P. 1
Tehnici Moderne de Evaluare

Tehnici Moderne de Evaluare

|Views: 1|Likes:
Published by mariana_topciu

More info:

Published by: mariana_topciu on Nov 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2015

pdf

text

original

3.5.

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE

Obiectivele unită ii !e "nvă #$e n$. 5 Pe parcursul şi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare, cursanţii vor fi capabili:  să definească noţiunile cheie, specifice acestei unităţi de învăţare;  să utilizeze/opereze cu aceste concepte în diverse contexte de instruire, metodice etc ;  să ar!umenteze rolul metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea procesului de învăţământ;  să analizeze metodele şi tehnicile moderne de evaluare, din perspectiva posibilităţilor de aplicare la disciplina de specialitate;  să aprecieze eficienţa metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare;  să elaboreze, pentru un conţinut la ale!ere, o strate!ie de evaluare bazată pe metode şi tehnici moderne "alternative sau complementare#  C%nce&te c'eie: evaluare, metode şi tehnici moderne de evaluare, hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul

3.5.(. ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE )N O*TIMI+AREA *ROCESULUI DE )NV,-,M.NT $valuarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă $valuarea şcolară este percepută astăzi ca fiind or!anic inte!rată în procesul de învăţământ, având rolul de re!lare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare%învăţare  $valuarea rezidă în &cule!erea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din procesul de învăţare; măsurile peda!o!ice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi' "(chaub, )en*e, +,,-, -,,%-,-#

5#: % triumful co!nitivismului asupra behaviorismului. autoevaluarea etc # au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative. pe de altă parte. investigaţia. percepţia eficacităţii personale etc 6n cadrul evaluării şcolare se produce astfel o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs. facilitarea re!lării/autore!lării activităţii de învăţare. % coresponsabilizarea. urnalul refle!iv. deci a elevului. realizează evaluarea rezultatelor în strânsă le!ătură cu instruirea/învăţarea. +. pe rezultatele obţinute efectiv de către elev. ++4%++9# 2etodele şi tehnicile moderne de evaluare " hărţile conceptuale.. +. .. fiind susceptibile. apud 2anolescu. • accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor cate!orii de cunoştinţe. au fost !enerate şi marcate de următoarele idei "0ardinet. cu mai multă acurateţe. care vizează formarea unor capacităţi.3. ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelun!ată. în primul rând. tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne "alternative/complementare# &(pre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi în le!ătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut. un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia. corelate cu activitatea de învăţare ' "8adu. în funcţie de acesta. 1aveault. tehnica 3-2-1. metacogniţie. 4. autocontrolul şi autore!larea 6n acest context se impune diversificarea strate!iilor evaluative şi alternarea metodelor.abelul următor prezintă principalele valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare: V#len e /%$0#tive #le 0et%!el%$ 1i te'nicil%$ 0%!e$ne !e ev#lu#$e • stimularea activismului elevilor...A. o"servaţia sistematică a comportamentului elevilor. • evidenţierea. atitudinilor. autoreglare. să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate . autocontrol.I. în procesul evaluativ. a pro!resului în învăţare al elevilor şi. proiectul. dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor.ransformările produse la nivelul activităţii evaluative... % introducerea perspectivei metaco!nitive în procesul evaluativ 0o!nitivismul aduce în prim planul atenţiei evaluatorilor concepte precum: autoevaluare. în special după -//.. a celui care învaţă. dar oricum definită 7 metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte. metoda R. este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele co!nitive care susţin învăţarea. de multe ori concomitent cu aceasta. portofoliul.

tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ. • dezvoltarea creativităţii.+. • formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metaco!nitive.. de tipul abilităţilor de prelucrare. • dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc :nformaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare% învăţare 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &unctele nev$#l5ice #le &$#cticil%$ ev#lu#tive b#6#te &e 0et%!e t$#!i i%n#le.I. studiile în domeniu "8adu.? etc # propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare. sistematizare. • formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investi!are a realităţii. restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor.A. creative şi laterale. +.3.=.• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale...5. (toica. astfel încât şi acesta "nu numai actul predării şi al învăţării# să se poată caracteriza prin atributele: atractiv. • formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare..-. +. proiectul şi portofoliul... 0ucoş. • dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare.er. tehnica 3-2-1.. • dezvoltarea !ândirii critice.7. >prea. +. include: hărţile conceptuale. <n!ureanu. +. 8oe!iers.. fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodolo!ică a evaluării metodele tradiţionale.. . incitant. 3. +. 2anolescu. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE #um evaluăm$ Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra metodelor. metoda R.-.. • cristalizarea unei ima!ini de sine obiective. METODE. +. +. 1ucrările de specialitate.. clasice (elecţia pe care am operat%o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne "alternative sau complementare# de evaluare. stimulativ. a spiritului de echipă. 2e. +. eficient. +.9... • dezvoltarea capacităţii de autoor!anizare şi autocontrol..

