Sunteți pe pagina 1din 226

DEEPAK CHOPRA

CALEA MAGULUI
DESPRE LIBERTATEA SPIRITUAL

Deepak Chopra ne propune o provocare uimitoare - aceea e a p!"i pe ca#ea ma$u#ui% o c!#!torie &n ima$ina'ie% &n (peran'a% &n creativitate) E(te provocarea e a ne tran(*orma &n per(oane #i+ere "i iu+itoare% e a ne pre(chim+a ca#it!'i#e in*erioare% precum *rica% i$noran'a% ru"inea% &n ce#e mai pre'ioa(e (entimente care e,i(t!- iu+ire "i &mp#inire) Avem nevoie e ca#ea ma$u#ui pentru a ne ri ica in #ucruri#e comune "i in +ana#itate c!tre un mo mai pro*un e &n'e#e$ere a vie'ii) A &ncepe (! tr!ie"ti &n(eamn! (!-'i cucere"ti reptu# e a (pune orice ore"ti% e a *i ceea ce vrei (! *ii "i e a *ace ceea ce vrei (! *aci) Ce#e ./ e #ec'ii (piritua#e in acea(t! carte ne a0ut! (! ep!"im percep'ia rea#it!'ii ime iate "i (! ne e(chi em mintea #a tran(*orm!ri#e care pot ap!rea &n via'a noa(tr!) Cu to'ii vrem (! *im mai iu+itori "i mai creativi% vrem (! e(coperim natura (piritua#! "i totu"i e"u!m e(eori) Scopu# &nv!'!turi#or ace(tei c!r'i e(te ace#a e a ne a*#a c!#!u1a interioar!% vocea &n'e#epciunii noa(tre a ormite)

Urm2n ca#ea ma$u#ui% vom putea e(coperi ace#e aptitu ini care (! ne a0ute (! ne c#! im via'a mu#t orit!) ISB3 T45-65S+-78-6

C o l e c i a
C C ! h r e ' i i e

29. John C. Maxwell Cum s devii popula 30. 31. 32. 33. 34. 35. M. !co"" Pec# D umul c" e "ine $nsui Jinn% !. Di"&le Cel mai 'un an O( Mandino Ale(e ea )i( )i(la Mo"ive pen" u a &*m'i !pence Johnson Da sau +u John C. Maxwell Reali&ea&,"e pe deplin

36. -ill .uain /0 e(uli de $nclca" 1 /0 e(uli de u ma" 37. Jac2ues !alom3 Dac m,a4 ascul"a5 m,a4 $nele(e 38. Dale Ca ne(ie 1 Associa"es5 6nc. 7ide ul poi 8i "u 39. Ron Ho88 Re(ulile unei p e&en" i de succes 40. !.C. 7undin5 H. Paul5 J. Ch is"ensen 9ish: ; ie4"e,i piaa: 41. Ma ian !"an E *ndul "u 42. Michael -ee -ucu ia de a $nvin(e 43. Ro'e " ;. Ki%osa#i Copil 'o(a"5 copil is"e 44. !co"" <. =en" ella 9o a (*ndi ii po&i"ive $n a8ace i e c!r'i% tra u(e &n 59 e #im+i) E(te e a(emenea autoru# a mai mu#t e 7// e ca(ete vi eo "i au io: printre ace(tea (e num!r! cinci pro$rame *oarte +ine primite e pu+#icu# e te#evi1iune) ;n 7<<<% r) Deepak Chopra a *o(t (e#ectat e revi(ta Time &n topu# ce#or =7// e mo e#e "i eroi ai (eco#u#ui>% *iin e(cri( rept =poetu# pro*et a# me icinii a#ternative>) E(te pre"e inte "i *on ator a# The Chopra Center *or ?e## Bein$% in La @o##a% Ca#i*ornia)
Deepak Chopra a (cri( .9

DEEPAA CBCPRA

Ca#ea ma$u#ui
Desp e li'e "a"ea spi i"ual
Tra ucere e LUCIA3 PCPESCU

BUCUREDTI .//.

Arie##e Eor % pentru cre in'a nec#intit! &n autocunoa"tere% pentru entu1ia(mu# ei conta$io( "i pentru an$a0amentu# ei e a tran(*orma vie'i#e a at2t e mu#'i oameni) Di LFnn Erank#in% @anet Stein% Lin a GreF% Lin a Gu+er% Su1anne To "i Char#e( ?ein$arten% pentru c!# ura #or autentic! "i prietenia #or p#in! e iu+ire)

PAR;EA 6

Intro ucere &n #umea ma$u#ui


Camenii vor (! "tie e ce eu% care vin in In ia% (unt at2t e intere(at e ma$i) R!(pun(u# meu e(te urm!toru#- &n In ia% &nc! (e mai cre e &n e,i(ten'a ma$i#or) Ce e(te un ma$G 3u e(te oar ce# ce "tie (! *ac! vr!0i% ci "i ce# care poate provoca tran(*orm!ri) Magul poate preschimba frica n bucurie i zdrnicia n mplinire. Magul poate preschimba timpul mrginit n eternitate. Magul te poate purta dincolo de limite, spre nemrginire. Cre(c2n &n In ia% "tiam c! toate ace(tea (unt a ev!rate) Uneori% pe #a ca(a noa(tr! treceau +!r+a'i &n haine a#+e% cu (an a#e &n picioare: chiar "i pentru un +!iat &ncre1!tor ei p!reau *iin'e *oarte (pecia#e) Erau oameni ce tr!iau &ntr-o pace ep#in!: emanau +ucurie "i iu+ire: urcu"uri#e "i co+or2"uri#e vie'ii e 1i cu 1i p!reau (! nu-i atin$! e#oc) 3oi &i numeam guru (au

&n rum!tori (piritua#i) Dar mi-a #uat mu#t timp p2n! (!-mi au (eama c! un $uru "i un ma$ (unt ace#a"i #ucru) Eiecare (ocietate &"i are &nv!'!torii% pro*e'ii "i vin ec!torii (!i: guru era cuv2ntu# cu care noi &i numeam pe cei ce po(e au cunoa"terea (piritua#!) ;n Ccci ent% ma$u# e(te v!1ut &n primu# r2n ca un vr!0itor ce practic! a#chimia% tran(*orm2n meta#e#e in*erioare &n aur) A#chimia e,i(t! "i &n In ia H e *apt% aco#o a *o(t inventat!I% ar cuv2ntu# alchimie e(te &n rea#itate un nume &nci*rat) E# (emni*ic! tran(*ormarea *iin'e#or umane &n aur "i tran(*ormarea ca#it!'i#or noa(tre in*erioare% precum *rica% i$noran'a% vr!0m!"ia "i ru"inea% &n ce#e mai pre'ioa(e #ucruri care e,i(t!- iu+ire "i &mp#inire) A"a ar% &nv!'!toru# care &'i poate ar!ta cum (! te tran(*ormi &ntr-o per(oan! #i+er! "i iu+itoare e(te un a#chimi(t J "i a"a a *o(t intot eauna) C2n am intrat #a #iceu% #a 3eK De#hi% "tiam e0a mu#te e(pre ce# mai *aimo( ma$ in tra i'ia occi enta#!% Mer#in) La *e# ca oricine% #-am &n r!$it ime iat) Mai t2r1iu% mi (-a e(chi( &ntrea$a #ui #ume) ;nc! mai 'in minte 1eci e (tro*e in poemu# epic a# #ui TennF(on% Idylls of the King (Idilele regelui , pe care eram pu"i (!-# &nv!'!m pe e ro(t &n 1i#e#e *ier+in'i e "coa#! e pe atunci) Am citit pe ner!(u*#ate orice a#t! #ucrare care mi-a c!1ut &n m2ini e(pre re$e#e Arthur) 3u mi (e p!rea ne*ire(c (! "tiu totu# e(pre (eninu# "i ver e#e Came#ot% chiar ac! tr!iam (u+ in(uporta+i#u# (oare tropica#% (au (! &mi ore(c (! c!#!re(c precum Lance#ot% chiar ac! m-a" *i (u*ocat &n armur!% (au (! cre c! pe"tera e c#e"tar a #ui Mer#in a e,i(tat cu a ev!rat% &n ciu a a(i$ur!ri#or ate e to'i autorii c! ma$ii e,i(t! oar &n mito#o$ie)

Eu "tiam a#tceva% pentru c! eram un +!iat in In ia "i &i &nt2#ni(em)

DE CE ALEM 3ELCIE DE MAGI Timp e 5/ e ani am re*#ectat a(upra cunoa"terii pe care o e'inea ma$u#) Am c!#!torit #a G#a(ton+urF "i &n ?e(t CountrF% am urcat pe Tor "i am v!1ut ea#u# un e (e pre(upune c! orm Arthur "i cava#erii (!i) Dar ceva mai mi(terio(% nevoia e tran(*ormare% m! tot atr!$ea (pre arta ma$iei) An up! an% am (im'it c! timpuri#e noa(tre au nevoie e acea(t! cunoa"tere mai mu#t ca oric2n ) Acum% matur *iin % &mi petrec timpu# e #ucru vor+in "i (criin e(pre cum pot *i atin(e #i+ertatea "i &mp#inirea ep#in!) Doar e cur&n mi-am at (eama c! #ucruri#e e(pre care vor+e(c (e nume(c a#chimie) ;n ce#e in urm!% m-am $2n it c! a" putea a+or a ace(t (u+iect &ntr-o manier! intere(ant!% prin interme iu# ce#ei mai minunate re#a'ii pove(tite vreo at!% "i anume aceea intre Mer#in "i +!iatu# Arthur% in vremea c2n ei tr!iau &n pe"tera De c#e"tar) A"a cum e pre1entat! &n acea(t! carte% pe"tera e c#e"tar e(te un #oc privi#e$iat &n interioru# inimii omu#ui) E(te re*u$iu# (i$ur% &n care e,i(t! o voce &n'e#eapt! ce nu cunoa"te teama% un e *r!m2nt!ri#e #umii e,terioare nu pot p!trun e) ;n pe"tera e c#e"tar a e,i(tat intot eauna un ma$ "i va *i mereu aco#o J nu tre+uie ec2t (! intri "i (! a(cu#'i) Camenii mo erni tr!ie(c &n #umea ma$u#ui &n aceea"i m!(ur! ca "i $enera'ii#e trecute)

@o(eph Camp+e##% mare#e pro*e(or e mito#o$ie% (punea c! orice om care (t! #a un co#' e (tra ! a"tept2n ca (ema*oru# (! in ice ver e a"teapt! e *apt (! p!"ea(c! &ntr-o #ume a *apte#or eroice "i a ac'iunii mitice) In(! noi nu (e(i1!m oca1ia) Traver(!m *!r! a o+(erva (a+ia &n*ipt!-n piatr! ce (e a*#! up! co#'u# (tr!1ii) C!#!toria &n miracu#o( &ncepe aici) Acum e(te ce# mai +un moment pentru a &ncepe) Ca#ea ma$u#ui nu e,i(t! &n timp J e(te pretutin eni "i niciun e) E(te a oricui "i a nim!nui) A"a c! acea(t! carte vor+e"te e(pre a pretin e ceea ce e(te e0a a# t!u) Dup! cum (pune cea int2i &nv!'!tur! a primei #ec'ii!n fiecare dintre noi e"ist un mag. #l $ede i cunoate totul. E(te (in$ura a*irma'ie in carte ce tre+uie acceptat! pe &ncre ere) C at! ce e(coperi ma$u# in interior% &nv!'!turi#e (e (ucce e #a (ine) De mu#'i ani% ace(t mo e &nv!'are (pontan! (-a a*#at &n centru# vie'ii me#e e *iecare 1i: am privit "i am a"teptat (! au ce are e (pu( c!#!u1a interioar!) 3ici o a#t! mo a#itate e &nv!'are nu e(te mai *a(cinant!) L-am au1it pe Mer#in vor+in prin 1$omotu# a(ur1itor a# aeroportu#ui% prin copacii *o"nin e pe a#eea (pre p#a0! "i chiar prin te#evi1oru# meu) C (ta'ie e auto+u1 (e poate tran(*orma &ntr-o pe"ter! e c#e"tar atunci c2n e"ti e(chi( #a o a(emenea e,perien'!) De ce avem nevoie e ca#ea ma$u#uiG Avem nevoie e ea pentru a ne ri ica in #ucruri#e comune "i in +ana#itate c!tre un anume mo e &n'e#e$ere% pe care (untem

&nc#ina'i (! &# atri+uim mitu#ui% ar care e *apt ne e(te #a &n em2n!% aici "i acum) A &ncepe (! tr!ie"ti &n(eamn! (!-'i cucere"ti reptu# e a (pune orice ore"ti% e a *i ceea ce vrei (! *ii "i e a *ace ceea ce vrei (! *aci) Came#ot repre1int! (im+o#u# unei a(t*e# e e#i+er!ri) De aceea privim &n urm!% #a Came#ot cu at2ta no(ta#$ie "i a mira'ie) Lia'a a *o(t mereu i*ici#! e atunci &ncoace) Un i(cipo# a mer( o at! #a mare#e mae(tru "i i-a (pu(- =De ce m! (imt at2t e ap!(at &n#!untru# meu% &nc2t &mi vine (! 'ipG> Mae(tru# #-a privit "i i-a r!(pun(- =Pentru c! toat! #umea (imte #a *e#)> Cu to'ii vrem (! *im mai iu+itori "i mai creativi% vrem (! ne e,p#or!m natura (piritua#! "i totu"i e"u!m e(eori) 3e &ncuiem &n proprii#e noa(tre &nchi(ori) Unii oameni &n(! au (part carcera care *ace via'a at2t e #imitat!) A(cu#ta'i ce (pune poetu# per(an Rumi- =E"ti un (pirit necon i'ionat prin( &n capcana con i'ii#or% ca (oare#e &n ec#ip(!)> Acea(ta e(te vocea ma$u#ui% care nu va accepta *aptu# c! omu# e(te #imitat &n timp "i &n (pa'iu) Suntem ec#ip(a'i oar temporar) Me#u# &nv!'!turi#or ma$u#ui e(te ace#a e a-'i e(coperi ma$u# #!untric) C2n &'i $!(e"ti c!#!u1a interioar!% te $!(e"ti pe tine &n(u'i) Dine#e e(te (oare#e meu (tr!#ucitor J e# poate *i ec#ip(at% ar o at! ce um+r! a trecut% r!m2ne oar a(tru#% &n toat! $#oria #ui)

CUM S ;3LEMI DE LA U3 MAG

E,i(t! ./ e #ec'ii &n acea(t! carte% *iecare *iin pove(tit! in per(pectiva ma$u#ui) La &nceputu# *iec!rei #ec'ii% e,i(t! c2teva a*ori(me J *ra$mente in &n'e#epciunea ma$u#ui% un a0utor pentru a trece inco#o e rea#itatea comun!) Cite"te *iecare a*ori(m "i #a(!-# (! te a+(oar+!) 3u a"tepta un re1u#tat% ci #a(!-te purtat e e,perien'!) 3u tre+uie (! te o(tene"ti (au (! *aci vreun e*ort) E*ortu# e(te a(emeni 1+aterii e a ie"i in ni(ipuri#e mi"c!toare J nu *ace ec2t (! te tra$! &n (tr!*un uri) Ma$u# interior vrea (! vor+ea(c!% iar ace(t *apt e(te a ev!rat &n ca1u# tuturor) Dar e# are nevoie e o "an(!% e o e(chi ere) Ca "i prover+e#e Nen% a*ori(me#e ace(tea o*er! o e(chi ere prin aceea c! rea#i1ea1! o ep#a(are a percep'iei% care #a r2n u# ei poate ec#an"a o ep#a(are &n rea#itatea per(ona#!) Locea ma$u#ui tre+uie a u(! &napoi% &n via'a e 1i cu 1i) Am citat e0a prima &nv!'!tur! a primei #ec'ii- !n fiecare dintre noi e"ist un mag. #l $ede i tie totul. Re(tu# #ec'iei ecur$e up! cum urmea1!Magul este dincolo de contrarii precum lumina i ntunericul, binele i rul, plcerea i durerea. Tot ceea ce $ede magul i are rdcinile n lumea ne$zut. %atura reflect dispozi&ia magului. Trupul i mintea pot adormi, dar magul este mereu treaz. Magul posed secretul nemuririi. Dac! ace(te cuvinte v-au at un mic (emna#% un *ior e recunoa"tere% atunci "i-au atin( menirea) E(te &ntr-a ev!r u#uitor (! e(coperim c! nu (untem *iin'e (u+0u$ate% ci copii ai

miraco#u#ui) Ace(ta e(te a ev!ru#% *aptu# pro*un ce (e poate (pune e(pre *iecare intre noi% cei care (untem &n ec#ip(! e prea mu#t! vreme) Am a unat cam 7// e a(t*e# e a*ori(me% care (unt i#u(trate cu pove(tiri in #umea #ui Mer#in "i a #ui Arthur) 3u (unt *ra$mente in vechi #e$en e% ci para+o#e pe care eu #e-am tran(pu( &n acea vreme) Uneori% pove(tea i#u(trativ! pare (! nu (e potrivea(c! e,act cu a*ori(mu# (au pare (! nu (e a*#e &ntr-o per*ect! concor an'! #o$ic! cu ace(ta) Am *!cut ace(t #ucru &n mo e#i+erat% pentru c! mintea #iniar!% care are nevoie (! or one1e% nu e(te (in$ura parte in tine ce va (tr!+ate ca#ea ma$u#ui) Lei c!#!tori &n ima$ina'ie% &n (peran'!% &n creativitate% &n iu+ire) Pe (curt% ca#ea ma$u#ui e(te ca#ea (piritu#ui) Dar (piritua#itatea nu (e opune ra'iona#it!'ii: ea e(te un ca ru mai #ar$% pentru care ra'iunea e(te oar o pie(! printre a#te#e) Pentru a m! a re(a min'ii #iniare% #a *iecare #ec'ie am a#c!tuit c2te o (ec'iune intitu#at! =T!#m!cirea #ec'iei>% ce vine &n (pri0inu# a*ori(me#or "i a# pove(tiri#or) La (*2r"itu# *iec!rei #ec'ii% e,i(t! (ec'iunea =Ap#icarea #ec'iei>% care te a0ut! (! #a"i &n'e#epciunea ma$u#ui (! p!trun ! &n propria ta e,perien'!) =Ap#icarea #ec'iei> e(te partea activ! a c!ii ma$u#ui) Su$e(tii#e me#e nu repre1int! ec2t un &nceput% (unt mo a#it!'i e incitare a orin'ei ta#e e a participa) ;n ce#e in urm!% &n'e#e$erea e(te cea care &'i va (chim+a rea#itatea) =Ap#icarea #ec'iei> inc#u e une#e e,erci'ii care pot p!rea pa(ive% pentru c! mu#te intre e#e (unt e,perimente a#e $2n irii) Ce e(te un e,periment a# $2n iriiG E(te o mo a#itate e a-'i con uce mintea &n #ocuri noi "i

e a ve ea #ucruri#e i*erit) Ma$u# "tie ceva pro*un "i important J ac! vrei (! (chim+i #umea% e(te nevoie (!-'i (chim+i atitu inea *a'! e ea) C at!% Ein(tein (-a &ntin( pe o canapea% a &nchi( ochii "i a v!1ut un om c!#!torin cu vite1a #uminii) Urm!rin acea(t! ima$ine ce-i (t2rni(e curio1itatea% e# a &nceput (! *ac! i*erite e,perimente e $2n ire: era o (tare a(em!n!toare cu aceea a unui om c!1ut pe $2n uri) ;n c2'iva ani &n(!% atitu inea &ntre$ii #umi "tiin'i*ice (-a tran(*ormat: natura a con*irmat vi1iuni#e tran(cen ente a#e #ui Ein(tein) Dac! o *ante1ie ap!rut! (t2n pe o canapea poate (chim+a #umea% atunci tre+uie (! e,i(te puteri e,traor inare &n e,perimente#e $2n irii) 3imic nu e(te cu a ev!rat &nv!'at p2n! c2n nu e(te tr!it) Ra'iune% e,perien'!% (pirit J o at! ce ace(tea (e une(c% ca#ea ma$u#ui (e e(chi e% iar (cena e(te pre$!tit! pentru a#chimie) ;n'e#epciunea in interioru# t!u e(te ca o (c2nteie care% o at! aprin(!% nu mai poate *i (tin(!) Pentru a reuni ceea ce am (pu(% (u$ere1 urm!toarea a+or are1. Stai #ini"tit un moment% &nainte e a citi o #ec'ie anume) 2. Cite"te a*ori(me#e% iar apoi (tai c2teva momente pentru a #e #!(a (!-'i p!trun ! &n minte) Recite"te-#e e c2te ori vrei) D! *r2u #i+er proprii#or reac'ii "i intui'ii J e(eori% ace(tea (unt ce#e mai va#oroa(e #ucruri pe care #e vei primi) 3. Continu! (! cite"ti re(tu# materia#u#ui e #a #ec'ia re(pectiv!- pove(tea #ui Mer#in "i a #ui Arthur% (ec'iunea intitu#at! =T!#m!cirea #ec'iei> "i (ec'iunea intitu#at! =Ap#icarea #ec'iei>)

4. C2n =Ap#icarea #ec'iei> con'ine un e,erci'iu practic J "i ce#e mai mu#te con'in J re1erv!-'i c2teva minute pentru a *ace e,erci'iu#) I'i va *i e *o#o( (! repe'i e,erci'iu# ea #un$u# 1i#ei% ac! ore"ti (! uci &ntrea$a e,perien'! p2n! #a cap!t) Recite"te *iecare #ec'ie e c2te ori vrei% o at! (au e mai mu#te ori: tr!ie"te o 1i (au o (!pt!m2n! prin pri(ma ace#ei #ec'ii) 3u e,i(t! un pro$ram *i, pentru ace(t proce() Te previn oar c! tre+uie (! tr!ie"ti *iecare #ec'ie ce# pu'in o 1i "i c! nu e(te nevoie (! te $r!+e"ti (! a+(or+i prea mu#t o at!)

CEI DAPTE PADI AI ALCBIMIEI Partea a treia a ace(tei c!r'i tratea1! e(pre (ta ii#e tran(*orm!rii% pe care i(cipo#u# #e parcur$e (u+ &n rumarea ma$u#ui) Eu #e nume(c cei "apte pa"i ai a#chimiei% care &ncep e #a na"tere "i uc &n ce#e in urm! #a tran(*ormarea tota#!) A#chimia e(te "tiin'a tran(*orm!rii #ucruri#or &n aur% &n acea(t! (u+(tan'! per*ect!% incorupti+i#!) ;n $2n irea oameni#or% auru# e(te un (im+o# pentru (piritu# pur) Spunem c! cei "apte pa"i au *o(t parcur"i atunci c2n o per(oan! a trecut inco#o e #imit!ri% a aruncat toat! teama "i a e(coperit (piritu# pur &n interioru# (!u) 3u e,i(t! c!#!torie mai minunat!) Pe vremea re$e#ui Arthur% acea(t! c!#!torie ar *i *o(t numit! aventur! cava#erea(c!: 'e#u# (uprem a# unei a(t*e# e aventuri a *o(t intot eauna S*2ntu# Graa#% care e(te &n mintea oameni#or ce# mai puternic (im+o# pentru (piritu# pur) A"a c! pentru

mine a#chimia "i Graa#u# (unt unu# "i ace#a"i #ucru) ;n am2n ou! ca1uri#e% e(te vor+a e(pre o c!utare pro*un ! a a(pectu#ui etern a# vie'ii% ce a uce *iec!ruia #ucruri#e #a care vi(ea1! J iu+ire pur!% +ucurie pur!% &mp#inire pur! &n (pirit) E(te in i*erent ac! mai &nt2i cite"ti partea a oua (au partea a treia a c!r'ii) Eiecare are propriu# ei (ti# "i o a+or are proprie% ar am2n ou! provin in #umea ma$u#ui) Mer#in tr!ie"te &n am2n ou!% iar (copu# (!u e(te mereu ace#a"i J a ne &nv!'a pe *iecare intre noi cum (! atin$em per*ec'iunea% pe care "i trupu# ar tre+ui (! o mo"tenea(c!) ;n u#tim! in(tan'!% acea(t! carte vor+e"te e(pre o aventur! ce te va purta e #a o via'! ominat! e e$o "i e 1+ateri#e #ui c!tre o nou! via'!% ominat! e miraco#e) 3u e,i(t! oi oameni care (! &nve'e &n ace#a"i ritm% ar *oamea e miraco# e(te at2t e puternic! &n *iecare% &nc2t mi-a" ori (!-'i *iu a#!turi &n 1iua &n care cunoa"terea ma$u#ui va &ncepe cu a ev!rat (! r!(ar! &n tine J "i% o at! cu ea% noua ta via'!) De1v!#uirea p2n! #a cap!t a &ntre$u#ui t!u poten'ia# (piritua# e(te ceea ce te a"teapt! J nimic mai pu'in) 3ot!- Eiin un pro*et% ma$u# nu are $en% "i oar (t2n$!cia #im+ii &# *ace pe Mer#in (! *ie un =e#> Ha"a cum (e &nt2mp#a "i cu 'umnezeu, prooroc, profet "i cu mu#te a#te cuvinte% ce ep!"e(c cu mu#t i(tinc'ia ma(cu#in-*emininI) Magician e(te un cuv2nt (t2n$aci% a"a c! v! ro$ (! #ua'i aminte c! mag (e ap#ic! tot at2t e +ine *emei#or ca "i +!r+a'i#or) Putem (pune chiar c! &ntoarcerea artei ma$iei a *o(t &nt2mpinat! e c!tre *emei#e in (ocietatea noa(tr! mai repe e ec2t e oricine a#tcineva)

PAR;EA A 66,A

Ca#ea ma$u#ui
E,i(t! o &nv!'!tur! numit! ca#ea ma$u#ui% (pu(e Mer#in) Ai au1it e eaG Arthur% +!iat *iin % (e c!1nea (! *ac! *ocu# "i nu (e e(curca prea +ine) A *ace *ocu# &n imine'i#e ume e e #a &nceputu# prim!verii in ?e(t CountrF rareori e(te o trea+! u"oar!) 3u% n-am au1it nicio at! e ea% (pu(e Arthur% up! o c#ip! e $2n ire) Ma$iG A ic! vrei (! (pui c! ei *ac #ucruri#e &n a#t *e#G 3u% #e *ac a"a cum #e *acem "i noi% r!(pun(e Mer#in) Apoi% pocnin in e$ete% aprin(e $r!ma a u ! e c!r+uni% pe care-o a una(e Arthur% pentru c! eveni(e cam ner!+ !tor up! &ncerc!ri#e (t2n$ace e a *ace *ocu# a#e +!iatu#ui) Ime iat '2"ni o *#ac!r!) Dup! aceea% Mer#in &"i e(*!cu m2ini#e "i *!cu (! apar! ceva e m2ncare in v!1 uh J oi carto*i ro"ietici "i o $r!m!0oar! e ciuperci e p! ure) ;n*i$e-#e &n *ri$are "i *ri$e-#e% ac! vrei% (pu(e e#) Arthur ! u in cap &n (emn c! e e #a (ine &n'e#e() Avea Cam 7/ ani) Sin$uru# om pe care-# cuno(cu(e vreo at! era Mer#in) Erau &mpreun! e mai mu#t! vreme ec2t &"i putea e# aminti) Tre+uie (! *i avut o mam!% ar chipu# ei nu (e $!(ea printre amintiri#e #ui% nici m!car ca o ima$ine &nce'o"at!) B!tr2nu#% cu +ar+a #ui a#+! *#utur2n % &"i ceru(e reptu# #a copi#u# e vi'! re$ea(c! oar #a c2teva ore up! ce ace(ta (e n!(cu(e) Sunt u#timu# care mai urmea1! ca#ea ma$u#ui% (pu(e Mer#in) Di (-ar putea ca tu (! *ii

u#timu# care o &nva'!) A"e12n *ri$!rui#e pe *oc% Arthur privi pe(te um!r) Acum era ne umerit) S! *ie Mer#in un ma$G 3u i (e p!ru(e nicio at! c! ar *i a"a ceva) Ei oi tr!i(er! (in$uri &n pe"tera e c#e"tar in p! ure) Str!#ucirea pe"terii #e ! ea #umin!) Arthur &nv!'a(e (! &noate tran(*orm2n u-(e &n pe"te) C2n orea (! m!n2nce% m2ncarea ap!rea e #a (ine (au i-o ! ea Mer#in) Care nu a"a (e &nt2mp#! pentru oricine a#tcinevaG Lreau (! "tii c! o (! p#eci e aici &n cur&n % continu! Mer#in) Eii atent (! nu-'i ca ! carto*u# &n cenu"!O Bine&n'e#e( c! +!iatu# e0a &# (c!pa(e) Pentru c! Mer#in tr!ia inver( &n timp% aten'ion!ri#e #ui veneau inevita+i# prea t2r1iu% up! ce une#e e1a(tre minore e0a (e pro u(e(er!) Arthur cur!'! e cenu"! coa0a carto*u#ui "i &# pu(e &napoi &n *ri$area *!cut! in #emn ver e e tei) 3u-i nimic% (pu(e Mer#in) Carto*u# ace#a po'i (!-# iei tu) Ce vrei (! (pui cu p#ecareaG ;ntre+! Arthur) E# nu *u(e(e ec2t e c2teva ori &n (atu# in apropiere% atunci c2n Mer#in voi(e (! mear$! #a pia'!: "i e *iecare at! ma$u# avu(e(e $ri0! (! *ie am2n oi e$hi1a'i &n pe#erine $re#e cu $#u$!) Totu"i% +!iatu# *u(e(e un o+(ervator atent "i ceea ce v!1u(e #a cei#a#'i oameni &i ! u(e e $2n it) Mer#in arunc! o privire ciu at! cu coa a ochiu#ui c!tre i(cipo#u# (!u Te trimit &n m#a"tin! J (au% up! cum o nume(c muritorii% &n #ume) Te-am 'inut eparte

e m#a"tin! &n to'i ace"ti ani% &nv!'2n u-te ceva ce nu vei uita) E!cu o pau1!% a(t*e# &nc2t cuvinte#e #ui (! *ie mai +ine au1ite% apoi 1i(e Ca#ea ma$u#ui) Dup! ce ro(ti ace(te vor+e% nici unu# intre ei nu mai (coa(e vreun cuv2nt% up! cum (e &nt2mp#a e mu#te ori &ntre vechii tovar!"i) B!tr2nu# "i +!iatu# aproape c! re(pirau am2n oi ace#a"i aer% a"a c! Mer#in tre+uie (!-"i *i at (eama e ne#ini"tea care ! ea t2rcoa#e min'ii #ui Arthur% ca o panter! &n cu"c!) Dup! ce m2ncar!% +!iatu# (e u(e (! (e (pe#e &n *2nt2n! e a1ur e #a intrarea &n pe"ter!) C2n (e &ntoar(e% Mer#in (t!tea #a (oare% pe (t2nca #ui pre*erat! H(t!tea la soare e(te mu#t (pu( J norii pu*o"i (e ep!rta(er! oar c2t (! #a(e o ra1! e (oare (! (tr!pun$! coroane#e copaci#or "i (! (e anine &n p!ru# a#+ a# ma$u#uiI) Prime#e cuvinte care ie"ir! in $ura +!iatu#ui au *o(t Ce (e va &nt2mp#a cu tineG Cu mineG 3u te um*#a &n peneO C (! m! e(curc per*ect *!r! a0utoru# t!u% mu#'ume(c) Ime iat ce (*2r"i rep#ica nepo#iticoa(!% Mer#in &"i ! u (eama c! r!ni(e (entimente#e +!iatu#ui) Dar ma$ii nu prea (unt i(pu"i (!-"i cear! (cu1e) Un arc #un$% ar!to(% *!cut in #emn e *ra(in a#+ ap!ru pe p!m2nt% #in$! Arthur% care-# ri ic! a$er "i &ncepu (!-i ciupea(c! coar a) Pentru c! &ntre ei (e (ta+i#i(e un co tacit% +!iatu# "tia c! pentru +!tr2n acea(ta era o *orm! e a"i cere (cu1e) 3u (oarta mea m! &n$ri0orea1!% continu! Mer#in% ci pier erea ace(tei cunoa"teri) A"a

cum am mai (pu(% tu (-ar putea (! *ii u#timu# care &nva'! ca#ea ma$u#ui) Atunci o (! m! a(i$ur c! nu va *i pier ut!% promi(e Arthur) Mer#in ! u in cap apro+ator) Apoi% tot re(tu# 1i#ei "i mu#te 1i#e up! aceea nu mai vor+i e(pre ca#ea ma$u#ui) ;ntr-o iminea'! e iunie &n(!% c2n (e tre1i% Arthur &"i $!(i patu# #ui in cren$i e pin acoperit e 1!pa !) Se ri ic! tremur2n "i-"i (cutur! &nve#itoarea in +#an! e cer+% (t2rnin un nor e *u#$i a#+i &n aer) Cre eam c! *aci ace(t #ucru oar &n ecem+rie% (pu(e e#% ar Mer#in nu-i r!(pun(e) St!tea nemi"cat &n mi0#ocu# cercu#ui e 1!pa ! care acoperea #ocu#) ;n *a'a #ui% (e a*#a o (tranie apari'ie J o #e(pe e mare e piatr!% cu o (a+ie &n*ipt! &n ea) ;n ciu a $eru#ui% nici un *u#$ e 1!pa ! nu c!1u(e pe piatr!% iar #ama (e &n!#'a curat! &n aer% un metru "i 0um!tate e o'e# (tr!#ucitor e Dama(c) Ce e a(taG ;ntre+! Arthur) Le erea ace#ei pietre &i ! u(e *iori% e"i nu "tia in ce cau1!) 3imicO R!(pun(e Mer#in) ;'i aminte"ti e eaG Dup! o c#ip!% (a+ia &n*ipt! &n piatr! &ncepu (! i(par!: up! ce Arthur (e (p!#! e iminea'!% poiana #ui Mer#in era iar!"i ca# !% to'i *u#$ii e 1!pa ! (e topi(er! e #a (oare#e e var!% iar #e(pe ea (e n!rui(e ca un vi() B!iatu#ui aproape c! &i ! ur! #acrimi#e% *iin c! "tiu c! ace(ta *u(e(e $e(tu# e a io a# #ui Mer#in (au $e(tu# e a io "i e amintire) Ce (-a &nt2mp#at cu Arthur up! ce a ie"it &n #umea #ar$! 'ine acum e #e$en !) ;n ce#e in urm!% (-a $!(it pe (ine &ntr-o iminea'! &n1!pe1it! e Cr!ciun &n Lon ra% &n curtea cate ra#ei%

un e mi(terioa(a (a+ie &n*ipt!-n piatr! reap!ru(e &n mo tainic) Spre u#uirea mu#'imii e oameni ce ie"i(er! in +i(eric!% e# a (co( (a+ia in (t2nca "i "i-a cerut reptu# (!u e a *i re$e) A #uptat &n #un$i "i mari r!1+oaie pentru a &n*r2n$e cete e riva#i #a tron% apoi "i-a (ta+i#it re"e in'a &n Came#ot) ;n toate 1i#e#e (a#e% a tr!it (ecrete#e c!ii ma$u#ui) A murit apoi "i a intrat &n i(torie) Genera'ii#or urm!toare #e-a r!ma( (! (e &ntre+e ce #-a &nv!'at oare Mer#in pe e#evu# (!u &n acei ani tr!i'i &n p! ure% &nainte ca +!iatu# Arthur (! (e *i &n reptat c!tre (a+ia &n*ipt!-n piatr! "i (!-"i *i #uat &n (t!p2nire e(tinu#% cu m2na pe m2neru# ei &ncru(tat cu iamante) Dup! ce Came#otu# (-a pr!+u"it% #umea #ui Arthur a *o(t "i ea m!turat!) Mara a rec!1ut &n vra0+! "i i$noran'!% iar Mer#in (-a ove it a *i *o(t u#timu# intre cei e ran$u# (!u% a"a cum pre1i(e(e) Dup! e#% nu a mai ap!rut nici un ma$ &n i(toria Apu(u#ui) Dar Mer#in nu a cre1ut nicio at! c! &ntor(!turi#e i(toriei ar avea vreo in*#uen'! a(upra c!ii ma$u#ui) =Ceea ce "tiu eu e(te &n aer>% &i p#!cea #ui (! (pun!) =Re(pir! "i va *i aco#o)> Ma$ii cuno"teau #ucruri#e eterne "i% prin urmare% vi(teria "tiin'ei #or tre+uie (! (e a*#e &n a*ara cur$erii timpu#ui) Drumu# e e(chi() E# &ncepe oriun e "i nu mer$e (pre un #oc anume% &n(! a0un$e &ntrun #oc rea#) Toate ace(tea (e eap!n! pe m!(ur! ce a(cu#t!m cuvinte#e #ui Mer#in)

7EC>6A/

!n noi to&i e"ist un mag. #l $ede i tie totul. Magul este dincolo de contrarii precum lumina i ntunericul, binele i rul, plcerea i durerea. Tot ceea ce $ede magul i are rdcinile n lumea ne$zut. %atura reflect dispozi&ia magului. Trupul i mintea pot adormi, dar magul este mereu treaz. Magul posed secretul nemuririi. UiteO Spu(e Mer#in &ntr-o 1i% &mpin$2n u-i #ui Arthur o (trachin! cu (up!) Gu(t!O Dov!itor% Arthur $u(t!) Era o e#icioa(! *iertur! e v2nat cu r! !cini e p#ante% ame(tecate tainic e Mer#in atunci c2n Arthur *u(e(e &ntor( cu (pate#e) De *apt% (upa era at2t e +un!% &nc2t Arthur mai #u! repe e o #in$ur!% &nainte ca (trachina (!-i *ie (mu#(! in m2ini) Stai% mai vreau% mo#*!i e# cu $ura p#in!) Mer#in (cutur! in cap Tot +anchetu# (t! &n prima #in$ur!% 1i(e e# o0enitor) La &nceput% Arthur (im'i un *ior e nemu#'umire "i e e1am!$ire% ar apoi o+(erv! c! (e (im'ea #a *e# e (ati(*!cut c! "i cum ar *i m2ncat tot ce (e a*#a &n (trachin!) Mai t2r1iu% &n timp ce Arthur mo'!ia (u+ un copac% Mer#in (e apropie pe ne(im'ite "i &i pu(e o (trachin! mare cu (up! a#!turi) ;n ep!rt2n u-(e% ma$u# murmur!-

Mine minte ce-'i (pun% oare r2t e +uni ar *i to'i anii ace"tia e &nv!'!tur! ma$ic!% ac! nu 'i-a" *i putut ar!ta totu# &nc! in prima #ec'ieG

TLMCIREA LECMIEI E nevoie e toat! via'a pentru a &nv!'a ce are ma$u# (! ne &nve'e% ar tot ce (e va ep!na ea #un$u# ani#or "i ecenii#or e con'inut &n prima #ec'ie a #ui Mer#in) Aici% Mer#in (e pre1int! pe (ine) E# e(crie mo u# &n care a+or ea1! via'a% "i anume mo u# e (o#u'ionare a ce#or mai pro*un e eni$me a#e mor'ii "i nemuririi) Di toate ace(tea (e &nt2mp#a &ntr-un chip ma$ic) E,i(t! un motiv pentru care Mer#in nu apare e *apt &ntr-o *orm! *i1ic!) Pentru Mer#in% *orme#e (unt ire#evante) E# a v!1ut #umi venin "i pierin % a (upravie'uit perin !ri#or eoni#or% iar reac'ia #ui #a toate a *o(t una (in$ur!- e# ve e) Ma$ii (unt c#arv!1!tori) Ce v! eiG Rea#itatea ca &ntre$% nu &mp!r'it!) Ai *o(t intot eauna ma$G A &ntre+at o at! Arthur) Cum (! *i *o(tG A r!(pun( Mer#in) C at!% m! p#im+am pe aici% cum *aci "i tu% "i privin #a un om% nu am v!1ut ec2t o a#c!tuire e carne "i oa(e) Dar up! o vreme% am o+(ervat c! oamenii tr!ie(c &n ca(e% care (unt pre#un$iri a#e trupu#ui J oamenii ne*erici'i% cu emo'ii mi1ere tr!ie(c &n ca(e mi1ere: oamenii *erici'i "i mu#'umi'i tr!ie(c &n ca(e curate) A *o(t o (imp#! o+(erva'ie% ar up! o vreme% m-am $2n it- c2n v! ca(a cuiva% e *apt v! ceva in acea

per(oan!) Atunci vi1iunea mea (-a #!r$it) C2n v! o per(oan! nu m! pot (t!p2ni (! nu-i v! *ami#ia "i prietenii) Ace(tea (unt pre#un$iri a#e per(oanei% care-mi (pun mu#te e(pre ceea ce e(te ea &n rea#itate) Iar vi1iunea mea (-a tot #!r$it) Am &nceput (! v! inco#o e aparen'e#e *i1ice) Am v!1ut emo'ii% po*te% temeri% orin'e "i vi(uri) E!r! &n oia#! c! "i ace(tea *ac parte in per(oan! aceea% ac! ai ochi (! ve1i) Am &nceput (! o+(erv ener$ia pe care *iecare per(oan! o eman!) ;n ace(t timp% a#c!tuirea e carne "i oa(e a evenit aproape in(i$ni*iant! "i cur&n am v!1ut #umi &n#!untru# #umi#or% &n orice om pe care &# &nt2#neam) Apoi mi-am at (eama c! &n orice *!ptur! vie (e a*#! &ntre$ univer(u#% oar c! poart! m!"ti i*erite) A"a (! *ie oareG A &ntre+at Arthur) La veni 1iua c2n &'i vei a (eama c! &ntre$ univer(u# poate *i $!(it &n interioru# t!u% iar atunci vei *i "i tu ma$) C2n e"ti ma$% nu tu tr!ie"ti &n #ume% ci #umea tr!ie"te &n interioru# t!u) Leac up! veac% ma$u# a *o(t c!utat &n #ocuri#e &n care tr!ia J &n p! uri#e &ntunecate% &n pe"teri% turnuri (au temp#e) Ma$u# a *o(t cuno(cut (u+ i*erite nume J *i#o1o*% ma$% c#arv!1!tor% "aman% $uru) =Spune-ne in ce cau1! (u*erim) Spune-ne e ce &m+!tr2nim "i murim) Spune-ne e ce (untem prea (#a+i pentru a ne *ace via'a mai +un!)> Doar &n *a'a unui ma$ &"i puteau e(c!rca muritorii povara unor &ntre+!ri at2t e $re#e) Dup! ce au a(cu#tat cu aten'ie% to'i ma$ii% mae"trii "i $uru au (pu( ace#a"i #ucru) =Eu pot (!

$!(e(c (o#u'ia &ntre$ii i$noran'e "i ureri ac! &n'e#e$e'i un (in$ur #ucru) Eu (unt &n#!untru# vo(tru) Acea(t! per(oan! i(tinct! cu care p!re'i a vor+i nu e(te (eparat! e voi) 3oi (untem una% iar aco#o un e noi (untem unu# "i ace#a"i #ucru% nici una intre pro+#eme#e voa(tre nu e,i(t!)> C2n Arthur (-a p#2n( o at! c! Mer#in &# 'ine &n p! ure "i nu-# #a(! (! arunce ec2t priviri *u$are a(upra #umii% Mer#in a morm!it LumeaG Cum cre1i tu c! tr!ie(c acei oameni pe care i-ai v!1ut &n (atG Pe ei &i preocup! p#!cerea "i urerea% pe una c!ut2n -o% pe cea#a#t! &ncerc2n cu i(perare (! o evite) ;"i iro(e(c via'a uc2n $ri0a mor'ii) Bo$!'ia "i (!r!cia &i o+(e ea1! "i #e a#imentea1! ce#e mai a 2nci temeri) Din *ericire% ma$u# in#!untru nu are parte e nici unu# intre ace(te #ucruri) Deoarece ve e a ev!ru#% nu poate ve ea nea ev!ru#% iar 0ocu# contrarii#or J p#!cere "i urere% +o$!'ie "i (!r!cie% +ine "i r!u J pare rea# oar p2n! c2n &nve'i (! ve1i in per(pectiv! mai #ar$! a ma$u#ui) 3u e vor+a &n(! c2tu"i e pu'in e(pre ne$area ramei e 1i cu 1i pe care o tr!ie(c oamenii o+i"nui'i) Spectaco#u# e,terior a# vie'ii reprezint via'a atunci c2n cre1i oar &n ceea ce (pun (im'uri#e% &n ceea ce ve1i "i &n ceea ce (im'i) Muritorii (e a re(ea1! ma$i#or pentru a $!(i o (o#u'ie #a acea(t! o+(e(ie a aparen'e#or "i #a acea(t! t2n0ire up! &n'e#e() Tre+uie (! e,i(te ceva mai mu#t ec2t *aptu# c! tr!im% $2n e(c muritorii% &n(! muritori *iin % nu "tiu e,act ce ar putea *i ace# ceva) Petrece-'i timpu# me it2n nu #a ceea ce ve1i% #-a (*!tuit Mer#in pe Arthur% ci #a moti$ul

pentru care ve1i ace# ceva) Prima #ec'ie a0un$e a(t*e# #a ace(t #ucru- prive"te inco#o e "ine#e t!u #imitat pentru a ve ea "ine#e t!u ne#imitat) P!trun e inco#o e ma(c! ta e muritor "i e(coper! ma$u#) E# (e a*#! &n#!untru# t!u "i numai aco#o) C at! ce-# vei $!(i% vei *i "i tu un c#arv!1!tor) Dar ceea ce po'i ve ea apare c2n &i vine vremea% pa( cu pa() ;nainte e a ve ea% apare (entimentu# c! &n via'! e,i(t! ceva mai mu#t ec2t ceea ce tr!ie"ti) E(te ca o voce (#a+! care "opte"te- =G!(e"tem!)> Locea care cheam! e(te #ip(it! e emo'ie% p#in! e pace% mu#'umit! cu (ine J "i oco#it!) E(te vocea ma$u#ui% ar e(te e a(emenea "i vocea ta)

APLICAREA LECMIEI Spu(e#e #ui Mer#in *unc'ionea1! &ntr-un mo (u+ti#% precum apa ce (e in*i#trea1! a 2nc &n (o#) Apa care a(t!1i '2"ne"te in p!m2nt a *o(t p#oaia ce a c!1ut acum mii% poate mi#ioane e ani) 3imeni nu "tie prea mu#te e(pre via'a ace(tei ape a(cun(e J un e (e uce% ce (e &nt2mp#a cu ea &n timp ce cur$e printre pietre#e a 2nc a(cun(e) Dar &ntr-o 1i% e#i+erat! e *or'a $ravita'iei% (e ri ic! in &ntuneric "i 'i"ne"te &n mo uimitor% a+(o#ut pur! "i proa(p!t!) A"a (e &nt2mp#a "i cu Mer#in) Dac! (tai &n #ini"te "i a(cu#'i vreme e c2teva minute% cuvinte#e vor &ncepe (! te p!trun !) La(! (! (e &nt2mp#e ace(t #ucru% iar apoi #a(! &n'e#epciunea (!-"i *ac! trea+a) 3u a"tepta "i nu anticipa vreun re1u#tat: ar *ii atent #a tot ceea ce (e &nt2mp#a)

Tot ce (e &nt2mp#! e(te +un) Acea(t! prim! #ec'ie e(te e(pre e(coperirea ma$u#ui "i vor+e"te e(pre punctu# (!u e ve ere% care e(te *oarte i*erit e punctu# e ve ere a optat e minte J (au e partea emo'iona#!) Prin emo'ii% (im'i "i reac'ione1i) E#e (unt ime iate% #a *e# ca +ra'e#e contracti#e a#e unei anemone e mare% ce r!(pun in(tantaneu #a (en1a'ii) Durerea cau1ea1! contrac'ii emo'iona#e: p#!cerea te *ace (! te e(tin1i "i (! te (im'i e#i+erat) Mintea% pe e a#t! parte% nu *unc'ionea1! cu repe1iciune) Ea are un va(t epo1it cu amintiri "i &# trece &n revi(t! permanent) Compar! ceea ce e(te nou cu ceea ce e(te vechi "i a0un$e #a o conc#u1ie- ace(t #ucru e +un% ace(ta e(te r!u% ace(t #ucru merit! repetat% ace(ta nu) A(t*e#% emo'ii#e r!(pun ime iat #a orice (itua'ie% ca un copi# ce 12m+e"te (au p#2n$e in(tantaneu) Mintea con(u#t! re$i(tru# e amintiri "i are o reac'ie &nt2r1iat!) Ma$u# nu are a(t*e# e reac'ii% ime iate (au &nt2r1iate J Mer#in e(te pur "i (imp#u) E# ve e #umea "i o #a(! (! *ie a"a cum e(te) Totu"i% ace(ta nu e(te un act pa(iv) ;n #umea ma$u#ui% totu# (e +i1uie pe i eea urm!toare- =Toate ace(tea (unt eu &n(umi)> Prin urmare% accept2n #umea a"a cum e(te% ma$u# ve e totu# &n #umina accept!rii e (ine% care e(te #umina iu+irii) Pare (traniu c! e*ini'ia pe care ma$u# o ! iu+irii e(te &nv!#uit! &n t!cere) Din per(pectiva emo'ii#or% iu+irea e(te impu#(u# e a (im'i% o atrac'ie *oarte activ! *a'! e unii (timu#i cop#e"itori) Mintea are proprii#e ei c!i% ar ace(tea nu (unt prea i*erite &ntre e#e- mintea iu+e"te orice repet! o e,perien'! p#!cut! in trecut) =Iu+e(c acea(ta> &n(eamn! &n mo *un amenta#-

=Iu+e(c (! repet ceea ce am (im'it c! era at2t e +un &nainte)> At2t mintea% c2t "i emo'ii#e (unt (e#ective) A (e#ecta "i a a#e$e nu (unt #ucruri re#e &n (ine% ar nece(it! e*ort) De"i am *o(t &nv!'a'i c! e*ortu# e(te +un "i c! nimic nu poate *i o+2n it *!r! munc!% #ucruri#e nu (tau a"a) Eaptu# e a *i nu (e o+2n e"te prin e*ort: iu+irea nu (e o+2n e"te prin e*ort) La un nive# mai (u+ti#% a (e#ecta "i a a#e$e imp#ic! "i *aptu# e a re(pin$e) Mintea (e concentrea1! a(upra unui (in$ur #ucru o at!) ;nainte e a putea (pune =iu+e(c a(ta> va tre+ui (! re(pin$em toate ce#e#a#te a#e$eri pe care #e-am putea *ace) Lucruri#e pe care #e re(pin$em tin (! *ie co#orate e team!) Mintea "i partea emo'iona#! nu tratea1! ca neutre urerea "i (u*erin'a: (e tem e e#e "i #e re(pin$) Ace(t o+icei e a (e#ecta "i e a a#e$e con(um! mu#t! ener$ie% eoarece mintea ta e(te permanent vi$i#ent!% permanent #a p2n ! pentru a (e a(i$ura c! r!nirea% e1am!$irea% (in$ur!tatea "i mu#te a#te e,perien'e ureroa(e nu (e vor repeta) Ce #oc (! mai r!m2n! pentru #ini"teG E!r! #ini"te% nu e(te #oc pentru ma$) E!r! #ini"te% nu poate e,i(ta o apreciere a ev!rat! a vie'ii% care e(te #a *e# e e#icat! &n con(truc'ia (a interioar! ca un +o+oc e tran a*ir) C2n muritorii vin (! cear! (*at e #a ma$i% o *ac pentru c! au o+(ervat c! ma$ii nu tr!ie(c cu team!) Ma$u# accept! "i chiar &m+r!'i"ea1! orice i (e &nt2mp#a) =Cum e po'i o+2n i o a(t*e# e pace a min'iiG>% &ntrea+! muritorii) Iar r!(pun(u# ma$u#ui e(te- =Prive"te &n interioru# t!u% un e nu e,i(t! ec2t #ini"te)> Prin urmare% primu# pa( &n #umea #ui Mer#in e(te ace#a e a-'i a (eama e *aptu# c! e# e,i(t! J e(te e a0un() G2n in u-te #a acea(t! #ec'ie% mintea (-ar putea r!1vr!ti% (pun2n =nu>

i eii c! e,i(t! "i un a#t punct e ve ere va#a+i# &n a*ar! e a# ei) Emo'ii#e ar putea (! o &n(o'ea(c! "i e#e &n ace(t va# e ne&ncre ere% an,ietate% p#icti(ea#!% (ceptici(m% i(pre' J "i e orice a#tceva ar putea ap!rea) 3u te opune ace(tor (entimente) E#e (unt (imp#e c!i vechi% o+i"nuite cu a#e$erea "i (e#ec'ia) Mintea &"i ! importan'! c2n re(pin$e ceva) Timp e mu#'i ani te-a (ervit cu cre in'!% 'in2n #ucruri#e nep#!cute #a i(tan'!) Pro+#ema e(te ac! acea(t! tactic! a min'ii *unc'ionea1!) Mintea poate reu"i (! te *ac! inte#i$ent% ar e (#a+ &n1e(trat! pentru a te *ace *ericit% &mp#init "i pentru a te a uce #a pacea cu tine &n(u'i) Mer#in nu (e ceart! cu mintea) Toate e1+ateri#e (unt $enerate e $2n ire% iar ma$u# nu $2n e"te) E# ve e) Di acea(ta e(te cheia miracu#o(u#ui% pentru c! orice vei ve ea &n #umea ta interioar! vei a uce #a e,i(ten'! &n #umea in a*ar!) Tr!ie"te cu acea(t! prim! #ec'ie% #a(! apa &n'e#epciunii (! (e in*i#tre1e &n pa(a0e#e (ecrete in interioru# *iin'ei ta#e "i o+(erv!) Ma$u# e(te &n interioru# t!u "i nu ore"te ec2t un (in$ur #ucru- (! (e na(c!)

