Sunteți pe pagina 1din 77

UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IA I FACULTATEA DE DREPT

DREPT PROCESUAL PENAL PARTEA SPECIAL #


- SUP ORT DE CURS -

Conf. univ. dr. Mihaela Laura PAMFIL

2011

CAPITOLUL I URM#RIREA PENAL#

Sec&iunea I-a No&iunea, obiectul 'i principiile specifice urm)ririi penale

1. No &iune Urm rirea penal este prima faz a procesului penal #i are rolul de a preg ti #i asigura buna desf #urare a procesului penal n faza de judecat , prin activitatea de descoperire a infrac&iunilor, de identificare #i prindere a f ptuitorilor, de strngere de probe cu privire la fapt #i f ptuitor, astfel nct la data sesiz rii instan&ei, s fie cunoscut infrac&iunea s vr#it #i persoana ce trebuie judecat , precum #i celelalte persoane ce pot avea o calitate procesual n cauz . Urm rirea penal se efectueaz obligatoriu n toate cauzele penale. 2. Obiectul urm) ririi penale Potrivit dispozi&iilor art.200 C.pr.pen., urm rirea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existen&a infrac&iunii, la identificarea f ptuitorului #i la stabilirea r spunderii acestuia pentru a se constata dac este sau nu cazul s fie trimis n judecat . Organul de urm rire penal este obligat, conform art.202 C.pr.pen., s strng toate probele necesare pentru aflarea adev rului #i l murirea cauzei sub toate aspectele, att cele n defavoarea, ct #i cele n favoarea nvinuitului sau inculpatului #i indiferent dac ace#tia recunosc sau nu s vr#irea faptei. 3. Principiile specifice urm) ririi penale Principiile fundamentale ale procesului penal, reglementate de art.2 - art. 8 C.pr.pen., #i g sesc aplicarea n toate fazele procesului penal. Ca urmare, #i urm rirea penal se va

desf #ura potrivit cerin&elor principiilor legalit &ii, oficialit &ii, afl rii adev rului, rolului activ al organelor judiciare, garant rii libert &ii persoanei, respect rii demnit &ii umane, garant rii dreptului de ap rare, prezum&iei de nevinov &ie #i folosindu-se n activitatea de urm rire penal limba romn . n afara principiilor fundamentale ale procesului penal, urm rirea penal este guvernat #i de anumite principii specifice, determinate de necesitatea realiz rii obiectivelor sale. a) Lipsa de publicitate a urm ririi penale se eviden&iaz din faptul c , n cursul urm ririi, nu este permis prezen&a unor persoane str ine de cauza penal la efectuarea actelor de urm rire penal . b) Operativitatea rezult din faptul c orice act de urm rire penal poate fi efectuat la data apreciat ca fiind cea mai favorabil pentru efectuarea actului, nefiind impus o anumit ordine pentru efectuarea actelor ca n faza de judecat . c) Mobilitatea const n faptul c actele de urm rire penal se efectueaz la locul considerat cel mai indicat, nu neap rat la sediul organului de urm rire penal . d) Lipsa de contradictorialitate este urmare a faptului c procurorul ndepline#te n faza de urm rire penal #i func&ia de nvinuire #i cea de ap rare #i cea de solu&ionare a cauzei. Lipsa de contradictorialitate permite organului de urm rire penal s asigure mobilitatea #i operativitatea necesare efectu rii actelor de urm rire penal , ntruct el se poate deplasa imediat la locul indicat f r a fi necesar convocarea p r&ilor #i prezen&a lor, afar de cazurile n care legea impune aceasta. e) Forma preponderent scris) , ca principiu de desf #urare a urm ririi penale, este determinat de faptul c p r&ile nu pot ac&iona, n general, oral n fa&a organelor de urm rire penal , ci numai n scris, prin formularea de cereri sau memorii. Forma preponderent scris a urm ririi penale este eviden&iat #i de faptul c activitatea organului de urm rire penal , n mare parte, se efectueaz pe baza unor hot rri luate #i exprimate n scris (rezolu&ii, ordonan&e prin care se confirm , infirm , autorizeaz sau se dau solu&ii), f r ca acestea s fie dezb tute n fa&a p r&ilor.

Sec&iunea a II-a Competen&a organelor de urm)rire penal) (art.206-213)

1. Dispozi&ii generale Potrivit art.201 alin.1 C.pr.pen., competen&a efectu rii urm ririi penale revine organelor de urm rire penal , anume procurorului #i organelor de cercetare penal . Organul de urm rire penal sesizat cu privire la s vr#irea unei infrac&iuni este obligat, potrivit art.210 C.pr.pen., s -#i verifice competen&a de a efectua urm rirea penal asupra faptei cu care a fost sesizat. Dac n urma acestei verific ri organul de cercetare penal constat c nu este competent s efectueze cercetarea, el va trimite de ndat cauza

procurorului care exercit supravegherea, n vederea sesiz rii organului competent. Cnd lipsa de competen& este constatat de c tre procuror, acesta #i va declina competen&a n favoarea procurorului competent, prin ordonan& . Dispozi&iile privitoare la competen&a material , dup calitatea persoanei a instan&elor de judecat , la prorogarea de competen& #i la declinarea de competen& se aplic #i organelor de urm rire penal . n ceea ce prive #te competen&a teritorial a organelor de urm rire penal , aceasta se efectueaz de organul de urm rire penal cel dinti sesizat, iar n caz de sesiz ri simultane, se &ine seama de ordinea de preferin& stabilit de art.30 C.pr.pen. n cazul infrac&iunilor s vr#ite n str in tate, urm rirea penal se efectueaz de c tre organul de urm rire penal din circumscrip &ia instan&ei competente s judece cauz .

2. Procurorul Procurorul are ca atribu&ii efectuarea urm ririi penale n cazurile #i condi&iile prev zute de lege precum #i supravegherea activit &ii de cercetare penal efectuat de poli&ie #i de alte organe de cercetare speciale. Este competent s efectueze sau s supravegheze urm rirea penal procurorul de la parchetul corespunz tor instan&ei c reia i revine competen&a s instan& . n marea majoritate a cauzelor penale, procurorul supravegheaz urm rirea penal . Exist ns unele situa&ii expres prev zute de lege (art.209) n care urm rirea penal se judece cauza n prim

efectueaz n mod obligatoriu de procuror. Cnd este efectuat de procuror, urm rirea penal este supus supravegherii procurorului ierarhic superior. 2. Organele de cercetare penal) Organele de cercetare penal sunt mp r&ite de art.201 alin.2 C.pr.pen. n dou categorii: organele de cercetare ale poli&iei judiciare #i organele de cercetare speciale. Organele de cercetare ale poli&iei judiciare au o competen& general n efectuarea urm ririi penale, putnd instrumenta orice cauz care nu este dat prin lege n competen&a procurorului sau a organelor de cercetare special . Ca organe de cercetare ale poli&iei judiciare func&ioneaz lucr tori specializa&i din Ministerul de Interne anume desemna& i de ministrul administra&iei #i internelor, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa&ie #i Justi&ie, sub autoritatea c ruia #i desf #oar activitatea. Retragerea avizului conduce la ncetarea calit &ii de lucr tor n cadrul poli&iei judiciare (art.201 alin.2 C.pr.pen.). Organele de cercetare ale poli&iei judiciare sunt organizate #i func&ioneaz n structura Inspectoratului General al Poli&iei Romne, Inspectoratului General al Poli&iei de Frontier Romne #i a unit &ilor teritoriale ale acestora. Organele de cercetare penal) speciale Art.208 C.pr.pen. acord calitatea de organ de cercetare penal #i altor organe dect poli&ia judiciar , stabilind #i competen&a pe care aceste organe speciale o au n efectuarea urm ririi penale. n conformitate cu dispozi&iile acestui articol, au competen&a de a efectua urm rirea penal urm toarele organe de cercetare penal speciale: a) ofi&erii anume desemna&i de c) tre comandan&ii unit)&ilor militare corp aparte #i similare pentru militarii n subordine; b) ofi&erii anume desemna&i de c) tre 'efii comenduirilor de garnizoan) pentru infrac&iunile s vr#ite de militari n afara unit &ilor militare; c) ofi&erii anume desemna&i de c)tre comandan&ii centrelor militare pentru infrac&iunile de competen&a instan&elor militare, s vr#ite de civili n leg tur cu obliga&iile lor militare. Competen&a organelor de cercetare militar este o competen& exclusiv , organele de poli&ie neputnd efectua cercetarea penal n locul acestora. d) ofi&erii poli&iei de frontier) , anume desemna&i pentru infrac&iunile de frontier . Desemnarea poli&i#tilor de frontier ca pentru efectuarea urm ririi penale se face prin 5

dispozi&ie a inspectorului general al poli&iei de frontier (art.23 alin.1 din O.U.G. nr.104/2001 privind organizarea #i func& ionarea Poli&iei de Frontier nr.81/2002). e) c) pitanii porturilor pentru infrac&iunile contra siguran&ei naviga&iei pe ap #i contra ordinii #i disciplinei la bord precum #i pentru infrac&iunile de serviciu sau n leg tur cu serviciul s vr#ite de personalul navigant al marinei civile, dac fapta a pus n pericol sau ar fi putut pune n pericol siguran&a navei sau a naviga& iei. Pentru ultimele dou categorii de organe de cercetare speciale, urm rirea penal se poate efectua #i de organele de cercetare ale poli&iei judiciare, nefiind dat exclusiv n competen&a acestor organe. Romne, aprobat prin Legea

Sec&iunea a III-a Organele de constatare (art.214-215)

F r a le recunoa#te calitatea de organe de cercetare penal , legea acord unor organe #i persoane, denumite organe de constatare, dreptul de a ncheia acte de constatare a s vr#irii unor infrac&iuni. Procesele verbale ncheiate de aceste organe constituie mijloace de prob . Sunt organe de constatare: a) organele inspec&iilor de stat 'i alte organe de stat pentru infrac&iunile care constituie nc lc ri ale dispozi&iilor #i obliga&iilor a c ror respectare o controleaz potrivit legii; b) organele de control 'i conducere ale administra&iei publice sau ale unor unit)&i la care se refer) art.145 C.pen. pentru infrac&iunile s vr#ite n leg tur cu serviciul de cei afla& i n subordine sau sub controlul lor; c) ofi&erii 'i subofi&erii din cadrul Jandarmeriei romne pentru infrac&iunile constatate pe timpul execut rii misiunilor specifice. Actele ncheiate de aceste organe se nainteaz procurorului n cel mult 3 zile de la descoperirea faptei ce constituie infrac&iune, afar de cazul cnd prin lege se dispune altfel. n caz de infrac&iune flagrant , aceste organe au obliga&ia de a nainta de ndat pe f ptuitor procurorului mpreun cu actele efectuate #i mijloacele materiale de prob .

d) comandan&ii de nave 'i aeronave pentru infrac&iunile s vr#ite pe acestea ct timp se afl n afara porturilor #i aeroporturilor; e) agen&ii de poli&ie de frontier) pentru infrac&iunile de frontier . Actele ncheiate de aceste dou categorii de organe de constatare se nainteaz

organului de cercetare penal competent n termen de 5 zile de la prima constatare efectuat mpreun cu mijloacele materiale de prob . Pentru comandan&ii de nave sau aeronave, termenul curge de la data ancor rii navei sau ateriz rii aeronavei pe teritoriul romnesc. Actele efectuate de organele de constatare au semnifica&ia unor acte premerg toare nceperii urm rii penale.

Sec&iunea a IV-a Investigatorii sub acoperire

Investigatorii sub acoperire sunt, potrivit art.224 1 alin.2 #i 3 C.pr.pen., lucr)tori operativi din cadrul poli&iei judiciare care desf #oar activit &i de culegere de date #i informa&ii n baza autoriza&iei procurorului care efectueaz sau supravegheaz urm rirea penal .. Pentru a se putea autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire este necesar s existe indicii temeinice #i concrete c s-a s vr#it sau c se preg te#te s vr#irea unei infrac&iuni contra siguran&ei na&ionale (prev zute n Codul penal sau n legi speciale), a unei infrac&iuni de trafic de stupefiante, de arme sau de persoane, de terorism, de sp lare a banilor sau de falsificare de monede sau alte valori sau a unor infrac&iuni de corup&ie sau asimilat acestora (prev zut n Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea #i sanc&ionarea faptelor de corup&ie, cu modific rile #i complet rile ulterioare) ori a unei alte infrac&iuni grave care nu poate fi descoperit sau ai c rei f ptuitori nu pot fi identifica&i prin alte mijloace. Cererea de autorizare trebuie s men&ioneze datele #i indiciile privitoarele la faptele #i persoanele fa& de care exist presupunerea c au s vr#it o infrac&iune, precum #i perioada pentru care se cere autorizarea. Autorizarea este dat de procuror, prin ordonan& motivat , pentru o perioad de cel mult 60 de zile #i poate fi prelungit pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire

neputnd dep #i 30 de zile. Durata total a autoriz rii n aceea#i cauz #i cu privire la aceea#i persoan este de maxim 1 an. n cazuri urgente #i temeinic justificate, se poate solicita autorizarea #i a altor activit &i dect cele pentru care exist autorizare, procurorul fiind obligat s se pronun&e de ndat . Activitatea investigatorilor sub acoperire se situeaz n faza actelor premerg toare urm ririi penale

Sec&iunea a V-a Supravegherea exercitat) de procuror n activitatea de urm)rire penal) (art.216-220)

Procurorul conduce #i controleaz activitatea de cercetare penal #i supravegheaz ca actele de urm rire penal sa fie efectuate cu respectarea dispozi&iilor legale. Supravegherea se realizeaz prin urm toarele modalit &i: 1. verificarea legalit)&ii actelor de urm)rire penal). Procurorul poate cere orice dosar de la organul de cercetare penal spre verificare, iar acesta este obligat s -l trimit cu toate actele, materialele #i datele privitoare la faptele ce formeaz obiectul cercet rii. 2. participarea procurorului la efectuarea unor acte de cercetare penal). Procurorul poate s asiste la efectuarea oric rui act de cercetare penal sau s -l efectueze personal. 3. trecerea cauzei de la un organ de cercetare la altul. Conform art.217, procurorul poate s dispun , dup necesitate, ca ntr-o cauz n care cercetarea penal trebuie efectuat de un anumit organ de cercetare, s fie efectuat de un alt asemenea organ. 4. darea de dispozi&ii obligatorii pentru organul de cercetare penal). Procurorul poate s dea dispozi&ii cu privire la efectuarea oric rui act de urm rire penal (art.219 alin.1). Dispozi&iile procurorului se prezint ntotdeauna motivat #i n scris #i sunt obligatorii pentru organul de cercetare penal , precum #i pentru alte organe ce au atribu&ii prev zute de lege n constatarea infrac&iunilor. 5. infirmarea actelor sau m)surilor procesuale luate cu nc)lcarea legii. Potrivit art.220, cnd procurorul constat c un act sau o m sur procesual a organului de urm rire

penal nu este dat cu respectarea dispozi&iilor legale, o infirm motivat. Infirmarea are drept efect desfiin&area actelor de urm rire efectuate cu nc lcarea legii. 6. autorizarea, ncuviin&area, avizarea sau confirmarea unor acte de urm)rire penal). Pentru efectuarea unor acte, organul de cercetare penal trebuie s ob &in o aprobare prealabil sau ulterioar efectu rii actului de la procurorul care exercit Aprobarea dat supravegherea. de procuror poate lua forma unei autoriz ri (art.2242 alin.1), a unei

ncuviin& ri (art.114), a unei aviz ri (art.156 al.2) sau a unei confirm ri (art.228 al.31). 7. solu&ionarea plngerilor mpotriva actelor 'i m) surilor de urm) rire penal). Conform art.275, orice persoan poate face plngere mpotriva m surilor #i actelor de urm rire penal , dac prin acestea s-a adus o v t mare intereselor sale legitime. Solu&ionarea plngerii este de competen&a procurorului care supravegheaz cercetare penal . n cazurile n care legea prevede obligativitatea efectu rii urm ririi penale de c tre procuror, precum #i atunci cnd procurorul efectueaz personal urm rirea n alte cauze, supravegherea activit &ii de urm rire penal se efectueaz de prim-procurorul parchetului sau de procurorul ierarhic superior. Modalit &ile de supraveghere sunt, n aceast situa&ie, mai restrnse. Unui procuror nu i se poate prelua dosarul repartizat #i trecut altui procuror dect n cazul suspend rii sau ncet rii calit &ii acestuia ori dac absen&a sa de la serviciu este determinat de cauze obiective care justific urgen&a #i mpiedic chemarea sa (cum ar fi concediu, boala). a) Procurorul ierarhic superior poate asista la efectuarea unor acte de urm rire penal , poate da dispozi&ii obligatorii procurorului #i are competen&a de a se pronun&a asupra plngerilor ndreptate mpotriva actelor #i m surilor luate de procuror. De asemenea, procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot prelua, n vederea efectu rii urm ririi penale, cauze de competen&a parchetelor ierarhic inferioare, prin dispozi&ia conduc torului parchetului ierarhic superior. n cauzele preluate n aceste condi&ii, procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot infirma actele #i m surile procurorilor din parchetele ierarhic inferioare, dac sunt contrare legii, #i pot ndeplini oricare dintre atribu &iile acestora. activitatea organului de

Sec&iunea a VI-a Sesizarea organelor de urm)rire penal)

Conform art.221 C.pr.pen., principalele moduri de sesizare a organelor de urm rire penal sunt plngerea, denun&ul #i sesizarea din oficiu.

1. Plngerea Potrivit art.222 alin.1, plngerea este ncuno #tin&area f cut de o persoan fizic sau de o persoan juridic referitoare la o v t mare ce i s-a cauzat prin infrac&iune. Plngerea poate fi formulat de persoana v t mat personal sau prin mandatar (mandatul trebuie s fie special, iar procura r mne ata#at plngerii) sau de substitui&ii procesuali (un so& pentru cel lalt sau copilul major pentru p rinte). Formularea plngerii poate fi f cut n scris sau oral. Cnd este f cut oral ea trebuie consemnat ntr-un proces-verbal de organul care o prime#te. Plngerea trebuie s cuprind : numele, prenumele, calitatea #i domiciliul peti&ionarului; descrierea faptei ce formeaz obiectul plngerii; indicarea f ptuitorului, dac este cunoscut; indicarea mijloacelor de prob . 2. Denun&ul Potrivit prevederilor art.223 alin.1, denun&ul este ncuno #tin&area f cut de o persoan fizic sau de o persoan juridic despre s vr#irea unei infrac& iuni. Denun&ul poate fi f cut de orice persoan , chiar #i de cel care a s vr#it infrac&iunea, n scris, caz n care trebuie semnat de denun& tor, sau oral, cu obliga&ia consemn rii ntr-un proces-verbal de cel care l prime#te. Datele pe care trebuie s le cuprind denun&ul sunt cele prev zute pentru plngere. 3. Sesizarea din oficiu Organele de urm rire penal se pot sesiza din oficiu atunci cnd afl prin orice alt cale, dect prin denun& sau plngere, de s vr#irea unei infrac&iuni. Modalit &i concrete prin care se poate realiza sesizarea din oficiu:

10

real ); -

pe baza constat rii personale a unei infrac&iuni flagrante; pe baza unui denun& anonim sau pseudodenun& (denun& sub o alt identitate dect cea

prin intermediul mijloacelor de informare n mas ; prin descoperirea, n timpul cercet rii ntr-o cauz , a unor fapte sau aspecte noi, uneori n vederea sesiz rii din oficiu, organul de urm rire penal ntocme#te un proces-verbal

cu totul str ine de ceea ce se cerceteaz . n care consemneaz faptele #i mprejur rile constatate #i fa& de care s-ar justifica nceperea urm ririi penale.

