiin]ele omene[ti. Acum c`nd [tiu c\ m`na nu-mi va tremura. * Fluturii de culoarea st`ncii. dialogul Legilor [i al lui Socrate trebuie comparat cu procesele de la Moscova. dar nu-l vom avea.

sf`[ierea. Dar scrii [i creezi pe urm\ printre ceilal]i. Morala ucide. Calea Lactee coboar\ p`n\ `n cuiburile de lumini din vale. [i m\tu[a lui care i-a d\ruit o e[arf\. – 10? Nu-i prea mult? – Ori vrei. – Bei cafea seara? – ~n general. La limit\. * ~ncepi prin a crea `n singur\tate [i crezi c\ e greu. se duce s\-i spun\ la revedere `n c\ma[\. Totul se contope[te. * Trebuie s\ `nt`lne[ti dragostea `nainte de a fi `nt`lnit morala. * X. – 10 doze de sulfamide pe zi. . * Am `ncercat din toate puterile. sl\biciunea e privit\ cu indulgen]\. Pe urm\ iube[ti to]i oamenii. * Un om nu trebuie judecat nici dup\ ceea ce spune. 1 Pasaj omis `n prima copie dactilografiat\ [i restabilit dup\ manuscris. nici dup\ ceea ce scrie. Iar c`nd nu te po]i resemna s\-i negi pe ceilal]i. {i respectul lor! Exist\ o ne`n]elegere. Iar peste p\m`ntul ne`ndur\tor c\dea o ploaie inexorabil\. trebuie s\ r\m`i la `n\l]imea lor [i orice sl\biciune `]i este imputat\ drept crim\. Exist\ sate pe cer [i constela]ii pe munte. prea groas\ [i prea ]ip\toare. La cele proaste. Scrisori de la autori tineri care-l `ntreab\ dac\ s\ continue.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 308 308 ALBERT CAMUS CARNETE 309 * „Nu tr\im cu adev\rat dec`t c`teva ore din via]a noastr\…“ * Noapte pe piscul Vaucluse. `nainte de a ie[i. * Nu exist\ un lucru pe care-l faci pentru o fiin]\ (pe care `l faci cu adev\rat) care s\ nu nege o alt\ fiin]\.1 * Cin\ cu Gide. Cum ea verific\ `n fiecare diminea]\ dac\ [i-a pus-o c`nd pleac\ de acas\. * Am ales crea]ia ca s\ scap de crim\. Gide r\spunde: „Cum a[a? Pute]i s\ v\ ab]ine]i s\ scrie]i. ……………………………………………………………… * Sf`r[itul romanului: „Omul este un animal religios“. spuse el. mai ezita]i?“ * ~ncepi prin a nu iubi pe nimeni. niciodat\. Sau dac\ nu. Afli atunci c\ e ceva nes\buit [i c\ fericirea se g\sea la `nceput. Nu mai iube[ti dup\ aceea dec`t pe c`]iva. pe urm\ pe unul singur [i apoi pe singurul. a iubi o fiin]\ `nseamn\ a le ucide pe toate celelalte. s\ fiu un om cu moral\. * André B. Eu adaug: nici dup\ ceea ce face. `n general. pe urm\ `mbrac\ repede haina [i pardesiul `n vestibul. apare o lege care sterilizeaz\ pentru totdeauna.carnete_Camus. ori nu vrei. conform lui Beyle. * Crea]ia corectat\: E singurul reprezentant al acelei religii vechi de c`nd omul [i e izgonit de pretutindeni. cunosc`ndu-mi sl\biciunile. * Reputa]iile proaste s`nt mai u[or de suportat dec`t cele bune fiindc\ acestea din urm\ s`nt greu de purtat. * Infernul este o favoare special\ rezervat\ celor care au cerut-o mult.

Este ca serata de la Guermantes. poate nu dragoste. Doar lucruri puternice. „…mama lui – singura f\ptur\ pentru care a sim]it vreodat\ ceea ce s-ar putea numi.carnete_Camus. Nu iubesc dec`t arta. orbire. Totul nu este dec`t vid.“ [i pe urm\: „Ce anevoios este s\ umbli printre oameni.“ „…cei care au pierdut. undeva. unii peste al]ii. dar arta r\m`ne“. „C`nd am aerul unui om fericit. `n toiul nop]ii. s\ m\ readuc\ `n lumea lor. * M.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 310 310 ALBERT CAMUS CARNETE 311 * Alger dup\ 10 ani. Doar o compasiune total\ aduce o schimbare… Reac]ionez a[a fiindc\ nu am con[tiin]a `mp\cat\… {tiu ce trebuie s\ fac: s\-mi dau to]i banii. Patria noastr\ ne-a preg\tit un teren pentru m`nii [i certuri. Au impresia c\ au fost tr\da]i. `mpin[i de alt\ mul]ime. orice putere de a iubi. stelele. iar el b\nuia foarte tare c\ bunul cel mai de pre] `n ochii majorit\]ii oamenilor.“ Idem. * Grenier. este inaccesibila [i fugitiva str\lucire a frumuse]ii. iar ceea ce refuzau s\ admit\ `n locurile acelea. mizerie. jandarmii. Singurii no[tri du[mani adev\ra]i s`nt popii.“ [i pe urm\: „S`ntem cu to]ii neferici]i. M\ voi str\dui s\ uit. care.. din spate. `n fa]a ignoran]ei [i a epuiz\rii bie]ilor oameni: „S`ngele `mi `nghea]\ `n vine de ru[ine [i disperare. s\ cer iertare tuturor. r\utate. 106. Tr\im fiecare `n spatele unui zid chinezesc dispre]uindu-ne reciproc. S\ te prefaci c\ `nc\ mai exi[ti.“ vodca. Nu e o re`ntoarcere la mine `nsumi. „To]i `l urau. dup\ o oarecare ezitare. coroana. ceea ce `[i doresc cu cea mai mare `nfocare `n str\fundurile inimii lor.. dedesubt. Bezna [i frigul zilelor ce vor veni. Proko[. M\ `ntreab\. s\ m\ trag\ spre ei. S`nt `n mul]imea asta imens\ care se `ndreapt\ f\r\ r\gaz spre o groap\ `n care vor c\dea cu to]ii. [i care au `mb\tr`nit. copii. hainele… Dar nu pot… nu vreau…“ „O. . ar vrea s\ m\ fac\ s\ m\rturisesc c\ e ceva fals. Este o filosofie de mort. dac\ a]i [ti. toat\ mocirla asta ca s\ devin om [i nu o ma[in\ de clocit ur\. s`nt decep]iona]i. * Discurs despre Don Juan sau M\n\stirea din Parma. preaiubita mea gloat\!“ „Ceea ce se afl\ la hotarele artei nu poate fi iubit“ [i totu[i: „Murim cu to]ii. {i necontenita revendicare a literaturii franceze care este aceea de a men]ine elasticitatea [i rezisten]a spiritului individual.“ * A tr\i `nseamn\ a verifica. s\-mi `mpart bunurile. scumpa. ascunz`ndu-[i chipurile [i asmu]indu-ne pe unii contra celorlal]i. * Aleksandr Blok „O. `n entuziasmul copil\riei [i al tinere]ii. Non-ac]iunea `nseamn\ a accepta viitorul – dar cu `ntristare fa]\ de trecut. luminile Balearelor ca ni[te flori pe mare. Chipurile pe care le recunosc. dar un soi de loialitate a inimii. enormul platou [i deasupra. adic\ impuritatea [i fragilitatea spiritului. copiii [i moartea. era sl\biciunea.“ „P`ndari: st`ncile. ea `ns\[i… * Din avion. Dar la scara unui ora[ `n care m\ pierd. {apte fugari. acei ve[nici p`ndari. dar to]i `i invidiau z`mbetul sclipitor.“ Admirabil\ p.

Prin dragoste. uitate. S\ mergem“. Dar realitatea este mult mai vast\. Ele au fost suprimate. pe care le consider ca atare [i de care `ncerc s\ m\ vindec prin exerci]iul voin]ei. Uneori reu[esc. pe vremea c`nd `mi umpluse [i colorase via]a pentru totdeauna. * „Ah! m-a[ omor` cu drag\ inim\ dac\ n-a[ [ti c\ moartea `n sine nu este odihn\ [i c\ [i `n morm`nt ne a[teapt\ o teribil\ angoas\. mai profund\. * Rug. Ceilal]i dau fuga. Nu e nimic de f\cut. Acesta e t`n\r. S\-mi cultiv memoria. spune t`n\rul. Nu l-ai… – Ce? – Adev\rat. Se `n]eleg `ntre ei. Bloc calm pr\v\lit aici pe p\m`nt dintr-un dezastru obscur. Procurorul ezit\. Totul. Ba da. Cel\lalt sur`de [i-l prive[te. Da. spune acesta. Este `ntrebat dac\ vrea s\ scrie ceva. – Scurtimea [i durata s`nt efectele lenei.“ „Prezic un foc mare… Totul va fi mistuit. {i `l p\lmuie[te zdrav\n. Dar r\m`ne nemi[cat. spune el. Dar nu z`mbe[te [i chipul celuilalt e `n fa]a lui. Aceea[i scen\. Cu excep]ia celor care vor fi purifica]i [i vor fi ajuns la eternitate prin focul spiritului. * Max Jacob: „Po]i fabrica o experien]\ precoce cu o memorie puternic\“. Nu i se poate face nimic. Cuno[team dimine]ile acelea `n care imaginea fiin]ei `nt`lnite `n ajun [i a deliciilor cam `nce]o[ate pe care le-am descoperit `n primele efuziuni se limpeze[te brusc [i c`nd be]ia cam buimac\ din ajun devine o bucurie solar\. spune el vesel.“ * Char. de nedreptate [i tot restul. Deviaz\. spune el. „~n aceast\ a doua perioad\ m\ uimea faptul c`t de pu]in o cunoscusem la `nceput. nu e nimic de f\cut. ~n fa]a fiec\rui inculpat. mai teribil\ dec`t toate astea. a[teapt\ ca acesta s\ se `ncovoaie. 1 ~n manuscris. Asta `nseamn\ libertatea. ~l va p\lmui pe procuror. „Nu dore[ti…“ ~l prive[te pe procuror: „Nu. * Culmea ra]ionamentului revoltat: s\ accep]i s\ te sinucizi pentru a refuza complicitatea cu omorul `n general. `n prima versiune dactilografiat\. mai presus de orice. * ~ndatoririle prieteniei te ajut\ s\ supor]i pl\cerile societ\]ii. cu un g`nd care urc\ `ncet `n sinea lui.“ * O nuvel\ care se va petrece `ntr-o zi cu cea]\ galben\. procurorul sluje[te cu ur\.“1 * Procurorul intr\ `n celula condamnatului.“ * Idem: „~mi imaginam. trei pasiuni care pot fi socotite vinovate. Atunci un [uvoi iese din nou la suprafa]\. fraza aceasta este `ntre ghilimele. Este condamnat. {i scrie „zi de victorie!“ Z`mbe[te `n continuare. Pe urm\ `ncepe s\ judece cu prea mult\ ur\. * Oare refuz`ndu-i doar o parte aceast\ lume devine un loc unde se poate tr\i? ~mpotriva lui Amor fati. tu ce-ai f\cut. Devine eretic. Omul este singurul animal care refuz\ s\ fie ceea ce este. aceea a celei mai pure dintre cuceriri.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 312 312 ALBERT CAMUS CARNETE 313 „Lumea! Se vorbe[te de r\zboi [i de bani. ba chiar cu mult! Vre]i s\ [ti]i ce este? Este iubirea de moarte. – Ce fel de dragoste? – Dragostea care nimice[te! Dragostea f\r\ `mp\care [i f\r\ sf`r[it. O ur\ veche de c`nd e lumea iese la suprafa]\. Z`mbe[te. . * Am dou\.carnete_Camus. Nu. Procurorul [i so]ia sa. Dar nimic. sau mai degrab\ Din proces `n proces. de foamete. Dar. Procurorul `l `ntreab\ dac\ nu dore[te nimic.

Vorbe[te brusc [i gura i se crispeaz\ `n form\ de paralelogram. Era exact `nainte de perfora]ie…“ etc. spre marea sa indignare. * Roman. Prefa]\ – Minotaurul + Prometeu `n infern + Exilul Elenei + Ora[e din Algeria + … 2) Eseuri critice. – mai: eseuri. Scularea de diminea]\. n-are suflu.carnete_Camus. pu]in l\ptoas\. A[ vrea s\ fumez. precise. Nu po]i d\rui dec`t ceea ce ai. * X. prima versiune.“ Urmeaz\ o expunere rece.R. Tr\ie[te `n modul cel mai banal. Lupta este inegal\. Prefa]\ – 10 editoriale + Inteligen]a [i curajul + nici victime. Prefa]\ – Chamfort + Inteligen]a [i e[afodul + Agrippa d’Aubigné + Prefa]\ la Cronicile italiene + Comentarii despre Don Juan + Jean Grenier. Femeie de lume. Nici o ]igar\ `nainte de amiaz\. P`n\ la criz\ [i explica]ii: „Tot ce este omenesc `mi provoac\ oroare“. v\ voi satisface curiozitatea. {i pe urm\ virtutea nu se `nva]\ at`t de repede ca m`nuirea mitralierei. * I se vorbe[te. * Proces. * Ultimele cuvinte ale lui Karl Gerhard. dar privirea `i e aiurea. Primul fum. a recuperat pu]in. ~ntoarcerea din lag\r. De aceea este `mpu[cat sau deportat. ce sum\ de cuno[tin]e presupune ea. ~nc\p\]`narea `n munc\. Frumuse]e lini[tit\. Astfel se dep\[esc sl\biciunile. de fapt. Scuza]i-m\. Se `ntoarce [i z`mbe[te. dar este precis. suficien]i. Am sc\pat. 2) Omul revoltat. prima versiune. – martie-aprilie: s\ termin Omul revoltat. El vorbe[te. * Program februarie-iunie 1) {treangul1. S\-]i fii propriul st\p`n `nainte de a depune armele. doresc s\ nu mai fiu `ntrebat. Un singur lucru: nu se mai atinge de so]ia lui. * ~ntr-o lume care nu mai crede `n p\cat. Ex. – Altfel. nici c\l\i + R\spunsurile lui d’Astier + De ce Spania + Artistul [i libertatea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 314 314 ALBERT CAMUS CARNETE 315 – Nu dispre]ui]i nici pe cei m\run]i. – C`nd te g`nde[ti ce lucru de ne`nlocuit reprezint\ experien]a unei inimi mari. fostul medic al lui Himmler ([i informat despre Dachau): „Regret c\ mai exist\ nedreptate pe lumea asta“. nici pe cei mari (pentru mine). c`te mari b\t\lii purtate [i c`[tigate `mpotriva ta `nsu]i [i a durit\]ii cerului. Calendar visceral. Cuvintele ie[eau aspre. * Portrete. Dar dup\ aceea. 1 Primul titlu pentru Cei drep]i. S\ pun la punct cele trei volume de eseuri: 1) Eseuri literare. „O dat\ pentru totdeauna. ea prive[te cu ochii ei mari [i frumo[i. spune el cu acela[i aer lini[tit [i `nchis. F\r\ nuan]e. dar deja `ndrept`ndu-se `n alt\ parte. 3) Eseuri politice. El sose[te. * . Pe urm\ nu va mai vorbi niciodat\ despre asta. artistul trebuie s\ predice. `[i continu\ fraza. E ur`t\. etc. e pentru c\ ele erau alimentate de exemplu. `nc\ la tine prin for]a lucrurilor. Dar dac\ spusele preotului aveau efect. – iunie: s\ rev\d {treangul [i O. Deodat\. Sub voalet\.: „Era `n anul c`nd am f\cut peritonit\. – 18-28 februarie: s\ termin {treangul. [i c`nd te g`nde[ti c\ trei slujba[i de tribunal s`nt. * A te d\rui nu are sens dac\ te st\p`ne[ti. B\rbat afemeiat. Artistul se str\duie[te deci s\ devin\ un exemplu. te d\ruie[ti ca s\ scapi de propria ta mizerie. Du[ `nainte de micul-dejun.

Dar `[i ofer\ argumente (p. arestat cu 48 de ore `naintea dramei. nici marxi[ti. * Revolt\. adres\ a Comitetului Executiv c\tre Alexandru al III-lea: „…Mai bine dec`t oricine. condi]iile angajamentului s\u – s\-[i asume un risc. Obiectivitatea. cauza mea va fi irepro[abil\ [i perfect\. gata s\ serveasc\ drept informator ca s\-[i salveze via]a. decodificator imbatabil al Ohranei. Introducere. * At`t timp c`t omul nu-[i st\p`ne[te dorin]a.carnete_Camus. * Jeliabov.“ Azev – morm`ntul 10 466 `n cimitirul unei periferii berlineze. este men]inut `n post de c\tre G. Nu avem valori pentru asta. foarte pu]in exigent) s\ nu-[i cunoasc\ dinainte responsabilitatea. nu st\p`ne[te nimic. „Loviturile terorii trebuie organizate cu grij\. autor al volumelor Lataume (1950) [i L’Objecteur (1951). „Moartea mea va des\v`r[i tot [i. care organizeaz\ asasinarea lui Alexandru al II-lea. * Eseu. Ast\zi lucrurile s`nt clare [i trebuie numit concentra]ionar ceea ce este concentra]ionar. Dar eu nu s`nt un suflet mare. Scriitorul este p`n\ la urm\ r\spunz\tor pentru ceea ce face fa]\ de societate. nu voi mai fi niciodat\ politicos. toate eforturile mele au avut drept ]el s\ m\ depersonalizez (de fiecare dat\ pe un ton diferit). Idem Komisarov.U. Vinaver. Fapt e c\ nu aveam `ncredere `n libertate. * Prefa]\ la culegerea de articole1. alegem binele (atunci c`nd `l alegem) `ntr-un mod de nejustificat. „Numai la[itatea guvernului ar explica de ce s-a ridicat doar o sp`nzur\toare `n loc de dou\. organizator de pogromuri al Ohranei. De ce s\ refuz\m dela]iunea. cere s\ fie executat `n acela[i timp cu R`sakov care a aruncat bomba.P. motor al at`tor ac]iuni. `ncununat\ de tortur\. „A cobor` `n subteran“ (ilegalitate). * Ciclul 1. * Sufletele mari m\ intereseaz\ – [i numai ele. trece la Ceka. uneori. Dandismul. De la primele mele c\r]i (Nunta) p`n\ la {treangul [i Omul revoltat. * Vinaver1. 137 din Procès célèbres de la Russie). s`ntem condamna]i s\ 1 M. „Unul dintre regretele mele este de a fi sacrificat prea multe obiectivit\]ii. at`t timp c`t scrie. poli]ia etc… dac\ nu s`ntem nici cre[tini. Partidul `[i va asuma responsabilitatea moral\. P`n\ ce vom fi reg\sit o baz\ pentru aceste valori.“ * Z`bin.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 316 316 ALBERT CAMUS CARNETE 317 Dup\ asasinarea lui Alexandru al II-lea.“ – De v\zut ciudata depozi]ie a lui R`sakov. Asta le va asigura lupt\torilor eroici lini[tea spiritual\ indispensabil\. Aceast\ gur\ cur\]at\ de eroziunea murdar\ a pl\cerii. Capitol despre aparen]\ (fa]\ de sine [i fa]\ de ceilal]i). s\ ignore. 1 Proiect de prefa]\ pentru Actuelles.“ M-am str\duit s\ fiu obiectiv. este o complezen]\. ~ntr-un sens. * Locotenentul Schmidt. chiar [i al celei revolu]ionare. contrar firii mele. `n]elegem c`t de trist\ este pierderea at`tor talente. . chiar [i socialismul.“ * G. Virtutea va fi `ntotdeauna nelegitim\ p`n\ la aceast\ scaden]\. {i nu [i-o st\p`ne[te mai niciodat\. Dar trebuie s\ accepte ([i aici se impune s\ se arate foarte modest. a unei asemenea energii puse `n slujba operei de distrugere…“ „…O lupt\ pa[nic\ de idei va veni s\ `nlocuiasc\ violen]a care ne repugn\ mai mult dec`t servitorilor dumneavoastr\ [i pe care nu o practic\m dec`t `n virtutea unei triste necesit\]i. Abia dup\ aceea voi putea vorbi `n numele meu.

* (~]i vei pierde creditul. Cf. Criminalii s`nt `ntotdeauna judec\tori… Nu pot condamna absolut dec`t cei care s`nt absolut nevinova]i… De aceea Dumnezeu trebuie s\ fie absolut nevinovat. 235. adic\ s\ ierte. dac\ e f\cut din apa asta. `n fa]a unei cl\diri distruse de tunuri.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 318 318 ALBERT CAMUS CARNETE 319 Cu c`teva zile `nainte de atentatul contra lui Plehve. la Frankfurt – dup\ condamnare. * Un eseu despre alibi. la Ministerul de Justi]ie. * Cum s\ tr\ie[ti f\r\ c`teva motive bune de disperare? * Prefa]\. [i cump\nind bine totul. mi se spune. `n timp ce omul o crede imposibil de practicat. {i f\cea din el un turn\tor. Evanghelia este realist\.2) * Ceaikovski avea obiceiul s\ m\n`nce h`rtii (chiar foarte importante. ce spusese Azev: „Nu dinspre partea asta (Kerci) trebuie s\ v\ teme]i“. `n prezen]a poporului t\cut. * Lui Dimitri Borgov. Plehve este ucis. p. 221. ~i denun]\ pe terori[tii din sud pentru ca aceia din Petersburg s\ aib\ m`inile libere. Dar poate face efortul s\-[i recunoasc\ impuritatea. Ea [tie c\ omul nu poate fi neprih\nit. p. Pe urm\ c\l\torii. de la Ohrana. mai modest. * Provocare. Laporte. te po]i declara revoltat. limitarea libert\]ilor [i a r\zboaielor. Cazul Malinovski. `n Pia]a Trubnaia. `nseamn\ s\ nu spui nimic. este expus\ o farfurie con]in`nd o bucat\ de carne omeneasc\ [i purt`nd o pancart\ cu aceste cuvinte: „Da]i-v\ obolul pentru victime“. * A condamna o fiin]\ `nseamn\ a-i suprima [ansa de perfec]iune. Sovietul din Sankt-Petersburg `n 1905 cheam\ la grev\ strig`nd „Jos pedeapsa cu moartea!“ * ~n timpul Comunei din Moscova. bun\oar\) din distrac]ie. 175-176. Actuelles. S\ nu m\ `mpotmolesc niciodat\. Trebuie deci s\ declari c\ nu e[ti un revolu]ionar – ci. * La urma urmei. 2 ~n manuscris. Nou\ din zece revolu]ionari f\ceau o pasiune pentru meseria de informator. – S\ te declari revolu]ionar [i s\ refuzi pe de alt\ parte pedeapsa cu moartea1 (s\ citez prefa]a lui Tolstoi – nu se cunoa[te suficient aceast\ prefa]\ pe care de abia acum am ajuns la v`rsta la care s-o citesc cu venera]ie). o clip\ de fericire de nespus. pp. * Revolu]ia din 1905 a `nceput prin greva unei tipografii moscovite ai c\rei muncitori cereau ca punctele [i virgulele s\ fie socotite caractere `n evaluarea „cu bucata“. un reformist. [i cere m\rirea salariului.carnete_Camus. Laporte. – Asta sper [i eu. * S\ termin\m pe 1 iunie. ~n fine. Jurnal intim. . `l avertizeaz\ „`n general“ pe Lopukin. * Putem considera `ntreaga istorie a terorismului rus ca fiind cea a luptei dintre intelectualism [i absolutism. Bur]ev–Azev. For]\ de via]\. ~ntrevedere. cf. * Roman. i se acord\ favoarea de a fi sp`nzurat `n frac. 1 Cf. * Zubatov director. Un reformist intransigent. asasinul lui Stol`pin. ~n mizeria f\r\ sf`r[it a lag\rului. Pleda pentru acuzat `n fa]a unei false comisii de anchet\. aceast\ observa]ie este direct legat\ de textul precedent. pe care `n mod v\dit `l comenteaz\.

astfel ca pentru totdeauna de acum `nainte s\ fie `ncremeni]i fa]\ `n fa]\. din cauza istoriei. totul s-ar pr\bu[i. Iar singura voca]ie pe care mi-o accept este s\ spun con[tiin]elor c\ nu s`nt lipsite de pete [i ra]iunilor c\ le lipse[te ceva. {i el [tia acum de ce suferise `n tot timpul acelei iubiri [i c\ aceast\ suferin]\ nu s-ar fi putut rezolva dec`t dac\… `n momentul exact. `nc`t doar imensa lui for]\ de munc\ `i permitea s\ [i-o satisfac\. 1 Pasajul care urmeaz\ este restabilit de c\tre editori. . * Iulie ’49 Jurnal America de Sud. Recrutare masiv\. c\ doar marea mea activitate `mi ascunde defectele [i m\ ridic\ la rangul de om. `n sensul profund al cuv`ntului. Dar nu po]i crede `n r\u etc. iunie-august 1949. ultimul eseu exprim\ destul de bine ceea ce g`ndesc. prin simplul fapt c\ tr\im. `n moral\ [i `n dezinteresare. `n inimile celor pe care `i `nt`lnim. [i anume c\ omul modern este silit s\ se ocupe de politic\. * Roman1 . * Nu po]i crede `n bun\tate. este partidul voca]iilor contrare.. G`ndul c\ nu s`nt bun de nimic. al celui care avertizeaz\. prin defectele mele mai mult dec`t prin calit\]i. * Prefa]\ la cartea de eseuri politice. Dar ce `nseamn\ a avea un cap politic? Nu am aflat citind Esprit. vreun v`nt venit din cer i-ar fi `mpietrit `n chiar elanul iubirii lor. smul[i `n fine din p\m`ntul crud. Berberova) „Dac\ aceast\ emo]ie a artistului care se nume[te inspira]ie nu s-ar opri niciodat\.carnete_Camus. pentru asta ar trebui o con[tiin]\ f\r\ pat\. Este singura pozi]ie care le `ng\duie s\-i judece de sus pe arti[ti. [tim c\ nu poate exista alt\ voca]ie pentru un om dec`t s\ aprind\ lumina aceasta pe fe]ele celor din jur… [i ne sf`[ie g`ndul nefericirii [i al nop]ii pe care le proiect\m. `ntr-adev\r. este mediocr\. cum spun ei. o ur\ fa]\ de mine `nsumi. n-am [tiut niciodat\ s\ refuz nimic din obliga]iile pe care le `nt`lneam `n cale. {i acum: s\ renun]\m la „uman“. M\ ocup de ea f\r\ voie [i pentru c\.. * Recrutare. o nemul]umire. Ceea ce m\ salveaz\ este munca. Altfel. evident) [i s\ m\ mul]umesc cu rolul. Majoritatea litera]ilor rata]i se `ndreapt\ spre comunism. cel mai adesea. C`t despre rolul „nobil“ al celui care avertizeaz\.“ (N. * C`nd barbarii din nord au distrus dulcele regat din regiunea Provence [i au f\cut din noi ni[te francezi… * Mounier m\ sf\tuie[te `n Esprit s\ m\ `ndep\rtez de politic\. * C`nd am v\zut o singur\ dat\ str\lucirea fericirii pe chipul unei fiin]e pe care o iubim. desigur. [i el destul de nobil [i care mi s-ar potrivi at`t de bine.“ „~n momentele de lenevie. Din acest punct de vedere. m\ h\r]uie[te [i m\ chinuie. Din acest punct de vedere. neav`nd cap pentru a[a ceva (lucru. * ~mi d\deam subiecte ca tot at`tea pretexte ca s\ m\ silesc s\ vorbesc.. * Mai ’49. [i iat\-i cum url\. m\ cuprinde o spaim\ de a nu fi niciodat\ `n stare s\ ajung la perfec]iune.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 320 320 ALBERT CAMUS CARNETE 321 „~n el urca o dorin]\ de a crea at`t de violent\. ignor`nd dorin]ele care se dezl\n]uiau cu furie `n jurul lor [i `ntor[i unul spre cel\lalt ca spre imaginea slipitoare a dragostei complementare. acesta nu ar putea tr\i. din cauza psihologiei.“ (Ceaikovski) {i totu[i munca sa. Pu]inul pe care-l spunem. * Nu spunem nici un sfert din ceea ce [tim. Aman]ii de piatr\.

le foloseau trupurile `nghe]ate drept s\nii.: ast\zi. Dar [tia acum c\ el nu era mare. moartea Rosei Luxemburg: „Pentru ceilal]i. A doua nuan]\: ei mor din dorin]a de a avea caracter. v\d cum se apropie abisul. [i c\ `n locul amintirii absolute va fi. `n loc s\ reu[esc din ce `n ce mai bine `n `ntreprinderea mea. * Stendhal: „Deosebirea dintre germani [i alte popoare: ei se exalt\ prin medita]ie `n loc s\ se calmeze. Pentru ei. * „Nu exist\ sacrificii izolate. [i abstracte.“ Ei vor binele poporului. Oricine dore[te o p\rticic\ din aceast\ lume va tr\i cu c`inii“. era moart\ de doisprezece ani.“ * Sperber: „Dumnezeu s\-i pedepseasc\ pe cucernicii care `n loc s\ intre `n biseric\ intr\ `ntr-un partid revolu]ionar ca s\ fac\ din el o biseric\“. fanatism sceptic.carnete_Camus.“ „Dorea dou\ lucruri. * …fa]adele satelor `n\l]ate de Potemkin de-a lungul [oselelor pe unde trecea Ecaterina cea Mare vizit`ndu-[i imperiul. Nu voiam s\ fiu un om al abisurilor. dar nu iubesc poporul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 322 322 ALBERT CAMUS CARNETE 323 * Septembrie ’49 ~n `ncheiere. Pu]in c`te pu]in. Voia s\-i lase o idee mare despre el `nsu[i pentru ca dragostea lor s\ fie mare.“ * Idem. Da. `ntr-o regiune `ndep\rtat\ a sufletului s\u. Al doilea era amintirea absolut\ pe care voia s\ i-o lase. Oamenii [tiu at`t de bine c\ iubirea e sortit\ mor]ii `nc`t se ocup\ de amintirea acelei iubiri din timpul c`t o tr\iesc. c\ ea va afla acest lucru `ntr-o zi. dar la o asemenea distan]\ `nc`t cuv`ntul iubire c\p\ta un sens nou. * Singurul efort din via]a mea. Victoria. Singurul progres. `i iubea. murea de doisprezece ani“. * Ceapski (P\m`nt inuman) poveste[te cum copiii ru[i stropeau cu ap\ cadavrele solda]ilor nem]i g\si]i `n z\pad\ [i. * Marele Imam Ali: „Lumea este un hoit. a revaloriza uciderea pentru a o opune distrugerii anonime [i reci. singura victorie ar fi s\ admit\ . spune Dostoievski. Nu iubesc pe nimeni. – Vorbind de un maestru (Grenier?): „S\-l `nt`lnesc pe acest om a fost o mare fericire. diminea]a. nici pe ei `n[i[i. iar c`nd dragostea de a tr\i dispare. * Trebuie s\ iube[ti via]a `nainte de a-i iubi sensul. dup\ G. s\ nu-l p\r\sesc niciodat\ va fi bine. mai devreme sau mai t`rziu. Apologia uciderii de la om la om este una dintre etapele de pe drumul revoltei. S\-l urmez ar fi fost r\u. pentru el cel pu]in. definitiv. moartea absolut\. * Octombrie ’49 Roman. dintre care primul era posesiunea absolut\. Erau iubi]i cu adev\rat. [i `nc\ din bel[ug (cu excep]ia averii care mi-e indiferent\): s\ tr\iesc o via]\ de om normal. restul fiindu-mi d\ruit. zece mii de nevinova]i s`nt `nconjura]i de doi vinova]i. * Gheorghiu observ\ pe bun\ dreptate c\ os`ndirea ([i supliciul) lui Hristos a fost amestecat\ cu a celor doi t`lhari. nici un sens nu ne mai consoleaz\. Acest efort nem\surat n-a servit la nimic. – Comunismul. ~n spatele fiec\rui individ care se sacrific\ se afl\ al]ii pe care `i sacrific\ o dat\ cu el f\r\ s\ le cear\ p\rerea. „Undeva. Tehnica amalgamului era practicat\ `nc\ din anul zero.

nu mai exist\ via]\.carnete_Camus. pierz`nd ideea propriei sale inocen]e. Ca s-o poat\ p\stra ar fi trebuit s\ nu e[ueze niciodat\. nenorocirea nu a venit dec`t mai t`rziu. * Cine va putea exprima disperarea omului care s-a situat de partea creaturii contra creatorului [i care. ca fiind tot at`t de criminal\ ca [i creatorul. tocmai pentru c\ eram ispitit uneori s\ m\ socotesc mare. * Adev\rata problem\ a momentului: pedeapsa. Serile crude [i triste care se las\ pe acel p\m`nt f\r\ sf`r[it. * Guilloux. jocul [i comedia. C\ci pe culmea exigen]ei sale g\sea natural ca el s\ moar\ de vreme ce e[uase. chiar [i singur\tatea. judec\ creatura. nu ale inimii. Existen]a sf`r[e[te `ntotdeauna prin a fi ceva r\u. “ * „Plimba `n el. A alege `nseamn\ a ucide. ~n aparen]\. Exigen]a ei era de a[a natur\. A tr\i `nseamn\ a alege. De la oricine altcineva ar fi admis-o.“ „~n ziua aceea a pierdut-o. Despre iubire) * Cu spirit fin [i cu inim\ mediocr\. Umbl`nd prin Paris.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 324 324 ALBERT CAMUS CARNETE 325 c\ dragostea poate fi mare chiar [i atunci c`nd amantul nu este pe m\sur\. {i g\sea o pl\cere dificil\ `n aceste `nchipuiri. Dar el [tia c\ `n ziua aceea se `nt`mplase.“ „Po]i iubi `n lan]uri. Ea `i jura c\ asta nu este dragoste.… Dar e suficient ca o infim\ p\rticic\ a inimii s\ fie supus\ datoriei [i dragostea adev\rat\ devine imposibil\. * Revolt\. aceast\ amintire: focurile de pe c`mpiile braziliene [i mireasma de cafea [i de mirodenii. romanescul.“ „~[i imagina un viitor de singur\tate [i suferin]\.“ * „Eram mic `nainte de a iubi. * . Absurdul presupune absen]a alegerii. presupunea c\ suferin]a e nobil\ [i armonioas\. Dar nu era `nc\ preg\tit pentru aceast\ teribil\ modestie. Odat\ pierdut\ onoarea. o admisese [i o va mai admite. dragostea nu mai este nimic. De fapt. nici `n `ntregime laic – [i c\ are ambele feluri de tenta]ii. amintirea chipului ei ros de durere… Cam tot pe atunci [i-a pierdut stima de sine care `nainte `l sus]inuse `ntotdeauna… Fiind inferior dragostei.“ „~i spunea c\ dragostea b\rba]ilor este a[a.“ „Pierduse tot. gravat\ cu fierul ro[u. ea avea dreptate. [i pe el `nsu[i. virtu]ile sale erau ale spiritului. {i `n realitate `[i imagina astfel un viitor lipsit de suferin]\.“ * „Exist\ o onoare `n dragoste. Nu de la el. nu putea afi[a nici o singur\ sl\biciune. Nenorocirea artistului este c\ el nu e nici `n `ntregime c\lug\r. * Disperarea este s\ nu-]i cuno[ti motivele de a lupta [i dac\ `ntr-adev\r trebuie s\ lup]i. iar ea nu sim]ea nimic. Obiec]ia fa]\ de absurd este omorul. dimpotriv\.“ „~i striga c\ asta `nseamn\ moarte pentru el. [i c\ trebuie s\ se cucereasc\ pe sine. prin ziduri de piatr\ groase de mai mul]i metri etc. Din clipa c`nd exist\ durerea. Ceea ce `i pl\cea la ea era via]a exterioar\.“ „Totul trebuie iertat [i mai `nt`i faptul c\ exi[ti. `nc`t el nu putea comite nici o singur\ gre[eal\. Cu alte cuvinte. Acestea s`nt privilegiile dragostei.“ (Stendhal. o voin]\. ca [i pe a celorlal]i. nu un har.

* Dup\ o at`t de lung\ certitudine de `ns\n\to[ire. {i a tr\i nu `nseamn\ altceva dec`t aceast\ na[tere lung\ [i chinuitoare. Avea toat\ noaptea la dispozi]ie. orb la cap\tul zilelor… Ibsen la sf`r[it amnezic [i re`nv\]`nd alfabetul… Curaj! Curaj! * Frumuse]ea. * ~n leg\tur\ cu Browning: omul mijlociu – acela[i care m\ preocup\. pe tot parcursul vie]ii. * „De o asemenea sensibilitate. Dec`t Dumnezeu. care te ajut\ s\ tr\ie[ti. M\ cople[e[te `ntr-adev\r. {i nebunia este eliberare. aceast\ revenire a bolii ar trebui s\ m\ cople[easc\. * Roman. * Timp de milenii. nu exist\ alt mod de a o poseda dec`t de a face `n a[a fel `nc`t nimeni s\ nu o posede.: Nebunia de a nu `ntemeia nimic pe iubire.“ Bine`n]eles c\ nu. nu o iluzie. * Kleist care `[i arde de dou\ ori manuscrisele… Piero della Francesca.carnete_Camus. Nu se mai `ndrepta spre zid. creat de noi [i de durere. vine moartea. putem `ncerca s\ avem onoare. Acea stranie privire care `nc\ nu era a lui… Sf`r[it de octombrie ’49. Condamnat la moarte. `nc\ o clip\“ [i s\ savureze clipa aceea… Ce revan[\! Ce dezmin]ire! * Din lips\ de dragoste. ni[te oameni s`nt tortura]i `n timp ce al]ii privesc `n alt\ parte cu o des\v`r[it\ distrac]ie. nebunia de a nu distruge nimic pentru iubire. * „La m\n\stire. Num\rul celor „dezinteresa]i“ era ame]itor de mare fa]\ de cel al interesa]ilor. Asta e adev\rat c`nd e vorba de un artist. lumea a sem\nat cu acele picturi italiene[ti din Rena[tere `n care. Este suspect\ – ca acele rozete de dimensiuni excesive care se v\d la butonierele escrocilor. C`nd sufletul e gata. ~n sf`r[it. a `nceput s\ r`d\. * Dac\ exist\ suflet. Dar i se strecoar\ cianur\… {i acolo. * Tot Keats: „Nu exist\ p\cat mai mare dec`t s\ te crezi un mare scriitor. El se creeaz\ aici.“ (Keats) * Chesterton. E adev\rat c\ o asemenea crim\ comport\ o pedeaps\ grea“. Din nou bolnav Un bolnav trebuie s\ fie curat ca s\ fie uitat. Justi]ia este un mister. Trist\ onoare. iat\-m\ eliberat. * „S`nt fericit c\ exist\ aici pe p\m`nt ceva ca morm`ntul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 326 326 ALBERT CAMUS CARNETE 327 Monnerot: „Fecunditatea unui produc\tor de idei [se refer\ la Hegel] se atest\ prin multiplicitatea traducerilor [interpret\rilor] posibile. Dar cum succede unei suite ne`ntrerupte de cople[iri. Ofelia!“ ~ntr-adev\r. a c\rui `nt`ietate se suport\ u[or: nu atinge corpul. categoric fals c`nd e vorba de un g`nditor. * F. Va putea s\ aleag\… S\-[i spun\ „Haide“ [i pe urm\ „Nu. O pl\cere imens\ `l cople[ea. e o gre[eal\ s\ credem c\ el ne-a fost dat gata creat. * Dumnezeu a venit s\ moar\ pe Cruce pentru c\ era gelos pe durerea noastr\. Ceea ce caracteriza istoria era cantitatea de oameni care nu se interesa de nenorocirea celorlal]i. Uneori le venea r`ndul celor . te ajut\ [i s\ mori. p`n\ [i cur\]enia lui este insolit\. iertat. m\ face s\ r`d. {i cu toate acestea. pe lespezile reci. `n singur\tatea celulei. `nc`t ar fi putut s\-[i ating\ durerea cu m`inile“ (despre Keats – de Anny Lowell).

Dar. `n realitate. Ce voia el s\ [tie atunci e ce pot s\ opun\ mor]ii geniul. t\cute p`n\ atunci. Dar [tia acum c\ acea furie era zadarnic\ [i c\ existen]ele mari nu comportau lec]ii pentru el. mai numeroase dec`t cei vii. prea studiat. la sf`r[itul reprezenta]iei. grandoarea. Sistemul dreptului natural. Erau acolo. Apare [i se execut\. i-a[ fi redat acea libertate. dar f\r\ jurispruden]\. ceva c\ruia nu-i e[ti niciodat\ superior. * Grandoarea `nseamn\ s\ `ncerci s\ fii mare. Dac\ l-a[ fi g\sit atunci. Rajk `[i `nclina capul spre dreapta.carnete_Camus. murind: „M-am s\turat s\ domnesc peste sclavi“. Dar se `nt`mpla `n mijlocul distrac]iei generale [i una o compensa pe cealalt\. Fichte. mul]ime tainic\. neexecuta]i [i care tr\iesc `n Siberia. omul. {i totu[i ]ipetele auzite fuseser\ ale unui porcu[or pe care diavolul `l purta sub manta [i-l ciupea. * Roman. ~[i amintea de vremea c`nd devora biografii de oameni celebri. * Marxismul este o filosofie de procedur\. * Momentele acelea c`nd te la[i `n voia suferin]ei la fel ca [i `n cea a durerii fizice: `ntins. (De asta este mare M. `n pace `n de[ertul pe care [i l-a ales“.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 328 328 ALBERT CAMUS CARNETE 329 dezinteresa]i. * Procesul Rajk: Ideea criminalului obiectiv care realizeaz\ ruptura dintre dou\ aspecte ale omului este o idee de procedur\ curent\. * Sf`r[itul lui Don Giovanni: vocile damna]iunii. gonind peste pagini spre clipa mor]ii lor. umplu brusc scena universului. * . „C\utam mijlocul s\ nu mor din cauza libert\]ii lui. trebuie c`t mai mult\ muzic\ posibil. Ast\zi. Alta nu exist\. ceea ce `nainte nu f\cea niciodat\. nemi[cat. * Peer Gynt poveste[te concet\]enilor s\i c\ diavolul a promis mul]imii s\ imite de minune groh\itul porcului. * Idem: condamna]ii la moarte. f\r\ voin]\. * Roman (sf`r[it). ceilal]i. Geniul nu [tie s\ moar\. criticii au tran[at chestiunea. s-a v\zut venind o bl`nd\ b\tr`nic\ ce [i-a ad\ugat leg\tura de vreascuri la rug. Este cel pu]in ideea unui prin] german. Femeia s\rac\. * De notat: `n tot timpul procesului. Dar. nici viitor. Unii g\seau glasul prea sub]ire. sensibili- tatea. alt\ via]\ (eroi de roman). sau `n alt\ parte. pe el. * Da]i-mi ascultare. ~n s\lile palatului de justi]ie. dar exagerat\. * S\ o dep\[e[ti? P\i suferin]a este tocmai asta.“ * C`nd Jan Hus era ars pe rug. martorii se `ntorc brusc spre cel flagelat. ca s\-l lase.) * Unde vrei s\ ai sclavi. * ~mpotriva pedepsei cu moartea.“ * Gorki vorbind despre Tolstoi: „Este un om care-l caut\ pe Dumnezeu. nu pentru sine `nsu[i. ci pentru ceilal]i. da. Idem: „Nu s`nt un orfan pe acest p\m`nt at`t timp c`t exist\ omul acesta. a[a cum o relateaz\ Tolstoi. to]i se prefac a fi interesa]i. ascult`nd doar lungile `mpuns\turi ale r\ului. spunea Frederic al Prusiei. To]i regretau c\ efectul fusese exagerat.

c\s\toria [i dragostea. vinovat de a-[i fi lovit c\pitanul – face apel `n numele lui dup\ condamnarea la moarte – `i scrie m\tu[ii sale ca s-o roage s\ intervin\ pe l`ng\ ministrul de r\zboi. fericirea [i dragostea. * Angajarea involuntar\. * Zilele pe mare. pledeaz\ `n fa]a tribunalului pentru acel nefericit. suferin]a asta e zadarnic\. Odat\ c\zu]i. Pe urm\ reveneam. cu capul plecat. m\ `ntorceam spre acea parte din mine care nu iube[te pe nimeni [i c\utam refugiu acolo. Tot astfel fiin]e care se iubesc [i s`nt desp\r]ite pot tr\i `n durere. Iar adev\rata suferin]\ este suferin]a zadarnic\.“ * Idem: „De zece ani nu mai putuse intra `ntr-o sal\ de spectacol…“ * Eseu despre Mare1. o judecat\ asupra ta `nsu]i. Fiindc\ [tii ce e[ti `n stare s\ g`nde[ti `]i `nchipui c\ [i cel\lalt g`nde[te a[a. ca unele c\snicii s\ fie fericite. Chestiunea nu e s\ angajez un delicios [i amar dialog cu o frumoas\ imagine disp\rut\. Marile sacrificii nu s`nt sus]inute. Odat\ plecat\. * Tolstoi. nu ob]inea nimic de la X. cum lipsa dragostei este mai frecvent\ dec`t dragostea. rebel\ fa]\ de amintire“ dup\ Stevenson. orice ar spune. Acesta remarc\ doar c\ Tolstoi uitase s\ dea adresa regimentului. „C`nd ea era acolo [i ne sf`[iam `ntre noi. ziarele continu\. pe de alt\ parte. * Lambert1: „Acum. Chestiunea este s\ o distrug `n str\fundurile mele cu silin]\. * Roman. Dar suferin]a solitar\ [i ignorat\. prieten cu Jean Grenier. s\ desfigurez acel chip pentru a-i evita inimii mele tres\rirea disperat\ pe care i-o d\ memoria…“ „S\ omor aceast\ dragoste. `ncepu s\-[i laude f\r\ re]inere victima. via]a aceasta „rebel\ fa]\ de uitare. S\ suf\r l`ng\ ea era o delicioas\ fericire.carnete_Camus.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 330 330 ALBERT CAMUS CARNETE 331 Roman. Eu [tiam c\ marea exist\ [i de aceea am tr\it `n mijlocul acestui timp muritor. Putea s\ le vad\. * Te `nc\p\]`nezi s\ confunzi pe de o parte. A doua zi dup\ ce Tolstoi prime[te scrisoarea `n care i se cere s\ umple aceast\ lacun\. `mi p\strez toat\ mila pentru mine“. dar din care tot trebuie s\ bem `ntr-o zi.“ * Nop]ile de suferin]\ te las\ mahmur – ca [i celelalte. Lambert. * Guilloux: „P`n\ la urm\. Dar ele nu au nimic `n comun. „La cap\tul acestor istovitoare suferin]e. {ibunin este executat din vina lui Tolstoi. Se ridic\ `n picioare. Dar. care pl\ti imediat. ci ca s\ nu spui“. ele nu tr\iesc `n disperare: [tiu c\ iubirea exist\. jurnalist de [antaj. care i l-a prezentat pe Louis Guilloux. * Roman.“ * Ast\zi virtutea este meritorie. `n afacerea {ibunin. . o. * 1 Cf. schimb`ndu-[i bateriile. Gelozia fizic\ este. Merle. `n desi[uri [i m\r\cini. de la care ne `ndep\rt\m cu `nc\p\]`nare. Lumea `i prive[te. `n mare parte. „Marea c`t mai aproape“ `n Vara. De aceea se `nt`mpl\. suferin]a mea. nu scrii ca s\ spui. iat\ paharul care ne este `ntins necontenit. ceea ce `l `mpiedic\ s\ intervin\. * Merle. mai teribil\ dec`t ziua mor]ii. Martirii s`nt uita]i. pe care-l calomnia tot anul `n ziarul s\u. * 1 E. implacabil. Disperatul nu are patrie. lacrimile mele aveau o noim\. „Un ultim cuv`nt. dragostea mea. f\r\ viitor.

cu at`t dragostea lui devenea mai abstract\. „Este adev\rat. care ]ine mereu `n suspensie oamenii [i na]iunile.“ * Orice omor. adulter. {i. toate legile teritoriului s`nt suspendate“. `n recea securitate a unui triumf sigur. * Erorile s`nt vesele. * Via]a e prea lung\. adev\rul e infernal.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 332 332 ALBERT CAMUS CARNETE 333 Ultima lucrare a lui Tolstoi [i care se afl\ neterminat\ pe masa lui de lucru: ~n lume nu exist\ vinova]i. declar\ el solemn.“ Idem: „Dragostea omeneasc\ nu cunoa[te nimic care s\ se poat\ numi victorie. s\ ne ruin\m din dragoste sau din ur\ la zece ani [i s\ lupt\m ca s\ `ncerc\m s\ atingem m`ntuirea pe patul de moarte la cincisprezece ani?“ * Scobie. „N-am putea oare s\ s\v`r[im primul nostru p\cat de moarte la [apte ani.A.“ * Amare s`nt apele mor]ii… Melville la 35 de ani: „Am consim]it la anihilare“. voin]a sa de a iubi se `mpietrea. „Nu m-am desp\r]it de Domnul de Vigny. * Aceast\ incertitudine sacr\. legal\ sau religioas\ timp de zece ani consecutiv. * Not\ a lui Melville pe marginea Eseurilor lui Shelley: „Satana lui Milton este moralmente superior Dumnezeului a[a cum cel care persevereaz\ `n ciuda adversit\]ii [i a torturii este superior celui care. via]a pur\ `l ispiteau `n noapte a[a cum ispite[te p\catul. cu c`t ea f\cea mai mult apel la inima lui. Regele `[i invit\ supu[ii s\-[i „s\rb\toreasc\ fericirea `ncet`nd s\ mai respecte vreo constr`ngere moral\. ci m-am smuls!“ * Hristos agonizeaz\ acum `n palate. * Strepto – 40 de grame de la 6 noiembrie la 5 decembrie ’49. * . doar c`teva mici succese strategice `nainte de dezastrul final al mor]ii sau al infidelit\]ii“. `[i exercit\ oribila r\zbunare asupra vr\jma[ilor s\i. sim]ea cum i se nasc `ndoieli.S. americanii elibereaz\ Insulele Hawaii pe care englezii au fost obliga]i s\ le cedeze prin for]\. ca s\ fie justificat. Astfel. Idem: „Iubirea nu `nseamn\ `n]elegere. ]inut\ maiestuoas\“. P. p\r despletit. + 20 de grame. din cauza at`tor e[ecuri repetate. „Virtutea. „Tot `ntreb`ndu-l mereu despre dragostea sa. spune-mi. * Roman. pe aceast\ perioad\. aceast\ dorin]\ moare [i ea. A scris R\zboi [i pace `ntre 1863 [i 1869. de care vorbe[te Melville. Cu cnutul `n m`n\ – el troneaz\ la ghi[eele b\ncilor. cur`nd. nemairecunosc`ndu-se. Este alc\tuit\ din dorin]a de a `n]elege [i. trebuie s\ fie echilibrat prin dragoste. * ~n 1843. * S-a n\scut `n 1828. dup\ Greene. pe m\sur\ ce `ndoielile cre[teau. E[afodul pentru terori[ti era proba prin multiplicare cu nou\ a dragostei. [i mai ales din pricina angoasei cu care `l `ntreba. ~ntre 35 [i 41 de ani. iar dragostea…“ * Marie Dorval c\tre Vigny: „Nu m\ cuno[ti! Nu m\ cuno[ti!“ Dup\ at`ta absen]\.carnete_Camus. Melville prezent. c\ voluptatea `mi poate smulge ]ipete!“ Pa[aportul ei emis la Toulouse: „Talie sub]ire. Strepto de la 13 noiembrie la 2 ianuarie. 360 de grame de la 6 noiembrie la 5 decembrie ’49.

g\sind-o `n sf`r[it.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 334 334 ALBERT CAMUS CARNETE 335 Hawthorne.“ Tat\l. [i revenind prin r\zboaie. Neag\. nebunia justi]iei. Scap\. prin aceasta. dar. „Nu pot m\rturisi ceea ce nu am comis. Barierele mele [i ast\zi `nc\ s`nt prea puternice. ca un crez pu]in h\ituit…“ * „Principala mea ocupa]ie. Trei zile de carcer\. La liceu.) …Poate c\ [i aceast\ ne`ncredere vizeaz\ anarhia mea profund\ [i. ideea c\ „asta nu se face“. cum spunea Stendhal. „Nu pot m\rturisi o gre[eal\ pe care n-am comis-o. – destul de frumoas\.“ * Banderol\ pentru Cei drep]i: „Teroare [i justi]ie“. El `mb\tr`ne[te. i s-a f\cut tare poft\ de ciocolat\ [i a cedat acestei pofte. devine c\pitan. durerea. a fost `ntotdeauna iubirea (pl\cerile ei mult timp [i. El neag\. Dar [i ceea ce trebuiau s\ re]in\ era puternic. adic\ o anume form\ de iubire va fi tutorele meu acolo.“ * Prefa]a la Fa]a [i reversul Exist\ `n mine rezisten]e artistice.“ Este avertizat tat\l lui. despre Melville: „Nu credea [i nu se putea mul]umi cu necredin]a“. Copilul cre[te. Voi pune acolo… * Maritain. cunoa[terea meseriei. {i pe patul de moarte: „Nu eram eu“. * Ea `i oferea pl\ceri de vanitate. las\ oarecum de dorit `n privin]a ideilor. Dar Gaston str\nut\. ~mi cunosc dezordinea. r\m`ne util\. * ~n ziua c`nd s-a desp\r]it de nevasta sa. `l va trimite mus pe un vapor (familia e bogat\). ~i acord\ fiului trei zile ca s\ m\rturiseasc\. Vastitatea experien]elor mele. `n ziua aceea voi `ncerca s\ scriu opera pe care o visez. abandonul lipsit de gra]ie `n care m\ pot arunca. „Ah! Ah!“ strig\ Gaston Gallimard. `l `mbarc\ drept mus. care mi-e str\in\ `n calitatea mea de copil liber din fire. `n general dispre]uite. „Avea un fel al ei de a repeta de trei ori «Te iubesc» cu o voce [optit\ [i precipitat\. extazurile ei cele mai . Robert Gallimard alearg\ spre el.G. Nu-mi pot cunoa[te capacitatea de a iubi dec`t `n func]ie de capacitatea de a suferi. `nnebunit.carnete_Camus. pierz`nd-o. * Povestea bunicului domnului de Bocquandé. Trei zile de carcer\. * ~n timpul insurec]iei din Paris. nu [tiu. violen]a [i supunerea mea… Voi a[eza `n centru. ca aici. Dac\ nu. (N-am dep\[it aceste tabuuri dec`t `n Starea de asediu. Se pare c\ pot s-o fac.“ „Sfin]enia este [i ea o revolt\: `nseamn\ a refuza lucrurile a[a cum s`nt ele. spre solitarul [i lini[titul a c\rui moarte este o t\cere fericit\. ~n ziua c`nd se va stabili echilibrul. Dar nu f\r\ a le `nconjura de bariere. * Roman. ceea ce explic\ duio[ia pe care i-o port acestei opere. Tat\l moare. {i pentru asta `i era credincios. gloan]ele [uier\. str\dania unui b\rbat de a reg\si o iubire care seam\n\ cu t\cerea aceasta. Opera de art\ ca s\ fie `n\l]at\ (vorbesc la viitor) trebuie s\ se slujeasc\ de aceste for]e incalculabile ale omului. este acuzat de a fi f\cut o necuviin]\. * L. `n ciuda aparen]elor. „Datoria [i virtutea nu s`nt pentru el dec`t o supunere total\ [i o total\ jertfire de sine fa]\ de voracitatea sacr\ a devenirii. P`n\ nu suf\r. `[i petrece via]a pe vapoare.: „S`nt o fiin]\ sucit\. Interdic]ia. * F. Ateismul revoltat (ateismul absolut) a[az\ istoria `n locul lui Dumnezeu [i `nlocuie[te revolta printr-o supunere absolut\. ne`nduplecat. Va sem\na cu Fa]a [i reversul. la sf`r[it. admirabila t\cere a unei mame. a[a cum exist\ la al]ii rezisten]e morale sau religioase. ~nseamn\ a lua asupra ta nenorocirea lumii. `mi este prezent\ `n calitate de sclav ([i sclav admirativ) al unei tradi]ii artistice severe. violen]a anumitor instincte.

* S\rac [i liber mai degrab\ dec`t bogat [i aservit. ~n ei am reg\sit cu adev\rat frumuse]ea antic\. e ideea asta. Sf`r[itul filantropiei s`nt procesele. a plecat `n lumea larg\“. . * Prefa]\ la Eseurile politice: „La c\derea lui Napoleon. Este o mare nenorocire… etc. c`nd totul va fi `ncheiat. Tot ce-mi trece prin cap.“ * La prim\var\. „Pe l`ng\ majoritatea femeilor. 108. Stendhal: Via]a lui Rossini. Sf`r[it de scen\. teatru (p. Mici lucruri la `nt`mplare. 1 ~n manuscris. `n memoria mea. Un soi de intui]ie genial\ o punea la curent cu ce se petrecea `n inima lui. * Delacroix: „Ceea ce e mai real `n mine s`nt iluziile pe care le creez cu pictura mea. putuse s\ se prefac\. niciodat\. forma `nc\l]\rilor. Dac\ a[ avea nenorocirea s\ nu cunosc dragostea [i dac\ a[ vrea s\ fiu at`t de ridicol. s-a convertit c`nd a devenit adulterin. Bine`n]eles c\ oamenii vor s\ fie [i boga]i. * Ateu c`nd era un so] irepro[abil. asfin]iturile de umbre [i ghea]\… mai mult dec`t pot suporta. * Idem Stendhal (Despre Dragoste): „Omul nu este liber s\ nu fac\ ceea ce `i face mai mult\ pl\cere dec`t toate celelalte ac]iuni posibile“. * Delacroix: „Ceea ce-i face pe oameni geniali. Idem: „Femeile extrem de frumoase uimesc mai pu]in a doua zi.“ Idem: „…Ei s`nt mai aproape de natur\ `n o mie de feluri: hainele lor.carnete_Camus. * Revolt\: sf`r[itul revoltei f\r\ Dumnezeu este filantropia. `n mod victorios. nu s`nt ideile noi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 336 336 ALBERT CAMUS CARNETE 337 sf`[ietoare). Garnier). scriitorul paginilor ce urmeaz\.: Povestea Donnei Diana. s\ scriu ce simt. Restul este nisip mi[c\tor“.. Am un suflet romanesc [i `ntotdeauna mi-a fost foarte greu s\-l fac s\ se intereseze de altceva. at`t timp c`t voi tr\i. Pe l`ng\ ea.. * Sf`r[itul unei zile reci. [i liberi [i asta `i face uneori s\ fie s\raci [i sclavi. care-i st\p`ne[te. Oamenii acestei rase puternice se vor agita mereu.“ Cf. `l p\trundea cu totul. foarte puternic subliniate.“ Idem: „Aspectul acestei regiuni (Marocul) va r\m`ne totdeauna `n ochii mei. Capitol „Filantropii“. Mogador figureaz\ cu litere mari. c\ ceea ce s-a spus n-a fost spus destul.“ Ducele de Policastro care „la fiecare [ase luni parcurgea o sut\ de leghe ca s\ vad\ un sfert de or\ la Lecca o amant\ adorat\ [i p\zit\ de un gelos. * Roman. Iar frumuse]ea se `mbin\ cu tot ce fac. care g\sea c\ este o `n[el\torie s\-]i petreci tinere]ea printre uri politice. nu la Paris sau `n gazete a[ veni s\-mi fac educa]ie. `nc`t s\ vreau s\ m\ instruiesc.“ * Critic\ despre Cei drep]i: „Nici o idee despre dragoste“. * C`nd totul se va fi terminat: de scris un talme[-balme[. * Mogador1.

popoarele din nord… * Februarie 1950 Munc\ disciplinat\ p`n\ `n aprilie. * Mare. * No]iunea ([i realitatea) de intelectual dateaz\ din secolul al XVIII-lea. dar s\ nu ui]i `ndr\zneala. `n corsetele noastre. „Omul acesta care `ntotdeauna se prive[te ac]ion`nd…“ * 10 ianuarie 1950 Niciodat\ n-am v\zut foarte limpede `n mine p`n\ la urm\. Mereu aceea[i decep]ie `n fa]a istoriei. * Citesc via]a lui Rachel. S\ creezi. Mai r\u `nc\. o dezordine groaznic\.. `n pantofii no[tri str`m]i. s\ vreau ce nu fac). c`nd colo. C`nd creez. Mai degrab\ sordid\ dec`t grandioas\. s\ scriu un eseu. Atrac]ia fiin]elor. nietzscheenii“. despre mama: „E ca p`inea. * Dup\-amiaz\.carnete_Camus. [i adoarme. mi-a[ fi dorit o fa]\ complet neagr\. `n centurile noastre. 212-213 (Plon). f\r\ ea. soarele [i lumina n\v\lindu-mi `n valuri `n odaie. este de un interes constant. Dar. credeau c\ m\resc libertatea [i.“ * Teme. mor de o mie de ori.“ „Vine din provincie. din instinct. cerul albastru [i voalat. Sose[te. ~l claseaz\ pe Goethe (motiv`ndu-[i `n mod rezonabil judecata) „printre spiritele meschine [i atinse de afectare“.“ Pp. care. * Couvreux. ~n cele din urm\. Acum dou\zeci de ani… * L. Astfel. s\ nu ]in seama de nimeni [i f\r\ nici o rezerv\. Gra]ia se r\zbun\ pe [tiin]a noastr\. roag\ s\ i se g\seasc\ la radio programul de [tiri de la B. * Familia. S\ ascult. a[ muri risipit. Pe urm\. * Capitol: „Noi. Arbori `nflori]i la Saint-Étienne. * Noaptea originar\. S\ tac.“ „Nu v\ jena]i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 338 338 ALBERT CAMUS CARNETE 339 Noi.“ * Revolt\. [i care se al\tur\ mul]imii vertiginoase a cuvintelor pierdute pe .B. Toate cuvintele astea pronun]ate de ea. zgomote de copii urc`nd din sat. Hotel de provincie. * S\ domini opera. * Henri Miller: „S`nt uluit de grandioasa pr\bu[ire a lumii“. din revolu]ie `n revolu]ie.C. [opotul bazinului `n gr\din\… [i iat\ clipe din Alger `mi revin `n minte. I. Dar am urm\rit `ntotdeauna. se a[az\. admirabile pagini despre talent. vol. * Mai t`rziu. de exemplu. despre ceea ce [tiu c\ este adev\rat (s\ fac ce nu vreau. Ahile sfid`nd crea]ia dup\ moartea lui Patrocle. dup\ el. au ajuns la Imperiu. Dar exist\ un tip de spirite pe care aceast\ pr\bu[ire nu `i uluie[te. o stea invizibil\… Exist\ `n mine o anarhie. `n intimitate. inspir\m mil\. fiindc\ este vorba despre o ordine [i toat\ fiin]a mea se refuz\ ordinii. [i ce p`ine!“ * Bespalov: „Din revolt\ `n revolt\. Nedreptatea climei. munc\ `nfl\c\rat\. „Nu trebuia s\ v\ deranja]i. S\ las s\ se reverse.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 340

340

ALBERT CAMUS

CARNETE

341

care nu le va cunoa[te nimeni. Pe l`ng\ mul]imea asta, ce ne relateaz\ istoria este o pic\tur\ de ap\ pierdut\ `n mare. * ~n jurnalul lui Delacroix, un cuv`nt (raportat) despre criticii care se apuc\ s\ creeze ei `n[i[i. „Nu po]i, `n acela[i timp, s\ dai pinteni [i s\ te ridici `n [a.“ * Delacroix – despre distan]e la Londra: „Trebuie socotit `n leghe: p`n\ [i dispropor]ia dintre imensitatea locului unde locuiesc persoanele acestea [i micimea natural\ a propor]iilor umane m\ face s\-i declar inamici ai adev\ratei civiliza]ii care apropie oamenii de acea civiliza]ie atic\ ce f\cea Parthenonul mare c`t una dintre casele noastre [i `nchidea at`ta inteligen]\, via]\, for]\, m\re]ie `n limitele str`mte ale unor frontiere care st`rnesc z`mbetele barbariei noastre, la str`mtoare `n imensele ei state.“ * Delacroix: „~n muzic\ la fel ca `n toate celelalte arte, desigur, de `ndat\ ce stilul, caracterul, `ntr-un cuv`nt, seriozitatea ajunge s\ se pronun]e, tot restul dispare“. Idem: ceea ce revolu]iile au f\cut s\ dispar\ `n materie de monumente [i opere de art\ – detaliul, spune Delacroix, este `nsp\im`nt\tor. Idem: `mpotriva progresului. Vol. I, p. 428: „Dator\m Antichit\]ii pu]inul pe care `l valor\m“. * Delacroix Artistul trebuie s\ `nve]e s\ evite ceea ce nu trebuie `ncercat. „Doar nebunii [i neputincio[ii se fr\m`nt\ pentru imposibil. {i totu[i trebuie s\ fii `ndr\zne].“ Idem: „Este nevoie de o mare `ndr\zneal\ ca s\ te `ncume]i s\ fii tu“. Idem: „Munca nu `nseamn\ numai s\ produci lucr\ri, `nseamn\ [i s\ dai pre] timpului“.

Idem: „Satisfac]ia omului care a muncit [i [i-a folosit ziua cum se cuvine este imens\. C`nd s`nt `n starea asta m\ bucur cu delicii de cele mai m\runte clipe de r\gaz. Pot chiar, f\r\ nici cel mai mic regret, s\ m\ aflu `n societatea oamenilor celor mai plictico[i“. Idem: „…s\ nu te preocupi prea mult de urm\rirea unor lucruri care nu s`nt dec`t v`nt, ci s\ te bucuri de munca `ns\[i [i de orele delicioase care `i urmeaz\…“ Idem: „C`t s`nt de fericit s\ nu mai fiu silit s\ fiu fericit cum se `n]elegea acest lucru pe timpuri (pasiunile)“. Marile [coli ale Italiei „unde naivitatea se `mbin\ cu cea mai mare [tiin]\“. Idem, vorbind despre Millet: „Apar]ine c\pr\riei arti[tilor cu barb\ care au f\cut revolu]ia din ’48 sau au aplaudat-o, crez`nd, pe c`t se pare, c\ va exista egalitatea talentelor la fel ca [i aceea a averilor“. Idem: contra progresului, p. 200 `n `ntregime. „…Ce spectacol nobil `n cel mai bun dintre secole, acest [eptel uman `ngr\[at de filosofi“. Idem: romanele ruse[ti „au un parfum de realitate care uime[te“. P. 341: „…imperfecta Crea]ie…“ Talentul original: „timiditate [i usc\ciune la `nceput, larghe]e [i neglijare a detaliilor la sf`r[it“. * }\ranul care, `n mijlocul unei rug\ciuni care smulsese lacrimi tuturor, r\m\sese nep\s\tor. Le-a spus oamenilor care `i repro[au at`ta r\ceal\ c\ nu ]ine de parohia aceea. * Februarie ’50 Memoria `mi scap\ tot mai mult. Ar trebui s\ m\ hot\r\sc s\ ]in un jurnal. Delacroix are dreptate: toate zilele care nu s`nt notate s`nt ca ni[te zile care nu au existat. Poate, `n aprilie, c`nd `mi voi fi reg\sit libertatea. * Volum: chestiuni de art\ – `n care `mi voi rezuma estetica. *

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 342

342

ALBERT CAMUS

CARNETE

343

Societate literar\. Ne imagin\m intrigi negre, mari calcule ambi]ioase. Nu s`nt dec`t vanit\]i, care nici nu cer prea mult. * Pu]in orgoliu ne ajut\ s\ p\str\m distan]ele. S\ nu uit asta orice ar fi. * Pl\cerea care se termin\ `n gratitudine: corola zilelor. Dar la cealalt\ extremitate: pl\cerea amar\. * Mistralul a r\zuit cerul p`n\ a dat de o piele nou\, albastr\ [i str\lucitoare ca marea. De pretutindeni c`ntecele p\s\rilor explodeaz\, cu for]\, cu voio[ie, cu vesel\ discordan]\, cu `nc`ntare nesf`r[it\. Ziua [iroie[te [i str\luce[te. * Nu morala, ci `mplinirea. {i nu exist\ alt\ `mplinire dec`t cea a dragostei, adic\ a renun]\rii la sine [i a mor]ii pentru lume. S\ mergi p`n\ la cap\t. S\ dispari. S\ te dizolvi `n dragoste. For]a iubirii va crea atunci, [i nu eu. S\ te cufunzi `n abis. S\ te dezmembrezi. S\ te nimice[ti `n `mplinirea [i pasiunea adev\rului. * Epigraf: „Nimic nu face c`t via]a umil\, ignorant\, obstinat\“ (Schimbul). * Idem: „Exist\ un mod de a te iubi, iar eu nu te-am iubit `n felul \sta“. * Adolphe. Relectur\. Aceea[i senza]ie de sec\tuire arz\toare. „~l examinau (E) cu interes [i curiozitate ca o furtun\ frumoas\.“ „Inima aceasta (A) str\in\ de toate interesele lumii.“ *

„De `ndat\ ce vedeam pe fa]a ei o expresie de durere, voin]a ei devenea a mea: nu m\ sim]eam `n largul meu dec`t atunci c`nd era mul]umit\ de mine.“ * „…Aceste dou\ fiin]e nefericite care numai ele singure se cuno[teau pe p\m`nt, care numai ele singure `[i puteau face dreptate, se puteau `n]elege [i consola, p\reau doi inamici ireconciliabili, `ncr`ncena]i `n a se sf`[ia.“ * Wagner, muzic\ de sclavi. * Roman. „Voia ca ea s\ sufere, dar departe de el. Era la[.“ * Benjamin Constant: „Trebuie s\ se studieze mizeriile oamenilor, dar s\ se socoteasc\ printre aceste mizerii [i ideile pe care [i le fac despre mijloacele de-a le combate“. * Idem: „Pericol groaznic: ca politica de afaceri american\ [i civiliza]ia inconsistent\ a intelectualilor s\ ajung\ s\ se uneasc\“. * Titlu Eseuri solare1: Vara. Amiaza. S\rb\toarea. * Februarie ’50 St\p`nirea de sine: s\ nu vorbesc. S\ notez: experien]a este o memorie, dar reciproca este adev\rat\. S\ revin acum la detalii. S\ prefer adev\rul mai presus de toate. * Nietzsche: Mi-a fost ru[ine de modestia asta mincinoas\. *
1 ~n manuscris era scris: Eseuri mediteraneene. Corectura apar]ine autorului [i a fost

operat\ pe prima copie dactilografiat\.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 344

344

ALBERT CAMUS

CARNETE

345

A `nflorit rozmarinul. La picioarele m\slinilor, cununi de violete. * Martie ’50 Protestan]ii filantropi neag\ tot ce nu este ra]iune din moment ce ra]iunea, `n opinia lor, `i poate face st\p`ni peste orice, chiar [i peste natur\. Peste orice, `n afar\ de Frumuse]e. Frumuse]ea scap\ acestui calcul. De aceea `i e at`t de greu unui artist s\ fie revolu]ionar, de[i este revoltat ca artist. De aceea `i este imposibil s\ fie un uciga[. * S\ a[tept, s\ a[tept s\ se sting\ una c`te una zilele a c\ror ghirland\ luminat\ se mai afl\ `nc\ `n fa]a mea. ~n fine, se stinge ultima [i se las\ o bezn\ des\v`r[it\. * 1 martie O lun\ de absolut\ st\p`nire de sine – pe toate planurile. De re`nceput apoi de la zero – (dar f\r\ s\ pierd adev\rul, realitatea experien]elor precedente [i s\ accept atunci toate consecin]ele, decis s\ le dep\[esc [i s\ le transfigurez `n atitudinea ultim\, dar avizat\, a creatorului. S\ nu refuz nimic). * (S\ pot spune: era greu. N-am reu[it asta din primul moment [i am luptat p`n\ la extenuare. Dar, `n cele din urm\, am triumfat. Iar aceast\ oboseal\ dur\ face ca succesul s\ fie clarv\z\tor, mai umil, dar [i mai hot\r`t.) * Revolt\. Dup\ ce am redactat tot, s\ reg`ndesc totul plec`nd de la documente [i idei astfel ordonate. * ~n art\, realistul absolut ar fi divinitatea absolut\. De aceea `ncerc\rile de zeificare a omului vor s\ perfec]ioneze realismul. * Marea: nu m\ pierdeam `n ea, m\ reg\seam.

