Sunteți pe pagina 1din 60

LICEUL TEORETIC ROZNOV

LICEUL TEORETIC ROZNOV


TINERETULUI-647, ROZNOV, NEAMT
TEL/FAX: 0233/665694
EMAIL: grupscol arroznov@yahoo.com

RAPORT PRIVIND STAREA
$I CALITATEA NV|MNTULUI
N ANUL $COLAR 2012-2013


DIRECTOR,
PROF. OANA ILARIE

LICEUL TEORETIC ROZNOV
CUPRINS:

1. Analiza instituional a Liceului Teoretic Roznov
1.1. Obiective si priorit|i asumate de Liceul Teoretic Roznov
1.2. Analiza mediului intern si extern care asigur calitatea n educa|ie si formare

2.Analiza calitii nvmntului la Liceul Teoretic Roznov
2.1. Popula|ia scolar nv|mnt prescolar
- nv|mnt primar
- nv|mnt gimnazial
- nv|mnt liceal
- A doua sans nv|mnt primar
- nv|mnt secundar inferior

3.Resurse umane, personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar yi personal nedidactic)
3.1. ncadrarea cu personal
3.2. Analiza SWOT a personalului la Liceul Teoretic Roznov

4. Resurse umane, elevi
4.1. Situa|ia statistic privind cuprinderea copiilor si aelevilor la Liceul Teoretic Roznov
4.2. Plan de scolarizare propus/realizat
4.3. Situa|ia la nv|tur
4.4. Absenteismul si abandonul scolar

5. Dezvoltarea resurselor umane
5.1. Obiectivele si priorit|ile activit|ii de formare si perfec|ionare a cadrelor didactice si a personalului
didactic auxiliar din Liceul Teoretic Roznov n anul scolar 2012-2013
5.2. Formarea cadrelor didactice

6. Dimensiunea calitativ a procesului educaional la Liceul Teoretic Roznov din perspectiva
indicatorilor de baz
6.1. Curriculum
6.2. nv|mnt prescolar
6.3. nv|mnt primar
6.4. Analiza calit|ii n educa|ie la Aria curricular Limb yi Comunicare
6.5. Analiza calit|ii n educa|ie la Aria curricular Om si Societate
6.6. Analiza calit|ii n educa|ie la Aria curricular Matematic yi Stiinje
6.7. Analiza calit|ii n educa|ie la Aria curricular Religie yi Arte
6.8. Analiza calit|ii n educa|ie la Aria curricular Tehnologii
6.9. Analiza calit|ii n educa|ie la Aria curricular Educajie Fizic yi Sport
6.10. Analiza calit|ii n educa|ie a Comisiei pentru activitji educative ycolare, extraycolare yi de
consiliere
6.11. Analiza calit|ii n educa|ie a Comisiei diriginjilor
6.12. Activitatea bibliotecii si a CDI-ului
6.13. Activitatea Comisiei de perfecjionare, formare profesional continu
6.14. Activitatea Comisiei de sntate li securitate a muncii
6.15. Ac|iuni si activit|i desfsurate la nivelul unit|ii, comisiei metodice, cercuri pedagogice, n
specialitate, studii, cercetri, publica|ii realizate la nivelul ariei curricular
6.16. Rezultate scolare
LICEUL TEORETIC ROZNOV
7. Situaia bazei materiale (infrastructur, dotare, resurse materiale)
7.1. Situa|ia spa|iilor scolare si a altor spa|ii conexe
7.2. Infrastructur.Lucrri de investi|ii si repara|ii
7.3. Programe guvernamentale
7.4. Execu|ia bugetar a trimestrului II si III din anul calendaristic 2013

8. Imagine, comunicare, parteneriate, relaii publice
8.1. Imagine si comunicare
8.2. Cresterea vizibilit|ii Liceul Teoretic Roznov la nivelul comunit|ii locale, jude|ean si na|ional
8.3. mbunt|irea comunicrii cu publicul intern si extern prin realizarea de parteneriate

9. AnexLICEUL TEORETIC ROZNOV
1. Analiza instituional a Liceului Teoretic Roznov1.1. Obiective i prioritji asumate de Liceul Teoretic Roznov prin planul managerial n anul colar
2012-2013:


- Asigurarea calit|ii n procesul instructiv-educativ;
- Descentralizarea nv|mntului preuniversitar;
- Asigurarea egalit|ii de sanse si sporirea accesului la educa|ie;
- Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele guvernamentale, MECTS
si ISJ NEAM|;
- Asigurarea securit|ii elevilor n scoal si combaterea violen|ei;
- Colaborarea eficient cu institu|iile conexe;
- Fundamentarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2013-2014 mpreun cu partenerii sociali, pe
baza analizei de nevoi educa|ionale ale elevilor si intereselor prin|ilor acestora, pe baza evalurii
sistematice a cererii de pregtire profesional n raport cu dezvoltarea pie|ei muncii, n conformitate cu
prevederile PLAI si PRAI;
- Organizarea examenelor na|ionale, a concursurilor .


1.2. Analiza mediului intern i extern care asigur calitatea n educajie i formare


Misiunea Liceului Teoretic Roznov este de a asigura un nv|mnt de calitate, la standarde
europene care s rspund nevoilor de dezvoltare ale societ|ii romnesti.
n viziunea noastr scoala apar|ine comunit|ii si trebuie s rspund nevoilor de dezvoltare
personal si profesional ale membrilor acesteia. Credem c scoala trebuie s se implice n via|a
comunit|ii si comunitatea s se implice n via|a scolii.
Ne propunem s rspltim ncrederea beneficiarilor nostri, oferindu-le servicii de calitate pentru
c o educa|ie temeinic si continu este o investi|ie n viitorul nostru, al tuturor.
Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reusitei oricrei proiectri manageriale.
Desi anumite nevoi pot aprea pe parcursul procesului, este important ca pregtirea planificat s
abordeze nevoile deja identificate.

LICEUL TEORETIC ROZNOV
ANALIZA SWOT

Puncte tari

- Competen|a personalului din unitatea de
nv|mnt;
- Realizarea planului de scolarizare;
- Organizarea si derularea de concursuri si
proiecte educa|ionale pentru prescolari si elevi,
realizarea schimburilor de experien| cu parteneri
din |ar;
- DesIsurarea de activit|i extrascolare si
existen|a unui numr mare de elevi premian|i la
concursurile organizate;
- Colaborri eficiente cu institu|iile publice, cu
partenerii sociali interni si externi ;
- Profilul claselor n concordan| cu cerin|ele de
pe pia|a muncii;
- Existenta laboratoarelor de informatic si a unei
baze didactice moderne;
- Comunicare si deschidere pentru elevi;
- Frecventarea cursurilor de perfec|ionare si
formare continu de ctre cadrele didactice
implicate n actul educa|ional;
- Amenajarea unei Sli de festivit|i;
- Acoperirea gimnaziului cu tabl;
- Amenajarea unei sli n corpul B liceu (parchet);
- Amenajarea holului din corpul B gimnaziu;
- Implementarea unui sistem electronic de
supraveghere a cur|ii interioare si a corpului B
liceu.
Puncte slabe


- Utilizarea, n mod frecvent, n procesul de
predare-nv|are-evaluare, a metodelor
tradi|ionale si a activit|ilor frontale n
formarea lor;
- Lipsa unei re|ele de mentori pentru
dezvoltarea n carier si ndrumarea
profesorilor debutan|i;
- Interes si implicare sczut a prin|ilor n
cunoasterea si rezolvarea problemelor scolii;
- Lipsa lipsa unui cabinet medical n incinta
scolii;
- Implementarea de proiecte cu finantare
european.


Oportunit|i

- Implementarea strategiilor privind
descentralizarea nv|mntului, asigurarea
calit|ii;
- Sprijinirea elevilor proveni|i din medii sociale
defavorizate prin programe guvernamentale si
proiecte Scoal dup scoal, Hai la scoal;
- Cadrul natural, cultural, social si economic
propice;
- Pozi|ia geografic a orasului.


Amenintri

- Rezisten|a la schimbare si
conservatorismul unor cadre didactice ;
- Scderea demografic a popula|iei;
- Plecarea unui numr destul de mare de
elevi, mpreun cu familiile n tri din UE;
- Cresterea abandonului scolar datorit
situa|iei economice si sociale;
- Insuficient constientizare a prin|ilor
copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de
principal partener educa|ional al scolii.
LICEUL TEORETIC ROZNOV
2. Analiza calitii nvmntului la Liceul Teoretic Roznov

2.1.Populajia colar

nvjmnt preycolar

Grupa mic 1 grupa mica /20 de copii
Grupa mijlocie 2 grupe mijlocii /41 de copii
Grupe mari 3 grupe mari /64 de copii
Grupa mare Chintinici 1 grupa mare /15 de copii
TOTAL 7 grupe gradini /140 de copii

nvjmnt primar

Clasa pregatitoare 2 clase 0/59 de elevi
Clasa I 3 clase I /58 de elevi
Clasa a II-a 3 clase a II-a /77 de elevi
Clasa a III-a 3 clase a III-a /63 elevi
Clasa a IV-a 3 clase a IV-a /61 de elevi
TOTAL 12 clase / 268 de elevi

nvjmnt gimnazial

Clasa a V-a 3 clase a V-a / 65 de elevi
Clasa a VI-a 3 clase a VI-a / 74 de elevi
Clasa a VII-a 2 clase a VII-a / 53 de elevi
Clasa a VIII-a 4 clase a VIII-a / 83 de elevi
TOTAL 12 clase / 275 de elevi

nvjmnt liceal

Forma de
nv|mnt
Filiera Profil
Specializarea/
Calificarea
Nr. clase/ nr. elevi
IX X XI XII XIII
ZI- rut
direct
Teoretic Real
Matematic-
informatic
- 1/27 1/24 1/19 -
Tehnologic Tehnic
Resurse naturale
si protec|ia
calit|ii mediului
1/37 1/30 1/25 1/27 -
Teoretic Uman Filologie 1/36 1/26 1/30 1/25 -
Tehnologic

Tehnic

Mecanic 1/39 1/28 - - -
Construc|ii,
instala|ii si lucrri
publice
1/28 1/28 - - -
Fabricarea
produselor din
lemn
1/38 1/18 - - -
Profesionala 1/18 1/22
Total clase elevi 19/507 5/178 7/157 4/101 3/71 -
LICEUL TEORETIC ROZNOV
ZI-rut
progresiv
(n curs de
lichidare)
Tehnologic Tehnic
Fabricarea
produselor de
lemn/tehnician
prelucrarea
lemnului
- - - 1/22 1/24
Total clase elevi 2/46 - - - - -

A doua yans
-nvjmnt primar

Nivel I +Nivel II +Nivel III +Nivel IV 1 clasa/ 17 elevi

-nvjmnt secundar inferior
Filiera/Profil Specializarea Numr de elevi
1 clasa Anul I +II
+III +IV
Tehnologic/tehnic
Fabricarea
produselor din lemn
40
Total clase elevi 2/57


3. Resurse umane - personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar yi
personal nedidactic)

3.1. ncadrarea cu personal

n anul scolar 2012 2013 au fost normate 106,26 posturi:
ANUL SCOLAR 2012-2013


Didactic
Director 1 Total
Director adjunct 2 3
Invatamant prescolar 7

78,20
Invatamant primar inclusiv
clasa pregatitoare
15,94
Invatamant gimnazial 18
Invatamant liceal 32,03
Invatamant profesional 5,29
Total didactic 78,26Didactic
auxiliar
Secretar 3


8,50
Bibliotecar 1,5
Laborant 0
Tehnician 1
Informatician 0
Administrator 1
Contabil sef 1
Total didactic auxiliar 8,5

Nedidactic
Ingrijitor 9,5
19,50 Muncitor calificat 3
Fochist 6
Paznic 2
LICEUL TEORETIC ROZNOV
Total nedidactic 19,5
Total 106,26

Personal didactic: 88 (7 educatoare, 13 invatatori si 68 de profesori de cultura generala, de cultura de
specialitate si maistri instructori)
65 titulari - 8 cu gradul definitiv, 14 cu gradul II, 43 cu gradul I
13 suplinitori - 2 debutanti, 6 cu gradul definitiv, 1 cu gradul II, 4 cu gradul I

An scolar 2011-2012
Grad didactic Total Titulari Suplinitori calificati
Debutanti 2 0 2
Definitiv 20 8 6
Gradul II 19 14 1
Gradul I 43 43 4
Total 78 65 13

ANALIZA SWOT RESURSE UMANE PERSONAL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-existen|a unui personal didactic bine
pregatit 65 titulari(72,82%) dintr-un numar
total de 88 de cadre didactice;
- participarea la concursul de
titularizare/suplinire a unor cadre didactice
tinere si bine pregtite;
- au fost asigurate cadre didactice pentru
toate posturile/catedrele vacante;
- reducerea numrului de personal didactic
necalificat;

-catedre constituite n mai multe scoli, fapt care
conduce la imposibilitatea unui numr de
dirigin|i prezen|i n unitatea respectiv
permanent.
OPORTUNITATI AMENINTARI
- cresterea reputa|iei unit|ii de nv|mnt
si a calitatii actului educativ;
- diversificarea specializrilor oferite
elevilor;
-buna comunicare prin intermediul site-ului
scolii;
- cadre didactice cu mai multe specialit|i.

- migrarea cadrelor didactice spre domenii mai
bine remunerate;LICEUL TEORETIC ROZNOV
4. Resurse umane - elevi

4.1. Situajia statistic privind cuprinderea copiilor i elevilor la Liceul Teoretic Roznov

La Liceul Teoretic Roznov n anul scolar 2012-2013 nva| un numar de 1445 de elevi, n 61 de clase,
n dou schimburi n 7 corpuri de cldire.

NIVEL NUMAR CLASE NUMAR ELEVI
prescolar 7 140
primar 13 326
gimnazial 12 276
liceu teoretic 7 187
liceu tehnologic 12 338
liceu tehnologic seral 1 22
stagii +profesional 3 52
A doua sans nv|mnt
primar
1 17
A doua sans nv|mnt
secundar inferior
1 40


4.2. Plan de colarizare propus/realizat

Pentru anul scolar 2012-2013, la nivelele prescolar, primar, gimnazial si liceal s-a realizat planul de
scolarizare n totalitate:
-la nv|mntul prescolar 7 grupe;
-la nv|mntul primar- 13 clase;
-la nv|mntul gimnazial-12 clase;
-la nv|mntul liceal-clasa a IX-a 5 clase
-clasa a X-a 6 clase
-clasa a XI-a - 5 clase
-clasa a XII-a 4 clase
-clasa a XIII-a RP. 1 clas
- an completare - 2 clase stagii de pregtire
A doua sans - 2 clase

Total elevi 1368LICEUL TEORETIC ROZNOV
4.3. Situajia la nvttur
2012-2013
Inscrisi Promovati Repetenti
Primar 326 309 17
Gimnazial 276 261 15
Liceal 592 517 75
A doua sansa nvtmnt
primar
17 17 -
A doua sans nv|mnt
secundar inferior
40 27 13


4.4. Absenteism i abandon colar

Msuri ntreprinse

Elaborarea la nivelul Liceului Teoretic Roznov, a planului opera|ional privind prevenirea si
combaterea absenteismului si a abandonului scolar;
Actualizarea bazei de date privind frecven|a abandonului scolar si identificarea cauzelor
acestuia;
Consilierea dirigin|ilor n vederea elaborrii de planuri de ac|iuni preventive si de diminuare a
abandonului scolar;
Organizarea de activit|i educative si de consiliere pentru cunoasterea psihopedagogic a
elevilor;
Adecvarea tematicii orelor de dirigen|ie n vederea unei optime integrri scolare si sociale
(educa|ia bunului cet|ean, educa|ia pentru timp liber, pentru cultur, civiliza|ie, pentru via|a
de familie etc.);
Organizarea de consilii profesorale cu tem n care s se analizeze cauzele absenteismului si
ale abandonului scolar si gsirea unor solu|ii pentru nlturarea acestora;
Realizarea unor activit|i de formare n cadrul comisiilor metodice a dirigin|ilor, pentru
abilitarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se afl n situa|ii de risc;
Aplicarea de chestionare n vederea stabilirii cauzelor abandonului scolar.
Stimularea si motivarea elevilor pentru nv|tur prin activit|i diversificate si cu implicarea
permanent a acestora n ac|iune.
Prevenirea abandonului prin calitatea si diversitatea activit|ilor extracurriculare;
Ini|ierea unor activit|i cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problem, a unor
situa|ii problematice prezentate de mass media, a unor studii de caz etc;
Organizarea si desfsurarea unor ac|iuni de parteneriat cu poli|ia n scopul sus|inerii si
reintegrrii scolare si sociale a elevilor ce au svrsit acte infrac|ionale, abateri disciplinare
grave, abandon scolar, absenteism ridicat etc;
Organizarea si desfsurarea unor activit|i educative extrascolare (serbri, vizite, spectacole,
cercuri de interese, excursii, drume|ii etc.) n care s fie antrena|i si elevii afla|i n situa|ie de
risc;
Implicarea responsabil a familiei n prevenirea abandonului scolar (vizitarea familiilor
elevilor cu probleme de frecven| si de integrare scolar, aplicarea unor chestionare pentru
prin|i n scopul cunoasterii mediului familial si socio-educativ, sus|inerea de lectorate cu
prin|ii pe teme ce abordeaz problematica comportamentului de risc la care s fie invita|i
specialisti n domeniu, implicarea prin|ilor n organizarea timpului liber al elevilor, prin
participarea acestora la ac|iuni educative (excursii, concursuri, sesiuni de comunicri etc),
LICEUL TEORETIC ROZNOV
implicarea prin|ilor n stabilirea programului de recuperare a elevului aflat n situa|ie de
absenteism/abandon/neintegrare scolar.
Intensificarea legturii scolii cu institu|iile implicate n prevenirea si combaterea faptelor
antisociale.
Ini|ierea unor activit|i pentru informarea elevilor privind sanc|iunile disciplinare n cazul
abaterilor de la normele de convie|uire social si a obliga|iei familiei de a scolariza copiii,
informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicrii n grupuri
infrac|ionale etc., sprijinirea elevilor afla|i n situa|ie de risc/cu abateri comportamentale n
vederea reintegrrii lor n colectivele de elevi, cuprinderea elevilor afla|i n situa|ie de risc n
programe educative specifice problematicii vizate.
Stabilirea re|elei de lucru, a partenerilor poten|iali si a responsabilit|ilor: familia, primaria ,
Poli|ia, organiza|ii nonguvernamentale.
Realizarea de proiecte educa|ionale privind prevenirea absenteismului si abandonului scolar,
'Scoal dup scoal, Hai la scoal.

Concluzii

Activitatea educativ privind prevenirea absenteismului, abandonului si violen|ei a fost
gestionat corespunztor;
Se nregistreaz n anul scolar 2012-2013, comparativ cu anul scolar 2011-2012:
scderea numrului de elevi care au nregistrat absen|e nemotivate cu 197 de elevi;
scderea procentului elevilor care au nregistrat absen|e nemotivate raportat la totalul
elevilor cu 3,25;

Aciuni yi proiecte pentru anul ycolar 2012-2013

1. Continuarea programelor de prevenire a absenteismului, a abandonului scolar si a violen|ei
n scoli.
2. Gestionarea situa|iilor de risc si a cazurilor concrete din cadrul Liceului Teoretic Roznov
3. Extinderea parteneriatelor educa|ionale cu implica|ii n prevenirea absenteismului,
abandonului scolar si a violen|ei n Liceului Teoretic Roznov - UNICEF, Fundatia Amare
Romentza

5. Dezvoltarea resurselor umane

5.1. Obiectivele i prioritjile activitjii de formare i perfecjionare a cadrelor didactice i a
personalului didactic auxiliar din Liceului Teoretic Roznov n anul scolar 2012-2013.

Formarea continu a cadrelor didactice la Liceului Teoretic Roznov a fost pe parcursul anului scolar
2012-2013 un deziderat care a vizat profesionalizarea si dezvoltarea resursei umane din scoal, precum
si eficientizarea demersului educativ n acord cu evolu|ia rapid ce are loc n plan tehnic, stiinsific,
economic si social.
Obiectivele asumate n domeniul formrii continue si perfec|ionrii cadrelor didactice, n anul
scolar ncheiat, au fost:
-realizarea analizei de nevoi pe termen scurt privind formarea continu a cadrelor didactice din Liceului
Teoretic Roznov
- previzionarea nevoilor de formare pe termen mediu si lung (AXE, RIFSE);
LICEUL TEORETIC ROZNOV
- formarea unei atitudini responsabile n privin|a propriei dezvoltri a carierei n conformitate cu
politicile na|ionale si europene;

5.2. Formarea cadrelor didactice
1. definitivat si gradele didactice I si II (18 cadre didactice)
2. perfectionari n specialitate obligatorii la 5 ani (6 invatatoare care au participat la programul de
perfectionare COMPAS)
3. masterate, doctorate
4. stagii Comenius
5. diferite cursuri de formare continua organizate de CCD Neamt, Universitatea Transilvania si alte
unit|i
6. participri la simpozioane si sesiuni de comunicri
7. diseminri n urma anumitor cursuri de formare continu si n cadrul proiectelor scolare.

6. Dimensiunea calitativ a procesului educaional la Liceului Teoretic
Roznov din perspectiva indicatorilor de baza

6.1. Curriculum-aplicare, dezvoltare, evaluare
Realizarea documentelor de activitate managerial

Proiectarea managerial pentru anul scolar 2012-2013 reprezint realizarea urmtoarelor documente:
-PDI;
-PAS si Raport de autoevaluare intern;
-Regulamentul intern;
-Planurile manageriale semestriale;
-Fisa postului pentru toate categoriile de personal;
-Organigrama;
-Oferta educa|ional;
-Planurile manageriale pentru toate comisiile si compartimentele;
-Statul de func|ii;
-Graficul si tematica Consiliilor profesorale;
-Graficul si tematica Consiliilor de Administra|ie;
-Proiectul Planului de scolarizare;
-Proiectul de buget pentru anul 2013.

Organizarea comisiilor yi compartimentelor

La nceputul anului scolar s-a realizat:
-numirea prin decizii interne: educatoare, dirigin|i, nv|tori, secretari C.A. si C.P., responsabili de
comisii si compartimente;
-organizarea colectivelor de nceput de ciclu;
-s-au aplicat planurile cadru pentru toate nivelurile de nv|mnt prin: ntocmirea planificarilor pentru
toate disciplinile si suport de curs pentru CDS-uri, CDL-uri;
-ntocmirea tuturor comisiilor didactice si nedidactice precum si a consilierilor educativi n conformitate
cu ROFUIP;
LICEUL TEORETIC ROZNOV
-ntocmirea schemelor orare;

Repartizarea responsabilitilor
S-au eliberat decizii si s-au stabilit atribu|ii pentru responsabilii comisiilor didactice si
nedidactice, pentru membrii consiliului de administra|ie, precum si a celorlalte compartimente.

Organizarea timpului
Pentru gestionarea corespunzatoare a timpului s-a stabilit prin regulament intern, programul de
lucru din scoal pentru toate sectoarele de activitate si s-a realizat orarul scolii, graficul profesorilor de
serviciu, graficul elevilor de serviciu, documente aprobate n C.P. si C.A.

Monitorizarea yi evaluarea activitii comisiilor
S-a realizat prin rapoarte n C.A. si C.P., reprezentnd activit|ile desfasurate la nivelul comisiilor
metodice, prin asisten|e la ore, prin implicarea direct n realizarea unor proiecte educa|ionale precum si
prin fisele de evaluare pentru toate categoriile de personal.


