3.5.

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE

Obiectivele unită ii !e "nvă #$e n$. 5 Pe parcursul şi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare, cursanţii vor fi capabili:  să definească noţiunile cheie, specifice acestei unităţi de învăţare;  să utilizeze/opereze cu aceste concepte în diverse contexte de instruire, metodice etc ;  să ar!umenteze rolul metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea procesului de învăţământ;  să analizeze metodele şi tehnicile moderne de evaluare, din perspectiva posibilităţilor de aplicare la disciplina de specialitate;  să aprecieze eficienţa metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare;  să elaboreze, pentru un conţinut la ale!ere, o strate!ie de evaluare bazată pe metode şi tehnici moderne "alternative sau complementare#  C%nce&te c'eie: evaluare, metode şi tehnici moderne de evaluare, hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul

3.5.(. ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE )N O*TIMI+AREA *ROCESULUI DE )NV,-,M.NT $valuarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă $valuarea şcolară este percepută astăzi ca fiind or!anic inte!rată în procesul de învăţământ, având rolul de re!lare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare%învăţare  $valuarea rezidă în &cule!erea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din procesul de învăţare; măsurile peda!o!ice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi' "(chaub, )en*e, +,,-, -,,%-,-#

. dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor. tehnica 3-2-1. atitudinilor. a pro!resului în învăţare al elevilor şi. în primul rând.. realizează evaluarea rezultatelor în strânsă le!ătură cu instruirea/învăţarea. tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne "alternative/complementare# &(pre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi în le!ătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut. facilitarea re!lării/autore!lării activităţii de învăţare.5#: % triumful co!nitivismului asupra behaviorismului. ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelun!ată.I.. metoda R.ransformările produse la nivelul activităţii evaluative. care vizează formarea unor capacităţi. apud 2anolescu. pe rezultatele obţinute efectiv de către elev. % introducerea perspectivei metaco!nitive în procesul evaluativ 0o!nitivismul aduce în prim planul atenţiei evaluatorilor concepte precum: autoevaluare. cu mai multă acurateţe. percepţia eficacităţii personale etc 6n cadrul evaluării şcolare se produce astfel o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs. în funcţie de acesta. autoreglare. în procesul evaluativ. +. portofoliul. corelate cu activitatea de învăţare ' "8adu. să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate . au fost !enerate şi marcate de următoarele idei "0ardinet. . un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia. dar oricum definită 7 metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte. o"servaţia sistematică a comportamentului elevilor. este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele co!nitive care susţin învăţarea. metacogniţie. autoevaluarea etc # au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative.. a celui care învaţă. • accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor cate!orii de cunoştinţe. urnalul refle!iv. 4. proiectul.. de multe ori concomitent cu aceasta. autocontrolul şi autore!larea 6n acest context se impune diversificarea strate!iilor evaluative şi alternarea metodelor. • evidenţierea.3. în special după -//. fiind susceptibile. investigaţia. 1aveault. deci a elevului. pe de altă parte. autocontrol. +. % coresponsabilizarea.A..abelul următor prezintă principalele valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare: V#len e /%$0#tive #le 0et%!el%$ 1i te'nicil%$ 0%!e$ne !e ev#lu#$e • stimularea activismului elevilor. ++4%++9# 2etodele şi tehnicile moderne de evaluare " hărţile conceptuale..

>prea. +. +.. • dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare.I. • dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc :nformaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare% învăţare 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &unctele nev$#l5ice #le &$#cticil%$ ev#lu#tive b#6#te &e 0et%!e t$#!i i%n#le. • dezvoltarea !ândirii critice. 8oe!iers. 1ucrările de specialitate. astfel încât şi acesta "nu numai actul predării şi al învăţării# să se poată caracteriza prin atributele: atractiv. incitant. de tipul abilităţilor de prelucrare. +. +. +. • formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metaco!nitive. tehnica 3-2-1.. <n!ureanu..• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale. • cristalizarea unei ima!ini de sine obiective.? etc # propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare. eficient.7.5. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE #um evaluăm$ Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra metodelor.A.+... . clasice (elecţia pe care am operat%o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne "alternative sau complementare# de evaluare... stimulativ.-. 2e.-.... +.. +. • formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investi!are a realităţii.. 3.=. include: hărţile conceptuale. • formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare. +.9. studiile în domeniu "8adu. • dezvoltarea creativităţii.3. 2anolescu. tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ. sistematizare. creative şi laterale. +.. restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor. 0ucoş. • dezvoltarea capacităţii de autoor!anizare şi autocontrol. a spiritului de echipă. (toica. proiectul şi portofoliul. fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodolo!ică a evaluării metodele tradiţionale. METODE.er.. metoda R.