* Prietenul lui Vivet care se l\sase de fumat, re`ncepe, afl`nd c\ tocmai a fost descoperit\ bomba H. * Familia. C\ru]a[ii s`nt cei care au f\cut Algeria. Michel. 80 de ani. Drept [i voinic. X., fiica lui. ~i p\r\se[te la 18 ani ca s\-[i „tr\iasc\ via]a“. Revine la 21, plin\ de bani [i, v`nz`ndu-[i bijuteriile, `i reface tat\lui ei toat\ herghelia, r\pus\ de o epidemie. „Omul viclean“ al lui Gurgiev. Concentrare. Evocare de sine (s\ te vezi prin ochii altuia). * Iacob Genns, dictator al ghetoului din Vilnius, accept\ acest post poli]ienesc ca s\ limiteze pierderile. ~ncetul cu `ncetul, trei sferturi din locuitorii ghetoului (48 000) s`nt extermina]i. ~n cele din urm\, este `mpu[cat [i el. ~mpu[cat pentru nimic – dezonorat pentru nimic. * Titlu: Geniul r\ului. * Ea trebuia s\ moar\. Atunci ar `ncepe o fericire atroce. Dar suferin]a, asta este: „Ei“ nu mor la momentul potrivit. * Dup\ chinezi, imperiile pe cale de-a pieri au legi foarte numeroase. * Lumin\ radioas\. Mi se pare c\ ies dintr-un somn de 10 ani – `nc\ `nfofolit `n bandajele nenorocirii [i ale falselor morale – dar din nou gol [i `ntors c\tre soare. For]\ str\lucitoare [i m\surat\ – [i inteligen]\ frugal\, ascu]it\. Renasc [i ca trup… *

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 346

346

ALBERT CAMUS

CARNETE

347

Comedie. Un om c\ruia i se r\spl\te[te oficial o virtute pe care o exercita p`n\ atunci din instinct. Din acel moment, o exercit\ con[tient: catastrofe. * Stilul secolului al XVII-lea, dup\ Nietzsche: curat, exact [i liber. Arta modern\: arta de a tiraniza. * Dup\ o anumit\ v`rst\, dramele dintre fiin]e se agraveaz\ din pricina unei curse contra cronometru. Atunci devin insolubile. * Ca [i cum la primul soare al iubirii z\pezile acumulate `n ea se topeau `ncetul cu `ncetul ca s\ dea fr`u liber apelor irezistibile [i ]`[nitoare ale bucuriei. * 4 martie 1950 {i pe fa]\ mi-am d\ruit inima p\m`ntului grav [i suferind, iar adeseori, `n noaptea sacr\, i-am promis s\-l iubesc cu credin]\ p`n\ la moarte, f\r\ team\, cu greaua sa povar\ de fatalitate, [i s\ nu dispre]uiesc nici una dintre enigmele sale. Astfel, m-am legat de el cu o leg\tur\ de moarte. (Empedocle de Hölderlin) * Doar t`rziu ai curajul a ceea ce [tii. * Arti[tii [i g`ndurile f\r\ soare. * „Ne`n]elegerea `n privin]a tandre]ei, spune Nietzsche. O tandre]e servil\ care se supune [i se `njose[te, care idealizeaz\ [i se `n[al\ – dar, `n acela[i timp, o tandre]e divin\ care dispre]uie[te [i iube[te, care transform\ [i `nal]\ ceea ce iube[te.“ * Lumea `n care m\ simt cel mai la `ndem`n\: mitul grec.

* Inima nu e totul. Ea trebuie s\ fie, deoarece f\r\ ea… Dar trebuie s\ fie st\p`nit\ [i transfigurat\. * Toat\ opera mea e ironic\. * Tenta]ia mea cea mai constant\, cea cu care n-am `ncetat niciodat\ s\ port o lupt\ extenuant\: cinismul. * P\g`nismul pentru sine, cre[tinismul pentru ceilal]i, iat\ dorin]a instinctiv\ a fiec\rei fiin]e. * Nu dificultatea, ci imposibilitatea de a fi. * Dragostea este nedreptate, dar dreptatea nu e suficient\. * Exist\ `ntotdeauna `n om o parte care refuz\ iubirea. Este partea care vrea s\ moar\. Ea este cea care cere s\ fie iertat\. * Titlu pentru Rugul: Déjanire. * Déjanire: „A[ fi vrut s-o opresc `n timp, `n ziua aceea deja `ndep\rtat\ de la Tuileries, c`nd `mi ie[ea `n `nt`mpinare, cu fusta ei neagr\ [i bluza alb\ cu m`neci suflecate pe bra]ele aurii, cu p\rul despletit, cu pasul sigur [i fa]a ca o pror\“. * „Ceea ce m\ tot g`ndeam de mult s\-i cer am f\cut `n acea sear\ extrem\: jur\m`ntul c\ nu va mai apar]ine niciodat\ vreunui alt b\rbat. Ceea ce poate atrage dup\ sine [i permite religia, nu voiam s\ tr\iesc dac\ iubirea omeneasc\ era incapabil\ de asta. Mi-a f\cut atunci acea f\g\duial\ f\r\ s\-mi cear\ [i mie acela[i angajament.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 348

348

ALBERT CAMUS

CARNETE

349

Dar, `n bucuria teribil\ [i m`ndria dragostei mele, i l-am promis, cu voio[ie. ~nsemna s-o ucid [i s\ m\ sinucid, `ntr-un fel.“ * Acolo unde dragostea e un lux, cum s\ nu fie un lux [i libertatea? Motiv `n plus, e drept, ca s\ nu le ced\m celor care fac o dubl\ mizerie din dragoste [i libertate. * Voltaire a b\nuit aproape totul. N-a stabilit dec`t foarte pu]ine lucruri, dar le-a stabilit bine. * Roman. Personaje masculine: Pierre G., Maurice Adrey, Nicolas Lazarevici, Robert Chatté, M.D.b., Jean Grenier, Pascal Pia, Ravanel, Herrand, Oettly. Feminine: Renée Audibert, Simone C., Suzanne O., Christiane Galindo, Blanche Balain, Lucette, Marcelle Rouchon, Simone M.B., Yvonne, Carmen, Marcelle, Charlotte, Laure, Madeleine Blanchoud, Janine, Jacqueline, Victoria, Violante, Françoise 1 [i 2, Vauquelin, Leibowitz. Michèle, Andrée Clément, Lorette, Patricia Blake, M. Thérèse, Gisèle Lazare, Renée Thomasset, Evelyne, Mamaine, Odile, Wanda, Nicole Algan, Odette Campana, Yvette Petit-Jean, Suzanne Agnely, Vivette, Nathalie, Virginie, Catherine, Mette, Anne. * „Marea [i cerul atrag pe terasele de marmur\ mul]imea trandafirilor tineri [i viguro[i.“ (A. Rimbaud) * Cei care scriu `ntr-o manier\ obscur\ au noroc: vor avea comentatori. Ceilal]i vor avea doar cititori, ceea ce, pare-se, este demn de dispre]. * Gide vine spre U.R.S.S. pentru c\ se g`nde[te la bucurie. * Gide: „Ast\zi doar ateismul poate pacifica lumea“ (!)

* Dialog `ntre Lenin [i un concentra]ionar rus. * Parisul `ncepe s\ serveasc\ o oper\ [i o scoate `n fa]\. Dar o dat\ ce ea este statornicit\, `ncepe pl\cerea. Se punea problema distrugerii ei. Astfel, exist\ `n Paris, ca [i `n anumite r`uri din Brazilia, mii de pe[ti[ori care au aceast\ sarcin\1. S`nt minusculi, dar nenum\ra]i. Tot capul lor, dac\ pot spune a[a, se afl\ `n din]i. {i `]i desc\rneaz\ un om, complet, `n mai pu]in de cinci minute, nel\s`nd `n urm\ dec`t oasele albe. Pe urm\ pleac\, dorm pu]in, [i o iau de la `nceput. * Din Bossuet: „Singura calitate de care s`nt capabili cei mai mul]i oameni este s\ se revolte dac\ li se refuz\ aceast\ calitate“. El `[i pierduse p`n\ [i asta. * Ca acei b\tr`ni care, `ntr-o cas\ mare, odinioar\ plin\ de via]\ [i de ]ipete, se retrag la un etaj, apoi `ntr-o odaie, pe urm\ `n cea mai str`mt\ dintre camere, unde `[i adun\ toate gesturile vie]ii – claustra]i, `n a[teptarea `nc\perii `nguste, [i mai izolate. * Aprilie ’50. Din nou, Cabris2 P`n\ la urm\, ajung aici. E greu, dar sf`r[e[ti prin a ajunge. Ah! nu-s frumo[i la vedere. Dar li se iart\. C`t despre cele dou\, trei fiin]e pe care le iubesc, ele s`nt mai bune dec`t mine. Cum s\ accept acest lucru? Haide s\ s\rim peste asta. * Noapte `nce]o[at\ [i cald\. ~n dep\rtare, luminile pe coast\. ~n vale, un enorm concert de broa[te a c\ror voce mai `nt`i melodioas\ pare s\ r\gu[easc\. Satele astea de lumin\, casele… „Dumneata e[ti poet, iar eu m\ aflu de partea mor]ii.“ *
1 Aceea[i imagine se reg\se[te `n C\derea. 2 Cabris, l`ng\ Grasse.

mai degrab\. crede]i c\ l-ar fi decorat cineva? Nu. brusc. chiar [i credin]a. Lazarevici. * Claudel. „Scrisori. `n fine. ~n felul acesta. * C`te nop]i `ntr-o via]\ `n care nu mai exi[ti! * Opera mea `n timpul acestor dou\ cicluri: fiin]e f\r\ minciuni. * Doamna care ia fosfat de var. uite. s\ se iubeasc\ a[a cum s`nt. Pentru b\rba]i. deci nereale. dar [i pentru c\. „Acest biet c`ine (un minunat cocher auriu). `n Anglia s`nt decora]i dac\ s-au comportat bine `n r\zboi.carnete_Camus. pentru c\r]i! Faci pe de[teptul vas\zic\…“ etc. De ce? Pentru c\ se na[te dintr-o revolu]ie ratat\. `n care doar principiul divin a primit lovitura mortal\. * Lag\r. B\tr`nul acela lacom precipit`ndu-se spre altar ca s\ se `ndoape cu onoruri… Mizerie! * Nuvel\. nimic. dup\ toate ac]iunile str\lucite pe care le-a f\cut `n Indochina. Biet animal!“ Fata de la bar. {i tot de asta fiin]ele care m-au entuziasmat pe lumea asta s`nt `ntotdeauna cele care posedau for]a [i exclusivitatea acestor mituri. chiar [i umilin]a s`nt o prob\ de grandoare. un artist care creeaz\ mituri pe m\sura pasiunii [i angoasei sale. Merit\ durerea de a te na[te [i de a cre[te. Un paznic analfabet care se `nver[uneaz\ `mpotriva unui intelectual. Nu exist\ pe lume. ~n felul acesta vrei s\ te apropii de sf`r[it. pe urm\? Orice vie]uire este atunci justificat\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 350 350 ALBERT CAMUS CARNETE 351 Sinuciderea lui A. Ci. Dar trebuie s\ [i tr\ie[ti. Istovitor. * Destul cu vinov\]ia – cu remu[carea. Nu-mi place s\-mi bat capul. accept\. * Sose[te `ntotdeauna un moment c`nd fiin]ele `nceteaz\ s\ mai lupte [i s\ se sf`[ie. degeaba a descoperit toate ambuscadele chinezilor. dragostea coincide cu moartea. De asta. ah! nu. Dar [i orice supravie]uire? * Dup\ Omul revoltat.“ * Secolul al XIX-lea este secolul revoltei. Uita]i. Iar focurile dragostei incendiaz\ lumea. P`n\ la urm\. fiindc\ `l iubeam mult. * Ceea ce este nes\buit `n dragoste e faptul c\ vrei s\ gr\be[ti [i s\ pierzi zilele de a[teptare. S`nt r\scolit. Adrey. Chatté ([i comediile sale cu personaje `nt`lnite `nt`mpl\tor). desigur. Cannes. Dar la noi! Acesta. intelectualul `[i cere iertare. La mas\. crea]ie `n libertate. Este `mp\r\]ia cerurilor. nici p`n\ `n prezent nu s`nt un romancier `n sensul `n care se `n]elege acest cuv`nt de obicei. * Cel pu]in ele nu au ca noi obliga]ia grandorii. * . O zi bun\. prin unul dintre aspectele sale. * ~n mare roman. * 27 mai 1950 Solitar. la noi se pare c\ nu se decoreaz\ c`inii. bine`n]eles. Doamna matur\ care vine singur\. „Na. * A `mb\tr`ni `nseamn\ a trece de la pasiune la compasiune. am `n]eles c\-mi venea s\ fac la fel.

care aduce mul]umiri vie]ii. iar el vedea cum i se zb`rcesc tr\s\turile. cu o groaznic\ speran]\ [i un chinuitor suspin de iubire). * Baudelaire. Mitul lui Prometeu (revolt\). `i spune. ~nseamn\ c\ nu iubesc nimic. Ca acel `n]elept chinez care. O delicioas\ iubire se `nal]\ iar `n inima lui.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 352 352 ALBERT CAMUS CARNETE 353 Oamenii au chipul dificil al propriei cunoa[teri (chipurile acelea pe care le `nt`lnim uneori [i care [tiu). De aceea trebuie pus\ sub acuzare – [i iertat\. * Pentru majoritatea oamenilor. * Iubesc tot [i nu iubesc nimic. bisericile [i colinele lor au culoarea s`ngelui uscat. * Iute ca fulgerul.carnete_Camus. Pentru mine el este singur\tatea definitiv\. * Dac\ epoca n-ar fi dec`t tragic\! Dar ea este m`r[av\. o singur\ [i fulger\toare lovitur\ de cu]it. * Moral\ inutil\: via]a este moral\. `n manuscris. Este `mpreunarea zeului. El o reg\se[te pe cealalt\. dar cred c\ [tiu ce este sufletul unui om onest: ceva care te face s\ te `nfiori“. – II. c`teodat\. din nou t`n\r\ [i frumoas\. – III. `mpreunarea taurului este cast\. ~n fa]a mamei. r\zboiul `nseamn\ sf`r[itul singur\t\]ii. 1 Ezit\m. * Deschide]i `nchisorile sau dovedi]i-v\ virtutea. simt c\ fac parte dintr-o ras\ nobil\: cea care nu invidiaz\ nimic. * Joseph de Maistre: „Nu [tim ce este sufletul unui punga[. ci arsur\ [i nimicire sacr\. c`nd voia r\ul cuiva. O ucide sistematic. * I. De ce s\ n-o spun: am sim]it [i `nc\ `mi mai simt noble]ea. * Am tr\it f\r\ m\sur\ din frumuse]e: p`ine ve[nic\. sub cicatrice apare chipul adolescentului. Sf`r[itul Déjanirei. * Exerci]iile spirituale ale Sf`ntului Igna]iu – ca s\ previn\ somnolen]a `n timpul rug\ciunii. `i ura s\ tr\iasc\ o epoc\ „interesant\“. Cel care ne d\ totul nu ob]ine totul. * Joseph de Maistre: „Vai de genera]iile care se adreseaz\ epocilor lumii“. Datorit\ gresiei ro[ii. Mitul lui Sisif (absurd). * Toat\ puterea [tiin]ei urm\re[te ast\zi s\ `nt\reasc\ statul. {i totu[i `n acest punct ar avea un sens francmasoneria. Mitul lui Nemesis. prin ce nebunie s\-]i dore[ti s\ intri `n ]ipetele [i teribila cas\ a pasiunii. `nc`t `nveste[te dispre]ul omului spiritual cu violen]a1 pasiunii. * ~n preajma lor nu am sim]it nici s\r\cia. „Te iubesc“. * C`nd ai [ansa s\ tr\ie[ti `n universul inteligen]ei. * Vosgi1. nici umilin]a. Ea moare. pu]in c`te pu]in (ea disp\rea treptat din fa]a lui. Lumea a dob`ndit o asemenea consisten]\ `n vulgaritate. `ntre „noble]e“ [i „violen]\“. Nu voluptate. Tot s`ngele cuceririlor [i puterii a [iroit peste ]ara asta [i s-a uscat pe sanctuarele ei. Nici un savant nu s-a g`ndit s\-[i orienteze cercet\rile c\tre ap\rarea individului. nici despuierea. * 1 Camus a venit s\-[i continue convalescen]a `n mun]ii Vosgi. . Dar.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 354

354

ALBERT CAMUS

CARNETE

355

* Unterlinden: „Toat\ via]a am visat la pacea din m\n\stiri“. ({i n-a[ fi putut, desigur, s\ rezist acolo mai mult de un an.) * Europa ca o tarab\ – te aduce la disperare. * Angajament. Am cea mai elevat\ [i totodat\ cea mai pasional\ idee despre art\. Mult prea elevat\ ca s\ consimt s-o supun la ceva. Mult prea `nalt\ ca s\ vreau s-o despart de ceva. * „Dragostea pentru el era imposibil\. Nu avea dreptul dec`t la minciun\ [i adulter.“ * Claudel. Spirit vulgar. * Savoia. Septembrie ’50 Fiin]ele care, precum M., ve[nici emigran]i, s`nt `n c\utarea unei patrii, sf`r[esc prin a o g\si, dar numai `n durere. * Durerea [i chipul ei uneori m`r[av. Dar trebuie s\ r\m`i `n ea [i s\ tr\ie[ti din ea ca s\ pl\te[ti pre]ul. S\ te distrugi `n ea fiindc\ ai cutezat s\-i distrugi pe ceilal]i. * Roman. „~[i amintea c\, `ntr-o zi, `n cursul uneia dintre acele scene atroce, `n timp ce cre[tea `n el presim]irea unui viitor oribil, ea `i spuse c\ `[i jurase s\ nu-i apar]in\ dec`t lui [i c\ niciodat\, dup\ dispari]ia lui, nu va mai exista altcineva pentru ea. {i `n clipa aceea, c`nd ea credea c\-i spune ce era mai elevat, mai iremediabil `n dragostea lor, c`nd o spunea cu adev\rat, `n acel moment, c`nd se g`ndea s\-l lege [i s\-l contopeasc\ `n ea, lui i-a venit, dimpotriv\, ideea c\ este eliberat [i c\ venise momentul s\ fug\ [i s-o lase

acolo, sigur de fidelitatea [i de sterilitatea ei absolute. Dar a r\mas `n ziua aceea – ca [i `n celelalte.“ * Paris. Septembrie ’50 Ceea ce am de spus e mai important dec`t ceea ce s`nt. S\ fiu [ters – [i s\ [terg. * Progres: s\ renun] s\ mai `mp\rt\[esc unei fiin]e iubite suferin]a pe care mi-o produce. * Frica de a suferi. * Faulkner. La `ntrebarea: „Ce g`ndi]i despre t`n\ra genera]ie de scriitori?“, el r\spunde: „Nu va l\sa nimic valabil. Nu mai are nimic de spus. Ca s\ scrii, trebuie s\ fi `nr\d\cinat `n tine marile adev\ruri primordiale [i s\-]i fi `ndreptat opera spre unul dintre ele ori spre toate `n acela[i timp. Cei care nu [tiu s\ vorbeasc\ despre m`ndrie, onoare, durere s`nt scriitori f\r\ viitor, iar opera lor va muri o dat\ cu ei sau `naintea lor. Goethe [i Shakespeare au rezistat la toate deoarece credeau `n inima omeneasc\. Balzac [i Flaubert la fel. S`nt eterni.“ „Care e cauza nihilismului care a n\p\dit literatura?“ „Frica. ~n ziua c`nd oamenii vor `nceta s\ se mai team\, vor re`ncepe s\ scrie capodopere, adic\ opere durabile.“ * Sorel: „Discipolii `[i someaz\ maestrul s\ `ncheie era `ndoielilor aduc`nd solu]ii definitive“. * Nu e nici o `ndoial\ c\ oric\rei morale `i trebuie pu]in cinism. Unde este limita? * Pascal: „Am petrecut mult timp din via]\ crez`nd c\ exist\ o dreptate: [i aici nu gre[eam; fiindc\ exist\, `n m\sura `n care Dum-

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 356

356

ALBERT CAMUS

CARNETE

357

nezeu a vrut s\ ne-o reveleze. Dar nu g`ndeam asta `n felul acesta [i aici m\ `n[elam; deoarece credeam c\ dreptatea noastr\ era `n mod esen]ial dreapt\ [i c\ aveam cum s-o cunosc [i s-o judec.“ * N. (Elenii). „Cutezan]\ a raselor nobile, cutezan]\ nebun\, absurd\, spontan\… indiferen]a [i dispre]ul lor fa]\ de toate instinctele de ap\rare ale corpului, pentru via]\, pentru bun\stare.“ * Roman. „Dragostea se `mpline[te sau se degradeaz\. Mutilarea pe care o las\ `n urm\ este cu at`t mai mare, cu c`t dragostea e mai avortat\. Dac\ dragostea nu e creatoare, ea `mpiedic\ pentru totdeauna orice crea]ie adev\rat\. Este un tiran [i `nc\ un tiran mediocru. Astfel, P. se sim]ea m`hnit c\ s-a pus `n situa]ia de a iubi f\r\ s\ poat\ da tot acelei iubiri. ~n risipa asta nes\buit\ de ore [i de suflet recuno[tea un soi de justi]ie care, p`n\ la urm\, era singura pe care o va fi `nt`lnit cu adev\rat pe acest p\m`nt. Dar a recunoa[te aceast\ justi]ie `nsemna, `n acela[i timp, a recunoa[te o datorie: aceea de a `n\l]a acea dragoste, ca [i pe ei `n[i[i, deasupra mediocrit\]ii, de a accepta suferin]a cea mai cumplit\, dar [i cea mai sincer\, cea din fa]a c\reia se retr\gea dintotdeauna, cu inima b\t`nd, cople[it de la[itate. Nu putea s\ fac\ mai mult, nici s\ fie altul, iar singura iubire care ar fi salvat totul era o iubire `n care ar fi fost acceptat a[a cum era. Dar dragostea nu poate accepta ceea ce este. Altfel n-ar striga pretutindeni. Strig\ ca s\ refuze bun\tatea, compasiunea, inteligen]a, tot ce duce la `n]elegere. Strig\ imposibilul, absolutul, cerul `n fl\c\ri, prim\vara inepuizabil\, via]a dep\[ind moartea [i moartea `ns\[i transfigurat\ `n via]\ ve[nic\. Cum s\ fi fost acceptat, el, `n dragoste, el care, `ntr-un fel, nu era dec`t mizerie [i avea con[tiin]a acelei mizerii. Doar el putea s\ se accepte – accept`nd lunga, nesf`r[ita [i atrocea durere de a pierde dragostea [i de a [ti c\ o pierduse din vin\ proprie. Asta era libertatea sa, [iroind de un s`nge teribil, e adev\rat. Dar asta era [i condi]ia ca m\car ceva s\ fie creat `n propriile limite, `n sfin]irea propriei mizerii [i a mizeriei oric\rei vie]i, dar [i `n efortul spre grandoare, singurul efort ce-l justifica.

Dincolo de tortura asta, orice sl\biciune confer\ dragostei un chip pueril [i stupid, de fapt, o transform\ `n acea constr`ngere zadarnic\ [i r\t\cit\ `mpotriva c\reia o inim\ mai exigent\ se r\zvr\te[te p`n\ la urm\. Da, asta trebuia s\ spun\: «Te iubesc – dar nu simt nimic, sau doar pu]in lucru, iar tu nu m\ po]i accepta cu adev\rat cu toat\ dragostea ta. Tu pretinzi tot, `n str\fundul sufletului, la r\d\cina ta, iar eu nu am [i nici nu s`nt totul. Iart\-m\ c\ am mai pu]in suflet dec`t dragoste, mai pu]in noroc dec`t dorin]\ [i c\ iubesc mai sus dec`t pot atinge. Iart\-m\ [i nu m\ mai umili. C`nd nu vei mai fi `n stare s\-mi por]i dragoste, vei fi `n stare de dreptate. ~n ziua aceea `mi vei m\sura infernul [i atunci m\ vei iubi mai presus de noi `n[ine cu o iubire care nici mie nu-mi va putea vreodat\ fi de ajuns, dar pe care o voi pune totu[i pe seama vie]ii ca s-o accept `nc\ o dat\, `n suferin]\.» Asta era, da, dar atunci `ncepea ce era mai greu. Ea fiind absent\, zilele ]ipau, fiecare noapte era o ran\.“ * Pasiunea cea mai puternic\ a secolului al XX-lea: servitutea. * La Brou, statuile funerare ale Margueritei de Austria [i Philibert de Savoia, `n loc s\ priveasc\ cerul, se privesc unul pe altul pe vecie. * Cei care n-au pretins virginitatea absolut\ a fiin]elor [i a lumii, care nu au urlat de dor [i neputin]\ `n fa]a imposibilit\]ii ei, care nu s-au distrus `ncerc`nd s\ iubeasc\, pe jum\tate, un chip care nu poate inventa iubirea [i nu face dec`t s-o repete, ace[tia nu pot `n]elege realitatea revoltei [i furia ei distructiv\.1 * Action française. Mentalitate de paria ai istoriei: resentimentul. Rasism de ghetou politic. * Nu-mi plac secretele celorlal]i. Dar m\ intereseaz\ m\rturisirile lor. *
1 Cf. Omul revoltat.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 358

358

ALBERT CAMUS

CARNETE

359

Pies\ despre un om f\r\ personalitate. ~[i schimb\ des imaginea despre sine dup\ cum i-o propun ceilal]i. Se comport\ lamentabil cu so]ia sa. Inteligent [i curajos cu cea pe care o iube[te etc… Vine ziua c`nd cele dou\ imagini intr\ `n conflict. P`n\ la urm\: Slujnica: Domnul e foarte amabil. El: Uite, Maria, asta e pentru dumneata. * Pu]ini oameni capabili s\ `n]eleag\ arta. * Pe vremea lui Rembrandt, artizanii erau cei care pictau b\t\liile. * Paris. Ploaia [i v`ntul au aruncat frunzele de toamn\ pe bulevarde. Calci peste o blan\ umed\ [i ro[cat\. * Un [ofer de taxi, negru, de o curtoazie neobi[nuit\ `n Parisul anului 1950, `mi spune trec`nd prin dreptul Comediei Franceze `nconjurat\ de numeroase ma[ini: „Casa lui Molière e arhiplin\ `n seara asta“. * De 2 000 de ani asist\m la calomnierea necontenit\ [i perseverent\ a valorii grece[ti. ~n acest punct, marxismul succede cre[tinismului. {i, de 2 000 de ani, valoarea greceasc\ rezist\ `n a[a fel `nc`t secolul al XX-lea, sub povara ideologiilor sale, este mai degrab\ grecesc [i p\g`n dec`t cre[tin [i rusesc. * Intelectualii fac teoria, masele economia. P`n\ la urm\, intelectualii folosesc masele [i, prin ei, teoria utilizeaz\ economia. De aceea trebuie s\ se men]in\ starea de asediu [i aservirea economic\ – pentru ca masele s\ r\m`n\ mase de manevr\. Este foarte adev\rat c\ economia alc\tuie[te materia istoriei. Ideile se mul]umesc s\ o conduc\. * {tiam adev\rul despre mine [i despre ceilal]i. Dar nu-l puteam accepta. M\ r\suceam sub el, ars p`n\ la ro[u. *

Creatorii. Vor trebui mai `nt`i s\ se bat\, c`nd va veni catastrofa. Dac\ va fi `nfr`ngere, cei care vor fi supravie]uit se vor duce pe meleagurile unde va fi posibil s\-[i g\seasc\ s\la[ cultura: Chile, Mexic etc. Dac\ va fi victorie: cel mai mare pericol. * Secolul al XVIII-lea: s\ consideri c\ omul este perfectibil e deja un subiect discutabil. Dar s\ consideri, dup\ ce ai tr\it, c\ omul este bun… * Da, am o patrie: limba francez\. * Roman 1) Cucerirea Weimarului, sau ceva echivalent, de c\tre v\rga]i1. 2) ~n lag\r, un intelectual trufa[ este supus celulei scuipa]ilor2. Toat\ via]a lui din acel moment: s\ supravie]uiasc\ pentru a putea ucide. * Dizolvarea grupului3. Lazarevici: „Ne iubim, \sta-i adev\rul. Incapabili s\ ridic\m un deget pentru ceea ce iubim. Nu, s`ntem neputincio[i. Dar refuz\m s\ facem [i pu]inul pe care l-am putea face. Nu ne ducem la [edin]\, dac\ plou\, dac\ am avut parte de o scen\ acas\ etc. etc….“ * Necinstea artistului c`nd se preface a crede `n democra]ia principiilor. C\ci atunci neag\ ceea ce e mai profund `n experien]a sa [i care reprezint\ marea lec]ie a artei: ierarhia [i regulamentul. Faptul c\ necinstea asta este sentimental\ nu `nseamn\ nimic. Ea duce la sclavia din uzine sau din lag\re. *
1 „V\rga]ii“ desemneaz\, desigur, pe deporta]ii concentra]ionari. 2 Cf. C\derea. 3 Grupul Leg\turilor Interna]ionale a fost `nfiin]at ca s\ vin\ `n ajutor victimelor tuturor

regimurilor totalitare.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 360

360

ALBERT CAMUS

CARNETE

361

Simone Weil are dreptate, nu persoana uman\ trebuie ocrotit\, ci posibilit\]ile pe care le con]ine ea. {i, pe urm\, spune ea: „nu po]i s\ intri `n adev\r f\r\ s\ fi trecut prin propria ta nimicire: f\r\ s\ fi s\l\[luit mult timp `ntr-o stare de total\ [i extrem\ umilire“. Nenorocirea (un hazard poate s\ m\ aboleasc\) este starea aceasta de umilire, nu suferin]a. {i mai spune: „Spiritul de dreptate [i spiritul de adev\r s`nt una“. * Spiritul revolu]ionar refuz\ p\catul originar. Cu toate acestea, se cufund\ `n el. Spiritul grecesc nu se g`nde[te la asta. Cu toate acestea, scap\ din el. * Nebunii `n lag\rele de concentrare. ~n libertate. }inta unor glume crude. * ~n timpul ciom\gelii, la Buchenwald, un c`nt\re] de oper\ este silit s\-[i c`nte ariile de succes. * Idem: Martorii lui Iehova, la Buchenwald, au refuzat s\ participe la colecta de haine de l`n\ pentru armata german\. * La Hinzert, de]inu]ii francezi purtau dou\ majuscule pe haine: HN: Hunde-Nation: Na]ie de c`ini. * Comunismul are [anse `n Fran]a pentru c\ este o na]iune militar\. * Pies\: – Uite ce este cinstea. Face r\u crez`nd c\ face bine. – Dar face distinc]ia dintre ele. * Principiul dreptului este cel al statului. Principiu roman pe care anul ’89 l-a reintrodus `n lume prin for]\ [i `mpotriva dreptului. Trebuie s\ revenim la principiul grecesc care este autonomia.

* Text despre mare. Valurile, saliv\ a zeilor. Monstrul marin, marea de `nvins etc. Gustul meu dezordonat pentru pl\cere. * Alexandre Jacob: „O, mam\, vezi, este umanitatea“. * Leibniz: „Nu dispre]uiesc aproape nimic“. * 25 ianuarie ’51 – Valence Strigasem, cerusem, m\ bucurasem, disperasem. Dar, `ntr-o zi, la 37 de ani, am cunoscut nenorocirea [i am aflat ceea ce, `n ciuda aparen]elor, ignorasem p`n\ atunci. C\tre mijlocul vie]ii a trebuit s\ re`nv\] din greu s\ tr\iesc singur. * Roman. „Eu, care de mult timp tr\iam, gem`nd, `n lumea trupurilor, `i admiram pe cei care, precum S.W., p\reau s\ scape din ea. ~n ceea ce m\ prive[te, nu-mi puteam imagina o iubire f\r\ posesiune [i deci f\r\ umilitoarea suferin]\ care e partea celor ce tr\iesc `n func]ie de corp. Ajungeam chiar s\ prefer ca o fiin]\ care m\ iube[te s\-mi fie credincioas\ `n trup mai degrab\ dec`t `n suflet [i `n inim\. {tiam [i c\, pentru femeie, una o condi]ioneaz\ pe cealalt\ [i o pretindeam atunci, dar numai ca pe o condi]ie a acelei posesiuni exclusive de care `mi p\sa mai mult dec`t de tot restul, a c\rei lips\ era o surs\ nesf`r[it\ de chinuri [i care era m`ntuirea mea personal\. Paradisul meu se afla `n virginitatea celorlal]i.“ * Grasse, capitala frizerilor. * S\ reiau trecerea de la elenism la cre[tinism, adev\rata [i singura cotitur\ din istorie. Eseu despre destin. (Nemesis?) * Culegere de eseuri filosofice. Filosofia expresiei + comentariu cartea I Etic\ + reflec]ii despre Hegel (lec]ii despre filosofia istoriei) + eseu Grenier + comentariu la Apologia lui Socrate.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 362

362

ALBERT CAMUS

CARNETE

363

* „Libertatea este un dar al m\rii.“ (Proudhon) * Ceea ce am c\utat at`t de mult timp apare `n sf`r[it. Moartea devine o consim]ire. * 5 februarie. S\ mori f\r\ a fi pus `n ordine nimic. Dar cine moare av`nd totul pus `n ordine, dac\ nu…? De pus `n ordine m\car lini[tea celor pe care i-ai iubit… }ie nimic nu-]i este dat, nici m\car, mai ales nu, o moarte pa[nic\. * Februarie 19511. Omul revoltat. Am vrut s\ spun adev\rul f\r\ s\ `ncetez a fi generos. Asta mi-e justificarea. * Lucru etc. 1) Eseu despre mare. S\ alc\tuiesc un volum de eseuri: S\rb\toarea; 2) Prefa]\ la edi]ia american\ de teatru; 3) Prefa]\ la edi]ia american\ de eseuri; 4) Traducere Timon din Atena; 5) Iubirea pentru ceea ce e departe. 6) Vocea etern\. * Igna]iu de Loyola: „Conversa]ia este un p\cat dac\ e dezordonat\“. * Dup\ Omul revoltat. Refuzarea agresiv\, obstinat\ a sistemului. De acum `nainte aforismul. * Loyola. Specia uman\: „Oamenii ace[tia care merg `n mas\ spre infern“. * Nuvel\. Angoasa mor]ii. {i se sinucide. *
1 ~n manuscris figureaz\ 1950. Este, probabil, o eroare.

Rasa meschin\ de scriitori parizieni care cultiv\ ceea ce cred ei c\ este insolen]a. Vale]i care, `n acela[i timp, `[i maimu]\resc st\p`nii [i r`d de ei la buc\t\rie. * Doream c`teodat\ moartea violent\ – ca o moarte `n care e[ti cru]at s\ strigi contra smulgerii sufletului. Alteori, visam la un sf`r[it lung [i tot timpul lucid ca m\car s\ nu se spun\ c\ am fost luat prin surprindere – `n absen]a mea – ca s\ [tiu, `n fine… Dar te sufoci, `n p\m`nt. * 1 martie ’51 Am`n`ndu-[i concluziile, chiar atunci c`nd i se par evidente, g`nditorul progreseaz\. * O virtute spectaculoas\ care te face s\-]i negi pasiunile. O virtute mai profund\ care te face s\ le echilibrezi. * Puternica mea concentrare pentru a uita. * Dac\ ar fi s\ mor ignorat de lume, `n fundul unei `nchisori reci, marea, `n ultimul moment, mi-ar umple celula, ar veni s\ m\ `nal]e deasupra mea `nsumi [i s\ m\ ajute s\ mor f\r\ ur\.1 * 7 martie 1951 Am `ncheiat prima redactare a Omului revoltat. Cu aceast\ carte se sf`r[esc primele dou\ cicluri. 37 de ani. {i acum, crea]ia poate fi ea liber\? * Orice `mplinire este o servitute. Oblig\ la o `mplinire superioar\.

1 Cf. Marea c`t mai aproape.

carnete_Camus.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 364 III CARNETE martie 1951 – decembrie 1959 .

a f\cut-o din ce `n ce mai exclusiv\… Boala ad\uga alte piedici. `ntr-adev\r. `ntr-un sens. departe de a o diminua. oricum. Carnete II. le aveam. [i R. care se reg\sesc par]ial `n prefa]a scris\ pentru edi]ia din 1958.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 366 CAIETUL AL VII-LEA martie 1951 – iulie 1954 Cel care a conceput grandoarea trebuie s-o [i tr\iasc\. 1 Fa]a [i reversul. ap\rut `n 1937. Dar ea favoriza p`n\ la urm\ acea libertate a inimii. la Gallimard. ceea ce. Ele s-au adresat `ntotdeauna celor mai buni sau mai mari dec`t mine. `n Alger. Parain [i Aragon.“ * Demen]a secolului al XX-lea. Autorul n-a acceptat s\ fie retip\rit\ `n Fran]a metropolitan\. Ca scriitor. este raiul pe p\m`nt. dec`t `n 1958. Spiritele cele mai diferite confund\ gustul pentru absolut cu gustul pentru logic\. la Charlot. Dar r`ndurile acestea. [i `nc\ dintre cele mai dure. NIETZSCHE Prefa]\ la F. pasiunile mele nu au fost niciodat\ «contra» cuiva. Privilegiul acesta (fiindc\ este. de c`nd tr\iesc la Paris. [tiu c\ este regesc. .carnete_Camus. acea u[oar\ distan]are de interesele omene[ti care m-a ferit `ntotdeauna de am\r\ciune [i de resentiment. dovedesc c\ se g`ndea la asta de mult. Ca om. din 1951. la celelalte pe care. este prima carte a lui Camus.1 „…atunci am `nceput s\ iubesc arta cu acea pasiune violent\ pe care v`rsta. Fapt e c\ m-am bucurat de el f\r\ piedici. unul). am `nceput s\ tr\iesc `n admira]ie. Cf.

[i-a pus `n practic\ proiectul de sinucidere. A murit `nghesuit `n zidul slinos. ~ntr-adev\r. Copiii fug de acas\. hm. oamenii.carnete_Camus. p\m`ntul. durerea. Copiii se `mboln\vesc. lupta. s\ locuiasc\ to]i `ntr-o singur\ camer\. dar cu ostenta]ie. `ntr-o p\r\sire total\. – Se `ndoie[te de toat\ lumea. – Drept care… – Faci pe [mecherul (so]ului ei care iese afar\ f\r\ pulover). – S-o spun! Trebuie s\ v\d ca s\ cred. Pasifae.R. * Acceptarea a ceea ce este. `[i exprim\ recuno[tin]a `n urm\torii termeni: „Doamn\ Pellerin. Simuleaz\ de dou\ ori. `nfiin]at\ `n 1909. ei bine. 1 Régine Junier: americanc\ ce-l primise pe Camus. * Adev\rul nu este o virtute. pentru mine a]i fost mai rea dec`t o mam\“. * O. S-a sufocat [i a f\cut o sincop\.2 Ciudat mediu a c\rui func]ie este s\ dea na[tere unor scriitori [i `n care totu[i pierzi bucuria de a scrie [i de a crea. * Vocea ve[nic\: Demetra. „Moartea lui a fost foarte pu]in romanesc\. de pl\ceri. avea un [ic. – C`nd trebuia s\ fie operat\… – Tac`muri `mpr\[tiate (desperecheate). Totul se pr\bu[e[te. asta `nseamn\ servitute. Nu scrie dec`t asta [i o reface `ntruna. `n timp ce ceilal]i. `n fa]a c\reia un soldat. [ti]i… – N-am g\sit-o interesant\. C\r]ile sale l-au `mbog\]it. s`nt arunca]i `n fa]a mor]ii sau a unui destin teribil. – Era ceva de spus. * B\rbatul anului 1950: preacurvea [i citea ziarele. urm\rea revalorizarea valorilor intelectuale [i literare. – {i d\-i. el continu\. de care se ocupa. p`n\ [i uciderea. `n tragediile grece[ti.“ * N. Persefona. * G. Periodic de literatur\ [i critic\. `nc\ o dat\: o parte din el este. de[ertul. onoarea. Astfel c\ nimeni nu crede c\-l joac\. iar el tr\ie[te `ntr-o stare de fericire `nsp\im`nt\toare. tr. cunoa[terea literaturilor str\ine. ai s\ mio pl\te[ti. mama. {i. `i `ntorceau spatele. Scrie. * ~ntotdeauna am avut impresia c\ m\ aflu `n largul m\rii: amenin]at `n inima unei fericiri rege[ti. {i apoi. Penelopa. Dar nu-i plac [i se hot\r\[te s\-[i scrie marea oper\. Ci acceptarea a ceea ce a fost. 2 Ini]ialele revistei lunare Nouvelle Revue Française. apoi mizeria. Euridice. Nausicaa. * R\spuns la `ntrebarea despre cele zece cuvinte pe care le prefer: „Lumea. a[a c\ e ceva jenant. Ea poveste[te despre . `ntr-adev\r. * Ticuri verbale la M… {i tot – ~n tot [i pentru tot. mizeria. se instaleaz\ `n c\minul s\u str`mtorarea. [tii. vara. – At`t [i mai mult… – {ti]i.F. – Adu-]i aminte. * La ea fericirea pretindea totul. sau simulatorul: necrez`nd dec`t `n ceea ce nu e de pe lumea asta. * Creatorul. So]ia lui devine neurastenic\. semn de for]\? Nu. pune punctul final. iar cel care-i anun]\ nenorocirea `l aude doar spun`nd: „~n fine!“ * Roman. ~n ziua c`nd so]ia sa moare la spital.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 368 368 ALBERT CAMUS CARNETE 369 * 11 iunie 1951.). Elena. Trebuie s\-[i `nchirieze apartamentul. Scrisoare de la Régine Junier1 anun]`ndu-mi sinuciderea ei. cu capul spre fereastr\. Disp\rut\ `n 1943. [i d\-i. uite. lumin\! Este strig\tul celor care. De aici [i faptul c\ nu e niciodat\ caritabil\. se preface a fi `n real. Anii trec [i. `ncetul cu `ncetul. I-au pus c`te doisprezece `ntr-o celul\ prev\zut\ pentru doi. marea“. legat\ de carne. ~n prezent. * Idem: Augusta. – E ceva unic. ci o pasiune. Joac\ jocul. [i-a reluat apari]ia `n 1953 (n. * Firescul nu este o virtute pe care o ai: trebuie s-o dob`nde[ti. de putere.

* Noi lucr\m `n timpul liber f\r\ a spera `ntr-o adev\rat\ r\splat\. „membru nem\rturisit al partidului comunist“. de altfel.C. Procuror. pe ceki[ti fa]\ de to]i cei care voiau mai mult\ omenie.“ * Cum se extinde prin r\zboi socialismul secolului al XX-lea: r\zboiul din ’14 face s\ se aprind\ revolu]ia din ’17. ~n materie de satir\ [i de anatem\. mai sus. `ntr-o voioas\ or\ a mor]ii. secolul nostru este `n c\utarea unei aristocra]ii. De v\zut. C`nd s-a terminat. ar fi fost mult mai bine f\cut de o democra]ie sovietic\“. Kurilele. Nu-i mai r\m\sese dec`t un deget…“ „{i. Dar nu vede c\ pentru asta trebuie s\ renun]e la ]elul pe care [i-l declar\ sus [i tare: bun\starea. statele baltice [i Basarabia. Celor mici le ajunge mizericordia. R\zboiul str\in ad\ugat r\zboiului civil `n China d\ na[tere lui Mao Tzedun – `n1939 este sovietizat\ Ucraina polonez\ [i Bielorusia. „Purtam o vulpe [i un costum nou. nu se `ntreba dac\ o s\ ies de sub d\r`m\turi… ~n ajun `mi scosesem actul de identitate. „C`nd am ie[it. evadeaz\.S. i-au avantajat. Celelalte te oblig\ s\ `n]elegi.“ Hölderlin. v. a doua zi nu mai aveam chip. Unchiul este Gustave Acault. Avea [i caracter. Gestapou. R\zboiul din 1941-1945 aduce Rusia p`n\ pe Elba. se refugiase sub o poart\ cu o prieten\. la timpul hot\r`t prin voin]\ proprie.carnete_Camus. La semne particulare. [ef al Grup\rilor France `n timpul Rezisten]ei.“ Idem: „~n fa]a lui.“ * Un baptist care petrece cincizeci de zile [i cincizeci de nop]i `ntr-o carcer\ neagr\ de la Buchenwald. iar frecventarea lui m-a f\cut s\ devin dificil.R. Moartea lui Empedocle. * Pozi]iile cinice [i realiste `]i permit s\ tran[ezi [i s\ dispre]uie[ti. De v\zut [i Finlanda [i Coreea de Sud. Pentru „nuvela procuror“. Contabilitatea terorismului. era sc`nteietor. Militantism. ca mul]i al]ii pe vremea lui. manifest\ dispre]ul cel mai aspru fa]\ de oameni. Nu exist\ alt\ aristocra]ie dec`t cea a 1 Ravanel. Carnete II. aleg desp\r]irea. nuvela procuror. Inteligen]\ pur\. Ei lucreaz\ curajos pentru eternitatea lor personal\. dup\ Victor Serge. Plictis monden. `ntre timp. scrisesem «n-are». R\zboiul contra Japoniei `i d\ acesteia Sahalinele. Idem: „Dar tu. Gorki: „C`nd vom ispr\vi oare s\ mai ucidem [i s\ mai `ns`nger\m?“ * Victor Serge: „Tot ce s-a f\cut `n U. so]ul unei surori a mamei lui Camus.“ * „R\m`n o singur\ fiin]\ cei care. * 1920.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 370 370 ALBERT CAMUS CARNETE 371 bombardamentul de la Nantes. * Orice ar pretinde. [i fa]\ de clien]ii s\i burghezi.U. * Prefa]\ la F. `ntr-o zi sf`nt\. Pedeaps\. * Trebuie s\-]i pui principiile `n chestiunile mari. ~n noaptea care preced\ promulgarea decretului. tr. restabilit\ dup\ c`teva luni.1 – Unchiul meu – „Voltairian. .“ * Atrocit\]ile amiralului Kolceak s`nt ceea ce. Coreea de Nord. general. devine [ef regional `n M. tu te-ai n\scut pentru o zi limpede. `n 1 Fa]a [i reversul.S. lag\rul de concentrare mi s-a p\rut la fel de frumos ca libertatea. Acum c\ a murit. [„Mi[carea pentru Unitatea Rezisten]ei“ (n. De unde prestigiul celor dint`i asupra intelectualilor.)] – [i.“ Prietena dispare sub ruine: „Am tras-o de p\r. dup\ Henri Frenay. Ravanel1. rus. Surprins\ pe strad\. divinul a aruncat v\lul. politehnician. `n particular. ceki[tii `i masacreaz\ pe prizonieri. `n P. Poli]ie. b\rbatul meu era `n culmea fericirii. Abolirea pedepsei cu moartea. * Personaj de roman.R. arestat de m\celar pe strada Michelet. la Alger. eram `n combinezon. [i R. m\ plictisesc la Paris [i m\ g`ndesc la el.

Faust II. Dac\ beau c`teodat\ o fac din motive igienice. [i asta d\dea feminitate. Ce adaug\ dragostea dorin]ei? Ceva nepre]uit. * Am plecat de la opere `n care timpul era negat. Bine`n]eles. se cl\tina pe tocurile ei `nalte. {i cam prea mult piept. C. nu se poate `n aceea[i zi s\ ai dreptate [i s\ fii fericit…“ (se r\zg`nde[te).). {i putem fi siguri c\ talentul care nu a putut produce dec`t o oper\ artificial\ nu putea sus]ine dec`t o via]\ frivol\. C`mpiile serii.“ * Mic act despre seduc\tor. f\r\ resemnare oarb\. 2 Not\ pentru Ap\rarea Omului revoltat. * Revolt\. Eu nu seduc. * Roman. Dar ea formeaz\ [i idolii. nici Elena f\r\ Faust2. * Roman. P`n\ la urm\ Wilde a `n]eles asta datorit\ durerii. Aristocratul este mai `nt`i cel care d\ f\r\ s\ primeasc\. „Vino“. „Oare asta s\ fie dragostea. Se mai uit\ `nc\ o dat\ `n oglind\. Ea este. Opera `n sine va fi o lung\ maturizare. [i rochia ei cu floricele. dup\ numele Capului Croisette (n. La miezul nop]ii. Dar culpabilitatea acestor vremuri const\ `n faptul c\ este `ntotdeauna nevoie de durere [i de servitute ca s\ se `ntrevad\ un adev\r ce se `nt`lne[te [i `n fericire c`nd inima este demn\ de el. Dar m\re]ia artei nu este s\ planeze deasupra tuturor. Ca s\ se nasc\ Euforion. femeile adev\rate a[a s`nt. fiindc\ n-ai `ncetat niciodat\ s\ crezi `n propriile visuri pe care le numeai Dumnezeu. Nu suport nici una.carnete_Camus. nici alta. nu se vedeau dec`t dou\ linii desenate cu penelul acolo unde alt\dat\ fuseser\ spr`ncenele [i spa]iul alb [i gras al frun]ii care c\uta `n zadar s\ se `ncre]easc\ sub str\lucirea soarelui. tr. „De-a lungul Croisettei1. nimic. cel care se oblig\. prietenia. reluat\ `n Encounter. ~ntre fular [i ochelari. `n mod vizibil. nu beau dec`t ap\.“ O prive[te. comandorul n-a venit. Balada temni]ei de la Reading. * Moarte revolt\toare. „{i totu[i. `nainte s\ ias\ din odaie. dimpotriv\. Dar. Acela[i ajunge pentru ambele. Lumina oblic\. – Nu mai r\m`ne dec`t dragostea `n care n-ai crezut niciodat\. un homunculus de eprubet\. cedez. Secol servil. Camus a scris o prefa]\ la edi]ia francez\ a lucr\rii tradi]ionale a convulsionat istoria pentru c\ moartea a devenit f\r\ speran]\. amestecat\ `n toate. `n fine. nici Faust f\r\ Elena. ce mai. acceptarea mor]ii f\r\ speran]\. dac\ ai dreptate. Nu. avea [oldurile mai late dec`t umerii. Dar nu era `nc\ dezastruos [i. Vechiul Regim a murit fiindc\ uitase de asta. Cf. Ei lingu[esc sau judec\. nu mai r\m`ne dec`t fericirea. ~ncetul cu `ncetul am reg\sit izvorul timpului – [i maturizarea. A vrut s\ pun\ arta mai presus de toate. {i. Istoria oamenilor este istoria miturilor cu care ei au acoperit realitatea. . pantalonii din flanel\ sub]ire se mulau cam mult. `n fond. Pleac\. „Nu. sub locul unde se afla. `n 1954. De dou\ secole dispari]ia miturilor 1 Sub titlul Artistul la `nchisoare. adev\ratul creuzet al zeilor. Corpurile acelea care jucau volei pe plaj\. spune Anna. * Idem: nu exist\ un talent pentru a tr\i [i altul pentru a crea. {i totu[i nu exist\ adev\r uman dac\ nu exist\. * Wilde1. Copilul miraculos nu mai e dec`t un monstru diform. Faust a vrut s\ aib\ Euforion f\r\ Elena. Seduc\torul e trist. ~nseamn\ acceptarea limitei. ceea ce simt c\ urc\ `n mine? – 1 Denumirea unui celebru loc de promenad\ din Cannes. * Au vrut s\ repudieze frumuse]ea [i natura spre profitul unic al inteligen]ei [i al puterilor ei cuceritoare. trebuia s\ le observi bine ca s\-]i dai seama dac\ erau de b\rbat sau de femeie. – M\n`nc pu]in. Mica siluet\ neagr\ se `ndrepta spre mare.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 372 372 ALBERT CAMUS CARNETE 373 sacrificiului. Goethe. `ntr-o tensiune a `ntregii fiin]e care coincide cu echilibrul. De ce femeile? Nu pot suporta societatea b\rba]ilor. O zi bun\. – M`nca]i.

De aici porne[te totul. Dar aventura nu e niciodat\ complet brutal\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 374 374 ALBERT CAMUS CARNETE 375 Ne`ndoios asta e. C`nd cedeaz\. * Dordogne1. pe nea[teptate. Se `nc\p\]`neaz\ `ntr-o lupt\ dinainte pierdut\. `n casa unde se p\streaz\ urma [i memoria. Via]a pentru ea nu e dec`t timpul. blestem`nd America [i urm\rind cu pasiune oglindirea grandorii [i a `n]elepciunii pe care `nc\ le mai cite[te pe chipul b\tr`nei Europe. la Boston. singurul lucru care-l interesa `n dragoste era necunoscutul. las\ `n m`ini un penaj viu [i acoper\ solul cu aripi [i cear\ din care va ]`[ni o via]\ fugitiv\. U[or-u[or. `n fine. [i ]ipetele la sf`r[it de sear\ `n preajma r`ului.carnete_Camus. Ceilal]i `[i recunosc limitele [i atunci dragostea lor este unic\ pentru c\ pretinde tot.“ * Roman. cu o fa]\ de `necat\. exist\ `ntotdeauna un `nceput. Se `mboln\ve[te [i moare `ntr-un hotel mizer. Dac\ s`nt ferici]i. Dar `ndep\rteaz\ u[or tot restul din jurul acestei plante (ginga[e). convins c\ ea nu i-ar mai aduce nimic `n plus. Nenorocirea. {i strig\ atunci spre acea Americ\ pe care n-a `ncetat s-o iubeasc\. care este el `nsu[i via]\ [i moarte. Nu este `ngrijit – are cearc\ne la ochi. A. Floarea moare `ntr-o zi [i rena[te deja sub soarele oblic. f\.. Partea a doua: corid\. [i ceea ce nu moare `n om o dat\ cu el. [i loviturile b`telor de base-ball. De aici vine distrac]ia ei profund\. Ce moare aici nu poate s\ treac\. mediocru. `nc`t nu exist\ b\rbat care s\ nu devin\. V. s\ simuleze picul de nep\sare [i inocen]\ de care e nevoie ca s\ continui s\ tr\ie[ti. Noaptea. s\ uite boala [i moartea. Ne ajut\ s\ murim c`nd [tim c\ asemenea seri vor reveni pe p\m`nt dup\ noi. ([i ea traducea `n acela[i timp adev\rul meu): Nu doresc nimic altceva dec`t ceea ce am. prin compara]ie. Adesea acest `nceput era suficient cunoa[terii. * O tragedie despre castitate. * Roman. * Cei care prefer\ fericirii principiile lor refuz\ s\ fie ferici]i `n afara condi]iilor pe care dinainte le fixaser\ fericirii lor. A pierdut lustrul chipurilor americane. c`nd erau pu]ine lucruri de cunoscut. * Anumite seri a c\ror bl`nde]e se prelunge[te. din tot sufletul. ci rena[te `n fiii s\i. `n str\fundurile ei. Tr\ie[te la Paris. este c\ nu m\ pot bucura de ceea ce am. crapul adormit coboar\ r`ul umflat. nu uit\ niciodat\. * Idem: adolescent [i chiar mult dup\ aceea. [i mai cur`nd fiin]a dec`t cunoa[terea.W. cu adev\rat sau fals. sau pedeapsa mea. Dar. Ea nu accept\ timpul. tor]e de efemeride ard pe lampadarele de pe pod. . dimine]ile s`nt ro[ii [i `ncununate de c`ntece neprih\nite. [i atunci accepta leg\tura. ca [i peluzele de la Harvard University. De aici – aventuri. Se str\duie[te s\ tr\iasc\ precum ceilal]i. Aici p\m`ntul e roz. devin descump\ni]i – neferici]i de a fi lipsi]i de nefericirea lor. student fericit [i conformist). iese pe firul apei. Astfel confund\ dragostea [i cunoa[terea aceia care au suficient orgoliu ca s\ cread\ c\-[i ajung sie[i. * Nu e adev\rat c\ inima se uzeaz\ – ci doar corpul care am\ge[te atunci. aici trebuie s\ revii. deci cunoa[terea. * Roman. p\m`nt credincios. oric`t de scurt ar fi el. t`n\r american venit la Paris dup\ ce a f\cut r\zboiul (`n care a fost azv`rlit. `n iulie 1951. cre[te atunci at`t de nem\surat. Nu este nici m\car destul de inocent\ pentru p\cat. pur [i simplu. mizerabil [i lipsit de generozitate. Ad\post. c\l\torule. * Roman. Tr\ie[te ca un boem. cu o d\ruire total\. Nu-i de pe lumea asta fiindc\ refuz\ din toat\ fiin]a ei. loc fericirii. pietrele au culoarea c\rnii. * O femeie care iube[te cu adev\rat. Partea `nt`i: meci de fotbal. Unul dintre secretele lui B… este c\ ea n-a putut niciodat\ s\ accepte [i nici s\ suporte sau. 1 C\l\torie cu ma[ina.

* Roman. o respira]ie nepl\cut\. o transpunere a efortului absurd. nu-s bun\ de nimic. Dac\ mi-e team\ c\ o s\-mi lipseasc\ aerul `nseamn\ c\ m\ tem s\ nu mor din asta. Din dou\ una. nu e vesel dec`t din cauza iubirii fizice. Ori voi muri [i atunci de ce aceast\ angoas\? * Roman. La 35 de ani fiul merge la morm`ntul tat\lui s\u [i-[i d\ seama c\ acesta a murit la 30 de ani. supranumit de tovar\[ii s\i (`n ’17): „pata cenu[ie“. Dou\ personaje: prietenul neam]. Dar `ncep s\ judec. `n opinia ei. `i spune el. ’87: el `i url\ c\ este urm\rit de ideea s\-[i p\r\seasc\ familia. Toat\ lumea.): „Toate rela]iile trupe[ti s`nt resping\toare“ [i. ci… M\sura este o mi[care. a[ face-o cu pl\cere. Jeanne P. – Marcel H. * Stalin. `[i m\rturise[te pasiunea pe care i-o poart\ contesei. 1 ~n 1947.“ Aprilie ’63: „Latura fizic\ a dragostei joac\ la el un foarte mare rol.“ ’97: el pleac\ de acas\ [i nu revine dec`t diminea]a. echilibrul definitiv. `n timp ce la mine nu joac\ nici unul. certuri pentru drepturi de autor: pp. oamenii slabi [i pro[ti se arunc\ asupra bro[urilor lui Lev Nikolaevici. doi din]i strica]i. Idem p. ’91: pentru mine e un supliciu. Exist\ nevoia senzual\ de a te uni cu alt\ fiin]\ [i nevoia rezonabil\ de a avea un tovar\[ de via]\“. El scrie: „Dragostea nu exist\. [i gestul ei mecanic. Pe urm\. adev\ratul strig\t feminin: „Dac\ a[ putea s\-l ucid [i s\ creez alt\ fiin]\ asem\n\toare `ntru totul cu el. dup\ ce a parcurs 35 de verste c\lare. 81 [i 97. s\ fiu `nconjurat de servitori.T. c`nd nici nu `mplinise 29 de ani.: „Ce plicticos e s\ scrii“. ’91: contesa poveste[te c\ nu se poate obi[nui cu murd\ria [i cu mirosul nepl\cut al contelui. 131-137.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 376 376 ALBERT CAMUS CARNETE 377 * Roman. Deci el este acum cel mai mare. spune el. * „Desigur. o pl`nge [i o consider\ „o victim\“. am gre]uri. prin dezordine.“ ’78: afl\m c\ Tolstoi cite[te la mas\. * Jurnalul contesei Tolstoi P. 9 octombrie 1862 (c\s\toria dateaz\ din 23 sept. cu nasul `n cadranul luminos al radioului. La 70 de ani. 216.“ „Picioroangele pe care se ca]\r\ `n prezen]a oamenilor obscuri. nimeni nu m\ iube[te. ci `n contradic]ia dintre lume [i experien]a noastr\.1 Arabii culca]i aici. Decembrie’90. care o noteaz\ cu minunare. Avea 34 de ani. la Saint-Brieuc. . dar atunci f\r\ s\ mai fiu angoasat de asta. dar `ntotdeauna a trebuit s\ tind spre asta pe c\ile cele mai dificile. * ~n culmea fericirii – [i noaptea `mi vine `n `nt`mpinare. Lucien Camus fusese r\nit mortal `n b\t\lia de pe Marna.carnete_Camus. 145. * La fel cum absurdul nu era `n lume sau `n noi. `n decembrie.“ ’63: „Ce r\m`ne din b\rbatul care am fost?“ spune T. ’90: ea cite[te `ntr-ascuns jurnalul so]ului ei pe care acesta `l ]ine sub cheie. un copil ascult\ muzic\. 45 – despre metoda de lucru al lui T. Contesa. m\ tem s\ nu fiu destul de mort `n moarte [i s\-mi lipseasc\ aerul sub p\m`nt. P. prin lupte. Camus a v\zut pentru prima oar\ morm`ntul tat\lui s\u. ori nu voi muri [i voi continua s\ fiu lipsit de aer. ’97: el joac\ tenis `n fiecare diminea]\. la fel m\sura nu este `n real [i nici `n dorin]\. ’92: contesa dezv\luie c\ L. ~ntr-o `nc\pere `ntunecat\. {i uita]i de toat\ lumea. 283 (’97). * Nimeni nu a dorit mai mult ca mine armonia. prin z\pad\. T. Septembrie ’67: „Nu s`nt dec`t o biat\ reptil\ care a fost strivit\. Idem: cimitirele militare din est. 88 – m\rturisire despre dubla iubire: „Persoanele care au pornit pe un drum gre[it `n via]\. s`nt `ns\rcinat\… etc. p\r\sirea de sine.

“ * Roman. `ntr-adev\r. dac\ el nu are con[tiin]a dezonoarei. ceea ce am resim]it eu `n ziua. plesne[te sub focul unei dureri insuportabile `n care este totodat\ regenerat\. A[a m\ face Parisul. Gre[e[te c`nd m\ trimite tot timpul la angoasa lui Hristos. Ac]iunile. dar `n acea clip\ am `nv\]at s\-i `n]eleg pe to]i umili]ii. * M. Prea s`nt tot timpul singur. * Mauriac. Gonzales (exist\ clase – [i ele nu pot colabora – respinge toate amabilit\]ile patronului – vrea s\ fie tratat cu asprime. „~n momentele acelea. pentru c\ nu m-am socotit niciodat\ `n drept s\ expun supliciul M`ntuitorului meu.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 378 378 ALBERT CAMUS CARNETE 379 * Roman. n-ai s\ ajungi niciodat\ bogat“). Un Dostoievski din Gironde. `n ciuda tuturor eforturilor mele. nu l\sa acolo nici o urm\ dec`t. am crezut c\ s`nt acuzat de o ac]iune `ntr-adev\r josnic\. Niciodat\ `nlocuit de c\ldura celorlal]i sau. civiliza]iile pot s\ fie. grupurile. Fiin]a se tope[te. convins c\ voi g\si de atunci `nainte fericirea pe care o con]ineau ele (s\ fiu capabil s\ gust fericirea…). Apoi urma naufragiul. exist\ unele fiin]e mai mari [i mai adev\rate dec`t altele. * Decembrie ’51 A[tept cu r\bdare o catastrof\ care `nt`rzie s\ vin\. Vis\rile `n ma[in\ pe drumul spre Bérard. justifica la nevoie. nu poate pierde o onoare pe care n-a avut-o niciodat\. Garcia (pe care A. de c`nd a disp\rut Combat. * „Doream. cu ochii `nchi[i. Mi se pare c\ eu `l respect mai mult dec`t el. Moartea derizorie la cap\tul unei vie]i derizorii. * Roman.B. g\sesc c\ s`nt exasperant. Nu era adev\rat. Doar moartea inimilor mari nu este nedreapt\. de la punte p`n\ la catargul din fa]\ [i p`n\ la sutele de odgoane [i grinzi ale extremit\]ilor care tremur\ atunci `ndelung p`n\ `n momentul c`nd se r\stoarn\ `ncet pe o latur\. arsura teribil\ pe care o reprezint\ asta e ca un fier ro[u pe cear\. expune. niciodat\ cuv`ntul acesta nu fusese mai bine ilustrat. Buchenwald – [omer). f\r\ s\ am ceva unde s\ pot vorbi.carnete_Camus. Dar are `n dispozi]ia lui o tendin]\ invincibil\ s\ se serveasc\ de cruce ca de o arm\ lansatoare. cel pu]in. Iar dac\ o are. de dou\ ori pe s\pt\m`n\. Este. sus]ine. dar un scriitor de m`na a doua. Ceea ce-l izbea atunci era c`t de pu]ine obiecte existau la el. [i tu e[ti ca mine. Domenech (r\zboi civil – r\zboiul din ’39. * Henry James (Ambasadorii): „Pe mine `nsumi m\ ur\sc c`nd m\ g`ndesc la tot ce trebuie luat de la via]a celorlal]i ca s\ fii fericit [i c\ nici atunci nu e[ti fericit“. * V. * Declara]iile mele la radio – c`nd m\ ascult.) Bertomeu: corul ([i pe urm\ pune s\ se frig\ sardele `n biroul s\u). cel pu]in.“ * Dac\ `ncepi s\ dai `nseamn\ c\ te condamni deoarece nu dai suficient chiar atunci c`nd dai tot. Doar necesarul. de spectacolul .: „Ah. chemam cele mai ascu]ite suferin]e. {i se d\ oare vreodat\ tot? * S\ nu spui niciodat\ despre un om c\ este dezonorat. primea [ocul pl\cerii `ntocmai ca o corabie cu p`nze abordat\ brusc `n cea]\ [i lovit\ de la coca la chil\ [i totul `n ea r\sun\ sub lovitur\. {i c\ ele alc\tuiesc pe tot cuprinsul lumii o societate invizibil\ [i vizibil\ care te `ndrept\]ea s\ tr\ie[ti. C\ci. ~ntr-adev\r. Am recunoscut c\. Ceea ce face din el un ziarist de prim ordin. Se consider\ scriitor al momentului. Este focul onoarei care tocmai tresalt\ [i se afirm\ prin `ns\[i durerea asta extrem\. `n urma unei ne`n]elegeri. o batist\. `l iart\ de o datorie de 140 000 F. pe pagina `nt`i a unui ziar al bancherilor. C`nd mama lui locuia `ntr-o camer\. Refugia]ii spanioli. rezisten]\. Dar nu individul. Admirabil\ dovad\ a for]ei religiei sale: el ajunge la caritate f\r\ s\ treac\ prin generozitate. ba chiar `n secunda c`nd. uneori.

* Peste lumea `ntreag\. deci binevoitor. * Marxismul aduce societ\]ii iacobine [i burgheze acela[i repro[ pe care-l aducea cre[tinismul elenismului: intelectualism [i formalism. destul ca s\ o [tiu bine de acum `nainte. Dac\ a[ sim]i o adev\rat\ `ncredere. Nimic nu e schimbat. `n\l]imea exact\ la care tr\iesc `n realitate. – De acum `nainte. * Overbeck a avut impresia c\ nebunia lui Nietzsche era simulat\. Dar acum tocmai am f\cut efortul definitiv. Dar ea nu poate fi altceva dec`t afirmarea contradic]iei [i decizia eroic\ de a se men]ine `n ea [i de a supravie]ui. `ntr-adev\r. Impresie pe care mi-a f\cut-o `ntotdeauna orice dement. * Injusti]ia ipocrit\ duce la r\zboaie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 380 380 ALBERT CAMUS CARNETE 381 generozit\]ii lor. Este [i a mea `n m\sura `n care eu s`nt al tuturor. Ei o consider\ ca rezolvarea contradic]iei. dar exasperant pentru cine `l aude. a opiniei publice. Cred c\ `n privin]a asta libertatea mea e total\. `mpotriva bombei atomice este morala interna]ional\ pe care se ocup\ s\ o dezvolte prin condamn\ri publice. Dragostea poate s\ fie a[a. prea dispre]uitor ca s\ traduc\ `ntr-adev\r dispre]ul. * Am despre mine ideea cea mai cumplit\. ca Mauriac. `nghe] [i tocmai de aici `mi vine tonul acesta `nghe]at. Mai eram `ns\.S. * „Limita“ trebuie s\ fie adev\rul tuturor.R. Bie]i meschini.carnete_Camus. [uvoaie de muzic\ trist\. * S\ nu atac niciodat\ pe nimeni. totodat\. Liber. M\sur\. Ei `ncearc\ atunci s\ r\neasc\ la chiar nivelul unde au fost r\ni]i [i descoper\. Pe jum\tate. dar `ntru r\utate. * Guilloux despre Chamson: „Pentru el. * Ideea pe care mi-o fac despre vulgaritate o datorez c`torva mari burghezi. * Cea mai bun\ protec]ie a U. * S\ `nl\tur total critica [i polemica. singura [i constanta afirma]ie. O [tiu din experien]\. Justi]ia violent\ le precipit\. de[i at`t de pu]in. I-am cedat. Virtutea umilin]ei triumf\ atunci pentru prima oar\ `n ei. [i pe urm\ am ie[it din ea. ~n]elege-i pe to]i. Comentariu despre Velázquez. ]`[nind din milioane de ma[ini minunate. El se `ntoarce de la r\zboi. a[ r`de [i totul ar fi `n regul\. Timpul criticilor [i al polemicii s-a `ncheiat. P`n\ la urm\. Nu-i iubi dec`t pe c`]iva dintre ei. Compenseaz\ deci singura ei inferioritate recurg`nd la o judecat\ moral\ pe care totu[i o neag\ `n filosofia sa oficial\. * Pies\. {i asta a fost adev\rata mea tenta]ie dup\ ani de str\lucire [i de for]\. mai ales `n scris. din clipa c`nd dau spectacolul vanit\]ii lor r\nite. zile `n [ir. o simulare. * N-am fost niciodat\ foarte supus `n fa]a lumii. Dar numai pentru mine: adev\rul care nu se poate spune. cel\lalt nu e dec`t cineva care te-ar putea `ntrerupe“. – Crea]ie. `n afar\ de faptul c\ acum vorbe[te doar poetic. * . * Cel mai r\u dintre destine este proasta dispozi]ie.S. m`ndri de cultura [i de privilegiile lor. m\car o secund\. * Via]a lui Velázquez. * Emerson: Orice zid e o poart\.

un fel de descoperire `nc`ntat\ [i angoasat\): „{i pe urm\ el o va lua de la cap\t“. mai cur`nd ca o auror\. cred. nota 1. La ie[irea din gar\. * Ora dou\ noaptea. Ast\-noapte. ~mi spune la ureche (mersul. dar la care ]in mult) m\ `nso]e[te. Scrisoarea lui Turgheniev. un dor imens. * Mitul lui Euforion. ~i `mbr\]i[ez [i pl`ng. lag\rele. g`ndindu-m\ c\ nu mi-am luat r\mas-bun de la A. c\tre Tolstoi: „Am fost fericit s\ v\ fiu contemporan“. trezindu-m\ brusc. * Pies\ de dragoste. * Morala voastr\ nu este [i a mea. Dar ghicesc c\ Vera are un pistol. pe r`nd) m\ `ntreab\ de ce. pe moarte. unul dintre conduc\torii Mi[c\rii de Eliberare ajung`nd la picioarele unei sc\ri imense: „Vreau s\ r\m`n `n inima numelui comun“. tot `nconjurat. prea lung. * Na]ionale. [antiere. mi se pare. [i de la nimeni. un soi de protest rostit de unul dintre oamenii care lucreaz\ ([eful. Ci aservirea sordid\ a uzinei [i via]a periferiilor. Ne apropiem de un grup de b\rba]i care lucreaz\. Nu s\r\cia sau munca necontenit\ duce la dec\derea omului. [i cu Vera. ca [i cum a[ vrea s\ mai a[tept. P\r\sim scara [i trecem printr-un soi de gar\ din care ies singur cu A. Merg spre supliciu.“ Iar eu: „F\r\ nume proprii. g\ri. fraz\ pe care mi-o repet mie `nsumi. dar la trezire m\ g`ndesc la ea ca la S. Dou\ vise favorite. de ceilal]i camarazi. pentru prima oar\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 382 382 ALBERT CAMUS CARNETE 383 Iuda ridic\ tr\darea [i ura la rang de principiu ca s\ aduc\ m\rturie. 2 Philippe Vianney. de ani de zile. Vera m\ `nso]e[te de c`tva timp – nu o cunosc `n timpul visului. Trag repede. {i aud o fraz\. care devine insuportabil\.“ Iau pistolul [i cursa re`ncepe. dup\ Tolstoi: un bordel intelectual. Dar ceilal]i m-au dep\[it pu]in. prezent\ [i absent\. tot repede. s\ mai tr\iesc. dintr-o dat\. departe de a-i pl`nge. este o noapte plin\ de un v`nt u[or. [i f\r\ paznici. Rezultat: secolul al XX-lea. m\ `ndrept. Scotto Lavina (prieten din Alger pe care-l v\d foarte rar. * Roman (sau pies\) – personaj: Ellan – fur. p`n\ la lacrimi aproape. cu un soi de pace. {i. {i. Dar el poate tr\i. `i admir\m [i `i respect\m. O str\fulgerare teribil\ `n capul meu. {i am dificult\]i `n sprijinirea pistolului. Vianney2. pe care nu-l mai v\zusem din timpul ocupa]iei [i zilele minunate ale Eliber\rii Parisului. 3 Film de Robert Flaherty (1934). spre locul supliciului. Jurnalist – din Africa spre tot universul. este gr\bit): „Chiar ieri nevast\-mea `mi vorbea de X. De `ndat\ ce s`nt sigur de asta. este `ntotdeauna cel al execu]iei. ca toat\ lumea din jurul meu.) Jean se `ndreapt\ spre un col] [i eu spun v\z`ndu-l (dar sentimentul acesta nu e `n `ntregime `n mine. E `mbr\cat\ ca o ]\ranc\. [i eu spun. c\ s`ntem `mpin[i chiar – umbl\m cu to]ii apleca]i `nainte. de t`mpla mea. . Copilul titanismului contemporan [i al frumuse]ii antice. pe care l-a [terpelit din gar\ (de la cine?). * Roman picaresc.carnete_Camus. cel pu]in indirect. Cineva din grup (s`nt [i paznici a c\ror prezen]\ o percep prea pu]in [i mai este [i A. Mi se pare c\ [ov\i pu]in. [i de X. stil vechi. * Jurnalismul. cu o spaim\ sporit\. `n favoarea lui Hristos. Peisajul e modern. sub forme diferite. Via]a teribil\ a pescarilor. ({i ideea c\ s`nt `mpins. C`t de mult te iubesc. Voia s\ scrie un roman „`n care s\ nu existe vinova]i“. 1 Cf. mai ales f\r\ nume proprii“. din Rezisten]\. Con[tiin]a voastr\ nu mai este a mea. legate. cf. * Man of Aran3. ~n lipsa dragostei. vag port din Europa Central\. 375. [tiam… (sub`n]eles: c\ ai face tot ce trebuie pentru asta). tot foarte decis. dintre care unul. Copiii mei se afl\ `n v`rful sc\rii pe care urc eu.1 * L-am re`nt`lnit ieri pe P. scot un strig\t de bucurie „Ah! Vera. am putut s\ notez multe am\nunte. Goethe `l face s\ moar\. `n grup. cred) [i pe care am uitat-o `n clipa c`nd se sf`r[e[te visul. ca unui bolnav: „Oh! Iart\-m\“. Heliosang. El. foarte `ncet. Ei `mi spun la revedere ca de obicei. [i cu m`inile.. p.

