Sunteți pe pagina 1din 3

Bunuri mobile: Contractul de schimb

Contract de schimb
(varianta: schimb imobiliar)
Incheiat astazi .........................
la .............................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ................................................................., cu domiciliul in ...........................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. ................................ nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apart amentul ......, judetul/sectorul
....................., avand actul de identitate seria ................. numarul ..................., eliberat de
......................., la data de ........................, codul numeric personal ......................, in calitate de
copermutant (coschimbas) prim, si
1.2. ................................................................., cu domiciliul in ...........................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. ................................., nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ......, apartamentul ......, judetul/sectorul
......................, avand actul de identitate seria ..................., numarul ................., eliberat de
....................... la data de ........................, codul numeric personal ......................, in calitate de
copermutant (coschimbas) secund
au convenit sa incheie prezentul contract de schimb, cu respectarea dispo zitiilor art. 1763-1765 Cod
civil si a urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie schimbul urmatoarelor bunuri:
a) Copermutantul (coschimbasul) prim transmite in deplina proprietate copermutantului
secund imobilul situat in .............................. ............................................, str. .........................
(localitatea)
nr. ..........., bloc ..........., scara .........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul
....................., in suprafata totala de ......... ......... mp, compus din ................ camere si
dependinte/anexe gospodaresti, precum si terenul in suprafata de .................... mp, astfel
cum sunt identificate in schita de plan anexa nr. ........... .
Imobilul de mai sus a fost doban dit de copermutantul (coschimbasul) prim prin
................................................................ nr. ..................... din ................................... .
(denumirea actului de proprietate)
Imobilul respectiv nu este scos din cir cuitul civil, prin trecere in proprietatea publica,
nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu judecatoresc si nici nu exista
o terta persoana care sa ridice pretentii de nici o natura in legatura cu el.
Imobilul sus-mentionat este evaluat la suma de ........................ lei.
b) in schimbul imobilului mentionat la lit. a), copermutantul (coschimbasul) secund transmite
in deplina proprietate copermutantului prim imobilul situat in ...............................,
(localitatea)
str. ........................ nr. ......., bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......,
judetul/sectorul ............................., in suprafata totala de ........................ mp, compus din
................. camere si dependinte/ anexe gospodaresti, precum si terenul in suprafata de ........
Imobilul de mai sus a fost dobandit de copermutantul (coschimbasul) secund
prin ................................. ............................... nr. .......... din ........... .
(denumirea actului de proprietate)
Imobilul respectiv nu este scos din circuitul civil, prin trecere in proprietate publica,
nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vr eunui litigiu judecatoresc si nici
nu exista o terta persoana care sa ridice pretentii de nici o natura in legatura cu el.
Imobilul sus-mentionat este evaluat la suma de .......................... lei.
III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea proprietatii asupra imobilelor care fac obiectul prezentului contract are loc
astazi, data semnarii si autentificarii prezentului contract.
3.2. Imobilele sus-mentionate se predau libere in posesia fiecarui copermutant (coschimbas) la data

platii sultei daca este cazul.


IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Copermutantii (coschimbasii) se obliga sa -si predea reciproc bunurile care fac obiectul
prezentului contract astfel:
a) copermutantul (coschimbasul) prim la:
....................................................................................................................................................
(adresa completa a imobilului)
pe baza urmatoarelor documente: ...................................................................... si in
urmatoarele conditii: ..............................................;
b) copermutantul (coschimbasul) secund la ..............................................................................
(adresa completa a imobilului)
pe baza urmatoarelor documente: ... ............................................... si in urmatoarele conditii:
......................................... .
4.2. Copermutantii (coschimbasii) prim si secund au deplina proprietate asupra bunurilor, dupa
predarea-primirea lor si dupa plata sulte i.
4.3. Ambele parti garanteaza pentru evictiune si vicii ascunse ale bunurilor care fac obiectul
prezentului contract, conform art. 1695 si 1707 Cod civil.
V. FORTA MAJORA
5.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neex ecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora asa cum este definita de lege.
5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .............,
(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
5.3. Daca, in termen de .............. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
(zile, ore)
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI
6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
52
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului
contract.
6.2. In cazul in care noti ficarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
6.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata.
6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazu te la alineatele precedente.
VII. CLAUZA PENALA
7.1. Partea care intarzie predarea/primirea imobilului in conditiile si la termenele prevazute in
prezentul contract se obliga sa plateasca o penalitate de ....% pe zi de intarziere, calculata asupra
valorii bunurilor nepredate/neprimite.
7.2. Pentru orice intarziere de plata a sultei, copermutantul debitor trebuie sa plateasca o penalitate de
.....% din suma datorata, conform conform art. 1539 Cod civil.
VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
8.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit
sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Copermutantii (coschimbasii) pot preda -primi imobilele care fac obiectul prezentului contract
inainte de data prevazuta numai daca partea interesata obtine acordul scris al celeilalte parti.
9.2. Acceptarea bunurilor se considera efectuata, ia r acestea trec, reciproc, in proprietatea partilor, la

data constatarii starii lor tehnice, prin procese -verbale de predare-primire semnate de parti.
9.3. Cheltuielile de predare-primire a imobilelor se suporta astfel: ..................................... .............
.................................................................................................................................................. .
9.4. In cazul denuntarii unilaterale a prezentului contract, nerespectarii totale sau partiale ori
executarii necorespunzatoare a clauzelor contractuale, partea in culpa este obligata la plata de dauneinterese
astfel: .................................................................... ............................................... ........ .
9.5. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat i ntre partile
contractante.
9.6. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura oric e alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
9.7. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ............ exemplare, din care ..................... .
COPERMUTANT (COSCHIMBAS) PRIM COPERMUTANT (COSCHIMBAS) SECUND