Sunteți pe pagina 1din 5

Puiul de Ion Alexandru Br=tescu-Voine[ti

}ntr-o primavar=, o prepeli\= aproape moart= de oboseal= care venea de departe, tocmai din Africa s-a l=sat din zbor ]ntr-un lan verde de gr`u, la marginea unui l=star. Dup= ce s-a odihnit vreo c`teva zile, a ]nceput s= adune be\iga[e, foi uscate, paie [i fire de fan [i [i-a f=cut un cuib pe un mo[oroi de p=m`nt, mai sus, ca s= nu i-l ]nece ploile; pe urm=, [apte zile de-a r]ndul a ouat c]te un ou, ]n tot [apte oua mici ca ni[te cofeturi [i a ]nceput s= le cloceasca. Ai v=zut cum st= g=ina pe ou=? A[a sta [i ea, doar c= ea ]n loc s= stea ]n cote\, sta afar= ]n gr]u; [i ploua, ploua de v=rsa [i ea nu se mi[ca, ca nu cumva s= p=trunz= o pic=tur= de ploaie la ou=. Dup= trei s=pt=m]ni i-au ie[it ni[te pui dr=gu\i, nu goi ca puii de vrabie, ]mbr=ca\i cu puf galben ca puii de g=in=, dar mici, parc= erau [apte gogo[i de m=tase, [i au ]nceput s= umble prin gr]u dup= m]ncare. Prepeli\a prindea c]te o furnic=, ori c]te o lacust=, le-o firimi\ea ]n buc=\ele mici, [i ei, pic! pic! pic! cu ciocule\ele lor, o m]ncau numaidec]t. {i erau frumo[i, cumin\i [i ascult=tori; se plimbau primprejurul mamei lor [i c]nd ]i striga: Pitpalac! repede veneau l]ng= ea. Odat=, prin iunie, c]nd au venit \=ranii s= secere gr]ul, =l mai mare dintre pui n-a alergat repede la chemarea m=-sii, [i cum nu [tia s= zboare, hat! l-a prins un fl=c=u sub c=ciul=. Ce fric= a p=\it c]nd s-a sim\it str]ns ]n palma fl=c=ului, numa, el a [tiut; ]i b=tea inima ca ceasornicul meu din buzunar; dar a avut noroc de un \=ran b=tr]n, care s-a rugat pentru el: Las=-l jos, m= Marine, c= e p=cat de el, moare. Nu-l vezi c= de- abia e c]t luleaua?! C]nd s-a v=zut sc=pat, fuga speriat la prepeli\= s=-i spuie ce-a p=\it. Ea l-a luat, l-a m]ng]iat [i i-a spus: Vezi ce va s= zic= s= nu m= ascul\i? C]nd te-i face mare, o s= faci cum ai vrea tu, dar acum, c= e[ti mic, s= nu ie[i niciodat= din vorba mea, c= po\i s=

