Sunteți pe pagina 1din 18

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Mecanic repara!ii

Domeniul: Industria construc!iilor de ma"ini

Bucure"ti #997

Unitatea pilot: Viscofil S.A. Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Nicolae Soare Standard aprobat COSA la data de 26-06-1997

Cod COSA: A - "52 copyright "997 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par#ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucr$ri fara acordul COSA.

Mecanic repara!ii UNIT%&ILE DE COMPETEN&% Domeniile de competen!" Unit"!ile de competen!"

Competen#e fundamentale

Aplicarea procedurilor de calitate Planificarea unei sarcini de rutin$ Respectarea NTSM !i PSI Asamblarea, dezasamblarea utilajelor !i depistarea defec#iunilor Ascu#irea sculelor pentru prelucr$ri mecanice Efectuarea m$sur$torilor mecanice de precizie Executarea prelucr$rilor mecanice generale Executarea prelucr$rilor mecanice prin a!chiere - opera#ia de Executarea prelucr$rilor mecanice prin a!chiere - opera#ia de rectificare Executarea prelucr$rilor mecanice prin a!chiere - opera#ia de strunjire Exploatarea !i ntre#inerea ma!inilor unelte Folosirea trusei de scule ntocmirea rapoartelor de repara#ii Men#inerea stocului de materiale !i SDV-uri Realizarea desenelor de execu#ie, citirea !i ntre#inerea schi#elor tehnice

Competen#e specifice

Aplicarea procedurilor de calitate

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Asumarea responsabilit$#ii pentru lucr$rile executate CRITERII DE REALIZARE "." Efectueaz$ toate lucr$rile respectnd cerin#ele de calitate impuse prin procedura de lucru sau prin instruc#iunile tehnologice. ".2 Pregate!te locul de munca, utilajele, sculele, etc. Astfel nct rezultatele muncii s$ corespund$ cerin#elor de calitate. ".3 Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate !i se preocupa permanent de mbun$t$#irea ei. 2." Confrunta rezultatele muncii cu cerintele de calitate, !i daca este necesar ia m$suri de remediere. 2.2 Raporteaz$ conform normelor interne deficien#ele de calitate constatate, cauzele lor !i modul de remediere. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Verificarea rezultatelor muncii

Planificarea unei sarcini de rutin&

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Identific$ cerin#ele sarcinii CRITERII DE REALIZARE ".". Instructiunile legate de proceduri sunt obtinute, ntelese !i, cnd este cazul, clarificate. ".2. Specifica#iile relevante pentru rezultatele sarcinii sunt ob#inute, ntelese !i, cnd este cazul, clarificate. ".3. Identific$ obiectivele de realizat. ".4 Sunt identificate cerin#ele sarcinii cum ar fi necesarul de timp sau norma calit$#ii. 2.". Pe baza instructiunilor !i specificatiilor existente, ntelege !i clarifica etapele necesare pentru ndeplinirea sarcinii. 2.2. Identifica !i planifica succesiunea activitatilor care trebuie ndeplinite, conform cerin#elor 2.3. Verifica etapele !i rezultatele planificate pentru a se asigura ca sunt n conformitate cu instructiunile !i specificatiile relevante. 3.". Identifica !i compara rezultatele cu obiectivele planificate, instructiunile privind specificatiile !i cerintele sarcinii. 3 2. Revizuie!te !i dupa caz, corecteaza planificarea pentru realizarea obiectivelor propuse. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2 Planific$ etapele necesare pentru ndeplinirea sarcinii.

3. Revizuirea planului

Respectarea NTSM "i PSI

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE ". Urmeaz$ regulile de protec#ia muncii "." !i nsu!e!te legislatia !i normele de protectia muncii specifice locului de munc$. ".2 Efectueaz$ lucrul n condi#ii de securitate, n conformitate cu politica companiei, legislatiei !i normelor de tehnica securitatii muncii specifice locului de munc$. ".3 Cunoa!te !i utilizeaza corect echipamentul !i instrumentarul de protec#ie din dotare, n conformitate cu reglement$rile locale. ".4 ntretine !i pastreaza echipamentul de protectie n conformitate cu procedura local$ ".5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie !i le urmeaza conform instruc#iunilor. ".6 Efectueaz$ toate opera#iile manuale n conformitate cu cerin#ele legislatiei, procedurilor locale !i prevederilor Comisiei Nationale de Protec#ia Muncii. ".7 Identific$ instrumentarul de urgen#$ din dotare. ".8. Participa la instructajul de protectia muncii !i !i nsu!e!te corect prevederile n vigoare, inclusiv m$surile de prim ajutor n caz de accident. 2." Identifica pericolele pe durata desfa!urarii activitatii !i le raporteaza persoanei corespunz$toare, conform procedurii locului de munc$.

