3.5.

METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE

Obiectivele unită ii !e "nvă #$e n$. 5 Pe parcursul şi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare, cursanţii vor fi capabili:  să definească noţiunile cheie, specifice acestei unităţi de învăţare;  să utilizeze/opereze cu aceste concepte în diverse contexte de instruire, metodice etc ;  să ar!umenteze rolul metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea procesului de învăţământ;  să analizeze metodele şi tehnicile moderne de evaluare, din perspectiva posibilităţilor de aplicare la disciplina de specialitate;  să aprecieze eficienţa metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare;  să elaboreze, pentru un conţinut la ale!ere, o strate!ie de evaluare bazată pe metode şi tehnici moderne "alternative sau complementare#  C%nce&te c'eie: evaluare, metode şi tehnici moderne de evaluare, hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul

3.5.(. ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE )N O*TIMI+AREA *ROCESULUI DE )NV,-,M.NT $valuarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă $valuarea şcolară este percepută astăzi ca fiind or!anic inte!rată în procesul de învăţământ, având rolul de re!lare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare%învăţare  $valuarea rezidă în &cule!erea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din procesul de învăţare; măsurile peda!o!ice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi' "(chaub, )en*e, +,,-, -,,%-,-#

este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele co!nitive care susţin învăţarea. autocontrol.5#: % triumful co!nitivismului asupra behaviorismului. a celui care învaţă.. autoevaluarea etc # au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative. un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia. • accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor cate!orii de cunoştinţe. dar oricum definită 7 metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte. au fost !enerate şi marcate de următoarele idei "0ardinet. investigaţia.A. urnalul refle!iv. cu mai multă acurateţe. +. în primul rând.. metoda R.I.. corelate cu activitatea de învăţare ' "8adu. ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelun!ată.. realizează evaluarea rezultatelor în strânsă le!ătură cu instruirea/învăţarea. care vizează formarea unor capacităţi.. 4. facilitarea re!lării/autore!lării activităţii de învăţare. +.ransformările produse la nivelul activităţii evaluative. metacogniţie.. în special după -//. ++4%++9# 2etodele şi tehnicile moderne de evaluare " hărţile conceptuale. o"servaţia sistematică a comportamentului elevilor. pe rezultatele obţinute efectiv de către elev. deci a elevului. dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor. tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne "alternative/complementare# &(pre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi în le!ătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut. percepţia eficacităţii personale etc 6n cadrul evaluării şcolare se produce astfel o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs. portofoliul. . să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate . 1aveault. proiectul. apud 2anolescu. • evidenţierea. în procesul evaluativ. atitudinilor.. în funcţie de acesta. autocontrolul şi autore!larea 6n acest context se impune diversificarea strate!iilor evaluative şi alternarea metodelor. fiind susceptibile. pe de altă parte. de multe ori concomitent cu aceasta.abelul următor prezintă principalele valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare: V#len e /%$0#tive #le 0et%!el%$ 1i te'nicil%$ 0%!e$ne !e ev#lu#$e • stimularea activismului elevilor. % introducerea perspectivei metaco!nitive în procesul evaluativ 0o!nitivismul aduce în prim planul atenţiei evaluatorilor concepte precum: autoevaluare.3. tehnica 3-2-1. a pro!resului în învăţare al elevilor şi. % coresponsabilizarea. autoreglare.

. creative şi laterale.er. tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ. metoda R. +.-. • dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare..7. fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodolo!ică a evaluării metodele tradiţionale.. 8oe!iers. METODE.. stimulativ. clasice (elecţia pe care am operat%o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne "alternative sau complementare# de evaluare. • dezvoltarea !ândirii critice.A.• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale. sistematizare. • dezvoltarea creativităţii. • cristalizarea unei ima!ini de sine obiective. include: hărţile conceptuale. (toica... eficient. >prea. • dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc :nformaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare% învăţare 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &unctele nev$#l5ice #le &$#cticil%$ ev#lu#tive b#6#te &e 0et%!e t$#!i i%n#le.+. 1ucrările de specialitate. 2anolescu.. . +. • formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investi!are a realităţii. +. +. restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor. +. tehnica 3-2-1. 2e.3.=.. a spiritului de echipă. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE #um evaluăm$ Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra metodelor. <n!ureanu.? etc # propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare.I. de tipul abilităţilor de prelucrare. proiectul şi portofoliul.-. studiile în domeniu "8adu.. • formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare. incitant. +. +.. +. +.5.9. • dezvoltarea capacităţii de autoor!anizare şi autocontrol. • formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metaco!nitive... astfel încât şi acesta "nu numai actul predării şi al învăţării# să se poată caracteriza prin atributele: atractiv.. 3.. 0ucoş.

% +?+#: #.. +==#  &ărţile conceptuale %oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate 'n cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni ' "(iebert. Hă$ i c%nce&tu#le ti& 8&9n6ă !e &ăi#n:en. constituindu%se ca un important instrument pentru predare.7. arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea @ărţile nu indică doar cunoaşterea. cât şi în cele individuale  6n practica educaţională. +. /+#  %$le sunt ima!inile noastre despre lume. învăţare.(.-.5. cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele ' ">prea.?. +.. ci şi non% cunoaşterea ' "(iebert. +. -5+# Aeşi sunt utilizate mai mult în procesul instruirii. ci.. în -/55# reprezintă şi instrumente care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele pe care le deţin elevii. asociind şi inte!rând cunoştinţele noi în experienţele co!nitive anterioare @arta co!nitivă ia forma unei reprezentări !rafice care permite &vizualizarea or!anizării procesărilor mentale a informaţiilor le!ate de o problemă de conţinut sau concept' "Boiţa. ++# Poate fi inte!rată atât în activităţile de !rup. +?.3. hărţile conceptuale "introduse şi descrise de B Cova*.. sunt marcate le!ăturile cu noţiunile secundare . prin să!eţi..?. +. mult mai important.5. modul în care îşi construiesc structurile co!nitive. se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale. relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte. iar de la acesta.-. +. simţire şi înţele!ere ale celui/celor care le elaborează 8eprezintă un mod dia!ramatic de expresie. informaţiile internalizate în procesul învăţării. (e plasează în centrul hărţii conceptul nodal "tema centrală#. diferenţiate prin forma de reprezentare a informaţiilor ">prea. Hă$ ile c%nce&tu#le  %&ărţile conceptuale "&conceptual maps'# sau hărţile cognitive "&co!nitive maps'# pot fi definite drept o!linzi ale modului de !ândire.

b. stabilindu%se relaţii de supraordonare/subordonare şi coordonare (e obţine o clasificare a conceptelor. în funcţie de importanţa acestora. H#$tă c%nce&tu#lă ie$#$'ică Presupune reprezentarea !rafică a informaţiilor. H#$t# c%nce&tu#lă line#$ă (pecificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară a informaţiilor . redată astfel: c.

Aacă este cazul. (e notează pe să!eţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre concepte >. +=/%+?. (e plasează pe hartă şi exemplele identificate. se pot identifica şi adău!a şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţele!erea sau de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale 5. (e plasează pe o coală de flip%chart mai întâi conceptele. or!anizându%le adecvat în funcţie de tipul de hartă conceptuală ce va fi realizată <. marcându%se această conexiune printr%un cuvânt de !enul: e!emplu . Si3te0e !e 'ă$ i c%nce&tu#le (e diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adău!area inputs şi outputs "intrări şi ieşiri# 8ealizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape "adaptare după >prea. (e marchează prin să!eţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/coordonare stabilite între concepte/idei Aispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii conceptuale =.?.#: (.!. $laborarea listei de concepte "idei# şi identificarea exemplelor 7.ranscrierea fiecărui concept/idee şi fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie "pot fi utilizate coli de culori diferite pentru concepte şi exemple# 3.. +. . sub conceptele pe care le ilustrează.

determină elevii să practice o învăţare activă. în absenţa unor criterii de evaluare clare. risc crescut de subiectivitate în apreciere. plasând conceptele şi exemplele aferente acestora în interiorul unei fi!uri !eometrice "se ale! fi!uri !eometrice diferite pentru concepte şi exemple#  • • • Principalele avanta e ale utilizării hărţilor conceptuale: facilitează evaluarea structurilor co!nitive ale elevilor.?. idei etc . evidenţiază pro!resul în învăţare al elevilor. • • asi!ură &vizualizarea' relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pre!ătirii elevilor. accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare • permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor co!nitive propuse. pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire etc  6n sfera de(avanta elor includem: • • • consum mare de timp. dar pot evidenţia şi elemente de ordin afectiv "&> hartă co!nitivă conţine atât cunoştinţe abstracte.-5. cum ar fi entuziasmul sau respin!erea ' % (iebert. pot servi ca premise pentru elaborarea unor pro!rame eficiente de ameliorare.. a modului în care îşi construiesc demersul co!nitiv. cât şi empirice. permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al elevilor şi să îi aDute să%şi re!leze anumite componente ale acestuia. (e copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie. permiţând ulterior diferenţierea şi individualizarea instruirii.#. • • pot fi inte!rate cu succes în orice strate!ie de evaluare. recuperare. +. lo!ică. efort intelectual şi voluntar intens din partea elevilor. şi totodată lo!ici afective. care trebuie să respecte anumite standarde şi ri!ori impuse de specificul acestei metode . cu accent pe relaţiile stabilite între concepte.-. facilitează surprinderea modului în care !ândesc elevii. • • subsumate demersului de evaluare formativă.

