3.5.

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE

Obiectivele unită ii !e "nvă #$e n$. 5 Pe parcursul şi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare, cursanţii vor fi capabili:  să definească noţiunile cheie, specifice acestei unităţi de învăţare;  să utilizeze/opereze cu aceste concepte în diverse contexte de instruire, metodice etc ;  să ar!umenteze rolul metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea procesului de învăţământ;  să analizeze metodele şi tehnicile moderne de evaluare, din perspectiva posibilităţilor de aplicare la disciplina de specialitate;  să aprecieze eficienţa metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare;  să elaboreze, pentru un conţinut la ale!ere, o strate!ie de evaluare bazată pe metode şi tehnici moderne "alternative sau complementare#  C%nce&te c'eie: evaluare, metode şi tehnici moderne de evaluare, hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul

3.5.(. ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE )N O*TIMI+AREA *ROCESULUI DE )NV,-,M.NT $valuarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă $valuarea şcolară este percepută astăzi ca fiind or!anic inte!rată în procesul de învăţământ, având rolul de re!lare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare%învăţare  $valuarea rezidă în &cule!erea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din procesul de învăţare; măsurile peda!o!ice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi' "(chaub, )en*e, +,,-, -,,%-,-#

• accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor cate!orii de cunoştinţe. apud 2anolescu. % coresponsabilizarea. în procesul evaluativ. o"servaţia sistematică a comportamentului elevilor. deci a elevului. dar oricum definită 7 metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte. tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne "alternative/complementare# &(pre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi în le!ătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut. cu mai multă acurateţe. în primul rând. tehnica 3-2-1.. un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia. percepţia eficacităţii personale etc 6n cadrul evaluării şcolare se produce astfel o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs. pe de altă parte. facilitarea re!lării/autore!lării activităţii de învăţare. a celui care învaţă. . investigaţia. ++4%++9# 2etodele şi tehnicile moderne de evaluare " hărţile conceptuale. să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate .. de multe ori concomitent cu aceasta.. autoevaluarea etc # au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative.A.. atitudinilor. corelate cu activitatea de învăţare ' "8adu.3. +. au fost !enerate şi marcate de următoarele idei "0ardinet. metoda R. 4. pe rezultatele obţinute efectiv de către elev. % introducerea perspectivei metaco!nitive în procesul evaluativ 0o!nitivismul aduce în prim planul atenţiei evaluatorilor concepte precum: autoevaluare. realizează evaluarea rezultatelor în strânsă le!ătură cu instruirea/învăţarea. este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele co!nitive care susţin învăţarea.. a pro!resului în învăţare al elevilor şi.. în special după -//. proiectul.abelul următor prezintă principalele valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare: V#len e /%$0#tive #le 0et%!el%$ 1i te'nicil%$ 0%!e$ne !e ev#lu#$e • stimularea activismului elevilor. fiind susceptibile.. +. dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor. care vizează formarea unor capacităţi. • evidenţierea.5#: % triumful co!nitivismului asupra behaviorismului. autocontrolul şi autore!larea 6n acest context se impune diversificarea strate!iilor evaluative şi alternarea metodelor. 1aveault. în funcţie de acesta.I.ransformările produse la nivelul activităţii evaluative. urnalul refle!iv. autocontrol. ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelun!ată. autoreglare. portofoliul. metacogniţie.

include: hărţile conceptuale. fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodolo!ică a evaluării metodele tradiţionale. (toica. 1ucrările de specialitate.9.. • cristalizarea unei ima!ini de sine obiective.I. stimulativ.-. studiile în domeniu "8adu. +. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE #um evaluăm$ Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra metodelor.. +.. sistematizare. astfel încât şi acesta "nu numai actul predării şi al învăţării# să se poată caracteriza prin atributele: atractiv. • dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare. 2anolescu.er. • dezvoltarea creativităţii.5. 0ucoş. creative şi laterale. • dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc :nformaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare% învăţare 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &unctele nev$#l5ice #le &$#cticil%$ ev#lu#tive b#6#te &e 0et%!e t$#!i i%n#le. incitant. . • formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare.• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale. • formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metaco!nitive. +. +. • dezvoltarea capacităţii de autoor!anizare şi autocontrol.. • dezvoltarea !ândirii critice.. proiectul şi portofoliul.7.. tehnica 3-2-1..=. +. eficient. +.? etc # propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare.-. metoda R.3.. de tipul abilităţilor de prelucrare... • formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investi!are a realităţii. 8oe!iers. <n!ureanu. tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ.. clasice (elecţia pe care am operat%o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne "alternative sau complementare# de evaluare. restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor..+.. METODE. 3. +. +.A.. a spiritului de echipă. >prea. +. 2e.