2. Raporteaz$ pericolele la locul de munc$

2.2 Verifica periodic starea echipamentelor !i a instrumentarului de protectie !i o raporteaza persoanei corespunzatoare, conform procedurii locului de munc$. 3. Respect$ procedurile de urgen#$ !i de 3." Semnaleaza accidentul aparut !i contacteaza imediat personalul !i evacuare. serviciile de urgen#$. 3.2 ntelege corect !i aplica la nevoie masurile de urgenta !i evacuare. 3.3. Acord$ primul ajutor n conformitate cu procedurile de la locul de munc$. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

Asamblarea, dezasamblarea utilajelor "i depistarea defec!iunilor Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Dezasamblarea utilajului CRITERII DE REALIZARE "." Alege !i utilizeaza scule !i dispozitive corespunzatoare pentru dezasamblarea utilajului. ".2 Execut$ dezasamblarea utilajului respectnd secven#a de opera#ii specificata n cartea / fi!a tehnica. ".3 Execut$ opera#iile n condi#ii de siguran#$ f$r$ a deteriora subansamblele !i componentele. 2." Identifica vizual !i / sau prin citirea schemelor tehnice subansamblele defecte sau cu uzur$ avansat$. 2.2 Examineaz$, verific$ subansamblele defecte sau cu uzur$ avansat$ folosind instrumente !i tehnici de masurare corespunzatoare. 2.3 Citirile !i masuratorile sunt interpretate comparativ cu valorile specificate n documenta#ia tehnic$. 2.4 Identifica !i analizeaza natura defectiunii ti cauzele care au generat-o.

2. Depisteaz$ defec#iunea

2.5 Informeaz$, conform procedurilor interne, persoane ierarhic superioare asupra constatarilor facute !i propunerilor de remediere. 2.6 Hotara!te !i organizeaza remedierea defectiunii completnd 3." Executa operatia de asamblare a componentelor aplicnd principiile !i tehnicile specificate n cartea / fi!a tehnica a utilajului sau conform procedurilor standard. 3.2 Asigura pozitionarea !i mbinarea componentelor n conformitate cu specifica#iile tehnice. 3.3 Utilizeaza scule !i dispozitive corespunzatoare. 3.4 Controleaza cu instrumente adecvate corectitudinea mbinarilor !i face ajust$rile finale. 3.5 Verifica ansamblul, identifica eventualele defecte !i face remedieri finale. 3.6 Executa controlul dimensional final al ansamblului !i daca este necesar face echilibr$ri finale. 3.7. Aplic$ marca sau eticheta specific$ conform instruc#iunilor din cartea sau fi!a tehnica a utilajului. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat.

3. Asamblarea utilajului

Ascu!irea sculelor pentru prelucr&ri mecanice

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Preg$tirea opera#iei de ascu#ire CRITERII DE REALIZARE ".". Alege !i utilizeaza o gama de unelte !i dispozitive de ascutire conform cerin#elor. ".2. Alege discuri !i accesorii de ascutire corespunzatoare metodologiei de lucru !i caracteristicilor sculelor. ".3. Verifica uneltele, dispozitivele !i accesoriile pentru a corespunde cerin#elor. 2.". Efectueaz$ opera#ia de ascu#ire n condi#ii de siguran#$ la parametrii impu!i de metodologia de lucru. 2.2. Utilizeaza instrumente de masura !i control corespunzatoare pentru verificarea dimensiunilor sculei ascu#ite. 2.3. Face remedieri dac$ exist$ neconcordan#e ntre dimensiunile realizate !i cele cerute / specificate. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Executarea opera#iei de ascu#ire

