Sunteți pe pagina 1din 58

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE

DIRECIA PROTECIA PERSOANELOR CU HANDICAP

ANEX la Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 2296/23. !.2 "2

DOCUMENTAIA PENTRU ELABORAREA I PREZENTAREA PROPUNERII DE PROIECT PENTRU SELECIA PUBLIC DE PROIECTE N DOMENIUL PROTECIEI PERSOANELOR CU HANDICAP ANUL 2012

CUPRINS A. Info !"#$$ %&n& "'& ( $)$n* Autoritatea finanatoare +$ ( o% "!,' f$n"n#"A.1. Denumirea autoritii finanatoare A.2. Procedura aplicat A.3. Obiectul contractului de finanare nerambursabil A.4. Suma alocat pentru sesiunea de finanare A.5. Le islaia aplicabil A.!. "onfidenialitate #i imparialitate B. C& $n#&'& !$n$!& *& ."'$f$." & /o'$.$-"-& *& Autoritatea finanatoare +$ *o.,!&n-&'& ." & , !&"01 /1 f$& ( &0&n-"-& *& /o'$.$-"n- (&n- , 2n*&('$n$ &" .& $n#&'o &/(&.-$)& $.1. "erine minime de calificare $.2. %li ibilitatea solicitantului #i a partenerului C. T& !&n$ *& &f& $n#1 ".1. Scopul proiectelor ".2. Obiecti&e specifice ".3. 'rupul int. $eneficiarii direci ".4. Or ani(area ser&iciului social ".5. Suma ma)im acordat de Autoritatea finanatoare ".!. "aracteristici ale c*eltuielilor care pot fi finanate de Autoritatea finanatoare ".+. "*eltuieli eli ibile care pot fi finanate de Autoritatea finanatoare ".,. "ontribuia minim a beneficiarului ".-. "riterii de eli ibilitate a proiectelor D. In/- ,.#$,n$ ( $)$n* !o*,' *& &'"3o " & +$ *& ( &0&n-" & " ( o(,n& $$ *& ( o$&.D.1. "oninutul propunerii de proiect D.1.1. "ererea de solicitare a finanrii D.1.2. Propunerea te*nic D.1.3. Propunerea financiar D.1.4. Documente care .nsoesc propunerea de proiect D.2. "ondiii de marcare #i pre(entare a propunerii de proiect D.2.1. /odul de pre(entare D.2.2. 0umrul de e)emplare D.2.3. Si ilare #i marcare D.3. /odaliti pentru depunerea propunerii de proiect D.4. Date limit ce trebuie respectate D.5. Perioada de &alabilitate a propunerilor de proiect D.!. "ostul asociat elaborrii #i pre(entrii propunerii de proiect D.+. /odificarea #i retra erea propunerii de proiect D.,. Solicitarea de clarificri E. Info !"#$$ ( $)$n* . $-& $$'& "('$."-& (&n- , "- $3,$ &" .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 %.1. "riteriul aplicat pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil %.2. Desc*iderea propunerilor de proiect %.3. Selectarea propunerilor de proiect %.4. "orectarea erorilor %.5. %&aluarea proiectelor %.5.1. %&aluarea de birou %.5.2. %&aluarea de teren 2

%.!. 1aportul .n &ederea atribuirii contractelor de finanare nerambursabil %.+. Depunerea #i soluionarea contestaiilor %.,. 2nc*eierea contractului de finanare nerambursabil FORMULARE 3ormularul 1 4 "ererea de solicitare a finanrii 3ormularul 2 4 Propunerea te*nic #i financiar 3ormularul 3 4 Declaraie pri&ind capacitatea profesional 3ormularul 4 4 Declaraie pe proprie rspundere pri&ind &eridicitatea informaiilor 3ormularul 5 4 Declaraia de imparialitate 3ormularul ! 4 Acord de parteneriat 5 model orientati& 3ormularul + 4 Declaraie de confidenialitate #i imparialitate 3ormularul , 4 Declaraie pri&ind spaiile #i dotrile folosite pentru reali(area obiecti&elor proiectului 3ormularul - 4 "urriculum &itae %uropean ANE4E Ane)a 1 4 "ontract de finanare nerambursabil 4 model cadru Ane)a 2 4 "ererea de plat 4 model cadru Ane)a 3 4 'rila de e&aluare Ane)a 4 4 "aracteristicile minimale ale aparaturii specifice pentru recuperare Ane)a 5 4 Ane)a la procesul &erbal de desc*idere Ane)a ! 5 a6 3i#a de &erificare a conformitii administrati&e pentru solicitant 5 b6 3i#a de &erificare a conformitii administrati&e pentru partener Ane)a + 4 3i#a de &erificare a eli ibilitii proiectului Ane)a , 4 1aport intermediar7 final

A. Info !"#$$ %&n& "'& &f& $-o" & '" ",-o $-"-&" f$n"n#"-o" & +$ ( o% "!,' f$n"n#"A.1. D&n,!$ &" ",-o $-1#$$ f$n"n#"-o" & /inisterul /uncii8 3amiliei #i Proteciei Sociale prin Direcia Protecia Persoanelor cu 9andicap8 denumit .n continuare Autoritatea finanatoare. A.2. P o.&*, " "('$."-1 Selecie public de proiecte. A.5. O3$&.-,' .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 Proiectele finanate de Autoritatea finanatoare din fonduri publice alocate de la bu etul de stat cu aceast destinaie &or respecta obiecti&ele Strategiei naionale pentru protecia, integrarea i incluziunea social a persoanelor cu handicap n perioada 2006-201 !"anse egale pentru persoanele cu handicap # ctre o societate fr discri$inri%8 aprobat prin 9' nr. 11+572::5. Obiectul contractului de finanare nerambursabil .l repre(int implementarea proiectelor care au obiecti&ul specific pre&(ut .n &rdinul $inistrului $uncii, fa$iliei i proteciei sociale nr. 20 0'2(.0).2012 pri*ind apro+area ,etodologiei de selectare i finanare a proiectelor n do$eniul proteciei persoanelor cu handicap pentru anul 2012. A.6. S,!" "'o."-1 (&n- , /&/$,n&" *& f$n"n#" & Suma alocat pentru selecia public de proiecte .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap este .n &aloare de 5.::2.::: lei. A.7. L&%$/'"#$" "('$."3$'1 a6 -. nr. 11)('200( pri*ind apro+area Strategiei naionale pentru protecia, integrarea i incluziunea social a persoanelor cu handicap n perioada 2006 -201 !"anse egale pentru persoanele cu handicap # ctre o societate fr discri$inri%; +/ 0egea nr. 112'2006 pri*ind protecia i pro$o*area drepturilor persoanelor cu handicap, repu+licat, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare3 c/ -. nr. 262'200) pentru apro+area 4or$elor $etodologice de aplicare a pre*ederilor 0egii nr. 112'2006 pri*ind protecia i pro$o*area drepturilor persoanelor cu handicap, $odificat i co$pletat prin -. nr. 25'20103 d/ &6. nr. 62 '2010 pri*ind unele $suri de reorganizare a ,inisterului ,uncii, 7a$iliei i 8roteciei Sociale i a acti*itii instituiilor aflate n su+ordinea, n coordonarea sau su+ autoritatea sa3 e/ &rdinul $inistrului $uncii, fa$iliei i proteciei sociale nr. 20 0'2(.0).2012 pri*ind apro+area ,etodologiei de selectare i finanare a proiectelor n do$eniul proteciei persoanelor cu handicap pentru anul 20123 f/ &rdinul nr. 65'2005 pri*ind apro+area $etodologiei de $onitorizare a i$ple$entrii proiectelor n do$eniul proteciei persoanelor cu handicap3 g/ &rdinul nr. ((5'2002 pri*ind apro+area Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezideniale, centrele de zi i locuinele prote9ate pentru persoane adulte cu handicap3 *6 0egea nr. (0'200( pri*ind regi$ul finanrilor nera$+ursa+ile din fonduri pu+lice alocate pentru acti*iti nonprofit de interes general8 cu $odificrile i co$pletrile ulterioare; 4

i6 &6. nr. 1'2006 pri*ind atri+uirea contractelor de achiziie pu+lic, a contractelor de concesiune de lucrri pu+lice i a contractelor de concesiune de ser*icii, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare; 9/ -. nr. 52('2006 pentru apro+area nor$elor de aplicare a pre*ederilor referitoare la atri+uirea contractelor de achiziie pu+lic din &rdonana de urgen a .u*ernului nr. 1'2006 pri*ind atri+uirea contractelor de achiziie pu+lic, a contractelor de concesiune de lucrri pu+lice i a contractelor de concesiune de ser*icii, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare3 :/ &. nr. 26'2000 cu pri*ire la asociaii i fundaii, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare3 l/ &. nr. 62'200 pri*ind ser*iciile sociale, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare3 m6 -. nr. 2 ' 2010 pri*ind apro+area standardelor de cost pentru ser*iciile sociale. A.8. Conf$*&n#$"'$-"-& +$ $!(" #$"'$-"-& Autoritatea finanatoare are obli aia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului propunerii de proiect precum #i asupra oricrei informaii pri&ind solicitantul8 a crei de(&luire ar putea aduce atin ere dreptului acestuia de a4#i prote<a proprietatea intelectual sau secretele profesionale. "omisia de e&aluare a proiectelor8 denumit .n continuare co$isie, nu are dreptul s de(&luie solicitanilor sau altor persoane neimplicate oficial .n procedura de selecie public de proiecte informaii le ate de propria acti&itate p=n c=nd nu a fost comunicat re(ultatul aplicrii procedurii. 2n scopul asi urrii confidenialitii #i imparialitii .n cursul procedurii de selecie public de proiecte8 precum #i .n &ederea e&itrii conflictului de interese8 membrii co$isiei trebuie s semne(e o Declaraie de confidenialitate #i imparialitate8 .nainte de .nceperea procedurii8 conform 3ormularului + care face parte inte rant din pre(enta. 2n ca(ul .n care un membru al co$isiei se afl .ntr4o situaie de incompatibilitate8 acesta sesi(ea( .n scris Autoritatea finanatoare8 care desemnea( un alt repre(entant. Situaiile de incompatibilitate pot fi sesi(ate #i de ctre teri. B. C& $n#&'& !$n$!& *& ."'$f$." & /o'$.$-"-& *& Autoritatea finanatoare +$ *o.,!&n-&'& ." & , !&"01 /1 f$& ( &0&n-"-& *& /o'$.$-"n- (&n- , 2n*&('$n$ &" .& $n#&'o &/(&.-$)& B.1. C& $n#& !$n$!& *& ."'$f$." &9 "erinele minime de calificare constau .n> 1. respectarea datei limit de depunere a propunerii de proiect ?pct. D.4.6: 2. respectarea condiiilor de marcare #i pre(entare a propunerii de proiect ?pct. D.2.6: 3. .ndeplinirea condiiilor de conformitate administrati& ?respect formatul le al #i termenul de &alabilitate6; 4. .ndeplinirea condiiilor de eli ibilitate a solicitantului #i a partenerului ?pct. $.2.6; 5. .ndeplinirea criteriilor de eli ibilitate a proiectului ?pct. ".-.6. n ."0,' 2n ." & n, ", fo/- &/(&.-"-& -o"-& .& $n#&'& !$n$!& *& ."'$f$." &, ( o(,n& &" *& ( o$&.- &/-& &/($n/1.

B.2. E'$%$3$'$-"-&" /o'$.$-"n-,',$ +$ " (" -&n& ,',$ Pot a&ea calitatea de solicitani or ani(aiile ne u&ernamentale din 1om=nia8 cu acti&itate .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap. Pot a&ea calitatea de parteneri> 1. Persoane <uridice rom=ne fr scop patrimonial care desf#oar acti&iti .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap; 2. Ser&icii publice de asisten social or ani(ate .n subordinea consiliilor locale ale municipiilor #i ora#elor; 3. Direcii enerale de asisten social #i protecia copilului <udeene8 respecti& ale sectoarelor municipiului $ucure#ti; 4. Direcia eneral de asisten social a municipiului $ucure#ti. Solicitanii8 or ani(aii ne u&ernamentale cu acti&itate .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap8 trebuie s .ndeplineasc cumulati& urmtoarele criterii de eli ibilitate> 1. s fie persoane <uridice rom=ne fr scop patrimonial; 2. s aib calitatea de furni(ori de ser&icii sociale8 acreditai .n condiiile le ii; 3. s aib .n statut ca scop7obiect7obiecti& de acti&itate protecia persoanelor cu *andicap; 4. s aib e)perien rele&ant de minimum 2 ani .n derularea de acti&iti .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap; 5. s asi ure8 timp de 3 ani8 sustenabilitatea ser&iciului social nou creat prin proiect8 .n nume propriu sau .n parteneriat #i s rspund pentru respectarea perioadei de sustenabilitate; !. s dispun de resurse materiale #i umane necesare derulrii proiectului propus; +. s fie direct responsabili pentru mana ementul proiectului #i s nu acione(e ca intermediar; ,. s4#i fi .ndeplinit obli aiile de plat a impo(itelor #i ta)elor ctre stat; -. s asi ure o contribuie proprie de minimum 1:@8 .n bani8 din &aloarea finanrii nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanatoare3 1:. s nu aib conturile bancare blocate .n urma unei *otr=ri <udectore#ti8 .n#tiinare de poprire sau titlu e)ecutoriu; 11. s nu se fac &ino&ai de declaraii ine)acte sau false cu pri&ire la informaiile solicitate .n &ederea selectrii #i finanrii proiectelor; 12. s nu fi .nclcat pre&ederile unui contract de finanare nerambursabil .nc*eiat cu Autoritatea finanatoare; 13. s nu fi comis o ra& re#eal .n materie profesional sau s nu fi .ndeplinit obli aiile asumate printr4un alt contract de finanare nerambursabil8 .n msura .n care Autoritatea finanatoare poate aduce ca do&ad mi<loace probante .n acest sens; 14. s nu fac obiectul unei proceduri de di(ol&are sau de lic*idare sau s nu se afle de<a .n stare de di(ol&are sau de lic*idare .n conformitate cu pre&ederile le ale .n &i oare; 15. s nu aib acti&itatea suspendat sau s nu se afle .n orice situaie analo pro&enind dintr4o procedur similar pre&(ut .n le islaia #i re lementrile .n &i oare; 1!. s nu fi contractat o alt finanare nerambursabil pentru acela#i tip de acti&itate .n decursul anului fiscal curent; 1+. s nu fi contractat mai multe finanri nerambursabile de la Autoritatea finanatoare pentru acti&iti diferite8 totalul acestora dep#ind o treime din totalul fondurilor publice alocate pro ramelor aprobate anual .n bu etul Autoritii finanatoare.

8artenerii trebuie s .ndeplineasc cumulati& urmtoarele criterii de eli ibilitate> 1. s fie persoane <uridice rom=ne8 iar .n ca(ul .n care partenerul este furni(or pri&at de ser&icii sociale8 s fie persoan <uridic rom=n fr scop patrimonial8 care desf#oar acti&iti .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap; 2. s aib calitatea de furni(ori de ser&icii sociale8 acreditai .n condiiile le ii; 3. s dispun de resurse materiale #i umane necesare derulrii proiectului propus; 4. s4#i fi .ndeplinit obli aiile de plat a impo(itelor #i ta)elor ctre stat; 5. s nu aib conturile bancare blocate .n urma unei *otr=ri <udectore#ti8 .n#tiinare de poprire sau titlu e)ecutoriu; !. s nu se fac &ino&ai de declaraii ine)acte sau false cu pri&ire la informaiile solicitate .n &ederea selectrii #i finanrii proiectelor; +. s nu fi .nclcat pre&ederile unui contract de finanare nerambursabil .nc*eiat cu Autoritatea finanatoare; ,. s nu fi comis o ra& re#eal .n materie profesional sau s nu fi .ndeplinit obli aiile asumate printr4un alt contract de finanare nerambursabil8 .n msura .n care Autoritatea finanatoare poate aduce ca do&ad mi<loace probante .n acest sens; -. s nu fac obiectul unei proceduri de di(ol&are sau de lic*idare sau s nu se afle de<a .n stare de di(ol&are sau de lic*idare .n conformitate cu pre&ederile le ale .n &i oare; 1:. s nu aib acti&itatea suspendat sau s nu se afle .n orice situaie analo pro&enind dintr4o procedur similar pre&(ut .n le islaia #i re lementrile .n &i oare. O3/& )"#$&9 Ampo(itele #i ta)ele pentru care s4au acordat .nlesniri la plat ?am=nri8 e#alonri etc.6 de ctre or anele competente nu se consider obli aii e)i ibile de plat8 .n msura .n care s4au respectat condiiile impuse la acordarea .nlesnirilor. C. T& !&n$ *& &f& $n#1 C.1. S.o(,' ( o$&.-&'o Scopul proiectelor depuse de or ani(aiile ne u&ernamentale este asi urarea ser&iciilor de spri<in familial pentru persoanele adulte cu *andicap. C.2. O3$&.-$)& /(&.$f$.& +$ ".-$)$-1#$'& &'$%$3$'& Autoritatea finanatoare finanea( proiecte care corespund urmtoarelor o3$&.-$)& /(&.$f$.&> De(&oltarea ser&iciilor sociale de tip centre de (i8 centre de ser&icii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu8 centre de tip respiro7centre de cri(8 corespun(toare ne&oilor indi&iduale ale persoanelor cu *andicap. 2n funcie de ne&oile enerale #i indi&iduale ale beneficiarilor8 principalele acti&iti desf#urate .n aceste centre sunt urmtoarele> 1. A.-$)$-1#$'& *& &.,(& " & +$ &"3$'$-" & > psi*oterapie; consiliere psi*olo ic; terapii de recuperare neuromotorie4Binetoterapie8 terapie prin masa<8 *idroterapie8 termoterapie8 balneoterapie8 fi(ioterapie; terapii de e)presie #i ocupaionale 5 artterapie8 meloterapie8 terapie prin munc4 er oterapie; terapia tulburrilor de limba<. 2. P &%1-$ & (&n- , )$"#1 $n*&(&n*&n-19 acti&iti de informare8 consiliere pentru adaptarea locuinei8 formarea8 de(&oltarea #i consolidarea deprinderilor de &ia independent8 i ien personal8 autoser&ire #i auto ospodrire8 consiliere <uridic8 asisten social.