% +?+#: #. prin să!eţi. /+#  %$le sunt ima!inile noastre despre lume. cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele ' ">prea. ci.3. mult mai important..7.. +?.5.?.-. modul în care îşi construiesc structurile co!nitive. +. sunt marcate le!ăturile cu noţiunile secundare . hărţile conceptuale "introduse şi descrise de B Cova*. Hă$ ile c%nce&tu#le  %&ărţile conceptuale "&conceptual maps'# sau hărţile cognitive "&co!nitive maps'# pot fi definite drept o!linzi ale modului de !ândire. constituindu%se ca un important instrument pentru predare. relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte. diferenţiate prin forma de reprezentare a informaţiilor ">prea. (e plasează în centrul hărţii conceptul nodal "tema centrală#. +. informaţiile internalizate în procesul învăţării..(. cât şi în cele individuale  6n practica educaţională..?. +. +. arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea @ărţile nu indică doar cunoaşterea. învăţare.-. ci şi non% cunoaşterea ' "(iebert. se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale.. -5+# Aeşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii. în -/55# reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele pe care le deţin elevii. +==#  &ărţile conceptuale %oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate 'n cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni ' "(iebert. Hă$ i c%nce&tu#le ti& 8&9n6ă !e &ăi#n:en. asociind şi inte!rând cunoştinţele noi în experienţele co!nitive anterioare @arta co!nitivă ia forma unei reprezentări !rafice care permite &vizualizarea or!anizării procesărilor mentale a informaţiilor le!ate de o problemă de conţinut sau concept' "Boiţa. iar de la acesta. +. simţire şi înţele!ere ale celui/celor care le elaborează 8eprezintă un mod dia!ramatic de expresie.5. ++# Poate fi inte!rată atât în activităţile de !rup.

în funcţie de importanţa acestora. redată astfel: c. stabilindu%se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare (e obţine o clasificare a conceptelor. H#$tă c%nce&tu#lă ie$#$'ică Presupune reprezentarea !rafică a informaţiilor. H#$t# c%nce&tu#lă line#$ă (pecificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară a informaţiilor .b.

(e marchează prin să!eţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/coordonare stabilite între concepte/idei Aispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale =. +..#: (. sub conceptele pe care le ilustrează. marcându%se această conexiune printr%un cuvânt de !enul: e!emplu . or!anizându%le adecvat în funcţie de tipul de hartă conceptuală ce va fi realizată <.ranscrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie "pot fi utilizate coli de culori diferite pentru concepte şi exemple# 3. $laborarea listei de concepte "idei# şi identificarea exemplelor 7. . (e plasează pe o coală de flip%chart mai întâi conceptele. Aacă este cazul. se pot identifica şi adău!a şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţele!erea sau de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale 5.!.?. (e plasează pe hartă şi exemplele identificate. Si3te0e !e 'ă$ i c%nce&tu#le (e diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adău!area inputs şi outputs "intrări şi ieşiri# 8ealizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape "adaptare după >prea. +=/%+?. (e notează pe să!eţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre concepte >.

şi totodată lo!ici afective. pot servi ca premise pentru elaborarea unor pro!rame eficiente de ameliorare. dar pot evidenţia şi elemente de ordin afectiv "&> hartă co!nitivă conţine atât cunoştinţe abstracte. risc crescut de subiectivitate în apreciere. lo!ică. permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi aDute să%şi re!leze anumite componente ale acestuia. a modului în care îşi construiesc demersul co!nitiv. (e copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie. +. plasând conceptele şi exemplele aferente acestora în interiorul unei fi!uri !eometrice "se ale! fi!uri !eometrice diferite pentru concepte şi exemple#  • • • Principalele avanta e ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor co!nitive ale elevilor. recuperare. permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea instruirii.?. • • subsumate demersului de evaluare formativă. pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire etc  6n sfera de(avanta elor includem: • • • consum mare de timp. determină elevii să practice o învăţare activă.#. accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare • permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor co!nitive propuse. efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor. • • pot fi inte!rate cu succes în orice strate!ie de evaluare. evidenţiază pro!resul în învăţare al elevilor. cum ar fi entuziasmul sau respin!erea ' % (iebert. • • asi!ură &vizualizarea' relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pre!ătirii elevilor. cu accent pe relaţiile stabilite între concepte. idei etc . cât şi empirice. care trebuie să respecte anumite standarde şi ri!ori impuse de specificul acestei metode . facilitează surprinderea modului în care !ândesc elevii.-5. în absenţa unor criterii de evaluare clare..-.

% acesta formulează o întrebare şi aruncă min!ea către un cole! care va preciza răspunsul.A. acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare. +?/# Aenumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde ) Aruncă ) Interoghea(ă. în cadrul unei activităţi frontale sau de !rup <n demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi "în cazul unei activităţi frontale#* % se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării. acesta va arunca min!ea altui cole!.. precum şi pentru optimizarea procesului de predare%învăţare Eceastă metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu. iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice. profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns Pe parcursul activităţii.I.5. la rândul său. +. profesorul%observator identifică eventualele carenţe în pre!ătirea elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora.?.  2etoda 8 E : vizează &stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica "prin întrebări şi răspunsuri# ceea ce tocmai au învăţat ' ">prea. va părăsi &Docul' în favoarea celui căruia i%a adresat întrebarea. răspunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea. % se oferă o min!e uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea.7. adresându%i o nouă întrebare. % în &Doc' vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în le!ătură cu tema evaluată.7. % la final. cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii . % elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din &Doc'. "n el#b%$#$e# unei 'ă$ i c%nce&tu#le2 Cu0 vă v%$ #:ut# in/%$0# iile %b inute "n c#!$ul !e0e$3ului ev#lu#tiv b#6#t &e '#$t# c%nce&tu#lă "n &l#ni/ic#$e# 1i %$5#ni6#$e# #ctivită il%$ viit%#$e2 3. Met%!# R.2222 Re/lec ie nece3#$ă4 E@e0&li/ic# i utili6#$e# 'ă$ il%$ c%nce&tu#le c# 0et%!e !e ev#lu#$e "n c#!$ul !i3ci&linei !v3. 1i i!enti/ic# i $ă3&un3u$i #!ecv#te l# u$0ăt%#$ele inte$%5# ii4 Ce vă &$%&une i 1ă ev#lu# i &$in inte$0e!iul 'ă$ ii c%nce&tu#le2 C#$e 3unt !i/icultă ile &e c#$e le &%t "nt90&in# elevii !v3.

formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare. răspunsuri incomplete sau incorecte. de asemenea. dar şi o metodă de învăţare interactivă. stimulativă pentru elevi. dezvoltarea competenţelor de comunicare. în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie activitatea !rupului. în acelaşi timp.A.tipurilor de întrebări şi a !radării lor ca dificultate Pot fi su!erate. . nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor. contribuie la:       formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă. elementele de Doc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într%o activitate plăcută. dezvoltarea competenţelor de relaţionare. atractivă.I : • • • • • • este. dezvoltarea capacităţii ar!umentative etc  +imitele acestei metode pot fi următoarele: • • • consum mare de timp. promovează interevaluarea şi interînvăţarea. o metodă eficientă de evaluare. având rol constativ% ameliorativ. permite realizarea unui feedbac* operativ. nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor. următoarele întrebări: % 0um defineşti conceptul F % 0are sunt noţiunile cheie ale temei F % 0are sunt ideile centrale ale temeiGGGG F % 0are este importanţa faptului că F % 0um ar!umentezi faptul că F % 0are consideri că sunt efectele F % 0um consideri că ar fi mai avantaDos: să sau să F % 0um poţi aplica noţiunile învăţate F % 0e ţi s%a părut mai interesant F % 0e relaţii poţi stabili întreG şiGG întreG F etc  Avanta ele metodei R. formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective. ceea ce elimină stările emoţionale intens ne!ative.

aparentă dezordine. abilităţi#. în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora. ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi didactice. conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii didactice. . Te'nic# 3A7A(  .7.A. cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. neseriozitate manifestată de unii elevi. formative şi formatoare.  două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii. dezinteres.• • • • mar!inalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii.. +?3#  $ste o tehnică modernă de evaluare. apariţia unor conflicte între elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &%3ibile &$%ble0e 5ene$#te !e utili6#$e# 0et%!ei #lte$n#tive !e ev#lu#$e R. care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor. formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive. ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de spriDinire continuă a elevilor ' ">prea. capacităţi. precum şi a demersului care le%a !enerat Aenumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează Estfel.I.  o capacitate. !#$ 1i 3%lu ii #!ecv#te.5. elevii trebuie să noteze:  trei concepte pe care le%au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă. o pricepere sau o a"ilitate pe care şi%au format%o/au exersat%o în cadrul activităţii de predare%învăţare  Avanta ele tehnicii 3-2-1: • • • • • • aprecierea unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe. formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare.3..?.. implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. 3.ehnica 3-2-1 este &un instrument al evaluării continue. +.

. 3. *$%iectul  8eprezintă &o metodă complexă de evaluare. &contaminarea' sau !ândirea asemănătoare. % constituirea !rupelor de elevi "dacă este cazul#.3. neseriozitate manifestată de unii elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i.7. 7. recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă ' "0ucoş.• • • asi!urarea unui feedbac* operativ şi relevant.<. 5. % distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al !rupului. dezinteres.5. în acord cu nevoile şi interesele reale ale elevilor etc  +imitele acestei tehnici pot fi următoarele: • • • superficialitate în elaborarea răspunsurilor. =. "n u$0# !e0e$3ului !e #&lic#$e # #ce3tei te'nici !e ev#lu#$e. individuală sau de !rup. <. % identificarea surselor de documentare De3/ă1u$#$e# ce$cetă$iiCc%lect#$e# !#tel%$ Re#li6#$e# &$%!u3el%$C0#te$i#lel%$ (. 1i #lte &%3ibile #v#nt#:e 1i li0ite. . +. elaborarea unor pro!rame de recuperare/compensatorii/de dezvoltare. re!larea oportună a procesului de predare%învăţare. 3. dacă le este deDa familiar acest tip de activitate# St#bili$e# 1i &$eci6#$e# &e$i%#!ei !e $e#li6#$e # &$%iectului B#0ili#$i6#$e# elevil%$ cu e@i5en ele 3&eci/ice el#b%$ă$ii unui &$%iect *l#ni/ic#$e# #ctivită ii "individuale sau de !rup# % formularea obiectivelor proiectului. -43#  $laborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp "câteva zile sau câteva săptămâni# şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de !rup 6n utilizarea acestei metode se parcur! următoarele etape: St#bili$e# te0el%$ &ent$u &$%iect "pot fi implicaţi şi elevii. % distribuirea/ale!erea subiectului de către fiecare elev/!rup de elevi.

concluzii. +.>.%?-#: #.-. Hiblio!rafie. 8elevanţa proiectului "utilitate. cât şi la calitatea procesului. anchetă etc #. :ntroducerea "se fac referiri la importanţa temei.-. claritate. ?. Prezentarea proiectului "calitatea comunicării. c. Aezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins. şcoala. *$e6ent#$e# $e6ult#tel%$ %b inuteC&$%iectului Ev#lu#$e# &$%iectului $ste indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea structură "adaptare după (toica. este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare. !. 5. cadrul conceptual şi metodolo!ic#.hid pentru profesori "+. clasa. capacitate de sinteză etc #. experiment. validitate. în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale $valuarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului. ?. numele autorului/autorilor. observaţii Eprecierea succesului proiectului. susceptibile de a asi!ura o evaluare obiectivă. perioada de realizare#. 0uprinsul "se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor#. b. şi să le comunice elevilor <n exemplu de structurare a criteriilor de evaluare a unui proiect îl oferă E (toica. 8ezultate. Enexe Pe parcursul realizării proiectului. . ?4#: • • • • • (tabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului. Ectivitatea individuală realizată de către elev "investi!aţie. în termeni de eficienţă. cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea cercetării.. 0oncluzii. a activităţii elevului 6n acest sens.. Pa!ina de titlu "include tema proiectului. aplicabilitate etc . /. în lucrarea sa % -valuarea curentă şi e!amenele. coerenţă. conexiuni interdisciplinare etc #  Avanta e ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: . e.

minimalizarea rolului profesorului etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &$inci&#lele !i/icultă i cu c#$e 3e c%n/$untă elevii "n $e#li6#$e# &$%iectel%$ 1i eventu#lele &$%ble0e 5ene$#te !e ev#lu#$e# &$%iectel%$. abilităţi#. *%$t%/%liul . comparaţie. stimulează creativitatea. plasează elevul într%o situaţie de cercetare autentică. cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. o metodă eficientă de evaluare.  capacităţii investi!ative. asi!ură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. în acelaşi timp.  capacităţii de analiză. permite exersarea şi evaluarea:  capacităţii de a observa. *$%&une i 3%lu ii &ent$u /iec#$e c#te5%$ie !e &$%ble0e. a competenţelor de comunicare.  capacităţii ar!umentative. promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea. oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe. sinteză. !eneralizare şi abstractizare. asocia.  capacităţii de a realiza un produs etc .7.• • • • • • • • este. dar şi o metodă de învăţare interactivă.  capacităţii de a utiliza.5.5. transfera diverse cunoştinţe. • • • asi!ură dezvoltarea competenţelor de relaţionare. facilitează abordările de tip inter% şi transdisciplinar. facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  +imite ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: • • apariţia unor conflicte între elevi "în condiţiile elaborării în !rup a proiectelor#. 3.  capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală. capacităţi.

. creaţii literare proprii. elemente umoristice referitoare la tematica abordată. curiozităţi. • înre!istrări audio/video. rezultatele deosebite obţinute în unele domenii. ++=%++?#  Portofoliul reprezintă &un veritabil &portret peda!o!ic' al elevului. an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ# /tructura unui portofoliu.#  &8aportul de evaluare' "portofoliul#. • fişe de observare.. • date statistice.. -9. prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari "semestru. articole. postere. $ste &o metodă de evaluare complexă. • teste şi lucrări semestriale.. prospecte. atitudini.. dificultăţi în învăţare întâmpinate ş a m d ' "8adu. un portofoliu poate conţine următoarele &piese': • fişe de informare şi documentare independentă. în sensul că el este cel care stabileşte scopul. contextul. realizează proiectarea lui. probleme rezolvate. care permite estimarea pro!resului în învăţare al elevului. ?=%??#:  &poate fi exclusiv o sarcină a profesorului. interese şi aptitudini demonstrate. • pliante. apreciază prof : . +. relevând: nivelul !eneral de pre!ătire. proiectată într%o secvenţă mai lun!ă de timp. foto!rafii. ca şi rezultatele slabe în altele. • chestionare de atitudini. formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii elevilor sau  poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot ale!e anumite instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate considerate semnificative din punct de vedere al calităţii lor ' Estfel. cât un miDloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate ' "+.-. capacităţi formate. care oferă posibilitatea de a se emite o Dudecată de valoare. • teme. colaDe.. • schiţe. • reflecţii ale elevului pe diverse teme. ++?# Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative. . proiecte şi experimente. +... • desene. consideră E (toica "+. &constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare. lon!itudinală. • decupaDe din reviste. bazată pe un ansamblu de rezultate ' "0ucoş. 8adu. eseuri. • referate.3. rezumate. reproduceri de pe internet.

prin raportarea produselor realizate la scopul propus.  nivelul de competenţă a elevului. profesorul va prezenta elevilor un model de portofoliu şi va preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia $xistă mai multe niveluri de analiză a portofoliului "2anolescu. nu fac obiectul niciunei evaluări. . facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea. prin raportare la o perioadă mai lun!ă de timp. • hărţi co!nitive etc Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului.  pro!resul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 *$%&une i c$ite$ii !e #&$ecie$e '%li3tică # unui &%$t%/%liu. evidenţiază cu acurateţe pro!resul în învăţare al elevilor. cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute. nu induce stări emoţionale ne!ative. -=. constituie un reper relevant pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii. +.  Avanta ele utili(ării portofoliului: • • • • • • • • • • permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care.#:  fiecare element în parte. permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev. determină an!aDarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ. evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor.• liste biblio!rafice şi comentarii cu privire la anumite lucrări..3. dar şi a aspectelor ce pot fi îmbunătăţite. de re!ulă. facilitează exprimarea creativă şi manifestarea ori!inalităţii specifice fiecărui elev. utilizând metodele obişnuite de evaluare. contribuie la:  dezvoltarea capacităţii de autoevaluare.

asocia. • riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de . dezvoltarea competenţelor de comunicare. dezvoltarea capacităţii ar!umentative. transfera diverse cunoştinţe. dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  0e(avanta ele utili(ării portofoliului: • evaluare holistică. dezvoltarea capacităţii de a utiliza. dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs. dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală.       formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->