4. Moduri de sesizare speciale Sunt moduri de sesizare speciale: plngerea prealabil , sesizarea organului prev zut de lege, exprimarea dorin&ei guvernului str in, etc. a) Plngerea prealabil). n cazul infrac&iunilor pentru care legea prevede n textul de incriminare c ac&iunea penal se pune n mi#care la plngerea prealabil a persoanei v t mate, pentru a se ncepe urm rirea penal organul de urm rire penal trebuie sesizat prin plngere prealabil . Plngerea prealabil este ncuno #tin&area actul procesual prin care persoana v t mat printr-o infrac&iune aduce la cuno#tin&a organelor de urm rire penal s vr#irea acelei infrac&iuni #i #i manifest voin&a de a fi tras la r spundere penal autorul infrac&iunii respective. Titularul plngerii prealabile este, potrivit art.279 alin.1 C.pr.pen., numai persoana v t mat prin infrac&iune. n cazul n care aceast persoan nu are capacitate de exerci& iu, plngerea va fi introdus de reprezentantul s u legal, iar dac are capacitate de exerci&iu restrns , plngerea se face de c tre aceasta dar cu ncuviin&area reprezentantului s u legal. Potrivit art.284 al.1, plngerea prealabil trebuie introdus n termen de 2 luni din ziua n care persoana v t mat a cunoscut cine este f ptuitorul. n cazul n care persoana v t mat este un minor sau un incapabil, termenul curge de la data cnd persoana ndrept &it a reclama a #tiut cine este f ptuitorul. Plngerea prealabil se adreseaz organului de urm rire penal competent n raport de infrac&iunea ce a fost s vr#it #i de calitatea f ptuitorului.

11

b) Sesizarea organului prev)zut de lege Cnd legea prevede c nceperea urm ririi penale nu poate avea loc f r o sesizare special , aceasta trebuie f cut n scris #i semnat de c tre organul competent. Actul de sesizare trebuie s cuprind acelea #i date ca #i plngerea. Sesizarea trebuie s provin de la persoana sau organul prev zut de lege. Astfel, potrivit art.278 C.pen., pentru infrac&iunile prev zute la art.273 alin.1, art.274 alin.1, art.275 alin.1 #i 2 C.pen., este necesar sesizarea organelor competente ale c)ilor ferate, iar potrivit art.226 alin.1 C.pr.pen. #i art.337 #i art.355 C.pen., pentru infrac&iunile prev zute de art.331-334 #i respectiv de art.353 #i 354 C.pen., este necesar sesizarea comandantului. c) Exprimarea dorin&ei guvernului str)in Exprimarea dorin&ei guvernului str in este un mod special de sesizare a organelor de urm rire penal pentru infrac&iunile ndreptate mpotriva reprezentantului unui stat str in n Romnia (art.171 C.pen.). Urm rirea penal poate ncepe ns #i n lipsa dorin&ei guvernului str in, ns nu vor mai fi aplicabile dispozi&iile art.171 C.pen., n ceea ce prive#te sporul de pedeaps , ci vor fi aplicate dispozi&iile de drept comun corespunz toare faptei s vr#ite de inculpat. Sesizarea organelor de urm rire penal pentru fapta respectiv va putea fi f cut prin orice mod de sesizare. d) Autoriza&ia prealabil) din partea autorit)&ii prev)zute de lege. Organul de urm rire penal poate fi sesizat n aceste cazuri prin unul din modurile generale de sesizare dar nu poate proceda la nceperea urm ririi dect n condi&iile ob &inerii autoriza&iei impuse de lege. Astfel, magistra&ii nu pot fi re&inu &i, cerceta&i, aresta&i, perchezi&iona&i sau trimi#i n judecat f r ncuviin&area sec&iilor Consiliului Superior al Magistraturii (art.100 al.2 din Legea nr.303/2004 privind statutul magistra&ilor).

12

Sec&iunea a VII-a Actele premerg) toare

Actele premerg toare sunt mijloacele de investiga &ie prin care se verific seriozitatea unei sesiz ri, precum #i existen&a sau inexisten&a vreunuia din cazurile prev zute de art.10 C.pr.pen. Actele premerg toare sunt potrivit art.224 alin.1 #i 2 C.pr.pen., acte de investiga&ie, de strngere de date efectuate pentru a se constata dac) este sau nu cazul s) se dispun) nceperea urm) ririi penale. Actele premerg toare constau n acte de investiga&ie, de

strngere a mijloacelor materiale de prob , ridicare de nscrisuri, ascultare de persoane, ori efectuarea de constat ri tehnico-#tiin&ifice sau medico-legale pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun nceperea urm ririi penale. Sarcina efectu rii actelor premerg toare revine lucr torilor operativi din Ministerul Administra& iei #i Internelor #i din alte organe de stat cu atribu &ii n domeniul siguran&ei na&ionale, anume desemna&i n acest scop, pentru fapte care constituie amenin& ri la adresa siguran&ei na& ionale. De asemenea, actele premerg toare pot fi efectuate #i de investigatori sub acoperire.

Sec&iunea a VIII-a Desf)'urarea urm)ririi penale

1. nceperea urm) ririi penale nceperea urm ririi penale se dispune de c tre organul judiciar competent s efectueze urm rirea penal , fie de c tre organul de cercetare penal , fie de c tre procuror. Dispozi&ia de ncepere a urm ririi penale are caracterul unui act procesual #i se consemneaz rezolu&ie. Rezolu &ia emis de organul de cercetare penal sunt supuse confirm rii motivate a procurorului care exercit supravegherea, n termen de cel mult 48 de ore de la data nceperii urm ririi penale. ntr-o

13

Pentru a se putea dispune nceperea urm ririi penale se cer a fi ndeplinite cumulativ 2 condi&ii: 1. organul de urm rire penal s fi fost sesizat n vreunul din modurile prev zute de lege; 2. din con&inutul actului de sesizare sau a actelor premerg toare efectuate s nu rezulte existen&a vreunui caz din cele prev zute la art.10 C.pr.pen., cu excep &ia celui de la lit.b1. Dac din cuprinsul actului de sesizare sau din actele premerg toare rezult c exist una din situa&iile prev zute de art.10 (cu excep&iile ar tate), organul de cercetare penal este obligat s nainteze actele ncheiate procurorului, cu propunerea de a nu se ncepe urm rirea penal . Dac procurorul este de acord cu aceast propunere, o confirm printr-o rezolu&ie motivat #i n#tiin&eaz despre aceasta persoana care a f cut sesizarea. mpotriva rezolu &iei de nencepere a urm ririi penale se poate face plngere la instan& n condi&iile art.2781. n cazul n care instan&a admite aceast plngere, cauza se trimite napoi procurorului n vederea nceperii urm ririi penale, iar acesta poate reveni asupra solu&iei date #i dispune nceperea urm ririi, n condi&iile legii (art.273 al.1 1). 2. Cercetarea penal) Cercetarea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existen&a infrac&iunii pentru care s-a nceput urm rirea, identificarea f ptuitorului #i stabilirea r spunderii penale #i civile a acestuia, pentru a se constata dac este sau nu cazul de a se dispune trimiterea n judecat . Dac f ptuitorul este cunoscut sau s-a formulat o nvinuire mpotriva unei persoane, cercetarea penal se efectueaz n leg tur cu fapta #i cu f ptuitorul respectiv). Dac f ptuitorul nu este cunoscut, urm rirea penal se efectueaz doar n leg tur cu fapta #i n vederea descoperirii f ptuitorului. Din momentul n care se descoper cine este autorul faptei, acesta devine nvinuit, iar cercetarea continu #i cu privire la f ptuitor. Cercetarea penal se poate desf #ura n 2 modalit &i: f r ac&iune penal pus n mi#care #i cu punerea n mi#care a ac&iunii penale. n cauzele de o mai mare complexitate, cercetarea penal se efectueaz cu punerea n mi#care a ac&iunii penale. Organul de cercetare, dup punerea n mi#care a ac&iunii penale, este obligat s l cheme pe inculpat, s i comunice fapta pentru care este nvinuit #i s i dea explica&ii cu privire la drepturile #i obliga& iile pe care le are. De asemeni, inculpatului aflat n stare de libertate trebuie s i pun n vedere c este obligat s se prezinte la toate chem rile ce 14

i se vor face n cursul procesului penal #i c are ndatorirea s comunice orice schimbare de adres (art.237 alin.2 #i 3). Dup ce organul de cercetare penal apreciaz c a administrat toate probele necesare n cauz , preg te#te dosarul n vederea naint rii lui la procuror. n cauzele n care nu a fost pus n mi#care ac&iunea penal , organul de cercetare, ntocme#te un referat n care se consemneaz rezultatul cercet rii, referat ce se nainteaz mpreun cu dosarul cauzei procurorului. Dup primirea dosarului, procurorul trebuie s l cheme pe inculpat #i s -i prezinte materialul de urm rire penal . n cauzele n care ac&iunea penal a fost pus n mi#care, cercetarea penal se consider ncheiat dup completarea cercet rii #i prezentarea materialului de urm rire penal inculpatului. Organul de cercetare penal va ntocmi un referat de terminare a cercet rii penale pe care l va nainta procurorului mpreun cu dosarul cauzei. Referatul de terminare a cercet) rii penale trebuie s se limiteze la fapta care a format obiectul punerii n mi#care a ac&iunii penale, la persoana inculpatului #i la ultima ncadrare juridic dat faptei. Dac cercetarea penal se efectueaz de c tre procuror, acesta va proceda la

prezentarea materialului de urm rire penal nvinuitului sau inculpatului, iar la terminarea cercet rii penale trage concluziile pe care le g se#te ntemeiate #i rezolv cauza f r a ntocmi referat de terminare a cercet rii penale. 3. Prezentarea materialului de urm)rire penal) Prezentarea materialului de urm rire penal este obligatorie la terminarea urm ririi penale att fa& de nvinuit ct #i fa& de inculpat. Materialul de urm rire penal se prezint nvinuitului de c tre procuror, iar inculpatului de c tre organul de cercetare penal , afar de cazul n care cercetarea este efectuat chiar de procuror. Pentru ndeplinirea obliga&iei impuse de lege de prezentare a materialului de urm rire penal , procurorul, respectiv organul de cercetare penal cheam pe nvinuit sau pe inculpat n fa&a sa #i i pune n vedere c are dreptul de a lua cuno #tin& de materialul de urm rire penal , ar tndu-i #i ncadrarea juridic a faptei. I se asigur apoi posibilitatea de a lua cuno #tin& de ndat de material. Despre prezentarea materialului de urm rire penal , se va ncheia un proces verbal n care se consemneaz #i declara&iile, cererile #i r spunsurile nvinuitului sau inculpatului. Procesul verbal de prezentare a materialului de urm rire penal trebuie semnat de nvinuit sau inculpat, de ap r torul acestuia #i contrasemnat de organul de urm rire penal .

15

4. Rezolvarea cauzei de c)tre procuror Procurorul este obligat ca n termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului naintat de organul de cercetare penal s procedeze la verificarea lucr rilor de urm rire penal #i s se pronun&e asupra acestora. n urma verific rilor se pot ivi dou situa&ii (art.262): 1. procurorul constat c au fost respectate dispozi&iile legale care garanteaz aflarea adev rului #i c urm rirea penal este complet , existnd probele necesare #i legal

administrate, caz n care poate dispune: - trimiterea n judecat), atunci cnd din materialul de urm rire penal rezult c fapta exist , c a fost s vr#it de nvinuit sau de inculpat #i c acesta r spunde din punct de vedere penal. - scoaterea de sub urm)rire penal), atunci cnd se constat c a intervenit una din situa&iile de la art.10 lit.a-e C.pr.pen. n cazul prev zut la art.10, lit.b 1 se dispune #i aplicarea unei sanc&iuni cu caracter administrativ (mustrare, mustrare cu avertisment, amend ). - ncetarea urm) ririi penale, atunci cnd se constat c a intervenit una din situa&iile de la art.10 lit.f-h, i1 #i j C.pr.pen. n cazurile prev zute de art.10 lit.i nu se dispune ncetarea urm ririi penale ci trimiterea n judecat nlocuirea r spunderii penale. - clasarea, atunci cnd urm rirea penal s-a desf #urat f r nvinuit n cauz , acesta fiind necunoscut #i a intervenit una din situa&iile de la art.10 C.pr.pen.. 2. procurorul constat c urm rirea penal nu este complet sau a fost efectuat cu nerespectarea dispozi&iilor legale sau a fost efectuat de un organ necompetent, caz in care va dispune prin ordonan& : - restituirea cauzei la organul care a efectuat cercetarea pentru completarea sau refacerea urm ririi penale atunci cnd aceasta nu este complet sau a fost efectuat cu nc lcarea dispozi&iilor legale care garanteaz aflarea adev rului. Cauza poate fi trimis ns #i unui alt organ de urm rire competent, dac procurorul consider necesar. - trimiterea cauzei la organul competent, atunci cnd se constat c urm rirea a fost efectuat de un organ necompetent. pentru ca instan&a s poat dispune

16

Sec&iunea a IX-a Trimiterea n judecat)

Trimiterea n judecat se dispune de c tre procuror prin rechizitoriu dac se constat c fapta exist , a fost s vr#it de nvinuit sau inculpat #i acesta r spunde din punct de vedere penal. Rechizitoriul se ntocme#te de procurorul care supravegheaz urm rirea penal sau care efectueaz personal urm rirea. Rechizitoriu constituie, conform art.264, actul de sesizare a instan&ei de judecat . Cnd ac&iunea penal nu a fost pus n mi#care n cursul urm ririi penale, rechizitoriul ndepline#te un dublu rol: este #i act de sesizare a instan&ei dar este #i act de inculpare. n cauzele complexe cu mai mul&i f ptuitori, cnd pentru unii este necesar trimiterea n judecat , iar pentru al&ii scoaterea de sub urm rire penal sau ncetarea urm ririi se ntocme#te doar rechizitoriu prin care se dispun solu &iile luate cu privire la to&i nvinui&ii sau inculpa&ii.

Sec&iunea a X-a ncetarea urm)ririi penale

ncetarea urm ririi penale are loc, conform art.242, atunci cnd se constat existen& a vreunuia dintre cazurile prev zute n art.10 lit.f-h, i1 #i j #i exist nvinuit sau inculpat n cauz . Dac organul de cercetare penal constat existen&a unui caz din cele prev zute la art.10 lit.f-h, i1 #i j, ntocme#te un referat cu propunerea de ncetare a urm ririi penale pe care l nainteaz mpreun cu dosarul cauzei procurorului. Dac procurorul este de acord cu propunerea organului de cercetare penal , pronun& ncetarea urm ririi penale prin ordonan&), n cazul n care ac&iunea penal a fost pus n mi#care #i prin rezolu&ie, dac urm rirea s-a efectuat cu nvinuit n cauz . n cazul n care procurorul, primind propunerea organului de cercetare penal de ncetare a urm ririi penale, constat c nu este cazul s se dispun ncetarea sau dac a dispus

17

ncetarea doar par&ial, va restitui dosarul acestui organ cu dispozi&ia de a se continua cercetarea.

Sec&iunea a XI-a Scoaterea de sub urm)rire penal)

Scoaterea de sub urm rire penal are loc, conform art.249, atunci cnd se constat existen&a vreunuia dintre cazurile prev zute de art.10 lit.a-e #i exist nvinuit sau inculpat n cauz . Procedura scoaterii de sub urm rire penal este aceea#i cu cea a ncet rii urm ririi penale. Procurorul dispune, la propunerea organului de cercetare penal , scoaterea de sub urm rire prin ordonan&) , dac ac&iunea penal a fost pus n mi#care, #i prin rezolu&ie n caz contrar. Dac temeiul solu &iei adoptate l constituie ns cazul prev zut de art.10 lit b1, procurorul se pronun& prin ordonan&), indiferent dac ac&iunea penal a fost sau nu pus n mi#care. Al turi de scoaterea de sub urm rire penal , n acest caz, procurorul va dispune #i aplicarea unei sanc&iuni cu caracter administrativ (mustrare, mustrare cu avertisment, amend ).

Sec&iunea a XII-a Suspendarea urm)ririi penale

Prin suspendarea urm ririi penale se n&elege ntreruperea temporar a urm ririi penale ca urmare a intervenirii unor mprejur ri prev zute de lege care mpiedic desf #urarea n continuare a actelor de urm rire, mprejur ri independente de voin&a organului de cercetare penal , a nvinuitului sau inculpatului. Suspendarea urm ririi penale se poate dispune dac nvinuitul sau inculpatul sufer de o boal grav care-l mpiedic s ia parte la proces. Pentru a putea conduce la suspendare, e necesar ca boala grav s fie constat printr-o expertiz medico-legal .

18

Procurorul dispune suspendarea, la propunerea organului de cercetare penal , prin ordonan&). Pe timpul ct urm rirea penal este suspendat , organul de cercetare penal va continua s efectueze acele acte a c ror ndeplinire nu este mpiedicat de situa&ia nvinuitului sau inculpatului. Organul de cercetare penal este obligat s se intereseze periodic dac mai subzist cauza care a determinat suspendarea.

Sec&iunea a XIII-a Reluarea urm)ririi penale

Prin reluarea urm ririi penale se asigur readucerea procesului penal n prima sa faz dintr-un cadrul extraprocesual ori din faza de judecat pentru a se asigura o bun administrare a justi&iei. Conform art.270, urm rirea penal poate fi reluat n caz de: a) ncetare a cauzei de suspendare. Reluarea se dispune n acest caz de c tre procuror, prin ordonan& , la propunerea organului de cercetare penal . b) restituire a cauzei de c)tre instan&a de judecat) n vederea refacerii urm ririi penale. Reluarea se dispune n acest caz de c tre instan& , prin sentin& sau decizie. c) redeschidere a urm) ririi penale. Redeschiderea urm ririi penale se dispune de c tre procuror atunci cnd acesta constat c nu a existat n fapt cazul care a determinat scoaterea de sub urm rire penal sau ncetarea urm ririi sau c a disp rut mprejurarea pe care se ntemeia solu &ia respectiv . Redeschiderea urm ririi penale se dispune de procuror prin ordonan& , dup care cauza este trimis organului de cercetare penal care reia cercetarea din stadiul n care se afla n momentul scoaterii de sub urm rire penal sau al ncet rii urm ririi penale. Redeschiderea urm ririi penale are loc, de asemenea, cnd judec torul, potrivit art. 2781, a admis plngerea mpotriva ordonan&ei sau, dup caz, a rezolu &iei procurorului de scoatere de sub urm rire penal sau de ncetare a urm ririi penale ori de clasare #i a trimis cauza procurorului n vederea redeschiderii urm ririi penale. Reluarea urm ririi penale nu poate avea loc dac se constat ca ntre timp a intervenit vreunul din cazurile prev zute n art. 10.