5. S( $;$n 2n )&*& &" *&/f1+, 1 $$ ,n&$ ".-$)$-1#$ o.,("#$on"'&<"n%";1 $$9 e&aluare #i consiliere &ocaional8 spri<in pentru an a<are8 formare8 orientare #i inte rare .n munc. P $n.$("'&'& ".-$)$-1#$ !&n#$on"-& (o- f$ .o!('&-"-& +$ ., ".-$)$-1#$ *& /o.$"'$0" &9 acti&iti recreati&e #i de petrecerea timpului liber> e)cursii8 sport8 &i(ionarea de filme #i7sau spectacole8 ani&ersri ale (ilelor de na#tere8 srbtori reli ioase etc. C.5. = ,( #$n-1. B&n&f$.$" $$ *$ &.#$ $eneficiarii direci ai proiectelor propuse de or ani(aiile ne u&ernamentale cu acti&itate .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap trebuie s fie persoane cu *andicap cu &=rsta de7peste 1, ani. C& $n#& o3'$%"-o $$ "apacitatea ser&iciului social ?nr. de beneficiari6 0umrul beneficiari 7 (i C&n- , *& 0$ min. 1: min. +:@ din capacitate C&n- , *& /& )$.$$ *& C&n- , &.,(& " & *& -$( &/($ o<*& . $01 "!3,'"-o $, 3: beneficiari7 lun8 min. 4 ciclu de recuperare de minim 14 (ile pt. min. +:@ din fiecare beneficiar .n capacitate funcie de dia nostic

C.6. O %"n$0" &" /& )$.$,',$ /o.$"' Ser&iciul social nou .nfiinat poate fi or ani(at fie .n sistem re(idenial 4 centrul respiro7cri(8 fie .n sistem de (i 4 centrul de (i8 centrul de ser&icii de recuperare de tip ambulatoriu. Or ani(area #i desf#urarea acti&itilor ser&iciului social trebuie s respecte pre&ederile &rdinului nr. ((5'2002 pri*ind apro+area Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezideniale, centrele de zi i locuinele prote9ate pentru persoane adulte cu handicap. C.7. S,!" !">$!1 ".o *"-1 *& Autoritatea finanatoare Suma ma)im acordat de Autoritatea finanatoare nu poate dep#i 15:.::: lei pentru un proiect. Cn solicitant poate depune mai multe tipuri de proiecte8 numai unul put=nd primi finanare8 .n funcie de modul de .ndeplinire a criteriilor de eli ibilitate #i de calitatea te*nic #i financiar. C.8. C" ".-& $/-$.$ "'& .?&'-,$&'$'o ." & (o- f$ f$n"n#"-& *& Autoritatea finanatoare "*eltuielile pre&(ute .n bu etul proiectului trebuie s .ndeplineasc cumulati& urmtoarele condiii> 4 s fie <ustificate #i oportune pentru implementarea proiectului; 4 s respecte principiile unui mana ement financiar corect8 #i anume utili(area eficient a finanrii #i cu un raport optim cost7 eficien.

C.@. C?&'-,$&'$ &'$%$3$'& ." & (o- f$ f$n"n#"-& *& .1- & Autoritatea finanatoare "*eltuielile eli ibile care pot fi finanate de Autoritatea finanatoare se .ncadrea( .n urmtoarele cate orii de c*eltuieli> A. C?&'-,$&'$ *$ &.-&, care pot fi atribuite unei acti&iti necesare pentru atin erea obiecti&elor proiectului #i pentru care poate fi demonstrat le tura cu acti&itatea .n cau(8 respecti&> 1. C?&'-,$&'$ &f& $-o" & '" ',. 1 $ *& $%$&n$0" &<"!&n";" &< &(" "#$$. Suma ma)im alocat de Autoritatea finanatoare acestei cate orii de c*eltuieli este .n &aloare de 3:.::: lei. 2. C?&'-,$&'$ &f& $-o" & '" *o-1 $'& necesare funcionrii ser&iciilor nou create potri&it standardelor .n &i oare ?aparatur electrocasnic8 mobilier8 ec*ipamente de birotic8 &esel8 ca(armament8 aparatur medical pentru recuperare 4 caracteristicile minimale ale aparaturii specifice se re sesc .n Ane)a 4 care face parte inte rant din pre(enta6. Suma ma)im alocat de Autoritatea finanatoare acestei cate orii de c*eltuieli este .n &aloare de 1::.::: lei. 3. C?&'-,$&'$ &f& $-o" & '" !"-& $"'&'& n&.&/" & pentru funcionarea ser&iciului social .nfiinat prin proiect ?materiale didactice7materii prime ac*i(iionate6D. 4. C?&'-,$&'$ &f& $-o" & '" ('"-" /"'" $$'o /(&.$"'$+-$'o an a<ai pentru funcionarea ser&iciului .nfiinat prin proiect8 pe durata implementriiD. D Suma ma)im alocat de Autoritatea finanatoare pentru c*eltuielile referitoare la materialele necesare pentru funcionarea noului ser&iciu social #i c*eltuielile referitoare la plata salariilor speciali#tilor an a<ai pentru funcionarea noului ser&iciu social8 pe durata implementrii este .n &aloare total de 1:.::: lei. 2n perioada funcionrii ser&iciului social nou .nfiinat8 Autoritatea finanatoare suport plata a ma)im 3 salarii minime pe economie pentru trei speciali#ti din domenii ca> medicin8 asisten social8 psi*olo ie8 Binetoterapie8 psi*opeda o ie. AA. C?&'-,$&'$'& *& "*!$n$/- " &8 care repre(int c*eltuielile efectuate .n scopul implementrii proiectului #i care nu pot fi atribuite direct unei anumite acti&iti din cadrul proiectului ?de e)emplu> .ntreinere8 telefon8 fa)8 lumin8 ap8 a(e8 ser&icii po#tale6. Suma ma)im alocat de Autoritatea finanatoare acestei cate orii de c*eltuieli este .n &aloare de 1:.::: lei. C?&'-,$&'$'& .on/$*& "-& n&.&/" & (&n- , "-$n%& &" o3$&.-$)&'o ( o$&.-,',$ +$ ." & n, f". (" -& *$n '$/-" *& .?&'-,$&'$ &'$%$3$'& /,n- .on/$*& "-& .?&'-,$&'$ n&&'$%$3$'&, $" /o'$.$-"n-,' /& o3'$%1 /1 '& /,(o -& *$n fon*, $ ( o( $$, "'-&'& *&.A- .&'& n&.&/" & (&n- , "/$%, " &" .on- $3,#$&$ ( o( $$. C. B. Con- $3,#$" !$n$!1 " 3&n&f$.$" ,',$ "ontribuia minim a beneficiarului la reali(area proiectului este de minimum 1:@8 .n bani8 din &aloarea finanrii nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanatoare. "ontribuia minim a beneficiarului trebuie s includ .?&'-,$&'$ &f& $-o" & '" ".-$)$-"-&" *& ( o!o)" & " ( o$&.-,',$8 .n &aloare ma)im de 1.5:: lei.

C.C. C $-& $$ *& &'$%$3$'$-"-& " ( o$&.-&'o Sunt eli ibile proiectele care .ndeplinesc cumulati& urmtoarele condiii> 1. 2. 3. 4. 5. !. propunerea de proiect se .ncadrea( .n obiecti&ele specifice ale pro ramului de finanare; beneficiarii direci ai proiectelor propuse sunt cei pre&(ui la pct. ".3; ser&iciile sociale propuse .n proiect sunt plasate .n cadrul comunitii; perioada de derulare a proiectului nu dep#e#te data de 3: noiembrie 2:12; ser&iciul social este pre&(ut a fi funcional p=n la data de 3: noiembrie 2:12; proiectul pre&ede respectarea &rdinului nr. ((5'2002 pri*ind apro+area Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezideniale, centrele de zi i locuinele prote9ate pentru persoane adulte cu handicap; +. structura de personal pre&ede respectarea standardelor specifice de calitate8 prin asi urarea unei ec*ipe multidisciplinare format din minimum trei speciali#ti .n domenii ca> psi*olo ie8 medicin8 asisten social8 Binetoterapie8 psi*opeda o ie; ,. &aloarea finanrii solicitate se .ncadrea( .n suma ma)im permis8 pre&(ut la pct. ".58 cu respectarea limitrilor pre&(ute pentru fiecare tip de c*eltuial la pct. ".+; -. propunerea de proiect pre&ede asi urarea publicitii acti&itilor desf#urate prin proiect #i a ser&iciilor nou create8 menion=nd de fiecare dat denumirea ser&iciului #i a autoritii finanatoare; 1:. proiectul a obinut8 .n urma aplicrii rilei de e&aluare8 puncta<ul minim necesar de 5: puncte8 precum #i puncta<ul minim necesar aferent capitolelor 1. ;ele*an #i 2. <uget i raportul cost-eficien ?din rila de e&aluare6; 11. e)ist concordan .ntre coninutul propunerii de proiect #i realitile din teren. D. In/- ,.#$,n$ ( $)$n* !o*,' *& &'"3o " & +$ *& ( &0&n-" & " ( o(,n& $$ *& ( o$&.D.1. Con#$n,-,' ( o(,n& $$ *& ( o$&.Propunerea de proiect &a conine urmtoarele documente> 4 cererea de solicitare a finanrii ?3ormularul 16; 4 propunerea te*nic #i financiar ?3ormularul 26; 4 documente care .nsoesc propunerea de proiect8 de(&oltate la pct. D.1.4. D.1.1. C& & &" *& /o'$.$-" & " f$n"n#1 $$ "ererea de solicitare a finanrii trebuie s respecte 3ormularul 1. D.1.2. P o(,n& &" -&?n$.1 Propunerea te*nic &a fi .ntocmit .n conformitate cu 3ormularul 28 parte inte rant din pre(enta. %ste obli atorie completarea tuturor seciunilor formularului. 0ecompletarea tuturor seciunilor &a atra e dup sine respin erea propunerii de proiect. D.1.5. P o(,n& &" f$n"n.$" 1 Propunerea financiar &a fi .ntocmit .n conformitate cu 3ormularul 28 parte inte rant din pre(enta. %ste obli atorie furni(area de informaii pri&ind> 1. fundamentarea cate oriei de c*eltuieli .n relaie cu acti&itatea creia se adresea(8 pe fiecare dintre finanatorii proiectului8 pentru fiecare po(iie bu etar conform tabelului; 2. de&i(ul estimati&8 pentru lucrrile de i ieni(are7amena<are7reparaii; 1:

3. cuantumul #i destinaia altor surse de finanare8 altele dec=t cele ale Autoritii finanatoare #i solicitantului8 .n ca(ul e)istenei acestora .n proiect; 4. sursa #i &aloarea fondurilor asi urate din surse proprii ale solicitantului .n cadrul proiectului8 altele dec=t contribuia proprie de minimum 1:@. D.1.6. Do.,!&n-& ." & 2n/o#&/. ( o(,n& &" *& ( o$&.Solicitantul trebuie s depun urmtoarele documente> 1. statutul8 .nsoit de ultimul act adiional #i ultima *otr=re <udectoreasc8 atunci c=nd este ca(ul; 2. certificat de .nscriere .n 1e istrul asociaiilor #i fundaiilor; 3. certificat de acreditare ca furni(or de ser&icii sociale; 4. certificat de atestare fiscal pri&ind .ndeplinirea obli aiilor de plat a impo(itelor #i ta)elor locale; 5. certificat de atestare fiscal pri&ind .ndeplinirea obli aiilor de plat a impo(itelor8 ta)elor #i contribuiilor de asi urri sociale la bu etul consolidat ?A enia 0aional de Administrare 3iscal 5 Direcia 'eneral a 3inanelor Publice6. !. bilanul contabil pe anul precedent8 a&i(at la direcia eneral a finanelor publice <udeean8 respecti& a municipiului $ucure#ti8 sau la administraia financiar municipal8 respecti& la administraiile financiare ale sectoarelor municipiului $ucure#ti; +. bu etul de &enituri #i c*eltuieli pentru anul .n curs8 asumat la ni&elul conducerii solicitantului; ,. acte care clarific statutul <uridic al locaiei propuse .n proiect pentru ser&iciul social #i e&entualele sarcini> 4 e)tras de carte funciar din care s reias .nscrierea la Oficiul de "adastru #i Publicitate Amobiliar a dreptului de proprietate8 respecti& a dreptului de administrare asupra imobilului care se pune la dispo(iia proiectului; 4 contract de &=n(are4cumprare; 4 contract de concesiune; 4 9otr=rea "onsiliului Eudeean7"onsiliului Local al sectorului municipiului $ucure#ti pri&ind darea .n administrare cu titlu ratuit a imobilului8 care s pre&ad #i dreptul de a efectua lucrri de amena<are7reparaii a imobilului8 dup ca(; 4 sc*ia spaiului; 4 alte documente do&editoare; -. declaraia pe propria rspundere a proprietarului cldirii7terenului8 din care s reias faptul c nu e)ist .nre istrat o cerere de re&endicare pentru imobilul care face obiectul proiectului8 faptul c imobilul nu se afl .n liti iu8 precum #i asumarea obli aiei de a anuna .n termen de 1: (ile orice modificare a situaiei <uridice a imobilului; 1:. declaraie pe propria rspundere pri&ind &eridicitatea informaiilor8 conform 3ormularului 4; 11. declaraie pe propria rspundere ?conform art. 12 alin. ?36 din 0egea nr. (0'200( pri*ind regi$ul finanrilor nera$+ursa+ile din fonduri pu+lice alocate pentru acti*iti nonprofit de interes general, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare6 din care s reias c> solicitantul nu a contractat finanare nerambursabil de la Autoritatea finanatoare .n decursul anului fiscal curent8 pentru acela#i tip de acti&itate; .n ca(ul .n care solicitantul a contractat8 .n cursul aceluia#i an calendaristic8 mai mult de o finanare nerambursabil de la Autoritatea finanatoare8 ni&elul finanrii nerambursabile nu dep#e#te o treime din totalul fondurilor publice alocate pro ramelor aprobate anual .n bu etul Autoritii finanatoare; 12. "F 4 ul or ani(aiei din care s reias e)periena rele&ant de minimum 2 ani .n derularea de acti&iti .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap; 13. "F 4 ul mana erului de proiect #i al fiecrui membru al ec*ipei de implementare a proiectului conform 3ormularului -; 11

14. acordul de parteneriat8 conform 3ormularului !; 15. ultima or ani ram .nsoit de documentul prin care aceasta a fost aprobat; 1!. *otr=rea or anului de conducere din care s re(ulte> asi urarea contribuiei de minimum 1:@ .n bani8 din &aloarea finanrii nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanatoare; an a<amentul c &a suporta toate c*eltuielile neeli ibile identificate .n fa(a de elaborare sau .n fa(a de implementare a proiectului8 precum #i toate costurile suplimentare din fonduri proprii8 .n ca(ul .n care8 pe parcursul implementrii proiectului8 .n &ederea atin erii obiecti&elor acestuia8 se impune dep#irea bu etului proiectului; asi urarea sustenabilitii ser&iciului social nou creat pe o durat de 3 ani8 .n nume propriu sau .n parteneriat8 de la .ncetarea contractului de finanare; desemnarea nominal a mana erului de proiect #i a membrilor ec*ipei de implementare; desemnarea persoanei .mputernicite s .nainte(e cererea de finanare #i s semne(e contractul de finanare ?se menionea( funcia persoanei #i numele acesteia6; asumarea direct a responsabilitii pentru mana ementul proiectului #i an a<amentul de a nu aciona ca intermediar; acordul de parteneriat #i clau(ele acestuia8 dup ca(; 1+. declaraia de imparialitate8 conform 3ormularului 5; 1,. declaraie pri&ind capacitatea profesional8 conform 3ormularului 3. 1-. declaraie pri&ind spaiile #i dotrile folosite pentru reali(area obiecti&elor proiectului8 conform 3ormularului ,. Partenerii trebuie s depun urmtoarele documente> 1. statutul .nsoit de ultimul act adiional #i ultima *otr=re <udectoreasc8 atunci c=nd este ca(ul7actul do&editor pri&ind forma <uridic de .nfiinare #i funcionare; 2. certificat de acreditare ca furni(or de ser&icii sociale; 3. certificat de atestare fiscal pentru persoane <uridice emis de ctre A enia 0aional pentru Administrare 3iscal; 4. certificat de atestare fiscal pri&ind impo(itele #i ta)ele locale emis de ctre Administraia 3inanciar pe ra(a cruia partenerul are sediul social; 5. bilanul contabil pe anul precedent8 a&i(at la direcia eneral a finanelor publice <udeean8 respecti& a municipiului $ucure#ti8 sau la administraia financiar municipal8 respecti& la administraiile financiare ale sectoarelor municipiului $ucure#ti; !. declaraie pe propria rspundere pri&ind &eridicitatea informaiilor8 conform 3ormularului 4; +. ultima or ani ram .nsoit de documentul prin care aceasta a fost aprobat; ,. declaraia de imparialitate8 conform 3ormularului 5; -. declaraie pri&ind capacitatea profesional8 conform 3ormularului 3. D.2. Con*$#$$ *& !" ." & +$ ( &0&n-" & " ( o(,n& $$ *& ( o$&.D.2.1. Mo*,' *& ( &0&n-" & Limba de redactare a propunerii de proiect este limba rom=n. Propunerea de proiect trebuie s fie editat pe calculator cu font Gimes 0eH 1oman 128 la un r=nd8 pe coli A4 imprimate pe o sin ur fa. Ori inalul #i copiile trebuie s fie tiprite. 2n ca(ul documentelor emise de instituii7or anisme oficiale8 documentele respecti&e trebuie s fie semnate #i parafate conform pre&ederilor le ale. 12

Orice #terstur8 adu are8 interliniere sau scris peste cel dinainte sunt &alide doar dac sunt &i(ate ?#tampil #i semntur6 de ctre persoana7persoanele autori(at7autori(ate s semne(e propunerea de proiect. 3iecare dintre documentele pre(entate .n copie este semnat de ctre persoana7persoanele autori(at7autori(ate s semne(e #i marcat cu "O03O1/ "C O1A'A0ALCL. 2n e&entualitatea unei discrepane .ntre ori inal #i copii pre&alea( ori inalul. O3/& )"#$&9 2n ca(ul .n care8 din moti&e obiecti&e8 solicitantul nu are posibilitatea de a pre(enta .n ori inal anumite documente emise de instituii7or anisme oficiale8 co$isia are obli aia de a stabili o dat limit pentru demonstrarea conformitii cu ori inalul a copiilor pre(entate. D.2.2. N,!1 ,' *& &>&!('" & 0umrul de e)emplare care se transmit obli atoriu Autoritii finanatoare> 1 O1A'A0AL I 3 "OPAA D.2.5. S$%$'" & +$ !" ." & "ererea de solicitare a finanrii =7or$ularul 1/ la care se adau Propunerea te*nic #i propunerea financiar =7or$ularul 2/ trebuie s fie semnate8 #tampilate8 numerotate8 opisate #i .ndosariate corespun(tor. %le sunt introduse .ntr4un plic care se si ilea( #i se marc*ea( cu inscripia P1OPC0%1% G%90A"J KA 3A0A0"AA1J. Documentele care .nsoesc propunerea de proiect8 enunate la pct. D.1.6., se introduc .ntr4un plic care se si ilea( #i se marc*ea( cu inscripia DO"C/%0G% "A1% 20SOL%S" P1OPC0%1%A D% P1OA%"G. Documentele care .nsoesc propunerea de proiect trebuie s fie pre(entate .n ordinea descris la pct. D.1.6. Aceste dou plicuri ?P1OPC0%1% G%90A"J KA 3A0A0"AA1J #i DO"C/%0G% "A1% 20SOL%S" P1OPC0%1%A D% P1OA%"G6 sunt introduse .ntr4un plic care se si ilea( #i se marc*ea( cu inscripia O1A'A0AL. Aceea#i procedur se repet pentru fiecare dintre cele 3 e)emplare care se si ilea( #i se marc*ea( cu inscripia "OPA%8 .n plicuri separate. Plicurile se introduc .ntr4un plic e)terior8 .nc*is corespun(tor #i netransparent. Plicul e)terior trebuie s fie marcat cu adresa Autoritii finanatoare ?"alea Fictoriei nr. 1-48 sectorul 18 cod :1::-+8 $ucure#ti6 #i cu inscripia P1OPC0%1% D% P1OA%"G 20 DO/%0ACL P1OG%"LA%A P%1SOA0%LO1 "C 9A0DA"AP 4 A 0C S% D%S"9AD% 20AA0G% D% DAGA 12 septembrie 2:128 O1A 12.::. De asemenea8 pe plicul e)terior se &or specifica datele de identificare ale solicitantului8 pentru a putea fi folosite .n ca( de returnare a plicului nedesc*is8 conform pre(entei docu$entaii. 2n ca(ul .n care un solicitant pre(int mai multe propuneri de proiect8 acestea &or fi marcate #i transmise .n plicuri separate.