6.2. nvmnt preycolar

A. Managementul ariei curriculare
1.Existenja, structura yi conjinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
n anul scolar 2012-2013, comisia metodic a educatoarelor si-a propus urmtoarele obiective:
asigurarea resurselor materiale si umane (cuprinderea copiilor de vrst prescolar n gradini| n
propo|ie de 90%;
proiectarea si desfsurarea procesului de predare-nv|are-evaluare;
aplicarea corect a curriculum-ului na|ional prin metoda proiectelor si n func|ie de specificul
tradi|ional al unit|ii;
asigurarea calit|ii procesului didactic-asigurarea egalit|ii de sanse;
s-a urmrit rela|ia si ponderea dintre trunchiul comun si curriculum-ul la decizia scolii prin
consultarea prin|ilor, a comunit|ii locale si n func|ie de nevoile si interesele copiilor.
asigurarea calit|ii actului educa|ional, ntocmirea planificrilor semestriale;
parcurgerea ritmic si de calitate a con|inuturilor scolare; utilizarea de strategii activ-participative;
folosirea activit|ii independente, diferen|iate, de grup
sus|inerea scolarizrii, prevenirea abandonului scolar;
organizarea de activit|i extracurriculare;
participarea la programe de perfec|ionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informa|ia
de specialitate, favorizarea schimbului de experien|;
perfec|ionarea metodologiei sistemului de evaluare;
conceperea si elaborarea unor materiale func|ionale: proiecte didactice, portofolii, teste;
colaborarea scoal-familie, comunitate locala.
Proiectarea activit|ii la nivelul nv|mntului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de
competen|e, prin nsusirea de cunostin|e pe baza abordrii transdisciplinare si transcurriculare a
con|inuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a |inut cont de noile reglementri elaborate , precum
si de recomandrile primite din partea inspectorului de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic si integral, aplicndu-se metode si procedee
activ-participative, la fiecare disciplin de nv|mnt, conform planificrilor calendaristice proiectate pe
unit|i de nv|are. Proiectarea didactic la nivelul fiecrei grupe s-a realizat |innd cont de sistemul de
rela|ii si dependen|e care exist ntre obiectivele opera|ionale, con|inutul stiin|ific vehiculat, strategii de
LICEUL TEORETIC ROZNOV
predare, nv|are si evaluare precum si standardele de competen| conform nivelului de vrst. S-au
ntreprins activit|i de observare a prescolarilor, discu|ii cu prin|ii, copiii au fost implica|i n situa|ii
evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizndu-se ulterior nivelul de performan| realizat, dar
si natura dificult|ilor de nv|are si adaptare.
Pentru mobilizarea prescolarilor la un efort sus|inut n procesul nv|rii, educatoarele au
adoptat strategii de provocare si dirijare a gndirii, strategii ce ofer condi|ii optime pentru exersarea
intelectului n direc|ia flexibilit|ii, creativit|ii, inventivit|ii, conducnd la formarea unei gndiri
moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.
n activitatile desfsurate la grup, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individual sau n
grup a copiilor, lucrul n perechi sau n grupuri mici, care au condus la participarea efectiv a tuturor
prescolarilor la activit|ile desfsurate, acestia dobndind capacit|i de cooperare, de sprijin si
colaborare, de primire si asumare de sarcini, de lucru n echip, de respectare a unor reguli stabilite, de
asumare a rspunderii individuale si colective, a ini|iativei.
Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativ si sumativ. n urma evalurilor s-a
constatat c prescolarii de|in cunostin|ele prevzute de programa prescolar si dau dovad de
receptivitate.
2.ACTIVITA|I CURRICULARE, EXTRACURRICULARE $I EXTRA$COLARE
n cadrul activit|ilor curriculare, extracurriculare si extrascolare ac|iunea pedagogic s-a centrat
n egal msur pe formarea capacit|ilor intelectuale de baz, a atitudinilor si comportamentelor
dezirabile la prescolari, calitatea acestor performan|e asigurndu-se prin utilizarea preponderent a
metodelor interactive, participative precum si prin raportarea problematicii la experien|ele copiilor.
Proiectele educa|ionale, unele si-au continuat activitatea fiind n derulare din anii anteriori:
-Scoala prin|ilor din cadrul proiectului na|ional Educa|i asa - Grcineanu Violeta
-Obiceiuri si tradi|ii la romni n colaborare cu grdini|a LizucaBacu - Grcineanu Violeta
-parteneriat Voluntari n Centrul de ngrijire si Asisten| Roznov ini|iat de ed. Snaider Cezarina,
prof.nv. primar Drngu Monica, prof.nv. primar Ilie Simona a crui activitate a fost sus|inut si de
prin|ii copiilor din grupa mare B, clasa pregtitoare, clasa a III-a.
Men|ionez c activitatea a constat n sus|inerea unui program artistic Trei crai de la Rsrit - scenet si
colinde pentru btrnii interna|i n centru, dar si oferirea de daruri n prag de Crciun;
-parteneriat prin|i-grdini| Doi parteneri - un singur scop, ed. Snaider Cezarina;
-parteneriat cu prin|ii mpreun vom reusi, realizat la grupa mijlocie A de ctre ed. Srbu
Alexandrina
-parteneriat gradini|-scoal-comunitate local, nva| s druiesti, ed. Srbu Alexandrina;
Activitatea extracurricular s-a desfsurat pe baza unor planificri bine gndite si au avut ca teme
activit|i frumoase ca:
-Orice carte are poveste ei - ed. Irimia Maria, activitate desfsurat la biblioteca scolii cu
ocazia zilelor bibliotecii, mpreun cu bibliotecara Corchez Irina si cl a X-a si care a constat n vizionare
de filme, recitri de poezie si concurs de desene.
-Bog|iile toamnei, vers si cnt ed. Irimia Maria
-Ziua Romniei, activitate prin|i-copii, ed. Irimia Maria;
-Ziua mea de nastere activitate prin|i copiii grupei mici, ed. Grcineanu Violeta;
-Salata de fructe si salata de legume ed. Grcineanu Violeta;
-nva| s fii bun ed. Anghel Maria la gr. mijlocie B;
-Toamna cea bogatactivitate prin|i- copiii gr. mijl. A de organizare a expozi|iei de fructe
flori si legume de toamn
-Gradini|a mea iubit, bine te-am gsit, gr.mare A prof. nv. preprimar A Buzianu Niculina;
-La plimbare n parcul dendrologic gr.mare A prof nv.preprimar Buzianu Niculina
-Toamna-spectacol interactiv gr. mare A prof. nv. preprimar Buzianu Niculina
LICEUL TEORETIC ROZNOV
-De ziua Romniei, activitate prin|i-copiii grupei mari A, prof. nv. preprimar Buzianu
Niculina;
-ABC-ul snt|ii gr.mare B ed. Snaider Cezarina;
-Sunt romn, romn voinic,activitate dedicate zilei de 1 Decembrie ed. Snaider Cezarina;
-Din|i sntosi zmbet frumos activitate gr.mare B ed. Snaider Cezarina;
-Au nglbenit frunzele, plimbare cu organizare de jocuri n parcul orasului - gr. mijlocie A ed.
Srbu Alexandrina
-Zna Toamn a sosit la noi, cantec joc si poezie cu organizare de expozi|ie pe aceast tem, gr
mijlocie A ed. Srbu Alexandrina;
Tot n cadrul activit|ilor extracurriculare s-au nscris si urmtoarele activit|i care s-au
desfsurat la toate grupele:
-Serbare dedicat sosirii lui Mos Crciun;
-Spectacole de teatru de papusi sus|inute de actori ai teatrului din Piatra Neamt chiar n grdini|a
noastr ca: Motanul ncl|at si Csu|a din pdure
-Efectuarea recensmntului copiilor de 0-6 ani
n semestrul al II-lea toate grupele au fost implicate n marcarea unor evenimente importante
cum ar fi: Nasterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Romne, 8 Martie, Sfintele
sarbatori de Paste ,Ziua copilului, Ziua Europei,La revedere gradinita( pentru grupele mari),etc. fiecare
grupa organizand activitati n maniera proprie.
Exemple de activitati:
Gircineanu Violeta ed. grupa mica
-La noi vine iepurasul, activitate desfasurata cu colaborarea parintilor;
- La multi ani mamico!;Esta ziua mea, programe artisticE;
Sirbu Alexandrina ed. Grupa mijlocie A
-E ziua ta mamico!program artistic;
-Copii din crang dramatizare
Anghel Maria ed.grupa mijlocie B
Mama buna, mama draga spectacol artistic;
Sunt un copil fericit desene pe asfalt;
Snaider Cezarina ed. Grupa mare A
-Sa-l cunoastem pe Eminescu-minispectacol de poezie
-Eco sarbatoareprogram artistic
-Adio gradinita program artistic
Buzaianu Niculina ed. Grupa mareB
Mos Ion Roata si Unirea dramatizare
Mama draga te iubim spectacol artistic
La revedere gradinita
Irimia Maria ed. Grupa mareC
Carte plina de povesti vizionare diapozitive si spectacol de poezie, program realizat in colaborare cu
biblioteca liceului;
De ziua mamei peogram artistic
Te cantam copilarie-desene pe asfalt de 1 Iunie
La revedere gradinita program artistic
De asemenea s-au organizat excursii(grupa mare Ced. Irimia Maria la muzeul satului
Chintinici) precum si drumetii (De minuta cu parintii in lunca Bistritei grupa mica ed. Gircineanu
Violeta), plimbari in parcul dendrologic, al orasului Roznov ,pentru o mai buna cunoastere a localitatii(
grupele mijlociiA si B ed, sirbu Alexandrina si Anghel Maria), a institutiilor din oras precum si a
locuitorilor ( grupa mare C ed Irimia Maria vizita la brutaria Cuptorul de aur).
LICEUL TEORETIC ROZNOV
Pentru eficien|a muncii educative cu copiii, colaborm si cu al|i parteneri educa|ionali ca de
exemplu:Scoala, Biserica, Centrul de Sanatate,In aceasta directie pot spune ca au fost derulate
parteneriatele realizate inca din semestrul I conform graficelor de desfasurare.
Activit|ile desfsurate n sptmna ,,S stii mai multe, s fii mai bunau constituit o nou
experien| att pentru copii ct si pentru prin|i. Acestea au avut mai mult un carecter practic, aplicativ
si in stabilirea tematicii s-a tinut seama de evenimentele in derulare dar si de optiunile si posibilitatile
material ale copiiilor.
Exemple: plantarea si ingrijirea pomilor din spatele gradinitei ,grupa mare A ed Snaider
Cezarina;
Ne plimbam cu telegondolaactivitate desfasurata de grupa mica ed. Gircineanu Violeta in
colaborare cu parintii;
Concursuri:
-Ziua Verde a Eco-Scolilor din Romniaini|iat n cadrul Campaniei de Ac|iune a Voluntarilor
CCDG, organizatat de Centrul Carpato-Danubian de Geologie, membru cu drepturi depline al Funda|iei
Mondiale de Educa|ie pentru Mediul nconjurator si care a constat n plantarea de pomi n curtea scolii
si au avut ca participan|i pe gr. mare B ed. Snaider Cezarina; clasa pregtitoare prof . nv. primar
Drngu Monica; prof. nv. primar Ilie Simona. Aceast ac|iune a fost sus|inut de prin|i care au spat
gropile pentru pomi si s-a finalizat cu ob|inerea de certificate de voluntar.
-Europrescolarul si Smarty gr.mica ed. Grcineanu Violeta;
-Rudolf-renul lui Mos Crciun-concurs la 3 tipuri de activit|i: activitate matematic; educarea
limbajului; desen. Au participat copii de la gr.mare A-Buzianu N.; gr.mare B Snaider Cezarina si gr.
mare C Irimia Maria
Smarty-iepurasul de Paste au participat prescolatii grupelor mari A,B,C la
sectiunile:Matematica distractiva,Cartea Copilariei si Micul artist. Doamnele educatoate: Snaider
C.; Buzaianu N.si Irimia M. au antrenat peste 40 de copii care au obtinut premii I si II cu diplome si
recompense materiale.
Deasemeni gr mijlocie B ed. Anghel M. a participat la concursul de desene Piciu
Tot la capitolui activitatilor extraccuriculare se inscrie si participarea tuturor prescolarilor la
spectacolele de teatru de papusi sustinute de trupe de actori de la Arlechino sau Zgubilici ,activitati
desfasurate lunar si care au devenit o traditie pentru gradinita noastra.
3. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE SI CERCURI PEDAGOGICE
Perfec|ionarea cadrelor didactice din gradini|a Roznov s-a realizat la nivelul Comisiei metodice care si-a
desfsurat activitatea lunar pe baza unui Plan managerial si care a avut ca tem:
Forme si strategii ale nv|rii colaborative-premise pentru realizarea coeziunii de grup si de
valorificare a poten|ialului individual
Astfel pe aceast tem au fost sus|inute referate de ctre toate doamnele educatoare si o activitate
demonstrativ din domeniul Om i societate cu tema: Druim jucrii celor dragi sus|inut de
doamna Buzianu Niculina.
Tot ca form de perfec|ionare a fost si participarea tuturor educatoarelor de la gradini|a noastr la
activitatea de cerc pedagogic din luna noiembrie la cminul de copii Svinesti.
Si in semestrul II sedin|ele comisiei metodice s-au desfasurat conform graficului si au constat atat in
activitati practice ca;Sunt atatea meserii indragite de copii in cadrul proiectului Rasplata muncii
activitate sustinuta la grupa mare C ed. Irimia M. cat si in prezentarea de referate si dezbateri n scopul
formrii si autoformrii membrilor comisiei.
Cercul pedagogic din semestrul II al anului scolar 2012-2013 a fost gazduit de gradinita Roznov
si a avut ca tematica:
1.Rolul educatiei pentru societate in formarea competentelor interpersonale la varsta
prescolara
LICEUL TEORETIC ROZNOV
2.Exemple de bune practici ale resposabilitatii sociale prin voluntariat in cadrul proiectelor de
parteneriat educational.
Activitatea s-a desfasurat la grupa mare A ed. Snaider Cezarina si s-a concretizat intr-o activitate
practica de confectionade de daruri pentru batranii de la Centrul de Sanatate Roznov cu ocazia Sfintelor
sarbatori de Paste si o prezentare slideshow vizand voluntariatul desfasurat in cadrul activitarilor cu
prescolarii.Activitatea a continuat cu o evaluate a acestei tematici realizata printr-un spectacol intitulat
Eco- sarbatoare in padurea grupei mariA condusa de ed. Cezarina Snaider
Tot in cadrul cercului pedagogic din 5 mai doamna Niculina Buzaianu a sustinut referatul cu
tema Rolul activitatilor educatiei pentru societate in formarea competentelor interpersonale la varsta
prescolara.
2. Funcjionarea sistemului de comunicare intern/extern
Rela|iile cadru didactic- prescolar:
-rela|iile se bazeaz pe respect reciproc, conduit civilizat, colaborare si n|elegere,afectivitate
-prescolarii sunt ncuraja|i n dorin|a de autodepsire, atitudine pozitiv fa| de activitate.
Pentru ob|inerea unor rezultate deosebite la activit|i si disciplin s-a men|inut o rela|ie
permanent ntre prin|i si educatoare.
n cadrul comisiei metodice a educatoarelor din gradinita colaborarea a fost eficient,
mprtsindu-ne reciproc din experien|a didactic.
A fost promovat egalitatea de sanse ntre to|i membrii comisiei, realizndu-se o comunicare si o
colaborare eficient.
S-a realizat comunicarea foarte bun cu toate cadrele didactice din scoal mpreun cu care au
fost organizate si activit|i extracurriculare.
3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de nvjmnt yi auxiliarelor curriculare
S-au valorificat spa|iile de nv|are,respectiv Centrele realizndu-se accesibilitatea grupurilor
de copii la resursele de joc si nv|are.
Fiecare educatoare a utilizat la grup mijloacele electronice de nv|mnt de care gradinita
noastra a beneficiat prin programul CRED. Au fost utilizate si auxiliarele curriculare, caiete speciale
pe domenii de activitate. Au fost elaborate o multitudine de fise de lucru de evaluare.
B. Eficacitatea educaional
1. Proiectarea yi promovarea ofertei CDS ( disc. opjionale, proiectare yi promovare)
n urma observa|iilor si discu|iilor purtate cu educatoarele in cadrul comisiei metodice s-a
constatat ca temele planificate la disciplinele op|ionale au fost parcurse ritmic si integral, aplicndu-se
metode si procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Prescolarii au fost ncnta|i de op|ionalele
derulate pe parcursul ntregului an scolar.
2. Sistemul de evaluare
Eviden|iem consecven|a educatoarelor n abordarea centrat pe ob|inerea de performan|e a
con|inuturilor activit|ilor, performan|e msurate periodic n conformitate cu metodologia de evaluare si
remarcate n rezultatele testrilor predictive, formative si sumative, confirmndu-se o calitate sporit a
actului didactic comparativ cu anii scolari preceden|i, aspect obiectivat n achizi|iile, capacit|ile,
competen|ele, atitudinile si comportamentele prescolarilor.
S-a folosit o gam de strategii adecvate stilurilor de nv|are, permi|nd copiilor familiarizarea cu
diferite activit|i de evaluare, ncurajndu-i s-si asume responsabilitatea pentru propriul proces de
nv|mnt.
Evaluarea a fost gndit ntr-o viziune integrat pentru a avea o imagine ct mai autentic asupra
a tot ceea ce au asimilat prescolarii, asupra capacit|ilor si realizrilor lor.
Cele mai interesante si placute evaluari au fost cele concretizate in expozitii cu lucrari pe teme : 8
Martie- ziua mamei; Obiceiuri si traditii la romani de Paste;1 Iunie- Ziua copilului.
C. Managementul calitii
LICEUL TEORETIC ROZNOV
Pentru mbunt|irea calit|ii activit|ii didactice, pentru ca o grdini| s fie eficient, este
necesar ca prescolarii, educatoarele si prin|ii s aib foarte bine constientizat misiunea comun, iar
activitatea didactic s fie mai mult centrat pe instruire-formare si curriculum.
Eviden|iez consecven|a educatoarelor n promovarea si practicarea unei educa|ii centrate pe copil
si pe dezvoltarea global a acestuia n contextul interac|iunii cu mediul natural si social.Acest lucru este
relevat in temele abordate de educatoare in cadrul activitatilor cu parintii precum si in cadrul
parteneriatelor cu familia.
ntlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de mbunt|ire a calit|ii activit|ilor didactice.
-s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de nv|are n grup, s-a creat un climat
favorabil nv|rii;
-s-au desfsurat activit|i extracurriculare care s lrgeasc interesul prescolarilor n sensul
construirii de rela|ii bune n grdini|;
-prin|ii au fost implica|i n activitatea didactic prin participare efectiv la procesul de
nv|mnt;
-s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea rela|iilor de ncredere reciproc, sprijin
si acceptarea opiniei celuilalt;
PUNCTE TARI
-ntocmirea planificrilor pe baza proiectelor si adaptndu-le la specificul na|ional si local;
-promovarea metodelor paricipativ-active mbinate armonios cu metodele tradi|ionale;
-ntocmirea planificrilor sptmnale cu cel pu|in o activitate integrat sptmnal;
-existen|a portofoliilor att a cadrelor didactice ct si a copiilor si care sunt func|ionale;
-parcurgerea si respectarea datelor desfsurrii activit|ilor cuprinse n: parteneriate, proiecte
educa|ionale, activit|i cu prin|ii, activit|i extracurriculare
PUNCTE SLABE
-abordarea activit|ilor experen|iale preponderant frontal si mai pu|in pe grupe de copii;
-cuprinderea n grdini| n procent mai mare a copiilor de etnie rrom;
-inexisten|a a 2-3 boilere elecrtice la bi pentru nclzirea apei menajere mcar n perioada
iernii, avnd n vedere specificul gradini|ei (copii de 3-5 ani).

6.3.nvmnt primar

n anul scolar 2012-2013, comisia metodic a nv|torilor si-a propus urmtoarele obiective:
Asigurarea calit|ii actului educa|ional (ntocmirea planificrilor calendaristice si semestriale;
parcurgerea ritmic si de calitate a con|inuturilor scolare; utilizarea de strategii activ-
participative; folosirea activit|ii independente, diferen|iate, de grup; nv|area muncii cu
calculatorul);
Sus|inerea scolarizrii, prevenirea abandonului scolar;
Organizarea de activit|i extracurriculare;
Participarea la programe de perfec|ionare individuale sau colective;
Participarea si sus|inerea de activit|i n cadrul cercului pedagogic;
Participarea si sus|inerea de activit|i demonstrative si referate n cadrul comisiei metodice.
PUNCTE TARI:
* Proiectarea activit|ii la nivelul nv|mntului primar s-a realizat prin dezvoltarea de
competen|e, prin nsusirea de cunostin|e pe baza abordrii transdisciplinare si transcurriculare a
con|inuturilor programelor scolare.
* Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplin de nv|mnt, conform
planificrilor calendaristice proiectate pe unit|i de nv|are.
LICEUL TEORETIC ROZNOV
* S-au ntreprins activit|i de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregtire suplimentar,
programe de recuperare si dezvoltare, discu|ii cu prin|ii.
* Fiecare nv|tor a elaborat teste de evaluare (ini|ial, formativ si sumativ), fiind nso|ite de
descriptorii de performan| pe trei niveluri: FB, B si S. n urma evalurilor s-a constatat c majoritatea
elevilor de|ine cunostin|ele prevzute de programa scolar si dau dovad de receptivitate n ceea ce
priveste nv|area.
* Activit|ile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc
dezbateri, sus|inerea unor referate si a unor activit|i demonstrative model.
*Activitatea din cadrul cercului pedagogic desfsurat n cadrul unit|ii noastre a fost apreciat de
to|i participan|ii.
* Fiecare nv|tor a realizat o map sintetic care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clas ,
programele scolare n vigoare, schema orar, caietul nv|torului, fise de lucru si teste de evaluare
formativ, sumativ, portofolii tematice la diferite discipline de nv|mnt.
* Toate disciplinele op|ionale au primit aviz favorabil de la inspectorul de specialitate din cadrul
ISJ Neam|.
PUNCTE SLABE:
* Rezultate slabe n ceea ce priveste prevenirea absenteismului n rndul elevilor de etnie rrom.
ACTIVITATEA COMISIEI METODICE
Activitatea comisiei metodice a cadrelor didactice din nv|mntul primar s-a desfsurat dup
planul managerial dezbtut si aprobat n cadrul comisiei metodice si a planificrii activit|ilor care a
cuprins:
Luna septembrie
Discu|ii privind ntocmirea planificrilor calendaristice si a programelor pentru op|ional
Luna octombrie
Discutarea testelor ini|iale
Msuri ameliorative. Programe de recuperare
Organizarea activit|ii de cerc pedagogic
Luna noiembrie
Activitate de cerc pedagogic la Liceul Teoretic Roznov
Tema Bune practici n organizarea yi valorificarea activitjilor cu caracter educativ
Luna decembrie
Serbare scolar Tradijii yi obiceiuri la romni
Luna ianuarie
Analiza rezultatelor ob|inute la testele sumative
Msuri ameliorative. Programe de recuperare
Luna februarie
Referat cu tema: Predarea integrat a cunoytinjelor- strategie modern n
nvjmntul primar, prof.nv.primar Drngu Maria, nv. Cre|u Rodica
Lec|ie demonstrativ: Lumea minunat a basmelor Activitate integrat, prof.nv.primar
Drngu Maria
Luna martie
Activitate de cerc pedagogic la Scoala Gimnazial Nr.2 Piatra Neam|
Referat cu tema Modalitji de stimulare, formare yi dezvoltare a conduitei creative la elevii din
ciclul primar , to|i nv|torii
Luna mai
Referat cu tema: Educajia ecologic- educajie pentru viaj- prof.nv.primar Dumitrascu
Elena, prof.nv.primar Stoea Ioan, prof.nv.primar J banca Monica, prof.n.primar Ilie Simona,
prof.nv.primar Bogus Verona, prof.nv.primar Adscli|ei Minodora, prof.nv.primar Vasile
Alina, nv.Neam|u Rodica
LICEUL TEORETIC ROZNOV
Luna iunie
Discutarea testelor finale
RELA|IILE CU FAMILIILE ELEVILOR $I REPREZENTAN|II COMUNIT|II
Pentru ob|inerea unor rezultate deosebite la nv|tur si disciplin s-a men|inut o rela|ie
permanent ntre prin|i si cadrele didactice prin lectorate cu prin|ii, organizate la nivel de unitate,
sedin|e cu prin|ii sau consulta|ii sptmnale.

LICEUL TEORETIC ROZNOV
21
6.4. Aria Curricular Limb yi Comunicare

Obiective asumate anul colar 2012-2013
-monitorizarea activit|ii de elaborare a planificrilor anuale si semestriale la nivelul cerin|elor
noilor metodologii de proiectare didactic;
-realizarea predrii con|inutului stiin|ific conform programelor;
-asigurarea unui nivel de pregtire al elevilor corespunztor standardelor educa|ionale actuale;
-stimularea performan|ei si progresului scolar prin ncurajarea participrii elevilor la concursuri si
olimpiade scolare;
-realizarea ac|iunilor extrascolare specifice disciplinei;
-utilizarea inspec|iei scolare ca modalitate de autoevaluare, evaluare si consiliere:
-controlul documentelor scolare;
- asisten|e la ore si activit|i extracurriculare;
- consilierea metodic, de specialitate si psihopedagogic;
- ini|ierea, organizarea si monitorizarea activit|ilor extracurriculare specifice;
-folosirea la clas a mijloacelor moderne de predare-nv|are-evaluare.

Limba yi literatura romn

Activitatea metodic si stiin|ific desfsurat de membrii Catedrei de Limba si Literatura
romn demonstreaz implicarea si devotamentul acestora fa| de nv|mnt n general si fa| de
scoala noastr n special. Exist o preocupare constant pentru perfec|ionare si autoperfec|ionare
prin studiu individual, participarea la activit|ile specifice, prin participarea la cursuri de
perfec|ionare si inspec|ii speciale n vederea ob|inerii gradelor didactice.
S-au ntocmit corect si la timp planificrile si celelalte documente scolare. S-a participat la
activit|ile Cercului pedagogic, conform graficului. Colegii au ntocmit si au realizat toate
activit|ile specifice discipinei noastre. S-au sus|inut inspec|ii speciale si examenele aferente (prof.
Alexandra Mocanu inspec|ie pentru def. si examen).

