Sunteți pe pagina 1din 100

INITIERE IN AUDIT - support de cursCAPITOLUL I AUDITUL FINANCIAR: concept, tipuri, rol 1. Notiune de udit, in !

ener l Audit "ine de l cu"#ntul it li n $ udire$, scult % cu"#nt de ori!ine l tin&, tr ns'or( t )n ti(p de pr ctic n!los *on&, se(ni'ic& +i, )n sens strict, re"i+i conturilor re li+ t& de e*perti independenti )n "edere e*pri(&rii unei opinii supr re!ul rit&tii si sincerit&tii cestor . Prin udit, )n !ener l, se )ntele!e e* (in re pro'esion l& unei in'or( tii )n "edere e*pri(&rii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norm) de calitate. O,iecti"ul oric&rui tip de udit )l constituie )(,un&t&tire utili+&rii in'or( tiei. Retine( ele(entele princip le c re de'inesc uditul, )n !ener l: -examinarea unei informatii trebuie s fie exclusiv o examinare profesional; -scopul examinrii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia; -opinia exprimat asupra unei informatii trebuie s fie responsabil si independent, ceea ce presupune c persoana care face aceast examinare are anumite responsabilitti pentru activitatea sa si trebuie s fie o persoan independenta; -examinarea trebuie sa se faca dupa reguli dinainte stabilite cuprinse intr-un standard ,norma legala ori profesionala care constituie criteriu de calitate. -statutul de independent al persoanelor care realizeaz aceste misiuni de audit si autonomia organismului din care face parte auditorul. -. Conceptul de udit 'in nci r -.1. Audit 'in nci r s u udit st tut r. Uniune Europe n& nu cuno ste dec#t denu(ire de controlor le! l, d r cest se c/e (& co(is r de conturi )n Fr nt , co(is r-re"i+or )n 0el!i , uditor st tut r )n Re! tul Unit etc. A udit "ut initi l se(ni'ic ti de "eri'ic situ tiile 'in nci re le unei )ntreprinderi% +i, udit po te "e )n plus se(ni'ic ti studierii unei )ntreprinderi

pentru -i preci procesele, tr n+ ctiile si situ tiile 'in nci re 1 udit 'in nci r2, pentru -i (elior per'or( ntele 1 udit oper tion l2 s u pentru ' ce o 3udec t& supr !estiunii 1 udit de !estiune2. 4e pune )ntre, re : C re este de"&r tul udit. Cine este de"&r tul uditor. Este i(posi,il de d +i un r&spuns con"in!&tor, cu e*cepti unui sin!ur tip de udit pentru c re e*ist& te*te o'ici le si o directi"& europe n&: uditul le! l, cunoscut si su, denu(ire de control le! l s u de udit st tut r% Auditul st tut r1le! l2 este sin!urul tip de udit re!le(ent t l ni"el europe n 1Directi" 5III- 2 si pre"&+ut, de re!ul&, prin le!e co(p niilor si prin ctele constituti"e 1st tutele2 cestor % Denu(ire si(pl& de $ udit 'in nci r$ po te 'i 'olosit& pentru dese(n nu(ero se lte (isiuni c , de e*e(plu: - uditul 'in nci r l procedurilor in'or( ti+ te de tinere cont ,ilit&tii% - uditul 'in nci r l oper tiunilor de sc/i(, pentru cestor )n situ tiile 'in nci re% "eri'ic pre+ent re re!ul (ent r& "eri'ic respect re

- uditul 'in nci r l cont ,ili+&rii c/eltuielilor soci le pentru le!isl tiei soci le% - uditul 'in nci r supr situ tiei 'isc le% - uditul 'in nci r supr conturilor de clienti pentru )ndoielnice s- '&cut de o ( nier& prudent& etc.

"eri'ic d c& e" lu re cre ntelor

Din cele pre+ent te re+ult& c& sint !( "audit financiar" este mult mai cuprinztoare dect cea de "audit statutar". Re!le(ent re europe n& 1Directi" 5III- 2 si re!le(ent&rile n tion le se re'er& nu( i l uditul st tut r, dic& uditul supr situ tiilor 'in nci re le entit&tii. 2.2. " udit financiar" versus "cenzorat" Con'u+i cre t& )ntre uditul 'in nci r si uditul st tut r st t l , + unor (&suri cu( r 'i des'iint re cen+orilor )n )ntreprinderile c re sunt supuse uditului 'in nci r. Cen+orii inlocuiti cu: - uditorul 'in nci r1independent2%

- uditorul intern1su,ordon t Consiliului de d(inistr tie2. 2.!. "ipuri de audit " uditul operational $ re c o,iecti" cerint de ' ce n li+ riscurilor si de'icientelor e*istente )n "edere 'urni+&rii de s' turi. Auditorii, )n !ener l,nu pot "e i(i*tiuni )n !estiune )ntreprinderii udit te si, c ur( re, cesti nu pot e'ectu udit oper tion l l entit te l c re ' c uditul situ tiilor 'in nci re si nici consult nt % " uditul de gestiune" re c o,iecti" 'ie !&sire de pro,e le unei 'r ude, 'ie de duce o 3udec t& critic& supr unei oper tiuni de !estiune s u supr per'or( ntelor unei entit&ti s u unui !rup de entit&ti. Auditul tinde se !ener li+ l nu(ero se do(enii c re nu u r porturi directe cu situ tiile 'in nci re le )ntreprinderii1soci l,de c lit te ,de (ediu,etc...2% )n cest c +, el dese(ne +& di !nosticul de or! ni+ re si de !estiune si )n (od deose,it controlul procedurilor si ( nier )n c re or! nis(ul 1)ntreprindere 2 ctione +& )n r port cu tri,utiile si o,iecti"ele cestei % Cl si'ic re uditurilor se ' ce )n 'unctie de o,iecti"ele ur(&rite si )n 'unctie de speci listii c re le re li+e +&, st'el:

O,iecti"e ur( rite 5eri'ic re si certi'ic re situ tiilor 'in nci re Di !nostic sectori l

Di !nostic conturilor si sectori l

- udit 'isc l - udit soci l - udit 3uridic - udit l c lit tii --etc6 supr Co(p rti(ente speci li+ te - udit intern di !nostic independente de lte ser"icii le intreprinderii1de re!ul intreprinderi ( ri, !rupuri,/oldin!uri,etc62

4peci listi utili+ ti Pro'esionisti cont ,ili independenti lesi s u nu(iti ,de re!ul de ction ri E*perti independenti nu(iti de conducere entit tii

Denu(ire uditului - udit st tut r

2.#. $ategorii de auditori -auditorul intern ; -auditorul extern. uditorul intern este o perso n 'i+ic ori 3uridic , s l ri t l entit&tii udit te,respecti" n! 3 t prin contr ct% c nton t initi l )n (isiuni le! te de ,un c lit te in'or( tiilor 'in nci re, st&+i, uditorul intern se ocup& din ce )n ce ( i (ult de (isiuni de udit oper tion l, de "eri'ic re e*istentei, !r dului de dec" re si (odului de plic re procedurilor interne )n to te secto rele si pe to te 'unctiile )ntreprinderii. uditorul extern(financiar) : obligatoriu -d c entit te indeplineste conditiile le! le c re pre" d e*pres ce st 1st tut r2 % - optional % in to te celel lte c +uri. uditorul extern(financiar) este o perso n 'i+ic prero! ti"ele )n , + unui contr ct cu )ntreprindere : ori 3uridic c re isi e*ercit

7 Entit te in nu(ite conditii1pre" +ute de le!e2 este o,li! t s& )ncredinte+e unui speci list co(petent si independent o (isiune de udit 'in nci r c re conduce l certi'ic re situ tiilor 'in nci re . 7 Auditorul contr ctu l detine o co(petent& ( i ,ine d pt t& l o (isiune 'o rte precis& 1de e*e(plu, el ,or re si i(ple(ent re procedurilor de control intern, udit l (etodelor de e" lu re stocurilor etc.2. 7 8ntreprindere re ne"oie de opini unui uditor presti!iu p rticul r. c&rui se(n&tur& se ,ucur& de un

7 O (isiune p rticul r& de control este cerut& de un tert, de e*e(plu, o , nc& l cord re unui )(pru(ut etc. Auditorul 'in nci r e*ecut : 1.9isiune de udit re in "edere e*pri( rii unei opinii pro'esion le si independente cu pri"ire l situ tiile 'in nci r cont ,ile nu le% -.E*ecut (isiuni l cerere cu o,iecti"e prest ,ilite :c/ec; list< in "edere e*pri( rii unei opinii independente si pro'esion le. &rice entitate economica care opteaza pentru auditul financiar este obligata sa-si organizeze auditul intern. 7 Auditorul contr ctu l e'ectue +& o (isiune )n c drul unui contr ct cu entit te udit t& prin c re ce st 1o )ntreprindere, o pri(&rie, o institutie pu,lic&, un (inister etc.2 'i*e +& o (isiune unui uditor, ter(enii si conditiile de re li+ re 'iind pre"&+ute )n contr ct. Alt'el spus, d c& nu e*ist& dec#t o sin!ur& (isiune de udit le! l 1st tut r2 c re

cuprinde o,iecti"e cunoscute si c re se re li+e +& potri"it 4t nd rdelor Intern tion le de Audit, e*ist& un nu(&r neli(it t de (isiuni de udit contr ctu l, re li+ te de speci listi, de re!ul& e*perti cont ,ili. L ori!ine (isiunilor contr ctu le st u p tru (oti" tii: 'lementele de baz ale conceptului de audit statutar sunt( -profesionistul competent si independent care poate fi o persoan fizic sau o persoan )uridic; -obiectul examinrii efectuat de profesionistul contabil *l constituie situatiile financiare ale entittii, *n totalitatea lor( bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare, *n functie de referentialul contabil aplicabil; -scopul examinrii( exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidel, clar si complet a pozitiei financiare (patrimoniului), a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de entitatea auditat; -criteriul de calitate *n functie de care se face examinarea si se exprim opinia *l constituie standardele (normele) de audit si standardele (normele) contabile. Tertii se ste pt& c si!ur&ri re'erito re l : uditorul st tut r s& prote3e+e interesele lor , prin o'erire unei

-c& r po rtele 'in nci re u $ cur tete$% - c& decl r tiile 'in nci re intr& )n respons ,ilit te uditorului.

!. +irectivele contabile europene % admit , *n mod inevitabil, natura discutabil a multor cifre contabile. - cur tete decl r tiilor 'in nci re% - continuit te e*plo t&rii si sol" ,ilit te 'ir(ei% - e*istent unor 'r ude% - respect re de c&tre 'ir(& o,li! tiilor s le le! le% - co(port (entul respons ,il l 'ir(ei ' t& de pro,le(ele le! te de (ediu si pro,le(ele soci le.

An li+ (odului )n c re ne"oile si stept&rile pu,licului sunt re+on ,ile conduce l ur(&to rele conclu+ii: !.,. curatetea declaratiilor financiare Utili+ torii in'or( tiilor 'in nci re se ste pt& c un r port de udit '&r& re+er"e s& ! r nte+e cur tete decl r tiilor 'in nci re.8n le!&tur& cu ce st su,linie( ur( to rele: -conducerea *ntreprinderii se afl *n cea mai bun pozitie s cunoasc afacerile firmei, s&-i (entin& per'or( ntele si s& se ocupe de conturi% e este ce c re /ot&r&ste supr tr t (entului cont ,il c re ur(e +& s& 'ie plic t si pr cticile de decl r re dopt te )n situ tiile 'in nci re% deci,conducerea poart responsabilitatea modului *n care au fost *ntocmite situatiile financiare; -auditorii au servicii foarte bine distinse *n legtur cu situatiile financiare % ei st ,ilesc d c&, dup& p&rere lor, r po rtele 'in nci re u 'ost pre!&tite )n con'or(it te cu re!le(ent&rile si dac asigur o imagine corect si real. Pentru ce st , uditorii tre,uie s& 'ie independenti ' t& de situ tiile 'in nci re respecti"e: s& nu 'i p rticip t )n "reun 'el l el ,or re lor 1'ie c/i r si su, 'or(& de consult nti2 si s& 'ie sep r ti de conducere 1s& nu e*iste nici un 'el de le!&tur&2. uditorii trebuie s sesizeze aspecte care ar ameninta continuitatea exploatrii % r portul de udit tre,uie s& contin& opini uditorului supr sol" ,ilit&tii, )n c +ul )n c re situ tiile 'in nci re u 'ost el ,or te pe , + continuit&tii )n e*plo t re. uditorii trebuie s testeze punctele de vedere ale conducerii cu privire la continuitate si solvabilitate. Respons ,ilit te conducerii este continu&, )n ti(p ce opini uditorului se , +e +& pe o situ tie "&+ut& l un (o(ent d t. !.2. $ontinuitatea exploatrii, solvabilitatea firmei Tertii se ste pt& c r portul uditorului st tut r s& ! r nte+e solidit te unei 'ir(e. Accept re , +ei de continuit te )n e*plo t re i(plic& sol" ,ilit te , respecti", d c& l (o(entul )ntoc(irii ,il ntului po+iti 'ir(ei er de s n tur& )nc#t s&-si po t& )ndeplini respons ,ilit&tile s cu( er pre"&+ut. O )ntreprindere po te r&(#ne cti"&, i r , nii ction rilor si creditorilor pot 'i s l" ti, d c& pro,le(ele u 'ost identi'ic te l ti(p.

Conducere nu po te ! r nt continuit te solidit&tii 'in nci re 'ir(ei% de cee , este re+on ,il c ce st s& decl re pu,lic, d c&, )n opini ei, d t 'iind (ediul co(erci l )n c re opere +& 'ir( , sunt disponi,ile resursele. !.!. 'xistenta unei fraude uditul a fost asociat, aproape *ntotdeauna, cu detectarea unei fraude . Tre,uie '&cute ur(&to rele re( rci: -anagerii, conducerea sunt cei care au prima si cea mai mare responsabilitate *n detectarea fraudelor, nere!ulilor si erorilor, c p rte rolului de conducere pe c re )l u. Respons ,ilit te uditorului este s& pl ni'ice, s& des'&so re si s& e" lue+e cti"it te de udit, st'el )nc#t s& po t& sper , )n (od re+on ,il, s& 'ie depist te decl r tiile. Auditorii tre,uie s& 'ie tenti l (odul )n c re pre+int& pu,lic orice )ndoi l&, pe c re r pute s& o i,&, cu pri"ire l continuit te. Continuit te unei 'ir(e depinde si de ' ptul c& lu(e nu stie c& e*ist& )ndoieli )n cee ce pri"este st tutul de continuit te l 'ir(ei respecti"e 1de e*e(plu, )n c +ul )n c re uditorul r porte +& c& 'ir( )si (entine continuit te , d c& , nc " continu s&-i corde credite, e posi,il c dou +i , nc s& nu-i ( i de credite% c&dere unei ,&nci2. Auditorii tre,uie s& teste+e punctele de "edere le conducerii cu pri"ire l continuit te si sol" ,ilit te. Respons ,ilit te conducerii este continu&, )n ti(p ce opini uditorului se , +e +& pe o situ tie "&+ut& l un (o(ent d t. Directi" =>?-@?EC, dopt t& )n iunie 1==>, r t& c& uditorul st tut r l unei )ntreprinderi $ re d tori s& r porte+e cu pro(ptitudine utorit&tilor co(petente orice ' pt s u deci+ie re'erito re l )ntreprindere respecti"&, c re este posi,il s&: . constituie o *nclcare grav a legilor; . afecteze continuitatea functionrii/ . conduc la refuzul de a face certificarea conturilor sau la exprimarea de rezerve". 8n conclu+ie, tertii se ste pt& c posi,ilit&tile de 'r ud& s& 'ie (ini( li+ te. Conducere tre,uie s& i (&suri de or! ni+ re si (entinere siste(elor de control intern c re s& (icsore+e s nsele de 'r ud&. uditorii statutari trebuie s confirme in raportul de audit c exist astfel de control intern si s spun dac el functioneaz.

!.#. 0espectarea de ctre firm a obligatiilor legale Este un ni( )(p&rt&sit& idee c& este de d tori uditorului s& depiste+e )nc&lc&ri le le!ii co(p niilor s u le st tutului% )n cel si ti(p, nu se po te pretinde uditorului s& r porte+e specte c re nu tin de co(petent s . Conducere 'ir(ei tre,uie s& si!ure c& r po rtele 'in nci re re'lect& i(plic tiile 'in nci re le ctelor ile! le detect te 1d c& se precici+& 'i i(port nte2% uditorul tre,uie s& con'ir(e ceste lucru. !.1. $omportamentul responsabil fat de problemele sociale si de mediu 4e ste pt& de l uditor s& se pronunte cu pri"ire l co(port (entul soci l si de (ediu l 'ir(ei 1respect re (ediului 'i+ic, pr cticilor de ocup re locurilor de (unc&, s nctiuni co(erci le, politici de de+"olt re etc.2. !.2. +istinctia audit statutar (legal), audit contractual Auditul st tut r 1le! l2 se )nscrie prin de'initie )ntr-un c dru st ,ilit de le!e si )si re ori!ine )n le!e societ&tilor co(erci le%Tre,uie s i, in "edere: . abuzul de prerogative din partea anumitor persoane; . posibilitatea ocult *ntre mai multe persoane de a pre)udicia patrimoniul *ntreprinderii; . posibilitatea de a "scpa" controalelor interne; . posibilitatea ca unele proceduri s devin inadecvate, ca urmare a sc3imbrii conditiilor avute initial *n vedere, astfel c nu mai este asigurat validitatea procedurii respective (exemplu, conditii de calitate noi, cerute la receptionarea unor bunuri inexistente la data elaborrii procedurii). 2.#. 0elatia control intern - audit intern $ontrolul intern al unei entitti se refer la totalitatea procedurilor si la realizarea lui particip *ntreg personalul entittii respective. Auditul intern l unei entit&ti se re'er& l controlul e*istentei si plic&rii procedurilor din entit te respecti"& si se re li+e +& prin co(p rti(ente distincte c re ' c p rte din structur si siste(ul de control intern l celei entit&ti% el po te 'i re li+ t si de 'ir(e speci li+ te de udit. $ 45"&676 55 5- 859' :5+'6; ,. $onceptul de imagine fidel 9otiunea de imagine fidel *n audit nu este clar definit; de o manier general, *ns, imaginea fidel este un concept ce nu poate fi disociat de regularitatea si sinceritatea contabilittii.

REAULARITATEA presupune con'or(it te l re!ulile si procedurile cont ,ile, deci l principiile cont ,ile !ener l d(ise%re!le(ent&rile cont ,ile ro(#ne pre"&d, de lt'el, c& pentru d o i( !ine 'idel& p tri(oniului, situ tiei 'in nci re si re+ult telor o,tinute tre,uie respect te re!ulile pri"ind e" lu re p tri(oniului si celel lte nor(e si principii cont ,ile, cu( sunt: - principiul prudentei; prudent presupune o preciere re+on ,il& ' ptelor )n scopul e"it&rii riscului de tr ns'er )n "iitor incertitudini pre+ente suscepti,ile de !re" p tri(oniul si re+ult tele 'in nci re le )ntreprinderii. Potri"it cestui principiu, nu este d(is& supr e" lu re ele(entelor de cti" si "eniturilor, respecti" su,e" lu re ele(entelor de p si" si c/eltuielilor, tin#nd cont de deprecierile, riscurile si pierderile posi,ile !ener te de des'&sur re cti"it&tii e*ercitiului curent s u nterior% -principiul permanentei metodelor - c re conduce l continuit te plic&rii re!ulilor si nor(elor pri"ind e" lu re , )nre!istr re )n cont ,ilit te si pre+ent re ele(entelor p tri(oni le si re+ult telor, si!ur#nd co(p r ,ilit te )n ti(p in'or( tiilor cont ,ile% -principiul continuittii activittii - potri"it c&rui se presupune c& unit te p tri(oni l& )si continu& )n (od nor( l cti"it te % -principiul independentei exercitiului - c re presupune deli(it re )n ti(p "eniturilor si c/eltuielilor 'erente cti"it&tii unit&tii p tri(oni le pe (&sur n! 3&rii cestor si trecerii lor l re+ult tul e*ercitiului l c re se re'er&% -principiul intangibilittii bilantului de desc3idere unui e*ercitiu c re tre,uie s& corespund& cu ,il ntul de )nc/idere e*ercitiului precedent% -principiul necompensrii - potri"it c&rui ele(entele de cti" si de p si" tre,uie s& 'ie e" lu te si )nre!istr te )n cont ,ilit te sep r t, ne'iind d(is& co(pens re )ntre posturile de cti" si cele de p si" le ,il ntului, precu( si )ntre "eniturile si c/eltuielile din contul de re+ult te. <59$'05" "' presupune plic re cu ,un& credint& re!ulilor si procedurilor cont ,ile, )n 'unctie de cuno stere pe c re respons ,ilii conturilor tre,uie s& o i,& despre re lit te si i(port nt oper tiilor, e"eni(entelor si situ tiilor din )ntreprindere. 2. :orme de exprimare a imaginii fidele &biectivul auditrii situatiilor financiare este s permit auditorului s exprime o opinie conform creia situatiile financiare au fost stabilite, sub toate aspectele lor semnificative, *n conformitate cu un sistem contabil de referint identificat. Pentru e*pri( ce st& opinie, uditorul " 'olosi un din ur(&to rele dou& 'or(ule, c re sunt ec/i" lente:

"dau o imagine fidel"; "prezint *n mod sincer, *n toate aspectele lor semnificative". !. $riterii de apreciere a imaginii fidele Pentru pute s& se pronunte cu pri"ire l i( !ine 'idel&, uditorul tre,uie s& se si!ure c& ur(&to rele 2 criterii u 'ost respect te cu oc +i el ,or&rii situ tiilor 'in nci re: 7 'x3austivitatea (integralitatea)( to te oper tiile c re pri"esc )ntreprindere sunt )nre!istr te )n cont ,ilit te. Ter(enul de $oper tii$ cuprinde to te drepturile si cti"ele )ntreprinderii c#t si to te o,li! tiile si p si"ele s le si, de o ( nier& !ener l&, orice e"eni(ent s u deci+ie c re ntrene +& o (odi'ic re p tri(oniului, situ tiei 'in nci re s u re+ult tului 'in nci r l )ntreprinderii respecti"e. . 0ealitatea: criteriul re lit&tii oper tiilor presupune c& to te ele(entele ( teri le din scripte corespund cu cele identi'ic ,ile 'i+ic si c& to te ele(entele de cti", de p si", de "enituri s u de c/eltuieli re'lect& " lori re le si nu 'icti"e s u c re nu pri"esc )ntreprindere )n c u+&% lt'el spus, to te in'or( tiile pre+ent te prin situ tiile 'in nci re tre,uie s& po t& 'i 3usti'ic te si "eri'ic te. . $orecta *nregistrare *n contabilitate si prezentare *n situatiile financiare oper tiilor presupune c& ceste oper tii tre,uie: - s& 'ie cont ,ili+ te )n perio d corespun+&to re, ur(&rindu-se deci respect re independentei e*ercitiilor% criteriul perio dei corecte% - s& 'ie corect e" lu te, dic& su(ele s& 'ie ,ine deter(in te, rit(etic e* cte, ur(&rindu-se respect re tuturor re!ulilor si principiilor cont ,ile, precu( si (etodelor de e" lu re% deci criteriul corectei e" lu&ri% - s& 'ie cont ,ili+ te )n conturile corespun+&to re% deci criteriul corectei i(put&ri% - s& 'ie corect tot li+ te, centr li+ te, st'el )nc#t s& li se si!ure o pre+ent re )n conturile nu le con'or(& cu re!ulile )n "i!o re% criteriul corectei pre+ent&ri )n conturile nu le. . 5nteligibilitate; . 0elevanta; . $redibilitate.

#. uditul financiar sub raport )uridic 4u, spect 3uridic uditul cuno ste dou 'or(e: ,. uditul legal (statutar) ; 2. uditul contractual. 1.&biectivele auditului financiar <unt( - credibilitate ; - profesionalism; - calitatea serviciilor; - incredere. 4entru realizarea acestor obiective trebuie sa se respecte urmatoarele principii( a.5ntegritatea auditorilor; b.&biectivitate; c.$ompetenta profesionala si atentie cuvenita; d.$onfidentialitate; e.$onduita profesionala; f.<tandardele te3nice.

$ 45"&676 555 05<$7056' =9 7+5". 40 876 +' <'-95:5$ "5' ,. 0iscurile *n audit 4c/e( tic, ceste criterii se pre+int& st'el: Controlul o,iecti"elor )n c drul unui udit este pl ni'ic t )n 'unctie de ' ctorii de risc si de i(port nt rel ti"& cestor , c re di'er& de l )ntreprindere l )ntreprindere. . 0iscurile potentiale, dic& cele c re sunt suscepti,ile teoretic de se produce d c& nici un control nu este e*ercit t pentru le pre"eni s u pentru detect si corect erorile c re r pute s& se produc&% ceste riscuri sunt co(une tuturor )ntreprinderilor. . 0iscurile posibile, dic& cele riscuri potenti le )(potri" c&ror )ntreprindere nu dispune de (i3lo ce pentru le li(it % c#nd st'el de (i3lo ce lipsesc, e*ist& o ( re pro, ,ilit te c nu(ite erori s& se produc& '&r& s& 'ie detect te s u corect te de c&tre )ntreprindere.

Pe p rcursul e*ercit&rii (isiunii s le, uditorul c ut& s& identi'ice riscurile posi,ile )n scopul d pt&rii controlului si e" lu&rii incidentei erorilor supr situ tiilor 'in nci re. =ntr-o *ntreprindere, auditorul se confrunt, de regul, cu urmtoarele categorii de riscuri: a) 0iscuri generale specifice *ntreprinderii - sunt riscuri de n tur& s& in'luente+e ns (,lul oper tiilor )ntreprinderii. Pentru control o )ntreprindere, uditorul tre,uie s& identi'ice deci c r cteristicile proprii c re o distin! de celel lte% pentru ce st sunt cercet te si n li+ te in'or( tiile ur(&to re: 7 cti"it te )ntreprinderii si sectorul din c re ' ce p rte%este esential s se stie( - obiectul de activitate al *ntreprinderii 1productie, prest&ri, co(ert etc.2 c&ci pro,le(ele de e" lu re, de e*e(plu, nu sunt ,solut identice% - dac *ntreprinderea face parte dintr-un sector *n plin expansiune sau *n declin 1riscurile de )ncet re cti"it&tii 'iind di'erite2% - dac exist reglementri speciale ale sectorului 1 pro"i+ion re, "#n+&ri, 'in nt&ri, 'or( re preturi etc.2. &rganizarea si structura *ntreprinderii( problemele de control se pun diferit atunci cnd( - o )ntreprindere ' ce p rte dintr-un !rup, ' t& de un neinte!r t&% - to te cti"it&tile sunt concentr te s u sunt dispers te )n ( i (ulte loc lit&ti% - or! ni!r ( )ntreprinderii este ,ine st ,ilit& s u respons ,ilit&tile sunt de'ectuos st ,ilite etc.% 4oliticile generale ale *ntreprinderii( - 'in nci re% - co(erci le% - soci le. 4erspectivele de dezvoltare ale *ntreprinderii: de e*e(plu, d c& )ntreprindere pre"ede o de+"olt re r pid&, uditorul tre,uie s& corde tentie (i3lo celor ( teri le si

'in nci re neces re cestui pro!r (, i r d c& perspecti"ele )ntreprinderii sunt pesi(iste, uditorul " cord tentie spectelor le! te de continuit te cti"it&tii% &rganizarea administrativ si contabil( - e*istent unui siste( in'or( tic% - e*istent unei proceduri d(inistr ti"e si cont ,ile% - e*istent unui siste( de control ,u!et r% - e*istent unui siste( de control intern in'luente +& (odul de or! ni+ re si e'icient controlului propriu l uditorului. 4oliticile contabile ale *ntreprinderii: c/i r )n inte de tre,uie s& se si!ure de: - principiile cont ,ile plic te% 'und (ent re le!erii cestor , cel putin pentru posturile princip le s u punctele c r cteristice le cti"it&tii. In'or( tiile de ( i sus per(it precieri cu pri"ire l riscurile !ener le ur(&to re: - riscuri legate de situatia economic a *ntreprinderii 1ele(ente suscepti,ile de pune )n discutie continuit te cti"it&tii, de e*e(plu2% - riscuri legate de organizarea general 1de e*e(plu, ,sent unor proceduri s u e*cesul de proceduri2% - riscuri legate de atitudinea conducerii 1de e*e(plu, e*pertul " cord o nu(it& tentie )n control tunci c#nd conducere ( ni'est& preocup&ri cu predilectie pentru productie si co(erci li+ re si lt& tentie c#nd conducere e preocup t& de pro,le(ele de control intern si de c lit te in'or( tiei 'in nci re2. b) 0iscuri legate de natura operatiilor tratate. D tele pre+ent te prin cont ,ilit te pot 'i )(p&rtite )n trei c te!orii, 'iec re 'iind purt&to re de riscuri p rticul re: -date repetitive - sunt cele c re re+ult& din cti"it te o,isnuit& )ntreprinderii: "#n+&ri, cu(p&r&ri, s l rii etc.% -date punctuale - sunt co(ple(ent re celor repetiti"e, d r sunt puse )n e"ident& l inter" le de ti(p ( i (ult s u ( i putin re!ul te c , de e*e(plu: in"ent re 'i+ice, e" lu re de s'#rsit de e*ercitiu etc. Aceste sunt purt&to re de riscuri se(ni'ic ti"e ,ord controlul s&u, uditorul

tunci c#nd descoperire lor nu este '&cut& l ti(p si deci este neces r c cuno sc& din ti(p pentru -si or! ni+ contro lele c re se I(pun%

uditorul s& le

-date exceptionale - re+ult& din oper tii s u deci+ii c re deri"& din cti"it&ti curente: ree" lu&ri, 'u+iuni, restructur&ri. c) 0iscuri legate de conceptia si functionarea sistemelor. Concepere siste(elor de descoperire si de tr t re oper tiilor tre,uie s& per(it& pre"enire erorilor s u s& detecte+e pe cele c re s- u produs pentru le cori3 . d) 0iscul de nedescoperire cu ocazia auditului % le!ere de c&tre uditor procedurilor, )ntinderii si d tei inter"entiilor ntrene +& )n (od o,li! toriu un nu(it ni"el de risc, pe c re uditorul tre,uie s&-l di(inue+e tot ( i (ult. '<"' <'-95:5$ "5> "&" $'' $'( -&+5:5$; <'9<5?56 40'@'9" 0' :59 9$5 0; < 7 +7$' 40'A7+5$55 =9"0'4059+'055 < 7 7975 "'0" Auditorul po te ' ce const t&ri se(ni'ic ti"e pe tot p rcursul e*ercitiului 'in nci r 1supr "e!/ere !estiunii: preciere controlului intern si controlul conturilor2, c#t si )n di'eritele st dii de pre!&tire conturilor nu le: e" lu re, pre+ent re s u "eri'ic re. Ast'el: a) $onstatri referitoare la continutul unei evaluri determinate, din care rezult( - c lculul eron t l unor d te 1de e*e(plu, un lot 'ost )nre!istr t de dou& ori l in"ent riere2% - di"er!ente pri"ind preciere e" lu&rii unor d te 1de e*e(plu, uditorul esti(e +& c& pro"i+ionul 'erent unei cre nte tre,ui constituit )n procent de =BC din " lo re ei si nu de @BC cu( preci t )ntreprindere 2% - plic re unei proceduri cont ,ile necon'or(e cu principiile cont ,ile 1de e*e(plu, stocurile sunt e" lu te l pret de "#n+ re, s u " lo re de c/i+itie unei i(o,ili+&ri 'ost )nre!istr t& )n c/eltuieli2% b) $onstatri referitoare la prezentarea unui element patrimonial oarecare( ,.0iscul de audit se divide *n ! componente : riscul inerent, riscul le! t de control si riscul de nedescoperire.

