Sunteți pe pagina 1din 98

Universitatea George Baritiu Facultatea de Stiinte Economice Specializare: Economie, Comert, Turism si Servicii

LUCRARE DE LICENTA

DEEURILE URBANE SOLIDE I MEDIULUI NCON UR!TOR STUDIU DE CA"# MANAGEMENTUL DEEURILOR URBANE N UDE$UL %RA&O'A

Coor(onator stiinti)i*# Le*tor Univ-(r- Iones*u Mir*ea

A+so,vent# Sir+u Si.ion G/eorg/e

Ploieti -20111

Cu0rins
Introducere p! "

C#PIT$%&% 1 'E(E)#%IT*+I P)I,I(- -E.E&)I%E &)/#(E S$%I-E00000p! 1 1 1 -e2ini3ii ale deeurilor ur4ane solide00000000000 0000000 0 p! 1 1 2 Tiplo!ia deeurilor ur4ane solide00000000000 00000000 0 p! 5 1 6 Colectare 7 Transport 7 -epozitare00000000000000000 00 0 p! 8 1 " 9etode de colectare, transport i dispunere 2inal: a deeurilor ur4ane solide000 C#PIT$%&% 2 C$(SI-E)#TII P)I,I(- 9#(#'E9E(T&% I(TE')#T #% -E.E&)I%$) 000000000000000000000000000000 p! 18 2 1 Posi4ilit:3i de or!anizare a unor sisteme de mana!ement al deeurilor 0000 0 p! 18 2 2 Strate!ia protec3iei mediului ;1<<"= privitoare la mana!ementul deeurilor 00 0 p! 21 2 6 )ampe ecolo!ice de depozitare a deeurilor 0000000000000000 p! 2" C#PIT$%&% 6 C#-)&% %E'#% -E #C+I&(E I( -$9E(I&% -E.E&)I%$) SI P)$TEC+IEI 9E-I&%&I0000000000000000000000 00 p! 62 6 1 /aza le!ala a P>'- si motivele ela4orarii acestuia00000000000000 p! 62 6 2 %e!islatia utilizata pentru ela4orarea P>'- si le!islatia aplicata masurilor prevazute de acesta 6 6 )e!lement:ri interna3ionale consacrate !estion:rii deeurilor i asi!ur:rii protec3iei mediului00000000000000000000000000000 0 00 p! "2 C#PIT$%&% " ST&-I& -E C#?: 'E(E)#)E# SI 'ESTI$(#)E# -E.E&)I%$) 9&(ICIP#%E I( >&-ET&% P)#@$,#0000000000000000000 p! "5 " 1 Cantitati de -eeuri municipale !enerate000000 0000000000 p! "5 " 2 Colectarea i transportul deeurilor " " -epozitarea deeurilor " 1 Procedee de tratare si valori2icare a deeurilor menaAere p!-10 p! 1" p! 56 p! 61 p! 1"

" 6 Sortarea deeurilor 0000000000000000000000 000 p! 11 " 5 Tendin3a 2actorilor relevan3i privind !enerarea deeurilor de am4alaAe000 00 p! 5B

C#PIT$%&% 1 C$(C%&?II SI P)$IECTII P)I,I(- 'ESTI$(#)E# -ESE&)I%$) &)/#(E S$%I-E I( >&-ET&% P)#@$,#0000000000 00000 p! 5< 1 1 Popula3ia deservit: 1 6 Tintele privind depozitarea deseurilor 1 " #utoveCiculele pentru colectare p! 5< p! 81 p! 8< 1 2 Pro!noza prin !enerearea deeurilor 00000000000000 00 00 p! B1 0

1 1 -ispozitive pentru colectare00000000000000000000 00 p! <6 Concluzii p! 100

/i4lio!ra2ie000000000000000000000000000000 0p! 106

Intro(u*ere
Dn prezent pro4lema !estion:rii deeurilor se mani2est: tot mai acut din cauza creterii cantit:3ii i diversit:3ii acestora, precum i a impactului lor ne!ativ, tot mai pronun3at, asupra mediului EnconAur:tor -epozitarea deeurilor pe sol 2:r: respectarea unor cerin3e minime, evacuarea En cursurile de ap: i arderea necontrolat: a acestora reprezint: o serie de riscuri maAore atFt pentru mediul am4iant cFt i pentru s:n:tatea popula3iei Agricultura, industria i alte activiti social-economice reprezint surse importante de generare a deeurilor . #plicarea unui sistem dura4il de !estionare a deeurilor tre4uie s: implice scCim4:ri semni2icative ale practicilor actuale Implementarea acestor scCim4:ri necesit: participarea tuturor se!mentelor societ:3ii 7 persoane 2izice, Entreprinderi, 2irme, institu3ii social-economice, institu3ii de cercetare, $('-uri, etc %a 4aza !estion:rii deeurilor stau urmatoarele principii !enerale: a= principiul utiliz:rii cu eGclusivitate a acelor activit:3i de !estionare a deeurilor care nu aduc preAudicii s:n:t:3ii i mediuluiH 4= principiul Ipoluatorul pl:teteJH c= principiul responsa4ilit:3ii producatoruluiH d= principiul utiliz:rii celor mai 4une teCnici disponi4ile, 2:r: antrenarea unor costuri eGcesiveH e= principiul proGimit:3iiH 2= principiul nediscrimin:rii, consim3:mFntului i permisiunii transportului de deeuri periculoase numai in acele 3:ri care dipun de teCnolo!ii adecvate de eliminare, care tre4uie respectate En comer3ul interna3ional cu deeuri In2orma3iile privind !enerarea deeurilor i practicile actuale de !estionare a acestora sunt importante En identi2icarea riscurilor poten3iale pentru mediu i s:n:tatea uman: #cesta este motivul pentru care inventarierea deeurilor , colectarea sistematic: de date i armonizarea sistemelor de clasi2icare a deeurilor reprezint: 2undamentul pentru statistica deeurilor , En conteGtul cerin3elor de cretere a calit:3ii datelor privind !enerarea i !estionarea deeurilor $peratorii economici pot valori2ica sau elimina deeurile proprii Prin valori2icare, -eeurile pot 2i tratate, reciclate sau pot 2i diriAate c:tre o instala3ie de tratare ;pentru diminuarea !radului de periculozitate= -eeurile nevalori2ica4ile sunt eliminate prin depozitare 2inal:, coincinerate En 2a4ricile de ciment sau incinerate En instala3ii autorizate &nele activit:3i de !estionare a deeurilor pot prezenta un poten3ial risc pentru mediu, deoarece di2eritele metode de !estionare implic: emisia unor poluan3i En mediu 'estionarea neadecvat: a uman:
4

deeurilor

conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului i apei su4terane, amenin3Fnd s:n:tatea

CA%ITOLUL 1 GENERALIT!$I %RI'IND DEEURILE URBANE SOLIDE

1-1- De)ini2ii a,e (e3euri,or ur+ane so,i(e 1 K-eeul, En !eneral, semni2ic: o valoare economic: ne!ativ:, care se consider: c: variaz: En spa3iu i timp Dn ceea ce privete deeurile solide, acestea sunt considerate ca 2iind su4stan3e nediluate En ap: sau En aer, pe care de3in:torul dorete sau tre4uie s: le elimineJ1 2 K-eeurile sunt acele su4stan3e sau o4iecte care sunt eliminate sau urmeaz: a 2i eliminate sau este necesar s: 2ie eliminate En con2ormitate cu le!isla3ia na3ional:J2 6 K-eeu L material sau o4iect care prin el Ensui, 2:r: a 2i supus unei trans2orm:ri, nu mai poate 2i utilizat -up: ori!ine pot eGista: - re4uturiH - reziduuri )e4uturi L o main:, un utilaA sau un produs care nu mai poate 2i 2olosit directH )eziduuri L materii prime, materiale sau produse care sunt respinse En cursul unei 2a4rica3ii sau a unor activit:3i umaneJ6 " K-eeurile sunt, En con2ormitate cu %e!ea 9ediului nr 16BM1<<1, acele su4stan3e care rezult: En urma unor procese 4iolo!ice sau teCnolo!ice i care nu mai pot 2i 2olosite ca atare, dar dintre care unele sunt re2olosi4ileJ 1 K-eeu, deeuri ;-EN= L rest dintr-un material rezultat dintr-un proces teCnolo!ic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate 2i valori2icat direct pentru realizarea produsului respectiv ;din 2r decCet=J 5 K-eeu, pl deeuri L partea din materia prim: sau dintr-un material care r:mFne En cursul 2a4ric:rii produselor semi2a4ricate sau al produselor 2inite i care nu mai poate 2i valori2icat: prin prelucrare En acelai produs de 2a4rica3ieH deeuri sunt considerate i resturile rezultate En urma unor procese cCimice sau metalur!ice cu con3inut En oGizi, sul2uri etc , care pot 2i valori2icate ulterior, ele avFnd o valoare 2oarte mare -eeurile pot 2i recupera4ile sau nerecupera4ileJ Toate aceste de2ini3ii au En comun 2aptul c: deeurile constituie su4stan3e care nu mai pot 2i 2olosite ;valori2icate= #cestea rezult: din di2erite procese sau activit:3i i pentru ele tre4uie
1 2

OOO, Economia i sfidarea naturii, Editura Economic:, /ucureti, 1<<" %upan, Ernest, 9ar!a, #malia, 9inea, 9 , .te2an, Dreptul mediului vol 2, Editura %umina %eG, /ucureti, 1<<B 6 /ularda, 'C , /ularda, - , Catrinescu, TC , Reziduuri menajere, stradale i industriale, Editura TeCnic:, /ucureti, 1<<2

!:site solu3ii de Endep:rtare sau reutilizare %ucrarea de 2a3: se re2er: doar la deeurile ur4ane solide, En special la cele menaAere i la cele asimila4ile deeurilor menaAere

1-4- Ti0,ogia (e3euri,or ur+ane so,i(e ,om urm:ri cFteva criterii de clasi2icare a deeurilor ur4ane solide pentru a ne da seama de continu3ul termenului de deeu solid: 1- -eeurile menaAere, dup: ponderea mai mare a unor componente constituente se pot clasi2ica En urm:toarele cate!orii": - deeuri cu con3inut ridicat de materiale cu putere caloric: mare: CFrtie, cFrpe, cartoane, lemn, cauciuc, plastic etc , con3inut ce variaz: Entre 20-50P #ceste deeuri au puterea caloric: cuprins: Entre 8 000-18 000 Q>MQ!, ceea ce 2ace ca arderea lor s: 2ie 2oarte simpl: i c:ldura ce se poate valori2ica En urma arderii 2oarte mareH - deeuri cu con3inut mare de elemente ve!etale, Entre 50-B0P i cu umiditatea total: de 1050P Puterea caloric: a acestor deeuri este Entre 2 600-1 000 Q>MQ!, ceea ce 2ace ca arderea s: 2ie posi4il: En 2ocare speciale unde se realizeaz: o important: recircula3ie de c:ldur: prin preEnc:lzirea puternic: a aerului de ardere C:ldura recuperat: este relativ mic: i Entrece cu 2oarte pu3in cantitatea de c:ldur: introdus: prin com4usti4ilul auGiliar 4- -eeurile industriale, din punctul de vedere al aspectului ener!etic se pot clasi2ica dup: puterea lor caloric: i dup: caracteristicile de ardere ast2el1: - deeuri cu putere caloric: 2oarte mare, de ordinul a 1B 000-61 000 Q>MQ! de tip reziduu petroli2er sau deeuri de polimerizare, care au temperatur: ridicat: de ardere, dau c:ldur: mult: i se pot distru!e En 2ocare clasiceH - deeuri cu putere caloric: Aoas:, Entre 8 000-15 000 Q>MQ!, care necesit: pentru ardere 2ocare cu aer puternic preEnc:lzit i sisteme speciale de sta4ilizare a procesului de ardereH - deeuri care se preteaz: la o valori2icare superioar: prin reintroducerea lor En procese teCnolo!ice de valori2icare En produse 2inite -e o4icei, valori2icarea acestor deeuri prin ardere nu este economic: #lte tipuri de deeuri, dup: criteriul de mai sus5: - deeuri de lemn su4 2orm: de pra2 sau rume!u, ce au o putere caloric: cuprins: Entre B 10020 000 Q>MQ!, cu un con3inut ridicat de su4stan3e volatile speci2ice lemnului #rderea lor se poate 2ace En strat pe !r:tare sau, pentru cele cu !ranula3ie 2in:, o ardere En suspensieH
"

#ntonescu, ( , Polizu, ) , CFndrea-9unteanu, , , Popescu, 9 , alorificarea energetic a deeurilor, Editura TeCnic:, /ucureti, 1<88 1 !"idem 5 !"idem

- deeuri de lemne su4 2orm: de coAi Dn 2unc3ie de 2elul de copac de la care provin puterea lor caloric: variaz: Entre 2 100-1< 000 Q>MQ! Caracteristicile de ardere sunt cele ale lemnului iar arderea se 2ace En strat C:ldura se recupereaz: En !eneral cCiar En cazanele utilizatoare, En vederea pre!:tirii a!en3ilor termici teCnolo!iciH - deeuri ve!etale 2ormate din tulpini, paie sau coAi de semin3e ,alori2icarea superioar: a acestor deeuri se poate 2ace En direc3ia prepar:rii nutre3urilor sau En industrie Dn cazul valori2ic:rii prin ardere se poate conta pe o putere caloric: de 16 000-15 000 Q>MQ! i o ardere 2:r: di2icult:3i mari, En insala3ii de ardere clasice cu !r:tare pentru materialele 4alotate sau de dimensiuni individuale mari, iar pentru materialele m:runte o ardere En suspensie C:ldura se recupereaz: En direc3ie teCnolo!ic:H - deeuri de cFrpe i piele din industria uoar: ,alori2icarea superioar: a acestor deeuri se 2ace En direc3ia producerii unor materiale prin a!lomerare Dn cazul valori2ic:rii prin ardere, se o43ine un e2ect termic de 1" 000-1< 000 Q>MQ! utiliza4il pentru producerea de a!ent termic teCnolo!ic 5 -in punctul de vedere al naturii i al locurilor de producere eGist:B: - deeuri menaAere: provin din sectorul casnic sau din sectoare asimila4ile cu acesta ;locuin3e individuale sau colective, !r:dini3e, coli, internate, c:mine, cree, Coteluri, restaurante, cantine, institu3ii administrative, unit:3i militare, Entreprinderi comerciale, unit:3i alimentare=H pot 2i preluate cu sistemele curente de precolectare sau colectare din localitateH - deeuri stradale: aruncate sau depuse pe c:ile de circula3ie pu4lic: ;osele, str:zi, alei, trotuare, incinte, sc:ri, c:i 2erate= provin din activit:3ile cotidiene ale popula3iei, de la spa3iile verzi, animale, din depunerea de su4stan3e solide din atmos2er:H - deeuri asimila4ile cu deeurile menaAere: de la mica sau marea industrie, din comer3, din sectorul pu4lic sau administrativH prezint: compozi3ie i propriet:3i similare cu deeurile menaAere, putFnd 2i colectate, transportate, prelucrate i depozitate Empreun:H - deeuri voluminoase: deeuri solide de di2erite provenien3e care, datorit: dimensiunilor mari, necesit: o tratare di2eren3iat:H - deeuri din construc3ii: din demolarea sau construirea unor o4iective industriale sau civileH - deeuri periculoaseMtoGice: in2lama4ile, eGplozive, in2ec3ioase, care pot d:una plantelor, animalelor sau omuluiH - deeuri a!ricole: din unit:3i a!ricole i zooteCnice ;!unoi de !raAd, deAec3ii animaliere, deeuri animaliere de la a4atoare i din industria c:rnii=H - deeuri industriale: din des2:urarea proceselor teCnolo!ice ;resturi din materia prim:, materiale de 4az: i auGiliare=H

/ularda, 'C , /ularda, - , Catrinescu, TC , Reziduuri menajere, stradale i industriale, Editura TeCnic:, /ucureti, 1<<2

- deeuri spitaliere: provin din institu3ii de s:n:tate ;spitale, dispensare, sanatorii=H sunt incinerate En crematoriile spitalelor 6 -up: durata ;timpul= de producere8: - de scurt: durat:: deeuri menaAere de 2iecare zi i deeuri industriale pentru produc3ie sau pentru comercializareH - de durat: medie: provenite din o4iecte de uz personal sau !ospod:rescH - de lun!: durat:: apar En momentul cFnd se elimin: sau se de!radeaz: materialul 7- -in punctul de vedere al st:rii de a!re!are: - deeuri solideH - deeuri licCideH - deeuri !azoase 8 -in punctul de vedere al dreptului mediului: - deeuri periculoaseH - deeuri nepericuloaseH - deeuri o4inuite

1-5- Co,e*tare 9 Trans0ort : De0o;itare 1-5-1- Co,e*tare a= TeCnici i metode de colectare Paralel cu dezvoltarea teCnicii, prin mecanizarea unor opera3ii tre4uie c:utate metodele de Em4un:t:3ire i modernizare a procedeelor de evacuare a deeurilor solide #cest sistem are di2erite variante de solu3ionare a di2eritelor 2aze componente -e eGemplu, receptarea primar: a !unoaielor se poate 2ace En: - recipien3i: pu4ele ;!olite periodic=H containere de scCim4 ;cu preluare 2:r: !olire=H - saci de plastic Dn unele 3:ri, sistemul de evacuare prin transport cu di2erite miAloace auto este Enlocuit cu sisteme care Enc: nu au c:p:tat o lar!: utilizare, cum ar 2i: 1 Evacuarea !unoaielor prin re3eaua de canalizare comunal: prin sp:lare cu ap:, care impune o preala4il: s2:rFmare, concasare, m:run3ire i antrenarea lor prin Aet de ap: #ceast:

!"idem

metod: se poate realiza numai En condi3iile En care volumul de ap: pe cap de locuitor este mare, pentru antrenarea uoar: a deeurilor Se utilizeaz: En Fran3a, Italia, 9area /ritanie<H 2 Evacuarea prin sistem pneumatic, printr-o re3ea proprie Conductele colectoare, asem:n:toare tu4urilor de !unoi, las: s: cad: deeurile Entr-o pFlnie colectoare de unde prin curen3i de aer sau vacuum par3ial deeurile sunt conduse Entr-un siloz unde sunt neutralizate S-a utilizat la satul olimpic din 9uncCen ;1<B2=10H Fi!ura nr 1 1 Evacuarea prin sistem pneumatic, printr-o re3ea proprie

1 - tu4 de co4orFreH 2 - clapeteH 6 - tu4 colectorH " - clapet: rotativ:H 1 - conduct: de transport su4 vidH 5 - siloz separatorH B - 2iltru primarH 8 - 2iltru secundarH < - amortizor de z!omotH 10 compresor aspirantH 11 - motorH 12 - siloz pentru deeuriH 16 - meletransport 2 #rderea !unoaielor la locul de producere, care Ens: prezint: un inconvenient ecolo!ic, pentru c: nu Enl:tur: complet colectarea ;nu toate deeurile ard= i creeaz: En interiorul localit:3ii surse de poluare a aerului, dar se 2olosete la instala3iile sanitare i la unele Entreprinderi speciale 4= )ecipien3ii de colectare-stocare Pot 2i considera3i ca accesorii strFns le!ate de veCiculele de transport, deci este mai 4ine dac: se a2l: En apropierea or!anului de transport i dac: Entre3inerea lor sistematic: este asi!urat: de unitatea de salu4ritate pu4lic: 9en3inerea En stare curat: a recipien3ilor poate 2i considerat: ca o sarcin: a administr:rii imo4ilelor Pro4lemele principale En aceste condi3ii sunt puse de recipien3ii de !unoaie pe de o parte i de spa3iul de stocare pe de alt: parte
<

10

9:nescu, S , !giena mediului, Editura 9edical:, /ucureti, 1<81 !"idem

)ecipien3ii de !unoaie pot 2i considera3i ca aneGe ale autoveCiculelor de transport i, ca urmare, sunt 2a4rica3i dup: prescrip3ii unitare ;standarde= Dn 2unc3ie de m:rimea stoc:rii deeurilor i de caracterul zonei de colectare ;!radul de construc3ie, densitatea locuin3elor= sunt 2a4rica3i recipien3i cu di2erite volume Tipurile de recipien3i de deeuri utiliza3i En practic: sunt: - recipien3i mici, cu volume de 61-10-50 lH - recipien3i miAlocii, cu volume de <0-110 lH - recipien3i mari ;containere cu rosto!olire, desc:rcare i de scCim4=, de 1 100-1 100 l Dn !eneral recipien3ii tre4uie s: Endeplineasc: urm:toarele condi3ii: a= S: 2ie con2ec3iona3i din materiale rezistente la intemperii, dura4ili En timp, rezisten3i la e2orturi mecanice ;loviri, Endoiri=, neutri 2a3: de ac3iuni cCimice ;coroziune provocat: de produsele En descompunere= i nein2lama4iliH 4= S: 2ie ecCipa3i cu capace de EncCidere 4une i uor manevra4ileH c= -in punctul de vedere al 2ormei, tre4uie ast2el concepu3i EncFt !olirea lor s: 2ie uoar: i rapid:H d= Tre4uie solu3ionate manipularea, transportul i cur:3irea lor de c:tre un sin!ur om, iar !reutatea lor proprie s: 2ie cFt mai mic:H e= Partea lor superioar: s: corespund: condi3iilor impuse de dispozitivele de ridicare ale veCiculelor de transport Dn unele 3:ri se caut: introducerea sistemului de colectare a deeurilor En saci de CFrtie sau plastic11 #vantaAe: manipularea i transportul sunt uoare, 2:r: emanare de miros urFt, de!aAare de pra2 sau z!omot ;se reduce i num:rul muncitorilor de manipulare i Enc:rcare=H nu mai este necesar: opera3ia !reoaie de cur:3ire i Entre3inere sistematic: a recipien3ilorH se elimin: suprastocarea nedorit: a recipien3ilor En perioadele de vFr2 datorit: cantit:3ilor de deeuri puternic varia4ile zilnic -ezavantaAul cel mai mare este c: procurarea sacilor este destul de scump: #r tre4ui asi!urat: 2a4ricarea continu: a unei cantit:3i Ensemnate de saci i posi4ilitatea acCizi3ion:rii lor 2:r: pertur4a3ii Sacii nu pot 2i utiliza3i pentru transportul z!urii i cenuii datorit: pericolului de aprindere Spa3iul de stocare Dn incinta cl:dirilor tre4uie asi!urate Enc:peri speciale, corespunz:toare pentru amplasarea i depozitarea recipen3ilor de deeuri -istan3a dintre locul de depozitare a recipen3ilor i punctul de oprire a veCiculelor tre4uie s: 2ie cFt mai mic: -ac: aceast: distan3: este su4 0,1 m nu mai e necesar: nici o
11

/ularda, 'C , /ularda, - , Catrinescu, TC , Reziduuri menajere, stradale i industriale, Editura TeCnic:, /ucureti, 1<<2

10

opera3ie de pre!:tire separat: -e asemenea, Entre locul de depozitare a recipen3ilor i punctul de Enc:rcare a veCiculelor de transport s: nu 2ie, pe cFt posi4il, nici o di2eren3: de nivel Condi3ii de realizare a Enc:perilor pentru stocarea deeurilor la noile cl:diri: - s: 2ie amplasate En apropierea intr:rii En cl:dire la parter i EncCise cu ui corespunz:toareH - dimensiunile s: 2ie En 2unc3ie de num:rul i tipul recipien3ilor Pentru cur:3irea recipen3ilor se poate realiza un loc de sp:lare separat Dn !eneral, pentru amplasarea recipen3ilor cu capacitate de 110 l este necesar: o supra2a3: de 0,6-0,1 m 2MrecipientH - pere3ii i c:ptueala pardoselii tre4uie s: 2ie realizate din materiale uor de cur:3at i sp:lat ;4eton sclivisit=H - tre4uie asi!urate ventilarea i iluminarea corespunz:toare ale Enc:periiH - En incint: tre4uie asi!urate ap: curent:, !ur: pentru deversarea apei murdare ;si2on de pardoseal:=, ro4inetul s: 2ie ecCipat cu supap: de eAector, iar cap:tul tre4uie s: asi!ure racordarea 2urtunului de sp:lare (um:rul de pu4ele necesare pentru spa3iul de stocare12: nL 2R(Rz cRv

unde: (- num:rul de locuitoriH z - intervalul maGim Entre dou: colect:ri ;zile=H v - volumul pu4elelor ;110 l=H c L 0,8 ;coe2icientul de umplere a pu4elelor= Se tie c: spa3iul necesar unei pu4ele cu volumul de 110 l este de aproGimativ 0,1 m2 c= Colectarea preselectat: 9aterialele re2olosi4ile care rezult: din !ospod:riile popula3iei, Endeose4i cele de uz casnic i personal, deteriorate sau uzate sunt aduse de c:tre posesorii acestora sau de c:tre colectorii specializa3i la punctele de colectare sau la centrele de recuperare Pentru o cFt mai 4un: colectare a materialelor re2olosi4ile de la popula3ie i unit:3i comerciale au 2ost luate unele m:suri: - instalarea la intrarea En 4locuri a unor microcontainere pentru CFrtieH - amplasarea pe cartiere, la unit:3ile comerciale, a unor containere pentru depozitarea sp:rturilor de sticl:
12

/ularda, 'C , /ularda, - , Catrinescu, TC , Reziduuri menajere, stradale i industriale, Editura TeCnic:, /ucureti, 1<<2

11

S-a trecut En mod eGperimental i la alte m:suri: - predarea pe 2amilii a unor saci din material plastic pentru colectarea CFrtieiH - amplasarea la punctele de precolectare a Se apreciaz: c: En cadrul tMan material plastic Se recomand: ca, En mod ealonat, s: se treac: la aplicarea unui sistem complet de precolectare pe sortimente a tuturor materialelor re2olosi4ile ;CFrtie-cartoane, sp:rturi de sticl:, teGtile, mase plastice, cauciuc, metale= i, prin urmare, s: se doteze 2iecare tip de locuin3: cu saci de plastic, minicontainere etc CFteva avantaAe ar 2i: cCeltuieli mici pentru colectare, aprovizionarea continu: i ecCili4rat: a punctelor de colectare selectiv:, costul trierii materialelor re2olosi4ile relativ redus comparativ cu costurile realizate la incinerarea deeurilor menaAere 1-5-4- Trans0ortu, (eseuri,or .ena<ere a= Speci2icul transportului En mediul ur4an ,eCiculele de colectare i de transport al deeurilor ur4ane solide tre4uie s: satis2ac:, con2orm directivei i normelor europene, urm:toarele eGi!en3e 2undamentale de per2orman3:: pornire-oprire: mainile tre4uie s: poat: 2i pornite i oprite de c:tre operatori prin comenzi simple, prompte, 2ermeH 2unc3ionare: auto!unoierele tre4uie s: 2ie dotate cu dispozitive de Enc:rcare e2iciente i de Enalt: productivitate care s: poat: manipula mecanizat Entrea!a !am: de pu4ele i cu dispozitive de compactare care s: poat: realiza un !rad ridicat de compactareH autom:tur:toarele tre4uie s: 2ie dotate cu perii i val3uri care s: asi!ure o m:turare e2icient: a str:zilor cu un Enalt !rad de colectare a deeurilor stradaleH am4ele tipuri de maini tre4uie s: ai4: o cFt mai mare capacitate util: de colectare a deeurilor En compartimente etane, s: se poat: deplasa En si!uran3: cu o vitez: cFt mai mai mare i s: se poat: desc:rca inte!ral, Entr-un termen cFt mai scurt pericole de avarie reduse: atFt la autoasiul de 4az: cFt i la ecCipamentul de !ospod:rie comunal:H securitatea muncii operatorilor: securitatea muncii pe timpul lucrului la Enc:rcare, transport i desc:rcareH microclimatul din ca4in:H amplasarea comenzilor En cFmpul 2iziolo!ic al operatorilorH e2orturi cFt mai reduse prin asistarea comenzilorH z!omot redus, su4 80 d/ En ca4in:H vizi4ilitatea optim: de la postul de comand:H iluminarea corespunz:toare pentru lucrul
12

deeurilor

menaAere de la popula3ie a unor

containere inscrip3ionate pentru colectarea di2eren3iat: a materialelor re2olosi4ile deeurilor menaAere solide din mediul ur4an eGist: i materiale re2olosi4ile En cantit:3i de circa 100 000 tMan maculatur:, 60 000 tMan metale i 1 000

pe timp de noapteH vi4ra3iile transmise operatorilor tre4uie amortizate pentru a se Encadra su4 limitele admise pentru lucrul continuu pe durata unui scCim4H protec3ia mediului EnconAur:tor: z!omotul eGterior tre4uie s: se Encadreze su4 B1 d/H !azele de eapament tre4uie 2iltrate pentru a se Encadra En limitele admise de normele europeneH recipien3ii de colectare s: 2ie etani pentru a se evita poluarea prin miros sau pierderi de deeuri pe parcurs 4= TeCnici i metode de transport Condi3iile principale sanitare impuse 2a3: de construc3ia veCiculelor de transportat deeuri, care tre4uie Entre3inute i pe perioada eGploat:rii lor, sunt: - s: asi!ure Enc:rcarea !unoaielor rapid i 2:r: Empr:tiere, de!aAare de pra2 i z!omot, precum i trasportarea deeurilor complet EncCise i o desc:rcare rapid:H - s: corespund: caracterului zonei de colectare i s: asi!ure o43inerea unui 2actor util de Enc:rcare i a unui !rad de completare care permite eGploatarea veCiculului la parametrii cei mai economici precum i 2olosirea la maGim a capacit:3ii de Enc:rcare util: En concordan3: cu raporturile densit:3ii volumetrice a deeurilor din zona de colectare, respectiv cu volumul util al veCicululuiH - s: 2ie ecCipate cu dispozitive de avansare continu: a deeurilor Enc:rcate i de repartizare uni2orm: a acestoraH - construc3ia s: 2ie simpl:, cu eGploatare si!ur:, 2:r: deranAamenteH - caroserie rotativ: la arc mic i, luFnd En considerare desele opriri i porniri, s: ai4: instala3ii de oprire i pornire si!ureH - veCiculele s: corespund: prescrip3iilor vala4ile privind circula3ia pe drumuri pu4lice i si!uran3a circula3iei, luFnd En considerare i condi3iile de teren 9ainile mai tre4uie s: Endeplineasc: urm:toarele eGi!en3e privind m:surile constructive o4li!atorii pentru limitarea pericolelor: - s: nu permit: e2ectuarea de comenzi !reiteH - s: 2ie prev:zute cu dispozitive o4li!atorii de prevenire a pericolelorH - s: 2ie tratate din punctul de vedere al protec3iei la 2ocH - s: ai4: un !rad mare de sta4ilitate pentru a 2i asi!urate Empotriva r:sturn:riiH - s: 2ie tratate anti2onic i antivi4ra3iiH - s: 2ie prev:zute cu 2iltre e2iciente Empotriva emisiilor de pul4eri i !aze nocive 1-5-5- De0o;itarea Dn cazul municipiul Ploiesti este necesar: constituirea unui nou depozit de deeuri care va tre4ui s: satis2ac: urm:toarele condi3ii principale: - amplasarea la minim 1 000 m de zonele locuiteH
13

- impermea4ilizarea 4azei depozitului pFn: la un coe2icient S de minim <-10 mMs ;con2orm ST#S S) 166"6-1M1<<5=H - dotarea cu sistem de colectare, epurare i evacuare a apelor eG2iltrate din depozitH - dotarea cu sistem de evacuare controlat: a !azelor de 2ermentareH - 2acilit:3i pentru monitorizarea proceselor teCnolo!ice i a e2ectelor asupra mediului EnconAur:tor -e asemenea, se impune ca durata de 2olosin3: a depozitului s: Austi2ice valoarea investi3iei i s: asi!ure amortizarea acesteia

1-6- Meto(e (e *o,e*tare= trans0ort 3i (is0unere )ina,> a (e3euri,or ur+ane so,i(e Cele mai importante metode de colectare, transport i dispunere 2inal: a deeurilor sunt: a= arderea ;incinerare= cu sau 2:r: 2olosirea ener!iei termice rezultateH 4= compostareaH c= producerea de 4io!az pentru o43inerea c:lduriiH d= plat2ormele de depozitare sanitare cu sau 2:r: utilizarea !azului rezultatH e= eliminarea, Endeose4i a deeurilor toGice, prin eGport: prin #cordul de la /asel se recunoate implicit dreptul suveran al oric:rei 3:ri de a interzice intrarea deeurilor toGice sau a oric:ror deeuri de provenien3: str:in: pe teritoriul lorH 2= utilizarea compleG:, miGt:, a deeurilor a= Incinerarea deeurilor Incinerarea deeurilor reprezint: una din metodele cele mai moderne de neutralizare Solu3ia cea mai economic: este arderea !unoaielor 2:r: adaos de com4usti4il secundar -eeurile transportate la sta3iile de incinerare sunt sortate Enainte de a 2i arse deoarece nu toate ard -up: sortare, deeurile sunt trecute la uscat la etaAul superior al cl:dirii sta3iei, apoi cad En camera de ardere unde sunt incinerate 9etoda prezint: mari avantaAe ca: - neutralizarea per2ect:, prin arderea deeurilor la temperaturi EnalteH - posi4ilit:3i multiple de utilizare a ener!iei termice produse prin ardere pentru industrie sau locuin3eH - 2olosirea z!urii i cenuii pentru construc3ii de drumuri sau cCiar cl:diriH - sta3iile pentru ardere au nevoie de supra2e3e relativ mici i pot 2i amplasate En apropierea localit:3ilor, reducFndu-se i cCeltuielile de transportH
14

- poluarea mediului EnconAur:tor este minim:, putFnd 2i men3inut: En limitele admise de normele sanitare En condi3iile puri2ic:rii !azelor de ardere -ezavantaAe: - costuri mari de investi3ii i de eGploatareH - depozitarea reziduurilor rezultate din procesul de ardere ;z!ur: i cenu:=H - con3inutul de su4stan3e or!anice se pierde inte!ral 9arele dezavantaA r:mFne Ens: poluarea atmos2erei prin !azele, 2umul i particulele solide rezultate En urma arderii Instala3iile de incinerare propriu-zise tre4uie cuplate cu instala3ii de tratare posterioare pentru evacuarea !azelor de ardere sau puri2icarea !azelor de ardere, cum ar 2i: - couri de 2umH - scCim4:tor de c:ldur:H - instala3ii de tratare i valori2icare a z!urii i cenuii Fi!ura nr 1 2 Instalatie de incinerare

#rderea deeurilor menaAere este speci2ic: 3:rilor dezvoltate, care: - dispun de sistemele teCnolo!ice necesare inciner:rii renta4ile, inclusiv 2iltre antipoluanteH - dispun de sisteme de separare a deeurilor incinera4ile de cele care nu ardH - dispun de cantit:3i mari de deeuri solide uscate 4= Compostarea deeurilor Este procedeul prin care En urma proceselor 4iolo!ice anaero4e la care sunt supuse deeurile, En permanen3: umectate la 50-B1P, rezult: !azul metan, utilizat ca ener!ie neconven3ional: i un

15

compost 7 materie or!anic: 4o!at: En materiale nutritive, ce poate 2i utilizat ca En!r::mFnt 4iolo!ic $4iectivele compost:rii: - s: neutralizeze deeurile care con3in su4stan3e or!aniceH - o43inerea compostuluiH - sta4ilizarea 2rac3iei or!anice din compost )eprezint: o metod: de descompunere i mineralizare a deeurilor care se realizeaz: diriAat #st2el, deeurile transportate En a2ara localit:3ii se depoziteaz: pe plat2orme impermea4ile En stive de 1,8-2,0 m En:l3ime aezate En strate succesive de deeuri i p:mFnt sau material dintr-un compost mai vecCi

Dn interiorul compostului ia natere o 2lor: termo2il: care ridic: temperatura la 10-50TC, ducFnd la distru!erea ou:lor de parazi3i, a !ermenilor pato!eni i larvelor de insecte i mai pu3in a sporozoarelor Dn decurs de 1-5 luni iarna i 6-" luni vara, mineralizarea deeurilor este terminat: i acestea pot 2i valori2icate En a!ricultur: -eeurile cu con3inut de su4stan3e or!anice se descompun datorit: interac3iunii microor!anismelor i a de!aA:rii de c:ldur:, rezultFnd o serie de produse ;compost= utiliza4ile En special En domeniul a!ricol Procesul este Enso3it de de!aAare intens: de c:ldur: 9ateria descompus: deAa nu mai are miros urFt, poate 2i tratat: uor, iar din punct de vedere sanitar poate 2i considerat: nev:t:m:toare #st2el, procesul de compostare poate 2i utilizat i pentru neutralizarea deeurilor menaAere Principalii 2actori care determin: e2icien3a procesului de compostare sunt: a= Calitatea materiei care se descompuneH 4= )aporturile car4onMazot i car4onM2os2atH c= 'ranula3ia i omo!enitatea materieiH d= Satura3ia En aerH e= &miditateaH 2= ,aloarea p@-uluiH != Temperatura
16

Scopul principal al procesului de compostare este distru!erea a!en3ilor pato!eni umani, animalieri i ve!etali care se !:sesc En deeuri Dntre!a mas: a materiei supus: compost:rii tre4uie s: 2ie men3inut: la temperatura de 10TC timp de 60 de zile %a amplasarea i realizarea uzinei de compostare tre4uie evitat: Enmul3irea mutelor i roz:toarelor, de!aAarea pra2ului i a mirosului nepl:cut i poluarea aerului, solului, apelor 2reatice i a apelor de supra2a3: Dntre amplasamentul uzinei de compostare i localitatea cea mai apropiat: tre4uie asi!urat: o distan3: de protec3ie corespunz:toare ;200-100 m=16 -in punct de vedere i!ienic produsul 2inal realizat En uzin: tre4uie s: 2ie deAa ino2ensiv, pentru ca En timpul transportului i utiliz:rii s: nu in2esteze mediul EnconAur:tor, s: nu pericliteze s:n:tatea muncitorilor i s: nu contamineze ve!eta3ia Pre3ul de vFnzare al compostului este determinat de considerentul c: atFt pre3ul de cump:rare al acestuia cFt i suma total: a cCeltuielilor de transport i a celor le!ate de utilizare nu pot dep:i cFti!ul care se o43ine prin utilizarea compostului ca En!r::mFnt Faze ale procesului de compostare: Etapa mecanic:: - Endep:rtarea materialelor nedoriteH - m:run3irea deeurilor pentru ca procesul de 2ermentare s: 2ie mai rapidH - omo!enizarea Etapa 4iolo!ic:: - umezirea deeurilor i completarea cu produse care !r:4esc 2ermentareaH - m:run3irea i amestecarea ener!ic: a deeurilor H - punerea la 2ermentare a produselor or!anice *? (e0o;itarea# r:mFne procedeul cela mai 2recvent En 3:rile dezvoltate -epozit:rile 4rute, sunt En !eneral interzise prin le!e Ca atare acestea sunt supuse unui control i unor re!uli speciale K-epozitarea controlat:J const: En a nivela la intervale scurte de timp ; la o zi sau dou:= i a separa straturile de deeuri prin straturi succesive de nisip sau p:mFnt #ceast: teCnic: evit: mirosurile i risipirea, dar nu rezolv: toate pro4lemele delicate #st2el, locul de depozitare tre4uie s: 2ie etan, apele de ploaie care se in2iltreaz: i polueaz: tre4uie s: 2ie recuperate i tratate En scopul de a se evita orice contaminare a apelor su4terane K/io!azulJ care rezult: din 2ermentarea intern: a !unoaielor depozitate tre4uie captat si Empr:tiat ;eGistFnd riscul de mirosuri i de eGplozie= Dn s2Frit, tre4uie prev:zut: reamenaAarea sitului dup: eGploatare (? re*i*,area 3i *o,e*tarea se,e*tiv> a unor (e3euri .ena<ere- )eciclarea teGtilelor, CFrtiilor vecCi, sticlei, plasticului, metalelor, ori a a altor asemenea materiale are deAa o lun!:
13

Mnescu, S., Igiena mediului, Editura Medical, Bucureti, 1981.

17

istorie )ecuperarea

deeurilor

se 2ace En 2unc3ie de natura acestora i de condi3iile

socioeconomice concrete din 2iecare 3ar: #a de eGemplu, recuperarea sticlei se 2ace En propor3ie de peste 10 P En Suedia, -anemarca sau 'ermania , cu retopirea acesteia Dn privin3a teGtilelor, En timp ce En 3:ri ca 'ermania ori $landa recuperarea atin!e cCiar "0 P, En altele ;Fran3a, Italia= nu dep:ete 8-10P )e2eritor la deeurile de 2ier, !radul de recuperare este la nivel european de cca 21-60 P, ci2r: considerat: sc:zut:, pentru c: 2ierul vecCi este uor recupera4il En uzinele de tratare Dn s2Frit, ponderi reduse cunoate recuperarea CFrtiei ;6-1P= ori a sticlelor din P,C ;1-6P= -in diverse motive, mai ales moda cerin3elor pie3ei, se discut: asupra Austi2ic:rilor selective Sunt prezente trei mari posi4ilit:3i: 1= din punctul de vedere al materialului recicla4il se realizeaz: o economie 2inanciar: ;#cest material uzat are o KvaloareJ=, o economisire de materii prime ;p:durile pentru CFrtie= ori de ener!ieH 2= din punctul de vedere al tratamentului !eneral al !unoaielor se urm:rete o ameliorare calitativ: ori cel pu3in cantitativ: a opera3iei de tratareH 6= din punctul de vedere al protec3iei mediului, printr-o colectare selectiv: se evit: dispersia En natur: a deeurilor menaAere care nu se amestec: cu alte deeuri : deeuri stFnAentoare ;aparate electrocasnice, veCicule scoase din uz, pneuri= ori deeuri periculoase ;uleiuri uzate, 4aterii cu mercur, medicamente, deeuri toGice precum vopselurile ori solven3ii dispersa3i En mici cantit:3i=

CA%ITOLUL 4 CONSIDERA$II %RI'IND MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEEURILOR

4-1- %osi+i,it>2i (e organi;are a unor siste.e (e .anage.ent a, (e3euri,or


18

+:rile cu o economie avansat: au adoptat sisteme de !estionare a deeurilor care respect: principiile strate!iei comunitare, lucru ce a diminuat Entr-o m:sur: Ensemnat: impactul asupra mediului EnconAur:tor Dn ima!inea de mai Aos este prezentat: o propunere de scCem: simpli2icat: a unui sistem de mana!ement al deeurilor ur4ane, care poate 2i luat: En discu3ie la adoptarea unei decizii de or!anizare de c:tre municipalitatea interesat:1"

Dn situa3ia actual: de or!anizare, En acest sistem se pot implica prim:riile cu aAutorul unit:3ilor proprii de salu4ritate i a 2irmelor private, precum i cu aAutorul unit:3ilor de tip )E9#T -e colectarea deeurilor menajere i de depozitarea 2inal: a acestora este necesar s: se ocupe unit:3ile de salu4ritate pu4lic:, indi2erent de 2orma de proprietate !ncinerarea deeurilor menaAere poate 2i atFt En !riAa municipalit:3ii cFt i a unor 2irme private #olectarea deeurilor recupera"ile, inclusiv prelucrarea lor primar: ar putea 2i preluat: En totalitate de c:tre unit:3ile de tip )E9#T, care vor tre4ui s:-i dezvolte sistemul actual de
14

G !an, "., Seminarul "Recuperarea i reciclarea materialelor din deeuri solide municipale", #ni$ersitatea %&etr'l(Ga)e%, &l'ieti, 20 *ai 1997.

19

colectare cu centre de colectare selectiv: i unit:3i de prelucrare primar:, dotate corespunz:tor Dn cazul En care aceste unit:3i nu doresc s:-i eGtind: s2era de activitate privind recuperarea deeurilor , acest sistem poate 2i adoptat de c:tre municipalit:3i Sistemul de mana!ement al deeurilor periculoase poate constitui o4iectul de activitate al unor 2irme cu capital privat sau cu capital miGt (u este eGclus ca sistemul respectiv s: 2ie cuprins En s2era de activitate a municipalit:3ilor reprezentate printr-o unitate comun: de deservire &nit:3ile cu pro2il industrial de prelucrare 2inal: a deeurilor ur4ane recupera4ile pot 2i industriile eGistente i noile capacit:3i de produc3ie ce urmeaz: a 2i create a= Ciclul vie3ii materialului Pro4lematica deeurilor ar putea 2i mai 4ine En3eleas: prin eGaminarea ciclului vie3ii materialului, de la eGtrac3ie la depozitare 2inal: 9aterialele sunt trans2ormate En deeuri ca urmare a unor variate procese de produc3ie i consum -in momentul !ener:rii deeurile su2er: trei procese importante: 1 Pot 2i reutilizate En acelai proces de produc3ieH 2 Pot 2i reciclate, En special dup: ce au 2ost tratateH 6 Pot 2i trans2erate c:tre o uzin: de tratare care le reduce toGicitatea sau c:tre o sta3ie de incinerare care le reduce volumul 9aterialele care nu pot 2i trecute prin cele trei procese sunt trimise direct c:tre spa3iile de depozitare Dn acest ciclu al vie3ii materialului eGist: o serie de m:suri de control care urm:resc s: reduc: cantitatea i toGicitatea deeurilor Fiecare pas En mana!ementul deeurilor presupune impacte environmentale poten3iale, iar metodele de mana!ement implic: variate de!aA:ri de poluan3i En aer, ap:, sol 9ana!ementul inte!rat al deeurilor caut: s: minimizeze deeurile En di2eritele stadii ale ciclului vie3ii materialului

20

4= IerarCia mana!ementului deeurilor ;$EC-, 1<<1= EGist: B etape ;nivele=: 1 )educerea !ener:rii sau producerii de deeuri prin procese mult mai e2iciente de prelucrare, prin reducerea materialelor 2olosite En 4unurile de consum i prin creterea dura4ilit:3ii produselor 2 Separarea la surs: a componentelor utiliza4ile din deeuri printr-un control mai e2icient al e2luen3ilor din procesele de prelucrare, prin separarea CFrtiei, plasticului, sticlei i metalelor de c:tre !eneratorii casnici ;colectare preselectat:= 6 )eutilizarea direct: a deeurilor -reciclarea i reluarea materialelor En procesele de produc3ie ;o3el:rii i 2a4rici de ciment=H arderea deeurilor menaAere pentru o43inerea ener!iei termice " Trans2ormarea sau alt tratament 2izico-cCimic care s: 2aciliteze reciclarea materialelor 2olositoare din deeuri ;de eGemplu separarea ma!netic: a metalelor din deeurile menaAere sau re3inerea materialelor ne2eroase din deeurile industriale miGte= 1 -istru!erea deeurilor prin tratare 2izico-cCimic: sau prin incinerare 5 Stocarea sau depozitarea deeurilor EnMpe p:mFnt B #runcarea sau depozitarea pe 2undul m:rilor i oceanelor 9ana!ementul deeurilor cost: mul3i 4ani Dn 3:rile dezvoltate, din totalul cCeltuielilor le!ate de protec3ia mediului: - 20-21P revin industriei recicl:rii deeurilor , prin care se valori2ic: su4stan3ele utile i se recupereaz: cCeltuielile 2:cuteH - B1-80P sunt cCeltuieli pentru colectarea, neutralizarea, eliminarea i eventual depozitarea deeurilor nevalori2ica4ile economic
21

Dn )omFnia nu eGist: o preocupare e2icient: pentru valori2icarea

deeurilor

recupera4ile iar costurile pentru colectarea, transportul, prelucrarea i evacuarea deeurilor solide se situeaz: de-a4ia la 21,BP din totalul cCeltuielilor pentru protec3ia mediului Dn ciuda costurilor pe care le implic:, evacuarea i eliminarea deeurilor r:mFne pro4lema central: a strate!iei mana!eriale Con2orm principiului Kpoluatorul pl:teteJ, ar tre4ui En mod preventiv !Fndit un sistem de instituire a unor taGe pe volumul de deeuri produse, aa cum se EntFmpl: En toate 3:rile dezvoltate ):spunzFnd cerin3elor unei !estion:ri economice i ecolo!ice e2iciente, !uvernul ar tre4ui s: acorde 2acilit:3i pentru Entreprinz:torii particulari care dezvolt: activit:3i En domeniul colect:rii i recicl:rii deeurilor ; reduceri de impozite, taGe, acordarea de credite cu do4Fnzi reduse sau de su4ven3ii !uvernamentale=

4-4- Strategia 0rote*2iei .e(iu,ui 9 Dire*tiva *a(ru (es0re (eseuri @1A178AUE Con3ine op3iuni care se re2er: la: - creterea !radului de valori2icare a deeurilor industrialeH - Em4un:t:3irea modului de !estionare a deeurilor industriale i ur4aneH - Em4un:t:3irea sistemului de monitorin! al deeurilor H - promovarea le!isla3iei re2eritoare la deeuriH - prevenirea i controlul tra2icului ile!al de deeuri a= Principii care stau la 4aza $trategiei #omunitii Europene privind deeurile Pentru o a4ordare unitar: a pro4lematicii deeurilor , & E , dar i alte or!anisme interna3ionale, a adoptat o serie de principii care stau la 4aza Strate!iei Comunit:3ii Europene privind deeurile, acestea 2iind: 1 Principiul de reducere la surs: a produc3iei de deeuri 2 Principiul ciclului de via3: inte!rat: a produselor 6 Principiul precau3iei, adic: aplicarea m:surilor preventive cu luarea En considerare a costurilor, avantaAelor i riscurilor pentru mediul EnconAur:tor " Principiul norm:riiMre!lement:rii, con2orm c:ruia este necesar: ela4orarea de norme pentru 2iecare activitate de !estionare a deeurilor 1 Principiul autosu2icien3ei, con2orm c:ruia eliminarea deeurilor periculoase se 2ace prin miAloace compati4ile cu un mana!ement ecolo!ic ra3ional, 2iind posi4il: prelucrarea deeurilor En a2ara teritoriului na3ional
22

5 Principiul com4aterii inte!rate a polu:rii, con2orm c:ruia !estionarea deeurilor periculoase tre4uie 2:cut: pe 4aza unei strate!ii ce are En vedere e2ectele pe care aceste deeuri ar putea s: le ai4: En asociere cu altele sau En contact direct cu mediul EnconAur:tor B Principiul proGimit:3ii: eliminarea deeurilor periculoase este indicat s: se 2ac:, pe cFt posi4il, la locul de provenien3:, ne2iind eGclus: posi4ilitatea ca aceste deeuri s: 2ie prelucrate En centre specializate, situate la o anumit: distan3: de locul En care rezult: 8 Principiul celei mai mici deplas:ri trans2rontaliere, care se recomand: a 2i aplicat deeurilor periculoase < Principiul Kpoluatorul pl:teteJ, care prevede o4li!a3ia poluatorului virtual de a lua m:surile corespunz:toare pentru a evita a2ectarea calit:3ii mediului EnconAur:tor i de a suporta consecin3ele pentru poluarea produs: 10 Principiul suveranit:3ii, con2orm c:ruia 2iecare stat Ei adopt: un sistem de !estionare a deeurilor compati4il cu situa3ia sa politic:, social: i economic: 11 Principiul particip:rii pu4licului, care prevede ca op3iunile En materie de !estionare a deeurilor s: 2ie analizate, la toate nivelurile, cu consultarea popula3iei Toate aceste principii se re!:sesc i se vor re!:si En le!isla3ia eGistent: En )omFnia i En cea care urmeaz: a 2i ela4orat: En domeniul !estion:rii deeurilor 4= Strate!ii re2eritoare la mana!ementul deeurilor menaAere i industriale - luarea m:surilor necesare privind EncCiderea rampei Pata )Ft, cu consecin3e minime asupra mediului in viitor - identi2icarea supra2e3elor si amenaAarea corespunz:toare a rampelor de deeuri menaAere i ;separat= a rampelor de deeuri industriale nea!resive, urm:rirea eGploat:rii corespunz:toare ;din punctul de vedere al protec3iei 2actorilor de mediu= precum i a modului de EncCidere de2initiv: a rampelor - monitorizarea producerii, depozit:rii temporare, reutiliz:rii, denociviz:rii, precum i a modului de depozitare de2initiv: a deeurilor industriale a!resive sau toGice - introducerea le!isla3iei locale care s: urm:reasc: separarea o4li!atorie -la surs:- a deeurilor re2olosi4ile ;eG sticl:, CFrtie, teGtile, lemn, metale 2eroase i ne2eroase etc = precum i asi!urarea Entre!ului lan3 economic ;puncte de preluare, societ:3i de tip )emat, transport spre 2irmele care proceseaz: deeurile= care s: valori2ice aceste resurse ast2el EncFt recuperarea i reutilizarea deeurilor s: devin: renta4il: economic - creterea num:rului de pu4ele stradale, mai ales En zonele de peri2erie - reamenaAarea pie3elor a!roalimentare i asi!urarea unei salu4riz:ri speciale En aceste locuri
23

- aducerea la parametrii ini3iali a terenurilor pe care au 2ost depozitate deeuri menaAere si industriale - des2iin3area rampelor de !unoi ile!ale ;varianta ?orilor 7 9:n:tur, cap:tul str:zii 9ainitilor etc = - dotarea cu miAloace de transport moderne pentru colectarea reconsiderarea actualelor puncte de colectare - asi!urarea unor dot:ri speciale, speci2ice pentru colectarea i distru!erea resturilor spitaliceti, separat cele cu poten3ial septic 2a3: de cele menaAere Dn sarcina autorit:3ilor locale ar putea s: intre, pentru o 4un: !estionare a deeurilor i protec3ie a mediului EnconAur:tor noi m:suri En domeniul deeurilor menaAere i stradale: - dotarea !ospod:riilor popula3iei cu miAloace de colectare separat: a CFrtiei, cio4urilor, metalelor, teGtilelor, maselor plastice, inclusiv or!anizarea recuper:rii acestoraH - alocarea de 2onduri pentru instala3ii centralizate de prelucrare a deeurilor H - evacuarea deeurilor din depozitele neautorizate En perimetrele autorizate ;delimitate En mod strict= c= 9:suri En vederea realiz:rii o4iectivelor pe termen scurt i mediu ale strate!iei de protec3ie i !estiune a mediului 1 Continuarea adaptarii si aplicarii le!isla3iei En domeniul !estionarii deseurilor ur4ane solide Stadiu de realizare: En curs de des2:urare )ezultate scontate: Ent:rirea autorit:3ii or!anelor responsa4ile cu protec3ia mediului 2 Completarea re3elei de monitorizare a deeurilor Stadiu de realizare: 60P )ezultate scontate: inventarierea surselor de poluare anual:, cunoaterea emisiilor, prevenirea accidentelor, 2urnizarea de date pentru m:suri de protec3ie a mediului 6 )ealizarea de noi instala3ii de tratare a deeurilor solideH solu3ii de tratare i valori2icare a deeurilor solide Stadiu de realizare: En curs de des2:urare )ezultate scontate: creterea valori2ic:rii deeurilor solide cu 20P " Dm4un:t:3irea !estion:rii deeurilor solide industriale i menaAere Stadiu de realizare: menaAere- incipientH industriale- En curs de des2:urare )ezultate scontate: recondi3ionarea terenurilor cu depozite de deeuri solide cu capacitate epuizat: -epozitarea deeurilor solide menaAere En condi3ii controlate i valori2icarea unora dintre ele, En propor3ie de 20P
24

deeurilor

menaAere i

d= %inii directoare En mana!ementul deeurilor din Europa 1 Prevenire - teCnolo!ii curateH - produse curate 2 )eciclare i re2olosire - sortare optim: a deeurilor H - reducerea costurilor eGterneH - crearea unor pie3e pentru produsele reciclate 6 $ptimizare i depunere 2inal: - reducerea depozit:riiH - standarde mai stricte " Transport re!ulat - asi!urarea unei depuneri si!ureH - monitorizareH - reducerea mic:rilor deeurilor 1 #c3iuni de remediere - dezvoltarea unor instrumente 2inanciare

4-5- Ra.0e e*o,ogi*e (e (e0o;itare a (e3euri,or #= #menaAarea i eGploatarea rampelor de deeuri ur4ane solide Fumul i cenua de!aAate, pra2ul de supra2a3: i materialele mai uoare care sunt ridicate i purtate de vFnt polueaz: mediul EnconAur:tor pe Entinderi aprecia4ile Produsele de descompunere dizolva4ile En apele de precipita3ii, prin scur!erea lor En sol polueaz: i contamineaz: apele 2reatice, 2enomen care poate s: se eGtind: pe supra2e3e mari Ca urmare, locuri de depozitare pot 2i acceptate din punct de vedere i!ienic numai cele la distan3e relativ mari ;100-1 000 m= 2a3: de sursele de ap: -epozitarea descCis: a deeurilor ar tre4ui s: 2ie condi3ionat: de acoperirea succesiv: a straturilor de !unoaie cu alte materiale: z!ur:, moloz, cenu: sau p:mFnt

25

Pentru determinarea acestui teren necesar anual se utilizeaz: En !eneral eGpresia urm:toare: , L U;,sa - 9a=R ;1-tM1000=VMS1 unde: , - necesarul de volum de umplut anual , revenit pe cap de locuitor ;m6=H ,sa - 2actorul de considerare a volumului stratului de acoperire, a c:rui valoare oscileaz: Entre 1,B-1,66 En 2unc3ie de !rosimea stratuluiH 9a - cantitatea anual: de !unoaie revenit: pe cap de locuitor ;Q!MlocMan=H S1 - !reutatea volumetric: a deeurilor ;Q!Mm6=H t - !radul de compactare la care se poate atepta En umplutur: ;procente= Sta4ilirea amplasamentelor este re!lementat: de prescrip3ii sanitare 2oarte severe: - s: 2ie realizate la o distan3: minim: de 200 de m 2a3: de localitate, iar Entre acestea s: se realizeze o 2Fie de protec3ie 2orestier:H - distan3a minim: 2a3: de cursurile de ap: descCise, instala3ii de alimentare cu ap:, lacuri s: 2ie de 110 mH - nivelul in2erior al deeurilor care se depoziteaz: tre4uie s: 2ie Entotdeauna deasupra ultimului nivel 2reaticH - deeurile pot 2i depuse En terenuri de depozitare numai En straturi cu !rosimea de cel mult 1,8 mH - dup: o !rosime de 20-22 cm straturile tre4uie acoperite cu p:mFnt sau alte materiale corespunz:toare ;z!ur:, moloz=H stratul proasp:t depus nu poate 2i l:sat neacoperit mai mult de 2" de oreH
26

- Empr:tierea materiilor uoare de c:tre vFnt tre4uie Empiedicat: prin !arduri din plas: sau sFrm:H - materiile care se descompun uor sau cele putresci4ile tre4uie separate i En!ropate Entr-un loc special sta4ilit En incinta depozitului, la o adFncime de cel pu3in 50 cmH - tre4uie prevenit: apari3ia incendiilor, En care scop se vor asi!ura instala3iile de stins corespunz:toare

Sta4ilirea amplasamentelor tre4uie 2:cut: cu acordul or!anelor sanitare, a!en3iilor de protec3ie a mediului, a o2iciului pentru ape i a altor or!ane de specialitate (ivelul apelor 2reatice s: 2ie cFt mai co4orFt iar deasupra lor s: 2ie un strat impermea4il de protec3ie natural: Dn !ropile de depozitare a 4alastului i En an3uri care au le!:tur: cu ape de supra2a3: sau cu ape 2reatice depozitarea deeurilor este interzis: Tre4uie evitat: 2olosirea terenurilor ml:tinoase Dn cazul En care nu eGist: un strat impermea4il natural realizarea lui este o4li!atorie Se recomand: En acest scop 2olosirea deeurilor menaAere KciuruiteJ ;avFnd m:rimea !ranulelor mai mic: de 10 mm= Stratul de impermea4ilizare de pe 2undul depozitului tre4uie s: 2ie depus su43ire ;0,1-1,0 m= i compactat corespunz:tor Circula3ia En depozit tre4uie ast2el or!anizat: EncFt veCiculele s: ai4: posi4ilitatea de a se apropia de locul de desc:rcare din orice parte Tre4uie evitat: circula3ia pe urmele 4:t:torite, cunoscut 2iind 2aptul c: e2ectul de compactare cel mai 4un este produs de veCicule ;pe pneuri nu pe enile= -epozitele de deeuri umplute sunt adecvate pentru a 2i valori2icate En a!ricultur: sau silvicultur: Este necesar ca supra2a3a deeurilor s: 2ie acoperit: cu un strat de p:mFnt de 60 cm Este recomandat: aplicarea pe
27

aceast: supra2a3: a unui strat de compost Se recomand: realizarea pe aceste terenuri a unor parcuri sau terenuri sportive, cu plantarea unei ve!eta3ii corespunz:toare Pentru depozitele de deeuri i reziduuri, Calde de steril, z!ur:, cenu:, lamuri, n:moluri, documenta3ia teCnic: va cuprinde: a= Dncadrarea lucr:rilor En clasa de importan3:, avFnd En vedere importan3a o4iectivului, menaAer sau industrial, precum i m:rimea e2ectelor En aval En caz de avarii sau accidente la depozite 4= -escrierea caracteristicilor depozitelor menaAere: cantit:3ile de !unoaie menaAere i stradale depozitate, capacitatea de depozitare necesar:, prezentarea procesului teCnolo!ic i a teCnolo!iilor 2olosite pentru depozitare Pentru depozitele de deeuri industriale se vor preciza cantit:3ile de deeuri, steril, z!ur:, lamuri, n:mol rezultate ;tMzi, tMan= inclusiv compozi3ia 2izico-cCimic: a acestora c= Se va prezenta teCnolo!ia utilizat: pentru neutralizarea, depozitarea i valori2icarea deeurilor stocate d= Prezentarea utilit:3ilor i surselor de alimentare e= Prezentarea m:surilor de inte!rare En ecosistem i de urm:rire a e2ectelor ne!ative atFt pentru amplasamentele depozitelor de deeuri menaAere cFt i pentru cele industriale 2= Prezentarea lucr:rilor de ap:rare a depozitului Empotriva inunda3iilor provocate de undele de viitur: de pe cursurile de ap: din zon:, de scur!erile de pe versan3i i de precipita3iile maGime c:zute pe supra2a3a depozitului != Prezentarea m:surilor de protec3ie a taluzurilor En timpul depozit:rii i de evitare a antren:rii de c:tre vFnt a particulelor depuse pe acestea C= Prezentarea m:surilor de redare En circuitul a!ricol dup: epuizarea capacit:3ii de depozitare i a m:surilor de sta4ilitate a taluzurilor i= 9:suri speciale de punere En si!uran3: a lucr:rilor En perioada de eGploatare i de sta4ilizare En condi3ii de supraEn:l3are a acestora Concluziile studiilor de specialitate privind sta4ilitatea taluzurilor A= Instala3iile i aparatura pentru m:surarea de4itelor de ap: ce provin din in2iltra3ii sau din evacu:ri diriAate Sistemul de monitorin! al calit:3ii apelor su4terane din zona de in2luen3: a depozitului Q= 9odi2icarea re!imului de cur!ere pe cursurile de ap: i inunda4ilitatea En amonte pentru cazul En care depozitul este amplasat pe 2irul v:ii sau En lunc: l= %ucr:rile i m:surile de protec3ie a apelor de supra2a3: i su4terane din zona depozitelor de deeuri Empotriva polu:rii cu ape uzate provenite din in2iltra3ii sau din evacu:ri diriAate din aceste depozite m= %ucr:ri de drenaA ale apelor de eG2iltra3ii, ale lucr:rilor de epurare a apelor uzate, de compost
28

n= Plane cu lucr:rile propuse ;plan i sec3iuni= cu principalele caracteristici Cidrolo!ice, Cidraulice, constructive i teCnolo!ice -up: ce s-a sta4ilit pozi3ia concret: a plat2ormei se trece la pre!:tirea acesteia pentru depozitarea propriu-zis: a deeurilor !estion:rii deeurilor #ceasta se realizeaz: ast2el EncFt i acest se!ment al s: se Encadreze En prevederile conceptului de dezvoltare dura4il:-

reducerea la minim a polu:rii mediului EnconAur:tor Pentru protec3ia 2actorilor de mediu depozitul tre4uie s: dispun: de: - re3ea proprie de drenare a apelor plus sta3ie de epurareH - strat impermea4il la 4az:H - strat 2iltrantH - sistem de evacuare a !azelor de 2ermenta3ie

'ropile proteAate ecolo!ic sunt En principiu spa3ii de depozitare a deeurilor menaAere izolate En partea in2erioar: Empotriva eG2iltra3iilor c:tre pFnza 2reatic: prin straturi succesive de ar!il: i 2olii izolante, scur!erile de materiale licCide colectFndu-se En partea in2erioar: a !ropilor prin colectoare speciale %icCidul colectat este 2ie reutilizat pentru re-umectare, 2ie trimis la sta3iile de epurare a apelor Dn partea superioar: izola3ia se realizeaz: de asemenea prin straturi de p:mFnt i ar!il: precum i prin 4ariere de vapori Dn zona EnconAur:toare a !ropilor ecolo!ice sunt 2orate pu3uri pentru controlul impuri2ic:rilor pFnzei 2reatice i pentru controlul emana3iilor de !az metan &nele !ropi ecolo!ice per2ec3ionate pot 2i prev:zute cu instala3ii de captare a !azului metan provenit din procesele anaero4e de descompunere, acest !az utilizEnduse 2ie ca i com4usti4il, 2ie pentru !enerarea de a4ur, respectiv ener!ie electric:
29

Plat2orme de depozitare a deeurilor industriale Pro4lema esen3ial: En cazul acestor depozite este etaneizarea depozitului Dn acest sens sunt de men3ionat cerin3ele din S&# vis-a-vis de aceste depozite Prescrip3iile teCnice impun pentru etanarea depozitelor de deeuri industriale un sandWicC constituit din dou: sau trei !eomem4rane de Enalt: densitate Entre care este intercalat un strat !eoteGtil Protec3ia !eomem4ranei, sensi4il: de o4icei la sarcini concentrate, se o43ine cu uurin3: prin acoperirea cu un strat de !eoteGtile ne3esute Calitatea precis: pentru !eoteGtil, eGprimat: prin !reutatea sa unitar: corelat: cu !rosimea stratului de deeuri pe care tre4uie s: le suporte este urm:toarea: Ta4elul nr 2 1 'rosimea stratului de deeuri 0-2 m 2-10 m 10-20 m 20-"0 m $ursa% 'reutatea !eoteGtilului ;!Mm2= 500 1200-1800 2000 6000

-epozitele pentru deeuri industriale, iazurile industriale, Caldele de steril, 4azinele de lam necesit: impermea4iliz:ri adecvate 2a3: de apele su4terane #naliza posi4ilelor zone pentru amplasarea noului depozit este o sarcin: ur!ent: a autorit:3ilor locale, la acest proces tre4uind s: participe reprezentan3ii tuturor or!anelor ce urmeaz: s:-i dea acordul i s: autorizeze 2unc3ionarea noului depozit /= #specte economice ale di2eritelor variante de !estionare a deeurilor #coperirea costurilor serviciilor de eliminare a deeurilor se 2ace En 3:rile cu economie de pia3: i printr-un sistem de impozitare, cCiar dac: pare neo4inuit s: se aloce anumite impozite i taGe locale unor servicii speci2ice11 EGist: dou: tipuri de impozite care prezint: interes En acest sens: a= Impozitul pe proprietateH 4= Impozitul pe vFnz:ri a= &n impozit pe 2iecare proprietate asi!ur: ca 2iecare !ospod:rie s: contri4uie la serviciile locale, inclusiv la eliminarea deeurilor solide -eeurile necolectate pot a2ecta valoarea propriet:3ii, cCiar dac: aceasta se 2ace cu e2ect EntFrziat Impozitul propor3ional cu m:rimea Entrunete i cerin3ele de ecCitate social: 4= Impozitul pe vFnz:ri accentueaz: 2aptul c:, de o4icei, deeurile provin din m:r2uri #st2el, prin impozitul municipal pe vFnz:ri costurile elimin:rii deeurilor se acoper: ca parte din valoarea de vFnzare a m:r2urilor
11

OOO, Economia i sfidarea naturii, Editura Economic:, /ucureti, 1<<"

30

C= Pentru !estiunea deeurilor ur4ane solide sunt necesari a 2i analiza3i urm:torii indicatori: 1- In(i*ator genera, 1 1 Cantitatea deeurilor !enerat: de o persoan: pe zi ;!MziMpersoan:= 4- In(i*atori (e a*o0erire a servi*iu,ui 2 1 #coperirea colect:rii ;P=H 2 2 9:turatul str:zilor ;P=H 2 6 -epozitarea ecolo!ic: ;P= 5- In(i*atori (e e)i*ien2> 6 1 Personalul muncitorM1 000 locuitoriH 6 2 Dntre3inerea e2icient: a ecCipamentelor de colectare a deeurilor H 6 6 9entenan3a preventiv:H 6 " E2icien3a utiliz:rii ecCipamentului de colectareH 6 1 E2icien3a personalului care colecteaz:H 6 5 E2icien3a personalului care realizeaz: cur:3enia stradal: 6- In(i*atori (e *a,itate " 1 Frecven3a colect:riiH " 2 Procente de !ospod:rii satis2:cute ;P= 7- In(i*atori (e *ost 1 1 Costul unitar de colectare ;&S-Mlun:=H 1 2 Costul unitar de depozitare ;&S-Mlun:=H 1 6 Costul pentru Entre3inerea cur:3eniei stradale ;&S-Mlun:=H 1 " Costul pentru Entre3inerea cur:3eniei stradale per persoan: ;&S-ManMpersoan:=H 1 1 Costul Entre3inerii ecCipamentelor 2a3: de costul total al serviciului ;P= 8- In(i*atori (e )ia+i,itate 5 1 /u!etul alocat pentru serviciul de salu4ritate raportat la 4u!etul total al municipiului ;P=H 5 2 Capitalul investi3ional raportat la 4u!etul pentru salu4ritate ;&S-M!ospod:rii deservite=H 5 6 TaGe speciale pentru popula3ie ;&S-M!ospod:rii deservite=H 5 " Procentul 2actur:rilorH 5 1 E2icien3a serviciului de colectare ;P=H 5 5 TaGe speciale din costul total al serviciului ;P= B- Co.0ortarea 0ersona,u,ui B 1 )otirea personalului ;P= Indicatorii de calitate ai deeurilor ur4ane solide Dn !eneral, deeurile ur4ane solide se pot caracteriza calitativ prin urm:torii indici: 1 'reutate volumetric:H
31

2 Compozi3ie dup: !ranula3ieH 6 Compozi3ie dup: sortimenteH " Con3inut de umiditateH 1 Con3inut de su4stan3e or!aniceH 5 Putere caloric: Puterea caloric: a deeurilor din 3ara noastr: este de 100-500 QcalMQ!, 2a3: de 1 100-2 000 QcalMQ! En 3:rile dezvoltate Calit:3ile deeurilor menaAere depind de: - componen3a structural: ;2izic: i cCimic:=H - puterea caloric:H - con3inutul de cenu:H - umiditateH - raportul car4onMazot

CA%ITOLUL 5 %ROGRAMUL UDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILORCADRUL URIDIC


5-1- O+ie*tive,e 0rogra.u,ui <u(etean $4li!ativitatea i condi3iile ela4or:rii Planului >ude3ean de 'estionare a deeurilor sunt sta4ilite de %e!ea 2BM200B:
32

X#rt 8 6 - ;1= Dn 4aza principiilor i o4iectivelor din Planul na3ional de !estionare a deeuriMor i a cadrului !eneral i metodolo!iei de ela4orare a planuriMor re!ionale i Aude3ene prev:zute la art 8 6 se ela4oreaz:Mrealizeaz: planuriMe Aude3ene de !estionare a deeuriMor, denumite Dn continuare P>'$, de c:tre consiliul Aude3ean, Dn cola4orare cu a!en3ia Aude3ean: pentru protec3ia mediului, denumit: Dn continuare #P9, su4 coordonarea #)P9 X %a articolul I punctul 10, alineatul ;1= al articolului 8 6 va avea urm:torul cuprins: X#rt 8 " - ;1= Studiile, eGpertizele i proiectele necesare pentru ela4orarea planurilor de !estionare a deeurilor pot 2i Dncredin3ate unor structuri specializate, 51M2005 sta4ilete, la art 6, o4iectivele cu respectarea prevederilor le!ale privind acCizi3iiMe pu4lice X $rdonan3a de &r!en3: a 'uvernului nr prioritare nationale ale !estion:rii deeurilor , la care contri4uie Planul Aude3ean: Xa= prevenirea sau reducerea producerii de deeuri i a !radului de periculozitate al acestora prin: 1 dezvoltarea de teCnolo!ii curate, cu consum redus de resurse naturaleH 2 dezvoltarea teCnolo!iei i comercializarea de produse care prin modul de 2a4ricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posi4il asupra creterii volumului sau periculozit:3ii deeuriMor ori asupra riscului de poluareH 6 dezvoltarea de teCnolo!ii adecvate pentru eliminarea 2inal: a su4stan3elor periculoase din deeuriMe destinate valori2ic:riiH 4= reutilizarea, valori2icarea deeuriMor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se o43in materii prime secundare ori utilizarea deeuriMor ca surs: de ener!ie X In vederea respect:rii o4li!a3iilor ce decur! din statutul de Stat 9em4ru al &niunii Europene, Planul Aude3ean transpune la nivel Aude3ean i local a Planului de Implementare a -irectivei -epozitarea european i anume: prevenirea apari3ieiH reducerea cantit:3iMorH recuperarea material: i ener!etic:H eliminare - incinerare, depozitare
33

deeurilor

Dn )omFnia ;1<<<M611CE=, ce sta4ilete c: o4iectivele

!estion:rii deeurilor Dn )omFnia tre4uie s: ai4: la 4az: ordinea priorit:3ilor sta4ilit: la nivel

Planul de implementare a directivei sta4ilete urm:toarele o4iective privind depozitarea deeurilor : reducerea cantit:3iMor de deeuri care tre4uie depozitate ;prin evitarea !ener:rii, recuperare material: i ener!etic:=H reducerea cantit:3iMor de deeuri 4iode!rada4iMe care tre4uie depozitate ;prin introducerea colect:rii separate i recuperarea anumitor tipuri de deeuri municipale i prin tratarea mecano-4iolo!ic: a deeuriMor municipale depozitate=H asi!urarea condi3iilor pentru depozitarea deeuriMor periculoase tratate Dn scopul diminu:rii i elimin:rii poten3ialului nocivH implementarea planuriMor de !estionare a deeurilor la nivel Aude3ean i re!ional Planul Aude3ean de !estionare a deeurilor reprezint: un document pro!rama tic pentru autorit:3ile Aude3ene i cele locale, necesar or!aniz:rii pentru atin!erea o4iectivelor Strategiei Na2iona,e (e Gestionare a (e3euri,or - In a*e,asi ti.0= %,anu, <u(e2ean %ra/ova reprezentFnd *a(ru, (e 0,ani)i*are pentru: Con2ormarea cu politica de deeuri i atin!erea 3intelor propuse: planul Aude3ean de !estionare a Sta4ilirea !estionarea deeurilor necesarului contri4uie la implementarea politicilor i la atin!erea 3intelor de in2rastructur: i ecCipamente caracteristice pentru sta4ilite Dn domeniul !estion:rii deeurilor pe plan na3ional i re!ionalH deeurilor : planul Aude3ean de !estionare a deeurilor prezint: 2luGurile

i cantit:3ile de deeuri care tre4uie colectate, reciclate, tratate iMsau eliminate Dn vederea esti m:rii necesarului de investi3ieH Controlul tipuriMor de teCnolo!ii aplica4ile: prezentarea 2luGurilor de deeuri asi!ur: identi2icarea domeniilor Dn care sunt necesare m:suri teCnolo!ice speciale pentru eliminarea sau minimizarea cantit:3i lor anumitor tipuri de deeuriH Prezentarea cerin3elor economice i de investi3ie: planul Aude3ean de !estionare a deeurilor deeurilor constituie un punct de plecare pentru sta4ilirea cerin3elor 2inanciare pentru Pe aceasta 4az:, pot 2i determinate necesit:3ile pentru investi3iile Dn Dn2iin3area i operarea scCemelor de colectare, reciclare, tratare i eliminare a instala3ii de reciclare, tratare i eliminare a deeurilor Planul este necesar pentru res0e*tarea ,a nive, ,o*a, a 0rin*i0ii,or (e +a;> ale !estion:rii deeuriMor: Principiul protec3iei resurselor primare - sta4ilete necesitatea de a minimiza i e2icientiza utilizarea resurselor primare, Dn special a celor nere!enera4ileH Principiul m:surilor preliminare, corelat cu principiul utiliz:rii /# T(EEC ;XCele mai 4une teCnici disponi4ile care nu presupun costuri eGcesiveX=H Principiul prevenirii sta4ilete ierarCizarea activit:3ilor de !estionare a deeurilor , Dn
34

ordinea descresc:toare a importan3eiH Principiul poluatorul pl:tete, reprezint: o4li!a3ia celui care utiMizeaz: resursele li4ere ale mediului s: pl:teasc: pentru aceasta, corelat cu principiul responsa4iMit:3ii produc:torului i cel al responsa4ilit:3ii utilizatoruluiH Principiul su4stitu3iei sta4ilete necesitatea Dnlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloaseH Principiul proGimit:3ii, corelat cu principiul autonomiei sta4ilete c: deeurile tre4uie s: 2ie tratate i eliminate pe cFt posi4il pe teritoriul na3ionalH Principiul su4sidiarit:3ii sta4ilete acordarea competen3elorH Principiul inte!r:rii sta4ilete c: activit:3ile de !estionare a inte!rant: din activit:3ile social-economice care le !enereaz: Planul Aude3ean de !estionare a deeurilor este Dn deplin: con2ormitate cu principiile i o4iectivele Planului (a3ional de 'estionare a domeniu deeurilor i cu Planul )e!ional de 'estionare a -eeuriMor, precum i cu le!isla3ia romFn: i european: aplica4il: Dn deeurilor 2ac parte

5-4- Legis,atia uti,i;ata 0entru e,a+orarea % GD si ,egis,atia a0,i*ata .asuri,or 0reva;ute (e a*esta A- Legis,atia (e trans0unere a a*Cuis:u,ui *o.unitar Legis,a2ia euro0ean> Dire*tiva Ca(ru 0rivin( Legis,a2ia ro.Dneas*> Y $rdonan3a de ur!en3: nr 1<1M2001 privind protectia
35

Legis,a2ia euro0ean> (e3euri,e nr- B7A664AEEC= a.en(at> (e Dire*tiva nr-@1A178AEEC Dire*tiva nr- @1A8E@AEEC 0rivin( (e3euri,e 0eri*u,oase

Legis,a2ia ro.Dneas*> mediului,apro4at: i modi2icat: de %e!ea 251M2005H Y $rdonan3a de &r!en3: nr B8M2000 privind re!imul deeurilor , apro4at: i modi2icat: prin %e!ea nr 2BM200BH Y @ot:rFrea de 'uvern 1"B0M200" privind apro4area Strate!iei (a3ionale de !estionare a deeurilor i a Planului (a3ional de 'estionare a deeurilor H Y @ot:rFrea de 'uvern 815M2002 privind eviden3a !estiunii deeurilor i apro4area listei cuprinzFnd deeurile, inclusiv deeurile periculoaseH Y @ot:rFrea de 'uvern nr 261M200B privind !estionarea uleiurilor uzateH

Die*tiva nr- B7A65@AEEC 0rivin( u,eiuri,e u;ate= a.en(at> (e Dire*tiva nrEBA1F1AEEC si (e Dire*tiva nr- @1A8@4AEECDire*tiva nr- @1A17BAEEC 0rivin( +aterii,e 3i a*u.u,atorii *are *on2in anu.ite su+stan2e 0eri*u,oase 3i Dire*tiva nr- @5AE8AEC 0rivin( eti*/etarea +aterii,orDire*tiva nr- @@A51AEC 0rivin( (e0o;itarea (e3euri,or

Y @otararea de 'uvern 1162M2008 privind re!imul 4ateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de 4aterii i acumulatoriH

Y @ot:rFrea de 'uvern nr 6"<M2001 privind depozitarea deeurilor Y $rdin 12B"M2001 privind emiterea avizului de mediu la Encetarea activit:3ilor de eliminare a deeurilor , respectiv depozitare i incinerareH Y $rdinul <1M2001 privind sta4ilirea criteriilor de acceptare i procedurilor preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare i lista na3ional: de deeuri acceptate En 2iecare clasa de depozit de deeuriH Y $rdinul 9inistrului 9ediului i 'ospod:ririi #pelor nr B1BM200" pentru apro4area (ormativului teCnic privind depozitarea deeurilor , modi2icat prin $rdinul 1260M2001H Y @ot:rFrea de 'uvern nr 128M2002 privind incinerarea deeuilor cu complet:rile i modi2ic:rile ulterioare ;$rdin 99'# B15M200", @ot:rFrea de 'uvern 258M2001=
36

Dire*tiva nr- 4FFFAB8AEC 0rivin( in*inerarea (e3euri,or

Legis,a2ia euro0ean> Dire*tiva nr-@6A84AEC 0rivin( a.+a,a<e,e si (e3euri,e (e a.+a,a<e

Legis,a2ia ro.Dneas*> Y @ot:rFrea de 'uvern nr 521M2001 privind !estionarea am4alaAelor si deeurilor de am4alaAe modi2icat: i completat: prin @ot:rFrea de 'uvern nr 18B2M2005 Y $rdinul 99'# <2BM2001 privind procedura de raportare a datelor re2eritoare la am4alaAe i deeuri de am4alaAe Y @' nr 10512008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul )omFnieiH

Regu,a.entu, Consi,iu,ui GCEE? nr-47@A@5 0rivin( *ontro,u, trans0ortu,ui (e3euri,or Hn= (ins0re 3i Hns0re Co.unitatea Euro0ean>Dire*tiva nr-E8A4BEAEEC 0rivin( 0rote*2ia .e(iu,ui 3i Hn 0arti*u,ar a so,u,ui= atun*i *Dn( n>.o,u, (e ,a sta2ii,e (e e0urare este uti,i;at Hn agri*u,tur>Dire*tiva nr-4FFFA75AEC 0rivin( ve/i*u,e,e u;ate

Y $rdinul comun 99'#, 9#P-), 6""MB08M200" pentru apro4area normelor teCnice privind protec3ia mediului En special a solurilor, cFnd se utilizeaz: n:moluri de epurare En a!ricultur:

Y @ot:rFrea de 'uvern 2"05M200" privind !estionarea veCiculelor scoase din uz modi2icat: i completat: prin @ot:rFrea de 'uvern1616M2005 Y $rdinul comun 99'#, 9#I si 9TCT nr 8BM12BM"11M2001 pentru apro4area modelului i condi3iilor de emitere a certi2icatului de distru!ere la preluarea veCiculelor scoase din uz Y $rdinul comun 99'# si 9EC 88M110M2001 privind materialele i componentele veCiculelor eGceptate de la aplicarea art " din @' 2"05M2001 privind !estionarea veCiculelor scoase din uz Y @ot:rFrea de 'uvern ""8M2001 privind deeurile de ecCipamente electrice i electroniceH Y $rdinul 99'# <01MS/M2001 privind apro4area m:surilor speci2ice pentru colectarea deeurilor de ecCipamente electrice i electronice care prezint: riscuri prin contaminare pentru securitatea i s:n:tatea personalului din punctele de colectare H
37

Dire*tiva nr-4FF4A@8AEC 0rivin( (e3euri,e (e e*/i0a.ente e,e*tri*e si e,e*troni*e GDEEE?

Legis,a2ia euro0ean>

Legis,a2ia ro.Dneas*> Y $rdin 99'# si 9EC 1221MB21M2001 privind apro4area Procedurii i criteriilor de evaluare i autorizare a or!aniza3iilor colective En vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare i valori2icare a deeurilor de ecCipamente electrice i electronice H Y $rdin comun 99'# si 9EC 1226MB11M2001 privind procedura de Enre!istrare a produc:torilor, modul de eviden3: i raportare a datelor privind ecCipamentele electrice i electronice i deeurile de ecCipamente electrice i electronice H Y @otararea de 'uvern nr <<1M2001 privind limitarea utiliz:rii anumitor su4stan3e periculoase En ecCipamentele electrice i electroniceH Y $rdinul comun al 99'# i 9EC nr B11M8B0M200" privind !estionarea deeurilor din industria dioGidului de titan H Y @ot:rFrea 'uvernului nr 12"M2006 privind prevenirea reducerea i controlul polu:rii mediului cu az4est modi2icat: i completat: prin @ot:rFrea de 'uvern nr B6"M2005 H Y $rdinul 9inistrului 9ediului i 'ospod:ririi #pelor nr 108M2001 privind metodele de prelevare a pro4elor i de

Dire*tiva nr- BEA1B8ACEE@ 0rivin( (e3euri,e 0rovenite (in in(ustria (e TiO4 Dire*tiva nr- EBA41BACEE 0rivin( 0revenirea 3i re(u*erea 0o,uIrii .e(iu,ui *u a;+est

determinare a cantit:3ilor de a;+est Hn .e(iu J


BLegis,a2ia ro.Dneas*> in a0,i*area a*Cuis:u,ui 3i 0entru organi;area

a*tivit>2ii (e gestionare a (e3euri,or .uni*i0a,e 3i a sa,u+rit>2ii Or(inu,ui Co.un .inistru,ui .e(iu,ui 3i gos0o(>ririi a0e,or= a, .inistru,ui e*ono.iei 3i *o.er2u,ui 3i a, .inistru,ui a(.inistra2iei 3i interne,or nr1-44@AB51A1-F@7A4FF7 pentru apro4area Procedurii i criteriilor de autorizare a operatorilor economici Dn vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de valori2icare i reciclare a deeuri lor de am4alaAe Or(inu, Co.un nr- 1@6 (in 4B )e+ruarie 4FF8 ;9inistrul 9ediului i 'ospod:ririi apelor (r 1<" din 2B 2e4ruarie 2005, 9inistrul Economiei i Comer3ului (r 650 din 22 mai
38

2005, 9inistrul #dministra3iei i Internelor (r 1 621 din 2 iunie 2005= pentru modi2icarea i completarea $rdinului ministrului mediului i !ospod:ririi apelor, al ministrului economiei i comer3ului i al ministrului administra3iei i internelor nr 1 22<MB61M1 0<1M2001 pentru apro4area Procedurii i criteriilor de autorizare a operatorilor economici Dn vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de valori2icare i reciclare a deeurilor de am4alaAe ;pu4licat in 9onitorul $2icial nr "<< din 8 iunie 2005= Or(inu, Co.un nr- @8EA887A168414FF8 privind modi2icarea ordinului ministrului mediului i !ospod:ririi apelor, al ministrului economiei i comer3ului i al ministrului administra3iei i internelor nr 1 22<MB61M1 0<1M2001 pentru apro4area Procedurii i criteriilor de autorizare a operatorilor economici Dn vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de valori2icare i reciclare a deeuri lor de am4alaAe ;9 $2 nr 865 din 11 10 2005= Or(inu, Co.un nr- 1447 (in 4@ noie.+rie 4FF7 9inistrul mediului i !ospod:ririi apelor,privind apro4area Procedurii i criteriilor de evaluare i autorizare a or!aniza3iilor colective Dn vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare i valori2icare a deeuri lor de ecCipamente electrice i electronice &otararea (e Guvern 188A4FF6 privind apro4area proiectului Z -ezvoltarea sistemului de colectare a deeurilor de am4alaAe PET postconsum in vederea recictarii [, modi2icata prin @' <8<M2001 Or(inu, Ministru,ui nr 778A4FF8 privind marcaAul speci2c aplicat ecCipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 61 decem4rie 2005 Or(inu, Ministru,ui nr- 6@5A4FF8 privind constituirea Comisiei de evaluare i autorizare a operatorilor economici Dn vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de valori2icare i reciclare a deeurilor de am4alaAe ;9 $2 nr "15 din 21 mai 2005= Or(inu, Ministru,ui nr- 116FA4FF8 pentru modi2icarea ordinului ministrului mediului i !ospod:ririi apelor nr "<6M2005 privind constituirea Comisiei de evaluare i autorizare a
39

operatorilor economici Dn vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de valori2icare i reciclare a deeurilor de am4alaAe ;9 $2 nr 888 din 61 octom4rie 2005= Or(inu, Ministru,ui nr- 1E45A4FFB pentru modi2icarea ordinului ministrului mediului i !ospod:ririi apelor nr B<6M2005 privind constituirea Comisiei de evaluare i autorizare a operatorilor economici Dn vederea prelu:rii responsa4ilit:3ii privind realizarea o4iectivelor anuale de valori2icare i reciclare a deeurilor de am4alaAe ;9 $2 nr 868 din 0B decem4rie 200B= Or(inu, Ministru,ui nr- 14E1A4FF7 privind sta4ilirea modalitatilor de identi2icare a containerelor pentru di2erite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective ;9 $2 nr 11 din 1< ianuarie 2005= Or(inu, Ministru,ui A0e,or= %a(uri,or si Me(iu,ui nr- 11E4A4FF4 pentru apro4area 9etodolo!iei de !estionare i 2urnizare a in2orma3iei privind mediul, de3inut: de autorit:3ile pu4lice pentru protec3ia mediului ;pu4licat Dn 9onitorul $2icial nr 661M11 01 2006= &ot>rDrea Guvernu,ui nr- 786A4FF8 privind cadrul de realizare a particip:rii pu4licului la ela4orarea anumitor planuri i pro!rame Dn le!:tur: cu mediul ;pu4licat: Dn 9onitorul $2icial cu nr "05M10 01 2005= Or(inu, Ministru,ui Me(iu,ui si Gos0o(aririi A0e,or nr- 465A4FF6 pentru apro4area (ormelor privind procedura i criteriile de autorizare a activit:3ii de !estionare a anvelopelor uzate ;pu4licat: Dn 9onitorul $2icial nr B12M5 08 200"= Or(inu, Ministru,ui A0e,or si %rote*2iei Me(iu,ui nr- 4B@A4FF4 privind in2iintarea Secretariatului teCnic pentru !estionarea si controlul compusilor desemnati in cadrul -irectiei de !estiune a -eeuri lor si su4stantelor cCimice periculoase 2002 ;pu4licat in 9onitorul $2icial nr "1<M2B 05 2002= Or(inu, Ministru,ui Me(iu,ui si Gos0o(aririi A0e,or nr- B78A48-11-4FF6 pentru apro4area (ormativului teCnic privind incinerarea deeurilor , care a4ro!a $rdinul 9#P9 nr 1211M2006 ;pu4licat in 9onitorul $2icial nr 85 4isM25 01 2001=
40

Or(inu, Ministru,ui Me(iu,ui nr-46@A4FF7 privind in2iintarea XCentrului (ational de coordonare, in2ormare,reactualizare a !Cidurilor privind cele mai 4une teCnici disponi4ile si comunicare cu /iroul European pentru Prevenirea si Controlul inte!rat al Poluarii si cu Forul Europeande In2ormareX ;pu4licat in 9onitorul $2icial nr 2<5M8 0" 2001= Or(inu, Ministru,ui Me(iu,ui si Gos0o(aririi A0e,or nr- 465A4FF6 pentru apro4area (ormelor privind procedura i criteriile de autorizare a activit:3ii de !estionare a anvelopelor uzate ;pu4licat Dn 9onitorul $2icial nr B12M5 08 200"= Or(onan2a (e urgenta a Guvernu,ui nr- EBA4FF1 ;pu4licata Dn 9onitorul $2icial nr 1"6M01 0< 2001= privind serviciile pu4lice de salu4rizare a localit:3i lor, apro4at: prin %e!ea 16<M2002 ;pu4licata in 9onitorul $2icial nr 266M08 0" 2002= cu modi2ic:rile i cornplet:rile ulterioare Legea servi*ii,or *o.unitare (e uti,i tati 0u+,i*e nr- 71A4FF8 ;pu4licata Dn 9onitorul $2icial, Partea 1, nr 21"M2005= Legea servi*iu,ui (e sa,u+ri;are a ,o*a,itati ,or nr- 1F1A4FF8 ;pu4licat: Dn 9onitorul $2icial, Partea 1, nr 6<6M2005= Or(inu, 0rese(inte,ui A-N-R-S-C- nr- 1F4A4FFB pentru apro4area )e!ulamentului de constatare, noti2icare i sanc3ionare a a4aterilor de la re!lement:rile emise Dn domeniul de activitate al #utorit:3ii (a3ionale de )e!lementare pentru Serviciile Pu4lice de 'ospodarie Comunala &ot>rDrea (e Guvern nr-B67A4FFB pentru apro4area )e!ulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati pu4lice Or(inu, %re3e(inte,ui ANRSC nr-1FEA4FFB privind modul de acCitare a contri4utiei datorate la 4u!etul # ( ) S C Or(inu, %re3e(inte,ui ANRSC nr- 1F@A4FFB privind apro4area (ormelor metodolo!ice de sta4ilire, aAustare sau modi2icare a tari2elor pentru activitatile speci2ice serviciului de salu4rizare a localitati lor
41

Or(inu, %re3e(inte,ui ANRSC nr- 1F@A4FFB privind apro4area (ormelor metodolo!ice de sta4ilire, aAustare sau modi2icare a tari2elor pentru activitatile speci2ice serviciului de salu4rizare a localitatilor Or(inu, %re3e(inte,ui ANRSC nr-11FA4FFB privind apro4area )e!ulamentului-cadru al serviciului de salu4rizare a localitatilor Or(inu, %re3e(inte,ui ANRSC nr-111A4FFB privind apro4area Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salu4rizare a localitati lor Or(inu, %re3e(inte,ui ANRSC nr-114A4FFB privind apro4area Contractului-cadru de prestare a serviciului de salu4rizare a localitati lor Or(inu, %re3e(inte,ui ANRSC nr-118A4FFB privind apro4area tari2elor pentru consultanta i pentru activitatile de pre!atire i specializare pro2esionala a personalului operatorilor 2urnizoriMprestatori de servicii comunitare de utilitati pu4lice, precum i a altor persoane interesate

5-5- Reg,e.ent>ri interna2iona,e *onsa*rate gestion>rii (e3euri,or 3i asigur>rii 0rote*2iei .e(iu,ui 'estionarea deeurilor de orice natur: reprezint: o pro4lem: acut: a 2iec:rui stat En parte dar, En acelai timp, i a comunit:3ii interna3ionale, EntrucFt sporirea cantit:3ilor de asemenea produse ridic: mari pro4leme pentru mediu En !eneral i pentru s:n:tatea uman: En special Dn activitatea de re!lementare interna3ional: a !estiunii deeurilor s-au eviden3iat, avFnd o contri4u3ie esen3ial:, urm:toarele institu3ii i or!anisme interna3ionale: Comunitatea Economic: European: ;C E E = devenit: En prezent &niunea European: ;& E =, Pro!ramul (a3iunilor &nite pentru 9ediu ;& ( E P =, $r!aniza3ia pentru Cooperare i -ezvoltare Economic: ;$ C - E= i $r!aniza3ia (a3iunilor &nite pentru #limenta3ie i #!ricultur: ;F # $ =
42

C E E a adoptat cu privire la !estiunea deeurilor -irectiva-cadru nr B1M""2 din 1<B1 pe de o parte, prin care au 2ost sta4ilite liniile directoare ale re!lement:rilor En domeniu i prin care au 2ost prezentate principalele cate!orii de deeuri, directiv: completat: din 1<B8 de o alta, prin care a 2ost circumscris: pro4lema deeurilor toGice i a su4stan3elor periculoase, iar pe de alt: parte au 2ost adoptate re!lement:ri comunitare prin care s-au impus re!uli unitare cu privire la eliminarea deeurilor periculoase cum ar 2i -ecizia Comisiei C E E nr B5M"61 din 21 aprilie 1<B5 relativ: la instituirea unui comitet special En materie de !estionare a deeurilor , rezolu3ia Consiliului Comunit:3ilor din B mai 1<<0 privind politica comunitar: En materie de deeuri, -irectiva Consiliului C E E nr <1M115 din 18 martie 1<<1 ;prin care s-a modi2icat i completat -irectiva aceluiai Consiliu nr B1M""2 din 11 iulie 1<B1= relativ: la deeurile eGistente En spa3iul comunitar15 $ C - E a adoptat atFt unele recomand:ri cu caracter !eneral ;precum )ecomandarea din 1<B5 prin care s-a sta4ilit strate!ia politicii !lo4ale En materie de !estiune a deeurilor , sta4ilindu-se un ansam4lu coerent de m:suri privind 2a4ricarea i utilizarea produselor, precum i recuperarea sau eliminarea deeurilor =, cFt i unele speciale re2eritoare la unele produse determinate ;)ecomandarea din anul 1<B8 re2eritoare la recipientele de 4:uturi sau )ecomandarea din 1<80 relativ: la deeurile de CFrtie= Pro!ramul (a3iunilor &nite pentru 9ediu, preocupat de ameliorarea i dezvoltarea re!lement:rilor na3ionale privind deeurile i su4stan3ele toGice ori periculoase a ela4orat ;prin intermediul Consiliului s:u de #dministra3ie= o serie de re!lement:ri cu privire la m:surile ce se impun pentru tratarea, neutralizarea i eliminarea unor asemenea deeuri ori su4stan3e Prin documentele & ( E P se recomand:, En principal, reducerea producerii de deeuri En vederea diminu:rii riscurilor de poluare a mediului Ca o m:sur: concret: destinat: prevenirii polu:rii mediului, & ( E P a Entocmit i 3ine un )e!istru Interna3ional al Su4stan3elor CCimice Poten3ial ToGice, prin care se pun la dispozi3ia Entre!ii omeniri datele necesare cunoaterii puterii i e2ectelor pe care acestea le pot avea, En scopul lu:rii celor mai e2iciente m:suri pentru limitarea sau prevenirea impactului lor asupra mediului Se mai poate men3iona una dintre contri4u3iile F # $ En domeniul !estion:rii deeurilor i al elimin:rii acestora i anume ela4orarea i pu4licarea, En anul 1<85, a Codului Interna3ional de Conduit: privind distri4uirea i utilizarea pesticidelor, destinat a servi cooper:rii interna3ionale En domeniu i limit:rii impactului acestor su4stan3e asupra mediului #st2el, aproape toate or!anismele interna3ionale specializate i-au reunit e2orturile, o2erind comunit:3ii interna3ionale unele ela4or:ri le!islative de mare importan3: En materie de
16

+u,an, Ernest, Mar-a, .*alia, Minea, M., /te0an, Dreptul mediului, $'l 2, Editura +u*ina +e1, Bucureti, 19972

43

protec3ie a mediului, En lipsa c:rora lupta pentru men3inerea s:n:t:3ii mediului i a ecCili4rului ecolo!ic ar 2i 2ost mai di2icil:, dac: nu uneori zadarnic:

CA%ITOLUL 6 STUDIU DE CA"# GENERAREA I GESTIONAREA DEEURILOR URBANE SOLIDE N UDE$UL %RA&O'A

6-1- Cantit>2i (e (e3euri so,i(e generate PFna En anul 2001 cantitatile de deseuri menaAere raportate s-au 4azat pe estimari ale cantitatii de deeuri !enerate din cauza lipsei sistemului de raportare #ceasta analiza o2era datele necesare patrunderii En Audet a operatorilor de salu4ritate , ast2el EncFt sa se asi!ure un !rad de acoperire a populatiei cu servicii de salu4ritate, En procent de 100P pFna in anul 2011, con2orm an!aAamentelor din dosarul de ne!ociere capitolul 22 9ediu a? %rovenienta (eseuri,or
44

Ta4elul nr " 1 Indicatori de !enerare -eeuri #n Indicatori de !enerare -eeuri -eseuri (amoluri municipale si asimila4ile 2001 2005 200B 2008 200< ;Q!Mloc an= 25" "0 281 25 2B6 "1 252 <1 2B6 "5 statii de orasenesti ;Q!Mloc an= 10 66 11 25 1 28 6 B8 2 << de la -eseuri constructii demolari ;Q!Mloc an= 11 B2 1" <6 16 B" 16 6< 52 21 2<0 "B 60B "5 2<2 "" 280 08 668 58 din si Total ;Q!Mloc an= -eeuri

epurare

$ursa% Agenia de protecie a mediului &ra'ova

Ta4elul nr " 2 Co.0o;i2ia (e3euri,or .ena<ere


Co.0o;itia (e3euri,or K deeuri am4alaAe de Cartie si carton deeuri am4alaAe sticla deeuri am4alaAe metalice deeuri am4alaAe plastic deeuri am4alaAe lemn deeuri 4iode!rada4ile deeuri < 00 " 56 6 "< 8 06 1 <1 1B 16 11 18 Cantitate toneAan "1186 18 21201 1B 11<56 0" 65B51 15 8B61 15 256106 1B 5<"61 88 K LgA,o*-an 60 11 11 12 11 58 25 <1 5 6< 1<2 51 10 86 45 1 11 6 << 1 <1 5 25 2 2" B0 1B < "2 Cantitate toneAan 1151" 11 8681 8< "100 58 161"B <" "B1B 2< 1"B2"1 8 8 1<BB" "" Me(iu ur+an Me(iu rura, Me(ie 0on(erata 0e regiune %ro*enta< LgA,o*-an 1 81 " 21 2 05 5 51 2 6B B" 01 < <" GK? 5 <1 " 21 2 1B 5 <5 2 10 51 02 11 B5

recicla4ile altele decat am4alaAele, din care: -Cartie si carton -metale -des peri-culoase --EEE -altele TOTAL 2 55 1 1" 0 01 1 10 62 1FF-F F 121B1 00 1221 00 25 00 1206 5 "5805 28 67B54F-F6 8 <1 6 82 0 02 0 68 6B 5< 556-B@ 1 0" 1 12 0 06 01 5 22 1FF-FF 2"00 00 6200 00 " 21 B08 B 16"51 "< 4F@E44-8 8 1 02 1 51 0 002 0 065 B 12 1F7-68 1 B1 1 65 0 068 0,B 8 56 1FF-FF

$ursa% Agenia de protecie a mediului &ra'ova

Ta4elul nr " 6 Evo,utia 0e ti0uri (e 4FFB=4FFE si 4FF@


Nr-*rtTi0uri (e (e3euri

(e3euri a *antitati,or generate in %ra/ova in

Co( (e3eu1B

4FFB toneAan

4FFE toneAan 46@-7E@=F

4FF@ toneAan 4B1-846=F

1-

(e3euri .uni*i0a,e G (e3euri .ena<ere 4F 17 F1 3i asi.i,a+i,e (in *o.er2= in(ustrie= institu2ii 9(in *are# deeuri menaAere colectate En amestec de 20 06 01 la popula3ie deeuri asimila4ile din comer3, industrie, 20 06 01 institu3ii colectate En amestec deeuri municipale ;menaAere i asimila4ile= colectate selectiv de la populatie si industrieMinstitutii, din care: CFrtie i carton 20 01 11 01 1"66 20 01 01 11 01 01 sticl: plastic 20 01 02 11 01 0B 20 01 6< 11 01 02
1B

4F4-E65 80 165,< 81,000 22 111 66 02B,8 "10,6 B< <62 6 "1280 5 B"5 B

11 12 16

68<,8 2<6 266 5<5 0 20, 1

B06 B

0 62 "B1

Con2orm %istei Europene a -eeurilor;@' nr 815M2002=

46

metale lemn

20 01 "0 11 01 0" 20 01 68 11 01 06 20 01 08 20 06 0B 20 02 20 06 02 20 06 06 20 01 11 01

111 0 0 0 1208 881 22 818 12B611

0 0 0 0 1 011 5 1 1<5,1 1< 615,6 161 51",0

10 1 0 0 1B 212 1 <66 B 162,0 62 <B0 5 162 "16,0

1" 11 15 1B 18

4iode!rada4ile deeuri voluminoase ;altele decat -EE= deeuri din !r:dini i parcuri deeuri din pie3e a!roalimentare deeuri stradale deeuri municipale, !enerate si necolectate

$ursa% Agenia de protecie a mediului &ra'ova +? In(i*e,e (e generare a (e3euri,or Indicele de !enerare a deeurilor municipale este in2luen3at En principal de scCim4:rile

economice, dintre care cel mai important este evolu3ia PI/, re2lectata in venitul personal si 2amilial &n rol important El au i modi2ic:rile de tendin3e i de teCnolo!ii de producere a 4unurilor de lar! consum In lipsa unor in2orma3ii directe i relevante statistic privind indicele de !enerare speci2ic Audetului PraCova, am luat in consideratie un procent de cretere a indicelui de 0,8P anual, con2orm indica3iilor metodolo!ice Este important de men3ionat ca atFt valorile individuale ale indicelui de !enerare ;ur4an i rural=, cFt i procentele de cretere au 2ost estimate pe 4aza mediilor na3ionale rezultate En urma unor studii din 2001 - 200B #curate3ea pro!nozelor va 2i serios Em4un:t:3it: En momentul utiliz:rii unor date rezultate din m:sur:tori directe, aceasta 2iind una din m:surile de implementare a Planului >udetean de 'estiune a deeurilor considerate ca 2iind de maGim: ur!en3: ;indeplinirea 3intelor este 2oarte sensi4il: la acest parametru de intrare, iar dimensionare instala3iilor respective ;compostare, sta3ie de sortare etc = este in2luen3at: Cot:rFtor de aceast: valoare In special En cazul dele!:rii de !estiune a serviului de colectare a deeurilor En cazul eGtinderii serviciului En zone En care acesta nu a eGistat, aceasta di2eren3: poate conduce la di2eren3e En raportarea datelor i En dimensionarea investi3iilor

'ra2icul nr " 1 Evo,u2ia 0rogno;at> a in(i*e,u,ui (e generare a (e3euri,or = 0e ;one Gur+an>

3i rura,>?

47

Evoluia indicelui de generare a deeurilor n urban i rural


1,200 1,000 kg/locuitor.zi 0,800 0,600 0,400 0,200 anul 0,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,900 0,907 0,914 0,922 0,929 0,937 0,944 0,952 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 Indice de generare in urban Indice de generare in rural

Indice de generare in urban 0,400 0,403 0,406 0,410 0,413 0,416 0,420 0,423 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 Indice de generare in rural

$ursa% Agenia de protecie a mediului &ra'ova

Ta4elul nr 1 2 Cantit>2i,e (e .ateria, +io(egra(a+i, *o,e*tate (e ,a a,te surse (e*Dt ,o*uin2e,e Hn <u(e2u, %ra/ova Hn anu, 4FFE 1 deeuri asimila4ile din comert, industrie, institutii din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an 2 deeuri din !radini si parcuri din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an 6 deeuri din piete din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an " deeuri stradale din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an T$T#% -E.E&)I asimila4ile celor menaAere, din alte surse decat locuintele TOTAL BIODEGRADABILE (in a,te surse (e*at ,o*uinte,e $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova toneMan ( tone*an toneMan ( tone*an toneMan ( tone*an toneMan ( tone*an 66 02B,85 2)( +.2),,-. 1 011,18 /00( -11,./ 1 1<5,10 /00( //-,,/ 1< 615,00 -),00( /+.1)0,2 0 1" 111,1" 4E-B58=@E

toneAan

#ceaste ipoteze privind situa3ia colect:rii au 2ost con2irmate i de varia3ia Enre!istrat: En 2005 ;o cretere anual: cu mai pu3in de <000 toneMan, ceea ce indic: apropierea de sta4ilizare

48

Ta4elul nr 1 6 Cantit>2i,e (e .eria, +io(egra(a+i, *o,e*tate (e ,a a,te surse (e*Dt ,o*uin2e,e Hn <u(e2u, %ra/ova Hn anu, 4FF@ 1 -E.E&)I asimila4ile din comert, industrie, institutii din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an 2 -E.E&)I din !radini si parcuri din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an 6 -E.E&)I din piete din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an " -E.E&)I stradale din care "iodegrada"ile, ( din care "iodegrada"ile, tone*an T$T#% -E.E&)I asimila4ile celor menaAere, din alte surse decat locuintele TOTAL BIODEGRADABILE (in a,te surse (e*at ,o*uinte,e $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova toneMan ( tone*an toneMan ( tone*an toneMan ( tone*an toneMan ( tone*an "1 280,51 2)( /0.120,/ ) <66,B1 /00( -11,./ 162,00 /00( )12,00 62 <B0,00 -),00( 1/.12/,) 0 B1 B15,62 65-1FB=58

toneAan

In aceste condi3ii, pro!noza s-a realizat eGclusiv prin aplicarea unui indice de cretere anual: a canti:3ilor de material 4iode!rada4il colectate de 0,8P, recomandat de metodolo!ie

6-4 Co,e*tarea 3i trans0ortu, (e3euri,or


49

-in punct de vedere institutional colectarea si transportul realizeaza: -

deeurilor in Audetul PraCova se

de catre serviciile specializate ale primariilor cu sau 2ara personalitate Auridica de catre companii cu capital privat prin dele!are de !estiune, in urma incCeierii de catre companii cu capital pu4lic ;sau miGt= prin dele!are de !estiune in urma

prin !estiune directaH unui contract de concesiune a activitatii de colectare si transport deeuriH incCeierii unui contract de concesiune a activitatii de colectare si transport deeuri -otarea a!entilor economici autorizati in prestarea serviciilor de salu4ritate, tre4uie sa 2ie optima, atat in ceea ce priveste necesarul de auto!unoiere compactoare, tractoare cu remorca pentru deeurile stradale, containere etc , cat si in ce priveste 2recventa de colectare a deeurilor ;di2erentiat iarna-vara=, sta4ilirea traseelor optime si eliminarea discon2ortului creat populatiei datorita activitatii des2asurate Sunt de evitat o serie de di2icultati ce pot apare in procesul de colectare: - or!anizarea transportului a mai multor cate!orii de deeuri, di2erentiat, este di2icila in ce priveste optimizareaH consumurile de car4uranti si costurile pe unitatea transportata crescH - cresterea numarului de autoveCicole de transport a deeurilor conduce la cresterea tra2icului, a 2recventei de colectare si la eGtinderea traseelor de colectare si transportH - risc de mediu si presiune asupra 2actorilor de mediu provocat de transportul deeurilor de la plat2ormele pu4lice la spatiile de depozitare si eliminare 2inala ;depozitele con2orme si ecolo!ice= Ta4elul nr " " Gra(u, (e a*o0erire *u servi*ii (e sa,u+ri;are Total populatie ?ona ur4ana, populatie deservita, ?ona rurala, Populatie deservita, locuitori 110 000 deservita locuitori "10 000 600 000 $ursa% #onsiliul judetean &ra'ova

Situatia dotarii operatorilor de salu4ritate pentru realizarea colectarii deeurilor in amestec sau prin aport comunitar ;dispozitive de colectare puse la dispozitia populatiei pentru colectarea separata a unui sin!ur tip de deeuri - PET, Cartie= En anul 2008 in Audetul PraCova este urmatoarea:
50

Ta4elul nr " 1 Dotarea agen2i,or (e sa,u+ri;are


Tip de recipient colectare deseuri menaAere (umar Pu4ele ;0 1-0 2 mc= plastic, metalice 6B510 6B0 "100 B00 "2B80 Containere ;"-1 mc= Eurocontai-nere ;1 1-1 2 mc= #lti recipienti Total

$ursa% Agenia de protectia mediului &ra'ova $peratorii de salu4ritate din Audet sunt dotati cu peste 120 de veCicule transportoare, precum: auto!unoiere compactoare, autotransportoare de containere, tractoare, auto4asculante, autocamioane Sta2ii,e (e trans)er In Audetul PraCova 2unctioneaza o sin!ura statie de trans2er al deeurilor menaAere situata la /usteni si care deserveste o populatie de 10 000 locuitori din localitatile /usteni si Sinaia, data En 2unctiune En anul 2001

Ta4elul nr " 5 Date re)eritoare ,a statii,e (e trans)er = anu, 4FFE >udet %ocalizare Supra2ata ;m\= PraCova /usteni 1 86< Capacitate proiectata ;m]Man= "< 000 -estinatia deseurilor -epozitul con2orm de la /oldesti Scaieni $ursa % Agenia de &rotectia 2ediului &ra'ova

Ta4elul nr " B Evo,utia *antitati,or (e (e3euri trans)erate# %ocalizare /usteni ToneMan 2005 200B 6 550
51

2008 " 108

200< 6 882

$ursa % Agenia de &rotectia 2ediului &ra'ova In comunele -ra!anesti si ,alea -o2tanei se construieste cate o statie de trans2er Gra(u, (e a*o0erire *u servi*ii (e sa,u+ri;are
'ra2icul nr " 2 Evolu3ia !radului de colectare a deeurilor menaAere de la popul3ie, En Aude3ul

PraCova, pe zone ;rural: si ur4an:=


Evoluia gradului de colectare
120,00% 100,00% 80,00% % 60,00% 40,00% 20,00% 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2008 2017 0,00% Indice de colectare in urban, PRG 2003! 70,53%, cre"tere 5% annual Indice de colectare in rural, PRG 2003! 29,47%, cre"tere 5% annual

Anul

$ursa% Agenia de &rotectia 2ediului &ra'ova 6-5- Sortarea (e3euri,or Dn Audetul PraCova nu 2unctioneaza nici o statie de sortare automatizata Se realizeaza Ensa o sortare manuala a deeurilor de tip PET si materiale plastice, Cartie si carton, metaldeeurile aluminiu, la nivelul depozitul ecolo!ic de deeuri menaAere de la ,alenii de 9unte de catre operatorul acestuia S C: Termolectrica Ploiesti S # , incepand din aprilie 200B autorizat pentru PET-uri si pentru materiale plastice selectate manual sunt preluate de societatea SC Polimeri Est ImpeG S)%,care este un reciclator

Ta4elul nr " 8 Cate!orii de deeuri sortate la statia de la depozitul de deeuri ,alenii de 9unte
Cantitate sortata ;tMan= 1<,0< 65,01 <,12 1 Tipuri de deeuri sortateO @#)TIE -20 01 01 11 01 01 P%#STIC -20 01 6< 11 01 02H 9ET#% 20 01 "0 11 01 0" STIC%#-20 01 02 11 01 0B

$ursa% $.#% 3ermolectrica &loiesti $.A, operator depozit ecologic alenii de 2unte
52

6-6- De0o;itarea (e3euri,or

-epozitarea deseurilor menaAere colectate din Audetul PraCova se realizeaza En " depozite con2orme, amplasate En Audetul PraCova Situatia depozitarii deeurilor En depozite con2orme este prezentata En continuare: Ta4el " < Cantitati deseuri menaAere in depozitele con2orme:
-epozit 2005, mcMan 200B, mcMan /oldesti-Scaieni 1"6 515 1"" 000 /aicoi 66 500 28 816 /anesti 12,100 1< 111 ,alenii de 9unte 0 0 Total 1BB 258,1 1<1 <58 $ursa% Agentia de &rotectia 2ediului &ra'ova 2008, mcMan 1"1 000 0 20 000 20 0B0 181,000

Ta4elul nr " 10 Capacitatea disponi4ila de depozitare pe anul 200<: -epozit con2ormM localitate /oldesti-Scaieni /aicoi /anesti Capacitate proiectata ;mc= 1 210 000 56 000 161 500 Capacitate disponi4ila ;mc= 2008 "20 000 "1 000 BB 100 200< 220 000 11 600 22 000 #n sistare activitate 2015 2012 2012 201B

,alenii de 9unte 1B0 000 $ursa% Agenia de &rotectia 2ediului &ra'ova

Ta4elul nr " 11 Proprietarul si operatorul depozitelor con2orme

53

(r crt 1

-epozit - locatie ,#%E(II -E 9&(TE

Proprietar teren Primaria ,aleni

Proprietar in2rastructura Primaria ,aleni^ Consiliul >udetean SC I)I-EN ')$&P I9P$)T ENP$)T S)% SC EC$%$'IC# S# /aicoi SC #P#SC$ S#^ Primaria Campina^C>PraC ova SC I)I-EN ')$&P I9P$)T ENP$)T S)%

$perator depozit SC TE)9$E%ECT)I C# P%$IESTI S# SC I)I-EN ')$&P I9P$)T ENP$)T S)% EC$%$'IC# S# /aicoi SC Compania Pu4lica /anesti S# SC I)I-EN ')$&P I9P$)T ENP$)T S)%

-isponi4 de eGtindere Celula 2,cu 2unct pana in 2020 Posi4ilitate de eGt

/$%-ESTI SC#IE(I

SC I)I-EN ')$&P I9P$)T ENP$)T S)% Primaria /aicoi

/#IC$I

Posi4ilitate de eGt

"

/#(ESTI

Primaria /anesti

Statie de trans2er/&STE(I

Primaria /usteni

$ursa % #onsiliul 4udetean &ra'ova In toate depozitele necon2orme din Audetul PraCova depozitarea menaAere: _ Ploiesti _ /aicoi supra2ata ocupata 61 CaH _ Slanic _ Sinaia supra2ata ocupata " Ca deeurilor a 2ost sistata #st2el En anul 2006 a 2ost sistata depozitarea in urmatoarele depozite necon2orme de deeuri supra2ata ocupata 1 CaH supra2ata ocupata " CaH _ CFmpina - supra2ata ocupata ",1 CaH

Arii,e (e (eservire a (e0o;ite,or (e (eseuri .ena<ere (in <u(etu, %ra/ova De0o;itu, (e ,a 'a,enii (e Munte poate deservi in cazul considerarii unei raze de 10 de Qm intre!ul Audet PraCova Pentru zona de (ord-,est ;adica ,alea PraCovei=, distanta este insa sporita cu 10-20 Qm, deoarece reteaua de drumuri nu permte deplasarea directa de la localitatile de pe ,alea PraCovei la ,alenii de 9unte, cea mai scurta ruta 2iind prin Comarnic In cazul considerarii cercului de 60 de Qm, raman in a2ara ariei deservite localitatile din ,alea PraCovei: #zu!a, /usteni, Sinaia, precum si ,alea -o2tanei, Comarnic Secaria si #dunati in zona de ,est si (ord-,est )aman in a2ara cercului de deservire si localitatile situate la sud de ,alea Calu!areasca #cestea sunt insa deservite, in maAoritate, de statia de trans2er de la -ra!anesti
54

%ocalitatile situate in zona de Sud-Est pot, 2ie sa utilizeze statia de trans2er de la -ra!anesti, 2ie sa trimita deseurile direct la rampa ecolo!ica de la ,alenii de 9unte Plansa nr " 1

#ria de deservire a depozitului de deeuri menaAere de la ,alenii de 9unte, >udetul PraCova

De0o;itu, (e (eseuri .ena<ere (e ,a Bai*oi poate la randul sau deservi intre!ul Audet PraCova, in cazul considerarii unei arii de acoperire cu raza de 10 de Qm, cu eGceptia ,aii PraCovei si daca capacitatea depozitului ar 2i su2icienta #mplasarea sa centrala in Audetul PraCova este un avantaA estential pentru colectare In cazul considerarii unei distante de 60 de Qm, in a2ara ,aii PraCovei, raman in a2ara ariei de deservire localitatile din Sud-Estul Audetului, dar care pot 2i deservite cu usurinta de statia eGistanta de la -ra!anesti

Plansa nr " 2
55

#ria de deservire a depozitului de deseuri menaAere de la /aicoi, >udetul PraCova

De0o;itu, (e (e3euri .ena<ere (e ,a Banesti are o amplasare ceva mai putin 2avora4ila in Aude3, 2iind aproape de limita sa vestica In consecinta, desi poate deservi cu usurin3a ,alea PraCovei, zonele de sud si Sud-Est ale Audetului nu sunt cuprinse En aria sa de colectare via4ila din punct de vedere economic ?ona de nord-vest, ramas: En a2ara ariei sale de deserivire in cazul unei raze de 60 de Qm, nu prezint: o semni2ica3ie deose4it:, datorit: atFt populatiei de densitate redus:, cFt si eGistentei unor proiecte de colectare selectiv: ;zona rurala Car4uneti= -epozitul de la /anesti se a2la 2oarte aproape de cel de la /aicoi ;10 Qm nord-vest de acesta=, ceea ce conduce la oa rie de deservire similara )aman in a2ara ariei de acoperire localitatile situate in Sud-Estul eGtrem al Audetului PraCova: 9izil, Ciorani, Ciorani, Salcile, /a4a #na, 'Cer!Cita, Ful!a, Colcea!, /alta -oamnei, -ra!anesti, Fantanele

Plansa nr " 6
56

#ria de deservire a depozitului de deseuri menaAere de la /anesti >udetul PraCova

57

De0o;itu, (e (eseuri .ena<ere (e ,a Bo,(esti:S*aieni este ramana in a2ara ariei de deservire Plansa nr " "

amplasat central in >udetul

PraCova, ceea ce 2ace ca doar zona de nord si o mica parte din zona de sud-est a Audetului sa

#ria de deservire a depozitului de deseuri menaAere de la /oldesti-Scaieni, >udetul PraCova In *on*,u;ie= (oar ;ona 'aii %ra/ovei si ;ona su(:estu,ui eMtre. a,e <u(etu,ui %ra/ova sunt in a)ara ori*areia (intre arii,e (e (eservire (e 5F (e L.-

58

In cazul ariei de deservire de 10 de Qm, practic intre!ul Audet este acoperit de depozitele de deeuri con2orme eGistente Totusi, in cazul acesti arii eGtinse, tre4uie tinut seama de 2aptul ca distantele de parcurs pe drumurile Audetului sunt cu 10-21P mai lun!i decat cele !eometrice, datorita con2i!uratiei !eo!ra2ice a Audetului ce permite cu usurinta traversarea sa pe aGa (ord 7 Sud, dar permite cu mai multa di2icultate parcur!erea traseelor pe aGa Est-,est, in special En zona de nord Com4inarea ariilor de deservire a depozitelor si statiilor de trans2er eGistente conduce la aceeasi concluzie, si anume ca zonele a caror deservire, are loc in conditii via4ile din punct de vedere economic, la limita, sunt cele de (ord si de Sud-Est= Plansa nr " 1

#riile de deservire pentru colectarea deseurilor menaAere si a celor asimila4ile acestora in Audetul PraCova

59

&na dintre solu3iile posi4ile de eGtindere a capacitatii de depozitare a deeurilor menaAere En Aude3ul PraCova este utilizarea amplasamentului &rlati pentru construirea unui depozit ecolo!ic in locul celui necon2orm eGistent #ria sa de acoperire coincide cu zona de Sud-Est a Audetului, care se a2la la distante neeconomice de depozitele eGistente si la distanta de peste 20 Qm de statia de trans2er de la -ra!anesti Plansa nr " 5

#ria de deservire potentiala a depozitului de deseuri menaAere, in prezent necon2orm, de la &rlati, >udetul PraCova In situatia in care studiile ulterioare vor demonstra ca eGista posi4ilitatea eGtinderii capacitatii de depozitare pe amplasamentele eGistente, si in cazul in care pe amplasamentul &rlati se va dovedi nerealiza4ila ecolo!izarea depozitului, cel mult doua statii de trans2er pot 2i luate in considerare din punct de vedere economic: o statie de trans2er in Sud-Estul eGtrem al Audetului PraCova o statie de trans2er in (ord-Estul Audetului PraCova

60

#ceste statii vor avea o4li!atoriu capacit:ti de sortare, de pre2erin3: automatizate Indicativ, localitatile arondate acestor sta3ii ar urma s: 2ie: Statia (e trans)er si sortare Nor(:Est: 9aneciu ;11 100 locuitori, con2orm deeurilor menaAere=, StaracCioAd ;" 000 deeurilr menaAere=,

raportarilor primariei 9aneciu=, Cerasu ;" <61 locuitori, con2orm raprotarilor eGistente la operatorii de colectare a locuitori con2orm raportarilor operatorilor de colectare a rezultFnd un tota, (e 0este 4F-FFF ,o*uitori=H Statia (e trans)er si sortare Su(:Est# /a4a #na ;" 185 locuitori=, Ful!a ;6 BB1 locuitori=, Colcea! ;1 6<B locuitori=, /oldeti-'raditea ;1<81 locuitori=, rezultFnd un total de peste 1" 000 locuitori

#mplasarea precisa a acestor sta3ii, precum i localitatile arondate, urmeaza s: se sta4ileasc: prin studii de 2eza4ilitate, care vor avea En vedere cel pu3in urm:toarele aspecte: situatia depozitarii i colect:rii En momentul studiului, pentru localitatile din disponi4ilitatea terenului pentru aceste sta3ii, inclusiv En ce privete re!imul zon:H propriet:3ii si prezen3a utilit:3ilor ;ap:, curent electric, canalizare sau emisari naturali En apropiere= EGtinderea capacitatilor de depozitare pe amplasamentele eGistente prezint: di2icult:ti le!ate de structura solului i disponi4ilitatea terenului, ast2el EncFt este posi4il s: se dovedeasc: mai convena4il: construc3ia unei 2acilit:ti centrale de eliminare, 2ie prin incinerareMpiroliza, 2ie prin depozitare clasic: #mplasarea sa tre4uie s: 2ie cFt mai central: En Aude3 i s: permit: colectarea de pe cele trei v:i principale ale Aude3ului PraCova: PraCova, -o2tana, TeleaAan, precum i din localit:3ile din zona sudic: i din cea estic:

61

" 1 Tratarea si va,ori)i*area (eseuri,or (e a.+a,a<e Punerea in aplicare a sistemelor de colectare selectiva de la populatie si a!entii economici asi!ura indeplinirea tintelor de valori2icare si reciclare a am4alaAelor, pe 2ractiuni si pe total

Ta4elul nr " 12 Cantitati de deeuri reciclate de la populatie Cantitati re*i*,ate= (in tota,u, *o,e*tat se,e*tiv (e ,a 0o0u,atie= anu, &9 @artie si carton ToneMan Sticla ToneMan 9etal ToneMan Plastic ToneMan %emn ToneMan Cantitatea tota,a re*i*,ata ToneAan $ursa% Agenia de &rotectia 2ediului &ra'ova 4FFE 6 8"B,2< 2 0<1,21 <"8,"" 2 <"2,12 1 152,"< 1F-@@4=FF 4FF@ 11 6<5,21 5 1<",1< 2 80<,"6 8 B15,11 6 ""6,"5 54-77@=E5 4F1F 11 "12,<2 5 221,"1 2 826,"1 8 B1<,12 6 "50,50 54-B41=E7

Ta4elul nr " 16 Cantitati de deeuri reciclate de la a!enti economici si institutii Cantitate re*i*,ata (e ,a agenti e*ono.i*i si institutii= anu, &9 @artie si carton ToneMan Sticla ToneMan 9etal ToneMan Plastic ToneMan %emn ToneMan Tota, re*i*,at ToneAan $ursa% Agenia de &rotectia 2ediului &ra'ova 4FFE 2 "01,"1 1 601,6" 1<2,01 1 865,5< B21,52 8-E81=11 4FF@ 2 "20,55 1 611,B< 1<5,B1 1 811,6< B61,"2 8-@18=FF 4F1F 2 ""0,02 1 625,61 501,12 1 855,20 B6B,2B 8-@B1=55

$ cantitate de 6000- "000 tone de deeuri din am4alaAe ar putea 2i valori2icata ener!etic, in cazul in care in perioada de incepere a colecatrii selective ;anii 2008-2010= e2icienta colectarii ar 2i su4 media asteptata ;de 20P=

Tratarea (eseuri,or +io(egra(a+i,e .uni*i0a,e Tratarea deseurilor 4iode!rada4ile se va realiza in 6 moduri:

62

a=

prin compostare la plat2orme, de pre2erinta in teCnolo!ie Iin reactorJ si

com4inate ;Iin 4razdeJ ^ Iin reactorJ= , mod pentru care se prevad " ast2el de plat2orme, deservind cele " zone de dezvoltare economic: ale Aude3uluiH 4= c= prin compostare En instalatii de capacitate redusa ;de pre2erinta in reactoare, prin compostare individuala, la populatie, atat in mod traditional cat si prin pentru a evita mirosurile neplacute=, pentru orasele mici si comuneH micro-containere, in special in zonele rezidentiale cu curti intinse %a aceasta se adau!a posi4ilittatea de a amplasa un reactor de 2ermentare anaero4a, cu o4tinerea de 4io!az, pentru localitatile amplasate pe ,alea PraCovei, unde concentratia de Coteluri i restaurante 2avorizeaza eGistenta unui 2luG continuu i semni2icativ pentru aceast: modalitate de tratare Se va acorda prioritate trans2ormarii in compost a deeurilor 4iode!rada4ile din piete si de la a!entii economici, precum si din surse similare, teCnolo!iile aplica4ile 2iind mai simple En acest caz, iar posi4ilitatile de contaminare reduse Prin asocierea mai multor localitati la o plat2orma de compostare se va crea pos4ilitatea de a colecta si deseuri 4iode!rada4ile 5de "uctarie6 i resturi ve!etale din sere i solarii, En special En partea de sud i sud7est a Aude3ului unde eGist: numeroase ast2el de 2erme Cantitatea de deeuri 4iode!rada4ile din alte surse decat popula3ia, colecta4ile se ridic: la aproGimativ "1 000 toneMan In situatia eGistentei En 2unc3iune a " plat2orme de compostare zonale, este de presupus c: se va Emp:r3i En mod ecCili4rat aceasta cantitate, rezultand o capacitate individuala de peste 11 000 toneMan pentru 2iecare plat2orma -e la populatie se poate colecta o cantitate de material 4iode!rada4il intre B1 000 si 100 000 toneMan, in situatia unui procent de 4iode!rada4ile mai mare de 11P, in scadere cu 1P pe an pe orizontul de calcul #ceste deeuri pot 2i cu usurin3: colectate din a!lomerarea ur4ana Ploieti, ceea ce ar conduce la suplimentarea capacitatii plat2ormei ce deservete zona centrala cu pFn: la 10,000 toneMan, cu o4serva3ia c: teCnolo!iile recomandate En cazul 4ucatarie sunt En eGclusivitate de tip Iin-reactorJ Colectarea i procesarea acestei 2rac3ii de la populatie se poate 2ace En paralel cu instituirea sistemelor de colectare a deeurilor menaAere sau prin ataarea acestuia la sistemele de colectare a deeurilor din alte surse decat popula3ia, supuse compost:rii deeurilor de

6-8 Ten(in2a )a*tori,or re,evan2i 0rivin( generarea (e3euri,or (e a.+a,a<e


63

Principalii parametrii care pot in2luen3a !enerarea scCim4:rile En teCnolo!iile de 2a4ricare a am4alaAelor

deeurilor

de am4alaAe sunt

scCim4:rile economice, scCim4:rile privind cererea i natura 4unurilor de lar! consum i Ca i En cazul indicelui de !enerare, o m:surare direct: a acestor procente de am4alaAe En deeurile municpale, precum i o determinare a cantita3ilor de am4alaAe din surse comerciale i industriale ar Em4un:ta3i acurate3ea pro!nozei i ar spriAini dimensionarea in2rastructurii i monitorizarea m:surilor de implementare #st2el, ca i En cazul indicelui de !enerare a cantit:3ii de deeuri de am4alaAe este !reu de sta4ilit %a nivelul Aude3ului PraCova nu eGist: date relevante provenind din m:sur:tori directe privind consumul de am4alaAe i nici date privind cantit:3ile de deeuri de am4alaAe !enerate care provin de la popula3ie, in special din mediul rural 'enerarea deeurilor din am4alaAe a 2ost determinat: prin metode indirecte, pornind de la compozi3ia medie a deeurilor din am4alaAe En deeurile menaAere pe plan na3ional Dn lipsa unor date relevante la nivelul Aude3ului PraCova, pentru perioada pro!nozei de !enerare a deeurilor de am4alaAe, au 2ost luate in calcul procentele la nivel national, dup: cum urmeaz:: o cretere anual: de 10 P pentru anul 2005H o cretere anual: de B P pentru perioada 200B - 200<H o cretere anual: de 1 P pentru perioada 2010 7 2016H o sta4ilizare ulterior anului 2016 deeurilor municipale, varia3ia anual: a

Dn anul 200B, Prim:ria Ploieti, En parteneriat cu SC Eco-)om #9/#%#>E S# /ucureti i SS/ /ucureti, a realizat un proiect pilot de colectare selectiv: a deeurilor pentru zona central: i de sud a municipiului Ploieti Proiectul a demarat En prima 2az: cu studierea datelor privind !enerarea i colectarea )epu4licii si zona (ord Dn Ploieti, En anul 2008, a 2ost colectat: selectiv o cantitate de 151,2 tone CFrtie i carton, precum i 1< tone deeuri de mase plastice Cantit:3ile de deeuri colectate selectiv au 2ost valori2icate prin 2irme specializate, cum ar 2i: SC 9uller 'uten4runn )ec`clin! S)% 7 punct de lucru Pleaa ;CFrtia i cartonul=, SC Polimeri EST ImpeG S)% CFmpina ;masele plastice, inclusiv PET-urile postconsum=, precum i prin reciclatori ca SC CaCiro S# /oldeti Sc:eni ; C:rtie i carton= #!en3ia de Protec3ia 9ediului PraCova raporteaz: pentru colectarea separat: urmatoarele:
64

deeurilor En zon:, precum i cu un pro!ram de

contientizare a cet:3enilor Parteneriatul a 2ost reluat En anul 2008, cu eGtindere pe /ulevardul

In anul 200B, au 2ost colectate separat

aproGimativ "10

tone de material

recicla4il ;in a2ara celor mentionate in proeictul pilot=H In 2008, au 2ost colectate separat B"5 tone de material recicla4il

%a nivel na3ional, Eco-)om #m4alaAe, a inte!rat, la s2Fritul anului 2008, 121B companii care au pus pe pia3: 551 000 de tone de am4alaAe: 1<,"P sticl:, 60,<P plastic, 21,2P CFrtiecarton, ",5P metal i 1<,8P lemn -in aceasta cantitate, 22",000 tone au 2ost reciclate

CA%ITOLUL 7 CONCLU"II SI %ROIECTII %RI'IND GESTIONAREA DESEURILOR URBANE SOLIDE IN UDETUL %RA&O'A

7-1- %o0u,a2ia (eservit>


65

Cantitatea de deeuri ur4ane !enerate, considerat: a 2i un indicator al consumului popula3iei, va avea En urm:torii 10 ani o evolu3ie cresc:toare Creterea cantit:3ilor de deeuri se va datora atFt m:ririi consumului de produse, cFt i mai ales dezvolt:rii i diversi2ic:rii activit:3ii economice ;6-"P anual= Principala op3iune de !estionare a deeurilor este aceea a depozit:rii controlate, urmat: de valori2icarea i reciclarea unei p:r3i cFt mai mari #cest lucru este posi4il prin implementarea unui plan de colectare, reciclare i depozitare a componente a 2luGului deeurilor 4azat pe identi2icarea 2iec:rei deeurilor , realizarea unui studiu preala4il de 2eza4ilitate teCnico-

economic:, care s: ia En calcul pro!nozele dezvolt:rii ulterioare a Aude3ului, precum i eGisten3a pie3elor de des2acere a 4unurilor 2a4ricate din materiale recicla4ile ;metal, CFrtie i carton, plastice, sticl:, etc = Compozi3ia deeurilor ur4ane va avea aceeai evolu3ie ca En ultimii 1 ani, aceasta deeurilor de am4alaAe ;plastic, CFrtie i carton, sticl:, etc = i deeurile EnsemnFnd creterea ponderii

sc:derea corespunz:toare a procentului de resturi alimentare i a altor componente acestora la sursa Factorii relevan3i care stau la 4aza calculului pro!nozei de !enerare a sunt:

recicla4ile vor 2i Ens: Entr-o m:sur: din ce En ce mai mare valori2icate prin colectarea selectiv: a deeurilor municipale

Evolu3ia popula3iei ;popula3ia va cunoate o uoar: scadere, dar va 2i di2eren3iat:

En mediul rural 2a3: de cel ur4an=H Evolu3ia !radului de acoperire cu servicii de salu4rizareH Evolu3ia anual: a indicatorului de !enerare a deeurilor municipale

Indicele de !enerare a deeurilor municipale este in2luen3at En principal de scCim4:rile economice, dintre care cel mai important este evolu3ia PI/, re2lectat: En venitul personal i 2amilial Este plani2icat: creterea rapid: a !radului de acoperire pFn: la 100P En 2016 Creterea cea mai rapid: este prevazut: la popula3ia din mediul rural 7 de la aproGimativ "0P in 2011 la 100P in 2016, prin dele!area !estiunii, in2iintarea de servicii de administrare pu4lica direct: i prin in2iin3are de societ:3i comerciale cu capital pu4lic Creterea num:rului de persoane deservite se va realiza i prin sporirea num:rului de a4ona3i din ariile de serviciu, prin m:suri luate de prim:rie, En special En ce privete asi!urarea accesului la serviciile de salu4ritate a persoanelor de2avorizate sau En di2icultate

66

'ra2icul nr 1 1 Pro!noza populatiei deservite de serviciile de colectare a deeurilor


Cresterea numarului populatiei deservite in perioada 20
numarul de locuitori 900#000 800#000 700#000 600#000 500#000 400#000 300#000 200#000 100#000 0 2011 2012 anul 2013 581#126 620#934 816#938

!20 "

Po$ulatia de"er%ita

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

'ra2icul nr 1 2 Pro!noza evolu3iei !radului de deservire cu servicii de salu4ritate a populatiei


Cresterea populatiei deservite
120,00% 100,00% procent 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2011 2012 anul 2013 70,78% 75,78% Procent $o$ulatie de"er%ita 100,00%

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova 7-4- %rogno;a 0rin generearea (e3euri,or Pro!noza privind !enerarea deeurilor municipale ; deeuri menaAere i asimila4ile din comer3, industrie i institu3ii= a 2ost realizata de2alcat pe tipuri de deeuri, En 2unc3ie de provenien3: a? Generarea (e3euri,or .ena<ere

67

#tFt pro!noza de !enerare a deeurilor menaAere colectate, cFt i a celor !enerate i necolectate se realizeaz: pe medii ;ur4an i rural= i pe 4aza urm:torilor indicatori: Evolu3ia popula3iei la nivelul Aude3uluiH Evolu3ia !radului de acoperire cu servicii de salu4rizareH Evolu3ia indicelui de !enerare a deeurilor menaAere

'ra2icul nr 1 6 Pro!noza cantit:3ii de deeuri menaAere !enerate de popula3ia Aude3ului PraCova


Evoluia i prognoza cantit#ii de deeuri mena$ere generate de populaia $udeului %ra&ova n perioada 200'!20 (
cantitatea de deeuri generat#) tone/an 204#000,00 202#000,00 200#000,00 198#000,00 196#000,00 194#000,00 192#000,00 190#000,00
20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17

&otal cantitate generata

anul

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

-ei popula3ia Aude3ului PraCova se prevede s: scad:, cel pu3in pFn: En anul 2016, creterea indicelui de !enerare conduce la o cretere a cantit:3ilor totale !enerate deeurile de la a!en3i economici i institutii se presupune c: s-au sta4ilizat ca valoare, EncepFnd cu anul 2005, ca i deeurile stradale deeurile din pie3e au crescut semni2icativ Entre anii 2005 i 200B, dar aceast: tendin3: de cretere nu se poate men3ine, deoarece sursele importante pentru deeuri de aceasta cate!orie se a2l: En !eneral En orae, unde !radul de colectare se apropie de 100P la Enceputul intervalului analizat #ceast: situa3ie se re2lect: i En !ra2icul cantit:3ilor totale de deeuri !enerate En Aude3ul PraCova, prin se!mentul de dreapt: cu pant: accentuat: de
68

la Enceputul intervalului analizat Pentru a corecta En m:sura posi4ilit:3ilor atFt aceast: situa3ie de la Enceputul intervalului, cFt i incertitudinea o4iectiv: a orizontului de calcul 2oarte Endepartat ;c:tre anii 2011-201B pentru care nu eGist: pro!noze socio-economice= a 2ost aplicat: o ecua3ie de re!resie liniar: !ra2icului deeurilor !enerate -reapta de re!resie liniar: a cantit:3ilor de deeuri prezint: o pant: de peste 11 0, iar coe2icientul de corelare )2 este 0,5 ;a0,1 pra!ul de Encredere al corela3iei=, ceea ce Enseamn: c: re!resia aplicat: este semni2icativ: statistic Semni2ica3ia acestui rezultat const: En 2aptul c: va avea loc cu certitudine o cretere a cantit:3ilor de deeuri !enerate ;i colectate, odat: cu apropierea de 100P a indicelului de colectare=

69

'ra2icul nr 1 " Evolu3ia i pro!noza canti3:tilor de deeuri municipale i asimila4ile acestora En Aude3ul PraCova

Evoluia cantit#ilor de deeuri generate n $udeul %ra&ova


T$T#% -eseuri !enerate, populatie si a!enti economici

300#000,00 290#000,00 280#000,00

' ( 1814,4) * 264126 R ( 0,6065


2

%inear ;T$T#% -eseuri !enerate, populatie si a!enti economici=

270#000,00 260#000,00 250#000,00 tone/an 240#000,00 230#000,00


2001 2005 200B 2008 200< 2010 2011 2012 2016 201" 2011 2015 201B

T$T#% -eseuri !enerate, populatie si a!enti economici 2"< 18<,2 2B1 52",6 2B6 20",< 2B" <<6,5 2B5 1<",5 2B8 201,1 2B< 825,2 281 21",6 282 5<0,1 282 5<0,1 282 5<0,1 282 5<0,1 282 5<0,1

Anul

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

70

+? Generarea (e3euri,or +io(egra(a+i,e -irectiva 1<<<M61MEC i @' nr 6"<M2001 privind depozitarea deeurilor de2inesc: deeurile municipale ca K deeuri menaAere i alte deeuri care, prin natur: sau compozi3ie, sunt similare cu deeurile menaAereJH deeurile 4iode!rada4ile ca K deeuri care su2er: descompuneri anaero4e sau deeurile

aero4e, cum ar 2i deeurile alimentare ori de !r:din:, CFrtia i cartonulJ +intele prev:zute En -irectiva 1<<<M61MEC i @' nr 6"<M2001 se re2er: la 4iode!rada4ile municipale %e!isla3iile european: i na3ional: nu de2inesc En mod eGplicit deeurile 4iode!rada4ile

municipale, dar acestea reprezint: practic 2rac3ia 4iode!rada4il: din deeurile menaAere i asimila4ile colectate En amestec, precum i 2rac3ia 4iode!rada4il: din deeurile municipale colectate separat, inclusiv deeurile din parcuri i !r:dini, pie3e, deeuri stradale i deeuri voluminoase Con2orm )aportului #!en3iei Europene de 9ediu K9ana!ementul municipaleJ 2002, 2rac3ia 4iode!rada4il: din deeurilor 4iode!rada4ile deeurile municipale este reprezentat: de:

deeuri alimentare i de !r:dina, deeuri de CFrtie i carton, teGtile, lemn, precum i alte deeuri 4iode!rada4ile con3inute En deeurile colectate deeurile de lemn sunt reprezentate En Aude3ul PraCova de rume!uul rezultat En urma prelucr:rii lemnului En cCerestea Pro!noza deeurilor 4iode!rada4ile En Aude3ul PraCova a 2ost realizat: En urm:torii pai: Etapa I: calculul canti:3ii de deeuri 4iode!rada4ile de la popula3ie a= 4= c= d= a 2ost sta4ilita cantitatea de deeuri !enerata de popula3ieH s-a calculat, prin aplicarea indicelui de colectare, cantitatea colectat: anual de la s-a estimat procentul de material 4iode!rada4il in deeurile de la populatie, S-a calculat cantitatea total: de deeuri 4iode!rada4ile colectat: de la popula3ieH

popula3ieH luaind in consdierare si indicii din P>'- PraCovaH Etapa a II-a calculul cantit:3ilor de deeuri 4iode!rada4ile de la institu3ii, a!en3i economici, pie3e i !r:dini, stradale

75

e=

a 2ost determinat procentul de material 4iode!rada4il, separat pe 2iecare surs:

;ceea ce este trimis la procesare, Ensemnand ca sunt incluse i cantit:3ile de reziduuri rezultate din procesarea acestora ;o parte din materialul adus spre prelucrare nu poate 2i prelucrat teCnolo!ic, iar derularea procesului respectiv conduce la !enerarea de diverse reziduuri=H 2= a 2ost realizat: o proiec3ie pe orizontul de calcul a acestor cantit:3i

In 2inal, proiec3iile pe cele dou: cate!orii de surse, din etapele men3ionate, au 2ost Ensumate, pentru a se o43ine cantitatea total: de deeuri 4iode!rada4ile colectate Primele 2 etape sunt comune cu pro!noza cantit:3ilor de deeuri !enerate de c:tre popula3ia Aude3ului PraCova Pentru estimarea cantit:3ilor de deeuri 4iode!rada4ile !enerate, s-a pornit de la procentele indicate in P>'- PraCova - a se vedea in urmatorul ta4el:

Ta4elul nr 1 1 Procentul de material 4iode!rada4il in deeurile !enerate de populatie Procent 4iode!rada4il in zona ur4ana , con2 P>'PraCova Procent 4iode!rada4il in zona rurala, con2 P>'PraCova TOTAL BIODEGRADABIL generat $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova P P toneAan 1B,16P B0,1BP 114-4F7=1E

-eoarece 2actorii ce in2luen3eaz: pro!noza En sensul sc:derii acestui procent vor avea, dup: toate pro4a4ilit:3ile ;3inFnd seama i de eGperien3a european: En domeniu=, o determinare mai mare decFt cei care in2luenteaz: procentul de material 4iode!rad4il En sensul sc:derii, a 2ost aplicat un coe2icient de corec3ie, En sensul sc:derii, de 1P anual # rezultat ast2el pro!noza cantit:3ilor de material 4iode!rada4il En popula3ia Aude3ului PraCova: deeurile !enerate de