Efectuarea m&sur&torilor mecanice de precizie

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% CRITERII DE REALIZARE ". Folosirea dispozitivelor de m$sur$ de ".". Alege dispozitivele de precizie corespunz$toare cerin#elor. precizie ".2. Folose!te tehnici de masura corecte !i corespunzatoare. ".3. M$soar$ cu acurate#e folosind scala de grada#ie corespunz$toare. ".4. Valorile masuratorilor sunt interpretate corect !i daca este necesar sunt convertite n unit$#ile de m$sur$ corespunz$toare. 2.". Regleaz$ dispozitivele de precizie conform specifica#iilor fabricantului sau procedurilor standard. 2.2. Ajusteaza !i ntretine dispozitivele de precizie la acuratetea ceruta, conform specifica#iilor fabricantului. 2.3. ntre#ine dispozitivele de precizie n condi#ii corespunz$toare, conform specifica#iilor fabricantului sau procedurilor standard. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. ntre#inerea curent$ a dispozitivelor de precizie.

Executarea prelucr&rilor mecanice generale

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Executarea opera#iilor de debitare CRITERII DE REALIZARE ".". Determina corect cerintele prin citirea !i interpretarea desenelor / instructiunilor !i specificatiilor tehnice. ".2. Alege !i verifica materialele pentru conformitate cu cerintele. ".3. Masoara !i traseaza utiliznd instrumente !i unelte corespunzatoare, conform desenului sau specifica#iilor tehnice. ".4. Verifica utilajul !i stabile!te parametrii de lucru conform cerintelor. ".5. Execut$ opera#ia de debitare conform metodologiei de lucru, n condi#ii de siguran#$. ".6. Verific$ dimensional materialul debitat, pentru conformitate cu cerin#ele, utiliznd instrumente de m$sur$ corespunz$toare. ".7 Face remedieri dac$ este necesar. 2.". Determina corect cerintele prin citirea !i interpretarea desenelor, instructiunilor !i specificatiilor tehnice. 2.2. Alege burghiul corespunz$tor execut$rii opera#iei conform cerin#elor !i documentatiei tehnice. 2.3. Fixeaza burghiul n gaura, asigura pozitia corecta a acestuia !i executa opera#ia de g$urire n condi#ii de siguran#$. 2.4. Verifica !i regleaza parametrii de lucru (avansul) n timpul efectuarii operatiei pentru protejarea burghiului !i asigurarea unei bune evacuari a !panului. 2.5. Utilizeaz$ instrumente corespunz$toare pentru verificarea dimensiunilor conform cerintelor, specificatiilor tehnice !i face remedieri dac$ este necesar. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Executarea opera#iilor de g$urire

Executarea prelucr&rilor mecanice prin a"chiere - opera!ia de filetare

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Preg$tirea opera#iei de filetare CRITERII DE REALIZARE ".". Identifica cerintele !i cotele de prelucrare din desene de executie, instructiuni !i specificatii tehnice. ".2. Alege !i fixeaza piesa, verifica prinderea, conform procedurilor de lucru. ".3. Monteaza !i fixeaza piesa, verifica prinderea, conform procedurilor de lucru. 2.". Stabile!te !i fixeaza parametrii de lucru n functie de cerinte !i natura materialului piesei. 2.2. Execut$ opera#ia de filetare conform procedurii de lucru, f$r$ a deteriora piesa. 2.3. Asigur$ nivelul optim de r$cire pe tot timpul efectu$rii opera#iei, pentru a ob#ine calitatea cerut$ a piesei prelucrate. 2.4. Utilizeaza instrumente de masura !i / sau !abloane corespunzatoare pentru verificarea dimensional$ a fileturilor executate. 2.5. Dac$ se constat$ abateri dimensionale fa#$ de specifica#iile din documenta#ia tehnic$, face remedierile necesare. 2.6. ntocme!te aportul de reparatii conform procedurilor interne Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Efectuarea opera#iei de filetare