19

Sec&iunea a XIV-a Plngerea mpotriva m)surilor 'i actelor de urm)rire penal)

mpotriva actelor #i m surilor de urm rire penal pot face plngere att p r&ile ct #i orice alt persoan , chiar str in de cauz , dac respectivul act a adus o v t mare intereselor sale legitime. Plngerea adresat) procurorului Plngerea poate privi att actele #i m surile luate de organul de cercetare penal ct #i pe cele luate de procuror. Plngerea mpotriva actelor ntocmite de organul de cercetare penal se adreseaz procurorului care supravegheaz activitatea organului de cercetare penal #i se depune fie direct la procuror, fie la organul de cercetare.. Plngerea contra actelor procurorului sau contra actelor efectuate de organul de cercetare penal pe baza dispozi&iilor procurorului, se rezolv de procurorul ierarhic superior. Dac plngerea se ndreapt mpotriva rezolu &iei de nencepere a urm ririi penale, a ordonan&ei sau rezolu&iei de scoatere de sub urm rire sau de ncetare a urm ririi penale, ea trebuie s fie formulat n termen de 20 de zile de la data n#tiin& rii persoanelor interesate despre solu&ia dat . Procurorul este obligat s rezolve s rezolve plngerea n termen de cel mult 20 de zile de la primire #i s comunice de ndat persoanei care a f cut plngerea modul n care a fost rezolvat . Plngerea adresat) instan&ei Persoana v t mat #i orice alt persoan a c rei interese legitime au fost v t mate pot face plngere la instan& dac plngerea lor mpotriva rezolu&iei de nencepere a urm ririi penale, a ordonan&ei sau rezolu&iei de scoatere de sub urm rire, de ncetare a urm ririi penale sau de clasare a fost respins de procuror sau dac acesta nu a fost solu&ionat de acesta n termenul legal. Plngerea poate fi f cut #i mpotriva dispozi&iei de netrimitere n judecat cuprins n rechizitoriu. Plngerea se adreseaz instan&ei n termen de 20 de zile de la data comunic rii de procuror a modului de rezolvare a plngerii adresate lui sau de la data expir rii termenului de

20

20 de zile n care procurorul trebuia sa solu &ioneze plngerea. Plngerea gre#it ndreptat se trimite organului judiciar competent. Dosarul va fi trimis instan&ei n termen de 5 zile de la primirea adresei prin care se cere dosarul cauzei. La solu&ionarea plngerii se citeaz att persoana fa& de care s-a dispus scoaterea de sub urm rire, ncetarea sau nenceperea urm ririi penale ct #i persoana care a f cut plngerea. Neprezentarea acestor persoane legal citate nu mpiedic solu&ionarea cauzei, dar dac instan&a consider necesar prezen&a lor, poate dispune aducerea lor silit. Prezen&a procurorului este obligatorie. Solu &ionarea plngerii trebuie s aib loc n cel mult 30 de zile de la data primirii ei de c tre instan& , iar modul de solu&ionare trebuie comunicat de ndat persoanei care a f cut plngerea. n solu &ionarea plngerii, instan&a poate adopta una din urm toarele solu&ii: respinge plngerea, prin sentin& , ca tardiv , inadmisibil sau nefondat , #i men&ine solu&ia din rezolu &ia sau ordonan&a atacat ; admite plngerea, prin sentin& , desfiin&eaz rezolu&ia sau ordonan&a atacat #i

trimite cauza procurorului n vederea nceperii sau redeschiderii urm ririi penale, dup caz. Judec torul este obligat s arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicnd totodat faptele #i mprejur rile ce urmeaz a fi constatate #i prin care anume mijloace de prob . admite plngerea, prin ncheiere, desfiin&eaz rezolu&ia sau ordonan&a atacat #i, cnd probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, re&ine cauza spre judecare n prim instan& . Sentin&a prin care instan&a s-a pronun&at asupra plngerii poate fi atacat cu recurs de procuror, de persoana care a f cut plngerea, de persoana fa& de care s-a dispus nenceperea urm ririi penale, scoaterea de sub urm rire penal sau ncetarea procesului penal, precum #i de orice alt persoan ale c rei interese au fost v t mate.

21

ntreb) ri recapitulative
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. penal ? Care sunt organele care pot efectua urm rirea penal ? Ce condi&ii trebuie s fie ndeplinite pentru nceperea urm ririi penale? Care sunt modalit &ile n care poate fi sesizat organul de urm rire penal ? Cum se desf #oar cercetarea penal ? Care este procedura prezent rii materialului de urm rire penal ? Ce rezolvare poate da cauzei procurorul la terminarea urm ririi penale? Care este rolul #i con&inutul rechizitoriului? C rui organ i se pot adresa plngerile care vizeaz acte sau m suri de urm rire

Bibliografie
1. Andone Banta#, Amalia. Plngerea mpotriva actelor i m# surilor procurorului, Ion #eanu, Eugen. Procedura nceperii urm# ririi penale, Editura Militar , Lefter, Alexandru, Tun, Ion, Dinu, Ion, Mih lcioiu, Serghie, Popa, 'tefan. Pintea, Alexandru. Urm# rirea penal#, faz# a procesului penal, Editura i terminarea urm#ririi penale. Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2009 2. Bucure#ti, 1979 3. Cercetarea penal#. Aspecte teoretice i practice, Editura Global Print, Bucure#ti, 1999 4. Ministerului Administra&iei #i Internelor, Bucure#ti, 2004 5. Pintea, Alexandru. nceperea, efectuarea Elemente de tactic# criminalistic# , Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 2005 6. Pop, Octavian. Solu&ii ce pot fi pronun&ate n cazul urm# ririi penale, Editura Mirton, Timi#oara, 2003

22

CAPITOLUL II REGLEMENTARI COMUNE PRIVIND FAZA DE JUDECATA

Sec&iunea I-a No&iunea, obiectul 'i principiile specifice fazei de judecat)

1. No&iune Judecata este activitatea procesual #i procedural desf #urat de instan&a de judecat cu participarea procurorului, a p r&ilor #i a persoanelor chemate n interesul cauzei, n vederea afl rii adev rului cu privire la fapta #i inculpatul cu care a fost sesizat #i solu &ion rii legale #i temeinice a cauzei penale. Judecata reprezint faza principal a procesului penal, ntruct n aceast faz se realizeaz stabilirea cu caracter definitiv a vinov &iei inculpatului, precum #i sanc&ionarea acestuia conform prevederilor legii penale. n marea majoritate a cauzelor penale, judecata poate parcurge trei grade de jurisdic&ie: judecata n prim) instan&), judecata n apel #i judecata n recurs. De la regula celor trei grade de jurisdic&ie exist #i excep &ii, unele cauze putnd fi judecate numai n prim instan& #i n recurs, nefiind susceptibile de apel. Cele trei (sau dou ) grade de jurisdic&ie se nscriu n ciclul obi#nuit al procesului penal, trecerea cauzei de la un grad la altul f cndu-se f r ca hot rrea s r mn definitiv . Dup r mnerea definitiv , hot rrea se bucur de autoritate de lucru judecat #i poate fi pus n executare. O nou judecare a acelei cauze este posibil numai n situa&ii excep&ionale, anume prev zute de lege, prin intermediul unei c i extraordinare de atac (contesta&ie n anulare, revizuire, recurs n anulare). 2. Obiectul judec)&ii Judecata are ca obiect aflarea adev rului n cauza supus judec &ii #i tragerea la r spundere penal a inculpatului g sit vinovat sau, dimpotriv , absolvirea inculpatului de

23

nvinuirea formulat mpotriva sa cnd exist o cauz de excludere sau de nl turare a r spunderii penale. 3. Principiile specifice fazei de judecat) Pe lng principiile fundamentale ale procesului penal care #i g sesc aplicarea #i n aceast faz , judecat este a#ezat #i pe ni#te principii specifice, apreciate unanim ca asigurnd cele mai bune condi&ii pentru solu&ionarea legal #i temeinic a cauzelor penale. 1. Publicitatea. Conform acestui principiu reglementat de art.290, #edin&a de judecat este public , la desf #urarea ei putnd participa orice persoan , cu excep &ia minorilor sub 16 ani. Codul prevede ns #i unele derog ri de la publicitatea #edin&ei de judecat n sensul c judecata are loc n #edin& secret sau nepublic . 'edin&a de judecat poate fi declarat secret dac judecarea n #edin& public ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnit &ii sau vie&ii intime a unei persoane. 'edin&a de judecat este nepublic , conform art.485 al.2, n cazul n care inculpatul este minor. La desf #urarea judec &ii nepublice pot asista persoanele chemate potrivit legii la judecarea minorilor, p r&ile #i ap r torii acestora, dar #i alte persoane cu ncuviin&area instan&ei. Dac n cauz sunt #i inculpa&i minori #i inculpa&i majori #i disjungerea nu este posibil , #edin&a de judecat va fi public . 2. Oralitatea. Principiul oralit &ii const n aceea c judecata se desf #oar oral, prin viu grai. Principiul oralit &ii nu exclude ns consemnarea desf #ur rii orale a #edin&ei. 3. Nemijlocirea. Acest principiu exprim cerin&a ca instan&a de judecat care urmeaz s solu&ioneze cauza s ia cuno #tin& direct, nemijlocit de probele administrate #i de concluziile formulate de p r&i #i de procuror #i s -#i formeze convingerea pe baza acestora. Nemijlocirea poate fi total sau par&ial . Nemijlocirea total presupune unicitatea completului de judecat , anume ca judecata s aib loc de la nceput #i pn la pronun&area hot rrii cu aceia#i judec tori care au fost prezen&i tot timpul n completul de judecat . Nemijlocirea par&ial intervine atunci cnd se produc schimb ri n completul de judecat pe parcursul judec &ii. 4. Contradictorialitatea. Principiul contradictorialit &ii exprim cerin&a ca func&iile procesuale de nvinuire, respectiv de ap rare s fie exercitate de subiec&i diferi&i, de pe pozi&ii procesuale egale #i avnd acelea#i drepturi procesuale.

24

Sec&iunea a II-a Reglement)ri comune privind preg) tirea judec)&ii

Preg tirea #edin&ei de judecat se caracterizeaz prin efectuarea unor acte care asigur buna desf #urarea a #edin&ei de judecat ; aceste acte sunt acte de administrare a justi&iei, ra&iune pentru care nu li se aplic principiile specifice ale judec &ii. Ele sunt efectuate n afara #edin&ei de judecat de c tre pre#edintele instan&ei #i de personalul auxiliar: grefieri, arhivari. Preg tirea #edin&ei de judecat n oricare dintre etapele sale presupune efectuarea urm toarelor acte: a) Desemnarea completului de judecat). n vederea repartiz rii pe complete #i a stabilirii primului termen de judecat , dosarele nou formate vor fi transmise, dup nregistrare n registratura instan&ei, persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor. b) Fixarea termenului de judecat). Dup preluarea dosarului de c tre completul desemnat s desf #oare activitatea de judecat , se va proceda la fixarea termenului de judecat . Stabilirea termenului de judecat se face n func&ie de gradul de nc rcare a instan&ei cu cauze, dar &inndu-se cont #i de urgen&a cauzelor. c) Citarea p)r&ilor 'i a altor persoane chemate n interesul cauzei. Potrivit art.291, judecata poate avea loc numai dac p r&ile sunt legal citate #i procedura este ndeplinit . Neprezentarea p r&ilor legal citate nu mpiedic judecarea cauzei. Dac ns instan&a consider c este necesar prezenta uneia dintre p r&ile lips , poate lua masuri pentru prezentarea acesteia, amnnd n acest scop judecata. Al turi de p r&i, vor fi cita&i la judecat #i martorii, exper&ii #i interpre&ii a c ror prezen& este necesar n interesul cauzei. d) Asigurarea ap) r) rii. n cazurile n care legea impune asisten& juridic obligatorie #i inculpatul nu are ap r tor ales, pre#edintele instan&ei este obligat, odat termenului de judecat , s ia m suri pentru desemnarea unui ap r tor din oficiu. e) Alte m)suri preg)titoare. Pre#edintele completului de judecat are ndatorirea sa ia din timp toate m surile necesare, pentru ca la termenul de judecat fixat judecarea cauzei s nu sufere amnare. De asemenea, se ngrije#te ca lista cauzelor fixate pentru judecat sa fie intocmit #i afi#at la instan& , spre vedere, cu 24 de ore naintea termenului de judecat . La ntocmirea cu fixarea

25

listei se & ine seama de data intr rii cauzelor la instan& , dndu-se ntietate cauzelor n care sunt de&inu &i #i celor cu privire la care legea prevede c judecata se face de urgen& .

Sec&iunea a III-a Reglement)ri comune privind desf)'urarea 'edin&ei de judecat)

'edin&a de judecat se desf #oar public, oral, nemijlocit #i contradictoriu n fa&a completului de judecat , n prezen&a procurorului #i a p r&ilor, atunci cnd ace#tia particip la judecat , cu respectarea urm toarelor dispozi&ii cu caracter general: 1. Deschiderea 'edin&ei de judecat). Aceast activitate se ndepline #te de pre#edintele completului de judecat care va declara #edin&a deschis pentru a se atrage aten&ia celor prezen&i c judecata a nceput #i c trebuie s se conformeze solemnit &ii acesteia. 2. Strigarea cauzei 'i apelul celor cita&i. Pre#edintele anun& , potrivit ordinii de pe lista de #edin& , cauza a c rei judecare este la rnd, dispunnd facerea apelului p r&ilor #i al celorlalte persoane citate. Apelul se face de c tre grefier, dup care se comunic pre#edintelui care din ele s-au prezentat. Dac p r&ile s-au prezentat de#i nu au fost citate sau nu au primit cita&ia, pot participa la judecat , pre#edintele avnd ndatorirea s stabileasc identitatea acestora. n cazul n care procedura este ndeplinit se trece la judecarea cauzei n continuare, iar n caz contrar se impune amnarea cauzei. 3. Conducerea 'edin&ei de judecat). Conform art.296 al.1, conducerea #edin&ei de judecat este atributul pre#edintelui completului de judecat . Acesta ndepline#te toate ndatoririle date de lege #i decide asupra cererilor formulate de p r&i, dac rezolvarea acestora nu este dat n c derea completului. Conducerea #edin&ei impune #i asigurarea ordinii 'i solemnit)&ii 'edin&ei. Pre#edintele vegheaz asupra men&inerii ordinii #i solemnit &ii #edin&ei, putnd lua orice m sur necesar n acest scop. n acest sens, pre#edintele instan&ei poate limita accesul publicului n sala de #edin& n raport de capacitatea acesteia, are dreptul de a atrage aten&ia persoanelor aflate n sal c sunt obligate s p streze disciplina #edin&ei #i poate dispune, n caz de repetare sau de abateri grave, ndep rtarea persoanelor respective din sal .

26

4. Constatarea infrac&iunilor de audien&) (art.299). Prin infrac&iune de audien& se n&elege orice fapt prev zut de legea penal s vr#it n cursul #edin&ei de judecat . constate s vr#irea acelei Pre#edintele instan&ei este obligat ntr-o asemenea situa&ie s

infrac&iuni #i s -l identifice pe f ptuitor, ncheind n acest sens un proces verbal ce va fi trimis procurorului. 5. Verificarea sesiz)rii instan&ei (art.300). Instan&a este datoare s verifice din oficiu, la prima nf &i#are, regularitatea actului de sesizare. n cazul cnd se constat c sesizarea nu este f cut potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi nl turat de ndat #i nici prin acordarea unui termen n acest scop, dosarul se restituie organului care a ntocmit actul de sesizare, n vederea refacerii acestuia. 6. Verificarea arest) rii inculpatului (art.3001). Dac inculpatul este trimis n judecat n stare de arest, instan&a este obligat , dup nregistrarea dosarului la instan& , s verifice din oficiu, n camera de consiliu, legalitatea #i temeinicia arest rii preventive nainte de expirarea duratei acesteia. Verificarea legalit &ii #i temeiniciei arest rii preventive are loc #i n cursul judec &ii, periodic #i nu mai trziu de 60 de zile. 7. Rezolvarea chestiunilor incidente. Cererile #i excep&iile formulate de procuror #i de c tre p r&i, precum #i cele invocate din oficiu de c tre instan& , ca chestiuni prealabile, sunt puse n discu&ie n #edin& , dup care instan&a se pronun& asupra lor prin ncheiere motivat . 8. Suspendarea judec)&ii. Suspendarea cursului judec &ii poate interveni n trei situa&ii: n cazul unei boli grave a inculpatului, atunci cnd se ridic n fa&a instan&ei o excep&ie de neconstitu&ionalitate a unei text de lege n leg tur cu cauza #i n caz de extr dare activ . ncheierea dat n prim instan& prin care s-a dispus suspendarea cauzei poate fi atacat separat cu recurs la instan&a superioar n termen de 24 de ore de la pronun&are pentru cei prezen&i, #i de la comunicare, pentru cei lips . Recursul nu suspend executarea #i se judec n termen de 3 zile. 9. Note privind desf)'urarea procesului. n cursul #edin&ei de judecat , grefierul ia note cu privire la desf #urarea procesului, consemnnd toate afirma&iile, ntreb rile #i sus&inerile celor prezen&i, inclusiv ale pre#edintelui completului. Procurorul #i p r&ile pot cere citirea notelor #i vizarea lor de c tre pre#edinte. Dup terminarea #edin&ei de judecat , participan&ii la proces primesc, la cerere, cte o copie de pe notele grefierului. ntreaga desf #urare a #edin&ei de judecat se nregistreaz cu mijloace tehnice audio, iar n caz de contestare a notelor grefierului, acestea vor fi verificate #i, eventual, rectificate pe

27

baza nregistr rilor din cursul #edin&ei. Contestarea notelor se poate face pn la termenul de judecat urm tor. 10. ncheierea de 'edin&). Pe baza notelor luate n cursul #edin&ei de judecat , grefierul ntocme#te dup fiecare termen de judecat , ncheierea de #edin& . Acest act oglinde#te ntreaga desf #urare a judec &ii la termenul respectiv. ncheierea se ntocme#te de grefier n 24 de ore de la terminarea #edin&ei #i se semneaz de pre#edintele completului de judecat #i de grefier.

Sec&iunea a IV-a Reglement)ri comune privind deliberarea 'i pronun&area hot)rrii

Deliberarea este activitatea prin care membrii completului de judecat se sf tuiesc asupra solu&iei pe care trebuie s o adopte cu privire la cauza ce a f cut obiectul judec &ii. Deliberarea #i pronun&area hot rrii se fac, potrivit art.306, de ndat dup nchiderea

dezbaterilor. afar de cazul cnd, din motive temeinice, sunt amnate dar nu mai mult de 15 zile. Deliberarea are loc n secret #i la ea iau parte doar membrii completului n fa&a c ruia a avut loc dezbaterea. Fiecare dintre judec tori are vot egal n solu&ionarea cauzei. Cnd unanimitatea nu poate fi ntrunit , hot rrea se ia cu majoritate. n cazul n care completul este format din doi judec tori #i unanimitatea nu poate fi ntrunit , judecarea cauzei se reia n complet de divergen& . Dac din deliberare rezult mai mult dect dou p reri, judec torul care opineaz pentru solu&ia cea mai sever trebuie s se al ture celei mai apropiate de p rerea sa. Opinia separat se consemneaz #i se motiveaz obligatoriu. Rezultatul deliber rii se consemneaz ntr-o minut) ce va fi semnat de to&i membrii completului de judecat . Din momentul semn rii minutei de c tre judec tori, solu&ia dat cauzei nu mai poate fi schimbat sau modificat . Pronun&area hot) rrii se face prin citirea minutei de c tre pre#edintele instan&ei de judecat asistat de c tre grefier. Pronun&area are loc n #edin& public , f r citarea p r&ilor. Dup pronun&are, solu&ia dat cauzei se trece #i n condica de #edin& a instan&ei judec tore#ti, iar hot rrea se redacteaz) n cel mult 20 de zile. Termenul este de

28

recomandare ca #i cel pentru care se pot amna deliberarea #i pronun&area astfel nct nerespectarea lui nu produce consecin&e asupra actului. Hot rrea se redacteaz de unul din judec torii care au participat la solu &ionarea cauzei #i se semneaz de to&i membrii completului de judecat #i de grefier.

