3.5.

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE

Obiectivele unită ii !e "nvă #$e n$. 5 Pe parcursul şi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare, cursanţii vor fi capabili:  să definească noţiunile cheie, specifice acestei unităţi de învăţare;  să utilizeze/opereze cu aceste concepte în diverse contexte de instruire, metodice etc ;  să ar!umenteze rolul metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea procesului de învăţământ;  să analizeze metodele şi tehnicile moderne de evaluare, din perspectiva posibilităţilor de aplicare la disciplina de specialitate;  să aprecieze eficienţa metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare;  să elaboreze, pentru un conţinut la ale!ere, o strate!ie de evaluare bazată pe metode şi tehnici moderne "alternative sau complementare#  C%nce&te c'eie: evaluare, metode şi tehnici moderne de evaluare, hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul

3.5.(. ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE )N O*TIMI+AREA *ROCESULUI DE )NV,-,M.NT $valuarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă $valuarea şcolară este percepută astăzi ca fiind or!anic inte!rată în procesul de învăţământ, având rolul de re!lare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare%învăţare  $valuarea rezidă în &cule!erea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din procesul de învăţare; măsurile peda!o!ice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi' "(chaub, )en*e, +,,-, -,,%-,-#

dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor.A. de multe ori concomitent cu aceasta.abelul următor prezintă principalele valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare: V#len e /%$0#tive #le 0et%!el%$ 1i te'nicil%$ 0%!e$ne !e ev#lu#$e • stimularea activismului elevilor. să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate .. metoda R. autoevaluarea etc # au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative. o"servaţia sistematică a comportamentului elevilor. dar oricum definită 7 metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte. este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele co!nitive care susţin învăţarea.I. +. percepţia eficacităţii personale etc 6n cadrul evaluării şcolare se produce astfel o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs. autocontrolul şi autore!larea 6n acest context se impune diversificarea strate!iilor evaluative şi alternarea metodelor. în special după -//. pe rezultatele obţinute efectiv de către elev. deci a elevului. un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia. pe de altă parte. • evidenţierea. tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne "alternative/complementare# &(pre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi în le!ătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut. % coresponsabilizarea.5#: % triumful co!nitivismului asupra behaviorismului. ++4%++9# 2etodele şi tehnicile moderne de evaluare " hărţile conceptuale. facilitarea re!lării/autore!lării activităţii de învăţare. urnalul refle!iv. în primul rând. • accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor cate!orii de cunoştinţe. proiectul. au fost !enerate şi marcate de următoarele idei "0ardinet. . portofoliul. în funcţie de acesta...ransformările produse la nivelul activităţii evaluative. cu mai multă acurateţe.. investigaţia. tehnica 3-2-1. +. care vizează formarea unor capacităţi. atitudinilor..3. a celui care învaţă.. apud 2anolescu. realizează evaluarea rezultatelor în strânsă le!ătură cu instruirea/învăţarea. în procesul evaluativ. 1aveault. 4. corelate cu activitatea de învăţare ' "8adu. a pro!resului în învăţare al elevilor şi. fiind susceptibile. autocontrol.. autoreglare. ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelun!ată. metacogniţie. % introducerea perspectivei metaco!nitive în procesul evaluativ 0o!nitivismul aduce în prim planul atenţiei evaluatorilor concepte precum: autoevaluare.

er. proiectul şi portofoliul. tehnica 3-2-1.• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale. incitant.. studiile în domeniu "8adu. • cristalizarea unei ima!ini de sine obiective. 1ucrările de specialitate.. creative şi laterale. fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodolo!ică a evaluării metodele tradiţionale. astfel încât şi acesta "nu numai actul predării şi al învăţării# să se poată caracteriza prin atributele: atractiv. 2anolescu. +. clasice (elecţia pe care am operat%o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne "alternative sau complementare# de evaluare. <n!ureanu. 0ucoş. • formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investi!are a realităţii. METODE. >prea.A. de tipul abilităţilor de prelucrare..5.=. eficient. +. +. (toica... . a spiritului de echipă. 2e. • formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metaco!nitive.. include: hărţile conceptuale. • dezvoltarea !ândirii critice. +. • dezvoltarea capacităţii de autoor!anizare şi autocontrol... +.. stimulativ. • dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare... restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor.3.7. sistematizare. tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ.+. • formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare. • dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc :nformaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare% învăţare 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &unctele nev$#l5ice #le &$#cticil%$ ev#lu#tive b#6#te &e 0et%!e t$#!i i%n#le.. • dezvoltarea creativităţii. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE #um evaluăm$ Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra metodelor.-..-. +. 8oe!iers.? etc # propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare. +. metoda R. +. +.. 3.I.9.