7EC>6A

!ntoarcerea magicului nu poate a$ea loc dec)t odat cu ntoarcerea inocen&ei. #sen&a magului este transformarea. ;n *iecare iminea'!% t2n!ru# Arthur mer$ea (! (e (pe#e #a un #ac in p! ure) Eiin un +!iat ca to'i +!ie'ii% nu era prea ner!+ !tor (! &n ep#inea(c! acea(t! (arcin!) De(eori% (e #!(a i(trat e $ure"e#e r2n une#e ro"ii% e co'o*ene (au e oricare a#t #ucru ce putea *i mai intere(ant ec2t apa "i (!punu#) Pe Mer#in nu-# (up!ra prea tare mur !ria ce (e a una(e &n mo vi1i+i# pe toat! *a'a +!iatu#ui% pe $2t "i pe(te tot) Dar (o(i "i 1iua c2n i1+ucni Pot (! p#ante1 *a(o#e pe up! urechi#e ta#eO 3u contea1! c! petreci oar o c#ip! #a #ac% ar +aremi *! ceva aco#o) Arthur a c#!tinat in cap Mi-a *o(t *ric! (!-'i m!rturi(e(c% Mer#in% ar c2n m! ap#ec ea(upra apei nu m! pot

ve ea re*#ectat &n ea) 3u pot (! v! un e (! m! (p!# "i nici m!car cum ar!t) B!iatu# r!ma(e u#uit c2n % privin (pre Mer#in% v!1u c! ace(ta nu mai putea e +ucurie) Iat!% (pu(e e#% tr2ntin u-i &n pa#m! rept r!(p#at! un (mara# mare) HMai t2r1iu% Arthur #a *o#o(it ca (! (ar! pe(te ap!)I Am cre1ut c! ne(upunerea ta era (emnu# unei pier eri a inocen'ei% ar v! c! m-am &n"e#at) ;ntruc2t nu te re*#ec'i% &n(eamn! c! nu ai a0un( #a o ima$ine e (ine) C2n nu e"ti i(tra( e ima$inea e (ine nu po'i *i ec2t &ntr-o (tare e inocen'!) TLMCIREA LECMIEI Inocen'a e(te (tarea noa(tr! natura#!% p2n! c2n ea e(te acoperit!) Ima$inea e (ine ePte ceea ce o acoper!) C2n ne privim pe noi &n"ine% chiar "i atunci c2n &ncerc!m (! *im cu totu# one"ti% ve em o ima$ine con(truit! e-a #un$u# mu#tor ani% &n (traturi ce (unt &m+inate #ao#a#t! &ntr-un mo *oarte comp#e,) Linii#e "i ri uri#e ce apar pe *a'a cuiva (pun pove(tea trecute#or *ericiri "i tri(te'i% a trium*uri#or "i a &n*r2n$eri#or% a i ea#uri#or "i a e,perien'e#or e care a avut parte) E(te aproape impo(i+i# (! ve1i a#tceva) Ma$u# (e ve e pe (ine pretutin eni un e caut!% pentru c! ochii (!i (unt inocen'i) 3u (unt um+ri'i e 0u ec!'i% e etichete "i e e*ini'ii) Ma$u# "tie c! are un e$o "i o ima$ine e (ine% &n(! nu (e #a(! i(tra( e a(t*e# e #ucruri) E# #e ve e proiectate pe *un a#u# tota#it!'ii% a# &ntre$u#ui conte,t a# vie'ii) E$o-u# e(te =Eu>: e(te punctu# t!u e ve ere (in$u#ar) ;n (tarea e inocen'!% ace(t punct e ve ere e(te pur ca o #enti#! c#ar!) Dar *!r! inocen'!% e$o-u# ve e e,trem e i(tor(ionat) Dac! te $2n e"ti c! "tii ceva J inc#u(iv e(pre tine J e *apt% nu ve1i a#tceva ec2t proprii#e 0u ec!'i

"i etichete) Ce#e mai (imp#e cuvinte pe care #e *o#o(im pentru a ne e(crie unu# pe ce#!#a#t J precum prieten, familie, strin J (unt &mpov!rate e 0u ec!'i) Pr!pa(tia enorm! ce (e ca(c! &ntre &n'e#e(u# cuvinte#or prieten "i strin, e pi# !% e(te p#in! e interpret!ri) Prietenu# e(te tratat &ntr-un *e#% inamicu# &n a#t *e#) Chiar ac! nu a ucem ace(te 0u ec!'i #a (upra*a'!% e#e ne um+re(c ve erea precum pra*u# ce &ntunec! #enti#e#e) Pentru c! nu are etichete pentru #ucruri% ma$u# #e ve e ca *iin mereu proa(pete) Pentru e# nu e,i(t! pra* pe #enti#e% a"a c! #umea (c#ipe"te e nout!'i) Ace#a"i c2ntec va$ (e au e &n toate=Prive"te-te pe tine &n(u'i)> Dumne1eu poate *i e*init ca ace# cineva care% uit2n u-(e &mpre0ur% (e ve e oar pe E# &n(u"i J (au pe Ea &n(!"i J &n toate irec'ii#e: pentru c! (untem crea'i up! ima$inea LuiQEi% #umea noa(tr! e(te e a(emenea o #enti#!) Muritorii $!(e(c c! punctu# e ve ere a# ma$u#ui e(te *oarte (traniu% pentru c! intere(u# #or e(te atra( &ntr-o irec'ie comp#et i*erit!) Ei prive(c &n a*ar! *a(cina'i e #ucruri% r2vnin (! pun! un nume oric!rui #ucru pe care &# v! "i apoi (!-# *o#o(ea(c!) Pentru ei% toate p!(!ri#e "i anima#e#e tre+uie (! poarte un nume) P#ante#e tre+uie cre(cute pentru a *i m2ncate (au pentru propria p#!cere) P!m2ntu# e,i(t! pentru a *i e,p#orat "i cucerit) Mer#in nu arat! aproape nici un intere( *a'! e ace(te che(tiuni) De(eori% ma$ii nu "tiu nume#e ce#or mai comune #ucruri% precum ace#a a# (te0ari#or% a# cer+i#or #op!tari (au a# con(te#a'ii#or) Totu"i% ma$u# poate privi #a un (te0ar no uro(% #a ciuta ce pa"te (au #a ceru# nop'ii "i &n *iecare moment a# contemp#a'iei (a#e va *i a+(or+it cu totu#) Muritorii vor (! &mp!rt!"ea(c! acea(t! aten'ie *a(cinat!% &ntre+at *iin e(pre (ecretu#

ace(tui *e# e a ve ea #umea mereu proa(p!t! cu ochii &nc2nta'i% Mer#in a (pu( &'i #ip(e"te inocen'a) Dac! pui o etichet! pe un #ucru% nu vei mai ve ea ace# #ucru% ci eticheta pe care i-ai pu(-o) E e(tu# e u"or (! !m e,emp#e) Dac! oi cava#eri (tr!ini unu# e a#tu# (e &nt2#ne(c &n p! ure% ime iat vor c!uta in ochi em+#em! (au +#a1onu# care (! #e (pun! ac! ce#!#a#t #e e prieten (au u"man) Ime iat ce ace(t (emn a *o(t 1!rit% cava#erii pot trece #a ac'iune J ar numai atunci) Dac! e un prieten% poate c! va *i &m+r!'i"at% i (e va ura +un-venit #a o(p!'% va *i invitat (! (pun! pove"ti) Cu u"manu# tre+uie (! #up'i) De(pre acea(t! o+(e(ie e a eticheta #ucruri#e Mer#in (punea c! e(te activitatea min'ii pure "i (imp#e) Mintea nu poate reac'iona &n #ip(a etichete#or) C!r!m &n capete#e noa(tre mi#ioane e etichete% iar min'i#e noa(tre pot trece printre ace(te etichete cu vite1a #uminii) Lite1a min'ii e(te n!ucitoare% ar ea nu ne (a#vea1! e #a pier erea pro(pe'imii) La orice te-ai $2n i% e0a ai avut e,perien'a ace#ui #ucru "i te vei p#icti(i e orice vei *i e,perimentat) L! mira'i c! nu v! pute'i uita #a un (te0ar% #a un cer+ (au #a o (tea mai mu#t e un minutG ;ntre+! Mer#in) Eu pot au1i min'i#e voa(tre p#2n$2n u-(e- =Iar ace# #ucru vechiG> Di a(t*e# v! ep!rta'i &n $oan! ne+un!% c!ut2n ceva nou) 3u v! e ce ar *i o pro+#em! aici% (pu(e un (!tean t2n!r) Lumea e(te mare% iar natur! e(te p#in! e a(pecte *a(cinante "i tran(*orm!ri) E(te e(tu# e a ev!rat% recuno(cu Mer#in% ar con*orm ar$umentu#ui t!u% nimic n-ar

tre+ui (! *ie perimat "i p#icti(itor) In*initatea #ucruri#or de afar nu poate *i ne$at!) Dar p#icti(ea#a e(te ceva e care muritorii (e p#2n$ mereu% nu-i a"aG T2n!ru# ! u apro+ator in cap) Totu"i% ai ro(tit cuv2ntu# corect% continu! Mer#in) Transformare. 3umai c! "ine#e t!u e(te ce# ce tre+uie (! (e tran(*orme permanent) 3u po'i a uce ace#a"i vechi (ine &n *a'a #umii "i (! te a"tep'i ca #umea (! *ie nou! pentru tine) Ma$u# nu ve e un #ucru e ou! ori &n ace#a"i *e#) St2n &n p! ure cu ochii a'inti'i% e# nu e(te at2t e a+(or+it e ve erea cer+u#ui pe c2t e(te e *a(cinat e une#e noi *a'ete a#e *iin'ei (a#e- +#2n e'e% $ra'ie% mo e(tie (au e#icate'e) C2n ochiu# e proa(p!t% oricine poate ve ea ace(te ca#it!'i) E#e (e e(*ac precum peta#e#e unui tran a*ir) Tre+uie (! *ii r!+ !tor "i e#e vor merita a"teptarea ta) Propria ta inocen'! e(te (in$ura *#oare care e,i(t!) Ea nu (e o*i#e"te nicio at!% iar atorit! ace(tui *apt nici #umea nu (e o*i#e"te vreo at!)

APLICAREA LECMIEI Dup! ce ai citit acea(t! #ec'ie% opre"te-te pre' e o c#ip! pentru a &ncerca (! re$!(e"ti o urm! e inocen'!) E(te mai u"or ec2t &"i pot ima$ina oamenii) Primu# #ucru pe care tre+uie (!# "tii e(te ce (! nu *aci) 3u 0u eca (tarea &n care te a*#i acum) S-ar putea (! *ii a+(or+it (au eprimat) S-ar putea (! a(cun1i mu#t! *urie% *ric! (au vinov!'ie) Uit! e ace(tea un moment% pentru c! inocen'a% a"a cum ne arat! Mer#in% e(te inco#o e minte)

Prive"te oar acea(t! #i(t! e cuvinteGreu U"or 3e$ru A#+ Soare Lun! Lu2n u-#e *iecare #a r2n % tr!ie"te ace(te ca#it!'i) 3u contea1! ac! e"ti ace# $en e per(oan! care *ace ape# #a ima$ini &n #oc e (entimente (au #a concepte &n #oc e o+iecte concrete) Crice a+or are *unc'ionea1!) Ai o+(ervat c! min'ii &i e(te impo(i+i# (! evite une#e (en1a'ii cum ar *i ce#e e $reutate% u"urime% ne$ru% a#+ ")a)m) )G De *apt% nici nu po'i citi cuvinte#e *!r! (! *aci ape# m!car #a o va$! (en1a'ie a ca#it!'i#or re(pective) E nevoie e participarea ta pentru ca ace(te ca#it!'i (! e,i(te) Dac! participarea ta e inocent!% atunci e#e vor e,i(ta &ntr-un mo nou% proa(p!t) A"a ve e pictoru#) E# (e uit! #a un co" cu *ructe% #a o +arc!% #a un nor% ar &n #oc (! *ie un receptor pa(iv a# ace(tora% e# #e creea1! prin interme iu# ve erii) Le imprim! cu (piritu# (!u) Di a"a *acem to'i% chiar prin (imp#u# *apt e a ve ea un #ucru o+i"nuit) Acea(t! e,perien'! emon(trea1! *aptu# c! inocen'a nu poate *i pier ut!% ci oar acoperit!) Secretu# *aptu#ui e a privi #ucruri#e cu inocen'! e(te ace#a e a ve ea totu# intr-o per(pectiv! nou!% care nu e condi&ionat de ceea ce ne ateptm s $edem.

Dac! ai putea ve ea cu a ev!rat pomu# e aco#o% a (pu( Mer#in% ai *i at2t e u#uit% &nc2t ai c! ea in picioare) CareG Dar e ceG A &ntre+at Arthur) E oar un pom) 3u% a (pu( Mer#in) E(te un pom oar &n mintea ta) Pentru o a#t! minte e# e(te e,pre(ia unui (pirit "i a unei *rumu(e'i in*inite) ;n mintea #ui Dumne1eu e# e(te un copi# ra$% mai &n r!$it ec2t 'i-ai putea ima$ina) At2ta vreme c2t mintea poate &nre$i(tra cu#oarea% $reutatea% en(itatea "i orice (im'ire a #umii% ea (e percepe pe sine. Cuv2ntu# greu (au alb &'i ! o (en1a'ie interioar! ce-'i apar'ine oar 'ie) Eaptu# e a *i $reu (au *aptu# e a *i a#+ nu e,i(t! =&n a*ar!> &n a+(en'a percep'iei ta#e: nici o prive#i"te% (unet% atin$ere% $u(t (au miro( nu e,i(t! a#t*e# ec2t ca o (curt! #ic!rire a con"tiin'ei ta#e) Trimite o camer! e #uat ve eri pe Lun!% care (! &nre$i(tre1e toate cratere#e "i v!i#e "i a u *i#mu# &napoi pe P!m2nt) Dac! nu e,i(t! nici un om care (! va ! ima$ini#e% atunci nu e,i(t! nici o ima$ine% ci oar (u+(tan'e chimice care au reac'ionat #a o aran0are e moment a *otoni#or) Ei#mu# e(te #a *e# e mort ca "i Luna &n(!"i) Mer#in ar (pune c! ac! nimeni nu (e uit! #a Lun!% nici Luna nu e,i(t!) Prin urmare% e(te e,trem e important (! prive"ti #umea cu inocen'!% eoarece ace(ta e(te (in$uru# *e# &n care #umea prin e via'!) Cchiu# t!u e(te ce# ce ! via'! #a tot ceea ce ve e) ;n (pate#e *iec!rei mo#ecu#e in e,i(ten'! tre+uie (! (e a*#e con"tienti1are "i inte#i$en'!: a#t*e#% univer(u# ar *i un v2rte0 a#eator e $a1e inerte "i (te#e moarte% un #oc pu(tiu% chinuit e orin'a

e a primi (!m2n'a na"terii) E!r! inte#i$en'!% nu e,i(t! via'!% ci oar activitate) Crice privire aruncat! a*ar! *ace (! ro ea(c! (emin'e#e vie'ii &n crea'ie) De aceea Mer#in &"i &n ep#ine"te mi(iunea e a privi (te0arii% cer+ii "i (te#e#e &n mo *oarte (erio() E# nu vrea ca ace(tea (! moar!: e# iu+e"te via'a) Lec'ia conchi e- =Prive"te cu inocen'! "i vei a via'!)> Ace(ta e(te cre1u# ma$ic up! care tr!ie"te Mer#in) Muritorii $!(e(c c! e $reu (! priceap! un #ucru at2t e (imp#u% pentru c! ace(ta mer$e contra ce#ei mai pro*un e pre0u ec!'i a #or% con*orm c!reia- =Lumea e(te mai &nt2i% iar eu mai apoi)> Dar nici noi &n"ine nu am *i vii ac! nu ar e,i(ta o Eiin'! inocent! care (! ne *i privit #a &nceput) Ace(ta a *o(t actu# care a (! it (!m2n'a &ntre$u#ui univer(% iar ace(t act a *o(t unu# e iu+ire) Lei cunoa"te in nou inocen'a c2n vei putea ve ea iu+irea ce re(pir! &n *iecare p!rticic! e crea'ie) L E C M I A

Magul pri$ete lumea n continu ei micare, dar sufletul su slluiete n &inuturile luminii. 'ecorul se schimb, ns clar$ztorul rm)ne la fel. Trupul tu este doar locul pe care amintirile tale l numesc acas. Mer#in pre*era (! evite privirea muritori#or% ar pe #a (*2r"itu# verii putea *i v!1ut (t2n &ntrun picior #a mar$inea c2te unui c2mp) M!ranii curio"i (e apropiau e e#% ar Mer#in (t!tea ca o (tatuie% *!r! a (coate vreun (unet "i *!r! a *i con"tient e pre1en'a #or) ;n a(t*e# e oca1ii% Arthur (e $2n ea c! mae(tru# #ui ar!ta ca un cocor +!tr2n (t2n &n echi#i+ru pentru a prin e pe"ti &n #ac) ;ntr-o 1i% up! ce Mer#in "i-a *i,at privirea a(upra unui punct timp e c2teva ore% +!iatu# nu (-a putut a+'ine (! nu-# &ntre+e #a ce (e uit!) 3u pot (!-'i (pun e,act% r!(pun(e Mer#in) Am 1!rit o #i+e#u#! "i am vrut (! m! uit #a ea mai atent) Mi-a trecut prin *a'a ochi#or c! un vi( *u$ar "i up! o c#ip! am uitat ac! eu am vi(at #i+e#u#a (au ea m-a vi(at pe mine) 3u 'i-e c#ar r!(pun(u#G A &ntre+at Arthur) Mer#in i-a at un +o+2rnac &n cap) Tu cre1i c! vi(u# e,i(t! aici% &n interior) Dar eu m! a*#u pretutin eni% a"a c! cine "tie care parte in mine vi(ea1! #a cea#a#t! parteG TLMCIREA LECMIEI Ma$u# in#!untru# *iec!ruia intre noi mai poate *i numit "i martor) Ro#u# martoru#ui nu e(te e a (e ame(teca &n #umea (chim+!toare% ci e a ve ea "i e a &n'e#e$e) Martoru# nu (e

o ihne"te J e# r!m2ne trea1 chiar "i atunci c2n vi(e1i (au ormi *!r! vi(e) Prin urmare% e# nu are nevoie (! va ! prin ochii t!i% iar ace(t *apt pare ma$ic) Cchiu# nu e(te oare or$anu# ve eriiG Ener$ia "i in*orma'ia (unt *un amentu# a tot ce ve em% au1im (au atin$em &n #umea re#ativ! J orice atom poate *i &mp!r'it &n ace(te ou! e#emente) ;n(! &n (tarea #or primor ia#!% ce#e ou! e#emente (unt #ip(ite e *orm!) Un *a(cicu# e ener$ie poate *i purtat e un v2rte0 haotic ca un *ir e *um: in*orma'ia poate *i ivi1at! &n mu#'imi a#eatorii e ate) E nevoie e o a#t! *or'! pentru a or$ani1a minunata or ine a vie'ii J acea(ta e(te inte#i$en'a) Inte#i$en'a e(te #iantu# univer(u#ui) Pentru ma$% ea nu e(te oar o no'iune teoretic!% eoarece e# poate ve ea cu ochiu# (!u interior c! el nsui este acea inteligen&. Muritorii (unt &ncurca'i e o a(t*e# e &n'e#e$ere a #ucruri#or% pentru c! ea nu (e $!(e"te &n minte) Ei (unt o+i"nui'i (! cunoa(c! #ucruri#e% nu (unt o+i"nui'i cu cunoaterea &n(!"i) =Ce# mai inte#i$ent muritor% a (pu( Mer#in% nu e(te mai +un ec2t ce# mai mare ne$hio+ &n c#ipa c2n am2n oi mer$ #a cu#care) Ei vi(ea1! ace#ea"i co"maruri &n*rico"!toare "i (e tem e moarte) Erica (e na"te o at! cu ei "i nu (e pot +ucura nici e cea mai mic! p#!cere *!r! a "ti c! ea (e va o*i#i)> Cunoa"terea ma$u#ui r!m2ne pre1ent! chiar "i &n (omn) Con"tienti1area permanent!% atotcunoa"terea% inte#i$en'a univer(a#! nu (unt pentru ma$ *or'e creatoare a*#ate un eva eparte) E#e tr!ie(c &n t!cere &n atom) Sunt ochiu# in (pate#e ochiu#ui% urechea in (pate#e urechii% mintea in (pate#e min'ii)

A"a c! pentru ma$ nu e(te nece(ar (! *ie trea1% cu ochii e(chi"i pentru a ve ea) Le erea e(te ce# mai pro*un (im'% care *unc'ionea1! "i c2n vi(!m (au ormim% eoarece a ve ea &n(eamn! a con"tienti1a inte#i$en'a univer(a#!) C2n martoru# e(te pre1ent &ntru totu#% orice #ucru e(te &n'e#e() Cunoa"terea ma$u#ui e(te un *apt pur e cunoa"tere% *!r! vreo #e$!tur! cu *apte#e e,terioare) E(te apa vie'ii% +!ut! irect e #a (ur(!) 3u contea1! ce *e# e (chim+!ri iau cu a(a#t univer(u#% eoarece pentru ma$ *aptu# pur e a cunoa"te nu (e poate (chim+a J ecoruri#e vin "i (e uc% c#arv!1!toru# r!m2ne ace#a"i) ;nainte e a &nt2#ni ma$u# in#!untruO 3o(tru% cu to'ii ne +a1!m pe (im'uri#e "i pe mintea noa(tr! pentru a "ti ceea ce "tim) Avem parte e o cunoa"tere &nv!'at!) Ea e(te epo1itat! &n memorie "i cata#o$at! &n *unc'ie e ceea ce ne intere(ea1!: prin urmare% e(te o cunoa"tere re#ativ!) Cunoa"terea ma$u#ui e(te &nn!(cut!) C at!% Arthur (-a (periat e moarte c2n Mer#in (-a apucat (! *u$! ca un ne+un% a$it2n un uria" cu'it e m!ce#!rie) Ce *aciG L-a &ntre+at +!iatu# &n*rico"at) G2n e(c% a r!(pun( Mer#in) 3u a"a $2n i'i voiG 3u% a (pu( Arthur) Mer#in (-a oprit +ru(c AhO Atunci tre+uie (! *ie o $re"ea#!) Impre(ia mea era c! to'i muritorii &"i *o#o(e(c (im'uri#e ca pe ni"te cu'ite% t!in "i i(ec2n ) Am vrut (! v! cum e) Pot (! (pun c! e,i(t! mu#t!

vio#en'! a(cun(! &n ceea ce muritorii nume(c ra'iona#itate) Mintea ma$u#ui e(te ca o #enti#! care #a(! tot ce ve e (! treac! prin ea *!r! i(tor(iuni) Avanta0u# ace(tui mo e con"tienti1are e(te ace#a c! uni*ic! tot ce mintea ra'iona#! (epar!) Mintea ra'iona#! prive"te =&n a*ar!>% #a o #ume e o+iecte a*#ate &n timp "i (pa'iu% pe c2n ma$u# ve e totu# ca *!c2n parte in (ine) ;n #oc e =a*ar!> "i =&n!untru>% e,i(t! o (in$ur! cur$ere ne&mp!r'it!) De aceea pretin ea Mer#in c! nu ar putea (pune ac! e# vi(ea1! #i+e#u#a (au #i+e#u#a &# vi(ea1! pe e#) Doar atunci c2n (unt privite (eparat% a"a cum #e ve e mintea% ce#e ou! #ucruri (unt i*erite) ;n ochiu# ma$u#ui% am2n ou! (unt una)

APLICAREA LECMIEI 3u e(te u"or (! e,p#ici ce &n(eamn! a *i martor) ;ntr-o (tare o+i"nuit! e tre1ie% noi to'i ve em o+iecte% ar martoru# ve e lumin. E# (e ve e pe (ine ca pe o concentrare e #umin!% un o+iect ca oricare a#tu#% "i totu# &n conte,tu# unui va(t "i mereu &n (chim+are 'inut e #umin! "i nimic a#tceva) *umin e(te meta*or! pentru o (tare mai &na#t! a *iin'ei) C2n cineva are o e,perien'! pe pra$u# intre via'! "i moarte "i (pune- =Am mer( (pre o #umin!>% e# vrea (! (pun! c! a e,perimentat un $ra mai (u+ti# a# *iin'ei #ui)R Lumina poate #ua ima$inea raiu#ui (au a unei a#te

#umi% ar pentru ma$ #umea noa(tr! o+i"nuit! e(te e a(emenea oar o ima$ine) Ea e(te tot o proiec'ie a con"tiin'ei) =Crice con"tienti1are e(te #umin!% a (pu( Mer#in% toat! #umin! e(te con"tienti1are)> Grani'e#e pe care #e c#! im pentru a e(p!r'i ceru# e p!m2nt% mintea e materie% rea#u# e irea# (unt (imp#e conven'ii) C at! ce am c#! it ace(te $rani'e% nu #e mai putem !r2ma #a *e# e u"or) Privi'i acea(t! pa$in! cu aten'ie) C ve e'i ca pe un o+iect) E(te (o#i !% pentru c! e(te *!cut! in *i+r! e #emn tran(*ormat! &n h2rtie% "i e(te a+(tract! prin aceea c! ea cuprin e i ei) Pa$ina e(te% a"a ar% un #ucru in h2rtie% ceva in omeniu# i ei#or (au "i una "i a#ta) C+(erva'i c2t e u"or o pute'i ve ea ca *iin "i una "i a#ta) Cu a#te cuvinte% rea#it!'i#e i*erite pot coe,i(ta% ar *iecare &"i re(pect! propriu# nive# e *iin'!) Un cuv2nt e(te oar o pat! e cernea#!% ar e(te "i cheia pentru o anumit! i ee) Crice (tare a *iin'ei% e #a cea mai (u+ti#! "i imateria#! #a cea mai $ro(ier! "i mai (o#i !% epin e e o+(ervator) Dac! orim% putem i1o#va pa$ina (o#i ! p2n! nu mai r!m2ne nimic% up! cum urmea1!- o pa$in! e(te *!cut! in h2rtie% h2rtia e *!cut! in mo#ecu#e% mo#ecu#e#e (unt *!cute in atomi% atomii (unt concentr!ri e ener$ie% iar concentr!ri#e e ener$ie con(tau &n <<%<<<<<S (pa'iu $o#) Pentru c! "i i(tan'a intre un atom "i un a#tu# e(te e(tu# e mare J propor'iona#! cu i(tan'a intre p!m2nt "i (oare J% po'i (! (pui e(pre acea(t! pa$in! c! e(te (o#i ! oar ac! a*irmi "i e(pre (pa'iu# intre p!m2nt "i (oare c! e (o#i ) Acea(t! e,perien'! a tran(*orm!rii #ucruri#or aparent (o#i e &n nimic poate *i inver(at!)

;ncep2n e #a (pa'iu# =$o#>% po'i con(trui concentr!ri e ener$ie% atomi% mo#ecu#e "i a"a mai eparte pe #an'u# crea'iei% p2n! c2n a0un$i #a orice o+iect vrei% inc#u(iv #a corpu# t!u) Mina care &ntoarce acea(t! pa$in! e(te un nor e ener$ie "i (in$uru# mo &n care &'i (im'i m2na (au (in$uru# mo &n care ea (imte pa$ina e(te un act e con"tienti1are) A#te concentr!ri e ener$ie% cum ar *i ra ia'ii#e u#travio#ete ce te &ncon0oar!% (cap! cu totu# o+(erva'iei ta#e) A(t*e#% mo i*ic!ri#e #umii (unt epen ente &n &ntre$ime e puterea percep'iei) Tu ai *o(t creat ca un c#arv!1!tor pentru ca #umea (! e,i(te ca un o+iect care (! *ie v!1ut) E!r! ochi% #umea ar *i invi1i+i#!) Acum% av2n acea(t! &n'e#e$ere% putem *ace un pa( &nainte) Crice e,i(t! pe p!m2nt e(te hr!nit e (oare% care e(te oar o (tea) M2ncarea pe care o m!n2nci a *o(t convertit! in #umin! (te#e#or "i atunci c2n o m!n2nci cree1i un trup care are aceea"i (ur(!) Cu a#te cuvinte% a m2nca e(te oar un act e &ncorporare a #uminii (te#e#or &n #umina (te#e#or) Acea(t! #umin!% e"i pre(upune mu#te *orme% e(te una (in$ur!% e #a v2rte0uri#e e $a1e "i Tua(ari #a tri*oiu# pe care-# ro iepurii) 3u are un #oc anume a# ei% ci e(te pretutin eni) Tu ai un #oc &n care te a*#i% ar ace(t #ucru e(te a ev!rat oar pentru c!% &n chiar ace(t moment% e"ti an$a0at &n actu# creator (uprem e a pre(chim+a univer(u# #uminii &ntr-o (in$ur! concentrare% care e(te corpu# "i mintea ta) Mi-ar p#!cea (! *ac minuni% (-a ru$at Arthur &ntr-o 1i) Acea(t! #ume e,i(t! atorit! 'ie% a r!(pun( Mer#in) 3u e(te ace(t *apt o minune &n ea0un( e mareG

Ma$u# con(i er! a+(o#ut ace(t ra'ionament) Dac! ve erea e(te cea care *ace #umea vi1i+i#!% &ntrea+! e#% cine (au ce e(te creatoru# ve eriiG Cine a v!1ut ochiu# &nainte c! ochiu# (! *i v!1ut cevaG R!(pun(u# e(te- con"tiin'a) C#arv!1!toru# in (pate#e ochiu#ui e(te oar con"tiin'a 2n na"tere (im'uri#or noa(tre a(t*e# &nc2t e#e (! poat! a na"tere #a tot ce ne &ncon0oar!) Ace(ta e(te mi(teru# meta*i1ic) ;n p2ntecu# mamei% em+rionu# (e na"te ca o ce#u#! unic! *!r! (im'uri% apoi evo#uea1! &ntr-o mu#titu ine e ce#u#e care evo#uea1! (u+ i*erite a(pecte% concentr2n i*erite *unc'ii: &n ce#e in urm!% ace(te *unc'ii (e mani*e(t! prin or$ane#e e (im' J ochi% urechi% #im+!% na( "i a"a mai eparte) Cchiu# nu arat! e#oc ca o ureche% ar *aptu# c! ochiu# "i urechea au *orme i*erite e(te &n"e#!tor) Toate (im'uri#e noa(tre (unt con'inute (u+ *orma unor in*orma'ii co ate &n acea prim! ce#u#! *ecun at!) In*orma'ia e(te oar con"tienti1are tran(pu(! &ntr-o *orm! care (! poat! *i epo1itat! J precum acea(t! carte) Dac! nu "tii ce e(te o carte% ai putea (pune c! e(te o (imp#! co#ec'ie e (emne &ntr-o aran0are neo+i"nuit!% c2n e *apt e(te vor+a e un cana# prin care o con"tiin'! comunic! cu a#ta) Din per(pectiva #ui Mer#in% &ntrea$a #ume era o ca#e prin care e# putea (! vor+ea(c! cu (ine) J Dac! ui'i vreo at! ceva% #-a (*!tuit e# pe Arthur% p! urea &'i va reaminti ace# #ucru) Am uitat mu#te #ucruri pe care p! urea nu mi #e-a reamintit% a prote(tat +!iatu#) 3u e a ev!rat% a r!(pun( Mer#in) Sin$uru# #ucru pe care-# po'i uita e"ti tu &n(u'i% iar ace(ta poate *i $!(it (u+ *iece copac) De ce e,i(t! #umeaG Pentru c! o imen(! con"tiin'! a orit (! (crie co u# vie'ii "i (!-i

e(*!"oare *ire#e pe(te pa$ina timpu#ui) 3u e(te e mirare c! ma$u# nu poate (pune un e i (e termin! trupu# "i un e &ncepe #umea) Li(e1i acea(t! carte (au ea te vi(ea1! pe tineG

7EC>6A

+,ine sunt eu-. este singura ntrebare ce merit s fie pus i singura la care rspunsul nu e niciodat gsit. /ine de destinul tu s 0oci o infinitate de roluri, dar nici unul dintre ele tiu eti tu nsu&i. 1piritul n2are un loc al su, dar triete n umbra unei aparen&e pe care o numim trup. Magul nu crede c el este un e$eniment local ce $iseaz la lumea larg. Magul este lumea ce $iseaz la e$enimente locale.

Mer#in i(p!ru(e in #umea #ui Arthur e mu#'i ani: apoi% &ntr-o 1i% a reap!rut pe nea"teptate% ie"in in p! ure "i &n rept2n u-(e (pre Came#ot) Bucuro( pe(te m!(ur! (!-"i va ! mae(tru#% Re$e#e Arthur a or onat un +anchet re$a# &n cin(tea #ui) Dar Mer#in era u#uit "i &# privea pe vechiu# (!u i(cipo# ca "i cum nu #-ar mai *i v!1ut nicio at!) Poate c! te-a" putea &ntov!r!"i% ac! tu e"ti ce# ce cre eu c! e"ti% a (pu( Mer#in) Dar (pune-mi a ev!ru#% cine e"ti tuG Arthur era con(ternat% ar &nainte e a putea prote(ta% Mer#in (-a a re(at &ntre$ii cur'i% (pun2n cu voce tare Am (! !ruie(c acea(t! pun$! cu pu#+ere e aur oricui poate (!-mi (pun! cine e(te acea(t! per(oan!) Di pe at! &n m2ini#e (a#e a ap!rut o pun$! p#in! cu pu#+ere e aur) 3e umeri'i "i m2hni'i% nici unu# intre Cava#erii Me(ei Rotun e nu a ie"it &n *a'!) Atunci% un t2n!r pa0 "i-a #uat inima &n in'i "i a 1i( Cu to'ii "tim c! e(te re$e#e) Mer#in a at in cap e1apro+ator "i cu un (emn #-a a#un$at pe at! in (a#! pe ace(t pa0) 3ici unu# intre voi nu "tie cine e(te ace(taG A repetat e#) E(te Arthur% (-a au1it o a#t! voce) Chiar "i-un ne$hio+ "tie ace(t #ucru) Mer#in a privit 'int! (pre #ocu# e un e venea vocea J intr-un co#'% e #a o (ervitoare +!tr2n!% "i i-a *!cut "i ei (emn (! ia(! in &nc!pere) ;ntrea$a curte *rem!ta in pricina ace(tei

&ncurc!turi% ar cur&n provocarea ma$u#ui (-a tran(*ormat &ntr-un 0oc) Au &nceput (! vin! i*erite r!(pun(uri- *iu# #ui Uther Pen ra$on: con uc!toru# Came#otu#ui: (uveranu# An$#iei) Mer#in nu a acceptat nici unu# intre e#e% nici chiar pe ce#e mai in$enioa(e% precum *iu# #ui A am% *#oarea A#+ionu#ui% un +!r+at &ntre +!r+a'i "i a"a mai eparte) ;n ce#e in urm!% Guinevere (e #!(! "i ea atra(! &n 0oc) Ace(ta e(te (o'u# meu prea iu+it% murmur! ea) Mer#in r!(pun(e oar (cutur2n u-"i capu#) Una up! a#ta% Eiecare per(oan! a *o(t a#un$at!% p2n! c2n &n marea (a#! n-a mai r!ma( nimeni &n a*ar! e re$e "i ma$) Mer#in% ne-ai gonit pe to'i% recuno(cu Arthur) =Dar eu (unt (i$ur c! "tiu cine (unt) Prin urmare% r!(pun(u# meu e(te ace(ta- (unt vechiu# t!u prieten "i i(cipo#) Dup! o *oarte (curt! e1itare% Mer#in re*u1! "i ace(t u#tim r!(pun(% a"a cum *!cu(e "i cu ce#e#a#te% iar re$e#e nu avu &ncotro "i tre+ui (! p#ece "i e#) Curio1itatea &n(! #-a con u( (pre o u"! e(chi(!% e un e putea (! va ! &n!untru# marii (!#i) Spre (urprin erea #ui% #-a v!1ut pe Mer#in &n rept2n u-(e c!tre o *erea(tr!% e(chi12n pun$! "i $o#in pu#+erea e aur a*ar!) De ce ai aruncat auru# ace#a e pre'G Stri$! Arthur% *!r! (! (e poat! a+'ine) Mer#in &# privi 'int!) A *o(t nevoie% r!(pun(e e#) L2ntu# mi-a (pu( cine e"ti)

L2ntu#G Dar e# n-a (pu( nimicO E,act) TLMCIREA LECMIEI Ma$ii "i cei e *e#u# #or (unt e(eori mu#'umi'i (! r!m2n! *!r! nume "i *!r! #oc) 3u #e p#ace (! (tea nic!ieri un e ar putea eveni prea *ami#iari cu muritorii) =Cricine &mi (pune pe nume e(te un (tr!in>% a (pu( Mer#in) =Dac! &mi recunoa"te'i *or'a nu &n(eamn! c! m! cunoa"te'i)> Ma$ii (e v! pe ei &n"i"i ca *iin cet!'eni ai co(mo(u#ui) Prin urmare% orice #oc &n care (-ar putea $!(i e(te ire#evant) ;n via'a muritori#or% ceea ce ne #imitea1! e #a un cap!t #a a#tu# (unt nume#e% etichete#e "i e*ini'ii#e) A avea un nume e(te ceva *o#o(itor J po'i "ti a(t*e# care certi*icat e na"tere e(te a# t!u J% ar ace(t *apt (e tran(*orm! cur&n &ntr-o #imitare) 3ume#e t!u e o etichet!) E# te e*ine"te ca *iin n!(cut &n cutare timp% &n cutare #oc% in cutare p!rin'i) Dup! c2'iva ani% nume#e t!u te e*ine"te c! mer$2n #a cutare "coa#!% iar mai apoi e,ercit2n cutare pro*e(ie) C2n a0un$i pe #a 5/ e ani% nume#e t!u e(te &ncor(etat &ntr-o cutie e cuvinte) Pere'ii cutiei ar putea ar!ta% e e,emp#u% a(t*e#- =cato#ic% avocat% *acu#tatea #a Corne#i% c!(!torit% cu trei copii "i ipotec! pe ca(!>) Ace(te #ucruri poate c! nu (unt $re"ite% ar (unt &n"e#!toare) E#e prin &n capcana con i'ion!ri#or un (pirit necon i'ionat) Mu#te intre ace(te #imit!ri par (! *ie caracteri(tice pentru tine, c2n e *apt (unt

caracteri(tice trupu#ui t!u J iar tu e"ti cu mu#t mai mu#t ec2t un trup) Ma$u# are o re#a'ie particu#ar! cu trupu# (!u) E# &# ve e ca pe o *!r2m! e con"tiin'! care ia *orm! &n #ume% #a *e# cum "i pietre#e% copacii% mun'ii% cuvinte#e% orin'e#e "i vi(e#e evin "i iau *orm!) Un ma$ nu e(te pertur+at e *aptu# c! orin'a (au vi(u# nu (unt materia#e% &n timp ce trupu# e(te un #ucru (o#i ) Ma$i#or #e #ip(e"te pre0u ecata comun!% con*orm c!reia =(o#i > e(te echiva#ent cu =rea#>) Ma$u# nu cre e e(pre (ine c! e(te un eveniment #oca# ce vi(ea1! #a #umea #ar$!) Ma$u# e(te #umea ce vi(ea1! #a un eveniment #oca#) 3u e(te con(tr2n( e nici o $rani'!) Muritorii nu pot e,i(ta *!r! $rani'e) Trupuri#e #or e*ine(c #ocu# &n care (e a*#! J *!r! trup% nimeni n-ar putea "ti un e &i e(te ca(a% eoarece ca(a e(te #ocu# un e trupu# (e uce pentru a $!(i a !po(t "i o ihn!) Totu"i% Mer#in nu con(i er! e(pre (ine c! nu are ca(!) E# (pune- =Trupu# e(te ca un cui+% un e $2n uri#e me#e vin aca(!% ar e#e 1+oar! &ncoace "i &nco#o at2t e repe e% &nc2t ai putea (pune #a *e# e +ine c! tr!ie(c &n aer)> Pre(upunem c! $2n uri#e tr!ie(c &n interioru# min'ii noa(tre% ar nu putem ove i ace(t #ucru) Cine poate ve ea un $2n &nainte ca e# (! apar!G Cine poate (pune cum (e va mo i*ica un $2n G Mer#in nu poate &n'e#e$e e ce muritorii vor (! (e a$a'e e trupuri#e #or) =E &n ea0un( e corect (! (punem c! acea(t! &nche$are e carne "i oa(e (unt UeuV% (punea e#% &n(! numai ac! ea#u# ace#a% poiana aceea "i ca(te#u# ace#a (unt e a(emenea tot UeuV)> &n ochii #ui Mer#in% trupu# unui muritor nu e(te a#tceva ec2t un cuier &n care vat!m! cre in'e% temeri% pre0u ec!'i

"i vi(e) Dac! at2rni prea mu#te haine pe un cuier% nu vei mai ve ea e#oc cuieru#) Ace(ta e(te #ucru# pe care muritorii #-au *!cut cu trupuri#e #or% a (pu( Mer#in) E(te impo(i+i# (! ve1i a ev!ru# e(pre trupu# omene(c J care e(te un r2u e con"tiin'! cur$2n prin timp J pentru c! pe(te e# (-a a unat prea mu#t! $reutate in trecut)

APLICAREA LECMIEI Pentru a e,perimenta acea(t! #ec'ie tre+uie (!-'i ui'i nume#e pentru o vreme) S! 1icem c! &'i pui &ntre+area- =Cine (unt euG> A (c!pa e nume "i e *orm! &n(eamn! a e(coperi ceea ce (untem cu a ev!rat) Cea mai mare parte a timpu#ui% ne ve em pe noi &n"ine prin interme iu# ace(tor #imit!ri) A 0uca un ro# &n(eamn! o #imitare% totu"i orice per(oan! 0oac! tot timpu# i*erite ro#uri) Aminte"te-'i e vremea c2n erai copi# "i tot ce conta era mama) Ea nu p!rea (! ai+! a#t mo e e,i(ten'! &n a*ara ace#uia e =m!mic!>: i entitatea ei era *i,at! &n mintea ta) Dar up! ce ai cre(cut% ai v!1ut c! ea 0uca "i a#te ro#uri% era (o'ie% (or!% *iic!% *emeie cu o carier! "i a"a mai eparte) Copii#or #e e(te i*ici# (! accepte c! mame#e #or uc o via'! ce nu e(te centrat! &n &ntre$ime a(upra *aptu#ui e a *i mam! J e vor+a e e$oi(mu# natura# a# tuturor copii#or mici) Dar% o at! cu timpu#% &nv!'!m (! intr!m &n proprii#e noa(tre ro#uri% urm2n e,emp#u# p!rin'i#or no"tri) A 0uca mai mu#te ro#uri pare a *i o ca#e e a ne #!r$i e,perien'a) C per(oan! care ar *i oar

mam! ar $!(i c! propria ei via'! e(te (u*ocant!) A *i un om =comp#et> &n (ocietatea noa(tr! &n(eamn! a purta c2t mai mu#te p!#!rii) Dar ma$u# nu ve e (itua'ia &n *e#u# ace(ta) Pentru e#% a *i comp#et &n(eamn! a *i #i+er e toate ro#uri#e po(i+i#e) =Sunt un (pirit #i+er re u( #a aparen'a ace(tui mic trup>% ar (pune Mer#in) =Po'i (!-'i acoperi ochii pentru a nu ve ea (oare#e% ar acea(ta &n(eamn! oare c! (oare#e nu va mai ump#e ceru# cu #umin!G> A ie"i in ro# e(te o trea+! (pinoa(!% &n(! nu po'i intra &n #umea ma$u#ui ac! te e*ine"ti prin ro#uri#e pe care #e 0oci) Deci% ce &n(eamn! e,perien'a e a *i #i+er e orice ro#G E(te e(tu# e (imp#u) Atunci c2n te tre1e"ti iminea'a% &nainte e a &ncepe (! te $2n e"ti #a 1iua ce urmea1!% e,i(t! un moment &n care te (im'i trea1 *!r! a avea &n minte un $2n anume) E"ti oar tu &n(u'i% &n (tare e tre1ie) Acea(t! e,perien'! a (imp#it!'ii (e repet! uneori &n timpu# 1i#ei% ar pu'ini o o+(erv!% eoarece (untem o+i"nui'i (! ne i enti*ic!m cu proce(u# $2n irii pe care &# e(*!"ur!m e-a #un$u# &ntre$ii 1i#e) ;n rea#itate &n(! nu eti ceea ce g)ndeti. Poate c! nu-'i va veni (! cre1i ace(t #ucru% ar $2n uri#e in mintea ta nu-'i apar'in J e#e apar'in nume#ui t!u% ro#uri#or &n care ai intrat) Dac! e"ti o *emeie care (e $2n e"te #a copi#u# (!u J cum (e e(curc! #a "coa#!% ce (!-i *aci e m2ncare #a cin! "i a"a mai eparte% nu tu ai ace(te $2n uri) Mama #e are) Dac! eu% &n practica mea me ica#!% m! $2n e(c #a ia$no(tice% pre(crip'ii "i a"a mai eparte% doctorul e(te ce# ce are ace(te $2n uri) Bine&n'e#e( c! ro#uri#e e mam! "i e octor (unt *oarte *o#o(itoare% ar e#e au un cap!t "i &ntr-o 1i *iecare intre noi (e va con*runta

cu $hicitoarea- =Cine (unt euG>% care nu va primi nicio at! un r!(pun(% oric2t e +ine ne-am 0uca ro#uri#e) Po'i trece &n(! inco#o e ro#uri% &ntr-o c#ip!% ac! vrei) Acum% c2n cite"ti acea(t! pa$in!% &n reapt!-'i aten'ia c!tre ce# ce cite"te% (au atunci c2n a(cu#'i mu1ic!% &ntoarce-te c!tre ce# ce a(cu#t!) Sau ac! 'i (e &nt2mp#a (! ve1i curcu+eu#% (urprin e ve erea ce#ui ce prive"te) ;n toate ace(te ca1uri% vei (im'i ime iat o (tare e con"tiin'! atent!% trea1!% neimp#icat!% t!cut! "i totu"i *oarte activ!) Ce ai *!cut e *aptG Ai &ntrerupt actu# o+(erv!rii pentru a arunca o privire a(upra o+(ervatoru#ui) Ace(t truc &'i ! o intui'ie a(upra a+(o#utei certitu ini a e,i(ten'ei ta#e% pentru c! inco#o e orice o+(erva'ie% e,i(t! un o+(ervator care nu (e (chim+!) Ace(t c#arv!1!tor repre1int! *actoru# etern &n orice e,perien'! petrecut! &ntre mar$ini#e timpu#ui% iar ace(t c#arv!1!tor e"ti tu) A+(en'a timpu#ui poate *i o per(pectiv! &n*rico"!toare ac! te i enti*ici *oarte tare cu ro#u# pe care-# 0oci) 3enum!ra'i oameni (unt eva(ta'i atunci c2n &"i pier (#u0+e#e% c2n copiii cre(c "i p#eac! e aca(!% c2n parteneru# #or e via'! moare) Ee#u# #or e a (e (im'i =eu> e(te at2t e (tr2n( #e$at e nume#e #or% e etichete "i e va#ori% &nc2t n-au avut timp (! e(copere cine (unt &n rea#itate) A *i *iin'e umane &ntre$i e(te ceea ce ne *ace (! *im rea#i) Rea#itatea nu poate *i e*init!% ea poate *i oar tr!it!) Eii *oarte atent #a ace#e (curte momente in cur(u# 1i#ei c2n e,perimente1i "ine#e t!u *un amenta#% a*#at &n (pate#e re(pira'iei% a# (entimente#or% a# (en1a'ii#or) ;nainte e a (!ri in pat m2ine iminea'!% ve1i ac! po'i prin e acea trec!toare urm! a *iin'ei pure "i (imp#e%

&nainte ca mintea (! &nceap! (! tr!nc!nea(c!) Acea(t! (tare #ini"tit!% t!cut!% *!r! nume e(te *oarte p#!cut!) Ea nu poate *i atin(! prin $2n ire% vor+ire (au ac'iune) E(te precum ca(te#u# a#e c!rui 1i uri nu vor *i e(ca#a ate vreo at! e vreo armat! "i care ap!r! te1auru# un e (unt epo1itate a ev!rate#e +o$!'ii a#e vie'ii) L E C M I A

/@

Magii nu cred n moarte. !n lumina contiin&ei, totul este $ia&. %u e"ist nceput i sf)rit. 3entru mag, acestea sunt doar construc&ii mentale. 3entru a fi n ntregime $iu, trebuie s mori fa& de trecut. Moleculele se dizol$ i dispar, dar starea de a fi contient supra$ie&uiete mor&ii materiei.

Toate pove"ti#e e(pre Mer#in% chiar "i ce#e mai con*u1e% au ca (i$ur *aptu# c! e# tr!ia inver( &n timp) ;n vremea #ui% ace(t #ucru a cau1at mu#t! con(ternare printre muritori) B!tr2nu# ma$ (tri$a =Eii atentO> ime iat dup ce Arthur r!(turna ap! *ier+inte pe e#) Se ivea pe nea"teptate #a &nmorm2nt!ri "i apuc! ca avru# e (u+ +!r+ie ca "i cum ar *i *o(t un nou-n!(cut) Di ac! ace(te #ucruri nu (unt &n ea0un( e (tranii% um+#a vor+a printre (!teni c! Mer#in *u(e(e v!1ut &n cimitire% pun2n ca ouri e +ote1 #2n$! pietre#e *unerare) Po'i (!-mi e,p#ici e ce tr!ie"ti inver( &n timpG A &ntre+at o at! +!iatu# Arthur) Pentru c! a"a *ac to'i ma$ii% r!(pun(e Mer#in) Di e ce *ace'i a"aG Pentru c! am a#e( (! *acem a"a) Sunt mu#te avanta0e) 3u v! nici unu#% a continuat Arthur% $2n in u-(e #a (tranii#e o+iceiuri a#e #ui Mer#in% cum ar *i ace#a e a m2nca micu# e0un &nainte e a mer$e #a cu#care) Iat!% am (!-'i ar!t% a (pu( Mer#in% uc2n u-#e Arthur a*ar! in pe"tera e c#e"tar) Era o 1i *ier+inte e var!% (oare#e era chiar ea(upra capu#ui "i tran a*irii (!#+atici erau cu#ca'i aproape #a p!m2nt) Acum% (pu(e Mer#in% 2n u-i +!iatu#ui o #opat!% &ncepe (! (api o $roap! e aici p2n! aco#o "i nu te opri p2n! nu-'i (pun eu) Arthur (e apuc! e trea+!% (!p2n in toate puteri#e% ar up! o or! era e,tenuat% iar Mer#in nu &i (pu(e(e (! (e oprea(c!)

3u a0un$eG A &ntre+at) Mer#in privi $roapa% care era cam e trei metri #un$ime "i e vreo 0um!tate e metru a 2ncime) Ba e (u*icient% a (pu( e#) Acum acoper-o #a #oc) Chiar ac! era o+i"nuit (! (e (upun!% #ui Arthur nu prea i-a p#!cut acea(t! porunc!) 3! u"in "i (t!p2nin u-"i (up!rarea% &"i continu! munca (u+ (oare#e o$or2tor p2n! c2n ump#u #a #oc $roapa) Acum vino "i (tai #2n$! mine% a (pu( Mer#in) Ce p!rere ai e(pre munca pe care ai *!cut-oG A *o(t *!r! nici un ro(t% 1i(e r!(tit Arthur) E,actO Di a"a (unt ce#e mai mu#te intre e*orturi#e oameni#or) Dar *aptu# c! e#e nu-"i a*#! ro(tu# e(te e(coperit oar prea t2r1iu% up! ce munc! a *o(t e0a *!cut!) Dac! tr!ie"ti eca#at &n timp% ve1i e #a &nceput c! nu are ro(t (! (api $roap! "i nu te mai apuci e trea+!)

TLMCIREA LECMIEI Le$en e#e e(pre re$e#e Arthur% ce pretin c! Mer#in tr!ia inver( &n timp (unt oar o (imp#i*icare) Pove(titori#or vechiu#ui mit #e p#ace (! tre1ea(c! uimirea "i orice cititor care nu a &ncercat (! e(#u"ea(c! ce &n(eamn! a tr!i inver( &n timp (-a minunat ce (tranie creatur! era

Mer#in) Ca urmare% mu#'i #-au con(i erat pro*et (au pre1ic!tor) De(pre orice pro*et (e poate (pune c! tr!ie"te inver( &n timp% eoarece pro*e'ii par (! ai+! e,perien'a a ceea ce nu (-a &nt2mp#at &nc!) Dar #a nive#u# pro*un a# $2n irii me ieva#e% a tr!i inver( &n timp &n(emna a &n*r2n$e cic#u# natura# a# na"terii "i a# mor'ii) Cineva care &ntinere"te &n *iece 1i a (c!pat e #e$ea imua+i#! ce *ace ca toate *iin'e#e vii (! eca ! "i apoi (! moar!) Niua e na"tere a ma$u#ui (-ar p!rea c! e(te 1iua &n care e# i(pare in #ume% ac! pre(upunem c! poate (! moar!) Pentru a e(#u"i ace(t para o,% tre+uie (! &n'e#e$em timpu# a"a cum &# tr!ie"te un ma$) Loi% muritorii% v! #ua'i nume#e ace(ta e #a moarte% a (pu( Mer#in &n pe"tera e c#e"tar) L-a'i numi nemuritori ac! a'i cre e &n voi ca *iin creaturi a#e vie'i) 3u e cin(tit% a prote(tat Arthur) 3u noi a#e$em moartea) Ea e(te cea care ne &n0un$hie) 3u% oar c! v-a'i o+i"nuit a"a) To'i &m+!tr2ni'i "i muri'i pentru c! &i ve e'i pe cei#a#'i &m+!tr2nin "i murin ) Renun'a'i #a ace(t o+icei perimat "i nu ve'i mai *i prin"i &n acea(t! capcan! a timpu#ui) S! renun'!m #a moarteG Cine n-ar *ace a"a cevaG A vrut (! "tie Arthur) Pentru a &ncepe% mer$i &napoi #a (ur(a o+iceiu#ui t!u) Aco#o vei e(coperi o *!r2m! e ra'ionament *a#(% care te-a convin( c! &nainte e toate e"ti un muritor) La r! !cina oric!rei cre in'e *a#(e (t! un ra'ionament *a#() G!(e"te apoi $re"ea#a in #o$ica ta "i e#imin-o) E(te *oarte

(imp#u) Arthur a trecut &n #e$en ! rept =ce# ce a *o(t "i va *i re$e>% ceea ce imp#ic! *aptu# c! a (c!pat e vra0a mor'ii) Ce a e(coperit e#G Care e(te ra'ionamentu# *a#( e(pre care ma$ii con(i er! c! (e a*#! &n (pate#e *aptu#ui e a muriG E(te vor+a &n (pecia# e i enti*icarea noa(tr! cu trupu#) Trupuri#e oameni#or (e na(c% &m+!tr2ne(c "i mor) I enti*icarea cu ace(t proce( con(tituie un ra'ionament *a#(% iar o at! &m+r!'i"at% e# ne con uce (pre moarte) C! em (u+ vra0a mor'ii "i nu avem a#tceva e *!cut ec2t (! accept!m moartea) Pentru a rupe vra0a e nevoie e ep#a(area i entit!'ii a*#ate &ntre $rani'e#e timpu#ui &ntr-o i entitate etern!) Prin urmare% ma$u# p#eac! &n c!#!toria e(coperirii a ev!ru#ui e(pre timp J ace(ta e(te &n'e#e(u# a ev!rat in (pate#e pove"tii cum c! Mer#in tr!ia timpu# inver() E# vrea (! parcur$! timpu# (pre i1voare) APLICAREA LECMIEI Pentru ma$% e,perien'a timpu#ui e(te oar eternitate eterminat! cantitativ) =3oi to'i (untem &ncon0ura'i e etern>% pretin ea Mer#in) =&ntre+area e(te ce te *aci cu ace(t #ucruG> T!ierea eternit!'ii &n +uc!'i mici creea1! timpu#% "i acea(ta e(te &nc! ten in'a noa(tr!) Pentru noi timpu# cur$e &ntr-un mo #inear) Cro#o$ii#e marchea1! (ecun e% minute "i ore% &nre$i(tr2n #un$u# rum e #a trecut #a pre1ent "i apoi #a viitor) Concep'ia #inear! e(pre timp a *o(t &n#ocuit! e Ein(tein atunci c2n a e(coperit c! timpu# e re#ativ% av2n capacitatea e a (e acce#era (au e a (e &ncetini)

Pe #2n$! *aptu# c! (em!na pu'in #a &n*!'i"are cu Mer#in% Ein(tein tre+uie (! *i p!trun( &n #umea ma$u#ui pentru a veni e aco#o cu acea(t! u#uitoare concep'ie) Ein(tein (punea c! putea sim&i teoria re#ativit!'ii cu mu#t &nainte e a o *i putut emon(tra matematic) Cu to'ii (im'im timpu# ca pe ceva re#ativ% *#ui J orice e,perien'! p#!cut! &# *ace (! (e acce#ere1e% orice e,perien'! ureroa(! &# *ace (! (e &ncetinea(c!) C 1i &n care e"ti &n r!$o(tit pare o (ecun !% o iminea'! &n (caunu# enti(tu#ui pare o eternitate) Dar acea(t! nou! percep'ie a timpu#ui poate (! ne *ac! (! trecem pe(te moarteG Pentru ma$% moartea e(te o (imp#! cre in'!) Re#ativitatea ne permite (! ne &n*r2n$em cre in'a &n timpu# #inear) 3u e(te $reu (! $!(im a#te e,emp#e care (! ne *ac! (! cre em &n nemurire) De pi# !% ac! prive"ti univer(u# ca pe un epo1it e ener$ie% atunci in punctu# e ve ere a# ener$iei% nimic nu (e pier e vreo at!% pentru c! ener$ia nu poate *i i(tru(!) Ca ener$ie% vei e,i(ta mereu) Dar eu nu vreau (! *iu ener$ie% a prote(tat Arthur atunci c2n a *o(t pu( &n *a'a ace(tei teorii) Acea(ta e(te $re"ea#a ta *ata#!% a (u+#iniat Mer#in) Deoarece te i enti*ici cu ace(t trup% cre1i c! ai nevoie e o *orm!) Ener$ia e(te #ip(it! e *orm!% a"a c! te $2n e"ti c! tu nu po'i *i ener$ie) Eu am vrut oar (! ar!t c! ener$ia nu poate *i n!(cut!: ea nu are &nceput (!u (*2r"it) P2n! c2n nu te opre"ti in a cre e c! ai un &nceput nu vei $!(i nicio at! partea nemuritoare in tine% care tre+uie (! *ie nen!(cut! ca (! nu moar! nicio at!)