1.Activitati metodico-ytiinifice
-Prof. Teiosanu Violeta
o Lec|ie demonstrativ la clasa a XI-a B cu titlul Variante libere (noiembrie).
o ZIUA EDUCA|IEI - activitate Profesorul model
o ZIUA BIBLIOTECILOR n colaborare cu bibl. Corchez Irina
-Prof.Petronela Lupu a organizat si ndrumat elevii participan|i la:
o ZIUA MONDIAL A PROFESORULUI- s-au obtinut 3 premii I, 3 premii II, 3 premii
III.
o POVESTILE LUI CREANGA- vizionarea unui spectacol de teatru la Casa de Cultura.
o HALLOWEEN proiect parteneriat cu McDonalds NT.
-Prof. Gabur Paulina n calitate de responsabil de catedr s-a ocupat de ntocmirea documentelor,
planificarea activit|ilor si supervizarea acestora.
-Prof. Snopu Paul dovedeste implicare si responsabilitate, reuseste s se fac respectat de elevii
si, impunnd standarde pe care acestia la respect.
-Prof. Mocanu Alexandra
o Concurs Sadoveanu n ochii copiilor
o concurs de compuneri HALLOWEEN
o concurs de compuneri Etapele viejii mele
To|i membrii catedrei au participat la simularea examenelor na|ionale n calitate de evaluator si
de asistent si au rspuns prompt la cerin|ele scolii.
2.Activitati extrascolare:
o Povestile lui Creang - vizionarea unui spectacol de teatru la Casa de Cultur - elevii prof.
Lupu Petronela.
LICEUL TEORETIC ROZNOV
22
o ntocmirea ponourilor decorative la cl a IX a A si la Biblioteca scolii - prof. Teiosanu
Violeta.
o Realizarea panourilor de pe holul CDI gimnaziu (prof. Oana Ilarie).
o Cel mai important eveniment al semestrului al-II-lea a fost organizarea si desfsurarea
SIMPOZIONULUI JUDEJEAN GH.RUSET-ROZNOVANU, rezultat al unei munci de
echip (prof. Gabur Paulina, prof. Oana Ilarie, prof. Petronela Lupu).
o Realizarea serbrii Dor de primvar (prof. Gabur Paulina, prof. Violeta Teiosanu, prof.
Petronela Lupu, prof. Alexandra Mocanu).
o Colaborare n publicarea unor cr|i prof. Oana Ilarie (Evaluare Najional 2013. Limba yi
literatura romn. Clasa a VIII-a, Ed. Nomina, Pitesti, 2012; Concursul
comunicare.ortografie.ro, (clasa a VI-a), 2012-2013, Ed. Nomina, Pitesti, 2012; BAC
2013. Limba yi literatura romn. Ghid de pregtire intensiv pentru examenul de
bacalaureat, Ed. Nomina, Pitesti, 2012; Limba yi literatura romn. Ghid pentru
pregtirea concursurilor yi olimpiadelor ycolare (clasele V-VI), Ed. Nomina, Pitesti, 2012;
Limba yi literatura romn. Ghid pentru pregtirea concursurilor yi olimpiadelor ycolare
(clasele VII-VIII), Ed. Nomina, Pitesti, 2012.
o 5 Meniuni la Olimpiada de limb, comunicare yi literatur romn etapa jude|ean
(Blici Mihnea, Hodor Dayana, Serban Raluca clasa a VIII-a B prof. Oana Ilarie);
Todirascu Miruna, Popa Cristiana clasa a VIII-a A profesor Petronela Lupu).
o Concursul ycolar naional PROEDUCAJIA elevul ndrumat de prof. Petronela Lupu au
ob|inut 1 men|iune special.
o Concursul naional Preycolarii de ieri, elevii de azi, oamenii de mine: Premiul I
Todirascu Miruna, Premiul II Popa Cristiana, Premiul III Lungu Gabriela (clasa a
VIII-a A) prof. Petronela Lupu; Premiul I Dumitrache Teofil (clasa a VII-a B), Premiul
II Popa Daniela, Premiul III Mitroi Iulia (clasa a VI-a B) prof. Mocanu Alexandra.
o Concursul naional Rudolph prof. Petronela Lupu, prof. Alexandra Mocanu, ai cror
elevi au ob|inu 100 de puncte.
o Concursul internaional Poveytile Cangurului organizator prof. Petronela Lupu
(Cangurul lingvist - 3 premii I, 2 premii II, 4 premii III, 5 men|iuni); elevi participan|i
ndruma|i de prof. Alexandra Mocanu.
o Premiul I la Concursul de Reviste scolare etapa jude|ean cu revista scolii Vrsta
inocenjei (coord. Prof. Oana Ilarie, prof. Gabur Paulina).
o Examenele na|ionale au fost ncununate de succes n acest an scolar, rezultatele fiind foarte
bune. Astfel:
La Evaluarea Najional au fost nscrisi 75 de elevi de clasa a VIII-a, s-au prezentat
72 si rezultatele au fost urmtoarele: 15 note sub 5; 57 de note peste 5; 8 note ntre 9
si 10 (80% peste 5).
La Bacalaureat, n prima sesiune, au fost nscrisi 130 de candida|i. La limba si
literatura romn au dat examen 70 de candida|i, 10 dintre ei avnd note sub 5, iar 4
candida|i ob|innd note ntre 9 si 10 (84% promova|i). n cea de-a doua sesiune, s-
au prezentat 47 de candida|i, 24 au sus|inut proba de limba si literatura romn iar
10 dintre ei au ob|inut note sub 5. (60% promova|i).
1. Puncte tari:
-ntocmirea corect si la timp a documentelor de proiectare scolar.
-Seriozitatea demersului didactic si dorin|a de perfec|ionare a colegilor.
-Colaborarea si rela|iile armonioase care s-au stabilit ntre colegi.
-Sim|ul rspunderii cu care sunt tratate atribu|iile de profesorul a crui disciplin este prima pe
lista examenelor na|ionale.
2. Puncte slabe:
-Datorit unor factori subiectivi dar si obiectivi, determinarea oamenilor slbeste pe parcursul
anului scolar.
-Lipsa unui spa|iu adecvat unde s se desfsoare activit|ile de Catedr.

LICEUL TEORETIC ROZNOV
23Limba francez
Puncte tari:

Profesorii de la catedra de limbi moderne si-au stabilit obiective valabile si realiste, au pus
la baza procesului de predare-nv|are nevoile, motiva|iile, caracteristicile si resursele elevilor, au
elaborat materiale adecvate, au pus accent pe folosirea metodelor comunicative si interactive.
Majoritatea elevilor constientizeaz faptul c n condi|iile actuale nv|area limbilor
moderne este necesar dar mai pu|ini dintre ei sunt dispusi s depun efort n acest sens. De aceea
la sfrsitul semestrului intai au fost unii elevi corigen|i sau cu situa|ia nencheiat.
Conform planului de munc, fiecare profesor a prezentat lec|ie demonstrativ si un referat
sau fise de lucru in cadrul intalnirilor la nivel de catedra, to|i profesorii au participat la activit|ile
organizate de Inspectoratul Scolar: cerc pedagogic, Liceul Tehnic Neamt (20.11.2012),
simpozioane interjudetene organizate la nivelul CCD Neamt (prof Mancas Margareta si Rotariu
Mihaela), sau internationale (prof. Mancas Margareta).
n ceea ce priveste evaluarea competen|elor lingvistice, s-au folosit cele dou strategii de
evaluare: evaluarea cumulativ si evaluarea continu sau formativ. Au fost folosite ca si
instrumente de evaluare testele scrise tip gril, testele cu exerci|ii de completat, teste orale de
evaluare a competen|elor lingvistice, teste de ntelegere a unui text.
To|i profesorii de limbi moderne au respectat principiul notrii ritmice si au evaluat elevii
corespunzator. S-au realizat documentele din dosarul catedrei: planul managerial, programe
scolare n vigoare, planul de activit|i pentru anul scolar 2012-2013, planificri, fise de lucru, teste.
Datorit laboratorului de limbi strine se pot aplica metode moderne de predare nvatare a
limbii franceze, metode activ participative si se pot proiecta lec|ii din perspectiva transdisciplinar.
n cadrul orelor de limba francez se utilizeaz manualul dar si fisele de lucru, materiale
didactice auxiliare, softuri educa|ionale. Se utilizeaza frecvent TIC n cadrul orelor de limba
francez.
Doamna profesoar Mancas Margareta a organizat diverse activit|i extracurriculare si a
participat la ac|iuni de voluntariat (n cadrul sptmnii altfel, excursie tematic la Iasi, prof.
nso|itor la concursul Student pentru o zi la Suceava)
Cel mai important proiect a fost acela de a forma deprinderi de studiu individual la clasa a
IX-a A, filologie, n vederea dezvoltrii competen|ei de exprimare ntr-o limb strin, si nu numai,
ci si promovarea studiului n echip n rezolvarea unor sarcini de lucru. Activitatea elevilor a fost
evaluat n cadrul comisiei de limba francez si a constat n realizarea de afise cu tema DECRIRE
MON COLLEGUE.
Subiectele din anii preceden|i sunt folosite ca suport de lucru n vederea sus|inerii
examenului de bacalaureat iar elevii sunt obisnui|i s se autoevalueze att individual ct si n cadrul
grupurilor de lucru. To|i elevii au ob|inut rezultate bune si foarte bune la examenul de competen|e
lingvistice.
Cadrele didactice din catedra de limba francez au participat la cursuri de formare si au
reusit s valorifice competen|ele stiin|ifice, didactice si metodice n desfsurarea demersului
didactic.
Doamnele profesoare Topoliceanu Delia si Rotaru Mihaela au sus|inut inspec|iile n
vederea ob|inerii gradelor didactice I, respectiv gradul II.
Doamna profesoar Buruian Mihaela a organizat un vernisaj cu tablouri proprii n Sala de
festivit|i a Liceului Teoretic Roznov cu ocazia serbrii Zilei mrjiorului.

Puncte slabe:
Slaba participare a elevilor la concursurile scolare, Cangurul lingvist - costuri prea mari,
20lei/elev pentru participare.
LICEUL TEORETIC ROZNOV
24
Rezulatele la concursuri si olimpiade nu sunt mul|umitoare, elevii nu reusesc s se califice
la etapele jude|ene.
Numarul tot mai mic de elevi nscrisi la sus|inerea competen|elor lingvistice la limba francez.

Recomandari:
Alocarea a cte o or pe nivel n plus din op|ionale la clasele de filologie, nu doar la clasa a
XII-a.
Realizarea unui program de munc suplimentar n vederea ob|inerii performan|ei la
concursurile pe disciplin.
Motivarea elevilor si atragerea acestora spre limba francez prin activit|i diverse
(spectacole, cntece, jocuri, teatru).


Limba englez
Puncte tari:

Conform planului de munc, fiecare profesor a prezentat lec|ie demonstrativ si un referat
sau fise de lucru n cadrul ntlnirilor la nivel de catedr, to|i profesorii au participat la activit|ile
organizate de Inspectoratul Scolar.
Domnii prof. Bofan Daniel si Mancas Victor Codrin au sus|inut activit|ile specifice
cercului pedagogic din data de 20 noiembrie 2012 (lec|ie deschis, referat si prezentare power
point), sau au fost prezenti la simpozioanele interjude|ene organizate la nivelul CCD Neamt sau
interna|ionale (prof Mancas Victor Codrin).
To|i profesorii de limbi moderne au respectat principiul notrii ritmice si au evaluat elevii
corespunzator. S-au realizat documentele din dosarul catedrei: planul managerial, programe
scolare n vigoare, planul de activit|i pentru anul scolar 2012-2013, planificri, fise de lucru, teste.
Majoritatea elevilor constientizeaz faptul c n condi|iile actuale nv|area limbilor
moderne este necesar dar mai pu|ini dintre ei sunt dispusi s depun efort n acest sens. De aceea,
la sfrsitul semestrului nti au fost unii elevi corigen|i sau cu situa|ia nencheiat.
S-au utilizat strategii didactice care asigur un caracter aplicativ al nv|rii si formarea
competen|elor specifice de comunicare n limba englez.
Datorit laboratorului de limbi strine se aplic metode moderne de predare-nv|are a
limbii engleze, metode activ participative. n cadrul orelor de limba englez se utilizeaz manualul
dar si fisele de lucru, materiale didactice auxiliare, specifice disciplinei. Se utilizeaza frecvent TIC
n cadrul orelor de limba englez. Toate activit|ile sunt evaluate si valorizate la nivelul comisiei
metodice.
S-au organizat diverse activit|i extracurriculare (n cadrul sptmnii altfel- Vizionare de
filme, excursie tematic la Iasi, Victor Mancas - prof. coordonator si nso|itor la concursul de limba
englez Student pentru o zi la Universitatea Suceava).
Subiectele din anii preceden|i de la bacalaureat sunt folosite ca suport de lucru n vederea
sus|inerii examenului iar elevii sunt obisnui|i s se autoevalueze att individual ct si n cadrul
grupurilor de lucru.
Toti elevii au ob|inut rezultate bune si foarte bune la examenul de competen|e lingvistice.
Cadrele didactice din catedra de limba englez au participat la cursuri de formare si au reusit s
valorifice competen|ele stiin|ifice, didactice si metodice n desfsurarea demersului didactic.
Domnul profesor Victor Mancas a sus|inut n semestrul al doilea, 29 aprilie 2013, inspec|ia
special si lucrarea pentru ob|inere a gradului didactic I iar domnisoara profesoar Anisii Roxana
si doamana profesoar Cojocaru Ionela au sus|inut inspec|iile curente n vederea ob|inerii gradelor
didactice cu calificativul FOARTE BINE.
Cadrele didactice au contribuit la promovarea ofertei educa|ionale, au participat la simpozioane
locale si internationale .

Puncte slabe:
LICEUL TEORETIC ROZNOV
25
Rezulatele la concursuri si olimpiade nu sunt mul|umitoare, elevii nu reusesc s se califice la
etapele jude|ene.

Recomandari:
Alocarea a cate o ora pe nivel in plus din optionale la clasele de filologie, nu doar la clasa a
XII a.
Realizarea unui program de munc suplimentar n vederea ob|inerii performan|ei la
concursurile pe disciplin.

6.5. Aria Curricular Om yi Societate

Obiective asumate n anul colar 2012-2013:
-monitorizarea activit|ii de elaborare a planificrilor anuale si semestriale la nivelul cerin|elor
noilor metodologii de proiectare didactic;
-realizarea predrii con|inutului stiin|ific conform programelor;
-asigurarea unui nivel de pregtire al elevilor corespunztor standardelor educa|ionale actuale;
-stimularea performan|ei si progresului scolar prin ncurajarea participrii elevilor la concursuri si
olimpiade scolare;
-realizarea ac|iunilor extrascolare specifice disciplinei;
-utilizarea inspec|iei scolare ca modalitate de autoevaluare, evaluare si consiliere:
-controlul documentelor scolare;
- asisten|e la ore si activit|i extracurriculare;
- consilierea metodic, de specialitate si psihopedagogic;
- ini|ierea, organizarea si monitorizarea activit|ilor extracurriculare specifice;
-folosirea la clas a mijloacelor moderne de predare-nv|are-evaluare;

Istorie, geografie si socio-umane

Puncte tari:
Implicarea cadrelor didactice si a elevilor n activit|i extrascolare;
Rezultate bune si foarte bune la concursurile scolare;
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare;
Rezultate bune si foarte bune la Examenul de Bacalaureat;

Puncte slabe:
Inexisten|a unui LABORATOR afectat Comisiei Metodice OM SI SOCIETATE, dotat cu
material didactic corespunztor si cu aparatur electronic (calculator, video-proiector,
internet), pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ, n condi|iile n care aceast
comisie, si n special Catedra de Istorie (asa cum se poate constata din prezentul raport dar
si din cele anterioare), a adus, constant, cele mai importante performanje la nivel liceal n
ultimii cinci ani, ridicnd substan|ial prestigiul unit|ii scolare (att la nivel de cadre
didactice, ct si de elevi);

Catedra de Istorie Prof. Daniel Nedeloiu a pregtit elevii claselor VIII-XII pentru
participarea la diferite concursuri pe teme de istorie, precum Olimpiada de Istorie, avnd
sase elevi califica|i la faza local, Memoria Holocaustului (doi elevi), Concursul naional
Unirea Principatelor Romne (Girov, ianuarie-februarie 2013); am organizat marcarea
unor zile semnificative n istoria romnilor, precum Comemorarea victimelor Holocaustului
( 6 octombrie 2012 participare cu elevi ai claselor X-XII la un simpozion tematic,
organizat la Liceul de Art Victor Brauner), Ziua Armatei (25 octombrie 2012), Ziua
Najional a Romniei (1 decembrie 2012 concurs de referate si prezentri power-point) si
Ziua Unirii Principatelor ( 24 ianuarie 2011 vizit la Muzeul de Istorie, cu elevi ai
claselor IX-XII ); Prof. Daniel Nedeloiu a participat la conferinje najionale (Piatra Neam|,
LICEUL TEORETIC ROZNOV
26
Iasi) pe teme de istorie, publicnd si o dou de studii volumul colectiv Identitate
nem|ean; un exemplar al cestui volum a fost depus la Liceul Teotretic Roznov
biblioteca CDI; de asemenea, mi-am sus|inut doctoratul, la 24 septembrie 2012, acordndu-
mi-se titlul de doctor n istorie, cu calificativul foarte bine (Magna cum laudae); Prof.
Daniela Blndu a organizat activitatea de aniversare a Zilei Na|ionale, la nivel gimnazial;
Prof. dr. Paul-Daniel Nedeloiu a pregtit elevi ai claselor IX-XII pentru participarea la
diferite concursuri pe teme de istorie, precum:
A. Olimpiada de istorie (gzduit de Scoala nr. 3 din Piatra Neamj, 9 martie 2013)-
avnd trei elevi premia|i la faza jude|ean: Popa Mihaela (clasa a X-a C, nota 8,80
locul 4, Meniune); Ugrinovici Dragana (clasa a XI-a C, nota 8,65 locul 6,
Meniune); Bercu Andreea(clasa a XII-a C, nota 9,00 locul 6, Meniune);
B. Memoria Holocaustului (concurs gzduit de Liceul de Art Victor Brauner din
Piatra Neamj, 16 mai 2013) - avnd trei elevi care au luat toate cele trei premii:
Popa Mihaela (clasa a X-a C, nota 8,75 locul 1, Premiul I); Sidor Ionu| (clasa a
XI-a C, nota 8,25 locul 2, Premiul II); Tapalag Manuela(clasa a XI-a C, nota
7,75 locul 3, Premiul III);
C. Concursul naional Unirea Principatelor Romne, edi|ia a IV-a (concurs
organizat de Scoala Gheorghe Dumitreasa- Girov, n colaborare cu Ministerul
Educa|iei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, I.S.J . Neam|, C.C.D. Neam|,
Complexul Muzeal Jude|ean Neam| - ianuarie-februarie 2013), la sec|iunea referate
ale elevilor, ob|innd trei premii: Bercu Andreea, clasa a XII-a C Premiul II;
Budurc Ana Casiana clasa a X-a A Premiul II; Ugrinovic Dragana, clasa a XI-
a C Premiul III.
D. Concursul judeean de referate, prezentri power-point yi comunicri
GHEORGHE RUSET-ROZNOVANU, edi|ia I (din cadrul simpozionului
jude|ean cu acelasi nume, organizator Liceul Teoretic Roznov, 25 mai 2013
sec|iunea Istorie);
S-au ob|inut urmtoarele rezultate: Premiul I - Bercu Andreea, clasa a XII-a C; Premiul II -
Ilie Raluca, clasa a XII-a C; Premiul III - Lungu Alexandra, clasa a XI-a C; Meniuni - Bordea
Leon, clasa a XII-a C; Grigore Alina, clasa a XII-a C; Ciudin Mihaela, clasa a XI-a C; Pricopie
Mdlina, clasa a XI-a C; Bursuc Florin, clasa a XII-a A;
Prof. dr. Paul-Daniel Nedeloiu a sus|inut comunicri la:
Conferinje najionale: IASI - Destine paralele. Neamuri de vechi
stpni nemjeni (secolele XV-XVII), comunicare sus|inut la Comisia Najional de
Herladic, Genealogie i Sigilografie a Academiei Romne, Filiala Iasi, Romnia, la data
de 12 februarie 2013;
Conferinje judejene: ROZNOV - Junculeytii din Ghigoeyti n
secolul al XIX-lea, comunicare sus|inut la Simpozionul judejean Gheorghe
Ruset-Roznovanu, Sala de Festivit|i a Liceului Teoretic Roznov, la data de 25
mai 2013;
Prof. dr. Paul-Daniel Nedeloiu a publicat o serie de studii yi articole stiin|ifice n reviste
de specialitate, n revista simpozionului jude|ean Gheorghe Ruset-Roznovanu
(Valori Culturale Roznovene) si n revista scolii (Vrsta Inocen|ei):
1. Prezentare de carte: Cristian Nicolae Apetrei - Reyedinjele boiereyti din Jara
Romneasc yi Moldova n secolele XIV-XVI, Brila, Editura Istros, 2009, 412
p, prezentare fcut n revista Liceului Teoretic Roznov, n Vrsta Inocen|ei,
Anul IX, nr. 16-17 (2012, 2013), ISSN 1843-7753, p. 15-16;
2. Recenzie de carte: Gheorghe Dorofte, Oraele Roznov, Buhui i comunele din
jur (monografie), Piatra Neam|, Editura Alfa, 2008, 294 p., recenzie fcut n
revista Liceului Teoretic Roznov, n Vrsta Inocen|ei, Anul IX, nr. 16-17
(2012, 2013), ISSN 1843-7753, p. 16-17;
LICEUL TEORETIC ROZNOV
27
3. Ciolpneytii yi ctitoria lor de pe Orbic (secolele XVI-XVII), n revista Ioan
Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nou), XIII-XV, Iasi,
2012, p. 7-19;
4. Dragoy Viteazul, primul prclab cunoscut al Cetjii Neamj. Cteva
considerajii istorice yi genealogice, n volumul colectiv al conferinei
internaionale Republica Moldova - ntre Est i Vest. Opjiunile tineretului la
etapa actual (15 aprilie 2013), Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la
Chisinu, Chisinu, 2013, ISBN 978-9975-76-099-7, p. 213-228.
5. Junculeytii din Ghigoeyti n a doua jumtate a secolului al XIX-lea. Cteva
precizri, n revista Valori Culturale Roznovene. Revista Simpozionului Judejean
Gheorghe Ruset-Roznovanu, nr. 1, Liceul Teoretic Roznov, Roznov, 2013, ISSN
2344-0058, p. 49-54.
Prof. dr. Paul-Daniel Nedeloiu a sus|inut gradul I didactic (28 februarie 2013), cu teza
Stpnirea mnstireasc din jinutul Neamj (secolele XV-XVI), avnd coordonator pe
Prof. univ. dr. Stefan S. Gorovei, ob|innd din partea comisiei calificativul foarte bine si
nota 10;
Prof. dr. Paul-Daniel Nedeloiu a urmat cursurile de Management Educajional European
(martie aprilie 2013), organizate de Funda|ia Cultural-Umanitar Henri Coand din
Oradea, n parteneriat cu Scoala Nicu Albu din Piatra Neam| (Director - Prof. dr. Romi|a
Lupascu |iglea), ob|innd calificativul foarte bine si 60 de credite transferabile;
La Examenul de Bacalaureat 2013, singura disciplin obligatorie la care elevii au ob|inut
procentajul de promovabilitate 100% a fost ISTORIA (clasa a XII-a C, pregtit de Prof. dr.
Paul-Daniel Nedeloiu, unde s-a ob|inut si nota cea mai mare la nivel de unitate scolar:
Urd Iulian 9,80);

Catedra de Geografie - prof. Irimia Nicoleta si prof.Carmen Duca au pregtit elevii pentru
apropiata Olimpiad de Geografie;
Prof. Carmen-Maria Duca a participat cu elevi la Concursul ycolar de geografie Ioni
Ichim, faza judeean; rezultate ob|inute: Romedea Diana clasa a VI-a B Meniune; a
pregtit elevi pentru Concursul judeean de referate, prezentri power-point yi
comunicri GHEORGHE RUSET-ROZNOVANU, edi|ia I (din cadrul simpozionului
jude|ean cu acelasi nume, organizator Liceul Teoretic Roznov, 25 mai 2013 sec|iunea
Geografie), ob|innd premiile I, II si III cu elevi ai claselor a IX-a, a X-a si a XI-a; a
participat cu elevi din clasele IX-XII la Concursul GEOMONDIS (desfsurat la
Facultatea de Geografie si Geologie a Universit|ii Alexandru Ioan Cuza din Iasi); elevii
au ob|inut diplome de participare;
Prof. Nicoleta Irimia a participat cu elevi la Olimpiada de Geografie, faza jude|ean
(aprilie 2013); a participat cu elevi la Concursul ycolar de geografie Ioni Ichim,
faza jude|ean; rezultate ob|inute: Premiul III - Popa Ana-Maria clasa a V-a; Meniuni:
Buz Andrei clasa a VI-a si Dumitriu Stefan clasa a VI-a.
Catedra de Socio-Umane prof. Adrian Hizan a organizat un concurs pe teme de
psihologie ntre elevii claselor a X-a C si a XI a C;mpreun cu prof. Simona Hu|u Ailoae
a participat la cursul POSDRU pentru profesorii de economie si matematic la Centrul de
formare CN Calistrat Hogas Piatra Neam|, n lunile octombrie-decembrie 2012;
Prof. Adrian Hizan a participat, mpreun cu prof. Simona Hu|u-Ailoae la: Cursul de
formare continu a profesorilor matematic yi ytiinje economice n societatea
cunoayterii si Cursul de formare continu Cadrul didactic - un profesionist n sistemul de
nvjmnt; De asemenea, domnul prof. Adrian Hizan a sus|inut lucrarea metodico-
stiin|ific pentru acordarea gradului I, ob|inndu-l cu nota 10. Doamna prof. Simona Hu|u-
Ailoaie a sus|inut inspec|ia curent la clas n vederea ob|inerii gradelor didactice.