13

D.5. Mo*"'$-1#$ (&n- , *&(,n& &" ( o(,n& $$ *& ( o$&.Propunerile de proiect pot fi transmise prin po#t8 curier sau depuse direct la adresa indicat .n anunul de participare8 respecti&> /inisterul /uncii8 3amiliei #i Proteciei Sociale 5 Direcia Protecia Persoanelor cu 9andicap Adresa> "alea Fictoriei 0r. 1-48 sector 18 $ucure#ti8 cod po#tal :1::-+ Gel> :217212.54.3,7-8 3a)> :217212.54.43 Andiferent de modalitatea de depunere7transmitere8 solicitantul .#i asum riscurile transmiterii propunerii de proiect8 inclusi& fora ma<or. Propunerile de proiect transmise prin orice alte mi<loace ?fa) sau prin e4mail6 &or fi respinse. Propunerile de proiect a<unse dup e)pirarea datei limit sunt trimise nedesc*ise e)peditorului. 2n ca(ul .n care propunerea de proiect nu a fost ambalat #i marcat corespun(tor8 Autoritatea finanatoare nu .#i asum .nclcarea principiului confidenialitii referitor la desc*iderea coletului anterior datei stabilite pentru desc*iderea propunerilor de proiect. D.6. D"-& '$!$-1 .& - &3,$& &/(&.-"-& Data limit de depunere a propunerilor de proiect este 12 septembrie 2:128 ora 12.::. D.7. P& $o"*" *& )"'"3$'$-"-& " ( o(,n& $'o *& ( o$&.Perioada de &alabilitate a propunerilor de proiect este de -: de (ile calendaristice de la data .nre istrrii acestora la adresa indicat .n anunul de participare. D.8. Co/-,' "/o.$"- &'"3o 1 $$ +$ ( &0&n-1 $$ ( o(,n& $$ *& ( o$&.Autoritatea finanatoare nu este rspun(toare pentru costurile asociate elaborrii #i pre(entrii propunerii de proiect. D.@. Mo*$f$." &" +$ &- "%& &" ( o(,n& $$ *& ( o$&.Orice solicitant are dreptul de a4#i modifica sau de a4#i retra e propunerea de proiect numai .nainte de data limit stabilit pentru depunerea propunerii de proiect #i numai printr4o solicitare scris .n acest sens8 care se marc*ea( cu inscripia 1%G1A'%1%. 2n ca(ul .n care solicitantul dore#te s opere(e modificri .n propunerea de proiect de<a depus8 acesta are obli aia de a asi ura primirea #i .nre istrarea modificrilor respecti&e de ctre Autoritatea finanatoare p=n la data limit pentru depunerea propunerilor de proiect. Pentru a fi considerate parte a propunerii de proiect8 modificrile trebuie pre(entate .n conformitate cu pre&ederile de la D.2., cu amendamentul c pe plicul e)terior se &a marca .n mod obli atoriu #i inscripia /ODA3A"J1A.

14

Solicitantul nu are dreptul de a4#i retra e sau de a4#i modifica propunerea de proiect dup e)pirarea datei limit stabilite pentru depunerea propunerilor de proiect8 sub sanciunea e)cluderii acestuia. D.B. So'$.$-" &" *& .'" $f$.1 $ 2ntrebrile de clarificare pot fi transmise prin e4mail la adresa> ( o$&.-&2012D"n(?. o, indic=ndu4se c este &orba de S%L%"LAA PC$LA"J D% P1OA%"G% 20 DO/%0ACL P1OG%"LA%A P%1SOA0%LO1 "C 9A0DA"AP. 2ntrebrile de clarificare #i rspunsurile urmea( a fi afi#ate pe site4ul Autoritii finanatoare 4 HHH.anp*.ro 48 fr a fi de(&luit identitatea celui care a solicitat clarificrile respecti&e. Autoritatea finanatoare are obli aia de a rspunde la orice solicitare de clarificri8 dar numai la acele solicitri primite cu cel puin ! (ile .nainte de data limit pentru depunerea propunerilor de proiect. 1spunsul Autoritii finanatoare la solicitrile de clarificri &a fi publicat pe site4ul HHH.anp*.ro8 cu cel puin 4 (ile .nainte de data limit pentru depunerea propunerilor de proiect. Autoritatea finanatoare are dreptul8 prin corri endum8 s complete(e Documentaia pentru elaborarea #i pre(entarea propunerii de proiect #i este obli at s publice pe site4ul propriu ?HHH.anp*.ro #i HHH.mmuncii.ro6 orice astfel de completare8 ultima fiind postat cu ma)imum , (ile calendaristice .nainte de data limit pentru depunerea propunerilor de proiecte. To"-& .'" $f$.1 $'& furni(ate de Autoritatea finanatoare .o!('&-&"01 ( &0&n-" Do.,!&n-"#$& +$ .on/-$-,$& (" -& $n-&% "n-1 *$n ".&/-". E. Info !"#$$ ( $)$n* . $-& $$'& "('$."-& (&n- , "- $3,$ &" .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 E.1. C $-& $,' "('$."- (&n- , "- $3,$ &" .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind c=#ti toare sunt acelea care .ntrunesc puncta<ul cel mai mare8 re(ultat din aplicarea unei rile de e&aluare8 fiind cele mai a&anta<oase din punct de &edere te*nico4financiar. Acest criteriu nu poate fi sc*imbat pe toat durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respecti&. E.2. D&/.?$*& &" ( o(,n& $'o *& ( o$&.Desc*iderea propunerilor de proiect se face de ctre co$isie8 la data #i .n locul specificate .n anunul de participare. Oricare dintre solicitani are dreptul de a fi pre(ent8 prin repre(entanii si8 pe ba( de .mputernicire8 la desc*iderea propunerilor de proiect. Pre#edintele co$isiei are obli aia de a &erifica &aliditatea .mputernicirilor pre(entate de repre(entanii solicitanilor. >o$isia .ntocme#te un proces4&erbal de desc*idere care este semnat at=t de ctre membrii ei c=t #i de ctre repre(entanii pre(eni ai solicitanilor8 crora li se .nm=nea( pe loc c=te o copie. 2n procesul &erbal de desc*idere se consemnea(8 pentru fiecare proiect primit> 1. numrul de .nre istrare de la re istratura Autoritii finanatoare; 2. numrul de .nre istrare din re istrul co$isiei; 3. data #i ora .nre istrrii; 15

4. numele solicitantului; 5. titlul proiectului; !. numrul de e)emplare ?plicuri6 aflate .n plicul e)terior8 conform Ane)ei 5 din docu$entaie. "u e)cepia #edinei de desc*idere a propunerilor de proiecte8 la .ntrunirile co$isiei particip numai membrii acesteia. 0icio propunere de proiect nu poate fi respins la desc*iderea procedurii de selecie. E.5. S&'&.-" &" ( o(,n& $'o *& ( o$&.Selectarea se reali(ea( de ctre co$isia numit prin ordin al conductorului Autoritii finanatoare. Autoritatea finanatoare &a numi o persoan responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire8 persoan care de&ine8 totodat8 #i pre#edinte al co$isiei. Pre#edintele are drept de &ot .n cadrul co$isiei. >o$isia are obli aia de a stabili clarificrile #i completrile care se impun a fi solicitate pe parcursul etapei de e&aluare a fiecrei propuneri de proiect8 precum #i perioada de timp acordat pentru transmiterea rspunsurilor. "larificarea unui anumit aspect de ctre un anumit solicitant poate fi solicitat o sin ur dat. Solicitrile de clarificri #i7sau completri se transmit prin fa) sau e4mail #i ulterior prin po#t. Solicitanii au obli aia de a confirma co$isiei, prin fa) sau e4mail8 primirea solicitrilor de clarificri7completri. Solicitantul transmite rspunsurile la solicitrile de clarificri #i7sau completri prin fa) #i e4mail8 .n termenul stabilit de co$isie. Acesta trimite ulterior Autoritii finanatoare8 .n ori inal8 prin po#t8 clarificrile #i7 sau completrile solicitate. 2n ca(ul .n care solicitantul nu transmite .n perioada preci(at de co$isie clarificrile #i7sau completrile solicitate sau .n ca(ul .n care e)plicaiile pre(entate de ofertant nu sunt concludente8 propunerile de proiect sunt respinse. Autoritatea finanatoare .#i re(er& dreptul de a anula selecia de proiecte .n orice moment8 inclusi& dup ce propunerile de proiect au fost depuse8 precum #i de a nu atribui nici un contract8 fr ca prin aceasta s .#i cree(e obli aii fa de solicitani. E.6. Co &.-" &" & o $'o >o$isia are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau &iciile de form numai cu acceptul solicitantului. %rorile aritmetice se corectea( dup cum urmea(>

1!

dac e)ist o discrepan .ntre preul unitar #i preul total ?care este obinut prin multiplicarea preului unitar cu cantitatea total68 se ia .n considerare preul unitar8 iar preul total este corectat .n mod corespun(tor; dac e)ist o discrepan .ntre &aloarea .n litere #i cifre8 se ia .n considerare &aloarea e)primat .n litere8 iar &aloarea e)primat .n cifre este corectat .n mod corespun(tor.

Ficiile de form repre(int acele erori sau omisiuni din cadrul unui document8 a cror corectare7completare este susinut .n mod neec*i&oc de sensul #i de coninutul altor informaii e)istente iniial .n alte documente pre(entate de solicitant sau a cror corectare7completare are rol de clarificare sau de confirmare8 nefiind susceptibile de a produce un a&anta< incorect .n raport cu ceilali participani la procedura de atribuire. 2n ca(ul .n care solicitantul nu accept corecia acestor erori7&icii8 atunci propunerea sa de proiect este respins. E.7. E)"'," &" ( o$&.-&'o %&aluarea proiectelor se reali(ea( .n dou etape> e&aluarea de birou #i e&aluarea de teren. E.7.1. E)"'," &" *& 3$ o, const .n> a6 &erificarea> a.a6 conformitii administrati&e8 a.b6 eli ibilitii solicitantului #i a partenerului; b6 &erificarea eli ibilitii proiectului; c6 e&aluarea propunerii te*nice #i financiare. "."E F& $f$." &" .onfo !$-1#$$ "*!$n$/- "-$)& presupune &erificarea urmtoarelor aspecte> 1. 2. 3. 4. 5. !. +. ,. Depunerea .n termenul #i la adresa specificat .n anunul de participare ; %)istena si iliului #i a meniunilor specificate la pct. D.2.3; Semnarea #i #tampilarea8 de ctre persoana .mputernicit8 a tuturor documentelor ; %)istena meniunii Mconform cu ori inalulN8 semnarea #i #tampilarea8 de ctre persoana .mputernicit8 a documentelor pre(entate .n copie; 1espectarea condiiilor de marcare #i pre(entare a propunerii de proiect specificate la pct. D.2; 1espectarea termenului de &alabilitate al documentelor8 la data depunerii dosarului de solicitare a finanrii; 2ndeplinirea condiiilor de eli ibilitate a solicitantului #i a partenerului8 dup ca(8 pre&(ute la pct. $.2; %)istena la dosar a documentelor solicitate8 cu respectarea condiiilor de &alabilitate8 de fond #i de form a documentelor care alctuiesc propunerea de proiect.

".3E F& $f$." &" &'$%$3$'$-1#$$ /o'$.$-"n-,',$ +$ " (" -&n& ,',$ const .n &erificarea condiiilor de &alabilitate8 de fond #i de form a documentelor care alctuiesc propunerea de proiect. 2n ca(ul .n care din plicul marcat P1OPC0%1% G%90A"J KA 3A0A0"AA1J lipse#te 7or$ularul 1 ?"ererea de solicitare a finanrii6 sau 7or$ularul 2 ?Propunere te*nic #i financiar68 proiectul &/-& &/($n/.

1+

2n ca(ul .n care 7or$ularul 1 ?"ererea de solicitare a finanrii6 #i7 sau 7or$ularul 2 ?Propunere te*nic #i financiar6 nu este7sunt asumat7e ?semnat #i #tampilat6 de persoana .mputernicit8 acesta se consider formular lips #i duce automat la &/($n%& &" ( o(,n& $$ *& ( o$&.-. Propunerile de proiect care8 dup solicitarea #i primirea completrilor #i7 sau clarificrilor8 nu .ndeplinesc toate cerinele de conformitate administrati& #i criteriile de eli ibilitate a solicitantului sau partenerului8 /,n- &/($n/&. 2n ca(ul .n care din plicul marcat DO"C/%0G% "A1% 20SOL%S" P1OPC0%1%A D% P1OA%"G lipsesc documente8 precum #i pe tot parcursul e&alurii co$isia are dreptul de a solicita clarificri #i7sau completri ale documentelor pentru demonstrarea .ndeplinirii criteriilor de conformitate administrati& #i de eli ibilitate ale solicitantului sau ale partenerului. >o$isia &a asi ura un termen re(onabil de timp pentru transmiterea documentelor care &a fi preci(at .n solicitarea de clarificare #i7sau completare8 .n funcie de comple)itatea acestora. 3E F& $f$." &" &'$%$3$'$-1#$$ ( o$&.-,',$ Ferificarea eli ibilitii proiectului const .n .ndeplinirea cerinelor pre&(ute la pct. ".-. Propunerile de proiect care nu .ndeplinesc criteriile de eli ibilitate sunt respinse. .E E)"'," &" ( o(,n& $$ -&?n$.& +$ f$n"n.$" & const .n e&aluarea #i punctarea propunerii te*nice #i financiare ?7or$ularul 268 conform rilei de e&aluare pre&(ut .n Ane?a a pre(entei docu$entaii8 respecti&> 1. 2. 3. 4. 5. 1ele&an; $u et #i raportul cost4eficien; "apacitatea de mana ement #i financiar; /etodolo ie; Sustenabilitate #i impact.

A.o *" &" (,n.-";,',$ %&aluarea calitati& const .n acordarea unui puncta< pe fiecare subseciune din cele 5 seciuni ale rilei de e&aluare. Dac puncta<ul total pentru Seciunea 1 M1ele&anN este mai mic de 15 puncte8 propunerea nu se e&aluea( mai departe. Dac puncta<ul total pentru Seciunea 2 M$u et #i raportul cost4eficienN este mai mic de - puncte8 propunerea nu se e&aluea( mai departe. Puncta<ul total al rilei de e&aluare &a fi totalul puncta<elor obinute la fiecare seciune. C&n- "'$0"-o "' (,n.-";,',$ -&?n$. +$ f$n"n.$" 9 8uncta9 acordat de ctre e*aluatori I #ropunerea de proiect nr. " 1, II III IF FG
,@ABA A;BC,@CB>D

#ropunerea de proiect nr. 2 #ropunerea de proiect nr. 3 #ropunerea de proiect nr. $ %. n-o.!$ &" .'"/"!&n-,',$ Se &a face media aritmetic a puncta<ului obinut de ctre fiecare propunere de proiect. Propunerile de proiect cu puncta<e medii de minimum 5: de puncte .n urma aplicrii rilei de e&aluare sunt declarate calificate la etapa de e&aluare de birou. "a urmare a &erificrii conformitii administrati&e8 a eli ibilitii solicitantului #i a partenerului8 a eli ibilitii proiectelor precum #i a e&alurii calitii lor8 co$isia &a .ntocmi un raport intermediar cuprin(=nd lista proiectelor declarate calificate .n etapa e&alurii de birou. Lista proiectelor calificate .n urma e&alurii de birou se .ntocme#te .n ordinea descresctoare a puncta<ului acordat8 .n limita bu etului alocat. E. 7.2. E)"'," &" *& -& &n %&aluarea .n teren se reali(ea( de repre(entanii comisiei de e&aluare8 care pot fi .nsoii #i de ali e)peri din cadrul Autoritii finanatoare sau din afara acesteia #i are ca scop &erificarea &eridicitii informaiilor coninute .n dosarul de solicitare a finanrii8 precum #i obinerea de informaii suplimentare despre anumite aspecte care nu sunt suficient descrise .n proiect. 2n acest sens8 membrii co$isiei au dreptul de a cere de la solicitant documente7 informaii suplimentare care s &in .n spri<inul acti&itii de e&aluare #i selecie a proiectului respecti&. %&aluarea .n teren poate a&ea ca efect eliminarea propunerii de proiect8 .n ca(ul .n care se constat e)istena unor neconcordane ra&e .ntre cele declarate prin propunere #i realitile din teren. 2n aceast situaie8 lista propunerilor de proiecte potenial c=#ti toare se completea(8 .n ordine #i .n limita bu etului aprobat8 cu celelalte propuneri de proiect admisibile ?care au obinut puncta<e medii de minimum 5: de puncte la e&aluare6. Proiectele care nu au fost eliminate ca urmare a e&alurilor .n teren sunt declarate c=#ti toare. Dup finali(area e&alurii de teren8 "omisia .ntocme#te raportul de e&aluare de teren .n care consemnea( informaiile #i datele rele&ante identificate #i propune acordarea sau neacordarea finanrii nerambursabile. &omisia &/($n%& o ( o(,n& & *& ( o$&.- 2n , !1-o" &'& ."0, $9 1. propunerea de proiect a fost transmis prin alte mi<loace ?fa) sau prin e4mail6; 2. nu sunt respectate condiiile de marcare #i pre(entare a propunerii de proiect; 3. din plicul marcat P1OPC0%1% G%90A"J KA 3A0A0"AA1J lipse#te 7or$ularul 1 ?"ererea de solicitare a finanrii6 sau 7or$ularul 2 ?Propunere te*nic #i financiar6; 4. 7or$ularul 1 ?"ererea de solicitare a finanrii6 #i7 sau 7or$ularul 2 ?Propunere te*nic #i financiar6 nu este7sunt asumat7e ?semnat #i #tampilat6 de persoana .mputernicit> 5. nu sunt completate toate seciunile 3ormularului 1; !. nu sunt completate toate seciunile aferente propunerii te*nice din 3ormularul 2; 1-

+. nu este respectat formatul tip al bu etului pre&(ut .n propunerea financiar din 3ormularul 2; ,. solicitantul nu transmite clarificrile #i7sau completrile documentelor solicitate .n termenul stabilit; -. rspunsurile la clarificri nu sunt concludente #i7sau nu sunt susinute de completri cu documente <ustificati&e a#a cum au fost cerute de comisie 8 astfel .nc=t nu sunt .ndeplinite toate cerinele de conformitate administrati& #i criteriile de eli ibilitate a solicitantului sau partenerului; 1:. nu sunt respectate criteriile de eli ibilitate a proiectului; 11. solicitantul nu accept corecia erorilor aritmetice7 &iciilor de form; 12. solicitantul modific8 prin clarificrile pe care le pre(int8 coninutul propunerii te*nice #i financiare8 cu e)cepia situaiei .n care modificarea este determinat de corectarea erorilor aritmetice7 &iciilor de form; 13. bu etul este pre(entat sub form forfetar; 14. proiectul nu a obinut8 .n urma aplicrii rilei de e&aluare8 puncta<ul minim necesar de 5: puncte sau puncta<ul minim necesar aferent capitolelor 1. ;ele*an #i 2. <uget i raportul cost-eficien ?din rila de e&aluare6; 15. informaiile cuprinse .n propunerea de proiect nu corespund cu realitatea din teren; 1!. propunerea de proiect conine propuneri referitoare la pre&ederile contractului de finanare8 propuneri care sunt .n mod e&ident de(a&anta<oase pentru Autoritatea finanatoare. E.8. R"(o -,' 2n )&*& &" "- $3,$ $$ .on- ".-&'o *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 2n urma e&alurii, co$isia .ntocme#te raportul .n &ederea atribuirii contractelor de finanare nerambursabil. 1aportul cuprinde propunerile de proiect declarate admise8 ordonate descresctor .n funcie de puncta<ul obinut8 precum #i cuantumul sumelor acordate .n cadrul sesiunii de selecie public de proiecte. 1aportul este semnat de ctre pre#edintele comisiei #i de toi membrii acesteia #i este supus spre aprobare conductorului Autoritii finanatoare. 1e(ultatul seleciei propunerilor de proiecte se public pe site4ul Autoritii finanatoare #i se comunic .n scris solicitanilor ?fa) sau e4mail68 .n termen de cel mult 3 (ile lucrtoare de la data aprobrii raportului comisiei de ctre conductorul Autoritii finanatoare8 cu preci(area moti&elor respin erii. E.@. D&(,n& &" +$ /o',#$on" &" .on-&/-"#$$'o "omisia de soluionare a contestaiilor se constituie prin ordin al conductorului Autoritii finanatoare. Solicitantul care se consider &tmat .ntr4un drept sau .ntr4un interes al su le itim de deci(ia luat de co$isie .n procedura de selecie public de proiecte8 are dreptul de a contesta re(ultatul acesteia .n cel mult + (ile calendaristice de la data publicrii pe site4ul Autoritii finanatoare. "ontestaia8 formulat .n scris8 se transmite prin po#t sau se depune prin curier la re istratura Autoritii finanatoare ?"alea Fictoriei nr. 1-48 sectorul 18 cod :1::-+8 $ucure#ti68 .n atenia comisiei de soluionare a contestaiilor.

2:

"ontestaia scris trebuie s conin obli atoriu urmtoarele elemente> 1. Denumirea8 sediul #i numele persoanelor care repre(int contestatarul #i calitatea lor; 2. Denumirea #i sediul Autoritii finanatoare; 3. Denumirea proiectului depus #i numrul de .nre istrare; 4. Obiectul contestaiei; 5. /i<loacele de prob pe care se spri<in contestaia8 .n msura .n care este posibil; !. Semntura repre(entantului le al7.mputernicit. 2nainte de a proceda la anali(area contestaiilor depuse de solicitanii ale cror propuneri de proiecte au fost respinse de co$isie8 pre#edintele se asi ur c toi membrii din cadrul "omisiei de soluionare a contestaiilor au semnat Aeclaraia de i$parialitate i confidenialitate. 2ntr4o prim etap8 "omisia de soluionare a contestaiilor &erific .ndeplinirea urmtoarelor condiii> a6 contestaia a fost depus .n termenul le al; b6 obiectul contestaiei are le tur cu re(ultatul procedurii de selecie public de proiecte. 0e.ndeplinirea cumulati& a tuturor acestor condiii duce automat la respin erea contestaiei. Orice alt tip de contestaie sau orice alt tip de informaii suplimentare8 introduse .n contestaie fa de cele din cererea de finanare8 nu &or fi luate .n considerare. 2n ca(ul .ndeplinirii condiiilor pre&(ute mai sus8 "omisia de soluionare a contestaiilor procedea( la &erificarea pe fond a contestaiei8 cu luarea .n considerare a e&entualelor probe propuse de ctre contestatar. Germenul de soluionare a contestaiilor este de cel mult 5 (ile lucrtoare de la data limit de depunere a contestaiilor. 2n ca(ul contestrii puncta<ului acordat de ctre co$isie8 "omisia de soluionare a contestaiilor anali(ea( propunerea te*nic #i financiar8 acord=nd puncta<ul final8 care poate fi mai mic7acela#i7mai mare dec=t cel acordat de ctre co$isia de e&aluare. 2n funcie de puncta<ul final acordat de "omisia de soluionare a contestaiilor8 propunerea de proiect este admis sau respins8 dup ca(. 2n ca(ul contestaiilor admise de ctre "omisia de soluionare a contestaiilor8 propunerile de proiect de .ntorc la co$isia iniial8 care continu e&aluarea din etapa imediat urmtoare celei .n care propunerile de proiect au fost respinse. 2n ca(ul .n care re(ultatele obinute .n urma *otr=rii "omisiei de soluionare a contestaiilor modific clasamentul propunerilor de proiecte8 acestea &or fi comunicate de ctre secretarul co$isiei tuturor solicitanilor ce particip la selecia public. "omisia de soluionare a contestaiilor supune raportul su spre aprobare conductorului Autoritii finanatoare #i comunic re(ultatul .n termen de 3 (ile lucrtoare de la aprobarea acestuia. Deci(ia comisiei de soluionare a contestaiilor este definiti& cu pri&ire la obiectul contestaiei. D,(1 /o',#$on" &" .on-&/-"#$$'o +$ f$n"'$0" &" &)"',1 $$, .on*,.1-o ,' autorit'ii finanatoare "( o31 ( $n O *$n "(o -,' .,( $n0An* ( o$&.-&'& *&.'" "-& .A+-$%1-o" & 2n )&*& &" 2n.?&$& $$ .on- ".-&'o *& f$n"n#" &. Anunul pri&ind proiectele declarate c=#ti toare #i care &or fi finanate se public pe site4ul Autoritii finanatoare .n termen de ma)im 3 (ile lucrtoare de la data la care conductorul 21

Autoritii finanatoare a aprobat prin Ordin raportul .n &ederea atribuirii contractelor de finanare nerambursabil. E.B. n.?&$& &" .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 Autoritatea finanatoare are obli aia de a .nc*eia contractul de finanare nerambursabil cu solicitantul a crui propunere de proiect a fost stabilit de co$isie ca fiind c=#ti toare. 2n urma semnrii contractului de finanare nerambursabil8 solicitantul de&ine +eneficiar al finanrii nerambursabile. "ontractele de finanare nerambursabil se .nc*eie .ntre Autoritatea finanatoare8 .n calitate de finanator8 #i solicitant8 .n calitate de beneficiar8 #i se semnea( numai dup .mplinirea termenului de a#teptare de 11 (ile calendaristice de la data transmiterii comunicrii pri&ind re(ultatul seleciei propunerilor de proiecte. E.C. Mo*$f$." &" .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 Orice modificare a contractului de finanare nerambursabil8 precum #i orice modificare a proiectului aprobat #i care face parte inte rant din contract8 sunt permise numai cu acceptul ambelor pri8 prin .nc*eierea unui act adiional la contract. 0u sunt permise modificrile care> a6 afectea( obli aii ale +eneficiarului8 care au constituit criterii de puncta< la e&aluarea propunerii te*nice #i financiare8 .n sensul diminurii acestor obli aii; b6 afectea( suma solicitat de la Autoritatea finanatoare8 .n sensul ma<orrii acesteia. /odificrile referitoare la cont bancar etc.8 care nu conduc la sc*imbarea condiiilor contractului .n ceea ce pri&e#te &aloarea8 destinaia sumelor8 termenele de reali(are8 acti&itile #i alte aspecte le ate de reali(area proiectului sunt doar notificate Autoritii finanatoare. Firarea sumelor pre&(ute .n contract se reali(ea( .n tran#e8 la solicitarea beneficiarului8 pe msura implementrii proiectului8 dup pre(entarea rapoartelor #i a documentelor <ustificati&e care sunt pre&(ute .n contract. 3inanarea nerambursabil se efectuea( .n raport cu reali(area acti&itilor proiectului #i c*eltuielilor aferente. 0erespectarea pre&ederilor contractului8 altele dec=t cele le ate de utili(area fondurilor #i pre(entarea documentelor <ustificati&e false sau neconforme cu realitatea8 conduce la suspendarea finanrii proiectului p=n la remedierea situaiei respecti&e de ctre beneficiar. 1e(ilierea contractului se reali(ea( .n urmtoarele situaii> a6 utili(area fondurilor .n alte scopuri dec=t cele cu&enite; b6 pre(entarea documentelor <ustificati&e false sau neconforme cu realitatea; c6 nerespectarea pre&ederilor contractului de finanare8 altele dec=t cele le ate de utili(area fondurilor #i pre(entarea documentelor <ustificati&e false sau neconforme cu realitatea8 conduce la suspendarea finanrii proiectului p=n la remedierea situaiei respecti&e de ctre beneficiar. Dac8 .n termen de 15 (ile de la primirea notificrii transmise de //3PS pri&ind suspendarea finanrii8 beneficiarul nu remedia( situaia8 autoritatea finanatoare &a re(ilia contractul8 beneficiarul fiind direct rspun(tor #i obli at la plata e&entualelor daune. 22

2n aceste condiii8 beneficiarul este obli at s returne(e Autoritii finanatoare8 .n termen de 3: de (ile de la primirea notificrii din partea acesteia8 sumele primite p=n la momentul notificrii. E.10. R"(o -" & Crmtoarele tipuri de rapoarte &or fi .ntocmite #i .naintate spre aprobare Autoritii finanatoare de ctre beneficiarii contractelor de finanare nerambursabil> 1. raport intermediar8 ori de c=te ori se solicit efectuarea unei pli8 cu dou componente> a6 raport de acti*itate8 narati&8 care &a cuprinde informaii cu pri&ire la acti&itile reali(ate .n perioada pentru care se face raportarea8 principalele reali(ri fa de scopul #i obiecti&ele stabilite8 dificultile .nt=mpinate8 o planificare pentru perioada urmtoare; b6 raport financiar ce &a detalia c*eltuielile efectuate conform bu etului aprobat8 pe fiecare linie de bu et #i .n concordan cu acti&itile efectuate; 2. 1aport final pri&ind reali(area obiecti&elor proiectului8 detaliat8 .n termen de 1: de (ile de la data finali(rii proiectului8 conform Ane)ei nr. , din Aocu$entaie3 3. 1apoarte7notificri pri&ind .nt=r(ierile #i7sau problemele aprute8 precum #i soluiile concrete propuse pentru recuperarea .nt=r(ierilor #i reali(area obiecti&elor proiectului8 inclusi& rafice cu implementarea acti&itilor8 ori de c=te ori este ne&oie. Proiectele sunt considerate finali(ate dac au fost .ndeplinite toate acti&itile8 au fost atinse obiecti&ele8 respecti& re(ultatele pre&(ute .n propunerea de proiect #i dac au fost <ustificate cu acte do&editoare toate c*eltuielile reali(ate din sumele primite de la Autoritatea finanatoare8 iar procentul contribuiei proprii a beneficiarului a fost reali(at.

23

FORMULARE Fo !,'" ,' 1 H CEREREA DE SOLICITARE A FINANRII 1. D"-& *&/( & /o'$.$-"nOdenumireaPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8 cu sediul .nQQQQQQQQQQQQQQQQQ... Olocalitatea8 strada8numrul8 sectorul7<udeul8 telefon7fa)P document de .nfiinare>QQQQQQQ Ocertificat de .nscriere .n 1e istrul asociaiilor #i fundaiilor7alt document care do&ede#te .nfiinareaP8 .n parteneriat cu OdenumireaP...................QQQQQQQQQQQQQQQQ.................. cu sediul .n.............................................................Olocalitatea8 strada8 numrul8 sectorul7<udeul8 telefon7fa)P document de .nfiinare> QQQQQQQQQ. Ocertificat de .nscriere .n 1e istrul asociaiilor #i fundaiilor7alt document care do&ede#te .nfiinareaP 2. P o$&.-,' GitluQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Faloarea proiectului pe surse de finanare> a6 suma solicitat de la ,inisterul ,uncii, 7a$iliei i 8roteciei Sociale =,,78S/ QQQQQQlei b6 contribuia proprie a solicitantului .................................. lei Ode minimum 1:@8 .n bani8 din &aloarea finanrii nerambursabile solicitate de la ,,78SP c6 bu et total proiect> .................. lei Osuma solicitat de la ,,78S I contribuia proprie a solicitantuluiP Subsemnata7Subsemnatul ...................... posesoare7 posesor a7al buletinului7crii de identitate seria ....... nr. ........8 eliberat7eliberat la data de ................ de ctre .........8 .n calitate de persoan .mputernicit s repre(int OdenumireaP .n procedurile pri&ind atribuirea contractului de finanare nerambursabil8 cunosc=nd pre&ederile " -. 2C2 din "odul penal cu pri&ire la falsul .n declaraii8 declar pe propria rspundere urmtoarele> - datele8 informaiile #i documentele pre(entate corespund realitii; 24

or ani(aia OdenumireaP nu are sume neac*itate la scaden ctre persoane fi(ice sau <uridice ori bunuri urmrite .n &ederea e)ecutrii silite; or ani(aia OdenumireaP nu a comis o ra& re#eal .n materie profesional sau nu este .n situaia c nu #i4a .ndeplinit obli aiile asumate printr4un alt contract de finanare #i m an a<e( ca suma de .............................. lei Obu etul total al proiectuluiP s o utili(e( .n scopul reali(rii proiectului8 conform datelor pre(entate .n propunerea de proiect.

O1=ndurile urmtoare se completea( .n ca(ul parteneriatuluiP Subsemnata7Subsemnatul .......................8 posesoare 7 posesor a7al buletinului7crii de identitate seria ........... nr. .......8 eliberat7eliberat la data de .............8 .n calitate de persoan .mputernicit s repre(int OdenumireaP .n procedurile pri&ind atribuirea contractului de finanare8 cunosc=nd pre&ederile " -. 2C2 din "odul penal cu pri&ire la falsul .n declaraii8 declar pe propria rspundere urmtoarele> - datele8 informaiile #i documentele pre(entate corespund realitii; - or ani(aia OdenumireaP nu are sume neac*itate la scaden ctre persoane fi(ice sau <uridice ori bunuri urmrite .n &ederea e)ecutrii silite; - or ani(aia OdenumireaP nu a comis o ra& re#eal .n materie profesional sau nu este .n situaia c nu #i4a .ndeplinit obli aiile asumate printr4un alt contract de finanare.

Data 0umele #i funcia solicitantului Semntura Ktampila

Data 0umele #i funcia partenerului Semntura Ktampila

25

Fo !,'" ,' 2 H PROPUNEREA TEHNIC I FINANCIAR I. PROPUNERE TEHNIC SOLICITANT Denumire 3orm <uridic Date de contact ?adresa complet8 inclusi& cod po#tal8 telefon8 fa)8 e4mail6 PA1G%0%1 Denumire 3orm <uridic Date de contact ?adresa complet8 inclusi& cod po#tal8 telefon8 fa)8 e4mail6 =Se *or include infor$aii pentru toi partenerii/ 1. T$-',' ( o$&.-,',$ 2. O3$&.-$),' )$0"-, .f. O *$n,',$ n . 2050<27.0@.2012 9 Asi urarea ser&iciilor de spri<in familial 4 De(&oltarea ser&iciilor sociale de tip> centru de (i centru de tip respiro7 centru de cri( centru de ser&icii de recuperare de tip ambulatoriu E rug$ $arcai csua corespunztoare o+iecti*ului proiectului propus. 5. O3$&.-$),' %&n& "' "' ( o$&.-,',$ 6. O3$&.-$)&'& /(&.$f$.& "'& ( o$&.-,',$ 7. R&0,!"-,' ( o$&.-,',$ =$a?i$ o pagin/ 8rezentai succint scopul, o+iecti*ele, partenerii, durata proiectului, acti*itile, rezultatele, costul total al proiectului, i$pactul. Bncludei infor$aii pri*indF a. capacitatea noilor ser*icii3 +. +eneficiarii3 c. a$plasarea, accesi+ilitatea, facilitile care *or fi oferite persoanelor cu handicap n noile ser*icii. 8. I,/-$f$." &" ( o$&.-,',$ Aescriei situaia actual i ne*oia creia i se adreseaz proiectul. Argu$entai soluia identificat pentru acordarea ser*iciului social n raport cu ne*oile co$unitii. Argu$entai i$portana i urgena pro+le$ei identificate, soluia propus, *aloarea adugat a propunerii de proiect =tehnici ino*ati*e, $odele de +un practic, integrarea n co$unitate, pro$o*area egalitii anselor etc./. @?plicai de ce este necesar proiectul n zona n care este propus3 identificai oportuniti i constrGngeri. 2!