p=\e[ti [i mai rau. {i a[a tr=iau acolo lini[ti\i [i ferici\i. Din seceratul gr]ului [i din ridicarea snopilor se scuturaser= pe miri[te o groaz= de boabe cu care se hr=neau [i, m=car c= nu era vreo ap= prin apropiere, nu sufereau de sete, c= beau diminea\a pic=turi de rou= de pe firele de iarb=. Ziua, c]nd era c=ldura mare, stau la umbr= ]n l=star; dup=-amiaz=, c]nd se potolea vipia, ie[eau cu to\ii pe miri[te; iar ]n nop\ile r=coroase se adunau gr=mad=, ca sub un cort, sub aripile ocrotitoare ale prepeli\ei. }ncet-]ncet puful de pe ei s-a schimbat ]n fulgi [i ]n pene, [i cu ajutorul mamei lor au ]nceput s= zboare. Lec\iile de zbor se f=ceau diminea\a spre r=s=ritul soarelui, c]nd se ]ng]na ziua cu noaptea, [i seara ]n amurg, c=ci ziua era primejdios din pricina here\ilor, care d=deau t]rcoale pe deasupra miri[tii. Mama lor ]i a[eza la r]nd [i ]i ]ntreba: Gata? Da, r=spundeau ei. Una, dou=, trei! {i c]nd zicea trei, frrr! zburau cu to\ii de la marginea l=starului tocmai colo l]ng= cantonul de pe [osea [i tot a[a ]nd=r=t. {i mama lor le spunea c=-i ]nva\= s= zboare pentru o c=l=torie lung=, pe care trebuiau s-o fac= ]n cur]nd, c]nd o trece vara. {i o s= zbur=m pe sus de tot, zile [i nop\i, [i o s= vedem dedesubtul nostru ora[e mari [i r]uri, [i marea. }ntr-o dup=-amiaz= pe la sf]r[itul lui august, pe c]nd puii se jucau frumos ]n miri[te ]mprejurul prepeli\ei, aud o c=ru\a venind [i oprindu- se ]n drumeagul de pe marginea l=starului. Au ridicat to\i ]n sus capetele cu ochi[orii ca ni[te m=rgele negre [i ascultau. Nero! ]napoi! s-a auzit un glas strig]nd. Puii n-au priceput; dar mama lor, care ]n\elesese c= e un v]n=tor, a r=mas ]ncremenit=. Sc=parea lor era l=starul, dar tocmai dintr-acolo venea v]n=torul. Dup= o clip= de socoteal=, le-a poruncit s= se pituleasc= jos, lipi\i cu p=m]ntul, [i cu nici un pre\ s= nu se mi[te. Eu o s= zbor; voi s= r=m]ne\i nemi[ca\i; care zboar=, e pierdut. A\i ]n\eles?

Puii au clipit din ochi c-au ]n\eles [i au r=mas a[tept]nd ]n t=cere. Se auzea f=s=itul unui c]ine care alerga prin miri[te [i din c]nd ]n c]nd glasul omului: Unde fugi? ]napoi, Nero! F=s=itul se apropie uite c]inele: a r=mas ]mpietrit cu o lab= ]n sus, cu ochii \int= ]nspre ei. Nu v= mi[ca\i, le [opte[te prepeli\a [i se strecoar= bini[or mai departe. C]inele p=[e[te ]ncet dup= ea. Se apropie gr=bit [i v]n=torul. Uite-l: piciorul lui e acum a[a de aproape de ei, ]nc]t v=d cum i se urc= o furnic= pe carambul cizmei. Vai! cum le bate inima. Dup= c]teva clipe prepeli\a zboar= ras cu p=m]ntul, la doi pa[i de la botul c]inelui, care o urm=re[te; v]n=torul se dep=rteaz= strig]nd: }napoi! ]napoi! Nu poate trage, de fric= s= nu-[i ]mpu[te c]inele; dar prepeli\a se preface a[a de bine c= e r=nit=, ]nc]t c]inele vrea cu orice pre\ s-o prind=; iar c]nd socote[te ea c= e ]n afar= de b=taia pu[tii, zboar= repede spre l=star. }n vremea asta puiul =l mai mare, ]n loc s= stea nemi[cat ca fra\ii lui, dup= cum le poruncise m=-sa, zboar=; v]n=torul ]i aude p]r]itul zborului, se ]ntoarce [i trage. Era cam departe. O singur= alic= l-a ajuns la arip=. N-a picat, a putut zbura p]n= ]n l=star; dar acolo, de mi[carea aripii, osul la ]nceput numai plesnit s-a cr=pat de tot, [i puiul a c=zut cu o arip= moart=. V]n=torul, cunosc]nd desimea l=starului [i v=z]nd c= tr=sese ]ntr-un pui, nu s-a luat dupa dansul, socotind c= nu face truda de a-l c=uta prin l=star. +ilal\i pui nu s-au mi[cat din locul unde-i l=sase prepeli\a. Ascultau ]n t=cere. Din c]nd ]n c]nd se auzeau pocnete de pu[c= [i glasul v]n=torului strig]nd Apporte! Mai t]rziu caru\a s-a ]ndep=rtat ]nspre v]n=tor pe drumeagul l=starului; ]ncet-]ncet pocnetele [i strig=tele s-au pierdut, s-au stins, [i ]n t=cerea serii care se l=sa nu se mai auzea dec]t c]ntecul greierilor; iar c]nd s-a ]nnoptat [i r=s=rea luna dinspre Corna\el, au auzit deslu[it glasul mamei lor chem]ndu-i din capul miri[tii: Pitpalac! pitpalac! Repede au zburat ]nspre ea [i au g=sit-o. Ea i-a num=rat: lipsea unul.