Nietzsche vorbe[te lucid despre orice cu Overbeck timp `ndelungat – numai despre operele sale nu. Idem. Etienne-Dunières. societatea.carnete_Camus. La sf`r[itul lui noiembrie 1882. Trenul e aglomerat. M\re]ia vine dup\ placul lui Dumnezeu. Un soldat neam] `[i d\ seama. o bun\ dispozi]ie – dar la cap\tul unei sf`[ieri. Emerson: „Ascultarea pe care o acord\ un om geniului s\u. spune el. de ni[te „anti-Alexandru“. `ntreaga lume `l aprob\. Scrisoare trimis\ de Nietzsche `n 1883. s`nt `n[f\ca]i. chiar soarele. dup\ `mp\carea cu sora sa.2) * Dup\ Emerson. Nu-i nimic de f\cut dec`t s\ continue. * „Un om labirintic nu caut\ niciodat\ adev\rul. * Singurul nemuritor este acela pentru care toate lucrurile s`nt nemuritoare. cu g`ndul la ei. – S\ te risipe[ti ca s\ te `mbog\]e[ti. cu pu]in `nainte de sta]ia de la Firminy.“ * La clinica din Jena. guvernele. * Crea]ia. (E. Dar alt\ parte din mine cunoa[te o tain\ care nu e f\cut\ s\ fie dezv\luit\ – [i cu care va trebui s\ mor. resemna]i. Martorul coboar\ [i el. Nu [tie cum s\-i elibereze. un stil superior. Cu c`t d\ mai mult. ~i vedem cum se `ndep\rteaz\ `n cea]a `nghe]at\. ~n timpul ocupa]iei. luna [i stelele“. ]inu]i pe culoar `n timp ce trenul pleac\ mai departe. * Ceea ce am spus am spus pentru binele tuturor [i al acelei p\r]i din mine care este de partea tuturor zilelor. pentru ca asta s\ nu se mai repete. nefericit.“ * Roman.“ E nevoie.“ * Idem: „Ce altceva ne r\m`ne dec`t s\ lu\m drept sigur faptul c\ evit`nd minciuna [i m`nia dob`ndim o voce [i un limbaj de om. despre afacerea Lou1 : „Nu. la ce-i mai r\u. fericirea mea (dragostea ei) nu au un sens dec`t dac\ trebuie s\ m\ duc [i eu acolo“. . Durerea mea (moartea tat\lui s\u [i a mamei sale). Doi muncitori care se preg\teau s\ coboare [i s\ se duc\ acas\. vizibil nevinova]i.“ 2 Emerson. eu nu-s f\cut pentru du[m\nie [i pentru ur\… P`n\ atunci n-am ur`t niciodat\ pe nimeni. Nu-i poate urma. Dar p`n\ atunci cei doi vor fi b\tu]i [i poate chiar vor muri. * Geniul `nseamn\ o s\n\tate. ci `ntotdeauna [i exclusiv pe Ariadna. solda]ii `i pun s\ coboare. Urlete de furie. ziua de lucru fiind `ncheiat\. cu at`t prime[te mai mult. trenul pentru St. dou\ compartimente fiind rezervate armatei germane. `i scria Malvidei von Meysenburg: „Sora mea o socote[te pe Lou un [arpe veninos care trebuie strivit cu orice pre] [i ac]ioneaz\ `n consecin]\. nu l-a[ accepta. de cei „care ar `nnoda noul nod gordian al civiliza]iei grece[ti dup\ ce a fost t\iat“. g`ndindu-se. Abia acum m\ simt umilit. La sta]ia urm\toare.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 384 384 ALBERT CAMUS CARNETE 385 V. ca [i o zi frumoas\. asta este credin]a prin excelen]\“.“ * Idem: „Nu cu scrupule va deveni cineva om mare. Ei protesteaz\ slab. * Thoreau: „At`t timp c`t un om r\m`ne acela[i. c\ i s-a furat baioneta `n timp ce fusese la toalet\.: „Dac\ s-ar g\si ast\zi un remediu `mpotriva mor]ii. * Nietzsche c\tre sora sa. americanii s`nt ni[te mecanici at`t de prodigio[i numai pentru c\ se tem de oboseal\ [i de suferin]\: din lene. * Emerson: „Se poate `nt`mpla ca `nsu[i cel care a sus]inut doctrina asta (c\ omul are suflet) s\ o ia la fug\ din fa]a jurnalului compus noaptea de cine [tie ce [mecher obscur care nu [tie ce scrie [i `[i `nmoaie pana `n noroi [i `n umbr\. * 1 Lou Andreas Salomé. ~[i petrece noaptea `n sala de a[teptare. `ntr-o sear\ de iarn\.

am `ncercat s\ reunesc. ci [i pu]in noroc. categoric. singur\tatea spaniol\. D. doar uneori [i adesea din `nt`mplare. femeile re]inute sau libere. Dar `n pas caden]at. nici pe cealalt\. * Libertatea sexual\ ne-a adus cel pu]in asta: c\ acum s`nt posibile castitatea [i superioritatea voin]ei. 1848: „Cum de-am reu[it ca progresul ma[inismului s\ serveasc\ tuturor. [i tu `nsu]i dezl\n]uit sau circumspect. piatra se pr\v\lesc. s`nt la cap\t – [i singur\tatea mea se revars\ de at`tea umbre [i opere care-mi apar]in numai mie.carnete_Camus. {i totu[i ce doresc eu cel mai profund ast\zi este o moarte t\cut\. simte nevoia s\ spun\ sau s\ scrie c\ geniul este `ntotdeauna fluierat de contemporanii s\i. Dar este l\muritoare nevoia asta la scriitor. * Iguape. pe aripile clamorii. * Emerson. `nfocate sau vis\toare. – {i pe urm\ nu ]i-am mai cer[it dec`t aten]ia. * P`n\ [i moartea `mi va fi controversat\. Libertatea spiritului este acum aproape complet\. * „Nu exist\ psihologie `n art\. mare sau mic. * Celor c`torva oameni care mi-au `ng\duit s\ admir. Nu mai exist\ mister. Se intra `n ea. N-a fost niciodat\ vorba de a[a ceva. De scris Capricii (à la Goya). ~ncarc\ piatra `ntr-o barc\ lung\ [i urc\ pe fluviu spre p\durea virgin\ `n care dispare1. am ref\cut toate etapele epocii. ]i-am cer[it ani `n [ir dragostea. dar dep\[e[te biserica [i merge spre fluviu. Pictorii no[tri o virilizeaz\. `n Exilul [i `mp\r\]ia. sub biciul r\zboaielor [i al revolu]iilor. Ea intr\ `n ochii no[tri. dispre]uitor. ca s\ p\streze un argument [i s\-[i men]in\ intact resentimentul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 386 386 ALBERT CAMUS CARNETE 387 Fiecare scriitor. apoi se `ntoarce `n insula sa. care s\-i lase `mp\ca]i pe cei pe care-i iubesc. disperat. dar asta e legea crea]iei: s\ faci ceva cu ce ai la dispozi]ie. cu excep]ia muncitorului? El a fost r\nit de moarte. Mai t`rziu (`ncep`nd din 1939). „Nu. Dic]ionar perpetuu (pentru Cronici). p`n\ ce-i sf`[ie.“ * Anticii [i clasicii feminizau natura. s\ pl\te[ti cu persoana ta“. Din str\fundul fiin]ei mele. * ~n str\fundurile mele. De fapt. Un b\rbat la cap\tul din fa]\ al bacului. ci ceea ce am f\cut. abia acum nu mai poate fi vorba de dragoste `ntre noi.“ „~nseamn\ c\ s`nte]i lipsit de ea. * G. * Proiect. nici refulare. nu vrea s\ reg\seasc\ firul. – trufa[. * 1 Not\ pentru „Piatra care cre[te“. Vine s\ lucreze la Paris. Toate experien]ele. B\rbatul. este `ntrerupt `n scrierea romanului s\u de o scen\ pe care i-o face nevast\-sa. Abia pe urm\ va trebui s\ judeca]i nu ceea ce am. dar nu reu[e[te s\ continue. Vizitatorul ia piatra. le port cea mai mare recuno[tin]\ din via]a mea. * ~i executa cu propria sa m`n\: „Trebuie. spunea el. s-a trecut prin toate. Nu am ob]inut-o nici pe una.“ * Pies\. Ora[ul. . Natural.“ * Idem: „Este dreptul fiec\rui om s\ fie judecat [i caracterizat `n func]ie de cea mai bun\ influen]\ a sa. `]i trebuie nu numai o energie neclintit\ [i o tensiune ne`ntrerupt\. procesiunea. Omul nu iese din ea dec`t pentru ni[te clipe. triumf\tor sau incapabil de dorin]\.“ „Poate. st\p`nirea de sine aproape `ntotdeauna posibil\. * Roman. Ast\zi. asta nu-i adev\rat `n general.“ * Ca s\ r\m`i om `n lumea de azi.

`n stare larvar\. * 28 februarie 1952. Revista presei: cel care-l expune pe Hristos la vedere. dar de la distan]\. tr\ie[te `n f\in\. Nu pot auzi acest limbaj f\r\ s\ pl`ng. * Nemesis. (Criticului dramatic) Acest autor nu are prieteni aici. a mea este credin]a. Dar ve]i scrie cu fiecare ocazie c\ s`ntem poporul cel mai inteligent de pe p\m`nt. Eu s`nt f\r\ cetate. * Ibsen. pe de alta. Capodoper\ – nu-l v\d la fel de mare dec`t pe de Falla. A doua zi va scrie articolul care va dezv\lui totul. Niciodat\ n-am putut pierde. r\sfoind distrat o carte agreabil\.“ „O.R. Citesc `n Littré: „Tenebrion“: 1) Prieten al tenebrelor intelectuale. Publicul nu are memorie. simpla b\nuial\ de inteligen]\ este suficient\ ca s\ nimiceasc\ un om. * Dac\ ar fi s\ mor `n seara asta. Ea nu e revolu]ionar\ dec`t dac\ este adev\rat\. fraza r\suna din nou `n mine [i am izbucnit `n lacrimi. ridic\ `ntrebarea: cum s\ `mpaci voin]a [i morala. „Ce nenorocire pentru omul f\r\ cetate. de Ibsen. Dup\ Olimpul [i Calvarul. * Medeea – interpretat\ de compania Teatrului Antic. red. – Un ziar e f\cut s\ se citeasc\. – Nu. Amuzant. * 1 ~mp\rat [i Galilean. Actul al III-lea la el acas\. am citit f\r\ s\ clipesc: „La fel ca `n cazul multor suflete p\tima[e. 2 Omul revoltat. gustul onoarei. care mi-era necunoscut [i care totu[i `mi face r\u ast\-sear\. * Poe]ii no[tri blestema]i3 au dou\ legi: maledic]iunea [i intriga. * Polemic\ `mpotriva O. venise momentul c`nd `ncrederea sa `n via]\ sl\bea“. ci un confort [i o amor]ire. Adev\rata demen]\ arde pe piscul unei nesf`r[ite lucidit\]i. a lui Villa-Lobos – o dat\ cu el revine grandoarea `n muzic\.“ Se mai nume[te [i g\rg\ri]\. Ascetic. Sf`r[it. pe de o parte. . [i inima mi s-a str`ns de multe ori `n fa]a dec\derii extreme care a atins secolul. nici `n cele mai grele momente de lipsuri.2. ale mele s`nt sentimenele. ast\zi. pe prima pagin\ a ziarului ghiftui]ilor. Descoperirea Braziliei. 3 ~n limba francez\: poè tes maudits (n. Sentimentul c\ am ajutat [i c\ ajut mul]i oameni – [i c\ mie totu[i nu-mi vine nimeni `n ajutor… Nu s`nt m`ndru de mine. Progresistul prieten al lag\relor etc.carnete_Camus. * O parte din mine a dispre]uit f\r\ m\sur\ epoca asta. – Noi s`ntem memoria lui.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 388 388 ALBERT CAMUS CARNETE 389 ~ntr-o sear\. al III-lea Reich. Este ridicarea `n mas\ a tenebrionilor. Be]iv\nia sufletului [i a trupului nu este o demen]\. Trebuie s\ poat\ fi citit pe exemplarul vecinului din metrou. Scen\ cu cititorul. (~mp\rat [i Galilean)1. – Cine-l cite[te de la vecinul s\u nu-l cump\r\. ~n Fran]a. Cuvintele acestea s`nt ale mele. v\ dau pe u[\ afar\. Publicul nu mai admite inteligen]a dec`t `n cuprinsul unor fraze idioate. dragostea [i libertatea.). Dar o alt\ parte din mine a vrut s\-[i asume dec\derea [i lupta comun\… * Comedie despre pres\ – A nuan]a? Dac\ mai g\sesc `n vocabularul dumneavoastr\ un cuv`nt ca acesta. a[ muri cu un sentiment `ngrozitor. O secund\ mai t`rziu. face]i s\ nu fiu f\r\ cetate“. dar vorbe[te despre el. spune corul. * Presa nu este adev\rat\ pentru c\ e revolu]ionar\. Secretarului de redac]ie idealist: – Ziarul dumneavoastr\ nu se vede. 2) Gen de coleoptere dintre care o specie. – Se cite[te. Ve]i c\uta deci s\ spune]i c\ este vorba de idei. ca acela care-[i reg\se[te `n fine patria.

Mai `nt`i cu cel care practic\ la maximum generozitatea [i loialitatea – [i pe care decen]a `l `mpiedic\ s\ uzeze de toate avantajele sale. `l prime[te [i. cere s\ se explice `n fa]a mea. care a comentat Bacantele lui Euripide `n Na[terea tragediei. Are un sens secund. pe blestema]ii no[tri retra[i sub cortul confortabil al maledic]iunii [i care nu ies de acolo dec`t pentru intrigi. cu acela[i con]inut… Voi [ti atunci dac\ s`nt un artist veritabil. ca s\ mai `ndulceasc\ efectul. . p. Trebuie s\ o definim pe aceasta din urm\ `nainte de a ne preocupa de primul. ~n ce punct ne afl\m. Asta-i tot. a[adar? Unul a[teapt\ s\ vad\ ziarul cel mai cinstit pe care s\-l fi cunoscut vremurile astea. Cufund\ apoi un soi de tub p`n\ `n stomacul unui rechin. tr\ind din v`n\toarea [i eforturile celuilalt. * Dup\ Melville. compune un articol `n care m\ insult\ [i despre care `mi va fi scris. Altfel spus. me[tere[te un eseu `n care se `ntristeaz\ de faptul c\ morali[tii ca mine vor sf`r[i `ntr-o zi prin a deveni poli]i[ti. visez la o crea]ie mai liber\. Penteus ar trebui s\ spun\: „N-am nevoie de lipsa voastr\ de m\sur\. Nietzsche. Iar altul. `mi scrie iar ca s\ m\ implore s\ nu fac publice scrisoarea lui [i mica lui tr\dare. * O anumit\ ras\ de oameni [tie cu cine poate s\-[i fac\ de cap. odat\ `napoiat acas\. 2 Aluzie la Combat. ca acest ziar s\ treac\ `n m`inile unui financiar veros. `[i pompeaz\ de acolo hrana. Nu vor ceda acest rol nim\nui – iar cine pretinde s\ se revolte altfel va fi excomunicat. speriindu-se brusc. Dar a[ vrea ca ele s\ [i le supun\. Este o `ncredere pe care o acord. prima scatoalc\ a poli]istului de serviciu `i va pune `n genunchi! * Fragment de scrisoare despre O. `mi scrie c\ nu trebuie s\ cred prea mult ce spune acel b\tr`n poet. [i. La ce ar folosi s\ fim milioane dac\ „biserica“ noastr\ ar avea drept prim comandament: Vei min]i? Asta nu `nseamn\ c`tu[i de pu]in c\ eficacitatea nu ar avea sens. A[a s`nt [i moravurile pariziene. De aceea singura lor [ans\ de a `nainta const\ `n a se ag\]a de spinarea unui pe[te mare. prime[te o scrisoare care refuz\ din pur\ generozitate s\-l confrunte cu patronul s\u [i. Dar ea trebuie s\ fie rezolvat\… Cre[tinii au `nceput prin a fi doisprezece – marxi[tii doi. * Scrisoare lui A. Via]a lui Tolstoi. pe[tii remoras. ca artist [i ca om. m`ndria. pare-mi-se. Aiurea. * 1 Omul revoltat. zidul de nezdruncinat care se ridic\ `n fa]a servitu]ii `n cre[tere. Iat\-i pe campionii no[tri.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 390 390 ALBERT CAMUS CARNETE 391 Iubirea `ntru Dumnezeu este aparent singura pe care o suport\m din moment ce vrem `ntotdeauna s\ fim iubi]i `n ciuda noastr\. spun eu. Este o problem\ care vine dup\ aceea. Dar de a mea vreau s\ mor“. [i se r\sp`ndesc f\r\ s\ fac\ nimic. ca s\ mearg\ s\-[i ofere serviciile acestui negustor de `ndat\ ce oamenii liberi vor fi p\r\sit locul2. mai degrab\ dec`t s\ se supun\ lor. de altfel. `noat\ prost. Supravie]uirea adev\rului nu este o problem\ mai pu]in important\ dec`t adev\rul `nsu[i. 1 Proiect de pies\ intitulat\ ceva mai jos Bacanta. Maquet Avansez cu acela[i pas. Altul vine pe urm\ s\-mi solicite un mic serviciu. Idem: „Este greu s\ iube[ti o femeie [i s\ nu faci nimic bun“.carnete_Camus. Altul `n momentul chiar c`nd `l sus]ine [i aplaud\ pe vechiul s\u prieten `mpotriva mea. * Cf. f\r\ s\ piard\ o clip\. din M\rile Sudului. Camus se apropie `nc\ o dat\ de Ei s`nt cei care ne vor garanta libertatea [i care anun]\ c\ vor ]ine zdrav\n `n m`n\ stindardul. 69: „Via]a“ `n roman. a[teapt\. {i asta nu-i ceva preconceput. voca]iei mele… Viitoarele mele c\r]i nu vor ocoli problemele momentului. Romain Rolland. care se teme s\ nu fie prost judecat fiindc\ a reprezentat mult timp o editur\ care a abuzat de `ncrederea mea. cu umilin]\. * Ei s`nt revolta. creat prin sacrificiul [i munca a sute de oameni. `n pofida furtunii care se apropie. Dar adev\rul trece `naintea eficacit\]ii. * Bacantele1.R1 S`ntem destul de pu]ini.

fiecare cer`nd de la dorin]a celuilalt s\-i `nlocuiasc\ dorin]a proprie. s\ m\ iubeasc\ pentru ceea ce s`nt [i 1 Camus a `mplinit 40 de ani la 7 noiembrie 1953. `n sf`r[it. 4 Penteu a fost sf`[iat `n buc\]i de bacante. Penteu se opune. Totul tace. Pentru tine singur. ca s\ m\ distrug\. conduse de propria sa mam\. vorb\rie. Intervine Dionysos I [i le impune t\cerea. . cer`ndu-[i partea lor f\r\ `ncetare.“ „Ea nu trebuie s\ sacrifice dragostea. virtuos! (izbucne[te `n r`s) la drept vorbind. iar inteligen]a mea. zeu viril. moartea este eliberare. – Nu le-ai luat? – Ba da. – Uite-o: ]i-ai cucerit acum dreptul la nebunie…“ Penteu [i bacanta url\ f\r\ `ntrerupere `n timp ce cade cortina. – Ah! Ard de dorin]a s\ o cunosc. A doua zi a misterelor: „~n mare. dac\ ai avea m\car idee despre ce ascunde el. r\pit\ de Hades. av`nd toate puterile. un strig\t personificat. mistii!“2 Ca s\ treac\ `n infern. Zeus. Trei zei la Eleusis: Iahos. c`nd r\suna strig\tul : „Ini]ia]ii `n mare!“. Doi Dionysos: 1) Zeu al p\m`ntului. iar el va ucide pentru mine. Urme la Evanghelistul Luca: „Las\ mor]ii s\-i `ngroape pe mor]i [i tu du-te s\ anun]i `mp\r\]ia lui Dumnezeu“. cel pu]in ca toat\ dragostea asta nefolosit\ s\ `nsufle]easc\ [i s\ fac\ s\ str\luceasc\ o oper\ pentru care nu mai am putere `n acest moment1. Triptolem3. s\ vin\ `n ajutorul meu. niciodat\. ce vei face cu aceia? Un negustor. * …To]i [i toate peste mine. „Cetatea trebuie ap\rat\. Sens: moartea nu e dureroas\. Via]a p\m`nteasc\ este o moarte. Dionysos trebuie s\ v`sleasc\ singur. poate orice. 1 Dionysos [i Iahos: dou\ nume care desemneaz\ acela[i zeu. pe Kore.) Un poet Un preot: Preotule. v\carul ce a ajutat-o pe Demetra c`nd `[i c\uta fiica.carnete_Camus. dar s`ngele meu arde. deghizat `n sceptic diletant (Silen?): „S\ m\ bucur. Ea nu trebuie sacrificat\ dragostei. 2 Pe 16 Boedromion. Demetra (mama). S\ dea Dumnezeu. Triptolem. Am destul\ m`nie ca s\-i lovesc pe zei `n fa]\. Acum ai dreptul la nebunie. Dar m\ sc`rbesc c`inii \[tia care alearg\ unii dup\ al]ii. destul\ dorin]\… ca s-o siluiesc pe femeia celui mai bun prieten. Sau… „Dar a[teapt\ s\ adoarm\ to]i. Eu `i voi `mprumuta ra]ionamentul meu. Zeu negru.) Penteu sf`[iat `n buc\]i. Iahos este [i strig\tul violent de bucurie scos `n timpul bacanalelor. {i fie ca ea s\ te ucid\ doar pe tine!“ Intr\ Dionysos II.“ Dionysos I [i Penteu: Cine e[ti tu ca s\ afi[ezi at`ta virtute? – Eu nu am virtute. `n fa]a falsului zeu care m\ preced\ `ntotdeauna. f\r\ ca niciodat\. ~n singur\tate.. Eu. Iahos. – Nu ai r`vnit la o femeie? – Ba da. a fost trimis `n jurul lumii de zei]\ ca s\-i `nve]e pe oameni agricultura. sclav.1 2) Asiaticul decadent: vin [i voluptate. ~nt`iul Dionysos `l va reconstitui pe Penteu4: „Uite-l pe Dumnezeul t\u. Agave. fiecare alerga `n rada de la Falere ca s\ fac\ o baie purificatoare.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 392 392 ALBERT CAMUS CARNETE 393 Bacanta. Idem: Un om ca mine. dar nu este demn s\ m\ adore dec`t cel care a dovedit c\ nu va ceda niciodat\ `n fa]a desfr`ului sufletului [i al trupului. II – Cine poate face s\ tac\ ]ipetele demen]ei? I – Cel care cunoa[te demen]a [i o ]ine supus\. s\-mi `ntind\ m`na. Dionysos II [i bacantele celebreaz\ sacrificiul. El care ucide at`t de bine [i eu care ra]ionez at`t de bine… Vom face minuni. 3 Iahos este fiul Demetrei [i al fratelui ei. * La patruzeci de ani consim]i la anihilarea unei p\r]i din tine. Cel pe care-l refuz\ Penteus.. Bacanta: Vrea s\ se duc\ acolo. Ascult\. ~n]elepciunea se deschide acum `n fa]a ta. urmat de Dionysos I. – Nu e[ti violent? (~l love[te. Un filosof (Oare ucide? Cum ucide? Se ucide bine etc. s\ m\ bucur!“ ~nceput: b\tr`nii alearg\ la bacante. a[ vrea s\ fiu. Nihili[ti. La Eleusis nu erau ini]ia]i uciga[ii (Nero nu a `ndr\znit) sau cei „a c\ror voce nu este just\“.

iat\-v\ t`rfe ca [i ceilal]i! * Cine nu d\ nimic nu are nimic. * Boghari-Djelfa1 – micul erg2.“ * Nu-i cred pe cei care spun c\ se cufund\ `n pl\cere din disperare. * Naivitatea intelectualului din 1950 care crede c\ trebuie s\ se `mb\]o[eze ca s\ devin\ m\re]. insuficiente globule ro[ii. C`inii neobosi]i ai nop]ii. Roiuri de copii veseli care se `nv`rtesc asemenea unor dervi[i micu]i [i r`d ar\t`ndu-[i to]i din]ii. «Voi accepta s\ mor ast\zi (la treizeci de ani) fiindc\ am avut destule bucurii. S\r\cia extrem\ [i uscat\ – dar aici regal\. . zidurile de noroi deasupra c\rora str\lucesc fructele de aur. * Solsti]iul de var\. Ei `mi socotesc energia f\r\ limite [i cred c\ ar trebui s\ le-o `mpart. ~n el mai d\inuia doar capacitatea de a suferi din cauza ei tot ceea ce `n iubire este priva]iune sau lips\. * Prea multe globule albe. tr. Poate c\ acum e momentul s\ vorbesc despre de[ertul `n care am g\sit aceea[i evadare. devine roz. despre Malraux. [i fascina]ia asta… * Doamna V. ~n oaz\. da.R. Nuvel\ care s-ar petrece `n ziua cea mai lung\ a anului. nici s\ declan[eze o revolu]ie. ci s\ nu iube[ti. Pe p\m`ntul uscat [i tare – [i eu – care nu posed nimic [i nu voi putea niciodat\ s\ posed ceva. o t\cere nu mai pu]in fabuloas\. * Ei bine. Camus a vizitat singur. Corturile negre ale nomazilor. * 1 ~n decembrie 1952. `n timp ce apusul devine ro[u. {i dac\ ar trebui s\ renasc.). Notele care urmeaz\ se refer\ aproape toate la preg\tirea culegerii de nuvele Exilul [i `mp\r\]ia. Adev\rata disperare nu duce niciodat\ dec`t la m`hnire [i iner]ie. Laghouat [i `n fa]a colinei st`ncoase acoperite de foi `ndoite de silex – imensa `ntindere – noaptea care vine ca o umbr\ neagr\ din ad`ncul orizontului. 2 Regiune din Sahara acoperit\ de dune (n. Dar to]i s`ntem a[a un pic. Dar ea era mai ales acceptarea. asem\n\tor cu ei. Mai `nt`i trebuie s\ i se refac\ s`ngele. `n pofida nenorocirilor ei extreme». mi-a[ dori aceea[i via]\. ~ns\ e o minciun\ s\ i se promit\ altceva. aceasta murise. Laghouat i-a inspirat decorul din Femeia adulter\. care pleac\ `n Japonia: „Se duce acolo numai ca s\ aib\ de unde s\ se `ntoarc\“.“ Idem: „Se putea crede c\ ea era toat\ doar nesupunere [i era adev\rat c\ acea fiin]\ `ncununat\ de fl\c\ri ardea ca `ns\[i revolta. * ~mp\r]it `ntre o fiin]\ care refuz\ total moartea [i o fiin]\ care o accept\ total.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 394 394 ALBERT CAMUS CARNETE 395 ca s\ r\m`n ceea ce s`nt. cu ma[ina. S\r\cia „regal\“ este o idee care se reg\se[te `n Exilul [i `mp\r\]ia. Ea nu-i mai putea da dec`t suferin]a. dar nu lumineaz\. Ea nu mai e capabil\ s\ poarte un r\zboi. Pruden]\ `n fa]a formulelor. * Roman. Fran]a e asemenea unui bolnav de leucemie. C`t despre bucurie. mai simplu. Ele s`nt uneori ca tunetul: izbesc. Cea mai mare nenorocire nu este s\ nu fii iubit. Dar mi-am pus toate for]ele `n pasiunea istovitoare de a crea [i `n rest s`nt cel mai dezarmat [i cel mai nevolnic dintre to]i. {i pe urm\ ajungi `ntr-o pia]\. devine verde. „Nu mai avea puterea s\ o iubeasc\. teritoriile din sudul algerian.carnete_Camus. – Din ad`ncul orizontului… M\ [i a[tept s\ v\d ap\r`nd ni[te animale fabuloase [i s\ g\sesc acolo. T\cerea [i singur\tatea. Reforme. * Stil. ba chiar unele m`nc`ndu-le pe celelalte. ca s\-i fac s\ tr\iasc\.

Scena a II-a – El revine [i `n fa]a prietenei `i dezv\luie so]iei c\ prima i-a fost amant\. ~n t\cere nu se mai aude dec`t vuietul fluviului. Pista asta. Ace[tia mor. O alt\ lume din care m\ sim]eam expulzat. adulmecat [i curv\s\rit.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 396 396 ALBERT CAMUS CARNETE 397 Florile deasupra zidurilor `nalte. Deportat. cere s\ vorbeasc\ aparte cu func]ionarul. Ai timp. * Una c`te una stelele c\deau `n mare. c`nd te duci s\-]i iei coresponden]a. `[i plesni de dou\ ori de corp aripile pline de praf. Cheam\. * Nuvel\ Podi[urile ~nalte3. dimpotriv\. * La Buchenwald. `n cartierul vilelor. ultimul loc dintre ultimele. f\r\ s\ scoat\ un cuv`nt. 1 Note pentru Piatra care cre[te. spune ea. culcat\ `ntr-un pat mare.). „C`nd te g`nde[ti c\ acum trei zile beam cu el un diabolo1 cu ment\. * Roman. cerul `[i picura ultimele lumini. – Bine. S`nt deporta]i [i so]ia [i copiii. Ce mare e! C`t era de mare…“ Co[ciugul a fost trecut „c`[“ [i gata! Dup\ mort. * Nuvel\ `ntr-o zi cumplit de c\lduroas\. `ncepu ostentativ s\ se preg\teasc\ s\ zboare. ~i spune: Am `nv\]at asta acolo – nu ucizi `n acela[i loc unde umile[ti. |sta e drumul spre Djelfa. de exemplu. tr. * 1 Amestec de limonad\ cu un sirop. este `ntins mortul. coco[elule. – De asta. 2 Denumire brazilian\ a unei p\s\ri asem\n\toare cu [oimul. So]ia lui e bolnav\. B\[tina[ii se str`ng.). – Aici s`ntem ultimii. nu prea. scumpule. Mi-e ru[ine. Poftim telefonul. Idem: Nu te po]i `mpiedica. cum sose[te. pe care-l po]i vedea de dou\ ori pe zi. .carnete_Camus. * – Europa… C`inii! – {i eu s`nt un c`ine.“ La cimitir s`ntem patru. se `n\l]\ cu doi centimetri peste coama acoperi[ului [i rec\zu ca s\ adoarm\ aproape imediat. deschise ciocul. – Ah! E[ti bogat! – Nu. La `ntoarcere. `n camera unic\. „La revedere. tr. * La sf`r[it poart\ piatra `n coliba cea mai mizer\. – Una mic\. cazul meu e excep]ional: s`nt nevinovat“. [i el prizonier. * Moartea portarului. La Djelfa. Am adulmecat [i curv\s\rit. Un gropar ne d\ fiec\ruia o garoaf\ pe care o vom arunca apoi peste frumosul indiferent. se afl\ jandarmeria [i trenul. L`ng\ ea. ca s\-i fac\ loc. unul din francezii no[tri. Ai s\ g\se[ti o ma[in\. Ai s-o opre[ti. * Pies\ despre ~ntoarcere [i Adev\r Scena I – So]ia [i prietena `l a[teapt\. care-l primise: „Vede]i. 3 Oaspetele. care se hr\ne[te cu resturi [i cadavre (n. „Iat\. din America de Nord [i de Sud. la Paris. – Nu. Nuvel\ Brazilia1. am tr\it `ntotdeauna ca un om bogat. E mai curat. `[i consacr\ via]a c\ut\rii uciga[ilor… ~l `mpinge `ntr-o `nc\pere. – {i de asta ]i-e ru[ine. {i pe urm\ vine un moment c`nd nu mai po]i. b\rbatul extraordinar prin inteligen]a [i bl`nde]ea lui. la Alger. – Nu e nici o deosebire. O pas\re urubu2 `ncepu s\ sfor\ie. dumneavoastr\. Sose[te b\rbatul [i explic\ el `nsu[i crima sa. Doar vecinii urmeaz\ convoiul. Nu-i nimic de f\cut.“ „Tocmai voiam s\-l rog s\ schimbe conducta de gaz. de ment\ (n. Dar chiar [i fiind foarte s\rac. pe un p\tu] pliant. {i pentru c\ am min]it.

v\z`nd-o cum se abandoneaz\. asta am descoperit. detun\tura zguduie `ntinderea vast\. {i mi-au trebuit ani lungi p`n\ s\ `n]eleg 1 Renegatul sau un spirit confuz.carnete_Camus. …Iat\-l. `n trap m\runt. „O. Cel care tocmai a fost omor`t e un drept. Eu s`nt sclav. Nuvela despre intelectual [i temnicer. c\ eram complici `n dorin]\. A c\zut. „Oaspetele“ (Podi[urile `nalte [i condamnatul). „P`n\ [i asta. dar dau tot ce au oaspetelui. dac\ min]im. 2) Iguape – c\ldura uman\. ne-am `n]eles. Ce moarte este mai solitar\ totu[i dec`t a celui care dispare. Ce mai terci! Ce mai terci! {i pe urm\. s\ treac\ la m\rturisiri… Ura. E mut\. Pe urm\ nu mai picteaz\. scuip pe ea. Pe coasta Pacificului. Un spirit confuz1. * 1 Cinci dintre aceste [apte nuvele se reg\sesc `n Exilul [i `mp\r\]ia: „Femeia adulter\“. o. `n acela[i moment. Ziua la atelier. a[teapt\. 4) Artistul care se retrage (titlu: Jonas). exista un cui `n spatele capului s\u [i a p\truns. Cu m`inile pe genunchi. cu bra]ele pe mas\. i-au t\iat limba. ca `ntr-al meu acum. Dup\-amiaz\. Pe Pacific. Tat\l nostru carele e[ti `n… Cum s\ fii vreodat\ iertat. un [acal adulmec\ v`ntul [i. am urlat eu. [i p\m`ntul se cutremur\. hemiplegia patronului. 5) Intelectualul [i temnicerul. ~n de[ert. trebuie s\ fii r\u. Imediat dup\ `ncetarea lucrului. iar cel\lalt nu [tie c\ este ceva de iertat. p`n\ [i asta. porne[te `n direc]ia mortului. Tac. prietenia coco[ului negru. ni[te gheizere de p\s\ri cenu[ii [i negre au urcat `n cerul de un albastru intangibil. Trebuie a[adar s\ spui adev\rul cel pu]in o dat\. cu bra]ele `n cruce“. Trebuie s\ fii r\u. Acum s`nt fericit. Femeia adulter\. El `l a[teapt\ pe urm\torul misionar [i `l ucide cu ur\. Ura m\ duce cu g`ndul la o pastil\ de ment\ `n gura `nghe]at\. „Jonas sau artistul la lucru“. N-a [tiut s\-i spun\ c\ e `ns\rcinat\. Dup\ aceea i-ar fi spus: „De ce m-ai p\r\sit?“ Nu era s\-l l\s\m s\ continue. E singur\ `ntr-un soi de caban\. O feti]\ de 15 ani `l urm\re[te pretutindeni din ochi. le spunea cer[etorilor s\raci `mpu]i]i. cu nasul `n pietre.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 398 398 ALBERT CAMUS CARNETE 399 str\bate Podi[urile ~nalte. C`nd l-au ]intuit. mincinosule. Departe. pl`nge. nu era s\-l l\s\m s\ se a[eze la mas\. 6) Un spirit confuz – misionarul progresist se duce s\-i civilizeze pe s\lbaticii care `i taie urechile [i limba [i-l reduc la sclavie. El `i pune `ntreb\ri. dar ghemuit. Ei s`nt `nc\ regi. „Piatra care cre[te“ (Iguape). `nainte de a muri – sau s\ accep]i s\ mori f\r\ s\ fi fost vreodat\ iertat. `nchis `n minciunile [i crimele sale? * Anti-Europa. cu capul pironit. foarte departe. Dar dac\ s`nt r\u. Acesta nu vorbe[te. la sf`r[it. A fost pironit de-un zid. cu stomacul prad\ arsurilor. * Roman. Ea nu r\spunde. Le punea piedic\ orbilor. Iat\-l. Dragostea lor t\cut\ `n fa]a m\rii.“ Morala era salvat\. Bun\tatea lor. 3) Podi[urile ~nalte [i condamnatul. mincino[ilor. Culegerea a fost completat\ cu „Cei mu]i“. Ea moare. „Renegatul sau un spirit confuz“ (Un spirit confuz). mincino[ilor! ~l cunosc eu bine. 7) Nuvel\ despre nebunie. * Nuvel\: Cei mu]i Ni[te muncitori se `ntorc la uzin\ (dog\rie) dup\ e[uarea unei greve. Dar. B\rbatul care t\cea din ajun spune doar: – S`nt `nc\ regi? – Da. „Mult timp crezusem.“ * O `ntreag\ nuvel\ dintr-o singur\ mi[care violent\. Maistrul `l anun]\ pe un muncitor. Micu]a mut\. Te vor primi. nu mai s`nt sclav. cu craniul f\cut terci. spune Pierre. ca [i cea despre nebunie au fost abandonate. dar `l prive[te. S`nt s\raci [i pr\p\di]i. `n Chile. o. * Nuvele cu titlul: Nuvelele exilului1: 1) Laghouat. . „Cu bra]ele `n cruce. El alearg\ cu ea `n bra]e. La sf`r[it e crucificat. Ai s\ g\se[ti la distan]\ de o zi de mers primele p\[uni [i pe nomazi.

“ Citeaz\ pe Montesquieu: „Dac\ oamenii ar fi `ntru totul virtuo[i. Tradi]ia [i contemporanii no[tri ne fac despre ele rapoarte f\r\ de sf`r[it. nu este niciodat\ complice dec`t `n dragoste. Pe urm\ telefoneaz\ brusc. pe plajele Braziliei. A[ da uneori totul de pe lume ca s\ nu mai fiu legat prin nimic de universul oamenilor. * Sachs (Dup\ cinci gratii)1: „Se poate tr\i perfect f\r\ catolicism: eu nu pot s\ tr\iesc deloc f\r\ a m\ g`ndi la Hristos. `n lips\ de o expresie mai bun\. {i `n tot acest timp ri[ti s\-l r\ne[ti. face 1500 de km.“ „Avem moartea pe care o merit\m. * Roman. Dar ast\zi. Sub ocupa]ie. nu mai cred `n ea.“ * M-a salvat `ntotdeauna de toate descuraj\rile faptul c\ n-am `ncetat niciodat\ s\ cred `n ceea ce. Diferen]\ de ritmuri `ntre fiin]e [i de asemenea diferen]\ de ritmuri la una [i aceea[i persoan\. * Roman. {i le uz\m `nainte de a le fi resim]it.“ „Nu de la oamenii pe care-i nedrept\]im avem cele mai multe necazuri. dac\ nu chiar lipsit\ de iubire. `nc\rcate de vuietul valurilor. * Oamenii `nva]\ `ncetul cu `ncetul s\ tr\iasc\. Iar eu. D. ci de la martorii cazului care se erijeaz\ `n judec\tori voluntari. Un om care nu poate ur`. `[i d\ seama c`t de na]ionalist a devenit dup\ ciuda pe care o resimte c`nd vede un c`ine vagabond urm`ndu-l vesel pe un soldat neam]. ca [i majoritatea femeilor. * Roman. * G. Dar `n acest caz le tr\im prin procur\. ci c\ nu po]i fi singur.carnete_Camus. {tim c\ ele exist\.“ * ~ntotdeauna mi-a pl\cut s\ privesc marea de pe plaj\. Dar s`nt o parte din acest univers [i atitudinea cea mai curajoas\ este s\ accept acest lucru [i totodat\ tragedia. Gallimard. acolo unde existen]a ]\rmurilor pare improbabil\. Citeaz\ pe Balzac: „Geniul seam\n\ cu toat\ lumea [i nimeni nu `i seam\n\“. Acum nu-mi mai place dec`t `n largul oceanului. {i apoi pe plajele pustii ale tinere]ii mele s-au `nmul]it azi chio[curile. o scoate seara la restaurant [i o posed\ `n timpul nop]ii. dar din vina mea. am `nceput `ncetul cu `ncetul s\ nu mai [tiu s\ tr\iesc p`n\ `n momentul c`nd fiecare dintre ac]iunile [i g`ndurile mele s-au ad\ugat la suferin]a sau la indispozi]ia celorlal]i sau a mea. * De acum `nainte `ntr-adev\r singur. 1952. E greu s\-i ghice[ti susceptibilitatea sub gentile]ea sa extrem\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 400 400 ALBERT CAMUS CARNETE 401 c\ ea. voi numi „steaua mea“. nu pierdea nici cea mai mic\ ocazie c`nd ea p\rea neatent\. care consideram via]a at`t de fireasc\. .“ * Tragedia nu e c\ e[ti singur. „Tocmai din cauza imensei nedrept\]i pe care i-o f\cea. „Nu-i tr\dezi cu adev\rat dec`t pe cei pe care-i iube[ti. Dar `ntr-o zi. ~]i trebuie timp. * S\ scriu o punere `n scen\ pentru Don Juan de Molière. * Vrem s\ tr\im sentimentele `nainte de a le resim]i. de altfel false. {i i-o repro[a atunci. ei nu ar avea prieteni“. nu pentru c\ putea s\ spere c\ [i-ar u[ura vreodat\ vina. se pierde `n preludiul unei seduc]ii. 1 Derriè re cinq barreaux. la povara insuportabil\ a acestei lumi de care am `nceput totu[i s\ m\ bucur at`t de mult. dar de ast\ dat\ pe p\m`ntul pustiu [i lipsit de dragoste. * Pies\. ci pentru a o atrage cu el la ad\- postul condi]iei comune [i pentru a o face s\ mai tr\iasc\ l`ng\ el. am `n]eles din nou c\ nu exist\ pentru mine bucurie mai mare dec`t s\ calc pe un nisip virgin `n `nt`mpinarea unei lumini sonore.

masonic [i protestant. Nu scap\ dec`t cei care reu[esc s\ ias\ din via]\. un articol al lui Jacques Peuchmaurd are drept titlu: „Dup\ André Breton. Rivarol. * Criticul rus Rasumnik `n leg\tur\ cu piesa lui Maiakovski. Acest secol al pericolului extrem este [i cel al celei mai `nalte senin\t\]i. iar Rivarol de extrem\ dreapta. care con]ine „Scrisoarea c\tre directorul revistei Temps Modernes“. iar animalele-i s\lbatice s`nt jalnice. X. A[! Atunci cine? Nimeni. la familia Z. * Cuplu. * Secol al senin\t\]ii. `n leg\tur\ cu X. socialismul istoric [i cre[tinismul istoric se `nt`lnesc“. Dorin]\ de martiriu. * Cel mai bun prieten.“ * Duhoborii2. Pericolul catastrofei. * Temps modernes1. Dar iubirea e t\cere: fiecare om moare necunoscut. * Vaucluse. neloial. despre X. Se vorbe[te de Y. Unul trupesc [i altul sufletesc. Cuplul Z. * Cine va depune m\rturie pentru noi? Operele noastre. se confund\ cu viitorul marcat de moarte al oric\rei condi]ii. A[adar. . pe care i-l d\ Dumnezeu la na[terea sa spiritual\ [i `n func]ie de faptele 1 Polemica cu revista Temps Modernes. ~n Arts. o dat\ cu bog\]ia. Cre[tinismul este interior. Sartre se r\scoal\. se gr\be[te s\-l `mbr\]i[eze. semnaleaz\ o p\rere favorabil\ a lui Y. „Ah! spune Y. X. `n secolul al XVIII-lea. Polemic\ cu T. Misterul Buf: „~n viitor.1. sub influen]e occidentale de tip quaker.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 402 402 ALBERT CAMUS CARNETE 403 * Haite de c`ini aduna]i `n cet\]i [i roz`nd idei. Cuplul Z. Carrefour. articolul lui Camus [i r\spunsurile lui Sartre [i Jeanson. Atacuri de la revistele Arts. Ei admit p\catul [i refuz\ iertarea. De aceea s\ te `mpaci cu epoca nu `nseamn\ ast\zi nimic altceva dec`t s\ te `mpaci cu moartea. Doar exigen]a poate restr`nge exigen]a. * Infernul este aici s\ tr\ie[ti. nimeni dec`t aceia dintre prietenii no[tri care ne-au v\zut `n acea secund\ a d\ruirii. X. ce bine e s\ te afli printre prieteni.carnete_Camus.. Orice cre[tin are dou\ nume. * Infernul este paradisul plus moartea. face caz de unele reticen]e ale lui Y. Parisul e o jungl\. `i d\uneaz\. Dar dincolo de aceast\ m\sur\. Virtu]ile sale dezvoltate de X. din 12-18 septembrie 1952.. Moare [i re`nvie `n noi. * Cum [chiop\ta. Lumina serii devine fin\ [i aurit\ ca o licoare [i vine s\ dizolve alene acele cristale dureroase care r\nesc uneori inima. a atins punctul culminant `n num\rul din august 1952. * Septembrie ’52. cei care ne iubesc. * Chiar propune drept deviz\: Libertate. Sartre. cel mai bun prieten al lui X. Ea nu pretindea nimic altceva dec`t s\ nu moar\.. * Parveni]i ai spiritului revolu]ionar proasp\t `mbog\]i]i [i farisei ai justi]iei. iar eu strigam c\tre via]\. * Progresul st\rii materiale `mbun\t\]e[te mai mult dec`t e necesar. at`t de r\sp`ndit. [i `ntr-o foarte mare m\sur\. Camus s\ fie oare un Duhamel al genera]iei sale?“ Carrefour era un s\pt\m`nal de dreapta. `[i punea de obicei p\l\ria `ntr-o parte. omul [i spiritul. Un act. natura uman\. `ncepe mi[carea invers\. c`nd inima se d\ruia total altcuiva. Inegalitate. 1 Este vorba de revista lui Jean-Paul Sartre. 2 Sect\ care s-a `ntemeiat `n Rusia. Acelea[i virtu]i denun]ate treptat drept defecte de X. Sose[te Y.M. Fraternitate. care e `n `nt`rziere. Adev\ratul echilibru al moralei se afl\ la limit\. `n leg\tur\ cu Omul revoltat.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 404

404

ALBERT CAMUS

CARNETE

405

sale. Ultimul nume nu este cunoscut de nimeni pe p\m`nt: va fi cunoscut `n eternitate. Fratele nostru nu a murit, fratele nostru e doar schimbat. * Duhoborii. ~n rus\, cei care lupt\ prin spirit. * Proprietatea este uciderea. * Moral\ practic\ S\ nu faci niciodat\ apel la tribunale. S\ dai bani sau s\-i pierzi. S\ nu-i fructifici niciodat\, nici s\-i cau]i, nici s\-i reclami. Titlu: Mic tratat de moral\ practic\ – sau (ca s\ provoc) de aristocra]ie cotidian\. * Polemic\ T.M.1 – {mecherii. Singura lor scuz\ este teribila noastr\ epoc\. Ceva `n ei, p`n\ la urm\, aspir\ la servitute. Au visat s\ mearg\ spre ea pe un drum nobil, plin de medita]ii. Dar nu exist\ cale regal\ spre servitute. Exist\ `n[el\ciunea, insulta, denun]area fratelui. Dup\ care, pilda celor treizeci de argin]i. * Apa lin\ de la Oran. Lumin\ african\: lacom\ flac\r\ ce arde inima. Eram prea t`n\r. * Uneori, t`rziu, `n acele nop]i de s\rb\toare, c`nd alcoolul, dansul, violenta del\sare a fiec\ruia duceau foarte iute la un soi de oboseal\ fericit\, mi se p\rea, cel pu]in pentru o secund\, c`nd oboseala era extrem\, c\ `n]eleg `n fine secretul fiin]elor [i c\ a[ fi capabil `ntr-o zi s\-l exprim. Dar oboseala disp\rea [i, o dat\ cu ea, secretul. * Brunetière pleda deja ca [i Sartre pentru un teatru de situa]ii opus teatrului de caractere. Copeau tran[a atunci chestiunea printr-o fraz\: „Situa]ia valoreaz\ c`t valoreaz\ caracterele“.
1 Temps Modernes.

Idem: Copeau despre „meserie“, despre piesa „bine f\cut\“. A nu se confunda „re]et\“ [i „meserie“. Cf. Discurs despre poemul dramatic de Corneille. * Orice societate, [i mai ales societatea literar\, urm\re[te s\-i ru[ineze pe membrii ei de virtu]ile lor extreme. „Iubirea de cel Clèves, romantic\. `ndep\rtat“1 * `n commedia dell’arte. Prin]esa de

* Roman. „Nu pe ea o detesta el `n acele zile. Nu exista nimic `n ea care s\ poat\ fi detestat [i aproape tot ca s\ fie iubit\. Pe el `nsu[i se detesta `n ea – [i propria sa insuficien]\, s\r\cia sa, neputin]a sa de a iubi ceea ce hot\r`se s\ fie, de a tr\i `n ceea ce [tia c\ este demn, [i `n ea, [i `n el…“ * Rasa care are probleme b\ne[ti [i nepl\ceri suflete[ti. * „R\t\cirea de a iubi `n diverse locuri este la fel de monstruoas\ ca [i nedreptatea pentru spirit.“ (Pascal) * Idem: „Dragostea [i ra]iunea nu s`nt dec`t acela[i lucru“. * Cer[etoarei care tot deranja, patroana restaurantului, ar\t`nd spre cei care m`ncau langust\, `i spuse: „Pune-te `n locul dumnealor“1. * Roman. Mama bolnav\. El se arunc\ atunci la pieptul acelei femei infirme [i pl`nge str`ns lipit de ea. De ani de zile nu se mai abandonase astfel `n fa]a cuiva – nu ceruse ocrotire de la nimeni. C`teva fiin]e se abandonaser\ astfel `n fa]a lui. Dar `n ceea ce-l
1 ~n limba francez\: l’amour du lointain (n. red.). 2 Publicat, printre alte c`teva note inspirate din actualitate, `n revista Démenti, Liège,

15 octombrie 1953.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 406

406

ALBERT CAMUS

CARNETE

407

privea, nu [tiuse niciodat\ s\ consimt\ la o astfel de abandonare. {i alegea `n loc `ns\[i sl\biciunea [i nenorocirea. * Pies\: Lespinasse Elisa.1 Actul I: 1) Elisa [i d’Alembert (ea `i vorbe[te de dragostea ei pentru Gonzalve). 2) Elisa [i Guibert (dragoste fulger\toare). 3) Declara]ia lui Guibert c\tre Elisa (pe un ton rece). 4) Se anun]\ `ntoarcerea lui Gonzalve. 5) Gonzalve [i Elisa. Actul II: 1) D’Alembert [i Gonzalve. 2) Elisa [i Gonzalve (prime[te scrisoare [i trebuie s\ plece – scen\ de desp\r]ire). 3) D’Alembert [i Elisa. 4) Guibert [i Elisa. Ea cedeaz\ dragostei care `nvinge: „Nu mai ai minte? – Crezi cu adev\rat?“ Ea se `ntoarce, `l aude cum alearg\ spre ea [i cade `n bra]ele lui. Actul III: Dragoste sf`[iat\: Moartea lui Gonzalve. Ea este `n bra]ele lui Guibert, d’Alembert intr\ cu scrisoarea: „A murit“. Ea cite[te [i ]ip\: „{tii ce-mi spune? C\ e fericit s\ moar\ convins de dragostea mea“. Scen\ Guibert [i Elisa: „Ah! Acum te iubesc“, spune ea. Actul IV: Dragoste bazat\ pe ne`n]elegere. Ea vrea s\ fie iubit\ de Guibert la fel ca de Gonzalve. Nu m\ iube[ti. C\s\toria lui Guibert. Actul V: D’Alembert [i Guibert. Bolnav. Interdic]ie de a o vedea. Ea e deformat\. ~i m\rturise[te dragostea sa pentru Elisa. D’Alembert: „Vii prea t`rziu. A[a fac cei care nu-s capabili s\ iubeasc\. Pasiunea lor extrem\ const\ `n a iubi f\r\ obiect `n momentul c`nd acest lucru devine inutil“.
1 Se recunoa[te, `n acest proiect de pies\, via]a lui Julie de Lespinasse. Un b\rbat, Mora,

Ultima scen\: Moartea Elisei. „Nu-i a[a c\ [i el merita s\ fie iubit? – Da, Elisa. Dar tu meritai s\ fii iubit\ a[a cum ai fost. – Oare am fost iubit\? Am fost `ntr-adev\r?“ Intr\ Guibert. „Gonzalve!“ spune ea. Sau o s\ mor f\r\ ca el s\ m\ fi iertat. Cine, Guibert? Nu. Guibert m-a f\cut s\ cunosc dragostea `n care ai ceva de iertat. Dar cel\lalt nu [tia, n-a [tiut niciodat\. Cum ar fi putut s\ m\ ierte? * C`nd mama `[i `ntorcea privirea de la mine, n-am putut niciodat\ s\ m\ uit la ea f\r\ s\-mi fie ochii `n lacrimi. * R: Se `nsoar\ cu o femeie care a avut un amant (logodnicul ei). Ea i-o m\rturise[te cinstit. El spune c\ o iube[te [i c\ nu conteaz\. Gelozie retrospectiv\. Nop]i de interog\ri, de `ntreb\ri. A doua zi dup\ c\s\torie, cump\r\ bilete s\ se duc\ `n ora[ul unde locuie[te fostul logodnic, ca s\-i „`nsemne mutra“ (lame de ras `nfipte `ntr-un dop). Tot a[a, ani `n [ir. Compune scrisori injurioase (doamna X. doamnei A.). Pe urm\ o for]eaz\ s\-i cear\ unei prietene s\ se culce cu el. „S`nt lezat“, spune el, pe urm\ o for]eaz\ s\-i cear\ acela[i serviciu surorii ei etc. (`i interzice s\ se duc\ `n locurile unde a copil\rit [i unde l-a cunoscut pe X.) etc. etc. P`n\ ce ea ajunge `n pragul nebuniei. * Poezii despre dorul de Algeria. * Aceast\ prim\ diminea]\, mai cur`nd umed\ dec`t ploioas\, transformase trotuarele Marsiliei `n trotuare pariziene [i doar mul]imea pestri]\ mai amintea c\ aici `ncepea alt\ lume. Dar deodat\ se ive[te pia]a de flori de pe Canebière1. Galantarele de abia rezist\ sub abunden]a florilor de decembrie, cu perle de ap\ pe ele, grase, sclipitoare. Anemone, g\lbenele, narcise, gladiole… *
1 Bulevardul principal din Marsilia, care coboar\ p`n\ la port (n. tr.).

moare din dragoste pentru ea, care va muri din dragoste pentru Guilbert, autorul unui Eseu general de tactic\, `n timp ce d’Alembert, `n culise, r\m`ne ve[nicul amorez sfios.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 408

408

ALBERT CAMUS

CARNETE

409

Pe mare. Marea sub lun\, `ntinderile ei silen]ioase. Da, aici m\ simt `n stare s\ mor lini[tit, aici pot s\ spun: „Eram slab, am f\cut totu[i tot ce am putut“. * Tipasa. S\ rev\d `nsemn\rile. * De la Laghouat la Gardhaïa. Daïa-urile [i copacii lor fantomatici. Chebka-urile chinuite. Regat al pietrelor care ard peste zi [i `nghea]\ noaptea – [i care supuse la aceste presiuni teribile sf`r[esc prin a se pulveriza `n nisip. P`n\ [i cimitirul din Laghouat este acoperit de bulg\ri de [ist, iar mor]ii se amestec\ `ntre ei sub `nv\lm\[eala pietrelor. P`n\ [i acele brazde sub]iri care se v\d c`teodat\ `n de[ert [i nu se caut\ dec`t o anume piatr\ bun\ pentru construc]ii. C`nd cineva ar\ `n ]ara asta, o face numai ca s\ recolteze pietre. P\m`ntul e at`t de pre]ios, `nc`t se r\zuie cele c`teva f\r`me acumulate `n ad`ncuri [i se transport\ cu co[urile precum sf`nta `mp\rt\[anie. Apa. P\m`nt r\zuit p`n\ la os, p`n\ la scheletul s\u [istos. Gardhaïa [i ora[ele sfinte cu br`ul lor de coline de culoare ocru, str\juite ele `nsele de ziduri ro[ii. * Ca acele pietre din de[ert, brusc `ngr\m\dite unele peste altele, abia deosebindu-se de alte mormane, [i care le arat\, celor pe care s\r\cia i-a `nv\]at, c\ile misterioase ce duc la ap\ sau la iarba uscat\. * Secet\ `n sud – [i asta `nseamn\ foamete – optzeci de mii de oi mor. O `ntreag\ popula]ie scurm\ p\m`ntul `n c\utare de r\d\cini. Buchenwald sub soare. * La Viena, porumbeii se cocoa]\ pe sp`nzur\tori. * ~n Fran]a, pentru fiecare meserie, e dinainte prev\zut\ propor]ia de str\ini. Astfel, `n minerit propor]ia cre[te `n raport cu ad`ncimea la care se munce[te. }ar\ de azil, dar se cer `n primul r`nd sclavi. * A.B. Lucifer deprimat de Oran. *

S\ nu uit – la Laghouat, impresie unic\ de for]\ [i invulnerabilitate. ~mp\cat cu moartea, deci invulnerabil. * Explicarea ororilor moderne prin fric\. Atom, procese sovietice etc. Tr\darea st`ngii intelectuale. * Fapte actuale1 – 10 medici francezi, dintre care jum\tate evrei, semneaz\, f\r\ alt\ informa]ie dec`t comunicatul guvernului de la Moscova, o declara]ie prin care aplaud\ arestarea confra]ilor lor sovietici dintre care 9/10 s`nt evrei. Spiritul [tiin]ific triumf\. Ceva mai t`rziu, acela[i guvern decreteaz\ nevinov\]ia acelor medici care `nc\ se mai afl\ `n `nchisoare. * De[ertul [i clepsidra. * Fapte actuale. Deputa]ii au refuzat s\ dea pentru locuin]e miliardele acordate produc\torilor de alcool. Dubl\ lovitur\: magherni]ele m\resc `n acela[i timp produc]ia de alcool. {ase sute de iacobini, campioni ai libert\]ii, `ngenunchea]i `n fa]a bistrourilor. * Umanism. Nu-mi place omenirea `n general. ~n primul r`nd, m\ simt solidar cu ea, ceea ce nu-i acela[i lucru. {i pe urm\ `mi plac c`]iva oameni, vii sau mor]i, pe care-i admir at`t de mult, `nc`t s`nt `ntotdeauna gelos sau anxios s\ men]in sau s\ ocrotesc la to]i ceilal]i ceea ce, `nt`mpl\tor, `ntr-o zi pe care nu o pot prevedea, i-a f\cut sau `i va face asem\n\tori cu cei dint`i. * Nebunia lui Fabre, administratorul Comediei Franceze2. Credea c\ numai lumea oglinzilor era adev\rat\. Restul era reflectare. *
1 Publicat `n Démenti. 2 Émile Fabre, 1869-1955.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 410

410

ALBERT CAMUS

CARNETE

411

Benjamin Constant, Jurnal intim1: „Exactitatea descrierilor materiale ale vie]ii `l atrage pe cel c\ruia totul i-a devenit de o indiferen]\ egal\“. Despre Faust de Goethe, judecat\ `mpov\r\toare p. 59: „…toate popoarele (ca [i anticii) care au posedat ceea ce d\ valoare vie]ii, gloria [i libertatea, au sim]it `n acela[i timp c\ trebuie s\ [tii s\ dispre]uie[ti via]a [i s\ renun]i la ea. Cei care ne ]in predici contra sinuciderii s`nt tocmai acei oameni ale c\ror opinii fac ca via]a s\ fie ceva de dispre]uit [i ceva mincinos, partizani ai sclaviei [i ai josniciei…“ „{i nu m\ cunosc dec`t pe mine care [tiu s\ simt pentru ceilal]i mai mult dec`t pentru mine `nsumi pentru c\ mila m\ urm\re[te…“ Cf. p. 81: „B\rba]ii care trec drept duri…“ „Literatura [i gloria perturb\ via]a duc`nd la manifestarea [i sus]inerea opiniilor.“ „Plimbare cu Simonde. Mi-a repro[at lipsa de interes pe care i-o ar\tam lui [i tuturor. De fapt, nimeni nu [tie… c\ nu s`nt `ntr-o situa]ie natural\, c\ leg\turile mele cu Biondetta m\ lipsesc de orice sentiment de a dispune liber de via]a mea…“ Cf. pp. 133-134: „Ambi]ia e mult mai pu]in interesat\ dec`t s-ar crede, fiindc\ pentru a tr\i `n lini[te trebuie s\-]i dai aproape tot at`ta osteneal\ ca [i pentru a guverna lumea.“ „Via]a mea fuge ca apa.“ „{i mai am `n plus un sim]\m`nt at`t de contrar despre scurtimea vie]ii, `nc`t nu pot s\-i acord suficient\ importan]\ ca s\ iau o hot\r`re ferm\, oricare ar fi ea.“ P. 201– Despre inutilitatea discu]iei cu litera]ii francezi: „Ar trebui `nceput prin a explica fiecare punct ca s\ discu]i o problem\: altfel nu `nt`lne[ti dec`t persoane care `]i repro[eaz\ ceea ce n-ai spus [i te ostene[ti degeaba… Trebuie s\ scriem [i nu s\ ne cert\m“. „Exist\ `n lipsa de religie ceva grosolan [i uzat care-mi repugn\.“ C`nd cineva este generos f\r\ afectare, chiar [i cei care se `mbog\]esc de pe urma generozit\]ii lui g\sesc c\ nu-[i face dec`t datoria.
1 Tocmai fusese publicat\ edi]ia integral\, `n 1952, la Gallimard.

Cf. p. 226: oric`t ]i-ai ascunde dispre]ul, el se ghice[te `ntotdeauna [i nu se iart\. P. 245 – Moartea doamnei Talma. …{i toate persoanele astea care se declar\ sensibile nu-mi folosesc ca tovar\[i de adversitate, nenorocire, moarte. …C`nd supor]i f\r\ s\ vrei o situa]ie pe care o dete[ti, cea mai mic\ accentuare a nepl\cerii `]i treze[te furia. Cf. 348: nenorocirea mea e c\ nu iubesc nimic [i asta face dure lucrurile cele mai simple. Sufletul meu tr\ie[te solitar. Nu iubesc dec`t `n lipsa recuno[tin]ei sau a milei. S\ nu facem r\u, dar s\ ne amintim c\ nu pot tr\i din ad`ncul inimii cu nimeni. * C`nd se apropie ast\zi de cauza poporului, Biserica nu d\ impresia c\ ar ceda milei, ci for]ei. * Roman. Ea nu credea `n dragoste [i, iubind-o, el se sim]ea ridicol c`nd `[i exprima dragostea. * Cada vez que considero Que me tengo de morir Tiendo la capa en el suelo Y no me harto de dormir1. * Pies\ despre albigenzi. * Mi se scrie: „~n seara vie]ii, vom fi judeca]i `n privin]a iubirii“. Atunci os`ndirea e sigur\. * Purta rochii caste [i totu[i corpul ei ardea. *
1 Copla spaniol\: „Ori de c`te ori socotesc/ C\ trebuie s\ mor/ ~mi `ntind mantia pe jos/ {i nu m\ mai satur de dormit“.

carnete_Camus.qxd

12/12/02

4:31 PM

Page 412

412

ALBERT CAMUS

CARNETE

413

Socialismul, dup\ Zo[cenko1, va fi atunci c`nd vor cre[te violete pe asfalt. * Evreii tr\iesc din punct de vedere cultural de 4 000 de ani. Singurii. * Tolstoi scrie: Despre via]\ [i despre moarte. Merge mai departe [i decide c\ moartea nu exist\. Astfel c\ eseul lui se nume[te Despre via]\. Vezi jurnalul Tatianei Tolstoi2, p. 131: Povestea celor trei voluntari executa]i. * Tolstoi recunoa[te c\ primul sentiment pe care-l resim]i c`nd se apropie de casa ta un cer[etor e dezagreabil. Pleac\ de la o reprezenta]ie cu Siegfried profer`nd injurii. ~i detesta pe revolu]ionarii ignoran]i [i orgolio[i „care caut\ s\ transforme lumea f\r\ s\ [tie unde este adev\rata fericire“. * 15 februarie 1953 Drag\ P.B.3 Trec mai `nt`i peste scuzele pe care ]i le datorez pentru vineri. Nu era vorba de o conferin]\ despre Olanda, dar am fost obligat `n ultimul moment s\ dau autografe `n beneficiul acelor refugia]i. Exerci]iul acesta pe care-l f\ceam pentru prima oar\ mi s-a p\rut c\ nu-l puteam refuza [i am crezut c\-mi vei ierta acest incident nepl\cut. Dar chestiunea nu e asta, ea st\ `n raporturile pe care le socote[ti dificile. ~n acest punct, ceea ce am de spus se poate exprima simplu: dac\ ai fi cunoscut chiar un sfert din via]a mea [i din obliga]iile ei, n-ai mai fi scris nici un singur r`nd din scrisoarea dumitale. Dar nu ai cum s-o cuno[ti, iar eu nu pot [i nici nu trebuie s\ ]i-o explic. „Trufa[a singur\tate“ de care te pl`ngi, al\turi de mul]i al]ii care nu au to]i aceast\ calitate a dumitale, ar fi la urma urmei, dac\ ar exista, o binecuv`ntare pentru mine. Dar paradisul
1 Zo[cenko (1895-1962), prozator [i umorist sovietic persecutat de Stalin. 2 Jurnalul fiicei lui Tolstoi a ap\rut la Plon `n 1953. 3 Ciorn\ de scrisoare adresat\ jurnalistului Pierre Berger. A fost publicat\ pe 4 ianuarie 1962 `n s\pt\m`nalul Démocratie.

acesta `mi este atribuit pe nedrept. Adev\rul este c\ m\ t`rguiesc cu timpul [i cu oamenii pentru fiecare or\ de munc\, f\r\ s\ reu[esc, de cele mai multe ori. Nu m\ pl`ng. Via]a mea e a[a cum mi-am f\cut-o [i s`nt primul r\spunz\tor de risipirea [i ritmul ei. Dar c`nd primesc o scrisoare ca a dumitale, atunci, da, am chef s\ m\ pl`ng sau, m\car, s\ cer s\ nu fiu acuzat at`t de u[or. Ca s\ m\ ocup de tot mi-ar trebui ast\zi trei vie]i [i mai multe inimi. Nu am dec`t una, care poate fi judecat\ [i pe care o socotesc adesea de calitate medie. Nu am timpul material [i mai ales r\gazul interior s\ m\ v\d cu prietenii cum a[ vrea (`ntreab\-l pe Char, pe care-l iubesc ca pe un frate, de c`te ori pe lun\ ne vedem). Nu am timp s\ scriu pentru reviste, nici despre Jaspers, nici despre Tunisia, chiar pentru a combate un argument al lui Sartre. Crede-m\, dac\ vrei, c\ nu am nici timpul, nici r\gazul interior s\ fiu bolnav. C`nd m\ `mboln\vesc, via]a mea se r\stoarn\ complet [i timp de mai multe s\pt\m`ni s`nt `n `nt`rziere cu toate. Dar cu adev\rat grav este c\ nu mai am nici timpul, nici r\gazul interior s\-mi scriu c\r]ile [i-mi trebuie patru ani ca s\ scriu ceea ce, `n libertate, mi-ar fi luat unul sau doi. De c`]iva ani, de altfel, opera mea nu m-a eliberat, ci m-a aservit. Iar dac\ o continuu, e pentru c\ nu pot face altfel [i c\ o prefer `n locul oric\rui alt lucru, `n locul libert\]ii, al `n]elepciunii sau al adev\ratei fecundit\]i [i chiar, da, chiar `n locul prieteniei. ~ncerc, e drept, s\ m\ organizez, s\-mi dublez for]ele [i „prezen]a“ printr-un orar, o organizare a zilelor mele, o eficacitate crescut\. Sper s\ ajung la asta, `ntr-o zi. Pentru moment, nu reu[esc, fiecare scrisoare atrage dup\ sine alte trei, fiecare fiin]\ zece, fiecare carte o sut\ de scrisori [i dou\zeci de coresponden]i, `n timp ce via]a continu\, `n timp ce exist\ lucrul, cei pe care-i iubesc [i cei care au nevoie de mine. Via]a continu\ [i eu, `n unele dimine]i, obosit de zgomot, descurajat `n fa]a operei interminabile care trebuie continuate, bolnav de aceast\ nebunie a lumii care m\ asalteaz\ `nc\ de c`nd m\ trezesc, din ziar, sigur `n fine c\ nu voi prididi [i c\-i voi dezam\gi pe to]i, am doar chef s\ m\ a[ez [i s\ a[tept s\ vin\ seara. Am aceast\ dorin]\ [i uneori chiar `i cedez. Po]i `n]elege asta B.? Sigur, meri]i s\ fii stimat [i s\ ]i se vorbeasc\. Sigur prietenii dumitale s`nt mai buni dec`t ai mei (care nu s`nt chiar at`t de gr\m\tici cum crezi). De[i `mi imaginez greu ([i nu-i o simpl\ poz\) c\ stima mea poate `ntr-adev\r s\ conteze pentru cineva, este adev\rat c\ o ai pe a mea. Dar pentru ca stima

fiind c`t de c`t exigent.carnete_Camus. singuratic. de[i asta e ceea ce doresc cel mai mult pe lume. Se `nt`mpl\ ca dragostea s\ ucid\. Completa]i o fi[\ pentru anul viitor. se impacienteaz\ `n fa]a nout\]ii [i nu renun]\ la independen]\ dec`t `n momentul c`nd consim]i s\-l satisfaci pe deplin. Tema energiei. omul `i prefer\ o inim\ c\ldu]\ [i o moral\.“ * Sexul. `naintea altor ani de nebunie senzual\. avem nevoie `ntr-adev\r de timp. str\in. brusc. Exist\ chiar o limit\ c`nd a iubi o fiin]\ echi1 Dup\ ciclul absurdului [i cel al revoltei. valeaz\ cu a le ucide pe toate celelalte. „Imposibil anul acesta. caracterele `mpinse p`n\ la cap\t. Se teme de el `nsu[i [i pentru el `nsu[i. ar putea vreodat\ s\ consimt\ din ad`ncul inimii la tirania aceasta? Castitate. irezistibil deci [i care trebuie urmat orbe[te. „zei]a m\surii. care. Taurul rapid [i `nfocat ca un zeu. asta e [ansa vie]ii mele. C\ situa]iile valoreaz\ c`t valoreaz\ caracterele. * ~n dragoste. o. Pentru moment. puritate! * Martirii trebuie s\ aleag\ `ntre a fi uita]i sau a fi utiliza]i. nu exist\ dragoste f\r\ culpabilitate personal\ [i absolut\. * Despre teatru „Legile“ teatrului. * S\ mai adaug la Starea de asediu. nu e chiar at`t de trufa[\ cum spui. De vreme ce trebuie s\ fii culpabil. Cedeaz\ voluntar `n fa]a instinctelor care s`nt puternice. Ministerul sinuciderii. cel pu]in s\ nu fii singur. Vrea s\ se cru]e. Astfel de scrisori. care trebuie pl\tit pentru c\ m-am l\sat `ncol]it de existen]a asta. care m\ condamn\ s\ decep]ionez. Dar nu este posibil s\ ai at`]ia prieteni [i asta-i nenorocirea mea. nu e posibil. care necontenit decide singur s\ mearg\ `nainte. Militant. ea este greu de purtat. de punere `n scen\ [i de interpretare care vin din ignorarea acestui adev\r.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 414 414 ALBERT CAMUS CARNETE 415 aceasta s\ se transforme `n prietenie activ\. pl\cerile urm\rite ani `n [ir pentru `mplinirea unei fuziuni imposibile. Dar a[a stau lucrurile [i dac\ nu pot fi iubit a[a. Am `nt`lnit multe fiin]e de calitate. ~n]eleg c\ asta le este insuportabil celorlal]i. Camus vorbea despre un ciclu consacrat mitului lui Nemesis. Un la[ care se credea curajos. R\spund `n orice caz f\r\ am\r\ciune am\r\ciunii dumitale. juisarea-fulger [i nu acea suit\ de acte repetate [i [lefuite. fatal\ celor f\r\ m\sur\“. Iar prima sa grij\ este s\ caute o justificare care s\-i u[ureze pu]in povara culpabilit\]ii. Ac]iunea [i via]a `n operele mari. e normal s\ fiu l\sat `n singur\tatea mea care. [tiu asta. Lipsit\ de alibiurile ra]iunii. Erori de concep]ie. Trebuie deci s\ continuu aceast\ stranie existen]\ [i trebuie s\ socotesc ceea ce `mi spui drept pre]ul. s\ nu renun]i la ceea ce ai deja. * Pasifae dore[te taurul din castitate. cam scump dup\ mine. ~ntr-un fel. Cine. Iart\-m\ oricum c\ te-am dezam\git [i te rog s\ ai `ncredere `n g`ndurile mele fidele. venind de la cineva ca dumneata. * Roman. Dar aceast\ culpabilitate e solitar\. Teatrul `nseamn\ personajul. Acestei aventuroase singur\t\]i. Efectivele s`nt complete. Via]a. ]ipetele. refuz\ [i tace – care prosper\ `n obi[nuin]\. au numai darul de a m\ `ntrista [i se adaug\ la toate motivele pe care le am ca s\ fug din ora[ul \sta [i de via]a pe care o duc aici. de o `ndelung\ frecventare. Singur trebuie s\ decizi dac\ iube[ti [i singur trebuie s\ r\spunzi consecin]elor incalculabile ale dragostei adev\rate. * Roman. libertate! . * Nemesis1. Ceea ce reprezint\ el este propria juisare. dar f\r\ alt\ justificare dec`t ea `ns\[i. Ac]iunea. volupt\]ile g`f`ite. straniu. Idem: hot\r\[te s\ lupte contra tenta]iei morale. vezi. mi-e insuportabil [i mie. dup\ ani de furie. Spre marele teatru. Raporturile dintre stil [i conven]ia teatral\. refuz`ndu-[i `n acest caz condi]ia. – Pasifae (c`nd intr\ el): O. {i e suficient\ o ocazie ca s\-[i dea seama de contrariu – [i trebuie s\-[i schimbe via]a.