'ra2icul nr 1 1 Pro!noza !enerarii deeurilor 4iode!rada4ile


76

%rognoza gener#rii deeurilor biodegradabile de la populaie n $udeul %ra&ova


110#000,00 108#000,00 106#000,00 tone/an 104#000,00 102#000,00 100#000,00 98#000,00 96#000,00
20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17

&+&,- .I+ /GR, ,.Igenerat

anul

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

Sc:derea cantit:3ilor totale de

deeuri se datoreaz: atFt sc:derii procentului de

deeuri

4iode!rada4ile, cFt i sc:derii popula3iei #ceste tendin3e se presupune c: se vor sta4iliza En preaAma anului 2016, ca e2ect al apropierii dezvolt:rii )omaniei i Aude3ului PraCova de media &niunii Europene i al sta4iliz:rii popula3iei prin creterea sporului natural i reducerea 2luGului mi!rator Pentru cuanti2icarea cantit:3ilor de material 4iode!rada4il colectat de la alte surse decFt locuin3ele, s-a pornit de la situa3ia raportat: En anul 2001 de c:tre #P9 PraCova Canti:3ile s-au considerat a 2i colectate practic de la 100P din surse ;deoarece to3i a!en3ii economici i practic maAoritatea institu3iilor sunt o4li!ate s: EncCeie contracte de salu4rizare=

77

# rezultat urm:toarea pro!noza a canti:3ilor de material 4iode!rada4il !enerat :

'ra2icul nr 1 5 Evolutia !enerarii de material 4iode!rada4il in PraCova


%rognoza cantitailor de deseuri biodegradabile generate n %ra&ova
160#000,00 140#000,00 120#000,00 tone/an 100#000,00 80#000,00 60#000,00 40#000,00 20#000,00 0,00
20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17

&+&,- .I+ /GR, ,.I-/ din alte "ur"e decat locuintele &+&,- .I+ /GR, ,.Igenerat, locuinte

anul

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova In anii 2008 -201B, evolu3ia pro!nozat: a deeurilor 4iode!rada4ile colecta4ile este mai scazut:, deoarece i !radul de colectare de la popula3ie este mai mic decFt 100P

78

'ra2icul nr 1 B -eeurile 4iode!rada4ile !enerate i colectate de la locuin3e En Aude3ul PraCova En perioada 2005-2011 Comparaie ntre evoluia cantit#ilor de deeuri biodegradabile generate i colectate de la locuinele din %ra&ova
120#000,00 100#000,00 tone/an 80#000,00 60#000,00 40#000,00 20#000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anul 0antitate biodegradabil colectat &+&,- .I+ /GR, ,.Igenerat, locuinte

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

7-5- Tinte,e 0rivin( (e0o;itarea (eseuri,or

Tintele procentuale sta4ilite pentru Statele 9em4re si pe care )omania tre4uie sa le atin!a sunt redate in ta4elul urmator: Ta4elul nr 1 " Tintele de reducere la depozitare a deeurilor 4iode!rada4ile Data 15 iulie 2010 15 iulie 2016 15 iulie Tinta Cantitatea depozitat: tre4uie s: se reduca la B1 P din cantitatea total: ;eGprimat: !ravimetric=, produs: En anul 1<<1 Cantitatea depozitat: tre4uie s: se reduc: la 10 P din cantitatea totala ;eGprimat: !ravimetric=, produs: En anul 1<<1 Cantitatea depozitat: tre4uie s: se reduc: la 61 P din cantitatea totala ;eGprimata

2015 !ravimetric=, produs: En anul 1<<1 $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

Con2orm Planului de implementare a directivei privind depozitarea deeurilor cantitatea total: de deeuri 4iode!rada4ile !enerat: En )omFnia En anul 1<<1 a 2ost de ",8 milioane tone,
79

prin urmare 3intele cantitative pentru )omFnia se re2er: la aceasta Pentru a calcula nivelul cantitativ al acestor 3inte pentru Aude3ul PraCova, En lipsa unor Enre!istr:ri privind cantitatea totala !enerat: En PraCova En anul de re2erin3: ;2001=, a 2ost utilizat un indice de !enerare pentru )omFnia, care a 2ost inmul3it cu popula3ia Aude3ului PraCova din acel an # 2ost o43inut: ast2el cantitatea total: de deeuri 4iode!rada4ile !enerat: En Aude3ul PraCova En anul 1<<1:

Ta4elul nr 1 1 Cantitatea de re2erinta de deeuri 4iode!rada4ile pentru Aude3ul PraCova 22 580 <1 Popula3ia )omFniei En anul 1<<1 Cantitatea total: de deeuri 4iode!rada4ile !enerat: En )omFnia En anul 1<<1 Popula3ia PraCovei En 1<<1, la 1 iulie Indicele de !enerare En )omania En 1<<1 Cantitatea !enerata En PraCova En 1<<1 $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova 1 " 800 000 8B1 <1< 0,212 18" 121," locuitori toneMan nr locuitori toneMan locuitor toneMan

&tilizFnd aceast: metod: tre4uie 3inut seama de 2aptul c: Entre 1<<1 i 200B popula3ia PraCovei a cunoscut o sc:dere accentuat:, ceea ce su!ereaz: necesitatea unei adaptari a acestui indice la situatia actual:, posi4il prin m:suratori directe

'ra2icul nr 1 8 Evolutia populatiei Audetului PraCova in perioada 1<<1-2005 80

Evoluia populaiei n %ra&ova) n perioada **'!200+


880#000 num#r de locuitori 870#000 860#000 850#000 840#000 830#000 820#000 810#000 800#000 790#000 1995 2004 anul 2005 2006 829#026 827#512 823#509 nu1arul de locuitori 871#919

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova Populatia Aude3ului a sc:zut En perioada men3ionat:, atFt En zona rural: cFt i En cea ur4an:
'ra2icul nr 1 < Evolu3ia popula3iei Aude3ului PraCova En zonele ur4an: i rural:

Evoluia populaiei din zona urban# i rural# in $udeul %ra&ova) n perioada **'!200+
1#000#000 900#000 800#000 700#000 populaia 600#000 500#000 400#000 300#000 200#000 100#000 0 1995 2004 anul 2005 2006 456#554 422#030 420#822 417#367 415#365 406#996 406#690 406#142

nu1ar de locuitori in 2oan rurala nu1ar de locuitori in 2ona urbana

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

81

Procentul de material 4iode!rada4il in deeurile populatiei, variaz:, dup: diverse estimari, intre "1P si 1BP, !ravimetric Pentru calcule a 2ost luata in considerare sitautia cea mai de2avora4ila si anume un procent de 1BP material 4iode!rada4il En deeurile !enerate de popula3ie %a aceasta s-a ad:u!at cantitatea de material 4iode!rada4il !enerat de alte surse decat popula3ia, i anume: institu3ii i a!en3i economici, pie3e i o4oare, !r:dini i parcuri, cur:3enia str:zilor -in punct de vedere al compozi3iei, acestea prezint: capacitate de 4iode!radare ce poate atin!e 100P ;cazul deeurilor din !r:dini i parcuri pu4lice= In mod real Ens:, aceste cantit:3i nu vor 2i trans2ormate En totalitate En compost sau epuizate prin 2ermentare anaero4a, aceste procese !enerFnd la rFndul lor o cantitate de reziduu de 10P-20P, ce tre4uie totui depus: ;sau incinerat:= Tintele ce ar tre4ui atinse En Aude3ul PraCova in privinta cantit:3ii ce nu se mai depoziteaz:, sunt redate En ta4elul urmator:

Ta4elul nr 1 5 Tintele privind Enlaturarea de la depozitare a materialul 4iode!rada4il din Aude3ul PraCova
Cantitatea *e 0oate )i Data 61M12M200 8 15M0BM201 0 15M0BM201 6 15M0BM201 5 %ro*entu, <0P B1P 10P 61P (e0usa GtoneAan? 155 0B2,81 168 6<",0" <2 252,5< 5" 186,88 Cantitatea tota,a Cantitatea *e tre+uie tratata GtoneAan? -"8 <88,0B 11 188,85 16 580,16 81 61<,6" *o,e*tata GtoneAan? 11B 08",BB 1"< 182,<0 1"1 <"6,22 1"1 <"6,22

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova Pentru a atin!e 3intele, tre4uie procesat: cantitatea men3ionat: En ta4el, alt2el decat prin depozitare ;adica, in special prin compostare sau 2ermentare anaero4:= In anul 2008 nu eGist: o presiune de atin!ere a 3intei, cCiar i En condi3iile cele mai ne2avora4ile de !enerare a materialului 4iode!rada4il din deeuri IncepFnd cu anul 2010 Ens:, atin!erea acestor 3inte necesit: investi3ii En plat2orme de compostare iMsau sta3ii de 2ermentare anaero4: Cantitea real !enerat: En anii de pro!noz: este in2luen3at:: a= En sensul creterii:
82

4=

de ad:u!area la colectare a

deeurilor din micile 2erme i sere, En special din

partea de sud a Aude3uluiH de creterea nivelului de trai care va conduce la creterea cantit:3ii totale de de dezvoltarea economic:, ce va ad:u!a noi !eneratori de deeuriH de eGtinderea colect:rii din pie3e i zone comerciale nou dezvoltateH de dezvoltarea turismului i a!rementului, cu creterea num:rului de Coteluri i En sensul sc:derii: de pre2erin3a popula3iei pentru m:r2uri alimentare semipreparate i care necesit:

deeuri !enerateH

restaurante, atFt pe ,alea PraCovei cFt i En noile destina3ii turistice ;CCeia=H

prelucr:ri mai reduse, prin urmare !enerFnd mai pu3in material 4iode!rada4il Tinte,e 0rivin( (e3euri,e (in a.+a,a<e In 0ri.a eta0> (e *a,*u, au 2ost ealonate 3intele procentuale prev:zute de -irective, pe orizontul de pro!noz:, pentru a ilustra separat pe 2iecare an aceste 3inte i a 2acilita interpretarea ulterioar: a 3intelor cantitative pe ani

83

Ta4elul nr 1 B Tintele procentuale pentru reciclarea i valori2icare am4alaAe in Aude3ul PraCova 4F1 An Tinte,e (e (e3euri P P P P P P P valori2icare 50P "8P 10P 15P 12P "5P 50P 1"P 10P 18P 12P 10P 50P 1"P 10P 18P 12P 10P 50P 1"P 10P 18P 12P 10P 50P 1"P 10P 18P 12P 10P a.+a,a<e @artie si carton Sticla 9etal Plastic %emn Tinta de reciclare !lo4ala Tinta de 1 4F1 4 4F1 5 4F1 6 4F1 7

deeurilor din 4F1 8 4F1B

50P 1"P 10P 18P 12P 10P

50P 1"P 10P 18P 12P 10P

;reciclare^incinerare cu recuperare de ener!ie= !lo4ala P 16P 1BP $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova 1BP 1BP 1BP 1BP 1BP

'ra2icul nr 1 10 $ ilustrare !ra2ica a 3intelor procentuale este redat: En ta4elul urmator# ,ezultate din anii 200'!20 0) tintele de reciclare in anii 20 valori-icarea procentuala in $udetul %ra&ova
70% procent .%/ 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
5 20 06 20 07 20 08 9 0 1 20 12 20 13 4 5 6 20 17 20 0 20 0 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1

!20 ( si

3artie "i carton 4ticla 5etal Pla"tic -e1n

anul

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova Se o4serv: c: 3intele cele mai ridicate se re2er: la CFrtie, sticla i metal, iar e2ortul investi3onal i ori!anizatoric tre4uie s: precead: anii 2008-200<, pentru atin!erea acestor 3inte
87

In eta0a a (oua (e *a,*u,= au 2ost calculate procentele de deeuri din am4alaAe En deeurile menaAere !enerate de popula3ie, pornind de la valorile indicate En metodolo!ie, rezultFnd procentele din ta4elul de mai sus

Ta4elul nr 1 8 Procentul de deeuri din am4alaAe En total deeuri !enerate de popula3ie in anul 2008 Categorie (e (e3euri (in a.+a,a<e generate (e 0o0u,a2ie @artie si carton Sticla 9etal Plastic %emn Tota, a.+a,a<e generate (e 0o0u,atie $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova %ro*ent Hn tota, (e3euri generate (e 0o0u,a2ie 6,22P 2,<<P 1,60P B,0BP 0,001P 16=7EK

#ceste procente au 2ost aplicate

deeurilor !enerate de popula3ie, pe intervalul pro!nozat

Con2orm indica3iilor metodolo!ice, aceste cantit:3i reprezint: aproGimativ 50P din totalul deeurilor !enerate de c:tre toate sursele )ezult: c: "0P provin din alte surse decFt !ospod:riile popula3iei #plicFnd acest procent cantit:3ilor determinate de deeuri !enerate de c:tre popula3ie, rezult: cantit:3ile de deeuri !enerate de alte surse decFt popula3ia #ceste cantit:3i se Ensumeaz:, rezultFnd cantit:3ile totale de deeuri din am4alaAe !enerate In a treia eta0a (e *a,*u, a 2ost aplicata esalonarea tintelor procentuale de reciclareMvalori2icare, pro!nozei cantitatilor de deeuri de am4alaAe determinate, pentru a se identi2ica tintele Pentru a se determina imapctul coe2icientului de corectie din metodolo!ie asupra 3intelor de deeuri din am4alaAe, au 2ost calculate 3intele cantitative En a4sen3a aplic:rii indicelui de corectie i in situa3ia utiliz:rii sale -i2eren3a Entre cele dou: scenarii este de maGim 2000 tone pe an En plus En situa3ia aplic:rii coe2icientului de corec3ie metodolo!ic 2a3: de situa3ia neaplic:rii acestuia In 2inal, pentru acurate3ea pro!nozei, a 2ost luat En considerare 2aptul c: eGist: pierderi teCnolo!ice, adic: o cantitate de 10-20P din cantitatea colectat: nu poate 2i reciclat: din diverse considerente ;impurit:3i, reziduuri din procesul teCnolo!ic i natura materialului colectat=
88

#st2el, in a 0atra eta0a (e *a,*u, a 3intelor au 2ost sc:zute aceste pierderi teCnolo!ice, pentru a se estima cFt tre4uie colectat selectiv En vederea atin!erii 3intelor -e remarcat 2aptul ca 3intele de colectare selectiv: ast2el calculate nu reprezint: 2actori de dimensionare direct: a capacit:3ilor de reciclare ;care de o4icei se dimensionez: dupa parametrii indica3i de teCnolo!ia respectiv:, luFnd En calcul, inclusiv o rezerv: de capacitate=

7-6- Autove/i*u,e,e 0entru *o,e*tare Pentru eGtinderea ariei de deservire urmeaz: s: 2ie acCizi3ionate un num:r de autoveCicule, pentru a aAun!e la capacitatea de transport prevazut: estimarea num:rului de autoveCicule necesar Pentru a avea o ima!ine a 2lotei de auto!unoiere necesar: au 2ost analizate op3iunile de utilizare a volumelor 4enei de 8 m6 i de 15 m6, cele mai utilizate En practic: ;cea de volum mai mic este utilizat: de o4icei En zonele rurale= EGperien3a arat: c: procurarea unui autoveCicul con2orm cerin3elor zonei i sistemului de colectare proiectat este cel mai di2icil lucru, din urm:toarele considerente: Sasiul i motorizarea cunosc o !am: lar!: de versiuni constructive, cCiar la acelai -ecizia asupra tipodimensiunii i volumului 4enei apartine operatorului respectiv, ceea ce 2ace di2icial:

produc:torH -ispozitivul de ridicareMincarcare a pu4elelor cunoaste o mare varietate de solu3ii

constructiveH Sistemul Cidraulic al placii presoare tre4uie sa 2ie 2oarte 2ia4il, el determinFnd num:rul de ieiri din seriviciu pentru repara3ii i durata necesar: intretineriiH EcCiparea autoveCiculelor pentru colectare tre4uie sa corespunda cerintelor de

manevra4ilitate si normelor de protectia muncii Se recomand: analiza i 2ormularea speci2icatiilor teCnice ale autoveCiculelor colectoare cu asi!urarea unei asistente de specialitate cunoscatoare a teCnicilor eGistente, a standardelor i normelor aplica4ile, deoarece:

89

Pro!resul teCnic En ce privete teCnolo!ia de realizare a corpului-container ;4ena= i a

dispozitivului de ridicare a pu4elelor este 2oarte rapidH EGist: posi4ilitatea utiliz:rii unor 2luide Cidraulice sintetice, ce proteAeaz: mediul 7 este

de ateptat s: scada costurile acestuia pe masura ce sistemul se r:spFndeste

Speci2ic Audetului PraCova este predominan3a zonei montane, cu drumuri En!uste i posi4ilit:3i de Entoarcere reduse -in acest motiv, se recomand: ca la procurarea autoveCiculelor de colectare a deeurilor sa 2ie luata En considerare raza de intoarcere necesar: Pantele accentuate En special En nordul Aude3ului impun un cuplu ridicat al motorului i recomand: trac3iunea inte!ral:

90

Ta4elul nr 1 < Nu.aru, (e autogunoiere ne*esar in i0ote;a *o,e*tarii nese,e*tive (e ,a 0o0u,atie Cantitatea colectata (umarul de curse annual Cantitatea colecta per cursa (umarul de autoveCicule conventionale de 8 m6 ;" tone= (umarul de autoveCicule conventionale de 15 m6 ;8 tone= $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova UMAan toneMan nr tone nr nr 4F11 201 062 10" 1 <66 "86 2"2 4F14 201 860 10" 1 <"1 "81 2"6 4F15 202 560 10" 1 <"8 "8B 2"" 4F16 202 560 10" 1 <"8 "8B 2"" 4F17 202 560 10" 1 <"8 "8B 2"" 4F18 202 560 10" 1 <"8 "8B 2""

Ta4elul nr 1 10 Nu.aru, (e autogunoiere ne*esar *o,e*tarii (e ,a 0o0u,atie in i0ote;a *o,e*tarii se,e*tive a 1F:4FK (in *antitatea *o,e*tata Cantitate colectata selectiv (umar de curse anual Cantitatea colectata per cursa (umarul de autoiveCicule conventionale de 8 mc ;" tone= (umarul de autoveCicule conventionale de 15 mc ;8 tone= (umarul de autoveCicule conventionae de 8 mc pentru 2ractia neselectata (umarul de autoveCicule conventionale de 15 mc pentru 2ractia neselectata $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova UM tone nr tone nr nr nr nr 4F11 "0 205 10" 68B <B "8 68B 1<6 4F14 "0 655 10" 688 <B "< 688 1<" 4F15 "0 125 10" 6<0 <B "< 6<0 1<1 4F16 "0 125 10" 6<0 <B "< 6<0 1<1 4F17 "0 125 10" 6<0 <B "< 6<0 1<1 4F18 "0 125 10" 6<0 <B "< 6<0 1<1

91

%a acestea se adau!a un numar de autospeciale pentru colectarea deseurilor periculoase din deseurile menaAere (umarul acestora este de 1-8, deservind urmatoarele zone: ,alea PraCovei ,alea TeleaAanului ,alea -o2tanei ,alea Cricovului Sudul si Sud-Estul Audetului PraCova Ploiesti si zona centrala

-eseurile menaAere i asimila4ile celor menaAere din alte surse decFt popula3ia vor necesita un num:r suplimentar de autoveCicule, numai dac: vor dep:si cantitatea colectat: de la popula3ie Con2orm pro!nzei, aceste cantit:ti se vor situa Ens: su4 cele colectate de la popula3ie, ceea ce 2ace ca num:rul de autoveCicule de colectare arondat popula3iei sa 2ie su2icient pentru Entrea!a cantitate de deeuri, inclusiv a celei colectate din alte surse ;a!enti economici si institutii=, En condi3iile En care 2recven3a colect:rii de la popula3ie se va men3ine la maGim 2 colect:ri pe s:ptamFn: ,or 2i necesare i autoveCicule roll-o22 pentru transportarea containerelor autocompactor de la statiile de sortare i trans2er In situa3ia men3inerii unui num:r de maGim " statii de trans2er i sortare ;6 eGistente: /usteni , -ra!anesti si ,alea -o2tanei= si 1 in plan, precum si a in2iintarii a inca " statii de sortare pe amplasamentele actuale ale depozitelor ecolo!ice, si presupunind ca se va dispune ridicarea containerului autocompactor o data pe saptamana, numarul de autoiveCicule roll-o22 necesar este de 2 4ucati, deoarece sunt necesare 10 curse pe saptamana pentru a ridica toate containerele Tipul de container autocompactor tre4uie sa 2ie acelasi pentru toate statiile, pentru a 2i posi4ila ridicarea sa cu acelai tip de autoveCicul roll-o22 Colectarea materialului 4iode!rada4il, se poate 2ace 2ie cu autoveCiculele autocompactoare standard, 2ie cu autoveCicule dedicate colectarii materialului 4iode!rada4il Fiecare dintre cele " zone ale Audetului poate 2i deservita de cate un autoveCicul dedicat Transportul 2rac3iilor nerecicla4ile de la sta3iile de sortare i de la dezmem4rarea ,S& i -EEE ; deeurile nepericuloase= vor necesita un num:r de 2 autoveCicule a c:ror caracteristici i capacitate depind de cantitatea ce se colecteaz: -urata de via3: a unui autoveCicul compactor este din punct de vedere conta4il de 8 ani, iar in practica s-a o4servat ;vezi P)'-2006= ca poate 2i tinut in 2olosinta pFn: la 11 ani
92

Prin urmare, pe parcursul perioadei de plani2icare, Entre!ul parc auto va tre4ui sa 2ie inlocuit 7-7- Dis0o;itive 0entru *o,e*tare Sistemele de colectare se di2erentiaza dup:: dispozitivele de pre-colectare ;pu4ele standardizate siMsau saci din material plastic=H num:rul de 2luGuri separate En cazul colect:rii selective ;2, 6 sau ", dupa caz=H modul de tari2are a serviciului deeuri

TaGarea la volum sau !reutate da rezultate En ce privete reducerea cantit:3ii de menaAere !enerate, dar necesita cantarirea sau m:surara deeurilor preluate

#st2el, un studiu realizat de Fulleton in 1<<5, detaliaza e2ectele introducerii taGarii per Q! colectat in &S#: !reutatea deeurilor colectate a scazut cu 1"PH volumul deeurilor colectate a scazut cu 6BPH masa recicla4ilelor prezentate spre colectate a crescut cu 15PH volumul depozitarilor ile!ale a crescut

E2ecte similare au 2ost o4servate si in &niunea Europeana: in $landa, la trei ani dupa introducerea taGarii pe Q! a colectarii deeurilor , s-au inre!istrat urmatoarele: scaderea cu 15P a !reutatii deeurilor colectateH cresterea !reutatii deeurilor selecatate prezentate la colectare cu "2P

Cantitatile raportate statistic in situatia ineGistentei colectarii sunt mai mici decit cele ce se vor inre!istra in cazul colectarii, deoarece odata ce clientul serviciului de salu4ritate si-a platit taGa, nu mai are nici un stimulent de a-si reduce cantitatile de deseuri !enerate ;Studiu realizat de /esle` in &S, in 1<<1= #cest e2ect se adau!: incertitudinilor valorii indicelui de !enerare individual:, ceea ce impune o prevedere prudent:, acoperitoare a volumului de pu4ele necesar colect:rii En Aude3 ,olumul pu4elelor necesar pentru colectare neselectiva, pentru intrea!a cantitate colectata in Audetul PraCova, a 2ost calculat pornind de la pu4ela standard de 2"0 %, considerata umpluta B1P con2orm standardelor si )e!ulamentelor #()SC
93

,olumul ast2el rezultat a 2ost comparat cu volumul rezultat din dotarea cu cFte o pu4ela a 2iecarei !ospodarii din Aude3ul PraCova de la care se colecteaz: deeuri menaAere ,olumul disponi4il prin dotarea 2iecarei !ospodarii cu pu4ela standard este de peste " ori mai mare decat volumul colecta4il, cCiar si in ipoteza 2recventei de ridicare de o data pe saptamana

Ta4elul nr 1 11 Ca,*u,u, nu.aru,ui (e 0u+e,e ne*esar

Cantitatea colectata ,olumul colectat (r colectari annual ,olumul unei pu4ele (r Pu4ele 2"0 % Populatia deservita (r locuitori per !ospodarie (umarul !ospodarii (umar pu4ele per !ospodarie ,olumul pu4elei (umar de pu4ele ,olumul colecta4il populatie, 2 colectariM saptamana Idem, 1 colect pe saptamana

UMAan mii tone mii mc nr Colect mc (umar pu4ele mii locuitori numarul (umar (umar mc (umar pu4ele 9ii mc

4F11 201,0 80",1 10" 0,2" "2 <15 812,0 2,B0 600 B1 B 1 0,2" 600 B1 B

4F14 201,8 80B,6 10" 0,2" "6 125 808,8 2,B0 2<< 11 " 1 0,2" 2<< 11 "

4F15 202,5 810,1 10" 0,2" "6 2<B 801,5 2,B0 2<8 615 1 0,2" 2<8 615

4F16 202,5 810,1 10" 0,2" "6 2<B 801,5 2,B0 2<8 61 5 1 0,2" 2<8 61 5

4F17 202,5 810,1 10" 0,2" "6 2<B 801,5 2,B0 2<8 61 5 1 0,2" 2<8 61 5

4F18 202,5 810,1 10" 0,2" "6 2<B 801,5 2,B0 2<8,"1" 1 0,2" 2<8 "15

1 560 9ii mc 2 811

1 508 2 80"

1 181 2 B<6

1 181 2 B<6

1 181 2 B<6

1 181 2 B<6

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova -in aceste calcule rezulta ca i in ipoteza unor indici de !enerare de 6-" ori mai mari decat cei avuti in vedere la proiectiile cantit:tilor !enerate, volumul disponi4il prin dotarea cu pu4ele de 2"0 % este su2icient Prin urmare, ca o alternativa se poate considera i dotarea cu pu4ele de 120 % In urm:toarea etapa a 2ost calculat num:rul de pu4ele necesar in cazul deservirii a 21P din populatie prin puncte de aport voluntar Ta4elul nr 1 12 Ne*esaru, (e 0u+e,e ne*esar in *a;u, *o,e*tarii a 47K (in *antitate 0rin
94

0un*te (e a0ort vo,untar#


Ca,*u,u, nu.aru, (e 0u+e,e ne*esar ,a gra( (e u.0,ere (e B7K an 4F11 4F14 202 1< Populatia deservita comunitar (umarul de !ospodarii deservite comunitar (umarul de containere comunitare, in ipoteza colectarii pe 6 2luGuri si 1 !ospodarii deserivte (umarul de !ospodarii deservite individual (umarul de pu4ele de 2"0 %, la populatia deservita individual nr nr nr "1 11" 221 158 221 158 "" <66 22" 55 1 22" 55 1 "" B16 226 B5 B 226 B5 B "" B16 226 B5 B 226 B5 B "" B16 226 B5 B 226 B5 B "" B16 226 B5B 226 B5B nr nr 206 011 B1 18< < B" 888 4F15 201 6< 0 B" 18< 4F16 201 6< 0 B" 18< 4F17 201 6< 0 B" 18< 201 6<0 B" 18< 4F18

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova -ac: se consider: 2aptul ca popula3ia de la 4locuri ;En maAoritate En mediul ur4an= prezint: o dotare cu pu4ele di2erit: ca numar per !ospodarie 2a3: de situa3ia !ospod:riilor individuale de la sate, dotarea necesar: cu pu4ele se reduce

Ta4elul nr 1 16 -otarea cu pu4ele in situatia alocarii unui numar de pu4ele speci2ic pentru
95

populatia ce locuieste la 4locuri


UM Populatia ur4ana deservita (umarul de !ospodarii arondate la o pu4ela de 2"0 % in zona ur4ana (umarul de persoane per !ospodarie (umarul de pu4ele necesar in zona ur4ana Populatia deservita in zona rurala (umarul de !ospodarii deservite in zona rurala Populatia deservita in zona rurala de containere cu aport voluntar (umarul de !ospodarii arondate uneui container de aport voluntar (umarul de puncte de aport voluntar (umarul de containere de 1,1 m6 in ipoteza colectarii pe 6 2luGuri (umarul de pu4ele individuale de 2"0 % in zona rurala nr nr 22 2"< 111 2" B 110 802 22 150 22 0B2 110 61 8 22 0B2 110 61 8 22 0B2 110 61 8 110 618 22 0B2 nr nr 1 B "15 1 B 68B 1 B 61B 1 B 61B 1 B 61B 1 B 61B nr nr nr nr nr nr 11 2,B0 10 152 "00 "8 8 1"8 62 < 100 12 2 << B21 << 626 << 626 << 626 << 626 11 2,B0 10 121 6<8 885 1"B B61 11 2,B0 10 081 6<B 2< 0 1"B 1" " 11 2,B0 10 081 6<B 2< 0 1"B 1" " 11 2,B0 10 081 6<B 2< 0 1"B 1" " 11 2,B0 10 081 6<B 2<0 1"B 1"" nr 4F11 "11 11 5 4F14 "0< <10 4F15 "08 2B 0 4F16 "08 2B 0 4F17 "08 2B 0 4F18 "08 2B0

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova In situatia dotarii cu pu4ele pentru colectare selective pe 2 2luGuri a intre!ii populatii deservite ;scenariul optimist=, numarul de pu4ele este mai ridicat In situatia dot:rii cu pu4ele a Entre!ii popula3ii pentru care se prevede introducerea colectarii selective ;scenariul propus=, dotarea cu pu4ele 2a3: de situa3ia colect:rii neselective se suplimenteaz: cu num:rul de pu4ele ar:tat in ta4elul urmator:

96

Ta4elul nr 1 1" -otarea cu pu4ele pentru colectarea selectiv:


UMAan %ro*entu, (e *o,e*tare se,e*tiva= sta+i,it (re0t tinta Cantitatea colectata selectiv de la populatie Cantitatea colectata selectiv pe zi Cantitatea colectata pe zi (umarul estimat de !ospodarii de la care se colecteaza selectiv (umarul estimat de pu4ele pentru colectarea P toneMan toneMzi Q!Mzi nr 20,00P "0 205,"< 110,11 110 11",B5 50 111 50 111 20,00P "0 655,06 110,1< 110 1<1,81 1< <11 1< <11 20,00P "0 125,20 111,06 111 060,58 1< 5B1 1< 5B1 20,00P "0 125,20 111,06 111 060,58 1< 5B1 1< 5B1 20,00P "0 125,20 111,06 111 060,58 1< 5B1 1< 5B1 20,00P "0 125,20 111,06 111 060,58 1< 5B1 1< 5B1 4F11 4F14 4F15 4F16 4F17 4F18

2luGului suplimentar la colectare selectiva nr $ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

97

'ra2icul nr 1 11 Evolutia numarului de pu4ele necesar colectarii de la populatie in cazul introducerii colectarii selectiva in Audetul PraCova
0umarul de pubele necesar
120#000 100#000 80#000 numarul 60#000 40#000 20#000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 anul Pubele de 240 - in 2ona urbana

Pubele de 240 - in 2ona rurala

Pubele de 1,113 de a$ort %oluntar Pubele $entru colectarea "e$arata a 6ractiei u"cate 7240 -8

$ursa%Agenia de protecie a mediului &ra'ova

98

CONCLU"II

Emisiile poten3ial nocive ale deeurilor constituie o amenin3are constant: la adresa 2iec:rui 2actor de mediu i a Entre!ului ecosistem Pentru mana!ementul ecolo!ic al di2eritelor medii speci2ice receptoare ;aer, ap:, sol, ve!eta3ie, 2aun:= este important: o identi2icare a depunerilor 4azat: pe caracteristicile 2izice ale deeurilor ;!aze, licCide sau solide=, dar mereu tre4uie re3inut 2aptul c: poluan3ii din aer precipit: pe sol i En ap:, deeurile solide p:trund En sistemele acvatice, iar deeurile licCide se solidi2ic: En luncile rFurilor -epunerile de deeuri reprezint: atFt o pro4lem: la nivelul emisiilor, cFt i una de Kdirec3ieJ a acestora $ !estiune corect: a deeurilor ur4ane solide are un impact 2avora4il asupra dezvolt:rii sociale i economice in2luen3Fnd dezvoltarea ur4an:, turismul i a!ricultura periur4an: 'estionarea e2icient: a deeurilor En conteGtul unei dezvolt:ri dura4ile supune aten3iei urm:toarele dou: pro4leme: - 2ie distru!erea deeurilorH - 2ie recuperarea valorii r:mase En ele Scopul maAor urm:rit En mana!ementul deeurilor este: - maGimizarea conserv:rii resurselor nere!enera4ileH - valori2icarea optim: a acestoraH - neutralizarea e2ectelor ne!ative asupra mediului am4iant Intensi2icarea activit:3ilor de reciclare va necesita stimularea ini3iativei private: micii investitori specializa3i En colectare i comercializare sau prelucrare i utilizare a deeurilor reciclate Stimularea ini3iativei private En acest domeniu e posi4il: prin acordarea unor 2acilit:3i la nivel local ;de eG spa3ii cu cCirie redus:= sau consultan3: teCnic: i economic: #ceste pFr!Cii pot 2i 2olosite de c:tre autorit:3ile locale cCiar i En actualul conteGt le!islativ, dei este de ateptat le!i2erarea unor stimulente 2inanciare mai su4stan3iale -omeniul recicl:rii i cel al protec3iei mediului inter2er: pro2und, intensi2icarea recicl:rii diminuFnd sensi4il presiunea poluant: asupra mediului Dn conturarea liniilor directoare de dezvoltare En perspectiv: a sectorului recicl:rii materialelor re2olosi4ile En economia 3:rii noastre tre4uie pornit de la cFteva premise esn3iale, maAoritatea EncuraAatoare: - poten3ialul de materiale re2olosi4ile e ridicatH
99

- suportul teCnic i teCnolo!ic la nivel na3ional al acestei activit:3i e relativ modest, dar poate 2i sim3itor Em4un:t:3it 2:r: e2orturi investi3ionale deose4iteH - or!anizarea structural: a activit:3ii de reciclare a materialelor re2olosi4ile la nivel na3ional este su2icient de simpl: i e2icient: Dm4inarea En viitor En cadrul acesteia a 2ormelor de proprietate de stat i privat: este En m:sur: s:-i sporeasc: aprecia4il valen3eleH - nivelul de sensi4ilizare a a!en3ilor economici i a popula3iei cu privire la importan3a i imperativele recicl:rii materialelor este redus, dar poate 2i Em4un:t:3it prin ac3iuni de mediatizare sus3inute i de instruire la scar: ampl: Strate!ia En domeniul recicl:rii are urm:toarele o4iective: 1 Prevenirea !ener:rii deeurilor prin promovarea teCnolo!iilor curate i a ecoproduselorH 2 ,alori2icarea deeurilor prin optimizarea sistemului de colectare i triere selectiv:H 6 Eliminarea 2inal: a deeurilor care nu au putut 2i valori2icate $r!anizarea e2icient: a 2luGurilor de reciclare va tre4ui s: ai4: En vedere urm:toarele: - reciclarea deeurilor En cadrul 2irmei En care rezult:, cu recuperarea i valori2icarea su4stan3elor utileH - circula3ia direct: prin vFnzare-cump:rare En unit:3i de produc3ie sau servicii, selectarea i pre!:tirea acestora i valori2icarea lor En unit:3i specializateH - unit:3i Aude3ene de colectare, selectare i pre!:tire care cump:r: i vFnd deeuri recicla4ile de la micii produc:tori, popula3ie sau micii Entreprinz:tori, dup: care preindustrializarea materialelor recicla4ile de toate cate!oriileH - o re3ea lar!: de mici Entreprinz:tori care colecteaz: i vFnd deeurile 2ie unit:3ilor specializate de colectare-prelucrare din zon:, 2ie direct unor produc:tori interesa3i s: le valori2iceH - unit:3i specializate de dezmem4rare a utilaAelor !rele casate ;va!oane, locomotive=H - unit:3i specializate En prelucrarea anumitor tipuri de deeuri Crearea unui mediu 2avora4il recicl:rii deeurilor i protec3iei mediului este le!at: direct de 2ormarea de specialiti En domeniu i de crearea unei mentalit:3i corespunz:toare En rFndul popula3iei &n rol important El Aoac: pe de o parte coala i pe de alt: parte pre!:tirea de specialitate En domeniul recicl:rii Dn aceast: direc3ie ar putea contri4ui includerea En pro!ramele colare a unui num:r su2icient de ore cu privire la educa3ia En domeniul protec3iei mediului, ca i sus3inerea i EncuraAarea Env:3:mFntului superior ecolo!ic
100

-e asemenea, un rol important pentru 3ara noastr: El are sensi4ilizarea i cooperarea interna3ional: En domeniul recicl:rii deeurilor i al protec3iei mediului contra polu:rii prin deeuri EGist: i o responsa4ilitate a unit:3ilor de salu4ritate En aceast: privin3:, acestea putFnd lua cFteva m:suri pe termen scurt, mediu sau lun! 9odernizarea sistemului de colectare a deeurilor ur4ane solide este posi4il: prin introducerea unor tipuri de containere standardizate la nivel european, di2eren3iate ca dimensiune En 2unc3ie de modul de locuire 7 4locuri sau locuin3e individuale Dn viitorul apropiat este necesar: de asemenea amenaAarea de noi puncte de colectare dotate cu 2acilit:3i de men3inere a st:rii de cur:3enie i Encadrate En peisaAul ur4an Europu4elele de di2erite capacit:3i prezint: avantaAul c: sunt mai uor de manevrat, pot 2i desc:rcate En utilaAe de transport a2late En 2unc3iune i permit trecerea treptat: la sistemul de colectare dual #cest sistem const: En utilizarea a dou: 2eluri de recipien3i: - unul pentru materialele recupera4ile de orice 2el ;sticl:, metale, CFrtie, plastic=H altul pentru deeurile or!anice ce mer! direct la eliminare

101

Dncercarea de introducere a sistemului dual ca prim pas de colectare selectiv: se presupune a 2i eGperimentat: Entr-o zon: central: de locuin3e, 2olosind pu4ele de 110 l din material plastic i incluzFnd pentru Enceput un num:r de circa 20 000 de locuitori Este recomanda4il: o trecere lent: de la actualul sistem la noul sistem ast2el EncFt s: se poat: 2olosi utilaAele eGistente pFn: la casarea lor de2initiv: iar Enlocuirea lor s: se 2ac: pe parcurs Dn plus, prin cuprinderea unui num:r limitat de locuitori En noul sistem este posi4il: o redistri4uire a containerelor a2late En 2unc3iune i eliminarea recipien3ilor improviza3i -eeuri ce pot 2i separate la surs:: CFrtie, sticl:, plastic, teGtile, metal Cantitatea de deeuri ce poate 2i colectat: selectiv este de aproGimativ 81-100 Q!MlocMan Sticla este cel mai r:spFndit material care se colecteaz: separat Este a4raziv:, nu se de!radeaz: 4iolo!ic, a4soar4e mult: ener!ie Entr-un arz:tor i 2umul de!aAat se depune pe instala3iile de ardere i are un poten3ial de poluare ridicat, 2iind o impuritate !reu de eliminat En cazul compost:rii @Frtia i cartonul se a2l: pe locul doi la colectare selectiv: ,aloarea CFrtiei prezint: 2luctua3ii mari pe pia3a economic: #re poten3ial ridicat de impurit:3i 9aterialele plastice au o !reutate volumetric: mic: ;cantitate mare L !reutate mic:= Colectarea deeurilor stradale i din parcuri necesit: un num:r su2icient de recipien3i stradali, amplasarea lor En locuri adecvate ;str:zi, pie3e, parcuri= i !olirea lor periodic: $ alt: activitate, cea de cur:3ire propriu-zis: a str:zilor, presupune m:turarea i stropirea ;sp:larea= lor -otarea cu autom:tur:tori multi2unc3ionale i cu randamente crescute va tre4ui 2:cut: En raport de supra2a3a str:zilor as2altate, 4etonate i En 2unc3ie de 2recven3a cu care se impune Entre3inerea lor Dn cadrul deeurilor stradale i din parcuri eGist: o cate!orie special: - cele ve!etale, rezultate din t:ierea pomilor, cosirea peluzelor, cule!erea 2runzelor c:zute, care se preteaz: En mod special la reciclare, aceast: opera3ie realizFndu-se prin compostare EGtinderea acestor practici este recomanda4il: avFnd En vedere eGisten3a posi4ilit:3ilor de utilizare a produsului tot la Entre3inerea spa3iilor verzi 9odernizarea acestor activit:3i presupune o mai 4un: dotare cu utilaAe i personal 9odernizarea sistemului de transport al deeurilor presupune introducerea de utilaAe noi de tipul auto!unoierelor compactoare de mare capacitate i a autocontainerelor #cCizi3ionarea noilor veCicule tre4uie 2:cut: En corela3ie cu noile tipuri de containere ce se vor introduce i luFnd En considerare calitatea drumurilor pe care se vor deplasa -eeurile pot 2i vectori importan3i En r:spFndirea in2ec3iilor -eeurile provenite din di2erite surse con3in 2oarte des o !am: variat: de microor!anisme, printre care i a!en3i pato!eni r:spFnditori de 4oli in2ec3ioase ;virui, 4acterii, ou:le diverilor Celmini3i= Dn
102

condi3ii prielnice acetia pot tr:i En deeuri timp Endelun!at ;zile, luni=, de unde p:trund En sol sau ap:, putFnd provoca ast2el in2ec3ii i prin contact direct Dn condi3ii naturale, 2:r: nici o neutralizare, unii a!en3i pato!eni r:mFn En deeuri timp Endelun!at ;luni sau cCiar peste un an=, En special ou:le diverilor Celmini3i i micro4ii de sporozoare #!en3ii pato!eni semnaleaz: En deeuri posi4ilitatea in2ec3iilor iar deeurile respective sunt considerate ca medii de propa!are ale acestora Pentru apari3ia Em4oln:virilor i En special a epidemiilor, En a2ara p:trunderii En or!anismul uman a a!en3ilor pato!eni sunt necesari i al3i 2actori, cum ar 2i receptivitatea or!anismului, num:rul su2icient al a!en3ilor pato!eni etc -eeurile pot conduce la crearea unor condi3ii 2avora4ile pentru Enmul3irea insectelor i roz:toarelor #m4ele sunt cunoscute ca purt:toare i r:spFnditoare de 4oli in2ec3ioase 9utele sunt atrase de mirosul speci2ic le!at de descompunerea deeurilor cu con3inut de su4stan3e or!anice Dn aceste su4stan3e mutele Ei depun ou:le i se Enmul3esc 2oarte repede Ciclul de reproducere al mutelor En condi3ii prielnice este de "-1 zile Dnmul3irea roz:toarelor e 2avorizat: de !r:mezile de deeuri insu2icient tratate En care se !:sesc materii necesare Cranei lor Condi3ia cea mai important: a trat:rii este evacuarea ritmic: a deeurilor, depozitarea, respectiv stocarea lor cFt mai pu3in timp posi4il i En recipien3i EncCii &n alt e2ect, cel mai des semnalat En ultimul timp este cel al polu:rii solului, apelor de supra2a3: i a apelor 2reatice -eeurile necorespunz:tor tratate i produsele lor de descompunere, 2iind sp:late de c:tre apele din precipita3ii se Empr:tie i p:trund En sol #st2el se polueaz: supra2a3a solului pe Entinderi mari, dup: care particulele de sol contaminate i cele de materii poluante, prin apele din precipita3ii p:trund En apele 2reatice sau En apele de supra2a3: din apropiere ;canale descCise, pFraie, rFuri, lacuri= Produsele 2inale ale descompunerii deeurilor or!anice intrFnd En contact cu apele din precipita3ii se alcalinizeaz: su4 2orm: de di2erite s:ruri, En special cloruri, nitra3i i sul2a3i, conducFnd la Enr:ut:3irea calit:3ii apei i la creterea durit:3ii acesteia -eeurile provenite din procesele de cur:3ire i sp:lare din di2erite !ospod:rii individuale, dar mai ales deeurile proceselor industriale pot aAun!e En mediul EnconAur:tor i prin circula3ia scCim4ului de materie ;alimentarea cu ap:, le!umicultur: etc = i deci pot aAun!e En or!anismul uman -epozitarea i tratarea necorespunz:toare a deeurilor menaAere solide pot conduce i la poluarea atmos2erei -escompunerea deeurilor cu con3inut de su4stan3e or!anice este Enso3it: de de!aAarea unor !aze r:u mirositoare ;metan, amoniac, Cidro!en sul2urat etc = ,Fntul i mic:rile de aer ridic: pra2ul din !r:mezile de deeuri, poluFnd atmos2era Pe
103

arterele de circula3ie murdare, insu2icient cur:3ate, deeurile sunt zdro4ite i s2:rFmate de c:tre miAloacele de transport iar pra2ul 2in este ridicat En aer cCiar de c:tre acestea Produsele de ardere ;2um, 2unin!ine, cenu:= ap:rute En urma autoaprinderii incomplete a deeurilor la locurile de depozitare polueaz: mediul EnconAur:tor pe Entinderi 2oarte mari (u En ultimul rFnd tre4uie avut En vedere i aspectul deprecierii estetice a cadrului natural Pe lFn!: pericolul de epidemie i alte consecin3e ne!ative de poluare a mediului EnconAur:tor, ca urmare a evacu:rii necorespunz:toare a deeurilor apare o privelite care provoac: oamenilor dez!ust, de!radFnd estetic peisaAul 'radul de civiliza3ie atins En prezent impune orientarea !ospodarilor edili spre !:sirea unor solu3ii e2iciente de colectare, transport, depozitare i valori2icare a !unoaielor ur4ane solide $ deose4it: importan3: o au deeurile solide En ad:postirea i dezvoltarea unui num:r mare de insecte i roz:toare, cunoscute ca vectori ai unor 4oli in2ec3ioase i parazitare Dn deeurile menaAere se dezvolt: 4latidele ;4lata orientalis, 4lata !ermanica, periplaneta americana= sau !Fndacii roii i ne!ri de cas:, o serie de coleoptere i miriapode i musca ;musca domestica= )olul Aucat de mute este 4ine cunoscut, sta4ilindu-se cCiar rela3ii Entre dezvoltarea mutelor i apari3ia unor Em4oln:viri mai ales di!estive -eeurile Aoac: un rol important i En ad:postirea i dezvoltarea roz:toarelor, mai ales oareci ;mus musculus= i o4olani ;rattus rattus i rattus norve!icus= )oz:toarele se pot contamina de la deeuri sau pot contamina deeurile, 2iind purt:toare naturale ale unor 4oli ca tularemia, leptospirozele i altele Dn 2ine, roz:toarele pot 2i purt:toarele unor parazi3i care la rFndul lor pot servi ca veCicul pentru transmiterea unor a2ec3iuni Importan3a sanitar: a deeurilor poate 2i conceput: i su4 aspect estetic, En sensul c: r:spFndirea lor la EntFmplare pe sol ridic: pro4leme le!ate de aspectul inestetic i mirosul nepl:cut care denot: lips: de civiliza3ie, de educa3ie sanitar: i civic:, de 4un: comportare En societate

104

Bi+,iogra)ie

#ntonescu, ( H Polizu, ) H CFndrea-9unteanu, , H Popescu, 9 , ,alori2icarea ener!etic: a deeurilor , Editura TeCnic:, /ucureti, 1<88H /erca, 9iCai, Strate!ii pentru protec3ia mediului i !estionarea resurselor, Editura 'rand, /ucureti, 1<<8H /ularda, 'C , /ularda, - , Catrinescu, TC , )eziduuri menaAere, stradale i industriale, Editura TeCnic:, /ucureti, 1<<2H ':A4an, C , Seminarul X)ecuperarea i reciclarea materialelor din municipaleX, &niversitatea XPetrol-'azeX, Ploieti, 20 mai 1<<BH %upan, ErnestH 9ar!a, #maliaH 9inea, 9 , .te2an, -reptul mediului vol 2, Editura %umina %eG, /ucureti, 1<<BH 9:nescu, S , I!iena mediului, Editura 9edical:, /ucureti, 1<81H )oAanscCi, , H /ran, F H -iaconu, 'C , Protec3ia i in!ineria mediului, Editura Economic:, /ucureti, 1<<BH Stanners, -avidH /omdeau, PCilippe, Europebs environment, European Protection #!enc`, CopenCa!a, 1<<1H ca!ner, E! H %anoiG, > , Evacuation des eGcreta dans les zones rurales et petites a!!lomerations, $ 9 S , 'eneva, 1<50H OOO Economia i s2idarea naturii, Editura Economic:, /ucureti, 1<<"H Cttp:MMWWW 4ae ncsu eduH Cttp:MMWWW WCo intH Cttp:MMWWW unep or!H Cttp:MMWWW sdnp undp or!H Cttp:MMWWW ip aaas or!H Cttp:MMWWW Aourne`to2orever or! deeuri solide

105

Evaluare