Sunteți pe pagina 1din 38

-175

5.1

SR 3414

ROCI METAMORFICE Varsta

5.1.1 Varsta rocilor metamorfice este cea a formatiunilor din care au luat na~tere. in cazul in care aceasta varstA este cunoscutA, pentru reprezentarea ei se folosesc indicii de varstAdin tabelul 2. 5.1.2 Pentru reprezentarea unitAtilor litostratigrafice ale formatiunilor metamorfice (grupuri, serii) trebuie folosite nuante de culori identice, sau asemAnAtoarecelor care indicA varsta ~i indicii care derivA din denumirea unitAtii litostratigrafice. Exemplu:
- seria de Rebra = Rb; - seria de Tulghe~ = Tg. Subdiviziunile seriilor trebuie marcate cu indicele seriei ~i 0 cifrA corespunzAtoare poz~iei subdiviziunii

respective in succesiunea IitostratigraficA generalA (exemplu: Rb1, Rb2, sau Tg1. Tg2 I Tg 3 etc.).

5.2.

Faciesurilemetamorfismuluiregional

5.2.1 Faciesurile ~i subfaciesurile (zonele) metamorfismului regional (dinamotermic) se reprezintA conform tabelului 12.

Faciesurile ~i subfaciesurile

(zonele) metamorfismului

regional (dinamotermic) Tabelul12

Faciesuri neseparate separate de presiune coborat faciesuri Anchimetamorfice Zeolit Prehnit-pumpellyit

Serii faciale (gradienti) PIT de presiune medie (baroviene) faciesuri Zeolit Prehnit-pumpellyit zona cu clorit (O-ab-mubi-cl) 9isturi verzi 9isturi verzi zona cu cloritandaluzit(O-and-plag-cl} zona cu andaluzit (andcord-mu) Amfibolitic Cordierit amfibolitic zone cu sillimanitmuscovit (sill-cord-muaim) Almandin amfibolitic Epidot amfibolitic 9isturi verzi zona cu clorit (stilpnomelan) (O-abmu-cl) zona cu biotit (O-abepid-bi) zona cu epidot almandin (O-ab-epid-alm) zona cu epidot hornblendA (Hb-btepid-plag) zona cu staurolit (St-O)
...... ()) I

subfaciesuri (zone)

subfaciesuri (zone)

Faciesuri anchimetamorfice, !?isturiverzi, amfibolitic, granulitic

'*

zona cu disten (dimusc-O) zona cu sillimanit (sillaim)

zona cu sill, cord, ppk (sill-cord-ortoclaz-alm) Granulitic Granulite de presiune coboratA (cord, sill, px, al) Granulite de presiune medie !?iridicatA

hornblenditic-granulitic

piroxenitic-granulitic

-19-

SR 3414

Subfaciesurile (zonele) metamorfismului regional se delimiteaza prin linii continui subtiri. de-a lungul' carora se noteazA,de 0 parte ~i de alta, subfaciesurile pe care Ie separA.

5.3
5.3.1

Tipurllede roci metamorfice


Tipurilede roci metamorfice se reprezintA prin semneconventionale coloratesau necoloratesau prin in-

dici; ele sunt grupate in roci metamorfozate dinamic cOnform tabelului 13, regional- conform tabelului 14 ~i magmatic - conform tabelului 15. 5.3.2 Folosirea semnelor conventionale colorate sau necolorate se face in funCtie de posibilitAtile tehnice de reprezentare. 5.3.3 Separarea tipurilor petrografice in varietAti se face prin indicarea componentei mineralogice cu indici'l conform tabelului 10. Pentru mineralele neprevmute in tabelul 10 se pot crea indici formati din douA litere mici ale denumirii mineralului respectiv, din care prima literA este in~iala mineralului. 5.3.4 Rocile metamorfozate dinamic se reprezintAconform tabelului

13.

Nr. crt. I Roci metamorfozate dinamic I necolorat 1


I

Semn conventional colorat

Simbal culoare

Brecii Cataclazite

Milonite Blastomilonite
I

-/-/-/ /-/-/-/-/-/ /-/-/-

-/-/-/ /-/-/-/-/-/ /-/-/-

23

3 I Filonite

5.3.4.1 Semnele rocilor metamorfozate dinamic se aplica peste cele ale rocilor din care provin (sedimentare, magmatice, metamorfozate regional sau magmatic). Tn cazul in care suprapunerea conduce la dificulta~ tehnice de reprezentare, se renunta la semnul conven~onal al rocii ini~ale, pastrandu-se numai culoarea de varsta, sau de facies metamorfic, peste care se aplica semnele conventionale prevazute in tabelul 12.

Semnele conven~onaleale rocilor metamorfozatedinamic trebuie sa urmareascadirec~ile disloca~ilor care 5.3.4.2 Ie-au dat na~tere.
5.3.4.3 5.3.5

La reprezentare,suprafeteleocupate de rocile metamorfozate dinamic nu se delimiteaza.


Rocile metamorfozate regional se reprezinta conform tabelului 14.

Faciesurile !?isubfaciesurile

(zonele) metamorfismului

regional (dinamotermic) Tabelul12

Faciesuri neseparate separate de presiune coborat faciesuri Anchimetamorfice Zeolit Prehnit-pumpellyit

Serii faciale (gradienJi) PfT de presiune medie (baroviene) faciesuri Zeolit Prehnit-pumpellyit zona cu clorit (O-ab-mubi-cl) 9isturi verzi zona cu cloritandaluzit(O-and-plag-cl) zona cu andaluzit (andcord-mu) Amfibolitic Cordierit amfibolitic zone cu sillimanitmuscovit (sill-cord-muaim) Almandin amfibolitic Epidot amfibolitic 9isturi verzi zona cu clorit (stilpnomelan) (O-abmu-cl) zona cu biotit (O-abepid-bi) zona cu epidot almandin (O-ab-epid-alm) zona cu epidot hornblend (Hb-btepid-plag) zona cu staurolit (St-O)
...... co I

subfaciesuri (zone)

subfaciesuri (zone)

9isturi verzi Faciesuri anchimetamorfice, isturi verzi, amfibolitic, granulitic

..

zona cu disten (dimusc-O) zona cu sillimanit (sillaim)

zona cu sill, cord, ppk (sill-cord-ortoclaz -aim) Granulitic Granulite de presiune coborat (cord, sill, px, al) Granulite de presiune medie i ridicat

hornblenditic-granulitic

piroxenitic-granulitic

-19-

SR 3414

Subfaciesurile (zonele) metamorfismului regional se delimiteazA prin linii continui subtiri, de-a lungul (.. cArora se noteazA,de 0 parte !?ide alta, subfaciesurile pe care Ie separA. ,.' I

5.3

Tipurile de roci metamorfice

5.3.1 Tipurile de roci metamorfice se reprezintAprin semne conventionale colorate sau necolorate sau prin indici; ele sunt grupate in roci metamorfozate dinamic conform tabelului 13, regional- conform tabelului 14!?i mag. matic - conform tabelului 15.