* Exist\ oameni care sufer\ rigid [i al]ii care sufer\ suplu: acroba]ii. asta se `nt`mpl\ adesea printr-un noroc. e u[or. [i trebuie trecute sub t\cere sau cel mult doar sugerate. nebunia. infidel este neantul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 416 416 ALBERT CAMUS CARNETE 417 * Onoarea nu ]ine dec`t de un fir. c\ o ignor\m pe una din ele care este cea mai elevat\. ~mi pl\cuse str\lucirea voalat\ a poemelor dumneavoastr\. Sully Prudhomme. * V. Ei [tiu c\ a avut `ntotdeauna pudoarea de a nu m\rturisi c\ are din]i fal[i. De aceea trebuie s\ li se predice o m\sur\ intransigent\. {i una. reu[it\. Totu[i. acestea s`nt secrete [i riscuri.carnete_Camus. uneori. C`nd frumuse]ea se degradeaz\. Iat\ de ce poezia este hrana ve[nic\. via]a mea nu va merita s\ fie m`ntuit\. * Dou\ erori vulgare: existen]a preced\ esen]a sau esen]a preced\ existen]a. * Team\ de meseria [i de voca]ia mea. * Ne suport\m gra]ie corpului – frumuse]ii. Dar ultimele s\pt\m`ni au trecut pentru mine ca v`ntul. bolnav\. * Roman. * S\ faci s\ pogoare harul divin peste o „`mbog\]it\ prin pia]a neagr\“ sau peste un rechin al afacerilor – asta. Peste un criminal. f\r\ intermediar. Dar acum trebuie s\ accept [i singur\tatea. {i s`nt fericit s\ simt. latura lor tip „lagun\ [i soare“. da. abisul. Cei doi fii care `ntorc capul c`nd mama. {i chiar dac\ atunci n-ai f\cut dec`t s\ a[tep]i. ca deodat\ s\ survin\ `nfr`ngerea. ele n-au generat niciodat\ lips\ de m\sur\ dec`t `n ur\. Dac\ se men]ine. ~n rest am e[uat. Tolstoi. singura `ntr-adev\r de dorit. am fost mai mult dec`t sensibil la simpatia dumneavoastr\ [i la modul cum binevoi]i s\ mi-o exprima]i. e pentru c\ n-am putut niciodat\ s\ accept singur\tatea. * Pentru Nemesis. Paris. De fiecare dat\ c`nd cineva `mi spune c\ admir\ omul din mine. 9 iulie ’53 Drag\ domnule. [i cealalt\ p\[esc [i se `nal]\ `n acela[i ritm. este proprie doar sfin]ilor. `n plus. Cel mai greu este s\ pui m`na pe un om [i mai ales s\ sim]i ostilitatea fizic\ a altui om. * Ca atunci c`nd dup\ o lung\ boal\ moare cineva pe care-l iube[ti. * O cravat\ curajoas\. Lipsa de m\sur\. * Dac\ am refuzat `ntotdeauna minciuna (inapt chiar c`nd m\ str\duiam s\ mint). pentru unii. e ca [i cum te-ai fi luptat tot timpul [i `ndelung. C`t despre societ\]i. * Unor b\rba]i le trebuie mai mult curaj ca s\ `nfrunte o simpl\ `nc\ierare pe strad\ dec`t s\ lupte `n linia `nt`i. `[i scoate proteza dentar\ `nainte de a se duce `n sala de opera]ie. [i acordul dumneavoastr\. {i dac\ asta nu m\ justific\. V\ rog s\ primi]i toate ur\rile [i salut\rile mele cordiale. Lipsa de m\sur\ `n dragoste. . am impresia c\ am min]it toat\ via]a. trebuie s\ [tim c\ exist\ dou\ `n]elepciuni [i s\ ne prefacem. * Van Gogh `i admira pe Millet. Mi-a trebuit mult timp ca s\ r\spund amabilei dumneavoastr\ scrisori. * Scrisoare de la Green. atunci doar psihologiile r\m`n prezente – [i se `nfrunt\. virtuozii (instala]i ai) durerii. ~n ceea ce ne prive[te pe noi. * Nu am g\sit alt\ justificare vie]ii mele dec`t acest efort de crea]ie. Dar corpul `mb\tr`ne[te.: „Dou\ valori exist\ pentru mine: tandre]ea [i gloria“. care scriem pe `n]elesul tuturor. Fidel este abisul. Trebuie s\ i se `ncredin]eze p\strarea secretelor.

nici c\in]\ pentru mine `nsumi. Mici c`rcota[i nivelatori. p. p. 72. 65. 72. ceea ce-i face melancolici [i `nduio[a]i. 62. Cf. „F\r\ religie nu se poate tr\i [i totu[i nu putem avea credin]\. ceea ce-i face sentimentali este ura. coresponden]\. Ea anun]\ `ntotdeauna o mare energie intelectual\. Cel care este intransigent `n privin]a drepturilor sale este singurul care posed\ for]a datoriei. ca s\ treze[ti alt\ for]\.“ 78. 405). situa]ia noastr\ e `ngrozitoare… Ajuns la cel mai `nalt grad de dezvoltare. „merge s\-[i caute fericirea“ la Sankt-Petersburg. Ast\zi se moare mai pu]in. e pentru c\ exist\ tot mai pu]ine drepturi. Rezultatul este c\ nu mai trebuie s\ men]ii `n tine o for]\ de re`nnoire amoroas\. Idem. Idem: 62. de cinci sau de [ase ori v\duv.“ 69. Rezultat: c\r]ile de joc. „~n timpul verii… atunci m\ g`ndesc tot mai mult la moarte [i `ntotdeauna cu o pl\cere nou\. dup\ moartea fratelui s\u: „{i am `nv\]at dup\ treizeci [i doi de ani de experien]\ c\.carnete_Camus.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 418 418 ALBERT CAMUS CARNETE 419 * Tolstoi. „Mi-e indiferent s\ [tiu cine-i asupre[te pe polonezi. De[i eu o iubesc mai pu]in dec`t `mi iubesc romanul. Dou\ primejdii: jurnalismul [i conversa]ia“. 71. ci dimpotriv\ s-o stingi. datoriile etc. 285: concep]ia lui Andrei Bolkonski `n R\zboi [i pace.“ (Tolstoi despre Tolstoi. 1879) Fratele lui Tolstoi: „~i lipseau cusururile necesare ca s\ fie un mare scriitor“ (dup\ Turgheniev). stupiditate [i c\ adev\rul pe care-l iube[te totu[i mai mult dec`t orice pe lume este cumplit…“ Idem: 61. `l „invidiaz\ mai degrab\“. Kafka etc. t`n\r. 76. S\-]i `nchei via]a f\r\ s-o respec]i este ceva dureros.). * Lope de Vega. `n timp ce aici subiectivitatea e plin\ de suferin]\ f\r\ s\ se mai simt\ via]a“ (de aplicat la Rilke. 77. 70. Lui Strahov: „P\r\si]i activitatea depravant\ a jurnali[tilor“. cert\re]i. T. dar o `nt`mpin cu bucurie.“ La 50 de ani va mai afirma c\ nu trebuie citite ziarele (p.“ Cf. R\spunsul Alexandrei ca s\-l potoleasc\: „Fie-]i mil\. de fapt. La moartea unui prieten. p. 366: despre de[ert [i via]a primitiv\. ’60. Nu am nici lacrimi. obi[nuit\ a cur]ii imperiale: „Din fericire pentru dumneata [i pentru prietenul dumitale. . „Tr\iesc ca un animal. [ti]i. * Nihilism. 3 mai ’59: „Cui `i fac bine? Pe cine iubesc? Pe nimeni. * Ceea ce prefer\ ei. Nimic `n fond nu e mai ne`ndur\tor dec`t un om maltratat pe nedrept [i care se simte convins de nevinov\]ia sa“. Care se g`ndesc la tot. Vai! Cf. Perchezi]ie la Tolstoi: Un colonel `i cite[te jurnalul intim. „S`nt fericit c\ o iubi]i pe so]ia mea. 320: pe curba a c\rei culme ar fi Pu[kin. Indiferen]a sa fa]\ de politic\ – necontenit\ [i `nc\p\]`nat\. ~i scrie contesei Alexandra Tolstoi. 65. Nu `l regret\. care `i prezint\ scuze. ]iganii. ca s\ nege tot. ~nt`lnirea cu Sophie Bers: „Iubesc cum n-am crezut niciodat\ c\ se poate iubi. Tolstoi se plaseaz\ singur pe panta cobor`[ului. fiindc\ l-a[ fi omor`t“. e totu[i so]ia mea. Despre o nuvel\ a lui Turgheniev care nu-i place: „Latura personal\ [i subiectiv\ nu este bun\ dec`t c`nd e plin\ de via]\ [i de pasiune. 396: contra progresului. Tolstoi `l provoac\ la duel pe Turgheniev. omul `[i d\ seama foarte precis c\ totul nu e dec`t minciun\. Se roag\ zilnic Providen]ei s\-i acorde „pacea `n munc\“. 17 oct.“ 73. ~l descoper\ pe Schopenhauer cu admira]ie. Insomniac. ci o remu[care rece…“ Idem. nu eram acolo. coresponden]\. „Plictiseala m\ viziteaz\ foarte rar. p. Am s\ m\ omor dac\ o s\ continue a[a…“ 65. Cf. S\ calculezi astfel pentru fiecare oper\ suma de ur\ [i suma de iubire pe care le con]ine – [i atunci r\m`i consternat `n fa]a epocii. de adaptare nesf`r[it\. Unui prieten: „Nu z\bovi la Moscova. nesim]ind nimic [i care le las\ altora – partid sau [ef – grija de a sim]i pentru ei. * Dac\ grija fa]\ de datorie scade.

bun\oar\. La fel. ca r\ul cel mai cumplit dintre toate“. p. * Ferrero. `nlocuie[te civiliza]ia vertical\ a calit\]ii. dar care nu se poate ab]ine s\ nu o fac\…“ Spre deosebire de aceasta. `n „Vara la Alger“ (Nunta). „sentimentele societ\]ii noastre actuale se rezum\ la trei: orgoliul. nu le poate profera. trebuie s\ sf`r[easc\ printr-o orgie enorm\ [i brutal\.. cea a spa]iului [i a cantit\]ii.R. M\sura. civiliza]ia orizontal\. prin viteza de fabricare. 1 Faust [i Endimion s`nt dou\ imagini ale mitului eternei tinere]i. nu `nflore[te dec`t o singur\ dat\: repausul f\r\ remu[care. Nici o voce din lume. * Roman. este de a fi ve[nic acuzat. Sf`r[itul istoriei despre care vorbesc oamenii no[tri progresi[ti este orgia. Cf. * Artistul [i timpul s\u. * Virtutea nu e demn\ de ur\. Admirabile scrisori despre remu[care (R. S\ citesc acea pagin\ minunat\ a lui Tolstoi despre artist (Ce trebuie s\ facem? 378-9 [i Romain Rolland. de-a lungul multor ani.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 420 420 ALBERT CAMUS CARNETE 421 * ~ntregul lor efort este s\ te descurajeze s\ fii. Dar nu exist\ sentin]\. cineva fream\t\ `n str\fundurile mele. 3 Guglielmo Ferrero (1871-1943). * Titlu: Ura fa]\ de art\. 2 Deja. ai f\cut `nconjurul lumii [i al fiin]elor. . Ritul – Pandora2 [i sf`r[itul epocii de aur. Endimion1. O ]ineam `n les\. * Concentrat. Dar discursurile despre virtute s`nt. a[a cum se poate ea contracta `ntr-o editur\. * Naturalul.“ „Adulterul este o acuza]ie fa]\ de cel sau fa]\ de cea care a fost tr\dat(\). Columb ucide civiliza]ia mediteranean\. desigur. Moartea regelui. O culme a artelor. grecii au f\cut s\ ias\ speran]a dup\ toate celelalte. insuportabil\.“ * Talentul. * Prea mult\ protec]ie pentru inima copilului. ~n literatur\. * Don Giovanni. D. Cu sim]urile ascu]ite – cer un singur lucru [i-l cer cu umilin]\. {i a[a [i este. Gelozie. iar via]a sa de adult va pretinde aceast\ protec]ie fiin]elor – `n timp ce fiin]ele nu ofer\ dec`t ocazia riscului [i a libert\]ii. 1951). `nainte de orice. [i are nevoie de s\r\cie ca s\ prospere. se poate citi: „Din cutia Pandorei `n care mi[unau relele omenirii. „Vegheam s\ nu-mi las imagina]ia s\ se r\t\ceasc\. pp.“ * Faust. Sau mai degrab\ sentin]a. preocuparea lor constant\ e s\ `mpiedice scriitorul s\ scrie. [i a mea mai pu]in ca oricare alta. 189-190). sinteza calit\]ii [i a cantit\]ii. C`nd ai terminat s\-l ascul]i. senzualitatea [i oboseala de a tr\i“. O civiliza]ie ca a noastr\. Contradic]ia lumii ma[inii: creeaz\ abunden]a. * Hegel. Les Deux Révolutions françaises 1789-1796 (La Baconnière. se afirm\ `ntotdeauna `mpotriva a ceva. care tinde s\ m\reasc\ tot timpul cantitatea de obiecte [i s\ le scad\ mereu calitatea. * De la Columb. * Ferrero. 113): „artistul… este cel care ar fi fericit s\ nu g`ndeasc\ [i s\ nu exprime ceea ce are pe suflet.carnete_Camus.M: ura fa]\ de scriitori. ori de c`te ori se treze[te cineva s\ vorbeasc\ despre onestitatea mea (declara]ia lui Jules Roy). de[i [tiu c\ e ceva exorbitant: s\ fiu citit cu aten]ie. * Ferrero3: „S\ culegi `n fine de pe arborele vie]ii acel mic fruct delicios [i de acum `nainte at`t de rar care. `n Fran]a.

iart\-m\ din toat\ inima. Dar dac\ principiul este `nc\lcat. apoi. Ideea general\: regalitatea este cea care a creat instrumentul Revolu]iei: centralismul.. Cf. Corres- pondance d’Alexis de Tocqueville et de Jean-Jacques Ampè re (Gallimard. Am a[teptat ani `n [ir s\-mi ier]i gre[elile [i s\ m\ accep]i a[a cum eram. {i dac\ po]i. din nelini[te. am r\mas vinovat. pe Galileo. estetica [i morala lui Platon [i Aristotel. p. Trebuie s\ m\ descurc singur [i s\ mor singur. De asta am nevoie cel mai mult. 1951). Vocea etern\ care `i strig\ artistului: „Creeaz\ opere de art\ [i nu face estetic\. r\ul pe care ]i l-am f\cut. la por]ile lui Hercule. vol. 1 Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Pierre-Paul Royer-Collard. „Nu am ce c\uta l`ng\ tine. Ultimele nu s`nt cele mai pu]in durabile. . resemneaz\-te. epopeea. `n general.carnete_Camus. [i ast\zi trebuie s\ m\ `mpac singur cu gre[elile astea. 354: for]a Societ\]ii este limitat\. `n fa]a nebuniei produc]iei. Pascal. Cu altele. este aristocra]ia. Acele spirite „care par s\ fac\ din gustul servitu]ii un soi de ingredient al virtu]ii“. * Ferrero: „~ntr-o zi sau alta va izbucni actul de voin]\ ajuns la limit\“. Iat\-l devenit Dumnezeu. Dar p`n\ la urm\ era nevoie de asta pentru a hr\ni imensele [i fl\m`ndele mul]imi care r\t\cesc sau vegeteaz\ pe glob (de verificat indicele de cre[tere a rasei omene[ti din secolul al XIII-lea `ncoace). * Ferrero. ac]ioneaz\ [i nu te preocupa s\ verifici dac\ istoria s-a `n[elat sau nu“. arta Evului Mediu italienesc [i arta roman\. a[ g\si `n moarte m`ntuirea pe care n-am putut-o avea `n via]\. prin zdrobirea aristocra]iei [i a libert\]ilor provinciale. Fr`na natural\ a despotismului. doar prin efectul concentr\rii [i al disciplinei. pe coasta atlantic\ a Marocului actual. Racine. este frumuse]ea infinit\ strecur`ndu-se `n spiritul uman `ngust [i lu`nd acolo o form\ provizorie. I. A[ vrea s\ se g`ndeasc\ ceva mai mult s\ fac\ mari oameni. Tocqueville. Mi-am p\strat deci gre[elile. Molière… Apoi descoperirea Americii. Nu te-am iubit destul [i nu m-ai iubit destul ca s\-]i pot da socoteal\ acum la sf`r[it. ma[ina. Vechiul Regim [i Revolu]ia Francez\. era produc]iei. Las\-m\. * ~ntre]inem cu anumite fiin]e raporturi bazate pe adev\r. El nu va fi fost dec`t un moment al adev\rului universal“. Dac\ inima ta nu [i-ar mai aminti dec`t de iubirea pe care mi-o poart\. artistul are iluzia c\-[i creeaz\ propria regul\. descoper\ adev\ruri noi [i nu face teoria cunoa[terii. este priva]iunea care ani `n [ir m-a `mpiedicat s\ tr\iesc.“ „Rusia este elementul fundamental al despotismului pe lume. Fran]a care a avut `ndr\zneala [i geniul s\ fac\ aceast\ prodigioas\ Revolu]ie Francez\ este `n acela[i timp ]ara care a cedat cel mai pu]in. dup\ T. * Anteu `ngropat la poalele capului Spartel. * Roman. raporturi bazate pe minciun\. tragedia [i sculptura Greciei.“ * Tocqueville (Despre democra]ie `n America): „S-ar spune c\ suveranii timpului nostru nu caut\ dec`t s\ fac\ lucruri mari cu oamenii.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 422 422 ALBERT CAMUS CARNETE 423 * ~n lipsa tradi]iei. Ea a ob]inut. Idem: „Crede `n principiul pe care `l afirmi [i nu-l abandona. * Ferrero. Iart\-mi. „Ce le lipse[te acestora ca s\ r\m`n\ liberi? Ce anume? Tocmai dorin]a de a fi.“ * Idem. Dreptul roman. Se aplic\ la Sartre [i la progresi[ti. Poate trebuie s\ pl\tim asta prin sterilitate. Atlanticul.“ (Coresponden]\1) Napoleon care st`rne[te revolu]ia copilului s\u natural: despotismul. Revolu]ia Francez\. Nu ai f\cut-o.

scria `n aer. * „Unirea a trei persoane legate `ntre ele printr-o bl`nd\ conformitate de tendin]e. p. . c\ proprietatea p\m`ntului apar]ine `n ultim\ instan]\ statului. personaj `n Starea de asediu. o pancart\: „Huidui]i“.“ Idem. dragostea solar\. [i nu m\ tem s\ afirm c\ nivelul comun al inimilor [i al spiritelor nu va `nceta niciodat\ s\ scad\ at`t timp c`t egalitatea [i despotismul vor fi unite. * Kaliaiev este dragostea de iarn\. a fost propagat\ de Ludovic al XIV-lea `n edictele sale. buni ta]i de familie.“ „Societ\]ile democratice care nu s`nt libere pot s\ fie bogate. Refuz\ s\ creeze pentru Oper\ fiind sigur de sine. negustori cinsti]i [i proprietari foarte stimabili… dar ceea ce nu se va vedea niciodat\. Munte negru [i roz. se mai [i f\leau c\ s`nt fideli spiritului ei prin faptul c\ erau necredincio[i. „P`n\ `n ultimul minut al zilei Sahara r\m`ne `n plin\ lumin\. `ndr\znesc s\ o spun. pe care l-a v\zut. Pentru c\ cel ce nu iube[te pe fratele s\u. Victoria. Caietele nobilimii din Paris [i de aiurea cereau demolarea Bastiliei. admirat `n Omul revoltat [i personaj principal `n Cei drep]i. mai nobil. puternice prin greutatea masei lor burgheze. Pe urm\… Cf. Cf. orice creator adev\rat viseaz\ o via]\ f\r\ prieteni. Excelent actor.“ Idem: „Se p\rea c\ iubeau libertatea. ~l felicit\ pe Tallberg care a c`ntat o nocturn\ deform`nd-o ca de obicei: „Dar de cine era?“ Risipitor [i generos. * Nu putem tr\i tot ce scriem. mai m`ndru `n doctrinele Revolu]iei. 245: portretul Fran]ei.carnete_Camus. `n asemenea societ\]i. s`nt cet\]enii importan]i [i mai ales un mare popor. unde s`nt reeduca]i criminalii nebuni. La Valdemosa pesc\ru[ii pierdu]i `n ce]uri care se izbesc de ferestrele m\n\stirii. p. de calit\]i [i de dispozi]ii reprezint\ `n ochii chinezilor culmea fericirii pe p\m`nt…“ (Abel Rémusat) Idem: „Complexul Insulelor. * Tolstoi. Ac]ion`nd astfel i s-a… f\cut libert\]ii o ran\ care nu se va mai vindeca niciodat\. certuri s`ngeroase `n leg\tur\ cu un tub gol de aspirin\. nu f\ceau altceva dec`t s\-l urasc\ pe st\p`n“.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 424 424 ALBERT CAMUS CARNETE 425 „Va trebui s\ regret\m `ntotdeauna c\ `n loc de a supune nobilimea sub imperiul legilor. 244: `n ’89 francezii au fost destul de m`ndri de ei ca s\ cread\ c\ pot tr\i egali `n libertate. Dup\ Fromentin. Cf. pe care nu L-a v\zut. Triunghiul e `n dezechilibru pe careul acesta. 1 Kaliaiev. * Idee pentru o pies\ (tot la Broadmoor): c`nd cel r\u intr\ `n scen\. revolu]ionar rus din 1905. Tot Fromentin: spiritele m\runte prefer\ `n art\ detaliul. `n timp ce abandonau tot ce era mai liber. iar pe fratele s\u `l ur\[te. Victoria. bl`nde. magnifice chiar. formeaz\ o piramid\ `ncheiat\ [i solid\. Fiindc\ b\rbatul are trei suflete [i femeia patru. `n ele se pot `nt`lni calit\]i private. Noaptea vine aici ca un le[in. Dar ne`ndur\tor `n rela]iile cu editorii s\i. `n cazul progresi[tilor no[tri: „Am v\zut oameni care credeau c\-[i r\scump\r\ servilismul fa]\ de cei mai ne`nsemna]i agen]i ai puterii politice prin insolen]a lor fa]\ de Dumnezeu [i care.“ S\ citesc Marele de[ert de Daumas. este mincinos. de fapt. C`nd intr\ eroul: „Aplauda]i“. p. * Chopin (n\scut `n 1810).1 * Sf`ntul Ioan: „Dac\ zice cineva: «iubesc pe Dumnezeu. * La azilul din Broadmoor. Dar pe dou\ careuri. `n agonie.“ E nevoie de dou\ femei. * Dup\ Montherlant. ea a fost dobor`t\ [i dezr\d\cinat\. pe Dumnezeu. * Iarna se opre[te la El Kantara unde `ncepe vara ve[nic\. rafinate. 233: ideea-mam\ a socialismului modern. Dar putem `ncerca.

20. (n. Tot el `mi spune c\ sufer\ fiindc\ nu mai are poft\ de nimic. Dar dup\ moartea ei. fiind de bun\-credin]\. Anorexia de care vorbea Gide. Noul Testament. ateul declarat (rug\ciune c\tre Maria. Dar va avea curajul? ~ncearc\. dar acum ei n-au cuv`nt de dezvinov\]ire pentru p\catul lor. simte c\ `n felul acesta. M\ supun `nclina]iei mele aristocratice. ~n aceea[i epoc\: „S`nt nebun de via]\… E var\. red. Ioan: „De n-a[ fi venit [i nu le-a[ fi gr\it. un imens sentiment de libertate. Vede pe o pancart\ „Bouillabaisse“1 la u[a unui restaurant [i are poft\ de a[a ceva.carnete_Camus. S\ public natural [i s\ pl\tesc pre]ul acestora toate `n mod natural. ed.“ * Improviza]ia filosofilor1 `n commedia dell’arte. ed. `nseamn\ c\ nu iubesc oamenii [i. . var\ delicioas\…“ * Guilloux. nici s\ mai tr\iasc\ (de v\zut scrisoarea lui).). Cel mai uman. nu `nseamn\ c\ ast\zi am duce lips\ de creatori. m-am pronun]at. tr. ci c\ exist\ prea mul]i comentatori care `neac\ minunatul [i insesizabilul pe[te `n apa lor mocirloas\. 22. Se afl\. De atunci. E prima lui poft\ dup\ mai multe luni. Singura speran]\ putea fi s\ se omoare. care-[i spune c\ el nu ar putea-o suporta.). voi ap\sa pe tr\gaci. va ap\sa. Astfel angoasa cre[te. * Stendhal. `mpotriva oric\rei aristocra]ii. Noul Testament. gata. De atunci. se simte `ncol]it. XV.“ Al treilea felinar [i 1 ~nt`ia epistol\ soborniceasc\ a Sf`ntului Apostol Ioan. * Critica este pentru creator ceea ce e negustorul pentru produc\tor. * 1 Fel de m`ncare provensal alc\tuit din pe[te fiert `n ap\ sau `n vin alb. De atunci. dintre b\rba]ii pe care i-am cunoscut. Epoca negustoreasc\ vede astfel cum se `nmul]esc sufocant comentatorii. ~n concluzie. `[i duce revolverul la frunte. ~ntr-o zi m-am trezit pe p\m`ntul acesta.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 426 426 ALBERT CAMUS CARNETE 427 nu poate s\-L iubeasc\?“1 De apropiat de Spiritul confuz care spune: „Dac\ eu nu-l iubesc pe Dumnezeu. amintirea acelei `nsp\im`nt\toare agonii `l urm\re[te pe M. de un destin. du G. o speran]\. * Tolstoi: „Po]i tr\i doar at`t timp c`t e[ti `mb\tat de via]\“. dup\ ce timp de zece ani. cit. La Nisa. Intr\. deodat\. magazinele goale. de c`te ori a `ncercat s\ descrie acest moment de p\r\sire sau de la[itate (nu [tie exact). el umbl\ prin burni]\ [i pe str\zile pustii. La `nceputul ocupa]iei `n Saint-Brieuc.“2 * Altruismul este o tenta]ie asemenea pl\cerii. * Roger Martin du Gard [i moartea mamei sale. (n. el. Atunci. sos de ro[ii. * S\ scriu natural. ora[ul e rece [i ploios. „C`nd voi ajunge `n dreptul celui de-al treilea felinar. p`n\ ce va fi g\sit o „modalitate“. {i iese apoi. `n teribila triste]e a clipei. S\ m\ amuz oare zadarnic vr`nd s\ le schimb [i uit`nd `ntre timp s\ tr\iesc? ~n[el\ciune! M\ supun defectelor lor. str\lucind sub ploaie. m\n`nc\ voios. Ia un taxi. 2 Sf`nta Evanghelie dup\ Ioan. `mi scrie el. 2 Scurt text teatral din 1946. p\cat n-ar avea. G. `n sala de a[teptare. Este diminea]\.). intr\ `n biseric\ [i se roag\. sub cerul jos. `ntr-adev\r. I se ascunde acesteia c\ are cancer. „Ce este eul? Habar nu am. dar `n ultimul moment (c`nd s\ apese pe tr\gaci) simte c\-i va lipsi curajul. (n. face cu un revolver mai multe „repeti]ii“. de ce s\-i iubesc?“ Idem. m\ aflu legat de corpul meu. de un caracter. aromat cu usturoi. IV. nu a putut sau nu a `ndr\znit. acoperit cu o manta din p`nz\ cauciucat\. cit. adic\ cel mai demn de tandre]e. ulei de m\sline etc. Confesiune (79). Prin pia]a goal\ trece un neam]. Se schimb\ etichetele medicamentelor etc. cred). * Un titlu „modern“: Ura de art\. red. intermediarii `ntre produc\tor [i public.

~n acela[i timp cere de la ceilal]i tandre]ea de care el este incapabil. Nu c\ G.). Incapabil s\ se smulg\ trupurilor. Pu]in monstruos. C\utarea unui tat\ sau a tat\lui necunoscut. sensibil [i generos. de[i de 35 de ani odihnea acolo… {i-a dat seama c\ ignora totul despre tat\l acela [i s-a hot\r`t s\-l reg\seasc\. E ne`ntrecut\ la pas\rea `n aspic. Spune adev\rul despre dragoste (pentru c\ a e[uat: acum [tie ce `nseamn\ s\ fii un b\rbat). Ah! Inocen]a primelor acte! Dar anii trec. de fa]\ cu Philinte1 al s\u [i cu G.. C`nd am v\zut c\ G. p. „Nu [tiam s\ iubim.“ * Progresul este un echilibru optim `ntre dou\ for]e de tensiune egal\. aceast\ `ncruci[are continu\. C\ci. o svastic\ mare pe piept. pfui! E[ti de p\rerea mea. pe mama mea cu t\cerea ei. * Dou\ fiin]e se apropie din priviri. Judec\torul `l insult\ [i b\tr`nul riposteaz\: „M-a]i jignit. 2 Cf. la drept vorbind). Uit\ restul. Mama nu e un izvor de iubire. Via]\ f\r\ dragoste (nu f\r\ bucurii). Dou\ personaje: 1) Indiferentul: crescut f\r\ mediu familial.. tat\! ~l c\utasem la nebunie pe tat\l acesta pe care nu-l aveam [i iat\ c\ descopeream ceea ce avusesem `ntotdeauna. Partea `nt`i. Idem: b\tr`nul croitor anarhist care-[i explic\ limpede punctul de vedere. Minte u[or. cu intermiten]e. Merge la meciurile de box [i de fotbal. am s\-l spun `n mod excep]ional. S\ rev\d `nsemn\rile despre Weissberg1. m-am culcat cu G… De altfel. – Artist prin `nse[i cusururile sale. – {i `n restul timpului? – Min]eam. Cele cinci mi[c\ri ale Cvintetului `n Sol minor de Mozart. ceea ce ar presupune c\ este f\r\ limite. * Pies\. fiin]ele se leag\ [i fiecare act al c\rnii leag\ fedele[. n-am s\ mai r\spund la `ntreb\rile dumneavoastr\“. Nu vrea s\ fie judecat (judec\ pu]in. prostitueaz\. Din acel moment totul devenea imposibil `ntre so]ia ta [i mine. – Preferam 1 Personaj din Mizantropul de Molière. doar at`t (s\ spunem casiera [i consumatorul). U[or trufa[. fiindc\ uit\ por]iuni mari din via]a sa. Dar chiar dac\ nu `mi place adev\rul. a descoperit c\ tat\l s\u murise mai t`n\r dec`t era el `n momentul acela… c\ mortul care z\cea acolo era mai t`n\r dec`t el cu doi ani.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 428 428 ALBERT CAMUS CARNETE 429 Roman. E a[teptat. `n fine. S\r\cia nu are trecut. apoi `l lovesc. L’Accusé (Fasquelle). angajeaz\ tot mai mult.carnete_Camus. [tiam. Copil\ria (sau amestecat\ `n prima parte). Azil de nebuni! * Roman. 377. 2) Cel\lalt. F\r\ tat\. nu s`nt sigur c\ tu [i Philinte. Educa]ia unui b\rbat. * Dragostea [i Parisul. v\ va face pas\re `n aspic. se apuc\ de talie. Se `nt`lnesc la sf`r[it ([i este acela[i) l`ng\ mam\. A[a st`nd lucrurile.“ Sf`r[itul actului. nu-i a[a? Veni]i m`ine la cin\? G. pentru c\ pu]ine lucruri `l intereseaz\. Nu-i place nimic dec`t momentul de v`rf. Revine din lag\r. Secretos p`n\ la limit\. Scen\ cu so]ia sa.“ Idem: copil\rie s\rac\. Se descurc\ singur. Dar tandre]ea ta? – Ce-i cu ea? Exista. Cine s`nt eu? Partea a treia. 1 Alex Weissberg. ca orice lucru. ceea ce dureaz\ cel mai mult pe lume e s\ `nve]i s\ iube[ti. Umbl\ mereu singur. {i nu ca o s\geat\ vertical\. Ce spune el? „Ai timp?“ Ce spune ea. C`nd se ive[te ocazia. Partea a doua.. .“ – Philinte: „Nu. de[i politicos. dar are accese teribile de adev\r. [i cu tine…“ – „Cum?“ – „Da. dar nu po]i s\ nu fii. ar avea vreo problem\. Ceki[tii care la interogatoriu `i a[az\ pe cap o coroan\ din h`rtie aurie `mpodobit\ cu svastici. „~n ziua c`nd `n cimitirul de provincie… X. so]ia lui Philinte. }ine seam\ de limite [i le pune `n slujba unui bine superior. cet\]ene judec\tor.“2 Na[tere `n timpul mut\rii. „De exemplu. tr. * O. ce r\spunde ea? „Am s\ spun c\ m-am dus undeva. bine`n]eles. Record de interogatoriu: treizeci [i una de zile [i treizeci [i una de nop]i. Mama singur\. prieten conciliant [i `ng\duitor al lui Alceste „mizantropul“ (n.

. [i prive[te `n sf`r[it primul desen. Deci fiul meu e un imbecil (`l prive[te).... `[i amintesc. Cere s\ se aduc\ o cea[c\ de cafea. Iar lumea de ast\zi este compus\ pe trei sferturi din poli]i[ti sau admiratori ai poli]i[tilor. recunoa[te `n el un pictor.. din acela[i motiv. Maillol `l `nt`lne[te pe V. net suprarealist.... E o reac]ie de imbecil.... drept orice r\spuns. O s\-[i aranjeze aceast\ mic\ afacere.. Pe urm\ totul dispare. citeam Evanghelia... {i re`ncepe s\ mint\. – Sigur.. acum 50. dar ce spun. Dar avansurile i-au fost f\cute de persoane a c\ror via]\ nu era plin\ [i care..B.. Dar `n ziua c`nd trebuie s\ se serveasc\ de cianur\.B.B.... corp dibaci [i dedat pl\cerilor. Mama ([i h`rtia de la prim\rie adus\ celor dou\ femei analfabete care cur\]\ cartofi pe palier.. li se r\spundea la refuzuri [i erau pedepsi]i pentru excesul lor de bog\]ie. a ta va fi perfect\? – Nu… – {tiu unde vrei s\ ajungi. Las\ asta. Un om inteligent admite `ntotdeauna posibilitatea. A[a se `nt`mpla `ntotdeauna `n ]inutul \sta unde. Bl`nd [i bun `n ilegitimitate. Vede profil`ndu-se u[or tat\l s\u. Nu e nici o nedreptate `n asta... Idem: se `ndr\goste[te de Dominique. din acela[i motiv. `l invit\ s\ vin\ s\-i arate desenele lui. c\ existau mai multe puncte comune `ntre Iisus [i mine dec`t `ntre mine [i un poli]ist. Primul se treze[te apoi cu du[mani [i se mai [i mir\.. Dar nu. * ~n ’40... O femeie care se ter1 Comun\ din Algeria `n regiunea Sahel. Da. Mizeria celorlal]i e chestiunea lor particular\. E [iret [i [tie c\ prostia te ajut\ s\ reu[e[ti. Un om complet.. Puternic sentiment de eliberare c`nd s-a ispr\vit. C`nd planul social va coincide cu planul particular… – Maic\-ta va deveni inteligent\? Nu.. Dar nu total... Astfel aproape to]i arti[tii [i-au `nchipuit c\ s`nt persecuta]i... Mai degrab\ face pe prostul. 3) Anii de fericire (bolnav `n 1938).. 70 de ani….... [i mai trebuie s\ fie introdus [i adjunctul la primar ca s\ `i dea h`rtia s-o citeasc\).carnete_Camus. `[i explic\ situa]ia. fiul meu e un imbecil. b\iete.. Refuz\ s\ fie iubit din ner\bdare [i din sentimentul clar de a fi a ceea ce este. `ngera[ule? Idem: de exemplu. ~n definitiv nu e nimic.... se duce.. asta-i! spune fiul – Vezi [i tu.... Indiferentul. Cheragas1 etc. V. Protestezi.. Spitalul.. nu te teme... tot folosind-o.. * Primul om Plan? 1) C\utarea unui tat\. 5) Femei.. mai `nt`i pentru c\ nu o aveam dec`t pe ea la `ndem`n\ [i pe urm\ fiindc\ mi-am dat seama.. Ah! nu te b\ga. este primit cu bra]ele deschise. A doua zi. Vrei s\ te folose[ti de for]a social\ a celorlal]i ca s\-]i aranjezi micile probleme particulare. Cianur\.. 2) Copil\rie. – Ei. Poate face orice pentru c\ a decis s\ se omoare.... Deschide mapa z`mbindu-i lui V..“ * Un om a c\rui via]\ e plin\ refuz\ multe avansuri. se lipse[te de ea. `ntotdeauna ]i-a pl\cut siesta... Pe urm\ uit\. * Primul om C\utarea unui tat\.. ~l `nt`lne[te pe strad\... e[ti un monstru! – Dar tu... „Cel mai r\u a fost cu Evanghelia. . Intr\ deci `n Rezisten]\.. dar… Nu mai dore[ti femeia altuia? – Sigur – De ce. presa. este focul `n jurul c\reia se `nc\lze[te societatea... de unde o cutezan]\ incredibil\. Idem: fiul devine social.... 2. aceste refuzuri. Dar nu te b\ga.. pictor evreu român care s-a refugiat la Collioure ca s\ fug\ de nem]i. Cinic [i teribil `n virtute.... 6) Mama.. – P\i. spune M.. 4) R\zboi [i rezisten]\ (alternan]\ `ntre Bir Hakeim [i jurnalul clandestin). Spirit de anvergur\.. probabilitatea de a fi un imbecil pe undeva.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 430 430 ALBERT CAMUS CARNETE 431 s\ min]i..... „E[ti la dumneata acas\“. Ac]iunea ca o supraabunden]\ fericit\. * Intelectualul care cere iertare. 2 Continuare indescifrabil\.

* A doua zi dup\ marile crize istorice te reg\se[ti la fel de nemul]umit [i de bolnav ca `n diminea]a care urmeaz\ unei nop]i de excese. asta nu. 2) senzualitatea (lupt\ foarte grea). * G`ndurile astea pe care nu le spunem [i care ne `nal]\ deasupra tuturor lucrurilor. * Exist\ oameni a c\ror religie const\ `n a uita `ntotdeauna ofensele. * Ceea ce st`nga colabora]ionist\ aprob\. 6) Antisemitismul. 8) Cruzimea. Dar asta-mi ajunge. Incapabil s\ iubeasc\. dup\ ruptura cu Lou. Se str\duie[te etc. * Octombrie ’53.“ Idem: „Adev\rul este oribil“. 2) Distrugerea fizic\ a clasei ]\r\ne[ti ruse.). De acum `nainte. se plimba noaptea pe mun]ii care domin\ golful Genovei [i aprindea acolo focuri imense pe care le privea cum se sting. „Trebuie blamat. bine`n]eles. 7) Prostia. Nobil\ meserie `n care trebuie s\ te la[i insultat f\r\ s\ cr`cne[ti de un lacheu al literelor sau al partidului! ~n alte timpuri despre care se spune c\ erau degradante. Inventarul e ispr\vit – comentariul [i polemica. Un lucru idiot. 3) Milioanele de interna]i `n lag\rele de concentrare.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 432 432 ALBERT CAMUS CARNETE 433 min\ printr-un copac. nici fericit… Dar eu nu cred. Dac\ mi s-a `nt`mplat chiar s\ fiu nedrept fa]\ de anumite g`nduri [i fa]\ de anumi]i oameni. 5) Execu]iile politice aproape zilnice `n spatele cortinei de fier. Se public\ Actuelles II. „Socotesc. dar asta f\cea insulta mai pu]in confortabil\. `ntr-un aer liber [i tare. Adesea m-am g`ndit la focurile acelea. * Octombrie ’53. ~n ceea ce m\ prive[te. c\ f\r\ religie omul nu poate fi nici bun. Trei demoni: 1) jocul (lupt\ posibil\). n-am suficient\ bun\tate ca s\ iert ofensa. [i pe cel\lalt.“ La persoana `nt`i. dar care nu le uit\ niciodat\. care `i `n]eleg la fel [i pe unul. Maillol izbucne[te: „Nu. cufundat `ntr-o singur\tate definitiv\. nu. Dar nu exist\ aspirin\ pentru mahmureala istoric\. `n vrac: 1) Deportarea a zeci de mii de copii greci. 4) R\pirile politice. * Se spune c\ Nietzsche. Lista e deschis\. Afar\!“ * Nietzsche: „Vorbesc to]i de mine… Dar nimeni nu se g`nde[te la mine“.carnete_Camus. crea]ia. aveai cel pu]in dreptul s\ provoci f\r\ a fi ridicol [i s\ ucizi. dar o uit `ntotdeauna. * Melville vorbe[te despre Moby Dick `ntr-o scrisoare c\tre Hawthorne: „Iat\ epigraful secret al c\r]ii: Ego non baptiso te in nomine…“1 1 Nu te botez `n numele… (lat. iar lic\rul lor a d\n]uit `n spatele `ntregii mele vie]i intelectuale. ace[tia s`nt `ntotdeauna firi redutabile pentru ei `n[i[i [i pentru ceilal]i. 3) vanitatea (cea mai teribil\ dintre toate). pe care i-am `nt`lnit `n secolul acesta. * Cei care i-au asimilat `n acela[i timp pe Dostoievski [i pe Tolstoi. cu aceea[i u[urin]\. * Jurnalul lui Tolstoi. e pentru c\ i-am pus f\r\ s\ vreau `n fa]a acestor incendii [i imediat au fost f\cu]i cenu[\. * St`lpul infamiei. trece sub t\cere sau socote[te inevitabil. . Trebuie s\ se blameze felul lui josnic de a p\rea cinstit [i de a nu fi astfel. spune el `ntr-o scrisoare c\tre m\tu[a sa. nu e posibil.

`mi era potrivnic [i m\ f\cea s\ suf\r. * Nietzsche. obosit de necontenita deziluzie provocat\ de tot ce ne entuziasma pe noi. Nici munca (exemplele. nici `n a te suprima. Cf. incon[tient\ sau con[tient\ (umilire generalizat\ a inteligen]ei). Jur\ solemn. `n prezent. ~ntre aristocra]ie [i popor nu exist\ nimic.D. de 150 de ani. Este primul act de loialitate pe care `l datorezi g`ndirii tale. {i pe urm\: „Simt c\ voi p\r\si lumea asta cu mai pu]in\ am\r\ciune dup\ ce te-am cunoscut“. * Nietzsche (Uman prea uman): „Cur`nd dup\ aceea am fost bolnav.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 434 434 ALBERT CAMUS CARNETE 435 Idem: „C`nd scriam cartea asta aveam con[tiin]a unei construc]ii alegorice pe care se baza `ntreaga lucrare ca [i fiecare dintre p\r]ile ei“. Atunci se pune problema: s\ g\se[ti evenimentul [i s\-i dai numele t\u.“ 1 Melville. ajungea p`n\ la geniu“. care este sau ea `ns\[i. legitimeaz\ drepturile. la el. * Singura surs\ a aristocra]iei este poporul. * Nietzsche: Auror\. Pentru a ie[i din sine (defini]ia datoriei) inteligen]a nu se poate `ndrepta spre privilegii. La r`ndul ei. `n ambele cazuri. dec`t dac\ se recunosc una pe alta [i `ncep s\ se `ndrepte una spre alta pentru a consacra `ntr-o zi o singur\ imagine superioar\ a omului. Acest nimic care este burghezia. aceasta fiind datoria [i limita sa.“ }el unic [i gigantic: cunoa[terea adev\rului. Genealogie…: „Oricine a construit vreodat\ un cer nou nu a g\sit puterea necesar\ acestei `ntreprinderi dec`t `n str\fundurile propriului s\u infern“. nu ascunde niciodat\ ceea ce se poate g`ndi contra propriilor g`nduri. dec`t asta. `n Cocorico! et autres „De atunci `nainte m-am `ntors singuratic `mpotriva mea `nsumi [i am luat partea a tot ceea ce. Dispre]uiesc via]a“. dar se exprim\ ca [i cum nu ar suferi [i nu i-ar lipsi nimic. * O aristocra]ie este necesar\. modernii…“ „Aici vorbe[te un om care sufer\ [i c\ruia `i lipsesc multe. un haos care nu-[i mai supravie]uie[te dec`t din cauza ad`ncilor sale r\d\cini. celelalte s`nt contrariul inteligen]ei. P`n\ la urm\ aristocra]ia muncii [i cea a inteligen]ei nu s`nt posibile. nu se pot imagina dec`t dou\: cea a inteligen]ei [i cea a muncii. Revenire etern\: S\ exal]i ceea ce este [i s\ adori s\ revin\. Ca urmare nu se poate `ndrepta dec`t spre inteligen]\. `ncearc\ s\ dea o form\ lumii [i nu ob]ine dec`t un neant. Oamenii religio[i ar putea fi clasa]i `n primul r`nd al arti[tilor. Tema povestirii Fericitul e[ec1: sl\virea lui Dumnezeu pentru acest e[ec. Aristocra]ia nu `nseamn\ mai `nt`i s\ te bucuri de anumite drepturi. munca nu se poate `ndrepta spre `ndobitocirea. Aristocra]ia `nseamn\ `n acela[i timp a te afirma [i a te retrage.“ Dincolo de…: „Dac\ ai caracter. (F\r\ metafizic\ nu r\m`ne. * „Polifonia“ anumitori firi. Idem. ~n prezent. sau contrariul ei (vezi mai sus).) Bilet pentru Lou (1882): „~n pat. * Walpole: „Bunul-sim]. s`nt evidente). ai `n via]a ta un eveniment tipic care revine ve[nic“. . Unele fac parte din ea `ns\[i. [i a citit scrisoarea admirativ\ a lui Hawthorne: „Am un straniu sim]\m`nt de satisfac]ie [i de iresponsabilitate. ci `n a face s\ serveasc\ ceea ce afirmi. mai mult dec`t bolnav. „Nu trece niciodat\ sub t\cere. Iar datoria nu const\ nici `n a te afirma. * Obliga]ia de a ascunde o parte din via]a sa `i crea impresia virtu]ii. tocmai asta e. 1954). dup\ ce a terminat M. Ea nu se poate `ndrepta dec`t spre munc\. ci mai `nt`i s\ accep]i anumite `ndatoriri care. de fapt. nici o poft\ de desfr`u“.carnete_Camus. doar ele. L’Heureux Échec: une histoire du fleuve Hudson. Criz\ acut\. contes (Gallimard. Dar inteligen]a singur\ nu este o aristocra]ie.

* Idem. o p\r\se[te c`nd aceasta trebuie s\ nasc\. cu sexul strivit `ntre dou\ 1 Fritz Brupbacher. `ndr\zne]i `n ambele cazuri. . * Ura rusului pentru forma care `ngr\de[te. contele de G. explic\: «Dac\ partidul meu e la putere. pe care o martiriza. Kirilov s`nt tot at`tea fragmente din personalitatea dezagregat\ a lui Stavroghin. cade la p\m`nt [i `ncepe s\ horc\ie. Anxietatea. s\ nu te `ncrezi `n virtu]ile tale. cuplat cu o femeie din popor. am s\ m\ `nscriu `n partidul cel mai crud»“ ~ntrebat\. `l vedea pe Van Gogh aplecat asupra lui [i privindu-l fix. * Adaptare dup\ Demonii Cf. `ntotdeauna. dar eficient. Cf. ea nu este primul lucru care pleac\. Este unul dintre modelele lui Stavroghin. emana]ii ale acestei personalit\]i extraordinare care se epuizeaz\ risipindu-se. Dostoievski [i fratele s\u Mihail `l frecventeaz\ din 1847. care-[i ura tat\l vede o `nmorm`ntare. Guardini2. Nu prea cred `n povestea asta cu feti]a. r\m`ne la urm\“. Whitman: „C`nd libertatea pleac\ de undeva. se `mbat\ noaptea [i vorbe[te cu ea. Idem. pp. nu voi avea de ce s\ m\ tem. repet`nd: „amanta mea. La azilul din Saint-Rémy. dup\ Berdiaev: lipsa cavaleriei a avut consecin]e dezastruoase pentru cultura moral\ rus\. Verhovenski: „For]a cea mai important\ a revolu]iei este ru[inea de a avea o opinie proprie“. Spehniov (petra[evskistul1 – „B\rbatul plin de ironie. Socialisme et liberté (La Baconnière. amanta mea!“ * Salacrou. Dostoievski s`nt revolu]ionari? Totu[i s`nt numi]i contrarevolu]ionari. 1947). Brupbacher1: * W. Spehniov anim\ o tendin]\ mai radical\. Murind so]ia sa. Nietzsche. `n notele care `nso]esc cel de-al [aselea volum al s\u de teatru. Gauguin. pentru to]i“. lu`ndu-[i pe r`nd o voce de femeie [i o voce de b\rbat. * Van Gogh. [i dac\ e cel\lalt. Cu capul spart. Dar cunosc foarte bine ra]ionamentul. Dup\ dou\ luni D. Verhovenski. se love[te `n piept cu o bucat\ de lemn. * „Nimeni nu ar trebui s\ produc\ mai mult\ filantropie. de libertate [i de putere“) [i „fiecare e vinovat de tot. ~n s`nul acestui cerc.“ El credea c\ misiunea filosofului militant const\ `n a favoriza `n toate clasele to]i factorii libert\]ii. Este ra]ionamentul nem\rturisit. * Carlyle. Berdiaev: „{atov. taina lui Stavroghin. Berdiaev noteaz\ undeva c\ ei n-au avut niciodat\ Rena[tere.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 436 436 ALBERT CAMUS CARNETE 437 * S\-]i utilizezi viciile. 2 Romano Guardini. A[teapt\ ca toate celelalte s\ plece. Au `mpins revolu]ia p`n\ la cap\t. Enigma lui Stavroghin. Dostoievski [i treizeci [i trei de membri ai cercului Petra[evski s`nt aresta]i. pietre. ~n noaptea de 22 spre 23 aprilie 1849. Christine. * Tat\l lui Dostoievski punea s\ fie biciu]i ]\ranii care-l salutau [i pe cei care nu-l salutau. L’univers religieux de Dostoievski (Le Seuil. `n opinia lui. 40-41 [i 202. 1954). Este asasinat. R\d\cina etimologic\ a numelui lui Stavroghin: stauros: crucea. relateaz\ povestea urm\toare: „O feti]\ care urma s\ `mplineasc\ 10 ani declar\: «C`nd am s\ fiu mare. nici mai mult\ moral\ dec`t secret\ `n mod natural. trezindu-se `n timpul nop]ii. * Un preot care regret\ c\ trebuie s\-[i abandoneze c\r]ile murind? Oare pl\cerea violent\ a vie]ii ve[nice nu dep\[e[te ea infinit dulcea tov\r\[ie a c\r]ilor? 1 Petra[evski este animatorul unui cerc intelectual unde se discut\ idei noi. al intelectualilor francezi din 1954. iat\ tema unic\ din Demonii“. Teza lui Dostoievski: acelea[i c\i care-l `mping pe individ la crim\ `mping societatea la revolu]ie.carnete_Camus. voi suferi mai pu]in fiindc\ voi fi persecutat\ de partidul mai pu]in crud». Ei se dovedeau.

Dar ast\zi. {i nimeni nu-l poate suporta. Vis\toare birocra]ie. senza]ia [i pl\cerea vin din `ncheierea unui pact cu diavolul. Vezi Improviza]ia). Pact cu diavolul. `ntre timp. * Johnson: „Nici un om nu este ipocrit `n privin]a divertismentelor sale“. * ~n ap\ broasca ]estoas\ devine pas\re. Istoria nu are zei. Idem. ~n 1947 existau [apte milioane de sindicali[ti. Dup\ c`teva zile g\sesc r\spunsul `n ziare: trei dintre condamna]i au fost `mpu[ca]i. oamenii de st`nga `i `mpu[cau pe la spate. sub o mie de forme. bilan]ul e clar. dar f\r\ diavol. . Carnete I: „Pentru Don Juan. spune J. a fost vreodat\ venerat `n aceast\ lume“. fratele meu va fi foarte distractiv“ – „Voi a[tepta. Marea broasc\ ]estoas\ din m\rile calde plute[te `n s`nul apelor c\ldu]e ca un frumos albatros. l-am blestemat `n vremea splendorii sale.“ * Socrate a `nv\]at s\ danseze la o v`rst\ `naintat\. La dou\ s\pt\m`ni de la execu]ie. Scrisoarea lui Camus c\tre pre[edintele Coty dateaz\ din 12 aprilie 1954. cel al lui Faust. devine om [i solitar. `n a dovedi c\ po]i s\ te adaptezi la toate manierele [i la toate `mprejur\rile. domnule. 3 Cf. actul V. 1954). directorul de cabinet m\ informeaz\ c\ scrisoarea mea a „re]inut aten]ia“ Pre[edintelui [i a fost trimis\ consiliului superior al magistraturii. S\ pariezi pentru lume. ~n ceea ce m\ prive[te. Idem. pentru vocea `nfrigurat\ a omului modern. `n Brazilia cu sclavii. Solitar cu to]ii. [apte tunisieni au fost condamna]i la moarte fiindc\ asasinaser\ trei poli]i[ti. Idem: „Ve]i vedea c\ dup\ ce vom fi `mpreun\ un timp.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 438 438 ALBERT CAMUS CARNETE 439 * 8 mai. D. Actul III. sentiment `mp\r]it `ntre ru[ine [i furie. s\ fiu un filosof. * Scrisoare c\tre M: „Nu blestema]i Occidentul. A fost ocupat\ localitatea Diên Biên Phu. rec\s\toria: „Triumful speran]ei asupra experien]ei“. Vezi Larousse: c\lug\rii franciscani l-au ucis [i au l\sat s\ se cread\ c\ fusese tr\snit de Comandor“. Aix-en-Provence? Romantism? Sganarelle ar fi Domnul Neant din Improviza]ia filosofilor. S\ pariezi pentru dreptate `nseamn\ [i s\ pactizezi. 2 Proiect de pies\ care ar fi amestecat `ntr-un singur personaj mitul lui Don Juan [i pe Don Juan este un Faust f\r\ pact – (s\ dezvolt). `i scriu Pre[edintelui Republicii ca s\-l rog s\-i gra]ieze pe condamna]ii la moarte de la Mokhnine1. iar inteligen]a luminat\ de inim\ este singurul zeu care. El este cel care anun]\ „Nu va veni“ (`l dojene[te pe tat\l Doñei Anna care-l interogheaz\ pe Don Juan `n leg\tur\ cu viciile lui.J. ~n seara masacrului. muzic\ pentru voci. dimpotriv\. * La cererea lui Massignon.: „Am `ncercat. Vie de Samuel Johnson (Gallimard. Ca `n ’40. * Don Juan Faust2 1) S\ aib\ dreptate 2) Nimic nu e permis 3) Consimte la stratagema franciscanilor care `l ucid3. ~nainte de a muri are un „g`nd curios“: nu primim scrisori `n morm`nt. m\-ntrerupea `ntotdeauna veselia“. la timpul meu. * Pies\. Politicieni de dreapta au plasat ni[te neferici]i `ntr-o situa]ie de neap\rat [i. un prieten al lui J. * Dup\ Johnson (Boswel)1 curtoazia des\v`r[it\ nu const\ `n a purta amprenta unei profesii oarecare.carnete_Camus. Un om fericit. 1 ~n 1954. nu [tiu de ce. c`nd sucomb\ sub povara gre[elilor [i a prelungitei sale glorii. * Muzic\ atonal\. nu-l voi acuza… Nu-i invidia]i pe cei din est pentru sacrificarea inteligen]ei [i a inimii fa]\ de zeii istoriei. ci. 1 James Boswel. * Dou\ milioane de sindicali[ti la unsprezece milioane de salaria]i. Actul IV. dar.

{i totu[i ei pretind c\ lupt\ `mpotriva nedrept\]ii sociale. o parte din mine. * M. din nou? * Pericle `n fa]a morm`ntului unui t`n\r: „Anul [i-a pierdut prim\vara“. v\zuse [i suportase. – Dac\ am `n]eles bine. `n to]i anii ace[tia. – Ar fi mai drept s\ spune]i c\ aceste legi. La r\d\cina adev\ratului curaj. nici unul dintre marile genii dramatice nu s-au dat `n l\turi s\ le `ncalce. r`dea de aceast\ derizorie preten]ie. numai Shakespeare. 1 Marcel Herrand. * Moartea lui Marcel Herrand1. nu. o dereglare. asta-i aproape sigur. Dar a[ putea s\ devin. cel at`t de monden. moart\. Mai ales suportase. * Primul om. C`t de mult `i iubea! C`t de mult `i iubea!“ * Festivalului de la Angers. cu o s\pt\m`n\ `nainte de inaugurarea ce s`nt. „C`nd iubeam cel mai mult. {i dac\ nu. Ceea ce explic\ dispari]ia total\ a compasiunii `n universul lor de b\tr`ni agresivi.1 Aerul `ngrozitor de trist al muribunzilor – [i aerul `nchis [i provincial al celor care asist\ la agonii. `n 1953. ~ndr\gostita adev\rat\. n-a ie[it dec`t din Feydeau (r`d. nici Shakespeare. – Pretinde]i c\ a]i fi? – C\ a[ fi. nici Calderon. nu este gloria… ci r\bdarea de a `ndura“. Cel care i-a urmat a fost Albert Camus. nici cel\lalt dintre ace[ti mari creatori. O uram pentru c\ nu m\ a[teptase. nici Corneille. se umfla de o vanitate imbecil\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 440 440 ALBERT CAMUS CARNETE 441 * Cehov: „Esen]ialul. Idem: un Caligula care nu mai acuz\ lumea. * C`nd se vorbea de mine ca de un „director“ (cineva care ar\ta. {i pe urm\ tablourile se acumuleaz\ [i-i iau locul. Exist\ deci persoane care nu s`nt r\spunz\toare pentru ceea 1 Evocare a dispari]iei lui Marcel Herrand. Etapele Jessic\i: Feti]a senzual\. s-a n\scut dintr-o sut\ de nebuni preten]io[i [i dispera]i care se credeau Shakespeare. compasiunea. nu voi fi deci nici unul. unde singur… * Exist\ momente `n care a te l\sa dus de sinceritate echivaleaz\ cu o relaxare de neiertat. p`n\ la ora dimine]ii alese. Iar Shakespeare. [i pe urm\ brusc aproape h\r]uit `n alcovul acela.carnete_Camus. de ce s\ scriu? Voi e[ua. dar rareori mai mult de un act). Dar faptul c\ am `ncercat va da vie]ii mele un gust pe care mi-l ve]i [i lua. `n fine. nu a `ncetat s\ moar\ de ru[ine. {i. Atunci? Mutilatul. pentru un scriitor. ~n momentul c`nd nu mai face nimic: „~i auzea alerg`nd prin od\i… via]a. * Dup\ existen]iali[tii no[tri. De unde podeaua suspendat\. zgomotul pe care-l fac oamenii. Domnule. la urma urmei. al c\rui director era. desigur. Dar alt\ parte din mine. – Urm`ndu-v\ sfaturile. timidul. nota]i asta. * Din oamenii virtuo[i ies adesea cet\]eni frico[i. T`n\ra `ndr\gostit\ de absolut. ~mplinirea `n afara echivocului debuturilor.H. mizerabilul este nevinovat pentru mizeria sa. * Pies\. ast\zi un patrician deposedat de sociali[ti. . ce frumos era asta. C`t despre Feydeau. Este criza locuin]elor.“ * Jonas. {i o uram `n prezen]a altcuiva care. Eschil [i ceilal]i `[i puteau permite s\ le `ncalce. orice om e r\spunz\tor pentru ceea ce este. `n mine. Feti]a r`dea. „S\-[i poarte crucea [i s\ p\streze speran]a. El. Regele Lear. direc]ia cea bun\). ur`tul.“ * {coala criticilor: „legile“ teatrului. trebuie s\ respect cu precizie ni[te legi pe care nici Eschil. ca s\ `nchei. de fapt. cineva `n str\fundurile mele o detesta pentru ceea ce f\cuse. ci pe sine `nsu[i.

dar de ast\ dat\ `mpotriva omenirii. Trebuia s\-l loveasc\. ci ca un val mare a c\rui amploare… Idem. crez`nd c\ `mpac astfel ceea ce era de ne`mp\cat. Dar n-avea chef. asta nu spune nimic. N-avea chef s\-l numeasc\ jidan pe micu]ul \sta at`t de simpatic. moartea generalizat\ coincide cu condi]ia uman\ din acest punct de vedere. * Dintotdeauna cineva `n mine. Ei s`nt `ntotdeauna prezen]i1. Salut\ri (fiului meu care o va lua de la cap\t). * La extremitatea acestui g`nd lung arde. * Dac\ n-a[ fi cedat `n fa]a pasiunilor mele poate c\ a[ fi avut cu ce s\ intervin `n lume. A doua deplasare a problemei flagelului universal nu-l mai are pe Dumnezeu ca autor. Alteori. Mincinosul: 1) Minte. 1 Tem\ apropiat\ de cea din Jonas. a `ncercat s\ nu fie nimeni. dar `n cruzime. Camus scrie o mimodram\. * Bizar. Cel care-l prime[te descoper\ atunci nedreptatea. ~[i deschide labele scurte… * Pe toate drumurile din lume ne-au precedat milioane de oameni [i urmele lor s`nt vizibile. da. * Nimeni nu merit\ s\ fie iubit – nimeni pe m\sura acestui dar nem\surat. `n care un pictor este `mpiedicat s\ lucreze de mondeni. Ea se d\ pe spate. ~n 1953. de ast\ dat\ nu ca un strig\t. ~i ia capul `n m`ini printre z\brele. De aici. Dar pe cea mai b\tr`n\ mare. n-avea chef s\-l loveasc\. * Ceea ce suport\ omul cu cea mai mare greutate este s\ fie judecat. t\cerea noastr\ e `ntotdeauna prima. Via]a de artist. * Estetic\. din toate puterile. * Roman. ~ntre dou\ femei. ata[ament fa]\ de mam\ sau fa]\ de amanta orbit\. da-ul total. `nc\ vie `n amintire. prieteni. Trebuie deci s\ re`ncepem revolta epocilor vechi. Este deci suficient s\ te supui regulii. spune cel mare. re`ncepem de la zero. Nu ura capul acela pe care-l lovea… {i nici cel\lalt nu avea chef. * Dragostea dintre Char [i leoaic\ la Jardin des Plantes. * Hristos-Pan. . Dar trebuia s\ r\spund\ [i s\ loveasc\.carnete_Camus. Reg\sim prima [i cea mai veche dintre probleme. minte iar. iar eu eram azv`rlit `ntr-o nefericire mut\. Dar am cedat [i de asta s`nt un artist [i numai at`t. Se `nt`mpl\ s\ pornim de la emo]ie [i strig\tul s\ ]`[neasc\. dar „ca o piersic\“. Se cere un nou Lucifer. dac\ spun: „Are nasul ca un dovleac“. ci pe oameni. Oamenii `l egaleaz\ `n fine pe Dumnezeu. Iar cel mic `l love[te. `n dep\rtare. Arta este astfel o exagerare calculat\.) * O pies\ despre imposibilitatea singur\t\]ii. cu ce s\ schimb ceva.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 442 442 ALBERT CAMUS CARNETE 443 Pies\. 3) ~n fa]a catastrofei. printr-un lung ocol de fraze [i cuvinte care `n cele din urm\ ne duc tot acolo [i re`nvie `ntr-adev\r emo]ia. pornim de la `nt`lnirea emo]iei. * Povestiri fantastice. discipoli. Ajun[i la infinit. * Bomba termonuclear\: la limit\. de aici [i dragostea de animale. 2) Spune adev\rul. (Ea rupe h`rtia care ar face-o s\ renun]e la minciun\. care va nega puterea oamenilor. limitele s\reau `n aer. „Jidan `mpu]it“. * Chiar `n clipa c`nd dup\ at`tea str\danii fixam ni[te limite.

Sinucidere.“ ~i spun c\ asta `nseamn\ geniul. C\tre sf`r[itul vie]ii. Geniul? Da. 2 Datare evident gre[it\ (n. de a avea cel pu]in grija ei. * 252 Zi moart\. `mi spune: „De ce nu accept\m ideea vie]ii ve[nice? Pentru c\ este p`n\ la urm\ o beatitudine lipsit\ de con[tiin]\ – iar noi vrem s\ fim. * 20 Coresponden]\. N. Ah! da. aceea pe care a disciplinat-o. bucuria de a fi. o geometrie. Coresponden]\. 8. So]ia sa [i fosta amant\ pun tablourile sub sigiliu `n timp ce el delireaz\ la clinic\. a `mpins exigen]a pe m\sura dezordinii sale [i a ales naturi moarte [i peisaje fiindc\ putea s\ g\seasc\ `n ele o arhitectur\. Alteori Mahler e foarte mare. CAIETUL AL VIII-LEA august 1954 – iulie 1958 15. Zi moart\. * 16. geniul vie]ii.carnete_Camus. tr. Ast\zi se ia partea cuiva dup\ simpla lectur\ a unui articol. contradic]ia ateismului modern)? Eu am acceptat `ntotdeauna suferin]a cu un soi de bucurie. Ast\zi trebuie s\ fug. f\r\ s\ `ncetez de-a o iubi. * 17. Medicul Reclus. adic\ s\ [tim c\ s`ntem. Dup\-amiaz\. Numai demen]ii s`nt clasici fiindc\ s`nt astfel sau deloc. Ani `n [ir am tr\it claustrat `n dragostea ei. revine la corpuri [i la chipuri. reg\sind demen]a. privind volumele operelor sale la sf`r[itul vie]ii. * 18 Nu voi ie[i din asta. care luase partea lui Dreyfus. de fapt. A. (Derain. 8. adic\ r\ul [i suferin]a (iat\. O nebunie de acest fel pretindea disciplina teribil\ de care a dat dovad\ Cézanne. nebun dup\ atacul de hemiplegie [i dup\ accident. 1954 Simfonia a IV-a `n sol major pentru soprane [i orchestr\ de Mahler. 1954 X. Cel care e deja mort ce mai a[teapt\? Cimitirul din Anet unde iedera a spart o lespede veche. demonstr`nd. . `l poart\ cu o m`ndrie natural\.) 1 Descifrare `ndoielnic\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 444 CARNETE 445 studierii dosarelor afacerii. C. pe care ea singur\. Berl1 Intelectualilor le este mai u[or s\ spun\ nu dec`t s\ spun\ da. ceea ce este greu. expozi]ia Cézanne: primele picturi morbide [i nebune[ti (obsesia sexual\ mai ales). `[i d\ seama c\ au existat doi ani `n care n-a produs nimic.). dintre fiin]ele pe care le-am `nt`lnit. Uneori Mahler te face s\-l apreciezi pe Wagner. `n ce m\sur\ acesta din urm\ r\m`nea st\p`n peste cea]a sa. * 19 Diminea]\ teribil\. Dar atunci de ce s\-i repro[\m lumii ceea ce tocmai ne d\ con[tiin]a. Dreyfus: consacrase acei doi ani 1 Emmanuel Berl (1892-1976) devenise prietenul lui Camus. Cubismul este aici ordonat (anun]at)1. prin contrast. Dup\-amiaz\ pierdut\.

ci de a tr\i `n moarte. Fiin]ele s`nt suficiente. N. `mi telefoneaz\: A murit Derain. A iubi `nseamn\ a suferi de sau pentru. Partida `nving\toare va avea astfel destule capete de acuzare `n ziua victoriei. e disperat\. Vor scrie deci ca s\ se descotoroseasc\ de aceast\ con[tiin]\ `nc\rcat\. Cei din fa]\ vor face la fel. 8 septembrie N. * 5 octombrie1 Decorul Rotterdamului noaptea. Hemiplegic. * 21 Cum s\ predice dreptatea cel care n-a ajuns nici m\car s\ se ghideze dup\ ea `n via]\? Ca s\-[i doboare familia cu lovituri de topor `n timpul nop]ii. Astfel pozi]iile se vor `nt\ri. film de Kinugasa care a primit Marele Premiu al Festivalului de la Cannes `n 1954. Plec de acolo cu gura plin\ de cenu[\.A. {i deja `nsemn\rile din 20 [i 21 septembrie despre culpabilitate. Dar pe l`ng\ arta asta barbaria artei noastre. Film japonez cam `n stilul american. M. Istoria este o lung\ crim\ s\v`r[it\ de inocen]i. anun]\ aceast\ carte. * 25 Doar de diminea]\ n-am lucrat. Dejun cu Berl. Prea viu pentru propria sa via]\. el ar putea `ntemeia nevinov\]ia. Dumnezeu nu e necesar ca s\ creeze culpabilitatea [i nici ca s\ pedepseasc\. nebun. de cenu[a aceea osoas\ care este a scheletelor [i mumiilor. Pentru mine ea nu s-a desp\r]it niciodat\ de o anume stare de inocen]\ voioas\.A.carnete_Camus. bun [i (ca s\ compensezi ceea ce este resping\tor `n bun\tate) e[ti pasionat. Muzeul Omului. Mumie peruvian\: […]2 a istoriei. le vor g\si [i vor afirma deci ceva mai mult. [i uneori nedrept“.: „E[ti secretos. 1 Camus viziteaz\ Olanda `n octombrie 1954. Acest decor se va reg\si `n C\derea. Catherine nu poate adormi fiindc\-i e fric\ s\ nu moar\ (dur`nd-o pieptul). ~n alt\ zi. Bietul Derain a c\rui for]\ moroc\noas\ `mi pl\cea. la r`ndul lor. Faptul c\ o asemenea angoas\ `i chinuie deja pe micu]ii \[tia nu e oare cu adev\rat `ngrozitor? * 1 Poarta infernului (Jigoku-Mon). dar nesiguran]a asta le d\ o con[tiin]\ `nc\rcat\. * 9 Pentru X. Le vor provoca `n cur`nd. . `n\l]at cu toate carcasele sale luminoase deasupra canalelor. Nimicirea nu are nimic care s\-l sperie pe cel care a tr\it mult. asasinul se dezbr\case. * 7 septembrie ~ntoarcerea copiilor. Nimic de f\cut. cu angoasa. ([i familia sa) iubirea se confund\ cu suferin]a. Pentru asta vor c\uta noi argumente. At`tea afirma]ii repetate vor echivala cu ac]iuni.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 446 446 ALBERT CAMUS CARNETE 447 Poarta infernului1. * 22 Trist\ [i cuminte natur\ din ~le-de-France. nevr`nd asta. justi]ie. La rigoare. Tot fugind de con[tiin]a lor `nc\rcat\ `nvin[ii `[i vor fi g\sit adev\rata vinov\]ie [i vor r\spunde de ea nevr`nd asta. Cine s\ fi fost? Ac]iune [i scriere: Nu s`nt at`t de siguri c\ au dreptate. * 23-24 Zile moarte. 2 Cuv`nt indescifrabil. `nving\torii. vor fi `nvin[i [i vor r\spunde. persecutat de so]ie care a pus s\ i se sigileze tablourile. * 20 Nu faptul de a muri m\ sperie. Nici nu-i `nt`lnisem bine c\ [i eram cufundat `n culpabilitate [i nu mai puteam iubi cu adev\rat.

2 Un cuv`nt indescifrabil. 6 Lectur\ `ndoielnic\.: S`nt ur`t\. `n Caietul al VII-lea. unde se `nva]\ r\bdarea6 de a muri. c\. O.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 448 448 ALBERT CAMUS CARNETE 449 * Haga Toat\ lumea asta grupat\ `ntr-un mic spa]iu de case [i ape. C`nd ace[ti creatori nu mai apar. O. Caietul al VII-lea. [i ploaia rev\rs`ndu-se peste tot ora[ul. S-a v\zut deja. * Potrivit lui Koestler. Plutea pe str\zile care urcau spre gr\dinile `nalte unde ne a[teptau fete tinere. `n v\zduhul Olandei. Ceea ce define[te progresul. [i aici la Haga. oboluri care r\sunau u[or [i se adresau zeilor schimonosi]i ai Indoneziei care se v\d `n vitrine [i care r\t\ceau. 1 Trei cuvinte indescifrabile. p`n\ la `nsemn\rile care se g\sesc deseori `n Carnete `ncep`nd din 1940. 438. revolu]ia este inevitabil\. Lumea este tot timpul `n stare de reac]ie. mirosul lui este legat pentru mine de Alger. insul\ `ndep\rtat\. coco]a]i pe biciclete cu ghidoane `nalte ca ni[te lebede funebre f\c`ndu-[i rondul `n jurul unui Vigver rece. 2 Dou\ cuvinte indescifrabile. m\ adaptez. f\r\ ca revolu]ia s\ fie necesar\. lumin\ a tuberculosului [i t\cerea b\tr`nului frate al lui Rembrandt ai c\rui ochi privesc f\r\ dorin]\ ]ara etern\. ci crea]ia. p. 3 Proiect de pies\ despre Julie de Lespinasse.carnete_Camus. acolo [i aici […]5 Oland\. `ntre anghilele vii din pia]a de pe[te [i minunatele bijuterii din vitrinele ur`te. mediu irespirabil [i ni[te copila[i ur`]i [i bosumfla]i dirij`nd circula]ia ma[inilor placide [i frumo[ii […]1 grilajele muzeului regal ca s\ spele frontonul cu decora]iuni bogate `n timp ce ploua `ntruna [i un pianist pe un triciclu […]2 c`nta Triste]e de Chopin acompaniat de un […]3 violonist [i un distins cer[etor care aduna s\rmanii b\nu]i. popul`nd nostalgia coloni[tilor deposeda]i. este deci necontenit `n pericol de revolu]ie. Cf. Vi]\-de-vie. amestec`nd miturile lui Don Juan [i Faust. Java. Cele dou\ replici s`nt schimbate `ntre Julie [i d’Alembert. . * Convertire la seriozitate. Pentru tot restul. * 6 octombrie Plou\ zile `n [ir [i v`ntul rece […]4 Era acolo la Rotterdam nou-nou] [i Amsterdamul mereu plouat. proiecteaz\ un Don Faust. dac\ exist\ unul. de c`nd era la Alger. 3 Un cuv`nt indescifrabil. lipite `n t\cere unele de altele. 4 Patru cuvinte indescifrabile. 406. M\ priveai [i priveai uneori peste capul meu. p. invizibili. * Caprifoi. d’Al: Da. bl`nd\ Oland\. sinceritatea lini[tit\. izvor inepuizabil. * 26 octombrie Contrariul reac]iei nu este revolu]ia. * Don Juan1 Ea: Am [tiut `ntotdeauna c\ nu m\ iube[ti. vechiul drept turcesc considera circumstan]\ atenuant\ pentru o crim\ faptul de a fi fost comis\ de […]2. `n 1937. 1 Tema lui Don Juan l-a obsedat totdeauna pe Camus. e c\ ne`ncetat creatori de toate categoriile g\sesc formele care triumf\ asupra spiritului de reac]ie [i de iner]ie. El: Eu nu seduc. tinere]e… * Trandafirul alb al dimine]ii are un miros de ap\ [i de piper. Dar te iubeam. ai c\rei fii servesc aici cafeaua `n timp ce mai plou\ `nc\ [i `n aerul ud plute[te amintirea miraculoas\ a tinerei fete la poart\. Seriozitatea este minciuna acceptat\ [i infirmitatea recunoscut\. Cipango. unde a montat [i a jucat Don Juan de Pu[kin la Teatrul muncii. * Julia3 Ultimul act: J. `ndelung. de aceea[i culoare ca [i frunzele moarte lipite pretutindeni pe sol [i heringii afuma]i care au navigat mult timp `n m\rile de aur vechi. 5 Un cuv`nt indescifrabil.

449. Asta e tot ce aveam de f\cut `nainte de a muri. * Pavese: „S`ntem ni[te t`mpi]i. * Text despre Hébertot1.C. Exemplu: Don Juan. * 1 Pies\ de Euripide (406 `. ci atitudinea interioar\. nu e deschis realit\]ii `ntregi este mutilat. totul `ncape aici2. Faust. ~n mijlocul grotei. p. * Literatura ]\rilor totalitare nu moare fiindc\ este controlat\. `n mine [i `n fiin]e. p. a artistului necunoscut. I-o `ncredin]eaz\ pentru o folosin]\ care-i dep\[e[te persoana“. * B. Oricum r\m`ne ceva. nu estetica e cea care conteaz\. Nu cred `n Dumnezeu [i nu s`nt ateu. * 1 noiembrie Citesc adesea c\ s`nt ateu. Toat\ lumea e realist\. Mic sat din regiunea Palermo.carnete_Camus. 229.: „For]a asta spiritual\. * Spengler spune c\ sufletul Rusiei este o revolt\ `mpotriva Antichit\]ii. * Bacantele1 ~n Sicilia. p. [i Cei drep]i.“ * Titlu de nuvel\: Un puritan al timpului nostru. „Sindicali[tii revolu]ionari continu\ s\ se dedice activit\]ii lor esen]iale: c\utarea motivelor de a se separa `n privin]a unor principii comune. Experien]\ rar\ [i mai semnificativ\ dec`t cea. * 7 noiembrie 1954 41 de ani. A scris Harengs frits au sang (Gallimard. r`ndul 6 (muncitori `n loc de c\lug\ri) [i p. `n 1949. banal\. la 36 de ani. din start. se `ndreapt\ spre singur\tate [i s\r\cie. {i totul cum se cuvine. P`n\ la urm\. `n 1945. ci fiindc\ e desp\r]it\ de celelalte literaturi. 2 Cf. 1954).Hr. Camus pare s\ se g`ndeasc\ la o adaptare (vezi mai jos). l\s\m s\ ne-o `nghit\ femeile“. Caietul al VII-lea. . militant sindicalist [i scriitor care a cunoscut-o pe Simone Weil `n piesele Caligula. Opere foarte mari `n perspectiv\. nu au un sens pentru mine. ~ncep`nd de la acea dat\. Natura nu o d\ omului ca s\ se bucure el `nsu[i de ea. * De corectat Omul revoltat. Nimeni nu este realist. De v\zut [i Berdiaev: Rusia n-a avut niciodat\ Rena[tere. * ~n calitate de creator am dat via]\ mor]ii `nse[i. aud vorbindu-se de ateismul meu. * Rembrandt: gloria p`n\ `n 1642. 225.). marele ca[alot alb. Idem: „Un creator autentic este `n mod organic supus legii pl\cerii“. 3 Jean Duperray. primul r`nd. anii ’30. Orice artist care. Pu]ina libertate pe care ne-o las\ guvernul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 450 450 ALBERT CAMUS CARNETE 451 * Tot ceea ce. 438 [i Caietul al VIII-lea. * Scrisoare Duperray3. m\ trage `n jos. Destul de adev\rat. Acum. Or. 1 Director al teatrului care-i purta numele [i unde au fost regizate pentru prima oar\ * Realism. Filtreaz\ printre din]i [i nu las\ s\ ajung\ p`n\ la el dec`t un plancton de autori savuro[i. aceste cuvinte nu-mi spun nimic. Despre o asemenea experien]\ nu s-a spus `nc\ nimic.

`n ciuda cerului ap\s\tor. Cu adorabila ei francez\ [ov\itoare. Clamence poveste[te c\. cu parfum de toamn\. ora 10. ~n fa]a acestei case `ncerc s\ m\ g`ndesc 1 Albert Camus s-a dus `n Italia la invita]ia Asocia]iei culturale italiene. R\t\cesc prin Torino. Torino. Nu e frig. ~n ora[. A ]inut con- la cel pe care l-am iubit `ntotdeauna cu tot at`ta afec]iune c`t\ admira]ie. `mbujorat\ de frig ca o floricic\ a z\pezilor. Aveam s\ fug de universul acesta (de acas\) care de un an m\ distrugea celul\ cu celul\. conferin]\. [i X. ni[te cai de bronz alearg\ `n cea]\.. Mi se p\rea c\ tinere]ea mea m\ a[tepta `n Italia [i for]e noi. este acoperit de neguri.carnete_Camus. `nc\ `ndep\rtat\. care m\ a[teapt\. Vrea „s\ r`d\ [i s\ regrete“. Ora[ construit din spa]iu ca [i din ziduri. data ultimului meu sejur. a fost ales pap\ de c\tre tovar\[ii s\i de captivitate. dar instructive [i `n cursul c\rora inima t\cea. * 27 noiembrie Diminea]a. La ora 7 diminea]a. Combat [i to]i anii aceia de resping\toare seriozitate. s\rut`ndu-l apoi nebune[te pe bot. ferin]e la Torino. M\ scutur. `mi `nc\lziser\ inima. crede `n „dragostea deta[at\“. `l reneag\ pe cel\lalt. Totu[i la gar\ `nc`nt\toarea I.. intrarea lui `n odaia unde Nietzsche nebun delireaz\. Nu am putut niciodat\ s\ citesc f\r\ s\ pl`ng relatarea sosirii lui Overbeck. cu un soi de renun]are calculat\ care surprinde la cineva at`t de t`n\r. obosit [i bizar de fericit. `n]eleg c\ l-a iubit [i de ce l-a iubit. * 25 noiembrie Zi cenu[ie [i `nce]o[at\. M\ duc s\ v\d casa de pe via Carlo Alberto nr. apoi `nt`lnirea cu Grenier c`nd a[ fi vrut s\ vorbim degajat [i n-am putut s-o fac. Popor pe care l-am iubit `ntotdeauna [i care m\ face s\ m\ simt exilat `n perpetua indispozi]ie a francezilor. stranie fiin]\ mic\. Dineu vila Camerana. pe cer apar [i dispar `n cea]\ Alpii `nz\pezi]i. C\l\torii. Singur `n compartiment m-a cuprins r`sul. Ieri. umed. `n centrul unor perspective vaste. jos. dar e zadarnic. se ivea o fericire. Iar r`d de decep]ia mea. ora[ de cai `n]epeni]i `n chiar elanul `n care Nietzsche. R\zboiul. care nu m-a ajutat s\ plec mul]umit. cur`nd [i cei de la hotel. `ntre scurte momente de somn. Prizonierii unui lag\r de concentrare aleg un pap\. desemn`ndu-l dintre aceia care au suferit cel mai mult. mor pentru el p`n\ ce el `nsu[i moare ap\r`ndu-[i fiii (sau refuz\ s\ moar\ [i se p\ze[te pentru c\ mai are [i pe al]ii de ap\rat [i \sta-i doar `nceputul)1. * Nuvel\. Aerul este rece. ideea c\ s`ntem `n Italia.A. Ninge peste toat\ Italia de nord. ~n galeria egiptean\. a oprit un cal b\tut de birjar. Pe colin\ capete de mort `ncoronate. care tr\ie[te `n luxosul Vatican. inimoas\ [i cu voin]\ din bel[ug. de[i este unul dintre cei mai tineri. . Din camera de hotel v\d ora[ul Torino peste care z\pada cade necontenit. `mi d\ruie ceva din Italia. prizonier `n Libia.00 Sosire la Torino azi-diminea]\1. curat\. de fapt. Multe lucruri. micile gesturi calme [i gra]ioase (`mi aminte[te de Mama). [i lumina pierdut\. hot\r`t. `mi 1 Idee utilizat\ `n C\derea.A. aveam s\ m\ salvez poate definitiv. mumiile f\r\ bandaje care au fost scoase din nisip se zb`rcesc de frig. Noaptea `ns\. Rezisten]a. pretinde c\ moare de frig. * Torino sub z\pad\ [i cea]\. * 26 noiembrie Lung\ plimbare pe colinele din Torino. Din 1938. Seara. 6 unde a lucrat Nietzsche [i apoi s-a cufundat `n nebunie. apoi gestul acestuia care se arunc\ `n bra]ele lui Overbeck pl`ng`nd. Genova [i la Roma. De jur-`mprejur. De c`teva zile m\ bucur la g`ndul c\ voi reg\si Italia. devenit dement. Dar curajul `mi revine. ~l numesc pe al lor P\rinte. plecare spre Genova cu I. Departe de toate. Deja italienii din tren. Ora[ul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 452 452 ALBERT CAMUS CARNETE 453 24 noiembrie. ~l `nt`lnesc mai cur`nd `n ora[ul pe care. deschid storul: un peisaj `nz\pezit [i `nce]o[at. c`nd trenul a demarat. Mai `nt`i obosit. de la Roma. ~n materie de religie. nu am mai rev\zut-o. `i dau ascultare `n toate. bucuria mea nu mai era at`t de mare. ~mi plac str\zile late cu lespezi.

Ceea ce a iubit Stendhal aici a murit definitiv. 26 – despre aristocra]ia adev\rat\. dar hot\r`t.carnete_Camus. artere mari. e nevoie de o varietate de situa]ii. via]a creatoare este o via]\ energic\. Via]a creatoare presupune un regim de `nalt\ igien\. * 30 Diminea]a. cu excep]ia ochilor [i a inimii. Proste[te. aici. Ie[ind umblu printr-o Genova `n fine reg\sit\. Travers\m mun]ii care m\rginesc coasta liguric\ `n mijlocul unor c`mpuri de z\pad\. * Orice societate este bazat\ pe aristocra]ie. Ora[ fascinant [i foarte asem\n\tor cu cel de care `mi aminteam1. conferin]\. Pentru ca fiin]a omeneasc\ s\ se `mbog\]easc\ [i s\ se perfec]ioneze. Mul]umit [i obosit. la un col] de strad\. Plimbare 1 Camus a vizitat Genova `n septembrie 1937. lupt\ ve[nic\ `ntre paralitici [i epileptici. de stimulente constante care excit\ con[tiin]a [i. * Din secolul al VI-lea p`n\ `n anul 1800.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 454 454 ALBERT CAMUS CARNETE 455 amintesc de Mama. V`ntul lipe[te ploaia `n rafale de frunzele mari de mo[mon. improvizeaz\ pe marginea scandalurilor actuale. popula]ia Europei nu a reu[it niciodat\ s\ dep\[easc\ 180 de milioane. pe c`mpia roman\. Gasset1. * Cum mai mi[un\ de umbre ulicioarele `nguste. Un c`nt\re]. Noapte alb\. * 29 noiembrie Cina cea de Tain\ – Leonardo da Vinci este categoric la `nceputul decaden]ei italiene. Superbele monumente plesnesc `ntr-un corset str`mt de mici str\zi `n care mi[un\ via]a. palid. Frumuse]ea. deoarece aceasta. exasperat de stupidele mondenit\]i care urmeaz\ conferin]elor. Patru tunele [i z\pada dispare `n timp ce ploaia se `nte]e[te pe pantele care coboar\ spre mare. cre[te de la 180 la 460 de milioane! * Cine vrea s\ [tie cui `i vorbe[te – ca s\ scrie. Seara: plecare spre Milano. Am s\ m\ mut m`ine. Marmura neagr\ [i alb\ luce[te. de necrezut… Peste `ntregul Piemont [i peste Liguria. ploaie [i cea]\. filolog [i om politic german. na[terea lui Venus. Filosof [i profesor de filosofie. `n fine. banale. Istoria. filosof spaniol. * Ortega y Gasset. . Este un jurnal c`ntat. Libertatea [i pluralismul sunt cele dou\ dominante ale Europei. ~ntre 1800 [i 1914. Sosire pe ploaie. vezi p. `nseamn\ exigen]\ fa]\ de sine [i f\r\ aceast\ exigen]\ orice societate moare. Acum trebuie s\-mi schimb via]a. sub ploaie. B\tr`na marchiz\ uscat\. Dineu la Palatul Doria. * 2 Humboldt . de mare noble]e. la care m\ g`ndesc cu triste]e. 2 Wilhelm von Humboldt (1767–1835). Seara iau trenul spre Roma. Conferin]\. iradiaz\ `n via]a de toate zilele. Ortega y Face distinc]ie `ntre societate [i asocia]ie. soarele. cea adev\rat\. de ad\ugat. * Ortega y Gasset. pasiune. La dou\ ore dup\ sosire. mi se umplu ochii de lacrimi. sp\lat\ de ploaia abundent\. M\n\stirea San Ambrogio. se creeaz\ pe loc. Incapabil s\ suport mai mult de o jum\tate de or\ maimu]\relile astea. * Rusia de ast\zi vede triumful individualismului sub forma sa cinic\. Privesc cu N. Mica m\n\stire San Matteo. Scurt\ clip\ de fericire. ~nc\ m\ mai apas\ pe inim\ moartea asta grav\. Men]inerea acestei variet\]i reprezint\ efortul central al adev\ratului liberalism. 1 Jose Ortega y Gasset (1883-1955). luminile ]`[nesc pe str\zi. * 28 noiembrie Lung\ plimbare prin Genova. Din nou unul dintre acele hoteluri luxoase [i imbecile ca [i societatea care le `ntre]ine. Roma.

Dup\ at`]ia ani. Dineu cu N. C`nd ai v\zut tot. iar inima mea e liber\. Altele care `l apas\ imediat pe umeri [i `l strivesc. `n partea sa `ntr-adev\r ruinat\ (l`ng\ Colosseum). Regret aici anii stupizi [i negri pe care i-am tr\it la Paris. Am p\r\sit hotelul pentru pensiunea aceasta care d\ spre vila Borghese. Se simte asta pe via Appia unde. despre romanul s\u P`inea [i vinul. s\ reuneasc\ inimi [i for]e care pe urm\ vor sluji mai bine prezentul [i viitorul. Lumina dimine]ilor din Algeria care se strecoar\ printre acele fine de pin [i le contureaz\ . ~n fiecare diminea]\. `l sus]in la fiecare pas [i `i fac umbletul mai u[or. [i acolo trebuie s\ `nve]i `ncetul cu `ncetul s\-]i `ndrep]i spinarea [i s\ vezi. Roma apas\ a[a. Alalt\ieri. ea nu este pl\tit\ de nici o nedreptate. (Un an `n care n-am lucrat. ajuns totu[i spre sf`r[itul dup\-amiezei. c`ntul p\s\rilor m\ surprinde. lumea mereu n\sc`nd\ [i mereu perfect\. sau ai v\zut `n orice caz tot ce se putea vedea. Ieri noapte. plimb`ndu-m\. De dou\ zile e frumos [i frumoasa lumin\ de decembrie deseneaz\ `n fa]a mea chiparo[ii [i pinii r\sfr`n]i. S-a `mplinit un an zilele astea [i n-am `nnebunit. s\ te plimbi f\r\ a c\uta s\ [tii este o fericire perfect\. m\ sim]eam. romancier [i militant socialist italian. pacea. Acest ora[ relativ mic. c\ ea este a[adar frumuse]ea [i c\ nu po]i s\ nu dore[ti frumuse]ea f\r\ s\ dore[ti servitutea.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 456 456 ALBERT CAMUS CARNETE 457 de-a lungul vilei Borghese [i a Pincio-ului: totul este pictat pe cer cu un penel cu perii rari. c`nd ies pe terasa asta. de gr\dini [i de cupole. ~n fine liber. * 1-3 decembrie Exist\ ora[e ca Floren]a. La asta servesc marile imagini din trecut. respiri sub ea. `n care n-am putut s\ lucrez `n timp ce m\ a[teptau zece subiecte pe care le consideram excep]ionale [i pe care nu le puteam aborda. 1 Ignazio Silone (1900-1978). dar ale c\rui perspective aeriene izbucnesc uneori la o cotitur\ a str\zii. iar priveli[tea care se dezv\luie `mi str`nge inima de fiecare dat\. Silone1 [i Carlo Levi2. servitutea nu r\m`ne mai pu]in inacceptabil\ din cauza asta. dar straniu de fericit. Camus a scris `n 1939. cu inima at`t de plin\. Roma sub luminile sale p\rea un port care-[i trimitea forfota [i g\l\gia s\ moar\ la poalele acelui ]\rm de t\cere unde ne aflam. * Ce stranie [i insuportabil\ certitudine este s\ [tii c\ frumuse]ea monumental\ presupune `ntotdeauna o servitute. cu treziri `n cea]\. * 3 decembrie Superb\ diminea]\ `n vila Borghese. Bazinul f`nt`nilor este cam roz sub ]`[nirea baroc\ a apei [i a pietrelor. c`nd natura [tie s\ le primeasc\ [i s\ sting\ zgomotul care doarme `n ele. nu `n acel extravagant talcioc al coloanelor preten]ioase care se afl\ sub Campidoglio.. Exist\ o ra]iune a inimii pe care n-o mai vreau fiindc\ nu serve[te nim\nui [i m-a adus la dou\ degete de propria mea pierzanie. Piazza Navona. ca New York.carnete_Camus. ~ntre 1953 [i 1957. `nc`t via]a ar fi putut s\ m\ p\r\seasc\ atunci. L-a `nt`lnit prima oar\ `n 1948. Dorm. Ultima conferin]\. c\ exist\ o for]\ `n mine care merge `nainte [i c\ halta asta va fi util\ acestei `naint\ri. `n forum.) Trebuie s\ se tr\iasc\ bine `n m\n\stirea asta [i `n camera asta unde a murit Il Tasso. `ntr-un ora[ f\r\ lumin\. M`ine o s\ fie o zi bun\. o por]i pe inim\ ca pe un ansamblu de f`nt`ni. m\ hr\nesc necontenit cu linia asta de arbori [i de ceruri care merge de la Porta Pinciana la Trinidà dei Monti [i `n spatele c\reia Roma `[i rostogole[te cupolele [i dezordinea. vine s\ m\ caute `n ad`ncul somnului [i s\ ating\ un loc precis ca s\ elibereze de acolo brusc un soi de bucurie misterioas\. `n Alger-Républicain. `ncepeam s\ m\ reg\sesc. S`nt galbene. dar cu o greutate sensibil\ [i u[oar\. `n fa]\ la San Pietro di Montorio. Sant’ Ignazio [i celelalte. Camus [i Silone au colaborat am`ndoi la mica revist\ de tendin]\ anarhist\ Témoins. printre ziduri. `nc\ u[or ame]it de somn. mici ora[e toscane sau spaniole. acest spa]iu sensibil [i limitat respir\ `mpreun\ cu c\l\torul [i tr\ie[te o dat\ cu el. care `l poart\ pe c\l\tor. 2 Carlo Levi (1902-1976). pu]in oprimat. Dar [tiam c\ ea va continua. Am o teras\ care `nainteaz\ peste gr\dini. apoi pe acea admirabil\ colin\ palatin\ c\reia nimic nu-i epuizeaz\ t\cerea. Pie]e din Roma. pictor [i scriitor italian. autor al lucr\rii Hristos s-a oprit la Eboli. Poate de asta pun mai presus de orice frumuse]ea unui peisaj.

ca `n consternantul Adev\r descoperit la Judecat\. `nc`nt\toare [i deconcertante c`nd gra]ia triumf\ ca `n cazul foarte suprarealistei Dafne (ca art\. de Tizian. pictat\ la 90 de ani [i de o tinere]e actual\. Ea te duce cu g`ndul la trupuri. Pu]ini liberali. ~n mi[carea de ascensiune. categoric superbe prin contrastul violen]ei [i densit\]ii mute a luminii. cu chipul bl`nd [i nobil. `ncetul cu `ncetul. la opulen]a c\rnurilor fericite. care se ocup\ de mine la pensiune. `n dreapta altarului. Revolu]ia Francez\. La patruzeci de ani. mai difuz\. utilizarea ei [i. curios [i fericit sentiment c\ totul e spus. apoi aruncat pe o plaj\. platanii din Viale del Re. plin\ de lumin\ blond\. Cu at`t mai u[oare. C`ntecul p\s\rilor printre ruine. `ncep s\-mi fac o idee despre adev\rata situa]ie de aici. u[oare ca ni[te d`re de fum. dement (1573-1610). nu cele de la Santo Luigi dei Francesi v\zute dup\-amiaz\. ci fac]iuni. spiritual\. chiar vibrant (Portrete). a fost la `nceput o contraofensiv\ a barocului). Piovene1. `nc`t fiecare arbore zumz\ie [i p`r`ie. {i toat\ noble]ea de partea sa. acoperit de mai multe p\s\ri dec`t de frunze. Nu opinii. `n Judecata de Apoi. cea de la Floren]a bun\oar\. Dineu. Beatrice e `ngropat\ sub altarul de la Santo Luigi dei Francesi. ~n `naltul cerului tandru. se risipesc. La sf`r[itul dup\-amiezei. Iar Galeria. Da. `ntr-un num\r at`t de mare. lucioas\ [i supl\. sculpturile lui Bernini m\ amuz\. la via]a reu[it\. apoi se adun\ iar la un loc ca s\ plonjeze pe deasupra pinilor pe care-i ating `nainte de a se `ntoarce `n cer. Moravia `mi vorbise deja de omul Caravaggio: de mai multe ori criminal. m\ `napoiez la Gianicolo. V\d mai bine de aici diferen]a dintre lumina roman\ [i celelalte. Nuvel\. Scheletul Beatricei e acolo. colina asta este locul din Roma pe care-l prefer. Lumina Romei este dimpotriv\ rotund\. m\ ajut\ s\ remarc constan]a temei tinere]ii [i a v`rstei mature. Zi superb\. un ciripit asurzitor acoper\ zgomotele cartierului popular. Pictorul ia craniul [i iese juc`ndu-se cu el precum o minge. se `ncruci[eaz\. S`nt deschise mormintele. craniul retezat odihnindu-se deasura corpului. {i pictor. cu un cer rotund [i f\r\ nori care r\sp`nde[te de pretutindeni aceea[i cantitate de lumin\ peste magnificii chiparo[i [i pinii cei mari ai vilei. ~ndep\rt\rile s`nt `nc\ [i mai suculente. dar mai ales Venus leg`nd la ochi amorul. Admirabil\ oricum. stoluri de grauri. moare acolo. e adev\rat. 1 Guido Piovene (1907–1974). loc perfect. argintat\. Dragoste cu un pictor.. trupurile lui Michelangelo trebuie s\ fi fost foarte musculoase ca s\ dea impresia asta de u[ur\tate irezistibil\. Iat\ culmea artei. S\ scriu un text BAROC despre Roma. P`nzele lui Caravaggio. C. nu mai proclami r\ul. Narcis al lui Caravaggio [i mai ales madona aceea atribuit\ lui Piero della Francesca [i care mi se pare c\ apar]ine mai cur`nd manierei mai fragile a lui Signorelli. dejun la Tivoli [i lung\ dup\-amiaz\ `n vila lui Hadrian. C`nd cobor`m din nou cu N. mizeria. se `nv`rtesc `n toate sensurile. Moravia `mi mai povestise [i adev\rata istorie a familiei Cenci. San Pietro di Montorio. . Po]i atunci s\ creezi f\r\ s\ ui]i ceva. `l cuno[ti [i lup]i cum se cuvine. cu ]inuta simpl\ [i at`t de m`ndr\. Palatul Barberini. despre care vrea s\ scrie o pies\. Mai cu seam\ Chemarea Sf`ntului Matei: superb\. `n fine. Un pictor francez revolu]ionar particip\ la jefuirea bisericii Santo Luigi dei Francesi. ~nainte de Rembrandt.. R\zmeri]\ la Roma.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 458 458 ALBERT CAMUS CARNETE 459 unul c`te unul. Fragmentele mari de ziduri `n ruin\ primesc aceast\ lumin\ egal\ cu acoper\m`ntul lor sub form\ de fagure [i las\ la r`ndul lor ca stupurile de ciment s\ emane o miere de lumin\. la Trastevere. Cu Moravia [i N. ~n `nserarea care coboar\. * 4 decembrie Diminea]a.carnete_Camus. cu c`t erau mai grele. scriitor. o anume iner]ie. se confund\ cu zdr\ng\nitul tramvaielor `ndrept`nd toate capetele [i f\c`ndu-le s\ z`mbeasc\ spre acele roiuri enorme de frunze [i pene. ~n fa]a acestei perfec]iuni. `i g\sim puzderie `n copaci. Danae a lui Correggio. Dup\ treizeci de convorbiri. Romanul brun [i `nalt. Este ultima imagine legat\ de istoria teribil\ a Beatricei Cenci. fugind din Toscana pe o nav\ unde este t`lh\rit. hidoase c`nd gra]ia dispare.

Pensiunea s\racilor. Pictorul prieten al lui F. ignorantissim [i trebuind s\ ilustreze pentru un program de radio Patimile dup\ Sf`ntul Matei.. Dar s`nt g`nduri adev\rate.F. este at`t de frumos [i de departe de tot f\r\ a `nceta s\ fie prezent [i uman. aprinde una de la alta.1 De ast\ dat\ f\r\ nici un mister de altfel. ~ntotdeauna intervine ceva `n ultimul moment care m\ `mpiedic\ s\ merg spre ele. Nu se vede Crucea: categoric. l\mpi cu abajururi. `n loc s\ alerg spre o lumin\ pe care apoi abia o s-o pot gusta. {i asta d\ mizeriei un aer de extraordinar\ s\rb\toare. un foarte mare pictor. Prietenia b\rba]ilor e `ntotdeauna de bun-gust. Seara m\ v\d cu Moravia. C`mpia roman\. vin la urma urmei din faptul c\ s`nt pu]ine [i trebuie sp\late zi de zi. asta-i tot. Strabon [i Pliniu sub numele de insula lui Circe. dar survine r\zboiul. }i se str`nge pu]in inima g`ndindu-te c\ Iuliu al II-lea a ordonat s\ fie distruse frescele lui Piero della Francesca ([i ale altora) pentru ca Rafael s\-i poat\ picta `nc\perile: cu ce s-a pl\tit superba Eliberare a Sf`ntului Petru? Cobor`rea de pe Cruce de Caravaggio. S`nt g`nduri de pat [i de febr\. * 1 ~nc\ din vara lui 1939.. un dement. ne conduce `ntr-un cartier de la Porta Capuana. * Roman Primul om reface tot parcursul ca s\ descopere secretul: nu este primul. P`n\ la urm\ n-am s\ m\ pot duce la Paestum. La o fereastr\. Orice om este primul om [i `n acela[i timp nimeni nu este primul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 460 460 ALBERT CAMUS CARNETE 461 ~n apartamentul Borgia. s\ petrec un an ref\c`ndu-mi s\n\tatea [i voin]a. Dejun la Pozzuoli `ntr-un restaurant geam\n cu Padovani. la sud de lacul Sabaudia. Din fericire pot s\ v\d marea din pat. apoi la Paris. disear\.carnete_Camus. Dar pentru asta ar trebui s\ m\ eliberez pu]in de tot ce m\ cov`r[e[te. Retorica lui Pinturicchio poart\ o sabie. `n spatele str\zii Santa Lucia. e men]ionat de Homer. Anul acesta istovitor m-a `ngenuncheat. La Napoli ploaie diluvian\ care-mi m\re[te febra. Febr\. {i mai ales petarde. F. `nconjurat de Napoli. * 8 decembrie Toat\ ziua `n pat cu o febr\ care nu cedeaz\. A[ face mai bine. . Speran]a de a-mi reg\si puterile [i de a m\ `ntoarce la lucru era pur sentimental\. [i de c\l\tor claustrat. Sosire la Neapole. plimbare lung\ prin „Barrios“. S\ m\ `ntorc la Roma o dat\ cu prima ameliorare. Viziune grandioas\. Satul Circe1. zeci de petarde pe care le arunc\ `n mul]ime [i `n jurul c\rora copiii `ncing un dans de Sioux p`n\ ce acestea explodeaz\. face un sf`nt `nconjurat de femei dr\gu]e [i de `ngeri zeflemitori. Se vede o vag\ procesiune `n fa]a bisericii. Camus proiecteaz\ o c\l\torie `n Grecia. Pe toate balcoanele. Plec\m pe urm\ `ntr-o carrozzella umed\ care miroase a piele [i a b\legar. N. Virgiliu. cu privirea fix\. ~n spatele tuturor sfin]ilor. Exist\ ceva `ntre mine [i templele grece[ti. Asear\ n-am putut termina `nsemn\rile astea. S`nt stindardele mizeriei. R\m`n `n camer\.. Strada mare care urc\. Stindarde se agit\ deasupra mul]imii compacte care trop\ie prin noroiul gras al resturilor de verze r\mase de la pia]a de diminea]\. cu acela[i gest mecanic. N. S`nt precum locuin]ele mizere din spatele bulevardului Champs-Elysées. Satul de la poalele lui se nume[te tot Circeo. De aceea se arunc\ la picioarele mamei sale. Fecioara e anun]at\ prin plesnitori. Totu[i. * 8 decembrie M\ trezesc cu o febr\ serioas\. Toate rufele care flutur\ [i dau ora[ului Napoli un aer de s\rb\toare perpetu\ 1 Muntele Circeo. Escorialul mizeriei. deloc jena]i c\ se expun. * 6 decembrie Zi cenu[ie. Va trebui s\ a[tepte p`n\ `n aprilie 1955 ca s\ `[i `ndeplineasc\ visul. U[a este deschis\ [i se v\d uneori trei copii `n acela[i pat cu tat\l. * 7 decembrie Plecare cu Nicola [i Francesco. Seara cerul se `nsenineaz\.

principiul artei [i al vie]ii. apoi las\ capul `n jos. Cea mai t`n\r\ r\coare din lume peste ceea ce exist\ mai vechi `n ea. muzic\. coboar\ pe cele patru laturi [i pleac\ parc\ spre a saluta apari]ia admirabil\ `n fa]a ochilor no[tri a unei f\pturi alc\tuite din piatr\. o comedie de fals\ grandoare. Adorm dup\ ce am privit de la fereastr\ templele `n noapte. spre plaj\. `n opinia mea. o dat\ cu ele. S`ntem `nt`mpina]i `n hanul de l`ng\ ruine de o pl\cut\ odaie veche cu trei paturi [i pere]i enormi. dup\ ce am traversat o regiune industrial\ [i apoi o por]iune curioas\ care te duce cu g`ndul la Limburi (trestii mari. Greu s\ m\ smulg din locurile astea. Bl`nde]e. Tot printre ruinele dintre coline [i mare. dar ace[tia din urm\ continu\ s\ acopere templul cu un v\l negru ce bate `n toate direc]iile [i cu cronc\nituri r\gu[ite. C\ci dac\ au `mprumutat de la ea temele [i formele marii arte. Apoi urmeaz\ `nc`ntarea nesf`r[it\. este glacial\. Hot\r\sc totu[i s\ plec (ca de fiecare dat\ `mi extrag energia din constatarea unei situa]ii mai proaste: prizonier etc. Plec\m totu[i [i c`teva ore mai t`rziu. cerul e albastru. O or\ mai t`rziu. copaci slabi [i desfrunzi]i). dar niciodat\ emo]ionat.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 462 462 ALBERT CAMUS CARNETE 463 9 decembrie La de[teptare.carnete_Camus. rarele ciripituri de p\s\ri. La `napoiere. unde lu\m pr`nzul. corbi. toate vestigiile antice care acoper\ Roma [i `ntreaga Italie se fac ]\nd\ri [i. M\ minunez necontenit `n fa]a acestui templu cu enormele-i coloane de burete roz. c`ini. Lumina vine dinspre marea aflat\ foarte aproape [i `nc\ albastr\. Dar `n]epenit [i parc\ lovit `n cap. Nu melancolia lucrurilor `n ruin\ `mi mi[c\ inima. Ei s`nt primii. frust\. roua pe ruine. Sorrente ([i delicioasa gr\din\ Cocumella). spa]iul dintre mare [i coline [i se re]in minunile exacte [i calde. m\ aduc `n pragul lacrimilor.) Vreau s\ `ncerc s\ prind din nou aceast\ sosire. Inima mea a [tiut dintotdeauna asta din instinct. plou\ peste ruine. lumina proasp\t\ [i magnific\. de plut\ aurie. obosit [i soarele apune c`nd. Bivolii se mi[c\ `ncet. t\cere. Amalfi. un scuter `n dep\rtare. pe urm\ zboar\ `n jurul templului. cam prea decorativ. Dumnezeu [tie de ce. Clipa. dragostea de viitor. zborul negru al corbilor. v\rui]i. Vuietul imens [i surd al m\rii care cre[te `ncetul cu `ncetul. desigur. dar de o cert\ cur\]enie. `n clipa c`nd ie[im. la r`ndul ei. Aici inima tace. Plaja.). deoarece nu a b\tut niciodat\ nici pentru un singur poem `n latin\ (nici m\car pentru Virgiliu. Sear\. (Mai t`rziu. Pe l`ng\ templul Herei de la Paestum. ci dragostea disperat\ a ceea ce ve[nic dureaz\ `n ve[nica tinere]e. Deschid ferestrele. dec`t s\ ne apar\ prin intermediul lor naivitatea [i splendoarea grecilor. vai. cu greutatea sa aerian\. C`nd ajungem `naintea templului lui Poseidon. nemi[ca]i ca noaptea. pe l`ng\ oboseal\ [i emo]ie. toate acestea. escalad\m zidurile ca s\ intr\m pe c`mpul cu ruine. Romanii uneori rafina]i. Pompei. apa c\ldu]\ sub cerul luminos [i cenu[iu `n noapte. Soarele a apus c`nd. * 10 decembrie Continuare. apoi conduc eu ca s\-l schimb pe F. la sf`r[itul dup\-amiezei. * 10 decembrie Asear\ plimbare printre trestii. c`nd totul tace. Diminea]a la Tipasa. lacrimile mele. febra a disp\rut. adev\ra]ii distrug\tori ai spiritului grec. barierele fiind `nchise. corbii deja culca]i se scoal\ `ntr-un extraordinar tumult de aripi [i cronc\nituri. niciodat\ civiliza]i. Alte p\s\ri s-au amestecat printre corbi. admirat. nu au realizat niciodat\ dec`t aproxim\ri reci care mai bine n-ar mai fi fost. plou\ pu]in [i zgomotul m\rii descre[te `n spatele nostru. Frig toat\ noaptea. Avoca]i [i solda]i pe care-i confunzi. Camera care-mi place at`t de mult. dar vie [i de neuitat. ziduri [i bivoli. Mireasma proasp\t\ a micilor heliotropi care acoper\ `mprejurimile templului. dar colinele din fa]\ s`nt acum negre. primele dup\ Tipasa unde am cunoscut abandonarea `ntregii mele fiin]e. Grecia `nvins\ nu i-a `nvins. cu grecii. ca p\s\rile de la Lourmarin [i pisica. Interesat. Asta mi-este credin]a [i. sosim la Paestum. Un c`ine se lipe[te de mine. Plec\m pe un soare frumos. Zgomotele: un zgomot de ap\. dar neiubit) [i . cu pere]i gro[i [i goi. cu prezen]a sa inepuizabil\.

De fapt. m\iestria. numai pentru c\ [i-a pierdut capul. Nu poate tr\i dec`t sprijinindu-se pe ofilirea mea. 1 decembrie 1938. {i conchide: „~mi place s\ joc fiindc\ s`nt romanesc\“. Zi cenu[ie. Ca acele cupluri romane `n]epenite `n piatr\ [i care nu au `n comun dec`t faptul c\ parc\ au `nghi]it un b\]. prin ele put`nd actorul s\-[i dovedeasc\ meseria. Am nevoie de for]\. Dac\ eu `nfloresc. sentimentele [i actele. ~n afar\ de asta. * Morala. 2 Prima apari]ie a conceptului care se va afla `n centrul lucr\rii C\derea. [i la ora 21. febra a trecut. 15 decembrie 1938. ci oarecum a[a cum se respir\. * 11 decembrie Toat\ ziua sau aproape toat\ ziua `n pat. Conduc alternativ cu F. ~[i caut\ aristocra]ii. Carnete I. M`ine plec. se strecoar\ printre palate [i face s\ se pr\bu[easc\ trufa[ele fa]ade. * 14 decembrie. Titlu: „Oamenii aceia care s`nt [ter[i din r`ndul umanit\]ii“. De asta pie]ele s`nt at`t de frumoase. Seara M. Triste]ea Romei cu str\zile ei prea `nalte. gunoi. cea care face s\ dispar\ strig\tul disperat al lui Iisus `n agonie. po]i fi sigur c\ o fac `ntotdeauna ca s\-i cople[easc\ pe ceilal]i. Dac\ am [i f\cut-o. Santa Maria del Popolo. ca un vierme t\iat. acolo barocul triumf\ asupra stilului roman. . romancier sicilian. dar vreau s\ m\ pot confrunta cu ea de la egal la egal dac\ e grea.carnete_Camus. Cinez singur. autorul surprins `ntr-o anumit\ situa]ie (director al unui ziar `nfiin]at de Rezisten]\) [i tot restul e fals. * 12 decembrie ~mi cade `n m`n\ un jurnal. S\ hot\r\sc dac\ vreau s\ merg acolo unde merg. Seara. Se pare c\ eu s`nt eroul. Trebuie s\-mi refac neap\rat s\n\tatea. c\ nu-i place s\ joace dec`t personaje pe care [i le poate `nsu[i [i tr\i sim]indu-se `n rol ca [i cum ar tr\i alt\ via]\. C`nd se acuz\ `ntre ei. C\derea: „…te afli `ntr-o zi `n situa]ia de a lua f\r\ s\ dore[ti“. asta-i alt\ problem\. Nu vreau ca via]a s\-mi fie u[oar\. ~ntotdeauna am sperat s\ devin mai bun. Dar nu voluntar. g`ndurile. `mi vorbe[te de Brancati1 [i de moartea lui. singur. Plou\ peste Roma ale c\rei cupole bine sp\late str\lucesc slab. 4 Alger-Républicain. Mai mult actele dubioase din via]a lui Sartre `mi s`nt cu m\rinimie aruncate `n spinare. * 13 decembrie Din nou Caravaggio. Subtitlu: „57 deporta]i au p\r\sit alalt\ieri Algerul `ndrept`ndu-se spre ocn\“. C\s\toria pentru mine nu era oare o aventur\ senzual\ mai rafinat\? Ba da. Opusul omului subteran: omul f\r\ resentimente. Dejun la F.. S\ nu iei ceea ce nu dore[ti (greu)3. Stare febril\ continu\ care `mi taie cheful de orice. ele elibereaz\. Comedia parizian\ pe care o uitasem. ea se ofile[te. vaporul alb care transporta ocna[ii la Cayenne – [i f\cea escal\ la Alger ca s\ ia o nou\ `nc\rc\tur\ (reportajul meu4 1 Vitaliano Brancati (1907-1954). M\ simt mai bine. 3 Cf.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 464 464 ALBERT CAMUS CARNETE 465 a frem\tat `ntotdeauna la str\fulgerarea unei stan]e tragice sau lirice venite din Grecia. Judec\tori peniten]i.00 sosesc fr`nt la Roma. * La Martinière. La `napoierea `n acel Buchenwald pre]ios care este Pompeiul. Pentru Mandarini1 de ast\ dat\. c\reia `i spun c\ unele roluri cer de la actor numai virtuozitate. gust de cenu[\ [i de oboseal\ de asemenea cresc`nd\. ~ntotdeauna am decis s\ fac ceea ce trebuie pentru asta. Farsa premiului Goncourt. Dar catastrofa e aceea[i. prea `ncordate. Ora amurgului care 1 Romanul Simonei de Beauvoir. Astfel s`ntem doi poli contrari ai psihologiei. `mi r\spunde c\ asta n-o intereseaz\. Lumea asta se r\scole[te at`ta. M. Plecare Existen]ialism. G. Cf.2 Cu Luca `ncepe adev\rata tr\dare.

Cei c\rora nu le-am refuzat niciodat\ m`na `ntins\. Ea este ceea ce m-a interesat cel mai mult pe lume `n ultimii zece ani. Nu o poate poseda timp de un an. f\r\ s\ fac un gest ca s\ posed sau s\ am. Tema angoasei (cf. cea pe care o `mp\r]ea cu to]i oamenii care `n cele din urm\ mor fiindc\ n-au [tiut s\ tr\iasc\ ceea ce voiau cu adev\rat s\ tr\iasc\. chiar [i din lene. Atunci voi fi eu cel care va vorbi. Dar. tot `n realitate. P`n\ la urm\ marea mea superioritate asupra tri[orilor este c\ nu mi-e team\ s\ mor. Adler p. * Don Faust (sau doctorul Tenorio): „N-am cerut niciodat\ nimic pentru ceea ce d\deam. toate astea s`nt prea u[oare. Ambi]ia `l f\cea s\ r`d\. Aceast\ via]\ (goal\) a ora[elor [i a zilelor insuportabile lipsite de dragoste. Dar ast\zi am nevoie de pu]inul pe care l-am f\cut. * Primul om. Dar nu mi-e team\ s\ mor. numai opozi]ia sincer\ a oamenilor de st`nga din Occident poate s\ pun\ pe g`nduri acel guvern. dar f\r\ compromis. toate acestea acumulate sf`r[iser\ totu[i prin a alc\tui o via]\. * Primul om. Cea mai mic\ aparen]\ de stabilitate `n via]\ m\ `ngroze[te.S. psihologic vorbind. ea devine via]\ public\ [i degeaba vrei s\ te men]ii `n ea.R. Resortul personajelor: dorin]a de putere. ba chiar un burghez mul]umit. `[i bate so]ia [i copiii“. admi]`nd c\ ar putea sau ar voi acest lucru. To]i tac. dorin]a josnic\ de putere. Port\reasa nebun\ (fiul ei mort): „Ah! Domnule Jonas. Incapabil\ s\ z\boveasc\. De ce sl\biciunea `n fa]a pl\cerii s\ fie mai vinovat\ dec`t sl\biciunea `n fa]a durerii? Aceasta din urm\ s\v`r[e[te uneori ravagii incomparabile. tr\darea intelectualilor no[tri se explic\ prin altceva dec`t prin prostie.S. n-am vorbit niciodat\ despre ceea ce am f\cut. corij`ndu-i treptat perversiunile. `n preajma mediocrit\]ii [i discern`nd grandoarea din instinct. Tr\darea intelectualilor de st`nga. De `ndat\ ce via]a particular\ este scoas\ la vedere. Tema prieteniei M. * Primul om. Cu Simone. voia s\ fie. f\r\ prea mult\ cultur\ [i intr`nd de-a dreptul `n operele mari. nici sprijinul s\ vorbeasc\ acum [i s\ depun\ m\rturie `n favoarea mea. Ea pl`nge [i asta declan[eaz\ totul. Nu voia s\ aib\. „{i g`ndindu-se la tot ce f\cuse f\r\ s\ vrea cu adev\rat. Totul se trage de la imposibilitatea mea congenital\ de a fi un burghez. explicat\ unei mul]imi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 466 466 ALBERT CAMUS CARNETE 467 `ntr-o zi de ploaie diluvian\ – luntrea de transportat m\rfuri plin\ de ocna[i ra[i `n cap – interiorul. dar `ntr-o cabin\ confortabil\) – O povestire? * Primul om. Singura sa `nc\p\]`nare era aceast\ ]int\. nu voia s\ posede.“ * Primul om.“ Singura lege a fiin]ei este s\ fii [i s\ te dep\[e[ti. pentru c\ al]ii voiser\ sau. Cunoa[terea omului. pentru c\ al]ii f\cuser\ a[a `n `mprejur\ri asem\n\toare.carnete_Camus. cele dou\ cu[ti etc. Dar voi domina cu adev\rat. mai simplu. {i pe urm\ fuga. – aceea[i c\l\torie pe care am f\cut-o. ipocrizia. Acesta…“ (text revoltat). ce motiv ar avea guvernul rus s\ renun]e la metodele sale totalitare dac\ [tie dinainte c\ ele vor fi `ntotdeauna scuzate? ~n realitate. Compromisul. dumneavoastr\ `n]elege]i!“ [i imediat dup\ aceea: „S\ nu v\ duce]i s\-l vede]i pe domnul Jonas. * Jonas. * . * Primul om. 156). am nevoie de cei de aici. Am fa]\ de moarte oroare [i dezgust. m\ socoteam prea m\runt ca s\ fi dat vreodat\ destul [i m\ g`ndeam mai ales la tot ce nu d\dusem vreodat\. Dac\ adev\ratul lor ]el este s\ men]in\ principiul revolu]ionar `n U. Tema energiei: „Voi domina.

Cre[terea apelor Senei. ~n aceea[i epoc\. Marthe. p. Scrisoare c\tre un disperat. Cobor`rea spre ora[ul r\coros. De unde generosul libertinaj `ncununat de o credin]\ vie. Dante admite ni[te `ngeri neutri `n disputa dintre Satana [i Dumnezeu. Georges. . Trimis acas\ de la clinic\ cu un cancer la limb\. nici fideli lui Dumnezeu. 1927. „S\ murim deci pur [i simplu“ (aici corul b\rba]ilor care-l `nt`mpin\ pe erou – mai bine mai t`rziu dec`t niciodat\). Fericire. Iar privirea vecinilor s\i. trebuie s\ vii `mpotriva voin]ei tale sau altfel mori pur [i simplu. Familia Masson. Teatru. Niciodat\ comoditate. Cerurile `i gonesc ca s\ nu-[i piard\ frumuse]ea. Primul tablou sau prologul. Din avionul care zboar\ de-a lungul coastei. destinate presei clandestine [i publicate `n volum `n 1945. Agoniz`nd singur `n cocioaba lui. `nc`t cei incapabili aleg comunismul pentru c\ le asigur\ o crea]ie total colectiv\. * 17 februarie Sosire la Alger. 154)1.“ Una dintre nuvele `n stil francez (Jonas). De atunci `nainte totul este permis at`ta vreme c`t cineva poate ierta ceea ce oamenii nu pot. fidel\. de tinere]e. 1949. La concert el aplaudase dup\ cea de-a treia parte crez`nd c\ simfonia se terminase. ora[ul se vede ca un pumn de pietre sc`nteietoare aruncat pe malul m\rii. * 19 La mine nici m\car un singur fotoliu. Iasomia `n gr\dina hotelului St. 1 „…corul acesta abject al `ngerilor care n-au fost nici rebeli. Dar ni[te „sst“-uri viguroase [i mustr\toare i-au atras aten]ia c\ s`nt patru p\r]i. spune diavolul. `n 1939. niciodat\ auzit p`n\ atunci. * Complex insular al Rusiei [i al comuni[tilor (Cf. „~]i voi da deci puterea de-a seduce“. Trebuie s\ pl\teasc\. `ngreunat\ de extazul recent [i de dispre]ul subit. `l mai urm\rea `nc\. 2 Procedeul literar al scrisorii imaginare a fost de mai multe ori folosit de Camus. `n AlgerRépublicain.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 468 468 ALBERT CAMUS CARNETE 469 Don Faust. lovind cu pumnul `n peretele acela gros [i murdar care-l desparte de vecini. * Roman. vom`nd s`nge pe tot peretele. c\ci os`ndi]ii ar scoate din asta cine [tie ce glorie. Mirosul ei m\ umple de bucurie. iar infernul cel ad`nc nu-i prime[te. Leipzig. Georges. Trei mor]i. spune diavolul. * 18 februarie Frumuse]ea Algerului diminea]a. vuietul fluviului.F. „S\ mergem. * Primul om ~n ce an s-a n\scut papa? Nu [tiu.“ Nu.“ Scrisoare c\tre un t`n\r englez despre starea de spirit a na]iunii franceze. nici confort.carnete_Camus. `ntreb\ri) sau scrisoare imaginar\2 despre Actuelles. Aveam cu patru ani mai mult dec`t el. aerisit.R. contorsionist. Gr\dina hotelului St. infirm. III 371. ~i strecoar\ `n anticamera infernului s\u. Vizit\ la comercian]ii din Belcourt. C`teva scaune. Zinzin (urechi cl\p\uge. ~ntotdeauna a[a. dar care nu s-au g`ndit dec`t la ei `n[i[i. Payot. Connaissance de l’homme. Tabloul ultim. Adler: Cunoa[terea omului. Alexandrine. {i Faust devine Don Juan. * 1 Alfred Adler. Menschenkenntnis. Ateul moralist g\se[te credin]a. Moartea lui François. {i mai ales Scrisorile c\tre un prieten german. * Don Juan. Marea `n dep\rtare sc`nteiaz\. c`nt\ la cinematograful Alcazar). Juliette. ~n noapte. O noapte primitoare la care revin `n sf`r[it [i care m\ `nt`mpin\ ca odinioar\.: dialoguri (r\spunsuri. `n Carnete. Faust cere s\ cunoasc\ tot [i s\ aib\ tot. Timon – Demonii – Julie – Improviza]ie – Presa – Bacantele. „~n seara aceea lucrurile nu mergeau cum trebuie. Gustul crea]iei este at`t de puternic. ~n N.

Sor\-sa l-a l\sat. Arhitectul urbanist Jean de Maisonseul. Ce [ans\ s\ te fi n\scut pe colinele de la Tipasa! {i nu la St. * 21 Zi radioas\. Sau: am luptat 20 de ani pentru ei. T`n\ra echip\ de arhitec]i care scap\ de descurajare pentru c\ v\d ora[ul acesta `n viitor. gr\dina [i mirosul iasomiei. – Dar fra]ii lui? El era cel mai mic – ba nu. M\ dezgu[ti“. Iar pe marginea stupului ea moare de foame. Marinella. {i cr`mpeie de lumin\ proasp\t\ pe ruinele umede. Atena.A. `n dep\rtare Elba [i Calabria. * 20 Tipasa. Diminea]a mun]ii decupa]i `n petala delicat\ a unei ciclame. La [aisprezece ani muncitor agricol la socrii sor\-sii. ~l pun s\ munceasc\ mult.“ Idem: lupt\ pentru cauza arab\. Se s\turase de ei. Étienne sau la Roubaix. Este judecat [i condamnat. S-a construit [i un teatru care a primit numele de Teatrul Albert Camus. – Da. dar `i supravie]uie[te.U. acoperit de ghiocei. Sardinia. La ce v`rst\? – Nu [tiu. echip\ al c\rei portar a fost Camus `n tinere]e.carnete_Camus. marea [i cerul sc`nteiaz\ contopite. „Nu mai voia s\-i vad\. [i p\s\rile care exult\. Germain-des-Prés. C`teva stele pe cerul `nc\ luminos [i pe urm\ un corn de lun\. m`na musculoas\ a Peloponezului devine un continent sumbru [i misterios. X. O zi ca o cup\ de cristal din care se revars\ o nesf`r[it\ lumin\ albastr\ [i aurie. * 22 februarie Neguri. St. dar `n noapte. vechi prieten al lui Camus.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 470 470 ALBERT CAMUS CARNETE 471 {i tu. Oh! era t`n\r. {i insulele care vin `ncet una c`te una `n `nt`mpinarea noastr\ pe mare: Corsica. 2 Racing Universitaire d’Alger. unde lic\resc din loc `n loc piscuri `nz\pezite. iar `n ziua eliber\rii. 1 Cram\ `n Saint-Germain-des-Prés apar]in`nd unui francez originar din Algeria. `n ce an? Nu [tiu. C`]i ani avea sor\-sa? Nu [tiu. Jean-Pierre care-l insult\ pe X. bar\ci [i reconstruc]ie: Far West. Apoi coasta Greciei. O omoar\ ca s\ evite s\ fie violat\. Ca `n fiecare diminea]\. S\-mi cunosc [ansa [i s-o primesc cu recuno[tin]\. Bine. Alpii. al doilea. Idem: sinuciderea lui X. – Atunci nu puteau face altfel. Este prins `ntr-o r\zmeri]\ antifrancez\ cu so]ia sa. Acea ridicol\ parad\ a dragostei [i a abominabilelor sale preten]ii gra]ie c\rora cei slabi [i vulgari se ajut\ s\ tr\iasc\ [i s\ par\. tocmai ei mi-au ucis mama. * 26 aprilie Plecare din Paris. Aceea[i emo]ie. . * 26 februarie Dup\ ce regina b\tr`n\ a dat na[tere reginelor tinere. Chiar la Orléansville. 1 Un cutremur de p\m`nt distrusese Orléansville la 9 septembrie 1954. * 25 februarie R. Uit\-te `n livretul meu de familie. Prietenii lui Mefisto1. * 23 februarie Trezit de soarele care-mi inund\ patul. acestea o ucid sau o gonesc. Absintul botezat cu ap\. * 24 februarie Orléansville1.: „}ie-]i reu[e[te tot. Cefalonia [i Itaca aproape invizibile `n amurg. – P\i atunci fra]ii lui erau prea mici ca s\ se ocupe de el. l-a dus s\ vad\ [antierul de reconstruc]ie.2 Fericirea acestei simple prietenii pe care am tr\it-o. Be]ie. familia l-a p\r\sit. Ploi [i soare. mereu nou\. ~n dep\rtare. m\ m`hne[te [i m\ gole[te de orice bucurie. pesemne c\ din cauza asta.

ro[u fiind. Tiempo perdido. Kore-le trebuiau s\ m\ emo]ioneze. `n micul muzeu din Agora. ca [i durerea asta `n\bu[it\. direct pe piatra goal\. misterioas\ [i neagr\. Cu Marguerite Liberaki1. lumina de la ora unsprezece cade din plin. Daphni. Pe temple [i pe piatra de pe sol pe care v`ntul pare s\ le fi decapat p`n\ la os. nori [i soare. Dup\-amiaz\. Din obi[nuin]\. trecut\ prin dezinfectantul luminii. Muntele Pentelic. S\ dezvolt. iar lumina cea mai alb\ [i cald\ cade din cer. Plec de acolo obosit dup\ dou\ ore `n care r\spund unei mul]imi de `ntreb\ri. de altfel. `l gole[te. dar nu era adev\rat [i am alergat tot timpul ca s\ nu `nt`rzii. p`n\ la mare. ochii se deschid `ncetul cu `ncetul [i extravaganta (da.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 472 472 ALBERT CAMUS CARNETE 473 * 27 La trezire. 28 Diminea]a. Muzeul Na]ional. Dup\-mas\. asta m\ izbe[te. intr\ `n corp cu o repeziciune dureroas\. * 29 Diminea]\. Sus e altceva. C`teva curse `n ora[. Atena. Dar c`mpia `nainte [i dup\ Eleusis este foarte frumoas\. Hymette de culoare violet\. Atunci macii de un ro[u `nchis. Dar ideea asta `]i fr`nge p`n\ la urm\ inima. Importan]a capital\ a ceea ce [tiu despre Eleusis. Stelele funerare de asemenea. mi se `nt\re[te aceast\ impresie c`nd constat c\ m\ duc „ca pe la vecini“.carnete_Camus. dintre care unul cre[te singuratic. cu str\fulger\ri bru[te de via]\ [i de r`sete. Urc`nd pe Acropole. aure[te colinele [i Acropole. La muzeu piese admirabile. […]1. se sparge `n mii de spade albe [i arz\toare. se refract\. Lumina `]i s\geteaz\ ochii. ~nc`nt\torul meu traduc\tor de 21 de ani. culoarea `l deseneaz\ perfect pe cerul senin. Conferin]\. {i acolo. Heracles noduros [i dur sub caprifoiul `nflorit care-l acoper\. Heracles. Trebuie mereu [i mereu s\ te aperi de ea. V`ntul a gonit to]i norii. v`nt. hot\r`t… Locul e fermec\tor. care m\ cucere[te [i pe care-l adopt. Pe urm\ urc pe colina Muzelor. c\ s`nt acas\. [tiam asta. Soarele cobor`t la orizont nu a ajuns `nc\ `n momentul `n care. Vrem s\ tr\im [i dac\ am crede asta ar `nsemna s\ murim. Dineu `n Pireu cu Marguerite Liberaki. pe Erehteion… Te aperi aici de ideea c\ perfec]iunea a fost atins\ atunci [i c\ dup\ aceea lumea nu a f\cut dec`t s\ se degradeze. [i balizat de perspective des\v`r[ite.00. dar `nc`ntarea pe care mi-au l\sat-o mai d\inuie `nc\. la subsol. Ciudat\ f\ptur\. ele `nc\ mai sur`d sub praful [i paiele care le acoper\. de o prospe]ime adorabil\ (v-am spus c\ eram l`ng\ hotel. {i fa]a celei de-a doua Kore. Mi se permite s\ vizitez subsolurile unde au fost depuse c`teva dintre ele ca s\ fie protejate de invazie [i de distrugeri `n timpul r\zboiului. piciorul `ndoit al celei de-a treia. `l deschide unui soi de viol pur fizic. Cuprinde toat\ frumuse]ea lumii. Cobor chiar la timp pentru conferin]a mea controversat\. nalbele. unde le-a azv`rlit istoria. Toat\ diminea]a sentiment straniu c\ m\ aflu aici de mul]i ani. Acropole. Ora 19. * 1 Un cuv`nt indescifrabil. Dar Bizan]. e pe cale de a pieri [i de a-[i pierde forma. `]i st`rne[te pl`nsul. [i acoper\ cu o glorie suav\ [i unic\ p`n\ [i cuburile ora[ului risipite `n cele patru z\ri. Agora. mortul nem`ng`iat 1 Romancier\ [i autoare dramatic\ greac\. extraordinara `ndr\zneal\ a acestui clasicism) frumuse]e a locului este primit\ de o fiin]\ purificat\. unde ai nevoie de mult\ imagina]ie. f\r\ nici o emo]ie. ~n templu cele dou\ culoare duc`nd `n sanctuar. Theseion. din care al doilea este deviat pentru ca totul s\ fie ascuns vederii celor neini]ia]i. Dar nu mai are for]a din timpul zilei. Dineu `ntr-o tavern\ din cartierul vechi. pe care nu-i mai v\zusem niciodat\. . Areopagul. f\r\ s\ m\ deranjeze c`tu[i de pu]in diferen]a de limb\. Pe o lecit\ cu alb [i negru. purific`ndu-l totodat\. statuile de la Iráklion. `nc\ mai informeaz\ [i `ncurajeaz\. de-aceea respir greu). Dejun la ambasad\. Din conturul s\u spart se prelinge atunci o miere subtil\ care se r\sp`nde[te pe tot cerul. spa]iul p`n\ la mare. iar sur`sul acela `nc\ mai `nsufle]e[te peste dou\zeci [i cinci de secole. Eleusis.

cerul se destinde. Pr`nzim jos de tot. C\tre mijlocul dup\-amiezei. Marmura asta prea alb\ are aspect de stucatur\. Dar scrisoarea dumitale m\ oblig\ s\ spun ceva ce voiam s\-]i spun de mult. Este momentul luminii perfecte. este un loc de nedescris. `nainte de a ie[i la drum. a[ternut\ pe livezile de m\slini. Templul `nsu[i m\ las\ rece. pe rarii chiparo[i [i eucalip]i. Nu Parthenonul l-au construit ei. ca [i `n Vest. Din nou un soi de bucurie ilariant\ `n fa]a prodigioasei `ndr\zneli a Acropolei unde arhitec]ii s-au jucat nu cu m\suri armonioase. ~n mai multe r`nduri. Dac\ te a[ezi la picioarele templului ca s\ te ad\poste[ti de v`nt. Dup\-amiaz\. Atinge prea multe lucruri din via]a mea personal\ ca s\ ]i-o pot explica. Num\rul deporta]ilor a fost redus la 8 sau 900. R\scole[te aerul albastru. cauza care te intereseaz\ nu e lipsit\ de avoca]i desemna]i (recunosc. pe smochinii cu frunzele deosebit de verzi. M\ smulg cu greu din locurile astea [i nu plec `ntru totul. apoi colina Muzelor. Pe m\sur\ ce ne apropiem de Sunion lumina devine mai proasp\t\ [i mai t`n\r\.carnete_Camus. T\cerea mea actual\ m\ prive[te doar pe mine. Repeti]ie la Hecuba. de altfel. {tii. al lui Totu-i `n regul\. Nici o pas\re. dar admir spa]iul [i vastitatea acestor peisaje totu[i reduse. poart\ `n suspensie ce]uri invizibile. [i `n perspective delirante. Dar din nou pe promontoriu. `nc`t ai crede c\ e o p\dure vie. Dar promontoriul pe care se `nal]\ templul [i care `nainteaz\ `n mare ca o dunet\ de unde domini escadra insulelor `n larg. la dreapta [i la st`nga. Clip\ des\v`r[it\. ~n rest. Cifrele par s\ concorde. Des\v`r[it\. i-a recunoscut Germaniei dreptul de a avea for]e na]ionale. Apoi. n-a[ fi f\cut pl\cere nim\nui. de altfel. Dineu `n cursul c\ruia ob]in informa]ii despre deportare. de exemplu. `n marele conflict care taie `n dou\ secolul al XX-lea. c\ Germania de Est este re`narmat\ de mult timp [i c\ un num\r de fo[ti generali nazi[ti s`nt `n activitate acolo. m`nc\m pe[te [i br`nzeturi `n fa]a b\rcilor mari de pescuit din micul port. dumneata ai ales deja. lumina devine brusc mai pur\ `ntr-un soi de ]`[nire nemi[cat\.R. a insulelor azv`rlite pe un golf imens [i a unui cer cu vastu-i ghioc `nv`rtitor. * 30 Muzeul Na]ional. `n jurul nostru cear[afuri albastre ]esute din aer [i lumin\. Te vei bucura. ci `nsu[i spa]iul. nu mai e dec`t v`nt. pe micu]a plaj\. culorile se `ntunec\. `mp\carea serii cade brusc [i […]1 pe o naviga]ie silen]ioas\. Nu spui nimic pe tema asta. Lucru. insule `n deriv\. dar care a fost o insul\ de deportare despre care am auzit istorisiri `nsp\im`nt\toare. Lumina amiezii mai este `nc\ pu]in voalat\. lumina cea mai frumoas\ pe care am avut-o aici. De ast\ dat\ soarele e aproape la asfin]it. c\ nu au fost foarte combativi `n circumstan]a dat\). Pe urm\ plec spre Sunion. Anume c\. din cauza conferin]ei mele. U. tinerele grecoaice s`nt lipsite de gra]ie [i de stil. V`ntul furios sufl\ at`t de tare printre coloane. pe promontoriu. Marea face o spum\ u[oar\ p`n\ la orizont. Dar trebuie s\ plec\m.S. Marele kouros zvelt pe care am s\-l rev\d. gr\dina sub o lumin\ bl`nd\ r\sun\ de c`ntecul privighetorilor. ast\zi pustie ce-i drept.S. Adev\rul e c\ 1 Un cuv`nt indescifrabil. ~n afar\ de una. * Scrisoare inserat\ Dragul meu X. la picioarele templului. se z\re[te Makronissos. al p\r\sirii de sine. Dejun la Kephissia. `n timp ce `n spate. `l amestec\ violent cu parfumurile ce urc\ de pe colina acoperit\ de flori minuscule [i proaspete [i plesne[te cu furie. 1 Exist\ `n dosarele politice din arhivele lui Albert Camus o important\ documenta]ie despre Makronissos. Pe toat\ aceast\ escadr\ de insule [i de piscuri dominate de duneta st`ncii. insulele se solidific\. Plec u[or `mb\tat [i nefericit din mijlocul acestei perfec]iuni. Pe tot drumul de `ntoarcere. De asta va trebui s\ m\ ocup. [tiind c\ dac\ a[ fi vorbit. n-a[ fi spus ceea ce speri. marea `nspumat\ `nainteaz\ de-a lungul flancurilor de nisip [i de st`nci. `l aspir\ pe cel din larg. . ne`ncetat. cu excep]ia acestei insule Makronissos1. ~n dep\rtare. Conferin]\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 474 474 ALBERT CAMUS CARNETE 475 nu se poate resemna s\ nu mai vad\ soarele [i marea. ci cu prodigioasa extravagan]\ a capurilor.

dup\ care orice poate surveni [i orice este acceptat. din toat\ inima. cel al cunoa[terii. aerian\. jubilatoare inund\ golful [i insulele `n larg. ba chiar cu v`rf [i `ndesat. dar o refuzi `n cadrul occidental. M\ str\duiesc s\ g\sesc interesante aceste dansuri. numai ca s\ evit orice eroare. Partidul comunist nu te va ajuta s\ cuno[ti democra]iile populare. 1 ~n 1953. ceea ce cred. cu at`t mai bine. * Seara. dup\ mine. [i te rog s\ crezi `n sinceritatea g`ndurilor mele. O lumin\ d\n]uitoare. Dac\ vei g\si `n asta pacea.. {i la fel procedezi `n toate. ai ales. Pur [i simplu c\r]ile mele au `nsemnat pentru dumneata mult mai pu]in dec`t spui. `n cuno[tin]\ de cauz\. Iar dac\ eu continuu s\ g\sesc de neiertat ajutorul acordat lui Franco sau politica „bananier\“ din America de Sud. indignarea dumitale nu era sincer\ dec`t `n fa]a unor crime de tip Rosenberg. Nu te `ndoi. }\rmul golfului corintic. dansuri populare la „Johnny nebunul“. Vei vedea dup\ aceea. c`mpia care se-ntinde p`n\ la Argos [i mare. ~n linii generale. La limit\ (`ntreab\-te) ai accepta transformarea Fran]ei `n democra]ie popular\ sub protec]ia Armatei Ro[ii ([i `]i amintesc c\ eu unul i-am ap\rat pe comuni[ti `mpotriva oric\rei „atlantiz\ri“ a politicii interne). de acela[i tip ca [i tenta]ia religioas\. ~]i urez noroc. Nu eu voi fi cel care s\ ]i-o repro[eze. de vreme ce alegi o ortodoxie cum e cea a partidului comunist. nu s\ negi. chiar dac\ `ndep\rtat\. cu toat\ imensitatea m\rii `n fa]a noastr\. condamna]i pentru spionaj. Dac\ nu. ca o cup\ din care bem lumina [i aerul. vei fi c`[tigat m\car faptul de a cunoa[te problema cu adev\rat. ]in`nd `n c\u[ul inimii o bucurie enorm\. A[adar. acoperit\ de maci `n buchete dese care tremur\ `n v`nt. un oribil fascist. deasupra mormintelor regale.S. (Toat\ Grecia pe care am parcurs-o este `n momentul acesta acoperit\ de maci [i de mii de flori. Dup\ o or\ de drum s`nt literalmente beat de lumin\. Cobor`rea spre Micene [i Argos. ~]i repet.S. nu accept politica „bananier\“ grefat\ pe Fran]a din grija Rusiei [i a sprijinului ei necondi]ionat. {i de vreme ce ai ales. De c`te ori mi-ai vorbit sau ai scris despre aceste probleme. care ne asasineaz\ cu pseudosf`[ierea lor de preo]i laici [i care la sf`r[it `[i ofer\ o con[tiin]\ `mp\cat\ pe seama militan]ilor muncitori. ~]i cer numai. Fort\rea]a micenian\.carnete_Camus. Nu-i nimic ru[inos `n asta. p\strezi. dimpotriv\. un r`s nesf`r[it.) Din `naltul fort\re]ei. altfel totul e o `n[el\ciune. s`nt executa]i `n Statele Unite. S`nt lucruri pe care le [tii de altfel. cu capul plin de ]\nd\ri [i de ]ipete t\cute. . m\ opun `n mod fundamental ac]iunilor [i metodelor a ceea ce am numit socialismul cezarian. sau colonialismul. ci s\ `ncerci numai s\ nu o g`nde[ti. cu condi]ia s\-i cedezi cu loialitate.R. C`t despre mine. Dar [i cel care se c\lug\re[te `[i iube[te prietenii [i mama. dar `l ignori pe cel\lalt. societatea `n care tr\im. F\ deci odat\ ce ai chef s\ faci. dac\ dai urmare proiectului dumitale. opinia dumitale implicit\ era evident\. [i totu[i `i p\r\se[te. Nu-i dispre]uiesc pe activi[tii comuni[ti. prietenia mea. acordat Partidului Comunist Francez.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 476 476 ALBERT CAMUS CARNETE 477 admi]i aceast\ re`narmare dac\ e controlat\ de U. dar decisiv. ca atunci c`nd vei auzi c\ s`nt. Opri]i o clip\ pe marginea falezei. o regul\ de via]\. cu mari `nghi]ituri. Regatul lui `n timp ce `n Berlinul de Est muncitorii revolta]i v\d cum tancurile sovietice le reprim\ mi[carea. dar dansatorii [i mai ales dansatoarele s`nt prea ur`te. ceea ce va fi imposibil. `n timp ce se a[ternea `n dumneata un soi de t\cere `nc\rcat\ de `ndoieli de `ndat\ ce era vorba de reprimarea unei revolte muncitore[ti `n Germania din ordinul unui regim comunist1 (acest ultim punct e important [i mi se pare un test dureros. al atitudinii intelectualilor de st`nga). so]ii Rosenberg. obiectiv vorbind. Dar te va ajuta s\ cuno[ti comunismul. `mpac\-te cu dumneata `nsu]i. * 1 mai Diminea]a devreme plecarea spre Argolida. C\ci nu te pot l\sa s\ crezi c\ nu intri la m\n\stire. de[i cred c\ ei comit o gre[eal\ de moarte. ~n nici un caz. ~i dispre]uiesc `ns\. Simpatia pe care o aveai pentru mine era mai real\. Compari ne`ncetat dou\ lucruri din care `l cuno[ti [i-l judeci numai pe unul. Re`narmarea german\ trebuie condamnat\ `n ambele cazuri. pe intelectualii care s`nt comuni[ti f\r\ s\ fie. cum se spune. este normal s\ intri `n partidul comunist. pentru un intelectual. despre care nu [tii dec`t pu]ine lucruri. recunoa[te `n inima dumitale c\ tenta]ia comunist\ este. oferindu-ni-se dintr-o singur\ curb\.

Iar munca mea e solitar\. La ora treisprezece. unde pr`nzim. sub Taygetul `nz\pezit. Trebuie s-o accept [i s\ caut numai s\ fiu demn de ea. golful s\u. sub un cer amenin]\tor. sub o lumin\ care devine aici teribil\. este ast\zi regina ne`mbl`nzit\ a acestui p\m`nt de neuitat. Azine. o lun\ str\vezie navigheaz\ u[or. * 2 mai De diminea]\. eucalip]i. cobor`re spre Nauplia. Un tren g`f`ie `n dep\rtare. `ncins de blocuri enorme. un m\gar pe c`mp `[i strig\ am\r\ciunea care urc\ p`n\ aici. soarele tocmai a asfin]it c`nd am ajuns pe terasa cea mai `nalt\. Dar nu m\ pot ap\ra de un sentiment de melancolie `n fa]a acestor oameni ferici]i pentru ceea ce fac. Grecia aici e pustie. `n lumina dens\ [i c\ldu]\ care se r\sp`nde[te peste pantele cu m\slini. ci doar o voca]ie. Oprire la Argos cu tinerii arheologi care fac 1 Un cuv`nt indescifrabil. Doar t\l\ngile slabe ale turmelor de oi se fac auzite pe deasupra altor zgomote. Spa]iul este imens. V\i largi `ntemeind fiecare c`te un regat de m\slini [i de m`ndri chiparo[i. Dup\-amiaz\. iar cerul. toate zgomotele r\sun\ `ntr-un soi de `ndep\rtare vast\ [i bl`nd\. Doar turmele de oi pictate `n roz. insulele [i mun]ii `n dep\rtare. . at`t de pasionat de frumoasa lui meserie. `nfior`ndu-se sub un soare neobosit. Dup\ aceea restul nu mai are importan]\. c\ niciodat\ un regat mai vast nu s-a `ntins sub soare. Micene `n ruin\. la r`ndul s\u. […]1 este magnific. Pe decorul acesta s\lbatic [i ginga[. Georges Roux. dar tot `n aceea[i `ndep\rtare. deschis\ spre imensa c`mpie a Laconiei cu m\slini rotunzi [i bine separa]i `ntre ei. Ne vom `napoia la Micene. Peste macii acum desf\cu]i trece o adiere u[oar\ aproape de p\m`nt. dar de ast\ dat\ pe ni[te `n\l]imi nu prea mari.carnete_Camus. pe frumoasa plaj\. zboruri de turturele. Mun]ii se `ntunec\ treptat p`n\ c`nd cele zece lan]uri devin un singur abur albastru. Atunci se simte c\ Grecia este mai `nt`i un spa]iu alc\tuit din linii curbe sau drepte. De aceea chiar [i un kilometru a desp\r]it aici regate mari: suprafa]a p\m`ntului este 1 Un cuv`nt indescifrabil. Sparta. aflat `ntre cele dou\ st`nci `nalte. ~ntre piscurile abrupte care o domin\. plec\m spre Sparta. clinchetele turmelor coboar\ pantele cu un susur de ape. at`t de vivace. s\p\turi. dar `ntotdeauna profilate. la Epidauros. ceea ce nu este cazul `n acest moment. din loc `n loc c`te un sat. mun]i arizi. din Vaucluse. c`mpia `ntunecat\ se `ntinde la poalele mun]ilor alba[tri ai Argosului p`n\ la marea mai deschis\ la culoare din dreapta noastr\. f\r\ un copac. `[i `ntinde livezile de portocali al c\ror parfum greu nu ne mai p\r\se[te. Nu am fost niciodat\ fericit [i `mp\cat dec`t f\c`nd o meserie. Nauplia `n fa]a m\rii. Merita s\ vin de at`t de departe pentru aceast\ bucat\ mare de eternitate. Peste Mistra `n ruin\. a movului [i a nuan]elor de albastru pe mun]i [i pe golfuri. t\cerea at`t de absolut\. ~n c`mpia Evrotas. ~ntregul p\m`nt deseneaz\ cerul [i `i d\ formele sale. Dar din `n\l]imea teatrului. Ruinele din Argos nu prezint\ mare interes pentru mine. Eu nu am o meserie. s\rb\toarea de 1 Mai a adus o chermes\ de greci voio[i. La `ntoarcere. Aceea[i impresie ca [i `n fa]a micului grup de arhitec]i care reconstruiesc Orléansville [i tr\iesc acolo `n comunitate. m\ intereseaz\ mult. nu ar fi nimic f\r\ reliefurile acestea a c\ror `nchidere armonioas\ `[i organizeaz\ propriul spa]iu. la ora aceasta pe care grecii o numesc maiestatea soarelui [i care e ora purpurei pe cer. * 3 mai Am lucrat de diminea]\. Aceea[i lumin\. pietroase. {i aici clipa r\m`ne des\v`r[it\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 478 478 ALBERT CAMUS CARNETE 479 Agamemnon nu are mai mult de zece kilometri [i totu[i propor]iile s`nt de a[a natur\. plecarea spre Delphi. `nc`t piciorul se c\ie[te de a fi produs rostogolirea unei pietre. iar `nainte de pr`nz m\ scald `ntr-o ap\ limpede [i rece. […]1 [i salc`mi. T`n\rul arheolog. ~l invidiez pu]in [i `mi repro[ez amarnic timpul pierdut `n ultimii ani [i profunda mea sl\biciune. M\n\stire lini[tit\ cu ziduri v\ruite. Seara. Dar `n fa]a noastr\. `mpreun\ cu al]i oameni pe care s\-i pot iubi. o munc\. Cea mai frumoas\ sear\ din lume se culc\ `ncet-`ncet peste leii micenieni. verde [i ro[u o str\bat.

marea la suprafa]a cheiului [i respir`nd parfumul pl\cut al serii [i al nop]ii. `n fa]a m\rii. * 4 mai Plecare de diminea]\ spre Volos. Colibele primitive ale valahilor – [i imensa `ntindere. al\turi de grandoarea a[ez\rii. Un vultur negru plute[te c`teva secunde foarte sus. Iar marea e foarte aproape.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 480 480 ALBERT CAMUS CARNETE 481 dubl\ fa]\ de cea a cerului. `mi c`nt\ apoi ultimele sale compozi]ii. Sf. Orientul nu e departe. Pu]ine toalete sau deloc. Par mai vii `n mijlocul florilor `mprosp\tate [i al ierburilor mai verzi. g\sim cerul din nou limpede [i rul\m veseli. Seara. Trebuie s-o recunosc. Mozaicurile [i frescele cu cei doisprezece apostoli. Larissa spre Salonic. fluviul acesta sumbru care `mpinge crupe musculoase […]1 spre mare. La miezul nop]ii vine s\ m\ caute D. ~ntreb ceva mai t`rziu (seara) pe un specialist care-mi spune c\ arti[tii bizantini au emigrat `n Italia dup\ c\derea Constantinopolului. pe coama unei faleze. Dimitrie. Cinci minute mai t`rziu. directorul Institutului Francez. Ajun[i `ntr-un soi de c\ldare. * 6. ~n noapte. Ora e bl`nd\. Dineu Merlier3. 3 Octave Merlier. David. s`nt departe de `n]epeneala [i de hieratismul primelor secole ale acestei arte. Noaptea m\ odihnesc pe balconul camerei mele. Dejun cu Turner [i colonelul Bramble1 (sau cineva care-i seam\n\ mult). curte. ~ncetul cu `ncetul influen]a oriental\ va fi fost eliminat\ `n felul acesta. M\ emo]ioneaz\ o fat\ `nscris\ 2. Cei doisprezece apostoli (Sf. furtuna. O lun\ `nconjurat\ de e[arfe u[oare a[az\ pe mun]i [i pe golurile de umbr\ o lumin\ fin\ ca o pulbere. Dar s`nt interesat de evolu]ia asta care merge din secolul al V-lea p`n\ `n secolul al XII-lea [i care permite s\ se reconstituie o verig\ `ntre perioada elenistic\ [i Quattrocento. c`nd `i vezi de at`t de sus. cortul-spital etc. privind portul. mai verzi sub soarele care urc\ [i ajungem `n imensa c`mpie a Tesaliei. Soarele at`rn\ peste corturi [i peste ora[ul plin de praf. T\cerea. apoi dispare. Bisericile bizantine. Sosire la ora 23. Nu s`nt foarte mi[cat de arta bizantin\. C`t despre ruine. e plin\ de bun\tate. Dar pa[ii s`nt prea dificili. apoi c`mpia Lamiei. dezl\n]uit\ [i peste Delphi. patru greci m\ invit\ amabili s\ dansez. Mun]i aspri. Ploaia cu grindin\ ciuruie ma[ina cu un zgomot asurzitor. Din cauza unui cuv`nt neinspirat pe care-l rostesc vine un frizer [i m\ tunde `n curte. T. Toat\ valea este ad\postit\ sub corturi. `naint\m de-a lungul m\rii lucioase sub lun\. M\ `ntorc la stadion [i ies apoi fericit. Liturghia oficiat\ afar\. Primarul m\ prime[te `n 1 Dou\ cuvinte indescifrabile. T\cerile colonelului Bramble. la marginea ora[ului `n ruin\. 2 Lectur\ `ndoielnic\. l`ng\ casa d\r`mat\. caiacele. Liceul francez e sub corturi. Trebuie s\ plec\m. Volos. Sporadele se deplaseaz\ sub noi `n marea sc`nteietoare. le-a udat. neted\ [i r\coroas\.00. Din camera mea v\d valea plin\ de umbre p`n\ la micul [irag de lumini care m\rgine[te marea. Seara. Personaj inteligent [i elegant. `n mijlocul tuturor. 8 mai Dejun cu T. * 5 mai Lucru. 7. Sf. Primul lucru care te izbe[te. Conferin]\. Dup\ aceea ziua se destinde [i de pe falezele `nalte se a[terne o bl`nde]e care anun]\ seara. Dac\ a[ avea timp. ie[i]i din c\ldare. [i rul\m spre 1 Personaj din romanul lui André Maurois. `nc`t formeaz\ un drum frem\t\tor spre orizont. Automotor. Gheorghe. 2 De cutremurul de p\m`nt din 1955. 80% dintre case distruse sau dobor`te2. ~napoierea cu ma[ina la Larissa. M\ `ntreb cum se va putea evita epidemia. `n cea mai `nc`nt\toare familiaritate. ~ntr-un buzuki. Sofia lipsit\ de interes). Mica m\n\stire cu p\uni. de exemplu. vast\ ca spa]iul. Recep]ie de universitari. Mun]i din nou mai bl`nzi. este. mi-ar pl\cea s\ `nv\]. Avion. `n fundul v\ii imense. unicul nor pe care-l vedeam m\rindu-se de c`tva timp plesne[te [i parc\ turbeaz\ `n c`teva secunde. . Delphi. S`nt ni[te m\slini at`t de str`n[i unul `ntr-altul. Din nou `n ora[. ~l anun]\ pe Duccio.carnete_Camus.

Albe toate. Imposibil s\ adorm p`n\ la ora [ase. pe chei. Cea]a e tot acolo.. astfel `nc`t par f\cu]i din sare gem\. urc\m `n v`rful Cynthei. un verde-mov. Lumea asta a insulelor at`t de str`mt\ [i at`t de vast\ mi se pare a fi chiar inima lumii. C`nd [alupa p\r\se[te cheiul. Insula leilor [i a taurilor a c\ror reprezentare acoper\ insula animalelor.]1 [i [op`rlele mari cu corpul `ntunecat. fericire foarte aproape de lacrimi.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 482 482 ALBERT CAMUS CARNETE 483 Pireu unde ne a[teapt\ Domnul Algadès cu dr\gu]ul s\u vas. Iar `n centrul inimii se afl\ Delos [i v`rful acesta pe care m-am urcat. pentru c\ trebuie s\ ad\ug\m [erpii [. R\t\cim pe str\du]ele pline cu pr\v\lioare colorate. de asemenea. Aerul este at`t de limpede. 1 Un cuv`nt indescifrabil. ~n fine. Pentru c\ a[ vrea s\ p\strez l`ng\ mine. E rece [i umed. pe marea str\lucitoare. din cauza ocolului pe care l-am f\cut. se contureaz\ mai bine `n dep\rtare cu capul s\u de [arpe `ntinz`ndu-se spre Delos. Atunci apare prima insul\. Navig\m printre aceste insule `ndep\rtate pe o mare luminat\ care se rideaz\ u[or. lumina. pe m\sur\ ce ziua `nainteaz\. `ntr-o lumin\ sc`nteietoare [i fin\. Trecem. mic[unele. Cobor s\ m\ culc. Ridic\m ancora spre Delos. `n mi[care. de at`tea zile. apar admirabile [i recente descoperiri (mozaicurile reprezent`ndu-l pe Dionysos odihnindu-se). un soi de dans imobil. iar sub aceste oseminte. Dar `ncetul cu `ncetul soarele urc\. a[a c\ urc `napoi dup\ c`teva ture bras. se arat\ palid. Algadès [i marinarul lui au vegheat toat\ noaptea de fric\ s\ nu e[ueze. `i fac un semn la care r\spunde imediat cu un z`mbet frumos. printre Seriphos [i Sifanos. Noaptea se las\ `n timp ce cobor`m la Mykonos. deslu[im pe primele pante ale insulei ciorchini enormi de maci. Ne `napoiem la Mykonos. Dar `n scurt timp vedem cea]a ridic`ndu-se literalmente din mare. precum [i delfinii de pe mozaicuri. brusc. De diminea]\ o lumin\ divin\ coboar\ peste casele v\ruite din Mykonos. a florilor (maci. `nc`t mi se pare c\ o voi putea reg\si fidel\ ori de c`te ori voi dori. `ngro[`ndu-se [i bar`nd treptat orizontul. `nc\ invizibil `n spatele Riniei. vesel [i cordial. Algadès pretinde c\ n-a mai v\zut asta niciodat\ `n arhipelag. Apropiindu-ne de Delos. o fermec\toare adolescent\ grecoaic\. ro[ul [i albul. cur`nd apare Mykonos care. Odat\ aurul stins. C\tre ora unsprezece `naint\m (f\r\ vele pentru c\ nu e v`nt) pe o mare nemi[cat\. Insula ruinelor [i. Dar insula aceasta a leilor [i a taurilor mai este acoperit\ [i de osemintele brune [i f\r`micioase ale ruinelor. S`nt fericit s\ simt apa cum love[te sub carcas\ [i s\ v\d din nou o spum\ u[oar\ plutind de ambele p\r]i ale etravei. Mai t`rziu m\ `ntorc la [alup\. `ntr-at`t ai impresia c\ prima ploaie i-ar putea dizolva. La amiaz\. s\ str`ng aceast\ bucurie de nespus despre care [tiu totu[i c\ va trebui s\ dispar\.carnete_Camus. . `naint\m mult timp de-a lungul insulei Siros. zorele. gras. `mbr\cat\ simplu. E `nghe]at\. de unde pot privi sub lumina vertical\ [i pur\ a lumii cercul perfect care-mi delimiteaz\ regatul. ochiul-boului). Luna lic\re slab deasupra teraselor albe. Dup\ dou\ ore m\ trezesc [i urc iar pe punte. ciclamenul. La orizont se contureaz\ Siros [i celelalte insule. Ie[im din Pireu sub o lun\ cenu[ie care lumineaz\ marea cu o cald\ lumin\ ireal\. Pe vas m\ dezbrac [i m\ arunc `n apa transparent\ [i verde. O stranie [i vast\ `mp\care pogoar\ atunci peste ape. s\tule]ele ag\]ate de pante au aerul unor scoici albicioase l\sate acolo de marea care s-a retras. Urc\m din nou la bord [i m\ culc at`t de fericit.. Pe str\zile complet `ntunecate. fericire. `nc`t nici m\car nu-mi mai simt oboseala. Marea e frumoas\. iar `n jur se v\d golfurile. Soarele `nc\lze[te puntea [i c\ldura lui cre[te treptat. Toate se deseneaz\ pe cer cu o claritate de epur\. u[or fantomatic\. Dar ea d\inuie surd. Soarele asfin]e[te c`nd ajungem aproape `n centrul unui cerc de insule ale c\ror culori `ncep s\ se schimbe. `nt`lnim parfumul caprifoiului. apoi culorile se `ntunec\. Trebuie deviat vasul ca s\ evit\m dou\ insuli]e. iar pe marea `nc\ lucioas\ corpurile insulelor devin albastre-`nchis. str\vezie [i pur\ deasupra ad`ncurilor care `ncep s\ se z\reasc\. tot cercul Cicladelor se `nv`rte[te `ncet `n jurul Delosului. Marmura din care s`nt d\ltui]i leii s-a erodat [i prezint\ ciupituri din pricina intemperiilor. Pe carena r\sturnat\ a insulelor. B\rbat cumsecade. str\punge negura [i `n final o risipe[te. Insula zeilor mutila]i din muzeu (micul kouros). `mi str`nge ast\zi inima at`t de categoric. Insuli]ele galbene ca o gr\mad\ de gr`u pe marea albastr\. `nc`t [i cel mai mic zgomot pare c\ se aude de la cap\tul orizontului. Tot at`tea biserici c`te case. dar cu coada [i capul verde-deschis. Delos. etaj`ndu-se.

Pinii `nal]i [i 1 Dou\ cuvinte indescifrabile. Cu oamenii din sat [i pl\cuta lor familiaritate.. golful Atenei. M. Hermesul lui Praxiteles este o reu[it\ dulceag\ care duhne[te a decaden]\. ~n noapte. o a doua revela]ie. Pentru prima oar\ privesc disp\r`nd un p\m`nt pe care-l iubesc. Baie la Xilocastron. `nso]esc l\untric mi[carea apei pe flancurile vasului. Au aspectul [i mi[c\rile unor oameni liberi. Culorile schimb\toare din nou pe mare [i pe insule. Muzeu. care par s\ vin\ direct din Orient. Tot ceea ce `ncearc\ Grecia `n materie de peisaje reu[e[te [i duce la perfec]iune. de[i aparent s\n\to[i. grifoni. `nclina]ia cre[te [i gonim spre Pireu `ntr-o forfot\ mare de ape [i de p`nze.. [i de la st`nc\ la insula florilor.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 484 484 ALBERT CAMUS CARNETE 485 Sentiment de libertate nesf`r[it\ parcurg`nd astfel marea `n toate sensurile. De ast\ dat\ simt for]a copacilor. t\cerea hr\nit\ cu slabe ]ipete de p\s\ri. at`t de asem\n\toare cu o triste]e din dragoste. figurine. insulele. o privesc. libertatea asta exult\ `n cercul lor. P`n\ la miezul nop]ii. La Mykonos pentru cump\r\turi. Via]a liber\ a m\rii [i fericirea acestor zile. Disperat c\ p\r\sesc acest arhipelag. cu durerosul sim]\m`nt c\ poate nu-l voi mai revedea niciodat\ `nainte de a muri. `ntr-o lumin\ neobosit\. pacea care urc\ `n cur`nd din v`lceaua adormit\. v`nt puternic. Zilele acestea minunate petrecute zbur`nd pe ap\. are un z`mbet maiestuos `n peisajul acesta. printre insule acoperite de corole [i de coloane. Stranii bronzuri arhaice. dar mai ales aerul a devenit transparent [i to]i mun]ii de cealalt\ parte a golfului Corint se descoper\ cu o ciudat\ puritate. Plajele [i golfurile. Dar din ea coboar\ o lumin\ bl`nd\ peste pietre. nu mai puteam s\ resimt altceva dec`t pacea acestor coline. dar chiar [i disperarea asta are ceva bun. . velele plesnesc. }ipete de p\s\ri. * 10 mai Diminea]a e sur\. a apelor. s`nt martorii unei arte superb de diferite. ascult p`nzele. reprezent`nd un r\zboinic [i pe Zeus r\pindu-l pe Ganimede. piesele din acest muzeu s`nt tot ce exist\ mai elevat `n sculptura clasic\.]1 p`nzele care flutur\ molatic `n v`ntul slab. Copii `n zdren]e. Urc pe colin\ prin mormane de flori `nmiresmate. Ploaie de lumin\. Libertatea nu ar `nsemna pentru mine s\ sparg acest cerc [i s\ gonesc spre Sumatra. a fructelor p\m`ntului r\coros. apoi lumineaz\ apele. Drumul prin golful Corintului. {i la fel e tot drumul cu. ~mpreun\ cu frescele lui Siphnos la Delphi. pe care o v\d de la fereastr\. [. de[i libertate politic\ nu exist\ aici. Stranie triste]e. Pu]in `nainte de Olimpia. Ploicic\ de sear\. * 9 mai Plecare spre Olimpia. Preferam ora[ul noaptea. foarte cur`nd. `n spatele lui. Bl`nde]ea [i duio[ia acestor locuri sub o lumin\ pentru prima oar\ u[or cenu[ie. le simt gustul `n gur\. T`rziu pornim din nou pe mare. De altfel. colinele acoperite de chiparo[i fragili. umbra bl`nd\. m\ g`ndesc la Delos. dou\ superbe teracote de format mare. S\tucul Tronia. de la o insul\ la alta. Case pr\p\dite. Cu inima str`ns\. ~nc`ntat de diversitatea peisajelor.carnete_Camus. * 12 mai Diminea]\ r\coroas\ [i luminoas\. ziua care se sf`r[e[te. Dimpotriv\. r\m\[i]ele templelor lui Zeus [i al Herei. {i libertate deloc `ngr\dit\ de faptul c\ lumea asta a insulelor are borne. sau diferitele statui reprezent`nd-o pe Atena de pe metope. Lumina e divin\. Dup\ Delos. pentru prima oar\. pic\turi care cad [i sar `n sus pe marea dimine]ii. Abia am gustat pacea care urc\ din mare spre cerul ce se gole[te pu]in c`te pu]in de lumin\ [i iat\ c\ `n spatele unei insuli]e st`ncoase urc\ acum luna. Plou\ u[or [i culorile tandre [i sp\late ale v`lcelei s`nt pl\cute ochiului. Totul se uit\ aici [i totul se reface. Umbra sub copacii care `nconjoar\ ruinele este mai pre]ioas\. chiparo[i [i peste c`mpiile verzi. c`nd se v\d pierind treptat Delos [i Cynthe `n spatele Riniei. Plimbare. o a doua na[tere… Diminea]\. Ci s\ mai merg `nc\ de la insula aceasta gola[\ la insula cealalt\ cu arbori. pe valea aceasta Alphee. kouros. Baie [i pr`nz la Xilocastron. Ea se `nal]\ repede pe cer. Pe l`ng\ Apolo sau pe l`ng\ cele trei chipuri de b\rba]i de pe frontonul de est. Apa pur\ e mai pu]in rece. `n inim\.

Familia Francine. * Teseion Pe cerul luminos [i pur un cap\t de lun\ ca o petal\ de p\ducel. identic\ mor]ii apropiate. Un privilegiat care descoper\ la v`rsta adult\ via]a muncitoreasc\. ~n avionul `n picaj. * Roman. golful `nnoptat `n dep\rtare. care ascundea motorul. Seara la R. Cu familia D. la fel ca `ns\[i bucuria. cu inima str`ns\. {i din nou se strecura bucuria misterioas\. P`n\ la urm\ trebuie s\ mori pentru… Am `ncercat s\ fiu un om complet [i am adunat totul `n mine. Caprifoiul. via]a re`ncepea. {i pe urm\… * Primul om. Dar c`nd pentru prima dat\ `n istoria lumii un oprimat 1 Not\ pentru Exilul [i `mp\r\]ia. Dorm pe lespezile templului. Cele trei temple care suspend\ `n spa]iu un triunghi albastru: Parthenon. Familia Wolfromm. Din nou insulele `n deriv\. Ceea ce abandoneaz\ el `ncetul cu `ncetul. circular\. ~napoiere. se pierde `n nori. Un personaj m`ndru. apoi pe plajele Atenei.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 486 486 ALBERT CAMUS CARNETE 487 unde se disting fiecare cas\ [i fiecare copac. Chiar faptul de a fi devenit muncitor nu-l scute[te de a nu se fi n\scut ca atare. `ntr-un mic golf c\ldu]. C`nd sclavul ia armele [i-[i d\ via]a. Cerul cald [i albastru. apoi `n roat\ mare cu raze care orbesc. deasupra v`rtejului de v`nt ce se anun]a. . Ascensiune pe Aphaia. sobr\. Sunion. dar Daru `l `n[elase. el domne[te la r`ndul s\u ca st\p`n [i asupre[te. orbitor sub soare. S\ re]in lumina aceasta. s\ nu mai cedez `n fa]a nop]ii zilelor… * 14 mai Plecare spre Egine. care cobora descump\nit spre mare. se transform\ `n evantai auriu. Nu mai notez aici toate bucuriile astea care de acum `nainte m\ cople[esc. Stupid\ dorin]\ s\ pl`ng. Nu cedeaz\ nimic. cerc rotitor. * 16 mai Plecare spre Paris. puternic\. Care nu ]ip\ la durere. [i `mi apar ca o singur\ [i lung\ surs\ de lumin\ pe care o voi putea p\stra `n inima vie]ii mele. `ntins\ de-a lungul travers\rilor [i. Grecia nu mai e pentru mine dec`t o lung\ zi str\lucitoare. Era bucuria de la Delos. * 13 mai Aceste dou\zeci de zile de alerg\tur\ prin Grecia. Ca geniu romanii nu au avut dec`t ceea ce se nume[te astfel `n armat\. ca aerul care se respir\ aici. Plimbare pe mare `n b\taia unui frumos v`nt plin de lumin\. Caiace. la umbra coloanelor. `nainte de plecare. Egine este insula crinilor. Seara se v`nd `n port crini mari cu parfum sufocant.carnete_Camus. Oaspetele1. Muzeu bizantin. * 15 mai Duminic\.D. Voluptate cast\. {i nu e niciodat\ destul. Variguerez [i umbrele chineze[ti. pe care le p\r\sesc definitiv seara. de asemenea. Seara. s\ revin. Soarele coboar\. `n el curgea orbe[te o f`nt`n\. ro[ie [i alb\. * Roman. Privea obuzul sc`nteietor. Aphaia. Marea calm\. * Prizonierul ia calea pu[c\riei. Nimic de f\cut. gustul misterios al vie]ii. Istoria e format\ din s`nge [i din curaj. Mic port. le contemplu acum de la Atena. Baie prelungit\ la Aya Marina. la Kifissia. S`nt pentru mine orele c`nd `mi iau adio de la ]ara asta care ne-a d\ruit s\pt\m`ni `n [ir aceea[i `ndelung\ bucurie. este ca o insul\ acoperit\ de flori ro[ii [i de zei mutila]i deplas`ndu-se neobosi]i pe o mare de lumin\ [i sub un cer str\veziu. `i indicase calea libert\]ii.

Nimic nu arde `n infern dec`t eul (Sf.“ Idem: duritate incredibil\ a Jessic\i `n cazul rupturilor. ieri [i ast\zi. totul se va fi sf`r[it [i totul va `ncepe `n cele din urm\. * Pies\. c`nd. * Primul om. 3 Not\ pentru „Renegatul“. At`t de mult timp pa[nic. p. . Iisus avea 300 de milioane de contemporani. 1959). 2) Prieten – revine la credin]a musulman\ de vreme ce cealalt\ l-a tr\dat. Dar c`nd Guibert `i propune s\-[i tr\iasc\ [i el cele dou\ iubiri. Am o impresie contrar\ [i asta m\ dezarmeaz\. ~nseamn\ s\ sco]i unul c`te unul bu[tenii dintr-o flac\r\ luminoas\. 4 Sf`nta Caterina de Genova (1447-1510). ni se `nt`mpla s\ ne desp\r]im seara cu acea u[oar\ decep]ie de a nu ne fi iubit cu adev\rat `n ziua aceea. Este vindecat [i ador\. Se teme s\ nu rateze cu nevasta sa necunoscut\. * S`nt dintre cei pe care Pascal `i r\scole[te [i nu `i converte[te. Pierderea dragostei este pierderea tuturor drepturilor pe care le aveai `nainte. Bucuria lui. f\r\ s\ asupreasc\ la r`ndul s\u. Caietul al VII-lea. Va avea dou\ miliarde. * Étienne1. 2 Not\ pentru proiectul piesei despre Julie de Lespinasse. * Julia. {i ambele `n acela[i timp `n am`ndou\ cazurile. ca s\ se for]eze. ea nu-i poate permite ceea ce `[i autoriza sie[i. (Cf. `n Exilul [i `mp\r\]ia. ~nc\ destul\ tandre]e ca s\ asiste… Acest soi de devotament presupune totu[i convingerea c\ este util. Se `nsoar\ dup\ voin]a tat\lui s\u. Rage c`nd se treze[te [i c`nd e singur. * Primul om. Studiul meu despre Grenier1. c`nd a[teptam la volanul ma[inii s\ dispar\. 3) Terorist. 1 Étienne Sintès. * Primul om. zilnic. re`nnoda acea zi aparent pierdut\ de firul solid al iubirii noastre `nc\p\]`nate [i o salva atunci de orice am\r\ciune. {i te treze[ti atunci `n fa]a t\ciunilor `nnegri]i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 488 488 ALBERT CAMUS CARNETE 489 va domni prin justi]ie.) * 6 noiembrie ’56 ~n fa]a amenin]\rii constante de distrugere total\ prin r\zboi – deci privarea de viitor – ce moral\ ne poate permite s\ tr\im numai prezentul? Onoare [i libertate. Prietenul Saddok 1) T`n\r militant – tovar\[ul meu – criza din ’36. demen]a `mpotriva sa. P`n\ la urm\ (dac\ o via]\ face c`t o alta) condamnatul justific\ el `nsu[i condamn\rile la moarte. cei care voiau s\ ob]in\ o magistratur\ trebuiau s\ nu fi f\cut nego] timp de cel pu]in zece ani. Melville `nclin`ndu-se p`n\ la urm\ `n Billy Budd. ~n Grecia antic\. 449. trebuie s\ se `ncovoaie. zeul ro[u.carnete_Camus. O mare durere [i soarele. micul gest de victorie pe care mi-l f\cea ea `n fa]a u[ii. cel mai mare dintre to]i. * ~n italian\ talento `nseamn\ dorin]\. De unde boala ei ru[inoas\. Caterina de Genova4). p. „Mul]i ani mai t`rziu. Singura industrie francez\ care nu cunoa[te [omajul este r\utatea. Cf.2 Crede c\-[i poate tr\i ambele iubiri.3 M\sur\ [i demen]\. M\sura `n raporturile sale cu ceilal]i. autoare a Dialogului dintre suflet [i trup [i a Tratatului despre purgatoriu. Dar nici nu-l poate judeca. Dificil. 406 [i Caietul al VIII-lea. Un om se nume[te rege ast\zi. {i apoi `ntr-o zi accept\ s\ se bat\ [i s\-[i ri[te via]a. solitar. 1 Prefa]a la noua edi]ie a volumului ~les de Jean Grenier (Gallimard. Pascal. unchiul surdo-mut. prad\ diferitelor oboseli.

`l surprind [i-l omoar\. Reg\se[te asupra sa un document de asemenea compromi]\tor. la 589 m altitudine. Vene]ia `n august [i c`rdurile de turi[ti care se abat o dat\ cu porumbeii peste pia]a San Marco. etc. sub cerul destins. `ntr-o sear\. Vast\. mai cu seam\ pe b\rba]i. Hristos a `nviat. pictor al muzicienilor. militant. care feminizeaz\ totul. care se prelunge[te.A. * Giorgione. Primul om [i amicul acesta dau fuga la arme. Miros de paie [i de soare. Povara Sfintei Cruci. S\ nu uit Italia [i descoperirea artei – precum [i a religiei brusc revelate `n raporturile ei cu arta.carnete_Camus. O `nt`lnesc am`ndoi pe Jessica. ca s\ v\d cum se statornice[te noaptea pe meleagurile acestea 1 T`rgu[or din Montefeltro. egal\. Dar nu. Pe drumul de `ntoarcere. ciugulesc impresii [i-[i dau lor `n[i[i spectacolul vacan]ei [i al ur`]eniei. Istoria `nseamn\ s`nge. ce `nseamn\. * Urbino. Pierre moare l`ng\ Jean (r\zboi. Dar de ce s\ dispre]uiasc\? Se descotorose[te de acest cli[eu. c\ldu]\ [i pl\cut\ mu[chilor. de la Paris la St. Alte fresce ale lui Piero della Francesca. Etienne. {i acolo. dimpotriv\. este ora[ul natal al lui Piero della Francesca. Subiectele sale [i pictura sa fluid\. acela[i lucru. Voluptatea nu-i niciodat\ seac\. 3 Fresc\ de Piero della Francesca din capela cimitirului de la Monterchi. `nchise `n jurul perfec]iunii lor. Ar prefera s\ fie un erou al R. {i cu toate astea San Leo1. Fecioara este reprezentat\ `ns\rcinat\. militant s\lbatic. San Leo [i dorin]a s\ m\ retrag acolo.A. pleac\. Este b\rbatul pe care ea l-a iubit m\car pu]in. For]ele Aeriene Britanice (n. * Primul om.F. Pierre e `nsurat. A[ vrea s\ revin `n gr\dina Prato. Ru[inea lui. Djemila. `n Toscana. `n regiunea Marche.-i[tilor `n por]i. Valea San Sepolcro unde trebuie s\ revii la sf`r[itul unei vie]i. La Valdemosa. Tipasa. vechiul miros al c\r\rilor pline de praf. justi]ia. Cabris. Idem: secven]\ din lupta de rezisten]\. tr. . dup\ aceea. incapabil de prospe]ime sau de emo]ie. `n fa]a `ngerilor [i a trufa[ei madone a lui Piero della Francesca. Cabrières d’Avignon etc. apoi pornesc `n urm\rirea vinovatului.1. S\ `ntocmesc lista locurilor unde m-am g`ndit c\ a[ putea s\ tr\iesc [i s\ mor. Idem: scen\ din cartierul Montmartre. Jean. `[i p\streaz\ taina. Mereu ora[e mici. ~n timp ce se aud tot mai aproape loviturile de b`te ale S. personajele indiferente ale „Flager\rii“ a[teapt\ pe vecie. Or\[elele astea `ngr\dite. `[i vede dispre]ul pe chip. t\cute. aresteaz\ un complice. 2 San Sepolcro. Afl\ astfel. {i nu s\ suporte prezen]a. Reg\sesc marea. departe de mitinguri. Aici micile pie]e pe care le-am iubit acum 20 de ani [i care `nc\ mai exist\. iar vecinii `nfrico[a]i se revolt\ `mpotriva celor din Rezisten]\. Scump\ Italie unde m-a[ fi vindecat `ntru totul. De fiecare dat\ aceast\ pace `n inim\. iar inima se deschide spre o t\cere binef\c\toare. Madonna del Parto3. diletant. din nou. Boi albi cu coarne lungi din Romagna t`r\sc dup\ ei ni[te c\ru]e sc`r]`itoare.S-i[tii l-au perchezi]ionat. l`ng\ San Sepol- cro. `ntr-adev\r. San Sepolcro2. viseaz\ b\t\lii gigantice `n cerul `ncins al metropolelor [i merge cu metroul `n locuri pline de praf sau de noroi. u[or ru[inat.). Jean [i Jessica `n rolul b\tr`nei amante. Idem: descoperirea dragostei. Protectoare a l\uzelor. `nva]\ s\ o iubeasc\ pe Jessica [i astfel se-ndreapt\ spre oameni. O vreme ea `l are pe Pierre pe care-l p\r\se[te [i-l r\ne[te [i care o va face s\ sufere pe so]ia lui. S\ revin la San Leo. la Arezzo. cruzimea inamicului. Jean. s\ umblu prin vale printre pl\p`nzii m\slini [i chiparo[ii `nal]i [i s\ g\sesc `ntr-o cas\ cu ziduri groase [i `nc\peri r\coroase o camer\ goal\ cu fereastra `ngust\ de unde s\ pot privi cum coboar\ seara peste vale. {i iat\-l c\ se ridic\ din morm`nt. austere. Parma.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 490 490 ALBERT CAMUS CARNETE 491 Mai t`rziu. * Roman. f\r\ contururi. S\ fie ucis de departe. * 1 Royal Air Force. {i Jean `l ajut\ din toat\ inima. departe de mine. unui prieten european `i este violat\ [i ucis\ nevasta. A[ vrea s\ revin la sf`r[itul vie]ii pe drumul care coboar\ `n valea San Sepolcro. [i s\ refac plimbarea pe drumul de paz\ de pe cetate. Pierre. ~nd\r\tul zidurilor severe. Fascina]ie M. {i totu[i acum continuu ab\tut. rezisten]\) care l-a detestat din gelozie. `l tortureaz\. s\-l cobor `ncet.S. Dup\ ce S.

* La muzeul din Siena una dintre numeroasele Judec\]i de Apoi (Giovanni di Paolo)1. s\ refac pe jos. Mama obligat\ s\ fug\ din Algeria `[i sf`r[e[te via]a `n Provence. Camus [i liberalii europeni [i musulmani lanseaz\. San Francesco di Siena. Cuvintele ei: „E bine aici.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 492 492 ALBERT CAMUS CARNETE 493 f\r\ seam\n. mai ales. `nconjurat doar de bun\tatea acelor italieni necunoscu]i pe care-i iubesc. * Primul om. ~n st`nga. Francesco armoniile de stele. doi prieteni se re`nt`lnesc [i ridic\ bra]ele ca s\-[i exprime bucuria.carnete_Camus. a[ vrea s\ rev\d pia]a `nclinat\ din Arezzo. Dar sufer\ din cauza exilului. Numai dup\ aerul s\u i se atribuiau o g`ndire [i preocup\ri pe care nu le avea sau pe care le avea f\r\ s\ accepte s\ le scoat\ `n prim-plan. pictor sienez. ca un Constantinopol perfect. * 22 august 1955. pe bornele de la Porta del Sole. `n Infern. avea conversa]iile [i gusturile tuturor. Ora 11 diminea]a. s\ v\d atunci Siena ivindu-se `n apusul soarelui cu minaretele ei. renun]\. Aici cel pu]in s`ntem `n lupt\. ~n dreapta. C`nd voi fi b\tr`n. Judecata de Apoi se g\se[te la Pina- Roman. s\ ajung acolo noaptea. Reac]ia mea curioas\. iar el `n]elege. dansa. Da. S\ v\d Perugia f\r\ casele care se construiesc `n jur [i s\ pot atunci s\ privesc m\slinii fragili de pe coline. S\ v\d Assisi f\r\ turi[ti [i f\r\ motorete [i s\ ascult `n pia]a principal\ din S. `n Palazzo Buonsignori. Dar nu s`nt arabi“. `n coteca Nazionale. `n casa de ]ar\ pe care i-a cump\rat-o fiul ei. * S`nt uni]i dincolo de timp. Actuelles III. victorios. scoicile de pe Campo di Siena [i s\ mai m\n`nc cu poft\ pepeni verzi pe str\zile `ncinse din Verona. cu rani]a `n spinare. `ntr-o diminea]\ r\coroas\. a[ vrea s\-mi fie h\r\zit s\ revin pe drumul acesta spre Siena care n-are egal pe lume [i s\ mor acolo. se retrage `n castitate. Dar anii trec [i ea nu `ndr\zne[te s\ i se mai arate `n lumina crud\ a dimine]ilor pariziene. grea pentru noi. . * Voia s\ fie banal. Dar mai ales. fiindc\ a surprins doi copii de cincisprezece ani descoperind iubirea unul pe fa]a celuilalt. prin colinele de tuf alb\strui care se `ntind p`n\ `n zare. * 1 Giovanni di Paolo (1399-1482). S\ reg\sesc Piazza della Signoria la Gubbio [i s\ privesc `ndelung valea sub ploaie. Cutremurul de p\m`nt. un Apel pentru un armisti]iu civil. Cf. Dar intimida pe toat\ lumea. printre preaferici]i. Sisif [i Prometeu c\rora li s-a prelungit pedeapsa. * Senzual. s\ merg de-a lungul acelei livezi de m\slini [i de struguri. cursul unui miting. Portretul scorpionului. drumul de la Monte San Savino la Siena. 1 Pe 22 ianuarie 1956. al c\ror miros `l simt. ca o m`n\ care ofer\ ceea ce a f\cut omul mai m\re] dup\ Grecia. Detest\ minciuna [i iube[te misterul. L\custele. Iar gustul pentru mister duce la inconstan]\. `n toiul unei vie]i de pl\ceri [i succese. Titlu: Tat\l [i Mama? * 24 octombrie 1955 Amenin]\ri cu moartea. Moare acolo. Element distrug\tor. Atacarea fermei izolate – atacul din Philippeville – atacarea [colii – taifun pe Nemours. * Alger. * Roman. f\r\ bani [i singur. ie[ea `n ora[. la Alger. 18 ianuarie1 Angoasa aceea pe care o t`ram prin Paris [i care avea leg\tur\ cu Algerul m-a p\r\sit. `ntr-un [an]. s\ dorm l`ng\ o f`nt`n\ [i s\ ajung primul pe Campo cel `n form\ de palm\. A[ vrea… Pretutindeni [i mereu dorin]a asta de singur\tate pe care nici m\car nu o `n]eleg [i care veste[te parc\ un soi de moarte cu gustul reculegerii ce o `nso]e[te. Fiindc\ minciuna necesar\ consolideaz\.

istoric. Intelectualul. * 27 ianuarie Primul om. * ~n ceea ce Fran]a a f\cut din mine necontenit. extremit\]ile unui corp zvelt [i elegant. Pune `n fiecare sear\ la picioarele patului rochia recent cump\rat\ ca s\ aib\ la de[teptare bucuria de a o vedea. X. gata cu preacurvia [i cu desfr`urile. * Roman. toat\ via]a mea am `ncercat s\ reg\sesc ceea ce l\sase `n s`ngele meu Spania [i care `n opinia mea era adev\rul. dar nu-mi vei vedea Fa]a. * 22 ianuarie Adorare. [i mai ales dac\ se amestec\ `n treburile publice numai prin scris. ~i par apar]in`nd altei rase. cu lucrarea Metafizica cre[tin\ [i neoplatonismul. tr\ie[te ca un la[. Dar p`n\ la urm\ `n lupt\ mi-am g\sit eu `ntotdeauna pacea. prin rolul s\u.) „Am g`nduri impure“. „Cum s\ nu-]i fie mil\ de un b\rbat inteligent. Secolul al XVII-lea. Alege. Tot ce [tie [i vede din ceea ce suport\ ceilal]i fiindc\ nici nu [tiu. * Sf`ntul Augustin1 a tr\it `n lumea totalitar\: Imperiul de Jos. „Am un pr`nz“. a studiat Antichitatea t`rzie [i `n special opera Sf`ntului Augustin. Da. Via]\ ascuns\.D. oricare ar fi el. Am reg\sit steaua. Doar riscul justific\ g`ndirea. * Orice doctrin\ artistic\ este un alibi prin care artistul `ncearc\ s\-[i justifice propriile limite.“ Nimeni nu vrea s\ se bucure `ntotdeauna de tot. Compenseaz\ neputin]a asta supralicit`nd verbal.“ „Femeile care a[teapt\ de la b\rbat toat\ fericirea vie]ii lor. {i pe urm\ orice e mai bun dec`t aceast\ Fran]\ a demisiei [i a r\ut\]ii. „Ca ni[te zulu[i“.“ „Femeile care nu plac s`nt avare cu singurul b\rbat pe care-l au. B\rba]ii cu care a avut leg\turi. Cei care acuz\ epoca numind-o o epoc\ de nenorocire: „Ceea ce vor ei nu e at`t o epoc\ de lini[te. Diferen]\ de genera]ii. (cf. `n care trateaz\ despre Sf`ntul Augustin [i Plotin. Timp de paisprezece ani credincios acelei femei necunoscute care i-l d\ pe Adeodat. X. Marrou2 spune: „Arta de a tr\i `n vreme de catastrof\“. Ea se exprim\ doar `n termeni nedefini]i. M`ndria de a apar]ine Bisericii din Africa. 2 Henri Irénée Marrou (1904-1977). dubl\ sau tripl\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 494 494 ALBERT CAMUS CARNETE 495 care avem opinia public\ `mpotriva noastr\. mla[tina asta `n care m\ `n\bu[. secolul augustinian.“ Teama cast\ [i teama slugarnic\. Rezisten]a la 1 Camus a ob]inut `n 1936 o diplom\ de studii superioare. Sau despre cineva care tocmai c\ nu `i inspir\ g`nduri impure: „E un vi]el fiert“. nici nu v\d.“ Mereu `n lupt\ ca s\-[i apere opera pentru a nu fi n\p\dit\ de ocupa]iile exterioare. pentru prima oar\ de mai multe luni. spune. s`nt pro[ti. Totul este ac]iune.carnete_Camus. Imaginea sa `n leg\tur\ cu Soarele divin care ne lumineaz\ mintea. „Gata cu chefurile [i cu orgiile. care declar\ c\ numai P. spune ea. a f\cut `ntotdeauna ceea ce trebuie pentru tovar\[i. Doar femeile care plac s`nt capabile de generozitate.C. „Vei putea s\ te bucuri `ntotdeauna de tot. {i ei trebuie s\ `nve]e totul. violen]\ ne`nfr`nat\ `n dansul care o dezv\luie `ntru totul. c`t securitatea pentru viciile lor“. `mbr\ca]i-v\ `n Domnul Nostru Iisus Hristos [i nu mai c\uta]i s\ mul]umi]i carnea `n dorin]ele ei. S\rb\tore[te aniversarea zilei c`nd a avut prima ma[in\. Portretul lui V. M`inile ei mari [i picioarele de dansatoare. Un b\rbat se crede `ntotdeauna .“ „Nu-mi plac b\rba]ii foarte tineri. m-am sculat fericit. „Bel[ugul de cuvinte nu este f\r\ de p\cat. Enigma lumii. Trebuie s\ se duc\ dup\ cineva `ntr-un loc ca s\ mearg\ `ntr-altul unde trebuie s\ fac\ ceva… etc. Textul Sf`ntului Pavel care `l arunc\ `n Biseric\. * 21 ianuarie Amenin]\ri pentru ast\-sear\ [i pentru m`ine. cre[tinism a ]\ranilor [i a aristocra]iei.

succes publicitar. celebritatea e un afrodiziac. mare. Leporello? Nimic. `i eram infidel.: Nu (ezit\). L-am cump\rat la Paris. Don Faust [i doctorul Juan1.“ Idem: nimic. Ar avea b\nuiala c\ aceast\ civiliza]ie `[i joac\ ultima [ans\ [i c\ el este unul dintre ultimii care [tie acest lucru. mai exact dac\ s-ar m\rita cu Onassis. v\ spun. . ar cunoa[te o ad`ncime a singur\t\]ii despre care nici o epoc\ n-a avut m\car idee.“ Dac\ ar deveni miliardar\. Schi. „~n cartierul meu nu `nt`lne[ti dec`t mamaie [i ciume.“ La hotelul unde sose[te cu co[urile ei pline de farduri [i obiecte de toalet\. De mult m-a[ fi convertit. 449 [i 451.“ Cuvintele ei: „{i-a r\sturnat o omlet\ pe cap“ (vorbind despre o blond\). Fiindc\ m-am t\iat la deget [i mi-am pus un pansament: „semeni cu un t`mplar nepriceput“. (Caietul I.M. D. p\rul ei blond. 438 [i Caietul al VIII-lea. dac\ s-ar trezi solitar. Dar am fost `ntotdeauna re]inut de teama ce vor spune prietenii mei. Idem: `ndr\gostit.. Exagereaz\. pute]i s-o invita]i. Dar nu-i asta. Nimic. femeia totul de c`[tigat“ etc. adic\ a ghicit ceea ce poate s\ dea f\r\ complica]ie (de dezvoltat). dans. de-asta m\ remarc\ lumea. Jupoanele ei proaspete de fat\ t`n\r\ care se v\d `ntotdeauna c`nd se a[az\. de a gusta din tot ce reprezint\ pl\ceri `n ziua de azi. la restaurant etc. „Nu le `n]eleg pe femeile astea m\ritate care-i `nnebunesc pe b\rba]ii lor. Franciscanii l-au `nchis `ntr-o m\n\stire2. la cinematograf. ~i va datora m\car asta bietului individ care… etc.F.F.: Alege castitatea. Statuia asta. G\se[te r\spuns la tot. caut\ [i g\se[te o fat\ cast\. Ba nu exist\ nimic. De altfel `[i scoate pantofii oriunde. * Adev\ratul creator.]1. 127). vrea s\ se bucure de pl\ceri [i s\ cunoasc\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 496 496 ALBERT CAMUS CARNETE 497 superior femeii pe care… Sentimentul acesta `l accept de la un b\rbat inteligent. El le neag\ dumnezeul [i li se spovede[te. F. numai la decen]\ nu. D.“ }ine `n ea ni[te papuci vechi [i oribili pe care-i pune ca s\ conduc\.“ Ma[inu]a ei. {i e pur\ `n dorin]a asta turbat\. Pofta ei de r`s. e un filosof. de a reu[i tot. Leporello.: E[ti sigur? Invit-o. D. „`n chestia asta po]i s\ urci cu picioarele pe pere]i sau s\ faci pe porcul sp`nzurat. Ar putea arunca lumea `n aer. ceea ce o face atr\g\toare: ader\ la societatea ei totu[i greu de suportat. teatru `n teatru. o iubesc cu tandre]e pentru toat\ libertatea pe care mi-o d\. Adora]ie fa]\ de fiin]a lumii. „Nu m\ pot lipsi de ea. Va fi credincioas\ dac\ se va m\rita.. V. Ar fi singurul care s\ conceap\ [i s\ slujeasc\ o civiliza]ie ce nu se poate na[te f\r\ aportul tuturor. * 1 Patru cuvinte indescifrabile. etc. Sf`r[it. p\r\sindu-[i elegan]ii pantofi stil Ludovic al XV-lea. Din cauza lui. Picior frumos de dansatoare. Leporello face pe bufonul cu statuia. Leporello se duce. tot te aplaud\“. m`ine. [i c\s\toria. b\rbatul are totul de pierdut. b\tr`ne]ea asigurat\ [i le mai cer [i fidelitate. * 1 Cf. {i: „~n c\s\torie. un tat\ pentru copilul lor. „E noul dumneavoastr\ valet?“ „Da. „{tiu s\ m\ ap\r. Dupuis). securitate. pp. Exist\ `n dumneavoastr\ un regret care m\ deranjeaz\. via]\ monden\. ar avea o cad\ de aur sau de platin\. „Trebuie s\ fiu sincer\. Voin]a ei de a apuca tot. [i a[ fi fost `ndr\gostit de ea dac\ mi-ar fi fost infidel\. B\tr`nul doctor din prolog este un savant atomist. umplut\ cu parfumul preferat `n care s\ stea la „macerat“. Ceea ce-mi place la V. c\ doar asta [i este. Au bani.F. 2 ~n aprilie 1940. nu o s\ vin\. Idem: se face actor. Camus noteaz\ c\ a g\sit `n Dic]ionarul enciclopedic Larousse informa]ia c\ Don Juan a fost ucis de c\lug\rii franciscani. p. „~mi iubesc mai mult ma[ina dec`t pe mama. lung [i despletit [. s-ar potrivi mai bine cu p\rul ei. Da. p. Idem: Faust [i tinere]ea femeilor (cf. nu de la un t`n\r imbecil. Caietul al VII-lea.carnete_Camus.“ ~[i iube[te epoca.. „ar aduce bordelul `ntr-o turm\ de iezui]i“.

Acesta m\rturise[te. la L’Isle-sur-la-Sorgue. noi ne ucidem du[manii [i dup\ aceea vine Bunul Iisus.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 498 498 ALBERT CAMUS CARNETE 499 ~nainte de etajul al treilea: nuvele din „un erou al timpului nostru“. nivela mun]ii din apropiere. urla peste c`mp. strivind cochiliile. ~n timp ce se dezbr\c\. greu de v\zut pentru to]i cei care o tr\iesc pe pielea lor.carnete_Camus. r\scolea [i cur\]a copacii. * M. a[tept`nd s\ se st`rneasc\ v`ntul. s\ o aclimatizeze `n Fran]a pe mama sa.2 Coco[ul – dar nu-i ceva r\u. `[i face num\rul de travestit (`n femeie de lume) `n fa]a invita]ilor: mama sa. Dar de `ndat\ ce a dob`ndit dreptul. pentru el. Este achitat. Apoi trebuia s\ urmeze ciclul dragostei [i al lui Nemesis care. Trebuie s\-]i ucizi du[manul: p\i nu-]i era du[man? 1 Iat\ o schi]\ pentru planul de ansamblu al operei. Tema judec\]ii [i a exilului. pe fratele s\u. Furase panoul fiindc\ nu putea suporta s\-i vad\ pe judec\tori al\turi de Mielul Mistic. Omul revoltat. * A. Sose[te acea zi. Caligula. Adev\rata mea gelozie ar fi s\ vreau din toate puterile s\ mor cu ea“. bunica sa [i un t`n\r care este fiul amantului s\u din acel moment. 2 Not\ pentru Exilul [i `mp\r\]ia. Dreptul `i revine doar o dat\ cu revolta. [i familia acestuia din urm\. Coco[ul: Aici. Acestea s`nt originile aristocra]iei. Don Faust. o oper\ aparte pe tema judec\]ii [i a exilului: C\derea. Metoda este sinceritatea. Trei zile de mistral periaser\. sub]ire pojghi]\ str\vezie [i albastr\. Ne`n]elegerea) [i cel al revoltei (Ciuma. * 12 iulie.: „Cum a[ putea s\ fiu geloas\ pe o fiin]\ despre care [tiu c\ va muri [i-mi va sc\pa pentru totdeauna. Barbara. cum l-a dezvoltat Camus adeseori. pe unchiul s\u. `mi scrie adev\rata poveste a tabloului de Van Eyck. Astfel. * Paris. Prim\var\ t`rzie [i brusc\. Se rostogolea dinspre nord. Lucien. D’Arras: Ba da. `n baia violent\ de v`nt [i de soare… s\rb\toarea. M\ duceam atunci pe colina acoperit\ de ierburi aromatice [i de o miriad\ de minuscule fosile de melci. iar el promite s\ dezv\luie `n ziua mor]ii ascunz\toarea unde se afla panoul. Cur`nd dup\ furt. * Piatra care cre[te. umflat\ de o povar\ grea de ap\ aurie… [i te a[teptai ca [i ea s\ crape [i un [uvoi de vin galben s\ `nece p\m`ntul sub un potop exultant. este simbolul m\surii. un buton de la man[et\ se rostogole[te `ntr-un col] [i se duce s\-l ridice. {i istoria ei. `n zadar. Dup\ ciclul absurdului (Str\inul. Cine `[i neglijeaz\ datoriile `[i pierde dreptul [i devine asupritor chiar dac\ vorbe[te `n numele celor asupri]i. * Iulie. Mitul lui Sisif. Familia algerian\ a lui Albert Camus a locuit acolo c`nd acesta a `ncercat. datoria `i incumb\ ne`nt`rziat.B. To]i castanii plini cu lum`n\ri de cear\. Zile calde.1 Al treilea etaj este dragostea: Primul om. {i culcat pe colin\. * La Solidor. Asupritul nu are nici o datorie real\ pentru c\ nu are nici un drept. a fost b\nuit un preot care avea leg\turi cu adunarea canonicilor. Au mai revenit acolo cu alte ocazii. un b\rbat. Palerme Despre mistral. u[or de g`ndit. revolta ca surs\ a dreptului este `n aceea[i m\sur\ mama datoriilor. Étienne Sintès. [lefuiser\ cerul p`n\ la urzeala sa cea mai fin\. . Deportat pus s\ se dezbrace `n pielea goal\. Mitul lui Nemesis. peria cerul p`n\ la urzeal\. Dar care este aceast\ datorie. * Roman. C\minul acesta se bucur\. 1 Cuplul Camus a locuit `n verile 1948 [i 1949 `ntr-o cas\ care f\cea parte din dome- Palerme1 niul Palerme. domnea `n sf`r[it… Etc. * Istoria. alunga animalele [i oamenii `n case. Cei drep]i). ]in`ndu-se seama de inten]iile sale.

a[tept`nd f\r\ s\ scoat\ un cuv`nt. De unde micro-tragedii. Marile [. `ndrept`ndu-se spre mon[trii url\tori. Ceea ce reg\sesc `ntotdeauna.. O adiere u[oar\ trece peste trestii. Astfel. dreapta se clatin\ `n 1940 [i st`nga [aisprezece ani mai t`rziu. pu]in `ncovoiat\. * Muzic\ pe transatlanticul Atlanticului de Sud.]1. Ce spunea t\cerea ei. Mirosul de ou `n farfurii. pe terenul imens. `n centrul atitudinii mele este refuzul de a disp\rea din lume. atunci nu s`ntem oare obliga]i s\ le aducem `n cea mai mare lumin\ posibil\? * Roman. Se duce la pescuit. Étienne.. Nu mai neg nimic! 1 Povestea panoului furat de pe o catapeteasm\ de Van Eyck este utilizat\ `n C\derea. R\bdarea ei la aerodrom. {i pe urm\. Mama [i cu mine privim noaptea asta minunat\ cu aceea[i inim\ str`ns\. la pl\cerile ei. aproape alb [i gola[. G`ndurile centrate asupra istoriei s`nt cele care vor dispre]ui timpul. De diminea]\ aerul este u[or. istoria este cea care distruge. Vom `nvia. * Nemesis. Roste[te cuvinte de ne`n]eles [i moare1. Libertatea nu este speran]a viitorului. Dar de ce? Trebuie s\ ai `n cap ideea civiliza]iei pe care vrei s-o creezi. Mare sensibilitate. un covor de rochi]a-r`ndunicii roz.. Abolirea propriet\]ii nu este un scop. Nu mai vrea s\ pescuiasc\. Revolu]ia e un lucru bun. efectele lui. Prinde [ase pe[ti[ori [i izbucne[te `n pl`ns `n fa]a agoniei lor. iar refuzul acesta a f\cut din mine un artist. * Paris. `n lumea aceea de ma[ini [i de birouri care o dep\[e[te. [. la suferin]ele ei. 2 Un cuv`nt indescifrabil.. ~n dep\rtare. D\ s\ vorbeasc\. Dar vocea i se stinge. Luberon. Mama. de-a lungul anilor. Din perspectiva lor. . Melville. a[a cum de milenii b\tr`nele din lumea `ntreag\ a[teapt\ s\ treac\ via]a. Ce striga gura ei mut\ [i sur`z\toare.carnete_Camus. contururile s`nt pure. Doar muzica atinge dimensiunea m\rii. * Roman-sf`r[it. * Sf`r[itul lui iulie Nop]i pline de lun\ [i de v`nt. * S-ar spune c\ `n ]ara asta nici un partid nu poate sus]ine prea mult timp efortul patriotismului.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 500 500 ALBERT CAMUS CARNETE 501 Ultima cuminec\tur\. * Jean cere un echipament de pescuit [i i-l cump\r. cl\dirile [i civiliza]iile lui. 1 Un cuv`nt indescifrabil. * Anecdot\ (imaginar\. amenin]`nd-o c\ va desemna pe altcineva drept v\duv\ a lui Lenin. {i unele pasaje din Shakespeare. Pe colina inundat\ de lumin\ proasp\t\. 22 iulie Luna u[oar\ [i plin\ deasupra plopilor. mic\ de tot. presupun) `n Rusia: Stalin ar fi somat-o pe Krupskaia s\ `nceteze cu orice critic\. Caut\ zadarnic r`me. * C`nd nu mai [tii nimic altceva dec`t asta: a[ vrea s\ fiu mai bun. de a renun]a la bucuriile ei. Dar ea o s\ plece [i `ntotdeauna mi-e team\ c\ n-am s-o mai rev\d. Mirosul chiparo[ilor tineri.]2 din Vaucluse. Este prezentul [i acordul cu fiin]ele [i lumea `n prezent. Frumuse]ea este justi]ia perfect\. E un mijloc. re]in`ndu-[i cu o m`n\ p\rul bine piept\nat… * Dac\ nimic nu va r\scump\ra zilele [i ac]iunile noastre. * Noapte de furtun\. Apoi g\se[te.

Turgheniev `i cite[te P\rin]i [i Copii lui Tolstoi care adoarme. care-i atr\gea pe to]i scriitorii ru[i. contesa: „M\ dezgust\ cu poporul lui“ (a recopiat de [apte ori R\zboi [i Pace).H. `ntotdeauna frumoas\. R\m`ne s\ a[tepte. * Roman. `ngrozit. un suflet. cu umerii ei fragili. Renun]\. cea a purit\]ii. cu unele deosebiri. atunci e ca o mic\ nefericire care se `ndep\rteaz\. {i se na[te `n Jean ceva care seam\n\ cu dragostea pe care i-a purtat-o Jessic\i. f\r\ nici o dorin]\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 502 502 ALBERT CAMUS CARNETE 503 * Bunicul patern al lui Tolstoi `[i trimitea rufele murdare din Rusia `n Olanda o dat\ cu primele c\deri de z\pad\ cu ni[te s\nii care reveneau cu ruf\ria curat\ pu]in `nainte de `nceputul prim\verii. triumf\toare. 444.“ * Tolstoi a avut un copil din flori cu Axinia (]\ranc\). se ia la `ntrecere cu umbra norilor pe nisip. De parc\ nu ar mai fi capabil s-o ia de la `nceput (a[a cum M. ea e t`n\r\. De v\zut Alexandra Tolstoi: Lev Tolstoi. Ceea ce . {i `n clipa mor]ii: „Alexandra. Idem. * Lumea se pr\bu[e[te. Idem. Nici nu descoperise bine sau crezuse c\ descoper\ c\ o iube[te [i. Tolstoi: „Frecu[urile `mi dau g`nduri negre“. fiin]ele se sf`[ie `n jurul ei. mai exist\ [i o alt\ literatur\ care r\spunde ca un ecou preocup\rilor ve[nice. `mp\rt\[ite de toat\ omenirea. Via]a nu re`ncepe. `n acelea[i locuri. Orientul e `n fl\c\ri. 302 [i. nu f\r\ triste]e `ns\. [i f\r\ de care nici un popor viguros [i plin de sev\ nu s-a dezvoltat `nc\. cf. 1956. acelea[i haruri. Idem: „Nebunia este un egoism“. * August 1956 C. totul e `n regul\“. Idem. * Scrisoare inserat\ S`nt b\tr`n [i am s\ mai fiu. tragic\ uneori. ca s\-[i poat\ da seama cum ne-au transformat. atras de o femeie. dar cu fa]a luminat\ de o flac\r\ `ntunecat\ [i bl`nd\. Ea este via]a. nici joc. tot o mai iube[te pe Jessica [i dragostea pe care i-a purtat-o. Tolstoi despre r\zboiul ruso-japonez: „~ntr-un r\zboi cu un popor necre[tin. fusese `nfiin]at `n secolul al XIV-lea de un bandit poc\it. ~mi place fe]i[oara asta preocupat\ [i r\nit\. prin geamuri groase. Tolstoi: „Literatura politic\. Idem. Iar c`nd `ntoarce spatele pe scen\. Ceea ce am p\strat timp de doisprezece ani nu pot arunca acum pentru c`teva luni sau c`]iva ani de via]\. Mi-am petrecut jum\tate din via]a de b\rbat ap\r`nd o fiin]\ cu pre]ul sacrificiului alteia [i poate al unei p\r]i din mine `nsumi.. 1 Tradus [i prefa]at de Edmond Cary. `n jurnalul s\u: „O dorin]\ criminal\ de a muri“. o literatur\ accesibil\ omului din orice popor. reflect`nd interesele trec\toare ale societ\]ii. Shakespeare: „O m`r[\vie este o p\c\leal\ ordinar\“. mai ales pentru mine. Tace. care are.carnete_Camus. aceast\ mic\ fiin]\ cu `ncheieturile prea puternice. Fiul ei este `mpiedicat s\ se duc\ `n sala de a[teptare. iubind-o doar pentru ea. Dup\ cincisprezece ani de iubire cu Jessica `nt`lne[te o alt\ t`n\r\ dansatoare. Idem. Dar el e b\tr`n. se decide s\ nu o ating\ niciodat\. popoarele cre[tine trebuie s\ fie `nvinse“. pe o plaj\ pustie. Ea se `ntoarce `n Algeria unde s`nt lupte (pentru c\ acolo vrea s\ moar\). Ermitajul din Optina. Pentru prima oar\ dup\ mult timp. Se privesc la dou\zeci de metri distan]\ unul de altul. la cap\tul extrem al Europei. f\c`ndu-[i mici semne din c`nd `n c`nd. Am vrea ca aceia pe care `ncepem s\-i iubim s\ ne fi cunoscut a[a cum eram `nainte de a-i fi `nt`lnit. tat\l meu1. aceea[i flac\r\ ca [i J. p. nu-]i pierde curajul. cu toate acestea. p. insultat\ de partenerul s\u. iar M. nici inten]ie. din orice timp. Amiot-Dumont. * Roman (sf`r[it). `[i are importan]a sa [i poate fi necesar\ dezvolt\rii poporului. o iubise pe Jessica f\r\ s-o spun\). [i care cuprinde crea]iile scumpe inimii poporului. `ntr-un v`nt violent.

~n jurul acelei umbre. Se face actri]\: 1) pentru c\ puterea ei de deriziune devine spectacular\. m\ trezea la via]\ [i m\ `mplinea. * Duminic\. c\ orice sentiment sf`r[e[te prin a sem\na cu ceea ce era `n chiar secunda na[terii sale. St`ng\cia ei. un continent. dar nu senzual\… Aici poate c\ am putea reg\si un soi de alian]\. iar el nu se mai s\tura privind fa]a aceea care [iroia de lacrimile umbrelor.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 504 504 ALBERT CAMUS CARNETE 505 am folosit ca s\ fr`ng pe cineva nu pot fr`nge acum. Eram acolo `n fa]a a ceea ce exist\ mai profund. zece ore pe zi `n teatrul acesta de la subsol. la [aisprezece ani.. pasionat. Cuptorul de crematoriu. „m\ g`ndesc mereu c\ avea din]i de aur“. Iar pe chipul ei: Belsen [i mila. Moare deportat la Birkenau. Te iubesc tot timpul intens. 2 septembrie 1956 Lentul naufragiu [i fa]a ei de `necat\.S. Parisul unde soarele este un lux. * . Tifos. umbra pic\turilor de ploaie care [iroiau pe geam curgea ne`ntrerupt. [i `n jurul lor strada. ca un copil r\u care-[i mutileaz\ una dup\ alta toate juc\riile. `nt`mpinam ploaia neprev\zut\ sau bl`nda noapte de septembrie a[a cum erau ele de fapt. Iar c`nd ie[eam. ghemui]i `n ad\postul lor din tabl\. Posesiunea i s-a ad\ugat ulterior [i are [i ea o dimensiune. unde nu exist\ copaci f\r\ cont `n banc\. decorul a ceea ce se agit\ [i sufer\ `n inima b\rba]ilor [i a femeilor. pustii. F\r\ s\ ceri nimic pentru tine. un pact. tainice. Parisul pustiu [i ploaia lung\ care r\suna pe tabl\ deasupra lor. o ordine imuabil\. `l r\ne[te. ~ntotdeauna am crezut c\ dragostea. Iar ceea ce am resim]it `n fa]a ta este dragostea f\r\ posesiune.“ El scutura crengile copacilor deasupra zidurilor. le-a fost sclav\ S. Desp\r]it de so]ie. personaj de roman. violent. * Timpul pentru mine nu mai exista. – doctor evreu – r\m`ne `n Parisul aflat sub ocupa]ie. mai dezarmat la om. Asta aplaud\ lumea. m\rturisire de dragoste.-i[tilor din lag\r (sora lui X.carnete_Camus. o c\s\torie doar de noi cunoscut\. o zi de suferin]\. `n acela[i timp. Na[tere. s\pt\m`ni `n [ir. `l iubea. `ncearc\. Pe chipul acela luminat doar de lic\rul unui felinar prin parbriz. fascinat. pierde etc. * Joi. Via]a ei care `ncepe o dat\ cu debarcarea. Tat\l lui C. 3) pentru c\ tr\ie[te toate vie]ile care vor fi totdeauna preferabile lucrurilor pe care le-a v\zut [i f\cut. 2) pentru c\ asta o izoleaz\ de lume. S\rut`ndu-i m`na. Atunci el bea una c`te una pic\turile acelea care str\luceau ca ni[te ochi `nfrigura]i [i tandri. lumea `n fl\c\ri. Felul ei enervant de a l\sa mereu ceva `n urma ei. mai r\nit. * Mar]i D\ruirea pur\. ei doi. toate emo]iile pe care durerea de a tr\i poate s\ le trezeasc\ pe chipul uman. T`n\r\ evreic\ deportat\. la r`ndul s\u. sub lumina s\r\c\cioas\ [i. singuri `n automobil. Arde. la sf`r[it. un angajament. d\ruirea inimii. urm\ream. pe fe]i[oara aceea luminat\ din interior de alt\ lumin\. * Luni Ploaia fidel\. Parisul care vrea s\ dea lec]ii lumii. seduc\tor. A[ vrea s\ pot respira – s\ ajung s-o iubesc din memorie sau din fidelitate. Dup\ acea `ndelungat\ munc\ de noapte. mai solemn.). iar stropii de ap\ c\deau ca o ploaie pe fa]a `ntoars\ a prietenei sale. C. * C. unde s\ mori cost\ c`t ochii din cap. care doar el. 6 Oboseal\ de nedep\[it [i. ora[ul t\cut. dur\ a l\mpilor de la repeti]ii. Revine acas\. Dar am tot timpul inima str`ns\. „Vacan]ele noastre bl`nde.

