Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE ENERGETICA

PLAN DE AFACERI

Dream Days Park


Dezvoltarea com ete!telor ma!a"er#ale $# a!tre re!or#ale
BUCURESTI %&''

1. Sinteza planului

Denumirea firmei: Dream Days Park(D)D)P)*

Aso iati: T+t#ca D#a!a T+t#ca Sor#! Pa +c I+l#a! Natura afa erii: $co ol a,acer## e$te -e a re$ta $erv#c## -e a"reme!t co!$ta!- #!. / tra$ee t+r#$t#ce c+ 0#c#cleta #! zo!e -e m+!te $# -e -eal acom a!#ate -e "1#-2 / arc+r"erea +!+# tra$ea+ $ ec#al -e ,ra!"1## $# o-+r# $+$ e!-ate

#!tre co ac#2 / e$cala-a e +! erete !at+ral -e $ta!ca e care a+ ,o$t #! reala0#l

am la$ate eleme!te -e $+$t#!ere2 / a#!t0all e tra$e+ ame!a3at r#! a-+re2

/ o,er#rea $ re #!c1#r#ere a tre# tere!+r# -e $ ort m+lt#,+!ct#o!ale (,ot0al4 te!#$4 0a$c1et*2 / m#!# "ol,2 / zo!a $ ec#al ame!a3ata e!tr+ me$e #! aer l#0er ("ratar4 #c!#c etc*2 +!#c#tatea a,acer## co!$ta #! +!erea la -#$ oz#t#a cl#e!t#lor a +!or $erv#c## -e a"reme!t #!e5#te!te #! Roma!#a $# care $+!t -e mare $+cce$ #! ve$t+l E+ro e#4 alat+r# -e m+lte altele4 -e3a e5#$te!te4 -ar e care le vor +tea "a$#

"r+ ate #!tr/+! $#!"+r loc4 $# a!+me la Dream Da6$ Par7 (Parc+l 8#lelor -e Ne+#tat*) Pe la!"a $erv#c##le o,er#te4 ,#rma ma# +rmare$te $# -ezvoltarea re"#o!ala r#! crearea -e !o# loc+r# -e m+!ca $# r#! cre$terea !+mar+l+# -e t+r#$t#)

!. Des rierea afa erii

F#rma DDP o,era $erv#c## -e a"reme!t -e #!alta cal#tate e!tr+ +! +0l#c lar"4 c+ var$ta c+ r#!$a #!tre 9 $# :& -e a!#4 #!tr/o ma!#era +!#ca #! Roma!#a $# e o #ata a,lata #!ca la #!ce +t4 -ar #!tr/o co!t#!+a a$ce!$#+!e) La 0aza ace$te# a,acer# $e a,la o #-ee !a$c+ta ac+m cat#va a!#4 #! t#m +l +!or $t+-## a$+ ra +!or ta0ere -e elev# $# a +!or arc+r# -e a"reme!t -#! Bel"#a) ;ome!t+l c+l#!a!t a ,o$t acela #! care am real#zat ca #! tara !oa$tra !evo#a -e a"reme!t4 -e rela5are $# -e -#$tract#e !+ e$te !#c# e -e arte $at#$,ac+ta4 t#!er## ,##!- !evo#t# $a $e m+lt+mea$ca c+ l#!0al#r#le r#! ce!trele comerc#ale4 r#! arc+r# $a+ +r $# $#m l+ c+ #e$#t+l la tera$a) O-ata c+ a-erarea Roma!#e# la UE4 o $er#e -e valor# $# o0#ce#+r# e+ro e!e #!cet+l c+ #!cet+l $+!t a-o tete $# la !o#4 #! ,el+l ace$ta re!+!ta!-+/$e la vec1#+l $t#l -e re-are a orelor -e $ ort -oar #! ca-r+l #!c#!te# $colare2 !#vel+l -e tra# -ar $# $tre$+l cot#-#a! a+ cre$c+t $# o -ata c+ el4 !evo#a -e rela5are r#! $ ort -+ a o $a tama!a #$tov#toare -e m+!ca2 ta0erele $# e5c+r$##le !+ $e vor ma# or"a!#za la #!tam lare e tra$ee mo!ta!e !e$#"+re $# ,ara "1#" t+r#$t#c) De aceea DDP v#!e #! #!tam #!area ace$tor $c1#m0ar# c+ $erv#c## ce vor #!tr+!# e -e l#! cer#!telor +!+# +0l#c -#! ce #! ce ma# rete!t#o$ $# ma# -or#tor -e l#0ertate $# $e!zat## tar#4 #! $#"+ra!ta)