a) 0iscul inerent const& )n posi,ilit te c soldul unui cont s u c& o c te!orie de oper tiuni s& co(porte erori se(ni'ic ti"e, i+ol te s u )(preun& cu erorile din lte conturi s u c te!orii de oper tiuni, d torit& unui control intern insu'icient. Pentru e" lu riscul inerent, uditorul recur!e l 3udec&ti pro'esion le , + te pe e" lu re unor ' ctori c : D e*perient si cunostintele c drelor de conducere, e"entu lele sc/i(,&ri inter"enite )n cursul e*ercitiului l ni"elul conducerii% D presiuni e*ercit te supr conducerii si lte )(pre3ur&ri de n tur& incit l pre+ent re unor situ tii 'in nci re ine* cte 1nu(&r ( re de )ntreprinderi ' lite )n sectorul de cti"it te2% D n tur cti"it&tilor des'&sur te de )ntreprindere 1u+ur (or l& ec/ip (entelor, produselor si ser"iciilor, structuri ne dec" te2% te/nolo!iei,

D ' ctori in'luent#nd sectorul din c re ' ce p rte )ntreprindere : conditii econo(ice si concurenti le, ino" tii te/nolo!ice, e"oluti cererii si pr cticile cont ,ile% D situ tii 'in nci re c re pot s& contin& no( lii: conturi contin#nd 3ust&ri pri"ind e*ercitiile nterio re s u esti(&ri% Este neces r se ' ce deose,ire )ntre const t&rile le c&ror consecinte pot 'i cu nti'ic te si )ntre cele le c&ror consecinte sunt nedeter(in te, prin n tur lor s u din c u+ con3uncturilor. Pe c#t posi,il, uditorul este neces r s& se preocupe de cu nti'ic ceste consecinte supr situ tiilor 'in nci re, const t&rilor '&cute s u cel putin s& 'i*e+e li(it ( *i(& cestor consecinte. Din pr ctic&, cele ( i (ulte const t&ri se(ni'ic ti"e se pot re'eri direct s u indirect l un post ,il ntier si?s u l unui cont de e*plo t re, s u un cont de pro'it si pierdere, s u c/i r unei in'or( tii )nscris& )n ne*ele l situ tiile 'in nci re. 8n unele c +uri consecint este totusi nedeter(in t&, pentru c& uditorul nu dispune de in'or( ti neces r& s u pentru c& const t&rile pe c re le- '&cut u o in'luent& supr situ tiei !ener le )ntreprinderii, '&r& c ce st s& i,& "reun e'ect direct supr situ tiilor 'in nci re. Po te 'i "or, : 'ie de const t&ri de n tur& 3uridic& 1de e*e(plu, contr ctele de distri,utie e*clusi"& produselor unei )ntreprinderi pot 'i contest te de o serie de ctiuni de nulit te2% D "ulner ,ilit te cti"elor l pierderi s u deturn&ri%

D )nre!istr re unor oper tiuni neo,isnuite si co(ple*e, ( i les l s'#rsitul e*ercitiului.

b) 0iscul legat de control - const& )n ' ptul c& o ero re se(ni'ic ti"& )n cont s u )ntr-o c te!orie de oper tiuni, i+ol t& s u )(preun& cu lte solduri de cont s u c te!orii de oper tiuni, nu este nici pre"enit&, nici descoperit& si corect t& prin siste(ul cont ,il si de control intern utili+ te. c) 0iscul de nedescoperire -const& )n ' ptul c& contro lele decl ns te de uditori nu reusesc s& descopere o ero re se(ni'ic ti"& )n soldul unui cont s u )ntr-o c te!orie de oper tiuni, i+ol t& s u )(preun& cu lte solduri s u c te!orii de oper tiuni. 2. 4ragul de semnificatie 4rag de semnificatie - ni"elul, (&ri(e unei su(e peste c re uditorul consider& c& o ero re, o ine* ctit te s u o o(isiune po te 'ect re!ul rit te si sincerit te situ tiilor 'in nci re, c#t si i( !ine 'idel& re+ult tului, situ tiei 'in nci re si p tri(oniului )ntreprinderii. De e*e(plu, di'erent dintre un pro'it net de E== (ii lei si unul de >BB (ii lei nu p re s& in'luente+e e" lu re unei societ&ti co(erci le, )n ti(p ce dou& ci're ltern ti"e de ->B (ii lei si >BB (ii lei p r s& 'ie su,st nti l di'erite si pro, ,il "or duce l o e" lu re destul de di'erit& societ&tii. L )nceputul (isiunii, st ,ilire unui pr ! !lo, l de se(ni'ic tie este neces r pentru deter(in do(eniile si siste(ele se(ni'ic ti"e. C ur( re, st ,ilire unor pr !uri de se(ni'ic tie per(ite: -orient re ( i ,un& si pl ni'ic re (isiunii% -e"it re lucr&rilor inutile% -3usti'ic re deci+iilor re'erito re l opini e(is&. Pentru deter(in re pr !ului de se(ni'ic tie pot 'i utili+ te di'erite ele(ente de re'erint&: c pit lurile proprii, re+ult tul net, ci'r de ' ceri etc. De'inire pr !ului de se(ni'ic tie per(ite uditorului )nc& de l )nceputul cti"it&tii 1(isiunii2 s le s& precie+e ( i ,ine siste(ele si conturile suscepti,ile s& contin& erori s u ine* ctit&ti se(ni'ic ti"e, i r l s'#rsitul (isiunii s& precie+e d c& no( liile pe c re le- descoperit tre,uie s& 'ie corect te )n c drul e*ercitiu lui, )n scopul de pute e(ite o opinie '&r& re+er"e. Unele circu(st nte p rticul re tre,uie "ute )n "edere l deter(in re pr !ului de se(ni'ic tie: -e*istent unor pre"ederi le! le, st tut re s u contr ctu le% -e"oluti i(port nt& de l un n l ltul unor posturi%

-c pit luri proprii s u re+ult te nor( le. 1.,. "estul de semnificatie 8n cele ce ur(e +&, dori( s& su!er&( uditorilor o (etod& de ,ord re di'icilei pro,le(e precierii c r cterului se(ni'ic ti" l const t&ri lor '&cute. Dup& ce 'ost e* (in t ns (,lul const t&rilor '&cute, uditorul deter(in& in'luent pe c re ceste o pot "e supr unor (&ri(i de re'erint&, tin#nd se ( de circu(st ntele proprii 'iec&rui c + )n p rte. . In'luent supr , +ei de re'erint&. Notiune de pr ! de se(ni'ic tie po te 'i st ,ilit& )n " lori ,solute s u )n " lori rel ti"e. 8n ( re ( 3orit te c +urilor, deter(in re pr !urilor de se(ni'ic tie se ' ce tin#nd se ( c& un ele(ent nu este se(ni'ic ti" dec#t )n r port cu un ltul, denu(it , +& de re'erint&, c re po te 'i, s cu( pre"&d st nd rdele de udit: c pit lurile proprii, re+ult tul net, ci'r de ' ceri etc. Const t&rile '&cute de uditor pot 'i se(ni'ic ti"e )n r port cu ele(entele c re pot "e o in'luent&, 'ie supr re+ult tului e*ercitiului, 'ie supr (od lit&tii de pre+ent re ,il ntului cont ,il. 8n 'unctie de const t&rile '&cute, , +ele de re'erint& pot 'i di'erite, st'el: .1. Re'eritor l ele(entele "#nd o in'luent& supr re+ult tului e*ercitiului 0 + de re'erint& retinut& " 'i )n !ener l re+ult tul net l e*ercitiului. Ace st este ce ( i si(pl& , +&, d r este neces r s& i se duc&, dese , unele corecti"e pentru pute consider re+ult tul de re'erint& c nor( l: -( i )nt#i, re!rup re ele(entelor e*ception le 1pro'it si pierdere e*ception le s u cele 'erente e*ercitiilor nterio re etc.2% Auditorul " preci , )n ce st& situ tie, le!ere unei lte , +e de re'erint& c re s& repre+inte ( i ,ine cti"it te )ntreprinderii, de pild&: re+ult tul e*plo t&rii, c p cit te de uto'in nt re etc. 8n pr ctic&, se po te consider c& )n c +ul c#nd const t&rile '&cute sunt ( i ( ri dec#t 1BC din re+ult tul net, ( i putin re+ult tul e*ception l, tunci ceste const t&ri pot 'i consider te se(ni'ic ti"e, dic& "#nd o in'luent& se(ni'ic ti"& supr re+ult tului e*ercitiului. a.2. 0eferitor la elementele avnd o influent asupra modalittii de prezentare a bilantului contabil

Const t&rile de cest 'el sunt cele c re re+ult&, de e*e(plu, dintr-o )nc dr re ine* ct& conturilor s u dintr-o co(pens re ne3usti'ic t& )ntre posturile de,ito re si cele credito re. 0 + de re'erint& " 'i, deci, postul incorect (odi'ic t% de e*e(plu, d c& dou& conturi de , nc&, unul creditor si ltul de,itor sunt co(pens te, i(port nt cestei co(pens&ri " 'i st ,ilit& prin co(p r re cu tot lul posturilor respecti"e. 0 +ele de re'erint& nu sunt to te de cee si i(port nt& s u !reut te: o const t re po te 'i se(ni'ic ti"& tunci c#nd intr& )n c lculul unui r tio 1r t&, indic tor2 s u )n co(ponent unor d te 'in nci re )n (od curent utili+ te: 'ond de rul(ent, " lo re d&u! t&, r tio de tre+orerie etc. De re!ul&, se po te preci c& d c& o const t re pri"ind erori s u ine* ctit&ti )n pre+ent re ,il ntului cont ,il (odi'ic , + de re'erint cu ( i (ult de 1BC, tunci ce const t re este consider t& se(ni'ic ti"&. b. 'lementele specifice pragului de semnificatie Pr !ul de se(ni'ic tie deter(in t c ( i )n inte nu po te "e dec#t o i(port nt& !ener l&% nu " tre,ui plic t uto( t. Este neces r se lu )n consider re ' ctorii proprii 'iec&rui c + )n p rte, c re pot 'i !rup ti )n trei c te!orii: -necesit&tile utili+ torilor situ tiilor 'in nci re% -c r cteristicile )ntreprinderii% -c r cteristicile ele(entelor consider te se(ni'ic ti"e. b.l. 9ecesittile utilizatorilor situatiilor financiare Pr !ul de se(ni'ic tie este st ,ilit, )n pri(ul r#nd, )n 'unctie de necesit&tile utili+ torilor. Conturile nu le 'urni+e +& in'or( tii neces re di"ersilor utili+ tori si )n (od deose,it ction rilor? soci tilor, creditorilor 1 ctu li si potenti li2 si person lului. Printre lti princip li utili+ tori se pot (ention clientii, n listii 'in nci ri, st tisticienii, econo(istii, precu( si utorit&tile 'isc le si d(inistr ti"e. Ele(entele se(ni'ic ti"e nu sunt o,li! toriu cele si, de e*e(plu, pentru n listii 'in nci ri, d(inistr ti 'isc l& s u (e(,rii consiliului de d(inistr tie. D r opini e*pri( t& de uditor se drese +& tuturor si tre,uie s& i,& cee si " lo re pentru toti. b.2. $aracteristicile *ntreprinderii C r cteristicile )ntreprinderii suscepti,ile s& repre+inte un ele(ent se(ni'ic ti" s u nu, sunt nu(ero se. De e*e(plu: -(ediul soci l econo(ic )n c re 'unctione +& )ntreprindere % conditione +& e*istent unor ele(ente l 'el de " ri te c si le!isl ti )n "i!o re, s u concurent , cli( tul soci l, con3unctur econo(ic&, situ ti politic& etc.

-sectorul de cti"it te 1si (etodele cont ,ile c re-i sunt proprii2. Re+ult tul net este o , +& de re'erint& (edie. 4e po te pre"ede su,stituire cestei cu lte (&ri(i c re -di(ensiune )ntreprinderii. 8n c +ul ( rilor )ntreprinderi, procentul de 1BC din re+ult tul net po te p&re uneori pre ridic t, )ntruc#t conduce l su(e consider ,ile )n " lori ,solute. Auditorul po te 'i, )n ce st& situ tie, )ndrept&tit s& st ,ile sc& un procent ( i (ic. -e"oluti )ntreprinderii )n ti(p. Co(p r ,ilit te d telor din conturile nu le este unul din principiile 'und (ent le le cont ,ilit&tii. An li+ 'in nci r& se e'ectue +& )ntotde un pe ( i (ulti ni si tendint trecut& c si pre"ederile sunt ' ctori i(port nti )n e"oluti )ntreprinderii. An li+ele '&cute u de(onstr t c& des'&sur re ctiunii 'ost sensi,il& l di'erent dintre tendintele pre"&+ute si ci'rele re le. 4e po te deci "e )n "edere c& o const t re " 'i cu t#t ( i i(port nt&, cu c#t e se r porte +& l un ele(ent c re (odi'ic& ( i sensi,il e"oluti princip lelor " lori 'in nci re. b.!. $aracteristicile elementelor considerate semnificative <ensibilitatea. Un ele(ent este consider t $sensi,il$ tunci cind o (ic " ri tie cestui ele(ent ntrene +& o ( re (odi'ic re )n preciere situ tiilor 'in nci re. I(port nt unei erori nu re cele si ur(&ri pentru un ele(ent deter(in t prin preciere ' t& de un post unde e* ctit te se i(pune: o di'erent& )n (inus l c s& este totde un i(port nt&, )n ti(p ce o ero re de 1 C supr tot l ului unui pro"i+ion po te 'i '&r& i(port nt&, tin#nd se ( de !r dul de pro*i( re cu c re este deter(in t cest ulti( ele(ent. E"oluti ele(entului. Po te relie' o tendint& de (&rire s u de (icsor re ele(entului. Ast'el, )n c +ul cre ntelor du,io se, nepro"i+ion te, repre+ent#nd EC din re+ult tul net, este neces r s& se e* (ine+e d c& si )n perio dele precedente nu e*ist t tendint de su,e" lu siste( tic pro"i+io nele ce se i(pune u 'i '&cute. 8n cest c +, ele(entul )n sine nu er se(ni'ic ti", d r de"ine se(ni'ic ti" "#nd )n "edere e"oluti s . Cu(ulul ( i (ultor ele(ente. Cu(ulul ( i (ultor ele(ente nese(ni'ic ti"e, lu te sep r t, po te conduce l st ,ilire di'erit& i(port ntei lor. 8n cest 'el, se(ni'ic ti rel ti"& cestor p re 'i un criteriu '&r& " lo re. Fiind "or, de st ,ilire e'ectului rel ti" l di'eritelor const t&ri, e'ectul cu(ul t este ( i deter(in nt dec#t cel l 'iec&rui dintre ele lu t i+ol t. c. $onsecintele pragului de semnificatie L s'#rsitul (isiunii, uditorul el ,ore +& list rec pitul ti"& const t&rilor '&cute )n cursul sond 3elor si "eri'ic&rilor s le, inclusi" e* (in&rii di"erselor o,iecti"e pri"ind )ntreprindere udit t&. 8n c +ul 'o rte 'rec"ent c#nd )ntreprindere procede +& l recti'ic&rile su!er te de uditor, cest " pute cord o certi'ic re '&r& re+er"e. $ertificare(

- )n c +ul )n c re const t&rile s le nu u un c r cter se(ni'ic ti", uditorul " cord o certi'ic re re!ul rit&tii si sincerit&tii conturilor nu le fr rezerve; - tunci c#nd const t&rile u un c r cter se(ni'ic ti", uditorul, dup& c +, " 'i deter(in t s& dopte un din solutiile ur(&to re: - certificare cu rezerve. Ace st& posi,ilit te presupune c& uditorul este )n (&sur& s& deter(ine ru,ricile si posturiFle din situ tiile 'in nci re l c re ' ce re'erire re+er" s . R portul " indic deci, )ntr-o (od lit te c re s& preci+e+e ele(entele c re ' c o,iectul re+er"ei s le si cu( ceste ele(ente pot 'i cori3 te si, d c& este posi,il, in'luent pe c re ce st& corectie o " "e supr conturilor nu le. D c& re+er"ele sunt pre nu(ero se, uditorul " re'u+ certi'ic re re!ul rit&tii si sincerit&tii conturilor nu le% - refuzul de certificare. Ap re )n to te c +urile )n c re re!ul rit te si sincerit te cont ,ilit&tii si conturilor nu le nu pre+int& o i( !ine 'idel&, cl r& si co(plet& p tri(oniului, situ tiei 'in nci re si re+ult telor. -imposibilitatea certificrii. D c& uditorul consider& c& )ntreprindere nu i- pus l dispo+itie s u nu i- putut 'urni+ ele(ente su'iciente pentru -i per(ite s& st ,ile sc& conclu+iile s le, el " conse(n )n r portul s&u c& nu este )n (&sur& s& e(it& o opinie. D tele Pr !urile de Erori const t te se(ni'ic tie 0il nt tot l E@B.BBB lei 4tocuri @B.BBB lei GBB lei EBBH1.@BB Ci'r de ' ceri -BB.BBB lei C pit luri proprii IB.BBB lei Re+ult tul net 1B.BBB lei 1BBB lei Cu(ul t 1GBB lei -.BBB Niciun din erori 1EBB (ii lei si 1.@BB (ii lei2 nu este superio r& pr !ului de se(ni'ic tie !lo, l 11.BBB lei plus GBB lei e! l 1.GBB lei2% un sin!ur& este superio r& pr !ului deter(in t pentru stocuri 11.@BB lei (inus -> C, ' t& de GBB lei2% ce l lt& ero re nu po te 'i )nl&tur t& )ntruc#t cu(ulul celor dou& erori este superior pr !ului !lo, l. Tin#nd se ( c& pr !ul de se(ni'ic tie 'ost st ,ilit lu#nd c , +& de re'erint& pro'itul net, incident erorilor const t te supr d telor de ( i sus se " deter(in prin corect re cestor erori cu procentul de i(po+it pe pro'it 11@C2. Incidentele supr ci'relor c r cteristice sunt: d. E*e(pli'ic re (odului de interpret re pr !ului de se(ni'ic tie

1EBB H 1.@BB2 - 1-.BBB * 1@C2 J 1@,GC din re+ult tul net 1B.BBB 1EBB H 1.@BB2 - 1-.BBB * 1@C2 J -,EC din c pit lurile proprii % IB.BBB 1EBB H 1@BB2 K 1-BBB* 1@C2 J -,GC din stocuri. @B.BBB e. & concluzie preliminar privind pragul de semnificatie D c& despre re!ul rit te si sincerit te cont ,ilit&tii si conturilor nu le toti pro'esionistii sunt de cord )n plic re lor, di"er!entele de preciere indi"idu le sunt uneori pro'unde si suscit& (ulte de+, teri l to te ni"elurile.C si )n c +ul ele(entelor se(ni'ic ti"e si pr !ului de se(ni'ic tie, st nd rdele de udit nu d u o esti( re (onet r& procentu l& s u ,solut& si nu indic& o (etod& ( te( tic& uni"ers l plic ,il&. 4t ,ilire ele(entelor se(ni'ic ti"e si pr !ului de se(ni'ic tie este l&s t& de ceste st nd rde l preciere uditorului, )ntruc#t )n cest do(eniu 3udec t pro'esion l& este tot l de ne)nlocuit, d torit& nu(&rului 'o rte ( re de ' ctori de lu t )n consider re si su,iecti"it&tii i(port ntei lor rel ti"e. De se(ene , pl ni'ic re initi l& uditului prin c re s- pre"&+ut re li+ re unor proceduri destul de l r!i pentru coperi to te riscurile se(ni'ic ti"e potenti le, inclusi" pr !urile de se(ni'ic tie st ,ilite, necesit& )n cursul (isiunii, din p rte )ntre!ii ec/ipe de uditori, concentr re tentiei spre ele(entele nepre"&+ute c re pot deter(in (odi'ic re pr !urilor de se(ni'ic tie. 1.2. & metod analitic de calcul si estimare a pragului de semnificatie 4e distin! dou& ' +e si > et pe neces re esti(&rii pr !ului de se(ni'ic tie pe , + n li+ei do(eniilor se(ni'ic ti "e pre+ent te nterior. F + de pl ni'ic re pro'un+i(ii testelor cu dou& et pe: . Fi* re " lorii preli(in re pr !ului de se(ni'ic tie% ,. Rep rti+ re " lorii preli(in re pr !ului de se(ni'ic tie. F + de e" lu re re+ult telor, )n c re se distin! trei et pe: c. Esti( re " lorii tot le pre+ent&ri lor eron te din se!(ent% d. Esti( re " lorii cu(ul te 1co(,in te2 pre+ent&rilor eron te%

e. Co(p r re esti(&rii " lorii cu(ul te cu " lo re pr !ului de se(ni'ic tie.

preli(in r& s u re"i+uit&

1EBB H 1.@BB2 - 1-.BBB * 1@C2 J -,GC din stocuri . @B.BBB 8n conclu+ie, tin#nd se ( de incident supr re+ult tului net si ero re cu(ul t& 'iind superio r& pr !ului de se(ni'ic tie !lo, l, uditorul tre,uie s& su!ere+e corect re postului stocuri pentru pute certi'ic '&r& re+er"e conturile nu le. a. :ixarea valorii preliminare a pragului de semnificatie Pe , +& de r tion (ent pro'esion l se consider& c&: Cu(ulul erorilor de pre+ent re )n situ tiile 'in nci re, c re dep&sesc 1BC, este consider t se(ni'ic ti"% su, >C este presupus 'i nese(ni'ic ti", )n ,sent unor ' ctori c lit ti"i de in'1uent&% )ntre >C si 1BC se i(pune utili+ re r tion (entului pro'esion l, pentru st ,ili d c& erorile u c r cter se(ni'ic ti". Li(itele de >C si 1BC se plic& l ur(&to rele , +e de re'erint&: o pro'itul net de e*plo t re >-1BC% o ,il ntul cont ,il% " lo re co(,in t& erorilor de pre+ent re )n ,il ntul cont ,il r tre,ui ( i )nt#i deter(in te pentru cti"ele circul nte1>-1BC2,pentru d toriile pe ter(en scurt 1>-1BC2 si pentru tot l cti" ,il ntier 1L-@C2. ,.rep rti+ re " lorii preli(in re pr !ului de se(ni'ic tie pe se!(ente1ero re toler ,il 2. d. Esti( re " lorii cu(ul te 1co(,in te2 pre+ent&rilor eron te. c. Esti( re " lorilor tot le pre+ent&rilor eron te din se!(ent. C#nd uditorul plic& procedurile de udit pentru 'iec re se!(ent l uditului, el tine un docu(ent de lucru, )n c re se conse(ne +& to te erorile s u ine* ctit&tile const nte. $ 45"&676 5> 9&0-'6' +' 0':'059"; =9 7+5" >aloarea cumulat a erorilor o , +& de re'erint& dec" t&% se reco( nd&

'roare tolerabil 8n uditul situ tiilor 'in nci re le unei entit&ti sunt 'olosite dou& c te!orii de nor(e de re'erint&: nor(e cont ,ile si nor(e de udit. 1. Nor(ele cont ,ile% Nor(ele 1st nd rde2 cont ,ile sunt st ,ilite de or! nis(ele de re!le(ent re din do(eniul cont ,ilit&tii c re sunt, de re!ul&, or! nis(e de interes pu,lic, utono(e. Nor(ele cont ,ile sunt co(une si o,li! torii pentru toti cei c re st ,ilesc, controle +& si utili+e +& situ tiile 'in nci re. Entit&tile c re u o,li! ti de st ,ili situ tii 'in nci re sunt cele pre"&+ute l rt. 1 din Le!e Cont ,ilit&tii. Cei c re controle +& sunt pre"&+uti prin le!isl ti 'iec&rei t&ri 1 uditori, cen+ori2 si u c re'erint& in cti"it te lor nor(ele cont ,ile. 4itu tiile 'in nci re sunt destin te s& s tis' c& ne"oile co(une de in'or( tii le unei ! (e l r!i de utili+ tori. Pentru (ulti utili+ tori ceste situ tii 'in nci re constituie sin!ur surs& de in'or( tii co(ple(ent re c re s& le s tis' c& ne"oile. Aceste situ tii 'in nci re tre,uie s& 'ie st ,ilite potri"it unei s u ( i (ultor din re'erintele ur(&to re: st nd rde intern tion le de r port re 'in nci r&% st nd rde s u nor(e cont ,ile n tion le% lte re'erinte cont ,ile ,ine preci+ te si recunoscute, plic te pentru el ,or re si pre+ent re situ tiilor 'in nci re. Nor(ele cont ,ile intern tion le sunt st ,ilite de IA4CF 1Fund ti Co(itetului pentru 4t nd rde Intern tion le de Cont ,ilit te2 si sunt denu(ite !eneric 4t nd rdele Intern tion le de R port re Fin nci r& 1IFR42 c re cuprind:

4t nd rdele Intern tion le de R port re Fin nci r& e(ise de IA40 1IFR42% 4t nd rdele Intern tion le de Cont ,ilit te 1lA42% 4t nd rdele de interpret re e(ise de 4IC s u IFRIC% Alte docu(ente e(ise de IA40, 4IC s u IFRIC. -. Nor(ele de udit Nor(ele 1st nd rdele2 de udit repre+int& un ns (,lu de re!uli de'inite de o utorit te pro'esion l& l c re se re'er& uditorul pentru c li'ic re (uncii s le. Aceste pot 'i:

4t nd rdele Intern tion le de Audit 1I4A2, Pr cticile Intern tion le de Audit 1IAP42, 4t nd rdele Intern tion le pri"ind An! 3 (entele de Re"i+uire 1I4RE2, 4t nd rdele Intern tion le pri"ind An! 3 (entele de Asi!ur re 1I4AE2, 4t nd rdele Intern tion le pentru 9isiuni Cone*e 1I4R42 e(ise de Consiliul pentru 4t nd rde de Audit si Asi!ur&ri 1IAA402 din c drul Feder tiei Intern tion le Cont ,ililor 1IFAC2% nor(e n tion le e(ise de un or! nis( pro'esion l recunoscut c 'iind utorit te )n do(eniu. Nor(ele de udit per(it tertilor s& i,& si!ur re c& opini uditorului " 'i e(is& )n 'unctie de criterii de c lit te o(o!ene% ele per(it )ns& si uditorului s& de'ine sc& scopurile pe c re le re de tins prin punere )n lucru celor ( i potri"ite te/nici. Nor(ele de udit se cl si'ic& )n trei c te!orii, coperind )ntre ! cti"it te uditorului: nor(e pro'esion le de lucru% -nor(e de r port re% -nor(e !ener le de co(port (ent. $ 45"&676 > "'0-59&6&85 :&6&<5"; =9 7+5" nomalie: In'or( tie 'in nci r& de'or( t& c ur( re unor erori s u 'r ude. sertiune privind situatiile financiare: Ans (,lul de criterii, e*plicite s u nu, retinute de c&tre conducere entit&tii pentru el ,or re situ tiilor 'in nci re 1conturilor nu le2, c re se pot cl s )n: 7 e*istent&: un cti" s u o d torie e*ist& l un (o(ent d t% 7 drepturi si o,li! tii: un cti" s u o d torie se re'er& l )ntreprindere )n c u+& l un (o(ent d t% 7 p rtenent&: tr n+ ctie s u e"eni(ent c re pri"este )ntreprindere )n c u+& si c re sprodus )n cursul perio dei% 7 e*/ usti"it te: to te cti"ele, d toriile, tr n+ ctiile s u e"eni(entele u 'ost )nre!istr te si to te ' ptele i(port nte u 'ost corect pre+ent te% 7 e" lu re: )nre!istr re unui cti" s u unei d torii l " lo re s de in"ent r%