Sec&iunea a V-a Felurile hot)rrilor judec)tore'ti

Instan&ele judec tore#ti pot pronun&a trei feluri de hot rri: ncheieri, sentin&e #i decizii. ncheierile sunt hot rrile prin care instan&a de judecat rezolv toate chestiunile premerg toare solu&ion rii fondului. n faza de urm rire penal , ori de cte ori instan&a este chemat s dispun asupra unei m suri procesuale sau procedurale sau s efectueze un act, ea se pronun& printr-o ncheiere. n cursul judec &ii toate m surile luate de instan& se men&ioneaz n ncheierea de #edin& . Sentin&ele sunt hot rrile prin care prima instan& solu &ioneaz fondul cauzei sau se dezinveste#te f r s solu&ioneze fondul cauzei. Tot sentin&e se numesc #i hot rrile prin care prima instan& solu&ioneaz cererile care deschid o procedur de judecat cu privire la de competen&a primei instan&e

executarea pedepsei sau o cale de atac extraordinar (revizuirea).

Deciziile sunt hot rrile prin care instan&a se pronun& asupra apelului, recursului, recursului n interesul legii, precum #i hot rrile prin care instan&a de recurs solu&ioneaz fondul cauzei dup rejudecare. Cuprinsul hot)rrii judec)tore'ti variaz de la o hot rre la alta; n general ns orice hot rre judec toreasc cuprinde 3 p r&i: partea introductiv (practicaua), expunerea (considerentele) #i dispozitivul (minuta). Partea introductiv cuprinde date cu privire la instan&a care a judecat, caracterul public sau secret al #edin&ei, numele judec torilor, a procurorului #i a grefierului, identitatea p r&ilor #i a ap r torilor lor, datele generale ale cauzei. Expunerea arat obiectul judec &ii, chestiunile de drept rezolvate #i solu&ia ce rezult din cele re&inute n fapt #i n drept de instan& . Dispozitivul indic solu&ia adoptat de instan& .

29

ntreb) ri recapitulative
1. Care sunt principiile care guverneaz activitatea de judecat ? 2. Care sunt actele ce trebuie efectuate pentru preg tirea #edin&ei de judecat ? 3. Care sunt reglement rile comune #edin&ei de judecat n oricare dintre etapele judec &ii? 4. Ce presupune deliberarea? 5. Care sunt felurile hot rrilor judec tore#ti?

Bibliografie
1. Pl e#u, Teodora Eleonora. Judecata n cauzele penale. Reguli de baz#, Editura Junimea, Ia#i, 2003 2. Surdescu, Ioana; Popa, Rodica Aida. Minuta act al deliber#rii n procesul penal romn. Aspecte metodologice, Editura All Beck, Bucure#ti, 2000. 3. 'tef nescu, Beatrice. Garan &iile juridice ale respect# rii legii procesual penale n activitatea de judecat# , Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2007.

30

CAPITOLUL III JUDECATA N PRIM# INSTAN +#

Sec&iunea I-a No&iunea, obiectul 'i participan&ii la judecata n prim) instan&)

1. No&iune Judecata n prim instan& este etapa ini&ial #i obligatorie a judec &ii f r de care nu se poate vorbi de actul de justi&ie. La judecata n prim instan& trebuie s se solu &ioneze fondul cauzei, anume s se constate dac nvinuirea adus inculpatului este ntemeiat #i n caz afirmativ, s se aplice sanc&iunea prev zut de legea penal . Totodat rezolvarea fondului cauzei impune #i pronun&area asupra preten&iilor civile ale p r&ii civile. 2. Obiectul judec)&ii Judecata n prim instan& se m rgine#te, conform art.317, la fapta #i persoana ar tate n actul de sesizare a instan&ei, iar n caz de extindere a procesului penal, #i la fapta #i persoana la care se refer extinderea. Obiectul judec &ii n prim poate fi extins n cursul desf #ur rii judec &ii prin extinderea ac&iunii penale sau a procesului penal cu privire la noi acte materiale, la noi fapte sau noi persoane. 3. Participan&ii la judecata n prim) instan&) La judecata n prim instan& pot lua parte att p r&ile ct #i procurorul #i ntotdeauna particip instan&a de judecat , n lipsa c reia judecata nu poate avea loc. Completul de judecat n prim instan& este alc tuit dintr-un singur judec tor, mai pu &in la nalta Curte de Casa&ie #i Justi&ie unde se judec n prim instan& n complet de 3 judec tori. Procurorul particip n mod obligatoriu la judecata n prim instan& desf #urat la alte instan&e dect judec toria, iar la judec torie, participarea sa este obligatorie atunci cnd instan&a de judecat a fost sesizat prin rechizitoriu, n cauzele n care legea prevede pentru infrac&iunea s vr#it pedeapsa nchisorii de 3 ani sau mai mare, n cauzele n care vreunul din inculpa&i se afl n stare de deten&ie sau n vreuna dintre situa&iile care impun asisten&a juridic 31

obligatorie, precum #i n cazul n care se dispune nlocuirea pedepsei amenzii cu cea a nchisorii. La #edin&ele de judecat privind alte infrac&iuni, procurorul participa doar cnd consider necesar. Inculpatul aflat n stare de liberate poate s nu se prezinte la judecat . Dac procedura de citare este legal ndeplinit , neprezentarea sa nu va mpiedica judecarea cauzei. Dac ns inculpatul este arestat sau se afl n stare de de&inere, aducerea inculpatului la judecat este obligatorie.

Sec&iunea a II-a M) suri premerg)toare 'edin&ei de judecat) n prim) instan&)

Preg tirea #edin&ei de judecat n prim instan& este supus reglement rilor comune n materia judec &ii cu unele dispozi&ii specifice acestei etape a judec &ii. Pre#edintele instan&ei de judecat , primind dosarul cauzei, fixeaz de ndat termen de judecat #i d dispozi&ie pentru citarea persoanelor care trebuie s fie chemate la judecat . Sunt citate toate persoanele care au dobndit o calitate procesual n cauz , fie sunt p r&i, fie au fost ascultate ca martor n faza de urm rire sau serviciile lor au fost folosite n cauz ca exper&i sau interpre&i. Persoana v t mat prin infrac&iune va fi citat chiar dac nu s-a constituit parte civil sau nu a declarat c dore#te sa participe la proces ca parte v t mat pentru a i se da posibilitatea s dobndeasc calitatea de parte n fa&a instan&ei. ntruct calitatea de inculpat exist ntotdeauna la data sesiz rii instan&ei, acesta va trebui s fie citat n aceast calitate, iar cita&ia trebuie s -i fie nmnat cu cel pu&in 5 zile naintea termenului fixat pentru judecat .

Sec&iunea a III-a edin&a de judecat) n prim) instan&)

'edin&a de judecat

n prim

instan&

parcurge trei stadii procesuale: nceputul

#edin&ei, cercetarea judec toreasc #i dezbaterile.

32

1. nceputul 'edin&ei de judecat) nceputul #edin&ei de judecat este marcat de strigarea cauzei de c tre pre#edintele instan&ei, urmat de dispozi&ia de a se face apelul p r&ilor #i a celorlalte persoane care au fost citate. Se verific n primul rnd prezen&a #i identitatea inculpatului. Dac inculpatul nu este prezent dar procedura de citare este corect ndeplinit #i nu exist nici o dispozi&ie care s impun prezen&a obligatorie a acestuia, judecata se va desf #ura n lipsa inculpatului. n cazul n care inculpatul se afl n stare de deten&ie, pre#edintele trebuie s se ncredin&eze c acesta a primit copia actului de sesizare. Cnd actul nu a fost comunicat, dac inculpatul cere, judecata se amn , iar pre#edintele va nmna pe loc o copie de pe actul de sesizare, f cndu-se men&iune despre aceasta n ncheierea de #edin& . Judecata se amn la cererea inculpatului #i atunci cnd comunicarea copiei de pe actul de sesizare s-a f cut cu nerespectarea termenului legal de 5 zile sau nu a fost ndeplinit legal procedura de citare. n ceea ce le prive #te pe celelalte p r&i, se aplic dispozi&iile generale: dac au fost legal citate #i nu s-au prezentat vor fi judecate n lips , iar n caz de nendeplinire a procedurii de citare fa& de una din ele se va proceda la amnarea cauzei dispunndu-se citarea n condi&iile legii. Dac partea este prezent #i accept desf #urarea judec &ii cu toate c nu a fost legal citat , judecata va continua. Dup apelul p r&ilor se face apelul martorilor, exper&ilor #i interpre&ilor. Se cere apoi martorilor prezen&i s p r seasc sala de #edin& #i s nu se ndep rteze f r ncuviin&area pre#edintelui. Exper&ii r mn n sal , afar de cazul n care instan&a dispune altfel. Interpre&ii r mn ntotdeauna n sal pentru a asigura traducerile necesare desf #ur rii #edin&ei de judecat . Instan&a este obligat , de asemeni, s procedeze la verificarea regularit &ii sesiz rii sale #i a legalit &ii #i temeiniciei arest rii preventive a inculpatului, n conformitate cu reglement rile comune fazei de judecat . Pre#edintele explic apoi persoanei v t mate c se poate constitui parte civil sau c poate participa ca parte v t mat n proces. Sunt ntreba&i apoi procurorul #i p r&ile daca au de formulat excep&ii, cereri sau propun efectuarea de probe noi. Dac cererile au fost rezolvate #i nu s-a ajuns la o amnare a cauzei ori la dezinvestirea instan&ei, pre#edintele instan&ei de judecat va dispune citirea actului de sesizare a instan&ei, marcndu-se astfel trecerea la cel de-al doilea stadiu al #edin&ei, cercetarea judec toreasc . 33

2. Recunoa 'terea vinov)&iei Dac inculpatul recunoa#te s vr#irea faptei sau faptelor a#a cum au fost re&inute n rechizitoriu #i solicit ca judecata s se desf #oare n baza probelor administrate n cursul urm ririi penale, judecata va avea loc f r a se efectua acte de cercetare judec toreasc . Judecata poate avea loc numai n baza probelor administrate n faza de urm rire penal , doar atunci cnd inculpatul declar c recunoa#te n totalitate faptele re&inute n actul de sesizare a instan&ei #i nu solicit administrarea de probe, cu excep &ia nscrisurilor n circumstan&iere pe care le poate administra la acel termen de judecat , #i doar dac faptele inculpatului sunt stabilite #i au fost administrate suficiente probe n cursul urm ririi penale din care s rezulte vinov &ia inculpatului. Dac aceste condi&ii sunt ndeplinite, instan&a va proceda la audierea inculpatului, dup care va trece la dezbateri. Recunoa#terea vinov &iei #i simplificarea procedurii prin renun&aea inculpatului la efectuarea cercet rii judec tore#ti au drept consecin& reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps prev zute de lege, n cazul pedepsei nchisorii, #i reducerea cu o p trime a limitelor de pedeaps prev zute de lege, n cazul pedepsei amenzii. 3. Cercetarea judec)toreasc) Cercetarea judec toreasc are ca obiect readministrarea tuturor probelor care au fost administrate n cursul cercet rii penale dar #i administrarea oric ror alte probe noi necesare pentru l murirea cauzei sub toate aspectele. Potrivit art.321, actele de cercetare judec toreasc se pot efectua doar cnd procedura este complet , #i doar ntr-o anumit ordine - nti se ascult inculpatul, apoi celelalte p r&i, martorii, exper&ii #i interpre&ii dup care se procedeaz la prezentarea mijloacelor materiale de prob . Instan&a poate dispune totu #i unele schimb ri ale ordinii, dac apreciaz c este necesar pentru buna desf #urare a cercet rii judec tore#ti. Cnd inculpatul este prezent, schimbarea ordinii nu poate fi dispus dect dup ascultarea acestuia. nceperea cercet rii judec tore#ti este marcat de citirea actului de sesizare a instan&ei sau de prezentarea succint a acestuia de c tre grefier la dispozi&ia pre#edintelui completului. I se explic apoi inculpatului n ce const nvinuirea ce i se aduce #i i se aduce la cuno #tin& c are dreptul de a nu face nici o declara&ie, atr gndu-i-se aten&ia c tot ceea ce declar poate fi folosit #i mpotriva sa, dreptul de a pune ntreb ri coinculpa&ilor, celorlalte p r&i, martorilor, exper&ilor, precum #i de a da explica&ii n tot cursul cercet rii judec tore#ti, cnd socote#te c este necesar.

34

Se trece apoi la ascultarea inculpatului potrivit procedurii prev zute n Partea general a Codului. Dup ascultarea inculpatului se procedeaz la ascultarea celorlalte p r&i aplicnduse acelea#i reguli ca #i la ascultarea inculpatului. Instan&a trece apoi la ascultarea martorilor, pe rnd, fiecare martor dup ce s-a depus jur mntul prev zut de lege, fiind l sat s declare tot ceea ce #tie cu privire la cauz . Dac ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibil , instan&a va dispune citirea depozi&iei date de acesta n cursul urm ririi penale #i va &ine seama de ea la judecarea cauzei. Instan&a dispune citirea declara&iilor anterioare #i atunci cnd martorul face declara& ii care sunt n contrazicere cu cele date anterior. Aceea#i procedur de ascultare se folose#te #i n cazul ascult rii expertului sau interpretului. Cnd n cauza supus judec &ii exist mijloace materiale de prob , instan&a, din oficiu sau la cerere, dispune, dac este necesar, aducerea #i prezentarea acestora. Mijloacele

materiale de prob pot fi examinate de c tre membrii completului de judecat , de c tre procuror #i de c tre p r&i #i pot fi prezentate #i martorilor sau exper&ilor pentru a le recunoa#te sau pentru a face observa&ii cu privire la ele. Dup ce au fost readministrate toate probele strnse n cursul urm ririi penale, pre#edintele instan&ei va da cuvntul procurorului #i p r&ilor pentru ca ace#tia s -#i propun , dac este cazul, probe noi. Dac nu s-au formulat cereri sau dac cererile formulate au fost respinse, ori dac s-au efectuat complet rile cerute, pre#edintele declar terminat cercetarea judec toreasc . 4. Incidente ivite n cursul cercet) rii judec) tore'ti n cursul cercet rii judec tore#ti, nainte de terminarea acesteia, pot interveni unele incidente procesuale care determin fie o ntrerupere a cursului judec &ii, fie o modificare a cursului ini&ial. Aceste incidente pot conduce la restituirea cauzei la procuror, la schimbarea ncadr rii juridice a faptei sau la extinderea obiectului judec &ii. a) Restituirea cauzei la procuror n vederea refacerii urm ririi penale Restituirea cauzei n vederea refacerii urm ririi penale (art.332) se dispune atunci cnd, nainte de terminarea cercet rii judec tore#ti, instan&a constat c n cauza supus judec &ii, cercetarea penal s-a efectuat de un alt organ dect cel competent. Cauza nu se restituie atunci cnd constatarea are loc dup nceperea dezbaterilor sau cnd instan&a, n urma cercet rii judec tore#ti, schimb ncadrarea juridic a faptei ntr-o alt infrac&iune pentru care cercetarea penal ar fi revenit altui organ de cercetare.

35

Instan&a se desesizeaz #i restituie cauza procurorului pentru refacerea urm ririi penale #i n cazul nerespect rii dispozi&iilor privitoare la competen&a dup materie sau dup calitatea persoanei, sesizarea instan&ei, prezen&a nvinuitului sau a inculpatului #i asistarea acestuia de c tre ap r tor. mpotriva hot rrii de desesizare se poate face recurs de c tre procuror #i de orice persoan ale c rei interese au fost v t mate prin hot rre, n 3 zile de la pronun&are, pentru cei prezen&i, #i de la comunicare, pentru cei lips . b) Schimbarea ncadr)rii juridice (art.334) intervine n cursul judec &ii atunci cnd, n raport de probele administrate, se constat c ncadrarea juridic dat faptei prin actul de sesizarea a instan&ei nu este corect . n toate situa&iile, schimbarea ncadr rii juridice presupune dou obliga&ii pentru instan& : s pun n discu&ia p r&ilor noua ncadrare dat faptei ; s atrag aten&ia inculpatului c are dreptul de a cere l sarea cauzei mai la urm

sau amnarea judec &ii pentru a-#i preg ti ap rarea. c) Extinderea obiectului judec)&ii se poate realiza n cursul cercet rii judec tore#ti prin extinderea ac&iunii penale sau a procesului penal, realizndu-se n acest fel sesizarea instan&ei #i cu privire la alte acte materiale, alte fapte sau persoane dect cele cuprinse n actul de sesizare ini&ial. Extinderea ac&iunii penale (art.335) se dispune de c tre instan&a de judecat , prin ncheiere, dac n cursul judec &ii se descoper n sarcina inculpatului date cu privire #i la alte acte materiale, care intr n con& inutul infrac&iunii pentru care a fost trimis n judecat . Dispozi&ia de extindere a ac&iunii penale poate fi luat la cererea procurorului, a p r&ii v t mate, a p r&ii civile sau din oficiu. Dup extinderea ac&iunii penale, instan&a procedeaz la judecarea infrac&iunii n ntregul ei, punnd n discu &ie actele cu privire la care s-a dispus extinderea #i f cnd, dac este cazul, aplica&ia dispozi&iilor privind ncadrarea juridic . Extinderea procesului penal se poate realiza fie pentru alte fapte, fie pentru alte persoane, fie #i pentru alte fapte #i alte persoane. Conform art.336, extinderea procesului penal pentru alte fapte poate avea loc atunci cnd se descoper n cursul judec &ii n prim instan& date din care rezult c inculpatul a mai s vr#it #i o alt fapt prev zut de legea penal n leg tur cu cea pentru care este judecat. Procedura extinderii este diferit dup cum procurorul este sau nu prezent la judecat . Extinderea procesului penal cu privire la alte persoane este reglementat de art.337 #i are n vedere dou situa&ii: 36

judecat; -

participarea unei alte persoane la s vr#irea faptei pentru care inculpatul este s vr#irea de c tre alt persoan a unei alte infrac&iuni care are leg tur cu fapta

pentru care este judecat inculpatul. n cazul n care se dispune extinderea procesului penal, instan& a va trebui s pun n discu&ie faptele sau persoanele cu privire la care s-a dispus extinderea #i s procedeze #i la schimbarea ncadr rii juridice n raport de noua situa&ie re&inut .

5. Dezbaterile judiciare Dezbaterile judiciare constau n concluziile pe care le pun oral procurorul #i p r&ile din proces asupra fondului cauzei: existen&a sau inexisten&a infrac&iunii, s vr#irea ei de c tre inculpat, mprejur rile care stabilesc r spunderea penal #i civil a acestuia. n cadrul dezbaterilor judiciare se d cuvntul procurorului, precum #i p r&ilor, acestea din urm putnd pune concluzii personal sau prin ap r tor. Art.340 impune urm toarea ordine: procurorului, p r&ii v t mate, p r&ii civile, p r&ii responsabile civilmente #i inculpatului. n cazul n care sunt mai multe persoane care au calitatea de parte v t mat sau de inculpat, se d cuvntul, n ordinea ar tat , tuturor celor care formeaz un grup procesual. Momentul final al dezbaterilor este marcat de ultimul cuvnt al inculpatului. Potrivit art.341, nainte de a declara dezbaterile nchise, pre#edintele instan&ei este obligat s i acorde inculpatului ultimul cuvnt. Exercitarea acestui drept se poate face numai de c tre inculpat, personal. Dup ce inculpatul a avut ultimul cuvnt, instan&a va declara dezbaterile nchise #i, dac socote#te c e necesar, va cere p r&ilor s depun concluzii scrise. P r&ile #i procurorul pot depune concluzii scrise chiar dac acestea nu au fost cerute de instan& .

