Sunteți pe pagina 1din 5

prezentul raport contine 5 pagini

RAP ORT
D E E X P E RT I Z A C O N TA B I L A

S.C. DRY CLEANING SERVICES SRL

Octombrie 2013 1/5

prezentul raport contine 5 pagini

Paragraf 1 - INTRODUCERE
SC MASTER COUNT SERVICES SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Cimpia Libertatii nr. 9, Bl. PM 62, sc. 2, et. 3, ap. 68, sect r 3, C d de inre!istrare "iscala 281#33$6, inre!istrata la %e!istrul C mertului din Bucuresti sub nr. &$'/2932/2'11, C nt bancar %($' )**B ''3' '29' 11#2 %('2 desc+is la Credit ,ur pe Ban-, Sucursala Piata Muncii, membra a C,CC.%, "iliala Bucuresti, repre/entata prin0 Expert contabil / Administrator Ianculescu Laurentiu Adrian, nr. $1528/2'11, in ba/a c ntractului de prestari ser1icii nr 2222/2222/2222/.2'12 , accepta misiunea e"ectuarii unei experti e contabile extra!udiciare pentru S"C" #$% SRL cu sediul in 3udetul 222222222222, l calitatea 2222222222222, Str. 22222222222 nr. 222222, inmatriculata la re!istrul C mertului din 22222222222222222 sub nr. &2222/2222/22222222, a1and C d 4nic de 5nre!istrare 22222222222, repre/entata prin domnul / doamna &&&&&&&&&&&&&&&&&&, in calitate de Administrator, denumita in c ntinuare B,*,)5C5.%. 5n 1ederea acceptarii misiunii, s6au e1aluat indeplinirea cerintel r de independenta. 7e asemenea s6au e1aluat cerintele de c mpetenta pr "esi nala, in 1ederea pr nuntarii asupra biectului e8perti/ei.

'ara(ra) * + ,ESCRIEREA MISIUNII


SC #$% SRL a demarat " rmalitatile le!ale pentru ma3 rarea capitalului s cial de la &&&&&&& lei la &&&&&&& lei, prin c n1ersia unui imprumut in parti s ciale, imprumut primit de la as ciatul s cietatii in suma t tala de &&&&&&&&&&, d mnul / d amna 22222222222222, pers ana "i/ica re/identa. 5n acest sens, e8pertul c ntabil trebuie sa se pr nunte asupra urmat arel r aspecte 0 ,aca suma de &&&&&&&&& lei- inre(istrata in contabilitate cu titlu de datorie catre asociatul &&&&&&&&&&&&&&&- este certa- lic.ida si exi(ibila- si in consecinta- poate )i utili ata in operatiunea de ma!orare a capitalui social"

'ara(ra) / + O0IECTIVELE MISIUNII


(biecti1ele e8perti/ei c ntabile au " st stabilite ca "iind urmat arele 0 Obiectiv1 : Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor derulate in contul asociatulu , cu scopul de a certifica existenta si natura datoriei. Obiectiv 2 : Certificarea modului de evaluare a datoriei si de prezentare a acesteia in situatiile financiare intocmite de catre societate valoarea datoriei!. 2/5

prezentul raport contine 5 pagini

'ara(ra) 1 + LOCUL ,ES2ASURARII SI MATERIALUL ,OCUMENTAR


,8perti/a c ntabila s6a prestat la sediul M.S9,% C(4*9 S,%:5C,S S%L, pe ba/a materialului d cumentar s licitat de Bene"iciar si pus la disp /itie de catre SC #$% SRL, material ce a c nstat in0 Balantele de 1eri"icare pentru peri ada 222222222222222222. Bilant C ntabil la 31.12.2'11. )isa c ntului $55 ;.s ciati c nturi curente< pentru peri ada 222222222222. C ntractele de imprumut inc+eiat intre SC #$% SRL si 7 amna )ratiman Carmen 5rina, in calitate de as ciat6credit r al s cietatii. 7 cumentele de tre/ rerie =disp /itii de incasare>, re"erit are la c ntractele de imprumut de mai sus. %e!istrele c ntabile ale s cietatii0 %e!istrul &urnal, %e!istrul 5n1entar, %e!istrul de Casa. .ctul C nstituti1 al s cietatii #$% SRL.

