Sunteți pe pagina 1din 8

Principii generale

Operatiunile din sfera de aplicare a TVA sunt cele care indeplinesc urmatoarele conditii:

Reprezinta o livrare de bunuri / prestare de servicii cu plata sau o operatiune asimilata acestora; Se considera ca locul livrarii / prestarii se afla in Romania; Sunt realizate de persoane impozabile; Sunt rezultatul unor activitati economice.

Importurile de bunuri, ac izitiile intracomunitare si operatiunile asimilate ac izitiilor intracomunitare se incadreaza in sfera de aplicare a TVA. O persoana impozabila este considerata stabilita din perspectiva TVA la sediul activitatii economice, respectiv acolo unde sunt adoptate deciziile esentiale privind mana!ementul sau si unde isi e"ercita functiile sale centrale. Totodata, o persoana nerezidenta este considerata stabilita in Romania din perspectiva TVA daca are un sediu fi", respectiv dispune in Romania de suficiente resurse te nice si umane pentru a efectua re!ulat livrari de bunuri si prestari de servicii impozabile. #ocul livrarii bunurilor si prestarii serviciilor $implicit si locul de taxare cu TVA% se determina in functie de aceleasi re!uli de teritorialitate prevazute de &irectiva ''(/())* si &irectiva +/())+ valabile la nivelul ,-. .aza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta de la furnizor ori prestator din partea cumparatorului la care se adau!a impozitele si ta"ele si c eltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, c eltuielile de ambalare, transport si asi!urare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. .aza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, sumele reprezentand daune/interese stabilite prin otarare 0udecatoreasca sau dobanzile pentru plati cu intarziere.

Baza de impozitare

Cotele TVA Cota standard

1ota standard de TVA este de (23 si se aplica tuturor livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, inclusiv importurilor, pentru care nu se aplica scutiri $ cu sau fara drept de deducere% sau una din cotele reduse de TVA. Raman nesc imbate cotele reduse de TVA $43 si 53% si se aplica pentru livrarile de bunuri/prestari de servicii de mai 0os. 1ota redusa a TVA de 53 se percepe pentru medicamentele de uz uman si veterinar, carti, ziare si periodice, cazarea la oteluri sau in locatii cu rol similar, bilete de cinema, ta"ele de intrare la muzee, monumente istorice, !radini zoolo!ice si !radini botanice, tar!uri si e"pozitii, furnizarea de manuale scolare, de proteze si produse ortopedice. 1ota redusa de 43 se aplica pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv: camine de batrani si pensionari, case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu andicap, inclusiv cladiri si parti ale acestora livrate ca locuinte, in anumite conditii. Astfel, cota redusa de 43 se aplica si in cazul livrarii de locuinte ce au o suprafata utila de ma"imum '() mp si o valoare ce nu depaseste suma de 6+).))) lei.

Cote reduse

Scutiri Scutirea cu drept de deducere

-"ista de asemenea operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA aferenta ac izitiilor: #ivrarile de bunuri e"pediate sau transportate in afara ,-, transporturile si serviciile aferente;

#ivrarile intracomunitare de bunuri; Transporturile internationale de pasa!eri; 7lasarea bunurilor in zone libere si antrepozite libere; #ivrarile de bunuri catre si in antrepozite vamale, antrepozite TVA si serviciile aferente; #ivrarile de bunuri plasate in re!imuri vamale suspensive; 7restarile de servicii in le!atura cu bunuri plasate in re!imuri vamale suspensive; #ivrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru misiunile diplomatice, or!anizatiile internationale si fortele 8ATO.

Scutirea fara drept de deducere

Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica unei serii de activitati ce include activitatile bancare, financiare si de asi!urari. Totusi, anumite servicii financiare vor fi supuse TVA la cota de (23 $cum sunt operatiunile de factorin!, recuperarea creantelor, administrarea si depozitarea anumitor titluri de valoare%. Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica si activitatilor medicale, de protectie sociala si educative, daca acestea sunt desfasurate de unitati autorizate. #ivrarea ulterioara a autove iculelor pentru care dreptul de deducere a ta"ei aferente ac izitiei a fost supus limitarii totale se efectueaza in re!im de scutire de la plata TVA. Operatiunile de inc iriere si leasin! de bunuri imobile, precum si livrarea de cladiri vec i, sunt scutite de TVA fara drept de deducere. #ivrarea unei cladiri noi inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 6' decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a cladirii. O cladire noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, in cazul in care costul transformarii, e"clusiv ta"a, se ridica la minimum 4)3 din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum este stabilita aceasta printr/un raport de e"pertiza, e"clusiv valoarea terenului, ulterior transformarii; #ivrarea de terenuri neconstruibile este la randul sau, o operatiune scutita de TVA. Totusi, e"ista optiunea de ta"are a operatiunilor constand in livrarea de constructii vec i sau terenuri neconstruibile sau inc irierea/leasin!/ul de bunuri imobile. Optiunea se e"ercita prin depunerea unei notificari scrise la or!anele fiscale competente. Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA aferenta ac izitiilor, daca acestea sunt destinate efectuarii de operatiuni ta"abile. TVA deductibila pentru c eltuielile an!a0ate in scopul operatiunilor de constituire poate fi dedusa retroactiv, dupa indeplinirea tuturor conditiilor de deductibilitate a TVA, pe o perioada de ma"imum 4 ani. 9ustificarea deducerii ta"ei se poate face si pe baza facturilor transmise pe cale electronica. Societatile ce detin o autorizatie unica pentru proceduri simplificate de vamuire eliberata de un alt Stat :embru sau care efectueaza din perspectiva TVA importuri de bunuri in Romania pentru care nu au obli!atia de a depune declaratii vamale de import pot deduce ta"a datorata pentru importul de bunuri pe baza declaratiei de import pentru TVA si accize. .eneficiarul unei operatiuni nu va avea dreptul sa deduca ta"a inscrisa in mod eronat intr/o factura, daca operatiunea aferenta respectivei facturi este scutita fara drept de deducere.

Deducerea TVA

Comertul intracomunitar

#ivrarea de bunuri ce sunt transportate din Romania in alt stat membru ,- reprezinta o livrare intracomunitara, care este scutita de TVA in anumite conditii. Ac izitiile intracomunitare realizate in Romania sunt supuse TVA prin mecanismul ta"arii inverse. Tranzactiile cu mi0loace de transport noi, produse accizabile si vanzarile la distanta sunt supuse unor re!imuri speciale. 7ersoanele care nu sunt inre!istrate in scopuri de TVA in Romania $ de exemplu, persoanele fizice, institutiile publice% si care ac izitioneaza intracomunitar mi0loace de transport noi au obli!atia de a depune un decont special de TVA si de a plati TVA inainte de inmatricularea acestor mi0loace de transport in Romania. Vanzarile la distanta daca reprezinta livrari de bunuri catre persoane neinre!istrate in scopuri de TVA, stabilite in alt stat membru ,-, daca transportul bunurilor este realizat de vanzator. Acestea vor fi supuse TVA in Statul :embru de destinatie, daca valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuate de catre furnizor depaseste un plafon fi"at de catre Statul :embru de destinatie. In cazul Romaniei plafonul este de *4.))) euro pe an. Ta"a pentru importuri de bunuri, cu e"ceptia importurilor scutite de ta"a, se plateste la or!anul vamal in conformitate cu re!lementarile in vi!oare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de alt stat membru, sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obli!atia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca TVA la or!anul vamal pana la data la care au obli!atia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize. 7lafonul privind valoarea minima a importurilor pentru obtinerea certificatului de amanare de la plata TVA este de ')) milioane lei in ultimele '( luni consecutive sau in anul calendaristic precedent. In acest caz, TVA nu se plateste in vama, ci se inre!istreaza in decontul de TVA, atat ca ta"a deductibila, cat si ca ta"a colectata. Incepand cu ' ianuarie ()'6 aceasta facilitate se va aplica tuturor persoanelor inre!istrate in scopuri de TVA. Sunt scutite de TVA la import bunurile a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de TVA in interiorul tarii $exemplu: livrarile de bunuri intr-un antrepozit de TVA). .aza de impozitare in scopuri de TVA pentru bunurile importate este valoarea in vama, la care se adau!a ta"ele vamale, accizele $daca exista% si c eltuielile au"iliare, cum sunt comisioanele, c eltuielile de ambalare, transport si asi!urare inre!istrate ulterior intrarii bunurilor in Romania si pana la prima destinatie a acestora. Orice tip de transfer, total sau partial, de active $transferul unei afaceri, indiferent de forma% ce formeaza o structura de sine statatoare/autonoma de afacere capabila sa desfasoare o activitate economica in mod independent nu este considerat livrare de bunuri, daca beneficiarul este persoana impozabila. In plus, beneficiarul este considerat succesorul cedentului in ceea ce priveste a0ustarea dreptului de deducere a TVA. 7ersoana impozabila este orice persoana care desfasoara activitati economice intr/un loc oarecare, in mod independent, indiferent de scopul sau rezultatul acestor activitati, precum si orice persoana 0uridica neimpozabila inre!istrata in scopuri de TVA. &e asemenea, orice persoana fizica ce efectueaza o livrare de mi0loace de transport noi $cele aflate in cel mult sase luni de la darea in folosinta sau care nu au parcurs mai mult de 6.000 de kilometri% sau care vinde proprietati imobiliare $in cadrul unei activitati economice continue% este considerata de asemenea persoana impozabila. O persoana impozabila este stabilita in Romania daca are sediul activitatii economice sau un sediu fi" in Romania.