6.6. Aria Curricular Matematic yi ytiine

LICEUL TEORETIC ROZNOV
28
Obiective asumate n anul colar 2012-2013:
-monitorizarea activit|ii de elaborare a planificrilor anuale si semestriale la nivelul cerin|elor
noilor metodologii de proiectare didactic;
-realizarea predrii con|inutului stiin|ific conform programelor;
-asigurarea unui nivel de pregtire al elevilor corespunztor standardelor educa|ionale actuale;
-stimularea performan|ei si progresului scolar prin ncurajarea participrii elevilor la concursuri si
olimpiade scolare;
-realizarea ac|iunilor extrascolare specifice disciplinei;
-utilizarea inspec|iei scolare ca modalitate de autoevaluare, evaluare si consiliere:
-controlul documentelor scolare;
- asisten|e la ore si activit|i extracurriculare;
- consilierea metodic, de specialitate si psihopedagogic;
- ini|ierea, organizarea si monitorizarea activit|ilor extracurriculare specifice;
-folosirea la clas a mijloacelor moderne de predare-nv|are-evaluare.

Matematic. Informatic

I. Pe parcursul acestui an scolar, profesorii de matematic si informatic si-au desfsurat
ntreaga lor activitate conform obiectivelor propuse n planul managerial pentru anul scolar 2012 -
2013, anume:
a. Eficientizarea demersului didactic prin perspectiva accesibilit|ii si esen|ializrii
cunostin|elor, ob|inerea unor deprinderi de lucru trainice ancorate realit|ilor nconjurtoare
si examenelor na|ionale;
b.Eficientizarea obiectivelor si modernizarea evalurii n vederea msurrii nivelului de
atingere a standardelor minimale a progresului scolar, dar si a inducerii unui feed-back
constructiv demersului didactic;
c. Eficientizarea, motivarea si sus|inerea elevilor capabili de performan|e scolare;
d.Valorificarea experien|elor stiin|ifice si metodice ale profesorilor de matematic/
informatic din jude|, |ar si din afara |rii dobndite n programele de formare la care au
participat

II. Desfsurarea demersului didactic la disciplina matematic:
Puncte tari:
o Planificrile calendaristice, proiectele unit|ilor de nv|are au fost ntocmite conform cu
programa scolar, la timp, asigurnd o bun corelare ntre con|inuturi si obiectivele de
referin|, obiectivele cadru.
o Strategiile de predare-nvatare utilizate: conversa|ia euristic, exerci|iul comentat, analogia,
activitatea frontal, problematizarea, nv|area prin descoperire au indus un demers didactic
care a pus n centrul lor elevul, cu partea sa de n|elegere si activit|ile anterioare.
o |innd seama de rezultatele testelor ini|iale, profesorii au n|eles c abordarea actual a
predrii-nv|rii-evalurii n matematica scolar este necesar mutarea acesteia de la
predarea de informa|ii la formarea unor competen|e de aplicare a cunostin|elor dobndite n
vederea dezvoltrii creativit|ii elevilor prin: aplicarea metodelor centrate pe elev, pe
exersarea poten|ialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului n coparticipant la
propria instruire si educa|ie.
o n cadrul orelor de matematic si de informatic, exist o comunicare uman ntre profesor
si elev. Se realizeaz o ncrctur educativ n timpul desfsurrilor. Profesorii de
matematic si informatic pun un accent deosebit pe interdisciplinaritate, dar si pe
transdisciplinaritate. Cadrele didactice au n|eles c trebuie s ia msuri de acoperire a
decalajului din punct de vedere al nivelului de cunostin|e si deprinderi la fiecare clas.
o Elevii s-au obisnuit s ntocmeasc portofolii pe care s le foloseasc n mod frecvent
atunci cnd necesit rezolvarea anumitor sarcini de lucru (clasa a VIII-a si a XII-a).
LICEUL TEORETIC ROZNOV
29
Profesorii Pipa Ana, Vasilache Maria, Butnariu Maria, Alterescu Cristina, Vasilache Vasile,
Cristea Vasile, Craciun Florin, Iftimie Viorel pot fi aclamasi c stiu s foloseasc metode care s
favorizeze rela|ia nemijlocit a elevului cu obiectul cunoasterii, prin recurgere la metodele
concrete. To|i acesti profesori dau o acentuare caracterului formativ metodelor moderne mbinate
cu cele tradi|ionale utilizate cu succes n abordarea didactic. Domnii profesori de matematic si de
informatic ncearc s aib interven|ii ct mai active si mai eficiente n cultivarea poten|ialului
individual al elevului, n dezvolatarea capacit|ilor de a opera cu informa|iile asimilate, de a aplica
si de a evalua cunostin|ele dobndite, de a investiga ipoteze si de a cuta solu|ii adecvate de
rezolvare a problemelor sau a situa|iilor problem.
n acest sens putem exemplifica :
1.Asigurarea bazei materiale, pliante cu formule matematice, instrumente de construc|ie folosite la
orele de geometrie, culegeri de probleme, manuale scolare si alte materiale auxiliare.
2. Participarea elevilor la concursul LUMINA MATH unde au participat un numar mare de elevi,
avnd ca profesori pe Pipa Ana, Vasilache Maria, Vasilache Vasile;
PROEDUCATIA- EUCLID unde au participat elevi de la profesorii de mai sus;
COMPER- la care au participat elevi avnd ca profesori pe Pipa Ana, Vasilache Vasile si Butnariu
Mariana.
GAZETA MATEMATICA a fost folosit de un numar mare de elevi n rezolvarea problemelor de
matematic n vederea pregtirilor pentru concursul la olimpiad de matematica, un numr mare de
elevi sunt abona|i la aceast revist.
ntocmirea gazetei de perete SIMMATH la care au participat un numr mare de elevi de la
liceu;
Realizarea unui cabinet de matematic n care informa|ia matematic contribuie n mod
substan|ial la nv|area no|iunilor teoretice de matematic necesare examenelor na|ionale.
Alterescu Cristina a participat la un curs de perfec|ionare Management scolar european si
particip la concursul Evaluare n educa|ie cu sase elevi de la clasele a VI-a A si a VI-a B care au
ob|inut punctaje ntre 87 si 88,5.
Participarea activ a profesorilor de matematic si informatic la activit|ile jude|ene cum ar fi
Consftuirile cadrelor didactice si Cercurile pedagogice de matematic, respectiv informatic.
n realizarea demersului didactic la disciplinele matematic si informatic, cadrele didactice
au realizat proiecte didactice eficiente, respectnd structura logic si concret a materiei, asigurnd
parcurgerea ritmic a programei scolare. Profesorii de matematic si de informatic pun un accent
deosebit pe mbinarea si alternan|a sistematic a activit|ilor bazate pe efortul individual al elevului
cu activit|ile ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup, etc ).
Profesorii Pipa Ana, Vasilache Maria, Vasilache Vasile, Craciun Florin, Butnariu Maria,
Cristea Vasile, Alterescu Cristina, Iftimie Viorel urmresc ca programa scolar s creeze condi|ii
favorabile fiecarui elev de a-si transfera cunostintele acumulate dintr-o zon de studiu n alta. n
acest sens putem men|iona numrul n crestere al elevilor participan|i la concursurile scolare, care
ob|in si diferite premii.
Profesorii de matematic si informatic mbin n mod armonios toate aceste segmente
metodice (matematico-pedagogice), plasnd elevul n centrul demersului didactic, considerat
partener egal n rezolvarea actului didactic.
Profesorii Cristea Vasile, Vasilache Maria, VasilacheVasile, Pip Ana, Butnariu Mariana,
Alterescu Cristina si Iftimie Viorel si ndeplinesc cu druire si constiinciozitate misiunea de dascl
selectnd cele mai potrivite metode si mijloace de predare nv|are, corelate cu cele mai sugestive
activit|i de nv|are, cu exerci|ii si probleme aflate n concordan| att cu con|inuturile ct si cu
nivelul de capacitate si deprinderi de lucru ce trebuie s fie atinse la finalul unui nivel de studiu sau
al unui ciclu de nv|mnt. Toate aceste segmente, armonios mbinate, plaseaz elevul n centrul
demersului didactic, partener egal n realizarea actului didactic. n acest sens putem mentiona:
- To|i profesorii de matematic s-au implicat substan|ial n activit|ile prezentate la
Cercul de matematic nr. 20 prezentnd materiale bine documentate stiin|ific si
apreciate de colegi.
- Pregtirea suplimentar cu elevii claselor a VIII-a si a XII-a de ctre profesorii implica|i
LICEUL TEORETIC ROZNOV
30
- Abonamente la Gazeta matematic n care au aprut elevi la rubrica rezolvitorilor
- Elevi participan|i la concursurile scolare: LUMINA MATH, PROEDUCA|IA
EUCLID, RUDOLPH, CANGURUL MATEMATIC, SMART BUNNY ct si la
olimpiadele locale si jude|ene.
- La evaluarea na|ional elevii au ob|inut rezultate bune si foarte bune astfel:
o 14 elevi ntre 9,87 9,11; 10 elevi ntre 8,87 8,15; 14 elevi ntre 7,92 7,09; 7
elevi ntre 6,72 6,03; 16 elevi ntre 5,95 5,04; 4 elevi ntre 4,85 4,24
- Asigurarea de material didactic auxiliar n vederea asigurrii unui nv|mnt de calitate si
practic
- Elevii de clasa a VIII-a au fost admisi n clasele a IX-a astfel:
o CNC Hogas 4 elevi; CNP Rares 8 elevi; LT Spiru Haret 4 elevi; CN Gh. Asachi 3
elevi; CT Gh. Cartianu 3 elevi; LT Ec. Ad-tiv 8 elevi; LT D. Leonida 3 elevi; CT de
transporturi 1 elev; CT Forestier 2 elevi; LT Roznov 27 elevi
- La clasele a XII-a rezultatele au fost urmtoarele:
o 19 elevi admisi si 29 elevi neprezenta|i
- Un numr de 19 elevi s-au nscris la sus|inerea atestatului profesional l-a informatic si
un numr de 18 elevi au fost prezen|i si au ob|inut certificatul de atestare profesional
- La proba D Competen|e digitale din cadrul examenului de bacalaureat s-au ob|inut
urmtoarele rezultate:
o Fr calificativ: 0; nceptor: 7; Mediu: 28; Avansat: 39; Experimentat: 49
- Prof. Alterescu Cristina a participat cu eleva Timofte Oana de la clasa a IX-a A, la
concursul na|ional PROSOFT@NT unde eleva a ob|inut men|iune
o Elevii claselor a VI-a la concursul Evaluare n educa|ie unde:
Eleva Andries Ilinca a ob|inut locul I pe jude| la ambele etape
Eleva Romedea Diana a ob|inut locul II pe jude| la etapa a II-a
- S-a reusit instalarea unui aparat de aer condi|ionat pentru ndeplinirea condi|iilor optime de
lucru impuse de MEN n laboratoarele SEI

Puncte slabe
La ciclul gimnazial n semestrul I al acestui an scolar s-au nregistrat 30 de elevi corigenti, din care
6 cu situatia nencheiat. La liceul teoretic sunt 47 de corigen|i, din care 12 cu situa|ia nencheiat.
La liceul tehnologic sunt 21 de corigen|i, din care 8 cu situa|ia nencheiat.
Procentul de promovabilitate la ciclul gimnazial este de 86,87%, la liceul teoretic de
88,28%, iar la liceul tehnologic este de 92,31%.
Procentul pe liceul teoretic si tehnologic este de 88,28%, iar pe scoala general si liceu este de
88,15%.
Din statistica de mai sus se impune o mai mare valorificare a muncii individuale a elevilor,
ct si a temei pentru acas, care s reprezinte barometrul de masur a demersului didactic anterior
ntreprins, dar si de stimularea muncii independente a elevilor. n perspectiva unui demers
educa|ional centrat pe competen|e, se recomand utilizarea cu preponderen| a evalurii continue,
formative. Procesul de evaluare s mbine formele tradi|ionale cu cele alternative: proiectul,
portofoliul, autoevaluarea, referatul, observarea sistematic a activit|ii si comportamentului
elevului. Este bine s se realizeze o corelare direct ntre rezultatele evaluate si competen|ele
specifice vizate de programa scolar.
o Elevilor li se dau prea multe informa|ii (de multe ori teoretice), fr a li se motiva mai mult
la ce le sunt de folos; se impune ca to|i profesorii s fac un efort comun pentru utilizarea n
mod eficient a resursei timp printr-o bun compartimentare a momentelor lec|iei, a
volumului de exerci|ii si probleme rezolvate n clas, de tipuri ct mai diferite, iar ca tem
un numr mai mic de exerci|ii si probleme, care s duc la deprinderi de lucruri temeinice.
To|i profesorii trebuie ca n demersul didactic s aduc n centru elevul si nu predarea
LICEUL TEORETIC ROZNOV
31
no|iunilor matematice stiin|ifice ca atare. Accentul trece de la ce s se nve|e la n ce
scop si cu ce rezultate.
o Sunt profesori care pun accent prea mare pe teoretizare si mai pu|in pe dobndirea de
capacit|i si deprinderi de lucru datorit comunicrii defectuoase cu clasa de elevi sau
neabordrii unui management eficient al casei de elevi. La clasele a V-a si a IX-a trebuie s
se realizeze ore de pregtire suplimentar pentru a acoperi golurile de cunostin|e si
deprinderi de lucru n vederea acordrii de sanse egale pentru to|i elevii. Se impune ca
elevii s lucreze mai mult n orele de curs, efectund ct mai multe exerci|ii si probleme cu
grade de dificultate diferite, nct tema de acas s poat fi efectuat mai usor li ntr-un timp
mai scurt.
- To|i profesorii trebuie s fac front comun pentru a-i determina pe elevi la un efort
intelectual sus|inut.
- Sunt elevi care au un numr mare de absen|e nemotivate la orele de matematic. Totalul
acestora este 1579. Acesta este si unul dintre motivele pentru care ob|in rezultate slabe la
examenele na|ionale.
- Datorit mutrii frecvente a calculatoarelor din laboratorul de informatic unele periferice
s-au defectat necesitnd nlocuirea.
- Laboratorul nr. 2 (din cadrul liceului tehnologic) este depsit din punct de vedere al
performan|elor tehnologice astfel nct n acest an scolar nu s-a putut asigura instalarea
softurilor impuse de MEN Windows 7 si Office 2010 pentru desfsurarea procesului
instructiv-educativ (n special la clasele a IX-a).
- Datorit diferen|elor mari de temperatur n laboratorul nr. 2 mai multe calculatoare s-au
defectat n acest an scolar, astfel nct mai sunt func|ionale 20 de sta|ii de lucru.

Biologie. Chimie. Fizic

Comisia metodic, format din nou membri, n anul scolar 2012-2013 a urmrit
realizarea urmtoarelor obiective:
utilizarea metodelor de nv|are centrate pe elev, se regseste n con|inuturile unit|ilor de
nv|are;
comunicarea elev-profesor, centrat pe achizi|ii, pe optimizarea nivelului de cunostin|e al
elevilor;
formarea deprinderilor de lucru, intelectual si aptitudinal la elevi;
utilizarea laboratoarelor de fizic, chimie si biologie, astfel nct experimentul s contribuie
la dezvoltarea deprinderilor practice;
ob|inerea de rezultate bune ale elevilor la bacalaureat;
cresterea numrului de elevi, de liceu si de gimnaziu, participan|i la olimpiade si alte
concursuri;
perfec|ionarea membrilor comisiei prin participarea la cercurile pedagogice si pregtirea n
vederea sus|inerii gradelor didactice;
sporirea interesului pentru disciplinele fizic, chimie si biologie prin participarea la diferite
activit|i, parteneriate, proiecte la nivel local si jude|ean.

n cadrul comisiei au fost desfsurate urmtoarele activiti:
- participarea membrilor comisiei la consftuiri;
- ntocmirea planificrilor calendaristice si pe unit|i de nv|are;
- aplicarea testelor ini|iale si interpretarea rezultatelor;
- participarea membrilor comisiei la cercurile pedagogice;
- pregtirea elevilor pentru bacalaureat, la disciplina biologie;
- participarea elevilor de gimnaziu si liceu la concursul Evaluare n educa|ie , la
disciplina fizic;
LICEUL TEORETIC ROZNOV
32
- ini|ierea si participarea la proiecte si parteneriate la nivel local si jude|ean.

Puncte tari:
ntocmirea la timp a planificrilor calendaristice si pe unit|i de nv|are, de ctre to|i
membrii comisiei;
Perfec|ionarea membrilor comisiei prin participarea la cercurile pedagogice si pregtirea
n vederea sus|inerii gradelor didactice;
Pregtirea elevilor pentru bacalaureat, la disciplina biologie profesor Brnzei Carmen;
Interpretarea rezultatelor ob|inute la testele ini|iale si aplicarea unor msuri de
recuperare a elevilor care au dificult|i de nv|are;
Elevul Grigorcea Iustin, clasa a VI-a, a ob|inut o medalie de bronz si diplom de merit
Clasament Na|ional la concursul Evaluare n Educa|ie- profesor Andrei Stefnica;
Elevii de gimnaziu si de liceu au ob|inut 15 diplome de merit Clasament Na|ional la
concursul Evaluare n Educa|ie- profesor Cozma Elena si Topciu Maria;
Derularea la nivel jude|ean a proiectului educa|ional Fii si tu chimist- profesor
Chiril Maria si Topciu Maria;
ncheierea parteneriatului cu Ocolul Silvic Roznov, n cadrul proiectului educa|ional
Pdurea- aurul verde- - profesor Brnzei Carmen si Cozma Elena.
Repararea si ntre|inerea materialului didactic, men|inerea ordinii si cur|eniei n
laboratoarele de fizic, chimie si biologie.
Participarea si finalizarea cursului de perfec|ionare E-chimia prof. Chiril Maria.
nso|itor de lot la Concursul Na|ional de Chimie Magda Petrovanu, Iasi 2013 - prof.
Chiril Maria.
nso|itor de lot si evaluator la Concursul Na|ional de Chimie Magda Petrovanu, Iasi
2013- prof. Topciu Maria.
Elevii Popa Silvia si Cozma Paul, clasa a XI-a B au ob|inut men|iunea I si men|iunea II
la Concursul Jude|ean Petru Poni , aprilie 2013 - prof. Chiril Maria.
Evaluator la etapa local si jude|ean a Concursului Raluca Rpan si pentru
olimpiada jude|ean de chimie Piatra-Neam|- prof. Chiril Maria
Organizator si responsabil pentru proba practic pentru faza na|ional a olimpiadei de
chimie Piatra-Neam|, Colegiul Gheorghe Cartianu- prof. Chiril Maria.
Organizator, evaluator si nso|itor de lot la faza na|ional a olimpiadei de chimie Piatra-
Neam|, Colegiul Gheorghe Cartianu- prof. Topciu Maria si Andrei Stefnica.
Voluntar n proiectul Scoala o surs sigur pentru educa|ia ta- prof. Chiril Maria.
Desfsurarea cercului pedagogic de chimie, n semestrul II- prof. Ni| Elena si Chiril
Maria.
Activit|i de mpdurire realizate cu elevii clasei a IX-a E n cadrul proiectului
educa|ional Pdurea- aurul verde, desfsurate n localitatea Frasin, aprilie 2013-
profesor Brnzei Carmen si Teacu Oana.
Evaluatori la examenul de simulare Bacalaureat, aprilie 2013- prof. Brnzei Carmen si
Teacu Oana.
Sus|inerea inspec|iei pentru gradul I prof. Brnzei Carmen si Chiril Maria.
Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat, n sesiunea iulie 2013, a elevilor din
clasele a XII-a A si a XII-a B, la disciplina biologie este de 98% - prof. Brnzei
Carmen.

Puncte slabe:
Lipsa laborantului la liceu pentru laboratoarele de fizic, chimie si biologie;
Materialele didactice insuficiente pentru desfsurarea optim activit|ilor didactice
specifice disciplinelor fizic, chimie si biologie;
LICEUL TEORETIC ROZNOV
33

6.7. Aria Curricular Arte

Obiective asumate n anul colar 2012-2013:
-monitorizarea activit|ii de elaborare a planificrilor anuale si semestriale la nivelul cerin|elor
noilor metodologii de proiectare didactic;
-realizarea predrii con|inutului stiin|ific conform programelor;
-asigurarea unui nivel de pregtire al elevilor corespunztor standardelor educa|ionale actuale;
-stimularea performan|ei si progresului scolar prin ncurajarea participrii elevilor la concursuri si
olimpiade scolare;
-realizarea ac|iunilor extrascolare specifice disciplinei;
-utilizarea inspec|iei scolare ca modalitate de autoevaluare, evaluare si consiliere:
-controlul documentelor scolare;
- asisten|e la ore si activit|i extracurriculare;
- consilierea metodic, de specialitate si psihopedagogic;
- ini|ierea, organizarea si monitorizarea activit|ilor extracurriculare specifice;
-folosirea la clas a mijloacelor moderne de predare-nv|are-evaluare;Religie yi Arte
Puncte tari:
analiza activit|ilor Comisiei Metodice, din anul scolar 2011-2012;
adaptarea planului de munc pentru anul scolar 2012-2013;
participarea la cercurile pedagogice;
pe 30 noiembrie s-a evocat, n C.D.I. activitatea Sf. Apostol Andrei n Dacia, la clasa a V-a
B (prof. Nuta Liche);
s-a sus|inut lec|ie demonstrativ la desen la clasa a VI-a B (prof. Stefan Gucan);
referatul cu tema ,,Anul Sf.Maslu si a ngrijirii bolnavilor" a fost alctuit de prof. Tudor
Tacu;
cu ocazia serbrii de Crciun, prof. Alexandru Babt a sus|inut un concert de colinde cu
elevii clasei a VI-a B;
un grup de elevi ai claselor a VIII-a, ndruma|i de prof. Nu|a Liche au sus|inut la rndul lor,
un concert de colinde;
n cinstea Nasterii Domnului profesorii Stefan Gucan si Nu|a Liche au ndrumat un numr
de elevi din gimnaziu si liceu n pictarea icoanelor. Cu aceast ocazie a avut loc la
Protopopiatul Roznov o expozi|ie de icoane.
stabilirea tematicii activit|ilor din semestrul al II lea;
participarea la cercurile pedagogice ;
expozitie de felicitari, desene, mar|isoare de ziua mamei (prof. Stefan Gucan, prof Nu|a
Liche);
concert n cadrul serbrii Dor de primvar (prof. Alexandru Babt)
implicarea elevilor n proiectul educa|ional ,,nva|-te s druiesti(vizit la caminul de
btrni Roznov);
ntlnirea profesorilor de religie din cadrul comisiei pentru dezbatarea referatului cu tema
,,Anul Sfin|ilor mpra|i Constantin si Elena
activitate de srbtoarea Sfintelor Pasti cntece specifice Sptmnii Patimilor, expozi|ie
de icoane pe sticl a elevilor clasei a IV-a B;
participarea la concursul ,,Bucuria de a fi crestin la Protopopiatul Roznov n cadrul cruia
au fost premia|i elevi din scoal la sec|iunile poezie, proz, cntec religios.

LICEUL TEORETIC ROZNOV
34
Puncte slabe:
- este necesara colaborarea si implicarea mai serioas a tuturor membrilor Comisiei n activit|ile
propuse.

6.8. Aria curricular Tehnologii

-1. Obiective:
ntocmirea planificrilor didactice;
Parcurgerea con|inuturilor conform programelor n vigoare;
ntocmirea programelor de CDL (curriculum la decizia local);
ncheierea contractelor de parteneriat cu agen|ii economici;
Pregtirea elevilor pentru concursuri, olimpiade, etc.
Colaborarea permanent ntre ingineri si maistri pentru corelarea teoriei cu practica;
Formarea elevilor pentru dobndirea competen|elor specifice modulelor de specialitate.
ntocmirea graficelor de instruire practic pentru fiecare catedr de specialitate, conform
structurii anului scolar 2012 2013 si respectarea lor;
Parcurgerea la timp a etapelor de realizare a atestatelor de certificare a competen|elor
dobndite pentru fiecare profil;
Desfsurarea n bune condi|ii a examenelor de atestare a competen|elor pe nivele.

2. ANALIZA SWOT
Puncte tari:
s-au folosit metode didactice conform nivelului fiecrui elev;
s-au aplicat teste ini|iale;
existen|a unei dotri foarte bune la catedra de prelucrarea lemnului si construc|ii;
colaborare foarte bun cu unii agen|i economici;
colaborare foarte bun ntre profesorii din comisie, de diverse specialit|i;
evaluarea continu a elevilor prin teste de diagnoz;
la clasa a XI--a, profil construc|ii s-a sus|inut o lec|ie de activit|i practice de ctre
doamna profesor Anici Iuliana.
promovabilitate maxim la examenul de atestare profesional, la toate profilele;
utilizarea unor strategii didactice centrate pe elev;
existen|a unei dotri foarte bune la catedra de prelucrarea lemnului si construc|ii;
participarea elevilor de la Protec|ia mediului si Fabricarea produselor din lemn la
olimpiada de discipline tehnice, faza jude|ean;
participarea si ob|inerea de premii de ctre elevii de la Protec|ia mediului la concursul
organizat de S.G.A., cu ocazia Zilei mondiale a apei, sub ndrumarea doamnei profesor
Stroia Oana ;
activit|i demonstrative pentru promovarea ofertei educa|ionale, prezentate de doamna
profesor Anici Iuliana si domnul maistru instructor Chetreanu Ioan;
Puncte slabe:
lipsa unei dotri corespunztoare la catedrele de mecanic si protec|ia mediului;
prezen|a elevilor la ore las de dorit.
nu s-au ob|inut rezultate performante la olimpiada jude|ean.

LICEUL TEORETIC ROZNOV
35
MSURI CE SE IMPUN:
o mai bun motivare a elevilor pentru atragerea la ore;
utilizarea ct mai variat si complex a materialelor didactice la or;
utilizarea unor metode de predare-nv|are activ participative;
pregtirea elevilor pentru olimpiada de discipline tehnice.

6.9. Aria curricular Educaie fizic yi sport

n anul scolar 2012-2013, catedra de educa|ie fizic si sport si-a desfsurat ntrega activitate
conform planificrilor si urmrind ca obiective:
Utilizarea de metode adecvate n predarea orelor de educa|ie fizic pentru a atrage ct mai
mul|i elevi spre concursuri scolare organizate att la nivel local ct si la nivel jude|ean;
Utilizarea deprinderilor si a priceperilor motrice nv|ate la ore si aplicarea acestora n
practic, n via|a de zi cu zi si n jocurile sportive practicate n timpul orelor ct si
independent n activit|i recreative;
Parcurgerea ritmic a programelor scolare si notarea elevilor conform planificrilor;
Pentru bun desfsurare a activit|ilor extrascolare s-au fcut selec|ii pentru echipele
reprezentative de handbal (fete, bie|i), fotbal bie|i, atletism (fete, bie|i), tenis de mas (fete,
bie|i) si sah (fete, bie|i)..
Echipele reprezentative la disciplinele mai sus men|ionate sunt organizate att la nivel
gimnazial ct si la nivel liceal.
La disciplinele fotbal, sah, tenis de mas si atletism au fost selec|iona|i si s-au format echipe
la nivelul II-IV, echipe care au mers n competi|ii si au ob|inut rezultate meritorii.
Prin activit|ile desfsurate n semestrul I catedra de educa|ie fizic a organizat, n afara
competi|iilor interne cu participare la nivel jude|ean si duminici sportive, drume|ii si activit|i de
orientare turistic.
De asemenea ntreaga catedr a participat la consftuirile cadrelor didactice din septembrie
2012 organizate la Colegiul Tehnic Piatra Neam|.
n cadrul pregtirii de specialitate a profesorilor, to|i cei patru membri ai catedrei au
participat la cursurile POSDRU - Compas.
n primul semestru domnul profesor Avdanei Ciprian a |inut lec|ie deschis la clasa a-VII-
a B, lec|ie organizat n cadrul comisiei metodice.
n semestrul I au fost organizate urmtoarele competi|ii, att la nivel de scoal ct si la nivel
de localitate:
- Crosul toamnei a fost organizat n perioada 1-20 octombrie 2012, faza pe clas, iar faza pe
scoal n data de 29 octombrie 2012;
- Campionatul de fotbal bie|i, clasele V-VIII si IX-XIII, n perioada 17.10.2012 - 22.11.2012;
- Campionatul de handbal fete si bie|i, gimnaziu si liceu, n perioada 21.11.2012 - 22.12.2012;
- n 28 noiembrie a fost organizat, sub deviza Via|a este miscare, miscarea este via|, o duminic
sportiv.
Profesorii au participat la cercurile pedagogice desfsurate la Colegiul National Gh.Asandei
(liceu) si la Scoala nr.11 Piatra Neam| (gimnaziu).
La nivel local au fost sus|inute competi|ii de sah, tennis de mas, handbal, fotbal, elevii
fiind testati nc o dat pentru competi|iile din cadrul Olimpiadei sportului scolar.
n cadrul pregtirii de specialitate privind perfec|ionarea cadrelor didactice, membrii
comisiei au desfsurat diferite stagii de pregtire: profesorul Avdanei Ciprian a sus|inut prima
inspec|ie pentru gradul II, profesorul Socol Valeriu prima inspec|ie pentru gradul I, iar toat
comisia a facut parte din Proiectul POSDRU-COMPAS, fiecare cursant primind un numar de 90 de
credite.
La nivel jude|ean s-au ob|inut urmatoarele rezultate:
- locul I, faza jude|ean, fotbal fete (clasele I IV), profesor Socol Valeriu
LICEUL TEORETIC ROZNOV
36
- locul I, faza jude|ean, fotbal bie|i (clasele I IV)
- locul III, faza municipal, fotbal baie|i (clasele V VIII), profesor Socol Valeriu
- locul III, faza municipal, handbal baie|i (liceu), profesor Gheorghiu Elena
- locul III, faza jude|ean, fotbal baieti (liceu), profesor Gheorghiu Elena
- locul VI la Cupa Rotary, editia I, 2012 2013, fotbal liceu, profesori Gheorghiu Elena, Avdanei
Ciprian, Vicoveanu Maria.
- locul II, Crosul olimpic eleva Chistol Georgiana (clasa a X-a C), profesor Gheorghiu Elena.
n data de 7 aprilie 2013 a avut loc manifestarea Sportul contra droguri, campanie ini|iat
de Asocia|ia de lupt antidrog AMA, cu scopul de a aduce cat mai mul|i elevi n licee si de a
desfsura activit|i cu caracter sportiv educa|ional: au participat elevi de gimnaziu si liceu: s-au
organizat partide de badminton, volei, fotbal, handbal.

Puncte ri:
- cu sprijinul direc|iunii s-au facturat materiale sportive necesare desfsurrii procesului instructiv -
educativ;
- au fost selec|ionate echipe reprezentative ale scolii la nivel primar, gimnazial si liceal.
- cadre didactice titulare, bine pregatite profesional
- o selec|ie foarte bun a elevilor pentru echipele reprezentative ale liceului la disciplinele handbal,
fotbal, atletism.

Puncte slabe:
- Din cauza utilizrii intensive a slii si pentru alte activit|i n afara orelor de educa|ie fizic,
aceasta necesit repara|ii;
- Condi|iile de desfsurare a orelor nu sunt conform normelor de protec|ia muncii si securit|ii
elevului (risc de accidente);
- Vestiarele elevilor sunt nenclzite, iar grupurile sanitare nu sunt n stare de func|ionare.
- sala de sport nu este nclzit corespunzator n perioada de iarn

Solu|ii pentru remedierea punctelor slabe:
- o sal nou, pentru a se desfsura activitatea n condi|ii foarte bune
- ini|ierea unui proiect, n colaborare cu Primaria orasului Roznov si Consiliul Jude|ean,
pentru demararea construc|iei unei sli standard.


6.10. Comisia pentru activiti educative ycolare, extraycolare yi de consiliere

n semestrul I al anului scolar 2012-2013 majoritatea cadrelor didactice ale scolii
au ini|at si au participat activ la o serie variat de activit|i, proiecte si programe educative, n care
s-au implicat afectiv, motiva|ional si constient to|i elevii scolii, si, pe ct posibil, to|i partenerii
implica|i n educa|ie (familie, Biseric,Poli|ie, Dispensar,bibliotec,factori economici etc.).
Activit|ile extrscolare s-au desfsurat dup cum urmeaz:
A.ACTIVIT|I LA NIVELUL $COLII $I N COLABORARE CU PARTENERII
EDUCA|IONALI:
Participarea la expozi|ia de toamn Ziua recoltei : prof.pt. nv.primar Stroea
Ioan(organizator), prof.pt. nv.primar Cre|u Rodica, prof.pt. nv.primar J banca
Monica, prof.pt. nv.primar Adscli|ei Minodora, prof.pt. nv.primar Ilie Simona,
prof.pt. nv.primar Dumitrascu Elena, prof.pt. nv.primar Bogus Verona
Programe artistice desfsurate la nivelul nv|mntului prescolar n cinstea
toamnei: Salata toamnei (Ed. Grcineanu Violeta), Srbtoarea toamnei (Ed. Srbu
Alexandrina), Toamna (Ed. Buzeanu Niculina).
Activitate literar-artistic: Toamna se numrbobocii, prof.pt. nv.primar Vasile
Alina, clasa aIII a B
LICEUL TEORETIC ROZNOV
37
Ziua Mondiala a Profesorului, 5 octombrie 2012 ,(concurs de compuneri,referate)-
prof. Lupu Petronela, prof. Mihaela Rotaru
Holocaustul-8 octombrie 2012 prof. Blndu Daniela (Prezentri power Point,
Holocaustul prin desene).
Ziua armatei-25 octombrie-vizit la Monumentul din centrul oraului- prof. Socol
Elena
Halloween:
Concurs de desene-Mti de Halloween-parteneriat cu McDonalds- prof. Lupu
Petronela, prof. Mihaela Rotaru
Halloween n clasa a VI a A-prof. Pip Ana, prof. Topoliceanu Delia
Halloween-clasa a VI a B-prof.Cojocaru Ionela, Prof Liche Nu|a
Halloween-concurs de compuneri-prof. Mocanu Alexandra
Sadoveanu n ochii copiilor-concurs- prof. Mocanu Alexandra
Etapele viejii mele-concurs de compuneri- prof. Mocanu Alexandra
1 Decembrie-Ziua Najional a Romniei: prof. Blndu Daniela (sesiune de
referate si comunicri, clasele a VIII a)
1 Decembrie-Ziua Najional a Romniei- prof. Pip Ana, prof. Lupu Petronela
(clasa a VI a A)
1 Decembrie-Ziua Najional a Romnilor prof. Socol Elena
Organizarea unor tombole de Sfntul Nicolae yi de Moy Crciun de ctre dirigin|ii
claselor V-VIII
Serbri scolare, cu ocazia srbtorilor de iarn, la nivelul grupelor si al claselor;
Obiceiuri si datini populare: colinde, plugusor-program artistic sus|inut de elevii
claselor a VIII a- prof. Liche Nu|a, prof. Babt Alexandru
Tradijii yi obiceiuri de Crciun yi de Anul Nou-activitate CDI, invitat prof.metodist
CCD Carmen Corl|eanu- prof.pt. nv.primar Adscli|ei Minodora, prof.pt.
nv.primar J banca Monica, prof.pt. nv.primar Dumitrascu Elena, prof.pt. nv.primar
Vasile Alina.
Expozijie de icoane pe sticl organizat la Protopopiatul Roznov de ctre prof.
Liche Nu|a si prof Gucan Stefan
Activitate artistic: Colinde de Crciun (Biserica Chintinici-Roznov), prof.pt.
nv.primar Vasile Alina.
Programe artistice desfsurate la nivelul nv|mntului prescolar si primar n cinstea Zilei
Unirii-24 ianuarie 2013: Unire-n cuget i simjire (ed. Snaider Cezarina), Hai s dm mn
cu mn! (ed. Irimia Maria), Minispectacol nchinat Unirii (ed. Iacob Maria), Hai s dm
mn cu mn!(ed. Buzeanu Niculina), 24 ianuarie- Ziua Unirii (Prof. inv. primar Dringu
Maria Carmen), HAI, S DM MN CU MN ! -nv. Pusscau Rahela, clasa a IV a C
Magazinul literar- program artistic dedicat zilei lui Mihai Eminescu-15 ianuarie
nv. Rodica Neam|u, clasa a IV a A
Ianuarie- februarie 2013-Organizarea de programe specifice la nivelul nv|mntului
prescolar si primar ce vizeaz:
educaia pentru sntate (Dinji sntoi- zmbet frumos- ed. Snaider Cezarina,
Sntoi i voioi- ed. Iacob Maria, S cretem mari i sntoi- ed. Irimia Maria,
Vizit la dispensarul medical- ed. Anghel Maria, Un prieten apropiat, medicul de
familie- ed. Srbu Alexandrina)
educaia rutier (Ne jucm, nv|m s circulm- ed. Srbu Alexandrina, Jocuri pe
teme rutiere- ed. Anghel Maria), Strada yi pericolele ei -nv. Puscasu Rahela, clasa a
IV a C
ed. cultural ( Vizit la biblioteca colii- ed. Buzeanu Niculina, Cel mai bun
povestitor-concurs la nivelul clasei a IV a A, nv. Neam|u Rodica)
Valentines Day- prof. Topoliceanu Delia, prof. Pipa Ana-clasa a VI a A
La Journe Internationale de la Francophonie - prof. Mihaela Rotaru, clasele a Va -
LICEUL TEORETIC ROZNOV
38
La Francophonie prof Delia Topoliceanu, clasele a VIa A, a VI a B
Programe artistice dedicate zilelor de 1 si 8 martie la nivelul grupelor si a claselor din nv.
preprimar si primar
Expozijie de mrjiyoare yi felicitri-1 martie, participan|i: prof. Rotaru Mihaela clasa a
Va A, prof. Socol Elena-clasa a Va B, prof. Andrei Stefnica- clasa a V a C, prof. Liche
Nu|a-clasa a VI a B, prof. Pipa Ana- clasa a VI a A, prof Lupu Petronela clasa a VII a A,
prof. Topoliceanu Delia- clasa a VIII a D.
Serbare Dor de primvar-nv. gimnazial,organizator prof. Mihaela Rotaru, prof. Teiosanu
Violeta, coordonatori, prof. Lupu Petronela, prof. Mocanu Alexandra, participanti prof.
Liche Nu|a, prof. Pipa Ana, prof. Andrei Stefnica, prof. Babt Alexandru si elevii claselor
a Va C, a VI a A, a VI a B, a VIII a A.
Activit|i specifice srbtoririi Paytelui- nv. preprimar: Micul creytin-activitate practic
de ncondeiere a oulor- ed. Iacob Maria, ed. Irimia Maria, Vizit la Biseric yi la muzeul
parohial Gh. Ruset Roznovanu- ed. Srbu Alexandrina, ed. Anghel Maria,Lumin din
lumin - ed. Snaider Cezarina
activitate dedicat Zilei pmntului : Terra- planeta frumusejilor - ed. Snaider Cezarina
Serbare n cinstea Sf. Pasti si expozi|ie de icoane pictate prof. Liche Nu|a, prof.
ptr.nv.primar Vasile Alina
Hristos a nviat!-expozi|ie de ou ncondeiate, lucrri dedicate Sf. Pasti-nv. Neam|u
Rodica
Activitji dedicate Zilei Europei- 9 mai 2013: Si noi suntem europeni- confec|ionare de
stegule|e- ed. Iacob Maria, ed. Iacob Maria, Europa, la mulji ani !- nv. Puscasu
Rahela, clasa a IV a C
Activit|i destinate protejrii mediului:
- Micii ecologiyti iubesc natura ed. Anghel Maria, Iubim yi protejm natura - ed. Srbu
Alexandrina activit|i de ecologizare
- S.O.S. pdurea! - nv. Neam|u Rodica , clasa a IV a A
- Un mediu curat, o viaj mai bun - nv. Puscasu Rahela, clasa a IV a C
- Ziua Mondial a Mediului 5 iunie 2013 , organizator prof. Socol Elena
- Expozi|ie de postere, afise, obiecte realizate din materiale reciclabile
- Concurs ntre clase, Cel mai original afi - participan|i cls. I B, IV A, IV B, III B, II A,
II B, V A, V B, V C, VI B, VI C, VII A
1 Iunie, Ziua Copilului nv. preprimar: desene pe asfalt, serbri
-Carnaval cu personaje din lumea basmelor- clasele pregtitoare B si a III-a B,
prof.inv.primar Alina Vasile si Rodica Cre|u
Serbri de sfrsit de an scolar, organizate la nivelul grupelor si a claselor din nv|mntul
primar

B:ACTIVIT|I DE VOLUNTARIAT:
Plantarea unor pomi n curtea scolii, n cadrul ,,Campaniei de ac(iune a voluntarilor
CCDG, Programul Mondial Eco- Schools- 29 oct. 2012, prof.pt. nv.primar Ilie Simona
prof.inv.primar Drngu Maria, ed. Snaider Cezarina
Proiectul local ,,Invata-te sa daruiesti! ( prof. Liche Nuta )- colect de jucrii si
mbrcminte
Parteneriat de voluntariat cu Cminul de btrni Roznov- prof.pt. nv.primar Ilie Simona
,prof.inv.primar Drngu Maria, ed. Snaider Cezarina (s-au donat fructe si dulciuri, un
brdut mpodobit si s-a organizat un program artistic).
Reciclarea deseurilor-mijloc de economisire a mijloacelor naturale.Colectare maculatur .
(activitate permanent)-prof. Socol Elena
n cadrul proiectului nvaj-te s druieyti :
- copiii ndruma|i de prof. Liche Nu|a, si prof.nv.primar Bogus Verona au oferit daruri
btrnilor de la Cminul de btrni Roznov
LICEUL TEORETIC ROZNOV
39
- ac|iune umanitar pentru ajutorarea unei familii nevoiase (fam Manu)-elevii clasei a Va
B, ndruma|i de prof. Socol Elena
Ac|iune caritabil laCasa de copii Elena Doamna din Piatra Neam|-elevii claselor a Va C,
a VIa B, a VIIa A, ndruma|i de prof. lupu Petronela si prof. Mocanu Alexandra.
Ac|iune caritabil pentru ajutorarea unor copii cu handicap de gradul I( Sergiu Mihai, Potop
Angelica,prin intermediul Asocia|iei umanitare Copil fericit 2010) realizat cu sprijinul
prin|ilor si al elevilor.
C. VIZITE,EXCURSII, SPECTACOLE
Vizionarea unui spectacol de teatru, Poveytile lui Creang (Casa de cultur, Piatra Neamt)-
organizator prof.pt. nv.primar Bogus Verona, participanti elevii claselor I-VIII, nso|i|i de
ctre prof.pt. nv.primar Jbanca Monica, prof.pt. nv.primar Adscli|ei Minodora, prof.pt.
nv.primar Ilie Simona, prof.pt. nv.primar Dumitrascu Elena, prof.pt. nv.primar Nicorescu
Manuela, prof.pt. nv.primar Vasile Alina, nv. Neam|u Rodica, prof.pt. nv.primar Puscasu
Rahela, prof. Liche Nu|a, prof. Lupu Petronela.
Vizit la Muzeul de stiin|e ale naturii
Vizionarea unui spectacol de teatru de ppusi de ctre elevii nv|mntului prescolar.

D. CONCURSURI,CERCURI, COMPETI|II $COLARE
Concursurile PROEDUCATIA, noiembrie 2012,organizator,prof. Bogus Verona.
-Cadre didactice ndrumtoare ale elevilor participanti:prof. Monica Jbanca, prof. Simona
Ilie, prof.Alina Vasile, prof. Rodica Neam|u, prof. Verona Bogus,prof. Puscasu Rahela,
prof.Petronela Lupu, prof.Roxana Anisii, prof.Ionela Cojocaru, prof. Pip Ana, prof.
Vasilache Maria
EVALUARE N EDUCA|IE pentru disciplina fizic:
prof. Topciu Claudia(3 elevi cu diplom de merit)
prof. Andrei Stefnica(1 premiu na|ional,3 elevi cu diplom jude|ean)
POVE$TILE CANGURULUI:
prof. Mocanu Alexandra, prof. Lupu Petronela
CONCURSUL NA|IONAL ,,COMPER:Limba si literatura romn- 5 dec. Matematic-
12 dec , organizator prof.nv.primar Ilie Simona, prof.nv.primar Nicorescu Manuela
Matematic:prof.Vasilache Maria, prof.Pip Ana, prof. Butnaru Mariana
Concursul na|ional de matematic LUMINAMATH: prof. Vasilache Maria, prof.Pip Ana
CONCURSUL INTERJ UDE|EAN SFR$IT DE TOAMN prof.nv.primar
Dumitrascu Elena (Premiul II pentru eleva Mararu Cosmina, Men|iune pentru eleva Baghiu
Beatrice)
Participare la Concursul Naional Toamna lecturilor isteje- prof. Bogus Verona
Organizarea unui Cerc de pictur pentru Concursul naional Roata anotimpurilor
Fantezii de toamn, prof.nv.primar Vasile Alina
(Dragomiresti, Neam|)- noiembrie 2012;
Organizarea unui Cerc de pictur pentru Concursul judeean de art plastic: Orayul
Piatra Neamj-subiect de inspirajie pentru copii (Asocia|ia Future Piatra-Neam|)-
noiembrie 2012, prof.nv.primar Vasile Alina
Organizarea unui Cerc de dans clasic yi modern, prof.nv.primar Ilie Simona
Campionatul de fotbal la nivelul scolii, n perioada 15.10-20.11.2012, pentru nv|mntul
primar si gimnazial si Campionatul de handbal fete yi bieji la nivelul scolii,pentru
nv|mntul gimnazial, organizatori prof.Gheorghiu Elena, prof. Vicoveanu Maria,
prof.Avdanei Ciprian, prof. Socol Valeriu
Crosul toamnei(fete yi bieji)-29-30 octombrie: organizatori prof.Gheorghiu Elena, prof.
Vicoveanu Maria, prof.Avdanei Ciprian, prof. Socol Valeriu
LICEUL TEORETIC ROZNOV
40
Concursul Prietenii lui Eminescu (edijia a IV-a) - Echipa coordonatoare a proiectului a
fost format din prof. Oana Ilarie (director al Liceului), prof. nv. primar Alina Vasile si pr.
dr. Iulian Vasile (parohia Chintinici), iar grupul |int l-au constituit elevii claselor I-VIII.
Concursul najional RUDOLPH, edi|ia a III a, organizator, prof.pt.nv.primar Drngu Maria
Carmen
Participan|i: elevi din nv|mntul preprimar, primar si gimnazial, ndrumai de :
educ. Cezarina Snaider, educ. Niculina Buzeanu, educ. Maria Irimia, prof. Carmen Drngu,
prof.. Cre|u Rodica, prof. Manuela Nicorescu, prof. Ioan Stroea , prof. Minodora
Adscli|ei, prof. Monica Jbanca , prof. Simona Ilie, prof. Carmen Ciurl, prof. Elena
Dumitrascu, prof. Alina Vasile, prof. Rodica Neam|u , prof. Verona Bogus, prof. Rahela
Puscasu , prof. Ionela Andrei, prof. Alexandra Mocanu, prof. Petronela Lupu, prof. Ionela
Cojocaru, prof. Roxana Anisii, prof. Maria Vasilache, prof. Ana Pipa.
Concursul najional EVALUARE N EDUCAJIE- organizator, prof. J banca Monica
Profesori ndrumtori: prof. Minodora Adscli|ei, prof. Alina Vasile, prof. Elena
Dumitrascu, prof. Verona Bogus,
Concursul Scolar national de competenta si performanta COMPER, organizator prof.
Manuela Nicorescu. ndrumtori prof. Carmen Drngu, , prof. Manuela Nicorescu, prof.
Ioan Stroea , prof. Minodora Adscli|ei, prof. Monica Jbanca , prof. Simona Ilie, prof.,
prof. Elena Dumitrascu, prof. Alina Vasile, prof. Verona Bogus, prof. Ana Pipa, prof.
Mariana Butnaru
Concursul interna|ional CU EUROPA LA JOAC EUROSCOLARUL organizator
prof. Elena Dumitrascu
Profesori ndrumtori: - nv. Rodica Cre|u, prof. Maria Drngu, prof. Manuela Nicorescu,
prof. Ioan Stroea, prof. Minodora Adscli|ei, prof. Ana- Simona Ilie, prof. Monica Jbanca ,
prof. Alina Vasile, prof. Verona Bogus, nv. Rahela Puscasu,
Concursul interna|ional CU EUROPA LA JOAC- MICUL CRESTIN, organizator
prof.. Cre|u Rodica
Concursul POVESTILE CANGURULUI, organizator nivel primar prof. Simona Ilie,
organizator nivel gimnazial prof. Lupu Petronela
CANGURUL MATEMATIC,organizator, prof. Pipa Ana, prof.ndrumtor Vasilache Maria
CNGURASUL MATEMATICIAN, ndrumtori prof. nv. primar Vasile Alina, prof. nv.
primar Minodora Adscli|ei,
Concursul CANGURUL LINGVIST-limba englez, prof. Cojocaru Ionela
Concurs na|ional PRE$COLARII DE IERI, ELEVII DE AZI, OAMENII DE
MINE ndrumtori prof. nv. primar Bogus Verona, prof. Lupu Petronela, prof. Mocanu
Alexandra
Concurs national THE SMARTEST BUNNY, organizator, prof. nv. primar Carmen
Drngu, ndrumtori , prof. nv. primar Rodica Cre|u, , prof. nv. primar Minodora
Adscli|ei
Concursul Na|ional Art yi imaginajie prin quilling, prof.inv.primar Elena Dumitrascu
Concurs jude|ean de educa|ie rutier O SECUND DE ATEN|IE, O VIA|
SALVAT , organizatori prof. nv. primar Simona Ilie, prof. nv. primar Carmen Drngu
Concursul jude|ean Mugurayi de primvar, prof. inv. primar Bogus Verona, prof. Lupu
Petronela, prof. Mocanu Alexandra, prof. Cojocaru Ionela, prof. nv. primar Vasile Alina,
Concursul Na|ional Magda Petrovanu, prof. Topciu Maria
Concurs OLIMPICII CUNOA$TERII, organizator prof. Lupu Petronela.ndrumtori prof.
Mocanu Alexandra, prof. Topoliceanu Delia, prof. Cojocaru Ionela ,prof. Pipa Ana, prof.
Vasilache Maria, prof. Butnaru Mariana
Concursul jude|ean de geografie Ionij Ichim, prof. Irimia Nicoleta
Concrsul jude|ean Sanitarii pricepuji, locul IV, prof. Socol Elena
Olimpiada de matematic, etapa local- prof. Pipa Ana, prof. Vasilache Maria,prof.
Vasilache Vasile prof. Butnaru Mariana
LICEUL TEORETIC ROZNOV
41
Olimpiada de matematic, etapa judejean - prof. Vasilache Maria
Olimpiada de limba romn, etapa local yi judejean, prof. Lupu Petronela, prof.
Mocanu Alexandra
Olimpiada de geografie, etapa jude|ean, prof. Irimia Nicoleta
E. PROIECTE EDUCA|IONALE
Proiect international ,, Clinchet pentru bucuria muncii implinite! (prof. Nicorescu
Manuela);
Proiect Interna|ional LeAF n colaborare cu CCDG Prietenii pdurii-prof.Dumitrascu
Elena
Colaborare la Proiectul Interna|ional Tradijii, obiceiuri yi credinje n Europa,coordonator
Scoala Gimnazial I.S.STURDZA Sucesti- prof.nv.primar Drngu Maria
Proiectul interna|ional Clinchet pentru bucuria muncii mplinite , anul IV, coordonator
prof.nv.primar Nicorescu Manuela
Proiectul national ,,Hai la ycoal!- MECTS, ISE, UNICEF, Asociatia ,,Impreuna,
Fundatia ,,Holt, CJ RAE Neamt
Colaborare la Proiectul educa|ional Srbtoarea anotimpurilor, coordonator
Sc.Gimnnazial nr.24, Constan|a, prof.nv.primar Adscli|ei Minodora
Proiect jude|ean Educajie rutier, educajie pentru viaj, prof.nv.primar Ilie Simona,
prof.nv.primar Drngu Maria
Proiect jude|ean Cuttorii de comori- prof.nv.primar Cre|u Rodica
Invaj-te s druieyti! ,proiect local ( prof. Liche Nuta )
Scoala prinjilor, prof. Grcineanu Violeta
Trepte spre lumin, proiect local desfsurat in colaborare cu Biserica-prof. Liche Nu|a,
prof. nv.primar Vasile Alina
Proiect local Voluntari n central de ngrijire yi asistenj, organizatori, prof.nv.primar Ilie
Simona, prof.nv.primar Drngu Maria, ed. Snaider Cezarina
Un start pentru cariera ta!, proiect local, prof. Topciu Maria
Bunicul meu,eroul meu,proiect local-prof. Blndu Daniela
Colaborare n cadrul proiectului na|ional Copiii si marea, prof.nv.primar Nicorescu
Manuela
Colaborare n cadrul proiectului na|ional Stil yi art, miycare yi expresivitate-
prof.nv.primar Cre|u Rodica
Colaborare n cadrul proiectului na|ional Matematic pe placul elevilor- prof.nv.primar
Cre|u Rodica
Colaborare n cadrul proiectului na|ional Lumea mare a celor mici- prof.nv.primar Cre|u
Rodica
Colaborare n cadrul proiectului jude|ean Roata anotimpurilor- prof.nv.primar Cre|u
Rodica
Colaborare la Proiectul jude|ean Fii yi tu chimist, prof. Topciu Maria
Colaborare la Proiectul jude|ean Impactul televizorului yi Internetului asupra elevilor yi
prinjilor-aspecte pozitive yi negative, prof. Topciu Maria
Proiectul national ,,Hai la ycoal!- MECTS, ISE, UNICEF, Asociatia ,,Impreuna,
Fundatia ,,Holt, CJ RAE Neamt
- Februarie 2013: activitate deschis cu prin|i si invita|i, De ziua mamei-
prof.pt.inv.primar Adscli|ei Minodora, prof.pt.inv.primar Dumitrascu Lenu|a,
prof.pt.inv.primar J banca Monica
- Iunie 2013-Participare la simpozionul jude|ean Rejele comunitare n prevenirea
abandonului colar- prof.pt.inv.primar Dumitrascu Lenu|a, prof.pt.inv.primar J banca
Monica, - prof.pt.inv.primar Stroea Ioan
- Sedin| de lucru cu reprezentan|ii Consiliului local si coordonatorul de proiect
LICEUL TEORETIC ROZNOV
42
Colaborare la Proiectul educa|ional Srbtoarea anotimpurilor, coordonator
Sc.Gimnnazial nr.24, Constan|a, prof.nv.primar Adscli|ei Minodora (martie, aprilie
2013)
Colaborare n cadrul proiectului na|ional Stil yi art, miycare yi expresivitate-
prof.nv.primar Cre|u Rodica
Colaborare n cadrul proiectului na|ional Matematic pe placul elevilor- prof.nv.primar
Cre|u Rodica
Proiect jude|ean Cuttorii de comori- prof.nv.primar Cre|u Rodica
Colaborare la Proiectul jude|ean Impactul televizorului yi Internetului asupra elevilor yi
prinjilor-aspecte pozitive yi negative, prof. Topciu Maria
-martie 2013: Efectele vizionrii TV si a jocurilor pe calculator
-mai 2013: S ne petrecem timpul liber n natur
Colaborare la Proiectul jude|ean Fii yi tu chimist, prof. Topciu Maria
-februarie 2013: calcule referitoare la aliaje, la compozi|ia procentual
-aprilie 2013: participare cu elevi de clasa a VIII a la Universitatea A. I. Cuza din Iasi, la
Concursul Na|ional Magda Petrovanu
-mai 2013: Explozibili, medicamente
Proiect local Un start pentru cariera ta!, prof. Topciu Maria
Proiect local Msuri de prevenire a eyecului ycolar, prof. Topciu Maria
Proiect local Invaj-te s druieyti! , ( prof. Liche Nuta, prof. Socol Elena
prof.pt.inv.primar Cre|u Rodica, prof.pt.inv.primar Adscli|ei Minodora )
Proiect local Scoala prinjilor, prof.inv. primar Grcineanu Violeta
Proiect local Voluntari n centrul de ngrijire yi asistenj, organizatori, prof.nv.primar Ilie
Simona, prof.nv.primar Drngu Maria, ed. Snaider Cezarina
F. PARTENERIATE EDUCA|IONALE
Parteneriat educa|ional de voluntariat cu Centrul de ngrijire yi Asisten Roznov,
prof.nv.primar Drngu Maria, prof.nv.primar Ilie Simona, Ed. Snaider Cezarina
Parteneriat cu Editura ,,Proeducatia, privind organizarea ,,Concursurilor Proeducatia,
prof. nv.primar Bogus Verona
Parteneriat cu Editura SC NOVA EDUCATIONAL SRL- EDITURA SCOLASTICO,
privind organizarea Concursului Najional VOINICEL, prof.nv.primar Drngu Maria
Parteneriat cu Fundajia pentru Stiinje yi Arte Paralela 45, privind organizarea Centrelor
Pilot de nv|are si Evaluare COMPER, prof.nv.primar Drngu Maria, prof.nv.primar Ilie
Simona
Parteneriat cu Scoala cu clasele I- VIII Dragomiresti, Neamt (,,Roata anotimpurilor si
,,Gandurile anotimpurilor- sectiunea creatie plastica)- prof. nv.primar Vasile Alina
Parteneriat cu Scoala Gimnazial Borlesti-prof. nv.primar Bogus Verona
Parteneriat cu Sc.Gimnnazial nr.24, Constan|a, prof.nv.primar Adscli|ei Minodora
Parteneriat cu Scoala Gimnazial I.S.STURDZA Sucesti- prof.nv.primar Drngu Maria
Protocol de colaborare cu Liceul Teoretic Callatis, Mangalia, prof.nv.primar Nicorescu
Manuela
Parteneriat cu Scoala Svinesti-prof.Topciu Maria
Parteneriat educa|ional scoal-prin|i- prof.Topciu Maria
Parteneriat cu Gradinita Slobozia ( Obiceiuri si traditii la romani ), prof. Gircineanu
Violeta
nvm de la ycolari (parteneriat grdini|-sc.general)
Circulm corect :parteneriat grdini|-sc.general
mpreun vom reuyi-parteneriat cu familia, Ed. Srbu Alexandrina
Doi parteneri, acelayi scop-parteneriat cu prin|ii, Ed. Snaider Cezarina
Parteneriat educa|ional de voluntariat cu Centrul de ngrijire yi Asisten Roznov,
prof.nv.primar Drngu Maria, prof.nv.primar Ilie Simona, Ed. Snaider Cezarina
LICEUL TEORETIC ROZNOV
43
Parteneriat educa|ional cu Serviciul Rutier Neam(, prof.nv.primar Drngu Maria,
prof.nv.primar Ilie Simona
Parteneriat educa|ional cu Andreeas Club, privind organizarea concursului Rudolph,
prof.nv.primar Drngu Maria
Parteneriat educa|ional cu Asociaia Olimpicii Cunoayterii, privind organizarea
concursului Olimpicii Cunoayterii, prof. Lupu Petronela
Parteneriat cu Fundajia pentru Stiinje yi Arte Paralela 45, privind organizarea Centrelor
Pilot de nv|are si Evaluare COMPER, prof.nv.primar Manuela Nicorescu
Parteneriat educa|ional cu Scoala Borleyti n cadrul concursului na|ional PRE$COLARII
DE IERI, ELEVII DE AZI, OAMENII DE MINE ndrumtori prof. nv. primar
Bogus Verona, prof. Lupu Petronela, prof. Mocanu Alexandra
Parteneriat educa|ional cu Scoala Borleyti n cadrul concursului jude|ean Mugurayi de
primvar, prof. inv. primar Bogus Verona, prof. Lupu Petronela, prof. Mocanu Alexandra,
prof. Cojocaru Ionela, prof. nv. primar Vasile Alina
Parteneriat educa|ional cu Scoala nr. 1 Piatra Neamj, n cadrul Concursului jude|ean de
educa|ie rutier O SECUND DE ATEN|IE, O VIA| SALVAT , organizatori
prof. nv. primar Simona Ilie, prof. nv. primar Carmen Drngu

Analiza SWOT la nivelul disciplinei
PUNCTE TARI
-la nceputul anului scolar s-au realizat
documentele specifice activit|ii de planificare a
activit|ii educative: planul managerial al
consilierului educativ, programul activit|ilor
educative extrascolare si extracurriculare,
graficul desfsurrii acestor activit|i,
planificarea sedin|elor cu prin|ii; graficul
consultatiilor cu parintii;
-s-au constituit comisiile si subcomisiile
educative, s-au elaborat programe de activitate
ale acestora, s-au stabilit responsabilit|ile,
graficul de desfsurare si modul n care se face
evaluarea/feed-back-ul;
-s-au identificat priorit|ile activit|ii
educative, n func|ie de specificul scolii si n
consonan| cu ordonan|a de urgen| a
guvernului Romniei privind asigurarea
calit|ii n educa|ie si strategia MECTS pentru
perioada 2012-2013;
-s-au actualizat punctele de informare din scoli
referitoare la activitatea educativ scolar si
extrascolar si s-au creat altele noi, facilitndu-
se, astfel, o mai buna cunoastere a acestui tip
de activit|i;
-Ac|iuni de cunoastere si respectare a regulilor
de protec|ia muncii, a normelor de circula|ie, de
prevenire a incendiilor
-Eficientizarea pregtirii elevilor pentru teze si
pentru concursurile scolare ( cadrele didactice )
-Permanentizarea parteneriatelor cu autorit|ile
locale;
-Ac|iuni de prevenire a absenteismului si a
PUNCTE SLABE
- lipsa de fonduri suficiente si greutarea
ob|inerii lor pentru a rsplati rezultatele bune si
foarte bune ale unor elevi merituosi ai scolii;

-lipsa motivrii elevilor si atitudinea pasiv n
privin|a viitorului;

-nu toate cadrele didactice sunt titulare ale scolii
si, din acest motiv, neimplicarea total a
acestora n realizarea activit|ilor extrascolare ;

-slaba motiva|ie a personalului din nv|mnt ;

-slaba implicare a unor prin|i n activit|ile
scolii, dezinteresul multora dintre ei fa| de
scoal, anturajul si preocuprile copiilor lor;
LICEUL TEORETIC ROZNOV
44
abandonului scolar, de ameliorare a disciplinei
scolare:proiectul national ,,Hai la scoala!
-Organizarea concursurilor: civice, artistice,
sportive, pe discipline;
-mbunt|irea imaginii scolii prin
ambientizarea personalizat, apari|ii pe site-urile
educa|ionale- amenajarea holurilor scolii cu
panouri;
-Optimizarea rela|iei de comunicare cadre
didactice prin|i- completarea ,,Fisei elevilor
cu prin|i pleca|i n strintate-
prof.ptr.nv.primar si dirigin|ii.
- Men|inerea unei rela|ii strnse ntre scoal si
prin|i
-Antrenarea elevilor n activit|i de combatere a
violen|ei n scoal
-Permanentizarea parteneriatelor cu autorit|ile
locale
-Ac|iuni de prevenire a absenteismului si a
abandonului scolar, de ameliorare a disciplinei
scolare
-Organizarea concursurilor: civice, artistice,
sportive, pe discipline
-Actualizarea punctelor de informare din scoala
referitoare la activitatea educativ scolar si
extrascolar si crearea altelor noi, facilitndu-se,
astfel, o mai buna cunoastere a acestui tip de
activit|i
OPORTUNIT|I
- disponibilitatea autorit|ilor locale (Primaria,
Biserica, Politia, Dispensarul , Biblioteca) de a
se implica n via|a scolii ;
- posibilitatea mbunt|irii bazei materiale prin
programele existente la nivel local ;
- varietatea cursurilor de perfec|ionare si
formare continu oferite de C.C.D. si de
universit|i ;
- disponibilitatea altor scoli pentru schimburi de
experien| si pentru activit|i organizate n
parteneriat, n interes reciproc ;
- postarea pe Internet (didactic.ro, site-ul scolii)
a tot mai multor activit|i educative privind
consilierea si orientarea elevilor, fapt ce vine n
sprijinul dirigin|ilor si a profesorilor;

AMENIN|RI
-scderea numrului de elevi;

-sistemul legislativ complicat, adesea confuz,
restrictiv si n vesnic transformare;

- impactul nefast al mass-mediei ;

- programele scolare ncrcate ;

-criza de timp a prin|ilor, datorat situa|iei
economice, conduce la o slab supraveghere a
copiilor si la o redus implicare n via|a scolii.


La nivelul Liceului Teoretic Roznov s-au organizat urmatoarele activitati extrascolare:
5 Octombrie - ZIUA INTERNA|IONAL A EDUCA|IEI
LICEUL TEORETIC ROZNOV
45
*activitate educativ- interactiv: Portretul profesorului ideal-organizatori: prof Teiosanu
Violeta, bibliotecar Irina Corchez, prof.Gabur Paulina; prezentari power-point, dezbateri libere cu
elevii clasei a IXa B si a XII a B;
*Activitate literar desfsurat n parteneriat cu biblioteca: Biblioteca-gradina de cri
oragnizatori: bibliotecar Corchez Irina si prof Teiosanu Violeta. La activitate au participat elevii
clasei a IX a B; la finalul activitatii, d-na prof.Buruiana Mihaela si-a prezentat expozi|ia de pictur-
Mandale, peisaje i flori
6 Octombrie
Comemorarea victimelor Holocaustului desfasurat la Liceul de Arta,Victor Braun mpreun cu
elevii clasei a XII a C; coordonator prof. Nedeloiu Daniel
29 octombrie-Crosul Toamnei-n incinta Stadionului din orasul Roznov; participan|i:
elevii clasei IX-XII ; coordonator: prof . Dana Gheorghiu;
17 octombrie -22 noiembrie-Campionatul de fotbal-baie|i,clasele IX-XII;
-Campionat de handbal,fete si baie|i;
coordonator: prof . Dana Gheorghiu;
25 Octombrie - Ziua Armatei activitate cu clasa a XII a C, coordonat de prof. Nedeloiu
Daniel
20-25 Octombrie - Organizarea alegerilor pentru Consiliul $colar al elevilor din liceu-
organizatori: Director prof.Oana Ilarie, prof.Teiosanu Violeta
Participarea la alegerile consiliului judetean al elevilor-
reprezentantul CSE Roznov,Asavei Iuliana ,clasa a X a C ,indrumat de consilierul educativ;
26 octombrie- Balul bobocilor-organizatori: prof.Nedeloiu Daniel si clasa a XII a C-
filologie
28 octombrie-Activitati diverse (fotbal, cros, sah, tenis de mas) desfsurate la Liga
sportiv a Liceului Roznov; coordonator:Dana Gheorghiu;
1 Decembrie - Srbtorirea Zilei Naionale a Romniei-activitate n laboratorul fonetic
(prezentari power-point, referate) mpreun cu clasele IX-XII;
coordonator: prof. Nedeloiu Daniel
Decembrie
Expoziie de icoane pe sticl realizat cu ocazia Srbtorilor de iarn si desfasurat n cadrul
Protopopiatului Roznov; realizatori: elevii claselor IX-XII, ndruma|i de prof.Gaucan Stefan,
prof.Nuta Liche, bibliotecar Corchez Irina;
Daruieyte yi vei fi fericit! -campanie umanitar pentru copiii si mamele defavorizate de la Centrul
de ajutor pentru viaj, Turturesti; au fost implicati elevii clasei a IX a B si a X a C;
Coordonatori: prof. Alterescu Cristina si Teiosanu Violeta
Mos Nicolae exist!- ac|iune de strangere de ajutoare pentru copiii de la Scoala de copii Elena
Cuza, Piatra Neamt, activitate sustinuta de prof.Stroia Oana si elevii clasei a aXa B;
Datini si obiceiuri de Crciun spectacol artistic sus|inut de elevii claselor a XII a B si a X a A;
coordonatori: prof.Duca Carmen, prof.Iftimie Viorel;
u Ianuarie
-Activitati specifice de omagiere a poetului na|ional, Mihai Eminescu
Organizatori: prof.Gabur Paulina,Teiosanu Violeta,bibliotecar - Corchez Irina
u Martie:
-Activitate literar-artistic dedicat zilei de 8 Martie (prezentari power-point, recital de muzic si
poezie, expozi|ie de pictur, confec|ionare de mar|isoare )
Coordonator: prof.Teiosanu Violeta, prof.Gabur Paulina, prof.Buruiana Mihaela, prof.Branzei
Carmen, bibliotecar-Corchez Irina;
-Activitatea Menjinerea igienei orale, sustinuta n cadrul clubului Sanitarii pricepuji;
coordonator: prof. Branzei Carmen, prof.Socol Elena;
-20 martie ZILELE FRANCOFONIEI- membrii catedrei de limbi straine au organizat expozi|ii,
referate, prezentari power-point;
-20 martie - Ziua mondial a apei activitati realizate n parteneriat cu S.G.A si coordonate de
prof. ing. Stroia Oana
LICEUL TEORETIC ROZNOV
46
-15 martie- Participarea cu echipa de fotbal a liceului, la Cupa Rotary-editia I-prof.coordonator
Gheorghiu Dana
u Aprilie
To|i elevii au fost implica|i activ n diverse activit|i extrascolare n cadrul programului Scoala altfel,
intitulat S fii mai bun, s stii mai multe!
La nivelul Liceului Teoretic Roznov, activit|ile au vizat urmtoarele domenii:
1.Cultural-ytiinific
-Organizarea unor dezbateri si prelegeri cu urmtoarele teme: Apa si viata (prof.Ni| Elena),
Caracati|a valorilor morale (prof.Gabur Paulina), Cultura Cucuteni-Leagnul civiliza|iei geto-dace
(prof.Gucan Stefan), Prevenirea consumului de droguri (prof.Teiosanu Violeta).
-Vizionarea unor filme istorice sau cu tematic educativ (coordonatori-prof. Nedeloiu Daniel,
prof. Hizan Adrian, prof.Mancas Victor, prof. Mancas Margareta, prof. Bofan Daniel)
2.Educaie pentru sntate yi stil de via sntos
-Activitate: Tehnici de acordare a primului ajutor, prof coordonator- Branzei Carmen
3.Sportiv
-Concursuri sportive, jocuri de handbal, baschet, fotbal, tenis de masa-prof.coordonator
Gheorghiu Elena
4.Excursii tematice
-Excursie la Iasi (vizitarea unor obiective turistice de importan| cultural: Muzeul Mihai
Eminescu, Sala pasilor pierdu|i, Teiul lui Eminescu din Copou)-
prof. coordonatori Mancas Margareta si Mancas Victor;
-Vizit la Muzeul de tradi|ii si obiceiuri populare, Casa bunicilor, Chintinici, (coordonator:
prof.Gabur Paulina)
26 aprilie-Participarea echipei de handbal baie|i, la faza municipal n cadrul O.N.S.S.-
prof.coordonator Gheorghiu Dana
-Participarea elevilor de liceu la Crosul Olimpic- prof.coordonator Gheorghiu Dana
-7 aprilie- Implicarea elevilor n ac|iunea Sportul contra droguri, ini|iat de Asocia|ia de lupt
Antidrog A.M.A.
u Mai
25 mai-Organizarea primei edi|ii a simpozionului Gheorghe Ruset- Roznoveanu , coordonat de
director prof. Ilarie Oana
-Organizarea si desfsurarea cursurilor festive la clasele a XII a
(organizatori: prof.Alterescu Cristina, prof. Duca Maria, prof.Nedeloiu Daniel)

Liceul tehnologic
-28.09.2012- Vizita la muzeul ROZNOVANU clasele a IX a , a X a si a XIII ,prof. Anici I..si
prof. Buruian M.
-5.10.2012 - ZIUA EDUCA|IEI concurs de referate clasele a XIIa si A XIII a prof. J apalela
V. si prof. Hutu S.
-25.10.2012-Importan|a Armatei Romane-depuneri de coroane la Monumentul Eroilor Solda|ilor-
clasele a Xa si a XI a prof. Atnasoaie Daniela si prof. Snopu P.
-nov. 2012 CAMPIONII CUR|ENIEI -activitate de cur|enie n parcul orasului Roznov to|i
profesorii dirigin|i
-nov.2012 Tradi|ii culinare romnesti prof.Anicai Iuliana
- dec.2012 Cea mai frumoas clas concurs de mpodobire a claselor n spiritul Crciunului
to|i dirigin|ii
-30.11.2012- Ziua Na|ional a ROMNIEI-concurs de referate prof. Saulea C. si profesorii
dirigin|i
-21.12.2012- Obiceiuri de iarn serbare, prof. Vicoveanu M.

o Puncte tari:
-elevii au manifestat o receptivitate deosebit pentru aceste tipuri de activit|i extrascolare,
implicndu-se activ n derularea acestora;
LICEUL TEORETIC ROZNOV
47
-sub ndrumarea profesorilor coordonatori, elevii au realizat diferite materiale informative: eseuri,
referate, slide-uri power-point;
-activit|ile cu caracter artistic si plastic au stimulat creativitatea si originalitatea elevilor;
- elevii au manifestat un interes deosebit fa| de tradi|iile strmosesti, pe care si l-au manifestat n
diferite forme: pictur de icoane pe sticl, prezentarea datinilor specifice Srbatorilor de iarn
(colinde, urturi);
-implicarea si sensibilizarea elevilor n actiuni caritabile;
-mediatizarea activit|ilor pe site-ul scolii;
o Puncte slabe:
-resurse materiale insuficiente si n general, baza material slab;
-lipsa unui spa|iu adecvat pentru prezentarea unui spectacol sau a unei expozi|ii;
-lipsa materialelor didactice:mhartie,mmarker,mimprimant,mfilme documentare;
-atitudine refractar a unor elevi;
-timpul prea scurt afectat vizitrii unor obiective turistice si culturale.
o Recomandari:- implicarea tuturor cadrelor didactice n proiectarea si realizarea activit|ilor
extrascolare specifice fiecrei arii curriculare;
-realizarea de parteneriate cu diferite scoli si institu|ii;
-implicarea financiar a autorita|ilor locale n derularea proiectelor.

6.11. Comisia diriginilor
MOTTO:
S formezi o echip este doar nceputul,
S rmi mpreun nseamn progresul,
S lucrezi mpreun aduce succesul !
(Henry Ford)

Comisia metodic a dirigin|ilor din cadrul Liceului tehnologic a fost constituit la
nceputul anului scolar 2012-2013 cu un efectiv de 11 cadre didactice.
n semestrul I al anului scolar 2012-2013, profesorii dirigin|i au urmrit ca prin activitatea desfsurat, s
materializeze trsturile si principiile consilierii scolare, vzute ca un proces de dezvoltare si prevenire, prin
optimizarea modului n care elevul rela|ioneaz cu scoala, profesorii si colegii.
Comisia dirigin|ilor si-a desfsurat activitatea urmrind s respecte planul elaborat la
nceputul anului scolar dar si s rspund unor cerin|e, necesit|i ivite ulterior. Planul de activitate
con|ine:
1. Studierea programelor scolare pentru Consiliere si Orientare si ntocmirea planificri orelor
dirigen|ie.
2. Stabilirea graficului sedin|elor cu prin|ii si alctuirea Comitetului de prin|i la fiecare clas.
3. Stabilirea graficului sedin|elor Consiliului reprezentativ al prin|ilor din scoal si a tematicii
acestora.
4. Stabilirea graficului de asisten|e la orele de dirigen|ie.
5. Monitorizarea activit|ii Consiliului fiecrei clase.
6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice si cu situa|ii deosebite n familie.
7. Informarea si ndrumarea elevilor si prin|ilor acestora n vederea unei orientri socio-
profesionale si integrarii sociale optime.
Programa scolar pentru Consiliere si Orientare a fost fcut cunoscut, afisat la loc
vizibil, studiat si dezbtut de dirigin|i. S-a elaborat un sistem comun de ntocmire a planificrii
calendaristice a orelor de dirigen|ie si pentru a veni n sprijinul dirigin|ilor s-a realizat un formular
tipizat pentru planificri. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit
dirigin|ilor ce reprezint un proces verbal ntocmit n urma prelucrrii la clas, n prima zi de
scoal, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sntate si securitate n munca si Norme de
aprare mpotriva incendiilor.
LICEUL TEORETIC ROZNOV
48
Comisia a oferit consultan| privind programa, planificarea calendaristic si aplicarea
regulamentului scolar n diferite situa|ii concrete, speciale, atunci cnd a fost solicitat sau cnd
situa|ia a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice si cu situa|ii deosebite n familie,
alturi de psihologul scolii, si-a adus aportul si comisia dirigin|ilor care a urmrit ca regulamentul
scolar s fie cunoscut si respectat de to|i dirigin|ii, iar acestia, la rndul lor, s fac cunoscute
elevilor prevederile regulamentului dar si condi|iile de acordare a burselor si a altor ajutoare
bnesti oferite elevilor afla|i n dificultate.
Informarea si ndrumarea elevilor si prin|ilor acestora n vederea unei orientri
socioprofesionale si integrri sociale optime s-a concretizat n cuprinderea unor teme specifice n
cadrul orelor de dirigen|ie si a sedin|elor cu prin|ii.
n ultima sptmn a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a
analiza situa|ia la nv|tura si disciplin a elevilor si pentru a stabili, de comun acord, n ce situa|ii
si n ce msura trebuie aplicate sanc|iuni elevilor. Dirigin|ii s-au preocupat ca la finele semestrului
cataloagele s fie complet si corect ntocmite, iar situa|iile disciplinare speciale s fie aduse la
cunostin|a prin|ilor.
Profesorii dirigin|i au avut ca obiectiv major formarea si dezvoltarea personalit|ii elevului,
viitor cet|ean liber.
Un alt |el a fost sprijinirea integrrii elevilor n comunitatea din care fac parte ntr-o manier
fireasc si flexibil n acelasi timp.
Profesorii dirigin|i au mbinat armonios o serie de activit|i scolare si extrascolare. n acest sens
amintesc:
- Stabilirea tematicii orelor educative, ntocmirea graficului activit|ilor metodice
- Lec|ie demonstrativ la clasa a-VIII-a D cu tema "Conflictele si rezolvarea lor" - profesor
diriginte Topoliceanu Delia
- Referat cu tema "Managementul clasei - conflicte ntre elevi" - profesor Lupu Petronela
- "Srbtorile la romni" - plugusorul (clasele a-VIII-a) - profesori dirigin|i Blandu Daniela,
Vasilache Maria, Topciu Maria, Topoliceanu Delia
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR si-a desfsurat activitatea n conformitate cu
planul managerial elaborat la nceputul anului scolar, dar si |innd cont de cerin|ele si necesit|ile
educative ivite ulterior. n semestrul II al anului scolar 2012-2013 activitatea Comisiei dirigin|ilor,
si-a propus drept priorit|i o mai mare aten|ie acordata cresterii standardelor de performant,
modului n care elevii se integreaz n colectivele lor,cresterii interesului pentru
nv|tura,colaborrii cu prin|ii n vederea optimizrii rela|iei scoala-familie,mbunt|irii
capacita|ii de socializare n colectivit|ile n care acestia si desfsoar activitatea.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- ntocmirea planificrilor calendaristice anuale si semestriale realizate conform cu noua programa
pentru consiliere si orientare;
- se folosesc, n majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul
dirigintelui;
- n general, tematica orelor de dirigen|ie concord cu particularit|ile de vrst, personalitate si
preocupri ale elevilor;
- rela|ia foarte buna dintre majoritatea dirigin|ilor si elevi;
- mul|i profesori dirigin|i implica|i in educa|ia moral-civica si sociala a elevilor;
- organizarea sedin|elor cu prin|ii pe ani de studiu.
- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate
S-a urmrit si o colaborare eficient cu familia prin organizarea sedin|elor cu prin|ii att n
cadrul orei la dispoziia prinilor (conf. Ordinului MECI nr. 5132/10.09.2009) ct si n afara
acesteia pentru prezentarea situa|iei scolare a elevilor( rezultatele ob|inute la simulrile
LICEUL TEORETIC ROZNOV
49
examenului de bacalaureat, evolu|ia acestora pe parcursul anului) si discutarea problemelor cu
care se confrunt acestia.
Dirigin|ii claselor a XII-a si a XIII-a s-au preocupat de orientarea scolar si profesional a
elevilor prin aplicarea unor chestionare de orientare profesional si prezentarea att elevilor cat si
prin|ilor n cadrul ntlnirilor organizate, a ,,Metodologiei de organizare yi desfyurare a
,,Bacalaureatului yi a calendarelor aferente.
To|i dirigin|ii au urmrit: educarea elevilor n spiritul respectrii drepturilor fundamentale
ale neamului, al demnit|ii si toleran|ei, cultivarea sensibilit|ii fa| de problematica uman,
valorile morale si civice, nsusirea valorilor culturii na|ionale si universale, att n cadrul orelor de
consiliere si orientare, ct si prin ncurajarea participrii elevilor la activit|ile extrascolare
organizate cu diverse ocazii( Ziua Armatei, Ziua Na|ional a Romniei, Serbarea de Craciun,
activit|i de voluntariat, etc.).
De asemenea, majoritatea dirigin|ilor au realizat un bun management al colectivelor de
elevi si s-au preocupat de aspectul claselor, a elevilor, conduita acestora, respectarea
Regulamentului Intern de ctre elevi, asigurarea prezen|ei la cursuri a elevilor, n special a celor cu
un numr mare de absen|e, prin consilierea acestor elevi si a prin|ilor lor si prin nstiin|ri oficiale
adresate prin|ilor si vizite la domiciliul elevilor-problem. In acest sens Campania ,,Hai la
ycoal!, se adreseaz elevilor afla|i n risc major de abandon scolar, prin: identificarea elevilor
afla|i n risc de abandon scolar, completarea chestionarelor pentru elevii aflati in risc de abandon
scolar .
n vederea reducerii fenomenului violen|ei n mediul scolar si asigurrii securit|ii elevilor,
to|i dirigin|ii au adus la cunostin|a elevilor si au pus n aplicare ,,Planul de msuri pentru
asigurarea proteciei unitilor ycolare yi a siguranei elevilor elaborat la nivel de scoal si au
prelucrat n cadrul orelor de consiliere si orientare pe baza de proces-verbal cu semntura elevilor,
MSURILE GENERALE DE SNTATEA SI SECURITATEA MUNCII din Regulamentul
Intern si PLANUL DE MSURI PRIVIND PROTEC|IA MUNCII.
Dezvoltarea personal yi profesional a diriginilor s-a realizat prin :
1. Consilierea si ndrumarea n activitatea de diriginte de ctre consilierul educativ al scolii si
directorul scolii;
2. Participarea la activit|ile metodice sus|inute n cadrul ,,Comisiei metodice a dirigintilor din
nv|mntul liceal;
3. Sus|inerea de activit|i metodice n cadrul ,,Comisiei metodice a dirigintilor din nv|mntul
liceal.
Activitati educative extrascolare:
n anul scolar 2012/2013 sem.II la nivelul scolii noastre au fost organizate urmtoarele
activit|ile educative extrascolare:
1. Activiti dedicate ,,zilei naionale a Romniei -1 decembrie 2012:
In organizarea activitatilor si indrumarea elevilor s-au implicat urmatoarele cadre didactice: prof.
Anicai Iuliana, prof.Blandu Daniela, prof.Saulea Camelia, prof.J apalela Veronica.
2. ,,15 Ianuarie, 2013 -163 de ani de la nayterea Poetului Naional Mihai Eminescu
- a fost prezentat semnifica|ia zilei de ctre prof. de limba romn Snopu Paul;
- a fost organizat concursul de recitare a poeziei eminesciene ,,$i daca..., la care au
participat elevi ai claselor a IX a . Organizatori: dirigintii claselor.
3. ,,24 Ianuare Ziua Unirii a fost sarbatorita de elevi, cadre didactice, si parintii elevilor
printr-o serie de activitati specifice acestei zile: prezentarea semnificatiei zilei de catre profesorul
de istorie, d-na Blandu Daniela si referate prof.Atanasoaie Daniela si prof. Hutu Ailoae Simona.
4. ,,8 MARTIE ZIUA INTERNA|IONAL A FEMEII a fost marcat prin organizarea:
Expoziie de pictura (organizator, prof. Buruiana Mihaela)
5. ,, 1 Iunie Ziua Internaional a Copilului
6. Prevenirea delicventei juvenile - ora deschisa clasa a IX a D diriginte prof.Anicai Iuliana
invitat dl.comisar Rares Bostan DGA Piatra Neamt.
7. Cursul festiv yi banchetul claselor a XII-a yi a XIII-a . Organizatori: prof.Vicoveanu Maria,
prof. Buruiana Mihaela.
LICEUL TEORETIC ROZNOV
50

PUNCTE SLABE:
- cazuri de absen|e la anumite ore de curs;
- nerealizarea unei comunicri intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;
- nerealizarea unui dialog ntre diriginte si unii prin|i;
- elevi care nu au carnete de note
- nregistrarea unor situa|ii de slab comunicare cu colectivul de elevi;
- existen|a unor bariere de comunicarea elev-profesor, diriginte-prin|i (prin|ii invoc insuficienta
comunicare a profesorilor dirigin|i cu familia si chiar cu clasa; comunicarea se limiteaz uneori la
ora de dirigen|ie si la sedin|a cu prin|ii n cadrul creia se transmit prioritar note si se men|ioneaz
abaterile disciplinare);
- existen|a unei slabe reprezentri, n cazul anumitor clase, n Consiliul Reprezentativ al
Prin|ilor;
- absen|a unei colaborri constante ntre psihologul scolar si profesorii dirigin|i;
- absen|a unei informri constante a profesorilor cu privire la situa|iile dificile/ speciale n care
ajung unii elevi (aceste informri trebuie s vin de la Poli|ia de Proximitate, Poli|ia Comunitar
etc.);
- existen|a unor obstacole n aplicarea metodei lucrului n echip, activitate care se afl nc la
stadiul de deziderat;

OPORTUNITA|I:
- organizarea unor excursii la nivel de clasa si la nivel de scoal;
- organizarea unor activit|i extrascolare care pot duce la realizarea unor legturi interumane strnse
- existen|a oportunit|ii de rela|ionare pozitiv a liceului cu institu|ii precum: C.C.D. Neamt ,
A.R.A.C.I.P., Consiliul Jude|ean Neamt, Primria Roznov, Direc|ia de Sntate Public, Centrul
de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, Inspectoratul Jude|ean de Poli|ie Neamt, Teatrul
Tineretului, Biblioteca G.T.Chirileanu etc.;
- existen|a unei oferte bogate de programe institu|ionale: Comenius, Socrates etc.;
- posibilitatea comunicrii prin mijloace moderne;
- posibilitatea formrii si perfec|ionrii continue prin cursuri si stagii de formare pe teme ce vizeaz
educa|ia;
- existen|a disponibilit|ii prin|ilor de a deveni parteneri n educa|ie.

AMENIN|RI:
- influen|a grupului de elevi;
- numrul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate.
- existen|a unei discrepan|e ntre sistemul de valori promovat de scoal si sistemul de valori
recunoscut de ctre elevi;
- capacitatea de influen|are negativ a personalit|ii elevilor prin mass-media sau prin cultul
strzii;
- inexisten|a unor fonduri suficiente pentru a motiva elevii care au ob|inut performan|e, calitatea
nefiind corespunztor rspltit si diseminat;
- conservatorismul, preten|iile exagerate sau indiferen|a manifestate de ctre unii prin|i;
- cresterea numrului elevilor ai cror prin|i sunt pleca|i s munceasc n strintate si care nu
beneficiaz de suportul afectiv, moral si material parental;
- slaba motivare a elevilor si pragmatismul acestora determin a slab participare a acestora la
olimpiadele si concursurile scolare pe discipline;;
- slaba dezvoltare economic a regiunii si posibilit|ile financiare reduse ale familiilor elevilor,
determin un numr redus al activit|ilor extrascolare de tipul taberelor, excursiilor sau vizitelor
scolare dar si un numr relativ redus de elevi participan|i la concursurile si competi|iile scolare cu
taxe de participare.

MASURI PENTRU REMEDIEREA PUNCTELOR SLABE
LICEUL TEORETIC ROZNOV
51
- Continuarea muncii de consiliere a elevilor de ctre dirigin|i
- Perfec|ionarea continu a cadrelor didactice
- Organizarea orelor de psihologie de ctre psihologul scolii
- Organizarea claselor si a scolii cu sisteme informative
- Utilizarea unor strategii didactice n cadrul orelor de dirigen|ie astfel ncat elevul s se poat
exprima, s fie ascultat si ndrumat eficient.
- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare
(teatrul,spectacole,concursuri,excursii,etc) astfel incat aceste activitati sa poata fi valorificate din
punct de vedere educativ.
- Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real Scoala -
Familie
- Activit|i diverse de adaptare, interrela|ionare si intercunoastere cu elevii clasei, educa|ie si
dezvoltarea sim|ului civic, ecologic, artistic : invitarea la orele de dirigen|ie a elevilor din clasele
mai mari, profesorilor din scoal, agen|ilor politiei de proximitate, consilierului psiho-pedagogic,
excursii tematice si de relaxare la , manastirile din N Moldovei, vizite la muzee, vizionarea de
spectacole si piese de teatru etc.
- Colaborarea dirigintilor cu prof, psiholog a liceului in vederea depistarii unor cazuri cu probleme
familiare deosebite sau psihice.

6.12.Activitatea bibliotecii yi a CDI-ului

Biblioteca
n anul scolar 2012 - 2013, activitatea bibliotecii a fost n conformitate cu Planul
managerial si a urmrit atragerea elevilor spre bibliotec, spre citirea cr|ilor de bun calitate.
De aceea au fost realizate ac|iuni de popularizare a colec|iilor si serviciilor oferite de ctre
biblioteca scolar: expozi|ii tematice cu ocazia aniversrii diferi|ilor autori sau activit|i menite s
serbeze anumite evenimente istorice si culturale importante:
Panou omagial George Cosbuc: expozi|ie de carte, referat
"Ziua interna|ional a profesorului", n colaborare cu doamnele profesoare Teiosanu Violet
si Gabur Paulina
"Orice carte are o poveste", n colaborare cu doamna educatoare Irimia Maria si elevele
Gherasim Mirabel si Serban Brndusa (XII B)
Panou omagial Zaharia Stancu: expozi|ie de carte si imagini
"Biblioteca... grdina de cr|i", n colaborare cu doamnele profesoare Teiosanu Violeta,
Buruian Mihaela si Gabur Paulina
"Frumuse|ea toamnei ilustrat n imagini": expozi|ie de fotografii si desene fcute de ctre
elevi, prezentare power-point, n colaborare cu domnul profesor Gaucan Stefan
"Din personalit|ile lunii noiembrie": panou de prezentare (Mihail Sadoveanu, Marcel
Proust, Liviu Rebreanu, J onathan Swift)
"1 Decembrie 1918 n imagini": expozi|ie
"Srbtorile de iarn la romni": prezentare power - point.

n organizarea activit|ii bibliotecii s-a |inut seama de Planul managerial, aceasta propunndu-
si s devin un loc cutat si ndrgit de cititori, unde acestia s-si poat satisface nevoile
spirituale de lectur si frumos.
Biblioteca scolii a fost la dispozi|ia elevilor n fiecare zi, oferindu-le acestora ajutor att n
activitatea didactic ct si n activit|ile extrascolare, prin cr|ile, dic|ionarele, enciclopediile si
celelalte materiale aflate n patrimoniul scolii. Cititorii au beneficiat de ndrumarea bibliotecarei, n
selectarea celor mai potrivite materiale pentru nevoile curente.
Popularizarea documentelor de bibliotec s-a fcut prin: mici expozi|ii de carte, prezentri
cu expuneri de materiale ale celor mai importante evenimente din istoria poporului romn si a
zilelor omagiale a diferitelor personalit|i sau scriitori si diferite activit|i realizate n colaborare cu
LICEUL TEORETIC ROZNOV
52
cadre didactice si elevi: expozitii cu lucrari ale copiilor (desene, felicitari), power-point-uri,
referate.

Puncte tari
- Elevii folosesc incinta bibliotecii ca loc de studiu individual, beneficiind si de sprijinul meu n
realizarea referatelor si n utilizarea publica|iilor de referin|;
- Mul|i elevi au depsit bariera lecturilor obligatorii si au devenit interesa|i si de al|i autori din
literatur universal sau autohton;
- Colaborare bun cu toate cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic Roznov.
- Colec|iile bibliotecii satisfac destul de bine cerin|ele cititorilor;
- Mediu propice studiului individual;
- Colaborare bun cu toate cadrele didactice;

Puncte slabe
- Lipsa unor piese de mobilier care s permit organizarea n bune condi|ii a expozi|iilor de carte;
- O mai mare diversificare a tematicii activit|ilor si slaba lor popularizare n afara bibliotecii.
- Spa|iu insuficient pentru desfsurarea activit|ilor;
- Slaba popularizare a activit|ilor bibliotecii.

Msuri ameliorative
- Popularizarea ac|iunilor bibliotecii si n afara ei prin intermediul afiselor, pliantelor, mass-media
local;
- nzestrarea si cu alte piese de mobilier specifice bibliotecii.
- Gsirea de noi modalit|i de apropiere a publicului prin diversificarea gamei de activit|i culturale
si o mai mare popularizare a acestora.

Centrul de Documentare si Informare

PEDAGOGIC

Activit|i de perfec|ionare si informare a cadrelor didactice, desfsurarea comisiilor metodice
(nv|tori)
Pasionaii de lectur - Cerc de lectur Responsabili: prof. Oana Ilarie, prof. Mihaela
Rotaru, prof. Petronela Lupu
Parteneriate educative CCD Neam|, prof. Carmen Corl|eanu
Activiti extraycolare:
Toamn mndr, darnic octombrie 2012 echipa pedagogic (expozi|ie de
desene, ornamente, cosuri cu fructe, program artistic)
Toamna se numr bobocii octombrie 2012 prof.nv.primar Alina Vasile
(activitate literar-artistic)
$eztoare literar Sadoveanu sadoveniznd ; Sadoveanu n ochii copiilor
noiembrie 2012 catedra de limba romn, elevii claselor V-VIII
Sfntul Andrei, Apostolul romnilor 28.11.2012 prof. Nuta Liche, elevii
clasei a V-a B
Lecie la dirigenie 6.12.2012 Conflictele si rezolvarea lor prof. Topoliceanu
Delia, elevii clasei a VIII-a D
Serbare de Crciun 18.12.2011 prof. Alexandru Babt, prof. Maria Vasilache,
prof. Maria Topciu, prof. Delia Topoliceanu, prof. Daniela Blndu - elevii claselor
a VI-a B si aVIII-a A, B, C, D)
Tradijii yi obiceiuri de Crciun yi Anul Nou 19.12.2012 - prof. nv.primar
J banca Monica, Adscli|ei Minodora, Vasile Alina si Dumitrascu Elena, elevii
claselor a II-a A, a II-a B, a III-a B si a III-a C
Dor de Eminescu 15.01.2013 catedra de romn; Prietenii lui Eminescu
(concurs literar-artistic)
LICEUL TEORETIC ROZNOV
53
Dor de primvar 1.03.2013 (serbare) prof. Violeta Teiosanu, prof. Mihaela
Rotaru, prof. Alexandru Babt etc., au participat toate clasele
Despre Caragiale, martie, prof. Petronela Lupu, prof. Alexandra Mocanu, clasele
V-VIII
Sfntul Mare Mucenic Gheorghe, 23.04.2013, prof. Nu|a Liche, clasa a V-a B
Veynicia s-a nscut la sat mai 2013 prof. Petronela Lupu, clasele V-VIII
Un zmbet de copil iunie echipa pedagogic, clasele I-VIII

CULTURAL

Animaii lectur (activit|i de lectur a imaginii):
Frumuse(ile toamnei (de V. Alecsandri) 18.10.2012 or de consiliere si
orientare prof. Nu|a Liche, clasa a V-a B
Fabula oglinda realit(ii 28.02.2013 prof. Alexandra Mocanu, clasele a VI-a
B si a VIII-a C
Animaii audio-video (vizionri de expozi|ii virtuale, vizionri de filme, documentare, audi|ii
muzicale) - dirigin|i, cadre didactice
Realizarea de expoziii:
Icoane pe sticl decembrie 2012 - prof. Stefan Gucan, clasa a VII-a A
Personaj de legend martie, prof. Stefan Gucan, clasele V-VIII
Activiti prilejuite de diferite evenimente:
Ziua Mondial a Educaiei 5.10.2012 dezbatere, citate, prezentare filmule|e
prof. Petronela Lupu, prof. Mihaela Rotaru, prof. Paulina Gabur, prof. Violeta
Teiosanu elevi de la gimnaziu si liceu
1 Decembrie Unirea tuturor romnilor 28.11.2012 prof. Nedeloiu Daniel
dezbatere, prezentare Power-Point, elevi de liceu
Ziua Unirii 24.01.2013- prof. Daniela Blndu, clasele a VIII-a
Ziua Interna(ional a Francofoniei 20.03.2013, prof. Mihaela Rotaru, clasele a
V-a
Ziua Europei mai prof. Daniela Blndu, clasele V-VIII
Ziua Eroilor mai prof. Nedeloiu Daniel, clasa a XII-a C

COMUNICARE

Participarea la promovarea activit|ii n CDI realizarea de pliante
Colectarea, prelucrarea si difuzarea informa|iilor din interiorul si exteriorul institu|iei necesare
utilizatorilor
Responsabil CDI, bibliotecar

GESTIONARE

Gestionarea spa|iului (planificarea pe zile/ sptmni a activit|ilor de grup din CDI)
Gestionarea func|ionrii CDI (planul managerial, regulamentul de ordine intern, orarul CDI)
Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar si multimedia
Responsabil CDI, bibliotecar

6.13. Comisia de perfecionare, formare profesional continu

n anul scolar 2012 2013 cadrele didactice de la Liceul Teoretic Roznov au manifestat un
interes sporit pentru participarea la activit|ile de perfec|ionare din programul CCD si ISJ Neam|,
precum si pentru perfec|ionarea prin intermediul masterelor, doctoratelor si prin grade didactice.
PUNCTE TARI
A. n semestrul I al anului scolar 2012 2013 cadrele didactice:
- Au participat, n luna septembrie, la consftuiri
LICEUL TEORETIC ROZNOV
54
- Au studiat programele scolare si si-au ntocmit planificrile calendaristice conform
acestora
- S-au nscris la gradele didactice conform calendarului
B. D-l. profesor Nedeloiu Paul-Daniel a sus|inut si absolvit lucrarea de doctorat.
C. Responsabilul comisiei de perfec|ionare (prof. Alterescu Cristina) si d-na dir. Teacu Oana
au participat la lansarea ofertei de cursuri/ programe de perfec|ionare a CCD Neam| si au
promovat-o n cadrul consiliului profesoral.
D. S-a participat la cursuri/ programe de perfec|ionare astfel:
- Management financiar: dir. Ilarie Oana, dir. Teacu Oana, dir. Stroea Ioan
- Management educa|ional european: prof. Alterescu Cristina
- Seminar interna|ional: Implementarea metodei OPEN PACE TECHNOLOGY
tehnici de nv|are interactiv pentru adul|i/ formare de formatori - proiect POS
DRU cofinan|at de FSE: prof. Mancas Margareta si prof. Mancas Victor-Codrin
- Seminar interjude|ean de formare a cadrelor didactice n programul GRUNDTVIG:
prof. Mancas Margareta si prof. Mancas Victor-Codrin
n semestrul al II-lea:
A. Cadrele didactice au participat yi susinut activiti n cadrul cercurilor pedagogice
B. Cadre didactice bine pregtite n domeniul de specialitate, fapt dovedit prin rapoartele
inspec|iilor de grad sau frontale;
C. Rezultate bune yi foarte bune ale elevilor Liceului Teoretic Roznov la examenele na|ionale si
la concursurile scolare;
D. Personal calificat yi dornic de afirmare;
E. S-a observat un interes deosebit din partea cadrelor didactice pentru nscrierea la grade didactice
F. Multe cadre didactice manifest un interes deosebit pentru desfsurarea de activit|i cu ajutorul
calculatorului sau pentru activit|i interactive pe Internet, precum si a activit|ilor extrascolare
G. D-na prof. Hu|u-Ailoae Simona-Lorica a finalizat un master la Iasi
H. Participarea la stagii de formare COMENIUS

PUNCTE SLABE

1. Lipsa unui cabinet metodic dotat cu calculator conectat la Internet, n care s fie expuse lucrri
de psiho-pedagogice, de metodic, de gradul I, diverse materiale didactice conform cerin|elor ISJ si
CCD Neam|
2. Spre deosebire de anii scolari trecu|i, n acest an scolar s-a observat o scdere a participrii la
cursuri de formare si perfec|ionare datorit accesului la aceste cursuri prin achitarea unor taxe.
Bugetul alocat perfec|ionrii a fost 0 lei
3. Slaba participare a cadrelor didactice pentru activit|i extrascolare care presupun deplasare,
avnd n vedere salariile mici si ob|inerea cu greu a unor sponsorizri
4. Necomunicarea de ctre cadrele didactice a activitilor de formare la care au participat. n
acest an scolar am primit copii dup adeverin|e/ diplome/ certificate doar de la 4 cadre didactice.

RELA|IILE CU FAMILIILE ELEVILOR $I REPREZENTAN|II COMUNIT|II

Pentru ob|inerea unor rezultate deosebite la nv|tur si disciplin s-a men|inut o rela|ie
permanent ntre prin|i si cadrele didactice prin lectorate cu prin|ii, organizate la nivel de
unitate, sedin|e cu prin|ii sau consulta|ii sptmnale etc.

6.14 Comisia de sanatate si securitate a muncii

LICEUL TEORETIC ROZNOV
55
Comisia S.S.M. din cadrul LICEULUI TEORETIC ROZNOV a ac|ionat n anul scolar
2012-2013, conform Planului de Management, aprobat de Consiliul de Administra|ie astfel:
1. Au fost luate msurile necesare pentru a se exclude orice posibilitate de accident de
munc, sau boal profesional, prin implementarea msurilor prevzute n EVALUAREA
RISCURILOR .
2. Prezentarea n cadrul orelor de dirigentie a Legii 319/2006 si a Normelor de aplicare,
fiecare diriginte ac|ionnd n scopul evitrii accidentrii elevilor n cadrul scolii sau n timpul
deplasrilor ctre sau dinspre scoal.
3. Instruirea elevilor practican|i n cadrul atelierelor - scoal si a celor care fac practica la
agen|ii cu care scoal a ntocmit protocoale.
4. Instruirea personalului scolii, incluznd cadrele didactice, si pesonalul auxiliar si
nedidactic.
5. Au avut loc ntlniri ale C.S.S.M- ului conform legii, unde s-au discutat problemele ivite
si s-au luat msuri de organizare si control.
6. Au fost urmarite activitatile din cadrul colegiului si s-au luat masuri de respectare a
sanatatii si securitatii muncii.
7. Au fost analizate propunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a
mbolnvirilor profesionale, precum si pentru mbunt|irea condi|iilor de munca si propune
introducerea acestora n planul de prevenire si protec|ie.
8. Nu au fost accidente de munca si personalul scolii nu a fost expus la factori ce ar putea
duce la boli profesionale, concluzionnd ca a fost atins scopul func|ionrii Comisiei S.S.M.
Obiectivele securit|ii si snt|ii din cadrul comisiei SSM au fost:
- cunoasterea si respectarea normelor de securitate si sntate a muncii n amenajarea,
dotarea si folosirea spa|iilor didactice de instruire n scopul evitrii producerii accidentelor de
munca si a mbolnvirilor profesionale ;
- pregtirea sistematic a elevilor urmrind ca, odat cu nsusirea viitoarei profesiuni,
acestia sa-si formeze deprinderile necesare exercitrii corecte a oricror opera|ii din domeniul
specialit|ii, n deplin securitate a muncii;
- aplicarea unor msuri specifice de protec|ie a muncii si de prevenire a accidentelor de
munc si mbolnvirilor profesionale cu prilejul organizrii unor activit|i scolare si extrascolare,
cu precdere n timpul efecturii practicii de produc|ie n scoal sau direct n unit|ile economice
industriale.
In aceast perioad condi|iile n care s-a desfsurat procesul de nv|mnt n scoal, complexitatea
dotrilor tehnice din spa|iile didactice de instruire (sli de clasa, laboratoare, cabinete, ateliere, sala
de sport) precum si participarea elevilor si a cadrelor didactice la procesul de nv|mnt si
instruire practic, a necesitat organizarea muncii si activit|ilor scolare si extrascolare, pe baza
cunoasterii, n|elegerii si aplicrii normelor de securitate si sntate n munc.
In concluzie, activitatea comisiei SSM din scoala nostr s-a efectuat conform legisla|iei n
vigoare, existnd ns posibilitatea de a mbunt|i situa|ia existent cu unele sincope pe care am
dori s le lichidm.

6.15.Actiuni yi activitti desfyurate la nivelul unitii , comisiei metodice,
cercuri pedagogice, n specialitate, studii, cercetri, publicaii realizate la nivelul
ariei curriculare
-Profesor Ilarie Oana, profesor Gabor Paulina si prof.nv.primar Vasile Alina sunt coordonatorii
revistei Varsta inocen|ei
-participare la sesiuni de comunicari pe teme istorice profesor Daniel Nedeloiu
-participare la Conferinte Nationale pe teme de istorie publicand o serie de studii in reviste de
specialitate prof. Daniel Nedeloiu
-participare la simpozioane jude|ene prof.Oana Ilarie, prof. Gabur Paulina, prof. Teiosanu
Violeta, prof. Carmen Duca, prof. Stefan Gucan, prof. Nedeloiu Daniel

LICEUL TEORETIC ROZNOV
56
6.16. Rezultate ycolare

1. Elevi cu media anual 10: diplom de excelen| - Popa Ana Maria (V C), Todirascu Miruna
(VIII A), Blici Mihnea (VIII B)
2. Premiul I la Concursul de reviste ycolare etapa judeean cu revista ycolii Vrsta
inocenjei
3. Concursul internaional Cu Europa...la joac- EURO$COLARUL: organizator
prof.nv.primar Elena Dumitrascu - Premiul I: J apalela Bianca ; Miron Isabel (I B- prof.
nv.primar Manuela Nicorescu); |ignescu Marta (II B- prof. nv.primar Minodora Adscli|ei)
4. Concursul internaional Poveytile Cangurului: organizatori prof. nv. primar Simona Ilie si
prof. Petronela Lupu; 63 dintre elevii participan|i au primit calificativul excelent
5. Concursul ycolar naional de competen yi performan Comper: organizator prof. nv.
primar Manuela Nicorescu; 132 de elevi participan|i de la nv|mntul primar si 26 de elevi de la
gimnaziu, coordona|i de prof. Pipa Ana, prof. Butnaru Mariana si prof. Vasilache Maria.Ca premii
deosebite se pot men|iona premiile I la etapa najional a elevilor Ilie Adrian si Miron Isabel (I B -
prof. nv.primar Manuela Nicorescu) la disciplina limba romn si Ungureanu Adriana (I A -
prof.nv.primar Ioan Stroea), la disciplina matematic.
6. Concursul naional Rudolph: organizator prof. nv. primar Carmen Maria Drngu; elevii
coordona|i de educ. Cezarina Snaider, Niculina Buzeanu, Maria Irimia, prof.nv.primar Rodica
Cre|u, Manuela Nicorescu, Ioan Stroea, Minodora Adscli|ei, Simona Ilie, Monica J banca, Elena
Dumitrascu, Alina Vasile, Verona Bogus, prof. Petronela Lupu, prof. Ionela Andrei, prof.
Alexandra Mocanu si prof. Ionela Cojocaru au ob|inut premiul I, cu 100 de puncte.
7. Concurs naional Preycolarii de ieri, elevii de azi, oamenii de mine: Premiul I Todirascu
Miruna, Premiul II Popa Cristiana, Premiul III Lungu Gabriela (clasa a VIII-a A) prof.
Petronela Lupu; Premiul I Dumitrache Teofil (clasa a VII-a B), Premiul II Popa Daniela,
Premiul III Mitroi Iulia (clasa a VI-a B) prof. Mocanu Alexandra; Premiul I -Toma Adelina-
Stefania, Vasile Matei, Premiul II - Stroia Stefan-Ioan-Cristian, Apostol Gabriel-Giani, Premiul
III - Muraru Ana-Aurelia, Bdng Cosmin-Ionu| - prof. nv. primar. Bogus Verona
8. Concursul ycolar nanional PROEDUCAJIA: organizator prof.nv.primar Bogus Verona -
Premiul I - Muraru Ana-Aurelia, Premiul II - Stroia Stefan-Ioan-Cristian (IV-a B), Premiul II -
Butuc Flavius, Premiul III - Alistar Stefan, Andries Ana-Maria (III A) si 17 Menjiuni la limba
romn, matematic, stiin|e, limba englez. Cadrele didactice ndrumtoare ale elevilor premian|i:
prof. nv.primar Monica J banca, Ana-Simona Ilie, Alina-Camelia Vasile, Rodica Neam|u, Verona
Bogus, prof. Petronela Lupu, prof. Roxana Anisii , prof. Ionela Cojocaru
9.Concursul naional Evaluare n educajie: organizator prof. nv.primar Monica J banca; au
participat 94 de elevi. Premianti la nivel national: Premiul I si medalie de aur (J apalela Bianca,
Crismariu Giorgia, Anastasoaei Alin - clasa I; Pintilie Daria clasa a II-a; Iancu Andreea. Ilie
Adriana, Coserariu Ioana Cristina, Popa Paula, Toma Adelina Stefania - clasa a III-a); Premiul II
si medalie de argint (Dragomir Albert, Ilie Adrian clasa I); Premiul III si medalie de bronz (Miron
Isabela - clasa I;Pruteanu Andrei Calin - clasa a II-a; Alistar Stefan - clasa a III-a). ndrumtori:
prof. nv. primar Manuela Nicorescu, Monica J banca, Minodora Adascali|ei, Alina Vasile, Ana
Simona Ilie, Elena Dumitrascu, Verona Bogus, Rahela Puscasu.
10. Olimpiada de limb, comunicare yi literatur romn, etapa judeean: Menjiune - Blici
Mihnea (VIII B), Hodor Dayana, Serban Raluca profesor Oana Ilarie; Todirascu Miruna, Popa
Cristiana (VIII A) profesor Petronela Lupu
11. Olimpiada de istorie, faza judeean: Menjiune - Popa Mihaela (X C), Ugrinovici Dragana
(XI C), Bercu Andreea (XII C) profesor Daniel Nedeloiu
12. Concursul Naional Memoria Holocaustului, faza judeean: Premiul I - Popa Mihaela
(X C); Premiul II - Sidor Ionu| (XI C); Premiul III - Tapalag Manuela (XI C) - profesor Daniel
Nedeloiu
LICEUL TEORETIC ROZNOV
57
13. Concursul Naional Unirea Principatelor Romne: Premiul II - Bercu Andreea (XII C);
Premiul III - Budurc Ana Casiana (X A), Ugrinovici Dragana (XI C) - profesor Daniel Nedeloiu
14. Concursul Naional Evaluare n educaie - Fizic: Premiul III - Grigorcea Iustin (VI B)
profesor Stefnica Andrei
15. Concursul interjudeean de geografie Ioni Ichim, faza judeean: Premiul III - Popa
Ana Maria (V C); Menjiune - Buz Andrei, Dumitru Stefan (VI) profesor Nicoleta Irimia;
Romedea Diana (VI B) profesor Carmen Maria Duca
16. Echipajul Sanitarii pricepui, faza judeean - Locul IV: Cimpoesu Ruxandra, Hodor
Dayana (VIII B), Fermus Iulia, Todirascu Miruna, Popa Cristiana (VIII A), Stanciu Stefan (VIII D)
profesor Elena Socol
17. Concursul tehnico aplicativ pentru pompieri, etapa zonal: Menjiunea I (din 16 echipaje)
la echipajul de pompieri fete (Cre|u Alexandra, Stancu Maria, Nistor Bianca, Serban Ana Maria,
Chiri|a Paula, Pipa Mdlina, Serban Nicoleta, Poe|elea Adelina, Apopei Cristina, Dorcu Sidonia)
profesor Valeriu Socol
18. Olimpiada naional a sportului ycolar, faza judeean: Locul I - echipa de fotbal fete,
nivel primar (Stancu Maria, Gherghel Andreea, Barbu Miruna, Apopei Cristina, Cre|u Alexandra,
Dorcu Sidonia) profesor Valeriu Socol
19. Olimpiada naional a sportului ycolar, faza municipal: Locul I - echipa de fotbal bie|i,
nivel gimnazial (Lcust Narcis, Lcust Denis, Ciocoiu Mdlin, Dumitriu Andrei, Lcust
Mdlin, Costin Alwin, |upu Manuel, Ludu Stefan, Didil Fernando, |upu Cristi) profesor
Valeriu Socol
20. Crosul Ziua Olimpic: Locul II - Chistol Georgiana (X C) profesor Elena Gheorghiu
21. Handbal, etapa municipal: Locul III - Stan Remus, Sidor Ionu| (XI C), Onu George (X C),
Urd Iulian, Botezatu Bogdan, Poi|elea Rzvan (XII C), Ghiurc Alexandru (XII A), Stoian
Bogdan (XIII) - profesor Elena Gheorghiu
22. Olimpiada naional a sportului ycolar, faza judeean: Locul III - echipa de fotbal bie|i,
nivel liceal: Chelaru Bogdan (IX B), Fotea Mihai, Aparaschivei Lauren|iu (X B), Trofin Cosmin (X
A), Matei Sabin, Ilie Bogdan (XI A) - profesor Elena Gheorghiu
23. Olimpiada naional a sportului ycolar, faza judeean: Locul III - echipa de fotbal fete,
nivel gimnazial (Dorcu Sidonia, Apopei Cristina, Serban Nicoleta, Nistor Bianca, Luca Panaiota,
Mertescu Andreea, Chiri|a Paula) profesor Valeriu Socol
24. Cupa Rotary la fotbal: Locul V - echipa de fotbal bie|i, nivel liceal - profesori Elena
Gheorghiu si Ciprian Avdanei

7. Situaia bazei materiale (infrastructur, dotare, resurse materiale)

7.1.Situaia spaiilor ycolare yi a altor spaii conexe
Nr.crt. Categoria Cantitatea
1 Sli de clas 74
2
Laboratoare si cabinete: dou fizica, dou chimie,
dou biologie, un cabinet fonetic, dou laboratoare
informatic
Liceu tehnologic
4 laboratoare -1 construc|ii
-1 studiul lemnului
-1 fizic chimie
-1 laborator informatic
5 ateliere -3 de prelucrarea lemnului (dou de
prelucrare a lemnului si unul de prelucrare
mecanic )
-1 construc|ii
-1 mecanic


19


LICEUL TEORETIC ROZNOV
58
3 Sal de sport 1
4 Teren de sport 2
5 Sal de festivitati 1
6 Cabinet de consiliere si orientare psihopedagogica 1
7 Cabinet metodic nvatatori 1
8 Centru de documentare si informare 1
9 Biblioteci 2
10 Numr de volume n biblioteci peste 30000

7.2.Infrastructur. Lucrri de investiii yi reparaii
-amenajarea unei sli de clas n corpul B liceu
-amenajarea holului din corpul B gimnaziu
- amenajarea unei Sli de festivit|i
- dotarea cu 4 usi (sal de sport, cabinet sport, CDI, centru)
- acoperirea gimnaziului cu tabl
- amenajarea unei gherete pentru gardian

7.3.Programe guvernamentale
Liceul Teoretic Roznov beneficiaz de urmtoarele programe guvernamentale: Euro 200, bani de
liceu si Corn si lapte..

7.6.Executia bugetar a trimestrului II yi III din anul calendaristic 2013

Raportul privind execu|ia bugetar a trimestrului II si III din anul calendaristic 2013 este
urmtoarea pe capitole de cheltuieli:
-cheltuieli de personal
a) sume prevazute n buget 1765 mii lei din care s-au cheltuit 1724 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii:
b) sume prevazute n buget 166 mii lei din care am cheltuit 162 mii lei.
c) - cheltuieli de capital 76,5 mii lei, din care s-au platit 52,3 mii lei, reprezentnd construc|ie
grup sanitar, liceu.

n timpul semestrului II din 2013, s-au facut eforturi pentru igienizarea tuturor slilor de clase, cu
personalul scolii, s-a reusit construc|ia grupului sanitar pentru elevii din cadrul liceului.

8. Imagine, comunicare, parteneriate, relaii publice

8.1.Imagine yi comunicare
Liceul Teoretic Roznov are o strategie de comunicare, bazat pe adevr, transparen| , toleran| si
corectitudine.

8.2. Creyterea vizibilitii Liceului Teoretic Roznov la nivelul comunitii locale,
judeean yi naional.
Informarea prin intermediul presei a aspectelor de interes public din viata Liceului Teoretic
Roznov si din activita|ile curente desfsurate la nivelul scolii.
Din anul scolar 2010-2011 n cadrul Liceului Teoretic Roznov s-a nfiin|at site-ul scolii unde pot
fi urmrite cu usurin| comunicatele de interes pentru elevi, prin|i, cadre didactice.
Liceul Teoretic Roznov a popularizat oferta educa|ional pentru anul scolar 2013-2014 n toate
scolile din zon, prin echipe de cadre didactice si elevi, a organizat Ziua porjilor deschise si a
participat si la oferta educa|ional organizat n incinta liceului Calistrat Hogas
LICEUL TEORETIC ROZNOV
59
Liceul Teoretic Roznov a editat dou reviste cu ISSN: Vrsta inocenjei (premiul I la
concursul de Reviste colare, 2013) si Valori culturale roznovene (revista simpozionului jude|ean
Gheorghe Ruset Roznoveanu) si s-a preocupat de promovarea imaginii scolii prin apari|ii TV (EST
TV) si publicnd articole n ziarele locale (Prietenii lui Eminescu n ziarul Lumina, Druiete o
jucrie pentru o copilrie n ziarele Realitatea si Ceahlul, Sportul a nvins drogurile, Istoria i
tradijiile roznovenilor promovate printr-un simpozion, Ziua Porjilor deschise, Cursul festiv al
claselor a XII-a, Oferta educajional a Liceului Teoretic, Roznov pentru anul colar 2013-2014 n
ziarul Realitatea).

8.3. mbuntirea comunicrii cu publicul intern yi extern prin realizarea de
parteneriate

Realizari
-consilierea profesorilor precum si implicarea directa a conducerii Liceului Teoretic Roznov n
organizarea unui afisaj de impact pe holuri si sli de clas pentru o vizibilitate mai bun a
activit|ii didactice precum si a proiectelor n curs de derulare;
-promovarea unei bune imagini a Liceului Teoretic Roznov n comunitatea local prin mediatizarea
unor exemple de buna practic: lansare de cr|i, derularea de proiecte educa|ionale, inaugurri
obiective de infrastructur scolar;
-colaborarea cu alte institu|ii interesate de educa|ie, realizarea de activit|i comune n beneficiul
direct al copiilor;

Parteneri educaionali
-Primaria Orasului Roznov
-Politia Orasului Roznov
-Scoala cu clasele I-VIII Borlesti
-Casa Corpului Didactic
-Fundatia Roma Education Fund Romania
-Asociatia Centrul Romilor Amare Rromentza
-Parohia Chintinici
-Scoala Nr.2 Savinesti
-Biblioteca G.T.Chirileanu
-Asociatia Centrul de incubare creative-inovativ de afaceri
-Club Sportiv Ceahlaul Piatra Neamt
-Asociatia Grup Sportiv Valentin Neamt
9. Anex

Anexa 1
Repere legislative:

1. Legea 1/2011( Legea nvjmntului)
2. Legea 87 / din 13 aprilie 2006 - pentru aprobarea Ordonanjei de urgenj a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calit|ii educa|iei publicat n M. Of. 334 din 13 aprilie 2006
3. Legea 202/2008 ( Codul Muncii) publicat n Monitorul Oficial nr. 728 din 28.10.2008
4. Regulamentul de organizare si func|ionare a unit|ilor de nv|mnt preuniversitar, 2005
5. OUG nr. 75 privind asigurarea calit|ii n educa|ie
6. Ordinul OMEN nr. 4609/21.09.2000 cu privire la competen|ele si responsabilit|ile
directorilor de unit|i scolare n vederea descentralizrii si consolidrii autonomiei
institu|ionale a scolilor si liceelor
7. HG nr. 1258 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcjionare al ARACIP
8. Legea nr. 87, aprilie 2006, care aprob OUG nr. 75/2005 cu modificri si completri
LICEUL TEORETIC ROZNOV
60
9. OM nr. 5337 privind aprobarea Codului de etic profesional a experjilor n evaluare i
acreditare ai ARACIP
10. OM 5338 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecjie i de formare a
experjilor nscrii n Registrul ARACIP
11. OMECT nr. 6308 /19.12.2008 cuprinde Manualul de autoevaluare, Manualul de inspecjie
pentru monitorizarea extern a calitjii educajiei i formrii profesionale
12. OM nr. 488 privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calit|ii n ITP
13. HG nr. 21 care aprob Standardele de autorizare i funcjionare provizorie i Standardele
de acreditare/ evaluare periodic
14. HG nr. 22, care aprob Metodologia de evaluare a unitjilor de nvjmnt n vederea
autorizrii i acreditrii / evalurii periodice
15. HG nr. 1534 din noiembrie 2008, au fost aprobate Standardele de referinj i indicatorii de
performanj pentru evaluarea i asigurarea calitjii n nvjmntul preuniversitar

S-ar putea să vă placă și