!.1."e#iul #e afa eri

Com a!#a #$# va -e$,a+ra act#v#tatea #! me-#+l r+ral/ Com+!a Ba!e$t#4 #! a ro #erea Ora$+l+# C#m #!a4 <+-et+ Pra1ova4 la o -#$ta!ta -e =& 7m -e B+c+re$t# $# tot =& 7m -e Bra$ov4 #!tr/+! e#$a3 -e v#$) Am la$area e5acta va ,# e +! -eal aco er#t c+ a-+r# -e,oa#oa$e -e $te3ar $# $alcam4 la oalele car+#a trece Ra+l Do,ta!a) Tere!+l e$te ror r#etatea com a!#e# $# are o $+ ra,ata totala -e %&)&&& m % -#! care >&&& co!$tr+#0#l# $# '>)&&& aco er#t# -e a-+re)

Furnizori prin ipali:

;)S) INTER) PO?ER SRL

B+c+re$t# ,#rma ,+r!#zoare -e

ec1# ame!te $ ort#ve $# -e a"reeme!t ( e!tr+ corz#4 $tal # -e $+$t#!ere4 ec1# ame!t -e e$cala-a4 ,#lee -e te!#$4 oarta -e ,ot0al4 rac1ete $# m#!"## -e te!#$4 m#!"## -e ,ot0al4 ec1# ame!t e!tr+ m#!# "ol, etc)*2 S)C) A@A SPORT TOTAL $)r)l) B+c+re$t# ec1# ame!te $ ort#ve e!tr+ te!#$ -e cam 4 -e ma$a4 "ol,4 $,or# $# ,#lee e!tr+ or#ce t# -e act#v#tate #!ter#oara $a+ e5ter#oara2 Am#c## SRL T#m#$oara4 -#$tr#0+#tor# $# #m ortator# -e 0#c#clete $# #e$e -e 0#c#clete2

TOHA;I SPORT SRL B+c+re$t# #m ortator# +!#c# -e a arat+ra $ ort#va 7ettler Germa!#a2

Paint Ball SRL- Brasov Organizator de evenimente de tip TEAMBU LD !" sportive&PA !TBALL% n#$iriere % vanzare TR e#$ipamente 'U AR'UL% B ' 'LETE%

ART 'OLE ALP ! SM% et#()

DDP a ale$ ace$t# ,+r!#zor #! ,+!ct#e -e ra ort+l co$/cal#tate $# -e -#$ta!ta) I! co!tracte va ,# -e$ a"+0#r#) revaz+ta a$#"+rarea -e l#!a $# la t#m a ro-+$elor $# $erv#c##lor lata +!or !ece$are4 !e#!-e l#!#rea cla+zelor -+ca!- la rez#l#erea co!tract+l+# $# la

!.!.

Des rierea ser$i iului

Serv#c##le -+ a c+m am ma# rec#zat $e a-re$eaza +!+# +0l#c lar" c+ vra$ta c+ r#!$a #!tre 9 $# :& -e a!#4 -ar #! $ ec#al t#!er#lor -#! $col# "e!erale4 l#cee $# ,ac+ltat#) O mare arte -#! $erv#c## $e vor -e$,a$+ra $ezo!#er4 #!c a!- c+ l+!a mart#e $# a!a la $,ar$#t+l l+!## !o#em0r#e) Se +rmare$te o,er#rea +!or z#le -e !e+#tat4 #!tr/+! e#$a3 -e v#$ care $a/# ,aca e cl#e!t# $a +#te -e toate "r#3#le $# -e $tre$+l cot#-#a!) Pe!tr+ acea$ta la -#$ oz#t#a lor va $ta +! er$o!al 0#!e cal#,#cat $# ro,e$#o!#$t care ## va +rta #! ,+ct#e -e o t#+!#le ace$tora4 ,#e r#!tr/o l+me !o+a $# l#!a -e ave!t+r# $# a-re!al#!a4 #! l#m0ar# c+ 0#c#cletele r#! a-+r# $# e -r+m+r# acc#-e!tate4 #! -r+met## $a+ $alt+r# -#! co ac #! co ac4 #! z0or+l e$te ra+ $# a-+re4 ,#e #! l+mea cla$#ca a $ ort+r#lor4 +!a!-+/le la -#$ oz#t#e tere!+r# m+lt#,+!ct#o!ale -e te!#$4 ,ot0al4 0a$c1et4 tere! -e m#!#"ol,)

