Sunteți pe pagina 1din 208

ISSN 1857-2723

Buletinul tiinific
al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul
ediie se&estrial

!iaa Inde0endenei 11 $a%ul1 23-3)4) 5e0u6lica 2oldova tel' (373 2))* 2+2,+81 usc-ca%ul.&ail+&d

n /ti e i

on o& ice ec
2(,* 2414

ISSN 1875-2723

Buletinul tiinific
al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul

ediie se&estrial seria

7IIN89 9$:N:2I$9

2(,* 2414

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

ISSN 1875-2723

Buletinul /tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul+ <olu&ul II (,*1 24141

Seria ' tiine 9cono&ice

$ole iul de redacie'

5edactor-/ef' i/canu Ion1 0rofesor universitar1 docotor %a6ilitat =n istorie 2e&6ri' Bostan Ion1 0rofesor universitar1 docotr %a6ilitat =n /tiine te%nice1 acade&ician al >2 !ar&acli 3&itrii1 0rofesor universitar1 doctor %a6ilitat =n econo&ie !o0a >ndrei1 confereniar universitar1 doctor %a6ilitat =n econo&ie $al&uc%ii ?aureniu1 confereniar universitar1 doctor %a6ilitat =n fi@ic /i &ate&atic $ornea Ser iu1 confereniar universitar1 doctor =n 0olitolo ie 3olea I or1 confereniar universitar1 doctor =n dre0t >Aenti <ictor1 confereniar universitar1 doctor =n filolo ie1 Iurc%evici Iulia1 doctor =n 0eda o ie >Aenti Ioana1 confereniar universitar1 doctor =n 0eda o ie

5es0onsa6il de seria Btiine econo&ice#' 3&itrii !ar&acli1 0rofesor universitar1 doctor %a6ilitat =n econo&ie

A Universitatea de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice $U!5INS 7I2U >N359I1 >5CU29N79?9 S:$I>?9 I2!UN 59>?IDE5I 9FI$I9N79 $:N$5979GGGGG++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BUC>I>N ?>5IS>1 97>!9?9 39 :5C>NID>59 > 2>N>C929N7U?UI HN759!5IN395II B>D>7 !9 $9N759 39 59S!:NS>BI?I7>79G+ 7>5>N NI$:?>91 IS7:5I>1 SI7U>8I> >$7U>?E I !95S!9$7I<9?9 5>2U5II <I7I I <INI$:?9 HN 59!UB?I$> 2:?3:<>GGGG !:!> >N359I1 $5:I7:5U >?I:N>1 SIN79D> 79:597I$E !5I<IN3 $:2!97I8I> I $:2!97I<I7>79> HN SIS792U? 59?>8II?:5 39 !I>8E $:N792!:5>N9GGG+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 75US9<I$I >??>1 $:2!97I7I<I7>79> N>8I:N>?E !5IN !5IS2> 93U$>8I9I I 59SU5S9?:5 U2>N9+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7$>$I N>7>?I>1 BU?C>$ 93<>531 9S7I2>59> 9FI$I9N89I 9$:N:2I$9 > HNC5EE2IN79?:5 I !592IDE > S!:5I5II !:79N8I>?U?UI !5:3U$7I< >? F:N3U?UI FUN$I>5G+++++G

, ) 1k

37 55

74 B:3>59< !><9?1 !?>NIFI$>59> >U3I7U?UIGGGGGGGGG++ 7$>$I >?9J>N35U1 >S!9$79 297:3:?:CI$9 !5I<IN3 9S7I2>59> 9FI$I9N89I 9$:N:2I$9 > U7I?IDE5II F>$7:5I?:5 39 !5:3U$8I9 HN HN759!5IN395I?9 >C5I$:?9++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7I2:F7I 9?9N>1 !:!> 3>NI9?>1 7"9 !>57I$U?>5I7I9S :F 9$:N:2K IN !:?>N3 >N3 59!UB?I$ :F 2:?3:<>GGG+++ LMNOP Q+L+1 RQSTUVM W+M+1 XMSVQWQU NMPYZ[XMOZV V XZLLQQ' NZX\MWQVNZ-]XMVZVZ^ ML]UYW+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ RUVQWLYMT M+]+1 Y_XY`P V+Q+1 ZaUNYM YZNYPXUNWNbc ]XUQ\PdULWV XU[QZNM Q UU P`UW ]XQ XUMRQSMaQQ XU[QZNMReNZ^ ]ZRQWQYQ NM ]XQ\UXU MWZ [M[MPS UXQ+++ ]Z]M M+\+1 YPXMYLQNM L+L+1 ]ZRQWQYM MNWQYXQSQLNZ[Z \UNUOf\UNWM V M[XMXNZ\ LUYWZXU MWZ [M[MPS UXQG ZNZgXU^ M+S+ ZLNZVNbU WXUhZVMNQT Y iYZNZ\Q`ULYZ^ QNWU[XMaQQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG XZjYZVMNP U+Q+1 XMSVQWQU QNNZVMaQZNNZ[Z \MRZ[Z hQSNULM V YZNWUYLWU LZVXU\UNNZ^ iYZNZ\Q`ULYZ^ ]MXMOQ[\bGGGGGGGGGGGG++++ 81

142 11, 133

1,3 1k1 188

1)2

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

>5CU29N79?9 S:$I>?9 I2!UN 59>?IDE5I 9FI$I9N79 $:N$5979 >N359I 7I2U doctor %a6ilitat =n econo&ie1 0rofesor universitar1 &e&6ru cores0ondent al >2
>6stract+ Hn articolul 0re@ent 0rivind ar u&entele sociale care i&0un reali@ri eficiente concrete se eAa&inea@ situaia reducerii 0roduciei industriale /i ali&entare =n anii de transfor&are a societii1 =n 6a@a investi aiilor sociolo ice se anali@ea@ evoluia de@voltrii econo&ice /i a stratificrii1 structurii sociale1 se anali@ea@ reco&andri =n 0rivina a&eliorrii situaiei I cre/terii eficienei social econo&ice a 5e0u6licii 2oldova+ $onfor& $onstituiei 5e0u6licii 2oldova econo&ia 2oldovei 0re@int o econo&ie de 0ia de orientare social1 6a@at 0e 0ro0rietatea 0rivat /i 0e 0ro0rietatea 0u6lic1 antrenate =n concuren li6er+ >nali@a cercetrilor sociolo ice ne de&onstrea@ c =n cele dou decenii ale sta6ilirii inde0endenei 2oldovei Suverane indicatorii de@voltrii econo&iei rii au sc@ut de 0este 3 ori I /i anu&e1 - de la 58 0rocente a volu&ului industriei =n 0rodusul intern 6rut (!IB* =n anul 1))4 I la 13l =n anul 244)1 a a riculturii cores0un@tor de la 23l1 - la 815l1 construciilor I de la 8l - la 31,l+ Hns a crescut volu&ul serviciilor I co&erului1 trans0orturilor+ !rodusul intern 6rut calculat la un locuitor a sc@ut de la ,k,5 uniti la 154k1 adic de 3 ori+ 3ac =n ra&ura industriei1 de 0ild1 =n anul 1))4 activau 3)1 &ii oa&eni1 =n anul 2442 I nu&ai 115 &ii oa&eni (fr raioanele de est a rii*+ Hn anul 244) se 0roduceau1 de 0ild1 doar 118 &ln+ de 0erec%i =ncl&inte1 0e cmnd =n anul 1))4 23 &ln+ de 0erec%i sau de 0este 12 ori &ai &ult1 @a%r1 =n 1))4 se 0roducea ,35 &ii tone1 =n anul 244)1 nu&ai ,5 &ii tone1 sau a0roa0e de 14 ori &ai 0uin1 &e@eluri 54 &ii tone =n 1))4 /i 13 &ii tone =n 244)1 a0roa0e de , ori &ai 0uin1 vinuri naturale I 2)1) &ln+ dal I /i 14 &il+ dal =n 244)1 sau de 3 ori &ai 0uin tutun fer&entat k5 &ii tone1 =n anul 1))4 /i 218 &ii tone =n anul 244) I de 23 ori &ai 0uin+ 2ulte =ntre0rinderi &ari industriale au fost lic%idate1 0rivati@ate1 dar oa&enii au devenit /o&eri+ Hn a ricultur I =n anul 1))4 se 0roducea1 de eAe&0lu1 1177 &ii tone de le u&e1 =n 244) nu&ai 348 &ii tone1 de a0roa0e , ori &ai 0uin1 fructe cores0un@tor )41 &ii tone1 iar =n 244) I nu&ai 348 &ii tone de 3 ori &ai 0uin1 sfecl de @a%r I =n 1))4 se 0roducea 237, &ii tone1 =n 244) I nu&ai 337 &ii tone1 de 7 ori &ai 0uin+ Hntre0rinderile &ari s0eciali@ate au fost lic%idate+ $u alte cuvinte trecerea econo&iei la relaiile de 0ia a adus o distru ere =n rinortoare a econo&iei re0u6licii1 transfor&mnd ara =ntr-o colonie =na0oiat care i&0ort 0roducie /i &rfuri1 care 0mn la 1))4 le eA0ort =n alte ri+

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Hntr-o situaie foarte dificil se afl ra&ura vitritului re0u6licii+ Hn co&0arare cu anul 1))1 nu&rul vitelor &ari cornute s-a &ic/orat de 5 ori1 inclusiv nu&rul vacilor s-a &ic/orat de 0este 2 ori1 ovinelor cu 33 0rocente+ 2oldova deacu vre-o 15 ani i&0ortea@ carne1 0roduse lactate1 conserve din strintate /i alte 0roduse ali&entare+ 3ac =n ra&ura co&0leAului a roindustrial =n anul 1))4 activau 0este )34 &ii de lucrtori1 acu& =n sectorul a rar sunt ocu0ai doar 3)4 &ii oa&eni1 sau ,4 de 0rocente+ >st@i la sate funcionea@ k for&e de or ani@are /i lucrare a 0&mntului1 inclusiv os0odrii rne/ti1 arendatorii1 care lucrea@ 0&mnturile ranilor 0rin contracte de arend1 societi cu rs0undere li&itat1 societi 0e aciuni /i coo0erative a ricole de 0roducie+ Sco0ul 0rivati@rii 0&mntului a fost ca stenii s se si&t os0odari 0ro0rietari1 =ns 0relucrarea 0&mntului fr folosirea te%nolo iilor avansate1 fr =n r/&inte &inerale /i or anice1 fr iri are nu asi ur re@ultate eficiente+ Investi aiile sociolo ice atest c ranii =n &are 0arte s-au convins c nu&ai coo0erativele de 0roducie1 societile 0e aciuni sunt =n stare s foloseasc te%nolo iile avansate1 iri area s asi ure de@voltarea eficient a a riculturii+ $u re ret1 ast@i 0este ,44 &ii de oa&eni au 0lecat =n ri strine =n cutarea locurilor de &unc+ !entru a&eliorarea situaiei econo&ice a 2oldovei se cere fr a&mnare de resta6ilit =ntre0rinderile industriale care funcionau =n re0u6lic1 0recu& /i =ntre0rinderile co&0leAului a roindustrial1 de resta6ilit locurile de &unc /i de =ntors acas la fa&iliile lor e&i ranii din strintate+ !ractica social1 =nse/i viaa1 raiunea cer insistent de resta6ilit su0rafaa 0lantaiilor de vii1 live@i1 le u&e1 tutun1 culturi etero-olea inoase1 sfeclei de @a%r+ 5e&unerarea &ai adecvat a &uncii inmnd cont de re@ultatele reale /i totodat 0ltirea cotelor de 0&mnt va contri6ui la ridicarea intereselor stenilor ca co0ro0rietari =n 0artici0area lor &ai activ la ela6orarea &surilor 0entru cre/terea eficienei 0roduciei /i a&eliorrii 6unstrii 0o0ulaiei+ 9ste raional ca or anele de resort s deter&ine co&en@ile de stat a anu&itor cantiti de 0roducie necesare 0entru asi urarea securitii ali&entare /i susinerii ca0acitii de cu&0rare a 0o0ulaiei1 dar /i 0entru sti&ularea a enilor econo&ici =n asi urarea re@ultatelor 0lanificate+ 9ste i&0ortant de asi urat de@voltarea infrastructurii sociale1 &ai ales la sate =n a@ificarea locuinelor /i a0rovi@ionarea cu a0 0ota6il+ >0roa0e k4 de 0rocente =n localitile rurale au &enionat ne&ulu&irea deservirii &edicale1 &anoritatea stenilor sunt =n rinorai de cre/terea 0reurilor la &rfuri /i 0roduse1 &ai ales la &edica&ente1 nu&rul far&aciilor =n co&0arare cu anul 1))1 a crescut de 7 ori+ 7otodat1 =ndeose6i s cere de &enionat c nu&ai 13 la sut din e/antionul de )74 res0ondeni au a0reciat satisfctor activitatea ad&inistraiei 0u6lice locale 0rivind cre/terea eficienei de@voltrii econo&ice =n localitile lor+ $rearea locurilor de &unc /i reducerea e&i raiei =n cutarea &inloacelor de eAisten1 atunci cmnd =n satul tu sute de %ectare de 0&mnt 6o at r&mn nelucrate 0mrloa e1 @eci de tone de le u&e1 fructe r&mn industrial nefa6ricate =n 0roducie conservat finit1 0e cmnd =n coo0erare cu satele vecine /i credite 6ancare s-ar fi 0utut crea =ntre0rinderi coo0erative cu &ulte locuri de &unc /i re0arti@area &ai ec%ita6il a veniturilor /i reali@area 0roduciei finite+

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 9cono&ia de 0ia cere 0er&anent iniiativ direcionat la o6inerea re@ultatelor concrete de @i la @i1 =ntrirea disci0linei1 ordinii1 raiunii1 i&0le&entrii te%nolo iilor avansate1 folosirii raionale a 0otenialului u&an1 a resurselor &ateriale1 financiare1 sociale /i sti&ularea ec%ita6il a re@ultatelor o6inute+ ooo !rocesele stratificrii sociale a claselor1 a ru0urilor sociale se for&ea@ =n &od ierar%ic care 0re@int diferenierea lucrtorilor1 indivi@ilor du0 siste&ul social al stratificrii care este dotat cu trei di&ensiuni 0rivind 0o@iia strii e alitii I ine alitii' 0o@iiei individului =n ierar%ia veniturilor /i 6unstriip 0rivind re&unerarea &aterial I nivelul satisfacerii necesitilor 0rinci0alep statusul sau accesul individului sau ru0ului social la 6unurile &ateriale /i socialep 0uterea sau influena econo&ic /i 0olitic a indivi@ilor sau ru0urilor sociale unul asu0ra altuia+ 3eci ine alitatea social a indivi@ilor se tratea@ =n teoria funcionalist ca ur&are a ine alitii funciilor care ocu0 indivi@ii+ Hn 0rocesele stratificrii sociale1 &o6ilitii sociale eAist du0 tratarea lui !itiri& Soroqin &o6ilitatea ori@ontal I trecerea de la un ru0 social la altul I la acela/i nivel al stratificrii sociale /i &o6ilitatea vertical I trecerea individului la nivel &ai 0resus1 sau descendent I co6ormrea 0ostului individului 0rin a/a @iselor site#1 ciururi# 0rin care trec indivi@ii I 0e unii =i trec =n sus1 =n cores0undere cu cuno/tinele1 cre/terii 0rofesionalis&ului1 0e alii =i co6oar =n nos+ <estitul econo&ist /i sociolo a&erican r+Cal6rait% &enionea@' eAist &ai =ntmi fa0tul de necontestat c econo&ia de 0ia actual 0er&ite =&6o irea /i distri6uirea veniturilor =ntr-o &anier total inec%ita6il#1 avmnd efecte sociale nefaste /i 0renudicioase din 0unct de vedere funcional# (r+Cal6rait%1 Societatea 0erfect#1 Ia/i1 5o&mnia1 1))71 0a +5,*+ $u re ret =n condiiile trecerii la econo&ia de 0ia au fost 0rivati@ate1 lic%idate =ntre0rinderi industriale1 o0ti&ale s0eciali@ate1 0recu& /i os0odrii &ari cu 0&mnturi iri ate a co&0leAului a roindustrial =nalt econo&ic eficiente+ >st@i =ntre0rinderile au fost lic%idate1 0&mnturile frm&iate1 =n consecine 0roducia industrial a sc@ut de 0este 0atru ori1 0roducia ali&entar s-a &ic/orat de 0este trei ori+ 9&i raia forei calificate de &unc =n strintate =n cutarea &inloacelor de eAisten care tre@e/te o =n rinorare stri toare a 0o0ulaiei1 constituie a0roa0e ,54 &ii nu a fost =n istoria conte&0oran a 2oldovei+ $onfor& datelor statistice 0reli&inare structura social a 0o0ulaiei care activea@ =n diferite direcii ale econo&iei naionale constituie ur&toare ru0uri sociale' 2uncitorii1 care lucrea@ la =ntre0rinderile industriale1 ener etice1 construcii1 trans0ort /i co&unicaii I 23lp ?ucrtori =n a ricultur1 silvicultur I 31lp ?ucrtori1 funcionari din serviciile sociale1 =nv&mnt1 ocrotirea sntii I 34lp ?ucrtori1 funcionari =n siste&ul co&ercial /i a+ I 8lp >d&inistrarea 0u6lic I 8l+

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Hn cei 24 de ani a do&inrii sti%iei de 0ia s-a 0olari@at 0o0ulaia =n 0este 75 la sut sraci1 15-18l 0uin asi urai /i 5-7l =nstrii /i 6o ai+ Se cere o cunoa/tere de ctre tot 0o0orul1 de intelectualitatea 2oldovei1 &ai ales necesitatea unei sta6ile 0utere de uvern&mnt =nalt 0rofesioniste1 co&0etente1 res0onsa6ile =n faa 0o0ulaiei1 care ar dis0une de 0mr %ii solide de dirinare =nelea0t1 &ana e&ent calificat1 de control eficient 0rivind asi urarea de@voltrii eficiente a econo&iei rii1 reducerea srciei1 lic%idrii coru0iei1 &ini&i@rii cri&inalitii1 inec%itii sociale1 cre/terii ca0acitii de cu&0rare a 0o0ulaiei 6unstrii ei1 0recu& /i a 0ros0errii arii+ $ercetrile sociolo ice &rturisesc c nu&ai o trei&e din nu&rul tinerilor investi ai sunt satisfcui cu &unca sa1 0este 55 la sut 0uin sau deloc nu sunt &ulu&ii+ 2otivele 0rinci0ale I nu se 0ot aranna la &unc =n cores0undere cu 0rofesia sa1 re&unerarea sc@ut a &uncii+ : &are 0arte a tinerilor nu au acces la =nv&mnt1 0este 74 la sut studiile le fac nu&ai 0rin contract+ $u re ret /colile 0rofesionale te%nice 0er&anent sunt =n scdere+ ?i0sa locurilor de &unc ne ativ influenea@ la atitudinea tinerilor fa de &unc1 =ns se /tie c unica valoare real a vieii u&ane este &unca1 fr &unc nu 0oate eAista viaa cu adevrat no6il1 deoarece =nse/i o&ul a fost creat 0rin &unc+ Se o6serv tot &ai &ult ast@i1 cu &are re ret1 ine alitatea =n calitatea =nv&mntului1 &ai ales =ntre 0rocesele acestuia =n &ediul ur6an /i rural ceea ce ne ativ influenea@ la orientrile valorice a tineretului+ Hn sco0ul cre/terii activitii sociale a tineretului este necesar =nteirea activitii asociaiilor tineretului1 societilor1 or ani@aiilor voluntare1 atr mnd tinerii la 0artici0area &ai activ =n re@olvarea 0ro6le&elor 0ro0rii a vieii sociale+ :a&enii devin &ai activi1 &ai 0re tii 0entru via1 triesc &ai li6er1 &ai raional &ai ales cmnd ei sesc 6ucurie =n =nde0linirea datoriei sale fa de sine /i de societate+ >/adar1 este i&0ortant ca instanele conducerii de vmrf a re0u6licii s ela6ore@e &suri =n vederea 0erfecionrii 0oliticii sociale 0rivind educarea1 =nv&mntul1 orientarea 0rofesional a tineretului1 asi urarea locurilor de &unc1 0artici0area tinerilor =n dirinarea &ana e&entului 0roceselor social-econo&ice /i culturale a de@voltrii rii+ 3eci1 ar u&entele sociale tre6uie s 0re@inte susinerea interesele /i dre0turile1 de&nitile cetenilor &ai ales dre0turile la locul de &unc 0entru autoafir&area sa du0 0rofesionalis&ul /i ca0acitile fiecruia1 &ai ales c1 ast@i este &ult rs0mndit a& eala /i &ituirea+ 9ste i&0ortant de contienti@at c confor& $onstituiei 5e0u6licii 2oldova (art+ ,7* Statul este o6li at s ia &suri 0entru ca orice o& s ai6 un nivel de trai decent1 care s-i asi ure sntatea /i 6unstarea lui /i fa&iliei lui1 cu0rin@mnd %rana1 =&6rc&intea1 locuina1 =n rinirea &edical1 0recu& /i serviciile sociale necesares+ $u re ret aceste ar u&ente sociale care conin lo ica le ii ec%itii sociale ast@i sunt de&onstrativ clcate I sute de &ii de ceteni calificai s0eciali/ti ast@i sunt nevoii s le0ede satele1 ora/ele natale1 s-/i caute locuri de &unc 0entru a-/i asi ura eAistena1 dar ni&eni nu 0oart rs0underea 0entru aceast de@or ani@are a econo&iei /i de@onorare a 0atriei sale I care este adus la o soart la&enta6il a

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice &anoritii 0o0ulaiei+ >r u&entele sociale cer de luat &suri ur ente 0entru a&eliorarea situaiei social-econo&ice a 2oldovei+ BIB?I:C5>FI9' 1+ 2+ 3+ ,+ 5+ k+ $onstituia 5e0u6licii 2oldovap ]tutvtw Lxvxytz+ `{|x}{y1 at}t|t~t1 Z{u}x+ \+1 1))2p >nuarul Statistic a 2oldovei1 244)p ro%n Cal6rait%+ Societatea 0erfect+ Ia/i1 1))7p Z{u}x t iyxzxwty+ \{zvxz vz|1 \+1 244)p >ndrei 7i&u/+ Interesele1 6inele o&ului I 0ro6le&a c%eie a refor&elor' sinte@e sociolo ice1 2448+

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

97>!9?9 39 :5C>NID>59 > 2>N>C929N7U?UI IN759!5IN395II B>D>7 !9 $9N759 39 59S!:NS>BI?I7>79 ?>5IS> BUC>I>N doctor %a6ilitat =n econo&ie1 0rofesor universitar1 Universitatea 7e%nic a 2oldovei
>6stract+ 7%e 0a0er analses t%e &et%odolo of t%e cost &ana e&ent sste& 6ased on 5es0onsi6ilit $enters i&0le&entation+ 7%ere are 0ro0osed four ste0s consecutives activities of %ic% are descri6ed in t%e 0a0er+ 9voluia =ntre0rinderilor &oldovene/ti 0rodus 0e 0arcursul ulti&ilor ani tot &ai evident indic c activitatea &ana erial tre6uie s fie orientat ctre client /i ctre sc%i&6are+ >ceasta face s fie cutate acele &etode de conducere care s asi ure desf/urarea activitii =ntre0rinderilor =n condiii de co&0etitivitate1 ceea ce 0resu0une =ns desf/urarea unor aciuni or ani@atorice1 ca0a6ile s 0er&it utili@area cmt &ai u/or 0osi6il a &etodelor /i te%nicilor &oderne de conducere /i or ani@are+ Structurarea activitii =ntre0rinderii 0e centre de res0onsa6ilitate a devenit o 0rioritate =n satisfacerea cerinelor clienilor /i o6inerea unei activiti 0rofita6ile+ 3ac =n rile de@voltate estiunea =ntre0rinderii 0e 6a@a centrelor de res0onsa6ilitate este foarte rs0mndit1 =n 2oldova eAist o re@isten fa de acest &od de structurare a activitii co&0aniilor1 datorat =n s0ecial &entalitii unor conductori de =ntre0rinderi+ !entru reu/ita acestei aciuni1 conducerea eneral tre6uie s in sea&a de ur&toarele re uli' A 3ivi@area =n centre de res0onsa6ilitate tre6uie s ai6 la 6a@ or ani ra&a eAistent =n =ntre0rindere /i s fie actuali@at de fiecare dat atunci cmnd are loc o sc%i&6are a autoritiip A 7oate do&eniile de activitate ale =ntre0rinderii tre6uie s fie incluse =n cadrul unui centru de res0onsa6ilitate1 deoarece nici o deci@ie nu 0oate fi luat fr a se re si su6 autoritatea unui centrup A Nici o deci@ie nu 0oate fi su6 incidena unei du6le autoriti /i de aici re@ult c aceea/i activitate nu se 0oate desf/ura =n &ai &ulte centre de res0onsa6ilitatep A 3ac o aceea/i 0ersoan nu 0oate desf/ura activiti =n dou centre de res0onsa6ilitate1 un acela/i centru nu 0oate fi condus decmt de un res0onsa6il+

I&0le&entarea centrelor de res0onsa6ilitate =n =ntre0rindere 0oate avea =n trei fa@e' Fa@a I - fa@a de 0re tire a structurii centrelor de res0onsa6ilitate ($5* 1+1+ 3efinirea ariilor $5 =n 6a@a structurii or ani@atorice a =ntre0rinderii )

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 1+2+ $unoa/terea activitilor /i @onelor care enerea@ costuri 1+3+ 3eter&inarea unitilor de cost Fa@a II I fa@a de 0re tire a 6a@ei infor&aionale des0re centre de res0onsa6ilitate 2+1+ 9la6orarea si introducerea siste&ului de ur&rire a costurilor 0e $5 2+2+ $rearea costurilor unitare 0entru 0roduse /i servicii 2+3+ Sta6ilirea criteriilor de alocare si calcularea ratelor de a6sor6ie a c%eltuielilor indirecte Fa@a III I fa@a de utili@are a infor&aiei des0re costuri1 c%eltuieli1 ali indicatori financiari de ctre &ana erii =ntre0rinderii 3+1+ 3efinirea res0onsa6ilitilor 0entru activiti /i costuri 3+2+ >r u&entarea 0rocesului de luare a deci@iilor 3+3+ >nali@a /i folosirea infor&aiilor des0re costuri 0entru =&6untiri 0er&anente =n su6divi@iuni1 funciile =ntre0rinderii /i =n =ntre0rindere S 0arcur e& &etodolo ic la fiecare eta0+ Fa@a I - fa@a de 0re tire a structurii centrelor de res0onsa6ilitate 1+1+ Fa@a de 0re tire a structurii centrelor de res0onsa6ilitate va =nce0e cu definirea ariilor centrelor de cost ($$* =n 6a@a structurii or ani@atorice a =ntre0rinderii+ Hn &anoritatea =ntre0rinderilor din 2oldova structur or ani@atoric este orientat s0re atin erea o6iectivelor ce stteau =n faa &ana erilor =n condiiile activitii =ntr-o econo&ie 0lanificat+ 3e aceia1 este foarte i&0ortant1 =n 0ri&ul rmnd1 de o0ti&i@at structura or ani@atoric a =ntre0rinderii+ Nu&ai du0 o0ti&i@are structura 0oate servi dre0t 6a@ a structurii centrelor de cost+ !entru co&0letarea veridic a structurii $$ tre6uie studiat foarte &inuios 0rocesul /i fluAurile de 0roducie1 deoarece nu&ai =n a/a ca@ va fi corect deter&inat s0eciali@area $$ /i1 ce e foarte i&0ortant1 intrrile =n $$ for fi transfor&ate =n ie/iri1 care 0ot fi deter&inate /i &surate+ Fiecare centru de cost de 6a@ va fi for&at res0ectiv din $$ de un nivel &ai nos confor& fluAului de activitate /i or ani ra&ei =ntre0rinderii+ Seciile de 6a@ vor fi divi@ate =n cmteva $$ 0entru a 0er&ite ur&rirea eAact a intrrilor /i ie/irilor din su6divi@iune /i ur&rirea for&rii costului 0e tot ciclul de 0roducere a 0rodusului (du0 fluAul 0rocesului de 0roducie*+ !aralel cu ela6orarea structurii or ani@atorice este ela6orat /i codificarea $$1 astfel ca coduri consecutive s fie atri6uite $$ ce a0arin unei ra&uri din structur+ >stfel de $$ sunt 0re@ente 0entru divi@iunile de 0roducie (de 6a@ sau auAiliare*+ Fa0tul c este 0osi6il or ani@area acu&ulrii se0arate a c%eltuielilor directe /i indirecte 0entru 0roducia de 6a@ /i cea auAiliar facilitea@ calculul corect al costurilor de 0roducie 0entru 0roducia de 6a@ /i cea auAiliar+ 1+2+ $unoa/terea activitilor /i @onelor care enerea@ costuri+ 3e fa0t1 0aralel cu structura $$ este anali@at /i structura fluAurilor de 0roducie1 care /i 0er&ite deter&inarea activitilor care enerea@ costuri+ 3re0t @one ce enerea@ costuri 0ot fi considerate su6divi@iunile de 6a@1 auAiliare /i de servire a =ntre0rinderii /i su6divi@iunile funcionale+

14

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Structura fluAurilor de 0roducie tre6uie s reflecte &i/carea &ateriei 0ri&e de la de0o@itul de &aterie 0ri& 0mn la de0o@itul de 0roduse finite 0rin toate seciile de 0roducere1 care sunt $$ individuali@ate sau constau din cmteva $$+ 1+3+ 3eter&inarea unitilor de cost+ 9videna la =ntre0rinderi este divi@at 0e sectoare /i sunt frecvente ca@urile cmnd sunt utili@ate diferite clasificri /i codificri 0entru diferite sectoare+ 9ste o0ortun =n le tur cu introducerea $$ revi@uirea fluAurilor infor&aionale de la =ntre0rindere /i introducerea unui siste& unic de codificare a infor&aiei+ Hnainte de a fi colectate1 anali@ate /i controlate costurile este esenial ca fiecare co&0onent (&unca1 &aterialele1 c%eltuielile1 etc+* s fie clasificate /i s se /tie 6ine destinaia c%eltuielilor (re0arti@area lor 0e $$ /i uniti de cost*+ $lasificarea e 0rocesul de arannare a o6iectelor =n ru0uri =n de0enden de natura lor sau de destinaia lor+ 2ateria 0ri&1 de eAe&0lu1 0oate fi clasificat du0 sursa de unde vine ea1 dar /i du0 utili@area ei+ 2odul =n care se face clasificarea de0inde de o6iectivele siste&ului de clasificare+ ?a o =ntre0rindere de 0roducie codificarea &aterialelor tre6uie s 0oat fi util 0entru toate su6divi@iunile ce folosesc &aterialele' ac%i@iionarea1 de0o@itarea1 controlul stocurilor1 0roducia1 inventarierea1 siste&ul de eviden conta6il /i &ana erial+ 3re0t eAe&0lu de 0ri& nivel 0oate servi ur&toarea clasificare' &ateria 0ri&1 co&0onente1 0roducia =n curs de eAecuie1 &ateriale consu&a6ile1 &ateriale de &eninere1 o6iecte de cancelarie1 instru&ente1 etc+ Hn cadrul fiecrei divi@iuni a clasificrii 0ot fi arannate diferite o6iecte+ 3eseori1 =ns =n fiecare divi@iune sunt arannate &ai =ntmi cate oriile de o6iecte1 =ns/i o6iectele din fiecare cate orie fiind arannate la unul din ur&toarele nivele de ierar%ie+ !entru a utili@a eficient clasificarea1 este nevoie de ela6orat /i un siste& de codificare a tuturor o6iectelor ce sunt i&0licate =n 0rocesul de 0roducie+ $odificarea e un siste& de si&6oluri care ur&ea@ s fie a0licat la un set clasificat de o6iecte 0entru a asi ura faciliti la =nre istrarea1 0relucrarea /i anali@a infor&aiei des0re o6iectele =n cau@+ $odificarea e necesar 0entru a identifica univoc 0iese1 &ateriale1 o6iecte care nu 0ot fi distinse du0 denu&irea sau descrierea lorp evita a&6i uitile ce 0ot fi enerate de descrierea o6iectelorp facilita 0relucrarea infor&aiei des0re o6iecte1 =n 0articular e i&0ortant cmnd 0relucrarea e efectuat 0e calculatorp reduce volu&ul infor&aiei =nre istrate /i stocate+ Hn re@ultatul codificrii o6iectelor dintr-o clasificare oarecare li se atri6uie un cod a0arte+ !rocesul de atri6uire a codurilor o6iectelor tre6uie s fie or ani@at1 astfel ca codurile s satisfac unui /ir de cerine+ $ele &ai 6une siste&e de codificare1 atmt 0entru utili@area 0e calculator cmt /i &anual1 sunt cele ce sunt si&0le de =neles1 fleAi6ile /i 0revd 0osi6ilitatea de a fi eAtinse+ ?a stadiul de 0roiectare este i&0ortant s fie 0rev@ut eAtinderea atmt =n volu& cmt /i =n diversitate a siste&ului de codificare+ Fa@a II I fa@a de 0re tire a 6a@ei infor&aionale des0re centre de res0onsa6ilitate 2+1+ 9la6orarea /i introducerea siste&ului de ur&rire a costurilor 0e $$+ !entru a =nce0e i&0le&entarea acestei fa@e este i&0ortant de lucrat foarte &inuios cu &ana e&entul =ntre0rinderii asu0ra ur&toarelor &o&ente &etodolo ice' A :0ti&i@area fluAurile infor&aionale /i docu&entarea lorp

11

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 5aionali@area A /i o0ti&i@a 0rocedurile de cule ere1 =nre istrare1 trans&itere /i 0relucrare a datelor+ Siste&ul de ur&rire a costurilor 0oate fi 6a@at 0e re istre de eviden a costurilor /i c%eltuielilor+ 5e istrele vor cores0unde ti0urilor de costuri1 evidena crora va fi dus de fiecare $$+ 9ste de dorit introducerea unui siste& infor&aional ce ar asi ura colectarea fiecrei ti0 de costuri =ntr-un 0unct co&un din =ntre0rindere+ 5e istrele sunt docu&entele de le tur dintre evidena &ana erial /i cea conta6il+ 2i/carea o6iectelor de &unc1 transfor&area lor dintr-o stare de finisare =n alta se introduc =n siste& 0rin re istre (nurnale*+ Nu&rul re istrelor /i destinaia lor ur&ea@ s fie definitivat cel 0uin =n linii enerale la eta0a definitivrii fluAurilor /i $$+ 9 de dorit ca un re istru s fie res0onsa6ilitatea unei sin ure 0ersoane1 =n acest ca@ e &ai si&0lu de or ani@at controlul datelor introduse+ For&a re istrelor 0oate fi li6er+ 2+2+ $rearea (calcularea* costurilor unitare 0entru 0roduse /i servicii+ Hn re@ultatul introducerii datelor @ilnice1 inclusiv a celor des0re 0rocesul de 0roducie1 0e fiecare $$ sunt acu&ulate consu&urile /i c%eltuielile+ $alculele ulterioare se fac 0e fiecare $$ a0arte+ 7oate c%eltuielile directe de 0roducie se acu&ulea@ 0e fiecare $$ de 0roducie a0arte a0oi se distri6uie 0ro0orional cantitii 0roduselor finite fa6ricate =n $$ res0ectiv+ 2+3+ Sta6ilirea criteriilor de alocare si calcularea ratelor de a6sor6ie a c%eltuielilor indirecte+ Nu eAist re uli sta6ile 0entru a decide care este cea &ai 0otrivit 6a@ de a6sor6ie (re0arti@are*+ 9ste necesar o 6a@ de a6sor6ie care s reflecte =n &od real caracteristicile unui $$ res0ectiv /i s evite ano&aliile ino0ortune+ 9ste universal acce0tat c &etodele =n 6a@ de ti&0 (salarii - /i &a/in ore* reflect &ai univoc activitatea de &unc =ntr-un $$+ $u toate acestea1 eAist /i alte 6a@e de a6sor6ie1 de eAe&0lu1 re0arti@area =n 6a@ de salarii directe (0entru activiti cu &unc intensiv* sau &ateriale1 de nu&rul unitilor de cost1 vmn@ri1 c%eltuieli directe1 nu&rul de 0ersoane i&0licate1 etc+ Nu contea@ ce criteriu de alocare este folosit1 0rinci0iul de alocare r&mne nesc%i&6at+ Fa@a III I fa@a de utili@are a infor&aiei des0re costuri1 c%eltuieli1 ali indicatori financiari de ctre &ana erii =ntre0rinderii 3+1+ 3efinirea res0onsa6ilitilor 0entru activiti /i costuri+ 3ac 0ri&ele dou fa@e au un as0ect &etodolo ic1 aceast fa@ de0inde &ult de dedicaia &ana e&entului /i de dorina lui de a ur&ri costurile =n a/a &od1 de a =&6unti 0er&anent siste&ul de &ana e&ent al costurilor /i de a utili@a infor&aia =n activitatea @i de @i+ $a o6iectiv eneral al siste&ului de &ana e&ent al costurilor este di&inuarea costului unitar de 0roducie 0entru a face 0roducia &ai co&0etitiv1 iar 0rofitul &ai &are+ $a o6iective individuale 0e $5 ($$* vor servi 6u etele de c%eltuieli ela6orate 0e fiecare $5 /i se&nate de &ana er+ Hn =ntre0rindere la eta0a inci0ient se vor utili@a nor&ele de consu& eAistente+ Se cere ela6orarea unui co&0leA de nor&e aferente activitii eneral ad&inistrative /i co&erciale (este 0osi6il de ase&enea alctuirea 6u etelor de la @ero*+ $onducerea $$ este asi urat de un &ana er nu&it de ec%i0a de &ana e&ent a =ntre0rinderii+ !entru reali@area o6iectivelor ce deriv din o6iectivele enerale ale =ntre0rinderii $$ tre6uie s dis0un de un 0ro ra& de activitate su6 for& de contract+

12

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice !entru toat durata de funcionare $$ are ca sarcin un 0ro ra& de 0roducie1 definit ca un volu& de 0relucrare a &ateriei 0ri&e1 volu& de 0roducie =n curs de eAecuie1 se&ifa6ricat1 0rodus finit sau un volu& de servicii+ !entru $$ funcionale este &ai dificil de sta6ilit sarcini de activitate+ 3e 0ild1 0entru $$ conta6ilitate 0ot fi definite sarcinile 0rin ter&eni concrei de livrare a infor&aiei1 de for&are a unui docu&ent conta6il+ !entru $$ 0lanificare I anali@ 0ot servi ter&enii de anali@ a datelor1 deter&inarea a6aterilor1 ra0ortarea lor+ $$ din cadrul co&0aniei cola6orea@ =ntre ele 0e 6a@ de contract sau acorduri1 se&nate de a&6ele 0ri+ 2ana erul $$ se ocu0 de or ani@area /i ad&inistrarea =ntre ii activiti te%nice1 econo&ice /i de eAecuie1 lumnd deci@ii 0entru reali@area sarcinilor de i&0le&entat+ Sarcinile 0ot fi de ur&toarea ori ine' 0lanificarea o0erativ intern1 or ani@area 0roduciei /i a &uncii1 ur&rirea1 =nre istrarea /i &onitori@area activitii1 ra0ortarea re@ultatelor+ Fiecare sarcin /i funcie atri6uit $$ se va coordona /i &onitori@a /i de $$ funcional+ 3e 0ild1 0lanificarea o0erativ va fi coordonat /i &onitori@at de $$ funcional I 0lanificare I anali@1 or ani@area 0roduciei cu $$ te%nolo ie1 etc+ $olectarea1 =nre istrarea /i siste&ati@area datelor va fi co&0etena &ana erului $$ sau de 0ersoana nu&it de el+ 9l va lua deci@ia crui nivel ierar%ic s trans&it infor&aia des0re a6ateri+ 9ste necesar crearea unei reele unice infor&aionale =ntre seciile /i de0arta&entele =ntre0rinderii+ >ceasta nu ar cere &ulte resurse deoarece =ntre0rinderea 0osed co&0utere =n &anoritatea su6divi@iunilor+ 2onitori@area /i co&0ararea reali@rilor cu o6iectivul va fi efectuat de &ana erul $$ /i va fi 0re@entat =n ra0oartele lunare ela6orate de el /i trans&ise &ana erului su0erior+ Infor&aiile din $$ vor fi 0relucrate de res0onsa6ilul 0entru funcionarea centrelor+ 9l este o6li at s cear un ra0ort de la conductorul $$ =n ca@ de de0/ire a nor&elor de consu& (su0ra sau su6consu&*+ 5a0ortul dat tre6uie s conin cau@ele de0/irilor /i &surile 0entru lic%idarea lor+ 7er&enul de i&0le&entare a &surilor vor fi sta6ilite de &ana erul su0erior+ Siste&ul deci@ional la nivel de $$ se va 6a@a 0e un siste& infor&aional re0roiectat+ >cesta tre6uie ela6orat =n confor&itate cu noul siste& de &ana e&ent =n a/a &od ca s satisfac necesitile infor&aionale ale &ana erilor+ Hn detalierea infor&aiilor este foarte i&0ortant s se in sea&a de nu&rul /i natura deci@iilor care tre6uie ado0tate1 radul de infor&ati@are /i cerinele infor&aionale ale &ana erului+ $oninutul re0roiectrilor siste&ului infor&aional are ca sco0 o0ti&i@are /i raionali@area siste&ului &ana erial1 =&6untirea lui continu+ !entru reali@area acestui 0roces continu se va lucra asu0ra ur&toarelor &o&ente' Se vor o0ti&i@a fluAurile infor&aionale /i docu&entarea lorp Se vor o0ti&i@a 0rocedurile de cule ere1 =nre istrare1 trans&itere /i 0relucrare a datelorp :rdinea /i ra0ortarea infor&aiei 0relucrate &ana erilor su0eriori+ 3+2+ >r u&entarea 0rocesului de luare a deci@iilor+ 5eor ani@area activitii =ntre0rinderii 0e $5 ($$* duce /i la sc%i&6area /i de@voltarea siste&ului deci@ional1 care are la 6a@ un siste& infor&aional 6ine 0us+ Factorii ce induc la aceste sc%i&6ri sunt ur&torii' >0are necesitatea /i o0ortunitatea de a trece la &etode de &ana e&ent

13

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice &oderne' &ana e&entul 0rin o6iective1 0rin 6u ete1 0e 0roiectep 7recerea la aceste &etode duce la ela6orarea /i &onitori@area 6u etelor 0e $5p Siste&ul de &otivarea a &ana erilor o0eraionali este 0us =n de0enden de re@ultatele $5p >0are 0osi6ilitatea de a descentrali@a 0rocesul de luare a deci@iilor+ $5 se or ani@ea@ =n 6a@a unei ec%i0e1 care eAecut anu&ite o0eraii1 dar /i re@olv o serie de activiti ce in de 0lanificarea1 or ani@area1 coordonarea1 &otivarea /i controlul activitii =n =ntre0rindere+ 3eci1 la nivelul $5 se introduce un siste& de or ani@are1 care 0revede co&6inarea unor funcii &ana eriale1 care necesit =&6untirea co&0etenelor1 instituirea unui siste& de rs0undere =n ru01 confor& cruia fiecare din ec%i0 are o o6li aiune 6ine definit de a asi ura reali@area eficient a unei anu&ite sarcini+ !unerea nivelului de &otivare =n de0enden de nivelul de reali@are a sarcinilor necesit ela6orarea unui siste& de &otivare ce ar =ncadra aceste sarcini /i reali@ri+ 9ste foarte i&0ortant ca &e&6rii ec%i0ei s nu fie res0onsa6ili doar de o o0eraiune concret1 dar s fie &ulticalificai /i =n afara rs0underii individuale s 0oarte /i o rs0undere de ru0+ 2ana erii =n a/a fel de $5 nu &ai sunt su0rave %etori direci ai eAecutanilor+ !reocu0area lor este 0entru 0ro6le&ele &anore ale $51 iar la activitile de coordonare1 eviden /i &onitori@are sunt atra/i /i &e&6rii ec%i0ei+ $a ur&are a acestor sc%i&6ri a0ar &odificri =n nu&rul /i natura deci@iilor' cre/te 0onderea atmt a deci@iilor individuale1 cmt /i a deci@iilor de ru01 tot &ai &ulte deci@ii sunt luate la nivel o0eraional1 a0ar deci@ii strate ice la nivel o0eraional+ Ulti&a &eniune este foarte i&0ortant deoarece =n ur&a acestor &odificri are loc decentrali@area lurii deci@iilor =n co&0anie+ 3re0tul de a decide se acord /i nivelelor o0eraionale 0mn la locul de aciune1 unde eAist infor&aia necesar lurii unei deci@ii eficiente+ 9Aecutanii se transfor& =n decideni 0entru anu&ite as0ecte ale activitii sale cu& ar fi &etoda de &unc1 ale erea instru&entarului o0ti&1 ?uarea unor deci@ii devine o co&0onent a activitii acestora+ Hn a0licarea acestei &etode de &ana e&ent se &i@ea@ 0e ca0acitile /i =ncrederea &ana erului de a =&6ina interesul individual cu cel de ru0+ ?a 0unerea =n 0ractic a acestor idei foarte des se =ntmlne/te re@isten+ >cest ti0 de &ana eri necesit o &ai &are atenie /i instruire1 convin ere+ !rin &odificarea co&0orta&entul acestor &ana eri /i a atitudinii &ana erilor de vmrf se 0oate acorda cu adevrat 0utere de deci@ie /i la nivel o0eraional1 inclusiv &uncitorilor eAecutani+ !entru reali@area acestor idei se va lucra cu ec%i0ele1 se vor or ani@a activiti =n ru0+ 3eci@iile =n cadrul $5 vor fi luate cole ial1 ce consolidea@ ec%i0a1 &otivea@ la atin erea o6iectivelor $5+ !rocesul de ela6orare a deci@iilor la nivel de centru tre6uie s fie corelat cu cel al co&0aniei+ : a/a a6ordare duce la utili@area raional a resurselor u&ane /i &ateriale+ Iar siste&ul &ana erial al co&0aniei devine &ai co&0leA+ 3+3+ >nali@a /i folosirea infor&aiilor des0re costuri 0entru =&6untiri 0er&anente =n su6divi@iuni1 funciile =ntre0rinderii /i =n =ntre0rindere+ 5es0onsa6ilul 0e funcionarea $5 ($$* 0entru =ntrea a =ntre0rindere este o6li at s anali@e@e =&0reun cu &ana erii $5 =n fiecare an siste&ul de &ana e&ent al costurilor 6a@at 0e $5' s anali@e@e activitatea1 re@ultatele /i eforturile1 siste&ul de eviden /i alocare a

1,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice c%eltuielilor1 siste&ul de &otivare /i s 0re@inte 0ro0uneri de 0erfecionare a siste&ului+ Sc%i&6area 0rocedurii de calcul a costului 0e 0rodus in 6a@a $5 e 0osi6il nu&ai =n ca@ul acce0trii &odelului de toate 0ersoanele i&0licate1 nu&ai du0 instruirea lor+ Selectarea infor&aiei necesare1 a for&elor ta6elare 0entru ea1 ela6orarea criteriilor 0entru evaluarea se0arat a c%eltuielilor 0e $51 0roduse /i fa@e te%nolo ice se va afla intr-o de@voltare 0er&anent 0mn la selectarea celei &ai o0ti&e variante+ !osi6ilitatea o6inerii unei infor&aii o0erative de0inde de radul de auto&ati@are a $51 i&0le&entarea crora va influena1 de ase&enea1 0o@itiv asu0ra auto&ati@rii =ntre ului siste& de conta6ilitate &ana erial+ I&0le&entarea $51 se0ararea c%eltuielilor directe /i indirecte va da 0osi6ilitate de a sc%i&6a calcularea costului 0e 0rodus =n sco0ul o6inerii costului real1 de a de@volta /i actuali@a costul /i de a trece la un nou &odel de estiune al =ntre0rinderii+ Identificarea costurilor directe /i indirecte de 0roducie are de ase&enea /i sco0ul de a enera o &arn de contri6uie orientat s0re 0ia1 va esti&a 0osi6ilitatea de a aco0eri c%eltuielile enerale de 0roducie /i cele ad&inistrative+

BIB?I:C5>FI9' 1+ $oo0er 5o6in1 a0lan 5o6ert1 7%e 3esi n of $ost 2ana e&ent Sste&1 $onsultin 9ditor1 1))8+ 2+ Nicolescu :vidiu1 <er6oncu Ion1 2ana e&entul 0e 6a@a centrelor de 0rofit1 C%id 0ractic 0entru fir&ele ro&mne/ti1 7ri6una econo&ic1 1))8+ 3+ !anaite Nica ($oordonator*1 5usu $+1 <oicu 2+1 2ana e&entul 0e 6a@a centrelor de res0onsa6ilitate1 9ditura 9cono&ic1 2441+ ,+ 5usu $+1 >nali@a /i re larea fir&ei 0rin costuri1 9d+ >sac%i1 Ia/i1 1))5+

15

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

IS7:5I>1 SI7U>8I> >$7U>?E I !95S!9$7I<9?9 5>2U5II <I7I I <INI$:?9 HN 59!UB?I$> 2:?3:<> NI$:?>9 7>5>N doctor %a6ilitat1 0rofesor universitar Institutul tiinifico-0ractic de "orticultur /i 7e%nolo ii >li&entare
>6stract+ In t%is article are 0resented infor&ation a6out t%e develo0&ent of viticulture and ine&aqin in 2oldova fro& ancient ti&es until toda+ It is descri6ed t%e current situation in t%e 0roduction of s0arqlin ines1 6randies1 and anal@ed t%e situation on t%e ineries %ic% 0rocess ra0es and 6ottlin ines+ It is also descri6ed t%e current situation and 0ros0ects ine eA0orts to 9U countries and $IS countries and are develo0ed reco&andations+ e ords' viticulture1 ine&aqin 1 ra0e1 iner1 0ri&ar ine&aqin 1 secondar ine&aqin 1 s0arqlin ines1 6randies1 6ulq ine1 eA0ort1 &arqet outlets+

$onfor& acade&icianului 3&+ ?i%aciov Bcine nu are interes fa de istorie /i trecut1 =/i =nsrce/te 0re@entul1 i-ar din cele 3 divi@ri ale ti&0ului - 0re@entul1 viitorul si trecutul cel &ai res0onsa6il este 0re@entul1 cel &ai atr tor - viitorul1 iar cel &ai 6o at este trecutul+ 7recutul este o i antica co&oara a 0racticii accesi6ile 0entru fiecare1 care tinde sa-ti =&6o easc 0re@entul /i s-i asi ure viitorul+# <inificaia 2oldovei 0osed o 6o at istorie1 care are rdcini admnci =n istoria u&an+ Se sc%i&6 soarta 0o0oarelor1 care locuiau 0e 0&mntul 2oldovei de a@i1 iar odat cu ele vinficaia trecea 0rin 0erioade de distru ere /i cre/tere1 fac=ndu-/i dru& s0re de@voltarea incontinu+ !=n la era noastr 0o0ulaia local - sc%ifii1 nu duceau li0sa de vinuri1 consu&=du-l curat1 fr a adu a a0 s0re deose6ire de tradiiile lu&ii antice+ Ur&a/ii sc%ifilor - dacii /i eii1 care 0o0ulau ste0a Bunacului se caracteri@au 0rin fa0tul c ocu0aia de 6a@ era a ricultura1 cre/terea ani&alelor /i vinificaia+ <iticultura /i vinificaia =n acea 0erioad a o6inut o de@voltare =nse&nat 0entru 0erioada dat+ Nu =n@adar1 cu 54 ani =+e+n+ re ele Bure6ista1 0entru a evita consu&ul &rit de vinuri a e&is un decret1 care i&0unea dacii /i eii de a tia viile /i a tri fr consu& de vinuri+ >cest decret a reinut =n &are &sur de@voltarea viticulturii /i vinificaiei1 deoarece a avut o 0erioada de aciune de circa 154 ani 0=n la cucerirea rii de =&0ratul 5o&ei - 7raian (14k e+n+*+ 5o&anii 0rin toate &etodele au sti&ulat de@voltarea viticulturii si vinificaiei 0e teritoriul 2oldovei+ 9i au introdus noi siste&e de cultivare a viei de vie1 au co&0letat asorti&entul de soiuri cu noi soiuri de stru uri aduse din 5o&a1 care s-au 0strat 0=n =n sec+JJ+ $oloni/tii din 5o&a au trans&is 0o0ulaiei locale 0rocedeele 0ro0rii de fa6ricare a vinurilor+ ?a sf+sec+III su6 0resiunea tri6urilor de 6ar6ari1 ro&anii au 0lecat din re iunile dintre Nistru /i !rut1 care =n decurs de &ulte secole au trecut de la un tri6 la altul' uni1

1k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ani /i 6ul ari1 iar din sec+<III - tri6urile slave+ Hnce0=nd cu sec+J la 0o0ulaia1 care locuia 0e 0&=nturile dintre Nistru /i !rut a fost introdus cre/tinis&ul1 iar vinificaia ca0t 0ers0ective /i atri6uii de rituale 6iserice/ti+ Hn 6isericile ortodoAe fiecare credincios era =&0rt/it cu 0=ine /i vin1 deaceia 0entru necesitile 6iserice/ti era nevoie de vin ro/u de calitate =nalt+ ?e turile slavilor cu 0o0ulaia local ro&ani@at cu <i@antia a avut un rol 0o@itiv asu0ra culturii viei de vie /i vinificaiei 0&=nturilor dintre Nistru /i !rut+ Hn sec+J teritoriul 2oldovei a fost su0us inva@iilor distru toare ale 0ecene@ilor1 iar =n sec+JII - a %oardelor ttaro-&on ole+ 3eoarece tri6urile no&ade se ocu0au de cre/terea ani&alelor /i nafuri1 iar 0o0ulaia local sa refu iat =n 0duri1 0lantaiile de vii au r&as fr =n rinire1 ceea ce a 0rovocat distru erea lor+ ?a sf+sec+JII1 c=nd 0e locul vec%ii 3acii tre0tat s-au for&at cne@atele <ala%ia /i 2oldova din nou s-a =nce0ut de@voltarea ra&urii viti-vinicole+ ?a =nce0utul sec+JI< tot teritoriul de la Nistru 0=n la $ar0ai era 0o0ulat de &oldoveni+ $ne@ii &oldavi 2atei Basara61 Ne ru <od1 2i%ai <itea@ul cu 6unvoina se at=rnau fa de de@voltarea viticulturii si vinificaiei+ 9i sin uri sdeau 0lantaii de vii1 aduceau soiuri noi de vi1 lucrtori cu eA0erien din Un aria1 ara1 care la acel &o&ent era vestit ca ara vinicol de@voltat+ Se considera1 c anu&e =n ace/ti ani s-a =nce0ut construcia de 6eciuri s0eciale 0entru 0strarea vinurilor locale 0=n la roade noi de stru uri+ > a0rut necesitatea confecionrii 6utoaielor de stenar =n sc%i&6ul vaselor de lut+ Hn anii de dirinare a rii de tefan III (tefan <od* viticultura /i vinificaia 2oldovei continu s se de@volte+ >u fost introduse noi soiuri de vi de vie - $ars ?aveliu /i Fur&int+ Ulti&ul soi datorit cultivrii &ultiseculare s-a asi&ilat =n re iunea noastr /i a c0tat denu&irea Crasa de $otnari+ 3u0 &oartea lui tefan cel 2are 2oldova a fost cotro0it de I&0eriul :to&an /i =n decursul a 3 secole s-a aflat su6 nu ul turcesc+ Hn locurile coloni@ate (Benderi1 >qer&an1 Is&ail1 $%ilia* turcii cultivau via de vie1 =n deose6i soiuri de &as' $oarna1 8=a $0rii1 5o@oc%i etc+ Hn nu&tatea a 2-a a sec+ JIII =n ste0ele Bunacului cu viticultur /i vinificaia se ocu0au ttarii1 dar calitatea vinurilor fa6ricate era noas+ !entru 0o0ulaia local de 0ro6le&a viticulturii /i vinificaiei se ocu0au re0re@entanii 0turilor &ai 6o ate1 care aveau =nlesniri la 0roducerea /i reali@area vinurilor &oldovene/ti+ <eniturile feudalilor no6ili /i du%ovnice/ti =n decursul unor 0erioadei =ndelun ate nu se su0uneau i&0o@itrii1 0recu& /i se asi urau cu fora de &unc =nlesnit+ !entru 0relucrarea stru urilor /i fa6ricarea vinurilor se invitau lucrtori s0eciali@ai1 uneori de 0este %otare1 unde vinificaia era &ai de@voltat (Bul aria1 Ser6ia1 <ala%ia etc+*+ Su0rafeele de 0lantaii de vii la feudalii &ai i&0ortani cu0rindeau ,4-k4 %a /i includeau /i secii de vinificaie+ : de@voltare considera6il a c0tat viticultura /i vinificaia =n &nstiri1 unde ocu0a locul 2 =n econo&ia lor+ <inurile &oldovene/ti1 =n s0ecial cele ro/ii erau solicitate de slunitorii 6isericilor /i &nstirilor din 5usia+ 3ar nu ul turcesc1 care a i&0us 0o0ulaiei locale 0=n la )4 l de diferite i&0o@ite s-a rasfr=ns ne ativ asu0ra ra&urii vinicole din

17

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice re iune+ !lantaiile de vii =n &nstiri /i cele 0rivate au =nce0ut tre0tat a de rada din cau@e financiar-econo&ice+ Situaia =n ra&ur se a rava /i din cau@a r@6oaielor ruso-turce/ti1 deoarece 0o0ulaia local era nevoit s 0lece =n 0duri+ ?a sf+sec+ J<III1 c=nd 0artea st=n a 2oldovei a fost ali0ita la 5usia1 ttarii au dat foc 0lantaiilor de vii+ !e 0arcursul r@6oiului ruso-turc din a+a+ 184k-1812 a fost distrus 0artea de sud viti-vinicol a Basara6iei+ 3u0 ali0irea Basara6iei /i 0rii de st=n a a 2oldovei la 5usia s-a =nce0ut o 0erioad de de@voltare intensiv a viticulturii /i vinificaiei =n 2oldova+ I&0eriul rus era cointeresat =n de@voltarea acestei i&0ortante ra&uri =n re iunile sale de sud+ $ontele !aravicini socotea nenor&al c anual 5usia c%eltuie/te su&e enor&e 0entru a 0rocura vinuri strine1 av=nd =n ara re iuni cu condiii 0edo-cli&aterice analo ice Franei /i Italiei+ Hn de@voltarea viticulturii /i vinificaiei @onei de sud a Basara6iei un rol i&0ortant l-au nucat coloni/tii er&ani1 nu&rul crora =n 18k4 a atins cifra de 251k &ii Hn a+181) a fost e&is decretul cu 0rivire la arannarea 0ersoanelor str&utate de 0este 3unre - 6ul ari1 u@i etc+1 nu&rul crora a atins =n a+18k1 cifra de 8713 &ii+ !entru reali@area vinurilor &oldovene/ti au fost luate &suri de susinere a vinurilor din Basara6ia =n lu0ta de concuren cu vinurile strine+ ?a 3u6sari1 2o %iliov1 !arcani1 :vidio0ol au fost desc%ise 0uncte de eA0ort li0site de taAe va&ale 0entru reali@area vinurilor din Basara6ia =n 5usia++ Un rol i&0ortant =n de@voltarea ra&urii viti-vinicole a Basara6iei a nucat eneral- uvernatorul 2+<oronov1 care a adus din $ri&eea /i a eli6erat ratis 0entru toi doritorii via de vie+ 2+<orontov a influenat 0o@itiv de@voltarea 0lantaiilor de vii din =&0renuri&ile ora/elor &ari din Basara6ia /i =n s0ecial a $%i/inului1 care 0e atunci era =nconnurat de 0duri+ Hn a+18,2 uvernul rus a decis de a =&0ri toate 0&=nturile li6ere 0entru sdirea live@ilor /i viilor =n =&0renuri&ile ora/elor din Basara6ia+ !entru 0re tirea cadrelor =n a+1832 =n Basara6ia - a fost or ani@at 0entru 0ri&a dat o /coal s0ecial 0entru viticultura /i vinificaie (or+>qer&an*1dar care nu a avut o soarta lun 1 fiind =n a+183k desfiinat+ ?a 2 iunie 18,2 a fost ado0tat %otr=rea or ani@rii unei /coli de viticultur /i vinificaie la $%i/inu la &ar inea ora/ului 0e teritoriul a 22 desetine de 0&=nt+ Hn acea 0erioad su0rafeele de 0lantaii de vii =n Basara6ia au crescut de la 1415 &ii des+ 0=n la 2514 &ii des+ (a+1858*1 iar eA0ortul de vinuri =n 5usia =n a+18k1 a atins 115 &ln cldri+ 5a&ura viti-vinicol a Basara6iei ocu0 un loc de frunte =n I&0eriul 5us+ Hn a+1853 Basara6ia 0roducerea de 7 ori &ai &ult vin ca a/a re iune vinicol cu& era $ri&eea1 av=nd o recolt de stru uri de , &ln 544 &ii 0uduri+ Hn continuare1 0=n =n a+1)44 viticultura /i vinificaia din Basara6ia se de@volt destul de ra0id+ >stfel1 la 1)44 su0rafeele de vii au atins 7,12 &ii des+1 iar 0roducerea vinurilor - circa 1,18 &ln dal+ Hn &ediu de 0e fiecare desetin se o6inea 244-215 cldri de vin+ <inurile 0roduse =n Basara6ia la sf+sec+JIJ sunt reali@ate nu nu&ai =n 5usia1 dar /i 0este %otare+ $onfor& cercetrilor savantului 2+C%erasi&ov =n anii distru erii viilor =n Frana de ctre filoAera1 vinurile din Basara6ia =n cantiti &ari au 0truns 0e 0iaa

18

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice france@ /i au fost =nalt a0reciate de consu&tori+ !e 6a@a vinurilor din Basara6ia =n or+:desa funcionea@ fa6rici de 0roducere a vinurilor s0u&ante 0rin &etoda clasic1 0recu& /i vinuri a@ificate+ Hn 6a@ vinurilor din Basara6ia funcionea@ fa6ricile de vinuri s0u&ante din Sanqt-!eters6ur 1 2oscova1 iev1 "aricov1 care reali@ea@ vinuri s0u&ante su6 denu&iri france@e+ Hn a+a+1)13-141, curtea arului tri&ite din Basara6ia la fa6rica de vinuri >6rau-3iurso# 2, &ii dal vinuri 0entru 0roducerea s0u&antului clasic+ !e 0arcursul a+ a+1817-1)44 0e teritoriul Basara6iei s-au for&at noi &icroraioane 0entru 0roducerea vinurilor de calitate =nalt' nudeul >qer&an cu &icro@onele a6o1 !urcari /i 5scieip nudeul :r%ei cu &icro@onele 3ereneu1 !eresecina1 Braviciap nud+ $%i/inu cu &icro@onele =&0renurul lui+ 3in 0artea st=n a Nistrului este necesar de evideniat &icroraionul $a&enca care se caracteri@ea@ cu un asorti&ent 6o at de soiuri de stru uri te%nice !inot noir1 5islin 1 7ra&iner1 2uscat /i soiuri de &as - $iaus1 asla etc+ Hn nu&+ a 2-a sec+JIJ la $a&enca a fost construit o fa6ric de vinificaie cu utilan &odern din 9uro0a' 0rese cu 6ur %ie1 0rese &anuale1 vase de le&n 0entru fer&entare1 diferit inventar necesar+ Beciul avea o ca0acitate de ,4 &ii dal1 iar anual se 0roducea circa 14 &ii dal de vin+ Hn sec+JIJ localitatea $a&enca era cunoscut =n 5usia nu nu&ai ca &are centru vinicol1 dar i ca un centru 6alnear a&0elotera0eutic+ 3atorit cnea@ului <it %en/tein a fost construit o staie de trata&ent cu stru uri /i vinuri1 unde se tratau 0este k44 6olnavi anual din centrele industriale ale 5usiei+ 3ar asu0ra de@voltrii vinificaiei =n 5usia o &are influen ne ativ o au %otr=rile Cuvernului 5us de a &ono0oli@a 0roducerea alcoolului etilic1 vodcii1 0recu& /i noile re uli de co&erciali@are a vinului+ $a re@ultat1 eA0ortul vinurilor din 2oldova =n 5usia s-a redus de la 14 &ln dal (a+1)44* 0=n la 115 &ln+dal (a+1)4k*+ $ri@a =n ra&ura vinicol a 2oldovei a fost accentuat /i de falsificarea vinurilor =n &ri&i colosale =n a+a+1884-1)42+ Utili@area 0entru falsificarea vinurilor a @a%arului tos1 sa%arinului1 aci@ilor 6en@oic1 salicilic1 6oric1 oAalic1 clor%idric1 0recu& /i a vo0selelor artificiale a 0rovocat o falsificare =n &as a vinurilor din Basara6ia+ Hn nud+Bender circa 84 l din toate vinurile au fost recunoscute ca falsificate1 iar or+ $%i/inu a o6inut o slav trist de centru al falsificrii vinului+ $au@a 0rinci0al a rs0=ndirii falsificrii vinurilor a fost /i este ast@i li0sa 0ede0sei+ Hn ur&a falsificrii vinurilor =n &as 0reurile la vinurile calitative au sc@ut considera6il+ : alt daun1 care s-a a6tut asu0ra ra&urii viti-vinicole a Basara6iei a fost filoAera1 =n ur&a creia su0rafeele de vii s-au redus considera6il' de la k71) &ii des+ (a+18)7* 0=n la 3811 &ii des+ (a+1)1,*+ Hn 0erioada a+a+ 1)1,-1)15 ra&ura viti-vinicol a 2oldovei a intrat =ntr-o 0erioad rea de cri@1 care a fost 0rovocat de falsificarea vinurilor =n cantiti colosale /i a0ariia =n 0lantaiile de vii a filoAerei+ Hn 0erioada a+a+1)18-1),4 viticultura /i vinificaia =n Basara6ia a continuat s de rade@e =n ur&a 0trunderii %i6ri@ilor direct 0roductori din 9uro0a1 care =nlocuiau soiurile clasice euro0ene /i auto%tone calitative /i 0recu& /i =n ur&a 0ierderii 0ieei i&ense de desfacere a vinurilor cu& era 5usia+

1)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice $a re@ultat su0rafeele ocu0ate de soiurile euro0ene s-au &ic/orat nivelul de 815 l de la su0rafeele totale+ Nivelul nos al a rote%nicii a dus la for&area olurilor =n vii1 care alctuiau circa 25 l /i nu&ai 11 l din vii se cultivau 0e s0aliere+ Hn ur&a 5@6oiului II 2ondial au fost distruse &anoritatea fa6ricilor de vinificaie1care activau 0e teritoriul 2oldovei+ Hn re0u6lica =n a+1),, erau doar 214 0rese &anuale1 ,, 0o&0e1 ) ca@ane 0entru a6uri+ Utilanul destinat distilrii vinurilor a fost co&0let distrus+ Su0rafaa total de 0lantaii de vii =n a+1),5 era de )815 &ii %a+ 3e@voltarea ra&urii viti-vinicole =n 2oldova a devenit o 0ro6le& 0rioritar1 care necesita re0ararea 0lantaiilor de vii1 resta6ilirea fa6ricilor vec%i /i construcia noilor secii de vinificaie 0ri&ar+ !=n =n a+1)54 =n re0u6lica au fost resta6ilite 1) fa6rici de vinificaie1 construite ) fa6rici noi1 0recu& /i 1,4 de secii si&0le 0entru vinificaia 0ri&ar+ $ercetrile /tiinifice =n ra&ura viti- vinicola au =nce0ut din a+1),5 la filiala B$%i/inu# a Institutului Unional al <iei si <inului 2a araci1 iar din a+1)54 se efectuau1 de ase&enea1 =n Institutul 2oldovenesc de !o&icultura1 <iticultura si <inificaie a filialei >cade&iei de tiine din U5SS+ $re/terea su0rafeelor de 0lantaii de vii 0=na la 224 &ii %a (a+1)k4* s-a reflectat /i asu0ra de@voltrii ra&urii vinicole+ Hn a+a+ 1)5k-1)k4 au fost construite /i reconstruite 5, fa6rici de vinificaie+ !entru 0ri&a data =n 2oldova a =nce0ut 0roducerea vinurilor s0u&ante 0rin &etoda clasic /i =n re@ervoare &etalice+ ?a 6a@a crerii 0roduceriivinurilor s0u&ante =n 2oldova a stat acade&icianul !etru Un ureanu1 care a ela6orat 6a@ele /tiinifice /i 0ractice ale s0u&antelor &oldovene/ti+ Un 0as i&0ortant =n de@voltarea industriei vinicole din 2oldova a avut o %otr=rea de for&are =n a+1)7, a asociaiei de 0roducere 2oldvin0ro& 1care a unit =ntr-o sin ur structur de stat 21, fa6rici de vin+ !erfecionarea 6a@ei de &aterie 0ri& de stru uri a artat necesitatea s0eciali@rii unor =ntre0rinderi vinicole =n 0roducerea anu&itor cate orii de vinuri+ >stfel1 fa6ricile de vinificaie din @ona $entrala a 2oldovei au fost s0eciali@ate 0entru 0roducerea vinurilor &aterie 0ri& 0entru s0u&ante1 divinuri /i vinuri al6e de calitate+ !roducerea vinurilor ro/ii /i de desert a fost concentrat la =ntre0rinderile din sudul rii+ 3eoarece au crescut cerinele faa de vinurile s0eciale =n or+ Ialoveni a fost construit o fa6ric 0entru 0roducerea vinurilor ti0 reres1 =n or+3u6sari a fost or ani@at 0roducerea vinurilor aro&ati@ate1in or+ :r%ei - 0roducerea vinurilor de ti0 2adera1 in s+$ar0ineni - 0roducerea vinurilor de ti0 2arsala1 iar la fa6rica de vin a $ole iului Naional al <iei /i <inului - 0roducerea vinurilor naturale de&iseci /i de&idulci+ Hn a+a+ 1)7k-1)8k volu&ul de stru uri 0relucrai la =ntre0rinderile vinicole constituia circa 114-115 &ln+ tone1 fa0t ce deter&ina clasa&entul de v=rf al 2oldovei =n fosta U5SS =n do&eniul 0roducerii 0roduciei vitivinicole+ 3ar cu 0rere de ru1 0roducerea vinurilor 0entru s0u&ante alctuia doar 118 l1 vinurilor de &arc- 41) l1 inclusiv seci - 418 l+ In &anoritate se 0roduceau vinuri ordinare seci /i tari1 volu&ul crora alctuia )4 l1 dintre care celor alcooli@ate - &ai &ult de 54 l+

24

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Hntre0rinderile vinicole de vinificaie 0ri&ar din 2oldova =n a+a+1)74-1)85 au fost dotate cu utilan de 0relucrare a stru urilor de ca0acitate =nalt - 241 341 54 t% /i siste&e auto&ate de fer&entare a &ustului =n fluA continuu1 instalaii de ti0 B5$-32 /i US-321 reactoare ter&o-vinifictoare1 care la acel &o&ent a fost un 0as =nainte s0re reutilarea te%nolo ic a vinificaiei+ 3atorit reutilrii te%nolo ice a =ntre0rinderilor vinicole reali@at =n a+a+1)741)85 au fost create un /ir de ti0uri de vinuri noi de calitate su0erioar 1 care au fcut cunoscut 2oldova ca o ar vinicol de@voltat =n U5SS /i 0este %otare+ !=na =n a+1)84 vinurile1 divinurile /i vinurile s0u&ante fa6ricate =n 2oldova au o6inut 0este 254 &edalii de aur1 ar int /i 6ron@a la diferite $oncursuri de <inuri Internaionale+ 3eclinul ra&urii vinicole a 2oldovei a =nce0ut in a+ 1)851 odat cu editarea decretului e&is de 2oscova1 cu 0rivire la co&6aterea alcoolis&ului =n U5SS1 care a 0rovocat distru erea 0lantaiilor vinicole =n diferite localiti /i di&inuarea i&a inii vinurilor &oldovene/ti 0e 0ieele tradiionale de desfacere+ ?a &o&entul actual co&0leAul viti-vinicol =n ara noastr este considerat dre0t unul strate ic /i are o i&0ortan deose6it 0entru =ntrea econo&ie a 5e0u6licii 2oldova din &ai &ulte considerente+ !rinci0alele direcii a co&0leAului viti-vinicol care sunt 0e0inieritul vinicol1 viticultura /i vinificaia asi ur locuri 0er&anente de &unc 0entru circa 344 &ii 0ersoane1 0re0onderent =n re iunile rurale+ 3e@voltarea cu succes a ra&urii viti-vinicole contri6uie la activitatea intens /i a altor ra&uri a econo&iei naionale cu& ar fi' trans0ortul1 industria constructoare de utilan1 0roducerea de sticle1 carton1 0oli rafie1 &aterialelor de construcie /i construciilor civile1 reelelor de distri6uire /i co&erciali@are a vinurilor+ <olu&ul total al eA0ortului 0roduciei viti-vinicole din 5e0u6lica 2oldova =n a+a+ 2442-244) a constituit 1k4-314 &ln+ dal SU> =n de0enden de situaia social-0olitic din ar /i 0olitica 0ro&ovat de Federaia 5us+ 3eas&enea un &o&ent i&0ortant 0entru a ricultura rii noastre este fa0tul c viticultura 0er&ite asi urarea eA0loatrii eficiente a terenurilor cu 0ant cu un rad de inclinare &ai &are de 5l1 0recu& /i a solurilor srace /i erodate+ Hn a/a fel1 0lantaiile de vii =n 5e0u6lica 2oldova cu condiii ecolo ice favora6ile 0entru cultivarea viei de vie constituie circa 354 &ii %a+ : alt latur a necesitii de@voltrii co&0leAului viti-vinicol =n ara noastr este cea econo&ic1 deoarece vinificaia asi ur defalcri =n 6u etul statului 1 i-ar cultivarea stru urilor asi ur 6eneficii considera6ile la 1 %a de teren a ricol ocu0at cu via de vie &ai &anore ca alte culturi a ricole (circa ,4-84 &ii lei%a*+ 3ac =n a+a+ 1)84-1)85 =n 5e0u6lica 2oldova s-a =nre istrat un nivel =nalt de de@voltare a sectorului viti-vinicol (ara noastr a ocu0at locul k =n 9uro0a du0 su0rafaa viilor /i 0roducerea stru urilor*1 a0oi =n 0erioada a+a 1)8k-2441 s-a 0rodus un re res su6stanial =n ur&a cruia su0rafeele de vii s-au &ic/orat circa de 2 ori1 iar recolta lo6al de stru uri de 21, ori+ : influena 0o@itiv asu0ra sto0rii declinului =n ra&ura viti-vinicol a rii noastre a avut-o "otr=rea Cuvernului 5e0u6licii 2oldova ;1313 din 47+14+24421

21

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice confor& cruia a fost a0ro6at ca 0ro ra&a de Stat !ro ra&ul de resta6ilire /i de@voltare a viticulturii /i vinificaiei =n a+a+ 2442-2414#+ !e0inieritul viticol fiind o 0arte co&0onent a co&0leAului viti-vinicol al 5e0u6licii 2oldova a =nre istrat de@voltri ascendente /i situaii de cri@+ Ulti&a 0erioad de cri@ a avut loc =n anii 1))3-2441+ >nul 2442 este considerat an al sto0rii cri@ei /i =nce0utul unei 0erioade de de@voltare ascendent+ >ceast de@voltare este caracteri@at atmt 0rin &anorarea indicatorilor econo&ico-financiari1 cmt /i 0rin trecerea la un nivel calitativ nou I 0roducerea &aterialului de =n&ulire /i sditor viticol de cate orii 6iolo ice =nalte1 adic clone li6ere de 6oli virotice /i cancer 6acterian1 0recu& /i de alte 6oli restrictive 0entru via de vie+ Hnce0=nd cu 1+41+4k1 =n 5e0u6lica 2oldova1 lucrrile =n aceast ra&ur sunt =ndre0tate nu&ai =n do&eniul 0roducerii &aterialului sditor viticol li6er de 6oli virotice1 de cate oriile 6iolo ice BStandard# /i B$ertificat#1 ca eAce0ie 0entru clone /i soiuri rare 0entru stru uri de &as se 0er&ite /i 0roducerea &aterialului sditor de cate oria o6i/nuit+ Indicii 0e0inieristici de 6a@ sunt reflectai =n fi urile 1 /i 2+ 3atele fi urei 1 afir& fa0tul c anul 2441 0oate fi considerat ca =nce0utul a&eliorrii sta6ile a situaiei din 0e0inieritul viticol 0rin s0orirea nu&rului de 0e0iniere viticole1 nu&rul acestora cresc=nd de la 18 (a+ 2441* 0=n la k5 (a+ 244)*+ Hn acela/i ti&0 se 0oate &eniona c sunt 0re&i@e1 ca =n viitorul a0ro0iat1 s nu &ai fie o 0ro6le& de a 0roduce &aterial sditor atmt =n cantitile necesare 0entru 5e0u6lica 2oldova1 cmt /i 0entru eA0ort+

84 74

nr+0e0inierilor k4 viticole
54 ,4 34 24 14 4 1))4 1))1 1))2 1))3 1)), 1))5 1))k 1))7 1))8 1))) 2444 2441 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448 244) 2414

>nii

Fi + 1+ 3ina&ica 0e0inierilor viticole =n 5e0u6lica 2oldova =n anii 1))1 I 244) >nul 244k este considerat anul cmnd indicii 0e0inieristici au o6inut valori &aAi&e du0 a0ro6area B!ro ra&ului de resta6ilire /i de@voltare a viticulturii /i vinificaiei =n anii 2442-2424# (2112 &il+ 6uta/i altoiip 111k &il+ vie altoite1 iar randa&entul /colii de vie constituind 5,172l*1 du0 care 0roducerea &aterialului sditor viticol a suferit o u/oar reducere+ !ro6a6il1 aceast situaie a fost cau@at de 22

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice e&6ar oul creat de Federaia 5us vinurilor i&0ortate din 5e0u6lica 2oldova =n anul 244k+ !ers0ectiva de@voltrii 0e0inieritului viticol tre6uie 0recutat 0rin 0ris&a1 c anual este necesar de asi urat cu &aterial sditor viticol auto%ton sau de i&0ort1 =nfiinarea a cca+ 5-7 &ii %a 0lantaii viticole noi (cca+ 15-17 &il+ vie*+ >cest &aterial sditor1 tre6uie s fie re0re@entant 0rin clone de cate orii 6iolo ice ridicate+ ?a 6a@a reali@rii indicilor de 0lantare a su0refeelor &enionate &ai sus sunt su0rafeele de 0lantaii I &a&1 care constituie ast@i =n 5e0u6lica 2oldova circa 2344 %a cu cele &ai de 0ers0ectiv soiuri euro0ene /i auto%tone1 /i su0rafaa de )74 %a de 0lantaii 0ortaltoi+

74 k4 54 ,4 34 24 14 4 1))4

1))2

1)),

1))k

1))8

2444

2442

244,

244k

2448

2414

>nii <ie altoite1 &ln+ 6uc+ 5anda&entul /colii de vie1 l Buta/i altoii1 &ln+ 6uc+

Fi + 2+ 3ina&ica 0roducerii 6uta/ilor altoii (&ln+6uc+*1 vielor altoite (&ln+6uc+* /i a randa&entului /colii de vie (l* =n 5e0u6lica 2oldova1 =n anii 1))1 I 244) 3ina&ica 0roducerii viei de vie altoite =n 5e0u6lica 2oldova =n co&0araie cu &aterialul sditor viticol i&0ortat =n 0erioada a+a+ 2442 I 244) este 0re@entat =n ta6+1+ 3in datele 0re@entate =n ta6+1 se 0oate &eniona1 c cele &ai &ari i&0orturi de vie altoite s - au efectuat =n a+a+ 244, I 24451 c=nd cota 0arte a 0roduciei de i&0ort din volu&ul total de vie altoite a atins valorile 33 I ,, l1 &ic/or=nduse =n ur&torii ani 0=n la 1, I 1) l+ ?a &o&entul actual 0e0inieritul din 5e0u6lica 2oldova 0oate s asi ure cu &aterial sditor toate necesitile viticultorilor din ar+ <iticultura+ Hn 5e0u6lica 2oldova cea &ai &are su0rafa a 0lantaiilor viticole a fost =nre istrat =n anul 1)7k (25k &ii %a*1 iar cea &ai &are su0rafa a 0lantaiilor viticole 0e rod I =n anul 1)83 (1)3 &ii %a*+ $ea &ai =nalt 0roducie lo6al a fost =nre istrat =n anul 1)82 (1173 &ln+ tone*1 roada fiind de )14 tone%a+ Hn anii 1)71 I 1)7k1 anual1 se 0lantau cmte 2, I 28 &ii %a 0lantaii viticole+ >nul 1)8, este considerat an al di&inurii indicatorilor (=nce0utul cri@ei* econo&ico - financiari /i statistici din viticultur+

23

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 7a6elul 1 $antitatea de vie altoite 0roduse =n 5e0u6lica 2oldova /i de i&0ort =n a+a+ 2442- 244)
>nii 7otal1 &ln+ 6uc 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448 244) ,14 k135 1,14 1,13 1515 1111 k17 1412 <ia altoit1 &ln+ 6uc 3e i&0ort>uto%toni &ln+ 6ucl&ln+ 6ucl 41512153158715 21153318,12kk12 k12,,137185517 ,17321))1kk711 3141)1312158417 11k1,1,)15851k 2123218,15k712 2141)1k812841,

?a 1+41+1)8, su0rafaa total a 0lantaiilor viticole constituia 22718 &ii %a1 inclusiv 0e rod I 18815 &ii %a+ Hn acest an au fost 0lantate 141) &ii %a vii1 iar defri/ate I cca+ 34 &ii %a vii+ Ulterior su0rafaa 0lantaiilor viticole a fost =n continu descre/tere ca re@ultat al diferitor cau@e cu caracter o6iectiv /i su6iectiv+ 3ina&ica indicilor ce caracteri@ea@ nivelul de de@voltare a viticulturii este 0re@entat =n continuare (fi + 3-,*+

184 174 1k4 154

&ii+ 1,4 %a
134 124 114 144 )4 84 1))4

1))2

1)),

1))k

1))8

2444

2442

244,

244k

2448

2414

>nii Su0rafaa 0lantaiilor viticole 0e rod Su0rafaa total a 0lantaiilor viticole

Fi + 3+ 3ina&ica su0rafeei totale /i 0e rod a 0lantaiilor viticole =n 5e0u6lica 2oldova1 =n anii 1))1 I 244) (&ii+ %a* 3in cele 0re@entate se o6serv1 c su0rafaa 0lantaiilor viticole s-a redus considera6il 0mn =n anul 24421 du0 care a suferit o u/oar sta6ili@are ca re@ultat al i&0le&entrii al !ro ra&ului &enionat &ai sus+ Su0rafaa total a 0lantaiilor viticole =n os0odriile de 0roducie-&arf =n anul 244) constituind 147181 iar cea 0e rod I )k1) &ii %a+ !e 0arcursul anilor 0roducia lo6al de stru uri /i res0ectiv cantitatea 0relucrat de ctre =ntre0rinderile industriei 0relucrtoare varia@ =n li&ite foarte lar i+

2,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice >ceasta se datore/te =n &are &sur condiiilor cli&atice1 care sunt create 0e teritoriul eo rafic al 5e0u6licii 2oldova+ Factorii cli&atici decisivi /i distructivi de care de0inde de@voltarea cu succes a viticulturii1 /i care sau =nteit =n ulti&ii ani1 sunt' erurile din ti&0ul iernii1 =n %eurile tmr@ii de 0ri&var1 rindina =n 0ri&ele fa@e de ve etaie1 secetele de var =ndelun ate (=n s0ecial din fenofa@a =nfloritului /i cre/terii 6oa6elor*1 0loile din 0erioada de toa&n (fenofa@a &aturrii 6oa6elor* /i =n %eurile ti&0urii de toa&n+ Hn 0erioada de du0 a0ro6area !ro ra&ului &enionat &ai sus 0roducia lo6al de stru uri a variat =n li&itele 34217 &ii tone (a+ 244k* /i ,8,13 &ii tone (a+ 244,*1 iar cantitatea de stru uri 0relucrat de la 21414 &ii tone (a+ 244k* /i ,2517 &ii tone (a+ 2443*+ Hn acela/i ti&0 cele &enionate &ai sus sunt au influenat direct /i recolta de stru uri la unitate de su0rafa - 1 %a (fi + 5*+

744 k44 544

&ii tone
,44 344 244 144 4 1))4 1))1 1))2 1))3 1)), 1))5 1))k 1))7 1))8 1))) 2444 2441 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448 244)

>nii $antitatea de stru uri 0relucrat

!roducia lo6al de stru uri

Fi + ,+ 3ina&ica 0roduciei lo6ale de stru uri /i a 0relucrrii acestia =n 5e0u66lica 2oldova1 =n anii 1))1 I 244) (&ii tone* 3in fi ura 5 0ute& constata c1 =n ulti&ii ani recolta &edie de stru uri a variat =n li&itele 3414 c%intale la 1 %a (244k* /i ,713 c%intale la 1 %a (244,*+ Hn acela/i ti&0 =n sco0ul reali@rii cerinelor !ro ra&ului /i a s0oririi calitii 0lantaiilor viticole este i&0ortant a anali@a dina&ica =nfiinrii 0lantaiilor viticole (fi + k+*+ 3ac anali@& 0erioada anilor 2442-24471 nivelul de =nde0linire a !ro ra&ului de Stat a fost de 14)17)l (s-au 0lantat 21148 &ii %a*1 0e cmnd 0entru 0erioada 2442244)1 doar 8k18)l (271)8 &ii %a*+ >su0ra reducerii su0rafeei 0lantate au influienat o &ultitudine de factori cu caracter o6iectiv /i su6iectiv de care s-a vor6it anterior+ 7re6uie &enionat fa0tul c1 unul din cele &ai i&0ortante o6iective ale !ro ra&ului1 ine de =nfiinarea 0lantaiilor viticole noi1 cu un 0otenial 6iolo ic 0roductiv &ai =nalt+ Hn confor&itate cu !ro ra&ul no&inali@at1 =n anii 2442 -24241 =n os0odriile 0roducie &arf se 0reconi@ea@ =nlocuirea inte ral a viilor eAistente cu 0lantaiilor noi1 =nalt 0roductive I 0lantarea a cca+ 144 &ii %a /i defri/area a cca+ 114 &ii %a (=n &edie 0e an1 res0ectiv1 513 /i 518 &ii %a*+ Hn sco0ul s0oririi calitii /i 0roductivitii

25

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0lantaiilor1 =nce0mnd cu anul 24471 =nfiinarea viilor se reali@ea@ doar cu &aterial sditor deviro@at1 volu&ele de 0roducere ale cruia tre6uie s s0oreasc tre0tat+

k4 54 ,4

%a34
24 14 4 1))4 1))1 1))2 1))3 1)), 1))5 1))k 1))7 1))8 1))) 2444 2441 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448 244)

>nii 5ecolta

Fi + 5+ 3ina&ica recoltei &edii de stru uri la 1 %a =n 5e0u6lica 2oldova1 =n anii 1))1 I 244) ( %a*

8 7 k 5 , &ii %a 3 2 1 4

2442

2443

244,

2445 >nii

244k

2447

2448

244)

Su0rafaa 0lanificat

Su0rafaa real

Fi + k+ 3ina&ica =nf=inrii 0lantaiilor viticole /i reli@rii !ro ra&ului =n 5e0u6lica 2oldova1 =n anii 2442 I 244) (&ii %a* : 0rioritate &anor la eta0a actual este /i reorentarea de@voltrii sectorului de 0roducere a stru urilor 0entru &as 0e noi di&ensiuni1 reie/ind din cerinele noi ale 0ieelor de desfacere+ Hn sco0ul asi urrii unei continuiti =n reali@area !ro ra&ului de 2k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice resta6ilire /i de@voltare a viticulturii /i vinificaiei =n anii 2442-24241 a fost ela6orat un !ro ra& de de@voltare a culturii soiurilor de stru uri 0entru &as+ Hn confor&itate cu !ro ra&ul no&inali@at se 0reconi@ea@ re=nnoirea inte ral a 0lantaiilor eAistente cu soiuri de &as valoroase1 solicitate 0e 0ia1 revederea sorti&entului /i &anorarea su0rafeelor cu soiuri a0irene (fr se&ine*1 a0licarea iri rii 0rin 0icurare 0e 13 din 0lantaii+ 5eali@area acestor o6iective va da 0osi6ilitate ca 5e0u6lica 2oldova s devin un &are 0roductor de stru uri 0entru &as /i s a0ar o nou surs sta6il de venituri 0entru 6u etul de Stat+ Su0rafaa total a 0lantaiilor viticole cu soiuri de stru uri 0entru &as in 0erioada anilor 2441-244) a variat in li&itele 1,12 &ii %a (a+ 2447* /i 1k12 &ii %a (a+ 2443*+ In anul 244) aceasta constituind 1,1k &ii %a+ Su0rafaa 0e rod a 0lantaiilor viticole cu soiuri de stru uri 0entru &as in aceia/i 0erioad a variat in li&itele 1311 &ii %a (a+ 2448* /i 151) &ii %a (a+ 2442*+ In anul 244) aceasta constituind 131, &ii %a1 sau )1178l (fi + 7*+

124 144 84 &ii tone k4 ,4 24 4 2441 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448 244)

>nii !roducia lo6al $antitatea 0roduciei la eA0ort

Fi + 7+ 3ina&ica 0roduciei lo6ale de stru uri de &as1 /i a eA0ortului acestora =n 0erioada anilor 2441 I 244) (&ii tone* 3in datele 0re@entate &ai sus se constat fa0tul &anorrii 0roduciei lo6ale de stru uri de &as /i eA0ortul acestora ince0and cu anul 244k+ In acest conteAt in anul 244) 0roducia lo6al a constituit 144 &ii tone1 iar cantitatea eA0ortat I 3418 &ii tone sau 131k &il+ US3+ <inificaia+ <inificaia este una din cele &ai relevante ra&uri ale industriei a ro-ali&entare a 5e0u6licii 2oldova+ !roducia vinicol re0re@int cca+ 25l din volu&ul total al industriei 0relucrtoare /i cca+ 5l din !IB+ ?a &o&entul actual cca+ 25 l din veniturile 0rovenite din eA0ortul 5e0u6licii 2oldova sunt datorate 0roduciei vinicole+ Hn ra&ura vinicol =n 0resent sunt =nre istrate 1)1 de =ntre0rinderi1 care activea@ =n diferite do&enii a vinificaiei+ !relucrarea stru urilor se efectuea@ la 12, de fa6rici de vinuri 1 iar ca0acitatea total a =ntre0rinderilor de vinificaie 0ri&ar este

27

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice de circa 2+4 &ln+ tone de stru uri+ 3in 0cate1 din li0sa stru urilor =n ulti&ii 15-24 ani ca0acitatea de 0relucrare a stru urilor a tuturor =ntre0rinderilor vinicole de 0relucrare1 se utili@ea@ doar la 24-25l din ca0acitatea total+ Hn anii 2447-2414 la unele =ntre0rinderi de vinificaie 0ri&ar din 5e0u6lica 2oldova nu au fost 0relucrai stru uri (12-15 =ntre0rinderi*+ !ro6le&a cea &ai i&0ortant 0entru intre0rinderile de vinificaie 0ri&ar este starea te%nic de0/it a utilanului folosit 0entru 0relucrarea stru urilor+ >ceste intre0rinderi =n &anoritate sunt dotate cu utilan te%nolo ic confecionat =n a+a+k4-741 care la &o&entul actual este =nvec%it /i fi@ic /i &oral+ Nu cores0und cerinelor te%nolo ice actuale @dro6itoarele-desciorc%intoare1 scur toarele dina&ice 0entru &ust1 0resele cu snec 0entru 6o/tina+ 2ulte din =ntre0rinderile vinicole din 2oldova nu sunt dotate cu instalaii de rcire a &ustului1 iar cele care le 0osed nu funcionea@ din &ai &ulte cau@e+ Un 0rocedeu te%nolo ic i&0ortant1 care nu se res0ect la &anoritatea =ntre0rinderilor vinicole este li&0e@irea calitativ a &ustului1 iar fer&entarea &ustului se efectuea@ la te&0eraturi =nalte ce nu 0er&ite o6inerea vinurilor calitative cu nuane de soi /i un 0otenial de oAido-reducere sc@ut+ 3in nu&rul total de =ntre0rinderi 0=na =n 0re@ent au fost reutilate circa 251 inclusiv ) =n 6a@a creditelor alocate de B+9+5+3+ 1iar celelalte din resurse financiare 0ro0rii+ 5estul =ntre0rinderilor vinicole necesit o &oderni@are ur ent a seciilor de 0relucrare a stru urilor+ >ceast reutilare te%nolo ic va asi ura a&eliorarea calitii /i i&a inii vinurilor din 2oldova1 =n s0ecial a celor al6e+ Hn ra&ur dease&enea activea@ 23 de intre0rinderi vinicole1 care se ocu0 nu&ai de =&6utilierea vinurilor1 0recu& /i k2 de intre0rinderi care1 au activitate &iAt' 0relucrarea stru urilor /i =&6utilierea vinurilor+ Hn co&0araie cu starea lucrurilor =n vinificaia 0ri&ar1 =n vinificaia secundar situaia este &ai favora6il+ 3ac =n a+a+1)84-1))4 vinurile 0roduse =n 5e0u6lica 2oldova se =&6uteliau la 14 =ntre0rinderi din ar /i la 1, uniti vinicole a&0lasate =n 5usia /i Ucraina1 =n ulti&ii ani situaia s-a sc%i&6at radical+ >ctual&ente =n do&eniul =&6utelierii vinurilor activea@ circa 84 de a eni econo&ici1 care dis0un de circa 124 linii de =&6utiliere a vinurilor cu ca0acitatea total de 0este 35 &ln+dal+ 2oderni@area seciilor de =&6uteliere a 0er&is de a&6alat 0roducia vinicol =n sticle noi1 folosind do0uri de 0lut ce cores0und cerinelor &ondiale+ >ceast ofer 0osi6ilitatea de a efectua eA0ortul vinului &oldovenesc =n 6utelii1 ce este &ult &ai avantanos co&0arativ cu eA0ortul vinului =n vrac+ $ele &ai &ari =ntre0rinderi vinicole s0eciali@ate =n 0roducerea divinurilor la &o&entul actual sunt' Bar@ >l6# S>1 >ro&a# S>1 $lra/i# S>1 3ivin# S>1 care au o istorie de &ai &ult de 144 de ani1 0recu& /i unele =ntre0rinderi relativ tinere' H$S 2oldavsc%ii Standart#1 S5? Dolotoi >ist#+ !roducerea divinurilor =n 5e0u6lica 2oldova se efectuea@ la 15 intre0rinderi vinicole /i =n ulti&ii ani se o6serv o cre/tere a volu&elor de distilare a vinurilor &aterie 0ri& /i 0roducere a acestei cate orii de 6uturi alcoolice tari+ Situaia dificil care a eAistat =n do&eniul 0roducerii distilatelor 0entru divinuri =n a+a+ 1))7-2444 c=nd 0ractic nu se distilau /i nu se =ndre0tau la &aturare distilate de vinuri a fost de0a/it /i =n 0re@ent stocurile de distilate sunt =n volu& de circa 214 &ln+ dal aa+ Hn ulti&ii ani volu&ul total de 0roducere a distilatelor

28

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0entru divinuri se afl =n intervalul 354-384 &ii+ dal aa /i are o tendina 0o@itiv de cre/tere+ Hn ta6elul 2 sunt 0re@entate stocurile de distilate 0entru 0roducerea divinurilor la toate intre0rinderile s0eciali@ate1 0recu& /i structura lor du0 v=rsta de &aturare la situaia la 41+47+244)+ 7a6elul 2 Situaia 0rivind stocurile de distilate de vinuri 0entru 0roducerea divinurilor
Stocurile de distilate de vin (41+47+244)* Inclusiv cu v=rsta Nr+ do 3enu&irea =ntre0rinderii 7otal1 &ii dal1 aa ,411) 334185 21415 27512 22817 821, 731k8 77143 ,)1,2 5)1,5 3k171 ,21, 318 118137 1147 1))11,8 !=n la 3 ani1 aa 111117 1k7127 2311 821k 5215 5k1k 3k152 ,)1)7 ,415 518) 1218 318 k7173 7141,5 3-5 ani1 aa 23313, 7k17 12113 1k511 1k511 2518 33172 18155 2711 15142 22111 2)1k 2,11k 1147 )581k7 k-14 ani1 aa ,k1)) 33183 ,k13 2715 1112 312) 8151 3178 31)3 8171 2k1,8 224152 11-25 ani1 aa 414)) ,71,7 1k1, 4115 1815, 821kk 2ai &are de 25 ani1 aa 14131 5158 31, 1)12)

1 2 3 , 5 k 7 8 ) 14 11 12 13 1, 15

Bar@a >l6# S> >ro&a# S> H2 $lra/i 3ivin# S> H$S 2oldavsc%ii Standart# S5? Dolotoi >ist# S5? $olus<in# S5? <is&os# S> 5o&ne/ti# S> H2 <inria Bardar# S> H2 ?ion Cri# S5? H$S 3 Intertrade# S5? ine International !ronect# S5? Un %eni <in# S> S> >rovin Bul6oaca# 2old Nord# S> 7otal

3in datele 0re@entate se 0oate conclu@iona ca &anoritatea a6solut a distilatelor o 0re@int cele cu v=rst &edie de &aturare 0=n la 5 ani1 ce reflect tendinele 0ieelor de desfacere de consu& a divinurilor tinere cu v=rsta 3-5 ani+ <=n@rile divinurilor cu v=rsta &ai &are de k ani sunt &ai noase1 iar a celor vec%i (0este 14 ani* sunt ne=nse&nate+ !roducerea vinurilor s0u&ante =n 2oldova este tradiional le at de co&6inatele de vinuri $ricova# 1 care este s0eciali@at =n fa6ricarea vinurilor s0u&ante clasice /i de fostul co&6inat 2<# actual =ntre0rindere <is&os# s0eciali@at =n 0roducerea vinurilor s0u&ante ori inale 0rin &etoda de re@ervor+ !=n la =nce0utul a+a+ )4 volu&ul total de 0roducere al acestor =ntre0rinderi atin ea valoarea de 12 &ln+ sticle anual1 din care , &ln+ sticle s0u&ante clasic /i 8 &ln+ sticle s0u&ant ori inal+ 3in a+1))51 vinurile s0u&ante au ince0ut a fi 0roduse la &ai &ulte intre0rinderi vinicole din ar1 accentul fiind 0us 0e 0roducerea vinurilor s0u&ante ori inale+ Secii noi de 0roducere a vinurilor s0u&ante 0rin &etoda de re@ervor au fost for&ate la =ntre0rinderile' Nis-Stru ura/# S> (or+ Nis0oreni* cu o ca0acitate de 114 &ln+ sticleanual1 $%irsova# S+>+ (s+$%irsova* cu o ca0acitate de 314 &ln+ sticleanual1

2)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Slcua# S+>+ cu o ca0acitate de 115 &ln+ sticleanual1 Institutul Naional al <iei /i <inului cu o ca0acitate de 214 &ln+ sticleanual1 re&ciunina# (or+$iadir-?un a* cu o ca0acitate de 115 &ln+ sticleanual1 2ile/tii - 2ici cu o ca0acitate de 215 &ln+ sticleanual1 $ole iul Naional de <iticultur /i <inificaie cu o ca0acitate de 214 &ln+ sticleanual1 0recu& /i in cadrul asociaiei $ricova# S> a fost &oderni@at secia de 0roducere a vinurilor s0u&ante ori inale care actual&ente are o ca0acitate de 814 &ln+ sticleanual+ 7e%nolo ia de 0roducere a vinurilor s0u&ante clasice a fost valorificat de ctre $o&6inatul de vinuri 2ile/tii 2ici# in volu& de circa 114 &ln+ sticle1 ?ionCri# S+>+ cu un volu& de 0roducere 415 &ln+ sticle /i Institutul Naional al <iei /i <inului in volu& de 411 &ln+ sticle+ $a re@ultat al sc%i&6rilor /i reutilrilor te%nolo ice la intre0rinderile vinicole din 5e0u6lica 2oldova1 0otenialul su&ar al intre0rinderii s0eciali@ate in 0roducerea vinurilor s0u&ante la ince0utul a+a+2444 a atins valoarea de 3k &ln+ sticleanual1 inclusiv circa k14 &ln+ sticle de s0u&ant clasic /i 34 &ln+ sticle s0u&ant ori inal +$el &ai &are volu& de vinuri s0u&ant du0 a+a+)4 in 5e0u6lica 2oldova a fost fa6ricat in a+a+1))k-1))71 cind 0roducerea lor a alctuit circa 15-1k &ln+ sticleanual+ >cest nivel inalt de 0roducere a vinurilor s0u&ante clasice /i ori inale a fost reali@at datorit condiiilor 0rielnice de eA0ort in F+5us+ 3u0 cri@a econo&ic din 5usia in a+1))8 eA0ortul de vinuri s0u&ante s-a &ic/orat 6rusc1 ce a 0rovocat scderea 0roducerii de vinuri s0u&ante in 2oldova in a+ 2444 0in la 513 &ln+ sticle+ : alt cre/tere a 0roducerii vinurilor s0u&ante in 5e0u6lica 2oldova este atestat in a+24451 cind volu&ul lor a crescut 0in la 1215 &ln+ sticle1 du0 care a ur&at o 0r6u/ire nou a 0roducerii vinurilor s0u&ante in a+244k I 0in la 513 &ln+ sticle+ Hn 0re@ent1 consu&ul intern a vinurilor s0u&ante varia@ circa 5-k &ln+ sticleanual1 i-ar 0roducerea vinurilor s0u&ante in 5e0u6lica 2oldova se afl in &are de0enden de 0ieile de desfacere+ Hn a+2447 s-a o6servat o cre/tere a eA0ortului de vinuri s0u&ante 0e 0ieile de eA0ort (fr 0iaa F+5us* /i volu&ul de 0roducere a vinurilor s0u&ante a crescut 0in la 715 &ln+ sticle1 dar este de0arte de 0roducerea vinurilor s0u&ante in a+a+ 1))k-1))7+ In ta6elul 3 sunt 0re@entate volu&ele de 0roducere a vinurilor efervescente (s0u&ante /i s0u&oase* in 5e0u6lica 2oldova in a+a+1))k-2447+ 3in datele 0re@entate in ta6elul 3 se 0oate o6serva dina&ica 0roducerii vinurilor efervescente 0entru 0erioada indicat1 0recu& /i fa0tul c volu&ele &aAi&ale de 0roducere a acestor vinuri au fost atinse in a+a+1))k-1))7 (0ina la 35 &ln+ sticleanual*+ 3e ase&enea1 se 0oate &eniona1 c 0roducerea vinurilor s0u&oase in a+1))7 a fost &ai su0erioare decit cea de 0roducere a vinurilor s0u&ante1 atin ind o &aAi& de 24 &ln+ sticleanual+ In ulti&ii ani in 5e0u6lica 2oldova s-a sta6ilit un ra0ort destul de sta6il intre 0roducerea vinurilor s0u&ante /i cele s0u&oase la nivelul 75l ' 25l1 ce reflect in &od o6iectiv cerinelor 0ieii de desfacere /i ustul consu&atorilor 0e 0iaa intern+ 5e0re@int dease&enea un interes 0ractic anali@a 0roductorilor de vinuri s0u&ante din 5e0u6lica 2oldova in ulti&ii ani1 0entru a 0ro no@a de@voltarea acestei ra&uri din industria vinicol 0entru anii ur&tori+

34

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 7a6elul 3 !roducerea vinurilor efervescente =n 5e0u6lica 2oldova =n a+ 1))k-244)
!erioada de 0roducere 1))k 1))7 1))8 1))) 2444 2441 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448 244) <olu&ul total de 0roducere (&ln sticle* 2)14 3514 1114 1211 714 815 1414 1214 1512 1k14 714 )18 )1, 71) <inul s0u&ant l de la 2ln sticle volu&ul total 1515531, 1514,218 714k31, 8187217 51,7711 7118315 8118114 )18811k 12147)14 12127k12 5137517 7137,1, 71k8111 k158217 <inurile s0u&oase l de la 2ln sticle volu&ul total 1315,k1k 24145712 ,143k1k 3182713 21k221) 11,1k15 11)1)14 212181, 3122114 3182318 1172,13 215251k 118181) 11,1713

Hn a+a 244k-244) din tot volu&ul de vinuri s0u&ante 0roduse in 5e0u6lica 2oldova (717 &ln+ sticleanual* la $o&6inatul de vinuri $ricova# au fost 0roduse kkl la asociaia <is&os# I circa 11l1 du0a care ur&ea@ BasvineA# I 7l1 NisStru ura/# I kl1 re&ciunina# I ,l1 2ile/tii 2ici# I ,l1 ?ion-Cri#-41kl /i al+ (in total 14 intre0rinderi s0eciali@ate*+ : 0ro6le& i&0ortant 0entru ra&ura viti I vinicol a 5e0u6licii 2oldova o constituie 0roducerea vinurilor cu denu&iri de ori ine /i indicaii eo rafice+ $u 0rere de ru1 nect=nd la fa0tul c toate rile vinicole din 9uro0a =n &are &sura 0roduc vinuri cu indicaii eo rafice /i denu&iri de ori ine de acu& 34 I ,4 de ani1 =n ara noastr aceast direcie este la un =nce0ut de cale+ !e 0arcursul a+a+ 1))4 I 2414 au fost ela6orate de savanii Institutului Naional al <iei /i <inului circa 34 de vinuri cu denu&iri de ori ine1 dar de =ntre0rinderile vinicole au fost 0roduse =n volu&e &ici doar 5 I k vinuri1 i I ar su0rafaa viilor deli&itat 0entru aceasta cate orie de vinuri este de circa 1444 %a+ 5enovarea 0lantaiilor de vii &oderni@area =ntre0rinderilor vinicole /i a0ro0ierea 5e0u6licii 2oldova de U9 i&0une necesitatea strin ent de a cre/te volu&ele de vinuri cu indicaii eo rafice /i denu&iri de ori ine controlat+ 5e@ultatele activitii su&are a ra&urii vinicole a 5e0u6licii 2oldova1 care include 0roducerea vinurilor de stru uri1 vinurilor s0u&ante1 divinurilor /i altor 0roduse alcoolice =n ulti&ii ani (a+a+ 2448-244)* sunt 0re@entate =n ta6elul ,+ 3in datele 0re@entate =n ta6elul ,1 se 0oate de o6servat1 c =n anul 244) s-a &ic/orat considera6il 0roducerea vinurilor =&6uteliate =n 5e0u6lica 2oldova de la k13 &ln+ dal 0=n la 511 &ln+ dal sau cu 1)15l1 0roducerea divinurilor =&6uteliate cu 37l1 0roducerea 6rand /i altor 6uturi tari cu 28l+ >ceast &ic/orare este le at de influena ne ativ a cri@ei financiare &ondiale1 0recu& /i de ali factori eAterni1 ce a dus la &ic/orarea eA0orturilor /i v=n@rilor 0roduciei alcoolice &oldovene/ti 0e diferite 0iee de desfacere+

31

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 7a6elul , Indicatorii 0rinci0ali a activitii ra&urii vinicole a 5e0u6licii 2oldova =n a+a+ 2448-244)
; 1 2 3 , 5 k 3enu&irea 0roduselor vinicole <inuri de stru uri total -inclusiv =&6uteliate <inuri s0u&ante /i s0u&oase 3ivinuri total -inclusiv =&6uteliate Brend1 vodc /i alte 6uturi tari Buturi sla6 alcoolice a@ificate >lcool etilic Uniti de &sur &ln+ dal &ln+ dal &ii+ dal &ii+ dal &ii+ dal &ii+ dal &ii+ dal <aloarea indicilor a+2448a+244) 1,171,15 k13511 k,4,)4 744,24 5743k4 834k44 384354 554524

Hn eneral1 de@voltarea ra&urii viti-vinicole a 5e0u6licii 2oldova este de0endent =n foarte &are &asur de 0ieile eAterne de desfacere a 0roduciei finite1 deoarece circa )4l din 0roducia alcoolic este eA0orat 0este %otare+ <olu&ul eA0ortului 0roduciei alcoolice 0e 0ieile eAterne =n a+a+ 2442-244) a fost =n 0er&anenta sc%i&6are /i a variat =n intervalele de la valoarea &ini&al 13,11 &ln+ dol SU> (a+2447* 0=n la 31314 &ln+ dol SU> (a+ 2445*+ Hn fi + ) este 0re@entat dina&ica eA0ortului 0roduciei alcoolice din 5e0u6lica 2oldova 0entru 0erioada a+a+ 2442-244)1 care include volu&ele eA0ortului 0roduciei alcoolice totale /i 0e unele cate orii de 0roduse eA0ri&ate =n &ln+ dol SU>+ 3in datele 0re@entate =n fi + 8 se 0oate de &enionat1 c dac =n a+a+ 2442-2445 se o6serv o cre/tere tre0tat a volu&elor de 0roducie vinicol eA0ortat1 atunci du0 a+ 24451 care a fost cel &ai reu/it an de eA0ort 1 volu&ul total al eA0ortului s-a &ic/orat considera6il (de 213 ori =n anul 2447*+

354 344 254SU> &ln+dol 244 154 144 54 4 2441 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448 244) 2414

eA0ortul divinurilor eA0ortul vinurilor i&6ut eliate

>nii eA0ort ul vinurilor in vrac eA0ort ul t ot al al 0roductiei alcoolice

Fi +8 3ina&ica eA0ortului 0roduciei alcoolice din 5e0u6lica 2oldova =n a+a+ 2442-244) (&ln+ dol SU>*

32

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 3in toate cate oriile de 0roduciei vinicol eA0ortat cel &ai drastic s-a &ic/orat volu&ul eA0ortului de vinuri de stru uri =&6uteliate (de circa , ori*1 co&0arativ cu eA0ortul vinurilor =n vrac 1 divinuri1 vinurilor s0u&ante1 unde &ic/orarea eA0ortului a fost cu 14-15l+ $au@a 0rinci0al a &ic/orrii volu&ului de eA0ort a 0roduciei vinicole =n a+a+ 244k-2447 a fost e&6ar oul i&0us de Federaia 5us =n a+ 244k referitor la i&0ortul de vinuri &oldovene/ti 0e teritoriul acestei ri+ Hn fi + ) este 0re@entat dina&ica eA0ortului de vinuri de stru uri =&6uteliate din 5e0u6lica 2oldova 0e 0ieile eAterne1 care destul de convin tor de&onstrea@ rolul e&6ar oului din F+5+ asu0ra necesitii lar irii 0ieilor de desfacere 0entru 0roducia vinicol din ara noastr+

25 24 &ln+dal 15 14 5 4 2442 2443 1315 1718

2417

2315

)11 , 518 k

244,

2445 >nii

244k

2447

2448

244)

Fi + ) 3ina&ica eA0ortului de vinuri de stru uri =&6uteliate =n a+a+2442-244) : cate orie i&0ortant de 0roducie vinicol destinat eA0ortului sunt vinurile =n vrac1 care re0re@int circa 54l din volu&ul total de vinuri 0roduse =n 5e0u6lica 2oldova+ Hn fi ura 14 este 0re@entat dina&ica eA0ortului de vinuri =n vrac =n &ln+ dal =n 0erioada a+a+ 2442-244)+
12 14 8 &ln+ dal k , 2 4 2442 2443 244, 2445 244k >nii 2447 2448 244)

1412

)18 811 8

1412

k13

518 ,12

Fi + 14+ 3ina&ica eA0ortului de vinuri =n vrac =n a+a+ 2442-244)

33

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 3in datele 0re@entate =n fi + 14 se 0oate constata c eA0ortul vinurilor =n vrac =n 0erioada a+a+ 2442-244k a fost destul de ec%ili6rat /i a variat =ntre 814-1412 &ln+ dal anual1 iar du0 e&6ar oul i&0us de Federaia 5us s-a &ic/orat cu circa 34l (a+24472448* constituind 518-k13 &ln+ dal+ 2ic/orarea volu&ului de eA0ort a vinurilor =n vrac a+ 244) este &ai &ult le at de cri@a financiar &ondial1 dec=t de ali factori+ 5eferitor la situaia cu eA0ortul vinurilor =n vrac este necesar de &enionat ca 0rinci0alele 0iee de desfacere a acestei cate orii de vinuri au fost Belarusi1 Ucraina1 $a@a%stan1 5o&mnia1 Ceor ia /i al+ Hn a+244) vinurile1 vinurile s0u&ante /i divinurile din 5e0u6lica 2oldova au fost eA0ortate =n ,3 ri din lu&e 1 iar costul eA0ortului a constituit 1k, &ln+ dol SU>1 inclusiv' rile $SI-12)1k &ln+ dol SU> (83l din tot eA0ortul*1 rile Uniunii 9uro0ene-2,18 &ln+ dol SU> (15l din tot eA0ortul* /i alte ri (SU>1 $%ina1 Israil /i alt+*-318 &ln+dol SU> (2l*+ 3in rile $SI cei &ai i&0ortani i&0ortatori de 0roducie vinicol sunt' 1+ Federaia 5us I 541) &ln+ dol SU> 2+ Belarusi I ,118 &ln+ dol SU> 3+ a@a%stan I 1512 &ln+ dol SU> ,+ Ucraina I 1215 &ln+ dol SU> 3in rile U9 cei &ai i&0ortani i&0ortatori de vinuri &oldovene/ti sunt' 1+ !olonia I )12 &ln+ dol SU> 2+ Cer&ania I ,18 &ln+ dol SU> 3+ $e%ia I 31, &ln+ dol SU> ,+ 5o&mnia I 314 &ln+ dol SU> 5+ ?etonia I 115 &ln+ dol SU> k+ 2area Britanie I 417 &ln+ dol SU> 3in ru0a altor ri1 cele &ai re0re@entative ri unde se eA0ort 0roducia alcoolic din 5e0u6lica 2oldova sunt' 1+ SU> I 11k &ln+ dol SU> 2+ $%ina I 41k &ln+ dol SU> 3+ Israil I 415 &ln+ dol SU> Structura eA0ortului 0roduciei vinicole din 5e0u6lica 2oldova 0entru a+ 244) 0e diferite 0iee de desfacere din lu&e este re0re@entat =n &odul ur&tor' 1+ Federaia 5us I 3214l 2+ 5e0u6lica Belarusi I 271kl 3+ a@a%stan I )15l ,+ Ucraina I )14l 5+!olonia I k11l k+ Cer&ania I 314l 7+ Ceor ia I 21kl 8+ $e%ia I 213l )+ 5o&mnia I 214l 14+ >@er6ainan I 113l 11+ SU> I 112l

3,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 3in datele 0re@entate se 0oate &eniona c rile $SI /i =n continuare r&=n ca 0iaa 0rinci0al de desfacere a 0roduciei vinicole &oldovene/ti (0=n la 83l de la volu&ul total*1 dar rile U9 devin =n ulti&ul ti&0 o 0iaa real /i foarte i&0ortant 0entru reali@area vinurilor 0roduse =n 5e0u6lica 2oldova+ !entru a a0recia cre/terea volu&ului de vinuri1 reali@ate 0e 0iaa U9 =n fi + 11 este 0re@entat dina&ica eA0ortului 0roduciei alcoolice din 5e0u6lica 2oldova =n aceste ri =n 0erioada a+a+ 2442-244)+
2,15 1)13 1118 )11 511 2,18

25

&ln+ 24 dol+ SU>


15 14 5 4 2442 2445

244k >nii

2447

2448

244)

Fi + 11+ 3ina&ica eA0ortului 0roduciei alcoolice din 5e0u6lica 2oldova =n rile Uniunii 9uro0ene (&ln+ dol+ SU>* 3in datele 0re@entate =n fi +11 se 0oate o6serva c 0e 0arcursul a+a+ 2442 I 244) volu&ul eA0ortului 0roduciei alcoolice a crescut de la 511 &ln+dol+ SU> 0=n la 2,18 &ln+ dol+ SU>1 sau de ,18 ori+ Hn 0ers0ectiv 0entru a+a+ 2412 I 241, se 0reconi@ea@ o cre/tere =n continuare a eA0ortului 0roduciei alcoolice 0e 0ia U9 de 0=n la 118 ori sau 0=n la ,5 &ln+ dol+ SU>1 datorit s0oririi volu&elor de vinuri eA0ortate =n re i& 0referenial (fr taAe va&ale* =n 6a@a acordului =nc%eiat =ntre re0u6lica 2oldova /i $9+ ?a &o&entul actual 0roducia alcoolica din ara noastr este eA0ortat =n 23 de ri a U91 unde rile 0rinci0ale de eA0ort sunt' 1+ !olonia I 3815 l 2+ Cer&ania I 1)12 l 3+ $e%ia I 1,1, l ,+ 5o&mnia I 1312 l 5+ ?etonia I 312 l k+ 2area Britania I 213 l 7+ 9stonia I 11,l 8+ Crecia I 112 l )+ Bel ia I 114 l 3in datele 0re@entate se 0oate o6serva c 0ieele !oloniei1 Cer&aniei /i $e%iei sunt cele &ai i&0ortante din cadrul U9 alctuind su&ar 0este 74 l din volu&ul total+ Sarcina de 6a@1 care este la &o&entul actual =n faa 0roductorilor de vinuri din

35

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 5e0u6lica 2oldova este diversificarea 0ieelor de desfacere =n rile $SI1 U91 0recu& /i 0e alte continente ale lu&ii+ Hn sco0ul 0ro&ovrii i&a inii 0o@itive a vinurilor &oldovene/ti 0e 0ieele &ondiale1 co&0aniile vinicole din 5e0u6lica 2oldova 0artici0a la cele &ai i&0ortante concursuri de vinuri /i eA0o@iii internaionale1 care se 0etrec =n 15 rii ale lu&ii1 iar cele &ai recunoscute sunt =n Frana1 Cer&ania1 $%ina1 F+ 5us1 ?etonia1 ra0onia1 7urcia1 5o&mnia1 2area Britanie /i altele+ !rintre cele &ai i&0ortante sarcini care stau =n faa ra&urii vite I vinicole ale 5e0u6licii 2oldova 0entru viitorul a0ro0iat sunt' - Sdirea anual a circa 3 I 5 &ii %a de 0lantaii noi de vii cu soiuri te%nice /i de &as valoroase+ - !roducerea anual a circa 3 I 5 &ln+ de vi de vie altoit cu rad 6iolo ic =nalt+ - !roducerea anual a circa k44 I 744 &ii tone de stru uri inclusiv a circa 144 &ii tone de stru uri de &as+ - $re/terea 0roductivitii &edii a stru urilor 0=n la roada de k I 8 t%a+ - S0orirea calitii /i indicelor de i ien a vinurilor =&6uteliate /i =n vrac 0roduse =n 5e0u6lica 2oldova+ - S0orirea 0roducerii /i asorti&entului de fa6ricare a vinurilor cu indicaii eo rafice /i denu&iri de ori ine destinate eA0ortului =n rile U+9++ - !roducerea anual a circa k &ln+ dal+ de vinuri de stru uri =&6uteliate1 14 &ln+ sticle de s0u&ant clasic /i natural /i ,44 &ii dal de divinuri+ - 3iversificarea 0ieelor de desfacere a 0roduciei vitivinicole &oldovene/ti /i cre/terea volu&ului de eA0ort 0e 0iaa U+9+ 0=n la 54 &ln+ dol+ S+U+>+ =n a+a+ 2412 I 241,+ - 9A0ortul 0roduciei alcoolice anual de reali@at la su&a total de venituri de circa 244 &ln+ dol+ S+U+>+

BIB?I:C5>FI9' 1+ "otr=rea Cuvernului 5e0u6licii 2oldova nr+ 1313 din 7+14+2442 cu 0rivire la !ro ra&ul de resta6ilire /i de@voltare a viticulturii /i vinificaiei =n anii 2442 2424# 2onitorul oficial nr+ 1,2 I 1,3 din 17+14+2442 2+ "otr=rea Cuvernului 5e0u6licii 2oldova nr+ 13kk din 1+12+244k cu 0rivire la deli&itarea arealului vitivinicol 2onitorul oficial al 5e0u6licii 2oldova nr+ 18k I 188 din 48+12+244k 3+ 2oldova =n cifre 2414+Breviar Statistic al 5e0u6licii 2oldova col+ red+ ?+ S0oial1 :+ $ara11 2+ Cotiac' $%i/inu' Statistic' 2414 144 0a +

3k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

SIN79D> 79:597I$E !5I<IN3 $:2!97I8I> I $:2!97I<I7>79> HN SIS792U? 59?>8II?:5 39 !I>8E $:N792!:5>N9 >N359I !:!> doctor %a6ilitat =n econo&ie1 confereniar universitar1 Universitatea de Stat B+!+ "asdeu# din $a%ul >?I:N> $5:I7:5U doctorand1 >cade&ia de Studii 9cono&ice din 2oldova
>6stact+ 7%e 0a0er &aqe an overvie on t%e visoins a6out t%e co&0etitivit and t%e &odern &arqet relations%i0+ >cordin to a nu&6er of o0inions four levels of co&0etitivit are identified I inter-fir&1 sectoral1 re ional and lo6al+ 9ac% of t%e& is influensed 6 ot%er ones and cant 6e se0arated+ Fcmnd un studiu a&0lu asu0ra co&0etiiei /i a co&0etitivitii =n siste&ul cate oriilor econo&ice al relaiilor de 0ia conte&0orane1 constat& fa0tul c1 din 0unct de vedere istoric1 acestea a0ar odat cu folosirea =n cadrul divi@iunii &ondiale a &uncii a avantanelor co&0arative =ntre naiuni (fora de &unc ieftinp 6a@a suficient a resurselor naturale1 inclusiv cele rarep avantanele eo rafice deose6itep factori infrastructuralip avantanele cli&aterice1 etc+* 0entru eA0ortul 0roduciei finite =n rile unde aceste avantane nu 0revalea@ sau nu eAist /i i&0ortul acelor 0roduse din rile care 6eneficia@ de avantane co&0arative su0erioare fa de ara rece0toare+ 3e/i1 teoretic evoluea@ cu rit&uri alerte &ai 6ine de trei secole1 feno&enul co&0etiional ia for&a 0ro resului dina&ic =n siste&ul econo&ic conte&0oran aA=nduse 0e li6ertatea de aciune a a enilor econo&ici 0rivai 0e 0iee desc%ise /i &ateriali@mndu-se 0rioritar 0rin &ecanis&ul 0reului1 acest lucru reali@mndu-se i0otetic dac' a* eAist un siste& funcional de 0iee (0iaa 6unurilor de consu&1 0iaa factorilor de 0roducie1 inclusiv a resurselor naturale1 0iaa financiar1 0iaa &onetar1 0iaa valutar* =n care se confrunt li6er /i desc%is cererea /i ofertap /i 6* este ada0ta6il unui siste& de co&unicare via6il =ntre co&0onentele siste&ului de 0iee1 astfel ca situaia s0ecific 0e o anu&it 0ia s deter&ine reacii adecvate /i la &o&entul o0ortun 0e celelalte+ 11 0a + ,5 >stfel1 =n conteAtul de@voltrii 0ieelor1 a0ar noi condiii de concuren1 se &odific vectorii iniiali de co&0etitivitate de la avantanele co&0arative 0revalente la avantanele sc%i&6rilor dina&ice 6a@ate 0e reali@ri te%nico-/tiinifice1 inovaii =nce0mnd cu stadiul de 0roiectare /i 0mn la reali@area /i oferta direct a 0rodusului ctre consu&ator+ 7otodat1 Indicele =nalt de acu&ulare /i consu& al !rodusului Intern Brut 0er ca0ita anut la de@voltarea rilor cu econo&ie de 0ia =n vederea reali@rii unor condiii &ai 6une 0entru =nrdcinarea /i de@voltarea co&0etitivitii =ntre ri /i intrafir&e =n s0aiul econo&ic &ondial creat+

37

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice >vantanele co&0arative ( eo rafice1 cli&aterice etc+* sunt donate de natur /i 0osed caracter li&itat+ >vantanele co&0etitive =ns sunt dina&ice1 6a@ate 0e inovaii1 de@voltarea ca0italului u&an1 intelectului /i du0 natura lor sunt infinite+ Nu 0ot fi co&0arate avantanele co&0arative /i cele co&0etitive1 =n 0lus ele tre6uie strict difereniate+ Inte rarea 0e o 0ia concret a unei ri a a&6elor ti0uri de avantane1 desi ur c a&0lific siner etic co&0etitivitatea acesteia 0e arena &ondial+ Hn cea de-a doua nu&tate a sec+ JJ1 concurena a o6inut noi trsturi caracteristice' concurena li6er /i desc%is a fost 0arial cu&ulat cu structurile de ti0 &ono0olist /i oli o0olist1 cu 0o@iii 0arial =nc%ise1 c%iar /i 0rin 0olitici 0rotecioniste de 0iap a0oi s-au re&arcat tendinele de a trece de la o concuren 0rin &ecanis&ul 0reurilor la una 6a@ate 0e &ecanis&ele =nafara 0reului1 de/i1 =n econo&ia real1 coeAisten a acestor dou &ecanis&e de co&0etitivitate 0e 0ia 0redo&inp =n al treilea rmnd1 este vor6a des0re &odificarea structural a cererii de la 0roduse universale la cele individuali@ate /i1 0rin se &entarea1 uneori eAcesiv a 0ieei1 cre/terea concurenei se a&0lific la fel de &ult+ Hn 0rinci0iu1 su6iecilor concureni li se i&0une de a atin e acelea/i1 sau re@ultate su0erioare 0rivind nivelul 0rofita6ilitii =n 0rocesul de 0roducere1 eficacitatea utili@rii resurselor econo&ice1 =n s0ecial1 al ca0italului u&an /i financiar1 =n conteAtul unor sc%i&6ri dina&ice continue a cererii /i a confi uraiei 0ieelor+ 7otodat1 o trstur de 6a@ a noii econo&ii concureniale este tendina =n cre/tere a caracterului a resiv al concurenei =n oana 0entru veniturile consu&atorilor I =nvin tor fiind cel &ai forte inovator+ Hn &ulte situaii concurena ca0t /i un caracter distru tor 0rin de@voltarea 0aralel a unui alt &ediu co&0etitiv &ult &ai 0uternic1 atunci cmnd diferii concureni =/i co&6in eforturile 0entru re@ultate net su0erioare+ Fondarea alianelor strate ice noi1 &ult &ai fleAi6ile1 conto0irea inovaiilor te%nice /i /tiinifice1 qno-%o-ului1 conduce la efecte 6enefice 0entru a&6ele 0ri1 iar1 =n consecin cre/te nivelul ri orilor 0entru ec%ili6rarea noilor tendine /i ra0orturi de 0ia+ $re/terea ra0id cu&ulat a cererii /i a intensitii eficacitii 0roducerii &ateriale =n societatea actual a scos =n eviden1 0e de o 0arte1 li&itarea =n cre/tere a necesitilor &ateriale1 iar 0e de alt 0arte1 au creat 0re&isele 0entru transferarea unei 0ri i&0ortante din resursele u&ane =n sfera serviciilor+ >/adar1 noua societate 0ostindustrial ce s-a for&at la &inlocul anilor 74 ai sec+ JJ1 s-a constituit =n 6a@a lr irii sferei de 0roducere a 6unurilor econo&ice 6a@ate 0e 0ro resul te%nic /i /tiinific /i a intelectuali@rii serviciilor+ $el &ai &ult sunt 0reuite cuno/tinele1 infor&aiile =n 6a@a crora se de@volt te%nolo iile infor&aionale1 care =n 0re@ent stau la 6a@a noii econo&ii# cu se &entul cel &ai 0roe&inent e-econo&ia+ 21 va + 83-8k !e de alt 0arte1 0ro6le&a co&0etitivitii 0entru &ulte state /i c%iar re iuni1 0recu& fostul s0aiu sovietic1 a fost a6ordat iniial insuficient1 fa0t de&onstrat de un /ir de docu&entaii /i lucrri /tiinifice /i de s0ecialitate+ >ceast cate orie econo&ic de 0ia era iniial le at &ai &ult de activitile de eA0ort1 iar co&0etitivitatea adeseori se considera a fi e al cu eficacitatea1 de/i 0ri&a cate orie se 6a@ea@1 =n eneral1 0e a doua+ 3estr&area relaiilor econo&ice unionale /i &ai a0oi anii 1))8 le ai de cri@a din 5usia1 res0ectiv1 aderarea &ai &ultor state eA-sovietice la Uniunea

38

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 9uro0ean1 au fcut ca co&0etitivitatea s fie tratat ulterior &ult &ai 0rofund1 iar 5e0u6lica 2oldova s nu 0re@inte o eAce0ie =n acest sens+ Hn aceste condiii1 nici =n sfera financiar-6ancar &utaiile tendeniale nu au =ntmr@iat s a0ar1 iar feno&enul concurenial ca0t noi di&ensiuni 6a@ate 0e internet1 service sofisticat /i lo6alo@area activitilor 0e o 0latfor& inovaional co&0licat+ $mt 0rive/te cre/terea 0otenialului co&0etitiv al sectorului 6ancar naional1 funda&entarea 6a@elor acestuia1 de&area@1 6ine=neles1 =nce0mnd cu anii )41 ca /i =n tot s0aiul eA-sovietic1 du0 o6inerea statutului lor de state inde0endente+ $ri@a ce a ur&at ceva &ai tmr@iu =n anul 1))81 a dina&i@at 0rocesele co&0etiionale1 for&ele vec%i fiind 0rofund revi@uite1 0roces accelerat /i de a&0lificarea 0ro resiv a volu&ului re&iterilor de 0este %otare a resurselor financiare cm/ti ate de concetenii &oldoveni aflai la lucru =nafara rii1 ceea ce1 de fa0t1 a 0er&is sferei ce ine de activitatea 6ancar1 de a ocu0a unul din locurile de frunte =n aceast direcie1 iar co&0etitivitii1 la nivelul acestui sector al econo&iei naionale1 i s-a acordat1 i&0licit1 /i o 0rioritate a0arte+ Feno&enul concurenial include concurenii /i &ediul de co&0etiie+ $oncurenii 0ot fi direci /i indireci+ $oncurenii direci &ai sunt cunoscui dre0t concureni la nivelul industrieira&urii# sau ai &ediului de co&0etiie# al unei fir&e+ ?a 6a@a &ediului de co&0etiie stau structurile adiacente ale laturilor activitilor econo&ice+ 2odalitatea =n care aceste structuri (0re1 cerere1 ofert1 nu&r de fir&e concurente1 le islaie etc+* sunt 0artanate /i deli&itate 0rin 0uterea lor de aciune asu0ra diferitor sfere de activitate =ntr-un conteAt econo&ic dat va deter&ina /i laturile de co&0etitivitate ale activitilor econo&ice desf/urate =n acest &ediu+ Hnele erea conce0tului de feno&en co&0etiional1 =n eneral1 se 6a@ea@ 0e ideea c1 din 0unct de vedere al ierar%iei &ecanis&elor care stau la 6a@a reali@rii lui1 acesta 0oate fi a6ordat =n &od diferit+ 2uli autori se aAea@ 0e 0rinci0iul deli&itrii feno&enului co&0etiional 0e ur&toarele 0o@iii concureniale sau1 de co&0etiie1 la nivel &icro- /i1 res0ectiv1 &acro-econo&ic+ >lii 0artanea@ &ecanis&ele care stau la 6a@a feno&enului co&0etiional al fir&ei =n 0eri&etrul activitilor dintr-o econo&ie dat1 la trei niveluri+ 9ste vor6a des0re &icro-nivel1 &e@o-nivel /i &acro-nivel+ 2icro-co&0etitivitatea1 cel &ai des cores0unde corelrii eficiente a 0reului /i a calitii 0rodusului sau serviciului concret1 ela6orat de o fir& concret 0e o 0ia dat =n contrara0ort cu concurenii si de 6a@+ 2e@o-co&0etitivitatea I se aAea@ 0e eficacitatea activitii ra&urilor concrete ale econo&iei naionale anali@mnd 0e lmn criteriile 0rinci0ale ale de@voltrii dina&ice a acestora /i 0ara&etrii 0ro resului din alte ra&uri ale econo&iei res0ective sau cea a altor state+ 2acro-co&0etitivitatea se reali@ea@ 0rin o6inerea 0erfor&anelor co&0etitive la nivelul unei ri fiind condiionat de reali@area conco&itent /i =n &od interde0endent a co&0etitivitii acelor do&enii de activitate care intercorelea@ /i includ si&ultan /i siner etic1 =n sfera aleas1 co&0etitivitatea a cinci 0aliere cu& ar fi'

3)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice co&0etitivitatea 0rodusuluip co&0etitivitatea fir&eip co&0etitivitatea ra&uriip co&0etitivitatea re iunii1 res0ectiv1 co&0etitivitatea rii+ >tunci cmnd =n discuie este 0us 0ro6le&a co&0etitivitii &ai &ultor ri =ntrun do&eniu dat de activitate ave& nevoie de a/a noiuni noi 0recu& co&0etitivitate re ional sau co&0etitivitate internaional+ >stfel1 =n de0enden la ce nivel trat& 0ro6le&a =n cau@1 &ondoecono&ic1 &acroecono&ic1 ra&ural1 or ani@aional sau al 0rodusuluiserviciului concret1 acest ter&en va 0utea fi =ntmlnit ca co&0etitivitate internaional1 co&0etitivitate naional1 co&0etitivitate a ra&urii1 a sectorului do&eniuluip co&0etitivitatea la nivelul =ntre0rinderii /isau co&0etitivitatea 0rodusuluiserviciului+ Hn ca@ul =n care se anali@ea@1 =n ansa&6lu1 indicii de co&0etitivitate a tuturor statelor de 0e &a0a&ond 0e o 0erioad deter&inat de ti&0 /i1 res0ectiv1 evoluia lor co&0arativ =n dina&ic1 conce0tul feno&enului co&0etitivitii internaionale ca0t o conotaie nou1 /i anu&e1 acea de co&0etitivitate &ondial+ Un alt cadru de evaluare a feno&enului co&0etiional este a6ordat =n lucrarea econo&istului ro&mn 3an <oiculescu $o&0etiie /i co&0etitivitate# 3 /i 0resu0une deli&itarea ur&toarelor nivele de co&0etitivitate 0recu&' nano-1 &icro-1 &ini- /i &acroecono&ic (ta6elul 1*+ 1+$o&0etiia la nivel nanoecono&ic 0resu0une evaluarea radului de co&0etitivitate al iniiativelor1 care 0recede co&0etiia la nivele &ai =nalte 0recu& cea a deci@iilor /i1 res0ectiv1 a re@ultatelor+ 9ste vor6a deci1 des0re intuiia1 talentul1 cuno/tinele1 etc+ an anailor fir&ei1 inclusiv a &ana erilor /i a 0atronilor1 de a o6ine re@ultate uluitoare =ntr-un &ediu concurenial dat =n conteAtul a6ilitilor teoretico0ractice1 =nscute /i do6mndite1 0e care le 0osed la un &o&ent de referin+ Hn conclu@ie1 0ute& afir&a c =n &sura =n care este &ai intens co&0etiia econo&ic la nivel nano1 cu atmt co&0etitivitatea =ntre0rinderii la nivel &icroecono&ic este &ai &are+ 31 0a + 35 2+Hn 0lan &icroecono&ic1 co&0etiia se &ateriali@ea@ 0rin dou ele&ente c%eie' a enii econo&ici1 res0ectiv actorii concurenei1 care sunt =ntre0rinderi de di&ensiune econo&ic &ic /i res0onsa6ilitate social &ini&al+ $o&0etitivitatea =n acest ca@ 0oate fi evaluat si&0lu 0ornind de la indicele de 0roductivitate a &uncii+ 3ac a entul econo&ic res0ectiv =/i va &ri 0roductivitatea &uncii1 aceasta =nsea&n c fie el va 0roduce tot atmt ca /i &ai =nainte dar cu &ai 0uini salariai1 contri6uind astel la cre/terea /o&anului =n ra&ura dat1 fie c el va s0ori di&ensiunile cotei sale de 0ia1 contri6uind la reducerea cotei rivalilor si direci1 sau =n ca@ul co&6inrii acestor dou situaii1 el va avea oricu& un i&0act ne ativ asu0ra societii1 /i unul1 de altfel1 0o@itiv1 asu0ra activitii sale+ Hn condiiile =n care acest &ecanis& de trans&itere a efectelor 0o@itive ctre sine /i a celor &alefice ctre &ediul eAterior =ntre0rinderii date1 asist& la ca@ul =n care efectele 0roductivitii =/i vor si de6u/eu# =n trei direcii' (a* cre/terea consu&ului intern 0er ca0ita 0e ter&en scurt1 cu 0osi6il i&0act al cre/terii de&o rafice1 0e ter&en lun p (6* alocarea resurselor su0li&entare re@ultate din cre/terea 0roductivitii1 ne=nsoit de reducerea efectivului de salariai =n noi 0roiecte

,4

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice investiionalep /i (c* s0orirea volu&ului fi@ic /i valoric al eA0orturilor1 ceea ce inevita6il duce la s0orirea co&0etitivitii &acroecono&ice a rii res0ective+ 31 0a + 3k 7a6elul 1+ !articularitile celor 0atru nivele de co&0etiie
Nivel 3i&ensiune 5es0onsa6ilitate social 5a0ortare la restriciile artificiale N>N: 2ic 2ic Se su0une la restricii ela6orate la nivel &icro /i &acro+ Statul1 =ntre0rinderea Structurat coerent >ctiv 2I$5: 2ic 2ic Se su0une la restricii ela6orate la nivel &acro+ Statul Structurat coerent >ctiv 2INI 2are 2ic >le e cror restricii de nivel &acro s se su0un+ Statul Structurat incoerent !arial activ 2>$5: 2are 2are 9la6orea@ restricii la nivel &acro+ Nu eAist Nestructurat (structurat for&al* !asiv

>utoritatea de i&0unere a restriciilor Structurarea &ediului 5i0osta &ediului la tendina de eAternali@are a efectelor ne ative $riteriul de 0erfor&ane ce se ur&re/te &aAi&i@at

!rofitul !<tot I $& I $q I $l1 unde' <tot I venituri totalep $& I cost+ &aterii 0ri&ep $q I cost+ cu investiiap $l I cost+ cu fora de &uncp

!rofitul

!rofitul

!rofitul social !S <tot I $& I $q !rofitul social strate ic !SS <tot I $&

Sursa' co&0letat de autori =n 6a@a 3an <oiculescu1 $o&0etiie /i co&0etitivitate#1 9d+ 9cono&ic1 24411 0a + ,k

3+!lanul &iniecono&ic1 0resu0une c la 6a@a co&0etiiei stau ur&toarele dou ele&ente aAiale' co&0etitorii1 adic a enii econo&ici de di&ensiune econo&ic &are /i res0onsa6ilitatea social 0e care o 0oart ace/tia cvasinul sau su6&ini&al+ Hn fond1 este vor6a des0re activitatea co&0aniile transnaionale ($7N* care1 ca di&ensiune de0/esc1 adesea1 econo&iile unor state 1 iar ca co&0orta&ent /i res0onsa6ilitate sunt ase&eni fir&elor o6i/nuite+ Hn eneral1 0ute& &eniona trei cau@e ca aceste co&0anii s-/i eAternali@e@e activitatea =n conteAt internaional' (a* as0iraia de a do6mndi1 consolida sau eAtinde avantanele econo&iei de scalp (6* as0iraia de a si o 0ia 0e &sura ca0acitii de 0roducie reali@ate la un &o&ent dat de fir&p /i (c* avantanele re@ultate din a6ilitatea de a o0ti&i@a efectele restriciilor artificiale locale (de a sc0a de o6li aii1 res0onsa6iliti1 constrmn eri1 vala6ile la un &o&ent dat 0e teritoriul unei ri /i1 de a 6eneficia de 0oliticile &ai eneroase 0e ter&en lun ale altor state1 inclusiv cele din =nv&mnt1 infrastructur1 cercetare etc+*+ 31 0a + 37 ,+?a nivel &acroecono&ic I ave& =n vi@or acei a eni econo&ici de talie foarte &are1 care 0ot s-/i asu&e /i res0onsa6iliti 0e &sur+ 31 0a + 3)

,1

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice >nual1 =n literatura econo&ic naional /i cea internaional de s0ecialitate1 a0ar nu&eroase studii /tiinifice 0rivind co&0etitivitatea =n conteAtul eAtinderii ariei de cu0rindere a feno&enului co&0etiional1 iar odat cu a&0lificarea tendinelor acestuia =n toate do&eniile /i sferele de activitate u&an s0ore/te si&ultan /i interesul 0entru elucidarea as0ectelor le ate de i&0licaiile &ana eriale 0rivind dirinarea co&0etitivitii la nivelele ierar%ice enu&erate &ai sus+ 7ratarea &ultilateral a &ecanis&ului concurenial =n diversitatea sa denot co&0leAitatea caracterului acestei cate orii econo&ice1 =n 0ri& 0lanul ateniei fcmndu-se referire la as0ectele ce in de co&0etitivitatea or ani@aional+ Hn 0lus1 anali@mnd lucrrile la te&a dat1 este lesne de =neles c co&0etitivitatea fir&ei va c0ta noi di&ensiuni =n de0enden de sco0urile /i sarcinile 0e care /i le 0une =n fa autorul+ >/adar1 doar o &ic 0arte a literaturii de s0ecialitate la te&a dat 0oate scoate =n eviden &ai &ult de 54 de deli&itri conce0tuale 0rivind co&0etitivitatea or ani@aional =n conteAtul 0o@iionrii fir&ei 0e o 0ia dat (ta6elul 2*+

7a6elul 2+ 3eli&itri conce0tuale 0rivind co&0etitivitatea or ani@aional


>utorul1 lucrarea3eli&itarea conce0tual I+ 3eli&itri conce0tuale a ter&enului de co&0etitivitate 6a@ate 0e activitatea local /i internaional a fir&ei 1+ !orter 2ic%ael1 7%e $o&0etitive3in 0ers0ectiva teoriei avantanului co&0etitiv1 =n >dvanta e of Nations+1 ?ondon'condiiile =n care se a&0lific co&0etiia lo6al1 2ac&illan1 1))4+ 855 0+rolul naiunilor a devenit 0rioritar+ >/adar1 o ar deine avantan co&0etitiv atunci cmnd =n aceast ar eAist nu&eroase fir&e care1 de ase&enea1 dein acest avantan+ 2+ onno 7+1 =n Fas%iev "+1$o&0etitivitatea =ntre0rinderii este un a&al a& de Zv{{|{zt{caracteristici1 care reflect caracterul de ocu0are al yxzyv{zuzxxxzxutni/ei 0e 0ia de ctre a entul econo&ic res0ectiv1 v{vtut#1 \vy{utz }0otenialul de 0roducie1 reali@are /i de@voltare Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ ,continu al fir&ei1 inclusiv ca0acitile veri ilor (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din&ana eriale su0erioare de a transfor&a sco0urile \tvxzx} \+1 V/i o6iectivele trasate =n re@ultate 0o@itive+ yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + $riteriile a0recierii co&0etitivitii sta6ilite de 9F3+ 9F (Foru&ul 9cono&ic 2ondial* 0e %tt0' +eforu&+or sunt 6a@ate 0e studii a ,) de ri1 statistica /i Clo6al $o&0etitiviness 5e0ort 1))kp datele din &ai &ulte sondane ale oa&enilor de %tt0' +eforu&+or Clo6alafaceri+ 9F eAclude astfel de varia6ile ca $o&0etitiviness 5e0ort 1))7p %tt0'cre/terea !IB-ului1 eA0ortului sau IS3+ >ceasta se +eforu&+or Clo6alar u&entea@ 0rin fa0tul c factorii &enionai $o&0etitiviness 5e0ort 1))8suntdoarconsecinele/inucau@ele co&0etitivitii rii+ 8rile co&0etitive sunt acelea care au o ca0acitate de cre/tere econo&ic 0e ter&en &ediu1 lumnd =n considerare nivelul iniial de venituri+ ,+ >da& S&it% (teoria avantanului: ar tre6uie s se s0eciali@e@e =n 0roducerea1 a6solut* =n >vuia naiunilor'res0ectiv eA0ortul1 acelor 6unuri /i servicii 0entru cercetare asu0ra naturii /i cau@elorcare deine avantane a6solute1 /i i&0ortul acelora ei1 $%i/inu1 Universitas1 1))2+0entru avantanele a6solute sunt nule+

,2

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
5+ 3avid 5icardo 7eoria costurilor co&0arative+1 =n :0ere alese1 $%i/inu1 Universitas1 1))2+ : ar tre6uie s se s0eciali@e@e =n 0roducerea1 res0ectiv eA0ortul1 acelor 6unuri /i servicii 0entru care deine avantane co&0arative su0erioare1 /i i&0ortul acelora 0entru avantanele co&0arative deinute sunt &ai &ici+ $o&0etitivitatea =ntre0rinderii I =ntr-o a6ordare co&0leA include' calitatea siste&ului &ana erial1 calitatea 0roduciei1 a&0loarea a&ei /i a sorti&entului de 0roduse1 nivelul cererii (societatea sau se &ente sociale unice*1 sta6ilitatea financiar1 atitudinea 0o@itiv fa de inovaii1 eficacitatea utili@rii raionale a resurselor1 estionarea resurselor u&ane1 nivelul siste&ului lo istic /i al deservirii1 i&a inea fir&ei etc+

k+ ala/nicova ?+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din ala/nicova ?+1 Yxzyv{zuzxxxzxu v{vtut t t vxytt#1 \tzxuvxtu{|1 2443 +1 nr+ 11p 7+ Sele@niov >+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 8+ $u0rianova 7+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din $u0rianova 7+1 Pv|{w yxzyv{zuzxxxzxu' yy { xtu#1 Yxz|uzu tv{yuxv1 2441 +1 zo+ 22+ )+ Fi urnov E+1 3one I+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 14+ Starovoitov 2+1 Fo&in B+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Luvx}xux} \+Y+1 gxwtz ]+M+1 ]vyut{yt tzuvw{zut xvzt~tt v}|{zt vxw|{zzw v{vtut{w# i|{yuvxzz

$o&0etitivitatea fir&ei este enerat de ansa&6lul factorilor econo&ici1 sociali /i 0olitici care favori@ea@ 0lasarea 0roductorului 0e 0iee indi ene /i internaionale /i 0oate evaluat 0rintrun siste& de indicatori dina&ici care reflect 0o@iionarea su6iectului res0ectiv =n conteAtul connunctural dat+

$o&0etitivitatea =ntre0rinderii re0re@int lu0ta 0entru volu&ul li&itat al cererii solva6ile eAistent =n se &entul 0ieei =n care fir&a derulea@ activitile sale de 6a@+

$o&0etitivitatea =ntre0rinderii este redat 0rin eA0loatarea 0otenialului 0roductiv al acesteia cu randa&ente &aAi&e1 /i anu&e1 0rin 0olitica de a 0roduce &ult &ai re0ede decmt 0rinci0alii si concureni+

$o&0etitivitatea fir&ei este si&ilar nivelului =ntre0rinderii# 0rivind statutul 0e care =l deine 0rin 0rodusele /i serviciile sale 0e 0rinci0ale 0iee de ca0ital1 financiar /i a forei de &unc+ Hn rmndul 0rinci0alilor factori care deter&in nivelul res0ectiv 0ot fi ur&torii' valoarea =ntre0rinderii1 dotarea te%nic a locurilor de &unc1 siste&ul or ani@aional1 ca0italul u&an1 &arqetin ul strate ic1 0oliticile =n do&eniul te%nicii1 investiiilor /i inovaiilor+

,3

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
}{vt - X{tw xu' %tt0' +cfin+ru0ress&arqetin 2444512+s%t&l 11+ Ia/mn N+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 12+ !etrov <+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 13+ Svetuniqov S+C+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din L}{uzyx} L+[+1 ]vxzx~tvx}zt{ yxzxwt{yx yxz yuv } wvy{utzt} t|{x}zt#1 L]1 1))7 + 1,+ Davialov !+S+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din S}|x} ]+L+1 \vy{utz } {w1 0uzy1 u|t1 P{+ ]xxt{#1 \+' Qzv-\1 2441 + 15+ 9&elianova S+<+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Uw{|zx} L+V+1 LjM' w{zvxz yxzyv{zuzxxxzxu ztxz|zx vxw|{zxut1 )4-{ x cc }{y#1 \+' iyxzxwty1 2441 +

$o&0etitivitatea =ntre0rinderii este redat 0rin 0osi6ilitatea /i dina&is&ul aco&odrii ei la condiiile &ediului concurenial =n care =/i desf/oar activitatea+

$o&0etitivitatea I este calitatea intrinsec a su6iectului 0artici0ant la relaiile ca0italiste de 0ia1 care se eAteriori@ea@ =n 0rocesul inte rrii =n &ediul concurenial eAistent /i 0er&ite acestuia de a ocu0a locul =n se &entul dorit 0er&imndu-i totodat 0osi6iliti de eAtindere ulterioar a 0rocesului de 0roducie /i o6inerea de 6eneficii &aAi&e din ansa&6lul activitilor desf/urate 0e 6a@ le al+ $o&0etitivitatea =nsu&ea@ ansa&6lul calitilor o6iectului 0lasat =ntr-o ni/ deter&inat a 0ieei sale de referin /i 0rin care este caracteri@at nivelul su de cores0undere te%nico-funcional1 econo&ic1 or ani@aional /i de alt natur =n ra0ort cu cerinele consu&atorilor re@ervmndu-i totodat1 =n 0ers0ectiv1 sta6ilitatea di&ensional a acestui se &ent =n vederea nedisocierii lui s0re ali o0eratori ai 0ieei res0ective+

$o&0etitivitatea=ntre0rinderii0resu0une reali@area unei activiti econo&ice eficiente o6inmnd 0rofiturile scontate =n &ediul concurenial eAistent+

$o&0etitivitatea 0roductorului I sunt ansa&6lul calitilor 0osedate1 reali@ate sau 0oteniale1 de a include =n circuitul econo&ic al activitilor desf/urate a resurselor 0ro0rii sau atrase =n vederea transfor&rii lor =n avantane co&0etitive+

,,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
1k+ 3e&entieva >+<+1 =n Fas%iev "+1 $o&0etitivitatea =ntre0rinderii este ca0acitatea de Zv{{|{zt{ a eA0loata cu succes ansa&6lul calitilor forte /i yxzyv{zuzxxxzxut de a concentra eforturile sale =n acel do&eniu de v{vtut#1 \vy{utz } 0roducere al 6unurilor sau de 0restare al serviciilor Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , unde ar 0utea ocu0a 0o@iii de lider 0e 0ieele (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din naional /i cea eAtern+ O{w{zu{} M+V++1 Yxzyv{zuzxxxzxu w{zvxz yxwzt#1 \vy{utz1 2444 + zo+ 3p 17+ ?+ $o6@ari1 =n $o&0etitivitate dre0t cate orie econo&ic de Hn condiiile econo&iei de 0ia co&0etitivitatea 0ia#1 =n 9cono&ica1 1)))1 nr+ 21 orie econo&ic care eA0ri& relaiile este o cate 0a + 31 din econo&ia re ional /i &ondial ce in de co&0ararea raduluieficieneisu6iecilor econo&ici care concurea@ =n lu0ta 0entru titlul de lider+ 18+ 9+ "ri/cev1 Cestionarea$o&0etitivitatea va fi definit 0rin 0ris&a co&0etitivitii =ntre0rinderii#1 =n6enc%&arqin ului dre0t ca0acitate de &eninere 9cono&ica1 1)))1 nr+ 31 0a + 5-14/i eAtindere a 0ro0riilor 0o@iii 0e 0ia =n cadrul concurenei cu furni@orii de 0roduciei si&ilar sau su6stitui6il# + II+ >6ordarea co&0etitivitii reie/ind din natura 0roduselor lansate /isau a serviciilor 0restate 1)+ !%ili0 otler1 2ana e&entul3in 0ers0ectiva 0ieei1 concurenii sunt fir&ele &arqetin ului#1 9d+ > I<-a1 9d+care satisfac aceea/i nevoie a clientului#+ 7eora1 24451 0+ 3121 315+ 24+ 5ove 2+1 =n Fas%iev "+1$o&0etitivitatea re0re@int ca0acitatea rii sau a Zv{{|{zt{fir&ei de a-/i vinde 0ro0riile 6unuri /i servicii+ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Ozt|x} Q+]+ 1 ]vx|{w yxzyv{zuzxxx-zxut |{yuvxu{zt{yx vxytt#1 \+' ]v{-{v}t 1 1))7 + 21+ 2+ Erli%+1 3n+ "ain1 =n Fas%iev$o&0etitivitatea re0re@int ca0acitatea rii sau a "+1 Zv{{|{zt{fir&ei de a-/i vinde 0ro0riile 6unuri /i servicii+ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 22+ Foru&ul euro0ean de$o&0etitivitatea fir&ei re0re@int ca0acitatea sa &ana e&ent =n Fas%iev "+1real /i 0otenial1 enerat de 0osesia acelor Zv{{|{zt{ca0aciti necesare de a 0roiecta1 0roduce /i lansa yxzyv{zuzxxxzxut0e 0ia 6unuri1 care confor& caracteristicilor lor v{vtut#1 \vy{utz }de 0re /i a celor =nafara 0reului1 =n eneral1 Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ ,0osed caliti &ult &ai atr toare =n ra0ort cu (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat dincele oferite de concureni+

,5

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
\tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 23+ 2ironov 2+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 2,+ Fat%uddinov 5+>+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din guutzx} X+M+1 Yxzyv{zuzxxxzxu' iyxzxwty1 uvu{t1 v}|{zt{#1 P{zty1 \+' Qzv\1 2444 + 25+ Fat%uddinov 5+>+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din guutzx} X+M+1 Pv}|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxu xvzt~tt#1 P{+ xxt{1 \+' iywx1 244, + 2k+ 3ulisova I+?+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Ox|tzy \+[+1 Lx|x}} Q+M+1 \y{utz t yxzyv{zuzxxxzxu vxw|{zzx vxytt#1 \+' iyxzxwty1 1))) + 27+ S|yvz{} Q+P+1 Q|x} R+X+1 \{ux u tzu{v|zx yxzyv{zuzxxxzxut vxw|{zz1 uxvx} t tzzx} v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 2441 +1 nr+ ,1 uv+ zx+ 17-28p 28+ ?+ $o6@ari1 =n $o&0etitivitate dre0t cate orie econo&ic de

$o&0etitivitatea =ntre0rinderii este ca0acitatea acesteia de a o6ine nivelul scontat al 6eneficiului =n 0rocesul 0roducerii /i reali@rii 0roduselor sale la 0reuri nu &ai &ari /i de calitate nu &ai noas decmt a oricrui alt contraa ent =ncadrat =n aceea/i ni/ de 0ia+

$o&0etitivitatea este ca0acitatea real sau 0otenial a =ntre0rinderii de a satisface o cerere solva6il concret fa de al 0artici0ani contraa en 0re@eni 0e aceea/i 0ia de referin+

$o&0etitivitatea =ntre0rinderii este ca0acitatea acesteia de a furni@a 6unuri sau de a 0resta servicii co&0etitive 0e o 0ia dat+

$alitatea o6iectului caracteri@at 0rin radul de satisfacere &aAi&al a unei necesiti concrete =n co&0araie cu 0rodusele analo ice oferite sau1 0rin alte cuvinte1 co&0etitivitatea su6iectului eA0ri&at 0rin ca0acitatea sa de a o0une re@isten concurenilor care ofer 0roduse sau servicii si&ilare =n conteAtul connunctural al unei 0iee concrete+

$o&0etitivitatea inte ral a fir&ei =n ra0ort cu co&0etitivitatea altor =ntre0rinderi este ca0acitatea acesteia de a ocu0a o cot 0arte din 0ia /i de a o eAtinde sau restrmn e =n de0enden de connunctura econo&ic creat+

?e tura dintre co&0etitivitatea 0roduciei /i co&0etitivitatea =ntre0rinderii este dat de calitatea

,k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
0ia#1 =n 9cono&ica1 1)))1 &rfii nr+ 0entru 21 a o6ine victorie =n lu0ta 0a + 31 concurenial =ntre0rinderea tre6uie s 0roduc &arf de calitate =nalt /i s 0roduc aceast &arf &ai re0ede decmt concurenii si+ III+ >6ordarea co&0etitivitii reie/ind din natura 0roduselor /i a activitii de 0roducere a su6iectului 2)+ C+ <urtli% /i <+ <inter1 din ?+9Aist0atruco&0onente0rinci0aleale $o6@ari1 $o&0etitivitate dre0tco&0etitivitii lo6ale a fir&ei' a* de &arqetin cate orie econo&ic de 0ia#1 =n(cores0underea &rfurilor /i serviciilor cerinelor 9cono&ica1 1)))1 nr+ 21 0a + 330ieei1 condiii unicale de ofert1 a0ro0ierea de consu&ator1 coneAiunea invers o0erativ*p 6* eficiena &ana e&entului (siste& unic de eviden /i control1 descentrali@area estionrii o0erative1 cultura or ani@aional /i instruirea 0ersonalului1 nivelul co&unicaiilor*p c* eficiena c%eltuielor de consu& (&ecanis&ul auto estiunii =n cadrul fir&ei*p d* eficiena ecolo ic (restricii dure fa de &rfuri /i servicii1 te%nolo ii ecolo ice /i cultura 0ersonalului*+ 34+ I+ >nsoff1 =n 9+ "ri/cev1Hn anii k41 econo&istul I+ >nsoff a 0ro&ovat Cestionarea co&0etitivitiiconce0ia des0re siner is& ca for& deose6it a =ntre0rinderii#1 =n 9cono&ica1 1)))1efectului1 0entru a0recierea interde0endenei nr+ 31 0a + 7 enurilor de activitate =n cadrul fir&ei#

31+ Ds&an /i 7son =n 2artin 2ant1 Industrial co&0etitiviness in 9ast-$entral 9uro0e#1 1)))

32+ 7son (1)88* =n 7%o&as $1 ?aton 9uro0ean Industrial !olic and $o&0etitiviness' $once0ts and Instru&ents#1 1))) 33+ !aul ru &an =n 1)), =n 2artin 2ant1 Industrial co&0etitiviness in 9ast-$entral 9uro0e#1 1)))

Noiunea de avantan co&0etitiv este 0uterea relativ de eA0ort a co&0aniilor unui stat =n co&0araie cu co&0aniile din alt stat1 activmnd =n acela/i se &ent al 0ieelor internaionale#+ $once0tul co&0etitivitii din acest 0unct de vedere 0oate fi for&ulat astfel' Cradul =n care o naiune1 =n conteAtul 0ieei li6ere1 0roduce 6unuri /i servicii care 0ot fi lansate cu succes 0e 0ieele internaionale1 /i si&ultan1 s0orind veniturile cetenilor si# $o&0etitivitatea tre6uie tratat =n ter&eni strate ici 0recu& sunt s0orirea 0roductivitii /i inovaia te%nolo ic+ $o&0etitivitatea tot &ai &ult de0inde de strate ii /i tot &ai 0uin de avantane naturale#

Noiunile de co&0etitivitate a econo&iei naionale# /i co&0etitivitatea co&0aniei# tre6uie tratate =n &od diferit1 deoarece concurena rilor1 =n esen1 nu 0oate fi e alat la concurena co&0aniilor+ $mnd concurea@ dou co&0anii1 una dintre ele cm/ti /i alta 0ierde+ $o&erul internaional nu 0oate fi considerat ca o #noac#1 unde cm/ti ul unei fir&e este e al cu &oartea celuilaltp cmnd concurea@ dou ri1 a&6ele cm/ti + ru &an are dre0tate din cau@a c 0ros0eritatea viitoare a unei ri nu de0inde de 0ierderi# =n lu0ta concurenial1 ci de cre/terea 0roductivitii1 care 0oate fi influent de Cuvernul acesteia+

,7

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
$o&0etiia =ntre naiuni enerea@ doar 0olitici noi de 0ro&ovare a 6unstrii naionale+ 3,+ 3onova ?+<+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Ozt|x} Q+]+ 1 ]vx|{w yxzyv{zuzxxx-zxut |{yuvxu{zt{yx vxytt#1 \+' ]v{-{v}t 1 1))7 + 35+ 5u6in I+B+1 ustov <+<+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Xtz _+V+1 jux} V+V+11 Yxzyv{zt' v{|tt t {v{yut}#1 \+' Szzt{1 1))4+ $a0acitatea =ntre0rin@torului de a se &enine 0e 0iee tere 0rin inter&ediul 0rodusele sale1 atmt 0rin nivelul de satisfacere a 0ara&etrilor cererii consu&atorilor1 cmt /i 0rin eficacitatea activitilor le ate de 0rocesului de 0roducere a acestora+

3k+ Ser %eev I+<+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Ozt|x} Q+]+ 1 ]vx|{w yxzyv{zuzxxx-zxut |{yuvxu{zt{yx vxytt#1 \+' ]v{-{v}t1 1))7 + 37+ Fas%iev "+>+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din gt{} c+M+1 Mz|t~ w{utt} x{zyt y{u} t yxzyv{zuzxxxzxut v~x} }uxwxt|{#1 \{ux w{z{w{zu y{u}1 2441 +1 nr+ 3+ 38+ 9r&olov 2+:+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz }

$o&0etitivitatea fir&ei re0re@int ca0acitatea sa real /i 0otenial1 enerat de 0osesia acelor ca0aciti necesare de a 0roiecta1 0roduce /i lansa 0e 0ia 6unuri1 care confor& caracteristicilor lor de 0re /i a celor =nafara 0reului1 =n eneral1 0osed caliti &ult &ai atr toare =n ra0ort cu cele oferite de concureni+ 7otodat1 evidenia@ interesele rivalilor1 tratmnd concurena ca o lu0t 0er&anent 0entru 0o@iia de lider =n 0roducie /i 0e 0ia1 0entru 0osi6ilitile ce reies din acestea =n vederea re0arti@rii /i consu&ului+ $o&0etitivitatea =ntre0rinderii re@ult din a6ilitile co&0aniei de a utili@a cu eficacitate &aAi& 0otenialul su financiar1 0roductiv /i u&an+

!rin co&0etitivitatea =ntre0rinderii su6=nele e& 0osesia acelor ca0aciti reale /i 0oteniale care-i 0er&it co&0aniei 0roiectarea1 0roducerea /i lansarea 0e 0ia a unor 6unuri sau servicii =n sco0ul de a deservi anu&ite se &ente concrete ale 0ieei date /i sunt su0erioare =n co&0araie cu 0rodusele analo ice ale concurenilor din 0unct de vedere al 0ara&etrilor calitativi1 te%nici /i de 0re1 iar1 =n consecin1 se 6ucur de succes satisfcmnd la un nivel su0erior cerinele consu&atorilor+

$o&0etitivitatea =ntre0rinderii este o caracteristic relativ a fir&elor eA0ri&at 0rin diferenele concreti@ate =n 0rocesul de@voltrii acestora ce sunt reflectate de nivelurile diferite de satisfacere a

,8

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \tvxzx} \+1 V yxzyv{zuzxxxzxu#1 \+' M| ]v{1 244, + 3)+ 2a@ilqina 9+I+1 !aniciqina 7+C+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din \~t|ytz U+Q+1 ]ztytz W+[+1 Pv}|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxu #1 \+' Zw{-R1 2447 + ,4+ Ivanova 9+>+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din Q}zx} U+M+1 Z{zy yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut+ P{+ xxt{#1 Xxux} z Oxz' g{zty1 2448 + ,1+ Daiev N+?+1 =n Fas%iev "+1 Zv{{|{zt{ yxzyv{zuzxxxzxut v{vtut#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 244) +1 nr+ , (72*1 uv+ zx+ 75-831 0reluat din St{} N+R+1 iyxzxwty xvzt~tt#1 \+' Qzv-\1 2444 + ,2+ Davialov !+S+1 =n ]+L+ S}|x}1 Yxzyv{zt I z{xu{w|{w }xu}x v~}tuxx vzy#1 2a0yeutz1 uv+ ,-5 cererii consu&atorilor /i a eficacitii 0rocesului de 0roducie+

$o&0etitivitatea fir&ei este o caracteristic relativ care reflect nivelul atins =n de@voltare de ctre co&0anie =n ra0ort cu concurenii si din 0ers0ectiva satisfacerii clienilor si 0rin 0rodusele oferite1 dar /i 0rin radul de fleAi6ilitate =n ada0tarea 0er&anent la condiiile sc%i&6toare ale &ediului de afaceri+

$o&0etitivitatea fir&ei ra0ortat la o 0erioad deter&inat de ti&0 constituie una din direciile 0rioritare actuale a oricrei entiti econo&ice /i re0re@int o condiie indis0ensa6il a funcionrii nor&ale a acesteia =nce0mnd cu 0rocesul de 0roiectare /i 0roducere /i 0mn la lansarea 0e 0ia a 0roduselor fa6ricate care s cores0und =ntru totul standardelor internaionale de calitate /i s-i 0er&it1 =n consecin1 atra erea clienilor int din anu&ite se &ente ale 0ieei vi@ate+ $o&0etitivitatea or ani@aiei este 0osi6ilitatea acesteia de a 0roduce =n condiiile eAistente te%nico-&ateriale /i =n confor&itate cu 0lanurile =n vi oare de de@voltare a =ntre0rinderii 0roduse care s cores0und tuturor 0ara&etrilor co&0etiionali neceseri+

concurena I este cee &ai ieftin /i &ai eficient &odalitate de control1 reali@mndu-se 0entru societate cu c%eltuieli &ini&ale+ >cest en de control re0re@int o i&0ortant /i dina&ic for1 care =n 0er&anen =&0in e 0roductorul la econo&ii de resurse /i reduceri a 0reurilor1 la cre/terea volu&ului de 0roducie1 la lu0ta 0entru co&en@i/iconsu&atori1laa&eliorarea 0ara&etrilor calitativi+#p concurena I este /i o &odalitate de os0odrire1 /i o atare for& de eAisten a ca0italului1 0rin inter&ediul creia diferite 0ri ale acestuia concurea@ =ntre ele+ $oncurena este rivalitate1 co&0etiia dintre 0roductorii de 0e o 0ia dat care lu0t 0entru condiii &ai 6une de 0roducere /i desfacere a &rfurilor /i =ncasarea 0e aceast 6a@ a unor 0rofituri &aAi&al 0osi6il de &ari+ Hn acela/i ti&0 concurena I este un &ecanis& re ulator auto&at a 0ro0oriilor nivelului de 0roducie =n societate+ Fiind un atri6ut al 0ieei1 concurena1 =n &od

,)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
natural se deduce din ra0orturile de 0ia /i1 =n acela/i ti&01 serve/te dre0t o condiie indis0ensa6il de eAisten /i funcionare a acestuia+ 7er&enul de co&0etitivitate al =ntre0rinderii este tratat su6 trei as0ecte' 1* co&0etitivitatea 0roducieifa6ricatep2*co&0etitivitatea te%nolo iilorp 3* co&0etitivitatea or ani@rii 0rocesului industrial1 a &uncii /i estionrii#+ $o&0etitivitatea &rfii =n acest conteAt este reflectat de' totalitatea acelor caliti /i 0articulariti valorice ale &rfii care sunt luate =n considerare de cu&0rtor1reie/ind din =nse&ntatea lor ne&inlocit 0entru satisfacerea necesitilor sale /i din c%eltuielile ce in de 0rocurarea /i utili@area &rfii+ 2arfa ce 0osed =nsu/irile care asi ur s0orirea efectului 0o@itiv =n ra0ort cu c%eltuielile su&are ale consu&atorului 0oate fi considerat ca 0osesoare a unei co&0etitiviti &ai &ari !uterea de concuren a oricrei =ntre0rinderi se co&0une din co&0etitivitatea &rfurilor (ra0ortul' 0re-calitate*1 te%nolo iei (0onderea consu&ului de resurse /i a evacurilor de noAe /i re@iduuri =n &ediul =nconnurtor* /i calitatea &ana e&entului (nivelul service-ului1 ter&enul /i si urana eAecutrii co&en@ilor1 re0utaia fir&ei etc+*+ $onfruntare dintre a enii econo&ici cu activiti si&ilare1 eAercitat =n do&eniile desc%ise ale 0ieei1 0entru atra erea clientelei =n sco0ul renta6ili@rii 0ro0riei =ntre0rinderi#+ $oncurena re0re@int un co&0orta&ent s0ecific interesat al unor su6ieci de 0ro0rietate care 0entru a-/i atin e o6iectivele intr =n ra0orturi de coo0erare /i confruntare cu ceilali+ 9a este o &anifestare a li6erei iniiative+

,3+ ?+ $o6@ari1 =n $o&0etitivitate dre0t cate orie econo&ic de 0ia#1 =n 9cono&ica1 1)))1 nr+ 21 0a + 31

,,+ 9+ "ri/cev1 Cestionarea co&0etitivitii =ntre0rinderii#1 =n 9cono&ica1 1)))1 nr+ 31 0a + 5-14

,5+ :ctavian $0mn

,k+ >n elescu $+1 $iucur 3+1 3o6rot N+1 /+a+ 9cono&ie 9d+ > <a1 Bucure/ti1 9ditura 9cono&ic1 24441 0a + 5-14

$o&0etitivitatea unei or ani@aii1 sau ca0acitatea concurenial a fir&ei =n conteAtul laturilor activitilor reali@ate1 este strmns le at de co&0etitivitatea econo&ic a sectorului al crui 0arte co&0onent este+ >nali@mnd concurena din acest 0unct de vedere /i din 0ers0ectiva 0ieei1 !%ili0 otler1 re&arca c un sector econo&ic este un ru0 de fir&e care ofer acela/i 0rodus sau o clas de 0roduse ce re0re@int su6stitute a0ro0iate unul 0entru cellalt+ Sectoarele econo&ice se 0ot clasifica du0 nu&rul de fir&e vmn@toarep du0 radul de difereniere al 0rodusuluip du0 0re@ena sau a6sena 6arierelor de intrare1 de &o6ilitate sau de ie/irep du0 structura costurilorp du0 radul de inte rare 0e vertical /i du0 radul de lo6ali@are#+ 5es0ectiv1 din 0ers0ectiva 0ieei1 concurenii sunt fir&ele care satisfac aceea/i nevoie a clientului#+ ,1 0a + 3121 315 Hn acela/i conteAt1 >+ <ois&an (Cer&ania*' &eniona c co&0etitivitatea fir&ei ine de ca0acitatea acesteia de a satisface una din cerinele 0ri&ordiale ale 0ieei

