Mariana NOREL

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

BRAŞOV 2010

Cuprins
Cuprins ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3 Introducere................................ ................................ ................................ ................................ 5 Chestionar evaluare prerechizite ................................ ................................ ............................ 7 Unitatea de învăţare 1. METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III ............................. 8 1.1. Introducere ................................ ................................ ................................ ..................... 8 1.2. Competenţe vizate ................................ ................................ ................................ ......... 8 1.3. Viziunea curriculară asupra predării limbii şi literaturii române ........................... 8 1.4. Locul şi rolul disciplinei Limba şi literatura română în învăţământul primar ....... 11 1.5. Tradiţional şi modern în metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar ................................ ................................ ................................ .......... 14 1.6. Finalităţile învăţământului primar ................................ ................................ ............ 16 1.7. Rezumat ................................ ................................ ................................ ........................ 18 1.8. Test de autoevaluare................................ ................................ ................................ .... 18 Unitatea de învăţare 2. PROIECTAREA DIDACTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ................................ ................................ ...... 19 2.1. Introducere ................................ ................................ ................................ ................... 19 2.2. Competenţe vizate ................................ ................................ ................................ ....... 19 2.3. O nouă paradigmă – modelul comunicativ-funcţional................................ ............. 20 2.4. Documente şcolare obligatorii – planul-cadru de învăţământ şi programa şcolară ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 23 2.5. Planificarea calendaristică şi proiectarea pe unităţi de învăţare ............................ 26 2.6. Proiectarea opţionalelor la Limba şi literatura română ................................ ............ 32 2.7. Rezumat ................................ ................................ ................................ ........................ 35 2.8. Test de autoevaluare ................................ ................................ ................................ .... 36 2.9. Tema de control nr. 1 ................................ ................................ ................................ .. 36 Unitatea de învăţare 3. MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII D E RECEPTARE A MESAJULUI ORAL ŞI A CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 37 3.1. Introducere ................................ ................................ ................................ ................... 37 3.2. Competenţe vizate ................................ ................................ ................................ ....... 37 3.3. Comunicarea. Parametrii comunicării şi funcţiile limbajului ................................ 37 3.4. Comunicarea orală – mijloc de învăţare şi obiect de învăţare ................................ 40 3.5. Metode şi tehnici folosite în activităţile de comunicare orală ................................ .. 43 3.6. Structurarea lecţiei de comunicare orală ................................ ................................ .. 49 3.7. Rezumat ................................ ................................ ................................ ........................ 50 3.8. Test de autoevaluare ................................ ................................ ................................ .... 50 Unitatea de învăţare 4. STRATEGIILE ÎNVĂŢĂRII CITIRII ŞI SCRIERII ÎN CLASA I................................ ................................ ................................ ................................ ................. 51 4.1. Introducere ................................ ................................ ................................ ................... 51 4.2. Competenţe vizate ................................ ................................ ................................ ....... 51 4.3. Cititul şi scrisul – instrumente de bază ale activităţii intelectuale .......................... 51 4.4. Metoda fonetică, analitico-sintetică – deprinderea cititului ................................ .... 55 4.5. Deprinderea scrierii ................................ ................................ ................................ ..... 58 4.6. Rezumat ................................ ................................ ................................ ........................ 60 4.7. Test de evaluare ................................ ................................ ................................ ........... 61

3

...... ............ 95 7... Citirea/lectura în clasele a II-a – a IV-a .................... Rezumat ............. ........................................ ................. MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS ŞI A CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ .........................4......... 82 Unitatea de învăţare 6........ ......................................... .... Metode şi tehnici folosite în activităţile de comunicare scrisă ... 3 .................... ................... .......................................... ....................................3. ........4. ........................................................ .....................6.................. .Unitatea de învăţare 5.......................... 106 7. .. MODALITĂŢI DE INTEGRARE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII ÎN CADRUL LECŢIILOR DE LIMBA ROMÂNĂ .. ...................... 95 7..........................8........... ................... ... 106 Răspunsuri/Sugestii/Recomandări pentru testele de autoevaluare . Metode şi tehnici folosite în activităţile de predare-învăţare-evaluare a noţiunilor de limbă .. 70 5.................... 99 7.......................................................... ......... ...................... 97 7.................................... .. .......................... ....................... METODE DE EVALUARE FOLOSITE LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ................................................... ..... Competenţe vizate ...................... .......10............. ........................... ................ 75 5..... ....... ........ .... ...................................... Tema de control nr................... 83 6..........2..7...................... ....... Metode alternative de evaluare . 95 7................ ....................... ...................9........................................... .................. 62 5... ............. 91 6................................ 62 5.................. Modalităţi de abordare a textului.......... Structurarea lecţiilor de limba română ..........4....... .............. Introducere . ......... .... 65 5............................................... 78 5........................................ .... 107 Bibliografie........................................... ................... Scopul studierii limbii române în învăţământul primar ...........2................5..... .. Test de autoevaluare ..........5.................... .............................................. ..... 85 6........ ............................................. ...... 109 4 ......... 62 5................................ 93 6........................5........................ . 95 7..................... .. ...................... 94 Unitatea de învăţare 7........ ..... ......... ........................... 83 6........ Rezumat ...........................3....................7...1. Competenţe vizate ...........2...... Competenţe vizate .................1..................... 81 5... ............... .............. . Tema de control nr......... .................................................. .......................... ... .... Introducere ....................................................... Structurarea lecţiei de comunicare scrisă ..........6................. Modalităţi de evaluare a activităţii de redactare a elevilor ................... ........................ . Structurarea lecţiilor de lectură . .......8..................................8...............1........................ ............................. ..... Particularităţi ale evaluării în învăţământul primar .............. Test de autoevaluare ..6........... Tipuri de evaluare folosite în orele de limba şi literatura română .... ........................ ...................... 94 6.......... ... 2 ............................................7............................. Metode tradiţionale de evaluare ............................................................................................................. ........................ . ................................. 83 6.......................... ................................................................ 101 7...... ................... 68 5.............................. ........................ Introducere ..3. .................................... 62 5...........11.................. ................ Test de autoevaluare .. 82 5.... 83 6........ Rezumat ......... .................... Lectura explicativă ............................... .......

metode pe care le vei putea utiliza şi în p ropria activitate didactică. la finalul unităţilor de învăţare 2.ro. aproximativ egale ca întindere şi timp alocat studiului individual. Cercetării şi Inovării www.  competenţe de implementare a demersului pedagogic. metodele gândirii critice. a altor documente oficiale absolut necesare organizării. Resurse şi mijloace de lucru Parcurgerea cursului se poate realiza prin metoda studiului individual. Obiectivele cursului După finalizarea cursului. în vederea pregătirii optime a propriului demers didactic la disciplina Limba şi literatura română pentru clasele I – a IV-a. De asemenea. accesarea site-ului Ministerului Educaţiei. Sunt propuse 3 teme de control. 5 şi 6. Structura cursului Cursul este structurat în şapte unităţi de învăţare. ale învăţării prin cooperare.edu. desfăşurării şi evaluării actului didactic. în vederea descărcării planului-cadru de învăţământ.  competenţe de a lucra în echipa pedagogică. Competenţe conferite  competenţe de anticipare şi concepere a demersului pedagogic. combinată cu metodele folosite în timpul activităţilor tutoriale. îţi este necesară utilizarea calculatorului. vei fi capabil: O1 – să utilizezi corect terminologia de specialitate. O4 – să valorifici situaţiile pedagogice care permit dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor şi cultivarea limbii române literare.Introducere Cursul de Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar oferă studenţilor – viitorilor profesori pentru învăţământul primar – o sursă utilă de formare şi informare.  competenţe de animare a grupurilor şi gestiune a relaţiilor interpersonale. Vor fi agreate activităţile desfăşurate în grupe. planificării. a 5 . a programelor şcolare în vigoare. O2 – să proiectezi unităţi de învăţare la disciplina Limba şi literatura română în învăţământul primar O3 – să utilizezi metode şi procedee didactice potrivite orelor de limba şi literatura română.

– ponderea evaluărilor pe parcurs (cele trei teme de control) – 30%. pentru cele 7 unităţi de învăţare vor fi alocate 28 de ore de studiu individual. împreună cu celelalte aplicaţii cerute pentru portofoliu. care se predă. Evaluarea Componenţa notei finale: – ponderea evaluării finale (examen scris) – 50%. conform planului de învăţământ. 6 . Cerinţe preliminare Disciplinele necesare a fi parcurse înaintea disciplinei curente sunt:  Teoria şi metodologia curriculumului  Teoria instruirii  Teoria şi metodologia evaluării  Metodica domeniului experienţial Limbă şi comunicare  Psihopedagogia metaforei şi dramei (curs opţional) Discipline deservite  alte metodici ale disciplinelor din planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a IV-a Durata medie de studiu individual Se estimează aproximativ 4 ore pentru parcurgerea unei unităţi de învăţare. Temele de control corectate fac parte integrantă din portofoliul studentului. predându-se conform termenelor propuse în cadrul unităţilor respective. – din oficiu – 10%. cu o săptămână înainte de susţinerea probei scrise a evaluării finale. Temele de control corectate şi rezultatele obţinute sunt transmise la o săptămână după predarea fiecărui material.căror rezolvare se realizează fie ca material tipărit. fie scris de mână. – ponderea portofoliului studentului (în care sunt incluse temele de control corectate şi alte materiale cerute pe parcurs) – 10 %.

apelând la competenţele pe care le-ai dobândit la disciplinele studiate până acum: a. vâră ciocul în apă şi se scufundă. Rezolvă următoarele cerinţe. când înoată. A început să se jelească. b. Indică două metode folosite în grădiniţă. Au venit şi raţele în ajutor. Ce să mă fac acum? Gâştele au sărit repede în apă să caute papucii. De atunci se zice că raţele şi gâştele. Odată a vrut să treacă peste un pod. demult. gânsacul avea în picioare nişte papuci galbeni foarte frumoşi. Formulează două obiective prin care ai urmări dezvoltarea capacităţii de comunicare orală a elevilor. a scăpat papucii în apă. gânsacul sâsâie. Dacă treci pe lângă un cârd de gâşte. Nu se ştie cum. parcă ar întreba: – Nu ai găsit papucii? 2. – Mi-au căzut papucii în apă. Papucii nu erau nicăieri. Citeşte textul următor: PAPUCII GÂNSACULUI Demult. care pot fi utilizate în abordarea acestui text în clasele primare. c. motivează-ţi răspunsul. dar fără folos. toate neamurile lui au alergat acolo să vadă ce are. însă tot degeaba. Au căutat mult. d. Formulează două obiective prin care ai urmări dezvoltarea capacităţii de comunicare scrisă a elevilor.Chestionar evaluare prerechizite 1. Ele caută papucii gânsacului. 7 . Stabileşte clasa la care ai putea preda acest text. se plângea gânsacul.

.. ................... .. 8 1...... Test de autoevaluare .3. Introducere Unitatea de învăţare 1 îţi propune introducerea în problematica metodicii predării limbii şi literaturii române......... ...............Unitatea de învăţare 1............. 18 1.......................... 8 1.. ........ ..... ...... Competenţe vizate . ......... 14 1....... Tradiţional şi modern în metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar ...18 1....1.... Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 4 ore.........8.................... ................................... .............. 1..să defineşti metodica predării limbii şi literaturii române.....5.............7... relevând însemnătatea ei în formarea personalităţii şcolarului mic.. ..... pe de o parte............. vei fi capabil: .............. Competenţe vizate După parcurgerea unităţii de învăţare... Locul şi rolul disciplinei Limba şi literatura română în învăţământul primar 11 1.....................6.............. ................. să răspundă în mod adecvat la schimbările şi provocările pe care le rezervă secolul al XXI-lea 8 ........... ............................. ..........2....... Viziunea curriculară asupra predării limbii şi literaturii române Reforma curriculară este componenta centrală şi garanţia reuşitei reformei globale a învăţământului românesc. Finalităţile învăţământului primar ..................să utilizezi corect terminologia de specialitate.........2...1............. Viziunea curriculară asupra predării limbii şi literaturii române ... .. să marcheze desprinderea definitivă a învăţământului românesc de modelul uniform şi rigid al perioadei dinainte de 1989........... relevând finalităţile învăţământului primar.. 8 1.................. pe de altă parte........... Reforma îşi propune......să indici elementele de noutate aduse în metodica predării limbii şi literaturii române de noua viziune curriculară.3................... .. ............... indicând noua viziune curriculară asupra predării-învăţării-evaluării. Rezumat.... Introducere ...............................................................4........... .. 16 1.. METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III Cuprins 1................. 1......

profesorii. un agent educaţional. părinte sunt implicaţi în procesul de predare-învăţare. elev. Adoptarea acestei noi atitudini nu este posibilă. Înfăptuirea acestei viziuni curriculare este posibilă în momentul în care profesorul. de orientare a elevului spre formarea unor competenţe).tinerilor aflaţi actualmente pe băncile şcolii. ei 9 . aşa-zisa „distanţă de putere/autoritate”. în concordanţă cu noile planuri-cadru de învăţământ a declanşat o adevărată revoluţie didactică în privinţa predăriiînvăţării la clasă. aptitudini şi componenţe necesare elevului. ce-i permite schimbarea de mentalitate. apropiindu-i pe elevi ca de o persoană care ea însăşi învaţă. comunitatea locală etc. ci pe orizontală (când profesor. el fiind doar una din verigile acestui lanţ ce cuprinde deopotrivă elevii. de adaptare la noile cerinţe ale Curriculumului Naţional. a atitudinilor şi componentelor necesare unui tânăr într-o societate democratică a mileniului III. se schimbă rolul profesorului în actul educaţional. conştient de rolul său în educaţia tânărului. Elaborarea programei şcolare. Astfel micşorăm distanţa dintre profesor şi elev. fără o solidarizare cu idealul educaţional românesc. prin care trece sistemul românesc de învăţământ. Viziunea curriculară impune proiectarea în interacţiunea lor a obiectivelor. fără o conştientizare a necesităţii schimbării de mentalitate. activităţilor de învăţare şi a principiilor şi metodelor de evaluare. ci ca o modalitate de dobândire de capacităţi. însă fără o înţelegere în profunzime a schimbărilor. priveşte predarea-învăţarea nu ca pe un scop în sine. de aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor în contexte noi de rezolvare de probleme teoretice şi practice. Realizarea acestei viziuni este posibilă în momentul în care profesorul demonstrează acea flexibilitate şi deschidere spre nou. şi profesorul apare ca o persoană care învaţă permanent. în care elevul vede că nu este singurul care învaţă. Viziunea curriculară impune un nou model pedagogic. în raport cu formarea competenţelor de nivel superior. părinţii. Viziunea curriculară presupune formarea la elevi a unor competenţe intelectuale şi raţionale de nivel superior. alături de alţii. deschizând calea unei orientări mai bune a predării-învăţării. dar nu un deţinător al adevărului absolut. Învăţarea devine un proces permanent. ci un partener de dialog. şcoala. Profesorul de azi trebuie să conştientizeze faptul că el este. pe care elevul trebuie să le reţină şi să le reproducă). un moderator în acţiunea de predare-învăţare. conţinuturilor. Schimbarea de mentalitate presupune o nouă orientare a atitudinii profesor-elev – această relaţie nu trebuie privită pe verticală (când profesorul atotştiutor emite adevăruri.

elevii recunoscând în profesorul lor un partener de dialog. o personalitate care acceptă părerile şi ideile altora. În acest context. participarea responsabilă la rezolvarea de probleme.  ei sunt deopotrivă obiecte şi subiecte ale actului educaţional. în predarea-învăţarea limbii române.  să asigure feedback-ul privind nivelul de performanţă atins de elevi. pe rezolvarea de probleme teoretice şi practice. o persoană implicată direct în actul educaţional. capabilă să ştie (să posede valori culturale autentice) şi să ştie să facă (să utilizeze comportamente şi capacităţi adecvate în relaţia formativă concretă cu elevul şi cu clasa).adoptă mult mai uşor stilul de învăţare demonstrat. Aplicaţii Evidenţiază. oferindu-i fiecăruia şansa de a se manifesta. Elevii vor înţelege astfel că:  procesul învăţării se referă la toate aspectele vieţii lor. se măsoară şi se apreciază orice contribuţie (fie ea şi minoră) a elevului. ceea ce va determină creşterea responsabilităţii elevilor faţă de actul învăţării. cu efect formator şi modelator al personalităţii fiecăruia. în 8-10 rânduri. trebuie să-şi propună formarea 10 .  eforturile şi realizările lor vor fi recunoscute şi apreciate ca atare.  să-i încurajeze pe elevi să considere învăţarea un proces permanent. Rolul profesorului este hotărâtor în formarea personalităţii elevilor. rolul relaţiei profesor-elev în buna desfăşurare a actului educaţional. originalitatea. Viziunea curriculară a trecut accentul de pe cumularea de cunoştinţe pe formarea competenţelor de nivel superior.  să implice toţi elevii în actul educaţional. Profesorul.  recunoaşterea meritelor fiecăruia se face la timpul potrivit. predarea devine o învăţare împreună cu elevii. nu doar la cele petrecute în clasă. cultivându-şi creativitatea. Relaţia profesor-elev capătă noi valenţe. Exemple Profesorul implicat în procesul predării-învăţării-evaluării trebuie să-şi impună şi să respecte anumite obiective ce duc la reuşita activităţii sale didactice:  să stabilească şi să menţină un mediu încurajator de învăţare. de aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în contexte noi.

E foarte important ca profesorul să-şi propună dezvoltarea la elevi a gândirii abstracte. familiarizarea lor cu diverse situaţii de comunicare (orală/scrisă.  relaţie profesor-elev. pe cultivarea prin toate mijloacele posibile a motivaţiei intrinseci care presupune formarea unor sentimente superioare: interesul pentru cultură. în vederea formării unei atitudini pozitive faţă de studiul limbii şi literaturii române. crearea independenţei şi iniţiativei în soluţionarea problemelor complexe.  viziune curriculară. Trebuie să se pună un accent deosebit pe motivaţia elevilor.. pentru cunoaştere. Orice încercare de apropiere de cultura şi civilizaţia română trebuie folosită din plin. ci drept o entitate de sine stătătoare. Arătând elevului că este privit nu ca un obiect al muncii profesorului.unor elevi cu o cultură comunicaţională şi literară de bază. Locul şi rolul disciplinei Limba şi literatura română în învăţământul primar Studiul limbii şi literaturii române în învăţământul obligatoriu îşi propune dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă ale elevilor. 1.  motivaţia elevilor. crearea unor situaţii reale de comunicare. capabili să comunice şi să interacţioneze cu semenii. să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotid iană. pentru frumos. curiozitatea – dorinţa de a afla cât mai multe despre o temă dată. Să ne reamintim..4. Didactica limbii române la începutul mileniului III presupune ancorarea puternică a elevilor în realităţile timpului pe care îl trăiesc. ca o personalitate în plină formare. necesare închegării unei conversaţii. creându-se astfel starea emoţională necesară studiului limbii în funcţiune. Cuvintele-cheie ale acestui subcapitol sunt:  reformă curriculară. texte literare/nonliterare). aspiraţia spre competenţă. formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor. precum şi 11 . utilizând cvintele uzuale. cultivarea motivaţiei – esenţe ale unui proces eficient de învăţare. se schimbă şi atitudinea elevului faţă de studiul limbii române. adecvate vârstei şcolare. Aplicaţii Identifică 2-3 modalităţi de motivare a şcolarului mic.

accentul punându-se. în primul rând. trebuie să-şi propună formarea unor elevi cu o cultură comunicaţională şi literară de bază. cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii. să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană (conform notelor de prezentare a programelor şcolare de limba şi literatura română). structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini şi de motivaţii care vor încuraja şi sprijini studiul acestei discipline – stipulează programele şcolare de limba şi literatura română. dar şi ca limbă a doua – limbă naţională. în notele de prezentare.familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare. În clasele I – a IV-a. în cazul limbii române. prin aceasta se urmăreşte cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor. un domeniu complex care vizează procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris. scrisul. prin aşezarea disciplinei pe prima poziţie în toate planurile de învăţământ din România – limba română fiind studiată. În didactica actuală devine dominantă abordarea limbii ca instrument de comunicare. învăţarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale (cititul. ca obiect de studiu. în predarea-învăţarea limbii şi literaturii române. pe adoptarea modelului comunicativ-funcţional. Pe de altă parte. ca limbă maternă. între disciplinele din planul de învăţământ pentru clasele I – a IV-a. Exemple Funcţiile principale ale limbii române sunt: • funcţia instrumentală – care se realizează în toate compartimentele 12 . în primul rând. pe de o parte. precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Aceasta presupune o regândire a demersului didactic. o analiză a ponderii orelor de limba şi literatura română faţă de celelalte discipline din planul de învăţământ pentru clasele primare evidenţiază faptul că această disciplină are alocată aproximativ o treime din numărul total al orelor. importanţa limbii române este covârşitoare. abia apoi. Profesorul. capabili să comunice şi să interacţioneze cu semenii. pe rezolvarea de probleme teoretice şi practice. de aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în contexte noi. care urmează cursurile în limba maternă. Viziunea curriculară a trecut accentul de pe acumularea de cunoştinţe pe formarea competenţelor de nivel superior. Rolul profesorului de învăţământ primar este hotărâtor în formarea personalităţii elevilor. conform căruia comunicarea este o componentă fundamentală. în cazul elevilor aparţinând minorităţilor. Disciplina Limba şi literatura română a ocupat şi ocupă un loc important. Susţinem acest lucru. exprimarea corectă). şi. chiar privilegiat.

• funcţia informaţională – presupune pătrunderea. comunicare). Matematică şi Ştiinţe ale naturii Matematică Cunoaşterea mediului Ştiinţe ale naturii III.limbii române (citit-scris. citire. recomandările cuprinse în metodică nu sunt soluţii gata elaborate. Explică în 8-10 enunţuri rezultatele obţinute. cultivarea capacităţilor de exprimare corectă. • funcţia formativ-educativă – presupune o susţinută solicitare şi exersare a capacităţilor intelectuale ale elevilor. Om şi societate Educaţie civică 7-8 7-8 4-5 3-4 1 3-5 II 7-8 7-8 4-5 3-4 1 3-5 Clasa III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 1-2 2-3 1-2 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 1-2 4-6 1-2 13 . oral şi în scris. în unele taine ale realităţii înconjurătoare. ci doar sugestii de la care se poate porni. folosind cartea ca sursă de informare şi formare. jaloane. pătrunzând în lumea fascinantă a cărţilor. puncte de sprijin pentru a permite stabilirea celor mai adecvate modalităţi practice de lucru. făcând cunoştinţă cu întregul conţinut informaţional al textelor pe care le citesc. Didactica limbii şi literaturii române oferă o orientare generală. precum şi faţă de celelalte discipline din planurile de învăţământ în vigoare (conform schemei alăturate). Limbă şi comunicare Limba şi literatura română Limba modernă 1 II. Aria curriculară/Disciplina I I. elevii depăşesc sfera manualelor şcolare. în funcţie de condiţiile concrete – activităţile didactice trebuie să aibă un caracter creator. Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU) Stabileşte ponderea pe care o are disciplina Limba şi literatura română faţă de disciplinele din aria curriculară „Limbă şi comunicare”. în mod sistematic. Elevul de azi trebuie să valorifice funcţiile limbii. să fie capabil să se folosească de instrumentele muncii intelectuale în vederea propriei sale formări. presupune însuşirea unor tehnici ale muncii intelectuale (îi învaţă pe elevi cum să înveţe).

Limba şi literatura română ocupă un loc important între disciplinele din planul de învăţământ pentru clasele I – a IV-a. de aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor în contexte noi de rezolvare de probleme (teoretice şi practice).. Tradiţional şi modern în metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar Viziunea curriculară impune proiectarea. Consiliere şi orientare Numărul total de ore alocate pentru trunchiul comun Curriculum la decizia şcolii Nr. deschizând calea unei orientări mai bune a predării-învăţării.Istorie Geografie Religie* IV..5. Realizarea viziunii curriculare este posibilă în momentul în care profesorul de învăţământ primar demonstrează flexibilitate şi deschidere spre nou. Tehnologii Abilităţi practice Educaţie tehnologică VII.  funcţia informaţională. maxim de ore pe săptămână 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-3 18 20 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 18 1-4 19 22 1-2 1-2 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 20 1-4 21 24 Să ne reamintim. minim de ore pe săptămână Nr. Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică VI. în interacţiunea lor. Arte Educaţie muzicală Educaţie plastică V. în raport cu formarea competenţelor de nivel superior. 1.  funcţia formativ-educativă. Funcţiile principale ale limbii române sunt:  funcţia instrumentală. a obiec tivelor conţinuturilor. adaptare 14 . activităţilor de învăţare şi a principiilor şi metodelor de evaluare.

conştientizând necesitatea schimbării de mentalitate.prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană fundamentală.utilizarea unui model didactic .centrarea obiectivelor pe formarea 15 . respectiv scrisă . conform căruia domenii: „limbă” şi „lecturi literare” comunicarea este un domeniu complex care înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris („citirea/lectura”). exclusiv în termeni de capacităţi: „lecturi” = literatură) receptarea mesajului oral. receptarea mesajului scris. structurat în două funcţional. Asumarea unei viziuni curriculare este posibilă în momentul în care profesorul. conceput. aptitudini şi competenţe necesare elevului. priveşte predareaînvăţarea-evaluarea nu ca pe un scop în sine. ci ca pe o modalitate de dobândire de capacităţi.recurgerea la modelul comunicativtradiţional. exprimarea orală şi exprimarea scrisă .acordarea unei ponderi excesive citirii şi exprimării scrise. Exemple Prezentarea comparativă a celor două tipuri de curriculum – anterior (înainte de 1998) şi actual (începând din 1998) – constituie unul dintre argumentele conceptorilor de programe şcolare în susţinerea noii viziuni curriculare: Curriculum anterior Curriculum actual .definirea ambiguă a domeniilor . precum şi cele de exprimare orală. în defavoarea proceselor proprii exprimării orale .construirea obiectivelor din punctul . precum şi a proceselor de producere a unor mesaje proprii faţă de cele de receptare a mesajelor .reechilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă. acoperind deprinderi de receptare şi de exprimare orală. conştient de rolul său în educaţia elevilor. în principal. în termeni de elemente de gramatică şi prea puţin ca ansamblu de strategii de comunicare propriu-zisă . respectiv de exprimare scrisă .la noile cerinţe ale Curriculumului Naţional. înţelegând tendinţele de schimbare prin care trece sistemul românesc de învăţământ.definirea domeniilor disciplinei disciplinei („limbă” = gramatică.prezentarea deformată a domeniului „comunicare”.

a obiectivelor. art. pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti.de vedere al asimilării unor de capacităţi proprii folosirii limbii în contexte concrete de comunicare „cunoştinţe” .punerea accentului pe învăţarea procedurală.structurarea programei pe baza unor obiective excesiv detaliate şi dificil de obiective cadru şi de referinţă urmărit în activitatea didactică sintetice.lipsa de flexibilitate în ceea ce . concepte etc.flexibilitate în ceea ce priveşte priveşte selecţia şi organizarea la adaptarea conţinuturilor la nivelul de clasă a conţinuturilor dezvoltare concretă şi la interesele elevilor .6. destinate să încurajeze creativitatea şi libertatea de alegere a elevului . (2) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă. 3: (1) Învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional. pe repetare şi pe învăţarea de reguli. insuficient racordate la realităţile comunicării cotidiene nevoile comunicative propriu-zise ale elevului .promovarea unor conţinuturi sugerarea unor conţinuturi directive. a principiilor şi a metodelor de învăţare. Finalităţile învăţământului primar Potrivit Legii Învăţământului. întemeiat pe tradiţiile umaniste.. caracteristice activităţii comunicative Să ne reamintim. pornind de la un ansamblu nerelevant de activităţi de învăţare la . şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale. .punerea accentului pe memorizare. cu alte cuvinte. de explorare şi de investigare.structurarea programei pe baza unor . Noua viziune curriculară este susţinută prin prezentarea comparativă a celor două tipuri de curriculum (vezi schema de mai sus).. integrală 16 . conţinuturilor învăţării. în măsură să surprindă – în progresie – ceea ce este esenţial în activitatea de învăţare . pe structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de probleme. 1.conectarea studiului limbii teoretice. activităţilor de învăţare.. în interacţiunea lor.promovarea unei învăţări abstracte. Viziunea curriculară presupune proiectarea. obligatorii pentru toţi elevii orientative.

lexical 17 . respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare. capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită continuarea educaţiei. în formarea personalităţii autonome şi creative. se regăseşte în standardele curriculare de performanţă. astfel. finalităţile învăţământului primar constituie un sistem de referinţă pentru elaborarea programelor şcolare şi pentru conturarea demersului didactic la clasă. la Limba şi literatura română. Adaptarea mesajului la partener în situaţii de comunicare dialogată S4. Idealul educaţional indică profilul dezirabil al absolventului sistemului de învăţământ. ideal care se oglindeşte în finalităţile sistemului de învăţământ. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral S1. constituind. care indică standardele ce trebuie atinse. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală S3. descriind specificul fiecărui nivel.” (Ioan Şerdean. Desprinderea sensului unui cuvânt nou prin raportare la contextul mesajului ascultat 2. respectând obiectivele cadru ale programei de limba şi literatura română: 1. • înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe. precum şi dezvoltarea unor capacităţi şi atitudini care să asigure cunoaşterea de către micii şcolari a propriilor resurse. finalităţi ce pot fi concretizate pe niveluri de şcolaritate.şi armonioasă a individualităţii umane. Ioan Şerdean constată: „asemenea finalităţi sunt de largă rezonanţă şi au în vedere adaptarea copiilor la specificul activităţii de învăţare. 13) Exemple Formularea explicită a finalităţilor învăţământului primar. Formularea unor enunţuri corecte din punct de vedere fonetic. 2008. Prezentând finalităţile învăţământului primar în Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. p. Finalităţile învăţământului primar sunt: • asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii. repere în elaborarea curriculumului naţional. Deşi păstrează un grad ridicat de generalitate. Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor informaţii de detaliu din mesajul ascultat S2. • formarea personalităţii copilului. din perspectiva politicii educaţionale. în vederea valorificării lor integrale şi pentru continuarea în nivelele următoare de şcolaritate a procesului educaţional.

