Sunteți pe pagina 1din 573

S.C. AMENAJAMENT S.R.L.

Aleea Lalelelor nr.1, Suceava


Tel.: 0743.474.002
Fax: 0330.815.529
E-mail: amenajament@yahoo.com
contact@yahoo.com
URL : www.amenajament.ro
5ef proiect: ing. Pirojoc Iurie
S.C. AMENAJAMENTS.R.L.
SUCEAVA, STR. ALEEALALELELOR, NR.1
AMENAJAMENTUL PDURILOR DE FOLOSIN FORESTIER
PROPRIETATE PRIVAT A PERSOANELOR FIZICE:
Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie,
Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan
JUDE|ULNEAM|
U.P. I DREPTU-STURDZA
$EF PROIECT: ing. Iurie Pirojoc
PROIECTANT: ing. Furtun Ionel
Anul 2010
www.amenajament.ro
2
3
CUPRINS
DOCUMENTENSOTITOARE
PROCESULVERBALC.T.A.P.
FI$ELEINDICATORILORDECARACTERIZAREAFONDULUI FORESTIER
PARTEAI. MEMORIU TEHNIC 15
1. SITUA|IATERITORIAL ADMINISTRATIV ................... 15
1.1. Elemente de identificare aunit(ii de baz (propriet(ii) ... 15
1.2. Vecint(i, limite, hotare 15
1.3. Trupuri de pdure (bazinete) componente. 17
1.4. Administrarea fondului forestier 17
2. ORGANIZAREATERITORIULUI 17
2.1. Constituirea propriet(ii 17
2.2. Constituirea yi materializarea parcelarului yi subparcelarului.. 18
2.2.1. Mrimeaparcelelor yi subparcelelor. 18
2.2.2. Situa(ia bornelor.. 18
2.2.3. Coresponden(a ntre parcelarul precedent yi cel actual... 19
2.3. Planuri de baz utilizate. Ridicri n plan folositepentru reambularea planurilor de baz . 21
2.3.1. Planuri de baz utilizate. Precizri asupra calit(ii lor 21
2.3.2. Ridicri n plan folosite pentru reambularea planurilor de baz 22
2.4. Suprafa(a fondului forestier.. 22
2.4.1. Determinarea suprafe(elor... 22
2.4.2. Tabelul 1E. 23
2.4.3. Utilizarea fondului forestier.... 25
2.4.4. Eviden(a fondului forestier pe destina(ii yi de(intori. 26
2.5. Enclave.. 27
2.6. Organizarea administrativ (districte, brigzi, cantoane) 27
3. GOSPODRIREADINTRECUTAPDURILOR. 27
3.1. Istoricul yi analiza modului de gospodrire a pdurilor din trecut pn la intrarea n
vigoare a amenajamentului expirat 27
3.2. Analiza critic a amenajamentului expirat.. 34
3.3. Concluzii privind gospodrirea din trecut a pdurilor.. 41
4. STUDIULSTA|IUNII $I ALVEGETA|IEI FORESTIERE.. 42
4.1. Metode yi procedee de culegere a datelor de teren 42
4.2. Elemente generale privind cadrul natural. 42
4.2.1. Geologie.. 42
4.2.2. Geomorfologie. 43
4.2.3. Hidrografia 44
4.2.4. Climatologie... 45
4.2.4.1. Regimul termic 45
4.2.4.2. Regimul pluviometric.. 45
4.2.4.3. Regimul eolian 46
4.2.4.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice 47
4.3. Soluri. 47
4.3.1. Eviden(a yi rspndirea teritorial a tipurilor de sol.. 47
4.3.2. Descrierea tipurilor yi subtipurilor de sol.. 48
4.3.3. Lista u.a.-lor pe tipuri yi subtipuri de sol.. 49
4.4. Tipuri de sta(iune. 50
4.4.1. Eviden(a yi rspndirea teritorial a tipurilor de sta(iune 50
4.4.2. Descrierea tipurilor de sta(iune cu factori limitativi yi msurile de gospodrie impuse
de aceyti factori 51
4.4.3. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta(iune 61
4.4.4. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta(iuni yi sol. 62
4.5. Tipuri de pdure 64
4.5.1. Eviden(a tipurilor naturale de pdure 64
4.5.2. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta(iuni yi pduri (calc.) 65
4.5.3. Lista u.a.-lor n raport cu caracterul actual al tipului de pdure(calc.). 66
4.5.4. Forma(iile forestiere yi caracterul actual al tipului de pdure.. 67
4.6. Structura fondului de produc(ie yi de protec(ie 68
4.7. Arborete slab productive yi provizorii.. 70
4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori yi limitativi. 70
4.8.1. Situa(ia sintetic a factorilor destabilizatori yi limitativi... 70
4
4.8.2. Eviden(a arboretelor afectate de factori destabilizatori yi limitativi( de la
calculator)................................................................................................... 71
4.9. Starea sanitar a pdurii.. 72
4.10. Concluzii privind condi(iile sta(ionale de vegeta(ie. 73
5. STABILIREAFUNC|IILORSOCIAL-ECONOMICEALE PDURII $I ALEBAZELORDE
AMENAJARE. 74
5.1. Stabilirea func(iilor social - economice yi ecologiceale pdurii... 74
5.1.1. Obiective social-economice yi ecologice 74
5.1.2. Func(iilepdurii.. 74
5.1.3. Subunit(ile de produc(ie yi/ sau protec(ie constituite 75
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor yi ale pdurii.. 76
5.2.1. Regimul 77
5.2.2. Compozi(ie-(el 77
5.2.3. Tratamentul 78
5.2.4. Exploatabilitate.. 78
5.2.5. Ciclul 78
6. REGLEMENTAREAPROCESULUI DEPRODUC|IELEMNOAS $I MSURI DEGOSPODRIREA
ARBORETELORCU FUNC|II SPECIALEDEPROTEC|IE.. 79
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale 79
6.1.1. Reglementarea procesului de produc(ie la S.U.P. J codrucvasigrdinrit 79
6.1.1.1. Stabilirea posibilit(ii de produseprincipale 79
6.1.1.2. Adoptarea posibilit(ii 81
6.1.1.3. Recoltarea posibilit(ii... 82
6.1.1.4. Prognoza posibilit(ii.. 82
6.1.1.5. Posibilitatea de produse principale 83
6.2. Hsuri degospodrire a arboretelor cu func(ii speciale de protec(ie.. 83
6.2.1. Msuri de gospodrire a arboretelor din tipul I de categorii func(ionale. 83
6.2.2. Msuri de gospodrire a arboretelor din tipul II de categorii func(ionale 83
6.3. Lucrri de ngrijire yi conducere a arboretelor. 84
6.4. Volumul total posibil de recoltat (produse principale, conservare, produse secundare).. 86
6.5. Lucrri de ajutorarea regenerrilor naturale yi de mpdurire.
6.6. Refacereaarboretelor slab productive yi substituirea celor cu compozi(ii
necorespunztoare
6.7. Hsuri de gospodrire a arboretelor afectate de factori destabilizatori
7. VALORIFICAREASUPERIOAR AALTORPRODUSEALEFONDULUI FORESTIERNAFARA
LEMNULUI ..
7.1. Resursecinegetice
7.2. Poten(ial salmonicol.
7.3. Produc(ia de fructe de pdure
7.4. Produc(ia de ciuperci comestibile.
7.5. Resurse melifere
7.6. Materii prime pentru mpletituri
7.7. Valorificarea altor resurse ale fondului forestier..
8. PROTEC|IAFONDULUI FORESTIER..
8.1. Protec(ia mpotriva doborturilor ,i rupturilor produse de vnt ,i de
zpad
8.2. Protec(ia mpotriva incendiilor.
8.3. Protec(ia mpotrivadaunelor provocate de vnt
8.4. Protec(ia mpotrivapolurii industriale.
8.5. Protec(ia mpotriva bolilor yi a altor duntori.
8.6. Hsuri de gospodrire a arboretelor cu uscare anormal.............................................
8.7. Hsuri degospodrire a arboretelor aflate sub influen(a apei n exces..............................
9. INSTALA|II DETRANSPORT, TEHNOLOGII DEEXPLOATARE$I CONSTRUC|II FORESTIERE

9.1. Instala(ii detransport


9.2. Tehnologii de exploatare..
9.3. Construc(ii silvice.
10.ANALIZAEFICACITA|II MODULUI DEGOSPODARIREAPDURILOR
10.1. Realizarea continuit(ii func(ionale.
10.2. Dinamica dezvoltrii fondului forestier.
10.2.1. Indicatori cantitativi (vrste, volume, creyteri)
10.2.2. Indicatori calitativi..
5
11.DIVERSE.
11.1. Data intrrii n vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia
11.2. Recomandri privind (inerea eviden(ei lucrrilor efectuate pe parcursul duratei de
aplicabilitate a amenajamentului
11.3. Indicarea hr(ilor anexate amenajamentului..
11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului..
11.5. Bibliografie.
11.6. Documente privind proprietatea(copii)
11.7. Procesele verbale ale Conferin(elor de amenajare.
PARTEAAII-A. PLANURI DEAMENAJAMENTSILVIC
12. PLANURI DERECOLTARE$I CULTUR
12.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale
12.1.1. Planul de recoltare a produselor principale S.U.P.A codru regulat ....................
12.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale codru
12.1.3. Recapitula(iaposibilit(ii de produse principale.
12.1.4. Planul lucrrilor de conservare
12.2. Planul lucrrilor de ngrijire yi conducere a arboretelor
12.3. Planul lucrrilor de regenerare
13.PLANURI PRIVIND INSTALA|IILEDETRANSPORT$I CONSTRUC|IILEFORESTIERE..
13.1. Planul instala(iilor de transport.
13.2. Planul construc(iilor silvice
14.PROGNOZADEZVOLTRII FONDULUI FORESTIER
14.1. Dinamica dezvoltrii fondului forestier.
14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vrst ..
ARTEAAIII-A. EVIDEN|EDEAMENAJAMENT.
15.EVIDEN|EDECARACTERIZAREAFONDULUI FORESTIER
15.1. Eviden(e privind descrierea unit(ilor amenajistice..
15.1.1. Descrierea parcelar.
15.1.2. Eviden(a pe u.a. a datelor complimentare
15.1.3. Eviden(a u.a.-lor inventariate..
15.1.4. Eviden(a arboretelor marcate de ocolul silvic .
15.2. Eviden(e privind mrimea yi structura fondului forestier ..
15.2.1. Reparti(ia suprafe(elor pe categorii de folosin( forestier yi grupe func(ionale
15.2.2. Reparti(ia suprafe(elor pe categorii func(ionale
15.2.3. Situa(ia sintetic pe specii
15.2.4. Structura yi mrimea fondului forestier pe grupe, subgrupe si categorii func(ionale
15.2.5. Structura yi mrimea fondului forestier pe grupe func(ionale yi specii
15.2.6. Structura yi mrimea fondului forestier pe specii
15.2.7. Structura yi mrimea fondului forestier pe grupe func(ionale yi specii pentru fondul
productiv
15.2.8. Structura yi mrimea fondului forestier pe grupe func(ionale yi specii pentru fondul
neproductiv
15.2.9. Structura si mrimea fondului forestier pe subunit(i de produc(ie/ protec(ie dup
vrst, grupe func(ionale yi specii
15.2.10. Structura yi mrimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate yi
specii
15.3. Eviden(e privind condi(iile naturale de vegeta(ie
15.3.1. Eviden(a tipurilor de sta(iune yi a tipurilor de pdure
15.3.2. Recapitula(ie forma(ii forestiere
15.3.3. Reparti(ia suprafe(elor pe forma(ii forestiere, altitudine, nclinare yi expozi(ie

15.3.4. Reparti(ia suprafe(elor pe etaje fitoclimatice , inclinare si expozitie


15.3.5. Eviden(a arboretelor slab productive
15.3.6. Reparti(ia suprafe(elor n raport cu eroziunea yi nclinarea terenului
15.3.7. Reparti(ia suprafe(elor n raport cu natura yi intensitatea polurii
15.4. Eviden(e ajuttoare pentru ntocmirea planurilor de reglementare a procesului de produc(ie
lemnoas
6
15.4.1. Reparti(ia arboretelor exploatabile pe subunit(i , urgen(e de regenerare ,
accesibilitate yi specii
15.4.2. Reparti(ia suprafe(elor n raport cu exploatabilitatea yi participarea n amestec
15.4.3. Stabilirea vrstei medii a exploatabilit(ii yi a ciclului
15.4.4. Lista unit(ilor amenajistice exploatabile yi preexploatabile
15.5. Eviden(e privind accesibilitatea fondului forestier yi a posibilit(ii
15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier yi a posibilit(ii decenale de produse principale yi
secundare
15.5.2. Situa(ia fondului forestier yi a posibilit(ii decenale de produse principale yi
secundare n raport cu distan(a de colectare
PARTEAa IV-a: APLICAREAAMENAJAMENTULUI..
16.EVIDEN|A$I BILAN|ULAPLICRII ANUALEAPREVEDERILORAMENAJAMENTULUI ..
16.1. Eviden(a yi bilan(ul aplicrii anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatri
yi mpduriri
16.2. Eviden(a dinamicii procesului de regenerare natural
9
U.P. I Dreptu-Sturdza Anul aplicrii 2010.
FI$ELEINDICATORILORDECARACTERIZARE
A
FONDULUI FORESTIER
10
Folosin(e
Suprafa(a, (ha)
Grupa I Grupa II Total
A
Pduri ,i terenuri destinate mpduririi sau
rempduririi.
4078,0 - 4078,0
A1
Pduri ,i terenuri destinate mpduririi pentru
care se reglementeaz recoltarea de produse
principale (Total rnd A1- A1.7) din care;
3292,1 - 3292,1
A1.1-A1.3
Pduri, planta(ii cu reu,it definitiv, regenerate
pe cale artificial sau natural cu reu,it
par(ial.
3286,6 - 3286,6
A1.4
Terenuri de rempdurit n urma tierilor rase, a
doborturilor de vnt sau a altor cauze.
5,5 - 5,5
A1.5 Poieni sau terenuri destinate mpduririi. - - -
A1.6 Terenuri degradate prevzute a se mpduri. - - -
A1.7 Rchitarii naturale sau create prin culturi. - - -
A2
Pduri ,i terenuri destinate mpduririi pentru
care nu se reglementeaz recoltarea de produse
principale (Total rnd A2.1-A2.5) din care;
785,9 - 785,9
A2.1-A2.2
Pduri, planta(ii cu reu,it definitiv, terenuri
mpdurite pe cale natural sau artificial cu
reu,it par(ial.
785,6 - 785,6
A2.3
Terenuri de mpdurit n urma doborturilor de
vnt sau a altor cauze.
0,3 - 0,3
A2.4 Poieni sau goluri destinate mpduririi. - -
A2.5 Terenuri degradate destinate mpduririi. - -
B Terenuri afectate gospodririi silvice. - - 35,8
C Terenuri neproductive. - - 0,3
D Terenuri scoase temporar din fondul forestier. - -
D1. Transmise prin acte normative unor organiza(ii. - - -
D2. Ocupa(ii ,i litigii - - -
Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4078,0 - 4114,1
Enclave -
Reparti(ia suprafe(elor dingrupa I-a pecategorii func(ionale
Categoria
func(ional
1C 2A 2B 2C 3F 4I 5H TOTAL
Suprafa(a, (ha) 3292,1 579,4 41,5 27,5 36,4 64,7 36,4 4078,0
Parametri Unit(i de gospodrire
Unitatea de gospodrire SUP J SUP M SUP K TOTAL
Suprafa(a (ha) 3286,6 749,2 36,4 4072,2
Ciclul de produc(ie 130 - - -
Densitatea re(elelor de drumuri Accesibilitatea fondului forestier
Publice Forestiere Exploatare Total
La nceputul
deceniului
La sfr,itul
deceniului
n perspectiv
m/ ha %
3,7 9,1 - 13,8 100 100 -
11
Indicatorul U.M.
Specii
Total MO BR FA PAMPIN LA SAC DR DT DM
Pduri pentru
care se
reglementeaz
recoltarea de
produse
principale A1
Grupa
I
ha 3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 0,3 8,1 3,5 7,3 22,5 -
Grupa
II
ha - - - - - - - - - - -
Total A1
(GRUPAI+II)
ha 3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 0,3 8,1 3,5 7,3 22,5 -
Total U.P. (A1+A2) ha 4072,2 2257,1 964,2 709,1 69,5 15,3 13,6 7,3 8,8 24,9 2,4
Propor(ia
speciilor
A1
%
100 52 25 20 2 - - - - 1 -
U.P. 100 56 24 17 2 - - - - 1 -
Clasa de
produc(ie medie
A1 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 3,0 2,0 3,0 2,0 2,2 -
U.P. 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,9 2,1 2,2 3,0
Consisten(a
medie
A1 0,69 0,72 0,63 0,67 0,78 0,70 0,90 0,90 0,83 0,86
U.P. 0,69 0,70 0,63 0,67 0,79 0,71 0,91 0,90 0,81 0,86 0,90
Vrsta medie
A1
ani
81 70 96 99 48 50 28 24 41 48 -
U.P. 82 73 96 98 49 51 28 24 42 47 30
Fond lemnos
total
A1
mc
997487 503821 288277 192748 6146 61 1267 102 15313534 -
U.P. 1230279 657997 345853 206710 8727 3143 1845 211 1789 3928 76
Volumlemnos,
(mc/ ha)
A1
mc
303 293 350 295 113 203 156 29 209 157 -
U.P. 302 291 358 291 125 205 135 28 203 157 31
Indici de cre,tere
curent
A1
mc/ an
/ ha
7,2 9,0 5,7 4,5 3,4 6,6 15,5 3,1 10,0 7,6 -
Posibilitatea anual din
produse principale
mc/ an 12754 4127 3780 4728 119 - - - - - -
Posibilitatea anual din
produse secundare din
care:
mc/ an 3813 3083 321 262 61 0 32 5 9 37 3
irituri mc/ an 3662 2982 296 244 57 - 30 4 9 37 3
Indici de recoltare
mc/ an
/ ha
Principale Secundare Total
3,1 0,9 4,0
Lucrri de ngrijire ,i
conservare
Lucrarea
Degajri Cur(iri Rrituri Tieri de igien
Tieri de
conservare
ha ha mc ha mc ha mc Ha mc
Total 21,4 165,1 1514 1057,2 36622 1006,8 8304 302,1 11781
Anual 2,1 16,5 151 105,7 3662 1006,8 830 30,2 1178
Lucrri de mpdurire
Specia
Total MO BR LA PAM
Hectare
Integrale 84,3 51,6 14,4 15,8 2,5
Comple-
tri
141,9 94,7 28,4 16,6 2,2
Total 226,3 146,3 42,8 32,4 4,7
Structura pe clase de vrst
Clasa de vrst,
(ani)
I (1-20) II (21-40) III (41-60) IV (61-80) V (81-100)
VI (101-
120)
VII (121-140) Total
Pduri
A1.1-A1.3
ha/ % 350,9 11 722,9 22 346,9 10 384,2 12 198,2 6 289,7 9 993,8 30 3286,6 100
Pduri
A2.1-A2.2
ha/ % 50,4 6 147,3 19 137,5 17 82,6 11 54,8 7 82,7 11 230,3 29 785,6 100
Total
A1.1- A2.2
ha/ % 401,3 10 870,2 21 484,4 12 466,8 12 253 6 372,4 9 1224,1 30 4072,2 100
Prognoza posibilit(ii de produse principale
Nivel
prognoz
Suprafa(a n
produc(ie, (ha)
Volumul arboretelor
exploatabile, ( m
3
)
Volumul arboretelor
preexploatabile, (m
3
)
Posibilitatea anual de
produse principale,(m
3
)
In deceniul I 3286,6 474875 61686 12754
In deceniul II 3292,1 12754
In deceniul III 3292,1 12754
n perspectiv 3292,1 12754
12
U.P. I Dreptu-Sturdza
S.U.P. J codru cvasigrdinrit
Ciclu 130 ani
Nr
crt
Indicatorul UM
Specia
Total
SUP
MO BR FA PAMLA PI SACSRDR DT
1
Pduri pentru
care se
reglementeaz
recoltarea de
produse
principale, (A1.1-
A1.3)
Grupa
I
ha
3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 8,1 4,1 3,5 1,3 3,5 21,2
Grupa
II
- - - - - - - - - - -
Total 3286,6 1715,8 823,6 651,5 54,0 8,1 4,1 3,5 1,3 3,5 21,2
2 Propor(ia speciilor % 100 52 25 20 2 - - - - - 1
3
Clasa de produc(ie
medie
- 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 3,0 3,0 2,1 2,1
4 Consisten(a medie - 0,69 0,72 0,63 0,67 0,78 0,90 0,70 0,90 0,65 0,97 0,87
5 Vrsta medie ani 81 70 96 99 48 28 50 24 5 32 50
6 Volumul mediu la ha mc/ ha 303 293 350 295 113 156 218 29 4 198 166
7 Fond lemnos total mc 997487 503821288277 192748 6146 1267 897 102 6 695 3528
8
Indice de cre,tere
curent
mc/ an
/ ha
7,2 9,0 5,7 4,5 3,4 15,5 7,8 3,1 0,7 12,2 8,0
9
Indice de cre,tere
indicatoare
mc/ an
/ ha
3,9 4,2 4,1 3,0 2,1 4,6 2,9 0,6 3,1 5,5 2,3
10
Posibilitatea de produse
principale
mc/ an 12754 4127 3780 4728 119 - - - - - -
11
Posibilitatea de produse
secundare
mc/ an 3118 2586 231 211 32 19 1 9 29
12 Total (rnd 10+11) mc/ an 15872 6713 4011 4939 151 19 - 1 - 9 29
13 Indici de recoltare
U.M. Principale Secundare Total
mc/ an
/ ha
3,9 0,9 4,8
Structura suprafe(elor ,i volumelor pe clase de vrst
Clasa de vrst Total I II III IV V VI VII
Suprafa(a, (ha) 3286,6 350,9 722,9 346,9 384,2 198,2 289,7 993,8
% 100 11 22 10 12 6 9 30
Volum, (m
3
) 997487 14079 142380 131775 178828 79472 78380 372573
% 100 2 14 13 18 8 8 37
13
U.P. I DreptuSturdza
S.U.P. M conservare deosebit
Nr.
crt.
Indicatorul U.M.
Specia
Total MO BR FAPAMPINLASACPI DT DM
1
Pduri pentru
care nu se
reglementeaz
recoltarea de
produse
principale
(A2.1-A2.3)
Grupa
I
ha
749,2 534,0 126,1 43,0 15,5 15,0 5,5 3,8 1,5 2,4 2,4
Grupa
II
- - - - - - - - - - -
Total 749,2 534,0 126,1 43,0 15,5 15,0 5,5 3,8 1,5 2,4 2,4
2 Propor(ia speciilor % 100 71 17 6 2 2 1 1 - - -
3
Clasa de produc(ie
medie
- 2,5 2,6 2,0 2,4 2,3 2,1 2,1 2,8 2,4 2,3 3,0
4 Consisten(a medie - 0,66 0,65 0,64 0,68 0,82 0,71 0,94 0,90 0,70 0,91 0,90
5 Vrsta medie ani 79 79 92 77 53 51 28 23 44 39 30
6 Volumul mediu la ha mc/ ha 284 280 389 168 166 205 105 28 172 164 31
7 Fond lemnos total mc 213136 149662 49168 7228 25813082 578 109 258 394 76
8
Indice de cre,tere
curent
mc/ an
/ ha
7,0 7,3 6,5 5,1 3,4 6,8 15,0 2,8 8,0 7,9 10,0
9
Volumposibil de extras
prin tieri de conservare
mc/ an 1178 780 258 139 1 - - - - - -
10
Posibilitatea de produse
secundare
mc/ an 695 497 90 51 29 - 13 4 - 8 3
11 Total, (rnd 10+11) mc/ an 1873 1277 348 190 30 - 13 4 - 8 3
12 Indici de recoltare
U.M Conservare Secundare Total
mc/ an
/ ha
1,6 0,9 2,5
Structura suprafe(elor ,i volumelor pe clase de vrst
Clasa de vrst Total I II III IV V VI VII
Suprafa(a, (ha) 749,2 50,4 147,3 137,5 82,6 54,8 82,7 193,9
% 100 7 20 18 11 7 11 26
Volum, (mc) 213136 1907 20676 50413 31265 17190 23629 68056
% 100 1 10 24 14 8 11 32
14
U.P. I Dreptu - Sturdza
S.U.P. K rezerva(ie de semin(e
Nr.
crt.
Indicatorul U.M.
Specia
Total FA BR MO
1
Pduri pentru
care nu se
reglementeaz
recoltarea de
produse
principale
(A2.1-A2.3)
Grupa
I
ha
36,4 14,6 14,5 7,3
Grupa
II
- - - -
Total 36,4 14,6 14,5 7,3
2 Propor(ia speciilor % 100 40 40 20
3
Clasa de produc(ie
medie
- 2,0 2,0 2,0 2,0
4 Consisten(a medie - 0,70 0,70 0,70 0,70
5 Vrsta medie ani 142 132 132 180
6 Volumul mediu la ha mc/ ha 540 461 579 618
7 Fond lemnos total mc 19656 6734 8408 4514
8
Indice de cre,tere
curent
mc/ an
/ ha
4,0 3,6 5,2 2,4
9
Posibilitatea de produse
principale
mc/ an - - - -
10
Posibilitatea de produse
secundare
mc/ an - - - -
11 Total, (rnd 10+11) mc/ an - - - -
12 Indici de recoltare
U.M Principale Secundare Total
mc/ an
/ ha
- -
Structura suprafe(elor ,i volumelor pe clase de vrst
Clasa de vrst Total I II III IV V VI VII
Suprafa(a, (ha) 36,4 - - - - - - 36,4
% 100 - - - - - - 100
Volum, (mc) 19656 - - - - - - 19656
% 100 - - - - - - 100
15
PARTEAI-a MEMORIU TEHNIC
1. SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIV
1.1. Elemente de identificare a unit(ii de baz (propriet(ii)
Obiectul acestui amenajament l constituie amenajarea unit(ii de protec(ie I Dreptu-Sturdza,
situat n partea nord-vestic a jude(ului Neam(.
Regiunea n care se afl apar(ine |inutului Carpa(ilor Orientali, pe raza teritorial a comunelor
Poiana Teiului ,i Frca,a.
n tabelul 1.1.1. se prezint repartizarea fontului forestier pe unit(i teritorial-administrative.
Tabelul 1.1.1.
Nr.
crt.
Jude(ul
Unitatea
teritorial
administrativ
Denumire fost O.S.,
U.P.
Parcelele aferente
Suprafa(a
(ha)
1. Neam(
ComunaPoiana
Teiului
O.S. Galu, U.P. I Dreptu
6,15-70, 83, 86-130, 138-
139, 145, 147-164
3071,0
Comuna Frca,a
O.S. Borca, U.P.I
Stejaru
203-205, 219-243,249,
251- 252
1043,1
Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4114,1
1.2. Vecint(i, limite, hotare
n tabelul 1.2.1. se prezint vecint(ile , limitele ,i hotarele unit(ii de produc(ie I Dreptu-
Sturdza, pe trupuri de pdure.
Tabelul 1.2.1.
Trupul de
pdure
Puncte
cardinale
Vecint(i
Limite
Hotare
Felul Denumirea
CLUGRENI
II
N
Pdure propriet(i
particulare
Artificiale Limit u.a Hotar pichetat
E
Lac acumulare Izvorul
Muntelui Bicaz
Naturale
Lac acumulare
Izvorul Muntelui
Bicaz
Lac acumulare
Izvorul
Muntelui Bicaz
S
Pdure propriet(i
particulare
Artificiale Limit u.a O.S. Ceahlu
V DN Artificiale
Vatra Dornei
Topli(a
Hotar pichetat
SURDUC
N
Fnea( propriet(i
particulare
Artificiale Fnea( Hotar pichetat
E
Lac acumulare Izvorul
Muntelui Bicaz
Naturale
Lac acumulare
Izvorul Muntelui
Bicaz
Lac acumulare
Izvorul
Muntelui Bicaz
S
Pdure propriet(i
particulare
Artificiale Limit u.a Hotar pichetat
V DN Artificiale
Vatra Dornei
Topli(a
Hotar pichetat
ROSENI
N
Trupul Zahorna,
Fne(e propriet(i
particulare
Artificiale
Artificiale
Limit u.a
Limit u.a
Hotar pichetat
Hotar pichetat
E
Propriet(i particulare,
Fne(e propriet(i
particulare,
DN,
Lac acumulare Izvorul
Muntelui Bicaz
Artificiale
Artificiale
Artificiale
Naturale
Limit u.a
Limit u.a
Vatra Dornei
Topli(a
Lac acumulare
Izvorul Muntelui
Bicaz
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Lac acumulare
Izvorul
Muntelui Bicaz
16
S
Limit O.S. Ceahlu,
Limit teritoriu
administrativ Grin(ie,,
Fne(e propriet(i
particulare,
Drumexploatare
Naturale
Naturale
Artificiale
Artificiale
Plaiu Hurduga
P,une
D156 Ro,eni
O.S. Ceahlu
Hotar pichetat
V
Trupul Zahorna,
Fne(e propriet(i
particulare
Artificiale
Naturale
Limit u.a
Fnea(
Hotar pichetat
Hotar pichetat
ZAHORNA
N
Fne(e propriet(i
particulare,
Ru Bistri(a
Artificiale
Naturale
Fnea(
Ru Bistri(a
Hotar pichetat
Ru Bistri(a
E
Drumexploatare,
DN
Artificiale
Artificiale
D157 Zahorna
Vatra Dornei
Topli(a
Hotar pichetat
Hotar pichetat
S
Limit teritoriu
administrativ Ceahlu,
Limit teritoriu
administrativ Grin(ie,,
Naturale Plaiu Hurduga O.S. Ceahlu
V
Drumexploatare,
Fne(e propriet(i
particulare,
Trupul Ruseni
Artificiale
Naturale
Artificiale
D159Dreptu
P,une
Limit u.a
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Hotar pichetat
RUSENI
N
Fne(e propriet(i
particulare,
Pdure propriet(i
particulare,
Drumexploatare,
Ru Bistri(a
Naturale
Artificiale
Artificiale
Naturale
Fnea(
Limit u.a
D164 Ruseni
Ru Bistri(a
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Ru Bistri(a
E
Trupul Zahorna,
Fne(e propriet(i
particulare
Artificiale
Naturale
Limit u.a
P,une
Hotar pichetat
Hotar pichetat
S
Limit teritoriu
administrativ Ceahlu,
Limit teritoriu
administrativ Grin(ie,
Naturale
Naturale
Plaiul Hurduga
Obcina Dreptu
O.S. Ceahlu
V
Pdure propriet(i
particulare,
Trupul Dreptu
Artificiale
Naturale
Limit u.a
Piciorul Topli(a
Hotar pichetat
Hotar pichetat
DREPTU
N
Trupul Stejaru
Bu,mei,
Fne(e propriet(i
particulare,
Pdure propriet(i
particulare,
Drumexploatare
Naturale
Naturale
Artificiale
Artificiale
Culmea Bu,mei
P,une
Limit u.a
D159 Dreptu
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Hotar pichetat
E Trupul Ruseni Naturale Piciorul Topli(a Hotar pichetat
S
Limit teritoriu
administrativ Ceahlu,
Limit teritoriu
administrativ Grin(ie,
Naturale
Naturale
Obcina Dreptu
Culmea Grin(ie,u
O.S. Ceahlu
V
Limit teritoriu
administrativ Borca,
Izlaz comunal
Artificiale
Naturale
Limit O.S. Borca
P,une
O.S. Borca
Hotar pichetat
STEJARU-
BUSMEI
N
Pdure propriet(i
particulare,
Fne(e propriet(i
particulare,
Izlaz comunal
Artificiale
Naturale
Naturale
Limit u.a
P,une
P,une
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Hotar pichetat
17
E
Trupul Dreptu,
Izlaz comunal,
Fne(e propriet(i
particulare
Artificiale
Naturale
Naturale
Limit u.a
Culmea Bu,meiului
P,une
Hotar pichetat
Hotar pichetat
Hotar pichetat
S
Trupul Dreptu,
Izlaz comunal
Artificiale
Naturale
Limit u.a
P,une
Hotar pichetat
Hotar pichetat
V
Limit teritoriu
administrativ Borca
Artificiale Limit O.S. Borca O.S. Borca
1.3. Trupuri de pdure (bazinete) componente
Tabelul 1.3.1.
Denumirea trupurilor (bazinetelor) yi suprafe(ele pe care le de(in
Nr.
crt.
Denumirea
trupului
(bazinetului)
de pdure
constituente
Parcele componente
Suprafa(a
(ha)
Comuna
(ora,ul)
n raza
creia
se afl
Distan(a medie n km
pn la:
Ocol Comun
Gara
C.F.R.
1 CLUGRENI II 145, 153 13,1
Poiana
Teiului
7,7 7,8 43,3
2 SURDUC 147 1,7
Poiana
Teiului
6,3 6,4 44,7
3 ROSENI
6,15-17, 138-139, 148-151,
156D
141,8
Poiana
Teiului
6,6 6,7 54,4
4 ZAHORNA 18-33, 152, 157D%, 158D% 419,7
Poiana
Teiului
7,8 7,9 56,3
5 RUSENI 34-47, %158D%, 164D 367,9
Poiana
Teiului
9,7 9,8 58,1
6 DREPTU
48-70, 83, 86-130, 154-155,
159D-163D
2126,8
Poiana
Teiului
13,6 13,7 64,8
7 STEJARU-BUSMEI 203-243, 249D, 251D-252D 1043,1 Frca,a 15 5 65
Total fond forestier U.P. I Dreptu-Sturdza 4114,1 12,8 10,0 62,9
1.4. Administrarea fondului forestier
Fondul forestier na(ional, proprietate privat a persoanelor fizice: Sturdza D. Elena, Sturdza D.
Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan persoanelor fizice: Sturdza D.
Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan, este
administrat (n conformitate cu prevederile Codului Silvic) de Regia Na(ional a Pdurilor prin Direc(ia
Silvic Piatra Neam(, Ocoalele Silvice Galu ,i Borca.
2.ORGANIZAREATERITORIULUI
2.1. Constituirea unit(ii de protec(ie
Suprafa(a fondului forestier care face obiectul amenajamentului pdurilor de folosin(
forestier U.P. I Dreptu-Sturdza este format din suprafa(a pus n posesie conformTitlurilor de
proprietate nr. 8977 din 05.03.2010 (3070,98 ha) ,i nr. 8975 din 12.03.2010 (1043,12 ha) ,i s-a
constituit ,i definitivat n cadrul Conferin(ei I-a, care a avut loc n data de 18.08.2010, din fostele U.P.-
uri U.P. I Dreptu din cadrul O.SGalu ( 6 A 6 B, 15 A 70 C, 83A 130, 138 139V, 145, 147 164D
3070,97 ha) ,i U.P. I Stejaru din cadrul O.S. Borca (203 A 205, 219 A 243V, 249D, 251D, 252D
1043,1 ha)
Prin urmare suprafa(a amenajat este de 4114,1 ha.
Actele de proprietate sunt prezentate la capitolul 11.6.
18
2.2. Constituirea yi materializarea parcelarului yi subparcelarului
Unitatea de Protec(ie U.P. I Dreptu-Sturdza s-a constituit din parte a U.P. I Dreptu, administrat
de O.S. Galu ,i din parte a U.P. I Stejaru administrat de O.S. Borca. S-a men(inut parcelarul constituit la
amenajrile anterioare pentru U.P. I Dreptu, iar pentru U.P. I Stejaru, la numerotarea actual s-a
adugat cifra 2 n fa( la numrul actual de parcel. Numerotarea bornelor a rmas neschimbat, iar
unde au fost amplasate borne noi, acestea au fost bisate de la bornele cele mai apropiate.
n interiorul parcelelor s-au constituit subparcele conformcriteriilor prevzute n normele
tehnice.
Subparcelarul vechi s-a pstrat, n cea mai mare parte schimbndu-se doar acolo, unde s-au
produs modificri ca urmare a lucrrilor efectuate de la amenajarea precedent pn n prezent, sau
acolo unde au fost constatate diferen(ieri de arboret nesesizate anterior. Subparcelele, n cadrul
fiecrei parcele, au fost numerotate cu litere majuscule n ordine alfabetic, nscrise dup numrul
parcelelor, la distan(a de o liter, pentru pduri ,i terenuri destinate mpduririi ,i apropiat pentru
restul. n total au fost eviden(iate 485 subparcele (unit(i amenajistice).
Limitele subparcelare au fost materializate n teren cu semne orizontale cu vopsea ro,ie, iar la
intersec(ia lor sau la ntlnirea cu limite parcelare ori cu liziera (marginea pdurii) s-au materializat
prin inele cu vopsea ro,ie.
S-au respectat criteriile de constitu(ie din norme tehnice.
Materializarea pe teren a parcelarului ,i a bornelor s-a fcut d ctre personalul ocoalelor
silvice, care administreaz proprietatea.
Situa(ia suprafe(elor medii parcelare ,i subparcelare de la amenajarea actual se prezint n
tabelul 2.2.1.1.
2.2.1. Hrimea parcelelor yi subparcelelor
Parcelarul yi subparcelarul Tabelul 2.2.1.1.
Anul
amenajrii
Numr
de
parcele
Numr de
subparcele
Suprafa(a
medie a
parcelei,
(ha)
Suprafa(a
medie a
subparcelei,
(ha)
Suprafa(a
minim a
subparcelei,
(ha)
u.a.
Suprafa(a
maxim a
subparcelei,
(ha)
u.a.
Numr
de borne
2009 155 485 26,5 8,4 0,1 107C 48,9 90B 329
2.2.2. Situa(ia bornelor
Au fost amplasate 329 borne amenajistice. Bornele amenajistice sunt cele de la amenajarea
anterioar, pstrndu-se numerotarea acestora ,i borne noi amplasate pe arborii martor, urmnd ca
proprietarul prin administrator sa confec(ioneze ,i sa amplaseze n teren borne de piatr, conform
normelor tehnice. Au fost amplasate 12 borne noi. Numerotarea bornelor noi s-a fcut prin bisarea
numrului celei mai apropiate borne.
Situa(ia bornelor Tabelul 2.2.2.1.
Denumirea trupului
de pdure
Numerotarea bornelor
Numrul
bornelor
Felul bornelor
CLUGRENI II 396- 398 3 De piatr
SURDUC 403- 404 2 De piatr
ROSENI
17, 24 25, 29 31, 53 61, 63-6 5, 65/ bis, 67 , 77,
362 -364, 407 411, 416 420
30 De piatr
ZAHORNA
66, 68, 70, 72 76, 78-87, 88/ bis, 89 105, 418 419,
421
39 De piatr
RUSENI 106 121, 123 138, 145, 160 162, 165 37 De piatr
DREPTU
141 144, 146 159, 156/ bis, 163-164, 166 180,
177, 182 190, 218 -220, 222 298, 233/ bis, 235/ bis,
264/ bis, 296/ bis, 300 328, 414 415, 417
162 De piatr
STEJARU-BUSMEI
5, 7 10, 13-14, 24/ bis, 30 73, 34/ bis, 35/ bis,
57/ bis, 72/ bis,
56 De piatr
TOTAL 329
19
La actuala amenajare au fost bisate 12 borne. Bornele bisate se regsesc n tabelul 2.2.2.1.
Se constat c bornarea actual este corespunztoare, avnd n vedere ,i lipsa litigiilor cu
propriet(ile nvecinate.
2.2.3. Coresponden(a ntre parcelarul precedent yi cel actual
Deoarece numerotarea noului parcelar difer de cea precedent, coresponden(a este
prezentat n tabelul 2.2.3.1.
Coresponden(a dintre parcelarul din amenajamentul actual yi cel precedent Tabelul 2.2.3.1.
Numrul parcelei ,i subparcelei din amenajamentul ntocmit n anul .
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
6 A 6 A 56V 56V 107 A 107 A 204V2 204V2
6 B 6 B 57 A 57 A 107 B 107 B 205 205
15 A 15 A 57 B+D 57 B 107 C 107 C 219 A+B+D 219 A
15 B 15 B 57 C 57 C 107 D 107 D 219 C 219 C
16 16 57V 57V 107 E 107 E 220 A 220 A
17 A 17 A 58 A 58 A 107 F 107 F 220 B 220 B
17 B 17 B 58 B 58 B 107 G 107 G 221 A 221 A
17 D 17 D 59 A 59 A 107 H 107 H 221 B+F 221 B
17 E 17 E 59 B 59 B 107 F 107 I 221 D 221 D
17 F 17 F 60 A 60 A 107 F 107 J 222 A+E 222 A
17V 17V 60 B 60 B 108 A+D+E 108 A 222 B+D 222 B
18 A 18 A 61 A+B+C 61 A 108 B 108 B 222 C 222 C
18 B 18 B 61 D 61 D 108 C 108 C 222 F 222 F
18 C 18 C 62 A 62 A 109 A 109 A 223 A+F 223 A
19 A 19 A 62 B 62 B 109 B 109 B 223 B 223 B
20 20 62 C 62 C 109 C 109 C 223 C 223 C
21 21 63 63 109 D 109 D 223 D 223 D
22 22 64 A+B+C 64 109 E+F+G 109 E 223 E 223 E
23 A 23 A 65 A+B+C+D 65 109 H 109 H 224 A 224 A
23 B 23 B 66 A 66 A 109 I 109 I 224 B 224 B
24 A 24 A 66 B 66 B 109 J 109 J 225 A 225 A
24 B 24 B 66 C 66 C 110 A+F+E%+G 110 A 225 B 225 B
25 A 25 A 66 D 66 D 110 B 110 B 226 A-%A 226 A
25 B 25 B 67 B 67 B 110C 110 C 226 B 226 B
26 A 26 A 67 C 67 C 110 D 110 D 226 C 226 C
26 B 26 B 67 D 67 D 110 E% 110 E 226 D+%A 226 D
26 C 26C 67A 67A 111 A 111 A 227 A 227 A
27 A 27 A 68 A 68 A 111 B 111 B 227 B 227 B
27 B 27 B 68 B 68 B 111 C 111 C 228 A-%B 228 A
27 C 27 C 68 C 68 C 111 D 111 D 228 B+%B 228 B
28 A 28 A 68 D 68 D 111 E+G 111 E 228 C 228 C
28 B 28 B 69 69 111 F 111 F 228 D 228 D
29 29 70 A 70 A 112 A 112 A 229 A 229 A
30 A 30 A 70 B 70 B 112 B 112 B 229 B 229 B
30 B 30 B 70 C 70 C 112 C 112 C 229 C-%C 229 C
30 C 30 C 83A 83A 112 D+E 112 D 229V+%C-E 229V
30 D 30 D 83C 83C 113 A+B+C+D+E+F 113 229 A 229 D
30 E 30 E 86 A 86 A 114 A 114 A 229 E 229 E
30 F 30 F 86 B 86 B 114 B 114 B 230 A 230 A
31 A 31 A 86 D 86 D 114 C 114 C 230 B 230 B
31 B+D 31 B 86V 86 F 114 D 114 D 230 C 230 C
31 C 31 C 87 A 87 A 115 A 115 A 230 D 230 D
32 32 87 B 87 B 115C1 115C1 230 E 230 E
33 A 33 A 87C 87C 115C2 115C2 231 A 231 A
20
33 B 33 B 88 A 88 A 115V 115V 231 B+I+J% 231 B
33 C 33 C88 B+C+D+E+F 88 B 116 A 116 A 231 C 231 C
33 D 33 D 88 G 88 G 116 B 116 B 231 D 231 D
34 A 34 A 89 A 89 A 116 C 116 C 231 E 231 E
34 B 34 B 89 B 89 B 116 D 116 D 231 F 231 F
34 C 34 C 89 C 89 C 117 A 117 A 231 G 231 G
35 A 35 A 90 A 90 A 117 B 117 B 231 H 231 H
35A 35A 90 B 90 B 117 C 117 C 231 J % 231 I
36 36 90 C 90 C 117 B 117 D 231 J% 231 J
37 A 37 A 90 E 90 E 117 B 117 E 231 K 231 K
37 B 37 B 90A 90A 118 118 231 F 231 L
37 C 37 C 90C 90C 119 A 119 A 231 F 231 M
38 38 91 A 91 A 119 B+C+V 119 B 232 A 232 A
39 39 91 B+C 91 B 120 A+E+F+G 120 A 232 B 232 B
40 A 40 A 92 A+B+C 92 120 B+I+V 120 B 232 C 232 C
40 B 40 B 93 A 93 A 120 D 120 D 232 D 232 D
40 C 40 C 93 B 93 B 120 J 120 J 232 E 232 E
41 A+E 41 A 94 A 94 A 120 K+H 120K 232 F 232 F
41 B 41 B 94 B 94 B 121 A 121 A 233 A 233 A
41 C 41 C 94 C 94 C 121 B 121 B 233 B 233 B
41 D 41 D 94 D 94 D 121 D+C+E+H+I 121 D 233 C 233 C
41 F 41 F 95 A 95 A 121 F 121 F 233 D 233 D
41 G 41 G 95 B 95 B 121 G 121 G 233 E 233 E
42 B 42 B 95 C 95 C 122 122 233 F 233 F
42 C 42 C 96 A+F 96 A 123 A 123 A 233 G 233 G
43 A+E 43 A 96 C 96 C 123 B 123 B 233 H 233 H
43 B 43 B 96 D 96 D 123 C 123 C 233 I 233 I
43 C 43 C 96 E 96 E 124 A 124 A 233 J 233 J
43 D 43 D 97 A 97 A 124 C+E 124 C 233 K 233 K
44 A+D+E 44 A 97 B 97 B 124 D 124 D 233 L 233 L
44 B 44 B 97 C 97 C 124 F 124 F 234 A 234 A
44 C 44 C 97V 97V 124 G 124 G 234 B 234 B
45 B 45 B 98 A 98 A 125 A+C+D+F 125 A 234 C 234 C
45 C 45 C 98 B 98 B 125 B 125 B 234 D 234 D
46 A 46 A 98 C+D 98 C 125 E 125 E 234 E 234 E
46 B 46 B 98V 98V 125 G+H 125 G 234 F 234 F
47 B 47 B 99 A 99 A 126 A 126 A 235 A+C 235 A
47 C 47 C 99 B 99 B 126 B+F+G+H 126 B 235 B 235 B
47 D 47 D 99 D 99 D 126 C 126 C 235 C 235 C
47 B 47 F 99 E 99 E 126 D 126 D 235 D 235 D
48 A 48 A 99 F 99 F 126 E 126 E 236 A 236 A
48 B 48 B 99 G 99 G 126V 126V 236 B+F+C 236 B
48 C 48 C 99 H 99 H 127 A 127 A 236 C 236 C
49 A 49 A 100 A+C+E+V 100 A 127 B 127 B 236 D 236 D
49 B 49 B 100 B 100 B 128 128 236 E 236 E
49 C 49 C 100 D 100 D 129 A 129 A 236 G 236 G
49 D 49 D 100 F 100 F 129N 129N 237 A 237 A
49 E 49 E 101 A 101 A 130 130 237 B 237 B
49 F 49 F 101 B 101 B 138 138 237 C 237 C
50 A 50 A 101 E 101 E 139 A 139 A 237 D 237 D
50 B 50 B 101 F 101 F 139 B 139 B 237A 237A
51 A 51 A 101 G 101 G 139V 139V 237V 237V
51 B 51 B 102 A 102 A 145 145 238 A 238 A
51A 51A 102 B 102 B 147 A 147 A 238 B 238 B
21
51P 51P 102 C 102 C 148 148 238 C 238 C
52 52 102 D 102 D 149 149 238 D+E 238 D
53 B 53 B 103 A 103 A 150 A 150 A 238A 238A
53 D 53 D 103 B 103 B 151 151 238C 238C
53 F 53 F 103 C+V 103 C 152 152 239 A 239 A
54 A 54 A 104 A 104 A 153 153 239 B 239 B
54 B 54 B 104 B 104 B 154 154 239 C 239 C
54 C 54 C 104 C 104 C 155 A 155 A 240 A 240 A
54 D 54 D 104 D 104 D 155 B 155 B 240 B+C 240 B
54 E 54 E 104 E 104 E 155 C 155 C 241 A 241 A
54 F 54 F 104 F 104 F 156D 156D 241 B 241 B
54 G 54 G 105 A 105 A 157D 157D 242 A 242 A
55 A 55 A 105 B 105 B 158D 158D 242 B 242 B
55 B 55 B 105 C 105 C 159D 159D 242 C 242 C
55 C 55 C 106 A 106 A 160D 160D 242 D+E 242 D
55 D 55 D 106 B 106B 161D 161D 243 A 243 A
55 E 55 E 106 C 106 C 162D 162D 243 B 243 B
55 G 55 G 106 D 106 D 163D 163D 243 C 243 C
55 I 55 I 106 E 106 E 164D 164D 243 D+E 243 D
56 A 56 A 106 F 106 F 203 A 203 A 243V 243V
56 B 56 B 106 G 106 G 203 B 203B 249D 249D
56 C 56 C 106 H 106 H 204 A 204 A 251D 251D
56 D 56 D 106 I 106 I 204 B 204 B 252D 252D
56C 56C 106 G 106 J 204V1 204V1 - -
2.3. Planuri de baz utilizate. Ridicri n plan folosite pentru
reambularea planurilor de baz
2.3.1. Planuri de baz utilizate. Precizri asupra calit(ii lor
Baza cartografic a amenajamentului ntocmit pentru U.P. I Dreptu-Sturdza este format din
planuri restituite, la scara 1:5000, cu curbe de nivel.
Baza cartografic ,i suprafe(ele pe planuri sunt reprezentate n tabelul 2.3.1.1.
Baza cartografic utilizat
(Planuri de baz cu curbe de nivel la scara 1:5000)
Tabelul 2.3.1.1.
Nr. Simbol plan Scara Parcele componente
Suprafa(aU.P. I
Dreptu-Sturdza
(ha)
Observa(ii
1. L-35-28-D-a-1-I 1:5000 241 A% 0,2 -
2. L-35-28-D-a-1-II 1:5000 242 C%, 243 B%, 243 B%-243 D% 4,1 -
3. L-35-28-D-a-1-III 1:5000
232 D%, 233 A%, 233 C%, 23 D-233 F, 233 H%, 233 K-233 L, 234
A%, 234 B- 234 F, 235 C%-235 D%, 239 B%-241 B%
120,2 -
4. L-35-28-D-a-1-IV 1:5000
219 A%, 220 B%, 221 A-223 A, 223 B%, 223 D%-225 A%, 232 B%,
232 D%, 232 E%, 233 A%, 233 B, 233 C%, 233 J%, 234 A%, 235 A-
235 B, 235 C%-235 D%, 236 A-239 A, 239 B%-241 B%, 242 A-242 B,
242 C%, 242 D-243 A, 243 B%, 243 C, 243 D%, 243V, 249D%, 251D
390,5 -
5. L-35-28-D-a-3-I 1:5000
112 A%, 112 C%-113 C%, 116 B%, 117 A%-117 B%, 117 C-117 E,
227 A%-228 A%, 228 B-230 E, 231 A%, 231 B-231 M, 232 A%, 232 C,
232 D%, 232 F%, 233 C%, 233 G, 233 H%, 233 I, 233 J%
259,7 -
6. L-35-28-D-a-3-II 1:5000
116 B%, 116 D%-117 B%, 119 B%, 120 B%, 120 J%, 120 K, 121 A%-
121 B%, 121 D-121 G, 122%-123 B%, 124 A-126 A, 126 B%, 126 C-
126V, 127 A%, 127 B, 128%, 154%, 219 A%, 219 C-220 A, 220 B%,
223 B%, 223 C, 223 D%-225 A%, 225 B-226 D, 227 A%-228 A%, 231
A%, 232 A%-232 B%, 232 D%, 249D%
400,9 -
7. L-35-28-D-a-2-III 1:5000 203 A, 203 B%, 204 A-205, 252D 80,4 -
8. L-35-28-D-a-4-I 1:5000
67A%, 83A-83C, 122%123 B%, 123 C, 126 B%, 127 A%, 128%, 129
A-130, 159D%, 161D%, 163D, 203 B%
122,0 -
22
9. L-35-28-D-a-3-IV 1:5000
86 A, 86 B%, 86 D-86 F, 87 A%, 87C, 88 A%-88 B%, 88 G-89 A, 89
B%, 89 C-91 B, 92%, 93 A, 93 B%, 94 A, 94 B%-94 C%, 95 A%, 98
A%, 99 A%, 104 D%-105 B%, 105 C-106 D, 106 E%-106 G%, 107
A%, 113%-114 C%, 114 D-116 A, 116 B%, 116 C, 116 D%, 118-119
A, 119 B%-119 D%, 120 D, 120 J%, 121 A%-121 B%, 154%, 159D%,
162D%
495,1 -
10. L-35-28-D-a-4-III 1:5000 86 B%, 87 A%, 87 B, 96 A%, 120 A%, 121 B%, 159D% 26,0 -
11. L-35-28-D-a-3-III 1:5000
98 A%, 99 A%, 100 A%-100 B%, 100 F, 101 A%-101 B%, 101 F%-
101 G%, 102 A-104 C, 104 D%-105 B%, 106 E%-106G%, 106 H-106
J, 107 A%, 107 B-111 F, 112 A%, 112 B, 112 C%-114 C%, 116 B%,
155 A-155 B, 155 C%, 159D%, 162D%
387,3 -
12. L-35-28-D-c-1-I 1:5000
97 A%-97 B%, 97V, 98 B-98V, 99 A%, 99 B-99 H, 100 A%-100 B%,
100 D, 101 A%-101 B%, 101 E, 101 F%-101 G%, 155 C%,
95,8 -
13. L-35-28-D-c-1-II 1:5000
88 B%, 89 B%, 92%, 93 B%, 94 B%-94 C%, 94 D, 95 A%, 95 B-95 C,
96 A%, 96 C-96 E, 97 A%-97 B%, 97 C, 98 A%
95,7 -
14. L-35-28-D-c-4-III 1:5000 67 B%, 67A%-68 B%, 70 A%, 88 A%-88 B%, 161D% 26,4 -
15. L-35-28-D-a-4-IV 1:5000
57 B%, 58 A%-59 A%, 60 A, 60 B%, 61 A-62 C, 63%-66 B%, 67 B%,
67 C-67 D, 68 A%-68 B%, 68 C-69, 70 A%, 70 B-70 C
296,9 -
16. L-35-28-D-a-4-II 1:5000
48 A, 48 B%, 49 A-55 G, 55 I%, 56 A, 56 B%, 56 C-56C, 56V, 57 A, 57
B%-57 C%, 57V, 58 A%-58 B%, 63%-66 B%, 66 C-66 D, 160D
301,8 -
17. L-35-28-D-b-3-III 1:5000
24 A%-25 A%, 25 B-30 B, 30 C%, 30 D-30 F, 31 A%, 36%, 39%, 40
B%, 41 A%, 41 B-41 D, 42 B-42 C, 43 B%, 43 C, 44 B%-44 C%, 58 B%-
59 A%, 59 B, 60 B, 157D%
309,2 -
18. L-35-28-D-b-3-I 1:5000
36%-37 B%, 37 C-38, 39 %, 40 A, 40 B%, 40 C, 41 A%, 41 F-41 G, 43
A, 43 B%, 44 A, 44 B%-44 C%, 45 B-47 F, 48 B%, 48 C, 55 I%, 56 B%,
56V%, 57 C%, 58 B%, 158D%, 164D%
229,4 -
19. L-35-28-D-b-3-II
18 A%, 19 A%-20%, 32%, 33 A-35A, 36%-37 B%, 157D%-158D%,
164D%
153,5 -
20. L-35-28-D-b-3-IV 1:5000
15 A%-16%, 17A-17V, 18 A%, 18 B-18 C, 19 A%-20%, 21 -23 B, 24
A%-25 A%, 30 C%, 31 A%, 31 B-31 C, 32%, 36%, 138-139 B, 139V%,
151%, 156 D%-157 D%
241,6 -
21. L-35-28-D-b-4-I 1:5000 18 A% 1,0 -
22. L-35-28-D-b-4-III 1:5000
6 A-6 B, 18 A%, 18 B-18 C, 139V%, 148%, 149-150 A, 151%, 152,
156D%
54,0 -
23. L-35-28-D-d-1-II 1:5000 15 A%-16% 6,5 -
24. L-35-28-D-d-2-I 1:5000 145-147 A, 148%, 153 15,9 -
Total 4114,1
2.3.2. Ridicri n plan folosite pentru reambularea planurilor de baz
Detaliile amenajistice noi aprute n perioada de aplicare a amenajamentului anterior au fost
ridicate n plan cu ajutorul tehnologiei GPS,i transpuse pe planuri topografice, men(ionate la capitolul
2.3.1.
2.4. Suprafa(a fondului forestier
2.4.1. Determinarea suprafe(elor
Dup echiparea planurilor de baz cu noile detalii amenajistice s-a trecut la determinarea
suprafe(elor prin planimetrare.
Tabelul 2.4.1.1.
Suprafa(a la
actuala
amenajare
Suprafa(a la
amenajarea
precedent
Diferen(e Justificri
+ - + -
4114,1 4114,1 - - - - - - -
23
2.4.2. Tabelul 1E
Eviden(a mi, c rilor de suprafa( din fondul forestier Tabelul 1 E
N
r
.