Importul de bunuri

Transferul unei afaceri nu este operatiune cuprinsa in sfera de aplicare a TVA

Persoana impozabila stabilita in Romania

O persoana impozabila cu sediul activitatii economice in afara Romaniei are un sediu fi" in Romania daca dispune de suficiente resurse te nice si umane pentru a efectua re!ulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile. In cazul serviciilor prestate de persoane impozabile catre alte persoane impozabile, locul de impozitare va fi locul in care beneficiarul are sediul activitatii economice, sediul fi", domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. In cazul serviciilor prestate de persoane impozabile catre persoane neimpozabile, locul de impozitare va fi locul in care prestatorul isi are sediul activitatii economice, sediul fi", domiciliul stabil sau resedinta obisnuita de la care sunt prestate serviciile. -"ista si e"ceptii de la re!ulile de baza. 7entru aceste servicii, locul impozitarii se va determina in functie de re!uli specifice $ exemplu: locul in care sunt situate bunurile imobile pentru prestari de servicii in le atura cu bunurile imobile, locul in care mi!locul de transport este pus la dispozitia clientului pentru inc"irieri pe termen scurt, locul prestarii efective pentru serviciile de caterin ). In determinarea locului impozitarii cu TVA in cazul anumitor servicii, precum serviciile accesorii transportului, lucrarile asupra/evaluarile bunurilor mobile corporale si transportul local de bunuri, atunci cand sunt prestate catre beneficiari persoane impozabile din afara ,-, se va tine cont de locul utilizarii si e"ploatarii efective a serviciilor. In anumite conditii, este posibil ca anumite societati sa constituie un !rup fiscal in scopuri de TVA. Totusi, tranzactiile intre membrii !rupului vor fi in continuare in sfera de aplicare a TVA. Inre!istrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA in Romania se poate face prin:

Prestarea de servicii

Consolidarea pozitiei de TVA

Inregistrarea in scopuri de TVA

Inre!istrarea standard in scopuri de TVA a societatilor stabilite in Romania; Inre!istrarea speciala in scopuri de TVA pentru ac izitii intracomunitare $exemplu: institutiile publice, societatile de asi urari %; Inre!istrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite/stabilite in ,- prin numirea unui reprezentant fiscal in scopuri de TVA; Inre!istrarea directa in scopuri de TVA doar a persoanelor impozabile stabilite in ,-.

O societate romaneasca poate fi obli!ata sa se inre!istreze in scopuri de TVA si in alte state membre ,- in care desfasoara anumite operatiuni $ exemplu: ac"izitiile intracomunitare de bunuri, detinerea unui stoc de bunuri in alt #tat $embru %. 7ersoanele impozabile stabilite in Romania care primesc/e"pediaza pentru prelucrare bunuri mobile corporale din sau in alt Stat :embru nu au obli!atia raportarii tranzactiilor, iar proprietarul din celalalt Stat :embru nu va avea obli!atia inre!istrarii in scopuri de TVA in Romania, daca in urma prelucrarii:

rezulta deseuri valorificabile sau nu, care nu parasesc teritoriul Romaniei/celuilalt Stat :embru; bunurile se distru! sau produsele obtinute care sunt de!radate calitativ ori nu corespund e"i!entelor calitative impuse de beneficiar sunt distruse pe teritoriul Romaniei/altui Stat :embru din dispozitia proprietarului.

