Sunteți pe pagina 1din 3

Tudor Arghezi (1880-1967)

Flori de mucigai
.
Le-am scris cu unghia pe tencuial
Pe un prete de firid goal,
Pe ntuneric, n singurtate,
.
Cu puterile neajutate
Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul
Care au lucrat mprejurul
Lui Luca, lui Marcu si lui Ioan.
.
Sunt stihuri fr an,
Stihuri de groap,
De sete de ap
Si de foame de scrum,
Stihurile de acum.
.
Cnd mi s-a tocit unghia ngereasc
Am lsat-o s creasc
Si nu mi-a crescut --
Sau nu o mai am cunoscut.
Era ntuneric. Ploaia btea departe, afar.
Si m durea mna ca o ghiar
Neputincioas s se strng
Si m-am silit s scriu cu unghiile de la mna stng.uupa Mlhal Lmlnescu, 1udor Arghezl esLe al dollea mare poeL roman.
AcLlvlLaLea creaLoare se lnLlnde pe o perloada de 70 de anl. LsLe un poeL proLelc
(care lsl schlmba nelnceLaL lnfaLlsarea) deopoLrlva LradlLlonallsL sl modernlsL.
llorl de muclgal esLe poezla care prefaLeaza clclul omonlm, publlcaL ln 1931
sl lnsplraL dln experlenLa deLenLlel de la vacaresLl.
1lLlul se bazeaza pe un oxlmoron. llorlle presupun frumuseLe, sLraluclre sl
mlreasma. Muclgalul" esLe ceva resplngaLor, crescuL ln lnLunerlc sl uraL
mlroslLor. ln cadrul oxlmoronulul remarcam meLafora florl", semnlflcand
versurl", meLafora lnLalnlLa sl la Macedonskl, care lsl lnLlLuleaza volumul dln
1912 llorl sacre" - versurl crescuLe dln suferlnLa poeLulul. CuvanLul muclgal"
esLe un reglonallsm foneLlc, conLrlbulnd la locallzarea aLmosferel.
1ema esLe creaLla arLlsLlca, Arghezl prelucrand lnLr-o manlera moderna sl
orlglnala mlLul esLeLlc, al [erLfel creaLoare.
Ca spec|e, llorl de muclgal" se lnLegreaza ln serla arLelor poeLlce
arghezlene. Se exprlma conceplLa auLorulul despre poezle sl menlrea poeLulul.
oezla are caracLerul unel confeslunl. lnca de la lncepuL ne dam seama ca
acLul creaLor esLe unul neoblsnulL: versurlle au fosL scrlse co ooqblo pe teocololo/
pe oo potete Je fltlJo qoolo,/ pe lotooetlc, lo sloqototote,/ co potetlle oeojotote/
olcl Je tootol, olcl Je leol, olcl Je voltotol/ cote oo loctot lmptejotol/ lol loco, lol
Motco sl lol looo." Slmbolurlle evanghellsLllor sl numele acesLora, prezenLe ln
enumeraLll exprlma ldeea ca versurlle nu sunL rodul lnsplraLlel dlvlne. 8epeLarea
adverbulul de negaLle nlcl" subllnlaza aceasLa ldee.
ln conLlnuare, remarcam repeLlLa cuvanLulul sLlhurl" (arhalsm lexlcal
penLru versurl"). 8epeLlLla releva mulLlLudlnea deLermlnanLllor, lnLarlnd ldeea ca
acesLe versurl sunL cu LoLul excepLlonale. AsLfel, sLlhurlle sunL fara an"
(aLemporale), dln cauza leslrll dln socleLaLe, plerzandu-se noLlunea Llmpulul. SunL
sLlhurl de groapa" (slmbol al morLll lmlnenLe, flzlce sl chlar splrlLuale), de seLe
de apa" (seLea, fenomen frecvenL ln lnchlsorl, ln planul conoLaLlel, slmbollzeaza o
asplraLle spre llberLaLe, apa fllnd un slmbol al vleLll), de foame de scrum"
(foamea, alL fenomen speclflc deLenLlel, duce la o morLlflcare flzlca sl splrlLuala).
ueLermlnanLll sunL eplLeLe subsLanLlvale. SLlhurlle de acum" sunL cu LoLul
dlferlLe, nl se sugereaza, faLa de sLlhurlle de alLadaLa scrlse ln llberLaLe.
SLlhurlle", la lncepuL, au fosL scrlse cu unghla lngereasca", meLafora - slmbol
penLru parLea angellca exlsLenLa ln flecare om sl LoLodaLa, penLru speranLa. uar
LoaLe acesLea se Locesc, nemalpuLandu-se reface: ooqblo loqeteosco oo o mol
ctescot / soo oo o mol om coooscot" (meLafora sl dlslocare ln splrlL arhalc).
SecvenLa a doua aduce, lnLr-o gradaLle ascendenLa, senLlmenLul
corespondenLel lnLre exLerlorul sl lnLerlorul eulul llrlc: to lotooetlc. lloolo boteo
Jepotte ofoto/ Mo Joteo mooo co o qbeoto/ Nepotloclooso so se sttooqo./ 5l m-
om slllt so sctlo co ooqbllle Je lo mooo stooqo." ComparaLla dln versul al dollea
exprlma eforLul chlnulLor sl, LoLodaLa, coborarea fllnLel umane pe o LreapLa
lnferloara. LplLeLul de la lncepuLul versulul al Lrellea llusLreaza lmposlblllLaLea
revenlrll speranLel sl a harulul devln. versul flnal aduce slmbolul unghlllor de la
mana sLaga", un slmbol demonlc ln manlera expreslonlsLa. verbul m-am slllL"
reda expllclL dlmenslunea eforLulul creaLor. rezenLa corespondenLel pe baza
slmbolurllor esLe de naLura slmblllsLa.
rozodla esLe una speclflca arghezlana, preponderenL modernlsLa: sLrofele
sunL lnegale, masura varlzaza lnLre 3 sl 17 sllabe. AcesLe varlaLll ample aduc
mereu lnedlLul sl surprlza ln reallzarea lmaglnllor poeLlce, care lnglobeaza o
experlenLa neoblsnulLa, ce nu sLa la lndemana orlcul. 8lma esLe lmperecheaLa.
8lLmul, ln general, esLe lamblc, ln acord cu LonallLaLea grava a confeslunll.
8emarcam prezenLa lngambamenLulul, frecvenL la romanLlcl sl modernlsLl, lnsa
resplns de claslcl.


LlemenLe modernlsLe ln llorl de muclgal" (slsLemaLlzare):
- Utilizarea esteticii uratului
- Procesul creator neobistnuit
- Demoniacul element prezent la expresionisti
- Elementele simboliste (simbolul, corespondenta, sugestie)
- Prozodia (strofe inegale, versuri libere, ingambament)
Realizat de prof. Cornea Elena
Tehnoredactat de xLC

S-ar putea să vă placă și