5.3.2 Folosirea semnelor conventionale colorate sau necolorate se face in functie de posibilitAtile tehnice dei reprezentare. i
l

5.3.3
conform

Separarea tipurilor petrografice in varietAti se face prin indicarea componentei mineralogice cu indici.1
tabelului 1O.

~,

Pentru mineralele neprev~ute in tabelul 10 se pot crea indici formati din douA litere mici ale denumirii mineralului respectiv. din care prima literA este in~iala mineralului.. 5.3.4 Aocile metamorfozate dinamic se reprezintAconform tabelului 13.

Tabelul13 Nr. crt. I Aoci metamorfozate dinamic necolorat 1 Brecii


Cataclazite

Semn conventional colorat

Simbol culoare

Milonite
Blastomilonite

-/-/-/ /-/-/-/-/-/ /-/-/-

-/-/-/ /-/-/-/-/-/ /-/-/-

23

Filonite

5.3.4.1

Semnele rocilor metamorfozatedinamic se aplica peste cele ale rocilor din care provin (sedimentare,

magmatice, metamorfozate regional sau magmatic). In cazul in care suprapunerea conduce la dificultati tehnice de reprezentare, se renunta la semnul conventional al rocii 81

initiale, pastrandu-senumai culoarea de varsta, sau de facies metamorfic,peste care se aplica semnele conventionale
prevSzute in tabelul 12. 5.3.4.2 Semnele conventionaleale rocilor metamorfozatedinamic trebuie sa urmareascadirectiile dislocatiilor care Ie-au dat na~tere. 5.3.4.3

.,

La reprezentare,suprafeteleocupate de rocile metamorfozate dinamic nu se delimiteaza. Rocile metamorfozateregionalse reprezintaconformtabelului 14.

5.3.5

Tabel14
Nr.en. I Semn conventional
FORMAl1UNI METAMORFICE Roci terigene Denumirea

Metabrecii (Mbr)

Metaconglomerate {McgQ;metapsefite (Mpt)

Metaconglomerate cuartitice (Mcglqt)

Metagrauwacke (Mgr)

5
I

.........'] I..............
I
I

Metaarcoze (Mar)

[2]

. . '. . . .. .. ..., . . .'0.. .

Cuartite (in generaQ(qt); metapsamite (Mps)

I
I I
I I

r......_. .. .. .. .1 r"
...- ...-. :;':;. ::o::.
I -.. -"-"1

Cuartite feldspatice (detritogene) (qtt)

a I
9

Cuartite sericitoase (qts)

.. 1-;.:....-.;.:;.:-1 \:::::.:::: :::::: : EillIJ


.............., [n\\.tUnH

Cuartite micacee (qtm)

10

.... ..

Cuartite grafitoase (qtgt); cuartite negre (qtn)

11

Cuartite carbonatice (qtc); cuartite dolomitice (qtd)

12

--- ---- -

13 I
14

15

I
I
I

..
III
----

:=:=:=:=

~isturi carbonatice (!?c); !?isturi calcaroase (~c) etc.

Calcare (c); calcare dolomitice (cd)

Dolomite (d)

-----

Filite (t); metapelite (MpQ

16

--==-:- --;- ..:...-:-

Filite grafitoase (fgt)

17

-7:=::.--: .

-'-'

Filite cuart0ase (fqt)

-21-

SR 3414

Tabel14 (continual Nr. crt. 18 Semn conventional Filite cu stilpnomelan (fsp) Denumirea

19

20

21

~ ~ ~
~

------- - - - --

---

- - --

~isturi sericitoase (!?s); !?isturi sericito-cloritoase sericitoase (!?cls); !?isturi sericito-cloritoase

(!?ScQ;!?isturi clorita-

._._._..-.-.-.-. -.-.-.-.0_._'_,-, -.-.-.-.-. -.


'-"_"_00

:t cuart0ase in general (!?Sclq) cuart0ase

~isturi sericitoase cuart0ase (~sqt); !?isturi sericito-cloritoase (~sclqt)

._.._.._.. -"-"-"-" "-"_"_0'

"-"-"-" -..-..-..-.

~isturi cuart.itice sericitoase (!?qts); ~isturi cuartitice sericito-cloritoase (~qtscl) ~isturi grafitoase (!?gf); !?isturi sericito-grafitoase clorito-grafitoase (!?sclgf, ~clgf) (!?Sgf);!?isturi sericita-

22

---------- - ----- --

23

24

~ - ---~

.-.-.-.-----

=.~.=.=. =. = = = = =.= =.=.

~isturi sericito (muscovito) cuart0ase cu grafit (!?Sqtgf)

$isturi grafitoase carbonatice (~cgf)

25

~isturi sericito (muscovito) cloritoase cu porfiroblaste de albit (!?sclab) (metagrauwacke)

26

~isturi cu cloritoid (!?cld)

27

~isturi grafitoase cu cloritoid (~gfcld)

28

~isturi cu pirofilit, ~isturi pirofilitice (!?pir)

29

----------------""--

---

~isturi cu muscovit :t biotit (~mu)

30

~isturi cu cloritoid (cld)

31

Mica!?isturi (in general) (m!?)

32

Mica~isturi cu biotit (:t

granat) (m~b)

33

Mica!?isturi cu almandin (granat) (m!?gr)

34

Mica~isturi cu staurolit!?i disten (m!?stdi) disten (m!?dij; staurolit (m!?st)

35

Mica!?isturi cu sillimanit (m!?Sij:t

cordierit (m!?Sico)

SR 3414

-22-

Tabel14 (continuare)
Nr.crt. 36

Semn conventional
-6-61""6~4--6

Denumirea Mica~isturicu andaluzit (m~az):t cordierit (m~azco) Paragnaise (IngeneraQ (pgn); paragnaise muscovitice (pgnmu)

,--6-66~6~6

37

38

~ ---- --~
~--.

-------------

Paragnaise + mica~isturi(neseparate) (pgnm~)

39

Paragnaise micaeee eu porfiroblaste de oligoelaz (pgnol)

40

Paragnaise bioti~iee (pgnb) :1'

41

Paragnaise eu amfiboli(pgna)

42

43

~ ---~
...

._.. .-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.