L!12n *a'a po(omorit! a +!iatu#ui% Mer#in (pu(e mu#t mai #ini"titor Eu nu &'i *ur trupu# pentru a (ta+i#i c! e"ti #ip(it e *orm!) Tre+uie oar (! ve1i ceea ce nu are *orm! &n ceea ce are *orm!% a(t*e# &nc2t (! po'i a*#a nemurirea &n trupu# t!u muritor) Mo#ecu#e#e (e *ormea1! "i (e i1o#v!% (e re&ntorc &n (up! primor ia#! a atomi#or) Dar con"tiin'a (upravie'uie"te mor'ii mo#ecu#e#or pe care #e con uce) Ceea ce era o at! un *a(cicu# e ener$ie &ntr-o ra1! e (oare (e tran(*orm! &n *run1!% care ca e "i (e pre(chim+! &n p!m2nt) Acea(t! (chim+are e (tare trece pe(te mu#te $rani'e) C ra1! e (oare e(te invi1i+i#!% &n timp ce *run1e#e "i (o#u# (unt vi1i+i#e) Erun1a e(te vie "i (e e1vo#t!% &n timp ce ra1! e (oare nu) Cu#ori#e #uminii% a#e *run1ei "i a#e p!m2ntu#ui (unt i*erite "i a"a mai eparte) Dar toate ace(te tran(*orm!ri e,i(t! ca "i con(truc'ii a#e min'ii) Ener$ia pre1ent! acum &n ra1a e (oare nu (u*er! nici o (chim+are J e(te numai o parte a unui 0oc e *otoni "i e#ectroni% care (e $!(e(c pretutin eni% *ie c!-i percepem ca pe ceva mort (au viu) Dtiin'a mo ern! ne-a con u( e0a min'i#e (pre o nou! per(pectiv! va#a+i#!: acum tre+uie (! &nv!'!m (! o trim. G2n itori vi1ionari precum Ein(tein te pot a0uta (! ep!"e"ti +ariere#e menta#e: tre+uie (! (par$em e a(emenea +ariere#e noa(tre emo'iona#e "i in(tinctua#e) Erica emo'iona#! e moarte e(te o a(t*e# e +arier!) ;n *e#u# &n care ve e ma$u# #ucruri#e% &ntre$u# *enomen a# mor'ii e(te #e$at e *ric!% e"i acea(t! *ric! e(te at2t e pro*un &nr! !cinat!% &nc2t e*ecte#e ei nu (unt ime iat evi ente) E,i(t! un e,erci'iu (imp#u care &'i va e1v!#ui ace(t #ucru) A"ea1!-te cu c2teva *oi e h2rtie

&n *a'a ta) A#e$e o camer! #ini"tit!% un e (! nu e,i(te #ucruri care (!-'i i(tra$! aten'ia) Acum a"a1! v2r*u# (ti#ou#ui pe coa#! e h2rtie "i promite c! nu-# vei ri ica timp e cinci minute) ;ncepe (! (crii propo1i'ia =&mi e *ric! e)))> "i termin-o cum vrei) 3u ri ica (ti#ou#% (crie aceea"i propo1i'ie care &ncepe cuQ% Mi-e *ric! e)))> "i iar!"i (*2r"e"te-o cum &'i trece prin minte% &n timp ce *aci ace(t #ucru% re(pir! &ncet% m!(urat% *!r! pau1e &ntre in(pira'ie "i e,pira'ie) Acea(ta (e nume"te re(pira'ia circu#ar!% &n care in(pira'ia "i e,pira'ia (unt #e$ate &ntre e#e) Din vremuri (tr!vechi% mo u# ace(ta vo#untar e a re(pira a *o(t con(i erat o ca#e e a traver(a inhi+i'ii#e min'ii con"tiente) E!r! acea(t! tehnic!% &'i va *i mu#t mai $reu (! atin$i nive#u# incon"tient a# *ricii) Continu2n (! re(piri &n *e#u# ace(ta J in(pira'ie "i e,pira'ie *!r! pau1! J comp#etea1! propo1i'ia- =Mi-e *ric!)))> iar!"i "i iar!"i% *!r! a ri ica (ti#ou# e pe h2rtie) C at! ce ai $!(it #i+ertatea e a a"terne pe h2rtie ce#e mai a(cun(e *rici a#e ta#e% (-ar putea (!-'i *ie $reu (! te mai opre"ti) Dac! *aci ace(t e,erci'iu &n mo #i+er% #!(2n $2n uri#e (! (e e1vo#te (in$ure% *!r! a &ncerca (! #e contro#e1i% vei e(coperi mu#te a(ocieri (tranii "i nea"teptate cu *rica) Iar ace(te temeri nea"teptate vor a uce cu e#e emo'ii J nu oar *ric!% ci "i *urie% (u*erin'! "i o mare e#i+erare) Ar putea &ncepe (! cur$! #acrimi ne(t!p2nite) La(! totu# (! ia(! #a ivea#!% ar &ntoarce-te tot eauna #a re(pira'ie "i nu ri ica (ti#ou# e pe h2rtie p2n! c2n nu termini)

Aten'ie &n(!- ac! &ncepi (! te (im'i prea incon*orta+i#% opre"te-te) La (*2r"itu# ace(tui e,erci'iu% o i ee +un! ar *i (! te &ntin1i "i (! te o ihne"ti% &ncerc2n (!-'i rec2"ti$i echi#i+ru# natura#) Ace(t e,erci'iu are cea mai mare e*icien'! prima oar!% ar poate *i repetat e c2te ori ore"ti) Ce au e-a *ace toate ace(tea cu *e#u# &n care ma$u# ve e nemurireaG Am putea (pune c! e ic2n o "e in'! e cinci minute *ricii e(te ca "i cum ai &n ep!rta un &nve#i" a# (i(temu#ui e cre in'e) 3emurirea e(te mie1u# vie'ii umane% ar e(te acoperit! cu &nve#i"uri e cre in'e contrarii) Ace(te cre in'e (e actua#i1ea1! &n via'a e 1i cu 1i J ne tr!im temeri#e% orin'e#e% vinov!'ii#e% a(ocia'ii#e incon"tiente "i mai a#e( cre in'a noa(tr! pro*un ! c! tre+uie (! murim) Mintea ra'iona#! pro+a+i# c! va &n*r2n$e ace(te a*irma'ii pretin12n c! totu# in natur! piere) ;n(! Mer#in ar (pune- =Prive"te-'i mai &n eaproape &n oie#i#e ra'iona#e) ;n (pate#e &n oie#ii% (t! ce# ce (e &n oie"te% &n (pate#e ce#ui ce (e &n oie"te% (t! ce# ce $2n e"te% &n (pate#e ce#ui ce $2n e"te% (t! un $r!unte e con"tiin'! pur!% care e(te con"tiin'a inaintea apari'iei oric!rui $2n ) Eu (unt ace# $r!unte e con"tiin'!) Sunt nemuritor "i imun #a cur$erea timpu#ui) 3u *ace oar ra'ionamente cu privire #a mine% 0u ecin ce (! accep'i "i ce (! re(pin$i) Sap! &n!untru% ! #a o parte &nve#i"uri#e &n oie#ii) C2n m! vei *i &nt2#nit% vei "ti cine (unt) Iar atunci nemurirea mea nu va *i oar o (imp#! i ee% ci o rea#itate tr!it!)> L E C M I A

,ontiin&a magului este un c)mp care e"ist pretutindeni. 4)urile cunoaterii ce strbat acest c)mp sunt eterne i curg totdeauna. 1ecole de cunoatere sunt comprimate n momente de re$ela&ie. Trim ca un $al mic de energie n marele ocean de energie. ,)nd ego2ul este abandonat, ai acces la totalitatea memoriei. ;ntr-o iminea'!% Arthur (e tre1i *oarte evreme% tremur2n &n patu# (!u e paie% "i ! u cu ochii e Mer#in% care-# privea in cea#a#t! parte a pe"terii) Am avut un vi( ur2t% murmur! Arthur) Eram u#tima per(oan! e pe p!m2nt% r!t!ceam prin p! uri "i pe (tr!1i% "i nu era nimeni nic!ieri &n a*ar! e mine) Li(G Spu(e Mer#in) 3u a *o(t nici un vi() Tu e"ti u#tima per(oan! e pe p!m2nt)

Cum (e poateG ;ntre+! Arthur) E"ti oare e acor c! ac! e,i(t! o (in$ur! per(oan! pe p!m2nt% ea tre+uie (! *ie atunci "i u#tima per(oan!G Da) Ei +ine% in punctu# e ve ere a# ima$inii ta#e e (ine% ima$ine pe care &n viitor oamenii o vor numi e$o% tu e"ti (in$ura per(oan! care e,i(t!) Cum po'i (! (pui a"a cevaG Tu "i cu mine (untem aici &mpreun!% nu-i a"aG Am vi1itat (ate "i ora"e% &n care tre+uie (! tr!ia(c! mii e oameni) Mer#in c#!tin! in cap) Uit!-te cu a ev!rat #a tine &n(u'i% cine e"ti tuG C *iin'! care are parte e e,perien'e ce (e tran(*orm! &n amintiri) Atunci c2n (pui =eu>% tu ar!'i (pre ace(t morman e e,perien'e% cu toat! i(toria #or per(ona#!% pe care nimeni a#tu# nu o poate &mp!rt!"i) 3imic nu pare mai per(ona# ec2t amintiri#e) Tu "i cu mine am p!"it pe c!i (eparate% chiar ac! am mer( &mpreun!) 3u m! pot uita #a o *#oare *!r! a avea o e,perien'! pe care tu nu o po'i &mp!rt!"i) C2n Mer#in "i-a terminat i(cur(u#% Arthur #-a privit (up!rat) Dup! cum (pui tu% orice om e(te a+(o#ut (in$ur% a (pu( +!iatu#) 3u eu% r!(pun(e Mer#in) Ee#u# cum *unc'ionea1! e$o-u# e(te ceea ce te *ace (! *ii (in$ur% &nchi12n u-te &ntr-o #ume &n care nimeni a#tcineva nu poate intra)

L!12n c2t e mohor2t &# privea i(cipo#u# #ui% Mer#in "i-a &m+#2n1it vocea) Di totu"i% e$o-u# poate *i a+an onat) Lino cu mine) S-a ri icat "i #-a con u( pe Arthur a*ar! in pe"ter!% &n &ntunericu# e inaintea 1ori#or% prin care puteau *i &nc! 1!rite o mu#'ime e (te#e) C2t e eparte cre1i tu c! (e a*#! (teaua aceeaG ;ntre+! e#% ar!t2n (pre Siriu() Eiin &n toiu# verii% Siriu( (tr!#ucea apun2n #a ori1ont) 3u "tiu) Cre c! e mai eparte ec2t pot eu m!(ura (au ec2t &mi pot ima$ina% r!(pun(e Arthur) Mer#in c#!tin! in cap) 3u e(te nici o i(tan'!) G2n e"te-te pu'in- pentru ca tu (! ve1i (teaua aceea% #umina ei tre+uie (! a0un$! #a ochii t!i% corectG Ra1a e #umin! (e &n reapt! continuu e aco#o &n(pre aici% *orm2n un *e# e po invi1i+i#) Ce a#tceva ec2t #umin! e(te (teaua aceeaG Prin urmare% ac! e(te #umin! "i aici% "i aco#o% iar po u# e in #umin!% nu e,i(t! nici o (eparare &ntre tine "i (tea) Tu e"ti parte in ace#a"i c2mp continuu e #umin!) Dar ea pare (! *ie *oarte eparte) De *apt% nu pot (! pun nuna pe ea "i (! o iau e pe cer% o+iect! Arthur) Mer#in ri ic! in umeri Separarea e(te oar o i#u1ie) Tu pari a *i (eparat e mine "i e cei#a#'i oameni pentru c! e$o-u# t!u ve e #ucruri#e ca "i cum am *i (epara'i "i (in$uri) Dar te a(i$ur c! ac! &'i #a"i e$o-u#

#a o parte% ne vei ve ea pe to'i &ncon0ura'i e ace#a"i c2mp ne(*2r"it e #umin!% care e(te con"tiin'a) Eiecare $2n a# t!u (e na"te &n ace(t va(t ocean e #umin! "i (e re&ntoarce aici% o at! cu *iecare ce#u#! a trupu#ui t!u) Ace(t c2mp e con"tiin'! e(te pretutin eni% un po invi1i+i# &ntre tine "i tot ceea ce e,i(t!) Deci nu e,i(t! nimic &n tine care (! nu *ie parte in oricare a#tu# J &n a*ar! e *e#u# &n care e$o-u# ve e #ucruri#e) Ceea ce tre+uie (! *aci e(te (! mer$i inco#o e e$o "i (! te a*un1i &n oceanu# univer(a# a# con"tiin'ei) Arthur avea pe chip o e,pre(ie me itativ! Tre+uie (! m! $2n e(c #a ceea ce ai (pu() Tu te $2n e"ti% mie &nc! mi-e (omn% chicoti Mer#in) Intr! iar!"i &n pe"tera c!# uroa(! "i tihnit!) A% "i pentru c! veni vor+a% &nainte e a mer$e in nou #a cu#care% vrei (! pui #ucru# !#a &napoi (u(G Lucru#G Arthur privi &n 0o( "i% (pre (urpri1a #ui% v!1u c! (teaua Siriu( *u(e(e #uat! e pe cer "i a"e1at! #a picioare#e #ui)

TLMCIREA LECMIEI

Ceea ce tre+uie (! *ac! e$o-u# e(te (! a#ea$! "i (! re(pin$! i*erite#e e,perien'e% a"a cum am v!1ut) Ca re1u#tat% e$o-u# creea1! i1o#are% pentru c! orice (e#ectea1! "i a#e$e creea1! un $o#) ;ntre tine "i un #ucru pe care-# re(pin$i e,i(t! un $o#) ;ntre tine "i mine e a(emenea e,i(t! un $o#% pentru c! noi am a#e( (! nu avem ace#ea"i e,perien'e J e$o-uri#e noa(tre (unt (eparate) De *apt% cu to'ii #u!m ca (i$ur *aptu# c! nu am putea (! ne &mp!rt!"im e,perien'e#e (au nu pe e-a-ntre$u#) 3u pot (! am acce( #a toate emo'ii#e% temeri#e% orin'e#e "i vi(e#e ta#e "i nici tu #a a#e me#e) ;n ce# mai +un ca1% e o+icei &ncerc!m (! con(truim pun'i e comunicare% care a e(ea (e ove e(c prea (#a+e ca (! 'in!) Lucruri#e ce#e mai per(ona#e &ncep2n e c2n te-ai n!(cut J amintiri#e "i e,perien'e#e J te con uc (pre (in$ur!tate "i i1o#are) Dar ma$u# nu e(te nicio at! i1o#at% pentru c! e$o-u# nu intervine &n *e#u# &n care ve e #ucruri#e) Prin ego (e &n'e#e$e (im'u# unui =eu> per(ona#% cu neputin'! e &mp!rt!"it cu cineva) C at!% Mer#in i-a (pu( +!iatu#ui Arthur &ncearc! (! m! ui'i% ac! po'i) CeG A (pu( Arthur (urprin() 3u a" putea (! te uit vreo at! J "i nu vreau) Pre(upun2n c! Mer#in &# re(pin$ea &ntr-un *e#% (e (im'ea cuprin( e an,ietate) Tu vrei (! m! ui'iG A &ntre+at e#) Ch% +ine&n'e#e(% a r!(pun( Mer#in ca#m) Le1i tu% vreau (! *im prieteni% ar ac! oar &mi aminte(c e tine% ce am atunciG 3u pe tine% ce# rea#% ci o ima$ine moart! a ta) Amintirea nu e nimic mai mu#t ec2t at2t: un #ucru care a *o(t viu o at! (e tran(*orm! &ntr-o ima$ine moart!)

Dar at2ta vreme c2t pot (! te uit &n *iecare 1i% pot (! m! tre1e(c m2ine "i (! te v! ca *iin nou) Am (! te v! pe tine ce# rea#% e(puiat e ima$ini &n"e#!toare) A a+an ona e$o-u# &n(eamn! a a+an ona amintiri#e) C2n ace(t #ucru (e &nt2mp#a% oamenii nu mai (unt i1o#a'i) Mintea in ivi ua#! ne re(tr2n$e con"tiin'a% ca "i cum am privi #umea printro $aur! e cheie) ;n #umea ma$u#ui% toat! #umea &mp!rt!"e"te aceea"i con"tiin'! univer(a#!) Ea cur$e pretutin eni "i &m+r!'i"ea1! toate $2n uri#e% toate emo'ii#e% toate e,perien'e#e) At2ta vreme c2t e"ti o (in$ur! per(oan!% #-a &nv!'at Mer#in% e"ti ca o pic!tur! &ntr-un ocean) Atunci c2n iei parte #a con"tiin'a univer(a#!% e"ti oceanu# &ntre$) Care o pic!tur! nu (e poate topi "i pier e &n oceanG A &ntre+at Arthur) 3u) In ivi u# nu poate *i nicio at! "ter(% nici prin e,perien'a oceanu#ui e con"tiin'!% #-a a(i$urat Mer#in) Po'i *i tu &n(u'i "i po'i *i Totu# &n ace#a"i timp) Poate p!rea un mi(ter% ar a"a (tau #ucruri#e) APLICAREA LECMIEI Cu to'ii ne a$!'!m e memorie% pentru c! ea ne e*ine"te) Dar pentru a (*2r"i cu (epararea "i i1o#area% tre+uie (! *ii i(pu( (! ve1i irea#itatea memoriei) G2n e"te-te #a o per(oan! pe care o cuno"ti +ine J (o'u# (au (o'ia% o ru ! (au un prieten) A u-'i &n minte acea per(oan!% cu toate caracteri(tici#e ei% "i &ntrea+!-te ce "tii cu a ev!rat e(pre ea) Mer$i inco#o e a(pecte#e *i1ice% cum ar *i cu#oarea ochi#or% $reutatea% (#u0+a (au a re(a) ;n #ocu# ace(tora% $2n e"te-te #a ce#e

mai per(ona#e tr!(!turi a#e ei% #a ce &'i p#ace (au &'i i(p#ace% #a amintiri vii "i interac'iuni) C2n termini ace(t e,erci'iu% (-ar putea pre(upune c! ai a#c!tuit un portret +un a# ace#ei per(oane) Totu"i% tot ce &'i aminte"ti vine in memorie "i prin urmare ceea ce ai e(cri( e(te punctu# t!u e ve ere% in ivi ua#) Aceea"i per(oan! poate *i e(cri(! comp#et i*erit in punctu# e ve ere a# a#tcuiva) Ceea ce 'ie &'i p#ace a#tuia poate (! nu-i p#ac!% ceea ce pentru tine e(te memora+i# (-ar putea (! *ie cu totu# ne(emni*icativ &n ochii a#tora) 3u tre+uie (! mer$i *oarte eparte pentru a-'i a (eama c! totul &n e(crierea ta e(te comp#et re#ativ) I eea ta e(pre ce e(te &na#t e(te i eea a#tuia e(pre ce e(te (cun (!u me iu% ceea ce e $reu poate *i con(i erat u"or% ceea ce e(te +#on ca *iin +runet% ceea ce e(te prieteno( ca neprieteno( "i a"a mai eparte) Ceea ce e(crii e(te per(pectiva ta% nu per(oana) Mai mu#t% e,perien'e#e pe care #e-ai avut cu acea per(oan! (unt unice pentru tine% *apt care *ace c! e(crierea ta (! *ie &nc! "i mai (u+iectiv!) Dac! tot ceea ce ai cre1ut c! "tii e(pre cineva (-a tran(*ormat &n ceea ce "tii &n mo in irect e(pre tine% atunci e(te evi ent c! memoria (erve"te pentru a te i1o#a) Era$ment!m #umea prin mo u# no(tru per(ona# e a o ve ea% cre2n cochi#ii &n care ne i1o#!m "i &n care nimeni a#tcineva nu poate p!trun e (au nu pe e-a-ntre$u#) Pentru c! e(te comp#et re#ativ% punctu# t!u e ve ere nu poate *i numit rea#) Rea#itatea nu epin e e un punct e ve ere J ea e(te pur "i (imp#u) Mu#'i intre noi% (!#!"#uin &n #umi#e noa(tre &nchi(e% nu intr!m prea e( &n contact cu rea#itatea) Irea#u# e(te #ocuin'a (im'uri#or:

rea#u# e(te #ocuin'a ma$u#ui) Tre+uie (! prive"ti &n (pate#e re$atu#ui memoriei pentru a &ncepe (! e(coperi a ev!rata (tructur! a rea#it!'ii) X L E C M I A

,)nd uile percep&iei sunt cur&ite, $ei ncepe s $ezi lumea ne$zut J lumea magului. #"ist un iz$or al $ie&ii unde po&i merge pentru a te purifica i a te transforma. 3urificarea const n a scpa de to"inele din $ia&a ta5 emo&iile to"ice, g)ndurile to"ice, rela&iile to"ice. Toate corpurile care au $ia&, fizice i subtile, sunt fascicule de energie care pot fi percepute n mod direct.

;ntr-o 1i% &n timp ce Mer#in "i Arthur% toropi'i am2n oi e c!# ura verii% (t!teau #un$i'i pe ma#u# unui p2r2u% Mer#in a (pu( Am citit un poem c2n eram +!ie'an ru% acum mu#t! vreme &n viitor) M! &ntre+ ac! 'ie 'i-ar p#!cea) Arthur (e pre*!cu(e c! a a ormit% acoperin u-"i *a'a cu m2na pentru a (e *eri e (oare#e e iunie) Cri e c2te ori Mer#in vor+ea e(pre trecutu# (!u in viitor% +!iatu# tre+uia (! *ie *oarte atent ca (! poat! (!-# urm!rea(c!) 3u e nevoie (! &ncerci (! m! i$nori% continu! Mer#in% pentru c! ace(t poem e prea *rumo( ca (! nu-# au1i,e2ar fi dac2ai dormi 6i ce2ar fi dac n somn ai $isa6i ce2ar fi dac n $isele tale 7i merge n rai i2ai culege 8 stranie i frumoas floare6i ce2ar fi 'ac atunci c)nd te2ai trezi ai a$ea floarea aceea n mina,e2ar fi atunci-

TLMCIREA LECMIEI C2n (untem tre0i% aten'ia noa(tr! e 'intuit! e ima$ini#e "i (unete#e #umii materia#e% a"a c! ne e(te u"or (! pre(upunem c! (in$uru# trup pe care-# avem e(te ce# *i1ic) Ce e(te trupu#G Cea mai #ar$! e*ini'ie ar *i aceea c! trupu# e(te o a#c!tuire e ce#u#e ce *unc'ionea1! &mpreun!% *orm2n o unitate) Eiin mai mu#t ec2t (uma p!r'i#or (a#e% trupu# poate ac'iona% $2n i "i (im'i &n mo uri care i-ar *i impo(i+i#e unei (in$ure ce#u#e) S! ap#ic!m acea(t! e*ini'ie &ntr-un omeniu nea"teptat J (entimente#e) ;n *iecare 1i% ai parte e (entimente i1o#ate% care (unt a(emeni unei (in$ure ce#u#e: a"a1!-#e &mpreun! "i vei avea un corp emo&ional. Corpu# t!u emo'iona# e(te% &nainte e toate% o i(torie vie a tuturor #ucruri#or care-'i p#ac (au &'i i(p#ac% "i #a *e# a temeri#or% a (peran'e#or% a orin'e#or "i a"a mai eparte) Dac! trupu# t!u emo'iona# intr! &ntr-o camer!% prietenii te vor recunoa"te ime iat% pentru c! trupu# emo'iona# con(tituie o parte &n(emnat! in i entitatea noa(tr!) E,i(t! "i a#te corpuri% e a(emenea invi1i+i#e% care (e a au$! unicit!'ii ta#e) E,i(t! corpu# cunoa"terii% care a tot cre(cut e c2n te-ai n!(cut J (!-# numim corpul mental. Cunoa"terea e(te mai (u+ti#! ec2t emo'ii#e% eoarece e(te con(tituit! in concepte a+(tracte) Dar "i mai (u+ti#e (unt ra'iunea ta e a tr!i% cre in'e#e ta#e pro*un e e(pre e,i(ten'! "i e(pre natura vie'ii J epo1itate toate &n!untru# corpului tu cauzal, acea parte in tine care-'i permite (! &n'e#e$i e,i(ten'a) Aici re1i ! cea mai pro*un ! (!m2n'a a memoriei "i a orin'ei)

Toate ace(te corpuri a#e ta#e (unt unice) ;nc! o at!% &n momentu# &n care corpu# t!u menta# (au corpu# t!u cau1a# ar intra &ntr-o camer!% ai *i ime iat i enti*ica+i#) A(t*e#% identitatea (entimentu# c! e"ti un =eu> J ecur$e in con"tienti1area ace(tor corpuri) Un ma$ "tie c! acea(t! vivacitate (e tran(*er! e #a corpuri#e (u+ti#e #a ce#e $ro(iere) =Eu#> cu care te i enti*ici e(te con(tituit mai &nt2i in cre in'e#e "i in ra'iunea ta e a tr!i Hcorpu# cau1a#I% care au na"tere i ei#or Hcorpu# menta#I "i (entimente#or Hcorpu# emo'iona#I) Doar #a cap!tu# ace(tei &n#!n'uiri corpu# *i1ic prime"te impu#(u# vie'ii) A"a cum a (pu( Mer#in=Muritorii cre c! ei (unt ma"ini *i1ice care &nva'! (! $2n ea(c!) De *apt% (unt $2n uri care &nva'! (! cree1e o ma"in! *i1ic!)> APLICAREA LECMIEI ;n termeni practici% acea(t! &nv!'!tur! are imp#ica'ii uria"e) Dac! pre(upui c! e"ti &n primu# r2n "i mai a#e( o *iin'! *i1ic!% vei tr!i via'a &ntr-un mo comp#et i*erit *a'! e cineva care pre(upune c! e(te &n primu# r2n "i mai a#e( o *iin'! (u+ti#!) Arthur "i Mer#in mer$eau o at! aca(! intr-o c!#!torie *!cut! &n Yue(tin$ ?o e% acea p! ure a 2nc! &n care (e &ntin ea 'inutu# ma$u#ui) Ca e o+icei% pe Arthur e*ortu# &# o+o(i(e mai mu#t ec2t pe Mer#in% "i (e &ntin(e(e (u+ un copac (! tra$! un pui e (omn) La ceva vreme up! ce &nchi(e(e ochii% (e (im'i &mpun( &n coa(te)

ZZZCe e(teG Murmur! e# a ormit) La(!-m! (! ormO ;mpun$2n u-# in nou cu o nuia e a#un a(cu'it!% Mer#in A c#!tinat in capZZZAi nevoie e putere pentru rumu# &napoi (pre ca(!) Dac! tra$i un pui e (omn% vei *i e,tenuat) E,tenuatG Ca (! nu *iu e,tenuat% am &ncercat (! tra$ un pui e (omn% a r!(pun( Arthur) Ah% ar tu munce"ti mu#t mai mu#t &n (omn ec2t te-am v!1ut muncin vreo at! &n (tare e tre1ie% (pu(e Mer#in) Dtia c! ace(t #ucru &i va (t2rni curio1itatea #ui Arthur) Dup! ce "i-a &ntin( oa(e#e "i (-a r!(ucit e c2teva ori pe iar+a moa#e e (u+ copac% +!iatu# (-a ri icat Ce *e# e munc! *ac &n (omnG De ce nu (unt con"tient e eaG ;ntre+! e#) Ch% tot *e#u# e munci% r!(pun(e Mer#in cu natura#e'e% &n (omn% corpu# t!u *i1ic (e o ihne"te "i (e re*ace) ;n vi(e% corpu# t!u emo'iona# &'i re1o#v! orin'e#e% temeri#e% (peran'e#e "i *anta(me#e) Corpu# t!u cau1a# (e va &ntoarce &n #umea #uminii% pe care unii oameni o percep ca *iin raiu#) A#'ii &n(! o v! ca pe o (o#u'ie #a o pro+#em! (au #a o intui'ie% (o#u'ie care ie(e #a ivea#! up! ce (-au tre1it) ;n toate ace(te mo uri% tu re(im'i coor onarea comp#e,! ce e,i(t! &ntre toate corpuri#e ta#e) Ce# mai creator act pe care-# vei *ace vreo at! e(te ace#a e a te crea pe tine &n(u'i) E# (e petrece #a nenum!rate nive#uri v!1ute "i nev!1ute) Prin ace(t act r2n uie"ti &ntrea$a inte#i$en'! a

univer(u#ui% comprim2n mi#ioane e ani e cunoa"tere &n *iecare (ecun ! a vie'ii) 3u &'i ai (eama% i-a (pu( Mer#in i(cipo#u#ui (!u% c! i(toria univer(u#ui ne-a a u( aici% &n acea(t! (ecun !G Suntem copiii privi#e$ia'i ai crea'iei% pentru care au *o(t *!cute toate #ucruri#e) Dac! a ev!rata ta (ur(! e(te #umea (u+ti#!% nev!1ut!% mai e$ra+! ec2t #umea *i1ic!% atunci% &n rea#itate% corpu# t!u nu e a#c!tuit in ce#u#e) 3u e#e (unt c!r!mi1i#e in care e con(truit! via'a% tot a"a cum nu (unt nici mo#ecu#e#e "i atomii &n care poate *i &mp!r'it! ce#u#a) Corpu# e(te con(truit in invi1i+i#e a+(trac'ii% pe care #e numim in*orma'ii "i ener$ie J am+e#e con'inute &n AD3) Dar ma$u# p!trun e chiar mai a 2nc &n #umea nev!1ut!% "tiin c! ce#e mai pro*un e cre in'e a#e ta#e (unt *or'e#e ta#e ce#e mai creatoare) Corpu# t!u *i1ic (e e1vo#t! in ace# impu#( uria" a# vie'ii con'inut &n AD3) E!r! ace(t impu#(% in*orma'ia "i ener$ia (unt inerte) Tot a"a% $2n uri#e "i emo'ii#e ta#e circu#! &n #ume atorit! unor impu#(uri nev!1ute e inte#i$en'!% ce con(truie(c corpu# t!u (u+ti# J corpu# cau1a#) Dup! cum (pune ma$u#% motivu# pentru care to'i mer$em #a cu#care noaptea e(te ace#a e a pune toate ace(te corpuri &n or ine% up! o(tenea#a *aptu#ui e a *i trea1 "i activ) Dar cea mai (u+ti#! #ucrare a tuturor ace(tora (e *ace &n #ini"te e(!v2r"it!) Data viitoare c2n ve'i o+(erva un moment trec!tor e #ini"te% c2n nu ave'i nici un $2n % orin'! (!u (entiment% nu &# #ua'i ca pe un moment e incon"tien'!) Con"tiin'a v() a a#unecat &n *i(ura intre corpuri#e

*i1ic% emo'iona#% menta# "i cau1a#) 3e re&ntoarcem &n #ini"te pro*un ! #a prima cau1!% Eiin'a pur!) Aco#o a0un$i *a'! &n *a'! cu (!m2n'! crea'iei% (ur(a a tot ceea ce a *o(t% e(te "i va *i% care nu e a#tceva ec2t tu &n(u'i) L E C M I A

3uterea este o sabie cu dou tiuri. 3uterea ego2ului caut s controleze i s domine. 3uterea magului este puterea iubirii. 1ediul puterii este n inele tu profund. #go2ul ne urmrete ca o umbr ntunecat. 3uterea lui ne into"ic i ne face dependen&i de ea, iar n ultim instan&, ne distruge.

#terna ncletare a puterii sf)rete n unitate. Chiar &nainte e a ie"i e (u+ &n rumarea #ui Mer#in% Arthur eveni(e *oarte tri(t) Avea aproape 79 ani "i rareori v!1u(e a#'i oameni) E"ti tri(t in cau1! c! vei mer$e &ntre ei- ;ntre+! Mer#in) ;n *on % e"ti ca "i ei) Arthur privi &ntr-o parte Sunt tri(t% ar nu ace(ta-i motivu#) Atunci care eG Lreau (! te &ntre+ ceva% ar nu "tiu cum (au ac! ar tre+ui (! o *ac) D!-i rumu#O Arthur &# privi +!nuitor 3u e(te vor+a e vreuna intre #ec'ii#e pe care mi #e-ai at) Mai mu#t ec2t orice% ac! o (! vrei (!-mi (pui J vreau (! "tiu))) "i aici *!cu o pau1!% *iin c!-i pieri(e vocea) Lrei (! "tii poate cum e (! *ii &n r!$o(titG Arthur apro+! in cap% *ericit c! *u(e(e (a#vat e intui'ia #ui Mer#in) B!tr2nu# ma$ (e $2n i un moment "i (pu(e Mai &nt2i% #a(! (*ia#a #a o parte% pentru c! ai &ntre+at e(pre ceva cu a ev!rat important) ;n *aptu# e a *i &n r!$o(tit e,i(t! ceva care nu poate *i prin( &n cuvinte) Lino cu mine) Mer#in &# con u(e pe Arthur &ntr-un #umini" &n care (tr!#ucea (oare#e) ;n m2na #ui ap!ru o *!c#ie aprin(!% pe care o &n rept! (pre (oare)

Po'i ve ea acum ac! e aprin(! (au nuG 3u% (pu(e Arthur) Soare#e era at2t e (tr!#ucitor% &nc2t *!cea *#ac!ra invi1i+i#!) Dar% prive"teO Spu(e Mer#in) L2n$! *!c#ie% e# 'inea un $hemotoc e vat! e +um+ac% care #u! *oc ime iat "i ar(e) Ce are e-a *ace acea(ta cu ra$o(teaG ;ntre+! +!iatu#) ;n(! Mer#in nu-i r!(pun(e) Lu! oar o *#oare e $en'ian! Di (toar(e ou! pic!turi e (uc pe e$ete#e #ui Arthur) Gu(t!O ;i porunci) Arthur (e (tr2m+a E *oarte amar!O Apoi Mer#in &# con u(e &ntr-un #oc "i &i (pu(e (! (e (pe#e pe m2ini) Acum $u(t! apa% i-a poruncit) E amar! vreun picG 3u% recuno(cu Arthur) Dar ce #e$!tur! are acea(ta cu ra$o(teaG ;nc! o at!% Mer#in nu &i r!(pun(e "i &# u(e pe +!iat &n inima p! urii) Stai #ini"tit% &i (pu(e &n "oapt!) Arthur *!cu ce i (e (pu(e(e) ;ntr-o c#ip!% un "oarece '2"ni &n c2mp% #a c2'iva pa"i e ei) C um+r! trecu pe ea(upra #or "i &nainte ca "oarece#e (! *ac! vreo mi"care% *u &nh!'at e un "oim% care 1+ur! cu pra a #a cui+u# (!u a*#at pe ni"te (t2nci &na#te) ;ncurcat% Arthur (pu(e-

Dar ai (pu( c! ai (! m! &nve'i e(pre ra$o(te) Ce #e$!tur! au toate #ucruri#e pe care mi #e-ai ar!tat cu ra$o(teaG A(cu#t!% &i (pu(e ma$u#) A"a cum *!c#ia evine invi1i+i#! c2n e(te 'inut! &n *a'a (oare#ui% e$o-u# t!u (e va i1o#va &n cop#e"itoarea *or'! a ra$o(tei) A"a cum $u(tu# amar nu mai poate *i (im'it atunci c2n (e i#uea1! &n apa #acu#ui% Amaru# vie'ii ta#e va *i u#ce precum apa cea mai proa(p!t! atunci c2n (e va ame(teca cu iu+irea) Di Ia *e# c! pra a evorat! e "oim% "ine#e t!u va eveni un (imp#u am!nunt &n ochii iu+irii care te va evora)

TLMCIREA LECMIEI Puterea iu+irii e(te puterea purit!'ii) Cuv2ntu# =iu+ire> e(te *o#o(it cu mu#te &n'e#e(uri% ar pentru ma$ e(te un cuv2nt (*2nt% pentru c! &n'e#e(u# #ui e(te- =ceea ce i1o#v! toate impurit!'i#e% #!(2n oar ceea ce e a ev!rat "i rea#)> At2ta vreme c2t 'i-e *ric!% nu po'i iu+i cu a ev!rat% a averti1at Mer#in) At2ta vreme c2t por'i m2nie% nu po'i iu+i cu a ev!rat) At2ta timp c2t (im'i e$oi(m% nu po'i iu+i cu a ev!rat)

Atunci cum voi putea iu+i cu a ev!ratG A &ntre+at Arthur% "tiin c! *rica% m2n ria "i e$oi(mu# #e tr!ia e(tu# e e() AhO Acea(ta-i o tain!% a r!(pun( Mer#in) Cric2t e impur e"ti% iu+irea te va c!uta "i va #ucra a(upra ta p2n! c2n vei putea iu+i) Iu+irea caut! impurit!'i#e "i #e ar e) 3u e,i(t! per(oan! care (! nu iu+ea(c! J e,i(t! oar per(oane care nu pot (im'i *or'a iu+irii) Eiin invi1i+i#! "i mereu pre1ent!% iu+irea e(te mai mu#t ec2t un (entiment (au o emo'ie: e(te mai mu#t ec2t p#!cerea "i chiar ec2t e,ta1u#) Dup! *e#u# &n care o ve e ma$u#% iu+irea e(te aeru# pe care-# re(pir!m% e(te circu#a'ia &n *iecare ce#u#!) I1vor2n in (ur(a ei univer(a#!% iu+irea p!trun e &n orice) E(te puterea a+(o#ut!% eoarece% *!r! a (e *o#o(i e vreo *or'!% ea a uce totu# #a (ine) Puterea iu+irii &"i continu! #ucrarea chiar "i &n (u*erin'!% eparte e privirea e$o-u#ui "i a min'ii) Comparate cu iu+irea% toate ce#e#a#te *orme e putere (unt ne&n(emnate) E"ti #a *e# e puternic ca un re$eG L-a &ntre+at Arthur pe Mer#in) De ce cre1i c! re$ii au vreo putereG I-a &ntor( &ntre+area Mer#in) Puterea unui re$e e(te at! e (upu"ii #ui% care (e pot revo#ta oric2n "i i-o pot #ua &napoi) De aceea to'i re$ii tr!ie(c cu *ric! J ei "tiu c! tot ce au e(te e &mprumut) Ce# mai (!rac (upu( in 'ar! e(te mai +o$at ec2t un re$e J "i a"a

e(te p2n! c2n re$e#e renun'! #a putere "i i (e &nchin!) ;n via'!% a ev!rata putere e(te puterea interioar!) A *i capa+i# (! ve1i #umea &n #umina iu+irii% *apt ce nu poate veni ec2t in interior% &n(eamn! a tr!i *!r! team!% &ntr-o pace nec#intit!) E,i(t! mu#te (ecrete a#e iu+irii ce (cap! aten'iei oameni#or) Pentru a primi iu+ire% tre+uie mai &nt2i (! o !ruie"ti) Pentru a *i (i$ur c! o a#t! per(oan! te iu+e"te necon i'ionat% nu tre+uie (!-i pui vreo con i'ie) Pentru a &nv!'a (! iu+e"ti pe a#tu#% tre+uie (! te iu+e"ti mai &nt2i pe tine &n(u'i) At2t e mu#te #ucruri par evi enteO Atunci e ce nu ac'ion!m &n *unc'ie e e#eG R!(pun(u# ma$u#ui e(te ace#a c! iu+irea tre+uie (! *ie (coa(! #a #umin!% eco0it! e (traturi#e e m2nie% *ric! "i e$oi(m care o &ntunec! precum un " 7) Pentru a o+2n i o via'! p#in! e iu+ire% puri*ica'i-v! via'a pe care o uce'i acum) 3u e,i(t! o ca#e +un! "i o ca#e rea e a v! apropia e iu+ire) =Un om care caut! cu i(perare iu+irea>% (punea Mer#in% =&mi aminte"te e un pe"te care caut! cu i(perare apa)> Lia'a poate p!rea comp#et #ip(it! e iu+ire% &n(! ochiu# ce#ui ce prive"te "i nu #umea = in a*ar!> e(te ce# ce &# privea1! pe om e iu+ire) Primu# pa( c!tre o+2n irea iu+irii ca a(pect comp#et% nec#intit a# vie'ii ta#e con(t! &n re e*inirea a ceea ce acum nume"ti iu+ire) Mu#'i intre noi cre c! iu+irea e(te o atrac'ie *a'!

1elac elacul este o rin natural, secretat de o insect din regiunile tropicale i
ntrebuinat la prepararea unor lacuri, a cerii roii .a. (V. rcd.)

e a#tcineva% o *or'! hr!nitoare% care ne *ace (! (im'im c! 'inem #a acea per(oan!% *or'! ce ia *orma unei p#!ceri% a unei e(*!t!ri (au a unui puternic (entiment (au emo'ie) De"i iu+irea e(te un a(pect a# tuturor ace(tor e*ini'ii% ma$u# ar (pune c! e#e (unt oar e*ini'ii par'ia#e) =Iu+irea% a"a cum o e*ini'i voi% muritorii% tre+uie (! (e o*i#ea(c! "i (! piar!>% a (pu( Mer#in) =A"a-numita iu+ire a voa(tr! vine "i p#eac!) Se mut! e #a un o+iect a# orin'ei #a a#tu#) Se tran(*orm! repe e &n ur! ac! orin'e#e (unt 1! !rnicite) A ev!rata iu+ire nu (e (chim+!% nu are e-a *ace cu un o+iect "i nu (e poate tran(*orma &ntr-o a#t! emo'ie% eoarece nu e,i(t! o emo'ie cu care (! &nceap!)> Da'i #a o parte toate tipuri#e *a#(e "i (uper*icia#e e iu+ire "i ce r!m2neG R!(pun(u# &ncepe (! (e pro*i#e1e e #a (ine) Eiin o *or'! interioar!% iu+irea e(te mai &nt2i &n interioru# t!u% &n reptat! c!tre tine &n(u'i) Muritorii tr!ie(c &n a$ita'ie% ne#ini"te "i an,ietate c2n iu+e(c% a (pu( Mer#in) Dac! nu pot (! ai+! ceea ce iu+e(c% au (en1a'ia c! or (! moar!) Dar iu+irea nu te poate *ace ne#ini"tit% nu iu+irea a ev!rat!% pentru c! ea nu caut! nicio at! (! ia(! &n e,terior) C+iectu# orit "i iu+it e(te oar o e,ten(ie a ta) Iu+irea pe care cre1i c! o vei c!p!ta e #a a#tu# arat! o #imitare a con"tiin'ei ta#e) Pentru ma$ toate *orme#e iu+irii provin in (ine) Pare incre i+i# e e$oi(t% a o+iectat Arthur) Con*un1i "ine#e cu eu#% "ine#e *iin &n rea#itate (pirit% i-a r!(pun( Mer#in) E$oi(mu# vine in e$o% care tot eauna vrea (! po(e e% (! contro#e1e "i (! omine) C2n e$o-u# (pune- =Te iu+e(c pentru c! e"ti a mea>% e# *ace o a*irma'ie e(pre ominare "i po(e(ie% nu e(pre iu+ire)

Cei care au &nv!'at cu a ev!rat (! iu+ea(c! au &n ep!rtat mai &nt2i e$oi(mu#) Atunci &ncepe o cu totu# a#t! e,perien'!) Di cum e(te eaG A &ntre+at Arthur) Loi "ti vreo at!G ;ntr-o 1i% up! ce vei *i trecut prin ce#e mai cump#ite ne#ini"ti% vei ve ea o mic! #umin! &n inima ta) La &nceput% va *i c2t o (c2nteie% apoi c2t o tor'!% a0un$2n p2n! #a urm! un *oc imen() Atunci te vei tre1i% iar *ocu# va mi(tui (oare#e% #una "i (te#e#e) ;n ace# moment% &n co(mo( nu va mai e,i(ta nimic a#tceva ec2t iu+ire% ar ea% cu toate ace(tea% va *i &n interioru# inimii ta#e)

APLICAREA LECMIEI ;nve'i (! te e(par'i e e$o &n mai mu#te etape J e,i(t! mu#te &nve#i"uri i1o#atoare% *ric!% rutin!% e$oi(m "i m2nie% care ne *ac (! nu tr!im iu+irea pe care o cunoa"te ma$u#) ;n a &nv!'a cum (! intri &n #e$!tur! cu *or'a univer(a#! a iu+irii% ro#u# e con uc!tor poate *i #uat #a &nceput e mintea ta) Mintea e(te cea care poate avea o nou! per(pectiv!: urmea1! ree ucarea emo'ii#or "i a cre in'e#or) Pe ce (e +a1ea1! nou# punct e ve ere a# min'iiG Simp#u% pe *aptu# c! e,i(t! o *or'! a iu+irii pre1ent! oriun e% &n care te po'i &ncre e pentru a-'i a uce via'a &n or ine "i pace) ;ncearc! urm!toru# e,erci'iu- ie"i a*ar! noaptea "i prive"te ceru# p#in e (te#e) Timp e (eco#e%

oamenii au privit #a acea(t! (cen! "i au v!1ut incre i+i#a ei (tructur! "i *rumu(e'e) Ca o hart! a or inii in natur!% acea(ta e(te e,emp#u# per*ect J uit2n u-ne #a ceru# nop'ii% putem &n'e#e$e cur$erea timpu#ui e-a #un$u# mi#ioane#or e ani% care a nutrit *iecare pa( in via'a univer(u#ui% e #a or$ani1area primu#ui atom e hi ro$en p2n! #a *ormarea (te#e#or "i apari'ia AD3-u#ui) 3imic n-a *o(t aruncat &n toat! acea(t! imen(! perioa ! e timp: *iecare p!rticic! e in*orma'ie "i ener$ie a evo#uat a(t*e# &nc2t tu% o+(ervatoru#% (! po'i privi co(mo(u#% care e ima$inea vie a trecutu#ui t!u &ntre$) Eor'e#e in univer( (unt imen(e% inco#o e priceperea min'ii% iar proce(u# care a at na"tere atomi#or e hi ro$en "i AD3-u#ui a *o(t *oarte e#icat) Lucruri#e ar *i putut urma un in*init num!r e a#te irec'ii% *!r! a avea rept re1u#tat ceea ce recuno"ti c! e"ti tu acum) Ceea ce a permi( ca ace(t proce( echi#i+rat (! ai+! #oc a *o(t or$ani1area "i inte#i$en'a) A"a cum ve e ma$u# #ucruri#e% or inea nu poate i1vor& in ha1ar : ea e(te &nn!(cut! pentru crea'ie) A(t*e#% *or'e#e titanice% rotin u-(e &n univer(% nu (e r!1+oie(c une#e cu a#te#e: e#e (e #a(! una pe cea#a#t! (! e,i(te "i evo#uea1! ca parte a ten in'ei natura#e (pre e1vo#tare) Acum% (! privim ace(te ca#it!'i &mpreun!- or ine% echi#i+ru% evo#u'ie "i inte#i$en'!) Avem a(t*e# o e(criere a iu+irii\ 3u e(te i ea#u# popu#ar e iu+ire% ci e(te iu+irea ma$u#ui J *or'a care (u('ine via'a "i o nutre"te) Aici &ncepe mintea (! rea#i1e1e c! *or'a iu+irii e(te rea#!) ;n via'a mo ern!% ne *o#o(im e i eea e &nt2mp#are pentru a ar!ta c! via'a e(te *ra$i#! "i amenin'at! #a *iecare pa() Dar i(toria vie'ii ne arat! c! ea a (upravie'uit mi#ioane e ani: e

*apt% ea pare (! cree1e con i'ii#e propriei (upravie'uiri prin mi0#oace#e unei inte#i$en'e pro*un e% nicic2n amenin'ate) Cric2t e vitre$e ar *i con i'ii#e% via'a nu (e poate (tin$e) Po'i ap#ica acea(t! intui'ie #a propria ta via'!) Ima$inea1!-'i &nceputu# ei% c2n in mi#ioane e po(i+i#it!'i% un (in$ur (permato1oi a *ecun at un ovu# in p2ntecu# mamei ta#e) I entitatea ta pre1ent! epin e &n &ntre$ime e ace# act) 3um!ru# po(i+i#it!'i#or era at2t e mare% &nc2t pro+a+i#itatea ca ace(t *apt unic (! ai+! #oc era e,traor inar e mic!% aproape e impo(i+i#% "i totu"i (-a &nt2mp#at *!r! nici un e*ort) Tot a"a% au e,i(tat mi#ioane e a(a#turi &mpotriva ta in partea me iu#ui &ncon0ur!tor% a po#u!rii% a ra ia'ii#or: a e,i(tat chiar po(i+i#itatea apari'iei unor muta'ii &nt2mp#!toare &n ce#u#e#e ta#e: oricare intre ace(tea ar *i putut pune cap!t "an(ei ta#e e (upravie'uire &n orice moment% e #a conceperea ta p2n! &n 1iua e a(t!1i) Totu"i% inte#i$en'a "i puterea or$ani1atoare in#!untru# t!u au ep!"it ace(te o+(taco#e &ntr-o pace #ip(it! e e*ort% &n ciu a &ntre$ii (*or'!ri pe care mintea con"tient! ar con(i era-o nece(ar! pentru a continua via'a) ;ntr-a ev!r% mintea ta con"tient! nu poate anticipa (au concepe o (chem! a vie'ii% mo a#it!'i e a o men'ine (au e a o ap!ra e a(t*e# e perico#e &n$ro1itoare) Dac! acea(t! pace #ip(it! e e*ort poate opera #a nive# incon"tient "i #a nive#u# ce#u#e#or% e ce nu ar putea opera "i #a nive# con"tientG Te po'i ve ea c!#!rin pe crea(ta va#u#ui vie'iiG De *apt% ace(t #ucru &# *aci &n orice c#ip!) Impu#(uri#e ta#e e a $2n i% e a (im'i "i e a ac'iona (unt precum crea(ta unui va#% mereu pr!v!#in u-(e &nainte% &n viitor "i mereu re&nnoin u-(e in (tr!*un uri J impu#(u# iu+irii care men'ine via'a e(te precum impu#(u# oceanu#ui care

re&nnoie"te *iecare va#) A-'i a (eama e ace(t #ucru &n(eamn! a &ncepe (! cuno"ti a ev!ru#) Dac! *or'e titanice precum $ravita'ia "i imen(e#e ener$ii care a#imentea1! (te#e#e pot coe,i(ta *!r! a (e i(tru$e una pe a#ta% atunci "i via'a ta va *i (u('inut!) Teama "i &n oia#a (pun c! ace(t #ucru nu poate *i a ev!rat: cre in'a noa(tr! pro*un ! &n nece(itatea #uptei (e +a1ea1! pe i eea c! ac! nu ne 1+atem (! (upravie'uim% vom *i (trivi'i e in i*eren'a hao(u#ui naturii) Ma$u# e(chi e o ca#e i*erit!% invit2n u-ne (! P!"im &ntr-o #ume &n care teama% vio#en'a "i i(tru$erea (unt re*#ect!ri a#e proprii#or noa(tre cre in'e $re"ite) ;n #umina &ncre erii% a"a cum (e e1vo#t! ea &ncet e-a #un$u# timpu#ui% vei e(coperi c! e"ti un copi# privi#e$iat a# univer(u#ui% a*#at &n (i$uran'!% (pri0init "i iu+it &n mo a+(o#ut)

7EC>6A

<

Magul triete ntr2o stare de cunoatere. 7ceast stare i orchestreaz propria mplinire. ,)mpul contiin&ei se organizeaz el nsui n 0urul inten&iilor noastre. ,unoaterea i inten&ia sunt for&e. ,eea ce inten&ionezi schimb c)mpul n fa$oarea ta. Inten&iile comprimate n cu$inte con&in puteri magice.

Magul nu ncearc s deslueasc misterul $ie&ii. #l este aici ca s o triasc. Lui Arthur i-a #uat mu#t timp ca (! aprecie1e pe e-a-ntre$u# *aptu# c! *u(e(e in(truit e un ma$) Mer#in &# #ua(e &n p! ure #a c2teva ore up! ce (e n!(cu(e "i p2n! c2n nu (-a re&ntor( &n #ume% up! mai mu#'i ani% Arthur nu a &n'e#e( curio1itatea pe care o (t2rnea *aptu# e a *i *o(t &n prea0ma unui mag. Dac! #-ai &nt2#nit cu a ev!rat pe Mer#in% (puneau oamenii Hcei care nu &# con(i erau e-a reptu# ne+unI% ce e(c2ntece te-a &nv!'at e#G De(c2nteceG A &ntre+at Arthur) Cuvinte vr!0ite% incanta'ii% cuvinte#e ace#ea care-i au #ui Mer#in puteri#e pe care #e are% (puneau ei% $2n in c! Arthur tre+uie (! *ie ori *oarte o+(cur% ori *oarte am!$itor) Mer#in m-a &nv!'at e(pre cuvinte% (punea Arthur &ncet% c2nt!rin che(tiunea) E# (punea c! vor+e#e au putere% c! ] &nchi (ecrete precum u"i#e a(cun(e care uc #a pa(a0e#e (u+terane) De"i acea(t! e,p#ica'ie (una (incer% oamenii nu erau mu#'umi'i) Ei voiau (! "tie ce e(c2ntece *o#o(ea e *apt Mer#in) Ei +ine% #e r!(pun ea Arthur% c2n eram mic copi#% &mi aminte(c c! Mer#in (punea =M!n2nc!>) C2n am mai cre(cut% (punea =Mer$i>% iar ac! (t!team prea mu#t trea1% (punea =Dormi>) Din c2te &mi aminte(c% m2ncam% mer$eam (au a ormeam e *iecare at! c2n &mi (punea% a"a c! ace#e cuvinte tre+uie (! *i *o(t e(c2ntece puternice% nu cre e'iG 3imeni nu cre ea) Ei p#ecau &ntre+2n u-(e ac! ace(t *#!c!u $reu e cap pe care Sir Bector &# #ua(e pe #2n$! e# era +un #a ceva)

TLMCIREA LECMIEI Puterea cuvinte#or (t! nu &n &n'e#e(u# #or e (upra*a'!% ci &n ca#it!'i#e #or a(cun(e ve erii) Eiecare cuv2nt% e e,emp#u% con'ine at2t cunoa"tere% c2t "i inten'ie) Am2n ou! ace(tea (unt ca#it!'i ma$ice) Ma$ia cunoa"terii con(t! &n *aptu# c! mu#tip#e#e ei &nve#i"uri e e,perien'! J e *apt% o i(torie &ntrea$! J pot *i &mpachetate &n c2teva (i#a+e) 3ume"te-'i re$atu# =Came#ot>% #-a (*!tuit Mer#in pe +!iat% &nainte ca ace(ta (! p#ece &n #ume) De ceG A &ntre+at Arthur) E(te un cuv2nt nou% care nu tre+uie (! poarte povara i(toriei% a"a cum o poart! cuv2ntu# 7nglia, a r!(pun( Mer#in) Camenii &# vor i enti*ica cu tine "i cu cei ce (e vor a una &n 0uru# t!u) La *i ca o piatr! e teme#ie) Ime iat ce &# vor pronun'a% &ntre$u# t!u re$at "i toate *apte#e #ui e $#orie #i (e vor e(chi e% ca atunci c2n vor atin$e o c#an'! "i vor e(chi e u"a unei &nc!peri p#ine e +o$!'ii) Di (pu(e#e-i (-au ove it a *i a ev!rate) Toate cuvinte#e +o$ate in #im+a noa(tr! e(chi pa(a0e a(cun(e e &n'e#e(uri "i cunoa"tere) Dar cea e-a oua ca#itate a cuvinte#or% "i anume inten'ia% e(te &nc! "i mai puternic!) C2n Mer#in% #a *e# ca orice p!rinte% &i (punea copi#u#ui (! m!n2nce% (! mear$! "i (! a oarm!% e,prima o inten'ie) Prin ace(te cuvinte% noi to'i &nv!'!m *unc'iuni importante% &n(! up! ce #e "tim% nu mai e nevoie e cuvinte) 3u-'i mai (pui 'ie &n(u'i (! m!n2nci% (! mer$i (au (! a ormi) Inten'ia cuvinte#or a *o(t a+(or+it! &n tine "i acum nu mai tre+uie ec2t (! 'i-o

reaminte"ti H=Cre c! acum o (! m! uc (! m! cu#c)>I "i re1u#tatu# orit apare) E(te &ntr-a ev!r potrivit (! numim acea(t! un e(c2ntec% a"a cum *!cea ArthurG Da% pentru c! o at! ce inten'ia cuv2ntu#ui a *o(t a+(or+it!% e(c2ntecu# a *o(t prin( &n *orma unui tipar menta#) Ro(te"te &n *a'a oricui cuv2ntu# coal "i ime iat va *i ec#an"at! amintirea e,perien'ei e a mer$e #a "coa#!) Pentru ce# care a *o(t un e#ev +un% cuv2ntu# va *i a(ociat cu (ucce(u# "i *aima% iar pentru e#evu# (#a+% cu e"ecu# "i critici#e) ;ntrea$a noa(tr! via'! e(te con'inut! &n interioru# no(tru (u+ *orma unor tipare% ce (unt ec#an"ate e cuvinte) =Muritorii (unt &mpacheta'i &n cuvinte a"a cum p!ian0enu# &mpachetea1! mu"te#e &n p2n1a (a>% a (pu( Mer#in) =Dar &n ca1u# ace(ta% voi (unte'i "i p!ian0enu# "i mu"ca% eoarece v! prin e'i (in$uri &n propria p2n1a)> E(te cu (i$uran'! a ev!rat *aptu# c! to'i ne *o#o(im e cuvinte#e pe care #e ro(tim pentru a ne imprima o+iceiuri ce *ac ca via'a (! *unc'ione1e &n mo incon"tient) Pro+#ema i enti*ic!rii cu nume#e "i cu etichete#e a *o(t e0a men'ionat!: a"a (unt% +ine&n'e#e(% toate cuvinte#e) Dar care (unt cuvinte#e ce ne vor permite (! ne e(prin em e vechi#e o+iceiuri "i e i enti*icarea noa(tr! #imitat!G Dac! *iecare cuv2nt *i,ea1! &n minte un tipar% atunci orice cuv2nt e(te #imitatG Para o,u# cuvinte#or% (punea Mer#in% con(t! &n *aptu# c! tre+uie (! #e *o#o(e"ti pentru a te i(cip#ina "i a te in(trui) A mer$e% a vor+i% a citi J toate (unt *unc'iuni care-i #ip(e(c copi#u#ui mic) Mamei "i tat!#ui #e revine (arcina e a-# e uca pe copi# pentru #ume% iar ace(t #ucru (e *ace prin cuvinte) Pro+#ema con(t! &n *aptu# c! toate cuvinte#e poart! &n e#e "i (emni*ica'ii p(iho#o$ice) Prin cuvinte% p!rin'ii &i *ac pe copii (! (e (imt! +ine (au r!u (au (! (imt! c! au *!cut ceva corect (au

$re"it) Ce#e mai puternice vor+e pe care #e poate cineva *o#o(i (unt da "i nu. E*ectu# ace(tor ou! (i#a+e e(te ace#a e a crea +ariere (au e a (par$e +ariere) Tot ceea ce cre1i c! po'i *ace are un = a> &n$ropat un eva% e o+icei% ro(tit emu#t e un p!rinte (au e un e ucator) Tot ceea ce cre1i c! nu Po'i *ace are un =nu> &n$ropat un eva% provenit in aceea"i (ur(!) De ce e un para o,G A &ntre+at Arthur) ZZZPentru c! e"i cuvinte#e ne (pun cine (untem% noi (untem cu mu#t mai mu#t ec2t pot (pune e#e) 3u contea1! c2t e puternice (unt e(c2ntece#e% oamenii #e pot (chim+a) Puterea cuvinte#or poate crea ceva nou% nu oar #imite) Ma$u# *o#o(e"te cuvinte#e pentru a (pune = a> #ucruri#or c!rora am *o(t &nv!'a'i (! #e (punem =nu>) La un anumit nive#% ace(t #ucru &# *ace cartea e *a'!- a#c!tuie"te o nou! #ume e &n'e#e(uri% care (! ia #ocu# vechi#or &n'e#e(uri% cu care am cre(cut) Dar e,i(t! aici o tain! a 2nc!) Cuvinte#e cuprin "i cunoa"tere% "i inten'ie: prin urmare% *aptu# e a &nca ra o inten'ie &n cuvinte repre1int! primu# pa( &n a o *ace (! evin! a ev!rat!) Dou! +une e,emp#e pentru acea(ta (unt ru$!ciunea "i a*irma'ia) A *ace o a*irma'ie precum =Sunt +un> (au a te ru$a #ui Dumne1eu% ro(tin % e pi# !% =E! a(t*e# &nc2t (! m! vin ec> &n(eamn! mai mu#t ec2t a-'i e,prima ver+a# $2n uri#e) Cri e c2te ori un cuv2nt e(te &nt!rit e inten'ie% e# intr! &n c2mpu# con"tiin'ei ca un me(a0 (au ca o cerere) Univer(u# o+(erv! c! ai o anumit! orin'!) Pentru ca orin'e#e (!-'i *ie &mp#inite nu e nevoie e nimic a#tceva ec2t e ace(t #ucru% pentru c! puterea con"tiin'ei univer(a#e e a ca#cu#a e(te in*init!) Toate me(a0e#e (unt au1ite "i (e ac'ionea1! &n *unc'ie e

e#e) =Muritorii "i ma$ii nu (unt at2t e i*eri'i% up! cum ai putea cre e>% a (pu( Mer#in) =Di unu# "i ce#!#a#t &"i trimit orin'e#e &n univer( a"tept2n un r!(pun(% ar &n ca1u# muritori#or% me(a0e#e (unt trunchiate "i con*u1e: &n ca1u# ma$u#ui% e#e (unt c#are precum c#e"taru#) 3ici o inten'ie nu a *o(t vreo at! i$norat!% ar pot e,i(ta o+(taco#e &n &mp#inirea #or% pentru c! mu#te con*#icte (unt a(cun(e &n e#e% "i anume toate con*#icte#e inimii omu#ui)>

APLICAREA LECMIEI A tr!i acea(t! #ec'ie &n(eamn! a recunoa"te c! orice inten'ie a ta con uce #a un anumit re1u#tat) Un ma$ e(te o per(oan! care "tie preci( cum (! intro uc! o inten'ie "i (! a"tepte ca ea (! (e &mp#inea(c!) 3oi% cei#a#'i% nu (untem #a *e# e con"tien'i) Di noi tran(mitem permanent inten'ii% ar *acem ace(t #ucru &n mo incon"tient) Dorin'e#e noa(tre (unt ha1ar ate% repetitive (au o+(e(ive "i prin acea(ta (unt o ri(ip! e ener$ie) =Loi% muritorii% pre(upune'i c! tre+uie (! munci'i pentru ca vi(uri#e voa(tre (! evin! a ev!rate>% (punea Mer#in) =De *apt% cea mai mare parte in munca pe care o *ace'i v! mpiedic vi(uri#e (! evin! rea#itate)> Din punctu# e ve ere a# unui ma$% cu c2t (e che#tuie"te mai pu'in e*ort% cu at2t e mai +ine) ;n &nv!'!turi#e #or% ma$ii #e arat! i(cipo#i#or cum (! $2n ea(c! &ntr-un mo mai or onat% mai con"tiincio(% mai e*icient) Pentru a $2n i a(t*e#%

tre+uie mai &nt2i (! e#imini o+iceiuri#e e $2n ire care o+(truc'ionea1! capacitatea univer(u#ui e a-'i &mp#ini orin'e#e) Ima$inea1!-'i c! mintea ta e(te un tran(mi'!tor e un e ra io% ce +om+ar ea1! univer(u# cu me(a0e) Dac! (tai #ini"tit (!-'i o+(ervi mintea% vei e(coperi c! e(te p#in! e (emna#e ame(tecate) Lrem (! rea#i1!m anumite #ucruri% ar *a'! e ace(tea avem "i &n oie#i: nu (untem (i$uri &n ce *e# e per(oan! vrem (! ne tran(*orm!m) Mintea e(te p#in! e repeti'ii *!r! (en( &ntr-un mo (imi#ar) S-a e(timat c! </S in $2n uri#e care-i trec prin cap unui om &ntr-o 1i (unt ace#ea"i cu $2n uri#e in 1iua anterioar!) Ace(t #ucru (e &nt2mp#a in cau1! c! (untem cu to'ii creaturi a#e o+i"nuin'ei% a#e &n$ri0or!rii "i a#e o+(e(iei) ;n u#tim! in(tan'!% mintea e(te p#in! e urme incon"tiente ce uc &napoi% &n a 2ncuri#e memoriei in*anti#e) Poate c! tu nu &'i &n rep'i aten'ia ec2t (pre con"tient% (pre $2n uri#e vo#untare% ar &n *un a#% mintea incon"tient! e(te tu#+urat! e (peran'e#e ne&mp#inite% e vechi#e temeri "i orin'e J pe (curt% e toate #ucruri#e care nu p!reau (! evin! rea#e &n trecut) Inten'ii#e (unt (imp#e orin'e% iar orin'e#e (unt #e$ate e ceea ce ai nevoie) Prin urmare% toat! acea(t! activitate a min'ii care nu a avut parte e &mp#inire e(te compu(! in vechi ne$oi care nu au *o(t &mp#inite) De mii e ori &n trecut ai $2n it =vreau>% (au = ore(c>% (au =(per>% ar nimic nu a p!rut (! (e &nt2mp#e ori (-au &nt2mp#at #ucruri mai pu'in orite) &mi ore(c (!-'i pot cur!'i creieru#% a murmurat o at! Mer#in% c2n Arthur a ac'ionat

&ntr-un mo con*u1) G2n irea ta ar tre+ui (! *ie ca un r2u #impe e: &n (chim+% e ca un r!1+oi) De ce nu po'i (!-mi cure'i creieru#G A &ntre+at Arthur cu inocen'!) Pentru c! tot ceea ce e(te &n tine e"ti tu% a (pu( Mer#in) Te-ai tran(*ormat &n toate ace#e con*#icte vechi% ce (e repet! "i nu vor i(p!rea p2n! c2n tu nu te vei (chim+a) Primu# pa( c!tre (chim+are e(te recunoaterea. Recunoa"te c! ai ce# pu'in c2teva (peran'e "i orin'e care au evenit rea#itate) Pe nea"teptate% *!r! (! *i *!cut nimic% oamenii 'i-au at te#e*on chiar atunci c2n aveai nevoie (! vor+e"ti cu ei% ai primit un a0utor venit intr-un 'inut nev!1ut% ru$!ciuni#e 'i-au *o(t a(cu#tate) Toate ace(tea (e &nt2mp#a &n eter) Atunci c2n ai o inten'ie "i o trimi'i &n (pa'iu# con"tiin'ei univer(a#e% e *apt% vor+e"ti cu tine &n(u'i a*#at &ntr-o a#t! *orm!) Tu% ce# ce emi'i me(a0u#% e"ti un in ivi care tr!ie"te aici% &n timp "i &n (pa'iu) Dar e"ti e a(emenea "i ce# ce receptea1! me(a0u#% tu ca un (ine mai &na#t% omnin pe(te i entitatea ta (pa'io-tempora#!) Di &nc! mai mu#t% tu e"ti "i me iu# prin care (e tran(mite me(a0u#% con"tiin'a pur! &n(!"i) Pentru a te ve ea cu a ev!rat tre+uie (! te ve1i ca av2n ace(te trei caracteri(tici- e"ti emi'!tor% receptor "i me iu) E,i(t! mu#te varia'ii pe acea(t! tem!- tu e"ti orin'a% ce# ce ore"te "i ce# ce apro+! orin'e#e) E"ti o+(ervatoru#% ce# o+(ervat "i proce(u# o+(erv!rii) Acea(t! &ntreit! (tare e(te cuno(cut! ca unitate) A"a c! a tran(mite o inten'ie &n eter "i a primi un r!(pun( nu e(te un #ucru pentru care (! munce"ti (!-# o+2n e"ti) ;n natura ta uni*icat!% &mp#inirea inten'ii#or e(te tot ceea ce *aci: cu a(ta te ocupi tot timpu#) 3u e,i(t! un (in$ur $2n a# t!u

c!ruia (! nu-i *ie tran(mi( &napoi un anume re1u#tat) Pro+#ema e(te c! noi to'i trecem cu ve erea re1u#tate#e% care (unt prea (u+ti#e "i nu (e potrive(c ime iat cu (copuri#e noa(tre% nu coinci cu 0u ec!'i#e e$o-u#ui no(tru e(pre ceea ce ar trebui (! (e &nt2mp#e) =Loi% muritorii% tr!i'i &ntr-o #ume a #ui ar trebui "i a #ui ce2ar fi dac., a (pu( Mer#in) =Eu tr!ie(c &n #umea a ceea ce este.. C2n &nve'i (!-'i #ini"te"ti mintea "i (! 'i-o puri*ici e toate con*#icte#e ei &n e#un$ p!(trate% 'i (e va e1v!#ui (imp#a rea#itate a mo u#ui &n care *unc'ionea1! univer(u# J ceea ce este. Lom vor+i mai mu#t e(pre ace(t (u+iect &n partea a treia a c!r'ii) Deocam at!% (! ne *acem 1i#nic pu'in timp pentru a o+(erva con'inuturi#e min'ii noa(tre) Ace(t act e o+(ervare% e"i *oarte (imp#u% con(tituie unu# intre cei mai importan'i pa"i pe rumu# (pre (chim+are) Ceea ce nu ve1i nu po'i (chim+a) E$o-u#ui t!u (-ar putea (! nu-i p#ac! (! a mit! *aptu# c! e"ti p#in e con*#icte% e t!$! uiri% e inten'ii ame(tecate% e ru"ine% e vinov!'ie "i e toate ce#e#a#te con*u1ii care &ntunec! mintea "i o &mpie ic! (! va ! rea#itatea a ceea ce este. De *apt% e$o-u# (e m2n re"te cu i(cu(in'a #ui e a-'i a(cun e ace(te #ucruri (u+ prete,tu# c! vei avea parte e urere c2n vei privi #a $re"e#i#e% e"ecuri#e "i p!cate#e ta#e) Ce# e-a# oi#ea pa( con(t! &n a &nv!'a cum (!-'i mplineti inten&iile. Pa"ii (unt &n &ntre$ime *ire"ti% ar tre+uie &nv!'a'i) La(! #a o parte e$o-u#% cu toate a"tept!ri#e "i anticip!ri#e #ui) ;n #oc (! ai (entimentu# c! tre+uie (! contro#e1i re1u#tate#e inten'ii#or ta#e% *ii (i$ur c! univer(u# va *ace munca &n #ocu# t!u) Trimite inten'ia &n (pa'iu# etern: cu c2t con"tienti1area ta e(te mai^ #ar$!% cu

at2t (emna#u# pe care-# trimi'i va *i mai c#ar) ;n ce#e in urm, fii linitit i natural &n ce prive"te ace(t &ntre$ proce() C2n to'i cei trei pa"i vor *i *!cu'i% inten'ia ta va p!trun e &n c2mpu# con"tiin'ei% care ac'ionea1! a(emeni unei matrice pentru a conecta $2n u# t!u in ivi ua# #a tot ceea ce e,i(t!) Cur$erea #in! c!tre un re1u#tat nu va *i &mpie icat! (au o+(truc'ionat! e an,iet!'i#e "i e ata"amente#e e$o-u#ui tem!tor) Cu a ev!rat% nu &ntunericu# min'ii e(te p!cat) =Aminte"te-'i tot eauna>% #-a aten'ionat Mer#in pe Arthur% =c! Dumne1eu nu 0u ec!% oar mintea 0u ec!)> Dumne1eu ore"te ca *iecare per(oan! (!-"i &mp#inea(c! toate orin'e#e ra$i: acea(ta e(te (tarea noa(tr! natura#!% pentru c! noi (untem creatorii propriei noa(tre rea#it!'i)

7EC>6A

7/

,u to&ii a$em un sine umbrit care face parte din ntregul realit&ii noastre. 9mbra nu e"ist pentru a te $tma, ci pentru a2&i arta zona n care eti incomplet. 9mbra poate fi $indecat atunci cina este acceptat. ,)nd este $indecat, se transform n iubire. ,ina po&i tri cu toate calit&ile tale opuse, atunci &i trieti inele total asemeni unui mag. Tu nu pari (! te (im'i nicio at! (in$ur% remarc! o at! Arthur cu privire #a Mer#in) Tonu# vocii #ui era me#anco#ic) Ma$u# &# privi atent 3u% pentru c! e(te impo(i+i# (! *ii (in$ur) Poate &n ceea ce te prive"te% ar)))

B!iatu# (e opri% (tr2n$2n in +u1e) ;n(! (entimente#e &# +iruir! "i i1+ucni E(te chiar *oarte po(i+i# (! *ii (in$ur) 3u mai e,i(t! nimeni &n ace(te p! uri &n a*ar! e tine "i e mine "i chiar ac! te iu+e(c ca pe un tat!% e,i(t! &n(! c#ipe c2n ))) E!r! a mai "ti ce (! 1ic!% Arthur (e opri) E(te impo(i+i# (! *ii (in$ur% repet! Mer#in mai *erm) Curio1itatea +irui &n *a'a ce#or#a#te (entimente a#e #ui Arthur% Care (pu(e 3u v! cum) Ei +ine% e,i(t! oar ou! cate$orii e *iin'e pe care tu "i eu tre+uie (! #e #u!m &n con(i erare &n acea(t! privin'!% &ncepu Mer#in) Ma$ii "i muritorii) Muritori#or #e e(te e(te impo(i+i# (! *ie (in$uri% eoarece e,i(t! o mu#'ime e per(ona#it!'i care (e #upt! &n interioru# #or) Ma$i#or #e e(te impo(i+i# (! *ie (in$uri pentru c! nu au nici o per(ona#itate &n interioru# #or) 3u &n'e#e$) Cine e(te &n mine &n a*ar! e mine &n(umiG Mai &nt2i% tre+uie (! te &ntre+i ce e(te ace# ceva pe care-# nume"ti tu &n(u'i) ;n ciu a (entimentu#ui c! ai *i o per(oan! unic!% tu e"ti o a#c!tuire e mai mu#'i oameni% iar mu#te#e ta#e per(ona#it!'i nu (e &n'e#e$ &ntot eauna &ntre e#e J e *apt% mai nicio at!) E"ti ivi1at &n 1eci e *ac'iuni% *iecare #upt2n u-(e (!-'i ocupe trupu#) To'i oamenii (unt a"aG A &ntre+at +!iatu#) Ch% aO P2n! c2n nu &'i vei $!(i ca#ea (pre #i+ertate% vei *i 'inut o(tatec e con*#ictu#

intre per(ona#it!'i#e ta#e) Din e,perien'a mea% muritorii &ntot eauna iri0ea1! r!1+oaie interioare% care imp#ic! oricare *ac'iune po(i+i#!) Di totu"i eu tot m! (imt ca "i cum a" *i o (in$ur! per(oan!% prote(t! Arthur) 3u pot (! *iu e acor % r!(pun(e Mer#in) Sentimentu# c! e"ti o (in$ur! per(oan! (-a n!(cut in o+i"nuin'!) Po'i #a *e# e u"or (! te ve1i &n *e#u# &n care te-am e(cri() Ca#ea mea e(te mai a ev!rat!% pentru c! e,p#ic! e ce muritorii (unt at2t e *ra$menta'i "i &n opo1i'ie cu ma$u#) De *apt% e(te at2t e o+o(itor (! &nt2#ne"ti un muritor% &nc2t e(eori am impre(ia c! vor+e(c cu un (at &ntre$ "i nu cu o a#c!tuire e carne "i oa(e) B!iatu# privea u( pe $2n uri Atunci e ce m! (imt at2t e (in$urG Pentru c!% (!-'i (pun a ev!ru#% (t!p2ne% a"a m! (imt) Mer#in &# privi (crut!tor Ar *i e mirare% cu to'i aceia care (e #upt! (!-'i ocupe trupu#% (! po'i *i m!car o c#ip! (in$ur) Dar am a0un( #a conc#u1ia c! (in$ur!tatea e,i(t! tot at2ta vreme c2t e,i(t! "i cei#a#'i oameni) C2t timp e,i(t! =eu> "i =tu>% va e,i(ta "i un (entiment e (eparare% iar un e e(te (eparare tre+uie (! e,i(te i1o#are) Ce e(te oare (in$ur!tatea ac! nu un a#t nume pentru i1o#areG Dar vor e,i(ta mereu a#'i oameni pe #ume% a prote(tat Arthur) E"ti (i$ur e a(taG I-a r!(pun( Mer#in) Lor e,i(ta mereu oameni J a(ta e mai pre(u( e &n oia#! J% ar vor *i ei mereu al&i oameniG A"teapt! p2n! c2n vei a0un$e #a cap!tu# c!ii

ma$u#ui "i atunci (!-mi (pui ce (im'i)

TLMCIREA LECMIEI Atunci c2n prive"ti atent &n#!untru# t!u% e(coperi c! e,i(t! mu#te per(ona#it!'i care (e #upt! pentru a-'i *o#o(i trupu#) De e,emp#u% con*#ictu# intre +ine "i r!u ! na"tere #a ou! per(ona#it!'i numite (*2nt "i p!c!to() E#e nu &ncetea1! nicic2n (! (e certe% o parte (per2n mereu c! va *i e(tu# e +un! pentru a-i p#!cea #ui Dumne1eu% iar cea#a#t! (im'in mereu porniri =re#e>% care nu pot *i tot eauna &n*r2nate) Apoi% e,i(t! ace#e ro#uri cu care te i enti*ici J e copi#% e p!rinte% e *rate% e (or!% e +!r+at% e *emeie% *!r! a mai men'iona "i pro*e(ia ta- octor% avocat% preot% e ucator etc) Eiecare intre ace(te ro#uri vine cu o anumit! preten'ie &n interioru# t!u% (tr! uin u-(e (! #e re uc! #a t!cere pe ce#e#a#te pentru a-"i *i,a &n$u(tu# (!u punct e ve ere) 3ici n-am amintit e (entimentu# na'iona# (au e i entitatea re#i$ioa(! J ace(tea oar "i pot cau1a neca1uri ne(*2r"ite) Ace(te per(ona#it!'i (unt e o+icei &n con*#ict) Ceea ce numim *ericire e(te (tarea &n care cea mai mare parte a con*#ictu#ui (-a (tin() C2n te-ai n!(cut% r!1+oiu# ace(ta nu &ncepu(e% eoarece +e+e#u"ii nu au orin'e a*#ate &n con*#ict) 3u e,i(t! voci a#e +ine#ui "i voci a#e r!u#ui% e pi# !% p2n! c2n copi#u# nu e &n ea0un( e mare ca (! &nve'e ace(te concepte e #a p!rin'i)

3u po'i eveni ma$ p2n! c2n nu $2n e"ti in nou ca un copi#% (pu(e Mer#in) Cum $2n e"te un copi#G ;ntre+! Arthur) Sim'in % mai a#e() Copi#u# (imte c2n &i e *oame (au c2n &i e (omn) Atunci c2n apar i*erite (en1a'ii% copi#u# poate (im'i care intre e#e &i a uce p#!cere (au urere "i #e r!(pun e &n *unc'ie e ace(t #ucru) E# nu e(te inhi+at c2n vine vor+a e c!utarea p#!cerii "i e evitarea urerii) 3u v! nimic neo+i"nuit aici% (pune Arthur) Be+e#u"ii nu *ac a#tceva ec2t (! p#2n$! (au (! 12m+ea(c!% (! (e hr!nea(c! (au (! oarm!) Mu#'i muritori ar *i noroco"i (! *ac! a(ta up! ce au evenit oameni mari% murmur! Mer#in) A te a*#a &n #ume &ntr-o (tare e mu#'umire repre1int! o &mp#inire a ev!rat!) In(tinctu# inocent a# unui nou-n!(cut &n ceea ce prive"te (en1a'ii#e +une "i (en1a'ii#e re#e (e pier e repe e) ;n interior% &ncep (! apar! mai mu#te voci% mai &nt2i cea a mamei% care (pune = a> "i =nu>% =copi# +un> "i =copi# r!u>) C2n = a>% =nu>% =+un> "i =r!u> (unt &n acor cu ceea ce ore"te copi#u#% nu apare nici o v!t!mare) ;n(! con*#ictu# &ntre nevoi#e copi#u#ui "i a"tept!ri#e p!rin'i#or apare &n mo inevita+i#) Lumea interioar! "i #umea e,terioar! (e ciocne(c) Cur&n % (emin'e#e (entimentu#ui e vin! "i ru"ine (unt p#antate: temperamentu# ne&n*ricat a# noun!(cutu#ui evine m2n0it e *ric!) Copi#u# &nva'! (! (e &n oia(c! e in(tincte#e (a#e) Pornirea #!untric!% ce (pune- =A(ta vreau> (e tran(*orm! &n &ntre+area- =E(te +ine ac! vreau a(taG> 3e petrecem toat! via'a c!ut2n acea (tare e acceptare e (ine cu care ne-am n!(cut) De-a

#un$u# ani#or% &ntre+!ri#e (e &nmu#'e(c "i &n $rote#e (ecrete "i &n c!m!ri#e &ntunecate a#e (u*#etu#ui a un!m at2ta &n oia#!% ru"ine% vinov!'ie cita putem) Ace(te (entimente r!m2n vii% oric2t e a 2nc am &ncerca (! #e a(cun em) Toate con*#icte#e interioare pe care $!(im c! e at2t e $reu (! #e ap#an!m ne uc &napoi% #a um+ra (ine#ui) E(te intere(ant aici% #a curte% a (pu( o at! Mer#in &n *a'a #ui Arthur% up! ce ace(ta a0un(e(e re$e) 3u mi-am at (eama c! to'i muritorii au aceea"i (#u0+!) A"a (! *ieG A &ntre+at Arthur) Di care ar *i eaG De temnicer% a r!(pun( Mer#in% re*u12n (! mai a au$e ceva cu privire #a ace(t (u+iect) ;n ochii unui ma$% (untem cu to'ii temniceri ai um+re#or noa(tre) Mintea incon"tient! e(te &nchi(oarea un e (unt &nchi(e ener$ii#e ne orite% nu pentru c! a"a ar tre+ui (! *ie% ci pentru c! am *o(t impre$na'i e-a #un$u# ani#or e = a> "i =nu>% =+ine> "i =r!u>) Dup! ce a c2nt!rit cuvinte#e #ui Mer#in cu privire #a *aptu# e a *i temnicer% Arthur (-a u( #a e# "i i-a (pu(-

3u vreau (! *ie a(t*e#) Cum m! pot (chim+aG 3imic mai u"or% a r!(pun( Mer#in) Pur "i (imp#u !-'i (eama c! 0oci am+e#e ro#uri: "i pe ce# e pri1onier% "i pe ce# e temnicer) Dac! tu repre1in'i am+e#e *e'e a#e mone ei% atunci &n(eamn! c! tre+uie (! nu *ii nici una% nici a#ta% pentru c! e#e (e anu#ea1! una pe cea#a#t!) D!-'i (eama e acea(ta "i *ii #i+er) 3u "tiu cum% a prote(tat Arthur) Cum pot (!-mi $!(e(c um+ra e care vor+e"tiG A(cu#t! oar) Ca "i pri1onierii% ea &'i tran(mite un me(a0 prin +!t!i &n perete#e ce#u#ei) Um+ra e(te oar un a#t ro# (au o a#t! i entitate pe care o purt!m cu noi% ar nu e(te una pe care o ar!t!m &n pu+#ic) Cea mai mare parte a timpu#ui% um+ra e(te prea 0enat! (au tem!toare pentru a ie"i #a #umina 1i#ei) Dar nu e,i(t! nici o &n oia#! c! ea e,i(t!% pentru c! *iecare intre noi "i-a inventat o um+r! proprie% o ma(c! a c!rei (arcin! e(te aceea e a purta toate ener$ii#e pe care n-am putut (! #e e(c!rc!m) Pentru un nou-n!(cut% pro+#ema e a-"i &n*r2na (entimente#e =re#e> (au ne(!n!toa(e nu e,i(t!) Ime iat ce intro uci ceva ne$ativ &n me iu# &ncon0ur!tor a# unui copi# mic% e# va p#2n$e (au &i va *ace v2nt) Acea(ta e(te o reac'ie *oarte (!n!toa(!% eoarece% e,prim2n u-(e at2t e #i+er% copi#u# e(carc! ener$ii#e care a#t*e# (-ar a$!'a e e#) Pe m!(ur! ce cre"tem% &nv!'!m c! nu e(te &ntot eauna potrivit (! ne #!(!m &n voia unor e,prim!ri (pontane) ;n nume#e po#ite'ii "i a# tactu#ui% ca (! ar!t!m c! ne cunoa"tem #ocu# (!u pentru a *ace ceea ce ne-au (pu( p!rin'ii% *iecare intre noi &nva'! (!-"i re'in! ener$ii#e ne$ative) Devenim &nc!rca'i ca ni"te +aterii% cu

vie'i in ce &n ce mai (trict or$ani1ate% p2n! c2n % eveni'i a u#'i% a0un$em (! 'inem &n noi *urii% re(entimente% *ru(tr!ri vechi e ani e 1i#e) ;nc! "i mai r!u% am uitat in(tinctu# e a ne e(c!rca +aterii#e) &ntr-o 1i% vei eveni *oarte intere(at (! ve1i c2t e mu#t (emeni cu o +om+!% i-a (pu( Mer#in +!iatu#ui Arthur) Ce e aceea o +om+!G Dac! ai tr!i inver( timpu#% (in$uru# mo inte#i$ent e a tr!i% ai "tii) Mer#in c!1u o c#ip! pe $2n uri Ima$inea1!-'i o +!"ic! e porc pe care o um*#i p2n! c2n pocne"te) Bom+a *unc'ionea1! up! ace#a"i principiu% oar c! ea pocne"te at2t e tare% &nc2t uci e oameni) R J Dumne1eu#e% "i ace(t #ucru nu poate *i &mpie icat (! (e ;nt2mp#eG ;ntre+! a#armat Arthur) 3u% nu &n'e#e$i) Bom+e#e e,p#o ea1! pentru a uci e oameni) Ace(ta e ro(tu# #or) Am a u( vor+a e(pre e#e oar pentru c! +om+e#e (eam!n! mu#t cu muritorii% care (unt $ata (! e,p#o e1e) E,p#o1ia unui "rapne# J a"a (e va numi unu# intre materia#e#e e,p#o1ive J (eam!n! *oarte mu#t cu e,p#o1ia unei *urii care (e mani*e(t!) ;ntr-a ev!r% ac! oamenii ar putea e,p#o a "i omor& oameni *!r! *ric! e repre(a#ii% mu#'i intre ei ar *ace a(t*e#)

APLICAREA LECMIEI

A pune cap!t r!1+oiu#ui in#!untru# t!u &n(eamn! a pune cap!t con*#ictu#ui intre toate per(ona#it!'i#e ta#e) ;'i po'i e#i+era "ine#e um+rit e povara ener$ii#or re'inute in trecut% cre2n con i'ii pentru pacea interioar!% eoarece *rica e a *i r!nite e(te cea care *ace c! voci#e ta#e interioare (! nu ai+! &ncre ere una &n cea#a#t!) Dar nu po'i $!(i o (o#u'ie pentru ace(te ten(iuni p2n! c2n nu vei cunoa"te in ce (unt a#c!tuite per(ona#it!'i#e ta#e #!untrice) Per(ona#it!'i#e (unt a#c!tuite &ntot eauna in ace#a"i #ucru J in vechi ener$ii ata"ate memoriei) De pi# !% (! 1icem c! &'i aminte"ti cum ai *o(t pe ep(it pe vremea c2n erai copi# pentru #ucruri pe care nu #e-ai *!cut) Ener$ia re(entimentu#ui (au a (entimentu#ui e in0u(ti'ie va *i ata"at! memoriei "i vei &ncepe (! con(truie"ti un *ra$ment e per(ona#itate J copi#u# p#in e re(entimente J% care va !inui p2n! c2n ener$ia va *i e#i+erat!) Copi#u# p#in e re(entimente in interior e(te oar o por'iune e memorie ce a"teapt! (!-"i e(carce ener$ia re'inut!: p2n! c2n acea(t! e(c!rcare nu va avea #oc% ener$ia nu va *i e+#ocat!) Deoarece amintiri#e ta#e (e a(ocia1! at2t unor &nt2mp#!ri *ericite% c2t "i unora ureroa(e% per(ona#it!'i#e #!untrice apar &n *orme p#!cute "i nep#!cute) E(te p#!cut (!-'i aminte"ti cum ai *o(t r!(p#!tit pentru c! ai *!cut o trea+! +un!: e(te nep#!cut (!-'i aminte"ti cum ai *o(t criticat) Dar ace(te amintiri opu(e nu (e anu#ea1! una pe cea#a#t!: e#e &"i p!(trea1! inte$ritatea "i (e a*#! &n con*#ict cu ce#e opu(e) E(te &n natura *iec!rei 0u ec!'i (! (pun! =Am reptate>% chiar "i atunci c2n e,perien'a urm!toare o contra1ice cu totu#) Critic! (au pe eap(a nemeritat! vor r!m2ne "i vor repeta ace#a"i (cenariu #a ne(*2r"it% e"i &n urm!toru# compartiment o a#t! ener$ie &"i va e,prima punctu# e ve ere &n #e$!tur! cu o r!(p#at! meritat!)

Po'i intra cu u"urin'! &n #e$!tur! cu ace(te ener$ii re'inute) Stai un moment (in$ur cu tine &n(u'i &ntr-o &nc!pere #ini"tit!) Re(pir! u"or) E!r! a (chim+a ritmu# re(pira'iei% o+(erv! oar cur(u# ei #ini"tit) 3u mer$e mai eparte p2n! c2n re(pira'ia ta nu evine u"oar! "i ritmic!) C2n evine a"a% &ncearc! (!-'i aminte"ti un inci ent e,trem e nep#!cut in trecut% unu# care imp#ic! emo'ii ne$ative puternice% precum ru"inea% umi#in'a (au vinov!'ia) S! (punem c! ai *o(t prin( tri"2n #a un e,amen (au *ur2n ) 3u contea1! ac! inci entu# a *o(t mic (au a *o(t (erio(% ci ac! a *o(t urmat e o emo'ie e urat!) A u-'i &n minte ima$inea vie a ace#ui inci ent "i &ncearc! (! retr!ie"ti (entimente#e care #au &n(o'it) Acum o+(erv!-'i re(pira'ia J nu mai e(te at2t e u"oar!) ;n *unc'ie e tipu# e emo'ie pe care o chemi &n amintire% re(pira'ia ta va eveni ine$a#! (au (uper*icia#!: (-ar putea chiar (! $2*2i (au (!-'i 'ii re(pira'ia) Ace(te (chim+!ri arat! *aptu# c! re(pira'ia e(te o o$#in ! a proce(u#ui e $2n ire "i% &n (pecia#% a oric!rei emo'ii reamintite) E,perimente1i trei componente e(pre care am mai vor+it- amintire% ener$ie "i ata"are) C2n toate ace(tea trei (e une(c% o+'ii &nceputu# unei (u+-per(ona#it!'i) Toate (u+-per(ona#it!'i#e vor ace#a"i #ucru- (! (e e,prime prin tine) Copi#u# care p#2n$e% copi#u# (in$ur% a o#e(centu# *ru(trat% &n r!$o(titu# p#in e (peran'e% ce# ce munce"te cu am+i'ie J to'i vor (! prin ! via'! prin tine) Di a"a "i *ac% &ntr-un anumit *e#) 3ici o per(ona#itate nu &"i $!(e"te vreo at! &mp#inirea comp#et! e una (in$ur!- prin urmare% *iecare tre+uie (! *ac! #arm! pentru a-"i $!(i un #oc (u+ (oare J (au &n &ntunericu# um+rei)

Con*#ictu# ce apare e(te ce# care *ace ca via'a omu#ui (! *ie at2t e am+i$u!% at2t e p#in! e #umin! "i e &ntuneric) Ma$u# tr!ie"te &n(! oar &n #umin!) A(emeni unui copi#% ma$u# nu-"i re'ine ener$ia) E#i+er2n u-"i toate ata"amente#e memoriei ce a#imentea1! r!1+oiu# #!untric% ma$u# a trecut inco#o e per(ona#itate pentru a #ocui &n con"tiin'a pur!) Ca#ea ce ne uce e #a (tarea e muritor #a (tarea e ma$ poate p!rea mi(terioa(!% ar e *apt e(te comp#et natura#!) 3u e(te nevoie ec2t e ace# echilibru pe care cur(u# vie'ii e(te per*ect capa+i# (!-# p!(tre1e) E,i(t! mu#te c!i e a e#i+era vechi#e ener$ii) Una intre ce#e mai puternice e(te e a recunoa"te pur "i (imp#u c! e#e e,i(t!) ;n #oc (! ne$i *aptu# c! (im'i ru"ine (au vin!% e pi# !% prive"te #a tine &n(u'i "i (pune-'i =M! (imt a(t*e#)> De(eori% ace(t moment e con"tienti1are e (ine e(te e a0un(% eoarece% &n u#tim! in(tan'!% prin t!$! uirea ta% toate ener$ii#e (unt prin(e ca &ntr-o capcan!) Dep!"e"te t!$! uirea "i 0um!tate in +!t!#ie e c2"ti$at!) Recunoa"terea e(te o *orm! e acceptare e (ine) 3u tre+uie (! (pui- =E(te &n re$u#! ac! (imt ru"ine (au vinov!'ie>% pentru c! e *apt tu vrei (! (capi e ace(te ener$ii% nu (! #e perpetue1i) Dar e(te +ine ac! (pui=Am ace(te (entimente) E#e (unt rea#e)> Una intre ce#e mai e*iciente tehnici pentru a ep!"i t!$! uirea e(te% &nc! o at!% *o#o(irea re(pira'iei) Stai 0o( &ntr-o &nc!pere #ini"tit! "i re#a,ea1!-te) Tra$e acum aer &n piept cum vrei% (uper*icia# (au pro*un % apoi e,pir!-# *ire(c) 3u impune nici un ritm (au e*ort% oar re(pir!) S-ar putea (!-'i ai (eama c! o*te1i (au $2*2i: e(te &n re$u#!) Acum in(pir! &nc! o at! "i #a(! in nou aeru# (! ia(!% *!r! a-# *or'a (au a-# re'ine) ;n timp ce

continui (! re(piri a(t*e#% #a(! orice emo'ie (au ima$ine care-'i vine &n minte (! (e ri ice #a (upra*a'!) Ace(t proce( poate *i a0utat ac! &'i concentre1i aten'ia a(upra inimii (au a(upra oric!rei a#te p!r'i a trupu#ui un e (im'i ceva J une#e #ocuri a#e trupu#ui (unt (tr2n( a(ociate cu emo'ii#e) Pe m!(ur! ce continui ace(t e,erci'iu% ener$ii#e ta#e re'inute vor &ncepe (! cur$! &n a*ar!) Simptome#e ace(tei e(c!rc!ri ar putea inc#u e amintiri ce'oa(e% um+re e (entimente (au chiar e,prim!ri puternice a#e emo'ii#or% precum p#2n(u#) HDac! (entimente#e evin prea puternice% opre"te e,erci'iu# "i o ihne"te-te cu ochii &nchi"i timp e cinci minute)I Mu#'i oameni au at2t e mu#t! ener$ie epo1itat!% &nc2t a orm ime iat c2n practic! ace(t *e# e re(pira'ie J e(te (emnu# unei pro*un e o+o(e#i re'inute% care (e e#i+erea1! &n corpu# t!u) Dac! nu (im'i nici o e#i+erare e ener$ie (u+ *orma pe care 'i-am e(cri(-o% &n(eamn! c!-'i *o#o(e"ti mintea pentru a o re'ine) Mintea poate *i ep!"it! prin (chim+area u"oar! a re(pira'iei&ncearc! (! $2*2i e(tu# e repe e) Re(pira'ia acea(ta rapi !% e (upra*a'!% ritmic! va i(tra$e mintea con"tient! "i va #!(a ener$ii#e (! (e (cur$! inco#o e ea) Po'i practica ace(t $en e re(pira'ie timp e un minut (au ou!% nu mai mu#t% pentru c! e#i+erarea ener$ii#or poate eveni #e(ne prea puternic!) Ace(t e,erci'iu poate *i repetat pentru a a a*ar! vechi#e ener$ii re'inute% ar e(te e a(emenea *oarte *o#o(itor pentru a &nv!'a (! te e(carci e orice emo'ie (!u (entiment nou pe care vrei (!-# (co'i &n a*ar!) La *e# ca oricare a#t! tr!(!tur! a ta% um+ra vrea (! (e e,prime "i (!

evin! #i+er!% iar primu# pa( con(t! &n a $!(i o ca#e natura#!% con*orta+i#! e e#i+erare a ener$ii#or ne$ative "i e a nu #e 'ine epo1itate &n caverne#e a(cun(e a#e min'ii) L E C M I A

II

Magul este profesorul de alchimie. 7lchimia este transformare. 3rin alchimie ncepi a$entura cutrii perfec&iunii. Tu eti lumea. 7tunci c)nd te transformi pe tine nsu&i, lumea n care trieti $a fi i ea transformat. 1copurile a$enturii cutrii J eroism, speran&, har i iubire J sunt motenirea eternit&ii.

3entru a chema a0utorul magului, trebuie s fii puternic n ade$r, nu ncp&inat n 0udec&i. Dup! ce +!iatu# Arthur a #!(at &n urm! p! uri#e #ui Mer#in% a #ocuit #a Sir Bector "i #a *iu# (!u% AaF) I (-a at (#u0+a e (cutier% &n(! oar cu nume#e) Arthur nu avea *ami#ie (au avere) 3u avea +ani (!-"i cumpere haine "i nimeni nu cre ea c! provine intr-o *ami#ie no+i#!) A(cun"i e privirea #ui Sir Ector% +!ie'ii e #a $ra0 uri aruncau cu noroi &n Arthur% iar (#u0nice#e "u"oteau e(pre e# c! are cuno"tin'e e ma$ie nea$r!) Drept urmare% Arthur petrecea mu#t timp (in$ur) ;ntr-o 1i% (t!tea #a mar$inea unei p! uri e (te0ari% *i,2n cu privirea o can! veche e p#um+) Se &nt2mp#a ca pe aco#o (! treac! "i AaF) Ai *urat canaG ;ntre+! AaF +!nuitor) 3u% r!(pun(e Arthur% (cutur2n in cap) Am &mprumutat-o) Pentru ceG A#chimie) AaF *!cu ochii mari) Au1i(e "i e# c! ma$ii aveau puterea e a tran(*orma meta#e#e in*erioare &n aur) Ai &nv!'at a#chimieG ;ntre+! e#) Arthur &ncuviin'!) Dac! po'i (chim+a p#um+u# &n aur% (pu(e incitat AaF% atunci *ami#ia mea va *i cea mai +o$at! in An$#ia) Arat!-miO Arthur ! u in cap "i &i *!cu (emn #ui AaF (! (e a"e1e #2n$! e# pe iar+!) E!r! a mai (coate vreo vor+!% &ncepu (! privea(c! *i, cana) Dup! o vreme% AaF o+(erv! c! ochii #ui Arthur erau

&nchi"i) A"tept! ner!+ !tor% ar c2n Arthur &"i e(chi(e ochii 79 minute mai t2r1iu% cana era ne(chim+at!) Cre c! e"ti un "ar#atan% (pu(e AaF *urio() Cana e tot in p#um+) Arthur &# privi netu#+urat) Bine&n'e#e( c! e(te) Ea &mi (#u0e"te oar ca o+iect e reamintire) Pe mine &ncerc (! m! tran(*orm &n aur)

TLMCIREA LECMIEI A#chimia e(te arta tran(*orm!rii) Dup! cum ne &nva'! ma$ii% (ecrete#e a#chimiei e,i(t! pentru a tran(*orma (tarea e (u*erin'! "i i$noran'! a muritori#or &ntr-una e i#uminare "i *ericire) Mer#in (punea A#chimia e(te un proce( ce (e e(*!"oar! permanent) In i*erent Ia ce nive# a# vie'ii te a*#i% nu po'i opri tran(*orm!ri#e (! apar!) Pe mine m! intere(ea1! tran(*ormarea ta. Comparat! cu acea(ta% tran(*ormarea meta#e#or in*erioare &n aur e(te trivia#!) A#chimia e(te o aventur! a c!ut!rii% iar aventura c!ut!rii urm!re"te &ntot eauna ace#a"i #ucru J per*ec'iunea) A"a cum auru# e(te meta#u# ce# mai apropiat e per*ec'iune% eoarece nu poate *i corupt% per*ec'iunea *iin'ei umane &n(eamn! e#i+erarea e (u*erin'!% e urere% e &n oia#! "i e *ric!) Dar ac! *iin'e#e umane nu pot *i per*ec'ionateG Dac! &n rea#itate (untem (#a+i "i

imper*ec'i% a"a cum ar!t!mG A &ntre+at Arthur) Secretu# nu (t! &n felul cum ar!t!m% a r!(pun( Mer#in% ci &n profunzimea cu care (untem i(pu"i (! privim) Aventuri#e c!ut!rii (unt c!#!torii per(ona#e% iar *iecare pa( pe care &# *aci% &# *aci e unu# (in$ur) Dar Mer#in avea mu#te (!-i (pun! #ui Arthur &nainte ca e# (!-"i &nceap! aventura c!ut!rii- =Mi-am (pu( e mu#te ori c! ace(t +u#$!re e carne "i oa(e nu e(te trupu# t!u "i c! acea(t! per(ona#itate #imitat! pe care o e,perimente1i nu e"ti tu &n(u'i) Trupu# t!u e(te e *apt in*init "i una cu univer(u#) Spiritu# t!u cuprin e toate (pirite#e "i nu are #imite &n timp "i (pa'iu) Lucrarea a#chimic! va *ace ca ace(te a ev!ruri (! (e e1v!#uie &n *a'a ta)> C2n Mer#in ro(tea ace(te cuvinte% vremea ma$i#or aproape apu(e(e% *!c2n #oc unei noi epoci% ce urma (! *ie con u(! e ra'iune) Ra'iunea (u('ine c! a#chimia e(te impo(i+i#! "i pe m!(ur! ce ma$ii (-au retra( &n crepu(cu#u# #e$en ei% oamenii au &nceput (! accepte *aptu# c! &n rea#itate (unt #imita'i "i (orti'i (! tr!ia(c! ca a#c!tuiri e carne "i (2n$e &n va#ea (trimt! a (pa'iu#ui "i timpu#ui) Deoarece #u!m ca e #a (ine &n'e#e( *aptu# c! #ucruri#e (o#i e (unt rea#e% atri+uim rea#itate materiei (o#i e in care (untem *!cu'i) 3orii% copacii% *#ori#e% anima#e#e "i trupu# t!u% toate (unt *!cute in aceia"i atomi e hi ro$en% a1ot% o,i$en "i car+on% ar ace"ti atomi (unt &ntr-o permanent! mo i*icare "i (chim+are J mai pu'in e un procent in atomii pre1en'i &n corpu# t!u anu# trecut e,i(t! &nc! "i a(t!1i) Di(cut2n chiar "i &n termeni

materia#i"ti% nu prea are (en( (! (pui c! tu e"ti materie (o#i ! c2n e(te c#ar c! acea(t! (o#i itate e(te o #ume a (pa'iu#ui $o# "i a unei cur$eri continue) C!utarea pe care o repre1int! a#chimia &ncepe (u+ (upra*a'a atomi#or "i a mo#ecu#e#or% &n (pate#e aparen'ei (chim+!rii) Chiar ac! era oar un copi#% Arthur era ner!+ !tor (! p#ece &n prima #ui aventur! "i (per! in toat! inima c! Mer#in &i va *ace ro(t e un ca# "i e o hart!) Dar Mer#in i-a (pu(=B!r'i#e (unt inuti#e aco#o un e mer$i tu% pentru c! teritoriu# in *a'a ta (e mo i*ic! mereu) Ar *i ca "i cum ai &ncerca (! *aci o hart! a apei care cur$e)> C at! ce accep'i c! tu e"ti cur$erea vie'ii "i nimic mai mu#t% aventura c!ut!rii per*ec'iunii evine o aventur! inco#o e nem!r$inire) Lucruri#e care (unt per*ecte &n tine (e nume(c e(en'!% *iin'! "i iu+ire) E#e nu pot *i m!r$inite e timp "i (pa'iu) C2n traver(e1i o &nc!pere% oare iu+irea pentru *ami#ia ta p!"e"te #ao#a#t! cu tineG C2n intri &ntr-o +aie% oare e(en'a ta (e u !G Grani'e#e pot *i tra(ate pe o hart!% iar a(pectu# vi1i+i# a# *iin'ei umane poate *i repre1entat ca oa(e% mu"chi% 'e(uturi "i ce#u#e) Poate *i *!cut! o hart! a creieru#ui% repre1ent2n *e#uri#e &n care interac'ionea1! continuu ce#e 7/ mi#ioane e neuroni) Totu"i% &n am+e#e ca1uri% h!r'i#e nu (unt teritoriu# &n(u"i) E(en'a% *iin'a "i iu+irea care *ac (! e,i(te *iin'a uman! au o via'! a #or% care &ncepe "i (e (*2r"e"te cu aceea"i invi1i+i#! con"tiin'!) Pot (! te v! ca pe un nor e ener$ie% i-a (pu( Mer#in #ui Arthur) Di tu m! po'i ve ea a(t*e#% ar nici ace(ta nu e"ti tu ce# a ev!rat) 3u e vor+a ec2t tot e materie% oar c! #a un nive#

mai (u+ti#) Ce *e# e ener$iiG A &ntre+at +!iatu#) S! #e numim #umin! "i um+r!% care te &ncon0oar! "i (e (chim+! &n *unc'ie e *e#u# &n care $2n e"ti "i &n care (im'i) Lumin! e(te i*erit! atunci c2n e"ti *ericit (au tri(t% in(pirat (au o+o(it% incitat (au p#icti(it) Unii muritori trec prin acea(t! #ume ca #umini (tr!#ucitoare% a#'ii% ca um+re cenu"ii) Dar in i*erent e c2t e (tr!#ucitoare ar *i #umina% ea nu e(te #a *e# e rea#! precum #ini"tea in interioru# t!u) De ce eu nu m! v! pe mine &n(umi &n *e#u# &n care m! ve1i tuG A &ntre+at Arthur) Pentru c! ener$ii#e ace(tea (#u0e(c ca &nve#itori) Une#e (unt e(e% a#te#e tran(parente "i nu e,i(t! oi oameni care (! *ie &nve#i'i e,act #a *e#) Dar cu to'ii ar!ta'i ca ni"te nori um+#!tori) P2n! c2n nu-'i eco0e"ti (u*#etu# e &nve#itori% nu &'i vei a (eama e mie1u# etern "i #impe e care (e $!(e"te &n centru# t!u)

APLICAREA LECMIEI ;n vechea "tiin'! a a#chimiei% ce#e patru e#emente J p!m2nt% aer% ap! "i *oc J (e com+in! &n mo mi(terio( pentru a a0un$e #a un pro u( ma$ic numit via'!) E(te e net!$! uit *aptu# c! e"ti a#c!tuit in p!m2nt% aer "i ap! ce au *o(t #uate in a#te e#emente mai comp#e,e precum hrana) Eocu# care aprin e ace(te (u+(tan'e #ip(ite e via'!% 2n u-#e via'!% nu poate *i i(ti#at%

pentru c! nu e(te un *oc vi1i+i# "i nici o c!# ur! provenit! in meta+o#i(m) E(te *ocu# tran(*orm!rii pur "i (imp#u) Prin urmare% tu e"ti tran(*ormarea% ce# care tran(*orm! "i ce# tran(*ormat) E"ti propriu# t!u a#chimi(t% tran(mut2n mereu mo#ecu#e #ip(ite e via'!% inerte &n trupu# t!u viu) Ace(ta e(te ce# mai creator "i ce# mai ma$ic act pe care-# vei (!v&r"i vreo at!) 3u e,i(t! #imite pentru minun!'ii#e ace(tei a#chimii) ;n orice moment% po'i citi o carte% po'i i$era hran!% *a+rica proteine "i en1ime% epo1ita in*orma'ii (u+ *orma memoriei% te po'i e1vo#ta% po'i re(pira% po'i (im'i me iu# &ncon0ur!tor% &'i po'i vin eca o ran!% po'i &n#ocui ce#u#e#e moarte% po'i re(pin$e atacu# viru"i#or "i po'i *ace nenum!rate a#te activit!'i) Toate ace(te tran(*orm!ri trec &n mare parte neo+(ervate) A#chimi(tu# e(te invi1i+i#% ac'ionea1! &n (pate#e (cenei "i oar pu'ini intre noi (-au $2n it vreo at! (! e(copere cine e(te e#) Ca(a #ui nu e,i(t! &n timp "i (pa'iu% ci &n eternitate% inco#o e memorie) Stai un moment "i ima$inea1!-'i c! &'i po'i ve ea via'a ca pe un papiru( ce (e e(*!"oar! pe m!(ur! ce e,amine1i evenimente#e trecute) ;ncepe (! e(*!"ori ace(t papiru( p2n! c2n vei ve ea o (cen! *ami#iar!% cum ar *i prima 1i &n (#u0+a ta actua#!) Le1i cu c#aritate (cena "i apoi mer$i un pic mai &napoi% (! (punem% #a vremea c2n erai &n *acu#tate% "i continu! (! e(*!"ori papiru(u#% a0un$2n #a #iceu% "coa#a $enera#!% $r! ini'!) ;ncearc! (! ve1i c2t mai c#ar (cene#e in vremea c2n erai mic copi#% c2n &nv!'ai (! mer$i &n picioare "i c2n erai ma0or) 3u contea1! ac! nu apar ima$ini vii: ac! ai un (entiment *a'! e ceea ce pare c! e"ti tu &n(u'i #a ace#e v2r(te% e(te e a0un() Acum mer$i &napoi p2n! #a 1iua &n care te-ai n!(cut J aici va *i vor+a oar e pur!

ima$ina'ie J% apoi &ncearc! (! te ve1i c! *!t% apoi ca o a#c!tuire e ce#u#e tran(parente (u+ *orma unei (*ere) Prive"te cum (*era (e mic"orea1!% p2n! c2n e"ti oar ou! ce#u#e% apoi una) ;n ce#e in urm!% treci pe(te acea(t! ima$ine "i ima$inea1!-te &nainte e ace(t moment% c2n nu aveai nici o ce#u#!) C2n ai trecut ace(t pra$% o+(erv! *aptu# c! i entitatea ta nu a i(p!rut) Chiar ac! nu ai nici o ima$ine #a care (! prive"ti "i nici un *e# e corp% tu r!m2i ceea ce e"ti cu a ev!rat J o con"tiin'! v!1!toare% care r!m2ne aceea"i% chiar ac! ecoruri#e vie'ii (e (chim+! &n mo con(tant) Acea(ta e(te i entitatea ta ca "i con"tiin'!% un a#chimi(t viu% &n'e#ept% care r!m2ne neata"at e nimic% &n (pate#e (pectaco#u#ui permanent a# tran(*orm!rii) Acum% &ncearc! (!-'i ima$ine1i acea(t! con"tiin'! i(p!r2n ) Cu a#te cuvinte% ima$inea1!-'i un timp &n care nu ai e,i(tat) 3u po'i *ace a"a ceva% pentru c! a#chimi(tu# nu e(te #imitat e omnia timpu#ui% un e toate evenimente#e au un &nceput "i un (*2r"it) Tot a"a% &ncearc! (! e(*!"ori papiru(u# &nainte% &n viitor "i (! te ima$ine1i mort "i i(p!rut e tot) Iar!"i nu vei putea) C2n a0un$i #a cap!tu# memoriei% a# (entimente#or% a# emo'iei% a# ima$ina'iei "i a# i ei#or% ceea ce va r!m2ne e"ti &nc! tu &n(u'i% &n *orm! pur! ca impu#( a# vie'ii% mereu cur$2n prin mira0u# crea'iei) Acea(t! cur$ere e(te tran(*ormarea permanent!% a#chimia e,i(ten'ei e,tin12n u-(e &n#!untru# "i inco#o e toate #umi#e)

!n&elepciunea este $ie i prin urmare mereu impre$izibil. 8rdinea este o alt fa& a haosului, haosul este o alt fa& a ordinii. %esiguran&a pe care o sim&i n interiorul tu este ua n&elepciunii. Insecuritatea $a fi ntotdeauna cu cel ce caut J el continu s se mpiedice, dar nu cade niciodat. 8rdinea uman este alctuit din reguli. 8rdinea magului nu are reguli J ea curge odat cu

natura $ie&ii. Cchii #ui Mer#in erau e(eori atra"i e mici eta#ii in natur! "i &n e#e putea ve ea #ec'ii) ;ntr-o 1i% c2n e# "i Arthur (e p#im+au prin p! ure% au au1it o $ai'!% care (e r!(tea #a ei intr-un copac in apropiere) Cpre"te-te "i prive"te% (pu(e Mer#in &nceti"or) Gai'a era o pa(!re nervoa(! "i ciu at!) Dup! ce i-a certat pe cei oi intru"i% a 1+urat pe o a#t! crean$! pentru a-i ve ea mai +ine% iar up! c2teva (ecun e (-a ri icat nemu#'umit! "i a 1+urat pe o a treia crean$!) Apoi% parc! uit2n c! erau "i ei aco#o% a co+or2t pe p!m2nt pentru a cerceta un con e pin) Dar pe(te c2teva (ecun e% a p#on0at &ntr-o +!#toac!% a i1$onit o pitu#ice "i a &nceput (! ciu$u#ea(c! o +ucat! e coa0! e copac putre1it!) Ce p!rere ai e(pre ace(t mo e via'!G ;ntre+! Mer#in) 3u prea +un!% r!(pun(e Arthur) Se comport! ca o $r!ma ! e pene *!r! creier "i nu are nici o i ee e(pre ce o (! *ac! &n c#ipa urm!toare) A"a c! ea pare a *i mereu o creatur! ce tr!ie"te oar &ncre12n u-(e &n Dumne1eu% a (pu( Mer#in) ;"i petrece toat! 1iua urm!rin *!r! $ri0! proprii#e-i porniri% *!r! a (e $2n i #a viitor "i totu"i (e e(curc! e(tu# e +ine% tre+uie (! recuno"ti)

TLMCIREA LECMIEI

E(te &n natura vie'ii (! con'in! at2t hao(% c2t "i or ine) Tipare#e apar in e1or ine "i (unt topite #a #oc &n e1or ine) Trupu# t!u% #a anumite nive#uri% e(te comp#et haotic J v2rte0uri e atomi e o,i$en intr! &n (2n$e#e t!u #a *iecare re(pira'ie% en1ime hr!nitoare "i proteine ump#u *iecare ce#u#!% chiar "i re'eaua e neuroni in creieru# t!u e(te ca o *urtun! e#ectric! ce nu &ncetea1! vreo at!) Totu"i% ace(t hao( nu e(te ec2t o *a'et! a or inii% pentru c! nu e,i(t! nici o &n oia#! c! ce#u#e#e noa(tre (unt capo opere a#e *unc'iei e or$ani1are "i c! activitatea creieru#ui no(tru are ca re1u#tat $2n uri coerente) ;ntr-a ev!r% hao(u# "i or inea (unt at2t e apropiate una e cea#a#t!% &nc2t nu pot *i (eparate) =Tre+uie (! *ii hao( &nainte e a putea *i o (tea (c#ipitoare>% a (pu( Mer#in) Iar ace(t #ucru e(te #itera#mente a ev!rat% pentru c! na"terea $a#a,ii#or a *o(t prece at! e v2rte0uri#e e $a1e ce *ormau univer(u# #a &nceputuri) Atunci nu e,i(ta nici un tipar care (! or one1e $a1e#e% oar o *oarte (#a+! *or'! e atrac'ie) Totu"i% &n a*ar! e (#a+! *or'! $ravita'iona#!% (-a pro u( un #an' e evenimente care au con u( &n ce#e in urm! #a *ormarea AD3-u#ui uman% o mo#ecu#! at2t e comp#e,!% &nc2t a#terarea uneia intre ce#e 5 mi#ioane e unit!'i $enetice poate *ace i*eren'a &ntre via'! "i moarte) Dup! proprii#e puteri% orice om (e #upt! cu or inea "i e1or inea) Lucruri#e au ten in'a (! eca !: ceea ce &nainte era proa(p!t "i copt (e va a#tera: ceea ce era t2n!r (e e1vo#t!% &m+!tr2ne"te "i moare) =Moartea e(te o i#u1ie>% a (pu( Mer#in% = ar #upta pe care o au muritorii &n *a'a mor'ii e(te *oarte rea#!)