7 (&sur re: o oper tiune s u un e"eni(ent este )nre!istr t l " lo re s tr n+ ction re si o )nc s re s u o c/eltui l& se re'er& l perio d corespun+&to re%

de

7 pre+ent re si in'or( tii d te: o in'or( tie este pre+ent t&, cl s t& si descris& con'or( re'erintei cont ,ile plic ,ile. sigurare( s tis' ctie pro'esionistului cont ,il cu re'erire l c lit te unei in'or( tii produs& de o perso n& si destin t& s& 'ie utili+ t& de o lt& perso n&, c lit te preci t& )n r port de criterii $abinet de audit: societ te s u entit te c re o'er& ser"icii de udit cuprin+#nd, dup& c +, ( i (ulti soci ti, s l ri t& s u un uditor indi"idu l. $alculul: "eri'ic re e* ctit&tii rit(etice docu(entelor 3usti'ic ti"e si cont ,ile, s u e'ectu re de c lcule distincte. $olaboratori( person l te/nic c re p rticip& l un udit su, supr "e!/ere uditorului. $ompilare: )n cursul unei (isiuni de co(pil re, pro'esionistul utili+e +& co(petentele s le cont ,ile si nu cele de uditor, )n "edere str#n!erii, cl s&rii si sinteti+&rii in'or( tiilor 'in nci re. $ontrol de calitate: politici si proceduri dopt te de c&tre pro'esionistul cont ,il )n scopul si!ur&rii re+on ,ile c& to te (isiunile e'ectu te sunt re li+ te con'or( principiilor 'und (ent le )nscrise )n nor(e. $ontrolul substantiv: proceduri 'olosite de uditor 1inter"entii proprii2 pentru o,tinere de ele(ente pro, nte. 'ste de dou feluri: -control asupra operatiilor si solduri lor si control prin proceduri analitice. +eclaratii ale directiunii: decl r tii '&cute de c&tre directiune pro'esionistului cont ,il )n cursul unui udit, )n (od spont n s u c r&spuns l )ntre,&rile 1c/estion rele2 puse de cest . +eficiente ma)ore: insu'iciente le controlului intern c re pot "e repercusiuni se(ni'ic ti"e supr situ tiilor 'in nci re. +irectiune: ns (,lul c drelor si ltor perso ne c re-si su(& respons ,ilit&ti i(port nte )n 'unction re , controlul si supr "e!/ere oper tiunilor re li+ te de entit te. +ocumentatie: ns (,lu de docu(ente 1docu(ente de lucru2 pre!&tite de pro'esionistul cont ,il s u pe c re cest le- o,tinut si p&str t, neces re pentru re li+ re (isiunii s le. +omenii si sisteme semnificative: p&rti le situ tiilor 'in nci re si tipuri de oper tiuni s u siste(e c re tr te +& d te cont ,ile ce pot "e o incident& i(port nt& supr situ tiilor 'in nci re )n ns (,lul lor. +osare de lucru: Docu(ente c re str#n! in'or( tiile re'erito re l re li+ re uditului: n tur , c lend rul si )ntindere procedurilor de udit e'ectu te c#t si re+ult tul cestor proceduri si conclu+iile l c re 3un!e uditorul pornind de l ele(entele pro, nte

culese. Aceste dos re de lucru pot 'i pe /#rtie, pe (icro'il(, pe suport in'or( ti" s u pe orice lt suport. 'lemente probante: in'or( tii o,tinute de c&tre pro'esionistul cont ,il pentru tr !e conclu+ii pe , + c&ror s&-si 'onde+e opini . Aceste in'or( tii sunt constituite din docu(ente 3usti'ic ti"e, c re sustin situ tiile 'in nci re si c re se coro,ore +& cu in'or( tiile din lte surse. 'roare: ine* ctit te in"olunt r&, continut& )n situ tiile 'in nci re. 'roare tolerabil: ero re ( *i( l& )ntr-o popul tie selection t& pe c re uditorul po te s& o ccepte tr&!#nd conclu+ii c& re+ult tele sond 3ului u tins o,iecti"ul uditului. 'stimare contabil: e" lu re pro*i( ti"& su(ei unui post )n ,sent unei (etode de (&sur re precis&. Esti( re cont ,il& se , +e +& pe r tion (ent 'ond t pe ulti(ele in'or( tii 1cunoscute s u pre"i+ion le2 disponi,ile. 'xpert: perso n& s u c ,inet c re posed& co(petentele, cunostintele si o e*perient& )ntr-un do(eniu, ltul dec#t cont ,ilit te si uditul. 'xpert contabil: pro'esionist cont ,il ,ilit t s& e*ercite pro'esi cont ,il& )n conditiile 'i* te prin nor(ele intern tion le si prin O.A. nr. @>?1==E, pro, t& prin Le!e nr. E-?1==> cu (odi'ic rile si co(plet&rile ulterio re% ceste nor(e de'inesc e*pertul cont ,il c 'iind pro'esionistul ,ilit t s& re"i+ui sc& si s& precie+e cont ,ilit te entit&ti lor de c re nu este le! t printr-un contr ct de prest ri ser"icii. :raud( ct "olunt r co(is de un s u ( i (ulte perso ne c re ' c p rte din conducere, s l ri ti s u terti, c re duce l situ tii 'in nci re eron te. In'or( tii 'in nci re pre"i+ion le: in'or( tii 'in nci re , + te pe ipote+ c& nu(ite e"eni(ente se "or produce si c& )ntreprindere " e*ecut nu(ite ctiuni )n "iitor. Ele pot s& i 'or( de pre"i+iuni, de proiectii s u de o co(,in tie celor dou&. 5nspectie( oper tiune const#nd )n e* (in re!istre cont ,ile, docu(ente s u cti"e 'i+ice. Ipote+ de continuit te e*plo t&rii: ipote+& potri"it c&rei )ntreprindere " continu cti"it&tile s le )ntr-un "iitor pre"i+i,il si e nu re nici intenti nici ne"oi de depune ,il ntul s u de proced l o reducere se(ni'ic ti"& cti"it&tii s le. 8n consecint& cti"ele sunt e" lu te pe , + continu&rii e*plo t&rii si nu pe , + " lorii nete re li+ ,ile s u lic/id ti "e. 5mposibilitatea exprimrii unei opinii( const t re uditorului const#nd )n ' ptul c& o li(it re )ntinderii lucr&rilor este t#t de i(port nt& s u pri"este un nu(&r i(port nt de pro,le(e )nc#t el nu 3uns s& o,tin& su'iciente ele(ente pro, nte pentru pute e*pri( o opinie supr situ tiilor 'in nci re. =ntinderea lucrrilor de audit: dili!ente preci te c neces re, )n circu(st nte precise, pentru tin!ere o,iecti"ului uditului.

6imitarea *ntinderii lucrrilor de audit : li(it re c#(pului de in"esti! tii le uditorului, uneori i(pus& de )ntreprindere, lteori dict t& de circu(st nte 1de e*e(plu, c#nd c lend rul (isiunii nu per(ite uditorului s& controle+e in"ent rul 'i+ic l stocurilor2 s u tunci c#nd docu(entele cont ,ile sunt inco(plete s u c#nd uditorul nu este )n (&sur& s& pun& )n lucru procedurile preci te c neces re. -isiune de audit special: (isiune de udit distinct& supr unor in'or( tii 'in nci re pri"ind: 7 situ tii 'in nci re st ,ilite con'or( unui re'erenti l cont ,il di'erit de 4t nd rdele Intern tion le de R port re Fin nci r& s u Nor(ele cont ,ile n tion le% 7 conturi s u ele(ente de conturi speci'ice s u ru,rici dintr-o situ tie 'in nci r&% 7 respect re cl u+elor contr ctu le% 7 situ tii 'in nci re condens te. 9onconformitate: o(isiuni s u cte co(ise de )ntreprindere, )n (od deli,er t s u nu, c re sunt contr re le!ilor si re!le(ent&rilor )n "i!o re. 9orme nationale de audit: ns (,lul de nor(e de udit st ,ilite de c&tre un or! nis( pro'esion l co(petent l ni"el n tion l, c re u un c r cter o,li! toriu si c re se plic& )n re li+ re unei (isiuni de udit s u de ser"icii cone*e. &peratiuni *ntre prti legate: tr ns'er de drepturi s u o,li! tii )ntre p&rti le! te, indi'erent d c& ceste tr ns'eruri ' c s u nu o,iectul unor tr ns'eruri 'in nci re. 4aragraf de observatii: o,ser" tiile u scopul de tr !e tenti cititorului supr unui ele(ent c re re un i(p ct se(ni'ic ti" supr situ tiilor 'in nci re si c re ' ce o,iectul unei note e*plic ti"e ( i det li t&, ne* t&. Ad&u! re cestui p r !r ' nu re nici o incident& supr opiniei uditorului. P r !r 'ul de o,ser" tii po te s& se re'ere l c/estiuni c re nu pri"esc )n (od direct situ tiile 'in nci re. 4rti legate: p&rtile sunt consider te c le! te d c& un din de re posi,ilit te s& e*ercite un control s u o in'luent& not ,il& supr celorl lte cu oc +i lu&rii unor deci+ii 'in nci re s u oper lion le. 4lanificare: el ,or re unei str te!ii !ener le si pre+ent re det li t& n turii, c lend rului si )ntinderii lucr&rilor de udit. 4ractici nationale de audit: ns (,lul de re!uli de udit c re nu u " lo re de nor(e de'inite de un or! nis( co(petent l ni"el n tion l si c re sunt )n (od o,isnuit plic te de uditor )ntr-o (isiune de udit s u (isiuni cone*e. 4reviziuni( in'or( tii 'in nci re pre"i+ion le el ,or te pe , +& de ipote+e re'erito re l e"eni(ente "iito re pe c re conte +& )ntreprindere . 4roiectii: in'or( tii 'in nci re prospecti"e , + te pe:

7 ipote+e pri"ind e"eni(ente "iito re si ctiuni le conducerii c re se pot produce s u nu, de e*e(plu, de( r re unei noi cti"it&ti s u sc/i(, re r dic l& cti"it&tilor pre+ente le )ntreprinderii% 7 co(,in re esti(&rilor celor ( i pl u+i,ile si ipote+elor. 4roceduri convenite: (isiune )n c re un uditor pune )n lucru proceduri de udit st ,ilite de co(un cord cu )ntreprindere si tertii interes ti. Destin t rii r portului tr ! ei )ns&si conclu+iile din lucr&rile uditorului% cest r port este dres t e*clusi" p&rtilor c re u con"enit procedurile de pus )n lucru c&ci lte p&rti, c re nu cunosc (oti"ele pentru c re s- u con"enit procedurile, risc& s& interprete+e eron t re+ult tele. 0eferential contabil (referint contabil)( ns (,lul de criterii utili+ te pentru pre!&tire situ tiilor 'in nci re c re se plic& l to te ele(entele i(port nte si c re se spri3in& pe d te si?s u piese 3usti'ic ti"e. 0isc de audit: riscul c uditorul s& e*pri(e o opinie incorect& prin ' ptul c& erori se(ni'ic ti"e e*ist& )n situ tiile 'in nci re. 'l se divide *n trei( -riscul inerent; - riscul legat de control ; - riscul de nedetectare. 0iscul inerent: posi,ilit te c soldul unui cont s u o c te!orie de tr n+ ctii s& co(porte erori se(ni'ic ti"e - i+ol te s u cu(ul te cu erori )n lte solduri s u c te!orii de tr n+ ctii - d tor te insu'icientei controlului intern. 0iscul legat de control: riscul c o ero re se(ni'ic ti"& )ntr-un sold s u )ntr-o c te!orie de tr n+ ctii - i+ol t& s u cu(ul t& cu erori )n lte solduri s u c te!orii de tr n+ ctii - s& nu 'ie pre"enit& s u detect t& s u corect t& l ti(p prin siste(ul cont ,il si de control intern, e*istente. 0iscul de nedetectare: riscul c contro lele su,st nti"e puse )n lucru de c&tre uditori s& nu reuse sc& s& detecte+e o ero re )ntr-un sold s u )ntr-o c te!orie de tr n+ ctii c re i+ol t& s u cu(ul t& cu erori din lte solduri s u c te!orii de tr n+ ctii - r 'i se(ni'ic ti"&. <crisoare de misiune: scriso re con'ir(#nd ccept re de c&tre uditor unei (isiuni de udit, c re descrie o,iecti"ul si )ntindere uditului c#t si respons ,ilit&tile ' t& de client si 'or( r portului. <ervicii conexe: cuprind e* (enele pe , +& de proceduri con"enite si (isiuni de co(pil re. <emnificativ( ter(en utili+ t pentru e*pri( i(port nt unei d te cont ,ile cuprins& )n situ tiile 'in nci re. <onda)e *n audit: plic re procedurilor de udit nu( i l o p rte din ele(entele unui sold de cont s u dintr-o c te!orie de tr n+ ctii, per(it#ndu-i st'el uditorului s& o,tin& si s& e" lue+e ele(ente selection te )n "edere tr !erii unei conclu+ii supr )ntre!ii

popul tii. Popul ti repre+int& ns (,lul de d te din c re uditorul selectione +& un es ntion pentru 3un!e l o conclu+ie. <istem contabil: ns (,lul de proceduri si docu(ente le unei entit&ti c re per(it tr t re oper tiunilor 1tr n+ ctiilor2 )n scopul )nre!istr&rii lor )n conturi. Acest siste( per(ite identi'ic re ,se(n re , n li+ re , c lculul, cl s re , )nre!istr re si rec pitul re tr n+ ctiilor si ltor e"eni(ente. <istem de control intern: ns (,lul de politici si proceduri puse )n plic re de c&tre directiune unei entit&ti )n "edere si!ur&rii, )n (&sur posi,ilului, unei !estion&ri ri!uro se si e'iciente cti"it&tilor cestei )ntreprinderi. Acest procedeu i(plic& respect re politicilor de !estiune, prote3 re cti"elor, pre"enire si detect re 'r udelor si erorilor, e* ctit te si e*/ usti"it te )nre!istr&rilor cont ,ile si st ,ilire l ti(p in'or( tiilor 'in nci re. <ituatii financiare (conturi anuale )( ,il nt, contul de re+ult te 1contul de pro'it si pierdere2, t ,loul de 'in nt re 1c re se po te pre+ent su, di'erite 'or(e, de e*e(plu, o situ tie (isc&rilor de tre+orerie s u un t ,lou de resurse si utili+&ri2, note ne*e si lte situ tii si docu(ente e*plic ti"e c re ' c p rte inte!r nt& din situ tiile 'in nci re, )n 'unctie de re'erenti lul cont ,il d t. 4itu tiile 'in nci re re+u( te 1condens te2% o )ntreprindere po te el ,or situ tii c re re+u(& situ tiile s le 'in nci re )n scopul in'or(&rii unor !rupuri de utili+ tori interes ti nu( i de princip lele tr&s&turi 1c r cteristici2 le situ tiilor 'in nci re le celei )ntreprinderi. "este de procedur: teste c re per(it o,tinere de ele(ente pro, nte pri"ind e'ic cit te : 7 conceperii siste(elor cont ,ile si de control intern, dic& d c& ceste u 'ost corect concepute pentru pute pre"eni, detect si cori3 erorile se(ni'ic ti"e% 7 'unction&rii contro lelor interne )n tot ti(pul e*ercitiului. 4 0"' ? -5<579' +' ? @ =9 7+5"76 <5"7 "556&0 :59 9$5 0' To te n! 3 (entele 1(isiunile2 c re pot 'i re li+ te de un uditor se )(p rt )n: - (isiuni 1 n! 3 (ente2 de udit si si!ur re supr situ tiilor 'in nci re le unei entit&ti consider te (isiuni de udit, de , +&, c re sunt re!le(ent te de 4t nd rdele Intern tion le de Audit 1I4A2% - (isiuni 1 n! 3 (ente2 de e* (en li(it t 1re"i+uire2 supr situ tiilor 'in nci re le unei entit&ti, re!le(ent te prin 4t nd rdele Intern tion le pri"ind An! 3 (entele de Re"i+uire 1I4RE2% - (&suri 1 n! 3 (ente2 pri"ind lte n! 3 (ente de si!ur re re!le(ent te prin 4t nd rdele Intern tion le pri"ind An! 3 (entele de Asi!ur re 1I4AE2%

- (isiuni cone*e de udit, re!le(ent te prin 4t nd rdele Intern tion le de 9isiuni Cone*e 1I4R42. To te cti"it&tile si lucr&rile oc +ion te de re li+ re unei (isiuni de udit de , +& supr situ tiilor 'in nci re le unei entit&ti pot 'i !(p te )n trei ' +e si 1B et pe c re, )n succesiune lor lo!ic& si pr ctic&, s cu( se pot identi'ic )n 4t nd rdele Intern tion le de Audit, se pre+int& st'el: CAPITOLUL 1 ACCEPTAREA 9ANDATULUI 4I CONTRACTAREA LUCRMRILOR DE AUDIT ,. cceptarea mandatului 8n inte de contr ct o lucr re de udit situ tiilor 'in nci re le unei entit&ti, uditorul tre,uie s& precie+e posi,ilit te de )ndeplini ce st& (isiune% tre,uie s& tin& se ( de unele re!uli pro'esion le si de deontolo!ie. Actiunile )ntreprinse )n ce st& et p& per(it uditorului s& colecte+e in'or( tiile neces re 'und (ent&rii deci+iei de ccept re (isiunii, si ceste se re'er& l :' +e si et pe. :aza initial - Accept re ( nd tului si contr ct re lucr&rilor de udit - Orient re si pl ni'ic re uditului % :aza executrii - Apreciere controlului intern lucr&rilor - Controlul conturilor E* (enul situ tiilor 'in nci re% :aza final - E"eni(ente posterio re )nc/iderii e*ercitiului - Utili+ re lucr&rilor ltor pro'esionisti - Alte lucr&ri neces re )nc/iderii - R portul de udit - Docu(ent re lucr&rilor de udit ,.,. $unoasterea global a *ntreprinderii 8n ' r ele(entelor de identi'ic re )ntreprinderii, uditorul c ut& s& o,tin& ele(entele c re s& )i per(it& preciere celor ( i i(port nte riscuri e*istente, retin#nd o,ser" tii cu( r 'i: -control intern insu'icient s u cu c rente not ,ile% -cont ,ilit te netinut& corect si l ti(p% - titudine conduc&torilor ' t& de respect re d(inistr ti"e% - person l inco(petent% le!ii si or! nelor pu,lice si

-rot ti c drelor pre ( re si nor( l&% -de+ec/ili,re 'in nci re, pierderi ( ri, cti"it&ti )n declin, cee ce co(pro(ite "iitorul e*plo t&rii% -riscuri 'isc le% -con'licte soci le% - le person lului s&u s l ri t s u le col ,or torilor 'olositi sunt su'iciente pentru e*ercit re (isiunii. -riscuri 3uridice% -independent e*ercitiilor nerespect t&% -situ tii con'lictu le )ntre conduc&tori, ction ri etc.% -c +uri nterio re de li(it re controlului% -onor rii insu'iciente l uditorii nteriori%

- lte const t&ri c re r pute in'luent deci+i de ccept re ( nd tului. Re( rc&: E*istent riscurilor nu presupune c& uditorul re'u+& ( nd tul, )ns& deci+i s de ccept este lu t& )n cunostint& de c u+&, ur(#nd s& i to te (&surile neces re, )n consecint&. ,.2. 'xamenul de independent si de absent a incompatibilittilor Orice nou ( nd t tre,uie e* (in t )n r port cu re!ulile de independent& si de inco(p ti,ilit te 'i* te prin nor(ele interne le pro'esiei. Auditorul tre,uie s& e* (ine+e: -list clientilor s&i s u i societ&tii de e*perti+& )n c re lucre +&, pentru nu e*ist& de3 o cti"it te re(uner t& din p rte )ntreprinderii respecti"e% se si!ur c&

-situ ti s si (e(,rilor de ' (ilie )n le!&tur& cu e"entu lele interese )n )ntreprindere )n c u+&.

1.!. 'xamenul competentei Lips e*perientei )n nu(ite secto re po te ' ce di'icil& (isiune s& se si!ure c& propriile co(petente, ,.#. $ontactul cu fostul auditor sau cenzor uditorului% el tre,uie

Auditorul tre,uie s& se in'or(e+e )n le!&tur& cu (oti"ele de(isiei s u re'u+ului de re)nnoire ( nd tului 'ostului uditor s u cen+or si, ( i les, d c& nu cu(" u 'ost de+ corduri )n ce pri"este: respect re nor(elor le! le, plic re (&surilor st ,ilite, st ,ilire onor riilor etc. ,.1. +ecizia de acceptare a mandatului Dup& n li+ ' ctorilor de risc, uditorul po te lu ur(&to rele deci+ii: - ccept& un ( nd t '&r& riscuri p rente% - ccept& ( nd tul, )ns& " necesit o supr "e!/ere si, (&suri p rticul re% -re'u+& ( nd tul. ,.2. :isa de acceptare a mandatului O st'el de 'is& po te ser"i c c o,iecti"e: ct 3usti'ic ti" l deci+iei de ccept re (isiunii. E re

-posi,ilit te de colect in'or( tiile de , +& pentru identi'ic re )ntreprinderii, conducerii s le, o,iectului de cti"it te, t liei s le etc.% -de ( teri li+ lucr&rile e'ectu te )n inte ccept&rii:

7 n li+ situ tiei )ntreprinderii si riscurilor s le% 7 cont ctele cu predecesorul )n pro'esie% 7 "i+it re )ntreprinderii si cont cte cu conducere % -de indic ,u!etul neces r% -de 'or( l i+ procedurile de ccept re% -de si!ur )ndeplinire o,li! tiilor pro'esion le c re decur! dintr-o ccept re: 7 scriso re c&tre conducere societ&tii% 7 scriso re c&tre uditorul nterior s u cen+or 1d c& e c +ul2% 7 scriso re de ccept re ( nd tului 1d c& s- decis st'el2.

st'el de

Pentru e*ercitiile ur(&to re :isa de acceptare a mandatului cuprinde do r dou& c pitole si nu(e: a) 0evederea anual a criteriilor de acceptare, decizia de acceptare % )n c +ul (entinerii ( nd tului se dese(ne +& respons ,ilii contr ctului, i r )n c +ul re+ilierii contr ctului 1de(isiei2 se (entione + (oti"ele. b) :isa de acceptare a mandatului cuprinde criteriile de re'erint& ce tre,uie "ute )n "edere l lu re deci+iei de ccept re unui ( nd t de udit% un re+u( t l criteriilor de re'erint& po te s& cuprind& ur(&to rele: -control intern insu'icient% -cont ,ilit te eron t condus&% - titudine conduc&torilor% -co(petent person lului% -continuit te e*plo t&rii co(pro(is&% -riscuri de n tur& pen l&% -riscuri soci le% -(isiuni 3uridice% - cti"it&ti specul ti"e% -independent e*ercitiilor nerespect t&% -situ tii con'lictu le l ni"elul conducerii% -onor rii insu'iciente% -re'u+uri nterio re de certi'ic re% - lte riscuri. 2. $ontractarea lucrrilor de audit

Nor(ele le! le ro(#nesti pre"&d o,li! ti c cti"it te pro'esionistilor cont ,ili s& se des'&so re pe , +& de contr cte de prest&ri ser"icii '&r& se ' ce "reo distinctie )ntre (isiunile de udit le! l - c re presupun dese(n re cestor pro'esionisti de c&tre dun re !ener l& )ntreprinderii udit te si (isiunile de udit contr ctu l. 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. -1B pre"ede c uditorul si clientul tre,uie s& con"in& ter(enii si conditiile de re li+ re (isiunii de dit c re "or 'i conse(n te intr-o scriso re de (isiune de udit. $ 45"&676 55 &05'9" 0' <5 46 95:5$ 0' 7+5"7675

8n ce st& et p& pro'esionistul cont ,il o,tine in'or( tii cu pri"ire l p rticul rit&tile )ntreprinderii, +onele s le de risc, do(eniile si siste(ele se(ni'ic ti"e, in'or( tii c re s&-i per(it& orient re si pl ni'ic re contro lelor st'el )nc#t s& 'ie pre"enite lucr&ri inutile s u c re nu "or ser"i re li+&rii o,iecti"elor (isiunii de udit. Te/nicile si procedurile 'olosite pentru re li+ re o,iecti"elor cestei et pe sunt din ce )n ce ( i di'erite% o !rup re princip lelor lucr&ri de e'ectu t )n ce st& et p& po te 'i pre+ent t& st'el: ,. $ulegerea de informatii generale asupra *ntreprinderii To te ctiunile u c o,iecti" cuno stere p rticul rit&tilor )ntreprinderii, i r te/nicile si procedurile 'olosite pentru tin!ere o,iecti "ului pot s& conste )n: discutii cu conduc&torii si person lul )ntreprinderii, e* (in re unor docu(ente interne si e*terne, "i+it re loc lurilor )ntreprinderii si e* (enul n litic 1 n li+ critic& unor ci're si indic tori, st tic si din (ic, prin r port re l e*ercitii precedente, n li+e ,u!et re etc.2. 4unt "i+ te specte le! te de n tur cti"it&tilor des'&sur te de )ntreprindere, p rticul rit&tile sectorului din c re ' ce p rte, structurile )ntreprinderii, or! ni+ re !ener l& )ntreprinderii, politicile co(erci le, 'in nci re si soci le, or! ni+ re cont ,ilit&tii, pr cticile cont ,ile utili+ te, siste(ul de control intern l )ntreprinderii etc. 2. 5dentificarea domeniilor si sistemelor semnificative To te ctiunile u c o,iecti" identi'ic re +onelor de risc si st ,ilire ele(entelor s u sectiunilor supr c&ror tre,uie concentr t& ctiune de udit, i r te/nicile si procedurile 'olosi te u l , +& n li+ ele(entelor repet ,ile c&ror 'i ,ilit te este le! t& de concepere siste(elor. 4e u )n "edere cti"it&tile de productie, distri,utie, pro"i+ion&ri etc., precu( si conturile c re )n r port cu su( s u prin n tur lor pot co(port riscuri de erori: conturi c&ror su(& repre+int& o p rte i(port nt& ,il ntului s u c re pre+int& solduri reduse d r sunt purt&to re de erori din c u+ (isc&rilor i(port nte, conturi de pro"i+io ne si conturi c re presupun te/nici cont ,ile co(ple*e.

!. 0edactarea 4lanului de misiune (planului de audit) Dup& cuno stere p rticul rit&tilor )ntreprinderii, pro'esionistul cont ,il re posi,ilit te s& )si oriente+e (isiune )n 'unctie de do(eniile si siste(ele se(ni'ic ti"e% ce st& orient re re c o,iecti" identi'ic re riscurilor c re pot "e o incident& se(ni'ic ti"& supr situ tiilor 'in nci re si deci supr pro!r (&rii si pl ni'ic&rii (isiunii de udit, per(it#nd: - deter(in re n turii si )ntinderii contro lelor )n r port cu pr !ul de se(ni'ic tie les% - or! ni+ re lucr&rilor de udit st'el )nc#t s& 'ie tins o,iecti"ul de certi'ic situ tiile 'in nci re )n (od r tion l, cu ( *i( de e'ic cit te si )n c drul ter(enelor con"enite cu clientul% Pl nul de (isiune este )n ' pt pro!r (ul !ener l de (unc )n c re sunt sinteti+ te to te in'or( tiile o,tinute pe , + c&ror s po t 'i orient t si pl ni'ic t (isiune de udit. Red ct re pl nului de (isiune presupune: - le!eree (e(,rii ec/ip % -rep rti+ re lucr rilor pe ( (en% -utili+ re lucr rilor re li+ te de uditorul intern% -coordon re cu lti uditori din c drul !rupului de entit ti% -solicit re de speci listi d c este c +ul% -c lend rul sedintelor AAA si CA% - ter(enul de depunere r portului. Pl nul de (isiune este deci un instru(ent de lucru c re per(ite lu re de deci+ii cu pri"ire l : lucr&rile de e'ectu t, (i3lo cele neces re, d tele inter"entiilor )n teren, r po rte si rel tii de st ,ilit, /u!etul de ti(p si costurile n! 3 te. 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. LBB intitul t $Pl ni'ic re lucr&rilor de udit$ pre"ede o,li! ti pl ni'ic&rii cti"it&tii de udit c o (&sur& de si!ur re c& ce st& cti"it te se re li+e +& de o ( nier& e'icient&. IA4 nu pre"ede un nu(it (odel l pl nului de (isiune 1pl nului de udit2, 'or( si 'ondul cestui " riind )n 'unctie de t li )ntreprinderii, co(ple*it te uditului, (etodolo!i si te/nolo!i speci'ic& utili+ t& de uditor% din pl nul de (isiune nu pot lipsi in'or( tii c re se re'er& l : cuno stere cti"it&tilor )ntreprinderii, )ntele!ere siste(ului cont ,il si de control intern, riscul si pr !ul de se(ni'ic tie, n tur c lend rului si )ntindere procedurilor de udit si coordon re , conducere , supr "e!/ere si re"i+uire lucr&rilor.

46 976 +' -5<579' - continut tip 5. 4rezentarea *ntreprinderii: - Denu(ire - 4ediul soci l - C pit l soci l si ction ri - 8nre!istr re - 4curt istoric - Consider tii succinte pri"ind o,iectul de cti"it te, pi t , concurent 55. 5nformatii contabile( - 0u!ete si conturi pre"i+ion te - P rticul rit&tile siste(ului cont ,il - Principiile cont ,ile% per( nente% co(p r ,ilit&ti pluri nu le 555. +efinirea misiunii: - N tur (isiunii: conturi nu le% conturi consolid te% pre"i+iuni etc. - Alti uditori, e*perti s u cen+ori cu (isiuni )n )ntreprindere 5>. <isteme si domenii semnificative: - Pr ! de se(ni'ic tie - Functii si conturi se(ni'ic ti"e - None de risc identi'ic te - Contro le se(ni'ic ti"e pe c re ne pute( spri3ini >. &rientarea programului de lucru: - Apreciere controlului intern - Lucr&ri deose,ite

- Con'ir(&ri de o,tinut 1interne si e*terne2 - In"ent re 'i+ice - Asistent& de speci lit te neces r& 1in'or( tic&, 'isc lit te etc.2 - Docu(ente de o,tinut >5. 'c3ipa si bugetul >55. 4lanificarea - Rep rti+ re lucr&rilor - D tele inter"entiilor pe et pe - List r po rtelor, scrisorilor de con'ir( re si lte docu(ente ce ur(e +& 'i e(ise 1cu d tele li(it&2. $ 45"&676 555 '> 67 0' $&9"0&67675 59"'09 8n ce st& et p&, uditorul " preci e" lu re siste(elor de control intern% c#nd esti(e +& c& po te s& se spri3ine pe 'i ,ilit te controlului intern pentru li(it )ntindere sond 3elor s le si contro lelor proprii supr conturilor, el " "eri'ic 'unction re cestui control intern. E*istent unui siste( de control intern r tion l conceput si corect plic t constituie o serio s& pre+u(tie supr 'i ,ilit&tii conturilor si concord ntei dintre d tele cont ,ilit&tii si re lit te. Pornind de l orient&rile re+ult te din pl nul de (isiune si pro!r (ul de (unc&, uditorul e'ectue +& un studiu si o e" lu re siste(elor consider te se(ni'ic ti"e )n scopul identi'ic&rii contro lelor interne pe c re doreste s& se spri3ine, pe de o p rte, precu( si riscurile de ero re )n tr t re d telor si in'or( tiilor, pe de lt& p rte% to te ceste de(ersuri "or 'i utili+ te de uditor l st ,ilire pro!r (ului propriu de control l conturilor. To te ctiunile )ntreprinse de uditor )n ce st& et p& sunt concentr te supr trei )ntre,&ri c re 'urni+e +& , + de preciere siste(ului de control intern: -c re sunt procedurile e'ecti"e, )n 'unctiune, c re u c o,iecti" re li+ re unui control intern e'icient. - ceste proceduri sunt plic te. -)n ce (&sur& ceste proceduri s tis' c re li+ re unui ,un control intern si deci pot conduce l el ,or re de docu(ente 'in nci r-cont ,ile corecte. Auditorul nu tre,uie s& "eri'ice ns (,lul controlului intern, ci nu( i cele ele(ente le cestui pe c re "or s& se spri3ine, lc&tuind )n cest sens un pro!r ( de "eri'ic re controlului intern.