Gnaise euarto-feldspatiee (gnqf) (detritogene)

Gnaise nodulare (gnnd) (detritogene)

METATUFURI $1 ROCI METAERUPTIVE

44

Formatiune vuleanogen-sedimentara ete) (nediferentiata)

aeida (riolitiea, daeitiea, keratofiriea

45

a.Metatufuri aeide (Mtae); riolitiee (Mtp), daeitiee (Mt), keratofiriee euartifere (Mtkq), keratofiriee (Mtk) (roci euarto-feldspatiee:tserieitoase, stratifieate); b,in cazul mai multor nivele stratigrafiee ha~ura se va diversifiea, se pot utiliza ~i semne

46
I

Metaaeidite oeulare (Mtoe)

'-0-0-0-1
Metatufite aeide (Mttae) ~
I
I'-'~"-"l

47 48

I
I

~
'~

.--.-.-..

Leptinite (Ipt)

49

50

~ IIIi
.':"-:-":"-:-':"7' _0_0_0_.
':"-:':"7':"'-;':-.

Gnaise euart0-feldspatiee

(gnqf) (metatufuri aeide)

._0_._.

51

..
11.I

Metariolite (Mp)

Metadacite

(M11 a)
\

Metakeratofire cuartifere (Mkq)

52

-23-

SA 3414,

Tabel14 (continu

Nr. crt. 53

Semn conventional

Denumirea Metakeratofire (Mk)

54

ill -

---

Formatiune vulcanogen-sedimentarA bazicA (diabazicA, diabazspilitica)

55

Metatufuri bazice (Mtb), metatufuri diabazice (Mt) etc. (metatufuri metaepiclastice bazice) ~isturi actinolitice albit, clorit, epidot (~at) ~isturi cloritoase epidot albit; epidot, actinot (calcit) (~cQ~isturi cloritoase epidot albit (sclep) ~ist clorit. cu porfirob. de albit (~clab) (cAnd albitul este porfirobl.. simb. ab. se sublin. Ortoamfibolite (metatufuri bazice) (Oa), ~isturi amfibolitice (metatufuri sau metatufite) (~a),gnaise amfibolitice (gna)

56

57
-+- :-+- -+-

Metabazalte (Mf3),metadiabaze (M,U) , metadolerite (MdQ.metaspilite (MS), metabazite nediferentiate (Mb) Mettagabbrouri (Mw)

58

~+++--+= +- -+- -+- -,


...y

59

,,- -.. ...... '-+--- +


-t-

Ortoamfibolite (roci metaeruptive) (Oa)

60

~*
i!fr~+-;;+-:-H=

~-++--

Metadiorite (Mc5)

61

Metaultrabazite nediferentiate (MEb); metaperidotite (MP)

62

---. ----

---. ----

Metaserpentinite (MLE)

63

Amfibolite (a) (in general)

64

---------

Paraamfibolite (Pa), ~isturi amfibolitice (!?a),gnaise amfibolitice (gna)

65

Hornblendite (hn)

66

Eclogite (ek)

ROCI MAGMATICE

67

Zone cu migmatizare difuza

68

[[[[]]

Zone cu migmatite neseparate cartografic

69

~
----

-----

Migmatite (nediferentiate); roci migmatice in general (mg)

SR 3414

-24-

Tabel14 (continuare) Nr. crt. 70 Semn conventional


Denumirea

71

~
~ ~

~ ~

-0-0-

_o_o 0-0-0

Migmatite oculare (oftalmitice); gnaise oculare (gno;mgo)

Migmatite lenticulare (mgl)

72

Migmatite stromatitice (cu structura paralela) (mgs)

73

-------- ------ ---

Migmatite nebulitice (mgn)

74

Gnaise migmatice (gnm)


I

75

Gnaise granitice (gn); gnaise granitoide (gnF)

76

Gnaise granitice cu amfiboli (gn h)

77

Agmatite: brecii intrusive (ag)

78

Ortognaise (Ogn); metagranitoide (MF)

5.3.5.1

Semnele conventionale pentru roeilemetamorfozate regionalse aplica pe fondul de culoareal varstei,

faciesul metamorfic sau al unitatii litostratigrafice. 5.3.5.2 Candpeterenpredominaunulsau maimuftetipuri de roci~i nu estenecesarasepararealor, acestease reprezinta numai prin indici.

in prezentulstandard nu este concretizata reprezentareagruparilor stratigrafice naturale 5.3.5.3 Acestea se fac in functie de conditiile specifice fiecarei regiuni.

de roci.

Pentru reprezentarea in manuscris a cazurilor litologice complexe care nu pot fi rezolvate decat prin tiparire, se pot aduce simplificari sau adaugiri la prevederile prezentului standard. 5.3.5.4 Semnele conventionale trebuie sa urmareasca piroclastice din care provin roeila metamorfozate regional. stratificatia initiala a formatiunilor sedimentare ~i

Semnele conventionale ale rocilorsingeneticeferifere,manganifere ~i ale sulfurilorse dispun transversal 5.3.5.5 fat(\ de alungirea suprafetei de aflorare.
5.3.5.6 Semnele conventionale pentru migmatite trebuie dispuse paralel cu ~istozitatea (struc;:tura) acestora.

5.3.5.7 Semnele conventionale necolorate pentru metasomatite trebuie dispuse paralel cu structura ansamblului metamorfozat.

Semneleconventionalenecolorate pentru 5.3.5.8 suprafetei de aflorare.


5.3.6

pegmatite trebuie dispuse transversalfata de alungirea

Rocile metamorfozate magmatic se reprezinta conform tabelului 15.

-25-

SR 3414
, Tabelul15

Roci metamorfozate magmatic Separatii partiale Nr. Denu crt. mirea rocii Semn conventional necolorat
I

Separatii de detaliu Nr. crt. Denumirea rocii Semn conventional necolorat 3 Marmore de colorat Simbol culoare

colorat

contact

--r--.6)Q) 16) 6) Q)

--r- -.6)Q)

Roci

isturi

pUate

1 I de

16) 6) Q)

con-

a<neen.

IEdI Ed'
.' . . . . . . ...... ..... .... . .. .. . . .

., . .. . . . .....0 ..... '0 ..........

tact

karn.