3ici un muritor nu "tie e *apt ce e(te moartea% totu"i ace(t eveniment iminent e(te at2t e &n*rico"!tor% &nc2t muritorii #upt! &mpotriva #ui in toate puteri#e% *!r! a-"i a (eama e &n$ro1itoarea e1or ine "i e hao(u# pe care #e (t2rne(c)> Ma$u# "tie c! via'a (e or$ani1ea1! tot eauna in interior) Ace#ea"i *or'e (#a+e a#e $ravita'iei care creea1! in hao( (te#e (c#ipitoare e,i(t! #a toate nive#uri#e naturii) E a+(o#ut (i$ur c! un tran a*ir (e va e1vo#ta ca un tran a*ir% chiar ac! atunci c2n a+ia e &nco#'it nu pare i*erit e o vio#et!) ;n (!m2n'a preten'ia #a unicitate (-ar putea (! re1i e &ntr-o rami*ica'ie m!runt! a ce#or ou! (pira#e a#e mo#ecu#ei e AD3) 3oi% oamenii% &n(! (untem *oarte preocupa'i (! ne e1vo#t!m cum tre+uie% "i prin urmare che#tuim nenum!rate ore e e*ort "i (tr! anie pentru a &ncerca (! ne a*irm!m unicitatea) Ce contea1! ac! p!(!ri#e tr!ie(c *!r! (! $2n ea(c! (au ac! un tran a*ir r!m2ne tran a*irG A &ntre+at Arthur) E#e nu au minte "i% prin urmare% nu au e a#e( ec2t (! *ie ceea ce (unt) A ev!rat% voi% muritorii% ave'i #i+er ar+itru% ar ave'i o p!rere prea +un! e(pre ace(t #ucru% rep#ic! Mer#in) Eu tr!ie(c *!r! a *ace a#e$eri "i $!(e(c c! o a(emenea via'! e(te cu mu#t mai *ericit!) E!r! a#e$eriG Dar iei hot!r2ri ca "i mine% prote(t! Arthur) Mer#in ri ic! in umeri) Te #a"i &n"e#at e aparen'e) Prive"te-'i m2ini#e) 3u e(te nici o &n oia#! c! e#e &'i apar'in%

totu"i nu tu a#e$i cum (! (e e1vo#te ce#u#e#e: ha+ar nu ai ce *ace c! nervii "i mu"chii (! (e mi"te: nu &'i cre"ti &n mo con"tient un$hii#e "i nu &'i vin eci o ran! c2n m2ini#e 'i-( t!iate% nu-i a"aG A ev!rat% nu tre+uie (! *ac nici unu# intre #ucruri#e ace(tea) Cu a#te cuvinte% ace(tea nu mai repre1int! pentru tine a#e$eri% a continuat Mer#in) Ace(te *unc'iuni (unt contro#ate e o parte invo#untar! a creieru#ui t!u% care are $ri0! e e#e &n mo automat) ;n ace#a"i *e#% toate #ucruri#e c!rora tu #e e ici at2ta timp J a $2n i% a #ua eci1ii% a (im'i% a a#e$e% a 0u eca J eu #e-am &ncre in'at p!r'ii automate a creieru#ui meu) Ceea ce nu e(te e *apt ec2t un a#t *e# e a (pune c! #e-am pre at #ui Dumne1eu) Atunci #a ce &'i *o#o(e"te mintea con"tient!G A &ntre+at Arthur)

7EC>6A

!1

4ealitatea pe care o e"perimentezi este o imagine n oglind a ateptrilor tale. 'ac n fiecare zi proiectezi aceleai imagini, realitatea ta $a fi aceeai n fiecare zi. ,)nd aten&ia este des$)rit, creeaz ordine i claritate din haos i confuzie. Dup! ce a evenit re$e% Arthur a &mp!rt!"it e,perien'e#e pe care #e-a tr!it &n pe"tera e c#e"tar unei (in$ure per(oane% (o'iei (a#e% Guinevere) Ace(t #ucru (-a petrecut cu ani +uni &nainte ca Mer#in (! reapar!% iar Guinevere (-a $2n it #a e# cam cum (e $2n ea #a unicorni (au #a a#te anima#e mitice Dac! e(te #a *e# e (!#+atic precum &ntunecatu# munte ?e#(h% un e (e (pune c! (-a n!(cut% ar tre+ui (! m! tem e &nt2#nirea cu e#% i-a (pu( o at! #ui Arthur) 3u e(te a"a% &i r!(pun(e Arthur) 3u (e a(eam!n! cu nimic in ceea ce te-ai a"tepta (au ai anticipa (! ve1i) Domnu# meu% am &nt2#nit ma$i #a curtea Eran'ei (au in cei ce poart! ace(t nume% (pu(e

Guinevere) 3u (unt ei oare oar ni"te +!tr2ni cu +!r+i #un$i% a#+e care (e poart! *oarte &n'e#ept "i-"i (cutur! capete#e ca "i cum ar ve ea #ucruri pe care noi nu #e putem ve ea "i care pretin c! au puteri c!rora nimeni nu #e-a *o(t martor vreo at!G Arthur 12m+i) Mi-au ie"it &n rum a(t*e# e ma$i% ar Mer#in nu e(te c! ei) I-am (pu( o at!- =Suntem noi vreun pic i*eri'iG Pentru mine% noi (untem oar oi oameni ce (tau #2n$! un p2r2u% (u+ un copac% pentru a prin e pe"te ca (!-# m2nc!m #a cin!)> M-a privit "i a at in cap) =A a ev!rat c! (untem oar oi oameni ce (tau aici% precum (pui% ar pentru tine ace(t #oc repre1int! &ntrea$a ta rea#itate% pe c2n pentru mine p2r2u#% copacu# "i tot ce ne &ncon0oar! repre1int! cea mai mic! *!r2m! in ce# mai apropiat ori1ont a# con"tiin'ei me#e)> Guinevere &# &ntre+! Dac! Mer#in tr!ie"te cu a ev!rat &ntr-o #ume aparte e a noa(tr!% 'i-a (pu( vreo at! cum (! a0un$i #a eaG Da% (pu(e Arthur) A in(i(tat c! ver(iunea mea a(upra rea#it!'ii J copacu#% p2r2u#% p! urea J era cu totu# o i#u1ie% o ha#ucina'ie oar a mea% pe care mintea m! (i#e"te (! o accept% pe c2n #umea #ui era e(chi(! oricui% *iin o #ume cu totu# e #umin!) Guinevere era &ncurcat!) Dar "i eu% "i tu ve em camera &n care (untem #a *e# ca oricare a#tu# pe care-# cunoa"tem) 3u cre c! e(te oar o i#u1ie) Atunci #a(!-m! (!-'i ar!t ceva% (pu(e Arthur) ;i ceru re$inei (! p!r!(ea(c! &nc!perea "i (! promit! (! nu (e re&ntoarc! p2n! c2n nu va

+ate e mie1u# nop'ii) Guinevere *!cu precum i (e (pu(e% iar c2n (e re&ntoar(e% e(coperi c! &nc!perea era comp#et &ntunecat!% toate #umin!ri#e (tin(e% iar raperii#e e m!ta(e tra(e) 3u te teme% (pu(e o voce) Sunt aici) Domnu# meu% ce vrei (! *acG ;ntre+! Guinevere) Arthur r!(pun(e Lreau (! a*#u c2t e +ine cuno"ti tu acea(t! &nc!pere) Lino (pre mine "i e(crie-mi ce o+iecte (unt &n 0uru# t!u% ar nu atin$e nimic) So'ia #ui (e $2n i c! e(te pu(! #a o &ncercare ciu at!% ar *!cu a"a cum i (e ceru) Ace(ta e(te patu# no(tru% iar aco#o e(te cu*!ru# in #emn e (te0ar pe care #-am a u( e pe(te mare) Can e#a+ru# &na#t in *ier *or0at% a u( in Spania e(te aco#o &n co#'% iar ce#e ou! tapi(erii at2rn! e o parte "i e cea#a#t!) P!"in pru ent pentru a nu a pe(te #ucruri% Guinevere a *o(t &n (tare (! e(crie *iecare eta#iu a# &nc!perii% care &ntr-a ev!r *u(e(e aran0at! p2n! #a u#tima pern! e c!tre ea) Acum prive"te% (pu(e Arthur) Aprin(e o *!c#ie% apoi o a oua "i o a treia) Uit2n u-(e &n 0ur% Guinevere *u u#uit! (! e(copere c! &nc!perea era &n &ntre$ime $oa#!) 3u &n'e#e$% (pu(e ea &ncet) Tot ceea ce ai e(cri( erau a"tept!ri#e ta#e &n ce prive"te con'inutu# ace(tei &nc!peri% "i nu ceea ce e(te &n rea#itate) Dar a"tept!ri#e (unt puternice) Chiar "i *!r! #umin!% tu ai v!1ut ceea ce ai anticipat c! e,i(t! "i ai reac'ionat potrivit cu ceea ce cre eai) Care &nc!perea nu 'i (-a

p!rut #a *e#G 3u ai um+#at cu aten'ie prin #ocuri#e &n care 'i-era *ric! (! nu o+or& #ucruri#eG Guinevere ! u apro+ator in cap) Chiar "i #a #umina 1i#ei% (pu(e Arthur% p!"im &n *unc'ie e ceea ce ne a"tept!m (! ve em% (! au1im "i (! atin$em) Crice e,perien'! (e +a1ea1! pe continuitatea pe care o hr!nim% amintin u-ne totu# a"a cum era &n 1iua e inainte% &n ora e inainte% &n c#ipa e inainte) Mer#in mi-a (pu( c! ac! a" putea ve ea totu# *!r! a avea a"tept!ri% nimic in ceea ce iau acum c! e #a (ine &n'e#e( nu ar mai *i rea#) Lumea pe care o ve e ma$u# e(te #umea rea#! up! ce ea a *o(t inva at! e #umin!) A noa(tr! e o #ume a um+re#or &n care +20+2im prin &ntuneric)

TLMCIREA LECMIEI Ma$u# (-a e#i+erat comp#et pe (ine e ceea ce e cuno(cut) Pentru e#% (in$ur! #i+ertate re1i ! &n necuno(cut% eoarece tot ceea ce e cuno(cut e(te trecut "i mort) =Dtii e ce tot (pun eu c! #umea ta e(te o &nchi(oareG>% a &ntre+at Mer#in) =Pentru c! tot ce poate concepe mintea e(te m!r$init) Ime iat ce a#!turi cuvinte unei e,perien'e% (au o &nchi1i &n $2n uri% (au (pui UEu "tiuV% ceva minunat "i invi1i+i# a trecut pe #2n$! tine) Mar$ini#e (unt precum cu"ti#e: rea#itatea e(te ca o pa(!re e#icat! ce tremur! &n m2na ta) Dac! o 'ii prea mu#t% ea va muri)> Dac! e(te a ev!rat c! necuno(cutu# e(te +i#etu# t!u c!tre #i+ertate% e(te e a(emenea

a ev!rat c! e$o-u# t!u (e (imte mai con*orta+i# &n ceea ce e(te m!r$init) Min'i#e noa(tre $enerea1! ace#ea"i ima$ini 1i e 1i) Ace(te ima$ini (unt o o$#in ! a ceea ce e"ti% "i totu"i e$ou# #e con(i er! rea#e) =3u e(te evi Dent c! un copac e(te un copac% un 1i e(te un 1i % un munte e(te un munteG>% &ntrea+! e$o-u#) Dar ace(tea (unt rea#e oar &ntr-o (in$ur! (tare e con"tiin'! J &n (tarea e ve$he) ;n vi(% (-ar putea (! (tai &ntr-un c2mp "i (! prive"ti norii trec2n pe ea(upra mun'i#or) Dup! ce te vei tre1i% &'i vei a (eama c! munte#e% norii "i c2mpu# erau oar #e$!turi &nt2mp#!toare &ntre ce#u#e#e creieru#ui% care au at na"tere unor ima$ini trec!toare) 3u e,i(t! nici o ova ! pentru *aptu# c! a *i trea1 e(te a#tceva) =Rea#u#> munte#ui% a# c2mpu#ui "i a# nori#or nu are o rea#itate ce poate *i ove it!% &n a*ara ima$ini#or care (e #ea$! &n creieru# t!u) Arthur a *o(t "ocat atunci c2n Mer#in a (pu( c! #umea vi1i+i#! e(te o i#u1ie) Dar pot atin$e #ucruri#e in 0uru# meu "i #e pot (im'i uritatea) Dac! &mi ciocne(c capu# e o (t2nc!% m! a#e$ cu o v2n!taie% a prote(tat e#) Ima$ini#e nu (unt oar vi1i+i#e% i-a reamintit Mer#in) Lucruri#e #e po'i atin$e "i &n vi( "i #e po'i (im'i cu toat! $ama e (en1a'ii) Atunci e ce eu i(tin$ &ntre (tarea e ve$he "i vi(G De ce o numim pe una rea#itate "i pe cea#a#t! i#u1ieG Din o+i"nuin'!) Dac! muritorii prime(c &nv!'!tura acea(ta e #a ma$% ei vor &nv!'a (! *ac! "i &n (tare e ve$he tot ceea ce *ac &n vi() Atunci% mar$ini#e vor &ncepe (! (e topea(c!% iar rea#itatea te va con uce a*ar! in &nchi(oarea um+rei)

Cu to'ii e,periment!m nou# "i necuno(cutu#% ar pu'ini intre noi v! &n necuno(cut *or'a care ne cheam!) 3ecuno(cutu# con'ine in icii c!tre o a#t! rea#itate) Ce (unt ace(te in iciiG E#e (e (chim+! &n *iecare c#ip!% ar ac! prive"ti cu aten'ie #a orice ima$ine pe care 'i-o pre1int! #umea% "ine#e t!u va &ncepe (! #e va ! in ce &n ce mai c#ar) Aparentu# ha1ar a# &nt2mp#!ri#or va &ncepe (! capete *orm! "i &n'e#e( atunci c2n o parte in tine va (pune- =Sunt aici) Po'i (! m! $!(e"tiG> ;nt2#niri &nt2mp#!toare% coinci en'e nea"teptate% premoni'ii care (e a evere(c% &mp#inirea nea"teptat! a orin'e#or% (ecven'e neprev!1ute e +ucurie% un (entiment a# unei cunoa"teri pro*un e% mi0irea &ncre erii J toate ace(tea (unt *orme pe care rea#itatea #e poate #ua pentru a ne convin$e (! ie"im in &nchi(oarea pe care (in$uri ne-am con(truit-o) 3u e neap!rat nevoie (! a(cu#t!m acea(t! "oapt! care ne cheam!) A#e$erea e(te &n &ntre$ime per(ona#!) ;n taini'a inimii ta#e tre+uie (! te hot!r!"ti &ntre ceea ce e(te cuno(cut% &nvechit% ar *ami#iar "i ceea ce e(te necuno(cut% ar proa(p!t% un c2mp e in*inite po(i+i#it!'i)

APLICAREA LECMIEI A ap#ica acea(t! #ec'ie &n(eamn! a trece inco#o e *rontiera cuno(cutu#ui) Dac! po'i uita totu# "i (! nu anticipe1i nimic% &n mo automat te vei e(coperi (tr!pun$2n $rani'e#e care te 'in eparte e percep'ia unei rea#it!'i mai &na#te) Acea(t! rea#itate mai &na#t! e(te prin(! &n mre0e#e rea#it!'ii *ami#iare pe care o ve1i "i &n care te mi"ti 1i e 1i) 3u e,i(t! o i(tan'! care

(! #e (epare pe ce#e ou!) Totu"i% e#e ar putea *i #a *e# e +ine #a mi#ioane e ki#ometri ep!rtare) Lao#a#t! cu o+iceiuri#e "i iner'ia% *rica are mu#t e-a *ace cu a men'ine rea#itatea a"a cum a *o(t intot eauna) ;ncearc! o ver(iune a te(tu#ui prin care a trecut Guinevere) Stai o noapte &n mi0#ocu# unei camere *ami#iare% pe &ntuneric) P!"e"te prin ea% apropie-te c2t po'i e o+iecte#e in camer!% *!r! a te ciocni e e#e) Lei o+(erva c! e(te *oarte $reu (! p!"e"ti *ie "i prin cea mai *ami#iar! camer! *!r! (! ai un (entiment e ne#ini"te) Cei mai mu#'i intre noi vor (im'i o *ric! pro*un ! in cau1a ne(i$uran'ei pe care o imp#ic! *aptu# e a nu ve ea: inima &'i +ate mai tare #a $2n u# c! vei c! ea (au vei #ovi #ucruri#e) ;n(! ce vei ove i &n rea#itate% &n a*ar! e *aptu# c! ceea ce e(te cuno(cut nu te poate prote0a e team!G De"i cuno"ti camera *oarte +ine% ne#ini"tea tot apare "i e(te aceea"i cu cea care (e mani*e(t! #a #umina 1i#ei% oar c! &n ace(t ca1 *rica e(te &n$ropat! mu#t mai a 2nc) Atunci% nu numai e &ntuneric ne temem% ci "i e a#tceva- e un acci ent% e o ere$#are a rutinei% e o pier ere +ru(c! a (i$uran'ei) 3u contea1! c2t e con*orta+i# cre1i c! te (im'i &n #umea #ucruri#or cuno(cute% e1a(tre#e po(i+i#e nu (unt nicio at! prea eparte e (u+con"tientu# t!u) Po'i &ncerca $u(tu# necuno(cutu#ui printr-un a#t e,periment (imp#u) Lea$!-te #a ochi "i a"ea1!-te pe un (caun &n +uc!t!rie) Cere-i unui prieten (! pun! trei *e#uri e m2ncare &n *a'a ta% *!r! (!-'i (pun! ce e(te *iecare) Gu(t!-#e% pun2n u-#e prieten (!-'i uc! #in$ura (au &m+uc!tura #a $ur!) Lei recunoa"te repe e *e#u# e m2ncare% ar tre+uie (! o+(ervi c! &n ace# (curt

moment e ne(i$uran'! e inainte e a ap!rea recunoa"terea vei $u(ta ceva nou J o ca#itate% o nuan'! e (avoare% o arom! nea"teptat!% e(pre care uita(e"i c! e,i(t! &n acea m2ncare) Acea(ta e(te puterea ne(i$uran'ei) At2ta timp c2t e"ti (i$ur &n ceea ce prive"te #ucruri#e% tr!ie"ti &n!untru# $rani'e#or) Totu"i% #ucruri#e pe care cre1i c! e"ti (i$ur au e *apt noi ca#it!'i pe care (! #e e(coperi) =Dumne1eu a *!cut #umea>% a (pu( Mer#in) =A"a c! tre+uie (! *ie e(tu# e intere(ant! ac! &i men'ine aten'ia) C2n ve1i c! #ucruri#e (unt in ce &n ce mai o+o(itoare% mai &nvechite% poate c! tu e"ti ce# ce 'i-ai pier ut capacitatea e a *i intere(at)> E$o-u#ui &i e(te $reu (! accepte e(chi erea c!ii ne(i$uran'ei) Totu"i% e(te (in$uru# rum (pre #umea ma$u#ui)

7EC>6A

L8*r

Magii nu sunt m)hni&i de pierderi, deoarece singurul lucru pe care l pot pierde este irealul.

,)nd pierzi totul, realul tot rm)ne. !n molozul de$astrii i dezastrului sunt ngropate comori ascunse. ,)nd pri$eti n cenu, pri$ete bine. Ca to'i copiii% Arthur a e(coperit &n ce#e in urm! moartea) C2n avea 8 (au 9 ani% Mer#in #-a e(coperit (t2n $hemuit &n p! ure "i privin #a o $r!ma ! e pene cenu"ii% r!m!"i'e#e a ceea ce *u(e(e c2n va o vra+ie) Ce (-a &nt2mp#at cu eaG ;ntre+! +!iatu#) Depin e% r!(pun(e Mer#in) De ceG De cum o prive"ti) Cei mai mu#'i muritori nume(c a(ta o pa(!re moart!) Prin =moart!> ei &n'e#e$ c! via'a i-a *o(t curmat!) Muritorii mai &n'e#ep'i &n(! prive(c mai pro*un ) Ei &n'e#e$ c! moartea e(te oar o rea#c!tuire) Materia in care a *o(t *!cut! acea(t! pa(!re (-a re&ntor( &n p!m2nt% (! (e ame(tece cu e#emente#e care i-au at na"tere) B!iatu# (e $2n i un moment) De ce mi (e *ace *ric! v!12n a(taG E amintirea) Eie c! "tii% *ie c! nu% 'i-ai *ormat une#e i ei e(pre moarte &nc! e c2n erai (u$ar "i pe m!(ur! ce e#e (e e(*!"oar!% &'i aminte"ti e *rica "i urerea #e$ate e ace(te amintiri) B!iatu# era prea mic pentru a &n'e#e$e tot ce-i (pu(e(e Mer#in) Di a"a cum *ac to'i copiii% nu

a mai pu( &ntre+area cea cu a ev!rat pro*un !) A *o(t (ati(*!cut cu e,p#ica'ii#e #ui Mer#in vreme e mai mu#'i ani% p2n! c2n "i-a at (eama c! "i #ui i (-ar putea &nt2mp#a (! moar!% nu oar anima#e#or) Cre % (pu(e Arthur c2n a &mp#init 7. ani% c! *rica mea e moarte va cre"te in ce &n ce mai mu#t) Mer#in ! u in cap) Pe m!(ur! ce e,perimente1i #umea% amintiri#e 'i (e vor re&ntoarce in ce &n ce mai puternice) Dar mai e(te ceva) Muritori#or #e e *ric! e moarte eoarece #e e *ric! (! nu piar ! ceea ce po(e !) Dac! ve1i un anima# mort nu po'i (pune ce parte in e# a murit) Dup! ce-"i ! u#tima (u*#are% corpu# c2nt!re"te #a *e#: ce#u#e#e (unt #a *e#) Doar re(pira'ia #ip(e"te "i ceea ce (e a*#! inco#o e re(pira'ie) Dar muritorii au &n ei ca(e "i #ucruri) Au *ami#ii "i e,perien'e *ericite) Pier erea #or #e provoac! $roa1!) Dar am (!-'i (pun un (ecret) 3imic nu moare &n momentu# mor'ii) Moartea e(te un &nceput% nu un (*2r"it) C2n muritori#or #e e *ric! e ea% nu vor ec2t (! &"i 'in! (tr2n( amintiri#e) 3imeni nu "tie ce e(te moartea cu a ev!rat) A opt! punctu# e ve ere a# ma$u#ui "i (pune +un-venit tuturor pier eri#or% chiar pier erii a+(o#ute% care e(te moartea) C (! &ncerc% 1i(e cu (u(piciune Arthur% ar ai reptate) E,i(t! o mu#'ime e #ucruri pe care nu vreau (! #e pier ) Doar nu #e mai 'ine at2t e (tr2n( "i apoi aminte"te-'i- tot ceea ce 'ii e(te e0a mort%

eoarece e(te &n trecut) Dac! mori &n *iecare c#ip! vei e(coperi poarta c!tre o via'! *!r! (*2r"it)

TLMCIREA LECMIEI ;ntr-o #ume a (chim+!ri#or% tre+uie (! e,i(te c2"ti$uri "i pier eri) E$o-u# 0u ec! c2"ti$uri#e ca *iin +une "i pier eri#e ca *iin re#e) Dar natura nu *ace a(t*e# e i(tinc'ii) At2ta vreme c2t e,i(t! crea'ie% tre+uie (! e,i(te "i i(tru$ere) =Lou!% muritori#or% v-ar p#!cea (! *ie a+o#it! moartea>% a (pu( Mer#in% =*!r! (! v! $2n i'i cum (-ar ump#e #umea e oameni% anima#e "i p#ante) P! urea (-ar (u*oca (u+ *or'a propriei (a#e vie'i% marea ar (u*eri $ro1av cu toate *iin'e#e ce (-ar #upta pentru (pa'iu "i aer% iar *rumu(e'ea e#icat! a echi#i+ru#ui in natur! n-ar mai e,i(ta) Cic#u# na"terii "i a# mor'ii a0un$e o che(tiune e *ric! "i #upt! oar atunci c2n evine o che(tiune per(ona#!) Dup! o +!t!#ie e o via'! &ntrea$! pentru a &mpie ica pier eri#e% e$o-u# ve e &n moarte o u#tim! &n*r2n$ere) Pentru mu#'i oameni% *rica e moarte e(te cop#e"itoare "i nu-i pot *ace *a'!: e(te un (u+iect &mpin( &n (u+con"tient "i ne$at &n *iecare 1i) 3e$a'ia e(te &n(! a inte#ectu#ui% moartea evenin un (u+iect meta*i1ic% care poate *i c2nt!rit e #a o i(tan'! emo'iona#! (i$ur!) Ma$u# (pune c! moartea nu poate *i cuno(cut! intr-un a#t motiv J eoarece e,perien'a norma#!% "i o at! cu ea *e#u# no(tru norma# e a cunoa"te &ncetea1! &n momentu# mor'ii)

E,perien'a norma#! e(te orientat! c!tre ceea ce ve em% a(cu#t!m% atin$em% miro(im "i $u(t!m) Ace(tora #i (e a au$! $2n irea "i emo'ia) A muri &n(eamn! a te e(p!r'i e (im'uri% a #!(a &n urm! #umea materia#! "i a trece (pre un nou tip e percep'ie) S! "tii% a (pu( Mer#in% c! eu (unt e0a mort) 3u pare po(i+i#% (e &mpotrivi Arthur) Pentru mine% a *i &n via'! &n(eamn! a m2nca% a +ea% a ormi "i a avea e,perien'e) 3u *aci tu ace(te #ucruri tot timpu#% e,act ca "i mineG Mer#in (cutur! in cap) De ce nu po'i (! $2n e"ti c! via'a "i moartea ar putea coe,i(taG ;n ace#a"i timp &n care *ac toate ace(te #ucruri pe care #e-ai men'ionat eu (unt e a(emenea &ntr-o (tare e cunoa"tere% con"tient e mine ca *iin eu &n(umi% ca ne*iin n!(cut "i ne&ncet2n (! e,i(t) Moartea *ace po(i+i#! e(coperirea ace(tei (t!ri) Dac! e"ti &n ea0un( e *avori1at e (oart! (! *aci evreme acea(t! e(coperire% &nainte e a-'i a+an ona trupu#% cu at2t mai +ine) E"ti *oarte noroco( c! nu tre+uie (!-'i mai *ie *ric! vreo at! e moarte% a remarcat Arthur) A ev!rat% ar eu am #uat o hot!r2re e care voi% muritorii% v! *eri'i) Am hot!r2t (! urm!re(c moartea "i (-o prin &n +ra'e ca pe o iu+it!) Pe c2n voi *u$i'i tot eauna e ea% ca "i cum ar *i un emon) Moartea e(te *oarte (en(i+i#!% iar ac! o

Demoni1a'i% ea (e va 'ine eoparte "i-"i va p!(tra (ecrete#e pentru ea &n(!"i) Cu a ev!rat% toat! *rica voa(tr! e moarte e(te o proiec'ie a i$noran'ei) Pur "i (imp#u v! e *ric! e #ucruri#e e(pre care nu "ti'i nimic)

APLICAREA LECMIEI Moartea e(te un eveniment u#tim% ar &nainte ca ea (! (e &nt2mp#e% e,i(t! mu#te pier eri minore e-a #un$u# rumu#ui) Dac! te opre"ti o c#ip! (! te $2n e"ti #a ace(t #ucru% &'i vei putea a (eama cu u"urin'! e mo e#u# c2"ti$ - pier ere care *unc'ionea1! &n via'a ta) Atunci c2n (e pro uc% pier eri#e par ureroa(e% iar e$o-u# reac'ionea1! inevita+i# #a pier ere% orin (! p!(tre1e #ucruri#e) ;n(! trecerea e #a copi#!rie #a a o#e(cen'! repre1int! o pier ere intr-o anumit! per(pectiv! "i un c2"ti$ intr-o a#t!: a te c!(!tori repre1int! pier erea vie'ii e unu# (in$ur "i c2"ti$area unui partener) A c2"ti$a "i a pier e (unt ou! *a'ete a#e ace#uia"i #ucru) Sin$uru# #ucru &n via'! care a uce un c2"ti$ a+(o#ut e(te c2"ti$area con"tienti1!rii J o+iectu# aventurii c!ut!rii) 3u 'i-a trecut nicio at! prin $2n *aptu# c! nu po'i pier e nimic pentru c! n-ai avut nicio at! nimicG A &ntre+at Mer#in) Sin$uru# #ucru pe care #-ai avut vreo at! cu a ev!rat e"ti tu &n(u'i) Dine#e ace(ta a# t!u ar putea petrece un timp &ntr-o ca(! (au &n ep#inin o (#u0+!% ar putea petrece un timp &n pre1en'a anumitor #ucruri (au a unei anumite (ume e +ani% ar &n timp toate ace(tea (e vor (chim+a) Apoi% tot ceea ce ai e(te o amintire% o ima$ine% o i ee) Ace(tea nu (unt

rea#e: e#e (unt oar p#!(muiri a#e min'ii) G2n uri#e (unt ca ni"te oa(pe'i: e#e vin "i p#eac! &n timp ce tu e"ti mereu aco#o) Prive"te o+iecte#e "i propriet!'i#e &n ace#a"i *e#) E#e vin "i p#eac!) Ceea ce r!m2ne e"ti tu &n(u'i) Lia'a e p#in! e &mpotrivire% mai mic! (au mai mare) E$o-u# "i-a #uat (arcina e a-'i ap!ra via'a) E# te ap!r! e pier eri "i e1a(tre "i re(pin$e i eea mor'ii pe c2t poate) Dar ma$u# (pune +un-venit oric!rei a ver(it!'i% oric!rei pier eri% av2n urm!toare#e motive% pe care "i tu #e po'i ap#ica &n via'a ta- orice &n crea'ie e(te *!cut in ener$ie) Dup! ce e(te creat!% orice *orm! at! e ener$ie tre+uie (! (e men'in! pe (ine un anumit timp) Dup! o perioa ! e (ta+i#itate% *or'a vie'ii vrea (! a uc! ceva nou &n (cen!) Pentru a *ace acea(ta% mo e#e#e vechi% ep!"ite tre+uie (! *ie i1o#vate) Acea(t! i(o#u'ie are #oc &n nume#e vie'ii% pentru c! nu e,i(t! nimic ec2t via'! &n 0uru# no(tru) ;n(! e$o-u# (e ata"ea1! e anumite *orme e ener$ie% pe care nu mai vrea (! #e va ! i1o#v2n u-(e) C (um! e +ani% o ca(!% o re#a'ie% o *orm! e $uvern!m2nt J &n *e#u# #or% toate ace(tea (unt *orme e ener$ie pe care &ncerc!m (! #e prote0!m e trecerea timpu#ui) Camenii (e #upt! cu moartea% cum (e (pune% ceea ce &n(eamn! c! ei vor ap!ra ceva p2n! c2n i(o#u'ia r!m2ne (in$ura a#ternativ!) ;n rea#itate% a(t*e# e +!t!#ii nu (unt nece(are) 3u te po'i #upta pentru a *ace un tran a*ir (! &n*#orea(c!) 3u te po'i #upta pentru a *ace ca un em+rion (! (e tran(*orme &ntr-un copi# ace(t #ucru (e &nt2mp#! pur "i (imp#u% urm2n proprii#e ritmuri) E$o-u# accept! cu

u"urin'! ace(t *apt &n ceea ce prive"te tran a*irii "i copiii% ar nu &n ceea ce prive"te +anii% ca(e#e% re#a'ii#e "i a#te #ucruri e care e(te ata"at) Dar ma$u# ve e c! aceea"i #e$e univer(a#! $uvernea1! totu# &n via'!) Totu"i% nu e$o-u# (-a 1+!tut (! te a uc! pe #ume) B!t!#ia e$o-u#ui e(te o *orm! e opo1i'ie *a'! e via'!% eoarece e# caut! (! impun! $ia&a artificial. 3atura r!pe"te #ucruri#e #a timpu# potrivit% av2n +une motive% a (pu( Mer#in) Dac! vrei *#ori c2n nu e vremea #or po'i +ro a *#ori% care vor ura pentru tot eauna% ar cine ar putea pretin e c! e#e ar *i &n rea#itate viiG Tot a"a% ori e c2te ori (im'i nevoia e a contro#a "i e a #upta% e a 'ine #2n$! tine oameni% +ani (au #ucruri e care te (im'i ata"at% atunci c2n ace(tea (e &n ep!rtea1! tu te opui *or'ei univer(a#e% care men'ine totu# &n echi#i+ru) La tre+ui (! o+2n e"ti &ncre ere &nainte e a putea (! pre ai contro#u#) Con i'ion!ri#e voa(tre v! uc #a ne&ncre ere eoarece voi% muritorii% ori'i cu at2ta i(perare (! cre e'i c! (unte'i imuni #a cic#u# naturii% a (pu( Mer#in% oarecum amu1at) Chiar ac! trupuri#e voa(tre (e na(c% cre(c "i mor% voi ave'i i eea a+(ur ! e a #!(a &n urm! c#! iri nemuritoare% (tatui% reputa'ii "i cu*ere p#ine e +o$!'ii) Eace'i cum v! p#ace% ar ac! vre'i (! (c!pa'i e urere "i moarte% (c!pa'i mai &nt2i e i#u1ia c! (unte'i inco#o e natur!) C2n &ncepe'i (! ve e'i (emin'e#e oportunit!'ii &n cenu"a e1a(tru#ui% atunci &ncre erea &ncepe (! crea(c!) Acea(t! &ncre ere vine pa( cu pa() Mai &nt2i% &ncepe prin a ve ea c!

0u ec!'i#e e$o-u#ui &n ceea ce prive"te pier erea (unt *a#(e) =Durerea nu e(te a ev!ru#>% a (pu( Mer#in) =Prin ea tre+uie (! treac! muritorii pentru a $!(i a ev!ru#)> &n a# oi#ea r2n % prive"te pentru a ve ea cea#a#t! *a'et! a e1a(tru#ui (au a pier erii% acea (!m2n'! minu(cu#! a nou#ui% care vrea (! (e na(c!) =C2n prive"ti &n cenu"!>% (*!tuie"te Mer#in% =prive"te +ine)> ;n a# trei#ea r2n % &n#ocuie"te vinov!'ia "i #amentarea cu ca#m "i cu cunoa"terea (i$ur! c! e"ti prote0at &n p#anu# naturii J orice pier ere e(te vreme#nic! "i irea#!) Mi-e (ortit (! pier1i ceva nu pentru c! natur! e(te cru ! "i in i*erent!% ci pentru c! orice pa( pe care-# *aci (pre rea# e(te pre'io() ;n acea(t! #umin!% vei &ncepe (! ve1i c! pier erea "i c2"ti$u# repre1int! oar o ma(c!) ;n (pate#e ei% e(te #umina (ta+i#! a eternu#ui% care #uminea1! totu#% (co'2n unitatea in hao()

7EC>6A 9\

!n msura n care cunoti iubirea, de$ii iubire.

Iubirea este mai mult dec)t emo&ie. #a este o for& a naturii i prin urmare trebuie s con&in ade$r. 7tunci c)nd rosteti cu$)ntul iubire, s2ar putea s po&i prinde n el sentimentul, dar esen&a lui nu poate fi rostit. ,ea mai pur iubire slluiete acolo unde te atep&i mai pu&in J n neataare. Ce# mai pur cava#er care #-a (#u0it pe Arthur a *o(t Ga#aha % cu toate c! "i e#% ca "i re$e#e% era un copi# in *#ori) Eaptu# c! era *iu# natura# a# #ui Lance#ot nu era con(i erat un (ti$mat% "i totu"i% c2n a venit 1iua ca e# (! evin! campionu# unei oamne e #a curte% Arthur a (cuturat in cap "i (-a &ncruntat) Tu nu tre+uie (! *ii campionu# nici unei oamne no+i#e% ec#ar! Arthur) Ga#aha (e &nro"i "i% +2#+2in u-(e% (pu(e Dar (t!p2ne% orice cava#er tre+uie (! (#u0ea(c! o oamn! in puritatea iu+irii (a#eO Ce "tii tu e(pre iu+ireG ;ntre+! Arthur% iar tonu# (!u *u at2t e irect% &nc2t Ga#aha (e &m+u0or! "i mai mu#t) Dac! e"ti ner!+ !tor (! *ii campionu# unei oamne% &'i voi a (! a#e$i in trei) Re$e#e trimi(e up! Mar$aret% o (#u0itoare +!tr2n!% cu p!ru# a#+ "i cu ne$i pe na() Lrei (! o (#u0e"ti pe ea cu iu+ire% cin(tite cava#erG ;ntre+! Arthur) Ga#aha era &ncurcat) 3u &n'e#e$% (t!p2ne% a murmurat e#)

Arthur &i arunc! o privire t!ioa(! "i &i *!cu (emn +!tr2nei (! p#ece) A uce'i a#ta% porunci) C *eti'! nou-n!(cut! *u a u(! &n!untru) Dac! pe Mar$aret ai $!(it-o prea +!tr2n! "i ur2t! pentru a o (#u0i% ce 1ici e acea(t! oamn!G E(te n!(cut! intr-o *ami#ie no+i#! "i tre+uie (! recuno"ti c! e *rumoa(!) Era% *!r! &n oia#!% o copi#! *rumoa(!% ar Ga#aha era &nc! "i mai con*u1) Iu+irea acea(ta e care vor+e"ti e(te un (t!p2n ur% (pu(e Arthur) Trimi(e a treia oar! up! o a#t! oamn!% iar Ara+e##e% o &nc2nt!toare *at! e 7. ani% intr! &n (a#!) Ga#aha o privi "i &ncerc! (!-"i contro#e1e *uria) St!p2ne% e(te oar o t2n!r! *ecioar! "i &mi e(te "i (or! vitre$!% (pu(e e#) Mi-ai cerut o oamn! (! o (#u0e"ti% (pu(e Arthur% "i am *o(t e(tu# e $enero( (!-'i pre1int trei) Acum tre+uie (! eci1i) Ga#aha privea +uim!cit) De ce vrei% (t!p2ne% (! m! nec!0e"ti a(t!1iG Arthur ri ic! o m2n! "i &ntr-o c#ip! marea (a#! (e $o#i% #!(2n u-i (in$uri pe cei oi) 3u te nec!0e(c% (pu(e e#) ;ncerc (!-'i ar!t ceva ce m-a &nv!'at mae(tru# meu% Mer#in) Ga#aha v!1u cum e,pre(ia *e'ei #ui Arthur (e &m+#2n1e"te) Cava#erii mei (#u0e(c oamne#e in iu+ire% (pun ei% continu! Arthur% "i &n ciu a #e$!minte#or #or e a iu+i ca(t% e(eori &ncep (! (imt! pa(iune pentru ce#e pe care #e (#u0e(c% nu-i a"aG

Ga#aha &ncuviin'!) Di cu c2t (e ata"ea1! mai pa(ionat e oamne% cu at2t &"i arat! mai mu#t 1e#u# *a'! e e#e% nu-i a"aG ;ntre+! Arthur) T2n!ru# cava#er &ncuviin'! iar!"i) Mer#in m-a &nv!'at o a#t! ca#e e a iu+i% (pu(e Arthur) G2n e"te-te #a +!tr2na% #a copi# "i #a t2n!ra *at! care 'i-e (or!) Toate trei (unt mani*e(t!ri a#e *eminit!'ii% iar c2n ace#e *orme (e (chim+!% ceea ce nume"ti tu iu+ire (e (chim+! "i ea o at! cu e#e) C2n (pui c! e"ti &n r!$o(tit% (pui e *apt c! ima$inea pe care o por'i &n tine "i-a $!(it &mp#inirea) A"a &ncepi (! te ata"e1i% prin ata"area e o ima$ine) Tu poate c! pretin1i c! iu+e"ti o *emeie% ar ac! ea te tr! ea1! cu un a#t +!r+at% ra$o(tea 'i (e va tran(*orma &n ur!) De ceG Pentru c! ima$inea ta interioar! a *o(t p2n$!rita: &ntruc2t a *o(t vor+a e ima$inea pe care ai iu+it-o mu#t! vreme% tr! area ei te &n*urie) Ce poate *i *!cut &n acea(t! privin'!G ;ntre+! Ga#aha ) Prive"te inco#o e emo'ii% care (unt mereu (chim+!toare% "i &ntrea+!-te ce (t! &n (pate#e ima$inii) Ima$ini#e (unt *ante1ii% *ante1ii#e e,i(t! pentru a ne prote0a e un #ucru pe care nu vrem (!-# &n*runt!m) ;n ca1u# ace(ta% e(te vor+a e un $o#) Lip(in u-'i iu+irea pentru tine &n(u'i% &'i *orme1i o ima$ine pentru a acoperi vi u#) De aceea a *i &n"e#at (au tr! at &n iu+ire cau1ea1! at2ta urere% pentru c! rana e(chi(! in tine (e arat! ve erii) Iu+irea e(te con(i erat! at2t e *rumoa(! "i entu1ia(t!% murmur! Ga#aha % iar tu o *aci

(! arate at2t e ori+i#) Arthur 12m+i) Ceea ce e o+icei trece ca *iin iu+ire poate avea con(ecin'e ori+i#e% ar nu ace(ta e(te (*2r"itu# pove"tii) E,i(t! un (ecret a# iu+irii) Mer#in mi #-a (pu( acum mu#'i ani "i 'i-# voi &mp!rt!"i "i 'ie- c2n vei putea iu+i #a *e# o *emeie +!tr2n!% un copi# "i o t2n!r! *at!% vei putea iu+i inco#o e (imp#a *orm!) Atunci% e(en'a iu+irii% care e(te o *or'! univer(a#!% (e va e(chi e &n#!untru# t!u) 3u vei mai *i ata"at e ceva% ceea ce repre1int! o (oma'ie t!cut! c!reia iu+irea tre+uie (! i (e (upun!)

TLMCIREA LECMIEI C2n ma$u# vor+e"te e(pre iu+ire% e# (e re*er! #a ceva ce aproape c! e(te opu(u# a ceea ce noi numim iu+ire) Pentru noi% iu+irea e(te un (entiment *oarte per(ona#: pentru ma$% e(te o *or'! univer(a#!) Pentru noi% ra$o(tea e(te o (tare care &n ce#e in urm! i(pare: un ma$ nu (e &n r!$o(te"te% eoarece e# (e $!(e"te permanent &n cur$erea iu+irii &n(!"i) Dar cea mai mare i*eren'! vi1ea1! ata"amentu#) Ata"amentu# apare Cri e c2te ori (pui- =Te iu+e(c pentru c! &mi apar'ii)> Acea(t! *orm! e iu+ire e(te &n rea#itate o pre#un$ire a e$o-u#ui% care tot eauna $2n e"te &n termeni e =eu>% =mie>% =a# meu>) Loi% muritorii% vor+i'i e iu+ire atunci c2n v! (im'i'i comp#et ata"a'i e o a#t!

per(oan!% a (pu( Mer#in) Eanta(ma voa(tr! e(te *ie e a po(e a comp#et pe cineva% *ie e a *i comp#et po(e a'i) Dar ma$u# nume"te iu+ire (tarea c2n nu (imte nici un ata"ament% nici un (entiment e po(e(ie) Dar a(ta nu-i pur "i (imp#u in i*eren'!G A &ntre+at Arthur) Mer#in (cutur! in cap In i*eren'a nu are ener$ie (au via'!) Iu+irea ma$u#ui e(te e,trem e vie "i cur$e o at! cu ener$ia co(mo(u#ui) Pentru ca acea(ta (! (e &nt2mp#e% tre+uie (! *ii ca un va( $o#) Muritorii (unt at2t e p#ini e e$o% &nc2t nu mai r!m2ne #oc pentru nimic a#tceva) Un ma$ e(te comp#et $o#it: prin urmare% univer(u# &# poate ump#e e iu+ire) Mer#in vor+ea +#2n % aproape tan ru A te &n r!$o(ti repre1int! o oca1ie minunat! pentru tine% a (pu( e#) ;n mo norma#% tr!ie"ti &n (i$uran'! &n (pate#e 1i uri#or e$o-u#ui t!u) ;'i p#ace acea (i$uran'!% acea invu#nera+i#itate a ta) ;n r!$o(tirea *ace ca 1i uri#e (! (e pr!+u"ea(c!% ce# pu'in temporar) E"ti e,pu( "i vu#nera+i#% e,act cum te temeai c! ai (! *ii% ar cop#e"itoarea emo'ie a iu+irii tran(*orm! acea(t! (tare &ntr-una mai e$ra+! e,tatic! ec2t &ntr-una ureroa(!% a"a cum te-ai *i a"teptat) ;n ce# mai +un ca1% &n r!$o(tirea &n(eamn! a &mp!rt!"i cu un a#t (u*#et necuno(cutu#% i(poni+i#itatea e a p!"i &mpreun! &n &n'e#epciunea ne(i$uran'ei) Ma$u# nu ve e *orme#e iu+irii ca *iin mai &na#te (au mai 0oa(e J ace(ta e(te #im+a0u# 0u ec!'ii% iar ma$ii nu 0u ec! pe nimeni)

Dac! u"manu# t!u trece pe #2n$! tine "i te in(u#t!% a (pu( Mer#in% ace(ta e(te un act e iu+ire) Impu#(u# iu+irii a ap!rut &n inima u"manu#ui t!u% oar pentru a (e tran(*orma &n ur! atunci a trecut prin ecranu# memoriei) E,perien'e#e ta#e trecute *ac ca impu#(u# iu+irii (! (e pervertea(c! (au (! (e e*orme1e atunci c2n a0un$e #a (upra*a'!% ar *!r! e,cep'ie% orice e,primare va *i una e iu+ire ac! &i vei putea &nt2#ni

E(te po(i+i# (! con(truie"ti un po &ntre *e#u# e iu+ire pe care-# (imt muritorii "i ce# pe care-# (im'i tuG A &ntre+at Arthur) 3u tre+uie (! con(truie"ti un po % pentru c! nu e,i(t! ec2t un (in$ur *e# e iu+ire% a r!(pun( Mer#in) Iu+irea per(ona#! pe care o (im'i pentru a#tu# e(te o *orm! concentrat! e iu+ire univer(a#!: iu+irea univer(a#! e(te o *orm! #!r$it! e iu+ire per(ona#!) Le po'i e,perimenta ep#in pe am2n ou! ac! e"ti e(chi()

APLICAREA LECMIEI ;ntr-o oarecare m!(ur!% cu to'ii ne &n r!$o(tim e ima$ini) Purt!m ace(te ima$ini &n#!untru# no(tru% a"tept2n p2n! c2n vom $!(i ceva in #umea e,terioar! (! #i (e potrivea(c!) De o+icei% c!ut!m *ie pe cineva care (! re*#ecte ima$inea noa(tr! e (ine% *ie pe cineva care (! o re*ac!) ;n primu# ca1% c!ut!m o o$#in !% &n a# oi#ea% c!ut!m (! a !u$!m o pie(! care #ip(e"te) ;n am2n ou! (u+1i(t! i eea e &mp#inire a nevoi#or) Sim'in u-te incomp#et &n tine &n(u'i% &ncerci (! ump#i $o#u# prin a#tcineva) =Dac! vrei (! (im'i iu+irea a"a cum o (imte Dumne1eu% tre+uie (!-'i ump#i toate $o#uri#e% pentru c! Dumne1eu poate iu+i oar e,i(t2n &n (tarea e per*ect! &mp#inire>% a *o(t (*atu# #ui Mer#in) A iu+i per*ect &n(eamn! a nu avea nici o (#!+iciune (au ran! (ecret! pe care (! vrei ca a#tcineva (! #e vin ece) A-'i c!uta proprii#e $o#uri e(te primu# pa(% a #e ump#e cu Eiin'! (au

e(en'! e(te ce# e-a# oi#ea) Ace(t proce( e(te numit e o+icei a &nv!'a (! te iu+e"ti pe tine &n(u'i% ar tre+uie (! *ii atent cu ace(t nume) De prea mu#te ori e(te (inonim cu a &nv!'a (!-'i iu+e"ti ima$inea e (ine) ;n ochii ma$u#ui% ima$inea e (ine e(te oar e$o: e(te o ne$are ce a(cun e $o#u#) Proce(u# rea# a# &nv!'!rii iu+irii e (ine ar putea *i numit mai corect o &nv!'are a iu+irii Sine#ui% a ic! a (piritu#ui t!u) Dac! &'i prive"ti cu one(titate trecutu#% care acum e(te epo1itat &n mii e amintiri &n#!untru# t!u% vei $!(i &ntot eauna un ame(tec J une#e e,perien'e poate c! au *!cut (! apar! iu+irea e (ine% &n timp ce a#te#e% mu#te% nu) Amintiri#e e(pre ru"ine% vinov!'ie% re(pin$ere% re(entiment (au a#te (entimente #ip(ite e iu+ire nu pot *i convertite &n iu+ire) Ace(te ima$ini (unt ceea ce (unt) Accept!-#e "i mer$i (pre un &n'e#e( mai &na#t a# Sine#ui% care (! nu *ie conectat #a memorie) R Memoria nu poate ec2t (! te &ncuie &ntr-un &n'e#e( (u*ocant a# trecutu#ui t!u per(ona#) Dinco#o e memorie e,i(t! e,perien'a t!cut! a Eiin'ei% (imp#! con"tienti1are *!r! con'inut) Ace(ta e(te t!r2mu# iu+irii% t!r2mu# un e intri prin me ita'ie) E,i(t! mu#te *e#uri e me ita'ie: tra i'ia me ita'iei% at2t &n E(t% c2t "i &n Le(t% e(te c!#!u1it! e principiu# c! &n om e,i(t! un mie1 e Eiin'! (au o e(en'! #a care (e poate a0un$e) Acce(u# (e poate o+'ine nu prin $2n ire (au prin (entimente) A me ita &n(eamn! mai e$ra+! a mer$e irect (pre ace# t!r&m a# #ini"tii in interioru# t!u) Prin urm!toru# e,erci'iu po'i (!-'i *aci o i ee e(pre cum e(te (! treci inco#o e ima$ini-

&nchipuie"te-'i o *emeie *rumoa(! (au un +!r+at ar!to(% pe cineva care (! repre1inte o+iectu# i ea# a(upra c!ruia (!-'i &n rep'i iu+irea) ;ncearc! (! ve1i acea per(oan! c2t po'i e viu% apoi (chim+!-i chipu#% *!c2n u-# mai &m+!tr2nit% p2n! c2n *rumu(e'ea i(pare% iar ceea ce r!m2ne &n *a'a ochi#or t!i e(te o *a'! 1+2rcit! "i o*i#it!) E(te (entimentu# t!u e iu+ire #a *e# e puternic ca #a &nceputG Cei mai mu#'i $!(e(c c! e *oarte $reu (! ai+! ace#ea"i (entimente at2t pentru o per(oan! cu *a'a 1+2rcit! "i &m+!tr2nit!% c2t "i pentru cineva cu o *a'! t2n!r! "i *rumoa(!) Po'i (! nume"ti ace(te (entimente iu+ire c2n o (imp#! (chim+are a ima$inii cau1ea1! o a(t*e# e a#terareG De ce (e (chim+! iu+ireaG A &ntre+at Arthur) Pentru c! emo'ia iu+irii con'ine &ntot eauna "i opu(u# ei) Cea mai puternic! iu+ire pe care o (im'i ma(chea1! o ur! #a *e# e puternic!% a (pu( Mer#in) Sin$ura i*eren'! e(te aceea c! iu+irea e0a a &n*#orit% pe c2n ura e &nc! (!m2n'a) Sau &ncearc! a#t e,erci'iu- aminte"te-'i e vremea c2n o per(oan! pe care o iu+eai pro*un te-a r!nit) Se poate (! *i *o(t un moment e in i*eren'! (au o tr! are (au poate un $e(t pe care #-a *!cut "i care 'i-a re#evat *aptu# c! ace#a (au aceea pe care o iu+eai nu e(te per*ect!% ci oar un (imp#u om) Dac! e"ti cin(tit cu tine &n(u'i% &'i vei aminti c2t e vio#ent "i c2t e rapi (e poate tran(*orma (entimentu# e iu+ire &ntr-un a#t (entiment) Ura% $e#o1ia% urerea (au in i*eren'a care au ie"it #a (upra*a'! au e,i(tat intot eauna aco#o ca o (!m2n'!% a(cun(! ve erii e iu+irea pe care tu ai pre*erat (! o (im'i) De ce ai *!cut o a(t*e# e a#e$ereG ;n a*ar! e

p#!cerea ia*an!% mai e,i(t! un motiv J e$o-u#) Acea(t! iu+ire &n reptat! c!tre o a#t! per(oan! e(te &n rea#itate o iu+ire &n reptat! (pre tine &n(u'i% eoarece ceea ce o men'ine nu e(te un a(pect rea#% ce e,i(t! &n per(oana iu+it!% ci a#tceva% mai con(tr2n$!tor J propria ta nevoie e a po(e a) Atunci c2n cre1i c! po(e1i pe cineva% nu *aci ec2t (! $!(e"ti o ca#e e a (c!pa e tine &n(u'i% evit2n u-'i temeri#e "i (#!+iciuni#e pe care #e ne$i) ;n #oc e a te con*runta cu tine &n(u'i% prive"ti &n o$#in a iu+irii "i-'i ve1i &mp#inirea &n emo'ii#e pe care #e (im'i atorit! per(oanei pe care o iu+e"ti) 3u e vor+a e o critic! aici) ;n *e#u# &n care ma$u# ve e #ucruri#e% iu+irea e(te o ca#e e a tr!i &mp#inirea per*ect!% ar e(te o &mp#inire ce nu poate ap!rea in *anta(me) C$#in a iu+irii e(te o ca#e ivin! e a trece inco#o e e$o% &n(! oar up! ce vei *i a0un( #a acea pur! cur$ere a Eiin'ei care (t! ca un $iuvaer (ecret &n *iecare (entiment e iu+ire) =Aminte"te-'i>% a (pu( Mer#in% =iu+irea nu e(te un (imp#u (entiment% ci e(te o *or'! univer(a#! "i% a"a *iin % ea tre+uie (! con'in! a ev!ru#)> Dac! po'i co+or& a 2nc &n tine% vei e(coperi c! orice emo'ie e(te e *apt o iu+ire e$hi1at!) Ge#o1ia "i ura par opu(u# iu+irii% ar pot *i v!1ute e a(emenea ca o ca#e (tr2m+a e a a0un$e #a iu+ire) Cmu# $e#o( caut! iu+irea% ar mer$e pe o ca#e (tr2m+a pentru a a0un$e #a ea: omu# care u"m!ne"te poate c! ore"te iu+irea cu i(perare% &n(! ur!"te pentru c! "i-a pier ut n! e0 ea e a o o+'ine vreo at!) C2n nu mai ve1i iu+irea ca pe o (imp#! emo'ie% &n'e#e$i c! ea e(te o *or'! univer(a#!% care atra$e totu# (pre ea J a"a e(te iu+irea ma$u#ui) Prin urmare% tre+uie (! pre'uim orice e,pre(ie a iu+irii% *ie ea "i (tr2m+!) De"i oar pu'ini oameni vor putea tr!i iu+irea univer(a#! &n &ntre$u#

ei% cu to'ii mer$em pe rumu# c!tre ea)

7EC>6A

7W

#"ist infinite tr)muri ale contiin&ei n afar de $eghe, $is i somn profund. Magul e"ist n mod simultan n toate timpurile. Magul $ede o infinitate de $ersiuni ale fiecrei nt)mplri. *iniile drepte ale timpului sunt de fapt firele unui plan ce se ntinde la infinit. Mantia #ui Mer#in era &mpo o+it! cu #una "i cu (te#e#e% iar Arthur a &ntre+at o at! e ce era a(t*e#) La(!-m! (!-'i ar!t% (-a o*erit Mer#in)

;I #u! pe Arthur "i (e urcar! pe v2r*u# unui ea#) Spune-mi care e(te ce# mai ep!rtat #ucru pe care-# ve1i) L! p! urea &ntin12n u-(e ki#ometri "i ki#ometri p2n! #a ori1ont) Ace(ta e(te #ucru# ce# mai &n ep!rtat pe care-# 1!re(c% (pu(e Arthur) Di mai eparte ec2t acea(ta ce e(teG ;ntre+! Mer#in) Mar$inea #umii% ceru# "i (oare#e% pre(upun% (pu(e Arthur) Di inco#o e e#eG Ste#e "i apoi vi % &ntin12n u-(e #a in*init) Di ac! te &ntorci cu *a'a &n a#t! parte% e(te a ev!rat &n continuare ceea ce ai (pu(G ;ntre+! Mer#in) B!iatu# ! u in cap) Eoarte +ine% (pu(e ma$u#) Lino up! mine acum) con u(e pe +!iat #a un p2r2u pe ma#u# c!ruia (e o ihneau e(eori up!-amia1a) Acum% care e(te ce# mai &n ep!rtat #ucru pe care-# 1!re"tiG ;# &ntre+! Mer#in) 3u pot ve ea prea eparte printr-o p! ure a"a e ea(!% oar p2n! #a cotu# ace#a a# p2r2u#ui% ar!t! Arthur #a vreo 5/ e metri &nainte) Dar "tii c! p2r2u# ace(ta uce (pre mare% iar marea (pre ori1ontG ;ntre+! Mer#in) Arthur *u e acor ) Apoi ori1ontu# mer$e p2n! #a mar$inea #umii% #a cer "i #a mare% #a (te#e "i #a (pa'iu# vi "i in*init ce urmea1!% precum ai (pu( &nainteG ;ntre+! in nou Mer#in)

Da% r!(pun(e Arthur) ;nc! o at!% ma$u# p!ru mu#'umit "i-"i con u(e i(cipo#u# &n pe"tera e c#e"tar) Acum% care e(te ce# mai &n ep!rtat #ucru pe care-# 1!re"tiG ;ntre+!) E(te &ntuneric "i tot ceea ce 1!re(c (unt pere'ii pe"terei% (pu(e Arthur% ar &nainte e a m! mai &ntre+a% (unt e acor c! &n a*ara ace(tei pe"teri e,i(t! p! uri% ea#uri% ori1ontu#% ceru#% (te#e#e "i (pa'iu# vi ) Atunci +a$! +ine e (eam!% (pu(e Mer#in cu voce tare) 3u contea1! un e mer$i% aceea"i in*initate (e &ntin e &n toate irec'ii#e) ;n ace(t ca1% tu e"ti centru# univer(u#ui% oriun e te-ai uce) Seam!n! cu un truc% prote(t! Arthur) 3u% *e(ta 'i-o 0oac! (im'uri#e% care te pro(te(c% *!c2n u-te (! cre1i c! e"ti &ntr-un anumit #oc) &n rea#itate% orice punct in co(mo( e(te ace#a"i punct% un centru a# in*init!'ii &n toate irec'ii#e) 3u e,i(t! aici (au aco#o% aproape (au eparte) A"a cum ve e ma$u# #ucruri#e% nu e,i(t! ec2t oriun e "i nic!ieri) Dtiin ace(t #ucru% "i tu vei purta a(tre#e "i #una pe haine) Lip(it *iin e i#u1ia (im'uri#or% &'i vei a (eama c! #una "i (te#e#e (unt aici% #2n$! tine) C2n am (!-mi au (eama e ace(t #ucruG ;ntre+! +!iatu#) Cu timpu#) Pe m!(ur! ce tu#+urarea (u*#etu#ui t!u (e va ri(ipi% vei ve ea raiu# &n propria ta *iin'!) TLMCIREA LECMIEI

Dac! !m cre1are (im'uri#or% (pa'iu# "i timpu# nu (unt mi(terioa(e) St2n pe un ea#% ve em c! p!m2ntu# (e termin! #a ori1ont% iar (oare#e (e ri ic! pe cer) Timpu# e &mp!r'it &n (ecun e "i (e mi"c! in(pre trecut (pre viitor &n #inie reapt!) Dar timpu# "i (pa'iu# ma$u#ui (unt in*init e mi(terioa(e) Ma$u# cre e &ntr-un pre1ent care e(te etern% e# ve e c! toate evenimente#e apar (imu#tan i orice #oc e(te un ace#a"i punct &ncon0urat e in*init) =Spa'iu# "i timpu#% a"a cum (unt v!1ute e toat! #umea% (unt un v!# pe care tu nu #-ai at &nc! #a o parte>% a (pu( Mer#in) =At2ta vreme c2t te +i1ui pe (im'uri% vei r!m2ne e acea(t! parte a v!#u#ui) C at! ce treci inco#o e (im'uri% te vei $!(i &n #umi "i pe t!r2muri pe care acum nici nu 'i #e ima$ine1i) Eiecare t!r&m e(te o (tare e con"tienti1are% iar e(coperirea unor #umi noi epin e oar e a(cu'imea con"tienti1!rii ta#e p2n! c2n ea (e va tre1i #a ace#e rea#it!'i care p#ute(c at2t e aproape) Chiar acum% at2t tu% c2t "i eu putem ve ea in*initatea &n toate irec'ii#e% numai c! ne *o#o(im *oarte i*erit e ace(t #ucru)> Pentru a te *o#o(i e in*initate% tre+uie (!-'i a+an one1i concep'ia e(pre timp "i (pa'iu% #ep! 2n u-te e percep'ia $ro(ier! a (im'uri#or) Dtii e0a c! mar$inea #umii nu e(te #a ori1ont% c! (oare#e nu e(te e *apt pe cer) Date#e care au &n#ocuit acea(t! concep'ie $re"it! pot p!rea e(tu# e (i$ure% ar "i e#e (unt e(chi(e (chim+!rii) Ma$u# ve e timpu#% e e,emp#u% ca pe o co#ec'ie *ra$i#! e *ire ce (e &mp#ete(c c#ip! e c#ip!) ;n *iecare moment c2n iei o eci1ie% cree1i un nou "ir e evenimente ce urmea1! ace#ui moment: p2n! (! *i #uat eci1ia% ace(t "ir e evenimente nu e,i(ta) Deoarece ve e timpu# a(t*e#% (u+iectiv "i creator% ma$u# &"i poate 'e(e propria ver(iune a evenimente#or "i poate (! a#terne1e trecutu# cu viitoru#)

Poate cineva (! (chim+e trecutu#G A &ntre+at Arthur) Bine&n'e#e(% i-a r!(pun( Mer#in) Loi% muritorii% ave'i o+iceiu# e a cre e c! trecutu# creea1! pre1entu#% iar pre1entu# viitoru#) Ace(ta e(te oar un punct e ve ere ar+itrar) Ima$inea1!-'i o c#ip! ver(iunea proprie a unui viitor per*ect) Prive"te-te pe tine &n(u'i &n ace# viitor% &n care orice 'i-ai *i orit (-a &mp#init) Po'i (! te ve1i aco#oG Arthur ! u in cap% pentru c! +ru(c avu vi1iunea Came#otu#ui &n toat! $#oria (!) Eoarte +ine) Acum a u acea amintire in viitor &n pre1ent) La(-o (!-'i in*#uen'e1e *e#u# &n care te vei comporta e acum &nainte) Dac!-'i ima$ine1i pace "i mu#'umire &n tota#! a+(en'! a *ricii% tr!ie"te-#e acum) Cri e c2te ori puternice impu#(uri e *urie% (au *ric!% (au &nchi ere *a'! e ceva apar in trecut% a#un$!-#e "i ac'ionea1! &n *unc'ie e amintiri#e ta#e viitoare) Arunc! povara trecutu#ui "i #a(! vi1iunea ta a(upra viitoru#ui rea#i(t (! te c!#!u1ea(c!) ;'i ai (eama ce (a &nt2mp#atG 3u-( prea (i$ur% r!(pun(e Arthur) A0un$i (! tr!ie"ti inver( &n timp% precum ma$u#) Tr!in u-'i vi(u# e m2ine% 1iua e a1i &'i e mereu e(chi(!) Cine (pune c! tre+uie (! tr!ie"ti oar &n trecutG Tr!in &nainte &n timp% muritorii (unt &n$reuna'i e povara memoriei: ei #a(! ca timpu# (! cree1e pre1entu#) Ma$u# a#e$e (! #a(e viitoru# (! cree1e pre1entu# J acea(ta &n(eamn! a tr!i inver( timpu#) Di ai (chim+at trecutu# pentru c! nu-# mai #a"i (!-'i in*#uen'e1e ac'iuni#e pre1entu#ui% (pu(e Arthur) E,act) Dar nu ace(ta e(te cap!tu#) Trecutu# poate *i (chim+at &ntr-un mo mu#t mai pro*un ) Atunci c2n &nve'i c! timpu# e(te ne&ncetat &n con"tientu# t!u% &'i vei a (eama c! nu

e,i(t! nici un trecut) E,i(t! oar un etern acum% care (e re&nnoie"te pe (ine) Acum e(te (in$uru# timp care e,i(t!) Trecutu# e(te amintire% viitoru# e(te poten'ia#) Ace(t moment e(te pivotu# pentru orice viitor po'i &ntreve ea) A"a c! (chim+! trecutu# comp#et &n'e#e$2n c! e# e(te irea#% oar o *antom! a min'ii ta#e) A tr!i inver( &n timp nu e(te o *ante1ie eoarece tu e0a tr!ie"ti &n ace(t moment o anume ver(iune a timpu#ui) ;n con"tientu# t!u por'i mo e#e a#e *e#u#ui &n care *unc'iona(er! ace(te #ucruri: ace(te mo e#e &'i permit (!-'i proiecte1i a"tept!ri#e &nainte &n timp) Anticipe1i c! prietenii &'i vor r!m2ne prieteni% c! vei avea &n continuare o *ami#ie% o (#u0+!) La un nive# mai pro*un % mo e#u# t!u (ocia# &'i (pune c! 'ara "i $uvernarea vor r!m2ne cam #a *e# "i a"a mai eparte) La ce# mai pro*un nive#% mo e#u# t!u e rea#itate pre(upune c! $ravita'ia% #umina "i a#te *or'e natura#e nu (e vor (chim+a) Eaptu# e a avea un mo e# a(upra *e#u#ui &n care vor mer$e #ucruri#e e(te at2t e important in punct e ve ere p(iho#o$ic% &nc2t (u*erim c2n mo e#u# e(te amenin'at e (chim+!ri pro*un e "i nea"teptate &n vie'i#e noa(tre: tot a"a% noi *o#o(im proiec'ii#e pentru a tr!i o via'! mai &mp#init! ec2t cea e acum) Cu to'ii avem orin'e% vinov!'ii% temeri "i cre in'e J Ace(tea (unt proiec'ii a#e mo e#e#or noa(tre interioare J care ne au o via'! (ecun !% ca (! (punem a"a% +a1at! &n &ntre$ime pe proiec'ie) ;n ochii ma$u#ui% cei mai mu#'i oameni (eam!n! cu ni"te trenuri mer$2n pe "ine cu *aruri #umin2n &n *a'!) Ei v! oar ceea ce ca e (u+ #umina *aruri#or% *!r! a +!$a e (eam! in*inita &ntin ere e po(i+i#it!'i ce (e a*#! e o parte "i e a#ta) G2n e"te-te #a o "in! e ca#e *erat! ca *iin timpu#) Sim'u# no(tru &n$u(t prin care percepem

timpu# e(te &n mo irect #e$at e cre in'e#e noa(tre &n$u(te) Un pe(imi(t cre e c! nimic nu va mer$e cum tre+uie% *apt care-i a(i$ur! un (in$ur mo e# menta# a# viitoru#ui) Un i ea#i(t cre e c! va#ori#e ce#e mai &na#te vor preva#a% iar ace(ta e(te e a(emenea un mo e# a# viitoru#ui) C2n pe(imi(tu# (e &nt2#ne"te cu "an(a% iar i ea#i(tu# cu re1u#tate mai pu'in +une ec2t ce#e i ea#e% am2n oi vor pre*era mo e#e#e pe care #e au &n #ocu# rea#it!'ii) 3u e vor+a e(pre a critica uti#itatea mo e#e#or% ci e(pre a ar!ta *aptu# c! e#e (unt mai pu'in ec2t rea#itatea) ;n #oc e a a piept cu momentu# pre1ent% tr!im cu to'ii inver( &n timp% *o#o(in u-ne e viitoru# pe care ni-# proiect!m ca (! ne $hi e1e &n ac'iuni#e noa(tre pre1ente) Dar &ntr-un *e# i*erit e ce# a# ma$u#ui% noi nu *acem ace(t #ucru con"tient) ;n #oc e a *ace p#ec!ciuni (u+con"tientu#ui t!u% care mereu te &n eamn! (! &m+r!'i"e1i viitoru# previ1i+i#% po'i #ua contro#u# a(upra capacit!'ii ta#e e a proiecta) Tr!ie"te acum #a nive#u# ce#ui mai &na#t i ea# a# t!u) Prive"te-'i viitoru# &ncre in'at *iin c! Univer(u# are $ri0! e tine% c! te e1vo#'i c!tre ce#e mai &na#te (t!ri e con"tiin'!% c! iu+irea% a ev!ru# "i acceptarea e (ine (unt e0a a#e ta#e) 3u e nevoie (! atin$i ace(te (t!ri pentru a #e tr!i acum) Tr!in u-#e acum% a"a #e vei putea atin$e) APLICAREA LECMIEI A"a cum am v!1ut% e1activarea vechi#or ta#e pre(upo1i'ii e(pre timp "i (pa'iu e(te *oarte important!% eoarece ceea ce tu con(i eri c! *iin timp "i (pa'iu =rea#e> nu (unt e *apt ec2t

pre0u ec!'i mo"tenite in copi#!rie) =Eu nume(c ace(t #ucru p2n1a timpu#ui>% a e,p#icat Mer#in% =pentru c! eu m! v! ca pe un p!ian0en (t2n &n centru# tuturor evenimente#or care ie( in mine precum *ire#e (u+'iri a#e p2n1ei) E nevoie e *iecare eveniment pentru a avea p2n1a% a"a cum e nevoie e *iecare *ir% &n(! pot a#e$e (!-# urme1 pe *iecare &n parte ac! vreau)> Ma$u# $!(e"te c! e u"or (! te tran(*eri e #a timpu# #oca# #a ce# univer(a#% e #a *aptu# e a ve ea #ucruri#e ca pe evenimente i1o#ate #a ce# e a #e ve ea ca un &ntre$) Cum po'i &nv!'a (! ve1i timpu# ca pe un &ntre$ "i nu ca pe C (imp#! #inie reapt!G ;n pove(tirea e inainte Mer#in i-a ar!tat #ui Arthur cum (! (e va ! pe (ine ca *iin centru# (pa'ia# a# univer(u#ui% in i*erent un e ar (ta) Ace#a"i #ucru poate *i *!cut "i cu timpu#) Ia &n con(i erare ace(t moment "i mer$i &napoi &n timp #a 1iua e ieri% #a anu# trecut% #a eceniu# e inainte) Mer$i &n continuare p2n! a0un$i #a momentu# na"terii ta#e% apoi acce#erea1! "i prive"te #a (eco#e#e trecute% #a prei(torie% #a &nceputu# #umii) Mer$i pe #inia timpu#ui p2n! #a na"terea p!m2ntu#ui% a (oare#ui% a (te#e#or) Di1o#v2n (te#e#e "i (o(in #a univer(u# primor ia# vei a0un$e #a momentu# Bi$ Ban$) Acum% pro+a+i# c! ima$ina'ia ta nu va mai *i capa+i#! (! cree1e ima$ini a#e unui trecut "i mai &n ep!rtat% ar tot nu tre+uie (! te opre"ti) 3u e,i(t! un &nceput rea# a# timpu#ui eoarece pentru orice moment pe care-# con(i eri a *i &nceputu# tot po'i (!-'i pui &ntre+area =Ce a *o(t &nainte e acea(taG> Tot a"a% ac! &ncepi e #a momentu# pre1ent "i mer$i &nainte &n timp% vei eru#a ima$ine up! ima$ine p2n! #a (*2r"itu# #umii% a# (oare#ui% a# $a#a,ii#or) Dar nu va *i nicio at! un (*2r"it a# timpu#ui eoarece &nc! po'i &ntre+a =Ce (e va &nt2mp#a apoiG> Pe (curt% timpu# e(te o

eternitate ce (e &ntin e &n am+e#e irec'ii% nu contea1! ce moment a#e$i ca *iin &nceputu#) Acea(ta &'i arat! ou! #ucruri- e"ti centru# eternit!'ii "i toate momente#e timpu#ui (unt e *apt unu# "i ace#a"i) Dac! eternitatea e(te e$a# &mp!r'it! e orice moment a# ei% ace(t #ucru tre+uie (! *ie a ev!rat) S-a (pu( c! timpu# e(te mo a#itatea pe care a $!(it-o natura e a te &mpie ica (! e,perimente1i totu# intr-o at!) Se poate (pune "i c! timpu# e(te mo a#itatea pe care a $!(it-o natura e a ne #!(a (! ne &mp#inim orin'e#e una c2te una% ceea ce e(te e *apt mo a#itatea cea mai *ericit!) De *apt% orice moment e(te oricare a#t moment "i ceea ce creea1! i#u1ia trecutu#ui% pre1entu#ui "i viitoru#ui e(te oar concentrarea aten'iei ta#e) Mintea ta e(te cu'itu# care taie continuumu# (pa'iu-timp &n mici +uc!'e#e e e,perien'! #inear!) C2n vei putea (!-'i *o#o(e"ti acea(t! putere &n mo con"tient% atunci vei *i ma$) =Scrie cuv2ntu# no:here (niciunde ., i-a (pu( Mer#in #ui Arthur% =apoi re(crie-# (u+ *orma no: (acum "i here (aici . Ai aici% &ntr-un cuv2nt% a ev!ru# e(pre (pa'iu "i timp) Tu &'i ai ori$inea &ntr-un continuum care nu are &nceput &n timp "i (pa'iu) Eiin in*init "i etern% tu vii e niciun e) ;n(! ace(t continuum in*init% etern (e mani*e(t! ca ace(t moment) Mintea "i (im'uri#e ta#e au #oca#i1at eternitatea &ntr-un punct care e(te acum "i aici) Re#a'ia &ntre niciunde "i acum2 aici e(te re#a'ia &ntre in*init "i momentu# ace(ta pe care-# tr!ie"ti acum)>

7EC>6A

/A
,uttorii nu sunt niciodat pierdu&i, deoarece spiritul i cheam mereu. ,uttorilor li se ofer tot timpul semne din lumea spiritului. 8amenii obinui&i numesc aceste semne coinciden&e. 3entru mag nu e"ist coinciden&e. ;iecare e$eniment e"ist pentru a arta un alt strat al sufletului. 1piritul $rea s te nt)lneasc. 3entru a2i accepta in$ita&ia trebuie s nu te mai fereti de el. ,)nd cau&i, ncepe cu inima. *caul inimii este casa ade$rului. Mer#in avea o+iceiu# ciu at e a (e +ucura e $hinioane#e oca1iona#e e care avea parte Arthur) C2n +!iatu# venea aca(! cu 0u#ituri "i v2n!t!i eoarece c!1u(e in vreun copac% ma$u#

murmura aproape neau1it- =E +ine)> C at!% &n timpu# unei *urtuni cu *u#$ere "i tunete% a *o(t tr!(nit un p#atan putre % care aproape c! (-a pr!+u"it pe(te Arthur) Bun! trea+!% a murmurat Mer#in) Cric2t e &ncet erau ro(tite ace(te comentarii% +!iatu# (e (im'ea tare nec!0it in cau1a #or) Di-a 0urat (! 'in! a(cun( e mae(tru# (!u orice mic e1a(tru% ar a oua 1i% c2n t!ia #emne e *oc #2n$! pe"ter!% toporu# a #uat-o ra1na) ;ntr-o *rac'iune e (ecun !% #ama a trecut prin &nc!#'area +!iatu#ui% oar un pic #ip(in (! nu-i r!nea(c! e$ete#e) C2n au1i 'ip!tu# (periat a# +!iatu#ui% Mer#in veni &n $ra+! "i c2nt!ri repe e (tarea &nc!#'!rii Din ce &n ce mai +ine% (pu(e Mer#in &nceti"or) Arthur nu (e mai putu (t!p2ni Cum po'i *i *ericit c2n eu (unt r!nitG Se p#2n(e e#) EericitG De(pre ce vor+e"tiG P!ru (incer &ncurcat Mer#in) Cre1i c! eu nu am o+(ervat% ar e c2te ori mi (e &nt2mp#! ceva r!u% tu pari mu#'umitO Mer#in (e &ncrunt!) 3-ar tre+ui (! tra$i cu urechea #a o conver(a'ie care nu-i pentru tine% mai a#e( c2n e vor+a e o conver(a'ie cu mine &n(umi) Acea(t! rep#ic! nu avu a#t e*ect ec2t ace#a e a-# *ace pe +!iat (! (e (imt! "i mai a+!tut) Era pe punctu# e a o #ua #a *u$! ca (! (cape e inim! &mpietrit! a #ui Mer#in% c2n ma$u# &# #u! e up! umeriCre1i c! m-ai &n'e#e(% ar nu e a"a% (pu(e e#) Apoi vocea

i (e &m+#2n1i) 3u m! +ucuram e $hinionu# t!u) M! +ucuram e *aptu# c! (c!pai e e#) S! "tii c! ace(te acci ente a#e ta#e ar *i putut *i mu#t mai re#e) Lrei (! (pui c! m-ai (a#vat e perico#G ;ntre+! Arthur u#uit) Mer#in (cutur! in cap) Te-ai (a#vat (in$ur% (au ce# pu'in ai &nv!'at (! o *aci) 3u e,i(t! acci ente% &n ciu a a ceea ce cre e'i voi% muritorii) E,i(t! oar cau1! "i e*ect% iar c2n cau1a e(te cu mu#t &nainte &n timp% e*ectu# apare c2n tu e0a ai uitat e ea) Dar po'i *i (i$ur c! orice 'i (e &nt2mp#a% +ine (au r!u% e(te re1u#tatu# unor ac'iuni in trecut) Pentru c! era t2n!r "i (e &ncre ea &n &nv!'!toru# #ui% Arthur nu (-a opu( ace(tei i ei) C2nt!ri #ucruri#e o (ecun ! Ai (pu( c! ace(te $hinioane (unt ca ni"te ecouri) Dac! eu am (tri$at ieri% iar ecou# a"teapt! p2n! a(t!1i (! (e re&ntoarc!% (-ar putea ca eu (! *i uitat cu totu# c! am (tri$at) E,act) Atunci cum am &nv!'at (! m! ap!r e ace(te reac'ii &nt2r1iate% ac! eu e0a uita(em e cau1a #orG ;ntre+! +!iatu#) Eiin mu#t mai atent) Ac'iuni#e (e re&ntorc #a noi iar!"i "i iar!"i in irec'ii i*erite) At2tea tipuri e cau1e "i e*ecte (e &nt2mp#a &n 0uru# no(tru% &nc2t tre+uie (! *ii atent pentru a #e ve ea) 3imic nu (e petrece #a voia &nt2mp#!rii &n univer() Ac'iuni#e ta#e trecute nu (e &ntorc ca (! te pe ep(ea(c!% ci ca (!-'i tra$! aten'ia a(upra #or) E#e (unt ca ni"te (emne) SemneG Pentru ceG

Mer#in 12m+i) A" tu#+ura (emni*ica'ia (emne#or ac! 'i-a" (pune) E e a0un( (! "tii c! tu e"ti ce# ce cre1i c! e"ti) Tr!ie"ti #a mu#te nive#uri a#e rea#it!'ii) Pe unu# intre ace(tea &# vom numi (pirit) Ima$inea1!-'i c! nu te cuno"ti pe tine &n(u'i ca (pirit% ar (piritu# te cunoa"te) 3u e oare *ire(c ca e# (! *ie nevoit (! te chemeG Semne#e care ca in cer (unt me(a0e e #a (pirit% iar tu tre+uie (! *ii atent ca (! #e prin1i) Dar tot ce (-a &nt2mp#at a *o(t c! mi-am t!iat &nc!#'area cu toporu# "i a *o(t c2t pe-aci (! *iu #ovit e un copac &n c! ere) A *o(t o (imp#! coinci en'! *aptu# c! m! a !po(ti(em e *urtun! (u+ ace# copac% prote(t! +!iatu#) A"a (pui tu "i a"a #e p#ace tuturor muritori#or (! (pun! mereu) Dar ac! prive"ti atent% vei ve ea c! e,i(t! un (emn a(cun( &n orice coinci en'!) E(te mai pre(u( e tine (!-# po'i interpreta) Am (!-'i (pun un #ucru &n(!) Dac! ace# copac ar *i c!1ut pe(te tine (au ac! a(t!1i teai *i r!nit% eu nu te-a" *i p#2n() A" *i (pu(- =Spiritu# e $reu e au1it)> &n (chim+% pentru c! tu te e(curci in ce &n ce mai +ine% evit2n e1a(tre#e% eu (pun- =E# &nva'! (! a(cu#te)>

TLMCIREA LECMIEI Dintre toate #umi#e pe care #e #ocuie"te ma$u#% ou! (unt *oarte aparte% "i anume cea a materiei "i cea a (piritu#ui) E#e repre1int! "i cei oi po#i ai e,i(ten'ei noa(tre) E(te *ire(c (! ne

+a#an(!m e #a un po# #a a#tu#% (! pen u#!m &ntre cre in'! "i (ceptici(m% p2n! c2n contrarii#e a0un$ (! (e unea(c!) ;n pre1ent% +a#an(u# (-a ep!rtat e #a po#u# materia#% e"i ace(t po# &nc! omin! $2n irea oricui) C2n vor+im e(pre cau1! "i e*ect &n'e#e$em o interac'iune &ntre #ucruri materia#e J (oare#e atra$e p!m2ntu#% *!c2n u-# (! (e rotea(c! &n 0uru# (!u: ac! *reci $!m!#ia unui chi+rit% ace(ta (e aprin e: *u#$eru# #ove"te un copac "i ace(ta (e pr!+u"e"te) Eaptu# c! oamenii #ocuie(c &n acea(t! aren! a cau1ei "i a e*ectu#ui nu pro uce nici o mo i*icare J #e$i#e naturii operea1! in i*erent e noi) Ma$u# nu accept! ace(t punct e ve ere materia#i(t) Pentru Mer#in% *iecare ac'iune in natur!% oric2t e in(i$ni*iant!% are o (emni*ica'ie uman!) Acea(ta eoarece e# prive"te (pre ce#!#a#t po#% (pre #umea (piritu#ui% pentru a a*#a un e &ncepe e *apt cau1a "i e*ectu#) Loi% muritorii% ar tre+ui (! *i'i mai &n*umura'i% i-a (pu( e# #ui Arthur) Mai &n*umura'iG Tu &n(u'i ai (pu( e at2tea ori c! nici un #ucru nu a *o(t mai +ur u"it cu &n*umurare atunci c2n a *o(t creat ca omu#% a r!(pun( Arthur) &nc! (u('in ace(t #ucru% ar ac! a'i *i "i mai &n*umura'i% (-ar putea (! v! a'i (eama c2t e unici (unte'i) Univer(u# e(te or$ani1at &n 0uru# e(tinu#ui vo(tru% vi (e (upune p2n! #a u#tima pic!tur!% "i totu"i voi mer$e'i "i v! p#2n$e'i c! Dumne1eu "i natura (unt tota# in i*erente *a'! e voi) Dac! Dumne1eu nu e in i*erent% atunci e ce nu-Di arat! inten'ii#eG Ch% tre+uie (! cau'i (! a*#i ace(t #ucru) Poate c! &ntrea$a #ume e(te ca un 0oc e-a v-a'i

a(cun(e#ea a# ivinit!'ii) Atunci e(te un 0oc *oarte cru % a (pu( Arthur% c#!tin2n in cap) 3u a" (im'i prea mu#t! prietenie pentru un tat! iu+itor care re*u1! (!-"i arate *a'a) Ce mai va#orea1! atunci a"anumita #ui iu+ireG 3u *i (i$ur c! eci1ia a *o(t a #ui% #-a aten'ionat Mer#in) Dac! Dumne1eu pare a Se ep!rta% poate c! tu L-ai a#un$at) Mer#in vor+e"te aici e(pre o che(tiune e per(pectiv!) ;n ca1u# &n care cre1i c! #umea e(te materia#!% atunci evenimente#e au #oc in i*erent e e,i(ten'a uman!) Pe e a#t! parte% ac! &'i ai (eama c! (piritu# e(te *or'a primar! &n univer(% atunci aparenta in i*eren'! a naturii (-ar putea (! *ie o ma(c! (au (! con'in! un me(a0 a(cun() Ma$ii v! inco#o e ma(c!% ei a*#! &n *iecare eveniment un me(a0 a# (piritu#ui) Dar me(a0e#e r!m2n e$hi1ate at2ta vreme c2t percep'ia noa(tr! e(te &nce'o"at!) De aceea Mer#in nume"te me(a0e#e senine. Pentru a primi (emne% tre+uie (! tr!ie"ti un mi(ter) ;n ace(t ca1% mi(teru# e(te *e#u# &n care #umea poate *i at2t materia#!% c2t "i (piritua#! &n ace#a"i timp% &n ce *e# ace#a"i act poate ap!rea at2t ca #ucrare a unui Dumne1eu tota# in i*erent% c2t "i ca (emn a# pre1en'ei iu+irii Lui) =Eu nu m! #a( &n voia para o,uri#or pentru c! &mi p#ace ace(t #ucru>% a (pu( Mer#in) =Per(pectiva e(te totu#) Dac! cineva vine #a tine cu +ra'e#e e(chi(e% (-ar putea ca tu (! ve1i &n a(ta un atac% &n ca1u# &n care (im'i &n acea per(oan! un u"man J (au (! ve1i o &m+r!'i"are%

ac! (im'i c!-'i e(te prieten) Un copi# ar putea #ovi "i 'ipa atunci c2n mama &# "ter$e pe *a'!% ar in per(pectiva mamei% ace(t act e a-# cur!'a e(te un act e iu+ire) ;n ace#a"i *e#% mu#te intre evenimente#e pe care #e nume"ti nenoroc (au chiar pe eap(! ivin! (-au n!(cut in compa(iune% pentru c! Dumne1eu apuc! tot eauna pe ca#ea cea mai p#in! e +un!tate pentru a corecta e1echi#i+re#e in natur!) Tu e"ti ce# ce creea1! ace(te e1echi#i+re% pe care E# tre+uie (! #e puri*ice pentru a te (a#va e #a un r!u mai mare)> C!ut!torii (unt cei care &ncearc! (! re1o#ve ace(t aparent para o, a# in i*eren'ei #ui Dumne1eu "i a# iu+irii #ui Dumne1eu) Ei prive(c atent cri1e#e e #a care cei mai mu#'i oameni &"i &ntorc ochii% eoarece &n r!niri "i e1a(tre poate cineva a*#! ce# mai pro*un a ev!r)> Re1o#v!rii ace(tor eni$me merit! (!-i e ici &ntrea$a ta via'!) =3u m! &n'e#e$e $re"it c2n (pun c! (piritu# #a(! (emne pretutin eni>% a 1i( Mer#in% =nu vreau (! (pun c! ace(te (emne (unt c#are (au c! mi(teru# (e #a(! u"or p!trun()>

APLICAREA LECMIEI Dac! (piritu# r!(p2n e"te (emne pe(te tot &n 0uru# t!u% cum pot *i e#e pu(e &n #umin!G Mai &nt2i% tre+uie (! *ii i(pu( (! ve1i ace(te (emne) E#e apar pe nea"teptate% &n mu#te *orme&nt2#nirea cu cineva #a care tocmai te-ai $2n it: au1irea unui cuv2nt care tocmai 'i-a trecut prin minte% p#anuri care mer$ anapo a pentru a a0un$e #a un +ene*iciu a(cun(- o+(ervi c! &n via'a ta

apar prea mu#te coinci en'e pentru a *i cu a ev!rat coinci en'e) Spiritu# vor+e"te e(eori pe ace(te c!i ce ar putea *i numite =prima &nt2#nire>) Sa#v!ri pe muchie e cu'it% acci ente norocoa(e "i intui'ii care (e a evere(c intr! e a(emenea &n acea(t! cate$orie: &n toate ace(te cau1e tiparu# norma# cau1!-e*ect e(te e*ormat "i uneori rupt e tot) Dac! &ncerci (! ap#ici tipu# e #o$ic! prin care A cau1ea1! B care cau1ea1! C% e,p#ica'ia nu va *unc'iona% eoarece ace(te coinci en'e (unt prea ciu ate "i prea per(ona#e) A ev!rata &ntre+are nu e(te- e ce (e &nt2mp#a ace(te #ucruri% ci- e ce mi (e &nt2mp#! mie ace(te #ucruriG Bine&n'e#e( c! autocomp!timirea poate $enera "i ea aceea"i &ntre+are- e ce mi (e &nt2mp#! tocmai mie ace(te #ucruriG Tre+uie ar (! &nv!'!m (! o *ormu#!m &ntr-un mo i*erit% *!r! #e$!tur! cu curio1itatea provenit! in autocomp!timire) E$o-u# cre e c! o &nt2mp#are (tranie (au rea nu poate *i +un!) Totu"i% orice apare tre+uie (! *ie de folos. Spiritu# tre+uie uneori (! *o#o(ea(c! o mare +un!tate% &nv!'2n u-te o #ec'ie $rea *!r! mi#! pentru ca a(t*e# (! te averti1e1e a(upra unor #ucruri cu a ev!rat e1a(truoa(e) Dar ce e(te cu a ev!rat e1a(truo(G Ma$u# ve e ace(te evenimente rept ce# mai +un #ucru pe care-# poate *ace (piritu#% at! *iin comp#e,a &ntre'e(ere a cau1ei "i a e*ectu#ui &n care *iecare per(oan! e(te prin(!) Totu"i% e(eori nu e,i(t! un con'inut (piritua# c#ar &n (emne#e in via'a e 1i cu 1i) E#e (unt pur "i (imp#u un prim in iciu% o chemare #a tre1ire) Cricine o+(erv! evenimente neo+i"nuite% ar p2n! nu #e ve e ca (emne nu va &ntre+a ce (emni*ica'ie au) Le va #!(a (! (e &nt2mp#e "i va trece mai eparte) E#e vor r!m2ne *!r! e &n'e#e()

E(te important (! ai un ca ru e &n'e#e$ere% pentru a ve ea c! ce#!#a#t a(pect a# t!u J (piritu# J (tr!#uce"te% e"i e(te e$hi1at &n #umea materia#!) Dac! e"ti i(pu( (! accep'i *aptu# c! (piritu# te &n rum!% (emne#e vor &ncepe (! (e (chim+e% &n #oc e a mai *i coinci en'e care &'i i(par repe e in minte% (emne#e vor &ncepe (! ai+! (emni*ica'ie) ;n acea(t! cate$orie am putea a"e1a r!(pun(uri#e primite #a ru$!ciuni% e,perien'e#e &n apropierea mor'ii% *aptu# e a ve ea aura (au o #umin! ivin! (au e a (im'i pre1en'a &n$eri#or) Societatea noa(tr! acor ! o aten'ie *!r! prece ent ace(tor #ucruri% ar (e &n"a#! a e(ea% trat2n u-#e ca =*enomene>) Eenomenu# e(te prin e*ini'ie imper(ona#) Ma$u# ar (pune c! ace(te (emne (unt &n *apt e,trem e per(ona#e: e#e au ro#u# e a ne $hi a) 3u po'i e(ci*ra (emni*ica'ia a(cun(! p2n! ce nu ceri ca ea (!-'i *ie re#evat!) =3u te a"tepta ca (piritu# (! (e apuce (! (crie o carte pe care apoi (! 'i-o citea(c!>% a (pu( Mer#in) =Lia'a e(te creatoare "i a"a e(te "i (piritu#) Eiecare (emn ce 'i-e e(emnat e(te croit pentru nive#u# t!u e con"tiin'!) Eii recuno(c!tor c! (piritu# r!m2ne &n a*ara ve erii ta#e% ime iat% up! co#') Bucur!te c! po'i *i toat! via'a un c!ut!tor% pentru c! ac! (piritu# "i-ar e1v!#ui toate (ecrete#e o at!% ai r!m2ne cu amintiri p#!cute% ar viitoru# t!u ar *i m!r$init "i apatic)> Deoarece (piritu# e(te &n mi"care% cre2n u-'i mereu via'a in invi1i+i#a (ur(! a vie'ii% tre+uie (! *ii atent &n *iecare moment pentru a-i &n'e#e$e c!i#e) Uneori% (emne#e #ove(c ca un tr!(net in (enin% a#teori% e#e traver(ea1! tipti# ca#ea ca o pi(ic! &n 1ori% a#teori% &'i 12m+e(c "i pro uc o rev!r(are e (tr!#ucire) Marea +ucurie e a trece &n #umea ma$u#ui con(t! &n aceea c! &ntrea$a #ume evine vie) 3imic nu mai e mort (au inert% pentru c! #ucru# ce# mai mic &'i poate (ervi ca

(emn &n marea c!utare pentru care e"ti *!cut) =Re(pect!-'i mi(teru# pe care-# tr!ie"ti) 3imic nu e mai pro*un >% a (pu( Mer#in) =Dar urm!re"te-# nemi#o(% &ncerc2n (!-i e(trami v!#u# &n orice (ecun !) Ace(t #ucru *ace via'a +o$at!% ea av2n tot mai mu#t e o*erit cu *iecare (emn care (e e1v!#uie)>

7EC>6A

7[

%emurirea poate fi trit n mi0locul a ceea ce e muritor. Timpul i eternitatea nu sunt opuse. 'eoarece mbr&ieaz totul, eternit&ii nu i se opune nimic. %e strduim s ne rezol$m problemele la ni$elul ego2ului. 1piritul $ede aceast st strduin& ca fiind problema.

8rice aspect al tu este nemuritor, chiar i pr&ile pe care tu le 0udeci cel mai aspru. C2n Arthur era un re$e *oarte t2n!r% a au1it vor+in u-(e e(pre un ne+un care tr!ia &n p! uri#e a 2nci a#e Came#otu#ui) =3u a aten'ie ace(tor 1vonuri pro(te"ti>% i-au (pu( (*etnicii) =E(te oar un #unatic care (-a &nchi( &ntr-o co#i+! "i va muri cur&n )> Dar ceva &n Arthur (-a tu#+urat) Di-a a unat cava#erii "i a pornit (!-# $!(ea(c! pe ace# ne+un) Dup! mai mu#te ore% convoiu# re$a# a a0un( #a un #umini"% nu eparte e rumu# principa# prin p! ure) ;n mi0#ocu# #umini"u#ui (e $!(ea o co#i+! *!cut! in noroi "i &mp#etitur! e nuie#e% at2t e ne&n em2natic a#c!tuit!% &nc2t pretutin eni nuie#e#e ie"eau 0a#nic &n a*ar!) Arthur e(c!#ec! "i (e &n rept! (pre ea) 3u e,i(ta u"!% ci oar o *ere(truic!% a(t*e# &nc2t (! #a(e aeru# (! intre) Cine e aco#oG ;ntre+! e#) Unu# care nu e in #umea acea(ta% &i r!(pun(e o voce (#a+!) Arthur (t!tu un moment "i cu$et!) Loi (ta e vor+! cu tine oricine ai *i) Ie"i a*ar!% &'i porunce"te re$e#e) 3u am nici un re$e) La(!-m! &n pace% r!(pun(e vocea) Dar nu ai m2ncare% nici ap!) Ai nevoie e a0utor% 1i(e Arthur) 3u am nevoie e nici un a0utor% (pu(e vocea% up! care nu mai ro(ti nici un cuv2nt) Curtenii voiau ca Arthur (! p#ece% 0ena'i e *aptu# c! (e ar!ta intere(at e un #unatic% ar re$e#e porunci ca oricine avea vreo in*orma'ie e(pre ace# om (! vin! #a e#) Mai mu#'i c!#!re'i r!(co#ir! p! urea "i (e &ntoar(er! cu o *emeie (!rman!% &m+r!cat! &n 1 ren'e)

Ea e neva(ta #ui% (pune un c!#!re'% e#i+er2n -o pe *emeia 1!p!cit! "i &n(p!im2ntat!) Eii ca#m!% te ro$) 3u vreau ec2t (!-# a0ut pe (o'u# t!u% 1i(e Arthur) Eemeia &nc! tremura% ar &i r!(pun(e E# nu-mi mai (pune neva(t!) ?i## a# meu a 0urat (! (tea 1i it aici% &n co#i+! p2n! c2n *ie va muri% *ie va primi un (emn e #a Dumne1eu) De ceG ;ntre+! Arthur) M2hnirea% (t!p2ne) Avea un *iu pe care-# iu+ea mai mu#t ec2t orice pe #ume) ?i## era t!ietor e #emne "i &ntr-o 1i (-a u( &n p! ure cu +!iatu# no(tru% care avea W ani) ?i## era prin( e munca #ui "i #-a pier ut in ochi pe copi# J a i(p!rut) L-am (tri$at "i #-am c!utat p2n! am o+o(it% iar apoi% pe(te o 1i% p#utea pe r2u &n 0o() B!iatu# no(tru (e &neca(e% iar (o'u# meu nu (e poate ierta) Pove(tirea &# &ntri(t! mu#t pe Arthur) M2hnirea nu e(te un motiv pentru a (e omor&% (pune e#) A"a (pun "i eu% ec#ar! (!rmana *emeie) Dar e# a 0urat c! p2n! Dumne1eu &n(u"i nu va veni (!-i (pun! e ce ne-a *o(t #uat *iu#% e# va +#e(tema #umea "i nu va mai avea nimic e-a *ace cu ea) =Am v!1ut (u*erin'a pe care mi-a at-o Dumne1eu toat! via'a>% (pune e#% ="i nu mai vreau (! am e-a *ace cu ea) Dac! E# nu va ap!rea (!-mi e,p#ice% (unt ca "i mort oricum)> ;n ciu a am!r!ciunii tre1ite e pove(tirea *emeii% Arthur nu putu (! nu *ie intri$at e curioa(! &ncercare e apropiere a ace(tui +!r+at e Dumne1eu)

E(te a ev!ratG ;# &ntre+! e# pe ce# in co#i+!) Se au1i un o*tat $reu% ar ?i##% t!ietoru# e #emne% nu a avut a#tceva e (pu() Am (!-mi petrec noaptea aici "i am (! (tau e vor+! cu ace(t (!rman% anun'! Arthur% trimi'2n re(tu# (uitei re$a#e aca(!) Scutierii nu prea voiau (!-"i #a(e re$e#e (in$ur &n p! ure% ar &n ce#e in urm! ace(ta &i convin(e (! mear$! "i (!-"i *ac! ta+!ra #a 0um!tate e #e$he mai &nco#o) 3oaptea veni repe e% iar #una nu (e ar!t!) Arthur (t!tea #2n$! co#i+!% &nve#it &n mantie% p!1in ne+unu#) ;ntr-un *e#% m! (imt mai aproape e tine ec2t e oricine a#tcineva% a &nceput e#) Sunt nou #a c2rma '!rii "i (imt +ine (u*erin'a ce m! &ncon0oar!) S!racu#% +o#navu# "i inva#i u# e,i(t! pretutin eni% iar ca1na #or e "i a mea% at2ta timp c2t (unt re$e#e #or) Am petrecut mu#te nop'i ne ormite% &ntre+2n u-m! cum (! $!(e(c o (o#u'ie pentru r!u# in #umea acea(ta) A" putea (!mi petrec toat! via'a "i (!-mi che#tuie(c toat! averea pentru a #upta &mpotriva ace(tor nenorociri pe care #e v! &n 0uru# meu% &n(! precum $riu# e prim!var!% (emin'e#e (u*erin'ei &nco#'e(c e ou! ori mai mu#te anotimpu# urm!tor) &# a"tept pe Dumne1eu% (tri$! vocea in interioru# co#i+ei) 3u mai vreau (! au i(cur(uri#e ta#e) La(!-L pe E# &n(u"i (! r!(pun !) De(tu# e corect% a r!(pun( Arthur% ar #a(!-m! (! *ie trea+a mea ac! eu m! v! &n tine) Am avut un mae(tru pe care &# chema Mer#in% iar e# mi-a (pu( c! e,i(t! o (in$ur! (o#u'ie pentru r!u% "i anume (! nu #up'i &mpotriva #ui% ci (!-'i ai (eama c! r!u# nu e,i(t!) Cuvinte &n"e#!toare% 1i(e vocea) G!(e"te-'i a#t mae(tru)

Tre+uie (! mai a(cu#'i% in(i(t! Arthur) Mer#in (punea c! +ine#e "i r!u# (e &nc#e"tea1! mereu &n #upt!: am2n ou! (-au n!(cut acum mii e ani) Di at2ta vreme c2t e,i(t! #umin! "i &ntuneric% +ine#e "i r!u# vor !inui) &n ace(t ca1% ar tre+ui (! *ii i(perat "i (! te &nchi1i cu mine &n co#i+!% pentru c! ai v!1ut a ev!rate#e (entimente a#e #ui Dumne1eu *a'! e #ume) E# vrea ca noi (! (u*erim% 1i(e cu am!r!ciune vocea) Am (im'it "i eu ca tine mu#t! vreme% ar apoi Mer#in mi-a ar!tat c! e,i(t! ou! c!i &n via'!) Pe una intre c!i% o per(oan! &ncearc! (! c2"ti$e r!(p#ata raiu#ui "i ac! tr!ie"te virtuo( &"i va atin$e (copu#)R Dar chiar "i &n para i( e,i(t! (emin'e e nemu#'umire "i &n ce#e in urm!% *ie in p#icti(ea#!% *ie e team! c! nu &# merit!% omu# va apuca o a#t! ca#e) La p!c!tui "i &n ce#e in urm! va *i aruncat &n ia ) Dac! e,i(t! rai% tre+uie (! e,i(te "i ia % ar e(te ceva temporar% pentru c! omu# aruncat aco#o va o+o(i (! *ie torturat "i va &ncepe (! (e ri ice iar) A(t*e#% prima ca#e pe care o poate a#e$e (u*#etu# e(te un cerc e #a r!i #a ia "i &napoi) Dac! ceea ce (pui e a ev!rat% (untem #a *e# e +at0ocori'i pe c2t (untem e amna'i% (pu(e vocea cu a 2nc! am!r!ciune) Cine poate iu+i un tat! care ne uce &n para i( oar pentru a ne arunca in nou &n in*ernG Ai reptate% 1i(e Arthur) Mae(tru# meu mi-a ar!tat ace(t #ucru) Dar apoi mi-a vor+it e cea e-a oua ca#e) Cheia ace(tei c!i e(te (!-'i ai (eama c! "i ia u#% "i raiu# (unt create e noi &n"ine "i c! noi (untem cei ce *ac a(t*e# &nc2t cic#u# (! continue #a ne(*2r"it) Deoarece cre em &n

ua#itate% r!u# tre+uie (! e,i(te ca opu( a# +ine#ui% tot a"a cum #umina tre+uie (! ai+! um+r! J (au n-ar mai *i #umin!) L!12n ace(tea% putem *ace o a#t! a#e$ere) CareG S! renun'!m #a ua#itate% (! re*u1!m "i raiu#% "i ia u#) Dinco#o e 0ocu# contrarii#or% (pune Mer#in% e,i(t! un 'inut etern a# #uminii pure% a# Eiin'ei pure% a# iu+irii pure) =M-am (!turat e toat! trea+a a(ta cu +ine#e "i r!u#>% a (pu( e#) =Cpre"te-te in a-'i v2na propria coa ! "i mer$i mai eparte)> 3u pot (! vor+e(c pentru tine% prietene% ar pentru mine ace(ta a *o(t un me(a0 ivin) Dac! e(te ca Dumne1eu (! apar!% ace(t *apt (e va petrece c2n vom &n'e#e$e ce e po(i+i#) Loin'a noa(tr! e(te #i+er! "i ne putem &nchi e (in$uri pentru tot eauna &n cic#u# p#!cerii "i a# urerii) Dar (untem #i+eri e a(emenea (! mer$em mai eparte "i (! nu mai (u*erim vreo at!) Arthur (e opri% 2n u-"i +ru(c (eama c2t e ciu at era (!-i vor+ea(c! a(t*e# (!rmanu#ui ne*ericit pe care nu-# &nt2#ni(e nicio at!) &mi pare r!u c!-'i tu#+ur m2hnirea% (pu(e e# #a (*2r"it) C (! te #a( acum) Cmu# in co#i+! nu r!(pun(e &n nici un *e#) Arthur (e ri ic!% &"i tra(e mantia mai (tr2n( "i p#ec! &n p! ure) Str!+!tu(e e0a vreo 7// e picioare c2n (im'i o (tr!#ucire &n (pate "i #uciri e *#!c!ri) Tem2n u-(e c! ne+unu# "i-a at *oc #a co#i+!% (e &ntoar(e "i a#er$! &napoi) Co#i+a (e tran(*orma(e &ntr-un $#o+ e #umin! a#+!% (tr!#ucitoare "i &n a*ara ei p!"ea un &n$er care 1icea-

Mi-a (pu( Dumne1eu c! voi% muritorii% "ti'i un (ecret "i ca &ntot eauna a avut reptate) Dti'i c! Dumne1eu nu e(te &n rai% ci inco#o e e#% &n 'inutu# (piritu#ui pur) Cu ace(te cuvinte% &n$eru# i(p!ru)

TLMCIREA LECMIEI E(en'ia#u# ace(tei #ec'ii e(te e,p#icat e0a &n ea% "i anume c! e,i(t! ou! c!i &n via'!) Prim! e(te aceea e a accepta *aptu# c! ua#itatea e(te rea#!% c! +ine#e "i r!u# cu care ne con*runt!m &n *iecare 1i (unt un *apt "i c! tre+uie (! *acem tot ce putem pentru a ne #upta cu e#e) Cea e-a oua ca#e e(te e a ve ea ua#itatea ca pe a#e$erea noa(tr! proprie) De"i orice &n crea'ie pare (!-"i ai+! contrariu#% un (in$ur #ucru nu are un contrariu- &ntre$u#) Tota#itatea (piritu#ui nu are contrariu% pentru c! &m+r!'i"ea1! totu#) Pentru a a#e$e cea e-a oua ca#e tre+uie (! *ii i(pu( (! renun'i #a #upta &mpotriva r!u#ui) Acea(ta e ca#ea ma$u#ui) 3u e,i(t! nici o &n oia#! c! atunci c2n ve em r!u# reac'ion!m cu *ric! "i m2nie) Din acea(t! reac'ie (e na"te #upta "i% eoarece oamenii vor (! a#un$e r!u#% acea(t! #upt! pare #e$itim!) Dar ac! *rica "i m2nia (unt cau1a r!u#uiG Dac! reac'ii#e noa(tre &ntre'in ace#a"i cic#u% care nu (e (*2r"e"te nicio at!G Cu ace(te &ntre+!ri (-a n!(cut ca#ea a oua) 3u &n(eamn! c! acea(t! #upt! e rea "i c! tre+uie (! ne (upunem r!u#ui) Dar (*2r"itu# r!u#ui e(te o che(tiune (erioa(!% iar ma$u# p!"e"te &n aren! i(cu'ii#or pentru a propune i eea c! e(te po(i+i# un (*2r"it%

ar nu prin mi0#oace#e pe care #e-am *o#o(it p2n! acum) APLICAREA LECMIEI 3u po'i renun'a #a ua#itatea +ineQr!u at2ta vreme c2t o tr!ie"ti) E(te nece(ar ca o e,perien'! pro*un !% inco#o e cuvinteO S! o &n#ocuia(c!) Totalitate "i spirit (unt oar cuvinte p2n! c2n a0un$ (! evin! rea#e pentru tine) 4ealitate &n(eamn! &ntot eauna e,perien'!: prin urmare% &ntre+area e(te cum (! e,periment!m 'inutu# #uminii e(pre care vor+ea Mer#in) =Eii r!+ !tor cu tine &n(u'i) Di(pari'ia ua#it!'ii nece(it! timp>% a (pu( Mer#in) =Apoi unitatea (e va na"te automat)> Deoarece (piritu# ne cheam! &ntot eauna% e,i(t! nenum!rate oca1ii e a veni &n contact cu e#) Primu# pa( a *o(t e0a ar!tat J *ii i(pu( (! urme1i (emne#e (piritu#ui% me itea1! pentru a putea $!(i t!cerea pur! in tine% &nva'! c! (copu# (piritu#ui e(te a ev!rat "i c! merit! urm!rit) Lec'ia &nt!re"te ace"ti pa"i% ar a au$! o nou! component!) At2ta vreme c2t oamenii (e p#2n$ e r!u# care e,i(t! "i #upt! &mpotriva #ui% r!u# va r!m2ne cu noi mu#t timp e-acum &nco#o) Re1u#tatu# poate *i ace#a c! po'i eveni *oarte e(cura0at% precum omu# &nchi( &n co#i+!) 3ume#e #ui e(te ?i## _care &n(eamn! voin'!` intr-un anumit motiv J voin'a noa(tr! #i+er! e(te aceea care ne permite (! (par$em cic#u# +ine#ui "i r!u#ui) Acea(ta e(te promi(iunea e(pre care am vor+it &n acea(t! #ec'ie) Ca#ea ma$u#ui e(te una a mi#ei% eoarece ea $!(e"te (o#u'ii #a pro+#ema (u*erin'ei pe m!(ur! ce #umina (piritu#ui +ate mai aproape) Magii nu condamn dorin&a. #i au a0uns magi urm)ndu2i dorin&ele. 8rice dorin& este creat de o dorin& trecut.

*an&ul dorin&elor nu se sf)rete niciodat. #ste nsi $ia&a. %u considera nici o dorin& nefolositoare sau greit < ntr2o zi, fiecare dorin& $a fi mplinit. 'orin&ele sunt semin&e ce2i ateapt anotimpul pentru a ncol&i. 'intr2o singur sm)n&a de dorin& crete o pdure ntreag. !ncura0eaz orice $rere n inima ta, oric)t de nensemnat ar prea. !ntr2o zi, aceste dorin&e nensemnate te $or duce la 'umnezeu. A *o(t acea miracu#oa(! 1i e Cr!ciun c2n Arthur a tra( (a+ia &n*ipt!-n piatr!) Din toat! mu#'imea tumu#tuoa(! ce *u(e(e martor! #a ace(t act% nimeni n-a *o(t mai (urprin( ec2t Arthur) =Un e e(te Mer#inG>% (-a $2n it e#% *iin (i$ur c! ma$u# *u(e(e ce# care &mp#ini(e vite0ea(ca *apt! prin ma$ie) Dar Mer#in nu "i-a ar!tat chipu#) A 2nc &n noapte% mu#t! vreme up! ce toat! #umea (e u(e(e #a cu#care% Arthur &nc! (t!tea% *r!m2nt2n u-(e) =Am nevoie e tine% Mae(tre>% (-a ru$at e#) Bru(c% &n reptu# u"ii ap!ru o #umin!) Arthur (!ri &n picioare "i o e(chi(e% ar ma$u# nu ap!ru) Era AaF% *rate#e (!u vitre$) Cum te (im'iG L-a &ntre+at AaF) Arthur nu "tia ce (! (pun!% ar &ntorc2n u-(e &n camer!% o*t! a 2nc) Mine *#ac!ra mai (u(% (pu(e) AaF ri ic! *!c#ia% iar #umina ei c!1u pe +ei o+iecte ce ap!ru(er! &n patu# #ui Arthur J o

p!pu"! e paie% o pra"tie rupt! "i o o$#in ! (part!) Le-ai v!1utG ;ntre+! Arthur cu o voce (tranie) AaF privi con*u1) Le-am v!1ut% ar nu &n(eamn! nimic pentru mine) Mi-am orit a0utoru# #ui Mer#in "i iat! c! au ap!rut #ucruri#e ace(tea) Acea(t! p!pu"! a *o(t prima mea 0uc!rie% 1i(e Arthur% #u2n -o e pe pat) Tre+uie (! *i avut . ani c2n mi-a *!cuto Mer#in) Acea(t! pra"tie rupt! am *!cut-o in pie#e e cer+ "i in cr!can! e (a#c2m c2n aveam [ ani) C$#in a am $!(it-o &n p! ure c2n aveam 7. ani) Dtii ce au e#e &n comunG AaF ! u in cap &n (emn c! nu) E#e (unt ce#e mai importante #ucruri pe care #e-am avut vreo at!% *iecare #a timpu# #ui% iar acum% uit!-te #a e#eO 3imicuri *!r! va#oare% murmur! AaF) Da% (unt *oarte +ucuro( (! #e v! % pentru c! acum "tiu c! Mer#in m-a &n rumat tot timpu#) Le1i tu% AaF% c2n aveam 2 ani% nu &mi oream ec2t 0uc!rii: c2n aveam [ ani% nu voiam a#tceva ec2t (! v2ne1 vr!+ii "i veveri'e: iar c2n aveam 7. ani% nu oream ec2t (! m! uit &n o$#in !% pentru a ve ea ac! *ete#e m! vor $!(i ur2t (au ar!to() Toate ace(te #ucruri #e-am #!(at &n urm!% "i totu"i *iecare intre e#e a *o(t ca o piatr! e hotar p2n! (! a0un$ #a c#ipa e acum) ;ntr-o 1i% #a *e#% am (! pun eoparte coroana% e"i ea a(t!1i &mi e(te (in$ura orin'! "i (in$uru# e(tin)

AaF era un (u*#et (imp#u "i vi$uro(% care venera monarhia) Eu "ocat De ce ar arunca cineva coroanaG ;ntre+! e# u#uit) Deoarece vine o vreme c2n a0un$e #a *e# e ne&n(emnat! ca o p!pu"!% #a *e# e ne*o#o(itoare ca o pra"tie rupt! "i #a *e# e van! ca o o$#in !) Cre c! a(ta a vrut Mer#in (! v! ) TLMCIREA LECMIEI Dorin'e#e e'in un #oc (pecia# &n inimi#e noa(tre% pentru c!% e"i *iecare intre noi trece prin via'! orin u-"i un #ucru up! a#tu#% vechi#e noa(tre orin'e (unt aruncate ca "i c2n n-ar mai conta) Dorin'e#e nu (e (*2r"e(c nicio at!% nu contea1! c2te intre e#e (e &mp#ine(c "i% &n ace#a"i timp% nici m!car o (in$ur! orin'! nu urea1! at2t e mu#t &nc2t (! ne permit! (! #!(!m cu totu# orin'e#e &n urma noa(tr!) =E"ti oar om% iar natura ta e(te e a ori mai mu#t "i mai mu#t>% a (pu( Mer#in) =Dorin'a e(te aceea care te con uce &n via'!% p2n! vine vremea (! &'i ore"ti o via'! mai &na#t!) A"a c! (! nu-'i *ie ru"ine e *aptu# c! ore"ti at2t e mu#t% ar nu te &n"e#a (in$ur% $2n in u-te c! ceea ce ore"ti a(t!1i &'i va *i e a0un( "i m2ine)> E(te c#ar c! orin'e#e nu (e (*2r"e(c nicio at!% "i totu"i ace(t *apt nu i-a oprit pe oameni% e(eori oameni &n'e#ep'i% (! &ncerce (! renun'e #a orin'e) ;n Apu(% cre"tinii con amn! (#!+iciunea trupu#ui% eoarece e# e(te *un amentu# orin'e#or% &n R!(!rit% +u i"tii &nvinuie(c orin'a ca *iin r! !cina ne(*2r"itu#ui cic#u a# p#!cerii "i urerii) Dar &n ochii ma$u#ui nu e,i(t! nici un motiv pentru a con amna orin'a)

C2n vei ie"i a*ar!% &n #ume% i-a (pu( Mer#in +!iatu#ui Arthur% vei c2"ti$a un tro*eu pe care "i-# ore"te toat! #umea) Ace(t #ucru va &ntoarce &mpotriva ta mii e oameni "i te va uce #a ani $rei e +!t!#ii pentru a cuceri coroana) Atunci nu o (! iau coroana% a (pu( Arthur% *oarte tu#+urat) 3u% nu acea(ta-i ca#ea% a r!(pun( Mer#in) Dorin'e#e &i uc pe muritori &n tot *e#u# e &ncurc!turi% ar orin'e#e ta#e *ac parte in p#anu# #ui Dumne1eu pentru tine) Dar orin'e#e &i or+e(c pe oameni "i &i *ac e$oi"ti) St2rne(c vio#en'!% a"a cum ai pro*e'it tu) Creea1! i$noran'! "i a(mut oamenii unii &mpotriva a#tora) Toate ace(tea (unt folosiri a#e orin'ei% i-a e1v!#uit Mer#in) E(te aici o tain!% ca oriun e% pe care oar c!ut!toru# o va cunoa"te) Dorin'a e(te +un!% rea (au nici una% nici a#taG Am (!-'i au un in iciu) Pentru a a*#a a ev!rata natur! a orin'ei% tre+uie (! nu o 0u eci) Re(pect! *iecare orin'! pe care o ai) ;ncura0ea1! ace(te orin'e &n inima ta) 3u te 1+ate (! o+'ii ceea ce vrei: ai &ncre ere &n *aptu# c! (piritu# e #a &n!#'imea (a a pu( acea orin'! &n interioru# t!u "i #a(! (piritu# (!-'i &mp#inea(c! orin'a) S-ar putea (! e(coperi c! r!u# in orin'! nu e(te e *apt orin'a &n(!"i% ci (tr! ania omu#ui e a o &mp#ini) Ma$u# nu (e 1+ate (!-"i croia(c! propria ca#e% (! acapare1e% (! c2"ti$e (au (! po(e e ceva% eoarece e# ve e orin'a &ntr-un ca ru #ar$ e re*erin'! a"e1at e c!tre (pirit) =L!1ut! a"a cum e(te &n rea#itate% orin'a e,prim! nevoia ta a+(o#ut! e a &nt2#ni per*ec'iunea) Din momentu# &n care te-ai n!(cut nu a e,i(tat nici o (peran'! c! te-ai putea &mp#ini prin vreo rea#i1are% avere (!u

(t!tut (ocia#) 3imic in e,terior nu (e va potrivi orin'ei) Dar atunci e ce Dumne1eu a creat at2tea o+iecte a#e orin'eiG A &ntre+at Arthur) De ce nuG Ce e(te r!u &n a ori mai mu#t &n acea(t! #ume ac! ceva merit! a *i oritG A r!(pun( Mer#in) Prive"te orin'a ca *iin i(poni+i#itatea ta e a primi ceea ce Dumne1eu vrea (!-'i ea) Acea(t! #ume e(te un ar: nu a e,i(tat nici o con(tr2n$ere pentru Creator (! *ac! #umea) Capacitatea #ui Dumne1eu e a !rui e(te #imitat! oar e capacitatea ta e a primi) Poate c! a"a e% ar e ce nu ne-a at Dumne1eu o ca#e irect! e a a0un$e #a E#G A &ntre+at Arthur) 3e-a at) Dorin'a este ca#ea irect!% pentru c! nu e,i(t! o ca#e mai rapi ! c!tre Dumne1eu ec2t proprii#e ta#e orin'e "i nevoi) De ce (!-'i ea Dumne1eu ceva &nainte ca tu (!-'i ore"ti ace# cevaG C2n te ui'i #a proprii#e ta#e orin'i "i #e con amni% te-ai &ntre+at vreo at! e ceG A 0u eca orin'e#e &n(eamn! a 0u eca (ur(a #or care e"ti tu &n(u'i: a-'i *i *ric! e orin'e#e ta#e &n(eamn! a-'i *i *ric! e tine &n(u'i) Pro+#ema nu e cu orin'a% ci cu ceea ce (e &nt2mp#! c2n orin'e#e ta#e (unt +#ocate (au *ru(trate) Atunci &ncepe 1+aterea "i 0u ecata) Dac! ai ve ea o ca#e (!-'i &n ep#ine"ti orin'e#e J ceea ce Dumne1eu are tot timpu# e $2n J &'i vei a (eama c! *!r! orin'e nu te vei putea e1vo#ta) Ima$inea1!-'i cum ar *i *o(t ac! atunci c2n erai copi# n-ai *i vrut (! ep!"e"ti 0ocu# cu 0uc!rii: *!r! noi orin'e care apar mereu &n tine% ai *i prin( &ntr-o continu! imaturitate) APLICAREA LECMIEI

Di(cur(u# #ui Mer#in e(pre orin'! a atin( un punct (en(i+i#% eoarece tr!im &ntr-o (ocietate &n care oamenii pot avea in ce &n ce mai mu#te #ucruri materia#e) Re1u#tatu# net &n(! nu e e natur! (! ne *ac! pe ep#in *erici'i) De(eori &n (pate#e a*#uen'ei e +unuri e,i(t! un vi (piritua#) Acea(ta nu &n(eamn! c! a ori o ca(!% o ma"in! "i un cont &n +anc! e(te ceva r!u (au ru"ino() Li u# (piritua# nu a *o(t creat e orirea #ucruri#or materia#e) E# a *o(t creat prin &n reptarea c!tre #ucruri#e e,terioare e #a care am a"teptat (! *ac! ceea ce nu pot) Lucruri#e e,terioare nu pot ump#e nevoi#e (piritua#e) Cine a (pu( c! un om +o$at are tot at2tea "an(e (! intre &n rai c2t are o c!mi#! (! treac! prin urechea unui ac nu a con amnat +o$!'ia) Pur "i (imp#u a (u+#iniat *aptu# c! +anii nu au o va#oare (piritua#!) 3u +anii (unt poarta (pre para i() Ma$u# ne-a &nv!'at mereu c! orin'a tre+uie v!1ut! ca o ca#e) La &nceput orin'e#e (unt &n reptate c!tre #ucruri precum p#!cerea% (upravie'uirea (au puterea) Dar% &n timp% ca#ea orin'ei mer$e inco#o e ace(te recompen(e) 3u e,i(t! orin'e e +a1!% ci oar orin'e timpurii) Tot a"a cum copi#u# ep!"e"te *a1a cu 0uc!rii#e #a o anumit! v2r(t!% orin'a pentru mai mu#t va uce omu# &n ce#e in urm! #a acea *a1! c2n orin'a pentru Dumne1eu evine (in$ura important!) =3u *i &n$ri0orat &n ceea ce prive"te c!utarea #ui Dumne1eu>% a (pu( Mer#in) =Ai *o(t un c!ut!tor e #a na"tere% numai c! Ia &nceput ai cre1ut c! Dumne1eu (unt 0uc!rii#e% apoi apro+area% apoi (e,u#% +anii% puterea) Pentru toate ace(te #ucruri te-ai ru$at "i #e-ai orit cu mare pa(iune) Bucur!-te e e#e c2n e#e repre1int! o+iectu# orin'ei e moment% ar *ii pre$!tit ca e#e (! i(par!) Cea mai mare

pro+#em! cu care te vei con*runta nu va *i cea a orin'ei% ci a ata"!rii e ceva c2n cur(u# vie'ii vrea (! renun'i) E,erci'iu# pentru acea(t! #ec'ie e(te un e,periment e $2n ire) Stai "i ima$inea1!-'i #ucru# pe care-# ore"ti cu cea mai mare ar oare chiar acum) Poate c! e vor+a e o anumit! ma"in! (au e o via'! e #u,% (au e un (ucce( &ntr-o re#a'ie) ;ncearc! (! a#e$i un #ucru pe care-# urm!re"ti e0a a(t*e# &nc2t (! po'i (im'i c2t e puternic! e(te urm!rirea orin'ei &n rea#itate) Acum &ntoarce-te #a o orin'! (au vrere in trecut% care e0a (-a &mp#init) S-ar putea (! *ie vor+a e u#tima ta ma"in!% e un proiect &ncununat e (ucce( (au e o (um! e +ani) Comparat! cu orin'a ta e acum% pe cea veche o vei (im'i i*erit) 3u vei mai (im'i at2t e tare *oamea e a-'i urma vechea orin'! eoarece e0a i-ai $u(tat &mp#inirea) E,perimente1i a(t*e# *e#u# &n care via'a te &mpin$e &nainte) Dorin'a e ieri a avut propriu# ei impu#( e a *i &mp#init!% impu#( care (-a tran(*erat #a orin'a e a(t!1i) Ace(t impu#( ce mer$e &nainte nu e(te #a voia &nt2mp#!rii) E# te poart! e #a vreri#e ta#e e copi# #a ce#e e a o#e(cent "i e a u#t) Ca#ea orin'ei e(te incre i+i# e puternic! "i nu (e (*2r"e"te nicio at!: oar o+iectu# orin'ei (e mut! "i (e (chim+!) Ma$u# ve e c! orin'e#e noa(tre con'in #a nive#u# #or ce# mai pro*un &n(u"i impu#(u# vie'ii) A vrea (! tr!ie"ti nu e(te un (imp#u in(tinct e (upravie'uire J e(te o ca#e ce (e a"terne) Lie'ii nu &i p#ace (! *ie +#ocat!) Din acea(t! cau1! (pune Mer#in c! pro+#eme#e cu orin'e#e apar atunci c2n #i (e pun o+(taco#e &n rum) Un copi# (!n!to( &nva'! c! orice ore"te e(te +un atunci c2n mama #ui e(te mu#'umit! (!-i &n ep#inea(c! orin'e#e)

Dac! e(te (ta+i#it un mo e# po1itiv e orin'! evreme% atunci copi#u# (e va e1vo#ta cu orin'e#e #ui natura#e care (e potrive(c cu a ev!rate#e #ui nevoi) C per(oan! (!n!toa(! in punct e ve ere p(iho#o$ic poate *i e*init! ca *iin o per(oan! a#e c!rei orin'e &i pro uc *ericire) Dar ac! copi#u#ui &i e(te imprimat! concep'ia opu(!% con*orm c!reia orin'e#e (unt ru"inoa(e "i apar oar in rea-voin'!% atunci orin'a nu (e va e1vo#ta &ntr-un mo (!n!to() Mai t2r1iu% a u#tu# va tot c!uta &mp#inirea &n #umi e,terioare% av2n nevoie e in ce &n ce mai mu#t! putere% +ani "i (e,% pentru a ump#e vi u# care a *o(t creat &n *e#u# cum (e (im'ea c2n era copi#: *e#u# e a *i a# ace#ei per(oane e(te 0u ecat a *i $re"it) ;n ca1uri e,treme orin'a a0un$e at2t e i(tor(ionat!% &nc2t (e tran(*orm! &ntr-o nevoie e a uci e% a *ura% a comite vio#en'e "i a"a mai eparte) Ace(te orin'e pot cau1a o ran! ne(pu(!% at2t &n p#an per(ona#% c2t "i (ocia#) Totu"i nimeni nu "tie% atunci c2n e vor+a e un crimina# (au e un ho'% cum e va#ori#e #ui au #uat-o pe un rum $re"it) Pentru ma$% toate orin'e#e &ncep &n ace#a"i #oc% &n punctu# &n care via'a vrea (! (e e,prime pe (ine: o+(truc'ionarea (au con amnarea orin'ei creea1! pro+#eme) E,primarea ne(!n!toa(! a orin'ei re*#ect! #ip(a e (!n!tate a unui p(ihic ce are nevoie i(perat! e a (e cunoa"te pe (ine% a"a cum ni (e &nt2mp#! tuturor% R ar care J ce# pu'in pentru un timp J e"uea1!) Prin urmare% e(te e o importan'! vita#! (! a0un$i #a o &n'e#e$ere &n ceea ce prive"te natura orin'e#or ta#e% (!-'i ai (eama c! &n p#anu# ivin toate orin'e#e (unt e(tinate a (e &mp#ini) Dumne1eu nu te &mpie ic! (! ai ceva "i (! ai tot ce &'i ore"ti) E"ti tu ce# ce cre e a 2nc c! nu merit! nimic) A(t*e# e 0u ec!'i e (ine creea1! +#oca0e &n cur(u# natura# a# vie'ii% ar o at! ce

e#e (unt &n ep!rtate% ca#ea orin'ei evine o +ucurie% eoarece e(te ca#ea cea mai (curt! "i mai natura#! c!tre Dumne1eu) 3ici o orin'! nu e ne&n(emnat!% eoarece orice orin'! are un &n'e#e( (piritua#) Eiecare e(te un mic pa( uc2n c!tre 1iua &n care &'i ore"ti cea mai &na#t! &mp#inire% "i anume aceea e a-'i cunoa"te propria natur! ivin!)

7EC>6A

B0

,el mai mare bine pe care2l po&i face lumii este acela de a de$eni mag. Era u#tima 1i pe care aveau (! o petreac! &mpreun!) B!iatu# Arthur (t!tea pe mar$inea rumu#ui ce ucea a*ar! in p! ure) Privin pe(te um!r% c!ut! in ochi poiana #ui Mer#in% ar ea nu mai (e a*#a aco#o) Pe(te noapte cre(cu(er! copaci $ro"i care &n$hi'i(er! poian! "i o at! cu ea "i intrarea &n pe"tera e c#e"tar) Arthur (im'i un *ior% "tiin c! acea(t! pier ere o vor

(im'i to'i muritorii% nu oar e# &n(u"i) 3u am (! m! mai &ntorc% nu-i a"aG A &ntre+at e#) Mer#in% care (t!tea #2n$! e#% (cutur! in cap) 3u e nevoie) Cu mine ai terminat) =M! &n oie(c c! voi termina vreo at! cu tine>% (e $2n i Arthur) P!rea c! "i up! to'i ace"ti ani e pre$!tire avea &nc! mu#te (!-# &ntre+e pe pro*e(oru# (!u% mai mu#te ec2t &n 1iua ;n care &ncepu(er!) Citin u-i $2n uri#e% ma$u# &i 1i(e) ^ Lreau (!-'i au un ar e e(p!r'ire "i nu m! pot $2n i #a nimic mai +un ec2t acea(ta) Ar!ta c!tre rumu# e (u+ t!#pi#e #or% care e a(emenea ap!ru(e pe(te noapte) Drumuri#e (unt un (emn a# ma$u#ui) Sau "tiai ace(t #ucruG 3u) Atunci aminte"te-'i ce 'i-am (pu() Ma$u# e(te ce# ce te &nva'! p!r!(in u-te% iar c2n vei putea (! te p!r!(e"ti pe tine &n(u'i% vei *i "i tu ma$) De"i (-ar putea (!-'i &nchipui c! o parte in ace(t p!m2nt &'i apar'ine% nu *aci a#tceva ec2t (! p!"e"ti pe e#) ;n (pirit e"ti pra*u# e pe rum% ne#ini"tea v2ntu#ui) Loi muritorii v! con(trui'i ca(e pentru a v! prote0a e #ume) Ma$u#ui c#ipa e acum &i e(te ca(!% iar c#ipe#e (e (cur$ mereu) Pe rumu# timpu#ui% 1i(e Arthur% comp#et2n propo1i'ia pentru (ine) Dtia mu#te in ce#e ce avu(e(e Mer#in (!-# &nve'e) Da% *u e acor Mer#in)R ;ntre ei (e #!(! t!cerea) B!iatu# (e uit! cu coa a ochiu#ui (! va ! ac! Mer#in era tri(t (au m!car pu'in emo'ionat in cau1a e(p!r'irii) 3u era nici una% nici a#ta)

L! c! nu prea m! cre1i% 1i(e Mer#in) Dar a p#eca e #2n$! mine e(te cu a ev!rat ce# mai mare ar pe care &# pot a"e1a pe(te tine) Ace(tea *iin 1i(e% picioare#e &n !r!tnice a#e +!iatu#ui &ncepur! (! (e mi"te) Pe rum% #a vreo 7// e metri mai &nco#o% rumu# cotea "i cu *iecare pa( pe care-# *!cea (pre ace# #oc Arthur p!rea (! (e (chim+e c2te pu'in) Anii pe care-i petrecu(e cu Mer#in au &nceput (! a#unece &n vi(% &n timp ce curio1itatea *a'! e #ume cre"tea) P2n! (! a0un$! #a cotitur! rumu#ui% n-a putut (! (e a+'in! (! (e uite &mpre0ur) Toate ac'iuni#e "i orin'e#e #umii pe care nu o cuno(cu(e vreo at! eveneau ceva #a care e# #ua parte: acum% picioare#e #ui 1+urau ner!+ !toare (!-# uc! a*ar! in p! ure) Ima$inea #ui Mer#in &i i(p!rea in minte% p2n! c2n &i r!ma(e oar o voce *irav!% care (punea- =Te-am con u( &n #ocuri#e (ecrete a#e (u*#etu#ui t!u% acum tre+uie (! #e e(coperi in nou tu &n(u'i)> Dup! o c#ip!% i(p!ru "i vocea) B!iatu# trecu e cotitur!% ri ic2n pra*u# "i 12m+i) ;"i ! u (eama c! e c2te ori va ve ea un rum (e va $2n i #a Mer#in)

TLMCIREA LECMIEI A mer$e pe un rum e(te un (emn e eta"are% iar ma$ii ne &nva'! c! &n eta"are (t! a ev!rata #i+ertate) Un om #i+er tr!ie"te &n (pirit #a *e# ca un ma$ "i poate (! *ac! mu#t mai mu#t +ine ec2t ar putea *i *!cut &n a*ara (piritu#ui) Ace(t punct e ve ere nu e(te &nc! acceptat &n

(ocietate% eoarece tu% eu "i oricare om pe care-# cunoa"tem am *o(t con i'iona'i (! cre em a#tceva) Suntem ata"a'i e orice #ucru "i cre em c! ace(t ata"ament e(te ceea ce *ace c! vie'i#e noa(tre (! mear$! &nainte) Sentimentu# no(tru e ata"ament &ncepe cu re#a'ia pe care o avem cu ace(t p!m2nt) Muritorii% (pune ma$u#% (unt (t!p2ni'i e i#u1ia c! ei (t!p2ne(c #umea "i-"i contro#ea1! e(tinu#) A"a cum ve e ma$u# #ucruri#e% &n #ume e,i(t! un (pirit care are $ri0! e +un!(tarea noa(tr!: tr!im a !po(ti'i &n (piritu# #umii "i ni (e permite (! !m *orm! propriu#ui e(tin) Dar (piritu# 3u poate *i (t!p2nit (au contro#at) Lrei (! ai toat! #umea% nu-i a"aG L-a &ntre+at Mer#in pe Arthur) 3u% nu cre % r!(pun(e +!iatu#) Ch% +a a% cre e-m!) Loi% muritorii% (unte'i ca o (c2nteie care &ntr-o 1i va incen ia tot c2mpu#) Sc2nteia pare micu'!% ar (e r!(p2n e"te "i (e r!(p2n e"te) Lrei (! (pui c! vom i(tru$e #umeaG ;ntre+! Arthur) Depin e) Spiritu# nu poate *i i(tru(% iar ac! a0un$i (! te ve1i pe tine &n(u'i ca (pirit% te vei &nt2#ni cu (piritu# ace(tui p!m2nt) A#ternativa e(te e a i$nora (piritu#% iar ac! a#e$i acea(t! ca#e% atunci nu vei mai avea nici o con(i era'ie pentru p!m2nt) Durerea #ui &'i va p!rea &n ep!rtat!) Mer#in i-a ar!tat un pietroi)

Love"te-#% i-a 1i() Arthur a *!cut ceea ce i (e (pu(e(e) AuO S!ri e# &napoi) Ciu at #ucruO A comentat Mer#in) Piatra a *o(t cea #ovit!% ar tu e"ti ce# care (tri$! e urere) Ce e ciu at aiciG Se v!ic!ri Arthur% (u(pect&n u-# pu'in pe ma$ c! &# *!cu(e (! #ovea(c! piatra ceva mai tare ec2t avu(e(e e $2n ) Acea(ta a *o(t o #ec'ie e(pre (pirit) C2n ai #ovit piatra% tu ai *o(t ce# r!nit) Piatra nu a prote(tat eoarece p!m2ntu# nu prote(tea1! nicio at!) E# e(te &n (i$uran'! &n (pirit) Acea(t! (i$uran'! &n (pirit e(te ceea ce are p!m2ntu# (! v! &nve'e pe voi% muritorii) Dar ac! &ncepi (! te m2nii pe *aptu# c! ai *o(t v!t!mat e piatr! care n-a *!cut ec2t (! &'i r!(pun !% vei *i tentat (! i$nori (piritu#) Lei voi (! (par$i piatra% (! o i(tru$i "i (! o tran(*ormi &n ceva care (!-'i a uc! vreun *o#o(% iar acea(ta eoarece are &n ea0un( e mu#t! +un!tate ca (! nu (tri$ e c2n o #ove"ti) E(te &n natura (piritu#ui (! nu prote(te1e) 3u e,i(t! vreo v!t!mare pe care (! o po'i a uce cu a ev!rat (piritu#ui "i e"i oamenii au pro u( r!ni $roa1nice p!m2ntu#ui% re1u#tatu# e(te mereu ace#a"i% "i anume c! (e r!ne(c pe ei &n"i"i) 3u ne re(pect!m propriu# (pirit) 3e privim cu *ric! "i m2nie) =L-a'i pier ut cre in'a &n cre in'!>% a 1i( Mer#in) =3u p!re'i a mai n! !0 ui &n n! e0 e)> Ca#it!'i#e (piritu#ui% care inc#u iu+ire% cre in'! "i n! e0 e% tre+uie cuno(cute "i tr!ite pentru c!

e#e (! v! poat! a uce mu#t +ine) Ma0oritatea oameni#or (e #upt! cu propria voin'!: ei recur$ #a *ric! "i m2nie eoarece au (en1a'ia c! pe ace(te c!i tre+uie (! mear$!) Loin'a e a tr!i &n pace (e (pri0in! pe *aptu# e a nu *i con u( e ace(te ener$ii ne$ative% iar acea(ta nu (e poate &nt2mp#a ec2t a opt2n ca#ea ma$u#ui) =Dac! vrei (! *aci +ine #umii% *ii comp#et #ip(it e e$oi(m "i evino ma$>% a 1i( Mer#in) =Dac! vrei (!-'i *aci 'ie +ine% *ii comp#et e$oi(t "i evino ma$)> S-ar putea (! (une ca un para o,% ar &n u#tim! in(tan'! orice (pirit e(te (pirit) P!"e"ti pe ace(t p!m2nt ca in ivi % ar p!"e"ti "i ca parte a p!m2ntu#ui) Prin urmare% rec2"ti$2n u-te pe tine &n(u'i% rec2"ti$i #umea)

APLICAREA LECMIEI Ma$u# nu e(cura0ea1! *acerea e +ine) Deta"area nu e(te ace#a"i #ucru cu in i*eren'a) =Atunci c2n ve1i (u*erin'a% u-te "i a#in-o>% a (pu( Mer#in% = ar a(i$ur!-te c! nu vei p#eca #u2n (u*erin'a cu tine)> Ace(t (*at 'inte"te chiar &n e(en'a compa(iunii) Semni*ica'ia primar! a cuv2ntu#ui compa(iune e(te e =a (u*eri &mpreun! cu> "i a"a e(te ea interpretat! e cei mai mu#'i intre noi) Pre(upunem c! o per(oan! p#in! e compa(iune ia parte #a (u*erin'a a#tuia% ar ac! ace(t #ucru ar *i a ev!rat% atunci compa(iunea ar u+#a (u*erin'a #umii% nu ar a#ina-o) A ev!rata compa(iune nu e(te ne$ativ!) Cineva are puterea (! (imt! urerea a#tuia% ar r!m2ne &n (i$uran'!% &n (pirit) A"a (e comport! p!m2ntu# cu noi) De"i rama pro+#eme#or

omene"ti (e 0oac! pe (cena p!m2ntu#ui% &mpr!"tiin u-ne (2n$e#e pe c2mpuri#e #ui "i *!c2n u-ne averi pe '!rmuri#e #ui% e# e(te Deta"at) P! uri#e% c2mpuri#e% '!rmuri#e "i mun'ii nu (e &na#'! "i nu pier in cau1a noa(tr!) Dac! nu accep'i *aptu# c! p!m2ntu# are un (pirit% acea(t! eta"are evine in i*eren'!) ;n nume#e in i*eren'ei% p!m2ntu# a *o(t 0e*uit) Compa(iunea pentru p!m2nt e(te po(i+i#! oar Atunci c2n &i &nt2#ne"ti (piritu#) Z De ce e(te nevoie pentru a &nt2#ni (piritu# p!m2ntu#uiG Acea(t! carte e(te o &ncercare e a o*eri un r!(pun() Ca#ea ma$u#ui &ncepe &n mit% &n memoria pro*un ! a umanit!'ii% c2n ne $!(eam &nc! &n #ea$!nu# p! uri#or primor ia#e) Mer#in repre1int! un (pirit natura# a# marii ma$ii "i puteri) A(t!1i nu mai e,i(t! (pirite a#e naturii pentru c! muritorii au eci( (! (e (epare e natur!) Lechiu# impu#( e a tr!i &n#!untru# naturii a *!cut #oc opu(u#ui (!u% impu#(u# e a o cuceri) Ace(t impu#( (-a rea#i1at pe (ine p2n! &n punctu# apropiate#or e1a(tre) ;ntoarcerea #a natur! e(te c!utat! &n toate p!r'i#e% poate c! &n u#timu# cea() Ma$ii nu (-au e(p!r'it nicio at! e natur!% a"a c! nu au #a ce (! (e re&ntoarc!) Ei a"teapt! (! ne primea(c! atunci c2n ne vom &ntoarce #a (pirit) Secrete#e #or re#ev! *aptu# c! ac! vrei (! te &ntorci #a natur!% ca#ea e(te e a-'i rec2"ti$a propria *ire care e(te con"tiin'! pur!) 3u e(te nimic =&n e,terior> &n a*ar! e o o$#in ! pentru ceea ce e(te =&n!untru>) Dac! vrei (! mer$i iar!"i aca(!% !-'i (eama c! aca(! e(te momentu# pre1ent)

Toat! puterea "i &mp#inirea oameni#or t2n0e"te up! e,i(ten'! &n momentu# pre1ent) ;n c#ipa e acum e,i(t! o ener$ie e,traor inar!% mai mare ec2t &"i poate ima$ina mintea) 3imic nu poate *i mai aproape "i totu"i nimic nu (e uce mai repe e) Ace(ta e(te mi(teru# "i para o,u#) Pentru a-# re1o#va% !-'i (eama c! tu eti acest moment. Toat! puterea care e(te pre1ent! aici tre+uie $!(it! &n#!untru) Cricine are 1i#e &n care e(te p#in e ener$ie% entu1ia(m "i optimi(m% "i 1i#e marcate e o+o(ea#!% con*u1ie "i pe(imi(m) Ce *ace (! e,i(te acea(t! i*eren'!G Unii oameni cre c! r!(pun(u# (t! &n cic#uri#e +io#o$ice% &n 0ocu# &nt2mp#!rii% &n (oart! (au noroc) Dar ma$u# (pune c! r!(pun(u# (t! &n capacitatea ta e a *i pre1ent) Atunci c2n tr!ie"ti c#ip!% atin$i (ur(a vie'ii) Timpu# &n(u"i cur$e in ace(t moment "i nu in a#tu#) Prin urmare% ac! vrei (! c!#!re"ti va#u# timpu#ui% ai nevoie e toat! ener$ia pe care o po'i a% iar acea(t! ener$ie (e $!(e"te &n c#ip!) Unii nu (e pot &mpotrivi (! nu (e &ntre+e cum e momentu# pre1ent poate *i vreo at! (c!pat) Po'i (!-'i r!(pun1i #a acea(t! &ntre+are printr-un e,erci'iu (imp#u) Stai un moment "i $2n e"te-te cum *unc'ionea1! memoria) C2n ve1i *a'a cuiva% ar nu-'i po'i reaminti nume#e #ui% ce *aciG Dac! te (tr! uie"ti (!-'i aminte"ti% ace(t e*ort pare (! !r2me puterea reamintirii) Dar am e,perimentat cu to'ii acea (itua'ie &n care un nume (au un *apt vita# ne apar +ru(c &n minte atunci c2n nu &ncerc!m e#oc (! ni-# reamintim) A renun'a #a toat! c!utarea e(te un *apt care pare a activa puterea reamintirii) La *e# *unc'ionea1! "i orin'a% e"i pu'ini oameni (unt con"tien'i e mecani(mu# ei)

Deoarece cu to'ii vrem i*erite #ucruri% e(te u"or (! c! em &n capcana unei munci permanente% &n$ri0or2n u-(e "i #upt2n (! o+'inem ceea ce vrem) Totu"i ma$u# (pune c! ac! renun'i #a ace(tea% mecani(me#e orin'ei vor avea $ri0! e e#e &n(e#e) Pare mi(terio(% ar $2n e"te-te #a ace(te #ucruri- "tii cu a ev!rat cum (e re&ntorc amintiri#e pier ute #a tineG Mintea ta con"tient! nu te poate *or'a (!-'i reaminte"ti #ucruri "i totu"i mintea e(te capa+i#! (! re o+2n ea(c! orice "i tot ceea ce a cuno(cut vreo at!) Aproape &n ace#a"i *e# mintea ta con"tient! nu poate p!trun e *e#u# &n care univer(u# *ace ca orin'e#e (! (e &mp#inea(c!) Di #a *e# ca per(oana care (e #upt! (!-"i reamintea(c! un nume "i nu reu"e"te% oamenii (e 1+at in r!(puteri (!-"i &n ep#inea(c! orin'e#e% ne 2n u-"i (eama c! e*ortu# #or e(te pro+#ema% nu (o#u'ia) Ace(te i ei au *o(t e0a tratate &n cartea acea(ta% ar a" vrea (! #e rea uc &n i(cu'ie #a un nive# mai pro*un ) Chiar &n ace(t moment tu e"ti un ma$) E"ti per*ec'ionat &n ceea ce prive"te (piritu#: nu te-ai (eparat nicio at! e Dumne1eu (au e natur!) Tot ce (-a &nt2mp#at a *o(t c! &n #upta ta e a nu (im'i urere ai &nceput (! +#oche1i momentu# pre1ent) Memoria "i orin'a au aruncat un v!# pe(te (pirit) Lucruri#e (-au petrecut a"a eoarece acum mu#t! vreme ai &nceput (! te temi pentru (i$uran'a ta aici% pe p!m2nt) In(ecuritatea e(te motivu# pentru care am atacat p!m2ntu#% pentru c! ac! ne-am &ncre e &n *aptu# c! vom *i hr!ni'i "i (u('inu'i% nici unu# intre noi nu ar *i at2t e i(teric &n ceea ce prive"te (upravie'uirea) =3! !0 uie"te &n n! e0 e% ai cre in'! &n cre in'!>% a (pu( Mer#in) =Acea(ta e(te (in$ura (o#u'ie atunci c2n 'i-ai pier ut n! e0 ea "i cre in'a)> &n (u*#etu# no(tru% *iecare intre noi nu e

a#tceva ec2t n! e0 e) A *i "i a iu+i (unt p!r'i &nn!(cute in noi &n"ine% ar n! e0 ea e(te cea care ne *ace (! re(pir!m cu u"urin'!% (! accept!m (piritu# p!m2ntu#ui ca *iin a# no(tru) Iar tehnica e a ne aminti ace(t #ucru e(te #a *e# c! tehnica e a ne aminti orice a#tceva) ;n$! uie-'i (! te opre"ti in a mai cre e c! e*ortu# e(te r!(pun(u#) Aprecia1! &n t!cere via'a care te &nt2#ne"te &n orice c#ip!) C at! cu acceptarea &n #ini"te apare ener$ia e,traor inar! a(cun(! &n pre1ent% iar &n ener$ie e,i(t! a+un en'!% pace% inte#i$en'! "i creativitate) Toate ace(tea (unt aruri a#e #ini"tii con'inute &n (piritu# p!m2ntu#ui)

PAR;EA A 666,A

Cei "apte pa"i a#chimiei

;n vremea #ui Arthur% nici o a#t! aventur! nu a incitat mai mu#t! pa(iune precum c!utarea S*2ntu#ui Graa#) Cricare intre cava#erii cur'ii #ui Arthur vi(a (! o+2n ea(c! ace(t tro*eu p!re#nic% care i-ar *i a u( protec'ia #ui Dumne1eu "i +inecuv2ntarea re$e#ui) Cava#erii *!ceau peniten'e pentru a primi o vi1iune a Graa#u#ui% &n timp ce ima$ina'ia omu#ui e r2n "i pictorii (e &ntreceau (! *ac! *iecare repre1entare a Cinei ce#ei e tain! mai (p#en i ! ec2t cea e inaintea ei) =E aproape impo(i+i# (! convin$i muritorii c! aventura c!ut!rii nu e(te nicio at! pentru #ucruri in a*ar!% oric2t e (*inte ar *i e#e>% i-a (pu( o at! Mer#in #ui Arthur) Ace(ta &"i amintea ace(te vor+e ori e c2te ori *e+ra Graa#u#ui (e &nte'ea% ceea ce (e petrecea e o+icei &n #un$i#e "i &ntunecate#e #uni e iarn!% c2n cava#erii erau p#icti(i'i "i ne#ini"ti'i) Mai a#e( ce# mai t2n!r intre ei punea mereu #a ca#e (! p#ece (! caute P!m2ntu# S*2nt% ca(te#u# Mont(a#vat (au orice a#t #oc% mitic (!u rea#% un e ar *i putut *i 'inut Graa#u#) Re$e#e (e 'inea eoparte e acea(t! *ervoare) Dac! vrei (! p#eci)))% (punea e#% iar vocea i (e pier ea) Ce eG 3u cre1i &n Graa#G A &ntre+at cu &n r!1nea#! Sir AaF) Eiin con(i erat *rate#e re$e#ui% p2n! ce Arthur a tra( (a+ia in piatr!% AaF &"i #ua #i+ert!'i pe care nimeni a#tcineva nu &n r!1nea (! "i #e ia) S! cre G Cre c! po'i (! (pui c! a% cre % ar nu &n *e#u# &n care te $2n e"ti tu "i nici &n *e#u# &n care cre1i tu% r!(pun(e Arthur &ncet)

R!(pun(u# *u prea (u+ti# pentru AaF% care-"i mu"c! +u1e#e% (! nu pun! o &ntre+are &nc! "i mai in(o#ent!) E(te rea# Graa#u#% (t!p2neG ;ntre+! atunci Ga#aha pe un ton mu#t mai +#2n ) &ntre+i e parc! #-a" avea% (pu(e Arthur) 3u "tiu ac! (! *iu &ncre in'at e a(ta% r!(pun(e cu "ov!ia#! Ga#aha % ar e,i(t! tot *e#u# e pove"ti) Ce *e# e pove"tiG De(pre Mer#in) Se (pune c! e# a *o(t ce# care a a u( potiru# in P!m2ntu# S*2nt% un e 1!cu(e t!inuit mu#te veacuri) Arthur c2nt!ri o c#ip!) Ca &n toate pove"ti#e% e,i(t! un $r!unte e a ev!r "i aici) Curtenii tre(!rir!% pentru c! era prima at! c2n re$e#e a mitea vreo #e$!tur! cu comoar! #a care vi(au cu to'ii) Dar Arthur nu mai (pu(e nimic) ;ntr-o noapte% pe #a &nceputu# prim!verii% c2n c2mpuri#e (e e1$he'au% iar narci(e#e% nu mai &na#te e un e$et% &m+o+oceau printre tran a*irii ne$ri o*i#i'i% #a mare i(tan'! &n a*ara 1i uri#or ca(te#u#ui (e putea 1!ri un *oc) ;n 0uru# #ui (t!teau Sir Perciva# "i Sir Ga#aha % care *!cu(er! #e$!m2ntu# (! (e retra$! &mpreun! &ntr-o (*2nt! recu#e$ere) Era prea evreme (! (e recu#ea$! &n a 2ncu# p! urii% un e u#tima 1!pa ! a iernii era &nc! &n$r!m! it! &n (traturi mur are (u+ um+re#e copaci#or% a(t*e# c! cei oi cava#eri (e ru$au "i po(teau &ntr-un cort mic%

&n partea &n care ! eau camere#e re$e#ui) C at! am interpretat $re"it vi(u# meu e a cuceri Graa#u# ca *iin un mo*t% &ncepu Perciva#) Crice cava#er vrea (! *ie primu# intre eroi% ar timp e ani e 1i#e am &ntor( (pate#e ace(tei orin'e% $2n in u-m! #a ea ca #a o 0uc!rie a m2n riei me#e) Dar &'i (pun% Ga#aha % (u*#etu# meu &"i ore"te cu ar oare ace(t #ucru) Re$e#e (pune c! nu e(te un #ucru% i-a reamintit ce# mai t2n!r cava#er) Tot e# a (pu( c! Mer#in a *o(t ce# ce #-a a u( &n An$#ia) L-ai au1it tu &n(u'i (pun2n a(ta% nu-i a"aG J Locea #ui Perciva# (e ri ic! amenin'!toare% iar Ga#aha apro+! (imp#u in cap) Uneori% ru$!ciunea "i peniten'a aprin mai mu#te *ocuri ec2t (tin$% $2n i e#) Dar Ga#aha *u nevoit "i e# (! a mit! c! &mp!rt!"ea orin'a in ce &n ce mai puternic! a #ui Perciva#) Dac! cineva e(te (ortit (! cucerea(c! Graa#u#% *!r! &n oia#! c! ace#a va *i unu# intre noi% (pu(e e#% &n timp ce arunca vreo c2teva cren$i u(cate e a#un &n *oc "i privea #a *#ac!ra i'it!) Suntem (in$ura ceat! e cava#eri care tr!ie(c &ntr-a ev!r pentru a prote0a pacea "i nu oar pentru a cutreiera 'ara "i a r!(p2n i teroarea) 3u "tiu ac! inima mea e(te &n ea0un( e pur! pentru a o+2n i Graa#u# J nu (unt at2t e &n*umurat (au e ne$hio+ &nc2t (! cre c! &mi va c! ea &n m2ini J ar inima mea va (u*eri p2n! c2n nu voi &ncerca) ;n ace# moment% cei oi +!r+a'i au1ir! 1$omotu# unor pa"i ce *!ceau (! tro(nea(c! (tratu# (u+'ire e $hea'! ce &nc! acoperea p!m2ntu#) A"teptau &ncor a'i c! (tr!inu# (!-"i *ac! apari'ia%

c2n o voce (#a+! "i i(pre'uitoare (pu(e 3u v! (peria'i "i ro$u-v!% #!(a'i-m! (! m! apropii) Am nevoie e *oc% ac! (unte'i at2t e +uni (! m! #!(a'i (!-# &mpart cu voi))) Perciva# privi (pre Ga#aha % apoi (tri$! &n &ntuneric Stai aco#o "i *!-'i "i tu un *oc a# t!u) Acea(ta e(te o recu#e$ere a oi cava#eri ce pentru o vreme nu tre+uie (! (e atin$! e impurit!'i#e #umii) R!(pun(u# *u un r2( +at0ocoritor S!-mi *ac "i eu un *oc% 1iciG Atunci chiar a"a am (! *acO ;nainte c! (tr!inu# (! *i terminat e ro(tit ace(te vor+e% Perciva# (!ri &n picioare a#armat% c!ci p!m2ntu# e (u+ e# &ncepu (! ar ! &n *#!c!ri) Ga#aha privi &n 0ur uimit% v!12n c! erau &ncon0ura'i e un cerc e *oc% ce '2"nea chiar in p!m2ntu# &n$he'at) ;nainte e a putea (coate vreun (unet% o (i#uet! &na#t!% (*ri0it! ca un +ra +!tr2n p!"i prin *oc "i (t!tu &n *a'a #or) Mer#inO))) (pu(e Ga#aha % (t!p2nin u-"i emo'ia) Ce te a uce aici up! ce ai *o(t p#ecat at2ta timpG 3u o+ra1nicu# t!u prieten% r!(pun(e Mer#in% 'intuin u-# cu privirea pe Perciva#% care &ncerca (!-"i men'in! o +rum! e emnitate% at2ta c2t putea avea un om a# c!rui (pate *u(e(e &n *#!c!ri) Stai 0o(% (tai 0o(% &i *!cu (emn ma$u#)

Perciva# (im'i c! urerea ce-i provoca ru"ine i(p!ru(e "i #u! #oc #2n$! Ga#aha % av2n u-# Mer#in &n *a'a (a) 3ici unu# intre cava#eri nu-# mai 1!ri(e vreo at! pe Mer#in% ar e(crierea pe care Arthur o *!cu(e ma$u#ui era e,act!% e #a &nc!#'!ri#e (c2#ciate #a mo#e(chinu# ne$ru pono(it) 3u v! ho#+a'iO Ni(e Mer#in) M! $2n e(c) La ceG ;ntre+! Perciva#) Di nu m! &ntrerupe'iO A(ta a *o(t tot ce a r!(pun( Mer#in) Dup! o c#ip!% *a'a #ui &ncruntat! (e &m+#2n1i Da% cre c! (pune'i a ev!ru#) Acum% (in$ura pro+#em! e(te- ce *acem &n acea(t! privin'!G A ev!ru# e(pre Graa#G ;ntre+! Ga#aha ) Cu (i$uran'! vrem (! p#ec!m &n aventura c!ut!rii #ui) Mer#in &# e,amin! apro+ator M-a'i recuno(cut *!r! a tre+ui (!-mi *ac vreo pre1entare pro(tea(c!% iar acum (unte'i aproape (!-mi citi'i $2n uri#e) Eoarte promi'!tor% 1i(e Mer#in) Cu mo e(tia #ui natura#!% Ga#aha privi &n 0o(% (per2n c! Perciva# nu-# va pi1mui pentru acea(t! *!r2ma e #au ! pe care nu o c!uta(e) Re$e#e vo(tru a vor+it cu reptate% (! "ti'i% 1i(e Mer#in) Graa#u# nu e(te ceva up! care (! po'i *u$i pe (pinarea unui ca# ca up! o vu#pe) 3u e(te *!cut in aur (au $iuvaeruri "i prin

urmare nu a uce nici un +ene*iciu a-# 'ine &n (ecret) Iar *aptu# e a-# avea nu-'i a uce mai mu#te +inecuv2nt!ri a#e #ui Dumne1eu) Perciva#% care evenea in ce &n ce mai a$itat% &# &ntrerup(e p2n! #a urm!) Cum po'i (pune a(taG Graa#u# trebuie (!-'i a uc! +inecuv2nt!ri#e #ui Dumne1eu) Mer#in &# opri cu o privire u(tur!toare) Dra$u# meu ne$hio+% ac! toat! acea(t! #ume e(te crea'ia #ui Dumne1eu% atunci cum ar putea o parte in ea% oric2t e &n ep!rtat!% e mic! (au e neimportant!% (! *ie mai pu'in +inecuv2ntata ec2t oricare a#taG Dar Graa#u# e,i(t!% nu-i a"aG A &ntre+at Ga#aha ) Re$e#e ne-a (pu( c! tu e"ti p!1itoru# #ui) Mer#in apro+! P!1e(c ceea ce nu are nevoie e pa1!% c!#!u1e(c aventura c!ut!rii care nu te va uce nic!ieri% iar &n *ina# voi *i aco#o c2n vei $!(i Graa#u#% e"i nu m! vei ve ea nici pe mine% nici pe e#) Mer#in p!rea e(tu# e mu#'umit e acea(t! cimi#itur! "i (coa(e cu ca#m un *um in $ur!% ca "i cum pe vremea aceea ar *i *o(t e(coperit tutunu#) Bru(c% Perciva# (e ri ic! &n picioare Dac! eu (unt ne$hio+u# aici% permite-mi atunci (! p#ec) Privirea #ui Mer#in (e &m+#2n1i pu'in)

E"ti ceea ce e"ti% *apt care pare &n ea0un( e +un &n ochii #ui Dumne1eu "i e(tu# e rar &n acea(t! #ume nenorocit!% murmur! e#) Ia-'i #ocu#% te ro$) Perciva#% &nc! &m+u*nat% *u mu#'umit totu"i e curtoa1ia poruncii) 3u am a0un( in &nt2mp#are #a *ocu# vo(tru) Sunt aici pentru a v! c!#!u1i c!tre Graa#% ec#ar! Mer#in) E,i(t! o #e$e #a care nu e,i(t! ne(upunere- c2n e#evu# e(te $ata% apare mae(tru#) Eu te voi &nv!'a ceea ce vrei (! a*#i) Lor+e#e me#e e(chi(e nu (unt nici neciop#ite% nici mi(tice) Lreau oar (! v! cur!' mintea e orice vi(e r!u c!#!u1ite pe care #e-a'i putea avea *a'! e o+iectu# c!ut!rii voatre) Cu o mi"care a m2inii% Mer#in *!cu ca cercu# e *oc (! i(par! "i (! *ie &n#ocuit cu o cea'! ea(!% a"a &nc2t tr!(!turi#e (a#e a+ia (e mai 1!reau #uminate e 0ar) Cei oi cava#eri &# ve eau mai mu#t ca pe o um+r! #un$! cu o coroan! e p!r a#+ #uminat! e #un! ce r!(!rea) Aventura ce v! va a uce Graa#u# nu e(te c!#!toria up! care t2n0e(c cava#erii i$noran'i) E(te o c!#!torie interioar!% o aventur! a tran(*orm!rii) A'i au1it am2n oi vor+in u-(e e ceva care (e nume"te a#chimieG Perciva# "i Ga#aha ! ur! in cap% cu *e'e#e a+ia i(tin$2n u-(e &n &ntuneric) A#chimia e(te arta tran(*orm!rii% a continuat Mer#in% iar c2n ce#e "apte trepte a#e ei (unt urcate% atunci "i numai atunci ve'i *i &n (tare (! cuceri'i Graa#u#) Dapte trepteG ;ntre+! Perciva#) Atunci Graa#u# e(te *!cut totu"i in aur% pentru c! &i "tiu pe a#chimi"ti)))

Mo*turi "i con*u1ie) Dtii pu'in (au nimic e(pre acea(t! art!% totu"i o practici &n *iecare 1i e c2n te-ai n!(cut% r!(pun(e Mer#in) Crice copi# (e na"te a#chimi(t% apoi pier e acea(t! art! oar pentru a o c2"ti$a in nou))) Lui Perciva# &i *u #impe e c! ma$u# va tot recur$e #a $hicitori ac! va continua (! (e &n oia(c! e e#: prin urmare% cava#eru# (e a"e1! cu &n'e#epciune #a #oc "i a(cu#t!) Cea mai mare iro(ire &n e,i(ten'!% 1i(e Mer#in% e(te iro(irea (piritu#ui) Eiecare muritor vine pe #ume pentru a c!uta Graa#u#) 3ici unu# nu e n!(cut mai privi#e$iat ec2t a#tu#: ma$u# ve e c! orice om e(te creat pentru a atin$e #i+ertatea "i &mp#inirea) 3u (unt e0a #i+erG ;ntre+! Perciva#) &n ce# mai (imp#u (en(% a% eoarece nu e"ti 'inut captiv% ar eu vor+e(c e #i+ertate &ntr-un (en( pro*un - capacitatea e a *ace orice vrei% oric2n vrei% r!(pun(e Mer#in) Di e,i(t! nive#uri chiar mai pro*un e) Tre+uie (! recuno"ti c! tot timpu# e"ti 'inut captiv e c!tre trecut J amintiri#e ta#e creea1! con i'ionarea care-'i &n(o'e"te via'a) Dac! ai *i #i+er *a'! e trecut% ai putea p!"i &n c2mpu# in*inite#or po(i+i#it!'i% rup2n +ariera #umii cuno(cute &n orice moment) Graa#u# e(te oar o promi(iune vi1i+i#! c! o a(t*e# e per*ec'iune e,i(t!) ;n'e#e$e'iG Acum% c! (e &nc!#1i(e &n ce privea ace(t (u+iect% ma$u# nu mai a"tept! con(im'!m2ntu# #or) Am (pu( c! e,i(t! "apte trepte a#e a#chimiei pe ca#ea (pre #i+ertate "i &mp#inire) Primu# pa( &ncepe #a na"tere: pe urm!toru#% pu'ini &# urmea1! &n copi#!rie% iar re(tu# v! r!m2ne vou! (!i parcur$e'i) Loi (unte'i mereu &n $ri0a p#anu#ui ivin% ar pe m!(ur! ce cre"te'i% voin'ei "i

orin'ei voa(tre #i (e permite (! (e m!rea(c!) C2n era'i copii% era'i &n ea0un( e puri pentru a cuceri Graa#u#% ar nu "tia'i e e,i(ten'a #ui) C2n (unte'i a u#'i% cunoa"te'i (copu#% ar ca#ea e a-# $!(i a'i &nchi(-o e0a) Apari'ia voin'ei #i+ere e(te ceea ce v-a *!cut (! pier e'i Graa#u#% totu"i ea e(te mi0#ocu# prin care &# vom rec2"ti$a p2n! #a urm!) Tem2n u-(e c! Perciva# ar putea &ncepe (! o+iecte1e% Ga#aha interveni repe e Lrei (! ne ar!'i cei "apte pa"iG Mer#in #!(! (!-i (cape un 12m+et (#a+% cu &n'e#e(% &nainte e a a in cap &n (emn e &ncuviin'are) PASUL 7- I3CCE3MA 3e na"tem &ntr-o (tare e inocen'!) Dintre toate in$re iente#e *o#o(ite e c!tre a#chimi(t% ace(ta e(te ce# mai important) Un copi# nou-n!(cut nu-"i pune &ntre+!ri e(pre e,i(ten'a (a: e# tr!ie"te accept2n u-(e pe (ine% av2n &ncre ere "i iu+ire) Locea cic!#itoare a &n oie#ii nu a *o(t &nc! au1it!) Atunci c2n prive"ti &n ochii unui copi#% ve1i pu'in! in ivi ua#itate) ;ntre+area =Cine (unt euG> e(te *!r! (en( pentru un nou-n!(cut) ;n (chim+% (tr!#uce"te-n e# con"tienti1area &n(!"i% (ur(a &ntre$ii &n'e#epciuni) Copi#u# vine pe #umea acea(ta chiar in (ur(a vie'ii "i (e eta"ea1! e acea(t! (ur(! $ra ua#) C vreme% copi#u# r!m2ne (c!# at &n eternitate) 3u are nici o i ee e(pre trecut (au e(pre viitor% ci oar e(pre pre1entu# &n e(*!"urare) A(ta &n(eamn! (!

tr!ie"ti &n eternitate% pentru c! ce e ve"nicia ac! nu c#ipa pre1ent! mereu re&nnoin u-(eG Tocmai e acea(t! promi(iune a Graa#u#ui J via'! *!r! e moarte J (e +ucur! e0a copi#u#% iar a tr!i &n eternitate repre1int! (ecretu# nemuririi) Dac! e(te a ev!rat% (pu(e Ga#aha cu $ravitate% e ce nu (untem cu to'ii nemuritori e #a na"tereG Semin'e "i ten in'e% r!(pun(e Mer#in) Crice copi# are ten in'a (! treac! in #umea &n care nu e,i(t! timp &n #umea ore#or% a 1i#e#or% a ani#or% e #a #ini"tea #umii interioare #a activitatea #umii e,terioare% e #a a+(or+irea e (ine #a a+(or+irea tuturor #ucruri#or *a(cinante impre0ur) Privi'i un nou-n!(cut &n prime#e (a#e (!pt!m2ni e via'!) Pute'i ve ea cum aten'ia #ui e(te &ncet% &ncet atra(! e minunata #ume pe care o e(coper! &n!untru# (!u) Di a"a &ncepe a#chimia% cu tran(*ormarea permanent!% care va (ta &n (pate#e *iec!rei re(pira'ii in anii ce vor veni) Un copi# nu e(te un &n$er J puritatea (a urea1! pu'in% &n#!untru% copi#u# nou-n!(cut (imte prime#e tre(!riri e *urie "i team!% ne&ncre ere "i &n oia#!) Pe m!(ur! ce copi#u# &"i p!r!(e"te (tarea e inocen'!% p!trun e &ntr-o #ume mai e1a$rea+i#!% e ciocniri "i 0u#ituri) Apar orin'e care nu (unt ime iat &mp#inite: urerea e(te tr!it! pentru prima oar!) Loi% muritorii% numi'i a(ta ec! erea in $ra'ie) Dar v! &n"e#a'i) Gra'ia operea1! #a *iecare pa( a# e,i(ten'ei umane% R e"i percep'ia voa(tr! #imitat! v! poate &mpie ica (! o ve e'i) Cum (e #ea$! pove"ti#e ace(tea tri(te e a#chimieG ;ntre+! Perciva#% &nc! (ceptic) Deoarece e,i(t! aici o ma$ie a(cun(!% r!(pun(e Mer#in) Pe m!(ur! ce copi#u# cre"te%

inocen'a #ui ori$inar! nu (e pier e cu a ev!rat) Ceea ce (e &nt2mp#! e(te cu mu#t mai mi(terio() Inocen'a r!m2ne intact!% &n (tarea ei e puritate "i unitate% pe care tu pur "i (imp#u o ui'i) Acum tr!ie"ti &n *ra$mente) Pentru tine% #umea e(te #imitat!: percep'ia ta e (ine e(te m!r$init! e e,perien'e#e in ivi ua#e "i e amintiri#e pe care #e-ai acumu#at) Uit2n &ntre$u#% pari (! pier1i ceea ce erai% &n(! acea(ta e(te oar o i#u1ie) Tu nu te (im'i "i nu ac'ione1i ca un nou-n!(cut% ar e(en'a r!m2ne) De *apt% &ntre$u# nu poate *i *ra$mentat: a ev!ru# nu poate *i v!t!mat e nea ev!r) Pier erea inocen'ei a *o(t un eveniment rea#% care &n ace#a"i timp nu are nici un *e# e rea#itate) Eor'e#e a#chimiei ac'ionea1! inco#o e ceea ce ve1i% au1i (au atin$i) Cum pot (! "tiu c! inocen'a e(te cu a ev!rat aco#oG ;ntre+! Ga#aha ) Dac! vrei (! intri &n #e$!tur! cu inocen'a in tine% ia (eam! #a tr!(!turi#e noun!(cutu#ui- aten'ie% curio1itate% mirare% (i$uran'a c! e"ti orit pe ace(t p!m2nt% (entimentu# c! tr!ie"ti &ntr-o per*ect! pace cu eternitatea) To'i copiii (imt a(t*e#) PASUL B- 3ADTEREA EGC-ULUI Urm!toru# pa(% continu! Mer#in% anun'! (o(irea pe (cen! a e$o-u#ui% (im'irea #ui =eu>) Pentru a avea un =eu> tre+uie (! ai e a(emenea un =tu> (au un =e#>) 3a"terea e$o-u#ui repre1int! na"terea ua#it!'ii) Ea marchea1! &nceputu# ce#or opu(e "i% prin urmare% &nceputu#

opo1i'iei) Eiecare pa( nou m a#chimie r!(toarn! pa(u# e inainte% &ntorc2n vechea #ume cu (u(u# &n 0o(% ar revo#u'ia e acum e(te poate cea mai "ocant!) 3u mai e"ti un 1euO Ima$ina'i-v! o *iin'! care (e (imte atotputernic! &n #umea (a) Criun e (e uit!% tot ce-i &ntimpina ochiu# e(te o o$#in ! a #ui &n(u"i) Bru(c% oamenii "i #ucruri#e &ncep (! *ie v!1ute ca *iin creaturi (eparate) 3ici unu# intre voi nu-"i aminte"te ace(t eveniment 1$u uitor% eoarece e# apare evreme &n copi#!rie) Totu"i% a *o(t o (chim+are (pectacu#oa(!% echiva#2n cu o nou! na"tere) Erai *ericit ca un 1eu% acum te-ai n!(cut ca muritor) A *o(t o na"tere petrecut! "i ea &n urere% (pu(e Perciva#) Era ace(t pa( a+(o#ut nece(arG C% aO Semin'e "i ten in'e% 'i-am (pu() C2n curio1itatea copi#u#ui *ace ca aten'ia (!-i *ie &n reptat! &n a*ara #ui% ce ve e e# atunciG Mai &nt2i% *a'a mamei #ui) ;n p#anu# naturii% copi#u# &i va r!(pun e &n mo automat mamei (a#e ca unei (ur(e e iu+ire "i hran!) Dar e(te o (ur(! n afara copilului nsui. Aici e c#enciu#% pentru c! oric2t e per*ect! ar *i iu+irea *a'! e mam!% nu e(te o iu+ire e (ine "i mu#'i ani vei (u(pina up! pier erea iu+irii per*ecte% oar pentru a-'i a (eama c! e"ti no(ta#$ic up! propriu# t!u (ine e inainte ca a#tcineva (! *i intrat &n (cen!) La &nceput% nu e,i(ta nici o (eparare) C2n copi#u# atin$ea (2nu# mamei (au p!tu'u# (au un 1i % toate ace(te #ucruri p!reau a *i parte a unei (en1a'ii continue% *!r! ivi1iuni) Cur&n &n(!% *iecare copi# a0un$e (!-"i ea (eama c! mai e,i(t! ceva &n a*ar! e e# &n(u"i J #umea e,terioar!) E$o-u# (pune- =Ace(ta (unt eu% ace(ta nu (unt eu)> Apoi% &ncet% &ncet% une#e #ucruri &ncep (! (e i enti*ice cu =mine> J m!mica% 0uc!rii#e me#e% *oamea mea% urerea mea% patu#

meu) Ime iat up! ce apar pre*erin'e#e% apare o &ntrea$! #ume care nu (unt eu J nu m!mica% nu 0uc!rii#e me#e "i a"a mai eparte) 3u pot (!-mi aminte(c e acea(t! na"tere% a"a cum o nume"ti tu% 1i(e Perciva#) Dar ac! ceea ce (pui tu e(te corect% atunci &n ace(t moment tre+uie (! *i &nceput aventura c!ut!rii Graa#u#ui) Un e &n a#t! parte ar putea &ncepe% ac! nu &n (eparareG Da% at2ta vreme c2t te (im'eai pe tine &n(u'i ca *iin ivin% nu era nevoie (! cau'i (! rec2"ti$i +inecuv2ntarea #ui Dumne1eu% *u e acor Mer#in) ;n (eparare% &ncepi (! te cau'i pe tine &n(u'i &n o+iecte "i evenimente) Pier1i capacitatea e a te ve ea pe tine &n(u'i ca (ur(a a ev!rat! a tot ce e,i(t!) Pentru copii% nu era $re"it (! (e va ! pe (ine ca (ur(! a vie'ii) Pe m!(ur! ce &ncepi (! e,p#ore1i #umea in a*ar!% iar o+iecte#e ei evin *a(cinante% *ericirea ta (e #ea$! e e#e) Acea(ta (e nume"te trimitere #a o+iect% care vine (! &n#ocuia(c! trimiterea #a (ine a copi#u#ui) Iar ace(t pa( nu (e pier e pe m!(ur! ce copi#u# continu! (! crea(c!G Ni(e Ga#aha ) 3imic nu e(te vreo at! pier ut) 3a"terea e$o-u#ui a *!cut (! apar! #!turi pe care &nc! #e po'i (im'i &n tine &n(u'i- *rica e a *i a+an onat% nevoia e a *i apro+at% po(e(ivitatea% an,ietatea% preocuparea e (ine% mi#! e (ine) Devii epen ent e #ume "i a"a r!m2i% eoarece nu te mai po'i &mp#ini &n ace# *e# (imp#u &n care (e &mp#ine"te copi#u#) Dar nu i(pera% eoarece (u+ ace(te (chim+!ri ac'ionea1! o *or'! mai pro*un !)