c
u
r
e
n
t
Documentul de aprobare Scopul modificrii
efectuate, denumirea
unit(ii de la care
provine terenul sau
beneficiarul scoaterii
definitive ori
temporare din fondul
forestier
Unit(ile amenajistice/
parcele cadastrale
Modificri n suprafa(a
fondului forestier (ha)
Scoateri temporare din
fondul forestier
D
e
f
r
i
,
r
i

f


s
c
o
a
t
e
r
e

d
i
n
f
o
n
d
u
l

f
o
r
e
s
t
i
e
r
S
e
m
n

t
u
r
a
F
e
l
u
l
d
o
c
u
m
e
n
t
u
l
u
i
Nr.
Data
I
n
t
r

r
i
I
e
,
i
r
i
S
o
l
d
S
u
p
r
a
f
a
(
a
,

h
a
T
e
r
m
e
n
D
a
t
a

r
e
p
r
i
m

r
i
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. T.P. 8975 12.03.2010
O.S. Borca
U.P. I Stejaru
3 A, 3 B, 4 A%, 4 A%, 4 B, 4V1, 4V2, 5, 19 A,
19 B, 19 C, 19 D, 20 A, 20 B, 21 A, 21 B%, 21
B%, 21 D, 21 F, 22 A, 22 B, 22 C, 22 D, 22 E,
22 F, 23 A, 23 B, 23 C, 23 D, 23 E, 23 F, 24 A,
24 B, 25 A, 25 B, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 27 A,
27 B, 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 29 A, 29 B, 29 C,
29V, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30 E, 31 A, 31 B,
31 C, 31 D, 31 E, 31 F, 31 G, 31 H, 31 I, 31 J,
31 K, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 33 A,
33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33 F, 33 G, 33 H, 33 I,
33 J, 33 K, 33 L, 34 A, 34 B, 34 C, 34 D, 34 E,
34 F, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35C, 36 A, 36 B,
36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 36 G, 36C, 37 A, 37 B,
37 C, 37 D, 37A, 37V, 38 A, 38 B, 38 C, 38 D,
38 E, 38A, 38C, 39 A, 39 B, 39 C, 40 A, 40 B,
40 C, 41 A, 41 B, 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 42 E,
43 A, 43 B, 43 C, 43 D, 43 E, 43V, 49 D, 51 D,
52D.
1043,124 1043,124 - - - - -
2. T.P. 8977 12.03.2010
O.S. Galu
U.P. I Dreptu
6 A, 6 B, 15 A, 15 B, 16, 17 A, 17 B, 17 D, 17 E,
17 F, 17V, 18 A%, 18 A%, 18 B, 18 C, 19 A%,
19 A%, 20, 21, 22, 23 A, 23 B, 24 A, 24 B, 25
A, 25 B, 26 A, 26 B, 26 C, 27 A, 27 B, 27 C, 28
A, 28 B, 29, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30 E, 30 F,
31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 32%, 32%, 32%, 33 A,
33 B, 33 C%, 33 C%, 33 D, 34 A%, 34 A%, 34
B, 34 C%, 34 C%, 35 A, 35A%, 35A%, 36%,
36% 37 A, 37 B%, 37 B%, 37 C, 38%, 38%,
39%, 39%, 40 A%, 40 A%, 40 B, 40 C, 41 A,
41 B, 41 C, 41 D, 41 E, 41 F%, 41 F%, 41 G%,
41 G%, 42 B, 42 C,43 A%, 43 A%, 43 B, 43 C,
43 D, 43 E, 44 A, 44 B, 44 C, 44 D, 44 E, 45 B,
45 C, 46 A, 46 B, 47 B, 47 C, 47 D, 48 A, 48 B,
48 C, 49 A, 49 B, 49 C, 49 D, 49 E, 49 F, 50 A,
50 B, 51 A, 51 B, 51A, 51P, 52, 53 B, 53 D, 53
3070,979 4114,103 - - - - -
24
F, 54 A, 54 B, 54 C, 54 D, 54 E, 54 F, 54 G, 55
A, 55 B, 55 C, 55 D, 55 E, 55 G, 55 I, 56 A, 56
B, 56 C, 56 D, 56C, 56V, 57 A, 57 B, 57 C, 57 D,
57V, 58 A, 58 B, 59 A, 59 B, 60 A, 60 B, 61 A,
61 B, 61 C, 61 D, 62 A, 62 B, 62 C, 63, 64 A, 64
B, 64 C, 65 A, 65 B, 65 C, 65 D, 66 A, 66 B, 66
C, 66 D, 67 B, 67 C, 67 D, 67A, 68 A, 68 B, 68
C, 68 D, 69, 70 A, 70 B, 70 C, 83A%, 83A%, 86
B, 86 D%, 86 D%, 86V%, 86V%, 87 A, 87 B,
87C%, 87 C%, 88 A, 88 B, 88 C, 88 D, 88 E, 88
F, 88 G, 89 A, 89 B, 89 C%, 89 C%, 90 A%, 90
A%, 90 B%,90 B%, 90 C%, 90 C%, 90 E, 90A,
90C,91 A, 91 B, 91 C, 92 A, 92 B, 92 C, 93 A,
93 B, 94 A, 94 B, 94 C, 94 D, 95 A, 95 B, 95 C,
96 A, 96 C, 96 D, 96 E, 96 F, 97 A, 97 B, 97 C,
97V, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 98V, 99 A, 99 B,
99 D, 99 E, 99 F, 99 G, 99 H, 100 A, 100 B, 100
C, 100 D, 100 E, 100 F, 100V, 101 A, 101 B,
101 E, 101 F, 101 G, 102 A, 102 B, 102 C, 102
D, 103 A, 103 B, 103 C, 103V, 104 A, 104 B,
104 C, 104 D, 104 E, 104 F, 105 A, 105 B, 105
C, 106 A, 106 B, 106 C, 106 D, 106 E, 106 F,
106 G, 106 H, 106 I, 107 A, 107 B, 107 C, 107
D, 107 E, 107 F, 107 G, 107 H, 108 A, 108 B,
108 C, 108 D, 108 E, 109 A, 109 B, 109 C, 109
D, 109 E, 109 F, 109 G, 109 H, 109 I, 109 J,
110 A, 110 B, 110 C, 110 D, 110 E, 110 F, 110
G, 111 A, 111 B, 111 C, 111 D, 111 E, 111 F,
111 G, 112 A, 112 B, 112 C, 112 D, 112 E, 113
A, 113 B, 113 C, 113 D, 113 E, 113 F, 114 A,
114 B, 114 C, 114 D, 115 A, 115C1, 115C2,
115V, 116 A, 116 B, 116 C, 116 D, 117 A, 117
B, 117 C, 118, 119 A, 119 B, 119 C, 119V, 120
A, 120 B, 120 D, 120 E, 120 F, 120 G, 120 H,
120 I, 120 J, 120 K, 120V, 121 A, 121 B, 121 C,
121 D, 121 E, 121 F, 121 G, 121 H, 121 I, 122,
123 A%, 123 A%, 123 B, 123 C, 124 A, 124 C,
124 D, 124 E, 124 F, 124 G, 125 A, 125 B, 125
C, 125 D, 125 E, 125 F, 125 G, 125 H, 126 A,
126 B, 126 C, 126 D, 126 E, 126 F, 126 G, 126
H, 126V, 127 A, 127 B, 128, 129 A, 129N, 130,
138, 139 A, 139 B, 139V, 145, 147 A, 148,
149, 150 A, 151, 152%, 152%, 153, 154, 155
A, 155 B, 155 C, 156D, 157D, 158D, 164D,
160D, 161D, 159D, 163D, 162D.
Total U.P. I DreptuSturdza 4114,103
25
2.4.3. Utilizarea fondului forestier
Fondul forestier, care face obiectul amenajamentului pdurilor de folosin( forestier pentru
U.P. I Dreptu-Sturdza, al persoanelor fizice: Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie,
Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan, are suprafa(a total de 4114,1 ha.
Reparti(ia fondului forestier pe categorii de folosin( se prezint astfel:
A. Pduri ,i terenuri destinate mpduririi ,i rempduririi 4078,0 ha, din care:
B. Terenuri afectate gospodririi silvice:
C. Terenuri neproductive: stncrii, situri, mla,tini, ravene, etc. 0,3 ha
Categorii de folosin( forestier Tabelul 2.4.3.1.
Nr.
crt.
Simbol Categoria de folosin( forestier
Suprafa(a (ha)
Total: din
care
Gr I
Gr
II
1 P Fond forestier total 4114,1 4078,0 -
1.1. P.D. Terenuri acoperite cu pdure 4072,2 4072,2 -
1.2. P.C. Terenuri care servesc nevoilor de cultur 0,1 - -
1.3. P.S. Terenuri care servesc nevoilor de produc(ie silvic 7,2 - -
1.4. P.A.
Terenuri care servesc nevoilor de administrare
forestier
28,5 - -
1.5. P.I. Terenuri afectate mpduririi 5,8 5,8 -
1.6. P.N. Terenuri neproductive 0,3 - -
1.7. P.T.
Terenuri scoase temporar din fondul forestier ,i
neprimite
- - -
1.8. P.O. Ocupa(ii ,i litigii - - -
Raportnd terenurile acoperite cu pdure ,i destinate mpduririi la fondul forestier total,
ob(inemun procent de utilizare a fondului forestier de 99 %.
Clasa de regenerare constituie 5,8 ha, prin a crei mpdurire va cre,te suprafa(a acoperit cu
pdure.
n tabelul 2.4.4. se prezint eviden(a fondului forestier pe destina(ii ,i de(intor.
terenuri acoperite cu pdure 4072,2 ha;
clas de regenerare 5,8 ha.
linii de vntoare ,i terenuri pentru hrana
vnatului;
instala(ii de transport forestier: drumuri, cii
ferate ,i funiculare permanente;
cur(i ,i depozite permanente;
pepiniere ,i planta(ii semincere;
terenuri cultivate pentru nevoile administra(iei;
7,2 ha;
20,9 ha;
1,3 ha;
0,1 ha;
6,3 ha.
26
2.4.4. Eviden(a fondului forestier pe destina(ii ,i de(intori
Tabelul 2.4.4.1.
Nr. crt. DENUMIREAINDICATORULUI
Total
coloane
Familia
Sturdza
Al(i de(intori
Ha Ha
1. Fond forestier total 4114,1 4114,1 - -
1.1. Terenuri acoperite cu pdure 4072,2 4072,2 - -
1.1.1. R,inoase 3259,0 6259,0 - -
1.1.2. Foioase 813,2 0,1 - -
1.1.3. Rchitarii (cultivate ,i necultivate) - - - -
1.2. Terenuri care servesc nevoilor de cultur 0,1 0,1 - -
1.2.1. Pepiniere 0,1 0,1 - -
1.2.2. Plantaje - - - -
1.2.3. Colec(ii dendrologice - - - -
1.3. Terenuri care servesc nevoilor de produc(ie silvic 7,2 7,2 - -
1.3.1. Arbu,ti fructiferi (culturi specializate) - - - -
1.3.2. Terenuri pentru hrana vnatului 7,2 7,2 - -
1.3.3. Ape curgtoare - - - -
1.3.4. Ape stttoare - - - -
1.3.5. Pstrvrii - - - -
1.3.6. Fazanerii - - - -
1.3.7. Cresctori de animale cu blan fin - - - -
1.3.8. Centre de fructe de pdure - - - -
1.3.9. Puncte de achizi(ie fructe, ciuperci - - - -
1.3.10. Ateliere de mpletituri - - - -
1.3.11. Sec(ii ,i puncte apicole - - - -
1.3.12. Usctorii ,i depozite de semin(e - - - -
1.3.13. Ciupercrii - - - -
1.4. Terenuri care servesc nevoilor de administrare forestier 28,5 28,5 - -
1.4.1. Spa(ii de protec(ie silvic ,i cazare a personalului silvic - - - -
1.4.2. Ci ferate forestiere - - - -
1.4.3. Drumuri forestiere 20,9 20,9 - -
1.4.4. Linii de paz contra incendiilor - - - -
1.4.5. Depozite forestiere - - - -
1.4.6. Diguri - - - -
1.4.7. Canale - - - -
1.4.8. Alte terenuri 7,6 7,6 - -
1.5. Terenuri afectate mpduriri 5,8 5,8 - -
1.5.1. Clasa de generare 5,8 5,8 - -
1.5.2. Terenuri ntrate legal n fondul forestier - - - -
1.6. Terenuri neproductive 0,3 0,3 - -
1.6.1. Stncrii, abrupturi - - - -
1.6.2. Bolovni,uri, pietri,uri - - - -
1.6.3. Nisipuri (zburtoare ,i marne) - - - -
1.6.4. Rpe-ravene - - - -
1.6.5. Situri cu crust - - - -
1.6.6. Mocirle-smrcuri 0,3 0,3 - -
1.6.7. Gropi de mprumut ,i depuneri sterile - - - -
1.7. F,ie forestier - - - -
1.8. Terenuri scoase din fondul forestier ,i nereprimite - - - -
27
2.5. Enclave
n cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza, nu exist enclave.
2.6. Organizarea administrativ (districte, brigzi, cantoane)
Activitatea de gospodrire a pdurilor din cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza, se desf,oar n baza
contractului de administrare cu O.S. Galu ,i O.S. Borca. Contractul de administrare se rennoie,te anual,
iar arondarea pe districte ,i cantoane se face de ctre ocolul silvic care administreaz fondul forestier,
pentru a asigura n cele mai bune condi(ii paza ,i gospodrirea arboretelor.
Arondarea pe districte ,i cantoane Tabel 6.2.1.
O.S.
Districtul(brigada) Cantonul
Parcele componente
Suprafa(a
Nr. Denumirea Nr. Denumirea ha %
Galu II Dreptu-Hangu
11 Ro,eni 13-31, 138-139, 145, 147-153, 156D, 157D% 533,8 13
12 Zahorna 32-58, 157D%, 158D%, 160D, 164D 743,7 18
13 Rucina 59-70, 83, 86-94, 159D%, 161D 663,3 16
14 Bu,mei 83, 86-130, 154-155, 159D%, 162D, 163D 1130,2 28
Total O.S. Galu 3071,0 75
Borca I
Borca 1 Bu,mei 203-205, 219-229, 249D 507,6 12
Stejaru 2 Stejaru 230-243, 251D 534,7 13
Total O.S. Borca 1043,1 25
Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4114,1 100
3. GOSPODRIREADINTRECUTAPDURILOR
3.1. Istoricul yi analiza modului de gospodrire a pdurilor din trecut pn la intrarea
n vigoare a amenajamentului expirat
3.1.1. Evolu(ia propriet(ii yi a modului de gospodrire a pdurilor nainte de
anul 1948
nainte de anul 1948 pdurile din aceast unitate au apar(inut:
- pdurile din U.P. I Dreptu prin(ului Sturdza ,i locuitorilor din fosta comun Dreptu.
Gospodrirea pdurilor persoanelor fizice: Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh.
Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan s-a fcut pe baza unor amenajamente
sumare. Tierile se fceau, n apropierea instala(iilor de transport existente. Se extrgeau
exemplare valorase ,i de mari dimensiuni de molid ,i brad. Fagul se exploata numai pentru a
acoperi cererile de lemn de foc;
- pdurile din U.P. I Stejaru apar(ineau mnstirilor Slatina ,i R,ca fiind gospodrite n func(ie
de interesele imediate ale proprietarilor respectivi exploatndu-se astfel pu(ine arborete ,i
numai din acelea situate n apropierea drumurilor.
3.1.2. Modul de gospodrire a pdurilor dup anul 1948 pn la intrarea n
vigoare a amenajamentului expirat
Dup anul 1948 pdurile din aceast unitate au fost gospodrite astfel:
- O.S. Galu U.P. I Dreptu. Dup etatizare, pdurile din teritoriul analizat au fost trecute n
proprietatea statului. Ele au fost amenajate n mod unitar, pentru prima dat n anul 1949, n
cuprinsul MUF-B Ceahlu, n 2 unit(i de produc(ie VIII Zahorna ,i IX Dreptu. La
reamenajarea din anul 1954 s-a men(inut aceast arondare. La revizuirea din anul 1967 s-a
renun(at la mpr(irea pe mari unit(i forestiere ,i a fost constituit U.P. I Dreptu n limitele
actuale, prin contopirea U.P. VIII ,i U.P. IX. Revizuiri s-au mai executat n anii 1979 ,i 1989
(limitele, denumirea ,i indicativul unit(ii pstrndu-se neschimbate). n tot acest timp
pdurile au fost administrate de O.S. Galu.
- O.S. Borca U.P. I Stejaru. NU sunt date.
28
3.1.2.1. Evolu(ia constituirii U.P. ,i a bazelor de amenajare pn la amenajarea
anterioar(inclusiv)
Tabel 3.1.2.1.1
O.S.,
U.P.
Anul
amenajrii
Suprafa( U.P. Subunit(i de gospodrire
RegimCompozi(ie(el Tratamente
Exploatabilitate ,i
vrsta medie a
exploatabilit(ii
Ciclul
ani Total Gr.I Denumire
Supraf.
ha
%
O.S.
Galu
U.P. I
Dreptu
1949 ** ** ** ** ** Codru **
Trase
T. progresive
T. succesive
Tehnic 120
1954 4286,6 1312,2 ** 2375,3 55 Codru **
Trase
T. progresive
Tehnic ,i de
protec(ie
100
1967 4231,5 653,4 ** 4169,6 99 Codru **
Trase
T. combinate
Tehnic ,i de
protec(ie
110
1979 4303,9 781,8
Codru regulat 3507,8 82
Codru
46MO 24BR
10LA20DT
Trase
T. combinate
T. de
transformare
Tehnic ,i de
protec(ie
120
Codru
grdinrit
728,9 17
Conservare
deosebit
199,9 1
1989 4329,9 4301,3
Codru
cvasigrdinrit
3844,3 89
Codru
61MO 24BR
13FA2PAM
T. de
transformare
T. jardinatorii
T. progresive
T. succesive n
margine de
masiv
T. rase n benzi
De protec(ie 120
Conservare
deosebit
406,4 9
Rezerva(ii de
semin(e
36,4 1
2000 4124,1 4089,6
Codru
cvasigrdinrit
3412,1 82,7
Codru
50MO 28BR
17FA4DT
1DR
T. jardinatorii
T. succesive n
margine de
masiv
T. succesive
Trase
De protec(ie/ 125 ani 130
Rezerva(ii de
semin(e
36,4 0,9
Conservare
deosebit
598,3 16,4
O.S.
Borca
U.P. I
Stejaru
1949 ** ** Codru regulat ** ** Codru ** T. progresive Tehnic 120
1954 1882,3 522,7 Codru regulat 1882,3 100 Codru **
T. succesive
T. rase
Tehnic 100
1968 1844,1 64,8 Codru regulat 1844,1 100 Codru
40MO 35BR
15LA
10FA,PAM
T. rase
T. combinate
Tehnic 100
1979 1819,1 233,7
Codru regulat 2841,6 91 Codru
61MO 21BR
11FA4PA3LA
T. rase
T. combinate
Tehnic 120
Conservare 95,7 5 Codru
70MO 20BR
6LA4PA
- Tehnic 120
1990 1739,0 1720,2
Codru
cvasigrdinrit
1257,2 73 Codru
54MO 24BR
15FA5LA
2DT
T. jardinatorii
T. progresive
T. succesive
Tehnic ,i de
produc(ie/ 120 ani
130
Codru protec(ie 449,6 26 Codru
57MO 27BR
9FA5LA2DT
- De protec(ie -
2000 1690,7 1674,0
Codru
cvasigrdinrit
1214,6 72
Codru
55MO 24BR
18FA2PAM
1DT
T. jardinatorii
T. progresive
Tehnic ,i de
produc(ie/ 124 ani
130
Conservare
deosebit
458,2 28 -
**) Nu se cunosc date.
29
3.1.2.2. Evolu(ia reglementrii procesului de produc(ie.
Tabel 3.1.2.2.1.
O.S.
U.P.
Anul
amenajrii
Subunitatea de
produc(ie
protec(ie
Arborete
exploatabile
Arborete
preexploatabile Cre,terea
indicatoare
-m
3
-
Posibilitatea
-m
3
-
Indicele
de
recoltare
m
3
/ an/ ha
Indicele
de
cre,tere
curent
m
3
/ an/ ha
O.S.
Galu
U.P. I
Dreptu
Suprafa(a
-ha-
Volum
-m
3
-
Suprafa(a
-ha-
Volum
-m
3
-
1954 ** ** ** ** ** ** 139000 5,9 4,2
1967 ** ** ** ** ** ** 186800 5,1 6,4
1979
Codru regulat ** ** ** ** ** 172560
6,1 7,1 Codru
grdinrit
** ** ** ** ** 36000
1989
Codru
cvasigrdinrit
** ** ** ** ** 155670 5,1 7,1
2000
Codru
cvasigrdinrit
** 299000 ** 1200 158000 158000 5,4 6,3
Protec(ie
absolut
- - - - ** ** ** **
O.S.
Borca
U.P. I
Stejaru
1949 Codruregulat ** ** ** ** ** ** ** **
1954 Codru regulat ** 368830 ** ** ** 30600 3,8 3,5
1968 Codru regulat 1066,1 381090 ** 70720 ** 86500 4,6 4,9
1979
Codru regulat 805,7 342564 120,5 70920 9219 82720 5,0 6,3
Protec(ie
absolut
- - - - ** ** ** **
1990
Codru
cvasigrdinrit
428,8 211273 186,9 85773 6038 50000 5,4 7,0
Protec(ie
absolut
- - - - ** ** ** **
2000
Codru
cvasigrdinrit
** 32000 ** 69000 54000 54000 5,0 7,8
Protec(ie
absolut
- - - - ** ** ** **
**) Nu se cunosc date.
30
31
3.1.2.3. Aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare
Tabel 3.1.2.3.1.
O.S.
U.P.
Interval
de
aplicat
Prevederi(P)
mpduriri
ha/ an
Degajri
ha/ an
Cur(iri Rrituri Accidentale II
Produse
principale
Accidentale
I
Tieri
de
conservare
Tieri de igien
Indice de
recoltare
m
3
/ an/ ha
Indice
cre,tere
curent
m
3
/ an/ ha
Realizri(R)
% ha/ an m
3
/ an ha/ an m
3
/ an ha/ an m
3
/ an
ha/ an m
3
/ an ha/ an m
3
/ an ha/ an m
3
/ an ha/ an m
3
/ an
O.S.
Galu
U.P. I
Dreptu
1968-
1979
P 27,2 48,6 27,2 200 88,5 2360 - - 91,8 18680 - - - - 2564,3 1280 5,5
R 12,0 - 10,2 48 28,6 1226 - - 8,1 3784 - 16883 - - - - 1,2
% 44 - 38 24 32 52 - - 9 20 - 90 - - - - 22
1980-
1989
P 28,9 - 21,0 58 134,7 4974 - - 86,2 20856 - - - - 2210,7 2781 6,8
R 16,3 - - - 87,2 3160 - - 65,1 6520 420,9 15770 - - 53,0 780 6,1
% 56 - - - 65 64 - - 76 31 488 76 - - 2 28 90
1990-
1999
P 13,4 10,5 18,3 152 139,6 4426 - - 113,3 15567 - - - 1564,3 1305 5,6
R 3,1 26,3 21,6 152 79,9 3240 - - 54,7 10450 - 7400 - - 1564,3 1305 5,7
% 23 250 118 100 57 73 - - 48 67 - 48 - - 100 100 102
2000-
2010
P 13,9 10,2 24,6 210 93,3 2480 - - 99,8 14500 - - 27,4 1510 1837,8 1380 4,2 7,2
R 12,6 - 105,1 ha 2378 mc 166 72,0 14332 413 3,0 173 1837,8 1051 11,5 7,2
% 91 - 82 88 72 99 10 12 100 76
120 -
O.S.
Borca
U.P. I
Stejaru
1989-
1990
P 8,0 29,5 32,9 70 64,1 1700 33,3 5000 15,5 520 340,7 280 5,4 7,0
R 4,7 25,4 40,4 325 39,6 1298 764 19,8 2169 1219 13,4 277 607 3,9 7,8
% 59 86 123 464 62 76 59 43 86 53 216 72 111
2000-
2010
P 7,4 5,9 30,0 284 70,7 2092 - - 121,5 5400 - - 15,1 874 465,3 287 4,6 7,8
R Datele nu sunt comparabile, deoarece doar 60% din fostul U.P. I Stejaru face parte din U.P. I Dreptu-Sturdza
%
32
33
3.1.2.4. Lucrri de mpdurire
Tabel 3.1.2.3.2.
O.S.
U.P.
Anul
amenajrii
Prevederi(P) Specii
Realizri(R) MO PAMBR LA PICSRANFA PA TOTAL
O.S. Galu
U.P. I Dreptu
1999-2000
P 62,3 34,7 21,6 15,4 2,2 3,0 - - - 139,2
R - - - - - - - - - 129,5
O.S. Borca
U.P. I Stejaru
1999-2000
P 36,7 0,2 33,9 1,8 - - 0,7 0,2 73,5 70,1
R - - - - - - - - - 26,1
Marea majoritate a materialului sditor folosit este de provenien( local de la pepinierele
Direc(iei Silvice Piatra Neam(.
Datele din tabelul referitor la aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare se vor
comenta astfel:
1) O.S. Galu U.P. I Dreptu;
a) produse principale; n anii 1968 1978 posibilitatea de produse principale s-a realizat n
propor(ie de 20 % pe volume 9 % pe suprafa(.. n anii 1979 - 1989 posibilitatea de produse
principale s-a realizat n propor(ie de 31 % pe volume 76 % pe suprafa(, urmnd ca n
perioada 1990 1999 s creasc pn la 67 % pe volum,i s scad la 48 % pe suprafa(. O
cre,terea a acestora s-a realizat n anii 2000 2009 (99 % pe volume 79 % pe suprafa();
b) produse secundare; pe parcursul anilor 1990-1999 la degajri s-a reu,it parcurgerea 263 ha
de 105 ha propuse, deci suprafa(a a fost acoperit n propor(ie de 250%. Cur(irile au fost
prevzute pe 183 ha cu un volumde extras de 1520 m
3
. Realizrile au fost efectuate pe cca 216
ha cu un volumde 152 0m
3
. La rrituri s-a reu,it parcurgerea a 570 ha extrgndu-se un volum
de 3240 m
3
;
c) lucrri de mpduriri; mpduririle s-au realizat astfel: perioada 1968-1979 44 %; 1980-
1989 56 %; 1990-1999 23 % ,i 1999-2009 93 %.
d) Produse de tieri accidentale ,i de igien; n perioada 1980 1989 tierile de igien au fost
realizate n propor(ie de 2 % pe suprafa( ,i de 28 % pe volum. n perioada 1990 1999
tierile de igien au fost realizate n propor(ie de 100 % pe suprafa( ,i de 100 % pe volum,
urmnd ca n anii 2000 2009 s fie de 100 % pe suprafa( ,i de 76 % pe volum;
2) O.S. Borca U.P. I Stejaru;
a) produse principale; n perioada 1989-1990 posibilitatea de produse principale s-a realizat ntr-
o propor(ie de 59 % n ceea ce prive,te suprafa(a ,i 43 % n ceea ce prive,te volumul; n
perioada 2000 2009
b) produse secundare; n perioada 1989-1990 la degajri s-a reu,it parcurgerea a 253,9 ha fa( de
295,2 ha propuse, deci suprafa(a a fost acoperit n propor(ie de 86 %. Lucrarea a fost de bun
calitate ,i mai ales de mare importan( avnd n vedere dezvoltarea viitoarea a arboretelor
respective; cur(irile au fost prevzute pe 382,4 ha cu un volumde extras de 700 m
3
. ; n
perioada 2000 2009
c) lucrri de mpduriri; n perioada 1989-1990 n ceea ce prive,te lucrrile de mpdurire
acestea s-au executat pe 47,0 ha fa( de 79,8 ha prevzute. F( de prevederi mpduririle au
fost realizate pe cca 60 % din suprafa(; n perioada 2000 2009
d) Produse de tieri accidentale ,i de igien; n perioada 1989 1999 tierile de igien au fost
realizate n propor(ie de 216 % pe volum; n perioada 2000 2009
34
3.1.2.5. Instala(ii de transport si construc(ii forestiere.
Tabel 3.1.2.3.3.
O.S.
U.P.
Nr.crt
Denumirea
drumului
Felul drumului
Lungime- km
Observa(ii
Prevederi Realizri %
O.S.
Galu
U.P. I
Dreptu
1.
Vatra Dornei
Topli(a
dr. public - - - existent
2. Dreptu dr. public - - - existent
3. Ro,eni dr. forestier - - - existent
4. Zahorna dr. forestier - - - existent
5. Tecuia dr. forestier - - - existent
6. Dreptu dr. forestier - - - existent
7. Munceleanu dr. forestier - - - existent
8. Prul Frasinului dr.forestier - - - existent
9. Bu,mei dr. forestier - - - existent
10. Prul cailor dr. forestier - - - existent
11. Ruseni dr. forestier - - - existent
O.S.
Borca
U.P. I
Stejaru
1. Pr. Bu,mei dr. forestier - - - existent
2. Pr. Stejaru dr.forestier - - - existent
3. Pr. Btcii dr. forestier - - - existent
3.2. Analiza critic a aplicrii amenajamentului expirat.
Tabel 3.1.2.3.4.
O.S.
U.P.
u.a.
S
-ha-
Elemente de caracterizare a arboretului si semin(i,ului
utilizabil
Tratamentul
Nr. de
Inter-
ven(ii
Lucrri
Arboret matur Semin(i, utilizabil
Vr-
sta
ani
Compozi(ia
Con-
sis-
ten-
(a
Compozi(ia
S S
-ha- -%-
Amenajamentul din anul 1999
O.S. Galu
U.P. I
Dreptu
2 A 30,9 130 8 MO 2 BR 0,5 6 MO 4 BR 6,2 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
4 A 1,2 90 10 MO 0,3 10 MO 0,2 20 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
4 E 1,1 85 6 BR4 MO 0,5 5 MO 5 BR 0,1 10
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
13 B 0,8 60 10 MO 0,3 - - - Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
14 B 0,2 60 10 MO 0,2 - - - Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
16 33,7 125
6 FA2 MO 1 BR
1 PAM
0,6
6 FA2 MO
1 BR1
PAM
16,9 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
17 A 14,6 115
6 FA3 MO 1
PAM
0,4
7 FA2 MO
1 BR
7,3 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
17 E 4,3 65 10 MO 0,2 Tieri succesive 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
22 27,5 130 4 BR3 MO 3 FA 0,4
6 FA3 BR1
MO
11,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
24 A 20,8 130 6 BR3 MO 1 FA 0,5
6 FA3 BR1
MO
2,1 10
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
24 B 13,6 130 10 MO 0,3
5 MO 2 FA
2 BR1
PAM
6,8 50 Tieri succesive 1
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificial
25 A 17,6 125 6 MO 3 BR1 FA 0,6
5 FA3 BR2
MO
7,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
35
26 A 19,5 130 6 MO 2 FA2 BR 0,5
7 FA2 BR1
MO
5,9 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
26 B 20,3 130 10 MO 0,5
7 MO 2 FA
1 PAM
6,1 30
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
27 B 15,7 125 8 MO 1 BR1DT 0,2
5 MO 2 FA
2 PAM1BR
9,4 60 Tieri succesive 1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
28 A 13 130 4 FA3 MO 3 BR 0,3
6 FA2 MO
2 BR
6,5 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri, ajutorarea
regenerrii naturale,
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificial
31 A 8,3 130 9 BR1 MO 0,4
4 MO 3 FA
3 BR
3,3 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
31 C 2,1 45 9 MO 1 DM 0,1 - - - Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
37 B 21,1 115 5 FA3 MO 2 BR 0,4
7 FA2 MO
1 BR
10,6 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
37 C 1,2 105 4 BR3 MO 3 FA 0,3
7 FA2 BR1
PAM
0,2 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri, ajutorarea
regenerrii naturale,
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificial
38 26,6 105 4 BR4 FA2 MO 0,5
4 FA4 BR2
MO
13,3 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
39 25,5 130 6 BR3 FA1 MO 0,5
7 FA2 BR1
MO
7,7 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
40 B 6,4 135 6 MO 3 BR1 DT 0,4
5 MO 4 BR
1 FA
3,8 60
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
47 B 12,4 120 10 MO 0,2
7 MO 2 FA
1 BR
8,7 70 Tieri succesive 1
ngrijirea regenerrii
naturale
48 A 7,9 145 8 FA1 BR1 MO 0,5 9 FA1 BR 4,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
48 B 42,7 155 8 MO 1 FA1 BR 0,3
6 MO 2 FA
2 BR
29,9 70
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
49 B 17,9 140 6 MO 3 BR1 FA 0,5
6 FA2 FA2
MO
5,4 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
49 C 4,4 130 10 MO 0,2
7 MO 2 BR
1 FA
2,6 60 Tieri succesive 1
mpduriri, ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale
49 E 2,6 140 8 FA1 BR1 MO 0,2 9 FA1 DR 2,1 80
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
50 B 1,9 135 5 MO 3 FA2 BR 0,5
6 FA3 BR1
MO
0,6 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
53 F 15,4 145 10 MO 0,2
4 MO 4 FA
2 BR
9,2 60 Tieri succesive 1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
55 C 1,8 130 4 BR3 MO 3 FA 0,4
7 FA2 BR1
MO
0,7 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
55 D 0,4 60 10 MO 0,5 - - - Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
60 B 34,9 130 9 MO 1 BR 0,2
7 MO 2 BR
1 DT
24,4 70
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
62 B 0,7 60 10 MO 0,1
4 BR2 MO
2 FA2 PAM
0,1 10 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
67 B 11,1 130 4 BR4 MO 2 FA 0,3
5 BR3 FA2
MO
5,6 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. mpduriri.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificiale
68 B 18,8 130 5 MO 3 BR2 FA 0,3
4 FA4 BR2
MO
11,3 60
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
69 46,2 125 6 BR2 MO 2 FA 0,5
7 BR2 FA1
MO
9,2 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
70 C 3,9 140 6 BR3 FA1 MO 0,6
6 FA3 BR1
MO
1,6 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
74 B 0,3 65 7 BR3 MO 0,4 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
75 A 4,9 90 6 BR2 MO 2 FA 0,5
4 FA3 MO
2 BR1 DT
1,0 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
36
78 B 0,5 70 8 BR2 MO 0,3 5 MO 5 BR 0,1 10 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
80 A 54,8 130 5 MO 3 BR2 FA 0,5
5 FA3 MO
2 BR
16,4 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
83 E 5,3 130 6 FA2 MO 2BR 0,5
6 FA2 MO
2 BR
3,2 60
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
86 E 0,7 100 6 BR2 MO 2 FA 0,5 7 FA3 BR 0,3 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
88 A 20,2 130 6 BR2 MO 2 FA 0,4
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
14,1 70
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
89 B 2,8 130 10 MO 0,2 10 MO 1,7 60 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
89 C 24,5 130 6 BR2 MO 2 FA 0,3
5 FA3 BR1
MO 1 PAM
17,2 70
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
90 C 0,3 80 10 MO 0,6 10 MO 0,0 10 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
92 A 19,9 120 9 MO 1 BR 0,5
6 MO 3 BR
1 DT
8,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
95 A 7,4 130
4 MO 2 BR2 DT
1 PAM1 FA
0,3
3 MO 3 FA
2 BR2
PAM
4,4 60
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
95 B 4,5 120 8 MO 2 BR 0,5
7 MO 2 DT
1 BR
2,7 60
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
95 C 3,8 100 10 MO 0,4 7 MO 3 SR 2,7 70 Tieri succesive 1
ngrijirea regenerrii
naturale
96 A 11,3 130 5 MO 3 FA2 BR 0,2
3 MO 3 BR
3 FA1 PAM
6,8 60
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
96 C 12 130 8 MO 2 BR 0,6
7 MO 2 BR
1 DT
3,6 30
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
ngrijirea regenerrii
naturale
97 A 13,8 125 10 MO 0,5 10 MO 5,5 40
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
ngrijirea regenerrii
naturale
98 A 30,5 125 10 MO 0,5
8 MO 1 BR
1 DT
3,1 10
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
98 D 1 130 10 MO 0,4 10 MO 0,4 40 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
104 A 13,6 120 10 MO 0,3
6 MO 3 BR
1 DT
8,2 60 Tieri succesive 1
ngrijirea regenerrii
naturale
104 D 13,7 130 4 MO 4 BR2 DT 0,2
4 MO 3 BR
2 FA1 PAM
9,6 70
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
104 F 2,7 130 5 FA3 MO 2 BR 0,5
4 FA2 MO
2 BR2
PAM
1,6 60
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
105 A 28,5 130 4 MO 3 BR3 FA 0,3
5 FA2 BR2
PAM1 MO
8,6 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificiale
106 C 3,9 130 4 BR4 MO 2 DT 0,3
4 FA3 BR2
PAM1 MO
1,2 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificiale
106 G 21,3 115 9 MO 1 BR 0,5
5 MO 4 BR
1 DT
6,4 30
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
107 A 8,3 105 9 MO 1 BR 0,4
6 MO 3 BR
1 DT
5,0 60
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
109 H 1,4 125 10 MO 0,3 10 MO 1,0 70 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
109 J 1,5 80 10 MO 0,5 10 MO 0,6 40 Tieri succesive 1
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificiale
110 A 13,3 125 10 MO 0,4 10 MO 5,3 40
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
110 F 5,4 120 10 MO 0,5 10 MO 0,5 10
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
111 F 0,8 130 10 MO 0,3 8 MO 2 BR 0,2 30 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
113 C 1,4 90 9 MO 1 BR 0,4 6 BR4 MO 0,1 10 Tieri succesive 1
ngrijirea regenerrii
naturale
37
115 A 23,5 130 5 FA3 BR2 MO 0,4
6 FA2 BR1
MO 1 PAM
4,7 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
116 C 2,7 95 7 MO 3 BR 0,5 8 BR2 MO 0,3 10
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
119 C 0,8 115 10 MO 0,5 10 MO 0,1 10 Tieri succesive 1
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificiale
120 A 5,2 130 7 FA2 BR1 MO 0,3
7 FA2 BR1
MO
2,6 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificiale
120 E 4 130 4 FA3 MO 3 BR 0,5
7 FA1 MO
1 BR1
PAM
1,2 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
120 F 1 130 4 MO 3 BR3 FA 0,6
7 FA1 BR1
PAM
0,3 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
120 J 0,7 130 5 MO 3 FA2 BR 0,3 7 PAM3 FA 0,1 10 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor
123 A 21,1 135 4 BR3 MO 3 FA 0,6
6 FA2 BR1
MO 1 PAM
10,6 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea regenerrii
naturale
123 B 3,8 125 4 FA4 BR2 MO 0,2
6 FA2 BR1
MO 1 PAM
1,5 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri. ngrijirea
regenerrii naturale ,i
artificiale
123 C 3,6 140 5 FA3 BR2 MO 0,3
7 FA2 BR1
MO
1,4 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale.
ngrijirea regenerrii
naturale ,i artificiale
126 B 10,9 130 5 BR3 FA2 MO 0,4
7 FA2 BR1
MO
4,4 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
127 A 8 120 5 BR3 FA2 MO 0,5
7 FA2 BR
21 MO
1,6 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
131 B 8 120 5 BR3 FA2 MO 0,5
6 FA3 BR1
MO
2,4 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
132 B 5,4 135 7 FA2 BR1 MO 0,4
6 FA3 BR1
MO
2,2 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
133 B 3,1 130 6 FA4 BR 0,4
5 FA4 BR1
MO
0,9 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
135 A 12,8 130 4 FA4 BR2 MO 0,4 8 FA2 BR 1,3 10
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale. ngrijirea
regenerrii naturale
TOTAL
U.P.
997,9 - - - - 414,4 - - - -
O.S. Borca
U.P. I
Stejaru
2 28,2 140 6 FA3 BR1 MO 0,7 6 FA4 BR 8,5 30
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
3 A 31,6 150 5 FA4 BR1 MO 0,8 6 FA4 BR 6,3 20
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
3 B 9,4 130
5 BR2 FA2 MO
1 PAM
0,7 6 FA4 BR 1,9 20
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
4 B 40,2 150
4 FA4 BR1 MO
1 PAM
0,7 6 FA4 BR 12,1 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
5 15 140 5 BR4 FA1 MO 0,5 6 FA4 BR 6,0 40 Tieri progresive 1
6 A 37,7 150 6 BR4 FA 0,4 7 FA3 BR 26,4 70 Tieri progresive 1
mpduriri. ngrijirea
semin(i,ului
14 G 1,8 120 6 BR3 MO 1 FA 0,5
6 MO 2 BR
2 FA
0,7 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
17 A 34,9 130 6 BR3 FA1 MO 0,5
6 FA3 BR1
MO
14,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
21 B 31,9 130 6 BR3 FA1 MO 0,4
6 FA3 BR1
MO
19,1 60 Tieri progresive 1 mpduriri
23 A 10,7 130 6 BR2 FA2 MO 0,3
6 FA3 BR1
MO
6,4 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 mpduriri
29 C 1,3 105 10 MO 0,5 10 MO 0,3 20 Tieri progresive 1 mpduriri
30 B 2,8 130 10 MO 0,2 10 MO 0,8 30
Tieri
cvasigrdinrite
1 mpduriri
30 C 2,8 115 10 MO 0,3 10 MO 0,3 10 Tieri progresive 1 mpduriri
32 A 11,6 115 5 BR3 FA2 MO 0,3
4 FA2 BR2
MO 2 PAM
7,0 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 mpduriri
33 C 10,4 120 5 MO 4 BR1 FA 0,6
4 FA2 BR2
MO 2 PAM
2,1 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
38
33 D 1,5 140 6 BR3 FA1 MO 0,6
6 FA2 BR1
MO 1 PAM
0,5 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
34 C 1 80 10 MO 0,3 Tieri rase 1 mpduriri
37 C 0,5 120 8 BR1 MO 1 FA 0,7
4 BR4 MO
2 FA
0,1 20
Tieri
cvasigrdinrite
1
43 D 7,5 120 9 MO 1 DT 0,3
5 FA3 MO
2 PAM
3,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 mpduriri
43 E 0,7 60 10 MO 0,4 - - - Tieri rase 1 mpduriri
TOTAL
U.P.
281,5 - - - - 115,3 - - -
Amenajamentul din anul 2009
U.P. I
Dreptu-
Sturdza
15 B 21,2 130
5 FA3 MO 2
BR
0,6
5 FA3 MO
2 BR
8,5 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
16 33,7 160
5 FA2 MO 2
BR1 PAM
0,5
3 FA3 MO
3 BR1
PAM
16,9 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
17 A 14,4 150
5 FA4 MO 1
PAM
0,5
6 FA2 MO
1 BR1
PAM
8,6 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
22 27,8 160
5 BR4 FA1
MO
0,4
6 FA2 BR2
MO
11,1 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
23 A 27,3 160
6 BR3 FA1
MO
0,6
6 FA2 BR1
MO 1 PAM
8,2 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
24 A 20 160
5 BR3 MO 2
FA
0,4
4 FA3 MO
3 BR
8,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
25 A 18 150
5 BR3 FA2
MO
0,6
4 FA3 BR3
MO
9,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
26 A 19,3 100
5 BR3 MO 2
FA
0,5
6 FA3 BR1
MO
9,7 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
26 B 20,2 110 10 MO 0,4
4 MO 3 BR
3FA
8,1 40 Tieri succesive 1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
27 A 21,8 150
4 BR3 MO 3
FA
0,5
5 FA3 BR2
MO
8,7 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
31 A 8 110 5 BR5 MO 0,3
5 FA3 BR1
MO 1 PAM
4,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
33 C 11,4 130 7 BR3 MO 0,6
5 BR4 MO
1 DT
4,6 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
34 C 6,6 140
7 BR2 MO 1
FA
0,6
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
4,0 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
36 41,5 160
5 BR4 FA1
MO
0,7
4 FA4 BR2
MO
24,9 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
37 B 18,6 80
4 BR3 MO 3
FA
0,3
4 BR3 MO
3 FA
9,3 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
38 27,1 150 5 BR5 FA 0,6
4 FA4 MO
2BR
13,6 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
39 25,3 130
6 BR3 FA1
MO
0,6
3 FA3 BR3
MO 1 PAM
12,7 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
40 B 7,20 160
5 BR3 MO 2
FA
0,2
4 MO 3 BR
2 FA1 PAM
2,9 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
47 D 4,2 120
7 FA2 BR1
MO
0,4
7 FA2 MO
1 BR
1,3 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale
48 A 8 170 7 FA3 BR 0,5
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
4,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
50 A 13 170
6 FA3 BR1
MO
0,8
5 FA3 BR2
MO
6,5 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
50 B 2 175
5 FA4 BR1
MO
0,5 7 FA3 BR 1,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
51 B 9,6 170
5 FA4 BR1
MO
0,5
4 MO 3 BR
3 FA
4,8 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
53 B 12,9 150
4 FA3 BR3
MO
0,7
7 FA2 BR1
MO
6,5 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
55 C 1,8 180
6 BR3 FA1
MO
0,4
5 FA3 BR2
MO
0,7 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
55 D 0,4 70 10 MO 0,3 - - - Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor. Completri
60 B 35,9 105
5 BR3 MO 2
FA
0,1 6 MO 4 BR 25,1 70
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
67 B 10,5 110
7 BR2 MO 1
FA
0,2
6 FA2 BR2
MO
6,3 60
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
39
69 44,2 160
5 BR3 FA2
MO
0,6
6 FA2 BR2
MO
22,1 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
70 C 4 180
5 BR3 FA2
MO
0,5
4 FA3 BR3
MO
2,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
88 A 20,6 170
6 BR2 MO 2
FA
0,5
3 FA3 BR3
MO 1 PAM
14,4 70
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
90 B 48,9 170
5 FA3 BR2
MO
0,8
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
24,5 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
91 A 19,6 100
5 BR3 FA2
MO
0,6
3 BR3 MO
3 FA1 PAM
11,8 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
91 B 7 170
6 BR3 MO 1
FA
0,5
5 FA3 BR2
MO
4,2 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
92 18,9 100 7 MO 3 BR 0,4 7 MO 3 BR 13,2 70
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
93 A 13,6 160
5 BR3 FA2
MO
0,4
3 FA3 BR3
MO 1 PAM
8,2 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
93 B 10,8 100
5 BR3 MO 2
FA
0,5
5 FA3 BR2
MO
6,5 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
94 C 11 100 6 BR4 MO 0,5
4 FA3 BR3
MO
5,5 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
95 A 7,6 105
3 BR3 PAM2
MO 2 FA
0,2
4 MO 3 BR
2 PAM1 FA
3,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
97 A 13,4 110 10 MO 0,2 10 MO 5,4 40 Tieri succesive 1 mpduriri
98 A 30,2 150 10 MO 0,3 10 MO 12,1 40
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
98 C 1,4 135 10 MO 0,5 10 MO 0,6 40 Tieri rase 1
mpduriri. ngrijirea
culturilor. Completri
99 A 25,8 170 10 MO 0,4
6 MO 2 BR
2 DT
10,3 40
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
100 A 32 160 10 MO 0,4
7 MO 2 BR
1 FA
16,0 50
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
101 A 15,3 130 10 MO 0,3 8 MO 2 BR 7,7 50 Tieri succesive 1
mpduriri. ngrijirea
semin(i,ului
104 F 2,7 160
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
0,6
6 FA2 BR2
MO
1,1 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
106 A 0,8 150 8 BR2 FA 0,2
6 FA2 BR2
MO
0,4 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
106 C 3,9 160
6 BR2 MO 2
FA
0,2
4 FA3 BR3
MO
2,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri. Ajutorarea
regenerrii naturale
106 G 21,1 110
7 MO 2 BR1
FA
0,1 8 MO 2 BR 10,6 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
107 A 8 120 7 MO 3 BR 0,2 6 MO 4 BR 3,2 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
107 B 3,4 110 10 MO 0,4 6 MO 4 BR 2,4 70
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
107 E 2,4 110 10 MO 0,2 10 MO 1,0 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
107 F 4,4 150 10 MO 0,4 10 MO 1,8 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
107 J 2,7 85 10 MO 0,5 10 MO 1,1 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
108 A 13,4 150 10 MO 0,4 10 MO 5,4 40 Tieri succesive 1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
109 J 1,4 110 10 MO 0,2 10 MO 0,6 40 Tieri succesive 1 mpduriri
110 A 20,7 135 10 MO 0,4 8 MO 2 BR 10,4 50
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
111 A 5,1 85 10 MO 0,4 8 MO 2 BR 2,6 50
Tieri succesive
n margine de
masiv
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
113 15,5 120 6 MO 4 BR 0,1
5 MO 4 BR
1 DT
7,8 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
mpduriri. ngrijirea
semin(i,ului
114 B 15,9 120
4 BR3 MO 3
FA
0,5
5 FA3 BR2
MO
8,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
114 D 1,5 80 7 BR3 MO 0,2
6 BR3 MO
1 FA
1,1 70
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
40
115 A 23,9 160
5 FA3 BR2
MO
0,3
5 FA3 BR1
MO 1 PAM
12,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
116 A 23,1 130
5 FA3 BR1
MO 1 PAM
0,6
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
11,6 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
116 C 2,6 90
5 MO 4 BR1
FA
0,4 7 BR3 MO 1,8 70
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
119 A 18,2 170
7 FA2 BR1
MO
0,6
5 FA3 BR1
MO 1 PAM
10,9 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
119 B 14,5 120
5 BR4 FA1
MO
0,5
5 FA2 MO
2 BR1
PAM
5,8 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
120 A 8,8 160
5 FA3 BR2
MO
0,3
3 FA3 MO
3 BR1
PAM
6,2 70
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
120 B 11,9 110
5 FA3 BR2
MO
0,6
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
6,0 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
122 12,6 110
4 FA4 BR2
MO
0,5
5 FA3 MO
2 BR
6,3 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
123 A 21,6 170
4 BR4 FA2
MO
0,6
4 FA3 BR2
MO 1 PAM
13,0 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
124 A 4,6 160
5 FA4 BR1
MO
0,8
5 FA3 BR2
MO
2,8 60
Tieri
cvasigrdinrite
1 ngrijirea semin(i,ului
126 B 13,5 160
4 BR3 FA3
MO
0,2
3 FA3 MO
3 BR1
PAM
6,8 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
127 A 7,4 110
6 BR2 FA2
MO
0,2
5 FA3 BR2
MO
3,7 50
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
Ajutorarea regenerrii
naturale
127 B 10,2 160
5 BR3 FA2
MO
0,8
4 FA3 MO
2 BR1
PAM
3,1 30
Tieri
cvasigrdinrite
1
ngrijirea semin(i,ului.
mpduriri
203 B 8,5 150
5 BR4 FA1
MO
0,7
4 FA2 BR2
MO 2 PAM
3,4 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
204 B 37,5 180
5 FA4 BR1
MO
0,6
6 FA2 BR1
MO 1 PAM
18,8 50
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
205 14 170
6 FA3 BR1
MO
0,6
5 FA3 BR2
MO
5,6 40 Tieri progresive 1 -
222 A 29,6 150
6 BR3 FA1
MO
0,7
5 FA2 BR2
MO 1 PAM
11,8 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
230 B 2,1 160 10 MO 0,3 10 MO 1,1 50 Tieri rase 1 mpduriri
231 F 7,9 140 10 MO 0,2 7 MO 3 BR 4,7 60 Tieri rase 1 mpduriri
233 C 10,4 150
7 MO 2 BR1
FA
0,6
5 MO 3 FA
2 BR
4,2 40
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
233 D 1,6 150
4 BR3 MO 3
FA
0,5
5 FA3 MO
2 BR
0,6 40
Tieri
cvasigrdinrite
1
Ajutorarea regenerrii
naturale
234 C 0,9 90 10 MO 0,1 10 MO 0,4 40 Tieri rase 1 mpduriri
239 B 14,8 180
5 FA4 BR1
MO
0,7
7 FA2 BR1
MO
4,4 30
Tieri
cvasigrdinrite
1 -
TOTAL
U.P.
1215,1 - - - - 599,6 - - - -
Tabel 3.1.2.3.5.
Prevederile amenajamentului expirat ,i realizrile din deceniu
O.S.
U.P.
Prevederi(P) Impa
duriri
ha/ an
Tieri de
ngrijire
Prod
principale
Accidentale
*
T. de
conservare
Tieri de
igiena
Indici de
recoltare
mc/ an/ ha
Indici de
cre,tere
curenta
mc/ an/ ha
Realizri(R) ha/ an mc/ an ha/ an mc/ an ha mc ha/ an mc/ an ha/ an mc/ an
O.S.
Galu
U.P. I
Dreptu
P 13,9 128,1 2690 99,8 14500 1510 1380 4,2
7,2