+?. cât şi în cele individuale  6n practica educaţională... cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele ' ">prea. -5+# Aeşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii. hărţile conceptuale "introduse şi descrise de B Cova*. +==#  &ărţile conceptuale %oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate 'n cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni ' "(iebert. asociind şi inte!rând cunoştinţele noi în experienţele co!nitive anterioare @arta co!nitivă ia forma unei reprezentări !rafice care permite &vizualizarea or!anizării procesărilor mentale a informaţiilor le!ate de o problemă de conţinut sau concept' "Boiţa. învăţare.5. constituindu%se ca un important instrument pentru predare. +. prin să!eţi.7..-.3.-. diferenţiate prin forma de reprezentare a informaţiilor ">prea. (e plasează în centrul hărţii conceptul nodal "tema centrală#. +. simţire şi înţele!ere ale celui/celor care le elaborează 8eprezintă un mod dia!ramatic de expresie. iar de la acesta.% +?+#: #. modul în care îşi construiesc structurile co!nitive. +. arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea @ărţile nu indică doar cunoaşterea. mult mai important.?. ++# Poate fi inte!rată atât în activităţile de !rup.?.5. relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte. se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale. sunt marcate le!ăturile cu noţiunile secundare . ci. Hă$ ile c%nce&tu#le  %&ărţile conceptuale "&conceptual maps'# sau hărţile cognitive "&co!nitive maps'# pot fi definite drept o!linzi ale modului de !ândire.. /+#  %$le sunt ima!inile noastre despre lume. +. +. Hă$ i c%nce&tu#le ti& 8&9n6ă !e &ăi#n:en. în -/55# reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele pe care le deţin elevii. ci şi non% cunoaşterea ' "(iebert.(.. informaţiile internalizate în procesul învăţării.

stabilindu%se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare (e obţine o clasificare a conceptelor.b. H#$tă c%nce&tu#lă ie$#$'ică Presupune reprezentarea !rafică a informaţiilor. în funcţie de importanţa acestora. H#$t# c%nce&tu#lă line#$ă (pecificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară a informaţiilor . redată astfel: c.

!. +=/%+?.#: (.ranscrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie "pot fi utilizate coli de culori diferite pentru concepte şi exemple# 3. +. Si3te0e !e 'ă$ i c%nce&tu#le (e diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adău!area inputs şi outputs "intrări şi ieşiri# 8ealizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape "adaptare după >prea. Aacă este cazul.?. $laborarea listei de concepte "idei# şi identificarea exemplelor 7. (e notează pe să!eţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre concepte >. (e marchează prin să!eţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/coordonare stabilite între concepte/idei Aispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale =. (e plasează pe o coală de flip%chart mai întâi conceptele. marcându%se această conexiune printr%un cuvânt de !enul: e!emplu . . (e plasează pe hartă şi exemplele identificate. or!anizându%le adecvat în funcţie de tipul de hartă conceptuală ce va fi realizată <.. se pot identifica şi adău!a şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţele!erea sau de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale 5. sub conceptele pe care le ilustrează.

a modului în care îşi construiesc demersul co!nitiv. • • asi!ură &vizualizarea' relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pre!ătirii elevilor. facilitează surprinderea modului în care !ândesc elevii. plasând conceptele şi exemplele aferente acestora în interiorul unei fi!uri !eometrice "se ale! fi!uri !eometrice diferite pentru concepte şi exemple#  • • • Principalele avanta e ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor co!nitive ale elevilor. idei etc . cât şi empirice. accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare • permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor co!nitive propuse.. care trebuie să respecte anumite standarde şi ri!ori impuse de specificul acestei metode . +. pot servi ca premise pentru elaborarea unor pro!rame eficiente de ameliorare. cu accent pe relaţiile stabilite între concepte. recuperare. determină elevii să practice o învăţare activă.-5. permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi aDute să%şi re!leze anumite componente ale acestuia. evidenţiază pro!resul în învăţare al elevilor. în absenţa unor criterii de evaluare clare. şi totodată lo!ici afective.-. risc crescut de subiectivitate în apreciere. permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea instruirii. • • pot fi inte!rate cu succes în orice strate!ie de evaluare. efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor. lo!ică. (e copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie. • • subsumate demersului de evaluare formativă.?. cum ar fi entuziasmul sau respin!erea ' % (iebert. dar pot evidenţia şi elemente de ordin afectiv "&> hartă co!nitivă conţine atât cunoştinţe abstracte. pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire etc  6n sfera de(avanta elor includem: • • • consum mare de timp.#.

"n el#b%$#$e# unei 'ă$ i c%nce&tu#le2 Cu0 vă v%$ #:ut# in/%$0# iile %b inute "n c#!$ul !e0e$3ului ev#lu#tiv b#6#t &e '#$t# c%nce&tu#lă "n &l#ni/ic#$e# 1i %$5#ni6#$e# #ctivită il%$ viit%#$e2 3. 1i i!enti/ic# i $ă3&un3u$i #!ecv#te l# u$0ăt%#$ele inte$%5# ii4 Ce vă &$%&une i 1ă ev#lu# i &$in inte$0e!iul 'ă$ ii c%nce&tu#le2 C#$e 3unt !i/icultă ile &e c#$e le &%t "nt90&in# elevii !v3. răspunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea. acesta va arunca min!ea altui cole!. Met%!# R. % în &Doc' vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în le!ătură cu tema evaluată.2222 Re/lec ie nece3#$ă4 E@e0&li/ic# i utili6#$e# 'ă$ il%$ c%nce&tu#le c# 0et%!e !e ev#lu#$e "n c#!$ul !i3ci&linei !v3.7. % acesta formulează o întrebare şi aruncă min!ea către un cole! care va preciza răspunsul.5. profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns Pe parcursul activităţii. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice.  2etoda 8 E : vizează &stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica "prin întrebări şi răspunsuri# ceea ce tocmai au învăţat ' ">prea. la rândul său. % la final.A. precum şi pentru optimizarea procesului de predare%învăţare Eceastă metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu. iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect. va părăsi &Docul' în favoarea celui căruia i%a adresat întrebarea. +?/# Aenumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde ) Aruncă ) Interoghea(ă. % elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din &Doc'.?. % se oferă o min!e uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea. în cadrul unei activităţi frontale sau de !rup <n demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi "în cazul unei activităţi frontale#* % se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării. +..7.I. cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii . adresându%i o nouă întrebare. profesorul%observator identifică eventualele carenţe în pre!ătirea elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora. acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare.

nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor. nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor. răspunsuri incomplete sau incorecte. . dezvoltarea competenţelor de relaţionare. promovează interevaluarea şi interînvăţarea. în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie activitatea !rupului. având rol constativ% ameliorativ. ceea ce elimină stările emoţionale intens ne!ative.A. stimulativă pentru elevi. atractivă. formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare. formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective. elementele de Doc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într%o activitate plăcută. permite realizarea unui feedbac* operativ. o metodă eficientă de evaluare. de asemenea. dar şi o metodă de învăţare interactivă. contribuie la:       formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă.tipurilor de întrebări şi a !radării lor ca dificultate Pot fi su!erate. dezvoltarea competenţelor de comunicare. în acelaşi timp. dezvoltarea capacităţii ar!umentative etc  +imitele acestei metode pot fi următoarele: • • • consum mare de timp. următoarele întrebări: % 0um defineşti conceptul F % 0are sunt noţiunile cheie ale temei F % 0are sunt ideile centrale ale temeiGGGG F % 0are este importanţa faptului că F % 0um ar!umentezi faptul că F % 0are consideri că sunt efectele F % 0um consideri că ar fi mai avantaDos: să sau să F % 0um poţi aplica noţiunile învăţate F % 0e ţi s%a părut mai interesant F % 0e relaţii poţi stabili întreG şiGG întreG F etc  Avanta ele metodei R.I : • • • • • • este.

.• • • • mar!inalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii.. +?3#  $ste o tehnică modernă de evaluare. capacităţi. formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare. implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse.5.I. formative şi formatoare. 3. formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive.3. !#$ 1i 3%lu ii #!ecv#te. abilităţi#.A. o pricepere sau o a"ilitate pe care şi%au format%o/au exersat%o în cadrul activităţii de predare%învăţare  Avanta ele tehnicii 3-2-1: • • • • • • aprecierea unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe. apariţia unor conflicte între elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &%3ibile &$%ble0e 5ene$#te !e utili6#$e# 0et%!ei #lte$n#tive !e ev#lu#$e R.. elevii trebuie să noteze:  trei concepte pe care le%au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă. neseriozitate manifestată de unii elevi.  două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii. cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. dezinteres. +. conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii didactice.  o capacitate.. care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor.7. aparentă dezordine. în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora. Te'nic# 3A7A(  . precum şi a demersului care le%a !enerat Aenumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează Estfel.ehnica 3-2-1 este &un instrument al evaluării continue. ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de spriDinire continuă a elevilor ' ">prea. ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi didactice.?.

3. 3. recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă ' "0ucoş. <.• • • asi!urarea unui feedbac* operativ şi relevant. re!larea oportună a procesului de predare%învăţare. dezinteres. =.5. neseriozitate manifestată de unii elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i.7. dacă le este deDa familiar acest tip de activitate# St#bili$e# 1i &$eci6#$e# &e$i%#!ei !e $e#li6#$e # &$%iectului B#0ili#$i6#$e# elevil%$ cu e@i5en ele 3&eci/ice el#b%$ă$ii unui &$%iect *l#ni/ic#$e# #ctivită ii "individuale sau de !rup# % formularea obiectivelor proiectului.<. . 7. % identificarea surselor de documentare De3/ă1u$#$e# ce$cetă$iiCc%lect#$e# !#tel%$ Re#li6#$e# &$%!u3el%$C0#te$i#lel%$ (. în acord cu nevoile şi interesele reale ale elevilor etc  +imitele acestei tehnici pot fi următoarele: • • • superficialitate în elaborarea răspunsurilor. +. elaborarea unor pro!rame de recuperare/compensatorii/de dezvoltare. % constituirea !rupelor de elevi "dacă este cazul#. -43#  $laborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp "câteva zile sau câteva săptămâni# şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de !rup 6n utilizarea acestei metode se parcur! următoarele etape: St#bili$e# te0el%$ &ent$u &$%iect "pot fi implicaţi şi elevii. *$%iectul  8eprezintă &o metodă complexă de evaluare. % distribuirea/ale!erea subiectului de către fiecare elev/!rup de elevi. "n u$0# !e0e$3ului !e #&lic#$e # #ce3tei te'nici !e ev#lu#$e.3. 5.. 1i #lte &%3ibile #v#nt#:e 1i li0ite. % distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al !rupului. &contaminarea' sau !ândirea asemănătoare. individuală sau de !rup.

?4#: • • • • • (tabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului. ?.. 0uprinsul "se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor#. Enexe Pe parcursul realizării proiectului. experiment. numele autorului/autorilor. . cadrul conceptual şi metodolo!ic#. validitate. 8elevanţa proiectului "utilitate. claritate. în lucrarea sa % -valuarea curentă şi e!amenele. :ntroducerea "se fac referiri la importanţa temei. conexiuni interdisciplinare etc #  Avanta e ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: . ?.>. *$e6ent#$e# $e6ult#tel%$ %b inuteC&$%iectului Ev#lu#$e# &$%iectului $ste indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea structură "adaptare după (toica. anchetă etc #. 5. /. şcoala. 0oncluzii. este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare. Pa!ina de titlu "include tema proiectului. a activităţii elevului 6n acest sens. şi să le comunice elevilor <n exemplu de structurare a criteriilor de evaluare a unui proiect îl oferă E (toica. Ectivitatea individuală realizată de către elev "investi!aţie. c. capacitate de sinteză etc #. Hiblio!rafie. coerenţă.-. e.%?-#: #. perioada de realizare#. +. cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea cercetării. !. aplicabilitate etc . în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale $valuarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului. 8ezultate. Prezentarea proiectului "calitatea comunicării.-. observaţii Eprecierea succesului proiectului. Aezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins. cât şi la calitatea procesului. b. concluzii.hid pentru profesori "+. în termeni de eficienţă. susceptibile de a asi!ura o evaluare obiectivă.. clasa.

5. o metodă eficientă de evaluare. oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe. facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  +imite ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: • • apariţia unor conflicte între elevi "în condiţiile elaborării în !rup a proiectelor#. stimulează creativitatea.  capacităţii investi!ative. • • • asi!ură dezvoltarea competenţelor de relaţionare. abilităţi#.  capacităţii de a realiza un produs etc .  capacităţii ar!umentative. asi!ură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. a competenţelor de comunicare. sinteză. transfera diverse cunoştinţe.  capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală.  capacităţii de analiză. asocia. *$%&une i 3%lu ii &ent$u /iec#$e c#te5%$ie !e &$%ble0e.5. în acelaşi timp. minimalizarea rolului profesorului etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &$inci&#lele !i/icultă i cu c#$e 3e c%n/$untă elevii "n $e#li6#$e# &$%iectel%$ 1i eventu#lele &$%ble0e 5ene$#te !e ev#lu#$e# &$%iectel%$. 3. !eneralizare şi abstractizare. plasează elevul într%o situaţie de cercetare autentică.  capacităţii de a utiliza. comparaţie. capacităţi.7.• • • • • • • • este. promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea. facilitează abordările de tip inter% şi transdisciplinar. cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. dar şi o metodă de învăţare interactivă. permite exersarea şi evaluarea:  capacităţii de a observa. *%$t%/%liul .

+. foto!rafii.. • schiţe. probleme rezolvate. • înre!istrări audio/video.. atitudini. care oferă posibilitatea de a se emite o Dudecată de valoare. un portofoliu poate conţine următoarele &piese': • fişe de informare şi documentare independentă.#  &8aportul de evaluare' "portofoliul#. consideră E (toica "+. eseuri. ++?# Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative.3.. curiozităţi.. articole. dificultăţi în învăţare întâmpinate ş a m d ' "8adu. • fişe de observare. lon!itudinală. $ste &o metodă de evaluare complexă.. proiectată într%o secvenţă mai lun!ă de timp. prospecte. bazată pe un ansamblu de rezultate ' "0ucoş. &constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare. • teste şi lucrări semestriale. • decupaDe din reviste. . reproduceri de pe internet. ++=%++?#  Portofoliul reprezintă &un veritabil &portret peda!o!ic' al elevului. postere. creaţii literare proprii. realizează proiectarea lui. rezumate..-. • pliante.. 8adu. formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii elevilor sau  poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot ale!e anumite instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate considerate semnificative din punct de vedere al calităţii lor ' Estfel. proiecte şi experimente. relevând: nivelul !eneral de pre!ătire. apreciază prof : . • teme. cât un miDloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate ' "+. contextul. în sensul că el este cel care stabileşte scopul. • desene. colaDe. capacităţi formate. +. prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari "semestru. • date statistice. ca şi rezultatele slabe în altele. interese şi aptitudini demonstrate. rezultatele deosebite obţinute în unele domenii. • referate. an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ# /tructura unui portofoliu. • reflecţii ale elevului pe diverse teme.. elemente umoristice referitoare la tematica abordată. -9. care permite estimarea pro!resului în învăţare al elevului. • chestionare de atitudini. ?=%??#:  &poate fi exclusiv o sarcină a profesorului.

. prin raportare la o perioadă mai lun!ă de timp.#:  fiecare element în parte.  nivelul de competenţă a elevului. facilitează exprimarea creativă şi manifestarea ori!inalităţii specifice fiecărui elev. +. de re!ulă..• liste biblio!rafice şi comentarii cu privire la anumite lucrări. dar şi a aspectelor ce pot fi îmbunătăţite. nu induce stări emoţionale ne!ative. evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor. • hărţi co!nitive etc Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului. evidenţiază cu acurateţe pro!resul în învăţare al elevilor. facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea.  pro!resul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 *$%&une i c$ite$ii !e #&$ecie$e '%li3tică # unui &%$t%/%liu. permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev.  Avanta ele utili(ării portofoliului: • • • • • • • • • • permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care. -=. constituie un reper relevant pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii. nu fac obiectul niciunei evaluări. utilizând metodele obişnuite de evaluare. cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute. profesorul va prezenta elevilor un model de portofoliu şi va preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia $xistă mai multe niveluri de analiză a portofoliului "2anolescu.3. determină an!aDarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ. prin raportarea produselor realizate la scopul propus. contribuie la:  dezvoltarea capacităţii de autoevaluare.

dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs. dezvoltarea competenţelor de comunicare. dezvoltarea capacităţii ar!umentative. transfera diverse cunoştinţe. dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  0e(avanta ele utili(ării portofoliului: • evaluare holistică. dezvoltarea capacităţii de a utiliza. asocia.       formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive. • riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de . dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful