Sunteți pe pagina 1din 3

Legea contabilitii nr. 82/1991 (rep.

3)
Art. 1. - (1) Societile comerciale, societile/companiile naionale, regiile autonome, institutele naionale de cercetare-dezvoltare, societile cooperatiste i celelalte persoane juridice au obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiar, potrivit prezentei legi, i contabilitatea de gestiune adaptat la specificul activitii. Art. 4. - (1) Ministerul Finanelor ublice elaboreaz i emite norme i reglementri !n domeniul contabilitii, planul de conturi general, modelele situaiilor inanciare, registrelor i formularelor comune privind activitatea financiar i contabil, normele metodologice privind !ntocmirea i utilizarea acestora. Art. 28. (3) entru persoanele juridice care aplic reglementri contabile conforme cu Standardele "nternaionale de #aportare Financiar situaiile financiare anuale se compun din bilan, cont de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu, situaia flu$urilor de trezorerie, politici contabile i note e$plicative. (4) ersoanele juridice care nu !ndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementrilor prevzute la alin. %&' aplic reglementri contabile con orme cu directi!ele europene i !ntocmesc situaii financiare anuale, care se compun din bilan, cont de profit i pierdere, politici contabile i note e$plicative. (") (riteriile menionate la alin. %)' i categoriile de persoane care aplic reglementrile prevzute la alin. %&' i %)' se stabilesc prin ordin al ministrului finanelor publice.

#rdin nr. 9$%/2$$"


Art. 1. - (1) *ncep+nd cu e$erciiul financiar al anului ,--., persoanele juridice prevzute la art. / alin. %/' din 0egea contabilitii nr. 1,//22/, republicat, aplic reglementrile contabile conforme cu directivele europene. Art. 2. - (1) *n e$erciiul financiar al anului ,--., instituiile de credit !ntocmesc &i un set distinct de situaii financiare conforme cu Standardele "nternaionale de #aportare Financiar, pentru necesiti proprii de informare ale utilizatorilor, alii dec+t instituiile statului. (2) *n e$erciiul financiar al anului ,--., entitile de interes public prevzute la art. &, cu e$cepia instituiilor de credit, pot 'ntocmi &i un set distinct de situaii financiare conforme cu Standardele "nternaionale de #aportare Financiar, pentru necesiti proprii de informare ale utilizatorilor, alii dec+t instituiile statului, potrivit opiunii acestora i dac au capacitatea de implementare corespunztoare. (%) Situaiile financiare anuale constituie un tot unitar i sunt !nsoite de raportul administratorilor. Art. 29. - #aportul anual cuprinde situaiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cen(ori, dup caz, i propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Art. 3$. - Situaiile financiare anuale vor fi !nsoite de o declaraie scris a persoanelor prevzute la art. /- alin. %/' prin care !i asum rspunderea pentru !ntocmirea situaiilor financiare anuale i confirm c3 a) politicile contabile utilizate la !ntocmirea situaiilor financiare anuale sunt !n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile4

b) situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat4 c) persoana juridic !i desfoar activitatea !n condiii de continuitate. Art. 33. - (1) Situaiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevzute la art. ,1 alin. %&' sunt supuse auditului inanciar, care se efectueaz de ctre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. (4) (riteriile !n funcie de care situaiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevzute la art. ,1 alin. %)' sunt supuse auditului inanciar se stabilesc prin ordin al ministrului finanelor publice. %5MF /67,/,--7' )eri icarea de ctre cen(ori a situaiilor financiare anuale se efectueaz potrivit legii %&///22- rep.,3 S8 adm.in sistem unitar, S(8 si S#0'.

Legea 31/199$ rep.2* act.la $1.12.2$$+


Art. 1"9. - %/' Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. "n toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. %,' (enzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. 9urata mandatului lor este de & ani si pot fi realesi. %&' (enzorii trebuie sa-si e$ercite personal mandatul lor. %)' (el putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau e$pert contabil. %7' 8brogat.: ;;;;;;;;;; :8lineatul %7' a fost abrogat prin art. " pct. //, din 0egea nr. ))//,--.. Art. 1+$. - %/' ,ituatiile inanciare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de auditare !or i auditate de catre auditori inanciari persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de lege.: %//' ,ocietatile pe actiuni care optea(a* in temeiul art. 1"3* pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului inanciar.: %/,' Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau deciziei asociatilor/actionarilor, nu vor aplica prevederile art. /72 alin. %/'.: %,' ,ocietatile comerciale ale caror situatii inanciare anuale sunt supuse auditului inanciar* potri!it legii sau deci(iei actionarilor* !or organi(a auditul intern potri!it normelor elaborate de -amera Auditorilor .inanciari din /omania.: %&' La societatile comerciale ale caror situatii inanciare anuale nu sunt supuse* potri!it legii* auditului inanciar* adunarea generala ordinara a actionarilor !a 0otari contractarea auditului inanciar sau numirea cen(orilor* dupa ca(. ;;;;;;;;;; :8lineatul %/' a fost modificat prin art. " pct. //& din 0egea nr. ))//,--.. - 8lineatele %//' si %/,' au fost introduse prin art. " pct. //) din 0egea nr. ))//,--.. - 8lineatul %,' a fost modificat prin art. " pct. //7 din 0egea nr. ))//,--.. Societatile cu raspundere limitata Art. 194. - %/' 8dunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale3: a' sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net4 b' sa desemneze administratorii si cen(orii sau, dupa caz, auditorii interni, sa ii revoce si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului inanciar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii4: Art. 199. - %/' 9ispozitiile art. 1+$ alin. (1) si (2) se vor aplica in mod corespunzator. %,' 0a societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. /.- alin. %/', adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cen(ori ori un auditor inanciar , potrivit art. /.- alin. %//'.: %&' 1aca numarul asociatilor trece de 1"* numirea cen(orilor este obligatorie. %)' 9ispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata. %7' "n lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va e$ercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.: ;;;;;;;;;;

:8lineatele %,' si %7' au fost modificate prin art. " pct. /&2 din 0egea nr. ))//,--..

#2.3 1%"2/2$$"
3. (1) - ersoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii %denumite in continuare criterii de marime'3 4 total active3 &..7-.--- euro, 4 cifra de afaceri neta3 6.&--.--- euro, 4 numar mediu de salariati in cursul e$ercitiului financiar3 7intocmesc situatii financiare anuale care cuprind3 4 bilant, 4 cont de profit si pierdere, 4 situatia modificarilor capitalului propriu, 4 situatia flu$urilor de trezorerie, 4 notele e$plicative la situatiile financiare anuale. (2) ersoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. %/' intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind3 4 bilant prescurtat, 4 cont de profit si pierdere, 4 note e$plicative la situatiile financiare anuale simplificate. 5ptional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia flu$urilor de trezorerie. (3) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar. (4) otrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu #eglementarile contabile conforme cu 9irectiva a patra a (omunitatilor <conomice <uropene. 4. - entru situatiile financiare ale anului ,--., intocmite potrivit #eglementarilor contabile conforme cu 9irectiva a patra a (omunitatilor <conomice <uropene, incadrarea in criteriile de marime prevazute la pct. & alin. %/' se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului ,--7. ". - (1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la pct. & alin. %/' sunt auditate potri!it legii. %5= 67//222' (2) Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, asa cum sunt definite potrivit legii. (3) ,ituatiile inanciare anuale simpli icate sunt !eri icate potri!it legii (#5 +"/1994). >? e obligatie, nu e optiune @@@ +. - ct. & alin. %,' din prezentele reglementari nu se aplica de catre entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital.

#rdonanta nr. +"/1994 act.la $".$2.1$$%


Art. +. - <$pertul contabil poate e$ecuta pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari3 a' tine sau supravegAeaza contabilitatea si intocmeste sau !eri ica si semnea(a situatiile inanciare 4: ;;;;;;;;;; : - 0itera a' a fost modificata prin art. " pct. 7 din 5.=. nr. /6/,--6.

6n conclu(ie (dupa un maraton legislati!) re(ulta ca situatiile inanciare ale unui ,/L oarecare 7/89:68 !eri icate si semnate de un e;pert contabil.