R 13,0 105,1 2378 72,0 14332 43792 173 1051 4,1
% 94 82 88 72 99 11 76 - -
O.S.
Borca
U.P. I
Stejaru
P 7,0 100,7 2376 28,1 5400 15,1 874 46,5 29 4,6 7,8
R Datele nu sunt comparabile, deoarece doar 60% din fostul U.P. I Stejaru face parte din U.P. I Dreptu-Sturdza
% - -
41
3.3. Concluzii privind gospodrirea pdurilor
Analiznd datele expuse n capitolul 3.2 constatmc nu au fost dep,ite prevederile
amenajamentului nici pe suprafe(e ,i nici pe volume recoltate. mpduririle n terenurile goale nu au
fost realizate pentru toat suprafa(a propus, iar parte din acestea nu au nchis starea de masiv.
Lucrrile de ngrijire a semin( i, urilor naturale instalate ,i lucrrile de ajutorare ale
regenerrilor naturale nu au fost efectuate pentru toate suprafe(ele care au necesitat asemenea
lucrri, fapt ce a condus ca la actuala amenajare s fie 83,7 ha de arborete regenerate natural cu
reu,it par(ial.
O aten(ie deosebit trebuie acordat la reprimirea parchetelor dup expoatare, deoarece sau
constatat n teren resturi de exploatare, care sunt un focar deosebit de periculos deoarece sunt o surs
de infestare a arboretelor cu duntori.
3.3.1. Evolu(ia structurii pdurilor
Evolu(ia claselor de vrst Tabel 3.3.1.1.
O.S.
U.P.
Anul
amenajrii
S.U.P
Suprafa(
- ha -
Clase de vrst (%)
I II III IV V VI
VII ,i
peste
O.S. Galu
U.P. I Dreptu
1999
J 1108,3 7 9 8 18 7 18 33
M 598,3 15 8 5 17 24 20 11
O.S. Borca
U.P. I Stejaru
1999
J 1214,6 23 22 1 10 2 7 35
M 459,2 15 31 8 10 2 9 6
U.P. I Dreptu-
Sturdza
2009
J 3286,6 11 22 10 12 6 9 30
M 749,2 7 20 18 11 7 11 26
Evolu(ia claselor de produc(ie Tabel 3.3.1.2.
O.S.
U.P.
Anul amenajrii
Clase de produc(ie(%)
I II III IV V
O.S. Galu
U.P. I Dreptu
1999 12 63 22 3
O.S. Borca
U.P. I Stejaru
1999 3 76 21
U.P. I Dreptu-Sturdza 2009 79 18 3
Evolu(ia compozi(iei Tabel 3.3.2.
O.S.
U.P.
Anul
amenajrii
Specii(%)
MO BR FA PAM PIN DT
O.S.Galu
U.P. I Dreptu
1999 55 28 15 1 1
O.S.Borca
U.P. I Stejaru
1999 55 24 18 2 - 1
U.P. I Dreptu-
Sturdza
2009 56 24 17 2 - 1
Evolu(ia densit(ii arboretelor Tabel 3.3.4.
O.S.
U.P.
Anul amenajrii
Suprafa( U.P.
-ha-
Categoria de consisten((%)
0,1-0,3 0,4-0,6 0,7,i peste
O.S.Galu
U.P. I Dreptu
1999 4046,8 15 28 57
O.S.Borca
U.P. I Stejaru
1999 1673,8 8 8 84
U.P. I Dreptu-
Sturdza
2009 4072,2 15 25 60
42
4. STUDIULSTA|IUNII $I ALVEGETA|IEI FORESTIERE
4.1. Metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de teren
Studiul sta(iunii ,i al vegeta(iei forestiere are ca scop fundamentarea msurilor de gospodrire.
La ntocmirea lui se au n vedere toate informa(iile culese n fazele de documentare ,i de teren. El este
elaborat conformnormelor tehnice n vigoare.
n continuare sunt prezentate sumar metodele ,i procedeele de culegere ,i prelucrare a datelor
de teren.
Anterior lucrrilor de teren s-a fcut documentarea dup amenajamentele ntocmite anterior.
S-au avut n vedere substratul litologic, geomorfologia, solurile, clima, hidrologia, tipurile de sta(iune,
tipurile de pdure ,i descrierea vegeta(iei forestiere. naintea nceperii lucrrilor propriu-zise, s-a
fcut o recunoa,tere general a terenului.
Descrierea vegeta(iei forestiere s-a fcut pe etaje ,i elemente de arboret, precum,i pe
ansamblul arboretului.
S-a utilizat dendrometrul ,i clupa forestier. S-au fcut determinri ,i asupra subarboretului ,i
semin( i, ului utilizabil iar la rubrica date complementare s-au nscris ,i alte informa(ii asupra altor
componente ale biocenozei forestiere. Volumul de mas lemnoas al arboretelor s-a determinat cu
ajutorul tabelelor de produc(ie n raport cu elementele msurate n teren. Pentru arboretele
exploatabile s-au fcut inventarieri n cercuri ,i integrale n func(ie de suprafa(a ,i starea arboretelor
respective.
Prelucrarea datelor s-a fcut cu ajutorul calculatorului electronic. n baza datelor culese ,i
interpretate, s-au stabilit msurile de gospodrire pentru urmtorii 10 ani.
4.2. Elemente generale privind cadrul natural
4.2.1. Geologie
Din punct de vedere geologic teritoriul n studiu face parte din unitatea morfostructural de
orogen carpatic muntoas, subunit(ile cristalino-mezozoic ,i cea de fli, intern. Teritoriul mai vechi
al mun(ilor cristalini s-a format n paleozoic, ca urmare a mi, c rilor hercinice. La marginea estic a
mun(ilor cristalini, n geosinclinalul carpatic, ncepe n cretacicul inferior acumularea seriei
sedimentare de fli,, care cunoa,te n timp ,i spa(iu mari varia(ii de facies petrografic. Conturarea
subunit(ilor structural-tectonice din zona de fli, s-a fcut n timpul mi, c rilor orogenice din faza
alpin, care au dus la ncre(irea stratelor n cute orientate de la NNV ctre SSE.
Partea vestic a U.P. I Dreptu-Sturdza este alctuit din ,isturi cristaline mezometamorfice
(gnaise, amfibolite ,i mica,isturi care sunt mai pu(in rspndite) ,i epimetamorfice(,isturi sericito-
cloritoase, filite sericitoase, ,isturi grafitoase, cuar(ite negre care predomin). Separarea dintre zona
cristalin ,i cea de fli, este destul de tran,ant. Se realizeaz de la Nspre S, pe lng partea superioar
a parcelelor 125, 124, 154, 118-121, cobornd pe prul Troaca ,i mai departe prin parcela 90 ,i pe la
partea superioar a parcelei 89, inclusiv printr-o mic por(iune din parcela 88 (ctre bornele 224-
225). Sisturile sericito-cloritoase, care sunt cele mai rspndite, sunt roci acide sau intermediare ce fac
parte din familia filitelor, au structur fin lepidoblastic ,i textur pronun(at ,istoas, prezint luciu
mtsos, au rezultat dintr-un metamorfismslab de epinoz ,i au culori de la albicioase spre verzui.
Rocile supuse metamorfismului au fost argile ,i gresii fine, de aceea prin dezagregare ,i alterare dau
na,tere la sedimente fine argiloase ce con(in cuar( ,i mic, plus minerale hidratate (sericit, clorit) ,i
minerale accesorii. n zona cristalin apare o band de roci negricioase (probabil datorit con(inutului
de mangan), mai lat n partea de N,i mai ngust n cea de sud, orientat pe direc(ia N-S(banda este
mai lat n partea superioar a parcelelor 112 ,i 117 ,i se sub(iaz ctre partea de sus a parcelei 96).
Aceste roci au mprumutat culoarea neagr ,i solurilor crora le-au dat na,tere. Predominat, n partea
de N, n partea mijlocie ,i inferioar, neocomianul este reprezentat printr-o serie marnoas-calcaroas,
strate de Sinaia, identificate prin dou orizonturi, unele inferior marnocalcaroase ,i unul superior,
constituit din ,isturi calcaroase ,i argiloase.
Partea estic a unit(ii (zona fli,ului) este alctuit din stratele de Bistra, formate predominat
din gresii calcaroase cu intercala(ii de ,isturi argiloase ,i marnoase ,i uneori microconglomerate (rar
se ntlnesc clipe de calcar recifal Piatra Teiului). n zona cea mai nalt a fli,ului (ce cuprinde
piciorul Topli(a, vrful Hurduga ,i plaiul Hurduga)se ntlnesc gresii mai dure, cu un con(inut mai
ridicat de cuar( ,i cu textur mai grosier.
n lunca rului Bistri(a ,i n cele ale praielor mai importante apar depozite aluviale recente.
43
Rocile metamorfice sunt mai rezistente la eroziune dect cele sedimentare, ceea ce a avut o
influen( covr,itoare n formarea ,i aspectul reliefului actual. Rezisten(a ,isturilor cristaline la
dezagregare scade odat cu reducerea con(inutului lor de sericit. n cazul gresiilor, cele mai rezistente
sunt cele cuar(oase, micacee sau marnoase, cele calcaroase avnd o pozi(ie intermediar.
Datorit faptului c ,isturile cristaline sunt roci impermeabile (n zona fli,ului), corelat ,i cu
nclinarea versan(ilor ,i dispunerea stratelor, a favorizat uneori producerea alunecrilor de teren ,i
apari(ia fenomenului de nml,tinare. Astfel, pe ,isturile cristaline s-au format soluri mai srace n
substan(e nutritive, cu fertilitate mai redus, cu textur de la nisipo-lutoas la luto-argiloas, cu
aciditate ridicat ,i adesea cu formare de humus brut. Pe gresii s-au format soluri mai bogate n
substan(e nutritive, de fertilitate cel pu(in mijlocie, pu(in mai acide, cu textur variabil n func(ie de
con(inutul lor de cuar(.
Cele men(ionate anterior se reflect ,i n distribu(ia ,i productivitatea vegeta(iei forestiere.
Astfel, odat cu trecerea din zona fli,ului n zona cristalin se constat o scdere adesea tran,ant a
productivit(ii arboretelor ,i n plus ,i o reducere a ponderii fagului ,i o cre,tere a ponderii molidului.
4.2.2. Geomorfologie
Din punct de vedere geomorfologic, fondul forestier al Persoanelor fizice: Sturdza D. Elena,
Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan, U.P. I Dreptu
Sturdza face parte din regiunea geomorfologic Carpa(ii Orientali, diviziunea Carpa(ii Moldo -
Transilvani. U.P. I Dreptu-Sturdza este situat n partea sudic a mun(ilor Bistri(ei care este cunoscut ,i
ca Mun(ii Budacului, suprapunndu-se n cea mai mare parte peste masivul Grin(ie,.
Altitudinea terenului variaz ntre 550 m(u.a. 145) ,i 1710 m(u.a. 155 A). Altitudinea medie
este cuprins ntre 1000 1200 m. Pe categorii de altitudine reparti(ia fondului forestier se prezint
astfel:
400 600 m 42,1 ha 1%
601 800 m 348,4 ha 8%
801 1000 m 1425,5 ha 35%
1001 1200 m 1221,9 ha 30%
1201 1400 m 870,3 ha 21%
1401 1600 m 175,9 ha 4%
1601 1800 m 30,0 ha 1%
Total 4114,1 ha 100%
Altitudinea are o influen( indirect asupra distribu(iei vegeta(iei, n schimb intervine direct
asupra factorilor climatici. Odat ce cre,te altitudinea, temperaturile se reduc, intensitatea radia(iei
solare spore,te, vnturile sunt mai intense ,i mai frecvente, cantitatea de precipita(ii ,i umiditatea
atmosferic cresc.
Se constat c majoritatea arboretelor se situeaz la altitudini cuprinse ntre 700 1300 m,
favorabile speciilor de baz: molid, brad, fag
Pe categorii de expozi(ii, reparti(ia fondului forestier se prezint astfel:
expozi(ii nsorite 716,4 ha 17%
par(ial nsorite 1723,6 ha 42%
expozi(ii umbrite 1674,1 ha 41%
Total 4114,1 ha 100%
Referitor la varia(iile topoclimatului induse de expozi(ia versan(ilor, se pot afirma urmtoarele:
- expozi(iile nsorite sunt cele mai clduroase: se nclzesc puternic n timpul zilei ,i se rcesc
accentuat noaptea, astfel nct amplitudinile termice sunt maxime; sezonul de vegeta(ie este
mai lung, dar pericolul nghe(urilor trzii ,i a deso, rii puie(ilor este mai mare; perioadele de
secet sunt mai lungi ,i mai dese, evapotranspira(ia fiind mai puternic, stratul de zpad este
mai sub(ire ,i se tope,te mai repede;
- excep(ie de la cele men(ionate anterior face partea inferioar a unor astfel de versan(i, care
sunt umbri(i de culmile din fa(a lor;
- expozi(iile umbrite beneficiaz de un plus de umiditate pedologic ,i atmosferic, de o
persisten( mai ndelungat a stratului de zpad, de temperaturi ,i amplitudini mai sczute ,i
de sezon de vegeta(ie mai scurt;
44
- expozi(iile par(ial nsorite ,i cele par(ial umbrite prezint o situa(ie intermediar, cu
men(iunea c versan(ii vestici beneficiaz de un plus de cldur, comparativ cu cei estici.
Culmile fiind mai vntuite, evapotranspira(ia este mai intens ,i pericolul producerii
doborturilor este mai ridicat. Vile nguste beneficiaz de un plus de umezeal ,i favorizeaz
stagnarea maselor de aer ,i producerea inversiunilor termice.
nclinarea terenului este variat. Suprafa(a fondului forestier este repartizat, pe categorii de
nclinare a terenului, astfel:
terenuri cu nclinare sub 16
0 86,9 ha 2 %
terenuri cu nclinare ntre 16
0
30
0 3252,8 ha 79 %
terenuri cu nclinare ntre 31
0
40
0 771,7 ha 19 %
Total 4111,4 ha 100 %
Din cele prezentate rezult c predomin terenurile cu nclinare repede (16
0
30
0
).
nclinarea are o influen( direct asupra profunzimii solurilor, care cre,te de la culme ctre
firul vilor ,i se reduce odat cu sporirea pantei. Pe terenurile slab nclinate ,i orizontale s-au
dezvoltat uneori fenomene de gleizare sau pseudogleizare. Scurgerea apelor pluviale este mai mare pe
terenurile puternic nclinate. Pantele mari nlesnesc (n special n zona fli,ului) declan,area proceselor
de eroziune ,i alunecrile de teren.
Multitudinea factorilor geomorfologici enun( a( i se afl n strns legtur unii cu al(ii,
determinnd formarea solurilor, repartizarea vegeta(iei n spa(iu, precum,i productivitatea acesteia.
Relieful influen(eaz att rspndirea ,i nsu,irea solului (profunzime, intensitatea erodrii ,.a.), ct ,i
asupra proceselor de solificare, prezen(ei vegeta(iei forestiere, tipurilor de pdure ,i de sta(iune.
4.2.3. Hidrografia
Teritoriul pe care se situeaz U.P. I Dreptu-Sturdza este localizat n partea mijlocie a
bazinului hidrografic al rului Bistri(a. Principalii afluen(i ai acestuia sunt praiele Dreptu, Tecuia,
Zahorna, Hanganu, Bu,mei ,i Stejaru. De asemenea trebuie men(ionat ,i prezen(a lacului de
acumulare Izvoru Muntelui.
Re(eaua hidrografic este bogat (n special n zona cristalin densitatea fiind de
aproximativ 1km/ km
2
), favorizat de condi(iile climatice ,i litologice. Alimentarea cu ap este de tip
pluvio-nival ,i pluvial moderat (cea din zpezi reprezentnd 30 40 %, cea din pnza freatic 10
- 35 %, restul din precipita(ii). Debitele maxime se nregistreaz primvara, cnd se suprapun
perioadele ploioase cu topirea zpezilor din zona nalt (n acest interval nivelul Bistri(ei poate
cre,te cu 2-4 m,i debitul poate ajunge la 1100 m
3
/ s). Scurgerile de primvar reprezint 35 % din
volumul total anual, cele de var reprezint aproximativ 30%, cele de iarn sunt cele mai reduse
(15%) datorit nghe(ului.
n timpul ploilor toren(iale apare fenomenul de viitur. Scurgerea medie specific anual este
de peste 10 l/ s/ km
2
. Turbiditatea medie variaz ntre 250 - 1000 g/ m
3
. Cantitatea medie
multianual a suspensiilor transportate este de 0,5 - 1,0 t/ ha/ an (mai mare n zona fli,ului).
Mineralizarea apelor este mijlocie (200 - 500 mg/ l) de tip bicarbonatat, cu un procent mai ridicat de
sulfa(i. Duritatea medie este de 8,4 - 16,8 grade. Temperatura medie a apelor este de 3 8
0
C. Apele
nghea( aproximativ n perioada 20 decembrie 10 martie.
Lacul Izvorul Muntelui are nivel minim n martie sau n februarie ,i nivel maxim la sfr,itul
lunii iulie.
Zona este bogat n ape subterane (au fost identificate izvoare de ap mineral n parcelele
15 ,i 61). Energia mare a reliefului ,i con(inutul ridicat n schelet al solului (n special n zona
cristalin), fac ca apele deluviale s aib un drenaj intens, care este compensat de o bogat
alimentare din apele meteorice. Pe versan(ii de fli, boga(i n argil apele freatice nmagazinate apar
lenticular, cu frecvente discontinuit(i ,i cu debit mic, ns cu regimrelativ constant. n zonele unde
eroziunea intercepteaz asemenea lentile acvifere terenul este nml,tinat. n partea altitudinal
inferioar unit(ii, acolo unde solurile au textur mai fin, drenajul este mai slab, dar precipita(iile
sunt mai reduse ,i evapotranspira(ia mai intens, astfel nct regenerarea acestor ape este mult mai
nceat ca n zona superioar. Cele mai bogate pnze freatice sunt n apropierea luncilor, acolo ,i
adncimea lor este minim (adncimea variaz ntre 5 m,i peste 20 m). Din punct de vedere
biochimic apele freatice fac parte din grupa apelor bicarbonatate. Dup construc(ia lacului de
acumulare nivelul hidrostatic din preajm s-a ridicat cu 6-8m.
45
n vecintatea rului Bistri(a a lacului ,i a praielor mai importante se creaz un toploclimat
specific, mai rcoros ,i mai umed, cu producerea de inversiuni termice ,i cea( de convec(ie.0
Regimul hidrologic este preponderent de precipita(ii de tip percolativ (pnza freatic
neinfluen(nd, dect n pu(ine cazuri, vegeta(ia forestier). Pe solurile cu drenaj intern mai slab
regimul este de tip slab percolativ stagnant, n timp ce n luncile joase regimul hidrologic este mixt
(de precipita(ii ,i de inunda(ie). n zonele cu izvoare de coast este tot mixt (de precipita(ii ,i
freatic).
4.2.4. Climatologie
Din punct de vedere climatologic, teritoriul U.P. se ncadreaz n sectorul de clim
caracteristic mun(ilor nal(i, tipul de clim Dfbk(dup Koppen) climat temperat continental
moderat.
Topoclimatul existent este cel al elementelor de versan(i cu expunere estic ,i vestic precum
,i al elementelor de versan(i cu expunere nordic ,i sudic.
Principalele caracteristici ale acestei zone sunt urmtoarele :
4.2.4.1. Regimul termic
Regimul termic al unit(ii de protec(ie analizat este caracterizat printr-o temperatur medie
anual de 5
0
C(7
0
Cn partea altitudinal inferioar a unit(ii ,i de 1
0
Cn partea de sus). Luna cea mai
rece este ianuarie (temperatura medie este n jur de -7
0
C, -5
0
Cn partea de jos ,i de -9
0
Cn partea cea
mai nalt). Luna cea mai calda este iulie (temperatura medie este de aproximativ 14
0
C; 11
0
Cn partea
de sus ,i 17
0
Cn partea de jos). Temperatura minim absolut a fost de aproximativ -32
0
C, iar maxima
absolut a fost de 36
0
C(aceste extreme au fost atinse n partea inferioar a unit(ii, n partea de sus
extremele sunt mai atenuate: +33
0
C,i -27
0
C). Suma anual a temperaturilor medii zilnice mai mari
de 10
0
Cnu dep, e, te 2400
0
C. Lungimea perioadei bioactive este de 240 zile (cu varia(ii de la 200
zile n partea de sus la 260 zile n cea de jos). Lungimea medie a perioadei de vegeta(ie este de 150
zile (este de doar 55 zile la limita subalpin a pdurii ,i ajunge la 145 zile n zona lacului). Primul
nghe( se produce nainte de 1 octombrie, iar ultimul are loc dup 1 mai.
Regimul termic la nivel de subparcel este influen(at, n mod direct, de orografia terenului.
Un alt aspect caracteristic al climatului (care apare datorit fragmentrii ,i energiei mari a
reliefului) sunt inversiunile termice ce apar n zonele depresionare la sfr,itul toamnei ,i iarna.
Prezen(a lacului Izvorul Muntelui exercit o ac(iune moderatoare asupra regimului termic,
exprimat mai ales prin atenuarea nghe(urilor de toamn.
nghe(urile timpurii ,i trzii pot produce: degerarea lujerilor nelignifica(i (toamna),
compromiterea fructifica(iei ,i vtmarea aparatului foliar (primvara). De asemenea au o influen(
negativ asupra tinereturilor (n special a celor de pe terenuri descoperite). Alternan(a nghe(-
dezghe( poate duce la deso,area puie(ilor ,i a semin(i,urilor. Gerurile mari pot provoca gelivuri
arborilor ,i alterarea cromatic a lemnului. Pe expozi(iile nsorite puie(ii ce nu beneficiaz de
protec(ia arboretului matern pot suferi de arsuri la colet, iar la fagii pu,i brusc n lumin poate apare
prlitura scoar(ei. Pe astfel de expozi(ii primvara, cnd solul este nc nghe(at ,i temperatura
aerului dep, e, te 0
0
C, arborii pot suferi de secet fiziologic.
Regimul termic este favorabil molidului, bradului ,i fagului, pn la altitudinea medie de
1150 m. Peste aceast altitudine factorul termic devine limitativ pentru cre,terea ,i dezvoltarea
fagului ,i bradului, iar la peste 1450 mdevine limitativ ,i pentru molid. La peste 1700 mnu se mai
poate instala pdurea.
4.2.4.2. Regimul pluviometric
Cantitatea medie anual de precipita(ii este de 850 mm(cu varia(ii de la 1200 mmn zona vrful
Grin(ie,ul Mare, la 700 mmn zona lacului Izvorul Muntelui. Din cauza situa(iei de versant adpostit a
climei estice a Carpa(ilor Orientali fa( de direc(ia de deplasare a maselor de aer umed (din V), cantitatea
de precipita(ii este mai mic dect cea comparativ din vest. Cantit(ile minime se nregistreaz n luna
decembrie ( 30 mmn partea de jos ,i 50 mmsus). Precipita(iile cele mai abundente ( 110 mmn partea
de jos ,i 160 mmn cea de sus) cad n luna iulie. Cantitatea maxim de precipita(ii n 24 de ore poate
ajunge la 82 mm.
46
Numrul mediu anual de zile cu precipita(ii este de 140 (135 zile la limita altitudinal inferioar
,i 150 zile la cea superioar). Numrul mediu anual de zile cu strat de zpad este de 110 (80 zile jos,
160 zile sus).
Nebulozitatea cea mai mare se nregistreaz n zona culmilor (doar pe vi n timpul iernii ,i la
sfr,itul toamnei, nebulozitatea este la fel de mare, datorit inversiunilor termice). Numrul mediu anual
de zile senine este de 70, iar numrul mediu anual de zile acoperite este de 165.
Umezeala relativ a aerului este mai mare iarna (86%) ,i mai mic vara (78%).umezeala cea mai
mare se nregistreaz la altitudinea cea mai ridicat (doar iarna pe firul vilor umiditatea poate fi la fel
de mare).
Activitatea orajoas este moderat, numrul mediu de zile cu manifestri electrice atmosferice
este de 35-40. Durata medie a nceperii intervalului anual cu fenomene orajoase este 25-30 aprilie, iar
cea a sfr,itului intervalului este 20 septembrie. Durata medie anual a orajelor totalizeaz 120 ore.
Numrul mediu anual de descrcri electrice pe 100 km
2
este de 300. Intensitatea maxim a
fenomenului se nregistreaz n lunile iunie-iulie.
n general, regimul pluviometric satisface exigen(ele speciilor principale din U.P. I Dreptu-
Sturdza.
Secetele din timpul sezonului estival ,i de la sfr,itul celui autumnal diminueaz, atunci cnd se
manifest (fenomenul este mai frecvent la altitudini coborte), productivitatea ecosistemelor forestiere.
Perioadele ploiase din timpul polenizrii reduc fructifica(iile arborilor.
De-a lungul cursurilor de ap, mai importante (n special al Bistri(ei), se formeaz uneori (mai
ales toamna ,i iarna, vara doar diminea(a) cea( de convec(ie. Aceasta determin n urma condensrii
vaporilor de ap pe trunchiurile ,i coroanele arborilor, ca arboretele din zona afectat s beneficieze de
un plus de aprovizionare cu ap.
Zpezile moi ,i umede, cu mare aderen(, pot provoca pagube importante, prin ruperea crcilor
sau culcarea arborilor tineri (n special a celor cu indici de zvelte(e supraunitari). Un strat gros de zpad
poate cauza sufocarea puie(ilor n planta(iile n care nu s-au executat la timp descople,irile necesare.
Chiciura ,i poleiul pot produce ,i ele pagube atunci cnd se acumuleaz n cantit(i mari pe
arbori.
4.2.4.3. Regimul eolian
Vnturile cele mai frecvente bat din direc(iile V ,i NV, frecven(a lor medie fiind de aproximativ
45 %. Circula(ia atmosferic este puternic influen(at de condi(iile orografice. Influen(a circula(iei
generale fiind mai bine exprimat la nivelul culmilor nalte.
Vitezele medii cele mai mari se nregistreaz tot pe direc(iile dominante (apoximativ 10 m/ s
pe vrfuri ,i 3-4 m/ s n vi), fapt confirmat ,i de direc(ia producerii doborturilor de vnt. Calmul
reprezint pe culmi doar 2 %, n timp ce pe vi avem o situa(ie de adpost, calmul reprezentnd 25-
30 %. Intensit(i maxime ale vntului se nregistreaz iarna ,i pe vrfuri cnd viteza poate dep,i 40
m/ s.
n timpul iernii sufl adesea Criv(ul (vnt puternic, rece ,i uscat, care se dezvolt la periferia
anticiclonului siberian) ce determin geruiri mari, nghe(uri intense, polei ,i viscole puternice.
Uneori, n perioada vernal timpurie, apare fenomenul de fhn care determin cre,terea
general a temperaturilor, predominarea timpului senin ,i reducerea umezelii aerului ,i a
precipita(iilor. n asemenea situa(ii se poate manifesta ,i fenomenul de sect fiziologic.
De asemenea sunt prezente brizele de munte (diminea(a ascendente ,i seara descendente).
Pagubele produse de vnturile puternice au fost favorizate de:
- existen(a unor arborete cu consisten(e reduse sau cu goluri;
- prezen(a arboretelor cu structuri verticale ,i compozi(ii simplificate;
- existen(a de arborete excesiv de dese, neparcurse la timp cu lucrri;
- ponderea mare a molidului n arboretele situate n zonele acela mai vulnerabile (culmi,
vrfuri);
- prezen(a arborilor cu putregai la rucin sau tulpin;
- perioadele ploiase;
- solurile umezite freatic, cele superficiale ,i excesiv scheletice sau cel grele textural;
- depunerile de zpad, chiciur sau polei din coroanele arborilor.
Specia cea mai afectat de doborturi a fost molidul. Fagul a fost afectat mai ales de vijeliile
din timpul sezonului de vegeta(ie. Arboretele situate pe culmi sunt cele mai puternic expuse.
47
4.2.4.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice
Dup Geografia Fizic a Romniei (vol.I), teritoriul analizat face parte din zona climatic
temperat continental, sectorul cu influen(e baltice, (inuturile de mun(i jo,i ,i nal(i, (inutul
Carpa(ilor Orientali, districtul de pdure, paji,ti montane ,i alpine, topoclimatul Mun(ilor Bistri(ei.
Dup Kppen, U.P. I Dreptu-Sturdza se ncadreaz n provinciile climatice Dfk (pn la altitudinea de
110 m) ,i Dfck (peste aceast altitudine).
Indicele de ariditate de Martonne are o valoare medie anual de 57, fiind specific zonei
montane variind ntre 109 n zona altitudinal superioar ,i 41 n zona inferioar). Indicii de ariditate
lunari sunt minimi n luna septembrie (31 n partea de jos) ,i maximi n luna ianuarie (480 n partea
de sus).
Climatul local este o rezultant a interferen(ei ntre zonalitatea climatic orizontal ,i cea
vertical.
Principalii factori limitativi de natur climatic, ce ac(ioneaz asupra vegeta(iei forestiere, sunt
regimul termic ( n conexiune direct cu varia(ia altitudinal), vnturile puternice ,i zpezile moi ,i
umede.
Factorii climaticii au avut o influen( direct asupra etajrii altitudinale a vegeta(iei ,i asupra
formrii ,i evolu(iei solurilor. Astfel solurile ce beneficiaz de un plus de cldur au o microzoocenoz
mai bogat, o desf,urare mai rapid a circuitelor substan(elor trofice, o aciditate mai sczut, un
humus de calitate mai bun, o troficitate mai ridicat ,i un grad de podzolire mai redus.
4.3. Soluri
Studierea solului este absolut necesar pentru cunoa,terea sta(iunilor ,i stabilirea unor msuri
de folosire judicioas a lor n gospodrirea pdurilor. n consecin( productivitatea vegeta(iei este n
func(ie de favorabilitatea condi(iilor de sol, de msura n care arborii ,i pot dezvolta sistemul de
iucini n volumul fiziologic al solului.
Factorii ecologici principali ce au influen(at ,i contribuit la formarea solurilor din U.P. I Dreptu-
Sturdza sunt: substratul litologic, clima (n special regimul pluviometric ,i termic), relieful, regimul
hidrologic ,i vegeta(ia.
4.3.1. Eviden(a yi rspndirea teritorial a tipurilor de sol
Tipurile ,i subtipurile de sol sunt prezentate n tabelul 4.3.1.
Eviden(a yi rspndirea teritorial a tipurilor de sol Tabelul 4.3.1.
Clasa solului Tip de sol
Subtipul de sol Suprafa(a
Denumire Cod
Succesiunea
orizonturilor
ha %
Cambisoluri
Brun
eumezobazic
tipic 3101 Ao-Bv-C(R) 2219,9 54
molic 3102 Am-Bv-C(R) 16,5 -
pseudogleizat 3109 Ao-Bvw-R 550,7 14
Total tip de sol 2787,1 -
Brun acid
tipic 3301 Ao-Bv-C(R) 725,5 18
litic 3305 Ao-Bv-C(R) 8,1 -
Total tip de sol 733,6 -
Total clasa cambisoluri 3520,7 -
Spodosoluri
Brun feriiluvial
tipic 4101 Aou-Bs-R 398,9 10
litic 4102 Aou-Bs-R 2,8 -
Total tip de sol 401,7 -
Podzol
tipic 4201
Aou-Es-Bhs-
R
96,9 2
feriiluvial 4202 Aou-Es-Bs-R 58,7 1
Total tip de sol 155,6 -
Total clasa spodosoluri 557,3 -
Total pduri ,i terenuri destinate mpduririi 4078,0 100
Solurile cele mai rspndite sunt solurile din clasa Cambisoluri, care de(ine 86 % din suprafa( .
48
4.3.2. Descrierea tipurilor yi subtipurilor de sol
Caracteristicile solurilor (predominante) identificate n cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza ,i
descrierea lor vor fi redate n cele ce urmeaz:
Sol brun eumezobazic tipic (cod 3101), este ntlnit pe 54 % din suprafa(a, fiind cel mai
ispndit din U.P. I Dreptu-Sturdza. Apare la altitudini cuprinse ntre 505 ,i 1380 m, pe
versan(i cu expozi(ii ,i nclinri variabile. Substratul litologic este cel caracteristic zonei
fli,ului, cu predominarea gresiilor calcaroase.
Datorit materialelor parentale bogate n minerale calcice ,i feromagneziene, cu tot caracterul
destul de umed al climatului, debazificarea este slab, fapt ce mpiedic migrarea coloizilor
organo-minerali ,i diferen(ierea textural pe profil. Procesul pedo-genetic dominant este cel de
argilizare. Resturile organice se descompun, n cea mai mare parte, pn la mineralizarea
total. Acizii humici nou forma(i sunt alctui(i, n cea mai mare parte, din acizi fulvici. Ace,tia
sunt neutraliza(i de cationii de calciu, magneziu ,i potasiu, care rezult din hidroliza acid a
silica(ilor primari ,i din mineralizarea substan(elor organice.
Succesiunea de orizonturi pe profil este Ao-Bv-C(R). orizontul Ao are grosimi de 5-15 cm,i o
culoare brun nchis. Orizontul Bv este gros de 50-90 cm,i are culoare brun gplbuie.
Tranzi(ia ntre orizonturi este treptat sau clar. Textura este slab diferen(iat pe profil (destul
de variat la nivel de U.P, n func(ie de con(inutul n cuar( al rocii mam).
Structura este grun(oas n Ao ,i slab sau moderat dezvoltat n Bv. Propriet(ile fizico-
mecanice ,i regimul termo-aero-hidric sunt favorabile.
Humusul este de tip mull-moder, con(inutul de humus n orizontul Ao este foarte ridicat.
Gradul de satura(ie n baze este la nivel mezobazic n orizontul A,i mezo sau eubazic n
orizontul B. sunt soluri slab la puternic acide la suprafa( ,i moderat ,i slab acide n
profunzime. Sunt mijlociu profunde la foarte profunde. n func(ie de con(inutul de schelet sunt
de la slab scheletice la scheletice. Aprovizionarea cu azot total este foarte bun. Aprovizionarea
cu substan(e nutritive ,i activitatea microbiologic sunt favorabile. Fertilitatea este superioar
atunci cnd grosimea fiziologic este cel pu(in mijlocie. Bonitatea este superioar pentru
molid, brad ,i fag, dac volumul edafic util este satisfctor.
Sol brun acid tipic (cod 3301), apare pe 18 % din suprafa(a U.Plui. Succesiunea de orizonturi
este de tip AO-BV-C(R). Solul este ntlnit pe materiale parentale alctuite din ,isturi, gresii, fapt
care imprim orizontului BVo aciditate puternic (pH 3,5-4,0). Textura este u,oar spre
mijlocie, slab diferen(iat pe profil. Grosimea stratului de humus ,i volumul edafic determin
fertilitatea acestui sol, care este n general relativ ridicat pentru molid. Pentru paltin de munte
fertilitatea este mijlocie spre submijlocie n cazul n care scade volumul edafic util. Dac
con(inutul de schelet devine prea mare, fertilitatea poate s scad adeseori pn la un nivel
submijlociu pentru toate speciile forestiere.
Sol brun eumezobazic pseudogleizat (cod 3109), apare pe 14 % din suprafa(a U.P-lui. Acest
subtip de sol a fost identificat la altitudini ceva mai reduse ,i pe versan(i cu nclinri mai slabe,
comparativ cu subtipul tipic. Se localizeaz tot n zona fli,ului, pe roci parentale cu un con(inut
mai ridicat de argil.
Succesiunea de orizonturi este Ao-Bvw-Rorizontul Bvw are un aspect marmorat datorit
fenomenului de pseudogleizare ce apare n timpul perioadelor umede, n urma stagnrii apei
deasupra orizontului impermeabil.
Troficitatea mineral ,i azotat ,i structura sunt asemntoare subtipului tipic. Textura este
ceva mai grea. Fertilitatea ,i bonitatea sunt ridicate datorit faptului c intensitatea
fenomenului de pseudogleizare nu este ridicat. Regimul termo-aero-hidric este mai defectuos,
dar este compensat de volumul edafic util mai mare.
n multe cazuri, n care nclinarea terenului este mai redus ,i cnd textura este mai grea, s-a
constatat un nceput de tranzi(ie al solurilor brune eumezobazice ctre solurile brune
argiloiluviale datorit unui proces incipient de eluviere-iluviere.
Solul brun feriiluvial tipic (cod 4101), apare pe cca. 10 % din suprafa(a U.Plui. Este un sol
format pe gresii sau ,isturi cristaline, cu un con(inut srac n argil. Prezint o textur (nisipo-
lutoas), nediferen(iat pe profil. Fertilitatea poate fi ridicat pentru arboretele de molid dac
volumul edafic este corespunztor. Se recomand aten(ie la defri,area pdurilor de molid
situate pe astfel de soluri, deoarece exist riscul invadrii unor plante care s agraveze
aciditatea.
49
4.3.3. Lista unitarilor amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 1 Pag. : 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* 00 *
* 0000 *
* 17V 35A 51A 51P 56C 56V 57V 67A 83A 83C 87C 90A 90C 97V 98V *
* 115C1 115C2 115V 126V 129N 139V 156D 157D 158D 159D 160D 161D 162D 163D 164D *
* 204V1 204V2 229V 237A 237V 238A 238C 243V 249D 251D 252D *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 41 UA 36. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al t i p s ol 41 UA 36. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 31 br un eumez obaz i c *
* 3101 t i pi c *
* 6 A 6 B 15 A 15 B 16 17 A 17 B 17 E 17 F 18 A 18 B 18 C 19 A 20 21 *
* 23 B 24 A 24 B 25 A 25 B 26 B 26 C 27 B 27 C 28 A 28 B 29 30 A 30 B 30 C *
* 30 D 30 E 30 F 31 A 31 B 32 33 A 33 D 34 A 35 A 37 A 37 B 38 39 40 A *
* 40 B 40 C 41 A 41 B 41 C 41 D 41 F 41 G 42 B 42 C 43 A 43 B 43 C 44 A 44 B *
* 44 C 45 B 45 C 46 A 46 B 47 B 47 C 47 D 47 F 48 A 48 B 48 C 49 A 49 B 49 C *
* 49 D 49 E 49 F 50 A 50 B 51 A 51 B 54 A 54 B 54 C 54 D 54 E 55 E 55 G 55 I *
* 56 B 56 C 57 A 57 B 57 C 58 B 59 A 59 B 60 A 60 B 61 D 62 A 62 C 86 A 87 A *
* 87 B 88 A 88 B 88 G 89 A 89 C 90 B 118 119 A 119 B 120 A 120 B 120 D 120 J 120 K *
* 121 A 121 B 121 D 121 F 121 G 122 123 A 123 B 123 C 124 A 124 C 124 D 124 F 124 G 125 A *
* 125 B 125 E 125 G 126 A 126 B 126 C 126 D 126 E 127 A 127 B 128 129 A 130 138 139 A *
* 139 B 145 147 A 148 149 150 A 151 152 153 154 203 A 203 B 204 A 204 B 205 *
* 219 A 219 C 220 A 220 B 221 A 221 B 222 A 222 B 222 C 222 F 223 A 223 B 223 C 223 D 223 E *
* 224 A 224 B 225 A 225 B 226 A 226 C 232 B 232 C 232 D 232 E 232 F 233 A 235 A 235 B 236 E *
* 236 G 237 A 237 B 237 C 237 D 238 A 238 B 238 C 238 D 239 A 239 B 239 C 240 A 240 B 241 A *
* 241 B 242 A 242 D 243 A 243 B 243 C 243 D *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 217 UA 2219. 9 HA *
* 3102 mol i c *
* 233 B 233 C 233 D *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 3 UA 16. 5 HA *
* 3109 ps eudogl ei z at *
* 17 D 22 23 A 26 A 27 A 31 C 33 B 33 C 34 B 34 C 36 37 C 52 53 B 53 D *
* 53 F 54 F 54 G 55 A 55 B 55 C 55 D 56 A 56 D 58 A 61 A 62 B 63 64 65 *
* 66 A 66 B 66 C 66 D 67 B 67 C 67 D 68 A 68 B 68 C 68 D 69 70 A 70 B 70 C *
* 86 B 86 D 86 F 90 A 90 C *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 50 UA 550. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al t i p s ol 270 UA 2787. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 33 br un ac i d *
* 3301 t i pi c *
* 90 E 91 A 91 B 93 A 93 B 94 A 94 B 95 A 96 A 96 C 96 E 100 A 101 A 104 D 104 E *
* 104 F 105 A 105 B 105 C 106 A 106 B 106 D 106 E 106 F 106 G 106 J 107 A 107 D 114 B 115 A *
* 116 A 226 B 226 D 227 A 227 B 228 A 228 B 229 A 229 B 229 D 229 E 230 A 230 B 230 C 230 E *
* 231 A 231 B 231 C 231 D 231 E 231 F 231 G 231 H 231 L 231 M 232 A 233 E 233 F 233 G 233 H *
* 233 I 233 J 233 L 234 A 234 B 234 C 234 D 234 E 234 F 235 C 235 D 236 A 236 B 236 C 236 D *
* 242 B 242 C *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 77 UA 725. 5 HA *
* 3305 l i t i c *
* 228 D 230 D 231 I 231 J 231 K 233 K *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 6 UA 8. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al t i p s ol 83 UA 733. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 41 br un f er i i l uvi al *
* 4101 t i pi c *
* 97 A 97 B 97 C 98 A 98 B 98 C 99 A 99 B 99 D 99 E 99 F 99 G 99 H 100 B 100 D *
* 100 F 101 B 102 A 102 C 102 D 103 A 103 B 103 C 104 A 104 B 104 C 106 C 107 B 107 C 107 F *
* 107 G 107 H 107 I 107 J 108 B 109 B 109 C 109 D 109 E 109 H 110 A 110 C 110 D 110 E 111 A *
* 111 B 111 E 112 A 112 B 113 114 A 114 C 114 D 116 B 116 C 116 D 117 A 155 B 155 C *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 59 UA 398. 9 HA *
* 4102 l i t i c *
* 228 C 229 C *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 2 UA 2. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al t i p s ol 61 UA 401. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 42 podz ol *
* 4201 t i pi c *
* 95 C 101 E 101 G 106 H 106 I 107 E 108 A 108 C 109 A 109 I 109 J 110 B 111 C 111 D 112 C *
* 112 D 117 B 117 C 117 D 117 E 155 A *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 21 UA 96. 9 HA *
* 4202 f er i i l uvi al *
* 89 B 92 94 C 94 D 95 B 96 D 101 F 102 B 111 F *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al s ubt i p s ol 9 UA 58. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al t i p s ol 30 UA 155. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tot al UP 485 UA 4114. 1 HA *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
50
4.4. Tipuri de sta(iune
4.4.1. Eviden(a yi rspndirea teritorial a tipurilor de sta(iune
n tabelul 4.4.1.1. se prezint tipurile de sta(iune pe etaje de vegeta(ie ,i categorii de bonitate.
Clasificarea tipurilor de sta(iuni forestiere s-a fcut dup Sistematica tipurilor de sta(iuni (ed. 1972).
Datele de caracterizare a sta(iunilor au fost scrise n fi,a unit(ii amenajistice. n cadrul fiecrui tip de
sta(iune au fost identificate unul sau mai multe tipuri de pdure cu ecologie ,i clase de produc(ie
apropiate.
Eviden(a yi rspndirea teritorial a tipurilor de sta(iune Tabelul 4.4.1.1.
Etajul
fitoclimatic
Nr.
Crt.
Tipul de sta(iune Suprafa(a Categorii de bonitate Tipuri ,i
subtipuri
de sol
Cod Diagnoz ha %
Superi-
oar
MijlocieInferioar
Etajul
montan de
molidi,uri
(FM3)
1. 2.3.1.1.
Montan de molidi,uri Bi, podzolic
cu humus brut, edafic submijlociu ,i
mic, cu Vaccinium
115,6 3 - - 115,6
4101
4102
4201
4202
2. 2.3.1.2.
Montan de molidi,uri Bm, podzolic
cu humus brut, edafic mijlociu, cu
Vaccinium
43,6 1 - 43,6 -
4101
4102
4201
3. 2.3.1.3.
Montan de molidi,uri Bs, podzolic
edafic mare, cu flor acidofil.
184,0 4 184,0 - -
4101
4201
4202
4. 2.3.2.2.
Montan de molidi,uri Bm, brun
podzolic podzol brun, edafic
mijlociu, cu Luzula sylvatica
169,0 4 - 169,0 -
4101
4201
4202
5. 2.3.3.2.
Montan de molidi,uri Bm, brun
acid, edafic submijlociu, cu Oxalis-
Dentaria acidofile.
195,6 5 - 195,6 -
3101
3301
3305
Etajul
montan de
amestecuri
(FM2)
6. 2.3.3.3.
Montan de molidi,uri Bs, brun acid
,i andosol edafic mare ,i mijlociu
cu Oxalis-Dentaria acidofile
429,5 11 429,5 - -
3101
3301
7. 3.3.2.3.
Montan de amestecuri, Bs, brun
podzolic sau criptopodzolic, edafic
mare
45,1 1 45,1 - -
4101
4202
8. 3.3.3.2.
Montan de amestecuri, Bm, brun
edafic mijlociu cu Asperula Dentaria
76,3 2 - 76,3 -
3101
3301
3305
9. 3.3.3.3.
Montan de amestecuri (Bs), brun
edafic mare cu Asperula Dentaria. 2268,6 56 2268,6 - -
3101
3102
3301
10.3.6.4.0.
Montan de amestecuri (Bs), brun
divers, cu drenaj imperfect, edafic
mijlociu-foarte mare.
550,7 13 550,7 - - 3109
Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4078,0 100 3477,9 484,5 115,6 -
Pdurile din teritoriul studiat apar(in etajul montan de molidi,uri (FM3) ,i etajului montan de
amestecuri (FM2). Au fost identificate zece tipuri de sta(iune, dintre care cel mai rspndit este:
3.3.3.3. Montan de amestecuri (s), soluri brune eu-mezobazice, brun acide, V.ed. mare cu flor de
mull (s) + Oxalis acetosella (s) (56%). Celelalte tipuri de sta(iune realizeaz mpreun doar 44% din
suprafa(a total.
n privin(a bonit(ii sta(iunilor situa(ia se prezint astfel:
sta(iuni de bonitate superioar 3477,9 ha 85 %
sta(iuni de bonitate mijlocie 484,5 ha 12 %
sta(iuni de bonitate inferioar 115,6 ha 3 %
Total 4078,0 ha 100 %
n general bonitatea sta(iunilor se reflect n productivitatea arboretelor, fapt prezentat ,i n
structura fondului de produc(ie ,i de protec(ie.
Prin lucrrile de gospodrire ce se vor efectua, se va cuta realizarea unei concordan(e depline
ntre productivitatea arboretelor ,i bonitatea sta(iunilor.
51
4.4.2. Descrierea tipurilor de sta(iune cu factori limitativi ,i msurile de gospodrire impuse de ace,ti factori
E
t
a
j
u
l
f
i
t
o
c
l
i
m
a
t
i
c
Indicativul de clasificare ,i descrierea
concis a tipului de sta(iune
Tipul natural de
pdure ,i
productivitatea
acestuia
Tipul ,i subtipul
de sol
Factori ,i
determinan(i
ecologici limitativi,
riscuri
Nsuri de gospodrire impuse de factorii ecologici
,i riscuri
Lucrri
silvotehnice
Compozi(ia
optim
Tratamente Compozi(ia de
mpdurire n
terenurile goale
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

m
o
l
i
d
i
,
u
r
i

(
F
M

3
)
2.3.1.1.
Montan de molidiuri Bi, podzolic cu
humus brut, edafic submijlociu i mic, cu
Vaccinium.
Tip de sta(iune pu(in rspndit n U.P. I
Dreptu-Sturdza.
Apare la limita superioar altitudinal a
pdurii, n partea superioar a versan(ilor ,i
pe culmi, la altitudini de 1230-1710 m. este
localizat pe terenuri cu nclinri de la
moderate la foarte repezi ,i cu expozi(ii
predominant estice.
Substratul litologic este reprezentat de
,isturri cristaline. Solurile sunt brun
feriiluviale tipice sau podzoluri tipice sau
feriiluviale.
Condi(iile climatice sunt foarte aspre,
datorit vnturilor puternice, temperaturilor
coborte ,i sezonului de vegeta(ie scurt.
Solurile sunt oligotrofice, asiguarea cu azot
se face pe cale micoritic, circuitul biologic
este foarte lent, aciditatea este foarte
puternic. Apa accesibil este asigurat la
nivel ridicat. Aera(ia solului este bun, dar
temperatura acestuia este sczut. Lungimea
perioadei bioactive este de 6,5 luni.
Formula sta(ional este:
FM3.BI.TI-0.HIII.Ue4
Ocup o suprafa( de115,6 ha (3 %), fiind
de bonitate inferioar pentru molidi,uri.
114.2
Molidi, de
altitudine mare cu
Luzula sylvatica (i)
20,5 ha (1 %)
115.2
Molidi, de limit
cu Vaccinium
myrtillus ,i Oxalis
acetosella (i)
1,6 ha (0 %)
115.3
Molidi, cu
Vaccinium
myrtillus (i)
62,3 ha (2 %)
115.4
Molidi, de limit
cu Vaccinium(i)
31,2 ha (1 %)
4101
Brun feriiluvial
tipic
48,8 ha (1 %)
4102
Brun feriiluvial
litic
1,6 ha
4201
Podzol tipic
55,3 ha (2 %)
4202
Podzol
feriiluvial
9,9 ha
Factori ecologici puternic
limitativi sunt: temperatura
n aer ,i sol, vnturile,
substan(ele nutritive
accesibile ,i perioada
bioactiv.
Exist pericolul declan, rii
eroziunii, a n(elenirii
solului 9prin dezvoltarea
puternic a pturii
erbacee), a coborrii limitei
superioare a pdurii ,i a
producerii doborturilor de
vnt.
Men(inerea scutului
protector al
vegeta(iei forestiere
Volumedafic mic,
aciditate activ,
perioad bioactiv
slab.
Realizarea unor
arborete cu
structuri apropiate
de acela naturale.
mpiedicarea
tierilor n delict ,i
a p,unatului.
8MO 2LA
8MO 2LA
8MO 2LA
8MO 2LA
Tieri de
conservare
52
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

m
o
l
i
d
i
,
u
r
i

(
F
M

3
)
2.3.1.2.
Montan de molidiuri Bm, podzolic cu
humus brut, edafic mijlociu, cu
Vaccinium.
Acest tip de sta(iune este pu(in rspndit.
Apare n partea superioar a versan(ilor, pe
terenuri cu nclinri de la moderate la foarte
repezi ,i cu expozi(ii predominant estice, la
altitudini de 1320-1650 m.
Substratul litologic este reprezentat de
,isturi cristaline. Solurile sunt brune
feriiluviale sau podzoluri tipice.
Condi(iile climatice sunt caracterizate de un
regimtermic cobort ,i vnturi puternice.
Volumul edafic este mijlociu, troficitatea este
submijlocie, aciditatea puternic, consisten(a
slab, apa accesibil asigurat la un nivel
satisfctor. Lungimea perioadei bioactive
este de 7 luni.
Formula sta(ional este:
FM3.Bm.TII.HIV.Ue4
Ocup o suprafa( de43,6 ha (1 %), fiind
de bonitate mijlocie pentru molidi,uri.
115.1
Molidi, de limit
cu Vaccinium
myrtillus ,i Oxalis
acetosella (m)
43,6 ha (1 %)
4101
Bru feriiluvial
tipic
37,4 ha (1 %)
4102
Bru feriiluvial
litic
1,2 ha
4201
Podzol tipic
5,0 ha
Factorii ecologici moderat
limitativi sunt: troficitatea
solurilor, aciditatea activ,
temperaturile sczute din
sol
,i din atmosfer.
Exist pericolul declan, rii
fenomenelor de eroziune,
de
nierbare a solului ,i de
producerea a doborturilor
de vnt.
Men(inerea
consisten(ei
arboretelor la o
valoare optim.
Conducerea
arboretelor ctre
structuri pluriene.
Regenerarea din
smn(.
mpiedicarea
p,unatului abuziv
,i a tierilor n
delict.
8MO 1DR
1DT
Tieri
Rase
Tieri de
conservare
53
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

m
o
l
i
d
i
,
u
r
i

(
F
M

3
)
2.3.1.3.
Montan de molidiuri Bs, podzolic edafic
mare, cu flor acidofil.
Acest de sta(iune nu este foarte rspndit.
Apare n zona cristalin, mai ales n partea
mijlocie ,i inferioar a versan(ilor. Terenul
are nclinri repezi ,i foarte repezi ,i
expozi(ii variate. Din punct de vedere
altitudinal se ntinde ntre 1000-1600 m.
Substratul litologic este reprezentat de
,isturi cristaline. Solurile sunt brune
feriiluviale sau podzoluri tipice ,i
feriiluviale.
Condi(iile climatice sunt cele medii ale
etajului FM3. Solurile sunt oligobazice, cu
profunzime mijlocie sau mare, slab
scheletice sau semischeletice, cu troficitate
mineral sczut, aciditate foarte puternic,
cu apa accesibil asigurat la nivel superior
,i cu regimaero-termic favorabil. Lungimea
perioadei bioactive este de 7-7,5 luni.
Formula sta(ional este:
FM3.Bs.TII.HIV-V.Ue4
Ocup o suprafa( de184,0 ha (4 %), fiind
de bonitate superioar (ctre mijlocie)
pentru molidi,uri.
115.5
Molidi, cu flor
acidofil (s)
184,0 ha (4 %)
4101
Brun
feriiluvial tipic
131,8 ha (3 %)
4201
Podzol tipic
24,1 ha
4202
Podzol
feriiluvial
28,1 ha (1 %)
Factorii ,i determinan(ii
ecologici
sunt aproape la nivel
optim. Dintre
cei slab limitativi se
amintesc:
troficitatea solurilor,
aciditatea
activ, humusul brut.
Uneori, pe versan(ii nsori(i
,i foarte
nclina(i pot apare scurte
perioade
secetoase.
Exist pericolul producerii
eroziunii
solului, alunecrilor de
teren ,i
doborturilor de vnt.
Men(inerea unor
consisten(e
normale.
Conducerea
arboretelor ctre
structuri ,i
compozi(ii optime.
Regenerarea
generativ.
mpiedicarea
p,unatului abuziv
,i a delictelor
silvice.
8MO 1DR
1DT
Tieri
Rase
Tieri
jardinatorii
Tieri
succesive
Tieri de
conservare
54
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

m
o
l
i
d
i
,
u
r
i

(
F
M

3
)
2.3.2.2.
Montan de molidiuri Bm, brun podzolic
podzol brun, edafic mijlociu, cu Luzula
sylvatica.
Acest tip de sta(iune apare n zona cristalin,
n treimea superioar ,i mijlocie a
versan(ilor. Ace,tia au nclinri repezi ,i
foarte repezi ,i expozi(ii variabile. Este situat
la altitudini de 1030-1560 m.
Substratul litologic este reprezentat de
,isturi cristaline. Solurile sunt brun
feriiluviale ,i podzoluri.
Condi(iile climatice sunt caracterizate de un
regimtermic sczut ,i de vnturi puternice.
Volumul edafic este submijlociu, troficitatea
este redus, aciditatea puternic, apa
accesibil asigurat la un nivel satisfctor.
Lungimea perioadei bioactive este 7-7,5 luni.
Formula sta(ional este:
FM3.Bm.TII.HIV.Ue4
Ocup o suprafa( de169,0 ha (4 %), fiind
de bonitate mijlocie pentru molidi,uri.
114.1
Molidi, cu Luzula
sylvatica (m)
169,0 ha (4 %)
4101
Brun
feriiluvial tipic
146,8 ha (4 %)
4201
Podzol tipic
12,5 ha
4202
Podzol
feriiluvial
9,7 ha
Factorii ecologici moderat
limitativi sunt:
troficitatea solurilor,
aciditatea activ,
temperaturile sczute din
sol ,i din
atmosfera apropiat
acestuia.
Uneori pot apare scurte
perioade
secetoase.
Exist pericolul declan, rii
unor fenomene
ca: eroziunea solului,
doborturi de vnt,
nierbarea solului.
Men(inerea
consisten(ei
arboretelor la o
valoare optim.
Conducerea
arboretelor ctre
structuri pluriene.
Regenerarea din
smn(.
mpiedicarea
p,unatului abuziv
,i a tierilor n
delict.
8MO 1DR
1DT
Tieri
succesive
Tieri de
conservare
55
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

m
o
l
i
d
i
,
u
r
i

(
F
M

3
)
2.3.3.2.
Montan de molidiuri Bm, brun acid,
edafic submijlociu, cu Oxalis-Dentaria
acidofile.
Tip de sta(iune destul de pu(in rspndit n
zona cristalin, ocup mijlocul ,i partea
inferioar a versan(ilor, iar n zona fli,ului
apare cu preferin( n partea superioar a
versan(ilor. Terenul are nclinri moderate la
foarte repezi, altitudinea variaz ntre 990 ,i
1520 m, expozi(iile sunt diverse.
Substratul litologic este reprezentat de
,isturi cristaline sau gresii. Solurile sunt
brune eumezobazice sau brune acide tipice.
Condi(iile climatice sunt cele ale etajului
FM3, cu un plus de cldur sau minus de
umiditate pe versan(ii nsori(i (invers pe cei
umbri(i).
Condi(iile edafice sunt caracterizate de
soluri oligomezobazice ,i mezobazice, cu
moder, mijlociu profunde, cu volumedafic
mijlociu, cu umiditate predominant la nivel
mijlociu.
Formula sta(ional este:
FM3.Bm.TII-III.HIII.Ue3-2
Ocup o suprafa( de195,6 ha (5 %), fiind
de bonitate mijlocie pentru molidi,uri.
111.4
Molidi, cu Oxalis
aceosella pe
soluri scheletice
(m)
195,6 ha (5 %)
3101
Brun
eumezobazic
tipic
108,8 ha (3 %)
3301
Brun acid tipic
81,0 ha (2 %)
3305
Brun acid litic
5,8 ha
Factorii ecologici moderat
limitativi sunt:
troficitatea mineral ,i
azotat, volumul edafic
util, apa accesibil (pe
versan(ii puternic nclina(i
,i cu expozi(ie sudic).
Exist pericolul declan, rii
fenomenelor de
eroziune a solului, a
n(elenirii solului ,i a
producerii doborturilor de
vnt.
Pstrarea unei
consisten(e ridicate.
Conducerea
arboretelor ctre
compozi(ii ,i
structuri apripiate
de cele naturale.
Regenerarea
natural din
smn(.
Oprirea p,unatului
abuziv ,i a tierilor
n delict.
8MO 1DR
1DT
Tieri
succesive
Tieri de
conservare
56
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

a
m
e
s
t
e
c
u
r
i

(
F
M

2
)
2.3.3.3.
Montan de molidiuri Bs, brun acid i
andosol edafic mare i mijlociu cu Oxalis-
Dentaria acidofile. Acest tip de sta(iune a
fost identificat att n zona cristalin (n
partea inferioar a versan(ilor), ct ,i n
zona fli,ului (n partea superioar a
versan(ilor). Apare la altitudini de 950-1380
m, pe terenuri cu nclinri de 12-36
0
,i cu
expozi(ii variate.
Substratul litologic este reprezentat de
,isturi cristaline ,i de gresii. Solurile sunt
brune eumezobazice sau brune acidetipice.
Condi(iile climatice sunt acela specifice
etajului FM3.
Solurile sunt mezo- ,i oligomezobazice,
variabile ca profunzime ,i schelet (de la
mijlociu profunde la profunde), cu
troficitatea mineral mijlocie, cu troficitatea
azotat ridicat, cu aciditate puternic ,i
mioderat. Apa accesibil este asigurat la
nivel superior, regimul termo-aero-hidric
este favorabil. Lungimea perioadei bioactive
este de 7,5 luni.
Formula sta(ional este:
FM3.Bs.TII-III.HIV-V.Ue4
Ocup o suprafa( de429,5 ha (11 %),
fiind de bonitate superioar pentru
molidi,uri.
111.1
Molidi, normal
cu Oxalis
acetosella (s)
429,5 ha (11 %)
3101
Brun
eumezobazic
tipic
236,0 ha (6 %)
3301
Brun acid tipic
193,5 ha (5 %)
Factorii ,i determina(ii
ecologici sunt la nivel
optim.
Doar rareori apar situa(ii
limitative.
Exist riscul producerii
eroziunii solului ,i cel al
doborturilor de vnt.
Men(inerea unor
consisten(e
normale.
Conducerea
arboretelor ctre
compozi(ii
optime.
Regenerarea
generativ.
mpiedicarea
p,unatului
abuziv ,i a
delictelor silvice.
8MO 1DR1DT
Tieri rase
Tieri
succesive
Tieri de
conservare
57
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

a
m
e
s
t
e
c
u
r
i

(
F
M

2
)
3.3.2.3.
Montan de amestecuri, Bs, brun podzolic
sau criptopodzolic, edafic mare.
Tipul de sta(iune apare numai n zona
cristalin, fiind pu(in rspndit. A fost
identificat la altitudini de 900-1320 m, pe
versan(i cu nclinri repezi ,i foarte repezi ,i
foarte repezi.
Substratul litologic este reprezentat de
,isturi cristaline. Solurile sun brune
feriiluviale sau podzoluri feriiluviale.
Condi(iile climatice sunt cele specifice pr(ii
superioare a etajului fitoclimatic FM2.
Condi(iile edafice sunt caracterizate de:
aciditate puternic, humus brut, volum
edafic mare, grad de satura(ie n baze sczut,
apa accesibil asiguarat la nivel ridicat,
aera(ia foarte bun.
Formula sta(ional este:
FM2.Bs.TIII-IV.HIV.Ue4-3
Ocup o suprafa( de45,1 ha (1 %), fiind
de bonitate superioar spre mijlocie pentru
molid ,i brad ,i mijlocie spre inferioar
pentru fag.
121.3
Molideto-brdet cu
Oxalis acetosella
(s)
31,1 ha (1 %)
131.4
Amestec de
i,inoase ,i fag pe
soluri podzolice (s)
14,0 ha (0 %)
4101
Brun
feriiluvial tipic
34,1 ha (1 %)
4202
Podzol
feriiluvial
11,0 ha
Rezultanta factorilor ,i
determinan(ilor ecologici
se apropie de
nivel optim(datorit
compensrilor ce se
produc).
Exist pericole poten(iale
de eroziune ,i de
doborturi de vnt.
Asigurarea unor
compozi(ii,
consisten(e ,i
structuri verticale
optime.
Realizarea
regenerrii naturale
din smn(.
mpiedicarea
p,unatului abuziv
,i a delictelor
silvice.
4MO 4BR
1FA1DT
3MO 3BR
3FA1DT
Tieri
jardinatorii
Tieri de
conservare
58
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

a
m
e
s
t
e
c
u
r
i

(
F
M

2
)
3.3.3.2.
Montan de amestecuri, Bm, brun edafic
mijlociu cu Asperula Dentaria.
Acest tip este rspndit doar pe o suprafa(
restrns, n zona fli,ului ,i n cea cristalin.
Afost identificat pe versan(i cu nclinri de
16-40
0
, la altitudini de 540-1290 m.
n substratul litologic predomin gresiile ,i
,isturile cristaline. Solurile sunt brune
eumezobazice ,i brune acide tipice.
condi(iile
climatice sunt ce
le specifice etajului FM2.
Condi(iile edafice sunt caracterizate de
soluri oligomezo- ,i mezobazice, cu un
volumedafic mijlociu ,i submijlociu, cu
con(inut nsemnat de schelet, aprovizionare
cu ap mijlocie, (cu perioade de deficit pe
versan(ii nsori(i (i la altitudini sub 800 m).
Formula sta(ional este:
FM2.Bm.TII-III.HIII.Ue3-2
Ocup o suprafa( de76,3 ha (1 %), fiind
de bonitate mijlocie pentru molid ,i brad ,i
mijlocie spre inferioar pentru fag.
111.4
Molidi, cu Oxalis
acetosella pe soluri
scheletice (i)
19,4 ha (0 %)
124.1
Molideto-brdet pe
soluri scheletice
(m)
13,1 ha (0 %)
134.1
Amestec de
i,inoase ,i fag pe
soluri scheletice
(m)
43,8 ha (1 %)
3101
Brun
eumezobazic
tipic
41,7 ha (1 %)
3301
Brun acid tipic
32,3 ha
3305
2,3 ha
Constela(ia factorilor
ecologici se gse,te la nivel
optim.
Exist perioade poten(iale
de eroziune, de alunecare ,i
de a se
produce doborturi de vnt
,i rupturi de zpad.
Asigurarea unor
consisten(e,
structuri verticale ,i
compozi(ii normale.
Promovarea
regenerrii naturale
generative.
Interzicerea
p,unatului n
pdure ,i a tierilor
n delict.
8MO 1DR
1DT
4MO 4BR
1FA1DT
3MO 3BR
3FA1DT
Tieri
jardinatorii
Tieri
succesive
Tieri
Rase
Tieri de
conservare
59
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

a
m
e
s
t
e
c
u
r
i

(
F
M

2
)
3.3.3.3.
Montan de amestecuri (Bs), brun edafic
mare cu Asperula Dentaria.
Este acela mai rspndit tip de sta(iune din
U.P.I Dreptu-Sturdza. Poate fi ntlnit la
altitudini de 505-1300 m, pe versan(i cu
nclinri ,i expozi(ii diverse, att n zona
fli,ului, ct ,i n cea cristalin.
n substratul litologic predomin gresiile ,i
,isturile cristaline. Solurile sunt brune
eumezobazice sau brune acide tipice.
Condi(iile climatice sunt cele caracteristice
etajului amestecurilor.
Condi(iile edafice sunt favorabile:
troficitatea este mijlocie sau ridicat,
humusul este de tip mull-moder sau moder,
propor(ia scheletului este sczut, volumul
edafic util este mare, aciditatea este slab
sau moderat, apa accesibil este bine
asigurat, aera(ia este bun. Lungimea
perioadei bioactive este favorabila vegeta(iei
forestiere.
Formula sta(ional este:
FM2.Bs.TIV-V.HIV-V.Ue4-3
Ocup o suprafa( de 2268,6 ha (56 %),
fiind de bonitate superioar pentru molid ,i
brad ,i superioar ctre mijlocie pentru fag.
111.1
Molidi, normal
cu Oxalis
Acettosella (s)
303,6 ha (7 %)
121.1
Molideto-brdet
normal cu flor
de mull (s)
427,7 ha (10 %)
131.1
Amestec normal
de r,inoase ,i
fag cu flor de
mull (s)
1533,5 (38 %)
221.1
Brdeto-fget
normal cu flor
de mull (s)
3,8 ha (0 %)
3101
Brun
eumezobazic
tipic
1833,4 ha (45
%)
3102
Brun
eumezobazic
molic
16,5 ha (1 %)
3301
Brun acid tipic
418,7 ha(10
%)
Constela(ia factorilor
ecologici se gse,te la
nivel optim.
Exist pericole
poten(iale de eroziune,
de alunecare ,i de a se
produce doborturi de
vnt ,i rupturi de
zpad.
Asigurarea unor
consisten(e,
structuri
verticale ,i
compozi(ii
normale.
Promovarea
regenerrii
naturale
generative.
Interzicerea
p,unatului n
pdure ,i a
tierilor n delict.
8 MO 1DR1DT
4MO 4BR1FA
1DT
3MO 3BR3FA
1DT
6BR3FA1MO
Tieri
jardinatorii
Tieri
succesive
Tieri
Rase
Tieri de
conservare
60
E
t
a
j
u
l

m
o
n
t
a
n

d
e

a
m
e
s
t
e
c
u
r
i

(
F
M

2
)
3.6.4.0.
Montan de amestecuri (Bs), brun
divers, cu drenaj imperfect, edafic
mijlociu-foarte mare.
Acest tip de sta(iune este al 2-lea ca
ispndire. Afost identificat exclusiv n
zona fli,ului, la altitudini de 530-1350 m,
pe versan(i cu expozi(ii variate, dar cu
nclinri mai reduse dect la tipul
precedent.
Substratul litologic este reprezentat de
gresii fine ,i de ,isturi argiloase ,i
marnoase. Solurile sunt brune
eumezobazice pseudogleizate.
Condi(iile climatice sunt cele
caracteristice etajului FM2.
Condi(iile edafice sunt dominate de
excesul temporar, divers prelungit de
umiditate. Solurile au drenaj intern
imperfect, sunt profunde ,i foarte
profunde, cu volumedafic mijlociu pn
la foarte mare. Troficitatea este mijlocie
sau mare, aciditatea moderat sau slab,
apa accesibil este asigurat la nivel
ridicat, aera(ia este n deficit (avnd o
varia(ie invers cu gradul de umezire al
solului).
Formula sta(ional este:
FM2.Bs.TIII-IV.HE-IV.Ue5
Ocup o suprafa( de 550,7 ha (13 %), fiind
debonitate inferioar pentru molid ,i
brad ,i superioar ctre mijlocie pentru
fag.
131.3
Amestec de
i,inoase ,i fag,
pe soluri gleizate
(s)
347,2 ha (8 %)
121.4
Molideto-brdet
cu flor de mull
pe soluri gleizate
(s)
181,9 ha (4 %)
111.2
Molidi, cu Oxalis
acetosella pe
soluri cu gleizare
pronun(at (s)
21,6 ha (1 %)
3109
Brun
eumezobazic
pseudogleizat
550,7 ha (13
%)
Factorii ecologici slab
limitativi sunt regimul
termo-aero-hidric al
solului ,i volumul edafic
util.
Pe versan(i se pot
declan,a fenomene de
eroziune ,i alunecare.
Exist riscul producerii
doborturilor de vnt ,i
rupturilor de zpad.
Men(inerea unor
consisten(e,
structuri
verticale ,i
compozi(ii
optime.
Promovarea
regenerrii
naturale din
smn(.
Interzicerea
p,unatului n
pdure ,i a
tierilor n delict.
3MO 3BR3FA
1DT
4MO 4BR
1FA1DT
9MO 1BR1DT
Tieri
jardinatorii
Tieri
rase
Total FM2 =2940,7 ha (72 %)
Total FM3 =1130,1 ha (28 %)
4.4.3. - Lista unit(ilor amenajistice pe tipuri de sta(iune
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 1 Pag. : 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* TS ! ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* ! ! 17V 35A 51A 51P 56C 56V 57V 67A 83A 83C 87C 90A 90C 97V 98V *
* ! ! 115C1 115C2 115V 126V 129N 139V 156D 157D 158D 159D 160D 161D 162D 163D 164D *
* ! ! 204V1 204V2 229V 237A 237V 238A 238C 243V 249D 251D 252D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 41 UA 36. 1 HA *
* =========================================================================================================*
* 2311 ! ! 97 B 99 B 99 F 100 B 100 D 101 B 101 E 101 F 102 B 103 B 108 C 109 B 110 B 111 C 111 D *
* ! ! 112 C 112 D 117 C 155 A 155 B 155 C 229 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 22 UA 115. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2312 ! ! 98 B 107 F 107 G 107 H 107 I 107 J 108 B 109 D 109 H 110 D 111 A 117 B 117 D 117 E 228 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 15 UA 43. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2313 ! ! 89 B 92 95 B 97 A 97 C 98 A 104 A 106 I 107 B 107 C 108 A 109 A 109 E 109 J 110 A *
* ! ! 110 C 110 E 111 E 111 F 113 116 B 117 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 22 UA 184. 0 HA *
* =========================================================================================================*
* 2322 ! ! 94 D 95 C 96 D 98 C 99 A 99 D 99 E 99 G 99 H 100 F 101 G 102 A 102 C 102 D 103 A *
* ! ! 103 C 104 B 106 H 107 E 109 C 109 I 111 B 112 A 112 B 116 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 25 UA 169. 0 HA *
* =========================================================================================================*
* 2332 ! ! 26 C 27 C 28 B 44 B 45 C 46 B 48 C 59 A 96 C 100 A 101 A 106 F 120 K 124 C 124 D *
* ! ! 125 B 125 E 125 G 228 D 230 B 230 C 230 D 230 E 231 F 231 K 231 L 231 M *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 27 UA 195. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2333 ! ! 17 F 23 B 24 B 25 B 26 B 27 B 30 A 30 D 30 F 41 B 41 C 41 D 42 B 42 C 43 B *
* ! ! 43 C 44 C 45 B 47 B 47 C 47 F 49 C 49 F 58 B 61 D 62 C 87 B 88 B 96 E 106 E *
* ! ! 106 G 106 J 107 A 107 D 126 C 126 D 126 E 226 B 226 D 227 B 228 B 229 A 229 B 229 D 229 E *
* ! ! 230 A 231 C 231 D 231 G 233 J 233 L 234 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 52 UA 429. 5 HA *
* =========================================================================================================*
* 3323 ! ! 94 C 104 C 106 C 114 A 114 C 114 D 116 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 7 UA 45. 1 HA *
* =========================================================================================================*
* 3332 ! ! 6 A 47 D 55 E 55 G 55 I 56 B 57 C 59 B 106 B 106 D 115 A 139 A 147 A 222 C 226 C *
* ! ! 231 E 231 I 231 J 232 E 233 K *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 20 UA 76. 3 HA *
* =========================================================================================================*
* 3333 ! ! 6 B 15 A 15 B 16 17 A 17 B 17 E 18 A 18 B 18 C 19 A 20 21 24 A 25 A *
* ! ! 28 A 29 30 B 30 C 30 E 31 A 31 B 32 33 A 33 D 34 A 35 A 37 A 37 B 38 *
* ! ! 39 40 A 40 B 40 C 41 A 41 F 41 G 43 A 44 A 46 A 48 A 48 B 49 A 49 B 49 D *
* ! ! 49 E 50 A 50 B 51 A 51 B 54 A 54 B 54 C 54 D 54 E 56 C 57 A 57 B 60 A 60 B *
* ! ! 62 A 86 A 87 A 88 A 88 G 89 A 89 C 90 B 90 E 91 A 91 B 93 A 93 B 94 A 94 B *
* ! ! 95 A 96 A 104 D 104 E 104 F 105 A 105 B 105 C 106 A 114 B 116 A 118 119 A 119 B 120 A *
* ! ! 120 B 120 D 120 J 121 A 121 B 121 D 121 F 121 G 122 123 A 123 B 123 C 124 A 124 F 124 G *
* ! ! 125 A 126 A 126 B 127 A 127 B 128 129 A 130 138 139 B 145 148 149 150 A 151 *
* ! ! 152 153 154 203 A 203 B 204 A 204 B 205 219 A 219 C 220 A 220 B 221 A 221 B 222 A *
* ! ! 222 B 222 F 223 A 223 B 223 C 223 D 223 E 224 A 224 B 225 A 225 B 226 A 227 A 228 A 231 A *
* ! ! 231 B 231 H 232 A 232 B 232 C 232 D 232 F 233 A 233 B 233 C 233 D 233 E 233 F 233 G 233 H *
* ! ! 233 I 234 A 234 B 234 C 234 D 234 F 235 A 235 B 235 C 235 D 236 A 236 B 236 C 236 D 236 E *
* ! ! 236 G 237 A 237 B 237 C 237 D 238 A 238 B 238 C 238 D 239 A 239 B 239 C 240 A 240 B 241 A *
* ! ! 241 B 242 A 242 B 242 C 242 D 243 A 243 B 243 C 243 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 204 UA 2268. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 3640 ! ! 17 D 22 23 A 26 A 27 A 31 C 33 B 33 C 34 B 34 C 36 37 C 52 53 B 53 D *
* ! ! 53 F 54 F 54 G 55 A 55 B 55 C 55 D 56 A 56 D 58 A 61 A 62 B 63 64 65 *
* ! ! 66 A 66 B 66 C 66 D 67 B 67 C 67 D 68 A 68 B 68 C 68 D 69 70 A 70 B 70 C *
* ! ! 86 B 86 D 86 F 90 A 90 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TS: 50 UA 550. 7 HA *
* =========================================================================================================*
* TOTAL UP: 485 UA 4114. 1 HA *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
62
4.4.4. Lista unit(ilor amenajistice pe tipuri de sta(iuni si sol
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* TS ! SOL ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* ! ! 17V 35A 51A 51P 56C 56V 57V 67A 83A 83C 87C 90A 90C 97V 98V *
* ! ! 115C1 115C2 115V 126V 129N 139V 156D 157D 158D 159D 160D 161D 162D 163D 164D *
* ! ! 204V1 204V2 229V 237A 237V 238A 238C 243V 249D 251D 252D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 41 UA 36. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 41 UA 36. 1 HA *
* =========================================================================================================*
* 2311 ! 4101 ! 97 B 99 B 99 F 100 B 100 D 101 B 103 B 109 B 155 B 155 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 10 UA 48. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2311 ! 4102 ! 229 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 1 UA 1. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2311 ! 4201 ! 101 E 108 C 110 B 111 C 111 D 112 C 112 D 117 C 155 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 9 UA 55. 3 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2311 ! 4202 ! 101 F 102 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 2 UA 9. 9 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 22 UA 115. 6 HA *
* 2312 ! 4101 ! 98 B 107 F 107 G 107 H 107 I 107 J 108 B 109 D 109 H 110 D 111 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 11 UA 37. 4 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2312 ! 4102 ! 228 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 1 UA 1. 2 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2312 ! 4201 ! 117 B 117 D 117 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 3 UA 5. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 15 UA 43. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2313 ! 4101 ! 97 A 97 C 98 A 104 A 107 B 107 C 109 E 110 A 110 C 110 E 111 E 113 116 B 117 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 14 UA 131. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2313 ! 4201 ! 106 I 108 A 109 A 109 J *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 4 UA 24. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2313 ! 4202 ! 89 B 92 95 B 111 F *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 4 UA 28. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 22 UA 184. 0 HA *
* =========================================================================================================*
* 2322 ! 4101 ! 98 C 99 A 99 D 99 E 99 G 99 H 100 F 102 A 102 C 102 D 103 A 103 C 104 B 109 C 111 B *
* ! ! 112 A 112 B 116 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 18 UA 146. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2322 ! 4201 ! 95 C 101 G 106 H 107 E 109 I *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 5 UA 12. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2322 ! 4202 ! 94 D 96 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 2 UA 9. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 25 UA 169. 0 HA *
* =========================================================================================================*
* 2332 ! 3101 ! 26 C 27 C 28 B 44 B 45 C 46 B 48 C 59 A 120 K 124 C 124 D 125 B 125 E 125 G *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 14 UA 108. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2332 ! 3301 ! 96 C 100 A 101 A 106 F 230 B 230 C 230 E 231 F 231 L 231 M *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 10 UA 81. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
63
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* TS ! SOL ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* 2332 ! 3305 ! 228 D 230 D 231 K *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 3 UA 5. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 27 UA 195. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2333 ! 3101 ! 17 F 23 B 24 B 25 B 26 B 27 B 30 A 30 D 30 F 41 B 41 C 41 D 42 B 42 C 43 B *
* ! ! 43 C 44 C 45 B 47 B 47 C 47 F 49 C 49 F 58 B 61 D 62 C 87 B 88 B 126 C 126 D *
* ! ! 126 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 31 UA 236. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2333 ! 3301 ! 96 E 106 E 106 G 106 J 107 A 107 D 226 B 226 D 227 B 228 B 229 A 229 B 229 D 229 E 230 A *
* ! ! 231 C 231 D 231 G 233 J 233 L 234 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 21 UA 193. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 52 UA 429. 5 HA *
* =========================================================================================================*
* 3323 ! 4101 ! 104 C 106 C 114 A 114 C 114 D 116 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 6 UA 34. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3323 ! 4202 ! 94 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 1 UA 11. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 7 UA 45. 1 HA *
* =========================================================================================================*
* 3332 ! 3101 ! 6 A 47 D 55 E 55 G 55 I 56 B 57 C 59 B 139 A 147 A 222 C 226 C 232 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 13 UA 41. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3332 ! 3301 ! 106 B 106 D 115 A 231 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 4 UA 32. 3 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3332 ! 3305 ! 231 I 231 J 233 K *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 3 UA 2. 3 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 20 UA 76. 3 HA *
* =========================================================================================================*
* 3333 ! 3101 ! 6 B 15 A 15 B 16 17 A 17 B 17 E 18 A 18 B 18 C 19 A 20 21 24 A 25 A *
* ! ! 28 A 29 30 B 30 C 30 E 31 A 31 B 32 33 A 33 D 34 A 35 A 37 A 37 B 38 *
* ! ! 39 40 A 40 B 40 C 41 A 41 F 41 G 43 A 44 A 46 A 48 A 48 B 49 A 49 B 49 D *
* ! ! 49 E 50 A 50 B 51 A 51 B 54 A 54 B 54 C 54 D 54 E 56 C 57 A 57 B 60 A 60 B *
* ! ! 62 A 86 A 87 A 88 A 88 G 89 A 89 C 90 B 118 119 A 119 B 120 A 120 B 120 D 120 J *
* ! ! 121 A 121 B 121 D 121 F 121 G 122 123 A 123 B 123 C 124 A 124 F 124 G 125 A 126 A 126 B *
* ! ! 127 A 127 B 128 129 A 130 138 139 B 145 148 149 150 A 151 152 153 154 *
* ! ! 203 A 203 B 204 A 204 B 205 219 A 219 C 220 A 220 B 221 A 221 B 222 A 222 B 222 F 223 A *
* ! ! 223 B 223 C 223 D 223 E 224 A 224 B 225 A 225 B 226 A 232 B 232 C 232 D 232 F 233 A 235 A *
* ! ! 235 B 236 E 236 G 237 A 237 B 237 C 237 D 238 A 238 B 238 C 238 D 239 A 239 B 239 C 240 A *
* ! ! 240 B 241 A 241 B 242 A 242 D 243 A 243 B 243 C 243 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 159 UA 1833. 4 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3333 ! 3102 ! 233 B 233 C 233 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 3 UA 16. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3333 ! 3301 ! 90 E 91 A 91 B 93 A 93 B 94 A 94 B 95 A 96 A 104 D 104 E 104 F 105 A 105 B 105 C *
* ! ! 106 A 114 B 116 A 227 A 228 A 231 A 231 B 231 H 232 A 233 E 233 F 233 G 233 H 233 I 234 A *
* ! ! 234 B 234 C 234 D 234 F 235 C 235 D 236 A 236 B 236 C 236 D 242 B 242 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 42 UA 418. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 204 UA 2268. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 3640 ! 3109 ! 17 D 22 23 A 26 A 27 A 31 C 33 B 33 C 34 B 34 C 36 37 C 52 53 B 53 D *
* ! ! 53 F 54 F 54 G 55 A 55 B 55 C 55 D 56 A 56 D 58 A 61 A 62 B 63 64 65 *
* ! ! 66 A 66 B 66 C 66 D 67 B 67 C 67 D 68 A 68 B 68 C 68 D 69 70 A 70 B 70 C *
* ! ! 86 B 86 D 86 F 90 A 90 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL SOL : 50 UA 550. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 50 UA 550. 7 HA *
* =========================================================================================================*
* TOTAL UP: 485 UA 4114. 1 HA *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
64
4.5. Tipuri de pdure
4.5.1. Eviden(a tipurilor naturale de pdure
Tipurile de pdure din U.P. I Dreptu-Sturdza sunt prezentate n tabelul 4.5.1.
Eviden(a tipurilor naturale de pdure Tabelul 4.5.1.1.
Nr.
crt.
Cod
Denumirea tipului natural
fundamental de pdure
Suprafa(a
(ha)
Productivitate
Tip de sta(iune
Tip de
pdure
Ha % Superioar MijlocieInferioar
1. 2.3.1.1.
114.2
Molidi, dealtitudine mare cu
Luzula sylvatica (i)
20,5 1 - - 20,5
115.2
Molidi, de limit cu Vaccinium
myrtillus ,i Oxalis acetosella (i)
1,6 0 - - 1,6
115.3 Molidi, cu Vacciniummyrtillus (i) 62,3 2 - - 62,3
115.4 Molidi, de limit cu Vaccinium(i) 31,2 1 - - 31,2
2. 2.3.1.2. 115.1
Molidi, de limit cu Vaccinium
myrtillus ,i Oxalis acetosella (m)
43,6 1 - 43,6 -
3. 2.3.1.3. 115.5 Molidi, cu flor acidofil (s) 184,0 4 184,0 - -
4. 2.3.2.2. 114.1 Molidi, cu Luzula sylvatica (m) 169,0 4 - 169,0 -
5. 2.3.3.2. 111.4
Molidi, cu Oxalis acetosella pe
soluri scheletice (m)
195,6 5 195,6 -
6. 2.3.3.3. 111.1
Molidi, normal cu Oxalis
acetosella (s)
429,5 11 429,5 - -
7. 3.3.2.3. 121.3
Molideto-brdet cu Oxalis
acetosella (s)
31,1 1 31,1 - -
131.4
Amestecde r,inoase ,i fag pe
soluri podzolice (s)
14,0 0 14,0 - -
8. 3.3.3.2.
111.4
Molidi, cu Oxalis acetosella pe
soluri scheletice (i)
19,4 0 - 19,4
124.1
Molideto-brdet pe soluri
scheletice (m)
13,1 0 - 13,1 -
134.1
Amestec de r,inoase ,i fag pe
soluri scheletice (m)
43,8 1 - 43,8 -
9. 3.3.3.3.
111.1
Molidi, normal cu Oxalis
Acettosella (s)
303,6 7 303,6 - -
121.1
Molideto-brdet normal cu flor
de mull (s)
427,7 10 427,7 - -
131.1
Amestec normal de r,inoase ,i
fag cu flor de mull (s)
1533,5 38 1533,5 - -
221.1
Brdeto-fget normal cu flor
de mull (s)
3,8 0 3,8 - -
10. 3.6.4.0.
111.2
Molidi, cu Oxalis acetosella pe
soluri cu gleizare pronun(at (s)
21,6 1 21,6 - -
121.4
Molideto-brdet cu flor de
mull pe soluri gleizate (s)
181,9 4 181,9 - -
131.3
Amestec de r,inoase ,i fag, pe
soluri gleizate (s)
347,2 9 347,2 - -
Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4078,0 100 3477,9 465,1 135,0
% 100 85 12 3
Din tabelul 4.5.1.1. se constat c n privin(a productivit(ii arboretelor situa(ia se prezint
astfel:
tipuri de pdure de productivitate
superioar 3477,9 ha 85 %
tipuri de pdure de productivitate mijlocie 465,1 ha 12 %
tipuri de pdure de productivitate
inferioar 135 ha 3 %
Total 4078,0 ha 100 %
65
4.5.2. Lista unit(ilor amenajistice pe tipuri de sta(iuni yi pduri
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* TS ! TP ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* ! ! 17V 35A 51A 51P 56C 56V 57V 67A 83A 83C 87C 90A 90C 97V 98V *
* ! ! 115C1 115C2 115V 126V 129N 139V 156D 157D 158D 159D 160D 161D 162D 163D 164D *
* ! ! 204V1 204V2 229V 237A 237V 238A 238C 243V 249D 251D 252D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 41 UA 36. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 41 UA 36. 1 HA *
* =========================================================================================================*
* 2311 ! 1142 ! 99 B 100 D 101 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 3 UA 20. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2311 ! 1152 ! 229 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 1 UA 1. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2311 ! 1153 ! 97 B 99 F 100 B 101 E 101 F 102 B 103 B 108 C 109 B 111 C 111 D 112 C 112 D 117 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 14 UA 62. 3 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 2311 ! 1154 ! 110 B 155 A 155 B 155 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 4 UA 31. 2 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 22 UA 115. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2312 ! 1151 ! 98 B 107 F 107 G 107 H 107 I 107 J 108 B 109 D 109 H 110 D 111 A 117 B 117 D 117 E 228 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 15 UA 43. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 15 UA 43. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2313 ! 1155 ! 89 B 92 95 B 97 A 97 C 98 A 104 A 106 I 107 B 107 C 108 A 109 A 109 E 109 J 110 A *
* ! ! 110 C 110 E 111 E 111 F 113 116 B 117 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 22 UA 184. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 22 UA 184. 0 HA *
* =========================================================================================================*
* 2322 ! 1141 ! 94 D 95 C 96 D 98 C 99 A 99 D 99 E 99 G 99 H 100 F 101 G 102 A 102 C 102 D 103 A *
* ! ! 103 C 104 B 106 H 107 E 109 C 109 I 111 B 112 A 112 B 116 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 25 UA 169. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 25 UA 169. 0 HA *
* =========================================================================================================*
* 2332 ! 1114 ! 26 C 27 C 28 B 44 B 45 C 46 B 48 C 59 A 96 C 100 A 101 A 106 F 120 K 124 C 124 D *
* ! ! 125 B 125 E 125 G 228 D 230 B 230 C 230 D 230 E 231 F 231 K 231 L 231 M *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 27 UA 195. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 27 UA 195. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 2333 ! 1111 ! 17 F 23 B 24 B 25 B 26 B 27 B 30 A 30 D 30 F 41 B 41 C 41 D 42 B 42 C 43 B *
* ! ! 43 C 44 C 45 B 47 B 47 C 47 F 49 C 49 F 58 B 61 D 62 C 87 B 88 B 96 E 106 E *
* ! ! 106 G 106 J 107 A 107 D 126 C 126 D 126 E 226 B 226 D 227 B 228 B 229 A 229 B 229 D 229 E *
* ! ! 230 A 231 C 231 D 231 G 233 J 233 L 234 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 52 UA 429. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 52 UA 429. 5 HA *
* =========================================================================================================*
* 3323 ! 1213 ! 94 C 104 C 114 C 114 D 116 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 5 UA 31. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3323 ! 1314 ! 106 C 114 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 2 UA 14. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 7 UA 45. 1 HA *
* =========================================================================================================*
* 3332 ! 1114 ! 6 A 139 A 147 A 226 C 231 E 231 I 231 J 233 K *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 8 UA 19. 4 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3332 ! 1241 ! 55 G 56 B 57 C *
66
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* TS ! TP ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 3 UA 13. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3332 ! 1341 ! 47 D 55 E 55 I 59 B 106 B 106 D 115 A 222 C 232 E *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 9 UA 43. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 20 UA 76. 3 HA *
* =========================================================================================================*
* 3333 ! 1111 ! 6 B 18 A 18 B 18 C 19 A 94 A 138 139 B 145 148 149 150 A 151 152 153 *
* ! ! 220 B 225 B 231 B 231 H 232 C 232 D 232 F 233 E 233 F 233 G 233 H 233 I 234 B 234 C 234 D *
* ! ! 234 F 235 C 235 D 236 D 242 B 242 C 243 A 243 B 243 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 39 UA 303. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3333 ! 1211 ! 20 21 30 B 31 A 31 B 32 33 A 33 D 41 A 41 F 41 G 43 A 48 B 54 B 54 C *
* ! ! 54 D 54 E 57 A 60 B 62 A 86 A 88 G 89 A 91 B 93 B 104 D 105 B 105 C 125 A 223 C *
* ! ! 224 A 227 A 228 A 237 A 237 B 237 C 237 D 238 A 240 A 240 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 40 UA 427. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3333 ! 1311 ! 15 A 15 B 16 17 A 17 B 17 E 24 A 25 A 28 A 29 30 C 30 E 34 A 35 A 37 A *
* ! ! 37 B 38 39 40 A 40 B 40 C 44 A 46 A 48 A 49 A 49 B 49 D 49 E 50 A 50 B *
* ! ! 51 A 51 B 54 A 56 C 57 B 60 A 87 A 88 A 89 C 90 B 90 E 91 A 93 A 94 B 95 A *
* ! ! 96 A 104 E 104 F 105 A 106 A 114 B 116 A 118 119 A 119 B 120 A 120 B 120 D 120 J 121 A *
* ! ! 121 B 121 D 121 F 121 G 122 123 A 123 B 123 C 124 A 124 F 124 G 126 A 126 B 127 A 127 B *
* ! ! 128 129 A 130 154 203 A 203 B 204 A 204 B 205 219 A 219 C 220 A 221 A 221 B 222 A *
* ! ! 222 B 222 F 223 A 223 D 223 E 224 B 225 A 226 A 231 A 232 A 232 B 233 A 233 B 233 C 233 D *
* ! ! 234 A 235 A 235 B 236 A 236 B 236 C 236 E 236 G 238 B 238 C 238 D 239 A 239 B 239 C 241 A *
* ! ! 241 B 242 A 242 D 243 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 124 UA 1533. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3333 ! 2211 ! 223 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 1 UA 3. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 204 UA 2268. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* 3640 ! 1112 ! 17 D 53 F 56 A 56 D 90 A 90 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 6 UA 21. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3640 ! 1214 ! 31 C 33 B 33 C 53 D 54 G 55 B 58 A 61 A 62 B 63 64 65 66 D 67 B 67 C *
* ! ! 67 D 68 A 86 D 86 F *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 19 UA 181. 9 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3640 ! 1313 ! 22 23 A 26 A 27 A 34 B 34 C 36 37 C 52 53 B 54 F 55 A 55 C 55 D 66 A *
* ! ! 66 B 66 C 68 B 68 C 68 D 69 70 A 70 B 70 C 86 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! ! TOTAL TP: 25 UA 347. 2 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL TS: 50 UA 550. 7 HA *
* =========================================================================================================*
* TOTAL UP: 485 UA 4114. 1 HA *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4.5.3. Lista unit(ilor amenajistice dup caracterul actual al tipului de pdure
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* CRT ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* ! 17V 35A 51A 51P 56C 56V 57V 67A 83A 83C 87C 90A 90C 97V 98V *
* ! 107 I 115C1 115C2 115V 126V 129N 139V 156D 157D 158D 159D 160D 161D 162D 163D *
* ! 164D 204V1 204V2 229 D 229V 231 I 231 L 237A 237V 238A 238C 243V 249D 251D 252D *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL CRT: 45 UA 41. 9 HA *
* =========================================================================================================*
* Nat ur al ! 6 A 15 B 16 17 A 17 D 18 A 19 A 20 21 22 23 A 23 B 24 A 24 B 25 A *
* f undament al ! 26 A 26 B 27 A 27 B 28 A 29 30 A 30 D 30 E 31 A 32 33 A 33 C 34 A 34 C *
* de pr od. s up. ! 35 A 36 37 A 37 B 38 39 40 A 40 B 41 A 41 B 41 D 41 G 43 A 43 C 44 A *
* ! 45 B 46 A 47 B 47 F 48 A 48 B 49 B 49 D 49 E 49 F 50 A 50 B 51 A 51 B 52 *
* ! 53 B 53 D 53 F 54 E 54 G 55 B 55 C 55 D 58 A 60 A 60 B 61 A 61 D 62 A 62 C *
* ! 63 64 65 66 C 66 D 67 B 67 D 68 A 68 B 70 A 70 B 70 C 86 A 86 B 86 D *
* ! 86 F 87 B 88 A 88 B 88 G 89 A 89 C 90 B 91 A 91 B 92 93 A 93 B 94 A 94 B *
* ! 94 C 94 D 95 A 95 B 97 A 98 A 99 A 104 C 104 E 104 F 105 A 105 B 105 C 106 A 106 C *
67
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* CRT ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* =========================================================================================================*
* ! 106 E 106 G 106 H 106 I 107 A 107 B 107 C 108 A 109 A 109 E 109 I 109 J 110 A 113 114 A *
* ! 114 B 114 C 114 D 116 A 116 B 116 C 116 D 118 119 A 119 B 120 A 120 B 120 D 120 J 121 A *
* ! 121 B 121 D 121 F 121 G 122 123 A 123 B 123 C 124 A 124 G 125 A 126 A 126 B 126 D 127 A *
* ! 127 B 128 129 A 154 203 A 203 B 204 B 205 219 A 219 C 220 A 220 B 222 A 222 B 222 F *
* ! 223 A 223 C 223 D 223 E 224 B 225 A 226 A 226 B 226 C 226 D 227 A 227 B 228 A 229 E 230 B *
* ! 232 A 232 D 233 B 233 C 233 D 233 F 233 H 233 J 233 L 234 B 234 C 234 D 235 A 235 C 236 B *
* ! 236 D 236 E 237 A 237 C 237 D 238 A 238 B 238 C 239 A 239 B 239 C 240 B 241 A 241 B 242 A *
* ! 242 B 242 D 243 B 243 C *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL CRT: 229 UA 2725. 0 HA *
* =========================================================================================================*
* Nat ur al ! 6 B 26 C 27 C 30 B 44 B 47 D 55 G 59 B 95 C 96 C 96 D 98 C 99 G 99 H 100 A *
* f undament al ! 100 F 101 A 101 G 102 A 102 D 103 A 103 C 104 B 106 B 106 D 106 F 107 E 107 F 107 G 107 H *
* de pr od. mi j . ! 107 J 109 D 111 A 112 A 112 B 115 A 117 B 117 E 120 K 124 D 125 G 222 C 228 C 230 C 231 E *
* ! 231 F 231 K 232 E *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL CRT: 48 UA 293. 2 HA *
* =========================================================================================================*
* Nat ur al ! 99 B 99 F 101 B 101 F 102 B 103 B 108 C 110 B 111 D 112 C 112 D 117 C 155 A 155 B 155 C *
* f undament al ! 229 C *
* de pr od. i nf . ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL CRT: 16 UA 91. 2 HA *
* =========================================================================================================*
* Ar t i f i c i al ! 15 A 17 F 18 B 18 C 30 C 30 F 31 B 31 C 33 B 33 D 34 B 37 C 41 C 42 B 42 C *
* de pr oduc t . ! 43 B 44 C 46 B 47 C 49 A 49 C 54 A 54 B 54 C 54 F 55 A 56 A 56 C 56 D 57 A *
* s uper i oar a ! 57 B 58 B 62 B 66 A 66 B 67 C 68 C 68 D 69 89 B 90 A 90 C 90 E 96 A 96 E *
* ! 97 C 99 D 104 A 104 D 106 J 107 D 110 C 110 E 111 E 111 F 117 A 124 F 126 C 126 E 130 *
* ! 138 145 148 149 150 A 151 153 204 A 221 A 223 B 224 A 225 B 228 B 229 A 229 B *
* ! 230 A 230 E 231 A 231 B 231 C 231 D 231 G 231 H 232 B 232 C 232 F 233 A 233 E 233 G 233 I *
* ! 234 A 235 B 236 C 236 G 238 D 242 C *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL CRT: 96 UA 677. 6 HA *
* =========================================================================================================*
* Ar t i f i c i al ! 17 B 17 E 25 B 28 B 40 C 41 F 45 C 48 C 54 D 55 E 55 I 56 B 57 C 59 A 87 A *
* de pr oduc t . ! 99 E 102 C 108 B 109 C 109 H 110 D 111 B 117 D 124 C 125 B 125 E 139 A 139 B 147 A 152 *
* mi j l oc i e ! 228 D 230 D 231 J 234 E 234 F 235 D 236 A *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL CRT: 37 UA 206. 8 HA *
* =========================================================================================================*
* Ar t i f i c i al ! 97 B 98 B 100 B 100 D 101 E 109 B 111 C *
* de pr oduc t . ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* i nf er i oar a ! TOTAL CRT: 7 UA 26. 7 HA *
* =========================================================================================================*
* Ti nar ! 221 B 231 M 233 K 237 B 240 A 243 A 243 D *
* nedef i ni t ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL CRT: 7 UA 51. 7 HA *
* =========================================================================================================*
* ! TOTAL UP: 485 UA 4114. 1 HA *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4.5.4. Forma(ii forestiere yi caracterul actual al tipului de pdure
Forma(iile forestiere din cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza ,i caracterul actual al tipului de pdure se
prezint n tabelul 4.5.4.1.
Forma(ii forestiere ,i caracterul actual al tipului de pdure Tabelul 4.5.4.1.
Nr.
crt.
Forma(ia
forestier
Caracterul actual al tipului de pdure, (ha) Terenuri
goale
Total
% Natural
fundamental
Subproductiv
Par(ial
derivat
Total
derivat
Artificial
Tnr
nedefinit ha
1.
Molidi,uri
pure
954,6 - - - 510,2 11,3 5,8 1481,9 36
2.
Molideto-
brdete
569,8 - - - 75,3 8,7 - 653,8 16
3.
Amestecuri
Molid-
Brad-Fag
1585,0 - - - 321,8 31,7 - 1938,5 48
4.
Brdeto-
fgete
- - - 3,8 - - 3,8 -
Total 3109,4 - - 911,1 51,7 5,8 4078,0 100
% 76 - - 23 1 - 100
68
Amestecurile de molid cu brad ,i fag reprezint 48 % din suprafa(a total a arboretelor ,i a terenurilor
destinate mpduririi din cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza.
Molidi,uri pure reprezint 36 % ,i molideto-brdetele 16 %. Sub 1 % este reprezentat de forma(ia
forestier brdeto-fgete.
Terenurile goale ocup suprafa(a de 5,8 ha care reprezint terenuri destinate mpduririi.
n raport cu tipul natural de pdure se constat c:
3109,4 ha din arborete sunt natural fundamentale;
911,1 ha sunt arborete artificiale;
5,8 ha reprezint clas de regenerare.
Se remarc un procent de 2 % la arboretelor artificiale, care pe viitor vor fi dirijate spre
regenerare natural.
Repartizarea arboretelor n raport cu caracterul actual al tipului de pdure este prezentat n
tabelul 4.5.3.
4.6. Structura fondului de produc(ie yi de protec(ie
U.P. I Dreptu-Sturdza nsumeaz suprafa(a de 4114,1 ha din care cea ocupat de pduri ,i
terenuri destinate mpduririi constituie 4072,2 ha adic 99 %.
Aceast suprafa( a fost ncadrat n grupa I-a 4078,0 ha ,i n grupa a II-a func(ional 36,1 ha. S-
au constituit trei unitate de gospodrire:
S.U.P. J codru cvasigrdinrit 3286,6 ha;
S.U.P. M conservare deosebit 749,2 ha;
S.U.P. K rezerva(ie de semin(e 36,4 ha.
O situa(ie centralizatoare, privind structura fondului de produc(ie ,i protec(ie este prezentat n
tabelul 4.6.1.
Structura fondului de produc(ie yi de protec(ie Tabelul 4.6.1.
S.U.P.
Grupa de
specii
Supra-
fa(a
ha
Clase de vrst Clase de produc(ie
I II III IV V VI
VII ,i
peste
I II III IV V
S.U.P. "J"
R,. 2555,1 249,8 576,6 313,8 361,9 162,0 235,1 655,9 4,1 2085,8 435 30,2 -
FA 651,5 83,4 113,2 17,6 22,3 35,1 49,4 330,5 - 558,7 92,8 - -
Cverc. - - - - - - - - - - - - -
DT 80,0 17,7 33,1 15,5 1,1 5,2 7,4 67,2 12,8 -
DM - - - - - - - - - - - - -
Total S.U.P. "J" 3286,6 350,9 722,9 346,9 384,2 198,2 289,7 993,8 4,1 2711,7 540,6 30,2 -
S.U.P. "M"
R,. 682,1 45,4 117,7 127,1 82,1 52,5 82,7 174,6 8,0 435,9 156,2 80,4 1,6
FA 43,0 2,0 18,2 4,0 0,5 1,8 - 16,5 24,5 18,5 - -
DT 21,7 30,0 9,0 6,4 - 0,5 - 2,8 1,8 9,9 9,9 0,1 -
DM 2,4 - 2,4 - - - - - - - 2,4 - -
Total S.U.P. "M" 749,2 50,4 147,3 137,5 82,6 54,8 82,7 193,9 9,8 470,3 187 80,5 1,6
R,. 21,8 - - - - - - 21,8 - 21,8 - - -
S.U.P. "K" FA 14,6 - - - - - - 14,6 - 14,6 - - -
Total S.U.P. "K" 36,4 - - - - - - 36,4 - 36,4 - - -
TOTALU.P. I Dreptu-
Sturdza
4072,2 401,3 870,2 484,4 466,8 253,0 372,4 1224,1 13,9 3218,4 727,6 110,7 1,6
69
Principalele caracteristici ale fondului de protec(ie
Tabelul 4.6.2.
Specificri
Specii
Total MO BR FA PAMPIN LA SACDR DT DM
Compozi(ia (%) 100 56 24 17 2 - - - - 1 -
Clasa de produc(ie 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,9 2,1 2,2 3,0
Consistenta 0,69 0,70 0,63 0,67 0,79 0,71 0,91 0,90 0,81 0,86 0,90
Vrsta medie (ani) 82 73 96 98 49 51 28 24 42 47 30
Cre,terea curent
(m3/ an/ ha)
7,1 8,6 5,8 4,5 3,4 6,8 15,3 3,0 9,6 7,6 10,0
Volummediu m3 / ha 302 291 358 291 125 205 135 28 203 157 31
Volumtotal -m
3
1230279 657997 345853 206710 8727 3143 1845 211 1789 3928 76
Referitor la structura fondului forestier pe clase de vrst se poate remarca deficitul de
arborete n clasa I-a, a III-a, a IV-a ,i a V-a de vrst.
Arboretele sunt n propor(ie de 81 % de productivitate superioar, 17 % inferioar ,i 2 % de
productivitate mijlocie.
n cea ce prive,te structura arboretelor, ea se prezint astfel:
- arborete echiene 177,0 ha (4 %)
- arborete relativ echiene 1007,4 ha (25 %);
- arborete relativ pluriene 2686,7,0 ha (66 %);
- arborete pluriene 201,1 ha (5 %).
Situa(ia amestecurilor este urmtoarea:
- participarea sub 50% a unei specii se nregistreaz la 73 % din arborete;
- participarea ntre 50 80 % a unei specii se nregistreaz la 20 % din arborete;
- participarea de peste 80% a unei specii se nregistreaz la 7 % din arborete;
Condi(iile sta(ionale bune ,i faptul c arboretele nu au fost afectate dect n mic msur de
factori destabilizatori au determinat ca vitalitatea pdurilor s fie n propor(ie se 96 % normal ,i 4 %
slab.
n cea ce prive,te modul de regenerare, 76 % din arborete provin din smn( , i 24 % din
planta(ii.
Procentul de 24 % de planta(ii se consider prea mare, pe viitor propunndu-se ca accentul s
se pun pe regenerarea natural.
Referitor la consisten(a arboretelor se consider c ea fiind necorespunztoare, de numai 0,69,
numai 62 % din arborete avnd consisten(a cuprins ntre 0,7 1,0.
n continuare se prezint speciile din compozi(ie.
MOLIDULeste specia de baz n cadrul unit(ii de protec(ie ,i produc(ie avnd o pondere n
compozi(ie de 56 %. Are o clas de produc(ie medie de 2,3, consisten(a medie de 0,70, la vrsta medie
de 73 de ani, realiznd un volumla hectar de 291 mc/ ha, cu o cre,tere medie de 8,6 mc/ an/ ha. Are 94
% vitalitate normal ,i 6 % vitalitate slab cu regenerare din smn( 63 % ,i 37 % din planta(ii.
BRADULeste a doua specia de baz n cadrul unit(ii de protec(ie ,i produc(ie avnd o pondere
n compozi(ie de 24 %. Are o clas de produc(ie medie de 2,1, consisten(a medie de 0,63, la vrsta
medie de 96 de ani, realiznd un volumla hectar de 358 mc/ ha, cu o cre,tere medie de 5,8 mc/ an/ ha.
Are 100 % vitalitate normal cu regenerare din smn( 95 % ,i 5 % din planta(ii.
FAGULeste a treia specia de baz n cadrul unit(ii de protec(ie ,i produc(ie avnd o pondere
n compozi(ie de 17 %. Are o clas de produc(ie medie de 2,2, consisten(a medie de 0,67, la vrsta
medie de 98 de ani, realiznd un volumla hectar de 291 mc/ ha, cu o cre,tere medie de 4,5 mc/ an/ ha.
Are 100 % vitalitate normal cu regenerare din smn( 99 % ,i 1 % din lstari.
Speciile de plante care nso(esc aceste specii sunt Oxalix acetosella,Luzula sylvatica,.a.
Regenerarea natural a acestor specii se realizeaz n condi(ii bune.
Concluzii privind structura fondului forestier
structura claselor de vrst este dezechilibrat, se poate remarca deficitul de arborete n
clasa a I-a, a III-a, a IV-a ,i a V-a de vrst;
vrsta medie de 82 ani, este mare fa( de cea optim (60 ani);
consisten(a medie actual (0,69) este mic fa( de valoarea ideal (0,85).
70
4.7. Arborete slab productive yi provizorii
Tabel 4.7.1.
Nr.crt
Caracterul actual al tipului de
pdure
Unit(i amenajistice
Suprafa(a
ha %
1.
Natural fundamental de
productivitate inferioar
99 B, 99 F, 101 B, 102 B, 103 B, 108 C, 110
B, 111 D, 112 C, 112 D, 117 C, 155 A, 155 B,
155 C, 229 C
91,2 77
2.
Artificial de productivitate
inferioar
97 B, 98 B, 100 B, 100 D, 101 E, 109 B, 111 C 26,7 23
Total 117,9 100
Se constat c din 4072,2 ha de pdure 117,9 ha (3 %) sunt arborete slab productive.
4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori yi limitativi
4.8.1. Situa(ia sintetic a factorilor destabilizatori yi limitativi
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 01
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! S U P R A F A T A A F E C T A T A *
* ! % DI N ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* N A T U R A ! SUPRAF ATA ! ! G R A D E D E M A N I F E S T A R E *
* ! F ONDUL UI ! TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* F A C T O R I L O R ! F ORESTI ER! ! SL ABA ! MODERATA ! PUTERNI CA ! F . PUTERNI CA! EXCESI VA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* D E N U M I R E ! 4078. 0HA! HA ! % ! HA ! % ! HA ! % ! HA ! % ! HA ! % ! HA ! % *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Dobor i t ur i de vi nt ( V1- 4) ! 14 ! 574. 5! 100! 544. 6! 95! 29. 9! 5! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Us c ar e ( U1- 4) ! 4 ! 179. 1! 100! 179. 1! 100! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* At ac ur i de daunat or i ( I 1- 3) ! 1 ! 28. 8! 100! 27. 3! 95! ! ! 1. 5! 5! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* I nc endi er i ( K1- 3) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Rupt ur i de z ap. s i vi nt ( Z1- 4) ! 8 ! 330. 5! 100! 330. 5! 100! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Vat amar i de expl oat ar e ( E1- 4) ! ! 2. 5! 100! 2. 5! 100! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Vat amar i pr odus e de vi nat ( C1- 4) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Pol uar e ( 1- 4) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Al unec ar i ( A1- 4) ! ! 11. 0! 100! 11. 0! 100! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* I nml as t i nar i ( M1- 3) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Er oz i une i n s upr af at a ( S1- 4) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Er oz i une i n adi nc i me ( A1- 5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Er oz i une t ot al ( 1- 5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Roc a l a s upr af at a t ot al ( R1- A) ! 14 ! 581. 9! 100! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* di n c ar e pe: 0. 1- 0. 2S ( R1- 2) ! 12 ! 486. 7! 100! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 0. 3- 0. 5S ( R3- 5) ! 2 ! 83. 0! 100! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* >0. 6S ( R6- A) ! ! 12. 2! 100! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* Tul pi ni nes anat oas e- t ot al ( T1- A) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* di n c ar e: 10- 20% ( T1- 2) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 30- 50% ( T3- 5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* >60% ( T6- A) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
71
4.8.2. Evidenta arboretelor (u.a.) afectate de factori destabilizatori si limitativi
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 1 Pag. : 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Spec i f i c ar i ! I nt ens i t at e ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E A F E C T A T E *
* ==================================================================================================================================*
* Al unec ar e ! s l aba ! 33 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL A1: 1 UA 11. 0 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL A: 1 UA 11. 0 HA *
* ==================================================================================================================================*
* Vat amar e expl . ! s l aba ! 90 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL E1: 1 UA 2. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL E: 1 UA 2. 5 HA *
* ==================================================================================================================================*
* At ac daunat or i ! s l ab ! 92 116 B 125 G *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL I 1: 3 UA 27. 3 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! put er ni c ! 114 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL I 3: 1 UA 1. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL I : 4 UA 28. 8 HA *
* ==================================================================================================================================*
* I nml as t i nar e ! s c ur t a dur at a ! 83A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL M1: 1 UA 0. 8 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! per manent a ! 17V 57V 129N *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL M3: 3 UA 0. 7 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL M: 4 UA 1. 5 HA *
* ==================================================================================================================================*
* Roc a l a s upr af at a ! / 0, 1S ! 6 B 25 B 26 B 26 C 27 C 41 C 42 B 45 C 54 C 88 A 93 A 97 A 97 B 109 I 125 G *
* ! ! 226 A 226 B 226 C 227 B 229 A 229 B 233 H 234 A 235 A 235 B 237 A *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL R1: 26 UA 307. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! / 0, 2S ! 41 G 95 B 99 A 99 B 101 G 106 D 120 K 155 C 228 A 228 B 229 C 230 C 230 D 231 A 231 E *
* ! ! 231 M 232 B 233 B 233 E 233 J 235 D 236 A 236 B 236 C 236 G 241 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL R2: 26 UA 179. 2 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! / 0, 3S ! 30 B 44 B 100 D 106 I 112 D 117 B 226 D 228 D 231 C 231 H 231 I 231 J 232 E 233 F 233 K *
* ! ! 242 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL R3: 16 UA 60. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! / 0, 4S ! 99 F 155 B 228 C 231 K 242 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL R4: 5 UA 22. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! / 0, 7S ! 55 B 112 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL R7: 2 UA 12. 2 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL R: 75 UA 581. 9 HA *
* ==================================================================================================================================*
* Us c ar e ! s l aba ! 88 B 92 96 D 98 C 99 A 99 G 101 A 101 B 107 B 109 D 111 A 112 A 112 D 113 116 B *
* ! ! 125 G *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL U1: 16 UA 179. 1 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL U: 16 UA 179. 1 HA *
* ==================================================================================================================================*
* Dobor i t ur i ! i z ol at e ! 6 B 17 A 17 B 24 A 25 A 26 A 26 B 30 B 38 39 40 B 41 G 42 B 47 C 53 B *
* ! ! 54 C 56 B 57 C 58 A 60 A 69 88 B 88 G 96 D 98 C 99 A 109 J 112 A 112 C 112 D *
* ! ! 113 116 B 117 A 121 D 128 149 233 J 233 L 234 A 235 B 236 A 236 B 236 C *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL V1: 43 UA 544. 6 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! des t ul de f r . ! 234 B *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL V2: 1 UA 29. 9 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL V: 44 UA 574. 5 HA *
* ==================================================================================================================================*
* Rupt ur i ! i z ol at e ! 17 A 17 B 24 A 25 A 26 A 26 B 30 B 38 47 C 53 B 54 C 56 B 57 C 60 A 69 *
* ! ! 88 B 96 D 97 A 106 B 112 A 112 C 113 117 A 121 D *
* ! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* ! TOTAL Z1: 24 UA 330. 5 HA *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL Z: 24 UA 330. 5 HA *
* ==================================================================================================================================*
Se consider c cei mai importan(i factori destabilizatori care pot afecta arboretele n studiu
sunt atacurile de duntori, doborturile ,i rupturile de vnt ,i zpad, pentru arboretele exploatabile
,i preexploatabile. Ace,ti factori n decursul deceniului trecut s-au manifestat cu intensitate moderat,
provocnd doborturi n mas a arboretelor.
72
4.9. Starea sanitar a pdurii
Starea sanitar actual a pdurilor proprietate privat a persoanelor fizice: Sturdza D. Elena,
Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan este n general
bun. Atacurile de insecte semnalate nu au o amploare mare, dar necesit lucrri de combatere pentru
a nu afecta arboretele.
Au fost semnalate unele vtmri produse de omizile ,i gndacii defoliatori, n special la molid
(Lymantria monacha) ,i mai pu(in la brad (Choristoeura murinana ,i Semasia rufimitrana) ,i fag
(Orchestes fagi, Melolontha melolontha ,i Dasychira pudibunda). Defolierile au fost de intensitate
slab ,i moderat; nu au fosta semnalate nmul(iri n mas. Pagubele acela mai mari au fost produse la
molid de Lymantria monacha.
Dintre gndacii care atac lemnul au fost semnala(i: Trypodendron domesticum(la fag)
Trypodendron lineatum( la r,inoase). Vtmrile produse de aceste insecte au fost slabe.
Mai mari au fost pagubele provocate de gndacii care atac ntre scoar( ,i lemn: Ips
typographus, Ips amitinus ,i Pytiogenes calcographus (la molid) (i de Pityokteines curvidens (la brad).
Atacurile s-au concentrat n special, n arboretele afectate de doborturile de vnt(i din care masa
lemnoas nu a fost la timp evacuat (i nu au fost coji(i arborii. De asemenea, pagube mai importante
(produse att de defoliatori, ct ,i de gndacii de scoar(), au fost semnalate ,i n molidi,urile btrne,
cu vitalitate slab ,i cu consisten( redus.
Melolontha melolontha, Hylobius abyetis (i Hylastes ater produc unele vtmri puie(ilor ( n
special r,inoaselor).
Fructifica(ia molidului este atacat de Laspeyresia strobilella ,i Dyoructri abietella; n timp ce
jirul este vtmat de Orchestes fagi. Intensitatea vtmrilor este redus.
La fag se semnaleaz uneori gale produse de Mikiola fagi.
Dintre ciupercile xilofage au fost semnalate: Armillaria mellea, Heterobasidion annosus,
phellinus pini ,i Fomes fomentarius. Pagube destul de importante produc primele dou (acestea fiind
specii polifage), n special n arboretele btrne situate pe versan(i cu nclinare mare ,i afectate de rni
de exploatare.
vtmri de mic importan( produc pr,ii, ,oarecii, veveri(ele(i nghe(urile trzii.
Pagube importante au fost semnalate de vnturile puternice, zpezile umede, fauna cinegetic,
(cervide ,i ur,i), p,unat(i exploatare.
La fag gerurile puternice ,i rnile cauzeaz alterri cromatice ale lemnului: inim ro,ie, inim
de ger.
Pe brazii btrni ,i cu stare de vegeta(ie lnced se instaleaz uneori Viscumalbum.
Drept concluzie se poate afirma c pagubele cele mai importante sunt produse de vnt ,i
exploatare.
In urma observa(iilor de teren, s-a constatat c starea fitosanitar a pdurii este bun. Evolu(ia
uuntorilor va trebui urmrit n continuare, folosind capcane cu feromoni. Pentru a mpiedica
dezvoltarea atacurilor, se va efectua o bun igienizare a pdurii, extrgnd arborii usca(i, cu stare
lnced de vegeta(ie, ataca(i de duntori, rni(i sau dobor(i de vnt. n ce prive,te doborturile de
vnt, se recomand aplicarea unor tehnologii de exploatare adecvate, care s nu pun n pericol
arboretele nvecinate, aplicarea corect ,i la timp a lucrrilor de ngrijire, diversificarea structurii
orizontale ,i verticale a arboretelor.
Un rol important pentru starea arboretelor l are ,i modul de regenerare. Se va promova
regenerarea natural, iar n cazul planta(iilor se vor folosi provenien(ele valoroase, de preferin(
locale. Se vor promova ,i introduce specii valoroase de amestec: paltin de munte, larice, scoru,.
O aten(ie deosebit se va acorda dunrilor produse de activit(ile umane: p,unat, rezinaj,
exploatare. P,unatul prin roaderea puie(ilor, compromite regenerrile ,i favorizeaz instalarea
agen(ilor patogeni, iar n arboretele mature taseaz solul. Rezinajul natural ,i rnile produse arborilor
prin lucrri de exploatare duc la debilitarea arborilor, instalarea duntorilor, apari(ia putregaiului ,i
uscare.
Starea fitosanitar bun, relev faptul c mecanismele de autoreglare din cadrul ecosistemului
forestier, func(ioneaz normal n situa(ia n care nu intervin factori destabilizatori.
73
4.10. Concluzii privind condi(iile sta(ionale yi de vegeta(ie
Sta(iunile din cadrul fondului forestier n studiu asigur pentru arborete urmtoarele bonit(i:
85 % bonitate superioar, 12 % de bonitate mijlocie ,i 3 % de bonitate inferioar.
Factorii sta(ionali sunt favorabili cre,terii ,i dezvoltrii pdurii. Factorii limitativi principali sunt
sezonul de vegeta(ie scurt, de la altitudini de peste 1100 mpentru fag ,i brad ,i de la peste 1500 mpentru
molid, fertilitatea redus a unor soluri ,i vnturile puternice din zona culmilor.
Dintre factorii de natur biotic, cel care ,i-a pus cel mai mult amprenta negativ asupra
arboretelor este factorul antropic.
Unele concep(ii gre,ite de politic forestier, unele msuri de gospodrire defectuoase ,i
p,unatul n pdure au condus la alterarea structurii unor ecosisteme forestiere naturale, cu influen(e
directe n scderea productivit(ii arboretelor, n alterarea fondului genetic al popula(iilor locale, n
diminuarea homeostaziei biocenozelor forestiere, n reducerea capacit(ilor arboretelor de a ndeplini
func(ii multiple (cu un grad ridicat de eficien() ,i n cre,terea pagubelor provocate de al(i factori biotici ,i
abiotici.
Productivitatea realizat de arborete, n compara(ie cu bonit(ile sta(iunilor se prezint n
tabelul 4.10.1.
Productivit(ile realizate de arborete Tabelul 4.10.1.
Bonitateasta(iunilor Productivitatea arboretelor Diferen(e%
Categoria Suprafa(a % Categoria Suprafa(a % + -
Superioar 3477,9 85 Superioar 3232,3 79 6
Mijlocie 484,5 12 Mijlocie 727,6 18 6
Inferioar 115,6 3 Inferioar 112,3 3
Total 4078,0 100 Total 4072,2 100
La productivitatea arboretelor nu s-a luat n calcul clasa de regenerare existent. Analiznd
datele prezentate, n tabel se observ c 6 % din arborete care vegeteaz pe sta(iuni de bonitate
superioar au bonitate mijlocie.
Pe viitor va trebui s se pun accent pe dou aspecte ,i anume pe revenirea la tipul natural
fundamental de pdure ,i normalizarea claselor de vrst care vor permite cre,tere progresiv a
recoltelor de mas lemnoas, att la produse principale ct ,i la produse secundare.
74
5. STABILIREAFUNC|IILORSOCIAL-ECONOMICEALEPDURII $I A
BAZELORDEAMENAJARE
5.1. Stabilirea func(iilor social-economice yi ecologice ale pdurii
5.1.1. Obiective social-economice yi ecologice
Obiectivele economice ,i sociale, exprimate prin natura produselor ,i a serviciilor de protec(ie
ori social culturale ale pdurii, se definesc n raport cu cerin(ele societ(ii.
Prin actualul amenajament s-a ncercat s se mbine, n mod ct mai armonios, poten(ialul
bioproductiv ,i ecoprotectiv al ecosistemelor forestiere cu cerin(ele actuale ale societ(ii umane.
Obiectivul principal avut n vedere n reprezint men(inerea unui circuit al apei echilibrat prin
refacerea apelor subterane, protejarea lacului de acumulare Izvorul Muntelui mpotriva colmatrii ,i
tamponarea debitelor de ap extreme (inunda(ii ,i secete). Se urmre,te ,i ob(inerea de masa
lemnoas cu continuitate fi a se altera biodiversitatea natural ,i fi a se periclita stabilitatea
pdurilor din U.P. I Dreptu-Sturdza.
Alte obiective importante luate n calcul sunt:
ob(inerea de lemn de calitate ridicat, valorificabil industrial;
satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc ,i construc(ii;
conservarea fertilit(ii solurilor ,i mpiedicarea declan, rii eroziunilor ,i alunecrilor de
teren;
reglarea climatului, att la nivel macro, ct ,i micro, inclusiv influen(ele favorabile asupra
temperaturilor, precipita(iilor ,i turbulen(elor de aer;
pstrarea ,i reciclarea substan(elor nutritive esen(iale (C, N, P, K, O) din atmosfer ,i sol ,i
men(inerea balan(ei O2-CO2;
satisfacerea necesit(ilor recrea(ional estetice, socio-culturale, ,tiin(ifice, de sntate,
educa(ionale, spirituale ,i istorice ale societ(ii;
dezvoltarea durabil a pdurilor ,i men(inerea biodiversit(ii biocenozelor forestiere locale;
ob(inerea unei faune cinegetice ,i piscicole optimstructurale ,i valorificarea maximal a
tuturor produselor accesorii posibile.
5.1.2. Func(iile pdurii
Corespunztor obiectivelor social-economice ,i ecologice fixate s-au stabilit func(iile pe care
trebuie s le ndeplineasc pdurile din U.P. Dreptu-Sturdza.
Aceste func(ii sunt prezentate n tabelul 5.1.2.1.
Func(iile pdurii Tabelul 5.1.2.1.
Grupa, subgrupa ,i categoria func(ional Suprafa(a
Cod Denumire ha %
GrupaI-a
1 1C Pduri de pe versan(ii rurilor ,i praielor din zonele montan ,i
colinar, care alimenteaz lacurile de acumulare, existente sau a
cror amenajare a fost aprobat, situate la distan(a de 15 pn la 30
kmn amonte de limita acumulrii, n func(ie de volumul lacului ,i
mrimea sa, de transportul de aluviuni ,i de toren(ialitatea
bazinului (T.IV)
3292,1 81
1 2A
Pduri situate pe stncrii, grohoti,uri ,i terenuri cu eroziune n
adncime, pe terenuri cu nclinare mai mare de 35 grade, iar cele
situate pe substrate de fli,, nisipuri sau pietri,uri, cu nclinare mai
mare de 30 grade (T.II)
579,4 14
1 2B Pdurile constituite din parcele ntregi, limitrofe drumurilor publice
de interes deosebit ,i cilor ferate normale, n zone cu relief
accidentat (terenuri cu pante mai mari de 25 grade ,i cu pericol de
alunecare) (T.II)
41,5 1
75
1 2C Benzile de pdure din jurul golurilor alpine, cu l(imi de 100 300
m, constituite cu ocazia lucrrilor de amenajare a pdurilor n
func(ie de pant ,i natura terenului, precum,i de starea de
vegeta(ie a pdurilor respective (T.II)
27,5 1
1 3F Pdurile situate la mare altitudine n condi(ii foarte grele de
regenerare (guri de ger, sta(iuni cu vnturi reci) (T.II)
36,4 1
1 5H Pdurile stabilite ca rezerva(ii pentru producerea de semin(e
forestiere ,i conservrii genofondului forestier, stabilite de
Ministerul Silviculturii, neincluse n rezerva(iile constituite potrivit
Legii privind protec(ia mediului nconjurtor (categoriile 5A 5F)
(T.II)
36,4 1
1 4I Benzile de pdure constituite din parcele ntregi, situate de-a lungul
,oselelor turistice de importan( deosebit, interna(ional ,i
na(ional, prevzute n amenajamentele silvice, precum,i cele care
se vor stabili prin studii speciale aprobate de Ministerul Silviculturii
(T.II).
64,7 1
Total grupa I 4078,0 100
Total general 4078,0 100
Tipuri de categorii func(ionale Tabelul 5.1.2.2.
Tipul de categorie
func(ional
Categorii func(ionale
|eluri de
gospodrire
Suprafa(a
ha %
II
grupa I
2A
2B
2C
3F
5H
4I
Protec(ie 785,9 19
IV grupa I - 1C
Protec(ie,i
produc(ie
3292,1 81
Total 4078,0 100
Tipul II: arborete din grupa I func(ional care necesit o gospodrire deosebit respectiv un
regimspecial de conservare. Pentru acest tip nu se reglementeaz recoltarea de produse principale.
Tipul IV: arborete din grupa I func(ional cu rol de protec(ie, de importan( medie. ncadrarea
arboretelor n aceast categorie func(ional a fost impus ,i de lucrrile hidrotehnice de pe rul Bistri(a.
5.1.3. Subunit(ile de produc(ie yi/ sau protec(ie constituite
Pentru realizarea func(iilor atribuite arboretelor din U.P. I Dreptu-Sturdza trebuie s li se
aplice msuri de gospodrire diferite. n acest scop s-au constituit trei subunit(i de gospodrire:
A. S.U.P. J, codru cvasigrdinrit, n suprafa( de 3286,6 ha. Au fost ncadrate n aceast
subunitate toate arboretele care ndeplinesc func(ii de protec(ie de intensitate mai slab
(T.IV) ,i care n secundar ndeplinesc ,i func(ii de produc(ie.
B. S.U.P. M, pduri supuse regimului de conservare deosebit (T.II), cu suprafa(a de 749,2
ha. Se aplic doar tieri de conservare.
C. S.U.P. K, rezerva(ii de semin(e, n care a fost inclus arboretul a crui func(ie principal
este de a produce semin(e (categoria func(ional I.5H). Suprafa(a acestuia este de 36,4 ha.
76
L 16 - Cons t i t ui r ea s ubuni t ar i l or de gos podar i r e
Pr opr i et at ea f am. St ur dz a DS: Neam; OS: Gal u UP: 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! *
* S U P ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
* ! *
* ===============================================================*
* ! 17V 35A 51A 51P 56C 56V 57V 67A 83A *
* ! 83C 87C 90A 90C 97V 98V 107 I 115C1 115C2*
* ! 115V 126V 129N 139V 156D 157D 158D 159D 160D *
* ! 161D 162D 163D 164D 204V1 204V2 229 D 229V 231 I *
* ! 231 L 237A 237V 238A 238C 243V 249D 251D 252D *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 41. 9HA! NR. DE UA- ur i : 45 *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* J ! 15 A 15 B 16 17 A 17 B 17 D 17 E 17 F 21 *
* ! 22 23 A 23 B 24 A 24 B 25 A 25 B 26 A 26 B*
* ! 26 C 27 A 27 B 27 C 28 A 29 30 A 30 B 30 D*
* ! 30 E 30 F 31 A 31 B 31 C 33 B 33 C 33 D 34 B*
* ! 34 C 36 37 A 37 B 37 C 38 39 40 A 40 B*
* ! 41 A 41 B 41 C 41 D 42 B 42 C 43 A 43 B 43 C*
* ! 44 A 44 C 45 B 45 C 46 A 46 B 47 B 47 C 47 D*
* ! 47 F 48 A 48 B 48 C 49 A 49 B 49 C 49 D 49 E*
* ! 49 F 50 A 50 B 51 A 51 B 53 B 53 D 53 F 54 A*
* ! 54 B 54 C 54 D 54 E 54 F 54 G 55 A 55 C 55 D*
* ! 55 E 56 A 56 B 56 C 56 D 57 A 57 B 57 C 58 A*
* ! 58 B 60 A 60 B 61 A 61 D 62 A 62 B 62 C 63 *
* ! 64 65 66 A 66 B 66 C 66 D 67 B 67 C 67 D*
* ! 68 A 68 B 68 C 68 D 69 70 A 70 B 70 C 86 A*
* ! 86 B 86 D 86 F 87 A 87 B 88 A 88 G 89 B 89 C*
* ! 90 A 90 B 90 C 90 E 91 A 91 B 92 93 A 93 B*
* ! 94 A 94 B 94 C 94 D 95 A 95 C 96 A 96 D 96 E*
* ! 97 A 97 B 97 C 98 A 98 B 98 C 99 A 99 B 99 D*
* ! 99 E 99 G 99 H 100 A 100 B 101 A 101 E 101 F 101 G*
* ! 102 A 102 D 103 A 103 C 104 A 104 B 104 C 104 D 104 E*
* ! 104 F 105 A 105 B 105 C 106 A 106 B 106 C 106 E 106 F *
* ! 106 G 106 H 106 J 107 A 107 B 107 C 107 D 107 E 107 F *
* ! 107 H 107 J 108 A 108 B 109 A 109 B 109 C 109 H 109 I *
* ! 109 J 110 A 110 C 110 D 110 E 111 A 111 B 111 C 111 E*
* ! 111 F 112 A 113 114 B 114 C 114 D 115 A 116 A 116 B*
* ! 116 C 116 D 117 A 118 119 A 119 B 120 A 120 B 120 D*
* ! 120 J 121 A 121 B 121 F 122 123 A 123 B 123 C 124 A*
* ! 126 B 127 A 127 B 128 129 A 130 151 154 203 A*
* ! 203 B 204 A 204 B 205 219 A 220 B 221 A 221 B 222 A*
* ! 222 B 222 C 222 F 223 A 223 B 223 C 223 D 223 E 224 A*
* ! 224 B 225 A 225 B 226 A 226 B 226 C 226 D 227 A 227 B*
* ! 228 B 228 D 229 A 229 B 229 C 229 E 230 A 230 B 230 C*
* ! 230 E 231 B 231 C 231 D 231 E 231 F 231 G 231 H 231 M*
* ! 232 A 232 B 232 C 232 D 232 F 233 A 233 C 233 D 233 E*
* ! 233 G 233 H 233 I 233 L 234 A 234 B 234 C 234 D 234 E*
* ! 234 F 236 D 236 G 237 C 237 D 238 A 238 B 238 C 238 D*
* ! 239 A 239 B 239 C 240 A 240 B 243 B 243 C 243 D *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 3286. 6HA! NR. DE UA- ur i : 332 *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* K ! 52 *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 36. 4HA! NR. DE UA- ur i : 1 *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* M ! 6 A 6 B 18 A 18 B 18 C 19 A 20 28 B 30 C*
* ! 32 33 A 34 A 35 A 40 C 41 F 41 G 44 B 55 B*
* ! 55 G 55 I 59 A 59 B 88 B 89 A 95 B 96 C 99 F *
* ! 100 D 100 F 101 B 102 B 102 C 103 B 106 D 106 I 107 G*
* ! 108 C 109 D 109 E 110 B 111 D 112 B 112 C 112 D 114 A*
* ! 117 B 117 C 117 D 117 E 120 K 121 D 121 G 124 C 124 D*
* ! 124 F 124 G 125 A 125 B 125 E 125 G 126 A 126 C 126 D*
* ! 126 E 138 139 A 139 B 145 147 A 148 149 150 A*
* ! 152 153 155 A 155 B 155 C 219 C 220 A 228 A 228 C*
* ! 230 D 231 A 231 J 231 K 232 E 233 B 233 F 233 J 233 K*
* ! 235 A 235 B 235 C 235 D 236 A 236 B 236 C 236 E 237 A*
* ! 237 B 241 A 241 B 242 A 242 B 242 C 242 D 243 A *
* ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 749. 2HA! NR. DE UA- ur i : 107 *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* TOTAL UP! *
* 4114. 1HA! NR. TOTAL DE UA- ur i : 485 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor yi ale pdurii
Pentru a satisface n condi(ii corespunztoare func(iile atribuite, att arboretele luate
individual ct ,i fondul de produc(ie n ansamblul su, trebuie s ndeplineasc anumite condi(ii de
structur specifice strii optime al acestora.
Structura optim (normal) spre care trebuie s se ndrepte pdurea ,i fondul de produc(ie se
define,te prin amenajament, (inndu-se seama de func(iile atribuite ,i condi(iile sta(ionale existente.
Structura arboretelor ,i a pdurii n ansamblul su att cea normal, ct ,i cea
corespunztoare diferitelor etape intermediare, se define,te prin stabilirea bazelor de amenajare:
regim, compozi(ia-(el, tratamente, exploatabilitate ,i ciclul.
77
5.2.1. Regimul
Regimul sau modul n care se asigur regenerarea unei pduri (din smn( sau pe cale
vegetativ) define,te structura pdurii din acest punct de vedere. |innd cont de obiectivele social-
economice ,i ecologice, de condi(iile sta(ionale ,i de vegeta(ie, precum,i de necesitatea folosirii ct
mai judicioase a capacit(ii de produc(ie ,i protec(ie a pdurilors-a adoptat regimul codru.
5.2.2. Compozi(ie-(el
Compozi(ia (el ca baz de amenajare prezint o importan( deosebit, deoarece numai pdurile
sntoase ,i robuste corespunztor structurate ,i constituite din specii favorabile sta(iunii forestiere
sunt capabile de polifunc(ionalitate superioar, rspunznd la solicitrile multiple de ordin economic,
hidrologic, antierozional, igienico-sanitar-cinegetic n condi(ii de deplin stabilitate ,i de rentabilitate
economic ridicat.
Compozi(ia (el reprezint asocierea speciilor din cadrul unui arboret care mbin n orice
moment al existen(ei sale, n modul cel mai favorabil, exigen(ele biologice ale pdurii cu cerin(ele
social-economice.
Ca baz de amenajare se exprim prin compozi(ia (el la exploatabilitate ,i compozi(ia de
regenerare.
Compozi(ia (el la exploatabilitate s-a stabilit pentru toate arboretele (cu excep(ia celor
exploatabile) (innd cont de compozi(ia lor actual ,i de posibilit(ile de modificare a acesteia prin
lucrrile ce se vor face n deceniu n arboretele respective (degajri, cur(iri, rrituri, eventual
completri).
Compozi(ia (el de regenerare s-a stabilit numai pentru arboretele exploatabile n deceniu,
(innd seama de compozi(ia (el final ,i de sistemul de cultur adoptat.
Compozi(ia (el a fost stabilit n raport cu (elurile de gospodrire ,i condi(iile ecologice
existente.
Pentru terenurile fi vegeta(ie forestier (poieni ,i goluri), care urmeaz a fi mpdurite, ct
,i pentru arboretele ce vor fi parcurse cu tieri rase sau definitive (n cazul n care nu se poate conta pe
regenerare natural) s-a stabilit compozi(ia de regenerare (formula de mpdurire), n func(ie de tipul
de sta(iune ,i pdure, pe grupe ecologice corespunztor Normelor tehnice privind compozi(ii, scheme
,i tehnologii de regenerare a pdurilor ,i de mpdurire a terenurilor degradate ed. 2000 (nr. 1).
Compozi(ia (el n raport cu tipul de sta(iune yi pdure Tabelul 5.2.2.1.
S.U.P.
Tip
sta(iune
Tip
pdure
Compozi(ia (el
Supra-
fa(a
(ha)
Suprafa(a pe specii
MO LA BR FAPAM
J
2.3.1.1.
114.2 7-8 Mo + 2-3 La, Br, Fa, Pa.m Sr 1,6 1,1 0,5
115.2 8-9 Mo + 1-2 La Jn, Ip, Anv 1,6 1,3 0,3
115.3 7-8 Mo + 2-3 La, Fa, Pa.m, Pi Sr, An 22,6 18,1 4,5
2.3.1.2. 115.1 7-8 Mo + 2-3 La, Fa, Pa.M, Pi, Me Sr, An 21,6 17,3 4,3
2.3.1.3. 115.5 7-8 Mo +2-3 La, Fa, Pa.m, Pi Sr, An 175,3 140,2 35,1
2.3.2.2. 114.1 7-8 Mo + 2-3La, Br, Fa, Pa.mSr 161,8 113,3 48,5
2.3.3.2. 111.4 8 Mo +2 La Fa, Br, Pa.m, Sr, An 100,7 80,6 20,1
2.3.3.3. 111.1 7-8 Mo + 1-2 La, B r + 1 Fa, Pa. mSr 388,6 272,0 77,7 38,9
3.3.2.3.
121.3 4-6 Mo + 3-4 Br, La + 1-2 Fa, Pa. m 31,1 12,4 9,3 9,4
131.4 4-6 Mo + 2-3 Br + 2-3 Fa, Pa.mFr 3,9 1,6 1,2 1,1
3.3.3.2.
111.4 7-8 Mo + 2-3 LaFa, Br, Pa. m, Sr, An 6,2 4,3 1,9
124.1 5-6 Mo+2-3 Br, La + Fa Pa. m, Sr 10,8 5,4 3,2 2,2
134.1 4-5 Mo + 2-3 Br, La + 2-3 Fa Pa. m 34,6 17,3 6,9 10,4
3.3.3.3.
111.1 7-8 Mo + 1-2 La,Br+ 1 Fa, Pa. m Sr 159,5 111,7 31,9 15,9
121.1 4-6 Mo + 3-4 Br, La+ 1-2 Fa, Pa. m 299,3 179,6 119,7
131.1 4-6 Mo + 2-3 Br + 2-3 Fa, Pa. m Fr 1359,1 815,5 271,8 271,8
221.1 6-7 Br + 1-2 Mo + 2-3 FaPa.m, Fr 3,8 0,4 2,7 0,7
3.6.4.0.
111.2 7-8 Mo + 1-2 Br, La + 1 Fa, Pa. m An, Sr 21,6 15,1 4,3 2,2
121.4
5-6 Br + 2-4 Mo, La + 1-2 La Fr, Ulm,
Pa.m
177,9 71,2 18,1 88,6
131.3 5-6 Mo+2-3 Br, La + 2 Fa Pa. m, Sr 310,8 155,4 93,2 62,2
Total S.U.P. "J" 3292,4 2033,8 112,1727,1419,4
Compozi(ia (el S.U.P."J" 100 62 3 22 13
78
M
2.3.1.1.
114.2 7-8 Mo + 2-3 La, Br, Fa, Pa.m Sr 18,9 13,2 5,7
115.3 7-8 Mo + 2-3 La, Fa, Pa.m, Pi Sr, An 39,7 27,8 11,9
115.4 8-9 Mo + 1-2 La,Pi.c Jn, Ip, An 31,2 25,0 6,2
2.3.1.2. 115.1 7-8 Mo + 2-3 La, Fa, Pa.M, Pi, Me Sr, An 22,0 15,4 6,6
2.3.1.3. 115.5 7-8 Mo +2-3 La, Fa, Pa.m, Pi Sr, An 8,7 7,0 1,7
2.3.2.2.
114.1 7-8 Mo + 2-3La, Br, Fa, Pa.m Sr 7,2 5,8 1,4
111.4 7-8 Mo + 2-3 LaFa, Br, Pa. m, Sr, An 94,9 76,0 18,9
2.3.3.3. 111.1 7-8 Mo + 1-2 La, B r + 1 Fa, Pa. mSr 40,9 32,7 4,1 4,1
3.3.2.3. 131.4 4-6 Mo + 2-3 Br + 2-3 Fa, Pa.mFr 10,1 6,1 2,0 2,0
3.3.3.2.
111.4 7-8 Mo + 2-3 LaFa, Br, Pa. m,Sr, An 13,2 9,2 4,0
124.1 5-6 Mo+2-3 Br, La + 2 Fa Pa. m, Sr 2,3 1,2 0,7 0,4
134.1 4-5 Mo + 2-3 Br, La + 2-3 Fa Pa. m 9,2 4,6 1,8 2,8
3.3.3.3.
111.1 7-8 Mo + 1-2 La,Br+ 1 Fa, Pa. m Sr 144,1 115,3 14,4 14,4
131.1 4-6 Mo + 2-3 Br + 2-3 Fa, Pa. m Fr 128,4 77,0 25,7 25,7
221.1 6-7 Br + 1-2 Mo + 2-3 Fa Pa.m, Fr 174,4 17,4 122,1 34,9
3.6.4.0. 121.4
5-6 Br + 2-4 Mo, La + 1-2 La Fr, Ulm,
Pa.m
4,0 1,6 2,4
Total S.U.P. "M" 749,2 435,3 55,0 156,1102,8
Compozi(ia (el S.U.P."M" 100 58 7 21 14
K 3.6.4.0. 131.3 5-6 Mo+2-3 Br, La + 2 Fa Pa. m, Sr 36,4 21,8 7,3 7,3
Total S.U.P. "K" 36,4 21,8 7,3 7,3
Compozi(ia (el S.U.P."K" 100 60 20 20
Total U.P. I Dreptu-Sturdza 4078,0 2490,9 167,1890,5 529,5
Compozi(ia (el U.P. I Dreptu-Sturdza 100 61 4 22 13
Compozi(ia(el pentru fondul forestier din cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza n conformitate cu
tipurile de pdure ,i (innd cont de ponderea de suprafa( pe care l de(ine fiecare, este: 61 MO 22 BR
13 PAM4 LA.
S-a urmrit promovarea cu precdere, de compozi(ii corespunztoare tipului fundamental de
pdure, condi(iile sta(ionale determinante, func(iile economice ,i de protec(ie atribuite ,i starea
actual a arboretului existent.
5.2.3. Tratamentul
Tratamentul ca baz de amenajare define,te structura arboretelor din punct de vedere al
distribu(iei spa(iale ,i al reparti(iei arborilor pe categorii dimensionale. Stabilirea tratamentului s-a
fcut n raport cu forma(ia forestier, compozi(ia actual ,i de capacitatea speciilor de a se regenera pe
cale natural, urmrind realizarea unor structuri de viitor relativ echiene pluriene.
Tratamentele ce se vor aplica n acest fond forestier proprietate privat a persoanelor fizice:
Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan
sunt urmtoarele:
n S.U.P. -J- tratamentul codrului cvasigrdinrit (tieri cvasigrdinrite), tieri progresive,
tieri succesive, tieri rase;
n S.U.P. M- se vor aplica numai tieri de conservare;
n S.U.P. K- doar tieri de igien.
5.2.4. Exploatabilitatea
Exploatabilitatea define,te structura arboretelor sub raport dimensional ,i se exprim prin
vrsta exploatabilit(ii. Ea s-a stabilit pentru arborete n func(ie de specii, productivitate, condi(iile de
regenerare ,i zonarea func(ional.
Vrsta medie a exploatabilit(ii calculat pentru S.U.P. J este de 123 ani.
5.2.5. Ciclul
Pe baza vrstei medii a exploatabilit(ii, ciclul adoptat pentru SU.P.J codru cvasigrdinrit -
sortimente obi,nuite, este de 130 ani.
79
6. REGLEMENTAREAPROCESULUI DEPRODUC|IELEMNOAS $I MSURI
DEGOSPODRIREAARBORETELORCU FUNC|II SPECIALEDE
PROTEC|IE
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale
Reglementarea procesului de produc(ie se realizeaz prin stabilirea posibilit(ii ,i prin
elaborarea planurilor de recoltare. Prin reglementarea procesului de produc(ie se asigur:
optimizarea structurii pdurii n raport cu condi(iile ecologice ,i cerin(ele social-economice;
realizarea unui fond de produc(ie, care s permit exercitarea cu continuitate a func(iilor de
produc(ie ,i protec(ie ale pdurii ,i cre,terea stabilit(ii ecologice ,i a eficacit(ii func(ionale a
arboretelor;
crearea cadrului adecvat pentru aplicarea unei silviculturi intensive ,i respectarea, pn la
nivel de arboret, a reglementrilor de ordin silvicultural.
n vederea stabilirii posibilit(ii se iau n considerare mai multe criterii ,i se aplic mai multe
procedee, adoptarea unei solu(ii definitive fiind condi(ionat de analiza rezultatelor ob(inute.
6.1.1. Reglementarea procesului de produc(ie la S.U.P. J codru cvasigrdinrit
Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale n SUP J codru cvasigrdinrit
cuprinde stabilirea posibilit(ii de produse principale ,i elaborarea planurilor de recoltare.
6.1.1.1. Stabilirea posibilit(ii de produse principale
Stabilirea posibilit(ii de produse principale s-a fcut prin metoda suprafe(ei periodice
revocabile.
a) Procedeul deductiv
Posibilitatea se stabile,te dup formula:
P =
_ v
m
i =1
nh
+_
v]
n
]
h
]
m
]=1
+
_ v]
m1
n
s =1
10
unde:
- Ii = volumul arboretelor exploatabile cu consisten( plin (0,8-1,0) majorat cu cre,terea
pe urmtorii 5 ani ( i = 1,.,m);
- I] = volumul arboretelor parcurse cu tieri ,i a celor de refcut, majorat cu cre,terea lor pe
urmtorii cinci ani ( j = 1,,m);
- Is = volumul de extras n cursul deceniului prin interven(ii prevzute n arboretele nc
neexploatabile ncadrate n prima suprafa( periodic ( S= 1,,m);
- n = numrul de ani corespunztor perioadei de regenerare adoptate;
- n] = numrul de ani considerat ca optimpentru realizarea structurii urmrite;
Organizarea procesului de produc(ie ,i stabilirea posibilit(ii prin procedeul suprafe(ei periodice revocabile
Tabelul 6. 1. 1. 1. 1.
C
l
a
s