PASUL ?- 3ADTEREA DCBa3DITCRULUI C at! ce ai un e$o% continu! Mer#in% ai o #ume =&n a*ar!> "i ie(e #a ivea#! o nou! ten in'!% pornirea e a ie"i &n #ume "i a o+2n i) Prime#e (emne a#e ace(tei (chim+!ri (unt primitive) Copi#u# ore"te (! apuce #ucruri#e "i (! #e 'in!: ore"te (! e,p#ore1e e unu# (in$ur% a(i$ur2n u-(e c! mama e(te prin apropiere) Cur&n % vrea (! mear$! "i &ncepe (! prote(te1e ac! mama nu &# #a(!) Acea(t! orin'! e a (c!pa "i a cutreieraQurm!ri e(te #a &nceput timi !) Dar up! un timp% ace#a"i copi# care t2n0ea (! *ie 'inut "i prote0at 'ip! (! *ie #!(at #i+er) Ace(ta e(te un in(tinct (!n!to(% pentru c! e$o-u# "tie c! necuno(cutu# e(te o (ur(! e team!) Dac! copi#u# nu porne"te (! cucerea(c! #umea% va cre"te *iin u-i in ce &n ce mai *ric! e ea) De acum% ne mi"c!m in ce &n ce mai eparte e (entimentu# p!cii% unit!'ii "i &ncre erii cu care ne-am n!(cut) E$o-u# &ncepe (! (t!p2nea(c! a(upra (piritu#ui) C2n copi#u# a0un$e &n interior pentru a a*#a ce e(te aco#o% e# nu $!(e"te pura con"tiin'!: $!(e"te un v2rte0 e amintiri) E,perien'e#e evin per(ona#e "i nu mai pot *i &mp!rt!"ite vreo at! comp#et) C a#t! pove(te tri(t!O Se t2n$ui Perciva#) Da% ac! (-ar (*2r"i aici% 1i(e Mer#in) Dar na"terea &n*!ptuitoru#ui &'i ! &ncre ere "i (en(u# unicit!'ii) Acea(t! #ume e o+iecte "i evenimente are un (cop J (! evii un in ivi ) Pentru acea(ta% e$o-u# e(te nece(ar% ce# pu'in pe rumu# pe care #-a'i a#e( voi% muritorii) 3u oricine e(te un o+2n itor) E(te ace(ta un pa( nece(arG ;ntre+! Ga#aha ) 3u oricine pre'uie"te (ucce(u# mai mu#t ec2t orice a#tceva "i nu oricine (e i enti*ic! cu

+anii% munca "i (tatutu#% 1i(e Mer#in) Dar pornirea o+2n itoru#ui e(te mai (imp#!% mai *un amenta#! ec2t at2t) E(te (emnu# e$o-u#ui &n ac'iune% care &"i ove e"te (ie"i c! (epararea poate *i &n urat!) ;ntr-a ev!r% na"terea o+2n itoru#ui *ace in (eparare o #ume ve(e#!% p#in! e #ucruri e *!cut "i e &nv!'at) ;n unii oameni% o+2n itoru# va ura *oarte mu#t! vreme) Setea e *aim! "i avere va cop#e"i a ev!ratu# 'e# a# aventurii c!ut!rii) Dar Dumne1eu ne permite o #i+er! voin'! comp#et!) Iar ac! o per(oan! eci e c! #umea = in a*ar!> e(te mai important! ec2t e# &n(u"i% tre+uie (! urme1e po*ta e *aim! "i avere) E$o-u#% a"a cum &# ve e ma$u#% nu o*er! nici o po(i+i#itate e &mp#inire) E(te ominator "i #ip(it e iu+ire) =A(cu#t!-m!% (pune e#% apuc! tot ce po'i pentru 'ine Acea(ta e(te ca#ea *ericirii)> Loi% to'i muritorii% urma'i ace(t (*at o vreme) 3u e(te nimic r!u &n acea(t!% in punctu# e ve ere a# #ui Dumne1eu% eoarece &ncre erea Lui &n #i+era voin'! (e tran(*orm! &n ce# mai &n'e#ept mo e a ac'iona) Tre+uie neap!rat (! v! (pun c! a# trei#ea pa( r!m2ne cu voi% eoarece at2ta vreme c2t e$ou# e(te pre1ent% "i o+2n itoru# va *i pre1ent) Do+2n itoru# nu-"i (ati(*ace nicio at! po*te#e) De *apt% nu e,i(t! nici o #imit! pentru e,perien'e#e pe care #e po'i a una: #umea e(te in*init! &n iver(itatea ei) Dar pe m!(ur! ce e$o-u# (e e1vo#t!% acoper! (piritu# cu &nve#i"uri e materie +o$!'ie% putere% ima$ine e (ine J p2n! c2n o voce (#a+! &ncepe (! (e &ntre+e=Un e e(te iu+ireG Un e e(te *iin'!G> Ce# e-a# patru#ea pa(% o nou! na"tere% e(te pe ca#e (! apar!)

PASUL C- 3ADTEREA DRUITCRULUI &n timp% e$o-u# (e) Love"te e o nou! no'iune% a !u$! Mer#in% "i anume c! *ericirea nu (t! numai &n a #ua% ci "i &n a a) E(te o e(coperire (pectacu#oa(!% pentru c! e#i+erea1! e$o-u# e mu#te *e#uri e team!) E(te team! e i1o#are% care e(te urmarea e$oi(mu#ui tota#) E(te team! e a pier e care apare eoarece nu po'i (! ai mereu totu#) E(te team! e inamicii care vor (!-'i ia ceea ce ai) Devenin un !ruitor% e$o-u# nu mai tre+uie (! tr!ia(c! cu ace(te temeri (au ce# pu'in nu tot at2t e mu#t ca &nainte) C pro+#em! (2c2itoare a *o(t re1o#vat!) Dar "i aici *unc'ionea1! ceva mai pro*un ) Eaptu# e a !rui #ea$! oi oameni% pe ce# ce !ruie"te "i pe ce# ce prime"te) Acea(t! conectare ! na"tere #a un nou (en( a# apartenen'ei J nu apartenen'a pa(iv! a copi#u#ui care &n mo automat e(te #e$at e mam!% ci o apartenen'! activ! a cuiva care a &nv!'at (! cree1e *ericire) D!ruirea e(te creatoare) Ea r!(toarn! comp#et per(pectiva e$o-u#ui) ;nainte ca !ruitoru# (! (e *i n!(cut% nu era important! ec2t ap!rarea &mpotriva pier eri#or) E vor+a e pier erea +ani#or "i a propriet!'i#or% ar e a(emenea "i e pier erea ima$inii e (ine% pier erea importan'ei) Acum% per(oana &mparte #i+er ceea ce are cu a#tcineva% *!r! a sim&i acea(ta ca pe o pier ere% ci o (imte ca *iin p#!cere) C2t e uimitor e(te% pentru c! p#!cerea e a #ua nu a *o(t nicio at! a(t*e#O Ga#aha ar!ta $2n itor Iu+irea a intrat &n inim!) Acea(ta-i i*eren'a)

Da% 1i(e Mer#in) At2ta timp c2t e$o-u# &"i urmea1! proprii#e intere(e% nu (imte iu+ire) Sar putea (! (imt! o p#!cere inten(!% (ati(*ac'ie e (ine (au ata"ament) Ace(te (entimente (unt numite uneori iu+ire% ar prin natura ei% iu+irea e(te #ip(it! e e$oi(m "i e nevoie e un act #ip(it e e$oi(m pentru a provoca iu+irea) Eaptu# e a !rui nu (e #imitea1! #a a a +ani% #ucruri (au a#tceva) ;n(eamn! e a(emenea a *ace (ervicii% a te !rui pe tine% a te evota% a !rui iu+ire &n *orm! pur!) Pentru toate ace(te motive% na"terea !ruitoru#ui e(te (im'it! ca nou! "i e#i+eratoare) Chiar ac! e$o-u# &nc! omin!% e# a &nceput (! privea(c! &n a*ara #ui) Mu#'i oameni &nva'! p#!cerea e a !rui precum copiii: mu#'i p!rin'i &"i &nva'! copiii (! &mpart! ce au cu a#'i copii) Totu"i% a ev!rata na"tere a !ruitoru#ui (-ar putea (! nu apar! ec2t mu#t mai t2r1iu) At2ta timp c2t !ruie"ti eoarece a"a 'i (-a (pu( (au pentru a"a cre1i c! tre+uie (! *aci nu o (! (im'i p#!cerea pro*un ! e a !rui) D!ruirea tre+uie (! *ie (pontan!% n!(cut! in (entimentu# c! =vreau (! *ac a"a>% nu in =e mai +ine (! *ac a"a>) C2n cineva &ncepe (! !ruia(c!% e(te oare un (emn c! e$o-u# moareG ;ntre+! Perciva#) Mer#in (e &ncrunt!) &n a#chimie nu e,i(t! moarte) 3imic nu tre+uie (! piar!% pentru ca Graa#u# (! *ie o+2n it) Lechea i ee e moarte a e$o-u#ui pre(upune c! e,i(t! #ucruri pentru care Dumne1eu te 0u ec!) Dar ai (pu( c! e$o-u# e(te ominator "i #ip(it e iu+ire% o+iect! Perciva#) Eace ace(ta parte intr-un p#an a# #ui Dumne1eu pentru noiG P#anu# #ui Dumne1eu e(te ca tu (! te $!(e"ti pe tine &n(u'i% 1i(e Mer#in) De(tinu# t!u nu

e(te ace#a e a atin$e un (cop *i,) Dac! vrei (! e,p#ore1i cum e(te (! *ii e$oi(t% i$norant% crimina# (!u comp#et #ip(it e cre in'!% Dumne1eu &'i va permite toate ace(te e,perien'e) De ce (! nu o *ac!G Tu nu e"ti 0u ecat% nici una intre ac'iuni#e ta#e nu e(te +un! (au rea &n ochii #ui Dumne1eu) Dar e(te cutremur!torO Ni(e Ga#aha ) Tu (pui c! crimina#u# "i (*2ntu# (unt e$a#iG Sunt e$a#i ac! p!c!to(u# "i (*2ntu# (unt oar m!"ti pe care 'i #e pui% r!(pun(e Mer#in) S*2ntu#% &n acea(t! via'! (-ar putea (! *ie p!c!to(u# intr-o a#t! via'!% iar p!c!to(u# e a(t!1i (-ar putea (! *ie ce# ce &nva'! (! evin! un (*2nt m2ine) Toate ace(te ro#uri (unt i#u1ii &n ochii #ui Dumne1eu) 3u (pun c! tre+uie (! a op'i neap!rat acea(t! per(pectiv!) Mi-ai cerut (! te c!#!u1e(c% iar eu tre+uie (!-'i ar!t cu ce o (! te &nt2#ne"ti pe rum) PASUL @- 3ADTEREA CUTTCRULUI Mu#t! vreme% e$o-u# a *!cut totu# &n *e#u# #ui% continu! Mer#in) ;ntre+area ce e(te +ine pentru mine a ominat toate con(i era'ii#e: punctu# e ve ere in ivi ua#% #imitat a *o(t (in$uru# care p!rea rea#) E(te *ire(c) A"a cum am (pu(% acea(t! #ume re#ativ! are un (cop% "i anume ace#a e te &nv!'a (! evii un in ivi ) Iar in ivi ua#itatea &ncepe &n ce#e in urm! (! (e e(chi ! "i (!'i #!r$ea(c! ori1onturi#e) Poate c! tu vei (pune c! 2n u-#i-(e #i+ertatea voin'ei% oamenii vor *i &ncura0a'i (! *ie in ce &n ce mai e$oi"ti) Dac! e$o-u# #ip(it e iu+ire% ominator% are u#timu# cuv2nt e (pu(% poate c! acea(ta 'i-ar *i (oarta) Dar a#chimia #ucrea1! invi1i+i# pe nev!1ute#e

c!r!ri a#e (u*#etu#ui) ;n timp% !ruitoru# *ace urm!toru# pa(% evenin un c!ut!tor) ;n acea(t! *a1!% pro+#eme#e care *r!m2nta vechiu# "i *ami#iaru# e$o (unt a+an onate) Sentimentu#ui e =eu> &i e(te permi( (! (e e,tin !) Acum per(oana evine ner!+ !toare (! ai+! e,perien'e (piritua#e% eoarece (e(i1ea1! e,i(ten'a unei (ur(e a iu+irii "i &mp#inirii ce nu poate *i e(coperit! nici &n cea mai inten(! iu+ire *a'! e o a#t! per(oan!) ;nc! o at!% acea(t! nou! *a'! apare ca o cutremurare) ;n ce# mai +un ca1% !ruitoru# e(te un *i#antrop) E# &ncepe (! !ruia(c! oar *ami#iei "i prieteni#or% apoi (! !ruia(c! comunit!'ii "i (! *ac! opere e caritate% ar &n ce#e in urm! (piritu# !ruitoru#ui nu poate *i (ati(*!cut p2n! c2n e aruri#e #ui nu +ene*icia1! to'i oamenii) Dar po'i tu (! te !ruie"ti cu a ev!rat tuturorG Acea(t! &ntre+are te a uce #a #imita in ivi ua#it!'ii: e(te o &ntre+are #a care numai un (*2nt poate r!(pun e) A"a c! e(te *ire(c ca &n (ta iu# !ruirii (! apar! &ntre+!ri #a care nu (e poate r!(pun e% *apt ce pre$!te"te ca#ea pentru o nou! na"tere) D!ruitoru# care ore"te (! &m+r!'i"e1e #umea &"i ! (eama acum c! #umea nu mai e(te o (ur(! e &mp#inire) Lucruri#e care o at! &i a uceau p#!cere &ncep (! i (e par! +ana#e: &n particu#ar% nevoia e apro+are "i importan'! e (ine a e$o-u#ui nu mai #ucrea1! &n (en(u# *urni1!rii (ati(*ac'iei) Apare (etea e a ve ea *a'a #ui Dumne1eu% e a tr!i &n #umin!% e a e,p#ora t!cerea con"tiin'ei pure: Impu#(u# c!ut!toru#ui poate #ua mu#te *orme) Cu toate ace(tea% to'i c!ut!torii &mp!rt!"e(c (entimentu# c! #umea materia#! nu mai pare (! *ie #ocu# &n care orin'e#e #or (! poat! *i &mp#inite) De ce (e &nt2mp#! a(t*e#G Care Dumne1eu

nu (e a*#! pretutin eniG 3u e,i(t! (pirit &n orice $r!unte e ni(ipG Da "i nu) Dumne1eu (e a*#! pretutin eni% ar ace(t #ucru nu-'i *o#o(e"te #a nimic ac! nu po'i ve ea un e e(te E#) C!ut!toru# caut! pentru a ve ea) Cre c! acesta e(te (ta iu# &n care &ncepe aventura c!ut!rii Graa#u#ui% 1i(e Ga#aha ) Pentru unii muritori e a ev!rat% ace(ta e(te momentu# c2n Graa#u# evine un (im+o# pentru o nevoie interioar! pro*un !% r!(pun(e Mer#in% ar *iecare (ta iu a *o(t o aventur! a c!ut!rii% chiar "i c! erea in inocen'!) Loi% muritorii% (unte'i o+(e a'i e a &mp!r'i rea#itatea &n +ine "i r!u% (*2nt "i p!c!to(% umne1eie(c "i ne- umne1eie(c% c2n % &n rea#itate% via'a e(te o cur$ere ivin!) Un (in$ur impu#(% ace#a e a po(e a cunoa"terea tota#! "i &mp#inirea tota#!% e(te ceea ce con uce toat! via'a &nainte) Totu"i% ai reptate &ntr-un (en() C at! cu na"terea c!ut!toru#ui% putem pentru prima oar! (! punem un nume orin'ei nenumite p2n! acum) 3u contea1! ac! nume#e e(te Dumne1eu% Graa#% Eiin'! ivin! (au Spirit) Toate (emni*ic! o nou! "i pro*un ! nevoie e a (c!pa e $rani'e#e impu(e e timp "i (pa'iu) E(en'a ta e(te nem!r$init!) Te-ai n!(cut pentru o via'! univer(a#!) Lumea pare #imitat! &n timp "i (pa'iu% ar ace(t #ucru e(te oar o aparen'!) De ce tre+uie (! *im &n"e#a'i e aparen'eG ;ntre+! Perciva#) Univer(u# nu &'i a(cun e nimic% r!(pun(e Mer#in) 3u ai *o(t tra( pe (*oar!) Aparen'a #imit!rii (e atorea1! *aptu#ui c! #umea e(te o "coa#! (au un c2mp e in(truc'ie) Iar re$u#a e +a1! aici e(te c! &n *e#u# &n care te ve1i pe tine &n(u'i a"a vei ve ea #umea) Dac! pe tine te ve1i ca *iin nevoia" (au neva#oro(% acea(t! 0u ecat! "i e e a0un( pentru a-L 'ine pe Dumne1eu #a

i(tan'! e tine) Poate c! vei (pune c! &# ore"ti pe Dumne1eu% ar vei ori &n ace#a"i timp (! men'ii "i ace(te 0u ec!'i &mpotriva ta) Deci% Dumne1eu (t! eoparte% (pu(e cu tri(te'e Ga#aha ) Aventura c!ut!rii Graa#u#ui e(te *!r! (*2r"it) Mer#in &i arunc! o privire &n'e#e$!toare) Spiritu# nu poate (ta eoparte e tine% chiar ac! ar vrea% eoarece totu# e(te (pirit) 3u e,i(t! #ocuri (ecrete &n care e# (! nu (e a*#e) ;n ceea ce &# prive"te% Dumne1eu nu ve e nimic r!u #a tine) La(!-m! (!-'i (pun mai mu#te e(pre c!ut!tor% pentru c! ace(ta e(te (ta iu# a#chimic &n care &# atra$i pe ma$ "i ace(ta e(te e a(emenea (ta iu# pentru care voi% muritorii% v! e(coperi'i ce# mai pu'in pre$!ti'i) De mic copi#% ai in ce &n ce mai mu#te orin'e) C!ut!toru# e(te ce# a#e c!rui orin'e (-au e,tin( at2t e mu#t% &nc2t nimic nu #e mai (ati(*ace% &n a*ar! e &nt2#nirea *a'! &n *a'! cu Dumne1eu) Acea(ta nu e(te o orin'! =mai &na#t!> ec2t a vrea 0uc!rii% *aim! (au iu+ire) @uc!rii#e% +anii% *aim! "i iu+irea erau *a'a #ui Dumne1eu atunci c2n e#e erau ce#e mai importante #ucruri pentru tine) Crice #ucru e(pre care cre1i c! &'i va a uce &n ce#e in urm! pacea "i &mp#inirea con(tituie ver(iunea ta e(pre Dumne1eu) ;n(! pe m!(ur! ce te e1vo#'i e #a o *a1! #a a#ta% a0un$i in ce &n ce mai aproape e a ev!ratu# (cop) Ima$inea ta e(pre Dumne1eu evine in ce &n ce mai a ev!rat!% mai aproape e natura Lui e (pirit pur) Totu"i% *iecare pa( e(te ivin)

Lrei (! (pui c! ace#a ce vrea (! *ure (au (! uci ! urmea1! un impu#( ivinG Totu"i% "i ace(tea (unt orin'e% 1i(e Perciva#) Iu+irea e(te univer(a#! "i prin urmare nu 'ine partea cuiva% r!(pun(e Mer#in) S-ar putea ca e$o-u#ui (! nu-i p#ac! ace(t *apt) S-ar putea ca e# (! (pun!- =eu merit iu+irea #ui Dumne1eu% ar per(oana e aco#o nu o merit!)> 3u ace(ta e(te *e#u# &n care ve e #ucruri#e Dumne1eu) Bo'u# cau1ea1! o pier ere a propriet!'ii) Crimina#u# cau1ea1! pier erea vie'ii omene"ti) Dac! ace(te pier eri (unt rea#e pentru tine% atunci +ine&n'e#e( c! vei con amna per(oane#e care #e cau1ea1!) Dar oare timpu# nu *ur! in averea ta "i nu &'i ia p2n! #a urm! via'aG E(te "i e# un crimina#G E,i(t! o per(pectiv! care prive"te p!catu# ca pe o i#u1ie) 3imic in ceea ce tu nume"ti p!cat nu p!tea1! nici m!car cu o *!r2m! iu+irea #ui Dumne1eu) C!ut!torii o+'in ime iat vi1iuni#e "i e,perien'e#e pe care #e ore(cG ;ntre+! Ga#aha ) Cricine prime"te ver(iunea e(pre ivin pe care o are &n minte) Unii &# v! pe Dumne1eu &n vi1iuni% a#'ii &# v! &ntr-o *#oare) E,i(t! mu#te *e#uri e c!ut!tori) Unii cer interven'ii miracu#oa(e "i m2ntuire% a#'ii urm!re(c o *or'! invi1i+i#! care vor+e"te in ce#e mai mun ane apari'ii) C!ut!toru# e(te motivat e o (ete up! o rea#itate mai &na#t!) Ace(t #ucru nu &n(eamn! c! (ta iu# e inainte a# !ruitoru#ui i(pare) Dar acum aru# e(te *!cut *!r! o motiva'ie e$oi(t!% acum e# vine in compa(iune) Pentru prima oar!% e(te pu(! #a &n oia#! preten'ia e$o-u#ui e a *i atotcuno(c!tor "i atotputernic) 3a"terea c!ut!toru#ui poate *i% prin urmare% e,trem e impetuoa(!) Ima$inea1!-'i

o ca#ea"c! tra(! pe rum e o pereche e cai) De *oarte mu#t! vreme nu e,i(t! nici un vi1itiu% iar caii au a0un( (! crea ! c! ei (t!p2ne(c ca#ea"ca) ;ntr-o 1i% o voce (#a+! in interioru# ca#e"tii "opte"te- =StopO> La &nceput% caii nu au vocea% ar ea repet!- =StopO> 3evenin u-#e (! crea ! urechi#or% caii o iau #a *u$! &nc! "i mai n!va#nic% oar pentru a ove i c! ei nu au nici un (t!p2n) Locea interioar! nu *o#o(e"te *or'a: nu prote(tea1!) Ea oar repet! =StopO> A"a (e &nt2mp#a "i &n interioru# t!u) Ca#ea"ca e"ti tu &ntre$% caii (unt e$o-u#% vocea in!untru# ca#e"tii e(te (piritu#) C2n (piritu# &"i anun'! intrarea &n (cen!% #a &nceput% e$o-u# nu-# a(cu#t!% eoarece e (i$ur c! puterea (a e(te a+(o#ut!) Dar (piritu# nu *o#o(e"te *e#u# e putere cu care e(te o+i"nuit e$o-u#) E$o-u# e(te &nv!'at (! re(pin$! #ucruri#e: e(te &nv!'at (! 0u ece% (! (epare "i (! acapare1e ceea ce cre e c! &i apar'ine) Spiritu# e(te (imp#u% vocea *irav! a Eiin'ei% a*irm2n ceea ce e,i(t!) C at! cu na"terea c!ut!toru#ui% acea(ta e(te vocea pe care &ncepi (! o au1i% ar tre+uie (! *ii pre$!tit pentru o reac'ie vio#ent! in partea e$o-u#ui% care e *apt nu &"i va pre a puterea *!r! #upt!) Cum poate a0un$e acea(t! #upt! #a vreun (*2r"it ac! (piritu# nu are nici o putereG ;ntre+! Perciva#) Am (pu( c! (piritu# nu *o#o(e"te puterea a"a cum "tie e$o-u#) ;n timp% vei &nv!'a c! (piritu# nu e(te nimic a#tceva ec2t putere% puterea unui ori1ont e po(i+i#it!'i in*init) E(te o *or'! or$ani1atoare care men'ine orice atom in univer( &ntr-un echi#i+ru per*ect) Comparat! cu ea% puterea e$o-u#ui e(te ri ico# e #imitat! "i vu#$ar!) Totu"i% &'i vei a (eama e a(ta oar

up! ce ai &n*r2nt nevoia e$o-u#ui e a contro#a% pre1ice "i ap!ra) Puterea #ui e(te #imitat! #a ace(te trei #ucruri) Dac! eu# #e-ar putea pre a pe toate o at!% nu ar mai *i nevoie e vreun pa( pentru a te e1vo#ta: na"terea c!ut!toru#ui ar *i e a0un() Dar nu a"a (e &nt2mp#! #ucruri#e) Locea (piritu#ui anun'! c! e,i(t! o rea#itate mai &na#t!) A a(cen e #a acea rea#itate e o a#t! che(tiune) M! $2n e(c c! e *apt c!ut!torii tre+uie (! *ie rari% c!ci +!t!#ia e(te tare $rea% 1i(e Ga#aha ) Cu (i$uran'! mu#'i e"uea1! "i-"i pier (peran'a) Care e aceea at2t e pu'ini (unt n!(cu'i (! atin$! Graa#u#G Cricine e(te n!(cut (! atin$! Graa#u#% &i reaminti Mer#in) Motivu# pentru care c!ut!torii par (! *ie at2t e pu'ini 'ine mai mu#t e aparen'e#e (ocia#e) C!utarea e(te o e,perien'! comp#et interioar!) 3u po'i (pune #u2n u-te up! (emne e,terioare cine e(te un c!ut!tor "i cine nu e(te) Societatea nu acor ! i(tinc'ii (pecia#e (au recompen(e pentru c!ut!tor% care ar putea (! *ie comp#et retra(% i1o#at% #!(2n (ocietatea &n urm! (au ar putea continua (!-"i tr!ia(c! via'a &ntr-o po1i'ie (ocia#! &na#t!) Cum "tie o per(oan! c! e(te un c!ut!torG ;ntre+! Perciva#) Semne#e interioare a#e c!ut!toru#ui (unt urm!toare#e- c2n !ruie"te% e(te motivat oar e iu+ire nee$oi(t! "i compa(iune "i nu vrea nimic &n (chim+% nici m!car recuno"tin'!: intui'ia evine o c!#!u1! e &ncre ere pentru ac'iune% #u2n #ocu# ra'iona#it!'ii (tricte: captea1! (tr!*u#$er!ri a#e #umii nev!1ute ca rea#itate mai &na#t!: apare o cunoa"tere pro*un ! a #ui

Dumne1eu "i a nemuririi) Ace(te (emne vor *i &n(o'ite e o $u(t (porit pentru (in$ur!tate% e *aptu# c! (e +a1ea1! oar pe (ine "i nu pe apro+area (ocia#!% e un *ior atorat Eiin'ei "i e orin'a e a n! !0 ui) Di*erite#e epen en'e vor &ncepe (! i(par!) Me ita'ia "i ru$!ciunea vor eveni p!r'i a#e vie'ii e 1i cu 1i) De"i toate ace(te mani*e(t!ri (piritua#e te vor retra$e in #umea materia#!% te vei $!(i &n mo para o,a# &ntr-o #e$!tur! mai pro*un ! cu natura% vei avea mai mu#t! a#inare &n trupu# t!u "i vei *i mai u"or acceptat e a#'i oameni) Ace(te #ucruri (e &nt2mp#a eoarece (piritu# nu e(te opu(u# materiei) Spiritu# e totu#% iar apari'ia &n via'a ta va *ace toate #ucruri#e mai +une% chiar #ucruri care par opu(e) PASUL W- 3ADTEREA CLARLNTCRULUI Mi-am (pu(% continu! Mer#in% motiva'ia c!ut!toru#ui era aceea e a putea (! va ! "i cur&n acea(t! capacitate apare) Ce# e-a# "a(e#ea pa(% na"terea c#arv!1!toru#ui% e(te chiar *oarte aproape e c!ut!tor) C!utarea &n (ine nu a uce nici o &mp#inire) Lia'a ar *i u(cat! "i 1a arnic! ac! ai c!uta mereu *!r! (! $!(e"ti nimic) Din *ericire% &n p#anu# ivin% toate &ntre+!ri#e &"i poart! &n (ine r!(pun(uri#e% toate (copuri#e a0un$ (! *ie $!(ite #a (ur(!) C2n &ntre+i cu a ev!rat un e e(te Dumne1eu% vei ve ea r!(pun(u#) 3u vreau (! v! am!$e(c aici) 3a"terea c#arv!1!toru#ui e(te #a *e# e revo#u'ionar! ca oricare intre pa"ii e inainte) Ea &n(eamn! (*2r"itu# e$o-u#ui% (*2r"itu# oric!rei i enti*ic!ri e,terioare) Ima$inea1!-'i via'a ca pe un *i#m proiectat pe un ecran a#+) At2ta vreme c2t e"ti ominat e e$o% te concentre1i a(upra ima$ini#or &n mi"care% con(i er2n u-#e rea#e) Atunci

c2n c!ut!toru# intr! pe (cen!% &ncepi (! #e (im'i irea#itatea) Dar o at! cu na"terea c#arv!1!toru#ui te &ntorci "i te a*#i *a'! &n *a'! cu #umina) Acum ima$inea e (ine e(te v!1ut! ca *iin ceea ce e(te J o proiec'ie #ip(it! e temei% *!cut! rea#! e c!tre nevoia i(perat! a e$ou#ui e a a importan'! min'ii "i trupu#ui% am2n ou! #imitate &n timp) C#arv!1!toru# 1!re"te acea(t! motiva'ie "i nu (e mai #a(! convin( e ea) ;n #oc e a te ve ea pe tine &n(u'i ca *iin o a#c!tuire e carne "i oa(e care $!1 uie"te un (pirit J *antoma in interioru# ma"inii J &'i ai (eama c! totu# e(te (pirit) Corpu# e(te (pirit concre(cut &ntr-o *orm! a(t*e# &nc2t prin or$ane#e e (im' e# poate pip!i% ve ea "i miro(i: mintea e(te (pirit &ntr-o *orm! care poate *i au1it! "i &n'e#ea(!) Spiritu# &n(u"i &n *orm! pur! nu e(te nimic in ace(tea "i poate *i perceput oar printr-o intui'ie ra*inat!) Ai au1it *ra1a- =Cei ce &# cuno(c nu vor+e(c e(pre E#: cei ce vor+e(c e(pre E# nu &# cuno(c)> Acea(ta e(te taina (piritu#ui) Dar nu vor+eai tu acum e(pre E#G ;ntre+! Ga#aha % &ncurcat) 3u &n *e#u# &n care ai putea cre e) C2n vor+e(c e(pre o piatr! po'i (! o ve1i "i (! o atin$i) C2n vor+e(c e(pre (pirit% ar!t (pre o #ume invi1i+i#!) S!$e'i e #umin! 1+oar! c!tre noi in(pre acea #ume pentru a ne incen ia (u*#ete#e% ar noi nu putem trimite (pre ea (!$e'i a#e $2n irii) Sun! *oarte mi(terio(% murmur! Perciva#) Un tran a*ir ar *i *oarte mi(terio( ac! oar te-ai $2n i #a e#% *!r! (!-# ve1i vreo at!) Spiritu# e(te o e,perien'! irect!% ar e# tran(cen e acea(t! #ume) E(te o t!cere pur!% &n'e(at! e

po(i+i#it!'i) Atunci c2n c2"ti$i cunoa"terea a orice a#tceva c2"ti$i cunoa"terea unui #ucru oarecare: c2n c2"ti$i cunoa"terea (piritu#ui% evii &n(!"i cunoa"terea) Toate &ntre+!ri#e (e opre(c eoarece te $!(e"ti pe tine &n(u'i &n p2ntecu# rea#it!'ii% un e totu# pur "i (imp#u este. C2n privirea c#arv!1!toru#ui ca e pe ceva% ace# ceva e(te pur "i (imp#u acceptat pentru ceea ce e(te% *!r! a *i 0u ecat) 3u mai e,i(t! un e$o care (! ai+! nevoie (! ia% (! po(e e (au (! i(tru$!) ;n a+(en'a *ricii% nu mai apar a(t*e# e motiva'ii pentru c! nevoia e a po(e a nu (e mai na"te) C2n nu mai ai nici o nevoie e (ati(*!cut% atunci *aptu# e a te a*#a aici% &n acea(t! #ume% &n trupu# t!u% e(te ce# mai &na#t (cop (piritua# pe care #-ai putea atin$e) Perciva# "i Ga#aha erau prea tu#+ura'i e acea(t! parte a i(cur(u#ui #ui Mer#in) Ei urm!ri(er! cei#a#'i pa"i cu aten'ie% iar (ta iu# e$o-u#ui% a# o+2n itoru#ui "i a# !ruitoru#ui #e erau e0a cuno(cute) C2n ma$u# #e-a vor+it e(pre c!ut!tor% cei oi cava#eri (-au recuno(cut a"a cum erau &n ace# moment) Sta iu# c#arv!1!toru#ui &n(! i-a ump#ut e venera'ie% ca "i cum ei erau ni"te e,p#oratori urc2n pe v2r*u# unui munte% &n *a'a #or e(chi12n u-(e un va(t ori1ont nou% &n e#un$ n! !0 uit% ar nev!1ut &nc!) Dore(c mu#t (! *iu ace# c#arv!1!tor e care ai vor+it% (pu(e Ga#aha % entu1ia(t) Mer#in ! u in cap) A(ta &n(eamn! c! e"ti pre$!tit) Pentru un ma$% e,i(t! oar trei *e#uri e oameni- cei care nu au e,perimentat &nc! Eiin'a pur!% cei care au $u(tat-o "i cei care au e,p#orat-o pe e-antre$u#) Tu ai $u(tat-o "i acum vrei (-o e,p#ore1i) Pentru tine% acea(t! #ume a &ncepe (! i(par!

ca #ucru (o#i "i (e va retra$e &n #umina cop#e"itoare a Eiin'ei) ;n &n ep!rtatu# 'inut numit In ia (e (pune c! via'a e r2n p!#e"te &n *a'a #ui Dumne1eu c! o *!c#ie ce pare (tr!#ucitoare &ntr-o &nc!pere &ntunecoa(!% ar care evine invi1i+i#! atunci c2n e(te a"e1at! &n #umina (oare#ui e amia1!) Mer#in (e &ntoar(e c!tre Perciva#) Di te inc#u "i pe tine &n ace(t (ta iu% chiar ac! &'i ima$ine1i c! te acu1 e ceva) Perciva# ro"i "i (pu(e cu $#a( tremur!tor Cum va *i acea(t! nou! via'!G Ca "i &nainte% ea va *i (im'it! ca o nou! na"tere) C#arv!1!toru# e(te i*erit e c!ut!tor prin *aptu# c! nu mai tre+uie (! (e#ecte1e "i (! a#ea$!) C!ut!toru# (e a*#! &nc! (u+ imperiu# i#u1iei atunci c2n (pune =Aici e(te Dumne1eu% aici nu e(te Dumne1eu)> C#arv!1!toru#% pe e a#t! parte% &# ve e pe Dumne1eu &n via'a &n(!"i) Lun$u# r!1+oi in interior (e termin!% &n (*2r"it% iar r!1+oinicu# mer$e (! (e o ihnea(c!) ;n #ocu# +!t!#iei ai e,perien'a &n ep#inirii *ire"ti "i *!r! e*ort a tuturor orin'e#or ta#e) 3u e,i(t! (emne e,terioare care (! &i arate pe aceia intre noi ce (unt c#arv!1!tori% ar &n#!untru# #or ei (e (imt e(chi"i "i mu#'umi'i "i &i #a(! pe cei#a#'i (! *ie a"a cum (unt% ceea ce repre1int! cea mai &na#t! *orm! e iu+ire% nu a"a1! nici un o+(taco# &n ca#ea a#tor oameni "i a evenimente#or "i nu mai p!(trea1! nici o *!r2m! e =eu>) PASUL A- SPIRITUL

E $reu (!-'i ima$ine1i c! ar putea e,i(ta un (ta iu mai &na#t a# vie'ii% (pu(e Ga#aha up! o c#ip!% pro*un mi"cat e e(crierea pe care Mer#in o *!cu(e c#arv!1!toru#ui) Eii pru ent cu ace(t cuv2nt% mai nalt, atra(e aten'ia Mer#in) E$o-u# e(te ce# care tre+uie (! *ac! i(tinc'ie &ntre &na#t "i 0o() Scopu# vie'ii ta#e e(te #i+ertatea "i &mp#inirea) ;mp#inirea nu e(te o+2n ita p2n! c2n nu &# cuno"ti pe Dumne1eu comp#et% a"a cum Se cunoa"te E# pe Sine) Loi% muritorii% t2n0i'i mereu up! minuni% ar eu v! (pun c! minunea cea mai mare (unte'i voi &n"iv!% pentru c! Dumne1eu v-a at capacitatea unic! e a v! i enti*ica cu natura Lui) Un tran a*ir per*ect nu &"i ! (eama c! e(te un tran a*ir: un om &mp#init "tie ce &n(eamn! a *i ivin) Poate *i e(cri(! acea(t! (tareG ;ntre+! Perciva#) Ace(ta e(te ce# e-a# "apte#ea "i u#timu# pa( a# a#chimiei% (piritu# pur) C2n ace(ta (e ive"te% c#arv!1!toru# e(coper! c! ceea ce p!reau a *i +ucurie tota#! "i &mp#inire pot *i e,tin(e) Le e'i voi% a a0un$e &n pre1en'a #ui Dumne1eu nu repre1int! (*2r"itu# aventurii c!ut!rii% ci &nceputu# ei) A'i &nceput &n inocen'! "i a"a ve'i (*2r"i) Dar acum inocen'a e(te i*erit!% eoarece a'i c2"ti$at o cunoa"tere comp#et!% pe c2n copi#u# are oar (entimente) C2n (unte'i capa+i#i (! v! ve e'i pe voi &n"iv! ca (pirit% i enti*icarea cu corpu# "i cu mintea va i(p!rea) ;n ace#a"i timp% i eea e na"tere "i moarte va i(p!rea) Le'i *i o ce#u#! &n trupu# univer(u#ui% iar ace(t trup co(mic v! va *i #a *e# e intim pe c2t v! e(te propriu# trup acum) Spun2n ace(tea% m! apropii c2t pot e *e#u# &n care (imte un ma$% pentru c! mag e(te

oar un a#t cuv2nt pentru ce# e-a# "apte#ea (ta iu) ;n'e#e$e'i acea(ta- pentru un ma$% na"terea repre1int! oar i eea c! =am un trup>% iar moartea repre1int! oar i eea c! =nu mai am ace(t trup>) Pentru c! ma$u# nu mai e(te (upu( i#u1iei na"terii% orice trup pe care mi-# iau e(te v!1ut ca un tipar e ener$ie% orice minte% ca un tipar e in*orma'ie) Ace(te tipare (e (chim+! mereu: e#e vin "i p#eac!) Dar ma$u# &n(u"i e(te inco#o e (chim+are) Mintea "i trupu# (unt a(emeni unor camere &n care cineva ar a#e$e (! tr!ia(c!% ar nu tot timpu#) 3ici un *e# e $2n ire (au (im'ire nu poate apro,ima acea(t! (tare "i nu 'i-o poate a uce) Spiritu# (e na"te &n t!cere pur!) Dia#o$u# #!untric a# min'ii ta#e tre+uie (! (e (*2r"ea(c! "i (! nu mai &nceap! vreo at!% eoarece ceea ce ! na"tere ace(tui ia#o$ interior J *ra$mentare a (ine#ui% nu mai e(te pre1ent) Dine#e t!u va *i uni*icat "i precum copi#u# care erai #a &nceput% nu vei mai (im'i nici &n oia#!% nici ru"ine% nici vinov!'ie) 3evoia e ua#itate a e$o-u#ui are ca re1u#tat o #ume a +ine#ui "i a r!u#ui% a ceea ce e rept "i ne rept% a #uminii "i um+rei) Acum vei &n'e#e$e c! ace(te contrarii (e contope(c) Acea(ta e(te per(pectiva #ui Dumne1eu% pentru c! E# (e ve e pe Sine &n orice) Dac! (im'i c! ace(t 'e# e(te prea (eme' (au prea &n ep!rtat% iat! un (ecret) De"i ai (en1a'ia c! treci prin cei "apte pa"i ai a#chimiei% *iecare intre ei a *o(t pre1ent &nc! e #a &nceput) ;n inocen'!% (e $!(ea tota#itatea #ui Dumne1eu% #a *e# &n e$o% o+2n itor% c!ut!tor (au !ruitor) Tot ceea ce (-a (chim+at &n rea#itate a *o(t concentrarea aten'iei ta#e) ;n *iin'a ta e,i(t! *iecare

a(pect a# univer(u#ui% #a *e# e comp#et "i etern ca univer(u# &n(u"i) Totu"i% na"terea &ntru (pirit e(te un eveniment e,traor inar) Pe m!(ur! ce unitatea (e e(!v2r"e"te% vei eveni in ce &n ce mai *ami#iari1at cu ivinu#% p2n! c2n % &n ce#e in urm!% vei avea e,perien'a #ui Dumne1eu ca Eiin'! in*init!% mi"c2n u-(e cu o vite1! in*init!% printr-un in*init e imen(iuni) C2n (e va ivi% acea(t! e,perien'! cutremur!toare va p!rea #a *e# e *irea(c! "i e (imp#! ca a (ta aici% (u+ (te#e% &n(! *iecare (tea ce #ic!re"te vei *i tu &n(u'i) A"a cum e(eori (e &nt2mp#! c2n vor+e(c ma$ii% cei oi cava#eri (e (im'ir! tran(porta'i &n (tarea care #e *u(e(e e(cri(!) Ga#aha privi ceru# nop'ii "i +ru(c (e (im'i ca "i cum ar *i putut atin$e (te#e#e) ;"i (im'i inima (c!# at! e (entimentu# c! apar'ine cu a ev!rat #umii) Suntem aca(!% &"i "opti Perciva#) 3u v! #!(a'i &n"e#a'i% murmur! Mer#in) Ace(te (entimente (unt at2t e inten(e pentru c! (unt noi pentru voi) ;n(!% &ntr-a ev!r% acea(ta e(te (tarea voa(tr! natura#!) A *i &n unitate cu co(mo(u#% a *i &n intimitate cu via'a &n toate *orme#e ei pentru ca &n *ina# (! eveni'i una cu propria Eiin'! J ace(ta e(te e(tinu# vo(tru% (*2r"itu# aventurii c!ut!rii) La (*2r"it% ne vom re&ntoarce #a &nceputuri% murmur! Ga#aha ) Da% 1i(e Mer#in) Eiecare intre voi &ncepe cu iu+ire% continu! prin +!t!#ie% pa(iune "i (u*erin'!% a0un$2n &n ce#e in urm! in nou #a iu+ire) Locea #ui Mer#in (e &m+#2n1i in ce &n ce mai mu#t% pe m!(ur! ce cercu# e #umin! in 0uru# #or (e (tin(e% *!r! (! mai r!m2n! aproape nimic in e#) Am (pu( c! voi% muritorii% t2n0i'i up! minuni: "i *iin copii privi#e$ia'i ai

univer(u#ui% nu v! va *i re*u1at nimic) Spiritu# e(te (tarea miracu#o(u#ui care (e va e(*!"ura &n trei (ta iiMai nt)i, vei tr!i miraco#e &n (tarea numit! con"tiin'! co(mic!) Crice eveniment materia# va avea o cau1! (piritua#!) Crice &nt2mp#are va avea #oc pe (cena univer(u#ui) Eor'e#e co(mice vor concura #a &mp#inirea ce#ei mai mici orin'e a#e ta#e) De"i pare minunat% nu e(te o (tare at2t e avan(at!% eoarece cu mu#t! vreme &nainte e a atin$e con"tiin'a co(mic! vei *i o+i"nuit ca orin'e#e ta#e (! (e &mp#inea(c! &n mo (pontan) !n al doilea r)nd, vei rea#i1a miraco#e &n (tarea numit! con"tiin'! ivin!) Acea(ta e(te (tarea creatoare pur!% &n care vei *u1iona cu puterea #ui Dumne1eu% prin care E# creea1! #umi#e "i tot ceea ce (e &nt2mp#a &n ace(te #umi) Acea(t! putere nu vine in ceea ce *ace Dumne1eu J e(te oar #umina con"tiin'ei Sa#e) Lei ve ea ivina con"tiin'! ca pe o (tr!#ucire e aur +o$at!% (c2ntein oriun e &'i va c! ea privirea) Lumea evine i#uminat! &n interior "i nu mai r!m2ne nici o &n oia#! c! materia e(te mani*e(tarea (piritu#ui) ;n (tarea e con"tiin'! ivin!% te vei ve ea pe tine &n(u'i ca *iin creator% nu creatur!% ca pe ce# ce ! via'!% nu ca pe ce# ce prime"te) !n al treilea r)nd, vei eveni miraco#u# &n (tarea cuno(cut! rept con"tiin'! unit!) Acum% orice i(tinc'ie &ntre creator "i creatur! a i(p!rut) Spiritu# in interioru# t!u (e va uni comp#et cu (piritu# in orice a#tceva) Re&ntoarcerea ta #a inocen'! &n$#o+ea1! totu#% eoarece% precum un copi# care atin$e t!+#ia p!tu'u#ui "i (imte c! e(te e# &n(u"i vei ve ea orice ac'iune ca (pirit rev!r(2n u-(e &n (pirit) Lei tr!i &ntr-o cunoa"tere "i &ncre ere tota#!) De"i &n aparen'! vei #ocui

tot &n trup% e# va *i oar un $r!unte a# Eiin'ei pe '!rmuri#e oceanu#ui in*init a# Eiin'ei care e"ti tu &n(u'i) Cei oi cava#eri nu aveau i ee e(pre c2t e #un$! *u(e(e e,punerea #ui Mer#in) P!reau (! *i *o(t ri ica'i &ntr-un (pa'iu un e (*ere#e Eiin'ei (e e(chi eau una up! a#ta a(emeni peta#e#or unei *#ori) Di ca u#tim! e(chi ere% un iamant aproape tran(parent ce a+ia putea *i 1!rit (e rotea &n centru# unei (*ere e(chi(e) =Ce e(te ace(taG>% vru (! &ntre+e Ga#aha % ar nu &n r!1ni) 3ri$ete =raalul, "opti Mer#in) De(*!"urarea aventurii c!ut!rii voa(tre v-a con u( c!tre vi1iunea 'e#u#ui J punctu# e #umin! pur!% e(en'a iamantu#ui care ar e &n!untru# (u*#etu#ui vo(tru) Cei oi cava#eri au &n$enuncheat pe p!m2ntu# rece "i (-au ru$at &n inimi#e #or (! *ie vre nici e acea vi1iune) Tr!i'i &n evo'iune *a'! e acea(t! c#ip!% (pu(e Mer#in) L-am con u( p2n! #a cea mai pro*un ! orin'! a voa(tr!% ar acum tre+uie (! c2"ti$a'i a ev!ratu# Graa#% nu oar vi1iunea #ui) A ev!ratu# Graa#G Murmur! Perciva#) Ce tre+uie (! c!ut!m% acea(t! ima$ineG 3u a"tepta nimic% nu anticipa nimic% &# preveni Mer#in% &n timp ce vi1iunea Graa#u#ui &ncepea (! i(par!) Camenii caut! (im+o#uri% iar (im+o#uri#e (e (chim+! e #a o epoc! #a a#ta) Dar ceea ce v-am ar!tat eu nu e(te un (im+o#% ci a ev!ru#) Graa#u# e(te (c#ipirea e c#e"tar a Eiin'ei &n inima voa(tr!) Ea'ete#e #ui re*#ect! (#a+ #umina "i in ace(te re*#e,ii (#a+e apar toate *acu#t!'i#e min'ii "i trupu#ui pe care voi #e percepe'i ca *iin (im'uri#e voa(tre) Ca re*#e,ii% e#e

(unt rea#e% ar cu mu#t mai rea# e(te iamantu# tran(parent a# Eiin'ei pure) Pe nea"teptate% Mer#in c!(c!% 2n u-"i capu# pe (pate% ca "i cum ar *i *o(t ce# mai p#!cut #ucru in #ume) ;"i e(*!cu #ar$ +ra'e#e "i (!ri &n picioare) Se *!cu(e un &ntuneric ca e (moa#! acum% *ocu# (e (tin(e(e cu totu#% ar Perciva# "i Ga#aha puteau (im'i ochii #ui Mer#in *i,a'i a(upra #or) E# (pu(e &ntr-o 1i% ve'i privi &napoi #a acea(t! noapte "i ve'i &ntre+a- =Cine e"ti tu% Mer#inG> De inco#o e timp% eu v! voi r!(pun e a(t*e#- =Sunt ce# ce nu are nevoie e miraco#e) Sunt un ma$ "i pentru mine a m! a*#a aici e(te &n ea0un( e miracu#o() Ce poate *i mai miracu#o( ec2t via'a &n(!"iG> C at! cu u#tima (c#ipire e #umin!% +!tr2nu# i(p!ru) Perciva# "i Ga#aha (t!teau &ncremeni'i% *!r! (! (coat! o vor+!) Erau 'intui'i &nc! e vra0a i(cur(u#ui #ui Mer#in "i pe m!(ur! ce acea(t! vra0! i(p!rea% am2n oi tremurau% re$ret2n &ntoarcerea pe p!m2nt) La ivirea 1ori#or% o #uar! &napoi (pre ca(te#) ;n r!(!ritu# auriu a# (oare#ui% Perciva# &# v!1u pe re$e#e Arthur (t2n #a *erea(tra o !i#or (a#e re$a#e: privea irect (pre ei) Cre1i c! ar tre+ui (!-i (punem e(pre toate ace(teaG ;ntre+! Perciva#% ar!t2n (pre ca(te#) Ga#aha &"i (cutur! capu#) Sunt (i$ur c! re$e#e "tie ce ni (-a &nt2mp#at: tre+uie (! i (e *i &nt2mp#at "i #ui% a#t*e# e ce ar vor+i cu at2ta 1$2rcenie e(pre Graa#G Dar &'i (pun eu% *rate cava#er% a" vrea ca Arthur (!

&n'e#ea$! c! (untem a#!turi e e# &n aventura c!ut!rii ce ne-a at-o Mer#in) S! numim acea(t! noapte noaptea pe"terii e c#e"tar) Re$e#e va "ti ce &n(eamn!) Di e"i nu *u(e(er! &n nici o pe"ter!% ci (t!tu(er! oar (u+ acoper!m2ntu# &mpo o+it a# ceru#ui% Perciva# *u ime iat e acor )

Cuprin(

Mul&umiri )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Partea I Intro ucere &n #umea ma$u#ui ))))))))))))))))))))))))))))))))))) De ce avem nevoie e ma$i)))))))))))))))))))))))))))))))))) 7/ Cum (! &nve'i e #a un ma$ )))))))))))))))))))))))))))))))))) 7. Cei "apte pa"i ai a#chimiei)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 79 Partea a II-a Ca#ea ma$u#ui)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 74

Lec'ia 7 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .5 Lec'ia . ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .< Lec'ia 5 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 59

Lec'ia 8 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 87 Lec'ia 9 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 84 Lec'ia W ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 98 Lec'ia 4 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) W/ Lec'ia [ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) W9 Lec'ia < ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 45 Lec'ia 7/ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [/ Lec'ia 77 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [< Lec'ia 7. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) <9 Lec'ia 75 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7// Lec'ia 78 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7/W Lec'ia 79)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))77. Lec'ia 7W)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))77< Lec'ia 74 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7.W Lec'ia 7[ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))755 Lec'ia 7< )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))75<

Lec'ia ./ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))78W Partea a III-a Cei "apte pa"i ai a#chimiei)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))795 Pa(u# 7- Inocen'a))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7W7 Pa(u# .- 3a"terea e$o-u#ui))))))))))))))))))))))))))))))))))))7W. Pa(u# 5- 3a"terea o+2n itoru#ui )))))))))))))))))))))))))7W8 Pa(u# 8- 3a"terea !ruitoru#ui ))))))))))))))))))))))))))))))7WW Pa(u# 9- 3a"terea c!ut!toru#ui )))))))))))))))))))))))))))))7W4 Pa(u# W- 3a"terea c#arv!1!toru#ui))))))))))))))))))))))))))745 Pa(u# 4- Spiritu# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))749

E itor- Gr) Ar(en* CURTEA LECBE PUBUSBI3G (tr) Arh) Ion Mincu 77% Bucure"ti 'e#) Q*a,- H/.7I...)94).W% H/.7I...)84)W9 e-mai#- ar(enebkappa)ro Ke+- KKvv) Curtea veche) ro

3ULII Kp

;ipo( a8ia MD7;6PR6+; la4i


Ca#ac Ch#c@niu#u# ..% Ut W) La"0 2*iCC M) /5.-.77..9) .5C7U #a,) /5.-.77.9.