Di"ersele lucr&ri de preciere controlului intern pot 'i pre+ent te sc/e( tic, st'el )nc#t s& 'ie sco se )n e"ident& cele dou& et pe i(port nte: preciere supr conceptiei siste(ului de control intern si preciere supr 'unction&rii siste(ului de control intern. O,iecti"ul ur(&rit prin preciere controlului intern este de deter(in )n ce (&sur& uditorul se po te spri3ini pe cest control pentru -si pute de'ini n tur , )ntindere si c lend rul lucr&rilor si inter"entiilor s le. 8n ce st& et p& uditorul se 'l& )n ' t unor deci+ii e*tre( de i(port nte, si nu(e: - le!ere procedurilor de e* (in t )n 'unctie de or! ni+ re )ntreprinderii, de n tur riscurilor, de c r cterul repetiti" l d telor, de i(port nt soldurilor si oper tiilor% - deci+i de st ,ili d c& procedurile retinute tre,uie s& ' c& o,iectul unei e" lu&ri controlului intern s u d c& e*ist& lte (i3lo ce ( i e'iciente si ( i econo(ice ce pot 'i 'olosite pentru 'und (ent re 3udec&tilor s le supr soldurilor si oper tiilor% - le!ere te/nicilor de descriere si e" lu re ce tre,uie plic te% - deci+i de se spri3ini pe procedurile e*istente s u, d c& controlul intern este insu'icient, de tr !e conclu+iile neces re pentru et pele ur(&to re pri"ind controlul conturilor si certi'ic re cestor % - le!ere te/nicilor de sond 3e ce ur(e +& 'unction&rii procedurilor% 'i plic te pentru "eri'ic re

- deci+i 'in l&, )n 'unctie de re+ult tele sond 3elor, )n le!&tur& cu pro!r (ul de control l conturilor. To te lucr&rile si ctiunile )ntreprinse de uditor )n c drul precierii controlului intern u c o,iecti"e le!ere si deci+i )n le!&tur& cu et p ur(&to re, 'und (ent l&, cee de control l conturilor% preciere controlului intern este deci pentru uditor un (i3loc si niciod t& un scop. 4u,liniere este neces r& deo rece e*ist& un risc re l c uditorul s& conce p& preciere controlului intern c o ctiune i(per ti"& ce tre,uie des'&sur t& '&r& se )ntre, supr 'in lit&tii si e'ic cit&tii. ,. 'tapele aprecierii controlului intern a) =ntelegerea si descrierea sistemelor semnificative. Ace st& ' +& constituie o oc +ie pentru uditor de )ntreprindere su, spectele: etc.% )ntele!e ( i ,ine

-n turii cti"it&tilor des'&sur te, locurilor de productie, proceselor de ' ,ric tie

-circuitului docu(entelor si l in'or( tiilor cont ,ile% -re lit&tilor c re se scund s u se pot scunde )n sp tele ci'relor si docu(entelor sintetice% -identi'ic&rii si loc li+&rii +onelor de risc cele ( i i(port nte c re r pute 'i ,ilit te situ tiilor 'in nci re% 'ect

Cuno stere )ntreprinderii si 'i ,ilit&tii siste(ului s&u de control intern per(ite, )ntre ltele, uditorului s& de(onstre+e conducerii )ntreprinderii c& este l curent cu pro,le(ele )ntreprinderii. Descriere procedurilor de control intern po te 'i '&cut& si cu 3utorul te/nicilor: -n r ti"& 1descripti"&2, respecti" o,tinere prin c/estion re pre l ,il& s u din instructiunile d te de d(inistr tie 1( nu lul de proceduri2 procedurilor e*istente si contro lelor instituite% "or 'i "ute )n "edere procedurile cele ( i repre+ent ti"e c "olu( si i(port nt& pentru )ntreprindere 1de e*e(plu: i(o,ili+&ri, "#n+&ri, stocuri, cu(p&r&ri, pl&ti, )nc s&ri2% -su, 'or(& de di !r (e 1'loO-c/ rt2 c re 'or( li+e +& cu 3utorul unor sc/e(e circul ti docu(entelor )n )ntreprindere, precu( si contro lele e'ectu te de s l ri tii nu(e )(puterniciti. b) $onfirmarea *ntelegerii sistemului; testele de conformitate Pr ctic, ce st& et p& se re li+e +& )n pri(ul n. 8n cel si ti(p cu descriere siste(ului% re drept o,iecti" con'ir( re )ntele!erii procedurii si si!ur re c& ce st& procedur& 'ost corect descris&. Nu este "or, de descoperi erorile in 'unction re siste(ului, ci nu( i de ne si!ur c& siste(ul descris este cel re l si c& 'ost inteles. Auditorul selectione +& un nu(&r li(it t de tr n+ ctii c&ror le ur(&reste circuitul si retine d c& contro lele pre"&+ute u 'ost e'ectu te. Testele de con'or(it te pot 'i re li+ te dup& di'erite (od lit&ti c : 7 o,ser" re direct&% 7 con'ir( re "er, l& celor ce utili+e +& procedur respecti"&% 7 e*istent (i3lo celor utili+ te 1st (pile, "i+e, 'isiere etc.2% 7 o,ser" re ulterio r&, const#nd din relu re 8n )ntre!i(e circuitului plec#nd de l ori!ine, pentru -l test .

c) 'valuarea riscurilor de eroare Auditorul c ut& s& se si!ure c& siste(ul e*istent per(ite )ntreprinderii s& se prote3e+e contr riscurilor de ero re c re se pot produce )n tr t re d telor si riscurilor de pierderi ne)nre!istr te. Pentru ce st este neces r c uditorul s& se si!ure c& to te oper tiile sunt )nre!istr te 1e*/ usti"it te2, c& oper tiile )nre!istr te sunt re le 1re lit te 2 si c& oper tiile sunt corect )nre!istr te )n cont ,ilit te si pre+ent te )n conturile nu le. Pentru re li+ to te ceste , uditorul e* (ine +& circuitul in'or( tiilor cu 3utorul unui c/estion r. C/estion rul de control intern per(ite co(p r re controlului intern teoretic c re r tre,ui s& si!ure 'i ,ilit te in'or( tiilor cont ,ile cu controlul intern e*istent )n )ntreprindere% ceste c/estion re se st ,ilesc pe sectiuni si pot 'i utili+ te )n nu(ero se )ntreprinderi, cu unele d pt&ri l speci'ic. C#nd, )ns&, controlul intern lipseste, e*ist& pro, ,ilit te de nu 'i detect te erorile c re 'ecte +& conturile: uditorul po te, )n cest c +, s& )si or! ni+e+e propriile contro le pentru e" lu incidentele posi,ile supr 'i ,ilit&tii conturilor. Riscurile identi'ic te pot 'i rec pitul te pe o 'o ie de lucru speci l&, intitul t&: $4inte+ precierii controlului intern$. Ace st& 'o ie de lucru indic&, prin co(p r re cu c/estion rul de control intern: -sl&,iciunile siste(ului c re ntrene +& riscuri de ero re% -incidentele posi,ile supr situ tiilor 'in nci re% -incidentele supr pro!r (ului de lucru. d) >erificarea functionrii controlului intern Auditorul nu tre,uie s& "eri'ice ns (,lul siste(elor de control le )ntreprinderii, ci nu( i pe cele pe c re el doreste se spri3ini pentru -si 'or( si 'ond propri s opinie. 5eri'ic re 'unction&rii controlului, neces r& pentru )ndeplinire (isiunii uditorului, necesit& el ,or re unui pro!r ( de lucru det li t, c re po te 'i pre+ent t pe o 'o ie de lucru speci li+ t&: $Pro!r (ul de "eri'ic re 'unction&rii procedurilor$ 1 se "ede ne*ele2. 4ond 3ele supr 'unction&rii siste(elor sunt or! ni+ te ur(#ndu-se cele dou& tipuri de contro le interne: contro le de pre"enire si contro le de detect re. Contro lele de pre"enire sunt re li+ te )n ti(pul derul&rii oper tiilor )n inte de se trece l ' + ur(&to re si, de re!ul&, )n inte )nre!istr&rii% de cele ( i (ulte ori, ceste se ( teri li+e +& printr-o "i+&, c , de e*e(plu: "eri'ic re li(itei de credit

unui client )n inte de e*ecut cestui o nou& co( nd&% "eri'ic re receptiei si e*istent co(en+ii )n inte de d ,un de pl t& pe o ' ctur& 'urni+orului% controlul rit(etic l docu(entelor 8n inte )nre!istr&rii cestor . -do(eniile unde contro lele sunt e'ecti" pre"&+ute )n c drul procedurilor 'olosite de )ntreprindere pentru si!ur 'i ,ilit te in'or( tiei 'in nci r-cont ,ile% -do(eniile unde ,sent contro lelor po te 'ect 'i ,ilit te in'or( tiei% tre,uie preci+ t c& orice control nedocu(ent t tre,uie consider t c ec/i" l#nd cu ,sent controlului. C#nd controlul intern este 3udec t util pentru 'und (ent re opiniei uditorului, cest po te reduce )ntindere propriilor s le contro le supr conturilor, ( i les tunci c#nd o,tine o )ncredere ( i ( re )n cest control intern, indi'erent de (plo re sond 3elor pe c re le- r e'ectu . Contro lele de detect re sunt, de re!ul&, e'ectu te supr unui !rup de oper tii de cee si n tur&, )n scopul si!ur&rii c& nu e*ist& no( lii s u pentru descoperire cestor , c , de e*e(plu: con'runt&rile cu , nc , con'runt&rile , l ntei sintetice cu ce n litic&, co(p r re in"ent rului 'i+ic cu in"ent rul per( nent etc. 8n re li+ re sond 3elor de "eri'ic re 'unction&rii siste(elor, uditorul dispune de ( i (ulte te/nici: -e* (enul e"identei controlului per(ite re li+ re unor es ntio ne ( ri )n ti(p 'o rte scurt% de e*e(plu, e*istent unei "i+e c re test& e'ectu re controlului rit(etic l ' cturilor% e*istent celor 1- con'runt&ri lun re le cont ,ilit&tii cu e*tr sele , nc re etc.% -repet re contro lelor. c , de e*e(plu: "eri'ic re unui nu(it nu(&r de contro le rit(etice% "eri'ic re unei con'runt&ri cu , nc , studiind 3urn lul de , nc& si piesele 3usti'ic ti"e le ,&ncii si le )ntreprinderii% -o,ser" re e*ecut&rii unui control per(ite uditorului s& )ntele !& ( i ,ine ( nier )n c re este re li+ t controlul si s& "eri'ice e'ectu re corect& cestui . e) 'valuarea preliminar( teste de permanent Dup& ce s- o,tinut o descriere 'i ,il& or! ni+&rii, se po te proced l o e" lu re preli(in r& pentru pune )n e"ident& punctele 'orte si cele sl ,e le procedurilor siste(ului cont ,il si de control intern. PUNCTELE FORTE sunt dispo+iti"ele de control c re ! r nte +& o corect& cont ,ili+ re di'eritelor d te, i r PUNCTELE 4LA0E, de'icientele c re pot d n stere unor riscuri de erori s u 'r ude.

Pentru st ,ili 'ort si sl&,iciune teoretic&, se utili+e +& dou& (etode: -pri( const& )n e* (in siste(ul si co(port#nd ine"it ,il riscul de 'i uit te% - dou , ( i 'or( li+ t&, const& )n o,isnuit reunite )ntr-un c/estion r. c&ut punctele 'orte si sl ,e, ele

pune o serie de )ntre,&ri c re sunt )n (od

Testele de per( nent& u c o,iect "eri'ic re d c& punctele 'orte si sl ,e ' c o,iectul unei plic&ri e'ecti"e si const nte. Aceste teste tre,uie s& 'ie su'icient de (ple pentru con"in!e c& procedurile control te sunt plic te )ntr-o ( nier& per( nent& si '&r& de'ectiuni. E"entu l, utili+ re te/nicilor st tistice po te 'i "ut& )n "edere. f) 'valuarea final si incidenta asupra misiunii Auditorul po te )n 'in l s& ' c& o preciere de'initi"& supr controlului intern l )ntreprinderii, deter(in#nd: -" ri ,ilele puncte 'orte 1dispo+iti" de control e'ecti" si per( nent2% -puncte sl ,e d tor te conceperii de'ectuo se siste(ului% -punctele sl ,e d tor te unor !resite plic&ri procedurilor siste(ului. -incident supr pro!r (ului de control l conturilor: -(&rire sond 3elor supr 3usti'ic&rii soldurilor 'urni+orilor de,itori si supr , l ntei conturilor indi"idu le, supr 3usti'ic&rii conturilor de c/eltuieli si i(put tiilor corecte le pl&tilor. 5eri'ic re 'unction&rii siste(ului este e'ectu t& )n 'iec re n pentru se si!ur c& nu e*ist& de"i tii )n siste(ul de control utili+ t. C#nd no( liile )n 'unction re siste(ului sunt nu(ero se si pot lter 'i ,ilit te )nre!istr&rilor cont ,ile, uditorul " 'i o,li! t s& reconsidere e" lu re preli(in r& si s& nu tin& cont de contro lele interne pe c re cest le consider se utile pentru st ,ilire pro!r (ului propriu de control l conturilor. Nu( i dup& ce "eri'ic t 'unction re contro lelor pe c re uditorul doreste s& se spri3ine, cest po te st ,ili pro!r (ul s&u de'initi" de control. Acest pro!r ( " 'i st'el d pt t ni"elului de c lit te l controlului intern. Ace st& corel re )ntre preciere controlului intern si pro!r (ul de control l conturilor tre,uie s& 'ie cl r identi'ic ,il& )n dos rele de lucru 1dos rul per( nent si dos rul e*ercitiului2. C si pentru e" lu re riscurilor de ero re, const t re no( liilor de 'unction re siste(ului po te 'i '&cut& pe 'o i de lucru: $4inte+ precierii controlului intern$, c re " indic : no( liile )n 'unction re siste(ului, incident posi,il& supr situ tiilor 'in nci re si incident supr pro!r (ului de lucru.

9ota de introducere si sintez poate cuprinde( -o (intire r pid& (isiunii, locului si rolului cti"it&tii de preciere controlului intern, conditiile de e*ecut re si (etodele utili+ te% -incident supr pro!r (ului de control l conturilor: -(&rire sond 3elor supr 3usti'ic&rii soldurilor 'urni+orilor de,itori si supr , l ntei conturilor indi"idu le, supr 3usti'ic&rii conturilor de c/eltuieli si i(put tiilor corecte le pl&tilor. -conclu+iile r portului 1cu e"entu le tri(iteri l p&rtile din r port c re det li +& pro,le( 2% -d t si se(n&tur . E*e(ple: 'valuarea riscurilor de eroare( -const t re: cont ,ilit te nu este destin t r unei copii de pe ,onul de receptie% -incident posi,il& supr situ tiilor 'in nci re: riscul c (&r'urile pri(ite s& nu 'ie cont ,ili+ te )n ,sent ' cturii 'urni+orului si i(posi,ilit te cont ,ili +&rii ' cturii de pri(it )n ,sent ,onului de receptie% -incident pentru pro!r (ul de control l conturilor:e*tindere controlului plic&rii re!ulilor de independent& e*ercitiilor (&rind nu(&rul sond 3elor supr ' cturilor pri(ite dup& d t )nc/eierii, c re s- r pute re'eri l (&r'uri pri(ite )n inte )nc/iderii e*ercitiului.

>erificarea functionrii sistemului( -const t re% -incident posi,il supr situ tiilor 'in nci re% -incident supr pro!r (ului de control l conturilor. 2. 0aportul asupra controlului intern Auditorul se(n le +& conducerii )ntreprinderii-client o,ser" tiile pe c re cest le re supr controlului intern, or l s u )n scris. D c& descoper& l cune !r "e, el preci +& d c& re'u+& certi'ic re s u o ' ce cu re+er"e. El po te su!er (elior re siste(ului e*istent.

Co(unic re o,ser" tiilor po te 'i '&cut& printr-un $R port supr controlului intern$, l c&rui continut tre,uie s& respecte ur(&to rele principii: -pre+ent re unei scurte sinte+e supr conducerii societ&tii% -pre+ent re det li t& pute 'i usor di'u+ te% cee ce este esenti l pentru 'olosi

pro,le(elor pe ser"icii s u su,unit&ti le societ&tii pentru

- n li+ 'iec&rei pro,le(e )n (od lo!ic, de o ( nier& constructi"&, pentru per(ite societ&tii s& utili+e+e r portul c un instru(ent de (elior re procedurilor )n p tru p&rti: introducere si sinte+&, su( r, det lii si ne*e. !. 5mportanta controlului intern pentru auditor Auditorul tre,uie s& cuno sc& su'icient procedurile de control intern, pentru el ,or pl nul de udit. Controlul intern in'luente +& direct pro!r (ul de control l conturilor l uditorului st'el: Pro!r (ul de control l conturilor po te 'i: -restr#ns, c#nd controlul intern per(ite un !r d re+on ,il de si!ur re c& )nre!istr&rile cont ,ile sunt 'i ,ile% se po te, deci, reduce "olu(ul sond 3elor supr soldurilor conturilor, i r controlul rul 3elor, e'ectu t cu oc +i "eri'ic&rii 'unction&rii siste(ului, po te 'i co(plet t cu un e* (en n litic% -e*tins. c#nd nu se po te spri3ini pe controlul intern% "olu(ul sond 3elor " 'i ( i ( re si ceste tre,uie s& se ' c& t#t supr soldurilor c#t si supr rul 3elor. Auditorul tre,uie s& docu(ente+e, )n dos rul de lucru, n li+ s supr siste(elor cont ,ile si de control intern din )ntreprindere si e" lu re s supr riscului le! t de control. E" lu re riscului si controlului intern este o et p& i(port nt& )n c drul unei (isiuni de udit de , +&, o,li! tiile si de(ersurile uditorului 'iind re!le(ent te prin 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. EBB.

$ 45"&676 5> $&9"0&676 $&9"7056&0 ,. 'lementele probante in audit Potri"it 4t nd rdelor Intern tion le de Audit, ele(entele pro, nte )ntr-o (isiune de udit 1$ udit e"idence$ s u $ele(ents pro, nts$2 repre+int& in'or( tii o,tinute de uditor pentru 3un!e l conclu+ii pe c re cest )si 'onde +& opini % ceste in'or( tii const u )n docu(ente 3usti'ic ti"e si docu(ente cont ,ile c re st u l , + situ tiilor 'in nci re si c re sunt coro,or te cu in'or( tii din lte surse. Ele(entele pro, nte sunt o,tinute printr-o co(,in re dec" t& testelor de procedur& cu contro lele su,st nti"e s u nu( i prin contro lele su,st nti"e. Testele de procedur& sunt testele c re per(it o,tinere de ele(ente pro, nte pri"ind e'ic cit te conceperii si 'unction&rii siste(elor cont ,ile si de control intern. Contro lele su,st nti"e sunt contro le proprii le uditorului )n cont ,ilit te )ntreprinderii si const u )n proceduri c re ur(&resc o,tinere ele(entelor pro, nte prin c re sunt detect te no( lii se(ni'ic ti"e )n situ tiile 'in nci re% ele sunt de dou& tipuri: -contro le pri"ind tr n+ ctiile, oper tiile si soldurile conturilor% -proceduri n litice c re const u )n n li+ tendintelor si r tiourilor 1r po rtelor2 se(ni'ic ti"e, e* (enul " ri tiilor si e* (ene de coerent& cu lte in'or( tii. 8n 'unctie de credi,ilit te in'or( tiilor o,tinute )n et pele precedente, uditorul st ,ileste pro!r (ele de control conturilor pe , + c&ror s& po t& o,tine ele(entele pro, nte neces re 'und (ent&rii opiniei s le. Ace st& et p& (isiunii re, deci, c o,iecti" reunire ele(entelor pro, nte pentru pute e*pri( o opinie (oti" t& supr conturilor nu le, cee ce presupune si!ur re respect&rii re!ulilor le! le si re!ul (ent re de c&tre )ntreprindere si nu(e: -re!ulile de pre+ent re si de e" lu re stipul te )n nor(ele le! le si )n cele pro'esion le% -re!uli de prudent&% -re!ulile re'erito re l in"ent rieri% -re!uli de tinere re!istrelor si cont ,ilit&tii% -e*istent cti"elor si ' ptul c& ceste p rtin )ntreprinderii%

-p si"ele p tri(oni le, "eniturile si c/eltuielile pri"esc )ntreprindere )n c u+&. Ele(entele pro, nte tre,uie s& )ndepline sc& cu(ul ti" dou& conditii de c lit te pentru pute s& ste l , + 'ond&rii unei opinii:s& 'ie su'iciente si s& 'ie 3uste 1 dec" te2. C r cterul su'icient se st ,ileste )n r port cu nu(&rul de ele(ente pro, nte colect te% c r cterul 3ust se preci +& )n r port cu !r dul de dec" re, cu pertinent , 'i ,ilit te lor. 8n (od nor( l, uditorul consider& neces r s& se spri3ine pe ele(ente pro, nte c re nu sunt concludente prin ele )nsele, d r c re contri,uie l el ,or re con"in!erii s le. El po te deseori s& 'ie deter(in t s& c ute ele(ente pro, nte de surs& s u n tur& di'erit& pentru coro,or o cee si 'ir( tie. Ele(entele pro, nte tre,uie, )n ns (,lul lor, s& per(it& uditorului s&-si ' c& o opinie cu pri"ire l situ tiile 'in nci re. 8n !ener l, uditorul nu e* (ine +& tot lit te in'or( tiilor l c re re cces pentru -si 'or( opini , )n (&sur )n c re el po te 3un!e l o conclu+ie cu pri"ire l soldul unui cont, o c te!orie de oper tii s u un control intern, plic#nd te/nici de sond 3 , + te pe r tion (ent pro'esion l s u es ntion st tistic. F ctorii c re in'luente +& r tion (entul uditorului )n le!&tur& cu cee ce constituie ele(ente pro, nte su'iciente cuprind: I(port nt riscului de ine* ctit te% cest risc po te depinde de: 7 n tur ele(entelor )n c u+&% 7 dec" re controlului intern% 7 n tur cti"it&tilor re li+ te% e*ercit o in'luent& neo,isnuit& supr

7 e*istent unor situ tii suscepti,ile de conducerii )ntreprinderii% 7 situ ti 'in nci r& )ntreprinderii.

I(port nt rel ti"& ele(entului "ut )n "edere, tin#nd se ( de ns (,lul in'or( tiilor ,il ntului cont ,il. E*perient c&p&t t& )n cursul unor udit&ri nterio re. Conclu+iile procedurilor de udit, )n speci l descoperire e"entu l& s u erori. Tipul de in'or( tie disponi,il&. unor 'r ude

8n c +ul o,tinerii de ele(ente pro, nte pornind de l testele de procedur&, spectele siste(elor cont ,ile si de control intern supr c&ror uditorul " str#n!e ele(ente pro, nte se re'er& l : -concepere siste(elor cont ,ile si de control intern% sunt ceste siste(e concepute de o ( nier& c re s& pre"in& s u s& detecte+e si corecte+e no( lii se(ni'ic ti"e. -'unction re siste(elor cont ,ile si de control intern% ceste siste(e u 'unction t de o ( nier& s tis'&c&to re pe to t& perio d . 8n colect re ele(entelor pro, nte pornind de l procedurile de con'or(it te, uditorul se si!ur& de posi,ilit te o,tinerii unor 'ir( tii )n ( terie: o de e*istent&: controlul intern e*ist&. o de e'ic cit te: controlul intern 'unctione +& e'ic ce. o de per( nent&: controlul 'unction t e'ic ce pe to t& perio d )n cursul c&rei uditorul )ntele!e s& se spri3ine pe el. 8n c +ul o,tinerii de ele(ente pro, nte pornind de l con tro lele su,st nti"e, uditorul tre,uie s& deter(ine d c& ele(entele re+ult te din ceste contro le precu( si din testele de procedur& sunt su'iciente si dec" te pentru st ,ili d c& l el ,or re situ tiilor 'in nci re de c&tre conducere )ntreprinderii u 'ost )ntrunite criteriile ur(&to re: o de e*istent&: un ele(ent l cti"ului s u p si"ului e*ist& l un (o(ent d t% o de drepturi si o,li! tii: un ele(ent de cti" este un drept l )ntreprinderii i r un ele(ent de p si" este o o,li! tie pentru )ntreprindere d t&, l un (o(ent d t% o de p rtenent& 1de re lit te2 tr n+ ctiile s u e"eni(entele se re'er& l )ntreprindere d t& si s- u produs )n cursul perio dei respecti"e% o de e*/ usti"it te: cti"ele, d toriile, tr n+ ctiile s u e"eni(entele )nre!istr te si to te ' ptele i(port nte u 'ost (ention te% u 'ost

o de e" lu re: )nre!istr re unui cti" s u unei d torii s- '&cut l " lo re lor de in"ent r: o de (&sur re: o oper tie s u un e"eni(ent este )nre!istr t& l " lo re s de tr n+ ction re si un "enit s u o c/eltui l& p rtin perio dei%

o de pre+ent re si pu,licit te: o in'or( tie este pre+ent t&, cl s t& si descris& con'or( re'erenti l ului cont ,il plic ,il. Auditorul po te o,tine un !r d de certitudine ( i ridic t tunci c#nd ele(entele pro, nte dun te, de ori!ine si de n tur& di'erite, sunt concord nte. 8n cest c +, uditorul po te o,tine un !r d de certitudine !lo, l superior celui pe c re )l o,tine din 'iec re din ele(entele pro, nte lu te i+ol t. In"ers, tunci c#nd ele(entele pro, nte o,tinute din surse di'erite nu sunt concord nte )ntre ele, po te 'i neces r& 'olosire unor proceduri supli(ent re )n scopul re+ol"&rii contr dictiei. Tre,uie s& e*iste un r port re+on ,il )ntre costul pentru o,tinere unor ele(ente pro, nte si utilit te in'or( tiei o,tinute. 2. 4rogramul de control Nu e*ist& un pro!r ( st nd rd de control l conturilor deo rece cest pro!r ( depinde e*clusi" de re+ult tele et pelor precedente si de c r cteristicile 'iec&rei )ntreprinderi. Dup& cu( s- "&+ut, et p de cuno stere )ntreprinderii per(is deter(in re do(eniilor se(ni'ic ti"e, +onelor de risc si n turii oper tiilor% )n et p re'erito re l preciere controlului intern, uditorul "ut posi,ilit te identi'ic&rii e*istentei controlului intern pe c re se po te spri3ini si "eri'ic&rii (odului de 'unction re cestui . Nu( i )n 'unctie de ceste tlu*uri de in'or( tii si de !r dul de 'i ,ilit te l lor uditorul )si st ,ileste pro!r (ul de control l conturilor c re, s cu( s- ( i (intit, po te 'i restr#ns s u e*tins. Pentru st ,ilire pro!r (ului de control, uditorul " utili+ pl nul de (isiune si 'o i de sinte+& precierii controlului intern, docu(ente ce si!ur& le!&tur cu et pele precedente. 4rogramul de control po te 'i st ,ilit pe o 'o ie de lucru speci l&, c re contine ru,ricile ur(&to re: -lista controalelor de e'ectu t ordon t& pe sectiunile situ tiilor 'in nci re% ceste contro le tre,uie c#t ( i ,ine det li te pentru 'i usor de identi'ic t docu(entele si in'or( tiile neces re se solicit )ntreprinderii% -*ntinderea esantionului: tin#nd se ( de pr !ul de se(ni'ic tie si de e"eni(entele erori ce pot 'i descoperite, este indic t c )n ce st& colo n& s& se (entione+e "olu(ul sond 3elor de e'ectu t pentru controlul respecti"% -indicarea datei l c re 'ost e'ectu t controlul este 'o rte i(port nt&, "#nd )n "edere c&, c lit te unui control depinde de d t l c re s- e'ectu t. Ace st& colo n& " 'i co(plet t& pe (&sur " ns&rii pro!r (ului de control, cee ce per(ite ur(&rire cronolo!ic& lucr&rilor%

-o referint pentru 'o i de lucru% -probleme *ntlnite: ce st& colo n& se 'oloseste pentru super"i+ re lucr&rilor si pentru st ,ili sinte+ re+ult telor contro lelor.

!. "e3nici de control pentru obtinerea elementelor probante Pe tot p rcursul (isiunii s le, uditorul ur(&reste o,tinere ele(entelor pro, nte c re s& )i per(it& s& de certi'ic re supr situ tiilor 'in nci re, utili+#nd di"erse procedee si te/nici c re pri"esc: controlul supr pieselor 3usti'ic ti"e si control de "erosi(ilit te% o,ser" re 'i+ic&% e* (enul n litic. Pentru o,tinere ele(entelor pro, nte, te/nicile de control 'olosite sunt: - inspecti 'i+ic& si o,ser" ti , c re const u )n e* (in -e* (enul docu(entelor pri(ite de c&tre )ntreprindere, c re ser"esc c piese 3usti'ic ti"e s u l controlul oper tiilor respecti"e% -e* (enul docu(entelor e(ise de c&tre )ntreprindere: copii ' cturi, conturi, , l nte etc.% -control rit(etic% - n li+e, esti(&ri si con'runt&ri )ntre in'or( tii si docu(ente% -e* (en n litic, c re const& )n: 7 e'ectu re de co(p r tii )ntre d tele c re re+ult& din situ tiile 'in nci re si d tele nterio re, posterio re si pre"i+ion le le )ntreprinderii% 7 n li+ , terilor si tendintelor%

7 studiul si n li+ ele(entelor neo,isnuite ce re+ult& din co(p r tiile e'ectu te% -in'or( tii "er, le o,tinute de l conducere si de l lte c dre din )ntreprindere.

a) "e3nica sonda)ului Tin#nd se ( de nu(&rul de oper tii e'ectu te de )ntreprindere, uditorul nu po te "eri'ic inte!r l, de e*e(plu, rul 3ele s u soldurile unui cont. El c ut& ele(entele pro, nte pe un es ntion dec" t, utili+#nd te/nic sond 3ului cel ( i ,ine d pt t 'iec&rei situ tii. 4ond 3ul este de'init c o te/nic& ce const& )n selection re unui nu(it nu(&r s u p&rti dintr-o (ulti(e, plic re l ceste te/nicilor de o,tinere ele(entelor pro, nte si e*tr pol re re+ult telor o,tinute supr es ntionului l )ntre ! ( s& s u (ulti(e. Te/nic sond 3ului este re!le(ent t& de 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >LB. - )n unele c +uri, )n !ener l cu oc +i "eri'ic&rii 'unction&rii controlului intern, uditorul c ut& s& de(onstre+e c& ele(entele c re constituie ( s , (ulti(e , pre+int& o c r cteristic& co(un& 1de e*e(plu, "i+ re s u pro'und re co(en+ilor cu oc +i cu(p&r&rilor2% sond 3ele e'ectu te )n st'el de c +uri sunt sond 3e supr tri,utiilor% - )n lte c +uri, )n !ener l cu oc +i controlului conturilor, uditorul c ut& s& "eri'ice " lo re d t& unei (ulti(i s u unei ( se% ceste sunt sond ie supr " lorilor. Auditorul po te 'olosi )n !ener l dou& tipuri de sond 3e: sond 3ul st tistic si sond 3ul nest tistic, , + t e*clusi" pe e*perient s pro'esion l&% cest din ur(&, )ns&, nu per(ite o e*tr pol re ri!uro s& re+ult telor o,tinute supr es ntionului l )ntre ! ( s& s u (ulti(e. Ale!ere )ntre cele dou& tipuri de sond 3e depinde de pre!&tire pro'esion l& uditorului si de !r dul de credi,ilit te pe c re cest doreste s& )l de conclu+iilor s le. Oric re r 'i )ns& tipul de sond 3, este i(port nt s& 'ie respect te c#te" re!uli ri!uro se pri"ind deci+i supr es ntionului si pentru p rcur!ere unor et pe o,li! torii. E'ic cit te unui sond 3 este condition t& de de'inire precis& o,iecti"elor s le: Auditorul tre,uie deci s& e*plice: -ce c ut& s& de(onstre+e, s& pro,e+e. Ace st& et p& )i per(ite s& de'ine sc& priori c r cteristicile cee ce " tre,ui s& 'ie consider t c o ero re s u o no( lie. De e*e(plu, s& de(onstre+e c& punct 3ul )ntre "i+ele de e*pediere si ' cturi re li+ t de person lul )ntreprinderii po te sco te )n e"ident& to te e*pedierile )n curs de ' ctur re% -c& r t erorilor e*istente )n (ulti(e 1( s&2 nu dep&seste r t ( *i(& ccept ,il& de no( lii de 'unction re, dic& pr !ul peste c re e*pertul " consider c& controlul intern nu 'unctione +& de o ( nier& s tis'&c&to re.

Ale!ere n turii (ulti(ii, ( sei este 'o rte i(port nt&: ce st tre,uie s& 'ie co(p ti,il& cu o,iecti"ul ur(&rit. De e*e(plu, pentru "eri'ic c& to te receptiile u condus l cont ,ili+ re ' cturilor respecti"e, ( s de , +& 1(ulti(e 2 tre,uie s& o constituie ,onurile 1notele2 de receptie si nu ' cturile cont ,ili+ te. Auditorul tre,uie, de se(ene , s& de'ine sc& li(itele de ti(p 1perio d 2 c re " ser"i c , +& selectiei s le din )ntre ! ( s& 1(ulti(e2. O c r cteristic& ( selor 1(ulti(ilor2 c re ser"esc c , +& contro lelor este c& ceste sunt, 'o rte r r, o(o!ene% de cee , n li+ ( sei 1 (ulti(ii2 este neces r&, e per(it#nd decup re , )(p&rtire )n su,( se cu c r cteristici su'icient de o(o!ene pentru nu den tur re+ult tele sond 3ului. Ale!ere te/nicii de lucru retinute depinde de ur(&torii ' ctori: 7 t li ( sei respecti"e 1cu c#t e ( i ( re cu t#t recur!ere l te/nici st tistice este ( i indic t&2% 7 c p cit te cestei de )ndeplini o,iecti"ele sond 3ului% 7 r portul cost?e'ic cit te l te/nicii lese 1costurile i(puse pentru re li+ re unui sond 3 st tistic sunt uneori disproportion te ' t& de o,iecti"ele si utilit te sond 3ului2. 'valuarea rezultatelor. 8n inte de tr !ere unei conclu+ii !ener le supr re+ult telor o,tinute, 'iec re no( lie const t t& este e* (in t& )n sensul precierii d c& ceste no( lii sunt )ntrde"&r repre+ent ti "e pentru ( s 1(ulti(e 2 respecti"& s u sunt ccident le, si l precierii d c& ceste no( lii nu sunt re"el to re pentru o pro,le(& ( i !r "& dec#t p rentele 1de e*e(plu, o 'r ud&2. Ano( liile e*ception le sunt n li+ te si tr t te sep r t si nu( i dup& i+ol re e'ectelor cestor este posi,il& e*tr pol re re+ult telor o,tinute supr es ntionului l )ntre ! (ulti(e 1( s&2 c re ser"it c , +& sond 3ului. Conclu+iile sond 3ului. Conclu+i 'in l& supr postului, tr n+ ctiilor s u oper tiilor c re u '&cut o,iectul controlului " 'i su( conclu+iilor tr se: - supr ele(entelor c/eie c re u '&cut o,iectul unui control% - supr no( liilor e*ception le const t te%

- supr restului ( sei 1(ulti(ii2. D c& conclu+i 'in l& este c& no( liile s u erorile din (ulti(e control t& dep&sesc r t de no( lii s u de erori stept t&, uditorul tre,uie s& se )ntre,e d c& nu este neces r& repunere )n c u+& precierii s le supr controlului intern.

b) "e3nica observrii fizice O,ser" re 'i+ic& este (i3locul cel ( i e'ic ce de "eri'ic re e*istentei unui cti", )ns& e nu duce dec#t o p rte din ele(entele pro, nte neces re si nu(e nu( i e*istent ,unului respecti"%celel lte ele(ente pro, nte c : propriet te supr ,unului, " lo re tri,uit& etc. tre,uie "eri'ic te prin lte te/nici. Actiunile )ntreprinse de uditor pe lini controlului stocurilor, de e*e(plu, u c o,iecti" si!ur re c&: -)ntreprindere pre"&+ut (i3lo ce corespun+&to re c re per(it recen+ re cti"elor )n conditii de 'i ,ilit te% ce st& ' +& inter"entiei const& )n studiere procedurilor de in"ent riere si se situe +& deci )n inte in"ent rierii propnu-+lse% - ceste (i3lo ce sunt puse )n plic re )n (od s tis'&c&tor% ce st& ' +& const& )n "eri'ic re ' ptului c& perso nele )ns&rcin te cu in"ent riere plic& )n (od corect procedurile si se situe +& )n ti(pul in"ent rierii popriu-+ise% -lucr&rile de in"ent riere u 'ost corect e*plo t te 1" lori'ic te2% ce st& ' +& const& )n control d c& c ntit&tile recente sunt cele utili+ te pentru e" lu re su(ei stocurilor si se situe +& deci dup& in"ent riere propriu-+is&. c) $onfirmarea extern (direct) Este o procedur& c re const& )n cere unui tert "#nd le!&turi de ' ceri cu )ntreprindere "eri'ic t&, s& con'ir(e direct uditorului in'or( tiile pri"ind e*istent oper tiilor, soldurilor etc. Auditorul re l titudine de deter(in conditiile si )ntindere cestei proceduri. Procedur se de( re +& cu cordul conducerii )ntreprinderii supus& controlului% d c& ce st nu se r t& ' "or ,il& pentru o st'el de procedur&, uditorul se po te !&si )n un din ur(&to rele dou& situ tii: -s u consider& c& te/nicile co(pens torii de control )i duc ele(ente su'iciente de pro,&% -s u consider& c& lte contro le nu-l conduc l ele(ente pro, nte ' t& de li(itele i(puse de conducere )ntreprinderii, c re " suport consecintele neces re cu pri"ire l certi'ic re. 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >B> de'ineste princip lele c +uri )n c re uditorul re o,li! ti s& procede+e l 'olosire te/nicii con'ir(&rii directe: -con'ir( re unor c u+e )n , + c&ror s- u re li+ t unele tr n+ ctii% -con'ir( re de c&tre ,&nci neces re% soldurilor conturilor si lte in'or( tii consider te

-con'ir( re conturilor de clienti si de,itori% -con'ir( re stocurilor )n depo+ite " ( le, )n consi!n tie si lte stocuri l terti% -" lori (o,ili re cu(p&r te prin inter(edi ri 'in nci ri% -)(pru(uturi de l terti% -con'ir( re soldurilor costurilor de 'urni+ori si creditori. Con'ir( re po te s& 'ie po+iti"&. tunci c#nd tertul solicit t )si e*pri(& cordul supr in'or( tiei pri(it& s u 'urni+e +& c/i r el in'or( ti , s u ne! ti"&. tunci c#nd tertului solicit t i se cere s& nu r&spund& dec#t )n c +ul )n c re nu este de cord cu in'or( ti c re i s- pre+ent t. Auditorul tre,uie s& i )n consider tie orice ' pt de n tur& s& pun& )n discutie 'i ,ilit te r&spunsului o,tinut l cerere de con'ir( re e*tern& 1direct&2. Procedurile si principiile 'und (ent le, precu( si (od lit&tile lor de plic re, )n le!&tur& cu utili+ re de c&tre uditor procedurii con'ir(&rii e*terne 1directe2 c (i3loc de o,tinere ele(entelor pro, nte, sunt re!le(ent te prin 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >B>, plic ,il )ncep#nd cu uditul situ tiilor 'in nci re le nului -BB1. d) 4rocedurile analitice Procedurile )ntreprinderii: n litice cuprind co(p r re in'or( tiilor 'in nci re le

-cu in'or( tiile co(p r ,ile le e*ercitiilor precedente% -cu re+ult tele st ,ilite de )ntreprindere - , + te pe ,u!ete s u pe pre"i+iuni - s u esti( te de uditor 1cu( r 'i cele pri"ind c/eltuielile cu (orti+&rile2% -cu in'or( tiile si(il re din sectorul de )ntreprindere % cti"it te din c re ' ce p rte

Procedurile n litice sunt utili+ te )n di'erite et pe le (isiunii de udit si nu(e: -pentru 3ut uditorul s& pl ni'ice n tur , c lend rul si )ntindere proceduri de udit 1et pele nterio re2% -)n contro lele su,st nti"e pentru !&sire ele(entelor pro, nte% ltor

-c (i3loc de re"i+uire ur(&to re2.

coerentei de ns (,lu

situ tiilor 'in nci re 1et p 5 -

Atunci c#nd uditorul 'oloseste procedurile n litice c si contro le su,st nti"e, tre,uie s& tin& se ( de unii ' ctori precu(: -o,iecti"ele procedurilor n litice si !r dul de 'i ,ilit te l lor% -disponi,ilit te in'or( tiilor si 'i ,ilit te lor% -sursele in'or( tiilor disponi,ile% sursele e*terne independente sunt )n !ener l ( i 'i ,ile dec#t sursele interne% -c r cterul co(p r ,il l surselor disponi,ile% -cunostintele do,#ndite cu uditurile precedente etc. Te/nic procedurilor n litice este re!le(ent t& prin 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >-B. #. 4articularittile privind prtiie afiliate (legate) 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >>B st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le, precu( si (od lit&tile lor de plic re in cee ce pri"este r spundere uditorului. 1. 5poteza continuittii activittii 8n ti(pul pl ni'ic&rii si re li+&rii (isiunii de udit, uditorul tre,uie s& precie+e te(einici utili+&rii de c&tre conducere )ntreprinderii con"entiei cont ,ile de , +& de continu re cti"it&tii, l el ,or re situ tiilor 'in nci re. E*e(ple de ' pte s u e"eni(ente c re, lu te i+ol t s u )(preun&, constituie se(ne de )ntre, re supr " l ,ilit&tii con"entiei cont ,ile de , +& de continu re e*plo t&rii, '&r& 'i e*/ usti"e, sunt: -c pit luri proprii s u 'ond de rul(ent ne! ti"e% -)(pru(uturi c re 3un! l sc dent&, '&r& perspecti"& re li+ t& de r (,urs re s u rees lon re, s u recur!ere e*cesi"& l credite pe ter(en scurt pentru 'in nt cti"e pe ter(en lun!% -indicii pri"ind retr !ere suportului 'in nci r de c&tre creditori% -( r3e ,rut& de uto'in nt re ne! ti"&% -indic tori 'in nci ri c/eie, ne' "or ,ili%

-pierderi din e*plo t re s u de!r d&ri i(port nte le cti"elor% - cord re contr ctelor si con"entiilor de )(pru(ut% -e* (enul oper tiilor de cu(p&r&ri s u "#n+&ri de p&rti le unei societ&ti )n p rticip tie% -e* (enul oper tiilor si tr n+ ctiilor )ntre p&rti le! te identi'ic te% -o,tinere unei decl r tii de l conducere )ntreprinderii prin c re s& teste c& in'or( tiile pre+ent te cu pri"ire I identi'ic re p&rtilor le! te sunt e*/ usti"e si u 'ost corect descrise )n ne*ele I situ tiile 'in nci re. -stop re politicii de distri,uire de di"idende% -insu'icient tre+oreriei pentru ' ce pl&tile l sc dent&% -re'u+ul creditelor - 'urni+ori% -p&r&sire )ntreprinderii de c&tre c drele de conducere% -pierdere princip li% unor piete i(port nte, unor licente i(port nte s u 'urni+ori

-(isc&ri soci le, s u lips ( teriilor pri(e de , +&% -proceduri 3udici re )n curs c re, d c& sunt pierdute, pot 'in nci re !r "e% "e consecinte

-sc/i(,&ri le!isl ti"e s u de politici !u"ern (ent le c re risc& s& i,& e'ecte ne' "or ,ile supr )ntreprinderii. Respons ,ilit te uditorului const& )n preciere (odului )n c re conducere )ntreprinderii utili+ t con"enti cont ,il& de , +& continuit&tii cti"it&tii si d c& e*ist& incertitudini se(ni'ic ti"e )n ce pri"este c p cit te )ntreprinderii de continu cti"it te si c re r 'i tre,uit s& 'ie pre+ent te )n ne*e. El tre,uie s& colecte+e ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te pentru con'ir( e*istent unei incertitudini se(ni'ic ti"e re'erito re l continuit te e*plo t&rii. Auditorul se po te !&si )n un din ur(&to rele situ tii: 2 'ost plic t& con"enti cont ,il& de , +& continuit&tii cti"it&tii d r e*ist& o incertitudine se(ni'ic ti"&. 8n cest c + se "eri'ic& d c& )n notele ne*e u 'ost descrise

corect ' ptele suscepti,ile de pune )n discutie continuit te cti"it&tii% )n c + 'ir( ti", el " e(ite o opinie '&r& re+er"e d r " introduce un p r !r ' de o,ser" tii% )n c + ne! ti", el " e(ite o opinie cu re+er"e s u o opinie de' "or ,il&% ,2 situ tiile 'in nci re u 'ost st ,ilite )n conditii de continuit te cti"it&tii d r )n r tion (entul s&u pro'esion l, uditorul retine c& )ntreprindere nu " 'i )n (&sur& s& continue cti"it te % )n cest c +, el el " e(ite o opinie de' "or ,il&% c2 conducere )ntreprinderii re'u+& s& ' c& s u s& co(plete+e n li+ele s le pentru e" lu de o ( nier& co(plet& spectele le! te de continuit te cti"it&tii% uditorul po te introduce o re+er"& )n r portul s&u, c ur( re li(it&rii )ntinderii lucr&rilor s le: c r cterul re+on ,il l cestor esti(&ri si corect si co(plet pre+ent re in'or( tiilor )n ne*e. 8n cest scop, uditorul po te: -e* (in si test procedurile ur( te de conducere )ntreprinderii pentru e'ectu re esti(&rii% -utili+ o esti( re independent& pentru conducere )ntreprinderii% o co(p r cu ce e'ectu t& de st ,ili d c&

-re"ede e"eni(entele posterio re )nc/iderii e*ercitiului pentru esti( re se con'ir(&.

4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >EB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le c#t si si (odul lor de plic re )n ce pri"este uditul esti(&rilor cont ,ile continute )n situ tiile 'in nci re. 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >IB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le, c#t si (odul lor de plic re )n ce pri"este respons ,ilit&tile uditorului )n le!&tur& cu plic re con"entiei cont ,ile de , +& continu&rii cti"it&tii l el ,or re situ tiilor 'in nci re le )ntreprinderii. 2. uditul estirnrilor contabile Esti( re cont ,il& dese(ne +& o e" lu re pro*i( ti"& su(ei unui ele(ent )n ,sent unei (etode precise de (&sur re 1deter(in re2. Cele ( i 'rec"ente esti(&ri cont ,ile se re'er& l : -pro"i+io ne pentru depreciere stocurilor si cre ntelor% - (orti+ re i(o,ili+&rilor supr dur tei lor de "i t& esti( t&%

-"enituri nticip te% -i(po+ite (#n te% -pro"i+io ne pentru riscuri pri"ind procesele )n curs% -pierderi supr unor contr cte pe ter(en lun!% -pro"i+io ne pentru ! r ntii. Auditorul tre,uie s& reune sc& ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te supr esti(&rilor cont ,ile cuprinse )n situ tiile 'in nci re. CAPITOLUL 5 EPA9ENUL 4ITUATIILOR FINANCIARE 1. 9isiuni initi le - soldurile de desc/idere 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. >1B re!le(ente +& procedurile si principiile 'und (ent le si (odul lor de plic re )n ce pri"este soldurile de desc/idere )n c +ul pri(ului udit e'ectu t l o )ntreprindere s u tunci c#nd situ tiile 'in nci re le e*ercitiului precedent u 'ost udit te de c&tre un lt uditor. 8n (isiunile initi le de udit, uditorul tre,uie s& !&se sc& ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te c re s&-i per(it& s& se si!ure c&: - soldurile de desc/idere nu contin no( lii c re s& i,& o in'luent& se(ni'ic ti"& supr situ tiilor 'in nci re le e*ercitiului )n curs% - soldurile de )nc/idere le e*ercitiului precedent u 'ost corect prelu te s u, )n c +uri deose,ite, u 'ost 3ust te retro cti"% - politicile de )nc/idere conturilor si (etodelor de e" lu re 'olosite u 'ost plic te )n (od const nt, s u (odi'ic re cestor 'ost corect )nre!istr t& si descris& )n notele ne*e. Ele(entele pro, nte pe c re le " reuni uditorul )n le!&turiI cu soldurile de desc/idere depind de ur(&torii ' ctori: - politicile de )nc/idere si (etodele de e" lu re plic te de )ntreprinderi% - situ tiile 'in nci re le e*ercitiului precedent, udit te s u nu si, )n c + 'ir( ti", continutul r portului de udit% - n tur conturilor si riscul de no( lii e*istent )n situ tiile 'in nci re le e*ercitiului )n curs% -c r cterul se(ni'ic ti" l soldurilor de desc/idere supr situ tiilor 'in nci re le e*ercitiului )n curs%

-c r cterul se(ni'ic ti" l soldurilor de desc/idere supr situ tiilor 'in nci re le e*ercitiului in curs. C#nd situ tiile 'in nci re le e*ercitiului precedent u 'ost udit te de un lt uditor, uditorul ctu l po te !&si ele(entele pro, nte e* (in#nd dos rele de lucru le uditorului precedent% )n cest c +, noul uditor " e" lu co(petent pro'esion l& si independent uditorului precedent. D c& r portul de udit l e*ercitiului precedent 'ost c li'ic t, uditorul " cord o tentie p rticul r& )n ti(pul e*ercitiului )n curs ' ptelor c re u st t l ori!ine opiniei c li'ic te uditorului precedent. D c& situ tiile 'in nci re precedente nu u 'ost udit te s u uditorul nu este s tis'&cut de re+ult tul plic&rii procedurilor din line tul nterior, cest " pune )n lucru lte proceduri, cu( r 'i: -pentru cti"ele si d toriile pe ter(en scurt, este posi,il s& se o,tin& ele(ente pro, nte prin punere )n lucru procedurilor pentru e*ercitiul )n curs. De e*e(plu, )n costurile?pl&tile clientilor si 'urni+orilor)n sold l desc/idere e*ercitiului 'urni+e +& de3 ele(ente pro, nte supr e*istentei, e*/ usti"it&tii, drepturi si o,li! tii si e" lu re cestor l )nceputul e*ercitiului. 8n c +ul stocurilor pot 'i plic te proceduri co(ple(ent re pornind de l in"ent riere spont n& si co(p r re cu soldul de desc/idere pe , + ecu tiei 4i J 4' - I H E 14i J stoc initi l% 4' J stoc 'in l%IJ intr&ri si E J iesiri2. -pentru cti"ele si d toriile pe ter(en lun!, uditorul " e* (in docu(entele c re 3usti'ic& soldurile de desc/idere% se pot, de se(ene , o,tine in'or( tii prin con'ir( re soldurilor de desc/idere. D c& prin plic re procedurilor (ention te nu se o,tin ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te cu pri"ire l soldurile de desc/idere, uditorul tre,uie s& e(it& o opinie cu re+er"e s u se " 'l )n i(posi,ilit te de e(ite o opinie. 2. 'xamenul situatiilor financiare 4itu tiile 'in nci re 1,il nt, contul de pro'it si pierdere si celel lte co(ponente2 constituie docu(ente de sinte+& cont ,ilit&tii supr c&ror uditorul )si e*pri(& opini . Contro lele e'ectu te supr conturilor i- u per(is uditorului s& o,tin& unele ele(ente pro, nte pe , + c&ror s& tr !& conclu+ii cu pri"ire l di'erite posturi si ru,rici din situ tiile 'in nci re. Pentru -si pute e*pri( opini , uditorul tre,uie s& con'ir(e c& situ tiile 'in nci re sunt )n cord cu conclu+iile s le si c& ele re'lect& corect deci+iile conducerii )ntreprinderii si d u o i( !ine 'idel& cti"it&tii si situ tiei 'in nci re )ntreprinderii.

'xamenul situatiilor financiare are ca obiect verificarea( -' ptului c& ,il ntul, contul de pro'it si pierdere si celel lte co(ponente le situ tiilor 'in nci re sunt coerente, concord& cu d tele din cont ,ilit te, sunt pre+ent te con'or( principiilor cont ,ile si re!le(ent&rilor )n "i!o re si tin cont de e"eni(entele posterio re d tei de )nc/idere% -' ptului c& ne*ele co(port& to te in'or( tiile de i(port nt& se(ni'ic ti"& supr situ tiei p tri(oni le, 'in nci re si re+ult telor o,tinute. Te/nicile de e* (in re situ tiilor 'in nci re se spri3in& pe procedurile n litice pre"&+ute de I4A >-B si )n (od deose,it pe: -st ,ilire r tiourilor o,isnuite de n li+& 'in nci r& si co(p r re lor cu cele le e*ercitiilor precedente si sectorului de cti"it te% -co(p r tiile )ntre d tele reiesite din situ tiile 'in nci re si d tele nterio re, posterio re si pre"i+iunile )ntreprinderii s u le ltor )ntreprinderi si(il re% -co(p r re )n procent ' t& de ci'r de ' ceri di'eritelor posturi din contul de pro'it si pierdere. Acest e* (en n litic supr docu(entelor 'in le per(ite ctu li+ re si controlul conclu+ii lor tr se )n ti(pul e* (enului n litic e'ectu t )n et pele nterio re. Un o,iecti" centr l l e* (in&rii situ tiilor 'in nci re )l constituie "eri'ic re d c& ceste d u o i( !ine 'idel& cl r& si co(plet&: -pozitiei financiare (patrimoniului) *ntreprinderii, prin: 7 tinere corect& si l ti(p cont ,ilit&tii% 7 e*istent in"ent rierii p tri(oniului, corectei " lori'ic&ri cuprinderii cestui re+ult t )n situ tiile 'in nci re% 7 prelu re corect& )n , l nt de "eri'ic re concord nt dintre ceste si conturile n litice% 7 corect e'ectu re soci l% cestei si

d telor din conturile sintetice si

oper tiilor le! te de )nre!istr re s u (odi'ic re c pit lului

7 corect e" lu re ele(entelor p tri(oni le con'or( re!le(ent&rilor )n "i!o re% 7 )ntoc(ire sintetice% ,il ntului cont ,il pe , + , l ntei de "eri'ic re conturilor

7 corel re d telor din ne*e cu cele din ,il nt. -rezultatelor financiare, prin( . )ntoc(ire contului de pro'it si pierdere pe , + d telor din cont ,ilit te pri"ind perio d de r port re% 7 st ,ilire pro'itului net si con'or( dispo+itiilor le! le. - situatiei financiare, prin: 7 e*istent ! r ntiilor pentru )(pru(uturile si creditele o,tinute s u cord te de )ntreprindere% 7 e*istent su'icient& resurselor 'in nci re. 8n centrul preocup&rilor uditorului )n ce st& et p& se 'l& ,il ntul cont ,il l )ntreprinderii% )n c drul ctiunilor de "eri'ic re ,il ntului cont ,il, uditorul )si di"i+e +& dili!entele "eri'ic#nd si s tis' cere unor re!uli !ener le si p rticul re. 0eguli generale( 0il ntul cont ,il este )ntoc(it con'or( nor(elor cont ,ile )n "i!o re, uditorul si!ur#ndu-se c& principiul prudentei si l continuit&tii cti"it&tii sunt respect te 1)n c +ul )ncet&rii p rti le s u tot le cti"it&tii se " tine se ( de incidentele pre"i+i,ile l )nc/idere e*ercitiului2 i r principiul independentei e*ercitiului 'ost plic t. 0il ntul cont ,il este )ntoc(it su, o 'or(& co(p r ti"&, (etodele de e" lu re si pre+ent re 'iind identice cu cele le nului precedent% d c& inter"in (odi'ic&ri, ele s& 'ie )nscrise si 3usti'ic te )n ne*&. Ele(entele de cti" si p si" sunt e" lu te sep r t '&r& s& se opere+e co(pens tii. 0il ntul de desc/idere corespunde cu ,il ntul de )nc/idere precedent. Auditorul procede +& pentru 'iec re cont l "eri'ic re cont ,il& co(ponentelor s le si le soldului s&u. l e*ercitiului credi,ilit&tii destin tiilor cestui propuse dun&rii !ener le

re!rup te )n re!istrul in"ent r c ntit ti" si " loric, dup& c +. Auditorul procede +& l o co(p r re )ntre " lorile de in"ent r 'urni+ te de )ntreprindere, preciind credi,ilit te lor. 0eguli particulare: C pit lurile poprii% uditorul "eri'ic& )ure!istr re )n conturile c pit lurilor proprii le oper tiilor 'erente cestor , con'or( deci+iilor dun&rilor !ener le. 8(pru(uturi si d torii si(il te% uditorul cere s& i se co(unice docu(entele c re-i per(it s& ur(&re sc& )n det liu oper tiile respecti"e. I(o,ili+&ri% uditorul "eri'ic& tinere docu(entelor c re per(it s& se ur(&re sc& )n det liu oper tiile 'erente tuturor i(o,ili+&rilor si (orti+&rilor lor. 4tocuri si productie )n curs de e*ecutie% uditorul cere s& i se pre+inte situ ti det li t& si ci'r t& stocurilor si productiei )n curs de e*ecutie, c si pentru pro"i+io nele 'erente constituite pentru depreciere cestor )ntoc(ite l d t )nc/iderii e*ercitiului s u l o d t& c#t ( i propi t&. Auditorul o,tine din p rte conducerii )ntreprinderii descriere (etodelor utili+ te pentru e" lu re stocurilor si productiei )n curs. El se si!ur& de con'or(it te cestor (etode cu re!ulile )n "i!o re si "eri'ic& plic re lor, prin sond 3. Conturile de terti% uditorul cere s& i se re(it&, dup& c +: . , l ntele conturilor indi"idu le si!ur#ndu-se de concord nt lor cu conturile !ener le, sintetice% . un in"ent r l cre ntelor si d toriilor e*istente l 'inele e*ercitiului. D tele de in"ent r le ele(entelor de cti" si p si" sunt Auditorul n li+e +&, e"entu l prin sond 3, soldurile conturilor de terti plec#nd de l docu(entele si in'or( tiile cont ,ile pe c re le re l dispo+iti s . El cere s& se procede+e l e'ectu re corecturilor pe c re le !&seste neces re. Conturile de pro"i+io ne: uditorul "eri'ic& constituire cestor docu(entelor 3usti'ic ti"e neces re si )nre!istr re )n ,il nt s u ne*e. pe , +

El se si!ur& c& ceste pro"i+io ne sunt ,ine cont ,ili+ te tin#nd cont de riscurile si pierderile inter"enite )ntre d t )nc/iderii e*ercitiului si )ntoc(ire ,il ntului s u )ntre d t )ntoc(irii ,il ntului si d t "eri'ic&rii cestui de c&tre uditor.