54

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice &ai 6ine decmt concurenii1 concentrmndu-/i =n aceasta toat atenia /i co&0etena sa+# 51 0a + 33 Hn vi@iunea lui F+ "aeq esena concurenei este redat ca fiind acea &odalitate de desco0erire a unor feno&ene care1 fr a0licarea ei1 ar r&mne necunoscute sau1 cel 0uin1 neutili@ate1 &enionmnd =n felul acesta i&0ortana concurenei 0entru activitatea de cercetare1 de cutare a unor noi 0osi6iliti1 ce vor fi accesi6ile /i celorlali su6ieci =n ca@ul o6inerii succesului+ 5e&arcmnd caracterul strate ic 0e care =l denot ca0acitatea concurenial =n cadrul ra&urii sau al sectorului de activitate1 I or >nsoff define/te strate ia ca fiind ansa&6lul de criterii de deci@ie care %idea@ co&0orta&entul unui a ent econo&ic1 cu& ar fi' 1+ $riteriile care 0er&it &surarea 0erfor&anelor actuale /i viitoare ale fir&ei+ $riteriile cantitative sunt denu&ite o6iective1 ia cele calitative I orientri+ 2+ 5e ulile care re le&entea@ ra0orturile fir&ei cu &ediul su' ce te%nici de 0roducie tre6uie 0use la 0unct1 unde /i cui vinde 0rodusele /i cu& =/i asi ur avantanul asu0ra concurenilor+ >cest ansa&6lu de re ului for&ea@ cu0lul 0rodus-0ia sau strate ia co&ercial+ 3+ 5e ulile care uvernea@ ra0orturile interne /i 0rocedurile din interiorul fir&ei cunoscute su6 nu&ele de strate ie ad&inistrativ+ ,+ 5e ulile 0e care le ur&ea@ fir&a 0e 0iaa cotidian a activitilor1 nu&ite &ari orientri o0eraionale+ Ideea sa forte este de a nu an ana lu0ta decmt 0e terenul =n care fir&a deine atuuri+ >cestea 0ot fi' costul1 calitatea1 service-ul1 0roAi&itatea etc+ $eea ce contea@ este ca 0e terenul ales1 s ai6 &ai &ulte atuuri decmt concurentul+ Hn ca@ contrar1 soluia este una sin ur' re0lierea strate ic+ Strate iile co&0etitive nu decur din anali@e1 ci dintr-o stare de s0irit a0arte1 =n care 0ers0icacitatea /i voina de neclintit de a anali@a o anu&it &i@ induc un 0roces de mndire intuitiv1 creativ /i unul raional+ Strate ul nu res0in e anali@a de care nu se 0oate1 de altfel1 li0si cu u/urin+ $u toate acestea1 el nu o folose/te decmt 0entru a sti&ula 0rocesul creativ1 0entru a-/i testa ideile1 0entru a le evalua i&0licaiile strate ice1 0entru a se asi ura de 0unerea =n 0ractic reu/it a ideilor s0ontane /i a6solut noi1 =ncrcate de s0eran /i care1 altfel1 n-ar avea nici o /ans de a se concreti@a# k+ :ricare n-ar fi dru&ul strate ic =n ale erea variantei de accedere ctre o 0o@iie concurenial cmt &ai avantanoas1 =n ulti& instan1 o6inerea unei 0o@iii forte =n ra0ort cu contrao0eratorii din cadrul aceluia/i sector de activitate1 re0re@int cau@alitatea din 0ers0ectiva creia feno&enul co&0etiional ca0t noi di&ensiuni+ Hn acest sens1 "off&ann-?a 5oc%el re&arca c o 0o@iie do&inant re0re@int o 0o@iie de for econo&ic =n care se afl o =ntre0rindere /i care =i 0er&ite s =&0iedice &eninerea unei concurene efective 0e 0iaa relevant1 dmndu-i 0uterea de a se co&0orta1 0mn la un anu&it 0unct (=ntr-o &sur a0recia6il*1 inde0endent fa de concureni1 fa de clieni /i fa de consu&atorii si+ : astfel de 0o@iie nu eAclude concurena1 ceea ce s-ar =ntm&0la dac ar eAista un &ono0ol sau un cvasi-&ono0ol1 dar ofer =ntre0rinderii 0osi6ilitatea de a avea o influen a0recia6il asu0ra condiiilor su6 care acea concuren se va de@volta /i1 =n orice ca@1 de a aciona &eninmnd cont de ea1 atmta ti&0 cmt acest co&0orta&ent nu este =n detri&entul su+# 5e@ult c1 o =ntre0rindere care se af =n 0o@iie do&inant nu tre6uie s fie =ntotdeauna criticatp =ns =ntre0rinderea este datoare s nu 0er&it co&0orta&entului su s afecte@e

51

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice co&0etiia 0e 0ia+ 9Aist un 0ericol eA0ri&at astfel' dac un econo&ist se/te o 0ractic de afaceri de un anu&it en 0e care nu o =nele e1 caut o eA0licaie le at de &ono0ol+ i cu& =n acest do&eniu sunte& foarte i norai1 nu&rul 0racticilor ne=nelese tinde s fie destul de &are1 iar ca@urile care au la 6a@ eA0licaii le ate de &ono0ol1 foarte frecvente# 71 0a + 78-7) >vmnd la 6a@ radul de studiere al te&ei datep aAmndu-ne1 i&0licit1 0e fa0tul c feno&enul co&0etiional este sesi@at1 =n 0ri&ul rmnd1 ca co&0etiie la nivelul unui sector s0ecifica6il 0rin nu&rul de concureni /i dac 0rodusul este o&o en sau eAtre& de difereniat1 0ute& a0lica /i alte vi@iuni lr ite =n tratarea conce0tului de co&0etitivitate+ 5olul feno&enului co&0etiional reiese din funciile acesteia /i re0re@int1 =n esen1 confor& o0iniei noastre1 6a@a or ani@rii activitii econo&ice raionale+ 5olul acestui feno&en a&0lu al econo&iei conte&0orane este =n continu cre/tere1 0roces accentuat de &e atendina actual I lo6ali@area+ Hn condiiile secolului JJ1 =n ur&a intensificrii sc%i&6urilor internaionale de &rfuri /i a cre/terii rolului $7N1 0rocese ce =nsoesc lo6ali@area1 0rinci0iile care consolidea@ feno&enul co&0etiional au devenit deose6it de i&0ortante+ >ceea/i tendin de cre/tere a rolului feno&enului co&0etiional r&mne activ /i la =nce0utul secolului JJI1 iar =n conteAtul incidenei 0e care o &anifest la nivelul 0ieelor &ondiale1 acesta /i-a reconfir&at rolul su de for re ulatoare decisiv a econo&iei de 0ia+ >/adar1 intensificarea 0roceselor concureniale au rolul1 de ase&enea1 de a conduce la cre/teri =n ter&eni de 0roductivitate1 de di&inuare a costurilor /i1 res0ectiv1 a 0reurilor1 de a a&0lifica /i intensifica 0rocesele de inovare /i cercetare-de@voltare1 toate consolidmndu-se 0e o 0latfor& inte ratoare care1 =n esen1 ca0t o valoare incontesta6il =n al6ia accelerrii rit&urilor de cre/tere econo&ic dura6il1 a calitii vieei /i a 6unstrii 0o0ulaiei 0e &a0a&ond+ >nali@a co&0arativ a deli&itrilor conce0tuale trasate &ai sus au 0er&is reali@area ur&toarelor conclu@ii' 1+ 7oate deli&itrile conce0tuale 0rivind co&0etitivitatea econo&ic 0ot fi 0artanate =n trei ru0e' - 3eli&itri conce0tuale a ter&enului de co&0etitivitate 6a@ate 0e activitatea local /i internaional a fir&eip - >6ordarea co&0etitivitii reie/ind din natura 0roduselor lansate /isau a serviciilor 0restatep - >6ordarea co&0etitivitii reie/ind din natura 0roduselor /i a activitii de 0roducere a su6iectuluip 2+ !uine sunt deli&itrile =n care a0are ele&entul de co&0araie =ntre su0erioritatea diferitor a eni econo&ici =n ra0ort cu cererea solva6il li&itatp 3+ 3eli&itrile conce0tuale nu definesc clar ele&entele co&0onente ale co&0etitivitii or ani@aionale1 iar dile&ele fac i&0osi6il o cuantificare real 0e 6a@ co&0arativ a nivelului co&0etitivitii =n diverse co&0anii+ ,+ 3eli&itrile date &ai sus nu re@olv 0ro6le&ele &ana eriale le ate de estiunea feno&enului de co&0etitivitate &ana erial+ 9valuarea co&0etitivitii =ntre0rinderii 0e o 6a@ real de indicatori ar 0er&ite1 =n consecin1 co&0ararea

52

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice dina&ic a diferitor entiti econo&ice1 de a sta6ili direciile strate ice de de@voltare /i de a ela6ora deci@ii realiste =n diverse conteAte econo&ice+ 5+ Nici =ntr-un ca@ de &ai sus nu este s0ecificat cine ar 0utea fi or anul care s evalue@e co&0etitivitatea =ntr-un cadru s0ecific datp fiecare se a0recia@ sin ur1 iar =n acela/i este a0reciat /i de alii I este ca /i =n s0ort1 verdictul =l d nuriul#+ k+ Hn deli&itrile 0ro0use nu este s0ecificat aria te&0oralp concurena 0e 0ia este un 0roces inter&itent1 de aceea =nvin torul tre6uie a0reciat =n anu&ite intervale de ti&0+ 7+ Nu&ai cmteva deli&itri din cele eA0use s0ecific c concurena tre6uie deter&inat =n conteAtul unei 0iee date+ 8+ 9ste va tratat ra0ortul dintre co&0etitivitatea 0rodusului /i co&0etitivitatea fir&ei+ )+ $el &ai des co&0etitivitatea este definitivat la un &o&ent dat al 0o@iiei sale 0e 0iaa de referin1 de/i1 =n conteAt &ana erial este necesar de a scoate =n eviden1 =n 0ri&ul rmnd1 0otenialul viitor de cre/tere =n ra&ursector etc+ 14+ Hn nici o deli&itare dat &ai sus nu se s0ecific c co&0etitivitatea tre6uie atins fr 0renudicii fa de ceilali o0eratori ai 0ieei date+ $o&0etitivitatea =ntre0rinderii este re&arcat 0rin ur&toarele 0atru 0ractici' a+ $onsu&atorul este favora6il satisfcut de 0rodusele fir&ei J /i este 0redis0us s le &ai 0rocure =n &od re0etatp 6+ Societatea1 0artenerii1 statul1 /i instituiile sociale nu =naintea@ 0retenii fa de co&0ania datp c+ >cionarii sunt satisfcui de 0o@iionarea fir&ei res0ective 0e 0ia /i de volu&ul dividendelor =ncasatep d+ 5esursele u&ane an anate =n co&0ania dat sunt &ulu&ii de condiiile /i 0ro ra&ul de &unc /i odi%n1 /i1 res0ectiv1 de salariile =ncasate+ !entru ca o =ntre0rindere s devin co&0etitiv ea tre6uie s ur&e@e linia ur&toare de conduit' - 5eali@area de 0roduse co&0etitive =n se &entul de 0ia o0erantp - S a&0lifice 0otenialul co&0etitiv al fir&ei 0mn la nivelul celor &ai &ari lideri =n ra&ura res0ectiv+ Hn le tur cu re&arcile s0ecificate1 co&0etitivitatea or ani@aiei 0oate fi definit ca o not atri6uit de evaluatorii eAterni =ntre0rinderii care include su&a avantanelor co&0etitive ce 0roduc efecte 6enefice =n ridicarea 0erfor&anei acesteia 0e se &entul de 0ia o0erat1 fr a cau@a 0renudicii celor din nur1 0rin 0ris&a co&0etitivitii 0roduselor concrete /i nivelul 0otenialului de cre/tere ulterioar enerat =n conteAtul 0roducerii1 reali@rii /i deservirii de 0roduse care 0rin 0ara&etrii calitate0re sunt su0erioare celor analo ice ale fir&elor din &ediul co&0etiional creat+ 3eli&itarea conce0tual dat su6linia@ ur&toarele as0ecte ale co&0etitivitii =ntre0rinderii' 1* Statutul de co&0etitivitate a =ntre0rinderii este atri6uit 0rin nota fiAat de evaluatorii eAterni entitii econo&ice date (clieni1 fir&e contra eni1 stat1 acionari1 etc*p

53

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 2* 9valuarea se eAecut la nivel de se &ent al 0ieei unde =ntre0rinderea dat =/i desf/oar activitile ei 0rinci0alep 3* 9valuarea se ra0ortea@ la o arie te&0oral deter&inatp ,* $o&0etitivitatea re0re@int cadrul de su0erioritate =n ra0ort cu ceilali o0eratori ai se &entului res0ectiv de 0iap 5* $once0tul de co&0etitivitate inte rea@ dou ele&ente de 6a@' co&0etitivitatea 0roduselor /i 0otenialul co&0etitiv al =ntre0rinderii =n ansa&6lup k* Fir&a co&0etitiv tre6uie s antici0e@e 0iaa 0rin 0roduse noi /i co&0etitive1 iar1 0e viitor1 ea tre6uie s ela6ore@e1 s vmnd /i s deserveasc nu&ai 0roduse care1 de ase&enea1 vor fi net su0erioare du0 0ara&etrii eseniali1 calitate-0re1 0rodusele /i serviciile fir&elor concurentep 7* $o&0etitivitatea fiAea@ le tura de reci0rocitate dintre &arqetin /i +++p 8* 9ste s0ecificat &odalitatea de evaluare a co&0etitivitii 0rin inter&ediul a dou co&0onente de 6a@' co&0etitivitatea 0rodusului /i 0otenialul co&0etitiv al =ntre0rinderii =n viitorp )* 3eli&itarea conce0tual a co&0etitivitii este =ndre0tat s0re re@olvarea 0ro6le&elor le ate de estiunea or ani@aionalp indicatorii co&0lec/i care deter&in nivelul de co&0etitivitate a 0rodusului /i cei cu 0rivire la 0otenialul de co&0etitivitate al fir&ei sunt cate orii econo&ice cuantifica6ile1 iar1 =n consecin1 sunt dirina6ili+ 14* $o&0etitivitatea dorit se o6ine fr i&0act ne ativ sau consecine nefaste asu0ra &ediului eAterior al or ani@aiei+ 11* 3eli&itarea conce0tual nou 0oate servi dre0t 0re&is 0entru un s0ectru lar de cercetri ulterioare+

BIB?I:C5>FI9' 1+ >n elescu $+1 $iucur 3+1 3o6rot N+1 /+a+ 9cono&ie#1 9ditura 9cono&ic1 2444+ 2+ h{y{ux} N+ V+1 ]xzut{ yxzyv{zuzxxxzxut t {x }x| t#1 \vy{utz } Xxtt t ~ v{xw1 2447 + 3+ 3an <oiculescu1 $o&0etiie /i co&0etitivitate#1 9d+ 9cono&ic1 2441+ ,+ !%ili0 otler1 2ana e&entul &arqetin ului#1 9d+ > I<-a1 9d+ 7eora1 2445+ 5+ ?+ $o6@ari1 $o&0etitivitatea dre0t cate orie econo&ic de 0ia#1 =n 9cono&ica1 1)))1 nr+ 21 0a + 33+ k+ Ion $io6anu1 5oAana $iulu1#Strate ia avantanului co&0etitiv#1 7ri6una 9cono&ic1 nr+ 231 2447+ 7+ 5+ Fuc%s1 !olic and Issues and 5esearc% :00ortunuties in Industrial :r ani@ation#1 9d+ National Bureau of 9cono&ic 5esearc%1 $a&6rid e1 0reluat din 3o6re $+I+1 $ondiiile concurenei =n cadrul Uniunii 9uro0ene+ $riterii 0entru &surarea 0o@iiei do&inante a fir&elor# =n 5evista 5o&mn de Statistic1 nr+ ,1 anul 24481 0a + 78-7)+

5,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

$:2!97I7I<I7>79> N>8I:N>?E !5IN !5IS2> 93U$>8I9I I 59SU5S9?:5 U2>N9 >??> 75US9<I$I doctor =n econo&ie1 confereniar universitar1 Universitatea de Stat >lecu 5usso# din Bli
>6stract+ In a &odern enter0rise &ust qee0 a6reast of c%an e1 it needs co&0etent e&0loees1 ell-infor&ed1 fleAi6le and talented+ 7%us1 education and %u&an resources are so&e of t%e &ost i&0ortant factors in &aintainin a countrs co&0etitiveness in international &arqets+ Statele doritoare de aderare la Uniunea 9uro0ean tre6uie s-/i a0ro0ie co&0etitivitatea de nivelul =nre istrat =n rile &e&6re1 iar for&area unei structuri econo&ice co&0etitive solicit cercetri funda&entale 0entru fiecare ra&ur /i su6ra&ur a econo&iei naionale1 cu sco0ul sta6ilirii celor cu un 0otenial co&0etitiv &ai =nalt din 0unct de vedere al renta6ilitii1 te%nolo iilor folosite1 asi urrii cu &aterii 0ri&e1 calificrii cadrelor1 0otenialului de cre/tere1 nivelului veniturilor de la ca0italul investit1 structurii c%eltuielilor de 0roducere /i a altor co&0onente care deter&in co&0etitivitatea ra&urii+ S0eciali@area econo&iei tre6uie s 0resu0un o re0arti@are a forei de &unc 0e sectoare /i 0roduse cu valoare adu at &ai &are+ $a0italul u&an este cel &ai valoros factor al societii &oderne1 fiind &ai i&0ortant dec=t resursele naturale sau averea acu&ulat+ >stfel1 a0are necesitatea ela6orrii /i utili@rii diverselor &etode de evaluare cantitativ a ca0italului u&an+ : a0reciere adecvat a ca0italului u&an de&onstrea@ nu nu&ai a0recierea o6iectiv a ca0italului total al =ntre0rinderilor1 dar /i co&0etitivitatea =ntre ii ri+ : 0olitic de cadre are &enirea s asi ure utili@area cea &ai eficient a ca0italului u&an al =ntre0rinderii+ >nali@a eficienei investiiilor u&ane arat c=t este de i&0ortant 0entru =ntre0rinderi s investeasc =n educaia lucrtorilor =n sco0ul asi urrii veniturilor &ari a =ntre ii =ntre0rinderii+ !entru reu/ita unei =ntre0rinderi la eta0a de tran@iie cea &ai dificil 0ro6le& este 0ro0ria ei sc%i&6are =n conteAtul sc%i&6rilor lo6ale+ $a =ntre0rinderea s in 0asul sc%i&6rilor1 ea are nevoie de salariai co&0eteni1 6ine infor&ai1 loiali1 fleAi6ili /i talentai+ 2ana erii tre6uie s se =ndeasc 6ine la ceea ce le ofer an anailor /i se a/tea0t de la ei1 dac doresc ca 0erfor&anele s fie c=t &ai =nalte1 iar =ntre0rinderile lor I co&0etitive+ Noua econo&ie acord o i&0ortan deose6it lucrtorilor co&0eteni 0recu& /i ca0italului intelectual /i a or ani@aiilor care =nva+ 7endina aderrii 5e0u6licii 2oldova la Uniunea 9uro0ean conduce la refor&area siste&ului de =nv&=nt su0erior 0entru a asi ura calitatea =ntr-o 0ia a educaiei /i a resurselor u&ane care se lo6ali@ea@ ra0id+ >v=nd o varietate de definiii /i ti0uri1 resursele u&ane au fost /i s=nt studiate =n continuu1 ca o 0arte strate ic a ca0italului de 0roducere1 care este re0re@entat de un

55

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ansa&6lu 6o at de cuno/tine acu&ulate1 a6iliti de@voltate /i de0rinderi create1 definite de 0otenialul intelectual /i creativ+ 5eor ani@area /i restructurarea funciunii de resurse u&ane =n cadrul co&0aniilor solicit eforturi su6staniale1 0rin sensi6ili@area &ana e&entului su0erior1 0recu& /i co&0etene din 0artea 0ersoanelor care ur&ea@ s reali@e@e acest lucru+ Iat de ce unele co&0anii au reu/it s restructure@e funciunea de resurse u&ane1 =n ti&0 ce altele se &ai afl =n 0roces de reor ani@are+ Studiul efectuat a evideniat calitatea resurselor u&ane ca factor deter&inant al co&0etitivitii =ntre0rinderilor 0e 0ieele naionale /i internaionale+ Sondanul a cu0rins 54 de =ntre0rinderi de 0e teritoriul 5e0u6licii 2oldova1 c%estionarul fiind adresat &ana erilor de resurse u&ane sau 0atronilor din cadrul co&0aniilor+ Hntre0rinderile au fost selectate in=ndu-se cont de do&eniile de activitate1 di&ensiunea =ntre0rinderii1 ti0ul de 0ro0rietate /i for&a or ani@atorico-nuridic+ 3o&eniile de activitate avute =n vedere au fost' 1* 0roducia de 6unuri de lar consu& /isau 6unuri de utili@are 0roductiv (=ntre0rinderi industriale*p 2* activitatea de construciep 3* activitatea de co&er1 care =n lo6ea@ diferite ti0uri de =ntre0rinderi enros /i en-detailp ,* servicii (trans0ort*+ 3i&ensiunile =ntre0rinderilor au fost sta6ilite =n funcie de nu&rul de an anai+ Hn acest sens s-a ado0tat o =&0rire =n trei ru0e de =ntre0rinderi1 care 0entru 5e0u6lica 2oldova se 0re@int astfel' &ici1 care folosesc 0=n la 24 de salariaip &inlocii I =ntre 24 /i 75 de salariaip &ari1 care folosesc &ai &ult de 75 salariai (Fi +1*+

1kl ,4l

,kl

0=n la 24 salariai (&ici*

24-75 salariai (&inlocii*

0este 75 salariai (&ari*

Fi ura 1+ Structura or ani@aiilor =n funcie de nu&rul de an anai (ela6orat de autor* 3atele au fost culese av=nd ca su0ort un c%estionar for&at din 15 =ntre6ri+ 9valuarea co&0etitivitii =ntre0rinderilor 0e o 0ia se 6a@ea@ 0e o anali@ detaliat a evalurii anu&itor indicatori =n ulti&ii cinci ani de activitate1 cu& ar fi'

5k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice nu&rul 0ersonalului an anat1 c%eltuielilor 0entru instruirea cadrelor1 do&eniu de activitate1 volu&ul v=n@rilor etc (7a6+ 1*+ 7a6elul 1 9valuarea indicatorilor activitii =ntre0rinderilor 0entru 0erioada 2445-2414
Nr+ do 1+ 2+ 3+ ,+ 5+ k+ Indicatorii Nu&rul 0ersonalului an anat $%eltuielile 0entru instruirea cadrelor Fluctuaia cadrelor !roductivitatea &uncii 3o&eniile de activitatea Ca&a de 0roduse (servicii* a =ntre0rinderii >ctivitatea de cercetare-de@voltare Nu&rul de 0iee 0e care activai <olu&ul v=n@rilor (0restrilor* $ota de 0ia !rofiturile !resiunea concurenei $ircuite financiare 5esurse investiionale $a0acitatea de 0roducie (0restarea de servicii* 7e%nolo ii folosite $re/terea 5kl ,4l 28l k4l 58l k,l 2eninerea 2kl 38l k,l 32l 38l 34l 3escre/terea 18l 14l 8l 8l ,l kl

7+ 8+ )+ 14+ 11+ 12+ 13+ 1,+ 15+

5,l ,4l k8l ,2l ,8l 78l ,kl ,kl 58l

34l 5,l 2kl 52l ,kl 1,l ,,l 54l 3,l

kl kl kl kl kl 8l kl ,l 8l

1k+

k2l

3,l

,l

>stfel1 investi aia reali@at scoate =n eviden fa0tul c &anoritatea indicatorilor ce se consider deter&inani ai co&0etitivitii =ntre0rinderilor s=nt =n &eninere sau =n cre/tere+ >nali@a indicatorilor din ta6el 0resu0une c activitatea a enilor econo&ici este deter&inat de un &ediu concurenial &ai dur 0e 0arcursul acestor ani+ Hn cadrul sondanului a enilor econo&ici din 5e0u6lica 2oldova li s-a 0ro0us s ierar%i@e@e indicatorii ce deter&in co&0etitivitatea =ntre0rinderilor (Fi + 2* =n funcie de i&0ortana lor+ Hn acest sens a fost 0ro0us o list de indicatori care au fost ierar%i@ai du0 i&0ortan' locul I I cel &ai i&0ortantp locul II I loc &ai 0uin i&0ortant /+a+&+d+ >ctivitatea unei =ntre0rinderi /i1 =n consecin1 co&0etitivitatea ei1 de0inde de nivelul calitii 0roduselor1 nivelul 0reurilor1 calitatea /i dis0oni6ilitatea factorului u&an etc+ 5e@ultatul calitii 0roduselor se &anifest 0rin 0roductivitate1 deoarece li0sa calitii duce la sto0area 0roductivitii+ !entru 5e0u6lica 2oldova calitatea este considerat factor 0rinci0al =n s0orirea co&0etitivitii 0e ter&en lun +

57

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

Fi ura 2+ Ierar%i@area indicatorilor care influenea@ asu0ra co&0etitivitii =ntre0rinderii (ela6orat de autor* 58

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Noiunea de co&0etitivitate de calitate a =nce0ut s fie utili@at ca di&ensiune a co&0etitivitii =n ur&a diversificrii considera6ile a 0roduciei1 iar odat cu accelerarea 0rocesului te%nico-/tiinific1 care a enerat o cre/tere considera6il a inovaiilor /i s0orirea radului de co&0leAitate /i te%nicitate a 0roduselor1 a a0rut noiunea de co&0etitivitate te%nic+ !entru a concura 0e 6a@a calitii1 calitatea tre6uie s fie 0rivit1 =n 0ri&ul r=nd1 ca o o0ortunitate de a atra e consu&atorii+ Uneori se consider re/it c calitatea nu contri6uie la cre/terea 0rofiturilor =ntre0rinderii1 fiind indicate ur&toarele considerente' 1* calitatea cost scu&0p 2* accentul 0e calitate conduce la reducerea 0roductivitii =n ur&a re6utrii unei 0ri din 0roduciep 3* calitatea este afectat de 0re tirea sla6 a forei de &unc1 solicit=nd c%eltuieli su0li&entare =n acest do&eniu1 ,* asi urarea calitii solicit eforturi su0li&entare 0entru o verificare strict+ 3e &enionat c1 =n 5e0u6lica 2oldova1 =n condiiile =n care se 0reia 0ractica de co&er li6er /i de 0olitic industrial a rilor de@voltate1 co&0etiia intern este =n cre/tere+ >cei a eni econo&ici care nu-/i vor sc%i&6a atitudinea =n favoarea calitii vor avea de =nfruntat a&eninri serioase 0e ter&en lun + $alitatea tre6uie considerat un i&0ortant instru&ent co&0etitiv+ 3e ase&enea1 ca /i calitatea 0roduselor ali factori de asi urare a co&0etitivitii1 ei se 6a@ea@ 0e calitatea /i dis0oni6ilitatea factorului u&an1 &otivarea /i res0onsa6ilitatea 0ersonalului1 nivelului 0roductivitii &uncii+ >stfel1 0entru a asi ura un nivel =nalt al co&0etitivitii =ntre0rinderii /i al calitii este nevoie de reali@area 0er&anent /i continu a 0erfecionrii cadrelor+ >ctivitatea desf/urat la nivelul =ntre0rinderilor tre6uie s 6eneficie@e de un 0ersonal cores0un@tor1 at=t din 0unct de vedere al 0re tirii1 c=t /i al ca0acitii intelectuale+ I&0ortana resurselor u&ane =n an anarea avantanului co&0etitiv al =ntre0rinderii 0oate fi redat de &odul =n care an anaii =ntre0rinderii acce0t sc%i&6rile care au loc =n 0re@ent =n societate /i &ediul econo&ic =n care activea@1 de &odul cu& vor fi alocate toate resursele =ntre0rinderii =n sco0ul reali@rii unor o6iective strate ice1 de@voltarea =n cadrul oricrei =ntre0rinderi a unui s0irit co&0etitiv1 ce ar &otiva 0erfecionarea continu a 0ersonalului+ Iat de ce re@olvarea 0ro6le&elor le ate de selectarea1 antrenarea1 0erfecionarea /i &otivarea 0ersonalului contri6uie su6stanial la cre/terea 0roductivitii &uncii /i la s0orirea radului de co&0etitivitate a =ntre0rinderii+ >/a cu& a& re&arcat1 a enii econo&ici 0lasea@ 0e 0ri&ele locuri du0 i&0ortan1 calitatea 0roduselor1 calitatea /i dis0oni6ilitatea factorului u&an =n cre/terea co&0etitivitii =ntre0rinderii 0e 0ia+ !otrivit &ai &ultor o0inii ale acestora anu&e ele&entul 0rinci0al cu care se confrunt =ntre0rinderile =n &eninerea co&0etitivitii este li0sa forei de &unc calificate+ >nali@a re@ultatelor =nre istrate de&onstrea@ fa0tul c eAist o interde0enden direct =ntre siste&ul educaional /i 0iaa forei de &unc+ Una din 0ro6le&ele educaiei din 5e0u6lica 2oldova const =n necores0underea se&nificativ dintre oferta siste&ului educaional /i cererea de 0e 0ia+ Hn ulti&ii ani 0este nu&tate

5)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice din a6solveni =/i finisea@ studiile la facultile de 3re0t /i 9cono&ie1 ceea ce de0/e/te se&nificativ cererea de 0e 0iaa forei de &unc+ 5atele &ari ale /o&anului tinerilor /i ale &i raiei su erea@ c =ncadrarea a6solvenilor =n econo&ia naional se confrunt cu 0ro6le&e se&nificative+ !e de alt 0arte1 nu&rul a6solvenilor instituiilor de =nv&=nt su0erior este de trei ori &ai &are dec=t nu&rul a6solvenilor /colilor 0rofesionale1 =n ti&0 ce econo&ia =n cre/tere de&onstrea@ o cerere nesatisfcut /i se&nificativ de lucrtor calificai =n do&eniul construciilor1 a riculturii /i industriei de 0relucrare+ >ceast stare de lucruri are dou i&0acturi directe asu0ra calitii educaiei+ !ri&ul const =n fa0tul c o 0ersoan ar 0utea s 0rocure# note &ari1 c%iar dac are cuno/tine /i de0rinderi insuficiente1 ceea ce &ic/orea@ &otivaie de a studia1 /i =n final reduce calitatea forei de &unc =n eneral+ >l doilea const =n fa0tul c nivelul de recunoa/tere a di0lo&elor 5e0u6licii 2oldova va scdea si&itor =n &o&entul =n care contradiciile =ntre cuno/tinele /i de0rinderile reale /i notele din di0lo&ele 0rocurate# va deveni 0rea evident+ $a re@ultat1 fora de &unc din 2oldova va fi considerat necalificat1 ceea ce va reduce avantanele co&0etitive ale 5e0u6licii 2oldova+ Hn noua econo&ie 6unurile intan i6ile 0recu& cuno/tinele1 &ana e&entul infor&aiei /i cunoa/terii devin noul factor al co&0etitivitii+ $unoa/terea1 s0re deose6ire de &unc1 0&=nt /i ca0ital1 este un activ care se a0recia@ 0e &sura utili@rii+ $u c=t s=nt utili@ate &ai &ult1 cu at=t cuno/tinele devin &ai efective /i &ai eficiente+ Societatea celui de-al treilea &ileniu tre6uie s dis0un de an anai care s=nt valoro/i datorit cuno/tinelor lor+ Hn &ulte =ntre0rinderi 0atri&oniul const nu nu&ai din activele tan i6ile1 dar =n cele intan i6ile+ $a0italul intelectual este ter&enul atri6uit activelor intan i6ile co&6inate care 0er&it =ntre0rinderii s funcione@e eficient+ $o&0aniile din ar se afl deoca&dat =n 0roces de reanustare structural a su6divi@iunii de resurse u&ane+ >si urarea =ntre0rinderilor cu 0ersonal necesar din 0unct de vedere calitativ1 re0re@int un o6iectiv strate ic ce nu 0oate fi ne linat+ ?a &o&entul efecturii studiului1 3814l din =ntre0rinderile res0ondente au &enionat cate oric da# 0entru calitatea resurselor u&ane1 c asi ur succesul =ntre0rinderii 0e 0ia1 =n ti&0 ce 58l afir& rs0unsul da#1 ceea ce se&nific o i&0ortan &ai &ic dec=t =n 0ri&ul ca@+(Fi +3* ?a acest ca0itol 0ute& &eniona c de0arta&entele de &ana e&ent al resurselor u&ane s=nt sla6 susinute de &ana e&entul su0erior+ Investi aia reali@at a scos =n eviden fa0tul c1 =n 0re@ent1 a enii econo&ici s=nt de 0rerea c calitatea 0re tirii 0ersonalului influenea@ co&0etitivitatea =ntre0rinderii 0e 0ia (Fi + ,*+ 7otodat1 s0eciali/tii sau an anaii din do&eniul resurselor u&ane s=nt ne0re tii 0entru a6ordarea activitii dintr-o 0ers0ectiv &odern+ Hn acela/i ti&01 0ute& o6serva c =ntre0rinderile1 =n s0ecial1 cele &ari1 =nce0 s se ada0te@e la &ediul concurenial /i con/tienti@ea@ fa0tul c 0entru a atra e la =ntre0rindere cele &ai 6une 0ersoane tre6uie s a0lice si&ultan o &ultitudine de &etode de recrutare a 0ersonalului+ 9ficiena recrutrii la =ntre0rindere de0inde de re0utaia 0e 0lan naional sau local a =ntre0rinderii1 nivelul de salari@are a0licat1 avantanele nesalariale /i condiiile de &unc1 si urana locului de &unc1 0osi6ilitile de co&0letare a studiilor /i for&are 0rofesional1 0ers0ectivele de de@voltare a carierei etc+

k4

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

k4l 54l ,4l 34l 24l 14l 4l cate oric da 38l

58l

,l

4l

4l cate oric nu

nicinici

Fi ura 3+ Influena 0re tirii 0ersonalului asu0ra co&0etitivitii =ntre0rinderii (ela6orat de autor*

54l ,4l 34l 24l 14l 4l

,kl

,kl

kl

2l

4l

foarte &ult

&ult

nicinici

0uin

foarte 0uin

Fi + ,+ Influena 0re tirii 0ersonalului asu0ra co&0etitivitii =ntre0rinderii (ela6orat de autor* $alitatea 0ersoanelor an anate =n cadrul or ani@aiei de0inde =n &are &sur de criteriile a0licate la selecia candidailor+ Hn 0rocesul de selecie a 0ersonalului or ani@aiile iau =n considerare nu doar studiile1 dar 0un accent /i 0e nivelul de cuno/tine 0rofesionale+ 3i0lo&ele de a6solvire cu succes a studiilor s=nt &ai 0uin relevate =n ulti&ul ti&0+ >cu& este nevoie de un set de cuno/tine /i co&0etene 0rofesionale acce0tate de ctre or ani@aii+ Bine=neles1 s=nt cutate 0ersoane c=t &ai 6une din 0unct de vedere 0rofesional1 =ns fiAarea unui nivel 0rea =nalt de calificare face &ai dificil atra erea de candidai /i 0rovoac ne&ulu&ire1 atunci c=nd ace/tia constat c a6ilitile lor nu s=nt a0reciate+ >/adar1 fiecare =ntre0rindere utili@ea@1 =n funcie de s0ecificul activitii sale /i de 0osturile vacante1 diferite instru&ente de selecie a candidailor (Fi 5*+ 3e o6icei1 =ntre0rinderile iau =n calcul 0ro0ria 0olitic =n acest do&eniu1 cultura or ani@aional /i atitudinea &ana erilor su0eriori fa de an anarea 0ersoanelor noi+

k1

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

a* interviul
4l 14l 8l
loc 1 loc 2 loc 3

6* concursul
14l 24l 2kl 32l 12l

loc 1 loc 2 loc 3 loc , nu se efectuea@

32l

54l

loc , nu se efectuea@

c* testare
18l 28l loc 1 loc 2 loc 3 loc , 22l 24l 12l nu se efectuea@ 32l

d* $+<+
18l 14l 24l loc 1 loc 2 loc 3 loc , 24l nu se efectuea@

Fi ura 5+ $riterii de selectare a 0ersonalului (ela6orat de autor* Hn 0rocesul de an anare a 0ersonalului se orientea@1 =n s0ecial1 s0re 0ersoanele cu eA0erien =n do&eniu (511)l* /i s0re tineri s0eciali/ti (,417l*+ : 0ro6le& alar&ant o re0re@int /i diferena &are dintre cuno/tinele 0rofesionale deinute /i cele solicitate de ctre or ani@aie1 ceea ce 0rovoac o alt 0ro6le& I fluctuaia cadrelor+ 3ecalanul se&nificativ dintre cuno/tinele 0rofesionale 0e care le 0osed candidaii /i cele solicitate de or ani@aie 0entru tinerii s0eciali/ti /i &ana eri tre6uie s 0un =n ard instituiile de =nv&=nt care se ocu0 de 0re tirea 0rofesional a acestora+ !rivit 0rin 0ris&a &arqetin ului1 calitatea resurselor u&ane are un rol decisiv at=t =n sti&ularea co&0etitivitii =ntre0rinderilor din toate sferele de activitate1 c=t /i a &eninerii co&0etitivitii instituiilor educaionale su0erioare at=t 0e 0iaa naional1 c=t /i 0e cea internaional+ Sondanul reali@at a de&onstrat c la 5,l din =ntre0rinderile c%estionate fluctuaia cadrelor este &ediep la 18l este &arep la 1,l &ic /i nu&ai la kl din =ntre0rinderi fluctuaia cadrelor este foarte &ic+ Situaia econo&ic =n care se afl =ntre0rinderile din 5e0u6lica 2oldova deter&in a0ariia frecvent a unor ne&ulu&iri le ate de fluctuaia an anailor (Fi + k*+ >stfel1 =n condiiile unei concurene cresc=nde =n afaceri1 0entru orice =ntre0rindere este dificil s-/i 0stre@e cola6oratorii1 fr ca ace/tia s 0lece la alt serviciu+ Succesul

k2

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice unei =ntre0rinderi este deter&inat de sirea &etodelor noi de reinere /i sti&ulare a cola6oratorilor+

k4l 54l ,4l 34l 24l 14l 4l foarte &ic &ic kl 1,l

5,l

18l 8l

&edie

&are

foarte &are

Fi ura k+ Nivelul de fluctuaie a cadrelor la =ntre0rindere (ela6orat de autor* : 0ro6le& alar&ant este atitudinea &ai 0uin 6un fa de 0ersonalul recent an anat1 cu studii su0erioare+ $au@ele se consider a fi' 1* decalanul dintre cuno/tinele 0rofesionale 0e care le 0osed candidaii /i cele solicitate de =ntre0rinderep 2* instruirea 0rofesional a tinerilor =n instituiile de =nv&=nt este reali@at su6 nivelul a/te0trilor =ntre0rinderilorp 3* instituiile su0erioare se afl =ntr-un 0roces de for&are1 ceea ce nu 0er&ite s vor6i& des0re un nivel =nalt de de@voltare al acestorap ,* i&0le&entarea neeficient a &arqetin ului =n cadrul instituiilor su0erioare de =nv&=ntp 5* li0sa unui siste& al &ana e&entului calitii 6ine deter&inatp k* de@orientarea instituiilor s0re satisfacerea cerinelor /i a/te0trilor 0rilor interesate eAterne /i interne /+a+ 7otodat 0ute& &eniona c tinerii an anai nu 0osed un devota&ent fa de &unc1 Hntre0rinderile atest =n r=ndurile tinerilor an anai o indiferen tot &ai &are fa de &unc /i o nedorin de asu&are a an ana&entelor+ !e de alt 0arte1 li0sa devota&entului fa de &unc 0oate fi eA0licat /i 0rin fa0tul c tinerii an anai s=nt1 de o6icei1 cei &ai sla6 0ltii din structura salarial a =ntre0rinderilor+ !rin ur&are1 salariul face o6iectul discuiilor 0er&anente =ntre an anai /i 0atroni /i o6iectul ne&ulu&irilor din 0artea salariailor+ !entru crearea unei atitudini 0o@itive fa de &unc1 o 0arte din =ntre0rinderi au a0licat &ai &ulte 0ractici1 a0ro0iate conce0tului de res0onsa6ilitate social cor0orativ1 =n s0ecial dre0turile o&ului /i standardele de &unc' oferirea anutorului tinerilor 0entru inte rarea =n &ediul 0rofesional /i o6inerea eA0erienei =n do&eniup 0erfectarea contractelor de &unc cu s0ecificarea siste&ului de &otivarep sr6torirea @ilei de fondare a co&0anieip res0ectarea dre0turilor an anailor etc+

k3

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Se consider c aciunile &enionate au o 0ers0ectiv &ult &ai o0ti&ist1 fiindc ele contri6uie la crearea unei atitudini 6une fa de &unc1 constituind &suri &otivatorii 0entru succesul 0e 0ia a =ntre0rinderilor+ 5esursele u&ane constituie un avantan co&0etitiv 0entru fiecare =ntre0rindere+ 9ste i&0ortant 0entru =ntre0rinderi s-/i de@volte ca0aciti de a si1 a asi&ila1 a re&unera /i a 0stra un ca0ital u&an1 for&at din 0ersoane =n@estrate cu cuno/tine /i co&0etene+ Hntre0rinderile au nevoie de ase&enea 0ersoane1 care 0ot s susin evoluia unei or ani@aii rece0tive at=t la cerinele clienilor1 c=t /i la o0ortunitile 0e care le desc%ide de@voltarea ra0id a te%nolo iilor+ Sondanul efectuat 0rintre a enii econo&ici (Fi + 7* de&onstrea@ c 3kl din res0ondeni consider c este foarte necesar alocarea su&elor financiare 0entru 0erfecionarea cadrelorp 5,l consider c este necesarp kl I nicinici /i doar nu&ai ,l consider c nu este necesar+

k4l 54l ,4l 34l 24l 14l 4l foarte necesar 3kl

5,l

kl

,l

necesar

nicinici

nu estenecesar

Fi ura 7+ Necesitatea alocrii surselor financiare =n =ntre0rindere 0entru 0erfecionarea su0li&entar a cadrelor (ela6orat de autor* >/adar1 =n condiiile unei concurene dure1 =ntre0rinderile =n ulti&ul ti&0 si&t rolul 0rioritar al resurselor u&ane care constituie 0otenialul concurenial al acestora1 +0rin inter&ediul cruia 0ot fi reali@ate cele &ai 0rovocatoare strate ii+ Instruirea 0rofesional continu conduce la s0orirea 0roductivitii &uncii1 la cre/terea calitii 0roduselor /i a serviciilor oferite+ >/adar1 instruirea 0rofesional are efecte 6enefice asu0ra evoluiei ulterioare a =ntre0rinderilor+ 3e aceea1 &ana e&entul su0erior al =ntre0rinderilor tre6uie s acorde o atenie deose6it acestui su6iect /i s =ncerce s seasc 0osi6iliti de s0orire a surselor financiare =n aceast sfer de activitate+ !ute& constata c =ntre0rinderile acord 0uin atenie activitii de evaluare a 0erfor&anelor1 ceea ce este inad&isi6il =n condiiile econo&iei de 0ia1 unde 0erfor&ana este ele&entul care face diferena =ntre co&0anii /i asi ur co&0etitivitatea lor =n ra0ort cu alte =ntre0rinderi+

k,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice !entru a dis0une de an anai 6ine 0re tii din 0unct de vedere 0rofesional1 =ntre0rinderile tre6uie s aloce resurse financiare suficiente 0entru de@voltarea cuno/tinelor /i a6ilitilor 0rofesionale ale 0ro0riului 0ersonal+ Hn ur&a sondanului efectuat 0rintre a enii econo&ici s-au o6inut ur&toarele re@ultate (Fi + 8*'

insuficiente 14l ,4l 34l

suficiente 24l

Fi ura 8+ >0recierea surselor financiare alocate 0entru instruirea cadrelor din 0rofilul =ntre0rinderii (ela6orat de autor* >t=t &ana erii de resurse u&ane1 c=t /i 0atronii con/tienti@ea@1 =n &are &sur1 nivelul redus al surselor financiare folosite 0entru instruirea 0rofesional a cadrelor+ !rintre 0rinci0alele cau@e 0entru care or ani@aiile ofer 0uine fonduri 6ne/ti 0entru instruirea cadrelor s=nt' 1* li0sa fondurilor 0entru 0re tirea 0ersonalului1 iar =n ca@ul =n care au1 su&ele de 6ani s=nt foarte &icip 2* orientarea surselor financiare s0re alte do&enii de activitate a =ntre0rinderiip 3* nedorina 0atronului de a investi =n instruirea 0rofesional continup ,* li0sa de =nele ere din 0artea conductorilor =ntre0rinderilor1 referitoare la instruire /i i&0ortana de@voltrii 0ersonalului+ Incidena &odului de a6ordare a 0re tirii 0rofesionale a devenit tot &ai &are =n ulti&ul ti&01 deoarece unii conductori ai =ntre0rinderilor continu s r&=n =n vec%ile ti0are de =ndire+ 9i consider c instruirea este un cost =n 0lus =n ca@ul concedierii unui an anat+ !re tirea este 0rivit ca o investiie =ntr-un viitor &ult 0rea nesi ur+ Unii directori de =ntre0rinderi s=nt 0reocu0ai de felul =n care vor reu/i s su0ravieuiasc1 nu cu& s ridice nivelul an anailor =n viitorii ani+ >fectai de nesta6ilitatea econo&ic1 &icii =ntre0rin@tori nu vd rostul tri&iterii an anailor la 0erfecionare+ Instruirea 0oate fi definit ca aducerea celor care lucrea@ =ntr-o or ani@aie la standardele de 0erfor&an adecvate cerinelor 0osturilor ocu0ate1 0rin inter&ediul 0re tirii teoretice /i 0ractice k+ !rin asi urarea unor o0ortuniti de instruire1 conducerea =ntre0rinderilor ur&re/te de fa0t sc%i&6area strate ic1 0e ter&en lun 1 a co&0orta&entului an anailor+ >ceste sc%i&6ri au loc =n atitudini1 a6iliti /i cuno/tine+ $ea &ai &are 0arte a instruirii se desf/oar incontinuu1 =n siste&e sau 0rin inter&ediul unor &etode cores0un@toare nevoilor de de@voltare ale or ani@aiei /i1 indirect1 ale individului+ ?iteratura de s0ecialitate cu0rinde o &are diversitate de definiii ale activitii de 0re tire 0rofesional+ Indiferent de 0ers0ectiva de a6ordare a do&eniului1 toi autorii evidenia@ dou co&0onente ale 0rocesului' a* for&areap 6* 0erfecionarea 0ersonalului 2+

k5

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice For&area 0ersonalului re0re@int ansa&6lul 0roceselor 0rin care an anaii =/i =nsu/esc =ntr-un cadru or ani@at cuno/tine1 a0titudini1 de0rinderi /i co&0orta&ente necesare eAercitrii unor ocu0aii s0ecifice =ntre0rinderii+ !erfecionarea 0ersonalului constituie ansa&6lul 0roceselor 0rin inter&ediul crora an anaii =/i =&6o esc1 =n ur&a 0arcur erii unor 0ro ra&e or ani@ate de =ntre0rindere1 cuno/tine1 a0titudini1 de0rinderi1 co&0orta&ente /i te%nici de lucru =n care aui dena o calificare de 6a@1 =n vederea reali@rii la un nivel su0erior al o6iectivelor /i sarcinilor ce le revin+ Hntre cele dou for&e de a6ordare a 0re tirii an anailor1 eAist c=teva ele&ente de difereniere+ !rin for&are se ur&re/te de@voltarea unor ca0aciti noi1 =n ti&0 ce 0rin 0erfecionare se vi@ea@ =&6untirea ca0acitii 0rofesionale eAistente+ Identificarea ti0ului /i nevoilor de 0re tire 0rofesional 0resu0une o anali@ co&0leA1 care const =n evaluarea corect a 0erfor&anei 0ersonalului1 definirea situaiei eAistente1 a 0ro6le&elor =ntre0rinderii /i a o6iectivelor ur&rite+ Hn ur&a sondanului efectuat se o6serv c1 0entru a reduce c%eltuielile =ntre0rinderilor1 instruirea 0rofesional se desf/oar de cele &ai &ulte ori cu forele 0ro0rii ale =ntre0rinderii (78l*p 38l din =ntre0rinderi or ani@ea@ se&inare cu invitarea s0eciali/tilor din cadrul instituiilor su0erioare de =nv&=nt+ !entru a 0utea for&ula o strate ie adecvat =n do&eniul instruirii1 =ntre0rinderea are nevoie de cel 0uin un s0ecialist 0entru conce0erea1 or ani@area /i conducerea activitilor de instruire+ 3e ase&enea1 &ana erii tre6uie s fie dis0u/i s-i acorde acestuia s0rinin total /i s acce0te &etodele /i 0rocedurile necesare+ >ctual&ente 0iaa educaional =n do&eniul instruirii 0rofesionale continue este =n 0roces de for&are1 ceea ce nu 0er&ite s vor6i& des0re un nivel =nalt de de@voltare al acesteia+ Feno&enul va conduce1 =n 0ri&ul r=nd1 la s0orirea concurenei =ntre or ani@aiile 0restatoare de astfel de servicii1 =n al doilea r=nd1 la =&6untirea calitii serviciilor 0restate+ Nivelul de de@voltare al 0ieei educaionale =n do&eniul instruirii 0rofesionale continue 0oate fi deter&inat /i de calitatea 0ro ra&elor de instruire 0rofesional1 oferite de centrele s0eciali@ate de instruire+ 5e&arc& c 0ro ra&ele de instruire 0rofesional continu nu =ntotdeauna coincid cu 0ro6le&ele 0e care le =nt=lnesc a enii econo&ici activ=nd =n &ediul concurenial+ Hn acest ca@1 0ro ra&ele de instruire 0rofesional tre6uie s fie =ntr-o concordan cu cerinele /i doleanele =ntre0rinderilor clieni1 identific=nd1 totodat1 0ro6le&ele cu care acestea se confrunt+ 9valurile co&0aniilor (Fi + )* relev c un 0rocent se&nificativ se orientea@ =n 0erfecionarea continu a cadrelor1 la alte =ntre0rinderi 0este %otare 3,l1 or ani@area se&inarelor cu invitarea s0eciali/tilor de la alte =ntre0rinderi 0este %otare 1kl /i or ani@area se&inarelor cu invitarea s0eciali/tilor din cadrul instituiilor de 0este %otare 8l+ 3e o6icei acestea s=nt =ntre0rinderile &ari1 unde s=nt an anate &ai &ult de 75 de 0ersoane /i cola6orea@ direct cu =ntre0rinderile de 0este %otare 0rin i&0le&entarea noilor te%nolo ii1 i&0ortarea de &aterii 0ri&e1 &ateriale etc+ Hn conclu@ie 0ute& &eniona c instruirea 0rofesional continu conduce la s0orirea 0roductivitii &uncii1 la cre/terea calitii 0roduselor /i serviciilor oferite+

kk

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

Fi ura )+ 2odaliti de 0erfecionare a 0ersonalului 0racticate de a enii econo&ici >/adar1 instruirea 0rofesional are efecte 6enefice asu0ra cre/terii co&0etitivitii =ntre0rinderilor 0e 0ia+ 3e aceea1 &ana e&entul su0erior al =ntre0rinderilor tre6uie s acorde o atenie deose6it acestui su6iect /i s =ncerce s seasc 0osi6iliti de s0orire a surselor financiare =n aceast sfer de activitate1 lu=nd =n considerare avantanele 0e ter&en lun + Instruirea an anailor are dou funcii i&0ortante' utilitatea /i &otivarea+ 7eoretic1 0ro ra&ele de 0re tire contri6uie la de@voltarea cuno/tinelor1 de0rinderilor1 a0titudinilor /i co&0orta&entului an anailor1 ceea ce se reflect =n reali@area 0erfor&ant a sarcinilor de lucru+ !e de alt 0arte1 instruirea confer oa&enilor senti&entul de =ncredere =n co&0etenele 0rofesionale /i cre/terea satisfaciei =n &unc+ !entru a fi eficient1 instruirea an anailor tre6uie 0lanificat /i su0rave %ea@ ca o afacere+ 3e aceea1 0ri&ul de&ers care tre6uie fcut =l constituie identificarea nevoilor de instruire la nivelul =ntre0rinderii1 de0arta&entului1 a0oi al 0ostului /i du0 aceea al individului+ !ractica arat c an anaii tre6uie s ai6 o &otivaie 0uternic 0entru ca =nvarea s fie eficient+ 9i tre6uie s =nelea ceea ce au de =nvat1 rostul 0entru care tre6uie s fac acest lucru+ 9ste foarte i&0ortant s identifice relevana instruirii 0entru &unca /i viaa lor1 0recu& /i =n ce fel tre6uie folosite cuno/tinele 0e care le vor do6=ndi+ !entru an anai &otivaia i@vor/te din recunoa/terea valorii 0ersonale =n cadrul 0rocesului de instruire+ 5es0onsa6ilitatea asi urrii cu resurse u&ane 0erfor&ante revine deo0otriv conducerii1 /efului ierar%ic /i serviciului de resurse u&ane+ 2ana e&entul de nivel su0erior are for&ulat strate ia /i 0olitica or ani@aiei1 este /i cel care indic1 la &odul eneral1 necesitile de instruire+ Hn =ntre0rinderile &ari tre6uie s eAiste co&0arti&ente funcionale cu atri6uii s0eciale =n do&eniul for&rii /i 0erfecionrii 0rofesionale a an anailor+ $onfor& re@ultatelor sondanului efectuat la =ntre0rinderi1 foarte des 0leac la sta ieri ur&toarele cate orii de an anai' &ana eri de nivel su0erior (8l*1 &ana eri

k7

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice de nivel &ediu (kl*1 &ana eri de nivel inferior (kl*1 &uncitori (kl*+ 9Aist &ai &ulte cau@e 0entru care cate oriile de an anai efectuea@ sta ieri de 0erfecionare continu cur ar fi' res0onsa6ilitatea &ai &are 0e care /i-a asu& =n cadrul =ntre0rinderii1 i&0le&entarea =n cadrul =ntre0rinderii a noilor strate ii de ada0tare la &ediul concurenial &ai dur etc+ ?a fel re@ultatele de&onstrea@ c acelea/i cate orii de an anai s=nt i&0licate deseori =n 0erfecionrile continue1 &ana eri de nivel su0erior (3,l*1 &ana eri de nivel &ediu (2kl*1 &ana eri de nivel inferior (1kl*1 te%nicieni (3kl*+ $ondiiile econo&iei 5e0u6licii 2oldova tind s0re crearea unui &ediu concurenial &ai dur1 a enii econo&ici tre6uie s ada0te@e 0oliticile /i strate iile de inovare a 0roduselor1 te%nolo iilor1 for&=nd cau@a de 0erfecionare continu a cadrelor+ Hn ur&a studierii a0titudinilor solicitate de a enii econo&ici fa de 0ersonalul an anat se evidenia@ cel &ai &ult 0rofesionalis&ul acestora (k7l*1 ur&at de con/tiincio@itatea fa de activitatea 0e care o desf/oar (,3l* /i devota&entul fa de fir& (,3l*+ !ute& o6serva c =ntre0rinderile din ar s-au ada0tat la &ediul concurenial /i con/tienti@ea@ fa0tul c au nevoie de 0ersoane cu un 0rofesionalis& =nalt1 eA0erien =n do&eniu1 loialitate /i devota&ent fa de =ntre0rindere (Fi +14*+

74l k4l 54l ,4l 34l 24l 14l 4l

k7l

,4l

,3l

,3l

!rofesionis&ul acestora

con/tiincio@itatea fa de activitatea 0e care o

Fi ura 14+ >0titudinile solicitate cel &ai &ult de la an anaii =ntre0rinderilor (ela6orat de autor* >/adar1 =n condiiile unei concurene dure1 =ntre0rinderile si&t necesitatea ela6orrii /i i&0le&entrii unor noi &suri care s constituie o6inerea de avantane concureniale+ 3in &ultitudinea acestor avantane1 =n ulti&ul ti&01 rolul 0rioritar le revine resurselor u&ane 0rin inter&ediul crora 0ot fi reali@ate diferite strate ii+ $ercettorii din do&eniul res0ectiv =n &odul de activitate al =ntre0rinderilor1 =n care resursele u&ane1 cuno/tinele /i infor&aia enerate de ctre ca0italul u&an1 vor deter&ina 0otenialul concurenial al acestora+

k8

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice >/adar1 atenia deose6it tre6uie acordat resurselor u&ane /i educaionale at=t =n 0lan teoretic1 c=t /i =n cel 0ractic la nivelul fiecrei =ntre0rinderi+ Succesul unei =ntre0rinderi1 radul ei de co&0etitivitate 0ornesc de la 0re&isa c oa&enii s=nt 6unul cel &ai de 0re al =ntre0rinderii+ Factorul u&an /i cel educaional se afl 0er&anent =ntr-o interde0enden str=ns+ 9ficiena resurselor folosite 0entru =nv&=nt se concreti@ea@1 =n cea &ai &are &sur1 =n calitatea factorului u&an1 de care de0inde eficiena cu care s=nt valorificate toate celelalte resurse de care dis0une o ar1 0recu& /i radul de civili@aie a 0o0orului din aceast ar+ $o&0onentele siste&ului educaional au tan en direct cu 0iaa forei de &unc 0rin le tura =ntre re@ultatele siste&ului de calitate =n =nv&=nt /i cre/terea co&0etitivitii naionale+ 9ducaia noac un rol decisiv =n 0re tirea indivi@ilor de a aciona eficient =n situaii noi sau =n ada0tarea lor la sc%i&6rile intervenite 0e 0iaa forei de &unc+ $el &ai i&0ortant efect enerat de investiie =n educaie const =n crearea ca0italului intelectual 0ro0riu al unei naiuni+ Hn societatea infor&aional ca0itatul intelectual re0re@int 0rinci0alul su0ort al de@voltrii /i al 0roducerii 0atri&oniului naiunilor+ Investiia =n educaie /i /tiin a avut /i va avea cele &ai 0uternice efecte 0e ter&en lun asu0ra funcionalitii siste&ului econo&ic /i cre/terii co&0etitivitii naionale+

BIB?I:C5>FI9' 1+ >ndronic1 B+$+ re0ere ale sc%i&6rii =n =nv&=ntul su0erior econo&ic+ 9cono&ia1 1 nr+ 11 tri&estrul I1 244,1 0+ ,,+ 2+ Becqer1 C+ $a0italul u&an+ : anali@ teoretic /i e&0iric cu referire s0ecial la educaie+ I Bucure/ti1 9ditura >??1 1))7+ I 0+ k5+ 3+ Belostecinic1 Cr+ $onsideraii teoretico-&etodolo ice 0rivind co&0etitivitatea naional+ In' 9cono&ica11)))1 nr+ 2+ I !+ 7)+ ,+ $icea1 $+1 3o6rin1 $+ $ontri6uia educaiei la de@voltarea econo&ic+ 9cono&ica1 seria 2ana e&ent1 nr+ 11 2445+ 5+ $onocaru1 <+ :ferta instituiei de =nv&=nt su0erior1 0+ )-1,+ k+ "ri/cev1 9+1 S&=c1 >+ tiina I i&0ortant factor concurenial al econo&iei naionale 9cono&ica+ I $%i/inu1 nr+ 3 (,7*1 244,+ I 0+ 2,-28+

k)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

9S7I2>59> 9FI$I9N89I 9$:N:2I$9 > HNC5EE2IN79?:5 I !592IDE > S!:5I5II !:79N8I>?U?UI !5:3U$7I< >? F:N3U?UI FUN$I>5 N>7>?I> 7$>$I doctor =n econo&ie+1 confereniar universitar1 Universitatea > rar de Stat din 2oldova 93<>53 BU?C>$ Universitatea > rar de Stat din 2oldova
>6stract+ as s0ecified t%e sste& of indicators for econo&ic efficienc esti&ation of &ineral fertili@ers fro& a ricultural enter0rises in t%is article+ >lso as s0ecified for&ula of 0roduction su00le&ent 0er %ectare and return on fertili@ers+ In t%e article is ar ued necesit of fertili@er dose differentiation de0endin on soil t0e and cli&atic conditions+ Is 6rou %t out direct su6vention of a ricultural 0roducers necesit 6 state t%rou % eA0enses co&0ensation connected it% &ineral fertili@ers 0urc%asin + 2ulti0lele cercetri /tiinifice au de&onstrat1 c =n s0orirea 0otenialului 0roductiv al terenului a ricol un rol decisiv revine ad&inistrrii =n r/&intelor &inerale+ !otrivit o0iniei savanilor =n r/&intele ad&inistrate =n do@e o0ti&e contri6uie la cre/terea 0roduciei de cereale cu 27-35l1 sfeclei 0entru @a%r cu 3338l1 florii soarelui cu 21-23l 11 0+ 2)-34+ 8ine& s &enion&1 c =n condiiile de 0roducie eficiena folosirii =n r/&intelor este cu &ult &ai redus decmt =n eA0irienele instituiilor de cercetri /tiinifice+ >cest fa0t este circu&staniat de un co&0leA =ntre de factori1 s0re eAe&lu1 neres0ectarea do@elor reco&andate1 ter&enilor de =ncor0orare =n sol1 cmt /i nivelul insuficient de lucrare a solului+ 5eie/ind din cele eA0use1 consider& c datele 0rivind adaosul recoltei din contul =n r/&intelor o6inute =n loturile eA0eri&entale a instituiilor /tiinifice nu 0ot fi su0ra0use =n condiiile de 0roducie+ Hn aceast ordine de idei susine& 0rerile econo&i/telor-a rarieni <+7ocarev1 N+3a/cova1 N+7caci1 I+Burlacu1 care 0ro0un de a calcula adaosul 0roduciei la %ectar din contul =n r/&intelor du0 for&ula k1 0+k-7'

KN! (Kef3n*144 unde' KN! I adaosul 0roduciei &edii la %ectar 0e 6a@ a0licrii =n r/&intelor1 %ap Kef I 0roductivitatea efectiv a culturii res0ective1 %ap 3n I cota =n r/&intelor =n for&area 0roductivitii du0 nor&ativ1 l+ Sta6ilirea &ri&ii adaosului de 0roducie constituie eta0a 0rinci0al =n deter&inarea eficienei econo&ice a =n r/&intelor+ Hn aceast 0rivin eAist diverse o0inii+ Hns noi susine& 0rerea econo&i/tilor no&inali@ai1 care consider1 c adaosul 74

(1*

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice din contul =n r/&intelor =n condiiile de 0roducie 0oate fi deter&inat du0 for&ula 11 a0licarea creia asi ur un nivel satisfctor de 0reci@ie+ $onfor& acestei for&ule 0roductivitatea efectiv a culturii 0oate fi u/or selectat din for&ularul )-$>I !roducia /i costul 0roduciei ve etale#+ 2ai deficil este deter&inarea celui de-al doilea 0ara&etru al for&ulei 1 adic a cotei =n r/&intelor =n for&area 0roductivitii culturilor a ricole+ >cesta a fost deter&inat =n 6a@a eA0irienilor &ultianuale cu =n r/&intele efectuate de ctre instituiile de cercetri /tiinifice din do&eniu+ Utili@mnd re@ultatele eA0erienilor &ultianuale a serviciului a roc%i&ic au fost ela6orate nor&ativele 0entru deter&inarea adaosului 0roduciei du0 cota de 0artici0are a =n r/&intelor (fi ura 1*+ $onfor& 0re@entrii rafice o6serv&1 c cota de 0artici0are a =n r/&intelor cre/te 0aralel cu &anorarea do@ei1 =ns nu&ai 0mn la un anu&it nivel du0 care tre0tat s reduce+ >ceasta se confir& /i de co&0orta&entul liniei cur6e1 ce eA0ri& le tura dintre do@ele =ncor0orate /i cota =n r/&intelor =n for&area 0roductivitii cerealelor (fi ura 1*+

$ ota =n r/ & 34 intelor =n 25 for&area 0roduc tivitii (3n*1 l 24 15 14 5 4 34 k4 124 158 244 254

3o@ a (" ef*1 q su6sta na a c tiv la %e c ta r

Fi ura 1+ ?e tura dintre do@ele de =ncor0orare /i cota de 0artici0are a =n r/&intelor =n for&area 0roductivitii culturilor cerealiere

3u0 ce s-a calculat &ri&ea adaosului de 0roducie confor& raficului (fi ura 1* consider& o0ortun deter&inarea indicatorului - recu0era6ilitatea unui qilo ra& de su6stan activ du0 for&ula' (2* Hn r/&intele &inerale =/i eAercit o aciune i&0ortant nu nu&ai asu0ra randa&entului &ediu la %ectar1 dar /i asu0ra consu&urilor cmt /i veniturilor+ Hn acest sens 0rinci0alele corelaiei ale anali@ei se refer la'
71

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

corelaia dintre adaosul de 0roducie la %ectar o6inut 0e sea&a =n r/&intelor /i do@a de =ncor0orare la %ectar =n qilo ra&e de su6stan activp corelaia dintre valoarea adaosului de 0roducie /i a consu&ului de =n r/&inte =n calcul la un %ectar+
$ele &enionate ne 0er&it s deduce& c1 de rmnd cu deter&inarea adaosului de 0roducie la %ectar (KN!* /i a recu0era6ilitii =n r/&intelor (: N!*1 0entru a0recierea eficienei utili@rii =n r/&intelor este raional de calculat consu&urile la ad&inistrarea =n r/&intelor ce revin la %ectar1 0rofitul la un %ectar (B N!* /i nivelul renta6ilitii =n r/&intelor (* confor& for&ulelor'

> >c > 0 > = > r BN! (KN!!* I >

(3* (,* (5*

unde' > I consu&urile vi@mnd ad&inistrarea =n r/&intelorp >c I consu&urile vi@mnd 0rocurarea =n r/&i&ntelorp >0 I consu&urile la 0strarea =n r/&intelorp >0 I consu&urile de =ncor0orare =n sol a =n r/&intelorp >r I consu&urile vi@mnd recoltarea adaosului de 0roduciep ! I 0reul &ediu de vmn@are 0e unitate 0roducie de 6a@1 lei+ $onfor& esti&rilor efectuate1 siste&ul de indicatori 0entru anali@a eficienei econo&ice a =n r/&intelor &inerale1 =n o0inia noastr 0oate fi 0reci@at astfel' 1+ !roducia &edie la %ectar1 c%intalep 2+ 3o@a de =n r/&inte la %ectar1 q su6stan activp 3+ >daosul 0roduciei la %ectar din contul =n r/&intelorp ,+ 5ecu0era6ilitatea unui qilo ra& de su6stan activ1 q p 5+ $onsu&urile la a0licarea =n r/&intelor1 lei%ap k+ !rofitul din a0licarea =n r/&intelor la %ectar1 leip 7+ Nivelul renta6ilitii =n r/&intelor1 l+

$onsider&1 c 0e 6a@a acestui siste& de indicatori se 0oate esti&a eficiena econo&ic a =n r/&intelor =n condiiile concrete ale os0odriilor a ricole+ >nali@mnd eficiena ad&inistrrii =n r/&intelor =n condiiile de 0roducie 0e 0arcursul a 58 ani a& constatat cota destul de se&nificativ a acestora =n for&area randa&entului unui %ectar (ta6elele 11 21 31 ,*+ >stfel &anorarea do@elor de su6stan activ la %ectar rmu de toa&n de la 127 q =n &edie 0e anii 1)71-1)75 0mn la 2,5 q =n 0erioada 1)8k-1))4 a dus la s0orirea randa&entului de la 3317 0mn la 371) %a+ $onco&itent s-a &anorat /i cota de 0artici0are a =n r/&intelor =n for&area randa&entului de la 2214l 0mn la 3112l+ Hns recu0erarea unui qilo ra& de su6stan 72

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice activ se afl =n reducere de la 518, 0mn la ,182 q de rmu1 necatmnd la cre/terea adaosului de la 71, 0mn la 1118 %a (ta6elul 1*+ Hnce0mnd cu anul 1))1 se constat o reducere 0uternic a do@elor de =n r/&inte1 ceea ce a contri6uit /i la scderea 0roductivitii+ Hn 0erioada 1))1-1))5 do@a de =n r/&inte a di&inuat de 3131 ori1 =ns randa&entul s-a redus cu 817l+ >ceasta se datorea@ fa0tului1 c do@ele &anorate 0mn =n anul 1))4 au avut o 0ostaciune /i =n 0erioada 1))1-1))5+ 7a6elul 1 9ficiena =n r/&intelor &inerale =ncor0orate la 0roducerea rmului de toa&n =n =ntre0rinderile a ricole din 5e0u6lica 2oldova
!erioadele 1)81-1)8k-1))11)851))41))5 3,12371)3,1k 2,2 11k k, k2 1417 ,1,2 2,5 14, 78 k3 1118 ,182 7, ,4 23 11 k14 814)

Indicatori 1+ !roducia &edie la %ectar1 2+$antitateade=n r/&inte =ncor0orate la %ectar1 q s+a+ I total1 inclusiv' >@otoase Fosfatice !otasice 3+ >daosul 0roduciei la %ectar din contul =n r/&intelor1 ,+ 5ecu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ1 q

1)kk1)74 2413 kk ,, 1) 3 31k 51,5

1)711)75 3317 127 7) 3k 12 71, 518,

1)7k1)84 3,1) 1,7 78 ,k 22 813 51k5

1))k2444 2,15 )4 ,5 25 24 ,1k 5111

24412445 2,14 k7 27 25 15 ,14 51)5

244k2447 1811 55 25 18 12 218 511

7a6elul 2 9ficiena =n r/&intelor &inerale =ncor0orate la 0roducerea 0oru&6ului =n =ntre0rinderile a ricole din 5e0u6lica 2oldova
Indicatori 1+ !roducia &edie la %ectar1 2+$antitatea de =n r/&inte =ncor0orate la %ectar1 q s+a+ I total1 inclusiv' >@otoase Fosfatice !otasice 3+ >daosul 0roduciei la %ectar din contul =n r/&intelor1 ,+ 5ecu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ1 q !erioadele 1)81-1)8k-1))11)851))41))5 3k113)132711 23) )8 7, k7 )132 31) 2,) 11k 75 58 14112 ,147 73 38 25 14 ,151 k118

1)kk1)74 3318 28 12 1, 2 21k )128

1)711)75 3518 k3 33 23 7 518 )11)

1)7k1)84 3517 123 ,) ,8 2k k17k 515

1))k2444 3413 ,7 24 24 7 ,17 1414

24412445 271) 5) 25 25 ) ,1,k 7157

244k2447 1812 52 25 18 ) 2188 5153

3atele 0re@entate =n ta6elul1 denot o reducere a 0roductivitii rmului de toa&n+ >stfel =n 244k-2447 0roductivitatea rmului a di&inuat de 214) ori fa de 0erioada 1)8k-1))41 ceea ce este un re@ultat a reducerii do@elor de =n r/&inte de ,1,5 ori+ !aralel s-a redus adaosul 0roduciei 0e sea&a =n r/&intelor de ,121 ori+ 9sti&rile efectuate =n 6a@a datelor din ta6elul 2 denot o cre/tere a do@ei de =n r/&inte ad&inistrate la cultura 0oru&6ului de la k3 (1)71-1)75* 0mn la 2,) (1)8k-1))4*q su6stan activ1 ceea ce a contri6uit la &anorarea randa&entului de la 3518 0mn la 3)13 c%intale+ Hn acela/i ti&0 se constat o cre/tere esenial a adaosului recoltei din contul =n r/&intelor de la 58 0mn la 14112 c%intale la %ectar+ Hn anii

73

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 1)8k-1))4 se o6serv &anorarea cotei =n r/&intelor =n for&area randa&entului unui %ectar de 0oru&6 de la 1k12l 0mn la 2517kl+ 7otodat &enion& reducerea recu0errii unui qilo ra& de su6stan activ de la )11) la ,147 q de 0oru&6-6oa6e+ >nali@mnd eficiena utili@rii =n r/&intelor la 0roducia de 0oru&6 du0 anul 1))4 constat& o reducere se&nificativ a do@elor de =n r/&inte+ 3e eAe&0lu1 =n 0erioadele 1))1-1))5 /i 1))k-2444 cantitatea de =n r/&inte a di&inuat res0ectiv de 31,1 /i 513 ori dar 0roducia &edie la %ectar s-a redus nu&ai cu k)14 /i 7711l (ta6elul 2*+ $onfor& esti&rilor Serviciului a roc%i&ic se sti0ulea@ c G actual&ente 0roductivitatea culturilor a ricole se o6ine din 0ostaciunea =n r/&intelor &inerale /i or anice =ncor0orate 0mn =n anul 1))1# 21 0+ 21,+ Hn 0erioada 244k-2447 do@ele de =n r/&inte au di&inuat fa de 0erioada 1)8k-1))4 de ,18 ori+ $onco&itent 0roductivitatea culturii s-a redus cu 2111 c%intale sau 5317l+ ?a fel se constat reducerea de la o 0eriod la alta a adaosului de 0roducie 0e sea&a =n r/&intelor de 3151 ori (ta6elul 2*+ 3atele 0re@entate =n ta6elul 3 denot o cre/tere a do@elor de =n r/&inte =ncor0orate su6 sfecla 0entru @a%r de la 237 =n 1)71-1)75 0mn la 381 q su6stan activ =n 1)81-1)85+ $re/terea cantitii de =n r/&inte a contri6uit la &anorarea 0roductivitii culturii+ >daosul recoltei la %ectar o6inut din contul =n r/&intelor cre/te 0e &suura &anorrii cantitii =ncor0orate+ >stfel =n anii 1)81-1)85 cantitatea de =n r/&inte =ncor0orate a alctuit 381 q su6stan activ1 adaosul I 1141)2 %a1 iar recu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ I 2)111 q ri@ocar0i+ Hn co&0araie cu 0erioada 1)71-1)75 =n anii 1)81-1)85 /i 1)8k-1))4 recu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ a di&inuat res0ectiv cu 3313 /i 1814l+ 7a6elul 3 9ficiena =n r/&intelor &inerale =ncor0orate la 0roducerea sfeclei 0entru @a%r =n =ntre0rinderile a ricole din 5e0u6lica 2oldova

Indicatori 1+ !roducia &edie la %ectar1 2+ $antitatea de =n r/&inte =ncor0orate la %ectar1 q s+a+ I total1 inclusiv' >@otoase Fosfatice !otasice 3+ >daosul 0roduciei la %ectar din contul =n r/&intelor1 ,+ 5ecu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ1 q

1)kk1)74 2,k14

1)711)75 25k14

1)7k1)84 27)14

1)811)85 27814

!erioadele 1)8k-1))11))41))5 28714 2,814

1))k2444 24,14

24412445 22515

244k2447 23312

15k 53 k2 ,1 5k125

237 14, 78 55 7)14

352 1,4 125 87 14)123

381 1,, 148 12) 1141)2

3k1 132 124 14) 1131),

132 5, 54 28 5418,

123 k4 ,4 23 ,4142

131 k1 ,4 34 ,k142

7k 28 28 24 3514

3k14k

33132

3114

2)111

3115k

38151

3215,

35113

,k143

$onfor& calculelor efectuate =n ta6elul 3 o6serv& c =n ulti&ii 17 ani s-a redus considera6il cantitatea de =n r/&inte =ncor0orate su6 sfecla 0entru @a%r+ >stfel =n 0erioada 1))k-2444 do@a la %ectar a di&inuat de 21)3 ori1 iar 0roductivitatea culturii de 113k ori fa de 0erioada 1)8k-1))4+ Hn 0erioada 244k-2447 do@a s-a redus de 11k ori fa de 0erioada 1))k-24441 =ns 0roductivitatea a crescut cu 1,13l+ 7otu/i

7,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice =n 0erioadele du0 anul 1))4 are loc reducerea adaosului la %ectar 0e sea&a =n r/&intelor de 3125 ori+ 7a6elul , 9ficiena =n r/&intelor &inerale =ncor0orate la 0roducerea florii-soarelui =n =ntre0rinderile a ricole din 5e0u6lica 2oldova
!erioadele Indicatori 1+ !roducia &edie la %ectar1 2+ $antitatea de =n r/&inte =ncor0orate la %ectar1 q s+a+ I total1 inclusiv' >@otoase Fosfatice !otasice 3+ >daosul 0roduciei la %ectar din contul =n r/&intelor1 ,+ 5ecu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ1 q 1)kk1)74 1k1, ,) 15 21 13 117 315 1)711)75 171k 147 37 ,4 34 3143 218, 1)7k1)84 1k15 114 3k ,k 38 21) 21k, 1)811)85 1811 1,) ,2 52 55 ,141 21k) 1)8k1))4 1)1k 1,8 ,, 57 ,7 ,132 21)2 1))11))5 1315 3k 14 17 ) 112 3127 1))k2444 1211 34 14 24 114 3123 24412445 1211 25 25 41) 3158 244k2447 1413 24 24 417 315

>nali@a eficienei =ncor0orrii =n r/&intelor su6 floarea-soarelui (ta6elul ,* de&onstrea@1 c cu &anorarea do@elor de la 147 0mn la 1,8 q su6stan activ recolta la %ectar a crescut cu 214 c%intale+ 5es0ectiv adaosul la %ectar s-a &anorat de la 3143 0mn la ,132 c%intale1 iar cota de 0artici0are a =n r/&intelor =n for&area randa&entului varia@ de la 1712,l (1)71-1)75* 0mn la 2214,l (1)8k-1))4*+ Fiecare qilo ra& de su6stan activ a fost recu0erat cu adaosul recoltei =n &ri&e de 21k,21)2 q de se&ine (ta6elul ,*+ 5educerea cantitii de =n r/&inte =ncor0orate la %ectar de la 1,8 q s+a+ (1)8k-1))4* 0mn la 24 q s+a+ (244k-2447* a cau@at reducerea 0roductivitii de la 1)1k 0mn la 1413 c%intale+ $ota =n r/&intelor =n for&area 0r0oductivitii floriisoarelui a di&inuat de la 22l 0mn la k18l+ >daosul de 0roducie la %ectar se reduce din an =n an de la ,132 (1)8k-1))4* 0mn la 417 c%intale (244k-2447*+ Hnce0mnd cu anul 1))1 se constat reducerea 6rusc a cantitii de =n r/&inte =ncor0orate =n re@ultatul efecturii refor&ei funciare nec%i6@uite1 cmt /i &anorrii considera6ile a 0reurilor la fertili@ani /i su6stane de u@ fitosanitar+ >stfel1 dac =n anul 1))1 cantitatea de =n r/&inte a constituit 22k &ii tone de su6stan activ1 inclusiv' a@otate I 7k &ii tone1 fosfatice I k5 &ii tone1 a0oi =n 1))8 au fost =ncor0orate nu&ai 211 &ii tone de =n r/&inte a@otate+ Hn anul 1))5 volu&ul =n r/&intelor or anice =ntroduse la %ectar de artur /i 0lantaii 0o&i-viticole s-a redus de 8 ori =n co&0araie cu 0erioada 1)8k-1))4+ 5educerea 6rusc a cantitii de =n r/&inte =ncor0orate a condus la de radarea fertilitii solurilor1 scderea coninutului de ele&ente nutrtive1 dar &ai cu sea&a la di&inuarea 0roductivitii culturilor a ricole+ $onfor& esti&rilor 0rofesorului universitar $+ Da orcea =n anii 1))k-1))) eA0ortul ele&entelor nutritive din sol cu recolta a de0/it de 14 ori =ncor0orarea lor cu =n r/&inte &inerale /i or anice 51 0+71+

75

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice !ractica rilor de@voltate de&onstrea@1 c =n situaia creat este necesar su6venionarea direct a 0roductorilor a ricoli1 /i anu&e 0rin co&0ensarea c%eltuielilor le ate de 0rocurarea =n r/&intelor &inerale+ 3e eAe&0lu1 rile-&e&6ri ai or ani@aiei internaionale de co&er 6eneficia@ de su6venionarea direct a 0roductorilor a ricoli care constituie 84l din volu&ul su6veniilor alocate+ : astfel de susinere din 0artea statului a 0roductorilor auto%toni ar 0er&ite s su0ravieuiasc &ultor =ntre0rinderi a ricole fali&entare+ $onsider&1 c a0licarea =n r/&intelor &inerale tre6uie s in cont de condiiile cli&aterice1 0articularitile culturilor a ricole1 ti0ul solului /i ali factori+ !ornind de la aceast ordine de idei a& efectuat ru0area os0odriilor a ricole du0 cantitatea de =n r/&inte =ncor0orate la un %ectar de sfecl 0entru @a%r 0e diferite soluri (ta6+ 5*+ Cru0ele de os0odrii au fost for&ate du0 ti0urile de ciorno@io& care 0redo&in =n unitile res0ective+ >stfel confor& %rilor 0edocli&atice a 5e0u6licii 2oldova =n 112 os0odrii cultivatoare de sfecl 0entru @a%r 0redo&in ciorno@io&uri levi ate /i ti0ice1 iar =n 8k I ciorno@io&uri o6i/nuite /i car6onate (ta6elul 5*+ 7a6elul 5 9ficiena ad&inistrrii do@elor difereniate de =n r/&inte &inerale la cultivarea sfeclei 0entru @a%r =n funcie de ti0ul solulului (=n &edie 2442-244k*

Cru0ele de os0odrii do@ele de =n r/&inte la %ectar1 q s+a+ >

Nu&rul de os0odrii =n ru0 1 2, 34 38 24 112

$antitatea de =n r/&inte =ncor0orate la %ectar1 q s+a+

!roducia &edie la %ectar1

>daosul 0roduciei 0e 6a@a =n r/&in -telor1 %a

5ecu0erare a unui q s+a+1 q 5 311, 3,12 3511 351,

!rofitul la %ectar1 lei k )531), 1,)214 1)28181 254517 1725178

Nivelul renta6ilitii =n r/&in telor1 l 7 1811) 24715 21515 2171k 21114

0mn la 1k4 1k1-224 221-284 &ai &ult 284 Hn &edie 0e totalitate

2 3, $iorno@io&uri levi ate /i ti0ice 1,325k17,,1) 1)k2821,k711 2,,342188517 31,32)1211114 223 2)518 7712

3,1k

$iorno@io&uri o6i/nuite /i car6onate 0mn la 1k4 1k1-224 221-284 &ai &ult 284 Hn &edie 0e totalitate 12 37 24 17 8k 1,4 1)2 2,, 313 223 2k415 2k71k 28517 34411 27817 ,117 k41, 7)1k 8k17 k71k 2)18 3115 321k 2717 3413 8k415 12851)2 1727182 17481k8 1,4)1,k 1k7157 18215) 1)3145 1,8183 172131

$onfor& calculelor efectuate =n ta6elul 5 0ute& for&ula ur&toarele conclu@ii' - >0licarea =n r/&intelor &inerale la sfecla de @a%r 0e toate ti0urile de sol este renta6ilp - Hn re@ultatul anali@ei co&0arate s-a constatat un rad &ai =nalt de eficien a =n r/&intelor =n os0odriile unde 0redo&in ciorno@io&urile levi ate /i ti0ice+ Hn aceast totalitate 0roducia &edie la %ectar este &ai s0orit cu k11l1 recu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ constituie 3,1k q de ri@ocar0i1 ceea ce e cu 1412l &ai &are fa de ru0ele de os0odrii unde 0redo&in ciorno@io&urile o6i/nuite /i car6onate+ $onco&itent 0rofitul la

7k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice un %ectar de sfecl /i nivelul renta6ilitii sunt &ai s0orite =n ru0ele de os0odrii1 care dis0un de soluri &ai fertile1 res0ectiv cu 31k132 lei /i 381k) 0uncte 0rocentualep - $re/terea cantitii de =n r/&inte =ncor0orate de la 1,4 0mn la 31, q su6stan activ indiferent de ti0ul de sol a condus la &anorarea eficienei econo&ice a acestora+ >stfel =n 0ri&ele ru0e se constat cre/terea 0roduciei &edii la %ectar de la 25k17 0mn la 32)12 sau cu 72151 adaosului 0roduciei 0e 6a@a =n r/&intelor cu kk111 0rofitului la %ectar cu 155117k lei /i nivelului renta6ilitii cu 2)11 0uncte 0rocentuale+ Hn ru0ele de os0odrii unde 0redo&in ciorno@io&uri o6i/nuite /i car6onate cre/terea intensitii =n r/&intelor de la 1,4 0mn la 313 q su6stan activ a contri6uit la &anorarea 0roduciei &edii la %ectar cu ,,1k1 adaosului de 0roducie la %ectar cu 58111 0rofitului la %ectar /i nivelului renta6ilitii res0ectiv cu 127)183 lei /i 1818k 0uncte 0rocentualep - 3in 0unct de vedere al recu0errii consu&urilor a& constatat (ta6 5*1 c cea &ai o0ti& do@ =n os0odriile unde 0redo&in ciorno@io&urile levi ate /i ti0ice este de 31, q s+a+ la %ectar care asi ur cel &ai =nalt nivel al randa&entului I 32)12 %a /i de recu0erare a =n r/&intelor I 351, q ri@ocar0i+ Hn co&0araie cu &edia 0e totalitate la fiecare %ectar de sfecl s-a o6inut 0rofit &ai &ult cu 77)1)2 lei sau ,512l+

Hn os0odriile unde 0redo&in ciorno@io&urile o6i/nuite /i car6onate cea &ai renta6il do@ este de 2,, q s+a+%a (ta6 5*+ Hn aceast ru0 la fiecare qilo ra& de su6stan activ revine 321k q ri@ocar0i1 ceea ce e &ai &ult fa de &edia 0e totalitate cu 71kl+ >0licarea acestei do@e a 0er&is o6inerea 0rofitului la %ectar =n su& de 1727182 lei ceea ce e &ai s0orit decmt =n 0ri&ele dou ru0e res0ectiv cu 8k7132 /i ,,11) lei+ ?a fiecare leu de consu&uri le ate cu ad&inistrarea =n r/&intelor =n ru0a a treia s-a o6inut 11)3 0rofit+ Hn 6a@a calculelor efectuate =n ta6elul 5 constat&1 c &anorarea nor&ei de =n r/&inte de la 2,, 0mn la 313 q s+a+ a condiionat &anorarea 0roduciei &edii la %ectar /i adaosului din contul =n r/&intelor res0ectiv cu 1,1, /i 711 %a+ Hns conco&itent cre/terea nor&ei de =n r/&inte a cau@at reducerea recu0errii unui qilo ra& de su6stan activ cu ,1) q ri@ocar0i sau cu 15l+ 2enion&1 c cu &anorarea nor&ei de =n r/&inte de la 2,, 0mn la 313 q s+a+ nivelul renta6ilitii a sc@ut de la 1)3145 0mn la 1,8183l+ 5e@ultatele cercetrilor /tiinifice de&onstrea@1 c eficiena utili@rii =n r/&intelor =n &are 0arte este deter&inat de &ai &uli factori+ 3e eAe&0lu1 =ntroducerea ne0ro0orional a =n r/&intelor (54-84l* cau@ea@ reducerea 0roduciei &edii la %ectar cu 11-1)l /i a 0rofitului de 214-215 ori 71 0+1k3+ Un factor 0ri&ordial care condiionea@ eficiena =n r/&intelor =n ara noastr este u&editatea solului+ $ercetrile efectuate de&onstrea@ eAistena unei le turi directe dintre 0roducia &edie la %ectar1 recu0erarea =n r/&intelor &inerale /i cantitatea de0unerilor at&osferice =n 0erioada de ve etaie (ta6 k*+

77

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 3atele 0re@entate =n ta6elul k atest fa0tul1 c =n condiiile 5e0u6licii 2oldova eficiena =n r/&intelor &inerale se &anorea@ =n de0enden de cre/terea cantitii de0unerilor at&osferice =n 0erioada de ve etaie (a0rilie-se0te&6rie*+ >stfel cre/terea cantitii de0unerilor at&osferice de la 2k8 0mn la ,,5 && a contri6uit la &anorarea 0roduciei &edii la %ectar cu 8)1)1 adaosului de 0roducie cu k,14+ $onco&itent recu0erarea unui qilo ra& de su6stan activ s-a &anorat de 31k ori+ 7a6elul k ?e tura dintre cantitatea de0unerilor at&osferice /i eficiena =n r/&intelor &inerale =ncor0orate la cultura sfeclei 0entru @a%r =n 5e0u6lica 2oldova
$antitatea Cru0ele du0 &edie de cantitatea!roducia 0reci0itaii =n de0unerilor&edie la 0erioada de at&osferice1%ectar1 0mn la 344 341-,44ve etaie1 && &ai &ult de && ,44 $antitatea de =n r/&inte =ncor0orate1 q s+a+%a 348 211 278 >daosul 0roduciei o6inut din contul =n r/&intelor &inerale 2717 7k1, )117 5ecu0erarea unui q de su6stan activ1 q ri@ocar0i )14 2114 3314 <aloarea efectiv a criteriului Stiudent (valoarea teoretic 11)k* 21k3 318k k157

$oeficientul corelaiei 0are

2k8 3k, ,,5

2,515 2871, 3351,

413) 41,3 4153

$onfor& re@ultatelor anali@ei corelative (ta6+ k* radul de le tur dintre 0roducia &edie la %ectar /i cantitatea de =n r/&inte &inerale cre/te 0ro0orional cu &anorarea de0unerilor at&osferice+ $oeficientul corelaiei 0are s-a &anorat de la 413) 0mn la 41531 ceea ce se&nific des0re s0orirea inflluenei =n r/&intelor asu0ra 0roductivitii 0e fonul cre/terii u&editii solului+ 5e@ultatele o6inute (ta6+ k* ne dau 0osi6ilitatea s deduce&1 c nor&ele de =ncor0orare a =n r/&intelor tre6uie difereniate =n de0enden de condiiile 0edocli&aterice+ Hn deose6i =n anii seceto/i do@ele &rite de =n r/&inte nu sunt eficiente+ Hn le tur cu cele eA0use consider&1 c 0entru s0orirea 0otenialului de 0roducie /i a eficienei =n r/&intelor &inerale este necesar a0licarea acestora =n co&6inare cu iri area+ $onfor& esti&rilor &e&6rului-cores0ondent al >2 !+!atron se &enionea@1 c G c%iar 0e solurile noastre 6o ate1 =n condiii de iri are =n r/&intele aduc un s0or de le u&e =n &edie de ,4-k4l1 iar =n unele ca@uri recolta se du6lea@# 31 0+11+ Hn condiii de 0roducie acest de@iderat a fost de&onstrat =n cercetrile N+7caci1 >+Nicolaescu ,1 0+137-1,4+ >utorii au efectuat ru0area =ntre0rinderilor a ricole du0 0onderea su0rafeelor de le u&e iri ate+ Hn cadrul fiecrei ru0e s-au evideniat su6 ru0e du0 cantitatea de =n r/&inte =ncor0orate la %ectar (ta6+ 7*+ 3atele 0re@entate =n ta6elul 7 constat cre/terea eficienei 0roduciei le u&icole =n de0enden de cre/terea 0onderii su0rafeelor iri ate1 cmt /i a cantitii de =n r/&inte =ncor0orate+ Hn 0ri&a ru0 de os0odrii unde su0rafeele iri ate constituie 0mn la 54 l din terenurile cultivate cu le u&e1 se o6serv cre/terea indicatorilor eficienei econo&ice =n su6 ru0a a 0atra1 unde cantitatea de =n r/&inte la %ectar cores0unde nor&elor reco&andate 184 q s+a+ Hn aceast su6 ru0 s-a o6inut 0rofit =n calcul la 1 %a =n &ri&e de 25414k lei1

78

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ceea ce se eA0lic 0rin fa0tul c lucrarea solului s-a efectuat calitativ /i =n ter&eni o0ti&ali+ 7a6elul 7 Influena utili@rii =n r/&intelor =n co&6inare cu iri area la &odificarea eficienei econo&ice a 0roduciei le u&icole =n =ntre0rinderile a ricole din re iunea $entru
Cru0ele du0 0onderea su0rafeelor iri ate1 l $antitatea de !rofitul =n calcul1 lei Su6 ru0ele de =n r/&inte $onsu&uri =ntre0rinderi du0 =ncor0orate la 1 %a1 directe de $onsu&uri de cantitatea de q &unc la 1 1 =n r/&inte la =n r/&inte1 s+a+ o&-ore 1 %a1 lei q s+a+%a 5anda&entul Nu&rul de &ediu1 %a $ostul 1 =ntre0rinderi le u&e1 lei la 1 %a le u&ela 1 le u&e

Nivelul renta6ilitii1 l

0mn la 5414 Hn total &ediu 54+1-75+4 Hn total &ediu &ai &ult de 75+1 Hn total &ediu

0mn la 24+4 24+1-k4+4 k4+1-144+4 144+1 A 0mn la 24+4 24+1-k4+4 k4+1-144+4 144+1 A 0mn la 24+4 24+1-k4+4 k4+1-144+4 144+1 A

38 1, 5 , k1 ,5 14 5 7 k7 2, 5 3 13 ,5

21, 3,15 k,11 22515 2812 )14 5813 ),1k 28812 ,81k3 1211 2)11 8,11 18k15 k)13k

5k171 721,8 54184 184154 k81)3 ),147 ,41,3 8,134 )5137 7215k 1,k17k 154117 1721)7 1151,1 1,815)

71)3 1313) 1115k 5142 71)k 14134 )173 k174 13127 11132 14144 31,, 14145 8121 818)

142k132 81,218k 1k844144 2)254144 87)k152 575515k 54244144 31244144 37,28157 15k)312k 3125144 14844144 8444144 ,35381,k k53k123

),174 -22k153 11)18) -,,k1), 14k142 -1k3811) k)1)825414k )k15, -35818k k5173 -747112 12413312177 8)1k7,211)1 14k121 15221)8 821543))18, k2138 2,,815) k1152 ,2k3112 781)5 3k7k12, 771,k 1173183 k315k 2))k1,k

-,14k -k122 -,31,4 412, -513k -)13k 4133 ,1)5 1,1k3 4122 1k1,5 28152 21141 )1)4 17123

-,1,3 -51,4 -2)117 4131 -5123 -)155 412k 51)1 1317, 413k 271k3 ,,1)4 2k145 12152 231)8

Hn os0odriile cu radul de iri are de la 5414 - 75141 cu eAce0ia 0ri&ei su6 ru0e1 le u&icultura este o ra&ur 0rofita6il1 ca re@ultat al co&6inrii o0ti&ale a iri rii /i utili@rii =n r/&intelor+ Nivelul renta6ilitii este &ai s0orit =n su6 ru0ele 3 /i ,1 unde nivelul de lucrare a solului cores0unde cerinelor a rote%nice+ $alculele de&onstrea@ (ta6+ 7*1 c acei 0roductori de le u&e care au iri at 7511 l din terenurile cultivate1 au lucrat solul /i au =ncor0orat =n r/&inte au o6inut cele &ai =nalte re@ultate econo&ico - financiare+ Hn aceast ru0 de os0odrii randa&entul &ediu la 1 %a constituie 1151,1 - 1721)7 1 de 0e fiecare %ectar de le u&e s-a o6inut un 0rofit =n &ri&e de 1173183 -,273183 lei+ Hn re@ultatul investi aiilor efectuate 0ute& ine& s deduce& ur&toarele' - Hn condiiile de 0roducie eficiena folosirii =n r/&intelor este cu &ult &ai redus decmt =n eA0irienele instituiilor de cercetri /tiinifice+ >cest fa0t este circu&staniat de un co&0leA =ntre de factori1 s0re eAe&lu1 neres0ectarea do@elor

7)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice reco&andate1 ter&enilor de =ncor0orare =n sol1 cmt /i nivelul insuficient de lucrare a solului+ - 3in li0sa &inloacelor 6ne/ti cmt /i a altor active lic%ide &ulte =ntre0rinderi a ricole nu =ncor0orea@ =n r/&inte &inerale /i s-au de@is de la efectuarea unor o0eraii te%nolo ice de lucrare a solului+ 5educerea 6rusc a cantitii de =n r/&inte =ncor0orate a condus la de radarea fertilitii solurilor1 scderea coninutului de ele&ente nutrtive1 dar &ai cu sea&a la di&inuarea 0roductivitii culturilor a ricole+ - $onsider&1 c =n situaia creat este necesar su6venionarea direct a 0roductorilor a ricoli de ctre stat1 /i anu&e 0rin co&0ensarea c%eltuielilor le ate de 0rocurarea /i ad&inistrarea =n r/&intelor &inerale+ >ceasta va asi ura cre/terea eficienei econo&ice a 0otenialului de 0roducie =n a ricultur+

BIB?I:C5>FI9' 1+ 7o&a S+ /i alii+ 9ta0ele de@voltrii serviciului a roc%i&ic /i i&0erativului lui =n condiiile econo&iei de 0ia+ Hn' cule ere de lucrri /tiinifice Serviciul a roc%i&ic =n 0atru decenii de afir&are#+ $%i/inu1 244,+ 0+ 22-35+ 2+ Burlacu I+ 3eservirea a roc%i&ic a a riculturii =n 5e0u6lica 2oldova+ $%i/inu1 2444+ 234 0+ 3+ !atron !+ 7e%nolo ii &oderne =n le u&icultur1 calitatea 0roduciei /i 0rotecia &ediului+ Hn' > ricultura 2oldovei1 244,1 nr+11 0+14-1, ,+ 7caci N+1 Nicolaescu >+ <alorificarea 0otenialului econo&ic al le u&iculturii =n 5e0u6lica 2oldova+ $%i/inu1 U>S21 2448+ 232 0+ 5+ Da orcea $+ Unele as0ecte ale 6ilanului ele&entelor 6iofile 0rinci0ale (N!* =n a rofitoceno@ele din 5e0u6lica 2oldovaHn' Serviciul a roc%i&ic de Stat al 5e0u6licii 2oldova la 35 ani+ $%i/inu1 1)))1 0+ 53-72 k+ Wxyv{} V+1 Oyx} N+1 hv|y Q+1 Wy N+ t vt{+ Qzuvyt t zxvwut} x xv{{|{zt yxzxwt{yx t z{v{ut{yx {yut}zxut vtw{z{zt xv{zt+ \xy}1 1)87+ ,5 + 7+ Yxvzz ]+1 Luvu|u \+1 Wy N+ Xtxz|zx{ vtw{z{zt{ xv{zt+ Yttz}1 Yvu \x|x}{zy1 1)8)+ 188 +

84

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

!?>NIFI$>59> >U3I7U?UI !><9? B:3>59< doctor =n econo&ie1 auditor1 3irector Ceneral al 2oldauditin # S5?
>6stract+ 7%e article reveals t%e s0ecifics of t%e 0re0aration sta e in t%e auditin control+ It de&onstrates different as0ects of t%e eneral auditin 0lan as ell as t%e essence of risq assess&ent and t%e accountin and internal control sste&s+ 7%e article also e&0%asi@es t%e traits1 ti&e of eAecution1 and t%e volu&e of auditin 0rocedures+ For &ore ela6orative eA0lanation1 a nu&6er of ra0%s and c%arts are included+
97>!> !59CE7I7:>59 > $:N75:?U?UI 39 >U3I7

Standardele ce re le&entea@ activitatea de audit ca /i celelalte standarde au &enirea de a sta6ili 0entru or ani@aia de audit1 0recu& /i 0entru alte 0ersoane fi@ice /i nuridice1 care activea@ =n acest do&eniu1 nor&e /i reco&andri cu 0rivire la o6iectivul /i 0rinci0iile enerale ale auditului 0entru fiecare eta0 de eAercitare a lui+ 2ai &ult ca atmt standardele re0re@int enerali@area 0racticii de audit 0entru a scoate =n eviden 0rinci0iile cu caracter o6li atoriu 0entru toi auditorii1 indiferent de condiiile concrete de eAercitare a auditului+ 3in aceste considerente1 autorul 0ro0une ca eta0a 0re titoare a controlului de audit1 0recu& /i celelalte eta0e ale auditului s fie anali@ate reie/ind din 0revederile S+N+>+ (Standardelor Naionale de >udit*+ 2o&entele dificile vor fi descrise /i eA0licate &ai a&nunit+ Unii s0eciali/ti nu&esc aceast eta0 de 0re tire 0reventiv# 31 0+2741 iar alii consider c aceast eta0 a controlului de audit face 0arte din cadrul eta0ei de 0lanificare ,1 0+7+ $onfor& sc%e&ei de &ai nos1 0re tirea controlului de audit 0re@int o eta0 se0arat de celelalte eta0e din cadrul auditului+ 9a constituie 0ri&a eta01 care 0oate fi nu&it %otrmtoare 0entru celelalte+ >nu&e =n cadrul acestei eta0e se ia deci@ia de a acce0ta sau nu cererea clientului /i res0ectiv de a 0resta sau nu serviciul de audit cerut (ve@i fi ura 1*+ $oordonarea cu a entul econo&ic ce ur&ea@ a fi auditat1 confor& 0revederilor S+N+>+ 224 B$ontrolul calitii lucrrilor de audit#1 co&0arti&entul F B>cce0tarea /i 0strarea clienilor#1 =nce0e cu studierea cererii clientului 0entru a se lua %otrmrea de a fi acce0tat sau nu+ Standardul solicit ur&toarele 0roceduri de a0reciere a 0otenialilor clieni 0entru acce0tarea acestora =n calitate de client' A o6inerea /i eAa&inarea ra0oartelor financiare /i celor fiscale1 inclusiv declaraia 0rivind i&0o@itul 0e venitp A solicitarea infor&aiei des0re 0otenialul client de la 0ersoane tere (6nci1 consultani nuri/ti ai clientului 0otenial1 de la alte 0ersoane1 care 0ot oferi infor&aii necesare*p

81

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice A co&unicarea cu auditorul 0redecesor 0entru a sta6ili' onestitatea conduceriip diver enele a0rute cu conducerea a entului econo&ic verificat =n 0rivina 0oliticii de conta6ilitate (0rocedurilor de audit*1 &otivele de sc%i&6are a auditorului 0redecesorp sta6ilirea circu&stanelor1 care 0ot i&0une or ani@aia de audit s trate@e acest an ana&ent ca unul ce necesit o atenie s0ecial sau care 0re@int un risc deose6it+

Sunt anali@ate cererile clienilor noi 0entru a sta6ili dac 0ot fi acce0tate

Se anali@ea@ alt cerere

Se studia@ infor&aia des0re a entul econo&ic ce ur&ea@ a fi audiat1 a0licmnd 0rocedurile reco&andate de S+N+>+2241 0entru a rs0unde la ur&toarele =ntre6ri'

1+

2+

5esursele or ani@aiei de audit fac fa cererii clientului 0entru ti0ul de serviciu ce ur&ea@ a fi 0resta 3ac se va acce0ta cererea clientului1 la eAercitarea auditului se vor res0ecta 0revederile actelor nor&ative /i le islative ce re le&entea@ aceast activitate

NU

3>

Scrisoarea de an ana&ent

$ontractul
Fi ura 1+ !rocesul de acce0tare a noilor clieni Sco0ul a0licrii 0rocedurilor enu&erate &ai sus const =n evaluarea resurselor or ani@aiei de audit 0entru a se sta6ili dac ca0acitatea or ani@aiei =n cau@ 0er&ite deservirea 0otenialului client1 iar 0rocedurile ce ur&ea@ a fi utili@ate la auditare nu vor =nclca 0revederile actelor nor&ative /i le islative ce re le&entea@ aceast activitate+ 3e ase&enea se vor sta6ili care sunt ti0urile de an ana&ente ce 0ot fi

82

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice acce0tate nu&ai =n anu&ite condiii+ Hn ca@ul =n care an ana&entul nu 0oate fi acce0tat de ctre fir&a de audit se anali@ea@ cererea altui client (ve@i fi ura 1*+ Hn 0ractic eAist o &uli&e de situaii1 care necesit a fi studiate /i anali@ate de ctre or ani@aia de audit la eta0a de 0re tire a controlului de audit+ >ceste situaii 0er&it or ani@aiei de audit s sta6ileasc dac este de acord sau nu s cola6ore@e cu noul client+ 7ot aici ar fi necesar de &enionat c deseori clientul confrunt serviciile coneAe cu o6iectivul unui audit al ra0oartelor financiare1 considermnd c ele se 0restea@ odat cu verificarea autenticitii ra0oartelor financiare+ $%iar dac fir&a de audit insist 0restarea altor servicii 0aralel cu sta6ilirea veridicitii ra0oartelor financiare1 clientul nu tre6uie s confrunte aceste dou lucruri+ Sunt ca@uri cmnd la eAercitarea auditului tre6uie resta6ilit evidena conta6il1 sau ca@uri c=nd sunt de0istate fa0te1 care 0un la =ndoial 0osi6ilitatea for&ulrii o0iniei fr &eniuni1 0recu& /i alte situaii1 care necesit a fi anali@ate /i a0reciate de ctre auditor+ 3e o6icei clienii an anea@ auditorii &i@mnd 0e o o0inie fr &eniuni+ Hn acest ca@ auditorul1 dis0unmnd de dove@i si ure c re@ultatul scontat va fi ne ativ1 cu certitudine va refu@a un ase&enea audit+ 2uli clieni consider c este &ai co&od de a cola6ora cu auditorii =n lunile fe6ruarie-&artie1 cmnd sunt 0re tite /i =ntoc&ite ra0oartele financiare /i declaraia 0rivind i&0o@itul 0e venit1 =ns auditorii1 di&0otriv1 sunt cointeresai =n re0arti@area unifor& a lucrului 0e 0arcursul =ntre ului an+ 9Aistena factorilor su6iectivi1 s0re eAe&0lu1 re0utaia de afaceri a clientului1 le alitatea activitilor eAercitate de 0otenialul client1 solva6ilitatea 6un a clientului (0osi6ilitatea real ca serviciile 0restate de fir&a de audit s fie ac%itate* 0re@int un avantan =n 0lus de care tre6uie s in cont or ani@aia de audit+ Hn cadrul eta0ei de 0re tire a controlului de audit &ai este necesar de a fi clarificate ur&toarele 0ro6le&e' crearea condiiilor nor&ale de lucru 0entru ec%i0a de auditori la verificarea 0e teren1 &odalitatea de ac%itare a serviciilor 0restate /i de 0re@entare a re@ultatelor controlului de audit+ 3ac eta0a de 0re tire a controlului de audit durea@ doar 2-3 ore este evident c fir&a de audit nu va cere clientului 0lata 0entru ase&enea lucru1 =ns =n ca@ul c=nd ea durea@ cmteva @ile1 iar sediul su6iectului econo&ic audiat se afl =n alt ora/1 desi ur c va a0are 0ro6le&a 0lii+ Hn acest ca@ se reco&and de a se =ntoc&i un contract =n care s se 0reci@e@e ur&toarele 0uncte' coninutul lucrrilor de verificare1 ter&enul de eAecutare1 &odalitatea de 0lat /i for&a de 0re@entare a re@ultatelor verificrii+ 3ac a&6ele 0ri consider c nu este necesar de a fi =ntoc&it un ase&enea contract1 or ani@aia de audit 0oate reco&anda clientului cel 0uin s-i fie 0re@entat ra0ortul =n scris cu 0rivire la re@ultatele controlului antici0at+ S+N+>+ nu 0revd docu&ente ti0i@ate a lucrrilor de 0re tire a controlului de audit+ Hns deoarece aceast eta01 du0 cu& a fost &enionat anterior1 noac un rol decisiv =n eAercitarea de &ai de0arte a auditului1 se consider necesar ca lucrrile eAecutate s fie =nscrise =n docu&entul 5e@ultatele controlului din cadrul eta0ei 0re titoare a auditului+ !ri&ul co&0arti&ent al docu&entului se va co&0leta cu date des0re 0ersoanele cu funcii de rs0undere1 0reci@=ndu-se totodat /i data ocu0rii funciilor de rs0undere de ctre 0ersonalul ad&inistrativ+

83

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice $o&0arti&entul doi al docu&entului =n cau@ este destinat 0entru a fi co&0letat cu infor&aia ce 0oart caracter eneral+ Hn 6a@a datelor din acest co&0arti&ent fir&a de audit' - a0recia@ radul de influen din 0artea fondatorului strin+ Sta6ile/te dac fondatorul =n cau@ nu insist an anarea serviciilor fir&elor de audit din strintatep - anali@ea@ situaia &inloacelor 6ne/ti ale =ntre0rinderii verificate atmt la =nce0utul 0erioadei cmt /i la sfmr/itul 0erioadei ra0ortate+ >0roAi&ativ 0oate fi deter&inat volu&ul o0eraiilor econo&ice =nre istrate la conturile de &inloace 6ne/ti 0e 0arcursul 0erioadei ra0ortatep - sta6ile/te dac siste&a de re&unerare /i de 0re&iere nu favori@ea@ denaturarea indicatorilor financiarip - anali@ea@ structura ca0italului statutar /i co&0onena 0ro0rietarilor su6iectului econo&ic1 0entru a sta6ili realitatea intereselor cu 0rivire la re@ultatele activitii econo&ice1 dac fondatorii 0artici0 la ad&inistrarea a entului econo&icp - tre6uie s se convin dac 0rofitul net este re0arti@at confor& %otrmrii adunrii enerale a 0ro0rietarilor sau fondatorilorp - verific dac activitile liceniate cores0und cu cele 0rev@ute =n docu&entele de constituire ale =ntre0rinderii =n cau@p - deter&in dac la eAercitarea auditului va fi nevoie de serviciul eA0ertului te%nolo icp - a0recia@ radul de de0enden fa de anu&ii furni@ori /i cu&0rtorip - sta6ile/te serio@itatea =ntre0rinderii verificate =n ceea ce 0rive/te res0ectarea 0revederilor le islaiei la eAercitarea activitii econo&ice1 6eneficia@ sau nu de serviciile s0eciali/tilor 6ine calificai1 dac contractele =nc%eiate cu tere 0ersoane sunt 6ine 0use la 0unct de ctre nuri/tip - a0recia@ starea siste&ului controlului intern /i a conta6ilitiip - deter&in caracterul influenei factorilor eAterni (=n 6a@a actele nor&ative1 actele autoritilor 0u6lice localep instruciunile interra&uralep reco&andri &etodolo ice etc+* asu0ra activitii econo&ice a a entului econo&icp - anali@ea@ infor&aia des0re re@ultatele o6inute =n cadrul auditelor 0recedente1 sta6ile/te cau@ele =nlocuirii auditorului 0redecesorp - reco&and clientului alte servicii1 dac acesta consider c nu este o0ortun eAercitarea serviciului cerut+ Hn co&0arti&entul trei se anali@ea@ 0rinci0alii indicatori financiari1 care 0e viitor 0ot servi la deter&inarea nivelului de se&nificaie /i a0licarea 0rocedurilor analitice+ $onclu@ia cu 0rivire la 0re tirea controlului de audit este reflectat =n co&0arti&entul 0atru /i se 6a@ea@ 0e o0inia des0re o0ortunitatea cola6orrii cu a entul econo&ic res0ectiv1 inmnd cont de factorii su6iectivi1 0rerea or ani@aiei de audit des0re ter&enul a0roAi&ativ de 0restare a serviciilorp evaluarea 0osi6ilitilor or ani@aiei de audit de a 0resta serviciul cerut de client1 inclusiv nu&rul 0resu0us de s0eciali/ti 0rofesionali /i de eA0eri strini1 care vor fi antrenai la eAercitarea auditului1

8,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0referinele clientului cu 0rivire la ter&enul de eAecutare a lucrrilor1 nu&rul &aAi&al de s0eciali/ti1 care 0ot fi acce0tai de client reie/ind din condiiile te%nice 0e care le 0oate 0une la dis0o@iie su6iectul econo&ic+ :dat ce fir&a de audit a %otrmt acce0tarea an ana&entului de a 0resta servicii clientului1 =n continuare a0are necesitatea de a se conveni nu&itorul co&un al o6iectivului de audit1 o6li aiile1 dre0turile /i res0onsa6ilitile a&6elor 0ri+ Hn acest sco0 S+N+>+ 214 B$ondiiile an ana&entelor de audit# reco&and s se =ntoc&easc Scrisoarea de an ana&ent 0rivind eAercitarea auditului+ Funcia 0rinci0al a acestei scrisori const =n eA0licarea dre0turilor /i o6li aiilor 0e care /i le asu& fir&a de audit fa de client /i viceversa1 clientul fa de fir&a de audit+ 3ac clientul acce0t /i nu are o6iecii cu 0rivire la coninutul /i &odul de for&ulare a scrisorii de an ana&ent1 0ractica eneral acce0tat reco&and ca =n acest ca@ scrisoarea de an ana&ent =ntradevr s o6in 0utere nuridic a unui docu&ent de an anare1 adic s serveasc ca contract de vmn@are-cu&0rare a serviciilor de audit 0rin se&nare /i si ilare de ctre a&6ele 0ri+ 3ac clientul nu este de acord cu cele relatate =n scrisoarea de an ana&ent1 atunci se duc tratative 0entru a se anun e la un nu&itor co&un1 iar re@ultatele convenite sunt reflectate =n contract+ >cce0tarea scrisorii de an ana&ent ca contract de&onstrea@ 0rofesionalis&ul =nalt al fir&ei de audit de a cola6ora cu noii clieni+ $oninutul 0rinci0al al scrisorii de an ana&ent este reco&andat de ctre acela/i standard+ 9ste foarte i&0ortant ca clientul s &ai cunoasc /i volu&ul lucrrilor de audit1 care ur&ea@ a fi eAecutate1 0entru a nustifica 0erioada de eAercitare /i 0reul serviciilor &enionate =n aceast scrisoare+ 3eoarece ?e ea cu 0rivire la activitatea de audit 0revede nu nu&ai o6li aiile conducerii su6iectului econo&ic1 ar fi ca@ul ca =n scrisoarea de an ana&ent s se fiAe@e /i res0onsa6ilitile fir&ei de audit+ 2ai &ult ca atmt1 odat cu a0ro6area $odului 0rivind conduita 0rofesional a auditorilor /i conta6ililor din 5e0u6lica 2oldova =n scrisoarea de an ana&ent tre6uie s se in cont de acest act nor&ativ ca arant al calitii 0rofesionale+ Hn 0ractic eAist ca@uri cmnd clientul cere su0li&entar /i alte servicii+ Hn aceast situaie fir&a de audit1 0entru a evita tratarea incorect a acestor servicii din 0artea clientului1 va eA0edia a doua scrisoare cu 0rivire la sc%i&6rile intervenite =n condiiile de 0restare a serviciilor /i &ri&ea 0lii su0li&entare+ 3e ase&enea tre6uie s se accentue@e asu0ra vala6ilitii condiiilor descrise =n 0ri&a scrisoare /i 0entru serviciile su0li&entar cerute+ 3ac sfera de eAercitare a auditului1 ca ur&are a acce0trii serviciilor su0li&entare1 se &odific esenial1 atunci se 0ro0une ca or ani@aia de audit s anule@e vala6ilitatea 0ri&ei scrisori /i s for&ule@e o nou scrisoare de an ana&ent1 care s cu0rind /i serviciile res0ective+ Hn toate ca@urile de =ntoc&ire a scrisorii de an ana&ent se reco&and utili@area serviciilor unui nurist 0rofesional1 fiindc1 du0 cu& s-a &enionat anterior1 scrisoarea 0oate s =nde0lineasc funcia contractului de acordare a serviciilor de audit+ 3ac a&6ele 0ri consider c la an anarea serviciilor de audit tre6uie s fie =ntoc&it =n &od o6li atoriu contractul de cu&0rare-vmn@are a serviciilor de audit1 atunci este necesar de a se ine cont de 0revederile S+N+>+ 214 /i cele ale ?e ii cu

85

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0rivire la activitatea de audit1 iar =n al doilea rmnd de 0articularitile an ana&entului res0ectiv+
>S!9$79 $9 S9 59F95E ?> 9?>B:5>59> !?>NU?UI C9N95>? 39 >U3I7

!lanul eneral de audit concreti@ea@ sfera de a0licare /i &etodele de eAercitare a auditului ra0oartelor financiare+ Infor&aia1 necesar 0entru concreti@area 0rocedurilor de audit /i &etodelor de a0licare a lor1 este o6inut =n 6a@a investi aiilor de' cunoa/tere A a 6usiness-ului clientuluip =nele A ere a siste&elor conta6il /i de control internp evaluare A a riscului /i caracterului se&nificativp concreti@are A a caracterului1 &o&entului de eAercitare /i volu&ului 0rocedurilor de auditp A coordonare1 estiune1 su0rave %ere /i verificare a lucrrilor de auditp A studiere a altor as0ecte ce in de 0lanificarea auditului+ Infor&aia des0re 0otenialul client1 o6inut la 0lanificarea 0reli&inar1 0oart un caracter eneral+ Hn ti&0 ce la 0lanificarea lucrrilor de audit este necesar de a dis0une de cuno/tine &ai 0rofunde des0re tran@aciile reali@ate de a entul econo&ic =n 0erioada ra0ortat+ $uno/tinele o6inute des0re 6usiness-ul a entului econo&ic =i 0er&it auditorului s-/i or ani@e@e /i s-/i eAercite lucrrile &ai eficient1 s deserveasc clientul la nivelul cores0un@tor+ S+N+>+ 314 $unoa/terea 6usiness-ului# conine 0rinci0ii /i reco&andri cu 0rivire la &etodele1 sursele de o6inere /i utili@are a cuno/tinelor des0re 6usiness-ul a entului econo&ic+ Infor&aia des0re 6usiness-ul a entului econo&ic 0oate fi colectat la studierea factorilor enu&erai =n ta6elul 1+ Sursele 0rinci0ale de cunoa/tere a ra&urei /i 6usiness-ului clientului sunt' A ra0oartele financiare 0entru 0erioadele 0recedentep A discuiile cu auditorul 0redecesorp A discuiile cu 0ersonalul clientuluip A infor&aia 0u6licat =n revistele de s0ecialitate cu 0rivire la ra&ura =n care activea@ clientulp A re ula&entele interne cu 0rivire la structura or ani@aional1 0olitica /i strate iile de &arqetin p A fi/ierul din ar%iva or ani@aiei de audit ce conine infor&aia des0re 6usiness-ul clientuluip A actele nor&ative /i le islative care re le&entea@ activitatea a entului econo&icp A 0revederile le islaiei fiscale ce se refer la calculul i&0o@itelor /i taAelor ac%itate de a entul econo&ic+

8k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice $uno/tinele des0re 6usiness-ul a entului econo&ic 0ot fi o6inute1 dease&enea1 la eAa&inarea =nc0erilor folosite =n activitatea de 6a@ /i cea auAiliar+ >ceast eAa&inare const =n cercetarea te%nolo iilor1 cldirilor1 de0o@itelor1 altor &inloace fiAe+ 7a6elul 1 Factorii de 6a@ ce influenea@ 6usiness-ul a entului econo&ic
Nr+ de ordine

3enu&irea factorilor I+ Factorii enerali econo&ici !olitica fiscal de stat !olitica valutar de stat 5atele do6=n@ii /i dis0oni6ilitile de finanare ale statului $ursuri ale valutei strine /i controlul acestora II+ Factori de ra&ur care influenea@ 6usiness-ul a entului econo&ic !iaa /i concurena >ctivitatea ciclic sau se@onier 2odificri =n te%nolo ia 0rodusului 5iscul de afaceri (li&itarea accesului 0e 0ia a noilor concureni* $adrul le islativ-nor&ativ >si urarea cu ener ia /i costul acesteia III+ Factori la nivelul a entului econo&ic !ro0rietarii reali /i 0rile le ate Structura ca0italului !lanuri strate ice ale conducerii /i $onsiliului directorilor >c%i@iia1 fu@iunea sau v=n@area a entului econo&ic (0lanificate sau recent efectuate* 5e0utaia de afaceri a fiecrui &e&6ru al $onsiliului director Frecvena /edinelor &e&6rilor $onsiliului director Inde0endena &e&6rului $onsiliului director fa de conducerea a entului econo&ic Sc%i&6ri =n co&0onena consultanilor 0rofesioni/ti (nuri/ti1 auditori* 9A0eriena /i re0utaia 0ersonalului de conducere Fluctuaia (reciclarea* cadrelor $o&0etena 0ersonalului serviciului Bconta6ilitate# !resiuni asu0ra conducerii din 0artea unor 0ersoane cu influen do&inant 9Aistena controlului intern Cenul de afaceri (activitatea de 0roducie1 co&er1 de 0restare a serviciilor* >&0lasarea cldirilor de 0roducie1 de0o@itelor1 6irourilor 9Aistena contractelor 0e 0erioada =ndelun at de ti&0 cu clienii /i furni@orii a entului econo&ic Starea localurilor de de0o@itare a stocurilor de &rfuri /i &ateriale 7er&enii de vala6ilitate a licenilor1 6revetelor >rticolele 0rinci0ale de consu&uri /i c%eltuieli >ctele le islative /i nor&ative care influenea@ activitatea a entului econo&ic ?e islaia fiscal Utili@atorii ra0oartelor financiare

1+1+ 1+2+ 1+3+ 1+,+ 2+k+ 2+3+ 2+5+ 2+,+ 2+5+ 2+k+

3+1+ 3+2+ 3+3+ 3+,+ 3+5+ 3+k+ 3+7+ 3+8+ 3+)+ 3+14+ 3+11+ 3+12+ 3+13+ 3+1,+ 3+15+ 3+1k+

3+17+ 3+18+ 3+1)+ 3+24+ 3+21+ 3+22+

$uno/tinele des0re 6usiness-ul a entului econo&ic 0ot fi =nsu/ite /i din docu&entele 0re@entate or ani@aiei de audit de ctre a entul econo&ic' 0rocesele ver6ale =ntoc&ite la adunarea eneral a acionarilor (0ro0rietarilor*1 drile de sea& ale estionarilor1 0olitica de conta6ilitate1 re ula&entele interne aferente siste&elor conta6il /i de control intern+

87

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Siste&ul conta6il1 confor& 0ara rafului 8 al S+N+>+ ,44 9valuarea riscului /i controlul intern#1 constituie un ansa&6lu (totalitate* de 0rinci0ii (re uli* /i =nre istrri conta6ile1 0rin inter&ediul crora a entul econo&ic =/i or ani@ea@ /i =/i ine conta6ilitatea financiar+ $u anutorul acestui siste& tran@aciile econo&ice sunt identificate (de0istate*1 acu&ulate (colectate*1 evaluate1 clasificate1 =nre istrate1 enerali@ate /i reflectate =n ra0oartele financiare+ Siste&ul conta6il este utili@at nu nu&ai 0entru =ntoc&irea ra0oartelor financiare1 declaraiilor fiscale1 dar /i 0entru furni@area infor&aiilor utile conducerii a entului econo&ic la luarea deci@iilor+ 3in acest &otiv1 cunoa/terea siste&ului conta6il 0resu0une nu nu&ai studierea 0rinci0iilor S+N+$+1 0oliticii de conta6ilitate dar /i a re ulilor conta6ilitii &ana eriale+ Siste&ul de control intern este definit ca ansa&6lul 0oliticilor /i te%nicilor utili@ate de conducerea a entului econo&ic 0entru or ani@area eficient a activitii econo&ice1 0rotenarea activelor a entului econo&ic1 0revenirea /i desco0erirea cau@elor de fraud /i eroare1 asi urarea eAactitii /i 0lenitudinii =nre istrrilor conta6ile1 0re tirea la ti&0 a unor infor&aii financiare credi6ile+ $onfor& S+N+>+ ,44 9valuarea riscului /i controlului intern# controlul intern are ur&toarea structur (ve@i fi ura 2+*+

Fi ura 2+ 9le&entele de 6a@ ale controlului intern 2ediul de control1 0rocedurile de control =&0reun cu siste&ul conta6il for&ea@ controlul intern al a entului econo&ic 21 0+ 273+ !ri&ele dou ele&ente de 6a@ ale controlului intern (&ediul de control /i 0rocedurile de control* alctuiesc siste&ul de control intern+ 2ediul de control const =n ansa&6lul 0reocu0rilor (atitudinii*1 aciunilor &e&6rilor consiliului director /i conducerii =n ce 0rive/te controlul intern /i i&0ortana

88

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ce se acord acestuia 0entru a entul econo&ic+ Factorii care deter&in &ediul de control sunt' &odul de funcionare a consiliului director /i celorlalte or ane de conducerep filo@ofia /i stilul de conducerep structura =ntre0rinderiip 0rocedurile ce in de cadrep &odul de sta6ilire a res0onsa6ilitilor /i co&0etenei an anailor a entului econo&ic+ 2surile aferente 0oliticilor de control 0ot fi clasificate astfel (ve@i fi ura 3*+

Fi ura 3+ 7i0urile 0rinci0ale de &suri (0olitici* de control 0ro&ovate de =ntre0rindere ?i&itarea accesului ctre active constituie totalitatea &surilor de 0rotenare a inte ritii 0atri&oniului =ntre0rinderii+ >stfel de &suri sunt reali@ate 0rin inter&ediul 0a@ei1 &inloacelor s0eciale de securitate+ Se0ararea res0onsa6ilitilor 0re@int un ansa&6lu de &suri destinate divi@rii res0onsa6ilitii &ateriale de cea cu 0rivire la =nre istrarea o0eraiunilor econo&icep se0ararea res0onsa6ilitii de autori@are de celelalte dou ti0uri de res0onsa6iliti (res0onsa6ilitatea &aterial /i res0onsa6ilitatea de =nre istrare*+ 7i0urile 0rinci0ale de res0onsa6iliti 0ot fi for&ulate =n &odul ur&tor (ve@i fi ura ,*+ 1+ Cestionarii I 0ersoanele an anate de =ntre0rindere1 care 0rintr-un contract de rs0undere &aterial /i-au asu&at res0onsa6ilitatea 0entru 0strarea anu&itor active (de eAe&0lu' de0o@itarul1 casierul1 /eful seciei de 0roducie*+ $asierul este res0onsa6il de nu&erarul din casieria =ntre0rinderiip 2+ !ersoana res0onsa6il de autori@area o0eraiunilor econo&ice este 0ersoana =&0uternicit de 0ro0rietarii sau conducerea a entului econo&ic s ia

8)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice anu&ite deci@ii sau s 0er&it efectuarea unor o0eraiuni econo&ice+ $u astfel de 0ersoane 0ro0rietarii sau conducerea a entului econo&ic ne ocia@ =&0uternicirea /i res0onsa6ilitatea 0e care =/i vor asu&a-o la an anarea lor+ S0re eAe&0lu1 &ana erul de re ul este 0ersoana an anat de 0ro0rietari 0entru a reali@a o6iectivele 0rev@ute =n statutul /i contractul de constituire a =ntre0rinderii+ Fa de 0ro0rietari &ana erul 0oart res0onsa6ilitate 0entru deci@iile /i tran@aciile reali@ate ce contravin intereselor 0ro0rietarilor =ntre0rinderii sau 0entru fa0tul c utili@ea@ activele =n interesele 0ersonale+ : astfel de res0onsa6ilitate 0oate fi atri6uit /i /efului seciei de co&er (&arqetin ul* fa de &ana erul =ntre0rinderii sau fa de 0ro0rietarii eip

Fi ura ,+ $lasificarea res0onsa6ilitilor 0ersonalului =ntre0rinderii 3+ !ersoana res0onsa6il de =nre istrarea o0eraiunilor econo&ice =n docu&entaia conta6il+ >ceast res0onsa6ilitate este atri6uit1 de re ul1 cola6oratorilor serviciului Bconta6ilitate#+ 5otaia cadrelor sunt &surile =ndre0tate ctre rotaia 0ersoanelor cu funcii de res0onsa6ilitate =ntre 0osturi diferite+ 2surile 0ro&ovate de 0ro0rietarii sau conducerea a entului econo&ic1 =n 0rivina rotaiei cadrelor1 sunt &surile' - de concediere 0e nea/te0tate a 0ersoanelor cu funcii de res0onsa6ilitate (de eAe&0lu1 convin erea conta6ilului s-/i ia concediul su de odi%n fiindc a/a a %otr=t conducerea a entului econo&ic*p - de rotaie =ntre 0osturi diferite a 0ersoanelor cu funcii de res0onsa6ilitate (de eAe&0lu1 rotaia de0o@itarilor*+

2ESU5I 39 >SICU5>59 > FI>BI?I7E8II HN59CIS75E5I?:5 $:N7>BI?9

$ate oriile 0rinci0ale de &suri cu 0rivire la asi urarea fia6ilitii =nre istrrilor conta6ile sunt (ve@i fi ura 2*' 1+ 2suri de =nre istrare a o0eraiunilor econo&ice - &suri 0ro&ovate de conducerea a entului econo&ic =n 0rivina =nre istrrii tuturor o0eraiunilor econo&ice1 care au avut loc =n 0erioada res0ectiv1 =n docu&entaia conta6ilp 2+ !roiectarea /i utili@area unor for&ulare de docu&ente conta6ile adecvate activitilor econo&ice efectuate de =ntre0rindere I constituie1 de ase&enea1 o cate orie )4

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0rinci0al de &suri =ntru asi urarea fia6ilitii =nre istrrilor conta6ile+ !entru orice ti0 de o0eraiune econo&ic =ntre0rinderea tre6uie s dis0un de docu&ente nustificative1 docu&ente de stocare a infor&aiei din docu&entaia nustificativ1 de re istre conta6ile1 for&ularele crora tre6uie s fie ela6orate =n 6a@a cerinelor actelor nor&ative /i le islative cu 0rivire la conta6ilitate+ S0re eAe&0lu1 =ncasrile /i 0lile de nu&erar =n casierie tre6uie s fie =nre istrate =n dis0o@iiile de =ncasare /i 0lat1 ela6orate =n 6a@a cerinelor le ii conta6ilitii 1 /i Nor&elor 0entru efectuarea o0eraiunilor de cas =n econo&ia naional a 5e0u6licii 2oldova+ 3+ Inventarierea 0eriodic ino0inat1 constituie totalitatea &surilor de verificare a eAistenei /i strii activelor &ateriale1 creanelor /i datoriilor =ntre0rinderii la un &o&ent dat fr ca estionarii /i 0ersoanele res0onsa6ile de evidena lor s fie 0re=nt=&0inate din ti&0 des0re aceast verificarep ,+ 2suri 0ro&ovate de conducerea a entului econo&ic =n 0rivina ne0er&iterii scur erii de infor&aie 0re@int o 0olitic de control aferent li&itrii accesului ctre docu&entaia conta6il /i siste&ul conta6il co&0uteri@at+ !rocedurile de control co&0letea@ &ediul de control /i const din totalitatea aciunilor =nf0tuite de 0ersonalul a entului econo&ic1 0entru reali@area &surilor enu&erate &ai sus+ 9Ae&0le de astfel de 0roceduri 0ot servi' 1+ <erificarea reci0roc I 0rocedur de control care const =n contra0unerea datelor din docu&entele nustificative1 docu&entele de stocare1 re istrele conta6ile 0entru sta6ilirea autenticitii (veridicitii* o0eraiunii econo&ice+ >ceast 0rocedur se folose/te de conta6ilitate la sta6ilirea veridicitii v=n@rilor =nainte de a fi =nre istrate =n Borderoul Nr+ 2+21 $reane 0e ter&en scurt aferente facturlor co&erciale# 0rin co&0ararea datelor din factura co&ercial cu cele din darea de sea& a de0o@itarului+ <erificarea reci0roc se efectuea@1 dease&enea1 la eAa&inarea datelor din co&anda autori@at /i dele aia 0ri&it1 0entru 0erfectarea eAe&0larelor facturii fiscalep la co&0ararea su&elor din eAtrasul 6ancar cu cele din factura fiscal =nainte de a &ic/ora creanap 2+ <erificarea eAactitii arit&etice a =nre istrrilor I 0resu0une controlul corectitudinii efecturii calculelor arit&etice la deter&inarea' totalurilor din docu&entele nustificative1 docu&entele de stocare /i re istrele conta6ile1 6alana de verificare1 $artea &are1 ra0oartele financiarep rulanelor /i soldurilor finale din $artea &are1 ra0oartele financiarep su&elor din notele conta6ile1 situaia de calcul a salariilor1 drilor de sea& ale estionarilor+ >ceast 0rocedur de control se utili@ea@ frecvent la 0erfectarea docu&entelor nustificative1 0recu& /i la 0relucrarea infor&aiei din aceste docu&entep 3+ $ontrolul siste&elor infor&aionale co&0uteri@ate1 const =n verificarea fa0tului dac' tastarea infor&aiei din docu&entaia nustificativ se efectuea@ doar de ctre 0ersoana care este =&0uternicit (autori@at* s eAecute aceast funciep &odificarea sau adu area noilor instruciuni =n 0ro ra&a co&0uteri@at de conta6ilitate se efectuea@ doar cu 0er&isiunea conta6ilului-/efp 0arola de acces la siste&a infor&aional co&0uteri@at este cunoscut doar de 0ersoanele autori@ate de conta6ilul-/efp co&0uterul este su0us 0ericolului de a fi virusat1 sustras (furat*p

)1

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice infor&aia din co&0utator 0oate fi 0ierdut1 fr s eAiste vre-o 0osi6ilitate de a fi resta6ilitp ,+ <erificarea analitic a =nre istrrilor conta6ile I 0rocedur de control reali@at cu anutorul 6alanei de verificare a conturilor analitice+ Balana =n cau@ conine soldurile iniiale /i finale1 rulanele de6itoare /i creditoare ale tuturor conturilor analitice din cadrul contului sintetic+ >ceast 0rocedur de control const =n sta6ilirea e alitii dintre soldurile1 rulanele de6itoare /i creditoarep verificarea cores0underii soldurilor /i rulanelor conturilor sintetice din $artea &are cu totalurile soldurilor1 rulanelor conturilor analitice din cadrul contului sintetic res0ectiv+ !rocedura =n cau@ este utili@at la sf=r/itul 0erioadei de estiune (luna1 tri&estru1 an* 0entru sta6ilirea inte ritii su&elor =nre istrate =n $artea &are /i ra0oartele financiarep 5+ >0ro6area /i controlul docu&entelor+ 7oate o0eraiunile (tran@aciile* econo&ice sunt a0ro6ate (autori@ate* 0entru a fi reali@ate de conducerea a entului econo&ic+ >ceast 0rocedur de control const =n sta6ilirea fa0tului dac tran@aciile efectuate au fost autori@ate (0er&ise* de 0ersoana =&0uternicit de consiliul directorilor sau conducerea a entului econo&ic s-o a0ro6e (sancione@e*+ !rocedura este reali@a6il nu&ai 0rin inter&ediul controlrii docu&entelor+ Se&nturile din dis0o@iia de 0lat a conductorului =ntre0rinderii /i a conta6ilului-/ef se&nific a0ro6area o0eraiunii de virare a &inloacelor 6ne/ti de la contul de decontare la contul 6ancar al furni@orului+ >cela/i rol 0oate fi atri6uit se&nturii din factura fiscal1 de0us de 0ersoana autori@at s a0ro6e eli6erarea &rfurilor de la de0o@it+ Hn 0ri&ul ca@ 0ersoana care verific este casierul1 el verific se&ntura din dis0o@iia de 0lat 0entru a sta6ili dac virarea &inloacelor 6ne/ti a fost acce0tat de conductorul a entului econo&ic sau alt 0ersoan =&0uternicit de acesta+ Iar 0entru ca@ul doi1 se&ntura din factura fiscal este eAa&inat de ctre de0o@itar 0entru ca el s se =ncredine@e de fa0tul c eli6erarea &rfurilor de la de0o@it a fost a0ro6at de 0ersoana res0onsa6il de luarea unor astfel de deci@ii+ k+ $o&0ararea infor&aiei interne cu sursele eAterne de infor&aii+ 3ocu&entele 0ri&ite de la 0ersoanele tere (furni@ori1 cu&0rtori1 instituiile 6ancare care deservesc a entul econo&ic* constituie sursa infor&aional eAtern de 6a@+ >stfel de docu&ente (facturile co&erciale1 eAtrasele de cont 6ancar /i docu&entele nustificative aneAate la ele1 dele aiile* sunt utili@ate de cola6oratorii conta6ilitii a entului econo&ic 0entru sta6ilirea veridicitii1 inte ritii /i 0entru 0reci@area &o&entului de reali@are a o0eraiunilor econo&ice+ 3e eAe&0lu1 0rin co&0ararea datelor din eAtrasul de cont 6ancar cu cele din dis0o@iia de 0lat se sta6ile/te dac su&a indicat =n dis0o@iia de 0lat a fost virat inte ral furni@orului+ 3e ase&enea eAtrasul de cont 6ancar conine /i infor&aia des0re &o&entul efecturii transferului de &inloace 6ne/ti la contul de decontare al furni@orului+ 3e aceea1 nu&ai du0 ce a fost a0licat aceast 0rocedur de control1 conta6ilul va fi si ur =n autenticitatea acestei o0eraiuni econo&ice I ceea ce-i va 0er&ite s efectue@e =nre istrarea conta6il cores0un@toare =n re istrul nr+ 5+21 3atorii co&erciale 0e ter&en scurt#1 concreti@mnd1 totodat1 data efecturii 0lii+ Hn 6orderoul nr+ 2+,2 $ont de decontare# se =nre istrea@ nu&rul /i data dis0o@iiei de 0lat =n 6a@a creia a fost efectuat transferul de &inloace 6ne/ti de 0e contul 6ancar al a entului econo&ic 0e contul de

)2

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice decontare al furni@orului+ S-ar 0roceda incorect dac ase&enea =nre istrri vor fi efectuate =n &o&entul =ntoc&irii /i autori@rii dis0o@iiei de 0lat de ctre conducerea a entului econo&ic+ Hn conta6ilitate sunt 0relucrate nu&ai datele des0re o0eraiunile efectuate (reali@ate* /i nici =ntr-un ca@ infor&aia des0re tran@aciile care ur&ea@ a fi reali@ate+ 9Atrasul de cont 6ancar constituie unicul docu&ent nustificativ care confir& efectuarea transferului de &inloace 6ne/ti de 0e contul 6ancar al a entului econo&icp 7+ Inventarierea activelor /i datoriilor a entului econo&ic I constituie o 0rocedur de control a strii 0atri&oniului =ntre0rinderii 0rin co&0ararea datelor din conta6ilitate cu cele referitor la eAistena efectiv a lui+ >ceast 0rocedur de control 0er&ite' verificarea res0ectrii re ulilor /i condiiilor de 0strare a stocurilor de &rfuri /i &ateriale1 &inloacelor 6ne/ti =n nu&erar1 utilanului /i a altor &inloace fiAep sta6ilirea realitii valorii de 6ilan a activelor 0e ter&en lun 1 stocurilor de &rfuri /i &ateriale1 su&elor de &inloace 6ne/ti =n casierie /i la conturile 6ancare1 creanelor /i datoriilor1 0roduciei =n curs de eAecuie1 c%eltuielilor antici0ate 0e ter&en lun /i scurt1 alte 0osturi din 6ilan+ Hn 0re@ent eAist c%iar /i un 5e ula&ent s0ecial al 2inisterului finanelor cu 0rivire la &odalitatea de efectuare a inventarierii 1)1 cerin de 6a@ la efectuarea inventarierii const =n fa0tul c aceast 0rocedur de control tre6uie s fie eAecutat de o 0ersoan diferit de cea care rs0unde de inerea re istrelor conta6ile /i de 0strarea activelorp 8+ $o&0ararea /i anali@a re@ultatelor financiare =n ra0ort cu cele 6u etate+ Bu etarea constituie 0rocesul de sta6ilire a o0eraiunilor (aciunilor* care ur&ea@ a fi eAecutate 0e viitor1 reflectate =ntr-un docu&ent1 nu&it 6u et+ $o&0ararea re@ultatelor o6inute cu cele a/te0tate (indicate =n 6u ete* se efectuea@ cu sco0ul de a identifica cau@ele nereali@rii inte rale a indicatorilor financiari 0lanificai+ >ceast 0rocedur de control este util nu nu&ai conducerii a entului econo&ic1 dar /i auditorului1 fiindc una din cau@ele necores0underii de0line a re@ultatelor financiare cu datele 6u etelor 0oate fi eAistena denaturrilor la 0relucrarea conta6il a infor&aiei financiare+ $onfor& 0ara rafului 14 (c* al S+N+>+ 344 !lanificarea# la a0recierea riscului /i caracterului se&nificativ se reco&and' 1+ 9valuarea 0reli&inar a riscului inerent /i a riscului le at de controlp 2+ $onstatarea do&eniilor se&nificative 0entru auditp 3+ 9Aa&inarea interconeAiunilor co&0onentelor riscului de audit+

9<>?U>59> !59?I2IN>5E > 5IS$U?UI IN959N7 I > 5IS$U?UI ?9C>7 39 $:N75:?

$uno/tinele o6inute la evaluarea riscului /i caracterului se&nificativ sunt utili@ate 0entru sta6ilirea volu&ului /i caracterului 0rocedurilor de audit+ 5iscul inerent1 confor& 0ara rafului 5 al S+N+>+ ,44 9valuarea riscului /i controlul intern#1 constituie 0redis0o@iia soldului unui cont sau unui ru0 de tran@acii ctre denaturri1 care 0ot fi se&nificative =n &od se0arat sau cu&ulate cu denaturrile altor solduri sau ru0uri de tran@acii1 =n condiiile a6senei 0oliticii /i 0rocedurilor res0ective de control intern+ !rin noiunea ru0 de tran@acii# se su6=nele e rulanul de6itor sau creditor al contului conta6il res0ectiv+ Iar ter&enul denaturri se&nificative# 0oate fi tl&cit =n &odul ur&tor' denaturrile sunt considerate se&nificative dac infor&aia1 care

)3

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice conine aceste denaturri1 cau@ea@ a0ro6area unor deci@ii incorecte de ctre utili@atorii acestei infor&aii+ 3enaturarea este definit de S+N+>+ 114 7er&inolo ia folosit =n Standardele Naionale de >udit# =n &odul ur&tor' denaturarea I ineAactitatea infor&aiei financiare1 cau@a creia 0oate fi eroarea sau frauda (ve@i fi ura 5*+

Fi ura 5+ $lasificarea denaturrilor 9A0licaia erorii# /i a fraudei# este dat de S+N+>+ 2,4 Frauda /i eroarea#+ ?a =ntoc&irea ra0oartelor financiare 0ot fi co&ise ur&toarele ti0uri de erori' - erori de calcul arit&etice =n docu&entele nustificative1 de stocare1 re istrele conta6ile1 cartea &arep - erori co&ise din cau@a o&iterii sau =nele erii re/ite a o0eraiunilor econo&icep - erori de inter0retare re/it a 0revederilor S+N+$+1 0oliticii de conta6ilitate1 le islaiei fiscale+ Frauda constituie o aciune intenionat a 0ersonalului a entului econo&ic1 inclusiv 0ersonalul ad&inistrativ1 sau a unor tere 0ri cu sco0ul de a falsifica autenticitatea ra0oartelor financiare+ Frauda 0oate fi =nf0tuit 0rin falsificarea =nre istrrilor din docu&entele conta6ile+ >sfel de docu&ente ascund tran@acii econo&ice de utili@are nele iti& a activelor sau conin =nre istrri de tran@acii neefectuate (fictive*+ Ne=nre istrarea unor tran@acii econo&ice =n docu&entaia conta6il1 de ase&enea constituie o aciune intenionat din 0artea 0ersonalului ad&inistrativ1 care are ca re@ultat 0re@entarea ra0oartelor financiare neautentice+ ?a ela6orarea 0lanului eneral de audit1 auditorul tre6uie s efectue@e evaluarea riscului inerent la nivelul ra0oartelor financiare (ve@i 0ara raful 12 al S+N+>+ ,44*+ Iar la ela6orarea 0ro ra&ului de audit1 auditorul tre6uie s corele@e aceast evaluare cu soldurile conturilor /i ru0ele de tran@acii se&nificative la nivelul

),

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice as0ectelor calitative sau s 0resu0un c riscul inerent =n 0rivina as0ectelor calitative este ridicat+ S+N+>+ ,44 9valuarea riscului /i controlul intern# nu ne 0er&ite s afl& coninutul te%nicii de evaluare a riscului inerent la nivelul ra0oartelor financiare+ 3e aceea1 ar fi fost 0otrivit fa0tul dac =n 0re@enta lucrare va fi descris un eAe&0lu de te%nic utili@at la evaluarea riscului inerent la eta0a 0lanificrii auditului ra0oartelor financiare+ !entru ela6orarea 0lanului eneral de audit se va utili@a testul de evaluare a riscului inerent la nivelul ra0oartelor financiare (ve@i aneAa 2+2+3+1+* I testul de evaluare a riscului inerent 0entru as0ectele calitative ale ru0ului de tran@acii se&nificative+ !ornind de la 0revederile 0ara rafului 12 al S+N+>+ ,441 testele de evaluare a riscului inerent 0ot fi clasificate astfel (ve@i fi ura k*+

Fi ura k+ $lasificarea testelor de evaluare a riscului inerent !entru evaluarea riscului inerent la nivelul ra0oartelor financiare este necesar a0recierea 0rofesional a auditorului la evaluarea ur&torilor factori (ve@i 0ara raful 13 al S+N+>+ ,44*' - onestitatea conduceriip - co&0etena 0ersonalului ad&inistrativp - 0resiuni neo6i/nuite asu0ra conduceriip - radul de u@ur &oral a te%nolo iilor de 0roducerep - structura ca0italului 0ro0riup - a&0lasarea eo rafic a cldirilor /i construciilor a entului econo&icp - ti0ul concureneip - 0articularitile ra&urii =n care activea@ =ntre0rindereap - 0osturile din ra0oartele financiare care au necesitat corectri =n 0erioada de estiune 0recedentp - 0osturile ra0oartelor financiare ce conin esti&ri conta6ilep - co&0leAitatea tran@aciilor care 0oate necesita asistena unui eA0ertp - 0redis0o@iia activelor la 0ierderi sau a6u@urip

)5

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice efectuarea tran@aciilor neordinare sau co&0licate =n s0ecial la sf=r/itul 0erioadei de estiunep - tran@aciile care n-au fost su0use 0rocedurilor o6i/nuite de 0relucrare+ 7estul de evaluare a riscului inerent la nivelul ra0oartelor financiare 0oate avea ur&torul coninut' - a0recierea filo@ofiei &ana e&entului /i stilului de conducere =n ceea ce 0rive/te controlul internp - a0recierea structurii or ani@atorice a a entului econo&icp - =nele erea radului de se0arare a =&0uternicirilor /i res0onsa6ilitilorp - a0recierea 0oliticilor /i 0rocedurilor ce in de cadrep - a0recierea lucrrilor de =ntoc&ire /i 0re@entare a ra0oartelor financiarep - sta6ilirea 0articularitilor de ela6orare a ra0oartelor interne =n sco0uri ad&inistrativep !entru evaluarea riscului inerent la nivelul ra0oartelor financiare este necesar a0recierea 0rofesional a auditorului la evaluarea ur&torilor factori (ve@i 0ara raful 13 al S+N+>+ ,44*' - onestitatea conduceriip - co&0etena 0ersonalului ad&inistrativp - 0resiuni neo6i/nuite asu0ra conduceriip - radul de u@ur &oral a te%nolo iilor de 0roducerep - structura ca0italului 0ro0riup - a&0lasarea eo rafic a cldirilor /i construciilor a entului econo&icp - ti0ul concureneip - 0articularitile ra&urii =n care activea@ =ntre0rindereap - 0osturile din ra0oartele financiare care au necesitat corectri =n 0erioada de estiune 0recedentp - 0osturile ra0oartelor financiare ce conin esti&ri conta6ilep - co&0leAitatea tran@aciilor care 0oate necesita asistena unui eA0ertp - 0redis0o@iia activelor la 0ierderi sau a6u@urip - efectuarea tran@aciilor neordinare sau co&0licate =n s0ecial la sf=r/itul 0erioadei de estiunep - tran@aciile care n-au fost su0use 0rocedurilor o6i/nuite de 0relucrare+ 7estul de evaluare a riscului inerent la nivelul ra0oartelor financiare 0oate avea ur&torul coninut' - a0recierea filo@ofiei &ana e&entului /i stilului de conducere =n ceea ce 0rive/te controlul internp - a0recierea structurii or ani@atorice a a entului econo&icp - =nele erea radului de se0arare a =&0uternicirilor /i res0onsa6ilitilorp - a0recierea 0oliticilor /i 0rocedurilor ce in de cadrep - a0recierea lucrrilor de =ntoc&ire /i 0re@entare a ra0oartelor financiarep - sta6ilirea 0articularitilor de ela6orare a ra0oartelor interne =n sco0uri ad&inistrativep >ceast clasificare se cere a fi cunoscut1 fiindc la ela6orarea 0ro ra&ului de audit auditorul tre6uie s corele@e evaluarea riscului inerent cu soldurile conturilor /i

)k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ru0urile de tran@acii se&nificative la nivelul as0ectelor calitative (ve@i 0ara raful 12 al S+N+>+ ,44*+

Fi ura 7+ $lasificarea factorilor ce deter&in riscul inerent ?a &anoritatea a enilor econo&ici1 ru0ele de tran@acii se&nificative sunt cele le ate de o0eraiunile de v=n@are1 ac%i@iie1 de 0roducere sau de 0restare a serviciilor+ 3e aceea1 0entru ela6orarea 0ro ra&ului de audit riscul inerent tre6uie s fie evaluat 0entru tran@aciile de v=n@are1 ac%i@iie1 de 0roducere sau de 0restare a serviciilor+ >ceast clasificare se cere a fi cunoscut1 fiindc la ela6orarea 0ro ra&ului de audit auditorul tre6uie s corele@e evaluarea riscului inerent cu soldurile conturilor /i ru0urile de tran@acii se&nificative la nivelul as0ectelor calitative (ve@i 0ara raful 12 al S+N+>+ ,44*+ ?a &anoritatea a enilor econo&ici1 ru0ele de tran@acii se&nificative sunt cele le ate de o0eraiunile de v=n@are1 ac%i@iie1 de 0roducere sau de 0restare a serviciilor+ 3e aceea1 0entru ela6orarea 0ro ra&ului de audit riscul inerent tre6uie s fie evaluat 0entru tran@aciile de v=n@are1 ac%i@iie1 de 0roducere sau de 0restare a serviciilor+ 9valuarea riscului le at de control la eta0a 0lanificrii auditului este definit de S+N+>+ ,44 I evaluarea 0reli&inar a riscului le at de control+ >ceast evaluare const =n evaluarea eficienei siste&elor conta6il /i de control intern+ >stfel de siste&e 0ot fi considerate eficiente dac sunt ca0a6ile s 0revin sau s desco0ere /i s corecte@e denaturrile se&nificative+ !entru a =nele e esena eficienei siste&elor conta6il /i de control intern este necesar1 &ai =nt=i1 de clasificat 0rocedurile de control ce se refer la aceste siste&e =n ur&toarele dou cate orii (ve@i fi ura 8+*+ I+ !roceduri de 0revenire a denaturrilor' a* li&itarea accesului ctre active1 docu&entaia conta6il co&0uteri@at a a entului econo&icp 6* utili@area for&ularelor de docu&ente conta6ile ela6orate =n 6a@a cerinelor actelor nor&ative i le islative cu 0rivire la conta6ilitate1 in=nd cont de 0articularitile or ani@atorice ale a entului econo&icp c* rotaia 0ersonalului cu funcii de res0onsa6ilitatep d* controlul siste&elor infor&aionale co&0uteri@atep e* a0ro6area /i controlul docu&entelor+

)7

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

Fi ura 8+ $lasificarea 0rocedurilor controlului intern =n funcie de rolul acestora II+ !roceduri de desco0erire a denaturrilor' a* inventarierea re ulat =n &od ino0inat a activelor /i datoriilor a entului econo&icp 6* verificarea reci0rocp c* verificarea eAactitii arit&etice a =nre istrrilorp d* verificarea analitic a =nre istrrilor conta6ilep e* co&0ararea infor&aiei interne cu cea din sursele eAterne de infor&aiep f* co&0ararea /i anali@a re@ultatelor financiare cu datele 6u etelor+ !ara raful 23 al S+N+>+ ,44 cere auditorului s evalue@e 0reli&inar riscul le at de control la nivelul as0ectului calitativ referitor la soldurile se&nificative ale fiecrui cont sau referitor la fiecare ru0 de tran@acii se&nificative+ >s0ectele calitative referitoare la soldurile /i rulanele conturilor sunt enu&erate la 0ara raful 1, al S+N+>+ 544 3ove@i de audit#+

$:NS7>7>59> 3:29NII?:5 S92NIFI$>7I<9 !9N75U >U3I7

Soldurile /i tran@aciile econo&ice aferente contului conta6il res0ectiv sunt se&nificative dac 0onderea acestora este esenial co&0arativ cu celelalte solduri /i tran@acii ale conturilor conta6ile+ S0re eAe&0lu1 la &ulte =ntre0rinderi 0onderea v=n@rilor nete =n totalul v=n@rilor este esenial1 dealtfel cu& este /i 0onderea =ncasrilor din v=n@area 0roduselor finite1 &rfurilor /i serviciilor =n ra0ort cu celelalte 0onderi ale v=n@rilor /i =ncasrilor+ !entru calcularea acestor 0onderi se 0ro0un ur&toarele for&ule (calculul se 6a@ea@ 0e infor&aia din ra0oartele financiare*' a*for&ula de calcul a 0onderii volu&ului vn@rilor nete =n totalul v=n@rilor (=n 6a@a datelor din aneAa la 5a0ortul 0rivind re@ultatele financiare*

5d+ 1414----------(rd+ 1414 rd+ 1214 rd+ 15)4 rd+ 1774*

A 144

6*for&ula de calcul a 0onderii costului v=n@rilor nete =n total costuri /i c%eltuieli (=n 6a@a datelor din aneAa la 5a0ortul 0rivind re@ultatele financiare*

)8

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 5d+ 1154------------------(rd+ 1154 rd+ 1274 rd+ 13k4 rd+ 1,)4 rd+ 1k)4 rd+ 1854* c* for&ula de calcul a 0onderii =ncasrilor din v=n@ri nete =n totalul =ncasrilor din v=n@ri (=n 6a@a datelor din 5a0ortul 0rivind fluAul &inloacelor 6ne/ti* 5d+ 414-----------(rd+ 414 rd+ 4k4 rd+ 4)4 rd+ 134* Hn &anoritatea ca@urilor 0onderile calculate du0 aceste for&ule sunt foarte &ari =n co&0araie cu 0onderea calculat1 s0re eAe&0lu1 du0 ur&toarea for&ul (=n 6a@a datelor din aneAa la 5a0ortul 0rivind re@ultatele financiare*' -----------5d+ 1774----------------- A 144l (rd+ 1414 rd+ 1214 rd+ 15)4 rd+ 1774* 9ste necesar de a =nele e esena acestor for&ule de calcul fiindc1 la 0lanificarea lucrrilor de audit1 tre6uie s se acorde o atenie deose6it riscului le at de control aferent soldurilor /i rulanelor se&nificative+ For&ulele de calcul a 0onderilor1 0re@entate anterior1 se refer la o0eraiunile de v=n@are+ Hns1 0ractica de audit din rile econo&ic I de@voltate reco&and evaluarea 0reli&inar a riscului le at de control /i 0entru o0eraiunile de ac%i@iie a stocurilor de &rfuri /i &ateriale1 0recu& /i 0entru o0eraiunile de fa6ricare a 0roduciei sau de 0restare a serviciilor+ Se 0rocedea@ astfel fiindc ca /i o0eraiunile de v=n@are1 o0eraiunile de ac%i@iie /i de 0roducere sunt se&nificative+ <=n@rile &ari sunt susinute de ac%i@iii /i 0roduceri volu&inoase+ Sc%e&atic corelaia dintre aceste 3 ti0uri de o0eraiuni 0oate fi 0re@entat =n &odul ur&tor' A 144l A 144l

Fi ura )+ $orelaia celor trei ti0uri de o0eraiuni $u c=t &ai &ulte v=n@ri sunt efectuate =n 0erioada ra0ortat cu at=t &ai &ulte ac%i@iii /i o0eraiuni de 0roducere au avut loc =n 0erioada res0ectiv la a entul econo&ic+ !5IN U52>591 la eta0a 0lanificrii auditului ra0oartelor financiare1 =n ca@ul =ntre0rinderilor de 0roducere sau de co&er se reco&and evaluarea 0reli&inar a riscului le at de control 0entru rulanele de6itoare ale conturilor conta6ile' 211 2ateriale#1 213 :6iecte de &ic valoare /i scurt durat#1 217 2rfuri#1 adic a o0eraiunilor de ac%i@iie a stocurilor de &rfuri /i &ateriale siste&ati@ate =n re istrele conta6ile cu anutorul for&ulei conta6ile'

))

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 3e6it contul 211 2ateriale#1 213 :6iecte de &ic valoare /i scurt durat# sau 217 2rfuri# $redit contul 521 3atorii 0e ter&en scurt 0rivind facturile co&erciale# >ceast for&ul conta6il ne 0er&ite s constat& fa0tul c1 =n ca@ul dat1 riscul le at de control va fi evaluat nu nu&ai 0entru rulanele de6itoare ale conturilor conta6ile 2111 213 /i 217 dar /i 0entru rulanul creditor al contului conta6il 521+ !e aceasta1 de fa0t1 /i se 6a@ea@ eficiena auditului 0e cicluri de tran@acii econo&ice+ 5ulanele conturilor conta6ile &enionate anterior sunt verificate la auditarea o0eraiunilor de ac%i@iie sau la auditarea ciclului ac%i@iiilor+ Hns 0entru evaluarea 0reli&inar a riscului le at de control aferent soldurilor /i rulanelor conturilor conta6ile1 utili@ate 0entru conta6ili@area o0eraiunilor de 0roducere sau de 0restare a serviciilor1 vor fi auditate conturile conta6ile din ur&toarele =nre istrri conta6ile' a* 3e6it contul 811 !roducia de 6a@# $redit contul 211 2ateriale# $redit contul 531 3atorii fa de 0ersonal 0rivind retri6uirea &uncii# $redit contul 533 3atorii 0rivind asi urrile# $redit contul 813 $onsu&uri indirecte de 0roducie# 6* 3e6it contul 21k !roduse# $redit contul 811 !roducia de 6a@#

9J>2IN>59> IN795$:N9JIUNI?:5 $:2!:N9N79?:5 5IS$U?UI 39 >U3I7

9valuarea riscului inerent /i a celui le at de control este i&0ortant la a0recierea riscului de nedesco0erire+ $onfor& 0ara rafului 7 al S+N+>+ ,441 riscul de nedesco0erire re0re@int riscul c 0rocedurile de audit ce in esen s nu 0oat detecta o denaturare a soldului unui cont sau unui ru0 de tran@acii1 care 0oate fi se&nificativ =n &od se0arat sau cu&ulat cu denaturrile altor solduri sau ru0uri de tran@acii+ 7a6elul 2 InterconeAiunea co&0onentelor riscului de audit

144

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Nivelul riscului de nedesco0erire de0inde de corelaia riscului le at de control /i riscul inerent+ Hn aneAa la S+N+>+ ,44 este 0re@entat aceast de0enden 0rin ur&torul ta6el (7a6+ 2*+ Hn 6a@a ta6elului 2+ riscul de nedesco0erire se a0recia@ la nivel &ediu dac' - riscul inerent a fost evaluat la nivel ridicat1 iar riscul le at de control la nivel sc@utp - riscul inerent /i riscul le at de control au fost evaluate la nivel &ediup - riscul inerent a fost evaluat la nivel sc@ut1 iar riscul le at de control la nivel ridicat+ Hn acela/i &od se 0rocedea@ la a0recierea riscului de nedesco0erire /i cu calificativele &ai sc@ut#1 cel &ai sc@ut#1 &ai ridicat#1 cel &ai ridicat#+ $o&0arativ cu riscul inerent /i riscul le at de control1 riscul de nedesco0erire 0oate fi evaluat folosind &ai &ulte nivele de a0reciere (&ai ridicat1 cel &ai ridicat1 &ediu1 &ai sc@ut1 cel &ai sc@ut*+

BIB?I:C5>FI9' 1+ ?e ea conta6ilitii Nr+ ,2k-JIII din , a0rilie 1))5 (2onitorul :ficial Nr+28 din 25 &ai 1))5*+ 2+ Belverd 9+ Needles1 ri+ "enr 5+ >nderson1 ra&es $+ $aldvell+ !rinci0iile de 6a@ ale conta6ilitii+ 7raducere'econ+ 5+?evic%i+ 9ditura >5$+-2444+ 3+ Ozt|{}yt _+M+ Mtu' P{zx{ xxt{ \xy}' NOXhY ]XULL1 2444+ ,+ Nx} }~| z w{uxx|xt{yx{ x{{{zt{ tu Mtuxv+ I 1)))+

141

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

>S!9$79 297:3:?:CI$9 !5I<IN3 9S7I2>59> 9FI$I9N89I 9$:N:2I$9 > U7I?IDE5II F>$7:5I?:5 39 !5:3U$8I9 HN HN759!5IN395I?9 >C5I$:?9 >?9J>N35U 7$>$I doctor =n econo&ie1 Universitatea de Stat din 2oldova
>6stract+ as a00roac%ed &et%odolo ical 0ro6le&s re ardin to 0roduction factors econo&ic efficienc esti&ation at a ricultural enter0rises in t%e article+ 7%erefore is 0ro0osed structural &odel of sste& indicators for eac% rou0 factors+ as s0ecified for&ula of 0artial and snt%etical indicators of efficienc+ Identification of un6alance of 0roduction factors utilisation and efficienc of decisional 0rocess is 0ossi6le it% 0erfor&ed esti&ations t%rou % t%is &odel+ 3e@voltarea /i starea econo&ic a =ntre0rinderilor a ricole sunt condiionate de radul de atra ere a resurselor =n circuitul econo&ic1 calitatea lor /i =n 0rinci0al eficiena cu care se valorific resursele atrase1 adic factorii de 0roducie+ 9ficiena econo&ic este o cate orie co&0leA cu i&0licaii asu0ra tuturor laturilor vieii social-econo&ice+ 9a se eA0ri& sintetic 0rin ra0ortul dintre re@ultatele o6inute =n activitatea econo&ic (efectul econo&ico-social* /i eforturile de0use 0entru o6inerea re@ultatelor1 res0ectiv c%eltuielile fcute cu factorii de 0roducie+ >cest ra0ort1 care eA0ri& eficiena1 se calculea@ atmt la nivelul unitilor econo&ice1 la nivelul ra&urilor1 cmt /i la nivelul econo&ie naionale+ 2anoritatea savanilor econo&i/ti auto%toni /i de 0este %otare sunt de 0rerea1 c activitatea econo&ic se consider eficient dac =nde0line/te ur&toarele condiii' A s se concreti@e@e =n 6unuri &ateriale sau servicii1 care s satisfac nevoile socialep A valoarea 6unurilor o6inute din activitatea econo&ic s aco0ere c%eltuielile (eforturile* fcute /i s asi ure un sur0lusp A activitatea econo&ic s nu deteriore@e ec%ili6rul ecolo ic+ 9A0ri&area eficienei econo&ice necesit deter&inarea indicatorilor1 care reflect re@ultatele o6inute /i eforturile de0use 0entru o6inerea re@ultatelor+ Hn literatura de s0ecialitate 0entru eA0ri&area eficienei econo&ice (9* la &odul eneral se utili@ea@ for&ula'

5 9f

(1*

unde 5 I re@ultatele (efectele* o6inutep 9 f I eforturile de0use+ 2ri&ea indicatorului de eficien 0oate fi o6inut /i ca ra0ort dintre eforturile de0use /i re@ultatele o6inute'

142

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 9

9f 5

(2*

Hn ca@ul for&ulei 2 eficiena econo&ic eA0ri& cmte uniti de eforturi sunt necesare 0entru a o6ine o unitate de efecte (re@ultate*+ 3eci1 caracterul sintetic al eficienii econo&ice este deter&inat de corelaia dintre re@ultatele (efectuate* o6inute /i eforturile de0use+ 5eie/ind din aceasta =n continuare vo& deli&ita coninutul econo&ic a acestor co&0onente de eficien+ $o&0ararea efectelor (re@ultatelor* cu eforturile fcute 0oate avea ur&toarele esti&ri' 1* efectul util se va a0recia &aterial1 valoric /i socialp 2* consu&ul celor trei factori de 0roducie (&unca1 resursele naturale1 ca0italul* se va reflecta ca un consu& de resurse su6 for&a alocrii lor =ntr-un sector de activitate+ Hn literatura de s0ecialitate efectul este definit ca &ri&ea a6solut a re@ultatului anu&itor activiti sau aciuni =n eA0resie natural sau valoric+ Hn aceast ordine de idei eAist o a& lar de o0inii+ >stfel >+ 3o6r=nin1 ?+ 7arasevici 141 0+2381 I+$a0anu1 $+>n %elac%e,1 0+kk consider1 c noiunea de efect 0oate fi 0recutat su6 &ai &ulte as0ecte' efect econo&ic1 efect util1 efect de antrenare+ 9fectul econo&ic re0re@int re@ultatele econo&ice (&ateriale1 6ne/ti /i sociale* o6inute la nivel &icro1 &acro /i &ondoecono&ic+ Hn o0inia autorilor co&0onentele efectului econo&ic se caracteri@ea@ 0rin ur&toarele for&e' A efectele lo6ale 6rute (0rodusul lo6al1 0rodusul social total1 0rodusul naional 6rut* reflect ansa&6lul activitii desf/urate de toi a enii econo&ici cu0rin@mnd 6unurile &ateriale /i serviciilep A efecte finale (0rodusul final* caracteri@ea@ valoarea 6unurilor &ateriale /i serviciilor acordate =n interiorul unei ri destinate consu&ului finalp A efecte noi create (venitul naional* re0re@int valoarea nou creat care se adau la valoarea &aterialelor /i serviciilor consu&atep A efectele nete (0rofitul* o lindesc acea 0arte a efectelor econo&ice lo6ale care r&mne du0 scderea consu&urilor de 0roducie1 a c%eltuielilor /i a i&0o@itelor+ 9fectul util este un re@ultat al efortului de0us la nivel &icro /i &acroecono&ic+ 9l 0oate fi valoric I valoarea 0roduciei o6inute1 acu&ulrile 6ne/ti etc+p &aterial I valorile de =ntre6uinare reali@ate cantitativ1 calitativ /i structuralp social I =&6untirea condiiilor de &unc /i de trai a 0o0ulaiei 31 0+,3+ 7er&enul efect de antrenare este des =ntmlnit =n literatura econo&ic /i se define/te ca un ra0ort de coneAiune for&at =ntre dou sau &ai &ulte feno&ene+ 9fectul de antrenare 0oate fi si&0lu sau 0ro0a at+ Si&0lu I cmnd coneAiunile a0ar =n relaiile directe dintre dou ele&ente+ 9fect de antrenare 0ro0a at I cmnd coneAiunile sunt re@ultatul &ulti0lelor le turi ce a0ar =ntre feno&enele /i 0rocesele econo&ice su6

143

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice for&a unui lan+ 9fectul de antrenare 0ro0a at =n econo&ie este re@ultatul interde0endenelor =ntre factori de 0roducie /i efectele o6inute+ >vantanul efectului de antrenare const =n 0osi6ilitatea de intervenire asu0ra factorilor cu o a0aren =nde0rtat (adic nu i&ediat* ale cror efecte se &ulti0lic =n ti&0 /i =n s0aiu 0roducmnd =n final efecte scontate k1 0+185+ 3u0 0rerea <+Iacovlev1 C+$ornev efectul re0re@int re@ultatul unor sau altor &suri ca au loc =n a ricultur+ 3e eAe&0lu efectul o6inut =n re@ultatul =ncor0orrii =n r/&intelor care se eA0ri& 0rin &ri&ea adaosului recoltei la %ectar 111 0+212+ Sunte& de acord cu aceast 0rere /i consider& c =n cadrul esti&rii eficienei econo&ice a oricrui 0rocedeu a rote%nic 6a@at 0e alocri de resurse efectul 0oate fi 0re@entat =n 0ri&ul rmnd de adaosul recoltei la %ectar+ >utorii >+3o6r=nin1 ?+7arasevici consider1 c efectul este re@ultatul &uncii1 6ilanul 0roducerii oricrui a ent econo&ic+ ?a nivel de =ntre0rindere a ricol efectul 0oate fi eA0ri&at 0rin valoarea 0roduciei a ricole lo6ale1 venitul lo6al1 0roducia &arf1 0rofitul 141 0+8k+ Susine& 0rerea dat /i ine& s 0reci@&1 c =n calitate de indicatori de re@ultate ar fi 6inevenit de utili@at /i astfel de indicatori ca venitul din vmn@ri1 0rofitul 6rut1 0rofitul 0erioadei de estiune 0mn la i&0o@itare /i 0rofitul net+ 3ac =n 0rivina noiunii de efect a& 0re@entat diferite o0inii1 a0oi 0rivitor la noiunea de efort 0ractic nu eAist diver ene+ Hn literatura econo&ic efortul se define/te ca &ri&ea resurselor consu&ate /i utili@ate (0&mnt1 &inloace fiAe1 resurse de &unc /i &ateriale* 0entru o6inerea re@ultatelor (efectelor*+ Hn 6a@a celor &enionate vo& eA0ri&a 0ro0ria vi@iune referitor la coninutul noiunilor de efect /i efort+ >stfel1 efectul re0re@int re@ultatele o6inute de unitatea econo&ic =n decursul unei 0erioade+ $onsider& c indicatorii care eA0ri& re@ultatele o6inute la nivel de unitate a ricol sunt' valoarea 0roduciei a ricole lo6ale =n 0reuri co&0ara6ile1 venitul lo6al1 venitul din vmn@ri1 0rofitul 6rut1 0rofitul 0erioadei de estiune 0mn la i&0o@itare1 0rofitul net+ Indicatorii care reflect eforturile1 sintetic 0ot fi eA0ri&ai 0rin costurile factorilor de 0roducie (valoarea resurselor utili@ate /i consu&ate*1 iar 0arial 0rin su0rafaa de terenuri a ricole folosite1 a &uncii de0use1 &inloacelor fiAe utili@ate1 &aterialelor consu&ate+ Hn 0lan teoretic se consider1 c dac activitatea a entului econo&ic este 6a@at 0e 0rinci0ii raionale atunci 0e &sura cre/terii eforturilor tre6uie s creasc /i efectele+ Hns1 =n realitate1 cre/terea utili@rilor de resurse nu =ntotdeauna aduce la efecte &aAi&e+ 5e@ultatele cercetrilor efectuate de unii savani21 0+132 au de&onstrat caracterul evolutiv al eficienei econo&ice =n de0enden de &ri&ea eforturilor de0use(fi ura 1*+ 3in 0re@entarea rafic (fi ura 1* se o6serv1 c aceia/i unitate de efect 9 0oate fi o6inut 0rin diferite cantiti de eforturi' reduse(e 1*1 &edii(e2* /i &anorate(e3*+ >dic variantele de eficien econo&ic (I1 II1 III* sunt deter&inate nu nu&ai de &ri&ea resurselor (eforturilor* alocate dar &ai &ult de co&6inarea /i estionarea eficient a acestora+

14,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

3e aici re@ult1 c alocarea de resurse nu 0oate fi 0rivit =n 0er&anent cre/tere1 ea tre6uie s fie li&itat la un anu&it nivel ar u&entat din 0unct de vedere /tiinific+ 9ficiena econo&ic ca eA0resie a valorificrii resurselor este conce0ut su6 dou for&e' A 0arial I =n ca@ul cmnd se refer nu&ai la o cate orie de resurse1 de aceea ea este eA0resia randa&entului unui factor de 0roducie (de eAe&0lu 0roductivitatea &uncii1 randa&entul &inloacelor fiAe etc+*p A lo6al I eA0ri& eficiena tuturor factorilor de 0roducie i&0licai =n o6inerea unui efect util 31 0+2k2+ 2surarea /i anali@a econo&ic a eficienei utili@rii factorilor de 0roducie necesit selectarea /i calcularea unor indicatori care s eA0ri&e eficiena folosirii co&0onentelor de 6a@ a factorilor de 0roducie (forei de &unc1 0&mntului1 &inloacelor fiAe1 resurselor &ateriale*1 cmt /i eficiena =ntre ii activiti de 0roducie+ Hn funcie de ase&enea &od de a6ordare se 0oate conce0e la un siste& de indicatori care s 0un =n eviden s0ecificul ra&ural1 cate oriile de resurse /i 0rinci0iul interde0endenei+ $onstruirea siste&ului de indicatori 0resu0une selectarea =n 0ri&ul rmnd a indicatorilor ce caracteri@ea@ re@ultatele activitii (efectele*1 deoarece ei constituie 6a@a fa de care v-or 0o@iiona /i indicatorii ce reflect le turile cau@ale+ Hn continuare vo& a6orda diferite o0inii care in de as0ectele &etodolo ice a indicatorilor ce caracteri@ea@ eficiena econo&ic a factorilor de 0roducie+ !ornind de la =nsu/irea unui 6un sau serviciu de a fi 0roductiv =n literatura econo&ic a a0rut ter&enul de 0roductivitate ca indicator de eficien+ >stfel 0roductivitatea ca0italului ca eA0resie a venitului naional 0e unitate de ca0ital a fost ela6orat de 9+ 3o&ar+ !uin &ai tmr@iu 1 anul 1),7 5o F+ "arod a definit 0entru

145

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0ri&a dat coeficientul ca0italului+ Hn o0inia autorului coeficientul &ediu al ca0italului re0re@int ra0ortul dintre ca0italul =n funciune /i venitul unei 0erioade 51 0+113-115+ Hn lucrarea ?a 0roductivit# a econo&istului france@ rean Fourastie 0roductivitatea este 0rivit ca o &sur a eficienei cu care sunt utili@ai factorii de 0roducie =n 0rocesul de 0roducere a 6unurilor i serviciilor 51 0+155+ Hn acela/i ti&0 econo&istul a&erican ro%n + endrovisq =nlocuie/te ter&enul de 0roductivitate cu randa&ent al utili@rii /i co&6inrii factorilor de 0roducie+ >utorul deter&in randa&entul ca le tur cantitativ =ntre 0roducia o6inut /i factorii utili@ai+ Noiunea de randa&ent este folosit de ro%n + endrovisq =n s0ecial 0entru &inloacele de &unc (randa&entul utilanului*1 o6iectele de &unc (randa&entul &aterialelor* /i a 0&mntului (randa&entul terenului ara6il* 5 1 0+15k+ Hn teoria econo&ic conte&0oran (I+$a0anu1 C+>n %elac%i1 >+7o61 >+2alai1 >l+C%eor %iu1 3+ !ar&acli1 >+ :nofrei etc+* 0entru eA0ri&area eficienei factorilor de 0roducie se utili@ea@ ur&torii indicatori' 1+ !roductivitatea &unciip 2+ 5anda&entul 0&mntuluip 3+ 5anda&entul ca0italuluip ,+ $oeficientul &ediu al ca0italuluip 5+ !rofita6ilitatea 0roducieip k+ !roductivitatea lo6al a factorilor de 0roducie+ Hn o0inia autorilor succesiunea indicatorilor de eficien este deter&inat de rolul factorilor de 0roducie =n activitatea econo&ic /i social+ >stfel cel &ai i&0ortant factor al oricrei activiti este &unca1 iar rodnicia ei constituie una din for&ele de 6a@ ale eficienei+ !roductivitatea &uncii este eficiena cu care este c%eltuit o anu&it cantitate de &unc+ 9a 0oate fi inter0retat su6 dou as0ecte' A ca for 0roductiv a &uncii I adic ca0acitatea de a crea =ntr-o 0erioad de ti&0 un anu&it volu& de 6unuri sau serviciip A ca randa&ent al factorului u&an1 care se eA0lic 0rin fa0tul1 c 0entru a crea 6unuri econo&ice1 fora de &unc tre6uie s dis0un de o anu&it =n@estrare te%nic+ 8inmnd cont de aceste as0ecte autorii inter0retea@ coninutul indicatorilor /i &etoda lor de calcul+ !roductivitatea &uncii &edii ( &* se &soar 0rin cantitatea de 0roduse o6inute (* la un lucrtor =n sfera de 0roducie(?* /i se eA0ri& du0 for&ula'

&

A A?

(3*

5anda&entul 0&mntului (!2* eA0ri& eficiena &edie a factorului de 0roducie natural utili@at =n activitatea econo&ic /i se calculea@ ca ra0ort =ntre efectul util o6inut (* /i su0rafaa de teren (!* utili@at du0 for&ula'

14k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice !2

A A!

(,*

5anda&entul ca0italului ( &* eA0ri& 0roductivitatea &edie a ca0italului utili@at /i se calculea@ ca ra0ort =ntre re@ultatele o6inute =ntr-o 0erioad de ti&0 (* /i ca0italul te%nic utili@at (* du0 for&ula' &

A A

(5*

$oeficientul &ediu al ca0italului re0re@int volu&ul necesar de ca0ital 0entru o6inerea unei uniti de 0roducie /i se calculea@'

A A
!rofita6ilitatea 0roduciei eA0ri& &ri&ea 0rofitului o6inut (!r* la o unitate de ca0ital utili@at ($* sau a cifrei de afaceri ($>* du0 for&ula' 50r

(k*

!r $ ($>*

(7*

!roductivitatea lo6al a factorilor de 0roducie du0 0rerea autorilor se calculea@ =n eA0resie valoric ca ra0ort dintre efectul util o6inut datorit aciunii tuturor factorilor de 0roducie du0 relaia'

A A?AA AA!

(8*

Hn o0inia noastr indicatorii 0re@entai eA0ri& eficiena utili@rii factorilor de 0roducie =ns la &odul eneral1 fiindc din for&ulele 0ro0use nu este clar care indicatori de re@ultate /i consu& de factori se i-au =n calcule+ 2ai &ult ca atmt1 calculul 0roductivitii lo6ale du0 for&ula 8 nu 0oate fi efectuat deoarece =n 0ri&ul rmnd a0are necesitatea esti&rii valorice la nu&itor a lucrtorilor an anai /i a terenurilor a ricole+ Hn al doilea rmnd1 du0 coninutul for&ulei 8 reiese1 c toi factorii de 0roducie (ca0italul1 &unca /i 0&mntul* contri6uie =n 0ro0orii e ale la o6inerea re@ultatului econo&ic ceea ce =n realitate nu eAist+ Hn aceast ordine de idei renu&itul savant ro&mn 2i%ail 2anoilescu a reunit for&ulele de calcul se0arat a 0roductivitii &uncii /i a ca0italului (for&ulele 3 /i 5* =ntr-una sin ur1 fiindc ea este eA0resie nu&eric 0entru &odul de folosire a &uncii /i a ca0italului de ctre industrie# 51 0+)5+ >stfel

(A A A ?* A (A A A *

A?AA

()*

unde' I 0roductivitatea lo6al a factorilor de 0roduciep 147

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice I 0roducia net anual a unei ra&uri de 0roduciep ? I nu&rul de salariaip I ca0italul investit+ : alt a6ordare a siste&ului de indicatori ce caracteri@ea@ eficiena utili@rii factorilor de 0roducie 0oate fi ur&rit =n lucrrile econo&i/tilor ro&mni >l+C%eor %iu1 3+2r ulescu1 3+$incur1 I+Cavril1 $+!o0escu1 /i ru/i' 2+Bacanov1 >+ere&et+ >ce/ti autori sunt de 0rerea1 c eficiena utili@rii factorilor de 0roducie tre6uie calculat se0arat 0entru fiecare factor+ >stfel 0entru =ntre0rinderile industriale indicatorii enerali@atori de eficien a factorilor de 0roducie sunt' 1+ !roductivitatea &edie anual a unui salariat care eA0ri& ra0ortul dintre volu&ul 0roduciei fa6ricate /i nu&rul &ediu de salariaip 2+ 5anda&entul &inloacelor fiAe 0roductive calculat ca ra0ortul dintre volu&ul 0roduciei fa6ricate /i valoarea &edie anual a &inloacelor fiAe 0roductivep 3+ 5anda&entul resurselor &ateriale consu&ate1 care eA0ri& volu&ul 0roduciei fa6ricate la o unitate valoric de &ateriale consu&ate+ $onfor& teoriei econo&ice ace/ti indicatori reflect eficiena econo&ic 0arial deoarece fiecare din ei se refer nu&ai la o anu&it cate orie de resurse+ $onsider&1 c a0licarea lor la nivel de =ntre0rindere caracteri@ea@ eficiena factorilor res0ectivi /i anu&e 0rin co&0ensarea efortului cu 0roducia fa6ricat+ Hns ine& s &enion& /i de@avantanul indicatorilor 0ariali de eficien1 care const =n fa0tul1 c volu&ul total al 0roduciei o6inute se ra0ortea@ la fiecare factor =n 0arte1 ca /i cu& ar fi re@ultatul acestui ceea ce nu cores0unde realitii+ !entru a de0/i acest de@avantan al indicatorilor 0ariali de eficien unii autori au 0ro0us deter&inarea eficienei lo6ale care eA0ri& eficiena tuturor factorilor de 0roducie =n ansa&6lu+ >stfel =n o0inia <+ Blnu 11 0+2)51 0entru a deter&ina &ai o6iectiv eficiena utili@rii tuturor factorilor de 0roducie este necesar de a calcula de rmnd cu 0roductivitatea &uncii1 randa&entul resurselor &ateriale /i a &inloacelor fiAe /i un indicator a re ativ de eficien du0 for&ula'

9 t A A5& A 1 A A5t A 2 A Al A 3
unde' 9t - indicator a re ativ al eficienei utili@rii factorilor de 0roducie1 lp

(14*

A5& - &odificarea randa&entului resurselor &ateriale1 lp A5t - &odificarea randa&entului &inloacelor fiAe 0roductive1 lp Al - &odificarea 0roductivitii &uncii anuale a unui lucrtor1 lp 1 1 2 1 3 - res0ectiv1 0onderea consu&urilor &ateriale1 u@urii &inloacelor
fiAe /i re&unerrii &uncii =n costul 0roduciei fa6ricate (lucrrilor /i serviciilor*+ >utorul &enionea@1 c &ri&ea indicatorului a re ativ (9 t* 0oate fi deter&inat de 0articularitile ra&urii /i activitii de 0roducie+ 3u0 &odul de variaie a indicatorului a re ativ 0ot fi distinse , @one' 148

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice A @ona utili@rii insuficiente 0entru 9 t 34lp A @ona utili@rii suficiente 34l 9 t k4lp A @ona utili@rii 6une k4l 9 t 75lp A @ona utili@rii foarte 6une 0entru 9 t 75l+ 3u0 0rerea noastr &etoda =n cau@ 0re@int un interes deose6it /i 0oate fi a0licat =n 0ractic+ Hns 0entru =ntre0rinderile a ricole calculul indicatorului a re ativ este li&itat deoarece nu e 0osi6il deter&inarea consu&urilor de utili@are a 0&mntului ca factor de 0roducie+ !e de alt 0arte acest indicator nu asi ur o a0reciere cantitativ fiindc nu eAist &etode de =nsu&are a factorilor de 0roducie+ !entru a calcula influena co&0leA a factorilor de 0roducie su6 as0ect cantitativ se utili@ea@ una din cele &ai 0erfor&ante &etode de calcul eAistente =n econo&ia &odern cea a funciilor de 0roducie+ Funcia de 0roducie este un conce0t care eA0ri& ra0ortul =ntre varia6ila de0enden1 res0ectiv =ntre cantitatea de 6unuri 0roduse sau care ur&ea@ a fi 0roduse1 care =n ter&enii 6alanei le turilor dintre ra&uri re0re@int ie/irile# sau out0ut-ul#1 0e de o 0arte /i 0e de alta cantitatea factorilor de 0roducie utili@ai1 care re0re@int intrrile # sau in0ut-ul# k1 0+)2-)3+ Funcia de 0roducie indic eficiena te%nic a convertirii factorilor =n 0roduse1 eA0ri&at de cantitatea &aAi& de 0roducie ce se 0oate o6ine cu cantiti diferite de factori 51 0+175+ $u anutorul funciei de 0roducie se 0oate a0recia eficiena relativ a factorilor de 0roducie luai =n considerare1 contri6uia lor la cre/terea 0roduciei /i 0osi6ilitatea su6stituirii lor+ Hntr-o for& eneral funcia de 0roducie 0oate fi eA0ri&at'

K F(A11 A21G1 An* unde I volu&ul 0roduciei (ie/irea din siste&* A11 A21G1 An I &ri&ea factorilor de 0roducie considerai+ Una din funciile de 0roducie utili@ate =n 0ractic este funcia $o66-3ou las =n care factorii de 0roducie sunt fora de &unc (?* /i ca0italul I &inloacele de 0roducie (*' K F(1?* 9cono&i/tii a&ericani $o66 /i 3ou las =n anii 24 ai sec+ JJ1 =n 6a@a cercetrilor statistice a 0roduciei de rmu =n ulti&ii 144 ani au deter&inat a0ortul factorilor de 0roducie I &unca /i ca0italul1 la s0orirea 0roduciei o6inute+ 9i au desco0erit1 c &anoritatea consu&urilor de &unc cu un 0rocent asi ur cu 3, cre/terea 0roduciei de rmu1 iar s0orirea consu&ului de ca0ital =n aceea/i 0ro0orie (1l* favori@ea@ cu 1, cre/terea 0roduciei+ >ce/ti indici (3, /i 1,* au fost nu&ii a re ai1 iar le tura dintre 0roducia o6inut /i factorii de 0roducie =n teoria econo&ic a fost nu&it funcia $o663ou las+

(11*

(12*

14)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 9sti&area 0ara&etrilor funciei de 0roducie se efectuea@ 0rin &etoda celor &ai &ici 0trate+ 3eter&inarea radului de de0enden dintre varia6ilele inde0endente /i cea de0endent se reali@ea@ 0rin utili@area dis0ersiei1 a a6aterii &edii 0tratice1 a coeficientului de corelaie si&0l /i &ulti0l+ Funciile de 0roducie au fost de@voltate 0entru a 0une =n eviden ur&toarele as0ecte' anali@a continu a &odificrii 0roduciei =n funcie de factorii cercetaip 0reci@area nivelului de 0roducie care se 0oate o6ine cu o anu&it cantitate de factorp 0reci@area cantitii de factor necesar 0entru a o6ine nivelul de 0roducie scontatp sta6ilirea cantitilor de factor =n funcie de cantitile dis0oni6ilep sta6ilirea cantitii de factor care deter&in 0roducia &aAi&+ $onsider&1 c a0licarea funciilor de 0roducie =n cercetarea 0roceselor =n cadrul unitilor a ricole din 5e0u6lica 2oldova este i&0us /i de sc%i&6rile care au loc =n te%nolo ia 0roducerii1 asi urarea cu &inloace de 0roducie /i fore de &unc1 care la rmndul su &anifest o a&0rent asu0ra eficienei utili@rii factorilor de 0roducie+ 9Aa&inmnd o0iniile savanilor referitor la as0ectele &etodolo ice 0rivind esti&area eficienei factorilor de 0roducie ne v-o& eA0ri&a 0ro0ria vi@iune =n aceast 0rivin+ S-a constatat1 c lucrrile /tiinifice din acest do&eniu =n &area lor &anoritate sunt consacrate deter&inrii /i anali@ei eficienei utili@rii factorilor de 0roducie 0entru =ntre0rinderile industriale1 0restatoare de servicii /i co&er+ ?a nivel de =ntre0rindere a ricol astfel de investi aii care ne-ar 0er&ite esti&area eficienei econo&ice a utili@rii factorilor de 0roducie du0 un siste& de indicatori 0ractic li0sesc+ 5eie/ind din aceasta autorul 0ro0une &odelul structural al for&rii siste&ului de indicatori 0entru a0recierea eficienei utili@rii factorilor de 0roducie la nivel de =ntre0rindere a ricol (fi ura 2*+ 3at fiind fa0tul1 c =n a ricultur factorii de 0roducie sunt 0&mntul1 fora de &unc /i &inloacele de 0roducie consider&1 c esti&area eficienei econo&ice tre6uie efectuat se0arat 0e fiecare ru0 de factori cmt /i =n ansa&6lu+ >stfel1 =n &odelul 0re@entat (fi ura 2* eA0ri&area eficienei factorilor de 0roducie1 =n 0ri&ul rmnd1 0revede calculul indicatorilor de randa&ent1 care reflect &ri&ea efectului la o unitate de resurse utili@ate /i consu&ate+ i nu&ai du0 &surarea acestora se trece la calculul indicatorilor sintetici de eficien1 care ne asi ur o a0reciere co&0leA 0rivind utili@area tuturor factorilor de 0roducie+ Hn &odel a& efectuat ru0area indicatorilor inmnd cont de atra erea resurselor =n circuitul econo&ic' resurse ocu0ate (terenuri a ricole*p resurse utili@ate (&inloace fiAe*p resurse consu&ate (&unca1 resursele &ateriale*+ Hn aceia/i ordine vo& reflecta coninutul econo&ic /i &etoda de calcul a indicatorilor 0ro0u/i 0entru esti&area eficienei factorilor de 0roducie =n =ntre0rinderile a ricole (ta6elul 1*+ !entru a0ro6area &odelului structural a siste&ului de indicatori a& selectat infor&aia din for&ularele s0eciali@ate /i ra0oartele financiare a 281 de =ntre0rinderi

114

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice a ricole din re iunea de $entru+ 5e@ultatele calculelor (ta6elul 2* ne-au 0er&is s identific& caracterul evolutiv al eficienei econo&ice a factorilor de 0roducie+ 7a6elul 1 Indicatorii eficienei econo&ice a utili@rii factorilor de 0roducie 0entru =ntre0rinderile a ricole
3enu&irea indicatorului
1+ 5anda&entul terenurilor a ricole

2etoda de calcul

$aracteristica
5eflect valoarea 0roduciei a ricole lo6ale la un %ectar de ternuri a ricole 9A0ri& valoarea 0roduciei a ricole lo6ale la un lucrtor a ricol 5eflect valoarea 0roduciei a ricole lo6ale la un leu de &inloace fiAe 0roductive cu destinaie a ricol 9A0ri& valoarea 0roduciei a ricole lo6ale la un leu de &ateriale consu&ate 5eflect de cmte ori vmn@rile au re=nnoit activele (activele curente* 5eflect nu&rul de @ile =n care veniturile din vmn@ri re=nnoiesc activele 9A0ri& eficiena cu care sunt utili@ate resursele =n vederea o6inerii 0rofitului 6rut+ 9A0ri& eficiena cu care sunt utili@ate activele cu destinaie 0roductiv1 0entru o6inerea 0rofitului 0mn la i&0o@itare

2+ !roductivitatea &edie a unui lucrtor ocu0at =n a ricultur 3+ 5anda&entul &inloacelor fiAe 0roductive cu destinaie a ricol

,+ 5anda&entul resurselor &ateriale consu&ate 5+ 5ecu0era6ilitatea activelor (act+ curente* k+ 3urata de rotaie a activelor (act+ curente*

7+ 5ata renta6ilitii resurselor consu&ate

8+ 5ata renta6ilitii &inloacelor de 0roducie

$onfor& calculelor efectuate =n ta6elul 2 0ute& &eniona1 c =n =ntre0rinderile a ricole din re iunea de $entru eficiena utili@rii factorilor de 0roducie are un caracter insta6il+ >stfel =n &edie 0e anii 2448-244) se constat cre/terea randa&entului terenurilor a ricole fa de 244,-2445 /i 244k-2447 res0ectiv cu 2k1) /i 3514l+ 5it&uri &ult &ai s0orite se o6serv la cre/terea 0roductivitii &uncii+ Hn &edie 0e anii 2448-244) 0roductivitatea &uncii s-a &anorat de 211k ori /i 11,8 ori fa de &edie 244,-2445 /i 244k-2447+ >ceast cre/tere a 0roductivitii &uncii este un re@ultat al reducerii nu&rului de lucrtori ocu0ai =n a ricultur cu 1718l+

111

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

7a6elul 2 3ina&ica eficienei econo&ice a utili@rii factorilor de 0roducie =n =ntre0rinderile a ricole din re iunea de $entru a 5e0u6licii 2oldova
Hn &edie' Indicatori 244,-2445 1+ 2+ 3+ ,+ 5+ k+ 7+ 8+ > 5anda&entul terenurilor a ricole1 lei !roductivitatea &edie a unui lucrtor ocu0at =n a ricultur1 lei 5anda&entul &inloacelor fiAe 0roductive cu destinaie a ricol1 lei 5anda&entul resurselor &ateriale consu&ate1 lei 5ecu0era6ilitatea activelor curente1 coeficient 3urata de rotaie a activelor curente1 @ile 5ata renta6ilitii resurselor consu&ate /i utili@ate1 l 5ata renta6ilitii activelor cu destinaie de 0roducie1 l 1 35221, 2k1k512 4184, 1143 11k47 22, 1)157 2112 244k-2447 2 334)15 3842712 415)k 418)8 11,2) 252 15181 21k, 2448-244) 3 ,,k)18 5k,551k 41711 41),) 11513 238 1718, ,148

112

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice $onco&itent indicatorii de randa&ente a &inloacelor fiAe1 resurselor &ateriale consu&ate au o tendin de reducere+ 3i&inuarea recu0era6ilitii activelor curente ne atest c =ntre0rinderile nu co&erciali@ea@ suficiente 0roduse ce ar 0er&ite utili@area eficient a resurselor dis0oni6ile+ $a re@ultat al acesteia are loc =ncetinirea rotaiei activelor curente /i res0ectiv i&o6ili@area su0li&entar a &inloacelor =n circuitul o0eraional+ 2anorarea ratei renta6ilitii activelor cu dstinaie de 0roducie se a0lic 0rin reducerea considera6il a stocurilor de &rfuri /i &ateriale cmt /i de cre/terea 0rofitului 0mn la i&0o@itare+ 5educerea ratei renta6ilitii resurselor consu&ate /i utili@ate este un re@ultat al di&inurii vmn@rilor din cau@a c 0roductorii a ricoli sunt nevoii s-/i vmnd 0rodusele inter&ediarelor la 0reuri foarte noase+ Indicatorii 0ro0u/i /i &etodele de calcul 0reci@ate de autor se vor a0lica =n =ntre0rinderile a ricole =n vederea a0recierii cu o eAactitate suficient a eficienei utili@rii factorilor de 0roducie+ Hn 6a@a acestor indicatori se 0oate deter&ina de@ec%ili6rul evident =n utili@area factorilor de 0roducie /i se vor ado0ta deci@ii &ana eriale =n sco0ul re lrii 0roceselor din activitatea =ntre0rinderilor a ricole+

BIB?I:C5>FI9' 1+ Blnu <+ 3ia nosticul /i esti&area eficienei utili@rii factorilor de 0roducie =n condiiile actuale de de@voltare+ >nalele >S921 24451 2),-2)80+ 2+ 3ona I+ 9cono&ie rural1 Bucure/ti1 9ditura 9cono&ic1 24441 ,)50 3+ C%eor %iu >+ >nali@a econo&ico-financiar la nivel &icroecono&ic+ Bucure/ti1 9d+ 9cono&ic1 244,1 3240+ ,+ $a0anu I+1 >n %elac%i $+ Indicatori econo&ici 0entru &ana e&entul &icro /i &acroecono&ic+ Bucure/ti' 9ditura 9cono&ic1 24441 25k 0+ 5+ 2anoilescu 2+ Forele naionale 0roductive /i co&erul eAterior+ 9ditura tiinific /i 9nciclo0edic1 Bucure/ti1 1))81 ,230+ k+ 7o6 >+1 2alai >+1 7o6 3+ 7eorie econo&ic eneral1 $%i/inu1 24411 288 0+ 7+ hyzx} \+1 j{v{w{u M+ W{xvt yxzxwt{yxx z|t~+ \xy}1 gtzz t uututy1 24421 ,1k+ 8+ Zzxv{ M+ ]x}{zt{ ~zuxut uvxxxzxx z{|{zt {| Si&0o@ion /tiinific internaional 74 ani ai Universitii > rare de Stat din 2oldova#+ 9cono&ie1 $%i/inu1 24431 0+,1-,2 )+ ]vwy|t O+ Qx|~x}zt{ ~{w|t } {|yxw x~u}{ (yxzxwt{y u{xvt t x~u}{zz vyuty*1 $%i/inu1 244,1 15, c+ 14+ iyxzxwt{y u{xvt (x v{yt{ M+Q+Oxvztz1 R+L+Wv{}t* Lzyu I ]{u{vv1 ]tu{v1 24441 5,2+ 11+ Tyx}|{} V+1 Yxvz{} [+ gyuxv {yut}zxut {|yxx~u}{zzxx vxt~}xu} t w{uxty t z|t~ Mz|t~ {yut}zxut {|yxx~u}{zzxx vxt~}xu}1 \xy}1 Xxvxvxwt~u1 1))41 274+

113

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

7"9 !>57I$U?>5I7I9S :F 9$:N:2K IN !:?>N3 >N3 59!UB?I$ :F 2:?3:<> 9?9N> 7I2:F7I doctor %a6ilitat =n econo&ie1 confereniar universitar1 Universitatea > rar de Stat din 2oldova 3>NI9?> !:!> doctor =n econo&ie1 Universitatea > rar de Stat din 2oldova
>6stract+ > ricultura !oloniei se caracteri@ea@ 0rintr-o fra &entare se&nificativ1 &ri&ea &edie a terenurilor a ricole constituie 14115 %a /i &ai &ult de nu&tate din deintorii terenurilor a ricoli 0roduc doar sau =n 0rinci0al 0entru necesitile 0ro0rii1 reducmnd astfel consu&urile 0entru 0relucrarea 0roduciei1 0recu& /i alte c%eltuieli fa&iliale+ >/a 0roductori a ricoli deintori a 0arcelelor cu su0rafee reduse i&0le&entea@ &etode de 0roducii tradiionale1 constmnd =n li&itarea a0licrii =n r/&intelor &inerale /i c%i&ice+ Hn 0ofida acestui feno&en /i 0revalarea solurilor cu o fertilitate sc@ut1 !olonia este un i&0ortant 0roductor euro0ean /i lo6al de 0roduse a roali&entare /i %orticole1 cmt /i de 0roduse de ori ine ani&alier+

2>795I>? >N3 297":3

>t t%e 6asis of t%is scientific 0a0er served t%e infor&ations fro& t%e 2inistr of > riculture and 5ural 3evelo0&ent fro& ars%a1 > ricultural 2arqet > enc fro& ars%a1 > enc for 5estructurin and 2odernisations of > riculture fro& ars%a1 > ricultural !ro0ert > enc1 and data a6out invest&ents fro& t%e Statistics National Bureau of 5e0u6lic of 2oldova1 2inistr of 9cono& of 2oldavian 5e0u6lic1 different rou0s of national and international eA0erts and also our on researc%es in t%is do&ain1 ere a00lied t%e folloin &et%ods' selective1 co&0arison and ta6ular &et%ods+

59SU?7S >N3 3IS$USSI:NS

!olis% a riculture is c%aracteri@ed 6 si nificant dis0ersion1 as an avera e si@e of a ricultural %oldin s is a6out 14115 %a of a ricultural land1 and &ore t%an %alf of t%e %oldin s 0roduce onl or &ainl for t%eir on use1 t%us reducin t%eir eA0enses on t%e 0urc%ase of food as ell as ot%er fa&il eA0enses+ Suc% a ricultural %oldin s of a relativel s&all area e&0lo traditional 0roduction &et%ods1 consistin in li&ited use of &ineral fertili@ers and c%e&ical 0lant 0rotection 0roducts1 as ell as of industrial feed in feedin far& ani&als1 es0eciall cattle+ 3es0ite t%ese 0%eno&ena and t%e 0revalence of soils it% lo usefulness for a riculture1 !oland is an i&0ortant

11,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 9uro0ean and lo6al 0roducer of a ricultural and %orticultural 0roducts1 as ell as 0roducts of ani&al ori in (ta6le 1*+ 7a6le 1 S%are and 0lace of !olis% a riculture in t%e orld and in t%e 9U (27 states*
S%are in t%e orldin t%e 9U !roduction of so&e a ricultural 0roducts - %eat11,k1) -re1)18371k -0otatoes3171)14 -su ar 6eet5111112 -ra0e,13111k -a00les11k141k -&eat113818 -cos &ilq213812 Stocq -cattle41,k1, - 0i s1181113 !lace in t%e orldin t%e 9U 1k 3 7 7 k 12 1, 14 , 2 1 3 3 2 5 ,

,57 7

7 3

Source' Statistical ear6ooq of a riculture and rural areas 2448 3ata fro& 2447

!oland also %olds a leadin 0osition in 0roduction of 6erries (stra6erries1 ras06erries and currants* and outdoor ve eta6les1 suc% as' onions1 ca66a e and caulifloers+ Soil and cli&atic conditions1 as ell as re ional traditions1 deter&ine 0roduction s0eciali@ation+ In 24481 si&ilarl as in 24471 t%ere as an increase in a ricultural 0roduction' %oever1 0ace of rot% as definitel sloer t%an in t%e 0recedin ear %en ver ood 0roduction results ere ac%ieved+ Clo6al a ricultural 0roduction rose 6 311l till 24471 %ic% is an outco&e of increased 0lant 0rotection (6 k18l* and decreased ani&al 0roduction (6 115l*+ Sloer C3! rot% in 2448 (6 11)l %en co&0ared to 2447*1 resultin fro& econo&ic slodon and a considera6l 6etter tolerance of a ricultural sector to t%e crisis I related factors1 led to an increased s%are of a riculture1 %untin and forestr in C3! (fi ure 1*+ Since t%e 9U inte ration1 a roin de&and for a ricultural land %as 6een o6served1 resultin in an increase in land 0rices+ 7%e roin nu&6er of transactions in land &arqetin differs re ionall and is conditioned &ainl 6' su00l1 different a rarian structure1 econo&ic 0oer of a ricultural %oldin s and diversified reasons for 0urc%asin land+ 7%e relativel s&allest turnover %as 6een o6served in sout%ern and central !oland1 %ere %oldin s are &ost fra &ented and %ere t%e custo& of 0assin land to roin u0 c%ildren still 0redo&inates+ 7%e %i %est increase in 0rices %as 6een o6served in case of t%e c%ea0est land it% no value for a riculture1 %ic% indicates t%at t%e de&and for land is not associated it% a ricultural 0roduction+

115

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

Fi ure 1+ S%are of a riculture1 forestr and %untin in Cross 3o&estic !roduct (in l* 3na&ic rot% of avera e far&land 0rices continued also in 2448+ "oever1 t%e 0rice increase as sli %tl sloer t%en in t%e 0revious ear I 6ot% in t%e 0rivate trade and in case of > ricultural !ro0ert Stocq of t%e State 7reasur+ B t%e end of rune 244)1 t%e > en sold 1+877 t%ousand %a1 i+e+ k2l of t%e land re&ainin in t%e Stocq+ 7a6le 2 >vera e 0rices of far&land and &eados in 0rivate trade
!rice 0er 1 %a >ra6le land Kears 2444 2445 2448 2444 2445 2448 2444 2445 2448 2444 2445 2448 2444 2445 2448 2444 2445 2448 in !?N ,78k 82,, 15388 k712 11441 187,7 ,)24 8k43 1k4)k 2725 58,3 12222 ,883 k1,, 12,8) 2753 ,443 )275

Fertile (%eat and 6eet root*

2ediu& (re and 0otato*

Barren

2eados ood

2eados 0oor

Source' > riculture1 $S: (CUS*+ arsa1 244)

7%e su00l of land fro& t%e > ricultural !ro0ert Stocq of t%e state 7reasur is declinin p factors %a&0erin t%e sales inlude re0rivatisation clai&s1 %ic% concern a00roA 544 t%ousand %a+ $urrentl1 t%e > enc %as 31515 t%ousand %a of land at its 11k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice dis0osal ic% are 0lanned to 6e sold or leasedp %oever1 onl 215 t%ousand %a (k8l of t%e total land* is fit for a ricultural 0roduction+ 7%e a enc1 since t%e 6i innin of its activit in t%is area1 %as conducted a00roA k84 t%ousand tenders1 inludin 24 t%ousand restricted tenders+ In certain cases1 eAistin lease%olders %ave t%e ri %t of 0re-e&0tion+ Startin 0rices for t%e tenders are esta6lis%ed on t%e 6asis of &arqet criteria+ In sale transactions of ara6le land constitutin t%e Stocq1 t%e avera e 0rice 0er 1 %a in 2448 &ounted to !?N 1215,4+ In t%e first uarter of 244)1 t%e avera e transaction 0rice as !?N 131kkk 0er 1 %a1 (fi ure 2*+

Fi ure 2+ Sale 0rices of a ricultural 0ro0ert oned 6 t%e >!> in !?N%a


Source' >!>

7a6le 3 3na&ics of lo6al and co&&ercial a ricultural 0roduction (in l - current 0rices*
S0ecification 7otal lo6al 0roduction -0lant 0roduction -ani&al 0roduction 7otal co&&ercial 0roduction -0lant 0roduction -ani&al 0roduction > s%are of co&&ercial 0roduction in lo6al 0roduction 2443244,2445 !revious ear 144 ))1214715)517 ),13 14,18 14512 14111 14717 11k17 )713 14313 11212 )715 8811 14512 )51, 8714 14211 244k )818 ),18 1421k 14,12 14317 14,1k 2447 1451) 1481) 1421) 14115 ))13 14311 2448 14311 14k18 )815 14k12 11113 1421, 2448 2444144 11,12 14812 11813 12,18 1221) 12517 2448 2445144 14718 11412 14,14 1121, 11,1k 1141,

k,1)

kk13

k717

7415

k,1,

k71)

Source' > riculture1 $S: (CUS*+ arsa1 2448

117

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice In 24481 t%e value of lo6al a ricultural 0roduction reac%ed t%e level of !?N 821)k 6illion and as 6 311l %i %er t%an in 2447+ 7%e value of 0lant 0rotection1 a&ountin to !?N ,k147 6illion1 as 6 k18l %i %er t%an 0revious ear1 %ile ani&al 0roduction1 reac%in t%e level of !?N 3k188 6illion1 as 6 115l loer+ $o&&ercial 0roduction constituted k71)l of t%e lo6al 0roduction value I a 315 0ercenta e 0oint increase in co&0aration it% t%e 0revious ear1 and a 311l increase in case of individual %oldin s (ta6le 3*+

34 2518 25 2215 211) 18 1k1k 15171515 15 141, 14 k1, ,18 5 k11517 ,12 k12 k1,51) ,1, , k17 ,1) 317317 11) 417 415 4 1418 )1k )1k 2444 2447 2448 231k231,

24

als re ce

oes tat 0o

ri l a st du in

ve

es 6l ta e

it fru la t0

ion ct du ro u s la

er %t

als i& an

s co

ilq &

%en

s al & ni

n tio uc od 0r

r0 n %e ot

ra %e ot

Fi ure 3+ Structure of lo6al a ricultural 0roduction in 2444 and 2447 (in l current 0rices* Source' > riculture1 $S: (CUS*+ arsa1 2448 Si nificant variations in t%e dna&ics of 0lant and ani&al 0roduction over t%e ears result1 a6ove all1 fro& t%e varia6ilit of at&os0%eric conditions1 %ic% influence t%e volu&e of ields and %arvest and1 as a conseuence1 lead to t%e reduction of feed reserves and increase t%eir 0rices+ 7%is1 in turn1 affects t%e volu&e of ani&al 0roduction+ In 24481 &arqet conditions for a ricultural 0roduction deteriorated1 es0eciall in co&0arison it% t%e 0revious ear1 %ic% as 0articularl favoura6le in t%is re ard+ > ricultural econo& and 0roduction in 2448 ere influenced 6 increased cereals %arvests and declinin su00l of slau %ter 0i s1 %ic% affceted t%e 0rices of a ricultural 0roducts in t%e countr+ 3evelo0in econo&ic donturn on lo6al cereals and &ilq &arqets as one of t%e &ain factors %ic% led to t%e 0rice decrease+ 7%e 0rices of &eans of 0roduction1 on t%e ot%er %and1 ere on t%e rise in 2448+ as t%e 0rices of a ricultural 0roducts rose sloer t%an t%e 0rices of t%e &eans of a ricultural 0roduction1 t%e indeA of 0rice relations (0rice scissors* declined fro& 14717 in 2447 to )114 in 2448 (fi ure ,*+

118

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
,4 35 34 25 24 15 14 5 4 ,,1k 3 1,131, 12 815812 711 811 515,17 2411 1)1812 2444 2447 2448 3718 321) 311k

k17 k18k1,

,18 317 211

k ,1,,11 41k 41,41,

a ls re ce

oes ta t 0o

al t ri us i nd

ve

s 6 le ta e

on als ct i it i& f ru du an ro t0 er %t la n u r0 s la %e ot

s& co

il q ne %e ra %e ot

s al ni &

n t io uc od 0r

Source' > riculture1 $S: (CUS*+ arsa1 2448

Fi ure ,+ Structure of co&&ercial a ricultural 0roduction in 2444 and 2447 (in l - current 0rices* 7a6le , !rice relations of a ricultural 0roducts to oods and services 0urc%ased 6 a ricultural %oldin s
S0ecification 7otal 0rices of a ricultural 0roducts sold -0lant 0roduction -ani&al 0roduction !rices of oods and services 0urc%ased IndeA of 0rice relations (0rice scissors* of t%e 0roducts sold to 0rices of oods and services 0urc%ased 2444 2443 244,2445244k !revious ear 144 2447 2448 2448 2444144 2445144

11,17 1471, 11818 1111,

))15 14k12 )51k 14211

1111, )311 12213 1481k

)71) ),18 ))17 14214

1421k 11,17 )k17 1441k

11,15 12511 1481, 14k13

14112 ),18 14,1) 11112

12,14 12214 1221) 1,51)

1181) 13k14 14)1) 1181)

14314

)715

1421k

)k14

14214

14717

)114

8511

14414

Source' > riculture in 24481 $S: (CUS*

In 24481 t%e 0rice indeA of oods and services (inflation* as 14512l %en co&0ared to 24471 %ic% &eans t%at increase in 0rices of a ricultural 0roducts as sloer t%an increase in 0rices of ot%er oods and services+ In t%is conteAt1 t%e increase in oods and services intended for a riculture1 current a ricultural 0roduction needs (11218l* and invest&ent 0ur0oses (14513l*1 as 0articularl %i %+ Fertili@ers1 in 0articular 0%os0%orus I 6ased1 ere t%e ele&ents t%at ent u0 &ost in 0rice I res0ecivel1 6 &ore t%an 38l and 6 al&ost 5kl+ 7%is 0rice %iqe is a result of an incre&ental increase in t%e lo6al 0rices of ra &aterials used in t%e 0roduction of fertili@ers+ 7%e 0rices of feed rose 6 1,l and t%e 0rices of 0lant 0rotection 0roducts 6 al&ost 14l+ !rices of &ec%iner &aintanance soared (an increase of 11l*+ !rices of ot%er rou0s of &eans of a ricultural 0roduction rose1 in co&0arison it% t%e

11)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0revious ear1 6 3 I 7l - includin retail 0rices of seeds1 oun trees and cuttin s (3l* and veterinar services (311l*+ 3ifferences in t%e increase of 0rices of s0ecific a ricultural 0roducts and &eans of 0roduction resulted in different 0rofita6ilit of s0ecific lines of 0roduction+ 2ilq and cereals 0roducers ere in unfavoura6le 0osition1 %ereas 0orq 0roducers found t%e&selves in a relativel ood situation as t%e relation of t%e 0rices of &eans of 0roduction to t%e 0rices of 0orq ere continuall i&0rovin in 2448+ In 24481 t%e avera e 0rices of 0orq increased 6 1518l %en co&0ared to 2447 and t%ose of industrial 0otatoes 6 al&ost 14l+ $ereals 0rices fell 6 al&ost )land so did t%e 0rices of &ilq and 0oultr+ 2448 as not ver favoura6le for !olis% far&ers in ter&s of inco&e+ Based on t%e &acroecono&ic data1 it is esti&ated t%at t%e &inor increase of t%e a ricultural 0roduction value as acco&0anied 6 a )l increase of t%e so called inter&ediate consu&0tion# value (&ainl 0rices of fertili@ers1 feed and 0lant 0rotection 0roducts*1 %ic% led to a decrease of added value in a riculture 6 al&ost 14l %en co&0ared to 2447 and1 as a result1 reduced far&ers inco&es+ 7%e a&ount of direct 0a&ents1 %ic% due to an incease of co&0le&entar 0a&ents rates rose 6 15l1 %ad a definitel 0ositive i&0act on t%e inco&ep on t%e ot%er %and1 risin costs of de0reciation (kl %i %er* and a reduction of ot%er su6ventions (6 13l* as ver unfavoura6le+ 5esults of a ricultural accountin of a re0resentative sa&0le for a rou0 of 754 t%ousand a ricultural %oldin s1 %ic% constitute al&ost )4l of added value of a riculture (F>3N*1 confir& t%at in 24481 t%ere as an actual decrease of added value and a ricultural inco&e %en co&0ared it% 2447+ > ricultural inco&e decreased in 2448 also in &an ot%er 9U 2e&6er States1 includin Cer&an and ?it%uania+ >s in !oland1 t%is situation as a result of risin costs and ot%er ele&ents of inter&ediate consu&0tion value+ 7a6le 5 $o&0arison of selected data re ardin an avera e a ricultural %oldin s in t%e F>3N sste& for ears 2447 and 2448

S0ecification 7otal area of a ricultural land (in %a* 7otal 0roduction (in !?N* of %ic%' -0lant 0roduction -ani&al 0roduction Indirect consu&0tion (in !?N* 3e0reciation (in !?N* 7aAation (in !?N* :0eratin su6sidies (in !?N* Inco&e fro& t%e %oldin (in !?N* !artici0ation of su6sidies in t%e inco&e (l*

2447 1k18 )32,k 52253 3)87) 551k4 12582 )32 11,3k 341k2 371)

2448 1k18 )547k 5238,1 ,1581 k133k 13317 )47 14)7, 2,254 ,513

24482447 (l* 144 14214 14412 14,13 11112 14518 )713 )k14 841, 11)15

Source' Stud of I95iCD1 244)

In 24481 t%e area of soin s for cro0s a&ounted to 111k &illion %a and as 175 t%ousand %a 6i er (6 115l* t%an in t%e 0revious ear+ 7%e overall soin area for all 6asic cro0s1 a0art fro& cereals and fora e cro0s1 as s&aller t%an in t%e 0recedin ear+ $ereals cro00in as increased 6@ far&ers due to1 a6ove all1 %i % 124

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 0rices of cereals after t%e %arvest in 2447+ >s a result1 t%e total area of cereal cro0s increased to 81k &illion %a1 %ic% as %i %er t%an in t%e 0recedin ear (6 21)l* and t%an t%e avera e fro& 2441-2445 (6 21,l*+ 7%e overall area of intensive cereals soin s re 6 ,1kl %en co&0ared it% 2447p eAtensive cro0s on t%e ot%er %and1 ere reduced 6 41,l+ Fora e cro0s soin area 6i er (6 71,l* %ereas ra0e and turni0 ra0e1 0otatoes1 su ar 6eet and ve eta6lescro0s ere all reduced (res0ectivel 6 312l1 31kl1 2,12l and 81)l* (fi ure 5*+

84 71 74 k4 54

731)721)

2444 ,4 34 24 1411 14 41,413412 4 ,18,17 21721211k 315 7 k1k 815 ) 8 2 11)117 11821111) 2447 2448

eals er lc ta to

le il e ed

us in o u&

oes ta t 0o

su

eet r6 a and 0e ra

0e ra i0 rn tu

0s cr o ra e fo ve

s 6 le ta e

%er ot

Fi ure 5+ $ro0 structure in 24441 2447 and 2448 (in l*


Source' > riculture in 24481 $S: (CUS*

7%e 0roduction and sales of &ost t0es of a ricultural &ac%iner %as 6een risin slol in !oland in t%e recent ears1 t%ou %1 accordin to rou % esti&ates 0rovided 6 $S:1 in 2448 t%ere as a 14l decrease in t%e 0roduction of tractors and a 54l decrease in 0roduction of 0lou %s1 and1 on t%e ot%er %and1 a ,1l increase in t%e 0roduction of field soers1 as co&0ared to 2447+ Nu&6er of tractors rose in 2448 6 13 t%ousand units and a&ounted to 15kk t%ousand units+ 7%e factors sti&ulatin t%e rise in de&and for a ricultural &ac%iner are1 on t%e one %and1 t%e need to rene t%e orn I out eui0&ent and1 on t%e ot%er %and1 t%e radual increase in accessi6ilit of 9U funds &eant for 0urc%ase of &ac%iner and eui0&ent it%in various 0ro ra&&ers+ In 24481 0rices of a ricultural &ac%iner and eui0&ent rose1 on avera e1 6 21)l %en co&0ared to 2447p t%is as t%e least dna&ic 0rice increase a&on all &eans of a ricultural 0roduction (ta6le k*+ :ne of t%e &ost actual 0ro6le& of t%e &ana e&ent of a ricultural sector in !oland is or anic far&in + :r anic far&in is a sste& of far&in 6ased on 6alanced 0lant and ani&al 0roduction+ :r anic 0roduction co&6ines 6est environ&ental 0ractices1 %i % de ree of 6iolo ical diversit and 0rotection of natural resources it% qee0in %i % standards of ani&al elfare and 0roduction &et%ods1 all of %ic% satisf t%e reuire&ents of consu&ers o0tin for 0roducts &ate it% t%e use of natural su6stances and natural 0rocesses+

121

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 7%e nu&6er of or anic far&s varies de0endin on t%e re ion+ 2ost of t%e& are located in sout% I east !oland1 %ere far&s are s&all in si@e and run 6 fa&ilies+ 7a6le k !rices of t%e &eans of a ricultural 0roduction (0revious ear 144*
S0ecification Seed for soin 1 oun trees1 cuttin 1 ot%ers 2ineral or c%e&ical and calciu& fertili@ers !lant 0rotection 0roducts Far& ani&als and 6irds Feed > ricultural &ac%iner and eui0&ent $onstruction &aterials Fuels1 oils1 lu6ricants 2aintanance of a ricultural and %orticultural &ac%iner <eterinar services 2445 )51, 1471) 14117 1471k )41, 1141k 14,1) 14717 14511 14213 244k 11411 1441, 14418 1421) ))11 14212 1441) ))1k 14,14 1411, 2447 13218 14k1k 14111 14213 11k12 14311 11314 14,12 1431) 14112 2448 14314 1381, 14)1) 14,11 11,15 1421) 14514 14712 1111, 14311

Source' > riculture in 24481 $S: (CUS*

:r anic far&in is t%e &ost environ&entall friendl &et%od of a ricultural 0roduction1 en%ancin soil fertilit and 0reservin landsca0e diversit+ In order to en%ance 6iolo ical activit and fertilit of soil1 cro0s are need to 6e a00ro0riatel rotated+ 5ecent ears %ave itnessed a roin interest in or anic food 0roduction &et%ods all over t%e orld1 and es0eciall in t%e 9U+ 7%e orlds area of or anic far&in eAceeds 35 &illion %a1 24l of %ic% is in t%e 9U+ 3es0ite favoura6le conditions1 !oland la s 6e%ind t%e 9U avera e as re ards or anic far&s and t%e area under or anic far&in + :r anic far&s constitute on avera e 117l of all a ricultural %oldin s and 31)l of t%e far&in area in t%e 9U1 %ile in !oland t%ese fi ures are 418l and 213l1 res0ectivel+ >t t%e national level1 or anic far&in is overned 6 t%e 0rovisions of t%e >ct of 24 >0ril 244, on or anic far&in + $ontrol and certification of 0roduction 0rocess are t%e qe ele&ents in or anic 0roduction sste&1 uaranteein co&0liance of 0roduction it% t%e 0rovisions of $ouncil 5e ulation No 83,2447 and $o&&ission 5e ulation No 88)2448+ $o&0liance certificates are acce0ted ever%ere in t%e 9uro0ean Union+ !olis% control and certification sste& as develo0ed in accordance it% t%e >ct on t%e or anic far&in + !o0ulations inco&e1 %ic% deter&ines t%e de&and for food1 is a derivate of t%e rot% in C3!1 %ic% rose 6 ,1 )l in 24481 as co&0ared to 2447+ 7%e total food consu&0tion increased 6 51)l1 t%e avera e re&uneration rose 6 1412l1 t%e avera e old I a e or disa6ilit 0ension fro& t%e non I a ricultural social insurance sste& increased 6 )12l1 and t%at fro& t%e a ricultural social insurance sste& rose 6 51,l+ 7%e une&0lo&ent rate fell fro& 1112l in 2447 to )12l in 2448+

122

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
1k444 1,444 11887 12444 14444 8444 k444 ,444 2444 ,) 4 1))1 1))5 2444 2445 244k 2447 2448 2k3 1,1) 7182 )187 1,)2,

Fi ure k+ 7%e nu&6er of or anic far&s ins0ected in !oland in 2445 - 2448 >t t%e sa&e ti&e1 t%e food 0rices rose 6 k12l (t%e 0rices of oods and services increased1 on avera e1 6 ,12l*1 includin t%e 0rice of 6read and cereal 0roducts 6 1115l1 0orq I ,17l1 0oultr I k12l1 fis% -218l1 &ilq1 c%eese and e s I )15l1 oils and ot%er fats I 1415l1 fruit I k12l+ <e eta6le 0rices fell 6 11kl and su ar 0rices 6 )13l+ 7%e 0rices of non I alco%olic 6evera es rose 6 514l1 of alco%olic 6evera es I 6 k1,l1 and of to6acco 0roducts I 6 )13l+ 3es0ite a relative increase in food 0rices in 24481 onl s&all c%an es tooq 0lace in ter&s of food consu&0tion+ 2ilq and su ar consu&0tion oscillated 6asicall at t%e last ear level1 %ile t%e ve eta6le1 0otato and e consu&0tion loered+ It is esti&ated t%at in 2448 t%e 6alance &eat and 0rocessed &eat consu&0tion a&ounted to 751, q 0er %ead and as loer t%an in 2447 6 212 q + it% a s&all increase in 0oultr consu&0tion (6 113l*1 6ot% t%e 6eef and 0orq consu&0tion decreased 6 215l+ 7%is situation resulted fro& a considera6le decrease in slau %ter 0i s 0roduction and t%eir 0rices rise+ 7%is1 in turn1 lead to a si nificant increase in retail 0rices of &eat and 0rocessed &eat in 2448 (6 51,l*1 includin 0orq 6 818l and 6eef 6 ,1kl it% a s&all fall of 0oultr 0rices (6 2l*+ In 2448 t%e decreasin tendenc in cereals and cereal 0roducts consu&0tion continued+ :nl t%e confectioner consu&0tion as %i %er+ In 2448 t%e total cereal 0roducts consu&0tion a&ounted to 7123 q &ont%l 0er citi@en and as loer 6 a00roAi&atel 3l t%an in 2447 (ta6le 7*+ 7%e decreasin tendenc in relation to t%e cereal 0roducts consu&0tion results fro& t%eir 0rice increase as ell as t%e i&0rove&ent of 0o0ulations inco&e situation in 2448+ 7%e consu&0tion of &ilq to et%er it% t%e &ilq intended for dair 0roducts reac%ed 178 l 0er %ead+ In t%e structure of dair 0roducts consu&0tion1 ri0enin and

123

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice cotta e c%eeses and dair drinqs consu&0tion re&ains at a sta6le level+ 2ean%ile1 t%e 6utter consu&0tion is steadil decreasin + %en co&0ared it% t%e 9U fi ures1 in !olis% %ouse%olds t%e 0ercenta e of eA0enditure fro& individual inco&e on food1 and non I alco%olic and alco%olic 6evera es is %i %er+ In 24471 in 9U I 27 as a %ole t%is 0ercenta e a&ounted to 1217l for foodstuffs and non I alco%olic 6evera es1 and 315l for alco%olic 6evera es and to6acco1 %ereas in !oland t%ese fi ures a&ounted to 241)l and k1kl1 res0ectivel+ 7%e consu&0tion of various 0roducts differs a&on &ain socio-econo&ic %ouse%old rou0s1 t%ou % an avera e ener and nutritious value of a dail food intaqe differs insi nificantl+ 7%ere are also differences in consu&0tion1 de0endin on t%e fa&il si@e1 t%e level of education1 t%e 0lace of residence1 etc+ 7a6le 7 >nnual consu&0tion of 6asic food 0roducts 0er %ead (q litres0ieces*
S0ecification 1+ Crain of , cereals intended for 0rocessin 2+ !otatoes 3+ <e eta6les ,+ Fruits 5+ 2eat and %aslets includin ' &eat k+ >ni&al fats 7+ Butter 8+ 2ilq )+ "en e s 14+ Su ar 11+ <odqa1 liuors1 ot%er alco%olic 6evera es in ter&s of 0ure alco%ol 12+ 7o6acco ci arettes 1))5 121 13k 121 ,112 k,14 5)1) 713 317 1)7 155 ,212 2444 124 13, 121 511k kk11 k214 k17 ,12 1)3 188 ,11k 2445 11) 12k 114 5,11 7112 kk18 k1k ,12 173 215 ,411 244k 117 121 14) 5,1, 7,13 7414 311 ,13 17k 21, 3513 2447 11, 121 115 ,114 7714 7212 k1, ,12 178 24) 311, 2448 113 11) 115 5,15 751, 7117 k13 ,12 182 245 ,,15 2447144 ))11 )813 14414 1321) )71) ))13 )81, 14414 14212 )814 1,117

315 2k12

214 1)5,

215 1)7,

217 1))7

21) 1)51

313 1)35

11312 ))12

Source' $oncise Statistical Kear6ooq 24481 $S:

In co&0aration to 24471 t%e eA0ort value increased 6 1,l and a&ounted to 9U5 1113 6illion1 %ile i&0ort increased 6 23l to t%e level of 9U5 )18 6illion and t%e 0ositive 6alance re&ained at t%e level of 9U5 115 6illion+ 7%ese results ere ac%ieved des0ite a clear econo&ic donturn in t%e fourt% uarter of 2448 and a loerin of a ri-food 0roducts of eA0ort since t%e second %alf of 2448+ in t%e first %alf of 2448 t%e results of a ri-food 0roducts forei n trade ere definitel 6etter t%an in t%e 0revious ear and t%e situation deteriorated 6ecause of t%e second %alf of t%e ear+ 7%e %i % rot% of eA0ort in t%e first %alf of t%e ear resulted fro& t%e %i %er1 co&0ared to t%e 0revious ear1 transaction 0rices and stren t%enin of t%e !olis% @lot+ In t%e second %alf of t%e 24481 and t%e fourt% uarter in 0articular1 t%e forei n de&and decreased and t%e effects of a loered de&and ere not co&0ensated 6 t%e @lots eaqenin + 7%e %i % i&0ort dna&ics resulted fro& t%e lo su00l of ani&al 0roducts1 es0eciall 0i s1 and %i % 0rices on t%e do&estic &arqet+ Since t%e accession t%e i&0ortance of forei n trade in a ri-food 0roducts in !olands 6alance of trade and 0a&ents is steadil increasin + 7%e sur0lus acuired in t%e forei n trade in food

12,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice decreases t%e ne ative turnover 6alance for t%e %ole forei n trade in !oland+ it%in t%e last 5 ears1 t%e total a&ount of sur0lus in forei n trade in a ri-food 0roducts a&ounted to 9U5 k17 6illion+ "oever1 t%e sur0lus ac%ieved in 2448 as loer t%an in t%e 0revious ear 6 9U5 415 6illion+ 7%e forei n trade in food %as also a 0ositive influence on t%e conditions for &an 6ranc%es in food and a riculture industr+ In 2448 on avera e a00roAi&atel 22l of t%e sold food industr 0roduction as intended for eA0ort+ Furt%er&ore1 in t%e li %t of eaqenin do&estic de&and1 eA0ort 6eco&es an i&0ortant eAternal c%annel for 0roducts sale (fi ure 7*+

Fi ure 7+ 5esults of eA0ort in a ri-food 0roducts (&illion 9U5*


Source' Forei n trade in a ri-food 0roducts1 Institute of > ricultural and Food 9cono&ics national researc%es Institute (I95iCD*

7%e %i % turnover dna&ics in forei n trade in recent ears %as resulted &ainl fro& eli&ination of ad&inistrative and custo&s 6arriers and o0enin of t%e eastern &arqet (in 2448*1 %ic% as eA0ressed in a considera6le rot% in t%e dna&ics of sales to t%e countries of t%e $o&&onealt% of Inde0endent States ($IS* in 2448+ In co&0arison to t%e first %alf of 24471 eA0ort in t%e first %alf of 2448 as %i %er 6 24l and i&0ort increased 6 25l (ta6le 8*+

7a6le 8 S%are of a ri-food 0roducts in !olands total forei n trade (l* S%are of a ri-food 0roducts in'2443244, 2445 244k 2447 - total eA0ort81,8181414)18)18 - total i&0ort51)k12k18k1,k1, >fter co&0arin t%e second %alves of 6ot% ears it turns out t%at in 2448 eA0ort increased 6 118l and i&0ort 6 over 21l+ 2an of t%e develo0ed econo&ies1 es0eciall in t%e 9uro0ean Union1 %ave 6een sufferin fro& t%e econo&ic crisis and 125 2448 )1) 714

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice clearl reduced internal de&and1 includin also t%e de&and for forei n 0roducts1 %ic% as t%e &ain reason for eaqenin of !olis% a ri-food 0roducts eA0ort in t%e second %alf of 2448+ 7%e di&inis%in co&0etitiveness of !olis% 0roducts %ad a s&aller i&0art+ 7%e $onstitution of t%e 5e0u6lic of 2oldova uarantees t%e inviola6ilit of invest&ents 6 all natural and le al entities1 includin forei ners+ e constitutional 0rinci0les include t%e su0re&ac of international la1 a &arqet econo&1 0rivate 0ro0ert1 0rovisions a ainst unnust eA0ro0riation1 0rovisions a ainst confiscation of 0ro0ert1 and se0aration of 0oers a&on overn&ent 6ranc%es+ 7%e $onstitution 0rovides for an inde0endent nudiciarp %oever1 overn&ent interference and corru0tion re&ain 0ro6le&s in t%e a00lication of las and re ulations and in t%e i&0artialit of t%e courts+ $urrent invest&ent le islation is 6ased on nondiscri&ination 6eteen forei n and local investors+ 2oldovan la ensures full and 0er&anent securit and 0rotection of all invest&ents1 re ardless of t%eir for&1 t%ou % a00lication of t%e la re&ains s0ott+ 7%ere are no econo&ic or industrial strate ies t%at %ave a discri&inator effect on forei n-oned investors in 2oldova1 and no li&its on forei n oners%i0 or control1 eAce0t in t%e ri %t to 0urc%ase and sell a ricultural and forest land1 %ic% is restricted to 2oldovans+ 7%e &ain la1 %ic% adnusts t%e le al forei n invest&ent structure1 is B7%e entre0reneurial activit invest&ent la#1 Nr+ 81 J<1 18+43+244, k+ 7%e la esta6lis%es a line of si nificant 0rinci0les and conditions+ Investors %ave folloin ri %ts and o6li ations+ 7%e ?a on 9ntre0reneurs%i0 and 9nter0rises 3 states t%at onl state enter0rises are 0er&itted to 0artici0ate in t%e folloin activities'

A A A A A A A

So&e t0es of %u&an and ani&al &edical researc%p 2anufacture of orders and &edalsp !roduction of s&6ols verifin 0a&ent of state taAes and feesp !ostal services (eAce0t eA0ress &ail* and 0roduction of 0osta e sta&0sp Sale and 0roduction of co&6at and s0ecial &ilitar tec%nical eui0&ent1 eA0losives (eAce0t un 0oder* and an ea0onsp State re istr1 tracqin and tec%nical inventor of real estate1 restoration of oners%i0 titles and ad&inistration of real estatep !rintin and &intin of currenc and 0rintin of state securitiesp and ertain scientific activities+

In Nove&6er 244k1 t%e Covern&ent %as a00roved t%e Invest&ent >ttraction and 9A0ort !ro&otion Strate for 244k-2415 111 so&e &ain oals of %ic% are to increase t%e volu&e of t%e forei n invest&ents1 &oderni@e and restructure t%e national econo&1 create ne efficient sectors1 reduce re ional and structural dis0ro0ortions in t%e develo0&ent of t%e national econo&+ 2oldova is 0art to al&ost ,4 international treaties on &utual 0rotection and encoura e&ent of invest&ents+ 2oldovas 6ilateral invest&ent treaties &a 0rovide additional 0rotection fro& eA0ro0riation and additional for&s for resolution of invest&ent dis0utes+ ?e islation suc% as la on noint stocq co&0anies and t%e la on li&ited lia6ilit co&0anies1 %ic% &aintains t%e &ini&u& re istered ca0ital of societies at t%e level of 5,44 lei for ?td1 ere ado0ted in

12k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice t%e area of co&0an la and contri6uted to i&0rovin t%e 6usiness cli&ate+ 7%e la on state re istration of le al entities and individual enter0rises as ado0ted+ It essentiall si&0lifies t%e 0rocedure of re istration in t%e State 5e ister+ In t%e 5e0u6lic of 2oldova t%e native and t%e forei n investors i&0le&ent t%eir activit in eual conditions+ 7%e &ain le islative instru&ents1 %ic% re ulate t%e forei n invest&ents in t%e 5e0u6lic of 2oldova1 are' 7%e $ivil $ode of t%e 5e0u6lic of 2oldova 2+ ?a on invest&ents in entre0reneurial activit1 Nr+ 81-J< fro& 18+43+244, k+ ?a on Free enter0rise @ones1 Nr+ ,,4-J< fro& 27+47+24411 as ell as1 t%e acts on t%e corres0ondin @ones 8+ ?a a6out industrial 0arq1 Nr+ 1k,-J<I fro& 13+47+2447 )+ ?a on scientific-tec%nolo ical 0arqs and t%e innovation incu6ators1 Nr+ 138-J<I fro& 21+4k+2447 14+ Invest&ent >ttraction and 9A0ort !ro&otion Strate 1 for 244k-2415 11+ ,4 si ned 6ilateral a ree&ents in relation to 0ro&otion and reci0rocal 0rotection of invest&ents+ ?a on ?i&ited ?ia6ilit $o&0anies I nr+135-J<I fro& 1,+47+2447 12+ ?a on roint Stocq $o&0anies I nr+ 113, fro& 42+4,+1))71 &odified 6 ?a 1k3 fro& 13+47+2447 ,+ 7%e le islation in 0oer uarantees t%e forei n investors t%eir ri %ts and interests o6servance and euall uarantees transferrin t%e &onetar funds and 0ro0ert earned as a result of t%e invest&ent outside of 2oldova+ 7%e factor of no s&all i&0ortance t%at &aqes t%e invest&ents in 2oldova attractive is t%e international dou6le taAation a ree&ents+ 7%us t%e 5e0u6lic of 2oldova si ned t%e a ree&ents for t%e avoidance of dou6le taAation (on direct taAes* it% t%e folloin states' >ustria1 >@er6ainan1 >l6ania1 >r&enia1 Belarus1 Bel iu&1 Bul aria1 Bosnia and "er@e ovina1 Creat Britain1 "un ar1 Cer&an1 Creece1 Israel1 a@aq%stan1 $anada1 $0rus1 $%ina1 ?atvia1 ?it%uania1 2acedonia1 t%e Net%erlands1 !oland1 5ussia1 5o&ania1 Ser6ia1 Slovaqia1 Slovenia1 7aniqistan1 7urqe1 U@6eqistan1 Uqraine1 $roatia1 2ontene ro1 $@ec% 5e0u6lic1 Sit@erland1 9stonia1 ra0an+ 2oldova %as also si ned t%e > ree&ents on coo0eration and &utual su00ort on t%e 0ro6le&s of taA le islation co&0liance (LIS1 >@er6ainan1 Belarus1 5ussia1 U@6eqistan* and t%e > ree&ents on t%e 0rinci0les of t%e indirect taA collection on eA0ort and i&0ort of oods (orqs1 services*+ 2oldova %as also si ned t%e > ree&ents on t%e incentive and &utual securit of invest&ent it% &ore t%an 2) states+ Since 2448 t%e @ero rate of inco&e taA %as 6een esta6lis%ed in t%e 5e0u6lic of 2oldova+ 7%e indicated re&ission allos reinvestin of t%e earned funds in t%e 0roduction and develo0&ent of enter0rise free fro& taA disc%ar e+ >t t%e sa&e ti&e in case of dividend 0a&ent1 it is necessar to 0a t%e inco&e taA at t%e rate of 15l+ "oever1 t%e ri %t a00lication of dou6le taAation a ree&ents allos reducin taA disc%ar e of enter0rise in case of dividend 0a&ent as ell+ 7aA le islation %as also sti0ulated t%e 6enefits on t%e i&0ort of eui0&ent1 fiAed assets it% t%e 0ur0ose of increase of t%e aut%ori@ed ca0ital of enter0rise (t%e eAe&0tion fro& <>7 and custo& duties*+ 7%e favoura6le conditions

127

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice %ave 6een created for eui0&ent 0urc%asep &ac%ines on t%e a ree&ents of international leasin + 7%ese conditions allo i&0ortin t%e 0ro0ert &entioned as te&0orar i&0ort it%in 7 ears free fro& <>7 and custo& duties 0a&ent+ 7%e ela6orated le islation on t%e free enter0rise @ones creates all conditions for forei n invest&ent and t%e esta6lis%&ent of enter0rises ai&ed at t%e eA0ort 0roduction it% t%e o0ti&u& 0erfor&ance of taAation in t%e &entioned areas on t%e territor of 2oldova+ 7%e ?a on Forei n Invest&ents1 enacted in 1))21 0rovides t%e le al fra&eorq for activities of forei n investors and enter0rises in 2oldova+ It defines forei n invest&ent1 0rovides uarantees on t%e re0atriation of 0rofits1 and 0rotects forei n invest&ents+ In eneral1 t%e la is clearl desi ned to 0ro&ote forei n invest&ent+ :t%er si nificant las affectin forei n invest&ent are' 7%e ?a on !ro0ert1 7%e ?a on 9ntre0reneurs%i0 and 9nter0rises1 7%e ?a on roint Stocq $o&0anies1 7%e ?a on S&all Business Su00ort1 7%e ?a on Financial Institutions1 7%e ?a on Franc%isin 1 and 7%e 7aA $ode+ Forei ners can on 144 0ercent staqes in a 6usiness re istered in 2oldova it%out an ot%er restrictions+ 7%e for& of incor0oration to 6e c%osen is de0endent on t%e 6usinesss strate + 7%e &anor for&s of incor0oration availa6le in 2oldova are' re0resentative office1 noint-stocq co&0an1 ?i&ited ?ia6ilit $o&0an and sole 0ro0rietors%i0+ Note t%at fro& t%e 0oint of vie of taAation sole 0ro0rietors%i0s are treated &ore favoura6l1 %ile re0resentative offices are taAed t%e sa&e a as noint-stocq co&0anies+ 7%e ?a on Forei n Invest&ent 0er&its forei n invest&ent in all sectors of t%e econo&+ 7%e onl li&its relate to state securit interests1 anti-&ono0ol le islation1 and standards of environ&ental 0rotection1 %ealt% of t%e 0o0ulation1 t%e social order1 and &oral nor&s+ 7%e Covern&ent ives t%e %i %est 0riorit to t%e attraction of forei n invest&ent in ener 1 a riculture1 trans0ort1 social co&&odities1 and construction and 6uildin &aterials sectors+ 2oldovan Forei n Invest&ent ?a 0ro%i6its discri&ination for t%e 0ur0ose of %inderin forei n invest&ents1 utili@ation and liuidation of forei n assets1 and interference in re0atriation of ca0ital invest&ent and 0rofit associated it% forei n invest&ent+ ?ocal co&0anies and forei ners are treated si&ilarl it% re ard to licensin 1 a00roval1 and 0rocure&ent+ 7%e &ain factors1 % t%e 5e0u6lic of 2oldova is an attractive countr for t%e forei n investors1 %ic% deter&ine t%e invest&ent attractiveness of t%e 5e0u6lic of 2oldova1 are' favoura6le eo ra0%ical 0ositionp vicinit of t%e 9uro0ean Unionp %i % scientific and en ineer-tec%nolo ical 0otentialp 0rofessional la6our1 6ut not as eA0ensive as in ot%er states of $ISp ric% 6lacq eart% soil and natural conditions1 favoura6le for cro0 0lantin it% t%e %i % added cost ( ra0e1 fruit1 ve eta6les1 industrial cro0s*p 9uro0ean Union co&&ercial 0referencesp t%e dou6le taAation a ree&ents it% &ore t%an 3) statesp t%e invest&ent 0rotection 6ilateral a ree&entsp free trade a ree&ents it% all t%e $IS states+ 5e0u6lic of 2oldova continues to taqe ste0s toard develo0in a stron er econo&1 refor&in a cu&6erso&e re ulator fra&eorq1 ado0tin refor&s

128

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ai&ed at i&0rovin t%e 6usiness cli&ate+ >fter a 0rolon ed recession1 t%e econo& re6ounded in 24441 C3! re and inflation decreased (fi ures 81 )*+

Fi ure 8+ 7%e dna&ic of C3! Crot%1 l

Fi ure )+ 7%e dna&ic of inflation1 l1 In 2448 t%e invest&ent activit %as re istered an increase of invest&ent inflo and t%e stocq of forei n direct invest&ents reac%ed t%e a&ount of US 1+8 6illion US3+ 7%e sa&e ti&e1 t%e forei n direct invest&ents 6ein attracted to t%e national econo& su& u0 circa 534 &illion US31 6ein increased co&0ared to 2447 6 al&ost 54l+ B ranuar 24481 t%e 9U-&e&6er states %ad a s%are of 72 l in total forei n direct invest&ents stocq1 $IS countries I 1,l and ot%er countries I 1,l+ 7%e total volu&e of invest&ents in t%e fiAed ca0ital reac%ed 15 6n lei (1 6n 9uro* on 1 ranuar 24481 1)+)l u0 a ainst t%e sa&e 0eriod last ear+ 7%e si nificant increase of t%e invest&ents %as 0ositivel influenced on t%e C3! rot%+ 7%us1 t%e ross for&ation of fiAed ca0ital in 2447 re istered t%e &ost si nificant increase of 22+7l in t%e 0ast ears1 %ic% deter&ined t%e C3! rot% 6 k+,l+ 7%e increase as ensured &ainl on t%e account of t%e invest&ents in t%e fiAed ca0ital1 %ose volu&e in co&0ara6le 0rices increased 6 2+k ti&es a ainst 24441 eAceedin t%e C3! rot% t%at increased 6 1+5 ti&es+ 7%is trend contri6uted to t%e fact t%at t%e s%are of invest&ents in t%e fiAed ca0ital in t%e C3! structure increased fro& 11+4l in 2444 u0 to 28+4l in 2447+ 7%e &ain invest&ent sources is furt%er on &eans of econo&ic a ents and 0o0ulation1 t%at re0resents 53+3l of t%e total volu&e of invest&ents in fiAed ca0ital in 2447 (fi ure 14*+ 7%e &ain 2oldovas trade 0artners %ose s%are as &ore t%an k4l of total trade are' Uqraine1 5ussia1 5o&ania1 Ital1 Cer&an+ 5ussian Federation re&ains t%e &ain i&0orter it%

12)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice a s%are of 1713 l fro& t%e $IS rou01 6ut durin last ear t%e eA0orts to t%is &arqet ere reduced it% ,71k l+ Beside 5ussia1 t%e &ain eA0ort and i&0ort 0artners are our nei %6ors 5o&ania and Uqraine (fi ure 11*+

Fi ure 14+ 7%e 3na&ic of Forei n 3irect Invest&ents Inflo1 &ln+ US3

Fi ure 11+ 7%e &ain 2oldovas trade 0artners 9valuation of t%e territor invest&ent attraction is t%e &ain as0ect of an invest&ent decision &aqin + 7%e &ore co&0licated t%e situation in t%e countr is1 t%e reater eA0erience and intuition of t%e investor needed to consider t%e invest&ent 0ro0osals+ Invest&ent cli&ate - enerali@ed c%aracteristics of social1 econo&ic1 or ani@ational1 le al1 0olitic 0rereuisites1 0redeter&inin advisa6ilit of investin in t%is or t%at &ana in sste&+ >s a rule1 forei n countries evaluate invest&ent cli&ate re ardin &acroecono&ic s0%ere+ 7%e 0osition of t%e 5e0u6lic of 2oldova and ot%er $IS countries in forei n ratin lists is co&0arativel lo+ 7%is is t%e &ain reason for t%e forei n invest&ent deficit and fli %t of 0rivate ca0ital a6road into &ore favora6le re ions+ 7%ere are several c%aracteristic a00roac%es to evaluate invest&ent cli&ate+ 7%e &ost acce0ta6le a00roac% is t%e factorial one1 6ased on t%e evaluation of a nu&6er of factors'

9cono&ic 0otential c%aracteristicsp


134

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice A Ceneral levels of &ana e&ent (develo0&ent of 0roductive industr 6ranc%es1 coefficient of de0reciation of t%e 6asic funds1 unfinis%ed construction*p 2aturit of &arqet environ&ent (infrastructure1 0rivati@ation1 inflation1 t%e de ree of 0o0ulations involve&ent in t%e invest&ent 0rocess1 do&estic &arqet ca0acit1 eA0ort conditions1 forei n ca0ital actual 0resence*p !olitical situationp Social factors (livin standard1 real salar levels1 0o0ulations attitude to local and forei n entre0reneurs1 orqin conditions for forei n s0ecialists*p Financial factors (6ud et inco&es1 6ud et accessi6ilit1 credits in forei n currenc1 6anq interest rate1 a&ount of %oldin 0er ca0ita1 lon ter& credits ratio*+

A A

$:N$?USI:NS

!olis% econo& %as 6een sufferin fro& t%e outco&es of t%e lo6al recession %ic% disru0ted and %a&0ered develo0&ent 0rocess1 since t%e second %alf of 2448+ 7%ese tur6ulences %ave also affected t%e a ri-food sector1 es0eciall in ter&s of international trade+ Nevert%eless1 6 t%e end of 24481 t%e value of eA0ort increased and t%e turnover 6alance in ter&s of food trade as 0ositive+ It 0roves t%at t%e !olis% food sector is a ort% co&0etitor on t%e international arena+ In t%e sa&e ti&e1 2oldova %as t%e &ost favoura6le su00lierscusto&ers ratio1 %ic% su ests t%at t%e 0otential for s0illovers &a 6e %i %est in t%at countr+ But even in 2oldova1 t%e avera e nu&6er of do&estic custo&ers of a forei n su6sidiar is t%ree ti&es %i %er t%an t%e avera e nu&6er of local su00liers+ Forei n fir&s in t%e $IS econo&ies see& to 6u su00lies locall onl %en necessar1 and 0refer to concentrate on ca0turin do&estic de&and+ 7%e &ain factors1 %ic% deter&ine t%e invest&ent attractiveness of t%e 5e0u6lic of 2oldova1 are' - favoura6le eo ra0%ical 0ositionp vicinit of t%e 9uro0ean Unionp - %i % scientific and en ineer-tec%nolo ical 0otentialp 0rofessional la6our1 6ut not as eA0ensive as in ot%er states of $ISp - ric% 6lacq eart% soil and natural conditions1 favoura6le for cro0 0lantin it% t%e %i % added cost ( ra0e1 fruit1 ve eta6les1 industrial cro0s*p - 9uro0ean Union co&&ercial 0referencesp t%e dou6le taAation a ree&ents it% &ore t%an 3) statesp - t%e invest&ent 0rotection 6ilateral a ree&entsp - free trade a ree&ents it% all t%e $IS states+

59F959N$9S'

1+ $onstituia 5e0u6licii 2oldova1 ado0tat la 2) iulie 1)), 2onitorul :ficial1 nr+11 1)),+ 1+ 7%e $ivil $ode of t%e 5e0u6lic of 2oldova1 Nr+11k3-JIII din 2,+4,+)7 :fficial rournal of t%e 5e0u6lic of 2oldova1 nr+ k2522 fro& 18+4)+1))7+ 2+ ?a B:n 9ntre0reneurs%i0 and 9nter0rises#1 :fficial rournal of t%e 5e0u6lic of 2oldova1 Nr+ 25 J< fro& 18+43+244,+

131

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 3+ ?a on roint Stocq $o&0anies I nr+ 113, fro& 42+4,+1))71 &odified 6 ?a 1k3 fro& 13+47+2447+ ,+ ?e ea 0rivind susinerea sectorului =ntrerinderilor &ici /i &inlocii1 ?e ea 5e0u6licii 2oldova Nr+ 24k din 47 iulie 244k 2onitorul :ficial1 nr+ 12k din 11 au ust 244k+ 5+ ?a on invest&ents in entre0reneurial activit1 Nr+ 81-J< fro& 18+43+244, :fficial rournal of t%e 5e0u6lic of 2oldova1 k,-kk din 23+4,+244,+ k+ ?e ea 0rivind susinerea sectorului =ntrerinderilor &ici /i &inlocii1 ?e ea 5e0u6licii 2oldova N 24k din 47 iulie 244k 2onitorul :ficial1 nr+ 12k din 11 au ust 244k+ 7+ ?a BFree enter0rise @ones1 Nr+ ,,4-J< fro& 27+47+24411 as ell as1 t%e acts on t%e corres0ondin @ones+ 8+ Invest&ent >ttraction and 9A0ort !ro&otion Strate for 244k-2415 :fficial rournal of t%e 5e0u6lic of 2oldova fro& 4,+14+244k+ )+ ?a on ?i&ited ?ia6ilit $o&0anies I nr+135-J<I fro& 1,+47+2447+ 14+ Ca@da D6i nie+ S-oniq Bio rafic@n econo&ist !olsqic% od JIII iequ do 0o-o iequ JJ+ ielce 1))81 ISBN 83-)45k52-7-71 1)2 0+ 11+ Dale a 7o&as@+ ?eqsqon 9cono&ii od@+ $o0ri %t 6 @s@a S@qola "u&anistc@no I 9cono&ic@na od@i1 danie I1 ISBN 83-8781,-27-J1 183 0+ 12+ +ari&r+ ov+0l 13+ + anr+ ov+0l 1,+ + fa0a+co&+0l

132

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

XMSVQWQU NMPYZ[XMOZV V XZLLQQ' NZX\MWQVNZ-]XMVZVZ^ ML]UYW Q+L+ LMNOP xyuxv yxzxwtyt1 vx{xv1 ~}+ xu{|xw zzx-u{zt{yxx v~}tut M]Y [NP VNQQiLc XMLcN W+M+ RQSTUVM xtyu{| y{v v}|{zt [ZP V]Z \Z Yxvx|{}yt tzutuu v}|{zt1 yxzxwtyt t xtx|xtt1 + Yxvx|}1 \xyx}y x|u
>6stract' 7oda science 0arqs are iven a s0ecial role 6ecause t%e re0resent strate icall i&0ortant centers of territorial or ani@ation of science- and innovation6ased activities1 creation of %i %-tec%nolo 0roducts1 education1 and %u&an resource develo0&ent+ Science 0arqs create t%e &ost favora6le conditions to for& an environ&ent t%at ould ensure t%e develo0&ent of science and t%e rise of t%e 5ussian econo&+ 7%e article considers t%e le al issues t%at deal it% creatin and &aintainin functional environ&ent for science 0arqs+ It also reflects t%e 0ro6le&s of eAistin le islature %ic% science 0arqs tend to confront in t%eir activities+ V zux{{ }v{w zyxv Xxtyx g{{vtt v{u}| u xx ~x} xvw u{vvtuxvt|zx xvzt~tt tzzx}txzzx {u{|zxut t }| u uvyuvzwt |{w{zuwt v~}tut zx}x yxzxwtyt+ Zx{zzxut v}x}xx v{|tvx}zt uu zyxv Xxtyx g{{vtt xv{{|{z {ttyx {yux}1 u} t } xuzx{zt1 }x~zty t vt xvzt~tt t~z{{u{|zxut zyxvx} Xxtyx g{{vtt+ V ut xuzx{zt u} u {{v|z{ xvz xvu}{zzx }|ut1 xvz xvu}{zzx }|ut {yux} Xxtyx g{{vtt1 xvz w{uzxx wxv}|{zt1 xvzt~tt1 }xt{ } xu} zzxvxt~}xu}{zzxxyxw|{y1xvzt~tt1x{{t} t{ t~z{{u{|zxu zyxv+ ]v}x}x uu }{ uztyx} zz v}xxuzx{zt v~|t{z1 xuxw v}x} v{|w{zut }x~zty t v}xxuzx{zt z{ wx{u x{u}|u xztw ~yxzxw t|t v}x}w yuxw+ O| x|zxx v}x}xx v{|tvx}zt z{xxtw yxw|{y v}x} yux}1 xxz x{{tu {yut}zxu {u} t zxvw )+ V xxu}{uu}tt g{{v|zw ~yxzxw xu 47+4,+1))) ; 74-gS Z uu{ zyxv Xxtyx g{{vtt v}x}x{ v{|tvx}zt{ uu zyxv x{u}|{u } xxu}{uu}tt Yxzutut{ Xxtyx g{{vtt1 {{v|zwt ~yxzwt x xt vtzt xvzt~tt w{uzxx

133

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice wxv}|{zt1 x uu{ zyxv Xxtyx g{{vtt1 x zy{ t xvu}{zzx zzx-u{zt{yx x|tuty{1 vtwt {{v|zwt ~yxzwt1 uy{ yxzututwt1 u}wt t ~yxzwt {yux} Xxtyx g{{vtt 2+ V zux{{ }v{w v}x} ~1 z{xv{u}{zzx v{|tv }xvx v~}tut zyxvx} Xxtyx g{{vtt1 }y| {u' g{{v|z ~yxz xu 4k+14+2443 ; 131-gS Z xt vtzt xvzt~tt w{uzxx wxv}|{zt } Xxtyx g{{vttp g{{v|z ~yxz xu 47+4,+1))) ; 74-gS Z uu{ zyxv Xxtyx g{{vttp Py~ ]v{~t{zu Xxtyx g{{vtt x vt}x{ztt uu zyxv Xxtyx g{{vttp ]xuzx}|{zt ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt x vt}x{ztt uu zyxv Xxtyx g{{vttp ]xuzx}|{zt{ ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt xu 25+11+244, ; k81 Z u}{v{ztt xvy vwxuv{zt v{|x{zt x vt}x{ztt wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv Xxtyx g{{vtt t v{yv{ztt uyxx uup ]xuzx}|{zt{ ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt xu 22+12+2447 ; )17 Z u}{v{ztt v}t| v{xu}|{zt w{ {uz uvz{vux} t~ {{v|zxx {u | x{u}|{zt w{vxvtut x v~}tut t x{vy{ xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv zyxvx} Xxtyx g{{vtt+ Wy{ {u}{u v vt v}x} yux}1 v{|tv t xu{|z{ }xvx xt|zx-yxzxwt{yxx v~}tut zyxvx}+ V }~t u{w1 ux x|tzu}x zyxvx} }| u wztt|zwt xv~x}ztwt1 t v}x}x uu xv{{|{u g{{v|zw ~yxzxw xu 4k+14+2443 ; 131-gS Z xt vtzt xvzt~tt w{uzxx wxv}|{zt } Xxtyx g{{vtt1 v~vxuzzw t vtzuw {| v{|t~tt zxvw Yxzututt Xxtyx g{{vtt x vzut w{uzxx wxv}|{zt } Xxtyx g{{vtt 1+ Lx|zx zzxw ~yxz zyxv }| u xvxytwt xyvwt t ~ ztwt uzx}|{zx v}x z xx{zzxut x{u}|{zt w{uzxx wxv}|{zt1 yxuxv{ x|z v{|tvx}u {{v|zw ~yxzxw+ Zzyx yyt-|tx xx|ztu{|z vt~zyx} t|t yvtu{vt{}1 t~ yxuxv }u{y|t uv{x}zt y xx{zzxuw x{u}|{zt w{uzxx wxv}|{zt } zyxv1 ~yxz z{ uzx}t|+ Wytw xv~xw1 {| uxz{zt xx{zzxu{ xvzt~tt w{uzxx wxv}|{zt } zyxv1 z{xxtwx }z{{zt{ t~w{z{zt } zz ~yxz } ut vtv{zt {v{z }xvxx} w{uzxx ~z{zt xvxyt xyvx}1 tw{ t uu zyxv1 |tx x v~vxuy{ {{v|zxx ~yxz1

13,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice uz}|t} {x xx{zzxut x{u}|{zt w{uzxx wxv}|{zt } zyxv+ Lx|zx g{{v|zxw ~yxz xu 47+4,+1))) ; 74-gS Z uu{ zyxv Xxtyx g{{vtt 2 zyxvxw Xxtyx g{{vtt vt~z{u wztt|zx{ xv~x}zt{ x uuxw xvxyxx xyv1 tw{ {{ }xyt zzx-u{zt{yt xu{zt|1 vxxv~ tw zzxvxt~}xu}{zzw yxw|{yxwp zzx-vxt~}xu}{zz yxw|{y zyxv v{u}|{u xx x}xyzxu xvzt~t1 x{u}| t zz 1 zzx-u{zt{y 1tzzx}txzz {u{|zxu1y{vtw{zu|z{ v~vxuyt1 tuzt1 xxux}y yvx} } xxu}{uu}tt xvu}{zzwt vtxvtu{uzwt zv}|{ztwt v~}tut zyt1 u{zx|xt t u{ztyt Xxtyx g{{vttp tzvuvyuv zyxv I x}xyzxu xvzt~t1 x{{t} t t~z{{u{|zxu z{|{zt zyxv Xxtyx g{{vtt+ Ozz ~yxz xv{{|t| yvtu{vtt vt}x{zt wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv1 xvxy vt}x{zt wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv t {x xvz{zt+ Wy1 wztt|zx{ xv~x}zt{1 v{u{z {{ z vt}x{zt{ uu zyxv1 x|zx tw{u zzx-vxt~}xu}{zz yxw|{y1 yxuxv vx|x{z z u{vvtuxvtt zzxx wztt|zxx xv~x}zt1 }|{u vxxv~ tw t xu}{{u |{ tw yvtu{vtw' t|{zzxuvxu t}xvzt~tzzxvxt~}xu}{zzxx yxw|{y xu}|{u z{ w{z{{ 15l t|{zzxut vxu t z u{vvtuxvtt zzxx wztt|zxx xv~x}ztp x{wzzx-u{zt{yxvxytt(xxu}{uu} { vtxvtu{uzw zv}|{ztw v~}tut zyt1 u{zx|xt t u{ztyt Xxtyx g{{vtt* } uxtwxuzxw }v{ztt xu}|{u z{ w{z{{ 54l x{x x{w vxytt }{ x~u} t {yux}1 vx|x{zz z u{vvtuxvtt zzxx wztt|zxx xv~x}zt1 ~ ty| {zt{w t|tzxyxwwz|zx {v 2+ ]vt uxw zzx-vxt~}xu}{zz yxw|{y x|{z }y| u } { vtt{yt{ |t1 yxuxv{ ~v{tuvtvx}z z u{vvtuxvtt zzxx wztt|zxx xv~x}zt' zz{ xvzt~tt1 v{{zt }{x vx{txz|zxx xv~x}zt t tz{ xvzt~tt1 x{u}| t{ zz 1 zzx-u{zt{y ttzzx}txzz {u{|zxu1 y{vtw{zu|z{ v~vxuyt1 tuzt1 xxux}y yvx} } xxu}{uu}tt vtxvtu{uzwt zv}|{ztwt v~}tut zyt1 u{zx|xt t u{ztyt Xxtyx g{{vtt1 vt z|ttt zt } |1 v{wxuv{zz ~yxzxu{|u}xw Xxtyx g{{vtt1 xvu}{zzx yyv{tuttp

135

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice xvzt~tt z{~}ttwx xu xvzt~txzzx-v}x} xvw1 x{u}| t{ vxt~}xu}x vxytt1 }x|z{zt{ vxu t xy~zt{ |1 vt |x}tt1 ux x| vxt~}xu} zyx{wyx vxytt (} uxtwxuzxw }v{ztt*1 xxu}{uu} { vtxvtu{uzw zv}|{ztw v~}tut zyt1 u{zx|xt t u{ztyt Xxtyx g{{vtt } u{{zt{ v{{u} t uv{ |{u1 xu}|{u z{ w{z{{ 54l t x{x x{w vxt~}xu} 2+ ]vt vt}x{ztt wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv Xxtyx g{{vtt1 uz}|t}{u vxy uxx uu t u}{v u vtxvtu{uz{ | zzxx zyxv zv}|{zt } xxu}{uu}tt xvu}{zzwt vtxvtu{uzwt zv}|{ztwt v~}tut zyt1 u{zx|xt t u{ztyt Xxtyx g{{vtt+ ]vt}x{zt{ wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv ~yv{|{u ~ zzw wztt|zw xv~x}zt{w v}x z xvu}{zz x{vy (| tzztvx}zt t~ {{v|zxx {u xx|ztu{|z vxx}*+ a{| v{xu}|{zt v{u} xvu}{zzx x{vyt xv{{|{z yy v~}tut{ t x{vy xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv zyxvx} Xxtyx g{{vtt+ Luu zyxv Xxtyx g{{vtt z{ ux|yx z{xxtw | x|{ztxxu}{uu} { tzzx}x x{vyt1 zx t {u tz{ v{tw{u}1 } uxw t|{1 xxu}{u x}{zt tz}{uttxzzx vt}|{yu{|zxut xvzt~tzzx-vxt~}xu}{zzxx yxw|{y zyxv 14+ V zux{w ~yxz{ xwtz u xzut1 z{ tw{ t{ xzx~zzxx zxvwut}zxxxv{{|{zt1zvtw{v'vxxv~ tzzxvxt~}xu}{zz yxw|{y1 tzzx}t1 tzzx}txzz {u{|zxu1 tzzx}txzz tzvuvyuv1 zyx{wy vxyt1 zzx-u{zt{y vxyt1 zz {u{|zxu1 zzx-u{zt{y {u{|zxu t u++ V }~t utw1 |{{u vtvtu uu 1 Zzx}z{ xzut ~yxz ~ {u uxz{zt y~zz xzut+ V ~yxz{ z{ ~uvxzu }xvx1 y t{ xx{zzxu{ x{u}|{zt w{uzxx wxv}|{zt } zyxv+ N{xxtwx }z{ut xx|z{zt } ut z{|{zt xvzx} w{uzxx wxv}|{zt zyxvx} Xxtyx g{{vtt xu{|zwt xvu}{zzwt x|zxwxtwt x v~}tut zu{vvtuxvttzyxvtzvuvyuvx{{{zt tzzx}txzzx {u{|zxut1 x~zt |x}t | v~}tut zzxvxt~}xu}{zzxx yxw|{y t vt}|{{zt tz}{utt } xxu}{uu}tt vtxvtu{uzwt | zzxx zyxv zv}|{ztwt zzx1 zzxu{zt{yx1 tzzx}txzzx {u{|zxut1 y{vtw{zu|z v~vxuxy1 tuzt1 xxux}yt yvx}+ N {xzzt {z yu|zw }|{u }xvx tzztvx}zt w{vxvtut x v~}tut t x{vy{ xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv zyxvx}+

13k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Q~w{z{zt ~yxzxu{|u}1 vxt~x{t{ } x|{zt{ x1 uy{ v vtzu z {{v|zxw vx}z{ zxvwut}zx-v}x} yux} {u}{zzx ~uvzt|t }x~wxzxu v{|t~tt w{vxvtut x v~}tut zyxvx}+ Wy1 zvtw{v1 {v{~zx vx|{wx tzztvx}zt zyxv Yxvx|} \xyx}yx x|ut vt|x ux|yzu x|{ ~}{v{zt ]vxvww (xzx}z zv}|{zt* v~}tut xvx Yxvx|} yy zyxv Xxtyx g{{vtt z 2442 I 244k x+ L 244k x zyxv \xyx}yx x|ut |tt|t }x~wxzxut zvw 1 {v{~ }xt ]vxvww tzztvx}u ~ {u v{u} x|uzxx {u tzzx}txzz{ t zzx-u{zt{yt{ vx{yu1 } uxw t|{ zu{ } v{t{ x+ ]xuzx}|{ztwt ]v}tu{|u} Xxtyx {{vtt xu 25+11+244, ; k82 k t xu 22+12+2447 ; )17 7 | xv{{|{z xvxy x{u}|{zt xvu}{zzx x{vyt zyxvx}1 v{wuvt} t tzztvx}zt{ ~ {u {{v|zxx {u ux|yx w{vxvtut x v~}tut t x{vy{ xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv1 } xxu}{uu}tt g{{v|zw ~yxzxw xu 4k+14+1))) ; 18,-gS Z xt vtzt xvzt~tt ~yxzxu{|z (v{u}tu{|z* t tx|ztu{|z xvzx} xvu}{zzx }|ut {yux} Xxtyx g{{vtt 31 }xvx xvzt~tt t x{u}|{zt v{txz|z zzx-u{zt{yt t tzzx}txzz vxvww t vx{yux} xuz{{z y yxw{u{ztt xvzx} xvu}{zzx }|ut {yux} Xxtyx g{{vtt+ V }x x{v{1 vtxuzx}y v{|t~tt tzzx}txzz t zzxu{zt{yt vx{yux} vt}{| y ~{vy{ } xvwtvx}ztt x{{t} { tzzx}txzzx tzvuvyuv zyxv Yxvx|}+ L{v{~zx vx|{wx uy{ }t| uxu yu1 ux z wxw{zu ~}{v{zt ]vxvww z{ |t vtzutt zxvwut}zx-v}x}{ yu1 yxuxv{ v{|w{zutvx}|t xvxy1 vxxvtt t w{zt~w xtzztvx}zt t~ {ux} }{ vx}z{ w{vxvtut x v~}tut t x{vy{ xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv xvxx} \xyx}yx x|ut1 z{|{zz uuxw zyxv Xxtyx g{{vtt z vxy x|{{ ut |{u+ V }x x{v{1 z{}x~wxzxu vxzx~tvx}zt x{wx} t zv}|{zt tx|~x}zt v{u} x|uzxx {u {v{~zx x|xzt| vx|{w v{z{vxzxx (z 5 |{u* |ztvx}zt v~}tut xvx1 xvwtvx}zt {v{z{ w{vxvtut ]vxvww yxw|{yzxx xt|zx-yxzxwt{yxx v~}tut wztt|zxx xv~x}zt [xvx Yxvx|} \xyx}yx x|ut yy zyxv Xxtyx g{{vtt z {vtx 2447 I 2411 x+ L 2447 x v{u} x|uzxx {u }{||t } {|{}xw xvy{ z x{vy ux|yx xt|zx tzvuvyuv (z vx{yuzx-t~yu{|yt{ vxu1 uvxtu{|u}x t v{wxzu {uyt xyx|z v{{zt*+ Syxz \xyx}yx x|ut xu 42+14+2447 ; 1712447-ZS Z w{ {uz xuzx{zt } \xyx}yx x|ut 8 x~}x|t| ]v}tu{|u} \xyx}yx x|ut v{~yx zt~tu (x|{{ {w } 315 v~* x{w tzzx} v{u}1 zv}|{w } y{u}{ tt z v{|t~t w{vxvtut1 uy{

137

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice }~}u x{w tzzx} v{u}1 zv}|{w z v{|t~t w{vxvtut x v~}tut zyxvx} x|zxux x}x{zt xxu}{uu} tw wztt|zw xv~x}zt{w \xyx}yx x|ut v{u} {u \xyx}yx x|ut z y~zz{ {|t } vx{{w t u{y{w tzzx} x+ V ux{ }v{w |{{u xuw{utu1 ux } 244) x }{|{zt{ v{u} t~ x|uzxx {u z v~}tut{ xwxyx}z zyxvx} z{ |x v{wxuv{zx }xx{+ V }~t utw v{u}|{u z{xxtww }z{ut t~w{z{zt } {u} } zux{{ }v{w w{uxty v{u v~w{v tt t~ {u \xyx}yx x|ut z tzztvx}zt{ xx|ztu{|z vxx} zyxvx} Xxtyx {{vtt x v~}tut t x{vy{ xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv+ V zux{{ }v{w vv{{|{zt{ v{u} z x{v{zx tzzx} x x{u}|{u } |{ {w xvy{' 54l x{x x{w v{u} vv{{|{uv}zwtx|wtw{ {uwtzyxvx}1 vx|x{zz z{ u{vvtuxvtt \xyx}yx x|utp 54l x{x x{w v{u} vv{{|{u tx t~ t|{zzxut z{|{zt1 tw{ {x w{ux tu{|u} } zyxv1 vx|x{zz z u{vvtuxvtt \xyx}yx x|ut+ Ozz w{uxty1 yy v{u}|{u1 x|z xzx}}u z{ z vtzt{ v{u v{u}1 tx t~ t|{zzxut z{|{zt zyxv1 tw{u xuv}zx uxyx v{u v~w{v z|xx} xxx}1 xvzz z u{vvtuxvtt zzxx zyxv t xut}t } {{v|z {u } u{{zt{ x1 v{{u} {xv{uzxw+iuxx~}x|tux{{tuvtzt{ utw|tv {x vyu{v vx{v{ }{|{zt tt z tzztvx}zt{ xx|ztu{|z vxx} zyxvx}+ a{|{xxv~zx }z{ut z{yxuxv{ t~w{z{zt } xvxy x{u}|{zt xvu}{zzx x{vyt zyxvx}1 x{u}|{wx ~ {u v{u} {{v|zxx {u+ iut t~w{z{zt x|z u zv}|{z z v~}tut{ vxvwwz vtztx} xvu}{zzx x{vyt zyxvx} t x}{v{zu}x}zt{ w{zt~wx} xvwtvx}zt t v{|t~tt xvu}{zzx tzzx}txzzx x|tutyt } xuzx{ztt zyxvx} z xzx}{ }~twx{u}t x|zxwx{zzxx ]v}tu{|u}xw Xxtyx g{{vtt {{v|zxx xvz tx|ztu{|zx }|ut1 tx|ztu{|z xvzx} xvu}{zzx }|ut {yux} Xxtyx g{{vtt t xvzx} w{uzxx wxv}|{zt+ ]xvxy v{xu}|{zt w{ {uz uvz{vux} t~ {{v|zxx {u x|{z v{wuvt}u }x~wxzxu t tx|~x}zt yy z xtzztvx}zt{ v{txz|z vxvww t vx{yux} v~}tut zzxu{zt{yxx t tzzx}txzzxx xu{zt| zyxvx}1 uy t z x{u}|{zt{ w{vxvtut vxvww v~}tut zyxvx}+ Zxx{ }ztwzt{ |{{u {|tu vxvwww v~}tut zyxvx}1 xv{{| tw vtxvtu{uz{ zv}|{zt t {u{|zxut+ Wy1 zvtw{v1 } vwy ]vxvww (xzx}z zv}|{zt* v~}tut xvx Yxvx|} yy zyxv Xxtyx g{{vtt z 2442 I 244k x 11 v{x||x v{|t~x}}u1 v{{ }{x1 tzzx}txzz{ t zzx-

138

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice u{zt{yt{ vx{yu1 }| t{ vtxvtu{uzwt | xvx Yxvx|}1 uy t | }{x \xyx}yxx v{txz1 t xvt{zutvx}zz{ z x~zt{ } xvx{ x tuxw t v{|t~tt zx} }xyxu{zx|xtz vxt~}xu} t xxu} t xvwtvx}zt tzzx}txzzx tzvuvyuv zyxv+ V ~yxz z{xxtwx }z{ut x|x{zt{ x vxvww{ v~}tut wztt|zxx xv~x}zt yy zyxv Xxtyx g{{vtt+ ]vt uxw |{{u {uyx xv{{|tu' uu zzxx xyw{zup xvxy {x v~vxuyt1 x|x}zt1 vtzut1 v{|t~tt t xu{uzxutp x|x{zt1 v{|tv t{ xvxy {u}t wztt|z xv~x}zt1 yxuxvw uu zyxv vt}x{z z vxy (25 |{u*1 v{} t vxy {u}t vxvww v~}tut zyxv (5 |{u*p xxuzx{zt{ vxvww v~}tut zyxv t v{wxuv{zzx g{{v|zw ~yxzxw xu 4k+14+2443 ; 131-gS Z xt vtzt xvzt~tt w{uzxx wxv}|{zt } Xxtyx g{{vtt vxvww yxw|{yzxx xt|zx-yxzxwt{yxx v~}tut wztt|zxx xv~x}zt1 z{|{zzxx uuxw zyxv+ V ~yxz xx|ztu{|zx x|zx u }y| {zx x|x{zt{ x z{xxtwxut v~vxuyt t vtzut v{txz|z {|{} vxvww zzxu{zt{yxx t tzzx}txzzxx v~}tut {yu Xxtyx g{{vtt1 } vwy yxuxv x|zx x{u}|u tzztvx}zt{ tzzx}txzzx {u{|zxut ~ {u v{u}1 }{|{w t~ v{txz|zxx {u z v{|t~t w{vxvtut vxvww v~}tut wztt|z xv~x}zt1 z{|{zz uuxw zyxv Xxtyx g{{vtt+ ]vt uxw x|{z u v{|w{zutvx}z xvxy xv{{|{zt x{x x{w (x|1 vxxvt xu x{x x{w v{u}* xvu}{zzx x{vyt tzzx}txzzx {u{|zxut } zyxv+ Wx {u1 |{{u {|tu }ztwzt{ vtzut Z|uzx {|{}x vxvww{ zzx-u{zt{yxx t tzzx}txzzxx v~}tut \xyx}yx x|ut1 yxuxv x~}x|tu }x~xzx}tu tzztvx}zt{ ~ {u v{u} x|uzxx {u tzzx}txzz t zzx-u{zt{yt vx{yux} zyxvx} \xyx}yx x|ut+ Wy yy xzx}v{w{zzx ~}{v{zt{w ]vxvww (xzx}z zv}|{zt* v~}tut xvx Yxvx|} yy zyxv Xxtyx g{{vtt z 2442 I 244k x (31+12+244k* v{yvut|x }x{ {u}t{ Lx|{zt{ w{ ]v}tu{|u}xw Xxtyx g{{vtt1 ]v}tu{|u}xw \xyx}yx x|ut t wtztuvt{ xvx Yxvx|} \xyx}yx x|ut Z v{|t~tt ]vxvww (xzx}z zv}|{zt* v~}tut xvx Yxvx|} yy zyxv Xxtyx g{{vtt z 2442 I 244k x 12+ Ozzx{ x|{zt{1 yvxw{ }{x1 xv{{||x x~u{|u} ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt t ]v}tu{|u} \xyx}yx x|ut x }{|{zt v{u} t~ {{v|zxx t

13)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice x|uzxx {ux} z v{|t~t vxvwwz w{vxvtut t wtztw|z{ x{w ut v{u}+ Wytw xv~xw1 } ~yxz z{xxtwx }z{ut x|x{zt{ x Lx|{ztt w{ ]v}tu{|u}xw Xxtyx g{{vtt1 ]v}tu{|u}xw {yu Xxtyx g{{vtt t wtztuvt{ zyxv1 xv{{| {w xvxy1 vxxvtt t w{zt~w xtzztvx}zt t~ {ux} }{ vx}z{ w{vxvtut x v~}tut t x{vy{ xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv wztt|z xv~x}zt1 z{|{zz uuxw zyxv Xxtyx g{{vtt+ Ox zux{x }v{w{zt } ~yxzxu{|u}{ Xxtyx g{{vtt z{ x{{{zx v}x}x{ v{|tvx}zt{ uu zyxv Xxtyx g{{vtt1 yy ux v{wxuv{zx ~yxzxw (uu 2*+ V ~yxz{1 uy{ } ]xuzx}|{ztt ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt xu 25+11+244, ; k81 Z u}{v{ztt xvy vwxuv{zt v{|x{zt x vt}x{ztt wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv Xxtyx g{{vtt t v{yv{ztt uyxx uu 5 z{ v{wxuv{z v{|w{zu vx|{zt vxy uu zyxv+ Wx {u xuuu}{u |xvtuw xxux}yt v{|x{zt x vt}x{ztt wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv Xxtyx g{{vtt+ Wytw xv~xw1 tx t }{{v{t|{zzxx1 }x~zty{u z{xxtwxu }z{{zt xxu}{uu} t t~w{z{zt t xx|z{zt } zz g{{v|z ~yxz+ X{|w{zut zxvw x zy{ t xvu}{zzx zzx-u{zt{yx x|tuty{ x{u}|{u } xxu}{uu}tt g{{v|zw ~yxzxw xu 23+48+1))k ; 127-gS Z zy{ t xvu}{zzx zzx-u{zt{yx x|tuty{ ,+ Syxz v{|tv{u xuzx{zt w{ {yuwt zzx t (t|t* zzxu{zt{yx {u{|zxut1 xvzwt xvu}{zzx }|ut t xuv{tu{|wt zzx t (t|t* zzx-u{zt{yx vxytt (vxu t |*+ Vx~vu twt u{wwt t{u xvwtvx}zt{ v{txz|z vtxvtu{ux} tzzx}txzzxx v~}tut+ O| wzxt {yux} Xxtyx g{{vtt tuxztyxw ut|zxut {x v~}tut1 xzx}x }}x z vzxy zx}x yxzyv{zuxxxzx vxytt |tu x{vy zyt t utw|tvx}zt{ tzzx}txzzx {u{|zxut+ N {xzzt {z zyxv }| u {zuvwt1 } yxuxv yxz{zuvtvx}z xtz t~ |}z zz v{vx} uvz1 { }{{u v~vxuy vx{yux}1 x~}x| t vxt~}xtu yxzyv{zuxxxz zyx{wy vxyt 1 v{|t~x}}u tzzx}txzz{ vx{yu+ Zzyx vt z{xxtwxut v~}tut tzzx}txzzx {u{|zxut x zux{x }v{w{zt z {{v|zxw vx}z{ xuuu}{u xxu}{uu} zxvwut}zx-v}x} ~+ ]vt z|ttt z{yxuxv zxvwut}z v}x} yux} ({{v|zx{ ~yxzxu{|u}x x zy{ t xvu}{zzx zzxu{zt{yx x|tuty{1 x uu{ zyxv Xxtyx g{{vtt t v {{v|z ~yxzx} x tzu{||{yu|zx xu}{zzxut* xuuu}{u {tz ~yxzxu{|z ~1 x{{t} ~tu ztxz|z tzu{v{x} } x|ut zyx{wyt vxt~}xu} 13+

1,4

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Wy yy } {u} {w {{v|zxw ~yxzxu{|u}{ xuuu}{u xzutz tu{w } {v{ tzzx}t1 z{ xv{{|{z xzx}z{ x|x{zt xvu}{zzxtzzx}txzzxx|tutyt1z{vxtz|x}t xvwtvx}ztw{zt~wx}tzztvx}ztzzx-u{zt{yxt tzzx}txzzx {u{|zxut1 z|xx} v{{v{zt1 z{ v{{z }xvx1 }~zz{ yxww{vt|t~t{ v{~|uux} zzx-u{zt{yt v~vxuxy+ V |t{{ }v{w {|{xxv~zx vtzut{ g{{v|zxx ~yxz Z tzzx}t t tzzx}txzzx {u{|zxut } Xxtyx g{{vtt+ X{|t~t v{|x{zz w{v x~}x|tu {yut}z{{ tx|~x}u t v~}t}u zzx-u{zt{yt t tzzx}txzz xu{zt| zyxvx}1 uy{ {u xxu}x}u yut}t~tt tzzx}txzzxx xu{zt| v{txz+

RQWUXMWPX>' 1+ g{{v|z ~yxz xu 4k+14+2443 ; 131-gS Z xt vtzt xvzt~tt w{uzxx wxv}|{zt } Xxtyx g{{vtt+ 2+ g{{v|z ~yxz xu 47+4,+1))) ; 74-gS Z uu{ zyxv Xxtyx g{{vtt+ 3+ g{{v|z ~yxz xu 4k+14+1))) ; 18,-gS Z xt vtzt xvzt~tt ~yxzxu{|z (v{u}tu{|z* t tx|ztu{|z xvzx} xvu}{zzx }|ut {yux} Xxtyx g{{vtt+ ,+ g{{v|z ~yxz xu 23+48+1))k ; 127-gS Z zy{ t xvu}{zzx zzx-u{zt{yx x|tuty{+ 5+ ]xuzx}|{zt{ ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt xu 25+11+244, ; k81 Z u}{v{ztt xvy vwxuv{zt v{|x{zt x vt}x{ztt wztt|zxw xv~x}zt uu zyxv Xxtyx g{{vtt t v{yv{ztt uyxx uu+ k+ ]xuzx}|{zt{ ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt xu 25+11+244, ; k82 Z u}{v{ztt xvy v{xu}|{zt }{zt t~ {{v|zxx {u | tzztvx}zt xx|ztu{|z vxx} zyxvx} Xxtyx g{{vtt (uvut|x t|*+ 7+ ]xuzx}|{zt{ ]v}tu{|u} Xxtyx g{{vtt xu 22+12+2447 ; )17 Z u}{v{ztt v}t| v{xu}|{zt w{ {uz uvz{vux} t~ {{v|zxx {u | x{u}|{zt w{vxvtut x v~}tut t x{vy{ xt|zx1 tz{z{vzx t tzzx}txzzx tzvuvyuv zyxvx} Xxtyx g{{vtt+ 8+ Syxz \xyx}yx x|ut xu 42+14+2447 ; 1712447-ZS Z w{ {uz xuzx{zt } \xyx}yx x|ut (uvut| t|*+ )+ Oxy| x xuxztt xvu}{zzx x|tutyt } zyxv t zv}|{zt {{ v~}tut+ \+' g{{v|zx{ xvzt{ Xxtyx g{{vtt1244k+%tt0'+innov6usiness+rucontentdocu&ent-r-B514>B7 9-$>k7 ,B84-)$77-38>8))2>k3F>+%t&l 14+ \y{{} Q+V+ iyxzxwt{yt{ |x}t v~}tut zyxvx} gtzz+ 2442+ ; 2+ + 24 I 22+

1,1

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 11+ ]vxvww (xzx}z{ zv}|{zt* v~}tut xvx Yxvx|} yy zyxv Xxtyx g{{vtt z 2442 I 244k x+ 12+ ]vxvwwyxw|{yzxxxt|zx-yxzxwt{yxxv~}tut wztt|zxx xv~x}zt [xvx Yxvx|} \xyx}yx x|ut yy zyxv Xxtyx g{{vtt z {vtx 2447 I 2411 x+ 13+ Lx|{zt{w{]v}tu{|u}xwXxtyxg{{vtt1 ]v}tu{|u}xw \xyx}yx x|ut t wtztuvt{ xvx Yxvx|} x v{|t~tt ]vxvww (xzx}z zv}|{zt* v~}tut xvx Yxvx|} yy zyxv Xxtyx g{{vtt z 2442 I 244k x+ 1,+ Wv yxz{v{ztt - zz{ t|{x}zt } zyxv \xyx}yx x|ut Qzzx}txzz{ vx{ } zyxv+ Vxvx1 vx|{w1 xu1 15+14+24421 + Yxvx|}+

1,2

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

ZaUNYM YZNYPXUNWNbc ]XUQ\PdULWV XU[QZNM Q UU P`UW ]XQ XUMRQSMaQQ XU[QZNMReNZ^ ]ZRQWQYQ NM ]XQ\UXU MWZ [M[MPS UXQ M+]+ RUVQWLYMT xyuxv yxzxwtyt1 yxz{v{ztv1 Yxwvuyt [xvu}{zz zt}{vtu{u V+Q+ Y_XY`P u+ ]v{x}u{|1 Yxwvuyt [xvu}{zz zt}{vtu{u
>6stract+ Cenerall it is 0ossi6le to understand set of le al1 econo&ic1 social1 0olitical conditions1 esta6lis%&ents as &odel of re ion co&0etitivenessp t%e infrastructures1 0rovidin t%e eA0anded re0roduction an econo&ic re ion co&0leA on t%e 6asis of effective functionin of t%e &ec%anis& of 0ricin and use advanta es of t%e &odern re ional &arqet+ :verall o6nective of a re ional 0olic is to creation 0reconditions for &aintenance of sufficient inco&es1 a standard of livin and 0o0ulation e&0lo&ent1 su00ort of t%e local initiative1 infrastructure and environ&ent i&0rove&ent+

Mz|t~ yxzyv{zuxxxzxut1 xx{zzx z vx}z{ v{vtut1 xuv|t } xu{{u}{zzx t ~v{zx yxzxwt{yx |tu{vuv{ {|{zx x|x{ }ztwzt{+ V uzxut1 z{yxuxv{ }uxv x{vyt} u1 ux syxzyv{zuxxxzxu v{u}|{u xx |xzx{ wzxxvx}z{}x{ xzut{1 z|t~ t x{zy yxuxvxx z{xxtwx u{z{tw xv~xw }~}u yxzyv{uzw yxzyv{zuzw x|{w t1 xx{zzx1 {x vx}z{ws 7+ N{|~ }{v{~ vtu}u z xxzx}zzx }xy yxzyv{zuxxxzxu xuv|t t|t v{vtut1 {|t } xvu}{ z{ xuv{|tvx}z xzx}z{ |z x|tut{yxx1 xt|zxx t yxzxwt{yxx vyu{v+ V ux }~t wxzx }{v{zzx u}{vu1 ux |}z vx}{z x{{{zt yxzyv{zuxxxzxut I wyvxyxzxwt{yt1 z yxuxvxw xv{{| u xzx}z{ |x}t zytxztvx}zt }{ x~u}{zzx tu{w xvu}+ S ztw x ~ztwxut t{u w{~xvx}{z1 { xvwtv u {v{yut} v~}tut v{txz1 xuv|t t|t yxvxvtt1 ux {u x}u} t v v{vtut+ N wtyvxvx}z{ yxzyv{zuxxxzxu yy xv{u{u }x xyxzu{|z 1 ~}{v xvw } }t{ xxuzx{zt {z t y{u} ux}v+ iux xxuzx{zt{ ~}ttu xu |x}t1 xvwtvx}}t z v{{u} t } vx}z1 t xu {vxz| v{vtut1 {x xxzxut tx|~x}u yy }xt v{v1 uy t v}ztu{|z{ ztxz|z{ x{x~u}{zz{ t xuv|{}{ v{tw{u}+ \xzx y~u1 ux yxzyv{zuxxxzxu yxzyv{uzxx x{yu I ux yxzxwt{y yu{xvt1 x~}x| x{ztu x|x{zt{ zzxx x{yu

1,3

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice xuzxtu{|zx xz x{yux}-yxzyv{zux} z vzy{1 }v{zz {v{~ xv{{|{zz zxv xy~u{|{ (tztyuxvx}*+ ]vt uxw ztx|{{ x{yut}zw yxw|{yzw xy~u{|{w1 x{tz twyxzyv{zuxxxzxuux}v1ux}vxvxt~}xtu{|1 xuv|{} yxzyv{zuxxxzxu t vyu{vt~ tw x|x{zt{ v{txz z ztxz|zxw vzy{1 t ~u{w x|x{zt{ uvz z wtvx}xw vzy{1 }|{u xy~u{| v{txz|zx yxzyv{zuxxxzxut+ V wxw x{w }t{ {{ wxzx xv{{|tu yy xxzxu v{txz } |x}t }xxzx yxzyv{ztt vxt~}xtu ux}v t |t1 x}|{u}xv t{ uv{x}ztw vzy1 v{|t~t yxuxv }{|tt}{u |xxuxzt{ v{txz1 uvz t xu{|z {{ vz+ Zzyx z{xxtwx xuw{utu1 ux x}v{w{zz{ yxz{tt ~zx yxzxwt{yxw|t x-v~zxw uvyu u xzut{ v{txz|zx yxzyv{zuxxxzxut+ M z{yxuxv{ {z{ }xx{ v{| u xuy~u xu tx|~x}zt zzxx xzut1 | z ux1 ux |}z {| yxzxwt{yx x|tutyt v{txz I x{{tu }xtw vzw xuuxzx }xyt vx}{z t~zt1 yxuxv tw{| x}u{|z tzwty+ Lxxzxu v{txz {|uux~}ttuz{xuyyxx-uxwxvzxxxzut Byxzyv{zuxxxzxu#1 xu uxx1 zyx|yx vxyut}zx tx|~ u uv t ytu|+ ]vt uxw vxyut}zxu wx{u u }v{z yy uxtwxu xut xu {tzt uv t|t ytu|+ Wx {u1 vxyut}zxu v{txz ~}ttu yy xu y{u} t vyu{vtuty vxyux}1 uy t xu {yut}zxut1 yxuxvx uyt{ ux}v vxt~}xu+ V yxz{zxw {u{ vxyut}zxu I |}z xv{{| vx}z t~zt } v{txz{1 xyx|y } z{ I xzx}zx tuxzty xx z z{|{zt+ ]vxyut}zxu | yt v{vx} xv{{|{u t ~vxuz |u1 vxyut}zxu tx|~x}zt ytu| I xx1 yxuxv x| u {x }|{|+ Utzu}{zzx{1 z {w wx{u xzx}}u yxz{t yxzyv{zuxxxzxut z vx}z{ v{txz I ux vxyut}zxu tx|~x}zt v{vx}+ V wtvx}x vyuty{1 yy v}t|x1 x{zt}{u yxzyv{zuxxxzxu yxzxwtyt uvz+ V uzxut1 w{zvxz{ yxzxwt{yt{ xvzt~tt1 uyt{ yy V{wtvz yx|xt{yt xvw1 \tvx}x zy x{zt} u yxzyv{zuxxxzxu yxzxwtyt uvz x 334 yvtu{vtw1 }{| v xv{{| t yuxvx}1 uyt yy' A x}xyz wx uvz (yxzxwt{yt xu{zt|*p A tzu{vztxz|t~t (u{{z ut } w{zvxzx uxvx}|{ t tz}{uttxzz xuxy*p A v}tu{|u}x (utw|tv vx| xvu}*p A tzz (zytxztvx}zt{ vzy vx}z{w yxzyv{ztt t yxzyv{zuxxxzxu yxzxwtyt1 x~u} t {yux}' {w xuv{{ yxzyv{zt t v~zxxv~z{ xvw {{ vx}|{zt z ztxz|zxw t|t w{zvxzxw vzy{1 u{w1 yy v}t|x1 }{ vx}{z yxzyv{zuxxxzxut+ Wy1 v{vtut v{txz yxzyvtv u'

1,,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice }zuvt A v{txz w{ xxp }zuvt A v{txz v{vtutwt vt v{txzx} t uvzp z ztxz|zxw A vzy{p z vzy{ A uwx{zz t|t yxzxwt{yt x ~x} (LN[1 U}vxx ~* t z wtvx}xw vzy{+ ]v{u}tu{|t }|ut [~tt }{u xv z v{|tyzyxw vx}z{ ~ v{xu}|{zt{ v{txz x|{{ |xvtuz yxzxwt{yt |x}t x v}z{zt vtwt1 xuut} u tzu{v{ yvz uvyuvxxv~ t v{vtut v{txz1 tu }x~wxzxu | wxuxu{|zxx z|t}zt w{zvxz }~{1 u u wtztuvut}zwt w{vwt ~tutu w{uzxx vxt~}xtu{| t u++ Yxzyv{zuxxxzxu yxzxwtyt uvz xv{{|{u yy v{~|uu }~twx{u}t {v{t|{zz yuxvx}1 xx{zzxu{ x~u}{zzxx|tut{yx v{1 xvzt~txzz xxzxu{ t {yut}zxut w{zt~w zytxztvx}zt yxzxwtyt1 {{ x~u} t {yux}+ Vxy|{v{~t{zuyxyxwtttLjMxvx|{ww yxzyv{zuxxxzxut x|{z xv{{|{u yy u{{z1 yxuxvx uvz vt }xxz t v}{|t} |x}t vzy vxt~}xtu ux}v t |t1 x}|{u}xv t{ uv{x}ztw wtvx}xx vzy1 xvwtv t }{|tt} vt uxw xx }xt vz+ h{~|x}zx1 ux vx}{z t~zt z{|{zt z{v~v}zx }~z zytxztvx}zt{w yxzxwtyt v{txz1 yut}zx t vx{txz|zx{u{|zxu v{txz|zx}|ut1vt tzututxz|z uvyuv1 }v t tzu{v{ vz+ \x|x} vx|xt| z ),-w w{u{ } wtvx}xw v{utz{ yxzyv{zuxxxzxut v{t 13) xvu} 5+ \x|x}1 yxuxv 2448 + zxtu z v{x|{z{w w{u{ } a{zuv|zx t Vxuxzx U}vx{1 } 2414 x x{v{t| Mvw{zt 1 Wtytuz t Yv~uz+ Lv{t 12 xy~u{|{1 z xzx}{ yxuxv vtu}| x yxzyv{zuxxxzxu1 \x|x} ~z| k8 x~tt x vx}z {yut}zxut vzy uv+ V{1 {w } {|xw } v{utz{ v{|tyt w{ux x vx}z }{x xv~x}zt (78*1 ~v}xxvz{zt t z|zxx xv~x}zt (8,*1 u{zx|xt{yx xxux}yt (8)* t wyvxyxzxwt{yx ut|zxut ()4*+ c{ }{x \x|x} v{utz } x|ut tzzx}t (12)*+ Zzyx } w{zvxz yxz{t xzut{ Byxzyv{zuxxxzxu# vyut{yt z{ }~}{u v{txzxw1 xu v{utzx}{ x{zyt x xu{|zw xy~u{|w vvxuvz{z x}x|zx-uyt tvxyx+ Yy {t v{vtut } yxzyv{zuzx xv{1 uy t x|x{zt{ v{txz|zx }|ut }x wzxxw xv{{| u ux xt|zx-x|tut{yx xuzx}yx1 yxuxv y|}{u } v{txz{+ V ux }~t v{u}|{u {|{xxv~zw vt xv{{|{ztt yxzyv{zuxxxzxut v{txz }~u ~ xzx} yvtu{vtt1 vyu{vt~ t{ vx}{z t y{u}x t~zt z{|{zt+ W{w x|{{1 ux xxz xx tvxyx vvxuvz{z } wtvx}x vyuty{+ Nvtw{v1 uvz ZiLX xv{{| u yxzyv{zuxxxzxu yy Bxxzxu yxwzt1 xuv|{1 v{txzx} t zt x{{t}u v}ztu{|zx }xyt

1,5

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice vx}{z xxx} t ~vxuzx |u1 xu} xuyvuwt | w{zvxzx yxzyv{ztt#+ Mz|xtzxx wz{zt vt{vt} u t t~}{uz{ w{vtyzyt{ z{ O+ Ox||v t i+ V|1 u}{v t{1 ux yxzyv{zuxxxzx }|{u uvz1 x{u v{{}zt{ } w{zvxzx uxvx}|{ z ~{ }xyx u{zx|xtt t vxt~}xtu{|zxut }xytwt xxwt t ~vxuzx |ux k+ ]x z{w wz{zt 1 ztx|{{ x|zw {u uyx{ xv{{|{zt{ yxzyv{zuxxxzxut v{txz1 yxuxvx{ }y| {u } xzx}xx| t {yu' z{xxtwxu xut{zt }xyxx vx}z t~zt z{|{zt t {yut}zxu zytxztvx}zt x~u}{zzxx w{zt~w v{txz+ V zux{{ }v{w1 } xzx}{ x~u}{zzxx w{zt~w v{txz I v{txz|z vzxyvtxv{{|{zzx~yxzxu{|u}xwv{|tv {vx|t v{|tyzyt t w{uz xvzx} }|ut+ ]xuxw z z }~|1 x yxzyv{zuxxxzxu v{txz |{{u xztwu {x vx| t w{ux } yxzxwt{yxw vxuvzu}{ X\1 xxzxu x{{tu }xyt vx}{z t~zt z{|{zt t }x~wxzxu v{|t~x}u tw{ t}v{txz{yxzxwt{ytxu{zt|(tzzx}1 vxt~}xu}{zz1 uvx}x1 tzzx}txzz1 v{vzx-v{}x t v+*+ ]xu{zt| v{txz v{|t~{u } v{~|uu{ zytxztvx}zt v{txz|zxx vzy1 }x}|{y {x } }xvxt~}xu}{zz vx{ }{ tw{ t{ } v{txz{ v{v t {yut}zx t tx|~ {x+ V{|{zzzwt}y{u}{xzx}zxxyvtu{vt yxzyv{zuxxxzxut v{txz vx}{z t~zt z{|{zt }x wzxxw ~}ttu xu vx}z {x xxx} (~vxuzx |u1 xt|z }|u1 vt|t t u++*1 yxuxv{ xvwtv u z v{txz|zxw vzy{ uv+ Zzyx tu x v{|zxw vx}z{ t~zt wxzx |t x|{ xt~w{v{zt }{|ttz xxx} {zwt z vzy{ ux}vx} t |+ Svxuz |u1 }| } }x x{v{ |{w{zuxw t~{v{y vxt~}xu} | v{vtut1 }x wzxxw ~}ttu xu {yut}zxut {x zytxztvx}zt (vt+ 1*+ Q~ {w }tzx1 ux txzx yu{xvt{ | z|t~ yxzyv{zuxxxzxut v{txz }|{u v{txz|z vzxy+ V ux }~t v{u}|{u z{xxtww x|{{ xvxzx vwxuv{u {x zxu1 zytt1 uvyuv x|{ tw }xxw z xx{zzxut w{zt~w v{txz|zxx {zxxv~x}zt+ Zx xx y vx|{ww }~twx}~t {zxxv~x}zt t yxzyv{zuxxxzxut } tu{w{ yxzxwt{yt xuzx{zt1 } t|{x}ztt v{|{u xvw|tvx}u |{ zytxz|z ~}ttwxu yuxvx} v{txz|zxx vzy'

5$ f (!1 F!1 K1 S!*1 {' 5$ I yxzyv{zuxxxzxu v{txzp ! I yuxv v{txz|zxx {zxxv~x}zt (vx}{z {z x ux}vzw vw1 w{zt~w t uzx}|{zt1 ~}ttwxu xu }z{zt 1,k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice vzyx}1 |{zt{ v{txz xu tuxztyx} v t xzx}z vzyx} u*p F! I z|tt{1 vv{{|{zt{ t zytxz|z zv}|{zzxu xzx}z yuxvx} vxt~}xu} } v{txz{ (uvx}{ v{v1 x|{~z{ tyx{w{1 xuv|{} uvyuv ytu|*p K I vx}{z t~zt z{|{zt v{txz (xx1 t uvyuv t t{v{ztt1 xyu{|z xxzxu1 u{{z ~zuxut t v+*p S! I xt|zx-x|tut{yt{ yuxv1 vyu{vt~ t{ }~twx{u}t{ xzx}z {yux} v{txz|zxx vzy (wtztuvtt1 z{|{zt1v{vtztwu{|u}*w{xxtt }~twxxuzx{zt v{|tyzytw {zuvxw+

Xt+ 1+ V~twx}~ yxzyv{zuxxxzxut v{txz1 w{zt~w {zxxv~x}zt t v{txz|zxx vzy Ozz zytxz|z ~}ttwxu }|{u txzx1 ~x}x1 yxuxv } |z{{w wx{u uxzu t xx|zu vtwt yuxvwt+ `ux } yxz{zxw tux{ }ut z yvtu{vtt yxzyv{zuxxxzxut1 z{xxtwx x|{{ {u|zx xuzx}tu z z|t~{ v{txz|zxx vzy1 } vwy yxuxvxx }~twx{u} u }{ {v{t|{zz{ yuxv+ X{txz|t~w t w{uzx{ wxv}|{zt{1 y x|{zt 1 z{ tw{{u uvtt } X{|ty{ \x|x} (X\*+ Mwtztuvut}zx- u{vvtuxvt|zx{ {|{zt{ } x|{}x{zz {vtx w{z|x yy } y|{xyx{' yx|t{u}x vxzx} 1,7

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice }vtvx}|x xu 1k x k3+ V|xu x {v{tz )4- xx} xvz| v{~}zx vxz wtztuvut}zx - u{vvtuxvt|z tu{w+ ]x|{ vuttytt ]v|w{zuxw X\ U}vx{yx cvutt w{uzxx wxv}|{zt } \x|x}{ | vx}{{z v{xvw1 } v{~|uu{ yxuxvx xv~x}|x 14 u{vvtuxvt|z {tzt1 }y| ]vtz{uvx}{ t [~t ([~ Uvt+*+ [~t I }uxzxwzx-u{vvtuxvt|zx{ xv~x}zt{ (MWZ* } xu}{ X\ xxw v}x}w uuxw1 }v tw wxxv{{|{zt{ ~yxx zvx1 x{u}| {x }x {u{|zxu } xxu}{uu}tt Yxzutut{ X\1 Syxzxw Z xxxw v}x}xw uu{ [~tt t P|x{zt{w [~tt+ MWZ [~t vx|x{zx } zx ut X\ t xuzxtu y wxuxu{|zxw yxzxwt{yxw v{txz uvz+ MWZ [~t } vwy uxx yxzxwt{yxx v{txz tw{{u vxt~}xu}{zzx- x~u}{zz{ }~t |t~|{twt vxzwt X\+ N }xuxy{ }uxzxwt vzttu vxzwt Z{yx x|ut Pyvtz+ N u{vvtuxvtt MWZ [~t vxt}{u 1551k u {|x}{y t|t ,1kl z{|{zt X{|tyt \x|x}+ ]|x u{vvtuxvtt [~tt xu}|{u 18,8 y}+ yw t|t 515l x{ u{vvtuxvtt X{|tyt \x|x}+ V xxu}{uu}tt Syxzxw Z xxxw v}x}xw uu{ [~tt t Z wtztuvut}zx I u{vvtuxvt|zxw uvxu}{ [~tt u{vvtuxvt }uxzxwtt {|tu z vxz1 xvx t {|+ iyxzxwt{yt xu{zt| }uxzxwtt xv{{|{u1 v{{ }{x1 {x vvzx-vxw|{zzw yxw|{yxw1 xtv tw z w{uz{ vtvxz{ |x}t t wzxx}{yx}{ z}yt z{|{zt } {|yxw x~u}{ t vxt~}xu}{ t{} vxyux}+ Lv{} ~ }uxzxwtt x~}x|{u x{{tu {v{vu} vxw|{zzxu [~tt xuuxzw yx|t{u}xw v1 xx{zzx }tzxvxw1 ~{vzxw1 xx|z{ztyxw t v+ Z{zt} yxzxwty [~tt wxzx xuw{utu |{ t{ yxzxwt{yt{ vw{uv+ Vx }{ {yuxv yxzxwtyt [~tt x xuxzt z 41+41+2414 x ~v{tuvtvx}zx k74k yxzxwt{yt {zux}1 t|xw vxu t 3715 u+ {|x}{y1 } uxw t|{ t~t{yt{ |t - ,4k81 vtt{yt{ |t - 214)1 x{u}{zz{ xvzt~tt - 52)+ Q~ x{x t| yxzxwt{yt {zux} 12) }| u v{vtutwt tzxuvzzx x|{ xu}{zzxut+ Lv{z{w{z ~vxuz |u } yxzxwty{ }uxzxwtt ~ 244) x }x~vx| z 1117l t xu}t| 1)4k13 |{+ Lv{z{w{z ~vxuz |u } yxzxwty{ }uxzxwtt xu}t| } v{z{w 1,8l y vxtuxzxw wtztww | z{|{zt } uvxxxzxw }x~vu{+ Pvx}{z v{z{w{zx ~vxuzx |u } yxzxwty{ [~tt } 244) + zt{1 {w x X\ z 341kl t|t z 8,211 |{+ ]vxw|{zzwt v{vtutwt MWZ [~t } 244) x vxt~}{{zx vxytt1 vxu t | z ww 52,1) w|z+|{ (} {u} t {z*+ Qz{y x{w vxw|{zzxx vxt~}xu} x xuzx{zt y 2448 x (} xxu}tw {z* xu}t| 8512l+ V x{w x{w{ vxt~}{{zzx vxw|{zzx vxytt X\ } 244) x x| [~tt xu}t| 213l vxut} 21kl } 2448+ V u{{zt{ }{x 244) x vx}{z vxt~}xu} | zt{ xxu}{uu} {x {vtx vx|xx x t yx|{| xu 7215l } z}v{ x )418l } t z{+

1,8

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ]x|x{zt{}vxw|{zzxw{yuxv{yxzxwtytxv{{|{zx v{tw{u}{zzx{u{|zxu v{vtutxvu} { vxw|{zzxut1 z x| yxuxv } 244) x vtxt|x 7kl xu x{ uxtwxut vxytt (} {u} t {z*+ Z{w vxytt1 }{zzx utwt v{vtutwt z 1)1)l w{z{1 {w } 2448 x+ Lxyv{zt{ x{wx} vxt~}xu} |x x|x}|{zx {x zt{zt{w z v{vtut x vxt~}xu} |yxx|z ztuyx}1 yxz{v}x} t wzx vxytt+ V 244) + yxvu ux}vx} t~ [~tt x{u}|| } ,3 uvz+ ]x zzw Wwx{zzx | X\ xt x{w v{|t~{w ~ v{{| uvz ux}vx}1 vxt~}xtw } [~tt1 xu}t| 81k1, w|z+ |{1 ux w{z{1 {w } 2448+ z 31)l+ V uvyuv{ yxvu uvz z x| [~tt vtxtu 5l+ V z|t~tv{wxw {vtx{ t~w{zt| uvyuv yxvuz xu}xy x vw uvz+ N x| uvz LN[ vtxt|x 3513l vx1 ux xxu}{uu}{u 28814 w|z+ |{+ V uvz U}vx{yxx Lx ~ x{w vx xu}t| 27414 w|z+ |{ t|t 3311l xu x{x x{w yxvu1 } vt{ uvz I 2581, w|z+ |{ (3117l vx*+ V x{w x{w{ yxvu z x| 5 uvz vtxtu k317l vx' } Wvt I 2311l (18813 w|z+ |{*1 } Xxt I 1k17l (13k17 w|z+ |{*1 } ]x| I 1414l (811) w|z+ |{*1 } LjM I 718l (k313w|z+ |{*1 } h{|v - k11l (,)17 w|z+ |{*+ N x| {uv v ux}vx}1 }}x~tw ~ v{{| uvz1 vtxt|x 8)17l x{x x{w yxvu1 tw{zzx' |yxx|zx vxytt I 371kl1 u{yut|z t~{|t I 281,l1 ~{vzx} y|uv I 1215l1 xx|z{zty I 1112l+ V z}v{-{yv{ 244) + } [~t |x twxvutvx}zx ux}vx} z ww 3,113 w|z+ |{ t|t w{z{1 {w } 2448 + z 3212l+ ]v{}{zt{ yxvu z twxvuxw [~tt } z|t~tv{wxw {vtx{ vt}{|x y x|xtu{|zxw |x uxvx}xx |z } v~w{v{ ,7511 u+ |{ ({~ {u | x xu}y{ ~ t |{yuvxz{vtt*+ Qwxvuz{ xu}yt t~ uvz U}vx{yxx Lx ~ } 244) + xu}t|t 8)13 w|z+ |{ t|t 2k1kl x{x x{w twxvu+ Q~ uvz LN[ |x twxvutvx}zx ux}vx} z ww 751, w|z+ |{1 ux xxu}{uu}{u 2211l x{x x{w twxvu+ N x| 5 uvz ztx|{{ yvz twxvu{vx} vtxt|x 7815l x{x x{w twxvu' Wvt I ,)1kl (1k)1, w|z+ |{*1 *1 Pyvtz I 121kl (,311w|z+ |{*1 Xxt I 512l (1717 w|z+ |{*1 Qu|t I k13l (2113 w|z+ |{*1 Xwzt - ,18l (1k13 w|z+ |{*+ ]x vw ux}vx} } uvyuv{ twxvuz xu}xy |ttv u u{yut|z{ t~{|t I 3718l1 v{}{tz I 818l1 [L\ I 71)l1 xxvx}zt{ t vuv I ,1)l1 t~{|t t~ yy t |uw I 31kl+ Zu{|zwt yuxvwt1 xy~} twt }|tzt{ z yxzxwty }uxzxwtt }| u {wxvt{yt{ t wtvtxzz{ vx{+ V 244) + tw{| w{ux u{z{zt1 vyu{vt~ }{|t{zt{w t| vxt}t t w{vt+ L z| 244) x } [~tt vxt|x 225) {|x}{y1 ux x|{ xxu}{uu} {x {vtx 2448 + z 17l (z 32) {|x}{y*1 yx|t{u}x w{vt }x~vx|x z k1kl (z 115 {|x}{y* t xu}t|x 1858 {|x}{y+ Uu{u}{zz vtvxu z{|{zt MWZ [~t } 244) + xu}t| ,41 {|x}{y vxut} 187 }

1,)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 2448 + ]x zzw xvzx} w{uzxx |tzxx v}|{zt xyx|x 2414 u+ tu{|{ [~tt zxu ~ vzt{ } xty vxu+ V x{ t|{zzxut }{}t 18 u+ {|+ vxu u ~ vzt{ x|{{ 1 x+ V{|tw|tz{yxuxv{ vx|{w }vxw|{zzxw t {|yxx~u}{zzxw {yuxv } [~tt' A }xyt vx}{z t~zx t~t{yxx t wxv|zxx xzx}z vxt~}xu}{zz xzx} z v{vtut [~ttp A z{}uy tzzx} v{vx} vxw|{zz t {|yxx~u}{zz v{vtut | v{|t~tt vxvww v~}tutp A z{}uy }xyxy}|tttvx}zz vx{txz|z yvx} z v{vtut1 } v{~|uu{ }xyxx vx}z wtvtt t zt~yxx vx}z x|u uvp A xuuu}t{{vuttytt}y{wxvxyttx w{zvxzw uzvuw IS: t u++p A | vx}{z tzu{vtt w{ xuv|wt vxw|{zzxut t xuv|wt1 x~ twt v{} ~ | ztp A zt~yt vx}{z w{z{w{zu z v{vtutp A z{{yut}zx{ tx|~x}zt{ v{vx}1 tw{ t } v{txz{p A z{xuuxz vx}{z t}{vttytt vzyx} u xux}x vxyttvxw|{zzwtt{|yxx~u}{zzwt v{vtutwt+ ]vx}{{zz z|t~ x~}x|{u }}tu {| v tu{wz yuxvx}1 yxuxv{ wxu x|xtu{|zx t|t xuvtu{|zx y~u z {w uvu{t{yxw v~}tutt yxzxwtyt [~tt+ V MWZ [~t {u v }x~wxzxu{ | v~}tut1 zx }zx xzu1 yy t wxzx x|{{ {yut}zx x}t}u+ V{ ux {u xzx}zt{ }vxuu z{yxuxv{ v{yxw{ztt1 zxt{ v~zx|zx} vyu{v+ Xwuvt} uyx {yu1 yy z|tt{ x|zxwxt [~tt } {v{ yxzxwtyt1 wxzx }{|tu |{ t{ v{yxw{ztt' A ty| {zt{ t v{xx|{zt{ | xx vx x|tut{yx yxz|tyuzxut } xuzx{zt {zuv|zwt xvzwt }|utp A x|zxwuzx{ ut{ }uxzxwtt }x }{ ztxz|z x|tuty v~}tutp A vtv{zt{ w{v{txz|z }~{ t }uvt}zt{ x|tutyt1 zv}|{zzx z }u|{zt{ [~tt } {}vxv{txzp A xuy~ xu xuv|{}xx vtzt } yxzxwt{yx x|tuty{ t vtw{z{zt{ vtzt uvz{zt tu{wz vx~ (z{|x|z yxzyv{zt1y|twut{yt{vx~1z{v~}tuxu tzvuvyuv*1 uy{ v~vxuy t }z{v{zt{ y|u{vzxx xx } v~}tutt yxzxwtyt+ Z{zt} |{ t {yu I uvttxzzx t|z{ x~ttt v{txz } vvzxw {yuxv{ t x}{zzx-y|twut{yt{ |x}t1 |{{u }{|tu |{ t{ v{yxw{ztt'

154

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice vtw{z{zt{ Ax}v{w{zz u{zx|xt x }x~{|}zt yx|xt{yt tux vxytt t v~}tut{ tw{zzx ux A yxzyv{zuxxxzx ztt | {t|t~tt } {|yxw x~u}{1 }xuzx}|{zt{ y{u} x}p A v~}tut{{v}tzxtvx}tzux{v{vxuyt {|yxx~u}{zzxx vp A v~}tut{ wxzxu{ | vz{zt t }uvt}zt |xtut{yx {xyt {| vxt {|yxx~u}{zzx vxytt } u{{zt{ yv|xxtzxx ty|p A }x~vx{zt{ }x~{|}zt x}x{ } ~yvuxw vzu{ z xzx}{ vtw{z{zt tzu{zt}z u{zx|xtp A }xuzx}|{zt{ t vtv{zt{ |x{ x wt t }tzxvztywt x|{ tw vtw{z{zt{w y|u{vzxx xx } v~}tuttp A t}{vttyt vzyx} u vxytt t tx|~x}zt{ } x|zxw x{w{ v{tw tzt}t|z uxvx} v{{v{zt | \x|x} x uxvxz UL t {tzxx vxuvzu} } vwy LN[p A }z{v{zt{w{zvxzuzvux}y{u}t vxx}x|u}{zzx {~xzxut }x }{ yxwzt1 vxu t z yxvu t u} t } {tzx u{zx|xt{yx {xy{ vt vxt~}xu}{ xux}x vxytt+ Zu}{uxw z }~x} y v{txz|zx yxzxwty{1 }~zz{ }xytw vx}z{w wtvtt z{|{zt wxu u |{ t{ v{yxw{ztt' o x}{zt{ vx}z x|u uv1 u{w xyv{zt wtztuvut}z t yx}{zz ~uvu1 x{{{zt{ wxt|zxut vx{ t| t~ x{zt vxzx} [~t{p o utw|tvx}zt{ v{vtztwu{|yx yut}zxut t vx{zt{ wtztuvut}z v{vx} } {| vt x~zt{ zx} yxwzt }x~}v twt } [~t wtvzuwtp o vtw{z{zt{ z|xx} |xu x xuzx{zt y xu{zt|zw tz}{uxvw } vx{{ tz}{utvx}zt } uvttxzz{ t zx}{ {yuxv yxzxwtyt }uxzxwttp o x{u}t{ u{vvtuxvt|zx wxt|zxut vx{ t| }zuvt MWZ [~t+ Vvxuy {y}uz x|tuty z vx}z{ [~tt x~}x|tu wytwt~tvx}u yxzxwt{yt{ tztyuxv1 vyu{vt~ t{ v~}tut{ yxzxwtyt v{txz t wtztwt~tvx}u vtyt1 ux }|{u y| {}x xu}| { } vx{{ uvu{t{yxx v~}tut+ iyxzxwt{yt{ xuzx{zt w{ utwt {yuwt x{u}| u |tx z{xv{u}{zzx'

v{|tyzyt {zuv

v{txz|z }|u 151

v{vtut{1

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice |tx {v{~ xxu}{uu} t{ vzyt' v{vx}1 ux}vx} t |1 tzzx}1 }z{zt{ (vt v{txzx}1 v{|tyzyt1 wtvx}x*+ Y t~ {v{t|{zz }{ {yux} tw{{u }xt yxzyv{uz{ tzu{v{1 yxuxv{ twt }tu vt vtzutt uxx t|t tzxx v{{zt } x{ }x{ yxzxwt{yx {u{|zxut+ iut tzu{v{ z{ ux|yx z{ x} u1 zx t }u u } vxut}xv{t{+ V{ xzt }xu } v xt|zx-x|tut{yt yuxvx} (S!*1 vwxuv{zzx }{ wx{|t t uv{ u xu{|zxx z|t~1 yxuxv }x wzxxw {u xv{{|u {ttyx yxx v{txz+ Qx t~ t~|x{zzxx1 wx{u u v{|x{z |{ u{xv{ut{y wx{| yxzyv{zuxxxzxut v{txz+ V x{w |{ x wx{| yxzyv{zuxxxzxut v{txz x~tt xu{zt|zx x{u}twxut1 x z{w wz{zt 1 wxzx xztwu x}xyzxu v}x}1 yxzxwt{yt1 xt|z1 x|tut{yt |x}t1 v{{zt1 tzvuvyuv1 x{{t} t vtv{zzx{ }xvxt~}xu}x zvxzx-x~u}{zzxx yxw|{y v{txz z xzx}{ {yut}zxx zytxztvx}zt w{zt~w {zxxv~x}zt t tx|~x}zt v{tw{u} x}v{w{zzxx v{txz|zxx vzy (vt+ 2*+

Xt+ 2+ W{xv{ut{y wx{| yxzyv{zuxxxzxut v{txz V ux }~t {|{xxv~zx1 z z }~| vx}{ut z|t~ yxzxwt{yx wx{|t yxzyv{zuxxxzxut v{txz tx|~ uyt{ yu{xvtt1 yy sv{txz|z vxs t sv{txz|zx{ v{|x{zt{s+ iux x|x}|{zx u{w1 ux z{xxtwx uvtvx}u xu v~|tt w{ xu{|zwt vzywt t }}tu |}z{ |{w{zu zytxztvx}zt v{txz|zxyxzxwt{yxtu{w1xv{{| t{{{ yxzyv{zuxxxzxu+

152

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice X{txz|z vx (53* v{u}|{u xx ww }{ vxx} z yxz{z{ ux}v t |t1 vxt~}{{zz{ } v{txz|zx yxzxwty{+ Zz xuv{u }~ w{ x{wxw x}xyzxx }y1 z yxuxv v{}|{z vx yxzxwt{ytwt {zuwt1 t xtw vx}z{w {z+ X{txz|zx{ v{|x{zt{ (5S* xy~}{u vx}{z z|tzxx v{|zxx x{w vxt~}xu} vt yxw }x~wxzxw vx}z{ {z+ L|{{u x{vyzu v {u}{zz xu|tt zz yu{xvt xu x{vtzu } wyvxyxzxwty{ x}xyzxx vx (>3* t x}xyzxx v{|x{zt (>S*+ ]xyx|y v{txz|z vzxy }|{u xu}zx u v{|tyzyxx1 xux|y ~z{zt{ vx}z {z zxu } t|zx ~}ttwxut xu {x xuxzt t vx}xtwx xvu}xw yxzxwt{yx x|tutyt+ Wyt{ uvyuvz{ |{w{zu x}xyzxx vx1 yy xuv{tu{|yt t tz}{uttxzz }x wzxxw xv{{| u w{uxw v{txz } x{u}{zzxw v~{|{ztt uv1 {x {t|t~t{ t xuv|{}x uvyuvx1 |{zzxu xu vzyx} v{vx} t u+ Zuuu}t{ {uyx vzt w{ yvuyxvxzw t x|xvxzw {vtxwt1 vyu{vzwt vt z|t~{ x}xyzxx v{|x{zt1 zxtu }v{zt{ } x}tzxut z v{txz|zxw vx}z{ v yuxvx}1 xv{{| t uxu t|t tzx {vtx+ N{xxtwxu ~w{z xu}| { Btu yxvu# } uvyuv{ x}xyzxx vx t xx|z{zt{ x}xyzxx v{|x{zt zzwt x }}x~ t }}x~ vxyux} t v{vx} vt z|t~{ v{txz|zxx vx t v{txz|zxx v{|x{zt+ N{{zx}{ yuxv v{txz|zxx vx t v{txz|zxx v{|x{zt (z|xt1 vx{zuz{ u}yt1 ttt t |xuz{ yv{tu tz}{uxvw1 |x}t z }z{zt vzy t u++* }x wzxxw xv{{| u yxzxwt{yx x|tutyx {zuv t v{txz|zx }|ut1 vyu{vxw t }~twxxuzx{zt+ V y{u}{ vtw{v v{|{u |{ t }vtzu xv{{|{zt }{|ttz 53 t 5S (W|t 1* tx|~x}zt{w uutut{yt wu{vt|x} x [~tt ~ 244) +

X{txz|z vx' 53 $r Ir Cr Jr ]xuv{tu{|yt vx ($r* xu}t| 24)k551) w|z+ |{{}+ Qz}{uttxzz vx (Ir* |xt| t~ tz}{utt } xzx}zx ytu| } v~w{v{ ,5812 w|z+ |{{} t {v{{zt z{|{zt }x }y| t {zz w I ,3)12 w|z+ |{{}1 ux {u Ir 8)71, w|z+ |{{}+ Xx' 2)),531, w|z+ |{{}+ A v{txz|zxx {u I 13313)1, w|z+ |{{}p A xvu}{zzxx {u I 1kk31, w|z+ |{{}p Lvx z }}x~tw{ t~ v{txz ux}v t |t' 81k1, w|z+ |{{}+ Wytw xv~xw1 v{txz|z vx' 53 51482311 w|z+ |{{}+

153

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice X{txz|zx{ v{|x{zt{ (5S* |xt|x t~ x{wx} vxt~}xu} yvz {yuxvx} yxzxwtyt [~tt' A vxw|{zzx{ vxt~}xu}x I 52,1) w|z+ |{{}p A uvxtu{|u}x I 18)11 w|z+ |{{}p A {|yx{ x~u}x I 5,81k w|z+ |{{}p A ux}v t |t I 14,712 w|z+ |{{}+ Quxx' 5S 234)18 w|z+ |{{}+

W|t 1 \yvxyxzxwt{yt{ xy~u{|t x MWZ [~t ~ 244k-244) +


; 1 2 3 ]xy~u{|t Qz}{uttt } xzx}zx ytu| O{x~tu Xx1 } u++o v{txz|zxx {u x+ {u Oxx }{x' xu}{zz{ xx xx x+ {u1 }{x } u++ uv{vu v{u} x|{zz{ uvz{vu } xx gL]N Luxtwxu wztuvzx xwxt iyxvu {+ t~w+ w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} 244k + 25)18 27211 1)7)),17 11,81,17 83184 1)7)),17 11,81,17 83184 53,871k 2,4k11) 5k271k 21) 218 8341) 2447 + 2551k 32,12 2247k51) 127k451k )31k413 2247k51) 127k451k )31k413 7)22,17 ),581k ,,7318 312 141, k))18 2448 + 3)112 ,3311 2k31,11) 12351k13 13)k251k 2k31,11) 12351k13 13)k251k 112k3)11 22,)81, ,,8,12 31) 41, 8,)1, 244) + ,5812 ,3)12 2)),531, 13313)1, 1kk31, 2)),531, 13313)1, 1kk31, 1552881k k57k17 ,,,51) 218 381k 81k1,

, 5 k Z{w vxt~}xu}' vxw|{zzx{ vxt~-}x {|yx{ x~u}x uvxtu{|zx-wxzuz{ vxu |uz{ |t1 }{x } u++ uxtwxu | vx~ztz ux xv+ {yuxv1 }{x } u++ x{w uxvx} | x{w xvz vxu1 }x|z{zz xu}{zzwt t|wt xx xu {v{}x~yt v~x} xx xu {v{}x~yt tvx} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{} 53317 5k)1k 14512 21)1) 3k17 3k111 k413 55117 557 14215 27k1k ,k12 ,)21, 8212 58115 7771, 21k11 3381) 5k1k kk313 11418 52,1) 5,81k 18)11 31813 5312 k4713 1411,

w|z+|{{} w|z+|{{} w|z+|{{}

7318 3,1) 813

14313 ,,1) )12

11712 ,811 1112

8311 28 1415

o- {~ {u {yxz{zuvtvx}zz |1 vxu t z u{vvtuxvtt }uxzxwtt t tzztv{w{ t~ xvu}{zzxx {u

Q~ vt}{{zz v{ux} }tzx1 ux } [~tt tw{| xv{{|{zz t|z1 yxuxv ~y| | } ~ztu{|zxw v{}{ztt vx z v{|x{zt{w+ U|t xvxz{{ vwxuv{u xu}| t{ v{txz|zxx vx t v{txz|zxx v{|x{zt1 ux xzvtu v {v{~z tvxxvt' ,1l }{x v{txz|zxx vx vtxu z xuv{tu{|yt{ vxp vxt~}xu}x ux}vx} zvxzxx xuv{|{zt v{vtutwt xu}t|x 415l xu xuv{tu{|yxx vx1 ux x}xvtu x ~ztu{|zx ~}ttwxut v{txz|zxx vzy xu }z{zt xu}xy+

15,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Q~ vt}{{zzxx z|t~ v{txz|zxx vx t v{txz|zxx v{|x{zt wxzx {|u v }}xx}' 1+ Zzx}z{ |{w{zu yxzxwt{yx wx{|t yxzyv{zuxxxzxut v{txz u{zx }~twx}~z w{ xx t }~twx{u} u z v{txz|zxw vzy{ {v{~ w{zt~w {zxxv~x}zt1 xvwtv v{txz|z vx t v{txz|zx{ v{|x{zt{+ 2+ X}zx}{t{ v{txz|zxx vzy }{w z{uxt}x+ Zz t~ |}z vx|{w I {ttu tzzx}xx ({z{zxx* ytu|1 tw{ {x } vxv{ztt tzzx} tzutuux} t v{|zxx {yuxv yxzxwtyt+ `v{~w{vzx }xy {z yv{tux}1 z{|u{t } v{|zxw {yuxv{1 zt~yt |u{{xxz vx+ 3+ i{yut}z v{txz|z vx ~}ttu xu xxuzx{zt ux}vz {z1 x|u uv t vx{zuzx u}yt1 ux zxtu }x{ xuv{zt{ }x }~twx}~t t zxvw|zxw zytxztvx}ztt uv{ xzx}z utx} v{txz|zxx vzy' xuv{tu{|yxx1 uv1 t tzzx}xx+ 5+ V |x}t yxzxwt{yxx yvt~t yvz{ zt~y v{|tv vx| v{|tyzyx t v{txz|zx }|u{1 }z{zz zv}|u }{ }xt t|t z x{vzt{ t~z{zzx z{xxtw xuv|{ yxzxwtyt t xt|zx {v v{txz (xxux}y y x{}1 x{{{zt{ ux}vwt {uz v{{zt ~v}xxvz{zt1 xv~x}zt t u++* k+ V v{~|uu{ }~twx{u}t v{txz|zxx vx t v{txz|zxx v{|x{zt xvwtv u xx xzx}z {yux} v{txz|zxx vzy1 }{|ttz yxuxv }|{u ~x}x vt xv{{|{ztt yxzyv{zuxxxzxut v{txz+ Yxw|{yz xy~u{| yxzyv{zuxxxzxut v{txz y|}{u1 x z{w wz{zt 1 t~ } v'

A K A xy~u{| yxzyv{zuxxxzxut v{txzp 5$ A A A I A tz}{uttx zz vt}|{yu{|zxu v{txz+


Lxxu}{uu}{zzx y t~ zt }y| {u } {'

K !$ C ?1
{' !$ I xyu{|z xxzxu z{|{ztp C I yxtt{zu yxz{zuvtt xxx} (yxtt{zu Otzt*p ? I vx}{z {~vxut+

I I0 Ir I 1
{' I0 I tz}{uttxzz xu{zt| v{txzp Ir I tz}{uttxzz vtyp I I v{|z{ x{w tz}{uttp I t|x uxz v{vtut } v{txz{+ V{ xy~u{|{ wxu tw{u1 zvtw{v1 |{ t{ ~z{zt (tx t~ vt}xtw xxv{zt*' !$ 415 I } x|{ u{{zt tu}{u }~twx}~ } vzyx}' ux}vx} (vxu1 |*1 t uvp 155

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice C 413 I yxz{zuvt xxx} }|{u |{u}t{w zytxztvx}zt vzy uv t t|zx ~}ttu xu xt|zx x|tutyt v{txz|zx }|utp ? 412 I xy~u{| {~vxut tw{{u {u}{zz{ xv{zxut1 uy yy } |x}t yvt~t z{ }{ tu}{u x| x| yvux {~vxutp I 417 I x{w v{|z (yy }zuv{zzt1 uy t }z{zt* tz}{utt }t{u{|u}{u x {u}tu{|zx tz}{uttxzzx vt}|{yu{|zxut v{txz1 |{x}u{|zx1 t x {yut}zxut v{txz|zxx x~u}x}ztp I0 415 I tz}{uttxzz xu{zt| tu}{u xzx}z{ wyvxyxzxwt{yt{ vyu{vtutyt1 z{zzxu u{vvtuxvtt yuxvwt vxt~}xu} t v+ xy~u{|tp Ir 41, I tzu{v|z xy~u{| vtu}{w yxz|utzx}w {zuu}xw siy{vu-XMs t tu} t ~yxzxu{|z1 x|tut{yt1 yxzxwt{yt1 tzzx}1 yvtwtz|z t yx|xt{yt vtytp 413 I yx|t{u}x uxz v{vtut x}xvtu x t |x utvx}zzxut } t| v~|tz vttz y zytxztvx}zt } |x}t vzxzx yxzxwtyt+ X{txz|z }|u1 xu t z{ wx{u xvwtvx}u t|t xy~}u }|tzt{ z tzututxz|z{ uvyuv1 } xyv{ztt yxuxv vxu u tvw1 u{w z{ w{z{{1 x|z x~u |x}t1 x~}x| t{ v{vtutw xutu yxzyv{zuzxx v{tw{u}+ X{txz xut u v{tw{u} |xv v~|ttw1 z{ xu}+ V yxw v{txz{ {u }x xzxw {w vtt zxv yxzyv{zuz xuv|{+ V v{~|uu{1 wxzx v{x|xtu1 ux } u{ v{txz1 { xuv|{} uvyuv yxzxwtyt uv{{ utvx}| y vzxzw w{uxw }{{zt x~u}1 { v{txz|z }|u x{vt}{u uvyuvxxv~ t{ v{vtut t vx}xtu v~wz yxzxwt{y x|tuty1 yuxv {zxxv~x}zt x{{t} u |ztvx}zzxu v{txz|zxx vx t v{txz|zxxv{|x{zttxxu} uvxuxy~u{|{ yxzyv{zuxxxzxut v{txz+ Qx t~ }{t~|x{zzxx1 wx{u u v{|x{z |{ t |xvtuw x{zyt yxzyv{zuxxxzxut v{txz (vt+ 3*+ Z{zt} vx| t w{ux v{txzx} } {xzz{ U}vx{1 |{{u y~u x uy z~}{wxw }xxv~{|{ } uvyux}y{ t xx y v{txzw+ Oxyw{zuxw1 v{u{z tw z tyt }xxv~{|1 wx uu xyw{zu Yxwttt UL X{txz|z x|tuty Lxx{u}+ X{txz |t xw{{z { z{ } ztxz|z 1 x{{}vx{y xvy+ Lxxu}{uu}{zzx } 1)85+ Lx}{u U}vx vtz| U}vx{y vut x w{uzxw wxv}|{ztt1 } 1)8)+ U}vx{y (\vty * vwxz yxz}{zt x uvzvztzxw xuvzt{u}{ u{vvtuxvt|z xv~x}zt t t }|uz xvzx}+ V 1)88 t 1))1 + U}vxv|w{zuvtz|cvut Lxx{u}xvx|{ww v{txz|t~tt+ Ntz 1)74- + ~zx{}vx{yt{ xvu}

15k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice vtztw u ztxz|zx{ ~yxzxu{|u}x1 v{|tv {{ v{txz|zx{ v~}tut{1 uy{ u}{v u |z vxuvzu}{zzxx v~}tut }xt uvz+

Xt+ 3+ M|xvtuw x{zyt yxzyv{zuxxxzxut v{txz V xu|tt{ xu uvz a{zuv|zx t Vxuxzx U}vx xzut v{txz|zx x|tutyt } X{|tyt \x|x} vyut{yt z{ {u}x}|x+ P x|tzu} vxuztyx} vu v}|{zt zzx{ xzut{ }xtu y vv{{|{zt v{vx}1 v{xu}|{w {zuvxw+ V w{z{ u{{zt {|{u }ztwzt{ x~zt tzututxz|z |x}t t v~}tut{ v{|uxvz w{uxx} v{|t~tt v{txz|zx x|tutyt+ V t| uxx zy|t} u uyt{ vx|{w1 yy y{u}x v{txz|zx uututyt1 xvxy xvwtvx}zt w{uz {ux} t wztt|zx xu}{zzxut1 tu{w xt|zxx x|t}zt1 vtvxxx|~x}zt t xvz xyv { v{ t v+

157

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice \{ u{w1 |}z {| v{txz|zx x|tutyt I x~zt{ v{x|xy | x{{{zt xuuxz xxx}1 vx}z t~zt t ~zuxut z{|{zt1 x{vy w{uzx tzttut}1 |{zt{ tzvuvyuv t xyv { v{+ ]v{z~z{zt{ v{txz|zx x|tutyt z{ } }v}zt}ztt vx}z v~}tut v{txzx}1 } v{xu}|{ztt v}z }x~wxzxu{ | x|zxx tx|~x}zt {|x}{{yxx1 yxzxwt{yxx t vtvxzxx xu{zt|+ Z{zt} {v{wxuv } xuzx{ztt }uvt}zt w{zt~w v{txz|zxx v~}tut } X{|ty{ \x|x} |{{u y~u1 ux } 244k x } X{|ty{ \x|x} | vtzu ~yxz Z v{txz|zxw v~}tutt1 x|zx yxuxvxw } uvz | v~{|{z z k yxzxwt{yt v{txzx} t [~t u| wxuxu{|zw yxzxwt{ytw v{txzxw1 uytw xv~xw1 x|t} xx|ztu{|z utw| | yxw|{yzxx v~}tut yxzxwtyt }uxzxwtt 1+ ]x ut1 v{ t{u x {uv{ v{{zt1 zxt x tx \tztu{vu} w{uzxx |tzxx v}|{zt+ gtzzx}wt tzuvw{zuwt v{txz|zxx v~}tut wxu }uu Ntxz|z xz v{txz|zxx v~}tut1 uy{ xu}{zz{ xx {ux} {tzt w{uzxx wxv}|{zt+ V uvz a{zuv|zx t Vxuxzx U}vx v{txz|z x|tuty uy{ | z{ }x|z{ x|{x}u{|z t z{ x{{{z xuuxzwt tzzx}wt v{vwt+ Nx xz tw{| {uyt xvt{zutv I z{t~{zx{ } yxvxw {w }u|{zt{ } UL+ gtzzx} xwx UL v| }z vx| } {vztt v{txz|z tvxxvt } z|{x}zz xu xt|tut{yxx {vtx vwy+ Ntxz|z yxxvtztxzz x}{u x v{txz|zxw v~}tut (NYLXX* xv~x}z } {| u{utvx}zt1 vx}t{zt t x|x}zt z ztxz|zxw vx}z{ ~ x|tutyt x v{txz|zxw v~}tut + V xu} NYLXX }xu wtztuv (w{uzxx |tzxx v}|{zt1 yxzxwtyt t uxvx}|t1 tzzx} t v+*1 v{{u{|t v{txz|z x}{ux} v~}tut t x xzxw v{u}tu{| xu uzxx {yuxv1 z~z{zzxx yw v{txzxw v~}tut+ Zz t~ {v}xu{{zz yxw{u{zt NYLXX xuxtu } xyxzu{|zxw u}{v{ztt tzztvx}zt vx{yux} v{txz|zxx v~}tut+ X{txz|z x}{u x v~}tut (XLX* }|{u v}xwxzx v{txz|zx uvyuvx1 {~ uu vtt{yxx |t1 x~zzxx | v~vxuyt1 x|x}zt t z~xv ~ xxw }x|z{zt x|tutyt v{txz|zxx v~}tut z vx}z{ v{txzx} v~}tut+ M{zuu} v{txz|zxx v~}tut (MXX* x~ u } yxw v{txz{ t tv u vx| w{uzxx tx|ztu{|zxx xvz+ Zzx}zx {| x|tutyt v~}tut }uxzxwtt tu{u uxt}x{ x}{zt{ y{u} t~zt z{|{zt+ X{{zt{ ux ~t }x~wxzx ux|yx {v{~ yxw|{yz xx y v~}tut + Y{u}x t~zt uzx}tu xztw t~ y| {} xzut v{txz|zx x|tutyt } X{|ty{ \x|x}1 vt{w } z{x u|t }y| u z{ ux|yx vx}{z xx t x{{{zt z{|{zt1 zx t y|uv1 xutz z{zzxu v{txz|zx t~zt1 xvzt~t x1 yx|xt1 v{txz|z twt1 uy{ {yut}zxu t y{u}x | x{u}{zzxx v}|{zt1 }y| v~vxuy t v{|t~t {tu{|z v{txz|z uvu{t+ iux

158

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice x{z }zx1 uy yy }{ ut {|{}{ xvt{zutv }| u |}zwt vt v{|t~tt uvzwt UL x|tutyt Oxvxx{u}1 u yxuxvx }|{u t X{|ty \x|x}+ Zu uvz a{zuv|zx t Vxuxzx U}vx xy~}{u x| xt|z 1 yxzxwt{y t x|tut{y ~ztwxu uvu{t t yxz{t v{txz|zxx v~}tut z 14-24 |{u1 tw{ t vyu{v xtt|z xyw{zux}+ h|xv tw1 } zux{{ }v{w t vtzu uvu{t v{txz|zxx v~}tut1 } ]x|{1 V{zvtt1 L|x}ytt1 `{tt x{u}|{u tzu{vt v{txz|zx x|tutyt wyvxyxzxwt{yx t xuv|{}wt ({yuxv|zwt* x|tutywt1 ux {xz ux|yx ~vx{u } X{|ty{ \x|x}+ ]xztw ~ztwxu t }zxu xxz xyw{zux} | z v~}tut }uxzxwtt1 vyx}xu}x [~tt vtz|x Luvu{t xt|zxyxzxwt{yxx v~}tut [~tt x 2415 x1 x~z xttt sNtzt Ozs t Mxtt U}vxv{txz `{vzxx wxv+ Xwuvt} [~t {v{~ vt~w {}vx{yxx t~w{v{zt wxzx xuw{utu |{ t{ |{w{zu' z|tt{ w|uty|uvzxx x{u}1 { x{u} u v{u}tu{|t v~z y|uv t uzxx}p |}{zu}x vtztx} {wxyvutt t {}vx{yt {zzxu{p z|tt{ yxzyv{zuz v{tw{u} | xu{zt|z tz}{uxvx} t v+ iux }{ x}xvtu x u}{v{ztt zt}{v|z {}vx{yt {zzxu{ } }uxzxwtt+ ]vx{1 vxtxt{ } x}v{w{zzxw wtv{1 }z u vyx}xu}x xu{|z v{txzx} x{vut}zx v{tvx}u z x}v{w{zz{ uv{x}zt t vx}xtu x|{{ v{tu{|z t x|{x}u{|z x|tuty+ Xyx}xu}x [~tt xztw }zxu zzxx xx1 v~vu}{u t v{x|{u v{|t~x}u yxz{t Lxtxyxx|t1 yxuxv v{x|{u x~zt{ y{u}{zzx zx}x v{ } z{|{zz zyu }uxzxwtt1 v{}v y t~ zt } tzwtzx v~}t} {{ {|xuzx{ xv~x}zt{' xt|zxyxzxwt{yx{1 tzu{||{yu|zx{1 y|uvzx{ t x}zx{+ V xuzx}|{ztt Qx|ztu{|zxx yxwtu{u [~tt ; 2k xu 12+42+244) + Z t|xuzxw vx{yu{ } 3- z{|{zz zyu MWZ [~tt x v{|t~tt wx{|t Lxtxyxx|tx} z xzx}{ x~zt uvyuv x{v{ {x v~}tut1 {uyx t |xt{yt xv{{|{z }zxu xx~zzt z{xxtwxut {v{x \x|x} z tzzx}txzz wx{| v~}tut1 yxv{zzxx }v}zt}zt xt|zx -yxzxwt{yt |x}t x uvzwt U}vx{yxx Lx ~ t {u1 uxx ux1 zt}{|tvx}zt{ uvyuvz xx{zzxu{ }x~wxzx |t z ut }z{v{zt } yxzxwty t xt|z {v t~zt x{u} tzzx}t1 ~tv t z wtvx} uzvu1 uy { ux1 ux } x|tzu}{ uvz wtv } v{{ztt xt|zx-yxzxwt{yt vx|{w }x~vu{u vx| w{uz xx{u} 1+ a{| x~zt t v{|t~tt xtxyxx|tx} }|{u v{}v{zt{ z{|{zzxx zyu [~tt } tzwt{yt-v~}t} {{ {|xuzx{ xt|zxyxzxwt{yx{1 tzu{||{yu|zx{1 y|uvzx{ t x}zx{ xv~x}zt{+ S{ x~{u y{u}{zzx zx} v{ v~}tut } v{{| vtt{yx yxw{u{ztt u{vvtuxvt|zx xtz1 xu{|zxx z{|{zzxx zyu+

15)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Lxtxyxx|t1 xvztzx x{tz t } {{ |{{ t~ {u}x}}t vz{{ yxz{t v~}tut1 x ut1 zx} xvw {wxyvut{yx xvzt~tt x{u}1 } yxuxvx v{~yx }x~vu{u vx| w{uzxx wxv}|{zt t xt|zxx vuz{vu}+ Lx~zt{ t yxv{zzx{ v~}tut{ xtxyxx|tx} x|zx utw|tvx}u t ~yxzxu{|zx t xvzt~txzzx x{vyx x uxvxz xvu} z }{ vx}z }|ut+ ]vx{yu Lxtxyxx|t z{ wx{u {zx v~}t}u1 {|t z{ u vtzu ~yxzxu{|z{ yu1 uyt{ yy' xutwt~t uvx}xx ~yxzxu{|u} t }z{v{zt{ x}v{w{zz wx{|{ vzy uvp x z|xx}x x|tuty{ vtw{ztu{|zx y uvyuvw x{v{ {x v~}tutp x }{zvzxw tzztvx}ztt tzzx}txzzx {u{|zxut } \x|x}{p x xtxyxx|t } \x|x}{ 2+ Wy{1 z{xxtww |x}t{w {zxut zx} wx{|{ xt|zx-yxzxwt{yxx v~}tut }|{u xxu}{uu}t{ t |tzzw tx|xt{ytw xx{zzxuw zvx t {x uvttw1 u+{+ w{zu|zxut+ ]xuxw vx{yu Lxtxyxx|t MWZ [~t } uxw |z{ x|{z u xvttz|zw vx{yuxw1 xxu} tw vxu yxzyv{zuxxxzxut v{txz z{ ux|yx } vwy X\1 zx t z w{zvxzxw vx}z{+

RQWUXMWPXM' 1+ Syxz ;,38 xu 28+12+244k Z v{txz|zxw v~}tutt } X{|ty{ \x|x}1 x|tyx}z 1k+42+2447 } \xztuxv| xtt| ;421+ 2+ ]xuzx}|{zt{ Qx|ztu{|zxx yxwtu{u [~tt ; 2k xu 12+42+244) + Z t|xuzxw vx{yu{ } 3- z{|{zz zyu MWZ [~tt x v{|t~tt wx{|t Lxtxyxx|tx} z xzx}{ x~zt uvyuv x{v{ {x v~}tut1 3+ M}uxzxwzx-u{vvtuxvt|zx{xv~x}zt{[~t'Mz|t~ yxzxwt{yxx x|x{zt t xu{zt| v~}tut }u+ Yx||{yut}' V|{vt ]vxztyt1 Mzz ]x1 M|{yzv Zvz{zyx t v+-$%+' Bons :ffices S5?1 2448+ I 2,80+ ,+ !rinci0alii indicatorii social-econo&ici 0e re iuni de de@voltare1 raione /i &unici0ii1 ediia 0entru anul 244)1 Biroul Naional se Statistic al 5e0u6licii 2oldova+ 5+ X{utz yxzyv{zuxxxzxut uvz wtv Mz|tut{yt{ xu{u I23 i|{yuvxzz v{v+ I X{tw xu' %tt0'+unido+or k+ 3ollar 3+1 olf 9+ 7%e Clo6al $o&0etitiverournal of International 9cono&ics+ 2443+ ; 27(3-,*+ :Aford universit 0ress+ X+ 1))I224+ 7+ [{|}zx}yt \+Q+1 fyx}y V+\+1 Wvxtwx} Q+N+1 `{vuyx N+W+ Yxzyv{zuxxxzxu Xxtt } )4-{ x+ \{uvzx}x wyvxyxzxwt{yt z|t~1 \+ Q~-}x Q\i\Z XMN1 2448p - 384 +

1k4

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

]ZRQWQYM MNWQYXQSQLNZ[Z \UNUOf\UNWM V OUTWUReNZLWQ LUReLYZcZST^LWVUNNbc ]XUO]XQTWQ^ MWZ [M[MPS UXQ M+\+ ]Z]M xyuxv t|tuu yxzxwtyt1 yxz{v{ztv1 Y|yt [xzt}{vtu{u tw+ h+]+ c{ L+L+ YPXMYLQNM Yxwvuyt [xvu}{zz zt}{vtu{u
>6stract+ Ca au@ 9ri is an autono& inside of t%e 5e0u6lic of 2oldova+ 7%e re ional co&0etitivit increasin is one of t%e &ost i&0ortant issues for local develo0&ent+ 7%e 0a0er descri6es t%e econo&ic of Ca auia and analse 0ossi6ilities for it develo0&ent+ V zux{{ }v{w |x}xx{uzt{ zutyvt~tzx{ v}|{zt{ t|t zutyvt~tz w{z{w{zu1 x ut }| t{ tzxztwwt1 }{ { xuv{| u {zwt t vyutywt+ Zzyx x t xv {u} u v~zx|t } ux|yx}ztt zzxx xzut+ V uzxut1 ~zx{}vx{ytwt {t|tuwt zutyvt~tz w{z{w{zu xv{{|{u yy s{u{|zxu1 z{xxtw | v{xx|{zt xuxzt1 vx {x {u}x}zt v{vtut1 vt yxuxvxw xzx}zw }xvxxw uzx}tu }t}zt{s+ Ozz {u{|zxu vyu{vt~{u sx}{zt{w tzu{zt}zxut vtw{z{zt v{u} t w{uxx} z v{vtutt1 z{xxtw | v{xx|{zt vx { {u}x}zt v{vtut tutts 1+ ]vt uxw1 x wz{zt N x| (Neu%old "+* vxtxtu {v{zx }{x }ztwzt z t wtzuz{1 yvuyxvxz{ vx|{w1 xzx}v{w{zzx }~zz{ vx}{{zt{w {uyt t uv v{ t w{vxvtut 2+ Zu{{u}{zz{ yxzxwtu uvyu u ux xzut{ x-v~zxw+ Nvtw{v1 V+ Q+ Yxytz t L+ [+ h{|{} u}{v u1 ux szutyvt~tzx{ v}|{zt{ I x}xyzxu xvw t w{uxx} v{|t~tt zutyvt~tz vx{v vtw{ztu{|zx y yxzyv{uzxw v{vtut -x|ztys 3+ [v~zx} M+ [+1 } }x x{v{1 x}xvtu1 ux szutyvt~tz w{z{w{zu I uy tu{w v}|{zt v{vtut{w1 yxuxv tw{{u yxw|{yz1 tu{wz vyu{v t zv}|{z z v{xu}v{zt{ t|t uvz{zt{ z{|xvtuz | t~z{ }|{zt xv{u}xw tx|~x}zt }{x xu{zt| x}v{w{zzxx w{z{w{zu1 v~vxuyt t v{|t~tt z v{vtutt xt|zx vxvww1 tw{ { uvu{t{yt vyu{v1 x~}x| { uvztu }v{w{zz{ ~uvz{zt1 xvztu t v{wzxtu vzxz{ x~ttt vt | xuxu{|u}1 vt xxv{ } xzx}zxw z xu}{zz{ v{vs ,+

1k1

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ]x wz{zt Yxvxuyx} i+ \+ szutyvt~tzx{ v}|{zt{ I ux v}|{zt{1 } yxuxvxw xu}|{zx xv{{|{zzw xv~xw v{}t{zt{ xzxut yvt~t1 z|t~ {x twuxwx}1 w{v x zt{zt xuvtu{|z x|{u}t yvt~t t tx|~x}zt {x yuxvx} | x|{ {x v~}tuts 5+ Wxy ~v{zt Yvzx}yxx V+ [+ uyx}1 ux szutyvt~tz w{z{w{zu I ux' A v{}vtu{|z tzxuty vttz }x~ztyzx}{zt yvt~tzx tutt z v{vtuttp A z|t~ }z{z{ v{ t xu{zt| yxzyv{zuz v{tw{u} v{vtut | }xv uvu{tt {x v~}tutp A t~z{-|ztvx}zt{ x}{zt yxzyv{zuz v{tw{u} t tzzx}xx x~xvx}|{zt v{vtutp A v~vxuy vx{v tzzx}xx x~xvx}|{zt v{vtut t tu{w yxzuvx| ~ t v{|t~t{s k+ L yw t~ vt}{{zz xv{{|{zt wxzx xxvtu+ V uzxut1 w z{ wx{w x|tu wz{zt{w Yxytz V+ Q+ t h{|{} L+ [+ } uxw1 ux zutyvt~tzx{ v}|{zt{ wx{u vtw{zu ux|yx y v{vtut -x|zty+ Xx{zt [v~zx}x M+ [+ } uxw1 ux1 x z{w wz{zt 1 v{vtut{ x|zx xtvu z{ ux|yx z xu}{zz{ v{v+ Yxvxuyx} i+ \+ } }x{w xv{{|{ztt z{ tu}{u w{v x v{v{{zt yvt~t+ V+ [+ Yvzx}yt yy t V+ Q+ Yxytz L+ [+ h{|{}w x}xvtu x yvt~tzx tutt+ V ux }~t1 w y|xz{w y uxw1 ux }}{ut yvuyx{ xv{{|{zt{ zutyvt~tzxx v}|{zt | {|{ zux{ vxu+ Zzx xzx}}{u z xv{{|{ztt Yxvxuyx} i+ \+1 xx|z {x+ Mzutyvt~tzx{ v}|{zt{ I ux {|{zv}|{zzx{ }x~{u}t{ z v{vtut{ {| z{x{zt yvt~t1 } |{ }x~ztyzx}{zt yvt~t {| {x |xy|t~tt ~ xv{{|{zz (z{ {yxz{z* {vtx }v{w{zt+ Wy{ xu{{u}{zz{ yxzxwtu vxu }x wz{ztt xuzxtu{|zx wxw{zu z| zutyvt~tzxx v}|{zt+ Wy i+ \+ Yxvxuyx} tu{u1 ux vx{ zutyvt~tzxx v}|{zt x|{z ztzu x|{ tztt|t~tt vx{v zyvxuu} 7+ Zzyx w vt{vt}{w uxyt ~v{zt V+ [+ Yvzx}yxx1 uy{ V+ Q+ Yxytz t L+ [+ h{|{}1 ux zutyvt~tzx{ v}|{zt{ x|zx ztzu x tztt|t~tt vx{v zyvxuu} {| {{ z{x{zt 8p )p 14+ Lv{t xu{{u}{zz }uxvx} z{u {tzu} t x w{uxw zutyvt~tzxx v}|{zt+ Nvtw{v1 M+ [+ [v~zx} tu{u1 ux xztw t~ tzuvw{zux} zutyvt~tzxx v}|{zt }|{u {yxwx~tt+ Zzyx xu uxx1 z z }~|1 uv{u x|zxu t x{w vtw{z{w vx{v 11+ Utzu}{zzx{1 } {w xu }{ }uxv I ux tu{wzxu t yxw|{yzxu vtw{z{w vx{v+ V uzxut1 x uxw x}xvtu M+ [+ [v~zx}1 i+ \+ Yxvxuyx}1 uy{ V+ [+ Yvzx}yt+ \ x|zxu x|z uytw xxxw1 xyx|y tw{zzx xz x~}x|{u z|t~tvx}u vtw{ztwxu w{uxx} zutyvt~tzxx v}|{zt } ~}ttwxut xu vttz t }x~wxz x|{u}t v}|{z{yt w{vxvtut+

1k2

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice O| xv yvt~twt {u}{u zutyvt~tzx{ v}|{zt{+ Ltu{w zutyvt~tzxx v}|{zt }y| {u } { {u xzx}z |{w{zux}' x{yu v}|{zt1 {yu v}|{zt1 yxz{t zutyvt~tzxx v}|{zt1 zutyvt~tz yvx} uvu{t t x|tuty1 zytxz|z xtu{w t w{ux vxu yvwt } v{tw{ zutyvt~tzxx v}|{zt+ Lx~zt{ tu{w zutyvt~tzxx v}|{zt v{|{{u }{ |}z{ {|t' A ]v{xu}v{zt{ t zt{zt{ vty }x~ztyzx}{zt yvt~t } xvzt~ttp A Lzt{zt{ xuvtu{|z x|{u}t yvt~tzx tutt t }x~wxzx uv t |ty}tt+ Oxut{zt{ ut {|{ uv{{u xuxzzxx xv1 xvxuyt t z|t~ tzxvwtt1 z xzx}{ yxuxvx v~vu} u t x{u}| u zutyvt~tz{ w{vxvtut+ ]xzut{ zutyvt~tzxx w{z{w{zu }y| {u } { t }v{w{zz{ vyu{vtutyt+ Vx-{v}1 ux xv{{|{zt{ x{vtu }{ ~t x v~vxuy{ t vx}{{zt w{vxvtut1 yxuxv{ }{u y x||{zt 1 v{xx|{zt t u++ yvt~tzxx vx{1 ux vyu{vt~{u zutyvt~tz w{z{w{zu } ~yxw w|{1 t }x-}uxv1 y uxw z{xxtwx x}tu {{ vxt|yuty t u{vt yvt~t1 t ux {u xzut{w zutyvt~tzxx w{z{w{zu } tvxyxw w|{+ ]xxzx{ xv{{|{zt{ x|x}|t}{u ~t vyx}xu} t vyu{vt~{u {u}t } vwy xuvxx yvt~t yy v{yut}z zutyvt~tz w{z{w{zu t ~t vxt|yutyt yvt~tx} yy v{}{zut}z (v{v{ t* zutyvt~tzw{z{w{zut|tzuttut}z(x{v{ t* zutyvt~tz w{z{w{zu 12+ Puxt}xu vxvxw|{zzxx vxt~}xu} wx{u u xutzu ux|yx vt yxw|{yzxw1 tu{wzxw tx|~x}ztt v~|tz yuxvx}+ Zz vyu{vt~{ux|{x}u{|zw}x~vuzt{w{x}x~wxzxu{ }xvxt~}xtu } yxw vxt~}xu}{zzxw ty|{ xuxzz{ v{~yx z{ w{z t{ v{~|uu x~u}{zzx {u{|zxut t |x}t | t x|{ {x |{zt+ ]vx|{w uxt}xx v~}tut vvzxx vxt~}xu} MWZ [~ Uvt wzxxvzz1 xz }y| {u v~|tz{ yuxv' vtvxz{ t wu{vt|zxu{zt{yt{1 uv1 vx}{z v~}tut vvz zz t|{x}zt1 yxzxwt{yt{1}y| tzzx}{1xt|z{1xvzt~txzzxv}|{z{yt{1 } uxw t|{ tzu{vt uvyuvz ~}{z{} M]Y+

]vxt~}xu}{zz xu{zt| MWZ [~ Uvt xv{{|{u1 v{{ }{x1 {x vvzx - vxw|{zzw yxw|{yxw1 xtv tw z w{uz{ vtvxz{ |x}t t wzxx}{yx}{ z}yt z{|{zt } {|yxw x~u}{ t vxt~}xu}{ t{} vxyux}+
Mvxvxw|{zz yxw|{y (M]Y* }uxzxwtt }|{u yvzw1 xt|zx ~ztww {yuxvxw yxzxwtyt yxuxv xvwtv{u x|{{ k4l w{uzxx {u+ Zuv| }|{u vxw yxzxwtyt1 yxuxv xv{{|{u v~}tut{ yv1 x}x{zt{ xt|z vxvww1 |xxuxzt{ z{|{zt+ V

1k3

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice {v{ vxt~}xu} t {v{vxuyt {|yxx~u}{zzx vxytt ~zux x|{{ x|x}tz uvxxxzxx z{|{zt+ L{|yx{ x~u}x z{ wx|x t~{u yvt~t1 x}ut}{x v{|ty+ ]vttz ~{ z{yx|yx+ iux }x wzxxw t z|{t{ xt|tut{yx yxzxwtyt1 t vx{u } vx}{{ztt v{xvw+ O| v{xx|{zt uyxx x|x{zt z{xxtw uvu{t }x~vx{zt1 yxuxv xtv| z }{ x|xtu{|zx{1 ux |x x~zx } x{ vzxz v{xv~x}zt1 t vx}xt|x } |x}t x|tut{yx ut|zxut {~ {zt |x}t t~zt zvx+ ]vx|{wvxvxw|{zzxxyxw|{y| u z{~}{v{zzxu t z{x|{x}u{|zxu tzututxz|z t ~{w{|z v{xv~x}zt+ \zxt{ v{tu{|t zx} x~u}{zz uvyuv uy t z{ u|t v{|zwt xu}{zztywt1 wxut}t t uv xy xu{u |x+ V xvu}{zzxw wu{ z{ xuv{|tvx}z w{zt~w {v{t ~{w{|z uyx} } xu}{zzxu1 t {v{vv{{|{zt xu z{{yut}z xu}{zztyx} y {yut}zw1 xvxy v{xu}|{zt ~{w{| t t }y | xvu}{zz t wztt|z z+ Luvu{t{y {| vvzx x|tutyt }y| {u x{{{zt{ vxx}x|u}{zzx {~xzxut t z{~}ttwxut v{|tyt+ Oxut {{ wxzx u{w x{{{zt uxt}xx vxu x{wx} vxt~}xu} vxytt vxvxw|{zzxx yxw|{y1 x~zt |xvtuz yxzxwt{yt |x}t | vxu x|{{ {yut}z yvz x~u} z xzx}{ v~}tut vvzx zyt t tx|~x}zt xut{zt zzx-u{zt{yxx vxv{+ O| uxx {|{xxv~zx zv}tu xzx}z x| }{|{w {uz v{u} t v{vx} } ut x~u}+ Wytw xv~xw1 ~ {u zvt}zt xu}{zzxx vxt~}xu} vxytt x}u }x~wxzxut | }{|t{zt xuv{|{zt xzx}z vxyux} tuzt z z{|{zt t x{{{zt vxw|{zzxut v{w+ ]{v{vu} t{v{vtut1xx{zzx}wxwx|xzx1 x}x{yxz{v}zx1 vzx vxw|{zzxut } yxzyv{ztt ~ v{ ztz u uz}|t}u x|xvxz{ }~t {|yxx~u}{zzwt ux}vxvxt~}xtu{|wt+ ]vt uxw xu vxyux}x yxzuvyutt xzt {v{xu y vxt~}xu}{zzx1 }y|} v{u} } v~}tut{ x~u}-xu}tyx} v1 u+{+ ztz u tz}{utvx}u tzzx}{ v{v } }x v{} ~xz1 }{ {u{u}{zz {|{yt xu}tyx}+ Zzx}zw yuxvxw v~}tut yxzxwtyt }uxzxwtt }|{u {|yxx~u}{zz{ xt |x 1,k13 u+ 1 {|z }{ yxuxv } x{ |xt [~tt 84l vt v{z{v{|tyzyxw vx}z{ - 75l+ V uvyuv{ {|yxx~u}{zz xt z ~ztw{u 7215l - 14k11 u+ 1 wzxx|{uzt{ z{zt - 1,17l - 2115 u+ ( I 313l - ,18 u+ 1 }tzxvztyt I 1113l - 1k15 u+ *1 ut t {zxyx ~ztw u 1215l 1812 u+ + R{zwt z{ztwt ~zux 5l u{vvtuxvtt I 171k u+ 1 x }xx{wwt zxu 311l - 518 u+ +

1k,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice L{|yx{ x~u}x I xz t~ xzx}z xuv|{ ~yx }uxzxwtt1 vx{yuxv xu}|{u xzx} {v{vu} { vxw|{zzxut1 yxuxv ~ztw{u 85l {yuxv+ Mvvz {yuxv x{{t}{u xyx|x 24l vxt~}xu} ux}vx}1 vxu t | v{txz ([vty+ 1*+ [vty 1+

Quxzty' Ozz{ Qx|yxw MWZ [~ Uvt

L{|yxx~u}{zz{ xt ~ztw u ,1,l {|yxx~u}{zzx |xt X{|tyt \x|x}+ Lx|zx S{w{|zxw Yuv x xuxzt z 41+41+24481 u}{v{zzxw ]xuzx}|{zt{w ]v}tu{|u} xu 2k+4,+))1 ~{w|t {|yxx~u}{zzxx z~z{zt ~ztw u 2334,k y}vuz yt|xw{uvx}+ Wyx}wt }| u ~{w|t1 yxuxv{ x|zx yuvx}x xyw{zutt vt~z u xzwt | {|yxx x~u}+ V 2441-2448 ++ ~zuxu z{|{zt } v{txz|zxw vx{yuxv{ xyv{zx } 212 v~+ (14+7 u+ {|x}{y* L|xv~}tu tzzx} vzxy xyv{u z z vxu tz}{utt } vvz {yuxv v{txz+ Lzt{zt{ x{wx} vxt~}xu} xzx}z {|yxx~u}{zz y|uv u| vttzx xyv{zt xxx} yy vxx~u}1 uy t ~zuxx } uxw {yuxv{ z{|{zt+ Xu{zt{}xu}x - xzx}zx{ zv}|{zt{ {|yxx x~u} ~yx }uxzxwtt+ Wy x{zy x|x}|{z z{ ux|yx |x ~zu xt t }y|xw vu{zt{}xu} } vxx}x|u}{zzx{ x{{{zt{ z{|{zt1 zx t {x vx| } v~}tutt t}xuzx}xu} t ~ztu{|zx ut t{}x vxw|{zzxut+ [~t vx|{u xuzxtu{|zx |xvtuzw | {yuxv vtvxzw xu{zt|xw+ Ux x}x{zt{ } x{uztt xv{{|{zzwt vxu{zt{ytwt t yxzxwt{ytwt v{{ztwt vt}{|t y t~w{z{zt v~w{v |x{+ V 2443-2448 ++ }x~vx|t |xt x ~{vzx}wt1 }tzxvxw1

1k5

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice wt1 x}xwt+1 } ux { }v{w zt~t|t |xt x yxvwx}wt y|uvwt+ S{vzx}wt } MWZ [~t ~zux 12 {|x~xt [~tt+ N x| ~{vzx} y|uv t }tzxv xu}{{zx xyx|x 85l {|yxx~u}{zz xt1 ux xu}{v{u xxu}{uu} {t|t~t }uxzxwtt+ (Ozz{ Qx|yxw MWZ [~ Uvt*+ ]|x xt1 ~zu ~{vzx}wt1 }x~vx| } 2443-2448 x vtw{vzx z 33l1 vxzxu ~tytvx}z zt{1 {w x uvz{+ V MWZ [~ Uvt t~ u{zt{yt y|uv }x~{|}{u v{tw{u}{zzx xx|z{zty t uy+ P{|z }{ vx uy [~tt } x{w x{w{ vxt~}xu} x X{|ty{ \x|x} xu}|{u 1811l+ 24432448 ++ |x }tzxvz |zut }{|tt|+ Ox| }tzxvztyx} } x{w x{w{ x uvz{ xu}|{u )1)l x+ zzw Qx|yxw MWZ [~ Uvt+ ]vx|{w x}xu} } MWZ [~t xuv{u x|x{zt{ x }{ X\+ Zuv| z{ v}|{u }z{z{ yxzyv{zt{1 vx z 1 zt{u+ V x|{zt{ x } }uxzxwtt zu vxu x }x~vx{zt x} t }tzxvztyx}+ N vxt~}xu}x vxytt vu{zt{}xu} t|zx{ }|tzt{ xy~} u u{ ~t (2443 t 2447 ++*+ V v{txz{ z{~ztu{|z vx}{z x|{{zt1 xvzt{z ~ }x1 u ~{w{| x}{v{z vx~t{ x}+ \zxxxuv|{}x vyu{v {|yxx x~u} }uxzxwtt |tu }x{xv~zx xuvx}yx z | z{|xvtuz xxz |x}t yxx yxzyv{uzxx x+ Ntx|{{ uxt}x }tzxvvu}x1 yxuxvx{ x{u{u x}xu}xw1 uyx}xu}x1 }x~{|}zt{w ~{vzx}1 x}xz t yxvwx} y|uv1 uy{ t}xuzx}xu}xw+ [~t }|{u xztw t~ xzx}z vxt~}xtu{|{ }tzxv } \x|x}{1 ux xz{u vtvxzx-y|twut{ytwt |x}twt1 xx{zzxuwt v{|{ t x}1 uvttxzzx xvt{zutvx}zzxu z{|{zt1 tw{ {x z}yt }tzxvvu} t }tzx{|t+ Vtzxvvu}x } [~tt1 yy t } {|xw x X{|ty{1 x~z|x } }x{w v~}tutt1 yy {vtx t|zxx x{w1 uy t z{ w{z{{ t|zxx 1 wytw|z vxt~}xu}{zz xu{zt| | xutzu } {vtx 1)84-1)85 xx}1 wtztw|z | ~v{tuvtvx}z } 2445 x t1 } xx{zzxut1 } yvz{ z{|xvtuzxw | }{ y|uv 2447 x1 yx vxzxu zt~t| x 24 + [~t vx|{u 1,444 }tzxvzty1 |xt yxuxv {{xzx xzx}| u+ V }uxzxwtt }vt} u uyt{ xvu1 yy Y{vz{1 L}tzxz1 jvxz{1 \{v|x+ Lxvz{zt{ yvzxx {|yxx~u}{zzxx vxt~}xu} t xvu}{zz xwx {w x~}x|t|t [~tt v{xx|{u w xuv ~ yxzxwt{yxx yvt~t w{ztwt t~{vywt1 {w x uvz{ } {|xw+ V x}xyzxut }x~vu tw vxxw x uxvxz }tz~}xx} ux vt}{|x y uxw1 ux } 2445-244) x |xt }tzxvz |zut } v{txz{ }{|tt|t z 518,l+ Lxxu}{uu}{zzx x| }tzxvztyx} } x{w x{w{ x X\ }{|tt| x )14,l+ (W|t 1*+

1kk

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ]vt uxw xt x{w vxt~}xu} }tzxv xyvut| } 244) x x v}z{zt 2445 z ,518kl+ iux }~zx yy }yxv{}yx uv |zut t ~y|}zt{w zx} x}v{w{zzwt xvuwt1 uy t ~x |{u 2447 x+ N{xxtwx xvutu }ztwzt{ z ux1 ux xu xu ~t 2447 x } v}zx w{v{ xuv| vyut{yt } uvz1 } MWZ [~ Uvt v{zt vx }tzxv z {yuv | xut z ,4l1 } ux }v{w yy } v{z{w x uvz{ xz yut{yt z{ zt~t|+

W|t 1+ Otzwty |x{ t vx }tzxv1 2445-244) x


2445244k 2447 2448 244) ]|xt }tzxvz |zut1 u+ 154+4 1,8+4 284,34X{|ty \x|x} 13145 13+k5 13+38 1,+35 1,+,7MWZ [~t )+1)+4,51131,MWZ [~t X{|ty \x|x}1 l Lv{zt vx1 {zuz{vx} X{|ty \x|x}34+731+435+4 37113)11 MWZ [~t181k34+434+1 321,3218 MWZ [~t X{|ty \x|x}1 l k41k)k+78k+4 87138318 Zt x{w vxytt1 u+ uxzz X{|ty \x|x},kk+1 518+5 57811 5)212 MWZ [~t34+4 ,4+25 ,511,811 MWZ [~t X{|ty \x|x}1 lk+,,7+7k718811 Quxzty' X~vxuzx z xzx}{ zz Ntxz|zxx vx uututyt X{|tyt \x|x} t Pv}|{zt M]Y1 yx|xtt t {|yxx x~u} MWZ [~ Uvt

]|xt u{zt{yt xvux} }{|tt|t z )11l1 ux|x} - zt~t|t z 1418l (W|t 2*+ V vtzt{1 uy u{z{zt xxu}{uu}{u u{z{ztw v}ztu{|zxx z|t~ v{txz1 }{ u{zt{yt{ xvu x|{{ }zx|t} y {tt{ytw y|twut{ytw |x}tw MWZ [~ Uvt+ V zux{{ }v{w }tzxvvu}xw ~ztw u x|tzu}x vxx~u}+ ]|xt x }tzxvztyt } Yxwvuyxw vxz{ -k183 1 `vRzyxw I ,713 1 V|yz{uyxw I 3474 + Vx~vuzx xu}'x , |{u - 11 l1 5 - 15 |{u I 8 l1 1k-25 |{u I k8 l1 x|{{ 25 |{u I 13 l1 t~v{{zzxu uv }tzxvztyx} x|{{ 34 l+

]xuzx}|{zt{ ]v}tu{|u} X\ Z ttvx}ztt zx} xxy }tzxvztyx}1 xxu}x}|x } [~tt 244, x {{xzxw }t}zt x ,44-544 wx|x }tzxvztyx}1 ux yy x ]xuzx}|{zt |x w{z{{ 144 } x+ S uxu {vtx x|{zx x|{{ 31 w|z+|{{} tt xvu}+ 1k7

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice W|t 2+ Otzwty |x{ t vx }tzxv (u{zt{yt{ t ux|x}{ xvu* } MWZ [~ Uvt1 2445-244) x
2445 244k 2447 2448 244) W{zt{yt{ xvu ]|x1 u+ 14+3 11+27 11+3, 11+53 11+2, Lv{zt vx1 {zuz{vx}35+, ,2+7 2)+,23+118+5 Zt x{w vxytt1 u+ uxzz3k+5 ,8+2 33+37 2k+k 24+82 Lux|x}{ xvu ]|x1 u+ 2+43 1+)2 2+4,2+121+81 Lv{zt vx1 {zuz{vx},1+5 ,8+4 33+71k+41)+3 Zt x{w vxytt1 u+ uxzz8+,2 )+21 k+883+,3+54 Z ~zu |x1 u+ 12+33 13+1) 13+38 13+k5 13+45 Zt x{w vxytt1 u+ uxzz,,+)2 57+,1 ,4+25 34+4 2,+32 Quxzty' X~vxuzx z xzx}{ zz Ntxz|zxx vx uututyt X{|tyt \x|x} t Pv}|{zt M]Y1 yx|xtt t {|yxx x~u} MWZ [~ Uvt

Xyx}xu}xw [~tt {xz {|{u x|x{ }ztwzt{ v~}tut zzx xuv|t1 xuxzz{ {wtzv1 tz}{uttxzz{ vx{yu | }xt t tzxuvzz tz}{uxvx} xxu} u }{|t{zt |x{ zx} xxy t yxv{}y{ uv |zut+ V ux }~t z 2414 x ~|ztvx}zx xtu x|{{ 744 }tzxvztyx} t vyxv{}u xyx|x k44 uv+ ]vtzut{ Syxz X\ Z txu{zxw yv{tux}ztt wx|x xxy }tzxvztyx} { x|{{ yxvtu vx{ xzx}|{zt }tzxvztyx} t y 2424 x } [~tt {u 1, u+ |zut1 x{zz x}v{w{zzwt {v{yut}zwt xvuwt1 }xyx vxzxu + ]x vx 244) + } x~u} [~tt {|yxx~u}{zz{ y|uv ~{z z |xt 77k)4 1 ux z ,1,l (z 35,7 * w{z{1 {w } 2448 + V x{ x{}zx |xt [~tt x| Yxwvuyxx vxz xu}|{u ,,1)l (3,)4, *1 `v-Rzyxx vxz 381,l1 (2)813 *1 V|yz{uyxx vxz 1k17l (12)73 *+ P}{|t{zt{ x{}zx |xt } 244)+ ~tytvx}zx ux|yx } `v-Rzyxw vxz{ z 117l1 } ux }v{w yy } Yxwvuyxw t V|yz{uyxw vxz x{zx xyv{zt{ z 718l t 71)l xxu}{uu}{zzx+ S{vzx}wt y|uvwt } u{y{w x |x ~{zx 57543 t|t w{z{1 {w } 2448+ z ,18l (z 28)7 *+ Ox| |x{1 ~zu ~{vzx}wt y|uvwt1 } uvyuv{ x{}z |x{ xttvx}zzxx {yuxv }uxzxwtt xu}| u 7,l1 } x{ |xt ~{vzx} y|uv X{|tyt \x|x} I kl+ ]|xt x ~{vzx}{ } 244)+ |t }{|t{z x~u}wt `vRzyxx vxz x 22731 (z 1132 *+ V Yxwvuyxw t V|yz{uyxw vxz x ~{vzx}{ xu}{{zx 25254 t )522 t|t w{z{1 {w } v{{w x z 3)2 t z 7,1 xxu}{uu}{zzx+ Z~twwt ~{vzx}wt y|uvwt ~zux 3,k,8 t|t ,,1kl }{ x{}z |x{ [~tt1 } uxw t|{ x~twx {zt{ I 285,8 (3k17l*1 x~tww w{z{w I k144 (71)l*+ ]x v}z{zt 2448+ x| x~tw y|uv } uvyuv{ x{}z |x{ xyv{z z 413l zyu1 |x w{z{z z 17)k + Z{w vzzxx ~{vz |{x} I v

1k8

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice xu}t| - 71kk8 uxzz1 } uxw t|{ x~twx {zt I ,3)281 x~twxx w{z 118kk uxzz1 vx}xx w{z - 131k3 uxzz1 xvx I 24,7 uxzz+ ]x tuxw xvyt |{x} I v vxzxu ~{vzx} y|uv xu}t| } {|xw x }uxzxwtt 1513 1 } uxw t|{ {zt 151k 1 vx}xx w{z 1312 1 x~twxx w{z 1)1, 1 xvx 1111 + V u{vvtuxvt|zxw v~v{~{ vxyut}zxu {yuv x~twx {zt xu}t| } Yxwvuyxw vxz{ 151k 1 } `v-Rzyxw vxz{ 1k15 1 } V|yz{uyxw vxz{ 1317 1 x~twxx w{z xxu}{uu}{zzx 211k 1 2411 1 1518 + L yxx {yuv xvxzx |xt xvx xvzx } Yxwvuyxw vxz{ - 111, 1 } `v-Rzyxw vxz{ I 1113 t } V|yz{uyxw vxz{ I )18 +23l } uvyuv{ x{}z |x{ ~zux u{zt{ytwt y|uvwt1 yxuxvwt } 244) x } [~tt |x ~{zx 17)1, 1 ux w{z{1 {w } 2448+ z 31,l (z k31 *+ V v{ u{zt{yt y|uv } z|t~tv{wxw {vtx{ }{|t{z |xt1 ~zu{ vxw z 1354 + V ux { }v{w |t xyv{z x{} xx|z{zty z 12l (z 1)43 * t uy z 1k18l (z 78 *+ ]x{}z{ |xt x}x{{} y|uv t yvux{| }{|tt|t x v}z{zt 2448+ z 134 t xu}t|t } x{ |xt x{}x} I 41kl (,)) *+]x yxvwx}{ y|uv } }uxzxwtt xu}{{zx 177, (212l x{}z |x{*+ ]vt uxw z{xxtwx xuw{utu1 ux |xt yxvwx} y|uv {{xzx xyv u1 ux xuvtu{|zx }|t{u yy z uvyuv x}1 uy t z v~}tut{ t}xuzx}xu}+ V 244) + } [~tt |x x{zx 318 wzxx|{uzt z{zt1 t~ yxuxv 11) I }tzxvztywt1 1)) I wt+ ]x v}z{zt 2448+ |xt x{zz }tzxvztyx} xyv{z z 32) + Q~ x{ |xt }tzxvztyx} z ~{w| Yxwvuyxx vxz v~w{{z ,8 1 `v-Rzyxx vxz I 15 t V|yz{uyxx vxz I 5k + ]|x x{zz x} w{z{1 {w } 2448 + z 13) + L xyt 244) + |t x{z z 1,4 } V|yz{uyxw vxz{ t z 5) } Yxwvuyxw vxz{+ V 244) + |x x{zz wzxx|{uzt z{zt | w{z{1 {w ~ x|{zt{ 2 x' } 2448 + |x x{zx 78k 1 } 2447 + I 8k4 + V 244) + |x x{zx 1,4 x}1 ux w{z{1 {w } 2448+ z 13) 1 } uxw t|{ } V|yz{uyxw vxz{ I 1,4 t } Yxwvuyxw vxz{ - 5) + N{xxtwx xuw{utu1 ux zv xyv{zt{w zx} |x{ wzxx|{uzt y|uv1 z{vtxz|zx tx|~ u |zutt1 vz{{ x{zz{ wt t }tzxvztywt+ Wy1 t~ tw{ t } MWZ [~t ,3)8 x} t 125), }tzxvztyx} z{ xvu} u 1)34 t 2,55 1 ux xu}|{u ,31)l t 2,12l xxu}{uu}{zzx+ V 244) + x v~|tzw vttzw } [~tt xu|t z{~{zzwt 13)52 (1512l zt*1 t~ yxuxv 5)85 } Yxwvuyxw vxz{ (1,1kl*1 3,47 I } `v-Rzyxw vxz{ (1413l* t ,5k4 - } V|yz{uyxw vxz{ (2517l zt*+ ]|xt z{~{zz ~{w{| } MWZ [~t tw{ u u{z{zt vxu ~ x|{zt{ 3 x' } 2448 + - z )l x|{1 {w } 2447 + (z 7,117 *1 } 244) + - z 5,17l (z ,)34 *+ V I x|xtt 244) + } MWZ [~ Uvt |x x{zx 1k |{z z{zt1 t~ yxuxv k } x|{xz{ t 14 z ~{w| vtwvt+

1k)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Q~{zt{ tutt } t}xuzx}xu}{ v{txz xy~}{u1 ux xx|x}{ yxu t x{w t}xuzx}x{yx vxytt z{y|xzzx |t+ iux x|x}|{zx t~w{z{zt{w uvyuv xu}{zzxut1 vx}|xw vx{ utt y |x}tw vzxzx yxzxwtyt1 uy{ z{}uyx t}xuzx}xx} tzzx} v{vx}1 ux xvztt|x v~}tut{ tz}{utt } t}xuzx}xu}x+ ]vxt~}xu}x t}xuzx}x{yx vxytt } }uxzxwtt x{u}|{u v{tw{u}{zzx } |tz xxz x~u} vz+ Vvt}zt{ xwzt t}xuz {v{t}{u y{u}{zz{ t yx|t{u}{zz{ t~w{z{zt z xz{ |xzxu{ xvzt~txzzxx1 u{zt{yxx t tz}{uttxzzxx vyu{v t uvzxu{ } |z{ vx{txz|zx xxux}yt t}xuzx}xx} v{txz+

W|t 3 Otzwty vxt~}xu} vxytt t}xuzx}xu} }x }{ yu{xvt x~u} MWZ [~t


\x (uxzz* } uxw t|{' [x V{x Qzt}t+ Mx+{yuxv V{x {yuxv \x|xyx (uxzz* } uxw t|{' Qzt}t+ Mx+{yuxv V{x {yuxv j{vu (uxzz* } uxw t|{' Qzt}t+ Mx+{yuxv V{x {yuxv T (u+uy* } uxw t|{' Qzt}t+ Mx+{yuxv {yuxv

2441 2442 2443 244, 2445 244k 2447 2448

,751 ,481 52,2 52,k ,711 5478 ,832

k2, 515 5k2 572 342 357 2)k

,127 35kk ,k84 ,k7, ,,4) ,721 ,54k

1k781 1k331 18k71 17)13 1k738 181)5 158,3

35,4 24,5 213, 1584 1248 11)3 14)4

132,1 1,28k 1k537 1k333 15534 157), 1,753

2)8 28) 2)2 2)7 283 27k 272

2k 28 22 21 18 17 17 1317

272 2k1 274 27k 2k5 25) 255 2,813

12578 12,15 13837 1854, 18724 188,4 18517 258,k

237 1kk 151 13k 12 23 k5 2,

123,1 122,) 13k8k 183k8 18748 18817 18,52 25822

,7)52k1 ,53, 1k3,5 14)8 152,72k2 ]vtw{zt{' U{xzx vxt~}xtu x|{{ 2 u+uxzz x}{{x wx|xy+

Quxzty' Ozz{ [|}zxx Pv}|{zt yxzxwtyt t }z{z{yxzxwt{yt }~{ Mwtztuvtt MWZ [~ Uvt

V MWZ [~t x xuxzt z 41+47+244) + }x }{ yu{xvt x~u} ztu}|x 5885 x|x} YXL1 } u++ 3745 x|x} yxvx}1 12382 x|x} }tz{1 112k5) x|x} x}{ t yx~ t 75115 u+ x|x} ut+ ]x v}z{zt v{tw xxw }x~vx|x xx|x}{ }tz{ z kk1kl1 x}{ t yx~ z 317l t ut z )13l1 } ux { }v{w t|{zzxu YXL xyvut| z 312l1 } uxw t|{ yxvx} z 51)l+Zzx}z u xx|x} t}xuz zxtu } R]c vz1 { ztu}{u 8k15l xx|x} YXL1 } u++ )41)l - yxvx}1 ,81,l - }tz{1 )518l - x}{ t yx~1 144l ut+ V I x|xtt 244) + } x{u}{zzxw {yuxv{ t}xuzx}xu} [~tt

174

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice |x vxt~}{{zx ,5717 uxzz w } t}x w{1 ux x|{ xxu}{uu} {x vx}z 2448 + } 313 v~+ V x{w x{w{ vxt~}{{zzxx w z x| Yxwvuyxx vxz vtxtu 2k18l (221k u*1 `v-Rzyxx vxz I 151)l (7217 u*1 V|yz{uyxx vxz I 5713l (2k21, u*+ ]x v}z{zt z|xtzw {vtxxw 2448 + vxt~}xu}x w }{|tt|x } Yxwvuyxw vxz{ z 7,1,l1 } V|yz{uyxw vxz{ } 21k v~+ V ux { }v{w } `v-Rzyxw vxz{ } xu{uzxw {vtx{ x{zx xyv{zt{ x{wx} vxt~}{{zzxx w z 2713l+ Lv{z{uxz{ vt}{ z }vt}zt{ t xuyxvw{ YXL xu}t|t )8 vww1 }tz{ - ,38 vww+ V uvyuv{ vxt~}{{zzxx w } t}x w{ 7)13l (3k218u* xu}|{u wx }tz{1 vxt~}xu}x yxuxvxx } z|t~tv{wxw {vtx{ }x~vx|x } ,1) v~+ V xu{uzxw {vtx{ |x vxt~}{{zx } t}x w{ 531k uxzz w YXL1 ,11, uxzz w x}{1 ux z k21,l t 3315l x|{1 {w ~ I x|xt{ 2448+ V z}v{ I t z{ 244)+ } [~tt vxt~}{{zx 74)18 uxzz wx|xy1 t~ yxuxv k8418u - wx|xyx yxvx}{+ ]x v}z{zt z|xtzw {vtxxw 2448+ x{w zx{zzxx wx|xy }{|tt|x z ,,15 l 1 } uxw t|{ yxvx}{x z ,715l+ P}{|t{zt{ x{w yxvx}{x wx|xy |x xutzux ~ {u vxu xx|x} yxvx} z 112l t x}{zt t vxyut}zxut z 3817l (1),4 |*+ V z|t~tv{wxw {vtx{ } x~u} }uxzxwtt |x vxt~}{{zx 811 uxzz {vut1 ux w{z{1 {w } 2448+ z 3512l+V 244)+ |x vtxv{u{zx xx|x}{ |{w{zz }tz{ - z ww ),11 u+ |{1 xxvx}zt{ } ZZZ Oxyzyxw - 32k5 u+ |{1 uy{ {w t wu{vt| } zyu ~xx}{ux|t}zt z ww 1115 u+ |{+ ]vxt~}xu}x vxyux} t}xuzx}xu} } {|yxx~u}{zz v{vtut v{u}|{zx } vty 2 t 3+ V v{~|uu{ zt{zt xx|x} yxvx} } x{u}{zzxw {yuxv{ z 8l t t vxyut}zxut z ,12l1 x{w zx{zzxx wx|xy } 244k x x v}z{zt 2445 xxw zt{z z 2352 xu}t| 158,3 uxzz+ Lzt{zt{ x{w vxt~}xu} wx|xy 2447 + x v}z{zt 244k + |x xv{{|{zx w{z{zt{w v{z{x xx|x} yxvx} (z 17l*1 {vut - xyv{zt{w xx|x} x}{ (z 1,l*+ V t|{ ~1 v{{w xvu}{zzwt uvyuvwt MWZ [~ - Uvt | }x~vx{zt tzu{zt}zx u{zx|xtt vxt~}xu} {|yxx~u}{zz y|uv } vvzxw {yuxv{ }|{u x~zt{ wtzx-u{zx|xt{yt uzt+ V zux{{ }v{w xuyvu t {u} u \WL } +`v-Rz1 a{zuv x xy~zt w{zt~tvx}zz | {|yxx~u}{zzw vxt~}xtu{|w } +`xy-\z1 |ztv{u xuyvut{ \WL } +Yxwvu1 ux x~}x|tu }x{}v{w{zzx t z x|zxw vx}z{ vx}xtu vxu{zt{yt{ vt{w1 xzu {yut}zxu vxt~}xu}+ L {| v{ztwtt t}xuzx}x{yt yxw|{yx} [~tt | vtzu Syxz Z w{v x x~xvx}|{zt tzzx}x-yxzxwt{yxx x|x{zt t}xuzx}x{yt v{vtut MWZ [~t1 } xxu}{uu}tt yxuxvw | ~wxvx{z ~x|{zzxu t}xuzx}x{yt v{vtut {v{ w{uzw {uxw vxyxw z 5 |{u z x ww 824711 u+ |{1 t~ yxuxv ww xzx}zxx x| 37781k u+ |{1 {z 3k)713 u+ |{1 uv

171

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 7,1 u+ |{+ O| v}x} xzx} yxzx|ttt {|yxx~u}{zz ~{w{| Nvxzw Lxvzt{w [~tt vtzu Syxz MWZ [~t Z }z{{ztt xx|z{zt } Syxz Z v}x}xw v{|tvx}ztt ~{w{|z xuzx{zt z u{vvtuxvtt [~tt+ [vty 2+ ]vxt~}xu}{zz{ xy~u{|t M]Y MWZ [~ Uvt
]vxt~}xu}x w
7444 k444
52,2 52,k ,k84 ,127 ,481 ,k7, ,711 ,,4) 5478 ,721 ,842,7)5,715 ,53,,54k,,k4

V{x

Qzt}t|z {yuxv

Mxttvx}zz {yuxv
58)k 5345

5444 ,444 uxzz 3444 2444 1444 4

,751

35kk

k2,

515

5k2

572 342

5)1 357 2)k 2k1 255

2444

2441 2442

2443

244, 2445 x

244k

2447 2448

244)

Quxzty' x zzw [|}zxx Pv}|{zt yxzxwtyt t }z{z{yxzxwt{yt }~{ Mwtztuvtt MWZ [~ Uvt

O| x{w vxvxw|{zzx xuv|t v{wuvt}{u' 1+ Vxuzx}tu yvzx ux}vzx{ vxt~}xu}x vtw{z{zt{w x}v{w{zz u{zx|xt1 | {x }x }{ z{|{zz zyu [~tt u x~z z{xxtw{ |x}t | xvx}x|zxx x{tz{zt yv{uz } vxt~}xu}{zz{ yxx{vut}+ 2+ Lx~u |xvtuz{ |x}t | v~}tut t vt xvw x~u}x}zt1 x{{t} t{ }xy v{zu{|zxu vxt~}xu}1 x~ t{ xutw|z{ |x}t | uv t t~zt vxu tw+ 3+ Lx~zt{ vx{v}tz v{vtut ut{w xvu}{zzxx ytu|1 vt~}zz x{u}tu z xx}xvzx xzx}{ vxu x xvxuy{ {|x~xt1 v{wxzu u{ztyt ux}vxvxt~}xtu{|{+ ,+ ]{v{x y tu{w{ |xuzxx yv{tux}zt {|yxx~u}{zz ux}vxvxt~}xtu{|{1 } uxw t|{ | vx}{{zt x{}z t xvxz vxu x ~|x {x vx1 t vwxx xvu}{zzxx ttvx}zt+

172

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 5+ Lx~zt{ |xvtuz |x}t | tzxuvzz tz}{utt } vvzx{vxt~}xu}x+[xvu}{zzx{vyyxvu {|yxx~u}{zzx vxytt {v{~ t|{zt{ zyt wvy{utz1 v{y|w t u++ k+ Vxuzx}|{zt{ {w{zx}xu}1 tuxwztyx}xu}1 |{w{zzxx {| t }{u{vtzvttzxzx}{ xvu}{zzxx{vytt|xuzxx z|xxx|x{zt+ [vty 3+ ]vxt~}xu}{zz{ xy~u{|t M]Y MWZ [~ Uvt
]vt~}xu}x wx|xy
24444 18444 1k444 1,444 12444 uxzz 14444 8444 k444 ,444 2444 4 2444 2441 2442 2443 244, 2445 x 244k 2447 2448 244)
35,4 24,5 213, 1584 1k78 132,1 1k781

V{x
18k71

Qzt}t|z {yuxv
17)13

Mxttvx}zz {yuxv

1k331 1,28k

1k537

1k333

1k738 15534

1k)87 157), 158,3 1,753

1k3,5 152,7 1,844 13735

1k27k 1,5)8

1248

11)3

14)4

14)8

14k5

Quxzty' x zzw [|}zxx Pv}|{zt yxzxwtyt t }z{z{yxzxwt{yt }~{ Mwtztuvtt MWZ [~ Uvt

]vx|{w yxuxv{ v{uxtu v{tu }y| u |{ t{ vtxvtu{u' - xutwt~t wzxxxuv|{}x uvyuv {|yxx x~u}p - {v}xx{v{zv{yxzuvyt}xyxux}vzxuv|{ (}tzxvvu}1 {w{zx}xu}x' xx|z{zty1 yyv~1 vz }{y|*p - }xuzx}|{zt{ tzuvt|z u{zx|xt } x}xu}{ t uyx}xu}{p - x{vy uzxx {yuxv } t}xuzx}xu}{ vt v{{ztt vx|{w yxvwx}x ~ (yxwtyxvw1 ~{vzxv*+

Zxx }zx ~{ | vvt{} [~tt }|{u vxx|{zt{ xty} t vvxuvz{zt{ {yut}z xvzt~txzz xvw {|yxx~u}{zz v{vtut+ iyxzxwt{yx {yut}zxu
173

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

uxyt ~v{zt ~z yxzxwtux} z~}{u uy tut1 vt yxuxvx z{}x~wxzx vxt~}{ut t~w{z{zt{ {| x|{{ x|zxx x}|{u}xv{zt {|zt xzxx {|x}{y {~ {v vxx+ i{yut}zxu } vxt~}xu}{ z~}{u tut1 } yxuxvx vt tw{ {w vx}z{ ~zzt t zzxw yx|t{u}{ vxt~}xtu{|z v{vx} z{}x~wxzx vxt~}{ut x|x{ yx|t{u}x xzxx ux}v (t|t |*1 z{ {vu} vt uxw }x~wxzxu vxt~}{ut z{yxuxvx{ yx|t{u}x vxx ux}v (t|t |*+ Yy ux|yx tut {yut}zxut xut{u1 |z{{{ vtv{zt{ vxt~}xu}{zzxx xu{zt| uzx}tu }x~wxzw ux|yx xwx }{|t{zt x{wx} vt}|{{zz v{vx} t|t z xzx}{ }z{v{zt zx} u{zx|xt 131 c+7k+
]xzut{ yxzxwt{yx {yut}zxut tw{{u wzx{u}x ~z{zt t vt|x{zt1 xztw t~ yxuxv }|{u }xvx x uxw1 yy vxt~}xtu+ ]xut | | xx ux}v {u}{u z{yx|yx xxx} vxt~}xu}+ Nvtw{v1 wx|xyx wxzx vxt~}xtu z x|t {vw }xytw vx}z{w w{zt~tt t }uxwut~tt t xuzxtu{|zx z{x|x t|{zzxu vxuztyx}+ Nx {x wxzx vxt~}xtu t z w| {vw1 tx|~ t vzx uv+ i{yut}zxu } {v}xw |{ }{1 {w }x }uxvxw+ L{|yx{ x~u}x x{{t}{u vxt~}xu}x vxx}x|u}t1 v | {v{vu} { vxw|{zzxut1 uy{ x~{u |x}t | ~zuxut x|tzu} yut}zxx z{|{zt }uxzxwtt t }|{u xzx}x xt|zx I yxzxwt{yxx v~}tut [~tt+ V {|yxw x~u}{ ~{w| }|{u xzx}zw v{u}xw t tuxztyxw wu{vt|zxx vxt~}xu}+ Vz{tw }xu}xw ~{w|t } vx{{ {|yxx~u}{zzxx tx|~x}zt }|{u z{v{v}zx{ {{ |xxvxt{+ ]vt{w ux xzx}zx{ }xu}x ~{w|t yy |}zxx v{u} vxt~}xu} z{ ux|yx xvz{u1 zx t }x~vu{u vt v}t|zxw t tzu{zt}zxw {{ tx|~x}ztt+ MWZ [~ Uvt vx|{u x|twt ~{w{|zwt v{vwt+ Zt ~{w{|z xz MWZ [~t tt|{u } 18,8,5 + ]x {|yxx~u}{zzw z~z{zt{w z yxz{ 244) + tx|~x}|x 1,78,7 (xut 84l*+ ]vx}{{w vtw{vz z|t~ xu}1 ~{w{|z xt [~tt x zzw u|t ,+ Q~ xy~u{|{ u|t }tzx1 ux ~ 244)x x}xt|x 5 x|xu+ Vzuvt ~{w{| {|yxx~u}{zzxx x|~x}zt vxt~x|t uy{ t~w{z{zt+ P}{|t{z |x zt z 1)31 + V [~tt z {u{ xuxtu 18,8,5 ~{w{|1 t~ yxuxv 1,k347 (7)l* {|yxx~u}{zzxx z~z{zt+ R}tz x| (58l* ut xt - z+ 12l xu}{{zx x wzxx|{uzt{ z{zt t 14l - {zxyx t ut+ Zvu} u ut ~{w|t 24 {|yxx~u}{zz yxx{vut}x} (23l ~{w{|*1 ) ytxz{vz x{u} (318l ~{w{|*1 )4 x{u} xvzt{zzx

17,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice xu}{uu}{zzxu (3)l*1 1272 yv{uzyt ({vw{vyt* x~u} (7l*1 3, tzt}t|z v{vtut (2l* t ,332 t~t{yt |t1 tzt}t|zx xvu} t 7l |x{ {|yxx~u}{zzxx z~z{zt+ Q~ vt}{{zz zz }tzx1 ux x MWZ tw{ u xvxwz{ }x~wxzxut | |z{{x vtv{zt ~{w{| {|yxx~u}{zzxx x|~x}zt1 uy{ | |{zt uvyuv {|yxx~u}{zz xt+ S|{t t ut wxzx v{}vutu } z t ~ztu{|zx vtvtu x{} vxx}x|u}{zz t yxvwx} y|uv+ Zzyx xzx}zx vtvxu {|yxx~u}{zzx vxytt x|{z u x|{z ~ {u tzu{zttytt {|yxx x~u}+ ]vt{w ux|yx |{zt{ tx|~x}zt x}x{zz x {|yxx~u}{zz{ x ~{w{|1 u+ {+ tzu{zt}zx{ }{{zt{ ~{w|{{|t1 utu } {{ z{t{v{w{ v{~{v} ztx|{{ uvxx t yxzxwt{yt xxzx}zzxx x{w {|yxx~u}{zzxx vxt~}xu}+

W|t ,+ Lxu} t uvyuv ~{w{|z xt MWZ [~-Uvt


S{w{|z{ x 2447x Yx|t{u}x ]vx{zu y {yuvx} x{ |xt 2448 Yx|t{u}x {yuvx} 244) x Yx|t{u}x ]vx{zu y {yuvx} x{ |xt Zuy|xz{zt{ 1 - 1

V{x ~yv{|{zx ~{w|t } uxw t|{' z wzxx|{uzt{ z{zt+ ~|{t {zxyx ut Quxx {|yxx~u}{zz xt S{w|t } utt wt|tvut}zx xxux}yt t }xuzx}|{zt |xxvxt R{z{ z{zt hx|xu ]x }xx+ ]x xvxwt t vxxzwt P|t t |xt O}xv t xuvxyt ]vxt ~{w{|1 z{ tx|~{w } {|yxw x~u}{

18,8,5 14,,18 22k2k 17) ,, 22153 1,),24

144 5k1,) 1212, 414) 4142 111)8 8418,

18,8,5 145,78 211,1 214 2, 1)75k 1,kk4)

18,8,5 14k3,) 215,2 2)4 14 18,57 1,78,7

144 57153 111k5 4115 41445 )1)8 7)1k

1)31 -148, 111 -3, -3k)k -2273

,24 1,5k1 1755 3)k1 5275 1,3, ,)22 311)

4123 7188 41)5 211, 2185 4177 21kk 11k)

k74 1578) 1754 ,411 5281 1,21 ,))1 2k5,

1457 1k),, 1754 ,4,4 528, 133) 544k 227,

4157 )117 41)5 211) 218k 4172 2171 1123

k37 2383 -5 7) ) -)5 8, -8,5

Quxzty' X{u x zzw [|}zxx Pv}|{zt yxzxwtyt t }z{z{yxzxwt{yt }~{ Mwtztuvtt MWZ [~ Uvt

Q~t} xu} t vxt{t{ t~w{z{zt } ~{w|{x|~x}ztt ~ z|t~tv{w {vtx1 |{{u xuw{utu1 ux |z x |{zt tx|~x}zt ~{w{| z{ }{{u+

175

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice X~vu} |xt1 ~zu{ yuvztywt1 v{}v t } z t|t ut1 x x|xu1 v{vtut }}xu vz{{ z{ tx|~{w{ ~{w|t } xxvxu {|yxx~u}{zzxx x|~x}zt+ O| uxx ux uyx{ t~w{z{zt{ } ~{w{|z x vxtxt|x ztx|{ yxzxwt{yx }xx1 } yxw x~u}{ v{txz {{xzx x|z v~vu}u w{vxvtut x |{zt tx|~x}zt ~{w{|+ iut w{vxvtut x|z zxtu }x{ xuv{zt{ } {t|zx u|t{ xx}xx vxt~}xu}{zzx-tzzx}xx |z (W|t 5*+ W|t 5+ Zy{wxu ~uvu } {|yxx~u}{zz v{vtut MWZ [~Uvt } v{z{w ~ 2445-244) +
~uvu Ntw{zx}zt{ z vt| y|uv xy{wxu 1 |{1 |{~uvu S{vzx}{2,3,22)414), S{vzx}{ t ~{vzxxx}{ {~ yyv~254325,41141 Yyv~2241244144) Z}xt1,,78-25,1-4117k ]xx|z{zty22,2,,)41244 Z~tw v,834313341k,) Wy171,,-13,-41478 gvyu371144 Vtzxvk581122841187 Quxzty' X{u x zzw [|}zxx Pv}|{zt yxzxwtyt t }z{z{yxzxwt{yt }~{ Mwtztuvtt MWZ [~ Uvt

Ozz u|t (u+ 5* xy~}{u1 ux z 1 uy1 ~ 2445-244)+ |x ~uv{zx 171,, |{1 ux xv~x x|{1 {w z 1 yyv~ I 2241 |{+ V }x x{v{ zt} xy{wxu ~uvu z| {u y|uv x~tw v I 41k,)+ M y|uv uy t x}xt uxz+ L{|yxx~u}{zz uv }|{u ww |xzw uvxw } zvxzxw x~u}{1 xyx|y ~{ z vx{ vxt~}xu} }x~{u} u tx|xt{yt{1 {z{ut{yt{1 t~t{yt{1 xt|z{1 vtvxz{ yuxv+ ]xuxw ~{ uv{{u tx|~x}u y}|tttvx}zz vx t|+ Yvtu{vtwt x{{{zzxut vx{ t|x }|{u xxuzx{zt{ tw{ { t|{zzxut y t xuv{zxut (u|t k*+ Sztu{|zx x} u uv{x}zt y vx}z y}|ttytt vxuztyx}+ i{yut}zx tx|~x}u |xz u{zty wx{u {|x}{y1 yxuxv tw{{u xvxt{ {t|z{ ~zzt+ Wytw xv~xw1 tx|~x}zt{ uvx} v{vx} wytw|zx xu{ x~}x|tu z x}v{w{zzxw u{ t~{u |z{{{ ||{zt{ yvt~t } v{|ty{ ~ {u }{|t{zt }|x}xx vxt~}xu}+ N xvwtvx}zt{ vzy uv } {|yx w{uzxut z {xzzt {z x|x{ }|tzt{ xy~}{u {wxvt{y tut1 | yxuxvx vyu{vz' uxt} u{z{zt y zt{zt x|t z{|{zt uvxxxzxx }x~vu1 ut|t~t } x|{zt{ x x|t {u{ t vxu x|t |t uv{

17k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice uvxxxzxx }x~vu+ Lxxu}{uu}{zzx1 v{zt }x~vu {|yxx z{|{zt vu{u yut}z{{ t xu{u }{ xvxyxx+ Lv{zt }x~vu wtz I ,7 x1 {ztz I,)+ Lxvz{u x| zt{zt wx|x{t } }x~vu{ 1k-2) |{u1 ux x|x}|{zx xyv{zt{w t|{zzxutxvxuyx}1}u t} uvxxxz }x~vu1 t x}{zzw xuuxyxw wx|x{t t~ {| } u{{ztt x}x|zx vxx|tu{|zxx {vtx+ N {xzzt {z wx|x{ xu}|{u |t {u}{vu u z{|{zt uvxxxzxx }x~vu x v}z{zt 51 l } 244k x+ W|t k+ ]xy~u{|t tx|~x}zt uvx} v{vx} } MWZ [~-Uvt

]xy~u{|t Lu{{z x{{{zzxut uvx}wt v{vwt1 l (t|x yut{yt vxu t vxuztyx} y ~|ztvx}zzxw yx|t{u}* Vxxv{zzxu uvx} v{vx}1 u+ |{ gyut{yx{ t|x xuvxuzz {|x}{yxz{ xztw vxuztyxw ~ x1 z{ Yxtt{zu tx|~x}zt uvx} v{vx} (yx|t{u}x xuvxuzz {|x}{yx-z{ ' 2k5* 244k )7

[x 24472448 )5)3

244) )4

1)11 177 41k7

2114 178 41k7

221k 1k) 41k,

2,+1 1k4 41k2

Quxzty' X{u x zzw [|}zxx Pv}|{zt yxzxwtyt t }z{z{yxzxwt{yt }~{ Mwtztuvtt MWZ [~ Uvt

V 2445-244) x ~zuxu z{|{zt } v{txz|zxw vx{yuxv{1 xyvut| } 212 v~ vxut} 11k v~ } {|xw x X{|ty{ \x|x}+ V ux { }v{w x{z v{~yx xyv|t t |xt yut{yt }x~{|}{w {|yxx~u}{zz ~{w{|+ Wyx{ x|x{zt{ xz{u u{w1 ux z{w| u tu{|{ v{txz xuy~}{u ~ztwu {|yxx~u}{zzx {u{|zxu }}t xuuu}t v{|z }x~wxzxu{ v{xx|{u }{v{zt |xzxu{1 }x~zty t } vx{yuxv{+ Ozz tut u| t |{u}t{w z{|xvtuz y|twut{yt |x}t1 yxuxv{ vt}{|t y xztzt {|yxx z{|{zt t yut}t~tt vx{x} wtvtt+ Zzx}z{ ut vtxz|zxx tx|~x}zt uvx} v{vx} }x}|{{zt{ uvxxxzxx z{|{zt } x{u}{zzx{ vxt~}xu}x1 x|{{ x|zx{ tx|~x}zt{ xz vx{x }v{w{zt1 w{zt{ {~xzzxut uv t x}{zt{ {x vxt~}xtu{|zxut+ `ux vx|{tu1 } yyx w{v{ zt{zt{ t|{zzxut ~zu } {|yxw x~u}{ v{txz yxw{ztvx}|x u{zt{yx{ xz{zt{ vxt~}xu}{zzxx vx{1 }~|z{w z xy~u{|t vxt~}xu}{zzxx xu{zt| {yuxv (W|t 7*+ V 2442-2448 x t|x uvyuxvx} }x~vx|x z 31)l1 yxwzx} - z )13l+ iux x~}x|t|x xyvutu |xt xvu}{w ~{w{|1 yxuxv{ vtxu z xtz uvyuxv t yxwz+ V{ { zz u{{z u{zt{yx xz{zzxut z{xuuxz1 xx{zzx ux xuzxtu y yxwzw+ ]vttzzt~yxxvx}zwu{vt|zx-u{zt{yxxz{zzxut

177

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice wzxxt|{zz' {~xvzt~t {|yxx~u}{zzxx vzy t |xzxut } utt y zx}w {|yxx~u}{zzw uvyuvw1 z{}uy tzzx}xx ytu| } vxx~u}1 vxu {z z u{zty1 xxvx}zt{ t uvyuxv1 z{y}|tttvx}zz w{z{w{zu t {ytu|t~t vxvxt~}xtu{|{+ W|t 7+ Otzwty xy~u{|{ vxt~}xu}{zzxx xu{zt| vvzxx {yuxv MWZ [~t1 2442-2448 x
P{|z }{ x{}x} } |xt zt1 l Yx|t{u}x uvyuxvx}1 u+ Yx|t{u}x yxwzx}1 u+ Vvxuy z xtz uvyuxv1 Vvxuy z xtz yxwz1 `t|x uvyuxvx} z 144 ~zu } v+ {yuxv{ `t|x yxwzx} z 144 ~zu } v+ {yuxv{ 2442 )8 253) 225 ,2+82 ,43+1 11 2443 )7 25,5 225 ,2+k ,43+) 13 244, )k 2551 22k ,2+k ,4,+3 13 2445 )8 25k4 22) ,2+7 ,41+, 15 244k 8k 2kk4 231 ,1+4 3),+) 2, 2447 87 2k1k 2,2 ,1+4 374+4 25 2448 8) 2k38 2,k ,1+5 373+2 25

Quxzty' X~vxuzx z xzx}{ zz Pv}|{zt M]Y1 yx|xtt t {|yxx x~u} MWZ [~t

Zzx t~ vttz1 {vt} { v~}tut{ {|x~vxt~}xu}1 }|{u z{xuuxzx{ wu{vt|zx-u{zt{yx{ x{{{zt{ vxuztyx}+

N|tt{ xzx}z }tx} u{ztyt 1))5 x x 244) x xyvut|x } 115 v~+ ]xu}yt ~ uxu {vtx w{zt|t } 5 I 8 v~+ Pvx}{z w{zt~tt } vu{zt{}xu}{ t t}xuzx}xu}{ xu{u {{ xuuxzx zt~ytw+
Zu uzx}|{ztx~u} xy~}{u1 ux } |x}t |x wu{vt|zx-u{zt{yx ~1 ~}{zz {z z uvyuxv t {|yxx~u}{zz u{zty1 vxuzty xvx z{}x~wxzx z|tu v{zu{|zx{ vxt~}xu}x+ hx|{{ uxx1 vxt~}xtu{| 1 tw{ {w z{x|t{ |xt ~{vzx} t yxvwx} y|uv z{{|{xxv~zx wxuxu{|zx vtxv{uu xvxxux {|yxx~u}{zz u{zty1 uz}|t}u xxvx}zt{ | {v{vxuyt vzxx t {w{zzxx ~{vz+ Vx t~ ux tutt1 x z{w wz{zt 1 x~u} wxu zut } yxx{vtvx}ztt {| vtxv{u{zt t tx|~x}zt wtz z {} z|1 vxyu u{ztyt } {v}tz xvzt~t1 x~zz z ~{ v{wxzuzxu{zt{yt v{vtut vxvxw|{zzxx yxw|{y1 v{z wtz t xxvx}zt1 |t~tz t v+ Zzyx } v{|ty{ uy vyuty w|x vtw{z{u+ Wy1 x zzw t|{x}zt1 x|{{ 84l yv{uzyt x~u} xuw{|t1 ux } }~t }xyx vx{zuzx u}yx tx|~x}zt{ wu{vt|zx - u{zt{yt v{vx} z |x}t |t~tz z{ }xzx+

178

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice L|{{u xuw{utu1 ux vxzxu x}x{ } yv{uzyx-{vw{vyt x~u} | }{1 {w } x{u}{zzxw {yuxv{ z 2) l1 }tzxv z ,4 l1 ~{vz z 33 l1 |xx}x-x}xz y|uv z 21 l+ i{yut}zx{ tx|~x}zt{ uvx} v{vx} t x{{{zt{ ~zuxut } w{{~xzz {vtx x|zx v{u } z{yx|yt zv}|{zt' A |z{{{x}{zt{tzu{zt}zxut{|yxx~u}{zzxx vxt~}xu} vxuxw x|t uvx{wyt xuv|{p A }{|t{zt{ t| w{|yt v{vtut1 {v{vu} t vxyu {|yxx x~u} (yx|z{ {1 vx}vzt t u++*p A xvzt~t v~|tz vxw|x} t t|t|x} |{yx vxw|{zzxut {vtxxw zytxztvx}zt1 x} tw w{{~xz{wp A |z{{{ v~}tut{ } {|yx w{uzxut {v x|t}ztp A v~}tut{ t x{vy xvu}xw {vw{vyt x~u}+

W|t 8+ iyxzxwt{yt{ xy~u{|t {yut}zxut vxt~}xu} t v{|t~tt vxytt vu{zt{}xu} } MWZ [~-Uvt
]{vtx 2447 Ntw{zx}zt{ y|uv 2448 244) V v{z{w X{zu{|zxu Vvy u+ Vvy u+ X{zu{|zxu X{zu{|zxu X{zu{|zxu L{{uxtwxu L{{uxtwxu (l* |{ |{ L{{uxtwxu L{{uxtwxu (l* (l* u+ |{ (l* Vvyu+ u+ |{ |{ u+ |{ u+ |{ Vvyu+ |{

Xu{zt{}xu}x 177))4 174,83 S{vzx}{ }{x773k) 7k)5) Z~tw {zt 1,417 12)k4 Yyv~ Z}xt ]xx|z{zty gvyu Vtzxv Z~tw v Wy S{vzx}{ {~ yyv~ 14k74 1778 3313) 781k ,)3k) 5314 kkk)) 13872 225k 34288 75)5 ,,k82 53)3 k3487

,1, 415 812

15,k51 154,85 8125272257 1513,11k77 5)38 1144 23)83 7k25 37k,2 5,,1 kk31)

218 121, 2)1k 2513 -,217 -)+2 -12+k -4+, -8+4 11+3

231747 18k5kk 12kk14 ),,k1 25,54 217,7 132k) 827 35,55 75kk ,18)) 1,84) k42k 1133,1 147k, 1233 28157 722k ,2484 85k, k433 83k)7

2,12 3,14 1714 2313 -321) 251) ,17 -41, 721) -411 351,

18811k+44 1k87,3+44 14+,7 )5477+44 82k,7+8) 15+k3 18244+33 1k2)5+11 18+27 14,k4+k7 8)k,+,, 1478+331287+5k 34122+33 2k538+k7 73,7+k77,,,+33 ,2)1,+k7 ,43)k+k7 1,84)+44 85k,+44 5,,k+335k)8+78 8211)+k7 73k83+,, 8+54 -32+27 8+74 -1+k7 3+23 72+)4 -3+24 17+,7

-2311 7,,3 -2112 k34 )1, 21773 2+)kkk1 14+5 37,7k --1+5 5443 5+7 kk31)

Quxzty' X{u x zzw [|}zxx Pv}|{zt yxzxwtyt t }z{z{yxzxwt{yt }~{ Mwtztuvtt MWZ [~ Uvt

Xwxuvtw xy~u{|t vxzxut {|yxx~u}{zz y|uv ~ztw t ztx|t {|z }{ } uvyuv{ ~{w{|z xt v{txz MWZ [~ Uvt1 tw{zzx' ~{vzx} y|uv1 x~twx {zt1 yyv~1 xx|z{zty1 }tzxv+ Yy xy~} u zz{ Pv}|{zt M]Y1 yx|xtt t {|yxx x~u} MWZ [~ Uvt zt} vxzxu ~{vzx} y|uv } v{z{w ~ 244,-2448 x | xutzu } {|yxw x~u}{ `v-Rz I 2512 1 |{{ x } { u{{zt' } Yxwvu{ I 2,+31 } V|yz{u I 1)18 + V v{z{w x v{txz vxzxu xu}t| I 2,12

17)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice + ]vxyut}zxu x|{ x~twx {zt } 2448 x | }{ |xt}{x vx}z ~ v{{u} t{ 3 x1 xutz} 2k17 + Lw zt~y vxzxu | xuw{{z } V|yz{uyxw vxz{ I 2311 + 2447 x | xxx z{ |xvtuzw | vxt~}xu} yyv~1 yx } v{z{w x v{txz }x yyv~zxx ~{vz xut ,12 + Zzyx x{} yyv~ z ~{vzx xy~|t w{z{{ vxzwt } Yxwvuyxw t `v-Rzyxw vxz1 1)18 t 2317 + V x|{zt{ x } yxzxwt{yx {yut}zxut vxt~}xu} {|yxx~u}{zzx vxytt MWZ [~tt vxt~x|x v t~w{z{zt (u|t 8*+ Yy }tzx t~ zz u|t 8 } 244) x }vy x}{u x v}z{zt 2447 xxw t xu}|{u 231747 u+ |{1 }x~vx| v{zu{|zxu vu{zt{}xu} } 2448 x xu}t| 218l1 } 244) I 2,121 ux }|{u x|xtu{|zw yuxvxw+ Mz|t~ yxzxwt{yx {u{|zxut vxx~u} xy~}{u1 ux } 244) ~ {u x|{{ {yut}zxx tx|~x}zt }{ v{vx}1 tzzx} v{~|uu ~ztu{|zx }{1 x {w }t{u{|u} u zz{ u|t )+

W|t )+ Luvyuv vt|t vu{zt{}xu} vxx~u} MWZ [~ Uvt } v{z{w ~ 2445-244) +


Ntw{zx}zt{ y|uv Xu{zt{}xu}x S{vzx}{ Ovt{ y|uv ]xx|z{zty Z~tw v Vtzxv ]vt| }{x u+ |{ 2)413 141k3 1342 577, 12,) 14525 P{|z }{ (l* 144 3514 ,15 1)1) ,13 3k13

Ozz{ u|t xy~} u1 ux ztx|t {|z }{ } uvyuv{ vt|t vu{zt{}xu} vxx~u} MWZ [~-Uvt ~ztw{u }tzxv 3k13l t ~{vzx}{ 3514l1 ztw{zt x~tw v t vt{ y|uv I ,13 l1 ,15l xxu}{uu}{zzx+ ]vxux z|t~ xu}{v{u1 ux vt| }tzxvv{ 1 }tzxvztyx} } 5 v~ }{1 {w xu }vt}zt ~{vzx} y|uv+ M y|uv uy t x}xt uxz+ ]vxt~}xu}x{|yxx~u}{zzxvxytt}[~tt

x{u}| u xyx|x 74 ztx|{{ yvz vxx~u}+


V }uxzxwzxw xv~x}ztt xyx|x 84l xu}{zztyx} ~{w|t x{tz{z } vxv{vtut |x xvu}{w ~{w{| x|{{ k44 + Nu t }{u vx{yuz{ vxu x xvzt~tt u{vvtuxvt {|yxx~u}{zz v{vtut t yxzx|ttt ~{w{|+

184

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice V zux{{ }v{w ~}{v{z vx{yuz{ vxu x yxzx|ttt {|yxx~u}{zz ~{w{| uzx xvw xu}{zzxut z}{ xz vt}ut~tt } vtwvt {| Wxw1 Ytvt{u-Rz t [v+ V x{u}{zzxw {yuxv{ v{txz } 244k x xvzx ~{vzx} t ~{vzxxx} {uxw yyv~ (} ~{uzxw }{{* 14k1, u uxzz1 } uxw t|{ {zt I 5518 u uxzz1 yyv~ I 2417 u uxzz1 xx|z{zty I 2318 u uxzz1 uy I 41) u uxzz1 |xx} I k1) u uxzz1 }tzxv I 3415 u uxzz+

W|t 14+ ]xy~u{|t }x vt|t 1 ~{w|t } {|yxx~u}{zz v{vtut MWZ [~ Uvt ~ 2445 I 244) +
Ntw{zx}zt{ y|uv Xu{zt{}xu}x S{vzx}{ S{vzx}{ {~ yyv~ Yyv~ ]xx|z{zty X Wy Z}xt ]|x Vtzxv vt| (u+ |{* 2)413 141k3 )41k 175 577, 12,) -577 -338 4 14525 |x (* )423k 57435 35,52 1,,k4 1k))7 23) 518 211 357k 115)k |{ 32115 17212 25,13 1211 33)17 522k -11131) -1k411) 4 )471k

N vxt~}xu}x vxytt {|yxx x~u} xuvtu{|zx{ }|tzt{ xy~|t vxw{u{x |x}t 244k x+ ]vxyut}zxu {|yxx~u}{zzxx {yuv xu}t|' x ~{vzx}w t ~{vzxxx}w I 2113 1 xx|z{zty I 1218 1 }tzxv I 2,12 1 |xw I 1715 + ]x vx 2447 } v{txz{ x{zx 345)5 {yuvx}1 } uxw t|{ x~twx {zt I 252k5 {yuvx}1 x~twxx w{z I 33k) {yuvx}1 x~twxx v I 1),5 {yuvx}+ V 2447 x |ztv{u vxx|tu vxu x vtv{zt |x{ wzxx|{uzt z{zt1 | {x zw{{zx xtu 525 {yuvx} }tzxvztyx} t 527 {yuvx} x} }xyxvxyut}z zx} xvux}+ V v{txz{ } x{ |xt wzxx|{uzt z{zt uv{ u vyxv{}yt t~-~ zt~yx vxyut}zxut 5344 {yuvx}1 } uxw t|{ 2844 {yuvx} }tzxvztyx} t 2544 {yuvx} x}+ L {| x|zxx xzx}|{zt }tzxvztyx} t x} [~tt y 2424 zw{{zx {{xzx u x 844 {yuvx} }tzxvztyx} t 354 {yuvx} x}+ Z{z 244k x | vx}{{z vxu x xxux}y{ y vx 2447 x+ V vxx~u} z yxz{ x |x }zx ,))35 {yuvx}1 ux xxu}{uu}{u 88l zw{{zz |x{ x [~tt+ V 2447 x z v~}tut{ vvzxx {yuxv [~tt xuvtu{|zx{ }x~{u}t{ xy~| {ux ~+ V|x} vxyt {|yxx

181

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice x~u} }x }{ yu{xvt x~u} } 2447 x x x{zy{ xu}t| } {u} t {z 557 w|z |{1 ux zt{ vx}z vx|xx x z 33l+ Otzwty vxt~}xu} xzx}z {|yxx~u}{zz y|uv } yxzx|ttvx}zzxw {yuxv{ MWZ }t{u{|u}{u x w zt~yt x{w vxt~}xu} {|yxx~u}{zzx vxytt } 2447 x wxw{zu xv~x}zt [~tt+ Mz|t~ v~|tz xuv|{ vxt~}xu} xy~|1 ux vtxvtu{uzwt | [~tt }| u }tzxvvu}x1 vxt~}xu}x ~{vz t u{zt{yt y|uv+ ]x vx 244) x x{zx x~tw z 818 u x|{ y vx}z vx|xx x+ Lxuxzt{ x|{ {v{~twx}yt xvx{{ t w{uwt x}|{u}xvtu{|zx{+ Zzyx xyxvwy }z{{z |t z ,4l |x{+ Vxyt{ {z z xv{zt t tzzx}x{ xuxzt{ vxx~u} z{ x~}x|u } x|zxw x{w{ ~}{vtu xyxvwy1 } tux{ {u z{xx|{z vx xvx{x y{u}+ Lxuxzt{ wzxx|{uzt z{zt x|{ {v{~twx}yt x}|{u}xvtu{|zx{+ V uxw x }u{u } |xxzx{zt{ 1444 wx|x }tzxvztyx} t 254 wx|x x}+ V 2448 x } vwy vxvww v~}tut wzxx|{uzt z{zt } }uxzxwtt1 vtzu tx|yxwxw [~tt } u{y{w x1 |ztv{u xy ,44 x} t 554 }tzxvztyx}+ ]vt{w 315 x} t 51 }tzxvztyx} { x{z+ V{x tw{{u wx|x z{zt }tzxvztyx} 1785 t 144) x}+ V ux { }v{w tzx } uxw x 5k, }tzxvztyx} t 132 x}1 yxuxv{ z{xxtwx }x{}v{w{zzx vyxv{}u t tx|~x}u ~{w| | vxt~}xu} vxytt x|{}xu}+ Lxuxzt{ xuv|t M]Y } [~tt } {|xw wxzx x{zt}u }xyx+ ]xwtwx xutzu {x}1 {u} u t z{w|x vx|{w+ Zuv| uv{{u x|t tz}{utt+ O| uxx zx v{tu {| yxw|{y }xvxx}+ Nvtw{v1 } }xvx{ yxzx|ttt ~{w{|+ Syxzxu{|z ~ \x|x} xy z{ x~}x|{u ~zu v{w{uzx vxux } uxw zv}|{ztt1 t|xuz{ vxvww1 yxuxv{ x|z |t zu }x vxu } [~tt1 xy {~{u} u+ N~v{| }xvx x~zt ~{w{|zx tvt1 z{xxtwx v{tu }xvx uwx{zz v{vx}1 } uxw t|{ x }}x~ x{vzzx {|yxx~u}{zzx u{ztyt+ L{v{~zx ~{ }|{u x{{{zt{ vxx}x|u}{zzx {~xzxut [~tt+

V}x t v{yxw{ztt xuzxtu{|zx }{|t{zt vutu{|zx vxytt 1+ `ux t~{u xu{v vx |{{u vx}xtu {tt{yt{ vxu{zt{yt{ vxu1 xvxu vx~t{ x} t|t yxvv{yutvx}u yt|xuzxu x}1 }{|tt}u |xt |{xz{zt1 vtw{zu tzu{vtvx}zz tu{w xv ~x|{}ztwt1 }v{tu{|wt t xvzywt1 yxuxv xzx}}| z vtxz|zxw x{uztt }{ w{uxx} ~tu (twt{yt{1 tx|xt{yt{1 t~t{yt{1 vxu{zt{yt{*+ 2+ S{w|{{|w v{txz |{{u {t|t~tvx}u }x vxyt u{w1 ux {yut}zx tx|~x}u tw{ zt {|x~u{zty+ }

182

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice zux{{ }v{w vxx~u} }x~{|} u tvxy ww vxytt {~ xx yxzxwt{yt v{~|uux}+ } x|xvxzx {v{yut}{ ux {u |xvtuu}x}u w{zt~tt vxu1 {tt{yt | yx t~ {|yxx~u}{zz y|uv1 tx|~x}zt{w xu}{zz v{u} t|t yv{tux} t |t~tz1 vtxv{u {x } v{|ty{ }{ x|{{ tvxyt v~w+ ]x ztw x{zyw1 } zux{{ }v{w xtz {|x}{y1 ~zu } {|yxw x~u}{ MWZ [~ Uvt1 uvutu } 8-14 v~ x|{ vx{x }v{w{zt | x|{zt uxx { v{~|uu1 yxuxv x|{u } v{z{w ~{w|{{|{ t~ uvz UL+ iux vt}xtu y ~ztu{|zxw vxu uxtwxut vx{ t| z xxu}{uu} {tzt v{~|uu+ Zuzxtu{|zx {{}1 zx wzxxt|{zz vx t| z{ |tu yuxvxw | xyv{zt {{uxtwxut vxt~}xu}1 1 zxxvxu1 }|{{u ~ xx vxu {z z vx}{w {|yxx~u}{zz vxyt + 3+ Mvxvxt~}xtu{|w |{{u {v{ut xu u v y xu}yw z vzxy {|yxx~u}{zzx vxytt x|{{ }xyx x}|{zzx uxtwxu + N|tt{ xv{ztyx} ~ztu{|zx zt{u xxzxu ~{w|{{| vtztwu v{{zt x uxw1 ux tw{zzx }vt}u1 1 ~ztu1 {w ~u t yy vx}u+ Qy| {zt{ vzxz xx}xv{zzxu{ }x~wxzx ~ {u yxx{vtvx}zt (vxx ~zxx x{tz{zt* vxvxt~}xtu{|{ t xv{zt y |w tzxvwtvx}zt t yxz|utz } x|ut t~z{+ ,+ V zux{{ }v{w [~t xu|t{u uvttxzzw ~{w|{{|t{w+ Vz{v{zt{ vzxz xuzx{zt } {|yxw x~u}{ uv{{u ux ~{w|{{|{ tw{| xvx vx{txz|z xxux}y1 x|| x{wxw ~zzt1 v{} tw v{{| {x {t|t~tt+ Wytw xv~xw1 | |{zt vxt~}xtu{|zxut uv z{xxtw w{v1 z{|{zz{ z }{|t{zt{ v{z{ xut z {yuv1 uy{ w{v1 xv{xux{zz{ z uvyuv{ t1 xx{zzx1 z y{u}{ {|x}{{yt v{vx}1 x}{ztt vx{txz|zx t x{ xxux}y{ ~{w|{{|{} (xu vyx}xtu{| x tx|ztu{|*1 x}{v{zu}x}ztt xvzt~tt vxt~}xu} t uv | xyv{zt t|{zzxut z{|{zt1 ~zuxx } {|yxw x~u}1 } xxu}{uu}tt xuv{zxuwt vx{ {|yxx~u}{zzxx vxt~}xu} } |x}t uxt}xx v~}tut+ 5+ Puzx}|{zt{ yxzxwt{yxx v~w{v t wux} {|yxx~u}{zz {tzt } v{txz{ uv{{u vx}{{zt {v{~z1 xzx}u{|z t|{x}zt1 tu} t x}xyzxu u{zt{yt t u{zx|xt{yt1 vtvxxxvzz1 xt|z1 yxzxwt{yt xvzt~txzz t yxz zyuvz yuxvx}+ M}uxv z{ v{yxw{z u uz}|t}u v{tw xxxx |xvtuu}x}zt yvzw x~u}w+ Nxxvxu1 tu} {|x}{{yt{ v{v1 tw{ t{ } {|yx w{uzxut1 t z{xxtwxu {v{x y yx|xt{yxw {|yxw x~u}1 xutw|zwt v{u}| u v{zt{ x |xt xt x~u}1 ux x~}x|tu xzx}v{w{zzx vx}xtu vtxz|z {}xxxvxu y|uv t xt}u yxzxwt{yx xut+ V u{z |x}t [~tt vtxz|z {}xxxvxu vt }x~{|}ztt x|{} y|uv } v}ztzz ~xz |{{u

183

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice xzx}}u z 7-14 y|uv z |xt 54-k4 t 144 + ]vx}{{zz{ t|{x}zt xuzxtu{|zx xutw|zx vxt~}xtu{|zxut {}xxxvxux} xy~|t1uxztx|{{{yut}zwt}| u{}xxxvxu vxx|tu{|zxu x|{{ uv{ |{u+ O| yvz vxx~u} |x }{ 144 v{yxw{z{u v{vtzu |{ t{ w{v' A z|{{{ v~vzt{zt{ v{{|x} yxx x~u}1 tv}|{zt{ vzt w{t | uvz{zt v~vx1 yvz{zt{ ~{w{|1 uzx}|{zt{ v}x}xx x|x{zt t uvxx{ v~vzt{zt{ yu{xvt tx|~x}zt y|utv{w uyx}p A v~w{{zt{ t v~vzt{zt{ xvzt~txzz uvyuv1 {ut u{ xx{zt1 uy{ {}xxxvxux}1 xxu}{uu} t vxt| t u{zt{yxwxz{zt {uxwyxzxwt{ytt u{zx|xt{yt yvtu{vt{}p A x{uzt{ xvzt~tt u{vvtuxvtt vxvwwwt xvz xyv { v{1 xvz{zt{ txv~zxxv~t t vx}{{zt{ x|xvxz ~{w{|z x}x{zt ({v{~ w|x{ xvx{zt{1 xv vx~t{ x}1 x{zt{w t v+*p A x{zy y{u} uyx} yy xzx} xv{{|{zt vx~1 {u} t | vxt~}xu}p A {t|t~tvxytt1x}{v{zu}x}zt{xvzt~tt vxt~}xu} t uv1 w{zt~t {|x~vxu ~ {u vtw{z{zt x}v{w{zz u{zx|xt1 x~}x| t vtxz|zx tx|~x}u tw{ u{ztyp \|w vxx~u}w v{yxw{z{u x{{tu |x}t | xv{xux{zt xu}{zzxut u{w v{z uyx} t t }z{w1 yxx{vtvx}zt t xttvx}zt ~{w|{{|{} zv u{zx|xt{yx wx{vzt~t{ t x}{zt{w vx}z vx{txz|zx xxux}yt {vw{vx}+ Yxx{vtvx}zt{ t xttvx}zt{ x|u ux|yxw | v~}tut yxww{v{yxx vxt~}xu}1 u utw|tvx}u xvwtvx}zt{ x}v{w{zzxx vxvxx}x|u}{zzxx {yuxv t u xxu}x}u xv~x}zt {v{x} uvyuv {|yxx~u}{zzxx t vxvxx}x|u}{zzxx vxt~}xu}+ k+ V MWZ [~ Uvt {u} u uy{ t vyut{yt{ }x~wxzxut v~}tut yx|xt{yxx {|yxx x~u}1 uy yy' A }x~wxzxu x{u}|{zt z w| |xp A vtvxz{ v{v tx|~ u x|x{ }v{wp A uvttxzz{ tx|~{w{ u{zx|xtt |u | v{txz v{tw{u}xwp A x|{w{ vxyu tuzt tw{ u {~xz{ | xuv{tu{| tuu{|z{ y{u}p A x|{w{ xx x|{{ }xyt{p A tx|~x}zt{ tw{ { } z|ttt vx{ t|1 uy yy yx|xt{yx{ {|yx{ x~u}x uv{{u x|{{ }xyxx x{w uvp

18,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice A vx z yx|xt{y vxyt xuyv| zx}{ }x~wxzxut | yxvu+ X~}tut{ {|yxx~u}{zzxx vxt~}xu} } |x}t wytw|zx 7+ yxzxwt{yx {yut}zxut xuttwx z v{txz|zxw t|t w{uzxw vx}z{ ~ {u x{uzt xuv|{ vutu{|zxx t t}xuzx}x{yxx vxt~}xu}+ Wytw xv~xw1 u x{{tu xutw|z{ vwyt u vxytt1 uy yy {u {u}x}u }~twx}~ w{ v{vwt1 z{xxtwwt | v~}tut t}xuzx}xu}1 t v{vwt1 z{xxtwwt | xuv|{ vu{zt{}xu}+ Lx~zt{ a{zuv {|yxx~u}{zzxx yxz|utz t x{vy {x 8+ {u{|zxut vt Mvxu{zt{yxw yx||{{ } {|{ L}{u|+ ht {zuv uz{u xu}tyxw | vx{txz|zx xxux}yt vxt~}xtu{|{ v{txz } x|ut {|yxx x~u}1 x}xu}1 t}xuzx}xu} t vxuvt~wp hx|{{{yut}zx{tzxvwtvx}zt{vxvxt~}xtu{|{x {|yxx~u}{zzxw t ~{w{|zxw vzy{1 ~{w{|zxw ~yxzxu{|u}{1 )+ xy~zt{ x{vyt } t~w{z{ztt z~z{zt zt~yxvxt~}xtu{|z ~{w{|z uyx}p Myut}t~t v~}tut w{|yx {v{vu} { vxw|{zzxut } {|yx w{uzxut t tx|~x}zt xw{{zt | {v}tzx {v{vxuyt t y|tvx}zt z w{u+ 14+ P}{|t{zt{ |x{ |{xxxy } ~xz1 { x{u z{}uy |{zx vutu{|zxutp |{zt{ x{vzt t {w x|{{zt1 tx|~ xu{{u}{zz{ {zz{ t w{zz{ xvx+ 11+ Vz{v{zt{ } vxt~}xu}x x|{{ uxt} y ~{1 }v{tu{|w t x|{~zw x} xvux} u{w1 ux zx}{ ~y|}|t ux|yx } xxu}{uu}tt xxzx}zzwt vx{yuwt1 tu} twt1 } {v} 12+ x{v{1 x{uzt{ xutw|z uv{x}zt v{yxw{z{w xvux} t yuxvx} xyv { v{+

V}x t v{yxw{ztt x v~}tut

t}xuzx}x{yxx {yuxv

1+ Vx~vx{zt{ t}xuzx}xu} } v{txz{ uv{{u1 } {v} x{v{1 tz}{utt } x}v{w{zz{ {vw+ ]vx{ wxzx xvzt~x}u uytw xv~xw1 ux vxt~}xu}{zzx{ }vt}zt{ t}xuz t ut xu{{zzx {v{}xt|t } x|{{ yvz{ {vw1 xvzt~x}zz{ } y{u}{ xtt uz vxt~}xtu{|{ t xv{xux{zz ~ v{{|wt z{|{zz zyux}+ Wy w{v vt}{{u y }{|t{zt xx|x}1 |{zt vxt~}xtu{|zxut t xut1 xvzt~tt v{zu{|z vxt~}xu}{zz {tzt t1 z{ } x|{z x{v{1 zt~tu z{ut}zx{ }|tzt{ t}xuzxx z}x~ z xuxzt{ yx|x{~zx }x } vt{ z{|{zz zyux}+ 2+ `ux x{{tu ut|z yxvwx} ~1 z{xxtwx tzu{vtvx}u t}xuzx}x{yt {yuxv {yuxvxw }vt}zt ~{|{z yxvwx}+ iux

185

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice xuv{{u xyv{zt |x{1 }x~{|}{w {zt{ (yxuxv xut x|zxw x{w{ tx|~{u } t{ {|x}{y* t vtv{zt |x{1 xuzz x yyv~ t x 1 vxt~}xu}x yxuxv wx{u xx|ztu t v}zx}{tu yxvwx}x |z | }tz{ t ut+ 3+ L{yuxv }vt}zt x}{ t yx~ } [~tt tw{{u v}ztu{|z{ v{tw{u}1 xzyx }x~vxtu {x u ux|yx vt |x}tt x| {zt } uxw {yuxv{ {}vx{yt ztuvz uzvux}+ ,+ ]vtw{z{zt{ tzu{zt}z u{zx|xt }vt}zt yvzxx vxuxx yxu v{x|{u t~w{z{zt{ uvyuv t{}xx vtxz+ Wy1 xzw yxvx}w } vtxz z{xxtwx }y| u ~{|{z{ yxvw1 t|x1 {zx1 ~{vzx}{1 w t yxvz{|x1 ux x{{tu xyx|x 24-25 y x{} xu xzx yxvx} } {z1 ux {u z vx}z{ {z{ut{yxx xu{zt|+ Yy v}t|x1 zzx{ uv{x}zt{ z{ x| {u1 yxvx} z{v{yx x| u yyv~z{ yxz1 {ztz x|xw t xuvt1 } tux{ xt xu}| u } v{{| 14 y wx|xy } {z xu xzx yxvx}+ V |{ yvzxx vxuxx yxu1 }vt}{wxx z wx1 vtxz x|{z xuxu t~ yxvwx} vu{zt' ~{|{z w1 t|x1 yxvz{|x1 y{u}{zzx{ {zx1 ~{vzx}{ t w+ Zz x~}x|{u x{{tu x|{zt{ vt}yt } }{{ z vx}z{ vtw{vzx 1444-1244 v+ } {z z y x|x}1 ux yy }y| {zt{ } vtxz } xzx}zxw yyv~z yx{v{y1 {ztzx t w{zzx x|xw1 xuv{1 uy{ w x{{t}{u vt}y } }{{ z vx}z{ ux|yx 544-744 v+ } {z z y x|x}+ 5+ ]vt vtvx}ztt }tz{ z{xxtwx x| u xxuzx{zt{ z{v{ut{yt (|}zw xv~xw1 yyv~* t {|yx} (} {v} x{v{1 w t x* }{{u} | }{|t{zt xy~u{|{+ U|t vtxz | xuyxvw }tz{ xuxtu v{tw{u}{zzx t~ yyv~ ()4l*1 ux vt}y } }{{ z{ v{}tu ,54-744 v+ } {z z y x|x} }w{ux 754 v+ vt |ztvx}zzxw vtxz{ (74l yyv~ t 25l x{}xx w*+ k+ a{|{xxv~zx x~u t {y}uzx xxvx}u ~xz|z |xvuxvt x z|t~ xu} wx|xy t {x {~xzxut | z{|{zt+ Nv utw z{xxtwx z|tu vx{txz|z{ xuzx{zt ~v{zwt |xvuxvtwt (V{zvt1 [x||zt*+ 7+ V MWZ [~ Uvt {u} u xvxt{ |x}t | v~}tut {|x}xu}1 {w wx|x xxu}x}u vxu } {}vx{yxw wu{ xuv{|{zt w{ t vxyux} {|x}xu}+ Nx | x}x{zt v{txz|z v{tw{u} |{{u x{{tu vx{txz|z xxux}y {|x}xx}1 } uxw t|{ } x|ut {}vx{yxx ~yxzxu{|u} t {}vx{yt uzvux} } {v{ {|x}xu}+ Yvxw{ uxx1 |{{u x~u |xvuxvt x yxzuvx| t wxztuxvtz y{u} {|x}x{yx vxytt+ V {|x}x{y vyuty z{xxtwx }z{vu x}v{w{zz{ tu{ u{zx|xtt }vt}zt t y|utt {|1 ty| t} }v{xzxz{ w{ux (} uxw t|{ xyxvwy {| vxw*+ V xuzx{ztt v{vtut vxvxw|{zzxx yxw|{y xzx}zx ~{ z |tt{ x uzx}tu z{ ux|yx x~zt{ zx}

18k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice v{vtut1 yx|yx x}{zt{ uxt}xut t xxux}yt |x}t | x|{ {x vxu t v~}tut {u} t+ V u{{zt{ v |{u vx{ xvwtvx}zt zx} v{vtut1 xzx uxvxz1 t t |ty}ttt1 vx1 u vxu{yu xuzxtu{|zx }|x1 t v}zx}{t}u v v+ Zzyx wzxx ~{ {u ~}t{u xu vvzx x|tutyt t {uz }x~wxzxu{+ Mz|t~ vttz vvzxx yvt~t x~}x|{u {|u }}x x uxw1 ux ux|yx z xzx}{ tzututxz|z v{xv~x}zt1 t~w{z{zt xvw xu}{zzxut z{}x~wxzx x{{tu ut|t~t t ~u{w tzwtzx{ v~}tut{ vxvxw|{zzxx yxw|{y+

RQWUXMWPXM'
ru&enac%er1 >+1 risen&ana e&ent1 ?eitfaden @u& <er%indern und Bealti en von Unterne%&un sqrisen1 <erla Ind+ :r anisation1 Duric%1 1)81+ 2+ Neu%old1 "+1 rise und risen&ana e&ent in den internationalen Be@ie%un enp Stutt art1 1)8)+ W{xvt t vyuty zutyvt~tzxx v}|{zt' P{zty | }~x} [+ S+ 3+ h~vx}1 L+ [+ h{|{}1 R+ ]+ h{| t v+p ]x v{+ L+ [+ h{|{} t V+ Q+ Yxytz+ I \+' Syxz t v}x1 _NQWQ1 1))k+ I ,k) + Mzutyvt~tz w{z{w{zu ]x v{yt{ vx+ [v~zx}x M+ [+ I \+' ,+ Mxtt }uxvx} t t~u{|{ sWMNOU\s+ Q~u{|u}x iY\ZL1 1)))+ I 3k8 + Mzutvt~tzx{ v}|{zt{' P{zty ]x v{+ i+ \+ Yxvxuyx}+ I \+' QNgXM5+ \1 2444+ I ,32 + Mzutyvt~tzx{ v}|{zt{' P{+ xxt{ | u{zt{yt }~x} V+ [+ Yvzx}yt1 V+ Q+ R{zyx}1 V+ Q+ R u{v t v+p x v{+ i+ L+ \tz{} t V+ k+ ]+ ]ztz+ I \+' sQ~u{|u}x ]XQZXs1 1))8 I ,32 + Mzutvt~tzx{ v}|{zt{' P{zty ]x v{+ i+ \+ Yxvxuyx}+ I \+' QNgXM\1 2444+ I ,32 + 7+ Mzutyvt~tzx{ v}|{zt{' P{+ xxt{ | u{zt{yt }~x} V+ [+ Yvzx}yt1 V+ Q+ R{zyx}1 V+ Q+ R u{v t v+p x v{+ i+ L+ \tz{} t V+ 8+ ]+ ]ztz+ I \+' sQ~u{|u}x ]XQZXs1 1))8 I ,32 + W{xvt t vyuty zutyvt~tzxx v}|{zt' P{zty | }~x} [+ S+ h~vx}1 L+ [+ h{|{}1 R+ ]+ h{| t v+p ]x v{+ L+ [+ h{|{} t V+ Q+ Yxytz+ I \+' Syxz t v}x1 _NQWQ1 1))k+ I ,k) + )+ Mzutyvt~tzx{ v}|{zt{' P{+ xxt{ | u{zt{yt }~x} V+ [+ Yvzx}yt1 V+ Q+ R{zyx}1 V+ Q+ R u{v t v+p x v{+ i+ L+ \tz{} t V+ ]+ ]ztz+ I \+' sQ~u{|u}x ]XQZXs1 1))8 I ,32 + 14+ Mzutyvt~tz w{z{w{zu ]x v{yt{ vx+ [v~zx}x M+ [+ I \+' Mxtt }uxvx} t t~u{|{ sWMNOU\s+ Q~u{|u}x iY\ZL1 1)))+ I 3k8 + Mzutyvt~tzx{ v}|{zt{' xu zyvxuu} y tzzx}xw x~xvx}|{zt ]x 11+ v{+ [+]+ Q}zx}+ - \+' Syxz t v}x1 1))5+ LU\QN1 M+ N+ Mvx|t~tz' }xvx u{xvtt t vyutyt+\+' Q~-}x BMvt]v{#1 24411 37)+ 12+ 13+ 1+

187

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

ZLNZVNbU WXUhZVMNQT Y iYZNZ\Q`ULYZ^ QNWU[XMaQQ M+S+ZNZgXU^ xyuxv t|tuu yxzxwtyt1 vx{xv1 \x|}yt [xzt}{vtu{u
>6stract+ 7%e article is eAa&inin t%e 0rocess of econo&ic inte ration in conditions of financial and econo&ic crisis for so&e countries of t%e re ion+ >ut%or 0ro0oses so&e forecasts of social and econo&ic develo0&ent of 5+2+ ]vtztt|zx{ ~z{zt{ | { zvxx} X{|tyt \x|x} tw{{u v{|t~t } x{ yxzxwt{yx tzu{vtt |{ t }z{t uvu{t{yt |x}t+ Vx-{v}1 v{xx|{zt{ }{x{x yxzxwt{yxx1 } u++ tzzx}xx1 yvt~t z xzx}{ }{|t{zt vxt~}xu} ux}vx} t | u{w yv{|{zt w{x~u}{zz1w{v{txz|ztw{xvu}{zz}~{1 }{|t{zt{ vx z vxyt vxw|{zzxut t {|yxx x~u} ~ {u x|{{ {yut}zxx tx|~x}zt tw{ t vxt~}xu}{zz wxzxu{ 1 }{|t{zt ~zuxut uvxxxzxx z{|{zt1 w{v{txz|zxx t w{xuv|{}xx v~{|{zt uv t v~}tut vxt~}xu}{zzx yxx{vtt+ Vx-}uxv1 x}{zt{ vx|t xu{{u}{zzx zw{zu|zx t xuv|{}x zyt1 t|{zt{ {{ tzu{vtt x uvzwt-uztywt yxzxwt{yxx x ~ {| }{|t{zt }y yxzyv{zuz }tx} vxytt } {v{vu} t xuv| vxw|{zzxut t x}{zt {yut}zxut { v{|t~tt z w{zvxz vzy+ V-uv{ut1 x{{{zt{ {yut}zxx tx|~x}zt tw{ t vtvxz v{vx} v{txz t }{|t{zt{ {v{vxuyt v | x}{zt {yut}zxut yxvu1 v{tw{u}{zzx }xtwt t|wt vt}|{{zt{w ~v{z tz}{utt1 tx|~x}zt{w zx}{t u{zx|xt t x{u}|{zt yv z v{vx{vt{z+ V-{u}{vu1 yxxvtzt yxzxwt{yx x|tutyt t vyutyt vx}{{zt vzxz v{xvw {| x{{{zt uxt}xx vxu yxzxwtyt1 x}{zt vx}z t y{u} t~zt zvxx} z{ uvz+ ]v{xx|{zt{ uwx{zz t vt xvzt~txzzx-yxzxwt{yt v{vx}1 w{ t tzu{vtt yxzxwtyt t x~zt x{x vzy1 u }x~wxzxu uvz{ x|tu z wzxx x|t yxzxwt{yt t xt|z {yu xu vx}xtw v{xvwt tx|~x}zt vzxzx tu{w x~u}x}zt+ \{xvu}{zz{ x~u}{zz{ yxw|{y } x{tz{ztt zyt vxt~}xu}xw } yxv{ztt v~vxuyt t tx|~x}zt zx}{t u{zx|xt1 u }x~wxzxu x|{{ x|zx tx|~x}u vxt~}xu}{zz t zzxu{zt{yt xu{zt|1 ~ztu{|zx }{|ttu }y t vx z

188

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice w{xvu}{zz vzy yxzyv{zuxxxzx vxytt+ Pt|{zt{ yxzxwt{yx t zzx-u{zt{yx tzu{vtt vtvtu }~twz xw{z z{ ux|yx ux}vwt1 zx t xuxw } {|{ |{zt v}|{zt t w{uxx} x~u}x}ztp }{w{vzx vtvtu zz{ t y|uvz{ }~tp yv{tu x|t{ w{ zvxwt+ Vx{zt{ } yxzxwt{yt t xt vzxy1 zytxztv { z xzx}{ vtztx} }~twzx }x xu }{|t{zt y}t}|{zuzxx xw{z ux}vwt t x| {zt v}{|t}xut } vu1 }tu }z{tw yuxvxw x{{{zt uxt}xx vxu vxt~}xu} t ~zuxut } uvz{+ Pt|{zt{ w{v{txz|z t w{xvu}{zz x~u}{zz t zzx-u{zt{yt }~{ {u xxu}x}u }{|t{zt }|x}xx }zuv{zz{x vxyu1 xxx} z{|{zt t xvu}+ ]x}tu x|{ }x~wxzxu{ t | }~x} ytu| {| x~zt v{vtut } vt uvz+ V zux{{ }v{w } }xyxv~}tu xvu} yxvu vw tz}{utt } yxzxwty vt xvu} vtw{z{u x{z tvxyx+ Nvtw{v1 } LjM xz v{}{u 744 w|v+ x||vx}1 Txztt I 2k4 w|v+1 V{|tyxvtuztt I 254 w|v+1 gvztt I 1k4 w|v+1 [{vwztt I 154w|v+1 } \x|x}{ t vyut{yt z{u+ V~x} t~ \x|x} }xxzx yxz}{vutv{wx }| u ~ x v{xvw xut xvxwz wux}1 zx xz tx|~{u z{ | vw tz}{utt } }xz{ | z vxt~}xu} } ~v{z xvu}+ Qwxvutv{w zz{ ~v{z ytu| } z uvz } xzx}zxw z{ tzzx}txz{z+ Zz z{ xxu}{u x|zx w{v{ vxu yxzyv{zuxxxzxut vxytt } xvu} t xuv| vxw|{zzxut+ iu ~ zx v{u } xzx}zxw wtw1 }{w{vzx yv{| zzx-u{zt{y t yxzxwt{y tzu{vt + V {| x|{{ x|{x}u{|zxx tx|~x}zt vxv{t}z uxvxz vzxzx tu{w x~u}x}zt v{|ty{ v{uxtu u uvztu uwx{zz{ t xvztz{ v{v1 uy { vt{ v{uu}t1 xvx{zz{ ty{zzw xztwzt{w yxzxwt{yxx }{v{ztu{u+ V vx{{ v{xvw ~u tzxvtvx}|t {u}t x{yut}z ~yxzx}1 x|}|t} t yxzxwt{yt vxu1 uyt1 yy ~yxz vx t v{|x{zt1 x{u}{zz t~{v{y vxt~}xu}1 xuv{tu{|yx uxtwxut (x}{zt{ y{u} ux}vx}* t vxu vxt~}xtu{|zxut uv+ ]v{uu} {u}t ut ~yxzx}1 z{|~ x~u t}t|t~x}zz vzxy t x{{tu uxt} vxu yxzxwtyt+ \tvx} u{z{zt y t|{ztw |x|t~tt vx}|{u } x~ztt yvz x~u}{zz tu{w1 } vwy yxuxv vxtxtu vt}zt{ t }~twx{u}t{ vxt~}xu}{zzxx1 uxvx}xx t tzzx}xx ytu|x}1 t|t} u vxt~}xu}{zz{1 uxvx}{ t zzx-u{zt{yt{ }~t w{ v{txzwt uvz-uzt yxzxwt{yxx x ~1 uy { w{ xvu}wt+ Zztw t~ x|xtu{|z uxvxz v~}tuxx vzy }|{u ux1 ux xz z{ v~{tz{u1 x{tz{u yxzxwt{yt v~}tu{ xuv|t x~u} t v{txzx}+ Vzw vyut{ytw xw x ut y v{|zx tzu{vtt \x|x} } U}vx{yx{ yxzxwt{yx{ vxuvzu}x x z{w wz{zt 1 x|z uu

18)

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice v~vxuy wyvxuvyuvzxx vxzx~ xt|zx-yxzxwt{yxx v~}tut v{|tyt z v{z{vxz t x|xvxz {v{yut}+ V uxw xyw{zu{ x|z u xuv{z {|t v~}tut1 }}|{z }x~wxz{ wu xzx}zzvxzx-x~u}{zzv{vx}1xv{{|{zzztx|{{ {|{xxv~z{zv}|{zttw{uvzx}xxtw{xuv|{}xx vv{{|{zt {| xut{zt wytw|zxx tzu{vtxzzxx {yu+ ]vxzx~ |t| xzx}x | vyx}xu} v{|tyt vt }vxuy{ uvyuvzx1 tz}{uttxzzx1 xt|zx t }z{z{yxzxwt{yx x|tutyt1 x~}| ~ | ~y| {zt }uxvxzzt t wzxxuxvxzzt x|{zt+ ]x z{w wz{zt 1 vxzx~ xt|zx-yxzxwt{yxx v~}tut x|{z v~vu}u } |{ { x|{x}u{|zxut+ N {v}xw u{ v{|ty xv{{|{u ztxz|z{ {|t xt|zxyxzxwt{yxx v~}tut t |x}t t v{|t~tt+ Puz}|t} u vtxvtu{u xu{|z {|{ t1 tx t~ uxx1 xvwtv{u uvyuv yxz{z xuv{zxu{+ V y{u}{ |x}t v{|t~tt {|{ vxzx~tv{u xvzt{zt x uvx}w t vtvxzw v{vw1 uv{x}zt y |x }z{z{uxvx}xx |z+ ]vxzx~tv{u uy{ }x~wxz{ wu x}{zt {yut}zxut tx|~x}zt v{vx} uxw v{}ttwxx zzx-u{zt{yxxvxv{(}x~wxz{wuvxu vxt~}xtu{|zxut uv1 t~w{z{zt xzxxut1 vx}z {|z vxx} }z{t }tx} wu{vt|z v{vx}*+ N }uxvxw u{ xvu}x v~vu}{u yxw|{yz{ uvyuvz{ wx{|t xt|zx-yxzxwt{yxx v~}tut1 tx|~ } y{u}{ vu xutwt~tvx}zz{ wx{|t zuv|zx-uxwxuzxx w{xuv|{}xx |z+ iu wx{| tzu{~tv{u tzxvwt 1 xxux}|{zz z {v}xw u{ vxu1 t z ux ~{ xv{{| u u{w t vxxvtt v~}tut yxzxwtyt uvz1 tzwty vxu xzx}z xuv|{1 xuv{zxu } xzx}z }t vxt~}xu}{zz v{vx}1 uvyuv }z{z{yxzxwt{yt }~{+ V y{u}{ yvtu{vt tx|~{u wytwt~t yxz{zxx vxyu uvz } ~zzx uvyuv{ t uxw v{vz xvzt{zt+ N uv{u{w u{ x{u}|{u x|x}zt{ uvyuvzx wx{|t x uvzwt-uztywt yxzxwt{yxx x ~ t xvwtvx}zt{ z ux xzx}{ wyvxuvyuvzxx vxzx~ xvu}+ V y{u}{ tzuvw{zuvt tx|~{u w{uvzx} uvyuvz wx{|1 xwx yxuxvx x| u }~twz{ xu}yt }z{t }tx} v{vx} {| xut{zt wytw|zxx yxz{zxx vxyu yxzxwt{yxx x ~ } {|xw {~ {v | yx t~ uvz+ N {u}vuxw u{1 tx t~ tuxx} vu w{uvzx}x uvyuvzx wx{|t t vtzu x|x}zz v{{zt1 uvz uxz u }xt ztxz|z{ vxvww t v~vu} u vxvww w{v x t vyut{yx v{|t~tt+ ]x|{zz{ v{~|uu xx u x~u}{zzw xvzw1 vxt~}xu}{zzw xttw t v{vtutw yxx xvu} yxzxwt{yxx x ~ t tx|~ u vt x|{ {w ~y| {ztt }uxvxzzt t wzxxuxvxzzt x~u}{zz xx}xvx}+

1)4

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice RQWUXMWPXM' 1+ Rxwytz V+Y+1 \tvx} yxzxwty1 \+1 2447 + 2+ Zzxv{ M+S+1 ]v{x|yt tzu{vtt vzy uv \x|x} } U}vx{yt x ~1 Yxwvu1 Y[P1 244, + 3+ Zzxv{ M+S+1 Qzu{vt ztxz|zxx vzy uv \x|x} } U}vx{yt vzxy+I Yxwvu1 Y[P1 1))) + ,+ Xxy ]+Q+1 \{zvxz{ yxzxwt{yt{ xuzx{zt+1 Yttz1 2445 + 5+ cvt{} U+Q+1 iyxzxwt{y uvu{t w| uvz } |x}t |x|t~tt+1 Yttz1 2442 +

1)1

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice

XMSVQWQU QNNZVMaQZNNZ[Z \MRZ[Z hQSNULM V YZNWUYLWU LZVXU\UNNZ^ iYZNZ\Q`ULYZ^ ]MXMOQ[\b UPOfUN XZjYZVMNP xyuxv yxzxwtyt1 ]v{{u{| xttt v{vtztwu{|{ w|xx t~z{ X{|tyt \x|x}
>6stract+ 9uro0ean Union stands on t%e t%res%old of ne c%an es+ Internationali@ation of 6usiness1 as a result of lo6ali@ation1 0ulls out &ore %ard co&0etition reuire&ents+ !lent of t%e national and 9uro0ean 0ro ra&s and 0ronects is created 6 a favoura6le 6usiness-cli&ate for t%e active enter0rise+ Future after innovations1 t%erefore t%e %ard fi %t of t%e states oes for c%a&0ions%i0+ It &eans ne %ori@ons of 0aradi &s1 %ic% conduce to creation of structure of ne civili@ation+ 7%e 0aradi & of innovative t%ou %t1 and also &ec%anis& of %er introduction1 ill c%an e+ 7%e su6stantive 0rovisions of econo&ic t%eor and &ana e&ent1 scientific researc%es of do&estic and forei n econo&ists1 ere in-0rocess used in area of t%eor of innovative &ana e&ent and ot%er econo&ic sciences1 le islative acts of t%e states of 9uro0ean Union1 US>1 2oldova1 nor&ativel-le al docu&ents1 conce0tions and 0ro ra&s of refor&ation of econo& of t%e investi ated states+ 9cono&ic infor&ation enerators ere 0u6lications in t%e 0eriodic 0rintin and scientific editions1 data of state statistics of and ot%er+ In t%e article aut%or is on analsis1 snt%esis1 a6stractin 1 enerali@ation1 lo ical &et%od+ eords'innovation1 ne 0aradi &1 econo&ic t%eor1 outsoursin 1 re ulation1 s&all and &iddle 6usiness1 internationali@ation of 6usiness1 lo6ali@ation1 invest&ents1 financin S29 and innovations1 0ro ra&s of develo0&ent+

U}vx{yt Lx ~ uxtu z xvx{ zx} zzx-vyut{yt t~w{z{zt+ iux zx}{ xvt~xzu vtw1 yxuxv{ }{u y x~zt uvyuv zx}x t}t|t~tt+ Q~w{ztu t vtw tzzx}txzzxx w|{zt1 uy{ w{zt~w {{ }z{v{zt+ gtzzx} yvt~t xuvxtu xv{{|{zz{ {t } uxw zv}|{ztt+ Nx vxu }{{u yut}zx t {|{zv}|{zzx t xx{zz vx| {|{u tzzx}tw t tzzx}txzzx vxytt+ \zxx vx|{w t z{1 zx t wzxx xut{zt t vx{yux} v{z~z{zz | yxvv{yutvx}yt tzzx}txzzxx v~}tut+ Ltu{u1 ux xz t~ xx{zzxu{ wtvx}xx yvt~t JJI }{y xuxtu } uxw1 ux uvz wxu }ut t~ z{x ux|yx x{u}| tzzx}txzz vxv}1 vtzut{ zx} u{zx|xt{yt v{{zt+ Ox| v{vtut1 }z{v t tzzx}tt } v~}tu uvz UL1 xut{u 74l1 } w{z{{ v~}tu uvz UL 24-25l+

1)2

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice V zux{{ }v{w {u} u v~z{ xv{{|{zt tzzx}tt } zz vxu t z vx}z{ xvu}{zz xyw{zux}+ Q vt uxw y uvz txtu t~ }xt }x~wxzxu{1 {v{yut}z |zx} t uvu{t v~}tut+ ]x vttz{ zz xuxu{|u} } uu{ xzut{ stzzx}ts (z|+ innovation* {u uvyux}u } xxu}{u}tt xv{{|{ztwt } xtt|z yu UL-27 1+ Qzzx}t (z|+ Innovation* - ux xzx}|{zt{ t vtv{zt{ ww vxytt t |1 x~zt{ zx} yxz{u|z w{uxx} }t{zt t vxt~}xu}1 x{{{zt t vv{{|{zt1 }z{v{zt t~w{z{zt } tzztvx}ztt1 xvzt~tt uv t |x}t uv1 t x}{ztt y}|ttytt vxuztyx}+ Qzzx}t - ux vxt~}xu}x1 vtw{z{zt{ t {z y|ut yxzxwt{yt t xt|z zx}{u}+ Lx|zx yxz{tt UL tzzx}tt x~}x| u v{vtztwu{|u} xuyv}u zx}{ vzyt t|t }{vu yxzyv{zt + Zzx} u{xvtt tzzx}t } {{ x}v{w{zzxw ~}ztt ~|x{z N+ Yxzvu{}w1 ^+ jw{u{vxw1 ]+ Lxvxytzw1 L+ Y~z{xw1 [+ \{z{w t v~}tu } uv x}v{w{zz t|{x}u{|{+ ]x tzzx}t{ (zx}x}}{{zt{w* xztw{u tx|~x}zt{ xut{zt {|x}{{yxx w (xuyvut1 t~xv{u{zt1 zz t yxzuvyuxvyt v~vxuxy t u++* | x}{zt {yut}zxut {u{|zxut } ux t|t tzx {{ {v{+ ]x vx}z zx}t~z [+ \{z v~{|t| u{zx|xt{yt{ tzzx}tt z ~tz{1 | t{ t {}xtzzx}tt 2+ L+ Y~z{1 x}xv x x|z tzzx}t1 xv{{|t| t yy zw{zu|z{ uv{w|{zt y ~zzt 1 t yxuxv{ u|t ~txw | yxzxwt{yxx vxu } wtv{ 3+ ]vt }{w xt|tt xz{zt xzut tzzx}t {y}uzw vzxzx yxzxwty{ wxzx tuu w{zx{ xv{{|{zt{ t {vt}ut}z tzuw vtzux{ My{wt{ Ny X+\x|x}' tzzx}txzz vx{-ux xx {v{vxuyt ~zzt } ux}v t {zt+ V xztwztt }uxv uut x~z{u1 ux w x {{ tzzx}t uzx}tu {zzw vzxzw vxyuxw ux|yx x|{ uxx1 yy x}tu vtzxt x}|{zz uxtwxu vx z tzzx}txzz ux}v+ Qx|~ u v~zxxv~z{ xvw' ztz xu t~xv{u{zt1 x|{zz } v{~|uu{ t|{x}zt t x utt vxt~}xu}{zz vx{x}1 y|utt zx} vzyx}1 tx|~x}zt zx} xvzt~txzz w{uxx} t|t x~zt{ (z|+ creation* zx} uxvx} yxz{t yxww{vt|t~tt+ X~}tut{tzzx}txxu}{uyxzyv{ztt}x|ut {zxxv~x}zt+ ]v{vtztwu{|u}x tv{u yut}z vx| } x|ut tzzx}t | uxx1 ux tx|~x}u v{~|uu t|{x}zt t xxu}x}u v~}tut yxzyv{zuxxxzxut UL 11 ,+ Qzu{vztxz|t~t t~z{1 yy v{~|uu |x|t~tt1 }}t{u }{ x|{{ {uyt{ yxzyv{zuz{ uv{x}zt+ hx|x{ yx|t{u}x ztxz|z

1)3

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice t {}vx{yt vxvww t vx{yux} x~ u |xvtuz t~z{-y|twu | yut}zxx {}vx{yxx v{vtztwu{|u}+ h{{ ~ tzzx}twt1 xuxw t{u {yxwvxwtz xv xvu} ~ {v}{zu}x+ L{u} t{ tzttut} vtuz z x|xvxz {yu t ~tv u z |{ t x{yut}z wxw{zu+ Vx-{v}1 \L] tv u vtztt|z vx| } yxzxwty{ uvz - |{zx} UL+ Zzt xu}| u ))18l }{ v{vtut UL1 z \L] vxu{u kkl z{|{zt UL1 z t x| vtxtu k5l uxvx}xx xxvxu+ Yvxw{ uxx1 \L] x~ u x|{{ 84l zx} vxt w{u+ Vz{v{zt{ tzzx}txzzx x|tutyt u|x u {v{wxuv{zzxx Rtxzyxx vuz{vu} vt vxu yxzxwtyt t uvxuvxu}1 } xzx} yxuxvxx | ~|x{z vtzt tzzx}t t v{vtztwu{|u}1 uy{ vt~} y v{tu{|zw t x|x}zzw {u}tw x uxvxz uvz UL } }~t z{xxtwxu {v{x y zt~yx|{vxzx yxzxwty{+ Rtxzy uvu{t x~ttxztvx}| U}vx x xuzx{zt y LjM1 Txztt t uvu{t{yt x xuzx{zt y Ytu + Yy t~}{uzx1 Ytu z{ ux|yx {{} vx t|+ V $t|tyxzx}x x|tz{ { x|tzu}x vx{yux}1 zu ~{ ~ x|{zt{ 14 |{u1 uvux}|t ytu1 t}t{ ~{ } {v}xw t|t }x }uxvxw xyx|{ztt+ V |x|zxw wu{ |{{u xvutu }ztwzt{ z {wxvt{yt {yu' } U}vx{ v{zt xy~u{| vx{wxut xuuxzx zt~xy1 } Qztt1 zvtw{v1 } u{{zt{ 24 |{u z 1 {ztxz{v {u , vxuxxxz {|x}{y+ V uyt |x}t xu}{uxw z }~x} 21 }{y1 zx}x tuxvt{yx xt1 uzu vty|z{ tzzx}tt1 yxuxv{ v{xv~u tzututxz|z uvyuv x{u} 5+ Xty|z{ tzzx}tt tu u |}zw vxw uvzxvwtt x{u}+ L|{{u x{vyzu ux1 ux ux xu{u ~ v{{|wt zz yxww{zuvt{} x w|xw t~z{{' vx}{z ~vxuyx} z ut v{vtut z wzxx zt{1 {w } yvz yxvxvt1 { t|zx vx}|{u }|tzt{ vxx ~x} t t{vuvxtvx}zzx }xvtztw{u xzut{ v{ut t twt+ iux vyu{vzx t | uyt xvu} yy LjM1 Txzt t UL+ W{w z{ w{z{{1 w|x{ v{vtztwu{|u}x xu{u ut|t~tv tw yuxvxw t xt|zw {vxw yy xuxzz tuxzty zx} vxt w{u+ Ov u{z{zt xuxtu } v{xx|{ztt v{~w{vzxx v~v} } xt|zx uvuttytt v~|tz |x{} z{|{zt }zuvt uvz+ V xxu}{uu}tt v{~|uuwt t|{x}zt v~v} xxx} }{vzt t ztzt |x{} z{|{zt xu}t| } Xxtt 24 v~1 } L{vv-R{xz{ I 871 Nwttt I 12)1 hv~t|tt I )31 `t|t I 3)1 Ytu{ I 181 Qztt I 71 LjM I 171 [{vwztt I 1, v~ 5+ V uyxw x|x{ztt1 xuzxtu{|zx ut|zx{ v~}tut{ xvu} x{{t}{u w| t v{zt t~z{1 xuyv} t vxuxv | v{vtztwu{|yx tzttut} wt||txzx} vz1 xu|t {x }xyx tzzx}txzzx yut}zxu t x{{t} {x ~zuxu }}xx{w t~ yvz vxt~}xu} t }zx} vt} t z vzxy uv vxt vy+

1),

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice V ux{ }v{w }vtx}}{u wx{| vuz{vu} xvu} t v{vtztwu{|{1 zyt t t~z{ } |x}t zytxztvx}zt tzzx}txzzx yxzxwtyt+ Y t~ uztyx} vuz{vu} }x|z{u vtt{ {w zytt+ X~}tut tzzx}t } UL {|{u xxx{ }ztwzt{ t~-~ xxuv{zt yxzyv{ztt z wtvx} vzy1 ux } }x x{v{ }|{u vww vxyuxw {zxw{z tzu{vztxz|t~tt t |x|t~tt+ Uu{u}{zzx1 tzzx}tt1 yy yuxv v~}tut vxw|{zzxut t y|uv vxt~}xu} t wvy{utz vtuu}x}|t yy z{xu{|tw u v~}tut tzuvt|zxx t xutzuvt|zxx x{u}+ Oxut{zt{ {|t tzzx}txzzx U}vx uv{{u zx}x vtw wxt|zxut1 tyxut t vtxx|{wxut u{w1 ux NQZYX t tzzx}tt wx|t x~u {zzxu1 yxuxv wx{u x{vt}u y{u}x t~zt+ Q~w{z{zt{ vtw z{ wx{u xvztt}u ~yx x|u t|{x}u{|yx t tzzx}txzzx x|tutyt1 zyx|yx }zx xz zt |+ Zzx}v{w{zz{ t tzvxzz{ t|t v{vtztw u z }{ vx}z } uv{ x|u' 1+ Lx~zt{ vzy tzzx}txzz vxyux} t |p 2+ Z{{{zt{ xuuxz v{vx} | NQZYX t tzzx}tp 3+ ]x}{zt{ uvyuvzx wxt|zxut t vtxx|{wxut U}vx+ O| v~}tut zzxx xu{zt|1 vxw|{zz NQZYX t }~t zyt tzuvt{ z{xxtw w{v x }{|t{zt v{vx} t x}{ztu{ xut NQZYX+ 1+ a{zuv|zw wxw{zuxw U}vx }|{u x{{{zu{ |xvtuzxx vzy } {v{ tzzx}t1 z{v~}tuxu yxuxvxx }|{u |}zw v{uu}t{w tz}{utvx}zt } t|{x}zt t tzzx}tt+ Lx{uzt{ v{|x{zt t ut w{v {| x~zt vx xv{xux{zx } yvzxwuz uvu{t{yt {u}t+ Nvtw{v1 |{yuvxzz w{ttz1 vw{}uty1 z{vt1 xyv v{1 uvzxvu t wu{vt|zxu{zt{yx{ x{{{zt{1 {~xzxu1 tvx}x{ zx|z{zt{+ O| x|x}zt {}vx{yt t|t } yx x|ut z~z{z z{~}ttw{ yxxvtzuxv }xyxx vx}z+ 2+ O| {v{x}x zyt1 vxw|{zz NQZYX t }~t zyt tzuvt{ vtzu w{v x }{|t{zt v{vx}+ ]x}{u xu xu NQZYX1 }{|t{z x| xzx}z xzx}+ 3+ Pu}{vt}t{ uvyuv w{z u z wxt|z{ {| z|t}zt zx} }~{ xwx tzuvw{zux} {}vx{yt u{zx|xt{yt |uxvw t xx{u}+ \xt|zxu |{{u xztwu } w|{1 x|{{ tvxyxw1 {w {xvt{yx{ {v{w{{zt{+ iux tw}x| t v{|zxu t~w{z{zt vtw } U}vx{+ X{ t{u x x~ztt uvyuv t t~w{z{ztt {zzxu{1 ux x~}x|{u xvzt~tw1 vzw t v{vw {v{w{u uy1 ux ux yxv|x {v{x y tzzx}txzzx U}vx{+ Q~w{z{zt{ vtwxv~w{}{u~w{z xt|zxtu{w1 v~vxuzzx t utvx}zzx y vxw|{zzxw x{u}1 xzx}zzxw z

1)5

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice v{v1 tu{w{1 x{vt} { tzzx}txzz vxu x{u}1 xzx}zzxx z ~zzt+ Lx~z z{yx|yx |x{} uvyuvzx wxt|zxut+ V wxw {zuv{ vx| u uvyuv1 v{z~z{zz{ | t|{x}zt1 v~vxuxy t tzzx}t1 uy{ vxw{uxz{ uvyuv | vvxuvz{zt t {zxx vtw{z{zt tzzx}t } {u} t tzuvt1 | t vxyu+ \zxt{ t~ {u} t uvyuv } U}vx{ v{z~z{z | x{vyt tzzx}txzzx {u{|zxut } uvttxzzx vtw{+ L{u}{u xuv{zxu } uvyuvzx wxt|zxut } uv{ t~w{v{zt' | t1 tzz t tzvuvyuv+ hx|{ v{vx} | NQZYX t tzzx}t - ux z{xxtwxu+ Nx t z{xuuxzx | tzzx}txzzx U}vx+ Q } }{u{ zx}x vtw uvyuvz{ xz vwuvt} u yy y| {}x{ v{u}x x{vyt vxt~}xtu{|zxut t|{x}zt t tzzx}t t1 } uzxut1 vtutvyt xu}| t |{w{zux} } ux x|ut+ `|{z UL u}u }x |} | vtxvtu{u t|{x}zt t tzzx}t1 xyx|y z{u yxzxwt{yt t xt|z ~1 y yxuxvw xzt z{ tw{|t xuzx{zt+ \zxt{ y{vu UL {{ x|{{ {u}{vut }{y z~ xu}t|t {uy ~' U}vx x|z }v}u t~ uvyuv t xtzt1 u}{vt}t } x x|{ 2- wtvx}x }xz1 yxuxv{ xu}| u {{ {xz t}{ w{v{zzx yxwxvu{|zx t~z z w{|{zzx u t ytu| (x{vyzux }uxvxw*+ N{xxtwx xu}tu t|{x}u{|y t tzzx}txzz {u{|zxu } {zuv t|t x }x~vx{zt v{vtztwu{|yx z{vtt t x~zt {zzxu{1 z{xxtw | x{vyt t |{zt {}vx{yxx xv~ t~zt N{wxuv z xt|t{ xtt|z xyw{zux} t vxvww x x{vy{ \L] t v~}tut tzzx}t1 yxvu vxytt %i %-tec% } vx{zuzxw xuzx{ztt yx }{w yxvu1 UL-25 xuu{u xu }xt yxzyv{zux} t~ LjM t Txztt+ Q uxu v~v} xvzt| } x|{ t{ x1 tzzx}xyxzxwt{yt yvt~t 2448 x xvzt| zz status o+ V vxvwwz xyw{zu1 x|{{ ,4l v{vtut } UL-27 v~}t} u tzzx}txzz {u{|zxu+ X{~|uu z|t~ y{vux} UL xy~|t1 ux 2442 x 244, x ,2l v{vtutvxw|{zzxut t xu}| t |t UL-27 v~}t}|t tzzx}txzz {u{|zxu } uxw t|t tzxw }t{+ Lv{t xvu} - |{zx} UL-27 |ttv u } ux {v{' [{vwzt (k5l }{ v{vtut*1 |{{ |{{u M}uvt (53l*1 Ozt1 Qv|zt t R y{wv (52l y*1 h{|t (51l*1 j}{t (54l*+ hx|{{ |{ x~ttt ~ztw u' hx|vt (1kl*1 Ru}t (18l*1 Xwzt (24l*1 uy{ V{zvt t \|u (21l y* k+ P{| }zx{ ~z{zt{ v~}tut yxzxwtyt xvu}1 xzx}zzx ~ ~zzt1 UL ~ xw v~vu}{u vxvww tzzx}txzzxx v~}tut+ Vxvx x xv{{|{ztt zx}x vtw1 tu} v~}tut{ |x|zx yxzxwtyt t yxzyv{zuzx xv1 vxtx{ } xzx}zxw z tzzx}txzzxw x|{ { z{ }|{u txu{~x1 ~{+ V{ytw vw{zuxw }|{u Oxy| z{~}ttwx y{vuzx v x NQZYX t tzzx}tw

1)k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice sLx~zt{ tzzx}txzzx U}vx s1 z~z{zzx x|{ wwtu } cwuxz Yxvu{ } z}v{ 244k x 7+ Lv}zt} xy~u{|t UL t LjM1 }zx xuw{utu z|tt{ t|z tz}{utt } NQZYX tvwwt UL } LjM x v}z{zt tvwwt LjM } UL+ Wy 1))7 x 2442 x x{w tz}{utt } NQZYX tvwwt UL } LjM }vx x|{{ {w } 5 v~ ( 344 w|z+ {}vx x 2 w|v+ {}vx xxu}{uu}{zzx*+ \zxtwt y{vuwt UL xuw{{zx1 ux u }{t {}vx{yt tvw z{ }}t{u zx} tzttut} } x|ut NQZYX+ Yvxw{ uxx1 tz}{uttt LjM } NQZYX vx|t xv~x uv{{ } v{txz }z{ UL - xyx|x 8l } x t 25l } x } Ytu+ Zuv{u t ~wyzuxu z z{wx{vzt~tv{w uvttxzz {yuxv t z{xuuxzx{ tz}{utvx}zt{ {v}tz NQZYX+ V v{~|uu{ x}v{w{zz U}vx tw{{u yvutz' vxt~}xu}x xuzxtu{|zx w|x x|{ {yuxvx}1 }~zz QYW z xz{ uvyuvzxx {ttu uxvx}xx |z } %i %-tec% vxt~}xu}{+ U{ {yuxv | tz}{utv{u ~ztu{|zx w{z{ } NQZYX1 {w LjM (4+2l VV] } UL x v}z{zt 4+7l VV] } LjM*+ ]vx|{w zt{zt vxt~}xtu{|zxut |{u uv{zt{ z{|{zt+ U}vx x| } uvzx{ {wxvt{yx{ x|x{zt{1 yx xy~u{|t vx{wxut zt u1 v{x|{w vxx|tu{|zxu t~zt vu{u+ Lx|zx 9urostat xuzxtu{|z xy~u{| t| tt}{z{} {u v{~yx }x~vuu1 yx x| | { uv{ k5 |{u }{|ttu x 2)+)l } 2454 x 8+ Luv{zt{ z{|{zt U}vx uy{ v{u}|{u {tt{y vx|{w uvx} v{vx} } {v{ t|{x}zt1 u+y+ x|{{ uv{ut }xyxy}|tttvx}zz {z zxu } }x~vuzx v{ ,5-k, x+ iux1 uy{ zt{zt{ tzu{v{ wx|x | { y yv{v{ t|{x}u{|1 x~{u }xzx {yu1 u{w ww v{~yx xyv tw{ t{ | yt{ v{v1 z{xxtw{ | xuvx{zt {}vx{yxx x{u}1 xzx}zzxw z ~zztt+ Qw{vut}zx x~zt{ {v{x}xx vzy tzzx}txzz vxyux} t | } UL+ \tv zxtu } |x}t x{vzt{u}+ [|x|zwt yxzyv{zuwt U}vx{yxx xx{u} xu u Lx{tz{zz{ juu Mw{vtyt1 Txzt t vt{ xvu}1 zvtw{v1 Ytu1 Qzt t hv~t|t+ O| yxwzt |}zw v{vxw tz}{utvx}zt } U}vx }|{u xuuu}t{ vzy1 |xvtuzxx | tzzx}t+ V uzxut1 vw{zut vzyx} x v~zw uxvxzw ztxz|z vzt xvu}-|{zx} }|{u ~ztu{|zw uxvwx~xw | tzzx}txzzx {u{|zxut+ N{wxuv z vxv{1 xutzu } xvwtvx}ztt {tzxx vzy t z{yxuxv{ ~w{uz{ {t1 vx|{wx | zx}uxvx} xu{u ux1 ux xzt z wzx{u}{ vx}z{ u|yt} u v{uu} twt v}t|wt t uv{x}ztwt1 yxuxv{ xvx u uxtwxu t |t{u utw|x}+ V v}z{ztt utw1 yvz{ ztxz|z{ vzyt LjM t }x }{ x|{ u{{zt Ytu x{{t} u x|{{ |xxvxz x} | ~y tzzx}t )+ V yxzxwt{yxw vxuvzu}{ UL-27 x-v{z{w { xvz u yxzyv{zuzxxxzwt z{yxuxv{ uvttxzz{ | ut xvu} {yuxv+ Nvtw{v1 ~v}xxvz{zt x{tz{u xvxwz xuv{zxu wzx{u}xw }x~wxzxu{ v{}x| txzz tzzx}t+ N z{x { vtxtu x|{{ )l

1)7

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice VV] } U}vx{1 t u x| }x~vu{u z kl } x }}t }|{zt1 xy~}{wxx zx}wt xvxxuxtwt xxwt |{{zt t uv{ tw z{|{zt{w+ Nx }{ x|{{ |x{wyxw {yuxv{ 7l vxx} vtxu z wtztuvt (x|{1 {w z }v{ x{ vyutyt*1 u+{+ z~v{| tut | zt{zt vxx} xwx tzzx}txzzx u{ztyt z xzx}{ QYW+ Vx~wxzxut yv} u } |{yuvxzzx w{ttz{+ iuxu u{vwtz xt}{u vtw{z{zt{ QYW x }{w t~xz zyt1 yxuxv{ }|t u z {yuxv ~v}xxvz{zt+ Yy xy~} u x{zyt1 y yxz 2414 x z |{yuvxzz w{ttz {u vtxtu 5l x}xyzxx {u z ~v}xxvz{zt{ xvu}-|{zx}+ \zxx v{u} {u yxzxw|{zx u{w xtvx}yt }{ tzxut{yt u{ux} t ztwyx}1 uy ux }vt u x|u v{~|uu z{w{|{zzx+ U{ xzx {u}{zzx }x~wxzxu yxzxwtt }|{u tuztxzzx{ z| {zt{ x|z tx|~x}zt{w yxwwztytxzz t z|tut{yt{zxvz u{zx|xt+ \{ttzyt{ | uy{ tw{ u }xy xyu{|z xxzxu1 zx xzt x}t} u zx} u{zx|xt xx~zt{w t w{|{zzx1 ~ztu1 xuvtu{|zwt v{~|uuwt 14+ ]x|x{zt{ U}vx1 yy }{{x } wtv{ v{txz x }y vw{}ut{yt v{vux} }zx zxtu x vx~x1 z{wxuv z ux1 ux uxu {tzu}{zz }xyxu{zx|xtz {yuxv ut|zx xy~}{u vxu x|xtu{|zxx uxvx}xx |z+ V z{w ~zu yx|x 544444 {|x}{y1 }y| 144444 } x|ut NQZYX1 tz}{uttt } NQZYX xu}| u 24444 w|z+ {}vx+ V 1))4 x {}vx{yt{ yxwztt1 xvt{zutvx}zz{ z t|{x}zt1 ~uvut|t 73l }xt wtvx} v{u}1 }{|{zz | NQZYX1 z u{vvtuxvtt UL+ V 1))) x z u{vvtuxvtt UL xzt ~uvut|t ux|yx 5)l+ [|}zw x|u{|{w }x xu uxx uvz{v v{u} z NQZYX |t LjM+ hx|{{ uxx1 {|t } 1))2 x {u t~ {ut ztx|{{ vx}{w vw{}ut{yt v{u} vxt~}xt|t {}vx{ytwt yxwztwt1 ux } 2442 x - xxu}{uu}{zzx }+ N{w|x}z | UL v~}tut{ \L] yv{ut}z zv}|{zt1 yxuxv{ u x|{{ 7l wtvx}xx VV]+ V uvz-uzt ZiLX x|{zt{ tzwtzx vuu 5 x 24l {{xzx+ iux }{zt{1 ytz{wuxvt1 Qzu{vz{u1 wxt|z{ uvxu}1 w~y1 utxvyx{ {|x t |{yuvxzzx{ t~u{|u}x1 }t{x t yxw u{vz{ tv+ hxux{ y|uvzx{ z|{u}x U}vx x{{t}{u vxz xzx} | ut {yuxvx}1 yxuxv{ xu}| u 2)l x|t wtvx}xx vzy (uxtwxu 134 w|v+ x|+* 11+ S{ }{ } x|{ u{{zt ~}ttu xu u{zx|xt zx} zxtu{|{1 yxuxv{ } }x x{v{ ~}tu xu v{xv~x}zt } tvx} xvw 12+ L|t{zt{ u{zx|xt z xzx}{ x|{}xx ut t vzyx}1 xvz tzu{||{yu|zx xu}{zzxut t x}|{zt{ zx} yz|x} vv{{|{zt - }{ ux y| {}{ yuxv 13+ Pu}{v{u1 ux x}v{w{zz yv{ut}z tzuvt vx}{u{u1 yy |{w{zu yv{ut}zx yxzxwtyt1 yxuxv x{tz{u }w{u{ {v tzzx}t (u{zx|xt{yx{ u}xv{u}x*1 t~z{ (yxzxwt{yx{ u}xv{u}x* t y|uv (x{u}{zzx{ t y|uvzx{ u}xv{u}x* v } v{1 } x|{{ |t~yt t x|{{ vxz x{uzt 1, +

1)8

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice V {v{wxuv{zzx Rtxzyx x}{uy{ xv{{|{zx1 ux ~zzt t tzzx}tt x|z yut}zx v~}t}u1 z ux v{wxuv{zx tzztvx}zt{ 3l z NQZYX } y{u}{ {v}xx + L|{{u xuw{utu1 ux U}vx xut|{u z NQZYX zwzxx w{z x| }xt v{u}1 {w LjM t Txzt (1+)3l VV] } UL } 2443 x vxut} 2+5)l } LjM t 3+15l } Txztt*+ ]x vxzx~w {t|tux} Ytu { } 2414 x wx{u xutzu xy~u{|{1 v}ztw UL 15+ ]x wz{zt y{vux} u{z{ztt } UL wxu vt}{ut y x|x{zt u{v v{t {v} yxzxwt{yt {v} wtv x 2434 x+ Nt{ vt}{{z vtw{v x|u{ zyt t u{ztyt1 } yxuxv{ U}vx tz}{utv{u u{w1 ux } {w t~{u v~v}1 z|xtzxx uxw1 ux w }ttw } QYW (yxuxv{1 yxz{zx1 x-v{z{w xu u v{ { x|u wt x {{* 1k' txu{zx|xtt1 }y| {zxwtyp zzxu{zx|xttp z{vx-zyt+ L|{{u vt~zu1 ux yvz{ tvw tv u }z vx| | tzzx}txzzx tu{w t ux xv{{|{zx } w{v xvu}{zzxx v{|tvx}zt+ V zzxw uv{z{ yxz{zuvtv u v{v z w|xw t v{z{w t~z{{ (x{vyzux }uxvxw* 17+ Qzxvtv{w {|{} v ux v{zt{ tvw+ Ltu{u1 ux uxu {yuxv tw{{u ztx|t xu{zt| vxu x ~uvuw z NQZYX+ Vzw tzuvw{zuxw1 yxuxv x~}x|{u v~}t}u tzzx}txzzw vx{w1 }| u z|xx}{ utw|1 zvtw{v1 xyv{zt{ t|t x}xx{zt{ xu |u xu{|z z|xx} vt }z{v{ztt v{vtut tzzx}t+ ]x wz{zt y{vux}1 z{wxuv z xuuxzx tvxyt t~xz xwxt tzzx}txzzw tvww' vzu1 z|xx}{ utw|1 xvu}{zz{ ttt1 {}vx{yt{ vxvww t vx{yu - vwyt xvu}{zzx xwxt uv{|t t u}u U}vx } z{}xzx{ x|x{zt{ x xuzx{zt y wtvx}w yxzyv{zuw+ L {| x}{v{zu}x}zt w{zt~w utw|tvx}zt tzzx}txzzx {u{|zxut vtzu |z {u}t Yxwttt x xvu}{zzx xwxt+ U{ {| - {v{}{ut x{vy vxw t xuv|{ z t|{x}zt t tzzx}tt+Lxuvzt{u}xzytt vxw|{zzxut1 zx}uxvu} t t~z{ - ux z{xxtwxu x}v{w{zzxut+ Zuyvu tzzx}txzz tu{w - ux v{|zxu+ gtvw1 zt}{vtu{u t t|{x}u{|yt{ {zuv x|z x~ u tzzx}tt x}w{uzx1 vt uxw y xvzt~t }zxtu }x xx{zz }y| } x~zt{ tzzx}txzzxx vxyu (|*+ huvx{ }x~ztyzx}{zt{ uxvtz (x|{{ 14l {|x} NQZYX* t |z{{{ v~}tut{ xuvzt{u} } {v{ NQZYX x|}|t} u xuv{zxu } {yut}zxw {}vx{yxw vzy{ |+ Lx~z vxvww t w{v1 zv}|{zz{ z xvwtvx}zt{ {yut}zxx w{zt~w utw|tvx}zt tzzx}txzzx {u{|zxut t u} t } z{ {z t {t|tux} 181 1)+ N{xwz{zzx1 }zw }|{u xvwtvx}zt{ t v~}tut{ xuvzt{u} v{vtut w{ xvu}wt } {v{ tzzx}t+ N vtzy{ 1 xuv{z

1))

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice v{~|uu z|t~ uyt v{vtut UL-27+ Wy1 x| y~zz v{vtut }vtv{u 5kl } Rtu}{ (?7* - x 13l } Qu|tt (I7*+ ]x|{ Rtu} |{{u L|x}{zt (SI*1 gtz|zt (FI*1 j}{t (S9*1 Ozt (3* t vt{+ Nt{ v{z{x ~z{zt } UL-27 tw{ u v{vtut hx|vtt (BC*1 ]xvu|tt (!7*1 Qztt (9S*1 Xwztt (5:*1 Qu|tt (I7*+

Xt 1+ Ox| v{vtut UL-27 t vt uvz1 v~}t} t xuvzt{u}x } x|ut tzzx}t (l*


Quxzty' 9urostat-$o&&unit Innovation Statistics+ 2448

V UL-27 {u} u x{z yvz{ vzyt{ xx{u} xttt t|t z{yxww{v{yt{ yxwztt1 } ~t yxuxv }xtu xy~zt{ x{vyt } x|ut tzzx}t z{xv{u}{zzx w|xw t v{z{w t~z{1 x{yuw tzvuvyuvzxx x{{{zt' u{zxvyw1 t~z{-tzyuxvw1 tzzx}txzzx-u{zx|xt{ytw {zuvw1 uy { v{txz|zw t w{uzw v}tu{|u}{zzw xvzw t xvzt~tw x uvz{v ~zzt+ Zzt xy~} u {u}{zz x{vy wx|xw %i %-tec% w{|ytw1 v{ztw t { uvttxzzw v{vtutw1 yxuxv{ ztz u ~ztwu tzzx}txzzx {u{|zxu + Wyt{ w{v z{xxtw1 ux xwx utw v{vtutw }vut x xuxzt1 yx xzt wxu tvu }x vx| } tzzx}txzzx tu{w{+ `ux x{vy tw{zzx vzyt xx{u} ztx|{{ {yut}z } v}z{ztt vtwt xvwwt x{vyt w|xx tzzx}txzzxx t~z{+ V uyt v{{zt |t xy~} u z x{z }xyxw vx}z{1 {v{{u x|xtu{|z xu t~z{ t xuvzt{u}1 ux {u }x~wxzxu x|{{ |w t zx}w uztyw t~}|{yu vxyt t~ { vt+ h {u UL-27 {v{xvt{zutvx}z z tzzx}txzz U}vx+V ux }~t 1 z}v 2447 x UL-27 ~ut| zx} vxvww F!7 (2447-2413 +*1 z{|{zz z x{vy t v~}tut{ zyt t t|{x}zt } {tzxw vxuvzu}{ uvz|{zx} UL-27+ ]vxvww F!7 (X]7*1 xtw x{wxw tzztvx}zt 5,+582 w|z+ {}vx1 x{tz{u }{ t|{x}u{|yt{ tzttut} U}vxx ~ t z{|{z zx}{zt{yxzyv{zuxxxzxut{}vx{ytt|{x}zt1 xv~x}u{|z t tzzx}txzz {v+

244

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice
k4 54

,4 34 24 14 4 X] 1

X] 2

X] 3

X] ,

X] 5

X] k

X] 7

Xt 2+ i}x| t Xwxzx ]vxvww UL xu X]1 x X]7


X]1 (3+3 w|v+ {}vx 1)8, -1)87 +*p X]2 (,+, w|v+ {}vx 1)87-1))1 +*p X]3 (k+k w|v+ {}vx 1))4-1)), +*p X], (13+2 w|v+ {}vx 1)),-1))8 +*p X]5 (1,+) w|v+ {}vx 1))8-2442+*p X]k (17+5 w|v+ {}vx 2442-244k +*p X]7 (5415 w|v+ {}vx 2447-2413 +*

Xwxz{ vxvww I xzx}zx tzzx} tzuvw{zu UL-27 | x{vyt t v~}tut zz t|{x}zt t v~vxuxy } uvz UL+ X{|t~ u 1)8, x ut|{uztwt ty|wt+ Quxzty tzztvx}zt I {u U}vx{yxx Lx ~p xvwu I } vwy {uzxx ty| UL (x zux{x }v{w{zt - 5 |{u1 2447 - 7 |{u*+ gtzztvx}zt{ ztz X]1 (313 w|v+ {}vx* }vx|x vty|zx } X]7 x 5415 w|v+ {}vx+ iux xuv{u {v{~zxu xu}|{zz ~ UL y }xvxw v~}tut v{vtztwu{|u}1 \L] t x{vy{ tzzx}txzz vx{yux}+ Z{z }zx xuw{utu1 ux } yxw v~{|{ {|{u xxx{ }ztwzt{ x{vy{ \L]1 ux t|zx xu|t{u X]k xu X]7+ V UL-27 xyx|x 23 w|z+ w| t v{zt v{vtut1 ux xu}|{u ))l }{x t~z{+ V Xwxzx vxvww{ 7 ( X]7 * u}{v{z 14 u{wut{yt vtxvtu{uz zv}|{zt' 1+ Sxvx}{p 2+ ]tuzt{1 {|yx{ t vzx{ x~u}x1 txu{zx|xttp 3+ Qzxvwtxzz{ t yxwwztytxzz{ u{zx|xttp ,+ Nzxzyt1zzxu{zx|xtt1wu{vt|tzx}{ vxt~}xu}{zz{ u{zx|xttp 5+ iz{v{utyp k+ Zyv v{1 }y| t~w{z{zt y|twup 7+ Wvzxvu1 }y| vxz}utyp 8+ Lxt|zx-yxzxwt{yt{ t wztuvz{ zytp )+ Yxwxp

241

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 14+ h{~xzxu+ L|{{u xuw{utu1 ux X]7 xuyvu }{w wtv1 {z{ wxu z{ ux|yx u}x}u } vx{yu X]71 zx t x|u tzztvx}zt{ xu U}vxyxwttt z }x|z{zt{ }x{ ut vxu x vx{yuw+ ]vt uxw } xu|tt{ xu uvz-|{zx} UL t xttvx}zz uvz xzt z{ vtztw u ut } xvwtvx}ztt {u vxvww+ V X]71 yy t } v{{ vxvww{ X]k1 {|{u y{zu z vx{yu x|tw yx|t{u}xw uztyx} t wzxxwt||txzzw {uxw+ iux x|t{ Lx}w{uz{ vx{yu (lar e $olla6orative !ronects* t L{ut v{}xxu} (Netorq of 9Acellence*+ ]vt uxw tzztv u t w{z{{ ~ztu{|z{ x v~w{vw ut vx{yux}1 xzyx }{ zt {u }{ |}z{ xt{ {vu' 1+ ]vx{yu zv}|{z z v{{zt{ {}vx{yt ~ t xxu}{uu}x}u vtxvtu{uzw zv}|{ztw vxvww+ 2+ \tztw|z xu} uztyx} vx{yu ( uztyxw }|{u | xtt|zx ~v{tuvtvx}zz xvzt~t z{~}ttwx xu xvw xu}{zzxut1 v~w{v t {v {u{|zxut - zt}{vtu{uy1 y{wt{y1 vxw|{zz t v+* - uvt xvzt~tt t~ uv{ v~|tz uvz-|{zx}1 yztux} } |{z UL t|t xttvx}zz uvz+ Zx{zzx vt}{uu}{u ut{ vxt~}xu}{zz1 } {v} x{v{1 w| t v{zt v{vtut (x{vyzux }uxvxw*+ Zzt vwuvt} u yy xtz t~ }z{t tuxztyx} tzzx}t t zx} u{zx|xt1 xuxw x|tuty UL-27 zv}|{z z wytw|z x{vy uxx {yuxv+ V v~{|{ Lxuvzt{u}x v{x|{u x}w{uzx{ ut{ vuz{vwt t~ UL } vx{yu1 vt{w1 z v}z ztwt |x}t+ V v~{|{ Qzvuvyuv xv{{|{zx } {t|zxw xv~{|{ \{zvxzx{ xuvzt{u}x tzztvx}zt{ vx{yux}1 zv}|{zz z yxxvtzt t x{u}t{ ut uv{ut uvz } X]71 } uxw t|{ t X{|ty \x|x}p }x~wxzx ut{ uv{ut uvz t } vx{yu1 xvzt~{w {| x{vyt w| t v{zt v{vtut (x{vyzux }uxvxw*+ L{wt|{uzt vxy wx vxvww | {{ 3-5 |{u x|{ {{ ~}{v{zt1 } u{{zt{ yxuxv u }x|zu vx{yu1 vtzu{ y tzztvx}zt } 2412-2413 +1 x~}x| u |ztvx}u vxu z v{z{vxz {vtx t x|u t}t{z } u{{zt{1 yy wtztww1 |tt {ut |{u+ Qzzx}tt-vtxvtu{u U}vx{yxx Lx ~ - x uytw {}t~xw {u }z{vu tzttut} U}vx{yx Yxwwttt x 2424 x+ ]v{x|{u1 ux tz}{uttt } x|ut t|{x}zt t v~}tut xutzu vx}z 3l VV] t u x~z 317 w|z+ vxt w{u t xx}x vxu wxx VV] y 2425 x 7)5 w|v+ {}vx+ O| {u 2411 x UL v{x| u xvu}{zz{ tz}{uttt } ww{ xyx|x k1, w|v+ {}vx | t|{x}zt t tzzx}t+ O| w|xx t v{z{x t~z{ } 2411 x }{| u 844 w|z+ {}vx ux }y| {u tz}{uttt | x|{{ {w 3444 \L]+

242

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice Yxz{zx1 } U}vx{ v{xtu u x}xvtu z{ ux|yx x zw{zu|z1 yx|yx x vxv}z t|{x}zt+ L|{{u xuw{utu1 ux } vxx|{zt{ U}vx{yxx x yv{ut}zxut t tzzx}t UL-27 ~|ztvx}zx vtzut{ ~yxz x tzzx}t (9uro0ean Innovation >ct* U}vx{yx Yxwtt{ x v{vtztwu{|u} t vxw|{zzxut1 yxuxv {u xxu}x}u |z{{w v~}tut vxvww x{vyt tzzx}t } UL+ O{ yux1 ux {u vxx|{zt{w wttx~zx x|tutyt x{vyt w|xx t~z{1 x}|{zzx } 244k x vt x~ztt ~yxz x \L] } UL+ Syxz u}{v{z } 2448 x1 yy xyw{zu S&all Business >ct (SB>*+ Qx t~ x|{zz v{~|uux} } 2414 x1 {u v~vxuz t xxv{z U}vx{yt ]|z Qzzx}t1 } uxw t|{ z vx}z{ \L]+ ]|z {u vwxzt~tvx}z Rtxzyx Luvu{t{ 2414 x1 yxuxv xv{{|tu v~}tut{ UL } x|{ t{ 14 |{u1 xytvx}zz z xuvx{ztt yxzxwtyt1 xzx}x yxuxvx }| u ~zzt+ N vtzy{ 3 xuv{z tzzx}txzz tz{y (SII* uvz |{zx} UL-27 } 244k-2447 x1 yxuxv xuxtu t~ 2) xy~u{|{1 xv{{| t vx}{z v~}tut { } x|ut tzzx}t+ N {v}xw w{u{ j}{t1 |{{ gtz|zt1 [{vwzt1 Ozt t V{|tyxvtuzt+ iut uvz zxu z x|{{ }xyx x~ttt1 {w vt{ uvz U}vxx ~+ V ux{ }v{w1 xxu}| tzzx}txzz tz{y (SII* uvz |{zx} UL-27 tzzx}txzzw tz{yxw uvz I xzx}z yxzyv{zux} LjM t Txztt1 ux x{}tzx1 ux uvz |{zx} UL-27 xz xv~x zt{+

Xt+ 3+ Qzzx}txzz tz{y (SII* uvz |{zx} UL-27 xu 4 x wytw|zxx vx}z } 244k-2447 x Zzx}z vttz1 yy { xuw{{zx }{1 yvx{u } z{xuuy{ tzztvx}zt tzzx}txzz vx{x}+ Wy1 } UL-27 }{|{zx | t|{x}zt t tzzx}txzzxx v~}tut v{u} zwzxx zt{1 zw{{zzxx vx}z - 3l1 xxu}{uu} {x tzztvx}zt uvz-yxzyv{zux}+

243

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice L|{{u uy{ vt}{ut uy{ zz{ UL-271 { zx }t{z v~v} } tzwty{ v~}tut tzzx}txzz vx{x} U}vxx ~ x v}z{zt LjM t Txzt{1 z{wxuv z z|tt{ } UL-27 vxvww t vx{yux}1 x{vt} t zzx{ zv}|{zt{+ Yy }tzx t~ tvww (Xt+ ,* xuu}zt{ } tzzx}t xu LjM xyvut|x - ,1l } 244, x x - 28l } 2448 x+

Xt+ , Lxxu}{uu}t{ tzzx}txzzxx tz{y UL - LjM t UL - Txztt ~ {vtx 244,-2448 +


Quxzty' !5: INN: 9uro0e 0a0er N141 9uro0ean innovation score6oard 24481 $o&0arative analsis of innovation 0erfor&ance1 9uro0ean $o&&unities1 244)+

\{|{zz{{ xyv{u xuv} xu Txztt' } 244, x - ,2l1 } 2448 x -38l+ ]vt v}ztwxw yx|t{u}{ yxwztt txu{zx|xt{yxx {yuxv LjM tx|~x}|t } 244, x tzztvx}zt{ ~wwt } {uv{ v~ x|{1 {w ux |x } U}vx{1 t ux x{w tzztvx}zt u{w x|{zt ~wx} v{}t| tzztvx}zt{ }{zvzw ytu|xw 24+ Vzx xuw{utu1 ux } ux{ }v{w vxtxtu vx{ |ty}ttt xuw{{zzxx xuu}zt } {v{ tzzx}t u{w xu{{zzxx xyv{zt vxyvut{yt v{v+ [x}xv x xyv{ztt vxyvut{yt v{v1 |{{u xuw{utu1 ux ~ x|{zt{ {u |{u } UL-27 x~zx t x|tyx}zx xyx|x 1,44 zxvwut}z xyw{zux} |xz t {u{|zxu w|xx t~z{+ V }~t utw v{vtzu v v{|uxvz w{v {| |ty}ttt v{uu}t1 t } uxw t|{ } v~}tutt w|xx v{vtztwu{|u}+ ]xu}|{zz{ ~t wzxxzytxz|z1 wzxuvyuvz t wzxx|xz+ L{u}{u }~twx~}ttw }~ }{ u{z{zt t vx{yux}+ Lv{t {v}xx{v{z ~ I ux x~zt{ vzy tzzx}txzz ux}vx} t |+ Myut}zx{ tzztvx}zt{1 wxt|zxu1 yxzyv{zt t xv{}zx}zt{1 }|{zt{ v~}t} t uvz } zzx x|ut t }y{ ztwt v~}tu uvz }u}|{u zx}{ uzvu t zx} vtw x}v{w{zzxx v~}tut+ iut ~t vtxv{u u vwut{y ~|xxz{}zxu | v~}t} t uvz t xx{zzx | X+\x|x}+ ]x zzw1 v{u}|{zzw z JI zzxvyut{yxw twx~tw{ s`u{zt >C9!Is1 \x|x} ~ztw{u xzx t~ {v}

24,

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice w{u } Vxuxzx U}vx{ x yx|t{u} t~xv{u{zt z z{|{zt+ L|{ ~ - xtu tzwtyt }z{v{zt ut t~xv{u{zt } ztxz|zx yxzxwty{+ siyxzxwty {u tzzx}txzzx1 t|t z{ {u }xx{s1 I xuw{ut| } }x{w }u|{ztt z twx~tw{ {ztv{yuxv M{zuu} x tzzx}tw t u{zx|xt{yxw uvz{vu vt MN\ 211 +2+ X{|ty \x|x} { v{xx|{| u xutzxx v~}tut tzzx}txzzxx yxw|{y1 t z xvu}{zzxw vx}z{ | v{vtzu v yut}z x} x xv{{|{zt uvu{tt } tzzx}txzzxw v~}tutt+ h{~|x}zwt x~tut}zwt wt z uxw ut wxzx tuu' A gxvwtvx}zt{~yxzxu{|zx~1v{|tv { tzzx}txzz {u{|zxup A gxvwtvx}zt{ xvu}{zzxx xvz -M{zuu} x tzzx}tw t u{zx|xt{yxw uvz{vu vt MN\ (>I77*1 yxxvtztv {x tzzx}txzz {u{|zxup A gxvwtvx}zt{uvyuv1vt~}zzv{|t~x}}u tzzx}txzz{ vx{yu - u{zx|xt{yt vyx} t t~z{tzyuxvx}p A gtzztvx}zt{ xv{{|{zz w{vxvtut } tzzx}txzzx {u{|zxut+ V 244, x ]v|w{zuxw v{|tyt | vtzu Syxz I Yx{y x zy{ t tzzx}t (N+25)-J< xu 15+47+244,*1 yxuxv v{|w{zutv{u v}x}{ xuzx{zt1 }~zz{ v~vxuyx t x{u}|{zt{w xvu}{zzx x|tutyt } x|ut zyt t tzzx}t1 {u{|zxu } x|ut zz t|{x}zt1 tzzx}t t uvz{v u{zx|xt1 zzx-u{zx|xt{yx tzxvwtt1 yyv{tut{ xvzt~t } x|ut zyt t tzzx}t1 uu{ut{ zz t zzx-{xt{yt yvx} }{ y}|ttytt1 ~tux tzu{||{yu|zx xu}{zzxut1 v}x}w uuxw {yux} } x|ut zyt t tzzx}t+ Lx|zx ~yxzxu{|zw yuw X+\x|x} xzx}zw xvzxw1 yxxvtztv tw tzzx}txzz{ vx{ } uvz{1 vt~z{u My{wt zy X{|tyt \x|x}1 yxuxvx {|{tv u x|zxwxt v}tu{|u} } zzx {v{+ x|ut vx}t{zt tzzx}t t uvz{v u{zx|xt 221+8+ O| yxxvtztt1 utw|tvx}zt t v{|t~tt w{zt~wx} tzzx}txzzx {u{|zxut t uvz{v u{zx|xt } 244k + MN X\ u}{vt| x~zt{ M{zuu} x Qzzx}tw t Wvz{v W{zx|xt (>I77*+ X~}tut{ tzzx}txzz vx{x} } X+\x|x} }~z vx|{wwt uvu{t{yt vtxvtu{ux}1 tw{zx - xuuu}t{ {uyx xvu}{zzx uvu{tt z x{vy tzzx}t } w|xw t~z{{1 |x{ tzztvx}zt{1 vx|{w tzxvwtxzzxx x{{{zt+ ]v{vtut w|xx {yuxv1 } t| }x{ |{ytt|zxut } vzxz |x}t t ~tzu{v{x}zzxut } xvz{ztt t vx{ztt x~tt z vzy{1 yy { xuw{|x }{1 uy t|t tz{1 } vx{{ }x{ {u{|zxut }x}|{y u } ut{ } tzzx}txzz vx{1 { {~ xvu}{zzx x{vyt+ iux } ~ztu{|zx w{v{ x|}|t}{uwxuxu{|z tzzx}txzz {u{|zxu\L]+

245

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice ]{v{yut} v~}tut tzzx}txzz vx{x} } {yuxv{ \L] X{|tyt \x|x} tw{ u vw }~ tz{vt~wxw zyt vxt~}xu}xw vt yut}zxw }x}|{{ztt xu{zt|z uztyx} } }x|z{ztt ztxz|z t yxw|{yz w{xvu}{zz tzzx}txzz vxvww t vx{yux}1 vt {|{zv}|{zzx xvt{zutt z wtvx}{ u{z{ztt v~}tut+ RQWUXMWPXM' 1+ !ro ra&&e-cadre 0our linnovation et la co&0titivit ($I!* (2447-2413* %tt0'euro0a+euscad0lusle frlv6n2k14,+%t& 2+ 2ensc% Cerc%ard+ Stale&ate in 7ec%nolo ' Innovations :verco&e t%e 3e0ression+ $a&6rid e1 2asac%usetts1 1)7)+ 3+ u@nets S+ Secular 2ove&ents in !roduction and !rices+ Ne Korq1 1)34+ ,+ 3cision 1k3)244k$9 du !arle&ent euro0en et du $onseil1 du 2, octo6re 244k1 ta6lissant un 0ro ra&&e-cadre 0our linnovation et la co&0titivit (2447-2413*+ 5+ a}{uyx}1 V+ Qzzx}txzz yxzxwty yy xvw xutz-uvt|zxx v~}tut V+ a}{uyx}1 U+ \xvzx}1 N+ Q||vtxzx} ]vxw|{zz x|tuty Xxtyx g{{vtt+ - 2448+- ;11 L+ 2,,2+Mz|t~ y{vux} UL+ - X{tw xu' %tt0'ec+euro0a+eueurostat+ k+ Oxy| z{~}ttwx y{vuzx v x NQZYX t tz-zx}tw' Lx~zt{tzzx}txzzxU}vx+-X{twxu' %tt0'euro0a+eu+intinvestin- researc%+ 7+ Vy zx}xu{ U}vxuu+ - ,824451 8 v{| 2445 + 8+ cx||1 O+ Qzzx}txzz {u{|zxu } {v{ | - yvtut{yt{ }xvx t u{z{ztt O+ cx|| t h+ W{~{v INN:Studies 2441' ?ot 3 (9N75-$2441*1 U}vx{y yxwtt+ I 244,+ )+ Pxz|{1 O+ Z{{{zt{ z{x {x ~xvx}' x|x-vxz x~xv+ Zyxzu{|z xy| O+Pxz|{ - Y~z{u}x U{ V{|t{u}+ - Rxzxz1 v{| 2442+ 14+ _NULYZ + - X{tw xu' +unesco+or cultureen+ 11+ Yxz{v{zt ZZN x uxvx}|{ t v~}tut (UN$7>3*' Yv{ut}z{ tzuvtt t v~}tut{1 11- {t1 Lz-]|1 13-18 t z 244,+ 12+ \vy1 L+ h{{ yv{ut}z tzuvt - xvt{zutv | x|tutyt t|{x}zt L+ \vy Xxt xyw{zu U}vx{yx yxwttt1 9U5 21,711 v{| 2445 + 13+ g|xvt1 X+ Qx|~x}zt{ u}xv{yxx y| X+ g|xvt+ - N -^xvy1 t~-}x h~x}{ yztt1 244,+ 1,+ Y| {}{ xy~u{|t 2445 + x zy{1 u{zx|xtt t tzzx-}tw } x|ut ~zzt } U}vx{+ - C3 5esearc%1 Q | 2445+ 15+ \{zt1 Q+ O}u x|{ z t|{x}zt } U}vx{' vx| xzx} t z{yxww{v{yxx {yuxv } x}{ztt x{w tz}{utt } NQZYX Q+ \{zt' Oxy| y{vuzx v+ 3C 5esearc% 24451 9U521785+

24k

Buletinul tiinific al Universitii de Stat Bo dan !etriceicu "asdeu# din $a%ul ;+ 2 (,*1 2414 tiine 9cono&ice 1k+ Yw1 X+ Nx} tzuvt|z yx|xt X+ Yw t R+ [{xv-t+ Science1 vol+ 2)k1 1) v{| 2442 +1 ,71+ 17+ Zu}{uu}{zzx{ vuz{vu}x I x{tz{zt{ t| } wtv{ xuyv-ux tzzx}txzzx {u{|zxut+ Xyx}xu}x x |tw vyutyw x}w{uz t|{x}zt t uvz{v ~zzt w{ zyx t vxw|{zzxu + 9U>1 !ro7on 9uro0e1 9>57: and 9I52>1 x|tyx}zx U}vx{yx yxwtt{ } z}v{ 2445+ 18+ Zvw|1 i+ ]ut|{uz x{zy vwxz vxvww U}vx{-yxx x ~ ~ 1)))-2443++ i+ Zvw|' U}vx{y yxwtt1 {-yv 244,+ 1)+ Oxy| | 9uro0aBio (U}vx{y xtt txu{zx-|xt{yx vxw|{zzxut* Yvtut{yx{ v}ztu{|zx{ t|{x}-zt{ | 9uro0aBio x|tyx}z z yxz{v{ztt Bio<ision1- Rtxz1 13 v{| 2445+ 24+ !ro ra&ul de Stat de Susinere a de@voltrii =ntre0rinderilor &ici /i &inlocii 0entru anii 244)-2411+ 21+ Qzzx}tt } \x|x}{ {xz I uxtu |t tv }{ - X{tw xu' +&6i@+&d+

247