Aescriei locaia n care propunei ser*iciul social din punct de *edere al poziionrii fa de alte ser*icii din co$unitate, al accesi+ilizrii, al e?istenei $i9loacelor de transport i de co$unicare etc. Specificai $odul n care o+iecti*ele specifice i acti*itile proiectului rspund ne*oilor indi*iduale ale +eneficiarilor direci. Specificai $odul n care ser*iciul social *ine n spri9inul fa$iliilor +eneficiarilor. 8recizai $odul n care ser*iciul social contri+uie la opti$izarea ser*iciilor sociale i la $+untirea relaiei dintre +eneficiar i co$unitate. @. B&n&f$.$" $ *$ &.#$ J = ,(,' #$n-1 &ferii infor$aii despre $odul n care se *a face selecia +eneficiarilor care *or a*ea acces la ser*iciul social nfiinat, grupe de *Grst, gradul i tipul handicapului etc. B. R&0,'-"-& , !1 $-& ;ezultatele sunt cuantificate, $sura+ile i *erifica+ile. >orelai rezultatele cu acti*itile. C. I!(".>u$ *a $+unti proiectul situaia +eneficiarilorH 8recizai $odul n care proiectul *a contri+ui la opti$izarea ser*iciilor sociale acordate +eneficiarilor. >are *a fi i$pactul proiectului asupra co$unitii locale i autoritilor locale. @nunai $surile pe care intenionai s le luai pentru a asigura un i$pact ndelungat al proiectului. 10. A.-$)$-1#$'& ( o$&.-,',$ &ferii o descriere detaliat, clar, cronologic si realist a acti*itilor. 8entru fiecare acti*itate s reiasF contri+uia respecti*ei acti*iti la atingerea o+iecti*elor proiectului, $etodele de i$ple$entare propuse, rezultate ur$rite, participani, rolul fiecrui partener, acolo unde este cazul. Bncludei detalii pri*ind durata esti$at de funcionare nainte de finalizarea proiectului. 11. D, "-" +$ ('"n$f$." &" ".-$)$-1#$'o 9 Aurata proiectului *a fi de la se$narea contractului de finanare nera$+ursa+il pGn la data de 0.11.2012. NOT9 2n planul de aciune orientati& nu se &or meniona date calendaristice reale8 ci Rluna 1R8 Rluna 2R etc. Solicitanilor li se recomand s pre&ad o mar< de si uran .n calendarul planului de aciune propus. Planul de aciune nu cuprinde descrierea acti&itilor8 ci doar titlul acestora8 conform celor menionate la punctul 1:. Lunile .n care nu se desf#oar acti&iti trebuie s fie cuprinse de asemenea .n planul de aciune. @?e$pluF L,n" A.-$)$-"-&" acti&itatea 1 ?denumire6 acti&itatea 2 ?denumire6 acti&itatea 3 ?denumire6 acti&itatea ... ?denumire6 1 2 5 6 C$n& $!('&!&n-&"01 solicitant partener solicitant partener solicitant partener solicitant partener 2+

12. M&-o*o'o%$" *& $!('&!&n-" & 8recizai care sunt resursele u$ane alocate proiectului =e?istente i *iitoare/, precu$ i $etodologia de i$ple$entare a proiectului =detalierea proiectului pe acti*iti, responsa+ili i ter$ene/. 8rezentai $odul n care *ei i$ple$enta acti*itile propuse pentru realizarea o+iecti*elor, $odul n care *or fi organizate resursele n *ederea o+inerii rezultatelor asu$ate, cu$ se *a face $onitorizarea proiectului. Aescriei $odalitatea i $etodologia de nfiinare, organizare i funcionare, locul i rolul ser*iciilor create prin, cola+orarea cu alte instituii rele*ante =consilii locale, pri$rii, educaie, sntate, poliie etc./. ,enionai ce alte ser*icii din su+ordinea A.AS8>, a consiliilor locale sau a organizaiilor negu*erna$entale *or contri+ui la realizarea o+iecti*elor proiectului =ser*icii co$ple$entare nerealizate n cadrul proiectului/3 unde funcioneaz sau cu$ *or fi nfiinate =dac este cazul/ i de ctre cine, cu$ se cola+oreaz cu acestea. AescrieiF procedurile de e*aluare intern - e*aluarea proiectului =resurse in*estite n proiect, acti*iti desfurate, rezultate o+inute, +eneficii realizate/3 $odalitatea de identificare i e*aluare a +eneficiarilor direci, $odul de consultare i i$plicare a acestora, $etodologia de i$ple$entare a standardelor specifice de calitate3 $odalitatea de coordonare'organizare $anagerial i financiar. &ferii infor$aii despre $anage$entul risculuiF factori de risc - $odaliti de identificare, $surare i anticipare a riscului, $odaliti de contracarare a riscului, $i9loace de control. ,oti*ai rolul atri+uit fiecrui partener i ni*elul de i$plicare. 15. E>(& $&n#" 2n ( o$&.-& /$!$'" &9 Aescriei e?periena d*s. pri*ind i$ple$entarea unor proiecte rele*ante pentru do$eniul propus, a*Gnd gri9a s identificai pentru fiecare proiect derulatF =a/ o+iectul i locaia proiectului3 =+/ rezultatele proiectului3 =c/ rolul organizaiei =solicitant sau partener/ i gradul de i$plicare al acesteia n proiect3 =d/ costul proiectului3 =e/ finanatori ai proiectului =nu$e, adresa e-$ail, telefon, su$a cu care au contri+uit/3 =f/resursele u$ane i$plicate. 16. R&/, /& "'o."-& (&n- , $!('&!&n-" &" ( o$&.-,',$9 7urnizai o descriere detaliat a di*erselor resurse la care organizaia d*s. are acces pentru i$ple$entarea proiectului ce face o+iectul cererii de finanare, n $od special a ur$toarelor resurseF =a/ ;esurse financiareF nu$ele principalilor susintori financiari3 =+/ ;esurse $aterialeF terenuri, cldiri, echipa$ente BC, dotri, $aterii pri$e i $ateriale3 =c/ ;esurse u$aneF nu$rul personalului anga9at per$anent i cu nor$ parial, pe categorii de specialitate3 =d/ alte resurse considerate rele*ante. 17. D$/&!$n" &" < !&*$"-$0" &" &0,'-"-&'o 7urnizai infor$aii pri*ind $i9loace de $ediatizare i dise$inare a rezultatelor proiectului. 18. A'-& "/(&.-& .on/$*& "-& &'&)"n-& Adugai alte aspecte pe care le considerai rele*ante.

2,

II. PROPUNERE FINANCIAR


Co/- -o-"' ( o$&.K'&$E

CHELTUIELI

Autoritatea finanatoare

&ontri(uie )olicitant

I I.1 I.2 I.2.1 I.2.2 I.2.5 I.2.6 I.2.7 I.2.8 I.2.@ I.2.B I.5 I.6 I.7 //.

C?&'-,$&'$ *$ &.-& "*eltuieli pentru lucrri de i ieni(are7amena<are7reparaii ?ma). 3:.::: lei6 &*eltuieli pentru dotarea ser+iciului cu ec*ipamente, mo(ilier i ca,armament ?ma). 1::.::: lei6 c*eltuieli pentru ac*i(iia de aparatur specific pentru acti&iti de recuperare7reabilitare c*eltuieli pentru ac*i(iia de aparatur te*nolo ica4 electrocasnic ?ma#ini de splat8 fri idere8 ara a(8 aspirator8 lifturi8 platforme8 etc.6 c*eltuieli pentru ac*i(iia de &esel #i tac=muri c*eltuieli pentru ac*i(iia de ec*ipamente de birotic ?calculator8 telefon8 fa)8 imprimant8 etc.6 c*eltuieli pentru ac*i(iia de ec*ipamente PSA; c*eltuieli pentru ac*i(iia de paturi8 dulapuri8 noptiere8 mese8 scaune8 canapea8 cuiere8 fotolii8 mobilier de buctrie8 eta<ere8 fi#ete8 rafturi8 msue GF ca(armament ?saltele8 len<erie pat8 prosoape8 perne8 pilote etc.6 alte c*eltuieli ?moc*et8 co&oare8 corpuri de iluminat8 etc.6 &*eltuieli referitoare la materialele necesare pentru funcionarea ser+iciului social -materiale didactice/materii prime ac*i,iionate." &*eltuielile referitoare la plata salariilor a 3 specialiti" &*eltuieli referitoare la acti+itatea de promo+are a proiectului2 ?ma). 1.5:: lei6 C?&'-,$&'$'& *& "*!$n$/- " & =ma). 1:.::: lei6 To-"' ILII K'&$E To-"' .on- $3,#$& @ 0

NOT9 1. C?&'-,$&'$'& &f& $-o" & '" !"-& $"'&'& n&.&/" & (&n- , f,n.#$on" &" no,',$ /& )$.$, /o.$"' +$ .?&'-,$&'$'& &f& $-o" & '" ('"-" /"'" $$'o /(&.$"'$+-$'o "n%";"#$ (&n- , f,n.#$on" &" no,',$ /& )$.$, /o.$"' K'$n$$'& 3,%&-" & I.5 L I.6E, (& *, "-" $!('&!&n-1 $$, /,n- 2n )"'o" & -o-"'1 *& !">$! 10.000 '&$. P& *, "-" f,n.#$on1 $$ /& )$.$,',$ /o.$"' no, 2nf$$n#"- +$ n,!"$ 2n (& $o"*" *& ,'1 $$ .on- ".-,',$, A,-o $-"-&" f$n"n#"-o" & /,(o -1 ('"-" /"'" $,',$, (&n- , !">$! 5 /(&.$"'$+-$ *$n *o!&n$$ ."9 !&*$.$n1, "/$/-&n#1 /o.$"'1, (/$?o'o%$&, M$n&-o-& "($&, (/$?o(&*"%o%$&, 2n '$!$-" /"'" $,',$ *& 3"0" !$n$! 3 ,- (& #" 1 %" "n-"- 2n ('"-1, /-"3$'$- ( $n ?o-1 A & *& %,)& n. 2. C?&'-,$&'$'& &f& $-o" & '" ".-$)$-"-&" *& ( o!o)" & " ( o$&.-,',$ $n- 1 2n 3&n&f$.$" ,',$ K/,n- "/$%, "-& *$n .on- $3,#$" ( o( $& " 3&n&f$.$" ,',$E. O3/& )"#$&9 C?&'-,$&'$'& "f& &n-& ( o$&.-,',$ $n.',* TFAH,'. &/(on/"3$'$-"-&" &>.',/$)1 "

2. I,/-$f$." &" .o/-, $'o +$ " 3,%&-,',$ 7or$atul tip al +ugetului nu poate fi $odificat. 8entru fiecare poziie +ugetar confor$ rGndurilor din +uget se *a prezenta cGte o ane? de funda$entare care s cuprind 9ustificarea detaliat =tipuri lucrri'denu$ire produse'nu$r'cantitate'pre esti$ati* etc./ a categoriei de cheltuieli n relaie cu acti*itatea creia se adreseaz, pe fiecare dintre finanatorii proiectului. 8entru lucrrile de igienizare'a$ena9are'reparaii se *a prezenta un de*iz esti$ati*. 4u$ai costurile eligi+ile pot face o+iectul finanrii nera$+ursa+ile din partea Autoritii finanatoare. 2-

Aceste costuri tre+uie s fie 9ustifica+ile. @le nu pot lua for$a unor su$e forfetare. NOT9 P &0&n-" &" 3,%&-,',$ /,3 fo !1 fo f&-" 1 .on*,.& '" &/($n%& &" ( o$&.-,',$. 5. S, /& *& f$n"n#" & ,enionai cu e?actitate cu cGt particip la proiect fiecare partener, inclusi* solicitantul. 8recizai cuantu$ul i destinaia altor surse de finanare, altele decGt cele ale Autoritii finanatoare i solicitantului, n cazul e?istenei acestora n proiect. 6. S,/-&n"3$'$-"-&" ( o$&.-,',$ Bndicai potenialele surse de finanare pentru *iitor. Aescriei $odul de asigurare a sustena+ilitii pentru perioada de ani. 8recizai capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea in*estiiei dup finalizare =entiti responsa+ile, fonduri, acti*iti, orizont de ti$p/. Aescriei pre*ederile acordului de parteneriat n ceea ce pri*ete asigurarea sustena+ilitii.

Data 0umele #i funcia Semntura Ktampila

3:

Fo !,'" ,' 5 H D&.'" "#$& ( $)$n* ."(".$-"-&" ( of&/$on"'1

0oi8 SSSSSSSSSSSSSS Odenumirea solicitantului7parteneruluiP8 declarm c pentru implementarea proiectului SSSSSSSSSSSS Otitlul proiectuluiP propunem urmtoarea ec*ip de speciali#ti>
Specialitatea propus .n cadrul ec*ipei de mana ement a proiectului 0ume #i prenume Loc de munc actual Fec*imea .n specialitatea propus 0umr de proiecte la care a participat .n ultimii 5 ani .n specialitatea propus Acti&itile de care rspunde .n pre(ent 1esponsabili 4tile .n cadrul ec*ipei de mana ement

Declarm c persoanele propuse mai sus dispun de pre tirea necesar implementrii proiectului .n conformitate cu pre&ederile Aocu$entaiei #i cu pre&ederile le ale din 1om=nia. 2nele em c8 .n ca(ul .n care nu &om reu#i s asi urm participarea oricrei persoane din cele menionate mai sus8 .n conformitate cu pre(enta declaraie8 sau nu o &om .nlocui cu o persoan cu calificri cel puin e ale8 acceptabil dumnea&oastr8 putei s .ntreprindei msurile pe care le considerai necesare8 mer =nd c*iar p=n la re(ilierea contractului #i acceptm aceste msuri ca fiind .ndreptite.

Data 0umele #i funcia solicitantului Semntura Ktampila

31

Fo !,'" ,' 6 H D&.'" "#$& (& ( o( $& 1/(,n*& & ( $)$n* )& $*$.$-"-&" $nfo !"#$$'o

Subsemnata7subsemnatulQQQ..8 cu funcia deQQQ..8 posesoare7posesor al $A7"A nr. QQQ..8 seria QQQ..8 eliberat?6 de QQQ..8 la data de QQQ..8 .mputernicit7 .mputernicit s .nainte( cererea de finanare #i s semne( contractul de finanare prin *otr=rea or anului de conducere a or ani(aiei QQQ. QQQ..8 cunosc=nd pre&ederile art. 2-2 din "odul penal cu pri&ire la falsul .n declaraii8 declar pe propria rspundere urmtoarele> - datele8 informaiile #i documentele pre(entate .n pre(enta propunere de proiect corespund realitii; - solicitantul ?denumire6 nu se .ncadrea( .n nici una din situaiile pre&(ute la pct. B.2., pct. 10 5 1@ din pre(enta docu$entaie3 - partenerul ?denumire6 nu se .ncadrea( .n nici una din situaiile pre&(ute la pct. B.2., pct. 7 J 10 din pre(enta docu$entaie.

Data 0umele #i funcia Semntura Ktampila

0ot> O declaraie se completea( de ctre solicitant iar alta de ctre partener8 dac este ca(ul. 32

Fo !,'" ,' 7 H D&.'" "#$" *& $!(" #$"'$-"-&

1epre(int conflict de interese orice situaie care .l .mpiedic pe beneficiar .n orice moment s acione(e .n conformitate cu obiecti&ele Autoritii finanatoare8 precum #i situaia .n care e)ecutarea obiecti& #i imparial a funciilor oricrei persoane implicate .n implementarea proiectului poate fi compromis din moti&e familiale8 politice8 economice sau orice alte interese comune cu o alt persoan. Subsemnatul8 ca persoan fi(ic sau ca persoan cu drept de repre(entare a or ani(aiei solicitante .n ceea ce pri&e#te implementarea proiectului8 m obli s iau toate msurile pre&enti&e necesare pentru a e&ita orice conflict de interese8 a#a cum este acesta definit mai sus8 #i8 de asemenea8 m obli s informe( Autoritatea finanatoare despre orice situaie ce enerea( sau ar putea enera un asemenea conflict.

Data 0umele #i funcia Semntura Ktampila

0ot> Declaraia se completea( at=t de ctre solicitant c=t #i de ctre partener8 dac este ca(ul.

33

Fo !,'" ,' 8 H A.o * *& (" -&n& $"Omodel orientati&P A -. 1 P1 #$'& QQQQQQQ Odenumirea complet a solicitantuluiP8 cu sediul .n QQQQQ..Oadresa completP8 codul fiscalQQQQ8 a&=nd calitatea de solicitant #i QQQQQQQ Odenumirea complet a parteneruluiP8 cu sediul .n QQQQQQQQ.Oadresa completP8 codul fiscalQQQQQQQQ.8 a&=nd calitatea de partener au con&enit urmtoarele> A -. 2 O3$&.-,' Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile #i obli aiile prilor8 responsabilitile ce le re&in .n implementarea acti&itilor aferente proiectuluiQQQQ.QQ.Otitlul proiectuluiP depus .n cadrul seleciei publice de proiecte .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap8 precum #i obli aiile pri&ind asi urarea sustenabilitii ser&iciului social nou creat. A -. 5 Ro', $ +$ &/(on/"3$'$-1#$ 2n $!('&!&n-" &" ( o$&.-,',$ 1olurile #i responsabilitile &or fi descrise .n tabelul de mai <os8 corespun(tor acti&itilor din propunerea de proiect> A.-$)$-"-&" Se &or descrie acti&itile pe care fiecare dintre parteneri trebuie s le implemente(e8 .n str=ns corelare cu informaiile pre(entate .n propunerea de proiect A -. 6 R&/(on/"3$'$-1#$ ( $)$n* "/$%, " &" /,/-&n"3$'$-1#$$ ( o$&.-,',$ Solicitantul #i partenerul &or asi ura pe o durat de 3 ani funcionarea ser&iciului social creat .n cadrul proiectului QQQQ.QQ.Otitlul proiectuluiP. Ea fi descris $odul de asigurare a funcionrii ser*iciului social i responsa+ilitile asu$ate. A -. 7 P& $o"*" *& )"'"3$'$-"-& " ".o *,',$ Perioada de &alabilitate a acordului este cuprins .ntre O((7ll7aaaaP #i O((7ll7aaaaP. A -. 8 D &(-, $'& +$ o3'$%"#$$'& /o'$.$-"n-,',$ Solicitantul are dreptul s solicite partenerului furni(area oricror informaii #i documente le ate de proiect. Solicitantul consult partenerul cu re ularitate .n implementarea proiectului. Partenerul este obli at s furni(e(e orice informaii de natur te*nic sau financiar le ate de proiect8 solicitate de partener8 de Autoritatea finanatoare sau de orice alt or anism abilitat s &erifice. Solicitantul asi ur transferul de fonduri obinute de la Autoritatea finanatoare pentru c*eltuielile an a<ate de partener8 care au fost certificate ca eli ibile. An ca(ul unui pre<udiciu .n ceea ce pri&e#te estionarea finanrii nerambursabile primite de la Autoritatea finanatoare8 solicitantul rspunde .n solidar cu partenerul din &ina cruia a fost cau(at pre<udiciul. R&/(on/"3$'$-1#$ /o'$.$-"nR&/(on/"3$'$-1#$ (" -&n&

34

A -. @ D &(-, $'& +$ o3'$%"#$$'& (" -&n& ,',$ Partenerul are dreptul8 prin transfer de ctre solicitant8 la fondurile obinute de la Autoritatea finanatoare pentru acoperirea c*eltuielilor an a<ate care au fost certificate ca eli ibile. Partenerul are dreptul s fie consultat cu re ularitate de ctre solicitant .n implementarea proiectului. Partenerul este obli at s furni(e(e orice informaii de natur te*nic sau financiar le ate de proiect8 solicitate de solicitant8 de Autoritatea finanatoare sau de orice alt or anism abilitat s &erifice. Partenerul are obli aia s duc la .ndeplinire responsabilitile asumate .n implementarea proiectului. 2n ca(ul unui pre<udiciu .n ceea ce pri&e#te estionarea finanrii nerambursabile primite de la Autoritatea finanatoare8 partenerul rspunde .n solidar cu solicitantul din &ina cruia a fost cau(at pre<udiciul. A -. B D$/(o0$#$$ f$n"'& ?16 Orice modificare a pre(entului acord este &alabil numai atunci c=nd este con&enit de pri. ?26 Goate posibilele dispute re(ultate din pre(entul acord sau .n le tur cu el8 pe care prile nu le pot soluiona pe cale amiabil8 &or fi soluionate de instanele competente. ?36 Prile sunt de acord c pre(entul acord este u&ernat de le ea rom=n. 2ntocmit .n 3 e)emplare8 .n limba rom=n8 c=te unul pentru fiecare parte #i un ori inal pentru dosarul de solicitare a finanrii. Semnturi Solicitant Partener 0umele8 prenumele #i funcia Semntura repre(entantului le al 0umele8 prenumele #i funcia Semntura repre(entantului le al Data #i locul semnrii Data #i locul semnrii

35

Fo !,'" ,' @ H D&.'" "#$& *& .onf$*&n#$"'$-"-& +$ $!(" #$"'$-"-&

Subsemnatul QQQQQQQQQQQQQQQ.8 membru e&aluator .n comisia de e&aluare conform Ordinului nr. QQQQ..8 al /inistrului /uncii8 3amiliei #i Proteciei Sociale8 m an a<e(> 4 s pstre( confidenialitatea asupra coninutului propunerilor de proiecte8 precum #i asupra oricror alte informaii pre(entate de solicitani8 a cror de(&luire ar putea aduce atin ere dreptului acestora de a4#i prote<a proprietatea intelectual #i7 sau secretele comerciale; 4 nu &oi de(&lui solicitanilor sau altor persoane neimplicate oficial .n procedura de atribuire a contractului de finanare informaii suplimentare le ate de acti&itatea de e&aluare8 p=n c=nd nu a fost comunicat re(ultatul aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de finanare. Gotodat8 confirm c nu m aflu .n nici una dintre situaiile urmtoare> 1. nu sunt so sau rud ori afin p=n la radul al patrulea inclusi& cu unul dintre repre(entanii solicitanilor; 2. .n ultimii trei ani nu am a&ut contracte de munc sau de colaborare cu unul dintre solicitani #i nici nu am fcut parte din "A ori alt or an de conducere sau de administraie al acestora; 3. nu sunt membru sau membru fondator al unuia dintre solicitani. De asemenea8 m obli s solicit de .ndat .nlocuirea mea din calitatea de membru e&aluator cu alt membru e&aluator din cadrul co$isiei .n ca(ul .n care constat c m aflu .n &reuna din situaiile pre&(ute mai sus.

Data Semntura

3!

Fo !,'" ,' B 4 D&.'" "#$& ( $)$n* /("#$$'& +$ *o-1 $'& fo'o/$-& (&n- , &"'$0" &" o3$&.-$)&'o ( o$&.-,',$ QQQQQQQQOtitlul proiectuluiP

0oi8 QQQQQQQQQQQQQQ Odenumirea solicitantului7parteneruluiP declarm c a&em .n proprietate7administrare7concesiune urmtoarele spaii #i dotri pe care ne an a<m s le punem la dispo(iia ec*ipei de implementare a proiectului QQQQQQQ> 1. $iroul unde .#i &a desf#ura acti&itatea ec*ipa> QQQQQQ.. Oadresa completP8 tel QQ8 fa) QQQQ.8 e4mail QQQQ.8 suprafaa QQQQ.; 2. Alte spaii rele&ante din punct de &edere al proiectului QQQQQ. Odetaliai> adresa8 suprafaa8 destinaia actual8 destinaia propus prin proiectP; 3. /i<loace de transport auto> tip QQQ.; nr. locuri QQQQ. destinaiaQQQ..etc.; 4. %c*ipamente de birou> QQQ.. calculatoare8 QQQQimprimante8 QQQ. copiatoare8 QQ. fa)uri etc.; 5. Altele> QQQQQ. OdetaliaiP. Spaiile sau dotrile menionate mai sus pot fi folosite pentru proiect imediat ce &or fi necesare #i acestea nu sunt an a<ate pentru reali(area unor acti&iti eseniale pentru implementarea altui proiect. Starea te*nic a acestora este bun #i asi ur toate condiiile necesare folosirii lor .n si uran deplin8 iar personalul de deser&ire este atestat #i instruit .n conformitate cu le islaia rom=n. 2nele em c .n ca(ul .n care nu &om reu#i s asi urm oricare din cele menionate mai sus .n conformitate cu pre(enta declaraie putei s .ntreprindei msurile pe care le considerai necesare8 mer =nd c*iar p=n la re(ilierea contractului de finanare #i acceptm aceste msuri ca fiind .ndreptite.

Data ...........7............7........... Semnea(> QQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQ "ontrasemnea(> QQQQQQQQQQQQ

3+

Fo !,'" ,' CH C, $.,',! )$-"& E, o(&"n

Curriculum vitae Europass


Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) !elefon(oane) $a%(uri) &'mail(uri) Naionalitate('ti) (ata na terii )e%

Inserai fotografia. (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Nume, Prenume (rubric facultativ, vezi instruciunile)


Numr imobil, nume strad, cod po tal, localitate, ar (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) (rubric facultativ, vezi instruciunile) "obil# (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Locul de munc vizat / (rubric facultativ, vezi instruciunile Domeniul ocupaional E!periena profesional
Perioada $uncia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa anga,atorului !ipul activitii sau sectorul de activitate "enionai separat fiecare e%perien profesional relevant, *ncep+nd cu cea mai recent dintre acestea. (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Educaie "i formare


Perioada -alificarea / diploma obinut (isciplinele principale studiate / competene profesionale dob+ndite Numele i tipul instituiei de *nvm+nt / furnizorului de formare Nivelul *n clasificarea naional sau internaional (rubric facultativ, vezi instruciunile) "enionai separat fiecare forma de *nvm+nt i program de formare profesional absolvite, *ncep+nd cu cel mai recent. (vezi instruciunile)

#ptitudini "i competene personale


.imba(i) matern(e) .imba(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare $nele%ere &orbire 'criere
Precizai limba(ile matern(e (dac este cazul specificai a doua limb matern, vezi instruciunile)

3,

Nivel european (*)

Ascultare

-itire

Participare la conversaie

(iscurs oral

%)primare scris

Limba Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

-ompetene i abiliti sociale -ompetene i aptitudini organizatorice -ompetene i aptitudini te0nice -ompetene i aptitudini de utilizare a calculatorului -ompetene i aptitudini artistice Alte competene i aptitudini Permis(e) de conducere

(escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (/ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (/ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (/ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (/ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (/ubric facultativ, vezi instruciunile) (escriei aceste competene i indicai conte%tul *n care au fost dob+ndite. (/ubric facultativ, vezi instruciunile) "enionai dac deinei un permis de conducere i categoria. (/ubric facultativ, vezi instruciunile) persoane de contact, referine etc. (/ubric facultativ, vezi instruciunile)

Informaii suplimentare Includei aici orice alte informaii utile, care nu au fost menionate anterior, de e%emplu# #ne!e &numerai documentele ane%ate -1'ului. (/ubric facultativ, vezi instruciunile)

3-

ANE4E An&>" 1 H Mo*&' H ."* , .on- ".- *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 n . ................. *$n ................... Prile contractului 2ntre M$n$/-& ,' M,n.$$, F"!$'$&$ +$ P o-&.#$&$ So.$"'&, cu sediul .n $ucure#ti8 Sector 18 Str. Dem. A. Dobrescu nr. 2448 telefon :217212543,8 fa) :21721254438 cod fiscal 42!!!!-8 cont tre(orerie QQQQQQ8 repre(entat prin QQQQQQ..8 .n funcia de .........................8 .n calitate de Autoritate finanatoare8 denumit .n continuare 001#)8 #i O %"n$0"#$" QQQQ8 cu sediul .n QQQ..8 telefon QQQQQQ8 fa) QQQQQQ.8 cod fiscalQQQQ.. cont QQQ desc*is la QQQQ..repre(entat prin QQQ Onume8 prenume8 calitateP8 .n calitate de beneficiar8 denumit .n continuare 2eneficiar8 a inter&enit pre(entul "ontract de finanare nerambursabil8 denumit .n continuare contract. 1. O3$&.-,' .on- ".-,',$ 1.1. Obiectul contractului .l constituie implementarea proiectului QQQ 1.2. $eneficiarul se obli s reali(e(e obiectul contractului .n perioada con&enit #i .n conformitate cu obli aiile asumate prin pre(entul contract. 1.5. Autoritatea finanatoare se obli ca pentru reali(area obiectului contractului s plteasc beneficiarului &aloarea finanrii nerambursabile8 a#a cum este aceasta definit .n pre(entul contract la art. 2.1. 1.6. $eneficiarul accept finanarea #i se an a<ea( s utili(e(e suma primit e)clusi& pentru implementarea proiectului. 1.7. Proiectul face parte inte rant din acest contract. 2. F"'o" &" .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & 2.1. Faloarea contractului de finanare nerambursabil a proiectului este .n sum de QQQ.. lei 8 inclusi& GFA. 2.2. Faloarea contribuiei proprii a $eneficiarului este .n sum de .........lei8 repre(ent=nd QQQ.. @ Ominim 1:@P din suma solicitat de la //3PS. 2.5. "ontribuia proprie a $eneficiarului este asi urat .n lei8 .n limita sumei de QQQQ lei8 a#a cum a fost declarat de acesta .n cererea de solicitare a finanrii8 acceptat de ctre //3PS. 2.6. 2n ca(ul .n care8 la finali(area proiectului8 finanarea acordat de ctre //3PS este mai mic dec=t &aloarea pre&(ut la 2.18 contribuia beneficiarului se reduce proporional8 pstr=nd .ns procentul declarat la 2.2.

4:

5. D, "-" .on- ".-,',$ 5.1. In- " &" 2n )$%o" & " .on- ".-,',$ 5.1.1. Pre(entul contract intr .n &i oare la data semnrii acestuia de ctre ambele pri #i este &alabil pe perioada de implementare a proiectului. 5.1.2. Prin e)cepie8 pentru clau(ele 5.1.1:8 5.1.11. #i 5.1.12.8 pre(entul contract rm=ne .n &i oare o perioad de 3 ani de (ile de la data la care s4a finali(at implementarea proiectului conform pct. 3.2.2. #i 3.2.3. 5.2. I!('&!&n-" &" ( o$&.-,',$ 5.2.1. Amplementarea proiectului .ncepe la data intrrii .n &i oare a pre(entului contract. 5.2.2. Durata de implementare a proiectului este de QQ luni. 5.2.5. 2n ca(ul .n care implementarea proiectului sufer .nt=r(ieri din moti&e neimputabile $eneficiarului8 prile pot stabili de comun acord modificarea planificrii acti&itilor #i prelun irea perioadei de implementare a proiectului8 fr a dep#i data de 15.12.2:12. 5.2.6. Dac8 pe parcursul implementrii proiectului8 $eneficiarul constat c nu &a putea respecta planificarea acti&itilor pre&(ut .n proiect8 acesta are obli aia de a notifica //3PS .n cel mai scurt timp8 dar nu mai t=r(iu de data .naintrii urmtorului raport de acti&itate. 5.2.7. "u e)cepia pre&ederilor clau(ei 3.2.4.8 orice .nt=r(iere .n .ndeplinirea contractului d dreptul //3PS de a solicita penaliti $eneficiarului .n condiiile pre&(ute .n pre(entul contract. 6. R"(o -" &" +$ ('"-" .?&'-,$&'$'o 6..1 R"(o -" &" 6..1.1. $eneficiarul &a .nainta //3PS urmtoarele tipuri de rapoarte> a6 rapoarte intermediare8 ori de c=te ori se solicit efectuarea unei pli8 cu dou componente> a6 raport de acti&itate8 narati&8 care &a cuprinde informaii cu pri&ire la acti&itile reali(ate .n perioada pentru care se face raportarea8 principalele reali(ri fa de scopul #i obiecti&ele stabilite8 dificultile .nt=mpinate8 o planificare pentru perioada urmtoare #i b6 raport financiar ce &a detalia c*eltuielile efectuate conform bu etului aprobat8 pe fiecare linie de bu et #i .n concordan cu acti&itile efectuate; b6 1aport final pri&ind reali(area obiecti&elor proiectului8 detaliat8 .n termen de 1: de (ile de la data finali(rii proiectului; c6 1apoarte7 notificri pri&ind .nt=r(ierile #i7sau problemele aprute8 precum #i soluiile concrete propuse pentru recuperarea .nt=r(ierilor #i reali(area obiecti&elor proiectului8 inclusi& rafice cu implementarea acti&itilor8 ori de c=te ori este ne&oie. 6..1.2. 1apoartele &or fi .nsoite de cererea de plat8 repre(ent=nd totalul c*eltuielilor solicitate de la //3PS pentru reali(area acti&itilor raportate8 precum #i de documentele <ustificati&e care stau la ba(a cererii de plat; 6..1.5. Goate documentele pre&(ute la 4.1.2. trebuie s fie pre(entate .n copie; copiile trebuie s fie &i(ate Mconform cu ori inalulN #i semnate de ctre repre(entantul beneficiarului .mputernicit .n acest sens. 6..1.6. //3PS &a solicita e&entualele clarificri pri&ind rapoartele menionate8 .n termen de 5 (ile lucrtoare de la data depunerii lor la sediul su. 6..2 P'"-" .?&'-,$&'$'o

41

6..2.1. //3PS &a plti $eneficiarului c*eltuielile efectuate pentru implementarea proiectului8 la solicitare #i .n ba(a documentelor <ustificati&e pre(entate8 .n funcie de aprobarea desc*iderilor de credite de ctre ordonatorul principal. 6..2.2. Do&ada utili(rii unei cote din contribuia proprie &a .nsoi fiecare cerere de plat a $eneficiarului; ultima cerere de plat &a fi .nsoit de do&ada utili(rii inte rale a contribuiei proprii. 6..2.5. //3PS are obli aia de a efectua plata ctre $eneficiar dup aprobarea raportului intermediar aferent solicitrii de plat. 6..2.6. Plata c*eltuielilor se reali(ea( .n termen de 3: de (ile lucrtoare de la aprobarea raportului .n condiiile clau(ei 5.5.2.. 6..2.7. Plata final de 1:@ din &aloarea finanrii nerambursabile se acord dup .ndeplinirea de ctre beneficiarul finanrii a tuturor obiecti&elor pre&(ute .n proiect8 pre(entarea #i &alidarea raportului final de acti&itate8 pre(entarea #i &alidarea raportului financiar final8 do&ada folosirii contribuiei an a<ate prin contractul de finanare nerambursabil #i finali(area de ctre Autoritatea finanatoare a etapelor de monitori(are. 6..2.8. Acti&itile necesare reali(rii obiectului contractului se &or .ncadra .n &alorile pre&(ute .n propunerea financiar pre(entat de beneficiar; 6..2.@. Faloarea finanrii nerambursabile pre&(ut la art. 2.1. este ferm #i este pre(entat pe cate orii de c*eltuieli #i respecti& pe surse de finanare .n bu etul proiectului a#a cum au fost ele pre&(ute .n propunerea financiar. 6..2.B. Plile se &or efectua .n lei8 pe ba(a cererii de plat .naintate de $eneficiar. 6..2.C. Plile ctre ali e)ecutani8 prestatori sau furni(ori8 &or fi efectuate de ctre $eneficiar. 6..2.10. Orice contract de e)ecuie de furni(are de bunuri sau prestri de ser&icii pe ba(a cruia se solicit o plat din partea //3PS este depus de $eneficiar .n copie la sediul //3PS .n cel mai scurt timp de la semnare8 dar nu mai t=r(iu de data la care se solicit efectuarea primei pli .n le tur cu contractul .n cau(. $eneficiarul &a meniona .n scris pe fiecare astfel de contract titlul proiectului pentru care a fost .nc*eiat. "opiile contractelor sus menionate &or purta sinta ma Mconform cu ori inalulN #i &or fi semnate de persoana .mputernicit .n acest sens8 #tampilate #i comunicate //3PS. 6..2.11. "ontractele .nc*eiate de $eneficiar cu ali e)ecutani8 furni(ori sau prestatori &or fi adaptate pentru a permite efectuarea plilor de ctre //3PS. //3PS nu &a fi inut rspun(tor de e&entualele penali(ri de .nt=r(iere datorate de beneficiar #i nici de alte daune sau penali(ri re(ultate din contractele .nc*eiate de $eneficiar8 .n ca(ul .n care a efectuat plile ctre acesta .n termenul pre&(ut .n pre(entul contract. 6..2.12. //3PS poate reduce &aloarea oricrei pli cu sumele care au fost de<a pltite $eneficiarului8 .n situaia .n care se constat c acti&itile pentru care au fost pltite aceste sume nu au dus la re(ultatele pre&(ute .n propunerea de proiect8 sau ser&iciile reali(ate nu respect standardele specifice de calitate. 6..2.15. //3PS poate reduce &aloarea oricrei pli cu sumele aferente plilor efectuate de beneficiar ctre furni(ori #i7sau prestatori8 dac beneficiarul nu face do&ada onorrii facturilor emise de ace#tia cel t=r(iu odat cu cererea de plat ulterioar efecturii plii respecti&e. 7. O3'$%"#$$'& (1 #$'o 7.1 O3'$%"#$$'& B&n&f$.$" ,',$ 7.1.1. $eneficiarul are obli aia de a reali(a toate acti&itile asumate conform propunerii de proiect. 42

7.1.2. $eneficiarul este pe deplin responsabil pentru implementarea acti&itilor .n conformitate cu planificarea din proiectul aprobat #i cu pre&ederile pre(entului contract de finanare nerambursabil. Gotodat8 este rspun(tor de toate operaiunile #i metodele utili(ate8 c=t #i de calificarea personalului implicat .n proiect. 7.1.5. 2n ca(ul parteneriatului8 dac partenerul nu .#i .ndepline#te una sau mai multe din obli aiile care .i re&in8 $eneficiarul ?care a a&ut calitatea de solicitant .n procesul de atribuire a contractului de finanare nerambursabil6 &a prelua .n totalitate responsabilitatea de a .ndeplini aceste obli aii. 7.1.6. $eneficiarul pune la dispo(iia proiectului toate bunurile mobile #i7sau imobile8 personalul8 e)perti(a #i facilitile cu care s4a an a<at la depunerea propunerii de proiect. 7.1.7. $eneficiarul este pe deplin responsabil de respectarea drepturilor persoanelor cu *andicap din ser&iciile nou create #i de asi urarea funcionrii acestora cu respectarea standardelor specifice de calitate. 7.1.8. $eneficiarul se obli s suporte toate costurile suplimentare din fonduri proprii8 .n ca(ul .n care8 pe parcursul implementrii proiectului8 .n &ederea atin erii obiecti&elor acestuia8 se impune dep#irea bu etului proiectului. 7.1.@. $eneficiarul se obli s .ntreprind demersurile pentru obinerea a&i(ului de funcionare a ser&iciului social .nfiinat8 de la //3PS8 p=n la finali(area implementrii proiectului. 7.1.B. $eneficiarul este responsabil de obinerea autori(aiilor de funcionare pentru ser&iciile nou .nfiinate8 inclusi& de toate costurile aferente8 .n condiiile le ii. 7.1.C. $eneficiarul asi ur &i(ibilitatea proiectului #i a ser&iciilor nou create8 menion=nd denumirea ser&iciului #i a autoritii finanatoare. 7.1.10. $eneficiarul este obli at s asi ure sustenabilitatea proiectului timp de 3 ani #i este sin urul responsabil de aceasta8 c*iar dac .n proiect e)ist un acord de parteneriat prin care partenerul se an a<ea( s asi ure el sustenabilitatea. 7.1.11. <eneficiarul are obli aia de a asi ura8 pe toat perioada de sustenabilitate8 cldirile pe care le pune la dispo(iia proiectului8 .mpotri&a oricror riscuri. 7.1.12. $eneficiarul este obli at s pstre(e destinaia ser&iciului nou .nfiinat timp de 3 ani8 pe toat durata asi urrii sustenabilitii. 7.2. P& /on"',' B&n&f$.$" ,',$ 7.2.1. $eneficiarul pune la dispo(iie ec*ipa de implementare pre&(ut .n propunerea de proiect #i .n documentele do&editoare ale capacitii profesionale. 7.2.2. Persoanele care fac parte din ec*ipa de mana ement8 declarate .n propunerea de proiect8 nu pot fi .nlocuite dec=t cu aprobarea scris prealabil a autoritii finanatoare8 #i numai cu persoane care au calificri cel puin e ale cu cele pe care le .nlocuiesc. 7.5. A.?$0$#$$ *& 3,n, $, ',. 1 $ +$ /& )$.$$ 7@.5.1. Ac*i(iia de bunuri #i ser&icii se reali(ea( de ctre $eneficiar cu respectarea pre&ederilor &rdonanei de urgen a .u*ernului nr. 1'2006 pri*ind atri+uirea contractelor de achiziie pu+lic, a contractelor de concesiune de lucrri pu+lice i a contractelor de concesiune de ser*icii, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare, precum #i a altor dispo(iii le ale aplicabile. 7.6. F& $f$.1 $ 7..6.1. $eneficiarul are obli aia de a permite repre(entanilor //3PS efectuarea &erificrii stadiului implementrii proiectului8 .n toate etapele acestuia8 a modului

43

de or ani(are #i funcionare a ser&iciilor #i a conformitii lor8 inclusi& accesul la orice fel de documente .n le tur cu implementarea proiectului. 7..6.2. $eneficiarul are obli aia de a furni(a repre(entanilor //3PS orice informaie solicitat de ace#tia referitoare la implementarea proiectului. 7..6.5. $eneficiarul &a permite &erificarea acti&itilor desf#urate #i a ser&iciilor create de ctre or anele de control abilitate conform le ii8 precum #i accesul la orice fel de documente .n le tur cu implementarea proiectului. 7.7. O3'$%"#$$'& MMFPS 7.7.1. //3PS are obli aia de a plti c*eltuielile efectuate de $eneficiar .n cadrul proiectului8 .n condiiile stipulate de pre(entul contract. 7.7.2. //3PS monitori(ea( implementarea acti&itilor proiectului. 2n &ederea aprobrii rapoartelor8 //3PS poate solicita $eneficiarului orice date sau informaii pe care le consider necesare. Aprobarea sau respin erea raportului de ctre //3PS se &a face .n termen de ma)im 15 (ile lucrtoare de la data depunerii raportului8 sau8 dup ca(8 de la data primirii clarificrilor cerute de //3PS. 7.7.5. //3PS monitori(ea( modul de respectare a clau(ei 5.1.1:8 5.1.11. #i 5.1.12. de ctre beneficiar. 8. 81.. 82.. Mo*$f$." &" .on- ".-,',$ Orice modificare a pre(entului contract se face .n scris8 cu acordul prilor8 prin .nc*eierea unui act adiional. Prin e)cepie8 modificrile care nu conduc la sc*imbarea pre&ederilor contractului .n ceea ce pri&e#te &aloarea8 destinaia sumelor8 termenele de reali(are8 acti&itilor #i alte aspecte ma<ore le ate de implementarea proiectului8 sunt doar notificate .n scris //3PS8 fr a fi necesar .nc*eierea unui act adiional. 0u pot fi aprobate prin acte adiionale modificri ale pre&ederilor contractului care au ca efect> a6 scderea ni&elului de calitate a acti&itilor de protecie a persoanelor cu *andicap; b6 diminuarea obli aiilor $eneficiarului care au constituit criterii de puncta< la e&aluarea propunerii de proiect; c6 ma<orarea sumei solicitate de la //3PS.

85..

@.

N& &/(&.-" &" ( &)&*& $'o .on- ".-,',$ *& f$n"n#" & n& "!3, /"3$'1 @.1. Orice nerespectare a pre&ederilor pre(entului contract de finanare nerambursabil precum #i a le islaiei naionale8 re(ultat dintr4o aciune sau inaciune a $eneficiarului8 care ar putea a&ea ca efect cau(area unui pre<udiciu .n implementarea proiectului8 d dreptul //3PS de a lua msurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinelor ne ati&e .n ceea ce pri&e#te re(ultatele implementrii proiectului. @.2. 2n e)ercitarea dreptului pre&(ut la pct. +.1.8 //3PS poate iniia demersuri pentru perceperea de penaliti8 suspendarea e)ecutrii contractului sau re(ilierea acestuia.

B. B.1

D",n& J $n-& &/& 0erespectarea de ctre beneficiar8 din &ina sa e)clusi&8 a obli aiilor pre&(ute la pct. 5.1.1 d dreptul //3PS s solicite daune 5 interese #i restituirea inte ral a sumelor pltite anterior. 44

B.2

0erespectarea de ctre beneficiar a obli aiilor pre&(ute la pct. 5.1.1: #i 5.1.12 d dreptul //3PS s solicite daune 5 interese #i restituirea inte ral a finanrii. P&n"'$-1#$

C.

C.1. 2n ca(ul .n care8 din &ina sa e)clusi&8 $eneficiarul nu reu#e#te s .#i .ndeplineasc obli aiile asumate prin contract8 //3PS are dreptul de a percepe penaliti .n cuantum de :81@ din suma ec*i&alent a obli aiilor nerespectate8 pentru fiecare (i de .nt=r(iere8 p=n la .ndeplinirea efecti& a acestora. C.2. 2n ca(ul .n care8 //3PS nu efectuea( plata .n termenul pre&(ut de clau(a 4.2.4. $eneficiarul are dreptul de a percepe penaliti .n cuantum de :81@ din suma ec*i&alent a obli aiilor nerespectate8 pentru fiecare (i de .nt=r(iere8 p=n la .ndeplinirea efecti& a acestora. 10. R&0$'$& &" .on- ".-,',$

10.1. //3PS poate re(ilia contractul .n ca(ul .n care constat una din situaiile urmtoare> a. utili(area fondurilor .n alte scopuri dec=t cele con&enite; b. pre(entarea de documente <ustificati&e false sau neconforme cu realitatea. 10.2. 0erespectarea pre&ederilor contractului de finanare8 altele dec=t cele le ate de utili(area fondurilor #i pre(entarea documentelor <ustificati&e false sau neconforme cu realitatea8 conduce la suspendarea finanrii proiectului p=n la remedierea situaiei respecti&e de ctre beneficiar. Dac8 .n termen de 15 (ile de la primirea notificrii transmise de //3PS pri&ind suspendarea finanrii8 beneficiarul nu remedia( situaia8 autoritatea finanatoare &a re(ilia contractul8 beneficiarul fiind direct rspun(tor #i obli at la plata e&entualelor daune. 10.5. 2n ca(ul .n care8 din &ina sa e)clusi&8 $eneficiarul nu .ncepe implementarea proiectului .n ma)im 45 de (ile de la intrarea .n &i oare a contractului8 aceasta se consider re(iliat de drept. 10.6. 1e(ilierea nu creea( $eneficiarului dreptul la o compensaie. 11. Fo #" !";o 1

11.1. Prin for ma<or se .nele e acel e&eniment impre&i(ibil8 insurmontabil #i imposibil de .nlturat8 independent de &oina prilor8 inter&enit dup intrarea .n &i oare a contractului de finanare nerambursabil8 care .mpiedic e)ecutarea .n tot sau .n parte a acesteia #i care e)onerea( de rspundere partea care o in&oc8 pe toata durata .n care aceasta acionea(. 11.2. Pot constitui cau(e de for ma<or e&enimente cum ar fi> cutremure8 inundaii8 alunecri de teren8 r(boi etc. 11.5. 3ora ma<or este constatat de o autoritate competent. 11.6. 3ora ma<or e)onerea( prile contractante de .ndeplinirea obli aiilor asumate prin pre(entul contract8 pe toat perioada .n care aceasta acionea(. 11.7. 2ndeplinirea contractului &a fi suspendat .n perioada de aciune a forei ma<ore8 dar fr a pre<udicia drepturile ce li se cu&eneau prilor p=n la apariia acesteia. 45

11.8. Partea care in&oc fora ma<or are obli aia de a notifica celeilalte pri8 imediat #i .n mod complet8 producerea acesteia #i de a lua orice msuri care .i stau la dispo(iie .n &ederea limitrii consecinelor. 11.@. Dac fora ma<or acionea( sau se estimea( c &a aciona o perioad mai mare de 5 luni8 fiecare parte &a a&ea dreptul s notifice celeilalte pri .ncetarea de plin drept a pre(entului contract8 fr ca &reuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune4interese. 12. So',#$on" &" '$-$%$$'o //3PS #i $eneficiarul &or depune toate eforturile pentru a re(ol&a pe cale amiabil8 prin ne ocieri directe8 orice ne.nele ere sau conflict care se poate i&i .ntre ei .n cadrul sau .n le tur cu .ndeplinirea contractului. Dac8 dup 15 (ile de la .nceperea acestor ne ocieri8 //3PS #i $eneficiarul nu reu#esc s re(ol&e .n mod amiabil o di&er en contractual8 fiecare parte poate solicita soluionarea conflictului de ctre instanele <udectore#ti competente. 15. D$/(o0$#$$ f$n"'& Orice comunicare .ntre pri referitoare la .ndeplinirea pre(entului contract de finanare nerambursabil se transmite .n scris ?po#t8 curier8 fa)8 e4mail6. Orice document scris este .nre istrat .n momentul transmiterii7primirii. "omunicrile dintre pri se pot face #i prin alte mi<loace de comunicare cu condiia confirmrii scrise a primirii comunicrii. $eneficiarul arantea( c8 la data finali(rii proiectului8 ser&iciile propuse &or fi funcionale.

Pre(entul contract de finanare nerambursabil a fost .ntocmit .n data de QQQQQQ.8 .n dou e)emplare ori inale8 c=te unul pentru fiecare parte8 fiecare dintre ele a&=nd aceea#i &aloare <uridic.

Semnturi autori(ate Autoritatea finanatoare /inisterul /uncii8 3amiliei #i Proteciei Sociale $eneficiar8

4!

P &0&n-,' Mo*&' J ."* , *& .on- ".- /& (" -$.,'" $0&"01 2n f,n.#$& *& ." ".-& $/-$.$'& f$&.1 ,$ -$( *& ( o$&.-. An&>" 2 H C& & &" *& ('"-1 H !o*&' ."* ,

An-&-,' 3&n&f$.$" ,',$ N . NNNNN<NNNNNNNN

C& & & *& ('"-1 n "-&n#$" Autorit'ii finanatoare 3 0inisterul 0uncii, 1amiliei i #roteciei )ociale 0umrul cererii de plat 7data........................ Denumirea #i adresa beneficiarului................ Gitlul proiectului............................................ "ontract de finanare nerambursabil QQ.. Perioada acoperit de cererea de plat........... Subsemnatul7a...............................................8 .n calitate deQQQQQQQQ.8 prin pre(enta solicit suma de ........................... lei. Ane)e( urmtoarele documente> 1aportul de acti&itate pentru perioada acoperit de pre(enta cerere de plat; "opii ale contractelor de ac*i(iie public .n le tur cu care se solicit plata; Procesul &erbal de recepie7nota de intrare4recepie ?0A16 #i facturile emise de furni(or8 .n ca(ul ac*i(iiilor de bunuri; 3actura7factura fiscal emis de furni(orul care a efectuat ser&iciul8 sau8 .n ca(ul .n care acti&itatea este efectuat direct de ctre beneficiar8 statele de salarii7liste de meniu7 c*itane de ca(are7bilete sau bonuri de transport sau orice alte documente <ustificati&e rele&ante8 .n ca(ul prestrii unor ser&icii; Do&ada onorrii de ctre beneficiar a facturilor emise de furni(ori #i7sau prestatori ?ordin de plat8 c*itane8 e)trase de cont6; Alte documente rele&ante. Plata se &a efectua .n urmtorul cont bancar......................................8 desc*is la banca...................... Q OGoate facturile pre(entate spre a fi ac*itate &or purta meniunea Mbun de platN8 #tampilate #i semnate de persoana .mputernicit de ctre beneficiar. "opiile documentelor trebuie s fie li(ibile8 .n format A48 #tampilate #i certificate cu meniunea Mconform cu ori inalulNP.

4+

Prin pre(enta certific c informaiile furni(ate .n aceast cerere de plat sunt complete8 corecte #i reale8 iar costurile care decur din acestea sunt eli ibile #i .n concordan cu contractul de finanare nerambursabil8 iar aceast cerere de plat este susinut de documente suport adec&ate #i &erificabile. 0ume Semntura Ktampila

4,

An&>" 5 H = $'" *& &)"'," & 0ume e&aluator Data completrii rilei de e&aluare 0ume solicitant Gitlul proiectului 0umrul de referin al propunerii de proiect Suma solicitat P,n.-"; M">$! 1. R&'&)"n#1
proiectul define#te clar ne&oile beneficiarilor prin furni(area de date cantitati&e #i calitati&e8 studii sau anali(e statistice; strate ia propus de proiect rspunde ne&oilor identificate #i contribuie la satisfacerea acestora; ar umentarea locaiei .n care este propus ser&iciul social din punct de &edere al po(iionrii fa de alte ser&icii din comunitate8 al accesibili(rii8 al e)istenei mi<loacelor de transport #i de comunicare; demonstrarea clar a &alorii adu ate a proiectului; pre(entarea clar contribuiei proiectului la optimi(area ser&iciilor sociale; proiectul are .n &edere asi urarea condiiilor care s permit accesul #i participarea rupului7 rupurilor int la acti&itile proiectului #i e&itarea discriminrii.

S&.#$,n&"

P,n.-"; ".o *"-

27

M$n. 17

1.1. Ar umentarea propunerii de proiect .n raport cu ne&oile beneficiarilor 1.2. Ar umentarea .nfiinrii ser&iciului social .n (ona .n care este propus 1.3. /odul .n care ser&iciul contribuie la optimi(area ser&iciilor sociale #i cre#terea calitii &ieii persoanelor cu *andicap 1.4. %)plicitarea &alorii adu ate ?te*nici ino&ati&e8 modele de bun practic8 promo&area e alitii de #anse etc.6 1.5. Adentificarea constr=n erilor 2. B,%&- +$ "(o -,' .o/-H&f$.$&n#1
proiectul pre(int clar re(ultatele a#teptate .n raport cu resursele utili(ate8 bu etul proiectului este bine estimat8 cu respectarea principiilor mana ementului ri uros; estimarea bu etar a proiectului este <ustificat #i permite desf#urarea .n bune condiii a acti&itilor propuse .n proiect8 .n &ederea obinerii re(ultatelor a#teptate.

5 5 5 5 5 17 5 5 5 M$n. C

2.1./odul .n care c*eltuielile sunt corelate cu acti&itile pre&(ute .n proiect 2.2. Eustificarea costurilor #i a bu etului 2.3. 1aportul .ntre costurile estimate #i re(ultatele a#teptate 5. C"(".$-"-&" *& !"n"%&!&n- +$ f$n"n.$" 1
sunt pre(entate profile profesionale adec&ate8 din punct de &edere al e)perienei8 calificrilor8 competenelor #i abilitilor pentru mana ementul #i reali(area acti&itilor proiectului ?ec*ipa de implementare a proiectului inclusi& mana erul de proiect6; este descris clar o distribuire eficient a responsabilitilor .n cadrul ec*ipei de implementare6; se demonstrea( e)periena rele&ant pri&ind implementarea unor proiecte similare; resursele umane8 dotrile #i ec*ipamentele e)istente8 inclusi& informatice contribuie semnificati& la obinerea re(ultatelor proiectului.

27

3.1.Pre tirea profesional #i competenele mana erului #i a membrilor ec*ipei de implementare 3.2. Adentificarea #i distribuirea rolurilor #i responsabilitilor fiecrui membru al ec*ipei 3.3. 1e(ultatele obinute de solicitant .n implementarea acti&itilor7proiectelor anterioare8 similare 3.4. Spaiile8 ec*ipamentele #i dotrile puse la dispo(iie pentru implementarea proiectului 3.5. "ontribuia financiar a solicitantului mai mare de 15@ 6. M&-o*o'o%$&
proiectul este structurat coerent #i este .n msur s furni(e(e beneficii reale #i sustenabile beneficiarilor; proiectul are o structur lo ic #i este pre(entat clar si coerent #i &a determina o .mbuntire sustenabil a situaiei beneficiarilor; proiectul pre(int clar modul de implementare a

5 5 5 5 5 20

4-

acti&itilor propuse pentru reali(area obiecti&elor; este pre(entat clar modul de or ani(are a resurselor alocate pentru proiect .n &ederea obinerii re(ultatelor asumate; este descris clar modul .n care se asi ur monitori(area implementrii proiectului; proiectul define#te clar modul de coordonare7or ani(are mana erial si financiar; acti&itile proiectului sunt descrise clar8 detaliat8 cronolo ic #i sunt realiste; acti&itile proiectului contribuie la atin erea re(ultatelor #i la reali(area obiecti&elor propuse; claritatea si fe(abilitatea planului de aciune al proiectului; sunt pre(entate .n mod corespun(tor modaliti de identificare8 msurare #i anticipare a riscului8 modaliti de contracarare a riscului8 mi<loace de control.

4.1. Eustificarea seleciei beneficiarilor direci 4.2. /etodolo ia de implementare a proiectului #i a standardelor specifice de calitate pentru ser&iciul social propus 4.3. Adentificarea #i corelarea obiecti&elor specifice8 cu acti&itile #i re(ultatele proiectului 4.4. "apacitatea de anticipare8 pre&edere #i contracarare a riscului 7. S,/-&n"3$'$-"-& +$ $!(".pre(entarea clar a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului dup .ncetarea sursei de finanare; pre(entarea msurilor actuale sau care &or fi luate pentru a se asi ura faptul c pro resul sau beneficiile reali(ate pentru beneficiari &or fi arantate .n &iitor; proiectul pre(int surse ulterioare de finanare ?fonduri proprii8 fonduri e)terne etc.6 pentru continuarea proiectului sau a re(ultatelor sale dup finali(area finanrii nerambursabile; modaliti de funcionare a ser&iciilor create prin proiect8 dup .ncetarea finanrii nerambursabile6; proiectul descrie clar rolurile partenerului 7partenerilor .n implementarea acti&itilor proiectului; proiectul descrie clar ni&elul de implicare a partenerilor .n cel puin dou din cele trei aspecte ale proiectului ?implementarea acti&itilor proiectului8 e)perti( si resurse umane8 finanare6; este pre(entat clar modalitatea de coordonare a acti&itilor partenerului7partenerilor .n cadrul proiectului; &aloarea adu at a parteneriatului cu o autoritate public local.

5 5 5 5

17

5.1. /odul de asi urare a sustenabilitii 5.2 "alitatea parteneriatului cu o autoritate public local 5.3. /odul de asi urare a impactului pe termen lun GOGAL

5 5 5 1::

5:

An&>" 6 H C" ".-& $/-$.$'& !$n$!"'& "'& "(" "-, $$ /(&.$f$.& (&n- , &.,(& " & Aparatele trebuie s fie autori(ate de /inisterul Sntii. Se solicit manual de utili(are .n limba rom=n. "ad *idroterapie cu du# subac&al> Produs din fibr de sticl "apacitate util pentru persoane adulte Du# subac&al cu indicare #i control de presiune Germometru Lift pentru *idroterapie> pentru transportul persoanelor cu di(abiliti ridicare de la podea8 cobor=rea .n cada de *idroterapie .nlimi a<ustabile electric8 telecomand funcionare independent de reeaua electric set de accesorii pentru ridicat7transport ?*amuri6 Aparat ma netoterapie Pro rame prestabilite Posibilitate de adaptare pentru tratament cu 4 aplicatori simultan /a)im inducie pulsatil> +: 41::: mG Aparat de unde scurte> Aplicatori Sc*liep*aBe Putere ma)ima 4:: H "ronometru .ncorporat Aparat pentru terapie combinat I crucior> electroterapie I ultrasunete electroterapie I laser electroterapie I ultrasunete I laser Aparat compact %cran afi#are parametri Pro rame prestabilite "onectare la computer %lectroterapie> cureni de <oas #i medie frec&en indicare contact electro(i Cltrasunete> 2 capete de emisie indicare contact cap de emisie cu esutul Laser spectru infraro#u Set Binetoterapie Saltea $anc Spalier /as Binetoterapie Stepper $iciclet medicinal 51

O lin(i Alte aparate #i dispo(iti&e specifice medicinei de recuperare An&>" 7 H An&>1 '" ( o.&/,' )& 3"' *& *&/.?$*& &

N . . -. 1. 2. 3. 4. 5

C& $n#" Dosarul de solicitare a finanrii a respectat data limit #i locul de depunere 1 plic si ilat #i marcat cu inscripia RO1A'A0ALN #i 3 plicuri marcate cu inscripia R"OPA%R Plicul si ilat #i marcat cu inscripia RO1A'A0ALN conine 1 plic marcat cu inscripia MP1OPC0%1% G%90A"J KA 3A0A0"AA1JN #i 1 plic marcat cu inscripia MDO"C/%0G% "A1% 20SOL%S" P1OPC0%1%A D% P1OA%"GN Plicul si ilat #i marcat cu inscripia MP1OPC0%1% G%90A"J KA 3A0A0"AA1JN conine "ererea de finanare ?3ormularul 16 Plicul si ilat #i marcat cu inscripia MP1OPC0%1% G%90A"J KA 3A0A0"AA1JN conine Propunerea te*nic #i financiar ?3ormularul 26

D"<N,

O3/& )"#$$

52

An&>" 8 ". F$+" *& )& $f$." & " .onfo !$-1#$$ "*!$n$/- "-$)& (&n- , /o'$.$-"nN . . -. 1. 2. 3. 4. 5. Do.,!&n-& K.onfo ! (.-. D.1.6.E Statutul8 .nsoit de ultimul act adiional #i ultima *otr=re <udectoreasc8 atunci c=nd este ca(ul "ertificat de .nscriere .n 1e istrul asociaiilor #i fundaiilor "ertificat de acreditare ca furni(or de ser&icii sociale "ertificat de atestare fiscal pri&ind .ndeplinirea obli aiilor de plat a impo(itelor #i ta)elor locale "ertificat de atestare fiscal pri&ind .ndeplinirea obli aiilor de plat a impo(itelor8 ta)elor #i contribuiilor de asi urri sociale la bu etul consolidat ?A enia 0aional de Administrare 3iscal 5 Direcia 'eneral a 3inanelor Publice6 $ilanul contabil pe anul precedent8 a&i(at la direcia eneral a finanelor publice <udeean8 respecti& a municipiului $ucure#ti8 sau la administraia financiar municipal8 respecti& la administraiile financiare ale sectoarelor municipiului $ucure#ti $u etul de &enituri #i c*eltuieli pentru anul .n curs8 asumat la ni&elul conducerii solicitantului Acte care clarific statutul <uridic al locaiei propuse .n proiect pentru ser&iciul social #i e&entualele sarcini> a. e)tras de carte funciar din care s reias .nscrierea la Oficiul de "adastru #i Publicitate Amobiliar a dreptului de proprietate8 respecti& a dreptului de administrare asupra imobilului care se pune la dispo(iia proiectului; b. contract de &=n(are4cumprare; c. contract de concesiune; d. 9otr=rea "onsiliului Eudeean7"onsiliului Local al sectorului municipiului $ucure#ti pri&ind darea .n administrare cu titlu ratuit a imobilului8 care s pre&ad #i dreptul de a efectua lucrri de amena<are7reparaii a imobilului8 dup ca(; e. sc*ia spaiului; f. alte documente do&editoare; Declaraie pe proprie rspundere din care s reias faptul c nu e)ist .nre istrat o cerere de re&endicare pentru imobilul care face obiectul proiectului8 precum #i faptul c imobilul nu se afl .n liti iu Declaraie pe propria rspundere pri&ind &eridicitatea informaiilor8 conform 3ormularului 4 Declaraie pe propria rspundere ?conform art. 12 alin. ?36 din 0egea nr. (0'200( pri*ind regi$ul finanrilor nera$+ursa+ile 53 DA<NU O3/& )"#$$

!.

+. ,.

-.

1:. 11.

12.

din fonduri pu+lice alocate pentru acti*iti nonprofit de interes general, cu $odificrile i co$pletrile ulterioare6 din care s reias c> solicitantul nu a contractat finanare nerambursabil de la Autoritatea finanatoare .n decursul anului fiscal curent8 pentru acela#i tip de acti&itate8 .n ca(ul .n care solicitantul a contractat8 .n cursul aceluia#i an calendaristic8 mai mult de o finanare nerambursabil de la Autoritatea finanatoare8 ni&elul finanrii nerambursabile nu dep#e#te o treime din totalul fondurilor publice alocate pro ramelor aprobate anual .n bu etul Autoritii finanatoare "F 4 ul or ani(aiei din care s reias e)periena rele&ant de minimum 2 ani .n derularea de acti&iti .n domeniul proteciei persoanelor cu *andicap "F 4 ul mana erului de proiect #i al fiecrui membru al ec*ipei de implementare a proiectului8 conform 3ormularului Acordul de parteneriat8 conform 3ormularului ! Or ani rama solicitantului 9otr=rea or anului de conducere din care s re(ulte> asi urarea contribuiei de minimum 1:@ .n bani8 din &aloarea finanrii nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanatoare; an a<amentul c &a suporta toate c*eltuielile neeli ibile identificate .n fa(a de elaborare sau .n fa(a de implementare a proiectului8 precum #i toate costurile suplimentare din fonduri proprii8 .n ca(ul .n care8 pe parcursul implementrii proiectului8 .n &ederea atin erii obiecti&elor acestuia8 se impune dep#irea bu etului proiectului; asi urarea sustenabilitii ser&iciului social nou creat pe o durat de 3 ani8 .n nume propriu sau .n parteneriat; desemnarea nominal a mana erului de proiect #i a membrilor ec*ipei de implementare; desemnarea persoanei .mputernicite s .nainte(e cererea de finanare #i s semne(e contractul de finanare ?se menionea( funcia persoanei #i numele acesteia6; asumarea direct a responsabilitii pentru mana ementul proiectului #i an a<amentul de a nu aciona ca intermediar; acordul de parteneriat #i clau(ele acestuia8 dup ca(. Declaraia de imparialitate8 conform 3ormularului 5 Declaraie pri&ind capacitatea profesional8 conform 3ormularului 3. Declaraia pri&ind spaiile #i dotrile folosite pentru reali(area obiecti&elor proiectului8 conform formularului , 54

13. 14. 15. 1!.

1+. 1,. 1-.

3. F$+" *& )& $f$." & " .onfo !$-1#$$ "*!$n$/- "-$)& (&n- , (" -&n& N . . -. 1. DA<NU

Do.,!&n-& K.onfo ! (.-. D.1.6.E Statutul .nsoit de ultimul act adiional #i ultima *otr=re <udectoreasc8 atunci c=nd este ca(ul7actul do&editor pri&ind forma <uridic de .nfiinare #i funcionare "ertificat de acreditare ca furni(or de ser&icii sociale "ertificat de atestare fiscal pentru persoane <uridice emis de ctre A enia 0aional pentru Administrare 3iscal "ertificat de atestare fiscal pri&ind impo(itele #i ta)ele locale emis de ctre Administraia 3inanciar pe ra(a cruia partenerul are sediul social $ilanul contabil pe anul precedent8 a&i(at la direcia eneral a finanelor publice <udeean8 respecti& a municipiului $ucure#ti8 sau la administraia financiar municipal8 respecti& la administraiile financiare ale sectoarelor municipiului $ucure#ti Declaraie pe propria rspundere pri&ind &eridicitatea informaiilor8 conform 3ormularului 4 Or ani rama Declaraia de imparialitate8 conform 3ormularului 5 Declaraie pri&ind capacitatea profesional8 conform 3ormularului 3.

O3/& )"#$$

2. 3. 4.

5.

!. +. ,. -.

55

An&>" @H F$+" *& )& $f$." & " &'$%$3$'$-1#$$ ( o$&.-,',$

N . C $-& $,' *& &'$%$3$'$-"-& K.onfo ! (.-. C.C.E . -. 1. Propunerea de proiect se .ncadrea( .n obiecti&ele specifice ale pro ramului de finanare 2. $eneficiarii direci ai proiectelor propuse sunt cei pre&(ui la pct. ".3 3. Ser&iciile sociale propuse .n proiect sunt plasate .n cadrul comunitii 4. Perioada de derulare a proiectului nu dep#e#te data de 3: noiembrie 2:12 5. Ser&iciul social este pre&(ut a fi funcional p=n la data de 3: noiembrie 2:12 !. Proiectul pre&ede respectarea &rdinului nr. ((5'2002 pri*ind apro+area Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezideniale, centrele de zi i locuinele prote9ate pentru persoane adulte cu handicap +. Structura de personal respect standardele specifice de calitate8 prin asi urarea unei ec*ipe multidisciplinare format din minimum trei speciali#ti .n domenii ca psi*olo ie8 medicin8 asisten social8 Binetoterapie8 psi*opeda o ie ,. Faloarea finanrii solicitate se .ncadrea( .n suma ma)im permis8 pre&(ut la pct. ".5.8 cu respectarea limitrilor pre&(ute pentru fiecare tip de c*eltuial la pct. ".+ -. Propunerea de proiect pre&ede asi urarea publicitii acti&itilor desf#urate prin proiect #i a ser&iciilor nou create8 menion=nd de fiecare dat denumirea ser&iciului #i a autoritii finanatoare 1:. Proiectul a obinut8 .n urma aplicrii rilei de e&aluare8 puncta<ul minim necesar de 5: puncte 11. %)ist concordan .ntre coninutul propunerii de proiect #i realitile din teren

D"< N,

O3/& )"#$$

5!

An&>" B H RAPORT INTERMEDIAR< FINAL

"ontractul nr. ............... .................................... .nc*eiat .n data de ................................................. Or ani(aia ........................................................................................................................................ 4 4 adresa........................................................................................................................................... telefon7fa)....................................................................................................................................

Denumirea proiectului ...................................................................................................................... Data .naintrii raportului ................................................................................................................... I. RAPORT DE ACTIFITATE 1. D&/. $& &" (& /., - " ".-$)$-1#$'o *&/f1+, "-& (An1 '" *"-" 2n-o.!$ $$ "(o -,',$9 ?Descrierea nu &a dep#i o pa in #i &a cuprinde datele necesare unei e&aluri de ansamblu a derulrii proiectului #i &erificrii realitii prestaiilor> beneficiari8 ecouri de pres8 colaborarea cu ali parteneri etc.6 2. R&"'$0" &" ".-$)$-1#$'o ( o(,/&9 ?Au putut fi desf#urate aceste acti&iti .n timpul planificatT DA70C Daca 0C8 propunei msurile ce urmea( a fi luate .n continuare pentru reali(area tuturor acti&itilor pre&(ute .n contract6. L,n" A.-$)$-1#$ ('"n$f$."-& KOE A.-$)$-1#$ &"'$0"-& KOOE P A3"-& $'& *& '" ".-$)$-1#$'& ('"n$f$."-&: I,/-$f$.1 $ E)"'," & $n-& n" KOOOE O3/& )"#$$ KOOOOE

KOE A.-$)$-1#$ ('"n$f$."-& ( &.$0"#$ ".-$)$-1#$'& ('"n$f$."-& "+" .,! ", fo/- ".&/-&" fo !,'"-& 2n .& & &" *& f$n"n#" &. ( &.$0"#$ n,!1 ,' *& (" -$.$("n#$, 'o.,' *& *&/f1+, " & +$ *, "-" (&n- , f$&." & ".-$)$-"-& &"'$0"-1. &)"',"#$ &0,'-"-&'& ".-$)$-1#$'o *&/f1+, "-&. *".1 2n , !" &)"',1 $$ !&n#$on"#$H'&. 5. R&0,'-"-& o3$n,-& +$ &0,'-"-& "#-&(-"-&9 ?1e(ultatele obinute #i re(ultatele a#teptate &or fi consemnate .n raport cu fiecare acti&itate desf#urat8 .n concepte msurabile8 indicatori de eficien. Ane)ai documente rele&ante8 dup ca(.6 L,n" P'"n$f$."R&"'$0"P I,/-$f$.1 $ "3"-& $ &!" ."#$ !o*$f$.1 $ < 2!3,n1-1#$ $ ." & - &3,$& "*,/& ( o$&.-,',$, KOOE A.-$)$-1#$ &"'$0"-& KOOOE E)"'," & $n-& n1 KOOOOE O3/& )"#$$ -

5+

6. I!(".L,n" P'"n$f$."R&"'$0"P I,/-$f$.1 $ "3"-& $

7. P" -&n& $"- K*".1 &/-& ."0,'E P" -&n& An%";"!&n"/,!"- $n ( o$&.An%";"!&n- &"'$0"- &f&.-$) P I,/-$f$." &" *$f& &n#&'o

II. RAPORT FINANCIAR D"-& *&/( & f$n"n" &9 4 &aloarea total a proiectului8 conform contractului de finanare nr.SSSSSSS din SSSSSSSS 4 &aloarea finanrii cumulate la data .ntocmirii raportului> SSSSSSSSSSSSSSS 8 din care> 4 contribuie proprie a beneficiarului> SSSSSSSSSSSSSSS 4 sume repre(ent=nd finanare nerambursabil de la Autoritatea finanatoare .n ba(a contractului de finanare nr. SSSSSSSdinSSSSSSSSSSSSSS. D"-" S&!n1-, 1 +$ +-"!($'1 3&n&f$.$"

5,