Sunteți pe pagina 1din 573
S.C. AMENAJAMENT S.R.L. Aleea Lalelelor nr.1, Suceava Tel.: 0743.474.002 Fax: 0330.815.529 E-mail: amenajament@yahoo.com

S.C. AMENAJAMENT S.R.L. Aleea Lalelelor nr.1, Suceava Tel.: 0743.474.002 Fax: 0330.815.529 E-mail: amenajament@yahoo.com contact@yahoo.com

URL :

ef proiect: ing. Pirojoc Iurie

S.C. AMENAJAMENT S.R.L.

SUCEAVA, STR. ALEEA LALELELOR, NR.1

AMENAJAMENTUL P DURILOR DE FOLOSIN FORESTIER PROPRIETATE PRIVAT A PERSOANELOR FIZICE:

Sturdza D. Elena, Sturdza D. Mihai, Sturdza Gh. Dimitrie, Sturdza Gh. Gheorghe, Sturdza Gh. Eric Ioan

JUDE UL NEAM U.P. I DREPTU-STURDZA

EF PROIECT: ing. Iurie Pirojoc

PROIECTANT: ing. Furtun Ionel

Anul 2010

CUPRINS

DOCUMENTE ÎNSO ITOARE PROCESUL VERBAL C.T.A.P.

FI ELE INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER PARTEA I. MEMORIU TEHNIC…………………………………………………………………………………

15

1. SITUA IA TERITORIAL – ADMINISTRATIV ………………………………………

15

1.1. Elemente de identificare a unit ii de baz (propriet

ii) …………………………………

15

1.2. Vecin

i, limite, hotare……………………………………………………………………………

15

1.3. Trupuri de p dure (bazinete) componente…………………………………………………….

17

1.4. Administrarea fondului forestier………………………………………………………………

17

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI………………………………………………………………………

17

2.1. Constituirea propriet ii………………………………………………………………………

17

2.2. Constituirea i materializarea parcelarului i subparcelarului………………………………

18

 

2.2.1. M rimea parcelelor i subparcelelor……………………………………………….…………

18

2.2.2. Situa

ia bornelor……………………………………………………………………………

18

2.2.3. Coresponden

a între parcelarul precedent i cel actual…………………………….………

19

2.3.

Planuri de baz utilizate. Ridic ri în plan folosite pentru reambularea planurilor de baz .

21

2.3.1. Planuri de baz utilizate. Preciz ri asupra calit

ii lor………………………………………

21

2.3.2. Ridic ri în plan folosite pentru reambularea planurilor de baz ……………………………

22

2.4.

Suprafa

a fondului forestier…………………………………………………………………

……

22

2.4.1. Determinarea suprafe

elor…………………………………………………………………

22

2.4.2. Tabelul 1E……………………………………….

23

2.4.3. Utilizarea fondului forestier……………………………………………………….………

25

2.4.4. Eviden a fondului forestier pe destina ii i de in tori………………………………………. 26

27

2.6. Organizarea administrativ (districte, brig zi, cantoane)…………………………………… 27

2.5. Enclave………………………………………………………………………………

…………………

3. GOSPOD RIREA DIN TRECUT A P DURILOR…………………………………………….………

 

27

3.1. Istoricul i analiza modului de gospod rire a p durilor din trecut pân la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat……………………………………………………………………

27

3.2. Analiza critic a amenajamentului expirat……………………………………………

 

34

3.3. Concluzii privind gospod rirea din trecut a p durilor………………………………………

41

4. STUDIUL STA IUNII I AL VEGETA IEI FORESTIERE…………………………………………

 

42

4.1. Metode i procedee de culegere a datelor de teren……………………………………………

42

4.2. Elemente generale privind cadrul natural…………………………………………….……………

42

4.2.1.

Geologie…………………………………………………………………………

…………

42

4.2.2.

Geomorfologie………………………………………………………………………….……

43

4.2.3.

Hidrografia………………………………………………………………………………

44

4.2.4.

Climatologie……………………………………………………………………

…………

45

4.2.4.1. Regimul termic………………………………………………………………………

45

4.2.4.2. Regimul pluviometric…………………………………………………………

45

4.2.4.3. Regimul eolian………………………………………………………………………

46

4.2.4.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice…………………………………………

47

4.3. Soluri………………………………………………………………………………………….…………

 

47

4.3.1. Eviden

a i r spândirea teritorial a tipurilor de sol……………………………………

47

4.3.2. Descrierea tipurilor i subtipurilor de sol………………………………………………

48

4.3.3. Lista u.a.-lor pe tipuri i subtipuri de sol………………………………………………

……

49

4.4. Tipuri de sta iune…………………………………………………………………………….…………

50

4.4.1. Eviden

a i r spândirea teritorial a tipurilor de sta

iune………………………………

50

4.4.2. Descrierea tipurilor de sta

iune cu factori limitativi i m surile de gospod rie impuse

de ace ti factori…………………………………………………………………………………………

 

51

4.4.3. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta

iune………………………………………………………

61

4.4.4. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta

iuni i sol………………………………………………….

62

4.5. Tipuri de p dure……………………………………………………………………………………

 

64

4.5.1. Eviden

a tipurilor naturale de p dure……………………………………………………

64

4.5.2. Lista u.a.-lor pe tipuri de sta iuni i p duri (calc.)……………………………………… 65

4.5.3. Lista u.a.-lor în raport cu caracterul actual al tipului de p dure(calc.)…………………. 66

4.5.4. Forma

iile forestiere i caracterul actual al tipului de p dure…………………………

67

4.6. Structura fondului de produc

ie i de protec

ie……………………………………………………

68

4.7. Arborete slab productive i provizorii………………………………………………………

……

70

4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori i limitativi………………………………………. 70

70

4.8.1.

Situa

ia sintetic a factorilor destabilizatori i limitativi………………………………

4.8.2.

Eviden

a

arboretelor

afectate

de

factori

destabilizatori

i

limitativi(

de

la

calculator)……………………

71

4.9. Starea sanitar a p durii……………………………………………………………………

72

4.10. Concluzii privind condi

iile sta

ionale de vegeta

ie………………………………………….

73

5. STABILIREA

FUNC IILOR

SOCIAL-ECONOMICE

ALE

DURII

I ALE BAZELOR DE

AMENAJARE…………………………………………………………………………………………….

74

5.1. Stabilirea func

iilor social - economice i ecologice ale p durii……………………………

74

5.1.1. Obiective social-economice i ecologice………………………………………………

74

5.1.2. Func

5.1.3. Subunit

iile durii………………………………………………………………………

ile de produc

ie i/sau protec

……

74

ie constituite………………………………

75

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor i ale p durii………………………………

76

5.2.1. Regimul………………………………………………………………………………………

77

5.2.2. Compozi

ie-

el ………………………………………………………………………………

77

5.2.3. Tratamentul…………………………………………………………………………………

78

5.2.4. Exploatabilitate………………………………………………………………………

……

78

5.2.5. Ciclul………………………………………………………………………………………

78

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUC IE LEMNOAS I M SURI DE GOSPOD RIRE A ARBORETELOR CU FUNC II SPECIALE DE PROTEC IE…………………

79

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale………………………………

79

6.1.1. Reglementarea procesului de produc ie la S.U.P. „J” – codru cvasigr din rit ………… 79

6.1.1.1. Stabilirea posibilit

ii de produse principale………………………………

79

6.1.1.2. Adoptarea posibilit

ii……………………………………………………………

81

6.1.1.3. Recoltarea posibilit

ii……………………………………………………

……

82

6.1.1.4. Prognoza posibilit

ii……………………………………………………

……

82

6.1.1.5. Posibilitatea de produse principale…………………………………………………

83

6.2. suri de gospod rire a arboretelor cu func ii speciale de protec ie………………………

83

6.2.1. M suri de gospod rire a arboretelor din tipul I de categorii func ionale………………. 83

6.2.2. M suri de gospod rire a arboretelor din tipul II de categorii func ionale……………… 83

6.3. Lucr ri de îngrijire i conducere a arboretelor……………………………………………….

84

6.4. Volumul total posibil de recoltat (produse principale, conservare, produse secundare)……

86

6.5. Lucr ri de ajutorarea regener rilor naturale i de împ durire……………………………….

6.6. Refacerea arboretelor slab productive i substituirea celor cu compozi necorespunz toare

6.7. suri de gospod rire a arboretelor afectate de factori destabilizatori……………………

ii

7. VALORIFICAREA

SUPERIOAR

A

ALTOR

PRODUSE

ALE

FONDULUI

FORESTIER

ÎN

AFARA

LEMNULUI …………………………………………………………………………………

7.1. Resurse cinegetice…………………………………………………………………………………

7.2. Poten ial salmonicol………………………………………………………………………….……

7.3. ia de fructe de p dure………………………………………………………………………

Produc

7.4. ia de ciuperci comestibile…………………………………………………………….……

7.5. Resurse melifere……………………………………………………………………………………

7.6. Materii prime pentru împletituri……………………………………………………………………

7.7. Valorificarea altor resurse ale fondului forestier……………………………………………

Produc

8. PROTEC IA FONDULUI FORESTIER………………………………………………………………

8.1.

Protec ia împotriva doborâturilor i rupturilor produse de vânt i de pad …………………

8.2.

Protec

ia împotriva incendiilor……………………………………………………………….……

8.3.

Protec

ia împotriva daunelor provocate de vânt………………………………………………

8.4.

Protec

ia împotriva polu rii industriale……………………………………………….…………

8.5.

Protec

ia împotriva bolilor i a altor d un tori…………………………………….…………

8.6.

suri de gospod rire a arboretelor cu uscare anormal

8.7.

suri de gospod rire a arboretelor aflate sub influen a apei în exces

9. INSTALA II DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE I CONSTRUC II FORESTIERE

…………………………………………………………………………………………

9.1. Instala ii de transport………………………………………………………………………………

9.2. Tehnologii de exploatare……………………………………………………………………

……

9.3. Construc ii silvice…………………………………………………………………………….……

10. ANALIZA EFICACITA II MODULUI DE GOSPODARIRE A P DURILOR………………………

10.1. Realizarea continuit ii func ionale………………………………………………………….……

10.2. Dinamica dezvolt rii fondului forestier……………………………………………………….……

10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, cre teri)…………………………………………

10.2.2. Indicatori calitativi……………………………………………………………………

……

11.

DIVERSE………………………………………………………………………………………………….

11.1. Data intr rii în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia………………

11.2. Recomand ri privind inerea eviden ei lucr rilor efectuate pe parcursul duratei de aplicabilitate a amenajamentului………………………………………………………………

11.3. Indicarea h ilor anexate amenajamentului…………………………………………………

11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului…………………………………………………

11.5. Bibliografie…………………………………………………………………………………….

11.6. Documente privind proprietatea (copii) ……………………………………………………

11.7. Procesele verbale ale Conferin elor de amenajare…………………………………………….

PARTEA A II-A. PLANURI DE AMENAJAMENT SILVIC…………………………………………………

12. PLANURI DE RECOLTARE I CULTUR ……………………………………………………………

12.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale …………………………………………

12.1.1. Planul de recoltare a produselor principale – S.U.P.”A” codru regulat

12.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale – codru…………………………

12.1.3. Recapitula

12.1.4. Planul lucr rilor de conservare………………………………………………………

ia posibilit

ii de produse principale……………………………………….

12.2. Planul lucr rilor de îngrijire i conducere a arboretelor………………………………………

12.3. Planul lucr rilor de regenerare………………………………………………………………

13. PLANURI PRIVIND INSTALA IILE DE TRANSPORT I CONSTRUC IILE FORESTIERE……

13.1. Planul instala

13.2. Planul construc

iilor de transport……………………………………………………………….

iilor silvice……………………………………………………………………

14. PROGNOZA DEZVOLT RII FONDULUI FORESTIER………………………………………………

14.1. Dinamica dezvolt rii fondului forestier……………………………………………………….

14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârst ……………………………………………

ARTEA A III-A. EVIDEN E DE AMENAJAMENT ……………………………………………………….……

15. EVIDEN E DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER …………………………………

15.1. Eviden

e privind descrierea unit

ilor amenajistice……………………………………………

15.1.1. Descrierea parcelar …………………………………………………………………….……

15.1.2. Eviden

a pe u.a. a datelor complimentare……………………………………………………

15.1.3. Eviden a u.a.-lor inventariate………………………………………………………… …

15.1.4. Eviden

a arboretelor marcate de ocolul silvic …………………………………………….

15.2. Eviden e privind m rimea i structura fondului forestier ……………………………………………

15.2.1. Reparti ia suprafe elor pe categorii de folosin forestier i grupe func ionale………

15.2.2. Reparti ia suprafe elor pe categorii func ionale ………………………………………

15.2.3. Situa ia sintetic pe specii ……………………………………………………………………

15.2.4. Structura i m rimea fondului forestier pe grupe, subgrupe si categorii func ionale

15.2.5. Structura i m rimea fondului forestier pe grupe func ionale i specii ………………

15.2.6. Structura i m rimea fondului forestier pe specii …………………………………………

15.2.7. Structura i m rimea fondului forestier pe grupe func ionale i specii pentru fondul

productiv ………………………………………………………………………………………………

15.2.8. Structura i m rimea fondului forestier pe grupe func ionale i specii pentru fondul

neproductiv ………………………………………………………………………………………………

15.2.9. Structura si m rimea fondului forestier pe subunit i de produc ie/protec ie dup

vârst , grupe func ionale i specii ……………………………………………………………………

15.2.10. Structura i m rimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate i

specii 15.3. Eviden

e privind condi

iile naturale de vegeta ie ……………………………………………………

15.3.1. Eviden a tipurilor de sta iune i a tipurilor de p dure …………………………………… 15.3.2. Recapitula ie forma ii forestiere ………………………………………………………………

15.3.3. Reparti

………… 15.3.4. Reparti ia suprafe elor pe etaje fitoclimatice , inclinare si expozitie ………………

15.3.5. Eviden a arboretelor slab productive …………………………………………………………

15.3.6.

15.3.7.

Eviden

ia suprafe

elor pe

forma

ii

forestiere, altitudine, înclinare i expozi

ie

Reparti

Reparti

ia suprafe ia suprafe

elor în raport cu eroziunea i înclinarea terenului ……………………

elor în raport cu natura i intensitatea polu rii ……………………

15.4.

lemnoas …………………………………………………………………………………………………………

e ajut toare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de produc

ie

15.4.1. Reparti ia arboretelor exploatabile pe subunit i , urgen e de regenerare , accesibilitate i specii …………………………………………………………………………………

15.4.2.

Reparti

ia suprafe

elor în raport cu exploatabilitatea i participarea în amestec

15.4.3.

Stabilirea vârstei medii a exploatabilit

ii i a ciclului ……………………………………

15.4.4.

Lista unit ilor amenajistice exploatabile i preexploatabile ………………………………

15.5. Eviden

e privind accesibilitatea fondului forestier i a posibilit

ii ………………………………

15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier i a posibilit ii decenale de produse principale i

secundare

15.5.2. Situa ia fondului forestier i a posibilit ii decenale de produse principale i

secundare în raport cu distan

a de colectare ……………………………………………………………………

PARTEA a IV-a: APLICAREA AMENAJAMENTULUI………………………………………………….….

16. EVIDEN A I BILAN UL APLIC RII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI …………

16.1. Eviden a i bilan

ul aplic rii anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploat ri

i împ duriri ………………………………………………………………………………………………………

16.2. Eviden

a dinamicii procesului de regenerare natural ………………………………………………

U.P. I Dreptu-Sturdza

Anul aplic rii 2010.

FI ELE INDICATORILOR DE CARACTERIZARE

A

FONDULUI FORESTIER

 

Folosin

e

 

Suprafa

a, (ha)

 

Grupa I

Grupa II

Total

 

A

duri i terenuri destinate împ duririi sau reîmp duririi.

4078,0

 

-

4078,0

 

duri i terenuri destinate împ duririi pentru

     

A

1

 

care se reglementeaz recoltarea de produse principale (Total rând A 1 - A 1.7 ) din care;

3292,1

 

-

3292,1

 

duri, planta ii cu reu it definitiv , regenerate

     

A 1.1- A 1.3

pe cale artificial sau natural cu reu it par ial .

3286,6

 

-

3286,6

A

1.4

Terenuri de reîmp durit în urma t ierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze.

5,5

 

-

5,5

A

1.5

Poieni sau terenuri destinate împ duririi.

-

 

-

-

A

1.6

Terenuri degradate prev zute a se împ duri.

-

 

-

-

A

1.7

chitarii naturale sau create prin culturi.

-

 

-

-

 

duri i terenuri destinate împ duririi pentru

     

A

2

 

care nu se reglementeaz recoltarea de produse principale (Total rând A 2.1 -A 2.5 ) din care;

785,9

 

-

785,9

 

duri, planta ii cu reu it definitiv , terenuri

     

A 2.1- A 2.2

împ durite pe cale natural sau artificial cu reu it par ial .

785,6

 

-

785,6

A 2.3

Terenuri de împ durit în urma doborâturilor de vânt sau a altor cauze.

0,3

 

-

0,3

A 2.4

Poieni sau goluri destinate împ duririi.

 

-

 

-

 

A 2.5

Terenuri degradate destinate împ duririi.

-

 

-

 
 

B

Terenuri afectate gospod ririi silvice.

 

-

 

-

35,8

 

C

Terenuri neproductive.

 

-

 

-

0,3

 

D

Terenuri scoase temporar din fondul forestier.

-

 

-

 

D

1.

 

Transmise prin acte normative unor organiza

ii.

-

 

-

-

D

2.

 

Ocupa

ii

i litigii

-

 

-

-

 

Total U.P. I Dreptu-Sturdza

 

4078,0

 

-

4114,1

Enclave

 

-

 

Reparti

ia suprafe

elor din grupa I-a pe categorii func

ionale

 

Categoria

   

1C

 

2A

2B

2C

3F

 

4I

 

5H

TOTAL

func

ional

       

Suprafa

a, (ha)

   

3292,1

579,4

41,5

27,5

36,4

 

64,7

 

36,4

4078,0

Parametri

   

Unit

i de gospod rire

 

Unitatea de gospod rire

SUP „J”

SUP „M”

SUP „K”

TOTAL

Suprafa

a (ha)

3286,6

749,2

36,4

4072,2

Ciclul de produc

ie

130

-

-

-

 

Densitatea re

elelor de drumuri

Accesibilitatea fondului forestier

Publice

Forestiere

Exploatare

Total

La începutul

La sfâr

itul

În perspectiv

deceniului

deceniului

 

m/ha

 

%

3,7

9,1

-

13,8

100

100

-

Indicatorul

 

U.M.

 

Specii

 

Total

 

MO

 

BR

FA

PAM

PIN

 

LA

SAC

 

DR

DT

DM

duri pentru care se reglementeaz recoltarea de produse principale A1

Grupa

ha

3286,6

1715,8

823,6

651,5

54,0

0,3

8,1

 

3,5

7,3

22,5

 

I

-

Grupa

                       

II

ha

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

Total A1

                       

(GRUPA I+II)

 

ha

3286,6

1715,8

823,6

651,5

54,0

0,3

8,1

 

3,5

7,3

22,5

-

Total U.P. (A1+A2)

 

ha

4072,2

2257,1

964,2

709,1

69,5

15,3

13,6

7,3

8,8

24,9

2,4

Propor

ia

A1

%

100

 

52

 

25

20

 

2

 

-

 

-

 

-

 

-

1

-

speciilor

 

U.P.

100

 

56

 

24

17

 

2

 

-

 

-

 

-

 

-

1

-

Clasa de

 

A1

 

2,2

 

2,3

 

2,1

2,1

 

2,1

3,0

 

2,0

3,0

2,0

2,2

-

produc

ie medie

U.P.

2,2

 

2,3

 

2,1

2,2

 

2,1

2,1

 

2,1

2,9

2,1

 

2,2

3,0

Consisten

a

A1

 

0,69

0,72

 

0,63

0,67

0,78

0,70

0,90

0,90

0,83

0,86

 

medie

U.P.

0,69

0,70

 

0,63

0,67

0,79

0,71

0,91

0,90

0,81

0,86

0,90

Vârsta medie

 

A1

ani

81

 

70

 

96

99

 

48

50

 

28

24

 

41

48

-

U.P.

82

 

73

 

96

98

 

49

51

 

28

24

 

42

47

30

Fond lemnos

 

A1

 

997487

503821

288277

192748

6146

61

1267

102

1531

3534

-

total

U.P.

mc

1230279

657997

345853

206710

8727

3143

1845

211

1789

3928

76

Volum lemnos,

A1

 

303

 

293

 

350

295

113

203

156

29

209

157

-

(mc/ha)

U.P.

mc

302

 

291

 

358

291

125

205

135

28

203

157

31

Indici de cre curent

tere

 

mc/an

                     

A1

/ha

7,2

 

9,0

 

5,7

4,5

 

3,4

6,6

15,5

3,1

10,0

7,6

-

Posibilitatea anual din produse principale

mc/an

12754

4127

3780

4728

119

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

Posibilitatea anual din produse secundare din care:

mc/an

3813

3083

 

321

262

 

61

 

0 32

 

5

 

9

37

3

rituri

mc/an

3662

2982

 

296

244

 

57

 

- 30

 

4

 

9

37

3

Indici de recoltare

 

mc/an

Principale

   

Secundare

   

Total

 

/ha

3,1

 

0,9

 

4,0

 
 

Lucrarea

Degaj ri

 

Cur

iri

 

rituri

 

ieri de igien

 

ieri de conservare

Lucr ri de îngrijire conservare

i

ha

ha

 

mc

 

ha

 

mc

ha

   

mc

   

Ha

 

mc

Total

21,4

165,1

1514

 

1057,2

36622

1006,8

 

8304

 

302,1

11781

 

Anual

2,1

16,5

 

151

 

105,7

3662

1006,8

 

830

 

30,2

1178

 

Specia

Total

 

MO

   

BR

 

LA

   

PAM

 

Hectare

 

Lucr ri de împ durire

Integrale

84,3

 

51,6

   

14,4

 

15,8

 

2,5

Comple-

141,9

   

94,7

   

28,4

 

16,6

 

2,2

 

ri

Total

226,3

 

146,3

   

42,8

 

32,4

 

4,7

Structura pe clase de vârst

Clasa de vârst , (ani) VI (101- I (1-20) II (21-40) III (41-60) IV (61-80)
Clasa de vârst ,
(ani)
VI (101-
I (1-20)
II (21-40)
III (41-60)
IV (61-80)
V (81-100)
VII (121-140)
Total
120)
duri
ha/%
350,9
11
722,9
22
346,9
10
384,2
12
198,2
6 289,7
9
993,8
30
3286,6
100
A1.1-A1.3
duri
ha/%
50,4
6
147,3
19
137,5
17
82,6
11
54,8
7 11
82,7
230,3
29
785,6
100
A2.1-A2.2
Total
ha/%
401,3
10
870,2
21
484,4
12
466,8
12
253
6
372,4
9
1224,1
30
4072,2
100
A1.1- A2.2

Prognoza posibilit

ii de produse principale

Nivel

Suprafa

a în

Volumul arboretelor exploatabile, ( m 3 )

Volumul arboretelor preexploatabile, (m 3 )

Posibilitatea anual de produse principale,(m 3 )

prognoz

produc

ie, (ha)

In deceniul I

3286,6

474875

61686

12754

In deceniul II

3292,1

   

12754

In deceniul III

3292,1

   

12754

În perspectiv

3292,1

   

12754

U.P. I Dreptu-Sturdza S.U.P. „J” – codru cvasigr din rit Ciclu – 130 ani

Nr

       

Specia

 

crt

 

Indicatorul

UM

Total

                   
 

SUP

MO

BR

 

FA

PAM

LA

PI

SAC

SR

DR

 

DT

 

duri pentru care se reglementeaz

   

Grupa

 

3286,6

1715,8

823,6

 

651,5

54,0

8,1

4,1

3,5

1,3

3,5

21,2

I

 

Grupa

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

1

recoltarea de produse

II

 

ha

       
                           

principale, (A 1.1 -

Total

3286,6

1715,8

823,6

 

651,5

54,0

8,1

4,1

3,5

1,3

3,5

21,2

A

1.3 )

 

2

Propor

ia speciilor

   

%

100

52

25

 

20

2

-

 

-

-

 

-

-

 

1

3

Clasa de produc medie

ie

   

- 2,2

2,3

2,1

 

2,1

2,1

2,0

2,0

3,0

3,0

2,1

2,1

4

Consisten

a medie

   

- 0,69

0,72

0,63

 

0,67

0,78

0,90

0,70

0,90

0,65

0,97

0,87

5

Vârsta medie

 

ani

81

70

96

 

99

48

28

50

24

 

5

32

 

50

6

Volumul mediu la ha

mc/ha

303

293

350

 

295

113

156

218

29

 

4

198

166

7

Fond lemnos total

 

mc

997487

503821

288277

192748

6146

1267

897

102

 

6

695

3528

 

tere

 

mc/an

                     

8

Indice de cre curent

 

/ha

7,2

9,0

5,7

 

4,5

3,4

15,5

7,8

3,1

0,7

12,2

8,0

 

tere

 

mc/an

                     

9

Indice de cre indicatoare

 

/ha

3,9

4,2

4,1

 

3,0

2,1

4,6

2,9

0,6

3,1

5,5

2,3

10

Posibilitatea de produse principale

mc/an

12754

4127

3780

 

4728

119

-

 

- -

 

-

-

 

-

11

Posibilitatea de produse secundare

mc/an

3118

2586

231

 

211

32

19

 

1

 

9

 

29

12

Total (rând 10+11)

 

mc/an

15872

6713

4011

 

4939

151

19

 

- 1

 

-

9

 

29

   

U.M.

 

Principale

   

Secundare

   

Total

 

13

Indici de recoltare

 

mc/an

     
 

/ha

 

3,9

 

0,9

   

4,8

 
 

Structura suprafe

elor

i volumelor pe clase de vârst

   

Clasa de vârst

   

Total

 

I

 

II

III

IV

 

V

 

VI

 

VII

Suprafa

a, (ha)

   

3286,6

350,9

 

722,9

346,9

384,2

 

198,2

289,7

 

993,8

 
 

%

   

100

 

11

 

22

10

12

 

6

 

9

 

30

 

Volum, (m 3 )

   

997487

14079

142380

131775

178828

 

79472

78380

 

372573

 

%

   

100

 

2

 

14

13

18

 

8

 

8

 

37

U.P. I Dreptu–Sturdza S.U.P. „M” – conservare deosebit

       

Specia

Nr.

                     

crt.

Indicatorul

U.M.

Total

MO

BR

FA

PAM

PIN

LA

SAC

PI

DT

DM

   

Grupa

 

749,2

534,0

126,1

43,0

15,5

15,0

5,5

3,8

1,5

2,4

2,4

duri pentru care nu se

reglementeaz

 

I

Grupa

                     

1

recoltarea de

II

ha

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

produse

   
                       

principale

                       

(A

2.1 -A 2.3 )

Total

749,2

534,0

126,1

43,0

15,5

15,0

5,5

3,8

1,5

2,4

2,4

2

Propor

ia speciilor

%

100

71

17

6

2

2

1

1

-

-

-

3

Clasa de produc medie

ie

 

- 2,5

2,6

2,0

2,4

2,3

2,1

2,1

2,8

2,4

2,3

3,0

4

Consisten

a medie

   

- 0,66

0,65

0,64

0,68

0,82