37

Sec&iunea a IV-a Deliberarea 'i pronun&area hot)rrii

Deliberarea are loc prin ntrunirea membrilor completului dup ncheierea #edin&ei de judecat , n vederea evalu rii ntregului material probator al cauzei n scopul stabilirii solu&iei ce va fi dat cauzei. Completul de judecat delibereaz mai nti asupra chestiunilor de fapt #i apoi asupra chestiunilor de drept. Rezolvarea ac&iunii penale Instan&a hot r #te asupra nvinuirii aduse inculpatului, pronun&nd, dup caz, una din urm toarele solu &ii: condamnarea, achitarea sau ncetarea procesului penal. Dispunnd achitarea pentru cazul prev zut de art.10 lit.b 1, respectiv ncetarea procesului penal #i nlocuirea r spunderii penale (art.10 lit.i), instan&a va dispune #i aplicarea unei sanc&iuni cu caracter administrativ. Rezolvarea ac&iunii civile Odat cu ac&iunea penal , instan&a este obligat s se pronun&e si asupra ac&iunii civile ce a fost promovat sau exercitat n fa&a sa. Potrivit art.348, instan&a este obligat , chiar dac nu exist constituire de parte civil , s se pronun&e asupra repar rii pagubei materiale #i a daunelor morale n cazurile prev zute n art.17, iar n celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiin&area totala ori par&ial anterioare s vr#irii infrac&iunii. n rezolvarea laturii civile, instan&a poate obliga la repararea pagubei materiale #i a daunelor morale, potrivit legii civile sau poate respinge ac& iunea civil . Instan&a penal nu solu &ioneaz ac&iunea civil cnd pronun& achitarea pentru cazul prev zut n art.10 lit.b, ori cnd pronun& ncetarea procesului penal pentru vreunul din cazurile prev zute n art.10 lit. f si j. Alte m) suri asupra c) rora poart) deliberarea - m#surile preventive i starea de liberate. Instan&a are obliga&ia ca, prin hot rre, s se pronun&e #i cu privire la luarea, men&inerea sau revocarea m surii arest rii inculpatului. a unui nscris #i restabilirea situa&iei

38

- m#surile asigur#torii. Instan&a, n cazul cnd admite ac&iunea civil , examineaz #i necesitatea lu rii masurilor asigur torii privind repara&iile civile, dac asemenea m suri nu au fost luate anterior. Cnd instan&a nu s-a pronun&at asupra ac&iunii civile, m surile asigur torii luate n cursul procesului se men&in timp de 30 de zile de la r mnerea definitiv a hot rrii, timp n care partea civil are posibilitatea s introduc ac&iune n fa&a instan&ei civile. - cheltuielile judiciare. Rezultatul deliber rii se consemneaz ntr-o minut ce va fi pronun&at n #edin& public de pre#edintele instan&ei de judecat asistat de grefier. Dup pronun&area hot rrii pre#edintele trebuie s explice p r&ilor prezente c pot declara apel sau, dup caz, recurs n cauz #i s consemneze eventualele apeluri ori recursuri declarate oral n #edin&a de pronun&are. Hot rrea se redacteaz n termen de cel mult 20 de zile, iar dup redactare inculpa&ilor aminti&i anterior li se comunic copii de pe aceasta.

39

Sec&iunea a V-a Sentin&a penal)

Hot rrea prin care cauza este solu&ionat de prima instan& sau prin care aceasta se dezinveste#te f r s solu&ioneze fondul poart denumirea de sentin& . 1. Cuprinsul sentin&ei penale Sentin&a penal cuprinde ca orice hot rre judec toreasc 3 p r&i: partea introductiv (n care se men&ioneaz date privind participan&ii la judecat si men&iuni privind ndeplinirea procedurii de citare #i a actelor f cute la ultimul termen de judecat ), expunerea (considerentele pentru care instan&a a adoptat o anume solu&ie n cauz ) #i dispozitivul (ce cuprinde solu &ia dat #i are acela#i con&inut ca minuta). 2. Efectele sentin&ei penale ntruct judecata poate parcurge dou sau trei grade de jurisdic&ie, neexistnd cauze ce sunt solu&ionate n fond n prim #i ultim instan& , sentin&a penal este nedefinitiv n momentul pronun& rii sale. De#i nedefinitiv , sentin&a penal produce totu#i unele efecte: dezinveste#te instan&a de judecarea cauzei, aceasta nemaiavnd dreptul de a determin prin pronun&area sau comunicarea sa scurgerea termenului de apel sau impune punerea n executare a dispozi&iilor executorii (cele referitoare la arestarea modifica solu&ia adoptat ; de recurs; sau punerea n libertate a inculpatului, la m surile asiguratorii #i la confirmarea m surii de siguran& a intern rii medicale). Dup r mnerea definitiv , sentin&a penal are un dublu efect: pe de o parte, hot rrea trece sub autoritatea lucrului judecat, fiind mpiedicat desf #urarea unui proces penal cu privire la acea cauz (art.10 lit.j), iar pe de alt parte, se na#te posibilitatea #i obliga&ia punerii hot rrii n executare de c tre organele competente.

40

ntreb) ri recapitulative
1. Ce structur are #edin&a de judecat n prim instan& ? 2. Care sunt actele ce trebuie efectuate nainte de citirea actului de sesizare a primei instan&e? 3. Ce incidente pot interveni n cursul cercet rii judec tore#ti la prima instan& ? 4. Care este procedura extinderii procesului penal? 5. Care este semnifica&ia dezbaterilor judiciare? 6. Cum se desf #oar deliberarea n fa&a primei instan&e?

Bibliografie
1. Gheorghe, Dumitru. Procesul penal. Judecata n prim# instan &#, Editura Editas, Bucure#ti, 2005. 2. Iordache, Magdalena. Judecata n prim# instan&# n procesul penal, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2008 3. Mrejeru, Theodor; Mrejeru, Bogdan. Judecata n prim# instan &#. Aspecte teoretice i jurispruden&# n materie, Editura Universul Juridic, Bucure#ti, 2006.

41

CAPITOLUL IV C# ILE ORDINARE DE ATAC

Sec&iunea I-a Reglement)ri comune privind c)ile ordinare de atac

1. No&iune C ile ordinare de atac sunt mijloacele prev zute de lege prin care se exercit un control judec toresc asupra hot rrilor judec tore#ti prin care s-a solu&ionat a cauz penal , nainte de r mnerea lor definitiv n scopul descoperirii #i ndrept rii eventualelor erori pe care acestea le-ar cuprinde. Codul de procedur penal reglementeaz dou c i de atac ordinare: apelul #i recursul. 2. Persoanele care pot ac&iona prin c) ile de atac ordinare Dreptul de a uza de o cale de atac ordinar apar&ine, n principiu, fiec rui subiect procesual ale c rui drepturi au f cut obiectul judec &ii. Subiec&ii procesuali care au drept de apel #i de recurs, precum #i ntinderea acestui drept pentru fiecare dintre ei, sunt ar ta&i n art.362 #i 3852. A#adar, pot declara apel sau recurs: a) procurorul, n ce prive#te latura penal #i latura civil . b) inculpatul, n ce prive#te latura penal #i latura civil . c) partea v)t) mat), numai n ce prive#te latura penal , dar n toate cauzele penale; d) partea civil) 'i partea responsabil) civilmente, n ce prive#te latura civil , dar #i latura penal ; e) martorul, expertul, interpretul 'i ap)r)torul, cu privire la cheltuielile judiciare cuvenite acestora; f) orice persoan) ale c rei interese legitime au fost v t mate printr-o m sur sau printr-un act al instan&ei. Apelul poate fi declarat pentru persoanele prev zute la lit. b)-f) #i de c tre reprezentantul legal #i de c tre ap r tor, iar pentru inculpat, #i de c tre so&ul acestuia.

42

3. Termenul de declarare al c) ilor de atac ordinare Conform art.363 #i 385 3, durata termenului de apel #i a celui de recurs este de 10 zile, cu excep&ia cazurilor cnd legea dispune altfel. Nedeclararea c ii de atac n termen duce la dec derea din exerci&iul dreptului #i la respingerea c ii de atac formulate ca fiind tardiv . Codul reglementeaz ns dou remedii procesuale prin care dec derea este nl turat dac sunt ndeplinite anumite condi&ii stabilite de lege: repunerea n termen #i apelul sau recursul peste termen. Repunerea n termen (art.364 'i 3853al.2) Pentru a interveni repunerea n termen se cer a fi ndeplinite cumulativ dou condi&ii: - partea s fi fost oprit s declare apel ori recurs de o cauz temeinic de mpiedicare. - s nu fi trecut mai mult de 10 zile de la nceperea execut rii pedepsei sau a desp gubirilor civile din hot rre. Repunerea n termen n termen se dispune la cererea motivat a persoanei care nu a putut declara apel sau recurs n termen, iar dac cererea este admis , calea de atac este considerat ca f cut n termen producnd toate efectele pe care legea i le atribuie (inclusiv efectul suspensiv). Apelul 'i recursul peste termen (art.365 'i 3853al.2) Pentru ca un apel sau un recurs declarat peste termen s investeasc instan&a cu judecarea apelului ori recursului declarat, se cer a fi ndeplinite dou condi&ii: - partea s fi lipsit att la toate termenele de judecat ct #i la pronun&are. - s nu fi trecut mai mult de 10 zile de la nceperea execut rii pedepsei sau a desp gubirilor civile din hot rre. Calea de atac declarat peste termen investe#te instan&a cu rejudecarea cauzei dar nu suspend executarea hot rrii atacate. Instan&a poate totu#i dispune suspendarea provizorie a hot rrii apelate pn la solu&ionarea apelului sau a recursului declarat peste termen. 4. Procedura de declarare a c) ilor ordinare de atac Conform art.366 #i 3854, apelul #i recursul pot fi declarate n scris sau oral. C ile de atac ordinare se declar n scris printr-o cerere semnat personal de persoana care uzeaz de calea de atac. Pentru persoana care nu poate s semneze, cererea va fi atestat de un grefier de la instan&a a c rei hot rre se atac sau de ap r tor ori de primarul, secretarul consiliului local, sau de func&ionarul desemnat de ace#tia, din localitatea unde domiciliaz 43

persoana. Cererea nesemnat ori neatestat poate fi confirmat n instan& de parte ori de reprezentantul ei. C ile de atac ordinare pot fi declarate #i oral n #edin&a n care s-a pronun&at hot rrea, cu obliga&ia pentru instan& de a consemna aceasta ntr-un proces-verbal. 5. Renun&area la apel sau la recurs Dup pronun&area hot rrii #i pn la expirarea termenului de declarare a c ii de atac, p r&ile pot renun&a n mod tacit sau expres la calea de atac (art.368 #i 3854 al.2). Renun&area tacit intervine atunci cnd partea las termenul s se mplineasc f r a formula apel sau recurs. Renun&area expres poate fi f cut de parte, personal sau prin mandatar cu procur special , fie printr-o cerere scris depus la instan& , fie oral n #edin&a n care are loc pronun&area. Partea poate reveni asupra renun& rii f cute dar numai n ceea ce prive #te latura penal a cauzei #i numai pn la expirarea termenului de apel ori de recurs.

6. Retragerea apelului sau recursului declarat Potrivit dispozi&iilor art.369 #i 3854 al.2, oricare dintre p r&i #i poate retrage apelul sau recursul declarat pn la nchiderea dezbaterilor la instan&a de apel ori de recurs. Retragerea trebuie s fie f cut personal de parte sau prin mandatar special, iar daca partea se afla n stare de de&inere, printr-o declara&ie atestat sau consemnat ntr-un proces-verbal de c tre conducerea locului de de&inere. Declara&ia de retragere se poate face fie la instan&a a c rei hot rre a fost atacat , fie la instan&a de apel. 7. Efectele declara&iei de apel sau de recurs Declararea apelului sau a recursului produce, potrivit art.370-373 #i art.3855- 3858, patru efecte: suspensiv, devolutiv, extensiv #i neagravarea situa&iei n propria cale de atac. Efectul suspensiv Pn la r mnerea definitiv a hot rrii judec tore#ti, dispozi&iile civile #i penale din hot rre nu sunt executorii, putnd fi modificate sau nl turate la judecata n apel sau n recurs. Ca urmare, atta timp ct curge termenul de apel sau de recurs, toate dispozi&iile din hot rre sunt suspendate. Declararea apelului sau a recursului are ca efect suspendarea n continuare a execut rii hot rrii atacate. Efectul suspensiv prive#te ns doar acele dispozi&ii din hot rre care se refer la persoana care a formulat calea de atac sau la care aceasta se refer . 44

Efectul devolutiv Prin efect devolutiv se n&elege transmiterea, n ntregime sau n parte, a cauzei spre o nou judecat , de la instan&a care a pronun&at hot rrea atacat la instan&a competent s solu &ioneze calea de atac. Efectul devolutiv al apelului sau al recursului, cunoa#te o tripl limitare: - este limitat de persoana apelantului sau recurentului; - este limitat de calitatea procesual a celui care declar apel sau recurs; - este limitat de efectul neagrav rii situa&iei n propria cale de atac. Cnd recursul este a doua cale de atac ce poate fi exercitat n cauz , efectul s u devolutiv este limitat #i la cazurile de casare prev zute de art.3859.

Efectul extensiv Efectul extensiv al c ilor de atac ordinare oblig instan&a de control judiciar s examineze cauza, prin extindere, #i cu privire la persoanele care nu au uzat de calea de atac sau la care aceasta nu se refer , putnd hot r #i n privin&a acestora f r ns a le putea crea o situa&ie mai grea. Extinderea examin rii nu poate avea loc dect fa& de persoanele din acela#i grup procesual cu cel care a declarat apelul ori recursul sau la care se refer declara& ia de apel ori recurs. Efectul neagrav)rii situa&iei n propria cale de atac Conform acestui efect, instan&a de control judiciar nu poate crea o situa&ie mai grea dect cea hot rt de prima instan& , pentru cel care a declarat apel ori recurs sau n favoarea c ruia a fost declarat apelul ori recursul. Efectul se produce nu numai la judecarea cauzei n apel sau n recurs ci #i la rejudecarea cauzei ca urmare a desfiin& rii hot rrii n apel cu trimitere sau a cas rii n recurs cu trimitere #i la reluarea urm ririi penale ca urmare a restituirii cauzei la procuror de c tre instan&a de apel ori de cea de recurs. Dac procurorul a declarat apel sau recurs n favoarea unei dintre p r&ile n proces, nu se poate agrava situa&ia acestei p r&i cu condi&ia ca precizarea rezerv rii c ii de atac n favoarea p r&ii s fie expres #i neechivoc #i s fie f cut n declara&ia de apel ori de recurs.

45

Sec&iunea a II-a Apelul

1. No &iune Apelul este calea ordinar de atac prin care se promoveaz , la instan&a imediat ierarhic superioar , o rejudecare a cauzei n fond sub toate aspectele de fapt #i de drept, cu posibilitatea de a se schimba solu&ia dat prin hot rrea atacat n privin&a persoanei care a declarat apel sau la care se refer declara&ia de apel #i n limitele calit &ii sale procesuale. Conform art.378, obiectul judec &ii n apel l constituie verificarea hot rrii atacate pe baza lucr rilor #i materialului din dosarul cauzei #i a oric ror nscrisuri noi, prezentate la instan&a de apel #i pronun&area asupra tuturor motivelor de apel invocate. 2. Hot)rrile penale supuse apelului Conform art.361, pot fi atacate cu apel sentin&ele #i ncheierile date n prim instan& . Toate sentin&ele sunt supuse apelului cu excep &ia: a) sentin&elor pronun&ate de judec torii; b) sentin&elor pronun&ate de tribunalele militare; c) sentin&elor pronun&ate de cur&ile de apel #i de Curtea Militar de Apel; d) sentin&elor pronun&ate de sec&ia penal a naltei Cur&i de Casa&ie #i Justi&ie; e) sentin&elor de dezinvestire (de restituire a cauzei la procuror, de declinare de competen& ). f) sentin&elor pronun&ate n materia execut rii hot rrilor penale, precum #i cele privind reabilitarea. Ca urmare, sunt supuse apelului doar sentin&ele pronun&ate de Tribunale #i de tribunalul Militar Teritorial, cu excep &iile celor prin care aceste instan&e s-au dezinvestit. ncheierile date n prim instan& pot fi atacate cu apel numai o dat cu fondul. Apelul declarat mpotriva sentin&ei se socote#te f cut #i mpotriva ncheierilor, chiar daca acestea au fost date dup pronun&area sentin&ei.

3. Motivarea apelului Motivele de apel se formuleaz n scris prin cererea de apel sau printr-un memoriu separat depus la instan&a de apel cel trziu n ziua judec &ii (art.374 C.p.p.). Codul nu prevede

46

un termen pentru depunerea motivelor de apel, permi&nd chiar formularea lor #i oral n ziua judec &ii. Motivarea apelului nu este obligatorie, nefiind prev zut nici o sanc& iune pentru nemotivarea acestuia.

4. Judecata n apel Judecata n apel se desf #oar potrivit normelor cu caracter general care disciplineaz faza de judecat la care se adaug unele norme specifice c ilor ordinare de atac, n general sau apelului, n special. Judecata n apel parcurge acelea #i stadii procesuale ca #i judecata n prim instan& : preg tirea judec &ii, #edin&a de judecat #i deliberarea #i pronun&area hot rrii. M) surile premerg )toare 'edin&ei de judecat) sunt cele comune judec &ii n oricare din etapele sale. Sunt de observat doar urm toarele reguli specifice: dac n cauz sunt declarate mai multe apeluri, toate vor fi concentrate n fa&a aceleia#i instan&e; completul de judecat este alc tuit n apel din 2 judec tori; sunt citate numai p r&ile fa& de care apelul poate produce efecte; martorii sunt cita&i numai dac se dispune reascultarea lor.