Formulează câte un exemplu relevant pentru funcţiile principale ale limbii. Redactarea unui scurt text narativ propriu. Redactarea unor texte scurte cu destinaţie specială (bilet. Identificarea secvenţelor narative. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă S10. Desprinderea unor trăsături fizice şi morale ale personajelor dintr -un text citit 4. Răspunsurile corecte sau sugestiile/recomandările pentru răspunsuri adecvate le găseşti la pagina 107.şi gramatical S5. invitaţie) S13.8. a celor ortografice şi de punctuaţie studiate. funcţiile limbii române. 1. Citirea conştientă şi corectă a unui text S7. b. Redactarea de texte cu respectarea regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe. carte poştală.7. Formularea ideilor principale ale unui text narativ S8. pe baza unui plan de idei S12. Rezumat Unitatea de învăţare 1 a scos în evidenţă rolul şi importanţa noii viziuni curriculare asupra predării-învăţării-evaluării la Limba şi literatura română. indică cinci cuvinte-cheie pe care le regăseşti în această unitate de învăţare. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) S6. 18 . ale cărui cuvinte-cheie sunt necesare pentru înţelegerea celorlalte unităţi de învăţare şi pentru formarea unui limbaj de specialitate în domeniul metodicii predării limbii şi literaturii române . De fapt. ai parcurs un studiu introductiv. Redactarea unor texte corecte din punct de vedere lexical şi gramatical 1. Citeşte Nota de prezentare a Programei şcolare de limba şi literatura română pentru clasele I şi a II-a. descriptive şi dialogate dintr-un text citit S9. finalităţile învăţământului primar. Povestirea orală a unui text narativ cunoscut p e baza unui plan de idei 3. Test de autoevaluare a. Alcătuirea unui plan simplu de idei al unui text narativ S11. felicitare. a aşezării corecte în pagină şi a scrisului lizibil S14.

...... . Proiectarea opţionalelor la limba şi literatura română ....... .......... Planificarea calendaristică şi proiectarea pe unităţi de învăţare ........ .. 2...... Documente şcolare obligatorii – planul-cadru de învăţământ şi programa şcolară ............. ............................ 19 .. 23 2...să elaborezi o programă pentru un posibil opţional la Limba şi literatura română....... ............................. pentru a realiza o proiectare pe unitate de învăţare corespunzătoare... .. Tema de control nr..............................4.........1.. ... ...................................................5.......................... 1 ........ 35 2...... 20 2....... respectând modelul comunicativ-funcţional... Competenţe vizate După parcurgerea unităţii de învăţare...... vei putea descoperi „secrete” ale proiectării opţionalelor la limba şi literatura română........................... Competenţe vizate ........ .........2......................36 2.................. 19 2............3...9... programele şcolare în vigoare şi manualele alternative............... ................ Rezumat... Introducere Unitatea de învăţare 2 îţi oferă instrumentele de bază de care ai nevoie pentru a realiza planificări calendaristice şi proiectări pe unităţi de învăţare....... 32 2.....................7.......... .................... ......... PROIECTAREA DIDACTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Cuprins 2 .... . Durata medie de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 4 ore.....Unitatea de învăţare 2..6. ................ O nouă paradigmă – modelul comunicativ-funcţional ............. 26 2............ ....... ...să utilizezi corect terminologia consacrată.. ........ ..............36 2.............................................................. Test de autoevaluare ...................2............................................. ... Totodată vei avea posibilitatea de a analiza modele de planificare şi de proiectare.......... vei fi capabil: ...........1...... Introducere ... 19 2....8......să analizezi planul-cadru de învăţământ..

cultură ştiinţifică şi tehnologică.alfabetizare digitală şi informaţională. 20 February 2002. comunicarea în limbi moderne de largă circulaţie. . . .scriere. . . conform cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere. citire şi calcul matematic. specialiştii fostului Consiliu Naţional pentru Curriculum au consultat atât documente naţionale de politică educaţională.abilităţi de comunicare. COM (2001) 501 final.gândirea critică. stabilind capacităţi. care urmăreşte dobândirea de către elevi a competenţelor de bază pentru societatea şi economia bazate pe cunoaştere.3.lucrul în echipă.îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană. la care a aderat România.facilitarea accesului tuturor în sistemele educaţionale şi de formare profesională. . cât şi documente de referinţă elaborate la nivel european. . cultura şi conduita civică.cetăţenia democratică. deprinderi şi atitudini – - 20 . s-a impus o nouă abordare curriculară. 2003 – formarea următoarelor competenţe de bază: . Brussels.deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare profesională. .cultură antreprenorială. formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Astfel. pentru perioada 2001-2010. O nouă paradigmă – modelul comunicativ-funcţional Având în vedere noile cerinţe ale educaţiei de bază şi tendinţele europene de extindere a duratei învăţământului obligatoriu. Pentru elaborarea modelului curricular al disciplinei Limba şi literatura română. .2. progrese în realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei. sunt: . . cele trei obiective strategice ale sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Europa. stabilite în Detailed Work Programme on the follow-up of the objecives of education and training systems in Europe – Council of the European Union. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi. s-au înregistrat. la nivelul Uniunii Europene. impune – conform documentului Reforma învăţământului obligatoriu din România.interesul pentru dezvoltarea personală şi învăţarea continuă. Începând cu anul 2000.capacitatea de adaptare la situaţii noi. .

• monitorizarea şi adaptarea propriei comunicări la cerinţele situaţiei. c. • variabilitatea limbii şi a comunicării în diferite contexte. • aprecierea calităţilor estetice şi dorinţa de a le promova şi interesul pentru interacţiunea cu alţii. a colecta şi a procesa informaţia. b. stabilirea clară a derulării obiectivelor şi conţinuturilor învăţării atât pe verticală (pe fiecare an de studiu). a formula şi a exprima argumente orale şi scrise în mod convingător. • sunt incluse şi: • a distinge şi a folosi diferite tipuri de texte. Cunoştinţe specifice comunicării în limba maternă: • vocabular. s-a simţit nevoia corelării finalităţilor urmărite la fiecare ciclu curricular. • implică şi: 21 . Odată cu elaborarea noilor programe şcolare. • gramatică funcţională. potrivit variantei din 2006 a documentului vizând competenţele-cheie sunt (traducerea a fost realizată de dr. • a folosi resurse. Principalul domeniu de interes pentru disciplina Limba şi literatura română este cel al comunicării în limba maternă. Atitudini specifice comunicării în limba maternă • deschiderea (dispoziţia) pentru dialog constructiv. • principalele caracteristici ale diferitelor stiluri şi registre de limbă.competenţe – care trebuie formate la elevi pe parcursul anilor de şcoală. adecvat contextului. Bucureşti): a. începând din clasele primare. cât şi pe orizontală (de-a lungul unui an de studiu). Deprinderi specifice comunicării în limba maternă: • comunicare orală şi în scris într-o varietate de situaţii. încă de la sfârşitul anilor ’90. • funcţii ale limbii (acte de vorbire). Exemple Cunoştinţele. deprinderile şi atitudinile specifice comunicării în limba maternă. Comunicării în limba maternă îi sunt asociate anumite cunoştinţe. cercetător principal la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. • sunt incluse şi: • conştientizarea principalelor tipuri de interacţiune verbală. • un registru de texte literare şi non-literare. • a căuta. dar şi la fiecare nivel de învăţământ. care se formează şi se dezvoltă progresiv. Ligia Sarivan. abilităţi/capacităţi şi atitudini.

în posibilitatea de a realiza o dezvoltare sinergică a competenţei de comunicare.• conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi. responsabilă din punct de vedere social. realizată în cele două etape de constituire a paradigmei: prima etapă este focalizată asupra formării capacităţilor. ci disciplina limba şi literatura română. Ca structură supraordonată studiului maternei. precum şi b) limba română cu limba a doua. nu se studiază ştiinţa. adică se trece de la învăţarea despre limbă şi literatură la învăţarea limbii şi a literaturii. Astfel.” (Alina Pamfil. Alina Pamfil în Limba şi literatura română în gimnaziu. vizând studiul integrat al limbii. Accentul se pune pe abordarea funcţională a limbii române. treptat. de la înţelegerea pasivă la crearea activă a textului. cea de a doua etapă integrează capacităţile în reţeaua conceptuală a competenţei de comunicare. atât de evidente în programele anterioare [. 30-31) Exemple Competenţele care orientează studiul limbii şi al literaturii române sunt:  competenţa comunicativă generală (interacţiune comunicativă: 22 . Autoarea conchide: „Statuarea competenţei de comunicare drept finalitate a studiului limbii şi literaturii române este expresia directă a unui principiu de coerenţă: el pune în acord a) primarele cu gimnaziul şi liceul. al comunicării şi al textului (literar/nonliterar). Avantajele sunt multiple şi constau în aşezarea demersurilor monodisciplinare într-un spaţiu interdisciplinar şi.]. 2004. citirea şi scrierea –. modelul asigură continuitatea în timp a învăţării disciplinei şi evită pericolul sincopelor. cu limbile moderne şi clasice. Astfel.. prin aceasta. prin studiul limbii şi al literaturii române în clasele primare se urmăreşte formarea celor patru deprinderi de bază – ascultarea.. pp. Structuri didactice deschise prezintă specificul modelului comunicativ şi efectele de coerenţă ale instituirii lui. • nevoia de a înţelege şi a folosi limbajul într-o manieră pozitivă. elevul ajungând de la activităţile de receptare la cele de producere a mesajului. aşa cum se pot deprinde din textele programelor şcolare. discipline grupate în aria curriculară «limbă şi comunicare». Actualele programe de limbă şi literatură română impun o nouă paradigmă. buni receptori şi producători de texte orale şi scrise. elevii devenind. modelul comunicativ se centrează asupra problematicii comunicării. modelul comunicativ-funcţional. Dar modelul asigură şi consonanţa dintre toate disciplinele şcolare al căror obiect de studiu este limba. vorbirea.

2. a gustului estetic în domeniul literaturii. Argumentează alegerea făcută. Să ne reamintim. începând din clasele primare. în programa şcolară de clasa a III-a/a IV-a trei obiective de referinţă care vizează dezvoltarea competenţei textuale.  stimularea gândirii autonome.. abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi argumentelor celorlalţi.  cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural.). Modelul comunicativ-funcţional propune o nouă abordare a studiului limbii şi literaturii române în şcoală.  cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare. abilităţi/capacităţi şi atitudini. Comunicării în limba maternă îi sunt asociate anumite cunoştinţe. în primul rând. spirit antreprenorial etc. evidenţiate. Planurile-cadru oferă soluţii de optimizare a bugetului de timp: pe de o parte.  dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală. Principalul domeniu de interes pentru disciplina Limba şi literatura română este cel al comunicării în limba maternă. este prevăzută activitatea pe grupuri/clase de elevi 23 . pe de altă parte. înţelegere şi interpretare de tipuri diverse de texte literare/nonliterare).  competenţele acţionale (a învăţa să înveţi. Documente şcolare obligatorii – planul-cadru de învăţământ şi programa şcolară Planul-cadru de învăţământ reprezintă „documentul reglator esenţial care jalonează resursele de timp ale procesului de predare-învăţare-evaluare. reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate.). în programele de liceu. interculturale. sunt activităţi comune tuturor elevilor din ţară în scopul asigurării egalităţii de şanse ale acestora. Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU) Identifică.. dar care sunt conturate încă din primii ani de şcoală:  cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi.  competenţa textuală (receptare şi producere de discurs oral şi scris. sociale etc. care se formează şi se dezvoltă progresiv.competenţe interpersonale. Competenţele menţionate sunt corelate cu următoarele valori şi atitudini.4.

2002. de la un an de studiu la altul. Atenţia cadrului didactic trebuie să se îndrepte spre identificarea şi armonizarea obiectivelor de referinţă care se dezvoltă concentric. exemple de activităţi de învăţare corespunzătoare obiectivelor de referinţă şi conţinuturilor. este documentul care fixează clar disciplinele care se studiază într-un anume an. Învăţământ primar şi gimnazial.E.  propune.C.. p. activităţi în scopul diferenţierii parcursului şcolar – oferă posibilitatea selectării potrivite a orelor de curriculum la decizia şcolii. 24 . De asemenea. M. programa oferă. Programa şcolară este documentul care indică obiectivele de referinţă şi conţinuturile învăţării care trebuie parcurse într-un anumit an de studiu.. în acelaşi timp.  obiectivele cadru.  oferă soluţii de optimizare a bugetului de timp – este un instrument de organizare a timpului elevilor. 106) Definiţia planului-cadru. Exemple Programele şcolare prezintă oferta educaţională la o disciplină dată pentru un parcurs şcolar determinat. adică prezintă alocările orare pentru fiecare arie curriculară şi. Structural. cu titlu de sugestie.  asigură egalitatea de şanse a tuturor elevilor din ţară – propune disciplinele şcolare şi numărul de ore alocat trunchiului comun/curriculumului-nucleu. în vederea stabilirii celor mai potrivite activităţi de învăţare care să contribuie la abordarea adecvată a conţinuturilor învăţării. nevoile şi aptitudinile specifice elevilor.N. existentă în toate ghidurile metodologice elaborate de specialişti ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai Consiliului Naţional pentru Curriculum.” (Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. trebuie cunoscut şi aplicat ca atare în toate unităţile de învăţământ din România. disciplină şcolară.C.în scopul diferenţierii parcursului şcolar în funcţie de interesele. oglindeşte dezvoltarea pe verticală a acelei discipline. din care profesorii pot alege sau se pot inspira pentru a concepe activităţi noi. care trebuie respectate în toate şcolile din sistemul de învăţământ românesc. se focalizează pe patru aspecte esenţiale:  planul-cadru de învăţământ este un „document reglator esenţial” – prin urmare. C. programele de limba şi literatura română cuprind:  nota de prezentare. respectiv.

Învăţământ primar şi gimnazial. obiectivele de referinţă corelate cu exemple de activităţi de învăţare.  conţinuturile învăţării.1 să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral clasa a II-a 1. potrivit modelului alăturat.C.E.. Actualele programe şcolare subliniază importanţa rolului reglator al obiectivelor pe cele două niveluri de generalitate: obiective cadru şi obiective de referinţă. centrarea pe obiective reprezintă unica modalitate ce face ca sintagma centrare pe elev să nu rămână un slogan fără conţinut. indispensabile bunei desfăşurări a procesului didactic. indicând corespondenţele identificate pentru obiectivul-cadru 1.1 să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat clasa a III-a 1. În contextul învăţământului obligatoriu. 13) Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU) Studiază programele şcolare în vigoare pentru clasele I – a IV-a. Realizează un tabel.  standardele curriculare de performanţă..1 să sesizeze sensul global al unui mesaj.. p. – dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral: clasa I 1. Planul-cadru de învăţământ şi programa şcolară sunt documente obligatorii.1 să sesizeze legătura logică dintre secvenţele unui mesaj oral (raporturi cauză-efect etc.” (Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ.N. 2002..) 1. Programele şcolare actuale au mutat accentul de pe învăţarea centrată pe profesor (vezi programele analitice din anii ’70-’80. Celelalte componente ale programei au ca principal scop realizarea cu succes a obiectivelor de către elevi.C. M. identificând aspectele principale şi de detaliu la care se referă un mesaj oral clasa a IV-a 1. C. care vizau programarea traseului elevului către un ţel impus de adulţi) pe învăţarea centrată pe elev.2 să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate Să ne reamintim. „pe interiorizarea unui mod de gândire specific fiecărui domeniu transpus în şcoală prin intermediul unui obiect de studiu. 25 . în care să corelezi obiectivele de referinţă pe cei patru ani de studiu.

indicarea numărului de ore alocate etc. în cazul unei clase cu rezultate foarte bune. Proiectarea didactică este. ea se bazează pe o metodă riguroasă de pregătire a activităţii instructiv-educative. pentru a putea atinge finalităţile obligatorii ale acesteia.  planificarea calendaristică a parcursului didactic – stabilirea unităţilor de învăţare.  proiectarea unităţilor de învăţare în ordinea derulării lor.2.  stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare.  alegerea manualului alternativ şi a textelor/secvenţelor care vor fi studiate din acesta.  lectura programei şcolare. trebuie respectaţi următorii paşi:  stabilirea unităţilor de învăţare. pentru conţinuturile mai dificile. astfel. 26 . realizarea ei şi evaluarea activităţii şi a eficienţei sale.5. curriculum extins.. Exemple Paşii care trebuie urmaţi în proiectarea didactică la Limba şi literatura română sunt:  studierea planului-cadru de învăţământ. Planificarea calendaristică trebuie privită ca o activitate care pune în evidenţă viziunea proprie a fiecărui profesor. felul în care valorifică recomandările programei şcolare şi o realizează pe parcursul anului şcolar.  proiectarea lecţiilor din fiecare unitate de învăţare. calea cea mai simplă şi mai eficace de a realiza activităţi didactice eficiente.  autoevaluarea activităţii didactice desfăşurate. pe care îl respectă şi în funcţie de contribuţia elevilor la actul de învăţare. De fapt. ordonarea lor. pentru stabilirea numărului de ore pe săptămână la disciplina limba şi literatura română şi pentru a decide dacă se studiază doar curriculum-nucleu sau. Planificarea calendaristică şi proiectarea pe unităţi de învăţa re Profesorul îşi imaginează un scenariu al activităţii. sau în cazul claselor cu rezultate mai puţin bune. curriculum aprofundat. orice activitate didactică parcurge trei etape: proiectarea activităţii. Exemple În realizarea planificării calendaristice. Noile planuri-cadru şi programe şcolare au impus şi o nouă viziune asupra proiectării activităţii didactice.

6. 11.N. 122) să-mi Nr. ore 15 Săpt.C. 2002. Unitatea de învăţare – concept propus în proiectarea didactică în ghidurile metodologice din 2002 – „reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă. p.E. .” (Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. C.. .se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. Obs.. evitând astfel reclama unui manual alternativ în vigoare în defavoarea celorlalte: Unitatea de O. stabilirea obiectivelor de referinţă urmărite prin fiecare unitate de învăţare. Acordul. elemente de construcţie a comunicării).determină formarea la elevi a unui comportament specific. pe formatul propus de autorii ghidului metodologic. dezacordul (manual. având la bază manualul Limba şi literatura română pentru clasa a III-a. Învăţământ primar şi gimnazial.3.  alocarea temporală pentru fiecare unitate de învăţare.este unitară din punct de vedere tematic. 27 . 16) În stabilirea unităţilor de învăţare. profesorul pentru învăţământul primar se poate orienta: . adecvate atingerii obiectivelor de referinţă vizate.fie poate aborda ordonarea materiei după criteriul tematic. este recomandabil a se păstra un număr de ore la dispoziţia profesorului în fiecare semestru. pentru reglarea eventualelor decalaje intervenite pe parcursul semestrului. comunicare. M. .se finalizează prin evaluare. . • Formule de permisiune.fie după unul dintre domeniile conţinuturilor învăţării propuse de programă (citire-lectură. autori Victoria Pădureanu şi Mariana Norel. care are următoarele caracteristici: . îţi prezint o secvenţă de planificare calendaristică. Conţinuturi învăţare 1. Exemple Pentru a oferi o imagine mai clară.C.  selectarea conţinuturilor din programă. manual apărut la Editura Aramis în 2002 şi valabil până în 2005.fie după structura manualului alternativ ales. Vă rog 1. . pag.R. generat prin integrarea unor obiective de referinţă sau competenţe specifice.

Uriaşi şi pitici în lumea animalelor. 3. *3. Dumbrava minunată de Mihail Sadoveanu.123) • Texte-suport: Anunţul Teatrului „Ţăndărică”. Tema: Prieteni necuvântători 2. Foloseşte drept resursă un manual alternativ pentru clasele a III-a sau a IV-a. pag. pag. reclama (manual.1. Şcoala………… Disciplina……… P rofesor……… Clasa…. de ore alocate Săptămâna Observaţii Conţinuturi Ore la dispoziţia profesorului Nr. suplimentară) 4. a lua (manual. Reclama ciocolatei „Stea”.1.1. • Textul nonliterar: Anunţul. cuprinzând şi antetul recomandat de Ghidul metodologic menţionat în curs) pentru o unitate de învăţare în care s-ar putea aborda tema „iarna”. Persoana şi numărul verbului. Resursă: manualul editurii……… Unităţi de învăţare Obiective de referinţă Nr. Informaţia din ziar. 3. I şi sem. 127) • Verbul. 54) • Evaluare scrisă (manual. Părţile principale de propoziţie – facultativ (manual. Pronunţarea şi scrierea corectă a verbelor a fi. pag. sem. pag.2.5.3. 28 .6. 130. 3. Propoziţia simplă. 2. 2. 128-129) • *Predicatul. caiet auxiliar) • Recapitulare (caietul auxiliar nr.7.. pag.permiteţi. II Reţine! Prin planificarea anuală te asiguri că:  poţi parcurge materia în timpul alocat pentru anul şcolar respectiv.. pag.3. Planificare calendaristică pentru anul şcolar ………. Colţ-Alb de Jack London (lectură 4. • Compunere după benzi desenate: Fănuţă şi pisica Suzi (manual. 2. total de ore pt. 131) Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU) Realizează o secvenţă de planificare calendaristică (vezi tabelul..

rezultate din „particularizarea” obiectivelor de referinţă. Pentru ca un obiectiv să fie corect şi complet operaţionalizat. • Cum voi face? – propunându-şi sarcinile de lucru.  faci adaptările necesare pentru manualul şi clasa cu care lucrezi. 29 . Tactul pedagogic al fiecărui cadru didactic impune. • Cu ce voi face? – proiectând conţinutul activităţii. acela de a clarifica neînţelegerile. şi de a adopta demersuri noi. ai în vedere toate obiectivele de referinţă din programa clasei respective.  parcurgi toate conţinuturile obligatorii. abia apoi poate continua activitatea proiectată. Obţinerea unor performanţe în activitatea didactică depinde în mare măsură de capacitatea profesorului pentru învăţământ primar de a avea o perspectivă globală a procesului de predare-învăţare şi de a reuşi. are un caracter deschis – profesorul trebuind să-şi manifeste abilităţile pedagogice în a face faţă situaţiilor neprevăzute ce se ivesc pe parcursul lecţiei. Pentru a realiza un proiect didactic eficient.  parcursul pe care-l propui este logic. subiectul la care se referă obiectivul (elevul). chiar neproiectate. De exemplu. enunţul care îl exprimă trebuie să cuprindă. Proiectarea didactică a lecţiei are şi o valoare orientativă. dacă acestea se dovedesc ca fiind piedici în desfăşurarea activităţii educative. profesorul trebuie să încerce să răspundă la următoarele întrebări. nu se recomandă parcurgerea tuturor etapelor proiectate dacă se observă o anumită dificultate în receptarea noului conţinut de către elevi. la necesităţile momentane ale elevilor. imaginând scenariul didactic. rolul profesorului este. dar care sprijină obiectivele stabilite de el. în acest caz. materialele şi mijloacele de învăţământ. Cunoscând bine programa. potrivit lui Gilbert de Landsheere. alegând metodele. profesorul poate elabora pentru fiecare lecţie obiectivele operaţionale. însă. • Cum voi şti dacă s-a realizat ceea ce trebuia? – stabilind modalităţile de evaluare a activităţii proiectate. prin proiectare. ţinând cont de particularităţile psihopedagogice ale elevilor şi de condiţiile materiale existente. ajutând cadrul didactic în a-şi formula obiectivele operaţionale pe care doreşte să le atingă în actul predării-învăţării-evaluării. de a lămuri conceptele neînţelese. cinci precizări cu privire la: a. considerate clasice în proiectarea didactică: • Ce voi face? – formulând obiectivele operaţionale: ce va şti şi ce va şti să facă elevul. disponibilitatea de a abandona unele elemente anticipate. să integreze fiecare lecţie în acest cadru mai larg. adaptarea demersului didactic la specificul clasei în care predă.