ci. se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale. arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea @ărţile nu indică doar cunoaşterea. +. modul în care îşi construiesc structurile co!nitive..5.?. Hă$ i c%nce&tu#le ti& 8&9n6ă !e &ăi#n:en.. ci şi non% cunoaşterea ' "(iebert.. mult mai important.5. +. /+#  %$le sunt ima!inile noastre despre lume. relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte.. ++# Poate fi inte!rată atât în activităţile de !rup. cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele ' ">prea. hărţile conceptuale "introduse şi descrise de B Cova*.(.. sunt marcate le!ăturile cu noţiunile secundare . +. în -/55# reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele pe care le deţin elevii. +==#  &ărţile conceptuale %oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate 'n cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni ' "(iebert. asociind şi inte!rând cunoştinţele noi în experienţele co!nitive anterioare @arta co!nitivă ia forma unei reprezentări !rafice care permite &vizualizarea or!anizării procesărilor mentale a informaţiilor le!ate de o problemă de conţinut sau concept' "Boiţa. (e plasează în centrul hărţii conceptul nodal "tema centrală#.3. +. Hă$ ile c%nce&tu#le  %&ărţile conceptuale "&conceptual maps'# sau hărţile cognitive "&co!nitive maps'# pot fi definite drept o!linzi ale modului de !ândire. iar de la acesta. informaţiile internalizate în procesul învăţării.7.-. prin să!eţi. cât şi în cele individuale  6n practica educaţională. +?. învăţare. -5+# Aeşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii. +. diferenţiate prin forma de reprezentare a informaţiilor ">prea.% +?+#: #. simţire şi înţele!ere ale celui/celor care le elaborează 8eprezintă un mod dia!ramatic de expresie. constituindu%se ca un important instrument pentru predare.-.?.

redată astfel: c. H#$t# c%nce&tu#lă line#$ă (pecificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară a informaţiilor . stabilindu%se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare (e obţine o clasificare a conceptelor. în funcţie de importanţa acestora.b. H#$tă c%nce&tu#lă ie$#$'ică Presupune reprezentarea !rafică a informaţiilor.

. (e plasează pe hartă şi exemplele identificate.!. (e plasează pe o coală de flip%chart mai întâi conceptele.ranscrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie "pot fi utilizate coli de culori diferite pentru concepte şi exemple# 3. Aacă este cazul.?.. sub conceptele pe care le ilustrează. or!anizându%le adecvat în funcţie de tipul de hartă conceptuală ce va fi realizată <. +=/%+?. (e notează pe să!eţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre concepte >. se pot identifica şi adău!a şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţele!erea sau de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale 5.#: (. +. marcându%se această conexiune printr%un cuvânt de !enul: e!emplu . $laborarea listei de concepte "idei# şi identificarea exemplelor 7. Si3te0e !e 'ă$ i c%nce&tu#le (e diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adău!area inputs şi outputs "intrări şi ieşiri# 8ealizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape "adaptare după >prea. (e marchează prin să!eţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/coordonare stabilite între concepte/idei Aispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale =.

care trebuie să respecte anumite standarde şi ri!ori impuse de specificul acestei metode . idei etc . facilitează surprinderea modului în care !ândesc elevii. lo!ică. în absenţa unor criterii de evaluare clare. efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor.?. cât şi empirice. +.-.-5. evidenţiază pro!resul în învăţare al elevilor. • • pot fi inte!rate cu succes în orice strate!ie de evaluare. cum ar fi entuziasmul sau respin!erea ' % (iebert. dar pot evidenţia şi elemente de ordin afectiv "&> hartă co!nitivă conţine atât cunoştinţe abstracte. recuperare. • • subsumate demersului de evaluare formativă. a modului în care îşi construiesc demersul co!nitiv. permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea instruirii. permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi aDute să%şi re!leze anumite componente ale acestuia. accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare • permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor co!nitive propuse. • • asi!ură &vizualizarea' relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pre!ătirii elevilor. risc crescut de subiectivitate în apreciere. plasând conceptele şi exemplele aferente acestora în interiorul unei fi!uri !eometrice "se ale! fi!uri !eometrice diferite pentru concepte şi exemple#  • • • Principalele avanta e ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor co!nitive ale elevilor. (e copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie. pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire etc  6n sfera de(avanta elor includem: • • • consum mare de timp.#. cu accent pe relaţiile stabilite între concepte.. pot servi ca premise pentru elaborarea unor pro!rame eficiente de ameliorare. determină elevii să practice o învăţare activă. şi totodată lo!ici afective.