d
e
v

r
s
t

Suprafa(a la 1. 01. Suprafa(a periodic I Suprafa(a periodic


Suprafa(a ha Volum, m
3
Cre,tere
curent, m
3
Suprafa(a, ha
Voluminclusiv cre,terea produc(iei totale pe
5 ani, mc
II III
Ii
ni(40)
I]
nj(30)
I]
nj(20)
I]
nj(10)
ha ha
I 350,9 14079 1776 350,9
II 722,9 142380 9554 13,3 709,6
III 346,9 131775 4344 346,9
IV 384,2 178828 2872 20,5 2977 291 363,7
V 198,2 79472 959 54,4 14395 264 143,8
VI 289,7 78380 756 211,5 9544 15167 16285 78,2
VII 993,8 372573 3607 928,7 75827 158111 103424 8382 65,1
Total 3286,6 997487 23868 1215,1 75827 167655 135963 25222 1011,0 1060,5
Normal 1264,2 1011,2 1011,2
Diferen(a - 49,1 -0,2 +49,3
P =
Ii(40)
ni(40)
+
I](30)
n](30)
+
I](20)
n](20)
+
I](10)
n](10)
=
75827
40
+
167655
30
+
135963
20
+
25222
10
=1896+5589+6798+2522 =16805m
3
P deductiv = 16805 m
3
80
b) Procedeul inductiv
Stabilirea indicatorului de posibilitate s-a fcut prin nsumarea volumelor posibile de
extras n primul deceniu, stabilite pentru arboretele ncadrate provizoriu n suprafa(a
periodic n rnd.
Stabilirea indicatorului de posibilitate prin nsumarea volumelor de extras stabilite pe cale inductiv
Tabelul 6. 1. 1. 1. 2.
U.A. S(ha) Cons. Vrsta (ani) Volum(m3) CR, (mc/ an) Volum+5*CRVolumde extras (m
3
)
15 B 21,2 0,6 130 7801 82 8186 2333
16 33,7 0,5 160 11492 100 11992 6641
17 A 14,4 0,5 150 4031 46 4261 1759
22 27,8 0,4 160 6978 77 7363 3663
23 A 27,3 0,6 160 10702 125 11327 4935
24 A 20,0 0,4 150 5460 58 5750 2750
25 A 18,0 0,6 150 7740 75 8115 3863
26 A 19,3 0,5 160 5771 67 6106 2483
26 B 20,2 0,4 110 3757 46 3987 3877
27 A 21,8 0,5 150 8176 71 8531 3185
31A 8,0 0,3 110 1288 19 1383 1288
33 C 11,4 0,6 130 4435 66 4765 1788
34 C 6,6 0,6 140 2884 31 3039 825
36 41,5 0,7 160 18303 199 19298 6336
37 B 18,6 0,3 80 2977 2977 2977
38 27,1 0,6 150 10270 123 10885 3614
39 25,3 0,6 130 10474 134 11144 3931
40 B 7,2 0,2 160 1432 1432 1432
47 D 4,2 0,4 120 760 9 805 805
48 A 8,0 0,5 170 1616 22 1726 789
50 A 13,0 0,8 170 6188 74 6558 1503
50 B 2,0 0,5 175 960 6 990 454
51B 9,6 0,5 170 3524 33 3689 1213
53 B 12,9 0,7 150 6540 59 6835 2438
55 C 1,8 0,4 180 978 6 1008 555
55 D 0,4 0,3 70 143 143 143
60 B 35,9 0,1 105 3339 3339 3339
67 B 10,5 0,2 110 1649 1649 1649
69 44,2 0,6 160 21083 172 21943 6288
70 C 4,0 0,5 180 1360 11 1415 422
88 A 20,6 0,5 170 7623 75 7998 2486
90 B 48,9 0,8 170 25672 253 26937 6863
91A 19,6 0,6 170 7703 8118 2012
91B 7,0 0,5 170 2366 21 2471 671
92 18,9 0,4 100 4348 49 4593 1087
93 A 13,6 0,4 160 3958 41 4163 2252
93 B 10,8 0,5 100 3435 37 3620 1206
94 C 11,0 0,5 100 3597 42 3807 1167
95 A 7,6 0,2 105 471 471 471
97 A 13,4 0,2 110 1648 13 1713 1713
98 A 30,2 0,3 150 4651 66 4981 4861
98 C 1,4 0,5 135 368 368 368
99 A 25,8 0,4 170 6166 49 6411 3065
100 A 32,0 0,4 160 8832 70 9182 3227
101A 15,3 0,3 130 3458 3578 2781
104 F 2,7 0,6 160 608 10 658 359
106 A 0,8 0,2 150 131 131 131
106 C 3,9 0,2 160 355 355 355
106 G 21,1 0,1 110 1793 1793 1793
107 A 8,0 0,2 120 1608 1608 1608
107 B 3,4 0,4 110 911 9 956 956
107 E 2,4 0,2 85 206 206 206
81
107 F 4,4 0,4 150 717 9 762 762
107 J 2,7 0,5 85 696 9 741 428
108 A 13,4 0,4 150 3792 34 3962 3962
109 J 1,4 0,2 110 192 192 192
110 A 20,7 0,4 135 5423 48 5663 1984
111A 5,1 0,4 85 700 14 770 770
113 15,5 0,1 120 1613 1613 1613
114 B 15,9 0,5 120 4580 56 4860 2154
114 D 1,5 0,2 80 148 148 148
115 A 23,9 0,3 160 3131 43 3346 3346
116 A 23,1 0,6 130 8639 84 9059 3479
116 C 2,6 0,4 90 819 9 864 450
119 A 18,2 0,6 170 6369 65 6694 2919
119 B 14,5 0,5 120 4800 56 5080 2144
120 A 8,8 0,3 160 2051 2051 2051
120 B 11,9 0,6 110 4214 50 4464 913
122 12,6 0,5 110 4309 50 4559 1367
123 A 21,6 0,6 170 8099 78 8489 2566
124 A 4,6 0,8 160 2617 23 2732 707
126 B 13,5 0,2 160 1527 1527 1527
127 A 7,4 0,2 110 2524 2524 2524
127 B 10,2 0,8 160 6008 52 6268 1600
203 B 8,5 0,7 150 4404 36 4584 1600
204 B 37,5 0,6 180 16014 109 16559 6872
205 14,0 0,6 170 6454 40 5359 1600
222 A 29,6 0,7 150 16399 142 14034 3741
230 B 2,1 0,3 160 460 460 460
231F 7,9 0,2 140 1296 1296 1296
233 C 10,4 0,6 150 4139 35 4314 2157
233 D 1,6 0,5 150 621 6 651 318
234 C 0,9 0,1 90 58 58 58
239 B 14,8 0,7 180 7725 53 6225 1600
Total U.P. I 1215,1 392557 3547 404667 174224
Arezultat indicatorul de posibilitate prin nsumarea volumelor de extras stabilite pe cale
inductiv de 17422 mc/ an.
6.1.1.2. Adoptarea posibilit(ii
La S.U.P. J s-au calculat urmtorii indicatori de posibilitate:
a) Procedeul suprafe(ei periodice revocabile, cu valoarea de 16805 mc/ an;
b) Prin nsumarea volumelor de extras stabilite pe cale inductiv, cu valoarea de 17422
mc/ an.
Indicatorul de posibilitate prin intermediul suprafe(ei periodice revocabile a fost stabilit prin
analiza atent a rezultatelor ob(inute prin cele dou modalit(i. Indicii de recoltare pentru metoda
inductiv au fost stabili(i pentru fiecare arboret exploatabil n parte cu luarea n considerare a mrimii
perioadei de regenerare specifice arboretului, a periodicit(ii ,i numrului interven(iilor, a necesit(ii
diversificrii vrstelor.
Indicatorii de posibilitate ob(inu(i prin cele dou metode expuse anterior au fost compara(i cu
valoarea indicatorului de posibilitate dup starea arboretelor (3252 mc/ an) ,i cu valoarea cre,terii
indicatoare (Ci = 12754 mc/ an).
Datorit faptului c ntreaga unitate de produc(ie este n grupa I-a func(ional s-a adoptat ca
posibilitate valoarea cre,terii indicatoare P = 12754 mc/ an, care asigur n cele mai bune condi(ii
continuitatea produc(iei timp de 40 60 de ani ,i n concordan( cu exigen(ele silviculturale privind
regenerarea, mbunt(irea func(iilor de protec(ie ,i reconstruc(ie ecologic.
n tabelul 6.1.1.2.1. se face o prezentare sintetic a indicatorilor de posibilitate, care au stat la
baza adoptrii posibilit(ii de produse principale.
Conferin(a a II-a de Amenajare din 22.04.2010 a adoptat posibilitatea de produse principale la
valoarea de P= 12754 mc/ an.
82
Conferin(a a II-a de Amenajare a avizat n mod favorabil aceast valoare a posibilit(ii.
Indicatori de posibilitate ,i posibilitatea adoptat
Tabel 6.1.1.2.1.
Procedeul suprafe(ei
periodice revocabile
Volumul de extras stabilit
pe cale inductiv
Dup starea
arboretelor
Cre,terea indicatoare
Posibilitatea
adoptat
Pspr= Pi = PS= Ci =
U.P. I Dreptu - Sturdza ( suprafa( n produc(ie 4078,0ha)
16805 17422 3252 12754 12754
6.1.1.3. Recoltarea posibilit(ii
n tabelul 6.1.1.3.1. se prezint ncadrarea arboretelor din planul decenal pe urgen(e de
regenerare.
Tabel 6.1.3.3.
Urgen(a
Arborete ncadrate n Planul decenal de recoltare a produselor principale
u.a.
Suprafa(a
(ha)
Volumul total
(m
3
)
Volumul de
extras (m
3
)
1 1.5
31 A, 37 B, 40 B, 55 D, 60 B, 67 B, 95 A, 97 A,
98 A, 101 A, 106 A, 106 C, 106 G, 107 A, 107
E, 109 J, 113, 114 D, 115 A, 120 A, 126 B, 127
A, 230 B, 231 F, 234 C
266,2 38974 32516
2
2.6
15 B, 16, 22, 23 A,24 A, 25 A, 26 A, 27 A, 33
C, 34 C, 38, 39, 47 D, 48 A, 50 B, 51 B, 55 C,
69, 70 C, 88 A, 91 A, 91 B, 92, 93 A, 93 B, 94 C,
98 C, 99 A, 100 A, 104 F, 107 B, 107 F, 107 J,
108 A, 110 A, 111 A, 114 B, 116 A, 116 C, 119
A, 119 B, 120 B, 122, 123 A, 204 B, 233 C, 233
D
730,7 262876 71857
2.7 26 B 20,2 3987 1994
3 3.4
36, 50 A, 53 B, 90 B, 124 A, 127 B, 203 B, 205,
222 A, 239 B
198,0 98830 21175
Total 1215,1 404667 127542
Alegerea arboretelor din care se v-a recolta posibilitatea de produse principale adoptat s-a
fcut pe urgen(e de regenerare, n func(ie de care s-a stabilit ,i ordinea de parcurs cu tieri n primii 10
ani. Din tabelul 6.1.1.3.1 reiese c toate arboretele au fost ncadrate n urgen(ele de regenerare unu,
doi ,i trei.
Semnifica(ia urgen(elor de regenerare sunt urmtoarele:
15 arborete exploatabile parcurse cu tieri de regenerare, cu consisten(a sub 0,4, fi
semin(i, utilizabil, cu condi(ia ca ele s nu ndeplineasc func(ii de protec(ie deosebit;
26 arborete exploatabileparcurse cu tieri de regenerare cu densit(i cuprinse n intervalul
0,4-0,6 cu sau fi semin(i,uri instalate;
27 arborete exploatabile neparcurse cu tieri de regenerare cu densit(i cuprinse n
intervalul 0,4-0,6;
34 arborete densit(i de 0,7 ,i peste, pluriene ,i relativ pluriene de vitalitate cel pu(in
normal indiferent de productivitate considerate ca exploatabile;
6.1.1.4. Prognoza posibilit(ii
Posibilitatea actual: P = 12754 m
3
/ an
Dup 10 ani: P2 = 12754 m
3
/ an
Dup 20 ani: P3= 12754 m
3
/ an
n perspectiv: Pp= 12754 m
3
/ an.
83
6.1.1.5. Posibilitatea de produse principale
n tabelul 6.1.3.5.1, se prezint repartizarea posibilit(ii pe tratamente, suprafe(e ,i specii.
7.
Posibilitatea pe tratamente, suprafe(e yi specii
Tabelul 6.1.3.51.
Tratamentul
Suprafa(a de parcurs Volumul de extras Posibilitatea anual pe specii m
3
Total Anual Total Anual MO BR FA PAM
Tieri succesive 177,5 17,7 15164 1516 1516 - - -
Tieri progresive 14,0 1,4 1378 138 12 34 92 -
Tieri rase 12,7 1,3 2325 233 233 - - -
Tieri cvasigrdinrite 1010,9 101,1 108675 10867 2366 3746 4636 119
Total 1215,1 121,5 127542 12754 4127 3780 4728 119
6.2.Hsuri de gospodrire a arboretelor cu func(ii speciale de protec(ie
6.2.1. Hsuri de gospodrire a arboretelor din tipul I de categorii func(ionale
Cu ocazia actualei revizuiri a amenajamentului, rezerva(ia de semin(e din u.a 52 B a fost
ncadrat ntr-o subunitate de protec(ie de tip K (la fel ca acum 10 ani), pentru a fi gospodrite
eficient. Speciile pentru care a fost constituit rezerva(ia sunt n principal molidul ,i bradul ,i n
secundar fagul.
Obiectivul urmrit este att producerea de semin(e forestiere ct ,i conservarea unor
genofonduri valoroase. Arboretele au fost prevzute a fi parcurse cu tieri de igien n urmtorii 10
ani. Prin aceste tieri se va urmri eliminarea exemplarelor fenotipic inferioare de la reproducere ,i
asigurarea unor condi(ii de iluminare optime, pentru arborii plus, care s favorizeze fructifica(ii
abundente.
Nu s-au propus interven(ii de intensitate mei mare pentru a nu diminua prea mult rezisten(a la
vnt (,i a,a destul de sczut) a arboretului.
Nu s-a considerat crearea unor benzi de izolare, care s impiedice panmixia cu arboretele
nvecinate ( acestea fiind la rndul lor arborete valoroase), ci se vor extrage, din acestea din urm,
arborii fenotipic inferiori.
P,unatul va fi ,i n continuare drastic interzis.
6.2.2. Hsuri de gospodrire a arboretelor din tipul II de categorii func(ionale
Arboretele din S.U.P. M ndeplinesc prioritar func(ii de protec(ie a terenurilor ,i solurilor,
nsumnd o suprafa( de 749,2 ha. n aceste arborete nu se vor executa dect lucrri de ngrijire, tieri
de igien ,i tieri de conservare. n perspectiv, pentru asigurarea ,i cre,terea eficacit(ii func(ionale,
n gospodrirea acestor arborete se vor urmri urmtoarele linii directoare generale:
realizarea unor arborete cu structuri orizontale ,i verticale corespunztoare,
diversificate, apropiate de tipul grdinrit, care asigur o protec(ie maxim a
terenurilor ,i solurilor, un echilibru ecologic ridicat, precum,i condi(ii bune de
dezvoltare a vnatului ,i aspect estetic deosebit;
men(inerea ct mai mult posibil a solului acoperit cu vegeta(ie forestier, prin
asigurarea ,i ngrijirea regenerrii naturale, eventuale completri n ochiuri,
men(inerea subarboretului, etc.;
efectuarea corespunztoare a lucrrilor de ngrijire, cu intensit(i adecvate rolului
func(ional atribuit;
igienizarea corespunztoare ,i ori de cte ori este nevoie, a arboretelor;
prevenirea ,i combaterea bolilor ,i duntorilor;
combaterea fenomenelor antropice care perturb echilibrul ecologic: poluarea,
turismul necontrolat, p,unatul, tierile n delict, etc.
n tabelul urmtor este prezentat situa(ia suprafe(elor de parcurs cu tieri de conservare,
precum,i volumul posibil de extras.
84
Volumul posibil de recoltat prin tieri de conservare
Tabelul 6.2.2.1.
S.U.P.
Suprafa(a (ha) Volum(m
3
) Volumul anual de recoltat pe specii (m
3
)
Total Anual Total Anual MO BR FA PAM
M 302,1 30,2 11781 1178 780 258 139 1
6.3.Lucrri de ngrijire yi conducere a arboretelor
Volumul de recoltat prin lucrri de ngrijire Tabelul 6.3.1.
Specificri Tipul func(ional
Suprafa(a (ha) Volum(m
3
) Posibilitatea anual pe specii (m
3
)
Total Anual Total Anual MO BRFAPAMDTLASACDMPINDR
Degajri
II
III-VI 21,4 2,1
Total 21,4 2,1
Cur(iri
II 36,6 3,7 301 30 21 2 3 1 2 1
III-VI 128,5 12,8 1213 121 80 23 15 3
Total 165,1 16,5 1514 151 101 25 18 4 2 1
Rrituri
II 187,9 18,8 6647 665 476 88 48 28 8 11 3 3
III-VI 869,3 86,9 29975 2997 2506 208 196 29 29 19 1 9
Total 1057,2 105,7 36622 3662 2982 296 244 57 37 30 4 3 9
Produse secundare
II 224,5 22,5 6948 695 497 90 51 29 8 13 4 3
III-VI 997,8 99,7 31188 3118 2586 231211 32 29 19 1 9
Total 1222,3 122,2 38136 3813 3083 321262 61 37 32 5 3 9
Tieri de igien
II 160,9 160,9 161 16 11 4 1
III-VI 845,9 845,9 8143 814 466 228 98 1 5 12 4
Total 1006,8 1006,8 8304 830 477 232 99 1 5 12 4
TOTAL
II 385,4 183,4 7109 711 508 94 52 29 8 13 4 3
III-VI 1843,7 945,6 39331 3932 3052 459 309 33 34 19 1 12 13
Total 2229,1 1129 46440 4643 3560 553 361 62 42 32 5 3 12 13
ngrijirea pdurii se efectueaz pe toat durat cre,terii arboretelor ncepnd cu momentul
nfiin( rii lor pn n momentul tierii de regenerare.
Lucrrile de ngrijire necesare pentru ngrijirea ,i conducerea arboretelor dup realizarea
strii de masiv sunt: degajrile, cur(irile, rriturile ,i tierile de igien.
O situa(ie sintetic a lucrrilor de ngrijire ,i conducere a arboretelor este prezentat n tabelul
6.3.1. Prin efectuarea lucrrilor de ngrijire se urmre,te realizarea unor structuri corespunztoare
(elurilor de gospodrire propuse, aceste lucrri constituind o caracteristic definitorie a silviculturii
intensive.
Cele mai importante obiective urmrite prin efectuarea lucrrilor de ngrijire ,i conducere a
arboretelor sunt:
pstrarea ,i ameliorarea strii de sntate a arboretelor;
cre,terea rezisten(ei la ac(iunea agresiv a factorilor externi (biotici ,i abiotici);
cre,terea productivit(ii arboretelor, ,i a pdurii n ansamblu, ,i mbunt(irea calit(ii
lemnului produs;
mrirea efectelor de protec(ie ,i a calit(ii factorilor de mediu (protec(ia solului ,i a apelor);
mrirea capacit(ii de fructifica(ie a arboretelor ,i ameliorarea condi(iilor de regenerare.
Pentru fiecare arboret au fost stabilite obiective concrete n raport cu func(iile atribuite ,i cu
(elurile de gospodrire fixate prin amenajament.
Lucrrile de ngrijire: degajri, cur(iri, rrituri au fost propuse n toate arboretele care au
necesitat lucrrile respective, func(ie de stadiul de dezvoltare ,i consisten( , pentru restul arboretelor
nencadrate n alte categorii de lucrri, propunndu-se tieri de igien.
Cur(irile sunt lucrri de ngrijire cu caracter de selec(ie negativ, ce se aplic arboretelor aflate
n stadiul de nuieli, , i prjini,, n scopul mbunt(irii calit(ii, cre,terii ,i compozi(iei arboretului prin
extragerea arborilor ru conforma(i, accidenta(i, bolnavi, deprecia(i sau usca(i, nghesui(i ,i cople, i( i
85
sau apar(innd unor specii sau forme genetice mai pu(in valoroase ,i care nu corespund (elului de
gospodrire ,i exigen(elor ecologice.
Perioada normal de executare a cur(irilor coincide cu intervalul definit de dou momente
importante n dezvoltarea arboretului: apari(ia elagajului natural la majoritatea exemplarelor ,i
intensificarea procesului de eliminare natural, care coincide cu nceputul marii perioade de cre,tere
curent n volum.
De regul cur(irile ncep dup ce arboretele realizeaz nl(imea de 6-8 m, fi a dep,i 10 cm
n diametru, n func(ie de speciile ,i bonitatea sta(iunii. Se execut la 2-4 ani dup ultima degajare.
La primele cur(iri se extrag exemplarele uscate, vtmate, exemplarele care stnjenesc
dezvoltarea celor sntoase ,i de viitor ale speciilor principale. n grupele ,i plcurile dese se va
efectua ,i o rrire n cadrul popula(iei de exemplare din speciile valoroase. Subarboretul va fi men(inut
,i ngrijit. Arborii se taie de jos, iar materialul rezultat se valorific.
n prealabil se vor efectua lucrri pentru realizarea accesibilit(ii interioare a arboretelor prin
deschiderea de ci de acces necesare.
Cur(irile se vor executa cu urmtoarele unelte ,i mecanisme: topoare, ferestraie manuale sau
motoagregate portabile echipate cu cu(it disc. Pentru colectarea lemnului se pot folosi mijloace cu
trac(iune animal ,i mijloace mecanice adecvate.
n situa(iile de fa( intensitatea cur(irilor va fi moderat sau forte, dup caz, fi a se ntrerupe
starea de masiv. Consisten(a nu trebuie redus sub 0,75, mai ales n pdurile destinate s
ndeplineasc func(ii de protec(ie a apelor ,i solurilor.
Periodicitatea cur(irilor variaz de la 2 la 5 ani n func(ie de specii, starea arboretelor,
condi(iile sta(ionale ,i lucrrile executate anterior. Prima cur(ire se execut odat cu nceperea
elagajului natural la majoritatea arboretelor. De regul se execut 1-3 cur(iri.
n cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza se va parcurge cu cur(iri anual suprafa(a de 16,5 ha ,i se va
extrage un volumde 152 mc/ an.
Rriturile sunt lucrri de ngrijire ce se efectueaz periodic n arborete dup ce acestea au
realizat stadiul de pri, , i apoi, n stadiile de codri,or ,i codru mijlociu pentru care se reduce, prin
selec(ie pozitiv, numrul de exemplare la unitatea de suprafa( , mic,orndu-se temporar consisten(a,
n scopul ameliorrii structurii, cre,terii calit(ii func(ionale a acestora. Aceste lucrri au un pronun(at
caracter de ngrijire individual a arboretelor.
Prima rritur se va executa atunci cnd arboretul realizeaz diametrul de 8-10 cm,i
nl(imea de 10-12 m. La rrituri se va aplica selec(ia individual, pozitiv, dup criterii silviculturale,
fenotipice, ecologice ,i economice.
n raport cu tipul de pdure, starea arboretelor ,i (elul de gospodrire se vor aplica
urmtoarele metode:
- rritur de sus, cnd se ac(ioneaz n plafonul superior;
- rritur de jos, cnd se ac(ioneaz plafonul inferior.
n condi(iile acestui U.P se poate aplica cu bune rezultate combina(ia dintre metoda "de sus" ,i
metoda "de jos", dar nu se exclude nici posibilitatea folosirii separate a celor dou metode, n func(ie
de necesitatea arboretului.
Tehnica de executare se diferen(iaz n raport cu (elul de gospodrire, forma(ia forestier ,i
starea arboretelor.
Marcarea arborilor de extras la foioase se va face n timpul perioadei de vegeta(ie.
Tehnologiile de exploatare sunt specifice acestui gen de lucrri ,i se stabilesc de organele de
specialitate ale ocoalelor silvice, conforminstruc(iunilor tehnice n vigoare, n a,a fel nct s nu se
aduc prejudiciu arborilor rma,i pe picior, ndeosebi arborilor de viitor, care trebuie proteja(i.
Intensitatea ,i periodicitatea rriturilor se stabile,te n func(ie de starea fiecrui arboret, de
specii ,i (elul de gospodrire ,i variaz n limite moderate.
Trebuie evitat adoptarea de periodicit(i mai mari de 12 ani, cu majorarea corespunztoare a
intensit(ii extragerilor, asemenea interven(ii punnd n pericol stabilitatea, calitatea ,i eficacitatea
func(ional a arboretelor.
n U.P. I Dreptu-Sturdza anual se va parcurge cu rrituri o suprafa( de 105,7 ha ,i se va extrage
un volumde 3662 mc/ an.
Tierile de igien sunt opera(iuni prin care se urmre,te asigurarea unei stri fitosanitare
corespunztoare a arboretelor, prin extragerea arborilor usca(i sau n curs de uscare, czu(i, rup(i sau
dobor(i de vnt ori zpad, puternic afecta(i de insecte, precum,i a arborilor curs ,i de control
folosi(i la protec(ia pdurilor.
86
Cu tieri de igien se vor parcurge e,alonat ,i periodic toate pdurile, dup necesit(i impuse
de starea arboretelor, indiferent dac au fost parcurse sau nu n anul anterior cu lucrri de ngrijire
normale sau tieri de regenerare. n anul parcurgerii arboretelor cu lucrri de ngrijire (cur(iri,
irituri) sau de regenerare, igienizarea se realizeaz concomitent cu aceste interven(ii.
Intensitatea, respectiv volumul de extras prin aceste lucrri, este determinat, de starea de fapt
a fiecrui arboret n perioada dat.
Anual se va parcurge o suprafa( de 1006,8 ha ,i se va recolta un volumde 830 mc/ an.
Se face precizarea c suprafa(a este obligatoriu de parcurs anual pentru toate lucrrile, iar
volumul indicat are caracter orientativ.
Dac n cursul deceniului ,i alte arborete, care nu au fost incluse n "Planul lucrrilor de
ngrijire a arboretelor", ndeplinesc condi(iile de a fi parcurse cu lucrri, acestea se vor efectua pentru
a nu mpiedica buna dezvoltare a arboretelor respective.
Indicii de recoltare din produse secundare (cur(iri ,i rrituri) va fi de 0,9 m
3
/ an/ ha. Structura
posibilit(ii pe specii este prezentat n tabelul 6.3.1.
ntreaga posibilitate din produse secundare este accesibil la instala(iile de transport existente.
Materialul lemnos rezultat din cur(iri ,i rrituri se va fasona ,i se valorifica sub form de araci, pari,
fascine, lemn de foc ,i sortimente pentru industrializare, resturile urmnd a fi adunate n grmezi de
crci. Produsele accidentale, rezultate din cur(iri, vor fi precontate la posibilitatea din produse
secundare.
n concluzie, bilan(ul masei lemnoase de exploatat n deceniu, se prezint dup cumurmeaz:
- din produse secundare = 3813 m
3
/ an;
- din tieri de igien = 830 m
3
/ an;
- din tieri de produse principale = 12754 m
3
/ an.
Total = 18576 m
3
/ an.
Prin tieri de conservare se va recolta 1178 m
3
/ an.
6.4.Volumul total posibil de recoltat (produse principale+conservare+produsesecundare)
Volumul total posibil de recoltat Tabelul 6.4.1.
Specificri
Tipul
func(ional
Suprafa(a (ha) Volum(m
3
) Posibilitatea anual pe specii (m
3
)
Total Anual Total Anual MO BR FA PAMDT LA SAC DMPIN DR
Produse
principale
II
III-VI 1215,1 121,5 127542 12754 4127 3780 4728 119
Total 1215,1 121,5 127542 12754 4127 3780 4728 119
Tieri de
conservare
II 302,1 30,2 11781 1178 780 258 139 1
III-VI
Total 302,1 30,2 11781 1178 780 258 139 1
Produse
secundare
II 224,5 22,5 6948 695 497 90 51 29 8 13 4 3
III-VI 997,8 99,7 31188 3118 2586 231 211 32 29 19 1 9
Total 1222,3 122,2 38136 3813 3083 321 262 61 37 32 5 3 9
Tieri de
igien
II 160,9 160,9 161 16 11 4 1
III-VI 845,9 845,9 8143 814 466 228 98 1 5 12 4
Total 1006,8 1006,8 8304 830 477 232 99 1 5 12 4
Total
general
II 687,5 213,6 18890 1889 1288 352 191 30 8 13 4 3
III-VI 3058,8 1067,1 166873 16686 7179 4239 5037 152 34 19 1 12 13
Total 3746,3 1280,7 185763 18575 8467 4591 5228 182 42 32 5 3 12 13
6.5.Lucrri de ajutorarea regenerrilor naturale yi de mpdurire
Prin elaborarea "Planului lucrrilor de regenerare ,i mpdurire" se urmre,te introducerea
imediat n produc(ie a terenurilor destinate mpduririi ,i regenerrii cu speciile forestiere cele mai
indicate din punct de vedere economic ,i ecologic. Planificarea acestor lucrri s-a fcut (innd cont de
situa(ia nregistrat cu prilejul descrierii unit(ilor amenajistice, de nevoile de regenerare ce decurg
din aplicarea planului de recoltare a produselor principale, a lucrrilor de ngrijire, de necesitatea
87
asigurrii unor structuri corespunztoare ale arboretelor n raport cu func(iile atribuite, precum,i de
cerin(a mpduririi pe urgente a tuturor terenurilor goale din fondul forestier. S-a avut n vedere, cu
precdere, asigurarea regenerrii naturale cu specii autohtone valoroase de molid ,i larice, alturi de
care se vor introduce speciile de amestec necesare (brad, paltin de munte, ,.a.), care s contribuie la
sporirea productivit(ii ,i asigurarea stabilit(ii arboretelor.
n vederea regenerrii ct mai urgente ,i a realizrii unor arborete de valoare s-au propus,
pentru acest deceniu urmtoarele categorii de lucrri:
B. Lucrri de regenerare, constnd din: mpduriri poieni ,i goluri, mpduriri n terenuri
dezgolite prin calamit(i naturale;
C. Completri n arboretele care nu au nchis starea de masiv au fost propuse completri
n arborete tinere, care nu au nchis starea de masiv ,i completri n arboretele care vor fi nfiin(ate.
D. ngrijirea culturilor tinere au fost prevzute a fi parcurse cu lucrri de ngrijire
culturile deja existente, precum,i cele ce vor fi nfiin(ate.
mpduririle se fac cu molid, brad, larice, paltin de munte.
La capitolul 12.3 se prezint planul lucrrilor de regenerare ct ,i lucrrile de ajutorare a
regenerrii ,i ngrijire a culturilor, n tabelul 6.5.1. prezentndu-se o recapitula(ie a acestor lucrri.
Lucrri de ajutorarea regenerrilor naturale yi de mpdurire Tabel 6.5.1.
Simbol Categoria de lucrri
Suprafa(a
(ha)
A. Lucrri necesare pentru asigurarea regenerrii naturale 366,5
A.1. Lucrri de ajutorare a regenerrii naturale 61,2
A.1.4. Mobilizarea solului 61,2
A.2. Lucrri de ngrijire a regenerrii naturale 305,3
A.2.1. Receparea semin(i,urilor sau tinereturilor vtmate 220,4
A.2.2. Descople,irea semin(i,urilor 84,9
B. Lucrri de regenerare 84,3
B.1. mpduriri n terenuri goale din fondul forestier 5,8
B.1.3.
mpduriri n terenuri dezgolite prin calamit(i naturale (incendii, doborturi de vnt
sau zpad, uscare, etc. ,i alte cauze)
5,8
B.2. mpduriri n suprafe(e parcurse sau prevzute a fi parcurse cu tieri de regenerare 78,5
B.2.2. mpduriri dup tieri cvasigrdinrite 10,8
B.2.4. mpduriri dup tieri succesive 8,6
B.2.5. mpduriri dup tieri de conservare 56,4
B.2.7. mpduriri dup tieri rase la molid ,i PL.E.A. 2,7
C. Completri n arboretele care nu au nchis starea de masiv 141,9
C.1. Completri n arboretele tinere existente 125,0
C.2. Completri n arboretele tinere nou create (20%) 16,9
D. ngrijirea culturilor tinere 51,7
D.1. ngrijirea culturilor tinereexistente 28,2
D.2. ngrijirea culturilor nou create 23,5
6.6. Refacerea arboretelor slab productive yi substituirea celor cu compozi(ii
necorespunztoare
Nu sunt arborete slab productive sau cu compozi(ii necorespunztoare de refcut.
88
6.7.Hsuri de gospodrire a arboretelor afectate de factori destabilizatori
Lucrri prevzute pentru gospodrirea arboretelor afectate de factori destabilizatori
Tabelul 6.7.1.
Natura ,i gradul de afectare
Supra-
fa(a
(ha)
Lucrri prevzute (ha)
Tieri
cvasigr-
dinrite
Tieri
progre-
sive
Tieri
succe-
sive
T-
ieri
rase
Tieri
crng
Tieri de
conser-
vare
R-
rituri
Cur-
(iri
Comple-
tri
ngrijirea
culturilor
T.igien
Alunecare slab 11 - - - - - - - - - - 11,0
vtmare expl. slab 2,5 - - - - - - 2,5 - - - -
Atac duntori
slab 27,3 18,9 - - - - 5,2 3,2 - - - -
puternic 1,5 1,5 - - - - - - - - - -
nml,tinare
scurt
durat
0,8 - - - - - - - - - - 0,8
permanent 0,7 - - - - - - - - - - 0,7
Roc la
suprafa(
0,1/ s 307,5 34,2 - 33,6 - - 5,2 181,9 7,1 - - 45,5
0,2S 179,2 - - 25,8 - - 24,9 88,6 21,1 - 0,6 18,2
0,3/ S 60,5 - - - - - 6,8 14,7 9,8 - 7,0 22,2
0,4/ S 22,5 - - - - - 13,5 - - - - 9,0
0,7/ S 12,2 - - - - - - - - - - 12,2
Uscare slab 179,1 37,8 - 46,2 1,4 - 55 3,2 - - 35,5
Doborturi
izolate 544,6 203,9 - 46 2,8 - 45,6 87,6 4,6 - - 154,1
destul de fr. 29,9 - - - - - - - - - - 29,9
Rupturi izolate 330,5 171,4 - 33,6 - - 32,3 33,8 - - - 59,4
7. VALORIFICAREASUPERIOARAAALTORPRODUSEALEFONDULUI
FORESTIERNAFARALEMNULUI
n afara produc(iei de mas lemnoas, fondul forestier mai poate oferi ,i alte produse valoroase
cumsunt: produse cinegetice, fructele de pdure, ciupercile, plantele medicinale etc. Gospodrirea ,i
recoltarea acestora trebuie astfel fcut nct s nu fie afectate func(iile pdurii, respectiv produc(ia de
lemn ,i func(iile de protec(ie
7.1. Poten(ial cinegetice
Condi(iile naturale din U.P. I Dreptu-Sturdza sun favorabile cre,terii ,i dezvoltrii faunei de
interes cinegetic. Unitatea se suprapune peste fondul de vntoare nr. 21 Dreptu ce este administrat
de A.J.V.P.S. Neam( ,i G.V.S. nr. 24 Borca
Construc(iile ,i instala(iile vntore,ti existente sun urmtoarele:
1 bordei de pnd;
6 hrnitori pentru cervide;
6 sirii.
Sunt amenajate 7,2 ha de terenuri pentru hrana vnatului constnd din fne(e ,i p,uni.
Starea acestora este, n general, nesatisfctoare. Numrul lor este cu totul insuficient pentru
gospodrirea eficient a vnatului. Pe viitor este necesar sporirea numrului de hrnitori ,i sirii ,i
n plus se vor amenaja adptori ,i scldtori pentru cervide ,i mistre(i.
Vnatul principal este format din cerb, mistre(, urs ,i cprior. Alte specii de vnat ce se mai pot
recolta sunt: coco,ul de munte, rsul, lupul, vulpea, jderul de copac, pisica slbatic ,i iepurele.
Efectivele reale ,i optime, precum,i recoltele de vnat planificate ,i realizate, sun prezentate
n studiul general pe ocol. Efectivele existente la majoritatea speciilor sunt mai mici dect cele optime.
Pentru speciile a cror efective sunt subdimensionate, numrul de exemplare ce se va recolta n viitor
va fi mai mic dect sporul anual.
Pentru asigurarea unor condi(ii de trai satisfctoare vnatului este necesar ca pdurea s fie
optimbiodiversificat, s existe att arborete btrne, ct ,i tinere, cu consisten( plin, dar ,i mai
redus. n compozi(ia arboretelor trebuie s existe un procent suficient de specii de arbori ,i arbu,ti ce
intr n regimul de hran al vnatului. De aceea, se vor promova speciile de amestec, iar n arboretele
tinere nu se vor extrage n totalitate speciile pionere. n arboretele cu consisten( mai sczut ,i n cele
situate pe versan(i cu expozi(ii nsorite se va men(ine etajul arbustiv, dac nu influen(eaz n mod
negativ mersul regenerrii acestora.
S-a constatat c expozi(iile nsorite ,i par(ial nsorite sunt preferate de vnat, att ca loc de
hran, ct ,i de adpost.
Asigurarea unor popula(ii viguroase, sntoase ,i cu trofee valorase de cervide, nu poate fi
realizat dect dac exist popula(ii de carnivore optimdimensionate. Existen(a consumatorilor
89
secundari va asigura complexitatea necesar rela(iilor trofice din biocenozele forestiere, constituind n
acela,i timp ,i obiect de vntoare aductor de profituri nsemnate.
Asupra faunei slbatice ac(ioneaz mai mul(i factori de stres, care au drept surs diverse
activit(i antropice. Intensitatea acestor factori a cunoscut o permanent cre,tere (odat cu
sporirea popula(iei ,i evolu(ia tehnologiei) prin reducerea suprafe(ei pdurilor, cre,terea
suprafe(ei terenurilor cu destina(ie agricol, sporirea numrului de animale domestice,
p,unat n pdure, accesibilizarea ,i exploatarea pdurilor ,i practicarea braconajului.
Pentru asigurarea lini,tei necesare se va interzice p,unatul n pdure, iar lucrrile de
ngrijire ,i conducere se vor executa n afara perioadelor de rut ale principalelor specii de
interes cinegetic.
Terenurile destinate ob(inerii de hran pentru vnat pot fi folosite mai intensiv, prin
plantarea lor cu arbori ,i arbu,ti fructiferi sau prin cultivarea lor cu leguminoase, pioase sau
iucinoase furajere. Frunzarele vor fi recoltate de la specii cu valoare nutritiv ridicat, n
momentule n care con(inutul de substan(e hrnitoare este maxim. n timpul iernilor cu zpezi
abundente, hrnitorule vor fi aprovizionate permanent.
Asupra culturilor agricole pagubele mai importante sunt produse de mistre(i (mai pu(in
de cervide).
O gospodrire cinegetic intensiv nu poate fi realizat fi a se cunoa,te efectivele,
raporturile ntre sexe ,i piramidele vrstelor. Pentru aceasta se va acorda ,i n continuare
aten(ia cuvenit lucrrilor de evaluare.
n cazul recoltrilor se va urmri extragerea cu precdere, a exemplarelor bolnave, debile
sau prea btrne. Exemplarele valoroase nu vor fi vnate nainte de atingerea apogeului
dezvoltrii trofeelor lor. Prin vntoare este necesar s nu se perturbeze biodiversitatea
ecosistemelor ,i rela(iile trofice naturale dintre ierbivore ,i carnivore.
Pentru mpiedicarea braconajului este necesar intensificarea pazei.
7.2. Poten(ial salmonicol
Re(eaua hidrografic din unitatea de produc(ie analizat face parte din fondurile de pescuit
numrul 12 Dreptu (prul Dreptu), numr 14 Bistri(a V (rul Bistri(a) ,i nr. 17 Bistri(a IV(prul
Stejaru ,i o parte din rul Bistri(a adiacent acestei suprafe(e).
Apele sunt actualmente srace n pe,te datorit viiturilor din ultimii ani (acestea au distrus ,i
majoritatea amenajrilor existente). n plus turbiditatea apelor este ridicat n perioadele ploioase ,i
braconajul este ,i el prezent.
Pentru refacerea faunei salmonicole este necesar, n primul rnd, s se ia toate msurile ca s se
atenueze for(a viiturilor ,i s reduc cantitatea de aluviuni transportate de ape. Ulterior trebuie
refcute cascadele artificiale ,i intensificate msurile de paz mpotriva braconajului. La nevoie se va
recurge la repopulri.
Cu ocazia tierilor de regenerare este necesar s nu s se lase solul prea mult timp neprotejat. Se
va urmri s se planteze malurile cursurilor de ap, pentru a preveni prin umbrire nclzirea excesiv
a apei ,i pentru a asigura hrana pe,tilor.
Se va interzice aruncarea n apelor curgtoare a diverselor resturi menajere ,i a rumegu,ului (de
la gaterele din zon).
Pentru realizarea unei mai bune oxigenri a apei se vor executa (pe lng cascade podite),
baraje, cascade simple ,i pinteni. Aceste construc(ii vor contribui ,i la dezvoltare unei flore ,i faune
acvatice mai bogate ,i vor asigura adpostul necesar salmonidelor.
Pe lng pstrv n rul Bistri(a ,i n lacul Izvoru Muntelui se mai ntlnesc bibanul, mreana,
scobaiul ,i boi,teanul.
7.3. Produc(ia de fructe de pdure
Condi(iile pedoclimatice sunt favorabile cre,terii ,i dezvoltrii unui numr nsemnat de plante
productoare de fructe comestibile.
Dintre acestea o pondere economic ai mare o au zmeurul, afinul, meri,orul ,i murul. Specii de o
mai mic importan( sun fagul, mce,ul, scoru,ul de munte, alunul, socul ro,u ,i socul negru.
Suprafa(a de pe care se pot recolta fructe este destul de mare, pentru-c acestea se pot culege ,i
de la liziera pdurilor ,i de pe p,uni. Din arboretele cu consisten( mai redus ,i din cele cu vrste de
pn la 20 ani se pot ob(ine cantit(ile cele mai mari.
90
De,i beneficiile ce se pot ob(ine de pe uramfructelor nu sunt deloc de neglijat, nu trebuie
uitat faptul c acesta este doar o preocupare secundar pentru gospodrirea pdurilor.
Pentru o valorificare superioar resurselor este necesar s se realizeze o cartare anual
a suprafe(elor ocupate de speciile de mare interes economic ,i s se fac observa(ii ,i
prognoze asupra fenofazelor nfloririi, fructificrii ,i momentului optimde recoltare. n timpul
recoltrii se va urmri s nu se vatme nici speciile productoare de fructe, dar nici
semin(i,urile naturale sau artificiale. Pentru ob(inerea unor recolte bogate este necesar
interzicerea p,unatului n pdure.
Fructele de pdure au o valoare ridicat, att din punct de vedere alimentar, ct ,i
farmaceutic, de aceea pe terenurile destinate necesit(ilor administra(iei, pe taluzul
drumurilor ,i la liziera pdurilor se pot introduce specii valoroase.
Cantit(ile de fructe ce au fost recoltate n deceniul trecut(i cele propuse a se strnge n
cel urmtor sunt prezentate n studiul general pe ocol.
7.4. Produc(ia de ciuperci comestibile
Condi(iile de mediu favorabile ,i faptul c majoritatea speciilor lemnoase forestiere au nutri(ie
micoritic (multe din aceste ciuperci fiind comestibile), constituie permisul ob(inerii unor beneficii
importante din valorificarea ciupercilor comestibile.
Pentru o organizare corespunztoare a procesului de produc(ie se impune efectuarea unei
cartri a suprafe(elor pe care sunt rspndite diversele specii de ciuperci ,i realizarea de observa(ii
asupra perioadelor de fructifica(ie n mas. Va fi reglementat recoltarea neorganizat.
Ca s nu se vatme miceliul, recoltarea ciupercilor de fructifica(ie se va face prin tiere, folosind
cu(ite bine ascu(ite. Din acela,i motiv va fi interzis p,unatul n pdure. Pentru a favoriza rspndirea
sporilor, n special ai speciilor micoritice, nu se vor recolta n totalitate corpurile de fructifica(ie.
Principalele specii care pot fi recoltate din U.P. I Dreptu-Sturdza sunt: hribul, glbiorul, gheba,
r,covul, buretele iute, pstrvul de fag, buretele ,erpesc ,i pini,oara.
Cantit(ile de ciuperci recoltate n ultimii 10 ani ,i cele planificate pentru deceniul urmtor sunt
prezentate n studiul general pe ocol.
7.5. Resurse melifere
Baza melifer a unit(ii de produc(ie studiat este asigurat de un numr mare de specii de
plante arborescente, arbustive ,i erbacee, att din pdure, ct ,i din afara acesteia.
Unele specii produc numai polen, iar altele att polen, ct ,i nectar. De asemenea se poate ob(ine
,i man de origine vegetal ,i animal (de la insecte din familiile Lachnidae ,i Lecanidae).
Sezonul de cules fiind destul de scurt, nu este cazul s se nfiin(eze stupine la nivelul ocolului,
dar atragerea unor stupari particulari n zon va fi benefic, pentru-c n urma polenizrii realizat de
albine, vor spori fructifica(iile unor specii arborescente ,i arbustive de interes forestier.
7.6. Materii prime pentru mpletituri
n U.P. I Dreptu-Sturdza condi(iile naturale nu sunt favorabile nfiin(rii unor rchitrii. Pentru
nevoi locale se pot recolta mldi(e de la diferitele specii de slcii ,i rchite din flora indigen, din
zvoaiele din lunci.
7.7. Semin(e forestiere.
Materialul seminologic necesar lucrrilor de regenerare artificial va fi asigurat, n
cazul molidului ,i bradului, din arboretul constituit ca rezerva(ie de semin(e (u.a. 52). n cazul
celorlalte specii importante de origine local, semin(ele se pot recolta din popula(iile
valoroase existente n aceast unitate de protec(ie. Pentru regenerarea molidi,urilor
presubalpine se va recurge numai la material seminologic recoltat din arborete de mare
altitudine. Puie(ii necesari vor putea fi ob(inu(i n pepiniera cantonal existent (u.a.P51).
7.8. Valorificarea altor resurse ale fondului forestier
Pe lng produsele accesorii enumerate n subcapitolele anterioare, pentru o valorificare ct
mai eficient a tuturor resurselor pdurii, mai pot fi recoltate din U.P. I Dreptu-Sturdza urmtoarele:
Pomi de iarn ;
91
Produse naturale ce con(in substan(e tanante (coaj ,i conuri de molid);
Plante medicinale (coada ,oricelului, brusturi, vinari(, ferig, mtrgun, mesteacn,
brndu, de toamn, coada calului, pducel, cre(u, c , fragi, frasin, ienupr, pedicu(,
sovrf, ciubo(ica cucului, mur, mce,, zmeur, soc negru, ppdie, cimbri,or, podbal,
urzic mare, trei-fra(i-pta(i, afin, meri,or etc);
Plante ce con(in substan(e colorate (anin alb, sovrf, urzic mare etc.);
R,in de molid;
Fn natural (de pe terenurile destinate nevoilor administra(iei);
Frunzare;
Ramuri de mesteacn (pentru confec(ionarea de mturi);
Produse de destina(ie ornamental (cetin de r,inoase, conuri de pin, larice ,i molid,
flori diverse, bure(i de iasc, vsc, etc.);
Materii prime ce con(in uleiuri vegetale (semin(e de molid, muguri de plop ,i
mesteacn, cetin de r,inoase).
8. PROTEC|IAFONDULUI FORESTIER
n vederea cre,terii eficacit(ii func(ionale a pdurilor, prin amenajament s-a luat msuri
pentru asigurarea stabilit(ii ecologice a fondului forestier.
Culturile ,i arboretele fondului forestier sunt frecvent afectate de ac(iunea factorilor
destabilizatori, iar n astfel de situa(ii personalul tehnic ce administreaz fondul forestier este obligat
s identifice agentul vtmtor, suprafa(a afectat, felul ,i intensitatea atacului (fenomenului) pentru a
stabili msurile necesare de protec(ie n vedere evitrii eventualelor pagube.
Avnd n vedere cele men(ionate ,i lund seama de faptul c unitatea de baz, exist foarte
multe arborete afectate cu factori destabilizatori ,i limitativi, s-a considerat oportun elaborarea unor
masuri privind protec(ia fondului forestier, pornind de la ipoteza potrivit creia ecosistemele naturale
,i cvazinaturale sunt cele mai rezistente la ac(iunea factorilor duntori biotici ,i abiotici.
8.1. Protec(ia mpotriva doborturilor yi rupturilor produse de vnt yi dezpad
Pentru a imprima arboretelor o rezisten( sporit se impune a adopta un complex de msuri ce
vor fi ncepute din primele stadii de dezvoltare ,i continuate n mod sistematic pe toat durata vie(ii a
respectivului arboret. Principalele msuri de protec(ie sunt:
crearea de arborete care s aib compozi(ii ct mai apropiate de cele ale tipului natural
fundamental, care include forme genetice dotate cu o mare capacitate de rezisten( la vnt ,i
zpad;
asigurarea unei diversit(i genetice avansate, dup modelul structurii genetice a arboretelor
naturale prin promovarea regenerrii naturale. La mpdurire se recomand folosirea pui(ilor de
provenien( local;
parcurgerea arboretelor cu lucrri de ngrijire ,i conducere mai puternice n tinere(e ,i mai
moderate la vrste ridicate;
formarea de margini de masiv rezistente pe o distan( de 1-2 nl(imi de arbore;
diminuarea pagubelor produse de vnat, p,unat, recoltarea lemnului, astfel nct s se reduc
propor(ia arborilor cu rezisten( sczut la factori biotici ,i abiotici;
igienizarea pdurilor, protejarea semin( i, urilor ,i a arboretelor de eventualele degradri cauzate
de exploatare, men(inerea unor consisten(e pline, cea ce favorizeaz realizarea de arborete
sntoase cu capacitate sporit de rezisten( la solicitrile cauzate de vnturi puternice sau zpezi
abundente.
8.2. Protec(ia mpotriva incendiilor
n perioadele de aplicare a amenajamentelor anterioare nu au fost semnalate incendii de mare
amploare.
Nsurile de prevenire vor consta n:
efectuarea de instructaje att la nceperea tuturor lucrrilor silvice, ct ,i pe parcurs cu to(i
muncitorii, privind prevenirea ,i stingerea incendiilor de pdure;
stabilirea ,i amplasarea locurilor speciale de fumat cu bnci ,i gropi de pmnt afnat, de-a lungul
drumurilor de acces ,i care vor fi ntre(inute n permanen( ;
se vor nfiin(a pichete P.S.I;
92
imitarea ,i dirijarea accesului n pdure mai ales n ce prive,te locurile de popas ale turi,tilor;
ntrirea pazei pe timpul campaniei de mpduriri, n perioadele de recoltare a ciupercilor ,i a
fructelor de pdure, n zilele nelucrtoare ,i de odihn;
instruirea ciobanilor de stn;
igienizarea pdurii prin evacuarea arborilor dobor(i, rup(i, usca(i, ct ,i cur(irea parchetelor de
resturi de exploatare;
n cazul unui incendiu primele msuri trebuie s vizeze izolarea acestuia prin sparea de
,an(uri ,i deplasarea rapid a echipelor de interven(ie.
8.3. Protec(ia mpotriva polurii industriale
n U.P. I Dreptu-Sturdza nu s-au semnalat cazuri de poluare industrial.
8.4. Protec(ia mpotriva bolilor yi a altor duntori
Starea sanitar a pdurilor ,i arboretelor afectate de agen(ii fitopatogeni au fost prezentate n
subcapitolele 4.8 ,i 4.9.
Drept concluzie se poate afirma c pagubele cele mai importante sunt produse de vnt ,i
exploatare.
Pentru a se evita aceste aspecte negative, se impune cunoa,terea ,i respectarea mai multor
msuri: depistarea la timp a duntorilor ,i agen(ilor fitopatogeni, a consecin(elor negative asupra
vegeta(iei forestiere, determinarea corect a duntorilor, cunoa,terea biologiei lor de dezvoltare,
cunoa,terea factorilor de mediu att asupra duntorilor ct ,i asupra plantelor atacate, cunoa,terea
diferitor metode de combatere, a condi(iilor tehnice de aplicare a eficacit(ii ,i eficien(ei economice.
n vederea prevenirii acestor atacuri este nevoie de asigurarea unei stri fitosanitare
corespunztoare ,i luarea unor msuri preventive cumar fi:
conservarea arboretelor de tip natural pluriene, etajate cu o compozi(ie ct mai apropiat de
cea natural;
promovarea speciilor forestiere provenite din forme genetice rezistente;
men(inerea arboretelor la densitate normal;
mpdurirea golurilor cu specii ,i forme genetice rezistente;
executarea n mod corespunztor a lucrrilor de ngrijire a arboretelor;
evitarea prejudiciilor de exploatare;
interzicerea p,unatului;
protejarea popula(iilor de psri folositoare ,i a furnicilor.
Arboretele foarte puternic afectate de boli ,i duntori care nu pot fi redresate sub raport
fitosanitar prin lucrri de combatere ,i cultur ,i prezint o stare necorespunztoare, vor fi exploatate
indiferent de vrst n cel mai scurt timp.
8.6. Msuri de gospodrire a arboretelor cu uscare anormal
n cadrul pdurilor studiate nu s-au semnalat fenomene de uscare.
Ca msuri preventive se recomand:
men(inerea arboretelor n stare de consisten( plin;
extragerea cu prioritate, n cadrul lucrrilor de ngrijire, de conservare ,i de regenerare, a
arborilor usca(i sau n curs de uscare;
folosirea la lucrrile de mpdurire a puie(ilor de provenien( local;
men(inerea subarboretului;
combaterea bolilor ,i a duntorilor, numai prin metode biologice ,i integrate, excluznd n
totalitate substan(ele chimice ce afecteaz echilibrul ecologic.
93
9. INSTALA|II DETRANSPORT, TEHNOLOGII DEEXPLOATARE $I
CONSTRUC|II FORESTIERE
9.1. Instala(ii de transport
Re(eaua instala(iilor de transport, care deservesc pdurile U.P. I Dreptu-Sturdza este
format din drumuri forestiere existente a cror situa(ie este prezentat n tabelul 9.1.1.
Tabelul 9.1.1.
Nr. de
ordine
(simbol)
Indicativul
drumului
Denumirea
drumului
Lungimea (km)
Suprafa(a
deservit (ha)
Volumul de
recoltat
deservit
(m
3
)
n
pdure
n afara
pdurii
Total
Drumuri existente
1. DP001
Vatra Dornei
Topli(a
0,7 14,5 15,2 46,8 521
2. DP005 Dreptu 0 4,3 4,3 50 499
Total DP 0,7 18,8 19,5 96,8 1020
1. FE001 Ro,eni 0 3,1 3,1 110,8 6256
2. FE002 Zahorna 3,6 1,8 5,4 514,2 24060
3. FE003 Tecuia 0 4,3 4,3 520,8 19862
4. FE004 Dreptu 4 2,5 6,5 1051,6 53472
5. FE005 Munceleanu 2,3 0,4 2,7 348,6 9855
6. FE006
Prul
Frasinului
0 2,5 2,5 126,9 8906
7. FE007 Bu,mei 1,6 0 1,6 139,3 9595
8. FE008 Prul cailor 0,7 0,8 1,5 230,2 12979
9. FE009 Ruseni 1,1 0 1,1 0,7 -
10. FE011 Pr. Bu,mei 0,1 4,1 4,2 83,9 10039
11. FE012 Pr. Stejaru 1,7 1 2,7 682,2 24695
12. FE014 Pr. Btcii 1,3 0,4 1,7 181,1 5024
Total FE 16,4 20,9 37,3 4017,3 184743
Total 17,1 39,7 56,8 4114,1 185763
Drumurile existente sunt n stare bun ,i necesit doar lucrri de ntre(inere curent.
Densitatea total a re(elei instala(iilor de transport este de 13,8 m/ ha din care cea a
drumurilor care deservesc nemijlocit pdurea 4,2 m/ ha.
Situa(ia instala(iilor de transport este prezentat ,i n eviden(e pe calculator, unde este
prezentat ,i volumul de mas lemnoas care graviteaz la fiecare drum.
Au fost considerate accesibile la instala(iile de transport toate unit(ile amenajistice a
cror distan( de colectare este pn la 1,6 km.
La nivelul actual ,i la sfr,itul deceniului accesibilitatea fondului de produc(ie ,i a posibilit(ii
este prezentat n tabelul 9.1.2.
94
Accesibilitatea fondului de produc(ie yi de protec(ie yi a posibilit(ii Tabelul 9.1.2.
Specificri Actual Accesibilitatea la sfr,itul deceniului, (%)
Fond de produc(ie
(% din suprafa()
Tota,l din care: 100 100
Exploatabil 100 100
Preexploatabil 100 100
Neexploatabil 100 100
Fond de protec(ie
(% din suprafa()
Total din care: 100 100
Lucrri de conservare 100 100
Posibililtatea
(% din suprafa()
Produse principale 100 100
Tieri de conservare 100 100
Produse secundare 100 100
Tieri de igien 100 100
Distan(a de colectare medie este de 0,64 km. Dup cumse observ n tabelul de mai sus, nivelul
accesibilit(ii, este satisfctor. Drumurile existente satisfac necesit(ile actuale, acestea asigurnd o
accesibilitate de 100 % a fondului forestier.
9.2. Tehnologii de exploatare
n concordan( cu solu(iile precizate n planul de recoltare a masei lemnoase ,i planul lucrrilor
de ngrijire, se impune adoptarea prin amenajament a tehnologiilor adecvate de recoltare, colectare ,i
transport al lemnului.
Tehnologia adecvat pentru exploatarea acestor pduri este cea n trunchiuri sec(ionate la cioat
,i eliminarea scoaterii n catarge lungi cu ramuri, lucru ce elimin par(ial pericolul deprecierii
semin( i, ului ,i a solului deoarece coroana arborilor frac(ionat n buc(i se colecteaz sub form de
lemn mrunt.
Tehnologia de recoltare, colectare ,i transport al lemnului trebuie s respecte urmtoarele
reguli:
recoltarea ,i colectarea lemnului s aib loc iarna pe un strat de zpad destul de gros, pentru a
asigura protec(ia semin( i, ului ,i a solului;
durata maxim de recoltare, scoaterea masei lemnoase din parchetele destinate unui an de
produc(ie este de regul de maximdou luni ,i jumtate (n repausul vegetativ), aceasta pentru
a evita degradarea masei lemnoase;
tierea arborilor se va face ct mai jos astfel ca nl(imea cioatelor s nu dep,easc 1/ 3 din
diametru, iar la arborii gro,i 10 cm, iar la cioatele de r,inoase se vor coji imediat dup
doborrea arborilor. Arborii usca(i ,i deprecia(i se doboar ,i se fasoneaz naintea exploatrii
parchetului;
doborrea arborilor se va face n afara ochiurilor cu semin( i,pentru a evita degradarea
acestuia;
n cazul pantelor mai mari de 15 grade, colectarea se va face cu funiculare pasagere
gravita(ionale, colectarea materialului cu atelaje va completa raza de ac(iune a funicularului;
n cazul pantelor mai mici de 15 grade, utilajul de baz va fi tractorul troliu pentru colectarea
lemnului.
Se va da o aten(ie deosebit la doborrea arborilor pentru c acestea s nu produc vtmri
arborilor rma,i n picioare.
n cazul tierilor de ngrijire de fapt se produc vtmri intense n arboretele trecute de 40-50
de ani, odat cu cre,terea diametrelor de extras. Deosebit de pgubitoare sunt rnile produse n
arboretele parcurse cu rrituri. n acest caz sunt afectate arborii de viitor cu caracteristici calitative
silvo-productive superioare. Aceste rni slbesc rezisten(a arboretelor la ac(iuni duntoare a vntului
,i zpezii, ace,ti arbori sunt cu precdere dobor(i ,i rup(i de vnt ,i zpad, iar golurile create astfel
n arborete predispun arboretul la noi calamit(i.
De asemenea n rnile provocate se instaleaz ciupercile ce produc putregai ducnd la
deprecierea lemnului, deci o pierdere de mas lemnoas.
n concluzie tehnologia de exploatare a lemnului trebuie se fie astfel aleas nct s nu
dep,easc procentele de toleran( fundamentale sub raport ecologic ,i acceptate din punct de vedere
economico-organizatoric.
95
9.3. Construc(ii silvice
n cadrul unit(ii studiate exist un canton silvic (cantonul Dreptu, u.a. 83C) care nu apar(ine
Persoanelor fizice: Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe,
Sturdza Gh. Eric Ioan. Se vor face demersuri pentru preluare. Alte construc(ii nu se propun.
10. ANALIZAEFICACIT|II MODULUI DEGOSPODRIREAPDURILOR
10.1. Realizarea continuit(ii func(ionale
Continuitatea func(ional se realizeaz prin permanen(a pdurii cu o structur
corespunztoare func(iei atribuite.
n tabelul 10.1.1. sunt prezentate suprafe(ele pe categorii func(ionale de la amenajarea
precedent ,i cea actual.
Realizarea continuit(ii func(ionale Tabelul 10.1.1
Aamena-
jament
Grupa I functionala (Tip functional/ categ.functionale)
-ha-
Gr II-a de categorii
funct.ha Total
U.P. I II III IV
Total
VI
Total
- 2A 2B 2C3F 5H 5I - 1C 4I 2.1A2.1B 2.1C
Expirat - 620,9 - - 36,4 36,4 27,5 - 3292,164,7 4078,0 - - - - 4078,0
Actual - 579,4 41,5 27,5 36,4 36,4 - - 3292,164,7 4078,0 - - - - 4078,0
Silvicultura are sarcina de a oferi solu(ii sta(ionale de gospodrire a fondului forestier, n
vederea satisfacerii nevoilor actuale ,i de viitor cu produse ale pdurii, precum,i n vederea
ndeplinirii ct mai eficiente a func(iilor de protec(ie ale arboretelor.
Amenajarea pdurilor este activitatea, care pune n practic realizarea sarcinilor social
economice ale silviculturii, avnd la baz dou principii fundamentale: principiul continuit(ii ,i
principiul eficacit(ii func(ionale.
n raport cu specificul pdurilor din cadrul U.P. I Dreptu-Sturdza ,i n func(ie de condi(iile
social-economice, realizarea continuit(ii func(ionale depinde de urmtorii factori:
- pstrarea ,i ameliorarea strii de sntate a arboretelor ,i a pdurii n ansamblul su;
- asigurarea calit(ii factorilor de mediu (apei, solului, aerului, peisajului);
- cre,terea productivit(ii arboretelor ,i a pdurii n ansamblul su;
- mbunt(irea calit(ii produc(iei de lemn;
- cre,terea gradului de stabilitate ,i rezisten( a arboretelor la ac(iunea agresiv a factorilor
externi ,i interni destabilizatori ( vnt, zpad, boli, duntori, vnat, etc);
- mrirea capacit(ii de fructificare a arborilor ,i ameliorarea condi(iilor de regenerare;
- mpdurirea eventualelor goluri din arboretele regenerate natural;
- dirijarea arboretelor spre realizarea compozi(iei (el fixate;
- n arboretele aflate n condi(ii extreme se va men(ine vegeta(ia forestier indiferent de valoarea
ei economic, pe ntreaga suprafa( sau par(ial;
- recoltarea biomasei lemnoase n vederea valorificrii ei care, altfel, prin eliminare natural, s-
ar recicla n cadrul ecosistemelor forestiere respective.
Se consider c prin executarea corect a lucrrilor de ngrijire ,i conducere, se poate realiza
continuitatea func(ional a pdurilor studiate.
10.2. Dinamica dezvoltrii fondului forestier
Scopul amenajamentelor este organizarea pdurilor prin msuri silvotehnice concretizate n
planuri n vederea dirijrii lor spre o structur normal .
Solu(iile silvotehnice prevzute la actuala amenajare, urmresc dirijarea organizrii pdurilor
spre structura normal, corespunztoare func(iilor atribuite ,i n concordan( cu cerin(ele ecologice
ale speciilor forestiere.
Rezultatele solu(iilor silvotehnice prevzute pentru deceniul 2010-2020, vor fi analizate la
sfr,itul acestuia, n raport cu dinamica organizrii pdurilor, comparativ cu modelul (optim) normal,
vor fi continuate solu(iile care au dat rezultate corespunztoare, stabilindu-se totodat ,i alte msuri
silvotehnice, potrivit noii structuri a pdurii.
Evolu(ia principalelor caracteristicilor ale fondului forestier sunt prezentate la capitolul 14.
Dinamica dezvoltrii fondului forestier .
96
10.2.1. Indicatori cantitativi (vrste, volume, creyteri)
Indici cantitativi Tabelul 10.2.1.1.
Nr. crt. Indicatori cantitativi u.m. Valoare
1. Ponderea pdurilor n suprafa(a total a fondului forestier % 99
2. Volumlemnos pe picior-total mc 1230279
3. Volumlemnospe picior-mediu mc/ ha 302
4. Clasa de produc(ie medie - 2,2
5. Cre,terea curent total mc 29272
6. Cre,terea curent medie mc/ an/ ha 7,1
7. Cre,terea curent total fond de produc(ie mc 23868
8. Cre,terea curent medie fond de produc(ie mc/ an/ ha 7,2
13. Cre,terea indicatoare total mc 127542
14. Cre,terea indicatoare medie mc/ an 12754
15. Posibilitatea de produse principale total mc/ an 12754
16. Posibilitatea de produse principale la hectar mc/ ha 104
17. Posibilitatea de produsesecundare total mc/ an 38136
18. Posibilitatea de produse secundare la hectar mc/ ha 31
Din suprafa(a total a fondului forestier ponderea pdurilor reprezint n momentul de fa( ,
99%, ceea ce indic o utilizare bun a acestuia.
10.2.2. Indicatori calitativi
a) Structura fondului de produc(ie pe specii este: 52 MO 25 BR20 FA2 PAM1 DT;
b) Se remarc ponderea mare a speciilor de valoare ridicat;
c) Ponderea arboretelor naturale cu structuri pluriene; 5 %, respectiv 201,1 ha, sunt arborete
cu structur plurien. Pa lng aceasta 1007,4 ha (25 %) sunt relativ echiene, 2686,7 ha (66 %) relativ
pluriene ,i 177 ha (4 %) echiene;
d) Structura fondului de protec(ie pe clase de calitate. Majoritatea arboretelor sunt n clasa a II-
a de calitate.
e) Structura fondului de protec(ie n raport cu modul de regenerare; 76 % din arborete provin
din smn( , i 24 % din planta(ii.
f) Structura pdurilor destinate s produc lemn de calitate superioar;
g) Principalele efecte protective;
11. DIVERSE
11.1. Data intrrii n vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia
Prezentul amenajament intr n vigoare ncepnd cu data de 01.01.2010 ,i are durata de
valabilitate (10 ani) pn la data de 31.12.2019
11.2. Recomandri privind (inerea eviden(ei lucrrilor efectuate pe parcursul duratei de
aplicabilitate a amenajamentului
Administratorul fondului forestier are obliga(ia de a completa toate eviden(ele referitoare
lucrrile efectuate pe baza amenajamentului n formulare existente, avnd la baz actele legale ,i vor
consemna urmtoarele:
mi, c ri de suprafa( din fondul forestier cu indicarea suprafe(elor n cauz, a unit(iilor
amenajistice n cauz, a unit(ilor amenajistice afectate ,i a actului normativ care a aprobat
mi,carea respectiv;
suprafe(ele parcurse cu tieri de regenerare pe unit(i amenajistice ,i specii;
volumele rezultate din aplicarea tratamentelor de regenerare pe u.a., specii ,i sortimente (lemn de
lucru, lemn de foc ,i craci);
suprafe(e de arborete slab productive parcurse cu tieri de refacere, substituire pe u.a.;
97
suprafe(e ,i volume rezultate din tieri de conservare pe u.a. ,i sortimente;
suprafe(ele parcurse cu lucrri de ngrijire a arboretelor pe u.a., specii, sortimente primare (lemn
lucru, lemn foc) n raport cu natura lucrrii efectuate;
volume rezultate prin punerea n valoare a produselor accidentale pe u.a., specii, sortimente
primare, precum,i precomptarea lor din posibilitatea de produse principale (dup caz);
suprafe(e efectiv realizate cu lucrri de regenerare pe u.a., pe specii n raport cu natura lucrrilor
(mpduriri integrale, completri) ,i modalitatea de execu(ie a acestora (semnturi directe,
planta(ii);
studiul regenerrilor naturale n arboretele ncadrate n suprafa(a decenal n rnd la exploatare;
suprafe(e realizate cu afini,uri ,i zmeuri,uri naturale;
realizri n deschiderea de linii parcelare;
realizri n dotarea cu instala(ii cinegetice (hrnitori, sirii etc.) ,i pescicole (topli(e, cascade etc.).
La finele fiecrui an se vor totaliza elementele nregistrate n eviden(a anual a aplicrii
amenajamentului. Eviden(a decenal se completeaz prelundu-se totalurile pe ani din eviden(a
anual. De asemeni pentru fiecare an se nscriu lucrrile planificate prin amenajament eviden(iindu-se
diferen(a dintre realizri ,i planificri.
11.3. Indicarea hr(ilor anexate amenajamentului
n prezentul amenajament s-au anexat urmtoarele hi(i executate la scara de 1:20.000:
harta general;
harta arboretelor;
harta lucrrilor propuse;
11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului
Colectivul de elaborare a amenajamentului este urmtorul:
A. Faza teren:
- descrieri parcelare: ing. Pirojoc Iurie, ing. Vicu Stelian, ing. Furtun Ionel
- ridicri tehnolgie GPS: ing. Pirojoc Iurie, ing. Furtun Ionel
- inventarieri arborete: ing. Vicu Stelian, ing. Furtun Ionel
- raportri tehnologie GPS: ing. Pirojoc Iurie, ing. Furtun Ionel
- calcul cubaje: ing. Furtun Ionel
B. Faza birou:
- redactare: ing. Furtun Ionel
- planimetrare: ing. Furtun Ionel
- tehnoredactare computerizat: ing. Furtun Ionel
- hi(i: ing. Furtun Ionel
C. ndrumare tehnic ,i avizare solu(ii:
- expert C.T.A.P.: ing. Gheorghe Predoiu
- ,ef proiect: ing. Iurie Pirojoc
D. Recep(ia lucrrilor de teren
- delega(i benifeciar: av. Neculai Bujor ,i expert silvic ing. Mihai Neac,u
- delegat M.A.P.D.R. (I.T.R.S.V. Suceava): ing. Radu Sbrnea ,i ing. Daniel Coroam
- delega(i S.C. Amenajament S.R.L.:
expert C.T.A.P.: ing. Predoiu Gheorghe
,ef proiect S.C. Amenajament S.R.L.: ing. Pirojoc Iurie
proiectant: ing. Furtun Ionel
98
11.5. Bibliografie
1. Carcea F : 1969 Metod de amenajare a pdurilor, 1972 Editura agrosilvic Bucure,ti;
2. Chiri( , V : 1977 Sta(iuni forestiere, Ed. Ceres, Bucure,ti;
3. utej P : 1968 Un model matematic pentru determinarea posibilit(ii la codru regulat, Buletinul
I.P. Bra,ov. Seria B. Vol.X;
4. Giurgiu V : 1980 Biometria arborilor ,i arboretelor din Romnia;
5. Giurgiu V : 1988 Amenajarea pdurilor cu func(ii multiple, Ed. Ceres, Bucure,ti;
6. Rucreanu N., Leahu I. : 1982 Amenajarea pdurilor, Ed. Ceres, Bucure,ti;
7. Trziu, D. : 1997 Pedologie ,i sta(iuni forestiere, Ed Ceres, Bucure,ti;
8. *** 2000 : Norme tehnice pentru amenajarea pdurilor, Bucure,ti;
9. *** 2000 : Norme tehnice pentru ngrijirea ,i conducerea arboretelor, Bucure,ti;
10.*** 2000 : Norme tehnice pentru alegerea ,i aplicarea tratamentelor, Bucure,ti;
11.Leahu I. : 2001 - Amenajarea pdurilor,Ed. Didactic ,i Pedagogic,Bucure,ti;
12.Amenajamentele : O.S. Galu ,i O.S. Borca;
13.Atlasul climatologic al R.P.R. Academia Romn;
14.Harta geobotanic dup acad.dr.ing. N. Doni(a, 1960.
99
11.6.Documente privind proprietatea (copii)
11.7.Procese verbale ale conferinelor de amenajare
100
101
PARTEA a II-a PLANURI DE AMENAJAMENT SILVIC
12. PLANURI DE RECOLTARE I CULTUR
12.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale
12.1.1. Planul de recoltare a produselor principale S.U.P.J codru
cvasigrdinrit
12.1.1.1. Evidena arboretelor din care urmeaz s se recolteze posibilitatea
de produse principale
UA
Supra-
fa(a ha
Consi
sten(a
Volum
+5cresteri
Urgen(a
de regene-
rare
PRM
(ani)
Nivel de
interven(ii Felul tierii
Semin-
( l; util.
(ha)
Volum de
extras,
(mc)
%de
extras n
deceniu
Total n d
15 B 21,2 0,6 8186 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
8,5 1565 19
16 33,7 0,5 11992 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
16,9 3098 26
17 A 14,4 0,5 4261 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
8,6 893 21
22 27,8 0,4 7363 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
AJUTORAREA REG. NATURALE
11,1 1851 25
23 A 27,3 0,6 11327 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
AJUTORAREA REG. NATURALE
8,2 2239 20
24 A 20 0,4 5750 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
8 1083 19
25 A 18 0,6 8115 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
9 1944 24
26 A 19,3 0,5 6106 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
9,7 2483 41
26 B 20,2 0,4 3987 27 20 2 1
1IERI SUCCESIVE (definitiv)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
8,1 1994 50
27 A 21,8 0,5 8531 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
8,7 1620 19
31 A 8 0,3 1383 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
4 659 48
33 C 11,4 0,6 4765 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
4,6 925 19
34 C 6,6 0,6 3039 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
4 680 22
36 41,5 0,7 19298 34 40 4 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
24,9 3069 16
37 B 18,6 0,3 2977 15 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
9,3 2977 100
38 27,1 0,6 10885 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
13,6 1323 12
39 25,3 0,6 11144 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
12,7 1672 15
40 B 7,2 0,2 1432 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
2,9 1432 100
47 D 4,2 0,4 805 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
MPDURIRI NGRIJIREA
SEMIN|l5ULUI AJUTORAREA REG.
NATURALE
1,3 354 44
48 A 8 0,5 1726 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
4 499 29
50 A 13 0,8 6558 34 40 4 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
6,5 1714 26
50 B 2 0,5 990 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
1 235 24
51 B 9,6 0,5 3689 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
4,8 1724 47
53 B 12,9 0,7 6835 34 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
6,5 1650 24
102
55 C 1,8 0,4 1008 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
0,7 281 28
55 D 0,4 0,3 143 15 10 1 1
T. RASE, MPDURIRI NGRIJIREA
CULTURILOR COMPLETRI
0 143 100
60 B 35,9 0,1 3339 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
25,1 3339 100
67 B 10,5 0,2 1649 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
6,3 1649 100
69 44,2 0,6 21943 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
22,1 6288 29
70 C 4 0,5 1415 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
2 564 40
88 A 20,6 0,5 7998 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
14,4 2486 31
90 B 48,9 0,8 26937 34 40 4 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
24,5 4106 15
91 A 19,6 0,6 8118 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
11,8 2605 32
91 B 7 0,5 2471 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
4,2 671 27
92 18,9 0,4 4593 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
13,2 1087 24
93 A 13,6 0,4 4163 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
8,2 1137 27
93 B 10,8 0,5 3620 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
6,5 1206 33
94 C 11 0,5 3807 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
5,5 610 16
95 A 7,6 0,2 471 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
3 471 100
97 A 13,4 0,2 1713 15 10 1 1
1IERI SUCCESIVE (definitiv)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
5,4 1713 100
98 A 30,2 0,3 4981 15 20 2 1
T. SUCCESIVE MARGINE MASIV
AJUTORAREA RE. NATURALE
12,1 2492 50
98 C 1,4 0,5 368 26 10 1 1
T. RASE, MPDURIRI NGRIJIREA
CULTURILOR COMPLETRI
0,6 368 100
99 A 25,8 0,4 6411 26 20 2 1
T. SUCCESIVE MARGINE MASIV
AJUTORAREA RE. NATURALE
10,3 1550 24
100 A 32 0,4 9182 26 20 2 1
T. SUCCESIVE MARGINE MASIV
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA RE. NATURALE
16 2036 22
101 A 15,3 0,3 3578 15 20 2 1
1IERI SUCCESIVE (definitiv)
MPDURIRI NGRIJIREA
SEMIN|l5ULUI
7,7 1469 41
104 F 2,7 0,6 658 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
1,1 359 55
106 A 0,8 0,2 131 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
0,4 131 100
106 C 3,9 0,2 355 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
MPDURIRI NGRIJIREA
SEMIN|l5ULUI AJUTORAREA REG.
NATURALE
2 355 100
106 G 21,1 0,1 1793 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
10,6 1793 100
107 A 8 0,2 1608 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
3,2 1608 100
107 B 3,4 0,4 956 26 20 2 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 2,4 255 27
107 E 2,4 0,2 206 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
AJUTORAREA REG. NATURALE
1 206 100
107 F 4,4 0,4 762 26 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
1,8 385 51
107 J 2,7 0,5 741 26 20 2 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 1,1 354 48
108 A 13,4 0,4 3962 26 20 2 1
1IERI SUCCESIVE (definitiv)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
5,4 2036 51
103
109 J 1,4 0,2 192 15 10 1 1
1IERI SUCCESIVE (definitiv)
MPDURIRI
0,6 192 100
110 A 20,7 0,4 5663 26 20 2 1
T. SUCCESIVE MARGINE MASIV
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA RE. NATURALE
10,4 1387 24
111 A 5,1 0,4 770 26 20 2 1 Tieri succesive n margine de masiv 2,6 295 38
113 15,5 0,1 1613 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
MPDURIRI NGRIJIREA
SEMIN|l5ULUI
7,8 1613 100
114 B 15,9 0,5 4860 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
8 1199 25
114 D 1,5 0,2 148 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
1,1 148 100
115 A 23,9 0,3 3346 15 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
12 2210 66
116 A 23,1 0,6 9059 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
11,6 2065 23
116 C 2,6 0,4 864 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
1,8 370 43
119 A 18,2 0,6 6694 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
10,9 2472 37
119 B 14,5 0,5 5080 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
5,8 2144 42
120 A 8,8 0,3 2051 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
6,2 2051 100
120 B 11,9 0,6 4464 26 30 3 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 6 1235 28
122 12,6 0,5 4559 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
6,3 1367 30
123 A 21,6 0,6 8489 26 30 3 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
13 2566 30
124 A 4,6 0,8 2732 34 40 4 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
2,8 707 26
126 B 13,5 0,2 1527 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
6,8 1527 100
127 A 7,4 0,2 2524 15 10 1 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
AJUTORAREA REG. NATURALE
3,7 2524 100
127 B 10,2 0,8 6268 34 40 4 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
NGRIJIREA SEMIN|l5ULUI
MPDURIRI
3,1 1600 26
203 B 8,5 0,7 4584 34 30 3 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 3,4 1600 35
204 B 37,5 0,6 16559 26 30 3 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 18,8 6872 42
205 14 0,6 5359 34 30 3 1 T.PROGRESIVE(punere n lumin) 5,6 1378 26
222 A 29,6 0,7 14034 34 40 4 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 11,8 3741 27
230 B 2,1 0,3 460 15 10 1 1 T. RASE, MPDURIRI 1,1 460 100
231 F 7,9 0,2 1296 15 10 1 1 T. RASE, MPDURIRI 4,7 1296 100
233 C 10,4 0,6 4314 26 30 3 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 4,2 1101 26
233 D 1,6 0,5 651 26 20 2 1
T.CVASIGRDINRITE (jard)
AJUTORAREA REG. NATURALE
0,6 318 49
234 C 0,9 0,1 58 15 10 1 1 T. RASE, MPDURIRI 0,4 58 100
239 B 14,8 0,7 6225 34 30 3 1 T.CVASIGRDINRITE (jard) 4,4 1610 26
1215,1 404667 599,6 127542 32
Recapitula(ie pe urgen(e de regenerare
Urgen(a I 266,2 39974 15 32516 81
Total I 266,2 39974 15 32516 81
Urgen(a II 730,7 262876 26 71857 27
20,2 3987 27 1994 50
Total II 750,9 266863 73851 28
Urgen(a III 198 98830 34 21175 21
Total III 198 98830 34 21175 21
Total 1215,1 405667 127542 31
104
12.1.2.1. Elemente de calcul al posibilit(ii la S.U.P J codru cvasigrdinrit