simţire şi înţele!ere ale celui/celor care le elaborează 8eprezintă un mod dia!ramatic de expresie. +?. ci. învăţare.5. sunt marcate le!ăturile cu noţiunile secundare .?.5. se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale. prin să!eţi. mult mai important. modul în care îşi construiesc structurile co!nitive. +. -5+# Aeşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii. +... hărţile conceptuale "introduse şi descrise de B Cova*.?.. /+#  %$le sunt ima!inile noastre despre lume. relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte.7.-. (e plasează în centrul hărţii conceptul nodal "tema centrală#. constituindu%se ca un important instrument pentru predare.. în -/55# reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele pe care le deţin elevii. arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea @ărţile nu indică doar cunoaşterea. +==#  &ărţile conceptuale %oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate 'n cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni ' "(iebert. iar de la acesta.. Hă$ ile c%nce&tu#le  %&ărţile conceptuale "&conceptual maps'# sau hărţile cognitive "&co!nitive maps'# pot fi definite drept o!linzi ale modului de !ândire.3.-. ci şi non% cunoaşterea ' "(iebert. asociind şi inte!rând cunoştinţele noi în experienţele co!nitive anterioare @arta co!nitivă ia forma unei reprezentări !rafice care permite &vizualizarea or!anizării procesărilor mentale a informaţiilor le!ate de o problemă de conţinut sau concept' "Boiţa. diferenţiate prin forma de reprezentare a informaţiilor ">prea. informaţiile internalizate în procesul învăţării. +.% +?+#: #. ++# Poate fi inte!rată atât în activităţile de !rup.(. cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele ' ">prea. +. cât şi în cele individuale  6n practica educaţională. +. Hă$ i c%nce&tu#le ti& 8&9n6ă !e &ăi#n:en.

H#$tă c%nce&tu#lă ie$#$'ică Presupune reprezentarea !rafică a informaţiilor. în funcţie de importanţa acestora. redată astfel: c. stabilindu%se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare (e obţine o clasificare a conceptelor. H#$t# c%nce&tu#lă line#$ă (pecificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară a informaţiilor .b.

+. (e marchează prin să!eţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/coordonare stabilite între concepte/idei Aispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale =. se pot identifica şi adău!a şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţele!erea sau de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale 5. (e plasează pe hartă şi exemplele identificate.#: (. Si3te0e !e 'ă$ i c%nce&tu#le (e diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adău!area inputs şi outputs "intrări şi ieşiri# 8ealizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape "adaptare după >prea. Aacă este cazul. marcându%se această conexiune printr%un cuvânt de !enul: e!emplu . sub conceptele pe care le ilustrează. +=/%+?. . $laborarea listei de concepte "idei# şi identificarea exemplelor 7. or!anizându%le adecvat în funcţie de tipul de hartă conceptuală ce va fi realizată <. (e notează pe să!eţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre concepte >..ranscrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie "pot fi utilizate coli de culori diferite pentru concepte şi exemple# 3. (e plasează pe o coală de flip%chart mai întâi conceptele.?.!.

efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor. cât şi empirice. pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire etc  6n sfera de(avanta elor includem: • • • consum mare de timp. • • asi!ură &vizualizarea' relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pre!ătirii elevilor. +. • • subsumate demersului de evaluare formativă.. determină elevii să practice o învăţare activă. lo!ică. evidenţiază pro!resul în învăţare al elevilor. facilitează surprinderea modului în care !ândesc elevii. cu accent pe relaţiile stabilite între concepte. accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare • permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor co!nitive propuse. permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi aDute să%şi re!leze anumite componente ale acestuia. risc crescut de subiectivitate în apreciere. • • pot fi inte!rate cu succes în orice strate!ie de evaluare. (e copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie. plasând conceptele şi exemplele aferente acestora în interiorul unei fi!uri !eometrice "se ale! fi!uri !eometrice diferite pentru concepte şi exemple#  • • • Principalele avanta e ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor co!nitive ale elevilor.-5.?.#. pot servi ca premise pentru elaborarea unor pro!rame eficiente de ameliorare. şi totodată lo!ici afective. dar pot evidenţia şi elemente de ordin afectiv "&> hartă co!nitivă conţine atât cunoştinţe abstracte. în absenţa unor criterii de evaluare clare. care trebuie să respecte anumite standarde şi ri!ori impuse de specificul acestei metode . permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea instruirii. cum ar fi entuziasmul sau respin!erea ' % (iebert. idei etc . recuperare.-. a modului în care îşi construiesc demersul co!nitiv.

% elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din &Doc'. iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect. % se oferă o min!e uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea.A. adresându%i o nouă întrebare. +?/# Aenumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde ) Aruncă ) Interoghea(ă.5.  2etoda 8 E : vizează &stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica "prin întrebări şi răspunsuri# ceea ce tocmai au învăţat ' ">prea. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice.I. 1i i!enti/ic# i $ă3&un3u$i #!ecv#te l# u$0ăt%#$ele inte$%5# ii4 Ce vă &$%&une i 1ă ev#lu# i &$in inte$0e!iul 'ă$ ii c%nce&tu#le2 C#$e 3unt !i/icultă ile &e c#$e le &%t "nt90&in# elevii !v3. profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns Pe parcursul activităţii. acesta va arunca min!ea altui cole!. va părăsi &Docul' în favoarea celui căruia i%a adresat întrebarea.. Met%!# R. % la final. la rândul său.7. în cadrul unei activităţi frontale sau de !rup <n demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi "în cazul unei activităţi frontale#* % se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării. +. acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare. "n el#b%$#$e# unei 'ă$ i c%nce&tu#le2 Cu0 vă v%$ #:ut# in/%$0# iile %b inute "n c#!$ul !e0e$3ului ev#lu#tiv b#6#t &e '#$t# c%nce&tu#lă "n &l#ni/ic#$e# 1i %$5#ni6#$e# #ctivită il%$ viit%#$e2 3. cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii . precum şi pentru optimizarea procesului de predare%învăţare Eceastă metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu.7. profesorul%observator identifică eventualele carenţe în pre!ătirea elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora. % în &Doc' vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în le!ătură cu tema evaluată.?. răspunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea. % acesta formulează o întrebare şi aruncă min!ea către un cole! care va preciza răspunsul.2222 Re/lec ie nece3#$ă4 E@e0&li/ic# i utili6#$e# 'ă$ il%$ c%nce&tu#le c# 0et%!e !e ev#lu#$e "n c#!$ul !i3ci&linei !v3.

de asemenea. atractivă. promovează interevaluarea şi interînvăţarea. o metodă eficientă de evaluare. în acelaşi timp. stimulativă pentru elevi. nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor. ceea ce elimină stările emoţionale intens ne!ative. contribuie la:       formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă. răspunsuri incomplete sau incorecte. următoarele întrebări: % 0um defineşti conceptul F % 0are sunt noţiunile cheie ale temei F % 0are sunt ideile centrale ale temeiGGGG F % 0are este importanţa faptului că F % 0um ar!umentezi faptul că F % 0are consideri că sunt efectele F % 0um consideri că ar fi mai avantaDos: să sau să F % 0um poţi aplica noţiunile învăţate F % 0e ţi s%a părut mai interesant F % 0e relaţii poţi stabili întreG şiGG întreG F etc  Avanta ele metodei R. permite realizarea unui feedbac* operativ. dezvoltarea competenţelor de comunicare. . dar şi o metodă de învăţare interactivă.I : • • • • • • este. dezvoltarea competenţelor de relaţionare. formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective.tipurilor de întrebări şi a !radării lor ca dificultate Pot fi su!erate. având rol constativ% ameliorativ. formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare.A. elementele de Doc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într%o activitate plăcută. dezvoltarea capacităţii ar!umentative etc  +imitele acestei metode pot fi următoarele: • • • consum mare de timp. nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor. în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie activitatea !rupului.

cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. o pricepere sau o a"ilitate pe care şi%au format%o/au exersat%o în cadrul activităţii de predare%învăţare  Avanta ele tehnicii 3-2-1: • • • • • • aprecierea unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe.  două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii.  o capacitate. formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare. elevii trebuie să noteze:  trei concepte pe care le%au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă.3. abilităţi#. 3. capacităţi. neseriozitate manifestată de unii elevi. ... care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor. aparentă dezordine. apariţia unor conflicte între elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &%3ibile &$%ble0e 5ene$#te !e utili6#$e# 0et%!ei #lte$n#tive !e ev#lu#$e R. formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive. +.?.5. ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de spriDinire continuă a elevilor ' ">prea.I. formative şi formatoare. ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi didactice.ehnica 3-2-1 este &un instrument al evaluării continue. dezinteres. implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. Te'nic# 3A7A(  . în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora. +?3#  $ste o tehnică modernă de evaluare.• • • • mar!inalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii..7.A. !#$ 1i 3%lu ii #!ecv#te. precum şi a demersului care le%a !enerat Aenumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează Estfel. conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii didactice.

=. *$%iectul  8eprezintă &o metodă complexă de evaluare. neseriozitate manifestată de unii elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i. dacă le este deDa familiar acest tip de activitate# St#bili$e# 1i &$eci6#$e# &e$i%#!ei !e $e#li6#$e # &$%iectului B#0ili#$i6#$e# elevil%$ cu e@i5en ele 3&eci/ice el#b%$ă$ii unui &$%iect *l#ni/ic#$e# #ctivită ii "individuale sau de !rup# % formularea obiectivelor proiectului. <. dezinteres. 7. % distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al !rupului. în acord cu nevoile şi interesele reale ale elevilor etc  +imitele acestei tehnici pot fi următoarele: • • • superficialitate în elaborarea răspunsurilor. % distribuirea/ale!erea subiectului de către fiecare elev/!rup de elevi. recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă ' "0ucoş. 3. 1i #lte &%3ibile #v#nt#:e 1i li0ite. % constituirea !rupelor de elevi "dacă este cazul#.7. "n u$0# !e0e$3ului !e #&lic#$e # #ce3tei te'nici !e ev#lu#$e. re!larea oportună a procesului de predare%învăţare..3. +.<. elaborarea unor pro!rame de recuperare/compensatorii/de dezvoltare.• • • asi!urarea unui feedbac* operativ şi relevant.5. individuală sau de !rup. % identificarea surselor de documentare De3/ă1u$#$e# ce$cetă$iiCc%lect#$e# !#tel%$ Re#li6#$e# &$%!u3el%$C0#te$i#lel%$ (. -43#  $laborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp "câteva zile sau câteva săptămâni# şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de !rup 6n utilizarea acestei metode se parcur! următoarele etape: St#bili$e# te0el%$ &ent$u &$%iect "pot fi implicaţi şi elevii. 5. 3. &contaminarea' sau !ândirea asemănătoare. .

conexiuni interdisciplinare etc #  Avanta e ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: . 8elevanţa proiectului "utilitate.-. :ntroducerea "se fac referiri la importanţa temei. !.>. 8ezultate. Pa!ina de titlu "include tema proiectului. . observaţii Eprecierea succesului proiectului. concluzii. 0uprinsul "se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor#. Ectivitatea individuală realizată de către elev "investi!aţie. a activităţii elevului 6n acest sens. b. c. cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea cercetării. Enexe Pe parcursul realizării proiectului. validitate. este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare. 0oncluzii. Hiblio!rafie. Aezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins. /.-. 5. în lucrarea sa % -valuarea curentă şi e!amenele. ?.%?-#: #. aplicabilitate etc . susceptibile de a asi!ura o evaluare obiectivă. şi să le comunice elevilor <n exemplu de structurare a criteriilor de evaluare a unui proiect îl oferă E (toica.. cât şi la calitatea procesului. cadrul conceptual şi metodolo!ic#. perioada de realizare#. *$e6ent#$e# $e6ult#tel%$ %b inuteC&$%iectului Ev#lu#$e# &$%iectului $ste indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea structură "adaptare după (toica. ?4#: • • • • • (tabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului. anchetă etc #. numele autorului/autorilor. experiment. coerenţă. clasa. capacitate de sinteză etc #. şcoala. ?. Prezentarea proiectului "calitatea comunicării. +.. e. în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale $valuarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului. claritate. în termeni de eficienţă.hid pentru profesori "+.

• • • • • • • • este.5. minimalizarea rolului profesorului etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &$inci&#lele !i/icultă i cu c#$e 3e c%n/$untă elevii "n $e#li6#$e# &$%iectel%$ 1i eventu#lele &$%ble0e 5ene$#te !e ev#lu#$e# &$%iectel%$. în acelaşi timp.  capacităţii de a realiza un produs etc . promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea. asocia. dar şi o metodă de învăţare interactivă. asi!ură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  +imite ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: • • apariţia unor conflicte între elevi "în condiţiile elaborării în !rup a proiectelor#.7. *$%&une i 3%lu ii &ent$u /iec#$e c#te5%$ie !e &$%ble0e. a competenţelor de comunicare.  capacităţii de a utiliza. cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. *%$t%/%liul . capacităţi.5. facilitează abordările de tip inter% şi transdisciplinar. permite exersarea şi evaluarea:  capacităţii de a observa. oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe. stimulează creativitatea. !eneralizare şi abstractizare. 3.  capacităţii ar!umentative.  capacităţii investi!ative. o metodă eficientă de evaluare. sinteză.  capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală. comparaţie.  capacităţii de analiză. abilităţi#. • • • asi!ură dezvoltarea competenţelor de relaţionare. plasează elevul într%o situaţie de cercetare autentică. transfera diverse cunoştinţe.

postere.. un portofoliu poate conţine următoarele &piese': • fişe de informare şi documentare independentă. • decupaDe din reviste. atitudini. • teme.. ca şi rezultatele slabe în altele. an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ# /tructura unui portofoliu.. • fişe de observare.-. realizează proiectarea lui. contextul. • pliante. eseuri. +. • date statistice. proiecte şi experimente. lon!itudinală. formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii elevilor sau  poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot ale!e anumite instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate considerate semnificative din punct de vedere al calităţii lor ' Estfel. curiozităţi. • referate.3. relevând: nivelul !eneral de pre!ătire..#  &8aportul de evaluare' "portofoliul#. • reflecţii ale elevului pe diverse teme.. • teste şi lucrări semestriale. • înre!istrări audio/video. rezultatele deosebite obţinute în unele domenii. prospecte. $ste &o metodă de evaluare complexă. • schiţe. consideră E (toica "+. apreciază prof : . prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari "semestru. ?=%??#:  &poate fi exclusiv o sarcină a profesorului. ++?# Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative. +. elemente umoristice referitoare la tematica abordată. . care oferă posibilitatea de a se emite o Dudecată de valoare. interese şi aptitudini demonstrate.. capacităţi formate. dificultăţi în învăţare întâmpinate ş a m d ' "8adu. reproduceri de pe internet. în sensul că el este cel care stabileşte scopul. 8adu. creaţii literare proprii. proiectată într%o secvenţă mai lun!ă de timp. &constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare. probleme rezolvate. bazată pe un ansamblu de rezultate ' "0ucoş. ++=%++?#  Portofoliul reprezintă &un veritabil &portret peda!o!ic' al elevului. rezumate. foto!rafii. cât un miDloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate ' "+. articole. colaDe. • chestionare de atitudini. • desene. -9... care permite estimarea pro!resului în învăţare al elevului.

nu induce stări emoţionale ne!ative. • hărţi co!nitive etc Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului.• liste biblio!rafice şi comentarii cu privire la anumite lucrări. nu fac obiectul niciunei evaluări. facilitează exprimarea creativă şi manifestarea ori!inalităţii specifice fiecărui elev. de re!ulă. contribuie la:  dezvoltarea capacităţii de autoevaluare. profesorul va prezenta elevilor un model de portofoliu şi va preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia $xistă mai multe niveluri de analiză a portofoliului "2anolescu. +. prin raportarea produselor realizate la scopul propus.  Avanta ele utili(ării portofoliului: • • • • • • • • • • permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care. dar şi a aspectelor ce pot fi îmbunătăţite. facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea.  pro!resul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 *$%&une i c$ite$ii !e #&$ecie$e '%li3tică # unui &%$t%/%liu.. constituie un reper relevant pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii. evidenţiază cu acurateţe pro!resul în învăţare al elevilor.  nivelul de competenţă a elevului. . determină an!aDarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ.#:  fiecare element în parte.3. prin raportare la o perioadă mai lun!ă de timp. -=. evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor. cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute. permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev. utilizând metodele obişnuite de evaluare.

dezvoltarea competenţelor de comunicare. • riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de .       formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive. dezvoltarea capacităţii ar!umentative. transfera diverse cunoştinţe. asocia. dezvoltarea capacităţii de a utiliza. dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs. dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală. dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  0e(avanta ele utili(ării portofoliului: • evaluare holistică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful