Sunteți pe pagina 1din 5

Telefon: +40 21 __________________ Mobil: +40 723 647 144 E-mail: adriana.craciunescu@ mail.

com

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. ______ / __ / _____/ 2010


PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. !e inc"eie #re$en%ul con%rac% in%re: S.C. JOY SHOP S.R.L.& #ersoan' (uridic' rom)n' cu sediul social in *ucures%i& !%r. Ma ura +ul%urului& ,r. 2& !ec%or 2& inma%ricula%a la -e is%rul .omer%ului *ucures%i cu ,r. /400 12000 2003& .od 4nic de inre is%rare 22147232& .on% 5*6, -730 -8*- 0000 0600 1134 6263& desc"is la -6599E5!E, *6,:56,.4;45& re#re$en%a%a le al #rin ______________________in cali%a%e de 6dminis%ra%or& denumi%a in con%inuare Prestator si 1.2. domiciliat (cu sediul) n , str. nr. bl. sc. et. ap. sect./jud.: CI/ CUI: Nr. ORC: Cont IB N: Banca: !el: "#mail: !el/ $a%: repre&entat' prin ,denumi%a in con%inuare A !"#"tor. DE$INITII Pa !et %e Ser&" ""' -e#re$in%a o ru#are de #res%a%ii& #roduse alimen%are si bau%uri #use la dis#o$i%ia 6.<585T7-4;45 #rin in%ermediul unei ofer%e cumula%e a =res%a%orului> aces%a cu#rinde: 3 ore re$er?area e@clusi?a a clubului #en%ru #ar%ici#an%i %im# de %rei ore& (ocurile& bau%urile racori%oare& sam#ania fara alcool. 7rele su#limen%are fa%a de cele %rei incluse se %a@ea$a se#ara%& la #re%ul de 110 lei0ora. Pa !et() C)as" * Pa !et() S")&er* Pa !et() +o)%* Pa !et() P)at",(- re#re$in%a cele #a%ru #ac"e%e de ser?icii& ce fac #ar%e din ofer%a s%andard a =res%a%orului& urmand ca& la momen%ul inc"eierii con%rac%ului& 6c"i$i%orul sa o#%e$e& in mod obli a%oriu& #en%ru unul din aces%e #ac"e%e& la care se #o% adau a unul& sau mai mul%e& ser?icii o#%ionale. Part" ".a,t" sun% acele #ersoane care urmea$a sa ia #ar%e la e?enimen%ul or ani$a% de ca%re =res%a%or> Ser&" "" O.t"o,a)e sun% acele ser?icii ce nu sun% incluse in #ac"e%ele de ser?icii enumera%e mai sus si nu fac #ar%e din ofer%a s%andard a =res%a%orului& dar #e care 6c"i$i%orul le #oa%e solici%a sub condi%ia unor #la%i su#limen%are cores#un$a%oare fiecarui as%fel de ser?iciu. O/IECT0L CONTRACT0L0I Art. 2. 7biec%ul #re$en%ului .on%rac% Al cons%i%uie efec%uarea de c'%re Prestator in fa?oarea A !"#"tor()(" a ser?iciilor s#ecifice ac%i?i%a%ii de or ani$are de e?enimen%e& An condiBiile s#ecifica%e in 6ne@a 1& ce face #ar%e in%e ran%a din #re$en%ul con%rac%. CONDITII +ENERALE Art. 1. 6c%i?i%a%ea =res%a%orului are la ba$a o serie de #remise necesare in ?ederea incadrarii aces%eia in%r-un #lafon minimal de ren%abili%a%e economica& du#a cum urmea$a: - 6c"i$i%orul aran%ea$a #ar%ici#area la e?enimen%ul or ani$a% de =res%a%or a unui numar de minim 20 de #ersoane C20 co#ii si 4 adul%iD si #la%a unui onorariu minimal& ce cores#unde aces%ui numar de #ersoane> - 6c"i$i%orul se obli a sa foloseasca in cadrul e?enimen%ului e@clusi? #roduse alimen%are si0sau bau%uri #use la dis#o$i%ie de =res%a%or si sa nu in%roduca in s#a%iul #us la dis#o$i%ie de =res%a%or nici un fel de al%e #roduse alimen%are sau bau%uri> 1.1.

Contract de prestari # ser(icii

or)ani&ari de e(enimente

Telefon: +40 21 __________________ Mobil: +40 723 647 144 E-mail: adriana.craciunescu@ mail.com
- .u cel #u%in 3 $ile inain%e de e?enimen%& 6c"i$i%orul se obli a sa comunice =res%a%orului numarul e@ac% de #ar%ici#an%i la e?enimen%ul or ani$a% de aces%a din urma. DREPT0RILE s" RESPONSA/ILITATILE PARTILOR Art. 2. Prestator() 2.1. Prestator() se obli a: - !a #res%e$e ser?iciile s%abili%e in ane@a la #re$en%ul con%rac%> - !a e@ecu%e ser?iciile in condiBii de #rofesionalism Ei cali%a%e> - !a #una la dis#o$i%ia #ar%ici#an%ilor s#a%iul necesar #en%ru desfasurarea e?enimen%ului in #unc%ul sau de lucru si%ua% in *ucures%i& s%r. +6!5;E ;6!.6-& ,r.171& =ar%er& !ec%or 2> - !a #una la dis#o$i%ia #ar%ici#an%ilor la e?enimen% o serie de (ocuri& cum ar fi biliard& fusbal& e%c> - !a su#ra?e "e$e #rin #ersonal #ro#riu& im#reuna cu re#re$en%an%i ai 6c"i$i%orului& buna desfasurare a e?enimen%ului> - !a res#ec%e da%a si ora de ince#ere a e?enimen%ului& #recum si in%er?alul de %im# con%rac%a%> - !a colabore$e cu 6c"i$i%orului in ?ederea reali$arii obiec%ului #re$en%ului .on%rac% de #res%ari ser?icii. 2.2. Prestator() nu es%e res#onsabil de neres#ec%area obli a%iilor ce-5 re?in conform #re$en%ului con%rac%& in urma%oarele si%ua%ii: - 6.<585T7-4; nu a ac"i%a% onorariul sau #ar%e din aces%a& asa cum es%e #re?a$u% in con%rac%> - 6.<585T7-4; nu a res#ec%a% in%ocmai condi%iile enerale #re?a$u%e in ar%icolul 3 din #re$en%ul con%rac%> - Fa%ori%a unor disfunc%ionali%a%i& din ac%i?i%a%ea unor %er%i afla%i in rela%ii de colaborare cu =res%a%orul& ce nu au #u%u% fi #re?a$u%e si0sau #re?eni%e> - 6#ari%ia unei si%ua%ii ce nu #u%ea fi #re?a$u%e. Art. 3. ACHI4ITOR0L 3.1. A !"#"tor() se obli a: - !a colabore$e cu =res%a%orul in ?ederea reali$arii obiec%ului #re$en%ului .on%rac% de #res%'ri ser?icii> - !a furni$e$e %oa%e informa%iile si documen%ele necesare desfasurarii #re$en%ului con%rac%> - !a ac"i%e in%e ral con%ra?aloarea ser?iciilor #res%a%e conform #re?ederilor #re$en%ului con%rac%. 3.2. A !"#"tor() are dre#%ul: - !a solici%e modificarea #ac"e%ului de ser?icii& cu condi%ia de a no%ifica =res%a%orul cu cel #u%in 3 $ile inain%e de da%a la care se or ani$ea$a e?enimen%ul> - !a solici%e re$ilierea #re$en%ului con%rac% si res%i%uirea aran%iei& cu condi%ia de a no%ifica =res%a%orul cu cel #u%in 10 $ile inain%e de da%a la care se or ani$ea$a e?enimen%ul. D0RATA CONTRACT0L0I Art. 5. E?enimen%ul con%rac%a% de 6c"i$i%or si or ani$a% de =res%a%or ?a a?ea loc in da%a de ___0 ______0 2010 ince#and cu ora ___:___ #ana la ora ___:___ in s#a%iul #us la dis#o$i%ie de ca%re =res%a%or la adresa din *ucures%i& s%r. +6!5;E ;6!.6-& ,r. 171& =ar%er& !ec%or 2 Art. 6. Fura%a con%rac%ului #oa%e fi modifica%a cu acordul #ar%ilor si res#ec%area #re?ederilor #re$en%ului con%rac%. VALOAREA CONTRACT0L0I7 TER8EN0L DE PLATA Art. 9. +aloarea con%rac%ului se calculea$a in func%ie de urma%oarele cri%erii: - Fura%a e?enimen%ului> - 8iua aleasa> - ,umarul de #ar%ici#an%i> - =ac"e%ul de ser?icii ales de 6c"i$i%or> - !er?iciile o#%ionale alese de 6c"i$i%or. Art. :. 5n ma@im 24 de ore de la da%a inc"eierii con%rac%ului 6.<585T7-4; se obli a sa ac"i%e o aran%ie re#re$en%and 30; din #re%ul calcula% #e ba$a o#%iunilor ini%iale #re?a$u%e in 6,EG6 1 < in ?aloare de_____________ ;E5& urmand ca #la%a diferen%ei de #re% sa se efec%ue$e cel %ar$iu in $iua de desfasurare a e?enimen%ului. 5n masura in care =res%a%orul ?a efec%ua !er?icii su#limen%are& la solici%area e@#resa a 6c"i$i%orului& aces%a din urma ?a ac"i%a con%ra?aloarea res#ec%i?elor ser?icii cel mai %ar$iu in $iua de desfasurare a e?enimen%ului con%rac%a%.

Contract de prestari # ser(icii

or)ani&ari de e(enimente

Telefon: +40 21 __________________ Mobil: +40 723 647 144 E-mail: adriana.craciunescu@ mail.com
+aloarea #re%ului final al con%rac%ului se ?a calcula #e ba$a cri%eriilor men%iona%e la ar%. 1 si cu res#ec%area condi%iilor enerale men%iona%e in ar%. 3 din #re$en%ul con%rac%. CONDITII SPECI$ICE Art.10. 5n ca$ul in care& =-E!T6T7-4; nu isi inde#lines%e o #ar%e din obli a%iile #re?a$u%e in aces% con%rac%& in masura in care neinde#linirea obli a%iilor es%e do?edi%a sau recunoscu%a& aces%a ?a res%i%ui 6.<585T7-4;45 con%ra?aloarea ser?iciului ne#res%a%& fara al%e obli a%ii financiare& morale sau de al%a na%ura. Art.11. 5n ca$ul in care 6.<585T7-4; es%e nemul%umi% de ni?elul de cali%a%e al anumi%or #res%a%ii& in masura in care ?a #u%ea face do?ada nemul%umirilor sale& ?a #u%ea solici%a =-E!T6T7-4;45 res%i%uirea unui #rocen% din #re%ul ser?iciului do?edi% ca #res%a% necores#un$a%or. 6ces% #rocen% ?a fi ne ocia% de comun acord cu =-E!T6T7-4;45& dar in nici o si%ua%ie nu ?a #u%ea de#asi 100H din #re%ul con%rac%ului. Art.12. 5n ca$ul in care 6.<585T7-4; renun%a la ser?iciile con%rac%a%e cu mai #u%in de 10 $ile inain%e de da%a de desfasurare a e?enimen%ului& =-E!T6T7-4; are dre#%ul a a #as%ra suma #la%i%a de 6.<585T7- cu %i%lul de aran%ie. Art.11. 5n ca$ul in care 6.<585T7-4; solici%a modificare unor o#%iuni din 6,EG6 1 cu mai #u%in de 3 $ile inain%e de da%a de desfasurare a e?enimen%ului& =-E!T6T7-4; nu es%e obli a% sa %ina con% de res#ec%i?a solici%are& deca% in ca$ul in care confirma& in mod e@#res& fa#%ul ca #oa%e efec%ua acele modificari. CO80NICARI / NOTI$ICARI Art.12.5n in%eresul #re$en%ului con%rac%& orice no%ificare0comunicare in%re #ar%i ?a fi considera%a ?alabil inde#lini%a daca ?a fi %ransmisa celeilal%e #ar%i la adresa men%iona%a in #ar%ea in%roduc%i?a a #re$en%ului con%rac%& in scris #rin ser?iciu #os%al& #rin scrisoare recomanda%a cu confirmare de #rimire. Art.13.5n ca$ul unor si%ua%ii ur en%e& comunicarea #oa%e fi facu%a si %elefonic& cu condi%ia ins%iin%arii re#re$en%an%ului le al al socie%a%ii& urma%a de o ins%iin%are efec%ua%a in scris #e adresa de #os%a elec%ronica men%iona%a in #ar%ea in%roduc%i?a a #re$en%ului con%rac%. Art.15.5n ca$ul in care comunicarea0no%ificarea ?a fi sub forma de fa@& comunicarea se considera #rimi%a de des%ina%ar in #rima $i lucra%oare celei in care a fos% e@#edia%a. Art.16..omunicarile0no%ificarile ?erbale nu sun% lua%e in considerare de nici una din #ar%i daca nu sun% consemna%e #rin una din modali%a%ile mai sus #re?a$u%e. LITI+II Art.19.5n%er#re%area si e@ecu%area aces%ui con%rac% cade sub (urisdic%ia le ilor romane. ;i%i iile in%er?eni%e in%re #ar%i se ?or solu%iona #e cale amiabila& in ca$ con%rar& com#e%en%a a#ar%ine ins%an%elor (udeca%ores%i de dre#% comun de la sediul Prestator()(". INCETAREA/ RE4ILIEREA CONTRACT0L0I Art.1:.=re$en%ul con%rac% ince%ea$a in urma%oarele ca$uri: - #ar%ile con?in de comun acord - e@#irarea dura%ei con%rac%ului - in ca$ul di$ol?arii& lic"idarii& falimen%ului& re%ra erii au%ori$a%iei de func%ionare a unuia din con%rac%an%i - #rin im#osibili%a%e de e@ecu%are& in condi%iile art. 21. - in ca$ul in care una din #ar%i nu-si inde#lines%e obli a%iile con%rac%uale ini%iale> - la solici%area uneia din%re #ar%i> in aceas%a si%ua%ie #ar%ea care solic%a re$ilierea ?a %rimi%e no%ificare scrisa celeilal%e #ar%i cu cel #u%in 10 $ile inain%e de da%a re$ilierii>

Contract de prestari # ser(icii

or)ani&ari de e(enimente

Telefon: +40 21 __________________ Mobil: +40 723 647 144 E-mail: adriana.craciunescu@ mail.com
Art.20.-e$ilierea %o%ala sau #ar%iala a clau$elor #re$en%ului con%rac% nu are nici un efec% asu#ra obli a%iilor de(a scaden%e in%re #ar%i. =re?ederile #re$en%ului alinea% #receden% nu sun% de na%ura sa inla%ure ras#underea #ar%ii care& din cul#a sa& a de%ermina% ince%area con%rac%ului. $ORTA 8AJORA Art.21.9or%a ma(ora e@onerea$a de ras#undere #ar%ile& in ca$ul nee@ecu%arii #ar%iale sau %o%ale a obli a%iilor asuma%e #rin #re$en%ul con%rac%. =rin for%a ma(ora se in%ele e un e?enimen% inde#enden% de ?oin%a #ar%ilor& im#re?i$ibil si insurmon%abil& a#aru% du#a inc"eierea con%rac%ului si care im#iedica #ar%ile sa e@ecu%e %o%al sau #ar%ial obli a%iile asuma%e. =ar%ea care in?oca for%a ma(ora are obli a%ia sa o aduca la cunos%in%a celeilal%e #ar%i& in scris& in ma@imum 2 CcinciD $ile de la a#ari%ie& iar do?ada for%ei ma(ore se ?a comunica in ma@imum 12 Ccincis#re$eceD $ile de la a#ari%ie. Fa%a de referin%a es%e da%a s%am#ilei #os%ei de e@#ediere. Faca aces%e im#re(urari si consecin%ele lor durea$a mai mul% de 6 CsaseD luni& fiecare #ar%ener #oa%e renun%a la e@ecu%area con%rac%ului #e mai de#ar%e. 5n aces% ca$& nici una din #ar%i nu are dre#%ul de a cere des#a ubiri de la cealal%a #ar%e & dar ele au inda%orirea de a-si onora %oa%e obli a%iile #ana la aceas%a da%a. DISPO4ITII $INALE Art.21.=re$en%ul con%rac% s-a inc"eia% as%a$i& da%a de ___0 _________2010& in%r-un numar de 2 e@em#lare ori inale& ca%e un e@em#lar #en%ru fiecare #ar%e con%rac%an%a. =re$en%ul con%rac%& im#reuna cu ane@ele sale& care fac #ar%e in%e ran%a din cu#rinsul sau& re#re$in%a ?oin%a #ar%ilor si inla%ura orice al%a in%ele ere ?erbala din%re aces%ea& an%erioara sau ul%erioara inc"eierii lui. 7rice modificare a #re$en%ului con%rac% si a ane@elor la con%rac% se ?a #u%ea face numai in scris& cu acordul ambelor #ar%i& #rin ac%e adi%ionale. PRESTATOR S.C. Jo= S!o. S.R.L. _________________________ ACHI4ITOR _________________________________

ANE>A 1

Contract de prestari # ser(icii

or)ani&ari de e(enimente

Telefon: +40 21 __________________ Mobil: +40 723 647 144 E-mail: adriana.craciunescu@ mail.com
Ser&" "")e* .e are S.C. JOY SHOP S.R.L. )e o?era* "ar ACHI4ITOR0L )e so)" "ta .r", se-,area .re#e,t()(" o,tra t %e .restar" @ ser&" ""* s(,t (r-atoare)e A(,%e este a#()* se e&"%e,t"a#a .r", B"?areC'

DEN08IRE
Ti#ul E?enimen%ului ,umarul =ar%ici#an%ilor Termenul si Fura%a =6.<ET4; .;6!5.

CATE+ORIE
=e%recere _______Ces%ima%i?D 5nce#u%: !farsi%:

E>PLICATIE
E?enimen% #en%ru adolescen%i !e confirma cu cel #u%in 3 $ile inain%e Ora ___'___ Ora ___'___

COST / a)te)e

___0 _______0 2010 _______ lei

!il?er =ac"e%ul de !er?icii C?arian%eD

____lei

Iold

____ lei0 #ersoana

=la%inum

____ lei0 #ersoana ____ lei ____ lei ____ lei ____ lei ____ lei

!er?icii 7#%ionale Cen%er%ainmen% D

decora%iuni baloane ma ician concurs :araoJe anima%or s%ree%-dance ser?icii fo%o rafice filmare ?ideo 97-M6 4M=;4T4-6

!er?icii 7#%ionale C97T7D T7-T :I.

_____lei _________________ lei _________________ lei _________________ lei ACHI4ITOR

=re%ul es%ima% la momen%ul inc"eierii con%rac%ului es%e de: C#e ba$a o#%iunilor 6c"i$i%oruluiD ;a momen%ul inc"eierii con%rac%ului 6c"i$i%orul a ac"i%a% o aran%ie de: 5n %ermen de 24 " de la momen%ul inc"eierii con%rac%ului 6c"i$i%orul ?a ac"i%a #rin ?iramen% bancar o aran%ie de: PRESTATOR S.C. Jo= S!o. S.R.L. ____________________

_________________________________

Contract de prestari # ser(icii

or)ani&ari de e(enimente