ţinând cont de gradul de accesibilitate a materialului nou ce urmează a fi studiat. programa şcolară şi manualul alternativ ales. disponibilitatea acestora pentru studiu. Resursele umane se referă la potenţialul de învăţare al elevilor exprimat într-un anumit ritm de asimilare (potenţialul de care dispun elevii trebuie cunoscut. care vor putea crea o situaţie de învăţare optimă. e. deoarece poate influenţa opţiunea pentru anumite obiective ale activităţii didactice. nivelul standard al performanţei aşteptate. elevii (a) vor fi capabili să analizeze (b) verbele (c) dintr-un text dat. d. dotarea tehnică disponibilă. precum şi selecţia strategiilor didactice). capacitatea nouă – acţiunea mentală/operaţia de care vor fi capabili elevii. ştiinţifice. spaţiul din afara şcolii. dar şi la potenţialul de predare-învăţare-evaluare al cadrului didactic (efortul de introspecţie personală: ce poate să ofere fiecare profesor elevilor săi). materialele didactice şi mijloacele de învăţământ. Analiza resurselor presupune urmărirea resurselor umane. exclusiv în baza cunoştinţelor dobândite. mijloace sau forme de organizare a activităţii elevilor care îi vor servi în cel mai înalt grad pentru atingerea obiectivelor proiectate. obiectivul va fi considerat atins dacă vor fi analizate corect cel puţin 7 din cele 10 verbe existente în text (e). De asemenea. motivaţia elevilor. situaţia de învăţare – împrejurările/condiţiile concrete în care se va realiza noua capacitate de învăţare. fără nici un ajutor din partea învăţătorului/institutorului (d). profesorul trebuie să aleagă acele metode. c. materiale şi a celor legate de timpul disponibil.b. De exemplu: La sfârşitul lecţiei. Formularea sarcinii de învăţare derivă din conţinutul obiectivului 30 . Resursele materiale cuprind sala de clasă. A cunoaşte resursele ştiinţifice echivalează cu informarea exactă a profesorului în ceea ce priveşte planul-cadru de învăţământ. în formularea cărora se recomandă a se ţine seama de performanţele cantitative şi calitative pe care le pot atinge elevii în realizarea unei sarcini. O astfel de formulare ajută şi la elaborarea descriptorilor de performanţă. performanţa – exercitarea capacităţii mentale asupra unui conţinut de învăţare. Profesorul trebuie să evalueze şi să repartizeze judicios intervalul de timp alocat unei activităţi didactice.

adică reactualizarea unor noţiuni învăţate anterior înlesneşte învăţarea. strâns legate de fiecare secvenţă de conţinut. lecţia este o succesiune de evenimente externe. care. pe baza fluxului de informaţii inverse (feedbackului) oferit de elevi. în funcţie de tipul lecţiei şi obiectivele urmărite de învăţător. în funcţie de 31 . nu trebuie uitat că „repetitio mater studiorum est”. dialectic). se poate alege unul dintre cele patru demersuri fundamentale (deductiv. analogic. confirmarea includerii lecţiei într-o unitate de învăţare.operaţional elaborat prin proiectul didactic. succesul didactic depinde în mare măsură de stârnirea şi menţinerea motivaţiei elevilor. urmărind promovarea şi menţinerea continuă a atenţiei întregii clase.  prezentarea optimă a conţinutului se poate realiza diferit: oral şi prin modele grafice însoţite de explicaţii verbale (la învăţarea scrisului). locul pe care îl ocupă în lecţie acest moment este diferit. asigură caracterul conştient al învăţării.  reactualizarea structurilor învăţate anterior are ca efect creşterea gradului de accesibilitate şi de temeinicie a învăţării acestora. adică la învăţare:  captarea şi orientarea atenţiei se desfăşoară pe tot parcursul lecţiei. În funcţie de această conexiune inversă apare posibilitatea regândirii „din mers” a desfăşurării lecţiei.  enunţarea obiectivelor urmărite are drept rol conştientizarea elevilor în legătură cu procesul de învăţare. pe măsură ce se trece de la un moment al lecţiei la altul.  dirijarea învăţării se produce concomitent cu prezentarea optimă a conţinutului. prin lectura efectuată de învăţător (în lecţiile care vizează formarea comportamentului de cititor). procedeele folosite pentru atingerea lor pot fi adaptate. conduce la declanşarea evenimentelor interne. inductiv. Proiectarea lecţiei se va face în baza concepţiei conform căreia obiectivele operaţionale trebuie atinse. prin exersarea corectă a redactării mesajului scris (în orele consacrate formării şi dezvoltării capacităţii de comunicare scrisă). prin procedee variate. valorificând resursele avute. dar metodele. rigoarea proiectului îmbinându-se cu inventivitatea şi spontaneitatea cadrului didactic. poate fi considerat o modalitate de captare a atenţiei elevilor. prin exersarea corectă a actului vorbirii (în orele consacrate formării şi dezvoltării capacităţii de comunicare orală). Exemple Potrivit teoriei lui Gagné.

apoi elevii înşişi recurg la unele operaţii de bază (de exemplu: extragerea ideilor principale dintr-un text dat). Printre cele mai importante activităţi în proiectarea didactică se numără:  planificarea calendaristică. normativă. de profesor. revenirea.care se stabileşte şi gradul de implicare a cadrului didactic:  dirijare moderată – învăţarea se îndrumă până la un punct.  evaluarea performanţei se bazează pe măsurarea rezultatelor. învăţării prin descoperire.  proiectarea unităţilor de învăţare. probarea sunt modalităţi de informare a elevilor. elevii trebuie în permanenţă încurajaţi – aprobarea.. cu funcţie corectivă.  intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului urmăresc identificarea acelor abilităţi/deprinderi/capacităţi care sunt comune. astăzi având valoare acele competenţe care pot fi valorificate creator în cât mai multe domenii de activitate.6.  sumativă – finală.  formativă – continuă. de tehnicile motivaţionale utilizate.  dirijare minimă – indicaţiile date de profesor sunt minime. 2. în mare măsură. Proiectarea opţionalelor la Limba şi literatura română Propunerea şi alegerea unui opţional depinde. în care elevii sunt puşi să lucreze singuri. corespunde activităţii independente.  realizarea scenariului didactic. cu funcţie selectivă.. contribuie la realizarea obiectivelor urmărite. Să ne reamintim. elevii realizează singuri unele operaţii de bază (de exemplu: paşii realizării unei compuneri libere).  obţinerea performanţei este unul dintre evenimentele importante ale lecţiei. diagnostică. evaluarea poate fi:  predictivă – iniţială. sunt o continuare firească a lecţiei. asigură utilizarea creatoare a capacităţilor dobândite pe parcursul lecţiei. de oportunităţile oferite elevilor prin 32 .  asigurarea feedbackului constă în informarea continuă a elevilor asupra modului în care îşi îndeplinesc sarcinile de învăţare. prognostică. diferenţiatoare.  temele pentru acasă şi explicarea lor fac parte integrantă din lecţie. nivelatoare. transferabile de la un domeniu la altul.

33 .parcurgerea opţionalului.  Argument/Notă de prezentare. de respectarea stilurilor individuale de învăţare. elemente specifice ethosului şcolii. Algoritmul realizării programei de opţional respectă modelul programelor de curriculum-nucleu.  opţional ca disciplină nouă – propunând o disciplină care nu este prevăzută ca atare în planul-cadru de învăţământ sau nu apare la o anumită clasă. adaptări la nivelul de pregătire şi la particularităţile psihopedagogice ale elevilor.  opţional la nivelul ariei curriculare – presupune abordarea unei teme care implică cel puţin două discipline la nivelul ariei curriculare.  Modalităţi de evaluare. Opţionalul în învăţământul primar poate fi:  opţional la nivelul disciplinei – propunând obiective şi conţinuturi ale învăţării care nu sunt incluse în programa şcolară a disciplinei. în acest caz. părinţii au un rol decisiv în alegerea opţionalului. deschideri spre sferele de interes ale elevilor. în clasele primare. de stimularea abilităţilor acestora. dar şi de trezirea interesului părinţilor faţă de opţionalul propus – aşa cum se ştie. se vizează dobândirea de competenţe transversale.  opţional la nivelul mai multor arii curriculare – implică cel puţin două discipline din două arii curriculare diferite. Pentru ca un opţional să devină viabil.  Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare. profesorul. îşi asumă rolul de conceptor de programe. din perspectiva temei propuse.  Bibliografie. programa se realizează ca şi în cazul opţionalului la nivelul ariei curriculare. în acest caz. dezvoltându-se obiective de referinţă noi.  Lista de conţinuturi. în realizarea programei de opţional se va porni de la obiectivele-cadru ale celor două discipline. el trebuie să ofere perspective multiple de realizare. Exemple Schema de proiectare a opţionalului respectă schema programelor de trunchi comun:  Titlul (tema) şi felul opţionalului.

Exemple Pentru a evalua programa de opţional proiectată. temei acestuia. trebuie trecute în listă acele informaţii care vor fi introduse. pentru atingerea obiectivelor se pot propune tipuri variate de activităţi de învăţare. posibilitatea dezvoltării lui pe parcursul întregului ciclu curricular sau pe parcursul celor patru ani ai învăţământului primar . Formularea obiectivelor trebuie să urmeze modelul celor din programa şcolară..” (Ghid metodologic. Activităţile de învăţare trebuie să reflecte modul în care elevii pot dobândi priceperi şi deprinderi. acele informaţii care vor fi vehiculate în cadrul opţionalului. capacităţi vizate de obiectivele de referinţă propuse. Se pot prezenta informaţii privind desfăşurarea orelor de opţional – săptămânal o oră. spre a-şi dezvolta capacităţile/competenţele dobândite prin parcurgerea opţionalului propus. cât şi de elevi. Programele de curriculum la decizia şcolii intră în vigoare după ce obţin avizul conducerii şcolii şi al inspectorului/inspectorilor (în cazul opţionalelor la nivelul ariei sau a mai multor arii) de specialitate. într-un cuvânt. Lista de conţinuturi trebuie întocmită cu foarte mare atenţie. tipurile de probe prin care se va putea evalua (măsura şi aprecia) atingerea obiectivelor de referinţă enunţate. dar să nu fie reluări sau „variaţiuni” ale acestora. prin care să se urmărească activizarea elevilor. La finalul programei de opţional se adaugă o bibliografie care poate fi consultată atât de profesori. conceput pentru a le oferi elevilor o alternativă de dezvoltare personală. ea conţine informaţiile „pe care opţionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de obiective. 17) În programă se vor menţiona modalităţile de evaluare adecvate tipului de opţional propus. dar şi cu altele învăţate anterior. combinate şi recombinate între ele.. potrivit ordonării în programa şcolară aprobată la nivel naţional. Altfel spus. din dorinţa de a contribui la dezvoltarea unui ethos al şcolii. te poţi folosi de următoarea grilă: 34 . Profesorul de învăţământ primar va trebui să evite introducerea în programa de opţional a obiectivelor de referinţă din programele şcolare chiar din anii superiori celui în care se desfăşoară opţionalul.. care ar putea continua/prelua/adapta opţionalul. bilunar câte două ore. Obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare vor fi ordonate pe două coloane.În Argument se motivează propunerea opţionalului. în funcţie de specificul opţionalului propus. p.

permit învăţarea prin cooperare .sunt corelate cu obiectivele de referinţă .conţin referiri la utilizarea resurselor materiale DA NU 2.se oferă o bibliografie minimă Formularea obiectivelor de referinţă .sunt organizate sistematic . proiectarea pe unitate de învăţare. sunt aceleaşi ca şi în programa de trunchi comun (curriculum-nucleu) . elaborate la nivel naţional (planul-cadru de învăţământ.constituie o resursă pentru atingerea obiectivelor de referinţă .în număr corespunzător .permit progresul Selectarea activităţilor de învăţare .presupun activitatea nemijlocită a elevului .se respectă structura programei şcolare .Criteriu/Indicator de evaluare Conformitatea cu realizarea unei programe şcolare .sunt adaptate nivelului de pregătire psihopedagogică şi intelectuală a elevului .în cazul opţionalelor ca disciplină nouă sau ca temă integratoare.în cazul aprofundărilor şi/sau extinderilor. nevoilor prezente şi viitoare ale elevului . 35 . Rezumat Această unitate de învăţare prezintă documentele oficiale. de obiectivele propuse. în funcţie de particularităţile clasei.sunt adecvate intereselor.adecvate cu tema opţionalului Elaborarea conţinuturilor . Sunt oferite exemple şi modele care pot fi adaptate.).adecvate particularităţilor de vârstă ale elevilor . specifice .se pot desfăşura în clasă .duc la dezvoltarea capacităţilor propuse . programele de opţional etc.sunt măsurabile.sunt altele decât în programa de trunchi comun . de specificul disciplinei.7. sunt altele decât în programa de trunchi comun . programele şcolare) şi cele elaborate de cadrul didactic (planificarea calendaristică.

.... b. Tema de control nr.  Legătura / continuitatea dintre proiectul unităţii de învăţare şi planificarea calendaristică. tabelului alăturat) din planificarea calendaristică întocmită la aplicaţia pentru portofoliu (de la pag.. Nr. limbă (elemente de construcţie a comunicării) şi comunicare – ... Test de autoevaluare Completează următoarele enunţuri: a. 1 10% din nota finală – (se predă conform graficului stabilit la prima activitate tutorială) Folosind manualul alternativ ales şi alte resurse materiale..2.. care să antreneze cât mai mulţi elevi. 36 .8.. c. discută cu tutorele. stimulative.. Răspunsurile corecte sau sugestiile pentru răspunsuri adecvate le găseşti la pag......9..  Activităţi de învăţare diverse. Parcurgând această unitate de învăţare.. de ore pe săptămână: Unitatea de învăţare .... succesiune logică şi gradată de la simplu spre complex)... 107. realizează proiectarea unităţii de învăţare (cf..  Obiective adecvate conţinuturilor propuse spre studiu şi activităţilor de învăţare ...... Întrebările fundamentale ale proiectării didactice sunt . mi-am clarificat următoarele concepte . Tipurile de opţional care pot fi utilizate în învăţământul primar sunt . Dacă întâmpini dificultăţi în rezolvarea sarcinilor.27): Şcoala………… Disciplina……… Profesor……… Clasa / Nr.. de ore alocate ………… Conţinuturi (detalieri) OR Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Proiectarea unităţii de învăţare se va evalua conform următoarelor criterii:  Coerenţa demersului didactic (legături între cele trei domenii – citire/lectură. 2.  Resurse adecvate.. îmi este încă neclar .

.......2.. ..... vei fi capabil: ............... 37 3............... Metode şi tehnici folosite în activităţile de comunicare orală .49 3........ .......Unitatea de învăţare 3......................... a vorbi cu............. Introducere .. Comunicarea.......... Parametrii comunicării şi funcţiile limbajului... vei cunoaşte metode şi tehnici utile în activităţile didactice consacrate dezvoltării comportamentului de receptor (ascultător) şi de emiţător (vorbitor) al mesajului oral............ ..50 3.......... 37 3... ...................... Comunicarea este o acţiune prin care oamenii transmit idei şi sentimente............ ......... Structurarea lecţiei de comunicare orală .....6.........3.........................5..... Introducere Parcurgând această unitate de învăţare........... .......... Competenţe vizate .......................) şi rezultatul ei...................... .... ........... 43 3...să proiectezi activităţi didactice... 40 3........... 3....... află despre ideile şi sentimentele celorlalţi...................7............. 3.........1.......... . Durata medie de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 4 ore..... Test de autoevaluare ..................... respectând structura lecţiilor de comunicare orală.. Rezumat... .... pe de o parte....... Competenţe vizate După parcurgerea unităţii de învăţare...... Parametrii comunicării şi funcţiile limbajului În Dicţionarul explicativ al limbii române...........4....să valorifici diferite metode şi tehnici în activităţile de comunicare orală... . . 37 3........8.... MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL ŞI A CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ Cuprins 3...... termenul comunicare indică acţiunea de a comunica (a se pune în legătură.......................să faci distincţia între comunicarea orală – mijloc de învăţare – şi comunicarea orală – obiect de învăţare. ....... 50 3........2. ........... Comunicarea.... .......1..... în contact cu............. Comunicarea orală – mijloc de învăţare şi obiect de învăţare .... vei descoperi corelaţia dintre parametrii comunicării şi funcţiile limbajului...........3.............să caracterizezi parametrii comunicării...... pe de altă 37 ....

1996. sonore (alfabetul Morse). hârtia (scrisoarea. multifazial. I.  canalul – mediul prin care se transmite mesajul de la emiţător la receptor: aerul în comunicarea orală. telefonul.  mesajul – secvenţa de semnale verbale. cu o anumită intenţie. iar pe de altă parte.) în comunicarea scrisă. comunicarea se bazează pe limba naturală. cuprinde şase parametri care intervin în procesul comunicării verbale:  emiţătorul – cel care transmite un mesaj. Florentina Sâmihăian descrie cele şase funcţii ale limbajului. prin comunicare didactică îi ajutăm pe elevi să-şi formeze şi dezvolte comportamentul de receptori şi emiţători ai mesajului (oral sau scris). Constantin Cucoş defineşte comunicarea didactică: „un transfer complex. De fapt.  receptorul – cel care primeşte mesajul care are asupra lui un anumit efect. p. În Didactica limbii şi literaturii române (vol. plastic etc. poşta electronică în comunicarea rapidă la distanţă. faxul. relaţiile dintre interlocutori).” (Constantin Cucoş. În şcoală. 66). elementele care influenţează o situaţie de comunicare concretă (locul şi timpul când se desfăşoară comunicarea. Semnalele pot fi lingvistice (orale sau scrise). nonverbale şi paraverbale pe care emiţătorul le transmite receptorului.parte. evidenţiind coexistenţa şi interdependenţa lor în actul 38 . pe de o parte. trebuie să facem diferenţierea între comunicarea cotidiană (obişnuită) şi comunicarea didactică.  codul – tipul de semnale utilizat. centrate pe câte un parametru al comunicării. semnificând conţinuturi dezirabile în contextul instructiv-educativ. cartea. p. În context didactic. pentru ca o comunicare să-şi atingă scopul. dar există şi şcoli unde se foloseşte codul Braille – codul surdo-muţilor – sau coduri artistice distincte – codul muzical. elaborat de lingvistul Roman Jakobson (1963).  contextul – indică. telegrama etc. codul utilizat de cei doi interlocutori trebuie să fie comun. 127) Exemple Binecunoscutul model al comunicării. vizuale (semnele de circulaţie). aspectul (real sau imaginar/fictiv) la care se referă mesajul. mimică şi gesturi etc. şi prin mai multe canale ale informaţiilor între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan sau succesiv roluri de emiţători şi receptori.

 funcţia fatică (centrată pe canal) — prin care se controlează „canalul“ şi menţinerea contactului dintre interlocutori. cred). un mesaj nu mai este un simplu instrument (un vehicul pentru informaţie). corespunzătoare fiecărui parametru al comunicării.  funcţia de apel sau conativă (centrată pe receptor) — prin care se exprimă o încercare de a-l influenţa. valorile sale. obsedant. sentimentele.. în proverbe etc. mijloace specializate: imperativul (Vino! Spune!). forma în care este structurat/organizat acesta.comunicării. uşor de fixat în memorie. Funcţia expresivă şi cea conativă sunt interdependente: exprimarea unui sentiment sau a unei senzaţii poate avea sensul unei cereri indirecte (Mi-e sete!). ci un text interesant în sine. rime.  funcţia referenţială (centrată pe context) — prin care se transmit informaţii despre lumea reală sau imaginară. o dorinţă a vorbitorului (Ajută-mă!). ritm.  funcţia poetică (centrată pe mesaj) — prin care se pune în valoare mesajul ca atare. frumos. repetiţii. 39 . în expresii şi locuţiuni populare. sufăr) sau cele cu sens evaluativ (mi se pare.  funcţia metalingvistică (centrată pe cod) — prin care se controlează „codul“. Aplicaţii Realizează schema procesului de comunicare. o rugăminte etc. Funcţia poetică a limbajului se manifestă nu doar în poezie. de obicei. amuzant. iar un îndemn sau o rugăminte presupun. discutându-le înţelesul sau forma pentru a favoriza înţelegerea lor corectă. de a-l incita la acţiune pe interlocutor printr-un ordin. prin verificări şi confirmări (Alo! Mai eşti pe fir? Hei! Mă asculţi?). sensuri figurate etc. verbele de stare (mă bucur. ci şi în vorbirea curentă. indicând şi funcţiile limbajului. cuvintele folosite. mijloace specializate de realizare a acestei funcţii sunt interjecţiile (Ah! Vai!). plăcut. Prin funcţia poetică. Pregnanţa mesajului e produsă de simetrii. caracterul lor dominant în anumite secvenţe:  funcţia expresivă sau emotivă (centrată pe emiţător) — prin care se exprimă subiectivitatea locutorului: stările. în sloganuri publicitare.

iar mijloacele de comunicare paraverbală (inflexiunile vocii. pe când mijloacele vizuale (elementele de comunicare nonverbală – cu ajutorul gesturilor. prin tot ceea ce cuprinde acesta sub aspect fonetic. elevi – elev/elevi. comunicarea orală este un domeniu de conţinuturi. poziţiei corpului – precum şi reprezentările vizuale: scheme. informaţia codificată este transmisă prin cuvânt.Să ne reamintim. ea poate fi privită atât ca mijloc de învăţare (pentru majoritatea disciplinelor şcolare). mimicii. 3. volumul) de 38%. Comunicarea nonverbală influenţează relaţiile dintre interlocutori. practicarea şi îmbunătăţirea unor forme variate de comunicare orală. cu obiective de referinţă şi activităţi de învăţare specifice). privirii. Comunicarea este o acţiune prin care oamenii transmit idei şi sentimente şi află despre ideile şi sentimentele celorlalţi. potrivit rezultatelor obţinute de cercetătorii americani A. Diferenţierea celor două aspecte se poate realiza urmărind scopul comunicării orale:  ca mijloc de învăţare – comunicarea orală are rolul de a intermedia dialogul profesor – elev/elevi. este curios din fire şi se manifestă verbal. Mehrabian şi M. Weiner. Comunicarea verbală (comunicarea prin intermediul cuvintelor). cunoaşterea. În cazul comunicării verbale.. să evidenţieze rolul nonverbalului şi al paraverbalului în comunicare. gestica şi mimica au un rol 40 . intonaţia. tabele. Fiecărui parametru al comunicării îi corespunde o funcţie a limbajului. morfologic. cadrul didactic trebuie să valorifice capacitatea de comunicare a elevilor. are un impact de doar 7%. grafice. dorind să comunice trăirile sale. indiferent de disciplina la care se foloseşte.. în comunicarea orală. importanţa combinării celor trei forme de comunicare în vederea realizării unei comunicări eficiente. în orele de limba şi literatura română. sintactic şi stilistic. Comunicarea orală – mijloc de învăţare şi obiect de învăţare Comunicarea orală este folosită în procesul didactic în predareaînvăţarea-evaluarea disciplinelor şcolare. nonverbal şi/sau paraverbal. lexical.4. Contactul vizual cu partenerul/partenerii de dialog. la orele de limbă şi literatură română.  ca obiect de învăţare – prin activităţile de comunicare orală. se urmăreşte formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare orală a elevilor. deşi pare a avea ponderea cea mai mare. Copilul este receptiv la elementele cunoaşterii. elev – elev/elevi. De aceea. ritmul vorbirii. cât şi ca obiect de învăţare (în aria curriculară Limbă şi comunicare. slide-uri) au un impact de 55% asupra ascultătorilor.

dar şi de efectul pe care îl are mesajul asupra receptorului. gestică şi mimică. Din perspectiva elevului:  a urmări cu atenţie explicaţiile profesorului. reacţia spontană a persoanelor implicate în dialog putând oricând modifica evoluţia dialogului. Şcoala contribuie semnificativ la formarea şi dezvoltarea capacităţii de ascultare activă şi. Exemple A asculta activ înseamnă. poate preveni eventualele neînţelegeri ale mesajului. interesul manifestat faţă de cele prezentate. prin exprimarea unui punct de vedere personal asupra ideilor discutate. a demonstrat ce a înţeles din comunicarea profesorului. totodată. Astfel.  a valorifica informaţiile primite. totul depinde de modul în care îl rosteşte emiţătorul.  a acorda credibilitate elevului/elevilor. o bună comunicare nonverbală contribuie la desfăşurarea în condiţii optime a dialogului.  a reformula sau a parafraza cele spuse de elev. pentru a-i oferi elevului un feedback asupra celor afirmate. confirmând prin contact vizual. prin reformulare sau parafrazare. pentru ca acesta să nu-şi uite ideea. 41 . exclamativ.  a recapitula ideile prezentate de profesor. pentru a verifica dacă a înţeles bine şi. indică marca emoţională a interlocutorilor.  a urmări elevul. monosilabicul „da” poate fi rostit cu tonalităţi şi inflexiuni variate ale vocii. Ascultarea activă îmbunătăţeşte comunicarea didactică.important în comunicare.  a recapitula ideile exprimate de elev/elevi.  a demonstra înţelegerea celor expuse prin rezolvarea sarcinilor propuse de profesor. ea trebuie practicată în egală măsură de partenerii în educaţie – profesorul şi elevii.  a formula întrebări clarificatoare. chiar depreciativ. fără a-l întrerupe. prin aceasta. la promovarea unui climat de înţelegere şi de cooperare între locutori. apreciativ. poziţie în bancă. după ce. din perspectiva profesorului:  a încuraja vorbitorul (elevul) – prin gestică şi mimică – atunci când este de acord cu cele afirmate de elev. poate fi interogativ. Comunicarea paraverbală înzestrează cuvintele cu semnificaţii multiple. de intenţia emiţătorului de a transmite un anume mesaj.

gândirea critică a elevilor.). preferându -se situaţii de comunicare concrete. interogative şi exclamative. povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ. învăţarea prin cooperare. potrivit programei şcolare. la şcoală. respectiv. *menţinerea sau încheierea unui schimb verbal. dialogul). Exemple În clasele I şi a II-a sunt recomandate. intonarea propoziţiilor enunţiative. conţinuturile comunicării orale vizează. 42 . povestirea orală a unor texte sau mesaje audiate. Ca obiect de studiu. construirea de dialoguri în situaţii concrete (în familie.  povestirea unor fapte şi întâmplări după benzi desenate sau după ilustraţii.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte.  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei/persoanelor cunoscute. clasele I şi a II-a. comunicarea orală contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi la formarea atitudinii comunicative. aplicativ. folosirea codurilor nonverbale sau paraverbale. dezvoltă ascultarea activă. subiectivismul evident al discursului (prezenţa mărcii emoţionale). enunţul.  identificarea unei persoane sau a unui obiect. formularea mesajului oral (cuvântul. În clasele a III-a şi a IV-a:  se fixează componentele comunicării dialogate – adaptarea la particularităţile interlocutorului. domeniul „comunicare” (formarea capacităţii de comunicare.Lecţiile de comunicare orală au ca obiectiv fundamental formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare orală.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. formularea ideilor principale. factorii perturbatori ai comunicării. potrivit formulării din programa şcolară) se împarte în două subdomenii – comunicarea orală şi. posibilitatea rectificărilor şi reluărilor. pe baza unui suport vizual (se ţine seama de gândirea concret-intuitivă a elevilor). actuale. în programele şcolare.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. fără teoretizări. comunicarea scrisă. Comunicarea orală se caracterizează prin libertatea în exprimare. În ciclul achiziţiilor fundamentale. În programele şcolare destinate claselor I – a IV-a. următoarele schimburi verbale (acte de vorbire):  iniţierea. construcţia spontană. în mijloacele de transport în comun etc. posibilitatea abaterii de la vorbirea corectă (limbaj uzual).

Exemple Încă din grădiniţă. mimică). se construiesc dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. nemijlocită. se recomandă utilizarea materialului „viu”.. să păstreze proporţiile. alcătuire de mesaj. Observarea este cunoscută atât ca tip de activitate. educatoarea având un rol deosebit de important în accentuarea caracterului activ al percepţiei. povesti şi comenta este necesar un exerciţiu permanent de îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului. de promovare a comunicării orale. desenelor. şi comunicarea orală.. Se poate face distincţia între comunicarea orală. este. p.  se actualizează elementele de comunicare nonverbală (gesturi.  atunci când este posibil.  să aibă dimensiuni corespunzătoare. un exerciţiu de bază sub aspect formativ. mijloc de învăţare. interpretare de rol. prin orele de comunicare se urmăreşte formarea capacităţii de: comunicare prin dialog.” (Elvira Creţu ş. Prin lecţiile de comunicare orală se urmăreşte familiarizarea cu formele comunicării orale şi formarea unei atitudini pozitive comunicative. de aceea este necesar ca materialul folosit pentru observare să respecte următoarele cerinţe:  să fie într-o stare perfectă – prin fiecare activitate didactică formăm şi dezvoltăm gustul estetic al elevilor. prin intermediul imaginii. Prin intermediul observării. elevii dobândesc un sistem de reprezentări clare despre obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare. memorare. obiect de studiu.5. ordonare. nu a machetelor. 10) Elevii sunt îndrumaţi să observe sistematic. 1981. de structurare a mesajelor în discurs coerent. acuitatea imaginilor perceptive sporesc capacitatea de verbalizare şi. 43 . În clasele primare. observare.a. imaginilor etc. observarea copiilor este dirijată pas cu pas. cât şi ca metodă utilizată în dezvoltarea limbajului elevilor. 3. denumire. pronunţare. Metode şi tehnici folosite în activităţile de comunicare orală Pentru dobândirea progresivă a abilităţii de a conversa. şi observarea indirectă. povestire. „claritatea reprezentărilor. Astfel deosebim observarea directă. recunoaştere şi completare. în acest sens. să generalizeze datele obţinute.. în acelaşi timp. Să ne reamintim. creşte forţa de sintetizare şi generalizare.