181 81
I:::A "" A

Roci

I '"' VA

V A

12

greizenizate

8 I Roci
serpentinizate

I xxxx

xxxx

Roci
spilitizate

---I- - - & - -I

---I- - - & - _I

10

Roci
saussurizate

23

11 I Rocitalcizate

'W8 W8
11111111111111111111

12

Roci limonitizate

I Itltlrl.l.lrlilrlll I

12

13

Roci
carbonatate

SR 3414

- 26-

Tabelul15 (continuare) Roci metamorfozate magmatic Separa!ii par!iale Nr. penu crt. mirea rocii 2 Semn conven!ional necolorat colorat 14 Roci
adularizate

Separa!ii de detaliu Nr. crt. Denumirea rocii Semn conventional necolorat colorat Simbol culoare

15 Roci hi16

Roci
argilizate ...,....../"'
-./' .........

-./' .........

...,....../"'

Roci
silicifiate

drotermai-

17

Roci
sericitizate

- ---

- ---

12

zate

18

Roci cloritizate

Ixxxx)l IeX X x xl I x x X x)a

IX x x x >I
Itx X Y xl IX x X X 'III

19

Roci
propilitizate

5.3.6.1

Semnele conventionale ale rocilor metam6rfozate magmatic se aplica de obicei peste cele ale roci/or din
dinamic

care provin (sedimentare, magmatice, metamorfozate

~i regionaQ.

in cazul in care suprapunerea conduce la dificultati tehnice de reprezentare, se renunta la semnul conventional aI rocii initiale, pi:istrandu-se numai culoarea de varsta, sau de facies metamorfic, peste care se aplica semnele conventionaleprev~ute in tabelul15.

6 6.1

ELEMENTE STRUCTURALE Elementele structurale sa reprezinra pe Mr!i prin semneconventionale, conformtabelului16.

-27-

Nr. crt. 1 2 3 Pozitia stratelor

Denumirea elementului structural

Semn conventional I 25 '42

Pozia stratelor cu polaritate normalA Pozia stratelor cu polaritate inversA Pozia stratelor orizontale Pozia stratelor verticale Pozia nesigurA a stratelor LimitA geologicA (in general) LimitA litologicA LimitA de discordantA

4
5

+ .
--130--------........ ........ ..........

6
7 8

9
10

Limitaklippelorsedimentare sauolistolite
Ax de sinclinal vertical

11 12 13 14 15 16
17 18 19

-+-+
")

('r

Ax de sinclinaldeversat(culcat) Ax de anticlinalvertical Axde anticlinaldeversat,culcat


Ax de anticlinal rAsturnat

-t-+
V)

n
f

t))
)<

Terminatie perianticlinalA
Terminatie perisinclinalA Brahianticlinal

*
)(

't Brahisinclinal

t. "

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Oom CuvetA Contactdiapir x


Ax de cutA antiformA Ax de cutA sinformA

._._0_.-

0
.
I

FlexurA FracturA de tip nedefinit


FracturA profundA Falie verticalA !?isubverticalA (+ compartimentul ridicat compartimentul coborst) Falie de decro!?are

- ----

- --

-*

SR 3414

-28-

Tabelul16 (continuare)
Nr. crt. 30
31
32

Denumirea elementului structural

Semn conventional
I . I

Falieinversa
Digitatie, duplicatura

I
I 1 I

I , I

I I I

1.,lllllltll".,I'

Panza de

ariaj

33 34 35
36 37

Petec deacoperire
Fereastratectonica
FaUede dezlipire Limita de.discordanta (pe sectiuni)

0 0
---.. .. . . .. . .. .. ..
('\../V\/V'V"\J

Limita de discordanta (pe coloane)

6.1.1
pozitie

Semnul conventional de la nr.crt.1."Pozitie.se folose~te cand hu se poate preciza daca stratul este in normal~sau r~sturnai~.

incawl in care aceasta precizare este posibila, se utilizeaza semnele conventionale de la nr.crt.2 sau 3.
6.1.2 6.1.3
structurale.

Klippele (olistolitele) de la nr.crt.8 se coloreaz~ conform varstei rocii constituente (tabeluI1). SelTlnele conventionale de la nr.crt.15...20 !?i 30...33 se folosesc in special la intocmirea harti10r Elementelestructurale nu se figureaza pe coloane.

6.1.4

Elementele structurale de la nr.crt.1...5; 9...20; 22...24; 27 !?i 29...37 nu se figureaza pe sectiuni. 6.2 Elementelemicrostructurale se reprezinta pe h~rti prin semne conventionale, conform tabelului 17. Tabelul17
Nr.

crt. 1 2

Fellli rocilor

Denumirea elementului microstructural

Semn conventional

Stratificatieinclinata (flanc normal) $istozitate de stratificatie Stratificatieinclinata (flanc invers) $istozitate de stratificatie (flanc invers)

?'60

Stratificatie orizontala(flancnormal) Sedimen- $istozitatede stratificatie (flancnormal) tare!?i metamor- Strrltificatie orizontal (flanc invers) fice $istozitatede stratificatie (flancinvers) Stratificatie vertical (cuindicareaprtii superioarea stratului) $istozitatede stratificatie (cuindicareapartiisuperioarea stratului) ,
Perianticlinalul

4 ,..-5 i--6

;(

/ /
J20

-29-

SR 3414

Tabelul17 (continuare) Nr. crt. 7 Felul rocilor Perisinclinalul Denumirea elementului microstructural Semn conventional

8
9

Clivaj inclinat

/
}j

Clivajorizontal

10

Clivajvertical

/
/ /

11

Fisura inclinata

12

Fisura orizontala

Sedimen13 tare !?i metamor fice Fisuraverticala

/
/
e

14

Linia!ii !?imicrocute (milimetrice!?icentimetrice)inclinate

15

Linia!ii i microcute (milimetrice i centimetrice)or!zonle

16

Linia!ii !?imicrocute (milimetrice !?icentimetrice)verticale

17

9arniera i cute (decimetrice, metrice,decametrice)inclinate

18

9arniera i cute (decimetrice, metrice,decametrice) orizontale

/
@)

19

9arniera !?icute (decimetrice, metrice,decametrice)verticale

20

Structuraplanade curgere-pozieverticala

21

Structuraplanade curgere-pozieinclinata

"

/ /

22 Structura plana de curgere-pozi!ie orizontala

SR 3414

-30Tabelul17 (continuare)

Nr. crt. 23

Felul rocilor

Denumirea elementuluimicrostructural

Semn conventional

Structur liniar de curgere-pozitie vertical

24 f---25 Structur liniar de curgere-pozitie orizontal Structur liniar de curgere-pozitie inclinat

'---26 27

Magmatice
Fisur primar-pozitie vertical

Fisur primar-pozitie inclinat

28
Fisur primar-pozitie orizontal

6.2.1 6.2.2

Clivajul. fisurile ~i linia!iile din rocile magmatice se reprezint~ fa fel ca fa rocUe sediment are ~i Elementelemicrostructuralenu se figureaz~ pe coloane ~i pe sectiuni.

metamorfice.

ELEMENTE GEOMORFOLOGICE Elementele geomorfologice se reprezint~ pe hart~ conform tabelului 18. Tabelul18 Nr. crt. 1 Denumirea elementului geomorfologic Semnconventional

7.1

Martorde eroziune (5-altitudinearelativ, m)

<D
"
' l,'\ ",'/;'"\', ,,, I" '\ , , "1"" I l " '. '. ..,

Con de dejectie activ*)

Con de dejectie

stabilizat*)

,.....[I
4o': .c. r

.,.!$ I, \' , )'... \ '"

'\..

'r.., \.."'....

4.

Conuri

i panze de grohoti

activ

' ,,}:f,,\\\ '0.\'"

I, ,\,'\

,
5 Conuri i panze de grohoti stabilizat

:l>6C6b
)

'1.l

,7'\. ,..,q;

\ '"'

-31-

SR 3414

Tabelul18 (continuare)

Nr.
crt. 6

Denumirea elementului geomorfologic

Semnconventional

Depresiune inchisA(polje)

0
9

RavenA

8
9

Chei

.
Defileu

$
/
@
@::.')

10

Malabrupt

11

DolinAfArAscurgere (-8 adancimea, in m)

12

DolinAcu scurgere(-5adancimea, in m)

13

DolinAcu fund plat

14

DolinAcu fundabrupt

0
.

15

Crov

.. - -i
-L Y

.cT".,...

16

GAvan

/-...... - -\ '- - /

SR 3414

-32-

Tabelul18 (continuare)

Nr. crt. 17

Denumirea elementului geomorfologic

Semnconventional

Campde lapiezuriactive

)( )r x )c

,-",'x
18
Camp de lapiezuri fosile sau acoperite

\t\t \c \c 'x \t 'y\c 'x \c

'x

.
19 Rap1ide desprindere

",\t" \

'\,

'\c

-\: '\; . '\

l
\J V '....I \J V \J '-.;

20

Alunec1iride teren active*)

'-''-'V

'-''-''-'
'-"-A..I '-A../

21

Alunecri de teren stabilizate*)


\....A.A...AJ

22

Alunec1iride teren fosile*)

23

Peter1i

24

Dunemobile

25
Dune fixate

, '.-

,, ,. .

,. ... ..

-'" ',, , . , . ..

,..

//;J
26 Grind

0
27
T1irmmarin inalt (falezA)

-33-

SA 3414

Tabelul18 (continuare)

Nr. crt.
28 Circglaciar

Denumirea elementului geomorfologic

Semnconventional

51
29 Urnita de glaciatiune(indexulgeologicdeasuprasemnuluiaratavarsta

j.<:;

G%;>+
glaciatiuniij 30 Liman

!\\
31 Canal de irigare
'-IIII'I'IIJ

,... II"

1111'

32

Canal de asecare I't'.' I ',I

33

Limita campului inalt


('J.e-->

.r->

34

Terase fluviale*)

....
W- 8IYWI
,.J
T5.

It, T, Tt .........r. ,.....,-

7.2
ro~ie.

Semnele conventionale pentru "circ glaciar" ~i pentru "limita de glaciatiune" pot fi facute ~i in culoare

7.3 La nevoie se pot folosi ~i alte semne geomorfologice neprevAzute in tabelul18, in funCtie de gradul de detaliere a hartii ~i de conditiile specifice regiunii respective. 7.4 abrupta. Zimtii semnelor "mal abrupt", "rapa de desprindere" ~i ,arm marin inatt" sunt indreptati spre partea

Semnele conventionale reprezentand terasele fluviale se dispun pe fruntea acestora, cu zimtii indreptati spre baza lor.

,
Reprezentarea pe hartageologicaesteobligatorie.Pentruhiirti1e geologice-tehnice ~i geotehnice conform tabelului 28.

SR 3414
7.5

-34Indicii folos~i la terasele fluviale reprezinta varsta relativa a teraselor. Exemplu: T1terasa cea mai veche. T1...T 7 terase intermediare ca varsta. T8 terasa cea mai noua.

Indicele terasei .8. nu este limitat. EI poate cre~e in functie de situatia existenta in fiecare regiune. Pentru aceste cazuri se adopta semne conventionale prin similitudine.

ELEMENTE DE GEOLOGIE ECONOMICA


Tipul de substanta minerala utila

8.1

8.1.1 Tipulde substantamineralautilapoatefi notatprin reprezentarea combinataa elementului chimic(culori conformtabelului19)cu mineralulcorespunzator (indicisausemneconventionale conformtabelului20). Tabelul19
Denumirea elementului Culoare Reprezentare 1 Mercur (Hg) Simbol 8

I Aur (Au), Argint (Ag), Telur (Te)

I Plumb (Pb), Zinc (Zn) ::!:Cupru (Cu)

13 10t

I Arsen (As) -

I Stibiu (Sb), Bismut (Bi)

10m

I Cupru (Cu)

10s

Molibden (Mo)

11

Staniu (Sn) -

15

I Bariu (Ba) -

14

10 I Strontiu (Sr) 11 I Fier (Fe)

17

12 I Fier (Fe),Titan (Ti),Vanadiu (V)

13 I Mangan (Mn)

7t

"""'"-

-35-

SR 3414

Tabelul19 (continuare)

Denumirea elementului

Culoare
Reprezentare

Simbol 9

14 I Crom (Cr)

15

Cobalt (Co), Nichel (NO

98

16

Zirconiu (Zr)

17

Aluminiu (AI)

~_

M__

23

~-_....._.-._--

18 I Fosfor (P)
19

19 r Sulf (S)

SR 34'14

-36-

Tabelul20
Felul clasificArii ChimicA Denumirea mineralului Minereu feros Fe Indice Semn conventional

Minereuneferos Minereupretios Minereunemetalifer Elemente native Sulfuri Oxizi Mineraleutile Hidroxizi Carbonati Silicati Sulfati
Cuart

Nf Pr Nm n s
0

h c si sf

----.J
I

Calcit

--1J
I

MineralogicA

Caolin

----1
I

Minerale de
gangA (sterile)

BaritinA

----"'\
I

Rodocrozit

---n
I

Rodonit

----,

Exemplu de reprezentare a unui minereu de celestinA:


sulfat = sf; de strontiu = culoarea verde cenutiu; cu gangA de cuart =

-37-

SA 3414

8.1.2 Mineralele utile ~i rocile utile se reprezinta prin indici conform tabelului 21. care se suprapun pe fondul geologic respectiv.

Tabelul21
Denumirea mineralului sau a rocii utile

Indice Na KMg Gy Ar gc Dm B Ct P Af

Denumirea mineralului sau a rocii utile

Indice cn ba py az di gf tk mu fds q

Sara
Saruri delicvescente

Caolin Baritina Pirita Azbest Disten Grafit Talc Muscovit Feldspat Cuart

Gips
Argila refractara

Glauconit Diatomit Bentonit Creta Fosfati Asfalt

8.2

Tipulde zacamant

Tipul de zacamant se reprezinta conform tabelului 22

Tabalul22

Nr. Caracteristicile zacamantului


crt. 1 Filon

Tipulde zacamant

Semnconventional

2.

Ir-<I

Lentila. strat

3
4
Morfologice

Corp neregulat

Impregnatie

'--5 Cuiburi

/1:-:,:-:-:1/
p> :- :- :JI

Volbura

[]

SR 3414

-38-

Tabelul22 (continuare)

Nr. crt. 7

Caracteristicile zcmantului

Tipul de zcmant

Semnconventional

Lichid- magmatice

8
Pegmatitic - pneumatolitice

-OJ

9 Hidrotermale:

10

- Epi

i teletermale

11

- Mezotermale - Hipotermale
Transformri hidrotermale

[IJ OJ IT] CD
[]]

12

13

[S]
14 Genetice Solfatariene 15
Hidrotermal

- metasomatice

-c:J
[ZJ [IJ CD
[[]

16

Metasomatice de contact

17

De precipita!ie chimic

18

Bacterian - diagenetice

19

Reiduale Organogene

tIJ
QU CD
"

20

21

Vulcanogen- sedimentare Aluvionare

1-

22

23

Metamorfozate

I-s-I
1-15-1

24

Polimetamorfozate

-39-

SR 3414

Tabelul22 (continuare)

Caracteristicile zAcamAittului
Metamorfice

Tipul de zAcAmAnt

Semn conventional

II
GenezA - incertA

IT]

ZAcAmAntimportant

Importanta economicA

ZAcAmAntmic

Ivire

c:J
1(..._-_..' "--"1

ZonA de prognozA cu culoarea elementului respectiv

IZvoare ,i aparitii de gaze


~Ie~i apar~iile de gaze se reprezintA cu semne conventionale, conform tabelului 23.

Tabelul23

I
Obinuite

Izvoare

i aparitii de gaze

Semn conventional

I
No
I

SArate
I

Sulfuroase
<;>s
I I

lodurate
I

I
I

Carbo

- gazoase
I

9 C02
78

Termale

i subtermale
I

Izvor de tei
I

,
...

Aparii

de gaze (CH4, C02, H2S)


I

Grizu
I

::'A:

SR 3414

-40-

8.4

Lucraride prospec,iuni, explorare ,I exploatare

Lucrarile de prospectiuni, explorare ~i exploatare sa reprezintA prin semne conventionale ~i indici, conform tabel~lui 24.

Tabelul24 Nr. crt. 1 Denumirea lucrAriior de prospectiune, explorare i exploatare MinA: a) in exploatare; b) pArAsitA Indice Semn conventional

2
3

Galerie: a)in exploatare; b) in explorare;c) in pArAsire Galerie

IAI
- ---

----I
I
I

G.aleriedirectionalA

Galerie transversalA

II
I II II .

Galerie desfAuratA

L1-.L...L..J CTi I

Frontde lucru

8 9
10

Abataj
Plan inclinat

II
I

Putcentral

11

Putcu galerie

--@3

12

Putcontinuatcu foraj

13

Put,jomp

14

Put de aeraj

@] @] @]
,
I

15

Putorb
\ /

16

Rostogol

(roIA)

@]

-41 -

SR 3414

Tabel24 (continuare) Nr. crt. 17 Denumirea lucrarilor de prospectiune, explorare i exploatare Rostogol cu suitor Indice Semn conventional

18

Suitor(umbleta)

Fm

00
I

19

Forai manual

20

Foraide exploatare

FE FEp FEI FEe FP FPp FPI FPe FR FRp rn

-propus
- in lucru

- executat
21 Forajde prospectiune

rn rn rn
[2J
I

- propus

-in lucru -executat


22 Forajde referinta

- propus

-in lucru
. executat
23
Forai structural

FRI
FRe FS FSp FSI FSe FO FOp
FOI FOe a) in exploatare

- propus - in lucru - executat


24 Foraisubteran(orb)

-propus
. in lucru
- executat
25 Sonda de fluide (in general):

b) in explorare 26 Sondad gaze(in general): a) in exploatare


b) in explorare

j.0

bl

1.A6bl
-

27

Sondade prospectiunepentruhidrocarburi

28

Sondapentruhidrocarburi in montai

[Q] [Q]

29

Sonda pentru hidrocarburi in forai

S R 341 4

-42-

Tabel24 (continuare)

Nr. Denumirea lucrrilor de prospectiune, explorare i exploatare crt. 30 SondaIn probade productiepentruhidrocarburi

Indice

Semn conventional

31

Sonda care ateapta


hidrocarburi

probe de productie pentru

32

Sonda productiva de titei (se coloreaza la culoarea formatiunii productive)

33

Sonda productiva de gaze (se coloreaza la culoarea formatiuniiproductive)

rn
rnJ
..

34

Sondade explorarepentruhidrocarburi

35

Sondade referintapentruhidrocarblJri

36

Sondapentruhidrocarburi

37

Putde petrol

[ill
I

38

Sondacu deviatie

o1

39

Semn pentru sonde inactive sau suspendate (cu culoarea

formatiunii productive). T.Temporar; R.Reparape;


R2.Rezerva; A. Inundat; Col. Coloana stricata; I. Infundat; RGT.Ratiemarede gaze;N.Viituride nisip;NOR.Viituride noroi 40 Sonda abandonata din foraj

-Or

[]

41

Sondaabandonata cu apa saratala probelede productie

II
I

42

Sondaabandonata cu apa dulcela probelede productie

-$-

43

Sondaabandonata din productie(cuculoareaformatiunii productive) Sondaabandonata-Infundata

44

[E [I]
I

45

Sonda abandonata

- ratie mare de gaze (cu culoarea

formatiunii productive) 46

GTI

- prin epuizare(parasitadefinitiv)(cu Sondaabandonata


culoareaformatiunii productive) Sonda abandonata tehnologic (nepusa in functiune)
(cu culoarea formapunii productive)

[I]

47

[IJ

-43-

SR 3414

Tabel24 (continuare) Nr. crt. 48 Denumirea lucrAriior de prospectiune, explorare i exploatare SondA abandonatA cu apA sAratA i urme de tei (se utilizeazAcnd in cantitatea de lichid extrasAteiul apare Indice Semn conventional

subformAde urme) 49 SondA abandonatAcu apA sAratA i urme de tei (se


utilizeazAatunci cnd cantitatea de tei este sub 10 tone)

(cuculoareaformatiunii productive) 50 SondAabandonatA cu indicatiide tei

II II
[I]

(cuculoarea formatiunii productive) 51


52 , 53 Derocare, dezvelire SondAabandonatA cu indicatiide gaze (cu culoareaformatiunii productive) CarierA

[I]
II

[2S]
lei Ie:
I

54

9ant.tranee HaidA

55

>1

ELEMENTE UTILIZATE LA REDACTAREA HARTlLOR GEOLOGICE TEHNICE ~I GEOTEHNICE

Elementele utilizate la redactarea hartilor, sectiunilor ~i coloanelor geologice tehnice ~i geoteMice se reprezintA

conformtabelului25.

SR 3414

-44-

Tabelul 25 Denumirea elementelor utilizate la redaetare Culoarea semnului conventional Denumire Simbol culoare Reprezentare Semn conventional

Conform tab. 1

Elemente de documentare (Iucr~ri de prospectiune. explorare ~i exploatare) complexe geologice genetice natura petrografic~ Elemente (indici) privind varsta rocilor I

negru

24

pet. 10.1 ~i STAS 8016

pet. 10.2

Elemente litologice

portocaliu

pet. 10.3

negru

24

pet. 10.4

Elemente structurale ~i microstrueturale Elemente geomorfologice

I
I

negru

24

pet. 10.5

negru

24

pet. 10.6

Elemente seismice

I carmin

pet. 10.7

Elemente hidrogeologice

I albastru

10

pet. 10.8

Procese geologice dinamice actuale Elemente de raionare (zonare)

I
I

ro~u

pet. 10.9

negru

24

pet. 10.10

Elemente de detaliu pentru reprezent~ri speciale

se specific~ prin legend~

10 10.1

REPREZENTARI Elemente de documentare

Reprezentarea elementelor de documentare se realizeaz~ conform tabelului 24, tabelului 26 ~i STAS 8016.

-45-

SR 3414

Tabelul26
Nr. crt. 1. Denumire Deschidere naturalA (fArApozie mAsuratA) X15 2 CarierA de piatrA in exploatare Semn conventional

...rt. pArAsitA

UA

3
CarierA de nisip i pietri, balastierA

in exploatare

pArAsitA
4 CarierA de argiiA pArAsitA

V
..1\..

in exploatare

\.F

Foraj geotehnic (manuaQ

(8)

Foraj geotehnic cu carotaj

()

Foraj geotehnic cu incercAri speciale

.
fIJl

Tranee, anturiexperimentale

9
10

Put experimental, geotehnic

Penetrare staticA

t.f
T

11

Penetrare dinamicA cu con

12

incArcare experimentalA pe elementede fundatii

SR 3414

-46-

Tabelul26 (continuare)

Nr. crt.

Denumire de roc prin prospectiune

Semnconventional

.5
I :::

tut
13** ProM netulburat de roc prin mono lit exploatare

5
5

14**

Prob

tulburat I

5
I

15

Perimetre de protectie

i zone de restrictie

* Num~rul care insote~te semnul conventional reprezint~ num~rul de ordine. ** Num~rulcareinsote~tesemnulconventional reprezint~ num~rulprobei.
10.2 10.2.1

Complexe geologice
Complexele geologice genetice se reprezint~ prin culori, conform tabelului 27. Tabelul27 Complexe geologice genetice Roci Tip genetic (facies) Denumire Culoarea fondului Simbol culoare !Aeprezentare
I

conform tab. 1 artificial (antropogen) cenu~iu 23

eolian

galben I~mai

eluvial

verdeg~lbui

15

deluvial Sedimentare proluvial

verde

16

verde cenu~iu

17

aluvionar (fluviatil)

albastru marin

11

fluviolacustru

cafeniu ro~cat

21

lacustru

siena

19

-47-

SR 3414

Tabelul27 (continuare)
I

Complexe geologice genetice

Culoarea fondului Denumire Simbol culoare !Reprezentare

Roci

Tip genetic (facies)

conform tab. 1

glaciar

verdealbastrui ocru

14

lagunar

18

Sedimentare I marin

albastru

10

deschis
vulcanogen ro~u

20

indian
geneza complexa (mixta)

albastrude
Prusia

12

efuziv (vulcanic)

ro~u

galbui hipoabisic (subvulcanic) Magmatice abisic (intrusiv) carmin 7 ro~u 6

metamorfozate dinamic

galben crom

metamorfozate regional Metamorfice metamorfozate magmatic (de contact)

portocaliu cafeniu galbui

22

10.2.2 Pe hartile de sinteza ~i la scara mica se reprezinta numai complexele geologice genetice de la suprafata prin culoare ~i semn conventional.

10.2.3 Pe hartile la scara medie ~i mare se pot reprezenta doua sau mai multe complexe geologice genetice, dupa cum urmeaza: - complexul de roci de la suprafata se reprezinta prin culoare conform tabelului 27;

- complexul imediat subjacent


- pentru

se reprezinta prin semnele conventionale care indica natura petrograficA a acestuia, redate in culoarea complexului genetic respectiv;
cazul in care este necesara detalierea orizonturilor subjacente se utilizeaza reprezentarea acestora

prin benzi in culoarea ~i cu signatura corespunzatoare.

SR 3414

-48Exemple de reprezentare

10.2.4
Exemplull

Argila dintr-un complex geologic marin, de varsta pliocena, conform fig.1.

Figura 1

in care:
- semnul conventional ~i indicele, conform tabelelor 4 ~i 2; - culoarea portocalie a semnului conventional, conform tabelului 25; - culoarea albastru deschis a fondului, conform tabelului 27. Exemplulll Complex geologic genetic eolian, de varsta pleistocem superior, care repauzeaza peste argila dintr-un complex geologic genetic marin de varsta pliocena conform fig.2.

-------

- - ..9E.. ----N-----~--

Figura2 in care:
- semnul conventional, conform tabelului 4;

- indicii stratigrafici, conform 10.4 ~i tabelului 2; - culoarea albastru deschis a semnului conventional, conform 10.3 ~i tabelului 27;
- culoarea galben-lama; a fondului, conform tabelului 27. Exemplullll Loess dintr-un complex geologic genetic eolian (pleistocen superior) care repauzeaza peste argile dintr-un complex geologic genetic marin (pliocen), dispuse transgresiv peste andezite (paleocen) conform fig.3.

Figura 3 iA care , 5;

-, semnul cOl"!ventional pentru loess, conform tabelului \

-49- indici stratigrafici. conform tabelului 2; - culoarea portocalie a semnelor conventionale, conform tabelului 25: - culorile fondului, conform tabelului 27.

SR 3414

10.2.5 Complexele geologice genetice care ~eprezint~depozitele acoperitoare cuaternare se carteaz~ in functie de grosime astfel:

- pe Mrtile de sintez~, cele cu grosimi mai mari de 5 m; - pe Mrtile la scar~ mic~, cele cu grosime mai mare de 3 m; - pe Mrti1e la scar~ medie, cele cu grosime mai mare de 1 m. Depozitele acoperitoare cuaternare cu grosime sub 1 m nu se carteaz~.
10.2.6 Grosimea complexelor geologice genetice acoperitoare cuaternare se poate reda ~i prin grade de intensitate a culorii de baz~, completate cu indici in culoare neagr~ care indic~ grosimea complexului, astfel:

- pan~ la 2 m inclusiv, culoare de intensitate slab~: - peste 2 m pan~ la 5 m inclusiv, culoare de intensitate mijlocie; - peste 5 pan~ la 10m inclusiv, culoare de intensitate tare;
- peste 10m, culoare de intensitate tare, f~r~ a se mai reprezenta semnele conventionale care indic~ natura petrografic~ a complexului subjacent. 10.3 Natura petrografica Tipurile petrografice se reprezint~ prin semne conventionale conform tabelelor 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 redate in portocaliu (simbol 4). in cazul reprezent~rii simultane a dou~ complexe geologice genetice, semnele convention ale care indic~ natura petrografic~ a complexului inferior se redau in culoarea acelui complex, conform tabelului 27.

10.4

Elemente privind varsta rocilor

Datele privind varsta rocilor se noteaz~ prin indici, conform tabelului 2, redati in culoare neagr~. Pentru reprezentare simultan~ a dou~ complexe geologice genetice, varsta acestora se precizeaz~ prin indici sub form~ de fractie ~i anume: - la num~r~tor indicele stratigrafic pentru complexul superior; - la numitor indicele pentru varsta complexului inferior.

10.5 10.6

Elemente structurale si microstructurale . Elemente geomorfologice

Se reprezint~ pe Mrti ~i sectiuni prin semne conventionale conform tabelelor 16, 17, redate in culoareneagr~.

10.6.1 Se reprezint~ prin semne conventionale ~i indici de culoare neagr~ conform tabelului 18, cu excePtia alunec~rilor de teren care se reprezint~ conform 10.9. 10.6.2 Nivelurile de teras~ se pot diferentia ~i prin inscrierea al~turi de semnul conventional, a altitudinii relative a acestora.
Exemplu: T 8 (1...5 m)

10.7

Elemente seismice
.

Elementelede zonare seismic~ se reprezint~ prin izoseiste de culoare carmin (simbol 7): pe fiecare izoseist~ se
noteaz~.cu numerescrisecu cifreromanein aceia~iculoare,gradulde seismicitate.
Semnul conventional pentru trasarea izoseistelor se reprezint~ punctat. VI

Exemplu: \;11

10.8

Elemente hidrogeologice

Conditiile hidrogeologice se reprezint~ prin semne conventionale, conform STAS 8016 redate in culoare albastr~' (simboI10).

10.9
10.9.1

Procese geologice dinamice actuale


Se reprezint~ pe Mrti ~i seqiuni prin semne conventionale de c1Jloarero~ie (simboI6), conform tabelului 28.

SR 3414

- 50Tabel 28

Procesegeologicedinamiceactuale Superficiala Eroziune Lineara Areala Abraziune Eoliene Glaciare

Semn conventional

//
/-) .......-

ta bel Carstifiere
Clastocarst*

17 17

,
tab e I

a.-ySufoziune Surpari

b. 0/-".. '--"
.:::'......

Prabuiri

.:..
:::::::.
;:..:.":

: :..

Legate de deplasarea maselor de roci pe

incovoierea capetelor de strat 7"V Solifluxiune

Potentiale Consistente

\-.......

pante

Alunecari
de teren Curgatoare
Stabilizate. fosile

\.J/
Active Plastice

I
I

'--/
"-./

"-:::/
\J./

,
.
I

Legatede activitatea omului


(antropogene)

Prabusiride terendeasupralucrarilor miniere Constructiicu deformatii(tasarQ*


a

m:":-:_-:-JI
.

* Numarul care insote~e numarul conventional reprezinta valoarea tasarii in centimetri. a Semn conventional care se utilizeaza pe harti la sca~amica si medie. /

- 51-

SR 3414

conventionale, tArA delimitare.

10.9.2

Pe hAF1i1e de sintezA ~i la scarA micA, procesele geologice dinamice actuale se reprezintA prin semne

10.9.3 Pe haF1i1e la scarA medie se contureazA suprafetele de dezvoltare a proceselor geologice dinamice actuale, prin linie continuA, redatAin culoare ro~ie (simboI6).
10.9.4
Pe haF1i1e la scarA mare se contureazA in detaliu fiecare tip de proces geologic dinamic actual, in functie

de scopul pentru care se elaboreazA lucrarea; in cazul alunecAriior de teren se reprezintA ~i elementele acestora prin semne conventionale figurate in legendA.

10.10

Elemente de raionare

Reprezentarea elementelor de raionare (zonare) geologicA-tehnicA se realizeazAprin semne conventionale redate in culoare neagrA, conform tabelului 29.

Tabel 29 Denumire

Semn conventional

Observatii

LimitA de regiune

grosimea liniei = 1 mm

LimitAde teritoriu

grosimea liniei = 0,5 mm

LimitAde raion

grosimea liniei = 0,25 mm

LimitAde sector

-----

grosimealiniei= 0,25mm

LimitAde subsector

----A, S,C ...

grosimea liniei = 0,18 mm

Denumirea regiunii

litere latine majuscule

Denumirea teritoriului

a, b, c...

litere latine minuscule

Denumirea raionului

I, II,III ...

numere reprezentate cu cifre romane

Denumirea sectorului
-

1,2,3...

numere reprezentate cu citre arabe

Denumirea subsectorului

a, /3,y ...

litere greceti minuscule

.r
~

;~

Nr. ;,(if1odificarii

-,

. Buletinul Standardizarii Nr I,an


IP

Punctele moqificate
..

.
u

.
,
~

lei 55 000 J1~ ~' -::

~ S