Judecata propriu-zis) n fa&a instan&ei de apel se poate desf #ura n dou modalit & i: f r cercetare judec toreasc #i cu cercetare judec toreasc . Judecarea apelului f r cercetare judec toreasc Judecata n apel se face, de regul , pe baza probelor administrate de prima instan& , precum #i a oric ror probe noi prezentate n fa&a instan&ei de apel (art.378 al.1). Dac p r&ile nu propun administrarea unor probe noi, judecata propriu-zis a apelului se identific cu dezbaterea acestuia. Pre#edintele instan&ei de judecat va da cuvntul p r&ilor n urm toarea ordine: apelant, intimat, procuror. Dac printre apelurile declarate se afl #i cel al procurorului, acesta va avea primul cuvntul. nainte de a se ncheia dezbaterile, inculpatului trebuie s i se acorde ultimul cuvnt. De aceast dat , ultimul cuvnt nu mai este personal (ca la judecata n prim instan& ), el putnd fi pus #i prin ap r tor. Judecarea apelului cu cercetare judec toreasc Motivele de apel formulate #i sus&inute n fa&a instan&ei pot releva necesitatea administr rii unor noi probe sau a readministr rii unor probe administrate la prima instan& . n

47

aceste situa&ii, instan&a de apel poate proceda la efectuarea unei cercet ri judec tore#ti, dup punerea n discu&ie a utilit & ii ei. n acest sens, art.378 al.2 prevede c n vederea solu &ion rii apelului, instan&a poate da o nou apreciere probelor din dosarul cauzei #i poate administra orice noi probe pe care le consider necesare. Dup administrarea probelor, se va da cuvntul p r&ilor pentru dezbateri, procedura fiind identic cu cea prezentat anterior. Deliberarea instan&ei de apel are loc conform reglement rilor comune n materie. Dac n cauz au fost declarate mai multe apeluri, instan&a este obligat s le examineze pe toate #i s se pronun&e asupra lor. Rezultatul deliber rii se consemneaz ntr-o minut care va fi pronun&at n #edin& public , potrivit reglement rilor comune. 5. Solu&iile pe care le poate adopta instan&a de apel Dup ce deliberarea a luat sfr#it, instan&a de apel poate pronun&a una din urm toarele solu &ii principale: respingerea apelului sau admiterea apelului. Instan&a de apel respinge apelul #i men& ine hot rrea atacat n urm toarele situa&ii: cnd apelul este tardiv; cnd apelul este inadmisibil; cnd apelul este nefondat.

Apelul se admite atunci cnd hot rrea primei instan&e este gre#it fie sub aspectul stabilirii situa&iei de fapt, fie sub aspectul aplic rii legii. Admiterea apelului presupune ntotdeauna desfiin&area hot rrii atacate, n ntregime sau n parte. Admiterea apelului #i desfiin&area sentin&ei primei instan&e sunt nso&ite ntotdeauna de una din urm toarele solu&ii subsecvente: a) se dispune rejudecarea de c tre instan&a a c rei hot rre a fost desfiin&at , atunci cnd hot rree a fost desfiin&at pentru motivul c judecarea cauzei la acea instan& a avut loc n lipsa unei p r&i nelegal citate sau care, legal citat , a fost n imposibilitatea de a se prezenta #i de a n#tiin&a instan&a despre aceast posibilitate, ori pentru c la judecata n prim instan& s-a nc lcat o dispozi&ie sanc&ionat de lege cu nulitatea absolut i; b) se dispune rejudecarea de c tre instan&a competent , atunci cnd prima instan& a se pronun&) o nou) hot)rre de c tre instan&a de apel, n toate celelalte situa&ii n judecat cu nc lcarea normelor de competen& prev zute sub sanc& iunea nulit &ii absolute; c) care hot rrea primei instan&e este gre#it .

48

Admiterea apelului poate fi urmat #i de restituirea cauzei la procuror atunci cnd instan&a de apel constat c n cursul urm ririi penale s-au nc lcat dispozi&iile privitoare la competen&a dup materie sau dup calitatea persoanei, sesizarea instan&ei, prezen&a nvinuitului sau a inculpatului #i asistarea acestuia de c tre ap r tor. 6. Decizia instan&ei de apel Decizia pronun&at de instan&a de apel trei p r&i: partea introductiv , expunerea #i dispozitivul. Partea introductiv este identic cu cea a sentin&ei penale. Expunerea trebuie s arate temeiurile de fapt #i de drept care au dus, dup caz, la respingerea sau la admiterea apelului, precum #i temeiurile care au dus la adoptarea oric rei solu &ii subsecvente. Dispozitivul hot rrii trebuie s cuprind solu &ia dat de instan&a de apel, data pronun& rii deciziei #i men&iunea c pronun&area s-a f cut n #edin& public . n dispozitiv trebuie ar tat calea de atac de care se poate uza mpotriva deciziei #i termenul n care aceasta poate fi exercitat cu men&iunea c decizia prin care s-a dispus admiterea apelului #i indice #i care este ultimul act

rejudecarea cauzei nu este supus nici unei c i de atac. Cnd s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie s procedural r mas valabil de la care procesul penal trebuie sa- #i reia cursul. n cazul cnd inculpatul s-a aflat n stare de de&inere, n expunere #i n dispozitiv trebuie s se arate timpul care se deduce din pedeaps . 7. Procedura rejudec) rii cauzei Rejudecarea cauzei dup desfiin&area hot rrii n apel cu trimitere spre rejudecare se desf #oar potrivit normelor aplicabile judec &ii n prim instan& . Instan&a de rejudecare este obligat , ns , s se conformeze hot rrii instan&ei de apel n m sura n care situa&ia de fapt r mne cea avut n vedere la solu &ionarea apelului.

49

Sec&iunea a III-a Recursul

1. No &iune Recursul este calea ordinar de atac ce se poate ndrepta mpotriva hot rrilor judec tore#ti pronun&ate n apel, realiznd un al doilea control judec toresc al cauzei, preponderent n drept, sau mpotriva hot rrilor pronun&ate n prim instan& , n cauzele nesupuse apelului, realiznd un control judec toresc integral al cauzei. 2. Hot)rrile supuse recursului Recursul se poate ndrepta mpotriva sentin&elor, a deciziilor, #i a ncheierilor. Potrivit art.3851, pot fi atacate cu recurs: sentin&ele pronun&ate de judec torii; sentin&ele pronun&ate de tribunalele militare; sentin&ele pronun&ate de cur&ile de apel #i Curtea Militar de Apel; sentin&ele pronun&ate de sec&ia penal a naltei Cur&i de Casa&ie #i Justi&ie; sentin&ele pronun&ate n cazul infrac&iunilor cu plngere prealabil ; deciziile pronun&ate, ca instan&e de apel, de tribunale, tribunalele militare teritoriale, cur&ile de apel #i Curtea Militar de Apel, cu excep &ia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor; sentin&ele pronun&ate n materia execut rii hot rrilor penale, afar de cazul cnd legea prevede altfel, precum #i cele privind reabilitarea; ncheierile date n aceste cazuri, chiar dac lege. Pot fi atacate cu recurs #i ncheierile #i sentin&ele pentru care este prev zut separat calea de atac a recursului (ncheierile privind m surile preventive, sentin&ele de restituire a cauzei la procuror). au fost date dup pronun&area hot rrii, dar numai o dat cu sentin&a sau decizia recurat , cu excep&ia cazurilor prev zute de

3. Cazurile de casare Atunci cnd recursul urmeaz apelului, n sensul ca este a doua cale de atac ordinar ce poate fi exercitat ntr-o cauz penal , recursul poate fi admis doar dac #i hot rrea

50

recurat cuprinde anumite erori expres prev zute de lege #i numite cazuri de casare. Cazurile de casare sunt enumerate limitativ de art.3859. Recursul declarat mpotriva unei hot rri care, potrivit legii, nu poate fi atacat cu apel, nu este limitat la cazurile de casare prevazute n art.385 9, iar instan&a este obligat ca, n afara temeiurilor invocate #i cererilor formulate de recurent, s examineze ntreaga cauz sub toate aspectele.

4. Motivarea recursului Recursul trebuie sa fie motivat. Motivele de recurs se formuleaz n scris prin cererea de recurs sau printr-un memoriu separat, care trebuie depus la instan&a de recurs cu cel pu&in 5 zile naintea primului termen de judecat . Dac recursul nu este motivat sau nu este motivat n termenul impus de lege, instan&a va lua n considerare la solu&ionarea recursului doar cazurile de casare ce se iau n considerare din oficiu. n cauzele supuse doar recursului, nu #i apelului, motivele de recurs pot fi formulate #i oral n ziua judec &ii.

5. Judecata n recurs Judecata n recurs se desf #oar potrivit normelor cu caracter general care

disciplineaz faza de judecat la care se adaug unele norme specifice c ilor ordinare de atac, n general sau recursului, n special. Judecata n recurs parcurge acelea#i stadii procesuale ca #i judecata n prim instan& : preg tirea judec &ii, #edin&a de judecat #i deliberarea #i pronun&area hot rrii. M) surile premerg )toare 'edin&ei de judecat) sunt cele comune judec &ii n oricare din etapele sale. O m sur preg titoare, specific recursului, const n posibilitatea de a se dispune ntocmirea unui raport cu privire la cauza dedus judec &ii de c tre unul din magistra&ii ce vor alc tui completul de judecat . Astfel, potrivit art.385 12, pre#edintele instan&ei de recurs, odat cu fixarea termenului pentru judecarea recursului, poate delega pe unul din judec torii care fac parte din completul de judecat n recurs, s fac un raport scris asupra recursului. La nalta Curte de Casa&ie #i Justi&ie, raportul poate fi ntocmit de un judec tor sau un magistrat asistent.

51

Magistratul raportor face n mod obligatoriu parte din compunerea instan&ei de judecat , iar n caz de imposibilitate se nume#te un nou raportor, cu cel pu &in 48 de ore nainte de judecat . edin&a de judecat) n recurs se desf #oar conform reglement rilor comune n materia judec &ii. Completul de judecat este format din 3 judec tori, cu excep&ia recursurilor ndreptate mpotriva sentin&elor pronun&ate de nalta Curte, cnd este format din 9 judec tori. La #edin&a de judecat n recurs este obligatorie prezen&a procurorului, n toate cazurile, #i a inculpatului dac se afl n stare de de&inere. P r&ile dobndesc la judecarea n recurs denumiri specifice cel care a declarat recurs poart numele de recurent, iar cel mpotriva c ruia s-a declarat recursul numele de intimat f r a-#i pierde ns calit &ile ini&iale de parte. Judecata n recurs se face pe baza lucr rilor #i materialului din dosarul cauzei #i, a oric ror nscrisuri noi prezentate la instan&a de recurs. Judecata n recurs const n dezbaterea motivelor de recurs formulate. Dup citirea raportului, cnd s-a dispus ntocmirea acestuia, pre#edintele completului d afl #i recursul procurorului, primul cuvnt il are acesta. Procurorul #i p r&ile au dreptul la replic cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor. Inculpatul are cel din urm cuvntul. Deliberarea instan&ei de recurs are loc conform reglement rilor comune n materie. Instan&a este obligat s se pronun&e asupra tuturor motivelor de recurs invocate de procuror sau de p r&i. Rezultatul deliber rii se consemneaz ntr-o minut care va fi pronun&at n #edin& public , potrivit reglement rilor comune. 6. Solu&iile la judecata n recurs Dup ce deliberarea a luat sfr#it, instan&a de recurs poate pronun&a una din urm toarele solu &ii principale: respingerea recursului sau admiterea recursului. Instan&a respinge recursul #i men&ine hot rrea atacat n urm toarele situa&ii: cnd recursul este tardiv; cnd recursul este inadmisibil; cnd recursul este nefondat. cuvntul recurentului, apoi intimatului #i n urm #i procurorului. Dac ntre recursurile declarate se

Recursul se admite atunci cnd instan&a de recurs apreciaz c cel pu&in unul din cazurile de casare invocate de procuror sau de p r&i sau examinate din oficiu de c tre instan& 52

sunt ntemeiate. Admiterea recursului conduce ntotdeauna la casarea hot rrii atacate, n ntregime sau n parte. Admiterea recursului #i casarea hot rrii atacate sunt nso &ite ntotdeauna de una din urm toarele solu &ii subsecvente: a) se men&ine hot) rrea primei instan&e, cnd apelul a fost gre#it admis; b) se dispune achitarea inculpatului sau ncetarea procesului penal n cazurile prevazute la art.10; c) se dispune rejudecarea de c) tre instan&a a c)rei hot)rre a fost casat), atunci cnd instan&a de recurs constat c : instan&a nu a fost compus potrivit legii ori s-au nc lcat prevederile art.292 al.2 sau a existat un caz de incompatibilitate; #edin&a de judecat nu a fost public , n afar de cazurile cnd legea prevede altfel; judecata a avut loc f r participarea procurorului sau a inculpatului, cnd aceasta era obligatorie, potrivit legii; judecata a avut loc n lipsa aparatorului, cnd prezen&a acestuia era obligatorie; judecata s-a facut f r efectuarea referatului de evaluare (ancheta social ), n cauzele cu infractori minori; nu a fost efectuat expertiza psihiatric a inculpatului n cazurile #i n condi&iile prev zute de art.117 al.1 si 2; hot rrea nu cuprinde motivele pe care se ntemeiaza solu &ia ori motivarea solu &iei contrazice dispozitivul hot rrii sau acesta nu se n&elege; instan&a nu s-a pronun&at asupra unei fapte re&inute n sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esen&iale pentru p r&i, de natur influen&eze solu &ia procesului judecata n prim instan& sau n apel a avut loc f r citarea legal a unei p r&i, sau care, legal citat , a fost n imposibilitate de a se prezenta #i de a in#tiin&a despre aceasta imposibilitate. n cazul n care nu au fost respectate dispozi&iile privind competen&a dup materie sau dup calitatea persoanei, recursul se admite #i cauza se trimite spre rejudecare la instan&a competent). s garanteze drepturile lor #i s

53

Cnd recursul prive#te att hot rrea primei instan&e, ct #i hot rrea instan&ei de apel, cauza se trimite spre rejudecare la prima instan& dac ambele hot rri au fost casate, #i la instan&a de apel cnd numai hot rrea acesteia a fost casat . n cazul n care admite recursul declarat mpotriva deciziei pronun&ate n apel, instan&a de recurs desfiin&eaz #i hot rrea primei instan&e, dac se constat acelea#i nc lc ri de lege ca n decizia recurat . Trimiterea cauzei spre rejudecare se poate dispune #i pentru administrarea de probe dar doar dac instan&a de recurs este nalta Curte de Casa&ie #i Justi&ie, rejudecarea f cndu-se n acest caz de c tre instan&a a c rei hot rre a fost casat . d) se dispune rejudecarea de c) tre instan&a de recurs n celelalte cazuri decat cele prev zute la lit. c). Admiterea recursului poate fi urmat #i de restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale atunci cnd n cursul urm ririi penale s-au nc lcat dispozi&iile privitoare la competen&a dup materie sau dup calitatea persoanei, sesizarea instan&ei, prezen&a nvinuitului sau a inculpatului #i asistarea acestuia de c tre ap r tor. 7. Decizia instan&ei de recurs Decizia instan&ei de recurs cuprinde, n general, acelea#i date ca decizia prin care se solu &ioneaz apelul. Dac instan&a de recurs caseaz hot rrea #i re&ine cauza spre rejudecare, n decizie trebuie men&ionate #i probele ce urmeaz a fi administrate. 8. Rejudecarea cauzei dup) casare Instan&a de rejudecare este obligat , ns , s se conformeze hot rrii instan&ei de recurs n m sura n care situa&ia de fapt r mne cea avut n vedere la solu &ionarea recursului. Rejudecarea cauzei de c tre instan&a de trimitere va avea loc n limitele n care a fost casat hot rrea (integral sau par&ial). Partea din hot rre care nu a fost casat r mne definitiv #i devine executorie la data pronun& rii hot rrii instan&ei de recurs.

54

ntreb) ri recapitulative
1. Care sunt persoanele care pot ac&iona prin c ile de atac ordinare? 2. Ce efecte produce declararea apelului sau a recursului? 3. Care este termenul de declarare al c ilor odinare de atac? 4. Care este procedura de judecare a apelului? 5. Ce diferen&e exist ntre solu &iile ce pot fi adoptate de instan&a de apel, respectiv cea de recurs? 6. Ce reguli trebuie respectate n motivarea recursului? 7. Care este procedura de judecare a recursului?

Bibliografie
1. Mera, Luciana; Rog, Lucia. Recursul n procesul penal. Practic# judiciar#, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2009. 2. Papadopol, Vasile; Turianu, Corneliu. Apelul penal, Casa de editur #i pres 'ansa, Bucure#ti, 1994. 3. Pamfil, Mihaela Laura. Solu &iile la judecata n apel, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2007. 4. Pamfil, Mihaela Laura. Titularii dreptului de apel n cauzele penale, Editura Lumen, Ia#i, 2007. 5. Pamfil, Mihaela Laura; Movileanu, Corina; Munteanu C lina Andreea. Apelul n procesul penal. Practic# judiciar#, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2007 6. R descu, Dumitru; Jipa, Cristian. Apelul i recursul n procesul penal, Editura Juridic , Bucure#ti, 2003. 7. R descu, Dumitru. Apelul n procesul penal, Editura Lider, Bucure#ti, 2005. 8. Theodoru, Grigore. Teoria i practica recursului penal, Editura Junimea, Ia#i, 2003.

55

CAPITOLUL V PUNEREA N EXECUTARE A HOT#RRILOR PENALE

Sec&iunea I-a Hot)rrile penale executorii

Conform art.415, hot rrile instan&elor penale devin executorii la data cnd au r mas definitive. Hot rrile penale r mn definitive n momente diferite, n func&ie de instan&a ce a pronun&at hot rrea n cauz . R)mnerea definitiv) a hot) rrii primei instan&e Conform art. 416, hot rrile primei instan&e r mn definitive: la data pronun&# rii, cnd hot rrea nu este supus apelului #i nici recursului; la data expir# rii termenului de apel, cnd nu s-a declarat apel n termen #i cnd apelul declarat a fost retras n untrul termenului; la data retragerii apelului, dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de apel; la data expir# rii termenului de recurs n cazul hot rrilor nesupuse apelului sau dac apelul a fost respins, atunci cnd nu s-a declarat recurs n termen ori recursul declarat a fost retras n untrul termenului; la data retragerii recursului, n cazul hot rrilor nesupuse apelului dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de recurs; la data pronun&# rii hot#rrii prin care s-a respins recursul n cazul hot rrilor nesupuse apelului. R)mnerea definitiv) a hot)rrii instan&ei de apel Conform art.4161, hot rrile instan&ei de apel, afar de cele prin care s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, r mn definitive: la data expir# rii termenului de recurs, cnd nu s-a declarat recurs n termen #i atunci cnd recursul declarat a fost retras n untrul termenului; la data retragerii recursului declarat mpotriva hot rrii instan&ei de apel, daca aceasta s-a produs dup expirarea termenului de recurs; la data pronun &#rii hot# rrii prin care s-a respins recursul declarat mpotriva hot rrii instan&ei de apel. 56

R)mnerea definitiv) a hot)rrii instan&ei de recurs Potrivit art.417, hot rrea instan&ei de recurs r mne definitiv la data pronun &#rii acesteia cnd: recursul a fost admis #i procesul a luat sfr#it n fa&a instan&ei de recurs, f r rejudecare; cauza a fost rejudecat de c tre instan&a de recurs dup admiterea recursului; recursul a fost respins, iar hot rrea instan&ei cuprinde obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Sec&iunea a II-a Instan&a de executare 'i procedura n fa&a sa

Instan&a de executare este, potrivit art.418, instan&a care a judecat cauza n prim instan& , f r deosebire dup cum hot rrea a r mas definitiv la prima instan& , la instan&a de apel sau la instan&a de recurs. De la aceast regul , codul prevede o singur excep&ie, n privin&a hot rrilor pronun&ate de .C.C.J ca prim instan& . Aceste hot rri vor fi puse n executare nu de .C.C.J., ci de Tribunalul municipiului Bucure#ti sau Tribunalul Militar Teritorial, dup caz. Pentru punerea n executarea a hot rrii, instan&a la care a r mas definitiv hot rrea va trimite de ndat instan&ei de executare un extras din acea hot rre, cu datele necesare punerii n executare. Aceea#i procedur se urmeaz #i n cazul hot rrilor nedefinitive dar executorii. Punerea efectiv n executare se realizeaz de unul dintre judec torii delega&i ai instan&ei de executare. n cazul n care se ivesc nel muriri sau mpiedic ri la executare, judec torul delegat poate sesiza instan&a de executare care are competen&a s se pronun&e asupra acestora. mprejur rile care pot determina sesizarea instan&ei de executare pot privi amnarea sau ntreruperea execut rii pedepsei, nlocuirea pedepsei aplicate, contestarea punerii n executare a hot rrii. Procedura n fa&a instan&ei de executare se supune acelora#i reglement ri generale privind faza de judecat , cu urm toarele preciz ri:

57

dup sesizarea instan&ei, pre#edintele dispune citarea p r&ilor interesate #i ia m suri pentru desemnarea unui ap r tor din oficiu, n cazurile cnd legea impune asisten&a juridic obligatorie;

condamnatul arestat este adus obligatoriu la judecat ; participarea procurorului este obligatorie; este obligatorie ascultarea concluziilor procurorului #i a p r&ilor; instan&a se pronun& prin sentin& .

Sec&iunea a III-a Punerea n executare a pedepselor principale

Punerea n executare a dispozi&iilor penale din hot rre se face din oficiu de c tre instan&a de executare. 1. Punerea n executare a pedepsei nchisorii sau a deten&iunii pe via&) Potrivit art. 420, pedeapsa nchisorii #i pedeapsa deten&iunii pe viat executare prin emiterea mandatului de executare de c tre instan&a de executare. Mandatul de executare se emite de judec torul delegat al instan&ei de executare, n ziua r mnerii definitive a hot rrii la instan&a de fond sau, dup caz, n ziua primirii extrasului de la instan&a ierarhic superioar . Mandatul de executare se ntocme#te n trei exemplare #i cuprinde urm toarele men&iuni: denumirea instan&ei care a emis mandatul, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului prev zute n art. 70, num rul #i data hot rrii care se execut , denumirea instan&ei care a pronun&at-o, pedeapsa pronun&at #i textul de lege aplicat, timpul re&inerii #i arest rii preventive care s-a dedus din durata pedepsei, men&iunea dac cel condamnat este recidivist, ordinul de arestare si de de&inere, semn tura pre#edintelui #i stampila acelei instan&e. se pun n

58

n cazul n care cel condamnat se afl n stare de libertate, odat cu emiterea mandatului de executare a pedepsei nchisorii sau a pedepsei deten&iunii pe via& , judec torul delegat emite #i un ordin de interzicere a p)r)sirii teritoriului &) rii de c tre condamnat. Ordinul se ntocme#te n trei exemplare #i cuprinde men&iuni similare mandatului de executare #i anume: denumirea instan&ei care a emis mandatul, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului prev zute n art. 70, num rul #i data hot rrii care se execut , denumirea instan&ei care a pronun&at-o, pedeapsa pronun&at #i textul de lege aplicat, num rul mandatului de executare a pedepsei emis pe numele condamnatului; dispozi&ia de interzicere a p r sirii & rii semn tura pre#edintelui #i stampila acelei instan&e. Trimiterea spre executare a mandatului de executare #i a ordinului de interzicere a p r sirii & rii este reglementat de prevederile art. 421. Potrivit acestor dispozi&ii, mandatul de executarea se transmite, n vederea aducerea la ndeplinire a mandatului de executare, n dou exemplare, urm toarelor organe: organului de poli&ie, cnd cel condamnate este liber, comandantului locului de de&inere cnd condamnatul este arestat, comandantului unit &ii militare unde face serviciul militar cel condamnat, dac acesta este militar. Pentru aducerea la ndeplinire a ordinului de interzicere a p r sirii & rii, se trimite de ndat cte un exemplar organului competent s elibereze pa#aportul #i Inspectoratului General al Poli&iei de Frontier . n cazul n care cel condamnat se afl n stare de libertate, organele de executare prev zute n alin. 1 #i 2 au obliga&ia de a lua m surile prev zute de lege n vederea punerii n executare a mandatului de executare a pedepsei #i a ordinului de interzicere a p r sirii & rii, n ziua primirii acestora. Executarea celor dou acte procedurale se face de organele c rora li s-au transmis actele (art. 422). Dac cel condamnat este n stare de libertate, organul de poli& ie procedeaz la

arestarea condamnatului pe baza mandatului de executare. n caz de refuz de a se supune 59

mandatului sau de ncercare de sustragere prin fug , condamnatul va fi arestat prin constrngere (art. 184 alin. 31). Celui arestat i se nmneaz un exemplar al mandatului #i este dus la locul de de&inere cel mai apropiat, unde organul de poli& ie pred celalalt exemplar al mandatului de executare. n vederea punerii n executare a mandatului, organul de poli& ie poate p trunde n domiciliul sau re#edin&a unei persoane f r nvoirea acesteia, precum #i n sediul unei persoane juridice f r nvoirea reprezentantului legal al acesteia. Dac persoana mpotriva c reia s-a emis mandatul nu este g sit , organul de poli&ie constat aceasta printr-un proces-verbal #i ia m suri pentru darea n urm)rire, precum #i pentru darea n consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar de pe procesulverbal mpreuna cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instan&ei care a emis mandatul. Cnd condamnatul se afl n stare de arestat, nmnarea unui exemplar al mandatului de executare condamnatului se face de c tre comandantul locului de de&inere. Cnd condamnatul este militar, comandantul unit &ii militare, primind mandatul de executare, nmneaz un exemplar condamnatului #i ia m suri pentru trimiterea acestuia la locul de executare a pedepsei. Comandantul locului de de&inere, dup primirea condamnatului sau dup nmnarea mandatului de executare condamnatului aflat n stare de arest, consemneaz ntr-un procesverbal data de la care condamnatul a nceput executarea pedepsei. O copie de pe acest procesverbal se trimite instan&ei de executare. Executarea ordinului de interzicere a p r sirii & rii presupune pe de o parte, refuzul eliber rii pa#aportului sau ridicarea acestuia de c tre organele n drept #i, pe de alt parte, luarea m surilor pentru darea condamnatului n consemn la punctele de trecere a frontierei. 2. Punerea n executare a pedepsei nchisorii cu executarea la locul de munc) Pedeapsa nchisorii cu executarea la locul de munca se pune n executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul se emite de instan&a de executare, se ntocme#te in 4 exemplare. Pentru aducerea la ndeplinire a mandatului de executare emis, se trimite cate un exemplar de pe mandat unit &ii unde se va executa pedeapsa, condamnatului #i organului de poli&ie din localitatea n care #i are sediul unitatea. O copie de pe dispozitivul hot rrii se trimite de instan&a de executare consiliului local n a c rui raza teritoriala #i are domiciliul condamnatul.

60

3. Punerea n executare a amenzii penale Punerea n executare a amenzii penale are loc numai n m sura n care condamnatul nu achit de bun voie amenda stabilit de c tre instan& . Achitarea amenzii poate avea loc n termen de 3 luni de la r mnerii definitive a hot rrii de condamnare, iar dup achitare, persoana condamnat este obligat , conform art.425, s depun recipisa de plat integral a amenzii la instan&a de executare. Cnd cel condamnat se g se#te n imposibilitate de a achita integral amenda n termenul prev zut de lege, instan&a de executare, la cererea condamnatului, poate dispune e#alonarea pla&ii amenzii, pe cel mult 2 ani n rate lunare. n caz de nendeplinire a obliga&iei de plat n termenul de 3 luni sau de neplat a unei rate, instan&a de executare comunic un extras de pe acea parte din dispozitiv care prive #te aplicarea amenzii organelor competente n vederea execut rii amenzii potrivit dispozi&iilor legale privind executarea silit a crean&elor fiscale #i procedura prev zut de aceste dispozi&ii.

Sec&iunea a IV-a Amnarea 'i ntreruperea execut) rii pedepsei nchisorii sau a deten&iunii pe via&)

1. Amnarea execut) rii pedepsei nchisorii sau a deten&iunii pe via&) Executarea pedepsei nchisorii #i a deten&iunii pe via& ca #i executarea pedepsei la locul de munc pot fi amnate n anumite cazuri expres prev zute de lege. Potrivit art.453, executarea pedepsei nchisorii sau a deten&iunii pe via& poate fi amnat n urm toarele cazuri: a) cnd se constat pe baza unei expertize medico-legale c cel condamnat sufer de o boal) grav) care face executarea pedepsei #i instan&a apreciaz c amnarea execut rii #i l sarea n libertate nu prezint) un pericol concret pentru ordinea public . n acest caz, executarea pedepsei se amn pn cnd condamnatul se va g si n situa&ia de a putea executa pedeapsa; b) cnd condamnata este gravid) sau are un copil mai mic de un an. n aceste cazuri, executarea pedepsei privative de liberate se amn pn la ncetarea cauzei care a determinat amnarea. Dac ns pedeapsa se execut la locul de munc , ea poate fi amnat

61

pe perioada stabilit de normele legale cu privire la concediul ce se acorda salariatelor nainte #i dup na#tere. c) cnd din cauza unor mprejur ri speciale executarea imediat a pedepsei ar avea consecin&e grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaz condamnatul. n acest caz, executarea poate fi amnat cel mult 3 luni #i numai o singur dat . Durata perioadei de amnare se calculeaz de la data admiterii cererii de amnare. Amnarea execut rii pedepsei se poate acorda numai la cerere. Cererea de amnare poate fi f cut de procuror, de condamnat, de ap r torul acestuia, de reprezentantul s u legal sau de c tre so&, iar n cazul prev zut la lit.c, #i de c tre conducerea unit &ii la care lucreaz condamnatul. Instan&a competent s se pronun&e asupra acord rii amn rii execut rii pedepsei este instan&a de executare. Sentin&a prin care aceasta s-a pronun&at este supus apelului n termen de 10 zile. Instan&a de executare &ine eviden&a amn rilor acordate #i la expirarea termenului ia m suri pentru emiterea mandatului de executare, iar dac mandatul a fost emis, ia m suri pentru aducerea lui la ndeplinire. 2. ntreruperea execut) rii pedepsei nchisorii sau a deten&iunii pe via&) ntreruperea execut rii pedepsei are aceea #i ra&iune #i poate interveni n acelea #i cazuri ca #i amnarea execut rii pedepsei. Diferen&a dintre cele dou institu&ii vizeaz momentul n care intervine cererea de amnare, respectiv de ntrerupere: n primul caz, cererea se face nainte ca pedeapsa s fie pus n executare, n cel de-al doilea dup ce executarea a nceput. Instan&a competent s dispun asupra ntreruperii execut rii pedepsei este instan& a de executare sau instan&a n a c rei circumscrip &ie se afl locul de de&inere sau, dup caz, unitatea unde se execut pedeapsa la locul de munc , corespunz toare n grad instan&ei de executare. Instan&a care a acordat ntreruperea comunic , de ndat , m sura luat locului de de&inere sau unit & ii unde condamnatul execut pedeapsa #i organului de poli&e, iar dac ntreruperea a fost acordat de instan&a n a c rei circumscrip &ie se afl locul de de&inere sau unitatea, aceasta comunic m sura luat #i instan&ei de executare. Instan&a de executare, administra&ia locului de de&inere #i unitatea unde condamnatul execut pedeapsa &in eviden&a ntreruperilor acordate. Dac la expirarea termenului de la locul de de&inere,

ntrerupere cel condamnat la pedeapsa nchisorii nu se prezint

administra&ia trimite de ndat o copie de pe mandatul de executare organului de poli&ie, n vederea execut rii lui. Pe copia mandatului de executare se men&ioneaz #i ct a mai r mas de executat din durata pedepsei. n cazul n care executarea pedepsei se face la locul de munc , 62

dac cel condamnat nu se prezint la unitate la expirarea termenului de ntrerupere, unitatea trebuie s n#tiin&eze de ndat instan&a de executare despre aceasta. Administra& ia locului de de&inere sau unitatea comunic instan&ei de executare data la care a renceput executarea pedepsei. Timpul ct executarea a fost ntrerupt nu se socote#te n executarea pedepsei.

ntreb) ri recapitulative
1. Care sunt momentele la care hot rrile judec tore#ti r mn definitive? 2. Care este procedura de punere n executare a pedepsei nchisorii? 3. Care sunt cazurile care pot conduce la amnarea sau ntreruperea execut rii pedepsei nchisorii? 4. Ce persoane pot formula o cerere de amnare a execut rii pedepsei nchisorii? 5. Ce instan& este instan& de executare #i care este procedura de urmat n fa&a acesteia?

Bibliografie
1. Lupa#cu, Dan. Punerea n executare a pedepselor principale, Editura Rosetti, Constantinescu, Mariana. Executarea hot#rrilor penale. Practic# judiciar#, Mrejeru, Teodor; Mrejeru, Bogdan. Punerea n executare a hot# rrilor penale. Bucure#ti, 2003 2. Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2006. 3. Editura Universitar , Bucure#ti, 2008.

63

CAPITOLUL VI PROCEDURILE SPECIALE

Sec&iunea I-a No &iuni generale privind procedurile speciale

Procedura special constituie un complex de norme de drept procesual penal care instituie, pentru anumite cauze penale, o desf #urare a procesului penal par&ial diferit de procedura obi#nuit . Codul de procedur penal reglementeaz proceduri speciale de urm rire #i judecare pentru trei categorii de cauze: pentru unele infrac&iuni flagrante; pentru infrac& iunile s vr#ite de minori; pentru infrac& iunile s vr#ite de persoane juridice. Procedura special de urm rire #i judecare a acestor cauze se completeaz cu normele de drept comun n materia urm ririi #i judec &ii. Proceduri speciale sunt instituite #i pentru rezolvarea unor aspecte adiacente raportului juridic procesual principal, cum sunt: - procedura reabilit rii judec tore#ti; - procedura repar rii pagubei materiale sau a daunei n cazul condamn rii pe nedrept sau al priv rii ori restrngerii de libertate n mod nelegal; - procedura d rii n urm rire; - procedura n cazul dispari&iei nscrisurilor judiciare.

64

Sec&iunea a II-a Urm) rirea 'i judecarea unor infrac&iuni flagrante (art.465-479)

1. No&iunea de infrac&iune flagrant) Potrivit art.465 este flagrant infrac&iunea descoperit n momentul s vr#irii sau imediat dup s vr#ire. Este, de asemenea, considerat flagrant #i infrac&iunea al c rei f ptuitor, imediat dup s vr#ire, este urm rit de persoana v t mat , de martorii oculari sau de strig tul public, ori este surprins aproape de locul comiterii infrac&iunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natur a-l presupune participant la infrac&iune.

2. Cazurile de aplicare a procedurii speciale Pentru a fi urm rite #i judecate potrivit procedurii speciale, infrac&iunile flagrante trebuie s ndeplineasc , potrivit art.466, cumulativ dou condi&ii: pedeapsa prev zut de lege pentru forma tip a infrac&iunii s fie nchisoarea mai mare de un an #i de cel mult 12 ani (f r deosebire dac infrac&iunea a fost s vr#it n forma tip sau n forma agravat ); s fie s vr#ite n municipii sau ora#e, n mijloace de transport n comun, blciuri, trguri, porturi, aeroporturi sau gari, chiar dac nu apar&in unit &ilor teritoriale ar tate anterior, ori n orice loc aglomerat. Pentru infrac&iunile cu plngere prealabil , se cere ca o condi&ie special pentru aplicarea procedurii speciale ca partea v t mat s fi introdus plngerea prealabil n termen de 24 de ore de la s vr#irea infrac&iunii la organul de urm rire penal . Procedura special nu se aplic infrac&iunilor s vr #ite de minori. Procedura special nu se va aplica nici n cazurile n care infrac&iunile flagrante n cauz prezint leg turi de indivizibilitate sau de conexitate cu alte cauze ce au un alt regim, iar disjungerea nu este posibil . 3. Procedura special) de urm) rire Procedura de urm rire penal ncepe cu ntocmirea procesului verbal de constatare a infrac&iunii flagrante n care se consemneaz cele constatate cu privire la fapta s vr#it ,

65

precum #i cele constatate cu privire la fapta s vr#it . Competen&a constat rii infrac&iunii revine organelor de urm rire penal . Re&inerea nvinuitului este obligatorie #i dureaz 24 de ore. Dup luarea m surii re&inerii, urm rirea penal se poate finaliza n dou moduri dup cum cercetarea penal a fost sau nu finalizat pe perioada re&inerii. Dac procurorul apreciaz , n cele 24 de ore, c sunt suficiente dovezi pentru punerea n mi#care a ac&iunii penale, d rechizitoriu prin care pune n mi#care ac& iunea penal #i dispune trimiterea n judecat #i trimite dosarul instan&ei competente. Dac efectuarea cercet rii penale nu poate fi finalizat n cele 24 de ore de re&inere, procurorul la sesizarea organului de cercetare sau din oficiu, poate solicita judec torului arestarea nvinuitului, care nu poate dep #i 10 zile, acestea calculndu-se de la data expir rii ordonan&ei de re&inere. n cazul n care judec torul a dispus arestarea nvinuitului, procurorul va restitui dosarul organului de cercetarea penal , acesta fiind obligat sa continue cercetarea #i sa nainteze dosarul procurorului o data cu nvinuitul, cel mai tarziu n 3 zile de la arestarea acestuia. Dac nu s-a putut efectua cercetarea n acest termen, urm rirea #i judecarea se va fac dup procedura obi#nuit . Procurorul, primind dosarul, procedeaz la verificarea lucr rilor urm ririi penale #i se pronun& n cel mult 2 zile de la primire, putnd dispune trimiterea n judecat , scoaterea de sub urm rire sau ncetarea urm ririi penale, potrivit art.262, ori restituirea cauzei potrivit art.265. Cnd procurorul dispune trimiterea n judecat , ntocme#te rechizitoriu #i nainteaz de ndat instan&ei de judecat dosarul cauzei, cu propunerea de arestare preventiv a

inculpatului. Dac procurorul restituie cauza pentru completarea sau refacerea urm ririi penale, urm rirea se efectueaz potrivit procedurii obi#nuite. 4. Procedura special) de judecare Competen&a de judecat n cauzele privitoare la infrac&iunile flagrante prev zute n art.466 este cea obi#nuit . Pentru municipiile mp r&ite n sectoare, ministrul justi&iei poate desemna una sau mai multe judec torii care s judece aceste cauze. n Bucure#ti, Judec toria sectorului 3 a fost desemnat s solu &ioneze cauzele ce privesc infrac&iunile flagrante c rora li se aplic procedura special .