7ersoanele impozabile nestabilite si neinre!istrate in scopuri de TVA in Romania vor putea solicita inre!istrarea pentru importuri de bunuri, precum si in cazul vanzarii sau inc irierii de bunuri imobile $daca se opteaza pentru taxare%. Or!anele fiscale pot sa anuleze inre!istrarea in scopuri de TVA din oficiu, in cazul in care contribuabilul se afla intr/una din urmatoarele situatii:

este declarat inactiv sau a intrat in inactivitate temporara; administratorii / asociatii au inscrise anumite infractiuni in cazierul fiscal; nu a depus nici un decont pe parcursul unui semestru calendaristic in deconturile depuse pe un semestru nu au fost evidentiate ac izitii de bunuri/servicii, si nici livrari de bunuri/prestari de servicii. 1ifra de afaceri anuala pentru inre!istrarea in scopuri de TVA este ec ivalentul in lei al sumei de *4.))) euro. #a calcularea cifrei de afaceri se includ si veniturile obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere. 7ersoana impozabila inre!istrata in scopuri de TVA care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire de *4.))) euro poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inre!istrate in scopuri de TVA intre data de intai si ') a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale utilizate $luna sau trimestru%. -"i!ibilitatea TVA intervine la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor. -"i!ibilitatea pentru livrari intracomunitare $#I1% intervine la data livrarii bunurilor sau la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de cea de/a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care se efectueaza #I1. &aca o persoana impozabila inre!istrata in scopuri de TVA efectueaza atat operatiuni impozabile, cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, ;TVA deductibila< poate fi recuperata conform urmatoarelor criterii:

E igibilitatea TVA

Platitorii de TVA cu regim mi t


rata.

Ta"a atribuibila direct tranzactiilor ta"abile = deductibila inte!ral; Ta"a atribuibila direct tranzactiilor scutite = inte!ral nedeductibila; Ta"a aferenta atat tranzactiilor ta"abile, cat si celor scutite / se aplica pro 7ro/rata se determina ca raport intre:

Suma totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care permit e"ercitarea dreptului de deducere, cuprinzand subventiile le!ate direct de pret, la numarator; si Suma totala, fara TVA, a operatiunilor prevazute la lit. a% si a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care nu permit e"ercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bu!etul statului sau bu!etele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a TVA.

Valoarea vanzarilor bunurilor de capital, precum si valoarea altor operatiuni desfasurate ocazional $exemplu: leasin , inc"irieri de bunuri imobile %, nu este inclusa la calculul pro/ratei. 7ro/rata se rotun0este la urmatoarea unitate in favoarea persoanei impozabile $de exemplu de la %,& ' la ('). TVA aferenta bunurilor si serviciilor ce nu sunt ac izitionate in scop comercial este nedeductibila, la fel ca TVA aferenta ac izitiilor de bauturi alcoolice si ti!arete. &eductibilitatea TVA aferenta ac izitiilor de autove icule destinate e"clusiv transportului rutier de persoane, cu o !reutate de cel mult 6,4)) >! si cu cel mult noua scaune de pasa!eri $inclusiv scaunul soferului) si cea aferenta ac izitiilor de combustibil pentru acestea este limitata la 4)3. Sunt e"ceptate ac izitiile unor cate!orii de ve icule, precum si ac izitiile de combustibil pentru acestea, dupa cum urmeaza: ve iculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inc irierea catre alte persoane, transmiterea folosintei in

TVA nedeductibila

cadrul unui contract de leasin! financiar sau operational, si ve iculele utilizate in scop comercial sau in vederea re/vanzarii.

#imitarea dreptul de deducere a TVA la 4)3 se aplica si pentru avansurile platite inainte de ' ianuarie ()'( pentru contravaloarea partiala a ve iculelor rutiere, a caror livrare intervine dupa data de ' ianuarie ()'( inclusiv. .eneficiarii care ac izitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili declarati inactivi, dupa data la care acestia au fost declarati inactivi, nu vor avea drept de deducere a TVA aferenta ac izitiilor respective, cu e"ceptia ac izitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de e"ecutare silita. Sc imbarea destinatiei initiale a unui bun de capital $ exemplu: a unui mi!loc fix sau a unui bun mobil) prin utilizarea respectivului activ pentru operatiuni ce dau drept de deducere intr/o proportie diferita de cea stabilita initial atra!e a0ustarea dreptului de deducere in perioada fiscala in care intervine evenimentul care !enereaza a0ustarea. A0ustarile se vor efectua pentru acelasi bun de capital succesiv in cadrul perioadei de a0ustare, ori de cate ori apar respectivele evenimente. TVA deductibila nu se a0usteaza pentru bunurile de capital a caror durata normala de functionare este mai mica de cinci ani.

Deducerea TVA pentru bunurile de capital

A!ustarea TVA deductibila pentru servicii si bunuri" altele decat bunurile de capital

1ontribuabilii a caror inre!istrare in scopuri de TVA a fost anulata vor a0usta TVA aferenta activelor corporale fi"e pentru valoarea ramasa neamortizata sau, dupa caz, proportional cu perioada ramasa din perioada de a0ustare. 8u vor fi supuse masurilor de a0ustare bunurile/ serviciile ac izitionate pana la data de 6) septembrie ()'' de catre persoanele impozabile care solicita, in cursul anului ()'(, scoaterea din evidenta persoanelor inre!istrate in scopuri de TVA. 7entru tranzactiile de vanzare/cumparare dintre persoanele impozabile inre!istrate in scopuri de TVA in Romania care au ca obiect deseurile sau materialul lemnos, TVA nu este platita efectiv, ci doar mentionata de cumparatori in decontul TVA atat ca ta"a colectata, cat si ca ta"a deductibila. 7ana la data de 6' mai ()'6 masurile de simplificare se aplica si pentru livrarile de cereale si plante te nice, respectiv: !rau, alac, secara, orz, porumb, soia, rapita, floarea soarelui, sfecla de za ar. :asurile de simplificare se aplica si pentru transferul de certificate de emisii de !aze cu efect de sera. In consecinta, pentru tranzactiile cu astfel de certificate intre persoane inre!istrate in scopuri de TVA in Romania, beneficiarii vor avea obli!atia platii TVA prin aplicarea mecanismului ta"arii inverse.

#asuri de simplificare

$bligatiile de raportare privind TVA Perioada fiscala

1a re!ula !enerala, perioada fiscala este luna calendaristica. 7entru persoanele impozabile inre!istrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri la sfarsitul anului anterior nu a depasit ')).))) de euro, perioada fiscala este trimestrul calendaristic. 7entru persoanele impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic perioada fiscala devine luna calendaristica in cazul in care persoana impozabila efectueaza in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe ac izitii intracomunitare de bunuri. ?acturile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii interne trebuie emise cel tarziu in cea de/a '4a zi a lunii urmatoare celei in care are loc livrarea bunurilor sau

%acturarea

prestarea serviciilor. TVA aferenta livrarilor/prestarilor trebuie raportata in luna in care are loc livrarea.

?actura trebuie sa contina informatiile minime cerute de le!e, prevazute si in &irectiva ''(/())*. 7ersoanele impozabile au si posibilitatea de a emite facturi centralizatoare sau facturi in numele furnizorului/prestatorului, si de a emite si ar iva facturile cu a0utorul mi0loacelor electronice. &in perspectiva TVA, semnarea si stampilarea facturilor nu mai este obli!atorie. 7ersoanele impozabile trebuie sa tina evidente complete si detaliate pentru calculul obli!atiilor de plata aferente TVA. &econturile de TVA trebuie depuse la autoritatile fiscale pana la data de (4 a lunii urmatoare perioadei fiscale; TVA de plata este datorata pana la aceeasi data. &econtul TVA trebuie predat si pe suport electronic $)*+stick%. 7ersoanele impozabile neinre!istrate in scopuri de TVA trebuie sa plateasca TVA si sa prezinte un decont special de TVA pentru serviciile ac izitionate de la nerezidenti, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania. Aceste obli!atii trebuie indeplinite pana la data de (4 a lunii urmatoare celei in care sunt prestate serviciile. &eclaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de (4 inclusiv a lunii urmatoare livrarii /ac izitiei intracomunitare de bunuri sau prestarii/ac izitiei de servicii pentru toate operatiunile intracomunitare ta"abile efectuate cu persoane impozabile stabilite in alte State :embre, cu anumite e"ceptii. 1ontribuabilii mari si mi0locii, precum si sediile secundare ale acestora, au obli!atia depunerii decontului de TVA si a declaratiei recapitulative prin mi0loace electronice. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare. 7ersoanele impozabile trebuie sa depuna si declaratii pentru livrarile si ac izitiile ta"abile realizate pe teritoriul Romaniei pe baza de factura. &eclaratiile se vor depune odata cu decontul, pana la data de (4 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea $luna, trimestru, semestru sau an%.

Evidenta operatiunilor

Pentru comertul intracomunitar de bunuri, persoanele impozabile depun si declaratia Intrastat! Corectarea documentelor

&aca o persoana impozabila a facturat in mod eronat fara TVA livrari de bunuri/prestari de servicii, iar in urma unui control fiscal autoritatile au stabilit obli!atii suplimentare de plata privind TVA, persoana impozabila poate recupera sumele de TVA de la beneficiari prin emiterea unei facturi de corectie, in timp ce beneficiarii isi pot e"ercita dreptul de deducere in conditiile stabilite de le!e. Incepand cu ' au!ust ()'), persoanele impozabile si persoanele 0uridice neimpozabile, care efectueaza comert intracomunitar cu bunuri si servicii, au obli!atia inscrierii in ;Re!istrul operatorilor intracomunitari<, altfel codul de inre!istrare in scopuri de TVA nu va fi considerat valabil pentru operatiuni intracomunitare. &aca o societate se afla in pozitia de rambursare a TVA, va trebui sa bifeze rubrica de rambursare a ta"ei din decontul TVA pentru a solicita efectuarea rambursarii. -"ista si posibilitatea reportarii soldului TVA de rambursat pentru a acoperi sumele de plata din deconturile viitoare. 1ererile de rambursare trebuie procesate de administratia financiara in termen de 24 de zile de la depunere. &econturile de TVA cu sume ne!ative cu optiune de rambursare se solutioneaza numai dupa incadrarea persoanei impozabile de catre autoritatile fiscale intr/o cate!orie de risc

Alte obligatii

Rambursarea TVA

fiscal $mic, mediu sau mare%. Astfel, deconturile de TVA cu risc fiscal mic se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare, cele cu risc fiscal mediu cu analiza documentara, iar deconturile cu risc fiscal mare cu inspectie fiscala anticipata. &aca TVA nu este rambursata in termenul stabilit de le!e $%( de zile%, persoanele impozabile au dreptul sa solicite plata dobanzii pentru sumele respective, in prezent in valoare de ),)23 pentru fiecare zi de intarziere. 8oua procedura de rambursarea a TVA ac itata in alte State :embre de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si ac izitii de bunuri/servicii permite depunerea formularelor prin mi0loace electronice. ?ormularele se vor depune prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de A8A? si se vor semna in baza certificatului di!ital emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Incepand cu ' ianuarie ()'6 va fi introdusa si plata TVA la incasare, care presupune colectarea ta"ei la momentul incasarii contravalorii livrarilor sau prestarilor efectuate, dar nu mai tarziu de 5) de zile de la data emiterii facturii. 1ontribuabilii obli!ati sa aplice aceasta decizie sunt cei cu o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de (,(4 milioane de lei.

Rambursarea TVA catre persoane impozabile stabilite in &E'in afara &E

7ersoanele impozabile neinre!istrate si care nu au obli!atia inre!istrarii in scopuri de TVA in Romania pot cere rambursarea sumelor de TVA ac itate in Romania in baza cererii de rambursare transmise pe cale electronica autoritatilor din Statul :embru in care sunt stabilite. 1ererile vor fi transmise Statului :embru in care solicitantul este stabilit, cel tarziu pana la data de 6) septembrie a anului urmator perioadei de rambursare. Termenul de solutionare a cererilor de rambursare este de patru luni de la data primirii cererii de catre autoritatile din Romania, cu posibilitatea prelun!irii in cazul in care autoritatile fiscale solicita informatii suplimentare. 7ersoanele impozabile stabilite in afara ,- au de asemenea dreptul la rambursarea TVA din Romania, in baza acordurilor de reciprocitate inc eiate de Romania, care la acest moment are astfel de acorduri cu -lvetia si Turcia. 7otrivit Ordonantei de ,r!enta a @uvernului nr. (2/()'( pentru modificarea si completarea #e!ii nr. 4A'/())6 privind 1odul ?iscal si re!lementarea unor masuri financiar/fiscale, de la ' iulie ()'(, plafonul de la care persoanele impozabile sunt obli!ate sa solicite inre!istrarea in scopuri de TVA a fost ma0orat de la 64.))) la *4.))) de euro $respectiv de la ''5.))) la (().))) lei%. ,rmare a acestui fapt, in perioada '.)A/6'.'(.()'(, sunt aplicabile anumite prevederi tranzitorii in ceea ce priveste re!imul special de scutire pentru intreprinderile mici pe care le prezentam in materialul urmator. 7ersoanele impozabile infiintate anterior anului ()'( au obli!atia solicitarii inre!istrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de ''5.))) lei in perioada ' ianuarie / 6) iunie ()'(. in cazul in care nu au depasit in aceasta perioada plafonul de ''5.))) lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inre!istrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul

Precizari privind inregistrarea sau anularea inregistrarii in scopuri de TVA