întrebări cu valoare formativă. trecerea de la particular la general. intuitiv. Algoritmul lecturii după imagini:  intuirea iniţială. descrierea şi interpretarea datelor. fără a se urmări încă ordonarea logică a ideilor – este un brainstorming care favorizează emiterea unor păreri care vor trebui argumentate pe parcursul intuirii dirijate. capacitatea de interpretare. treptat. Are rolul de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor elevilor. – profesorul are rolul de a dirija moderat acţiunea de intuire a tabloului. Exemple În perioada preabecedară se pot folosi tablouri. care să ajute elevii în formularea concluziilor. iar pentru a forma. Lectura după imagini pune un accent sporit pe analiza. care contribuie la activizarea vocabularului. ce crezi?. elevii fiind dirijaţi în a observa elementele de detaliu ale fiecărui plan. a ideilor emise despre fiecare plan al tabloului. a tabloului – elevii formulează enunţuri indicând ceea ce văd. nedirijată. care?. acţiuni. unde?.  stabilirea titlului tabloului – profesorul îndeamnă elevii să utilizeze formulări sugestive. elevii cu structura unui text narativ şi pentru a 44 . dobândite la alte activităţi didactice. cum ai fi procedat dacă…?. realizarea unei imagini globale. al treilea etc.  realizarea sintezelor parţiale după intuirea dirijată a fiecărui plan al tabloului şi „culegerea” informaţiilor oferite de elevi despre planul intuit. apoi planul al doilea.  observarea dirijată a tabloului – planul întâi. fiind un mijloc eficient de a-i determina pe elevi să se exprime prin intermediul imaginilor dintr-un tablou sau dintr-un şir de tablouri. mai apropiat. sintetizatoare. profesorul lasă elevii să formuleze enunţuri despre elementele intuite. întâmplări pentru lecturile după imagini cu caracter narativ – cu scopul de a obişnui. ce?. de perfecţionare a laturii semantice a vorbirii se recomandă introducerea întrebărilor de tipul: ce părere ai?. Întrebările adresate elevilor trebuie să stimuleze gândirea.  sinteza finală – ordonarea. de la analiza detaliată la construirea ansamblului. întrebări de tipul: cine?. imagini reprezentând scene.iar profesorul pentru învăţământul primar poate valorifica deprinderile şi achiziţiile dobândite de elevi din perioada preşcolarităţii. la dezvoltarea gândirii abstracte a elevilor. a acţiunilor înfăţişate în imagini. când?. cu ajutorul profesorului. cum? solicită funcţia cognitivă a limbajului. de descriere.

precum şi tablourile cu aspecte din natură. Aplicaţii Caută o imagine reprezentând întâmplări şi un tablou surprinzând un aspect din natură. Jocul didactic. sistematizare şi verificare a achiziţiilor elevilor. jocul încheagă colectivul de elevi. se stimulează cinstea. elevii rezolvă sarcini de joc care urmăresc educaţia lor intelectuală. semnificaţia unor noţiuni. Activitatea de lectură după imagini solicită gândirea. răbdarea. Anotimpurile. regula de joc. pe care le-ai putea valorifica în activităţi didactice din perioada preabecedară. Exemple Jocurile didactice pentru educarea limbajului. A cui hrană este? etc. folosind metoda lecturii după imagini.pregăti viitoarele compuneri narative –.jocuri didactice de dezvoltare şi stimulare a gândirii prin efortul de a analiza ce se petrece în jur: pentru tema „Anotimpuri. pentru lecturile după imagini cu caracter descriptiv . este favorizat efortul intelectual şi menţinută vie atenţia în timpul jocului. În coşuleţul toamnei. prin respectarea sarcinilor şi regulilor jocului elevii învaţă să-şi autoregleze activităţile. cât şi în clasele I şi a II-a. omul şi activitatea sa”: 45 . de a găsi o anumită interpretare celor înfăţişate. Roata anotimpurilor. dezvoltând şi perfecţionând limbajul acestora. În cadrul proiectării jocului didactic trebuie să ţinem seama de: sarcina didactică. stăpânirea de sine. Cuvântul interzis. corectitudinea. pentru tema „Mediul ambiant. În orele de limbă şi literatură română. după scopul urmărit: . învaţă cuvinte. plante. A venit toamna.. este o modalitate eficientă de consolidare. imaginaţia elevilor. Elevii vor fi puşi în situaţia de a relata verbal ceea ce înfăţişează o anume imagine. Prin jocul didactic se dezvoltă creativitatea elevilor. La piaţă. îşi corectează pronunţia. spiritul critic. însuşesc construcţii gramaticale utilizabile în diferite contexte. atenţia. pot fi clasificate după mai multe criterii: a. Formulează posibile întrebări pe care le-ai putea utiliza în timpul activităţii proiectate. desfăşurat sub directa coordonare a profesorului. memoria. folosite atât în grădiniţă. animale”: Săculeţul fermecat. contribuie la dezvoltarea gândirii logice a elevilor şi la dezvoltarea capacităţii lor de exprimare. prin joc didactic. Ce fel de flori ai tu?. acţiunea de joc şi variantele de joc. Roata animalelor.

Schimbă silaba!. Cine dezleagă şi spune mai multe ghicitori?. gândirii. • cultivarea sensibilităţii faţă de oameni şi comportamentul acestora. Roata vremii.. profesorul urmăreşte: • formarea unor atitudini şi comportamente în situaţii date. este o metodă activă de predare-învăţare-evaluare. după materialul didactic utilizat: . Ce zi eşti? etc. Editura Polirom. Fii atent!.jocuri didactice pentru dezvoltarea imaginaţiei şi vorbirii: Spune cine este!. Arătaţi obiectul denumit. Cine dezleagă vraja? etc. fără material didactic . Poştaşul. 46 . Ce face/Ce fac?. Mai spune ceva!.. Ce facem cu . pentru tema „Însuşirile obiectelor”: Ce culoare are?. . Loto. • formarea spiritului de echipă. este mic?. Stop etc. Traista cu poveşti. Spune mai pe scurt. Cu ce călătorim?. Ce fac şi cum fac?. Dacă nu-i aşa.. Care este culoarea ta?. Cum se mai poate spune?. Jocul semnelor. . Ce e şi cum strigă?. tic-tac!. Fă ordine!.jocuri didactice cu material didactic .Cine sunt? Cu ce lucrez?. Ghicitoare. Spune o poveste!. Cine enumeră mai mult?. Mă cunoşti?. Portretul. Întrebări şi răspunsuri. De-a librăria. Tic-tac.. Cutia cu surprize.jocuri didactice pentru dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului: De-a diminutivele..jocuri didactice orale. Proverbul ascuns etc. o metodă compozită (cf. instructajul. Unde se găseşte sunetul? etc. observarea. 1996). Găseşte perechea!. Este mare. Ce mai înseamnă cuvântul?... Ce face?. Iaşi. ? etc. vei face) aşa?. Lipseşte ceva (Completează cuvântul!). .jocuri didactice pentru însuşirea structurii gramaticale a limbii: Eu spun una. Tu ce faci?. Completează propoziţia!. tu spui mai multe.. • formarea şi dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii-problemă..jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii. având o structură mixtă care cuprinde metode aparţinând altor categorii. Constantin Cucoş. pentru tema „Orientarea în timp şi spaţiu”: Unde se află?. Jocul de rol este atractiv prin aspectul său ludic şi eficace. Spune unde stă?. Povestiţi ceva despre . Ce fel de?. Cine povesteşte mai frumos?. Când faci (ai făcut. Ce ştii despre mine?. Caută greşeala! etc. b. Al (a) cui este?. • stimularea dialogului constructiv etc. Pedagogie... Prin folosirea metodei jocului de rol. . Ce s-a schimbat?. Spune ce este!. devenite acum procedee: explicaţia. . Cine ce are?. dezbaterea etc. . cum e?. Ghiceşte ce am scris!. Cine spune mai multe propoziţii?. puterii de observaţie: Găseşte una la fel!.

elevii pot înţelege modalităţile variate de comunicare ale artei dramatice. majoritatea textelor dialogate din manualele şcolare. precum şi comportamentului pe care doreşte să-l formeze/dezvolte la elevi. • discutarea modului de interpretare.şi interpersonală. valorificând elementele paraverbale.Etapele pregătirii şi desfăşurării jocului didactic sunt: • identificarea situaţiei care urmează a fi simulată prin joc de rol – profesorul va alege o anume situaţie conform obiectivelor didactice urmărite. Este o metodă simulativă. sub directa îndrumare a profesorului. care se bazează pe utilizarea mijloacelor şi procedeelor artei dramatice. elevii. care poate lua în activitatea didactică diverse forme: dramatizarea unor povestiri sau schiţe. urmăreşte redarea cât mai fidelă şi mai creativă a personajului interpretat. distribuirea şi/sau asumarea rolurilor – alegerea „actorilor” (care interpretează rolul asumat) şi a „spectatorilor” (observatori care urmăresc. prezentarea orală. opţional) Valorifică-ţi competenţele dobândite la disciplina Psihopedagogia metaforei şi dramei! Identifică şi descrie trei tehnici pe care le-ai putea folosi cu succes în orele de Limba şi literatura română . • gruparea elevilor. procesul literar etc. schiţele şi poveştile în care predomină dialogul. informaţii. povestirea. valorificând celelalte metode folosite – conversaţia. • pregătirea interpretărilor. Prin activitatea de dramatizare. idei. prin dramatizare. Dramatizarea este o metodă activă. jocul actorilor). atitudinilor şi comportamentelor. Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU. Jocul de rol şi dramatizarea facilitează comunicarea intra. În clasele primare sunt valorificate. Lectura orală este o activitate specifică învăţământului primar. Jocul de rol sporeşte gradul de implicare a elevilor în activităţile de învăţare. elevii dobândesc abilitatea de a transmite. punerea în scenă a unor evenimente. proiectarea „scenariului”. Prin lectura orală. • formularea concluziilor asupra activităţii desfăşurate. sentimente 47 . reflecţia şi comunicarea cu ceilalţi. autocontrolul conduitelor şi al achiziţiilor. favorizează formarea convingerilor. • interpretarea rolurilor în faţa „spectatorilor”. contribuie la realizarea unor situaţii autentice de comunicare. citesc cu voce tare un text literar/nonliterar sau chiar un text propriu. conform unor criterii bine stabilite. piesele de teatru pentru copii.

pe scurt. 48 . fiind un bun exerciţiu de dezvoltare a limbajului şi a comunicării.povestirile elevilor după un început dat. în gând. a textului. alternarea povestirii profesorului cu imagini video sau înregistrări audio etc. • să integreze materialul didactic la momentul potrivit. abstractizarea. Pentru a realiza o activitate de povestire reuşită. cu valoare formativă.povestirile elevilor după un şir de ilustraţii.povestirile elevilor după modelul profesorului. expoziţie de carte. În cadrul activităţilor de povestire se urmăreşte dezvoltarea capacităţii copilului de a asculta şi de a se concentra asupra subiectului povestirii. Elevii dobândesc abilităţi de bun orator. • să identifice mesajul povestirii. • să coreleze obiectivele urmărite cu activităţile de învăţare propuse. Profesorul poate evalua modul în care elevii înţeleg şi valorifică relaţia dintre cuvântul tipărit şi cel rostit. sinteza. • să urmărească înţelegerea mesajului de către elevi. concretizarea sau individualizarea.provocate de lectura anterioară. profesorul pentru învăţământul primar propunându-şi ca. • să asigure o atmosferă potrivită activităţii de povestire (fond muzical. solicită memoria şi imaginaţia elevilor. . profesorul trebuie: • să structureze metodic conţinutul activităţii. cuvintele şi expresiile nou -învăţate.povestirile elevilor după un plan. la sfârşitul activităţii. . • să capteze atenţia elevilor prin calitatea exprimării. • să folosească. în contexte noi. expresive. folosind structuri gramaticale ample. • să reţină tonul şi modalitatea principală de exprimare/redare a povestirii. • să opteze pentru unul dintre personajele povestirii. învăţând să folosească tonul potrivit mesajului pe care trebuie să îl transmită. generalizarea).povestirile pe o temă dată. Povestirile elevilor urmăresc dezvoltarea exprimării corecte. . Se cunosc mai multe forme: . . • să găsească un alt final povestirii. • să ofere modele de exprimare orală corectă. Povestirea profesorului pentru învăţământul primar contribuie la dezvoltarea exprimării contextuale. logice. motivându-şi alegerea.). la dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiza. conţinutul povestirii. comparaţia. elevii să fie capabili: • să reproducă. activizarea şi îmbogăţirea vocabularului.

retenţia şi transferul cunoştinţelor. un rol important îl are proiectarea pe unităţi de învăţare.6. Structurarea lecţiei de comunicare orală În conceperea şi realizarea lecţiilor de comunicare orală. de regulă. în faptul că urmăreşte monitorizarea înţelegerii. lecţiile tradiţionale şi oferă o 49 . De asemenea.  Constituirea sensului. Prin această ultimă secvenţă. cu scopul de a le valorifica în lecţia ce urmează a fi predată – este momentul captării atenţiei elevilor şi al motivării lor pentru învăţare. analogice sau dialectice. 3. evocare. se poate realiza prin demersuri inductive. fie chiar printr-o combinare a acestor demersuri.  Reflecţia este etapa care întregeşte lecţia de comunicare orală. consacrate dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral şi de dezvoltare a exprimării orale. „în modul în care permite valorificarea cunoştinţelor anterioare. modelul contrazice recapitulările reproductive ce încheie. dar. astfel. o durată a re-formulării. deprinderilor. Meritul acestui model constă. abilităţilor dobândite. deductive. în proiectarea pe unităţi de învăţare se va urmări realizarea unui echilibru al ponderii acordate sarcinilor de învăţare care solicită comunicarea orală faţă de cele care solicită comunicarea scrisă. mai ales. profesorul reactualizează achiziţiile anterioare ale elevilor. Mai ales în primii doi ani ai şcolarităţii mici. oferă posibilitatea reluării paşilor parcurşi anterior. cadrul didactic va trebui să urmărească realizarea unui echilibru al ponderii între activităţile care vizează exersarea proceselor de producere a mesajelor proprii faţă de cele care vizează receptarea şi reproducerea unor mesaje. în opinia Alinei Pamfil.Aplicaţii Valorifică-ţi competenţele dobândite la disciplina Metodica domeniului experienţial Limbă şi comunicare ! Indică importanţa şi rolul povestirilor elevilor în orele de Limba şi literatura română. etapa cea mai importantă a lecţiei. în lecţie. urmărindu-se. în etapa de reflecţie: ea deschide. lecţiile/activităţile de comunicare orală este recomandabil să preceadă activităţile de comunicare scrisă. Modelul „Evocare – Constituirea sensului – Reflecţie” duce la dezvoltarea gândirii critice şi la învăţare eficientă:  În prima etapă a lecţiei. fundamentării şi reintegrării noilor conţinuturi în orizontul altor idei şi date. Folosirea metodelor active în lecţiile de comunicare orală impune şi o nouă modalitate de structurare a acestora.

Rezumat În unitatea de învăţare 3 sunt prezentate metode şi procedee. Stabileşte un „top” al metodelor folosite pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare orală a elevilor. op. 53) La sfârşitul activităţilor de comunicare orală.situaţiile pe care le-a creat/oferit elevilor pentru a se exprima liber. de asemenea. Răspunsurile corecte şi/sau sugestiile/recomandările pentru răspunsuri adecvate le găseşti la pagina 107.variantă viabilă de finalizare a activităţilor de comunicare.7.” (Alina Pamfil. modalităţi de desfăşurare a lecţiilor/activităţilor de limba şi literatura română care vizează dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi dezvoltarea capacităţii de exprimare orală. p.valorificarea aspectelor comunicării orale..modalităţile de interacţiune folosite cu elevii.cit. . c. .8. Test de autoevaluare a. profesorul poate. b. Enumeră parametrii situaţiei de comunicare. . 50 . să realizeze un moment de autoreflecţie.încurajarea comunicării orale a elevilor. 3. Indică importanţa combinării celor trei forme de comunicare în vederea realizării unei comunicări eficiente. 3. Motivează selecţia făcută pentru primele două locur i. prin intermediul căruia să reia firul activităţii desfăşurate cu elevii pentru a evalua: .

............ Metoda fonetică. Introducere Această unitate de învăţare îţi propune cunoaşterea metodei fonetice........... A-i învăţa pe şcolarii mici să citească şi să scrie...... Competenţe vizate ...........Unitatea de învăţare 4.......................................... 51 4... Cititul şi scrisul – instrumente de bază ale activităţii intelectuale ..................să utilizezi corect algoritmul metodei fonetice..... 4........6......3.... ........ .... Totodată ţi se oferă posibilitatea de a realiza scenarii didactice adecvate celor trei etape ale parcurgerii abecedarului.............................. Test de autoevaluare..3.......... 4.........................5.. Deprinderea scrierii .........4................ îi familiarizează cu cele mai eficiente tehnici sau instrumente ale activităţii intelectuale.... ....... .... . 58 4. analitico-sintetică – deprinderea cititului .... Procesul familiarizării elevilor cu cititul – ca instrument al învăţării – se realizează într-o perioadă de timp relativ lungă: „A şti să citeşti […] înseamnă a fi dobândit o tehnică ce nu prezintă 51 ........... în perspectiva evoluţiei lor viitoare........... ...... analitico-sintetice............ analitico-sintetice............ STRATEGIILE ÎNVĂŢĂRII CITIRII ŞI SCRIERII ÎN CLASA I Cuprins 4......1..să selectezi şi să foloseşti în învăţarea citirii şi scrierii modalităţi variate de lucru cu elevii......... Competenţe vizate După parcurgerea unităţii de învăţare. Introducere................2..................... . vei fi capabil: .......... Durata medie de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 4 ore..... ............ 51 4.............................................. ........... .............. 51 4............. ......1......să identifici instrumentele de bază ale activităţii intelectuale. De felul în care elevii îşi însuşesc deprinderea de a citi depinde randamentul şcolar şi prevenirea rămânerii în urmă la învăţătură.... 60 4........7....2... metodă de bază în deprinderea cititului şi a scrisului în clasa I. Cititul şi scrisul – instrumente de bază ale activităţii intelectuale Ciclul achiziţiilor fundamentale contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor... .............. ..................... înseamnă a-i învăţa cum să înveţe...61 4........ 55 4........ Rezumat..................

profesorul trebuie să organizeze o activitate de testare a cunoştinţelor elevilor.). cunoştinţele pe care le au. În perioada preabecedară elevii învaţă utilizarea abecedarului. linia şerpuită. . . 1970. jumătatea de oval etc. .să alcătuiască propoziţii pe baza unui cuvânt de sprijin sau în legătură cu ilustraţiile. În această perioadă elevii învaţă să scrie elementele grafice ale literelor. să înţeleagă ce li se cere. eventualele defecte de vorbire. . câteva elemente 52 . citirea unei imagini. cuvintele în silabe. Rezultatul testării fiecărui elev se poate înscrie în fişele de observare sistematică a elevilor.să asculte un mesaj. respectând forma.să diferenţieze şi să compare cuvintele în funcţie de numărul de sunete.să împartă propoziţia în cuvinte. obiectele sau imaginile obiectelor cunoscute. silabele în sunete. în sus. La sfârşitul perioadei preabecedare. proporţia între elemente şi distanţa dintre ele (punctul. elevii trebuie să fie capabili: .să povestească întâmplări personale. linia oblică. bastonaşele cu întorsătura în jos. Încă din primele zile de şcoală. mărimea. linia dreaptă. cârligul. permit trecerea de la faza gândirii şi comunicării situaţionale la cea bazată pe concepte. ovalul.să răspundă corect la întrebările învăţătorului.102) Cititul şi scrisul deschid şcolarului mic noi posibilităţi de cunoaştere a realităţii. zala. urmărind cunoaşterea gradului de inteligenţă a acestora. . prin însuşirea de către elevi a elementelor de bază ale deprinderilor de citire şi scriere. […] faptul că ştii să numeri nu înseamnă că ştii matematică.” (Robert Dottrens.să stabilească numărul şi ordinea silabelor în cuvintele analizate. evenimente. învaţă să converseze. gândirea şi comunicarea formală.valoare şi interes decât dacă cel ce ştie să citească înţelege ceea ce citeşte. aceste rezultate fiind aduse la cunoştinţa părinţilor. Parcurgerea abecedarului se face în trei perioade: a. . nodul. Abecedarul este cartea de căpătâi a elevului de clasa I. Temelia întregii munci de învăţare se pune în ciclul achiziţiilor fundamentale.să formeze cuvinte noi din silabe date. . .să utilizeze abecedarul. p. în bună măsură chiar în clasa I. să asculte.să cunoască şi să stabilească locul pe care îl ocupă în cuvinte şi în silabe sunetele cu care au fost familiarizaţi. . noi forme ale comunicării între oameni. au structura jocurilor didactice. Este perioada în care formele activităţii de învăţare sunt apropiate de cele din grădiniţă.

Pentru a stabili volumul vocabularului elevilor. pe bancă. culori. cu trăsături uniforme şi înclinare după voie – între 15-20º. aplicând probe pentru depistarea tulburărilor de vorbire. flori. Scrierea se va executa pe caiete speciale. „Când se 53 . este . profesorul urmăreşte cunoaşterea capacităţii elevilor de a utiliza corect în enunţuri clasele morfologice şi categoriile gramaticale specifice lor. pentru verificarea exprimării corecte şi a expresivităţii vorbirii. „Dacă nu e . folosind jocuri-exerciţiu.. Este recomandabil a se corela lecţiile de scriere cu cele de desen. de a transforma propoziţiile simple în propoziţii dezvoltate.grafice vor fi aşezate ca titlu.. cu scopul de a depista eventualele greşeli de receptare sau de exprimare orală. Notarea sistematică a progreselor elevilor în fişele de observare ajută cadrul didactic şi părintele în urmărirea evoluţiei exprimării elevilor.. „Găseşte-i alt nume” (pentru găsirea sinonimelor potrivite).. Prin probele pentru cunoaşterea comportamentului verbal al şcolarilor mici. obiecte din clasă etc. „Cum e corect?”. „Cine ştie mai multe?” (animale. cum ar fi „Deschide urechea bine!”. Exemple În primele săptămâni ale clasei I. a pronunţiei defectuoase. Probele pentru depistarea defectelor de audiţie şi pronunţie se pot organiza sub forma unor jocuri. ca şi de exerciţiile de mâini din cadrul orelor de educaţie fizică. profesorul va organiza activităţi de evaluare a capacităţii de comunicare a elevilor.).” (pentru stabilirea adjectivelor cu sens contrar). iar concordanţa mişcărilor mâinii şi dezvoltarea muşchilor fini ai mâinii vor fi ajutate de unele exerciţii fizice executate în orele de desen. se termină cu sunetul. pentru stabilirea volumului vocabularului. cum ar fi: „Spune cât mai multe cuvinte!” (care încep cu sunetul. păsări.). precum şi în găsirea celor mai potrivite modalităţi de îmbunătăţire a capacităţii de receptare a mesajului oral şi de exprimare orală a micilor şcolari. „Unde se găseşte?”. cu ochii deschişi sau închişi. tu spui multe” (pentru stabilirea formei corecte de plural). modelul de scriere va fi cel din abecedar – scrierea oblică.. „Baba-oarba”. exerciţiilor de aşezare în pagină. „Repetă după mine!”.. Aceste elemente se pot executa şi lega între ele în grup de câte 3-4. cu liniatură indicată de minister. De asemenea. se acordă atenţie exerciţiilor de reproducere a semnelor grafice în aer. „Al (a) cui este?” (pentru folosirea corectă a articolului posesiv-genitival)..... cadrul didactic evaluează elevii de clasa I. Jocurile-exerciţiu „Eu spun una.

să înţeleagă semnificaţia cuvintelor.să pronunţe corect cuvinte. pe dimensiunea unor fragmente de până la 5-7 rânduri. Elevii vor efectua exerciţii de scriere a tuturor literelor. c. „La bunici” etc. vor copia cuvinte şi propoziţii cu litere de mână. vor efectua exerciţii de dictare şi autodictare. „A venit toamna”. literelor şi cifrelor. să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris. la sfârşitul grădiniţei. care valorifică teme apropiate universului şcolarilor mici: „În parc”. Probele pentru verificarea expresivităţii vorbirii elevilor se pot realiza prin folosirea unor jocuri de situaţie. . să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date. învăţând să le traseze. Etapa abecedară înseamnă învăţarea citirii şi scrierii tuturor literelor alfabetului. pentru stimularea gândirii creatoare) sunt folosite fie în activităţile didactice de consolidare a priceperilor şi deprinderilor. „Mai spune ceva!” (pentru consolidarea capacităţii de a transforma propoziţiile simple în propoziţii dezvoltate. Scrierea capătă însuşirea de a fi corectă. Perioada postabecedară propune elevilor texte de până la 75 de cuvinte în vederea lecturării şi înţelegerii lor. să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare. a unor cuvinte şi chiar a propoziţiilor scurte. .să compună cuvinte la alfabetar. vor transcrie. profesorul urmăreşte ca elevul: .întâmplă?” (pentru stabilirea şi utilizarea corectă în enunţuri a relaţiilor temporale). 54 . „În curtea şcolii”.să recite poezii. . preşcolarii putând fi capabili. estetică. . b.să citească texte. fie în activităţile de evaluare. vor transcrie scurte texte (vezi programa în vigoare). pentru exersarea topicii propoziţiei şi a frazei. În perioada abecedară . semnificaţii mijlocite de limbajul scris. Sunt texte care îndeamnă la descoperirea universului cărţilor (din biblioteca personală sau împrumutate din biblioteca şcolii).să respecte intonaţia impusă de semnele de punctuaţie. „Un joc cu prietenii”. „Jucăria preferată”. lizibilă. Elevii vor copia texte scurte. Este recomandabil a se folosi şi probe de evaluare a capacităţii de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă a elevilor la intrarea în clasa I. curriculumul pentru învăţământul preşcolar prevede dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii. gânduri. la memorarea unor versuri. al căror număr de cuvinte creşte progresiv până la 75. „Suntem şcolari”. a personajelor literare.

Descoperă câte două elemente comune şi diferenţiatoare pentru fiecare perioadă. dar o componentă foarte importantă a actului citirii. diapozitive. după care se compun silabe şi cuvinte cu noua literă. drumul spre citire – sinteză a sunetelor la vederea literelor – trece prin analiza. analitico-sintetică – deprinderea cititului Este metoda de bază folosită în învăţarea citit-scrisului. desene animate. Bucureşti.. Activitatea de învăţare a cititului se realizează prin efortul personal al elevilor. Prin folosirea alfabetarului cu alfabet decupat. Se porneşte de la sunetele cuvintelor la literele corespunzătoare lor. pornind de la ilustraţii. apoi se arată litera corespunzătoare noului sunet. fotografii.C.4. care îl pune pe şcolarul mic în situaţia de a-şi forma deprinderi de autocontrol şi de autoreglare a acţiunilor pe care le face în învăţarea citit-scrisului.organizarea unei conversaţii. Învăţământ primar şi gimnazial. 55 . Metoda fonetică. unind – sintetizând fonetic – sunetele în silabe şi pe acestea în cuvinte. opţional) Caută în Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. cititul trebuie să devină o activitate intelectuală conştientă şi automatizată. C. Pentru a deveni deprindere. elevul desprinde fiecare sunet – prin analiza fonetică –. 2002. Unirea literelor în silabe şi realizarea câmpului de citire de o silabă reprezintă o componentă importantă a deprinderii cititului.Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU. . metodă care pune în evidenţă caracterul fonetic al limbii române. separarea şi cunoaşterea sunetelor desprinse din cuvânt. exemple de proiectare pe unitate de învăţare pentru cele trei perioade de parcurgere a abecedarului.N. Cuvântul care se va folosi pentru predarea unui nou sunet se separă din vorbire după auz – analiza fonetică. Algoritmul folosirii metodei fonetice. Editura Aramis Print. e foarte importantă motivaţia acestui efort. Trecerea pragului de la silabe la cuvânt e destul de dificilă pentru elevi.etapa însuşirii capacităţii de a se orienta într-un text citit – care să devină un izvor de informaţie şi de formare. alege litera corespunzătoare şi reconstituie cuvântul citindu-l. 4.E. În însuşirea deprinderii cititului.C. elevii trebuie să parcurgă două etape: . M. stabilirea locului fiecărui cuvânt în propoziţie sau frază. corespondenţa între sunet şi literă..etapa însuşirii tehnicii cititului. analitico-sintetice este următorul: . precum şi înţelegerea sensului acestora este o activitate deosebit de complexă. Deci.

observarea literei de tipar care corespunde sunetului.separarea sunetului nou. . . . ca instrument de autocontrol. ci mai ales în activitatea lui independentă.alcătuiri de cuvinte la alfabetar cu litera nouă. p.citirea textului. . .observarea şi organizarea unei conversaţii despre ilustraţia din abecedar. În această etapă. mediană. . punându-se în balanţă suportul ştiinţific. de compunere a cuvintelor cu alfabetul mobil sau de scriere. . Tocmai de aceea.separarea cuvântului în care se află sunetul nou. .citirea selectivă sau pe roluri (dacă este cazul). imaginile potrivite nivelului de vârstă. 56 . susţinute prin exprimarea articulată a cuvintelor: „Această operaţie reprezintă un bun mijloc de exersare simultană a analizatorului vizual cu cel verbo-motor.recitirea textului de către elevi.” (Ioan Şerdean.separarea silabei în care se află sunetul nou.convorbire despre conţinutul şi înţelesul textului.despărţirea cuvântului în silabe.. . finală. sugestiile metodologice oferite. aspectul grafic. exprimarea articulată trebuie să fie introdusă în sistemul de muncă al fiecărui elev. Ioan Şerdean evidenţiază rolul exerciţiilor de analiză şi sinteză fonetică. individual. . .lectura model a coloanelor şi a textului de către profesor. . .citirea cuvintelor din coloane – în şoaptă şi cu voce tare. . exprimarea articulată a unităţilor sonore ale cuvintelor (sunete. . . 2008. 94) Caietele de lucru. nu numai atunci când este solicitat de învăţător.împărţirea silabei în sunete. . . silabe) trebuie să însoţească orice activitate de citire.împărţirea propoziţiei în cuvinte. gradul de dificultate a exerciţiilor propuse.exemple de cuvinte cu sunetul nou în poziţie iniţială. însă trebuie făcută o selecţie riguroasă a acestora. ea constituie un instrument deosebit de eficient de autocontrol pentru fiecare elev în timpul exersării actului cititului în această perioadă.în şoaptă şi cu voce tare. În Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar.recunoaşterea litere în abecedar şi alfabetar.citirea integrală (sau povestirea). culegerile existente pe piaţă oferă profesorului modalităţi. .desprinderea unei propoziţii din răspunsurile elevilor. tehnici variate pe care le poate valorifica în timpul lecţiilor/activităţilor de predare-învăţare a literelor alfabetului.

în timpul citirii (distanţă adecvată a ochilor faţă de carte. Adaptează. execută cerinţe vizând poziţionarea unei imagini sau a unui text în pagină: sus. la stânga)... Aplicaţii Aplică. volumul vocii şi ritmul vorbirii. grila prezentată mai sus.N. M. Bucureşti. se pot folosi diferite grile de evaluare a capacităţii de lectură cu voce tare a elevului. cu intonaţia cerută de semnele de punctuaţie învăţate. Frecvent (B) Rar/cu sprijin dat (S) Respectă poziţia corectă a corpului şi a cărţii. propoziţii/ texte scurte. Cuprinde în câmpul vizual silaba/cuvântul (nu literalizează). „Citeşte” imagini. capul sus pentru a-i fi văzută faţa de ascultători şi pentru a nu împiedica vocea să ajungă la aceştia) Se orientează în spaţiul de scriere al paginii (urmăreşte rândurile de la stânga la dreapta. de sus în jos. pentru a evalua capacitatea de lectură cu voce tare a doi elevi din clasa I.E. la dreapta. jos. în timpul orelor de practică pedagogică.C. Editura Aramis Print. Învăţământ primar şi gimnazial. în ritm propriu. preluată din Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. 2002 : Scara de evaluare/ Elevii evaluaţi (data evaluării) Aspecte evaluate prin observarea sistematică Întotdeauna (FB) De ex. pentru a fi auzit şi înţeles de ascultători. Iată o astfel de grilă.C. în mod adecvat.Exemple În perioada abecedară şi postabecedară. 57 . Citeşte inteligibil. Articulează corect şi clar sunetele/silabele/ cuvintele citite. Dan/5. C.X.

însoţită de verbalizarea necesară.  mişcările mâinii pentru formarea gestului. faza sintetică – este faza în care scrierea literelor devine un mijloc de exprimare grafică a ideilor. Această explicaţie verbală a profesorului trebuie urmată de reproducerea întocmai de către elevi a regulilor grafice până la nivelul memorării lor de către aceştia.  fixarea regulilor tehnice şi igienice ale scrisului. Deprinderea scrierii Deprinderea scrierii este un proces complex. scrisul se automatizează.  pronunţarea fonemului până la reproducerea cursivă. faza analitică – are loc simultan cu analiza şi reproducerea sonoră a sunetelor:  recunoaşterea grafemului.5. mult mai dificil decât cel al citirii.se arată modelul literei. se accelerează viteza grafiei. pe planşă. 58 . a fiecărui element grafic în parte. c.  realizarea de sinteze de două-trei litere care se reproduc în scris. ci realizează sintetizarea combinaţiilor complexe ale semnelor grafice şi reproducerea lor corectă şi estetică.  însuşirea elementelor grafice de către elevi. acţiunile care se constituie. pentru că este necesar ca toţi să exerseze în mod corect. .  executarea modelului de către profesor.  reprezentarea intuitivă a elementelor grafice. Învăţarea unei litere de mână se realizează folosind metoda demonstraţiei: .  abordarea poziţiei corecte a corpului în timpul activităţii de scriere. prin efort propriu. b. Formarea deprinderii de scriere trece prin mai multe faze distincte: a. cu multe exerciţii din partea elevilor (exerciţii de recunoaştere.4. de formare a automatismelor). Studierea literei de mână presupune un proces de lungă durată. realizată integral pe tablă. cu precizarea tuturor regulilor grafice corespunzătoare. Scrisul este un act conştient şi transformarea lui în acţiune se obţine prin exerciţii. faza de orientare – în care se stabilesc reguli ce trebuie urmate:  mânuirea corectă a instrumentului de scris. Sarcina ce trebuie realizată în scopul exersării scrisului este aceea de a cultiva capacitatea de muncă independentă a fiecărui elev. fără neglijarea aspectului estetic. Dificultatea constă în faptul că scrisul nu se reduce la recunoaşterea fonemelor şi a grafemelor.demonstraţia este însoţită de explicaţii verbale – prezentarea în ansamblu a literei.

Învăţarea scrisului corect depinde şi de auzul fonematic şi de pronunţie. 59 . Se realizează aşezarea corectă a literelor în rând. . e realizat concomitent cu preocuparea pentru corectitudinea lui şi din punct de vedere ortografic. sub aspectul său grafic.să realizeze sinteze prin combinarea elementelor grafice (însuşite în perioada preabecedară) în scrierea literei şi combinarea literelor în cuvinte. prin efort propriu. . . ei se străduiesc să realizeze integral literele. Scrisul corect. a da forma corectă literei.să-şi controleze mişcările mâinii care scrie pentru a respecta regulile grafice.să recunoască fiecare sunet din structura fonetică a cuvântului. înclinaţie. în care fiecare elev exersează scrierea literei/literelor învăţate. deoarece în limba română există o concordanţă între sunete – foneme şi litere – grafeme. înclinări şi distanţe uniforme.în cele din urmă. aşezare în rând. cu activităţile individuale. în deprinderi. aşezare în pagină). grosime. precum şi pentru înţelegerea sensului cuvintelor. . În timpul scrisului. acţiunile care se transformă. vitezei şi igienei scris ului.să realizeze procesul de analiză grafică pe plan perceptiv şi minta l. elevii trebuie să-şi concentreze atenţia asupra următoarelor probleme: . ceea ce nu implică neapărat formularea unor reguli teoretice – elevii mici pot învăţa scrierea corectă înainte de cunoaşterea gramaticii. de prezentare a literei-model. elevii dobândesc o anume siguranţă în scris.să-şi controleze permanent poziţia corpului şi a instrumentului de scris pentru asigurarea corectitudinii estetice. Procesul însuşirii scrisului parcurge mai multe etape:  etapa elementelor grafice (tipică perioadei preabecedare): atenţia elevului este îndreptată asupra realizării corecte a elementelor grafice ale literelor şi asupra respectării regulilor tehnice în timpul scrisului (clasa I). pentru că este necesar ca toţi să exerseze în mod corect. în deprinderi. în cele din urmă. se respectă anumite dimensiuni.  etapa constituirii literelor – este o etapă a automatizării aplicării regulilor. Există o relaţie strânsă între ortoepie şi ortografie – pronunţia corectă are o influenţă pozitivă asupra învăţării citirii şi scrierii corecte. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scriere a literelor de mână impune alternarea activităţilor frontale.  etapa scrisului legat – atenţia se îndreaptă asupra îmbinării literelor în cuvinte şi a elementelor grafice de legătură a literelor. a respecta cerinţele de ordin estetic (mărime.

la exersarea pronunţării corecte a unor sunete. „Caută greşeala”. „Jocul silabelor”. „Completează propoziţia”. apoi sunt descrise etapele învăţării citirii şi scrierii. Sub o singură imagine se pot aşeza mai multe litere. Profesorul urmăreşte prin acest joc dezvoltarea capacităţii elevilor de a analiza fonetic cuvântul reprezentat prin imagine. „Jocul semnelor”. Este prezentat algoritmul metodei fonetice.6. de a asocia imaginea cu litera iniţială a cuvântului reprezentat de imagine.. dezvoltarea gândirii logice a elevilor. În învăţarea citit-scrisului una dintre metodele de succes este jocul. 4. de a asocia litera cu imaginea de pe jeton. Exemplele oferite pe parcursul unităţii de învăţare întregesc materialul propus pentru studiu individual. la dezvoltarea gândirii independente şi a imaginaţiei. existente în culegerile pentru grădiniţă sau clasele I şi a II-a. Exemple Jocul „Ce literă se potriveşte?” contribuie la consolidarea literelor şi la realizarea corespondenţei imagine-literă. analitico-sintetice. elevii trebuind să aleagă litera corespunzătoare literei iniţiale a cuvântului reprezentat de imagine. din mai multe litere. sau se poate realiza o planşă. jocuri-exerciţii cu valoare educativă. cerându-le elevilor să indice litera finală a cuvântului. Rezumat Unitatea de învăţare 4 este consacrată învăţării citirii şi scrierii în clasa I. „Ce literă se potriveşte?”. etapa scrisului rapid – este o etapă superioară în care atenţia elevului este concentrată asupra sensului cuvintelor şi al propoziţiilor. 60 . Jocuri cum ar fi „Spune mai departe”. elevii scriind într-un pătrăţel aflat sub imagine litera de mână corespunzătoare literei iniţiale a cuvântului reprezentat sau să încercuiască. la depistarea şi dezvoltarea aptitudinilor. În clasa I putem valorifica jocuri didactice. Se pot crea variante ale jocului. „Cine ştie?” contribuie la dezvoltarea auzului fonematic. Şcolarul mic se află încă la vârsta jocului. instrumente de bază în activitatea intelectuală. pe cea corespunzătoare iniţialei cuvântului sau se poate coomplica jocul. pe care elevii să ataşeze litera corespunzătoare fiecărei imagini componente.. Să ne reamintim.

 introducerea unor jocuri sau jocuri-exerciţiu.4. 61 .  adaptarea demersului didactic la nivelul clasei. Test de evaluare (pentru PORTOFOLIU) Realizează proiectarea unei lecţii de predare-învăţare a citirii şi scrierii literei „S”. potrivite însuşirii şi folosirii corecte a literei menţionate.  durata lecţiei – două ore.  elaborarea unei strategii potrivite însuşirii şi folosirii corecte a literei menţionate.7. Vei avea în vedere:  respectarea cerinţelor programei şcolare în vigoare pentru clasa I.

. Rezumat..... 5. Competenţe vizate .......... 65 5.............. ................. 62 5....... Test de autoevaluare ..... respectiv de comunicare scrisă........ 62 5.să foloseşti algoritmul lecturii explicative în abordarea textelor literare şi nonliterare din clasele a II-a – a IV-a..8...... ...... .............................. Citirea/lectura în clasele a II-a – a IV-a ....... 81 5.........11........ vei fi capabil: ...... Tema de control nr........2................. ......... Modalităţi de abordare a textului..................... ............................1.......... Introducere Parcurgând această unitate de învăţare.........4........ 68 5... 2 ..6........ ..........să proiectezi activităţi didactice... . vei cunoaşte metode şi tehnici utile în activităţile didactice consacrate dezvoltării comportamentului de receptor (cititor) şi de emiţător (redactor) al mesajului oral........ MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS ŞI A CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ Cuprins 5................... Structurarea lecţiei de comunicare scrisă ...... ...... respectiv de receptare a 62 ...... .3..........Unitatea de învăţare 5..... ..... 78 5..................... ..............1..... Competenţe vizate După parcurgerea unităţii de învăţare.... .......................... ....3............... 82 5................10... Lectura explicativă ....... Citirea/lectura în clasele a II-a – a IV-a Modelul comunicativ-funcţional – care presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare orală........ .. respectând structura lecţiilor de lectură.......... 70 5........................ Introducere...7...... 5.................2............. .. 75 5. Modalităţi de evaluare a activităţii de redactare a elevilor ..... .......9............... .....5................................. ................................. de exprimare orală...... Metode şi tehnici folosite în activităţile de comunicare scrisă ...... Structurarea lecţiilor de lectură . Durata medie de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 6 ore............................................................să valorifici diferite metode şi tehnici în activităţile de receptare a mesajului scris şi în activităţile de redactare a mesajului scris............. 82 5................... 62 5..................................... ...................

în ansamblul său. repetări sau inversiuni de sunete sau cuvinte. diverse tipuri de texte.1. să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit 3. lectura devenind. Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 3.2. Urmăriţi şi evidenţiaţi progresul pe care îl poate înregistra elevul în actul citirii. fără adăugiri. o tehnică utilizată din ce în ce mai frecvent de şcolarul mic. inserând obiectivele de referinţă ale dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului scris (potrivit modelului dat). să desprindă informaţii principale dintr-un text citit 3.1. prin urmare. să identifice elemente de 3. să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar/nonliterar) Programele şcolare recomandă utilizarea textelor literare sau nonliterare de întindere mică: în clasa I circa 75 de cuvinte. în clasa a II-a – texte de până la 120 de cuvinte şi în clasele a III-a şi a IV-a de până la 300 de cuvinte. treptat.2. Orice act de învăţare presupune angajarea efortului personal al celui care învaţă. Elevii claselor primare vor cunoaşte. Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU) Completaţi tabelul următor. să sesizeze rolul bază ale organizării textului bază ale organizării textului ilustraţiilor ce însoţesc un în pagină literar/nonliterar în pagină text 3. manifestarea independenţei în citirea unui text (fără ajutor). Citirea corectă presupune citirea fără silabisire. învăţarea tehnicilor muncii cu cartea se realizează prin punerea elevilor în situaţia de a opera în mod independent cu elemente ale lecturii explicative. să identifice elemente de 3. 63 . prin intermediul lecturii.1. avem nevoie şi de alte elemente pentru a-l ajuta pe elev să înţeleagă mesajul textului parcurs şi să descopere ce poate el valorifica din actul citirii/lecturii. literare şi nonliterare. citirea propoziţiilor cu intonaţie corespunzătoare.mesajului scris şi de exprimare scrisă – propune o nouă abordare a textului. pronunţarea corectă a cuvintelor. dar simpla lectură nu garantează învăţarea.2.

* Textul liric. trăsături morale. Recunoaşterea personajelor. lăsând la latitudinea autorilor de manuale şi a profesorilor pentru învăţământ primar alegerea textelor şi tratarea diversificată a noţiunilor de teorie literară. *Delimitarea textului în fragmente logice Clasa a III-a Cuprinsul. Delimitarea textului în fragmente logice.Citirea fluentă presupune ritm propriu. Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ (recunoaştere) Clasa a IV-a Rolul ilustraţiilor Textul literar Textul narativ. Conţinutul învăţării Cartea Clasa a II-a Aşezarea textului în pagină Textul. Strofa. a mesajului comunicat de text. Citirea conştientă înseamnă înţelegerea celor citite. publicistic). Poezii cu tematică diversă. Strofa. fără îngtreruperi şi poticneli. Exemple Programele şcolare în vigoare propun ca tematica textelor să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Presupune sesizarea nuanţelor sugerate de un text. Autorul Textul narativ (fără terminologie). înţelegerea subtilităţilor şi. fluentă. corectă. a intenţiilor autorului textului. Recunoaşterea determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. Titlul. Recunoaşterea personajelor. parţial. ştiinţific. Poezii cu tematică diversă Poezii cu tematică diversă. Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ. Înţelegerea expresivităţii nu se poate realiza fără a avea obişnuinţa de citire conştientă. Citirea expresivă înseamnă modularea vocii în funcţie de semnle de punctuaţie şi exprimarea unor stări afective sugerate de mesajul textului. Povestirea orală a unui text narativ. Tipuri de litere de tipar Textul narativ. Personajul literar – trăsături fizice. indiferent de stilul în care este redactat (literar. fără pauze între cuvinte. 64 . Delimitarea textului în fragmente logice. La clasa a IV-a fluenţa trebuie să se exprime şi faţă de un text la prima vedere.

urmărind citirea textului în vederea înţelegerii lui. a primului fragment şi sublinierea cuvintelor necunoscute. Înainte de citirea model a profesorului. *Articole din reviste pentru copii Versul Afişul. Lectura explicativă se desfăşoară după următorul algoritm: a. . acţiune (în funcţie de nivelul clasei şi de tipul textului). analiza textului şi extragerea ideilor principale. cu voce tare sau în gând. . personaje.Versul Textul nonliterar Reclama. activitatea didactică la clasă desfăşurându-se. Selectarea textelor ce vor fi date elevilor spre lectură integrală trebuie făcută cu mare atenţie. în general. prin activitate independentă). Pregătirea pentru citire/lectură – include activităţi de captare a atenţiei.formularea şi notarea ideii principale a fragmentului citit. Lectura explicativă Lectura explicativă este considerată un complex de metode. Textele lirice şi cele cu vădit caracter educativ se recomandă a se citi în clasă. Articole din reviste pentru copii 5. joc de rol etc. Modalităţi de abordare a textului. se recomandă 65 .citirea de către elevi. Citirea pe fragmente. profesorul împarte textul în fragmente.explicarea cuvintelor necunoscute. b. Pentru verificarea înţelegerii textului se organizează o conversaţie scurtă. de prevenire a unor elemente care ar putea îngreuna înţelegerea sa. . referitoare la autor. conversaţia pregătitoare poate introduce termeni a căror semnificaţie trebuie cunoscută de elevi pentru a putea parcurge textul. de trezire a interesului elevilor (motivarea pentru lectură) pentru textul ce urmează a fi citit. astfel: . pentru ca elevii să nu întâmpine dificultăţi în înţelegerea lor. Lectura integrală a textului – poate fi efectuată de profesorul pentru învăţământ primar (citire model) sau de către elevi (acasă sau în clasă.. Astfel. alcătuirea planului de idei – cu ocazia conceperii şi proiectării lecţiei.4. povestire. elevii ar fi motivaţi să urmărească textul. titlu. se poate formula o sarcină didactică care să vizeze un anume aspect din textul citit. demonstraţie. iar profesorul va putea verifica atenţia elevilor. pentru a putea evidenţia împreună cu elevii valenţele lor formative şi pentru a-i putea ajuta în descifrarea/interpretarea semnificaţiei imaginilor artistice.formularea de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea mesajului. explicaţie. c. care apelează la conversaţie. se pot explica tot în această etapă unele cuvinte (semantizarea cuvintelor).

 texte literare cu conţinut liric. Citirea integrală a planului de idei şi realizarea unei conversaţii generalizatoare – se realizează cu scopul refacerii sintezei ideatice a textului. dar au ca atribute afectivitatea şi lirismul. Algoritmul metodic pentru textele literare cu conţinut epic este următorul:  conversaţia introductivă. comentarea aspectelor stilistic-artistice. aspectelor educative.  citirea textului – în cazul textelor de mai mare întindere. Strategia aplicării lecturii explicative. pe tablă şi în caietele elevilor se va regăsi planul de idei al textului citit.  texte cu conţinut istoric. e. expresivităţii textului. oferind resurse educative. se scrie pe tablă şi caiete. Întâmplările prezentate sunt spectaculoase. li se poate cere 66 .  explicarea cuvintelor nou întâlnite. la fel şi pentru celelalte fragmente.  citirea integrală a textului. din punctul de vedere al conţinutului şi al organizării:  texte literare cu conţinut epic. în cazul acestor texte. fără a se diminua trăirile afective. din variantele propuse se alege cea care întruneşte acordul celor mai mulţi elevi şi corespunde mesajului transmis de text. În clasele a II-a – a IV-a se utilizează texte diferite. d. Textele (literare) cu conţinut istoric aparţin genului epic. pentru a atrage atenţia asupra personajelor.se procedează.încurajarea elevilor de a formula fiecare cât mai sintetic ideea principală.  texte cu conţinut ştiinţific. în continuare.  citirea pe fragmente.  povestirea fragmentelor şi desprinderea ideilor principale. . Refacerea sintezei textului – se realizează prin citire integrală sau povestire.  povestirea profesorului – toate noile achiziţii pe care le vor face elevii vor fi explicate în context. personajele sunt adevăraţi eroi. presupune:  pregătirea clasei pentru asimilarea conţinutului. profesorul îndrumă elevii spre evidenţierea însuşirilor unor personaje literare. .  texte de lirică peisagistă.după parcurgerea aceloraşi paşi pentru ultimul fragment.  povestirea după ideile principale.  recitirea integrală. În clasele a III-a şi a IV-a.

fluent şi expresiv texte literare şi nonliterare de mică întindere.  analiza textului – explicarea sensului figurat al cuvintelor. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie şi de ideile transmise de text. sesizarea ideilor principale.  evidenţierea aspectelor educative ale conţinutului. cu ajutorul cărţii. cât şi în cele nonliterare. Până la sfârşitul clasei a IV-a.  recitirea integrală. explicarea termenilor ştiinţifici. explicarea cuvintelor şi stabilirea ideilor principale. crearea unei atmosfere afective.  recitirea textului de către elevi şi explicarea motivată (cauză-efect) a fenomenului ştiinţific prezentat. Algoritmul metodic pentru textele lirice este următorul:  conversaţia introductivă – explicarea unor cuvinte şi expresii care să ajute înţelegerea textului.  repovestirea elevilor – chiar cu suport imagistic. în clasă trecând direct la pasul următor.  memorarea poeziei (fragmentar / în întregime). explicarea anticipată a cuvintelor care ar îngreuna înţelegerea textului.  recitarea model. elevul va trebui să dobândească abilitatea de a citi corect. Metoda lecturii explicative a textelor nonliterare are următorul desfăşurător:  conversaţia pregătitoare – conversaţie despre domeniul la care se referă textul. stimularea interesului.  citirea pe fragmente. Textele lirice redau sentimentele. organizarea pe strofe şi versuri.  lectura integrală sau fragmentară a textului.elevilor să citească integral textul acasă. Lectura explicativă este calea cea mai eficientă de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe.  caracterizarea personajelor (dacă este cazul). va manifesta interes pentru lectură din dorinţa de a afla mai 67 . va avea capacitatea de a sesiza acordurile gramaticale folosite atât în textele literare. În cazul legendelor istorice este importantă înţelegerea semnificaţiei lor – ceea ce îşi pune amprenta pe întregul comportament al elevilor.  conversaţie asupra textului pentru înţelegerea corectă a lui şi ordonarea gândirii elevilor. conştient. va căpăta deprinderea de a discuta despre textul citit. expresiilor poetice. gândurile autorului prin intermediul imaginilor artistice.

II. • a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem. este un procedeu mult îndrăgit şi solicitat de elevi. Are rolul de a menţine atenţia elevilor. Citirea selectivă se poate realiza cu voce tare sau în gând. es te stadiul la care ajunge elevul pentru a putea reflecta asupra sensului textului. Structurarea lecţiilor de lectură Prin lecţiile de citire/lectură. Citirea selectivă contribuie la evitarea învăţării mecanice. folosirea unor ghicitori sau proverbe.multe lucruri dintr-un domeniu dat. pot fi considerate etape de abordare a textului: • a păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea textului. • a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa. apoi următoarea în gând sau în şoaptă. Trecerea la acest tip de citire se face numai după ce elevii ştiu să citească fluent. p. Metodele de „spargere a gheţii” sau de „încălzire” pot motiva elevii: brainstormingul. corect. urmată de o activitate independentă referitoare la selecţia operată. expresiv. 58). MEC. 5. Exemple Citirea în gând contribuie la dezvoltarea memoriei vizuale şi la o independenţă totală în citire. se pot stabili între cititor şi text patru tipuri de relaţii.5. Citirea în ştafetă oferă elevilor posibilitatea de a-şi numi continuatorul la citire. după Judith Langer. Indiferent de text (literar sau nonliterar). mai rar. termenii-cheie. după catalog. • a fi în interior şi a explora lumea textului. predicţiile. evocarea unor momente din experienţa personală pot crea atmosfera 68 . Proiectul pentru învăţământul rural. Citirea pe roluri se aplică în cazul textelor dialogate. Intrarea în lumea textului presupune crearea unor situaţii de învăţare care să trezească interesul elevilor pentru textul ce urmează a fi studiat. conştient. relaţii care. intuirea unui tablou. Citirea în lanţ a propoziţiilor asigură exersarea citirii de către toţi elevii clasei. Citirea alternativă se realizează prin lectura unei propoziţii cu voce tare. potrivit Florentinei Sâmihăian (în capitolul Didactica lecturii din Didactica limbii şi literaturii române. elevii intră în contact cu tehnici ale analizei textului. 2005. Fiecare elev citeşte câte o propoziţie în ordinea aşezării în bancă sau. la controlarea atenţiei elevilor şi la formarea capacităţii de selecţie.

totodată pentru a descoperi eventualele erori de cunoaştere. valorificând metode şi tehnici ale gândirii critice. create de elevi sau stabilite prin analogie cu textul citit. fie diagrama Venn-Euler. stabilind semnificaţiile acestuia. urmăreşte implicarea activă a elevilor în activităţile de învăţare. Explorarea lumii textului se poate realiza parcurgând paşii lecturii explicative. Astfel. punând în prim plan capacitatea elevilor de a găsi soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor.) şi a celor metacognitive (elevii pun în balanţă propria lor gândire. În strânsă legătură cu etapa anterioară. descoperă semnificaţia cuvintelor necunoscute. abordarea temei respective prin alte tipuri de texte. jocuri de rol.). a treia etapă – regândirea datelor textului – corespunde momentului evaluării performanţelor elevilor şi asigurării conexiunii inverse când elevii pot reface. interpretări greşite ale unor fenomene. semnificaţii ale textului etc. prin valorificarea cunoştinţelor şi deprinderilor anterioare.). Poate fi considerat unul dintre momentele importante ale lecţiei de citire/lectură. pot povesti oral textul citit. prin lectura în gând etc. atât din planul cunoaşterii. pentru ca profesorul să poată stabili ce ştiu şi ce ştiu să facă elevii. Evocarea urmăreşte actualizarea structurilor învăţate anterior. decodează textul. Textul literar sau nonliterar poate fi abordat şi folosind modelul ERR (Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie). ordinea secvenţelor unui text narativ. cât şi a celor atitudinale. prezentarea mesajului textului prin alte modalităţi de exprimare (desen. asemenea unui puzzle. explorând şi analizând fiecare fragment. Corespunde momentului intrării în 69 . Prin aplicarea tehnicilor de gândire critică. cu elemente specifice în funcţie de tipul de text abordat. se creează o bază solidă pentru formarea unor noi abilităţi şi dobândirea unor noi competenţe. pot interpreta cu propriile cuvinte mesajul textului liric. Modelul ERR presupune parcurgerea a trei etape: a. modelare etc. cunoştinţe. profesorul poate forma abilita tea elevilor de a înţelege şi a reflecta asupra a ceea ce ştiu. în cazul de faţă. predarea-învăţareaevaluarea având drept scop dezvoltarea gândirii prin implicarea proceselor cognitive (informaţii. elevii intră în contact direct cu textul (prin lectura cu voce tare. interpretează textul.necesară abordării unui anumit text. de asemenea. găsirea unui alt deznodământ etc. pot sintetiza în două-trei enunţuri semnificaţia textului nonliterar analizat. textul abordat). pot realiza caracterizarea în paralel a două personaje folosind fie harta personajelor. idei. Ieşirea din lumea textului se poate realiza prin dramatizări. experienţa şi părerea lor despre fenomenul aflat în discuţie. precum şi stimularea curiozităţii şi interesului elevilor pentru activitatea ce urmează a se desfăşura.

prin reluarea paşilor parcurşi. lăsăm mesaje pentru cei din familie etc. 5. 2000.Al. c.. filmul didactic realizat prin Proiectul pentru Învăţământ Rural (PIR) – Lectura predictivă (clasa a III-a). elevii vor veni în contact cu noile conţinuturi. creează contextul potrivit în care învăţarea are sens pentru elevi.57) Acest moment al lecţiei se poate realiza prin demersuri inductive.. Momentul reflecţiei este important atât din perspectiva elevului – care îşi poate sistematiza ideile generate. Identifică metodele folosite şi indică rolul lor în formarea şi dezvoltarea gândirii critice a elevilor. conferindu-le. sens şi semnificaţie. încercând să integreze ideile întâlnite în propriile scheme de gândire.. pentru a înregistra şi transmite informaţii. realizează sarcini de învăţare din ce în ce mai complexe şi îşi împărtăşesc rezultatele.lumea textului.” (I. Indiferent de demersul ales. Timişoara. informaţiile obţinute pe parcursul activităţii. corespunde. b. reuşesc să integreze noile achiziţii în „tezaurul” deja existent. Metode şi tehnici folosite în activităţile de comunicare scrisă Comunicarea scrisă poate fi privită ca:  mijloc de comunicare folosit în mod uzual – scriem liste. prin activităţi de grup şi de muncă independentă. analogice sau dialectice. scrisori. iar elevii intră în contact cu noi informaţii şi idei. sau momentului ieşirii din text. sau chiar printr-o combinare a acestor demersuri. 70 . Esenţiale sunt întrebările pe care subiectul le pune sie însuşi. astfel. Aplicaţii Vizionează. completăm formulare. cât şi a profesorului – care descoperă avantajele metodelor folosite.6. în proiectarea tradiţională. momentului asigurării retenţiei şi a transferului. Reflecţia este momentul în care elevii. Editura de Vest. Este momentul optim de descifrare a semnificaţiilor unui text sau de redactare a unor texte. Să ne reamintim. Realizarea sensului este momentul central al lecţiei. deductive. Însumează momentul explorării lumii textului şi momentul regândirii datelor textului. când profesorul monitorizează activităţile de învăţare. în cadrul întâlnirilor tutoriale. un moment de participare activă şi de implicare cognitivă a elevilor în învăţare: „A te implica cognitiv activ înseamnă a-ţi pune întrebări şi a pune întrebări altora pentru a înţelege lucrurile. Dumitru – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. p.

inexistenţa mărcii emoţionale. Folosirea exerciţiului în activităţile de predare-învăţare-evaluare a comunicării scrise contribuie la: 71 . la înţelegerea noţiunilor şi teoriilor învăţate. . teste.enunţarea scriptică poate fi progresivă şi elaborată îndelungat. de exemplu. constituie o combinaţie armonioasă a comunicării orale şi a celei scrise. presupune mai multă rigoare. Dezavantaje . . . în interdependenţă cu activităţile de comunicare orală şi de citire/lectură. datorată tocmai naturii canalului de vehiculare a mesajului. la sporirea capacităţii operatorii a cunoştinţelor. Exerciţiul – contribuie la dezvoltarea operaţiilor mentale. modalitate de a dezvolta şi rafina înţelegerea noastră asupra lumii (jurnal intim).lipsa formei de control datorată reacţiei spontane a receptorului.  mijloc de învăţare şi de evaluare. . a subiectivismului participativ.se foloseşte un limbaj controlat şi controlabil din punctul de vedere al corectitudinii. referate. prin reacţia spontană a receptorului.imposibilitatea folosirii limbajului nonverbal şi paraverbal. se pretinde o anumită preocupare/grijă pentru redactarea estetică. spre deosebire de comunicarea orală. în cadrul disciplinei. . . probe de examen). Formarea competenţelor de a produce şi recepta mesaje scrise impune folosirea unei palete largi de metode şi tehnici.manifestările subiective se pot ascunde. Activităţile didactice consacrate redactării sunt precedate de activităţi specifice comunicării orale. Comunicarea scrisă. mijloc de dialog cu sine.riscul ca receptorul să nu înţeleagă mesajul (sau chiar codul). pregătirea şi realizarea planului de idei. fişe) şi de evaluare (lucrări.stăpânirea corectă a tehnicii scrierii. pe baza unei strategii bine conturate. . cunoaşterea regulilor de scriere.  mijloc de învăţare (notiţe.mesajul se fixează într-o imagine textuală.lipsa formei de control. Exemple Iată câteva avantaje şi dezavantaje ale comunicării scrise: Avantaje . în procesul didactic. priceperilor şi deprinderilor. .

elevii fiind puşi în situaţia de a copia doar anumite fragmente de text.exerciţii de clasificare. deoarece utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie se datorează şi capacităţii elevului de a înţelege şi decoda mesajul fonic (comunicarea verbală şi paraverbală).).analiză contrastivă. copierile selective impun deja deprinderi formate. transcriere şi de dictare. • formularea ideilor principale ale unui text (literar sau nonliterar). la care. Copierile simple sunt primele exerciţii de redactare a textului scris.dictări şi autodictări. dialogurile. . • redactarea diferitelor tipuri de texte (funcţionale. cu aşezarea textului în pagină. Trebuie făcută diferenţierea între copiere şi transcriere – transformarea textului scris de tipar în text scris de mână şi invers. plasarea titlului. programa şcolară prevede activităţi de copiere. 72 . • povestirea conţinutului unui text (literar sau nonliterar). . chiar dacă sarcina elevilor se rezumă la utilizarea literelor. punând bazele viitoarelor compuneri.exerciţii de raportare a noţiunilor particulare la cele generale. . descrieri. oglindesc.exerciţii de recunoaştere a cuvintelor cu valoare expresivă. anumite ortograme sau doar dialogul dintre două sau mai multe personaje.exerciţii de comparare a obiectelor şi fenomenelor. . Aceste exerciţii se efectuează în ciclul achiziţiilor fundamentale. necesitând o experienţă orală şi o serie de exerciţii pregătitoare: . imaginative.• formarea şi dezvoltarea comportamentului de emiţător (redactor) al mesajului scris.copieri simple sau selective. în clasa a II-a.exerciţii de utilizare a cuvintelor cu valoare expresivă. Redactarea compunerilor elaborate constituie un foarte complex exerciţiu de gândire şi de limbă. . silabelor. . cu utilizarea ortogramelor. . cuvintelor şi propoziţiilor enunţiative şi interogative. . Dictările valorifică priceperile şi deprinderile de scriere ale elevilor. capacitatea de receptare a mesajului oral.exerciţii de alcătuire a propoziţiilor după sens şi semnificaţie. totodată. se adaugă propoziţiile exclamative. folosirea alineatelor. elevii se obişnuiesc cu scrierea de mână. interpretative etc. aşezarea corectă a textului în pagina de caiet. • formarea şi dezvoltarea comportamentului de receptor (cititor) al mesajului scris. Încă din clasa I.

utilizarea semnului exclamării pentru a marca o strigare. sunt folosite pentru valorificarea cunoştinţelor privind utilizarea corectă a elementelor de construcţie a comunicării. care necesită creativitate şi originalitate în structură. un îndemn. pot stabili consecinţele utilizării ortogramelor. o uimire etc. când elevii au deja formate noţiunile elementare de redactare a unui text.  autodictări – folosite. efortul personal. stabilirea elementelor necesare pentru redactarea introducerii unei compuneri (a răspunde la întrebările cine? cu cine? când? unde? cum?) –. Profesorul are rolul de a încuraja independenţa în gândire şi exprimare. de aceea elaborarea lor începe abia în ciclul de dezvoltare. elevii. Important este ca. ajutându-l. cu scopul de a facilita înţelegerea unor noţiuni şi pentru a forma deprinderi sau comportamente adecvate emiţătorului/receptorului unui mesaj scris. să-şi formeze priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală. folosirea corectă a semnelor de 73 . expresiilor indicate. într-o exprimare îngrijită. pot identifica diferenţele în utilizarea semnelor de punctuaţie (de exemplu. pot descoperi părţile componente ale unei compuneri. din memorie. limbaj şi idee. se foloseşte în cadrul orelor/activităţilor de redactare.). cât şi descoperirea deductivă – când elevul porneşte de la cazuri generale pentru a particulariza – de exemplu. o comunicare mult mai complexă decât cea orală.  dictări selective – pentru verificarea capacităţii de analiză şi sinteză. în clasele I – a IV-a. Folosind această metodă. de selecţie a ortogramelor. îndrumaţi de profesor. astfel. Învăţarea prin descoperire – „learning by discovery” (Guilford) – constă în punerea elevului în ipostaza descoperitorului. Cele mai complexe comunicări scrise elaborate sunt cele libere. cuvintelor. scrierea ortogramelor în contexte date. constând în scrierea unei strofe. de a putea redacta corect şi limpede.Exemple Deosebim:  dictări propriu-zise – folosite pentru evaluarea cunoştinţelor. de a îndruma cu abilitate şi răbdare activitatea elevilor. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie. în cazul verificării textelor poetice învăţate. elevii să dobândească priceperi şi deprinderi de a-şi încerca intenţiile. priceperilor şi deprinderilor elevilor privind scrierea anumitor tipuri de texte. mai ales. În activităţile didactice se poate utiliza atât descoperirea inductivă – când elevul trece de la analiza şi structurarea unor idei la generalizări – de exemplu.

” • „Respectând părţile componente ale unei compuneri. în primul rând. care să fie rezultatul unor variante intermediare. reactualizează cunoştinţe anterioare ale elevilor. Exemple Le putem propune elevilor sarcini de redactare de tipul: • „Redactează. adresată frontal. pentru a participa la sărbătorirea zilei tale de naştere. Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat – este o metodă care fixează cunoştinţele elevilor despre o temă dată. după modelul dat. folosind ilustraţia de pe planşă. ci. în acest moment accentul nu cade pe corectitudinea exprimării. profesorul va parcurge împreună cu elevii următorii paşi: • împarte clasa în grupe/perechi. Învăţarea prin acţiune – „learning by doing” (John Dewey) este o metodă activă. cerându-le elevilor să întocmească o listă cu tot ceea ce ştiu despre tema dată (compunerea după un plan de idei). oferind deschideri spre noi informaţii. • în timp ce elevii lucrează. folosită cu precădere în pedagogia modernă. contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare. transformă elevii în co-participanţi la actul învăţării. redactează un text de 10-12 enunţuri. • încurajarea elevilor în alcătuirea unor texte cât mai originale. realizează pe tablă următorul tabel: 74 .punctuaţie. priceperile şi deprinderile dobândite anterior şi cele noi. contribuie la realizarea unor corelaţii între cunoştinţele. îmbunătăţite şi reluate în vederea cizelării lor. constă în angajarea totală a elevului în acţiunea de învăţare. Exemple Pentru realizarea compunerilor după un plan de idei. Etapele desfăşurării activităţii: • formularea sarcinii de lucru. o invitaţie adresată unui coleg. sarcina de lucru.” Scrierea liberă – contribuie la formarea priceperilor şi deprinderilor de a redacta anumite texte. • elevii trebuie să realizeze. pe notarea imediată a ideilor şi gândurilor. Metoda poate fi utilizată pentru realizarea compunerilor imaginative. mai ales a celor fără suport imagistic. într-un timp dat. încurajează emiterea unor idei variate.

• sunt comparate cunoştinţele anterioare cu întrebările şi răspunsurile primite. compuneri prin analogie. tablouri sau diapozitive. independente (individuale). • se citeşte/prezintă textul-model. p. Tehnica elaborării compunerilor se deprinde prin exersare continuă şi sistematică. Bucureşti. 1983. după forma de elaborare: orale sau scrise. c. compuneri după desene proprii. h. compuneri cu cuvinte de sprijin . dirijând activitatea elevilor. compuneri pe baza unor proverbe. Lecţia de introducere în tehnica elaborării compunerilor se foloseşte pentru a forma la elevi noţiunile de bază despre structura unor compuneri. despre tehnica elaborării lor (se utilizează mai ales în clasele mici şi de câte ori se abordează un nou tip de compunere). ghicitori. după modul de expunere: narative şi descriptive. b. după materialul de sprijin: compuneri pe baza unor ilustraţii. compuneri libere. e. g. aici profesorul poate interveni. zicători. EDP. Structurarea lecţiei de comunicare scrisă Compunerile sunt clasificate de Vasile Molan şi Marcela Peneş (în Metodica desfăşurării orelor de compunere-expunere la ciclul primar. după tehnica folosită: compuneri cu început dat. 5. după modalitatea de elaborare: colective. • se trec în coloana a treia („Am învăţat”) răspunsurile găsite în text la întrebările formulate anterior („Vrem să ştim”).39-43): a. d. f. 75 . compuneri-corespondenţă şi cu destinaţie oficială.Ştim Vrem să ştiu Am învăţat • în prima rubrică se vor nota informaţiile pe care grupele/perechile le consideră cunoscute. compuneri cu propoziţii de sprijin . compuneri pe baza observaţiilor şi impresiilor elevilor. semicolective.7. compuneri cu sfârşit dat. întrebări ce vor fi trecute în coloana a doua a tabelului. • apoi. compuneri pe baza unui text cunoscut. compuneri gramaticale. a imaginaţiei acestora. elevii vor identifica întrebările pe care le au în legătură cu tema abordată.

 planul de idei – dispoziţiunea – presupune ordonarea ideilor într-un plan.Condiţia esenţială este fundamentarea pe texte-model. Aceste lecţii au caracter demonstrativ. 76 . profesorul îi învaţă pe elevi să parcurgă următoarele etape:  alegerea. în descoperirea caracteristicilor de redactare a textului-model.). Conţinutul unor astfel de lecţii presupune abordarea unor probleme esenţiale de structură a unei compuneri (titlul. deprinderile se formează prin învăţare activă. formularea concluziilor. că o compunere este un mesaj logic structurat.  respectarea normelor gramaticale. prin utilizarea observării. În elaborarea unei compuneri.  asigurarea cu instrumente de lucru uzuale (foi de hârtie. introducerea. identificarea trăsăturilor specifice ale diferitelor tipuri de compunere. amintiri.). creion/stilou etc. ortografice şi de punctuaţie.  aşezarea funcţională a textului în pagină.  respectarea cerinţelor cu privire la folosirea citatelor. stabilirea paşilor elaborării unei compuneri. atlase etc. dicţionare. elevii pot învăţa redactarea planului simplu şi a planului dezvoltat de idei. culegeri de texte. pentru a permite antrenarea elevilor.  adoptarea unui stil potrivit. constatând că ideile îşi au resursa în faptele furnizate de observarea directă a realităţii şi de lectură. manuale. în final. cuprinsul/tratarea.  necesitatea folosirii ciornei. apoi exersarea sistematică şi.  redactarea sau expunerea scrisă – elocuţiunea – constă în dezvoltarea ideilor din plan. propria experienţă. încheierea). să descopere şi să înţeleagă ceea ce solicită felul în care a fost formulat subiectul. să identifice viziunea prin care este reflectat subiectul. ţinând seama de:  folosirea vocabularului adecvat. formularea şi analiza subiectului – această etapă presupune activităţi prin care profesorul îi îndrumă pe elevi să aleagă un anume subiect. demonstrând. astfel.  documentarea şi căutarea ideilor – invenţiunea – însumează activităţi prin care elevii sunt învăţaţi să consulte surse diferite (lumea înconjurătoare. aşezarea corectă a textului în pagină. comparaţiei şi a conversaţiei.

). reflecţii asupra experienţelor personale. a zilei onomastice. identificându-se convenţiile specifice felicitării (formula de adresare. locul. • împărţirea clasei în perechi sau pe grupe (3-4 elevi) şi producerea textului (redactarea felicitării). După activităţile comune. data. producerea de text şi analiza textului produs. al căror plan de idei a fost discutat frontal. individuală a activităţii de a compune texte. împreună cu elevii. marchează momentul trecerii de la forma colectivă la cea semicolectivă şi. desfăşurarea acţiunii. apoi. 77 . • analiza modelelor prezentate. punctul culminant. semnătura).  a unor cuvinte/enunţuri-titlu (pentru a dezvolta capacitatea de sinteză şi de analiză a elevilor). de sărbători etc. imaginativă şi interpretativă. ajută elevii să înveţe demersul tehnic al realizării compunerilor. intriga. deznodământul). a unui subiect potrivit redactării unei felicitări. Lecţia de formare şi dezvoltare a priceperilor şi deprinderilor de a compune – lecţia de exersare – are caracter practic. apoi trec la elaborarea independentă atât a planului de idei.  unui şir de ilustraţii. putem vorbi şi de scriere reflexivă – elevii prezentând. • alegerea. Programele şcolare pentru clasele I – a IV-a propun trei categorii de scriere: funcţională. Exemple Iată algoritmul redactării felicitării: • prezentarea unor felicitări (cu ocazia zilei de naştere. elevii elaborează compuneri semicolective. cât şi a textului propriu -zis. de asemenea. Învăţarea pas cu pas contribuie la formarea deprinderilor de a compune. fiecare semnificând un alt moment al subiectului (expoziţiunea. folosirea unui registru stilistic potrivit. în textele redactate. introductive. conţinutul adecvat.Exemple Planul de idei poate fi realizat sub forma:  unor întrebări sau enunţuri (când elevii sunt încă începători în activităţile de redactare a planului). Scrierea funcţională poate fi abordată prin parcurgerea a trei etape: prezentarea caracteristicilor textului funcţional.

Scrierea reflexivă constă în relatarea unor evenimente. discutarea lor. de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă. formularea şi exprimarea punctului de vedere personal. urmărind redactarea compunerilor după un suport vizual. cu exerciţii mai simple. dacă se respectă anumite cerinţe: 78 . adică unui proces de corectare. grupurilor de cuvinte printr-un singur cuvânt. întâmplări. la povestirea în scris a unor fragmente din text şi la povestirea textelor de mică întindere după un plan de idei. de înlocuire a expresiilor. Aplicaţii Urmând modelul prezentat la exemplul anterior.  documentarea şi căutarea ideilor. de a-i confirma reuşita ori de a-i semnala eventualele erori. Rolul ei nu este de a sancţiona elevul.. după un plan de idei. Să ne reamintim. • stabilirea temei pentru acasă – activitate independentă: redactarea unei felicitări.  redactarea sau expunerea scrisă. Corectarea devine eficientă. Scrierea interpretativă – despre textul literar sau nonliterar – începe încă din clasele mici (I şi a II-a). Corectarea este o operaţie foarte importantă în formarea capacităţii de redactare. • reflecţie asupra activităţii desfăşurate.8. Etapele elaborării unei compuneri sunt:  alegerea. are rolul de a întărire sau de constatare a lipsurilor în activitatea elevilor..  întocmirea planului de idei. discutare şi de evaluare. formulează paşii realizării unei scrieri reflexive. de a-i arăta ce nu a făcut bine. Scrierea imaginativă – corespunde compunerilor libere. ajungând la exerciţii de identificare a câmpurilor lexicale. adresată mamei.• prezentarea unor felicitări redactate în grup. cu început sau cu sfârşit dat. cu ocazia zilei de 8 Martie. formularea şi analiza subiectului. 5. definirea felicitării şi stabilirea convenţiilor specifice acestui text funcţional. Modalităţi de evaluare a activităţii de redactare a elevilor Compunerile – produsele muncii elevilor – trebuie supuse unui proces de reflecţie. experienţe personale. ci de a-l încuraja în producerea diverselor texte. locuţiunilor.

Exemple Criteriile care se pot stabili. pentru a evita obişnuinţa/ monotonia. încheiere). dar şi frecvenţa anumitor greşeli. b. pentru evaluarea felicitării redactate de elevi pot fi:  criterii generale:  păstrarea structurii unei compuneri (introducere. semnătura. • se folosesc diverse modalităţi de corectare.  criterii specifice:  respectarea convenţiilor specifice felicitării: formula de adresare. o învăţare prin 79 . a unui limbaj standard (în cazul felicitării oficiale). locul.  prezentare grafică – estetică. în timpul elaborării unui text.  folosirea unui registru stilistic potrivit.  respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie. pentru a se putea evidenţia anumite greşeli tipice. pentru a se evita decalajele dintre elaborare şi evaluare. în timp. • este adecvată particularităţilor de vârstă şi celor intelectuale ale elevilor. prin urmare.  corectitudinea exprimării. lizibilitate şi prezentare. cuprins. de exemplu. acest tip de corectare implică participarea activă a elevilor. Corectarea poate fi realizată în mai multe feluri: a. • are un caracter sistematic şi încurajator. a unui limbaj colocvial (în cazul felicitării amicale). valabile pentru orice tip de text. corectarea de către profesor – constă în corectarea integrală a compunerilor. ţinând seama de cerinţele stabilite împreună cu elevii – cerinţe generale.• se realizează la timp. pentru a se putea urmări. • se urmăreşte efectuarea conştientă a scrierii. • este realizată o evidenţă a greşelilor.  conţinut adecvat unei astfel de compuneri. în vederea remedierii acestora prin exerciţii potrivite. evoluţia elevului. • implică treptat şi diferenţiat elevii în activitatea de autocorectare. fie după corectarea realizată de profesor. şi cerinţe speciale – ale tipului de text redactat. corectarea prin dialog cu clasa – se poate realiza fie spontan. de redactare sau de ortografie. data.

unor compuneri care pot servi ca exemple pentru obiectivele propuse. fiecare corectând produsul muncii colegului.  concluzii. de punctuaţie. la depistarea operativă a greşelilor. fie ca un moment distinctiv al unei ore obişnuite de limbă şi literatură română (mai ales în clasa a IV -a). în vederea evidenţierii unor formulări reuşite.  lectura unor compoziţii sau a unor fragmente. sau profesorul poate semnala posibilele greşeli de ortografie.  precizarea obiectivelor activităţii. în Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Constantin Parfene. c. la conştientizarea procesului de îmbunătăţire a priceperilor şi deprinderilor legate de comunicarea scrisă.  observaţii şi discuţii concrete (despre planul compunerii. la trezirea şi menţinerea interesului acestora faţă de cuvântul scris. de exprimare. Discutarea compunerilor contribuie la conştientizarea actului redactării. conţinutul şi redactarea ei). Ghid 80 . Evaluarea redactărilor realizate de elevi contribuie la motivarea lor. respectând convenţiile specifice fiecărui tip. posibilitate prin care elevul cunoaşte încă o abordare posibilă a aceleiaşi teme sau se pot organiza activităţi de autocorectare. cu un demers riguros proiectat (până în clasa a III-a. contribuie. a paşilor pe care trebuie să îi parcurgă elevul în redactarea unui anumit text. alături de corectare. se vor forma la elevi deprinderi de scriere corectă şi conştientă. corectarea de către elev – este modalitatea prin care elevul învaţă să corecteze şi să se autocorecteze. conform normelor gramaticale.acţiune. ortografice şi de punctuaţie.  aprecieri generale ale profesorului despre compunerile realizate.  distribuirea caietelor. precum şi deprinderea de a redacta texte diferite. Elevii pot fi organizaţi în perechi. Se pot folosi diferite semne de corectură (cele utilizate în corectura şpalturilor tipografice). Se poate realiza fie ca o activitate de sine stătătoare. elevul fiind pus în situaţia de a le identifica în textul redactat. Exemple Etapele realizării unei lecţii consacrate discutării compunerilor sunt:  anunţarea activităţii. Prin folosirea acestei modalităţi de corectare. inclusiv).

Landsheere. Britton) mai armonizată cu complexitatea esenţială a compunerii. Sunt detaliate. care ţine seama de toate aspectele întâlnite într-o lucrare (conţinut.  Modalitatea analitică – definirea unor criterii de evaluare (itemi) pe baza obiectivelor de evaluare stabilite. 1999. de prognosticare şi mai rar de ierarhizare). pe baza unei impresii generale produse.  Modalitatea scărilor de specimene – selectarea a 4-5 compuneri. notă personală. 81 . prin contabilizarea greşelilor şi raportarea lor la suta (sau la mia) de cuvinte. această modalitate este considerată de unii cercetători (G. 5. modalităţi de desfăşurare a lecţiilor/activităţilor de limba şi literatura română care vizează dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (cirea/lectura) şi dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă (redactarea). de asemenea. modalităţile de corectare. ci un mijloc (de diagnosticare. de întărire. Deşi i se reproşează caracterul subiectiv şi lipsa de fidelitate în notare.167).teoretico-aplicativ (Iaşi. Este o metodă mai dificilă. Este considerată o modalitate obiectivă de evaluare. ortografie. propune patru modalităţi de evaluare a realizărilor elevilor:  Modalitatea impresiei generale – aprecierea globală a compunerii într-un timp dat. fără a pune accent pe aspectul personal al redactărilor elevilor. folosirea corectă a limbii etc. J. p. stil. E recomandabil a se utiliza alternativ modalitatea impresiei generale şi a celei analitice în practica şcolară cotidiană. conţinutul şi organizarea compunerii. în funcţie de care se vor aprecia şi celelalte compuneri. organizare. Are în vedere diferite calităţi stabilite ca obiective de evaluat într-o compoziţie: prezentarea grafică. Ceea ce i se poate reproşa acestei modalităţi de evaluare este neglijarea aspectului personal al textelor redactate. care necesită calcularea frecvenţelor. aprecierea nu poate fi un scop în sine.9. reprezentative calificativelor „suficient” – „bine” – „foarte bine”.  Modalitatea determinării frecvenţelor – întocmirea unui inventar al greşelilor tipice. Rezumat În unitatea de învăţare 5 sunt prezentate metode şi procedee. discutare şi evaluare a compunerilor şcolare. aspect general). Polirom.

Înainte de a mă culca seara. 5. 82 . Editura Polirom.10. Nu mă pot închipui fără să ţin o carte în mână. ba chiar şi în tramvai. citesc. Test de autoevaluare a. 2 10% din nota finală – se predă conform graficului stabilit la prima activitate tutorială Alege din proiectarea unităţii de învăţare o secvenţă consacrată abordării textului (literar sau nonliterar) şi o secvenţă consacrată dezvoltării capacităţii de exprimare scrisă. pp. 218 -219) c. Iaşi. inserând şi o probă de evaluare curentă. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială. pornind de la afirmaţia lu i Nicolae Manolescu: „Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie să mănânc şi să beau.11. Tema de control nr. pretutindeni şi oricând.5. [. dimineaţa. în călătorii.” (Nicolae Manolescu..] O carte nouă este lucrul cel mai frumos care mi se poate întâmpla. b. Explică rolul lecturii. Descrie o metodă care poate fi folosită cu succes în orele consacrate compunerii. Resimt fiecare zi fără o carte ca pe o zi pierdută. Răspunsurile corecte sau sugestiile/recomandările pentru răspunsuri adecvate le găseşti la pagina 107. Cititul şi scrisul. Prezintă paşii care trebuie parcurşi în abordarea unui text epic.. 2002. Realizează cele două scenarii didactice. îndată ce mă trezesc.

............3.... 6..................... 83 6................ .. Tema de control nr... respectând structura lecţiilor de limbă română.....2......................................... . ........ Scopul studierii limbii române în învăţământul primar Limba poate fi definită ca un ansamblu de mijloace fonetice.................... 91 6...................... 6.................. ....Unitatea de învăţare 6.............. servind ca instrument de comunicare între 83 .............. se bazează pe deprinderile deja formate ale elevilor în ciclul achiziţiilor fundamentale................1............ .....2... Competenţe vizate După parcurgerea unităţii de învăţare............6.. .7.... Durata medie de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 4 ore...... ........ Introducere Copilului i se oferă modele de exprimare corectă încă de mic......... 85 6...... ...............să identifici particularităţile formării noţiunilor gramaticale... Studiul organizat al noţiunilor de limbă începe în clasa a III-a.......... ................... .................. vei fi capabil: ......... 94 6............... lexicale şi gramaticale........... ............................. Test de autoevaluare . ........... Rezumat. MODALITĂŢI DE INTEGRARE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII ÎN CADRUL LECŢIILOR DE LIMBA ROMÂNĂ Cuprins 6.. ............... ..8................. Competenţe vizate ..........3.1... organizate în sisteme................................. . fără a le defini sau denumi....... Scopul studierii limbii române în învăţământul primar ... Perioada educaţiei timpurii şi primii doi ani ai şcolarităţii mici sunt anii în care copiii se familiarizează cu primele noţiuni de limbă.......... Structurarea lecţiilor de limba română ....................să proiectezi activităţi didactice.. operează cu aceste elemente de construcţie a comunicării intuitiv....... ..... Introducere.................................. ..........5.............. ............................................. ..4....să demonstrezi rolul şi importanţa elementelor de construcţie a comunicării....... 94 6....... 3 ...... Metode şi tehnici folosite în activităţile de predare-învăţare-evaluare a noţiunilor de limbă .... 83 6.... 83 6.............. 93 6....

Aşa cum s-a prezentat în capitolele anterioare. conform căruia elevii reiau. odată cu începutul ciclului de dezvoltare. De fapt. Comunicarea orală şi scrisă se perfecţionează prin aplicarea în vorbire şi scriere a cunoştinţelor de limbă. se deprind să folosească limba română corect şi conştient. cu scopul formării competenţelor de comunicare (receptare şi/sau producere) a unor mesaje diverse (orale sau scrise). Multimedia Arad. cunosc logica limbii ca mijloc de comunicare. ortografică şi de punctuaţie a comunicării. 117-118) La baza studiului limbii. Acest fapt presupune o atitudine conştientă a celui ce se exprimă în raport cu exercitarea normei corecte. subiectivă. comunicare (formarea capacităţii de comunicare). afectivă. ortoepică. vizând corectitudinea gramaticală. cât şi în cea expresivă. Finalitatea studiului limbii române în şcoală este formarea unor buni utilizatori de limbă română. Folosirea cunoştinţelor gramaticale pentru dezvoltarea şi nuanţarea exprimării orale şi scrise formează. folosită atât ca mijloc de comunicare. iar etapa gramaticală începe în clasa a III-a. precum şi utilizarea conştientă a sistemului de relaţii gramaticale în vederea deprinderii unei exprimări elaborate. a însuşirii noţiunilor gramaticale. etapă anterioară studiului sistematic al gramaticii. Împărţirea pe cicluri curriculare respectă stadializarea dezvoltării intelectuale (conform teoriei psihogenetice a lui Jean Piaget). disciplina Limba şi literatura română cuprinde în programele şcolare pentru învăţământul primar trei domenii specifice (menţinute şi în programele pentru clasele a V-a – a VIII-a): literatură (formarea capacităţii de lectură/citire). care stimulează pozitiv capacitatea de comunicare. pe un plan superior. pp. comunicarea gramaticală. 1998. stă principiul concentric. elevii învaţă că orice act de vorbire este o structură complexă.” (Anton Ilica – Metodica limbii române în învăţământul primar. de fapt. ciclului achiziţiilor fundamentale îi corespunde etapa pregramaticală. cât şi ca modalitate de cunoaştere. domeniului limbă îi sunt circumscrise elementele de construcţie a comunicării. pe prim plan trebuie să stea nu învăţarea 84 . dar şi a abaterii de la normativ în comunicare. „Prin comunicarea gramaticală înţelegem formarea abilităţii de înţelegere a funcţionării limbii. noţiuni învăţate anterior. al căror studiu începe în clasele primare şi se continuă în clasele gimnaziale. Treptat. limbă (elemente de construcţie a comunicării). ale cărei elemente componente se intercondiţionează şi se completează unele pe altele. atât în variantă normativă (standard). Prin urmare.membrii unei comunităţi lingvistice.

elevii sunt obişnuiţi. se pun bazele formării deprinderilor şi capacităţilor de a utiliza elementele de construcţie a comunicării în analiza şi interpretarea textelor literare şi nonliterare (obiectivul major al ciclului de dezvoltare fiind formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor). de descoperire şi de exersare empirică a mecanismului limbii. în care elevii se familiarizează cu noţiuni de limbă fără a le defini şi denumi. în clasele a III-a – a VI-a. Metode şi tehnici folosite în activităţile de predare -învăţare-evaluare a noţiunilor de limbă Demonstraţia este o metodă tradiţională pe care o utilizăm frecvent şi în didactica modernă.. Aplicaţii Realizează harta elementelor de construcţie a comunicării. Pentru studiul limbii. distingem două etape:  etapa pregramaticală – oral-practică.4. indicând modul cum se repartizează studiul morfologiei în cele patru clase ale învăţământului primar. cu transferul cunoştinţelor dobândite în comunicarea cotidiană. bază pentru însuşirea noţiunilor ştiinţifice (clasele I – a II-a). EDP. Ioan Cerghit (în Metode de învăţământ.  etapa de consolidare şi de aplicare a cunoştinţelor. deprinderilor în exprimarea orală şi scrisă. detalieri ale unor noţiuni deja cunoscute.regulilor gramaticale. priceperilor. este etapa noţiunilor empirice de gramatică. în clasele I – a IV-a. demersul didactic inductiv urmează trei etape:  etapa de observare. în ciclul de dezvoltare. prin operarea superioară cu noţiunile însuşite (clasele a III-a – a IV-a). 85 . tot ceea ce vor însuşi ulterior elevii fiind doar îmbogăţiri. Achiziţiile din domeniul limbii sunt foarte importante în comunicarea curentă. Pentru învăţarea sistematică a funcţionării limbii şi a însuşirii abilităţilor de comunicare normativă şi intenţionat nenormativă. nuanţări. treptat. Astfel. ci utilizarea celor învăţate în comunicare.. prin formularea de reguli şi definiţii.  etapa de învăţare a noţiunilor şi de formulare a definiţiilor şi regulilor. în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. 6. Să ne reamintim.  etapa gramaticală – în care se trece la formarea noţiunilor propriuzise de limbă. Bucureşti.

antrenându-i pe elevi în cercetarea faptelor de limbă.  să-şi stimuleze gândirea. să contribuie la formarea gândirii autonome a elevilor. acţiuni. în descoperirea regulilor gramaticale. • cu ajutorul modelelor. b. Este foarte important să-i obişnuim pe elevi:  să formuleze clar şi precis întrebările. În funcţie de materialul intuitiv utilizat. de utilizare a limbii române literare.1976. • cu ajutorul softurilor educaţionale. la formularea concluziilor şi apoi la ilustrarea achiziţiei teoretice prin exemple noi. Întrebările formulate de profesor trebuie să se bazeze pe fapte de limbă.  să nu formuleze o nouă întrebare până nu află răspunsul la întrebarea pusă anterior. demonstraţia folosită la orele/activităţile de limba română poate fi: • directă – „ pe viu” – a unor fenomene. ea contribuie la dezvoltarea memoriei elevilor. poate formula întrebări. 86 .  să evite întrebările echivoce. Aplicaţii Identifică exemple potrivite pentru tipurile de demonstraţie prezentate. interpretări. 124-133) arată că metoda demonstraţiei constă în folosirea unor raţionamente logice care sunt însoţite de mijloace intuitive de la care se pleacă şi se construiesc reprezentări. Elevul. îşi lămureşte neclarităţile. Prin conversaţia catihetică se poate verifica modul în care elevii şi-au însuşit anumite cunoştinţe. poate răspunde la întrebări. de la achiziţiile teoretice la comunicarea curentă. prin conversaţia euristică solicitând gândirea elevilor. a. constatări. • figurativă – cu ajutorul reprezentărilor grafice. Conversaţia euristică este o formă folosită la predarea-învăţarea unor noi cunoştinţe şi la lecţiile de formare a unor priceperi şi deprinderi. în formularea întrebărilor. pe fapte de limbă deja cunoscute. puterea lor de argumentare. pp. obiecte în starea lor naturală de existenţă şi de manifestare. Profesorul pentru învăţământ primar trebuie să-i ofere elevului un model de exprimare corectă. să facă trecerea de la faptele de limbă la achiziţii teoretice. Elevii sunt puşi în situaţia de a reproduce informaţii obţinute anterior. aflat într-un dialog deschis cu profesorul. sprijinindu-se. • cu ajutorul imaginilor audio-vizuale. Conversaţia este o metodă de bază folosită în studierea limbii în învăţământul primar.

Iaşi. iar profesorului îi indică nivelul de înţelegere a noţiunilor studiate de elevi. pag. Învăţarea prin descoperire este o metodă euristică. a legilor ei interne de organizare şi dezvoltare. să nareze întâmplări. deoarece elevul descoperă. 1999.” (Constantin Parfene. formarea unor priceperi şi deprinderi. a asigurării retenţiei şi transferului de cunoştinţe. puterea de generalizare. faptele de limbă oferite elevului şi care sunt cele pe care le va descoperi singur sau cu o dirijare moderată. Constantin Parfene identifică mai multe tipuri de analiză. adevăruri deja cunoscute. texte care să nu conţină situaţii discutabile. Editura Polirom. când elevii deja posedă un „vocabular de specialitate” care să le permită vehicularea cu uşurinţă a unor noţiuni gramaticale. utilizând verbe etc. Analiza lingvistică este considerată de Constantin Parfene metoda principală de studiere a limbii în şcoală – „pe lângă faptul că înlesneşte considerabil cunoaşterea de către elevi a structurii limbii române. În funcţie de tipul de raţionament utilizat în (re)descoperire. Ghid teoretico-aplicativ. este învăţare prin re-descoperire. capacitatea acestora de a opera. trebuie alese texte potrivite. le dezvoltă spiritul de observaţie. profesorul stabileşte care sunt noţiunile. Elevii îndrăgesc această metodă. • (re)descoperire pe cale deductivă. atât din punctul de vedere al conţinutului. folosind cât mai multe adjective. în funcţie de nivelurile limbii: a. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. gândirea. Metoda poate fi folosită mai ales în clasa a IV-a. Înainte de utilizarea acestei metode. cât şi al expresiei. în etapa constituirii sensului. în contexte variate. analiza fonetică – este utilizată încă din clasa I. cu noţiunile nou învăţate. prin activitate independentă sau semiindependentă. se desfăşoară după următorul algoritm: 87 . • (re)descoperire prin analogie. pentru că le oferă posibilitatea utilizării în mod creator a noţiunilor de limbă învăţate. dificil de analizat în cazul claselor mici. ea le dezvăluie multiplele posibilităţi de exprimare ale limbii noastre. de fapt.28) Pentru realizarea analizei lingvistice. a evaluării performanţelor.Compunerea gramaticală este o metodă frecvent folosită în orele de limbă şi literatură română. deosebim: • (re)descoperire pe cale inductivă. Elevilor li se pot cere compuneri gramaticale în care să descrie o persoană. le cultivă propriile posibilităţi de exprimare. cum ar fi noţiunile de morfologie sau de sintaxă.

 extragerea dintr-un enunţ a unui anumit cuvânt;  descompunerea cuvântului dat în elementele fonetice componente (silabe, vocale, semivocale, consoane);  stabilirea ordinii sunetelor componente (la începutul, în interiorul, la sfârşitul cuvântului);  stabilirea accentului;  stabilirea modului în care se grupează sunetele (diftongi, triftongi, hiat);  stabilirea grafemelor corespunzătoare fonemelor (litere simple, grupuri de litere);  descoperirea valorilor expresive ale sunetelor vorbirii. b. analiza lexicală – se foloseşte în studiul vocabularului, dar şi la orele de literatură, când se discută şi se corectează lucrările elevilor. Procedeul folosit în acest caz este substituţia, adică înlocuirea unui cuvânt cu altul mai potrivit, în vederea formării unei exprimări clare, corecte, nuanţate şi expresive. Prin analiza lexicală putem să explicăm semnificaţia unor cuvinte necunoscute, să descoperim sensul propriu sau figurat al unor cuvinte date (fără a folosi terminologia de specialitate). c. analiza morfologică – constă în identificarea părţilor de vorbire (a claselor morfologice) şi a categoriilor morfologice specifice acestora, aşa cum sunt ele recomandate în programele şcolare. Astfel, elevul de clasa a III-a va identifica, de exemplu, substantivul, va putea indica felul şi numărul acestuia, adăugând la analiza morfologică, în clasa a IV-a, şi categoria genului. În clasele a III-a şi a IV-a, de obicei, analiza morfologică este însoţită de identificarea funcţiei sintactice a cuvântului analizat – procedeu firesc în actul comunicării verbale, cuvântul nefiind, astfel, rupt de contextul în care apare. d. analiza sintactică – urmăreşte analiza structurii enunţurilor (propoziţii sau fraze). Este recomandabil să-i obişnuim pe elevi să înceapă analiza sintactică a propoziţiei cu identificarea predicatului, apoi a subiectului, trecând ulterior la identificarea părţilor secundare ale propoziţiei. Astfel, elevii descoperă despre cine sau despre ce se comunică ceva, ce se spune despre subiect, apoi descoperă amănunte despre locul, timpul, modul în care se desfăşoară acţiunea etc. e. analiza ortografică – urmăreşte scrierea corectă a faptelor de limbă, manifestate la diferite niveluri ale limbii; este o metodă complexă, în derularea căreia se interferează operaţii aparţinând celorlalte tipuri de

88

analiză. Algoritmul analizei ortografice este următorul:  identificarea ortogramelor;  stabilirea componentelor gramaticale ale acestora;  constatarea modului organizării silabice a componentelor faptelor în discuţie;  precizarea marcării în scris a diverselor componente ale ortogramelor;  stabilirea conformităţii pronunţiei elevilor cu normele pronunţiei literare;  aplicarea normelor prin diverse exerciţii. Exemple În Metodica sa, Constantin Parfene (vezi pag. 49-50) evidenţiază principalele aspecte care ridică anumite dificultăţi în scrierea corectă a elevilor:  scrierea vocalelor în hiat ( poetic – nu poietic, alee – nu aleie);  scrierea diftongilor ( moară – nu muară, oare – nu uare);  scrierea triftongilor ( eao, eau, iai, iau, iei, ioa, oai );  scrierea consoanelor duble ( accent, înnorat);  scrierea omofonelor ( sau/s-au, mai/m-ai);  despărţirea cuvintelor în silabe;  scrierea cuvintelor derivate, a cuvintelor compuse;  scrierea numelor de localităţi, instituţii;  scrierea cu ii şi iii a substantivelor şi adjectivelor. f. analiza punctuaţiei – însoţeşte analiza sintactică, vizează utilizarea corectă a normelor privind punctuaţia în enunţuri. Încă din clasa I, elevii se obişnuiesc cu anumite semne de punctuaţie, ei vor face diferenţierea între punct şi semnul exclamării, diferenţiere făcută şi la nivel acustic: în cadrul dictărilor, profesorul va coborî vocea pentru a marca finalul propoziţiei enunţiative, va indica prin intonaţie corespunzătoare propoziţia exclamativă etc. Învăţarea prin exerciţii (învăţarea prin acţiune) permite elevilor efectuarea unor acţiuni în vederea aplicării cunoştinţelor teoretice în planul exprimării cotidiene, exerciţiul fiind metodă de bază în învăţarea noţiunilor de limbă. Putem clasifica exerciţiile după: • formă: orale şi scrise; • conţinut: fonetice, lexicale, morfologice, sintactice, ortografice, de punctuaţie;

89

• funcţie: introductive, de bază, de consolidare, de evaluare, corective, aplicative, creative; • gradul de complexitate: de repetiţie, de recunoaştere, de exemplificare, de completare şi înlocuire, de transformare, creatoare, cu caracter ludic ; • gradul de participare (a profesorului şi a elevilor): dirijate, semidirijate, independente. Folosirea metodei impune respectarea unor cerinţe, cum ar fi:  formularea clară şi precisă a sarcinilor de lucru;  respectarea particularităţilor de vârstă şi psiho-lingvistice ale elevilor;  ordonarea exerciţiilor după gradul de dificultate (de la exerciţii introductive până la exerciţii creative);  propunerea unor exerciţii cât mai variate, pentru evitarea monotoniei şi a plictiselii;  monitorizarea efectuării exerciţiilor, în vederea confirmării/corectării lor imediate;  alegerea momentului potrivit în cadrul lecţiei pentru introducerea unui anumit tip de exerciţiu;  dozarea exerciţiilor în funcţie de obiectivele urmărite în lecţia respectivă, dar şi în unitatea de învăţare căreia îi aparţine acea secvenţă didactică. Elevii îşi formează, prin exerciţiile de copiere (propriu-zisă, selectivă), de transcriere şi de dictare (cu explicaţii prealabile, selectivă, autodictarea etc.), cunoscute şi sub numele de exerciţii de repetiţie, deprinderile ortografice şi de punctuaţie, o grafie corectă din punct de vedere logic şi gramatical. Exemple Tehnica dictării presupune parcurgerea următorilor paşi:  citirea, în întregime, a textului ce urmează a fi dictat, pentru familiarizarea elevilor cu textul;  dictarea propriu-zisă, pe unităţi logice (propoziţii sau grupe de cuvinte);  recitirea textului, pentru ca elevii să poată verifica scrierea corectă, respectarea semnelor de punctuaţie;  corectarea textului dictat (frontal, pe grupe, în perechi) şi analiza greşelilor;  concluzii şi recomandări făcute de profesor, cu sprijinul elevilor.

90

b. în majoritatea cazurilor. eficiente – atribute de bază ale unui bun vorbitor şi utilizator de limbă română. denumit prin cuvânt. compuneri în clasă sau acasă”. generalizare.  să diferenţieze informaţiile de bază de cele de detaliu. faza însuşirii regulilor şi a definiţiilor: apelând la operaţiile gândirii (analiză.  să descopere eventualele greşeli strecurate într-un text tehnoredactat şi să le corecteze. sinteză) se ajunge la „generalizarea şi consolidarea fenomenului gramatical”.Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o metodă modernă de educaţie care poate fi folosită în toate etapele procesului didactic: în proiectare. în care „elevii sunt conduşi să atribuie o valoare gramaticală nu obiectului semnalat. putem folosi unul dintre cele patru demersuri didactice. Editura Paralela 45. contribuie la formarea unei gândiri sistematice. învăţare şi în evaluare. 76-80):  demersul inductiv – cel mai des utilizat în învăţarea noţiunilor gramaticale. 1999. comparaţie. Structuri didactice deschise (ediţia a II –a. rapide. prezentate de Alina Pamfil în Limba şi literatura română în gimnaziu. faza distingerii planului gramatical de cel logic este o fază analitică. 2004.  să înveţe utilizarea dicţionarului în format electronic. Vistian Goia în Ipostazele învăţării – Limba şi literatura română (Cluj-Napoca. Folosind calculatorul. Structurarea lecţiilor de limba română Formarea noţiunilor gramaticale se poate realiza. în predare. faza operării superioare cu noţiunile de limbă însuşite este faza aplicării cunoştinţelor gramaticale dobândite „în exerciţii. faza familiarizării conştiente a elevului cu fenomenul gramatical dat are un caracter intuitiv. d. elevul va fi capabil:  să stabilească relaţiile dintre anumite fapte de limbă. 78) prezintă cele patru etape sau faze ale procesului formării noţiunilor gramaticale: a. Editura Napoca Star. fixarea unor „reprezentări gramaticale” realizându-se prin intuirea fenomenului gramatical prin mai multe exemple concrete. c. parcurgând un traseu inductiv. a softurilor educaţionale măreşte calitatea învăţării. p.  să caute informaţii despre un anumit fapt de limbă. selective. 6. În predarea-învăţarea noţiunilor de limbă. Utilizarea calculatorului. clasificare.5.  să construiască sau să rezolve teste de evaluare etc. pp. presupune un demers de la particular la general: pornind de 91 . ci cuvântului însuşi ca unitate formală a limbii”.

vei putea alege demersul potrivit pentru înţelegerea unei anume noţiuni de limbă. flexibilitatea şi competenţele tale profesionale. într-un context nou. vei putea face din orele de limbă română activităţi plăcute pentru elevi. în care să se îmbine armonios exigenţa şi dorinţa de învăţare. presupune claritate.  demersul dialectic. Ea îi oferă elevului posibilitatea de a se deprinde cu tehnici ale muncii intelectuale. Lecţia de limba română urmează un anume algoritm. în ciclul primar. de a le propune elevilor scenarii diferite. apoi rezolvă variate tipuri de exerciţii (de recunoaştere. a unui fapt deja cunoscut. Cunoscându-ţi bine elevii. când elevii vehiculează deja conştient şi corect clasele şi categoriile morfologice. corectitudine şi rigoare.la exemple concrete şi analiza lor. necesită deja deprinderi formate în utilizarea noţiunilor gramaticale. de exemplificare. cunoscut şi sub denumirea de „învăţarea prin opoziţie”.  demersul deductiv – indică un parcurs de la general la particular. acest demers este mai uşor valorificat în clasele gimnaziale. în funcţie de tipul lecţiei. 92 . vei putea utiliza exerciţii care dezvoltă gândirea critică – astfel se vor dezvălui tactul pedagogic. de exemplu. prin urmare. formarea teoretică a noţiunilor şi. libere. elevii descoperă definiţii. prin analogie cu pronumele personal. contribuie la dezvoltarea gândirii divergente. de înlocuire. mai ales. elevii pot învăţa. reguli. în vederea recunoaşterii noţiunii gramaticale studiate şi a exemplificării ei. rezolvate de elevi. noţiunile de sintaxă (de exemplu. Exemple Cele patru demersuri prezentate îţi oferă posibilitatea de a varia modalităţile de lucru în clasă. De fapt. pentru învăţarea simultană a subiectului simplu şi multiplu). compuneri gramaticale etc. sunt date exemple pentru ilustrarea ei. formele pronumelui personal de politeţe. aplicarea lor în comunicare.  demersul analogic – presupune transpunerea. întâi se formulează definiţia. de obiectivele urmărite şi de capacităţile / competenţele vizate. utilizarea acestui tip de demers necesită evidenţierea asemănărilor şi a deosebirilor dintre noţiunile studiate. se formează bazele noţiunilor gramaticale. poţi construi fiecare lecţie de formare a unor noţiuni de limbă pe oricare dintre cele patru demersuri. urmate de diferite tipuri de exerciţii. este mai puţin folosit în învăţământul primar. bună capacitate de analiză şi sinteză.).

 demersul analogic. noţiuni învăţate anterior. pentru studiul limbii: etapa pregramaticală şi etapa gramaticală . Se poate folosi unul dintre cele patru demersuri didactice:  demersul inductiv. 6. În cei patru ani ai învăţământului primar. folosită atât ca mijloc de comunicare. în primii doi ani în mod intuitiv.  învăţarea cu ajutorul calculatorului. folosind topica specifică limbii române.6. de obicei.  faza însuşirii regulilor şi a definiţiilor. elevii se deprind cu elementele de construcţie a comunicării. pe un plan superior. Astfel.  învăţarea prin descoperire.  demersul dialectic. ai utilizat metode adecvate înţelegerii fenomenelor gramaticale. conform căruia elevii reiau. care presupune parcurgerea următoarelor faze:  faza familiarizării conştiente a elevului cu fenomenul gramatical dat.  conversaţia. a însuşirii noţiunilor gramaticale. La baza studiului limbii.Dacă elevii tăi se exprimă corect şi expresiv.  compunerea gramaticală. stă principiul concentric. Pentru formarea noţiunilor gramaticale se recomandă.  analiza lingvistică. apoi încep studiul organizat al noţiunilor de limbă. ai atins obiectivele domeniului limbă.  faza operării superioare cu noţiunile de limbă însuşite. Rezumat Finalitatea studiului limbii române în şcoală este formarea unor buni utilizatori de limbă română. cât şi ca modalitate de cunoaştere.  demersul deductiv. Printre metodele şi tehnicile folosite în orele de limba şi literatura română pentru predarea-învăţarea-evaluarea noţiunilor de limbă putem enumera:  demonstraţia. distingem două etape. aplică regulile de ortografie în textele redactate înseamnă că ai ales demersul potrivit.  faza distingerii planului gramatical de cel logic. un traseu inductiv. 93 .  învăţarea prin acţiune.

Tema de control nr. inserând şi o probă de evaluare curentă.6. 6. 3 10% din nota finală – se predă conform graficului stabilit la prima activitate tutorială Alege din proiectarea unităţii de învăţare o secvenţă consacrată abordării noţiunilor de limbă. Test de autoevaluare 3 idei/informaţii care îmi sunt utile ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2 noţiuni care încă nu îmi sunt clare _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 1 sugestie/propunere pentru coordonatorul disciplinei/realizatorul cursului _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Sugestiile/recomandările pentru răspunsuri adecvate le găseşti la pagina 108. 94 .7. Realizează un scenariu didactic.8.

.... METODE DE EVALUARE FOLOSITE LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Cuprins 7...........Unitatea de învăţare 7.............................................. .....să foloseşti metodele de evaluare....... 106 7........... ....... ........ 7. ... Particularităţi ale evaluării în învăţământul primar . ...să proiectezi activităţi didactice de evaluare a competenţelor dobândite de elevi pe parcursul procesului de învăţare............. 97 7............. ... ........ Competenţele vizate .......... Tipuri de evaluare folosite în orele de limba şi literatura română .......... parcurgând această unitate de învăţare...... Introducere............. ....... tradiţionale şi alternative.........3......... ........ 95 7................. 7............................. Introducere Evaluarea este o continuare firească a procesului de predare-învăţare.............. . Particularităţi ale evaluării în învăţământul primar „Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează..... 95 7... în procesul didactic.7.. Durata medie de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 2 ore.... Rezumat............... 99 7... ....... Test de evaluare/autoevaluare .......să identifici particularităţi ale evaluării în învăţământul primar........ descoperind rolul lor formativ în dezvoltarea armonioasă a personalităţii şcolarului mic.................4... .....3...................... 106 7.......... ..................2..5..1.....8................6....... ....... se organizează şi se interpretează datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie pe plan educaţional... 95 7...... vei fi capabil: .................... ..... .......................1.................. 95 ...........2................... 101 7............... ......... Competenţe vizate După parcurgerea unităţii de învăţare.. elaborat de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare....” – este definiţia dată evaluării în capitolul I din Ghidul de evaluare – Limba şi literatura română...... vei cunoaşte metode tradiţionale şi alternative de evaluare..... Metode alternative de evaluare ................. Metode tradiţionale de evaluare .........

Seria Evaluare. p. 1999. din anul II de facultate. cu caracter preponderent formativ. sunt evidenţiate funcţiile evaluării:       funcţia diagnostică. Astfel. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 2000. funcţia de orientare şcolară şi profesională. Exemple Ion T. În activitatea de evaluare. în funcţie de obiectivele de referinţă ale programei şcolare pentru clasa respectivă (obiectivele de referinţă indică rezultatele aşteptate ale învăţării). autonomie în învăţare. Limba română. funcţia de certificare. Victoria Pădureanu. p. exprimaţi în termeni de realizare. dar şi căile pe care trebuie să le urmeze în învăţare. are în vedere activizarea elevului ca participant la propria formare. funcţia prognostică.” (Matei Cerkez. competenţe. în Evaluarea procesului didactic (Bucureşti. Radu.În cursul de Teoria şi metodologia evaluării. Matematică. acesta va ajunge să facă eforturi conştiente pentru dobândirea unor capacităţi. Editura Sigma. 6) Evaluarea şi aprecierea prin calificative necesită elaborarea descriptorilor de performanţă. obiectivele de referinţă ale programei şcolare sunt transformate în descriptori de performanţă. 96 . Evaluarea prin calificative. „evaluarea calitativă. care indică nivelul de competenţă/capacitatea atinsă de fiecare elev la o anumită disciplină. Mihaela Singer. Aplicaţii Analizează aceste funcţii din punctul de vedere al disciplinei Limba şi literatura română. indică cele patru paliere corespunzătoare indicatorilor sau descriptorilor de performanţă:  „calificativul «foarte bine» sau palierul învăţării depline exprimă acumularea cunoştinţelor cerute. 274). funcţia de selecţie. capacitatea de a opera cu ceea ce a învăţat. conştientizându-i permanent nivelul propriilor performanţe. Competenţe şi calificative la clasa a II-a. funcţia motivaţională. abilităţi. Colecţia Învăţământ primar. care să-i permită operaţionalizarea cunoştinţelor şi a informaţiilor în aşa fel încât procesul instructiv să devină eficient pentru el.

oferă garanţia unor progrese. publicată de Editura Sigma.4. însuşite bine. potrivit programei şcolare în vigoare. presupune însuşirea unui cuantum de cunoştinţe şi formarea unor capacităţi care permit elevului să abordeze etapa următoare cu şansa de a reuşi. Prin standardele curriculare de performanţă se verifică aplicarea curriculumului naţional şi gradul în care acesta se poate realiza. fiecare cadru didactic. prin metode de evaluare variate. din Seria Evaluare. în 1999. a baremelor de corectare şi notare.  calificativul «satisfăcător» sau palierul «prag». manifestate în activităţi concrete pe care elevii le pot realiza după desfăşurarea procesului de învăţământ. minimum acceptabil.” Exemple elocvente de utilizare a descriptorilor de performanţă în aprecierea rezultatelor şcolare oferă culegerea realizată specialişti ai Consiliului Naţional pentru Curriculum şi ai serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar.  calificativul «nesatisfăcător» sau palierul «inacceptabil» sancţionează insuccesul şi face necesare măsuri recuperatorii. 7. se urmăreşte :  măsurarea rezultatelor obţinute. stabileşte descriptorii de performanţă.  aprecierea rezultatelor pe baza descriptorilor de performanţă.  formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute. Standardele curriculare de performanţă sunt repere de evaluare a rezultatelor efective ale învăţării. Tipuri de evaluare folosite în orele de limba şi literatura română În cadrul orelor de limba şi literatura română. standardele curriculare de performanţă care trebuie atinse pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare orală. de aceea i se acordă «credit». ci şi să le utilizeze în situaţii similare. în vederea adoptării deciziei educaţionale adecvate. Aplicaţii Indică. specifice scopului urmărit. precum şi Colecţia Învăţământ primar. este capabil nu numai de a le recunoaşte. în funcţie de itemii probei de evaluare. calificativul «bine» sau palierul «credit» corespunde situaţiei în care elevul posedă cunoştinţe. în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi 97 . Urmând modelul oferit de specialişti. Constantin Cucoş.

173). este recomandabilă parcurgerea curriculumului pentru învăţământ preşcolar. nu numai a clasei la care se face evaluarea. Măsurarea presupune o determinare obiectivă. Evaluarea continuă (formativă) însoţeşte întregul parcurs didactic. semnificarea unui rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic. îi oferă un sprijin în planificarea activităţilor de predare şi învăţare viitoare. 1998. prin măsurare înţelege „operaţia de cuantificare a rezultatelor şcolare. este necesară o bună cunoaştere a programelor şcolare. De aceea. dacă se vizează capacitatea elevului 98 . are efecte reglatoare nu numai asupra învăţării. proba de evaluare iniţială. prin excelenţă calitative. Iaşi. în funcţie de obiectivele urmărite. înainte de a prelua clasa întâi.grade didactice (Curs elaborat în tehnologia învăţământului deschis la distanţă. adecvat particularităţilor de vârstă ale elevilor şi nivelului lor de pregătire.” După momentul când se desfăşoară evaluarea sau modul în care se integrează în procesul didactic. respectiv de atribuire a unor simboluri exacte unor componente achiziţionale. îi oferă profesorului posibilitatea de a se raporta la obiectivele programei. verificând sistematic progresele elevilor. Astfel. dacă se urmăreşte capacitatea elevilor de a identifica mesajul unui text audiat. la începutul anului şcolar sau dacă o clasă este preluată de un alt profesor pentru învăţământ primar. Secvenţe de evaluare formativă se pot insera în orice moment al lecţiei. consideră că actul evaluării cuprinde doar două momente distincte: măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare. ci şi a clasei anterioare (a nivelului anterior). de a urmări progresul elevilor. la începutul unui nou ciclu curricular (în clasa a III-a). […] Aprecierea şcolară sau evaluarea propriu-zisă constituie emiterea unei judecăţi de valoare. pentru familiarizarea cu metodele folosite de educatoare/profesor pentru învăţământ preşcolar şi pentru a putea întocmi. Pentru a realiza o evaluare iniţială eficientă. Informaţiile obţinute îl ajută pe profesor să identifice nivelul achiziţiilor elevilor în materie de competenţe. participarea la câteva activităţi din cadrul domeniului experienţial Limbă şi comunicare. evaluare formativă (continuă) şi evaluare sumativă (finală). prin surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică emiterea unor judecăţi de valoare. chiar în realizarea unor programe diferenţiate în funcţie de capacităţile elevilor. se poate introduce un moment de verificare a cunoştinţelor imediat după audierea textului. abilităţi şi cunoştinţe. urmăreşte stabilirea nivelului de pregătire a elevilor. ci asupra întregului proces didactic. p. deosebim evaluare predictivă (iniţială). Evaluarea iniţială (predictivă) este realizată la începutul clasei întâi. Editura Polirom.

Radu. de an şcolar..  evaluare formativă (continuă). este sintetică. 7. ea trebuie să fie „pluridimensională. globală. 2000. a naturii şi specificului disciplinei . momentul de verificare trebuie să urmeze după predarea-învăţarea semnelor respective.ns. deosebim:  evaluare predictivă (iniţială). Metode tradiţionale de evaluare Printre metodele tradiţionale de evaluare folosite la disciplina Limba şi literatura română în învăţământul primar se numără probele orale şi probele scrise.” (Ion T. După momentul când se desfăşoară evaluarea sau modul în care se integrează în procesul didactic. n. a timpului disponibil. a numărului elevilor evaluaţi. dar şi procesele şi mijloacele de lucru folosite pe parcursul activităţii.  selectarea obiectivelor evaluării în funcţie de situaţia concretă ce 99 . a resurselor materiale alocate. Editura Didactică şi Pedagogică. al unui an şcolar sau de-a lungul unui ciclu curricular.  evaluare sumativă (finală). în unitatea de învăţare proiectată. Să ne reamintim. 180) Aplicaţii (pentru PORTOFOLIU) Identifică. Cerinţele care trebuie respectate în elaborarea şi desfăşurarea evaluărilor orale ale elevilor sunt:  identificarea şi stabilirea prealabilă a obiectivelor evaluării (în corelaţie cu obiectivele de referinţă urmărite în procesul de predare-învăţare. Evaluarea finală (sumativă) se realizează la sfârşitul parcurgerii unei unităţi de învăţare. Evaluarea finală trebuie să acopere obiectivele de referinţă urmărite pe parcursul unei unităţi de învăţare.de a utiliza semnele de punctuaţie potrivite.. la sfârşit de semestru.5. Evaluarea în procesul didactic. a tipului de informaţie pe care profesorul doreşte să o obţină prin răspunsurile elevilor. în sensul cerinţei ca mijloacele utilizate să ia în evidenţă efectele instruirii/învăţării asupra elevilor.). îndeplineşte funcţii de certificare a competenţelor dobândite şi de ierarhizare a elevilor. de ciclu curricular. elemente de conţinut care ar putea constitui subiecte pentru cele trei tipuri de evaluare. a tipului de evaluare promovat. Bucureşti. p. capacităţile şi competenţele formate.

evenimente. fiind evaluate capacităţi. elevul fiind pus în situaţia de a explica. a unui ansamblu de informaţii. Exemple Ion T.  completarea dialogurilor lacunare – constă în prezentarea unui dialog în care au lipsit replicile unuia dintre interlocutori. situaţii etc. în care profesorul poate alterna rolul emiţătorului şi al receptorului. oferă posibilitatea unor abordări şi interpretări diferite.  redarea (repovestirea) unui conţinut . în grup. 2000.  folosirea unor forme variate – evaluare frontală.  verificarea orală realizată pe baza unui suport vizual – este folosită mai ales în clasele I şi a II-a. prezentate oral. individuală.  elaborarea unor grile de evaluare (stabilirea descriptorilor de performanţă) pentru eliminarea subiectivităţii notării elevilor. oferindu-i elevului posibilitatea de a decide. Proba scrisă poate fi folosită în toate tipurile de evaluare şi la toate nivelurile de şcolaritate. apoi se poate prezenta răspunsul în faţa clasei (în perechi sau chiar individual). în Evaluarea în procesul didactic (Bucureşti. în care profesorul evaluator coordonează activitatea prin structurarea întrebărilor şi dirijarea elevului. Proba scrisă are o valoare formativă mai mare decât celelalte modalităţi de evaluare. în funcţie de particularităţile de vârstă şi psihopedagogice ale elevilor. traseul discuţiei. deprinderi şi abilităţi pe care evaluarea orală 100 . presupune un timp de pregătire a răspunsului: elevul citeşte dialogul incomplet. fapte. la un moment dat. de a descrie. 206-207) prezintă diferite tehnici şi procedee folosite pentru evaluarea orală:  conversaţia de verificare – un grupaj de întrebări şi răspunsuri. în funcţie de nivelul şi de specificul clasei. Radu. Editura Didactică şi Pedagogică.urmează a fi evaluată. se pot elabora probe scrise pentru evaluările curente (extemporalele) şi pentru evaluările de la sfârşitul unităţilor de învăţare (evaluările periodice). pp. La nivelul învăţământului primar. de a comenta imaginile (schemele) intuite. se recomandă utilizarea acestei tehnici pentru a-i ajuta pe elevii mai timizi să se exprime oral sau pentru a scurta elaborarea răspunsului de către elevii cu un timp de gândire mai lent.  interviul – o discuţie relativ liberă. caută replica cea mai potrivită. înregistrate audio sau video – se utilizează tot în clasele mai mici. în scris.

6. participarea lui afectivă la activităţile pe grupe sau frontale. profesorul îşi poate construi o imagine despre fiecare elev al său. sunt mai puţin măsurabile cu aceste metode. povestirea.).  prin fişa de control/verificare. Observarea comportamentului elevilor este realizată în cadrul orelor. frecvenţa cu care apare un comportament. îndeosebi în evaluarea realizării obiectivelor performative cognitive. răspunsul poate fi reevaluat (deoarece probele scrise se păstrează un timp dat). înregistrând doar faptul că o caracteristică sau o acţiune este prezentă în comportamentul elevului. sunt evaluaţi mai mulţi elevi într-un timp relativ mai scurt. de aceea în sistemul actual de învăţământ se impune cunoaşterea şi folosirea metodelor alternative. Totuşi. în vederea schimbării sau îmbunătăţirii strategiei predării-învăţării-evaluării limbii române. O multitudine de comportamente hotărâtoare în formarea elevului nu pot fi măsurate cu metodele clasice. utilizarea metodelor tradiţionale este foarte importantă. compunerea etc. prezentarea părerilor personale. 101 . Observarea sistematică a comportamentului elevilor se utilizează atât în evaluarea procesului (a modului de executare a sarcinii primite). Metode alternative de evaluare În procesul evaluării. comparativ cu probele orale.  prin scara de clasificare. imagine ce poate fi consemnată în trei modalităţi:  prin fişa de evaluare pe care o întocmeşte mai ales în cazul elevilor cu rezultate mai puţin bune la limba română. manifestarea disponibilităţii de a învăţa etc. furnizând numeroase informaţii utile. este o metodă agreată de elevii timizi şi de cei care necesită o perioadă mai mare de timp pentru elaborarea răspunsului. care contribuie decisiv la formarea personalităţii elevului. observarea se limitează doar la câteva comportamente (participarea la activităţi. cât şi a produsului realizat de elevi (proiectul. Fişa este utilizată în cazul elevilor care au nevoie de sprijin în învăţarea limbii române. Prin această fişă. 7. de aceea Serviciul Naţional de Examinare şi Evaluare a propus următoarele metode alternative de evaluare: 1. modul în care răspunde cerinţelor impuse de actul educaţional.). obiectivele performative afective. greu de obţinut pe alte căi. fiind de un real folos şi profesorului. profesorul urmăreşte înregistrarea datelor factuale despre evenimentele cele mai importante la care a fost observat elevul. Urmărind elevul în activitatea lui cotidiană. indicând gradul în care o anumită caracteristică este prezentă.nu le poate pune totdeauna în evidenţă.

De exemplu.Exemple Specialiştii în evaluare propun utilizarea scării lui Likert. obişnuindu-i pe elevi cu primii paşi ai analizei textului liric sau epic. în afara cuvântului. lirice şi epice. în care comportamentele elevilor sunt clasificate într-un număr de categorii. încă de la început.  Notează formula de început şi de încheiere a basmului. Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. Exemple Prin aplicarea investigaţiei.  Găseşte o altă modalitate de comunicare. mimica şi intonaţia corespunzătoare. Proiectul este o metodă interactivă care îi solicită pe elevi în a realiza cercetări. creativitate. el trebuie să înţeleagă şi să rezolve sarcina. se desfăşoară şi se încheie în clasă. Elevul primeşte o sarcină prin instrucţiuni precise. profesorul stabileşte în colaborare cu 102 . prin care să ilustrezi o idee principală a basmului. un basm). folosindu-te de gesturile. ce consemnează fiecare moment al cercetării. Investigaţia poate fi individuală sau de grup. profesorul poate urmări gradul de implicare a elevului în cadrul orelor de limba şi literatura română. 3. iniţiativă etc. Realizarea unui proiect impune clarificarea. interesându-se de ceea ce se petrece în şcoală şi în afara ei. ea începe.  Stabileşte ideile principale ale basmului.  Povesteşte basmul. este continuată acasă şi finalizată tot în clasă. a modalităţii de desfăşurare şi evaluare a proiectului. oferind dovada utilizării unei palete largi de cunoştinţe şi capacităţi: cooperare.  Prezintă personajele basmului. flexibilitate. este o metodă a cărei efectuare începe în clasă. elevul poate aborda analiza unui text epic:  Citeşte textul următor (de exemplu. întocmind un set de întrebări pe care îl va aplica fiecărui elev din clasă: În ce măsură elevul a participat la discuţii? □ niciodată □ rar □ ocazional □ frecvent □ întotdeauna În ce măsură comentariile au fost în legătură cu tema propusă? □ niciodată □ rar □ ocazional □ frecvent □ întotdeauna În ce măsură au demonstrat comentariile făcute originalitatea gândirii elevului? □ niciodată □ rar □ ocazional □ frecvent □ întotdeauna 2. Metoda este utilă în cadrul orelor de receptare a textelor literare. evidenţiind câte o trăsătură relevantă. activităţi pe grupe.

elevii:  Tema proiectului  Planificarea activităţii. adică în afara orelor de curs.  Rezultatul evaluării – procesul.  monitor/timer – urmăreşte încadrarea în timp a realizării sarcinilor de către fiecare membru al grupei. după prezentarea rezultatelor cercetării şi/sau a materialelor create.  moderator – asigură participarea tuturor membrilor grupei la discuţii. fişării materialului şi parcurgerii fişelor în vederea întocmirii lucrării propriu-zise. Dacă elevii realizează cercetarea în grupe de lucru. adică:  stabilirea obiectivelor proiectului.  repartizarea sarcinilor în cadrul grupei.  Stabilirea standardelor pentru realizare şi evaluarea proiectului.  Rolul învăţătorului/profesorului în realizarea proiectului:  tutore – urmăreşte şi coordonează pas cu pas realizarea proiectului. Rezultatele activităţii grupei sunt evaluate în clasă. produsul sau amândouă  Formatul prezentării raportului – propunem recomandarea unui format. sarcinile pot fi împărţite în felul următor:  secretar – consemnează ideile emise de fiecare participant. În vederea susţinerii proiectului se întocmeşte un raport care consemnează principalele rezultate ale cercetării grupei. Munca în echipă contribuie la întărirea coeziunii grupului.  evaluator la sfârşitul proiectului – evaluează doar procesul sau produsul sau pe amândouă. la participarea cu simţul răspunderii în vederea realizării sarcinii asumate. Cercetarea propriu-zisă şi realizarea materialelor se face acasă. în activităţile intermediare impuse.  formarea grupelor de lucru. pentru ca să i se ofere elevului posibilitatea parcurgerii bibliografiei. Notarea poate fi analitică 103 .  Politica resurselor materiale necesare: se va oferi material bibliografic ori sarcina elevului va consta şi în căutarea surselor bibliografice necesare realizării proiectului?  Data finalizării proiectului – se recomandă un timp mai îndelungat de realizare.  raportor – prezintă clasei concluziile grupei.  evaluator continuu – apreciază munca desfăşurată de fiecare membru al echipei. fiindcă elevii sunt încă neiniţiaţi şi trebuie să-şi însuşească deprinderi de muncă intelectuală.

Portofoliul este „cartea de vizită” a elevului. 104 . elev şi părinte. în limbaj artistic sau ştiinţific. dar şi desene. Exemple Teme posibile pentru realizarea unor proiecte la Limba şi literatura română:  Copilăria – aşa cum o vedem noi şi alţii  Rotaţia anotimpurilor în poezii  Hai să colindăm! – culegere de colinde  Reportaj despre şcoala mea / oraşul meu (satul meu) 4. fiecare element component al portofoliului este verificat şi corectat de învăţător/profesor.sau holistică. profesorul şi părinţii pot avea un dialog concret. Realizarea proiectelor este o activitate care poate oferi numeroase satisfacţii elevilor. ilustraţii. în scris şi ataşate lucrărilor elevului. observaţiile sale fiind consemnate. care include rezultatele obţinute de elev prin toate celelalte metode şi tehnici de evaluare. Elementele componente ale portofoliului la limba şi literatura română sunt stabilite de profesor.  elevii şi profesorul pot comunica.  factorii de decizie. reprezintă o modalitate de evaluare complexă. oral şi în scris. însă elevul are libertatea de a include în propriul portofoliu materiale pe care le consideră necesare şi reprezentative.  elevii. părinţii putând urmări evoluţia. Elevii pot utiliza în realizarea proiectelor material lingvistic. având la dispoziţie portofoliile elevilor. de regulă. de la un semestru la altul. de la un ciclu de învăţământ la altul. deschide calea unei comunicări lipsite de constrângeri între profesor. atitudinea copilului lor la limba şi literatura română. reproduceri ale unor picturi/sculpturi celebre. îi oferă elevului o posibilitate generatoare de satisfacţii în asumarea responsabilităţii propriilor achiziţii intelectuale. pot să-şi formeze o imagine mai bună despre ceea ce se petrece în clasă. oferindu-le şansa exprimării variate. Portofoliul urmăreşte progresul elevului. observaţiile profesorului atrăgându-le atenţia asupra unor eventuale probleme ce aşteaptă soluţionarea. Portofoliul îi oferă profesorului o imagine complexă a personalităţii elevului. utilitatea lui fiind remarcată de toţi agenţii educaţionali:  elevii îşi pot urmări progresul. susţinerea proiectului poate fi însoţită de acompaniament muzical. de la un an la altul.

 scări de clasificare – îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obţinute. probe scrise şi practice. cărţi poştale. fişe de lectură şi prezentări de carte. să conştientizeze necesitatea depunerii eforturilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite. care pot fi evaluate prin:  chestionare – elevilor li se cere să răspundă sincer la întrebări. realizate cu ocazia unor excursii literare. prin completarea chestionarului. proiecte întocmite. felicitări. profesorul şi elevul observă esenţa procesului eficient de învăţare.  fişe de observare sistematică a comportamentului elevului.  proiecte de spectacole literare. împreună cu fişele de observare sistematică a comportamentului elevilor întocmite de profesor. comparând nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi cu standardele educaţionale. cultivă motivaţia elevilor faţă de învăţătură. elevul conştientizează cerinţele impuse de studiul limbii române. invitaţii. reproduceri ale unor coperte de carte. 5.Exemple Portofoliul la Limba şi literatura română ar putea include:           teste iniţiale şi finale de verificare a cunoştinţelor. 105 . imagini ale caselor memoriale. putând fi prezentate periodic părinţilor. Autoevaluarea urmăreşte comportamentele din domeniul afectiv.  autoevaluările elevului. cuprinzând portrete de scriitori. poate să ia măsuri în vederea îmbunătăţirii rezultatelor sale şcolare. Autoevaluarea este modalitatea prin care elevul îşi dezvoltă capacităţile evaluative. interviuri imaginare cu personalităţi ale culturii şi literaturii române. capătă o confirmare (sau un semnal de alarmă) a modalităţii sale de lucru. note de călătorie. ce constă în dezvoltarea gândirii abstracte. benzi desenate. Aceste instrumente de autoevaluare a elevilor îşi găsesc locul în portofoliu. realizate de profesor. în crearea independenţei şi iniţiativei în rezolvarea problemelor. având la bază o operă literară sau un subiect cotidian. albume literare. Prin întocmirea scărilor de clasificare. proiecte de coperte de carte sau de ilustraţii după texte studiate. modele de redactare de bilete. impunându-şi un program propriu de învăţare.

 investigaţia. În învăţământul primar se folosesc atât metodele tradiţionale de evaluare.. Fiecărei etape a evaluării (evaluare iniţială. 7. învăţare şi evaluare sunt într-o strânsă legătură. ele nu sunt consecutive.. prezentând avantajele şi dezavantajele fiecăreia. O alternare a metodelor de evaluare (tradiţionale şi alternative) duce la diversificarea modalităţilor de evaluare şi la ameliorarea procesului didactic. b. evaluare continuă.  proiectul. ci simultane.Aplicaţii Comparaţi. cât şi cele alternative. evaluare finală) trebuie să i se acorde atenţia cuvenită. la alegere. 7. Printre metodele frecvent folosite se pot enumera:  metode de evaluare orală.  autoevaluarea. două metode alternative de evaluare. elevul devenind un partener al profesorului în evaluare. activităţile de predare. Rezumat În procesul de învăţământ. Construieşte o definiţie metaforică a evaluării prin calificative. Indică utilitatea portofoliului din perspectiva agenţilor educaţionali. fiindcă se influenţează una pe cealaltă. Arată avantajele şi limitele probelor orale şi scrise.  metode de evaluare scrisă.8. Test de autoevaluare a. c. Răspunsurile corecte sau sugestiile/recomandările pentru răspunsuri adecvate le găseşti la pagina 108. 106 .  observarea sistematică a comportamentului elevului. Să ne reamintim.  portofoliul. înţelegând şi apreciind evaluarea ca o modalitate de evidenţiere a performanţelor la care a ajuns la un moment dat.7. ele trebuie proiectate împreună.

discută cu tutorele.  opţional la nivelul ariei curriculare . Realizează selecţia metodelor. pornind de la interpretarea citatului dat. poţi revedea subcapitolul 3. b. stabileşte „topul”.8.Răspunsuri/Sugestii/Recomandări pentru testele de au toevaluare Testul de autoevaluare 1. canalul şi contextul.10. Discută cu tutorele despre părerea ta privind lectura şi rolul ei. – de la pagina 36 a. Pentru a enumera paşii care trebuie parcurşi în abordarea unui text epic. Discută cu tutorele. Alege una dintre metodele prezentate. Întrebările fundamentale ale proiectării didactice sunt:  Ce voi face?  Cu ce voi face?  Cum voi face?  Cum voi şti dacă s-a realizat ceea ce trebuia? b.8. standarde curriculare de performanţă.  opţional ca disciplină nouă .4. Cuvinte-cheie posibile: curriculum. apoi discută cu tutorele rezultatele obţinute. activităţi de învăţare. c. codul. Răspunsul formulat trebuie să reflecte părerea personală privind rolul lecturii. b. Pentru a verifica răspunsul formulat.4.8. Testul de autoevaluare 5.  opţional la nivelul mai multor arii curriculare . ideal educaţional. – de la pagina 82 a. obiective cadru. Pentru indicarea importanţei combinării celor trei forme de comunicare în vederea realizării unei comunicări eficiente. Parametrii situaţiei de comunicare sunt: emiţătorul.4. vezi subcapitolul 1. – de la pagina 18 a. Pentru a lămuri eventualele neclarităţi. receptorul. c. Testul de autoevaluare 3. b. – de la pagina 50 a. poţi revedea subcapitolul 5. obiective de referinţă. finalităţi ale învăţământului primar etc. c. mesajul. 107 . Testul de autoevaluare 2. Tipurile de opţional folosite în învăţământul primar sunt:  opţional la nivelul disciplinei .

b. Pentru rezolvarea eventualelor neclarităţi.6.8. consultă subcapitolul 7.Testul de autoevaluare 6. c. poţi revedea subcapitolul 7. Pentru a formula un răspuns potrivit. – de la pagina 106 a. – de la pagina 94 Acest test de autoevaluare poate fi folosit cu succes şi în procesul didactic desfăşurat cu elevii din clasele primare. discută cu tutorele.3. 108 . poţi consulta subcapitolul 7. Pentru a indica avantajele şi limitele probelor orale şi scrise. Testul de autoevaluare 7. Dacă întâmpini dificultăţi în formularea răspunsului.5.7.

Cercetării şi Tineretului. Seria Învăţământ primar.E. 2002 *** Instruirea diferenţiată.) *** Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Editura Aramis Print.C. Gabriel – Comunicarea interpersonală. Mihaela – Competenţe şi calificative la clasa a III-a. Editura Polirom. Editura Umbria. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării.. Muşata – Instruire interactivă. Iaşi. – Îndrumător metodic. 1998  Cornea. Bucureşti.a. Institutul European. Bucureşti. 2003    *** Revistele Societăţii de Ştiinţe Filologice din România: Limba şi literatura română. 1999  Chereja. Editura Sigma.. CNC şi SNEE. Paul – Introducere în teoria lecturii . Constantin – Pedagogie. Bucureşti. Matei. Clasa a II-a. Limba română. Editura   Prognosis (f. Victoria. 1993  Creţu. Cadru de referinţă . Georgeta – Metodica predării şi învăţării limbii şi literaturii române. Ghid pentru formatori şi cadre didactice (coord. Repere pentru reflecţie şi acţiune.Bibliografie  *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). 2007  Bocoş. 1996 109 . Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple. Ministerul Educaţiei Naţionale. 2006 *** Reforma învăţământului obligatoriu din România . Limbă şi literatură (în special rubrica Didactica modernă)  Albu. Iaşi. 2001 *** Limba şi literatura română. 2002  Burlea. 2007  Cerkez. Lucia Gliga. Ministerul Educaţiei.N. Editura Polirom. Colecţia Evaluare. C.C. Jody Spiro). Editura Polirom. Dezvoltarea vorbirii la clasele I. Iaşi. Învăţământ primar şi gimnazial. Pădureanu.a. Editura Educaţia 2000+. Ediţia a II-a. Singer. Cluj-Napoca. Perspective didactice. Florica – Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar. Bucureşti. Seria Calitate în formare. Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. 2008  *** Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. Bucureşti. 1981  Cucoş. aII-a şi a II-a şi activităţi recreative la clasa I . 1998  Corniţă. Baia-Mare. Editura Universităţii Bucureşti. Iaşi. Georgeta –Tulburările limbajului scris-citit. Aspecte formative şi valenţe psihologice. EDP. Elvira ş. Editura Presa Universitară Clujeană. Humanitas Educational. Matematică . Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor. M. 2004  Consiliul Naţional pentru Curriculum. Bucureşti.

M. Peneş. Iaşi. Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov. trad.) – Pregătirea iniţială psihologică. EDP. Iaşi. Editura Militară. 71 -174 Manolescu. Ministerul Educaţiei Naţionale. Anton – Metodica limbii române în învăţământul primar .           Iaşi. 1998 Damşa. Structuri didactice deschise. Rodica Mariana – Teoria şi managementul curriculum-ului. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Ministerul Educaţiei. Bucureşti. Editura Polirom. Romiţă B.) – Recuperarea rămânerii în urmă la limba română. de Ana Zăstroiu. Noël – Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală. II. – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Gilles.a. Editura Paralela 45. pedagogică şi metodică a profesorilor. 2000 Ferréol. Sâmihăian. 2000. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. – Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi clasele I şi a II-a. Editura Polirom. Vasile. 1998 Ioan. 2006 Pamfil. 1976 Ionescu. Iaşi. Vistian – Metodica predării limbii şi literaturii române. 2009 Norel. 2002 Marga. Bucureşti. Florentina – Didactica limbii şi literaturii române. Bucureşti. EDP. Proiectul pentru învăţământul rural. 1983 Mucchielli. ediţia a II-a. 1996 Dumitru. 2004         110 . 1992 Iucu. Editura Polirom. Marcela – Metodica desfăşurării orelor de compunere-expunere la ciclul primar. Bucureşti. MEC. Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar. – Managementul şi gestiunea clasei de elevi. 1990 Niculescu. Editura de Vest. Bucureşti. pp. Cucoş. Timişoara. Flageul. Cerghit – Metode de învăţământ. Editura Polirom. în Curriculum Naţional. Nicolae – Cititul şi scrisul. Bucureşti. EDP. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Curs elaborat în tehnologia învăţământului deschis la distanţă. Alex– Arta de a comunica.) – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Editura Polirom. Alina – Limba şi literatura română. Ioan ş. 1995 Ilica. 1998 Molan. 2005 Neacşu. 2007 Goia. Constantin (coord. Andrei – Reforma învăţământului acum. I. Iaşi. Cercetării şi Inovării. Metode. V. Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă . forme şi psihologia situaţiilor de comunicare. 2005 Norel. şi Chiş.Al. Mariana (coord. Multimedia Arad. Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 2003 Niculescu. – Strategii de predare şi învăţare. modul 5 din seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat. Mariana. Fundamente teoreticometodologice. Rodica Mariana (coord.

Proiectul pentru învăţământul rural. Mihai – Reforma conţinuturilor învăţământului.) – Quo vadis. Ed. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Editura Atelier Didactic. 2008  Vlăsceanu. 101 exerciţii pentru clasa a II-a. Bucureşti. Iaşi: Editura Polirom. Geoff – Profesorul azi. 1998  Stoica. Temple. Florentina. volumul I. Polirom. 2000  Sâmihăian. Editura Aramis. Editura Didactică şi Pedagogică. 1980  Parfene.Aramis. Ligia (coord. Ioan – Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Mihaela. Bucureşti. A. Jeannie L. Bucureşti. Constantin – Compoziţiile în şcoală. I. Carmela-Valena – Comunicarea gramaticală. 2002 111 . Sarivan. 2005  Singer. (coord.) – Evaluarea curentă şi examenele. Academia? Repere pentru o reformă de profunzime în învăţământul superior . Norel. Bucureşti. 2002  Panţuru. Bucureşti. Prima ediţie în limba română. EDP. Editura Prognosis. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu – Studiu de impact. Limba şi literatura română. Centru Educaţia 2000+. MEC. Mariana – Didactica limbii şi literaturii române. Kurtis.. 1999  Peneş. Iaşi. Bucureşti. Mihai (coord. Meredith S. – Evaluarea în procesul didactic. Lazăr (coord. Ghid teoretico-aplicativ. 2007  Radu. Stan – Elemente de teoria şi metodologia instruirii. 2009  Panţuru. 1999  Steele. Coordonator traducere: Adriana Ţepelea. Editura Corint. Editura Sigma. 1996  Petty. Marcela – Caiet de comunicare. Iaşi. Bucureşti. 2003  Parfene. vol. Pandrea. Stan – Instruirea în spiritul strategiei dezvoltării gândirii critice. Bucureşti. Editura Polirom.) – Şcoala la răscruce. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. Ion T.) –Ghid de evaluare.. 2001  Stanciu. Metode moderne de predare. 2001  Şerdean. Editura Psihomedia. Charles – Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice. Editura Universităţii Transilvania din Braşov. I. 2006  Stan. Braşov. Editura Pastel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful