Sunteți pe pagina 1din 4

Revista Informatica Economica, nr.

4 (20)/2001 69

Noi tehnologii de comunicatie WAN: MPLS (2)

Lector dr. Razvan Daniel ZOTA


Catedra de Informatica Economica, A.S.E. Bucuresti, zota@inforec.ase.ro

Continuam din numarul anterior al revistei prezentarea principalelor caracteristici ale celei
mai noi tehnologii din domeniul comunicatiilor WAN, tehnologia comutarii multiprotocol cu
etichete – MPLS, un nou protocol standardizat în care nodurile terminale adauga o eticheta
unui pachet IP ce identifica drumul spre destinatie iar nodurile sunt directionate pe baza
etichetei, fara inspectarea headerului initial.
Cuvinte cheie: comutare multiprotocol cu etichete, integrare IP-ATM, controlul traficului,
clase de servicii, retele private virtuale.

plicatii MPLS − Pot fi dezvoltate si folosite statistici re-


A Exista trei aplicatii cunoscute pentru
MPLS în centrul marilor retele ale furni-
feritoare la LSP-uri în scopul planificarii si
analizei pentru eventuala identificare a
zorilor de servicii Internet (ISP): Controlul gâtuirilor din retea si utilizarea trunchiu-
traficului (Traffic Engineering); Clase de rilor de retea, precum si pentru o viitoare
servicii (Class of Service - CoS); Retele extindere a retelei;
private virtuale (VPN – Virtual Private − Rutarea bazata pe diverse restrictii
Network). ofera posibilitatea furnizorilor de servicii
Controlul traficului sa asigure nivele de performanta presta-
Permite furnizorilor de servicii Internet sa bilite;
schimbe fluxurile de trafic de pe cel mai − solutie bazata pe MPLS poate rula pes-
scurt drum calculat de IGP pe un drum mai te retele orientate pe pachet, nefiind limita-
putin congestionat de noduri din retea (vezi ta la infrastructuri ATM.
figura 1). Controlul traficului reprezinta a- Clase de servicii
plicatia principala a MPLS datorita cres- MPLS poate oferi un avantaj furnizorilor
terii fara precedent a cererilor pentru resur- de servicii pe masura ce acestia încep sa
se de retea, natura critica a aplicatiilor IP si ofere suport pentru servicii diferentiate
cresterea competitivitatii pe piata furni- (DiffServ). Modelul serviciilor diferentiate
zorilor de servicii Internet. O solutie de defineste o varietate de mecanisme pentru
succes legata de controlul traficului poate clasificarea traficului într- un numar mic de
balansa cu succes traficul agregat din retea clase de servicii. Abonatii sunt motivati sa
folosindu-se diverse rute, legaturi, rutere si foloseasca Internetul ca transport public
comutatoare din retea astfel încât niciuna pentru diferite aplicatii variind de la trans-
dintre componente sa nu fie supra sau sub- feruri de fisiere pâna la servicii sensibile la
utilizata. Rezultatul este o retea operata în întârzieri cum ar fi cele legate de voce sau
mod eficient ce ofera servicii ce pot fi video. Pentru satisfacerea cerintelor utiliza-
anticipate. torilor, furnizorii de servicii Internet tre-
MPLS este potrivit pentru a fi folosit la buie sa adopte nu numai tactici de control
îmbunatatirea performantelor de trafic în al traficului cât si tehnologii de clasificare
retele mari de furnizori de servicii internet a traficului.
datorita urmatoarelor motive: Un ISP poate utiliza una dintre urmatoarele
− Suportul pentru drumuri prestabilite doua abordari pentru a suporta clasa de
permite administratorilor de retele sa spe- servicii de directionare.
cifice cu exactitate drumul fizic pe care un Traficul ce se desfasoara printr-un anumit
LSP îl urmareste de-a lungul retelei furni- LSP poate fi introdus într-o coada pentru
zorului de servicii; transmisie pe fiecare interfata LSR bazân-
70 Revista Informatica Economica, nr. 4 (20)/2001

du-se pe setarea bitilor de preceden-ta din tate. Capatul de distributie (head-end) LSR
header-ul MPLS; poate plasa un trafic de prioritate ridicata
Un ISP poate colecta mai multe LSP-uri într- un LSP, un trafic de prioritate medie în
pentru fiecare pereche de LSR- uri. Fiecare alt LSP, un trafic "best-effort" într- un al
LSP poate fi "aranjat" pentru a se oferi treilea LSP si un trafic "less-than-best-
performantele si latimile de banda garan- effort" într- un al 4- lea LSP.

Fig. 1. Folosirea drumului comutat LSP în locul drumului gasit de protocolul


de rutare IGP în cadrul retelei furnizorului de servicii
MPLS ofera o mare flexibilitate între dife- rea etichetei si nu pe adresa de destinatie
rite tipuri de servicii ce pot fi oferite din header-ul pachetului.
clientilor. Bitii de precedenta sunt folositi Retelele VPN sunt în mod tipic construite
doar pentru a clasifica pachetele în clase de folosind 4 tipuri fundamentale de blocuri
servicii. Cel care determina tipul specific de constructie:
de serviciu suportat de fiecare clasificare − Ziduri de protectie (firewalls) ce prote-
este furnizorul de servicii Internet. jeaza fiecare sit client si ofera o interfata
Retele private virtuale sigura catre Internet;
O retea privata virtuala (VPN) simuleaza − Autentificarea ce asigura verificarea
operarea unei retele private de arie larga schimburilor de date dintre siturile clienti-
(WAN) peste reteaua publica Internet. lor si situri de la distanta validate în pre-
Pentru a oferi o servicii viabile VPN alabil;
clientilor, un ISP trebuie sa rezolve pro- − Criptarea datelor pentru protectia aces-
blema confidentialitatii datelor si sa su- tora în timpul transportului de-a lungul In-
porte adrese private IP în cadrul retelei ternetului;
VPN. MPLS ofera o solutie simpla si efi- − Folosirea tunelelor de încapsulare pen-
cienta ambelor probleme, deoarece ia deci- tru a oferi un serviciu de transport multi-
ziile de directionare bazându-se pe valoa- protocol si a permite folosirea spatiului de
adresa privat IP în cadrul unei retele VPN.
Revista Informatica Economica, nr. 4 (20)/2001 71

Fig. 2. Facilitati de VPN în dezvoltarea de retele private virtuale


MPLS permite ISP sa ofere servicii de apoi aceasta informatie încarcând etichete
retea VPN prin asigurarea unui mecanism prin reactualizarile protocolului de rutare,
de tunelizare simplu, eficient, flexibil si fie folosind un protocol de distributie a
puternic (vezi figura 2). Un furnizor de etichetelor. Identificatorii VPN permit unui
servicii Internet poate construi o retea VPN singur sistem de rutare sa suporte mai
prin colectarea unei multimi de LSP-uri multe retele VPN ale caror spatii de adrese
pentru a oferi conmectivitate între situri se intersecteaza unul cu altul. În cele din
diferite din cadrul retelei. Fiecare sit VPN urma, fiecare LSR de intrare trimite
poate comunica catre ISP o multime de traficul în LSP-uri bazate pe o combinatie
prefixe ce pot fi atinse de la situl local. între adresa de destinatie a pachetului si
Sistemul de rutare al ISP- ului distribuie informatia de apartenenta VPN.

Fig. 3. Retea IP Navigator MPLS


Concluzii − Scalabilitate îmbunatatita.
În conditiile dezvoltarii rapide cu care se MPLS reprezinta ultimul pas în evolutia
confrunta furnizorii de servicii Internet tehnologiei de comutare multinivel pentru
(sau, în general, furnizorii de servicii din centrul retelei Internet. Bazat pe standarde
domeniul comunicatiilor de date), MPLS IETF si luând în considerare experienta
ofera avantaje de control al traficului pe mai multor solutii de comutare multinivel,
baza modelului IP-over-ATM: MPLS combina folosirea schimbului de
− Proiectare si operare mai simpla si mai etichete în cadrul componentei de directi-
eficienta de retea; onare cu rutarea IP, semnalizarea standar-
72 Revista Informatica Economica, nr. 4 (20)/2001

dizata IP si protocoale de distributie de este setat un drum comutat cu eticheta


etichete din componenta de control. Mai (LSP – Label Switched Path) în conformi-
mult, MPLS a fost conceput special pentru tate cu calitatea respectiva de servicii si pa-
a rula pe orice tehnologie de nivel de rametrii corespunzatori.
legatura (nu doar peste o structura ATM)
facilitând astfel migrarea catre noua gene- Bibliografie
ratie de Internet bazata pe infrastructuri de § MPLS and IP Quality of Service In
fibra optica SONET/WDM si IP/WDM. Service Provider ATM Networks, White
Paper, Cisco Systems, 2000
Implementare MPLS § Multiprotocol Label Switching: Enhan-
Reteaua IP Navigator MPLS din imple- cing Routing in the New Public Network -
mentarea firmei Ascend (figura 3) este Semeria Chuck, Juniper Networks, 1999
formata din comutatoare CBX 500 sau/si § Retele de calculatoare – Adrian Vasiles-
B-STDX 9000 la capetele retelei si GX550 cu, Editura Inforec, Bucuresti, 1999
în interior. Comutatoarele CBX 500 ofera § L3-enabled ATM Solutions for
clasificarea IP pentru a determina drumul Voice/Video, MPLS/VPN, QoS and Multi-
traficului IP. Comutatorul GX 500 din inte- cast – Indrajit Roy, Cisco Systems, Inc.
riorul retelei ofera calitatea serviciilor si 2000
garantarea latimii de banda. Pentru supor- § CCIE Fundamentals: Network Design
tul traficului "best effort" sunt setati arbori and Case Studies, Second Edition, Cisco
multipunct- la-punct (Multi Point to Point Press, 2000
Tree - MPT). Acestia rezolva problema "n § http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisint
patrat" ce exista în retele ATM/FR oferind wk/idg4/nd2008.htm
o solutie scalabila IP. Pentru traficul QoS