Unde e nenea? Nu [tim, a zburat. Atunci prepeli\a disperat= a ]nceput s=-l strige tare, mai tare, ascult]nd din toate p=r\ile. Din l=star i-a r=spuns un glas stins: Piu! piu!... C]nd l-a g=sit, c]nd i-a v=zut aripa rupt=, a ]n\eles c= era pierdut; dar [i-a ascuns durerea, ca s= nu-l dezn=d=jduiasc= pe el... De-atunci au ]nceput zile triste pentru bietul pui; se uita cu ochii pl]n[i cum fra\ii lui se ]nv=\au la zbor diminea\a [i seara; iar noaptea, c]nd =ilal\i adormeau sub aripa mamei, el o ]ntreba cu spaim=: Mam=, nu e a[a c= o s= m= fac bine? Nu e a[a c-o s= merg [i eu s=-mi ar=\i cet=\i mari [i r]uri, [i marea? Da, mam=, r=spundea prepeli\a, silindu-se s= nu pl]ng=. {i a trecut vara. Au venit \=ranii cu plugurile de au arat miri[tea; prepeli\a s-a mutat cu puii ]ntr-un lan de porumb de al=turi; dar peste c]t=va vreme au venit oamenii de au cules porumbul, au t=iat cocenii [i au ]ntors locul; atunci s-a mutat ]n ni[te p]rloage din marginea l=starului. }n locul zilelor mari [i frumoase au venit zile mici [i posomor]te, a ]nceput s= cad= bruma [i s= se r=reasc= frunza l=starului. Pe ]nserate se vedeau r]ndunici ]nt]rziate zbur]nd ]n rasul p=m]ntului, ori p]lcuri de alte p=s=ri c=l=toare, iar ]n t=cerea nop\ilor friguroase se auzeau strig=tele cocorilor, merg]nd toate ]n aceea[i parte, c=tre miaz=zi. }n inima bietei prepeli\e era o lupt= sf][ietoare. Ar fi vrut s= se rup= ]n dou=: jum=tate s= plece cu copiii s=n=to[i, care sufereau de frigul toamnei ]naintate, iar jum=tate s= r=m]ie cu puiul schilod, care se ag=\a de ea cu disperare. Suflarea du[m=noas= a criv=\ului, pornit= f=r= veste ]ntr-o zi, a hot=r]t-o. Dec]t s=-i moar= to\i puii, mai bine numai unul [i f=r= s= se uite ]napoi, ca s= nu-i sl=beasc= hot=r]rea, a zburat cu puii zdraveni, pe c]nd =l r=nit striga cu dezn=dejde: Nu m= l=sa\i! Nu m= l=sa\i!

A ]ncercat s= se t]rasc= dup= ei, dar n-a putut, [i a r=mas ]n loc, urm=rindu-i cu ochii p]n= au pierit ]n zarea dinspre miaz=zi. Peste trei zile, toat= preajma era ]mbr=cat= ]n haina alb= [i rece a iernii. Dup= o ninsoare cu viscol, urma un senin ca sticla, aduc]nd cu d]nsul un ger aprig. La marginea l=starului, un pui de prepeli\=, cu aripa rupt=, sta zgribulit de frig. Dup= durerile grozave de p]n= adineaori, urmeaz= acum o piroteal= pl=cut=. Prin mintea lui fulger= cr]mpeie de vedenii... miri[te...un caramb de cizma pe care se urc= o furnic=... aripa cald= a mamei. Se cl=tin= ]ntr-o parte [i ]ntr-alta, [i pic= mort, cu degetele ghearei ]mpreunate ca pentru ]nchin=ciune.

S-ar putea să vă placă și