acesta va arunca min!ea altui cole!. cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii .. acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare. Met%!# R.  2etoda 8 E : vizează &stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica "prin întrebări şi răspunsuri# ceea ce tocmai au învăţat ' ">prea. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice.2222 Re/lec ie nece3#$ă4 E@e0&li/ic# i utili6#$e# 'ă$ il%$ c%nce&tu#le c# 0et%!e !e ev#lu#$e "n c#!$ul !i3ci&linei !v3. profesorul%observator identifică eventualele carenţe în pre!ătirea elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora. va părăsi &Docul' în favoarea celui căruia i%a adresat întrebarea. +?/# Aenumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde ) Aruncă ) Interoghea(ă. precum şi pentru optimizarea procesului de predare%învăţare Eceastă metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu. 1i i!enti/ic# i $ă3&un3u$i #!ecv#te l# u$0ăt%#$ele inte$%5# ii4 Ce vă &$%&une i 1ă ev#lu# i &$in inte$0e!iul 'ă$ ii c%nce&tu#le2 C#$e 3unt !i/icultă ile &e c#$e le &%t "nt90&in# elevii !v3. iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect. adresându%i o nouă întrebare. % elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din &Doc'.5.A. profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns Pe parcursul activităţii.?. % în &Doc' vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în le!ătură cu tema evaluată.7.7. % acesta formulează o întrebare şi aruncă min!ea către un cole! care va preciza răspunsul. +. % se oferă o min!e uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea. % la final.I. "n el#b%$#$e# unei 'ă$ i c%nce&tu#le2 Cu0 vă v%$ #:ut# in/%$0# iile %b inute "n c#!$ul !e0e$3ului ev#lu#tiv b#6#t &e '#$t# c%nce&tu#lă "n &l#ni/ic#$e# 1i %$5#ni6#$e# #ctivită il%$ viit%#$e2 3. în cadrul unei activităţi frontale sau de !rup <n demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi "în cazul unei activităţi frontale#* % se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării. la rândul său. răspunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea.

răspunsuri incomplete sau incorecte. în acelaşi timp. o metodă eficientă de evaluare. următoarele întrebări: % 0um defineşti conceptul F % 0are sunt noţiunile cheie ale temei F % 0are sunt ideile centrale ale temeiGGGG F % 0are este importanţa faptului că F % 0um ar!umentezi faptul că F % 0are consideri că sunt efectele F % 0um consideri că ar fi mai avantaDos: să sau să F % 0um poţi aplica noţiunile învăţate F % 0e ţi s%a părut mai interesant F % 0e relaţii poţi stabili întreG şiGG întreG F etc  Avanta ele metodei R. stimulativă pentru elevi. având rol constativ% ameliorativ. ceea ce elimină stările emoţionale intens ne!ative. permite realizarea unui feedbac* operativ. dar şi o metodă de învăţare interactivă. elementele de Doc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într%o activitate plăcută. formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare. contribuie la:       formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă. nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor. de asemenea. nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor. . promovează interevaluarea şi interînvăţarea. dezvoltarea capacităţii ar!umentative etc  +imitele acestei metode pot fi următoarele: • • • consum mare de timp. în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie activitatea !rupului.tipurilor de întrebări şi a !radării lor ca dificultate Pot fi su!erate.A. dezvoltarea competenţelor de comunicare. formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective.I : • • • • • • este. dezvoltarea competenţelor de relaţionare. atractivă.

ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de spriDinire continuă a elevilor ' ">prea.3.ehnica 3-2-1 este &un instrument al evaluării continue.  o capacitate. !#$ 1i 3%lu ii #!ecv#te.• • • • mar!inalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii. ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi didactice. apariţia unor conflicte între elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &%3ibile &$%ble0e 5ene$#te !e utili6#$e# 0et%!ei #lte$n#tive !e ev#lu#$e R. formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare.5. neseriozitate manifestată de unii elevi.I. elevii trebuie să noteze:  trei concepte pe care le%au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă. abilităţi#. 3. Te'nic# 3A7A(  . implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. o pricepere sau o a"ilitate pe care şi%au format%o/au exersat%o în cadrul activităţii de predare%învăţare  Avanta ele tehnicii 3-2-1: • • • • • • aprecierea unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe. +.A.?. .... care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor.  două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii.7. aparentă dezordine. conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii didactice. formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive. cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. dezinteres. în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora. +?3#  $ste o tehnică modernă de evaluare. formative şi formatoare. capacităţi. precum şi a demersului care le%a !enerat Aenumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează Estfel.

+. dacă le este deDa familiar acest tip de activitate# St#bili$e# 1i &$eci6#$e# &e$i%#!ei !e $e#li6#$e # &$%iectului B#0ili#$i6#$e# elevil%$ cu e@i5en ele 3&eci/ice el#b%$ă$ii unui &$%iect *l#ni/ic#$e# #ctivită ii "individuale sau de !rup# % formularea obiectivelor proiectului. 7. <. 5.• • • asi!urarea unui feedbac* operativ şi relevant. -43#  $laborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp "câteva zile sau câteva săptămâni# şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de !rup 6n utilizarea acestei metode se parcur! următoarele etape: St#bili$e# te0el%$ &ent$u &$%iect "pot fi implicaţi şi elevii. în acord cu nevoile şi interesele reale ale elevilor etc  +imitele acestei tehnici pot fi următoarele: • • • superficialitate în elaborarea răspunsurilor. % distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al !rupului. *$%iectul  8eprezintă &o metodă complexă de evaluare. re!larea oportună a procesului de predare%învăţare. 3. recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă ' "0ucoş. % constituirea !rupelor de elevi "dacă este cazul#.. % identificarea surselor de documentare De3/ă1u$#$e# ce$cetă$iiCc%lect#$e# !#tel%$ Re#li6#$e# &$%!u3el%$C0#te$i#lel%$ (. neseriozitate manifestată de unii elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i. dezinteres. &contaminarea' sau !ândirea asemănătoare. "n u$0# !e0e$3ului !e #&lic#$e # #ce3tei te'nici !e ev#lu#$e. =.3.7.<. % distribuirea/ale!erea subiectului de către fiecare elev/!rup de elevi. 3. elaborarea unor pro!rame de recuperare/compensatorii/de dezvoltare. . individuală sau de !rup.5. 1i #lte &%3ibile #v#nt#:e 1i li0ite.

8ezultate. Enexe Pe parcursul realizării proiectului. !. /. Hiblio!rafie. observaţii Eprecierea succesului proiectului. în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale $valuarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului. anchetă etc #. e. 5.-. coerenţă. 8elevanţa proiectului "utilitate. Prezentarea proiectului "calitatea comunicării.. şcoala. capacitate de sinteză etc #. cât şi la calitatea procesului. cadrul conceptual şi metodolo!ic#. conexiuni interdisciplinare etc #  Avanta e ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: .. :ntroducerea "se fac referiri la importanţa temei. susceptibile de a asi!ura o evaluare obiectivă. b. +. *$e6ent#$e# $e6ult#tel%$ %b inuteC&$%iectului Ev#lu#$e# &$%iectului $ste indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea structură "adaptare după (toica. experiment. c. . perioada de realizare#.>. Pa!ina de titlu "include tema proiectului. clasa. este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare. claritate. 0uprinsul "se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor#. numele autorului/autorilor. aplicabilitate etc . cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea cercetării. Ectivitatea individuală realizată de către elev "investi!aţie. a activităţii elevului 6n acest sens. ?4#: • • • • • (tabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului. ?. şi să le comunice elevilor <n exemplu de structurare a criteriilor de evaluare a unui proiect îl oferă E (toica. Aezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins.-. în termeni de eficienţă.%?-#: #. 0oncluzii. ?. concluzii.hid pentru profesori "+. în lucrarea sa % -valuarea curentă şi e!amenele. validitate.

