Sunteți pe pagina 1din 110

CONSTRUC!

II TURISTICE, MODERNIZ"RI #I ELEMENTE DE ARHITECTUR"


CUPRINS
INTRODUCERE!..........................................................................................................................3 Arhitectura cl"dirilor !................................................................................................................6 1. Loc #i prezen$"! ..................................................................................................................6 Rela$ia ntre mediu (natural sau construit) #i crea$ia omului! Spa$iul #i perceperea lui. 1.! Limbaj #i expresie! Spa$iu! Categorii! 7 18 26 31 34

2. Vocabularul arhitecturii!...................................................................................................26

3. Compozi$ie!.....................................................................................................................38 4- 5. Lumina! .......................................................................................................................50 Func$iune #i form"!.................................................................................................................67 6. Turismul ca determinant al rela$iei dintre func$iune #i form"!...........................................69 7. Dot"ri pentru turism! ........................................................................................................77 Alc"tuirea construc$iilor !.........................................................................................................89 8. Materiale de construc$ii!...................................................................................................89 9. Structuri n construc$ii! .....................................................................................................94 Moderniz"ri! ............................................................................................................................98 10. Via$a construc$iilor! ........................................................................................................98 11. Transformarea cl"dirilor existente n cl"diri turistice !...................................................101 1

Modernizarea zilei!

periodic"

cl"dirilor

turistice

pentru

alinierea

la standardele 102

No$iuni despre desf"#urarea construirii cl"dirilor (#i ceva drept urban) ! .................................103 12. Integrarea cl"dirii n mediul ambiant (cu accent pe regulamentele n construc$ii)! .........103 13. Rela$ia managerului de turism cu autorit"$ile pentru derularea unei construc$ii!...........104 14. Rela$ia managerului cu birourile de arhitectur", proiectare #i cu rmele de construc$ii!105

INTRODUCERE
Cursul de fa$" CONSTRUC%II TURISTICE, MODERNIZ&RI 'I ELEMENTE DE ARHITECTUR& este dedicat studen$ilor Facult"$ii de Alimenta$ie #i Turism, pentru programele de studii INGINERIE (I MANAGEMENT ALIMENTA)IA PUBLIC& (I AGROTURISM #i INGINERIE (I MANAGEMENT N INDUSTRIA TURISMULUI. Scopul cursului este formarea studen$ilor n direc$ia unei sensibilit"$i n perceperea expresiei de arhitectur". Aceast" sensibilitate este necesar" tuturor celor implica$i n derularea investi$iilor n construc$iile turistice. Prin acest curs, nso$it de laborator s"pt"mnal, urm"rim atingerea unui set de obiective, prin care s" studentul s" dobndeasc" abilitatea de a n$elege mediul natural sau construit, abilitatea n$elegerii capacit"$ilor de expresie prin arhitectur" #i prin cl"diri, capacitatea evalu"rii corecte a posibilit"$ii eciente construi ntr-un anumit loc, de a interveni asupra unei anumite construc$ii, ca #i pa#ii de urmat n urma deciziei pentru o asemenea interven$ie. Evident, nu se dore#te ca studen$ii s" e capabili s" ntocmeasc" un proiect pentru vreo cl"dire cu func$iune turistic", sau s" dezvolte un plan de desf"#urare a unei investi$ii. Inten$ia noastr" este de a-i putea determina s" cunoasc" #i s" analizeze critic att elementele care $in de cele enumerate mai sus, ct #i modul de a incluse n proiecte sau planuri de desf"#urare de c"tre speciali#tii care sunt implica$i n ac$iunea de a construi arhitec$i, ingineri, economi#ti, etc. Pentru aceasta, am structurat cursul ntr-o form" n care no$iunile s" e u#or accesibile, o form" care s" asigure o trecere gradat" de la simplu la complex. De asemenea am urm"rit interconectarea cuno#tin$elor prezentate, pentru a n$elege func$ionarea unitar" a cl"dirilor, att formal, ca expresie arhitectural", ct #i func$ional, prin activit"$ile pe care aceste cl"diri le ad"postesc dar #i prin rela$ia lor cu spa$iul (urban, rural, natural) n care ele se a". Cursul este structurat n patru p"r$i, care trateaz" patru elemente esen$iale pentru perceperea expresiei n spa$iul construit. Temele acestora sunt orientate spre arhitectura cl"dirilor, alc"tuirea construc$iilor, rela$ia acestora cu timpul #i, n nal, modul n care acestea sunt edicate. Fiecare din aceste patru teme urmeaz" a structurate n trei capitole, concepute pentru a detalia cte trei aspecte majore ale ec"reia din teme. Cele dou"sprezece capitole rezultate nu pot tratate separat. Ele sunt interconectate, ecare din ele lansnd perspective de detaliu sau generale sau l"rgind perspective din alte capitole. Astfel, de exemplu, discu$iile privind materialele de construc$ii att cele de nisaj, ct #i cele folosite pentru realizarea structurii cl"dirii vin s" completeze no$iunile de vocabular al arhitecturii pentru a aprofunda 3

n$elegerea expresiei. No$iunile privind integrarea cl"dirii n documenta$iile de urbanism sunt de fapt proiec$ii pe un plan birocratic ale celor din prima parte, despre loc #i prezen$". Fiecare din cele patru teme reprezint" tot attea obiective pe care cursul #i le propune. Capitolele care le alc"tuiesc sunt c"i pentru atingerea acestor $inte. Fiecare din ele constituie p"r$i de sine st"t"toare, dar interconectate cu toate celelalte capitole, f"r" inten$ia (#i f"r" posibilitatea) unei prezent"ri liniare. Perspectiva, n perceperea arhitecturii, nu poate dect general", chiar #i cnd se trateaz" elemente de detaliu. Structura cursului este bazat" pe aceste patru teme. ntregul demers pleac" de la premiza c" avem de construit un obiectiv n cazul concret dat de contextul de fa$", o dotare turistic" sau agroturistic" ntr-un mediu dat. ntreg discursul, dea lungul ntregului ciclu de cursuri, va orientat spre formularea #i explicarea ntregului ux de informa$ii necesare pentru o congurare n deplin" cuno#tin$" de cauz" a obiectivului propus. nceputul este f"cut cu o serie de no$iuni introductive pentru n$elegerea arhitecturii ca mijloc de expresie a comunit"$ii. Accentul n cadrul acestei teme este pus pe rela$ia spa$ial" a cl"dirii cu mediul n care este amplasat". Cl"direa este n$eleas" n imposibilitatea de a se exprima singur". Chiar dac" este izolat" n mediul natural, cl"direa vorbe#te mpreun" cu acesta. n armonie sau disonan$", dup" cum au fost cei care au ridicat-o. Prin spa$iu nu se va n$elege doar spa$iul cartezian, spa$iul tridimensional cu care suntem obi#nui$i. Spa$iul va ntregul spa$iu al perceperii umane. Vom include aici, ca dimensiuni, de pild", diferitele activit"$i umane care pot avea loc ntr-o cl"dire, ca #i multe caracteristici ale acesteia care nu sunt dimensionale cromatica, ornamentica, etc. Prima no$iune care va denit" va cea de loc, imediat urmat" de cea de prezen$". Locul va n$eles ca o sum" de caracteristici, ecare ind elocvent" n felul ei, ecare transmi$ndu-ne, spre a folosi n arhitectur", date importante pentru un rezultat n care s" domine armonia ntre edicat #i mediu. Din aceste date se va construi no$iunea de prezen$" ca rela$ie (armonioas") ntre cl"dire #i mediul ei. Odat" aate elementele esen$iale ale sitului, ale locului n care cl"direa se a" sau urmeaz" a amplasat", pentru a putea n$elege armonia sus-pomenit" este esen$ial" introducerea no$iunilor necesare congur"rii expresiei de arhitectur" necesare. Al doilea capitol este dedicat vocabularului arhitecturii. Cuvintelor care alc"tuiesc aceast" expresie. Elementelor din care cl"dirile sunt alc"tuite. Se va vorbi aici despre corpuri, volume, spa$ii interioare, spa$ii exterioare. De asemenea despre caracteristici ale acestora dimensiuni, propor$ii, culoare, 4

textur". Despre rela$ia dintre ele plin #i gol, apropiat #i ndep"rtat, dominat #i dominant", accente. De asemenea, se vor investiga #i alte planuri dect cele care $in strict de vizual, de percep$ia direct". Cl"dirile sunt v"zute ca p"r$i esen$iale ale activit"$ilor umane. Vor trecute n revist" #i elementele func$ionale, ca ind determinante pentru form", pentru expresia arhitectural" a cl"dirilor. Aceste elemente func$ionale vor #i ele tratate distinct, oprindu-ne att asupra activit"$ilor care au loc la interior, ct #i asupra activit"$ilor pe care prezen$a cl"dirii le impune ntr-un anumit spa$iu (urban, rural sau natural). Se va da aten$ie #i modic"rilor care pot surveni n activit"$ile deja existente prin apari$ia unei cl"diri ntr-un anumit loc. Cel de al treilea capitol (Func$iune #i form") se al"tur" ndeaproape celui secund (Vocabularul arhitecturii) pentru a deni expresia arhitecturii, pentru a mplini ceea ce s-a nceput n primul capitol (Loc #i prezen$"). Finalul va dat de rela$ia pe care piesele de vocabular arhitectural le au sau le vor avea cu elementele sitului, pentru ca prezen$a s" e n$eleas" cum se cuvine. A doua tem" major" a cursului $ine de alc"tuirea construc$iilor. Divizat" de asemenea n trei capitole, tema investigheaz" alc"tuirea cl"dirilor. Se vor studia materialele de construc$ie, att ca #i elemente structurale ct #i ca elemente de nisaj. Ambele ipostaze le vor privite att prin prisma capacit"$ii lor de expresie, ct #i prin raportare la aspectul economic. Se va urm"ri participarea materialelor la prezen$a cl"dirii ntr-un anumit loc, prin ct mai multe aspecte. Dintre acestea vor prezentate apartenen$a materialului la mul$imea materialelor provenite din vecin"t"$ile locului, la materialele utilizate ndeob#te n construc$ii n zona dat", la cele absolut indispensabile care trebuie aduse de la distan$". Structura cl"dirii va #i ea investigat" ndeaproape. Se va pune problema recurgerii la structuri constructive tradi$ionale sau nu. Se va lua n balan$" capacitatea de expresie arhitectural" a structurii prin exprimarea ei vizibil" sau nu. 'i aceast" tem" va nso$it" de exemple, de material fotograc, pentru c" #i ea chiar dac" are un subiect mai tehnic, ingineresc este orientat" de asemenea spre aprofundarea n$elegerii expresiei arhitecturale.

ARHITECTURA CL & DIRILOR


1. LOC # I PREZEN !"
ntrebare fundamental!: DE CE CONSTRUIM? ntrebare fundamental!: CUM CONSTRUIM N CADRUL NATURAL? Idei principale: 1. Rela$ia ntre natur" #i crea$ia omului 2. Spa$iul #i perceperea lui
Pentru o bun! abordare a modului de a construi, n orice domeniu, pentru orice program de arhitectur!, cu att mai mult pentru amenajarea teritoriului "i construirea dot!rilor necesare dezvolt!rii turismului "i agroturismului, primul pas esen#ial de f!cut este n#elegerea informa#iei care ne este furnizat! prin configura#ia amplasamentului, a sitului. Armonia cu acesta este unul din elementele esen#iale pentru reu"ita actului construirii

Bibliograe

Christian Norberg Schulz - Genius Loci, Academy Editions, London, 1980 Christian Norberg Schulz - Presence, Language, Place Skira Editore S.p.A., Milano, 2000 Gaston Bachelard - Poetica spa$iului Ed. Paralela 45, Bucure#ti, 2003 Rudolf Arnheim The Dynamics of Architectural Form University of California Press, Berkeley Los Angeles London, 1977 Rudolf Arnheim For$a centrului vizual Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1995 Bruno Zevi Codul anticlasic (limbajul modern al arhitecturii) Ed. Paideia, Bucure#ti, 2000 (pg. 43-47 Reintegrarea ediciu ora# teritoriu) Martin Heidegger Originea operei de art", Bucure#ti, Ed. Humanitas, 1995, trad. #i note Thomas Kleininger #i Gabriel Liiceanu, (pg. 175-197 Locuire, construire, gndire).

RELA!IA NTRE MEDIU (NATURAL SAU CONSTRUIT) #I CREA!IA OMULUI


Christian Norberg Schulz: When God said to Adam: 'You shall be a fugitive and a wanderer on the Earth(Gen. 4,12)' he put man in the front of his most basic problem: to cross the threshold and regain the lost place.
1

Actul de a construi trebuie s! e cel pu"in o tentativ! de a redobndi teritoriul pierdut. Dar n acela#i timp, actul de a construi trebuie s! e o mplinire a locului n care el se desf!#oar!. Din acest motiv vom detalia rela$ia ntre construc$ii #i mediul (natural sau construit) n care ele se a". Iar elementul esen$ial n aceast" abordare este prezen$a unei construc$ii n locul n care ea se a". Pentru a continua, ns", este necesar" denirea unor termeni. [DEF: PREZEN$%] n primul rnd, prin prezen"! vom n$elege, n acest context, rela"ia pe care construc$ia, ca rezultat al actului de a construi, o are cu mprejurimile #i nu doar simpla existen$". [DEF: CONSTRUC$IE] Prin construc"ie vom n$elege rezultatul actului de a construi, nu doar o cl"dire n sensul comun al cuvntului. Astfel, termenul se vrea mai aproape de verb dect de substantivul comun, purtnd dup" el #i p"strnd cu el inten$ia, demersul #i rezultatul celui care construie#te, n ntreaga via$" a construc$iei, al"turi de construc$iile nvecinate #i n comuniune cu peisajul n care ea se a". [DEF: ACTUL DE A CONSTRUI] Prin actul de a construi n$elegem acel proces complex prin care este imaginat", planicat" #i pus" n oper" o cl"dire, ca ac$iune con#tient" #i controlat" a omului, n permanent" rela$ie cu mediul, natural #i construit, care o nconjoar", pe parcursul tuturor fazelor acestui act #i, mai ales, pe parcursul existen$ei rezultatului acestuia construc$ia.! Spiritul locului Denirea locului. Dup" Christian Norberg Schulz, locul este ceva mai mult dect localizarea abstract".
1

! Chiar dac" a gre#it adresarea (Dumnezeu s-a adresat lui Cain, nu lui Adam), Christian Norberg Schulz are dreptate. - Christian Norberg Schulz - Genius Loci, Academy Editions, London, 1980, pg. 18

A concrete term for environment is place. It is a common usage to say that acts and occurences take place. In fact it is meaningless to imagine any happening without a reference to a locality. Place is evidently an integral part of existence. [...] We mean a totality made up of concrete things having material substance, shape, texture and colour. Together these things determine an environmental character.
2

Actul de a construi este elementul esen*ial al arhitecturii. Rostul lui este de a face ca un amplasament s" devin" un loc, prin dezv"luirea semnica$iilor poten$ial prezente n mediul dat. Descoperirea acestor semnica$ii, n$elegerea lor #i angajarea n efortul de a le pune n lumin" reprezint" de fapt misiunea celui care porne#te o construc$ie, a investitorului. A lui, mai mult dect a arhitectului angajat. Evident, f"r" acesta din urm" misiunea nu poate nicidecum mplinit". Lucrul celor doi n echip" este poate cea mai important" din pu$inele condi$ii pe care demersul trebuie s" le mplineasc". Pentru investitor, scopul economic urm"rit trebuie s" e n permanent" rela$ie cu aceast" ac$iune de a aduce n vedere calit"$ile locului n care investi$ia lui va exista. Pentru aceast" din urm" sarcin" el este ndeaproape sprijinit de arhitect. Pentru acesta din urm", esen$a activit"$ii const" n armonizarea inten$iilor investitorului cu calit"$ilor locului, pentru a le pune mpreun" n valoare #i, mai mult, pentru a le face s" se pun" reciproc n valoare dup" nalizarea construirii.
3

Genius loci este un termen roman. Se refer" la spiritul locului, n modul n care romanii n$elegeau att locul ct #i spiritul. Pentru ei, ecare entitate, ecare lucru e el natural, articial, e omul, e chiar zeul avea un spirit. Acesta l urm"rea pe ntreg parcursul

Ibidem.

! Doar astfel, prin aceast" lucrare mpreun", se poate ie#i din autismul care caracterizeaz", azi, cu asupra de m"sur", actul construirii la noi, mai ales n zonele turistice. Lipsa racord"rii la realitatea nconjur"toare ceea ce este o prim" condi$ie pentru n$elegerea calit"$ilor pe care un loc le are este cauza principal" #i fundamental" a lipsei de comunicare (ce altceva este autismul, dect lipsa capacit"$ii de comunicare...) ntre cl"diri #i mediu, ntre cl"diri, ntre noi #i cl"diri. Iar aceast" lips" de comunicare trebuie f"cut" din prima faz" a actului de a construi aceea a inten$iei prin punerea nainte a armoniei n cadrul locului fa$" de inten$iile brutale #i limitate la propria persoan" a celui care investe#te.

existen$ei sale. El dene#te ceea ce un lucru este . El este suma propriet"$ilor pe care acesta le are #i, mai mult, modul n care acestea se nf"$i#eaz" percep$iei noastre. n$elegerea spiritului locului este dat" de armonia care exist" ntre el #i spiritul omului. n trecut, o bun" rela$ie, att zic" ct #i psihic" ntre acestea dou", era o condi$ie a supravie$uirii . Evident, nu exist" o re$et" universal valabil" pentru a-l deni #i-l prinde, dar printr-un efort mai mic sau mai mare de introspec$ie #i de n$elegere a ceea ce vedem n jurul nostru, n$elegerea spiritului locului nu este un scop imposibil de atins. Pentru a atinge acest scop, este necesar a deni orientarea pe care un spa$iu ne-o propune. [DEF: ORIENTARE] Prin orientare n$elegem o structur" spa$ial" organizat" n jurul unui set de puncte focale, a unei re$ele coerente de c"i de circula$ie, a unei mul$imi de regiuni bine denite, care confer" o bun" imagine a mediului nconjur"tor, prin care posesorul ei dobnde#te sentimentul unei securit"$i emo$ionale. O asemenea deni$ie ne conduce imediat la investigarea elementelor esen$iale ale spa$iului pentru ca din propriet"$ile acestora s"-i putem exprima identitatea. n continuare, vom c"uta s" denim c"ile pe care trebuie s" pornim pentru a face aceasta. Importan$a acestei intreprinderi este dat" de determinarea caracteristicilor pe care le va avea cl"direa care va inserat" n spa$iul dat, pentru a n armonie cu acesta. Astfel 4 5

pornim investigarea celor trei categorii enun$ate mai sus: Puncte focale C"i de circula$ie Regiuni.

! Christian Norberg Schulz - Genius Loci, Academy Editions, London, 1980, pg. 18 The genius thus denotes what a thing is, or what it wants to be, to use a word of Louis Kahn. It is not necessary in our context to go into the history of the concept of genius and its relationship to the daimon of the greeks.
5

! Still in 1960 Lawrence Durell wrote: As you get to know Europe slowly, tasting the wines, cheeses and characters, of the di+erent countries you begin to realize thet the important determinant of any culture is after all the spirit of place. - Christian Norberg Schulz - Genius Loci, Academy Editions, London, 1980, pg. 20

De asemenea trebuie investigate #i rela$iile care exist" ntre aceste categorii: - Rela$ia ntre punctele focale. - Rela$ia punctelor focale cu c"ile de circula$ie. - Rela$ia ntre puncte #i regiuni. - Rela$ia ntre c"ile de circula$ie #i regiuni. Punctele focale Determinarea elementelor importante ale amplasamentului are ca prim pas identicarea a ceea ce am denumit puncte focale. Prin acestea se va determina gradul de ordonare pe care un anumit teritoriu l posed". Acest grad de ordonare este unul din elementele, poate cel mai important, care asigur" confortul #i interesul oamenilor n #i pentru teritoriul luat n aten$ie. Astfel de puncte focale pot : - n spa$iul natural: o Elemente de masivitate (exemple) ! Elemente de relief: un munte, un deal, o stnc"rie, un platou clar denit #i dominant, etc ! O dolin", un ponor, etc. o Elemente de reper (exemple) ! Un arbore singuratic, o stnc" singuratic" ! Un izvor ! O cruce pe un vrf ! Liziera p"durii ! Un lac sau cursul unui ru n spa$iul construit: o Centrul localit"$ii, cnd aceasta este denit" ca un corp construit coerent o Biserica unui sat de munte r"srat o O cl"dire impun"toare prin volum o O cl"dire important" pentru o anumit" func$iune (cultural": muzeu, larmonic", etc.; administrativ: prim"rie, tribunal, etc.; turistic: hotel, sta$ie de telecabin") a ora#ului. 10

Lista poate continua, ecare dintre noi e liber s" o completeze cu elemente pe care le consider" demne de luat n seam". Prin aceste centre de interes, pe care le-am denumit puncte focale, n$elegem acele obiective care ordoneaz" spa$iul. Aceast" ordonare spa$ial" are ca m"sur" puterea de atrac"ie exercitat! asupra locuitorilor #i/sau vizitatorilor zonei. Evident, n ordonare poate implicat unul sau mai multe puncte focale. Aceastea exercit" puterea de atrac$ie singure sau mpreun". Este evident c" puterea de atrac$ie a unei mul$imi de puncte, ordinea pe care aceasta o impune unei anumite zone, este diferit" de suma puterii de atrac$ie a punctelor ce o compun. Rela$ia dintre aceste puncte, modul n care ele lucreaz" mpreun", pe toate coordonatele nu doar cele spa$iale, ci #i cele culturale, istorice, naturale, etc. este ceea ce le spore#te capacitatea de ordonare. Investigarea acestei capacit"$i de a ordona spa$iul este una din c"ile care duc la descoperirea genius loci a spiritului locului. Iar aceast" descoperire este util" att pentru simpla cunoa#tere a locurilor descoperirea pe care o caut" turistul de rnd ct, mult mai important pentru ncadrarea, prin ars aedicandi n acest spirit. Pentru ca, prin interven$ia pe care o pro-punem n zon", s" realiz"m, dac" nu un punct de interes, un punct focal cel pu$in o cre#tere a capacit"$ii de ordonare a spa$iului pentru cele existente deja, prin mbun"t"$irea rela$iilor ce exist" ntre ele. Astfel se dene#te ecien$a actului de a construi ntr-un teritoriu. Prin cre#terea ordinii, prin sc"derea entropiei, realizate doar prin aarea #i nt"rirea spiritului locului. Pentru turism, puterea de ordonare pe care o au aceste puncte focale este determinant". Prin aceast" putere se poate deni caracterul unei zone #i implicit interesul turistic pe care ea #i-l poate construi. C!ile de circula"ie Al doilea pas este determinarea c!ilor de circula"ie. Evident, f"r" o infrastructur" adecvat", niciun teritoriu nu-#i poate etala ordonarea pe care i-o poate conferi mul$imea punctelor focale care se a" n cuprinsul s"u. Inuen$a c"ilor de circula$ie asupra amplasamentului #i importan$ei locului cu care lucr"m le mparte n dou" categorii: - Cu impact benec asupra locului o Rutele de acces ale locuitorilor la diferitele puncte focale din zon". Acestea pot de orice categorie poteci, drumuri de car, drumuri forestiere, drumuri de macadam, str"zi pietruite, str"zi asfaltate, drumuri de diferite tipuri, de la cele cu sens unic la autostr"zi. Impactul benec este asigurat prin existen$a simultan" a 11

capacit"$ii de acces facil la punctul de interes #i a integr"rii armonioase n peisaj a c"ii de acces. Cu inuen$e negative asupra locului, generate de diferite moduri de a nu n consonan$" cu locul: o C"ile de circula$ie pot genera un nivel de zgomot excesiv pentru o zon" n care se dore#te lini#tea. o Acelea#i c"i de circula$ie pot asigura un ux de vehicule #i de vizitatori care, neatent gestionat poate duce la o percepere neadecvat" a punctelor de interes prin timpi mari de a#teptare (n cazul unei subdimension"ri) sau prin aglomera$ii de vehicule sau vizitatori (n cazul unei supradimension"ri). o Inabilitatea g"sirii unui traseu n armonie cu cadrul natural sau cu cel construit poate face ca, prin vizibilitatea excesiv" a c"ii de circula$ie, aceasta s" devin" ea ns"#i un pol de atractivitate care s" estompeze alte puncte de interes. De asemenea, lipsa vizibilit"$ii unei c"i de acces poate genera greut"$i de orientare cauze ale unui disconfort nedorit.

Zonicarea n nal, zonicarea. Aceasta poate avea loc la varii niveluri, care sunt interrela$ionate prin natura lor. Evident, ne vom ocupa aici de cele care sunt n rela$ie direct" cu amplasamentul studiat, chiar dac" zonele de la nivelurile superioare exercit" o inuen$" important". Coeren$a unei zone este dat" de intensit"$ile rela$iilor care exist" ntre punctele focale aate n interiorul ei. . Explorarea spiritului locului Este un pas esen$ial #i determinant pentru actul construirii. Aceasta din dou" motive, descrise ecare n cele ce urmeaz". Formularea #i con#tientizarea acestor dou" motive pot face mai sigur drumul spre o construire n armonie cu mediul n care ea are loc. Primul: ! Nevoia de armonie ntre cl"dire #i mediul n care ea se a". Aceast" armonie este determinant" pentru o bun" receptare a cl"dirii n locul n care ea este edicat". Evident, denirea no$iunii de armonie este o intreprindere dicil", dar aici nu n$elegem dect rela$ia vizual" agreabil" pe de o parte ntre cl"dire #i mediul ei, pe de alt" parte ntre diferitele componente (de orice natur") ale cl"dirii. Al doilea: ! Prin actul de a construi ntr-un spa$iu dat, spiritul acestuia se modic", cuprinznd noua construc$ie. Aceasta determin", pentru viitor, pentru perioada n care ea #i va 12

duce existen$a acolo, modul n care acel spa$iu va perceput #i n$eles de cei ce-l vor locui sau l vor vizita. Prin acest fapt, orice act de consturire devine un act de o maxim" responsabilitate pentru viitor. R"spunderea este mp"r$it" ntre proprietarul cl"dirii (care de cele mai multe ori este #i cel care o exploateaz" #i o comand" arhitectului #i constructorului) #i arhitectul acesteia cel care este primul care imagineaz" rela$ia ei cu locul n care ea se a". Raportarea la mediul ambiant n inten"ia de a construi. Prin mediu ambiant se pot n$elege mai multe lucruri. Pentru o cl"dire aat" ntr-o zon" construit", mediu nseamn" vecin"t"$ile acesteia, mediul este constituit din cl"dirile #i spa$iile libere ce o nconjoar". Pentru o cl"dire aat" n natur", n zone libere, mediu nseamn" spa$iul n care ea este sau urmeaz" a construit". Pentru reu#ita demersului, nceputul trebuie s" e o rodnic" explorare a acestui mediu, n #i n preajma locului n care urmeaz" a se construi. Pentru aceasta, evident, condi$ia esen$ial" este cercetarea acestuia. Ac$iunea aceasta este bine a se ntmpla ntr-o succesiune de vizite la amplasament. Aceste vizite trebuie f"cute acoperind o arie ct mai vast" de teren n jurul locului dat, #i o durat" de timp ct este permis pentru aceasta n gracul de derulare a investi$iei. Suprafa$a de teren care este necesar a acoperit" n decursul vizitelor succesive la amplasament este, pentru a o deni matematic, locul geometric al punctelor din care amplasamentul studiat este perceptibil (vizibil direct sau nu). Determinarea acestui loc geometric nu este ntru totul simpl". Vizibilitatea suprafe$ei de teren pe care urmeaz" a se ridica o cl"dire nu este acela#i lucru cu vizibilitatea cl"dirii ce urmeaz" a se construi. Este necesar" o intui$ie destul de n" pentru a determina de unde se poate vedea o cl"dire, atunci cnd aceasta nc" nu exist". De asemenea, ntinderea n timp a vizitelor succesive la amplasament, ct de mult planul de investi$ie permite, este benec". Vizitele n diferite condi$ii de luminozitate, n diferite perioade ale zilei, n diferite condi$ii meteorologice sunt determinante. Ele dau o sumedenie de informa$ii att despre modul n care cl"direa va inuen$a spa$iul pe care l determin", ct #i despre modul n care cl"direa va func$iona n acest spa$iu. Necesitatea acestui efort este dat" n primul rnd de r"spunderea celui care ini$iaz" construirea. R"spundere care apare att pentru alterarea spiritului locului, a#a cum am v"zut mai sus, dar #i pentru func$ionarea cl"dirii construite. Perceperea, n$elegerea, interpretarea #i traducerea informa$iilor parvenite n vizitele la amplasament sunt elemente esen$iale pentru congurarea cl"dirii ce urmeaz" a edicat". 'i foarte important este faptul ca aceste ac$iuni 13

de percepere, n$elegere, interpretare #i traducere se fac pentru ceea ce va r"mne n acel loc pentru mul$i ani. Pentru zeci de ani. A#adar, pentru a schi$a o schem" a n$elegerii #i interpret"rii unui loc, pentru ca aceasta s" devin" un ghid pentru perceperea acestuia, vom descrie n continuare c$iva pa#i pe care i consider"m esen$iali de urmat n desf"#urarea cu succes a vizitelor pe teren. n"elegerea de ansamblu a locului Identicarea propriet"$ilor locului este util" tocmai pentru acest scop: n$elegerea rela$iei n care trebuie s" intr"m cu natura, pentru a demonstra de fapt armonia de care suntem capabili. De asemenea, acela#i principiu se poate aplica la integrarea n spa$iul construit. Exist" cteva criterii care trebuie urm"rite n ac$iunile de percepere, n$elegere #i interpretare a datelor locului. Respectarea acestor criterii este determinant" pentru traducerea acestor informa$ii n limbajul arhitecturii cl"dirii ce urmeaz" a construite cu alte cuvinte, n congurarea volumetric" #i spa$ial" a interven$iei ce urmeaz" a se face n acel loc. Un prim criteriu dintre cele pe care le vom trata este cel care le structureaz" pe celelalte, ca #i, de fapt, ntreaga n$elegere pe care o avem ca obiectiv pentru prezentul discurs. Este vorba despre structura locului. Caracteristicile ei sunt, exprimate pe scurt:

Este rezultat al ac$iunii "for$elor naturii" Reprezint" propriet"$ile concrete ale p"mntului #i ale cerului n zona studiat" Din ea rezult", ca natural pas urm"tor, n ordine reasc", asimilarea propriet"$ilor acestora n inten$ia noastr" de a construi, pentru a armoniza construc$ia cu mediul n care ea urmeaz" a tr"i pe ntreaga ei durat" de via$"

Din acest prim criteriu practic se desprind toate celelalte. Singura diferen$" ntre ele ##i structura locului este independen$a acesteia din urm" de obiectivul care urmeaz" a construit. Toate cele ce vor urma sunt dependente ntr-o propor$ie mai mic" sau mai mare de inten$ia noastr" de a construi. n"elegerea n detaliu a locului Este necesar ca n$elegerea locului s" e exprimat" concret. Pentru aceasta, denim elementele care urmeaz" a deduse din decodicarea datelor despre loc. Aceste date vor folosite pentru congurarea rela$iei ntre cl"dire #i mediul ambiant. Cum o list" cu acestea nu poate dat", pe de o parte pentru c" ar dep"#i, prin num"rul elementelor, cadrul acestui curs, pe de 14

alta deoarece urm"rirea #i perceperea lor $ine mai mult de sensibilitate #i de subiectiv, este totu#i util a ncepe, prin exemple, formarea unui mod de a n$elege locul, mod care este necesar a mbun"t"$it de oricine dore#te a-#i pune n continuare aceast" problem". Primele elemente sunt cele care pot exprimate la contactul direct cu amplasamentul. Le voi expune pe scurt n cele ce urmeaz", ele putnd , n parte, extrase #i din imagini, din decodicarea acestora. Rela"ia cu drumul. Existen$a sau nu a unui acces rutier. Facilitatea acestuia. Posibilit"$i de acces regulat, func$ie de sezon, de condi$iile meteo, etc. Aceast" rela$ie este determinant" #i pentru modul n care are loc primul impact cu cl"direa $innd cont c" primul acces este determinant pentru prima impresie. Astfel, accesul devine #i un element important n perceperea formei, nu doar n planul func$ional. Rela"ia cu peisajul. n$elegerea elementelor majore de peisaj (construit #i natural) relieful, fondul construit existent, vegeta$ia, deschiderile, spa$iile adiacente, perspectivele. Elementele dominante #i cele care pot dominate. De asemenea, ncadrarea n peisaj a cl"dirii propuse prin studierea vizibilit"$ii ei sau a p"r$ilor ei de la distan$", din anumite puncte din care ea poate perceput", pentru ca imaginea pe care o ofer" s" e controlat". Rela"ia cu punctele cardinale. Determinant" att pentru amplasarea ediciului, ct #i pentru amplasarea diverselor func$iuni n interiorul acestuia. Deschiderile sudice pentru spa$iile de locuit, nordul dedicat celor pentru depozitare sunt doar dou" exemple din multele determin"ri pe care le d" orientarea c"tre punctele cardinale. Rela"ia cu elementele de clim! #i microclimat. Este esen$ial" cunoa#terea direc$iilor vnturilor dominante, intensit"$ilor acestora, perioadelor din an n care frecven$a lor este ridicat". De asemenea, perioadele ploioase sau secetoase #i frecven$a lor. P"r$ile zilelor n care apar diverse fenomene meteo cu regularitate pot determinante pentru amplasarea sau orientarea cl"dirilor. Rela"ia cu topologia terenului. o Panta terenului o Vegeta$ia o Vecin"t"$ile 15

Ocuparea teritoriului - se va face n armonie cu fondul construit nconjur"tor. Este necesar" adoptarea aceluia#i mod n care terenul a fost ocupat de cei care au construit nainte. P"strarea spiritului locului este determinat" de respectarea acestei reguli. ncetarea unei tradi$ii este inevitabil" dac" apar modic"ri n modul n care cei care construiesc ocup" terenul pe care l au la dispozi$ie . Astfel, construc$iile, chiar noi, n cet"$i medievale este necesar a f"cute n fronturi compacte (ex. Str. M. Weiss/Bra#ov), a#a cum construc$iile n mediul natural, acolo unde de cteva sute de ani se construie#te dispers, trebuie realizate de asemenea dispersat (Bran pe culmile m"gurilor). Tot n aceast" ordine de idei, trebuie $inut cont #i de faptul c" o cl"dire las", inevitabil, n zilele nsorite, o umbr" care poate important". Prin faptul c" va c"dea pe teren liber sau pe alte cl"diri, pe vegeta$ie sau pe drum. Jocul de lumin" #i umbr" poate un element compozi$ional important n anumite spa$ii construite. De asemenea, lumina #i umbra naturale sunt determinante #i pentru anturarea cu vegeta$ie a spa$iului construit. Alternan$a luminii #i a umbrei pot determina tracul pe un drum. Materialele utilizate #i modul de construire adoptat. Unul din elementele esen$iale ale unui anumit loc este faptul c" el ne poate pune la dispozi$ie materialele de construc$ie. Dac" zona este construit" tradi$ional, utilizarea materialelor (#i a tehnicilor) locului este determinant" pentru perpetuarea acestei tradi$ii. n cadrul inten$iei de a construi, trebuie luate n calcul #i materialele tradi$ionale, pentru c" ele pot determina att aspectul ct #i forma cl"dirii inten$ionate. Chiar dac" raportarea la material poate f"cut" att mimetic ct #i contrastant, utilizarea materialelor tradi$ionale trebuie f"cut" n spiritul n care ele au fost utilizat #i pn" la noi. Folosirea materialelor tradi$ionale este o asigurare n plus pentru integrarea n peisaj, prin integrarea volumului construit n cadrul general al topologiei zonei. Din punct de vedere al unui concept nou post-utilizarea construc$iilor, integrarea n mediu este asigurat" de folosirea materialelor locului, prin faptul c" ele pot reintegrate n natur", pot reintegrate n alte cl"diri, sau pot folosite n alte scopuri.
6

! Vezi zona Bran Moieciu nainte #i dup" construirea masiv" a ultimului deceniu. De asemenea, Poiana Bra#ov, care doar cu numele mai e o poian", pentru c" spiritul n care ea a fost nceput" n anii 50 ai secolului trecut a p"r"sit-o de mult.