Pe la!"a ace$tea tot e!tr+ amator## -e $e!zat## tar# avem +! tere! -e >&&&m % -e a-+re $ ec#al ame!a3at e!tr+ a#!t0all $# +! erete -e $ta!ca !at+rala ame!a3ata ec#al e!tr+ e$cala-a)

Vor ,# ame!a3ate $# loc+r# e!tr+ "ratar $# #c!#c4 rec+m $# zo!e -e 3oaca e!tr+ co ##) Se vor or"a!#za co!c+r$+r# $colare $# #!ter$colare4 ta0ere $# Aee7e!-+r# c+ re-+cere e!tr+ co ##4 elev# $# $t+-e!t#) Se vor #!c1e#a co!tracte c+ e!$#+!#le $# 1otel+r#le -#! zo!a e!tr+ cazarea cl#e!t#lor care -ore$c ac1et com let B cazare4 ma$a $# act#v#tat# or"a!#zate) T#!a!- co!t -e ,a t+l ca #ar!a !+ $e vor ma# +tea ract#ca m+lte -#! act#v#tat#le -e 0aza4 ,#rma $e va a5a -oar e $7#/,o!- $# e l#m0ar# c+ 0#c#cleta e za a-a)

Pe v##tor $e +rmare$te e5t#!-erea ,#rme# $# la alte t# +r# -e act#v#tat# $ ort#ve care $a/# erm#ta ,+!ct#o!area e toata er#oa-a a!+l+#) La cererea cl#e!t#lor vom a$#"+ra tra!$ ort+l e!tr+ "r+ +r# -e er$oa!e ma# mar# -e '&4 o,er#!-+/le -#$co+!t+r# e ma$+ra !+mar+l+# lor)

%. "arketin&ul afa erii %.1. Cer etarea si analiza pietei

Con urentii F#rmele co!c+re!te a,late r#!tre ,avor#te $+!t $ ec#al#zate e cate +!a4 ma5#m -o+a -#! act#v#tat#le -e$,a$+rate -e DDP4 !ere reze!ta!- o ame!#!tare e!tr+ ,#rma #ar #! l+$ !+ e5#$ta e #ata -#! Roma!#a re$tator# -e $erv#c## c+m ar ,# $alt+l r#!tre co ac# $a+ z0or+l e$te a-+re) Co!c+re!t## care o,era $erv#c## #! -ome!#+l te!#$+l+# $a+ al ,ot0al+l+# $e a,la #! "e!eral #! ora$e mar#4 a"lomerate $# ol+ate4 !+mar+l lor ,##!- or#c+m ,oarte re-+$ ( !tr+ a 3+ca +! mec# e +! $ta-#o! $#!tet#c tre0+#e rezervat +!eor# c1#ar $# c+ tre# l+!# #!a#!te*) Ava!ta3+l ,#rme# DDP #! ace$t caz e$te acela ca $e a,la #!tr/o zo!a c+ aer c+rat4 !e ol+ata !c# ,o!#c $# a,lata la o -#$ta!ta relat#v m#ca atat -e ca #tala cat $# -e $tat#+!#le mo!ta!e) (e5. B+c+re$t#/C#m #!a $e arc+r"e e DN' #! C& -e m#!+te4 #ar e v##toarea a+to$tra-a #! 9& m#!+te*)
8

Clientii I! +rma +!+# $t+-#+ #lot e,ect+at #! B+c+re$t# $# #! C#m #!a4 a$+ ra +!+# "r+ -e 9& -e re$ o!-e!t# $/a+ o0$ervat +rmatoarele. D#rector## $# ro,e$or## -e $col# $# l#cee $+!t ,oarte #!tere$at# -e a$t,el -e

act#v#tat# $# ar re,era c+ $#"+ra!ta ca +rmatoarea ta0ara $a o or"a!#zeze la DDP2 A-ole$ce!t## c+ var$te c+ r#!$e #!tre 'C $# '= a!# $+!t ,oarte #!ca!tat# -e tot ceea ce e# !+me$c $e!zat## tar# $# $+!t -e acor- ca +rmatoarea lor vaca!ta $a o etreaca la DDP2 St+-e!t## $/a+ aratat a ,# mar# amator# -e e$cala-a $# a#!t0all2 Fam#l##le c+ co ## c+ var$te c+ r#!$e #!tre 9 $# '9 a!# #$# -ore$c e!tr++ ace$t#a o v#ata $ ort#va $# #!tr/+! me-#+ $a!ato$4 -ar $e ,ere$c -e act#v#tat#le e care le co!$#-era r#$ca!te4 re,era!- zo!a -e 3oaca4 0#c#cletele4m#!#"ol,+l $a+ $ ort+r#le -e er,orma!ta (te!#$4 ,ot0al4 0a$c1et*2 Per$oa!le -e e$te >& -e a!# a+ ,o$t ma# ret#c#ete #! r#v#!ta #-e#lor !o#4 $# $/a+ m+lt+m#t -oar c+ 0#c#cletele $# zo!a e!tr+ "ratar $# #c!#c)

%.!.

Piata tinta

Pozitionarea Dream Da6$ Par7 o,era $erv#c## -e cea ma# 0+!a cal#tate ava!- -re t ava!ta3 +!#c#tatea e #ata $ector+l+# -e a"remet $# $ ort4 a-re$a!-+/$e +!+# +0l#c c+ ve!#t+r# me-## $# e$te me-#e)

'(ie ti$ele firmei F#rma +rmare$te re$tarea +!or $erv#c## e5cele!te #! -ome!#+l a"reme!tl+# $# ca$t#"area cl#e!t#lor r#! cal#tate4 $er#oz#tate4 +!ct+al#tate4 -#ver$#tate $# ret+r#) I! r#m+l a! ,#rma +rmare$te at#!"erea +!e# cote -e #ata -e m#!#m '&D e!tr+ ,#ecare act#v#tate #! arte ( e!tr+ $alt$# e!tr+ z0or-et#!a o cota -e '&&D*) I! cel -e/al -o#lea a! $e +rmare$te at#!"erea +!e# cote m#!#me -e '>D e!tr+ ,#ecare act#v#tate4 #ar #! al tre#lea a! $e #!cearca -e a$#rea cote# -e #ata -e %>D) La erv#z#oa!area va!zar## $erv#c##lor $/a l+at #! calc+l $# a$ ect+l $ezo!#er al a,acer##4 va!zar#le at#!"a!- !#vel+l ma5#m #! er#oa-a vaca!te# -e vara4 mot#v e!tr+ care $/a ale$ ca r#oa-a -e -e$c1#-ere a arc+l+# l+!a #+!#e) F#rma ma# +rmare$te o0t#!erea +!e# rate a ro,#t+l+# ( ro,#tE c#,ra -e a,acer#* ma# mare -e 'FD)

A!+l O0#ect#v Cota -e #ata Rata ro,#t+l+#

A!+l I D '& '&

A!+l II D '> '9

A!+l III D %> 'F

%.%.

Strate&ia #e marketin&

Strate&ia #e plasament Dator#ta am la$ame!t+l+# e# ,avora0#l4 ,#rma va +tea c+ +$+r#!ta $a a-o te $trate"## -e la$ame!t4 ro,#ta!- atat -e locat#a e5cele!ta -#! +!ct -e ve-ere al atract#e# t+r#$t#ce cat $# -#! +!c -e ve-ere al -#$ta!te#4 relat#v re-+$e4 -e B+c+re$t#4 Plo#e$t#4 Bra$ov $# alte $tat#+!# mo!ta!e) Strate&ia #e promo$are
10

I! acea$ta r#v#!ta4 vor ,# $em!ate co!tracte c+ $col#4 l#cee $# +!#ver$#tat#4 o,er#!mem0r#lor ace$tora re-+cer# co!$#-era0#le) Se va ,ace o +0l#c#tate #!te!$a #! aer l#0er4 r#! arc+r# $# a-+r# o +late -#! ca #tala $# alte ora$e mar#) Se vor ,olo$# a!o+r# +0l#c#tare ,oarte atract#ve e DN') Se +t#l#za $# o $rate"#e -e mar7et#!" -#rect4 ce!trl#za!- -atele -e$ re cl#e!t# $# o,er#!-+/le o $er#e -e ava!ta3e -aca ma# rev#! $# c+ alt# r#ete!#) Cam a!#a -e +0l#c#tate va avea loc $# e #!ter!et4 e $#t+r# -e ca+tare44 vom +!e #! -re t+l c+v#!telor c1e#e $# reclama !oa$tra ($ ort4 a"reme!t4 vaca!ta4 $e3+r4 te!#$4 ,ot0al4 -#$tract#e etc*) Va e5#$ta $# +! $#$tem -e ,#-el#zare r#! care cl#e!t## ,#-el# vor ,# ra$ lat#t# #! ,+!ct#e -e "ra-+l ,#-el#tat## c+ re-+cer# $# +!eor# c1#ar c+ o0t#!erea +!e# act#v#tat# la lae"ere4 "rat#$) Strate&ia #e pro#us) ser$i ii Pro-+$eleE ec1# ame!tele +t#l#zate vor ,# -e +lt#ma "e!erat#e $# vor core$ +!-e #! total#tate !ormelor r#v#!- $#"+ra!ta +t#l#zator#lor4 #ar er$o!al+l va 0e!e,#c#a -e o re"at#re #! r#v#!ta com ortame!t+l+# v#$/a/v#$ -e cl#e!t#4 e!tr+ a le a$#"+ra ace$tora4 o z# -e !e+#tat4 #! care $a $e -eta$eze -e toate ro0lemele cot#-#e!e) Politi a #e pret Pra"+l m#!#m -e ro,#t la care e$te $ta0#l#t ret+l ete -e '&D $# -#,era e!tr+ ,#ecare ro-+$ #! arte4 #! ,+ct#e -e "ra-+l -e cerere4 -e co!c+re!ta $# -e $ezo!)

*. Analiza S.+.'.,. P-NC,E ,ARI Detinerea unei pozitii importante pe piata; Amplasare buna; Unicitate pe piata;
11

P-NC,E SLA.E Lipsa experientei in domeniu; Afacere mai mult sezoniera; Resurse insuficiente(terenul)

Existenta unei imgini favorabile asupra domeniului de activitate Existenta unei cereri in crestere in acest sector de piata; Coturi relativ mici; Datorii mici;

'P'R,-NI,A,I 'restere rapida a nevoii pe piata* Ed+#atia in #restere a pop+latiei* Tip+l de viata sedentar,- nevoie de sport% rela.are% agrement* Aproapte ine.istenta #on#+rentei* E.istenta programelor g+vernamentale si intentia de spri/in a MM-+rilor* 0ond+ri e+ropene neram1+rsa1ile pentr+ dezvoltare regionala*

A"ENIN,ARI Re#esi+ne e#onomi#a* S#$im1area nevoilor si pre2erinteleor* 0orta de m+n#a*

/. "ana&ementul afa erii

Responsa(ilitatea partenerilor Ce# tre# ! arte!er# art#c# a ,#ecare la a,acere4 ceea ce re-+ce co!$#-era0#l

co$t+r#el ace$te#a) A$t,el T+t#ca D#a!a art#c# a c+ tere!+l $# #-eea #! $#!e) T+t#ca Sor#! ,##!- -e ro,e$#e ro,e$or -e $ ort4 $ ec#al#zat ma# a o# #! me$er##le -e "1#- t+r#$t#c $# $alvamo!t#$t4 va art#c# a atat la -e$,a$+rarea act#v#tat#lor cat $# la re"at#rea er$o!al+l+# a!"a3at) Pa +c I+l#a! -et#!ator al +!e# ,#rme -e tra!$ ort $# al +!e# e!$#+!# #! zo!a C#m #!## va a$#"+ra atat tra!$ ort+l mater#alelor $# al cl#e!t#lor4 cat $# o arte -#! cazarea ace$tora)

'r&anizarea a ti$itatii: I! ca-r+l ,#rme# vor ,# a!"a3at#4 #! r#m+l a!.


12

+n administrator al par#+l+i* doi vanzatori #are vor indeplini si rol+l de persoane pentr+ in2ormatii* trei pro2esori de sport* trei oamnei de servi#i+* doi pazni#i*

Pro"ram+l c+ +0l#c+l va ,# -e la ora &G.&& la ora %%.&& e t#m -e vara4 $caza!r rt#o!al c+ z#+a #! a ro #erea #er!##4 a$t,el. r#mavara $# toam!a -e la G.9& la 'G.9& #ar #ar!a -e la ora &G.9& la ora ':.9&) Ce# -o# va!zator# e t#m -e vara vor l+cra #! t+re4 #ar e t#m z# +!+l $# o z# celalalt) Pro,e$or## -e $ ort vor l+cra cate %4 ava!- ,#ecare #! total o z# -e l+cr+ $# -o+a z#le l#0ere) A-m#!#$trator va ,# +! ocal!#c4 r#ete! c+ arte!er## -e a,acere4 care va $+ rave"1ea 0+!a -e$,a$+rare a act#v#tat#lor !o!/$to ) Oame!## -e $erv#c#+ vor l+cra #! ,+!ct#e -e ,l+5+l -e cl#e!t#) -e oar!a vor l+cra o

0. Finantele Afa erii

Date finan iare

,a(. 1 Co$t+r#le !ece$are ,#rme# #! r#m+l a! -e ,+!ct#o!are)

13

Co$t+r# c+ #!,##!tarea ,#rme# Co$t+r# c+ #!ve$t#t#a

G &&&

Cot+r# c+ 0+!+r# -e ca #tal "e!erate -e !11 111 #!ve$t#t#e 2#in are 1!1 111 reprezinta terenul3 Co$t+r# co!e5e #!ve$t#t#e# Co$t+r# c+ # leme!tarea #!ve$t#t#e# Co$t+r# o erat#o!ale Co$t+r# r#v#!- er$o!al+l Co$t+r# r#v#!- mar7et#!"+l Co$t+r# r#v#!- mater## r#me Co$t+r# r#v#!- ec1# ame!tele Co$t+r# c+ caracter a-m#!#$trat#v Co$t+r# c+ $#$tem+l #!,ormat#c Co$t+r# c+ m#3loacele -e tra!$ ort Co$t+r# c+ -#ver$e $erv#c## 41 111 *1 111 !1 111 1%1 *11 %1 111 1* 111 !1 111 11 111 1! 111 !1 111

,oate osturile sunt e5primate in R'N Costuri totale #e /4/ *11 R'N

,a(. ! Co$t+r#le -e ac1#z#t#e

14

"ini&olf

.i i lete

Valoare totala ac1#z#t#e (m## RON* C1elt+#el# -e amort#zare #! 9 a!#

A ti$itate

%&

9%

%&

'F

'%

'%

Paint(all

Es ala#a

'&

&4%9

&49:

'4%

'4=>

'4C

&4CF

&4'C

&4'

&4:

Alte c1elt+#el# c+ act#v#tatea Pra"+l -e re!ta0#l#tate Pret

%4'

94C

'&4C

'F4:

'%4>

C4%

'4%>

&4G

%4C '&

94= '>

''4F %>

'=4> 9>

'C 9&

C4: '&

'4> F

' >

F4: %&

I! ta0el+l ' $+!t trec+te toate co$t+r#le !ece$are ,#rme# #!

r#m+l a! -e

,+!ct#o!are) D#! el rez+lta ca et$e !evo#e -e o $+ma totala -e >G> C&& RONI $# a!+me ec1#vale!t+l a '>&)&&& E+ro) D#! acea$ta $+ma #!$a $e oate $ca-ea valoarea tere!+l+# (9&)&&& E+ro*4 rec+m $# valoarea care re rez#!ta m#3loacele -e tra!$ ort4 ace$tea ,##!o,er#te -e catre +!+l -#! arte!er## a,acer## (>&)&&& E+ro*) D+ a e,ect+area ace$t+# calc+l !e rez+lta ca $+ma -e care ma# avem !evo#e e$te -e. :& &&& E+ro4 a-#ca %=&&&& RON) Ace$t# 0a!# $e vor #m r+m+ta -e la 0a!ca4 e o er#oa-a -e > a!#4 c+ o rata a -o0a!z## -e '%D) Se va "ara!ta c+ o ca$a a,lata #! ro r#etatea a$oc#at#lor) Re$t#t+#rea #m r+m+t+l+# $e va ,ace a$t,el.

Anul 1 !

Cal ulul 'C &&&H :& &&&I&4'% 'C &&&H >F &&&I&4'%
15

Suma #e restituit %% C&& %& :%&

Ski fon#

Coar#a

,enis

Foot(al

6ratar

% * /

'C &&&H C% &&&I&4'% 'C &&&H %= &&&I &4'% 'C &&&H 'C &&&I&4'%

'G &C& ': 9F& '> F=&

I! ta0el+l % $+!t calc+late co$t+r#le -e ac1#z#t#e4 cele -e amort#zare rec+m $# alte c1elt+#el# ce ot a area #! -e$,a$+rarea act#v#tat#lor4 toate ,##!- ra ortate la +! !+mar -e ore e$t#mat#v4 #! -ec+r$+l a tre# a!# -e act#v#tate) Amort#zarea are loc #! toate caz+r#le #!tr/o er#oa-a -e 9 a!#) Tot# arametr## calc+lat# #! ta0el $+!t ra ortat# la ' ora -e act#v#tate)

Pe v##tor $e +rmare$te -ezvoltarea arc+l+# r#! o,er#rea +!or $erv#c## #!te"rate ma# com le5e4 r#! co!$tr+#rea -e !o# cla-#r# ( #$c#!a aco er#ta $# -e$co er#ta4 $ala -e 0oAl#!"4 0#l#ar-4 $ala $ ec#al ame!a3ata e!tr+ #m +$cat+r# c+ la$er4 $ ort+r# acvat#ce etc* r#! o0t#!erea -e ,o!-+r# !eram0+r$a0#le -e la U!#+!ea E+ro ea!a4 e!tr+ -ezvoltare re"#o!ala)

7. Ris urile afa rii

U!a -#! cele ma# #m orta!te ro0leme c+ care $/ar +tea co!,r+!ta ,#rma e$te cea le"ata -e 0#rocrat#e) D#! acea$ta ca+za ar +tea $a a ara o $er#e -e alte co$t+r# !e revaz+te4 ceea ce ar #!"re+!a #!,##!tarea $# or!#rea a,acer## la -ata revaz+ta) O alta ro0lema e$te cea le"ata -e at#t+-#!ea oame!#lor4 care la #!ce +t ar +tea ,# ma# ret#c#e!t# #! r#v#!ta a!+m#tor act#v#tat# e care !+ le c+!o$c) Acea$ta ro0lema $/ar +tea $ol+t#o!a #!$a r#!tr/o 0+!a cam a!#e -e romovare) Per#col+l co!c+re!t#al -+ a c+m am ma# rec#zat !+ e$te $+,#c#e!t -e mare e!tr+ a +!e #! er#col e5#$te!ta ,#rme#)

16

Ar ma# ,# er#col+l te!-#!te# $ezo!#ere4 $# a!+me vara4 oame!## re,era marea #!a#!tea m+!tel+#4 #!$a $# a#c# e$te -#$c+ta0#l4 -eoarece r#!tr/o 0+!a romovare $# r#! #!c1e#erea +!or co!tra!cte c+ $col# $# cl+0+r# $ ort#ve $e ot aco er# $# ace$t #er-er#) I! co!cl+z#e +tem a,#rma ca ace$t la! -e a,acere e$te #!tr/o co!t#!+a tra!$,ormare4 #! ,+!ct#e -e ma# m+lt# arametr##4 rec+m. t#m +l4 vremea4 te!-#!tele $ezo!#ere $# #! $ ec#al !evo#a "r+ +l+# t#!ta)

17