o metodă eficientă de evaluare. a competenţelor de comunicare.  capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală. abilităţi#. facilitează abordările de tip inter% şi transdisciplinar. stimulează creativitatea.  capacităţii ar!umentative. asi!ură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. minimalizarea rolului profesorului etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &$inci&#lele !i/icultă i cu c#$e 3e c%n/$untă elevii "n $e#li6#$e# &$%iectel%$ 1i eventu#lele &$%ble0e 5ene$#te !e ev#lu#$e# &$%iectel%$.5. • • • asi!ură dezvoltarea competenţelor de relaţionare. *$%&une i 3%lu ii &ent$u /iec#$e c#te5%$ie !e &$%ble0e.  capacităţii investi!ative. plasează elevul într%o situaţie de cercetare autentică. dar şi o metodă de învăţare interactivă.  capacităţii de a realiza un produs etc .5. sinteză. cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. !eneralizare şi abstractizare. 3.  capacităţii de a utiliza. *%$t%/%liul . facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  +imite ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: • • apariţia unor conflicte între elevi "în condiţiile elaborării în !rup a proiectelor#. promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea.  capacităţii de analiză. permite exersarea şi evaluarea:  capacităţii de a observa. capacităţi. comparaţie.7. asocia. în acelaşi timp. transfera diverse cunoştinţe. oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe.• • • • • • • • este.

lon!itudinală.. • reflecţii ale elevului pe diverse teme. • înre!istrări audio/video. creaţii literare proprii.. foto!rafii. relevând: nivelul !eneral de pre!ătire. &constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare. prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari "semestru. 8adu. eseuri. interese şi aptitudini demonstrate.. capacităţi formate. • decupaDe din reviste.. proiecte şi experimente. curiozităţi.-. • pliante. ++?# Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative. realizează proiectarea lui. postere. ++=%++?#  Portofoliul reprezintă &un veritabil &portret peda!o!ic' al elevului. probleme rezolvate.3. proiectată într%o secvenţă mai lun!ă de timp. an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ# /tructura unui portofoliu. elemente umoristice referitoare la tematica abordată. rezultatele deosebite obţinute în unele domenii.#  &8aportul de evaluare' "portofoliul#. consideră E (toica "+. +. formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii elevilor sau  poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot ale!e anumite instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate considerate semnificative din punct de vedere al calităţii lor ' Estfel. reproduceri de pe internet. ca şi rezultatele slabe în altele. apreciază prof : . cât un miDloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate ' "+. • fişe de observare. -9. bazată pe un ansamblu de rezultate ' "0ucoş... articole. • date statistice. atitudini.. care permite estimarea pro!resului în învăţare al elevului. ?=%??#:  &poate fi exclusiv o sarcină a profesorului. colaDe. . • referate. +. • chestionare de atitudini. care oferă posibilitatea de a se emite o Dudecată de valoare. dificultăţi în învăţare întâmpinate ş a m d ' "8adu. $ste &o metodă de evaluare complexă. contextul.. • schiţe. rezumate. în sensul că el este cel care stabileşte scopul. • teme. • desene. • teste şi lucrări semestriale. un portofoliu poate conţine următoarele &piese': • fişe de informare şi documentare independentă. prospecte.

 nivelul de competenţă a elevului. cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute. evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor.• liste biblio!rafice şi comentarii cu privire la anumite lucrări.  Avanta ele utili(ării portofoliului: • • • • • • • • • • permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care. .#:  fiecare element în parte. permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev. determină an!aDarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ. utilizând metodele obişnuite de evaluare. facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea.. +. • hărţi co!nitive etc Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului. profesorul va prezenta elevilor un model de portofoliu şi va preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia $xistă mai multe niveluri de analiză a portofoliului "2anolescu.  pro!resul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 *$%&une i c$ite$ii !e #&$ecie$e '%li3tică # unui &%$t%/%liu. -=. nu induce stări emoţionale ne!ative. constituie un reper relevant pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii. prin raportare la o perioadă mai lun!ă de timp. prin raportarea produselor realizate la scopul propus. facilitează exprimarea creativă şi manifestarea ori!inalităţii specifice fiecărui elev. dar şi a aspectelor ce pot fi îmbunătăţite. nu fac obiectul niciunei evaluări. de re!ulă. evidenţiază cu acurateţe pro!resul în învăţare al elevilor. contribuie la:  dezvoltarea capacităţii de autoevaluare.3.

• riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de . dezvoltarea competenţelor de comunicare. transfera diverse cunoştinţe. dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  0e(avanta ele utili(ării portofoliului: • evaluare holistică.       formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive. dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală. asocia. dezvoltarea capacităţii de a utiliza. dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs. dezvoltarea capacităţii ar!umentative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful