Sunteți pe pagina 1din 38

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Curs rapid de iniiere n limba german


- Alexander Jnger Reguli generale de pronunare n limba german U W .. ST(la nceputul cuvntului)... I ... I... !inal " # $ % la &!r'itul cuvntului . S naintea unei v(cale .. )*S . +T !inal ... , la &!r'itul cuvntului I- la &!r'itul cuvntului . U * la .i/l(cul 'i la &!r'itul cuvntului TS)* ... TS !inal SS * la nceputul cuvintel(r . 0 .. 0S AA1 1 22 . - J. 3 &e cite'te 2I (ex4 *US % 5 *2I"6%) &e cite'te # (WAS 5 #AS) &e cite'te 7T (STU,+ 5 7TU,+ ) &e cite'te I (+I 5 +I) &e cite'te AI ( I, 5 AI,) &e cite'te n(r.al ( I, 5 AI, ) &e cite'te 8 ("W I 5 8#AI) &e cite'te 9 (#I % 5 9I%) &e cite'te IU ($: % 5 IU:6%) &e cite'te 6% ($: % 5 IU:6%) &e cite'te " (S )*S 5 " )S) &e cite'te )S (ve;i ex. precedent) &e cite'te T (STA+T 5 7TAT) &e cite'te 6, (SI : , 5 "I:6,) &e cite'te I* (,I +%I- 5 ,I+%I*) &e cite'te 2I (, U, 5 ,2I,) nu &e cite'te< el arat= c= v(cala dinaintea lui e&te lung= (" *, 5 8 ,) &e cite'te )I (+ UTS)* 5 +2I)I) &e cite'te 8 (% )*TS 5 % *8) &e cite'te S (W ISS 5 #AIS) &e cite'te n(r.al (*I % 5 *I%) &e cite'te ) (0> I, 5 )>AI,) &e cite'te )S (>I,0S 5 >I,)S) &e cite&c ca A1 'i 2 lungi 'i nu ca du?l= c(n&(an= &e cite'te -* (-W>: 5 -* >:) &e cite'te I (JA 5 IA) &e cite'te S (-%23 5 -%2S)

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Alte cteva reguli @. +e !iecare dat= cnd ntlni. la .i/l(cul cuvintel(r c(n&(an= du?l=1 n&ea.n= c= v(cala dinaintea ace&teia &e cite'te &curt. +e ex4 +%ITT &e cite'te +%IT 1 cu I citit rapid. A. Accentul cade1 n general pe pri.a &ila?=. B. Su?&tantivele &e &criu cu liter= .are. Lecia 1 Was is das? Das ist der Tisc ! Das ist die Wand! Das ist das "ild! )e e&te acea&taC Acea&ta e&te .a&a. Ace&ta e&te peretele. Ace&ta e&te ta?l(ul.

Artic(lul neD(t=rt unul1 una1 unul (neutru) e&te1 n general1 ein (.a&culin)1 eine (!e.inin) 'i ein (neutru). Lecia # Das ist ein Tisc ! Das ist eine Wand! Das ist ein "ild! Conversaie @. &te acea&ta ( .a&=1 un perete1 un ta?l(uC $st das ein Tisc % eine Wand% ein "ild? A. +a1 acea&ta e&te ( .a&=1 un perete1 un ta?l(u. &a% das ist ein Tisc % iene Wnad% ein "ild! B. &te acea&ta ( .a&=. $st das ein Tisc ? E. ,u1 e&te un ta?l(uF 'ein% das ist ein "ild( G. &te ace&ta un pereteC $st das eine Wand? H. ,u1 ace&ta nu e&te un perete1 ace&ta e&te un ta?l(uF 'ein% das ist nic t eine Wand% das ist ein "ild( Gramatic In l(c de nicht ein &e p(ate !(l(&i kein (niciunul)< la !e.inin keine1 la neutru kein.
A

Acea&ta e&te ( .a&=. Ace&ta e&te un perete. Ace&ta e&te un ta?l(u.

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia ) Numeralele cardinale ,ull (citete nul). ;er( in1 eine . unu1 una "Jei ... d(i1 d(u= +rei trei #ier patru 9n! (citete fiunf).. cinci SecD& .. 'a&e Si?en .. 'apte AcDt ... (pt ,eun .. n(u= "eDn ... ;ece Lecia * @. )u. e .a&a1 peretele1 ta?l(ul1 !erea&traC Was ist der Tisc % die Wand% das "ild% das +enster? A. Ka&a e .ic=. Der Tisc ist ,lein! B. Leretele e al?. Die Wand ist -eiss! E. Ta?l(ul e al?a&tru. Das "ild ist blau! G. )e a. euC Was abe ic ? H. u a. ( .a&=. $c abe ein Tisc ! M. )e ai tuC Was ast du? N. u a. un ta?l(u. $c abe ein "ild! O. Leretele are ( !erea&tr=. Die Wand at ein +enster! Gramatic .re/entul indicativului I) #er?ul a fi IcD ?in P eu &unt +u ?i&t P tu e'ti r1 &ie1 e& i&t P el1 ea e&te
B

Wir &ind P n(i &unte. IDr &eid P v(i &unteQi Sie &ind P ei1 ele &unt

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

II) #er?ul a avea IcD Da?e P eu a. +u Da&t P tu ai r1 &ie1 e& Dat P el1 ea au

Wir Da?en P n(i ave. IDr Da?t P v(i aveQi Sie Da?en P ei1 ele au

'ot 0ie n&ea.n= 'i ea 'i ei 'i ele. Atunci cnd e &cri& cu liter= .are1 0ie n&ea.n= Dumneavoastr. Lecia 1 @.Wo i&t da& 9en&terC A. Lin,sF B. I&t die Wand linR&C E. +a& :ild ist nic t linR&F G. & i&t rec ts. H. Wa& i&t obenC M. 2?en i&t die Dec,e. N. Wa& i&t untenC O. Unten i&t der Ti&cD. @S. I&t da& !en&ter vornC @@. ,ein1 v(rn i&t die T2r. @A. Wa& i&t itenC @B. Der 34en i&t Dinten. @E. W( i&t der Ti&cDC @G. +er Ti&cD i&t in der 5itte. Vocabular la &tnga P lin,s la dreapta P rec ts &u& P oben /(& P unten la .i/l(c P in der 5itte pla!(nul P die Dec,e &(?a P der 34en u'a P die T2r 6nde e&te !erea&traC La stnga( &te peretele la &tngaC Ta?l(ul nu este le &tngaF &te la dreapta. )e e&te susC Su& e&te pla4onul. )e e&te 7osC J(& e&te .a&a. &te !erea&tra n 4aC 'u1 n !aQ= e&te u8a. )e e&te n spateC 0oba e&te n &pate. Unde e&te .a&aC Ka&a e&te la mi7loc.

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia 9 Conversaii AveQi pineC +a1 a. ( bucat de pine. )u. e&te pineaC Linea e&te ?un=. Unde e&te pa arulC LaDarul e&te la dreapta. AveQi (d-&tr=) vinC ,u1 eu nu a. vin. Are el de&tul= apC +a1 el are ( sticl cu ap=. &te berea pr(a&p=t=C +a1 'i untul 'i brn/a &unt pr(a&pete. Unde e&te lapteleC >aptele e la .i/l(c. *a?en &ie "rotC Ja1 icD Da?e ein 0t2c, :r(t. Wie i&t da& :r(tC +a& :r(t i&t gut. W( i&t das :lasC +a& -la& i&t recDt&. *a?en Sie WeinC ,ein1 icD Da?e Reinen Wein. *at er genug WasserC Ja1 er Dat eine +lasc e Wa&&er. I&t das "ier !ri&cDC Ja1 aucD die "utter und der ;<se &ind !ri&cD. W( i&t die 5ilc C +ie KilcD i&t in der Kitte.