'ara(ra) 3 + ,ES2ASURAREA E#'ERTI%EI CONTA0ILE


Obiectiv1 : Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor der late in cont l asociat l i ! c scop l de a certifica e"istenta si nat ra datoriei#

Pentru reali/area biecti1ului s6au cerut si s6au 1eri"icat d cumentele prin care as ciatul, d mnul / d amna 22222222222222, a imprumutat s cietatea #U% SRL sumele de bani necesare des"asurarii acti1itatii. La disp /itia Prestat rului s6au pus urmat arele d cumente a"erente peri adei 222222222220 6C ntractele de imprumut prin care as ciatul numit a imprumutat "irma. C ntractele au " st numer tate de la 1 la 222222 si a1eau speci"icate in clar datele de identi"icare ale as ciatului credit r, datele de identi"icare ale s cietatii imprumutate, suma imprumutata, scadenta sumei imprumutate. 67isp /itiile de incasare a c ntractel r de mai sus. 7isp /itiile au " st numer tate de la 75'1 =75SP(?595, 7, 5*C.S.%, '1> si pana la 752222. 7ata emiterii 7isp /itiei de 5ncasare c respundea cu data c ntractului de imprumut a"erent. Sumele speci"icate in "iecare c ntract de imprumut au " st incasate inte!ral de s cietate. 6re!istrele de casa@ 6balantele de 1eri"icare@ 6re!istrele 3urnal@ 6re!istrul in1entar la 31.12.2'11@ 6actul c nstituti1 al s cietatii. Prin c ntractele de imprumut redate in tabelul de mai 3 s, d mnul / d amna 22222222222, pers ana "i/ica re/identa- are calitatea de credit r al s cietatii in peri ada 2222222222222222222222. 3/5

prezentul raport contine 5 pagini

7e asemenea, a1and in 1edere pre1ederile actului c nstituti1 al s cietatii SC #$% SRL, d mnul / d amna 222222222222, detine, incepand cu data primului c ntract de imprumut, si pana la data pre/entului rap rt de e8perti/a, calitatea de as ciat al s cietatii. Pe parcursul des"asurarii e8perti/ei, s6a 1eri"icat re"lectarea in c ntabilitate a peratiunil r de imprumut din punct de 1edere al c n" rmitatii cu cerintele standardel r c ntabile in 1i! are la data derularii peratiunil r, respecti1 (M) 1#5$/2''5 si (M) 3'55/2''9, cu m di"icarile si c mpletarile ulteri are@ de asemenea, s6a 1eri"icat situatia peratiunil r de tre/ rerie, re"erit r la peratiunile de imprumut, peratiuni redate in tabelul de mai 3 s 0
Nr.crt. 1 2 3 Nr.DI / Data incasarii Nr. Contract / Data Contract Suma incasata Valoare Contract (lei)

.1and in 1edere cele enuntate mai sus, se c nstata urmat arele0 a. SC #$% SRL a inre!istrat c rect in c ntabilitate sub aspectul re"lectarii naturii peratiunii, respecti1 c nstituirea imprumutului primit, prin a"ectarea rula3el r credit are ale c ntului $551 ;.s ciati6c nturi curente<@ b. S cietatea a indeplinit bli!atiile le!ale de tinere a e1identei c ntabile analitice, respecti1 e1identa la ni1elui credit rului6as ciat@ c. 7 cumentele care stau la ba/a inre!istraril r in c ntabilitate, re"erit are la peratiunea de c ntractare si de incasare a imprumutului indeplinesc calitatea de d cumente 3usti"icati1e c ntabile, respecti1 sunt semnate, stampilate, purtand ast"el raspunderea pers anel r care le6au int cmit, apr bat si inre!istrat in c ntabilitate, dupa ca/. Obiectiv $ : Certificarea %od l i de eval are a datoriei si de prezentare a acesteia in sit atiile financiare intoc%ite de catre societate & valoarea datoriei'

.nali/and materialul d cumentar = balante de 1eri"icare, bilanturi c ntabile, "ise de c nt> se c nstata urmat arele 0 a4 SC #$% SRL a inre!istrat c rect peratiunile de c nstituire a imprumutului de la as ciat , la ni1elul c ntra1al rii in lei a sumel r incasate in peri ada 222222222222 , in 1al are t tala de 222222222222 lei. b4 Sumele au " st c rect pre/entate in situatiile "inanciare int cmite pentru e8ercitiul "inanciar 2'11 "iind pre/entate la p /itia ;7at rii< in cadrul Situatiei .cti1el r, 7at riil r si Capitaluril r Pr prii. c4 Sumele au " st c rect pre/entate in re!istrele s cietatii0 %e!istrul &urnal, %e!istrul 5n1entar, %e!istrul de Casa. d4 *u s6au inre!istrat peratiuni de rambursare a sumel r imprumutate, in ba/a c ntractel r de imprumut, de la data c nstituirii dat riei "ata de as ciat si pana la data pre/entului rap rt. e4 Suma de """""""" lei este in m d c rect pre/entata in ultima balanta de 1eri"icare int cmita la data de 22222222222, "iind re!asita in s ldul credit r al c ntului $551 ;.s ciati6C nturi Curente<, analitic as ciat d mnul / d amna 2222222222222. $/5

prezentul raport contine 5 pagini

'ara(ra) 5 + CONCLU%IILE E#'ERTI%EI A6and in 6edere ca 7


imprumutul c ntractat de SC #$% SRL de la as ciatul sau d mnul / d amna 22222222222- in 1al are de &&&&&&&&& lei- are la ba/a c ntracte de imprumut intre parti, c ntracte ce indeplinesc calitatea de d cumente 3usti"icati1e c ntabile, c n" rm re!lementaril r c ntabile in 1i! are@ 5ncasarea imprumuturil r c ntractate de #$% SRL de la as ciatul sau d mnul/d amna 2222222222- in 1al are t tala de &&&&&&&&&&&& lei s6a "acut in casieria s cietatii, in ba/a disp /itiil r de incasare emise si inre!istrate in e1identa c ntabila a s cietatii, in peri ada 222222222222222222, d cumente ce indeplinesc calitatea de d cumente 3usti"icati1e c ntabile@ :al area de inre!istrare in c ntabilitate a imprumuturil r e8istente in s ldul c ntului $551 ;C ntul as ciatului< la data de 22222222, re"lecta in m d c rect dat ria s cietatii "ata de as ciatul credit r la data de 2222222222,

conclu ia raportului de experti a este ca suma de &&&&&&&&&&&& LEI destinata maririi capitalului social al societatii- repre entand imprumutul acordat de catre domnul/doamna&&&&&&&&&&&- asociat al SC #$% SRL este certa- lic.ida si exi(ibila- si in consecinta- poate )i utili ata in operatiunea de ma!orare a capitalului social al SC #$% SRL
%ap rtul de e8perti/a c ntabila e8tra3udiciara s6a int cmit pe ba/a d cumentel r c ntabile si a alt r d cumente puse la disp /itia e8pertului de catre as ciatul S.C. AB? S%L, d mnul / d amna 2222222. 5n ca/ul in care in" rmatiile si/sau d cumentel r pre/entate nu sunt c mplete, lipsesc, c ntin in" rmatii cu sc pul de a induce in er are sau care p t induce in er are, 'RESTATORUL este abs l1it de rice 1ina care ar decur!e din aceasta. Pre/enta lucrare c ntine 5 pa!ini. 7ata 222222222 Semnatura ,8pert C ntabil 5anculescu Laurentiu .drian

5/5