66

Pre#edintele instan&ei fixeaz termenul de judecat , care nu poate dep #i 5 zile de la data primirii dosarului, dispunnd totodat aducerea cu mandat a martorilor #i a p r&ii v t mate. Inculpatul este adus la judecat . Celelalte p r&i nu se citeaz . Participarea procurorului la judecat este obligatorie. nainte de a trece la judecarea cauzei, instan&a verific dac n cauz sunt ntrunite condi&iile impuse pentru aplicarea procedurii speciale, n caz contrar, judecata desf #urnduse dup regulile comune. Instan&a procedeaz la judecarea cauzei ascultnd pe inculpat, martorii prezen&i, precum #i persoana v t mat dac este de fa& . Judecata se face pe baza acestor declara &ii #i a lucr rilor din dosar. Instan&a poate dispune, din oficiu sau la cerere, administrarea de probe noi, n care scop ia m surile corespunz toare, pe care le aduce la ndeplinire n mod direct sau prin organele de poli&ie. Pentru administrarea probelor instan&a poate acorda termene care n total nu trebuie s depa#easc 10 zile. Instan&a examineaz ac&iunea civil numai dac persoana v t mat este prezent #i se constituie parte civil , iar preten&iile acesteia pot fi solu &ionate f r amnarea judec &ii. Dac rezolvarea ac&iunii civile nu este posibil n termenele fixate pentru latura penal , instan&a rezerv solu&ionarea ac&iunii civile pe calea unei ac&iuni separate la instan&a civil . Cu titlu de excep &ie, dac persoana v t mat este lipsit de capacitate de exerci&iu sau cu capacitate de exerci&iu restrns , instan&a este obligat s solu&ioneze #i ac&iunea civil chiar dac persoana n cauz nu s-a constituit parte civil . Instan&a este obligat s se pronun&e asupra cauzei n aceea #i zi n care s-au ncheiat dezbaterile sau cel mai trziu n urm toarele 2 zile. Inculpatul aflat n stare de de&inere este adus la pronun&are. Hot rrea trebuie redactat n cel mult 24 de ore. Termenul de apel #i cel de recurs sunt de 3 zile de la pronun&are, iar judecarea n apel #i n recurs se face de urgen& . Nu exist ns prevederi speciale pentru desf #urarea judec &ii n c ile ordinare de atac. Dup declararea apelului sau a recursului, instan&a este obligat s nainteze dosarul instan&ei competente s solu &ioneze calea de atac n termen de 24 de ore.

67

Sec&iunea a III-a Procedura n cauzele cu infractori minori (art.480-493)

1. Condi&ii de aplicare a procedurii speciale Pentru a fi aplicabil procedura special reglementat de cod pentru urm rire #i judecarea infractorilor se cere ca nvinuitul sau inculpatul s nu fi mplinit vrsta de 18 ani, cel pu&in pn la data sesiz rii instan&ei de judecat . Dac mplinirea vrstei majoratului are loc dup aceast dat , ea nu mai produce efecte cu privire la procedura aplicabil cauzei. 2. Procedura de urm) rire penal) Urm rirea penal a nvinui&ilor #i inculpa&i minori se face potrivit procedurii obi#nuite cu complet rile derogatorii prev zute de art. 481-482. Un element specific acestei proceduri const n chemarea anumitor persoane la efectuarea actelor de urm rire #i anume a delegatului Serviciului de proba&iune, p rin&iilor sau tutorelui, curatorului sau persoanei n ngrijirea c reia se afl minorul. Citarea acestor persoane este obligatorie la prezentarea materialului de urm rire penal minorului, dar dac persoanele legal citate nu se prezint , actul se efectueaz #i n lipsa acestora. La ascultarea #i confruntarea minorilor ce nu au mplinit vrsta de 16 ani, citarea acestor persoane este l sat la aprecierea organului de urm rire penal . Un alt element ntlnit n cazul urm ririi penale penale a minorilor este referatul de evaluare. Potrivit reglement rii art. 482, efectuarea referatului de evaluare a minorului este obligatorie n cursul procesului penal def #urat fa& de minor. n cursul urm ririi penale, organul de urm rire penal are posibilitatea s aprecieze dac este necesar sau nu efectuarea referatului de evaluare. n situa&ia n care procurorul nu a dispus efectuarea referatului de evaluare n cursul urm ririi penale, instan&a de judecat n prim instan& are obliga&ia de a dispune efectuarea acestui referat. Referatul de evaluare se efectueaz de c tre Serviciul de proba&iune de pe lng tribunalul unde #i are domiciliul minorul, #i are rolul de a furniza organului judiciar date privind persoana minorului #i perspectivele de reintegrare social a acestuia.

68

3. Procedura de judecat) Cauzele n care inculpatul este minor se judec potrivit regulilor de competen& obi#nuit , de judec tori anume desemna&i. Potrivit Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciar (art.35 al.2, art.36 al.3 #i art.39 al.2), n cadrul Cur&ilor de apel, a Tribunalelor #i a Judec toriilor func&ioneaz sec&ii specializate pentru minori #i familie ce vor solu&iona infrac&iunile s vr#ite de minori (#i cele ndreptate mpotriva minorilor, dar pentru acestea nu exist o procedur special ). Normele de procedur speciale se aplic nu numai la judecata n prim instan& , ci #i la cea n apel #i n recurs. Judecarea cauzei privind o infrac&iune s vr#it de un minor se face n prezen&a acestuia, cu excep&ia cazului cnd minorul s-a sustras de la judecat . La judecarea cauzei se citeaz , n afar de p r&i, Serviciul de protec&ie a victimelor #i reintegrare social a infractorilor #i p rin&ii, iar dac este cazul, tutorele, curatorul sau persoana n ngrijirea ori supravegherea c reia se afl minorul, precum #i alte persoane a c ror prezen& este considerat necesar de c tre instan& . Neprezentarea persoanelor legal citate nu mpiedic judecarea cauzei. n cazul n care persoanele citate se prezint , Codul le acord dreptul de a da l muriri, de a face cereri #i de a pune concluzii n privin&a m surilor ce urmeaz a fi luate n cauz . 'edin&a n care are loc judecarea infractorului minor se desf #oar separat de celelalte #edin&e #i nu este public . La desf #urarea judec &ii pot asista persoanele care au fost citate la judecat , ap r torii p r&ilor, precum #i alte persoane cu ncuviin&area instan&ei. Cnd inculpatul este minor sub 16 ani, instan&a dup ce l asculta poate dispune ndep rtarea lui din #edin& , dac apreciaz c cercetarea judec toreasc #i dezbaterile ar putea avea o influen& negativ asupra minorului. Cnd n aceea#i cauz sunt mai mul&i inculpa&i, dintre care unii minori #i al&ii majori, #i nu este posibil disjungerea, instan&a judec n #edin& public #i dup procedura obi#nuit , aplicnd ns cu privire la inculpa&ii minori dispozi&iile speciale (complet specializat, ancheta social , citarea reprezentan&ilor legali #i a autorit &ii tutelare)..

69

4. Punerea n executare a m) surilor educative

Mustrarea n cazul cnd s-a luat fa& de minor m sura educativ a mustr rii, aceasta se execut de ndat , n #edin&a n care s-a pronun&at hot rrea. Cnd, din orice mprejur ri, m sura nu poate fi executat ndat dup pronun&are, se fixeaz un termen pentru cnd se dispune aducerea minorului, citndu-se totodat p rin&ii, ori, dac este cazul, tutorele sau curatorul ori persoana n ngrijirea sau supravegherea c reia se afl minorul. Libertatea supravegheat) Cnd instan&a a luat fa& de minor m sura libert &ii supravegheate, aceast m sura se pune n executare chiar n #edin&a n care este pronun&at , dac minorul #i persoana sau reprezentantul institu&iei sau unit &ii speciale c reia i s-a ncredin&at supravegherea sunt de fa& . Cnd punerea n executare nu se poate face n aceea #i #edin& , se fixeaz un termen pentru cnd se dispune aducerea minorului #i chemarea persoanelor ce sunt citate al turi de minor. Revocarea m surii libert &ii supravegheate pentru vreuna din cauzele prev zute n art.108 C.p., cu excep&ia cazului cnd minorul a s vr#it din nou o infrac&iune, precum #i nlocuirea libert &ii supravegheate se dispun de instan&a care a pronun&at aceast m sur . Internarea minorului n cazul n care s-a luat fa& de un minor m sura educativ a intern rii ntr-un centru de reeducare, instan&a poate dispune, prin aceea#i hot rre, punerea n executare de ndat a m surii luate. Punerea n executare se face prin trimiterea unei copii de pe hot rre organului de poli&ie de la locul unde se afl minorul. Copia de pe hot rre se pred centrului de reeducare n care minorul este internat. Centrul de reeducare comunic instan&ei efectuarea intern rii. Liberarea minorului dintr-un centru de reeducare #i revocarea liber rii nainte de a deveni major, precum #i ridicarea sau prelungirea m surii intern rii ntr-un centru de reeducare se dispun din oficiu sau la sesizare de judec toria sau tribunalul care a judecat n prim instan& pe minor. Executarea m surii educative a intern rii poate fi amnat sau ntrerupt n acelea#i condi&ii ca #i executarea pedepsei nchisorii.

70

Revocarea m) surilor luate fa&) de minor Revocarea sau men&inerea m surilor educative, precum #i a m surii liber rii minorului dintr-un centru de reeducare nainte de a deveni major sau dintr-un institut medical-educativ, cnd minorul a s vr#it din nou o infrac& iune, se dispune de instan&a competent s judece acea infrac&iune.

Sec&iunea a IV-a Procedura reabilit)rii judec)tore'ti (art.494-503)

1. Cererea de reabilitare Reabilitarea judec toreasc poate fi acordat doar la cerere. Potrivit art.495, cererea de reabilitare judec toreasc se face de condamnat, iar dup moartea acestuia, de so& sau de rudele apropiate. So&ul sau rudele apropiate pot continua procedura de reabilitare pornit anterior decesului. La cerere se anexeaz actele din care reiese ca sunt ndeplinite condi&iile reabilit rii.

2. Judecarea cererii de reabilitare Competent s se pronun&e asupra reabilit rii judec tore#ti este fie instan&a care a judecat n prim instan& cauza n care s-a pronun&at condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instan&a corespunz toare n a c rei circumscrip&ie domiciliaz condamnatul. Cnd cererea de reabilitare se refer la condamn ri pronun&ate de n prim instan& de instan&e de grad diferit, se aplic regulile de la prorogarea de competen& . Pre#edintele instan&ei, fixnd termenul pentru solu&ionarea cererii de reabilitare, dispune citarea peti&ionarului #i a persoanelor a c ror ascultare o consider c ar fi necesar , ia m suri pentru aducerea dosarului n care se g se#te hot rrea de condamnare #i cere o copie de pe fi#a cu antecedentele penale ale condamnatului. Participarea procurorului este obligatorie. La termenul fixat instan&a ascult persoanele citate, concluziile procurorului #i verific dac sunt ndeplinite condi&iile cerute de lege pentru admiterea reabilit rii. Cnd cererea de reabilitare nu este complet , instan&a i va pune n vedere peti&ionarului s o completeze cu

71

men&iunile cerute de lege. Dac instan&a apreciaz c materialul aflat la dosar nu este suficient pentru a se pronun&a cu privire la admiterea sau respingerea cererii de reabilitare, va dispune completarea materialului de persoana interesat , putnd cere, n caz de necesitate, rela&ii cu privire la comportarea condamnatului de la organele competente. Conform art.497, cererea de reabilitare se respinge pentru nendeplinirea condi&iilor de form n urm toarele cazuri: a) cnd a fost introdus nainte de termenul legal; Cererea poate fi repetat dup mplinirea termenului legal b) cnd lipse#te adresa peti&ionarului #i acesta nu s-a prezentat la termenul de nf &i#are; c) cnd lipsesc alte men&iuni cerute #i peti&ionarul nu a completat cererea la prima nf &i#are #i nici la termenul ce i s-a acordat n vederea complet rii. Dac nainte de solu&ionarea cererii de reabilitare a fost pus n mi#care ac&iunea penal pentru o alt infrac&iune s vr#it de condamnat, examinarea cererii se suspend pn la solu &ionarea definitiv a cauzei privitoare la noua nvinuire. Dac sunt ndeplinite condi&iile impuse de art.135 C.p., instan&a va admite cererea de reabilitare. Neachitarea desp gubirilor civile sau a cheltuielilor judiciare stabilite prin hot rrea de condamnare de c tre cel condamnat nu atrage respingerea cererii de reabilitare dac se dovede#te c celui condamnat nu i-a stat n putin& s le achite. Instan&a poate, n raport de mprejur rile concrete ale cauzei, s dispun reabilitarea sau s acorde un termen ce nu poate fi mai mare de 6 luni, pentru plata sumelor respective de bani, urmnd ca la expirarea termenului s se pronun&e cu privire la reabilitare. Acordarea reabilit rii nu produce modific ri cu privire la drepturile acordate p r&ii civile prin hot rrea de condamnare. Hot rrea prin care instan&a rezolv cererea de reabilitare este supus recursului. R mnerea definitiv a hot rrii prin care s-a admis cererea de reabilitare are ca efect #tergerea din cazierul judiciar a condamn rii suferite, men&ionndu-se intervenirea reabilit rii #i pe hot rrea prin care s-a pronun&at condamnarea n cauz . 3. Anularea reabilit)rii Potrivit art.503, anularea reabilit rii se hot r #te la cererea procurorului, de c tre instan&a care a acordat reabilitarea. Procedura prev zut pentru solu&ionarea cererii de reabilitare se aplic n mod corespunz tor #i pentru solu &ionarea cererii de anulare. 72

ntreb) ri recapitulative
1. Care sunt elementele care caracterizeaz judecare a unor infrac&iuni flagrante? 2. Care sunt elementele care caracterizeaz infractorilor minori? 3. Care este rolul referatului de evaluare social a minorului #i care este momentul procesual al efectu rii lui? 4. Care este procedura de judecare a cererii de reabilitare? procedura special de judecat a procedura special de urm rire #i

Bibliografie
1. Cri#u, Anastasiu. Drept procesual penal. Proceduri speciale, Editura CH Beck, Bucure#ti, 2005. 2. Cri#u, Anastasiu. Tratamentul infractorului minor n materie penal#. Aspecte de drept comparat, Editura CH Beck, Bucure#ti, 2007. 3. Mrejeru, Theodor; Mrejeru, Bogdan. Proceduri penale speciale. Infrac&iunile flagrante. Repararea pagubei n cazul condamn#rii sau arest# rii pe nedrept. Infrac&iunile de corup&ie. Doctrin# i jurispruden &#, Editura Universitar , Bucure#ti, 2008. 4. Mrejeru, Theodor; Mrejeru, Bogdan. Proceduri penale speciale. Plngerea prealabil#. Urm#rirea i judecarea infractorilor minori, Doctrin# i jurispruden&#, Editura Universitar , Bucure#ti, 2008. 5. Pivniceru, Mona Maria, Luca, C t lin. Ghid de audiere a minorului n proceduri judiciare, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2009. 6. Pop, Octavian. Urm# rirea penal# a minorilor, Editura Mirton, Timi#oara, 2003

73

MODELE DE TESTE GRIL#

1. Procurorul poate dispune la finalul urm ririi penale: a) scoaterea de sub urm rire penal b) trimiterea n judecat c) achitarea 2. Urm rirea penal este: a) nepublic b) ntotdeauna prima faz a procesului penal c) efectuat de c tre procuror #i de organele de cercetare penal 3. Plngerea prealabil : a) se depune la instan& pentru anumite infrac&iuni expres prev zute de lege; b) trebuie depus n termen de 2 luni de la data cunoa#terii f ptuitorului; c) se poate formula #i de un so & pentru cel lalt #i de copilul major pentru p rinte. 4. Sarcina administr rii probelor n cursul judec &ii revine: a) instan&ei de judecat ; b) procurorului; c) avocatului inculpatului. 5. Preg tirea #edin&ei de judecat presupune: a) citarea p r&ilor #i a martorilor; b) desemnarea unui ap r tor din oficiu pentru inculpat; c) verificarea legalit &ii arest rii preventive. 6. Cercetarea judec toreasc : a) ncepe cu citirea actului de sesizare a instan&ei; b) poate fi extins de procuror #i asupra altor fapte sau persoane; c) se desf #oar numai dac inculpatul nu recunoa#te s vr #irea faptei. 7. Instan&a poate adopta cu ocazia deliber rii urm toarele solu&ii: a) l sarea nerezolvat a ac&iunii civile; b) respingerea ac&iunii penale; c) condamnarea. 8. n cauzele penale pot declara apel: a) martorii b) so&ul/so&ia p r&ilor n proces c) procurorul 9. Instan&a de executare este: a) instan&a care a judecat cauza n prim instan& b) instan&a a c rei hot rre a r mas definitiv c) instan&a n a c rei circumscrip &ie se afl locul de de&inere

74

10. Amnarea execut rii pedepsei: a) se poate dispune din oficiu, dac cel condamnat este bolnav b) poate fi cerut #i de c tre so&ul #i rudele apropiate ale celui condamnat c) poate fi dispus numai o singur dat

R) spunsuri corecte 1 a, b 2. a, b, c 3. b 4. a 5. a, b, c 6. a 7. a, c 8. a, c 9. a 10. b

75

BIBLIOGRAFIE GENERAL#

1. Apetrei, Mihai. Drept procesual penal, Editura Victor, Bucure#ti, 2004. 2. Boroi, Alexandru, Ungureanu, 'tefania Georgeta, Jidovu, Nicu. Drept procesual penal, Editura All Beck, Bucure#ti, 2002. 3. Buneci, Petre. Drept procesual penal. Curs universitar, Editura Pinguin Book, Bucure#ti, 2004. 4. Cri#u, Anastasiu. Drept procesual penal. Partea general#, Editura C.H. Beck, Bucure#ti, 2007. 5. Cri#u, Anastasiu. Drept procesual penal. Partea special#, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2009. 6. Ionescu, Diana. Procedur# penal#. Partea general#. Sinteze i spe&e, Editura Sfera juridic , Cluj Napoca, 2007. 7. Jidovu, Nicu. Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, Bucure#ti, 2007. 8. Mateu&, Gheorghi& . Tratat de procedur# penal#. Partea general#, vol.I, Editura All Beck, Bucure#ti, 2007. 9. Mateu&, Gheorghi& . Procedur# penal#, vol.I-IV, Editura Chemarea, Ia#i, 1993- 1996. 10. Mateu&, Gheorghi& . Procedur# penal# . Partea special#, vol.I-II, Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 1998. 11. Miri#an, Valentin. Drept procesual penal, Partea general#, Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 2007. 12. Miri#an, Valentin. Drept procesual penal, Partea special#, Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 2008. 13. Mor reanu 'erban, Camelia, Drept procesual penal, edi&ia a 2-a, Editura Hamangiu, 2009. 14. Neagu, Ion. Drept procesual penal. Tratat, vol.I-II, Editura Global Lex, Bucure#ti, 2007. 15. Neagu, Ion. Drept procesual penal. Sinteze de teorie, spe&e, grile, Editura Rentron&Straton, Bucure#ti, 2006. 16. Pamfil, Mihaela Laura. Performantica, Ia#i, 2008. Drept procesual penal. Partea general#, Editura

76

17. Pamfil,

Mihaela Laura.

Drept procesual penal.

Partea

special#,

Editura

Performantica, Ia#i, 2008. 18. Paraschiv, Carmen Silvia, Damaschin, Mircea. Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 2004. 19. P v leanu, Vasile. Drept procesual penal, vol.I-II, Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 2007. 20. Pintea, Alexandru. Drept procesual penal, Editura Sitech, Bucure#ti, 2006. 21. Theodoru, Grigore. Tratat de Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucure#ti, 2007. 22. Theodoru, Grigore. Drept procesual penal, Editura Cugetarea, Ia#i, vol.I, 1996, vol.II, 1998. 23. Tulbure, Adrian 'tefan, Tatu, Angela Maria. Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, Bucure#ti, 2003. 24. Udroiu, Mihail. Dic&ionar de drept penal i de procedur# penal#, Editura CH Beck, Bucure#ti, 2009. 25. Volonciu, Nicolae. Tratat de procedur# penal#, vol.I-II, Editura Paideia, Bucure#ti, 1998.

77