Gramatic @. In li.?a r(.n=1 dup= &u?&tantivele care indic= .=&ura1 .=ri.ea1 cantitatea etc.&e pun cuvinte de leg=tur=1 cu. ar !i de1 cu. In li.?a ger.an= nu exi&t= acea&t= regul=. De exemplu4 2 ?ucat= de pine 5 =in 0t2c, "rot. A. Atunci ct e&te predicativ1 deci cnd !(r.ea;= predicatul1 ad/ectivul r=.ne ne&cDi.?at1 ca gen 'i nu.=r. De ex4 +ie :utter ist 4risc 1 der 0T&e ist 4risc . (Untul e&te pr(a&p=t1 ?rn;a e&te pr(a&p=t=) +ie :utter und der 0T&e sind 4risc . (Untul 'i ?rn;a &unt pr(a&pete). B. Artic(lele D(t=rte &unt ur.=t(arele4 der (.a&culin)1 die (!e.nin) 'i das (neutru). +e(arece genul &u?&tantivel(r n li.?a ger.an= nu &e p(trive'te nt(tdeauna cu cel din li.?a r(.n=1 e&te (?ligat(riu &= nv=Q=. &u?&tantivele ger.ane n&(Qite de artic(lul l(r D(t=rt. Vocabular das "rot 5 pinea das 0t2c, 5 ?ucata gut 5 ?un1 ?un= das :las 5 paDarul der Wein 5 vinul die +lasc e 5 &ticla
G

das "ier 5 ?erea die "utter 5 untul das :las 5 gea.ul 4risc 5 pr(a&p=t der ;<se 5 ?rn;a der 5ilc (citete4 .ilDi) 5 laptele

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

rot 5 r('u gelb 5 gal?en gr2n 5 verde blau 5 al?a&tru

bunt 5 pe&triQ braun 5 ca!eniu grau 5 cenu'iu sc -ar/ 5 negru Lecia >

Cum socotim nemete Adun4 B plu& A !ac cinci Scad4 O .inu& E !ac cinci In.ulQe&c4 E (ri A !ac (pt I.part4 N .p=rQit la A !ac E Numerele de la 10 la 19 11 5 el! 1# 5 ;JUl! 1) 5 drei;eDn 1* 5 vier;eDn 11 5 !n!;eDn 19 5 &ecD;eDn 1> 5 &ie?;eDn 1? 5 acDt;eDn 1@ 5 neun;eDn IcD addiere4 drei und ;Jei ist (sau mac t 5 !ace) !n! IcD &u?&traDiere4 neun -eniger (mai puin) vier i&t !n! IcD .ultiple;iere4 vier mal (ori) ;Jei i&t acDt IcD dividiere4 acDt durc (prin) ;Jei i&t vier

Lecia ? Gramatic Su?&tantivele ger.ane au1 pentru t(ate genurile1 n(.inativ plural1 un &ingur !el de artic(l4 die. +e aceea e&te nece&ar1 cnd nv=Q=. &u?&tantivele1 &= .e.(r=. 'i !(r.a l(r plural. De exemplu4 &g. der Ti&cD die Wand da& -la& pl. die Ti&cDe die WTnde die -lT&er

Conversaii Wir aben drei Tisc e! Die "rote sind 4risc ! ,(i ave. trei .e&e. Linile &unt pr(a&pete.
H

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Das Aimmer at vier W<nde! $n /-ei 0tunden aben -ir "utter! Die +enster sind ell! Lin,s% in Aimmer% sind /-ei T2res! Bn der 5itte sind drei :l<ser!

)a.era are patru pereQi. In d(u= (re ave. unt. 9ere&trele &unt lu.in(a&e. >a &tnga1 n (daie1 &unt A u'i. >a .i/l(c &unt trei paDare.

'3TC xtrageQi 'i nv=QaQi &inguri cuvintele n(i. Lecia @ Declinarea substantivelor Regul4 Su?&tantivele !e.inine r=.n ne&cDi.?ate n cur&ul declin=rii. )ele .a&culine 'i neutre cap=t= un s (&au es) la genitiv1 n re&tul ca;uril(r r=.nnd ne&cDi.?ate. Se &cDi.?= d(ar artic(lul. Ap(i1 caVurile n(.inativ 'i acu;ativ &unt identice la &u?&tantivele !e.inine 'i neutre1 iar artic(lul .a&culin &ea.=n= n declinarea cel(rlalte ca;uri cu cel neutru. Exemple de declinare a substantivelor nsoite de articolele otr!te" ,. -. +. A. 5asculin der Ti&cD de& Ti&cDe& de. Ti&cD den Ti&cD +eminin die 9la&cDe der 9la&cDe der 9la&cDe die 9la&cDe 'eutru da& :ild de& :ilde& de. :ild da& :ild

Declinarea articolului otr!t ,. -. +. A. masc! der de& de. den 4em! die der der die neutru da& de& de. da& Lecia 1D Numeralele de la #0 la 1 milion #D P ;Jan;ig (cite'te QvanQiD) #1 P einund;Jan;ig #1 P !n!und;Jan;ig )D P drei&&ig )1 P ein und drei&&ig
M

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

)@ P neunund drei&&ig *D P vier;ig 1D P !n!;ig 9D P &ecD;ig >D P &ie?;ig ?D P acDt;ig @D P neun;ig 1DD P Dundert #DD P ;JeiDundert 1DD P !n!Dundert 91D P &ecD&Dundert!n!;ig >9) P &ie?enDundert drei und &ecD;ig 1DDD P tau&end (cite'te tau;=nd) 1@*1 P tau&end neunDundert einundvier;ig 1!DDD!DDD P eine Killi(n Numerale ordinale Lri.ul1 pri.a 5 der1 die da& er&te Al d(ilea1 a d(ua 5 der1 die1 da& ;Jeitte Al treilea1 a treia 5 der1 die1 da& dritte Al patrulea1 a patra 5 der1 die1 da& vierte Al cinci&pre;ecelea1 a cinci&pre;ecea 5 der1 die1 da& !n!;eDnte Al ( &ut=lea1 a ( &uta 5 der1 die1 da& Dunder&te $suri 2 /u.=tate 5 eine *Tl!te Un &!ert1 trei &!erturi 5 ein #iertel1 drei #iertel 2 trei.e1 ( pti.e 5 ein +rittel1 ein AcDtel A ;ecea parte1 a &uta parte 5 der ;eDnte Teil1 der Dunder&te Teil 2 dat=1 de trei (ri1 de ( &ut= de (ri 5 ein .al1 drei .al1 Dundert .al Lecia 11 Despre n%iarea lucrurilor >inia e&te dreapt=. Kulte linii &unt &tr.?e. )ercul e&te r(tund. 7i cea&ul e&te r(tund. )u. e&te .a&aC ,eted=F )ara!a e&te g(al=. )artea e&te &u?Qire. Die Linie ist gerade! Eiele Linien sind ,rumm! Der ;reis ist rund! Auc die 6 r ist rund! Wie ist der T2r? =r ist 4lac ( Die +lasc e ist o l! Das "uc ist d2nn!
N

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

+icQi(narul e&te gr(&. )a&a e&te nalt=. S(?a e&te &cund=. Strada e&te lung=. )rei(nul e&te &curt.

Das WFrterbuc ist dic,! Das Gaus ist oc ! Der 34en ist niedrig! Die 0trasse ist lang! Der "leisti4t Hcitete ?lai'ti!tI ist ,urt/!

'3TC +epi&taQi &inguri cuvintele n(i 'i nv=QaQi-leF Lecia 1# Desprematerialele din care sunt con%ecionate obiectele Acea&ta e&te &ticla1 le.nul1 piatra1 (&ul1 Drtia1 cart(nul. Das ist das :las% das Gol/% der 0tein% das "ein% das .apier% die .appe! Scaunul ace&ta e&te !=cut din le.n. Dieser 0tu l ist aus Gol/ ver4ertigt! Ace&ta e&te t(t din le.n. &ener ist auc aus Gol/ ver4ertigt! T(ate &caunele &unt !=cute din le.nC 0ind alle 0t2 le aus Gol/ ver4ertigt? Kapa ace&ta e&te !=cut= din piele. Diese 5appe ist aus Leder ver4ertigt! +in ce e !=cut crei(nul t=uC Woraus ist dein "leisti4t ver4ertigt? )rei(nul .eu e&te !=cut din >e.n. 5ein "leisti4t ist aus Gol/ ver4ertigt! 9ierul1 aurul1 argintul1 pielea. Das =isen% das :old% das 0ilber% der 0ta l Llu.?ul1 cuprul1 pn;a1 pielea. Das "lei% das ;up4er% die Lein-and% das Leder! K=ta&ea. Die 0eide! '3TC Inv=QaQi ter.enii n(i. Alc=tuiQi pr(p(;iQii &i.ple pe ?a;a cuvintel(r pe care vi le-aQi n&u'it pn= acu..

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia 1) Gramatic Pronumele personale 0ingular al .eu1 a .ea 5 .ein1 .eine al t=u1 a ta 5 dein1 deine1 dein al &=u 5 &ein1 &eine1 &ein al ei 5 iDr1 iDre1 iDr &ntrebri u'uale )u. &e nu.e'te a&taC )u. v= cDea.=C )ine &unteQiC )e d(riQiC )e n&ea.n= cuvntul ace&taC )e &= !acC Inc(tr( .ergeQiC +e unde veniQiC )ine-i ac(l(C I.i e&te ng=duitC Wie eist das? Wie eissen 0ie? Wer sind 0ie? Was -2nsc en 0ie? Was bedeutet dieses Wort? Was soll ic tun? Wo in ge en 0ie? Wo er ,ommen 0ie? Wer ist da HdortI? $st es erlaubt? Dar4 ic J? Lecia 1* Gramatic Lluralul artic(lului der% die% das e&te pentru &u?&tantivele de t(ate genurile4 ,. die1 -. der1 +. den1 A. die. Exemplu de declinare a arrticolului nsoit de substantiv: ,. die *Tu&er -. der *Tu&er +. den *Tu&ern A. die *Tu&er De reinut4 >a dativul plural t(ate &u?&tantivele pri.e&c ter.inaQia n. Vocabular ?=r?atul 5 der 5ann (pl die 5anner) !e.eia 5 die +rau (pl. die +rauen) ?=iatul 5 der ;nabe (pl. die ;naben) !ata 5 die 5<dc en (pl. die 5<dc en)
@S

.lural al n(&tru 5 un&er1 un&ere1 un&er al v(&tru 5 euer1 eure1 euer al l(r 5 iDr1 iDre1 iDr al +-&tr= 5 IDr1 IDre1 IDr

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

c(pilul 5 das ;ind (pl. die ;inder) vecinul 5 der 'ac bar (pl. die 'ac barn) prietenul 5 der +reund (pl. die +reunde) Bntrebri 8i rspunsuri u/uale )e vr&t= aiC Wie alt bist du? Sunt de BG de ani. $c bin )1 &a re alt! Aici l(cuie'te d(.nul WC Wo nt Gerr K ier? aca&= d(.nul WC $st Gerr K /u ause? +(.nul t(c.ai a ie'it. Der Gerr ist eben ausgegangen! )nd &e nt(arceC Wann ,ommt er /ur2c,? Lecia 11 Vocabular der Tuller 5 !ar!uria noc 5 nc= ste t 5 &e a!l= sc neiden 5 a t=ia be4indet sic 5 &e g=&e'te nac 5 dup= der LF44el 5 lingura das "rFtc en 5 !ran;eluQa das 5esser 5 cuQitul der .4e44er 5 piperul die :abel 5 !urculiQa der 0en4 5 .u'tarul das 5unatuc 5 'erveQelul der =ssig 5 (Qetul der "rot,orb 5 c('ul cu pine das Ll 5 uleiul das 0al/4ass 5 &(lniQa die Aitrone 5 l=.ia das +leisc 5 carnea der Auc,er 5 ;aD=rul
@@

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

das :em2se 5 legu.ele die "o ne (pl. "o nen) 5 !a&(lea der "raten 5 !riptura die =rbse (pl. =rbsen) 5 .a;=rea der ;uc en 5 pr=/itura die Wurst (pl. W2rste) 5 crnatul der ;a44elF44el 5 linguriQa der ;albsleber 5 !icatul de viQel das Tisc tuc 5 !aQa de .a&= das Rind4leisc 5 carnea de vit= &ncercai s traducei" Wa& &teDt au! de. &&ti&cDC Au! de. &&ti&cD &teDen die Teller. Wa& ?e!indet &icD n(cD au! de. Ti&cDC Au! der Ti&cD ?e!inden &icD n(cD4 der >U!!el1 die Ke&&er1 die -a?eln1 die KundtcDter. Wa& &teDt in der KitteC In der Kitte &teDt der :r(tR(r?. W(.it e&&en Jir die SuppeC Wir e&&en die Suppe .it de. >U!!el. Gramatic +up= prep(;iQiile au&1 ?ei1 .it 'i nacD &e !(l(&e'te dativul. +up= prep(;iQiile an, auf, hinter, in, neben, unter, vor 'i z ischen &e !(l(&e'te ca;ul dativ atunci cnd ver?ul indic= ( &tare 'i acu;ativul cnd ver?ul indic= ( .i'care (dintr-un l(c n altul). Conversaie ntr(un restaurant $c bin ungrig% durstig( $st noc ain Tisc 4rei? +2r -ieviel .ersonen? Wer bedient ier? :eben 0ie mir% bitte% die 0peiseM,arte( ;ellner% die Rec nung( 5a l/eit( Ki-e !(a.e1 &eteF Kai e&te ( .a&= li?er=C Lentru cte per&(aneC )ine &erve'te aiciC +aQi-.i v= r(g li&ta de ?ucateF )Delner1 plataF S= v= !ie de ?ineF Lecia 19 Grmatic Le lng= ver?ele sein 'i haben1 li.?a ger.an= &e &lu/e'te de&e(ri de veer?ul a/ut=t(r erden (a deveni). Iat=-l .ai /(& c(n/ugat la indicativ pre;ent4 ic -erde (eu devin) -ir -erden (n(i deveni.) du -irst (tu devii) i r -erdet (v(i deveniQi) er% sie% es -ird (el1 ea1 devin) sie -erden (ei1 ele devin)
@A

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

)ropo'iii u'u'le *re%eritoare la timp i la mprirea lui+ 2ra are d(u= /u.=t=Qi de (r=. 2ra are patru &!erturi de (r=. 2 (r= 'i /u.=tate. &te a.ia;=. "iua1 n(aptea. &te (ra N nainte de a.ia;=. &te (ra A dup= a.ia;=. &te (ra M &eara. ntuneric1 e lu.in=. &ear=1 e n(apte. tr;iu1 e .ie;ul n(pQii. K= culc. K= &c(l. di.ineaQ=. Se !ace lu.in= K= duc n (ra'. Conversaii u'uale :uten Tag( Was mac en 0ie noc ? $c dan,e% gut% und $ nen? Alles - ol /u Gause? $c bin er4reut 0ie /u se en( Au4 Wiederese en morgen( Gerr% +rau% +r<ulein (se folosesc cu mein aezat nainte) :un= ;iuaF )e .ai !aceQiC KulQu.e&c1 ?ine1 dar du.neav(a&tr=C Sunt t(Qi ?ine aca&=C Sunt ?ucur(& c= v-a. v=;utF >a revedere pe .ineF +(.n1 +(a.n=1 +(.ni'(ar= Die 0tunde at /-ei albe 0tunde! Die 0tunde at vier EierteilM 0tunden! Andert alb 0tunden! =s ist 5ittag! Der Tag% die 'ac t! =s ist ac t 6 r vormittags! =s ist # 6 r nac tmittags! =s ist > 6 r abends! =s ist dun,el% es ist ell =s ist Abend% es ist 'ac t! =s ist sp<t% es ist 5ittelnac t! $c lege mic nieder! $c ste e au4! =s ist 5orgen =s -ird ell $c ge e in die 0tadt!

@B

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia 1> ,rarul 'ilnic i alte uniti de timp &te (ra @A &te (ra @A 'i G .inute &te (ra @A 'i @S .inute &te (ra @A 'i un &!ert &te (ra @A 'i /u.=tate &te (ra @ !=r= un &!ert &te (ra @ !=r= @S .inute S=pt=.na are M ;ile >uni1 KarQi1 Kiercuri1 J(i #ineri1 S.?=t=1 +u.inic= Ieri1 a;i1 .ine An(ti.purile Lri.=vara1 vara T(a.na1 iarna =s ist /-Fl4 6 r =s ist 42n4 5inuten nac /-Fl4 =s ist /e n 5inuten nac /-Fl4 =s ist ein Eiertel eins =s ist alb eins =s ist ) Eiertel eins =s ist /e n 5inuten von eins Hvor N nainteI Die Woc e at > Tage 5ontag% Dienstag% 5itt-oc % Donnerstag +reitag% 0onnabend Hsau 0amstagI% 0onntag :estern% eute% morgen Die &a res/eiten Der +r2ling% der 0ommer Der Gerbst% der Winter

:ramatic Declinarea substantivelor ssoite de articolul nehotr!t ,4 -4 +4 A4 5asculin ein Kann eine Kanne& eine. Kann einen Kann +eminin eine 9rau einer 9rau einer 9rau eine 9rau 'eutru ein "ie!!er?latt (5 cadru) eine& "i!!er?latte& eine. "i!!er?latt ein "i!!er?latt

Lecia 1? Gramatic "mperfectul verbelor sein, aben i -erden icD Jar (eram) icD Datte (aveam) du Jar&t (erai) du Datte&t (aveai) er Jar (era) er Datte (avea) Jir Jaren (eram) Jir Datten (aveam) iDr Jaret (erai) iDr Dattet (aveai) &ie Jaren (erau) &ie Datten (aveau) icD Jurde(deveneam) du Jurde&t (deveneai) er Jurde(devenea) Jir Jurden (deveneam) iDr Jurdet (deveneai) &ie Jurden (deveneau)

@E

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Perfectul verbelor sein, aben i -erden se formeaz cu prezentul lui sein sau aben i participiul verbelor de con#u$at% IcD ?in geJe&en icD Da?e geDa?t icD ?in geJ(rden (am fost) (am avut) (am devenit) du ?i&t geJe&en du Da&t geDa?t du ?i&t geJ(rden er i&t geJe&en er Dat geDa?t er i&t geJ(rden Jir &ind geJe&en Jir Da?en geDa?t Jir &ind geJ(rden iDr &eid geve&en iDr Da?t geDa?t iDr &eid geJ(rden &ie &ind geve&en &ie Da?en geDa?t &ie &ind geJ(rden -ectur A1 a1 aF der Winter1 der i&t da1 *er?&t und S(..er dind vergangen1 Winter der Dat ange!rangen< A1 a1 aF de Winter1 der i&t da. 1 e1 eF ,un gi?t e& i& und ScDnee< :lu.enn ?luDn an 9en&ter&cDei?en1 Sind &(n&t niergend& au!;utrei?en. 1 e1 eF ,un gi?t e& ir und ScDnee. 21 ( 1(F Wie &ind die 0inder !r(DF SeDen Jede ,acDt i. Trau.e SicD &cDUn unter. Tannen?au.e. 21 (1 (F Wie &ind die 0inder !r(DF Vocabular sind vergangen 5 au trecut sonst 5 alt!el at ange4angen 5 a nceput niergends 5 nic=ieri es gibt 5 &e g=&e'te1 e&te sind au4/utreiben 5 &e g=&e&c das =is 5 gDeaQa 4ro 5 ve&el der 0c nee 5 ;=pada der Traum 5 vi&uldie "lume% Men 5 !l(area die Tr<ume 5 vi&urile die +enstersc eibe 5 gea.ul sic se en 5 &e v=d bl2 en 5 a n!l(ri unterm Tannenbaum 5 &u? p(.ul de )r=ciun sc Fn 5 !ru.(&
@G