16

Din n$elegerea celor prezentate mai sus rezult" criteriile esen$iale pentru ceea ce urmeaz" anume traducerea informa$iilor desprinse n limbajul spa$iului #i al volumelor. . Din aceste date, rezult" informa$iile necesare pentru luarea deciziilor privind: o Conformarea de ansamblu a cl"dirii. o Selectarea volumelor care o compun, propor$ionarea lor. o Selectarea formelor principalelor componente ale cl"dirii: infrastructur"/demisol Suprastructur" ! Retrageri ! form" acoperi# - #arpant", teras", cilindru concav/convex, pnze sub$iri, etc. ! Determinarea propor$iilor ntre plin #i gol prin necesitatea de deschidere sau izolare fa$" de peisaj
o

Selectarea materialelor naturale Materialul dominant n zon" poate ales ca material dominant n alc"tuirea cl"dirii (de exemplu lemn, piatr", var, etc.) Corelarea cu materialele #i tehnicile de construc$ie folosite n jurul amplasamentului Corelarea cu materialele #i tehnicile de construc$ie tradi$ionale din zon" Corelarea cu materialele #i tehnicile moderne.

Toate aceste informa$ii vor detaliate n capitolele ce urmeaz". Tratarea spa$ialit"$ii, volumetriei, materialelor de construc$ie #i a altor elemente componente ale acestora se vor face ulterior, n considerarea tuturor caracteristicilor acestora. Determinant aici este a se n$elege c" locul n care o cl"dire se a" sau urmeaz" a se aa este un important furnizor de

17

date care n$elese ca atare #i incluse n congura$ia cl"dirii duc la armonia ntre aceasta #i mediul care o nconjoar".

SPA!IUL #I PERCEPEREA LUI. 1.


Deni"ii ale spa"iului. Deni$ii matematice ale spa$iului sunt o sumedenie. Spa$ii vectoriale, spa$ii hilbertiene, spa$ii topologice #i multe alte tipuri care au stat la baza dezvolt"rii multor teorii matematice, care au modelat multe aspecte ale lumii reale, de pe p"mnt #i pn" la mul$i ani lumin" distan$". Geometric, spa$iul este o suit" de coordonate (n mod uzual ne gndim la trei) prin care orice punct, orice pozi$ie a unui obiect poate precis controlat". Fizic, spa$iul este denit de ocuparea corpurilor materiale sau a cmpurilor acestora, m"rginite unele de altele, a#a cum le vedem. Toate caracteristicile acestui spa$iu pot descrise ca inuen$nd spa$iul (#i rela$iile) dintre ele. Toate aceste construc$ii nu au un sens dac" exclud existen$a unui spa$iu absolut. Deni$ia care ne este necesar" aici necesit" ceva mai mult" poezie. Ne este necesar" pentru n$elegerea spa$iului concret, a celui n care avem de lucru zi de zi. Dup" Rudolf Arnheim, spa$iul este o entitate autocon$inut", innit" sau nit", un vehicul gol care este gata #i are capacitatea de a umplut cu lucruri . Deni$ia dat" de istoricul de art" american Rudolf Arnheim datoreaz" mult celei clasice, care se poate g"si n dialogul Timaeus: spa$iul este mama #i receptacolul tuturor lucrurilor create, vizibile #i n orice caz perceptibile.
7 8

! Chiar #i prin contrast. O cl"dire poate include datele furnizate de loc #i contrazicndu-le. Esen$ial" nu este reproducerea lor, esen$ial" este raportarea la ele. Vezi Haas Haus, Wien, arh. Hans Hollein.
8

! Rudolf Arnheim, The Dynamics of Architectural Form, University of California Press, Berkeley, 1977, pg. 9

18

Pentru acest context, este esen$ial" n$elegerea spa$iului ca ind bazat" pe percep$ia spontan". Percep$ia spontan" prezint" spa$iul ca pe un conteiner existent dinainte #i independent de corpurile care #i g"sesc locul n el. Experien$a curent" distinge ntre materia impenetrabil" #i golurile prin care se poate trece. Pentru arhitect aceast" distinc$ie e fundamental", pentru c" el constant caut" raportul cel mai bun ntre acestea dou". Percep$ia spa$iului n arhitectur" este dependent" de observator. Spa$iul nu poate n$eles n absen$a observatorului #i a rela$iei lui cu spa$iul observat. ntreaga compozi$ie spa$ial", interioar" sau exterioar", este dependent" de observator #i de mediul pe care l acesta l percepe . Fiecare observator percepe ndeob#te un subspa$iu din cel existent. Spa$iul perceput poate diferit, de la om la om. Ceea ce urm"rim aici este tocmai formarea unei asemenea percep$ii, personale, a spa$iului, pentru ca el s" e n$eles de asemenea personal #i critic. Din aceast" n$elegere trebuie s" se iveasc" elementele esen$iale ale expresiei arhitecturale. Aceste elemente sunt cele pe care comanditarul trebuie s" le urm"reasc", din care comanditarul trebuie s" formuleze tema pentru arhitectura cl"dirii pe care inten$ioneaz" a o edica, pentru ca aceasta s" e conciliat" cu arhitectul, rezultnd astfel forma cl"dirii care se va construi. 'i de asemenea, tot aceste elemente sunt cele care ne permit a n$elege critic prezen$a unei cl"diri ntr-un anumit loc, expresia ei arhitectural" pe fundalul pe care locul i-l ofer" sau expresia lor mpreun". Ca #i entitate care le con$ine pe toate celelalte (dar #i pe sine ), spa$iul poate (#i e indicat s" e) n$eles ca avnd toate dimensiunile care i se pot conferi. Este inoperant chiar a ne rezuma la cele trei dimensiuni carteziene, care nu ne permit dect s" pozi$ion"m exact n spa$iu anumite obiecte, cnd noi urm"rim cu totul altceva. Prin dimensiuni ale spa$iului denit aici vom n$elege mult mai multe dimensiuni, care $in de fapt de construirea lui de c"tre om.
9 10 9

! Exemplul lui R. Arnheim este elocvent(R. Arnheim, op. cit. , pg 11). Omul care inten$ioneaz" a vizita turnul unui ora#, tr"ie#te spa$iul ora#ului doar ca suport care trebuie str"b"tut pentru a ajunge la obiectiv. Spa$iul prin care omul trece cu aceast" inten$ie este estompat, nu este perceput n timpul ac$iunii urm"rite. Str"zile parcurse nu l intereseaz" pe cel pentru care spa$iul este redus la ceea ce-l separ" de turn.
10

Spre disperarea logicienilor din descenden$a lui Kurt Gdel...

19

Dimensiuni care vor avea aceast" nc"rc"tur", a locuirii de c"tre om . Tridimensionalul va completat prin dimensiunile pe care omul, prin activit"$ile sale, le confer" spa$iului n care tr"ie#te. 'i, la fel cum aceste dimensiuni sunt alese de c"tre cel care construie#te #i locuie#te un spa$iu, ele sunt la latitudinea celui care le percepe. Amintim o prim" dimensiune care le completeaz", ntr-o accep$iune modern", pe cele trei timpul. Impactul lui asupra spa$iului construit este indiscutabil. Str"zile unui ora# modern sunt repartizate ntr-o re$ea planicat", n timp ce o hart" a unui vechi ora# arat" str"zile acestuia ca avnd un drum ciudat, conform accidentelor sale. Spa$iul construit este un fel de band" magnetic", pe care avem nregistrate evenimentele care s-au perindat prin el n perioade de timp mai lungi dect o via$" de om. Pe lng" dimensiunile spa$io-temporale, noi dimensiuni pot date de activit"$ile omului, de raportarea pe care acesta o are la mediul n care tr"ie#te, raportarea pe care el o are la divinitate. Din aceste raport"ri rezult" semnica$iile pe care elementele spa$iale #i volumetrice le au. F"r" a intra n am"nunte relativ la semnica$iile unor volume n diverse medii, putem doar spune c" prezen$a lor este determinant" pentru existen$a ntr-un anumit spa$iu. Ea constituie un pachet de dimensiuni culturale ale spa$iului, dimensiuni care sunt date de capacit"$ile culturale ale ec"ruia dintre noi. Astfel, aceste dimensiuni suplimentare celor carteziene sunt dependente #i de ceea ce omul consider" c" face parte din spa$iul n care tr"ie#te. n acest fel putem pricepe, putem gndi altfel asupra anumitor elemente ale construc$iilor, le putem n$elege #i integra mult mai bine n ansamblul de imagini ale existen$ei pe care ni le furnizeaz" construc$ia (care, dealtfel, nu este dect una din formele n care aceast" existen$" este materializat"). S" lu"m ca exemplu ornamentul. n paradigma modern", conform judec"$ilor de valoare estetice, el nu este dect
11

11

! Pentru leg"tura dintre locuire #i construire (germ. wohnen #i bauen) vezi la M. Heidegger, Originea operei de art", Bucure#ti, Ed. Humanitas, 1995, trad. #i note Thomas Kleininger #i Gabriel Liiceanu, pg. 175-197). Legate chiar etimologic n limba german"(ambele #i au originea n cuvntul vechi german buan a r"mne, a s"l"#lui), locuirea #i construirea realizeaz" acela#i lucru denesc spa$iul n care omul #i duce via$a. Din acest cuvnt Heidegger extrage #i originea lui bin, bist sunt, e#ti. Fiin$a noastr" este denit" de modul n care locuim #i n care construim. Astfel spa$iul pe care l mobil"m cu cl"dirile construite de noi este spa$iul vie$ii noastre. Leg"tura cu turismul devine evident" modul n care ne prezent"m n construc$ii pentru vizitatori este modul n care se n$elege c" locuim, c" suntem. Importan$a acestui lucru, acestor elemente de losoe a spa$iului #i a arhitecturii pentru managerul de turism este dat" tocmai de acest fapt.

20

un element care decoreaz", mai bine sau mai pu$in bine o cl"dire. Poate realizat cu talent (cnd liniile lui sunt uente, culorile n armonie, curbele bine realizate, echidistan$ele respectate #i alte multe caracteristici geometrice). Poate realizat cu stng"cie (cnd criteriile de mai sus nu sunt respectate). ntr-o n$elegere strict modern", cum spuneam, dimensiunile ornamentului se reduc la cele geometrice. Poate asezonate cu dimensiunile cromatice. Dep"#ind acest impas, f"cnd efortul de a trece la perceperea #i asimilarea dimensiunilor suplimentare despre care vorbeam nu cu mult mai sus, vom n$elege c" ornamentul nu este doar ceva suplimentar, venit s" nfrumuse$eze o cl"dire. El este o parte important" a cl"dirii, f"r" de care aceasta nu ar ceea ce este. Ea nu ar materializarea construirii, a in$ei, cum spunea Heidegger. De exemplu, vatra casei nu este doar locul n care se ard lemnele pentru a g"ti mncarea. Ea este dispus" central pentru c" este chiar un centru. O ax" chiar, axis mundi, n jurul c"reia graviteaz" ntreaga via$" a omului (care include locuirea #i construirea) . Stlpii nu sunt sculpta$i pentru a mai frumo#i , ci pentru c" ei $in leg"tura cu cerul, trebuie s" e funii care s" nu se rup" cu una cu dou".... La fel #i capitelurile care unesc stlpii cu grinzile. La fel #i orile de la ferestre, #i sorii #i lunile de pe grinzi. Toate sunt p"r$i indispensabile ale vie$ii omului #i de aici ale locuirii #i ale construirii lui. Orice act de a construi este f"cut n spa$iu, ind inuen$at de acesta #i la rndul lui inuen$ndu-l. Raportarea la spa$iu trebuie f"cut" valund permanent cu acest dublu impact. Am prezentat n subcapitolul anterior elementele esen$iale ale acestei interac$iuni. Ceea ce mai este necesar aici este doar de a sublinia importan$a ei. De a preciza c" toate rezultatele acesteia vor deni n continuare, spa$iul n care urmeaz" a se construi. 'i c" toate elementele pe care le percepem ntr-un spa$iu construit sunt rezultate ale acestei interac$iuni. Care a rezultat #i ea, la timpul ei, din raportarea la spa$iu a celor care au construit.
12 12 13

Mircea Eliade, Sacrul #i profanul, Bucure#ti, Humanitas, 1991

13

! La o privire atent", n modul de via$" real al $"ranului (romn #i nu doar) nu prea era loc de ornamente inutile. Ocuparea timpului era att de intens" nct sculptura nu putea f"cut" f"r" rost #i nici n scopuri de delectare, de pl"cere estetic" pur". Sculptura, pictura, cus"turile #i toate decora$iunile care mpodobesc gospod"ria $"ranului erau tot attea moduri de a $ine leg"tura cu divinitatea care era indiscutabil parte din via$a acestuia. Oare ce sens ar avea decorarea grinzilor grajdurilor pentru pl"cerea animalelor? Pentru c" nu cred c" era imperios necesar ca muncile n grajd s" e asezonate de delect"ri estetice...

21

. n continuare ne vom referi la dou" tipuri de spa$ii construite. Percep$ia va n principal cea comun", accentele vor puse n sensul celor prezentate mai sus (despre ornament). Este vorba de spa$iile interioare #i spa$iile exterioare ale unei cl"diri. Ceea ce le desparte (dar se poate spune #i ceea ce le une#te) este volumul cl"dirii. Acesta le determin" pe ambele. El constituie de fapt o limit". Aceast" limit" este ceea ce dene#te spa$iile interior #i exterior. Spa$iul interior este, evident cuprins n volumul cl"dirii. Cum este acesta compartimentat, cu elemente orizontale plan#ee rezultnd astfel nivelurile #i cu elemente verticale pere$i rezultnd nc"perile n cadrul nivelurilor este determinant pentru func$ionarea cl"dirii. Problema spa$iului interior va exhaustiv tratat" n capitolul despre func$iune #i form". Spa$iul exterior cl"dirii este #i el determinat de aceasta. Aceast" determinare se realizeaz" pe mai multe niveluri, func$ie de dimensiunile spa$iului pe care le lu"m n considerare. Spa$iul vizual este tributar apari$iei unui nou volum. Noul volum va ac$iona asupra spa$iului la nivelul percep$iei prin dimensiuni, form", propor$ii, culoare, lumin" #i umbr", etc. La nivelul activit"$ilor umane pe care cl"direa le ad"poste#te, rela$ia ntre ea #i spa$iul exterior l modic" pe acesta (cu impact, de ce nu, la nivelul percep$iei). Diferitele tipuri de accese pentru diferite func$iuni, tracul pe care l impune, num"rul de vizitatori, periodicitatea vizitelor acestora sunt cteva dintre elementele pe care o cl"dire le aduce noi, prin apari$ia ei, n spa$iul n care este construit". De aici n$elegem c" un volum nu poate perceput niciodat" singur. El este ntotdeauna perceput mpreun" cu celelalte volume care-l nconjoar" (#i care determin" spa$iul exterior, chiar dac" sunt volume ale unor forme de relief, volume ale altor cl"diri, coroane de arbori). Acest pachet de rela$ii este cel asupra c"ruia trebuie s" ne aplec"m cu aten$ie, pentru c" el este cel care d" armonia pe care o cl"dire o poate avea cu spa$iul n care este sau urmeaz" a construit". Pentru a le n$elege este util" prezentarea unei liste de posibile astfel de rela$ii ntre un volum #i spa$iul exterior. Centralitate #i liniaritate Actul construirii a fost, dintotdeauna, dominat de ideea de centralitate. Spa$iul construit (interior, pentru nceput) a fost central prin excelen$". Vatra a fost elementul care a dominat ntotdeauna acest centru, acest spa$iu. 'i nc" l mai domin" #i azi, indiferent de civiliza$ii modern" sau primitiv" chiar dac" n prima dintre ele a preluat forma #emineului. Spa$iul exterior central este #i el cunoscut din vechime. Locul n care se desf"#urau ritualurile era centrul comunit"$ii la popula$iile primitive. Biserica #i prim"ria sunt n centrul comunit"$ilor din

22

zilele noastre. Chiar dac" romanii au ncercat introducerea spa$iilor liniare (prin cele dou" axe prin care #i organizau ei a#ez"rile cardo #i decumanus), centralitatea s-a p"strat, intersec$ia celor dou" trasee ind n realitate centrul localit"$ii. Spa$ii construite cu adev"rat liniare au ap"rut abia n epoca modern". Lipsa centralit"$ii ns" face ca ele s" e dicil de locuit. Pentru c" exist" o liniar-dependen$" ntre dimensiunile carteziene #i dimensiunea temporal". Ea are loc n spa$iul simbolic. Centralitatea opre#te timpul iar liniaritatea este simbolic legat" cu timpul, prin parcurs. Vertical #i orizontal Chiar dac", cognitiv, suntem tenta$i s" acord"m aceea#i importan$" celor trei coordonate carteziene, la o privire mai atent" vom vedea c" axul Z, verticala, are un caracter aparte. Ea este cea care ordoneaz" geometric spa$iul n care tr"im. Planul orizontal (care geometric este denit de celelalte coordonate, este de fapt denit de verticale, ca singurul pentru care verticala este ax" de simetrie. Coordonata vertical" este nc"rcat" simbolic de om. Simbolica verticalei pleac" ns" #i de la raportarea la planul orizontal. ndep"rtarea de acest plan este v"zut" simetric, nu continuu. Lupta cu for$a gravita$iei a devenit un simbol al luptei cu toate racilele umane, n"l$area pe vertical" un simbol al eliber"rii #i al dorin$ei de libertate, de lumin". Opus n"l$"rii este aventurarea spre fundul p"mntului. Dar aceasta nu este v"zut" ca o dorin$" de ntuneric, ci ca lupt" pentru a face lumina s" str"luceasc" #i n acesta. Fiin$a este experiat" n mod esen$ial ca vertical". A veni n existen$" este n mod esen$ial n$eles ca a se desprinde de orizontal". Materia se organizeaz" n mod natural n jurul axei verticale.

Form! #i fond Niciun obiect tridimensional nu poate perceput complet ca imagine optic" integral, de un singur ochi dintr-un singur punct. Rostul percep$iei vizuale nu este cel al aparatului de fotograat. Cu ajutorul ei se construie#te o structur" a obiectelor percepute, se reconstruie#te, prin deta#area formei de fond, spa$iul tr"it. Prin percep$ia secven$ial" a obiectului de arhitectur", el p"trunde n n$elegerea celui care-l parcurge (n interior sau mprejur), spa$iul nu l mai nconjoar" ci se las" cuprins, prin n$elegere. Forma nu se mai desprinde, nu se mai contureaz" pe fond, ci devine una cu fondul, unite mai mult dect desp"r$ite, pentru ca mpreun" s" formeze spa$iul care-l cuprinde pe privitor #i care se las" n$eles de acesta. De asemenea, parcursul n timp al obiectelor impune o rela$ie dinamic" ntre form" #i fond. Dar aceast" relativitate nu ne permite imprecizia n denirea obiectelor de arhitectur". Rela$ia

23

dinamic" trebuie asumat" #i personalitatea spa$iilor create de noi (care este de fapt personalitatea noastr") trebuie armat" chiar n condi$iile unui context dinamic. Plin #i gol Raportul ntre plin #i gol este u#or de n$eles la o prim" vedere. El se refer" la o just" congurare a fa$adelor. Ar vorba despre raportul de suprafa$" ntre zidurile opace (plin) #i ferestre (gol). n palatele orentine, faima rena#terii, acest raport a fost subiect de studiu foarte am"nun$it. Chiar #i nainte, vechii greci, dar #i romanii (dup" cum ne nva$" Vitruviu) #iau pus problema acestui raport. Prin el au ncercat chiar s" compenseze perspectiva, care pentru p"r$ile ndep"rtate de privitor ale cl"dirii genera deform"ri ale percep$iei. Odat" cu modernitatea, acest raport ncepe s" joace un rol mult mai important. n lingua franca a modernit"$ii, transparen$a ncepe s" joace un rol extraordinar. Prin ea, rolurile plinului #i al golului ncep s" se ntrep"trund", pentru ca prima dat" plinul #i golul s" e percepute mpreun", s" e unite pentru ca, ind mpreun" prezente, suplinindu-se, s" se ascund" reciproc. De asemenea, plinul #i golul se pot referi la spa$iile care exist" ntre cl"diri n mediul urban. n"l$imea cl"dirilor adiacente str"zilor poate crea un efect de canion (New York, Broadway) sau pot pierde denirea str"zii ca strad" (Paris, Champs Elysees).

Protec"ie #i confuzie Modernitatea, modicnd astfel raportul dintre plin #i gol, modic" de asemenea no$iunea de protec$ie pe care spa$iul construit o confer". O face s" interfereze cu cea de confuzie, cu cea greu de n$eles a interferen$ei ntre exterior #i exterior. Dar aceast" confuzie este dat" de faptul c" limita pe care cl"direa o reprezint" nu mai este o desp"r$ire clar" ntre interior #i exterior. Este mai degrab" unirea ntre ele. Peretele de sticl" nu mai este perceput ca un perete, ci ca un plan, ca o separare mai degrab" necesar" ca protec$ie dect necesar" ca expresie. La nivelul ora#ului, exist" o tendin$" contemporan" c"tre integrarea spa$iilor urbane cu cele interioare ale cl"dirilor. Trecerea de la interior la exterior poate dus" la un extrem nedenit galeriile din Toronto sau la un extrem minimalist Unitatea de locuit din Marsilia.

Importan"!, personalitate, reprezentativitate, intimitate Faptul c" arhitectura ne reprezint" nu mai este demult necunoscut. Goticul #i-a propus #i a reu#it cu prisosin$" acest lucru. Bisericile construite n acest stil (n sec. XI-XIV) sunt cea mai

24

clar" dovad" a prezen$ei lui Dumnezeu n ele. E drept, a unui Dumnezeu interpretat, trecut prin ltrul ra$iunii acelor oameni care au apar$inut primului mare curent de gndire al Europei celui de-al doile mileniu cre#tin scolastica. Bisericile construite n partea noastr" de continent exceleaz" prin personalitatea #i expresivitatea unui Dumnezeu care se a" n comunitate. Ele reprezint", paradoxal, prin dimensiunile lor reduse, cuprinderea lui Dumnezeu n comunitate lucru care-i scap" goticului. Spa"iul ca elocven"! arhitectural! Aceast" ultim" caracteristic" a spa$iului este preluat" aici ca #i concluzie. Elocven$a sa arhitectural" este simplu de n$eles acum, dup" ce am n$eles pe de o parte c" meritul pentru congurarea spa$iului construit revine arhitecturii. Dup" ce am n$eles c" tot ceea ce $ine de spa$iu construit este rezultat din voin$a uman", din dorin$a omului de a se exprima ntr-un anumit fel. Modul n care spa$iul construit ni se nf"$i#eaz" este de fapt modul n care cei care l-au edicat au v"zut lucrurile, la un moment dat, ntr-un anumit context. De aici, noi trebuie s" m con#tien$i c", lucrnd asupra spa$iului construit, chiar dac" nu vrem, exprim"m. Iar ceea ce exprim"m ne reprezint". Din acest motiv, trebuie s" d"m aten$ie maxim" a ceea ce facem.

25

2. VOCABULARUL ARHITECTURII
ntrebare fundamental!: N CE FORM% CONSTRUIM? Idei principale: 3. Limbaj #i expresie 4. Spa$iu 5. Categorii Bibliograe

Christian Norberg Schulz - Genius Loci, Academy Editions, London, 1980 Christian Norberg Schulz - Presence, Language, Place Skira Editore S.p.A., Milano, 2000 Gaston Bachelard Poetica spa$iului Ed. Paralela 45, Bucure#ti, 2003 Bruno Zevi Codul anticlasic (limbajul modern al arhitecturii) Ed. Paideia, Bucure#ti, 2000 Rudolf Arnheim Art" #i percep$ie vizual" Rudolf Arnheim For$a centrului vizual, Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1995 Rudolf Arnheim The Dynamics of Architecture Peter Zumthor Atmospheres, Ed. Birkhauser, Basel, 2006 P. A. de Michelis, Estetica arhitecturii, Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1982

LIMBAJ #I EXPRESIE
Putem deni arhitectura ca expresie a omului n spa$iul locuit. Actul construirii, am v"zut, presupune n$elegerea ntr-un anumit fel a locului, a caracteristicilor acestuia. Acest loc reprezint" contextul n care cl"direa se a" sau urmeaz" a se aa. Este sursa de informa$ii de folosit pentru congurarea cl"dirii. Actul construirii reprezint" racordarea la aceast" n$elegere a cl"dirii care este conceput", proiectat", realizat" #i folosit" n acel loc. Prin ea, cl"direa trebuie nu doar s" intre n armonie cu locul (ceea ce am putea numi c" este o exigen$" minimal") ci s" devin" parte a acelui loc, parte indispensabil" a lui. Doar astfel, unitatea vizual", unitatea func$ional" #i, n nal unitatea estetic" devin surse ale unui spa$iu de calitate, 26

ale unei arhitecturi de calitate. Chiar dac" complexitatea ei nu este neglijabil", cl"direa este important" prin nsu#i faptul c" este n acela#i timp rezultat #i premiz" pentru organizarea spa$ial" a vie$ii oamenilor: "Binen$eles c" n practic" o cl"dire este un obiect att de complex, nct n mintea arhitectului conceperea sa poate porni de la orice aspect al s"u- forma sa de ansamblu sau a unuia dintre componentele cheie, partiul planului sau diagrama spa$ial" a func$iunilor pe care trebuie s" le ndeplineasc" cl"direa. O schem! teoretic! totu#i poate sugera c! o cl!dire este, n denitiv, un recipient iar forma arhetipal! a unui recipient este sfera. Aici din nou sistemul central #i reclam! prioritatea."
14

n$elegerea despre care discut"m aici este #i ea rezultat" dintr-un context al ideilor. De asemenea, rela$ia despre care vorbim, ntre cl"dire #i mediul n care ea se a". Aceast" rela$ie care este de dorit pentru toate construc$iile, ind rezultatul unei n$elegeri, rezultatul unei interpret"ri, este n nal o form" de expresie. Este o form" a modului n care oamenii, cei care construiesc, reu#esc s" alc"tuiasc", n volumele #i spa$iile construite, imaginea lor despre lume #i despre via$a lor n lume. Iar aceast" imagine despre lume este important" pentru mai multe motive. Primul dintre ele este indiscutabil rostul omului pe p"mnt. Ne referim aici la rostul omului ca persoan". Modul n care omul n$elege s" construiasc" pentru a locui, pentru a umple p"mntul este una dintre determinantele principale ale vie$ii acestuia. Rostul omului pe p"mnt este exprimat #i determinat, n acela#i timp, de spa$iul n care acesta n$elege s" tr"iasc" #i implicit s" construiasc" pentru a tr"i, pentru a locui. Al doilea motiv este dat de n$elegerea spa$ial" a unei comunit"$i locale. Modul n care o a#ezare arat" n ansamblul ei d" seam" despre modul n care comunitatea care o locuie#te n$elege nu doar s" tr"iasc" ci #i, mai important n acest context, s"-#i organizeze spa$iul n care tr"ie#te. Iar aceast" organizare este izomorf" cu organizarea vie$ii n ntreaga ei complexitate. Al treilea motiv pentru care imaginea despre lume care st" la baza construirii este necesar a n$eleas" din chiar aceast" construire este chiar cel al c"l"toriei, al turismului. Rostul turismului
14

Rudolf Arnheim For$a centrului vizual, Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1995, pg. 201 27

poate denit #i din acest punct de vedere, al n$elegerii modului de via$" al unor comunit"$i din dep"rtare. Iar primul contact cu aceste comunit"$i, prima cale pe care acestea pot n$elese este cel al decodic"rii construc$iilor, al decodic"rii arhitecturii acestora. Pentru c" prin arhitectur" putem n$elege toate aceste lucruri, putem spune c" prin arhitectur" are loc un act de comunicare. Aceast" comunicare se face prin intermediul expresiei de arhitectur". Expresia presupune, pentru a putea formulat", un limbaj. Pentru cl"diri, denim acest limbaj ca ind limbajul arhitecturii. Prin el ob$inem comunicarea ntre cl"dire #i cei care o v"d. Acest limbaj este constituit n a#a fel n care prin intermediul lui are loc formularea expresiilor, dar tot prin intermediul lui are loc #i decodicarea acestora, are loc n$elegerea lor. Putem spune c" acest limbaj este unul asemenea tuturor celorlalte. Este constituit dintr-un vocabular #i o gramatic". Are de asemenea o sintactic" (prin care nu se pot construi orice forme, prin care nu pot al"turate chiar orice forme n orice mod). Are, de asemenea, chiar #i o semantic" a formelor (prin care anumite forme sau expresii pot da seam" de anumite n$elesuri). n continuare, ne vom ocupa de vocabular, ca ansamblu de forme volumetrice sau spa$iale (interioare sau exterioare) #i de gramatic", ca ansamblu de reguli n care aceste forme pot forma expresii de arhitectur". Primul pas de f"cut n formularea acestui limbaj este denirea vocabularului s"u. Pentru aceasta este esen$ial a identica, a izola #i a numi formele (volumetrice, spa$iale interioare, spa$iale exterioare) din care construc$iile urmeaz" a alc"tuite. Pentru aceasta este necesar" inventarierea lor. Att a lor ca forme n sine, ct #i a semanticii pe care ele o au n spate. Pentru ca prin aceasta s" avem la dispozi$ie o palet" de elemente (care n matematic" s-ar numi simboluri ini$iale) din care s" putem alc"tui orice expresie de arhitectur". Urm"torul pas este izolarea, din aceast" palet", a elementelor folosite n spa$iul pentru care urmeaz" a ne pune problema n$elegerii. Dac" acesteia din urm" i urmeaz" #i o interven$ie, i urmeaz" construirea sau modicarea unei construc$ii deja existente, paleta va con$ine dou" seturi principale de elemente. Primul set este cel al elementelor izolate din contextul n care se va lucra. Pentru aceasta, va necesar a face un asemenea inventar al elementelor arhitecturale pe o anumit" raz" n jurul amplasamentului n care urmeaz" a interveni. Al doilea set de elemente de baz" pentru formularea expresiei de arhitectur" va cel specic expresiei pe care o urm"rim. Acest al doilea set nu trebuie n mod necesar a o submul$ime a primului. Nu este ntotdeauna necesar a ne exprima strict cu elementele constructive sau 28

spa$iale existente n contextul dat. Mai ales pentru perioada noastr" (modern" sau postmodern") interpretarea contextului este un lucru de dorit. Intrarea n dialog direct, deschis cu contextul, este mai de dorit (evident, atunci cnd are argumenta$ia necesar") dect simplul mimetism. Exprimarea clar", prin elemente copiate din spa$iul construit, prin elemente interpretate sau chiar prin elemente noi, contrastante cu zona, este, atunci cnd este justicat", solu$ia de dorit n aproape orice context. Iar ea primeaz" n fa$a oric"rei ncerc"ri de a chinui forma #i func$iunea de dragul r"mnerii cu orice pre$ n cadrele, n inventarul de forme gasite n zona studiat". Aceast" selec$ie de forme, de elemente de vocabular este bine s" se fac" prin raportarea la punctele focale ale structurii spa$iale pomenite la cursul anterior. Polarizarea n cadrul acestei re$ele este determinant" pentru reu#ita congura$iilor spa$iale #i volumetrice urm"rite. Deschiderea pe anumite direc$ii cu o putere deosebit" poate face ca #i amplasamentul studiat, prin cl"direa pe care o are sau pe care o va primi, s" devin" un punct de reper n cadrul acestei re$ele. Iar aceast" devenire poate deveni un scop, mai ales n cadrul construirii cu destina$ie turistic". Astfel, raportarea la punctele focale (cele exemplicate mai sus #i cele descoperite de ecare n parte) trebuie f"cut" pe ct mai multe planuri posibile. Este important a urm"rite cele majore, pe care le voi descrie pe scurt n rndurile ce urmeaz" #i care sunt, n ordine: spa$ialitatea, volumetria, cromatica #i ornamentica. Le vom trata n continuare pe ultimele trei. Prima component" este att de important" nct i vom dedica un subcapitol separat. Volumetria. Ca prim element care necesit" aten$ie deosebit" pentru conformarea unei noi cl"diri ntr-un anumit spa$iu dat (natural sau construit) este volumetria. Prin acest termen n$elegem toate elementele arhitecturale care $in de gabaritele cl"dirii, de volumele simple din care aceasta e compus" (#i, evident, de gabaritele acestor volume). Pentru o bun" congurare a acestor elemente n construc$ia nou", pentru o rela$ie armonioas" cu mediul ambiant, o analiz" a volumetriei deja existente n acest mediu este binevenit" #i de multe ori obligatorie. Ea se realizeaz" prin studierea elementelor de volum din preajma sitului. Acestea pot volume naturale sau construite. Dintre primele pot enumerate, ca exemple, formele de relief, - dealuri, versan$i nvecina$i, arbori de mari dimensiuni (s" nu uit"m c" de multe ori via$a unui arbore este mai lung" dect cea a unei cl"diri). Raportarea la acestea trebuie f"cut" $innd cont de rela$ia de dominare ce 29

poate ap"rea ntre cele dou" volume, de modic"rile de inciden$" a luminii care pot s" apar" datorit" inser$iei unei noi cl"diri n situl dat. Volumele construite sunt, n cea mai mare parte, cl"dirile nvecinate, chiar dac" se mai pot enumera diferite lucr"ri de art" poduri, apeducte, rezervoare cu sau f"r" valoare arhitectural" sau ambiental", dar importante ca prezen$". De asemenea, volumele construite care pot determina forma #i gabaritele lucr"rii inten$ionate nu este obligatoriu a nvecinate pot exista rela$ii de n"l$ime ntre cl"diri aate la diferite distan$e n cadrul unui front construit, sau n cadrul unei texturi urbane clar conturate. Dintre acestea, capetele de perspectiv" sunt un prim #i simplu exemplu. Rela$ia ntre dou" cl"diri mai nalte dect cele nvecinate, care sunt perceptibile dintr-o mare parte a zonei, poate func$iona ca generator de repere, argumentnd astfel o n"l$ime a cl"dirii care difer" considerabil de cele nvecinate. Un alt aspect al volumetriei este gabaritul general al cl"dirilor. Acestea nu sunt determinate doar de n"l$imea lor, ci #i de dimensiunile pe care le au pe direc$iile orizontale. Evident, #i din aceast" perspectiv" rela$ia cu mediul n care cl"dirile trebuie s" se ncadreze trebuie s" e una armonioas". Ca exemplu, al"turarea, n acela#i front construit, sau n aceea#i textur" urban", a unor cl"diri cu dimensiuni mult diferite n plan nu este o solu$ie inspirat". Ca solu$ii la necesitatea unei asemenea interven$ii, pot adoptate de exemplu divizarea vizual" a unui volum compact n mai multe volume simple, prin care masivitatea primului s" e adus" la gabaritele celor ce-l nconjoar". Un alt exemplu ar p"strarea unui spa$iu liber ntre cl"diri pe m"sura gabaritelor interven$iei. Cromatica. Rela$iile ntre culorile existente deja n mediul n care urmeaz" a se construi sunt determinante pentru cl"dirile ce urmeaz" a proiectate #i construite. Raportarea la paleta de culor existent" se poate face prin armonie sau prin contrast. Clasic"rile pe care le poate primi raportarea cromatic" la context nu sunt diferite de cele pe care le n$elegem din raportarea spa$ial". n plus de acestea trebuie $inut cont de o dinamic" a cromaticii spa$iului ambiant. Aceast" dinamic" este de asemenea de dou" categorii principale. Avem de a face nti cu o varia$ie a cromaticii antropice de ex. construirea de noi cl"diri, cu culori nea#teptate, n preajma locului studiat. Tot n aceast" categorie s-ar ncadra #i rezugr"virea fa$adelor vecinilor, f"cut" cu o anumit" periodicitate. A doua surs" a varia$iei culorilor din mediul nconjur"tor este cea natural". n treac"t amintesc inuen$a radia$iei solare n special cea ultraviolet" care schimb" culoarea substan$ial pentru orice suprafa$" exterioar" e ea de tencuial", lemn, $igl", sau orice altceva. n principal este 30

important" varia$ia culorilor vegeta$iei pe parcursul anului, ca #i tonurile de lumin" #i nuan$ele de gri pe care le d" z"pada pe parcursul iernii. Astfel, raportarea la culoarea mediului n zone n care exist" vegeta$ie cu varia$ii mari de culoare de-a lungul anului este bine a se face prin utilizarea de tonuri naturale, de preferat ale lumii minerale, care pot coexista cu orice palet" de culori oferit" de regnul vegetal. Ornamentica. Ultima pe lista elementelor care caracterizeaz" o cl"dire sunt ornamentele acesteia. Subiect de disput" n modernitatea timpurie, absente n multe cl"diri ale secolului trecut, ornamentele rezist" n schimb n arhitectura tradi$ional". Prin simbolistica lor, ornamentele aduc n apropiere un ntreg univers. Univers care a disp"rut odat" cu nceputurile construirii noii tradi$ii moderne. Folosirea ornamentului n ziua de azi trebuie f"cut" n cunoa#terea acestei simbolici. Prin ornamentarea unei cl"diri are loc introducerea ei ntr-un univers aparte, n$eles #i cunoscut doar prin n$elegerea #i cunoa#terea simbolurilor pe care le aduce ornamentica. Folosirea ornamentelor f"r" a cunoa#te ceea ce ele simbolizeaz" este cea mai scurt" cale spre kitsch. Dac" ne imagin"m c" elementele ornamentale sunt cuvinte ntr-o limb" dat", dispunerea lor pe fa$adele cl"dirii poate asimilat" cu frazarea, cu formularea de expresii n acea limb". Or acest lucru nu se poate face dect cunoscnd aceast" limb". Altfel putem a#a doar cuvinte disparate #i nearticulate lucru sesizat doar de cei care reu#esc s" decodice ornamentul.

SPA!IU
Dup" ce n cursul anterior am pus problema spa$iului n arhitectur" la nivelul deni$iei, urmeaz", acum a vedea cum spa$iul este un important element de limbaj arhitectural. Att la nivelul vocabularului, ct mai ales la nivelul gramaticii acestui limbaj. Vom prezenta tipuri de spa$ii, att interioare ct #i exterioare, modul n care ele se compun, de ce ele arat" a#a cum sunt. Spa"ialitatea. Spa$iul pe care cl"direa l determin" n exteriorul ei este la fel de important #i n armonie cu forma, volumul, #i gabaritul ei. Se poate spune c" spa$iul care este determinat de o cl"dire este totalitatea punctelor din care aceast" cl"dire este vizibil". Evident, f"cnd abstrac$ie de gradul 31

la care are loc aceast" inuen$". De aici apare importan$a pe care este necesar s" o d"m spa$iului care nconjoar" locul n care vrem s" construim. Dac" acest loc este ntr-o zon" de munte, studiul trebuie f"cut cu att mai am"nun$it cu ct a treia dimensiune n"l$imea ofer" perspective variate #i nea#teptate. Spa"ii centrale #i spa"ii liniare. Centralitatea #i liniaritatea sunt dou" elemente determinante pentru spa$iu n arhitectur". Ele sunt caracteristici esen$iale ale spa$iilor, indiferent dac" sunt exterioare sau interioare. Centralitatea spa$iilor, att interioare ct #i exterioare, este unul din cele mai vechi atribute ale acestora. Din cele mai vechi timpuri, a#ezarea omului ntr-un anumit loc avea ca moment ini$ial marcarea locului care urma s" devin" centrul a#ez"rii. n acest punct urma s" e ini$iat" comunicarea cu divinitatea. n acest punct, spa$iul amorf se transform" n loc. n jurul acestui loc #i, evident, n jurul ritualurilor pe care aceast" comunicare le presupune, urmau a se a#eza casele celor ce formau comunitatea. Organizarea lor era de asemenea central". n jurul vetrei, n care focul, cu nc"rc"tura lui specic" de sacru, era elementul principal. Totul era organizat n jurul acestui centru. Distan$ele ntre aceste case nu reprezentau nimic interesant pentru ace#tia. Trebuia s" e loc destul pentru a trece pe jos sau cu calul. Casele se a#ezau chiar n a#a fel nct o trecere mai rapid" s" e ngreunat". Motivul era ap"rarea. Invadatorii de obicei intrau n grab", iar traseele nguste #i #icanate i expuneau mult ap"r"rii comunit"$ii atacate. Centralitatea spa$iilor din vechime din cele mai vechi timpuri pn" la nalul sec. XVIII era cel mai important atribut al acestora. Totul se ntmpla n jurul centrului, iar dac" membrii comunit"$ii deveneau att de numero#i nct distan$a pn" la centru se dovedea o problem", o parte din comunitate se desprindea #i nin$a un alt sat, a#eza o alt" vatr" a satului . Pn" atunci, centralitatea locului era v"zut" ca ceva esen$ial, ca izvor al vie$ii. Poate din acest motiv, biserica este acum permanent n centrul a#ez"rii (sau, mai nou, n centrul cartierului). Spa$iul locuit nu putea organizat altfel dect central, iar centralitatea era ceva ct se poate de concret #i nu era v"zut" deloc ca un subiect de losofare. Dup" nceperea revolu$iei industriale, centralitatea spa$ial" a a#ez"rilor a primit simultan lovituri puternice din mai multe direc$ii. n urma acestora, spa$iul liniar a c"p"tat o importan$" sporit", relativiznd pozi$ia indiscutabil" a spa$iului central. Centralitatea nu mai este atributul
15 15

! Diferen$a dintre satele de mo#neni (cei care st"pnesc din str"buni p"mntul) #i p"mnteni (cei care se a#eaz" ntr-un loc.

32

principal al localit"$ii. Ea devine acum subiect de losoe #i de analiz" psihologic". Locul centrului este dedus perceptiv, din felul n care formele vectoriale ale traseelor care au leg"tur" cu el sunt privite ca pornind din el, ndreptndu-se c"tre el sau mi#cndu-se n jurul lui. n cele mai multe spa$ii, a#adar, centrul de echilibru al ansamblului, de#i indispensabil unei veric"ri a ordinii nale a proiectului, este mai pu$in evident dect centrii unit"$ilor subordonate pe care le con$ine o cl"dire. Fiecare zon" posed" propria sa centricitate, dar trebuie v"zut" #i n contextul ntregii a#ez"ri. Viziunea arhitectului trebuie s" se ridice mai presus de vederile limitate, aate la ndemna vizitatorilor aa$i n diverse pozi$ii. Vom trata n continuare motivele pentru care spa$iul central a pierdut dominan$a. Revolu$ia industrial" a nsemnat mai multe lucruri, care toate au subminat spa$iul central. Primul dintre acestea este respa$ializarea activit"$ilor urbane. Dac" naintea ei, casele din cet"$i erau organizate pentru a ad"posti att locuin$a ct #i activitatea celor care le ocupau, dup" apari$ia primelor fabrici, apare distinc$ia spa$ial" ntre locuire #i activitatea dominant", locuin$a #i fabrica neind n acela#i loc. Acesta e primul motiv pentru care ar ap"rea, n cet"$i, deplas"ri ritmice #i regulate ale unor mase de oameni. Iar aceste deplas"ri presupuneau deschiderea de drumuri care s" poat" primi aceste mase de oameni. Drumurile cu prospecte largi presupuneau chiar ele nsele ni#te parcursuri liniare care c#tigau enorm n importan$" n fa$a pie$elor, n fa$a spa$iilor centrale. Al doilea care ar de pomenit n acest context deschiderea spre mijloacele de locomo$ie. Datorit" lor apare cre#terea vitezei de deplasare, de la cea a pietonului sau a c"l"re$ului la cea, pu$in mai mare, a primelor c"ru$e f"r" cai. Al treilea motiv pentru care spa$iul central a pierdut mult n sec. XVIII-XIX a fost de ordin militar. Fortica$iile ora#elor #i-au pierdut rostul n aceast" perioad". Evolu$ia artei militare a f"cut ca valoarea de ap"rare a cet"$ilor, a fortica$iilor din jurul ora#elor s" scad" mult. n acest fel, deschiderea pe care dispersia spa$iului construit, dat" de importan$a n cre#tere pe care o cap"t" spa$iul liniar, s" nu se mai mpiedice de zidurile cet"$ilor. Zidurile, care deveneau o barier" pentru dezvoltarea din interior a ora#ului , cad. Oamenii nu mai erau constrn#i n a tr"i n spa$iul din interiorul cet"$ilor, organiza$i n jurul pie$elor centrale ale acestora. Tensiunea dintre cele dou" propriet"$i ale spa$iului (att interior ct #i exterior) centralitate #i liniaritate devine exprimat" ntr-o varietate mare de forme.
16

16

care poate-i ap"rau acestuia centrul de dezvolt"rile care urmau...

33

CATEGORII
Spa"ii nchise #i spa"ii deschise Omul nu percepe spa$iul. El percepe formele obiectelor care se a" n spa$iu. Omul nu poate percepe aceste obiecte dect n timp, deducnd spa$iul din metamorfoza formelor obiectelor n timp. Din observa$iile f"cute pe primitivi #i pe copii, s-a constatat c" ace#tia nu v"d dect imagini tridimensionale pe care #i le juxtapun sau suprapun, realiznd o ordine dispus" pe o scar" de valori aleas" de ei. Aceste juxtapuneri sau suprapuneri, ind realizate n timp, fac prezent" no$iunea de mi#care, ca element esen$ial n perceperea spa$iului . n arhitectur", aceast" mi#care este dat" de direc$ionarea aten$iei privitorului. Spa$iul este perceput dinamic sau static, dac" privitorul este supus efortului de a percepe #i suprapune mai multe sau mai pu$ine astfel de imagini bidimensionale n acela#i timp. Din acest motiv, prezentarea cl"dirilor n a#a fel nct s" e percepute direct din fa$" face ca imaginea lor s" nu necesite suprapuneri sau juxtapuneri cu alte imagini, rezultatul ind lipsa acestui efort #i n consecin$" lipsa mi#c"rii. Perceperea cl"dirilor din diagonala acestora, pe de alt" pare, l supune pe privitor la crearea mental" #i procesarea multor imagini, pe m"sura schimb"rii unghiurilor n care acestea sunt percepute, rezultnd o dinamic" sporit" n perceperea spa$iului. Aceast" dinamic" a spa$iului este denit" de fapt de modul n care omul s-a raportat la spa$iul construit. Dac" cl"dirile sunt prezentate frontal, n a#a fel nct ele s" nu poat" percepute dect ntr-un singur unghi, dinamica lor dat" ind doar de ornamente, aceast" rela$ie a avut loc static. Spa$iile pe care astfel de cl"diri le determin" sunt spa"ii nchise. Ele nu permit percep$ia dect dintr-un num"r restrns de unghiuri. Dac", n schimb, cl"dirile sunt percepute din diagonalele lor, permi$nd n acela#i timp omului mi#carea n jurul lor, dinamica acestora este crescut", pentru c" spa$iile permit perceperea unui num"r mare de imagini #i procesarea lor. Avem a face aici cu spa"ii deschise, spa$ii n care pe de o parte omul este liber s" se mi#te, pe de alt" parte (#i mai important) s"-#i formeze imagini multiple despre cl"dirile care le determin". Spa"ii compacte #i spa"ii dispersate
17 17

! 1982

Pentru detalierea acestei idei, v. P. A. Michelis, Estetica arhitecturii, Ed. Meridiane, Bucure#ti,

34

Organizarea spa$ial" este perceput" prin raport cu no$iunile de proximitate, continuitate #i nchidere. i sunt opuse no$iunile de izolat, liniar #i circular . Spa$iile construite sunt de fapt instan$ierea, concretizarea spa$iilor imaginate. Construirea ntr-un anumit mod, de c"tre o comunitate, este, dup" cum am v"zut, un proces foarte complex. Factorii de mediu (att natural, ct #i antropic) sunt determinan$i pentru ceea ce realizeaz" omul n spa$iul construit. Iar el realizeaz" spa$iul construit n acord cu un plan, pe care-l are nc" de la luarea p"mntului n st"pnire, un plan care-i va determina ntreg viitorul. Construirea n spa$ii compacte sau dispersate, n ansambluri ncorsetate sau n cl"diri mpr"#tiate pe culmi de dealuri, se face tocmai n acord cu raportarea omului la ntreg spa$iul, n inten$ia de a-l ordona n acord cu planurile lui pentru viitor. Dispersia cl"dirilor se va face n spa$ii unde factorii naturali, dar #i antropici o permit. Adunarea acestora n ansambluri compacte apare acolo unde apar constrngeri de orice natur". Dintre acestea am putea aduce n discu$ie cteva exemple pentru o mai bun" n$elegere. Satele de munte. Construc$iile sunt n mijlocul unor gospod"rii de mari dimensiuni. Dimensiunile mari ale propriet"$ilor sunt date de modul de via$" al locuitorilor, a c"ror ocupa$ie agricultura, cre#terea animalelor presupune exploatarea de mari dimensiuni de teren pu$in fertil. Dispersia este dat" #i de lipsa unui mod de via$" comunitar manifest, care s" genereze necesitatea interac$iunilor interumane continue. De asemenea, lipsa unor factori de climat sau microclimat care s" impun" condi$ii dure de ad"postire, cum g"sim, de exemplu, n acela#i tip de a#ezare pe v"ile Alpine din Tirolul de Sud, unde vnturile puternice care coboar" de pe fe$ele alpine au impus gruparea cl"dirilor n ansambluri cu aceea#i func$iune, dar care, mpreun", formeaz" un microclimat mai propice vie$ii. Ora#ele forticate. Formarea ora#elor a impus un mod de organizare spa$ial" specic. Evident, amplasarea lor s-a f"cut, din cele mai vechi timpuri, de obicei la intersec$ii de c"i de circula$ie importante. Aceste pozi$ii aveau, de bun" seam", nenum"rate avantaje. De exemplu, ela$iile comerciale nu puteau nori dect n condi$iile unei accesibilit"$i facile. Schimburile culturale, de asemenea. Dar accesul facil nu era ntotdeauna un avantaj. Beligeran$a specic" unei bune p"r$i din istoria omenirii a impus o anumit" form" a#ez"rilor urbane. Compactitatea
18

18

C. Norberg-Schulz, Architecture Presence, Language, Place, SKIRA, Milano, 2000

35

acestora #i ncorsetarea lor cu fortica$ii ct se poate de solide este un r"spuns la aceast" condi$ie, s" zicem antropic". Satele cu biserici forticate. O mbinare ntre un mod de via$" rural #i nevoia de ap"rare n fa$a unor dese raiduri de prad" a impus organizarea spa$ial" a satelor coloni#tilor sa#i din %ara Brsei. Avem aici un exemplu de centralitate foarte gr"itor. Centrul satului este marcat, evident de cl"direa bisericii. Satele despre care vorbim i aduc un element nou foarte important. n ele centrul este subliniat, nt"rit de prezen$a imaginii, n miniatur", a ntregului sat. Aici, locuitorii #i-au organizat, ntr-un minim de spa$iu bine ap"rat, un sat n miniatur". Interiorul cet"$ii este organizat pentru a ad"posti, pe timp de r"zboi, ntreaga popula$ie a satului cu toate mjloacele de subzisten$". Aici ecare are rolul lui precis n vreme de r"zboi, la fel cum n timp de pace, n sat, ecare face parte din comunitate cu ntreaga lui via$" #i activitate. Satele liniare. Atunci cnd via$a de sat, cu componenta ei agricol" dominant", dep"#e#te condi$ia de proprie subzisten$", are loc o grupare a gospod"riilor, acestea apropiindu-se #i marcnd vatra satului. Gruparea lor se face astfel pentru o mai bun" rela$ie cu exteriorul a#ez"rii, unul din motive ind #i sporirea #anselor de desfacere a roadelor agriculturii. Evident, vatra satului r"mne elementul central #i determinant n organizarea acestuia. Dezvoltarea liniar", n jurul c"ii de circula$ie care trece prin regiune se face datorit" facilit"$ii de acces pe care aceasta o reprezint". Nevoia de ap"rare, n lipsa fortica$iilor se face deseori prin #icanarea acestei c"i de circula$ie, pentru ca, odat" p"truns n sat, inamicul s" piard" vitez" #i orientare, devenind astfel mai vulnerabil. Spa$iul nu devine, prin aceast" dezvoltare n lungime, un spa$iu liniar, el #i p"streaz" caracterul centralizat n jurul vetrei sale, al bisericii #i de multe ori al trgului pe care-l dezvolt" n centru. Ora#ele moderne, cu blocurile de locuin"e. Locuin$e colective au existat nc" din vremea Asirienilor. Se p"streaz" locuin$e etajate #i din Imperiul Roman, la fel cum ele au fost construite #i n perioadele ce au urmat acestuia. Grup"rile de asemenea cl"diri de locuit existau de asemenea din cele mai vechi timpuri (de ex. Insulae romane). Ora#ul modern a adus, ca elemente de noutate pentru locuin$ele colective, eterogenitatea ocupan$ilor. n ora#ul modern, spre deosebire de epocile care au precedat modernitatea, gruparea locuitorilor nu se mai are loc natural, ci articial, pe principii inventate de om. n acest fel, organizarea spa$ial" nu mai $ine de elementele umane, de organizarea pe care omul o face n mod natural. Ea trece n spectrul unei organiz"ri impuse de entit"$i supra-umane rme, corpora$ii, autorit"$i sau chiar de la un nivel superior acestora pia$a. 36

ncepnd cu modernitatea, spa$iul nu mai este o expresie a omului (sau a comunit"$ii, n sensul de dorin$" unitar") ci a formelor create de acesta. Att a formelor construite (sau imaginate), ct #i a formelor sociale sau institu$ionale. Persoana nu mai este cea care-#i modeleaz" n mod direct spa$iul, ci l prime#te de la entit"$ile enumerate mai sus. Pentru a-l congura, acestea din urm" #i-au realizat un prototip uman. Omul a devenit pentru ele un soi de ma#in" Turing , n care condi$ia unui output de calitate este un input pe m"sur". Cum calitatea produselor puse pe pia$" le era o necesitate vital", realiznd func$ionarea omului ca ma#in" , au nceput a da aten$ie calit"$ii condi$iilor de via$" #i de munc" pentru cei care contribuiau la fabricarea produselor. Neputnd ndeplini acest deziderat pentru ecare persoan" n parte, au realizat, cum am spus, un prototip. Tot ceea ce au realizat mai departe pentru noi ind interesant doar spa$iul au f"cut raportat la acest caz ideal (modelul uman care genereaz" protul maxim). n acest fel, via$a omului devenit ideologizat", jocul arhitec$ilor #i al urbani#tilor cu aceasta cap"t" multe #i variate forme. Din acest motiv, spa$iul modern este un spa$iul mai mult al formei #i mai pu$in al omului.
20 19

19

! Ma#inile Turing sunt ni#te mecanisme extrem de elementare de dispozitive de prelucrare a simbolurilor care n ciuda simplit"$ii lor pot adaptate pentru a simula logica oric"rui calculator ce poate construit. (http://ro.wikipedia.org/wiki/Ma%C8%99in%C4%83_Turing)
20

! De ex. Le Corbusier cu a sa deni$ie a casei ca ma#in" de locuit. Cum locuirea este activitatea fundamental" a omului, cea care fundamental l reprezint" spa$ial, nu po$i vedea n func$ionarea ei ca ma#in" dect reprezentarea unei alte ma#ini, existent" la nivel ideologic.

37

3. COMPOZI ! IE
ntrebare fundamental!: CUM ALC%TUIM FORMELE? Idei principale: 6. Percep$ie 7. Elemente de morfologie 8. Elemente de gramatic" Bibliograe

Christian Norberg Schulz - Genius Loci, Academy Editions, London, 1980 Christian Norberg Schulz - Presence, Language, Place Skira Editore S.p.A., Milano, 2000 Gaston Bachelard Poetica spa$iului Ed. Paralela 45, Bucure#ti, 2003 Bruno Zevi Codul anticlasic (limbajul modern al arhitecturii) Ed. Paideia, Bucure#ti, 2000 Rudolf Arnheim Art" #i percep$ie vizual" Rudolf Arnheim For$a centrului vizual, Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1995 Rudolf Arnheim The Dynamics of Architecture Peter Zumthor Atmospheres, Ed. Birkhauser, Basel, 2006 P. A. de Michelis, Estetica arhitecturii, Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1982 PERCEP % IE

ntreaga discu$ie legat" de compozi$ie n spa$iu se poart" la nivelul fundament"rii percep$iei acestuia. Dup" cum spuneam undeva mai sus, omul nu percepe spa$iul, ci formele pentru care acesta se constituie n fundal, formele pe care acesta le sus$ine. Percep$ia spa$iului este fundamentat" pe no$iunea de centru. Motivul este unul foarte simplu. Privirea, percep$ia vizual" se xeaz" ntotdeauna ntr-un punct. Central. Pentru analiza cmpului vizual, centrul este elementul cel mai important. Imediat urm"tor ca importan$" #i f"r" de care centrul nu reprezint" nimic, r"mne un singur punct reg"sim, ca element de compozi$ie, axele. Din centru, prin intermediul axelor, compozi$ia se propag" la nivelul tuturor grup"rilor spa$iale. n 38

acest fel are loc articularea compozi$iei, n acest fel reg"sim rela$ia ntre p"r$i pe care o presupune gramatica limbajului arhitecturii. Pe de alt" parte, nu este obligatoriu ca axele s" e materializate efectiv n spa$iul tridimensional. Ele pot concretizate pe celelalte dimensiuni ale spa$iului construit. Axele pot comerciale, de exemplu, chiar dac" magazinele la care ele fac referire nu sunt de-a lungul unei artere importante de circula$ie. Sau, altfel, acele pot sus$ine anumite artere de circula$ie, chiar dac" traseul acestora nu este rectiliniu. Judecnd prin prisma acestei organiz"ri spa$iale n centre #i axe putem pune problema formelor percepute, dar #i a rela$iilor ntre aceste forme, pentru a ne putea crea o imagine a organiz"rii spa$iului construit, a spa$iului locuit de om. Centralitatea accentuat" poate duce la nchidere n interiorul unei limite spa$iale (care poate face, de exemplu separa$ia ntre ordine #i dezordine). Axialitatea exagerat" poate denatura n indecizia limitei cum putem observa n ora#ele construite pe plan cartezian, ora#e care se pot dezvolta, pe ambele direc$ii ale planului, nedenit. Pe de alt" parte, echilibrul ntre centralitate #i axialitate poate conduce la spa$ii care realizeaz" #i echilibre ntre alte no$iuni antagonice, cum ar cele de nchidere #i deschidere, de static #i dinamic, de public #i privat #i altele. Vom continua cu exemple care s" ilustreze cele spuse acum, la nivel teoretic. nchidere interioar! #i deschidere exterioar! (Pavilionul din Barcelona). Evident, modernitatea are #i o sumedenie de elemente utile pentru expresia de arhitectur". Tehnologia, care-#i spune cuvntul #i n arhitectur" #i construc$ii, deschide perspective largi #i n modul de expresie n acest domeniu. Gra$ie tehnologiei, noi materiale #i noi forme apar posibile. Folosirea lor n arhitectur" a devenit preocuparea modernilor nc" de la sfr#itul sec. XIX. De asemenea, transformarea n expresie spa$ial" a mpnzirii cu tehnologie a tuturor activit"$ilor omului a devenit preocuparea arhitec$ilor moderni, dominnd teoria #i practica de arhitectur" a primei p"r$i a secolului XX. Din acest sol #i trage seva ntreaga mi#care modern", cu toate curentele ei futurism, Bauhaus, de Stijl, etc. Transformarea vie$ii omului, trecerea de la gurativ la abstract au fost preocup"rile lor majore. Expresia acestor transform"ri este ntreaga arhitectur" modern". Reformularea spa$ialit"$ii, a raportului ntre interior #i exterior n$elegnd aici nu doar spa$ialitate ct toate cte face omul la interior #i exterior s-a f"cut primind impulsuri puternice din dou" surse. Prima dintre ele este redenirea omului modern prin prisma simbiozei ntre acesta #i tehnologiile n dezvoltare, avn-o ca fundal pe cea de a doua dezvoltarea f"r" precedent a tehnologiilor din construc$ii, care a oferit suportul material pentru expresia artistic". 39

Construit astfel, spa$iul modern se deschide c"tre exterior (apropierea ntre oameni, prin prototipizarea despre care am vorbit anterior , rupnd orice barier"). Spa$iul interior se une#te vizual cu cel exterior. Limita este redenit" de modernitate (ntreaga losoe a sec. XX o dovede#te) #i aceast" redenire este exprimat" prin arhitectur". Peretele din sticl" este principalul mod de expresie al acestei transform"ri radicale a limitei. Pun aici problema limitei avnd n gnd faptul c" ntre interior #i exterior, ntre spa$iu #i volum avem suprafa$a, limita prin excelen$". De fapt tot ceea ce facem n arhitectur" #i n arta construirii (baukunst) este modelarea limitei. Toate elementele care alc"tuiesc mul$imea numit" vocabular al arhitecturii au calitatea de limit"! nchidere exterioar! #i deschidere interioar! (muzeul de la Stuttgart). Deschiderea spre interior #i redenirea spa$iului interior #i exterior n egal" m"sur" prin denirea continu" a limitei a fost preocuparea continu" a modernit"$ii. Aarea ct mai multor capacit"$i de expresie pentru suprafe$ele ce ne separ" (sau unesc) spa$iile este preocuparea major" a arhitecturii contemporane . Modul n care aceste suprafe$e sunt tratate este denitoriu pentru arhitectura contemporan", pentru c" prin acest mod are loc n principal expresia de arhitectur". Exist" ns" #i posibilitatea ca rolul dominant n expresia de arhitectur" s"-l primeasc" spa$iul. Sau chiar tensiunea ntre spa$iul exterior #i cel interior. A#a cum se ntmpl" la Neue Staatsgalerie din Stuttgart. Pe locul pe care urma a construit muzeul exista un pasaj pietonal care urca pe dealul din apropiere. Arhitectul a ales s" nu omoare aceast" trecere, incluznd-o n ediciul imaginat. A reu#it un spa$iu urban n care reg"sim armonia ntre spa$iul interior #i spa$iul. Destina$ia cl"dirii expozi$ie de art" modern" r"zbate n spa$iul exterior, cei care parcurg pasajul astfel p"strat putnd ntrez"ri obiectele de art" din muzeu. Pasajul parcurge, la un nivel nalt o curte interioar", astfel nct exponatele din aceast" curte putnd admirate de
22 21

21

! Poate #i mi#c"rile de tip hippie ce au urmat r"zboiului, cu eliberarea omului pn" #i de hainele sale...
22

! Chiar dac" acest fapt are un pronun$at caracter baroc. Pentru c" este evident" o dezechilibrare a ponderii celor trei principii vitruviene venustas, rmitas #i utilitas n favoarea primului, la fel n modernitatea trzie fa$" de prima ei perioad", la fel ca #i n baroc (fa$" de rena#tere).

40

c"tre trec"tori, dar n acela#i timp neexistnd posibilitatea de acces din spa$iul exterior n cel interior, altfel dect vizual. Exemplul muzeului din Stuttgart, construit ntr-o perioad" de timp care ar corespunde nceputului postmodernismului este trecerea la un alt nivel al rela$iei ntre interior #i exterior. Dac" naintea perioadei moderne, aceast" delimitare era absolut clar", prin elemente opace #i masive, din ziduri din piatr" sau c"r"mid", la nceputul perioadei moderne separa$ia pierde masivitatea #i opacitatea. Ecranele devin transparente facilitnd percep$ia ntre interior #i exterior, dar nc" separndu-le spa$ial, permi$nd doar unirea lor vizual". Postmodernismul vine s" uneasc" #i spa$ial interiorul cu exteriorul, relativiznd la maxim no$iunea de limit". Atrac"ie #i respingere Aceast" dualitate este tradus" n termeni spa$iali prin dualitatea ntre convexitate #i concavitate. Spa$iile atractive sunt cele care m"resc dinamica percep$iei privitorului. n ele primeaz" elementele de diversitate. Sunt n mod necesar concave, atrag privirile c"tre alveole, din care elementele de mas" sunt percepute diferit. Atrac$ia pe care ele o reprezint" este cea care le genereaz" dinamica. Ele reprezint" de cele mai multe ori parcursul, c"utarea. Doar n cazul spa$iilor convexe se poate vorbi de un nceput #i de un sfr#it de parcurs. Spa$iile concave sunt prin deni$ia lor stabile. Ele sunt percepute dintr-o privire. Alc"tuirea acestora nu ne confer" activarea vreunei surprize. Puterea lor de atrac$ie este relativ sc"zut", dar acest lucru este datorat #i faptului c" ele sunt, n cea mai mare parte, spa$ii centrale. Spa$ii n care organizarea este clar", denit", stabil". Spa$ii care reprezint" de cele mai multe ori destina$ia, locul n care era de ajuns. Raportarea gurii la fond Spuneam undeva, mai sus, c" pentru a putea identica elementele de vocabular al arhitecturii, cuvintele acesteia, este necesar a identica, izola #i numi p"r$ile care o compun. Pentru a facilita primele dou" ac$iuni dintre acestea, o claricare a contrapunctului form" fond se impune a f"cut" aici. n acest sens, vom prezenta aceast" dualitate nti perceptiv pentru ca apoi s" o exprim"m n exemple din spa$iul perceput.
23

23

! Nu pot numi acea perioad" sfr#it al modernit"$ii, pentru c" acesta nc" nu a avut loc. Postmodernismul, n ciuda denumirii, este considerat o nou" form" a modernismului.

41

Distinc$ia ntre form" #i fond este dat" de spa$iul ocupat. Pentru aceasta este necesar a lua n discu$ie dou" planuri ntre care exist" o suprapunere. Unul dintre aceste planuri este necesar s" ocupe mai mult spa$iu dect cel"lalt, iar cel"lalt s" e vizibil #i delimitat deasupra primului. Unul dintre planuri se a" n fa$a celuilalt. Primul este fondul iar cel"lalt este gura. Exist", evident, ambiguit"$i n identicarea celor dou" componente . Ce-i drept, aceste ambiguit"$i sunt foarte rare n arhitectur". n schimb, cercet"rile n domeniul percep$iei vizuale pentru distinc$ia ntre form" #i fond, au demonstrat cteva moduri de n$elegere ale acestei dihotomii care sunt esen$iale pentru arhitectur". Aceste distinc$ii nu fac altceva dect s" concretizeze dualitatea ntre form" #i fond, numind elementele care se constituie n aceste dou" no$iuni. Un prim exemplu este faptul c" suprafa$a nchis" tinde s" e v"zut" ca gur", iar cea nconjur"toare si nelimitat", ca fond. Apoi, putem distinge ca prim-plan, ca form" liniile situate la intervale mici. De asemenea, simplitatea formei si mai ales simetria ajut" suprafe$ele s" func$ioneze ca form", s" se disting" de fond. Elementele convexe sunt mai u#or de perceput ca form" dect cele concave. Convexitatea sus$ine gura, iar concavitatea fondul. Aceast" dihotomie este fertil exploatat" prin realizarea spa$iilor interioare #i exterioare. ntrep"trunderea lor este o surs" de dinamic" n percep$ia de arhitectur", prin atragerea aten$iei privitorului pentru descifrarea spa$iului #i pentru facilitarea n$elegerii lui integrale. Despre iluziile optice Problema iluziei optice n arhitectur" se pune pe dou" planuri. Ea poate necesar", decurgnd din construc$ie sau poate folosit" n mod deliberat de artist, pentru a corecta modul n care sunt percepute anumite elemente de construc$ie. Ea poate folosit" #i pentru a deruta. Problema iluziei optice este de fapt momentul n care ea este descoperit" de privitor. Atunci cnd pentru acesta, descoperirea este motiv de ncntare estetic" n continuare (cum, de exemplu, este forma complex" a coloanelor dorice, f"cute astfel tocmai pentru ca ele s" par" simple), iluzia optic" se dovede#te a binevenit". Cnd, n schimb, ea este folosit" doar pentru a n#ela ochiul, cnd este v"dit" a simula pur #i simplu situa$ii care sunt rupte de context,
24 24

! n vechile cosmologii, stelele erau uneori v"zute ca mici g"uri n perdeaua cerului nocturn, prin care veneau lic"riri dintr-o lume cereasc" mai str"lucitoare. Astfel, ne spune Kant, nv"$atul francez Maupertuis interpreta nebuloasele ca deschideri n rmament, prin care se vede empireul. apud R. Arnheim, Art" #i percep$ie vizual", Ed. Univers, Bucure#ti, 1978

42

rezultatul este unul nepl"cut, descump"nitor. Modul artistic n care ea apare astfel este deseori numit kitsch. Raportarea la iluzia optic" n arhitectur" este de fapt raportarea la prezen$a neverosimilului n ceea ce nu poate dect pur real. Iluzia optic" n celelalte arte vizuale este binevenit", pentru c" acolo realitatea este una creat" de la zero. Arhitectura are n schimb un statut diferit. Problema realit"$ii n arhitectur" se pune ntotdeauna raportat, legat de realitatea din teren. Iar aceste leg"turi sunt cele care cer expresiei de arhitectur" discern"mnt maxim. Dup" cum spunea R. Arnheim, ntr-o oper" de art", toate lucrurile sunt la fel de elocvente prin aparen$a lor vizual".
25

Problema iluziei optice este dat" de modul n care artistul #i alege mijloacele de expresie. Astfel, putem spune c" dac" un stil pictural nu reuseste s" satisfac" aceast" norm" [cum c" arta $inteste la o iluzie am"gitoare si c" orice abatere de la acest ideal mecanic trebuie s" e explicat", scuzat", justicat"] - #i toate stilurile de art", moderne sau str"vechi, dau gre# n practic", mai mult sau mai pu$in evident, sub acest raport, discrepan$a este explicat" ntrunul din urm"toarele moduri: artistul n-are iscusin$a de a realiza ceea ce vrea s" fac"; El red" ceea ce stie si nu ceea ce vede; el adopt" orbeste conven$iile picturale ale confra$ilor s"i; el percepe gresit din cauza unor defecte ale ochilor sau ale sistemului s"u nervos; el aplic" un principiu corect dintr-un punct de vedere anormal;

el ncalc" inten$ionat regulile reprezent"rii corecte.

26

Aceast" doctrin" iluzionist", cum as numi-o eu, continu" s" produc" o mul$ime de interpert"ri eronate. Ca atare trebuie spus foarte categoric si foarte frecvent c" realizarea de imagini, artistice ori de alt" natur", nu deriv" pur si simplu din proiec$ia optic" a obiectului reprezentat, ci este un echivalent, redat cu anumite mijloace specice, al celor observate la acest obiect. Distan"ele vizuale

25

!
!

R. Arnheim, For$a centrului vizual, Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1995, pg. 172
R. Arnheim, Art" #i percep$ie vizual", Ed. Univers, Bucure#ti, 1978, pg.103

26

43

Dup" attea dualit"$i ntre deschidere #i nchidere, atrac$ie #i respingere, concav #i convex, static #i dinamic, central #i liniar realiz"m c" percep$ia spa$iului construit se bazeaz" destul de mult pe tensiune, pe diferen$a de poten$ial pe anumite scale ntre elementele care l compun. Aceste diferen$e de poten$ial pot considerate #i for$e perceptive, pentru c" prin ele ne construim imaginile spa$iale. 'i prin intermediul acestor imagini ajungem, n nchiderea unei bucle, la aprecierea subiectiv" a distan$elor n interiorul unui spa$iu dat, e el interior sau exterior. De pild", perceperea unui spa$iu dinamic este mult mai rapid" dect cea a unui spa$iu static, chiar dac" poate dura mai mult timp. De asemenea, parcurgerea unui spa$iu atunci cnd exist" un scop denit, chiar dac" acest scop este vizibil doar pe hart" are loc mai rapid #i mai dinamic dect parcurgerea aceluia#i spa$iu atunci cnd scopul este doar parcursul. Cu alte cuvinte, dac" mergem prin ora# avnd o $int" (n fa$a ochilor sau doar n dorin$") distan$a vizual" ntre punctul de plecare #i aceast" $int" este mai scurt" dect dac" parcurgem acela#i drum doar pentru a privi elementele care ne apar pe acest drum. Distan$a parcursului vizual n primul caz este mai scurt" dect n cel de-al doilea, chiar dac" distan$a zic" este aceea#i. Aceast" tensiune ntre distan$ele vizuale este cea mai util" n compozi$ia de arhitectur". Ea se exprim" mai ales la nivelul denirii spa$iului ca organizare de volume #i de vectori. Aceast" organizare este instan$ierea spa$ial" a maselor (volumele) #i a rela$iilor ntre ele (vectorii). Dup" cum spunea R. Arnheim, volumele ne impresioneaz" n primmul rnd prin in$area lor iar vectorii prin ac$iunea lor . Vectorii, n acest context, pot deni$i ca distan$e vizuale orientate. Ei sunt determina$i de volumele care ocup" spa$iul construit. Aceste volume se constituie n puncte de atrac$ie pentru cei care parcurg spa$iul. Ele sunt acele puncte focale despre care am vorbit n capitolul anterior, puncte focale care marcheaz" spa$iul #i constituie centre de interes pentru cei care-l viziteaz", determinnd ac$iunile lor n acest spa$iu cu alte cuvinte, orientndu-le, vectorial, ac$iunile. A#a cum volumele sunt concentr"ri de mase, care creeaz" centri compozi$ionali prin prezen$a lor care impune perceperea lor, punctele focale devin centri compozi$ionali printr-o anumit" rela$ie pe care vectorii o au ntre ei sau cu volumele ce formeaz" un spa$iu sau un ansamblu. Aceste rela$ii sunt clasicate n func$ie de modul n care ele se fac prezente n compozi$iile de arhitectur".
27

27

R. Arnheim, For$a centrului vizual, Ed. Meridiane, Bucure#ti, 1995

44

Primul tip de astfel de dinamic" vizual" este divergen$a m"nunchiurilor de raze care izvor"sc dintr-un centru. n arhitectur", spa$iile exterioare ale str"zilor care pleac" dintr-o pia$" sunt un spa$iu care are un caracter divergent. De asemenea, n condi$ii de lumin" redus", razele ce pleac" dintr-un obiectiv care constituie o surs" de lumin" puternic" genereaz" o astfel de dinamic" vizual". Opusul acestui tip, convergen$a vectorilor c"tre un centru comun reprezint" un al doilea tip de dinamic" vizual". De exemplu, cheia de bolt" concentreaz" vizual aten$ia privitorului. Sau ediciul sau statuia care marcheaz" centrul unei pie$e. Punctele nodale reprezentate de intersec$ii constituie al treilea tip de focar n compozi$ia de arhitectur" #i de urbanism. Ele se constituie n repere pentru orice vizitator, ind de cele mai multe ori puncte n care au loc schimb"ri de structur" urban", ncruci#"ri de drumuri, puncte de oprire pentru mijloacele de transport. n aceste puncte, vectorii liniari, unidimensionali ai parcursurilor converg iar energia lor se disipeaz" n vectorii bidimensionali care unesc aceste puncte cu restul re$elei. Un al patrulea #i ultim punct nodal de interes este cel n care are loc o contrac$ie, o gtuire a spa$iului interior sau exterior. Formele care sunt mai pu$in masive, care accentueaz" verticala, formele n care exist" tronsoane care pot izolate ca #i particularit"$i sunt cele care genereaz" astfel de contrac$ii devenind puncte nodale, devenind puncte terminale ale vectorilor care str"bat spa$iul. Redenind astfel problematica spa$iilor #i volumelor, toat" arhitectura devine problema g"sirii unui echilibru armonios ntre greutatea masiv" #i ac$iunea orientat". MORFOLOGIE Dup" acest periplu despre spa$iu, despre rela$ia lui cu locul, despre rela$ia lui cu volumele care-l delimiteaz", este necesar a investiga #i elementele #i modul n care acestea prind a se concretiza, pentru ca astfel, pe lng" n$elegerea expresivit"$ii n arhitectur", s" putem n$elege #i modurile de expresie pe care arhitectura ni le pune la dispozi$ie. Astfel, primul pas pe care-l avem de f"cut este descrierea elementelor concrete, palpabile, prin care avem acces la expresivitatea arhitecturii. Pentru aceasta, dup" ce am v"zut cum e alc"tuit limbajul arhitecturii, cum e alc"tuit vocabularul acesteia, putem trece la o inventariere a elementelor n care ideile prezentate mai sus se instan$iaz", se concretizeaz". Aceste elemente vor tratate n complexitatea lor, ncercnd de ecare dat", pe ct posibil, s" le prezent"m n ntreaga lor 45

complexitate. Pentru c" ecare element n parte are, ca #i ntregul n care este, o serie de propriet"$i #i o serie de r"spunsuri la a#tept"rile noastre. Este evident c" exist" o multitudine de motive pentru care oamenii construiesc ntr-o anumit" form". Este de asemenea evident c" exist" o innitate de r"spunsuri corecte la o singur" problem" n arhitectur" sau construc$ii. Aceste r"spunsuri vin din dorin$a (sau inten$ia) arhitectului de a da solu$ii pentru cele mai multe din p"r$ile problemei. Dar la baza lor st" #i tensiunea care exist" ntre formarea, cultura arhitectului #i toate dimensiunile care denesc spa$iul n care acesta lucreaz". Putem deni cl"direa ca rezultat al disip"rii energiei pe care aceast" tensiune o presupune. Ceea ce n$elege arhitectul din spa$iul n care lucreaz", din tema de proiectare, din interac$iunea cu comanditarii sau chiar din cea cu oamenii locului. Compozi$ia de arhitectur", ca noim" dat" formelor, este rezultat" n acest mod. n orice alt mod rezult" o al"turare dat" formelor, nu se poate numi compozi$ie. V"znd astfel lucrurile, morfologia nu trateaz" doar formele n compunerea lor, ci nsu#i modul lor de compunere. Din acest motiv, vom trata poate prea fugar modurile efective n care se compun volumele. Putem trece n grab" peste problemele legate de propor$ii, simetrii, ritmuri #i alte moduri de a compune volumele. Acestea sunt apanajul arhitectului #i mai pu$in al comanditarului. Acesta din urm" trebuie doar s" se asigure c" ceea ce prime#te de pe urma colabor"rii cu arhitectul este o compozi$ie. Cu alte cuvinte, el are a se asigura c" acea tensiune despre care am pomenit mai sus s-a declan#at #i a generat sucient" energie pentru ca rezultatul ei s" e arhitectur". Rostul compozi$iei nu este, astfel de a analizat" estetic. Evident, analiza estetic" nu trebuie nl"turat" sau subestimat". Dar ceea ce este supus analizei trebuie n primul rnd s" rezulte din n$elegerea #i integrarea creativ" de c"tre arhitect a tuturor formelor care intr" n compozi$ie. Iar aceste elemente, invariabil, au un dublu caracter: ele sunt #i volume de sine st"t"toare, dar sunt #i vectori de comunicare n cadrul expresiei pe care cl"direa o reprezint". Astfel trebuie n$eleas" n general orice oper" care apar$ine domeniului artelor vizuale. Pentru c" n opera de art" orice schem" abstract" organizeaz" substan$a vizual" astfel nct expresia dorit" s" e transmis" direct ochiului. Faptul este probabil cel mai izbitor demonstrat cnd analiz"m mai am"nun$it o pictur" care la prima vedere nu pare a oferi mai mult dect o platitudine agreabil" prezentat" ntr-un mod naturalist curent. Astfel vorbind, devine interesant a c"uta motivele pentru care organizarea spa$ial" pe care neo nf"$i#eaz" o cl"dire. n acest fel, descoperim c" la baza compozi$iei stau scheme structurale foarte bine denite. Este, n acest context, necesar a aminti, ca nceput, c" forma este fundamentat" pe centru, axe #i grupare spa$ial". Din centru, prin intermediul axelor, 46

compozi$ia se propag" la nivelul tuturor grup"rilor spa$iale, e ele macro- sau microstructuri. Astfel, organizarea realizat" la nivelul ntregii a#ez"ri este valid" #i la nivelul ec"rei cl"diri n parte. Am v"zut aceasta cnd am descris importan$a centrului, modul lui de apari$ie ca intersec$ie ntre axis mundi #i suprafa$a solului. Urm"rind la nivelul compozi$iei aceste scheme, identic"m #i descriem elementele de compozi$ie. Primele dintre ele, pe care le percepem cel mai lesne, sunt volumele clare, coerente. Le putem numi, putem observa rela$iile pe care ele le dezvolt". G"sim ntr-un al doilea pas, simetriile. Crea$ia arhitectural" sa bazat att de insistent pe simetrie n toate culturile deoarece cl"dirile snt un element de ordine si stabilitate n mijlocul existen$ei umane, care se caracterizeaz" prin lupt", ntmplare, discordie, schimbare si ira$ionalitate. Acelasi lucru sepoate spune despre bijuterii, ceramic" si mobil", dar nu despre operele de art" n sensul mai restrns al cuvntului. Apoi, orice simetrie presupune o ax". Axialitatea este un al treilea element esen$ial al compozi$iei n art" n general #i n arhitectur" n mod special. Prin identicarea axelor ntr-o compozi$ie, imaginea pe care ne-o form"m devine mult mai u#or de perceput, schematizarea ind n acest fel mult mai facil". Iar descompunerea la nivel cognitiv a imaginii ntr-una sau mai multe scheme mentale duce la n$elegerea cu efort minim a imaginii n cauz" . 'i acest minim de efort este motiv de confort vizual #i, n consecin$", de delectare estetic". Dincolo de axialit"$i, simetria ne d" seam" #i despre echilibru. Echilibrul fa$" de o ax" (de cele mai multe ori vertical") $ine #i el de comoditatea de percepere a ordinii. Exist" de asemenea echilibru #i n condi$ii de asimetrie. Acesta se ob$ine cu ceva mai mult efort, chiar dac" perceperea lui nu necesit" mai mult efort dect la perceperea echilibrului dat de simetrie. Balansul n cazul celui asimetric se realizeaz" pe mai multe axe, pe mai multe dimensiuni dect cele care apar n imagine. Din acest motiv, putem spune c" un echilibru asimetric este generator de poezie. Chiar dac" nu $ine de simetrie, un alt element important n compozi$iile din artele vizuale este ritmul. Acesta presupune repetarea de minim trei ori a unei guri. Fundalul pe care are loc aceast" repeti$ie poate neutru sau nu. n cel de-al doilea caz, interferen$ele care pot ap"rea ntre ritmul dat #i particularit"$ile fundalului sunt generatoare, la rndul lor, de poezie. Ultimul, dar nu cel mai pu$in important element de compozi$ie este cuplul raportpropor$ie. Prin acesta sunt guvernate #i legate ntr-o codependen$" care poate duce la armonie, toate dimensiunile cl"dirii. Att ale volumelor, ct #i ale spa$iilor. Aceste propor$ii #i rapoarte sunt
28 28

! Din acest motiv, imaginea construc$iilor regulate, ordonate este mult mai facil" dect a celor n care ordinea nu exist" sau este dep"#it", dizolvat" n dezordine. Din acest motiv, cl"dirile din Alpi, n simplitatea #i regularitatea lor sunt mai u#or de n$eles #i totodat" mai pl"cute dect cele din Carpa$i.

47

generate de schemele pe care le deseneaz" axele de compozi$ie peste planul #i fa$adele cl"dirii. Ele asigur" unitatea compozi$ional" a ntregii construc$ii. Prin toate aceste elemente de gramatic", se identic", n arhitectura cl"dirilor, rela$iile ntre formele care le compun. Aceste rela$ii sunt, de cele mai multe ori, rela$ii de ierarhizare. Ele ne nf"$i#eaz" corpurile dominante, corpurile dominate. Elementele de volum cu dimensiuni mari, masive, n care preponderent este plinul, pot domina elemente de dimensiuni mai reduse, n care golurile acoper" cea mai mare parte din suprafa$". Evident, ntre aceste tipuri de elemente, dac" gramatica este corect pus" n practic", nu apar dezacorduri, ci apare o simbioz" generatoare de estetic", de frumos, de venustas. Cele spuse pn" acum sunt elemente de compozi$ie artistic" ce $in de oricare din artele vizuale. Pe lng" acestea, arhitectura mai presupune dou" elemente, care sunt poate mai ndep"rtate de poezie #i mai apropiate de pragmatic. Cert este c" acestea dau arhitecturii particularitatea proprie n rndul celorlalte arte. Acestea sunt func$iunea #i structura. A#adar, un alt element necesar pentru n$elegerea compozi$iei, despre care nu se poate s" nu amintim aici este func$iunea, ca element generator. Func$iunea unei cl"diri este cea care-i d" sens, utilitate. Propor$iile ntre dimensiunile impuse de utilitatea spa$iilor pe care cl"direa le ad"poste#te sunt cele care genereaz" dimensiunile generale ale cl"dirii. De asemenea, elementele de limbaj arhitectural cerute, impuse #i determinate de func$iune sunt cele care devin elementele de compozi$ie ale cl"dirii. Cum sursa lor este func$iunea, rolul acesteia nu este neglijabil n stabilirea imaginii ansamblului. Func"iunea se poate spune c" este rela$ia pe care ahitectura o are cu timpul, prin utilizare. Utilizarea unei cl"diri $ine de principiul ac$iunii. Este de precizat aici c" exist" un raport clar ntre planul (orizontal) #i eleva$ia (planul vertical) unei cl"diri, care este izomorf (are aceea#i form") cu raportul dintre domeniul vederii #i domeniul ac$iunii. Dimensiunea vertical" apar$innd domeniului vederii, n timp ce dimensiunea orizontal" apar$ine domeniului ac$iunii. Arhitectura devine frumoas" cnd #i aceast" raportare, a ceea ce este v"zut la ceea ce este util (sau invers) este una armonioas". Iar cnd aceasta se ntmpl", reg"sim n arhitectur" utilitatea, armonia nu doar cu pl"cerea, ci cu ntreaga via$" utilitas. Dar nimic nu poate compus #i nu poate func$iona f"r" structur!. Structura unei cl"diri este osatura pe care aceasta este construit". Chiar dac" n majoritatea cazurilor aceasta nu este exprimat" vizual, direct, ea exist" #i poate n$eleas" din ntreaga conformare a cl"dirii. Ea reprezint", pentru arhitectur", rela$ia direct" pe care opera de arhitectur" o are cu gravita$ia. Prin ea direc$ia vertical" cap"t" un caracter special, distingndu-se de cele dou" direc$ii 48

orizontale. n acest fel se dezv"luie importan$a pe care o are, pentru ac$iunea de a compune n arhitectur", gravita$ia, iar de aici importan$a stabilit"$ii cl"dirii #i asimilarea, exprimarea ei estetic" . Descoperim astfel al treilea atribut care trebuie s" caracterizeze arhitectura:, rmitas. Doar prin atingerea acestor trei atribute venustas, rmitas #i utilitas, modul n care cl"dirile sunt alc"tuite din elementele de vocabular devine compozi$ie de arhitectur". Aceast" concluzie nu este nou" (dup" cum tr"deaz" #i limba n care este formulat"). O avem de la arhitectul roman Vitruviu, care a formulat-o n secolul I nainte de Hristos. n urma celui mai vechi tratat de arhitectur" pe care-l cunoa#tem, un volum n zece p"r$i - De Architectura libri decem.
29

29

! Exist" o sumedenie de construc$ii care nu doar tr"deaz", ci chiar folosesc n compozi$ia lor vizual", vizibil", structura. Putem aminti aici nc" de viaductele #i apeductele romane, de contrafor$ii catedralelor gotice. Podurile metalice ale nceputului modernit"$ii sunt un alt exemplu elocvent. Hangarele proiectate n timpul r"zboiului de Pier Luigi Nervi sau structurile geodezice ale lui Buckminster Fuller. Mai aproape de noi, impresionantele poduri #i cl"diri ale arhitectului spaniol Santiago Calatrava ne ncnt" cu unitatea pe care acesta a realizat-o ntre rmitas #i venustas.

49

4- 5. LUMINA
&ntrebare fundamental!: CUM VEDEM 'I CUM N$ELEGEM UN SPA$IU Lumina Alvaro Siza, unul din marii arhitec$i ai zilelor noastre, spunea c" lumina este cel mai puternic material folosit n arhitectur". ntr-adev"r, orice alt material (material) i este subordonat. Raportarea la lumin", pentru oricare din suprafe$ele vizibile care delimiteaz" un spa$iu, este singurul lucru important pentru perceperea respectivului spa$iu. Formele nu pot percepute altfel dect n lumin". Iar raportarea lor la lumin" este singurul mod n care ele sunt puse vizual n valoare. Ajungem astfel la una din cele mai vestite deni$ii ale arhitecturii din perioada modern": Arhitectura este jocul savant, corect si magnic al formelor reunite sub lumin". Le Corbusier F"r" lumin", formele nu pot percepute, iar nepercepute, formele nu reprezint" nimic. F"r" lumin", limbajul arhitecturii este mut. Expresia de arhitectur" nu prinde via$". Lumina este elementul principal al arhitecturii prin care formele #i spa$iile despre care (sau prin care) aceasta ne vorbe#te sunt puse n valoare, prin perceperea lor. Arhitectura exploateaz" lumina mai mult dect oricare art". Spuneam nainte c" arhitectura este singura art" care ne oblig" s"

50

o consum"m . Orice alt" form" de art" este discret". Se $ine la distan$" de privirile (sau auzul) celor care nu au leg"tur" cu ea. Arhitectura este altfel. Arhitectura este v"zut" indiferent de voin$a privitorilor. Ea le modeleaz" via$a f"r" ca ace#tia s" o vrea, f"r" ca ace#tia s" o #tie... Rela$ia celorlalte arte vizuale cu lumina este foarte strict controlat". Artistul care creeaz" opera, dar #i curatorul muzeului n care aceasta popose#te sunt responsabili pentru modul n care opera de art" este pus" n valoare, pentru lumina n care aceasta este pus" . Cu arhitectura lucrurile stau diferit. Ea trebuie s" fac" fa$" tuturor condi$iilor de iluminat posibile. Cl"dirile sunt supuse privirii n cele mai variate condi$ii de lumin". Trebuie privite n zori, trebuie v"zute n griul furtunii, n nuan$ele amurgului, n lumina rece a dimine$ilor geroase de iarn". Arhitectura lor este dependent", n lipsa luminii naturale, de condi$iile de iluminare articial" pe care le concepe arhitectul. Ele pot puse n valoare de lumina interioarelor. Ele pot iluminate din exterior n cele mai variate forme de la n"l$imea stlpilor de iluminat, din pardoseal", din interiorul fntnilor arteziene. Pot primi lumin" din exterior chiar din cl"dirile nvecinate. Pot , de asemenea, iluminate din interior, n cele mai variate forme. Lumina care cade pe cl"diri (sau care vine din ele) este legat" in$ial de expresia de arhitectur" pe care acestea o propun. Ea este dependent" n primul rnd de suprafe$ele transparente ale cl"dirilor (geamuri, pere$i cortin"). Apoi nisajul suprafe$elor volumelor/
30 31

30

! Despre aceast" realitate, g"sim la Adolf Loos, 1910: Casa trebuie s" plac" tuturor. Ceea ce o distinge de opera de art", care nu este obligat" s" plac" nim"nui Opera de art" este afacerea privat" a artistului. Casa nu este o afacere privat". Opera de art" este adus" pe lume f"r" ca nimeni s"-i simt" nevoia. Cas" r"spunde unei nevoi. Artistul nu este responsabil fa*" de nimeni. Arhitectul e responsabil fa*" de toat" lumea Opera de art" este prin esen*" revolu*ionar", n vreme ce casa e conservatoare. Opera de art" se gnde-te la viitor, casa la prezent. Opera de art" smulge oamenii din comoditatea lor. Noi i detest"m pe cei care ne smulg din comoditatea noastr" -i vin s" ne tulbure confortul. De aceea iubim casa -i detest"m arta Asta nseamn" c", atunci, casa n-ar o oper" de art"? N-ar arhitectura o art"? Nu, nu este. Numai o mic" parte din munca arhitectului este de domeniul Artelor Frumoase: mormntul -i monumentul comemorativ Artistul este propriul s"u st"pn, arhitectul este servitorul comunit"*ii Sarcina arhitectului este de a provoca emo*ii juste.
31

! Chiar #i aici, mare parte din r"spundere o poart" tot... arhitectul. Prin modul n care este conceput" n interiorul muzeului de c"tre arhitect lumina (natural" #i articial") n interiorul muzeului de c"tre arhitect, calitatea operelor de art" care sunt expuse n muzeu poate pus" mai mult sau mai pu$in n valoare.

51

corpurilor pe care cade lumina sunt determinante pentru percep$ia acestora. Culoarea #i textura lor sunt elementele determinante pentru modul n care acestea sunt percepute n lumin". Toate aceste caracteristici ale suprafe$elor care compun spa$iile #i volumele canalizeaz" ntr-un anumit mod lumina. Iar dac" lumina nu este canalizat" corect, arhitectura cl"dirilor are de suferit ntr-att nct ea poate dec"dea din condi$ia de art". Pentru c" lumina tratat" necorespunz"tor poate denatura armonia #i morfologia cl"dirilor ntr-att nct aceste dou" elemente esen$iale pentru deni$ia arhitecturii s" nu mai e vizibile, s" nu mai poat" percepute. Problema luminii trebuie analizat" pe mai multe planuri. Mai multe asemenea sec$iuni prin ceea ce nseamn" lumina pentru arhitectur" ne vor dezv"lui multe moduri n care arhitectura este perceput" cu adev"rat #i tot attea moduri de a analiza cl"dirile, existente sau n proiect. Investiga$ia va ncepe prin introducerea unor dihotomii (la fel cum am analizat #i spa$iile construite) pentru a putea astfel observa cum inciden$a luminii determin" percep$ia #i n continuare n$elegerea arhitecturii. Apoi vor urma descrieri ale diferitelor aspecte ale luminii care ne intereseaz" n mod deosebit. Cele mai importante vor cele legate de intensitatea luminii, de contrastul pe care ea ni-l ofer" #i de cromatic". Lumina colorat" poate accentua sau estompa anumite caracteristici de interes ale arhitecturii. Nu n ultimul rnd, este important de observat #i modul n care raportarea oamenilor la lumin", n principal la lumina diurn", a determinat #i inuen$at abordarea anumitor elemente de construc$ii, genernd astfel moduri de construire care au devenit caracteristice pentru anumite zone, pentru anumite culturi. Evident, prima astfel de dihotomie este cea ntre lumina natural" #i cea articial". La exterior #i de multe ori #i la interior, aceste dou" tipuri de lumin" nu apar n acela#i timp. Aceast" separare temporal" este nso$it" #i de o separare la fel de strict" de morfologie. Niciodat" #i sub nicio form" lumina diurn", lumina solar" nu va putea comparat" cu cea articial". Din aceste motive, separarea #i n cadrul acestei analize n dou" descrieri succesive a descrierii luminii naturale #i a celei articiale este binevenit". LUMINA NATURAL & Analiza luminii naturale trebuie f"cut", n schimb, pe mai multe planuri n acela#i timp. n primul rnd, arhitectura se raporteaz" la lumina general" a zonei n care urmeaz" a edicat". Este dependent de condi$iile geograce ale ec"rei regiuni modul n care obiectele din spa$iile deschise sunt puse n valoare de inciden$a luminii. Astfel, lumina de la Mediterana difer" net de cea din $"rile nordice. De asemenea, lumina din Italia este altfel dect cea din Grecia sau din 52

Spania. Lumina din Marea Britanie, predominant difuz" datorit" ce$ei fenomenul meteorologic cel mai cunoscut al insularilor difer" net de lumina dur" a Spaniei aride. Oamenii s-au adaptat n arta de a construi la perceperea luminii. Au f"cut asta att prin realizarea unor forme care sunt specice/caracteristice zonelor n care construiesc, ct #i prin adaptarea func$ional" la lumin". De exemplu, $"rile de la Mediterana au adoptat stre#ini largi, pentru a limita intrarea luminii direct n cl"diri#i astfel a evita efectul de ser". Aceasta pentru c" la Mediterana c"ldura este ceva de evitat. La Marea Baltic" lucrurile nu stau chiar a#a. Aici, c"ldura este ceva urm"rit #i nu evitat. A reu#i s" captezi c"ldur" din efect de ser" poate chiar economie de energie. Astfel, stre#inile n Europa nordic" nu mai sunt att de proeminente. Fa$adele sunt mult mai plate. Ferestrele sunt mult mai aproape de planul exterior al peretelui, pe m"sur" ce mergem spre nord, pentru c" acolo nevoia de lumin" #i de c"ldur" este mult mai mare, iar ferestrele func$ioneaz" ca receptori ale acestora dou". Dependen$a de condi$iile geograce este urmat" de cele dou" cicluri majore ale luminii naturale ciclul diurn #i ciclul anual. Aceste dou" cicluri ne ofer" lumini diferite la ore diferite sau n perioade diferite ale anului, func$ie de anotimp. Diferen$ele acestea se manifest" n toate cte caracterizeaz" lumina n intensitate, n contrast, n cromatic". Lumina solar", la extremele zilei are un unghi redus de inciden$". Acest unghi face ca umbrele s" e mai lungi, evident n direc$ia opus" pozi$iei soarelui. Dar, n acela#i timp, umbrele purtate ale fa$adelor sunt mult mai mici. Lumina intr" n spa$iile interioare ale cl"dirilor la orele extreme ale zilei. Lucru bun #i n $"rile sudice, pentru c" la acele ore #i c"ldura purtat" de lumina solar" este la cote reduse. Culoarea luminii n extremele zilei are o dominant" portocalie care genereaz" un efect cald, pl"cut prin nv"luirea suprafe$elor pe care cade. De asemenea, lumina de iarn" are inciden$a la unghiuri mici. Caracteristica ei principal" este ns" culoarea rece, tentele alb"strui. Peisajul, sub aceast" lumin", pierde la rndul lui din c"ldura culorilor proprii. Ace#ti doi factori care determin" ontologic calit"$ile luminii sunt inuen$a$i de multe ori foarte puternic de un al treilea condi$iile meteorologice. De multe ori, n zone n care condi$iile meteorologice variaz" puternic, lumina natural" are schimb"ri majore indiferent de timp. Din acest motiv, perceperea cl"dirilor n astfel de zone este permanent diferit". St"rile pe care aspectul acestora le genereaz" nu sunt u#or de prev"zut. Din acest motiv #i descrierea, #i perceperea cl"dirilor n astfel de regiuni nu poate avea un grad mare de obiectivitate. Ultima inuen$" major" pe care o poate avea lumina natural" este dat" de orientarea fa$" de punctele cardinale. Acest lucru $ine de microzona n care se a" amplasamentul pe care l analiz"m. Fiecare zon" n care exist" sau urmeaz" a exista cl"diri are caracteristici clare de 53

microclimat, dar #i de iluminare specic". Ne referim aici att la orientarea elementelor de relief, ct #i la orientarea cl"dirilor fa$" de punctele cardinale, dar n rela$ie cu direc$iile principale pe care are loc interac$iunea ntre ele #i oameni accese, direc$ii de perspectiv", dinamic", etc.! Aceast" ultim" inuen$" este dat" #i prin intermediul opusului luminii umbra. Pentru c" prin jocul ntre suprafe$ele aate n lumin" #i cele aate n umbr", ca #i prin jocul umbrei #i luminii pe aceea#i suprafa$" are loc perceperea profunzimii volumelor. Din acest motiv inciden$a, unghiul #i puterea luminii pe suprafe$e este important". Aceste trei caracteristici depind, pentru lumina natural", de orientarea suprafe$elor fa$" de punctele cardinale. O fa$ad" sudic", va primi lumina n special la mijlocul zilei. Inciden$a acesteia va direct", ntr-un plan perpendicular pe fa$ada n cauz", la un unghi fa$" de orizontal" egal cu latitudinea la care se a" locul respectiv. Culoarea luminii va cea mai apropiat" de alb. Durata de timp din zi n care o fa$ad" sudic" este n lumin" este cea mai ndelungat". Elementele proeminente de pe fa$ade vor l"sa umbre puternic conturate pe acestea, unghiul de deviere al umbrelor ind dat de unghiul pe care planul fa$adei l face cu direc$ia soarelui. Pe m"sur" ce schimb"m orientarea, spre est sau spre vest, lumina incident" pe fa$ade se schimb". Durata din zi n care acestea primesc lumin" se scurteaz". Fa$adele estice primesc lumina mai curnd, la ore matinale #i o pierd mai repede, pe m"sur" ce soarele se ndreapt" spre sud. Fa$adele vestice primesc lumina mai trziu, dup" trecerea prnzului #i o pierd odat" cu apusul soarelui. Umbrele pe care le formeaz" elementele proeminente pe aceste fa$ade au contururile mai pu$in clare, mai pu$in puternice. Puterea acestor umbre cre#te pe m"sur" ce soarele r"sare (pe fa$adele estice) #i (pentru fa$adele vestice) scade odat" cu ndreptarea soarelui spre apus. Culoarea pe care fa$adele o primesc odat" cu lumina estic" sau vestic" este mai cald", cu o dominant" portocalie. Pentru fa$adele orientate spre aceste trei puncte cardinale (sud, est #i vest) este necesar" aten$ie sporit" pentru suprafe$ele cu calit"$i de transparen$" #i/sau reexivitate. Suprafe$ele reexive pot periculoase dac" sunt orientate c"tre zone cu activit"$i umane care pot stingherite de lumin". Suprafe$ele transparente, n schimb, orientate spre sud pot problematice pentru spa$iul interior. Efectul de ser" care se va forma prin aceste suprafe$e va cre#te temperatura spa$iilor interioare delimitate de ele. n acest fel, decizia de a folosi ca element de arhitectur" suprafe$ele transparente orientate sudic trebuie s" $in" cont de acest lucru. Pentru c" el poate foarte util iarna #i foarte d"un"tor vara. Asociat n schimb cu umbrirea elementelor transparente, care este pe vertical" mai accentuat" vara dect iarna, efectul de ser" dat de suprafe$ele transparente sudice poate controlat #i utilizat n scopuri 54

practice. Folosirea parasolarelor de orice natur" d" n acest fel acestor elemente de arhitectur" importan$a pe care ele realmente o au . Lucrurile stau diferit pentru fa$adele nordice. Pe acestea, umbra domin" pe ntreg parcursul zilei. Mai mult, ele nu pot privite dect din umbr". Elementele proeminente pe aceste fa$ade nu produc niciun efect. Suprafe$ele fa$adelor primesc aceea#i lumin" difuz" permanent (cnd lumina natural" exist"). n acest fel, excesul de elemente de arhitectur" pe aceste fa$ade este oricnd de prisos. Planeitatea #i sobrietatea lor sunt naturale oricnd. Fa$adele nordice dau seam" #i de orientarea func$iunilor. ntotdeauna, func$iunile din cl"dire care nu au nevoie direct" de lumin" natural", func$iunile pentru care umbra, ca generator de curen$i de aer #i de temperatur" redus" este necesar", vor orientate c"tre fa$adele nordice. 'i vorbim aici despre b"i, buc"t"rii, spa$ii de depozitare, holuri, etc. n continuare, realiz"m c" nu doar fa$adele cl"dirilor sunt umbrite. Ele las" umbre #i pe suprafe$ele de teren, pe cl"dirile sau pe obiectele care le nconjoar". Inuen$area rela$iei dintre lumina natural" #i aceste obiecte prin existen$a sau apari$ia unei noi cl"diri nu trebuie neglijat". De asemenea, modul n care cl"direa preia umbrele obiectelor care o nconjoar" trebuie s" e o preocupare a investitorului mpreun" cu arhitectul. Aceast" preocupare va dirijat" spre stabilirea orient"rii nc"perilor pentru a primi lumina de care au nevoie n condi$iile de lumin" #i umbr" specice amplasamentului. Astfel, criteriile de orientare spre nord, de exemplu, pot aplicate #i fa$adelor orientate spre alte puncte cardinale dac" acestea sunt permanent n umbra altor cl"diri sau forme de relief. Toate aceste condi$ion"ri ce privesc lumina, enumerate pn" aici, sunt independente de forma asupra c"reia lumina cade. Este cazul s" amintim aici #i inuen$a pe care forma, prin caracteristicile ei, o are asupra modului n care, n lumin", este ea perceput". Pentru c" am nceput acest capitol printr-o deni$ie, n care lumina este mediu n care formele desf"#oar" un joc savant, corect #i magnic. Acest joc nu poate denit doar de mediul n care se def"#oar". Vom prezenta n continuare caracteristicile formelor care intr" n interac$iune cu lumina. Acestea $in att de congurarea volumetric" a formelor, ct #i de modul n care suprafa$a acestora este acoperit". Din prima categorie de caracteristici cea a volumelor din punctul de
32 32

! 'i astfel ajungem la a ne mbog"$i vocabularul de arhitectur" cu un nou element parasolarul. Sau cu o ntreag" familie de elemente elementele de limitare a intensit"$ii luminii. Acestea sunt, pe lng" parasolare, orice fel de jaluzele interioare sau exterioare, orientabile sau nu, automatizate sau nu.

55

vedere al interac$iunii cu lumina trebuie men$ionate elementele proeminente. Ele sunt cele care, sub lumin" determin" umbrele. 'i umbrele sunt cele prin care noi n$elegem, percepem volumele. Dintre aceste elemente proeminente, amintim aici stre#ini, balcoane, balustrade, balcoane, parasolare, diverse corni#e ornamentale. Toate aceste elemente genereaz" umbre. Raportarea acestora la lumin" $ine deja de armonie. Pentru c" umbrele vor n ton cu lumina care le genereaz". O lumin" puternic" va genera umbre clare, bine conturate. Acestea, prin desenul pe care-l vor forma pe fa$adele pe care sunt incidente, vor intra n dialog cu desenul formal pe care aceste fa$ade deja l au din congura$ia lor arhitectural". O lumin" slab", difuz", va genera umbre difuze, neconturate. Acestea nu vor intra n concuren$" cu desenul fa$adei. Dar nici nu vor accentua elementele retrase sau ie#ite care o marcheaz". Evident, #i diferen$ele de planuri dintre planul fa$adei pline #i cel al ferestrei golului poate considerat proeminen$". Dar acest lucru $ine mai mult de raporturile de suprafa$" pe care le vom trata n continuare. Iar dintre acestea, trebuie amintite calit"$ile suprafe$elor. Acestea inuen$eaz" foarte mult modul n care ele sunt percepute n lumin". Este vorba aici despre textur", culoare, transparen$" #i reexivitate. Textura unei suprafe$e $ine de ceea ce n inginerie se nume#te rugozitate. Modul n care este nisat" suprafa$a elementului de vocabular de arhitectur" este determinant pentru inciden$a luminii #i pentru percep$ia formei pe care o determin" sub lumin". O suprafa$" lis", chiar dac" prin deni$ie nu este reectorizant", va reecta oricum mai mult" lumin" dect o suprafa$" aspr", rugoas". Iar reexia suprafe$ei nu determin" doar cantitatea de lumin" dintr-un spa$iu, ci #i culoarea acesteia. Culoarea unei suprafe$e este determinant" pentru perceperea luminii ntr-un spa$iu dat. Culorile tuturor suprafe$elor care m"rginesc spa$iul dat creeaz" atmosfera care pn" la urm" l va caracteriza. Culoarea suprafe$elor, n schimb, este n strns" leg"tur" cu textura suprafe$elor acoperite. Textura rugoas", pe suprafe$e opace pe care lumina nu cade direct, nu ajut" culoarea acestora a se impune. La fel cum culorile suprafe$elor opace care primesc lumina n mod direct se vor impune ca determinante pentru un crearea atmosferei ntr-un spa$iu dat. De asemenea, culoarea unei suprafe$e este n strns" leg"tur" cu culoarea luminii incidente. Culoarea luminii poate cea natural" (cu nuan$ele pe care le are func$ie de momentul zilei, de sezon sau de condi$iile meteorologice), sau poate cea deja inuen$at" prin culorile celorlalte suprafe$e ce m"rginesc un anumit spa$iu. Transparen$a suprafe$elor este un alt element care inuen$eaz" n mod direct #i decisiv caracteristicile luminii ntr-un anumit spa$iu. Pentru spa$iile interioare, prin faptul c" suprafe$ele transparente sunt cele care permit luminii naturale s" p"trund" n ele. Inuen$a 56

suprafe$elor transparente se face sim$it" dac" acestea ltreaz" lumina. Prin aceast" ltrare, lumina de care beneciem la interior poate doar controlat" ca intensitate, sau poate colorat" ntr-un anumit fel. Inuen$area transparen$ei pentru controlul calit"$ii luminii care p"trunde n spa$iul interior se face n dou" moduri prin controlul prin fabrica$ia materialelor al gradului de transparen$" #i prin umbrirea suprafe$elor transparente. Prima metod" este ltrarea razelor de lumin" prin permiterea doar a razelor de o anumit" culoare sau doar a unei anumite cantit"$i de lumin" s" traverseze suprafa$a transparent". Acest lucru se ob$ine e prin selectarea unui material transparent care are, n substan$a sa, aceste propriet"$i ltrante (de exemplu sticla cu depuneri de pulberi n masa sa) sau prin aplicarea pe fa$a sticlei a unei folii care s" preia acest rol de a ltra lumina. A doua metod", umbrirea suprafe$ei, este aplicat" atunci cnd se dore#te controlul cantitativ al luminii #i, n acela#i timp, se urm"re#te #i o anumit" expresivitate arhitectural" a formelor. Pentru c" utilizarea de elemente de arhitectur" n scopul umbririi suprafe$elor poate duce la congurarea ntr-un anumit fel a elementelor deja existente sau la apari$ia unor elemente de arhitectur" noi, chiar n acest scop. Acestea pot de la simple parasolare deasupra suprafe$elor vitrat" pn" la diafragme controlate electronic. Reexivitatea suprafe$elor este determinant" pentru cantitatea de lumin" care z"bove#te ntrun spa$iu. Suprafe$ele cu aceast" calitate inuen$eaz" att cantitatea ct #i calitatea luminii din spa$iul pe care-l m"rginesc. Cantitatea de lumin" din spa$iul dat nu este diminuat" prin absorb$ia luminii de c"tre suprafa$a reectorizant". Culoarea suprafe$ei reectorizante este transmis" luminii reectate #i pe aceast" cale ambian$ei spa$iului dat. Prin tratarea problemei ltr"rii luminii naturale la trecerea de la exteriorul cl"dirilor n interiorul ei, am deschis drumul spre problema expresivit"$ii luminii naturale n interiorul cl"dirilor. P"trunderea luminii la interiorul cl"dirilor are loc prin suprafe$ele transparente ale anvelopantei acestora. Aceste suprafe$e transparente se pot aa pe fe$ele verticale, nclinate sau orizontale ale pere$ilor sau acoperi#ului cl"dirilor. n primul caz, al suprafe$elor verticale, avem a face cu iluminat parietal. n celelalte dou" cazuri, reg"sim un iluminat zenital. Avantajele #i dezavantajele ec"rui tip de iluminat interior sunt date de scopul n care este folosit" lumina. Astfel, iluminatul parietal are avantajul de a se deschide spre peisaj, de a permite vederea spre mediu nconjur"tor. Dezavantajul lui este dependen$a fa$" de orientarea fa$adei pe care se a" #i astfel varia$ia mare a aportului de lumin" adus la interior. 57

Iluminatul zenital nu mai este dependent de orientare. Lumina p"trunde prin suprafe$ele transparente zenitale din abunden$" #i direct. Dezavantajele sale sunt n primul rnd dicult"$ile de ltrare a luminii, dar #i posibilit"$ile de neetan#are pe care le presupune realizarea lui. Este folosit mai ales cnd nu este necesar" privirea spre exterior. LUMINA ARTIFICIAL & Atunci cnd lumina natural" scade sucient n intensitate nct ochiul uman nu mai percepe formele, se impune ca necesar" lumina articial". Exist" diferite surse de lumin" articial", folosite att n iluminatul curent ct #i n iluminatul de arhitectur". Ele sunt diferen$iate de mai multe caracteristici, care vor descrise n cele ce urmeaz". Nu vom intra aici n detalii privind m"rimi #i m"suri, cantit"$i #i caracteristici, cum ar no$iuni despre uxul luminos, m"surat n lumeni (lm), ux radiant, m"surat n watt (W), intensitate luminoas", m"surat" n candele (cd), frecven$" herz (Hz), lungime de und", ecien$" luminoas" #i alte m"rimi. %inta noastr" este de fapt aarea caracteristicilor specice sensibilit"$ii umane pe care le au sursele de lumin". 1.Sursa de energie. Orice surs" de lumin" are nevoie de o surs" de energie. Din vechime, arderea direct! de materiale combustibile era cea mai simpl" #i cea mai uzual" surs" de lumin" articial". Dintre materialele combustibile arse pentru a produce lumin" ar putea enumerate: lemnele, petrolul, diferite forme de gr"sime animal" sau vegetal", lumn"rile, mai recent gazul lampant, acetilena #i altele. Lumina dat" de acestea nu era una de o calitate extraordinar". Intensitatea luminii emise de astfel de surse era redus", distan$a la care lumina emis" de ele era ecient" era de asemenea redus". Culoarea celor mai multe dintre ele are o component" galben" pregnant". Pentru arderea acestora, sau inventat de-a lungul timpului o sumedenie de suporturi, de la candela tibetan" (care nu era dect un recipient adncit n care se punea ulei #i un til textil care se aprindea), pn" la lampa Argand inventat" la 1780 sau reclamele luminoase din Grand Rapids, Michigan, care au fost inventate cu c$iva ani naintea intr"rii pe pia$" a l"mpilor electrice. Forma acestor surse de lumin" cu excep$ia focului de dimensiuni mai importante este punctiform". Pentru iluminarea unor spa$ii interioare largi este necesar" concentrarea mai multor asemenea surse, iar pentru a ob$ine un iluminat satisf"c"tor se poate ajunge la num"r de sute. Este cazul candelabrelor. Acum mai sunt de g"sit n unele biserici ortodoxe de m"n"stire sau de schit #i n rarele cazuri de sate n care nu a ajuns electricitatea. Pot 58

folosite, cu ocazii cu totul speciale, n anumite restaurante cu un specic deosebit. n acest caz, combinarea lor cu surse de lumin" moderne, bazate pe energie electric" $ine de m"iestria designerului de interior, pentru c" propor$ionarea intensit"$ilor #i culorilor celor dou" surse de lumin" (electric" #i combustie) este cheia atmosferei c"utate. Utilizarea laic" a l"mpilor cu combustie $ine de camping l"mpile cu gaz sau l"mpile cu acetilen" sunt o solu$ie foarte simpl" #i nepoluant" (lanternele electrice genereaz" de#euri, din acest punct de vedere). n rest, utilizarea lor $ine de domeniul trecutului ndep"rtat. La nceputul secolului trecut, folosirea pe scar" larg" a iluminatului pe baz" de energie electric" a devenit ceva obi#nuit. Cam n aceea#i perioad", s-au pus la punct dou" solu$ii de iluminare cu energie electric", dintre care, evident, doar una a c"p"tat imediat utilizare pe scar" larg", iar pentru cealalt", pentru a convinge, durata de timp necesar" a fost mult mai lung". Este vorba de l"mpile cu incandescen$" #i cele bazate pe uorescen$". Dup" acestea, au fost inventate n continuare alte surse de lumin" bazate pe electricitate, pentru ca n nal s" avem urm"toarele tipuri de l"mpi electrice: l"mpi cu incandescen$", l"mpi bazate pe electroluminescen$", l"mpi cu desc"rcare n gaze, l"mpile cu desc"rcare de nalt" intensitate #i sursa de lumin" cu stimulare de electroni (vechile ecrane de televizor sau monitor, azi folosite din ce n ce mai rar). Nu este cazul aici s" pomenim toate tipurile de l"mpi electrice, chiar dac" ecare dintre ele #i poate g"si locul ntre sursele de lumin" folosite n iluminatul de arhitectur", interior sau exterior. Lista ar exhaustiv", exist" cca. 30 astfel de tipuri, ecare cu caracteristicile proprii. Vom descrie doar tipurile de l"mpi care apar cel mai uzual n domeniul arhitecturii. L!mpile cu incandescen"!. Sir Humphry Davy descoper" incandescen$a bazat" pe electricitate n ani 1802 trecnd curentul electric printr-o pl"cu$" de platin". Dup" aceast" dat" au urmat aproape 80 de ani de inven$ii #i de experimente, care au culminat cu reu#itele americanului Thomas Alva Edison #i britanicului Joseph Swan, care au reu#it s" aduc" la incandescen$" un lament din carbon #i, pe lng" acest succes, s" realizeze #i un sistem viabil de a p"stra n stare de func$ionare acest lament #i s" descrie #i un posibil proces de produc$ie pentru asemenea l"mpi. Dup" acest moment, l"mpile cu incandescen$" #i-au dobndit #i p"strat, chiar pn" n zilele noastre, la mai mult de un secol, locul de lider n rndul surselor de lumin" electric". ntre timp, acest tip de lamp" electric" a suferit multe mbun"t"$iri. S-a renun$at la folosirea c"rbunelui ca lament, lamentul de tungsten devenind general utilizat. S-a ecientizat mult func$ionarea acestuia. 59

Derivate din l"mpile cu incandescen$" (ind de fapt tot l"mpi cu incandescen$") sunt l!mpile cu halogen. Principiul acestor l"mpi este redepunerea vaporilor de tungsten, genera$i n timpul func$ion"rii, napoi pe lament #i nu pe fa$a interioar" a peretelui de sticl". Aceast" redepunere este datorat" prezen$ei n atmosfera din interiorul bulbului a unui gaz halogen (clor, iod, brom). n acest fel se ob$in cteva avantaje incontestabile pentru func$ionarea l"mpii. Primul este prelungirea perioadei de via$", prin reducerea pierderii lamentului. Apoi se evit" nnegrirea sticlei datorat" depunerilor de vapori din lament. Prezen$a gazului halogen ridic" temperatura de culoare a luminii emise #i l"rge#te spectrul acesteia de la infraro#u pn" la ultraviolet. L!mpile cu electroluminiscen"!. Spre deosebire de l"mpile cu incandescen$", care emit lumin" prin trecerea curentului electric printr-un lament rezistiv, l"mpile cu electroluminescen$" se folosesc de emisia de radia$ie luminoas" a corpului solid. Sunt realizate din diode electroluminescente care emit lumin" la trecerea curentului electric printr-un semiconductor (care poate polimer sintetic, organic, clasicul semimetal(Si, Ge) sau aliaje (SiGe, SiC, GaAs)). Problema l"mpilor de acest gen este spectrul foarte ngust de lumin" pe care ele l emit. Din acest motiv, pentru a completa spectrul luminos necesar pentru ca ele s" poat" utilizate pentru iluminat s-a recurs la dou" solu$ii. Prima este cuplarea mai multor diode, de naturi diferite, pentru ca prin compunerea luminilor emise s" se poat" atinge spectrul luminii albe. Aceast" tehnologie nu este nc" viabil", pentru c" arderea uneia sau mai multor diode (lucru care este foarte posibil) s" de-balanseze lumina emis" de ntreaga lamp". Exist" #i o a doua solu$ie, anume preluarea luminii ledurilor #i apoi, cu ea, bombardarea unei suprafe$e de fosfor (asem"n"tor principiului l"mpilor uorescente). Aceast" suprafa$", excitat" de radia$ia diodelor, emite lumin" n spectrul vizibil, sucient de apropiat" de culoarea alb". L!mpi cu desc!rcare n gaze. Sunt o familie de surse de lumin" articial" care genereaz" lumina prin desc"rc"ri electrice printr-un gaz ionizat (plasm"). Caracterul desc"rc"rii n gaze depinde critic de frecven$a sau modularea curentului. n mod uzual astfel de l"mpi folosesc un gaz nobil sau un amestec de gaze nobile. n acela#i mod func$ioneaz" #i l"mpile cu vapori de sodiu sau de mercur. Func$ionarea se bazeaz" pe ionizarea gazului, din care rezult" eliberarea de electroni care, accelera$i de cmpul electric din tub se lovesc de atomii de gaz #i de metal. Unii electroni sunt excita$i de acese coliziuni c"tre niveluri superioare de energie. Cnd atomii se ntorc la nivelurile de energie, ei emit fotoni cu diferite energii, 60

rezultnd radia$ie infraro#ie, luminoas! #u ultraviolet". Unele l"mpi convertesc radia$ia ultraviolet" cu un nveli# uorescent al sticlei n lumin" vizibil". Lampa uorescent", astfel ob$inut", este probabil cea mai cunoscut" lamp" cu desc"rcare n gaze. L!mpile cu desc!rcare de nalt! densitate. Amintim aici doar recentele l"mpi cu xenon. Acestea se bazeaz" pe desc"rcarea electric" ntr-o atmosfer" de gaz inert, n care predomin" xenonul (Xe). L"mpile au fost folosite ini$ial n cinematograe. Aveau puteri, n acest domeniu, de pn" la 15kW (fa$" de 100 W pentru o lamp" uzual" cu incandescen$"). Dezvoltarea tehnologiei le-a adus pn" la dimensiuni care permit utilizarea lor n farurile autovehiculelor. Caracteristic #i de men$ionat pentru ele este faptul c" lumina pe care o genereaz" este cea mai apropiat" de lumina natural", de lumina diurn". Tot din aceast" categorie trebuie men$ionate, cu o importan$" major" pentru iluminarea arhitectural", l"mpile cu desc"rcare n atmosfer" de vapori de sodiu (Na) #i cele cu desc"rcare n atmosfer" de vapori de mercur (Hg). Cele dou" tipuri de l"mpi se folosesc, datorit" ecien$ei ce le caracterizeaz", mai ales n iluminatul public (att cel stradal, ct #i cel pentru stadioane, arene, etc.) Aceste l"mpi folosesc desc"rcarea unui arc electric ntr-un mediu de vapori de sodiu, respectiv mercur. n acest fel, ele genereaz" o lumin" g"lbuiportocalie (n cazul vaporilor de sodiu) sau alb"strie (pentru cele cu vapori de mercur). Pentru ca cele din urm" s" nu dea un aspect morbid trec"torilor, culoarea lor este corectat" cu ajutorul unei depuneri de fosfor (P) pe sticla exterioar" a acestora. Din punct de vedere al ecien$ei energetice, cele mai pu$in eciente l"mpi sunt cele cu incandescen$". Cele mai eciente, n schimb, sunt cele cu desc"rc"ri n vapori. ntre ele, evident, se a" celelalte. Aceast" sumar" clasicare este realizat", evident, $innd cont doar de energia electric" ocnsumat" pentru emiterea unei unit"$i de ux luminos. Dac", n schimb, $inem cont #i de al$i factori, specici pentru aplica$ii particulare cum ar necesitatea sau evitarea unei anumite culori, sau a energiei termice, adaptndu-se, no$iunea de ecien$" #i schimb" rostul. Astfel, ecare tip de lumin" articial" are aplica$ia specic" n condi$ii de ecien$" maxim". n aceia#i termeni putem vorbi despre culoarea lumini emise. Exist" nevoie de lumin" articial" de o anumit" culoare. n acest scop se folosesc l"mpi de un anumit tip, care emit lumin" ntr-un anumit spectru. Folosirea ltrelor de culoare, de orice natur" este #i ea o posibilitate, dar nu este cea mai bun", datorit" mb"trnirii pigmen$ilor. 61

2. A#ezarea sursei de lumin!. Folosirea luminii articiale este f"cut" n arhitectur", pentru a suplini lipsa (par$ial" sau total" a) luminii naturale, n egal" m"sur" n interiorul #i n exteriorul cl"dirilor. La interior, iluminatul articial se face att n scopuri utilitare, ct #i n scopuri de expresie arhitectural". Prima categorie este cea a iluminatului general ambiant al spa$iilor interioare #i cel al iluminatului local pentru scopuri imediate (de exemplu iluminatul direct al coridoarelor, grupurilor sanitare, spa$iilor utilitare sau cel al posturilor de lucru ma#ini, birouri, diferite tipuri de aparate, etc.). Este cunoscut faptul c" multe spa$ii interioare sunt iluminate articial ntr-un mod specic. Dintre spa$iile destinate turismului, sunt de men$onat: ! S!lile de servire ale restaurantelor. Iluminatul interior al restaurantelor este dual. Exist" un iluminat de ambian$" care asigur" un nivel de luminozitate sucient pentru deplasare n siguran$" a persoanelor prin spa$iile restaurantelor. Evident, acest nivel difer" func$ie de specicul restaurantelor #i de ceea ce s-a urm"rit la realizarea designului de interior. Iluminatul ambiental este realizat de obicei prin intermediul l"mpilor de plafon sau a aplicelor de perete. Mai rar este utilizat iluminatul din pardoseal", prin l"mpi speciale pentru acest" func$ie. Pe lng" iluminatul de ambian$", s"lile de servire mai beneciaz" de multe ori de iluminat local, la ecare mas". Acesta este realizat cu l"mpi de putere redus", cu o lumin" cald", uzual ntr-o nuan$" galben sau portocaliu. L"mpile se pot aa pe ecare mas" sau pot cobor, din tavan, la ecare mas". ! Barurile. Iluminatul acestora este foarte asem"n"tor celui specic restaurantelor. Propor$ia ns" ntre iluminatul direct ambiental #i cel local, difuz este n favoarea celui din urm". Se pune accent chiar pe incapacitatea de a vedea f"r" efort fe$ele celor din interior. n plus, lumina, chiar difuz", este de multe ori variat colorat". ! Holurile hotelurilor. Spa$ii care necesit" permanent aceea#i lumin", zi #i noapte. Iluminatul nocturn, articial al acestor spa$ii este foarte puternic dat ind c" n cele mai multe hoteluri activitatea de primire are intensitate #i noaptea. Totodat", caracteristicile luminii sale trebuie s" e foarte apropiate de cele ale luminii naturale, pentru c" reprezint" un mediu ct se poate de neutru, n care multiplicitatea activit"$ilor este variat", cernd chiar neutralitatea luminii, culorii, etc. ! Spa"iile pentru divertisment. Spa$iile pentru petrecerea timpului liber vor iluminate n a#a fel nct s" permit" activit"$i diverse, practicarea de sporturi de interior, jocul copiilor n locuri special amenajate, etc. Iluminatul n astfel de spa$ii se face, evident, 62

propor$ional cu necesarul de lumin". Se d" aten$ie intensit"$ii luminii n punctele de interes, acolo unde este necesar" iluminarea local" pentru accentuare (de exemplu, cap"tul culoarelor ntr-o popic"rie). De asemenea, iluminarea se face n corelare cu dimensiunile spa$iilor interioare #i cu caracteristicile suprafe$elor ce le m"rginesc. Culoarea luminilor folosite n spa$iile pentru divertisment este variabil", func$ie de caracteristicile activit"$ilor care au loc n aceste spa$ii #i, de asemenea, func$ie de inten$ia de amenajare specic". Dintre spa$iile care sunt folosite n scop turistic, vom enumera aici modul de iluminare al celor mai importante. ! Muzeele. Vom aminti aici doar n treac"t iluminatul muzeelor, pentru c" aceast" tem" poate acoperi cursuri de sine st"t"oare. Ceea ce este specic acestor spa$ii este neutralitatea luminii abundente. Aten$ia celui care concepe spa$ii de muzee trebuie s" se ndrepte spre iluminarea n scopul perceperii ct mai dele a exponatelor. Din acest motiv, lumina zilei este ntotdeauna ranat #i armonios combinat" cu cea articial", pentru ca exponatele s" e ct se poate de del puse n valoarea. Se d" aten$ie suprafe$elor vizibile, cu toate caracteristicile lor culoare, textur", transparen$", reexivitate. De asemenea se iau n calcul suprafe$ele transparente ale casetelor n care sunt expuse piesele de muzeu, pentru ca inciden$a luminii asupra acestora s" nu d"uneze, prin reexii sau refrac$ii nedorite, perceperii acestora. De asemenea, lumina va sucient" pentru perceperea tuturor detaliilor, dar niciodat" abundent" pentru estomparea lor. ! Magazinele. Func$ie de specic, #i n magazine exist" propor$ii diferite ntre iluminatul local #i cel de ambian$", general. Magazinele specializate pentru anumite produse, de obicei cele pentru m"rfuri de lux, dispun de un iluminat local foarte elaborat, uneori chiar la nivelul de elaborare cerut de muzee, pentru c" ambian$a interioar" a lor este realizat" cu acelea#i materiale #i ntr-o manier" asem"n"toare. Magazinele pentru m"rfuri de larg consum au propor$ia ntre iluminatul ambiental #i cel local foarte apropiat" de unitate. Pentru iluminatul local, se d" mare aten$ie temperaturii de culoare, mai ales pentru m"rfurile alimentare proaspete. O culoare nepotrivit" le poate da acestora un aspect de perisat, nedorit pentru vnz"tori. ! Teatrele. Iluminatul acestor edicii este caracterizat chiar de particularitatea ec"ruia dintre ele. Exist" un iluminat specic pentru sal" #i scen". Evident, nu-l vom trata aici. Presupune studii de specialitate despre care nu este locul aici a se aminti. n schimb, 63

iluminatul interior al foaierelor este important pentru noi. Pentru c", aceste spa$ii ind deschise prin suprafe$e vitrate de dimensiuni considerabile spre exterior, lumina din ele este important" chiar #i pentru spa$iul public exterior din imediata lor vecin"tate. Astfel, cl"dirile teatrelor pot deveni edicii importante prin prezen$a lor dinamic" pe timp de sear" n spa$iile exterioare ale a#ez"rilor cu poten$ial turistic. Aceast" prezen$" venind, evident, s" suplimenteze valoarea teatrului ca institu$ie cultural", dar #i s" o caracterizeze #i s" o deneasc" spa$ial. etc. Lumina articial! la exterior La exterior, prin iluminatul articial se urm"resc scopuri bine determinate. Primul dintre acestea este, evident, iluminatul c"ilor pentru circula$ia pietonal". Acesta se face n a#a fel nct s" existe continuitatea ilumin"rii pe ntregul parcurs pietonal. Cantitatea de lumin" necesar" este stabilit" prin normative specice. Tipurile de lumin" articial" folosite n acest scop nu pun mari exigen$e pe culoare sau intensitate. Economia este de fapt cea mai important" exigen$". Astfel, pentru iluminatul exterior de ambian$" se folosesc de obicei l"mpi cu desc"rcare n gaze, uzual cele cu vapori de sodiu sau de mercur. Acestea sunt foarte economice, iar lumina lor este una pl"cut" pe timp de noapte cea dat" de l"mpile cu vapori de sodiu este galben", cea de la l"mpile cu vapori de mercur alb". n ultima vreme, au ap"rut #i sunt folosite pe scar" din ce n ce mai larg" l"mpile exterioare cu LED. Acestea sunt extrem de economice #i astfel se preteaz" utiliz"rii n combina$ie cu captatorii de energie luminoas" solar" cunoscutele panouri fotovoltaice. n acest fel se ob$ine iluminat public autonom din punct de vedere energetic cu reduceri de costuri semnicative la nivelul administra$iilor locale #i a celor pentru care iluminatul exterior public este important (de ex. iluminatul din parc"rile hotelurilor). Exist" zone turistice n centrele ora#elor n care nc" se mai folosesc (cu asumarea inecien$ei) l"mpi vechi de 200 de ani, cu gaz lampant (Amsterdam, Londra). Un alt motiv pentru care este necesar" iluminarea exterioar" articial" este punerea n valoare a volumelor cl"dirilor. Aceasta se poate face n felurite moduri, $innd cont att de caracteristicile luminii, ct #i de caracteristicile formelor #i suprafe$elor pe care lumina cade. Prin accentuarea unor detalii #i umbrirea altora, prin iluminarea mai puternic" sau mai slab" a unor forme n detrimentul altora, iluminatul articial al cl"dirilor poate veni ca o nou" form" de expresie, grefat" pe cea a arhitecturii cu care intr" n dialog, n mod necesar. Vom 64

face, n continuare, o clasicare a elementelor determinante pentru un iluminat prin care s" se ob$in" punerea n valoare a imaginii unei cl"diri pe timp de noapte. Lumina din interior. Iluminatul interior al cl"dirii este, evident, perceput din exterior prin suprafe$ele transparente ale anvelopantei acesteia. Din acest motiv, desenul acestora din urm" este important pentru realizarea imaginii de ansamblu a cl"dirii, pentru c" imaginea de ansamblu, dup" cum spuneam mai nainte, este realizat" de c"tre om din percep$ii multiple, n variate condi$ii. Iar una din aceste percep$ii este #i cea nocturn". n lipsa unui iluminat arhitectural de exterior, lumina interioar" este determinant" pentru perceperea cl"dirii pe timp de noapte. Desenul suprafe$elor transparente n acest caz este important corelat #i cu activit"$ile ad"postite de cl"dire, deoarece acestor activit"$i li se datoreaz" #i existen$a #i cantitatea de lumin" care str"bate suprafe$ele transparente ale anvelopantei. n plus de aceasta, dac" activit"$ile respective se a" la niveluri care permit vizibilitatea de la exterior spre interior, ele trebuie luate n calcul #i cu poten$ialul lor de spectacol, pentru congurarea nal" al anvelopantei cl"dirii. De exemplu, dac" spa$iile c"tre care se poate privi la interior, la niveluri accesibile, sunt destinate unor activit"$i care presupun mi#carea oamenilor, n care sunt expuse elemente interesante, ele pot desp"r$ite de spa$iul exterior prin suprafe$e de sticl" clar", pentru a permite vederea la interior, pentru a aduce #i exteriorul n spectacolul care are loc la interior. Dac", n schimb, la interior activitatea presupune mi#care care ns" nu este spectaculoas" n vedere direct", transluciditatea suprafe$ei exterioare se impune, realiznd astfel o dinamic" de alt" natur" n perceperea interiorului din exterior pe timp de noapte. Forma acestor suprafe$e transparente ale anvelopantei este #i ea important" pentru perceperea volumului n condi$ii de lumin" natural" redus" la exterior. Prin suprafe$ele transparente, luminoase n aceste condi$ii, se pot realiza diferite jocuri de lumini, prin ritmarea acestora, prin alternarea acestora cu suprafe$e opace sau reectorizante, prin folosirea la interior, n diferite scopuri, a luminii colorate, etc. LUMINA ' I UMBRA Perceperea formelor #i a spa$iilor este mult facilitat" de contrastul care apare ntre lumin" #i umbr". De fapt, doar n prezen$a unei lumini difuze, care nu las" umbre, formele, profunzimea sunt percepute cu mare dicultate. Distingem formele datorit" contrastului care exist" ntre fe$ele lor aate n lumin" direct" #i cele umbrite, neiluminate. De asemenea, umbrele care sunt 65

l"sate de unele corpuri pe suprafe$ele altora, de asemenea faciliteaz" perceperea formelor, prin sublinierea diferen$elor de nivel sau de profunzime ntre diferitele suprafe$e vizibile. Jocurile ntre lumin" #i umbr" sunt unul din cele mai importante instrumente de lucru din arhitectur", ele decurgnd din cel mai important element al acesteia lumina. Umbrele sunt de dou" tipuri umbre purtate #i umbre proprii. Umbrele purtate sunt umbrele pe care un corp le prime#te de la alte corpuri. Umbrele proprii sunt umbrele fe$elor corpurilor pe care nu cade lumina. Desenul l"sat de umbrele purtate pe fe$ele volumelor de arhitectur" (#i pe sol, de ce nu) este denitoriu pentru expresivitatea acesteia. De asemenea, contrastul care apare ntre fe$ele n lumin" #i cele n umbr" d" seam" de asemenea pentru expresivitatea arhitecturii. Lipsa acestui contrast duce la o percepere defectuoas" a corpurilor, prin lipsa n$elegerii imediate a distan$elor, dimensiunilor #i a profunzimilor spa$iilor. De asemenea, perceperea detaliilor datoreaz" #i ea destul de mult umbrelor. Detalierea suprafe$elor care sunt permanent umbrite este un efort lipsit de sens. Detaliile pe care cade lumina n schimb sunt percepute n adev"rata lor valoare tocmai datorit" jocului de contraste ntre p"r$ile lor care se a" n lumin" #i cele care se a" n umbr".

66

FUNC ! IUNE " I FORM #


Am v"zut pn" acum o seam" de determinan$i pentru morfologia cl"dirilor. Primul este legat de integrarea acestora n formele ntre care se a" sau se vor aa pe amplasamentul care le g"zduie#te. Al doilea determinant pentru forma cl"dirii este dat de limbajul arhitectural n care aceasta este exprimat". Prin acest limbaj arhitectural avem asigurat" o compunere cu rost a formelor n cadrul ansamblului #i o integrare cu rost a ansamblului n spa$iul edicat sau natural n care este construit. Apoi, lumina, elementul f"r" de care toate compozi$iile spa$iale sau volumetrice ale arhitecturii ar lipsite de sens, pentru c" pur #i simplu nu pot percepute. Dar ceea ce face ca arhitectura s" e altceva dect celelalte compuneri de volume f"cute de om este func$ionalitatea pe care cl"dirile o au. DEF: Prin func"iune n$elegem aici destina$ia pe care spa$iile construite o primesc, att la construirea cl"dirii ct #i pe parcursul existen$ei lor. 'i la nivelul func$iunii se poate vorbi de armonie, de integrare n mediu, se poate vorbi despre toate caracteristicile despre care s-a vorbit avnd ca subiect forma. Rela$ia func$ional" a cl"dirii cu mediul n care ea se a", dar #i rela$ia func$ional" a p"r$ilor n cadrul ansamblului pe care-l formeaz" sunt de aceea#i importan$" cu rela$iile lor formale corespondente, chiar dac" la nivel perceptiv nu este att de evident. Pe de alt" parte, rela$ia ntre func$iunea dat" cl"dirii #i forma pe care aceasta o are este una din direc$iile majore de interes cnd vorbim de arhitectur". Armonia ntre func$iune #i form" este, mai ales dup" sec. XIX, una din preocup"rile de baz" ale arhitec$ilor. Prin aceast" armonie primim imaginea sincer" #i clar" care poate dat" de o cl"dire. RELA % IA NTRE FORM & ' I FUNC % IUNE Originea problemei func$iunii cl"dirilor este de g"sit undeva n vremuri ancestrale, atunci cnd s-a denit rostul de a construi al omului. Prima func$iune dac" se poate vorbi despre a#a ceva s-a denit a func$iunea de ad"postire. Motivul primar pentru care omul a construit la nceputurile istoriei a fost nevoia de ad"postire #i nu altceva. 'i chiar n ziua de azi, despre orice cl"dire se poate spune c" ad"poste#te ceva, chiar dac" aparen$ele dau o importan$" evident mai mare altor scopuri cum ar cel de reprezentare, sau de cult, etc. Odat" rezolvat", ntr-un mod sau altul, prin construire nevoia de ad"postire, prin actul de a construi n acest scop, omul #i-a instan$iat ntr-un loc ad"postul. Cu alte cuvinte, aceast"

67

func$ie a omului, de ad"postire, r"mne abstract", virtual" , dac" nu #i g"se#te un loc pe sol n care s" se concretizeze ntr-o construc$ie. Ad"postirea este prin rea ei o func$ie de loc. Ea nu poate exista dect ntr-un loc, identicabil concret pe p"mnt. Prin aceast" instan$iere, prin aceast" localizare, ad"postirea ca nevoie devine locuire ca identicare. Din acest motiv, losoful german Martin Heidegger a pus problema locuirii ca fundament al actului de a construi: A#adar, de ecare dat", locuirea pare a scopul care precede orice construire. Locuirea #i construirea se a" una fa$" de cealalt" n raportul n care se a" scopul #i mijlocul. [...] 'i totu#i, prin schema scop-mijloc noi ne bloc"m accesul la raporturile esen$iale. C"ci consturirea nu este doar un mijloc #i o cale c"tre locuire. Construirea este, deja, locuire. Argumenta$ia pentru aceast" arma$ie Heidegger o aduce din limba german". n vechea german", buan, nsemna a locui devenind apoi n germana actual" bauen, a construi. Sensul lui (limba german" are un ranament chiar exagerat al sensurilor) este a r"mne, a s"l"#lui. Concluzia la care a ajuns losoful german este c" a locui #i a construi, n limba german" la un moment dat a nsemnat acela#i lucru. Problema locuirii se identic" ntr-o propor$ie covr#itoare cu problema construirii. Am descris aceste gnduri legate de locuire pentru a intra n atmosfera problemelor pe care le pune func$iunea #i func$ionarea cl"dirilor att pentru arhitec$i, ct #i pentru cei care le exploateaz" sau le ini$iaz" existen$a. Iar n domeniul turismului, n ciuda dinamicii oamenilor dinamic" ce dep"#e#te orice limita atins" anterior problema locuirii este nc" una central". Pentru c" locuirea nu nseamn" doar identicare cu locul de ba#tin", cu locul n care se a" locuin$a permanent" . Locuirea, redenit" n acest context, n care componenta de dinamism a primit o importan$" major", nseamn" identicarea cu locul n care omul se a" la un moment dat. Iar pentru aceast" identicare cu locul care prime#te este determinant" func$ia
33 35 34

33

! Dup" cum spunea arhitectul Peter Zumthor ntr-un interviu: Arhitectura virtual" nu exist" dect virtual.
34

! M. Heidegger, Originea operei de art", Bucure#ti, Ed. Humanitas, 1995, trad. #i note Thomas Kleininger #i Gabriel Liiceanu, cap. Construire, locuire, gndire, pg. 176
35

! Chiar ideea de locuin$" permanent" devine relativ" pentru deja tot mai mul$i dintre noi. Exist" oameni care datorit" muncii pe care o au #i petrec mai mult de jum"tate din timp departe de locul unde se a" locuin$a permanent". #i duc via$a n ceea ce ne intereseaz" pe noi dot"rile pentru turism.

68

turismului, ca activitate uman", att ca activitatea pe care o presupune a primi ct #i cea de a primit. A#adar, construc$iile pentru turism fac parte din construc$iile de importan$" major" ale societ"$ii (post) moderne de nceput de secol XXI. Analiza lor din punctul de vedere al func$iunii se dovede#te a denitorie pentru cunoa#terea lor integral", n totalitatea aspectelor care privesc att func$ionarea ct #i forma lor. Este necesar ca prim pas a deni ce nseamn" construc$ii pentru turism. Apoi putem vorbi de func$ionarea lor. Pentru aceasta trebuie ca, ntr-un minim de spa$iu, s" investig"m la ce ne referim atunci cnd spunem turism.

6. TURISMUL CA DETERMINANT AL RELA ! IEI DINTRE FUNC ! IUNE # I FORM "


Din punct de vedere etimologic, dup" majoritatea dic*ionarelor, termenul turism provine din termenul englezesc to tour, care nseamn" a c"l"torii, a colinda, referitor la semnica*ia de c"l"torie. Creat n India secolului XVII lea acest cuvnt galic provine din cuvntul francez tour (c"l"torie, mi-care n aer liber, plimbare, drume*ie n circuit), care la rndul s"u declin" din grecescul turnos, respectiv latinescul turnus, pastrnd semnica*ia de circuit. Turismul, n sensul modern al cuvntului, este un fenomen al timpurilor noastre bazat pe cre-terea necesit"*ii de refacere a s"n"t"*ii -i schimbare a mediului nconjur"tor, pe na-terea -i dezvoltarea sentimentului de receptivitate pentru frumuse*ile naturii. Organiza$ia Mondial" a Turismului dene#te turi#tii ca ind persoanele ce c"l"toresc sau locuiesc n locuri din afara zonei lor de re#edin$" permanent" pentru o durat" de minimum dou"zeci #i patru (24) de ore dar nu mai lung" de un an consecutiv, n scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de exercitarea unei activit"$i remunerate n localitatea vizitat". Turismul a devenit o activitate de recreere global" popular".
36

Din aceste deni$ii n$elegem ca elemente determinante pentru turism (pe lng" om, ca ind cel mai important dintre ele) destina$ia ndep"rtat" de localitatea de domiciliu, c"l"toria, recreerea #i lipsa unei activit"$i vitale la destina$ie (care s" e remunerat"). Din punct de vedere

36

Deni$ie preluat" de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Turism.

69

arhitectural, pentru scopul identic"rii caracteristicilor pe care cl"dirile trebuie s" le aibe pentru turism, se impune investigarea acestor elemente determinante. n primul rnd, destina"ia. Raportarea turistului la destina$ie este denitorie pentru ambele p"r$i. Pentru turist, atingerea scopului s"u n$elegerea spa$iului n care ajunge este obiectivul prioritar, n orice form" de turism. Pare ciudat, dar chiar #i n cazul turismului de afaceri, aceast" n$elegere este unul din elementele cheie ale deplas"rilor. Pentru spa$iul gazd", deschiderea c"tre n$elegerea vizitatorilor este condi$ia unei recept"ri corecte. Iar aceast" receptare corect" este baza unei rela$ii care poate fructuoas" #i de durat" pentru ambele p"r$i. Din aceste motive, pentru reu#ita ca loc-gazd" pentru turism, preg"tirea celor responsabili cu aceasta este un element cheie. Iar aceast" reu#it" este direct dependent" de gradul n care locul-gazd" este cunoscut de cei care se ocup" cu turismul. Pentru aceasta, este necesar" cunoa#terea ct mai aprofundat" de c"tre ace#tia a elementelor de istorie, geograe, cultur", etnograe, etc. care sunt caracteristice locului n care ei #i desf"#oar" activitatea. Iar din aceste multe discipline, este necesar ca ei s" deprind" #i s" simt" spiritul locului, pentru a integra n imaginea general" pe care vizitatorul #i-o va forma expresia arhitectural" ca principal element, chiar #i doar datorit" faptului c" arhitectura este perceput" #i interpretat" naintea cunoa#terii oric"rui alt lucru despre loc. Din acest punct de vedere, orice cl"dire, orice ediciu, mai ales cele care au caracter public #i pentru spa$iile interioare, cap"t" importan$" pentru turism, devine ntr-un anumit sens cl"dire pentru turism. Chiar dac" nu serve#te n mod direct turistului, dac" acesta nu se serve#te de cl"dire pentru nevoi materiale, orice cl"dire a locului vizitat devine cl"dire turistic" pentru c" d" seam" de spiritul locului vizitat. Despre c!l!torie, mijloace de transport, trasee, cursul nostru nu trateaz" explicit #i direct. Nu este problema noastr" dect n m"sura n care aceste elemente implic" existen$a unor obiecte de arhitectur" direct necesare pentru buna lor func$ionare sau desf"#urare. Trebuie n schimb men$ionat c" #i traseul c"l"toriei poate punctat de dot"ri pentru turism. Astfel, pe traseele terestre, de-a lungul c"ilor de circula$ie autostr"zi, drumuri, g"sim hoteluri #i restaurante care s" devin" puncte de popas. De asemenea, n preajma g"rilor feroviare sau autog"rilor, prezen$a dot"rilor de cazare este necesar". Aceste dot"ri, necesare celor care se deplaseaz", au generat forme de expresie arhitectural" specice. Signalectica care le este absolut necesar" este una din acestea. Autostr"zile de-a lungul c"rora g"sim moteluri #i hoteluri sunt asaltate de reclamele #i indicatoarele ce ndrum" turi#tii spre acestea. De asemenea, exist" dot"ri specice acestor culoare de trac. Este vorba de sta$iile de odihn" 70

ce se a" de-a lungul autostr"zilor. Sta$ii care func$ioneaz" automat, f"r" personal, n care se poate g"si orice, de la du#uri #i automate de cafea pn" la capele pentru reculegere. Sau, pentru c"l"toriile cu avionul, hotelurile #i restaurantele de aeroport sunt nelipsite. Asemenea dot"ri sunt necesare turistului n tranzit, ca #i celui pentru care continuarea c"l"toriei prin vizitarea locurilor de destina$ie se va face la un timp dup" sosirea n aeroport. Evident, #i n acest context se poate spune c" ns"#i cl"direa aeroportului, prin caracterul ei reprezentativ pentru locul n care se a", sluje#te scopului cunoa#terii prin turism. Recreerea este ultimul element denitoriu pentru turism. Cu toate acestea, el este nelipsit ca preocupare pentru dot"rile turistice. Trebuie spus din capul locului ce nseamn" recreere. Cuvntul recreere se n$elege n primul rnd, n timpurile noastre, relaxare. Deconectarea de la stressul zilnic, de la tensiunea care ne domin" via$a este considerat ca ind cel mai important lucru care ne ndreapt" spre relaxare, recreere sau chiar turism. Din acest motiv, legat de locurile n care turismul este func$iunea dominant", se spune c" sunt locuri de recreere. Ele sunt garnisite #i cu dot"ri pentru relaxare. n preajma lor se construiesc centre de relaxare, centre de terapie, dotate cu diferite forme de parcuri de distrac$ie pe baz" de ap" (piscine, saune, centre spa, etc.) asemenea dot"ri nu sunt ntotdeauna apanajul turismului. Ele ar trebui s" e prezente n orice zon" de locuire permanent", ar trebui s" e la dispozi$ia tuturor. Ele nu sunt dot"ri denit dedicate turismului. Recreerea, a#a cum e n$eleas" ca element determinant pentru turism nu se reduce la aceste dot"ri, ci la ntreg ansamblul activit"$ilor pe care turismul le presupune la destina$ie. Evident, relaxarea #i terapia sunt forme clare de recreere, dar nu trebuie uitat c" recreerea presupune #i intrarea n lumi, n culturi care ne sunt str"ine n locul nostru de ba#tin" #i pe care suntem oarecum obliga$i s" le percepem, s" le cunoa#tem, s" le tr"im la destina$ia turistic", pentru ca la nalul sejurului s" ne ntoarcem plini cu aceste cuno#tin$e #i tr"iri, pentru ca la nal s" ne ntoarcem acas", re-crea$i... n cele ce urmeaz", vom trata func$ionarea obiectelor de arhitectur" identicate anterior. Descrierea se va face cu ajutorul unor exemple tradi$ionale, n care func$iunile determinante pentru cl"dirile turistice vor descrise #i accentuat prezentate. Am punctat n cele de mai sus cteva tipuri de cl"diri care sunt strns legate de func$iunea turistic". Le vom detalia n cele ce urmeaz", la nivel de dotare, echipare #i parametri de func$ionare. Evident, tipologia func$ional" este foarte apropiat". Motiv pentru care ele vor tratate unitar, cu specicarea doar a diferen$elor specice. 71

n concluzie, cl"dirile edicate dedicat pentru func$iuni turistice sunt cele pentru dot"rile pentru cazare #i alimenta$ie public"; n scop turistic sunt folosite #i cele pentru agrement #i recreere. 'i de fapt toate cl"dirile care prezint" atrac$ie pentru str"inii de un anumit loc pot considerate cl"diri turistice. Dac" ele sunt publice, sunt folosite n scop turistic; dac" ele sunt private, exist" #i pentru ele atrac$ie turistic" (de ex. Casa Le Corbusier din Zurich). TURISMUL ' I SPA % IILE SALE. TAXONOMIE Formele de turism cunoscute s-au diversicat mult, mai ales datorit" cre#terii f"r" precedent a mobilit"$ii oamenilor mai ales dup" r"zboi ncepnd cu jum"tatea secolului trecut. Deni$ia dat" de Organiza$ia Mondial" a Turismului a devenit, n ultimii 60 de ani, mult mai cuprinz"toare dect era la momentul lans"rii. n ace#ti ani, turismul s-a ndep"rtat mult, ca activitate de recreere. Acum, n categoria deplas"rilor nelucrative la destina$ie sunt cuprinse chiar #i turismul n scopuri de comer$ (deplas"rile la trguri #i expozi$ii), turismul de afaceri (n scopuri de informare, contractare, schimburi de experien$"), turismul cultural #i formativ, turismul religios etc. Fiecare din aceste forme de turism are un necesar de spa$ii de un anumit tip. n categoria acestora intr" att spa$iile interioare, dedicat" caz"rii #i alimenta$iei, ct #i spa$iile exterioare. De asemenea este important" #i rela$ia acestora cu mediul n care se a", cu diferitele dot"ri de alt" natur" ale lor sau ale ora#ului, cu care cei care ocup" cl"dirile pentru turism trebuie s" rela$ioneze. Pentru o mai bun" n$elegere este necesar" trecerea n revist" a principalelor forme de turism care necesit" astfel de rela$ii dedicate lor. Turismul de mas! Sunt cunoscute locuri c"tre care avea loc deplasarea n scopuri de relaxare nc" de pe vremea romanilor. Lng" Napoli, sta$iunea Baiae exista nc" nainte de Hristos. n 56 idH acest loc este pomenit ca ind un loc al viciilor (locus vice). Suprapopulat, Baiae era o destina$ie pentru boga$ii care doreau o ruptur" puternic" de via$a de zi cu zi (#i pentru aceasta se ajutau de oricare din viciile ce le st"teau la ndemn"). Turismul de mas" a ap"rut pe fondul apogeului Revolu$iei Industriale. Marea Britanie a fost prima $ar" n care s-a pus problema timpului liber al popula$iei din industrie. Prima agen$ie de

72

turism este atestat" la 1758 . Evident, turismul a fost ini$ial dedicat aristocra$iei #i oamenilor cu stare. Mai aproape de zilele noastre, sta$iunea Heiligendamm (n Germania, la Marea Baltic", n landul Mecklenburg-Vorpommern) este considerat" cea mai veche destina$ie turistic" nc" n func$iune. Dateaz" de la 1793, ind atunci nin$at" de Frederick Francis I, mare duce de Mecklenburg-Schwerin, pe atunci guvernator al statului n care se aa sta$iunea. Scopul nin$"rii acesteia este unul turistic loc de ntlniri, elegant, al aristocra$iei germane #i nu doar. A#a a r"mas pn" n prezent . ntre timp, turismul nu a r"mas apanajul doar al aristocra$ilor. De atunci #i pn" n zilele noastre, pe m"sur" ce posibilit"$ile unei tot mai mari p"r$i a popula$iei au crescut pentru deplas"ri #i relaxare, a crescut #i num"rul #i dimensiunea sta$iunilor destina$ie pentru acestea. Explozia lor a avut loc dup" r"zboi, cnd construc$iile pentru turism au ajuns s" formeze un program de arhitectur" de sine st"t"tor. Organizarea acestora a devenit obiect de studiu pentru arhitec$i #i pentru inginerii din domeniul construc$iilor. Turismul de mas" presupune investi$ii de dimensiuni majore att la nivelul cl"dirilor, ct mai ales la nivelul infrastructurii #i dot"rilor. Aceasta pentru c" primirea maselor de oameni pe care le presupune aceast" form" de turism (la nivel de simultaneitate de cteva zeci de mii de oameni, milioane pe sezon doar ntr-o sta$iune de acest gen) presupune, pe lng" cl"dirile n care ace#tia urmeaz" a g"zdui$i #i hr"ni$i, o sumedenie de dot"ri specice (centre spa, piscine, terenuri de sport, teatre, cinematografe (deschise sau nchise), centre comerciale, etc), care toate trebuie racordate la un sistem de furnizare a utilit"$ilor vitale (ap" #i canalizare, energie electric", etc.) la dimensiuni considerabile. Din acest motiv, aten$ia acordat" sta$iunilor turistice de mari dimensiuni trebuie s" le e pe m"sur" de aici importan$a care se acord" n ultimii ani acestui tip de construc$ii. Turismul de iarn!
37 38

37

! Cox and Kings, ltd. fondat" la 1758: 2008 marked the 250th anniversary of the foundation of Cox & Kings, the longest established travel company in the world. ! h t t p : / / www.coxandkings.co.uk/aboutus-history.aspx
38

! n 2006 tot aici are loc ntlnirea la nivel nalt ntre pre#edintele SUA #i cancelarul Germaniei. Aceast" sta$iune se a" pe exclusivista list" a locurilor de ntlnire a conducerii statelor ce formeaz" G8.

73

O form" particular" a turismului de mas" este turismul montan de iarn". Dezvoltarea sa este legat" de dezvoltarea infrastructurii pentru sporturile alpine de iarn", n special ski-ul #i, mai trziu, snowboarding-ul. nceputul acestei forme de turism este atestat la 1865 cnd, n St. Moritz, Graubunden, Elve$ia, hotelierii #i-au asumat riscul de a p"stra deschise hotelurile #i peste iarn". De atunci e considerat a nceput epopeea turismului de iarn". ns" abia n anii 70 ai secolului XX turismul de iarn" a dep"#it turismul de var" n Elve$ia. Iar aportul sporturilor de iarn" pentru aceasta este semnicativ. Acum, dou" treimi din turi#tii de iarn" din sta$iunile elve$iene sunt schiori. Din punct de vedere al construc$iilor, sta$iunile de iarn" sunt supuse acelora#i exigen$e ca #i cele care determin" sta$iunile de litoral dedicate turismului de mas". n plus fa$" de acestea, dot"rile specice sporturilor de iarn" (dot"ri pentru transport pe cablu, patinoare, dot"ri de relaxare de interior) se impun ca determinante pentru congura$ia sta$iunilor. Acestea atrag dup" ele #i particularit"$i pentru congurarea infrastructurii. Turismul medical Deplas"rile n scopuri de ngrijire a s"n"t"$ii sunt cunoscute nc" din cele mai vechi timpuri. Grecii antici se deplasau la Epidauros, la re#edin$a lui Asklepios, pentru a se trata de diverse boli, beneciind de efectele benece ale unor mofete din zon" . Toate perioadele istoriei europene cunosc deplas"ri la asemenea locuri pentru tratament, n aproape toate zonele continentului. Iar aceste deplas"ri au creat necesitatea de a realiza anumite tipuri de dot"ri pentru cazare, mas" #i tratament la locul de destina$ie. Evident, nu vom intra aici n am"nunte legate de tipurile de turism medical, dar este necesar a sublinia c" acest tip de turism implic" dot"ri specializate pentru un anumit tip de utilizatori. Dar pentru a face aceasta trebuie numite cteva ramuri ale turismului medical, ramuri care impun determinan$i n congurarea spa$iilor #i cl"dirilor care le doteaz". Un prim tip de turism medical este cel balnear. Dot"rile necesare pentru el sunt specice. n primul rnd pentru a oferi tratament balnear este necesar" o infrastructur" specic", constnd n captarea gazelor #i apelor care con$in mineralele ce constituie principiile active pe care se bazeaz" tratamentele oferite.
39

39

! Aceste mofete sunt nc" func$ionale. Exist" o baz" de tratament la baza Epidaurului, n Methana, Argolida, ntr-o peninsul" vulcanic" a Peloponesului aat" n Golful Saronic.

74

n al doilea rnd, odat" captate aceste principii active, dotarea sta$iunilor de turism balnear presupune #i construirea centrelor medicale n care acestea s" e utilizate. Exist" o varietate larg" de utiliz"ri specice, varietate care impune #i congura$ia centrelor de tratament. Apoi, specic pentru cl"diri n care sunt caza$i bolnavi, este necesar" proiectarea acestora $innd cont de necesit"$ile specice persoanelor cu dizabilit"$i. Acest lucru duce la congur"ri speciale de la intr"rile n hoteluri, holurile ce leag" unit"$ile de cazare de cele de alimenta$ie #i bazele de tratament, pn" la dimensionarea #i dotarea b"ilor. Turismul medical poate avea ca obiectiv #i anumite clinici renumite pentru tratamente, de obicei chirurgicale. Acestea impun, la rndul lor, dot"ri specice n imediata lor apropiere, pentru cazarea apar$in"torilor, de exemplu. De asemenea, pentru perioadele de tratament post-operator non-sta$ionar sunt necesare dot"ri de cazare care s" benecieze de dotare specic". Turismul cultural Cunoa#terea este una din cele mai vechi motive pentru deplasare att a indivizilor, ct #i a maselor mari de oameni. Deplas"rile la locuri snte, la locuri n care au avut loc evenimente deosebite sunt semnalate de multe secole n istoria omenirii. Motivele deplas"rii n scopuri de cunoa#tere sunt variate. Acestea acoper" o gam" sucient de larg" de la pelerinaje (turism religios, specic majorit"$ii religiilor legate de locuri), arheologie, monumente ale naturii, #i pn" la vizion"ri de concerte de muzic" pop. Dot"rile necesare acestei forme de turism sunt specice. A#a cum pentru turismul medical facilitarea accesului la principiile active medical era principala preocupare n arhitectur", n cazul turismului cultural prioritar este accesul u#or la obiectivele culturale urm"rite de turi#ti. Din acest motiv, amenajarea dot"rilor de cazare n zone din care s" e accesibile siturile vizate de turi#ti, sau care s" ofere chiar vizibilitate asupra acestor situri este prioritar". Apoi, circula$ia ntre aceste zone este necesar a ct se poate de facil" #i de bine semnalizat". Amenajarea exterioar" a siturilor care fac obiectul turismului cultural este o preocupare care nu poate separat" de problematica arhitecturii turismului. Este necesar ca acestea s" asigure dotarea necesar" pentru ca accesul la locurile de interes n condi$iile n care aglomerarea din timpul sezonului nu poate evitat" s" e unul relaxant, a#teptarea s" poat" deveni activ" prin atragerea permanent" a aten$iei turi#tilor cu informa$ii legate att de situl n care se a", ct #i despre siturile nvecinate care por deveni la rndul lor obiective de interes. Turismul tematic 75

Exist" n ziua de azi o sumedenie de teme care pot alese ca subiect pentru deplas"ri la distan$", n afara celor de mai sus, despre care se poate spune c" au devenit clasice. Fiecare din aceste teme d" na#tere unor dot"ri specice, care, ca #i cl"diri fac obiectul arhitecturii pentru turism. Enumer"m cteva dintre ele, $innd cont c" lista nu este epuizat" #i c" este necesar" adaptarea la specicul ec"rei (noi) forme. Agroturismul #i ncadrarea n modul de via$" al celor de la destina$ie. Turismul culinar. Oenoturismul. Toate aceste forme de turism presupun conceperea unor dot"ri de cazare specice. De asemenea, drumurile de acces trebuie trasate n a#a fel nct peisajele s" e puse n adev"rata lor valoare. Turismul de afaceri Mobilitatea pe care o presupune via$a n afacerile zilei de azi a dus la dezvoltarea unui tip de turism specic. Oamenii de afaceri se deplaseaz" din foarte multe motive. Simpla navigare pe internet nc" nu a ajuns s" reduc" nevoia de mobilitate. Din acest motiv, dot"rile pentru aceast" form" de turism au crescut n ultimii ani. Aceste dot"ri sunt reprezentate n primul rnd de structurile de cazare care se construiesc n preajma aeroporturilor, a centrelor expozi$ionale #i a centrelor de afaceri. Pentru c" motivele turismului pe aceast" tem" sunt: ntlniri scurte, care pot presupune de o singur" zi de deplasare la mii de kilometri; participarea la trguri #i expozi$ii, care necesit" cazare pe durata desf"#ur"rii acestora pentru expozan$i #i pentru vizitatori; vizite scurte la liale, n diverse scopuri. Toate acestea presupun existen$a unor unit"$i de cazare bordate de dot"ri specice s"li de ntruniri, birouri de nchiriat, s"li de conferin$e de recep$ii, restaurante, cafenele, etc. De asemenea, accesul facil de la nodurile de transport interna$ional este unul din elementele cheie care le determin" func$ionarea. Iar tot n acest sens, asigurarea unor parcaje suciente pentru aglomer"ri de autovehicule este o cerin$" major" pentru dot"rile din turismul de afaceri.

76

7. DOT " RI PENTRU TURISM


Ca oricare din construc$ii, dot"rile de turism vin ca r"spuns al unor nevoi sociale. n cazul de fa$", deplasarea oamenilor la distan$e mari de cas" presupune asigurarea ad"postirii #i a hranei. Iar pentru aceste dou" nevoi a fost necesar" realizarea de spa$ii n care ele s"-#i g"seasc" locul. Evident, locuirea temporar" (pe perioade scurte de timp, pn" la 6 luni, cf. OMT) nu presupune toate cele necesare locuirii permanente. Nici activit"$ile zilnice n deplas"rile scurte nu sunt acelea#i cu cele care se desf"#oar" la locul de domiciliu. De asemenea, programul zilnic difer" n cazul perioadelor de deplasare scurte de cel pe care-l avem n mod uzual acas". DOT & RI PENTRU CAZARE Cazarea pentru turism se face n cl"diri diverse. O denumire generic" a acestora este cea de structuri de primire turistic!. Ele sunt denite dup" cum urmeaz": Prin structuri de primire turistice se n(elege orice construc(ie cu amenaj!rile aferente, destinate prin proiectare )i execu(ie, caz!rii sau servirii mesei pentru turi)ti, mpreun! cu serviciile specice aferente. Decizia de realizarea a unei structuri de primire turistic" are ntotdeaua n vedere, ca -i n orice sector al economiei na*ionale, ecien*a acestei investi*ii, de aceea n momentul ini*ial de concepere a acestor structuri, respectiv momentul studiului de prefezabilitate, fezabilitate, respectiv studiu de pia*" a ecien*ei, se vor avea n vedere resursele turistice a zonei n care urmeaz" a se realiza o anumit" structur" de primire turistic". Reamintim c" resursele turistice sunt componente ale mediului natural -i antropic, care prin calit"*ile -i specicul lor sunt recunoscute, nscrise -i valoricate prin turism. Resursele turistice naturale sunt: elemente geologice, geomorfologice, de clim", de or" -i de faun", peisaje -i al*i factori. Resursele turistice antropice sunt: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri memoriale, monumente tehnice -i de art", muzee, elemente de folclor -i art" popular" etc. Astfel, vom integra ini$ial cl"dirile turistice n categoria general" a cl"dirilor, n ceea ce prive#te caracteristicile generale, urmnd ca apoi s" le trat"m specic #i s" le urm"rim caracteristicile care $in n mod direct de elementele turistice. INDICI TEHNICO- ECONOMICI *I DE CALITATE. 77

La proiectarea -i execu*ia oric"rui tip de cl"dire, inclusiv la realizarea structurilor de primire turistice, se utilizeaz" urm"torii indici tehnico-economici -i cerin*e de confort -i de rezisten*" structural". INDICI TEHNICO- ECONOMICI DE SUPRAFA+%. n proiectarea cl"dirilor se utilizeaz" urm"torii indici : ! Aria util! (Au), se calculeaz" de regul" pe apartament, camer" (se are n vedere func*ionalitatea cl"dirii) sau pe nivel -i reprezint" suma suprafe*elor interioare ale nc"perilor (exclusiv suprafa*a pere*ilor). Nu se cuprind n aria util" : aria casei sc"rii mai pu*in palierele, aria logiile -i balcoanelor, pragurile golurilor de u-i, ale trecerilor cu deschideri pn" la 1,0 m, ni-ele radiatoarelor, precum -i suprafe*ele ocupate de sobe -i cazane de baie (cte 0,50 m2 pentru ecare sob" -i cazan) n cazul n care nc"lzirea se face cu sobe. ! Aria construit! (Ac), reprezint" suprafa*a la sol a construc*iei urm"rind perimetrul parterului. ! Aria desf!)urat! (Ad), reprezint" suma ariilor construite ale tuturor nivelurilor. La nivelurile superioare n aria desf"-urat" intr" -i logiile. INDICI DE CONFORT. Prin realizarea indicilor de confort se are n vedere realizarea unui microclimat interior care s" asigure confortul celor care utilizeaz" aceste spa*ii interioare. Factorii sau cerin*ele de confort interior sunt: ! func(ionalitate: m"rimea suprafe*elor pentru camere, pentru grupurile sanitare, a spa*lor de primire turi-ti, a spa*iilor de preparare -i servirea mesei, n func*ie de clasicarea structurilor de primire turistice, n"l*imi de nivel (lumina, care reprezint" n"l*imea m"surat" de la suprafa*a nit" a pardoselii pn" la fa*a interioar" a plan-eului, respectiv pn" la fa*a tavanului),modul de circula*ie pe vertical" (sc"ri, ascensoare pentru turi-ti, pentru personal, bagaje, scopuri gospod"re-ti, n func*ie de regimul de n"l*ime al cl"dirii -i de modul de clasicare), uxul de acces la camerele de cazare -i la spa*iile de servire a mesei etc. ! ambian(a climatic!: temperatura interioar" n cazul structurilor de primire turistic" temperatura interioar" a spa*iilor de cazare -i servire a mesei trebuie s" e de minim 18 C n sezonul rece -i de maxim 25 C n sezonul cald; ! confort sanitar: la grupurile sanitare se va sigura n permanen*" ap" cald" -i rece; 78

! !

! !

luminozitatea: nu se admit spa*ii de cazare situate la subsol sau f"r" aerisire -i lumin" natural" direct"; nivelul de izolare fonic!: elementele structurale -i nestructurale precum -i instala*iile for astfel proiectate -i executate nct s" se evite deranjarea turi-tilor din cauza zgomotelor produse de instala*iile tehnice sau a altor factori de poluare; cerin(e igienico-sanitare )i de estetic!: pardoselile -i pere*ii grupurilor sanitare vor avea nisaje din materiale u-or lavabile -i de bun" calitate; echipamente )i dot!ri: instala*ii de nc"lzire, de climatizare, dot"ri ale camerelor -i n special al grupurilor sanitare, etc.

CERIN+E DE SIGURAN+% STRUCTURAL%. Prin dimensionarea elementelor structurale (lungime, grosime, n"l*ime, modul de armare acolo unde este cazul), prin modul de selec*ie a materialelor utilizate la realizarea elementelor structurale, prin m"surile de protec*ie a acestor elemente la ac*iunea agen*ilor agresivi ai mediului interior sau exterior (ac*iunea apei asupra elementelor structurale sau nestructurale, ac*iunea focului,etc) este absolut obligatoriu conform normelor de calitate precizate prin Legea 10/1995 legea calit"*ii, men*inerea pe ntreaga durat" de existen*" a cl"dirii, indiferent de destina*ia acesteia, a urm"toarelor cerin*e: rezisten*" -i stabilitate, siguran*" n exploatare, siguran*" la foc. TIPURILE *I CLASIFICAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE Structurile de primire turistice includ: structuri de primire turistice cu func*iuni de cazare turistic" -i structuri de primire turistice cu func*iuni de alimenta*ie public". Structurile de primire turistice se clasic" pe stele -i, respectiv, ori n cazul pensiunilor agroturistice, n func*ie de caracteristicile constructive, dot"rile -i calitatea serviciilor pe care le ofer". De fapt clasicarea structurile de primire turistice constituie o form" codicat" de prezentare sintetic" a nivelului de confort -i a ofertei de servicii. Tipuri de structuri de primire turistice cu func(iuni de cazare Conform normelor metodologice, n Romnia pot func*iona urm"toarele tipuri de structuri de primire turistice cu func*iuni de cazare:

79

hoteluri de 5,4,3,2,1 stele ; DEF.: Hotelul este structura de primire turistic" amenajat" n cl"diri sau n corpuri de cl"dire, care pune la dispozi*ia turi-tilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunz"tor, asigur" prest"ri de servicii specice -i dispune de hol de primire (recep*ie) -i de spa*ii de alimenta*ie n incint". ! hoteluri-apartament de 5,4,3,2 stele; DEF.: Hotelul-apartament este acel hotel compus din apartamente sau garsoniere, astfel dotate nct s" asigure p"strarea -i prepararea alimentelor, precum -i servirea mesei n incinta acestora. ! moteluri de 3,2,1 stele; DEF.: Motelul este unitatea hotelier" situat", de regul", n afara localit"*ilor, n imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotat" -i amenajat" att pentru asigurarea serviciilor de cazare -i de mas" pentru turi-ti, precum -i pentru parcarea n siguran*" a mijloacelor de transport. 41 ! hosteluri de 3,2 ,1 stele ; Hostelurile sunt structuri de primire turistic" cu o capacitate minim" de 3 camere, garsoniere sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, n spa*ii amenajate, de regul", n cl"diri cu alt" destina*ie ini*ial" dect cea de cazare turistic". 42 ! cabane turistice de 3,2,1 stele ;

40

40

$ Categoria de clasicarea a hotelurilor (de 5,4,3,2,1 stele), a hotelurilor-apartament (de 5,4,3,2 stele), a motelurilor (de 3,2,1 stele), este determinat% de ndeplinirea n totalitatea a criteriilor obligatorii prev%zute n ANEXA 1.1.a a criteriilor obligatorii suplimentare pentru hoteluri &i hoteluri-apartament, din ANEXA 1.1.b, toate aceste criterii prev%zute n Normele Metodologice precizate prin Ordinul nr.636 din 12 mai 2008, respectiv a modic%rilor precizate prin Hot%rrea nr.709 din 10 iunie 2009. $ Structurile de primire turistic% de tipul hosteluri erau denumite nainte de intrarea n vigoare a Ordinului nr.636 din 12 mai 2008 ca ,, hotel pentru tineret. Criteriile obilgatorii privind clasicarea structurilor de primire turistice cu func'iuni de cazare de tip hosteluri sunt prev%zute n ANEXA 1.2 din Normele Metodologice precizate prin Ordinul nr.636 din 12 mai 2008. $ Criteriile obilgatorii privind clasicarea structurilor de primire turistice cu func'iuni de cazare de tipul cabanelor turistice sunt prev%zute n ANEXA 1.3 din Normele Metodologice precizate prin Ordinul nr.636 din 12 mai 2008.

41

42

80

DEF.: Cabanele turistice sunt structuri de primire turistic" de capacitate relativ redus", func*ionnd n cl"diri independente, cu arhitectur" specic", care asigur" cazarea, alimenta*ia -i alte servicii specice, necesare turi-tilor aa*i n drume*ie sau la odihn" n zone montane, rezerva*ii naturale, n apropierea sta*iunilor balneare sau a altor obiective de interes. ! vile de 5,4,3,2,1 stele; Vilele sunt structuri de primire turistic" de capacitate redus", func*ionnd n cl"diri independente, cu arhitectur" specic", situate n sta*iuni turistice sau n alte zone -i localit"*i de interes turistic, care asigur" cazarea turi-tilor -i prestarea unor servicii specice. 43 ! bungalow-uri de 3,2,1 stele ; Bungalow-urile sunt structuri de primire turistic" de capacitate redus", realizate, de regul", din lemn sau din alte materiale similare. n zonele cu umiditate ridicat" (munte, mare) acestea pot construite -i din zid"rie. Sunt amplasate n perimetrul campingurilor, satelor de vacan*", ca unit"*i independente situate n sta*iuni turistice sau zone turistice sau ca spa*ii complementare pe lng" alte structuri de primire turistic". Asigur" cazarea turi-tilor, precum -i celelalte servicii prestate de unitatea de baz", dup" caz. Func*ioneaz" de regul", cu activitate sezonier". 44 ! pensiuni turistice )i pensiuni agroturistice de 5,4,3,2,1 stele/margarete ; DEF.: Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistic", avnd o capacitate de cazare de pn" la 20 de camere, totaliznd maxim 60 de locuri, func*ionnd n locuin*ele cet"*enilor sau n cl"diri independente, care asigur" n spa*ii special amenajate cazarea turi-tilor -i condi*iile de preg"tire -i servire a mesei. Amplasarea pensiunilor turistice trebuie realizat" n locuri ferite de surse de poluare -i de orice alte elemente care ar pune n pericol s"n"tatea sau via*a turi-tilor. Dot"rile din camerele -i din grupurile sanitare destinate turi-tilor vor puse n exclusivitate la dispozi*ia acestora. n cazul n care spa*iile pentru prepararea -i servirea mesei sunt destinate -i pentru consumatori din afar" iar num"rul locurilor de la mese este mai mare dect al celor de cazare,
43

$ Criteriile minime pentru clasicarea structurilor de primire turistice cu func'iuni de cazare de tipul vilelor sau Bungalow-urilor sunt prev%zute n ANEXA 1.4 din Normele Metodologice precizate prin Ordinul nr.636 din 12 mai 2008. $ Criteriile obilgatorii privind clasicarea structurilor de primire turistic% cu func'iuni de cazare de tipul pensiunilor turistice &i a pensiunilor agroturistice sunt prev%zute n ANEXA 1.5 din Normele Metodologice precizate prin Ordinul nr.636 din 12 mai 2008, respectiv n ANEXA 1.5.1.

44

81

dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spa*iile n cauz" se clasic" ca unit"*i de alimenta*ie public". Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta, pentru montarea corturilor -i rulotelor, criteriile privind echiparea sanitar" -i dimensiunile parcelelor, potrivit criteriilor de la structurile de primire turistic" de tip camping. DEF.: Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistic", avnd o capacitate de cazare de pn" la 8 camere, func*ionnd n locuin*ele cet"*enilor sau n cl"diri indipendente, care asigur" n spa*ii special amenajate cazarea turi-tilor -i condi*iile de preg"tire -i servire a mesei, precum -i posibilitatea particip"rii la activit"*i gospod"re-ti sau me-te-ug"r-ti. n pensiunile agroturistice, turi-tilor li se ofer" masa preparat" din produse naturale, preponderent din gospod"ria proprie sau de la produc"tori autoriza*i pe plan local iar gazdele se ocup" direct de primirea turi-tilor -i de programul acestora pe tot parcursul sejurului, pe care il petrec la pensiune. n cadrul pensiunilor agroturistice se desf"-oar" cel pu*in o activitate legat" de agricultur", cre-terea animalelor, cultivarea a diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desf"-oar" o activitate me-te-ug"reasc". ! campinguri, sate de vacan(!, popasuri turistice, c!su(e tip camping, de 4,3,2,1 stele; Campingurile sunt structuri de primire turistic" destinate s" asigure cazarea turi-tilor n corturi sau rulote, astfel amenajate nct s" permit" acestora s" parcheze mijloacele de transport, s" -i preg"teasc" masa -i s" benecieze de celelalte servicii specice acestor tipuri de unit"*i. Elementul de baz" al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentnd o suprafa*" de teren bine delimitat" -i marcat", unde se poate parca mijlocul de transport -i instala cortul sau rulota, asigurndu-se totodat" suprafa*a liber" necesar" pentru mi-carea -i odihna a 4 turi-ti. Totalitatea parcelelor de campare reprezint" suprafa*a de campare amenajat" iar capacitatea campingului se exprim" n num"r de locuri de campare -i se determin" prin nmul*irea cu 4 a num"rului parcelelor de campare. C"su*ele de tip camping sunt spa*ii de cazare de dimensiuni reduse, realizate din lemn sau materiale similare, compuse de regul", dintr-o camer" -i un mic antreu sau teras" -i, uneori, dotate -i cu grup sanitar propriu. Distan*a dintre c"su*e nu va mai mic" de 3 m, asigurndu-se totodat" spa*iul pentru parcarea unei ma-ini pentru ecare dintre ele. Satul de vacan(! este un amsamblu de cl"diri, de regul" vile sau bungalow-uri, amplasat ntrun perimetru bine delimitat, care asigur" turi-tilor servicii de cazare, de alimenta*ie -i o gam" larg" de presta*ii turistice suplimentare (agreement, sportive, culturale etc). M"rimea satului de 82

vacan*", amplasamentul, stilul constructiv -i coloritul diverselor construc*ii din cadrul acestuia nu trebuie s" aduc" nici un fel de prejudicii peisajului -i mediului nconjur"tor. Toate satele de vacan*" vor avea o mprejmuire, accesul ind dirijat -i controlat. La unit"*ile de minim 3 stele vegeta*ia trebuie s" e abundent", pentru c" ea face parte integrant" dintr-o ambian*" pl"cut". Popasul turistic reprezint" o structur" de primire turistic" de capacitate redus", format" din c"su*e -i /sau bungalow-uri amplasate ntr-un perimetru bine delimitat, care asigur" servicii de cazare -i alimenta*ie, precum -i posibilit"*i de parcare auto. ! apartamente sau camere de nchiriat de 3,2,1 stele; DEF.: Apartamentele sau camerele de nchiriat sunt structuri de primire turistic" constnd dintr-un num"r limitat de spa*ii, care ofer" servicii de cazare -i posibilitatea prepar"rii hranei n buc"t"ria folosit" exclusiv de turi-ti. Se pot organiza -i spa*ii special amenajate pentru prepararea hranei destinate turi-tilor. ! structuri de primire cu func(iuni de cazare pe nave uviale )i maritime de 5,4,3,2,1 stele. Criteriile de clasicare pentru hoteluri se aplic" n mod corespunz"tor -i n cazul spa*iilor de cazare de pe nave, cu excep*ia celor referitoare la : ! dimensiunile spa*iilor de cazare, care pot reduse cu pn" la 50% fa*" de cele din hotelurile de aceea-i categorie; ! dimensiunile paturilor, care pot de 0,80/2,oo m la paturile individuale -i 1,20/2,00 m la cele duble; ! dotarea cu piese de mobilier va n limita spa*iului, cu condi*ia sigur"rii unei func*ionalit"*i -i utiliz"ri ct mai confortabile a spa*iului de cazare. Se admit -i piese de mobilier rabatabile, sau n cazul categoriilor de 1,2 stele se pot utiliza -i paturi suprapuse. La navele de categorie superioar", 4 -i 5 stele, este obligatorie asigurarea posibilit"*ilor pentru sport, agrement, banchete, festivit"*i, distrac*ii etc.
45

Func"ionarea hotelului. De cele mai multe ori, hotelul este o cl"dire complex", a c"rei func$ionare este rodul unei munci de proiectare sus$inute, efectuat" prin efortul unei echipe multidisciplinare, n care
45

$ Criteriile obilgatorii privind clasicarea acestor structurilor de primire turistice sunt prev%zute n ANEXA 1.8 din Normele Metodologice precizate prin Ordinul nr.636 din 12 mai 2008.

83

func$iunea este stabilit" n principal de arhitect #i de inginerul manager de turism. Scopul pentru care complexitatea cl"dirilor care ad"postesc hoteluri a fost att de sporit" este permanenta ncercare de satisfacere a condi$iilor impuse de o clientel" pe zi ce trece mai preten$ioas". Este important aici a aa cum func$ioneaz" un hotel de dimensiuni medii (cca 100 locuri) #i cu preten$ii medii de asemenea (3 stele). Din aceast" informa$ie se va putea deriva #i exigen$a de func$ionare pentru dot"ri turistice de dimensiuni mai reduse (pensiuni sau hoteluri cu mai pu$in de 50 locuri), dar tot aceast" informa$ie va deschide orizonturi #i spre n$elegerea cl"dirilor de dimensiuni mai mari #i cu preten$ii mai mari. Astfel, schema func$ional" a hotelului este structurat" pe trei zone mari. Fiecare din aceste zone este divizat" n subzone, conform specicului activit"$ilor care le caracterizeaz". Le vom enumera n cele ce urmeaz" nso$ite de o scurt" descriere pentru ecare: ! Zona pentru clien$i. ! Primire. Aceast" zon" a hotelului con$ine urm"toarele (sub)spa$ii: ! dispozitivul de intrare; ! recep$ia; ! nodul de circula$ie vertical" cu accesul la spa$iile de cazare; ! garderoba #i grupurile sanitare pentru public; ! zona comercial" #i de servicii a hotelului; ! accesul la zona de recreere; ! accesul la zona de alimenta*ie; Dominat" spa$ial #i dimensional de holul recep$iei, aceast" parte a hotelului este cea care asigur" primul impact al clientului cu spa$iul interior al cl"dirii hotelului. Ospitalitatea etalat" de spa$iul holului de acces este determinant" pentru ntreaga ambian$" propus" turistului. Holul de recep$ie este n direct" rela$ie cu parcarea hotelului #i cu dispozitivul de acces (platforma de intrare cu copertina, cabina portarului) #i cu eventualele garaje subterane care doteaz" hotelul). Holul este de asemenea n rela$ie cu tejgheaua de recep$ie, care este de fapt locul n care este ini$iat" interac$iunea turistului cu personalul hotelului. Din acest motiv este deosebit de important ca recep$ia s" e ct se poate de u#or reperabil" de la intrare (n mod uzual ea se dispune chiar fa$"-n fa$" cu aceasta. ! Cazare. ! Recreere ! Zona pentru alimenta*ie public". ! Restaurant 84

! ! !

! bar de zi/braserie ! Bar de noapte/discotec" ! Buc"t"ria Zona pentru administra$ie. Zona dedicat" personalului. DOT & RI PENTRU ALIMENTA % IE

Pe lng" dot"rile turistice destinate caz"rii, exist" #i cele n care are loc prepararea #i servirea hranei pentru turi#ti. Vom prezenta n continuare principalele tipuri de structuri de primire turistice cu func*iuni de alimenta*ie public". La noi n $ar" pot func*iona urm"toarele tipuri de structuri de primire turistic" cu func*iuni de alimenta*ie public": 1. Restaurant: Este un loc public care mbin" activitatea de produc*ie cu cea de servire la mas". Restaurantele pot : 1. Restaurant clasic: este local public cu prol gastronomic, n care se serve-te un larg sortiment de preparate culinare, produse de patiserie, cofet"rie, nghe*at", fructe, b"uturi nealcoolice -i alcoolice, produse din tutun etc. Categoria pentru restaurantul clasic este de 5,4,3,2,1, stele. 2. Restaurantul specializat serve-te un sortiment de preparate culinare -i b"uturi care se a" permanent n lista de meniu, n condi*iile unor amenaj"ri -i dot"ri clasice sau adecvate structurii sortimentale : pesc"resc, vn"toresc, rotiserie, dietetic, zahana, lacto-vegetarian, etc. 1. Restaurant pesc!resc: este o unitate gastronomic" care se caracterizeaz" prin desfacerea n principal a unui sortiment variat de preparate culinare din pe-te. Ambian$a #i decora$iunile pentru aceste dot"ri sunt specice, n el predomin" obiecte sugestive din activitatea de pescuit -i prelucrare a pe-telui. Exist" categorii de astfel de structuri de 5,4,3,2 stele.! ! 2. Retaurant vn"toresc: este o unitate gastronomic" specializat" n producerea -i servirea de preparate culinare din vnat (iepure, c"prioar",porc -i mistre*, g"-te, ra*e s"lbatice etc). Exist" categorii de astfel de structuri de 5,4,3,2 stele. 3. Rotiseria este un restaurant de capacitate mic" (20-50 de locuri la mese), n care consumatorii sunt servi*i cu produse din carne la frigare rotisor, chebab cu garnituri, unele gust"ri reci, salate, deserturi, precum -i b"uturi r"coritoare, 85

3.

4. 5. 6. 7.

cafea, vin, un sortiment de b"uturi alcoolice ne. Spa*iul de produc*ie este chiar n interiorul s"lii de consuma*ie. Exist" categorii de astfel de structuri de 4,3,2,1 stele. 4. Restaurant-zahana este o unitate gastronomic" n care se servesc la comand", n tot timpul zilei produse -i subproduse din carne, mici, crna*i etc, preg"tite la gr"tar -i alese de consumator din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de osp"tar la mese. Mai pot oferi: ciorbe, salate combinate de sezon, mur"turi, dulciuri de buc"t"rie, b"uturi alcoolice. Exist" categorii de astfel de structuri de 4,3,2,1 stele. 5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian este o unitate gastronomic" n care se desfac n exclusivitate sortimente de preparate pe baz" de lapte -i produse lactate, ou", paste f"inoase, orez, salate din legume etc. 6. Restaurant familial sau pensiune este o unitate cu prol gastronomic care ofer", n mai multe variante, meniuri complete la pre* accesibil. Restaurant cu specic este o unitate de alimenta*ie pentru recreere -i divertisment, care prin dotare, prol, *inuta lucr"torilor, momente recreative -i structur" sortimental", trebuie s" reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau na*ionale, tradi*ionale specice diferitelor zone. Aceste tipuri de restaurante cu specic se mpart la rndul lor n : 1. Cram!. n aceste dot"ri se desface o gam" variat" de vinuri. Sunt clasicate dup" 5,4,3,2 stele; 2. Restaurant cu specic local, pune n valoare buc"t"ria specic" unor zone geograce. Are, ca #i clasicare, func$ie, de dot"ri, confort, etc., un num"r de 5,4,3,2 stele. 3. Restaurant cu specic na(ional, pune n valoare tradi*iile culinare ale unor na*iuni; de asemenea clasicarea se face func$ie de num"rul de stele 5,4,3,2. Restaurant cu program artistic, este o unitate de alimenta*ie care prin dotare -i amenajare asigur" -i derularea unor programe artistice; sunt de 5,4,3 stele. Braseria sau bistroul, aigur" servirea n principal cu mnc"ruri reci, b"uturi nealcoolice reci -i calde, b"uturi alcoolice diverse, etc; sunt de 5,4,3,2,1 stele. Ber!ria este o unitate specic" pentru desfacerea berii; sunt de 3,2,1 stele. Gr!dina de var! este o unitate amenajat" n aer liber- ofer" un bogat sortiment de preparate culinare, b"uturi alcoolice -i nealcoolice, etc; sunt de 5,4,3,2 stele. 86

2. Bar: este o unitate de alimenta*ie cu program de zi sau de noapte, care prezint" un program variat de divertisment, de music-hall -i dans pentru consumatori -i n care se serve-te un sortiment diversicat de b"uturi alcoolice -i nealcoolice, specialit"*i de cofet"rie -i nghe*ate asortate, fripturi reci, fructe -i salate de fructe, cafea etc. Exist" : bar de noapte, bar de zi, cafe-bar (cafenea), disco-bar, bufet-bar. 3. Fast-food: poate de urm"toarele tipuri: restaurant-autservire, bu+et tip expres, pizzerie, snack-bar. 4. Cofet!ria: este o unitate specializat" pentru desfacerea unui sortiment larg de pr"jituri, b"uturi nealcoolice reci -i calde, unele b"uturi alcoolice ne. 5. Patiserie, pl!cint!rie, simigerie, este o unitate specializat" n desfacerea pentru consum, pe loc sau la domiciliu, a produc*iei proprii specice, n stare cald" (pl"cinte, -trudel, pateuri, covrigi etc). Criteriile obilgatorii privind clasicarea acestor structurilor de primire turistice cu func*iuni de alimenta*ie sunt prev"zute n ANEXA 2 din Normele Metodologice precizate prin Ordinul nr.636 din 12 mai 2008. Alc!tuirea de principiu a spa"iilor unit!"ilor de alimenta(ie Spa$iile restaurantelor (indiferent de natura lor) pot clasicate simplu n spa$ii pentru public #i spa$ii pentru personal n care publicul nu are acces. Spa"iile pentru public. Principalul spa$iu pentru public este sala de servire a mesei. Dimensiunile #i ambian$a acesteia sunt date de diferitele constrngeri la care este supus" cl"direa n care se a" #i de specicul func$ion"rii restaurantului. Pe lng" spa$iul (sau spa$iile) dedicat servirii mesei, publicul mai are acces, dup" caz, la o serie de spa$ii conexe acestuia, f"r" de care func$ionarea restaurantului ar imposibil". Acestea sunt, dup" caz: ! holul de acces (care poate restrns la un simplu windfang sau poate s" lipseasc" cu totul; ! garderoba (prezent" doar la restaurantele mari #i preten$ioase_; ! grupurile sanitare pentru public evident, separate pe sexe, asigurnd cel pu$in un vas WC #i un lavoar pentru ecare dintre sexe. Spa"iile pentru personal. Principalul spa$iul pentru personal dintr-un restaurant este buc"t"ria. Aceasta poate mai mult sau mai pu$in dezvoltat", func$ie de dimensiunile #i de specicul 87

restaurantului. Exist" #i cazuri particulare, n care prepararea hranei se face n v"zul publicului, dar acestea sunt izolate #i #i pentru ele este necesar un spa$iu de tip buc"t"rie n care s" aib" loc prepararea preliminar" a hr"nii ce urmeaz" a oferit" consumatorilor. Buc"t"ria, spa$iul n care se prepar" hrana, este spa$iul c"ruia, din punct de vedere tehnic i se acord" importan$a maxim" n procesul de congurare a spa$iilor unui restaurant. Importante pentru ea sunt dou" lucruri. Primul dintre ele este realizarea unei compartiment"ri func$ionale, iar al doilea este asigurarea acesteia cu toate dot"rile #i aparatura necesar". Compartimentele tipice pentru o buc"t"rie mediu echipat" sunt: ! Spa$iul de preparare. ! Preg"tire. ! Preparare. ! Preparare carne; rela$ie direct" cu depozitul frigoric pentru carne. ! Preparare legume. ! preparare pe#te; rela$ie direct" cu depozitul frigoric pentru pe#te. ! Sp"l"tor de vase. ! Sp"l"tor de vesel". ! Depozit de b"uturi. ! Rela$ia cu spa$iile de servire a mesei. ! Ociu. ! Predare bucate. ! Predare b"uturi. ! Preluare vesel". ! Spa$iile anexe. ! Depozitare: depozit subteran, depozit uscat, depozit frigoric. ! Recep$ie marf" #i control. ! Magazii de produse vrac. ! nc"pere de ambalaje goale #i resturi. ! Birou buc"tar #ef. Aici se $in toate actele cu privire la controlul calit"$ii produselor din buc"t"rie, cu privire la calitatea materiei prime, etc. ! Vestiare personal. Vestiare separate pe sexe, cu ltru ud (dezbr"care haine strad" du#uri mbr"care haine munc").

88

ALC & TUIREA CONSTRUC % IILOR


8. MATERIALE DE CONSTRUC ! II
Istoric, origini, etc. Clasic"ri Materiale pentru structuri #i materiale pentru nisaje. Interferen$e Expresivitatea materialului prin aspect #i percep$ie direct" Expresivitatea materialului prin congura$ia structural" (piramidele #i Calatrava) ntrebare fundamental!: DIN CE CONSTRUIM? Indiferent de abord"rile legate de elementele spirituale, perceptive, cognitive, psihologice, arhitectura r"mne prin esen$a ei o art" material". Poate singurul element cert al arhitecturii este acest fapt faptul c" este o art" pur material" . Ceea ce este important ns" pentru prezentarea spa$iului #i a spa$ialit"$ii pe care am nceput-o odat" cu laboratorul nu este neap"rat materialitatea #i modul de func$ionare a materialelor. Acestea sunt prezentate cu vrf #i ndesat n orice manual #i la orice curs de structuri #i materiale de construc$ii. Din acest motiv #i ceea ce trebuie n$eles din paginile de fa$" nu exclude, ci chiar presupune cunoscute datele oferite de cursurile pomenite. Mai mult, din acest motiv nu m" voi opri aproape deloc la clasic"ri #i moduri de ob$inere, la tehnici de construire #i la func$ionarea materialelor de construc$ii. Ceea ce voi trata n cele cteva pagini ce urmeaz"
46

46

! Chiar dac" n ultima vreme (adic" ultimii cca. 20 de ani) spa$iul virtual c#tig" teren, arhitectura generat" n spa$iul virtual nu va deveni niciodat" arhitectur". Va r"mne o permanent" schi$", o permanent" preg"tire pentru trecerea n concret. Aceasta, evident, dac" omul va mai tr"i concret...

89

va doar capacitatea de expresie arhitectural" a materialelor de construc$ii, pentru c" acest subiect este ceea ce ne intereseaz" n parcursul pe care ne a"m . Considera"ii generale Este evident c" orice material de construc$ie are capacitatea sa proprie de expresie. Pentru a investiga ns", aceast" capacitate, este necesar a obserav pe ce planuri aceasta se manifest". Primul #i cel mai u#or de remarcat este cel vizual. Primele materiale de construc$ie cu care intr"m n contact ntr-o cl"dire sunt cele vizibile. Culoarea #i textura materialelor din care este alc"tuit" o cl"dire sunt caracetristicile cu care intr"m, indiscutabil, n contact. Prin intermediul v"zului #i a sim$ului tactil. Al doilea plan n care materialul #i spune cuvntul n arhitectur" este cel al structurii. Acest al doilea mod de interac$iune cu materialul este #i unul dicil de perceput, de c"tre cei necunosc"tori. Primul motiv este dat de faptul c" nu exist" leg"tur" direct" ntre materialul de construc$ie care intr" n alc"tuirea structurii #i sim$urile noastre, #i percep$ia noastr". Al doilea motiv este faptul c" f"r" cuno#tin$e cel pu$in de baz" n domeniul construc$iilor #i arhitecturii acest al doilea plan nu poate perceput #i n$eles. Al treilea plan ca importan$" se poate spune c" este cel al durabilit"$ii. Comportarea materialelor n timp este determinant" att pentru aspectul acestora ct #i pentru integrarea lor n ansamblul cl"dirii. Acest element, varia$ia n func$ie de timp a caracteristicilor elementelor de construc$ie este esen$ial a luat n calcul nc" din perioada de proiectare. Sau, mai mult, nc" din perioada de studiu de fezabilitate pentru investi$ie. n nal, al patrulea plan n care materialul $i spune prezen$a, cel pu$in la faza ini$ial" a construirii, este cel al bugetului. Toate aprecierile estetice, structurale, teoretice sunt determinate n nal de planul bugetului. Orice decizie n selec$ia materialelor de construc$ie este determinat" de planul bugetar al investi$iei.
47 47

! Desprinderea este evident articial" #i este f"cut" aici doar din ra$iunea economiei de timp. Ea presupune doar suprimarea reiter"rii elementelor de curs, clasice despre materialele de construc$ii. Pe de alt" parte ns", pentru a trata aceast" problem" pe toate planurile pe care le presupune o investi$ie, trebuie $inut cont, n selectarea materialelor, pe lng" expresivitatea lor, de modul lor de punere n oper", de durabilitatea lor, de toate celelalte date zicotehnice cu care acestea contribuie la cl"dirile pe care le compun. De asemenea trebuie $inut cont #i de costurile pe care ele le presupun ca achizi$ie, transport, manoper" pentru punerea n oper". Pentru a nu uita c" #i bugetul este o dimensiune foarte important" a unui proces de construire...

90

Axa materiale elemente form!. Materialele de construc$ii sunt cele din care este constituit" orice cl"dire. Fapt evident. Din materiale diferite sunt constituite elementele ce alc"tuiesc cl"direa. Alt fapt evident. Ceea ce ne intereseaz" pe noi, n acest context, este modul n care materialele #i aduc aportul n ceea ce reprezint" construc$ia. Pentru a cuantica acest aport, este esen$ial n primul rnd a distinge planurile pe care el este adus. Iar aceste planuri vor investigate pentru diferite materiale, caracteristice. Apoi, pentru ecare plan identicat, vom distinge modul n care se percep caracteristicile ec"rui material n parte. A#adar, s" enumer"m planurile, ecare cu caracteristicile sale. Primul plan este cel al expresiei. Aici reg"sim n primul rnd caracteristicile vizibile ale materialelor, n primul rnd textur" #i culoare. Raportul acestora n lumin" este determinant pentru aspectul ansamblului. St" n m"iestria arhitectului mbinarea armonioas" a imaginii materialelor. Pentru selectarea materialului care va dominant n alc"tuirea ntregii cl"diri stau la baz" criterii legate de spiritul locului care poate urmat sau poate , argumentat, contrazis. Ca exemplu de urmare sunt construc$iile noi alpine care sunt alc"tuite n aceea#i form", cu acelea#i materiale ca #i cele nvecinate . Contraexemplu poate dat" imaginea casei Haas din Viena, care, n plin centrul istoric al capitalei austriece ne aduce nainte materiale care nc" sunt de avangard". Pentru ecare element constructiv vizibil, trebuie luate n considerare: - Rela$ia pozi$iei sale cu inciden$a luminii de exemplu nu are rost a plasate pe o fa$ad" nordic" materiale texturate care necesit" lumin" pentru a puse n valoare ele mai bine ar puse pe o fa$ad" sudic"; ca alt exemplu, nu este de dorit pe o fa$ad" sudic" un perete cortin" din sticl" reex, pentru c" la mijlocul zilei ar foarte deranjant" pentru trec"tori cantitatea mare de lumin" pe care aceasta le-o pune la dispozi$ie. - Rela$ia pozi$iei sale cu materialele nvecinate sunt cteva reguli axiomatice care trebuie avute n vedere la selectarea aspectelor materialelor. Dau cteva exemple:
48 48

! chiar #i a#a, n timp, a avut loc o alunecare, de exemplu n zonele de munte, din domeniul lemnului structural ca material de baz" spre domeniul betonului armat.

91

Unghiurile diedre trebuie tratate n aceea#i manier", pe ambele planuri incidente. Cu alte cuvinte nu se poate opri la col$ un material, o textur" sau o culoare. o Pe o singur" fa$" a volumului, schimb"rile de material, textur" sau culoare trebuie f"cute cu ruperea suprafe$ei. Aceasta se poate face prin executarea unui nut (un mic #an$ care desparte dou" suprafe$e diferite), sau prin denivelarea cu c$iva centimetri a materialelor diferite. o Denivel"rile pe suprafe$e este bine s" urmeze o logic" coerent". Poate cea mai important" este logica pic"turii de ap" un criteriu de interrela$ionare a materialelor astfel nct acesta s" exprime evitarea facilit"rii acumul"rii pic"turilor de ap" n intersti$iile volumului cl"dirii (cu excep$ia situa$iilor n care aceasta e ceva urm"rit, evident). Rela$ia aspectului materialului cu func$iunea pe care acesta o ndepline#te. o Exist" texturi #i culori naturale ale materialelor, prin care acestea pot puse n valoare ntr-un ansamblu. De exemplu, piatra natural" la soclurile #i elementele structurii de baz" a cl"dirii. Sau betonul aparent. Sau lemnul n structurile acoperi#urilor n #arpant". o Exist", de asemenea, texturi #i culori ale materialelor care au devenit att de uzuale pentru anumite pozi$ii ale acestora n cadrul ansamblului, nct este deja aproape subcon#tient" perceperea lor ntr-un anumit context. De exemplu materialul de nvelitoare pentru acoperi# este att de uzual s" e c"r"miziu sau ro#u mat (caracteristici ale $iglei de argil"), nct un acoperi# de exemplu albastru str"lucitor este dizarmonios independent de contextul n care se a". Rela$ia materialului cu rostul s"u ncet"$enit. o Aici este vorba doar de lipsa de valoare a imita$iei n materialele de construc$ie. Tabla tip $igl" nu va avea valoare estetic" niciodat", indiferent ct investesc n imagine produc"torii acestui material. Tabla zincat" f"l$uit", a#a cum o vedem n Muntenia, de la Giurgiu pn" la Sinaia, ne d" o imagine mult mai real" a tablei ca material de nvelitoare dect deja omniprezenta tabl" cu form" de $igl".

Al doilea plan este cel structural. 92

Selectarea materialului pentru structura cl"dirii este dat" de mai mul$i factori. n primul rnd este cel al arhitecturii cl"dirii. n$elegem aici s" includem #i aspectele rela$iei ei cu spa$iul nconjur"tor, natural #i antropic (al tradi$iilor, materialelor dominante, calic"rii pentur un anumit material al for$ei de munc", etc.). Al doilea factor determinant este cel bugetar. Acesta determin" ntr-adev"r arhitectura cl"dirii de el se $ine seam" n demersul de propunere a formei, dar selec$ia tipului #i a materialului pentru structur" este de asemenea puternic inuen$at" de aceast" component" important" a investi$iei bugetul. Tipurile de structuri #i materialele din care acestea sunt constituite au fost explicate de-a lungul cursului. Informarea managerului de proiect asupra lor #i n plus o anumit" elasticitate a acestuia n lucrul cu conceptele ec"rei structuri #i ale ec"rui material este o condi$ie esen$ial" a unui proiect de succes. Trebuie $inut cont c" structura, mpreun" cu materialul, de obicei ascuns, din care aceasta este realizat", chiar dac" nu sunt direct vizibile, induc anumite determin"ri de ordin estetic #i al aspectului. Pentru a economice, structurile trebuie s" se ncadreze n anumite limite din punctul de vedere al parametrilor lor. Orice ie#ire dintre aceste limite induce costuri nejusticate. n conformarea de ansamblu a cl"dirii arhitectul trebuie s" $in" cont de capacit"$ile optime ale structurii. Orice ie#ire din acestea trebuie f"cut" argumentat #i cu informarea clientului. Al treilea aspect prin care trebuie evaluate materialele este cel al izol!rii. Al treilea plan pe care discut"m caracteristicile materialelor este cel al izol"rii de factorii ambientali care produc disconfort. Ace#tia sunt n principal apa, diferen$ele de temperatur" #i zgomotul. Materialele alese pentru construire trebuie privite n aceast" perspectiv" nainte de a puse n oper". - Izolarea termic". - Izolarea fonic". - Hidroizolarea. n continuare, #i deloc de neglijat, este planul bugetului. Expresivitatea ec"ruia Ca imagine: dimensiuni Ca imagine: culoare #i textur" Ca structur": func$ionare #i dimensiuni Combinat - dimensiunile date de func$ionare 93

9. STRUCTURI N CONSTRUC ! II
DETERMINAN % I N CONFIGURAREA STRUCTURII Factorii care determin" congura$ia structurii cl"dirilor apar n urma concilierii conictelor dintre func$iune #i form". Astfel, func$iunea determin" tipul de structur" #i materialul din care aceasta urmeaz" a realizat", pentru a rezulta o construc$ie economic", att n ce prive#te costurile ini$iale ct #i cele de exploatare. De asemenea, forma cl"dirii, a#a cum este ea dorit" n urma complexului proces de crea$ie , determin" congura$ia structurii cl"dirii, pentru ca aceasta din urm" s" poat" prelua solicit"rile (att mecanice statice #i dinamice, din nc"rc"rile gravita$ionale, vnt, seism, etc, - ct #i func$ionale) #i n acela#i timp s" e vizibil" n m"sura dorit" de creatorul ei. Prin structur! n$elegem acele elemente din cl"dire care au rolul de a prelua solicit"rile ap"rute n aceasta #i a le transmite solului pe care aceasta se a". n acest fel, distingem dou" clase de elemente, distincte elementele structurale (se mai numesc portante) cele care alc"tuiesc structura cl"dirii #i elementele nestructurale (se mai numesc neportante) elementele care descarc" pe cele structurale. n cea mai mare parte, n aceast" din urm" clas" reg"sim elementele de nchideri #i nisaje. Astfel, conformarea structurii devine unul din punctele importante ale activit"$ii de proiectare. n acest punct converg eforturile mai multor domenii. Evident, cel mai important rol n congurarea structural" a cl"dirilor i revine inginerului constructor. Acesta este cel care #i poart" ntreaga r"spundere pentru proiectarea structurii. Rezultatele muncii lui sunt cele care determin" att cantitativ ct #i calitativ congura$ia elementelor structurale. Dar el nu-#i poate desf"#ura activitatea n lipsa temei de proiectare, tem" care i parvine de la arhitect. Decizia asupra tipului de structur" aleas" pentru cl"direa ce urmeaz" a ridicat" apar$ine arhitectului. De asemenea, acesta trebuie s" dispun" de cuno#tin$ele esen$iale pentru o pre-congurare structural" ecient", incluznd n aceasta #i predimensionarea elementelor structurale. Aceasta l va ajuta la congurarea spa$iilor interioare n a#a fel nct acestea s"
49 49

Introducerea n acest proces a fost f"cut" n primele cinci cursuri.

94

poat" primi elementele verticale #i orizontale pe care le va impune structura. Evident c" pentru a face aceasta este necesar a intuit" (dac" nu chiar cunoscut") congura$ia elementelor structurale n cauz". Rezult" astfel primele planuri ale cl"dirii, care vor validate de c"tre client (managerul de turism) #i vor constitui tem" pentru inginerul de structur". Acesta va prelua pre-congurarea realizat" de arhitect #i o va supune calculelor specice, conform solicit"rilor specice #i n litera normelor #i normativelor specice pentru calculele de structur". n urma acestor calcule respectiv a stabilirii exacte a elementelor, formelor acestora, a dimensiunilor acestora, rezult" congura$ia denitiv" a structurii cl"dirii. Aceast" congura$ie, n func$ie de asem"narea ei cu pre-congurarea ini$ial" realizat" de arhitect poate duce la reluarea ntr-o anumit" m"sur" a procesului de stabilire a formei cl"dirii. Doar dup" ce diferen$ele ntre tema, congura$ia ini$ial" imaginat" de arhitect #i congura$ia nal" calculat" de inginer a structurii de rezisten$" a cl"dirii au fost preluate n proiectul formelor cl"dirii se poate considera ncheiat" faza de congurare general" a proiectului #i se poate face trecerea la faza de detaliere a acestuia. Dou" sunt lucrurile importante aici pentru cei care nu sunt direct implica$i n procesul de proiectare. Primul const" n informa$iile esen$iale legate de paleta de sisteme structurale pe care le are la dispozi$ie n construc$ii. n acest sens, n continuare vor prezentate principalele tipuri de structuri care sunt uzuale n programul arhitecturii construc$iilor pentru turism. n aceast" prezentare, se vor da informa$ii de baz" legate de materialele din care acestea sunt realizate, de limit"rile dimensionale la care structurile sunt supuse att relativ la dimensiunile elementelor care le compun, ct #i relativ la spa$iile pe care aceste structuri le cuprind. De asemenea, se vor schi$a problemele legate de costuri, de timp de execu$ie, de posibilitatea de procurare a materialelor necesare, dar #i de posibilitatea de a executate cu for$" de munc" de o anumit" calicare. n acest fel vom forma o imagine ct se poate de clar" a ceea ce nseamn" structurile n construc$ii. Al doilea lucru important $ine de procesul de proiectare. Acesta const" ntr-o bucl" de feedback ntre arhitect #i structurist. Din aceast" bucl" este necesar a rezulta structura cu cel mai nalt grad de siguran$" pe de o parte #i pe de alt" parte cu cel mai redus impact asupra costurilor de construire #i asupra spa$iilor interioare ale cl"dirii propuse. ISTORIC

95

CLASIFIC & RI STRUCTURI PORTANTE Structuri n cadre. Alc!tuire. Una din primele forme de structuri dar care nc" se folose#te #i este dominant" #i ast"zi este structura trilitic!. Se nume#te a#a pentru c" prototipul ei este o alc"tuire de trei pietre longitudinale, dou" verticale deasupra c"rora este dispus" a treia, orizontal. Aceast" alc"tuire este embrionul alc"tuirii structurale organizate din doi stlpi #i o grind" deasupra lor. Din ea se dezvolt" ceea ce ast"zi se nume#te structura n cadre. Aceast" structur" este format" din dou" seturi de elemente o mul$ime de stlpi din diferite materiale elemente constructive de form" alungit" dispuse vertical, peste care se dispun orizontal o a doua mul$ime, de data aceasta de grinzi elemente constructive de form" alungit" dispuse orizontal, care une#te extremit"$ile superioare ale stlpilor, cu posibilitatea de a prelungite n consol" n exteriorul perimetrului denit de ace#tia. n acest fel se descrie o structur" cartezian" de elemente monodimensionale, care acoper" toate cele trei direc$ii carteziene. n dreptunghiurile (guri bidimensionale) formate de aceste elemente, att n plan orizontal ct #i n plan vertical, se dispun elementele de nchidere ale structurii. nchiderile orizontale sunt elemente portante #i poart" numele de plan#ee. Elementele de nchidere verticale sunt elemente neportante, realizate din diferite materiale #i sunt denumite pere"i. ntre acestea exist" elemente de tip plan#eu, dispuse nclinat, pentru a realiza accesul de la un nivel orizontal la urm"torul. Acestea poart" numele de sc!ri. Structurile n cadre au marele avantaj al unei libert"$i de compartimentare #i de nchidere inegalabile de orice alt" structur" care realizeaz" casetare tridimensional". Practic, printre stlpii acestui tip de structur", pere$ii de compartimentare pot amplasa$i liber. De asemenea, fa$adele pot ct se poate de liber organizate. Transparen$a acestora poate total", n cazul n care sunt nchise doar cu perete cortin" din sticl" pe suport metalic. Structuri n cadre. Materiale. Structurile n cadre pot realizate din diferite materiale de construc$ii. Cele mai folosite pentru acest tip de structur" sunt: betonul armat, prolele metalice, lemnul ecarisat, lemnul straticat (glulam). Plan#eele pentru astfel de structuri sunt realizate din beton armat, grinzi #i nchideri din lemn, grinzi metalice cu nchideri din lemn, plan#ee din beton armat pe cofrag pierdut din tabl" cutat". 96

Pentru nchiderile laterale exist" de asemenea o sumedenie de variante. Ele sunt de obicei independente de materialul din care este realizat" structura. Pot realizate din zid"rie (din c"r"mid", beton u#or sau BCA), metal (panouri termoizolante sau casete structurale cu diferite solu$ii de nchidere), lemn (panouri sandwich din lemn) sau chiar sticl" (sticl" structural" sau pere$i cortin" din sticl" pe schelet metalic). Structuri din diafragme Diafragmele sunt elemente portante verticale bidimensionale. Cu alte cuvinte, n structurile din diafragme, pere$ii au capacitate portant". n plan dispar stlpii structurilor n cadre, r"mnnd doar pere$ii portan$i. Ace#tia nu pot ns" amplasa$i oricum. Congura$ia lor trebuie s" e una regulat", dat" de caden$a desc"rc"rii eforturilor impuse de structur". Celelalte elemente plan#ee #i sc"ri pot realizate n aceea#i manier" n care au fost descrise la structurile n cadre. Avantajul structurilor n diafragme este dimensiunea n plan foarte favorabil" a elementelor structurale. Ele n schimb nu se preteaz" pentru planuri libere, necesit" plan regulat pentru c" dispunerea diafragmelor este foarte regulat", chiar rigid" se poate spune . Structuri reticulate
50

STRUCTURI DE ACOPERIRE Plan#ee Bol"i Suprafe"e riglate 'arpante

50

! De exemplu, acest tip de structur" se preteaz" barelor de cazare din hotelurile de mare capacitate.

97

MODERNIZ & RI
10. VIA ! A CONSTRUC ! IILOR
Introducere n istoria arhitecturii Epoci #i opere Cunoa#terea cl"dirilor de c"tre managerul de turism dublu rol Monumente #i cl"diri vechi Monumente #i cl"diri noi Vechi #i nou n aceea#i cl"dire Raportarea la actualitate. Modern #i tradi$ional. Modern #i tradi$ional mpletirea lor Expresia dominant" #i folosirea materialelor tradi$ionale pentru omul modern o Exprimarea celor dou" lumi n arhitectur" Capacitatea de a g"zdui func$iuni moderne n arhitectura tradi$ional" Capacitatea de exprimare a modernit"$ii prin intermediul materialelor #i tehnicilor tradi$ionale , Expresia dominant" #i folosirea materialelor moderne n context tradi$ional o , Regionalismul critic ca expresie teoretic" formativ" , Denirea spa$iului n lumea modern" o Spa$iul cartezian o Temporalitatea liniar" o Temporalitatea limitat" de na#tere #i de moarte n tradi$ia romneasc" 98

Spa$iul universal Omul ca #i cuprinz"tor al spa$iului Satul ca ntreag" lume Vestimenta$ia care aduce aproape stele, etc Pove#ti de la facerea lumiii ! Dumnezeu care face p"mntul, dup" care adoarme; dracul inervine #i vrea s"-l arunce n ap"; unde calc", se lunge#te p"mntul ! Povestea ariciului: rezult" un p"mnt foarte plat; ariciul, la solicitarea albinei sf"tuie#te pe Dumnezeu s" fac" mun$ii #i v"ile pentru a strnge p"mntul ca s" ncap" sub cer

, Rela$ia cu natura Integrare nu doar n peisaj; n$elegerea naturii ca participant, n spa$iul n care ne a"m, la activit"$ile noastre #i nu doar ca fundal pentru ele ,, Pentru agroturism Ruptura de spa$iul tradi$ional Gestionarea critic" a topologiei tradi$ionale , ,Perceperea spa$iului De c"tre omul modern De c"tre omul tradi$ional De c"tre omul tradi$ional modernizat ,, Raportarea la munc" Din O. Papadima: Munca e deci chin numai atunci cnd st" sub poruncile l"comiei omene#ti #i nu ale ordinii dumnezeie#ti. Deosebirea dintre lumea modern" #i lumea veche care st" nc" ncremenit" m"car n gndul satelor noastre aceasta e; pentru economia patriarhal", munca e o necesitate reasc! de via"! #i nu un izvor de c#tig, ca n lumea industrial! de azi. ,, Dezvoltarea subiectului regionalismului critic 99

Kenneth Frampton o Termenul de regionalism critic nu a fost prev"zut pentru a desemna vernacularul a#a cum acesta s-a format spontan din combinarea interac$iunii dintre clim", cultur", mit #i me#te#ug, ci mai degrab" pentru a identica acele #coli regionale recente al c!ror scopeste de a reecta #i servi constituen"ii restrn#i n care ele sunt fundamentate. o Din punctul de vedere al teoriei critice, trebuie s" ne raport"m la cultura regional" nu ca la ceva dat #i relativ imuabil ci mai degrab" ca la ceea ce trebuie, cel pu$in azi, s" e cultivat con#tient Paul Ricoeur Cele dou" probleme: Asumarea inuen$elor modernit"$ii asupra tradi$ionalului ATEN%IE: spa$iul n care tr"im nu mai este cel n care tr"ia omul tradi$ional, din mai multe cauze: o Tracul Drumul satului #i axa lumii ! De ce drumul principal era sinuos n zonele n care au fost invazii ! De ce drumul e drept unde a fost lini#te ! Transformarea drumului satului n drum na$ional Drumul nu mai une#te, desparte No$iunea de trecere de pietoni nu a existat n satul n care drumul unea Drumul, din scen" pentru diferitele obiceiuri ale satului, a devenit etalarea vitezei c"l"torilor gr"bi$i o Oamenii Omul modern #i omul satului - vezi la Papadima , o Comunicarea o Toate acestea nu sunt ceva r"u n sine, ,, Problema pensiunii agroturistice Specicul pensiunii, func$ie de localizare Rela$ia cu:

100

o o o

Activit"$ile agricole specice locului Obiceiurile locului OBIECTIV: prezentarea spiritului locului n totalitatea lui; Munca localnicilor #i obiceiurile locurilor ca elemente participante la spiritul locului Peisajul ca rezultat #i nu doar ca fundal al locuirii lui de c"tre oameni Agroturismul v"zut ca o #ans" de integrare a vizitatorului n spa$iul vizitat SCHIMBAREA DE PARADIGM& A TURISMULUI - agroturismul ca o rela$ie direct" dintre om #i loc, nu doar ca una exterioar"; diferen$a dintre vizitare #i participare

11. TRANSFORMAREA CL " DIRILOR EXISTENTE N CL " DIRI TURISTICE


Turismul urban Cl"diri care deja au func$iune turistic" Reconversii Turismul rural

101

MODERNIZAREA PERIODIC" A CL"DIRILOR TURISTICE PENTRU ALINIEREA LA STANDARDELE ZILEI


a. Legisla$ia n domeniu b. Necesitatea permanent" de palet" bogat" de servicii c. Noul n via$a de zi cu zi

102

NO % IUNI DESPRE DESF &' URAREA CONSTRUIRII CL & DIRILOR ( ' I CEVA DREPT URBAN)
12. INTEGRAREA CL " DIRII N MEDIUL AMBIANT (CU ACCENT PE REGULAMENTELE N CONSTRUC ! II)
d. e. f. g. Legisla$ia n domeniu Posibilitatea de a construi ntr-un anumit loc Integrarea n func$iunea urban" a zonei Rela$ia cu exteriorul accese, vizibilitate, puncte de acces func$ie de tipul de turism pe care-l nglobeaz" cl"direa h. Documentarea preliminar" #i documenta$iile ce urmeaz" a ntocmite pentru a ob$ine permisiunea de a consturi ntr-un anumit loc i. Etapele de avizare a unei cl"diri j. Utilizarea cl"dirii k. Postutilizarea cl"dirii

103

13. RELA ! IA MANAGERULUI DE TURISM CU AUTORIT "! ILE PENTRU DERULAREA UNEI CONSTRUC ! II
l. m. n. o. Clasicarea terenurilor construibile Autoritatea public" local" #i jude$ean" Autorit"$ile avizatoare Exigen$e cerute n diferitele etape ale aviz"rii construc$iei

104

14. RELA ! IA MANAGERULUI CU BIROURILE DE ARHITECTUR " , PROIECTARE # I CU FIRMELE DE CONSTRUC ! II


4. Materializarea inten$iei 5. Lansarea temei de proiectare 6. Etape Proiectarea o Specialit"$i o Teme de proiectare o Corelarea cu costurile #i capacit"$ile pentru investi$ie Contractarea Execu$ia Punerea n func$iune ntrebare fundamental!: Cum ncepem o construc"ie? La noi, n ultima vreme, expresia proiect se suprapune, se identic" aproape cu ceea ce pn" mai deun"zi era denumit investi$ie. Ceea ce e bine, poate #i doar pentru c" investi$ia trebuie s" tr"iasc", s" e viabil", nc" de la momentul proiect"rii. A#adar, prin proiect vom n$elege n continuare toate activit!"ile necesare bunei desf!#ur!ri ale unei investi"ii n construc"ii. De asemenea, persoana care gestioneaz" #i vegheaz" buna desf"#urare a acestor activit"$i #i interrela$ionarea lor se va denumi manager de proiect. el acumuleaz" rolurile de comanditar, coordonator #i reprezentant al beneciarului proiectului n rela$iile cu prestatorii de servicii #i furnizorii de materiale implica$i n activit"$ile legate de proiect. Denim n aceast" manier" proiectul asumndu-ne posibila confuzie care poate s" apar" ntre termenul denit #i ansamblul de desene #i piese scrise care descriu cl"direa, care sunt rezultatul activit"$ilor echipelor de proiectare #i care sunt denumite de asemenea proiect. Urmnd acestei deni$ii, vom enumera n mare principalele activit"$i care constituie proiectul, din care le vom izola pe cele n care exist" rela$ie ntre biroul de arhitectur" #i managerul de proiect att direct" #i binar", ct #i direct" sau indirect" n rela$ie cu alte p"r$i.

105

Orice proiect ncepe cu o idee. Ideea, dac" acumuleaz" sucient" hot"rre n a pus" n practic" (iar aceast" hot"rre provine #i din fezabilitatea ideii) se transform" n inten$ia de a concretizat" . Inten$ia, exprimat" n scris (posibil #i n desene), se constituie n ceea ce este ndeob#te denumit tem" de proiectare. Tema de proiectare este practic primul document al unui proiect. Ea este de asemena prima punte de comunicare (foarte rav", ce-i drept) ntre managerul de proiect #i biroul de arhitectur". Prin ea sunt exprimate primele cerin$e pe care le are beneciarul de la cl"direa pe care inten$ioneaz" s" o ridice. Interpretat" de arhitectul care conduce echipa/biroul de proiectare, tema de proiectare se concretizeaz" n ceea ce este denit ca ilustrare de tem". Aceast" documenta$ie este traducerea n spa$ialitate #i volumetrie a cerin$elor beneciarului (evident, reprezentat prin managerul de proiect). ea const" n schi$e, planuri, vederi bi- #i tridimensionale ale cl"dirii, prin care arhitectul #i face n$eleas" maniera n care a interpretat cerin$ele beneciarului. Aici are loc primul moment determinant al rela$iei ntre biroul de proiectare #i clientul s"u. n$elegerea pe care acesta din urm" o d" ilustr"rii de tem" este decisiv" pentru continuarea colabor"rii. Este evident, aceast" prim" documenta$ie poate nceputul unui dialog din care va rezulta proiectul cl"dirii, cu toate specialit"$ile pe care le cuprinde, #i nu nalul acestuia. Dar rezonan$a pe care clientul o manifest" fa$" de ilustrarea de tem" este cea care decide continuarea colabor"rii sau schimbarea biroului de proiectare ca furnizor de servicii. Presupunnd c" se r"spunde armativ ilustr"rii de tem", se poate trece la contractarea activit"$ilor de proiectare. Acestea constau n primul rnd dintr-un dialog sus$inut #i convergent ntre managerul de proiect desemnat de client #i #eful de proiect desemnat de biroul de arhitectur". Dialogul urmeaz" a purtat pe mai multe direc$ii, legat de toate problemele care apar pe parcursul proiectului. nceputul lui este dat de r"spunsul pe care clientul l formuleaz" la receptarea pozitiv" a ilustr"rii de tem" (dac" receptarea ar negativ", dialogul nu ar ncepe). Cognitiv, pentru client ilustrarea de tem" nchide o bucl" de feed-back relativ la imaginea pe care acesta #i-a f"cut-o despre proiectul pe care urm"re#te a-l desf"#ura. Aceast" nchidere duce la reevaluarea pozi$iei sale n fa$a proiectului, prin nceperea
51 51

! Hot"rrea este determinant" pentru demararea unui proiect, nu fezabilitatea acestuia. Exist" proiecte care au fost puse n practic" cu maxim" hot"rre #i au e#uat, aceasta demonstrndu-le lipsa de fezabilitate. De asemenea exist" proiecte superbe, fezabile n totalitate, care au r"mas la sertar tocmai datorit" lipsei de hot"rre.

106

confrunt"rii cu realit"$ile speciale pe care acesta i le aduce la vedere. Aici n primul rnd este vorba despre tensiunea produs" de diferen$a de poten$ial ntre imaginea pe care clientul #i-a f"cut-o singur despre proiect, ca rezultat n primul rnd al dorin$elor #i hot"rrii sale, #i imaginea pe care arhitectul i- a furnizat-o prin ilustrarea de tem". Aceast" tensiune genereaz" o desf"#urare de argumente din partea clientului legate de tehnologia specic" proceselor ce urmeaz" a avea loc n cl"dire, sau de modul s"u de via$", iar din partea proiectan$ilor argumentele sunt de natur" pur tehnic" #i profesional". Plierea celor din urm" peste cele dinti sunt o garan$ie a succesului dialogului astfel nceput, rezultnd astfel succesul proiectului. Odat" antamat acest dialog, desf"#urarea lui se poart" n toate domeniile n care poate perceput" cl"direa. Fluxul de informa$ii pleac" de la general la particular, urmnd n mare liniile pe care le-am parcurs n cele nou" prelegeri anterioare. ncepe cu prezentarea locului. Subiect de dialog este percep$ia personal" a locului din partea clientului #i cea profesional" a arhitectului. Prima poate aduce n discu$ie elemente legate de istoricul locului, de rela$ia pe care clientul sau familia lui o are cu acesta, de nc"rc"tura emo$ional" pe care locul o are pentru cel care-l va ocupa. Aceste elemente pot utile arhitectului pentru aprecierea valorii acestor elemente #i a capacit"$ii de utilizare a lor n congurarea arhitectural" a spa$iului interior #i exterior al cl"dirii, ca #i al volumului acestuia. De asemenea, preferin$ele clientului pentru anumite materiale sau elemente de construc$ii trebuie luate n considerare, dar nainte de aceasta este esen$ial a solicita argumenta$ia necesar" pentru ele. Aceasta pentru ca, n cazul n care preten$iile clientului nu pot integrate n proiectul de arhitectur", ele s" poat" refuzate argumentat, f"r" a-l leza pe acesta n a#tept"rile sale. Pe de alt" parte, din punct de vedere profesional arhitectul argumenteaz" cu ajutorul cuno#tin$elor sale #i cu experien$a sa n domeniu. Intr" n alc"tuirea argument"rii elementele
52 52

! Aici argumentele pe care le aduc cele dou" p"r$i pot din domenii foarte diferite. Deschiderea ec"rei p"r$i c"tre modul de a pune problema specic celeilalte este determinant" pentru bunul mers al lucrurilor. n timp ce argumentele echipei de proiectare sunt tehnice #i profesionale, putnd astfel duse pe un r logic pn" n #tiin$ele exacte, argumentele clientului comanditar pot de natur" pur afectiv", ele neputnd astfel demontate #tiin$ic, m"iestria #efului de proiect n arta dialogului ind de importan$" maxim" aici, pentru a putea corela cele dou" seturi de argumente. Iar din acest punct se poate continua discu$ia despre ct de st"pn este clientul asupra serviciului de proiectare.

107

pe care acesta le percepe str"in de sit, ntr-o rela$ie tehnic" ns" cu acesta. Concilierea acestor dou" seturi de argumente duce la premizele necesare pentru buna ncepere a proiectului, considernd rela$ia cu situl, pe toate planurile, fundamentat". De aici ncepe a doua parte a discu$iilor de stabilire a solu$iilor proiectului. Este cea n care se fac propunerile de solu$ii constructive #i pentru instala$ii. n aceast" a doua faz" problemele de estetic" trebuie temperate de cele legate de buget #i invers. Orice propunere de solu$ie constructiv" nu poate luat" n discu$ie f"r" propunere bugetar". Orice reducere de buget, n schimb, nu poate f"cut" f"r" luarea n calcul a sc"derilor de performan$", respectiv a caracteristicilor estetice ale materialelor. Doar astfel se ajunge la o solu$ie armonioas", att din punct de vedere tehnic, ct #i estetic #i mai ales economic. Dup" stabilirea solu$iilor #i validarea acestora de c"tre client, se va trece la ntocmirea proiectului tehnic al cl"dirii. Cum aceasta este o activitate complex" #i mare consumatoare de resurse materiale #i umane, ea nu poate ncepe dect dup" validarea solu$iei de c"tre client. Aceast" validare este de fapt conrmarea faptului c" clientul #i-a nsu#it toate solu$iile care stau la baza proiectului. Orice modicare de tem" care survine dup" nceperea proiectului tehnic reprezint" costuri suplimentare de proiectare, care trebuie suportate de c"tre client. Ajungem acum la al doilea element esen$ial al proiectului (primul ind tema de proiectare) #i anume proiectul tehnic. n el se a" toate specica$iile necesare construirii cl"dirii. Este constituit din piese scrise #i piese desenate. Piesele scrise con$in toate descrierile, ncepnd de la rela$ia cl"dirii cu situl #i cu zonele nvecinate #i pn" la rela$iile ntre elementele constructive #i de instala$ii prev"zute. n piesele scrise sunt da$i #i parametrii tehnici care trebuie repecta$i de materialele #i componentele puse n oper". Foarte important" ca pies" scris" este lista de cantit"$i. Ea trebuie s" con$in" toate materialele #i utilajele care intr" n componen$a cl"dirii. Este piesa de leg"tur" ntre partea tehnic" #i partea nanciar" a ntregului proiect. Piesele desenate sunt calsicate pe specialit"$i de proiectare. Prin specialit"$ile de proiectare n$elegem ecare activitate specic" ce intr" n componen$a activit"$ii complexe care este proiectarea. Astfel, specialit"$ile sunt: - Arhitectura - Structur", numit" #i rezisten$" - Instala$ii sanitare - Instala$ii termice (nc"lzire #i r"cire) 108

Instala$ii electrice (curen$i tari #i curen$i slabi alarmare, calculatoare, TV, telefonie) - Instala$ii de ventila$ii - Instala$ii de gaze naturale. Piesele desenate, pentru ecare specialitate n parte, con$in planurile tuturor nivelurilor, toate fa$adele cl"dirii, precum #i cte sec$iuni este necesar pentru aceasta. Toate acestea con$in elementele specice pentru ecare specialitate n parte. Pe lng" piesele desenate de mai sus, de asemenea pentru ecare specialitate n parte, avem detaliile de montaj necesare bunei ntocmiri a lucr"rilor. Dup" predarea c"tre client (evident, prin managerul de proiect) a proiectului, clientul trece la vericarea proiectului, n condi$iile legii. Vericarea se va face la exigen$ele esen$iale pentru tipul de cl"dire luat n considerare. Prin exigen$e esen$iale n$elegem caracteristicile minime #i condi$iile minime pe care cl"direa va trebui s" le ndeplineasc" n exploatare. De exemplu, in grad minim de izolare termic" poate considerat exigen$" esen$ial". Sau o anumit" rezisten$" pentru un anumit element de construc$ie. Sau, altfel, dimensiuni minime pentru c"ile de evacuare. Vericarea tuturor acestor caracteristici (#i a multor altora) este activitatea care succede imediat proiect"rii. Pentru a ndeplini aceast" activitate, exist" vericatorii atesta$i de proiecte. Rezultatul ei este referatul de vericare, un raport pe care vericatorul l d" clientului relativ la condi$iile n care sunt ndeplinite cerin$ele sus-pomenite n proiectul naintat lui. Serviciile prestate de el sunt ntr-o anumit" m"sur" impuse de Legea calit"$ii n construc$ii, dar apelarea la aceste servicii este o condi$ie n plus pentru asigurarea unor condi$ii superioare pentru lucrarea ce urmeaz" a se ncepe, att n perioada de construire, ct #i n cea de utilizare #i postutilizare. SPA % IUL ' I PERCEPEREA LUI

Prezentarea solu$iilor de reprezentare pe hrtie a spa$iului Planul - lume a ac$iunii Eleva$ia - lume a viziunii Diferen$e ntre reprezentarea n plan #i n eleva$ie n arhitectura tradi$ional"; estomparea diferen$elor n arhitectura modern" prin elocven$a 109

noilor tehnologii - cre#terea capacit"$ii de expresie a elementelor verticale, care nu mai sunt condamnate la planeitate Cunoa#terea elementelor determinante pentru congura$iile spa$iale Dimensiuni Bidimensional #i tridimensional Folosirea bidimensionalului n expresia artistic" pictur" Folosirea bidimensionalului n expresia artistic" ahitectur" n proiectare plan, fa$ade, perspective n realizare simbolica suprafe$ei Folosirea tridimensionalului n expresia artistic" Volumul de sine st"t"tor De ce nu este cazul s" lu"m n considerare volumul de sine st"t"tor rela$iile ntre volume Multidimensional diferitele n$elesuri Ornamentul. Ornament #i crim". Centralitate #i liniaritate Raportul form"/fond Raportul plin/gol

110