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 15 A! 5. 1! 30! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 8! 30! 13! 169! 860! 12. 5! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 30! 8! 13! 70! 2. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 182! 930! 14. 5! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 15 B! 21. 2! 130! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 2! 160! 33! 95! 2010! 0. 5! 10! 0. 40! 820*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 130! 27! 146! 3100! 0. 7! 10! 0. 20! 630*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 130! 27! 15! 320! 0. 6! 10! 0. 20! 70*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 80! 25! 62! 1310! 0. 7! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 100! 28! 50! 1060! 1. 1! 20! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 368! 7800! 3. 6! 60! ! 1540*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 16 ! 33. 7! 160! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 3! 160! 33! 120! 4040! 0. 6! 20! 0. 50! 2070*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 29! 86! 2900! 0. 8! 30! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 130! 31! 36! 1210! 0. 2! 10! 0. 30! 380*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 29! 34! 1150! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 100! 28! 30! 1010! 0. 9! 30! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 160! 30! 35! 1180! 0. 1! ! 0. 50! 590*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 341! 11490! 3. 0! 100! ! 3090*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 17 A! 14. 4! 150! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 3! 150! 33! 81! 1170! 0. 6! 10! 0. 50! 610*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 110! 29! 47! 680! 0. 7! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 115! 29! 45! 650! 0. 6! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 80! 24! 71! 1020! 1. 2! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 150! 26! 36! 520! 0. 1! ! 0. 50! 260*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 280! 4040! 3. 2! 50! ! 900*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 17 B! 13. 9! 55! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 9! 55! 23! 336! 4670! 10. 0! 140! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 120! 30! 53! 740! 0. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 389! 5410! 10. 4! 150! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 17 D! 3. 1! 60! 120! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 1! 140! 32! 49! 150! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 100! 30! 182! 560! 1. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 60! 26! 189! 590! 4. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 420! 1300! 6. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 17 E! 4. 1! 5! 130! 0. 5! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 1 ! 2! 20! 10! 16! 70! 1. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 5! 4! 4! 20! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 3 ! 2! 10! 6! 4! 20! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 5! 2! 2! 10! 0. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 26! 120! 2. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 17 F ! 0. 7! 10! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 3 ! 7! 10! 4! 14! 10! 2. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 10! 4! 5! ! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 10! 2! 1! ! 0. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 20! 10! 3. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 21 ! 16. 1! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 30! 12! 38! 610! 3. 1! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 25! 6! 8! 130! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 5! 25! 9! 40! 640! 4. 3! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 2! 25! 6! 11! 180! 0. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 97! 1560! 8. 8! 140! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 22 ! 27. 8! 160! 130! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D51 ! BR ! 1 ! 3! 160! 31! 75! 2090! 0. 8! 20! 0. 50! 1100*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 110! 29! 25! 700! 0. 3! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 26! 25! 700! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 34! 26! 720! 0. 3! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 160! 31! 50! 1390! 0. 3! 10! 0. 50! 720*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 28! 50! 1390! 0. 6! 20! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 251! 6990! 2. 8! 80! ! 1860*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 23 A! 27. 3! 160! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D51 ! BR ! 1 ! 2! 160! 32! 82! 2240! 0. 8! 20! 0. 49! 1150*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 28! 83! 2270! 1. 0! 30! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 26! 60! 1640! 1. 4! 40! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 160! 31! 48! 1310! 0. 2! 10! 0. 50! 680*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 29! 77! 2100! 0. 9! 20! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 32! 42! 1150! 0. 3! 10! 0. 30! 360*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 392! 10710! 4. 6! 130! ! 2250*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
105
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 23 B! 1. 8! 55! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 3! 55! 17! 74! 130! 3. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 35! 11! 40! 70! 3. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 50! 20! 61! 110! 2. 0! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 35! 12! 29! 50! 1. 9! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 204! 360! 10. 4! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 24 A! 20. 0! 160! 160! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D5851 ! BR ! 1 ! 2! 80! 24! 51! 1020! 0. 5! 10! 0. 25! 270*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 160! 31! 84! 1680! 1. 3! 30! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 30! 9! 180! 0. 2! ! 0. 30! 50*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 100! 30! 58! 1160! 0. 6! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 150! 31! 71! 1420! 0. 3! 10! 0. 50! 740*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 273! 5460! 2. 9! 60! ! 1090*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 24 B! 13. 9! 20! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 40! 14! 55! 760! 3. 0! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 20! 11! 78! 1080! 5. 8! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 133! 1840! 8. 9! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 25 A! 18. 0! 150! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 150! 34! 47! 850! 0. 3! 10! 0. 25! 230*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 30! 49! 880! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 150! 32! 137! 2470! 1. 2! 20! 0. 25! 640*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 26! 84! 1510! 1. 4! 30! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 130! 32! 113! 2030! 0. 9! 20! 0. 50! 1070*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 430! 7740! 4. 2! 90! ! 1970*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 25 B! 7. 1! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 1! 30! 11! 17! 120! 1. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 25! 9! 74! 530! 6. 8! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 25! 8! 11! 80! 0. 7! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 2! 25! 8! 14! 100! 0. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 116! 830! 9. 4! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 26 A! 19. 3! 100! 100! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 160! 33! 19! 370! 0. 2! ! 1. 00! 370*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 130! 28! 65! 1250! 0. 5! 10! 0. 67! 870*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 160! 35! 19! 370! 0. 2! ! 1. 00! 370*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 100! 29! 48! 930! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 160! 32! 40! 770! 0. 3! 10! 1. 00! 820*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 100! 23! 108! 2080! 1. 8! 30! 0. 01! 20*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 299! 5770! 3. 4! 60! ! 2460*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 26 B! 20. 2! 110! 110! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 27! S959 ! MO ! 1 ! 3! 160! 32! 60! 1210! 0. 5! 10! 0. 50! 630*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 110! 27! 126! 2550! 1. 8! 40! 0. 50! 1380*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 186! 3760! 2. 3! 50! ! 2010*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 26 C! 6. 6! 30! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 55! 17! 62! 410! 2. 4! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 30! 13! 127! 840! 7. 1! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 20! 8! 20! 130! 1. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 209! 1380! 11. 4! 80! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 27 A! 21. 8! 150! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D5851 ! MO ! 1 ! 1! 160! 35! 51! 1110! 0. 2! ! 0. 50! 560*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 120! 28! 90! 1960! 0. 5! 10! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 150! 28! 31! 680! 0. 3! 10! 0. 50! 370*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 90! 25! 92! 2010! 1. 4! 30! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 150! 30! 57! 1240! 0. 4! 10! 0. 50! 650*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 100! 27! 54! 1180! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 375! 8180! 3. 2! 70! ! 1630*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 27 B! 15. 5! 10! 130! 0. 5! 3 ! ! ! ! ! 54 ! MO ! 1 ! 2! 10! 4! 3! 50! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 10! 2! 2! 30! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 10! 3! 1! 20! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 5! 1! ! ! 0. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6! 100! 2. 1! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 27 C! 5. 3! 50! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 6! 50! 17! 187! 990! 7. 6! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 25! 12! 76! 400! 4. 5! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 263! 1390! 12. 1! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
106
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 5
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 28 A! 12. 6! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 59 ! F A ! 1 ! 3! 15! 7! 11! 140! 1. 2! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 20! 10! 10! 130! 0. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 20! 9! 18! 230! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 5! 2! 1! 10! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 5! 2! 1! 10! 0. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 5! 2! 1! 10! 0. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 42! 530! 3. 3! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 29 ! 11. 1! 30! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 4! 30! 13! 85! 940! 6. 3! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 25! 10! 58! 640! 6. 0! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 25! 9! 8! 90! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 40! 13! 22! 240! 1. 5! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 173! 1910! 14. 7! 170! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 30 A! 1. 2! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 1! 60! 18! 34! 40! 1. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 40! 12! 57! 70! 3. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 25! 9! 74! 90! 9. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 165! 200! 14. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 30 B! 6. 6! 50! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 8! 50! 17! 250! 1650! 12. 0! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 21! 86! 570! 2. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 336! 2220! 14. 1! 90! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 30 D! 2. 0! 40! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 3! 40! 14! 71! 140! 4. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 20! 9! 25! 50! 2. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 50! 16! 57! 110! 3. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 25! 10! 43! 90! 4. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 196! 390! 14. 8! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 30 E! 5. 1! 30! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 3! 30! 13! 64! 330! 4. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 21! 43! 220! 0. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 50! 18! 102! 520! 3. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 130! 29! 68! 350! 0. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 30! 12! 25! 130! 2. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 302! 1550! 12. 0! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 30 F ! 0. 6! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 3 ! 5! 5! 2! 3! ! 1. 0! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 5! 2! 2! ! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 5! 3! 1! ! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 15! 4! 2! ! 0. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 15! 5! 4! ! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 12! ! 2. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 31 A! 8. 0! 110! 110! 0. 3! 1 ! 10! 2 ! 2 ! 15! J D5851 ! BR ! 1 ! 3! 130! 30! 50! 400! 0. 6! ! 1. 00! 400*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 26! 32! 260! 0. 7! 10! 0. 02! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 110! 24! 79! 630! 1. 0! 10! 0. 34! 230*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 161! 1290! 2. 3! 20! ! 640*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 31 B! 3. 8! 50! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 7! 50! 24! 277! 1050! 8. 2! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 55! 21! 67! 250! 2. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PI N! 3 ! 1! 50! 15! 16! 60! 0. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 360! 1360! 11. 0! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 31 C! 3. 0! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 3 ! 4! 5! 5! 12! 40! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 5! 2! 2! 10! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 5! 3! 2! 10! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 5! 4! 2! 10! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 18! 70! 1. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 33 B! 0. 4! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 1 ! 2! 10! 2! 1! ! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 5! 1! 1! ! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 4! 5! 1! 1! ! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3! ! 2. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 33 C! 11. 4! 130! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 150! 34! 36! 410! 0. 3! ! 0. 50! 210*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
107
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 7
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 85! 27! 82! 930! 1. 3! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 130! 33! 113! 1290! 1. 3! 10! 0. 50! 670*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 80! 26! 119! 1360! 2. 1! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 60! 17! 39! 440! 0. 8! 10! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 389! 4430! 5. 8! 50! ! 900*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 33 D! 0. 5! 10! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 3 ! 7! 10! 2! 4! ! 2. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 3! 10! 1! 1! ! 0. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5! ! 3. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 34 B! 1. 3! 5! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 56 ! MO ! 3 ! 7! 5! 2! 5! 10! 1. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 3! 5! 1! 1! ! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6! 10! 2. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 34 C! 6. 6! 140! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 1! 160! 32! 39! 260! 0. 2! ! 1. 00! 260*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 5! 140! 33! 209! 1380! 2. 1! 10! 0. 20! 290*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 90! 27! 120! 790! 1. 3! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 32! 16! 110! 0. 3! ! 1. 00! 110*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 80! 27! 53! 350! 0. 7! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 437! 2890! 4. 6! 20! ! 670*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 36 ! 41. 5! 160! 130! 0. 7! 1 ! 40! 1 ! 4 ! 34! J D58 ! F A ! 1 ! 2! 150! 33! 72! 2990! 0. 5! 20! 0. 40! 1240*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 30! 95! 3940! 1. 1! 50! 0. 01! 40*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 33! 78! 3240! 0. 3! 10! 0. 30! 990*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 130! 31! 45! 1870! 0. 5! 20! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 160! 30! 86! 3570! 0. 9! 40! 0. 20! 750*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 23! 65! 2700! 1. 5! 60! 0. 01! 30*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 441! 18310! 4. 8! 200! ! 3070*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 37 A! 13. 5! 100! 130! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! F A ! 1 ! 2! 150! 33! 110! 1490! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 100! 30! 160! 2160! 1. 9! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 140! 31! 53! 720! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 90! 27! 78! 1050! 1. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 150! 33! 30! 410! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 90! 30! 57! 770! 0. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 488! 6600! 6. 0! 90! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 37 B! 18. 6! 80! 80! 0. 3! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 15! J D59 ! BR ! 1 ! 4! 80! 28! 63! 1170! 1. 4! 30! 1. 00! 1320*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 150! 28! 46! 860! 0. 4! 10! 1. 00! 910*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 140! 30! 51! 950! 0. 4! 10! 1. 00! 1000*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 160! 2980! 2. 2! 50! ! 3230*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 37 C! 1. 1! 5! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 56 ! MO ! 1 ! 3! 10! 4! 8! 10! 1. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 5! 1! 1! ! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 5! 2! 1! ! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 5! 1! 1! ! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11! 10! 3. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 38 ! 27. 1! 150! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! BR ! 1 ! 3! 150! 34! 113! 3060! 1. 2! 30! 0. 10! 320*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 26! 100! 2710! 1. 4! 40! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 150! 31! 114! 3090! 0. 7! 20! 0. 30! 960*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 80! 26! 52! 1410! 1. 2! 30! 0. 01! 20*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 379! 10270! 4. 5! 120! ! 1330*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 39 ! 25. 3! 130! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 1! 165! 34! 21! 530! 0. 2! 10! 0. 50! 290*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 30! 74! 1870! 0. 9! 20! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 130! 33! 124! 3140! 1. 3! 30! 0. 40! 1320*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 70! 26! 163! 4120! 2. 3! 60! 0. 01! 40*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 90! 29! 32! 810! 0. 6! 20! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 414! 10470! 5. 3! 140! ! 1680*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 40 A! 18. 0! 150! 130! 0. 8! 1 ! 40! ! 4 ! 34! 46 ! F A ! 1 ! 3! 150! 33! 148! 2660! 0. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 90! 27! 49! 880! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 100! 30! 51! 920! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 26! 50! 900! 1. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 150! 33! 50! 900! 0. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
108
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 9
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 160! 33! 151! 2720! 1. 5! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 499! 8980! 5. 2! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 40 B! 7. 2! 160! 130! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D5851 ! MO ! 1 ! 2! 160! 32! 30! 220! 0. 2! ! 1. 00! 220*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 120! 31! 22! 160! 0. 1! ! 1. 00! 160*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 160! 31! 60! 430! 0. 4! ! 1. 00! 430*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 150! 30! 47! 340! 0. 2! ! 1. 00! 340*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 25! 40! 290! 0. 5! ! 1. 00! 290*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 199! 1440! 1. 4! ! ! 1440*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 41 A! 16. 9! 70! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 100! 28! 100! 1690! 1. 3! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 70! 24! 162! 2740! 3. 6! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 100! 30! 106! 1790! 1. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 70! 26! 88! 1490! 1. 9! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 456! 7710! 7. 9! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 41 B! 2. 6! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 4! 40! 16! 114! 300! 5. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 25! 12! 94! 240! 7. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 11! 17! 40! 1. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 225! 580! 13. 8! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 41 C! 1. 6! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 6! 35! 16! 171! 270! 9. 6! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 40! 18! 136! 220! 6. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 307! 490! 16. 0! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 41 D! 1. 4! 45! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 10! 45! 20! 395! 550! 15. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 395! 550! 15. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 42 B! 18. 8! 30! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 2! 40! 15! 52! 980! 2. 5! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 30! 13! 127! 2390! 9. 4! 180! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 20! 11! 33! 620! 2. 5! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 212! 3990! 14. 4! 280! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 42 C! 3. 0! 50! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 50! 21! 376! 1130! 13. 4! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 376! 1130! 13. 4! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 43 A! 6. 0! 70! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 100! 28! 100! 600! 1. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 5! 70! 24! 203! 1220! 4. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 100! 30! 106! 640! 1. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 70! 26! 44! 260! 0. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 453! 2720! 7. 9! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 43 B! 14. 8! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 7! 25! 11! 116! 1720! 10. 5! 160! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 35! 14! 71! 1050! 4. 8! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 187! 2770! 15. 3! 230! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 43 C! 1. 9! 50! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 10! 50! 21! 423! 800! 15. 0! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 423! 800! 15. 0! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 44 A! 12. 5! 70! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 3! 100! 29! 158! 1980! 1. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 70! 27! 191! 2390! 3. 6! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 120! 30! 42! 530! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 70! 27! 93! 1160! 1. 9! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 484! 6060! 7. 8! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 44 C! 17. 6! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 6! 35! 14! 141! 2480! 9. 6! 170! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 35! 13! 64! 1130! 4. 8! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 60! 21! 42! 740! 1. 2! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 247! 4350! 15. 6! 270! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 45 B! 19. 8! 40! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 4! 35! 15! 104! 2060! 6. 4! 130! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 40! 18! 170! 3370! 8. 1! 160! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 65! 21! 42! 830! 1. 1! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 316! 6260! 15. 6! 310! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
109
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 45 C! 4. 7! 25! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 4748 ! MO ! 3 ! 4! 25! 9! 49! 230! 4. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 15! 7! 33! 160! 2. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SAC! 1 ! 1! 25! 5! 2! 10! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 25! 6! 5! 20! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 89! 420! 7. 6! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 46 A! 2. 2! 80! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 3! 110! 29! 158! 350! 1. 7! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 6! 80! 26! 272! 600! 4. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 90! 28! 37! 80! 0. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 467! 1030! 7. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 46 B! 11. 8! 35! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 9! 35! 13! 191! 2250! 11. 3! 130! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 30! 15! 15! 180! 0. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 206! 2430! 12. 2! 140! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 47 B! 6. 8! 10! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 4147 ! MO ! 3 ! 5! 5! 1! 1! 10! 1. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 10! 4! 12! 80! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 10! 4! 4! 30! 0. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 17! 120! 3. 2! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 47 C! 3. 4! 45! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 7! 45! 17! 194! 660! 9. 7! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 45! 21! 113! 380! 4. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 307! 1040! 13. 9! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 47 D! 4. 2! 120! 120! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D5951 ! F A ! 1 ! 7! 120! 31! 126! 530! 1. 4! 10! 0. 50! 290*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 150! 30! 42! 180! 0. 5! ! 0. 30! 50*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 150! 29! 13! 50! 0. 2! ! 0. 30! 20*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 181! 760! 2. 1! 10! ! 360*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 47 F ! 5. 7! 30! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 6! 30! 18! 204! 1160! 9. 4! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 20! 10! 58! 330! 5. 0! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 262! 1490! 14. 4! 80! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 48 A! 8. 0! 170! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 4! 170! 34! 80! 640! 0. 7! 10! 0. 50! 350*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 110! 31! 60! 480! 1. 0! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 180! 34! 36! 290! 0. 6! ! 0. 50! 150*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 110! 31! 26! 210! 0. 4! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 202! 1620! 2. 7! 20! ! 510*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 48 B! 42. 0! 30! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 59 ! MO ! 1 ! 2! 30! 14! 37! 1550! 2. 4! 100! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 30! 11! 27! 1130! 1. 9! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 15! 7! 8! 340! 0. 9! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 5! 2! 1! 40! 0. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 30! 12! 10! 420! 0. 8! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 83! 3480! 6. 6! 270! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 48 C! 2. 1! 25! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 3! 45! 18! 102! 210! 3. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 25! 12! 132! 280! 7. 9! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 234! 490! 11. 8! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 49 A! 24. 3! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 5! 25! 10! 72! 1750! 7. 5! 180! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 4! 25! 10! 38! 920! 3. 5! 90! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 25! 12! 11! 270! 0. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 121! 2940! 11. 5! 280! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 49 B! 17. 9! 90! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 1! 180! 32! 63! 1130! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 26! 78! 1400! 1. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 35! 27! 480! 0. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 130! 32! 66! 1180! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 180! 33! 78! 1400! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 90! 29! 136! 2430! 1. 9! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 448! 8020! 5. 1! 90! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 49 C! 4. 4! 10! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 1 ! 2! 30! 14! 31! 140! 2. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 5! 10! 4! 10! 40! 2. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
110
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 13
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 3! 10! 4! 8! 40! 0. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 49! 220! 4. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 49 D! 0. 5! 65! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 2! 45! 17! 62! 30! 3. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 65! 19! 110! 60! 3. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 55! 17! 95! 50! 4. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 20! 13! 42! 20! 2. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 309! 160! 13. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 49 E! 2. 6! 10! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 59 ! F A ! 1 ! 4! 10! 4! 5! 10! 1. 0! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 10! 4! 10! 30! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 10! 3! 2! 10! 0. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 17! 50! 2. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 49 F ! 0. 7! 55! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 10! 55! 22! 351! 250! 11. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 351! 250! 11. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 50 A! 13. 0! 170! 130! 0. 8! 1 ! 40! 1 ! 4 ! 34! J D58 ! F A ! 1 ! 3! 170! 35! 150! 1950! 0. 9! 10! 0. 70! 1400*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 90! 28! 196! 2550! 2. 2! 30! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 150! 34! 20! 260! 0. 5! 10! 0. 30! 90*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 90! 27! 84! 1090! 1. 7! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 180! 34! 26! 340! 0. 3! ! 0. 50! 170*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 476! 6190! 5. 6! 70! ! 1700*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 50 B! 2. 0! 175! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 175! 35! 66! 130! 0. 2! ! 0. 25! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 175! 33! 100! 200! 0. 6! ! 0. 25! 50*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 25! 69! 140! 1. 2! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 170! 34! 145! 290! 0. 5! ! 0. 50! 150*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 31! 100! 200! 0. 8! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 480! 960! 3. 3! ! ! 230*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 51 A! 19. 8! 90! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! F A ! 1 ! 1! 160! 35! 53! 1050! 0. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 90! 28! 111! 2200! 1. 9! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 140! 34! 65! 1290! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 90! 28! 201! 3980! 2. 9! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 29! 51! 1010! 0. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 481! 9530! 5. 8! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 51 B! 9. 6! 170! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 3! 170! 33! 104! 1000! 0. 5! ! 1. 00! 1000*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 90! 29! 56! 540! 0. 9! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 160! 34! 93! 890! 0. 6! 10! 0. 50! 470*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 90! 27! 68! 650! 1. 1! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 35! 46! 440! 0. 2! ! 0. 50! 220*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 367! 3520! 3. 3! 30! ! 1710*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 53 B! 12. 9! 150! 130! 0. 7! 1 ! 30! 3 ! 3 ! 34! J D58 ! F A ! 1 ! 2! 150! 34! 120! 1550! 0. 5! 10! 0. 60! 960*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 26! 88! 1140! 1. 0! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 150! 33! 76! 980! 0. 9! 10! 0. 30! 310*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 26! 70! 900! 0. 8! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 160! 34! 90! 1160! 0. 6! 10! 0. 30! 360*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 80! 27! 63! 810! 0. 8! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 507! 6540! 4. 6! 60! ! 1660*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 53 D! 6. 3! 45! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! BR ! 1 ! 1! 70! 25! 55! 350! 1. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 45! 17! 32! 200! 1. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 45! 19! 257! 1620! 11. 0! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 45! 17! 22! 140! 1. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 366! 2310! 14. 8! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 53 F ! 15. 0! 10! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 59 ! MO ! 1 ! 2! 10! 5! 6! 90! 0. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 10! 4! 3! 50! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 5! 2! 2! 30! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 20! 8! 14! 210! 1. 7! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 20! 8! 9! 140! 0. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 34! 520! 4. 1! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
111
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 15
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 54 A! 2. 4! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 8! 25! 9! 98! 240! 12. 0! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 25! 9! 8! 20! 0. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 25! 10! 14! 30! 1. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 120! 290! 14. 4! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 54 B! 1. 1! 50! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 8! 50! 23! 384! 420! 12. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 50! 18! 69! 80! 3. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 453! 500! 15. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 54 C! 1. 7! 55! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 6! 55! 23! 224! 380! 6. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 55! 23! 115! 200! 3. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 27! 48! 80! 0. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 387! 660! 10. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 54 D! 8. 3! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 10! 35! 15! 259! 2150! 16. 0! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 259! 2150! 16. 0! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 54 E! 2. 7! 50! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 80! 27! 96! 260! 1. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 6! 50! 21! 202! 550! 6. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 50! 22! 70! 190! 2. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 368! 1000! 10. 8! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 54 F ! 2. 5! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 5! 25! 9! 61! 150! 7. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 25! 9! 24! 60! 2. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 25! 9! 26! 70! 1. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 111! 280! 11. 9! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 54 G! 0. 3! 40! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 10! 40! 17! 312! 90! 16. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 312! 90! 16. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 55 A! 4. 9! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 5! 25! 7! 41! 200! 7. 5! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 4! 25! 8! 27! 130! 3. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 25! 6! 8! 40! 0. 9! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 76! 370! 11. 9! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 55 C! 1. 8! 180! 130! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D5851 ! BR ! 1 ! 2! 180! 33! 100! 180! 0. 4! ! 0. 50! 90*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 100! 30! 100! 180! 0. 7! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 26! 57! 100! 0. 5! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 180! 33! 100! 180! 0. 3! ! 0. 50! 90*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 80! 27! 61! 110! 0. 4! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 80! 26! 25! 50! 0. 5! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 34! 100! 180! 0. 2! ! 0. 50! 90*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 543! 980! 3. 0! ! ! 270*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 55 D! 0. 4! 70! 70! 0. 3! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! R157 ! MO ! 3 ! 10! 70! 26! 358! 140! 4. 0! ! 1. 00! 140*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 358! 140! 4. 0! ! ! 140*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 55 E! 3. 6! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 6! 25! 7! 49! 180! 6. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 25! 8! 11! 40! 0. 7! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 25! 7! 11! 40! 1. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 25! 6! 4! 10! 1. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 75! 270! 9. 9! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 56 A! 0. 4! 65! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 5! 65! 24! 198! 80! 4. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 85! 28! 146! 60! 2. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 15! 5! 7! ! 1. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 351! 140! 8. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 56 B! 5. 3! 50! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 70! 23! 128! 680! 2. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 50! 17! 167! 890! 6. 8! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 50! 21! 38! 200! 1. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 333! 1770! 10. 6! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
112
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 17
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 56 C! 12. 5! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 4748 ! MO ! 3 ! 6! 25! 10! 87! 1090! 9. 0! 110! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 25! 7! 10! 130! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 25! 6! 8! 100! 1. 3! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SAC! 1 ! 1! 25! 6! 3! 40! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 108! 1360! 11. 3! 140! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 56 D! 0. 2! 15! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 7! 15! 8! 55! 10! 4. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 30! 15! 60! 10! 3. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 115! 20! 8. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 57 A! 0. 3! 65! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 7! 65! 25! 293! 90! 6. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 65! 25! 129! 40! 2. 9! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 422! 130! 9. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 57 B! 16. 0! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 4748 ! MO ! 3 ! 4! 25! 10! 58! 930! 6. 0! 100! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 25! 8! 11! 180! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 25! 7! 11! 180! 1. 7! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SAC! 1 ! 1! 25! 6! 3! 50! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 30! 11! 33! 530! 3. 1! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 116! 1870! 12. 0! 190! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 57 C! 5. 5! 30! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 10! 30! 11! 166! 910! 11. 9! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 166! 910! 11. 9! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 58 A! 14. 0! 50! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 70! 26! 104! 1460! 2. 1! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 50! 21! 115! 1610! 3. 9! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 70! 26! 101! 1410! 2. 1! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 50! 22! 80! 1120! 2. 7! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 45! 16! 15! 210! 0. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 415! 5810! 11. 5! 160! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 58 B! 17. 6! 45! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 10! 45! 19! 367! 6460! 15. 7! 280! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 367! 6460! 15. 7! 280! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 60 A! 7. 0! 60! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! F A ! 1 ! 1! 110! 30! 42! 290! 0. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 60! 24! 58! 410! 1. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 100! 29! 105! 740! 1. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 60! 23! 76! 530! 2. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 90! 28! 97! 680! 1. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 55! 21! 33! 230! 0. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 411! 2880! 7. 6! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 60 B! 35. 9! 105! 105! 0. 1! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D5851 ! MO ! 1 ! 3! 105! 30! 32! 1150! 0. 2! 10! 1. 00! 1200*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 5! 105! 29! 49! 1760! 0. 4! 10! 1. 00! 1810*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 105! 25! 12! 430! 0. 1! ! 1. 00! 430*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 93! 3340! 0. 7! 20! ! 3440*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 61 A! 15. 2! 65! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 100! 30! 106! 1610! 1. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 65! 25! 167! 2540! 3. 9! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 100! 28! 50! 760! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 65! 25! 129! 1960! 2. 9! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 452! 6870! 8. 5! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 61 D! 12. 2! 65! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 90! 29! 174! 2120! 2. 3! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 65! 26! 302! 3680! 6. 8! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 65! 25! 49! 600! 1. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 525! 6400! 10. 2! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 62 A! 14. 6! 65! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 100! 30! 106! 1550! 1. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 65! 26! 176! 2570! 3. 9! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 100! 29! 53! 770! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 65! 25! 129! 1880! 2. 9! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 464! 6770! 8. 5! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 62 B! 0. 6! 10! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 56 ! MO ! 3 ! 6! 10! 2! 4! ! 2. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 10! 1! 1! ! 0. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 10! 2! ! ! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
113
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 19
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 10! 2! 1! ! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6! ! 3. 9! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 62 C! 4. 9! 65! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 90! 29! 174! 850! 2. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 65! 23! 256! 1250! 6. 8! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 25! 49! 240! 1. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 479! 2340! 10. 1! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 63 ! 28. 4! 75! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 110! 31! 115! 3270! 1. 1! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 75! 25! 129! 3660! 2. 6! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 28! 49! 1390! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 75! 25! 125! 3550! 2. 3! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 80! 27! 35! 990! 0. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 453! 12860! 7. 2! 200! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 64 ! 21. 0! 70! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 100! 30! 126! 2650! 1. 5! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 4! 70! 26! 207! 4350! 4. 2! 90! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 30! 61! 1280! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 70! 27! 159! 3340! 3. 2! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 553! 11620! 9. 5! 200! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 65 ! 45. 6! 70! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 4! 100! 31! 264! 12040! 2. 9! 130! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 3! 70! 25! 147! 6700! 3. 1! 140! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 31! 63! 2870! 0. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 70! 26! 101! 4610! 2. 1! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 575! 26220! 8. 7! 400! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 66 A! 7. 2! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! F A ! 1 ! 2! 25! 10! 19! 140! 1. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 25! 10! 87! 630! 9. 0! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 40! 16! 40! 290! 2. 3! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 146! 1060! 13. 0! 90! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 66 B! 15. 4! 45! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 4! 45! 17! 125! 1930! 6. 3! 100! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 50! 15! 53! 820! 2. 5! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 50! 17! 43! 660! 1. 8! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 25! 14! 32! 490! 1. 7! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 253! 3900! 12. 3! 200! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 66 C! 5. 5! 60! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 110! 29! 120! 660! 1. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 60! 23! 131! 720! 3. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 90! 29! 58! 320! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 60! 23! 43! 240! 1. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 50! 20! 74! 410! 3. 1! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 426! 2350! 9. 9! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 66 D! 3. 7! 90! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 3! 160! 30! 165! 610! 1. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 7! 90! 28! 351! 1300! 5. 1! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 516! 1910! 6. 4! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 67 B! 10. 5! 110! 110! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D59 ! BR ! 1 ! 5! 110! 30! 90! 950! 0. 8! 10! 1. 00! 1000*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 50! 18! 19! 200! 0. 7! 10! 1. 00! 250*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 150! 32! 14! 150! 0. 1! ! 1. 00! 150*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 30! 10! 110! 0. 1! ! 1. 00! 110*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 120! 31! 24! 250! 0. 1! ! 1. 00! 250*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 157! 1660! 1. 8! 20! ! 1760*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 67 C! 1. 3! 50! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 50! 24! 395! 510! 11. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 395! 510! 11. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 67 D! 0. 4! 40! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 8! 40! 18! 272! 110! 12. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 25! 10! 29! 10! 3. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 301! 120! 15. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 68 A! 13. 9! 100! 130! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 3! 100! 31! 198! 2750! 2. 2! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
114
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 21
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 70! 26! 207! 2880! 4. 2! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 100! 30! 121! 1680! 1. 3! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 130! 31! 50! 700! 0. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 576! 8010! 8. 1! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 68 B! 19. 3! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 59 ! MO ! 1 ! 1! 20! 9! 8! 150! 0. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 20! 8! 9! 170! 0. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 20! 8! 8! 150! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 5! 1! ! ! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 5! 1! 1! 20! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 5! 1! ! ! 0. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 26! 490! 3. 0! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 68 C! 0. 5! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 10! 25! 11! 166! 80! 15. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 166! 80! 15. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 68 D! 0. 8! 50! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 50! 24! 395! 320! 11. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 395! 320! 11. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 69 ! 44. 2! 160! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! BR ! 1 ! 2! 160! 34! 106! 4690! 0. 8! 40! 0. 57! 2790*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 130! 27! 102! 4510! 0. 8! 40! 0. 01! 50*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 24! 61! 2700! 0. 7! 30! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 120! 34! 104! 4600! 0. 6! 30! 0. 01! 50*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 160! 32! 74! 3270! 0. 5! 20! 1. 00! 3370*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 100! 32! 30! 1330! 0. 5! 20! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 477! 21100! 3. 9! 180! ! 6300*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 70 A! 17. 5! 120! 130! 0. 7! 1 ! 40! ! 4 ! 34! 46 ! BR ! 1 ! 1! 160! 34! 27! 470! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 130! 30! 67! 1170! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 29! 38! 670! 0. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 120! 33! 153! 2680! 1. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 160! 33! 66! 1160! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 31! 136! 2380! 1. 1! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 487! 8530! 4. 4! 80! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 70 B! 11. 6! 110! 130! 0. 7! 2 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 2! 180! 34! 131! 1520! 0. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 110! 31! 58! 670! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 27! 48! 560! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 160! 33! 97! 1130! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 110! 30! 42! 490! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 170! 34! 124! 1440! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 32! 58! 670! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 558! 6480! 4. 2! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 70 C! 4. 0! 180! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D59 ! BR ! 1 ! 3! 180! 34! 93! 370! 0. 8! ! 0. 50! 190*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 30! 70! 280! 0. 8! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 180! 34! 70! 280! 0. 3! ! 1. 00! 280*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 120! 30! 34! 140! 0. 3! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 33! 38! 150! 0. 2! ! 0. 50! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 30! 35! 140! 0. 4! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 340! 1360! 2. 8! ! ! 550*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 86 A! 0. 5! 85! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 5! 85! 29! 254! 130! 3. 7! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 5! 75! 28! 251! 130! 4. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 505! 260! 8. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 86 B! 15. 6! 20! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 47 ! MO ! 3 ! 7! 20! 9! 86! 1340! 8. 7! 140! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 20! 9! 8! 120! 0. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 20! 9! 8! 120! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 20! 7! 10! 160! 0. 6! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 112! 1740! 10. 5! 170! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 86 D! 0. 3! 70! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 6! 70! 27! 278! 80! 5. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 80! 25! 129! 40! 2. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 70! 28! 37! 10! 0. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 444! 130! 8. 9! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 86 F ! 1. 6! 5! 120! 0. 5! 3 ! ! ! ! ! 59 ! MO ! 1 ! 10! 5! 1! 2! ! 1. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2! ! 1. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
115
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 23
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 87 A! 29. 1! 40! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 50! 16! 57! 1660! 2. 5! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 40! 15! 78! 2270! 3. 8! 110! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 40! 13! 43! 1250! 2. 9! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 6 ! 3! 40! 16! 59! 1720! 3. 4! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 237! 6900! 12. 6! 360! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 87 B! 0. 8! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 6! 25! 9! 74! 60! 9. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 35! 11! 50! 40! 3. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 11! 17! 10! 1. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 141! 110! 14. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 88 A! 20. 6! 170! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! BR ! 1 ! 2! 170! 35! 55! 1130! 0. 7! 10! 0. 74! 870*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 120! 30! 116! 2390! 1. 1! 20! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 26! 36! 740! 0. 7! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 34! 27! 560! 0. 2! ! 1. 00! 560*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 120! 31! 44! 910! 0. 3! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 160! 33! 46! 950! 0. 2! ! 1. 00! 950*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 90! 29! 46! 950! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 370! 7630! 3. 7! 60! ! 2430*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 88 G! 0. 5! 120! 130! 0. 7! 1 ! 40! ! 4 ! ! 46 ! BR ! 1 ! 4! 120! 31! 231! 120! 2. 0! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 90! 28! 201! 100! 2. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 120! 31! 55! 30! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 90! 29! 51! 30! 0. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 538! 280! 6. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 89 B! 3. 0! 10! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 56 ! MO ! 3 ! 5! 10! 2! 3! 10! 2. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 20! 7! 25! 80! 3. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 10! 1! ! ! 0. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 28! 90! 6. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 89 C! 25. 5! 20! 130! 0. 5! 3 ! ! ! ! ! 59 ! BR ! 1 ! 2! 20! 8! 13! 330! 0. 6! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 20! 8! 7! 180! 0. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 20! 7! 11! 280! 0. 6! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 10! 3! 2! 50! 0. 6! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 33! 840! 2. 7! 80! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 90 A! 2. 5! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 10! 35! 16! 286! 720! 16. 0! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 286! 720! 16. 0! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 90 B! 48. 9! 170! 130! 0. 8! 1 ! 40! 1 ! 4 ! 34! J D58 ! F A ! 1 ! 2! 170! 34! 88! 4300! 0. 6! 30! 0. 50! 2230*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 130! 32! 140! 6850! 0. 8! 40! 0. 01! 70*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 34! 38! 1860! 0. 3! 10! 0. 50! 960*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 30! 32! 1560! 0. 6! 30! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 170! 34! 58! 2840! 0. 5! 20! 0. 25! 740*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 110! 30! 62! 3030! 0. 7! 30! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 25! 50! 2450! 1. 0! 50! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 90! 27! 57! 2790! 0. 7! 30! 0. 01! 30*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 525! 25680! 5. 2! 240! ! 4110*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 90 C! 0. 4! 5! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 56 ! MO ! 3 ! 8! 5! 1! 2! ! 1. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 2! 5! 2! 1! ! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3! ! 2. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 90 E! 0. 4! 35! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 35! 13! 165! 70! 12. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 165! 70! 12. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 91 A! 19. 6! 100! 100! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 160! 34! 52! 1020! 0. 3! 10! 0. 50! 540*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 30! 33! 650! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 170! 34! 63! 1230! 0. 7! 10! 0. 50! 640*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 100! 28! 125! 2450! 1. 7! 30! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 160! 35! 68! 1330! 0. 5! 10! 1. 00! 1380*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 100! 28! 52! 1020! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 393! 7700! 4. 2! 80! ! 2610*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
116
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 25
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 91 B! 7. 0! 170! 130! 0. 5! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 2! 160! 34! 30! 210! 0. 4! ! 0. 50! 110*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 30! 45! 320! 0. 4! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 170! 31! 103! 720! 0. 9! 10! 0. 50! 390*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 110! 29! 112! 780! 1. 2! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 170! 33! 48! 340! 0. 2! ! 0. 50! 170*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 338! 2370! 3. 1! 20! ! 680*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 92 ! 18. 9! 100! 100! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 2! 170! 33! 48! 910! 0. 3! 10! 1. 00! 960*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 100! 28! 125! 2360! 1. 4! 30! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 170! 34! 5! 90! 0. 2! ! 1. 00! 90*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 100! 28! 52! 980! 0. 7! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 230! 4340! 2. 6! 50! ! 1090*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 93 A! 13. 6! 160! 130! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! BR ! 1 ! 2! 160! 31! 66! 900! 0. 5! 10! 0. 50! 480*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 90! 27! 82! 1120! 1. 3! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 34! 35! 480! 0. 2! ! 0. 50! 240*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 30! 30! 410! 0. 3! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 150! 34! 58! 790! 0. 3! ! 0. 50! 400*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 90! 27! 20! 270! 0. 4! 10! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 291! 3970! 3. 0! 40! ! 1130*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 93 B! 10. 8! 100! 100! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 170! 33! 7! 80! 0. 2! ! 1. 00! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 100! 30! 77! 830! 0. 8! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 170! 33! 34! 370! 0. 3! ! 0. 50! 190*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 100! 28! 118! 1270! 1. 8! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 170! 35! 82! 890! 0. 4! ! 1. 00! 890*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 318! 3440! 3. 5! 30! ! 1180*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 94 A! 1. 2! 50! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 9! 50! 25! 376! 450! 10. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 35! 14! 18! 20! 1. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 394! 470! 11. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 94 B! 23. 8! 160! 130! 0. 8! 1 ! 40! ! 4 ! 34! 46 ! F A ! 1 ! 1! 160! 34! 54! 1290! 0. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 110! 32! 154! 3670! 1. 7! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 150! 34! 20! 480! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 90! 28! 58! 1380! 0. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 160! 33! 87! 2070! 1. 5! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 100! 28! 57! 1360! 0. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 430! 10250! 5. 4! 140! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 94 C! 11. 0! 100! 100! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 170! 34! 41! 450! 0. 2! ! 0. 50! 230*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 100! 30! 105! 1160! 1. 2! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 170! 31! 61! 670! 0. 6! 10! 0. 50! 360*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 100! 29! 120! 1320! 1. 8! 20! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 327! 3600! 3. 8! 40! ! 610*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 94 D! 4. 6! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 10! 35! 13! 212! 980! 12. 5! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 212! 980! 12. 5! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 95 A! 7. 6! 105! 105! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D59 ! MO ! 1 ! 1! 170! 33! 10! 80! 0. 1! ! 1. 00! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 105! 27! 5! 40! 0. 1! ! 1. 00! 40*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 105! 28! 19! 140! 0. 5! ! 1. 00! 140*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 3! 170! 28! 18! 140! 0. 1! ! 1. 00! 140*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 105! 20! 10! 80! 0. 3! ! 1. 00! 80*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 62! 480! 1. 1! ! ! 480*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 95 C! 3. 6! 5! 120! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 1 ! 2! 30! 13! 28! 100! 1. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 5! 2! 2! 10! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SR ! 1 ! 3! 5! 2! 1! ! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 31! 110! 2. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 96 A! 12. 2! 10! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 59 ! MO ! 1 ! 2! 20! 6! 10! 120! 1. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 20! 5! 4! 50! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 20! 7! 8! 100! 1. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 10! 2! 1! 10! 0. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
117
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 27
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 10! 1! ! ! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 2! 10! 2! 1! 10! 0. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 24! 290! 5. 0! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 96 D! 5. 1! 80! 110! 0. 7! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 160! 31! 166! 850! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 80! 26! 309! 1580! 4. 9! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 475! 2430! 5. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 96 E! 1. 3! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 9! 25! 11! 150! 200! 13. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 30! 13! 21! 30! 1. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 171! 230! 15. 1! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 97 A! 13. 4! 110! 110! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! S5 ! MO ! 1 ! 4! 160! 31! 47! 630! 0. 3! ! 1. 00! 630*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 110! 27! 76! 1020! 0. 7! 10! 1. 00! 1070*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 123! 1650! 1. 0! 10! ! 1700*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 97 B! 4. 3! 40! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 8! 40! 12! 151! 650! 7. 7! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 50! 14! 47! 200! 1. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 198! 850! 9. 6! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 97 C! 1. 6! 20! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 9! 20! 8! 81! 130! 9. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 30! 10! 13! 20! 1. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 94! 150! 11. 0! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 98 A! 30. 2! 150! 120! 0. 3! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 15! S451 ! MO ! 1 ! 4! 150! 32! 64! 1930! 0. 6! 20! 0. 50! 1020*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 120! 31! 58! 1750! 0. 5! 20! 0. 50! 930*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 80! 28! 32! 970! 1. 1! 30! 0. 50! 560*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 154! 4650! 2. 2! 70! ! 2510*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 98 B! 2. 3! 40! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 6! 40! 10! 87! 200! 5. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 45! 11! 67! 150! 3. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 154! 350! 9. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 98 C! 1. 4! 135! 110! 0. 5! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 26! R157 ! MO ! 1 ! 3! 135! 28! 90! 130! 0. 7! ! 1. 00! 130*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 110! 26! 80! 110! 0. 9! ! 1. 00! 110*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 90! 24! 60! 80! 0. 4! ! 1. 00! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 75! 23! 33! 50! 1. 6! ! 1. 00! 50*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 263! 370! 3. 6! ! ! 370*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 99 A! 25. 8! 170! 120! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! S451 ! MO ! 1 ! 5! 170! 32! 114! 2940! 0. 7! 20! 0. 50! 1520*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 130! 29! 60! 1550! 0. 5! 10! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 85! 24! 65! 1680! 0. 7! 20! 0. 01! 20*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 239! 6170! 1. 9! 50! ! 1560*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 99 B! 1. 6! 75! 110! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 9! 75! 21! 338! 540! 6. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 26! 50! 80! 0. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 388! 620! 6. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 99 D! 2. 4! 15! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 47 ! MO ! 3 ! 7! 15! 5! 31! 70! 4. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 20! 6! 6! 10! 1. 0! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SAC! 1 ! 1! 15! 6! 3! 10! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SR ! 1 ! 1! 5! 2! 1! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 41! 90! 5. 6! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 99 E! 1. 7! 20! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 47 ! MO ! 3 ! 10! 20! 6! 61! 100! 9. 5! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 61! 100! 9. 5! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 99 G! 2. 9! 90! 120! 0. 7! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 130! 30! 159! 460! 0. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 90! 26! 309! 900! 4. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 468! 1360! 5. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 99 H! 0. 4! 25! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 10! 25! 6! 54! 20! 10. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 54! 20! 10. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
118
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 29
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 100 A! 32. 0! 160! 110! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! S45851 ! MO ! 1 ! 4! 160! 29! 100! 3200! 0. 6! 20! 0. 60! 1980*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 130! 28! 93! 2980! 0. 5! 20! 0. 01! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 85! 26! 83! 2660! 1. 1! 40! 0. 01! 30*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 276! 8840! 2. 2! 80! ! 2040*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 100 B! 5. 4! 40! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 6! 40! 10! 77! 420! 5. 1! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 45! 13! 56! 300! 2. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 60! 17! 28! 150! 0. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 161! 870! 8. 5! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 101 A! 15. 3! 130! 110! 0. 3! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 15! S558 ! MO ! 1 ! 4! 160! 31! 92! 1410! 0. 5! 10! 1. 00! 1460*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 130! 29! 84! 1290! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 85! 26! 50! 770! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 226! 3470! 1. 5! 30! ! 1480*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 101 E! 1. 7! 25! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 9! 25! 10! 115! 200! 6. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 30! 11! 15! 30! 0. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 130! 230! 7. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 101 F ! 1. 6! 60! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 1! 140! 25! 48! 80! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 90! 20! 70! 110! 1. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 60! 19! 228! 360! 5. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 346! 550! 7. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 101 G! 1. 1! 60! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 90! 24! 136! 150! 2. 0! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 60! 19! 228! 250! 7. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 364! 400! 9. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 102 A! 19. 7! 90! 110! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 110! 28! 111! 2190! 0. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 8! 90! 25! 382! 7530! 5. 4! 110! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 493! 9720! 6. 3! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 102 D! 6. 8! 65! 110! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 4! 125! 26! 151! 1030! 1. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 65! 21! 169! 1150! 4. 4! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 320! 2180! 5. 5! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 103 A! 17. 7! 80! 110! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 110! 27! 106! 1880! 0. 9! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 8! 80! 23! 341! 6040! 6. 4! 110! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 447! 7920! 7. 3! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 103 C! 0. 7! 50! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 10! 50! 18! 302! 210! 11. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 302! 210! 11. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 104 A! 13. 5! 5! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 41 ! MO ! 3 ! 7! 5! 1! 2! 30! 1. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 20! 7! 7! 90! 1. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9! 120! 3. 1! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 104 B! 2. 2! 80! 110! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 110! 30! 121! 270! 0. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 8! 80! 25! 382! 840! 6. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 503! 1110! 7. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 104 C! 2. 3! 50! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 70! 23! 96! 220! 2. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 50! 22! 316! 730! 10. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 24! 52! 120! 1. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 464! 1070! 13. 8! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 104 D! 13. 1! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 1 ! 3! 30! 13! 42! 550! 3. 1! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 30! 8! 23! 300! 2. 4! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 5! 1! 1! 10! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 66! 860! 6. 2! 80! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
119
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 31
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 104 E! 5. 2! 55! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 70! 24! 102! 530! 2. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 55! 18! 238! 1240! 10. 0! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 80! 27! 35! 180! 0. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 375! 1950! 12. 6! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 104 F ! 2. 7! 160! 130! 0. 6! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 2! 160! 33! 50! 140! 0. 5! ! 1. 00! 140*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 90! 28! 47! 130! 1. 1! ! 0. 25! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 34! 27! 70! 0. 3! ! 1. 00! 70*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 30! 19! 50! 0. 4! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 160! 35! 30! 80! 0. 8! ! 1. 00! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 110! 30! 37! 100! 0. 5! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 90! 24! 15! 40! 0. 2! ! 0. 25! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 225! 610! 3. 8! ! ! 330*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 105 A! 28. 9! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 59 ! F A ! 1 ! 1! 30! 12! 8! 230! 0. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 30! 12! 25! 720! 2. 1! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 20! 7! 13! 380! 0. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 5! 1! ! ! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 5! 1! 1! 30! 0. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 47! 1360! 4. 2! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 105 B! 3. 6! 40! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 4! 60! 24! 203! 730! 5. 4! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 40! 19! 147! 530! 6. 4! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 26! 58! 210! 1. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 90! 26! 33! 120! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 441! 1590! 13. 3! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 105 C! 1. 0! 40! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 60! 18! 68! 70! 1. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 40! 13! 43! 40! 2. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 40! 17! 187! 190! 9. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 298! 300! 14. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 106 A! 0. 8! 150! 130! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D5851 ! BR ! 1 ! 5! 150! 33! 80! 60! 0. 7! ! 1. 00! 60*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 95! 28! 28! 20! 0. 4! ! 1. 00! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 150! 25! 56! 40! 0. 2! ! 1. 00! 40*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 164! 120! 1. 3! ! ! 120*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 106 B! 1. 5! 50! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 8! 50! 20! 316! 470! 10. 2! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 29! 135! 200! 1. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 451! 670! 11. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 106 C! 3. 9! 160! 130! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D5951 ! MO ! 1 ! 2! 160! 31! 21! 80! 0. 2! ! 1. 00! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 160! 29! 19! 70! 0. 1! ! 1. 00! 70*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 6! 160! 24! 51! 200! 0. 8! ! 1. 00! 200*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 91! 350! 1. 1! ! ! 350*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 106 E! 7. 2! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 8! 25! 8! 81! 580! 12. 0! 90! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 20! 7! 4! 30! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 20! 8! 11! 80! 0. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 96! 690! 13. 5! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 106 F ! 3. 9! 55! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 10! 55! 18! 339! 1320! 12. 1! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 339! 1320! 12. 1! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 106 G! 21. 1! 110! 110! 0. 1! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D5851 ! MO ! 1 ! 4! 150! 33! 20! 420! 0. 2! ! 1. 00! 420*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 110! 31! 20! 420! 0. 1! ! 1. 00! 420*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 75! 27! 18! 380! 0. 1! ! 1. 00! 380*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 29! 14! 300! 0. 2! ! 1. 00! 300*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 110! 27! 13! 270! 0. 1! ! 1. 00! 270*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 85! 1790! 0. 7! ! ! 1790*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 106 H! 3. 8! 70! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 4! 100! 29! 203! 770! 2. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 70! 28! 291! 1110! 4. 8! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 494! 1880! 6. 8! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
120
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 106 J ! 1. 7! 5! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 56 ! MO ! 3 ! 7! 5! 1! 2! ! 1. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 5! 1! 1! ! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 15! 6! 5! 10! 0. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8! 10! 2. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 A! 8. 0! 120! 120! 0. 2! 1 ! 10! 2 ! 2 ! 15! J D5851 ! MO ! 1 ! 3! 150! 33! 61! 490! 0. 3! ! 1. 00! 490*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 120! 31! 60! 480! 0. 3! ! 1. 00! 480*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 85! 26! 20! 160! 0. 2! ! 1. 00! 160*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 120! 26! 60! 480! 0. 4! ! 1. 00! 480*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 201! 1610! 1. 2! ! ! 1610*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 B! 3. 4! 110! 120! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D ! MO ! 1 ! 3! 150! 32! 70! 240! 0. 6! ! 1. 00! 240*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 110! 30! 96! 330! 1. 0! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 85! 27! 102! 350! 1. 3! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 268! 920! 2. 9! ! ! 240*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 C! 0. 1! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 5! 15! 8! 51! 10! 4. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 25! 10! 72! 10! 7. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 123! 20! 11. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 D! 0. 3! 5! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 56 ! MO ! 3 ! 8! 5! 2! 5! ! 1. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 15! 5! 7! ! 1. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 12! ! 3. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 E! 2. 4! 110! 110! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D51 ! MO ! 1 ! 6! 110! 30! 53! 130! 0. 8! ! 1. 00! 130*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 85! 26! 33! 80! 0. 7! ! 1. 00! 80*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 86! 210! 1. 5! ! ! 210*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 F ! 4. 4! 150! 120! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D59 ! MO ! 1 ! 5! 150! 30! 82! 360! 0. 8! ! 1. 00! 360*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 120! 30! 48! 210! 0. 5! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 85! 26! 33! 150! 0. 7! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 163! 720! 2. 0! ! ! 360*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 H! 0. 1! 25! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 5! 25! 11! 83! 10! 5. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 15! 8! 51! 10! 3. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 134! 20! 8. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 107 J ! 2. 7! 85! 85! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D51 ! MO ! 1 ! 4! 120! 26! 126! 340! 0. 9! ! 1. 00! 340*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 85! 20! 132! 360! 2. 7! 10! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 258! 700! 3. 6! 10! ! 340*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 108 A! 13. 4! 150! 120! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! S959 ! MO ! 1 ! 5! 150! 31! 146! 1960! 0. 9! 10! 1. 00! 2010*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 110! 27! 64! 860! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 85! 25! 73! 980! 1. 1! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 283! 3800! 2. 5! 30! ! 2030*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 108 B! 2. 2! 75! 110! 0. 7! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 20! 26! 132! 290! 2. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 75! 21! 230! 510! 5. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 362! 800! 7. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 109 A! 7. 8! 110! 120! 0. 7! 1 ! 40! ! 4 ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 150! 31! 166! 1290! 1. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 110! 30! 265! 2070! 2. 2! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 85! 27! 93! 730! 1. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 524! 4090! 4. 7! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 109 B! 6. 2! 75! 110! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 4! 90! 24! 181! 1120! 2. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 75! 19! 196! 1220! 4. 4! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 377! 2340! 6. 9! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 109 C! 14. 3! 35! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 8! 35! 13! 169! 2420! 10. 0! 140! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 40! 14! 47! 670! 2. 5! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 216! 3090! 12. 5! 180! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 109 H! 1. 6! 5! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 41 ! MO ! 1 ! 1! 40! 16! 25! 40! 1. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
121
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 35
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 15! 5! 8! 10! 1. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 5! 1! 2! ! 1. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 35! 50! 3. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 109 I ! 1. 6! 80! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 150! 32! 115! 180! 0. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 110! 30! 159! 250! 1. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 80! 27! 232! 370! 3. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 506! 800! 5. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 109 J ! 1. 4! 110! 80! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! S5 ! MO ! 1 ! 6! 110! 30! 90! 130! 0. 8! ! 1. 00! 130*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 80! 27! 47! 70! 0. 9! ! 1. 00! 70*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 137! 200! 1. 7! ! ! 200*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 110 A! 20. 7! 135! 120! 0. 4! 1 ! 20! 2 ! 3 ! 26! S45851 ! MO ! 1 ! 4! 170! 32! 91! 1880! 0. 6! 10! 0. 50! 970*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 135! 31! 92! 1900! 0. 8! 20! 0. 20! 400*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 80! 27! 79! 1640! 0. 9! 20! 0. 01! 20*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 262! 5420! 2. 3! 50! ! 1390*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 110 C! 1. 2! 30! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 5! 35! 14! 118! 140! 8. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 5! 30! 13! 106! 130! 7. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 224! 270! 15. 8! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 110 D! 1. 6! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 10! 35! 12! 189! 300! 12. 5! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 189! 300! 12. 5! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 110 E! 1. 4! 15! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 47 ! MO ! 3 ! 2! 20! 7! 16! 20! 2. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 15! 5! 17! 20! 3. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 15! 4! 3! ! 0. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 15! 4! 4! 10! 0. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 15! 3! 3! ! 1. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 43! 50! 8. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 111 A! 5. 1! 85! 85! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 15! S451 ! MO ! 1 ! 2! 170! 31! 35! 180! 0. 3! ! 1. 00! 180*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 130! 26! 37! 190! 0. 5! ! 0. 50! 100*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 85! 23! 65! 330! 1. 8! 10! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 137! 700! 2. 6! 10! ! 280*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 111 B! 17. 4! 70! 110! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 110! 26! 88! 1530! 0. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 8! 70! 22! 280! 4870! 6. 4! 110! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 368! 6400! 7. 2! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 111 C! 3. 4! 25! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 9! 25! 6! 49! 170! 6. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 30! 7! 7! 20! 0. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 56! 190! 7. 3! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 111 E! 4. 8! 30! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 5! 35! 13! 106! 510! 8. 0! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 5! 30! 12! 94! 450! 7. 8! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 200! 960! 15. 8! 80! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 111 F ! 1. 6! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 3 ! 7! 5! 1! 1! ! 1. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 2! 5! 1! 1! ! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2! ! 1. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 112 A! 14. 8! 80! 110! 0. 7! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 130! 29! 152! 2250! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 80! 26! 220! 3260! 3. 5! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 110! 27! 48! 710! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 33! 60! 890! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 480! 7110! 5. 2! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 113 ! 15. 5! 120! 120! 0. 1! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J 559 ! MO ! 1 ! 2! 120! 29! 23! 360! 0. 1! ! 1. 00! 360*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 100! 29! 20! 310! 0. 2! ! 1. 00! 310*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 85! 25! 20! 310! 0. 2! ! 1. 00! 310*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 120! 28! 30! 470! 0. 1! ! 1. 00! 470*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
122
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 37
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 75! 23! 11! 170! 0. 2! ! 1. 00! 170*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 104! 1620! 0. 8! ! ! 1620*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 114 B! 15. 9! 120! 120! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! BR ! 1 ! 1! 170! 35! 11! 170! 0. 3! ! 0. 50! 90*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 120! 31! 60! 950! 0. 7! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 26! 24! 380! 0. 6! 10! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 150! 35! 34! 540! 0. 2! ! 1. 00! 540*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 80! 28! 71! 1130! 1. 0! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 32! 31! 490! 0. 2! ! 1. 00! 490*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 120! 31! 57! 910! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 288! 4570! 3. 5! 50! ! 1150*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 114 C! 13. 7! 80! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 120! 31! 166! 2270! 1. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 80! 27! 185! 2530! 3. 3! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 26! 91! 1250! 1. 6! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 120! 30! 55! 750! 0. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 497! 6800! 6. 5! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 114 D! 1. 5! 80! 80! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D5851 ! BR ! 1 ! 7! 80! 27! 65! 100! 1. 6! ! 1. 00! 100*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 120! 23! 33! 50! 0. 3! ! 1. 00! 50*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 98! 150! 1. 9! ! ! 150*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 115 A! 23. 9! 160! 130! 0. 3! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 15! J D5851 ! F A ! 1 ! 3! 160! 30! 40! 960! 0. 3! 10! 1. 00! 1010*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 95! 27! 23! 550! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 130! 30! 29! 690! 0. 4! 10! 1. 00! 740*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 24! 10! 240! 0. 3! 10! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 130! 30! 19! 450! 0. 1! ! 1. 00! 450*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 80! 24! 10! 240! 0. 3! 10! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 131! 3130! 1. 8! 50! ! 2210*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 116 A! 23. 1! 130! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 3! 155! 33! 119! 2750! 0. 7! 20! 0. 50! 1430*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 90! 28! 73! 1690! 1. 1! 30! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 130! 32! 71! 1640! 0. 8! 20! 0. 20! 350*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 26! 54! 1250! 0. 7! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 130! 33! 17! 390! 0. 3! 10! 0. 20! 90*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 130! 29! 40! 920! 0. 1! ! 0. 20! 180*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 374! 8640! 3. 7! 100! ! 2080*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 116 B! 3. 2! 50! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 3! 100! 26! 170! 540! 1. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 50! 26! 397! 1270! 10. 5! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 567! 1810! 12. 4! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 116 C! 2. 6! 90! 90! 0. 4! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D ! MO ! 1 ! 3! 130! 31! 94! 240! 0. 6! ! 1. 00! 240*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 90! 30! 63! 160! 0. 8! ! 0. 10! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 90! 29! 126! 330! 1. 7! ! 0. 10! 30*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 90! 21! 32! 80! 0. 4! ! 0. 73! 60*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 315! 810! 3. 5! ! ! 350*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 116 D! 11. 4! 55! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 110! 30! 136! 1550! 1. 0! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 55! 22! 316! 3600! 8. 4! 100! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 65! 26! 58! 660! 1. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 510! 5810! 10. 5! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 117 A! 20. 2! 55! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 80! 28! 125! 2530! 2. 1! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 8! 55! 21! 338! 6830! 11. 4! 230! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 463! 9360! 13. 5! 270! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 118 ! 9. 7! 55! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! F A ! 1 ! 1! 150! 35! 53! 510! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 55! 24! 58! 560! 1. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 10! 29! 53! 510! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 110! 21! 101! 980! 1. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 55! 22! 105! 1020! 3. 3! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 370! 3580! 7. 3! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 119 A! 18. 2! 170! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 3! 170! 35! 110! 2000! 0. 6! 10! 1. 00! 2050*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
123
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 39
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 120! 31! 120! 2180! 1. 1! 20! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 80! 26! 36! 660! 0. 6! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 160! 34! 20! 360! 0. 4! 10! 0. 30! 120*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 90! 28! 37! 670! 0. 6! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 33! 27! 490! 0. 3! 10! 0. 50! 270*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 350! 6360! 3. 6! 70! ! 2480*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 119 B! 14. 5! 120! 120! 0. 5! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D5851 ! MO ! 1 ! 1! 120! 31! 72! 1040! 0. 3! ! 1. 00! 1040*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 170! 35! 18! 260! 0. 3! ! 1. 00! 260*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 120! 32! 60! 870! 1. 1! 20! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 170! 35! 52! 750! 0. 2! ! 1. 00! 750*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 90! 31! 99! 1440! 1. 4! 20! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 25! 30! 440! 0. 6! 10! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 331! 4800! 3. 9! 50! ! 2080*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 120 A! 8. 8! 160! 130! 0. 3! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D58 ! F A ! 1 ! 3! 160! 35! 80! 700! 0. 3! ! 1. 00! 700*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 32! 47! 410! 0. 5! ! 1. 00! 410*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 160! 32! 40! 350! 0. 4! ! 1. 00! 350*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 90! 26! 24! 210! 0. 3! ! 1. 00! 210*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 100! 29! 42! 370! 0. 4! ! 1. 00! 370*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 233! 2040! 1. 9! ! ! 2040*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 120 B! 11. 9! 110! 110! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D59 ! MO ! 1 ! 1! 160! 33! 13! 150! 0. 3! ! 1. 00! 150*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 31! 48! 570! 0. 5! 10! 0. 10! 60*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 160! 32! 31! 370! 0. 4! ! 1. 00! 370*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 100! 29! 94! 1120! 1. 1! 10! 0. 10! 120*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 160! 35! 25! 300! 0. 2! ! 1. 00! 300*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 4! 110! 30! 143! 1700! 1. 7! 20! 0. 10! 180*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 354! 4210! 4. 2! 40! ! 1180*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 120 D! 2. 0! 35! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 9! 35! 14! 212! 420! 14. 4! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 35! 12! 13! 30! 0. 9! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 225! 450! 15. 3! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 120 J ! 0. 5! 5! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 56 ! F A ! 1 ! 2! 10! 4! 3! ! 0. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 5! 1! 1! ! 1. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4! ! 2. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 121 A! 2. 8! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 5! 25! 10! 72! 200! 7. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 25! 8! 20! 60! 2. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 25! 9! 8! 20! 0. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 25! 8! 11! 30! 0. 9! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 111! 310! 11. 5! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 121 B! 23. 7! 40! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 3! 40! 18! 102! 2420! 4. 8! 110! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 40! 19! 147! 3480! 6. 4! 150! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 2! 40! 16! 34! 810! 1. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 40! 16! 20! 470! 1. 1! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 303! 7180! 13. 3! 310! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 121 F ! 0. 6! 70! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 100! 30! 106! 60! 1. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 70! 27! 324! 190! 6. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 31! 55! 30! 0. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 485! 280! 8. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 122 ! 12. 6! 110! 110! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D58 ! F A ! 1 ! 1! 170! 35! 42! 530! 0. 2! ! 1. 00! 530*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 110! 31! 80! 1010! 0. 7! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 70! 28! 30! 380! 0. 6! 10! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 150! 36! 33! 420! 0. 3! ! 1. 00! 420*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 29! 61! 770! 0. 8! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 60! 20! 30! 380! 0. 7! 10! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 170! 32! 27! 340! 0. 2! ! 1. 00! 340*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 29! 39! 490! 0. 3! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 342! 4320! 3. 8! 40! ! 1310*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
124
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 41
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 123 A! 21. 6! 170! 120! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D58 ! MO ! 1 ! 1! 170! 35! 45! 970! 0. 2! ! 0. 50! 490*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 31! 49! 1060! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 170! 34! 62! 1340! 0. 7! 20! 0. 50! 720*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 90! 28! 59! 1270! 1. 3! 30! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 170! 33! 120! 2590! 0. 6! 10! 0. 50! 1320*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 120! 30! 40! 860! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 375! 8090! 3. 6! 80! ! 2560*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 123 B! 3. 4! 5! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 41 ! F A ! 1 ! 2! 20! 9! 14! 50! 1. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 10! 3! 1! ! 0. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 5! 1! ! ! 0. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 5! 5! 1! 1! ! 1. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 16! 50! 3. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 123 C! 3. 7! 5! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 41 ! F A ! 1 ! 3! 15! 4! 5! 20! 1. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 5! 1! 2! 10! 1. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 5! 2! 1! ! 0. 1! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8! 30! 3. 2! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 124 A! 4. 6! 160! 130! 0. 8! 1 ! 40! 1 ! 4 ! 34! J D58 ! BR ! 1 ! 3! 160! 33! 165! 760! 1. 5! 10! 0. 40! 320*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 90! 28! 66! 300! 0. 8! ! 0. 01! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 160! 35! 142! 650! 0. 9! ! 0. 56! 360*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 31! 107! 490! 1. 3! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 25! 89! 410! 0. 5! ! 0. 01! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 569! 2610! 5. 0! 20! ! 690*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 126 B! 13. 5! 160! 130! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! J D59 ! BR ! 1 ! 3! 160! 31! 20! 270! 0. 4! 10! 1. 00! 320*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 26! 29! 390! 0. 2! ! 1. 00! 390*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 160! 35! 35! 470! 0. 2! ! 1. 00! 470*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 160! 35! 19! 260! 0. 2! ! 1. 00! 260*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 90! 29! 10! 140! 0. 2! ! 1. 00! 140*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 113! 1530! 1. 2! 10! ! 1580*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 127 A! 7. 4! 110! 110! 0. 2! 1 ! 10! 2 ! 2 ! 15! J D5851 ! BR ! 1 ! 2! 160! 35! 68! 500! 0. 3! ! 1. 00! 500*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 30! 68! 500! 0. 3! ! 1. 00! 500*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 26! 68! 500! 0. 5! ! 1. 00! 500*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 150! 35! 34! 250! 0. 1! ! 1. 00! 250*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 110! 30! 34! 250! 0. 1! ! 1. 00! 250*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 34! 35! 260! 0. 1! ! 1. 00! 260*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 30! 34! 250! 0. 1! ! 1. 00! 250*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 341! 2510! 1. 5! ! ! 2510*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 127 B! 10. 2! 160! 130! 0. 8! 1 ! 40! 1 ! 4 ! 34! J D59 ! BR ! 1 ! 2! 160! 34! 114! 1160! 1. 0! 10! 0. 50! 610*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 29! 120! 1220! 1. 3! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 26! 50! 510! 0. 9! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 160! 34! 111! 1130! 0. 6! 10! 0. 50! 590*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 110! 30! 72! 730! 0. 6! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 34! 73! 740! 0. 3! ! 0. 50! 370*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 28! 49! 500! 0. 5! 10! 0. 01! 10*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 589! 5990! 5. 2! 60! ! 1610*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 128 ! 42. 5! 160! 130! 0. 8! 1 ! 40! ! 4 ! 34! 46 ! BR ! 1 ! 2! 160! 32! 118! 5020! 1. 0! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 28! 120! 5100! 1. 3! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 160! 32! 54! 2300! 0. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 30! 30! 1280! 0. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 170! 32! 187! 7950! 0. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 110! 30! 36! 1530! 0. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 70! 23! 56! 2380! 1. 0! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 601! 25560! 5. 3! 230! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 129 A! 33. 5! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 45! 17! 62! 2080! 3. 1! 100! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 35! 14! 165! 5530! 11. 2! 380! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 40! 13! 12! 400! 0. 9! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 239! 8010! 15. 2! 510! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 130 ! 22. 6! 40! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 4! 40! 18! 136! 3070! 6. 4! 140! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 50! 21! 85! 1920! 3. 0! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
125
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 43
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 40! 16! 29! 660! 1. 5! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 45! 17! 22! 500! 1. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 3 ! 2! 30! 10! 19! 430! 1. 6! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 291! 6580! 13. 6! 300! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 151 ! 6. 9! 50! 110! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 4! 50! 18! 106! 730! 3. 9! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PI ! 3 ! 6! 50! 18! 130! 900! 4. 7! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 236! 1630! 8. 6! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 154 ! 13. 0! 60! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! BR ! 1 ! 3! 100! 27! 164! 2130! 2. 2! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 60! 24! 93! 1210! 2. 3! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 29! 58! 750! 0. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 60! 24! 90! 1170! 2. 4! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 110! 30! 48! 620! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 60! 24! 33! 430! 1. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 486! 6310! 9. 0! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 203 A! 19. 3! 180! 130! 0. 8! 1 ! 40! ! 4 ! 34! 46 ! F A ! 1 ! 3! 180! 34! 165! 3180! 0. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 160! 34! 136! 2620! 1. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 150! 34! 44! 850! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 130! 28! 133! 2570! 0. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 29! 96! 1850! 1. 3! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 574! 11070! 4. 3! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 203 B! 8. 5! 150! 130! 0. 7! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 34! J D ! F A ! 1 ! 3! 170! 31! 146! 1240! 0. 5! ! 0. 60! 740*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 150! 33! 143! 1220! 1. 4! 10! 0. 50! 640*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 100! 29! 76! 650! 1. 3! 10! 0. 10! 70*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 30! 91! 770! 0. 6! 10! 0. 10! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 100! 23! 62! 530! 0. 5! ! 0. 10! 50*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 518! 4410! 4. 3! 30! ! 1580*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 204 A! 2. 2! 30! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 7! 30! 10! 90! 200! 9. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 20! 6! 16! 40! 3. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 106! 240! 13. 0! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 204 B! 37. 5! 180! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 26! J D ! F A ! 1 ! 3! 180! 34! 126! 4730! 0. 4! 20! 0. 50! 2420*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 160! 33! 115! 4310! 1. 2! 50! 0. 50! 2280*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 130! 26! 98! 3680! 0. 6! 20! 0. 40! 1510*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 120! 30! 63! 2360! 0. 4! 20! 0. 20! 490*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 120! 31! 25! 940! 0. 3! 10! 0. 20! 200*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 427! 16020! 2. 9! 120! ! 6900*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 205 ! 14. 0! 170! 130! 0. 6! 1 ! 30! 1 ! 3 ! 34! P2 ! F A ! 1 ! 4! 170! 35! 159! 2230! 0. 6! 10! 0. 30! 680*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 150! 34! 116! 1620! 1. 2! 20! 0. 20! 340*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 150! 26! 41! 570! 0. 3! ! 0. 20! 110*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 140! 31! 55! 770! 0. 3! ! 0. 30! 230*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 371! 5190! 2. 4! 30! ! 1360*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 219 A! 11. 5! 30! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! F A ! 1 ! 3! 30! 10! 29! 330! 3. 0! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 30! 12! 39! 450! 2. 4! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 30! 12! 38! 440! 3. 1! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 25! 10! 43! 490! 4. 5! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 149! 1710! 13. 0! 150! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 220 B! 29. 2! 20! 130! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 47 ! BR ! 1 ! 2! 20! 8! 25! 730! 1. 2! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 20! 6! 9! 260! 1. 5! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 20! 8! 23! 670! 2. 8! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 15! 4! 13! 380! 3. 8! 110! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 70! 2040! 9. 3! 270! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 221 A! 6. 2! 25! 120! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! BR ! 1 ! 1! 30! 13! 24! 150! 1. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 30! 13! 47! 290! 3. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 25! 12! 147! 910! 11. 7! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 218! 1350! 16. 5! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 221 B! 31. 7! 15! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 47 ! F A ! 1 ! 4! 15! 4! 8! 250! 2. 3! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 15! 4! 8! 250! 0. 9! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 15! 4! 3! 100! 0. 8! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
126
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 45
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 10! 1! 1! 30! 1. 2! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 15! 1! ! ! 0. 5! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 20! 630! 5. 7! 190! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 222 A! 29. 6! 150! 130! 0. 7! 1 ! 40! 1 ! 4 ! 34! J D ! F A ! 1 ! 2! 170! 31! 66! 1950! 0. 4! 10! 0. 50! 1000*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 4! 150! 33! 217! 6420! 1. 9! 60! 0. 40! 2690*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 120! 21! 29! 860! 0. 4! 10! 0. 01! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 24! 73! 2160! 1. 1! 30! 0. 01! 20*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 28! 67! 1980! 0. 6! 20! 0. 01! 20*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 452! 13370! 4. 4! 130! ! 3740*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 222 B! 6. 9! 30! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! F A ! 1 ! 3! 30! 8! 20! 140! 3. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 10! 15! 100! 1. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 30! 11! 33! 230! 3. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 25! 10! 58! 400! 6. 0! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 126! 870! 13. 3! 90! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 222 C! 1. 4! 110! 120! 0. 7! 1 ! 30! ! 3 ! 34! 46 ! BR ! 1 ! 2! 150! 31! 115! 160! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 120! 26! 33! 50! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 110! 28! 97! 140! 0. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 5! 110! 27! 239! 330! 2. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 484! 680! 4. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 222 F ! 5. 2! 30! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! F A ! 1 ! 4! 35! 10! 38! 200! 4. 3! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 35! 13! 21! 110! 1. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 35! 13! 22! 110! 1. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 30! 13! 85! 440! 6. 3! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 166! 860! 13. 6! 70! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 223 A! 12. 0! 10! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 5458 ! F A ! 1 ! 5! 10! ! ! ! 1. 3! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 10! ! ! ! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 10! ! ! ! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 1 ! 1! 10! ! ! ! 0. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2. 5! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 223 B! 3. 8! 25! 120! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 30! 14! 52! 200! 3. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 13! 24! 90! 1. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 30! 10! 11! 40! 1. 1! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 25! 12! 126! 480! 10. 0! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 213! 810! 15. 9! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 223 C! 4. 0! 40! 130! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 40! 16! 63! 250! 3. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 40! 16! 190! 760! 10. 7! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 40! 15! 59! 240! 3. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 312! 1250! 17. 5! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 223 D! 9. 8! 35! 130! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 4! 35! 16! 127! 1240! 7. 1! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 35! 14! 27! 260! 1. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 35! 10! 21! 210! 2. 4! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 30! 15! 58! 570! 3. 5! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 30! 13! 24! 240! 1. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 257! 2520! 15. 8! 140! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 223 E! 9. 6! 30! 130! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! F A ! 1 ! 5! 30! 10! 53! 510! 5. 5! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 30! 13! 24! 230! 1. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 12! 21! 200! 1. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 25! 12! 42! 400! 3. 3! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 25! 8! 8! 80! 0. 6! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 148! 1420! 12. 4! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 224 A! 29. 9! 35! 130! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 40! 16! 63! 1880! 3. 6! 110! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 35! 15! 59! 1760! 3. 1! 90! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 35! 12! 14! 420! 1. 2! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 5! 35! 15! 144! 4310! 8. 9! 270! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 280! 8370! 16. 8! 510! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 224 B! 9. 9! 35! 130! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! F A ! 1 ! 5! 35! 11! 62! 610! 6. 0! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 35! 14! 26! 260! 1. 8! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
127
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 47
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 35! 13! 24! 240! 1. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 25! 11! 55! 540! 5. 0! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 167! 1650! 14. 3! 140! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 225 A! 28. 9! 30! 130! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! F A ! 1 ! 6! 30! 11! 74! 2140! 6. 6! 190! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 30! 13! 24! 690! 1. 7! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 12! 21! 610! 1. 3! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 1! 25! 10! 16! 460! 1. 7! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 25! 8! 8! 230! 0. 6! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 143! 4130! 11. 9! 350! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 225 B! 10. 3! 30! 120! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 1! 40! 15! 29! 300! 1. 8! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 40! 14! 27! 280! 1. 6! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 30! 14! 183! 1880! 12. 2! 130! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 30! 14! 20! 210! 1. 7! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 259! 2670! 17. 3! 190! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 226 A! 16. 6! 45! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 1! 55! 19! 37! 610! 1. 4! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 55! 18! 34! 560! 1. 4! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 55! 16! 20! 330! 1. 1! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 45! 18! 204! 3390! 9. 4! 160! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 45! 14! 14! 230! 0. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 309! 5120! 13. 8! 230! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 226 B! 4. 8! 20! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 47 ! MO ! 1 ! 3! 30! 12! 57! 270! 4. 7! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 20! 5! 31! 150! 8. 7! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 88! 420! 13. 4! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 226 C! 1. 3! 70! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 8! 70! 25! 334! 430! 6. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 70! 23! 76! 100! 1. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 410! 530! 8. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 226 D! 6. 6! 25! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 35! 14! 47! 310! 3. 2! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 25! 12! 132! 870! 10. 5! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 25! 13! 16! 110! 1. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 195! 1290! 15. 2! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 227 A! 27. 4! 45! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 1! 55! 20! 39! 1070! 1. 4! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 55! 19! 37! 1010! 1. 4! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 45! 18! 238! 6520! 11. 0! 300! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 3 ! 1! 45! 16! 16! 440! 0. 9! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 330! 9040! 14. 7! 400! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 227 B! 31. 7! 30! 120! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 3! 45! 16! 95! 3010! 5. 2! 160! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 5! 30! 14! 131! 4150! 8. 7! 280! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DR ! 3 ! 1! 30! 14! 20! 630! 1. 3! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 30! 12! 12! 380! 1. 1! 30! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 258! 8170! 16. 3! 510! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 228 B! 17. 8! 30! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 35! 16! 57! 1010! 3. 2! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 35! 15! 26! 460! 1. 4! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 5! 30! 15! 130! 2310! 7. 8! 140! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 30! 14! 18! 320! 1. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 30! 12! 11! 200! 0. 6! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 242! 4300! 14. 6! 260! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 228 D! 1. 4! 20! 110! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 25! 8! 16! 20! 1. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 8! 20! 8! 63! 90! 5. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 79! 110! 7. 7! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 229 A! 18. 7! 50! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 55! 22! 90! 1680! 2. 8! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 50! 21! 254! 4750! 9. 0! 170! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 1! 30! 15! 26! 490! 1. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 30! 13! 13! 240! 0. 6! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 383! 7160! 14. 0! 260! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
128
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 49
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 229 B! 7. 9! 75! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 75! 27! 596! 4710! 11. 3! 90! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 596! 4710! 11. 3! 90! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 229 C! 1. 6! 90! 110! 0. 6! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 4! 130! 25! 143! 230! 0. 9! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 90! 21! 169! 270! 2. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 312! 500! 3. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 229 E! 2. 9! 10! 120! 0. 5! 3 ! ! ! ! ! 5456 ! MO ! 1 ! 10! 10! ! ! ! 3. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 230 A! 46. 1! 55! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 3! 55! 21! 127! 5850! 4. 3! 200! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 55! 20! 237! 10930! 8. 5! 390! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 50! 15! 15! 690! 0. 4! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 379! 17470! 13. 2! 610! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 230 B! 2. 1! 160! 110! 0. 3! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! R1 ! MO ! 1 ! 7! 160! 31! 119! 250! 0. 8! ! 1. 00! 250*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 100! 28! 100! 210! 0. 6! ! 1. 00! 210*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 219! 460! 1. 4! ! ! 460*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 230 C! 3. 1! 90! 110! 0. 6! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 160! 29! 87! 270! 0. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 140! 27! 79! 240! 0. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 6! 90! 22! 180! 560! 2. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 346! 1070! 3. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 230 E! 0. 6! 75! 110! 0. 8! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 95! 27! 159! 100! 1. 8! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 75! 23! 298! 180! 6. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 457! 280! 7. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 B! 23. 6! 50! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 55! 23! 96! 2270! 2. 8! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 50! 22! 270! 6370! 9. 0! 210! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 50! 21! 43! 1010! 1. 5! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 50! 18! 20! 470! 0. 8! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 429! 10120! 14. 1! 340! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 C! 2. 8! 25! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 30! 16! 51! 140! 2. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 25! 12! 117! 330! 9. 4! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 25! 10! 8! 20! 1. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 176! 490! 13. 5! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 D! 4. 4! 80! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 80! 29! 508! 2240! 8. 2! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 508! 2240! 8. 2! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 E! 4. 6! 35! 110! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 6! 35! 16! 171! 790! 7. 5! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 30! 14! 94! 430! 4. 8! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 265! 1220! 12. 3! 50! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 F ! 7. 9! 140! 110! 0. 2! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! R1 ! MO ! 1 ! 6! 140! 32! 100! 790! 0. 5! ! 1. 00! 790*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 100! 30! 64! 510! 0. 6! ! 1. 00! 510*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 164! 1300! 1. 1! ! ! 1300*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 G! 1. 6! 75! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 75! 27! 463! 740! 8. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 463! 740! 8. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 H! 1. 2! 20! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 47 ! MO ! 3 ! 10! 20! 4! 29! 30! 12. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 29! 30! 12. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 231 M! 0. 6! 5! 110! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 57 ! MO ! 1 ! 3! 10! ! ! ! 0. 7! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 5! ! ! ! 0. 8! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 232 A! 10. 9! 5! 130! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 59 ! BR ! 1 ! 1! 20! 9! 9! 100! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
129
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 51
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 20! 7! 7! 80! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 5! ! ! ! 0. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 5! ! ! ! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 5! ! ! ! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 16! 180! 2. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 232 B! 16. 5! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 4748 ! MO ! 1 ! 1! 25! 8! 10! 170! 1. 5! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 25! 7! 10! 170! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 4! 25! 6! 16! 260! 3. 5! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 3! 20! 7! 24! 400! 3. 7! 60! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 20! 4! 3! 50! 0. 5! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 63! 1050! 10. 1! 160! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 232 C! 1. 5! 50! 120! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 9! 50! 20! 395! 590! 15. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 50! 16! 22! 30! 1. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 417! 620! 16. 3! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 232 D! 7. 1! 105! 120! 0. 7! 1 ! 30! ! 4 ! 34! 46 ! MO ! 1 ! 6! 105! 31! 332! 2360! 3. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 105! 30! 55! 390! 0. 6! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 105! 28! 74! 530! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 65! 26! 44! 310! 1. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 505! 3590! 5. 5! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 232 F ! 0. 4! 30! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 30! 12! 168! 70! 13. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 168! 70! 13. 9! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 233 A! 6. 1! 25! 130! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 4748 ! MO ! 1 ! 1! 30! 12! 19! 120! 1. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 3! 30! 10! 29! 180! 3. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 11! 17! 100! 1. 2! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 25! 7! 33! 200! 6. 0! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 25! 6! 5! 30! 0. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 103! 630! 12. 3! 80! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 233 C! 10. 4! 150! 120! 0. 6! 1 ! 30! 2 ! 2 ! 26! J D ! MO ! 1 ! 6! 150! 32! 254! 2640! 1. 7! 20! 0. 24! 660*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 150! 23! 46! 480! 0. 2! ! 0. 35! 170*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 140! 27! 50! 520! 0. 8! 10! 0. 25! 140*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 80! 28! 48! 500! 0. 7! 10! 0. 25! 140*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 398! 4140! 3. 4! 40! ! 1110*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 233 D! 1. 6! 150! 130! 0. 5! 1 ! 20! 1 ! 2 ! 26! J D51 ! F A ! 1 ! 3! 170! 30! 129! 210! 0. 4! ! 0. 70! 150*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 150! 31! 100! 160! 1. 0! ! 0. 50! 80*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 150! 31! 60! 100! 0. 4! ! 0. 50! 50*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 100! 27! 36! 60! 0. 4! ! 0. 20! 10*
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 100! 26! 63! 100! 0. 5! ! 0. 20! 20*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 388! 630! 2. 7! ! ! 310*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 233 E! 11. 4! 35! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 45! 16! 57! 650! 3. 1! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 35! 14! 94! 1070! 6. 4! 70! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 30! 13! 42! 480! 3. 1! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 30! 13! 16! 180! 1. 6! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 30! 8! 6! 70! 1. 0! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 215! 2450! 15. 2! 180! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 233 G! 1. 4! 60! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 65! 22! 90! 130! 2. 5! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 7! 60! 21! 296! 410! 9. 5! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 3 ! 1! 60! 19! 37! 50! 1. 3! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 423! 590! 13. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 233 H! 10. 7! 90! 120! 0. 7! 2 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 2! 110! 32! 115! 1230! 0. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 30! 110! 1180! 1. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 5! 90! 29! 254! 2720! 3. 4! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 90! 26! 26! 280! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 505! 5410! 5. 8! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 233 I ! 0. 7! 30! 120! 1. 0! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 6! 30! 12! 126! 90! 10. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 4! 25! 12! 84! 60! 6. 7! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 210! 150! 17. 1! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
130
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SUP : J P AG: 53
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* UA ! SP R ! T A ! T E ! CNS! EX ! P RM! NI D! NI N! URG! L P ! EL M! MRG! PRP! VRT! HM! VOL ! VOL T ! CRSC! CRSCT ! P EX ! VOL EX *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *
* ===========================================================================================================*
* 233 L ! 1. 7! 80! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 6! 80! 30! 318! 540! 4. 9! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 80! 26! 176! 300! 3. 3! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 494! 840! 8. 2! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 234 A! 26. 0! 30! 120! 0. 9! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 1 ! 2! 35! 16! 57! 1480! 3. 2! 80! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 6! 30! 14! 141! 3670! 9. 4! 240! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 30! 13! 22! 570! 1. 2! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L A ! 3 ! 1! 30! 13! 16! 420! 1. 6! 40! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 236! 6140! 15. 4! 390! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 234 B! 29. 9! 110! 120! 0. 7! 1 ! 30! ! 4 ! 34! 46 ! MO ! 1 ! 3! 140! 32! 173! 5170! 1. 0! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 4! 110! 31! 221! 6610! 1. 8! 50! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 90! 26! 88! 2630! 1. 2! 40! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DT ! 1 ! 1! 90! 24! 23! 690! 0. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 505! 15100! 4. 4! 130! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 234 C! 0. 9! 90! 90! 0. 1! 1 ! 10! 1 ! 1 ! 15! R1 ! MO ! 1 ! 10! 90! 30! 64! 60! 1. 0! ! 1. 00! 60*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 64! 60! 1. 0! ! ! 60*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 234 D! 0. 9! 80! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 10! 80! 31! 553! 500! 8. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 553! 500! 8. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 234 E! 0. 4! 20! 110! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 3 ! 10! 20! 4! 26! 10! 8. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 26! 10! 8. 5! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 234 F ! 0. 3! 15! 110! 0. 6! 3 ! ! ! ! ! 54 ! MO ! 3 ! 10! 15! 5! 29! 10! 4. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 29! 10! 4. 0! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 236 D! 1. 0! 80! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 8! 80! 28! 389! 390! 6. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 80! 27! 96! 100! 1. 6! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 485! 490! 8. 2! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 236 G! 0. 8! 50! 120! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 48 ! MO ! 3 ! 8! 50! 18! 241! 190! 10. 7! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 50! 18! 31! 20! 1. 3! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAM! 3 ! 1! 50! 16! 15! 10! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 287! 220! 12. 4! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 237 C! 0. 4! 130! 130! 0. 7! 1 ! 30! ! 3 ! 34! 46 ! MO ! 1 ! 4! 130! 30! 230! 90! 1. 4! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 2! 130! 32! 93! 40! 0. 7! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 3! 110! 28! 200! 80! 1. 7! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 1! 110! 27! 90! 40! 0. 4! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 613! 250! 4. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 237 D! 8. 3! 65! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 3! 110! 32! 173! 1440! 1. 3! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 110! 31! 115! 950! 1. 1! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 3! 65! 25! 125! 1040! 3. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 2! 65! 24! 81! 670! 1. 9! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 494! 4100! 7. 3! 60! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 238 A! 16. 2! 80! 120! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! MO ! 1 ! 1! 110! 31! 55! 890! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 110! 29! 53! 860! 0. 6! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 7! 80! 28! 340! 5510! 5. 7! 90! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 27! 48! 780! 0. 8! 10! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 496! 8040! 7. 5! 120! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 238 B! 17. 1! 80! 130! 0. 7! 3 ! ! ! ! ! 46 ! F A ! 1 ! 1! 170! 31! 44! 750! 0. 2! ! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 140! 31! 58! 990! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 1 ! 1! 110! 30! 53! 910! 0. 4! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 100! 26! 66! 1130! 1. 0! 20! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MO ! 3 ! 2! 80! 28! 97! 1660! 1. 6! 30! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BR ! 1 ! 1! 80! 27! 48! 820! 0. 8! 10! ! *
* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F A ! 1 ! 2! 70! 20! 43! 740! 1. 3! 20! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* To t a l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 409! 7000! 5. 7! 100! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
* 238 C! 7. 1! 70! 130! 0. 8! 3 ! ! ! ! ! 46 ! F A ! 1 ! 1! 160! 31! 50! 360! 0. 2! ! ! *
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
131
L 10. 3 - EL EMENT E DE CAL CUL AL P OSI BI L I T AT I I L A SUP: J
Pr o pr i e t a t e f am. St ur dz a DS: Ne am; OS: Gal u UP: 1 SU