Editura du Rocher. S`nt tricotezele dialecticii. * Jeanne nebuna a stat patruzeci [i patru de ani `ntr-o od\i]\ f\r\ ferestre. Don Juan-ul cunoa[terii: nici un filosof.X. s-au sinucis. nici un poet nu l-a descoperit. 3 – Roma – Insulele grece[ti – Mistralul – Corpurile – Dansul – Eterna diminea]\). * C. Amestec exploziv. e altceva. * Intelectuali ai progresului. * Faust `ntinerit sub `nf\]i[area lui Don Juan1. Souvenirs et portraits. Lucre]iu [i Seneca. nici afacerile. luminat\ zi [i noapte de o lamp\. * Omul de afaceri care s-a s\turat de afaceri [i devine clovn. acoperind-o pe largi `ntinderi cu de[euri industriale. Ea face ca s\r\cia s\ nu mai poat\ fi tr\it\ [i suportat\. Serbarea (1 – Fotbal. creeaz\ [i suscit\ nevoile artificiale. de unde nu ie[ea dec`t ca s\ treac\ `n m\n\stirea vecin\ [i s\ contemple morm`ntul so]ului ei. `n final. ajut`ndu-se de cear[afuri r\sucite ca ni[te fr`nghii. masa care niciodat\ nu-i va reveni lui la `mp\r]eal\. dar este `nzestrat cu spirit [i voluptate [i se bucur\ de farmecele [i de intrigile cunoa[terii – pe care le urm\re[te p`n\ la `n\l]imea stelelor celor mai `nalte [i mai `ndep\rtate – p`n\ ce. * 1 Astolphe de Custine. {i moliile astea care vor s\ fac\ teatre roase de molii dup\ asem\narea ora[elor. pp. suprim`nd frumuse]ea natural\. ca be]ivul care bea p`n\ la urm\ absint [i ap\ tare. c`nd `nceteaz\ s\ mai fie tragic\. 449 [i 451.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 506 506 ALBERT CAMUS CARNETE 507 Teatrul sparge zidurile ora[elor. Vara. Poate c\ asta este via]a adev\rat\. p. De aceea sf`r[e[te prin a dori infernul. totdeauna. `n afar\ de ceea ce este absolut dureros `n cunoa[tere. iar fiin]a se arunc\ din nou `n c\utarea tragicului. ~i lipse[te dragostea de lucrurile pe care le descoper\. * Cele dou\ spirite foarte mari pe care cerul le-a d\ruit romanilor. O dat\ cu fiecare cap ce cade. Fiindc\ `ntreaga lume a lucrurilor nu va mai g\si o `mbuc\tur\ pentru acest `nfometat. va dori s\ ia masa `n seara cunoa[terii. Este spiritul `n]elept [i b\tr`n `ntr-un trup t`n\r. Fericire tragic\. ele refac ochiurile ra]ionamentului sf`[iat de fapte. cu inima `nfometat\ de nefericire. evad`nd noaptea din casa ei de la El Biar. Idem: scen\ `n care Don Juan asist\ la propria sa `nmorm`ntare. Pur [i simplu se `mbrac\ `n clovn. 2 – Tipasa. Furia ei `ndreptat\ `mpotriva propriului corp. * Iubirea tragic\ [i numai asta. * X. nu-i mai r\m`ne nimic de v`nat. . {i. * Civiliza]ia industrial\. Don Faust sau cavalerul din Occident. * Aurora. C. Atunci va trebui s\ se opreasc\ pentru 1 Cf. Ultima cunoa[tere este cea care `l seduce.carnete_Camus. Dup\ lungi s\ruturi: „C`t\ violen]\!“ * Custine: „Contradic]ia care exist\ `ntre un suflet `nfl\c\rat [i uniformitatea existen]ei `mi face via]a insuportabil\“. O fabul\. * La paisprezece ani. Idem: „Ast\zi c`nd cuv`ntul nu este dec`t o negociere `ntre adev\r [i vanit\]i“1. ]intuit `n decep]ie [i transformat el `nsu[i `n oaspetele de piatr\. 438 [i Caietul al VIII-lea. Dar f\r\ s\-[i abandoneze nici casa. Caietul al VII-lea. * Dup\ Nunta. Poate c\ [i ea `l va dezam\gi ca tot ce `i este cunoscut.

`n regia lui de Jean Marchat. s\ conduc\ ma[ina. `n fine. o fac pentru tine.carnete_Camus. ~nmul]irea experien]elor. am fost `n Germania. ~nc\ mai am puterea s\ iubesc tot [i s\ creez tot. Mai multe lag\re de concentrare. frate-meu la fel. `n tain\. de ce au murit dac\ nu din cauza Lui?“ . realitatea: o harababur\ de nedescris. `nclinat\ numai `n fa]a fiin]ei lumii. realizat. Un scriitor (sau savant sau artist sau actor) surmenat de presiunea social\ alege s\ fie dublat `n via]\. ca s\ dai sens unui cuv`nt mai `nalt [i s\ nu vorbe[ti dec`t `n func]ie de… (Pentru cine `[i pierde memoria. eu la fel. * La 10 ani. * N. Toat\ lumea l-a ajutat. ci s\ faci. Dumnezeu nu spune nimic. ~n cadrul festivalului s-a jucat [i Cu dragostea nu-i de glumit. ai `ncredere `n mine. Ca s\ te na[ti vinovat trebuie s\ mori inocent. pasiunea ei. am cr\pat de foame. * Masacrul inocen]ilor `n via]a lui Hristos. * Dr. Nietzsche `nfiin]eaz\ cu ni[te prieteni un Teatru al Artelor unde se joac\ dou\ drame antice al c\ror autor este el. minunata via]\. Salvat p`n\ la urm\ fiindc\ era simpatic. [i a regizat Caligula. S\ nu mai spui. ca o sanc]iune permanent\ – o singur\tate acceptat\ [i risipitoare. Ca s\ fii t`n\r ai nevoie de un viitor. * M. L`ng\ el un profesor foarte 1 Cf. * Exist\ `n lume o enorm\ for]\ de convingere care se nume[te cultur\ [i care ac]ioneaz\ paralel cu for]a mor]ii [i a constr`ngerii. spune: „Rasa lui Hristos – [i cealalt\“. * Iunie 1957 Festivalul de la Angers s-a `ncheiat1. `n Anglia. ~n jurul lui. via]a se ia de la `nceput. * Pies\. acum s`nt rea [i mama nu m-a mai v\zut de dou\ s\pt\m`ni. pentru c\ mi-e[ti prieten\ bun\ `l a[tept ajunge c\ dau bani alor mei s\ mai ies cu n\t\r\ul \sta ah treburile merg prost nu cunosc pe nimeni“. * N. d\ dovad\ de infantilism: pretinde c\ [tie s\ bea. C\derea: „Copiii din Iudeea m\cel\ri]i `n timp ce p\rin]ii Lui ~l duceau `ntr-un demn care. am suferit prea mult. cuprins de iubire. Via]a. A adaptat [i a regizat Cavalerul de Olmedo. tata a s\rit pe o min\. El (Custine) citeaz\ cuvintele lui Voltaire sau Diderot: „Ru[ii s`nt putrezi `nainte de a se fi copt“. dar conform\ cu disciplina – [i via]a mereu riscant\. prin libertatea extrem\. * X. S`nt un b\tr`n acum.1 * Retip\rire C\derea.X. * 1 Camus a jucat un rol capital `n Festivalul de la Angers din iunie 1957. jurnalul ca instrument al acestei asceze. Oboseal\ fericit\. p. loc sigur. s\ practice judo etc. nedreptatea ei.: for]a modera]iei este for]a superioar\. * C`teodat\ m\ cuprinde o imens\ duio[ie fa]\ de oamenii din jurul meu care tr\iesc `n acela[i secol.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 508 508 ALBERT CAMUS CARNETE 509 ~[i pierde fiica. Schnitzler. s\ fac\ dragoste.) * Custine: „Arhitectura arab\ este arta unui popor efeminat (h`rtii decupate cu care cofetarii `[i acoper\ cutiile cu drajeuri)“. 73: „melancolice pred\ri“. luptele ei. 126: corpora]ie masculin\. p. de Lope de Vega. dar dominate. orientate spre cea mai mare fiin]\ [i cea mai `nalt\ epoc\. gloria ei. Astfel n-am `ncetat s\ iubesc tot ce era sacru pe lume. * ~n Vechiul Testament. „trebuie…“ „trebuie…“. * Prostituata canadian\ `n cafeneaua de l`ng\ Folies-Bergère: „Tata a f\cut `nconjurul lumii. oamenii vii `i servesc drept cuvinte. profesor: „Oamenii trebuie s\ se iubeasc\“.

`n Elve]ia. * 21 iulie Ploaia nu contene[te de mai multe zile. fost\ colaboratoare a lui Edmond Charlot la Alger. Seara. Singur\tatea acestei case mari. 1 Claire Targuebayre. spre uzine. Camus prefa]ase cartea ei. Lini[te [i frumuse]e.carnete_Camus. Noaptea. Se opre[te o clip\ pe creast\. Telefon`ndu-i celui pe care-l iube[te. 544. cei care ne-am luat la har]\ cu nihilismul. deschisese un * 22 iulie Scrisoare de la Mi. `n departamentul Tarn. ci de a[teptare. p. Este universul coruperii familiale. * 23 iulie Adev\rul. * 20 iulie O scrisoare de la stare]ul lui Georges Didier2 mi-anun]\ moartea acestuia `ntr-un accident de automobil `n Elve]ia. Profund\ [i seac\ triste]e. apoi dispare brusc. R`ndunici bete. aerat. ~ntoarcere pe 25. aspirat\ ca o fis\ `ntr-o cr\p\tur\. care-mi vorbe[te de familia ei [i de „chiolhanurile lor ar]\goase“. `n acela[i timp `nnourat [i luminos. Cf. a ora[ului mort. ruginesc vechi grape cu ro]i.. De diminea]\ valea s\lbatic\ a Aveyron-ului. * 18 iulie Plou\. ~i spun asta [i lui M. {i-a g\sit moartea `ntr-un accident de ma[in\. Venus. Descurajat de mine `nsumi. . De `ndat\. 2 Prieten din copil\rie al lui Camus. Tot mai plou\. Exemplu unic. spre pl\cerile colective. Cei care nu s`nt curio[i: ceea ce [tiu `i dezgust\ fa]\ de ceea ce ignor\ (C. * 17 iulie Cordes1. * 26 iulie Dimine]i superbe. A[teptare a ce? – A lui Mesia. la Chaux-de-Fonds. Timpul curge. b\tr`ni [i enormi p\ianjeni care b`ntuie acest regat pustiu. tandru. nu-[i g\se[te cuvintele: „Eram jalnic\ [i bucuroas\“. * Budismul e ateismul devenit religie. stelele se `nmul]esc [i Calea Lactee devine sm`nt`noas\. care se c\lug\rise. cerul se odihne[te. Rena[terea plec`nd de la nihilism. at`t de nebun dup\ libertate. Se doarme la Guéret. pe cercul perfect al colinelor. de firea mea de[ertic\. aflat la 700 km dep\rtare. `n special cu Jean-Pierre Jorris. ~n hambarele spintecate [i n\p\dite de urzici. se culc\ cu o vitez\ nebuneasc\ pe colina din vest. 1954). iar casele vechi stau m\rturie. sensibil. Nu mai suport nici o leg\tur\. Adev\rul! * 24 iulie Peisaj frumos [i pustiu `n care fiecare cas\ `nt`lnit\ se afl\ `n pragul pr\bu[irii. Aici moare `ncet o civiliza]ie. mi-e foame de lumin\ ca de p`ine [i nu m\ mai pot suporta. m`hnirea mea. M\ g`ndesc necontenit la F.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 510 510 ALBERT CAMUS CARNETE 511 15 iulie Plecare din Paris. {i pre]ios. `n jurul nostru.). Apendice. Cordes (Édouard Privat. mare c`t o piersic\. la 9 iulie 1957. `n mine. ~n jurul localit\]ii Cordes. hotel `ntr-un conac la Cordes. Lucru. care-mi r\spunde c\ nu `ncearc\ o impresie de moarte. N\vala spre ora[e. cred eu. Vine s\ se odihneasc\ dup\ Festivalul de la Angers [i s\ preg\teasc\ noi proiecte teatrale. seara. [i-mi reg\sesc respira]ia. Marea. la care s\ medit\m noi. * 24 iulie Plecare Roussillon. Leucate. `nc`t extind tot mai mult o singur\tate care poate fi primejdioas\.

.“ (N. `n timpul anului. poate. Dostoievski face `n registru ironic procesul lui Tolstoi. nota zilnic acela[i lucru: „Ast\zi n-a venit nimeni“. Personajul meu intr\ cu dou\ personaje mai mici [i de `n\l]ime egal\. * Cordes. liber. * B\tr`na doamn\ englezoaic\ care se sinucide. din p\cate. unde ofensa ]ine loc de metod\ critic\? Societatea. (Dostoievski `nsu[i a subliniat „`n p\ianjeni“). `nghi]it de o crea]ie nem\surat\. ~n]eleg mai bine ceea ce citesc dup\ aceea `n jurnalul lui Eugénie de Guérin: „Cu drag\ inim\ a[ face un leg\m`nt de claustrare la Cayla. Dar cu cine? Societatea noastr\ literar\ al c\rei principiu este r\utatea mediocr\. * 8 august 1957. Cordes Pentru prima oar\ dup\ ce am citit Crim\ [i pedeaps\. Examinez serios posibilitatea s\ renun].qxd 12/12/02 4:31 PM Page 512 512 ALBERT CAMUS CARNETE 513 * Nu-i po]i cere suferin]ei s\-[i justifice motivele. ~n realitate.) {i mie. Ast\zi m\ `ndoiesc [i tare s`nt ispitit s\ resping efortul \sta continuu care m\ face nefericit chiar `n fericire. la ce bun s\ mai visez? S\ m\ eliberez [i de asta [i s\ nu mai consimt la nimic! Au mai f\cut-o [i al]ii. b`ntuit. mai mari dec`t mine. at`ta tot? Un popor care nu ne cite[te. ~n general. ci nemernicia. etc. f\r\ s\-mi pese. Nici un loc din lume nu-mi place ca acas\ la mine“. * La sf`r[itul Adolescentului ([i `n cele trei variante). asceza asta g\unoas\. {i apoi: „Unde voi fi? Unde vom fi c`nd copacii ace[tia vor fi devenit mari? Al]ii se vor duce s\ se plimbe sub umbrele lor [i vor vedea ca [i noi trec`nd v`nturile care-i vor dobor`“. un creator? A[a am crezut. * 12 august C. Ce treab\ am eu cu o art\ stimabil\ sau cinstit\? {i s`nt eu oare capabil de ceea ce visez? Dac\ nu s`nt capabil. * Svidrigailov din Crim\ [i pedeaps\: „O od\i]\ afumat\. de la personaj la cele dou\ f\pturi. Nenorocirea extrem\ este s\ te sim]i cufundat `n ru[ine. S`nt eu. ~N P|IANJENI etc.S. dac\ a[ scrie la nimereal\ lucr\ri dramatice. * „Cel mai u[or fir de m\tase `mi e mai insuportabil dec`t altcuiva o ghiulea de plumb. am crezut c\ puteam s\ fiu. * Cordes. oare. 4 august G`nduri de moarte. ~n fiecare sear\ m\ duceam s-o v\d pe Venus culc`ndu-se [i stelele r\s\rind deasupra patului ei `n noaptea cald\. Mai exact. cite[te presa [i dou\ c\r]i la mod\. Te-ai expune atitudinii de a nu mai `mp\rt\[i aproape nimic. Dialogurile dintre ei.carnete_Camus. de la cele dou\ la personaj etc. creatorul nu poate fi ast\zi dec`t un profet solitar. unul sau cel\lalt e foarte mare. Dostoievski noteaz\ c\ Svidrigailov „crede `n via]a de apoi“. cu p\ianjeni `n col]uri [i iat\ toat\ eternitatea“1.: „Nu durerea trebuie s\ st`rneasc\ cea mai mare mil\. `ndoial\ absolut\ `n leg\tur\ cu voca]ia mea. ~ntotdeauna am considerat crea]ia un dialog. de luni de zile. chemarea asta care m\ `ncordeaz\ ca s\ ob]in nu [tiu ce. * 6 august Vizit\ la Cayla: loc singuratic [i t\cut `n jurul c\ruia oamenii vin ca s\ moar\. ~n jurnalul ei. * B\tr`nii credincio[i din Rusia credeau c\ purt\m un dr\cu[or pe um\rul st`ng [i un `nger pe um\rul drept. 1 ~n Carnetele despre Crim\ [i pedeaps\. a[ fi. o clas\ burghez\ care. Dac\ a[ face teatru. Iat\ o tem\ de teatru (pentru Don Faust?): `ngerul [i diavolul cresc dup\ cum `i hr\nim noi.

p. s-a a[ezat la pian [i a c`ntat una dintre improviza]iile sale n\valnice. * La cincisprezece ani. Via]a de vis [i via]a adev\rat\. ia f\r\ s\ spun\ un cuv`nt un t\ciune aprins din sob\ [i-l arat\ prietenilor s\i.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 514 514 ALBERT CAMUS CARNETE 515 Voi to]i ave]i aerul de a nu fi traversat dec`t suferin]e frumoase. * 1 Gilbert Keith Chesterton (1874-1936). pe b`jb`ite. Idem: omul vis`nd. Asta fiindc\ non-semnifica]ia e mereu patetic\ [i dramatic\. vast program de ajutorare a na]iunilor amenin]ate de comunism.“ E adev\rat. Chesterton1: „Secolul al XIX-lea (idem. Soare [i bezn\.carnete_Camus. „Cunoa[terea tragic\ [i veselia greceasc\. 3 Doctrina Truman. ~ntruchiparea [i ridiculizarea atitudinii moderne [i a acelei stranii [i indecente remu[c\ri laice `n leg\tur\ cu p\catul. ~ntruchipa `n ochii lui tipul marelui profesor. discipol al lui Adler [i prieten al lui Malraux. nici „o `nclina]ie pentru omenirea suferind\“.“ Terasa catedralei din Basel unde st\teau de vorb\ Nietzsche [i Burckhardt3. Nietzsche este `ndreptat spre o cas\ de toleran]\. de[i se vrea o reac]ie fa]\ de romantismul muzical.).A. * Muzic\ atonal\ – `ntotdeauna dramatic\. Caius Mucius Scaevola este un erou roman legendar (secolul al VI-lea `. deoarece ni[te colegi negau `n fa]a lui gestul lui Mucius Scaevola1.“ Trist f\r\ lumin\. exaltat de `ndat\ ce ea revine. Chestia asta r\nit\ din mine. avea drept obiectiv s\ restr`ng\ expansiunea sovietic\ [i a sf`r[it prin adoptarea planului Marshall. * Aman]ii orbi care-l ucid. De aceea s`nt contra am`ndurora. Complicitatea profund\ dintre marxism [i cre[tinism (de dezvoltat). M\sura – loc de contradic]ie. Cf. Carnete II). istoric elve]ian. Atrac]ia fa]\ de religie manifestat\ de oamenii de teatru. expus\ de Pre[edintele S. 3 Jacob Burckhardt (1818-1897).“ Idem: „Aristocra]ia spiritului trebuie s\-[i cucereasc\ `ntreaga libertate fa]\ de stat. Despre incendierea Luvrului `n timpul Comunei care-l face s\ pl`ng\ [i-l face nefericit zile `ntregi: „Niciodat\. c\tre W. „st`ngaciul“. f\r\ minciun\. Sartre [i Malraux la o reuniune al c\rei scop era definirea unei morale politice minime. Cosima care trebuie acuzat\ pentru c\ a distrus toate scrisorile lui N. * 13 august Plecarea de la Cordes. ~n salon. Toat\ via]a a r\mas cu cicatricea. Nemesis. c\ut`nd un hotel. Koestler. Sperber2: st`nga [i punctul patru al lui Truman3. Idem. Un comentariu despre C\derea de vreme ce lumea nu `n]elege. dancinguri etc. „Un anahoretism modern – imposibilitatea de a tr\i `n acord cu statul.Hr. oric`t de vie mi-ar fi durerea. coleg [i prieten al lui Nietzsche la Universitatea [i la Pedagogium din Basel. scriitor [i pamfletar catolic englez. participase cu Camus. 1944). . 2 Manès Sperber (1905-1984). Capturat `n timp ce se strecurase `n tab\ra inamic\ spre a-l ucide pe regele etrusc Porsenna. de unde porecla de Scaevola. * Necesitate [i exaltare a contrariilor. prefer\ s\ lase s\ i se ard\ m`na dreapt\ dec`t s\-i numeasc\ pe complicii s\i. culcat pe un tigru. 48). „F\ `n a[a fel `nc`t s\ fiu `ngropat ca un p\g`n loial. la 12 martie 1947. C\ Lenin n-a avut niciodat\ de-a face cu masele. scriitor. ~mi pl\ceau locurile acelea (restaurante luminoase. spre stupoarea general\.) pe care le-au n\scocit oamenii ca s\ se ad\posteasc\ de via]\. pe so]ul orb. Emerson: „Secretul geniului este s\ nu tolereze `n jurul s\u existen]a nici unei fic]iuni“. Culp\ asupra c\reia este mult de g`ndit“. Povestea cu bordelul2 (H. Nietzsche. Cf. (Cf. 1 Notele acestea au fost f\cute de Camus `n timpul lecturii lui Nietzsche de Daniel La 29 octombrie 1946. care ]ine ast\zi [tiin]a `n fr`u“. * Un Teatru ne`ntrerupt. Idem: Freud nu sim]ea nici o voca]ie medical\. `n fa]a fetelor dezbr\cate. 2 La Köln. Halévy (Bernard Grasset. pentru pictur\. n-a[ fi aruncat cu piatra `n sacrilegiile acelea care nu-s `n ochii mei dec`t purt\toarele culpei tuturor. al XX-lea) e plin de idei cre[tine care au `nnebunit“. suferin]e distinse.U.

2 care `i propun o `nt`lnire cu ni[te responsabili dornici s\-i pun\ `ntreb\ri despre bro[ura ei (Algeria ’57).. Rhode nu r\spunde.. Singur. S\ te fr\m`n]i (c`t timp e nevoie) este. cea mai mare for]\ spiritual\: cel mai. 1 Germaine Tillon. se sufoca bucuroas\.. Hristos: M`ntuitorul imoralist. va fi devenit neputincioas\“. `nc\ z`mbitoare.).. Aventur\ cu D-na V. ultimul bile]el lui Rhode... 362. pe[te scurg`ndu-se... nr. 5 * 8 septembrie... pentru el. 6 Librar.. Mi: `n iubire respira ca o `not\toare [i z`mbea `n acela[i timp. * Cel mai mare om. 2 {tiin]a vesel\. tr. dup\ at`tea grote [i ape ad`nci.T.. Nietzsche: „~nc\ vreo c`teva mii de ani pe calea ultimului secol! – {i `n tot ce va face omul.“ 4 Élisabeth Förster-Nietzsche. p`n\ la urm\. sora lui Nietzsche.. cu gura deschis\.. dar artificiul sf`r[e[te prin a `nghi]i tot.. ci chiar de cineva pe care s\-l iube[ti f\r\ s\-]i dea nimic..... le explic\ teza ei... 7 Dou\ cuvinte indescifrabile. ~n zadar egalitatea `nnebunit\ va rechema atunci b\tr`na aristocra]ie `n ajutorul libert\]ii... La urma urmelor. Va fi desigur necesar s\ fii inteligent.. r\scolitor3. ~nt`lnire.. * S\ refuzi s\ str\luce[ti c`nd po]i str\luci.. De ce ar fi nevoie: nu numai de cineva pe care s\-l iube[ti f\r\ s\-i ceri nimic.. la spitalul din Villejuif. „Lisbeth4... 2 Frontul de Eliberare Na]ional\ (n..N.. dar va fi [i ceva at`t de obi[nuit. Idem.P.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 516 516 ALBERT CAMUS CARNETE 517 Proiectul a „zece ani de medita]ie [i de t\cere“..1 care `nainte s\ plece `n Algeria vine s\-mi m\rturiseasc\ ce a f\cut. `n ’87. Contactat\ de emisarii F. e[ua pe un ]\rm cald [i umed.“ * Biblia s-a n\scut printre pietre.. cea mai concentrat\ [. 1957. inteligen]a suprem\ va fi manifest\ – dar `n felul acesta. Camus a redactat o prezentare pentru edi]ia american\ a c\r]ii ei. C`nd este transformat `n Don Juan. o a doua masc\!“ (Dincolo de bine [i de r\u)...: „~ntr-o zi. cas\ kasbah unde e primit\ de dou\ femei. apoi filier\. Se discut\. despre francezi: „s-ar zugr\vi ur`]i mai cur`nd dec`t s\ se lase uita]i“. uria[ul adormit se va scula [i violen]a va pune cap\t domniei cuv`ntului. dup\ Toma... `nc`t un spirit mai nobil va resim]i aceast\ necesitate ca pe o vulgaritate. Pascal – `n felul s\u. Nereligios prin religie. Moartea lui Robert Chatté6. ap\rut\ `n englez\ cu titlul Algeria.. Ea accept\. * Don Faust.. iar p\m`ntul locul arid unde. Ideea m\[tii1.carnete_Camus.. purtat\ de m`ini prea mult timp inactive. apa devenise elementul ei.T. scena `ncepe cu un hohot de r`s b\rb\tesc `n culise care marcheaz\ intrarea lui Don Juan.. Pe urm\ sosesc doi b\rba]i `narma]i.. s\ placi etc. Pe scurt. S\ fii nobil va `nsemna poate atunci s\ ai nebunii `n cap.. etnolog\ care poposise la Aurès din decembrie 1954 p`n\ `n martie eram copil.]7. * Custine.E. .. prieten intim al lui Pascal Pia. arma apucat\ prea t`rziu.. Idem.. 5 Dou\ propozi]ii indescifrabile. credin]a este curajul spiritului... * 1 octombrie Vizita lui G. mai fecund dec`t s\ sporov\ie[ti [i s\ te enervezi din nimic.. * Roman..... 1 „D\-mi o masc\ `n plus. E nevoie de un pic de artificiu. de ce pl`ngi? Nu s`ntem noi ferici]i?“ * Aveam multe idei preconcepute `mpotriva ra]ionalismului.. Dar pasiunea confra]ilor mei . Elogiul lui Napoleon `n La Gaya Scienza2. 3 „Am acum patruzeci [i trei de ani `n urma mea [i s`nt la fel de singur ca [i atunci c`nd Nietzsche.. Acum o lun\ la Alger.. G.. cartea a V-a... tocmai inteligen]a va fi pierdut toat\ demnitatea. apoi `nota din ce `n ce mai repede.. ca [i cum.

Dar nu mie care s`nt cuprins acum de un soi de nebunie. fie para[uti[ti.T. O nou\ criz\ de panic\. am cerut gra]ierea c`nd a fost condamnat la moarte. Eram de fa]\. La 20 de ani. trebuie s\-mi `nving acest soi de spaim\. Rebatet1 `ndr\zne[te s\ vorbeasc\ despre nostalgia mea de a comanda plutoane de execu]ie c`nd el este unul dintre cei pentru care. `n fiecare zi [i ruptura… S\ dispre]uiesc e mai presus de for]ele mele. Atunci cel\lalt are o reac]ie teribil\: cu ochii `n lacrimi. Ceea ce am spus sau am g\sit poate servi. A doua `ntrevedere dup\ execu]ie [i ea afl\ atunci c\ [eful este Yaasef Saadi. Cel\lalt. neobosit. zice G. spune ea (a f\cut parte din comisia de cercetare a sistemului concentra]ionar). detaliul ei. Noaptea de 29 spre 30: nesf`r[ite angoase. fie pe [efii guvernului. „Nu depinde dec`t de tine“. Dup\ dou\ s\pt\m`ni. ~n acel moment. * 29 decembrie Ora 15. Straniu sim]\m`nt de cople[ire [i de melancolie. Mama1. la Alger.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 518 518 ALBERT CAMUS CARNETE 519 s\r\cirea. Efortul pe care l-am f\cut.N.-ul e de vin\ [i o [tii [i tu“. trebuie s\ serveasc\ altora. spune G. ~mi arat\ [i compozi]iile a 30 de elevi arabi de 11-12 ani c\rora `nv\]\torul arab le d\duse drept subiect: „Ce a]i face dac\ a]i fi invizibili?“ To]i iau arme [i ucid fie francezi. a[ vrea s\ le v\d pe fundul m\rii“. Iar el r\spunde: „Nu. din p\cate…). unul dintre ei care pare [eful: „Ne considera]i ni[te asasini“. * 1 Ianuarie Din nou anxietate. * 19 octombrie Speriat de ceea ce mi se `nt`mpl\ [i de ceea ce n-am cerut. Nu le pot iubi [i nici nu se pot iubi prin ele. inima. epuizare [i tremur. * 17 octombrie Nobel. autor al volumului Décombres. Scriu asta dup\ o or\. C`teva minute senza]ie de nebunie total\. incul]i sub aspect economic). deci la diferen]\ de o zi). Camus i-a telefonat mamei sale. am cunoscut gloria adev\rat\. {i. intra tot a[a `ntr-o stare de dezechilibru (ba nu. De aceea… „Ei nu m\ iubesc. ca s\ pun\ capac acestei situa]ii. Sfin]ii se tem de minunile pe care le fac. nu e total zadarnic. Oricum. Iar `mi vine s\ p\r\sesc ]ara asta.E. Budapesta. atacuri at`t de josnice. Aproximativ `n termenii pe care `i propusesem eu (dar urmarea. S`nt reclamant\. Este un motiv ca s\ nu-i binecuv`ntez?“ N. arta `ns\[i. Atunci G. Ea afl\ cur`nd dup\ aceea c\ este Ali la Pointe. * ~n cursul aceleia[i luni trei crize de sufocare agravate de panic\ claustrofob\. Ajung la [un] acord: suprimarea terorismului civil contra suprim\rii execu]iilor. 1 Ziarist colaborator care scria la Je suis partout. `mpreun\ cu al]i scriitori din Rezisten]\. doamn\“. Dar unde s\ m\ duc? Crea]ia `ns\[i. volumul salariilor suplimentare care vin din metropol\ etc. Acum exact patru ani. . {eful `i face celuilalt semn s\ tac\. s`ntem `n 29. * 30 decembrie Ameliorare prelungit\. S`nt disperat `n privin]a viitorului. `l apuc\ de cravat\ [i-l scutur\: „{i s\ nu ui]i ce am spus“. Ie[ind. ca s\-i ajung pe ceilal]i `n privin]a valorilor comune. s\-mi stabilesc propriul echilibru. de panic\ de ne`n]eles `n care m-a aruncat [tirea asta nea[teptat\. `nc`t mi se str`nge 1 La anun]area Premiului Nobel.: „P\i chiar s`nte]i ni[te asasini“ (e cur`nd dup\ atentatul de la Cazinoul de pe corni[\). dar el pe mine nu m\ gra]iaz\. Dezechilibru. Pe urm\. Pe urm\: „Bombele astea. A fost gra]iat. „Asta s\ i-o spui bunic\-tii.carnete_Camus. `n leg\tur\ cu baterea `n cuie spune: „Fran]a-i de vin\“. Vorbesc de tortur\. Calmante. C\ sclavul este aservit fiindc\ mor]ii i-a preferat via]a este din punct de vedere istoric fals. zi de zi. X. s\rac [i gol. F. (opinia ei: valabili din punct de vedere politic.T. acesta este arestat.T.

nu s-a inventat nimic mai bun dec`t Fran]a. * Condorcet: „Robespierre e un preot [i nu va fi niciodat\ dec`t asta“. indiferent de tendin]\. ghemui]i `n odgoane. scriitorul [i `nv\]\torul kabil care va fi asasinat de O. Dec`t `n ad`ncitura schimb\toare a valurilor sau pe crucea oscilant\ a catargului mare. * Marsilia Alger pe Kairouan1. spre soare. Vorbind despre riscul producerii de tulbur\ri dac\ se pierde Algeria [i chiar despre furia francezilor din Algeria: „Furia francez\? Am 67 de ani [i n-am v\zut niciodat\ un francez ucig`nd al]i francezi. vede]i cum am fost tratat aproape pretutindeni `n presa noastr\: ca [i cum a[ fi jefuit sau escrocat vreo banc\. . care s`nt punctele `n care ne putem `nt`lni cu to]ii. Momentele acestea c`nd omul p\r\se[te orice aspect de parad\ [i se ghemuie[te la nivelul nevoii. 1 Camus revine `n Algeria `n martie [i `n aprilie 1958. Solda]ii pe punte [i `n b\taia v`ntului.“ * C`ntec al revolu]ionarilor din 1905: „Fra]ilor. se ridic\ `n cea]\.. `ntr-adev\r. dantel\ de abur fin.. „La urma urmei. Kierkegaard flutura `n fa]a lui Hegel o amenin]are teribil\: s\-i trimit\ un t`n\r care s\-i cear\ sfaturi.“ „Nu trebuie s\-]i strici via]a f\r\ nici un scop“ (extindere). 2 Rostit la 8 iunie 1880. „G`ndul care m\ preocup\ cel mai mult este `n ce const\ comuniunea noastr\ de idei. 1880. Pesc\ru[i `nc\p\]`na]i. dar nimic nu-i mai leag\ de fiin]e: nici ceea ce au primit de la ele [i nici m\car ceea ce le-au dat ei. `n 1962. * Sperber.S. cu ochii lor globulo[i. 1 Calmann-Lévy. 1957. dup\ succesul lui la debut: „… mi s-a creat un renume `ndoielnic [i nu [tiu p`n\ c`nd va dura infernul acesta“. num\r unic. [i pu- Idem.carnete_Camus. Doar anxietate surd\ [i constant\. * 5 martie Convorbire cu de Gaulle.“ De comparat Fran]a cu restul. Nemi[cat pe puntea superioar\ [i pesc\ru[ii coboar\ [i-[i continu\ zborul r\bd\tor foarte aproape de mine. cu ciocul de vr\jitoare. Prima face spum\ [i m\z\riche pe creasta valului care se sparge de vas – [i v`ntul violent o `n[fac\ dintr-o dat\. Voin]a de a-]i renega definitiv propriile acte. 202: „Ideea de a `nlocui sinuciderea cu o nou\ ruptur\ radical\ nu este nou\. Dubl\ burni]\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 520 520 ALBERT CAMUS CARNETE 521 * Ianuarie-martie Crizele puternice au disp\rut. cu mantaua inform\. Uhan]ev (escroc celebru) `nsu[i nu `ncaseaz\ at`tea murd\rii ca mine“. Asta-i istoria. spre libertate“. C\lc`iul lui Ahile1.A. o stoarce. Este primit la universitatea din Alger [i `l `nt`lne[te pe Mouloud Ferraoun. Pesc\ru[ii cu aripile fr`nte exact la mijloc `n form\ de acoperi[. o r\suce[te. mai pu]in `nc\rcat\ de ap\. ceva de spus nu vorbesc niciodat\ despre asta. Dostoievski dup\ admirabilul Discurs despre Pu[kin2: „Pentru ce am spus la Moscova. de a te descotorosi de ele pentru totdeauna se reg\se[te adesea `n visurile la care se dedau acei oameni pe care doar logica corpului `i mai leag\ de via]\. * Cei care au. Visul acesta izvor\[te dintr-o singur\tate capabil\ s\ distrug\ p`n\ [i afec]iunea pe care omul [i-o poart\ sie[i“. cu capul `nf\[urat `n fulare. cu mu[chii lor neobosi]i. ~n afar\ de mine. [i a doua burni]\. p. P\s\rile de mare n-au unde s\ se odihneasc\. la [edin]a solemn\ a Societ\]ii Amicilor literaturii ruse. spune el. blicat `n Journal d’un ecrivain.

Nu voi muri de angoasa asta. * Ploaia vertical\ [i grea din Alger. ~n centru. Gata cu „trebuie“. de capacitatea lor de a bea sau de a m`nca. Dac\ nu. comportament nes\buit. Ci. cele care apar]in naturii imediate a omului sau a animalului. vom r\m`ne `ntr-o stare de tensiune [i de animozitate. Idem: „Portretul omului care va s\ vin\: excentric. 82: totul este Despre spus acolo cu excelen]\ [i modera]ie. * Tipasa: cerul cenu[iu [i bl`nd. S\ depolitizezi complet spiritul. S\ la[i s\ doarm\ voin]a. S\ scrii claustrofobul – [i comedii. * ~ntoarcere. * S\ nu vorbesc niciodat\ despre munca mea. gata. biofagi1: 1 Cuv`ntul `i apar]ine lui Montherlant: „Cei care ne rod.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 522 522 ALBERT CAMUS CARNETE 523 Printre reflexele primare. Idem: „Oamenii cu o cultur\ foarte elevat\ [i cu un corp viguros s`nt deasupra tuturor suveranilor“. adic\ s-o accep]i. sim]\m`nt de recuno[tin]\ [i de venera]ie. pentru a-l umaniza.carnete_Camus. c\lduros. dimpotriv\. inamic al c\r]ilor“. Vulnerabili. Nimic amar `n ideea asta. * Puterea nu se desparte de nedreptate. a familiei. M`ndri de virilitatea lor. Puterea adev\rat\ este administrarea s\n\toas\ [i prudent\ a injusti]iei. ~n centrul ruinelor. p. Dac\ a[ muri. Oricine ar putea s\ simt\ zborul unei raze de lumin\ ar fi cople[it de fericire fiindc\ are mult\ celeritate“. Idem: „Fericirea const\ `n promptitudinea sim]irii [i a g`ndirii. Necontenit\. Pavlov `nscrie „reflexul libert\]ii“. ~ntr-o cu[c\. Kairouan. S\ te pui `n acord cu moartea. . a surprizei dezagreabile. * Actor. Idem: „Frica de moarte. maladie european\“. S\ accep]i s\ te dai `n spectacol. * Algerieni. Voi muri [i locul acesta va continua s\ r\sp`ndeasc\ deplin\tate [i frumuse]e. neobosit. * Etapele unei vindec\ri. * Porumbelul `njunghiat. izbiturile m\rii u[or agitate alterneaz\ cu ciripitul p\s\rilor. la limit\. chiar [i nenorocirile au o str\lucire solar\ [i-[i z\mislesc propria consolare…“ Idem: „Presupun`nd c\ s`ntem `ntotdeauna `n a[teptarea r\ului. pe urmele vaporului care-[i continu\ ruta. tot restul lumii apare lent. Solitudinea [i p\r\sirea omului `n valurile dezl\n]uite. energic. Furtuna. ~ntotdeauna am opus dou\ sentimente unul altuia. Via]a lor `n densitatea [i c\ldura prieteniei. artist. vom fi insuportabili celorlal]i [i vom vedea cum propria noastr\ s\n\tate sufer\ din cauza asta: asemenea firi se `ndreapt\ spre pieire“. trupul [i virtu]ile sale – [i profunda sa triste]e de `ndat\ ce se degradeaz\ – via]\ f\r\ alt orizont dec`t imediatul. de for]a [i de curajul lor. gradual [i prostesc. * `n Carnetele lui Montherlant. Impuls irezistibil s\ m\ arunc `n ap\. * Nietzsche: „~ntr-o supraabunden]\ de for]e `nvior\toare [i reparatoare. Chénoua enorm [i u[or. dec`t cercul carnal. ne devoreaz\ via]a s`nt la `nceput indiferen]ii c\rora afacerile ne oblig\ s\ le d\m f\r`me din timpul nostru…“ * ~n ceea ce m\ prive[te: a[ fi sucombat `n fa]a oric\ruia dintre sentimentele mele dac\ ar fi r\mas unic.

sex. Cel care se st\p`ne[te [i st\p`ne[te via]a poate s\ fie cu adev\rat generos [i s\ d\ruiasc\ f\r\ efort. Se t`r\[te cu reumatismul s\u articular. „Dac\ mai s`nt `n via]\. s`nt acelea[i) [i crea]ia `ns\[i. Pe termen lung: transfer [i acumulare a `nc\rc\turii de energie proprii oric\rei voin]e sau dorin]e prin suspendarea momentan\ a voin]ei sau a dorin]ei respective. Umilin]\ [i acceptare. S\ revin c`t mai des posibil la fericirea personal\. ci `n leg\tur\ cu satisfacerea ei. Ascez\ nu `n leg\tur\ cu dorin]a care trebuie s\ se p\streze intact\. * 30 aprilie Martin du Gard. Nisa. trebuie p\g`nizat\ credin]a. 1 ~n timpul acestui sejur la Michel Gallimard. mai ales ea. Numai el fundamenteaz\ bucuria care trebuie s\ `ncununeze acest efort. dar este surd\. grecizat Hristos [i atunci echilibrul se restabile[te. b\rcile ]ip\ [i gem din catarge [i pasarele. Elogiul sau blamarea devin ceea ce s`nt: nimic. Asta-i tot. Balizele n\voadelor (o sticl\ cu o limb\ de plumb. suprimarea gregarului. Jurnal. S\ sparg sistematic automatismele de la cel mai mic spre cel mai `nalt. Exemplu: s\ recunosc c\ for]a.carnete_Camus. ~n 1955. `n port. `ntr-un fel sau altul. nu ca s\ domin. `nc\ nu dispare. dep\[it. remedii pur medicale pentru angoas\. Camus a prefa]at Operele complete ale lui Martin du Gard. reac]ii afective de ap\rare (sau de atac. ~n]eleg mai bine acum ceea ce am [tiut dintotdeauna: cel care-[i t`r\[te via]a [i sucomb\ sub povara ei nu poate ajuta pe nimeni. [i ea. Camus dispune de un vas de curs\ lung\ de opt metri. S\ nu refuz s\ recunosc ceea ce este adev\rat chiar [i c`nd tot ceea ce este adev\rat se `nt`mpl\ s\ contrarieze ceea ce este de dorit.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 524 524 ALBERT CAMUS CARNETE 525 Este suficient s\ accep]i judecata celorlal]i. 2 Denumirea propriet\]ii lui Martin du Gard la Bellême (Orne). S\ recunosc necesitatea inamicilor. totul plutind pe o bucat\ de plut\) sun\ seara ca ni[te clopo]ei adun`nd turmele m\rii. Ne fix\m o `nt`lnire pentru iulie la Tertre2. sper chiar putere crescut\. P`n\ la urm\.“ Dar are aceea[i inim\ care se intereseaz\ de tot. Orice participare devine atunci un dar care nu a[teapt\ r\splat\. . „~n fa]a mor]ii nimic nu mai ]ine. * 3 mai Recuperare aproape total\. dar `nc\ mai respinge valorile p\g`ne. parc\ a]ipit\ `n c\ldur\ [i soare. respira]ie accelerat\ sau `ncetinit\ `nc\ din momentul alertei. Lumea merge spre p\g`nism. 77 de ani. Nu e nimic. Tutun. Noaptea. Fa]\ de societate: s\ recunosc c\ nu a[tept nimic de la ea. oric`te misiuni `[i asum\. S\ nu a[tep]i nimic [i s\ nu ceri nimic dec`t puterea asta de d\ruire [i de munc\. Metod\: de `ndat\ ce apare angoasa. nici m\car opera mea. * 29 mai 1958 Meseria mea e s\-mi scriu c\r]ile [i s\ lupt c`nd libertatea alor mei [i a poporului meu este amenin]at\. hran\. convinge. S\-mi plac\ faptul c\-mi s`nt inamici. Cannes1 Pe mare `n fiecare zi. S\ r\m`n aproape de realitatea fiin]elor [i a lucrurilor. ci ca s\ dau. Lumina – lumina – [i anxietatea se retrage. * Sf`r[it de aprilie 1958. `n colec]ia Pléiade. numit Aya. trebuie s\ `mping ariditatea p`n\ la cap\t pentru ca pragul s\ fie atins [i. S\ recuperez energia – `n centru. Adev\rul merit\ toate chinurile. Nu cumva oi fi suferit de excesul responsabilit\]ilor mele? De vreme ce m\ aflu `n pustiu [i `n atonie. A doua asociere: relaxare general\. Nebunie sau mai mare st\p`nire. * S\ recuperez puterea cea mai mare. nimic…“ „Da. S\ suprim morala `ntruna repetat\ a justi]iei abstracte. e bine s\ nu te sim]i singur“ [i ochii i se umplu de lacrimi. Ele trebuie restaurate. S\-i asociez privarea imediat\ de orice ac]iune [i de orice gest.

Nu eram singur [i m\ preocupam de compania mea. condamnat la moarte [i gra]iat `n acela[i timp cu nire cu O. * 11 iunie P\r\sesc vaporul dis-de-diminea]\. corpul uman. l`ng\ Oran.). mai degrab\. pe care nu o are. Ajungem la plaj\ `ntr-o barc\ youyou3. care m\ deranjeaz\. apoi de o acropol\ fortificat\ cu ziduri medievale `n mijlocul c\rora se ivesc trunchiuri de coloane dorice. de acum dou\zeci de ani. poet. s\n\tatea. 3 Mic\ barc\ scurt\ [i lat\ utilizat\ pentru a face naveta `ntre vapoarele ancorate `n rada Dostoievski. singur. Sim]\m`nt mai pu]in grandios ca prima oar\. Musil: „Fiecare dintre noi posed\ o a doua natur\ unde tot ce se face este inocent“. ~nt`lnirea cu p\rintele Brückberger care-mi anun]\ inten]ia sa de a o rupe cu Biserica f\r\ s\ se r\spopeasc\. nu mai [tiu s\ `not. Baie.30. La sf`r[itul dup\-amiezei urc\m spre Acropole. c`nd ie[eam adormit din cort. pe dunele plajei de la Madrague. st`ncile pe mare care se `ndep\rteaz\ `n urma noastr\. Simpatia mea pentru el – la fel de vie. La ora zece p\r\sim Rodos ca s\ ocolim v`rful de nord al insulei [i s\ ajungem la Lindos. De unde opera asta emo]ionant\ prin e[ecurile ei. [i m\ duc s\ `not pe plaja de la Rodos. la `nceput de drum. Pierdem o ancor\ `n apele absolut limpezi. . portului [i cheiuri (n. 1888). tr. Cu vaporul. p\r\sesc cu p\rere de r\u plaja unde am fost fericit. nici nu ascunde: semnific\“. singur. talentul. Sau. nu prin ceea ce spune. Soarele. „Via]a obi[nuit\ este media tuturor crimelor noastre posibile. i-am `mpiedica s\ moar\. La Rodos. [i Prassinos1. „Prefa]a“ din 1958 la Fa]a [i reversul. * 12. Acropole nu este un loc unde s\ po]i min]i.“ * Mama. {i pe urm\ `nt`l1 Alexis Plehceiev (1825-1893). Clipe delicioase care-mi readuc `n minte dimine]ile de la Madrague. Lindos Mic port natural aproape `nchis. la dou\zeci de minute dep\rtare. 2 Traducerea volumului Omul f\r\ calit\]i a fost publicat\ `n 1957 (la Editura Seuil). Nu conteaz\. bl`nd\. * 9 iunie 1958 Din nou plecare `n Grecia. * Cehov: „Nu s`nt nici liberal. 2 ~n iulie 1941. ~n v`rf. indiferent de forma `n care s-ar exprima ele: Iat\ care ar fi programul dac\ a[ fi un mare artist“ (scrisoare c\tre Plehceiev1. Insulele. Cf. Golful e dominat mai `nt`i de casele albe ale satului. dragostea [i libertatea absolut\. Acest interminabil monolog al autorului `n care geniul str\luce[te ici [i colo [i pe care arta nu-l lumineaz\ niciodat\ `ntru totul. scar\ lat\ [i u[or de urcat care 1 Michel Gallimard [i pictorul Mario Prassinos. Vai. Eliberarea de orice for]\ brutal\ [i de orice minciun\. Apa e limpede.carnete_Camus. `nc\lze[te f\r\ s\ ard\. La ora dou\ avionul pentru Rodos. `mpreun\ cu so]ii Michel G. inspira]ia. inteligen]a. ca s\ m\ arunc `n apa somnoroas\ a dimine]ii2. * 10 iunie Acropole. aterizarea are loc `n mijlocul unui c`mp cu gr`u scurt [i `nflorit pe care v`ntul `l face s\ alerge `n valuri spre marea albastr\. Plimbare noaptea `n mijlocul arhitecturii deloc levantine. Insul\ somptuoas\ [i `nflorit\. Dac\ i-am iubi destul pe cei pe care-i iubim. Pulverizare a continentelor. * Musil2: Un proiect mare care presupune toate mijloacele artei. pentru mine.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 526 526 ALBERT CAMUS CARNETE 527 * Artistul este ca zeul de la Delphi: „Nici nu arat\. nu mai pot respira ca `nainte. la c`]iva metri de mare. nici conservator… Sf`ntul sfin]ilor este. Golf perfect. Camus a locuit o s\pt\m`n\ `n cort.

* 16 iunie Ne c\]\r\m cu cat`ri [i m\gari spre Patmos [i spre m\n\stirea Sf`ntul Ioan din P. Revenire. R`ndunele se `nv`rt deasupra acestui spa]iu. Stau ascun[i printre ierburi. Muzic\. Urcare la bord a poli]i[tilor [i a vame[ilor turci. Casele cele mai s\race. Sosire la ora [aptesprezece. . La ora unsprezece insula Simi. Dar ne `mpiedic\ s\ pornim pe mare. Amiaz\ [i baie la Leros. alt golf `nchis.carnete_Camus. de a exprima at`ta frumuse]e. v\ruite proasp\t. barca `n `nserare. C\ldur\ ap\s\toare. m\g\ru[ii. {i. * Kos. Ora `nser\rii. Cur\]enia greceasc\ admirabil\. Lu\m cina sub luminile roz. La bord toat\ lumea doarme. cinci case v\ruite. port turcesc. de departe. vedem toat\ popula]ia adun`ndu-se la debarcader. dar vertical peste un h\u primejdios. Dup\ masa de sear\. Baie `n mare. Dar claustrofobie cresc`nd\. iar `n cealalt\. * 14 iunie Insula. La megafoane se aud [tiri despre evenimentele din Cipru pe un ton pe care-l cunosc prea bine. Le vom primi la [ase diminea]a. la ora cincisprezece. dar `ntunecat. ~n rest. S\r\cia. ci senin [i limpede. Sim]\m`nt de neputin]\ de a atinge. Golful `n mijlocul c\ruia ancor\m e frumos. De acolo de sus cele dou\ istmuri. p\r\sirea `n care s`nt l\sate str\zile [i casele `]i str`ng inima. Or\[elul. ~n diminea]a u[oar\. copaci. a doua zi. ~n golfule]. feroce… La ora optsprezece pornim spre Kalimnos. * 13 iunie Plecare la [apte. peste capurile care se `nmul]esc p`n\ `n zare [i peste marea imens\ din fa]a noastr\. `ncordat\. pare jalnic. Katina. `n plin cer. Au p\strat la ei pa[apoartele etc. S-a st`rnit v`ntul violent al nordului (meltem). o nou\ vizit\ a oficialit\]ilor. miros de spum\. Noaptea. Ziua se `ncheie pe deasupra coloanelor. Ni[te feti]e intr\ `n ap\ `n c\m\[u]e [i `noat\ spre noi. aproape metalic\. a[a c\ revenim f\r\ mult\ z\bav\. Apoi spre Patmos unde p\trundem `ntr-un golf aproape `n `ntregime protejat. `ntr-o parte. Apoi cobor`re pe ]\rm unde s`ntem `nconjura]i [i urma]i de o mul]ime de copii pr\p\di]i. Mic port de noapte `n care via]a e u[oar\. de m\gari [i de ierburi. s`nt `ntr-o form\ superb\. cu excep]ia c\pitanului. Marea este acoperit\ de valuri scurte [i reci… Zeci de copii cu c\p[oare rotunde ne escorteaz\. decorate etc. trebuie s\ a[tept\m aici s\ se potoleasc\. grote [i ne ies `n fa]\ roiuri t\cute [i agitate. De fapt. alearg\ p`n\ la canalul dintre prunduri [i `nc\-[i mai agit\ m`na `ndelung. lans`ndu-[i toate s\ge]ile. r\gete puternice de m\gari. `ncetul cu `ncetul. Dar. cel unde a acostat Sf`ntul Pavel. Din nou tr\nc\neal\ (ei nu vorbesc nici o limb\ occidental\) nesf`r[it\. `n acela[i timp. de c\ldur\.30 Plimbare ca s\ v\d o ad`ncitur\ plin\ de fluturi recent ap\ru]i. Plecare spre Marmaris. Baie [i dejun la Psameros. plonjeaz\ `n picaj [i urc\ din nou cu ]ipete ascu]ite. portul unde s`ntem ancora]i. De necrezut [i revolt\tor ca turcii s\ fi putut st\p`ni at`t de mult timp acest popor. de fum… * Rodos. Pe 15 iunie. Interminabil\ vorb\rie pe tema formalit\]ilor de rigoare. C\pitanul protesteaz\… etc. Mic templu pe o plaj\ cu ap\ limpede. la 8. curat\. cele dou\ golfuri. albe [i albastre. Zilnic soarele monstruos… nu voalat de cea]\ sau greu. * 12 iunie La ora [ase urc pe punte ca s\ v\d pentru ultima oar\ golful pe care-l iubesc. mirosul de Lindos. bete de lumin\. Mistralul grec are acelea[i efecte: m\tur\ cerul [i scoate la iveal\ o lumin\ purificat\. recuno[tin]\ `n fa]a fiin]ei perfecte a lumii. La ora cincisprezece plec\m spre Kos.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 528 528 ALBERT CAMUS CARNETE 529 duce la o pia]\ foarte mare. domin`nd. La `ntoarcerea `n ora[. va trebui s\ mearg\ cineva dup\ ele a doua zi de diminea]\.

s\v`r[ite de turci `n aprilie 1822 [i care i-au inspirat lui Victor Hugo poemul Copilul. Al]ii cu ochi mari [i tulburi.carnete_Camus. cu od\ile lor cu paturi grosolane de fier. acoperite cu p\turi maro la fel de grosolane. maro [i verde-`nchis. `ncepem s\ ducem lips\ de p`ine. at`t e de limpede. leprozeria. De diminea]\ un lamantin sub etrav\. Polycrat. Pr`nzim `ntr-un s\tuc de pe coasta sudic\ dup\ ce am f\cut baie. Vara masacrelor1. f\r\ pupile. Masa e a[ternut\ afar\. vaporul este deviat spre insulele Fourni. cu toat\ lumea la bord bolnav\ sau certat\. Dar e prea t`rziu ca s\ plec\m. dar ajungem s\ vedem luminile de la Tigani (fostul Samos) `n jurul orei dou\zeci [i jum\tate. 1 Aluzie la masacrele din Chios. * 20 iunie Zi pe mare spre Chios. Zguduit timp de trei ore de uria[e talazuri. ca o pic\tur\ enorm\ de ap\ putred\. [i lui Delacroix celebrul tablou Scene ale masacrelor de la Scio: familii grece[ti a[tept`nd moartea sau sclavia… . templul lovit de tr\snet. dup\ violen]a m\rii. Heraion. Zg`l]`itur\ zdrav\n\. Spre sear\ v`ntul se domole[te.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 530 530 ALBERT CAMUS CARNETE 531 * 17 iunie Plecare la ora [ase diminea]a. se b\l\b\ne cu un aer zeflemitor. O feti]\. enorme. G\sim ad\post `ntr-un golf pustiu unde v`ntul sufl\ mai slab. Veselia lor fireasc\ sub hainele grosolane cenu[ii. ~ntr-o cafenea din apropiere. ca s\ ajungem la Gaideros. Cu to]ii `n cabina de pilotaj. Unii [i-au pierdut degetele. Apoi. apoi vin s\ se uite la noi. Speriat de propria sa [ans\. Bl`nde]ea micului port lini[tit `n noapte. `mi `nc\lze[te inima. Cartierul turcesc. Plec\m s\ vizit\m insula cu ma[ina. `ncep s\ danseze cu to]ii `n ritmul unei melodii de la radio. Spre sear\. Zi de a[teptare. Dar `ntr-un pe[te care i-a fost servit la mas\. A terminat templul Heraion. din volumul Orientale. un parfum de leandru ajunge la noi purtat pe aripile v`ntului. galbeni. `nainteaz\. dansuri [i r`sete p`n\ noaptea t`rziu. P\m`ntul ro[u. Casele. * 21 iunie Chios. a `ntre]inut o curte somptuoas\ `n care artele ocupau un loc important. Una se pl`nge c\ vor s\-i scoat\ din locul acela jalnic ca s\-i duc\ `n alt\ parte… Seara. P\r\site `n `nserarea care se las\. Dar marea e `nfuriat\. `n mijlocul unui admirabil peisaj de mun]i [i de mare. Serie de cl\diri lungi [i p\r\ginite. * 18 iunie V`ntul care s-a st`rnit din nou `n timpul nop]ii sufl\ cu violen]\. A pierit r\stignit de strategul Croites care-l atr\sese `ntr-o capcan\ (522). au fost ele `nsele distruse de recentele cutremure de p\m`nt. la c`teva mile de ]\rm. apoi plonjeaz\ `n ad`ncuri. Una dintre cele mai frumoase insule datorit\ abunden]ei de m\slini [i de chiparo[i filiformi care garnisesc pantele colinelor [i ale mun]ilor c\tre mare. pe o c\ldur\ orbitoare. a aruncat `n mare un inel valoros pe care-l purta `n deget ca s\ conjure soarta. Renun]\m la plecare. f\r\ irisuri. tiranul din Samos. Matina. }\rani b\t`nd gr`ul sub copitele cat`rilor. a[a c\ decidem s\ plec\m oricum `n jurul orei optsprezece. [i de bog\]ia sa fabuloas\. ne`ntrerupt\ [i de succesele sale imperturbabile. Se rostogole[te. termin`ndu-se `ntr-o fund\tur\ st`ncoas\. cum nu se schimb\ nimic. Traversarea insulei. a reg\sit inelul pe care-l pierduse. insolent\. Ceva mai t`rziu. M\slini uria[i. Dup\-amiaz\ cu soare [i cu b\i `ntr-un golfule] unde apa pare aer. cur`nd [i de ap\. din piatr\. unde [oferii no[tri ne ofer\ s\ bem ceva. ale c\rui ruine formidabile. cu ochi aurii. Un c`rd de copii frumo[i se joac\ `n jurul nostru. „om de stat genial [i tiran desfr`nat“. spre pl\cerea lor [i a noastr\. de o s\r\cie nesf`r[it\. `ntr-o v\g\un\ `ngust\ plantat\ cu eucalip]i. zv`rlite `n fa]a m\rii printre trestii [i fire de ov\z. La sf`r[it. intr\m `n Chios `ntr-o frumoas\ sear\ lini[tit\. dar totu[i sufl\. * 19 iunie Diminea]a m\ duc s\ fac baie singur. `n b\taia v`ntului meltem. Pe sub verande r\t\cesc unsprezece leproase [i trei lepro[i.

vastul [i t\cutul golf de la Maraton. S\ m\ re`ntorc aici. * Khalkis. Skopelos [i acoperi[urile sale. St\p`n [i sclav. 29. 193 [i 303. C\ldur\. pe 28. Una. figureaz\ [i aceasta. Maestru [i discipol. un mare Oran plin de praf. Frumuse]ea doarme pe ape. C\ 1 Traducerea `n francez\ de Michel Arnaud a Meseriei de a tr\i. De `ndat\ iat\-ne pe to]i st\p`ni [i sclavi. Seara. Iar noaptea coboar\ peste imensul circ al mun]ilor [i peste golful devenit deodat\ misterios. Din nou extraordinarul urcu[ pe palierele de lumin\. satul v\zut de pe vapor. . ~i doresc acestei c\r]i un t`n\r cititor care s\ semene cu cel care eram eu. apoi disp\rea `n spatele colinei [i portul ap\rea la asfin]it…) * Sigris. Insul\ minunat\ `n centrul unui v`rtej de lumin\ [i de spa]iu. ca [i Melville. Baie. {i re`ncep. prefa]a la Insulele. Hotel idiot. (Ajungeam `n porturi la apusul soarelui. Apoi marea [i. c`t [i pe ur\. ~n noapte. s`ntem bloca]i la Kea. Revenire la Corint. 30. ~not un pic. Dup\-amiaz\. De diminea]\. zbur`nd la suprafa]a apei nemi[cate. cinci. 1 Cf. dup\ ce cornul lunii s-a culcat spre apus. Cele dou\ golfuri `nchise. incitant\. De diminea]\ insula Skiros. pe pantele insulelor. 488. a c\ror coam\ e subliniat\ cu var. jurnalul intim al lui Cesare Pavese. de-a lungul vaporului. P. imens\. Prefa]\ Grenier1: „fiecare con[tiin]\ vrea moartea celuilalt“. Noapte pa[nic\. Insule neprev\zute se formeaz\ `n umbre pe orizont. P`n\ la Patras. sute de r`ndunici de mare. meni]i s\ ne ucidem `ntre noi…“. Revenire la Sigris. Lumea [i via]a se sf`r[esc aici. Michel [i cu mine prelu\m cartul de la miezul nop]ii. Plecare `n timpul nop]ii. Sounion. Miros al serii pe micul stadion. Istoria s-a construit at`t pe admira]ie. e bolnav. baie `n apele nemi[cate [i reci. * 27 iunie ~n zori. zece. * 1 iulie Atena. Constela]iile cobor\ la orizont. „Grenier. La sf`r[itul dup\-amiezei. Doar un resac scurt [i greoi. tocmai ap\ruse la Gallimard. Noapte pe mare. Dar nu. la ora dou\sprezece. p. c\ fiecare con[tiin]\ vrea moartea celuilalt. ~mi calc pe urme. Medic (Paritis). Hydra. Olimpia. care se `ncheie printr-o medita]ie despre absolut [i divin. La fel [i acea c\utare din insul\ `n insul\ pe care a ilustrat-o Melville `n Mardi. Micene. Seara. `[i `ncheie `ntr-adev\r c\l\toria cu o medita]ie despre absolut [i divin“. Argos. Plecare la ora cincisprezece spre Skopelos. de Jean Grenier: „Printre jum\t\]ile de adev\r cu care se am\ge[te societatea noastr\ intelectual\. insula cu st`nci verzi. Grecia r\sun`nd de mugete sonore `n v\g\unile v\ilor. Sporadele de Nord. 5. luminat de focurile de S`nziene. Iasomii. Vezi mai sus. Plecare de diminea]\ pe o mare agitat\. Vast\ scobitur\ t\iat\ de golfuri [i plaje. Kea. Pasajele eviden]iate de Camus se afl\ la pp. hibiscus. Colinele gola[e. mare stridie p\m`ntoas\ sub cerul u[or voalat. ur`t [i viu. apa… Patras. Praf. `n timp ce greierii `ncep s\ ]`r`ie pe colinele din jur.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 532 532 ALBERT CAMUS CARNETE 533 * 22 iunie Spre Lesbos. etajat\ pe creste. Sosire la Sigris. Singur. Spetsai pentru petrecearea nop]ii. Greierii ]`r`ie `n pinii `nal]i din Olimpia. {i uneori soarele ascundea portul. nota 1. Plecare lu`nd-o de-a lungul insulei. * Pavese1. 3. Dar `n timpul nop]ii se isc\ v`ntul de sud [i a doua zi. Urcu[ la Ayassos. M\slinii coboar\ aproape p`n\ la mare. 4. dou\. Skiathos. Apele se lini[tesc brusc. Poros. Oboseal\. Delphi. * 26 iunie Khalkis. C\ singurul motiv pentru care ne g`ndim mereu la noi este c\ trebuie s\ petrecem cu noi mai mult timp dec`t cu ceilal]i. Egina [i din nou Aya Marina ca [i acum patru ani. Apa neted\. paisprezece insule ]`[nesc din mare. 2.carnete_Camus. baia. [i pornim prin str`mtoarea Eubeea. 86. Lumin\. lumina serii. rodii.

Dar dac\ b\tr`na Mentina i-ar fi fost mam\? * S\ tr\ie[ti `n [i pentru adev\r. For]\ [i bucurie a corpurilor. A tr\it o „via]\ static\ [i imobil\“. ea apar]ine altuia. S\ renun]i a te `nvoi cu fiin]ele. * ~ntoarcere. iar activitatea face ca orele s\ fie scurte [i anii len]i. ~nc\ un efort [i nu va muri. doarme m\n\stirea. Idem: b\tr`na Mentina care timp de [aptezeci de ani a ignorat istoria. casa puternic\ [i goal\ unde t\cerea contempl\. Idem: „C`nd o femeie se m\rit\. vioaie. a exprima necontenit.carnete_Camus. C\ tr`nd\via face ca orele s\ se scurg\ lent [i anii rapid. Omul adev\rului nu `mb\tr`ne[te. Somn al sufletului [i al inimii. Dejun cu A. C\ to]i libertinii s`nt ni[te sentimentali fiindc\ pentru ei rela]iile dintre b\rba]i [i femei s`nt obiect de emo]ie [i nu de `ndatoriri. ~n str\funduri. crea]ia cu for]ele imense ale fiin]ei.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 534 534 ALBERT CAMUS geniul `nseamn\ fecunditate. nu mai ai nimic s\-i spui“. Adev\rul a ceea ce este. * Zece zile de la `napoierea din Grecia. S\ tr\ie[ti conform cu aceast\ originalitate p`n\ la neputin]\. ca [i iluzia.M. * Minciuna adoarme sau viseaz\. Dac\ am fi capabili s\ nu tr\im dec`t din [i pentru adev\r: energie t`n\r\ [i nemuritoare `n noi. Adev\rul a ceea ce e[ti mai `nt`i.) Impresie stranie. ~n centru. `n fine respectate. Asta `l face pe Pavese s\ se `nfioare. S\ nu faci pe [iretul cu realitatea. ~mi spune c\ Massu [i doi sau trei dintre colaboratorii s\i s-au supus torturii ca s\ aib\ dreptul de a… (Diferen]a: au ales-o singuri. APENDICE . inepuizabil\. Adev\rul este singura for]\. S\-]i accep]i deci originalitatea [i neputin]a. Nu exist\ deci umilin]\. A fi `nseamn\ a exprima. iar c`nd apar]ine altuia.

c\ o voi putea face `ntr-o zi. `n revista sa Amrouche1.N. Dar nu vreau s\ mai `nt`rzii s\-]i mul]umesc pentru a doua ta scrisoare. Le consider. `mpotriva oric\rei speran]e. ~n 1946. Albert Camus 1 Poet [i eseist kabil (1906-1962).qxd 12/12/02 4:31 PM Page 536 Albert Camus a ad\ugat la Caietul al VIII-lea ciornele unor scrisori [i `nsemn\ri pe care le public\m `n Apendice. Ce `nseamn\ ele fa]\ de ceea ce se face [i se preg\te[te? Dar am fost izbit `n mod dureros de ceea ce ai scris `n mai multe r`nduri despre francezii din Algeria. Am renun]at s\ m\ proclam public o voce a ra]iunii. trebuie s\-]i spun reac]ia mea [i nu trebuie s\ ignori c\ a trage. Dar. oarbe [i periculoase pentru viitor. din ad`ncul inimii. Scrisoare c\tre Amrouche 19 noiembrie Dragul meu Timpul – [i s\n\tatea – m-au f\cut s\ nu-]i r\spund. mai degrab\ dec`t `n sensul separ\rii fratricide. L’Arche. Vei g\si. Alber Camus publicase. ~]i datorez `ns\ adev\rul despre ceea ce g`ndesc. dar n-a[ fi reu[it s\-mi rezolv coresponden]a curent\. Nu ne pot desp\r]i ni[te chestiuni personale. iat\ urarea pe care ]i-o face. `n ceea ce m\ prive[te. De ar putea ele s\ te inspire s\ ac]ionezi `n sensul `mp\c\rii [i al unirii. nu m\ va desolidariza vreodat\ de mama mea. `n limbajul acesta sincer un ecou al fraternit\]ilor din trecut. `nseamn\ a trage `ntr-ai mei. Sper. Dar chiar dac\ te situezi de partea asta trebuie s\ faci distinc]iile necesare. „Minotaurul sau halta de la Oran“. `n general (`n Le Monde [i `n Commune).carnete_Camus. care au fost `ntotdeauna s\raci [i lipsi]i de ur\ [i nu pot s\ fie contopi]i `ntr-o ur\ nedreapt\. Ai dreptul s\ alegi opiniile din F. Nici azi nu reu[esc mai bine. chiar dac\ ar fi r\mas inocent\ [i dreapt\. [tiu. care este cauza cea mai de seam\ pe care o cunosc pe lume. Nici o cauz\. fratele t\u din n\scare [i de suflet. [i considera]i ca atare. pe care nu le-ai f\cut. . `n general. uciga[e pentru prezent. sau a justifica s\ se trag\. Ar fi trebuit s-o fac pe `ndelete. `n francezii din Algeria. care m-a mi[cat. `n particular.E.

scrise dintr-o deschidere a inimii. dar numele acesta nu-mi spune nimic. c\ nu m\ cunoa[te]i deloc. Am hot\r`t. acum mai bine de un an. acest r\spuns personal loialit\]ii dumneavoastr\ [i v\ rog s\ crede]i `n sentimentele mele cele mai bune. c\ am putut-o folosi f\r\ precau]ii. nici „rigoarea“. S`nt dezolat de cele ce-mi spune]i. al unor lucr\ri despre anarhie. Nu este deci vorba de un prieten de-ai mei. {i nu-l cunosc `n nici un caz suficient ca s\-[i fi luat vreodat\ `ng\duin]a s\-mi fac\ o confiden]\ cu privire la un ter]. Nu-mi place nici faptul c\ vorbe[ti despre ceea ce nu cuno[ti. dup\ zece ani. de grote [i de toate locurile `nchise. dup\ ce am recunoscut ceea ce m\ separa iremediabil at`t de st`nga. citindu-le acolo unde le-ai tip\rit. sus]in. Nu-mi place locul [i nici maniera necurtenitoare `n care se exprim\ ele. Fost tuberculos. {i cu at`t mai mult. [i compromit. Nu ]i-am scris-o atunci pentru ca scrisorile mele `ncrez\toare. `n orice caz. Dar referitor la fond. ai dreptul s\ spui c\ nu-]i place ce public [i s\ o spui f\r\ ocoli[uri. Albert Camus * Scrisoare lui Guérin1 9 iunie 1954 Dragul meu Guérin.carnete_Camus. presupun`nd c\ aceast\ confiden]\ ar fi fost f\cut\. s\ nu m\ mai asociez nici unei campanii publice pe acest subiect. printre altele. Ai dreptul s\ faci confiden]e acestui public [i s\ vorbe[ti cu toat\ libertatea despre cei care ]i-au fost prieteni. Albert Camus * Scrisoare unui anonim 20 iulie 1956 Doamn\. {i eu le iubesc [i am tr\it acolo. 1 Daniel Guérin (1904-1988). S\n\tatea mea precar\ a f\cut s\ `nt`rzie acest r\spuns [i `mi cer scuze. sociolog. de o ne`n]elegere. dac\ v\ imagina]i. am decis s\ nu mai ac]ionez dec`t `n nume personal. autor. s\ te las s\ ignori sim]\mintele mele pe aceast\ tem\. A[adar. nu-]i voi repro[a „ingratitudinea“. Frazele acelea de afectuoas\ camaraderie. Poate c\ l-am `nt`lnit pe medicul al c\rui nume mi-l cita]i. c`t [i de dreapta `n chestiunea algerian\. mi-au provocat o jen\ intolerabil\ [i un soi de dezgust pe care ar fi trebuit s\ le resim]i [i dumneata dinainte [i de care nu te iert c\ mi le-ai impus. V\ asigur pe cuv`nt de onoare c\ detaliile orchestrate `n C\derea nu se refer\ dec`t la mine. ~nseamn\. Ceea ce-]i repro[ez este `nc\lcarea incalificabil\ a uzan]ei ca o scrisoare personal\ s\ nu fie publicat\ f\r\ autoriza]ia expeditorului. chiar c`nd acest obiectiv este valabil. ca `n cazul de fa]\. obiectivul pe care vor s\-l slujeasc\. Cei din jurul meu v\ pot confirma oroarea mea de pr\p\stii. Mi se comunic\ (nu citesc revista asta [i nu s`nt abonat la Argus) articolul dumitale din Parisienne. scrise unui prieten c`nd te afli `n suferin]\. indiferent de presiunile care se exercit\ asupra mea. Prietenul dumneavoastr\ nu este singurul c\ruia s\-i plac\ podi[urile `nalte. aceste alian]e echivoce `ntre persoane pe care altfel totul le separ\. `n condi]iile [i `n momentul pe care le socotesc utile. Dac\ ai fi cunoscut-o. Nu. s\ fie. ai fi t\cut `n aceast\ privin]\. etalate `n public.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 538 538 ALBERT CAMUS CARNETE 539 * Scrisoare unui anonim 3 aprilie Domnule. suf\r `ntr-adev\r de o scleroz\ pulmonar\ care a f\cut din mine un claustrofob. Se glume[te adesea . `n nici un caz. prin urmare. `n plus. Nu pot. `n mare m\sur\. Semn\turile colective. cu c`t este ne`ndoios vorba. Am de altfel inten]ia s\ tratez chestiunile care v\ intereseaz\ `ntr-o carte care va ap\rea `n cur`nd [i care nu m\ va angaja dec`t pe mine. atrag dup\ ele confuzii care dep\[esc. nu ai `ns\ dreptul s\-i for]ezi pe ace[ti prieteni s\ se confeseze ei `n[i[i. Al dumitale. ~ncredin]ez. adic\ despre via]a mea. care ]ine de aceast\ mic\ infirmitate foarte personal\.