Executarea prelucr&rilor mecanice prin a"chiere - opera!ia de rectificare

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Preg$tirea opera#iei de rectificare CRITERII DE REALIZARE ".". Identific$ n mod corect cotele de prelucrare din desenele de executie, instructiuni !i specificatii tehnice. ".2. Verifica sistemul de racire !i lubrifiere !i le completeaza daca este necesar n functie de natura materialului de prelucrat !i a timpului de lucru stabilit. ".3. Alege !i fixeaza scula prelucratoare n functie de cerinte !i procedurilor de operare. ".4. Fixeaza piesa de prelucrat pe ma!ina de rectificare, conform procedurilor de operare. 2.". Stabile!te parametrii de operare, conform cerintelor. 2.2. Execut$ opera#ia de rectificare conform procedurilor de lucru n condi#ii de siguran#$. 2.3. Verific$, utiliznd instrumente adecvate, concordan#a ntre dimensiunile piesei prelucrate !i cele specificate n documentatia tehnica.

2. Executarea opera#iei de rectificare

2.4. Face remedieri dac$ este necesar. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

Executarea prelucr&rilor mecanice prin a"chiere - opera!ia de strunjire

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Preg$tirea opera#iei de strunjire CRITERII DE REALIZARE ".". Identific$ n mod corect cotele de prelucrare din desenele de executie, instructiuni !i specificatii tehnice. ".2. Fixeaza !i asigura fixarea corecta a piesei de prelucrat conform procedurii de lucru - fixarea pinolei !i a papu!ii mobile. ".3. Alege, monteaza !i fixeaza sculele prelucratoare: port-cutitul !i cutitul corespunz$toare cerin#elor, verific$ strngerea conform procedurii de lucru. ".4. Aduce port-cutitul n pozitia de lucru !i verifica unghiul cutitului 2.". Alege !i fixeaza parametrii de lucru (adncime de a!chiere, avans, viteza, etc.) n functie de cerinte, natura materialului de prelucrat !i scula a!chietoare. 2.2. Execut$ opera#ia conform procedurii de lucru, n condi#ii de siguran#$ f$r$ a deteriora piesa. 2.3. Verifica !i masoara cu instrumente adecvate concordanta cotelor dup$ prelucrare cu cele specificate n documenta#ia tehnic$. 2.4. Face remedieri finale, dac$ este necesar. 2.5. ntocme!te raportul de reparatii, conform procedurilor interne. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Efectuarea opera#iei de strunjire

Exploatarea "i ntre!inerea ma"inilor unelte

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Preg$tirea ma!inilor unelte pentru operare CRITERII DE REALIZARE "." Verifica mi!carile de prelucrare longitudinale !i transversale, conform instruc#iunilor din cartea tehnic$. ".2 Verifica !i stabile!te pasul !urubului conducator conform cerintelor. ".3 Verifica papu!a fixa !i papu!a mobila, conform instructiunilor din cartea tehnic$. ".4 Verifica modul de prindere al sculei a!chietoare n port. ".5 Verifica !i completeaza sistemul de racire a sculelor a!chietoare, conform cerin#elor n func#ie de natura materialului de prelucrat. 2." Cupleaza la retea ma!inile unelte, n conditii de siguranta. 2.2 Lucreaza pe ma!inile unelte respectnd principiile de functionare ale acestora. 2.3 Lucreaza la parametrii impu!i de cerintele tehnologice. 2.4 Lucreaz$ n condi#ii de siguran#$. 3." Verifica zilnic starea !i functionarea ma!inilor unelte. 3.2 Regleaz$, ajusteaz$ diverse dispozitive dac$ este necesar, cur$#$ reziduurile de materiale. 3.3 Informeaz$ persoanele abilitate atunci cnd constat$ disfunc#ionalit$#i majore. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Exploatarea ma!inilor unelte

3. ntre#inerea curent$ a ma!inilor

Folosirea trusei de scule

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Preg$tirea sculelor / dispozitivelor pentru lucru CRITERII DE REALIZARE "." Alege sculele / dispozitivele n conformitate cu prevederile documenta#iei tehnologice sau cu sarcinile de ndeplinit ".2 Identifica !i marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu prezint$ siguran#$ n utilizare. 2." Utilizarea sculelor ntr-o manier$ corespunz$toare ob#inerii rezultatelor prev$zute n specifica#ia tehnologic$. 2.2. Manevreaz$ sculele / dispozitivele respectnd succesiunea opera#iilor prev$zute n instruc#iunile tehnologice de lucru. 2.3. Respecta N.T.S.M. specifice locului de munca nainte, pe durata !i dup$ utilizarea sculelor. 3.". Efectueaz$ ntre#inerea curent$ (men#inerea n stare de func#ionare corect$) n conformitate cu procedurile sau reglement$rile n vigoare. 3.2. Depoziteaza !i pastreaza n siguranta trusa de scule conform recomand$rilor specifice locului de munc$. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Utilizarea !i manevrarea sculelor / dispozitivelor