Conturi de tre+orerie: uditorul se si!ur& c& )ntreprindere )ntoc(este periodic o situ tie co(p r ti"& soldurilor 'iec&rui cont de tre+orerie din cont ,ilit te si din e*tr sele de cont , nc re% el controle +& ceste situ tii co(p r ti"e cel putin o d t& pe n. 8n le!&tur& cu re+ult tul e*ercitiului, uditorul: -e* (ine +& unele conturi de c/eltuieli, cu( r 'i: c/iriile, pri(ele de si!ur re, co(isio nele si onor riile, i(po+itele, s l riile, c/eltuielile soci le, )(pru(utuile si creditele, decl r tiile de i(punere, contr cte di"erse si pl&ti '&cute )n contul cestor % -e* (ine +& , +ele de i(po+it re st ,ilite )n ( terie de t *e si i(po+ite supr conturilor de "enituri% -e* (ine +&, e"entu l cu conducere )ntreprinderii, insu'icientele si no( liile const t te si propune, d c& e c +ul, e'ectu re )nre!istr&rilor corespun+&to re )n (&sur )n c re ele sunt 3usti'ic te% -e* (ine +& situ ti co(p r ti"& di"erselor conturi de "enituri si c/eltuieli, n li+#nd soldurile inter(edi re de !estiune re+ult te, st ,ilind conclu+iile ce se i(pun. 8n le!&tur& cu ne*ele l situ tiile 'in nci re, uditorul e* (ine +& in'or( tiile 'urni+ te de ceste , n li+#nd )n (od deose,it: -e"oluti conturilor pre+ent te de ceste ne*e, (&surile lu te de conducere )ntreprinderii s u propuse de ce st % -respect re (odului si (etodelor de e" lu re de pro'it si pierdere% lor. CAPITOLUL 5I E5ENI9ENTE PO4TERIOARE INCQIDERII 0ILANTULUI 4t nd rdul Intern tion l de Cont ,ilit te 1lA42 nr. lO st ,ileste tr t (entul )n situ tiile 'in nci re e"eni(entelor ' "or ,ile si ne' "or ,ile c re sur"in dup& d t )nc/iderii e*ercitiului, c re pot 'i de dou& tipuri: posturilor din ,il nt si din contul

-(etodele utili+ te pentru c lculul (orti+&rii si pro"i+io nelor si 'und (ent re

- e"eni(ente c re 'urni+e +& in'or( tii )n le!&tur& cu ' pte c re e*ist u l d t )nc/iderii e*ercitiului% sunt cele e"eni(ente c re duc o ( i (pl& con'ir( re circu(st ntelor e*istente l d t )nc/iderii% - e"eni(ente c re 'urni+e +& in'or( tii , + te pe ' pte sur"enite dup& d t )nc/iderii e*ercitiului% sunt e"eni(ente c re indic& circu(st nte noi, p&rute dup& d t )nc/iderii. 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 Nr. >@B st ,ileste o,li! tiile pentru uditor de lu )n consider re incidentele e"eni(entelor posterio re )nc/iderii e*ercitiului, t#t supr situ tiilor 'in nci re c#t si supr r portului s&u, distin!#ndu-se trei et pe: ,. :apte descoperite pn la data raportului de audit Auditorul tre,uie s& pun& )n lucru proceduri c re ur(&resc str#n!ere de ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te c re s& 3usti'ice ' ptul c& u 'ost identi'ic te to te e"eni(entele c re pot necesit 3ust&ri le situ tiilor 'in nci re s u in'or( tii supli(ent re )n ne*e, p#n& l d t r portului s&u. Procedurile (enite s& identi'ice e"eni(entele c re pot ' ce o,iectul unei 3ust&ri situ tiilor 'in nci re s u unei in'or( tii )n ne*e, "or 'i puse )n lucru l o d t& c#t ( i propi t& de d t r portului de udit si "or cuprinde ctiunile ur(&to re: -e* (in re ' cturilor de cu(p&r&ri, de "#n+&ri, "i+elor de e*peditie s u notelor de intr re-receptie le perio dei posterio re )nc/iderii e*ercitiului, pentru "eri'ic d c& oper tiile respecti"e nu sunt 'erente e*ercitiului )nc/is 1controlul principiului independentei e*ercitiului2% -e* (in re cre ntelor% )nc s&rilor posterio re )nc/iderii pentru "eri'ic re cti" re

-cercet re ' cturilor de "#n+ re posterio re )nc/eierii pentru se )ncredint c& stocurile nu sunt e" lu te l o su(& superio r& " lorii lor de re li+ re s u in"ers% - n li+ procedurilor st ,ilite de conducere )ntreprinderii pentru e"eni(entele posterio re )nc/iderii u 'ost ,ine identi'ic te% se si!ur c&

-consult re proceselor "er, le le dun&rii !ener le ction rilor, le consiliului de d(inistr tie, le co(itetului de udit, le co(itetului de directie, c re u "ut loc dup& d t )nc/iderii e*ercitiului%

- n li+ ltor in'or( tii 'in nci re lu te, pre"i+iuni de tre+orerie si lte r po rte le conducerii )ntreprinderii% -cereri, s u cereri supli(ent re de in'or( tii de l o'iciul 3uridic s u de l )ntreprinderii )n le!&tur& cu procesele pe rol% "oc tii

-corespondent )nre!istr t& l conducere )ntreprinderii )n le!&tur& cu su,iecte, cu( r 'i: . situ ti ctu l& neconcludente% unor ele(ente cont ,ili+ te pe , + unor d te preli(in re s u

7 noi n! 3 (ente, )(pru(uturi, ! r ntii cord te s u pri(ite% C#nd uditorul lu t cunostint&, dup& d t r portului s&u d r )n inte pu,lic&rii situ tiilor 'in nci re, de e"eni(ente c re risc& s& i,& o incident& se(ni'ic ti"& supr cestor , uditorul tre,uie s& st ,ile sc& d c& tre,uie s& ce r& cercet re situ tiilor 'in nci re si s& discute spectele )n c u+& cu conducere )ntreprinderii pentru st ,ili (&surile c re se i(pun. D c& conducere )ntreprinderii corecte +& situ tiile 'in nci re, uditorul " pune )n lucru procedurile neces re si " 'urni+ conducerii )ntreprinderii un lt r port de udit, )n nici un c + d t noului r port nu " pute 'i nterio r& d tei se(n&rii s u pro,&rii situ tiilor 'in nci re si, )n consecint&, procedurile (ention te ( i sus se "or prelun!i p#n& l d t noului r port de udit. D c& conducere )ntreprinderii re'u+& s& corecte+e situ tiile 'in nci re i r uditorul consider& neces re ceste corecturi, el tre,uie s& e*pri(e o opinie cu re+er"e s u o opinie de' "or ,il&% d c& r portul de udit puc se s& 'ie depus, uditorul cere conducerii )ntreprinderii s& nu pu,lice, c&tre terti, situ tiile 'in nci re si r portul de udit i r, d c& ce st decide totusi pu,lic re , uditorul " lu (&surile dec" te pentru e"it c tertii s& utili+e+e r portul s&u. 7 "#n+&ri de cti"e re li+ te s u "u te )n "edere% 7 noi ctiuni s u o,li! tiuni e(ise s u pre"&+ute s u lte c&i de restructur&ri% 'i e(ise, proiecte de 'u+iune,

7 cti"e c re ' c o,iectul unor pretentii de propriet te, distruse din di'erite c u+e 1incendii, inund tii etc.2% 7 e"oluti unor riscuri% 7 lte e"eni(ente c re r pune )n discutii continuit te e*plo t&rii.

D c&, prin plic re procedurilor de ( i sus, uditorul descoper& c& e"eni(entele posterio re u o incident& se(ni'ic ti"& supr situ tiilor 'in nci re, el tre,uie s& deter(ine d c& ceste u 'ost corect "ute )n "edere si u '&cut o,iectul unei in'or( tii corespun+&to re )n notele ne*e l situ tiile 'in nci re. C#nd un su,!rup, 'ili l& s u sucurs l& ' ce o,iectul unui udit din p rte ltui uditor, uditorul " e* (in procedurile cestui lt uditor re'erito re l e"eni(entele posterio re, precu( si necesit te de -l in'or( de d t pre"&+ut& pentru se(n re propriului s&u r port de udit. 2. :apte descoperite dup data raportului de audit, dar *naintea publicrii situatiilor financiare Auditorul nu este tinut s& plice proceduri s u s& ' c& in"esti! tii re'erito re l situ tiile 'in nci re, dup& d t r portului de udit. Conducere )ntreprinderii, )ns&, tre,uie s& in'or(e+e uditorul supr e"eni(entelor sur"enite )ntre d t r portului de udit si d t pu,lic&rii situ tiilor 'in nci re si c re sunt suscepti,ile s& i,& o in'luent& supr cestor . !. :apte descoperite dup publicarea situatiilor financiare Dup& pu,lic re situ tiilor 'in nci re uditorul nu este tinut s& procede+e l "reo in"esti! tie. D c& )ns& uditorul lu t cunostint&, dup& pu,lic re situ tiilor 'in nci re, de e*istent unui e"eni(ent c re, d c& r 'i 'ost cunoscut l d t se(n&rii r portului s&u, lr 'i condus l (odi'ic re opiniei, el tre,uie s& st ,ile sc& d c& este c +ul corect&rii situ tiilor 'in nci re si s& discute spectele respecti"e cu conducere )ntreprinderii. 8n c +ul )n c re conducere )ntreprinderii corecte +& situ tiile 'in nci re, uditorul " control (&surile lu te de conducere )ntreprinderii pentru se si!ur c& to te perso nele c re sunt )n posesi situ tiilor 'in nci re ne(odi'ic te u lu t cunostint& de corect re cestor si " )ntoc(i un nou r port de udit supr situ tiilor 'in nci re. Acest nou r port de udit tre,uie s& cuprind& un p r !r ' de o,ser" tii '&c#nd tri(itere l o not& ne*& l situ tiile 'in nci re c re cuprinde (oti"ele corectiei situ tiilor 'in nci re pu,lic te nterior. D t noului r port de udit nu " 'i nterio r& celei de pro, re situ tiilor 'in nci re corect te. 8n c +ul )n c re conducere )ntreprinderii nu i (&surile neces re pentru se si!ur c& to te perso nele c re u )n posesie situ tiile 'in nci re si r portul de udit pu,lic te nterior u 'ost corect in'or( te de situ tie si nu corecte +& situ tiile 'in nci re c/i r d c& uditorul solicit t corect re , uditorul " ' ce cunoscut conducerii )ntreprinderii c& " lu to te (&surile pentru e"it c tertii s& utili+e+e r portul s&u de udit.

Nu este neces r& corect re situ tiilor 'in nci re si st ,ilire unui nou r port de udit tunci c#nd situ tiile 'in nci re le e*ercitiului ur(&tor sunt pe punctul de 'i pu,lic te, cu conditi c o in'or( tie corespun+&to re despre situ ti e*istent& s& 'ie 'urni+ t& )n notele ne* te l ceste situ tii 'in nci re. CAPITOLUL 5II UTILINAREA LUCRMRILOR ALTOR PROFE4IONI4TI ,. 7tilizarea lucrrilor unui alt auditor 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. @BB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le si (od lit&ti le lor de plic re re'erito re l utili+ re de c&tre un uditor, )n c drul unei (isiuni de udit de , +&, l o entit te lucr&rilor re li+ te de c&tre un lt uditor, supr situ tiilor 'in nci re le unui s u ( i (ultor su,-!rupuri incluse )n situ tiile 'in nci re le celei entit&ti. El nu se plic& )n c +ul c#nd doi s u ( i (ulti uditori sunt nu(iti co uditori si nici rel tiilor uditorului cu uditorul precedent. C#nd uditorul princip l utili+e +& lucr&rile unui lt uditor, uditorul princip l tre,uie s& deter(ine incident cestor lucr&ri supr propriului s&u udit. Auditorul princip l este uditorul respons ,il de e* (enul situ tiilor 'in nci re le unei entit&ti c re includ conturile unui s u ( i (ultor su,!rupuri udit te de un lt uditor. E*presi lt uditor, dese(ne +& uditorul - ltul dec#t uditorul princip l respons ,il de e* (enul in'or( tiilor 'in nci re le unui su,!rup, incluse )n situ tiile 'in nci re udit te de c&tre uditorul princip l. Q*presi su,!rup dese(ne +& o su,di"i+iune, sucurs l&, 'ili l&, societ te )n p rticip tiune, societ te 'ili t& s u orice lt& entit te le c&rei situ tii 'in nci re sunt incluse )n situ tiile 'in nci re udil te de c&tre uditorul princip l. a) cceptarea misiunii de auditor principal Auditorul tre,uie s& st ,ile sc& d c& p rticip re s l lucr&IlllF de udit pe ns (,lu este su'icient& pentru -i per(ite s& ctio11I$?lF c uditor princip l% pentru ce st el " lu )n consider tie: -i(port nt p&rtii din situ tiile 'in nci re c re ' c o,iectul udit&rii% -ni"elul s&u de cuno stere cti"it&tilor su, !rupurilor%

-riscul de no( lii se(ni'ic ti"e )n situ tiile 'in nci re le su, !rupurilor udit te de lt uditor% -punere )n lucru de proceduri co(ple(ent re cu pri"ire l su,!rupurile udit te de lt uditor c re )i "or per(ite s& p rticipe )n (od se(ni'ic ti" l udit.

b) 4roceduri puse *n lucru de ctre auditorul principal Princip lele proceduri speci'ice sunt: -e" lu re co(petentei pro'esion le ltui uditor. Printre sursele de in'or( tii disponi,ile pentru e" lu re cestei co(petente pot 'i: )nscriere s c (e(,ru l celui si or! nis( pro'esion l, p rtenent s l un nu(e c ,inet, l o rete de 'ir(e, precu( si in'or( tii cuIe se de l lti uditori, ,&nci s u )ntretineri directe cu cel lt uditor% -o,tinere de ele(ente pro, nte c re do"edesc c& lucr&rile celui lt uditor r&spund o,iecti"elor uditorului princip l )n c drul (isiunii s le de udit. Auditorul princip l " in'or( pe cest lt uditor )n le!&tur& cu: 7 o,li! tiile de independent&% " respect re cestor o,li! tii% solicit o decl r tie scris& c re s& teste

7 coordon re lucr&rilor si r port&rilor, (od lit&tile de coordon re "or 'i de'inite )n et p de pl ni'ic re uditului% 7 o,li! tiile cont ,ile, de control si de r port re, o,tin#nd o decl r tie scris& )n le!&tur& cu respect re cestor . -)ntretinere cu pri"ire l procedurile de udit puse )n oper&, o,tinere unui re+u( t scris l procedurilor plic te de c&tre lt uditor s u consult re dos relor de lucru le ltui uditor. Cunosc#nd conte*tul )n c re uditorul princip l " 'olosi lucr&rile s le, cel&l lt uditor tre,uie s& coopere+e cu uditorul princip l de e*e(plu, cest lt uditor " duce l cunostint uditorului princip l orice spect l cti"it&tii s le c re nu se po te re li+ con'or( (od lit&tilor st ,ilite% l r#ndul s&u, cel&l lt uditor " 'i in'or( t despre orice pro,le(& p&rut& )n cti"it te uditorului princip l c re po te "e o incident& i(port nt& supr propriei s le cti"it&ti. 2. 'xamenul lucrrilor auditorului intern

4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. @1B st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le precu( si (od lit&tile lor de plic re re'erito re l e* (enul de c&tre uditor lucr&rilor e'ectu te de uditorul intern l )ntreprinderii. Auditorul tre,uie s& n li+e+e cti"it&tile uditorului intern si incidentele potenti le supr procedurilor de udit le s le. Auditorul intern, '&c#nd p rte din structurile )ntreprinderii, re printre o,iectele s le e* (enul, e" lu re si controlul pertinentei si e'ic cit&tii siste(elor cont ,ile si de control intern% nu(ite specte le lucr&rilor s le pot 'i utile uditorului e*tern. Printre cti"it&tile uditorului intern c re pot 'i utile uditorului e*tern se pot (ention : -e* (enul siste(elor cont ,ile de control intern% -e* (enul in'or( tiilor 'in nci re si de !estiune% -e" lu re costurilor, rent ,ilit te si e'icient unor tr n+ ctii si oper tiuni% -e* (enul (odului de respect re te*telor le!isl ti"e precu( si l politicilor si directi"elor st ,ilite de conducere )ntreprinderii. Anu(ite (i3lo ce puse )n lucru pentru tin!ere o,iecti"elor de ( i sus sunt si(il re i r nu(ite considerente le uditului intern pot 'i utile pentru de'ini n tur , c lend rul si )ntindere procedurilor de udit e*tern. Auditorul e*tern re o,li! ti s& o,tin& o cuno stere su'icient& cti"it&tilor uditului intern pentru pl ni'ic si ,ord )n (od e'icient uditul% el po te const t c& lucr&ri le uditului intern, per(it (odi'ic re n turii si c lend rului uditului si reducere )ntinderii procedurilor puse )n lucru de c&tre uditorul e*tern, s u el po te tr !e conclu+i c& ceste lucr&ri nu "or "e nici o incident& supr procedurilor de udit e*tern. 8n e" lu re lucr&rilor uditorului intern, uditorul e*tern " tine se ( de ur(&to rele criterii: st tutul uditorului intern )n c drul )ntreprinderii% situ ti ide l& const& )n ' ptul c& uditorul intern r porte +& supr (uncii s le es lonului de conducere cel ( i )n lt din )ntreprindere si nu pri(este nici o lt& s rcin& e*ecuti"& s u de conducere )n c drul )ntreprinderii% n tur si )ntindere lucr&rilor de udit intern e'ectu te% uditorul e*tern " "eri'ic d c& conducere )ntreprinderii e*ercit& o in'luent& supr reco( nd&rilor uditorului intern% !. 7tilizarea lucrrilor unui expert

4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. @-B st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le si (od lit&tile lor de plic re )n c +ul utili+&rii lucr&rilor unui e*pert c si ele(ente pro, nte. Prin e*pert se )ntele!e o perso n& s u un c ,inet c re posed& co(petente, cunostinte si o e*perient& speci'ic& )ntr-un do(eniu speci'ic, ltul dec#t cel c re presupune cunostinte de cont ,ilit te si udit. E*pertul po te 'i n! 3 t de c&tre )ntreprindere, n! 3 t de c&tre uditor, s l ri t l )ntreprinderii s u s l ri t l uditorului. 8n pri(ul r#nd uditorul tre,uie s& reune sc& ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te c re s& de(onstre+e c& pot 'i utili+ te lucr&rile unui nu(e e*pert )n c drul (isiunii s le de udit. Utili+ re lucr&rilor unui e*pert se ' ce )n ur(&to rele situ tii: -e" lu re nu(itor cti"e: cl&diri, constructii, terenuri, ec/ip (ente, opere de rt&, pietre pretio se% -e" lu re st&rii 'i+ice unor cti"e precu( (inereuri, +&c&(inte, resurse petroliere s u st ,ilire dur tei de "i t& r&( s& unor cti"e corpor le% -e" lu&ri ctu ri le% -e" lu re st diului de " ns re )n re li+ re 'i+ic& constructii% unor produse s u lucr&ri de

- "i+e 3uridice )n ce pri"este interpret re unor corduri, st tute s u re!le(ent&ri. C#nd re )n "edere s& 'olose sc& lucr&rile unui e*pert, uditorul tre,uie s& tin& cont de: -c r cterul se(ni'ic ti" l ele(entului respecti" din situ tiile 'in nci re% -riscul de ero re d tor t n turii si co(ple*it&tii ele(entului respecti" din situ tiile 'in nci re% -co(petentele te/nice% pre!&tire te/nic& d pt t& si o e*perient& c intern% uditor

-or! ni+ re pro'esion l&% pl ni'ic re , supr "e!/ere , controlul si docu(ent re corect& lucr&rilor, e*istent ( nu lelor de udit, pro!r ( lor de lucru si dos relor de lucru corespun+&to re. - "olu(ului si c lit&tii ltor ele(ente pro, nte disponi,ile.

8n l doile r#nd uditorul tre,uie s& "eri'ice co(petent pro'esion l& e*pertului: c li'ic&rile pro'esion le, diplo(e, )nscriere c (e(,ru 8ntr-un or! nis( pro'esion l, e*perient si reput ti s )n do(eniul )n c re se intentione +& 'i 'olosit. 8n l treile r#nd uditorul tre,uie s& e" lue+e o,iecti"it te e*pertului. Riscul unei lipse de o,iecti"it te este ( i ridic t )n c +ul e*pertului n! 3 t l )ntreprinderii si l e*pertului le! t )ntr-un 'el s u ltul de )ntreprindere udit t&. 8n l p trule r#nd uditorul tre,uie s& str#n!& ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te c re s& de(onstre+e c& )ntindere lucr&rilor e*pertului r&spunde o,iecti"elor uditului. Ace st se po te re li+ e* (in#nd instructiunile scrise d te de c&tre )ntreprindere e*pertului, instructiuni c re se pot re'eri l te(e precu(: o,iecti"ele si )ntindere lucr&rilor e*pertului% - o descriere !ener l& e*pertului% pro,le(elor speci'ice c re "or 'i tr t te )n r portul

- conditiile de cces le e*pertului l in'or( tii% - con'identi lit te in'or( tiilor despre )ntreprindere% - in'or( tii re'erito re l ipote+ele si (etodele de lucru pe c re le " 'olosi e*pertul. Auditorul tre,uie s& st ,ile sc& d c& lucr&rile e*pertului pot constitui un ele(ent pro, nt cu pri"ire l preciere criteriilor ce tre,uiesc )ndeplinite de situ tiile 'in nci re% el " st ,ili )n (od deose,it d c& re+ult tele l c re 3uns e*pertul u 'ost corect lu te )n se (& l el ,or re situ tiilor 'in nci re% d c& el " st ,ili c& lucr&rile e*pertului nu per(it reunire ele(entelor pro, ntc, po te n! 3 un lt e*pert s u " e(ite o opinie c li'ic t&. C#nd uditorul nu (odi'ic& r portul s&u, el nu tre,uie s ' c& (entiune de utili+ re lucr&rilor e*pertului. CAPITOLUL 5III ALTE LUCRARI NECE4ARE 8NCQEIERII 9I4IUNII ,. $3estionarul sfrsitului lucrrilor 8ntr-o ,un& pr ctic& de udit este neces r& utili+ re unui c/estion r l s'#rsitului lucr&rilor c re s& per(it& si!ur re c& to te ele(entele neces re 'or(ul&rii opiniei

supr ,il ntului cont ,il u 'ost reuni te, c& nor(ele u 'ost respect te si c& dos rele de lucru sunt co(plete. C/estion rul s'#rsitului lucr&rilor, 'iind un docu(ent intern l uditorului, po te contine ( i (ulte s u ( i putine )ntre,&ri )n 'unctie de (&ri(e , structur si e*perient c ,inetului de udit, de n tur (isiunii, si d c& este pri(ul udit s u clientul este ( i "ec/i. 8ntre,&rile din c/estion r tre,uie s& rec pitule+e to te lucr&rile ce tre,uie e'ectu te potri"it st nd rdelor nor(elor de udit si procedurilor interne le c ,inetului si se pot !rup dup& cu( ur-(e +&: - )ntindere lucr&rilor% - dele! re lucr&rilor c&tre (e(,rii ec/ipei si super"i+ re - continutul ,il ntului cont ,il% - r port&rile% - co(unic&rile cu conducere )ntreprinderii% - l tur d(inistr ti"&. cti"it&tii lor%

Acest c/estion r " ser"i l el ,or re notei de sinte+& (isinii. 2. 9ot de sintez -pro,le(ele te/nice )nt#lnite si ( nier )n c re u 'ost re+ol" te% -punctele )n suspensie c re necesit& pri(ire unei in'or( tii co(ple(ent re% -do(eniile c re necesit& o lu re de po+itie si o deci+ie 'in l& uditorului%

-o list& (odi'ic&rilor propuse, e"identiindu-le pe cele c re u 'ost cont ,ili+ te si sep r t pe cele c re )nc& nu u 'ost ccept te de )ntreprindere. Po te 'i util&, de se(ene , re li+ re unui scurt re+u( t l e"eni(entelor se(ni'ic ti"e c re u ( rc t "i t )ntreprinderii )n ti(pul e*ercitiului c , de e*e(plu: -e"oluti princip lelor ele(ente din situ tiile 'in nci re% -produse 1 cti"it&ti2 noi%

-sc/i(,&ri )n str te!i )ntreprinderii. Pentru e*pri( opini s pri"ind ,il ntul cont ,il, uditorul tre,uie s& e* (ine+e si s& precie+e conclu+iile tr se din ele(entele pro, nte colect te. Conclu+i !lo, l& c re re+ult& din ce st& e* (in re si din ce st& preciere per(ite uditorului s& se si!ure c&: -situ tiile 'in nci re u 'ost pre!&tite pe , + unor (etode cont ,ile ccept ,ile si plic te )n (od per( nent% -situ tiile 'in nci re sunt con'or(e dispo+itiilor le! le si re!ul (ent re )n "i!o re% -i( !ine d t& de ns (,lul situ tiilor 'in nci re corespunde cu cuno stere !ener l& pe c re o re uditorul despre )ntreprindere% -to te punctele se(ni'ic ti"e c re contri,uie l o ,un& pre+ent re 'in nci re u 'ost corect (ention te. situ tiilor

In'or( tiile colect te si lucr&rile e'ectu te, de l cuno stere )ntreprinderii p#n& l controlul conturilor, se "or cl s )n dos re de lucru. Pentru per(ite uditorului s&-si ' c& o p&rere de'initi"& supr situ tiilor 'in nci re, este util s&-si st ,ile sc& o $not& de sinte+&$ c re rec pitule +& to te punctele i(port nte le lucr&rii, c re pot "e o incident& supr deci+iei 'in le. Not de sinte+& este st ,ilit& pe o 'o ie de lucru c re presupune: -o re'erire l 'o i de lucru )n c re punctul retinut c i(port nt este de+"olt t% -o descriere su( r& punctului respecti"% -po+iti uditorului 1punctul s&u de "edere2.

Descriere punctelor respecti"e se " re'eri l to te ele(clI tele i(port nte le des'&sur&rii lucr&rilor si )n speci l l : !. <crisoarea de afirmare Fi ,ilit te ele(entelor pro, nte depinde de ori!ine lor, intern& s u e*tern& si de n tur lor "i+u l&, scris& s u or l&. Desi 'i ,ilit te ele(entelor pro, nte este su,ordon t& circu(st ntelor )n c re sunt o,tinute, ce st po te 'i e" lu t& tin#nd se ( de ur(&to rele !r de de 'i ,ilit te:

-ele(entele pro, nte e*terne 1de e*e(plu, con'ir( re o,tinut& de l un tert2 sunt ( i 'i ,ile dec#t ele(entele pro, nte interne% -ele(entele pro, nte interne sunt ( i 'i ,ile tunci c#nd controlul intern c re se re'er& l ele este s tis'&c&tor% -ele(entele pro, nte o,tinute c/i r de uditor sunt ( i 'i ,ile dec#t cele c re-i sunt 'urni+ te de )ntreprindere% -ele(entele pro, nte ( teri li+ te de un docu(ent s u o con'ir( re scris& sunt ( i ti ,ile dec#t 'ir( tiile "er, le. Auditorul tre,uie s& o,tin& do" d c& cei c re conduc )ntreprindere recunosc respons ,ilit te lor )n )ntoc(ire ,il ntului cont ,il pe c re l- u /ot&r#t si pro, t. Ace st& do" d& po te 'i o,tinut& pornind de l : -procesele "er, le le sedintelor si deli,er&ri lor consiliului de d(inistr tie 1directie2 )n c re uditorul pre+ent t conclu+iile !ener le le uditului, s u prin o,tinere : . unei scrisori de 'ir( re% s u . unei copii de pe situ tiile 'in nci re se(n t& de conducere )ntreprinderii. 8n cursul unui udit, conduc&torii 'or(ule +& nu(ero se 'ir( tii pentru uditor, spont n s u c r&spuns l )ntre,&ri precise. C#nd ceste 'ir( tii se re'er& l puncte se(ni'ic ti"e le ,il ntului cont ,il, uditorul tre,uie: -s& c ute, pornind de l surse interne s u e*terne )ntreprinderii, ele(ente pro, nte c re s& con'ir(e ceste 'ir( tii% -s& precie+e d c& 'ir( tiile pri(ite de l conduc&torii )ntreprinderii p r 'i re+on ,ile si coerente cu celel lte ele(ente pro, nte o,tinute din lte surse% -s& precie+e d c& utorii cestor 'ir( tii pot 'i consider ti 'i ,ine in'or( ti supr punctelor )n c u+&. Atunci c#nd o 'ir( tie pri(it& de l un conduc&tor este contr +is& de un lt ele(ent pro, nt, uditorul tre,uie s& c ute e*plic ti pentru ce st si, d c& este c +ul, s& repun& )n c u+& 'i ,ilit te ns (,lului 'ir( tiilor pri(ite. A'ir( tiile pri(ite de l conduc&tori nu se pot su,stitui ltor ele(ente pro, nte pe c re uditorul le po te o,tine. Cu titlu de e*e(plu, 'ir( tiile conduc&torilor re'erito re l costul de c/i+itie unui ele(ent l cti"ului nu se su,stituie ele(entelor pro, nte pe c re uditorulle po te o,tine )n (od o,isnuit. C/i r d c& uditorul pri(it o 'ir( tie conduc&torilor, " e*ist o li(it re )ntinderii (isiunii s le, d c& el se 'l&

)n i(posi,ilit te de o,tine ele(ente pro, nte su'iciente c re, dup& el, r tre,ui s& e*iste. 8n unele c +uri, o 'ir( tie pri(it& de l conduc&tori po te constitui sin!urul ele(ent pro, nt pe c re uditorul )l po te o,tine )n (od re+on ,il. Cu titlu de e*e(plu, uditorul nu se ste pt&, )n (od neces r, s& o,tin& lte ele(ente pro, nte dec#t cele re+ult#nd dintr-o 'ir( tie conduc&torilor, pentru con'ir( intentiile cestor de p&str o p rticip re )n "edere re li+&rii unei plus " lori pe ter(en lun!. Ast'el, )n (&sur )n c re uditorul o,tine )n scris con'ir( re unei se(ene 'ir( tii, nu " e*ist li(it re l )ntindere (isiunii s le. Auditorul po te conse(n )n 'oile s le de lucru pro, 'ir( tiilor pri(ite de l conduc&tori, e'ectu#nd o sinte+& con"or,irilor s le o,tin#nd o scriso re de 'ir( re, c re po te )(,r&c 'or( : -'ie unei scrisori e( n#nd de l conduc&tori% -'ie unei scrisori uditorilor (intind ter(enii 'ir( tii "er, le pri(ite de l conduc&tori, recunoscute cu( se cu"ine si con'ir( te de ei. Posi,ilit te unor ne)ntele!eri )ntre uditor si conduc&tori este redus& tunci c#nd cesti din ur(& con'ir(& )n scris 'ir( tii or le. 8n plus, este c +ul s& se o,tin& o scriso re c re s& con'ir(e 'ir( tiile "er, le pri(ite cu pri"ire l ele(entele se(ni'ic ti"e le situ tiilor 'in nci re, pentru c re uditorul nu se po te stept in (od re+on ,il s& o,tin& ele(ente pro, nte su'iciente. Punctele 1F re pot ' ce o,iectul unei scrisori de 'ir( re s u unei cereri de con'ir( re de c&tre uditor 'i!ure +& )n e*e(plu de scriso re r&t t in ne*e. C#nd este cerut& conduc&torilor, scriso re de 'ir( re tre,uie s& 'ie dres t& uditorului, s& cuprind& in'or( tiile cerute si s& 'ie re!ul (ent r d t t& si se(n t&. D c& conduc&torii re'u+& s& teste printr-o scriso re de 'ir( re 'ir( tiile pe c re uditorulle consider& neces re, cest re'u+ " constitui o li(it re )ntinderii lucr&rilor s le. 8ntr-un se(ene c +, uditorul " tre,ui s& repun& )n c u+& )ncredere cord t& celorl lte 'ir( tii pri(ite de l conduc&tori si s& se )ntre,e d c& cest re'u+ po te "e o lt& incident& supr r portului s&u. D c& conduc&torii re'u+& s& con'ir(e )n scris o 'ir( tie "er, l&, cest re'u+ " constitui o li(it re )ntinderii lucr&rilor uditorului, e*cept#nd c +ul c#nd el este con"ins c& e*ist& (oti"e 'ond te si ccept ,ile pentru cest re'u+ si c& se po te spri3ini pe 'ir( ti "er, l&. 4criso re de 'ir( re per(ite: -cl ri'ic re r&spunderilor ce re"in conduc&torilor )ntreprinderii si uditorului% -)nstiint re conducerii )ntreprinderii supr (odului de in'luent re 'in nci re de c&tre in'or( tiile pe c re nu( i e le detine. situ tiilor

Ace st& scriso re de 'ir( re nu )nlocuieste procedurile de "eri'ic re ce tre,uie e'ectu te de c&tre uditori. CAPITOLUL IP RAPORTUL DE AUDIT ,. 0olul raportului de audit 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. IBB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le si (od lit&tile lor de plic re cu pri"ire l 'or( si continutul r portului uditorului independent e(is pe , + conclu+iilor re+ult te din udit re situ tiilor 'in nci re le unei entit&ti 1(isiune de , +&2. Cele ( i (ulte din pre"ederile cestui st nd rd pot 'i d pt te l r po rte e(ise si )n c +ul unor (isiuni de udit di'erite de (isiune de , +&. R portul de udit re un triplu rol: -instru(ent de co(unic re cu utili+ torii situ tiilor 'in nci re e(ise de entit te udit t&, respecti" cu pu,licul, precu( si cu ction rii pentru deci+ii econo(ice% -instru(ent de con'ir( re 'in nci re pre+ent te de o entit te% -instru(ent de identi'ic re conducere entit&tii udit te. )ncrederii pu,licului si ction rilor )n situ tiile uditor si pentru

respons ,ilit&tilor pentru

R&spundere conducerii entit&tii udit te se re'er& l )ntoc(ire si pre+ent re situ tiilor 'in nci re. Respons ,ilit&tile uditorului sunt de L n turi: - respons ,ilit te de , +&% pentru opini s )n le!&tur& cu situ tiile 'in nci re udit te% -respons ,ilit&ti secund re c re u ur(&to rele c r cteristici: re+ult& din te*te de le!i, re!le(ent&ri di"erse s u nor(e le or! nis(ului pro'esion l% nu necesit& te/nici si proceduri di'erite de cele 'olosite pentru (isiune de udit de , +&% nu presupune e*pri( re unei opinii distincte 1opini este i(plicit& c , de e*e(plu, r&spunsul l o,li! ti le! l& de "eri'ic re d c& re!istrele cont ,ile u 'ost tinute corect si l +i2. -respons ,ilit&ti dition le c re u ur(&to rele c r cteristici: re+ult& din te*te de le!i si lte re!le(ent&ri, pot 'i ,ord te te/nici si proceduri c re nu sunt o,li! torii pentru (isiune de , +&% presupun e*pri( re )n (od e*plicit unei opinii s u

conclu+ii% r port re se po te ' ce sep r t s u po te 'i inte!r t& )n r portul de udit 1)n cuprins s u )n ne*e l cest 2. De e*e(plu, con'or(it te cu unele re!le(ent&ri speci'ice 1pi t de c pit l, ,&nci, si!ur&ri etc.2 s u r portul supr controlului intern. 2. $ontinutul raportului de audit R portul de udit tre,uie s& contin&: -rel ti contr ctu l& de e*ecut re (isiunii de udit% -o,ser" tiile reiesite din di"erse "eri'ic&ri% -in'or( tiile c&ror (entiune )n r port este pre"&+ut& e*pres de le!e% -o'erire ! r ntiei pentru ction ri si terti c& un person l c li'ic t o,tinut si!ur re c& situ tiile 'in nci re o'er& o i( !ine 'idel&, cl r& si co(plet& po+itiei 'in nci re, per'or( ntelor si situ tiei 'in nci re !ener le )ntreprinderii% -(entiune c& situ tiile 'in nci re udit te sunt ne* te l r portul de udit. Din r portul de udit tre,uie s& re+ulte )n (od cl r: -(ention re respons ,ilit&tilor pentru uditor si pentru conducere )ntreprinderii% -descriere o,iecti"elor si n tur (isiunii de udit% -situ tiile c re ' c s& p r& incertitudini% -n tur si locul o,ser" tiilor )n r port. !. &pinia auditorului 8ntr-o (isiune de udit de , +& e*ist& dou& 'or(e de e*pri( re opiniei supr situ tiilor 'in nci re c re u cee si " lo re: $d u o i( !ine 'idel&$ s u $.... pre+int& )n (od sincer )n to te spectele lor se(ni'ic ti"e ...$. E*ist& E tipuri de opinie: -opini '&r& re+er"e% -opini cu re+er"e%

-opini de' "or ,il&% -i(posi,ilit te de e*pri( o opinie. #. <ituatii care conduc la formularea altei opinii dect opinia fr rezerve De 'iec re d t& c#nd uditorul e(ite un r port, ltul dec#t un r port '&r& re+er"&, el tre,uie s& includ& )n r portul s&u o descriere cl r& tuturor (oti"elor c re 3usti'ic& deci+i s si, de 'iec re d t& c#nd po te, s& ci're+e 1s& esti(e+e2 incident posi,il& supr situ tiilor 'in nci re. Aceste in'or( tii tre,uie s& 'ie d te, de pre'erint& )ntr-un p r !r ' distinct c re s& prece d& pe cel c re cuprinde e*pri( re opiniei s u i(posi,ilit te de e*pri( o opinie si pot, de se(ene , s& ' c& tri(itere l o not& ne*& ( i pro'und t&. #.,. +ezacorduri cu conducerea *ntreprinderii privind principiile si metodele contabile Auditorul, 'olosind (i3lo cele pe c re le- consider t neces re, const t t o ire!ul rit te cont ,il& pe c re conducere )ntreprinderii re'u+& s& o corecte+e. Acest de+ cord po te 'i i(port nt si s& in'luente+e certi'ic re . Pot 'i, de e*e(plu, de+ corduri pri"ind: -o insu'icient pro"i+io nelor pentru deprecierile de stocuri si cre nte% -o stocuri supr e" lu te s u su,e" lu te d torit& unor erori )n c lculul costurilor productiei s u )n deter(in re (&ri(ii stocului 1c ntit&tilor2% -o nerespect re principiului independentei e*ercitiului% -o nelu re )n consider re e"eni(entelor posterio re c re con'irrn& s u in'ir(& o situ tie e*istent& l d t )nc/iderii e*ercitiului% -o nelu re )n consider re principiului prudentei prin supr e" lu re cti"elor%

-o erori )n cl s re terti lor 1clienti incerti (entinuti c clienti o,isnuiti2. Auditorul certi'ic& $cu re+er"&$ tunci c#nd ire!ul rit te este se(ni'ic ti"&, d r i(port nt ei nu este su'icient& pentru consider c& situ tiile 'in nci re nu sunt corecte si sincere si c& nu d u o i( !ine 'idel& supr po+itiei si situ tiei 'in nci re precu( si re+ult tului e*ercitiului.

Oric re preci+#nd:

r 'i n tur

nere!ul rit&tilor,

uditorul )si pre+int& )n r port opini ,

- n tur de+ cordului% - postul si su( respecti"&% - in'luent supr re+ult tului net.

#.2. 6imitarea *ntinderii lucrrilor Li(it re )ntinderii lucr&rilor const& )n i(posi,ilit te uditorului de 'olosi (i3lo cele pe c re le- r consider neces re si, )n speci l pentru o,tinere ele(entelor pro, nte. O li(it re )ntinderii lucr&rilor po te 'i i(pus& de client uditorului prin cl u+ele contr ctului c re pot preci+ c uditorul s& nu plice o nu(it& procedur& de udit, desi cest o consider& neces r&. Li(itele pot 'i: -i(puse de )(pre3ur&ri% de e*e(plu, se(n re contr ctului de prest&ri de ser"icii dup& )nc/eiere e*ercitiului )(piedic t uditorul s& siste l in"ent riere 'i+ic& si nu s- putut si!ur de re lit te stocurilor in"ent ri te, prin lte (i3lo ce de control%

-i(puse de conducere )ntreprinderii% de e*e(plu, conducere re'u+& uditorului dres re cererilor de con'ir( re soldurilor, )n ti(p ce el consider& ce st esenti l. Insu'icient onor riilor este un lt (od de li(it contro lele. Acest tip de li(it&ri r tre,ui s& 'ie r r: el constituie o piedic& )n e*ercit re lucr&rilor. De se(ene , ,sent controlului intern po te constitui o li(it re l controlul e*/ usti"it&tii )nre!istr&rilor si 'i ,ilit&tii lor. Auditorul lucre +& prin sond 3e l c&ror "olu( este )n 'unctie de c lit te controlului intern. 8n 'unctie de i(port nt rel ti"& li(itelor, uditorul " 'or(ul o re+er"& s u se " 'l )n i(posi,ilit te de certi'ic situ tiile 'in nci re. 8ntr-un p r !r ' situ t )n inte e*pri(&rii opiniei, uditorul indic&: -)(pre3ur&rile c re l- u )(piedic t s& 'olose sc& dili!entele consider te utile%

-i(posi,ilit te o,tinerii ele(entelor pro, nte su'iciente prin lte (i3lo ce de control% -su( posturilor din situ tiile 'in nci re in'luent t& de li(it&ri le )ntreprinderii uditului. #.!. 5ncertitudini asupra estimrilor contabile 8n nu(ite )(pre3ur&ri, conducere )ntreprinderii nu dispune de in'or( tiile su'iciente pentru tr nspune o situ tie )n ,il ntul cont ,il, de e*e(plu, s u po te lu o deci+ie pe , + unor in'or( tii insu'iciente. De e*e(plu: )n (o(entul se(n&rii r portului de udit, e*ist& riscuri pri"ind nu(ite oper tii c re nu pot 'i pro"i+ion te, s u c&ror su(& nu po te 'i pro"i+ion t& cu o pro*i( tie re+on ,il&, deo rece: -su( lor este nesi!ur& s u necunoscut&% -pro, ,ilit te re li+&rii este nesi!ur&. Fie c& riscul este pro"i+ion t s u nu, uditorul nu putut o,tine ele(ente pro, nte su'iciente pentru 3usti'ic su( pro"i+ion t& s u ,sent constituirii pro"i+ionului. Acest este un c + p rticul r de li(it re (od lit&tii de o,tinere ele(entelor pro, nte. Atunci c#nd incident e"entu l& este se(ni'ic ti"&, d r nu su'icient& pentru respin!e ns (,lul situ tiilor 'in nci re, uditorul certi'ic& cu re+er"&. C#nd incertitudine re o i(port nt& prin c&rei re li+ re po te re duce )n discutie ns (,lul situ tiilor 'in nci re, uditorul (entione +& c& nu este )n (&sur& s& corde certi'ic re . 8n p r !r 'ul c re e*pune (oti"ele re+er"ei s u re'u+ului, se "or preci+ to te ele(entele de in'or( re supr incertitudinii: -n tur riscului% -postul s u posturile ,il ntului cont ,il, in'luent te% -" lo re ( *i(& riscului c#nd se cuno ste, s u ' ptul c& nu po te 'i preci+ t% -inc p cit te )n c re se 'l& de pute deter(in e"oluti incertitudinii si e" lu consecintele e"entu le le cestei situ tii. #.#. $az particular( continuitate a activittii E*istent incertitudinii despre continuit te cti"it&tii s u c#nd e este de'initi" co(pro(is& deter(in& uditorul s& e* (ine+e d c& tr nspunere cont ,il& cestei

situ tii este con'or(& principiului continuit&tii e*plo t&rii si consecintele pe c re s& le )nscrie )n r portul s&u. 1. 'lementele de baz ale raportului de audit

preci +&, dup& c +,

R portul unei (isiuni de udit de , +& tre,uie s& contin& 8n (od o,li! toriu ur(&to rele ele(ente de , +&: titlul, destin t rul, p r !r 'ul introducti", p r !r 'ul cuprin+#nd n tur si intindere lucr rilor de udit,p r !r 'ul opiniei ,se(n tur , dres si d t r portului. 1.,. "itlul raportului R portul de udit tre,uie s& po rte un titlu precis. De reco( nd t s& se 'olose sc& titlul de $R portul uditorului independent$ pentru -l distin!e de r po rtele c re pot 'i el ,or te de lte perso ne. 1.2. +estinatarul R portul de udit tre,uie s& 'ie dres t destin t rului corespun+&tor, )n 'unctie de circu(st ntele ce c r cteri+e +& (isiune si o,li! tiile le! le. 8n (od o,isnuit, r portul se drese +& 'ie ction rilor, 'ie consiliului de d(inistr tie l unit&tii, le c&rei situ tii 'in nci re u 'ost udit te. 1.!. 4aragraful introductiv Acest p r !r ' cuprinde identi'ic re situ tiilor 'in nci re udit te precu( si o (entiune respons ,ilit&tilor conducerii entit&tii udit te si le uditorului. R portul de udit tre,uie s& identi'ice situ tiile 'in nci re le entit&tii, c re u '&cut o,iectul uditului, c#t si d t si perio d coperite prin ceste docu(ente. R portul tre,uie s& (entione+e c& situ tiile 'in nci re sunt )n s rcin 1respons ,ilit te 2 conducerii entit&tii si c& respons ,ilit te uditorului este c , pe , + uditului e'ectu t, s& e*pri(e o opinie supr cestor situ tii 'in nci re. 4itu tiile 'in nci re constituie repre+ent re ' ptelor de c&tre conducere. Pre!&tire lor presupune c& directi une ' ce esti(&ri cont ,ile si duce 3udec&ti c re u o incident& se(ni'ic ti"&, c& e st ,ileste principiile si (etodele cont ,ile potri"ite, c re tre,uie sii 'ie utili+ te pentru pre!&tire situ tiilor 'in nci re. Di(potri"&,respons ,ilit te uditorului este de udit ceste situ tii 'in nci re, )nc#t s& po t& e*pri( supr cestor o opinie. Acest p r !r ' po te, de e*e(plu, "e 'or(ul re ur(&to re: $N oi ( proced t l udit re situ tiilor 'in nci re le societ&tii $P$, )nc/ei te l L1 dece(,rie -BB., s cu( sunt pre+ent te )n ne*ele l pre+entul R port. Aceste situ tii 'in nci re u 'ost st ,ilite su, respons ,ilit te conducerii entit&tii. Respons ,ilit te no str& este, c pe , + uditului nostru, s& e*pri(&( o opinie supr cestor conturi nu le$.

1.#. 7n paragraf prezentnd *ntinderea lucrrilor si natura unei lucrri de audit Acest p r !r ' cuprinde re'erenti lul de udit utili+ t, respecti" 4t nd rdele Intern tion le de Audit s u nor(e si pr ctici n tion le, precu( si descriere lucr&rilor de c&tre uditor. R portul uditorului tre,uie s& descrie )ntindere lucr&rilor de udit, indic#nd c& ele u 'ost )ndeplinite con'or( 4t nd rdelor Intern tion le de Audit s u con'or( nor(elor s u pr cticilor n tion le. $8ntindere lucr&rilor$ d& posi,ilit te pentru uditor s& pun& )n oper& procedurile de udit 3udec te c neces re )n conditiile concrete d te. Cititorul re )n ' pt ne"oie s& se si!ure c& uditul 'ost '&cut con'or( nor(elor si pr cticilor )n ( terie% d c& ce st nu re+ult& )n (od cl r, se presupune c& nor(ele si pr cticile utili+ te sunt cele din t r indic t& prin dres uditorului. R portul tre,uie s& preci+e+e c& uditul 'ost pl ni'ic t si e*ecut t de o ( nier& c re s& si!ure )n (od re+on ,il c& situ tiile 'in nci re nu co(port& no( lii se(ni'ic ti"e. R portul de udit tre,uie s& descrie uditul, c presupun#nd: -e* (enul, pe , +& de sond 3e, ele(entelor pro, nte c re 3usti'ic& su(ele si in'or( tiile continute )n situ tiile 'in nCI re% -e" lu re principiilor si (etodelor cont ,ile 'olosite pentru el ,or re situ tiilor 'in nci re% -e" lu re esti(&rilor se(ni'ic ti"e '&cute de conducere pentru 'in nci re% -re"edere pre+ent&rii de ns (,lu situ tiilor 'in nci re. 1.1. 7n paragraf al opiniei R portul de udit tre,uie s& pre+inte cl r opini uditorului supr ' ptului de sti d c& situ tiile 'in nci re d u o i( !ine lidel& po+itiei, situ tiei 'in nci re si re+ult telor o,tinute 1s u prelinl& )n (od sincer )n to te spectele lor se(ni'ic ti"e2 )n cord cu re'erintele cont ,ile si, d c& e c +ul, d c& ele sunt con'or(e pre"ederilor le! le. Ter(enii utili+ ti pentru e*pri( re opiniei uditorului sunt , Rd u 12 i( !ine 'idel&$ s u $pre+int& )n (od sincer)n to te spectele lor se(ni'ic ti"e$. st ,ili situ tiile

Aceste dou& 'or(ul&ri se(ni'ic&, )ntre ltele, c& uditorul nu i )n consider re dec#t ele(entele se(ni'ic ti"e pri"ind situ tiile 'in nci re. 1.1.,. &pinia fr rezerve (curat) $Dup& p&rere no str&, conturile nu le d u o i( !ine 'idel& 1s u pre+int& )n (od sincer, )n to te spectele lor se(ni'ic ti"e2, po+itiei si situ tiei 'in nci re societ&tii l L1 dece(,rie -BB6 precu( si re+ult telor cestor oper tii si 'lu*urilor de tre+orerie pentru e*ercitiul )nc/is l ce st& d t&, )n con'or(it te cu nor(ele intern tion le 1s u n tion le2 de cont ,ilit te$. 1.1.2. &pinia fr rezerve dar cu un paragraf de observatii 8n unele c +uri, r portul de udit po te 'i (odi'ic t, d&u!#nd un p r !r ' de o,ser" tii l c&rui o,iecti" este de l&(uri cititorul supr unui punct pri"ind conturile nu le, e*pus de o ( nier& det li t& )n ne*&. Ad&u! re unui st'el de p r !r ' nu 'ecte +& opini uditorului% ce st se situe +& de pre'erint& dup& p r !r 'ul de opinie si preci+e +&, )n !ener l, c& cest nu constituie o re+er" . 1.1.!. &pinia cu rezerve Re+er"ele se pre+int& )n inte p r !r 'ului de opinie. 8n p r !r 'ul opiniei se 'or(ule +& st'el: st'el de c +uri,

E*e(plu de re+er"e d tor te li(it&rii )ntinderii lucr&rilor: $N oi nu ( putut sist l in"ent rul 'i+ic din L1 dece(,rie ...., c&ci noi ( 'ost dese(n ti uditori ulterior cestei d te. Tin#nd se ( de n tur docu(entelor cont ,ile le societ&tii, noi ( putut control c ntit&tile prin lte proceduri. Dup& p&rere no str&, cu e*cepti incidentei 3ust&rilor c re r 'i putut 'i neces re, d c& noi ( 'i putut e'ectu controlul 'i+ic l c ntit&tilor, situ tiilor 'in nci re d u o i( !ine 'idel& po+itiei si situ tiei 'in nci re societ&tii l L1 dece(,rie ...., c#t si contului de pro'it si pierdere pentru e*ercitiul )nc/ei t l ce st& d t& si sunt con'or(e cu pre"ederile le! le si st tut re$. 1.1.#. 5mposibilitatea exprimrii unei opinii O st'el de opinie d tor t& li(it&rii )ntinderii lucr&rilor se po te pre+ent st'el: $Noi nu ( 'ost )n (&sur& s& sist&( l in"ent rul 'i+ic, nici s& proced&( l con'ir( re direct& conturilor de clienti, din c u+ li(it&rii )ntinderii lucr&rilor no stre, i(pus& de c&tre directiune.

A "#nd )n "edere i(port nt ' ptelor e*puse ( i sus, noi nu ne e*pri(&( opini supr conturilor nu le.$ 1.1.#. 5mposibilitatea exprimrii unei opinii O st'el de opinie d tor t& li(it&rii )ntinderii lucr&rilor se po te pre+ent st'el: $Noi nu ( 'ost )n (&sur& s& sist&( l in"ent rul 'i+ic, nici s& proced&( l con'ir( re direct& conturilor de clienti, din c u+ li(it&rii )ntinderii lucr&rilor no stre, i(pus& de c&tre directiune. A "#nd )n "edere i(port nt ' ptelor e*puse ( i sus, noi nu ne e*pri(&( opini supr conturilor nu le.$ 1.1.1. &pinia defavorabil O st'el de opinie d tor t& de e*e(plu de+ cordului supr principiilor cont ,ile, se po te pre+ent st'el: Ast'el, cu( este e*plic t )n not $P$, nu s- u const t t (ortis(ente )n situ tiile 'in nci re. Ace st& pr ctic& nu este, )n opini no str&, )n cord cu Nor(ele de (orti+ re c pit lului i(o,ili+ t )n cti"e corpor le. C/eltuielile 'erente, pe , + unui (ortis(ent line r si unei cote de .... pentru cl&diri si ... pentru util 3e, tre,ui s& se ridice l su( de ..., pentru e*ercitiul )nc/ei t 1.2. +ata raportului R portul uditorului tre,uie s& po rte d t de l s'#rsitullucr&rilor de udit. Cititorul este st'el in'or( t c& uditorul preci t e'ectele supr situ tiilor 'in nci re si supr r portului s&u, e"eni(entelor si tr n+ ctiilor inter"enite, de c re el "ut cunostint& p#n& l ce st& d t&. 8ntruc#t respons ,ilit te uditorului const& )n e(itere unui r port supr situ tiilor 'in nci re pre!&tite si pre+ent te de conducere societ&tii, r portul s&u nu tre,uie s& po rte o d t& nterio r& celei l c re situ tiile 'in nci re u 'ost )nc/ise si pro, te. 1.B. dresa auditorului R portul tre,uie s& (entione+e )ntr-un loc nu(e, locul speci'ic, c re este )n !ener l cel l or sului )n c re sunt situ te ,irourile uditorului c re re respons ,ilit te uditului. 1.C. <emntura auditorului

R portul tre,uie s& po rte se(n&tur societ&tii de e*perti+& cont ,il& s u uditorului perso n& 'i+ic& s u pe (#ndou&. R portul uditorului po rt&, )n !ener l, se(n&tur c ,inetului s u societ&tii de udit, c&ci ce st )si su(& respons ,ilit te uditului. CAPITOLUL P DOCU9ENTAREA LUCRMRILOR DE AUDIT ,. +osarul exercitiului Dos rul e*ercitiului cuprinde to te ele(entele unei (isiuni, c&ror utilit te nu dep&seste e*ercitiul control t% el per(ite s (,l re tuturor lucr&rilor, de l or! ni+ re (isiunii l sinte+& si 'or(ul re r portului. +osarul exercitiului este indispens ,il pentru: -( i ,un or! ni+ re si control le (isiunii% -docu(ent re lucr&rilor e'ectu te, deci+iilor lu te si si!ur re c& pro!r (ul sderul t '&r& o(isiuni% -)nlesnire (uncii )n ec/ip& si super"i+ re lucr&rilor d te l col ,or tori% -3usti'ic re opiniei e(ise si red ct re r portului. $ontinut. 8n (od u+u l, cest dos r cuprinde: . planificarea misiunii: - pro!r (ul !ener l de lucru% - note supr utili+&rii lucr&rilor de control e'ectu te de c&tre ltii 1 uditori interni, di"ersi speci listi2% - d tele si dur tele "i+itelor, locurile de inter"entie% - co(punere ec/ipei% - d t pentru e(itere r portului% - ,u!et de ti(p si re li+ re lui%

. supervizarea lucrrilor: - note supr studierii dos relor si st ,ilire solutiilor l pro,le(ele ridic te% D pro, re tuturor deci+iilor i(port nte c re pot 'ect pl ni'ic re , pro!r (ul lucr&rilor, e*ecut re lucr&rilor, conclu+iile lucr&rilor, continutul r portului% . aprecierea controlului intern( D e" lu re punctelor t ri, punctelor sl ,e si +onelor de risc% - 'oi de lucru pri"ind: , +ele de st ,ilire siste(elor, det lii supr sond 3elor e'ectu te% -co(ent rii supr no( liilor descoperite% sond 3elor supr 'unction&rii

. obtinerea de elemente probante( - pro!r ( de control% -'oi de lucru cuprin+#nd: o,iecti"ul, det lii supr lucr&rilor e'ectu te, e"entu le co(ent rii, conclu+ii% -docu(ente s u copii de docu(ente de l )ntreprindere s u terti, 3usti'ic#nd ci'rele e* (in te% -det lii supr lucr&rilor e'ectu te e*plic tii le " ri tiilor, conclu+ii% supr situ tiilor 'in nci re: co(p r tii si

-sinte+ !ener l& re+ult telor pe di'erite et pe le (isiunii si tr t re distinct& punctelor c re r pute "e o in'luent& supr deci+iei de certi'ic re% - 'oi de lucru cu pri"ire l ' ptele delictu le. Dos rul e*ercitiului este ,ine s& 'ie )(p&rtit pe sectiuni 1p&rti2 pentru usur utili+ re s . 8n !ener l se 'oloseste o )(p&rtire )n 1B sectiuni 1p&rti2 si(,oli+ te de l A l I, st'el: ' (dosarul exercitiului, <ectiunea ) intitulat " cceptarea misiunii $ contine docu(ente re'erito re l ccept re s u (entinere (isiunii de udit, cu( r 'i: c/estion rul de ccept re 1cuno stere !lo, l& )ntreprinderii, e*istent unor riscuri etc.2, scriso re c&tre predecesor, corespondent cu clientul, 'is de ccept re s u de

(entinere (isiunii, lte corespondente cu or! nis(ele pro'esion le, cu or! nis(ele de ,urs& si scriso re de (isiune s u contr ctul de prest&ri ser"icii de udit. '? (dosarul exercitiului, <ectiunea ?) intitulat "<inteza misiunii si rapoarte" contine docu(ente precu(: ele(ente de sinte+& le (isiunii 1sinte+ , re+u( tul 3ust&rilor, list punctelor )n suspensie, situ tiile 'in nci re certi'ic te, e"eni(ente posterio re, , l nte, decl r tii le conducerii )ntreprinderii2, ele(ente de !estiune si or! ni+ re 1,u!et si pl ni'ic re, onor rii2, si r po rte 1r port !ener l, r po rte speci le, r port conturi consolid te, lte r po rte2. '$ (dosarul exercitiului, <ectiunea $) intitulat "&rientare si planificare" contine docu(ente 1'oi de lucru2 c re se re'er& l : cuno stere !ener l& )ntreprinderii, e" lu re unor riscuri inerente l ni"elul de ns (,lu l situ tiilor 'in nci re, (ediul !ener l de des'&sur re controlului intern si pl nul de (isiune% n tur , c lend (l si )ntindere procedurilor de udit, pr !ul de se(ni'ic tie. '+ (dosarul exercitiului, <ectiunea +) intitulat "'valuarea riscului legat de control$ contine ele(ente precu(: docu(ent tie de e" lu re controlului intern 1sond 3e supr 'unction&rii controlului intern, n li+ sep r&ri i 'unctiilor, sinte+ e" lu&rii riscurilor le! te de control2, docu(ent ti si listele de proceduri si conclu+iile supr e" lu&rii riscului le! t de control. '' (dosarul exercitiului, <ectiunea ') intitulat "$ontroale substantive $ contine ele(ente precu(: pro!r (ul de control, pro!r (ele de (unc& pe 'iec re (e(,ru l ec/ipei, 'oi de lucru contin#nd e* (enul n litic, 'oi de lucru pe 'iec re ele(ent p tri(oni l de cti" si de p si", n tur& de c/eltuieli s u n tur& de "enituri. ': (dosarul exercitiului <ectiunea :) intitulat "7tilizarea lucrrilor altor profesionisti$ contine docu(ente re'erito re l pro!r (ul de luc( l 'iec&(i speci list. '8 (dosarul exercitiului, <ectiunea 8) intitulat ">erificri si informatii specifice$ cuprinde docu(ente re'erito re l specte speci'ice solicit te e*pres prin re!le(ent&ri pent( )ntreprindere udit t& 1de e*e(plu, ' cilit&ti 'isc le, re!i(uri de su,"entie etc.2. 'D (dosarul exercitiului, <ectiunea D) intitulat "6ucrrile de sfrsit de misiune$ cuprinde docu(ente precu(: c/estion (l de s'#rsit de (isiune, c/estion (l de e"eni(ente posterio re )nc/iderii e*ercitiului.

'5 (dosarul exercitiului, <ectiunea 5) intitulat "5nterventii cerute prin reglementri diverse" cuprinde docu(ente re'erito re l oper tiuni pri"ind (isc re c pit lului, oper tiuni de e(isiune de titluri, oper tiuni pri"ind di"idendeIe etc. 'A (dosarul exercitiului, <ectiunea A) intitulat "$ontrolul conturilor consolidate$ cuprinde to te docu(entele el ,or te )n c d(l et pelor (isiunii de udit de , +&, cu re'erire l conturile consolid te. 2. +osarul permanent Dos rul per( nent se su,di"ide )n I sectiuni pentru ' cilit lectur si controlul din p rte or! nis(ului pro'esion l, dup& cu( ur(e +&: 4 (dosarul permanent, <ectiunea ) intitulat "8eneralitti" cuprinde docu(ente precu(: 'is de pre+ent re clientului, istoric, or! ni+ re !ener l&, docu(ent tii despre client 1,rosuri, e*tr se din pres& etc.2, 'is de ccept re si de (entinere (isiunii etc. 4? (dosarul permanent, <ectiunea ?) intitulat "+ocumente privind controlul intern$ c re cuprinde: r po rte supr controlului intern 1interne le )ntreprinderii, e'ectu te de lti e*perti si )ntoc(ite de uditor2, sinte+e pri"ind preciere 1e" lu re 2 controlului intern etc. 4$ (dosarul permanent, <ectiunea $) intitulat "<ituatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente" contine: situ tiile 'in nci re le e*ercitiilor precedente, r port&ri inter(edi re, pro!r (ele de control din e*ercitiile precedente, r po rtele de udit, r po rte speci le si lte r po rte pri"ind e*ercitiile precedente. 4+ (dosarul permanent, <ectiunea +) intitulat " nalize permanente" cuprinde di"erse lucr&ri de n li+& cl s te pe ele(ente le situ tiilor 'in nci re. 4' (dosarul permanent, <ectiunea ') intitulat ":iscal si social" contine decl r tii 'isc le si lte specte 'isc le le )ntreprinderii, precu( si specte soci le 1contr cte colecti"e, contr cte soci le2 etc. 4: (dosarul permanent, <ectiunea :) intitulat "Auridice" contine docu(ente re'erito re l contr cte princip le, con"entii, list soci tilor, e*tr se din procese "er, le le AAA s u CA, e*tr se din ctele constituti"e le )ntreprinderii etc. 48 (dosarul permanent, <ectiunea 8) intitulat "5ntervenienti externi" c re contine docu(ente re'erito re l lti uditori i )ntreprinderii, "oc tii )ntreprinderii, e*pertul cont ,il c re si!ur& sistent& cont ,il& si 'isc l& )ntreprinderii etc.

PARTEA C 9I4IUNI DE AUDIT 4PECIALE 4I 9I4IUNI CONEPE CAPITOLUL I 9I4IUNI DE AUDIT 4PECIALE

4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. GBB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le precu( si (od lit&tile lor de plic re cu pri"ire l (isiunile de udit speci le. 9isiunile de udit speci le se pot re'eri l : - situ tii 'in nci re, st ,ilite dup& un re'erenti l cont ,il di'erit de st nd rdele intern tion le de r port re 'in nci r& si de nor(ele n tion le% -conturi s u ele(ente de ,il nt s u ru,rici din situ tiile 'in nci re 1c re )n continu re " 'i denu(ite $ru,ric& din situ tiile 'in nci re$2% -respect re cl u+elor contr ctu le% -situ tii 'in nci re condens te 1re+u( te2% Cu e*cepti r portului supr situ tiilor 'in nci re condens te, r portul uditorului tre,uie s& contin& ele(entele de , +& le r portului (isiunii de udit, de , +&, si nu(e: - titlul% -destin t rul% -p r !r 'ul de pre+ent re si introducere din c re nu " lipsi: 7 identi'ic re in'or( tiilor 'in nci re udit te% 7 (intire respons ,ilit&tilor conducerii si le uditorului. -p r !r 'ul re'eritor l )ntindere lucr&rilor 1descriind n tur "or lipsi: uditului2 din c re nu

7 re'erire l 4t nd rdul Intern tion l de Audit pri"ind (isiunile de udit speci le, s u l nor(ele n tion le plic ,ile% 7 descriere procedurilor puse )n lucru de c&tre uditor%

-p r !r 'ul opiniei uditorului supr in'or( tiilor 'in nCI re% -d t r portului% - dres uditorului% uditorului.

- se(n&tur

,. <ituatii financiare stabilite dup un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiar si de normele nationale Ast'el de re'erenti le di'erite pot 'i: - cel 'olosit de )ntreprindere pentru st ,ilire decl r tiilor 'isc le% - cel l cont ,ilit&tii tinute pe , +& de )nc s&ri si pl&ti% - dispo+itii )n ( terie de r port re 'in nci r& i(puse de c&tre o entit te !u"ern (ent l&. Auditorul tre,uie s& preci+e+e )n r portul s&u s u )ntr-o ne*& l situ tiile 'in nci re re'erenti lul cont ,il utili+ t de )ntreprindere. El tre,uie s& se si!ure c& situ tiile 'in nci re contin (entiune c& nu u 'ost st ,ilite con'or( st nd rdelor intern tion le de cont ,ilit te s u nor(elor cont ,ile n tion le. De e*e(plu, un docu(ent 'in nci r st ,ilit con'or( re!ulilor 'isc le pentru i(po+it re po te 'i intitul t $cont de pro'ituri si pierderi st ,ilit con'or( re!ulilor 'isc le$. D c& situ tiile 'in nci re st ,ilite, con'or( unui lt re'erenti l cont ,il, nu sunt corect intitul te s u cest lt re'erenti l nu este cl r identi'ic t, uditorul tre,uie s& e(it& un r port (odi'ic t 1c li'ic t2. R portul uditorului tre,uie s& (entione+e re'erenti lul cont ,il pe , + c&rui 'ost udit t& ru,ric respecti"& din situ tiile 'in nci re. Atunci c#nd uditorul 'or(ul t o opinie de' "or ,il& s u o i(posi,ilit te de e*pri( re opiniei supr situ tiilor 'in nci re )n ns (,lul lor, el po te e(ite o lt'el de opinie )n r portul supr unei ru,rici nu( i d c& ce st& ru,ric& nu constituie o p rte se(ni'ic ti"& cestor situ tii 'in nci re. 2. 0aport asupra unor rubrici din situatiile financiare Auditorului i se po te cere s& e*pri(e o opinie supr unei s u ( i (ultor ru,rici din situ tiile 'in nci re c , de e*e(plu, cre nte, stocuri, c lculul p rticip&rii l ,ene'icii s u e'ectu re unui pro"i+ion. Ace st& cerere po te ' ce o,iectul unei (isiuni distincte s u s& 'ie re li+ t& )n c drul (isiunii de udit de , +&. O st'el de (isiune nu

conduce l un r port de udit supr situ tiilor 'in nci re )n ns (,lul lor si, )n consecint&, opini uditorului se " re'eri nu( i l ru,ric 1ru,ricile2 udit t& 1 udit te2.

!. 0aport asupra respectrii clauzelor contractuale Auditorul po te s& ccepte o st'el de (isiune nu( i d c& (isiune se re'er& e*clusi" l e* (in re respect&rii cl u+elor c re "i+e +& specte cont ,ile si 'in nci re% d c& nu( i unele c/estiuni p rticul re nu sunt coperite de co(petent uditorului, cest " recur!e l ser"iciile unui e*pert. Opini uditorului po te ' ce o,iectul unui r port distinct s u " 'i inclus& )n r portul de udit, de , +&. #. 0aport asupra situatiilor financiare condensate (rezumate) O )ntreprindere po te "e ne"oie s& st ,ile sc& situ tii 'in nci re c re re+u(& situ tiile s le 'in nci re udit te, pentru in'or( nu(ite !rupuri de utili+ tori, interes te de cuno stere do r ci'relor c/eie pri"ind situ ti 'in nci r& si re+ult tele cestei . Auditorul nu tre,uie s& e(it& "reun r port supr situ tiilor 'in nci re condens te dec#t )n c +ul unde cest e(is un r port de udit supr situ tiilor 'in nci re )n ns (,lul lor. CAPITOLUL II 9I4IUNI DE PRE5INIONATE EPA9INARE A INFOR9ATIILOR FINANCIARE

4t nd rdul Intern tion l pentru An! 3 (ente de Asi!ur re 1I4AE2 nr. LEBB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le c#t si (od lit&tile de plic re lor, )n c +ul (isiunilor de e* (in re supr unor in'or( tii 'in nci re pre"i+ion le cuprin+#nd t#t pre"i+iuni - cele , + te pe cele ( i pl u+i,ile ipote+e, c#t si proiectii - cele , + te pe ipote+e teoretice. Nu intr& su, incident cestui st nd rd e* (enul in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le e*pri( te )n ter(eni !ener li c , de e*e(plu, pre+ent re '&cut& conducerii )ntreprinderii )n r portul nu l. 8ntr-o (isiune de e* (in re in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le uditorul tre,uie s& reune sc& ele(ente pro, nte su'iciente si dec" te c re s&-i per(it& s& precie+e d c&: ipote+ele cele ( i pl u+i,ile retinute de conducere )ntreprinderii c , +& in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le sunt re+on ,ile si, tunci c#nd l , +& u st t

ipote+e teoretice, ceste sunt coerente cu o,iecti"ul in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le% -in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le sunt su'iciente% -in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le sunt corect pre+ent te, d c& to te ipote+ele se(ni'ic ti"e sunt descrise )n notele ne*e, si re+ult& cl r c& este "or, de ipote+ele cele ( i pl u+i,ile s u de ipote+e teoretice% -in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le sunt pre!&tite )ntr-o ( nier& coerent& cu situ tiile 'in nci re istorice. ,. "ipul de opinie 2. cceptarea misiunii 8n inte de ccept re unei (isiuni de e* (en pre"i+ion le uditorul " tine se ( de: -utili+ re pre"&+ut& cestor in'or( tii% -destin ti in'or( tiilor 1!ener l& s u restr#ns&2% -n tur ipote+elor 1esti(&rile cele ( i pl u+i,ile s u ipote+e teoretice2% -perio d coperit& de ceste in'or( tii. l in'or( tiilor 'in nci re

Auditorul nu tre,uie s& ccepte o (isiune, s u s& nu o continue, tunci c#nd este e"ident c& ipote+ele sunt ire liste, s u c#nd in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le nu "or 'i dec" te scopurilor pentru c re ele u 'ost pre!&tite. Auditorul si clientul tre,uie s& con"in& ter(enii (isiunii% -este )n interesul (,ilor c s& e*iste o scriso re de (isiune s u un contr ct cu cl u+e cl re pentru pre"eni orice ne)ntele!ere. !. $unoasterea activittilor *ntreprinderii Auditorul tre,uie s& o,tin& un ni"el su'icient de cunostinte despre cti"it&tile )ntreprinderii pentru preci d c& u 'ost "ute )n "edere to te ipote+ele se(ni'ic ti"e pentru pre!&tire in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le. Auditorul se " ' (ili ri+ cu procesul ur( t de )ntreprindere pentru pre!&tire in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le c de e*e(plu: -contro lele interne supr siste(ului 'olosit pentru pre!&tire in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le c#t si co(petent si e*perient perso nelor )ns&rcin te cu el ,or re cestor % -n tur docu(ent tiei pre!&tit& din c re re+ult& ipote+ele retinute de c&tre conducere )ntreprinderii%

In'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le re'erindu-se l ctiuni si e"eni(ente c re nu sunt )nc& produse si c re r pute s& nu se ( i produc&% ele(entele pe c re se spri3in& in'or( tiile 'in nci re pro"i+ion le 'iind "iito re, sunt specul ti"e prin n tur lor. Auditorul nu este deci )n (&sur& s& e(it& o copie )n ce pri"este re li+ re conclu+iilor reiesite din in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le. Auditorul " e(ite o opinie supr c r cterului re+on ,il l ipote+elor retinute de conducere d r ce st nu po te "e dec#t un ni"el de si!ur re (oder t&. D c& uditorul esti(e +& c& tins un ni"el de si!ur re su'icient, el po te e*pri( o opinie po+iti"& supr ipote+elor. -!r dul de 'olosire te/nicilor st tistice, ( te( tice s u sist te de c lcul tor% -(etodele utili+ te pentru el ,or re si plic re ipote+elor% -ne"oile utili+ torilor% de e*e(plu, in'or( tiile 'in nci re pro"i+ion le pot 'i pre!&tite pentru o,tinere unui )(pru(ut si perio d de ti(p se po te re'eri l dur t de r (,urs re )(pru(utului. -e* ctit te in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le pre!&tite )n e*ercitiile nterio re si (oti"ele , terilor se(ni'ic ti "e ' t& de re li+&ri. Auditorul tre,uie totod t& s& st ,ile sc& )n ce (&sur& in'or( tiile 'in nci re istorice le )ntreprinderii sunt 'i ,ile. El " st ,ili, de e*e(plu, d c& in'or( tiile 'in nci re istorice u '&cut o,iectul unui udit s u l unui e* (en li(it t si d c& ceste u 'ost pre!&tite pe , + principiilor cont ,ile recunoscute. C#nd un r port de udit s u de e* (en li(it t l in'or( tiilor 'in nci re istorice 'ost (odi'ic t 1c li'ic t2, uditorul " cord tentie incidentelor supr e* (enului in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le. #. 4erioada acoperit 1. 4roceduri folosite L st ,ilire n turii, c lend rului si )ntinderii procedurilor de e* (en uditorul tine se ( de: -pro, ,ilit te unor no( lii se(ni'ic ti"e% -cunostintele si e*perient cu(ul te )n ti(pul unor (isiuni precedente%

-co(petentele perso nelor c re pre!&tesc in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le%

-i(p ctul r tion (entului pro'esion l 'in nci re pre"i+ion le%

l celor c re

u el ,or t in'or( tiile

-!r dul de dec" re si 'i ,ilit te d telor si c lculelor c re u condus l in'or( tii 'in nci re pre"i+ion le. Auditorul tre,uie s& o,tin& o scriso re de )ntreprinderii cu pri"ire l : 'ir( re din p rte conducerii

-utili+ re pre"&+ut& pentru in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le% -e*/ usti"it te ipote+elor se(ni'ic ti"e retinute% - ccept re respons ,ilit&tii pentru in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion te. 2. 0aportarea asupra misiunii R portul uditorului supr cuprind& ele(entele ur(&to re: -titlul% -destin t rul% -identi'ic re in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le% -re'erire l 4t nd rdele Intern tion le de Audit s u l nor(ele s u pr cticile n tion le plic ,ile e* (enului in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le% -(entiuni pri"ind respons ,ilit te conducerii )ntreprinderii pentru in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le si ipote+ele retinute pentru ceste % -o re'erire l !r dul de di'u+ re 1!ener l& s u restr#ns&2 pre"i+ion le% in'or( tiilor 'in nci re in'or( tiilor 'in nci re pre"i+ion le tre,uie s&

-e*pri( re unei si!ur&ri ne! ti"e c& ipote+ele constituie o , +& re+on ,il& pentru in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le% -o opinie c re s& indice c& in'or( tiile 'in nci re pre"i+ion le u 'ost corect pre!&tite, pe , + ipote+elor descrise, si- u 'ost pre+ent te con'or( unui re'erenti l cont ,il recunoscut% CAPITOLUL III

9I4IUNI CONEPE DE AUDIT ,. -isiuni de examen limitat al situatiilor financiare 4t nd rdul Intern tion l 1pri"ind n! 3 (entele?(isiunile2 de Re"i+uire 1e* (en li(it t2 1I4RE2 nr. -EBB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le, precu( si (odul lor de plic re )n c +ul unei (isiuni de e* (en li(it t l situ tiilor 'in nci re. 4t nd rdul po te 'i plic t si )n c +ul (isiunilor de e* (en li(it t l in'or( tiilor 'in nci re, cont ,ile s u de lt& n tur&. a) &biectivul si principiile generale ale unei misiuni de examen limitat O,iecti"ul unei (isiuni de e* (en li(it t este s& per(it& uditorului s& conclu+ione+e - pe , +& de proceduri c re nu pun )n lucru to te dili!entele neces re pentru un udit - c& nici un ' pt se(ni'ic ti" nu 'ost descoperit c re s&-I ' c& s& cre d& c& situ tiile 'in nci re nu u 'ost st ,ilite )n to te spectele lor se(ni'ic ti"e con'or( unui re'erenti l cont ,il identi'ic t 1 si!ur re ne! ti"&2. Auditorul tre,uie s& respecte re!ulile de etic& )nscrise )n Codul etic si nu(e: independent , inte!rit te , o,iecti"it te , co(petent pro'esion l&, con'identi lit te , pro'esion lis(ul si respectul ' t& de nor(ele te/nice si pro'esion le. Auditorul tre,uie s& pl ni'ice si s& e*ecute e* (enul li(it t 'iind constient c& nu(ite circu(st nte pot e*ist c re s& conduc& l no( lii se(ni'ic ti"e )n situ tiile 'in nci re. Pentru e*pri( o si!ur re ne! ti"& )n r portul s&u supr e* (enului li(it t, uditorul tre,uie s& reune sc& ele(ente pro/ nte su'iciente si dec" te )n "edere 'ond&rii conclu+iilor 'olosind 8n (od esenti l proceduri const#nd )n cereri de in'or( tii s u de e*plic tii precu( si proceduri n litice. O (isiune de e* (en li(it t 'urni+e +& un ni"el de si!ur re (oder t& c& in'or( tiile e* (in te nu contin no( lii se(ni'ic ti"e% si!ur re este )n cel si ti(p ne! ti"&. Ter(enii si conditiile re li+&rii unei (isiuni de e* (en li(it t se con"in de uditor si de clientul s&u% cesti se )nscriu )ntr-o scriso re de (isiune s u )n contr ctul de prest&ri ser"icii de udit. Punctele princip le c re nu pot lipsi din scriso re de (isiune s u contr ct se re'er& l : o,iecti"ul (isiunii% respons ,ilit te conducerii cu pri"ire l situ tiile 'in nCI re% )ntindere e* (enului li(it t '&c#nd tri(itere l st nd rdele intern tion le de udit s u l nor(ele s u pr cticile n tion le%

ccesul neli(it t l uditorului l orice docu(ent s u in'or( tii consider te neces re pentru re li+ re (isiunii% continutul r portului c re " 'i e(is de uditor% ' ptul c& nu se po te stept de l (isiune de e* (en li(it t descoperire erorilor, cte s u ' pte ile! le, 'r ude s u lte ( nopere 'r udulo se )n !estiune% ' ptul c& nici un udit nu " 'i e'ectu t si, )n consecint&, nu " 'i e(is& o opinie de udit. Pentru su,lini cest punct si e"it orice con'u+ie, uditorul po te preci+ c& o (isiune de e* (en li(it t nu re c o,iecti" s tis' cere e*i!entelor le! le s u le unor terti )ntruc#t nu este "or, de un udit. b) 4roceduri de realizare :8ntr-un e* (en li(it t uditorul recur!e l propriul s&u r tion (ent pro'esion l pentru deter(in n tur , c lend rul si )ntindere procedurilor de e* (en li(it t. Pentru ce st el se spri3in& pe ele(entele ur(&to re: -cunostintele o,tinute cu oc +i unor (isiuni de udit s u (isiuni de e* (en li(it t e'ectu te nterior% -cuno stere cti"it&tilor )ntreprinderii, principiilor si con"entiilor cont ,ile plic te )n sectorul din c re ' ce p rte )ntreprindere precu( si siste(ului cont ,il l cestei % -c r cterul se(ni'ic ti" l tr n+ ctiilor si soldurilor conturilor. Pentru st ,ilire pr !ului de se(ni'ic tie "or 'i plic te cele si principii c si )n c +ul (isiunilor de udit de , +&. Procedurile e* (enului li(it t presupun et pele ur(&to re: -cuno stere cti"it&tilor )ntreprinderii si le sectorului din c re ' ce p rte%

- n li+ principiilor si pr cticilor cont ,ile ur( te de )ntreprinderi% - n li+ procedurilor pr ctic te de )ntreprindere pentru cont ,ili+ re , cl si'ic re si )ntoc(ire docu(entelor de sinte+&, str#n!ere in'or( tiilor ce "or 'i )nscrise )n notele ne*e si pre!&tire situ tiilor 'in nci re. -pri(ire )n lucru procedurilor n litice destin te identi'ic&rii " ri tiilor, tendintelor si ele(entelor neo,isnuite c&ut#nd )n (od deose,it )n: . co(p r re situ tiilor 'in nci re cu cele le e*ercitiilor precedente%

. co(p r re situ tiilor 'in nci re cu situ tiile ,u!et re le perio dei si cele pre"i+ion le% . studiul di'erentelor dintre ci'rele )nscrise )n situ tiile 'in nci re pentru nu(ite ru,rici si cele pl ni'ic te s u cu cele re li+ te de lte )ntreprinderi din cel si sector. c) 0aportarea :R portul de e* (en li(it t tre,uie s& contin& o conclu+ie scris&, cl r e*pri( t&, su, 'or( unei si!ur&ri ne! ti"e. Pe , + lucr&rilor re li+ te sunt e" lu te in'or( tiile str#nse )n ti(pul e* (enului li(it t% r portul tre,uie s& indice d c& situ tiile 'in nci re nu d u o i( !ine 'idel& 1s u $nu pre+int& )n (od sincer)n to te spectele lor se(ni'ic ti"e$2, con'or( unui re'erenti l cont ,il identi'ic t. R portul de e* (en li(it t l situ tiilor 'in nci re descrie )ntindere (isiunii per(it#ndu-i lectorului s& )ntele !& n tur lucr&rilor re li+ te. El tre,uie s& preci+e+e de se(ene c& nici o opinie de udit nu este e*pri( t&. Princip lele ele(ente c re se re!&sesc )ntr-un r port de e* (en li(it t sunt: - titlul% - destin t rul% - p r !r ' de pre+ent re s u introducere c re cuprinde: 7 identi'ic re situ tiilor 'in nci re supuse e* (enului li(it t% 7 respons ,ilit&tile uditorului si le conducerii )ntreprinderii% p r !r 'ul )ntinderii e* (enului li(it t cuprin+#nd: 7 tri(itere l 4t nd rdul Intern tion l de Audit 1I4A2 nr. =1B re'eritor l e* (enele li(it te 1s u nor(e n tion le2% 7 (entiune c& e* (enul este li(it t l )ntretineri cu clientul si l proceduri n litice% 7 (entiune c& nici un udit nu 'ost re li+ t, c& procedurile puse )n lucru 'urni+e +& un ni"el de si!ur re ( i putin ridic t dec#t )n c +ul uditului si c& nici o opinie de udit nu este e*pri( t&% -e*pri( re unei si!ur&ri ne! ti"e% -d t r portului% - dres uditorului si se(n&tur . R portul de e* (en li(it t tre,uie de se(ene : -s& e*pri(e o si!ur re ne! ti"& preci+#nd c& uditorul nu descoperit ' pte c re s&-I ' c& s& !#nde sc&, c& situ tiile 'in nci re nu s u o i( !ine 'idel& con'or( unui re'erenti l cont ,il identi'ic t% -d c& uditorul descoperit ' pte c re 'ecte +& i( !ine 'idel& con'or( re'erenti lului cont ,il identi'ic t, descrie ceste ' pte si, )n (&sur posi,ilului, cu nti'ic& incidentele supr situ tiilor 'in nci re si )n cest c +: 7 'ie )nsoteste si!ur re ne! ti"& de o re+er"&%

7 'ie - tunci c#nd incident ' ptelor descoperite supr situ tiilor 'in nci re este t#t de se(ni'ic ti"& )nc#t uditorul conclu+ione +& c& o re+er"& nu este su'icient& pentru c li'ic n tur inco(plet& s u )nsel&to re situ tiilor 'in nci re - pune o conclu+ie ne' "or ,il& indic#nd c& situ tiile 'in nci re nu d u o i( !ine 'idel& con'or( re'erenti l ului cont ,il identi'ic t.

2. -isiuni de examinare a informatiilor financiare pe baz de proceduri convenite 4t nd rdul Intern tion l de 9isiuni Cone*e 1I4R42 EEBB st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le precu( si (od lit&tile lor de plic re cu pri"ire l respons ,ilit&tile uditorului )n c drul unei (isiuni de e* (in re in'or( tiilor 'in nci re pe , +& de proceduri cu"enite. a) &biectivul si principiile fundamentale O,iecti"ul unei (isiuni de e* (in re pe , +& de proceduri cu"enite const& )n punere )n lucru, de c&tre uditor, procedurilor si te/nicilor de udit c re u 'ost de'inite )n pre l ,il de co(un cord cu )ntreprindere -client si e"entu l tertii interes ti si )n co(unic re const t&rilor re+ult te din lucr&rile (isiunii. 8ntruc#t uditorul pre+int& un r port nu( i supr const t&rilor reiesite din procedurile con"enite, nici o si!ur re nu este 'urni+ t& )n r portul s&u% destin t rii r portului sunt cei c re e" lue +& procedurile si const t&rile uditorului si tr ! ei )nsisi propriile lor conclu+ii din lucr&rile uditorului. R portul se drese +& e*clusi" p&rtilor cu c re s- u con"enit procedurile de lucru, c&ci lti utili+ tori r i!nor (oti"ele punerii )n lucru procedurilor si risc& s& interprete+e !resit re+ult tele. b. 4roceduri aplicate si raportarea Auditorul tre,uie s& pun& )n lucru procedurile con"enite si s,l utili+e+e ele(entele pro, nte reunite )n ti(pul lucr&rilor s le l , +& r portului s&u supr const t&rilor '&cute. Procedurile puse )n lucru se pot re'eri l : - cereri de in'or( tii, e*plic tii si n li+e% -o "eri'ic re si o co(p r tie re+ult telor, c lculelor si contro lelor% -o,ser" tii si inspectii% -cereri de con'ir( re. Din r portul supr const t&rilor reiesite supr e* (enului pe , +& de proceduri con"enite nu pot lipsi ele(entele ur(&to re: - titlul%

- destin t rul 1)n !ener l este clientul c re n! 3 t lucr re 2% - identi'ic re in'or( tiilor 'in nci re s u ne'in nci re speci'ice c re u 'ost supuse procedurilor con"enite% - o (entiune preci+#nd c& procedurile plic te sunt cele con"enite cu destin t rul r portului% - o (entiune c re con'ir(& c& (isiune s- derul t con'or( 4t nd rdelor Intern tion le de Audit plic ,ile s u nor(elor si pr cticilor n tion le plic ,ile% - (entiune ' ptului c& uditorul nu este independent 1d c& este c +ul2% - o,iecti"ul (isiunii% - list procedurilor speci'ice puse )n lucru% - descriere const t&rilor, inclusi" o det liere erorilor si , terilor descoperite% - o (entiune c& procedurile puse )n lucru nu constituie nici udit, nici un e* (en li(it t si, )n consecint&, nici o si!ur re nu este 'urni+ t&% - o (entiune c&, d c& uditorul r 'i pus )n lucru proceduri co(ple(ent re, r 'i e'ectu t un udit s u un e* (en li(it t, put#nd descoperi si lte specte% - o (entiune c& di'u+ re r portului este li(it t& do r titF p&rtile c re u con"enit procedurile de pus )n lucru: - o (entiune 1d c& e c +ul2 c& r portul se re'er& nu( i l ele(entele, conturile, ru,ricile s u in'or( tiile 'in nci re s u ne'in nci re identi'ic te si nu l situ tiile 'in nci re )n ns (,lu% - d t r portului% - dres si se(n&tur uditorului. 8n ne*& se pre+int& (odele le scrisorii de (isiune si r portului )n c drul unei (isiuni de e* (in re pe , +& de proceduri con"enite. !. -isiuni de completare a informatiilor financiare 4t nd rdul Intern tion l de 9isiuni Cone*e 1I4R42 EE1B st ,ileste procedurile si principiile 'und (ent le precu( si (od lit&tile lor de plic re )n ce pri"este respons ,ilit te cont ,ilului )n c drul unei (isiuni de co(pil re situ tiilor 'in nci re. a) &biectiv si principii generale O,iecti"ul unei (isiuni de co(pil re const& )n utili+ re co(petentelor cont ,ile 1si nu cele de udit2 )n "edere str#n!erii, cl s&rii si e'ectu&rii sinte+ei in'or( tiilor 'in nci re. Ace st& (isiune const&, )n !ener l, )n e'ectu re unei sinte+e in'or( tiilor det li te )n scopul pre+ent&rii su, o 'or(& re+u( t&, inteli!i,il&. Procedurile puse )n lucru nu per(it si nici nu-si propun, 'urni+ re "reunei si!ur&ri supr in'or( tiilor 'in nci re% utili+ torii in'or( tiilor 'in nci re st'el co(pil te ,ene'ici +& )ns& de )ncredere c& lucr&rile respecti"e u 'ost e'ectu te de un pro'esionist cont ,il posesor l co(petentelor neces re. b) 4roceduri si raportare

Pentru co(pil in'or( tiile 'in nci re uditorul tre,uie s& posede o cuno stere !ener l& despre n tur oper tiilor e'ectu te de )ntreprindere, docu(entele cont ,ile 'olosi te si re'erenti lul cont ,il utili+ t pentru pre+ent re in'or( tiilor 'in nci re. 8n ce st& (isiune uditorul nu este tinut: s& procede+e l in"esti! tii pentru deter(in 'i ,ilit te si e*/ usti"it te in'or( tiilor 'urni+ te% -s& e" lue+e controlul intern% -s& "eri'ice d tele pri(ite% -s& "eri'ice te(einici e*plic tiilor 'urni+ te. 8ns&, d c& el const t& c& in'or( tiile 'urni+ te de conducere )ntreprinderii sunt incorecte, inco(plete s u nes tis'&c&to re, tre,uie s& pre" d& punere )n lucru procedurilor de ( i sus si s& ce r& conducerii s& 'urni+e+e in'or( tii co(ple(ent re% d c& ce st re'u+&, uditorul tre,uie s& )ntrerup& (isiune . Auditorul tre,uie s& re" d& in'or( tiile co(pil te pentru se si!ur c& u 'or( dec" t& si c& nu contin no( lii se(ni'ic ti"e. 8n cest conte*t, prin no( lii se )ntele!e: -erori )n plic re re'erenti l ului cont ,il identi'ic t% - ,sent re'erenti lului cont ,il s u , teri de l cest %

Auditorul tre,uie s& o,tin& o con'ir( re de l conducere )ntreprinderii c& ce st este constient& de respons ,ilit te s penlru pre+ent re corect& situ tiilor 'in nci re si pentru pro, re lor. Con'ir( re po te 'i '&cut& su, 'or( unei scrisori de 'ir( re din p rte conducerii c re test& c& d tele cont ,ile 'urni+ te sunt e* cte si e*/ usti"e si c& to te in'or( tiile se(ni'ic ti"e u 'ost co(unic te uditorului. R portul supr (isiunii de co(pil re tre,uie s& contin& ele(entele ur(&to re: - titlul% - destin t rul% o (entiune con'ir(#nd c& (isiune s- derul t con'or( cu 4t nd rdele Intern tion le de Audit plic ,il (isiunilor de co(pil re s u nor(elor si pr cticilor n tion le% -indic re )ntreprindere% ' ptului, d c& este c +ul, c& uditorul nu este independent de

-identi'ic re in'or( tiilor 'in nci re cu preci+ re c& ele re+ult& din det lii 'urni+ te de conducere )ntreprinderii% o (entiune indic#nd respons ,ilit te conducerii )ntreprinderii pentru in'or( tiile 'in nci re co(pil te de c&tre uditor% o (entiune c& (isiune de co(pil re nu repre+int& nici un udit, nici un e* (en li(it t si, )n consecint&, nici o si!ur re nu este 'urni+ t&% -un p r !r ', d c& este c +ul, pentru tr !ere tentiei supr se(ni'ic ti"e (ention te )n ne*e ' t& de re'erenti lul cont ,il utili+ t% -d t r portului% - dres si se(n&tur uditorului 1cont ,ilului2. di'erentelor

Pe 'iec re p !in& in'or( tiilor 'in nci re co(pil te s u pe pri( p !in& situ tiilor 'in nci re co(pil te, se ' ce un din (entiunile: $ne udit te$ s u $co(pil te '&r& udit, nici e* (en li(it t$.