Sunteți pe pagina 1din 3

Fernando Pessoa

$i v<'idumbra de nava mai veche ca portul ce trece Acum intre visu-mi de port fii imaginea mea cu acest peisaj, La picioarele meleajunge fii intra-nauntrul meu, trece. De partea oealalta-n Bufletul meu... PLOAIE OBLICA

I
Traverseaza acest peisaj visul meu cu un port infinit $i culoarea din fIori transparenta-i de marile pinze de nave Ce cheiul il lasa in urma smulgind dintre ape, in umbra, Spre soare. vagi chipuri de arbori stravechi... ,$i portul din vis mohorit e 9i palid ... In partea aceea e plin peisajul de. soate ... Dar soarele' zilei acesteia e In spiritul meu un port sumbru $i navele care din port au plecat sint copac.:liace::;tia in soare. $i libel' in dublu ma las sa alunec pe sub peisaj dedesubt... Vad imaginea cheiului in promenada intinsa 9i calma Ce crefite fii-apoi se ridica un zid devenind, $i vapoarele trec prin launtru de trunchiuri de arbori Cu orizontalitatea aceea a lor verticala, $i cabluri se lasa sa cada in apa prin frunze pe rind inauntru ... Nu 'ifiu cine-a fi m<'ivisez... Dintr-o data e apa din port stravezie $i vad inauntru 0 stampa enorma ce se desfa'ioara, Acest peisaj, fiirul lung de copaci, drum fierbinte in port. 78

II
Biserica se lumineaza-nauntru de ploaip din ziua aceasta, $i sint luminarile,-oricare din ele, 0 ploaie b<'itindin fereastra ... M.a bucur s-aud, zvon ,de ploaie Hindca inseamna lumina in' templu, De-afara e geamul bisericii sunet de ploaie-auzit dinauntru ... Splendoarea altarului e sa nu pot decit vag sa v<"td muntii Prin ploaia facuta din aur aut de solemn pe 9tergarul de-altar ... Suna cintecul corului,' vint 9i latina ce zgiItiie geamul. $i apa se simte sdncind in a corului>simpla.existenta ... $i e liturghia Un automobil care trece De-a lung de acefiti credinciofil in genunchi pentru c,a-i ziua trista ... Cutremura-un vint insplendoare mai mare de-o data Serbarea din templu fii zgomotul ploii. sugind tot ce e Pina ciud se aude doar vacea de preot - 0 apa pierzindu-se-n larg Cu sunetul rotilor de-automobi!... $i se sting lumina rile in cC\tedralii
In ploaia ce-a stat.

79

III
Marele Sflni' al 'EgiptuliIi' stiF ili 'viseaza-n aceasta Eu scriu - f;>iel iese dinl'inih'tl-mi aeumtransparenta $i-n cintul hirtiei se nasc piramidele ... 'Serlu - ili' ma tulbur vazind Profilul e-al regelui Keops ... , ,,?i'br'use ma oprest.'.,' d"(;
), .1';'<

i( hirtie ...

St{r :;;i se scurge fii ?e'd!esIa1oara, .. '" $1::n colt ',de''tayan, depart<,t1'rresfir:;;it de-accI'loc,; Se, descJi1idlalbe~';,iniini'i<le 'erestre seere\e $i ],'amuti de H01'i violete'lcp.d .din Existentaafara al noptUor de' Prinl1avara Deasupra a:.niit;ii-mi aicea C~l oehii iIiehi1ii...

cum in virful

penit~:'i,

v
Afari'l alearga-I'l virtejil insorlt I eaii carusel... pietre 'ii m'unti diintuiese nemi:;;eate-n launtru-mi. .. pomi O'noapte, deplinii in' tirglll ll,p-iplut de lumina: fif Juna rotunda f~" . in ,~iua-nsQrita de-~fara.
:;;1"

i'

Intunerie se face ... $i' eaq in i:tbisul de timl? zi'm;risHt... lIigr6pat' iata-$ subl piraini'de 'setiind rii'ite ver~udi'(la c1ar,!lumina-a velo:1lei. Egiptul m-apasa .prin linii fi:icute cu virful penitei... Fe Sfinx i1 aud hohotin'iiI"iinai.uitru, !la.$unetul toeului prins "de , .. h:irtre~; .. ,1 Strabate de mine perfect:neviizuta" mina enorma $i'lYlatura totul SPl'e colt~l de-aeoperiil ee-a ranras indarat. "Fe hirti'a. pe. 'eare' insemn, in'tre, ea':;;i ce serle,' I' , ,.,' .penita :j Cadavrul lui Keops se afla,'prlvind,eatre ,mine eu ochii desehhii, $i Nilul ee-aleargii ehiar ihtre privirile noastre ;,ce -si~:"Iicruci:;;eaza, Qvin~mfletire.de barci"'eu.draIilele eutreiera 't Diag0l'lala difuza Aflata-ntre mine :;;i

Luminiletoate fae zgorpot. dq':, gq.rd, de livada ... ,$i gnlpur-i de,.fete ,eu. ulcipare:;pe' ere:;;tet Se plimba, prea"pline4e-a ,,~te,ee,; sub soare.",; Se-ncrucifieaza eu grupuri visco<;lsede oa111.eni ce merg
, , ,; J-

c,i.itre
ti1;g,

Omenire-n ames'tee' eu ndapte,.lumini de baraGl :;;i $i cetele aeestea se intrepatrund Pina sint. numai t,ma, fiind -amindoua ...

cu luna,

i''

Castaniete in: lini:;;tea:-aeestei odai !.... PereW'se aflain Andaluzia ... $i-n lueiul. oprit al 'll,lrninii Ull1 dans senzual:;. Dintr-o data se-op're:;;'tetot. spatiul..:
80

. :'{,'?i tirgUl,dumina dihd tirg'" omenirea,ce' TIlerge la ,tirg, Noaptea care apuca 'de Erg 'ii-l ridlea in aer, Pornesc pe deasupra coroanei, de arbori' ,de !?oare l'asplini, Se :vad cIaI' 'pe'.s'l,lb'stincile, eare lucesc insorite;! ~i Tasar peste ehiuplilltptlttat de fecio.~r,e pe.cre'i~et, '$i tot peisajul, de; iar P,rimavarii e'1una: ,deasuJi,'ra:serbarii; '.I,'ot tirgul f6:;;Iiirid' de ~umina-iein1pia inziua-rusol'ita ... $i' prusc cineva trece ,or'H cea, ,dubiii. ,prin ciur" Daua realit~~i praful a~estecin~u-1/i ,se'lasa 81

t'
l,i',}

Pe miinile mele-ntesate de schite de porturi Cu nave imense ce pleaea nevrind sa revina ... Un praf de auI' alb, auI' negru pe degete-mi e.ade... Mi-s mHnile pai?ii aeelei fecioare p,[ednd de- la tirg, MUltumita de cum si-a treeut ziua-aecasta ...

'reatru-ntreg este-un gard aib de muzidi unde Un cline verzui fugiire9te-aeestdor dupa eopilarie Cu calul albastru 9i galben joeheu ... Dintr-a parte in alta, din dreapta spre stinga, Cu arbori 'ee-n. ramurl la baza eoroanei Orchestr1l-oerotese clntind muziea 9i latii rafturi de mingi in vitrina de unde-am luat-o $i' viid vinziitorul rizind priri memoria eopiHirie!. $i muziea tace ell zidul dizut, lata mirtgea de-a dura-I1 priipastia visului meu intrerupt, Din, spinarea de' eal albiistrui eapelmaistrul, joeheul eel galben fiiclndu-se negru, SaluUl-agezindu~9i bagh~ta pe gard pe 0 9ipea din seripea, Se-apleadi zimbind eu 0 minge pe cre9te.t, o lllinge pe care 0 vezi cum ii luneca-n jos pe spinare ...

VI
Maestrul ridielt I)Cib"eta $i muziea dulce ~i trista irumpe ... Aminte-mi aduee de copilarie, de ziua In eare la gard in gradina stateam sa ma joe Dind in el eu 0 minge ,de-a mea, Lun.ecarea catelului verde deco l'larte, de alta Un cal albastrui alergind eu Un' galben joehcu.:. Contjnua muziea, iata, in eopilarie Bruse intre .maestru 9i mine, zidalb, Fuge mingea sau clinele verde Sau calul albastru eu galben joeheu ... (A1]a repede mingeaalearga-ntre mine

r;;i-aee9ti muzieanti...)

o arune inspre eopiliirie 1]i ea Traverseaza tot teatrul a9ternut la pieioare, Be ., joaea eu un galben jocheu 9>1 eu eiinele verde '$i-un cal albastrui ee se-aratii pe dupa uluci In gradina $i muziea-arundi cu mingea In eopiHirie $i gardul fiieut e din gesturi $i dintr-o bagheta, din eiinii eei verzi ce se-l)virt $i din caii 'alba9tri eu galbeni joehei ...
82 83