3. ntre#inerea curent$ a sculelor / dispozitivelor

ntocmirea rapoartelor de repara!ii

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". ntocme!te raportul de tur$ CRITERII DE REALIZARE ".". Completeaz$ raportul de tur$, conform procedurilor interne. ".2. Consemneaza cu acuratete masurile de ntretinere !i control aplicate conform graficelor. ".3. Consemneaz$ cu acurate#e defec#iunile constatate, tipul utilajului, pozitia n instalatie, cauzele defectiunii, modul !i timpul de remediere. ".4. Propune m$suri de ntre#inere preventiv$, anticipeaz$ defec#iuni potentiale !i le consemneaza. ".5. Face recomand$ri privind necesitatea supravegherii unor utilaje pe o perioad$ determinat$, propune modific$ri ale graficelor de repara#ii periodice. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

Men!inerea stocului de materiale "i SDV-uri

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Depoziteaz$ !i ntre#ine materialele CRITERII DE REALIZARE ".". Verific$ stocul de materiale pentru determinarea nivelului existent. ".2. Depoziteaza !i pastreaza materialele conform specificatiilor fabricantului sau procedurilor standard. ".3. ntocme!te necesarul de materiale pentru refacerea stocului !i urmare!te aprovizionarea conform cererii. 2. Men#ine !i verific$ stocul de piese de 2.". Inventariaz$ stocul de piese de schimb, pentru determinarea nivelului schimb existent. 2.2. Recondi#ioneaz$ piesele de schimb care nu corespund specifica#iilor tehnice. 2.4. ntocme!te necesarul de piese de schimb pentru refacerea stocului !i realizeaz$ / ob#ine documenta#ia tehnic$ de execu#ie, dac$ este necesar. 2.5. Comand$ atelierelor specializate execu#ia unor piese de schimb pentru refacerea stocului 2.6. Urmare!te executia !i receptioneaza piesele de schimb comandate pentru conformitate cu cererea. 3.". Inventariaz$ stocul de scule pentru determinarea nivelului existent. 3.2. Verifica sculele !i le nlocuie!te pe cele care nu mai prezinta siguranta !i precizie n exploatare. 3.3. Remediaz$ prin mijloace proprii sculele defecte. 3.4. ntocme!te necesarul de scule !i dispozitive pentru completarea stocului. 3.5. Urmare!te aprovizionarea cu scule conform cererii. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat.

3. Planific$, verific$ !i completeaz$ stocul de scule

Realizarea desenelor de execu!ie, citirea "i ntre!inerea schi!elor tehnice

Nu este specificat$ descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN$% ". Realizarea desenelor de execu#ie CRITERII DE REALIZARE ".". Identifica subansamblele, reperele !i componentele, conform cerin#elor. ".2. Utilizeaz$ corect simbolurile standard specifice domeniului de activitate. ".3. Indica marcajele !i cotele conform standardelor n vigoare. ".4. Indic$ toate specifica#iile tehnice relevante, conform standardelor n vigoare. 2.". Alege desenul conform documentatiei sau / !i sarcinilor de realizat. 2.2. Verifica !i valideaza versiunea corespunzatoare a desenului. 3.". Identifica subansamblele, reperele !i componentele din schita tehnic$. 3.2. Recunoa!te !i interpreteaza corect simbolurile standard specifice domeniului de activitate. 3.3. Interpreteaza corect instructiunile, notele !i specificatiile din schita tehnic$. Gama de variabile Nu este specificat$. Ghid pentru evaluare Nu este specificat. _

2. Alegerea desenului / schi#ei tehnice

3. Interpretarea desenului / schi#ei tehnice