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Exerciiu TraduceQi cu a/ut(rul v(ca?ularului 'i al cuvintel(r n&u'ite pn= la lecQia de !aQ= p(e;ia de .ai &u&< nv=QaQt-( pe de r(&t. Lecia 1@ ,raul *die .tadt+ @. 2ra'ul are .ulte cl=diri1 &tr=;i 'i pieQe. Die 0tadt at viele :eb<udel% 0trassen und .l<t/e! A. Strada e&te lat=1 ea are pe a.?ele p=rQi tr(tuare. Die 0trasse ist breitO sie at au4 beiden 0eiten "2rgerMsteige! B. >a .i/l(c ea are dru.ul pentru veDicule. $n der 5itte at sie einen Damm! E. +ru.ul e&te pentru tr=&uri1 aut(veDicule 'i tra.vaie. Der Damm ist 42r Wag-n% Automobile und 0trassenba n! G. >a .i/l(cul (ra'ului e&te ( Lia;=. $n der 5itte der 0tadt liegt ein .lat/! H. Ac(l( e pri.=ria. Dort ist Hste tI das Rat aus! M. Un teatru 'i .ulte pr=v=lii &unt ac(l(. =in T eater und viele L<den sind da! N. Lrin &trada principal= trece tra.vaiul. Durc die Gauptstrasse 4e rt die 0trassenba n! O. )l=dirile .ari au .ulte eta/e. Die grossen :eb<ude aben viele 0toc,-er,e! Vocabular viele 5 .ulte der Wagen 5 tr=&ura der .lat/ 5 piaQa die 0trassenba n 5 tra.vaiul der "2rgersteig 5 tr(tuarul der Laden 5 pr=v=lia der Damm 5 dru. pentru veDicule der 0toc,-er, 5 eta/ul Gramatic In li.?a ger.an=1 ad/ectivele &e a'ea;= nt(tdeauna naintea &u?&tantivel(r.

@H

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia #D -a cumprturi (conversaie uzual) @. K= duc ntr-( pr=v=lie. $c ge e in einen Laden! A. #reau &= cu.p=r ceva. $c -ill et-as ,au4en! B. )e d(re'te d(.nulC Was -2nsc t der Gerr? E. 2 perecDe de gDete. =in .aar 0c u e! G. piele ?un=C $st das gutes Leder? H. )t c(&t=C Was ,ostet? M. prea &cu.pF =s ist /u teuer( N. >uaQi-.i .=&ura1 v= r(gF "itte% ne men 0ie mir 5ass( O. AveQi c=.='i1 ?ati&teC Gaben 0ie Gemdem% Tasc ent2c er? @S. A' vrea ci(rapi1 .=nu'i1 ( p=l=rie. $c mFc te 0oc,en% Gandsc u e% einen Gut! @@. Lre lungi1 &curte1 largi1 &tr.te. Au lang% /u ,ur/% /u -eit% /u eng! Exerciiu Le ?a;a textului de .ai &u&1 alc=tuiQi-v= un .ic v(ca?ular extr=gnd cuvintele necun(&cute. Lecia #1 Declinarea substantivelor nsoite de ad/ective &asculin sin$ular 'u articolul der cu articolul ein der .en&cDlicDe 0Urper ein .en&cDlicDer 0Urper de& .e&cDlicDen 0Urpers eine& .e&cDlicDen 0Urpers de. .e&cDlicDen 0Urper eine. .e&cDlicDen 0Urper den .e&cDlicDen 0Urper einen .e&cDlicDen 0Urper

,4 -4 +4 A4

@M

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

, P A4 -4 +4

&asculin plural die .e&cDlicDen 0Urper .e&cDlicDe 0Urper der .e&cDlicDen 0Urper .e&cDlicDer 0Urper den .e&cDlicDen 0Urpern .e&cDlicDen 0Urpern (eminin sin$ular 'u articolul die cu articolul eine die gr(&&e Stirn(e) eine gr(&&e Stirne(e) der gr(&&en Stirn(e) einer gr(&&en Stirne(e) (eminin plural die gr(&&en Stirnen gr(&&e Stirnen der gr(&&en Stirnen gr(&&er Stirnen den gr(&&en &tirnen gr(&&en Stirnen )eutru sin$ular 'u articolul das da& !rUcDlicDe -e&icDt ein !rUcDlicDes -e&icDt de& !rUcDlicDen -e&icDte& eine& !rUcDlicDen -e&icDte& de. !rUcDlicDen -e&icDt eine. !rUcDlicDen -e&icDt )eutru plural die !rUcDlicDen -e&icDter !rUcDlicDe -e&icDter der !rUcDlicDen -e&icDter !rUcDlicDer -e&icDter den !rUcDlicDen -e&icDtern !rUcDlicDen -e&icDtern

, P A4 - P +4 , PA4 -4 +4

, P A4 -4 +4 , P A4 -4 +4 ,bservaii

Ad/ectivele cap=t=1 la genitivul &ingular nainte1 ter.inaQia en1 att la &ingular ct 'i la plural (excepQie !=cnd &ingularul cu artic(lele ein1 eine1 ein). ,(.inativul 'i acu;ativul &u?&tantivel(r !e.inine 'i neutre &unt identice. +e a&e.enea &unt identice ca;urile n(.inativ 'i acu;ativ la t(ate genurile trecute la plural. Ap(i1 n(.inativul ad/ectivel(r cu art. der1 die1 das pri.e'te ter.inaQia e pentru t(ate genurile. Se a.i (?&erv= c= n(.inativul ad/ctivel(r cu ein1 eine1 ein are ter.inaQia r (de la der) la .a&culin1 e (de la die) la !e.inin 'i s (de la das) la neutru. In !ine1 pluralu latri?utel(r e&te acela'i pentru t(ate genurile. Lecia ## Corpul omenesc *Der mensc lic e 01rper+ @. L=rQile c(rpului (.ene&c &unt4 capul1 truncDiul 'i .e.?rele. Die Taile des mensc ,ic en ;Frpers sindP der ;op4% der Rump4 und die :lieder!
@N

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

A. -tul une'te capul cu truncDiul. Der Gals verbindet den ;op4 mit dem Rump4! B. )apul e r(tund 'i ac(perit cu p=r. Der ;op4 ist rund und mit Gaar bedec,t! E. In=untrul e&te creierul. $nnen ist das :e irn! G. Inainte e&te !aQa. Eorn ist das :esic t! H. >a dreapta 'i la &tnga &unt urecDile. Rec ts und lin,s sind die 3 ren! M. Su? !runte &unt (cDii. 6nter der 0tirne sind die Augen! N. Su? na& e&te gura. 6nter der 'ase ist der 5und! O. Su? gur= e&te ?=r?ia. 6nter der 5und ist das ;inn! @S. >a dreapta 'i la &tnga &unt (?ra/ii. Rec ts und lin,s sind die Wangen! @@. TruncDiul c(&t= din piept 'i pntece. Der Rump4 beste t aus der "rust und der "auc ! @A. Ini.a1 pl=.nii1 &t(.acul1 !icatul1 &plina1 rinicDii 'i inte&tinele. Das Ger/% die Lungen% der 5agen% die Leber% die 5il/% die 'ieren und die D<rme! @B. )(rpul (.ene&c are patru .e.?re4 ?raQele 'i pici(arele. Der mensc lic e ;Frper at vier :liederP die Arme und die "eine! @E. )ele cinci &i.Quri &unt4 v=;ul1 au;ul1 .ir(&ul1 gu&tul 'i pip=itul. Die 42n4 0inne eissenP das :esic t% das :e Fr% d-e :eruc % der :esc mac, und das :e42 l! Vocabular Die Lippe 5 ?u;a Der /a n 5 dintele $c esse 5 .=nnc Die "irne 5 para $c sc mec,e 5 eu gu&t Das Aa n-e 5 durerea de dinQi. G2ramatic 'on#u$area verbului sc mec3en *a $usta+ IcD &cD.ecRe Wir &cD.ecRen +u &cD.ecRst IDr &cD.ecRt r1 &ie1 e& &cD.ecRt Sie &cD.ecRen
@O

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Se (?&erv= c= ter.inaQia la per&. a A-a &ingular e&te st1 iar la per&. a B-a &ingular 'i a A-a plural e&te t. >a plural per&(anele @ 'i B au aceea'i ter.inaQie Qen. Exerciiu IncercaQi &= c(n&truiQi pr(p(;iQii &i.ple cu a/ut(rul cuvintel(r n(i pe care le-aQi nv=Qat. Lecia #) G!ndindu(ne la sat *Das Dorf , satul+ @. Satul e&te .ai .ic dect (ra'ul. Das Dor4 ist ,leiner as die 0tadt! A. Str=;ile nu &unt a'a de late 'i nu &unt pavate. Die 0tarssen sind nic t so breit und sie sind nic t gep4lastert! B. +ar aerul e&te aici .ai curat dect la (ra'. Aber die Lu4t ist ier reiner als in Der 0tadt! E. Le '(&ea &e /(ac= c(piii1 pe c.p lucrea;= Q=ranii. Au4 der Landstrasse spielen die ;inder% au4 dem +eld arbeiten die "auern! G. i ar= (g(rul 'i &ea.=n= cereale. 0ie p4l2gen den Ac,er und s<en das :etreide! H. 8=ranii ?(gaQi &e (cup= 'i cu cre'tera vitel(r 'i au !ru.(a&e gr=dini cu !ructe. Die reic en "auern treiben Eie /uc t und aben sc Fne 3bstg<rten! M. 2 .ic= p=dure e&te n apr(piere. =in ,leiner Wald ist in der '< e! Gramatic In li.?a ger.an=1 c(.parativul ad/ectivel(r &e !(r.ea;= ad=ugnd Qer la !(r.a de p(;itiv. x4 ,lein Q ,leiner (mic - mai mic). Ter.enul de c(paraQie dec!t e&te als. 'on#u$area verbului a spa icD gra?e du grT?&t er1 &ie1 e& grT?t Jir gre?en iDr gra?t &ie gra?en Vocabular die ;arto44el 5 cart(!ul das Eie (&e cite'te fi) 5 c(rntele
AS

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Weiden 5 pa&c der Girt% die Girte 5 ci(?anul die ;u % die ;2 e 5 vaca be-ac t 5 p=;e'te das .4erd% die .4erde 5 calul der Gund% die Gunde 5 cinele das 0c a4% die 0c a4e 5 (aia Exerciiu 9(l(&ind cuvintele 'tiute1 precu. 'i pe cele nv=Qate n lecQia acea&ta1 ncercaQi &= r=&pundeQi la ur.=t(arele ntre?=ri4 1! Wer HcineI gr<bt die ;arto44eln? #! Wo HundeI -eiden die ;2 e% die .4erde% die 0c a4e? )! Wer be-ac t das Eie ? *! Wer be-ac t noc das Eiec ? 1! Wer ist ,leiner% der Girt oder der Gund? Lecia #* Despre i2iena corporal @. $c ole Wasser 5 Aduc ap=. A. $c giesse das Wasser in das Wasc bec,en 5 T(rn apa n ligDean. B. $c ne me den 0c -amm 5 Iau ?uretele. E. $c tauc e den 0c -amm in das Wasser 5 A!und ?uretele n ap=. G. $c -asc e mir das :esic t% den Gals% die "rust% sie G<nde 5 .i &p=l !aQa1 capul1 pieptul1 .inile. H. $c troc,ne mic mit dem Gandtuc ab 5 K= u&uc cu pr(&(pul. M. $c ne me die 0ei4e 5 Iau &=punul N. $c put/e mir die A< ne 5 I.i &p=l dinQii. O. $c ,<mme mic 5 .= piept=n. @S. $c b2rste mir die ;leider 5 I.i perii Daina. Gramatic $c ole% ic olte% ge olt P iat= ver?ul olen (a lua1 a aduce) trecut prin cele trei ti.puri de ?a;= ale li.?ii ger.ane4 pre;entul indicativului1 i.per!ectul 'i participiul (cu a/ut(rul c=ruia alc=tui. t(ate ti.purile c(.pu&e). )nd &e nvaQ= ver?ele ger.ane e&te nece&ar ca ace&tea &= !ie n&u'ite1 .e.(rate la t(ate cele trei ti.puri de ?a;=.

A@

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Vocabular sc mut/ig 5 .urdar ic -ill 5 vreau sauber 5 curat der "ac % die "<c e 5 prul $mmer 5 t(tdeauna die Reinlic ,eit 5 cur=Qenia Exerciiu .raduce/i n nemete textul de mai #os4 Un c(pil avea t(tdeauna .inile .urdare. )(lilul avea !aQa .urdar=. #ecinul &pune (&agt)4 XTu nu e'ti curat. Lrul te vede (&ieDt dicD) .urdar. l rde de tineX (lacDt dicD au&). )(pilul &pune4 X u iu?e&c (icD lie?e) cur=QeniaX. Lecia #1 $edicul i %armacistul (Der 0rzt und der 0pothecker) @. "ac n pat. $c liege im "ett! A. ,u p(t &= .= &c(l1 &unt ?(lnav. $c ,ann nic t au4ste en% ic bin ;ran,! B. Un &peciali&t pentru ?(li de (cDi1 na&1 gt 'i urecDi. =in 0pe/ialar/t 42r Augen% 'asen% Gals und 3 renM,ran, eirten! E. )un(a'teQi un .edic ?unC ;ennen 0ie einen guten Ar/t? G. Unde l(cuie'te .ediculC Wo -o nt der Ar/t? H. )nd are (r= de c(n&ultaQieC Wann at er 0prec stunden? M. ,u .= &i.t ?ine1 d(.nule d(ct(rF $c be4inde mic nic t -o l% Gerr Do,tor( N. K= d(are gtul 'i capul. $c abe Gals-e und ;op4sc mer/en! O. >i.?a .i-e nc=rcat=. 5eine Aunge ist belegt! @S. pericul(a&= ?(alaC $st die ;ran, eit ge4< rlic ? @@. )e regi. tre?uie &= QinC Was 42r eine Di<t muss ic alten? @A. Kedicul pre&crie reQeta. Der Ar/t versc reibt eine Ar/nei!
AA

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

@B. :(lnavul &e n&=n=t('e'te. Der ;ran,e -ird gesund! Gramatic Der ;ran,e (5 ?(lnavul) e&te un &u?&tantiv derivat dintr-un ad/ectiv. Se va declina deci ca un ad/ectiv4 0ingular .lural ,4 +er 0ranRe +ie 0ranRen -4 +e& 0ranRen +er 0ranRen +4 +e. 0ranRen +en 0ranRen A4 +en 0ranRen +ie 0ranRen Exerciiu +eclinaQi ur.=t(arele &u?&tantive derivate din ad/ective4 Der Gesnde *om sntos)1 Das ;leine (micul). Vocabular Die Arbeit 5 .unca Die ;op4arbeit 5 .unca intelectual= $c muss (du must% er muss% -ir m2ssen% i r m2sst% sie m2ssen) 5 tre?uie Lecia #9 Conversaie la %ri'erie @. #= r(g &= .= ?=r?ieriQiF "ittemic % /u rasieren( A. >uaQi l(c1 v= r(gF "itte% ne men 0ie .lat/( B. ,u v= 'i tundeQiC Lassen 0ie sic das Gaar nic t sc neiden? E. A&cuQiQi puQin ?riciulF Aie en 0ie das Rasiermesser ein -enig ab( G. #= place a'aC :e4<llt en $ nen? H. >a t.ple vreau &= a. p=rul .ai &curt. An der 0c l<4en mFc te ic das Gaar ,2r/er aben! M. #reQi c(l(nie1 pudr=C Wollen 0ie ;Flnisc -asser% .uder? N. L(triviQi-.i .u&taQaF 0tut/en 0ie mir den 0c nurrbart(
AB

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

O. 9=ceQi-.i c=rare la dreapta1 la &tnga1 la .i/l(cF 5ac en 0ie mir einen 0c eitel rec ts% lin,s% in der 5itte( @S. ,u .i-l t=iaQi prea &curtF 0c neiden 0ie es nic t /u ,ur/( @@. )t v= dat(re;C Was bin ic sc ulding? @A. L(!tiQi1 v= r(g1 la ca&=F "itte% bei der ;asse( '3TCP xtrageQi &inguri din textul de .ai &u& ter.enii necun(&cuQi. Ke.(raQi c(nver&aQiaF Lecia #> Cuvinte noi seltsam 5 ciudat abladen 5 a de&c=rca der Tisc ler 5 t.plarul nebenan 5 al=turi das Tr<n,lein 5 ?=utura verordnen 5 a pre&crie bac,en 5 a c(ace der "<c,er 5 ?rutarul der =in-o ner 5 l(cuit(rul Exerciiu 1spundei n nemete la urmtoarele ntrebri: @. Wa& ?TcRt der :TcRerC Wie i&t &ein :r(tC A. Wieviel (5 ct) :TcRer gi?t e& in der StadtC B. I&t da& genug !r eine Rleine StadtC E. Wieviel inJ(Dner Dat die StadtC G. *at &ie aucD gute -a&tDU!eC H. WelcDer (5 care) i&t der ?e&teC Gramatic In ne.Qe'te1 atunci cnd &u?iectul pr(p(;iQiei &=vr'e'te &ingur acQiunea1 &e !(l(&e'te ver?ul re&pectiv. ( x4 ic rasiere mic 5 m brbieresc sin$ur). Atunci cnd ( per&(an= &=vr'e'te acQiunea a&upra &u?iectului1 &e !(l(&e'te ver?ul lassen. ( x4 ic lasse mic rasieren 5 m brbieresc la frizer). die +eder 5 peniQa die Tinte 5 cerneala das .apier 5 Drtia die ;reide 5 creta ;oc en 5 a g=ti1 a !ier?e die 5edi/in 5 d(ct(ria gut 5 ?un besser 5 .ai ?un der% die% das beste 5 cel .ai ?un

AE

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia #? 4amilia *Die 4amilie+ @. Tata 'i .a.a &unt p=rinQii. Der Eater und die 5utter sind die =ltern! A. Tata .are 'i .a.a .are &unt ?unici. Der :rossvater und die :rossmutter sind die :rosseltern! B. 9ratele1 &(ra1 !raQii. Der "ruder% die 0c -ester% die :esc -ister! E. Tat=l e capul !a.iliei. Der Eater ist das Gaupt der +amilie! G. Ka.a ngri/e'te de g(&p(d=rie. Die 5utter sorgt 42r die Gaus altung! H. 9a.ilia are un nu.e de !a.ilie. Die +amilie at einen 'amenP den +amiliennamen! M. Tat=l e&te &(Qul1 .a.a e&te &(Qia. Der Eater ist der :atte% die 5utter ist seine :attin! N. Lrenu.ele1 ne.ele. Der Eorname% der Tau4name! Vocabular Der Witt-er 5 v=duvul Der 0c -iegervater 5 &(crul Der .ate 5 na'ul Die 0c -iegermutter 5 &(acra Die .atin 5 na'a Der 0c -iegerso n 5 ginerele Der 0c -ager 5 cu.natul Die 0c -iegertoc ter 5 n(ra Die 0c -<gerin 5 cu.nata Der Cousin (cite'te cuzn) 5 v=rul Exerciiu 1spundei n nemete la urmtoarele ntrebri: @. in Kann Dat &eine -attin verl(ren (a pierdut). Wie Dei&t erC ('um se numete el2) A. Wer gi?t de. 0ind den Tau!na.enC B. Wer i&t ScDJTgerinC E. Wer i&t )(u&inC

AG

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia #@ Conversaie la o%iciul potal @. Aici e&te (!iciul p('talC $st dies ier das .ostamt? A. >a ce (r= &e ncDide1 &e de&DideC 6m -ieviel 6 r -ird es geF44net% gesc losen? B. #reau &= tri.it &cri&(area rec(.andat. $c mFc te diesen "rie4 einsc reiben lassen! E. A' d(ri un ti.?ruF $c mFc te eine 5ar,e( G. Unde e cutia de &cri&(riC Wo ist der "4ier,asten? H. L('ta'ul .i aduce un .andat. Der "rie4tr<ger bringt mir deine .ostan-eisung! M. A' d(ri &= expedie; ( telegra.=F $c mFc te eine Depec e Hein TelegramI sc ic,en( N. Scri&(are pentru &tr=in=tateF "rie4 42r die Ausland( O. %=&pun& pl=tit dinainte. Eorausbe/a lte Ant-ort! @S. )arte p('tal= cu r=&pun& pl=tit. =ine .ost,arte mit be/alter Ant-ort! @@. Scri&(are cu adre&antul necun(&cut. 6nbestellbare "rie4! @A. Unde e ca?ina tele!(nic=C Wo ist die +ernsprec er/elle? @B. #= r(g v(r?iQi .ai clarF "itte% deutlic er sprec en( @E. K= nQelegeQiC Eerste en 0ie mic ? @G. )nd v= p(t tele!(naC Wann ,ann ic $ nen telep onieren? @H. ,(taQi nu.=rulF 0c reiben 0ie die 'ummer au4( @M. (cupat pe .(.ent. $st augenblic,lic beset/t! @N. A. ter.inatF $c bin 4ertig(

AH

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Gramatic In!initivul &e pune nt(tdeauna la &!r'itul pr(p(;iQiunii principale ( x4 $c mFc te eine Depesche sc ic,en!) +e a&e.enea participiul1 cu .enQiunea c= partea c(n/uga?il= a predicatului &e pune dup= &u?iect1 cea nec(n/uga?il= la ur.=. ( x4 "ch habe eine Depesche gesc ic,t.) Lecia )D Despre mbrcminte i nclminte @. L=l=ria1 'apca1 c=cila ac(per= capul. Der Gut% die 52t/e% die pel/m2t/e bedec,en den ;op4! A. Lun p=l=ria1 &c(t p=l=ria< &alut. $c set/e meinen Gut au4% ic ne me meinen Gut abO ic gr2se! B. Le trup purt=. ( c=.a'=. Au4 dem Leib tragen -ir ein Gemd! E. Le&te c=.a'= ?=r?aQii au ( vve&t=1 pe&te ve&t= un &ac(u. 6ber dem Gemd aben die 5anner eine Weste an% uber der Weste eine &ac,e an! G. Lici(arele le ac(per= pantal(nii 'i indi&pen&a?ilii. Die "eine bedec,en die Gosen und die 6nter osen! H. Iarna purt=. pe&te Daine un parde&iu &au un palt(n. $m Winter tragen -ir 2ber den ;leidern einen Rber/ie er ored einen 5antel! M. ,e ac(peri. .inile cu .=nu'i1 pici(arele cu ci(rapi 'i '(&ete. Wir bedec,en unsere G<nde mit Gandsc u en% die "eine mit 0tr2mp4en und 0oc,en! N. Aca&= ave. pant(!i de ca&=. Au Gause aben -ir .anto4eln an! O. K= .?rac< .= de;?rac< .= &cDi.?. $c ,leide mic anO ic ,leide mic ausO ic ,leide mic um! @S. I.i n(d cravata. $c binde mir die Galsbinde um! @@. Lun ?ati&ta1 cea&ul1 ?ricDeta n ?u;unar. $c stec,e das Tasc entuc % die 6 r% das 5esser in die Tasc e! @A. IncalQ 'i de&calQ gDetele. $c /ie e meine 0c u e /n und aus!

AM

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Lecia )1 )robleme de 2ramatic le2ate de lecia precedent >a pr(p(;iQia $c set/e aus (Eu aez)1 (?&erv=. c= au4 e&te ( particul= care &e &epar= de ver?ul set/en 'i &e a'ea;= la &!r'itul pr(p(;iQiunii principale. Ace&tei reguli i &e &upun t(ate particulele &epara?ile. $c ,leide mic an (5 m mbrac) e&te !(r.a re!lexiv= a ver?ului ;leiden. l &e c(n/ug= a&t!el4 icD Rleide .icD an Jir Rleiden un& an du Rleide&t dicD an iDr Rleidet eucD an er Rleidet &icD an &ie Rleiden &icD an $mper4ect icD Rleidete .icD an Jir Rleideten un& an du Rleidete dicD an iDr Rleideten eucD an etc. etc. $mperativ 0leidete dicDF (I.?rac=-teF) 0leidet eucDF (I.?r=caQi-v=F) Vocabular die 0c 2r/e 5 '(rQul die "aum-olle 5 ?u.?acul um aben 5 a avea ncin& (n /urul trupului) der An/ug 5 c(&tu.ul de Daine leic t 5 u'(r Exerciiu 1spundei la urmtoarele ntrebri: @. Wa& Da?en die KTdcDen u.C A. Wa& !r 0leider tragen Jir i. S(..erC I. WinerC B. W(rau& (5 din ce) Jerden (5 &unt) die 0leider ver!ertigC E Wa& ?ilden (5 !(r.ea;=) alle 0leider ;u&&a.enC (5 la(lalt=) G. Wer JT&cDt die WT&cDeC Lecia )# $eteu2uri i meteu2ari @. Ke&eria'ul. +er Gand-er,er. A. 9iecare .e&eria' are un atelier.
AN

der 0c neider 5 cr(it(rul -arum 5 cald1 c=ldur(& die '< erin 5 cr(it(rea&a die Wolle 5 lna das Tuc 5 p(&tavul die W<sc erin 5 &p=l=t(rea&a

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

&eder Gand-er,er at eine Wer,statt! B. T.plarul !ace .e&e 'i &caune din le.n. Der Tisc ler mac t Tiesc e und 02 le aus Gol/! E. )i;.arul !acce gDete 'i ci;.e din piele. Der 0c umac er mac t 0c u e und 0tie4el aus Leder! G. "idarul ;ide'te ca&a din c=r=.i;i 'i .(rtar. Der 5aurer baut das Gaus aus Aiegeln und 5Frtel! H. 9ierarul prelucrea;= !ierul. Der 0c mied bearbeite das =isen! M. +in !=in= 'i ap= ?rutarul !ace aluat pentru pinea ;ilnic=. Aus 5e l und Wasser mac t der "<c,er den Teig 42r das t<glic "rot! $eseriai i unelte Strungarul 5 der Drec sler K=celarul 5 der +leisc er T=?=carul 5 der :erber -ea.giul 5 der :laser -iuvaergiul 5 der &uvelier TinicDigDiul 5 der ;lempner %indeaua 5 der Gobel :urgDiul 5 der "o rer Lila 5 die +eile )uiul 5 der 'agel Len&ula 5 der .insel )le'tele 5 die Aange "ugravul 5 der 5aler K(rarul 5 der 52ller 7elarul 5 der 0attler Exerciiu %=&pundeQi n li.?a ger.an= la ur.=t(arele ntre?=ri !(l(&indu-v= de cuvintele recent nv=Qate1 precu. 'i de v(ca?ularul i.ediat ur.=t(r ntre?=ril(r4 @. Den,st (5 te $!ndeti) du an die Au,un4tC A. Du musst einen "eru4 -< en! Gast du 4reie Wa l da/u? "ist du entsc lossen ein ;au4mann -erden? Vocabular die Au,un4t 5 viit(rul der "eru4 5 cariera -< len 5 a alege die Wa len 5 alegerea
AO

>=c=tu'ul 5 der 0c losser +ulgDerul 5 der Aimmermann 8e&=t(rul 5 der Weber ,ic(vala 5 der Amboss )i(canul 5 der Gammer Trn=c(pul 5 die .ic,e Strungul 5 die Dre ban, 9ier=&tr=ul 5 die 0<ge >(pata 5 die 0c au4el 9(ar!ecele 5 die 0c ere 7uru?ul 5 die 0c raube Ka&a de lucru 5 die Wer,ban, +alta 5 der 5eissel Securea 5 die ASt

2bereilen 5 a &e pripi entsc lossen 5 D(t=rt der ;au4mann 5 negu&t(rul der =ntsc luss 5 D(t=rrea

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Exerciiu .raducei: IcD Jill .einen nt&cDlu&& nicDt ?ereilenF Lecia )) -a ma2a'in @. Lr=v=lia &e a!l= pe &trada n(a&tr=. Der Laden ist in unserer 0trasse! A. Ac(l( &e vnd .=r!uri. Dort -erden Waren ver,au4t! B. 2re;1 !=in=1 ;aD=r1 undele.n1 ceai1 ca!ea. Reis% 5e l% Au,,er% Ll% Tee% ;a44ee! E. #n;=t(rul l &erve'te pe client. Der Eer,<u4er bedient den ;unden! G. l ntrea?=4 X)u ce v= p(t &erviCX =r 4ragtP TWomit ,ann ic $nnen dienen?T H. K=r!urile &unt cnt=rite pe cntar. Die Waren Werden au4 der Wage ge-ogen! M. #n;=t(rul le .pacDetea;= n Drtie &eu pungi. Der Eer,<u4er pac,t sie in .apier oder in T2ten! N. )u.p=r=t(rul pl=te'te 'i vn;=t(rul i d= re&tul. Der ;<u4er be/a lt und der ;au4mann gibt i m R=st eraus! O. >ucrurile &unt ntin&e pe te/gDea. Die 0ac en -erden au4 dem Ladentisc ausgebreitet! @S. )lienQii cercetea;= .=r!urile din vitrin=. Die ;unden se en sic die Waren im 0c an4enster an! @@. )e v= dat(re;C Was bin ic sc uldig? @A. A. &= !ac ndat= &(c(teala. $c -ill $ nen gleic die Rec nung mac en! @B. #= dau un ?(n 'i pl=tiQi la ca&=. $c ge e $ nen einen "on HAettelI und 0ie /a len bei der ;asse! Gramatic 9(r.a pa&iv= a ver?el(r n li.?a ger.an= &e !(r.ea;= cu ver?ul auxiliar -erden 'i cu participiul ver?ului de c(n/ugat< la ti.purile c(.pu&e1 n l(c de ge-orden &e utili;ea;= -orden. x4 Die Waren -orden ver,au4t , &rfurile sunt v!ndute.

BS

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Pasivul verbului 3trafen *, a pedepsi+ .re/entul .er4ectul icD Jerde ?e&tra!t icD ?in ?e&tra!t J(rden (sunt pedepsit) (am fost pedepsit) du Jir&t ?e&tra!t du ?i&t ?e&tra!t J(rden er Jird ?e&tra!t er i&t ?e&tra!t J(rden etc. etc. $mper4ectul icD Jurde ?e&tra!t (fusei pedepsit) du Jurde&t ?e&tra!t er Jurde ?e&tra!t 5ai mult ca per4ectul icD Jar ?e&tra!t J(rden (fusesem pedepsit) du Jar&t ?e&tra!t J(rden etc. Eiitorul icD Jerde ?e&tra!t Jerden (voi fi pedepsit) du ?i&t ?e&tra!t Jerden etc. ,bservaie Ler&(ana care exercit= acQiunea e&te n&(Qit= de particula von (cu dativul)4 $c bin von meinem Eater bestra4t (5 3unt pedepsit de tatl meu). Lecia )* Despre comer i comerciani @. Iu?e&c c=l=t(ria1 vreau &= v=d Q=ri &tr=ine1 &= vnd ac(l( pr(du&ele Q=rii n(a&tre. $c liebe das Reisen% ic -ill 4remde L<nder se en% da in die =r/eugnisse unseres Landes ver,au4en! A. #(i cup=ra de ac(l( ceea ce nu are Qara 'i de care are nev(ie. $c -erde von dort ,au4en -as unser Land nic t at und es brauc t! B. ,egu&t(r de !ier=rie1 pe'te1 ;ar;avat. =isen <ndler% 4is <ndler% :em2se <ndler! E. ,egu&t(ri de pn;eturi1 de in&tru.ente .u;icale1 de !ructe. Lein-and <ndler% 5usicalien <ndler% 3bst <ndler! G. :=can1 negu&t(r de (?iecte de art=1 (ptician. ;olonial-aren <ndler% ;unst <ndler% 3pti,er! H. Unde g=&e&c un atelier de reparaQiiC Wo 4inde ic eineReparatur-er,statt?

B@

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Exerciiu .raducei n limba rom!n urmtoarea conversaie: Was 42r Gand-er,er ,ennst du? 'enne mir die ;au4leute% die du ,ennst( Warum ,au4t unser Land viele =r/e ugnisse 4remder L<nder? Werden t2c tige (5 pricepuQiI ;au4leute HGand-er,erI geac tet (5 &ti.aQiI und bringt der "eru4 i nen viel :eld? Lecia )1 )srile *Die 45$el+ La&=rea 5 der Eogel Aripa 5 der +l2gel Lana 5 die +eder )i(cul 5 der 0c nabel )ui?ul 5 das 'est L(ru.?elul 5 die Taube La&=re cnt=t(are 5 der 0ingvogel )i(crlia 5 die Lerc e LrivigDet(area 5 die 'ac tigal Scatiul 5 der Aeisig )anarul 5 der ;anarien %ndunica 5 die 0c -albe 2ul 5 das =i (a (ua 5 =ierlegen) -=ina 5 die Genne )(c('ul 5 der Ga n %aQa 5 die =nte -&ca 5 die :ans )ucul 5 der ;uc,uc, )(r?ul 5 der Rabe :ar;a 5 der 0torc #ulturul 5 der Adler Lapagalul 5 der .apagei #ra?ia 5 der 0perling Exerciiu 1spundei la urmtoarele ntrebri: Womit HN cu ceI sind die EFgel bedec,t? Worin -as HN n ceI legen sie i rre =ier? Wo bauen HN cl=de&cI sie die 'ester? Welc e 'ac rung HN Dran=I gibt
BA

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

man den einige HN uneleI 0ingvFgel? Welc es ist der beste 0<nger? HN ct=reQI Welc es ist der Eogel% der HN careI die Wrte der 5esc en nac a mt? HN i.it=I Lecia )9 )lante5 copaci *Pflantzen, b6ume+ Das :etreide% das ;orn 5 cerealele Der Wei/er 5 grul Der Roggen 5 &ecara Die :erste 5 (re;ul Der Ga4er 5 (v=;ul Der "aum 5 c(pacul Die Wur/el 5 r=d=cina Der 0tamm 5 truncDiul Der Ast 5 creanga Der A-eig 5 ra.ura Das 5e l 5 !=ina Die =rbse 5 .a;=rea Die "o ne 5 !a&(lea Der Gop4en 5 Da.eiul Der Ap4el 5 .=rul Der "irn 5 p=rul Der ;irsc 5 cire'ul Der 'uss 5 nucul Der Apri,osen 5 cai&ul Die 0tac el 5 agri'a Die Gim 5 &.eura Der +lac s 5 inul Exerciiu (olosind vocabularul de mai sus rspundei, n limba $erman, la urmtoarele ntrebri: Wann rei4t das ;orn? 'enne mir die versc iedenen :etreideartenC (5 &(rti.ente1 !eluri de cereale) Was mac t man aus Wei/en? Wer mac t das 5e l? Was mac t mann (5 ce &e !ace) aus der :erste? Wo/u (5 la ce) gebrauc t man (5 &e ntre?uinQea;=) die "l2 des Gop4ens? Welc e .4lan/en lie4ern uns (5 ne pr(cur=) Lein-and? Wo/u dient der Taba,? Wann sset/t man (5 &e &ea.=n=) die ;arto44eln? Welc es Eol, (5 p(p(r) ern< rt sic aupts<c lic von ;arto44eln? (a &e !(l(&i deutcD 5 ger.an) Was mac t man mit den :ur,en? Was brauc t man% um die :ur,en /u 0alat H5 &alat=) /u
BB

Der Gsn4 5 cnepa Die Lein-and 5 pn;a Der Taba, 5 tutunul rauc en 5 a !u.a Die ;arto44el 5 cart(!ul Die :ur,e 5 ca&travetele Die =ic e 5 &te/arul Die =ic el 5 gDinda Die +ic te 5 .(lidul Die "ir,e 5 .e&teac=nul Die Linde 5 teiul Die Weide 5 &alcia Der 3bstbaum 5 p(. r(dit(r Der .4laumenbaum 5 prunul Der +eigenbaum 5 &.(cDinul Die Traube 5 &trugurele Die 0tunde 5 tu!a1 c(p=celul Die &o annes 5 c(ac=;ul Die =rdbeere 5 !raga Die Weis- 5 livada rei4en 5 a &e c(ace

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

bereiten? (5 prepar=) Wo sind die Wur/eln der "<ume? Wie nennt man die +r2c te der =ic e? Lecia )> C!te ceva despre natur S(arele 5 die 0onne >una 5 der 5ond Steaua 5 der 0tern Str=lucit(r 5 gl<n/end K= ridic1 nalQ 5 $c er ebe mic ,ici(dat= 5 niemals Exerciiu 1spundei la urmtoarele ntrebri: Was sagt die 0onne? Welc es ist der gl<n/endste der 0tern (din &tele)? Was ist es% -enn sic die 03nne er ebt? Was tr<gt die 0onne aus dem ;op4? Worau4 (5 pe ce) sc ic,t die 0onne i r Lic t? Was gibt uns die 0onne? Was mac t die Lerc e% der Ga n am 5orgen? Wem ge orc t die 0onne? Lecia )? Cltorind Vocabular die Reise 5 c=l=t(ria der ;o44er 5 vali;a der .ass 5 pa'ap(rtul das Wirts aus 5 ?irtul Conversaie u'ual @. I.i !ac ?aga/ul. $c pac,e meinen ;o44er! A. Llec .ine n c=l=t(rie. $c reise morgen! B. Inc(tr( c=l=t(riQiC Wo in reisen 0ie? E. AveQi pa'ap(rtC
BE

)(r(ana 5 die ;rone %a;a 5 der 0tra l a &e avnta 5 sic sc -ingen a cnta (c(c('ul) 5 ,r< en a a&culta de 5 ge orc en puternic 5 m<c tig

in 3rdenung( 5 n regul=F genau 5 exact ert<glic 5 &up(rta?il das :ep<c,tr<ger 5 Da.alul

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Gaben 0ie sc on einen .ass! G. T(tul e&te n (rdineF =s ist alles in 3rdnung( H. 7(!er1 la gar=F 0c o44Fr% nac dem "a n o4( M. >a ce per(n &(&e'te trenulC Au4 -elc em "a nsteig ,ommt der Aug an? N. Unde &e a!l= &ala de a'teptareC Wo ist der Wrtesaal? O. Unde e&te gDi'eul de ?ileteC Wo ist der +a r,artensc alter? @S. #= r(g1 un ?ilet cla&a I1 II &pre "itte% eine ;arte erster% /-eiter ;lasse nac J @@. L(t ntrerupe c=l=tiriaC Dar4 ic die +a rt unterbrec en? @A. )t ti.p .ai ave. pn= la plecareC Wie lange ist noc bis /ur Ab4a rt? @B. Trenul pleac= pe&te ;ece .inute. Der Aug 4< rt in 1D 5inuten ab! @E. Unde e trenul pentru :erlinC Wo ist der Aug nac "erlin? @G. Unde tre?uie &= &cDi.?C Wo muss ic umstreigen? @H. L(!tiQi n vag(aneF "itte% einsteigen( @M. Unde c(?(rC Wo muss ic aussteigen? @N. )nd a/unge. la +re&daC Wann -erden -ir in Dresden sei n? @O. In ce parte e&te garaC Au4 -elc er 0eite ist der "a n o4? AS. AveQi ca.ere li?ereC 0ind noc Aimmer 4rei? A@. #= r(g1 ( ca.er= cu d(u= paturiF "itte% ein Aimmer mit # "etten( AA. %=.n nu.ai n(aptea a&ta (.ai .ulte ;ile)F $c bleibe nur diese 'ac t ier Hme rere TageI( AB. A' d(ri &= !ac ( ?aieF $c mFc te ein "ad ne men(

BG

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

Dicionar germanMromn
N,674 @. >iterele r1 e 'i s a'e;ate naintea &u?&tantivel(r indic= artic(lul D(t=rt pre&curtat (r 5 der1 e 5 die 'i s 5 des) A. Su?&tantivele !=r= plural &unt trecute cu .enQiunea (o!.l.) ((Dne Llural). )ele !=r= &ingular p(art= .enQiunea o!0g. B. #er?ele &unt trecute cu in!initivul pre;ent1 i.per!ectul 'i patricipiul per!ect. E. KenQiunile Y+1 YA arat= ca;ul cerut de prep(;iQie &au ver?. A r Abend% MHeIs% Me 5 &eara $utten 0bend7 5 :un= &earaF am 0bend 5 &eara aber 5 dar1 n&= sic abtro,nen Htroc,nete sic ab% at sic abgetroc,netI 5 a &e 'terge 0chtun$7 5 atenQieF alle 5 t(Qi1 t(ate alle zusammen 5 t(Qi .preun= alles 5 t(tul1 t(ate alles 8ute7 5 t(ate cele ?uneF als 5 a) ca< ?) dect alt 5 ?=trn 9ist :; <ahre alt 5 e&te n vr&t= de @S ani. e Ampel% Mn 5 &e.a!(rul de circulaQie an UD% UA 5 la andere 5 alQii1 altele anprobieren Hprobierte an% anprobiertI 5 a apr(?a an-orten Han-ortete% geVan-ortetI 5 a r=&punde sic an/ie en H/og sic an% at sic ange/ogenI 5 a &e .?r=ca r An/ug% Ms% !!e 5 c(&tu.ul r Appetit% MHeIs 5 p(!ta de .ncare 8uten 0ppetit7 5 L(!t= ?un=F r April% MHsI 5 aprilie e Arbeit% Men 5 .unca1 lucrul1 lucrarea arbeiten Harbeitete% geVarbeitetI 5 a lucra1 a .unci r Arbeiter% Ms 5 .uncit(rul r Arbeits/immer% Ms 5 ca.era de lucru r Arm% Mes% Me 5 ?raQul r Ar/t% Mes% !!e 5 .edicul auc 5 de a&e.enea1 'i au4 UD% UA 5 pe e Au4gabe% Mn 5 te.a
BH

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

au4mer,sam 5 atent au4passen Hdu% er pa t au4 M pa te au4% au4gepa tI 5 a !i atent auste en Hstand aud% ist au4gestandenI 5 a &e &cula s Auge% Ms% Mn 5 (cDiul r August% MHesI 5augu&t aus UD 5 din r Aus4lug% MHeIs 5 excur&ia aussteigen Hstieg aus% ist ausgestiegenI 5 a c(?(r1 a &e da /(& (dintr-un veDicul) s Auto% Ms% Ms 5 aut(.(?ilul1 .a'ina automatisiert 5 aut(.ati;at " s "ade/immer% Ms 5 ca.era de ?aie r "a n o4% HeIs% !!e 5 gara bald 5 (n) curnd r "all% MHeIs% !!e 5 .ingea e "an,% !!e 5 ?anca r "auer% Mn% Mn 5 Q=ranul e "e4reiung Ho! .l!I 5 eli?erarea beginnen Hbegann% begonnenI 5 a ncepe bei UD 5 la s "eispiel% Ms% Me 5 exe.plul r "erg% Mes% e 5 .untele besonders 5 .ai ale& 8ute =esserun$7 5 In&=n=t('ire gra?nic=F r "esuc % Mes% Me 5 vi;ita besuc en Hbesuc te% besuc tI 5 a vi;ita betrac ten Hbetrac tete% betrac tetI 5 a privi s "ett% Mes% Men 5 patul zu =ett $ehen 5 a .erge la culcare bis UA 5 pn= la bitten Hbat% gebetenI 5 a ruga1 a p(!ti bitte 5 p(!ti.1 v= (te) r(g blau 5 al?a&tru bleiben Hblieb% ist gebliebenI 5 a r=.ne r "leisti4t% Mes% Me 5 crei(nl blit/en Hes blit/t Q blit/te% at geblit/tI 5 a !ulgera e "lume% Mn 5 !l(area braun 5 .ar(< ?run brav 5 cu.inte r "rie4% Mes% Me 5 &cri&(area bringen Hbrac te% gebrac tI 5 a aduce
BM

Curs rapid de iniiere n limba german - Alexander Jnger

s "rot% Mes% Me 5 pinea r "ruder% Mes% !! 5 !ratele e "rust% !!e 5 pieptul s "uc % Mes% !!er 5 cartea r "us% ses% Mse 5 aut(?u;ul e "us altestelle% Mn 5 &taQia de aut(?u; e "utter Ho! .l!I 5 untul +

BN

Evaluare