Dar pentru cei care. Cum a[ putea s\ nu `n]eleg? Mi se `nt`mpl\ s\-mi `nchei anumite zile cu din]ii `ncle[ta]i [i am adesea impresia c\ umblu [i lucrez doar datorit\ unei voin]e care m\ men]ine `n picioare. Didier f\cea parte din copil\ria [i din tinere]ea mea. Pe cuv`nt de onoare. `i afirm c\ nu are nici o leg\tur\. ave]i dreptate. [i cu aceea[i fidelitate. Discre]ia [i delicate]ea constant\ pe care le punea `n rela]iile noastre prea r\rite de vie]ile noastre diferite nu au f\cut dec`t s\ `mbog\]easc\ [i s\ fac\ mai sensibil\ prietenia din copil\ria noastr\. iar dac\ este ceea ce ghicesc c\ este. [tia s\ vorbeasc\ despre o anumit\ speran]\. Iat\ ce s`ntem [i nimic altceva. Pentru moment m\ simt numai trist de a fi f\cut r\u cu una dintre c\r]ile mele. are de altfel `n via]a sa o t`n\r\ pe care nu a ajutat-o“. unitatea `n mijlocul c\rnii muritoare [i suferinde. ve]i `n]elege c\ nu m\ apuc acum s\ fac confiden]e. De c`teva ore lumea e mai s\rac\ `n ochii mei. `[i va reg\si lini[tea [i pacea.]2 tinere]e – ca [i din alt\ cauz\). C`t despre anecdota principal\. iar [tirea pe care mi-o da]i `n leg\tur\ cu moartea brutal\ a prietenului meu `mi parvine c`nd totul este deja `ncheiat. dac\ nu ajut\. A. V\ mul]umesc totu[i din toat\ inima c\ v-a]i g`ndit la mine. * X. le va reda prietenilor s\i aceast\ `ncredere a inimii f\r\ de care orice via]\ este o nefericire extenuant\. 2 Trei cuvinte indescifrabile. devenit acela[i b\rbat. Dar `n aceste cazuri trebuie s\ accep]i s\ fii indulgent fa]\ de tine [i fa]\ de propria fire.. Asta s`ntem plus geniul uman sub toate formele sale. la singur\tate.C. a descoperit la spital ceva ce am [tiut `ntotdeauna (din cauza unei experien]e asem\n\toare [.. . la odihn\. iar prietenul dumneavoastr\ trebuie s\ se conving\ de eviden]a asta. f\r\ s\ vreau. `n special. nu mi-a fost greu s\ iubesc din nou ceea ce el nu `ncetase niciodat\ s\ fie. ca mine.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 540 540 ALBERT CAMUS CARNETE 541 pe marginea ner\bd\rii mele `n fa]a speleologilor. Nu ignor c\ pentru el moartea nu era dec`t o trecere. durerea este `ntreag\. * Scrisoare p\rintelui stare]1 P\rinte. l\murit de m\rturia mea. a triste]ii mele `n v\ile alpine ad`nci etc. Fiecare dintre detaliile care l-au izbit pe prietenul dumneavoastr\ poate primi astfel o explica]ie de necomb\tut. Trebuie s\ revii la o via]\ mai animalic\. cu aceea[i credin]\. l-au iubit f\r\ s\ poat\ `mp\rt\[i aceast\ speran]\. Am primit scrisoarea dumneavoastr\ cu mare `nt`rziere. M\ voi consola atunci de faptul c\. * 1 Cf. ~mi spune]i c\ m-a citit `ntotdeauna cu stim\ [i cu un interes deosebit. R\m`n. Fiindc\ r\m\sese acela[i copil. Crede]i-m\ c\ d\ruiesc cu recuno[tin]\ o parte din lunga noastr\ prietenie celor care l-au iubit [i au avut fericirea s\ tr\iasc\ `n preajma lui [i v\ rog s\ nu v\ `ndoi]i de sentimentele mele de acum `nainte fidele. f\r\ excep]ie. Permite]i-mi totu[i s\ v\ citez o fraz\ dintr-o scrisoare primit\ zilele trecute de la unul dintre prietenii mei: „Fiecare dintre noi. 510. Este un lucru evident. de la copil la Einstein. Sper c\ prietenul dumneavoastr\. amintirea [i exemplul. v\ repet. ~ndoiala de care sufer\ ast\zi prietenul dumneavoastr\ are drept prim\ cauz\ via]a istovitoare pe care o ducem to]i [i. p. absolut nici una cu personajul meu. mai pur\ [i mai profund\. c`nd de fapt am crezut `ntotdeauna c\ arta nu este nimic dac\ p`n\ la urm\ nu face bine. am putut tulbura o inim\ de calitate. solidaritatea corpurilor. Sf`r[itul acesta at`t de brusc. Nu a fost tr\dat de nimeni. de nea[teptat este o mare durere pentru mine. iar mai t`rziu. c`nd l-am reg\sit purt`nd rasa de c\lug\r.carnete_Camus. Atunci nu poate ignora c\ s`nt incapabil s\ mint `n leg\tur\ cu un asemenea subiect. cei care adaug\ la povara interminabil\ a vie]ii moderne efortul unei munci personale.

Ini]iere prin intermediul profesorului de gimnastic\ al mamei sale. prin ceea ce e[ti. 2 Poemul acesta este o replic\ scris\ pe un ton al deriziunii. P\g`ni s`ntem.carnete_Camus. Atonia. acela care este smuls din timp. Libertate. libertate tr\dat\ Unde-]i s`nt ap\r\torii? 1 Cuv`nt indescifrabil. cu to]ii. pe care o purt\m to]i `n noi – noi. tr. al\ (la 15 ani). fiindc\ nu mai are for]e. ea domne[te asupra dumitale. drag\ Dominique. citind un foileton. la celebrul poem al lui Éluard. Cu cerneala pu[c\riei pe lan]urile sclaviei pe chipul bl`nd al `mpu[ca]ilor scriu numele t\u LIBERTATE2 Literele drepte s`nt z\brele fa]a ta e un z\vor fratern pentru c\l\i Pe ordinele de la vizete Scriu numele t\u LIBERTATE Libertate. ea este via]a. nu iese `n ora[ din acelea[i motive. fiindc\ libertatea a fost tr\dat\.. iar `n familia mea cine se atinge de fratele meu e un om mort. ed). o fericire. din moment ce Capital\ a durerii este titlul unei culegeri din perioada suprarealist\ a poetului (n. S`ntem. Dar cea a fiin]ei `nse[i nu poate fi. desigur. Dar `n zilele care vor veni trebuie s\ tr\ie[ti singur\. 1950. cu memoria aceasta care doare. * ~NSEMN|RI PE AGEND| Gal2 [i cu mine `n timpul manifesta]iei: Iar ai s\ faci o porc\rie Bine! Nu vrei s\ vii? Albert. * Acesta mi-e ca un frate. * X. timpul care este smuls pentru munc\. adic\ cei care nu s-au ridicat la `n\l]imea fericirii [i care-[i amintesc `n mod dureros de alt\ fericire care dep\[e[te memoria. Chiar [i ast\zi aceast\ plenitudine `nc\ nu a murit. Colega sa – cu [. Diminea]a. fiindc\ trebuie s\-[i p\streze for]ele. fac pe servitoarea. Acesta `i ]ine.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 542 542 ALBERT CAMUS CARNETE 543 Nu. „Cu majuscule de durere“. dar ceea ce trebuie s\ faci acum nu e nimic altceva dec`t s\ tr\ie[ti ca toat\ lumea. o treze[te cu o lovitur\ de genunchi `n [ale ca s\ se duc\ s\ preg\teasc\ micul dejun… Ea: „Nu fac dragoste. * Ezit s\ ]i-o spun. spune X. un curs de ini]iere sexu1 Cuv`nt `ndoielnic. Ai meritat. c`t [i pe acela de „majuscul\“ (n. este cel mai bun. * Gloria e o m\n\stire. . Colegul ei de turneu care. ~n francez\ e un joc de cuvinte care nu poate fi redat `n român\: capitale are at`t sensul de „ora[ capital\“. Pe urm\ o convinge c\ e mai bine ca aceast\ chestiune s\ fie f\cut\ de un om care se ocup\ de art\… X. cu golul acesta. prieten oranez al lui Camus. O pasiune nefericit\. nu este umilitor s\ fii nefericit. Ultimul vers... la cererea mamei. nu ies nic\ieri.: nici m\car nu iese din camer\ ca s\ viziteze ora[ul [i-[i `mparte timpul `ntre m`nc\ruri fine [i pat. de vrei sau nu. repet\ o fraz\ din carte: „S\ tr\ie[ti fiecare or\ ca [i cum ar trebui s\ fie ultima [i cea mai frumoas\“ [i strig\: „Este exact asta“. o plenitudine de care pu]ine f\pturi au parte. * Uneori. nici dup\. deja citat `n Carnetele din 1939. pentru spiritele violente1. spre cinstea ei. sportiv – care nu o poate iubi `nainte de meci. ca [i acea fericire despre care vorbe[te Bernard `n textul s\u cu o convingere care m-a emo]ionat at`t de tare. spune X. 2 Pierre Galindo. 1941. ea este `n contul vie]ii.]1 ei.). [i asta de 3 ani“. am s\-]i trag una. subliniaz\ inten]ia de a se referi la Éluard. dar ne profes\m p\g`nismul din v`rful buzelor. Suferin]a fizic\ este uneori a[a. Dar. iar el la fel. ca acei cre[tini mai mult din memorie.

1 Boris Pasternak.“ Zona asta de umbr\ asupra vie]ilor. Distribuit Demonii. „~i merge mai bine“ – spune ea – „adic\“ – „Ei bine. R\t\cit asear\ pe St. Am renun]at la c\l\toria `n sud. deghiza]i `n James Dean.M.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 544 544 ALBERT CAMUS ~n noaptea pivni]elor Ochii t\i bl`nzi au p`r`it Scriu numele t\u Kalande moare U[or este s\ scrii groaznic este s\ mori Scriu. N. Ah! dac\ puterea de munc\ mi-ar reveni. Singur toat\ ziua. * 25 Nimic. Dragostea ei cu M. * 22. Germain-des-Prés – a[tept`nd ce? De vorb\ cu un pictor beat „Cu ce te ocupi `n via]\ – nu s`nt la pu[c\rie – asta-i ceva negativ – ba nu. dar nu mai e un mo[. toat\ ziua. Micu]ii derbedei. Gallimard. impotent cu so]ia lui [i care i s-a confesat. . ~n locul lui M.. Germain-des-Prés. Seara. Mi-am `nregistrat la magnetofon C\derea. m\ plimb pe St. s-ar face lumin\. 24 Nimic. e pozitiv“ [i `nghite cinci ou\ tari stropite cu coniac. scriu Scriu numele t\u adulterin Peste al t\u care m\ disper\ Oh! Ce-ai f\cut cu t`n\ra mea Kalande? Muri]i despuia]i C`nd fra]ii vo[tri v\ ucid Scriu numele t\u sonor Cu cerneala dezonoarei Ca s\ opresc viitorul Ca s\ bifez amintirea Scriu numele t\u LIBERTATE Cu majuscule de durere Pierre Serment1 CAIETUL AL IX-LEA iulie 1958 – decembrie 1959 21 iulie.carnete_Camus. un gol `n mine care m\ deranjeaz\. Dup\ ce am condus-o acas\. tr. Dineu cu A. Din fericire.. A[tept proste[te. 1958. ~nregistrat. [i gestul cu m`na c\u[.C. aranj`nd cu inelarul 1 Cuv`ntul serment din pseudonim `nseamn\ „jur\m`nt“ `n francez\ (n. `n fine.R. Scrisoare Mi („nop]i violente [i pure“). dineu cu B. reflect`nd. Jivago1 [i tandre]ea pe care o resimt pentru autorul lui. Toate vie]ile. Doctorul Jivago.F.). `nc\ nu-i un b\rbat adev\rat. C\derea. ~i scriu. Disperat din cauza incapacit\]ii mele de a lucra.

pp. `mi propune din nou asocia]ia Dancenko-Stanislavski2. „S`nt rasist\“. * 27 Terminat de `nregistrat C\derea. O nou\ edi]ie prefa]at\ de Albert Camus. prea t`rziu… Pierz`ndu-mi p\m`ntul. Denoël. Tinerii negri brazilieni pl`ng`nd dup\ victorie [i `ncerc`nd s\-[i ascund\ fe]ele de obiectiv. * 30 iulie Zi solitar\. un rebel.]4 [tiu bine. Mai `nainte o fat\ destul de grosolan\. * 29 De diminea]\ m\ obsedeaz\ Algeria.. * 1 august Dejun la Barrault `n Chambourcy. 1 Cf. A. interesat doar s\ se bucure de via]\.carnete_Camus. Don Giovanni. ~l p\r\sesc devreme. Seara film despre cupa mondial\ la fotbal. mai crease un nou tip de erou. Am preg\tit doar terenul pentru cei care ne urmeaz\. B. ni se al\tur\. cu unsprezece ani `n urm\. Merge s\ joace pocher. Prea t`rziu. v\d numele A. ca [i `nainte. Insulele. Seara. autodidact. „Acum trebuie s\ facem s\ se `mp\rt\[easc\ credin]a `n“ [. Poate c\ zugr\virea unei anume disper\ri a epuizat totul la oamenii de v`rsta mea [i nu vom mai [ti s\ ne exprim\m adev\rata credin]\. * 26 ~nregistrat C\derea. Acum e m\ritat\ cu un `nso]itor de bord de la Air France. Asta `nc\ m\ mai mi[c\ [i m\ emo]ioneaz\. observ urmele l\sate de cei unsprezece ani care au trecut. cu care se duce la pescuit. Furtuna apas\ peste ora[ – [i nu izbucne[te. * 28 Dineu B. `l respinge. altfel spus.. De asemenea scriitor minor. vine s\ m\ viziteze o jum\tate de or\ dup\-amiaz\. Str\inul. spune ea simplu. n\scut la Leicester `n 1931. Credin]a asta e a mea [i nu m-a p\r\sit niciodat\. Dar r`dem mult `mpreun\.M. 1954. pe firma luminoas\. Vinôbâ ou le nouveau pè lerinage. ~n lumina zilei. Cerul este permanent `ntunecat de o furtun\ care nu se mai ispr\ve[te. Ei erau puri. trec`nd prin dreptul localului Aiglon. distrat. Cer cenu[iu toat\ ziua. Vezi Caietul al VIII-lea. M\ g`ndesc la trupurile goale [i brune. 1932. care ar fi succesorul lui Gandhi [i care ne explic\ mi[carea de socialism s\tesc [i agrar din India (Vinôbâ)1. la Nabokov. . 488 [i 532.M. Munc\ inform\. ai Teatrului de art\ din Moscova. Dup\-amiaz\ cu Colin Wilson3 – un bebelu[. Dar nu seam\n\ cu nimeni. 3 Colin Wilson. Acest t`n\r scriitor englez. ceea ce m\ plictise[te la culme. `n 1898. Outsider. vizibil Europa a cucerit de acum `nainte Anglia. ~nceput cu greu prefa]a la Insulele1. lene[ [i cinic. {i c`nt\ `n fiecare sear\. Gallimard. 2 Fondatori.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 546 546 ALBERT CAMUS CARNETE 547 sexul aparent `nghesuit `n blugii prea str`m]i. Avea 22 de ani atunci. n-a[ mai face nici m\car doi bani. Dineu cu C.W. `n ]ara mea pierdut\. Dar o face pe contul lui. toc- 1 Jean Grenier.C. urm\rit\ de un arab. 4 Dou\ cuvinte indescifrabile.M. are deci 33 de ani acum. La `napoiere. Narayan. Lanza del Vasto. Admir. pe vremuri. cum [i sim]eam de altfel. Intru. Am fost fericit cu ea. * 31 iulie A. Dar am pornit-o pe drumul epocii cu necazurile ei ca s\ nu tri[ez [i s\ nu afirm dup\ ce am `mp\r]it `mpreun\ suferin]a [i nega]ia. Acum trebuie s\ transfigur\m [i de aceea m\ cuprinde nelini[tea `n fa]a acestei c\r]i care trebuie f\cut\ [i care m\ leag\ de ea. ~i spun asta lui C. {i m\ duc acas\.

.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 548 548 ALBERT CAMUS CARNETE 549 [i „dac\ nu reu[esc. 1 Brice Parain (1897-1971).G. apoi pleac\. 6. Gr\dinile noaptea.E. {i nu spun nimic din ceea ce g`ndesc. Plou\ de dou\ zile. Karin are 18 ani. Dup\-amiaz\. ~[i `ntinde imediat buzele fragede. cea mai cast\. cu infirmiera rusoaic\ [i feti]a ei de nou\ ani. {i de departe cea mai u[or de respectat.: „convorbirile onctuoase [i informe“ (la telefon). O sf\tuiesc s\ revin\ la Paris. Spre sear\ re`nvie [i asta m\ face fericit. ca toate spiritele religioase. voi fi fost un creator“. * Mar]i 5 Dup\-amiaz\. voi fi fost un martor interesant. tr. s\ m\ vad\. o fac din panic\ `n fa]a memoriei mele deficitare. ~n timpul zilei Mi telefonase de la Marsilia. urm\rit\ de angoas\ [i panic\. Obosit\ [i `ndep\rtat\. fuge din ora[ `n ora[. Curajul acestor fete de la jum\tatea secolului `mi inspir\ `ntotdeauna aceea[i admira]ie. precis\ [i rezervat\. P\rin]i divor]a]i. de fapt.. sp\late sub lun\. Superb\ re]et\. m\ face s\ tr\iesc „`ntr-un glob de sticl\“. Dup\ el. B. Lung\ convorbire. Fiin]a cea mai `nfocat\ pe care am cunoscut-o este.carnete_Camus. Reflecteaz\. Frumuse]e u[or b\ie]oas\. Dejun cu Char. * Mar]i 12 De diminea]\ vine C. lunga mea reflec]ie `n leg\tur\ cu K. s`mb\t\ (n. * S`mb\t\ 2 M. la gar\ p`n\ duminic\ seara. {tiu acum de ce nu am f\cut-o niciodat\: pentru mine via]a e secret\. `ncearc\ s\ justifice toate nenorocirile prin necesara isp\[ire. Cin\ cu Brice Parain1 la el acas\. dar sumbre. pe urm\ fac doar cu Karin o plimbare prin Montmartre. veridic\. dar repulsia e puternic\. Luni 11. Treizeci [i cinci de mii de franci pentru [apte ore de lucru pe zi. [i Karin. De altfel. Dup\-mas\ cu Ivernel3. Dar rolul lui {atov. Surd\ [i neformulat\. C\lduroas\. R`dem mult. Dac\ m\ for]ez `n acest moment. filosof [i scriitor. doctorul X. * Duminic\ 92 Bolnav. ~i spun c\ la limit\ se ajunge la ce e mai r\u `n dialectic\. {tie asta. Miercuri 13. Anne [i M. Un caz interesant. M\ culc [i adorm cu o groaznic\ durere de cap.P. uit s\ notez multe lucruri. Felul ei natural de a fi. `n cel mai bun caz. nu trebuie s-o dezv\lui prin cuvinte. nevoia pe care o am de a cru]a s\n\tatea lui X. Din nou sim]\m`nt al `ndep\rt\rii lui M. dar trebuie s\ fie secret\ [i `n propriii ochi. M. ~ncerc s\-mi organizez lucrul. Scrisoare de la X. Dac\ reu[esc.). chiar [i a[a. * Luni 4 Dejun M. `n Demonii. Duminic\ 10. Dans.. unul dintre principalii colaboratori ai Editurii Gallimard. De pild\. 3 Daniel Ivernel a jucat adaptarea lui Camus dup\ piesa lui Dino Buzzati. 2 Eroare de datare: este. * Vineri 8 Zi singuratic\ precum aproape toate cele precedente. Fr`nghia. parc\ absent\. doar a[a este ea bogat\ pentru mine. Seara am ie[it `n ora[ cu Michel. Pu]ine fiin]e au mers mai departe dec`t ea `n acceptarea vie]ii. A p\r\sit Suedia nu [tiu de ce [i [i-a c`[tigat via]a ca manechin la un croitor de m`na a doua care o exploateaz\. Noapte proast\. evident. ~ntoarcere. Dar nu s`nt sigur c\ voi putea continua. E secret\ fa]\ de ceilal]i ([i asta o nec\jea at`t de mult pe X. 7. Seara iau cina la golf cu M. liber\. dar lent\.). Re]eta lui: libertate [i egoism. * 2 august M\ str\duiesc s\ scriu jurnalul \sta. Seara iau cina cu A. Seara K. a fost creat de Marc Eyraud. spun.

Podul Cité. s\-l respec]i. {i privirea lui frumoas\… Puteai s\-l iube[ti. pp. 17 august Toat\ perioada asta din ziua de 2 este de fapt goal\. de Lara.carnete_Camus. Este mult mai st`ngaci [i. copii [i sedentari Eu s`nt `nvins de to]i ace[tia {i asta-i singura-mi victorie. `i ascult\ improviz`nd. {i de o asemenea dragoste. [i Rusia. Dar reu[e[te mai mult: re`nvie inima ruseasc\. Durere. de altfel. Tr\ie[te pe dinafar\. dar [i pe Lara. Accept\ s\ joace rolul lui {atov. * 19 Scrisoare de la X.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 550 550 ALBERT CAMUS CARNETE 551 Anne [i R. care m\ m`hne[te din nou. modern ca factur\. strivit\ sub patruzeci de ani de lozinci [i cruzimi umanitare. Seara. pe urm\ „vino“. Noaptea de 15. Joi 14. Guibert este nobilul progresist. * 18 august Dejun M. Sub Pont Neuf ni[te tineri str\ini (nordici) stau aduna]i `n jurul a doi dintre ei. Seara cin\ R. ascult`nd c`ntece arabe. Dac\ moare. Sora ei. * 23 august Moartea lui Roger Martin du Gard. Terminat Jivago cu un soi de tandre]e pentru autor. Jivago este o carte de dragoste. ~mi am`nasem vizita la Bellême [i brusc… ~l rev\d pe b\rbatul acela pe care-l iubeam cu tandre]e vorbindu-mi la Nisa. Firea ei natural\ m\ sufoc\ (`ntinde m`na direct. Dar de la boala lui de nervi resortul s-a rupt. cu bl`nde]e. ~mi umple zilele cu frumuse]e. Reg\sit\. f\r\ s\ o mai poat\ l\sa din m`n\. greu [i `ncovoiat de la mas\ la fotoliu. Doctorul `[i iube[te so]ia. sub un cer cald [i `nce]o[at al Parisului de august. A citit adaptarea mea dup\ Demonii `n timpul nop]ii. Mai `ncolo. * 1 ~nsemnare pentru proiectul piesei despre Julie de Lespinasse. * 15. [i. Iar curajul lui Pasternak este de a fi redescoperit acest izvor adev\rat al crea]iei [i de a se fi ocupat `n lini[te s\-l fac\ s\ ]`[neasc\ `n mijlocul de[ertului de acolo. Sub aspect fizic e acela[i ca la 20 de ani. cu un radio portabil la cap. O `nt`lnim pe K. Oameni nenumi]i se afl\ l`ng\ mine Copaci. Nu po]i scrie dac\ nu-]i reg\se[ti vitalitatea [i energia. S\n\tatea inimii.G. Ivernel la telefon. `n mai. 16. [i anume c\ aceast\ carte reia tradi]ia artistic\ a secolului al XIX-lea rusesc. chiar dac\ ceea ce trebuie s\ spui este tragic. de Rusia [i de tot restul. Poemele lui Char. Cf. `n mod vizibil. Caietul al VII-lea. am f\cut `nregistr\ri cu M. Tat\l ei `i porunce[te s\ admire apusurile de soare: „de vreme ce e[ti artist\“. cu instantaneele sale continue. am o `nt`lnire). nu de ce. p. bucuria asta lung\ m\ `ntoarce la el. unul cu trompet\ [i cel\lalt cu banjo. Departe de a m\ `ndep\rta de la lucru. E fals ceea ce se spune. asta se `nt`mpl\ din cauza desp\r]irii de so]ia lui. Mora figura lumii vechi1. 449 [i 488. 406 [i Caietul al VIII-lea. asfalt. despre singur\tatea lui [i despre moarte. ~[i t`ra corpul mare. pe c`mpie. st`nd pe . Pentru Julia. `mbr\]i[a]i doi c`te doi. Ce altceva? ~n serile de 15 [i 16. de 22 ani moare de un cancer la ficat. Seara. dineu cu R. m\n`nc\ necontenit. * 21-23 seara Mi. `nc`t se r\sp`nde[te peste toate fiin]ele concomitent. [i pe al]ii. Mai ales. plimbare de-a lungul Senei. Aceea[i depresie. pe una dintre b\ncile de pe Pont des Arts st\ `ntins un arab.

* 2 septembrie la l’Isle-sur-Sorgue. * 29 ~ntoarcerea lui C. dou\sprezece din treisprezece cuiburi din Camphoux s-au pr\bu[it cu ou\ cu tot“ [i Char: „speram ca m\car p\s\rile s\ salveze onoarea“. romanciera Vivette Perret. Pe urm\ telefon lui Barrault ca s\-i dau acordul meu. doamna Mathieu. ~n loc s\ ia n\mol pentru cuiburile lor se duc s\ ia p\m`nt din culturi. Apoi marea cea mare [i `nspumat\. romancier [i autor dramatic. S`mb\t\ 30 am v\zut-o pe Jamois3 [i am convenit cu ea c\ nu se vor putea reprezenta imediat Demonii la Montparnasse. are [arm. [i so]ia sa. ~n ciuda usc\ciunii [i a aerului ei amar. 1959. ron]\ind din c`nd `n c`nd un pesmet. La cin\ doamna Mathieu spune: „P`n\ [i r`ndunelele s-au prostit. plimbare. ca noi. `nghesuit acum `n od\i]a de la hotelul St. iar ploaia nu m\ p\r\se[te nici ea p`n\ `n Drôme unde se r\re[te p`n\ ce. parfumul puternic de lavand\ `mi iese `n `nt`mpinare. Din nou a[ vrea s\ tr\iesc aici. spre Paris [i b\l\riile roz `n p\durile de pini. La l’Isle l-am reg\sit pe René Char. asta-i sigur. cu corpul lung [i cu frumoasa-i privire trist\. la familia Mathieu. Nu dorm noaptea. B. M-am culcat devreme. Martin. au cunoscut foarte de tineri experien]ele extreme (inclusiv gloria [i dragostea) [i care ajung la maturitate f\r\ s\ mai doreasc\ nimic altceva dec`t s\ tr\iasc\. Clitemnestra `mb\tr`nit\. Parisul sordid. Ie[ind. ([i Vivette2). Nu las volanul din m`n\ timp de unsprezece ore. coleg al lui camus la Combat. ~nc\ dou\sprezece ore la volan. m\n`nc zdrav\n [i o pornesc de acas\ pe ploaie. pe drumul de creast\ din Luberon. 2 Scriitorul Jean Bloch-Michel (1912-1987). L’Isle unde m\ simt brusc la ad\post [i `mp\cat `n camera s\r\c\cioas\ de la hotelul St. Capela [i bulevardele exterioare. m\ trezesc la cinci. a scris Camus pentru colec]ia „La Bibliothèque idéale“. Pe 4 tot mai a[tept telegram\ sau telefon de la X. s\ m\ fixez `n fine pu]in. m\ treze[te [i-mi alerteaz\ ritmul inimii. apoi Parisul. s\ g\sesc o cas\ care s\-mi convin\. 1 Jean-Claude Brisville. cu sandalele ei sobre `n picioarele mici [i bine f\cute. directoarea Teatrului Montparnasse. `n apropierea ora[ului Nyons. care jupoaie.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 552 552 ALBERT CAMUS CARNETE 553 25 Cin\ Brisville1 ([i Thérèse). Dar `ncerc s-o fac mai confortabil\.carnete_Camus.C. spa]iul nesf`r[it m\ umplu de `nc`ntare. `n plin av`nt. O achizi]ionez pe cea din Lourmarin. Ah! [i pe urm\ M. Un principiu mai bun pentru carnetul acesta s\ rezum din c`nd `n c`nd (de 2 ori pe s\pt\m`n\?) evenimentele importante ale perioadei scurse.M. Apoi plecare spre St. . * 26-29 Exemplul lui Giacometti. Doamna Mathieu este cea care-mi spune c\ nu va r\m`ne aici dec`t patru zile [i c\ familia ei va fi la Paris. pu]in trist\. activul [ef de exploatare a devenit un b\tr`n impotent care nu-[i mai controleaz\ nici „erup]iile“. Nu-i va pl\cea lui X. Pl\cerea precum acele lungi valuri care curg. anun]`ndu-mi c\ vine cu copiii. Lumina violent\. 3 Marguerite Jamois. Pe 3 plimbare lung\ cu R. {i pentru prima oar\ de mai multe decenii. dar totu[i `nc`nt\toare cu vederea ei spre Luberon. adorm la ora trei. ~n acela[i timp m\ g`ndesc mult la Mi [i la via]a ei aici. * 30 septembrie O lun\ petrecut\ ca s\ rev\d Vaucluse [i s\ g\sesc o cas\. poart\ ochelari. C`t despre domnul Mathieu. Gallimard.. Sute de kilometri prin mirosul culesului de vii. Triste]ea de a-l vedea izgonit din casa [i din parcul lui (unde se `nal]\ acum un ansamblu hidos de blocuri). pur [i simplu“. M`nie [i `ndep\rtare fa]\ de ea [i de mine care nu `ncetez s\ a[tept semne de tandre]e acolo unde nu exist\ [i nu pot exista. M\ ocup de casa `nchiriat\. Plecare de diminea]\. Peisajul pe care-l recunosc m\ hr\ne[te din nou [i sosesc fericit. La Camphoux. Jean ca s-o `nt`lnesc pe Mi. [i via]a ei: „Cei care. Martin.

Minunatul ei apetit. ~n jurnalul de c\l\torie `n Statele Unite. `l numim [i noi cel mai `nalt principiu mozartian. ~n ziua aceea. * Decembrie Repeti]ii Demonii2. trebuie s\ intervin. `n picioare ore `ntregi cu ochii la frunzele moarte [i ro[ii ale vi]ei-de-vie s\lbatice. M. Insulele. vocile lini[titoare care anun]\ numele sta]iilor. Cuny care pare prea b\tr`n ca s\ joace pe Stavroghin [i e de v`rsta mea. John Perse. f\r\ o mobil\. Waldo Frank1 `ntr-o camer\ trist\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 554 554 ALBERT CAMUS CARNETE 555 * Vizita f\cut\ de scriitorul ajuns intelectualului pr\p\dit (cocioaba din cartierul St. . de ast\ dat\ nu simt nimic. ci protec]ia minorit\]ii.carnete_Camus. sentiment al unei adev\rate capcane. * 7 noiembrie. ~n noapte. L. Pasternak: „[…] elementul acesta viu [i palpit`nd de aristocratism pe care. * Mi. Acestea fiind spuse. * 5 noiembrie Scrisoare de la so]ul lui E. Dimpotriv\. asta-i tot. * Democra]ia nu este legea majorit\]ii. Lipsa de vlag\ e mai puternic\ dec`t frica. S\ nu m\ pl`ng. la fel ca Pu[kin. care m\ anun]\ c\ so]ia lui vrea s\ se sinucid\ [i m\ roag\ s\ intervin. dar femeile or s\ ne scape [i noi vom muri. * 19 Lumin\ continu\. * 1 Scriitor american care s-a ocupat de realit\]ile economice [i sociale din ]ara sa [i a avut mai multe lucr\ri publicate `n Fran]a `ntre 1920 [i 1930. Nici m\car nu e adev\rat. * 18 octombrie Cobor din trenul de noapte la l’Isle-sur-Sorgue `n b\taia unui mistral uscat [i rece. voi domni. 45 de ani A[a cum mi-am dorit. elementul mozartian. deseori.: Da. s\ consider c\ am primit. * 27 ~ntoarcere la Paris.: Schimb\m rolul. Atunci s-ar num\ra adev\ra]ii aman]i“. la Teatrul Antoine.B. * 17 octombrie Plecare Vaucluse. care intr\ `n `nc\peri `mpinse de v`ntul violent. Ar trebui s\ rezum aceste 18 zile [i o voi face. 2 Demonii s-a reprezentat pentru prima oar\ la 30 ianuarie 1959. Dac\ dau. M\ simt `n for]\. S\ `ncep de pe acum deta[area care va trebui s\ fie `ncheiat\ la cincizeci. S\ nu scot `n eviden]\ ceea ce s`nt. Denis). Dup\-amiaz\. Eu care m\ simt at`t de u[or [i at`t de des `n mod stupid responsabil fa]\ de fiin]e. nici ceea ce fac. ~n casa goal\. Nation. * 22 noiembrie Pr`nz cu Char [i cu St. Exaltare pl\cut\ [i puternic\ toat\ ziua `n lumina sc`nteietoare. zi de singur\tate [i de reflec]ie.“ J. de Beer: „Adulterul ar trebui pedepsit cu moartea. Mistralul. Camus spune despre el: „Unul dintre rarii b\rba]i superiori pe care i-am `nt`lnit aici“.

Noaptea urm\toare. S`nt oameni de alt\dat\. nici s\ asculte fiindc\ e surd\. * 20 martie Mama operat\. sor\-sa e cineva bine. D\ ascultare. Au fost mai vii.carnete_Camus. ochii negri [i str\lucitori `n arcada osoas\ [i [lefuit\. ~n jurul ei familia a[ezat\. lent… Buzele ei au disp\rut. {i totu[i cerul e cenu[iu. * Léopold [.. * Spune despre Philippe cu care tocmai s-a logodit Paule: „Taic\-s\u e cineva bine. Mama lui ]inea pensiunea familial\ din Panelier. nici s\ brodeze din cauza degetelor. Glicinele: mi-au umplut tinere]ea cu parfumul lor. l`ng\ Chambon-sur-Lignon. De diminea]\ plou\ peste golf [i coline. a fost adesea implicat `n crea]iile teatrale ale lui Camus. A doua zi b\tr`na sa mam\ (93 ani) se sinucide. umilit\. O batist\ [i un piept\na[. Ea nume[te Vichy toate apele minerale. * Boala Catherinei. murdar\. mut\. El [i-a f\cut serviciul militar.. Nu 1 Paul Oetly era unchiul prin alian]\ al lui Alber Camus. nici s\ coas\. * Straniul obicei de a face ca numele ei s\ fie precedat de men]iunea „v\duv\“. Joseph. at`t de drept – fruntea lat\. mai prezente `n via]a mea dec`t multe fiin]e… `n afara acesteia care sufer\ l`ng\ mine [i a c\rei t\cere n-a `ncetat s\-mi vorbeasc\ timp de o jum\tate de via]\. ~mi am`n plecarea `n Sud. avionul la trei diminea]a.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 556 556 ALBERT CAMUS CARNETE 557 3 martie M\ zbat ca pe[tele prins `n ochiurile n\vodului. biata carne. Cu inima str`ns\. care o `nso]ise toat\ via]a [i care mai figureaz\ [i ast\zi pe h`rtiile de la clinic\. . maic\-sa e cineva bine. aerul bl`nd [i spongios. Carnea sacr\.“ „Pe urm\. * 23 martie Noapte proast\. Afar\ admirabilul peisaj care coboar\ p`n\ `n golf. a[tept`nd… Fratele ei. a[teapt\ [i el – dar ca [i cum [i-ar a[tepta r`ndul – resemnat [i trist. Actor [i regizor. Telegrama de la L. doctorul o s\-mi dea ceva ca s\ m\ mai pun pe picioare. * Carnea. A v\zut-o pe Paule la sonde [i (gest cu cele dou\ ar\t\toare care se unesc) cu at`t mai bine. Dar lumina [i spa]iul o deranjeaz\. Ora 7 la Alger. * 17 martie Moartea lui Paul Oettly1 la 69 de ani. mizerabil\. mai t`n\r cu c`]iva ani. Pe cear[afuri: m`inile ei noduroase. Timpul curge greoi. * ~n camera imaculat\ cu pere]ii albi [i goi: nimic. Dar nasul at`t de fin. M\ instalez la clinica de pe `n\l]imile Algerului. Aceea[i impresie pe terenul Casei Albe: p\m`ntul meu. dec\zut\. Francinei Camus. ~mi parvine s`mb\t\ de diminea]\.“ Spune „mul]umesc domnule doctor“. Cere ca odaia s\ fie men]inut\ `n `ntuneric. Se c\s\torise cu o m\tu[\ a poate s\ fac\ nimic: nici s\ citeasc\ nu [tie. unde a locuit Camus din august 1943 p`n\ `n noiembrie 1943. neobosite. c`nd am s\ fiu acas\. Sufer\ `n t\cere. 1 Un nume indescifrabil. plin\ de noble]e. greoaie.]1 despre Nietzsche: „consim]irea la via]\ la care a condus unirea dintre r\bdare [i revolt\ este culmea marii amiezi a vie]ii“. cu ardoarea lor misterioas\ [i bogat\… Din nou.

[i a comparat aceast\ descoperire cu aceea a romanului Ro[u [i Negru. Descoper\ `n ’88 C\s\tori]ii2 de Strindberg. * Pasternak despre Scriabin2: „Fiecare dintre noi a cunoscut o clip\ identic\ `n via]\. 1958). a[a cum o cunosc“. * Sofocle dansa [i b\tea bine mingea. palmieri. propriul nostru eu s\ poat\ din nou s\ se joace cu sine [i s\ r`d\ de sine“. `n care regret\ prietenia lui Wagner: „[…] la ce-mi folose[te c\ am dreptate `mpotriva lui `n multe privin]e“. Idem: „[…] po]i. descoperind brusc cerul din Napoli. om din nord. culegere de nuvele care a declan[at un proces.). pini. * 1 „~n spatele crucii se afl\ diavolul“ (sp. * 1„Acum c`teva s\pt\m`ni `nc\ mai ignoram p`n\ [i numele lui Dostoievski – eu. cu aceea[i bl`nde]e… Fiin]e pe care nici ziarul. * 29 martie ~ntoarcere la Paris.“ Sim]ul istoric nu este dec`t o ideologie mascat\. * „Detrás de la cruz está el demonio. portocali. fiind considerat\ blasfematorie. Vocea s`ngelui (sau cum s\-i spun?) s-a f\cut imediat auzit\. S\ m\ ruinez. trestii. nici vreo alt\ tehnic\ nu le-au atins. de fapt.“1 * S\ distrug `n via]a mea tot ce nu este s\r\cia asta. scrisoare c\tre Overbeck.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 558 558 ALBERT CAMUS CARNETE 559 A tr\it `n ignoran]a tuturor lucrurilor – `n afar\ de cea a suferin]ei [i a r\bd\rii – [i ast\zi continu\ s\ `ndure suferin]ele fizice. Omul cu inim\ profund\ are nevoie de prieteni dac\ nu-l are pe Dumnezeu. mo[moni [i de glicine. Un gest `nt`mpl\tor. 2 C\s\tori]ii. [i-a ]inut fa]\ de fiecare aceast\ promisiune“. i-a promis acest dar al unei personalit\]i [i. ca [i cum ar fi o fiin]\ vie“. Colina acoperit\ de acante. A[a erau acum o sut\ de ani [i deloc mai deforma]i de contextul social. Fiec\ruia dintre noi revela]ia i s-a oferit.“ (Nietzsche.. astfel `nc`t s\ po]i crea [i s\ nu fii tiranizat de idealuri str\ine. `n felul s\u. mi-a pus sub ochi Omul din subteran\. Prin Omul din subteran\1 Nietzsche l-a descoperit pe Dostoievski `n ’87.carnete_Camus. Nu? Ah! Bine. Mirosul seringilor. N. „S\ cucere[ti libertatea [i bucuria spiritual\. 23 februarie 1887) Omul din subteran\ s-a mai tradus prin ~nsemn\ri din subteran\ sau Subterana. `ntr-o sear\: „{i ai fi putut s\ mori f\r\ s\ vezi asta!“ Scrisoarea c\tre Gast din 20 august 1880. S-ar spune c\-mi f\ceam s`nge r\u. nici radioul. biet analfabet care nu citesc nici un «ziar». chiparo[i. care tocmai a fost tradus `n francez\ (printr-o `nt`mplare asem\n\toare i-am `nt`lnit pe Schopenhauer la dou\zeci [i unu de ani. Oamenii care au „o voin]\ cu b\taie lung\“. propria lor na[tere“. Idem: „{ase singur\t\]i `i s`nt deja cunoscute / Dar marea `ns\[i nu i-a fost destul de solitar\…“ Despre utilizarea gloriei drept camuflaj `n spatele c\ruia „invizibil. chiar dac\ vorbesc despre lucrurile cele mai diverse. bucuria mea a fost extraordinar\. 2 Pasternak i-a consacrat un capitol lui Scriabin `n Essai d’autobiographie (Gallimard. pe Stendhal la treizeci [i cinci!). Nietzsche: „Nici o suferin]\ nu a putut [i nici nu va putea s\ m\ fac\ s\ depun m\rturie mincinoas\ `mpotriva vie]ii. `ntr-o libr\rie. ne povestesc. s\ alergi la `nt`lnirea cu o bucat\ de p\m`nt pe care se-nal]\ ceva. Idem: „Cele mai mari opere din lumea `ntreag\. . zi de zi.

S\ exalt ceea ce trebuie exaltat. {i la cap\tul tuturor acestor eforturi s-a produs catastrofa. Restul nu exist\. singur [i accept`nd s\ fiu astfel. Nietzsche `n ’87 (43 de ani): „Via]a mea se afl\ `n clipa aceasta exact `n plin\ mi[care: o u[\ se `nchide. . asta-i tot. resemnat cu singularitatea [i infirmit\]ile mele. M-am str\duit s\ tr\iesc ca toat\ lumea. `n 1962. Sleit de puteri. S\ p\strez acest tremur pre]ios. sub titlul „De ce fac teatru“. alta se deschide“. * 21 mai E anotimpul ro[u. ne`ncetat. iar seara violetul st`njeneilor devine [i mai `nchis. S\ n-o mai cercetez? S-o primesc. 1 Este vorba de Gros plan. Recuno[tin]\ pentru regiunea asta. sf`[iat. De aceea cei care mi-au `mp\rt\[it ideile se cred viza]i [i s`nt at`t de sup\ra]i pe mine. Splendida tinere]e a lui M. savuro[i ca ni[te fructe. 2 „Schituri maronite“ este un capitol din O var\ `n Liban. Cer cenu[iu. dar imposibil\. c\l\torie la Toulon. trebuie s\ accept s\ pl\tesc [i s\ fiu pedepsit. Parodia face mai mult dec`t minciuna: e mai aproape de adev\rul pe care-l joac\. Scrisorile din Egipt. S\ trec restul sub t\cere. s`nt f\r\ lege. 1720. * 28 aprilie Sosire Lourmarin. * Mai Reluat lucrul.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 560 560 ALBERT CAMUS CARNETE 561 1 aprilie Dragostea `mpotriv\. p. marea plin\ de sev\. Sub cerul `nsorit. s\-mi spun din nou. ora[ul ]ip\tor [i pestri]. Schituri maronite (O var\ `n Liban)2: „~n aceea[i pe[ter\ se vede aproape [tears\. Pléiade. text cu care a completat Jean Grenier. critic ceea ce am crezut. [i e p\cat. De scris sub titlu – Strangelo – o povestire greu de `n]eles. Rusalii. * De aproape cinci ani pe mine `nsumi m\ supun criticii. * Grenier. pentru frumuse]ea ei. Plimbare. cu genunchii pe jum\tate `ndoi]i. {i trebuie s\ reconstruiesc un adev\r – dup\ ce am tr\it toat\ via]a `ntr-un soi de minciun\. Am avansat cu partea `nt`i la Primul om. Rozmarinul e `n floare. minuna]i trandafiri `nc\rca]i de ap\. * Aman]ii din Marsilia.carnete_Camus. obositoare. aceast\ t\cere deplin\ pe care am reg\sit-o aici. pietrele albe [i marea arz`nd de lumin\ s`nt caste. * Emisiune televizat\1. dar nu. Am spus ceea ce se cuvenea ca s\ fiu la unison. c\ trebuie s\ suprim orice polemic\ zadarnic\. dorin]a lor mereu re`nnoit\. pare s\ poarte pantaloni bufan]i ca locuitorii de acolo – [i este `nso]it\ de inscrip]ii `n strangelo (ce este Strangelo)“. Cire[e [i maci. `n starea actual\ a lucrurilor. * Teatrul cel pu]in m\ ajuta. Supraputere `n crea]ie. ~n gr\din\. s\ sem\n cu toat\ lumea. Dac\ nu m\ ]in de regula asta. * Am vrut s\ tr\iesc ani `n [ir dup\ morala tuturor. ap\rute `n 1950 la Gallimard. * 13 mai C\l\torie la Arles. la `nceput. ceea ce m-a f\cut s\ tr\iesc. un crucifix mult mai vechi – `n care Hristos. din 12 mai 1959. S\-mi amintesc. Acum r\t\cesc printre ruine. chiar c`nd m\ sim]eam separat. care se g\se[te `n volumul Théâtre-récite et nouvelles. pentru singur\tatea ei. Nu pot s\ „apar“ f\r\ s\ trezesc reac]ii. m\ r\zboiesc cu mine [i m\ voi nimici sau voi rena[te. S\ tr\iesc etapele unei vindec\ri. [i azv`rlindu-i la urm\ `ntr-o be]ie nesf`r[it\… Doar golfurile mediteraneene.

r\t\ci]i. Este mama fanatismului [i a orbirii. 2 ~n timpul unui turneu. S`nt ca [i mine. pe terasa unei cafenele [i apoi la teatru. f\r\ s\ poat\ tr\i la `n\l]imea ei. r\t\ceam incapabili s\ m`nc\m [i ne hr\neam cu cafele [i `nghe]ate. [i `ntr-at`t `nc`t a[teptai clipa c`nd. `n vreme ce. * Daneza lui Joski. brusc lipsit\ de ocupa]ie [i speriat\ de a 1 Aluzie la c\l\toria `n Grecia din iunie 1958. s\ participi la unitate – [i. necredincios. nici o posibilitate de sc\pare. dar [i fiin]e pe care nu le dorea nimeni [i nimic pe lume. grea [i moart\ ca un burete enorm. transpira]i. ~ntregul ora[ era `mb\tat de c\ldur\. Cine este virtuos trebuie s\ taie capetele. Fiin]e `n afara timpului. strivea laguna. Supunerea pe care o au toate `n acele momente. Ziua ne surprindea pe plaja de la Lido. Ora[ul `mb\tat de c\ldur\. ag\]a]i unii de al]ii. funda]iile [i st`lpii de amarare putrezi]i. Pisicile st\teau tol\nite pretutindeni. acei campo `ncin[i. Morala duce la abstrac]iune [i la nedreptate. or\ de or\. numai piele [i os. Dar ce s\ mai spun despre cel care declam\ morala. astup`nd ie[irile str\zilor [i ale canalelor. `n apa c\ldu]\ [i v`scoas\ a dimine]ii sau `ntr-o gondol\ r\t\cind pierdu]i pe canale `n timp ce `ntregul cer devenea gri-trandafiriu deasupra olanelor de culoarea peruzelei. ~mi plac micile [op`rle la fel de usc\]ive ca pietrele pe care alearg\. nici la ora aceea. ia loc l`ng\ ea. zgomotul tractorului `n v`lceaua Lourmarin… Ca [i cel al motorului de barc\ `n portul Chios. umpl`nd tot spa]iul liber dintre casele apropiate. nici odihn\. O armat\ de turi[ti hido[i se `nv`rteau astfel cu furie. Uneori. se joac\ Demonii la Teatrul Fenice din Vene]ia. iunie ’59 Am abandonat punctul de vedere moral. o capcan\ de c\ldur\ `n care trebuia s\ tr\ie[ti [i s\ te `nv`r]i. Trebuie s\ fugi de ea. risc`nd c`]iva pa[i pe acel campo `ncins [i pe dat\ soarele moale [i r\u st`nd la p`nd\ o dobora.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 562 562 ALBERT CAMUS CARNETE 563 * La amiaz\. Vene]ia `ntre 6 [i 13 iulie2. C`t despre noi. t\ia retragerea `nspre Podul Libert\]ii [i. Morala taie `n dou\. dar c\ldura nu sc\dea. dar cu un soi de bucurie interminabil\ [i stranie. s\ suferi de agonie. cu o ambarca]iune `nchiriat\ de Michel Gallimard. neobosit. instalat\ peste ora[. apoi se scoal\ am`ndoi. incapabili s\ dormim. da. c`te una se scula. s\ spui da. pierdute `n continuarea acestei nebunii r\t\citoare [i imobile. fi ajuns a[a.carnete_Camus. strivit de c\ldur\. dintr-o singur\ lovitur\. c`teva clipe. altfel ur`]ic\.J. `n a[teptare. desc\rneaz\. O abordeaz\. Nici o poart\ de ie[ire. incapabili s\ ne desp\r]im. iar Vene]ia era tot `mpresurat\. ca trupa oribil\ a unui circ imens. s\ accep]i s\ fii judecat [i s\ nu mai judeci. ca [i ast\zi. A[teptam. smul[i din via]\. plin de o iubire f\r\ obiect1. `n fine s\ d\inuim `n acel timp straniu f\r\ repere. mereu egal\. splendoarea cojit\ a palatelor. C\ldura. iar Vene]ia se cufunda tot mai mult `n lagun\. separ\. `n a[teptare. nici pe `nserate. arz`nd [i noi. Mi se str`nge inima v\z`nd cu ce aer supus `l urmeaz\ ea. unde Camus personal se ocup\ de regie. remarc\ o t`n\r\ danez\. * Paris. pe rugul acela de frumuse]e. `mpopo]ona]i grotesc. {obolanii se i]eau din apa st\tut\ a canalelor [i trei secunde mai t`rziu rec\deau ca o mas\ compact\ `napoi. f\r\ speran]a de a mai sc\pa. ora[ul adineauri `nc\ str\lucitor prin culori [i frumuse]e s\ se mistuie `ntr-o cenu[\ pe care v`ntul absent nici m\car nu ar spulbera-o. * D. . c\utam doar s\ mai respir\m `nc\ o dat\. doar o dat\. [i nu mai [tiam unde `ncep [i se sf`r[esc zilele [i nop]ile. Diminea]a se citea `n Il Gazzettino c\ ni[te vene]ieni `nnebuni]i din cauza c\ldurii fuseser\ du[i la balamuc. `n mijlocul incendiului `mpietrit care devora Vene]ia. feroci. iar eu `n cabina plin\ de umbr\. cu nervii `ncorda]i de cafea [i insomnie. mereu arz\toare [i umed\. Capetele cad [i el legifereaz\. Ora[ul era pustiu atunci. ap\sa asupra lui. C\ldura asta moale [i arz\toare p\rea s\ road\ p`n\ la os ora[ul din ce `n ce mai neputincios.

inima mea tr\ie[te `n fine. Match. gelozia st\ m\rturie pentru spirit. se purific\ pe un rug nestins sau `ntr-o ]`[nire de ape jubil`nde – se `ncununeaz\ cu o recuno[tin]\ f\r\ limite. nou\zeci [i [apte pe minut. [i el o str`nge tot mai tare. promite asta `n singurul loc unde reg\se[te pu]in\ sfin]enie. nu mai exist\ dec`t vidul. `nconjurat\ de France-Dimanche. [tie asta. Ora aceasta c`nd frontierele corpurilor cad.carnete_Camus. Cinémonde etc. de ascez\ intelectual\ [i de con[tiin]\ extrem\. care o iube[te [i tace. `n pofida mea [i `n pofida ei. m\ voi retrage `ntr-o stare de obscuritate [i asta timp de mai mul]i ani. cincizeci [i [apte de milioane pe an. o sf\tuiesc s\-i spun\. acolo unde `nse[i sim]urile str\lucesc `n lumin\. casele r\bd\toare. Nu po]i fi gelos pe Dumnezeu. mai `n serios despre extrema b\tr`ne]e. Noir et Blanc. Oh. unde Grecia se al\tur\ lui Hristos. c`nd s-a terminat cu av`nturile. * Septembrie Y. r\m`ne `n pat. c`nd fiin]a unic\ se na[te. trec`nd prin fa]a lui J. pierz`ndu-se `n ea. la sf`r[it. r\m`ne cu X. se abandoneaz\. ~ncercare de concentrare zilnic\. etc. Zile `n [ir vibr`nde [i contopirea total\ p`n\ `n acel punct `n care trupurile s`nt sensibile [i emo]ionate ca ni[te inimi. pe care le devoreaz\. Da. `n goliciunea total\ a d\ruirii profunde. `n spatele acelei fiin]e pe care o str`nge la piept. Fo[netul ierburilor sub picioarele mele. * St`nga asta din care fac parte. El r`de [i o or\ mai t`rziu se duce la hotel cu X. hot\r\[te s\ ]in\ aceast\ promisiune orice ar fi. Uni]i pretutindeni. Printemps se treze[te la ora 11. Iar J. * O sut\ patruzeci de mii de muribunzi pe zi. astfel c\. * ~n Hristos se ispr\ve[te moartea care a `nceput `n Adam. [i dorin]a necontenit ren\sc`nd ca [i emo]ia. `n barca cu p`nze. Dar inima mea tr\ie[te. Gratitudine. {i dup\ ea nu va mai exista nimeni. * Mi c\reia `i vorbesc mai `n glum\. Dragostea izbucne[te `ntre ei ca o pasiune trupeasc\ [i sufleteasc\. * Roman. Ea este suferin]a de a-l vedea pe cel\lalt redus la un obiect [i dorin]a ca to]i [i totul s\-l recunoasc\ drept subiect. contra uit\rii. cu bucuria sim]urilor etc..qxd 12/12/02 4:31 PM Page 564 564 ALBERT CAMUS CARNETE 565 * Aici `mi comunic\ J. crenelurile. Nu era deci adev\rat c\ indiferen]a c`[tigase tot. deschiz`nd-o p`n\ la sf`[iere ca s\ se refugieze `n fine `n ea. * 13 august Absen]\.) * Ce mai face scumpa dumneavoastr\ mam\? Cu durere am pierdut-o acum 3 luni. `n dragostea `n sf`r[it reg\sit\. contra ei [i a firii sale slabe [i. pr`nze[te `n pat `n jurul orei 13 sau 14 [i pe urm\ `nc\ mai r\m`ne `n pat p`n\ la sf`r[itul dup\-amiezei. violent\ recuno[tin]\ fa]\ de Mi. c\ P. Pentru el este o lupt\ contra mor]ii. `n fine. * Seara cobora peste v`lcea. * . frustrare dureroas\. a l\sat-o `ns\rcinat\. * Culpabilitatea unui popor? (Fran]a ca [i Germania – Iuda – cei care dorm etc. La Saint Julien le Pauvre. izbucne[te `n pl`ns: „Iubesc at`t de mult dragostea!“ * ~nainte de a scrie un roman. se las\ `n voia m`inilor ei. zidurile vechi. s\ se ad\posteasc\ acolo pe vecie. ignoram acest am\nunt. contra lui `nsu[i.

Se ascund `n lumin\. * S`nt un scriitor.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 566 566 ALBERT CAMUS CARNETE 567 Efortul cel mai istovitor din via]a mea a fost s\-mi `nfr`nez propria natur\ ca s-o fac s\ slujeasc\ celor mai mari dintre proiectele mele. Marea meduz\ ro[ie.carnete_Camus. unde doar v`ntul [i ploaia poart\ amintirea c`mpiilor [i a cerului. Pe[tele care urc\ mai sus dec`t zona habitatului s\u. numai din c`nd `n c`nd reu[eam. continentul. Ascunde-te `n lumin\. spre deosebire de cei de la suprafa]\. dou\ milioane de tone de alge. `n fine. clas\ a cursului superior de liceu. odat\ trecut\ o frontier\ invizibil\. Nu eu. nu este dec`t o pojghi]\ foarte sub]ire deasupra m\rii. plesne[te [i cade la suprafa]\. t`r`ndu-[i tentaculele lungi [i ad\postind sub umbrel\ grupuri de pui de cod care se deplaseaz\ o dat\ cu ea. numai iubirile fericite pot s\-i prelungeasc\ tinere]ea. Se deplaseaz\ prin pulsa]ii. `[i aminte[te sau descoper\. Este convertit la via]a liber\. Nuvel\? Un b\rbat care afl\ acest lucru se duce dup\ el. * B\rbatului matur. franche]ea ascunde. domnul Mathieu a fost profesorul de literatur\ al lui Albert Camus. ~n Marea Sargasselor. * O nenorocire s\ ajungi la v`rsta responsabilit\]ilor f\r\ pierderea sensibilit\]ii care `i corespunde `n mod obi[nuit [i care permite exercitarea acestor responsabilit\]i f\r\ s\ ]ii seama excesiv de ceilal]i. Pe[tii zbur\tori `[i fac cuiburile `n abisuri ca s\-[i ad\posteasc\ acolo ou\le. Nu pot s\ iubesc printre lacrimi. `n ultima Dup\ miliarde de ani. ~n mare s-a n\scut via]a [i `n tot acel timp imemorial care a dus via]a de la prima celul\ la fiin]a marin\ organizat\. un cal domestic care a sc\pat tr\ie[te `n libertate [i singur de mul]i ani. Exist\ valuri care ajung la noi de la Capul Horn. * Iubirea fizic\ a fost `ntotdeauna legat\ pentru mine de un sim]\m`nt irezistibil de inocen]\ [i de bucurie. Calamarii ad`ncurilor. partea mea de ve[nicie. o singur\ m`n\ de b\rbat domin\ cele dou\ furii. ~ntr-o zi. ci `n exaltare. 1 ~n 1932. devine `n timpul prim\verii vast\ ca o umbrel\. ~mi trebuie pu]in\ singur\tate. * Pentru Nemesis (la Lourmarin decembrie ’59) Cal negru. Asta se petrecea acum trei sute cincizeci de milioane de ani. ci pana g`nde[te. Celelalte `l arunc\ dintr-o dat\ `n b\tr`ne]e. * ~n marele Luberon. oceanul va domni. Pe p\m`ntul primitiv ploile au c\zut timp de secole ne`ntrerupt. Ca s\ `nfrun]i moartea nu exist\ dec`t re]etele umanismului clasic. nestr\b\tut de nici o mi[care `n afar\ de umbra rapid\ a norilor mari [i de curgerea apelor spre bazinele oceanice. Uscatul. care emit o solu]ie ca o cerneal\. * Marea. divinitate. . prima fiin]\ vie a ie[it din mare [i a pus piciorul pe uscat. f\r\ via]\ animal\. * Domnul Mathieu1 iese la pensie de la catedra sa de profesor de literatur\. cursa e vesel\. Valul de flux din 358 s-a ridicat din Mediterana oriental\. acoperind insulele [i ]\rmurile joase [i l\s`nd b\rcile coco]ate pe forturile Alexandriei. Sem\na cu un scorpion. * ~n ora[ele de piatr\. emit [i un nor luminos. Cu moartea `n fa]\. ini]ial de dimensiunea unui degetar. Din c`nd `n c`nd. dup\ o c\l\torie de zece mii de kilometri. nici vegetal\ n-a fost dec`t un ]inut de piatr\ plin doar de zgomotul ploii [i al v`ntului `n mijlocul unei t\ceri enorme. * Nu pot tr\i mult timp printre fiin]e. cal alb. Adev\rul minte.

a[a cum este omul. 3 José Zorrilla (1817-1893). Altarul t\u gol e aiurea. Alege-]i servitutea. umple lumea la fel ca [i vacarmul gloriei. Dar el 1 Cf. De[i afacerea a fost `n\bu[it\. `nconjurat\ de lum`n\ri. 388). regele e `n genunchi. versantul. dac\ s-ar dovedi matematic c\ adev\rul este `n afara lui Hristos. Sf`ntul Igna]iu (jurnal spiritual) e „indignat“ c\ nu a primit din partea cerului confirmarea alegerii sale de c\tre Sf`nta Treime. Fl\c\rile ghe]ii `ncununeaz\ zilele. secerat de v`nt [i totu[i creator. aceast\ dram\ este jucat\ `n fiecare an `n Spania la 1 noiembrie. traducere `n francez\ de R. Gallimard. La fel de dur. Random House. nici eroism. `n 1844. 7 Parabol\ (O fabul\). Eliberat de tot. * „Vanitatea oamenilor nu `nal]\ aceste locuin]e m\re]e dec`t pentru a primi `n ele oaspetele inevitabil. ~n Demonii. . pe deasupra abisurilor lichide. ~n scurta zi care ]i-e h\r\zit\. Raimbault. alerg`nd `n lumin\.N. versantul zilei. iar diavolul imobil [i schimb\tor. Sem\nat de v`nt. * ~n Parabol\7 (p. organizase o `nscenare. `nc\lze[te [i lumineaz\. ~n Omul revoltat. `l citeaz\ pe Meister Eckhart care afirm\ c\ prefera infernul cu Iisus dec`t cerul f\r\ El. a pus s\ se sape un pasaj p`n\ la pivni]a m\n\stirii. Apoi. 1958. Am`ndou\ vin din t\cere. 189 [i urm. Chiar [i `n val. cu ochii `nchi[i. Exist\ un Don Juan al lui Lope de Vega: Promisiune ]inut\ (de tradus la fel ca [i Zorrilla)3. Al s\u Don Juan Tenorio este o pies\ romantic\ `n care seduc\torul os`ndit este r\scump\rat prin dragostea unei femei. Stavroghin `i spune lui {atov c\. Dragostea lui Filip al IV-lea pentru sora Margarida de la Cruz4 (de v\zut procesele celebre din Spania)5. 451. Noaptea arde. 5 Editura Payot. Dar maica stare]\. de-a lungul secolelor. ~n pustiu se sf`r[e[te singur\tatea. Exilatul domne[te. 506. diavolul1.) Don Juan [i acel Don Juan al lui Gregorio Maranón6. 2 Cf. El a luat-o la fug\. Idem: `i spune diavolului care-l ispite[te: „~n locul t\u“. ar prefera s\ r\m`n\ cu Hristos mai cur`nd dec`t cu adev\rul. 1 Camus mai notase declara]ii de credin]\ analoage. f\r\ `ncetare. ~n alt\ parte: c\ Dumnezeu este neschimbat. Moartea. Milioane de al]i sori vor veni `ntru odihna ta. Las\-i `mpreun\. Exist\ b\rba]i care plac mai mult dec`t al]ii. cu toate ceremoniile ei izvor`te dintr-o temere supersti]ioas\“ (Conrad. `ntins\ pe un pat. aservit ]ie `nsu]i. prevenit\ de c\lug\ri]\. * Pentru Don Faust2. dore[te „mai degrab\ s\ moar\ cu Iisus dec`t s\ r\m`n\ `n via]\ cu altul“1. soarele `ntunec\.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 568 568 ALBERT CAMUS CARNETE 569 Lumea te umple [i tu e[ti gol: plenitudine. Inchizi]ia fusese alertat\ [i scandalul a fost mare. Accept\ ca s\ renun]i. Zgomotul u[or al spumei pe plaja dimine]ii. p. bucurie. poet [i autor dramatic spaniol. de v\zut [i (p. Apa pl\cerii [i cea a m\rii s`nt la fel de s\rate. 497. din Madrid. De la premiera sa. Ca s-o `nt`lneasc\. condamnatul la moarte care spusese c\ este nevinovat recunoa[te apoi c\ nu e [i se resemneaz\. Angoas\). iat\-i pe ei goi. pp. 449. sub la]ul sp`nzur\torii. Nu mai exist\ Don Juan de vreme ce dragostea este liber\. roman de Faulkner. la fel de bl`nd. Dar pe v`rf? Un singur munte. f\r\ a te abate din drum. medic [i scriitor spaniol care a studiat dintr-o perspectiv\ [tiin]ific\ personaje istorice precum Don Juan.carnete_Camus. Pe lespedea bucuriei. 4 Filip al IV-lea s-a `ndr\gostit de o c\lug\ri]\ frumu[ic\ de la m\n\stirea San Plácido. Cel care refuz\ se alege. nici nu refuza. p. vede cum zboar\ spre o creang\ [i se a[az\ pe ea o pas\re care `ncepe s\ c`nte [i atunci apuc\ la]ul url`nd c\ este nevinovat. cel care jinduie[te se prefer\. O. la fel de lung\ ca [i prea lunga via]\. 6 Gregorio Maranón (1887-1960). Nu cere. ~n spatele crucii. Caietul al VII-lea. 438 [i Caietul al VIII-lea. primul somn. Aservit celorlal]i: eliberat de nimic. din port `n insul\. 558. Tu por]i masc\. p\m`nt care e[ti de-ajuns pentru toate. Pe mare. [i m`ndru c\ tr\ie[te doar o singur\ clip\. Regele [i-a g\sit iubita ca [i moart\. dormi `n nemi[catul incendiu. 1954. Dar nici p\cat. Infernul l-ar face mai nefericit prin faptul c\ acolo se ia `n der`dere numele lui Dumnezeu dec`t prin suferin]ele pe care le `ndur\.

m\[tii iubirii `i r\spunde fuga iubirii. * Am suferit din pricina celor ce mi le-ai dezv\luit. cu at`t mai mult am vrut s\ rup o anume vraj\. c\ s-ar fi d\ruit chiar [i pe fug\ altui b\rbat. ceea ce era mai bun `n mine. Poate c\ multe lucruri au provenit de acolo. pesimismul `n ceea ce m\ prive[te. am f\cut tot ce trebuia ca s-o descurajez. [i cu toate acestea am acceptat multe suferin]e. orice ar fi f\cut ele. 1 Un cuv`nt indescifrabil. Este vorba. este crea]ia. nu supraabunden]ei unei iubiri care vrea s\ dea f\r\ s\ cear\ nimic `n schimb. la r`ndul meu. {i `n acest caz special. s\ fi tr\it una sau dou\ libert\]i. ci la preferin]a pentru tine. c`t [i a minciunii tale. din teama s\ nu mai suf\r iar. ca s\-mi fiu de folos nu m\ voi referi numai la aceast\ rece echitate a inimii. Toat\ via]a. Prima f\ptur\ pe care am iubit-o [i c\reia i-am fost credincios mi-a sc\pat refugiindu-se `n droguri.. este un fapt. Aceasta este justi]ia uneori groaznic\ a acestei lumi. ~nc\ pu]in pesimism [i nenorocirea va str\luci la r`ndul ei: voi redeveni eu `nsumi. [i dac\ nu-mi pot `mpiedica inima s\ fie nedreapt\. am f\cut tot posibilul ca s\ se retrag\. la r`ndul t\u. dar am fost capabil s\ aleg c`teva fiin]e [i s\ p\strez pentru ele. [tiu totu[i s\ o fac capabil\ [i de echitate. de incapacitatea mea de a-mi asuma angajamente. bine`n]eles. pentru multiplicitate. `n acest soi de neputin]\. `n]eleg dorin]a josnic\ de posesiune care m-a scandalizat `ntotdeauna la ceilal]i. le-am sc\pat tuturor de c`nd am vrut oarecum ca to]i s\-mi scape. {tiu c\ am f\cut tot posibilul ca s\ te desprind de mine.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 570 570 ALBERT CAMUS CARNETE 571 * Te-am ales a[a [i asta m\ va ajuta s\ trec peste acest moment greu. . de `ndat\ ce se ata[a cineva de mine. Dar dac\ ar fi f\cut-o. din vanitate. s\ nu mai suf\r pentru am\nuntele a ceea ce `n principiu recunosc ca drept [i legitim… * Ceea ce m\ ajuta de asemenea – echitatea –. Socoteala nici m\car nu e complet\. Deci mi-ai sc\pat `ntr-un anume fel. Chiar [i `n privin]a lui X. Dar de c`nd s`nt `n criza asta. {i cu c`t fascina]ia acelui septembrie de alt\dat\ fusese mai mare. Nu-mi va fi greu s\ dep\[esc nedreptatea pe care ]i-o fac `n inima mea. Nu s`nt sigur [. eu. Po]i cuceri o fiin]\ nefiind tu `nsu]i cucerit..]1. Dar. ~n orice caz. am f\cut tot ce trebuie ca s\-mi scapi [i tu. ar fi fost o decizie datorat\ eroismului ei interior. `n tr\dare. Iat\ de ce am suferit at`t din pricina fugii tale. Dar poate c\ nu eram at`t de frivol cum spun. Tr\d\rii `i r\spunde tr\darea. Poate c\ este adev\rat. [tiu [i recunosc c\ e drept [i bine ca. Dar tu nu trebuie s\ fii trist\ de triste]ea mea. care am revendicat [i tr\it toate libert\]ile. acea acceptare dificil\ a mea [i a celorlal]i. preferin]a mea pentru fiin]e. Dar asta va trece. [tiu.carnete_Camus. M\ acuz uneori de a fi incapabil s\ iubesc. La fel. N-am dreptate. {i este adev\rat c\ tocmai `n acest moment aveam nevoie de apartenen]a asta pe care mi-ai dat-o tu. la tandre]ea pe care ]i-o port. Nu cred c\ mi-ar fi sc\pat. cu fidelitate.

............... NUNTA MITUL LUI SISIF..153 CAIETUL AL V-LEA: septembrie 1945 – aprilie 1948 ........ C|DEREA EXILUL {I ~MP|R|}IA FA}A {I REVERSUL.............. într-o formul\ grafic\ nou\....qxd 12/12/02 4:31 PM Page 572 biblioteca rao De la clasici la contemporani.............................. 9 CAIETUL AL II-LEA: septembrie 1937 – aprilie 1939 .......302 III............................ 5 I...........444 APENDICE .......... Dostoievski RISC ASUMAT FIICA GENERALULUI PLUM ISLAND CRIM| {I PEDEAPS| DEMONII IDIOTUL PUTERI EXCEP}IONALE CATACLISMUL FRUCTELE P|M~NTULUI TESTAMENTUL FR|}IA CAMPIONUL DIN ARKANSAS Joseph Finder Colin Forbes André Gide John Grisham ....367 CAIETUL AL VIII-LEA: august 1954 – iulie 1958 ................. 92 II...238 CAIETUL AL VI-LEA: aprilie 1948 – martie 1951...... CIUMA....................... CARNETE: martie 1951 – iulie 1959 CAIETUL AL VII-LEA: martie 1951 – iulie 1954 ......................... CARNETE: mai 1935 – februarie 1942 CAIETUL I: mai 1935 – septembrie 1937............... OMUL REVOLTAT VARA Robin Cook Nelson DeMille F.......M..545 biblioteca dumneavoastr\ Au ap\rut: Emily Brontë Albert Camus LA R|SCRUCE DE V~NTURI STR|INUL...... 49 CAIETUL AL III-LEA: aprilie 1939 – februarie 1942................535 CAIETUL AL IX-LEA: iulie 1958 – decembrie 1959 .................... CARNETE: ianuarie 1942 – martie 1951 CAIETUL AL IV-LEA: ianuarie 1942 – septembrie 1945 .............carnete_Camus...... cei mai reprezentativi autori pentru Cuprins NOT| ASUPRA EDI}IEI ....

R. I.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 574 Hermann Hesse JOCUL CU M|RGELE DE STICL| NARCIS {I GUR|-DE-AUR LUPUL DE STEP| UNICUL SUPRAVIE}UITOR DOCTOR FAUSTUS MUNTELE VR|JIT Nout\]i Dean Koontz Thomas Mann Gabriel García Márquez UN VEAC DE SINGUR|TATE TOAMNA PATRIARHULUI DOU|SPREZECE POVESTIRI C|L|TOARE DESPRE DRAGOSTE {I AL}I DEMONI Mario Puzo Ernesto Sabato A.S. Turgheniev . Tolstoi I.N.R. Tolkien Mario Vargas Llosa R|ZBOIUL SF~R{ITULUI LUMII L.carnete_Camus. de Saint-Exupéry Alex Mihai Stoenescu OMERTA ~NAINTE DE T|CERE CITADELA ISTORIA LOVITURILOR DE STAT ~N ROMÂNIA (vol. II [i III) ST|P~NUL INELELOR · Fr\]ia Inelului · Cele dou\ turnuri · ~ntoarcerea regelui HOBBITUL CAZACII {I ALTE POVESTIRI SONATA KREUTZER {I ALTE POVESTIRI UN CUIB DE NOBILI Franz Kafka JURNAL J.

beneficiind de urm\toarele avantaje: Ve]i primi cu maximum de rapiditate c\r]ile comandate [i ve]i fi informat cu regularitate despre ultimele apari]ii.carnete_Camus. oferte speciale. 224.raobooks. de la 3 c\r]i în sus se acord\ o reducere de 15% [i titlul de membru al CLUBULUI C|R}II RAO. Pentru c\r]ile comandate. 224.qxd 12/12/02 4:31 PM Page 576 clubul c\r]ii rao {i dumneavoastr\ pute]i deveni membru al CLUBULUI C|R}II RAO. editura suport\ costurile de transport prin po[t\.12.31.18.14. 224. 2-124 Bucure[ti Acum ne pute]i g\si [i pe Internet: www.com A[tept\m scrisorile dumneavoastr\ pe adresa: Editura RAO C.36 E-mail: club@raobooks. Turda 117-119 (v\ ofer\ reducere la c\r]ile RAO de 15%) . planuri editoriale.47.P.72. • Pentru detalii suplimentare ne pute]i contacta la tel/fax: (021) 224.com (15% reducere pentru orice carte comandat\) Libr\ria RAO din str.21.com office@raobooks. În plus: • pentru 2 c\r]i se acord\ o reducere de 10%.

You're Reading a Free Preview

Download