% acesta formulează o întrebare şi aruncă min!ea către un cole! care va preciza răspunsul. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice. la rândul său.5. % la final. va părăsi &Docul' în favoarea celui căruia i%a adresat întrebarea. răspunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea. 1i i!enti/ic# i $ă3&un3u$i #!ecv#te l# u$0ăt%#$ele inte$%5# ii4 Ce vă &$%&une i 1ă ev#lu# i &$in inte$0e!iul 'ă$ ii c%nce&tu#le2 C#$e 3unt !i/icultă ile &e c#$e le &%t "nt90&in# elevii !v3. acesta va arunca min!ea altui cole!.7. acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare. % elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din &Doc'.2222 Re/lec ie nece3#$ă4 E@e0&li/ic# i utili6#$e# 'ă$ il%$ c%nce&tu#le c# 0et%!e !e ev#lu#$e "n c#!$ul !i3ci&linei !v3. adresându%i o nouă întrebare. profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns Pe parcursul activităţii. cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii . în cadrul unei activităţi frontale sau de !rup <n demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi "în cazul unei activităţi frontale#* % se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării. iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect. Met%!# R.I.. "n el#b%$#$e# unei 'ă$ i c%nce&tu#le2 Cu0 vă v%$ #:ut# in/%$0# iile %b inute "n c#!$ul !e0e$3ului ev#lu#tiv b#6#t &e '#$t# c%nce&tu#lă "n &l#ni/ic#$e# 1i %$5#ni6#$e# #ctivită il%$ viit%#$e2 3.?. +?/# Aenumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde ) Aruncă ) Interoghea(ă.  2etoda 8 E : vizează &stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica "prin întrebări şi răspunsuri# ceea ce tocmai au învăţat ' ">prea.A.7. +. % se oferă o min!e uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea. profesorul%observator identifică eventualele carenţe în pre!ătirea elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora. precum şi pentru optimizarea procesului de predare%învăţare Eceastă metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu. % în &Doc' vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în le!ătură cu tema evaluată.

tipurilor de întrebări şi a !radării lor ca dificultate Pot fi su!erate. în acelaşi timp. o metodă eficientă de evaluare. promovează interevaluarea şi interînvăţarea. următoarele întrebări: % 0um defineşti conceptul F % 0are sunt noţiunile cheie ale temei F % 0are sunt ideile centrale ale temeiGGGG F % 0are este importanţa faptului că F % 0um ar!umentezi faptul că F % 0are consideri că sunt efectele F % 0um consideri că ar fi mai avantaDos: să sau să F % 0um poţi aplica noţiunile învăţate F % 0e ţi s%a părut mai interesant F % 0e relaţii poţi stabili întreG şiGG întreG F etc  Avanta ele metodei R. răspunsuri incomplete sau incorecte. dezvoltarea competenţelor de relaţionare. nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor. dar şi o metodă de învăţare interactivă. . formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective. formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare. contribuie la:       formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă. stimulativă pentru elevi. având rol constativ% ameliorativ. ceea ce elimină stările emoţionale intens ne!ative. de asemenea. permite realizarea unui feedbac* operativ. în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie activitatea !rupului. nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor. dezvoltarea competenţelor de comunicare. atractivă.A. dezvoltarea capacităţii ar!umentative etc  +imitele acestei metode pot fi următoarele: • • • consum mare de timp.I : • • • • • • este. elementele de Doc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într%o activitate plăcută.

A.. formarea şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare...ehnica 3-2-1 este &un instrument al evaluării continue. . implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse. ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de spriDinire continuă a elevilor ' ">prea. care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor.  două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii.• • • • mar!inalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii. în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora. conştientizarea achiziţiilor ce trebuie realizate la finalul unei secvenţe de instruire sau a activităţii didactice. precum şi a demersului care le%a !enerat Aenumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează Estfel. dezinteres. abilităţi#.3.7. elevii trebuie să noteze:  trei concepte pe care le%au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă. aparentă dezordine.5. neseriozitate manifestată de unii elevi. capacităţi. 3. +?3#  $ste o tehnică modernă de evaluare.  o capacitate. !#$ 1i 3%lu ii #!ecv#te. formative şi formatoare. formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive.I. cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia. apariţia unor conflicte între elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &%3ibile &$%ble0e 5ene$#te !e utili6#$e# 0et%!ei #lte$n#tive !e ev#lu#$e R. Te'nic# 3A7A(  . +. ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi didactice. o pricepere sau o a"ilitate pe care şi%au format%o/au exersat%o în cadrul activităţii de predare%învăţare  Avanta ele tehnicii 3-2-1: • • • • • • aprecierea unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe.?.

5. neseriozitate manifestată de unii elevi etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i. . % distribuirea/ale!erea subiectului de către fiecare elev/!rup de elevi.3. % distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al !rupului. în acord cu nevoile şi interesele reale ale elevilor etc  +imitele acestei tehnici pot fi următoarele: • • • superficialitate în elaborarea răspunsurilor. -43#  $laborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp "câteva zile sau câteva săptămâni# şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de !rup 6n utilizarea acestei metode se parcur! următoarele etape: St#bili$e# te0el%$ &ent$u &$%iect "pot fi implicaţi şi elevii. =. <.. +. dacă le este deDa familiar acest tip de activitate# St#bili$e# 1i &$eci6#$e# &e$i%#!ei !e $e#li6#$e # &$%iectului B#0ili#$i6#$e# elevil%$ cu e@i5en ele 3&eci/ice el#b%$ă$ii unui &$%iect *l#ni/ic#$e# #ctivită ii "individuale sau de !rup# % formularea obiectivelor proiectului. "n u$0# !e0e$3ului !e #&lic#$e # #ce3tei te'nici !e ev#lu#$e. elaborarea unor pro!rame de recuperare/compensatorii/de dezvoltare.<. recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă ' "0ucoş. *$%iectul  8eprezintă &o metodă complexă de evaluare. dezinteres. individuală sau de !rup. 7.• • • asi!urarea unui feedbac* operativ şi relevant. 3. 3. re!larea oportună a procesului de predare%învăţare. 1i #lte &%3ibile #v#nt#:e 1i li0ite. % identificarea surselor de documentare De3/ă1u$#$e# ce$cetă$iiCc%lect#$e# !#tel%$ Re#li6#$e# &$%!u3el%$C0#te$i#lel%$ (.7. &contaminarea' sau !ândirea asemănătoare.5. % constituirea !rupelor de elevi "dacă este cazul#.

:ntroducerea "se fac referiri la importanţa temei. coerenţă. b. Enexe Pe parcursul realizării proiectului.>. observaţii Eprecierea succesului proiectului. cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea cercetării. ?4#: • • • • • (tabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului. susceptibile de a asi!ura o evaluare obiectivă. Hiblio!rafie. /. a activităţii elevului 6n acest sens. clasa. experiment. concluzii. . c. este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare. Pa!ina de titlu "include tema proiectului. 0oncluzii. 8elevanţa proiectului "utilitate. aplicabilitate etc . perioada de realizare#. validitate. în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale $valuarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului.-. !.hid pentru profesori "+. şi să le comunice elevilor <n exemplu de structurare a criteriilor de evaluare a unui proiect îl oferă E (toica. ?. *$e6ent#$e# $e6ult#tel%$ %b inuteC&$%iectului Ev#lu#$e# &$%iectului $ste indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte următoarea structură "adaptare după (toica. numele autorului/autorilor. în termeni de eficienţă. anchetă etc #.%?-#: #. 5. capacitate de sinteză etc #. în lucrarea sa % -valuarea curentă şi e!amenele. claritate.. Ectivitatea individuală realizată de către elev "investi!aţie. cadrul conceptual şi metodolo!ic#.-. Aezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins. 0uprinsul "se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor#. şcoala. 8ezultate. e.. cât şi la calitatea procesului. +. conexiuni interdisciplinare etc #  Avanta e ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: . ?. Prezentarea proiectului "calitatea comunicării.

*$%&une i 3%lu ii &ent$u /iec#$e c#te5%$ie !e &$%ble0e. *%$t%/%liul . plasează elevul într%o situaţie de cercetare autentică.  capacităţii investi!ative.  capacităţii de analiză. facilitează abordările de tip inter% şi transdisciplinar. sinteză. permite exersarea şi evaluarea:  capacităţii de a observa. asocia. cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia.  capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală. minimalizarea rolului profesorului etc 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 I!enti/ic# i &$inci&#lele !i/icultă i cu c#$e 3e c%n/$untă elevii "n $e#li6#$e# &$%iectel%$ 1i eventu#lele &$%ble0e 5ene$#te !e ev#lu#$e# &$%iectel%$. comparaţie. transfera diverse cunoştinţe. dar şi o metodă de învăţare interactivă.  capacităţii de a realiza un produs etc .5. capacităţi. asi!ură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse.7.5. 3. !eneralizare şi abstractizare. stimulează creativitatea.  capacităţii ar!umentative. oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri "cunoştinţe. • • • asi!ură dezvoltarea competenţelor de relaţionare. promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea.  capacităţii de a utiliza.• • • • • • • • este. abilităţi#. în acelaşi timp. a competenţelor de comunicare. facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  +imite ale utili(ării proiectului ca metodă de evaluare: • • apariţia unor conflicte între elevi "în condiţiile elaborării în !rup a proiectelor#. o metodă eficientă de evaluare.

-9. care oferă posibilitatea de a se emite o Dudecată de valoare. . • desene. 8adu. • teste şi lucrări semestriale. capacităţi formate.#  &8aportul de evaluare' "portofoliul#. prospecte. &constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare. proiectată într%o secvenţă mai lun!ă de timp.. articole. creaţii literare proprii. • date statistice. +. colaDe. • decupaDe din reviste. • înre!istrări audio/video. ?=%??#:  &poate fi exclusiv o sarcină a profesorului. • referate. curiozităţi. realizează proiectarea lui.. +. în sensul că el este cel care stabileşte scopul. rezultatele deosebite obţinute în unele domenii. cât un miDloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate ' "+. interese şi aptitudini demonstrate. an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ# /tructura unui portofoliu. eseuri.. probleme rezolvate. foto!rafii. prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari "semestru. proiecte şi experimente. apreciază prof : .. • fişe de observare. • schiţe. • reflecţii ale elevului pe diverse teme. relevând: nivelul !eneral de pre!ătire.. lon!itudinală. rezumate. bazată pe un ansamblu de rezultate ' "0ucoş. ca şi rezultatele slabe în altele. contextul.-. dificultăţi în învăţare întâmpinate ş a m d ' "8adu. care permite estimarea pro!resului în învăţare al elevului. • chestionare de atitudini. un portofoliu poate conţine următoarele &piese': • fişe de informare şi documentare independentă. atitudini. reproduceri de pe internet. ++=%++?#  Portofoliul reprezintă &un veritabil &portret peda!o!ic' al elevului. ++?# Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative. consideră E (toica "+. • pliante. elemente umoristice referitoare la tematica abordată.3.. formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii elevilor sau  poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot ale!e anumite instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate considerate semnificative din punct de vedere al calităţii lor ' Estfel.. $ste &o metodă de evaluare complexă. • teme. postere..

constituie un reper relevant pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a instruirii.  nivelul de competenţă a elevului. evidenţiază cu acurateţe pro!resul în învăţare al elevilor. dar şi a aspectelor ce pot fi îmbunătăţite. nu fac obiectul niciunei evaluări. contribuie la:  dezvoltarea capacităţii de autoevaluare.#:  fiecare element în parte. nu induce stări emoţionale ne!ative. determină an!aDarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ. • hărţi co!nitive etc Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului. utilizând metodele obişnuite de evaluare. permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev.• liste biblio!rafice şi comentarii cu privire la anumite lucrări. facilitează exprimarea creativă şi manifestarea ori!inalităţii specifice fiecărui elev.  Avanta ele utili(ării portofoliului: • • • • • • • • • • permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care. profesorul va prezenta elevilor un model de portofoliu şi va preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia $xistă mai multe niveluri de analiză a portofoliului "2anolescu. facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea. -=. de re!ulă. evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor.3. +..  pro!resul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului 2222 Re/lec ie nece3#$ă4 *$%&une i c$ite$ii !e #&$ecie$e '%li3tică # unui &%$t%/%liu. prin raportarea produselor realizate la scopul propus. prin raportare la o perioadă mai lun!ă de timp. cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute. .

       formarea şi dezvoltarea competenţelor metaco!nitive. asocia. • riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de . dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs. dezvoltarea competenţelor de comunicare. dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc  0e(avanta ele utili(ării portofoliului: • evaluare holistică. transfera diverse cunoştinţe. dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală. dezvoltarea capacităţii ar!umentative. dezvoltarea capacităţii de a utiliza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful