Sunteți pe pagina 1din 19

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

646 din 26 iulie 2006


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are a s op instituirea de masuri pri!ind promo!area im"unatatirii se uritatii si sanatatii in mun a a lu ratorilor. (#) Prezenta lege sta"ileste prin ipii generale re$eritoare la pre!enirea ris urilor pro$esionale% prote tia sanatatii si se uritatea lu ratorilor% eliminarea $a torilor de ris si a identare% in$ormarea% onsultarea% parti iparea e &ili"rata potri!it legii% instruirea lu ratorilor si a reprezentantilor lor% pre um si dire tiile generale pentru implementarea a estor prin ipii. Art. #. - Con!entiile internationale si ontra tele "ilaterale in &eiate de persoane 'uridi e romane u parteneri straini% in !ederea e$e tuarii de lu rari u personal roman pe teritoriul altor tari% !or uprinde lauze pri!ind se uritatea si sanatatea in mun a. CAPITOLUL II Domeniu de apli are Art. (. - (1) Prezenta lege se apli a in toate se toarele de a ti!itate% atat pu"li e% at si pri!ate. (#) Pre!ederile prezentei legi se apli a anga'atorilor% lu ratorilor si reprezentantilor lu ratorilor. Art. ). - (1) *a e+ eptie de la pre!ederile art. ( alin. (1) azurile in are parti ularitatile inerente ale anumitor a ti!itati spe i$i e din ser!i iile pu"li e% um ar $i $ortele armate sau politia% pre um si azurile de dezastre% inundatii si pentru realizarea masurilor de prote tie i!ila% !in in ontradi tie u prezenta lege. (#) In azurile pre!azute la alin. (1) tre"uie sa se asigure se uritatea si sanatatea lu ratorilor% tinanduse seama de prin ipiile sta"ilite prin prezenta lege. Art. ,. - In sensul prezentei legi% termenii si e+presiile de mai 'os au urmatorul intelesa) lu rator - persoana anga'ata de atre un anga'ator% potri!it legii% in lusi! studentii% ele!ii in perioada e$e tuarii stagiului de pra ti a% pre um si u eni ii si alti parti ipanti la pro esul de mun a% u e+ eptia persoanelor are presteaza a ti!itati asni e. ") anga'ator - persoana $izi a sau 'uridi a e se a$la in raporturi de mun a ori de ser!i iu u lu ratorul respe ti! si are are responsa"ilitatea intreprinderii si/sau unitatii. ) alti parti ipanti la pro esul de mun a - persoane a$late in intreprindere si/sau unitate% u permisiunea anga'atorului% in perioada de !eri$i are preala"ila a aptitudinilor pro$esionale in !ederea anga'arii% persoane are presteaza a ti!itati in $olosul omunitatii sau a ti!itati in regim de !oluntariat% pre um si someri pe durata parti iparii la o $orma de pregatire pro$esionala si persoane are nu au ontra t indi!idual de mun a in &eiat in $orma s risa si pentru are se poate $a e do!ada pre!ederilor ontra tuale si a prestatiilor e$e tuate prin ori e alt mi'lo de pro"a. d) reprezentant al lu ratorilor u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii lu ratorilor persoana aleasa% sele tata sau desemnata de lu ratori% in on$ormitate u pre!ederile legale% sa ii reprezinte pe a estia in eea e pri!este pro"lemele re$eritoare la prote tia se uritatii si sanatatii lu ratorilor in mun a. e) pre!enire - ansam"lul de dispozitii sau masuri luate ori pre!azute in toate etapele pro esului de mun a% in s opul e!itarii sau diminuarii ris urilor pro$esionale. $) e!eniment - a identul are a antrenat de esul sau !atamari ale organismului% produs in timpul pro esului de mun a ori in indeplinirea indatoririlor de ser!i iu% situatia de persoana data disparuta
1

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
sau a identul de traseu ori de ir ulatie% in onditiile in are au $ost impli ate persoane anga'ate% in identul peri ulos% pre um si azul sus epti"il de "oala pro$esionala sau legata de pro$esiune. g) a ident de mun a - !atamarea !iolenta a organismului% pre um si into+i atia a uta pro$esionala% are au lo in timpul pro esului de mun a sau in indeplinirea indatoririlor de ser!i iu si are pro!oa a in apa itate temporara de mun a de el putin ( zile alendaristi e% in!aliditate ori de es. &) "oala pro$esionala - a$e tiunea are se produ e a urmare a e+er itarii unei meserii sau pro$esii% auzata de agenti no i!i $izi i% &imi i ori "iologi i ara teristi i lo ului de mun a% pre um si de suprasoli itarea di$eritelor organe sau sisteme ale organismului% in pro esul de mun a. i) e &ipament de mun a - ori e masina% aparat% unealta sau instalatie $olosita in mun a. ') e &ipament indi!idual de prote tie - ori e e &ipament destinat a $i purtat sau manuit de un lu rator pentru a-l prote'a impotri!a unuia ori mai multor ris uri are ar putea sa ii puna in peri ol se uritatea si sanatatea la lo ul de mun a% pre um si ori e supliment sau a esoriu proie tat pentru a indeplini a est o"ie ti!. 0) lo de mun a - lo ul destinat sa uprinda posturi de lu ru% situat in ladirile intreprinderii si/sau unitatii% in lusi! ori e alt lo din aria intreprinderii si/sau unitatii la are lu ratorul are a es in adrul des$asurarii a ti!itatii. l) peri ol gra! si iminent de a identare - situatia on reta% reala si a tuala areia ii lipseste doar prile'ul de lansator pentru a produ e un a ident in ori e moment. m) stagiu de pra ti a - instruirea u ara ter apli ati!% spe i$i a meseriei sau spe ialitatii in are se pregates ele!ii% studentii% u eni ii% pre um si somerii in perioada de re on!ersie pro$esionala. n) se uritate si sanatate in mun a - ansam"lul de a ti!itati institutionalizate a!and a s op asigurarea elor mai "une onditii in des$asurarea pro esului de mun a% apararea !ietii% integritatii $izi e si psi&i e% sanatatii lu ratorilor si a altor persoane parti ipante la pro esul de mun a. o) in ident peri ulos - e!enimentul identi$i a"il% um ar $i e+plozia% in endiul% a!aria% a identul te&ni % emisiile ma'ore de no+e% rezultat din dis$un tionalitatea unei a ti!itati sau a unui e &ipament de mun a sau/si din omportamentul neade !at al $a torului uman are nu a a$e tat lu ratorii% dar ar $i $ost posi"il sa ai"a asemenea urmari si/sau a auzat ori ar $i $ost posi"il sa produ a pagu"e materiale. p) ser!i ii e+terne - persoane 'uridi e sau $izi e din a$ara intreprinderii/unitatii% a"ilitate sa presteze ser!i ii de prote tie si pre!enire in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a% on$orm legii. 1) a ident usor - e!eniment are are drept onse inta leziuni super$i iale are ne esita numai a ordarea primelor ingri'iri medi ale si a antrenat in apa itate de mun a u o durata mai mi a de ( zile. r) "oala legata de pro$esiune - "oala u determinare multi$a toriala% la are unii $a tori determinanti sunt de natura pro$esionala. CAPITOLUL III O"ligatiile anga'atorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. 2. - (1)Anga'atorul are o"ligatia de a asigura se uritatea si sanatatea lu ratorilor in toate aspe tele legate de mun a. (#) In azul in are un anga'ator apeleaza la ser!i ii e+terne% a esta nu este e+onerat de responsa"ilitatile sale in a est domeniu.

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
(() O"ligatiile lu ratorilor in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a nu adu atingere prin ipiului responsa"ilitatii anga'atorului. Art. 3. - (1)In adrul responsa"ilitatilor sale% anga'atorul are o"ligatia sa ia masurile ne esare pentrua) asigurarea se uritatii si prote tia sanatatii lu ratorilor. ") pre!enirea ris urilor pro$esionale. ) in$ormarea si instruirea lu ratorilor. d) asigurarea adrului organizatori si a mi'loa elor ne esare se uritatii si sanatatii in mun a. (#) Anga'atorul are o"ligatia sa urmareas a adaptarea masurilor pre!azute la alin. (1)% tinand seama de modi$i area onditiilor% si pentru im"unatatirea situatiilor e+istente. (() Anga'atorul are o"ligatia sa implementeze masurile pre!azute la alin. (1) si (#) pe "aza urmatoarelor prin ipii generale de pre!enirea) e!itarea ris urilor. ") e!aluarea ris urilor are nu pot $i e!itate. ) om"aterea ris urilor la sursa. d) adaptarea mun ii la om% in spe ial in eea e pri!este proie tarea posturilor de mun a% alegerea e &ipamentelor de mun a% a metodelor de mun a si de produ tie% in !ederea redu erii monotoniei mun ii% a mun ii u ritm predeterminat si a diminuarii e$e telor a estora asupra sanatatii. e) adaptarea la progresul te&ni . $) inlo uirea a eea e este peri ulos u eea e nu este peri ulos sau u eea e este mai putin peri ulos. g) dez!oltarea unei politi i de pre!enire oerente are sa uprinda te&nologiile% organizarea mun ii% onditiile de mun a% relatiile so iale si in$luenta $a torilor din mediul de mun a. &)adoptarea% in mod prioritar% a masurilor de prote tie ole ti!a $ata de masurile de prote tie indi!iduala. i) $urnizarea de instru tiuni orespunzatoare lu ratorilor. ()) *ara a adu e atingere altor pre!ederi ale prezentei legi% tinand seama de natura a ti!itatilor din intreprindere si/sau unitate% anga'atorul are o"ligatiaa) sa e!alueze ris urile pentru se uritatea si sanatatea lu ratorilor% in lusi! la alegerea e &ipamentelor de mun a% a su"stantelor sau preparatelor &imi e utilizate si la amena'area lo urilor de mun a. ") a% ulterior e!aluarii pre!azute la lit. a) si da a este ne esar% masurile de pre!enire% pre um si metodele de lu ru si de produ tie apli ate de atre anga'ator sa asigure im"unatatirea ni!elului se uritatii si al prote tiei sanatatii lu ratorilor si sa $ie integrate in ansam"lul a ti!itatilor intreprinderii si/sau unitatii respe ti!e si la toate ni!elurile ierar&i e. ) sa ia in onsiderare apa itatile lu ratorului in eea e pri!este se uritatea si sanatatea in mun a% atun i and ii in redinteaza sar ini. d) sa asigure a plani$i area si introdu erea de noi te&nologii sa $a a o"ie tul onsultarilor u lu ratorii si/sau reprezentantii a estora in eea e pri!este onse intele asupra se uritatii si sanatatii lu ratorilor% determinate de alegerea e &ipamentelor% de onditiile si mediul de mun a.
3

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
e) sa ia masurile orespunzatoare pentru a% in zonele u ris ridi at si spe i$i % a esul sa $ie permis numai lu ratorilor are au primit si si-au insusit instru tiunile ade !ate. (,) *ara a adu e atingere altor pre!ederi ale prezentei legi% atun i and in a elasi lo de mun a isi des$asoara a ti!itatea lu ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati% anga'atorii a estora au urmatoarele o"ligatiia) sa oopereze in !ederea implementarii pre!ederilor pri!ind se uritatea% sanatatea si igiena in mun a% luand in onsiderare natura a ti!itatilor. ") sa isi oordoneze a tiunile in !ederea prote tiei lu ratorilor si pre!enirii ris urilor pro$esionale% luand in onsiderare natura a ti!itatilor. ) sa se in$ormeze re ipro despre ris urile pro$esionale. d) sa in$ormeze lu ratorii si/sau reprezentantii a estora despre ris urile pro$esionale. (2) 4asurile pri!ind se uritatea% sanatatea si igiena in mun a nu tre"uie sa omporte in ni io situatie o"ligatii $inan iare pentru lu ratori. SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. 5. - (1) *ara a adu e atingere o"ligatiilor pre!azute la art. 2 si 3% anga'atorul desemneaza unul sau mai multi lu ratori pentru a se o upa de a ti!itatile de prote tie si de a ti!itatile de pre!enire a ris urilor pro$esionale din intreprindere si/sau unitate% denumiti in ontinuare lu ratori desemnati. (#) Lu ratorii desemnati nu tre"uie sa $ie pre'udi iati a urmare a a ti!itatii lor de prote tie si a elei de pre!enire a ris urilor pro$esionale. (() Lu ratorii desemnati tre"uie sa dispuna de timpul ne esar pentru a-si putea indeplini o"ligatiile e le re!in prin prezenta lege. ()) Da a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza a ti!itatile de pre!enire si ele de prote tie din lipsa personalului ompetent% anga'atorul tre"uie sa re urga la ser!i ii e+terne. (,) In azul in are anga'atorul apeleaza la ser!i iile e+terne pre!azute la alin. ())% a estea tre"uie sa $ie in$ormate de atre anga'ator asupra $a torilor unos uti a au e$e te sau sunt sus epti"ili de a a!ea e$e te asupra se uritatii si sanatatii lu ratorilor si tre"uie sa ai"a a es la in$ormatiile pre!azute la art. 12 alin. (#). (2) Lu ratorii desemnati tre"uie sa ai"a% in prin ipal% atri"utii pri!ind se uritatea si sanatatea in mun a si% el mult% atri"utii omplementare. Art. 6. - (1)In toate azurile% pentru a se o upa de organizarea a ti!itatilor de pre!enire si a elor de prote tie% tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de ris urile la are sunt e+pusi lu ratorii% pre um si de distri"utia a estora in adrul intreprinderii si/sau unitatii% se impune aa) lu ratorii desemnati sa ai"a apa itatea ne esara si sa dispuna de mi'loa ele ade !ate. ") ser!i iile e+terne sa ai"a aptitudinile ne esare si sa dispuna de mi'loa e personale si pro$esionale ade !ate. ) lu ratorii desemnati si ser!i iile e+terne sa $ie in numar su$i ient. (#)Pre!enirea ris urilor% pre um si prote tia sanatatii si se uritatea lu ratorilor tre"uie sa $ie asigurate de unul sau mai multi lu ratori% de un ser!i iu ori de ser!i ii distin te din interiorul sau din e+teriorul intreprinderii si/sau unitatii.
4

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
(()Lu ratorul/lu ratorii si/sau ser!i iul/ser!i iile pre!azute la alin. (#) tre"uie sa ola"oreze intre ei ori de ate ori este ne esar. ())in azul mi rointreprinderilor si al intreprinderilor mi i% in are se des$asoara a ti!itati $ara ris uri deose"ite% anga'atorul isi poate asuma atri"utiile din domeniul se uritatii si sanatatii in mun a pentru realizarea masurilor pre!azute de prezenta lege% da a are apa itatea ne esara in domeniu. (,)4inisterul 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei sta"ileste prin norme metodologi e de apli are a pre!ederilor prezentei legi apa itatile si aptitudinile ne esare% pre um si numarul onsiderat su$i ient% pre!azute la alin. (1) si ()). SECTIUNEA a 3-a Pri !l aj!tor" stingerea incendiilor" evac!area l!cratorilor" pericol grav si i inent Art. 18. - (1) Anga'atorul are urmatoarele o"ligatiia) sa ia masurile ne esare pentru a ordarea primului a'utor% stingerea in endiilor si e!a uarea lu ratorilor% adaptate naturii a ti!itatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii% tinand seama de alte persoane prezente. ") sa sta"ileas a legaturile ne esare u ser!i iile spe ializate% indeose"i in eea e pri!este primul a'utor% ser!i iul medi al de urgenta% sal!are si pompieri. (#) Pentru apli area pre!ederilor alin. (1)% anga'atorul tre"uie sa desemneze lu ratorii are apli a masurile de prim a'utor% de stingere a in endiilor si de e!a uare a lu ratorilor. (() 9umarul lu ratorilor mentionati la alin. (#)% instruirea lor si e &ipamentul pus la dispozitia a estora tre"uie sa $ie ade !ate marimii si/sau ris urilor spe i$i e intreprinderii si/sau unitatii. Art. 11. - (1) Anga'atorul are urmatoarele o"ligatiia) sa in$ormeze% at mai urand posi"il% toti lu ratorii are sunt sau pot $i e+pusi unui peri ol gra! si iminent despre ris urile impli ate de a est peri ol% pre um si despre masurile luate ori are tre"uie sa $ie luate pentru prote tia lor. ") sa ia masuri si sa $urnize instru tiuni pentru a da lu ratorilor posi"ilitatea sa opreas a lu rul si/sau sa paraseas a imediat lo ul de mun a si sa se indrepte spre o zona sigura% in az de peri ol gra! si iminent. ) sa nu impuna lu ratorilor reluarea lu rului in situatia in are in a e+ista un peri ol gra! si iminent% in a$ara azurilor e+ eptionale si pentru moti!e 'usti$i ate. (#) Lu ratorii are% in azul unui peri ol gra! si iminent% parases lo ul de mun a si/sau o zona peri uloasa nu tre"uie sa $ie pre'udi iati si tre"uie sa $ie prote'ati impotri!a ori aror onse inte negati!e si ne'usti$i ate pentru a estia. (() Anga'atorul tre"uie sa se asigure a% in azul unui peri ol gra! si iminent pentru propria se uritate sau a altor persoane% atun i and se$ul ierar&i imediat superior nu poate $i onta tat% toti lu ratorii sunt apti sa apli e masurile orespunzatoare% in on$ormitate u unostintele lor si u mi'loa ele te&ni e de are dispun% pentru a e!ita onse intele unui ast$el de peri ol. ()) Lu ratorii nu tre"uie sa $ie pre'udi iati pentru azurile pre!azute la alin. (()% u e+ eptia situatiilor in are a estia a tioneaza imprudent sau dau do!ada de negli'enta gra!a. SECTIUNEA a #-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. 1#. - (1) Anga'atorul are urmatoarele o"ligatii-

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
a) sa realizeze si sa $ie in posesia unei e!aluari a ris urilor pentru se uritatea si sanatatea in mun a% in lusi! pentru a ele grupuri sensi"ile la ris uri spe i$i e. ") sa de ida asupra masurilor de prote tie are tre"uie luate si% dupa az% asupra e &ipamentului de prote tie are tre"uie utilizat. ) sa tina e!identa a identelor de mun a e au a urmare o in apa itate de mun a mai mare de ( zile de lu ru% a a identelor usoare% a "olilor pro$esionale% a in identelor peri uloase% pre um si a a identelor de mun a% ast$el um sunt de$inite la art. , lit. g). d) sa ela"oreze pentru autoritatile ompetente si in on$ormitate u reglementarile legale rapoarte pri!ind a identele de mun a su$erite de lu ratorii sai. (#) Prin ordin al ministrului mun ii% solidaritatii so iale si $amiliei% in $un tie de natura a ti!itatilor si de marimea intreprinderilor% se !or sta"ili o"ligatiile e re!in di$eritelor ategorii de intreprinderi u pri!ire la into mirea do umentelor pre!azute la alin. (1). Art. 1(. - In !ederea asigurarii onditiilor de se uritate si sanatate in mun a si pentru pre!enirea a identelor de mun a si a "olilor pro$esionale% anga'atorii au urmatoarele o"ligatiia) sa adopte% din $aza de er etare% proie tare si e+e utie a onstru tiilor% a e &ipamentelor de mun a% pre um si de ela"orare a te&nologiilor de $a"ri atie% solutii on$orme pre!ederilor legale in !igoare pri!ind se uritatea si sanatatea in mun a% prin a aror apli are sa $ie eliminate sau diminuate ris urile de a identare si de im"olna!ire pro$esionala a lu ratorilor. ") sa into meas a un plan de pre!enire si prote tie ompus din masuri te&ni e% sanitare% organizatori e si de alta natura% "azat pe e!aluarea ris urilor% pe are sa il apli e orespunzator onditiilor de mun a spe i$i e unitatii. ) sa o"tina autorizatia de $un tionare din pun tul de !edere al se uritatii si sanatatii in mun a% inainte de in eperea ori arei a ti!itati% on$orm pre!ederilor legale. d) sa sta"ileas a pentru lu ratori% prin $isa postului% atri"utiile si raspunderile e le re!in in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a% orespunzator $un tiilor e+er itate. e) sa ela"oreze instru tiuni proprii% in spiritul prezentei legi% pentru ompletarea si/sau apli area reglementarilor de se uritate si sanatate in mun a% tinand seama de parti ularitatile a ti!itatilor si ale lo urilor de mun a a$late in responsa"ilitatea lor. $) sa asigure si sa ontroleze unoasterea si apli area de atre toti lu ratorii a masurilor pre!azute in planul de pre!enire si de prote tie sta"ilit% pre um si a pre!ederilor legale in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a% prin lu ratorii desemnati% prin propria ompetenta sau prin ser!i ii e+terne. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale ne esare in$ormarii si instruirii lu ratorilor% um ar $i a$ise% pliante% $ilme si dia$ilme u pri!ire la se uritatea si sanatatea in mun a. &)sa asigure in$ormarea $ie arei persoane% anterior anga'arii in mun a% asupra ris urilor la are a easta este e+pusa la lo ul de mun a% pre um si asupra masurilor de pre!enire si de prote tie ne esare. i) sa ia masuri pentru autorizarea e+er itarii meseriilor si a pro$esiilor pre!azute de legislatia spe i$i a. ') sa anga'eze numai persoane are% in urma e+amenului medi al si% dupa az% a testarii psi&ologi e a aptitudinilor% orespund sar inii de mun a pe are urmeaza sa o e+e ute si sa asigure ontrolul medi al periodi si% dupa az% ontrolul psi&ologi periodi % ulterior anga'arii. 0) sa tina e!identa zonelor u ris ridi at si spe i$i pre!azute la art. 3 alin. ()) lit. e). l) sa asigure $un tionarea permanenta si ore ta a sistemelor si dispoziti!elor de prote tie% a aparaturii de masura si ontrol% pre um si a instalatiilor de aptare% retinere si neutralizare a su"stantelor no i!e dega'ate in des$asurarea pro eselor te&nologi e.
6

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
m) sa prezinte do umentele si sa dea relatiile soli itate de inspe torii de mun a in timpul ontrolului sau al e$e tuarii er etarii e!enimentelor. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspe torii de mun a u prile'ul !izitelor de ontrol si al er etarii e!enimentelor. o) sa desemneze% la soli itarea inspe torului de mun a% lu ratorii are sa parti ipe la e$e tuarea ontrolului sau la er etarea e!enimentelor. p) sa nu modi$i e starea de $apt rezultata din produ erea unui a ident mortal sau ole ti!% in a$ara de azurile in are mentinerea a estei stari ar genera alte a idente ori ar peri lita !iata a identatilor si a altor persoane. 1) sa asigure e &ipamente de mun a $ara peri ol pentru se uritatea si sanatatea lu ratorilor. r) sa asigure e &ipamente indi!iduale de prote tie. s) sa a orde o"ligatoriu e &ipament indi!idual de prote tie nou% in azul degradarii sau al pierderii alitatilor de prote tie. Art. 1). - Alimentatia de prote tie se a orda in mod o"ligatoriu si gratuit de atre anga'atori persoanelor are lu reaza in onditii de mun a e impun a est lu ru si se sta"ileste prin ontra tul ole ti! de mun a si/sau ontra tul indi!idual de mun a. Art. 1,. - (1)4aterialele igieni o-sanitare se a orda in mod o"ligatoriu si gratuit de atre anga'atori. (#) Categoriile de materiale igieni o-sanitare% pre um si lo urile de mun a e impun a ordarea a estora se sta"iles prin ontra tul ole ti! de mun a si/sau ontra tul indi!idual de mun a. SECTIUNEA a $-a In$ormarea lu ratorilor Art. 12. - (1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii% anga'atorul tre"uie sa ia masuri orespunzatoare% ast$el in at lu ratorii si/sau reprezentantii a estora sa primeas a% in on$ormitate u pre!ederile legale% toate in$ormatiile ne esare pri!inda) ris urile pentru se uritate si sanatate in mun a% pre um si masurile si a ti!itatile de pre!enire si prote tie atat la ni!elul intreprinderii si/sau unitatii% in general% at si la ni!elul $ie arui post de lu ru si/sau $ie arei $un tii. ") masurile luate in on$ormitate u pre!ederile art. 18 alin. (#) si ((). (#) Anga'atorul tre"uie sa ia masuri orespunzatoare ast$el in at anga'atorii lu ratorilor din ori e intreprindere si/sau unitate e+terioara% are des$asoara a ti!itati in intreprinderea si/sau in unitatea sa% sa primeas a in$ormatii ade !ate pri!ind aspe tele la are s-a $a ut re$erire la alin. (1)% are pri!es a esti lu ratori. Art. 13. - Anga'atorul tre"uie sa ia masuri orespunzatoare pentru a lu ratorii desemnati sau reprezentantii lu ratorilor% u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii lu ratorilor% in !ederea indeplinirii atri"utiilor si in on$ormitate u pre!ederile prezentei legi% sa ai"a a es laa) e!aluarea ris urilor si masurile de prote tie% pre!azute la art. 1# alin. (1) lit. a) si "). ") e!identa si rapoartele pre!azute la art. 1# alin. (1) lit. ) si d). ) in$ormatii pri!ind masurile din domeniul se uritatii si sanatatii in mun a% pre um si in$ormatii pro!enind de la institutiile de ontrol si autoritatile ompetente in domeniu.

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
SECTIUNEA a %-a Cons!ltarea si participarea l!cratorilor Art. 15. - (1)Anga'atorii onsulta lu ratorii si/sau reprezentantii lor si permit parti iparea a estora la dis utarea tuturor pro"lemelor re$eritoare la se uritatea si sanatatea in mun a. (#) Apli area pre!ederilor alin. (1) impli aa) onsultarea lu ratorilor. ") dreptul lu ratorilor si/sau reprezentantilor lor sa $a a propuneri. ) parti iparea e &ili"rata. (() Lu ratorii si/sau reprezentantii lu ratorilor de$initi la art. , lit. d) iau parte in mod e &ili"rat sau sunt onsultati in preala"il si in timp util de atre anga'ator u pri!ire laa) ori e masura are ar a$e ta semni$i ati! se uritatea si sanatatea in mun a. ") desemnarea lu ratorilor la are s-a $a ut re$erire la art. 5 alin. (1) si la art. 18 alin. (#)% pre um si u pri!ire la a ti!itatile la are s-a $a ut re$erire la art. 5 alin. (1). ) in$ormatiile la are s-a $a ut re$erire in art. 1# alin. (1)% art. 12 si 13. d) re urgerea% dupa az% la ser!i ii e+terne% on$orm art. 5 alin. ()). e) organizarea si plani$i area instruirii pre!azute la art. #8 si #1. ()) Reprezentantii lu ratorilor u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii lu ratorilor au dreptul sa soli ite anga'atorului sa ia masuri orespunzatoare si sa prezinte propuneri in a est sens% in s opul diminuarii ris urilor pentru lu ratori si/sau al eliminarii surselor de peri ol. (,) Reprezentantii lu ratorilor u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii lu ratorilor sau lu ratorii nu pot $i pre'udi iati din auza a ti!itatilor la are s-a $a ut re$erire in alin. (1)-((). (2) Anga'atorul tre"uie sa a orde reprezentantilor lu ratorilor u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii lu ratorilor un timp ade !at% $ara diminuarea drepturilor salariale% si sa le $urnizeze mi'loa ele ne esare pentru a-si putea e+er ita drepturile si atri"utiile are de urg din prezenta lege. (3) Reprezentantii lu ratorilor u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii lu ratorilor si/sau lu ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile ompetente% in azul in are onsidera a masurile adoptate si mi'loa ele utilizate de atre anga'ator nu sunt su$i iente pentru asigurarea se uritatii si sanatatii in mun a. (5) Reprezentantilor lu ratorilor u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii lu ratorilor tre"uie sa li se a orde posi"ilitatea de a-si prezenta o"ser!atiile inspe torilor de mun a si inspe torilor sanitari% in timpul !izitelor de ontrol. Art. 16. - In !ederea realizarii pre!ederilor art. 12% 13 si ale art. 15 alin. (1)% la ni!elul anga'atorului se in$iinteaza% se organizeaza si $un tioneaza omitete de se uritate si sanatate in mun a. SECTIUNEA a &-a Instruirea lu ratorilor Art. #8. - (1)Anga'atorul tre"uie sa asigure onditii pentru a $ie are lu rator sa primeas a o instruire su$i ienta si ade !ata in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a% in spe ial su" $orma de in$ormatii si instru tiuni de lu ru% spe i$i e lo ului de mun a si postului sau8

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
a) la anga'are. ") la s &im"area lo ului de mun a sau la trans$er. ) la introdu erea unui nou e &ipament de mun a sau a unor modi$i ari ale e &ipamentului e+istent. d) la introdu erea ori arei noi te&nologii sau pro eduri de lu ru. e) la e+e utarea unor lu rari spe iale. (#) Instruirea pre!azuta la alin. (1) tre"uie sa $iea) adaptata e!olutiei ris urilor sau aparitiei unor noi ris uri. ") periodi a si ori de ate ori este ne esar. (() Anga'atorul se !a asigura a lu ratorii din intreprinderi si/sau unitati din e+terior% are des$asoara a ti!itati in intreprinderea si/sau unitatea proprie% au primit instru tiuni ade !ate re$eritoare la ris urile legate de se uritate si sanatate in mun a% pe durata des$asurarii a ti!itatilor. ()) Reprezentantii lu ratorilor u raspunderi spe i$i e in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a au dreptul la instruire orespunzatoare. Art. #1. - (1)Instruirea pre!azuta la art. #8 alin. (1)% (#) si ()) nu poate $i realizata pe &eltuiala lu ratorilor si/sau a reprezentantilor a estora. (#) Instruirea pre!azuta la art. #8 alin. (1) si (#) tre"uie sa se realizeze in timpul programului de lu ru. (() Instruirea pre!azuta la art. #8 alin. ()) tre"uie sa se e$e tueze in timpul programului de lu ru% $ie in interiorul% $ie in a$ara intreprinderii si/sau unitatii.

CAPITOLUL I: O"ligatiile lu ratorilor Art. ##. - *ie are lu rator tre"uie sa isi des$asoare a ti!itatea% in on$ormitate u pregatirea si instruirea sa% pre um si u instru tiunile primite din partea anga'atorului% ast$el in at sa nu e+puna la peri ol de a identare sau im"olna!ire pro$esionala atat propria persoana% at si alte persoane are pot $i a$e tate de a tiunile sau omisiunile sale in timpul pro esului de mun a. Art. #(. - (1) In mod deose"it% in s opul realizarii o"ie ti!elor pre!azute la art. ##% lu ratorii au urmatoarele o"ligatiia) sa utilizeze ore t masinile% aparatura% uneltele% su"stantele peri uloase% e &ipamentele de transport si alte mi'loa e de produ tie. ") sa utilizeze ore t e &ipamentul indi!idual de prote tie a ordat si% dupa utilizare% sa il inapoieze sau sa il puna la lo ul destinat pentru pastrare. ) sa nu pro edeze la s oaterea din $un tiune% la modi$i area% s &im"area sau inlaturarea ar"itrara a dispoziti!elor de se uritate proprii% in spe ial ale masinilor% aparaturii% uneltelor% instalatiilor te&ni e si ladirilor% si sa utilizeze ore t a este dispoziti!e. d) sa omuni e imediat anga'atorului si/sau lu ratorilor desemnati ori e situatie de mun a despre are au moti!e intemeiate sa o onsidere un peri ol pentru se uritatea si sanatatea lu ratorilor% pre um si ori e de$i ienta a sistemelor de prote tie.

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
e) sa adu a la unostinta ondu atorului lo ului de mun a si/sau anga'atorului a identele su$erite de propria persoana. $) sa oopereze u anga'atorul si/sau u lu ratorii desemnati% atat timp at este ne esar% pentru a $a e posi"ila realizarea ori aror masuri sau erinte dispuse de atre inspe torii de mun a si inspe torii sanitari% pentru prote tia sanatatii si se uritatii lu ratorilor. g) sa oopereze% atat timp at este ne esar% u anga'atorul si/sau u lu ratorii desemnati% pentru a permite anga'atorului sa se asigure a mediul de mun a si onditiile de lu ru sunt sigure si $ara ris uri pentru se uritate si sanatate% in domeniul sau de a ti!itate. &) sa isi insuseas a si sa respe te pre!ederile legislatiei din domeniul se uritatii si sanatatii in mun a si masurile de apli are a a estora. i) sa dea relatiile soli itate de atre inspe torii de mun a si inspe torii sanitari. (#) O"ligatiile pre!azute la alin. (1) se apli a% dupa az% si elorlalti parti ipanti la pro esul de mun a% potri!it a ti!itatilor pe are a estia le des$asoara. CAPITOLUL : 7upra!eg&erea sanatatii Art. #). - 4asurile prin are se asigura supra!eg&erea orespunzatoare a sanatatii lu ratorilor in $un tie de ris urile pri!ind se uritatea si sanatatea in mun a se sta"iles potri!it reglementarilor legale. Art. #,. - (1)4asurile pre!azute la art. #) !or $i sta"ilite ast$el in at $ie are lu rator sa poata "ene$i ia de supra!eg&erea sanatatii la inter!ale regulate. (#) 7upra!eg&erea sanatatii lu ratorilor este asigurata prin medi ii de medi ina a mun ii. CAPITOLUL :I Comuni area% er etarea% inregistrarea si raportarea e!enimentelor SECTIUNEA 1 Eveni ente Art. #2. - Ori e e!eniment% asa um este de$init la art. , lit. $)% !a $i omuni at de indata anga'atorului% de atre ondu atorul lo ului de mun a sau de ori e alta persoana are are unostinta despre produ erea a estuia. Art. #3. - (1) Anga'atorul are o"ligatia sa omuni e e!enimentele% de indata% dupa um urmeazaa) inspe toratelor teritoriale de mun a% toate e!enimentele asa um sunt de$inite la art. , lit. $). ") asiguratorului% potri!it Legii nr. ()2/#88# pri!ind asigurarea pentru a idente de mun a si "oli pro$esionale% u modi$i arile si ompletarile ulterioare% e!enimentele urmate de in apa itate temporara de mun a% in!aliditate sau de es% la on$irmarea a estora. ) organelor de urmarire penala% dupa az. (#) Ori e medi % in lusi! medi ul de medi ina a mun ii a$lat intr-o relatie ontra tuala u anga'atorul% on$orm pre!ederilor legale% !a semnala o"ligatoriu suspi iunea de "oala pro$esionala sau legata de pro$esiune% depistata u prile'ul prestatiilor medi ale. (() 7emnalarea pre!azuta la alin. (#) se e$e tueaza atre autoritatea de sanatate pu"li a teritoriala sau a muni ipiului ;u uresti% de indata% la onstatarea azului. Art. #5. - In azul a identelor de ir ulatie produse pe drumurile pu"li e% in are printre !i time sunt si persoane a$late in indeplinirea unor sar ini de ser!i iu% organele de politie rutiera ompetente !or
10

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
trimite institutiilor si/sau persoanelor $izi e/'uridi e pre!azute la art. #6 alin. (1) lit. a) si ")% in termen de , zile de la data soli itarii% un e+emplar al pro esului-!er"al de er etare la $ata lo ului. Art. #6. - (1)Cer etarea e!enimentelor este o"ligatorie si se e$e tueaza dupa um urmeazaa) de atre anga'ator% in azul e!enimentelor are au produs in apa itate temporara de mun a. ") de atre inspe toratele teritoriale de mun a% in azul e!enimentelor are au produs in!aliditate e!identa sau on$irmata% de es% a idente ole ti!e% in idente peri uloase% in azul e!enimentelor are au produs in apa itate temporara de mun a lu ratorilor la anga'atorii persoane $izi e% pre um si in situatiile u persoane date disparute. ) de atre Inspe tia 4un ii% in azul a pre um a!ariile sau e+ploziile. identelor ole ti!e% generate de unele e!enimente deose"ite%

d) de atre autoritatile de sanatate pu"li a teritoriale% respe ti! a muni ipiului ;u uresti% in azul suspi iunilor de "oala pro$esionala si a "olilor legate de pro$esiune. (#) Rezultatul er etarii e!enimentului se !a onsemna intr-un pro es-!er"al. (() In az de de es al persoanei a identate a urmare a unui e!eniment% institutia medi o-legala ompetenta este o"ligata sa inainteze inspe toratului teritorial de mun a% in termen de 3 zile de la data de esului% o opie a raportului de onstatare medi o-legala. SECTIUNEA a 2-a Accidente de !nca Art. (8. - (1)In sensul pre!ederilor art. , lit. g)% este% de asemenea% a ident de mun a-

a) a identul su$erit de persoane a$late in !izita in intreprindere si/sau unitate% u permisiunea anga'atorului. ") a identul su$erit de persoanele are indeplines sar ini de stat sau de interes pu"li % in lusi! in adrul unor a ti!itati ulturale% sporti!e% in tara sau in a$ara granitelor tarii% in timpul si din auza indeplinirii a estor sar ini. ) a identul sur!enit in adrul a ti!itatilor ultural-sporti!e organizate% in timpul si din auza indeplinirii a estor a ti!itati. d) a identul su$erit de ori e persoana% a urmare a unei a tiuni intreprinse din proprie initiati!a pentru sal!area de !ieti omenesti. e) a identul su$erit de ori e persoana% a urmare a unei a tiuni intreprinse din proprie initiati!a pentru pre!enirea ori inlaturarea unui peri ol are ameninta a!utul pu"li si pri!at. $) a identul auzat de a ti!itati are nu au legatura u pro esul mun ii% da a se produ e la sediul persoanei 'uridi e sau la adresa persoanei $izi e% in alitate de anga'ator% ori in alt lo de mun a organizat de a estia% in timpul programului de mun a% si nu se datoreaza ulpei e+ lusi!e a a identatului. g) a identul de traseu% da a deplasarea s-a $a ut in timpul si pe traseul normal de la domi iliul lu ratorului la lo ul de mun a organizat de anga'ator si in!ers. &) a identul su$erit in timpul deplasarii de la sediul persoanei 'uridi e sau de la adresa persoanei $izi e la lo ul de mun a sau de la un lo de mun a la altul% pentru indeplinirea unei sar ini de mun a.

11

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
i) a identul su$erit in timpul deplasarii de la sediul persoanei 'uridi e sau de la adresa persoanei $izi e la are este in adrata !i tima% ori de la ori e alt lo de mun a organizat de a estea% la o alta persoana 'uridi a sau $izi a% pentru indeplinirea sar inilor de mun a% pe durata normala de deplasare. ') a identul su$erit inainte sau dupa in etarea lu rului% da a !i tima prelua sau preda uneltele de lu ru% lo ul de mun a% utila'ul ori materialele% da a s &im"a im"ra amintea personala% e &ipamentul indi!idual de prote tie sau ori e alt e &ipament pus la dispozitie de anga'ator% da a se a$la in "aie ori in spalator sau da a se deplasa de la lo ul de mun a la iesirea din intreprindere sau unitate si in!ers. 0) a identul su$erit in timpul pauzelor regulamentare% da a a esta a a!ut lo in lo uri organizate de anga'ator% pre um si in timpul si pe traseul normal spre si de la a este lo uri. l) a identul su$erit de lu ratori ai anga'atorilor romani sau de persoane $izi e romane% delegati pentru indeplinirea indatoririlor de ser!i iu in a$ara granitelor tarii% pe durata si traseul pre!azute in do umentul de deplasare. m) a identul su$erit de personalul roman are e$e tueaza lu rari si ser!i ii pe teritoriul altor tari% in "aza unor ontra te% on!entii sau in alte onditii pre!azute de lege% in &eiate de persoane 'uridi e romane u parteneri straini% in timpul si din auza indeplinirii indatoririlor de ser!i iu. n) a identul su$erit de ei are urmeaza ursuri de ali$i are% re ali$i are sau per$e tionare a pregatirii pro$esionale% in timpul si din auza e$e tuarii a ti!itatilor a$erente stagiului de pra ti a. o) a identul determinat de $enomene sau alamitati naturale% um ar $i $urtuna% !is ol% utremur% inundatie% alune ari de teren% trasnet (ele tro utare)% da a !i tima se a$la in timpul pro esului de mun a sau in indeplinirea indatoririlor de ser!i iu. p) disparitia unei persoane% in onditiile unui a presupunerea de esului a esteia. ident de mun a si in impre'urari are indreptates

1) a identul su$erit de o persoana a$lata in indeplinirea atri"utiilor de ser!i iu% a urmare a unei agresiuni. (#) In situatiile mentionate la alin. (1) lit. g)% &)% i) si I)% deplasarea tre"uie sa se $a a $ara a"ateri ne'usti$i ate de la traseul normal si% de asemenea% transportul sa se $a a in onditiile pre!azute de reglementarile de se uritate si sanatate in mun a sau de ir ulatie in !igoare. Art. (1. - A identele de mun a se lasi$i a% in raport u urmarile produse si u numarul persoanelor a identate% ina) a ") a )a d) a idente are produ in apa itate temporara de mun a de el putin ( zile alendaristi e. idente are produ in!aliditate. idente mortale. idente ole ti!e% and sunt a identate el putin ( persoane in a elasi timp si din a eeasi auza.

Art. (#. - (1)Inregistrarea a identului de mun a se $a e pe "aza pro esului-!er"al de er etare. (#) A identul de mun a inregistrat de anga'ator se raporteaza de atre a esta la inspe toratul teritorial de mun a% pre um si la asigurator% potri!it legii. SECTIUNEA a 3-a 'olile pro(esionale Art. ((. - In sensul pre!ederilor art. , lit. &)% a$e tiunile su$erite de ele!i si studenti in timpul e$e tuarii instruirii pra ti e sunt% de asemenea% "oli pro$esionale.
12

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
Art. (). - (1)De lararea "olilor pro$esionale este o"ligatorie si se $a e de atre medi ii din adrul autoritatilor de sanatate pu"li a teritoriale si a muni ipiului ;u uresti. (#) Cer etarea auzelor im"olna!irilor pro$esionale% in !ederea on$irmarii sau in$irmarii lor% pre um si sta"ilirea de masuri pentru pre!enirea altor im"olna!iri se $a de atre spe ialistii autoritatilor de sanatate pu"li a teritoriale% in ola"orare u inspe torii din inspe toratele teritoriale de mun a. (() De lararea "olilor pro$esionale se $a e pe "aza pro esului-!er"al de er etare. ()) ;olile pro$esionale nou-de larate se raporteaza lunar de atre autoritatea de sanatate pu"li a teritoriala si a muni ipiului ;u uresti la Centrul national de oordonare metodologi a si in$ormare pri!ind "olile pro$esionale din adrul Institutului de 7anatate Pu"li a ;u uresti% la Centrul de Cal ul si 7tatisti a 7anitara ;u uresti% pre um si la stru turile teritoriale ale asiguratorului sta"ilit on$orm legii. (,) Into+i atia a uta pro$esionala se de lara% se er eteaza si se inregistreaza atat a "oala pro$esionala% at si a a ident de mun a. CAPITOLUL :II <rupuri sensi"ile la ris uri Art. (,. - <rupurile sensi"ile la ris uri spe i$i e% um ar $i- $emeile gra!ide% le&uzele sau $emeile are alapteaza% tinerii% pre um si persoanele u diza"ilitati% tre"uie prote'ate impotri!a peri olelor are le a$e teaza in mod spe i$i . Art. (2. - Anga'atorii au o"ligatia sa amena'eze lo urile de mun a tinand seama de prezenta grupurilor sensi"ile la ris uri spe i$i e. CAPITOLUL :III In$ra tiuni Art. (3. - (1) 9eluarea !reuneia dintre masurile legale de se uritate si sanatate in mun a de atre persoana are a!ea indatorirea de a lua a este masuri% da a se reeaza un peri ol gra! si iminent de produ ere a unui a ident de mun a sau de im"olna!ire pro$esionala% onstituie in$ra tiune si se pedepseste u in &isoare de la un an la # ani sau u amenda. (#) Da a $apta pre!azuta la alin. (1) a produs onse inte deose"ite% pedeapsa este in &isoarea de la un an la ( ani sau amenda. (() *apta pre!azuta la alin. (1) sa!arsita din ulpa se pedepseste u in &isoare de la ( luni la un an sau u amenda% iar $apta pre!azuta la alin. (#) sa!arsita din ulpa se pedepseste u in &isoare de la 2 luni la un an sau u amenda. Art. (5. - (1) 9erespe tarea de atre ori e persoana a o"ligatiilor si a masurilor sta"ilite u pri!ire la se uritatea si sanatatea in mun a% da a prin a easta se reeaza un peri ol gra! si iminent de produ ere a unui a ident de mun a sau de im"olna!ire pro$esionala% onstituie in$ra tiune si se pedepseste u in &isoare de la un an la # ani sau u amenda. (#) Da a $apta pre!azuta in alin. (1) a produs onse inte deose"ite% pedeapsa este in &isoarea de la un an la ( ani sau amenda. (() Da a nerespe tarea onsta in repunerea in $un tiune a instalatiilor% masinilor si utila'elor% anterior eliminarii tuturor de$i ientelor pentru are s-a luat masura opririi lor% pedeapsa este in &isoarea de la un an la # ani sau amenda. ()) *aptele pre!azute la alin. (1) si (() sa!arsite din ulpa se pedepses u in &isoare de la ( luni la un an sau u amenda% iar $apta pre!azuta la alin. (#) sa!arsita din ulpa se pedepseste u in &isoare de la 2 luni la un an sau u amenda.

13

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
CAPITOLUL I= Contra!entii Art. (6. - (1) Constituie ontra!entii $aptele sa!arsite de anga'atorii a$lati in una dintre situatiile pre!azute de prezenta lege. (#) Constituie ontra!entie si se san tioneaza u amenda de la ,.888 lei la 18.888 lei in al area dispozitiilor art. 1( lit. ")% )% p) si r). (() Constituie ontra!entie si se san tioneaza u amenda de la (.888 lei la 18.888 lei in al area dispozitiilor art. 1( lit. n). ()) Constituie ontra!entie si se san tioneaza u amenda de la ).888 lei la 5.888 lei in al area dispozitiilor art. 1# alin. (1) lit. a) si ")% art. 1( lit. a)% d)-$)% &)-m) si o)% art. #8% art. #6 alin. (1) lit. a) si ale art. (# alin. (#). (,) Constituie ontra!entie si se san tioneaza u amenda de la (.,88 lei la 3.888 lei in al area dispozitiilor art. 3 alin. ())-(2)% art. 5% art. 11 alin. (1) si (()% art. 1( lit. 1) si s) si ale art. #3 alin. (1) lit. a) si "). (2) Constituie ontra!entii si se san tioneaza u amenda de la (.888 lei la 2.888 lei urmatoarele $aptea) in al area dispozitiilor art. 6 alin. (1)% ale art. 18 si 12. ") in al area dispozitiilor art. 1)% 1, si ale art. () alin. (1). (3) Constituie ontra!entie si se san tioneaza u amenda de la #.,88 lei la ,.888 lei in al area dispozitiilor art. 11 alin. (#) si ())% ale art. 13% 16 si #1. (5) Constituie ontra!entii si se san tioneaza u amenda de la #.888 lei la ).888 lei urmatoarele $aptea) in al area dispozitiilor art. 1# alin. (1) lit. ) si d)% art. 1( lit. g)% art. 15 alin. (,) si (2) si ale art. (2. ") in al area dispozitiilor art. () alin. (,). (6) Constituie ontra!entie si se san tioneaza u amenda de la ,.888 lei la 18.888 lei nerespe tarea reglementarilor de se uritate si sanatate in mun a pri!inda) $a"ri area% transportul% depozitarea% manipularea sau utilizarea su"stantelor ori preparatelor &imi e peri uloase si a deseurilor rezultate. ") pre!enirea prezentei peste limitele ma+ime admise a agentilor &imi i% $izi i sau "iologi i% pre um si suprasoli itarea di$eritelor organe sau sisteme ale organismului uman. ) darea in e+ploatare sau repunerea in $un tiune% partiala ori totala% a onstru tiilor% e &ipamentelor de mun a noi sau reparate% pre um si pentru apli area pro eselor te&nologi e. d) into mirea si respe tarea do umentatiilor te&ni e pentru e+e utarea lu rarilor are ne esita masuri spe iale de siguranta. e) $olosirea surselor de $o des &is si $umatul la lo urile de mun a unde a estea sunt interzise. $) pre!enirea a identelor prin ele tro utare la e+e utarea% e+ploatarea% intretinerea si repararea instalatiilor si a e &ipamentelor ele tri e% pre um si pentru pre!enirea e$e telor ele tri itatii stati e si ale des ar arilor atmos$eri e. g) asigurarea si $olosirea instalatiilor ele tri e de onstru tie ade !ate la lo urile de mun a unde e+ista peri ole de in endiu sau de e+plozie.
14

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
&) asigurarea elei de-a doua surse de alimentare u energie ele tri a a e &ipamentelor de mun a. i) transportul% manipularea si depozitarea e &ipamentelor de mun a% materialelor si produselor. ') delimitarea% ingradirea si semnalizarea zonelor peri uloase. 0) semnalizarea de se uritate si/sau de sanatate la lo ul de mun a. l) asigurarea e+ploatarii $ara peri ole a re ipientelor-"utelii u gaze omprimate sau li &e$iate% a instalatiilor me ani e su" presiune si a elor de ridi at% a ondu telor prin are ir ula $luide su" presiune si a altor asemenea e &ipamente de mun a. m) utilizarea% intretinerea% re!izia si repararea periodi a a e &ipamentelor de mun a. n) asigurarea% mar area si intretinerea ailor de a es si de ir ulatie. o) asigurarea iluminatului de siguranta. p) organizarea a ti!itatii de pastrare% intretinere si deno i!izare a e &ipamentului indi!idual de prote tie. 1) into mirea do umentelor de urmarire a parametrilor $un tionali ai e &ipamentelor de mun a si a rapoartelor de ser!i iu pentru instalatiile u regim spe ial de e+ploatare. r) apli area metodelor de e+ploatare miniera% e+e utia% e+ploatarea si intretinerea lu rarilor miniere% realizarea si $un tionarea sistemului de aera'% orespunzator lasi$i arii minelor din pun tul de !edere al emanatiilor de gaze. s) amena'area lo urilor de mun a pentru lu rul la inaltime% in spatii in &ise si in onditii de izolare. Art. )8. - Constituie ontra!entie si se san tioneaza u amenda de la ,.888 lei la 18.888 lei neprezentarea de atre ser!i iile e+terne a raportului semestrial de a ti!itate. Art. )1. - 7an tiunile ontra!entionale pre!azute la art. (6 alin. (#) -(6) si la art. )8 se apli a anga'atorilor. Art. )#. - (1)Constatarea ontra!entiilor si apli area amenzilor pre!azute la art. (6 alin. (#) -(6) si la art. )8 se $a de atre inspe torii de mun a. (#) Constatarea ontra!entiilor si apli area amenzilor pre!azute la art. (6 alin. (2) lit. ") si alin. (5) lit. ") se $a si de atre inspe torii sanitari din adrul 4inisterului 7anatatii Pu"li e si al unitatilor su"ordonate. (() In az de onstatare a unei situatii are se in adreaza in pre!ederile art. (3 si (5% inspe torii pre!azuti la alin. (1) si (#) !or sesiza de indata organele de urmarire penala ompetente% potri!it legii. Art. )(. - (1)Pre!ederile art. (6 alin. (#) -(6) si ale art. )8 se ompleteaza u dispozitiile Ordonantei <u!ernului nr. #/#881 pri!ind regimul 'uridi al ontra!entiilor% apro"ata u modi$i ari si ompletari prin Legea nr. 158/#88#% u modi$i arile si ompletarile ulterioare. (#) Contra!enientul poate a &ita pe lo sau in termen de el mult )5 de ore de la data in &eierii pro esului-!er"al ori% dupa az% de la data omuni arii a estuia 'umatate din minimul amenzii pre!azute de lege% orespunzator $aptei pentru are a $ost san tionat% inspe torul de mun a $a and mentiune despre a easta posi"ilitate in pro esul-!er"al. Art. )). - Anga'atorii raspund patrimonial% potri!it legii i!ile% pentru pre'udi iile auzate !i timelor a identelor de mun a sau "olilor pro$esionale% in masura in are daunele nu sunt a operite integral prin prestatiile asigurarilor so iale de stat.
15

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
CAPITOLUL = Autoritati ompetente si institutii u atri"utii in domeniu Art. ),. - (1) 4inisterul 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei este autoritatea ompetenta in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a. (#) Prin ipalele atri"utii ale 4inisterului 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei in a est domeniu sunt urmatoarelea) ela"oreaza politi a si strategia nationala in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a% in ola"orare u 4inisterul 7anatatii Pu"li e si prin onsultarea u alte institutii u atri"utii in domeniu. ") ela"oreaza proie te de a te normati!e in !ederea implementarii unitare a strategiei nationale si a a 1uis-ului omunitar din domeniu. ) a!izeaza reglementarile u impli atii in domeniu initiate de alte institutii% potri!it legii% si parti ipa% dupa az% la ela"orarea unor ast$el de reglementari. d) monitorizeaza apli area legislatiei pe "aza datelor% a in$ormatiilor si a propunerilor transmise de institutiile a$late in su"ordine sau oordonare% pre um si ale elor u are ola"oreaza in des$asurarea a ti!itatii. e) a"iliteaza persoane 'uridi e si $izi e pentru a presta ser!i ii de prote tie si pre!enire in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a% denumite in prezenta lege ser!i ii e+terne% la are se $a e re$erire la art. 5 alin. ()). $) re unoaste% desemneaza% noti$i a si supra!eg&eaza la"oratoare de in er ari% pre um si organisme din domeniul sau de ompetenta% in onditiile legii. g) oordoneaza% in ola"orare u 4inisterul >du atiei si Cer etarii% ela"orarea programelor de er etare de interes national in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a. &) organizeaza% impreuna u 4inisterul >du atiei si Cer etarii% a ti!itatea de pregatire generala si/sau de spe ialitate in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a pentru institutiile de in!atamant. i) des$asoara a ti!itati de in$ormare-do umentare% potri!it legii. ') a!izeaza materiale de in$ormare si instruire% um ar $i suporturi de urs% "rosuri% pliante% a$ise ela"orate de alte persoane 'uridi e sau $izi e% in sensul asigurarii on ordantei mesa'elor pe are a estea le ontin u pre!ederile legislatiei in !igoare. 0) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de ompetenta. Art. )2. - (1) 4inisterul 7anatatii Pu"li e% a organ de spe ialitate al administratiei pu"li e entrale% este autoritatea entrala in domeniul asistentei de sanatate pu"li a. (#) 4inisterul 7anatatii Pu"li e indeplineste% in prin ipal% urmatoarele atri"utii in domeniul sanatatii lu ratorilor la lo ul de mun aa) oordoneaza a ti!itatea de medi ina a mun ii la ni!el national. ") ela"oreaza sau a!izeaza reglementari pentru prote tia sanatatii in relatie u mediul de mun a% pentru promo!area sanatatii la lo ul de mun a% pre um si pentru medi ina mun ii. ) supra!eg&eaza starea de sanatate a lu ratorilor. d) asigura $ormarea si per$e tionarea pro$esionala in domeniul medi inei mun ii.
16

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
e) oordoneaza a ti!itatea de er etare% de larare% inregistrare si e!identa a "olilor pro$esionale si a elor legate de pro$esiune. $) autorizeaza/a!izeaza si ontroleaza alitatea ser!i iilor medi ale a ordate lu ratorilor la lo ul de mun a. g) ola"oreaza u alte institutii impli ate in a ti!itati u impa t asupra sanatatii lu ratorilor. &)indeplineste si alte atri"utii% on$orm ompetentelor sale in domeniu% reglementate prin legi spe iale. Art. )3. - (1) Inspe tia 4un ii reprezinta autoritatea ompetenta in eea e pri!este ontrolul apli arii legislatiei re$eritoare la se uritatea si sanatatea in mun a. (#) Institutia pre!azuta la alin. (1) ontroleaza modul in are se apli a legislatia nationala din domeniul se uritatii si sanatatii in mun a la toate persoanele $izi e si 'uridi e din se toarele pre!azute la art. ( alin. (1)% u e+ eptia elor pre!azute la art. ,8 alin. (1) si (#)% si are% in prin ipal% urmatoarele atri"utiia) ontroleaza realizarea programelor de pre!enire a ris urilor pro$esionale. ") soli ita masuratori si determinari% e+amineaza pro"e de produse si de materiale in unitati si in a$ara a estora% pentru lari$i area unor e!enimente sau situatii de peri ol. ) dispune sistarea a ti!itatii sau s oaterea din $un tiune a e &ipamentelor de mun a% in azul in are onstata o stare de peri ol gra! si iminent de a identare sau de im"olna!ire pro$esionala si sesizeaza% dupa az% organele de urmarire penala. d) er eteaza e!enimentele on$orm ompetentelor% a!izeaza er etarea% sta"ileste sau on$irma ara terul a identelor. e) oordoneaza% in ola"orare u Institutul 9ational de 7tatisti a si u elelalte institutii impli ate% dupa az% sistemul de raportare si e!identa a a identelor de mun a si a in identelor% iar% in ola"orare u 4inisterul 7anatatii Pu"li e% sistemul de raportare a "olilor pro$esionale sau legate de pro$esie. $) analizeaza a ti!itatea ser!i iilor e+terne pre!azute la art. 5 alin. ()) si propune retragerea a"ilitarii% dupa az. g) raporteaza 4inisterului 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei situatiile deose"ite are ne esita im"unatatirea reglementarilor din domeniul se uritatii si sanatatii in mun a. &)$urnizeaza in$ormatii elor interesati despre ele mai e$i a e mi'loa e de respe tare a legislatiei din domeniul se uritatii si sanatatii in mun a. Art. )5. - (1) Asiguratorul% sta"ilit de lege% reprezinta autoritatea ompetenta in domeniul asigurarii pentru a idente de mun a si "oli pro$esionale. (#) Institutia pre!azuta la alin. (1) are atri"utii pentrua)spri'inirea a ti!itatii de pre!enire in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a a anga'atorilor. ") rea"ilitarea medi ala si% dupa az% psi&ologi a% pre um si ompensarea !i timelor a identelor de mun a si ale "olilor pro$esionale. ) raportarea atre 4inisterul 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei a situatiilor deose"ite are ne esita im"unatatirea reglementarilor din domeniul se uritatii si sanatatii in mun a. Art. )6. - Institutul 9ational de Cer etare-Dez!oltare pentru Prote tia 4un ii $undamenteaza stiinti$i masurile de im"unatatire a a ti!itatii de se uritate si sanatate in mun a si promo!eaza politi a sta"ilita pentru a est domeniu.

17

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006
Art. ,8. - (1) 4inisterul Apararii 9ationale% stru turile militare si stru turile in are isi des$asoara a ti!itatea $un tionari pu"li i u statut spe ial din adrul 4inisterului Administratiei si Internelor% Dire tia <enerala a Peniten iarelor din adrul 4inisterului ?ustitiei% 7er!i iul Roman de In$ormatii% 7er!i iul de In$ormatii >+terne% 7er!i iul de Prote tie si Paza% 7er!i iul de Tele omuni atii 7pe iale% pre um si Comisia 9ationala pentru Controlul A ti!itatilor 9u leare organizeaza% oordoneaza si ontroleaza a ti!itatea de se uritate si sanatate in mun a din unitatile lor% prin ser!i iile de pre!enire si prote tie reate sau desemnate de atre a este institutii% in s opul apli arii pre!ederilor prezentei legi. (#) Cer etarea% inregistrarea si e!identa a identelor de mun a si a "olilor pro$esionale produse in unitatile din su"ordinea institutiilor pre!azute la alin. (1) se e$e tueaza de organele proprii ale a estora. (() Institutiile pre!azute la alin. (1) pot ela"ora reglementari proprii pentru apli area prezentei legi% in ompletarea elor e+istente la ni!el national. CAPITOLUL =I Dispozitii $inale Art. ,1. - (1) 7e apro"a prin &otarare a <u!ernului% la propunerea 4inisterului 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei% urmatoarele a te normati!ea) normele metodologi e de apli are a pre!ederilor prezentei legi. ") transpunerea dire ti!elor spe i$i e re$eritoare la se uritatea si sanatatea in mun a. (#) In apli area pre!ederilor prezentei legi% 4inisterul 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei !a ela"ora proie te de a te normati!e ne esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor e+istente la erintele prezentei legi. Art. ,#. - (1) A ti!itatile de interes national in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a si sursele de a operire a &eltuielilor ne esare in !ederea realizarii a estora se apro"a prin &otarare a <u!ernului% la propunerea 4inisterului 4un ii% 7olidaritatii 7o iale si *amiliei. (#) A ti!itatile de interes national pri!ind er etarea stiinti$i a in domeniul se uritatii si sanatatii in mun a se $inanteaza din $ondurile pre!azute pentru a estea% potri!it legii. Art. ,(. - (1) Prezenta lege intra in !igoare la data de 1 o tom"rie #882. (#) La data intrarii in !igoare a prezentei legi se a"roga Legea prote tiei mun ii nr. 68/1662% repu"li ata in 4onitorul O$i ial al Romaniei% Partea I% nr. )3 din #6 ianuarie #881% u modi$i arile si ompletarile ulterioare% De retul Consiliului de 7tat nr. )88/1651 pentru instituirea unor reguli pri!ind e+ploatarea si intretinerea instalatiilor% utila'elor si masinilor% intarirea ordinii si dis iplinei in mun a in unitatile u $o ontinuu sau are au instalatii u grad ridi at de peri ol in e+ploatare% repu"li at in ;uletinul O$i ial% Partea I% nr. , din 11 ianuarie 165#% pre um si ori e alte dispozitii ontrare. Prezenta lege transpune Dire ti!a Consiliului nr. 56/(61/C>> pri!ind introdu erea de masuri pentru promo!area im"unatatirii se uritatii si sanatatii lu ratorilor la lo ul de mun a% pu"li ata in ?urnalul O$i ial al Comunitatilor >uropene (?OC>) nr. L 15(/1656. A easta lege a $ost adoptata de Parlamentul Romaniei% u respe tarea pre!ederilor art. 3, si ale art. 32 alin. (1) din Constitutia Romaniei% repu"li ata. PR>7>DI9T>L> CA4>R>I D>PUTATILOR ;O<DA9 OLT>A9U PR>7>DI9T>L> 7>9ATULUI 9ICOLA> :ACAROIU

18

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006

19