Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC Disciplina: Economie Clasa a XI-a I Data:01 /04/2011 Unitatea de nvare: Colegiul Naional Octavian Goga Subiectul

leciei: Piaa financia ! "#o mele $ieei financia e% Timp: &0 min Studentul practicant: O IECTI!E: O": '! i(entifice a)em!n! ile )i (eo)e*i ile (int e aciuni )i o*ligaiuni+ O#: '! (i)ting! (ife ena (int e cele (oua fo me ale $ieei financia e+ O$: '! (efinea)c! notiunea (e *u )a (e valo i+ O%: '! ,neleaga olul *u )ei (e valo i+ O&: '! com$a e o$e aiile la te men cu cele la ve(e e+ O': '! enume e facto ii ca e influenea-! evoluia cu )ului titlu ilo + O(: '! e-olve $ o*leme cu aciunile .i o*ligaiunile+ )ETODE *I PROCEDEE: Conve )aia e/aminatoa e0 Conve )aia eu i)tic!0 Pove)ti ea0 1 gumenta e0 E/$licaia0 E/em$lul0E/e citiul+ )I+,OACE DIDACTICE: 2anual0 fi)! (e luc u0 c et!0 ta*l!+ -OR)E DE OR.A/I0ARE3 f ontal!0 in(ivi(ual!+ I ,IO.RA-IE: 2anual (e economie0 E(itu a Nicule)cu 2004+ Etapa "5 Pre6atirea pentru activitatea de invatare #5 Reactuali7area cun24tinel2r Timp1 Obiective 5 min 6 min Activitatea pr23es2rului Notea-! a*)enele P egate)te mate ialele (e)f!)u a ii lectiei+ Ce e elevilo 3 )! (efinea)ca aciunile .i o*ligaiunile + Activitatea elevului Elevii ,.i $ eg!te)c in)t umentele (e )c i)+ )et2de 4i pr2cedee

Elevii vo 3 (efini aciunile "actiunea e$ e-int! un titlu $at imonial ca e ate)t! un ( e$t (e $ o$ ietate a)u$ a unei $! i a ca$italului )ocial al unei fi me% (efini o*ligaiunile "titlu i (e valoa e ca e ate)t! un ,m$ umut $e

E/$licaia Conve )aia e/aminatoa e

)! enume e fo mele aciunilo .i o*ligaiunilo +

te men lung $ in ca e emitentul )e o*lig! )! ,l am*u )e-e la un anumit te men .i )! $l!tea)c! o (o*7n(!0numit! .i cu$on% Elevii vo enume a fo mele aciunilo "nominale0 la $u tato 0 o (ina e0 $ ivilegiate0 $ efe eniale%0 .i $e cele ale o*ligaiunilo "nominale0 la $u tato %+

$5 Diri8area nvrii

28 min

Notea-! titlul noii lecii $e ta*l!+ Enunt! o*iectivele lectiei+ Ce e elevilo )! i(entifice a)em!n! ile )i (eo)e*i ile (int e aciuni )i o*ligaiuni++ Ce e elevilo )! (efinea)c! noiunea (e $ia! financia ! .i )c ie $e ta*l! fo mele ace)teia0 )ta*ilin( ulte io ca acte i)ticile fieca eia+ I(entific! ,n cola*o a e cu $ ofe)o ul a)em!n! ile .i (eo)e*i ile (int e aciuni )i o*ligaiuni+ 9efine)c noiunea (e $iaa financia ! ,nv!at! in lecia $ ece(ent! 0 ,.i notea-a fo mele $ieei financia e .i )ta*ile)c in cola*o a e cu $ ofe)o ul ca acte i)ticile fieca eia + I.i notea-! (efiniia *u )ei (e valo i+

O"

O#

O$

9ictea-! (efiniia *u )ei (e valo i

Pove)ti ea Conve )aia eu i)tica E/$licaia E/em$lul 1 gumentaea

O%

I(entific! olul *u )ei (e valo i a$el7n( la cuno)tinele elevilo (o*an(ite ante io +

Il a:ut! $e $ ofe)o )! )ta*ilea)ca olul *u )ei (e valo i+

O&

Enume a o$e aiile ca e au loc la *u )a (e valo i .i e/$lic! (ife enta (int e ace)tea+

I.i notea-! o$e aiile0 (efiniia )i ca acte i)ticile ace)to a+

O'

Enume ! .i e/$lic! e/i)tena facto ilo ca e influenea-! evoluia cu )ului titlu ilo (e valoa e+

I.i notea-! facto ii ca e influenea-! evoluia cu )ului titlu ilo (e valoa e+

%5 Reali7area 3eed9 bec:9ului &5 Tema pentru acas

O( 10 min

2 min

Ce e elevilo )! e-olve $ o*leme cu aciunile )i o*ligaiunile0 (ictate (e c!t e el+ Ce e elevilo )! e-olve e)tul $ o*lemelo .i )! ,ntocmea)c! un efe at $e tema I)to ia <u )ei+

;o e-olva $ o*lemele in(ivi(ual 0e/$un7n(u-le ulte io $e ta*l!+

E/$licaia E/e citiul

/OTA: Coninutul leciei e)te $ ev!-ut ,n fi)a (e luc u ane/at! $ oiectului (i(actic+