Sunteți pe pagina 1din 76

2

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Domeniul Speciali"area

PRODUSE I SERVICII BANCARE Semestrul III Numrul de credite 5

STIINE ECONOMICE FIN!NE FIN!NE #I $%NCI

Numrul orelor pe semestru/activit i Total C S 5& 2' 2'

Categoria formativ a i!"i#$i%ei DF()undamental* D+(,eneral* DS(de specialitate* DE(economic/mana,erial* D-( umanist Cate,oria de op ionalitate a disciplinei. DI(impus* DO(op ional* D/(li0er aleas 1)acultativ2 Discipline anterioare O0li,atorii 1condi ionate2 3ecomandate

DS DI

Moned

O&ie"tive

Disciplina are ca scop principal reali"area pre,tirii studen ilor pe pro0lemele )inanciar ( 0ancare 4i de credit* domeniu de o mare comple5itate 4i utilitate practic6* indispensa0il pentru 7n ele,erea* apro)undarea 4i dominarea )enomenelor economice actuale8 Con inutul disciplinei este util studentului 4i economistului 7n ,eneral* pentru modelarea lui 7n pas cu cerin ele epocii contemporane* asi,ur9ndu(i o pre,tire teoretic6 superioar 7n s)era )enomenelor monetare 4i de credit speci)ice economiei de pia * precum 4i elemente de practic6 prin 7nsu4irea elementelor speci)ice produselor 4i serviciilor 0ancare* te:nicilor de derulare a mecanismelor )inanciar ( 0ancare 4i de credit* care 74i pun amprenta pe activitatea )iecrei societ i comerciale 4i institu ii* a )iecrui individ8 E =>? @>? @>?

Forma de evaluare 1E(e5amen* C(colocviu/test )inal* /;(lucrri de control2 Sta0ilirea notei ( rspunsurile la e5amen/colocviu/lucrri practice )inale 1procenta<e2 ( activit i aplicative atestate/la0orator/lucrri practice/proiect etc ( teste pe parcursul semestrului

( teme de control

@>?

$i0lio,ra)ia

@8 Silviu Cerna ( Banii i creditul n economiile contemporane, 2 vol. Ed8 Enciclopedic6* $ucure4ti* @AAB8 28 Ce"ar $asno* Nicolae Dardac*s8a8( Moned, credit, bnci, ED;* $ucure4ti* @AAA* vol I 4i II C8 Ctoiu I8* Teodorescu N8 D Comportamentul consumatorului, Ed8 -ranus* $ucure4ti* 2>>58 B8 +eor,eta Dra,omir ( Moned i credit, Ed8 -niv8 EDunrea de FosG* +ala i* @AA= 58 +eor,eta Dra,omir ( Activitatea bancar i riscul n economie coordonate n plan mondial i naional* E8D8;8* $ucure4ti* 2>>C &8 +eor,eta Dra,omir D Mecanisme i instituii financiar monetare !Moned i credit ""#, Ed8 Funda iei !cademice HDanu0iusG* +ala i* 2>>5 =8 /ucian C8 Ionescu ( Bncile i operaiunile bancare, Ed8 Economic6* @AA& '8 I8 Turliuc* I Cocri4 Moned i credit, Ed8 E!nJaromG* Ia4i* @AA' A8 K K K $8N838* 3apoarte anuale 2>>>(2>>5 @>8 K K K 3evista $iaa financiar, 2>>C(2>>& @@8 K K K 3evista %ribuna economic, 2>>C(2>>& @28 K K K 3evista &inane, bnci, asi'urri, 2>>C(2>>& @C8 K K K 3evista (uro(conomica, -niv8 EDanu0iusG +ala i* Fac8 de #tiin e Economice* 2>>B(2>>& @B8 K K K Surse on(line

;entru predarea disciplinei se vor utili"a cr i a)late la 0i0lioteca /ista materialelor )acult ii* 7n posesia studen ilor* 7nre,istrri CD/disJete* 0i0lioteca didactice necesare virtual* te5t sau :iperte5t* cu acces prin Internet8 Se vor utili"a caiete de aplica ii tiprite* cu pro0leme 4i teste ,ril8 Coor o%ator e i!"i#$i% D3!+OMI3 +EO3+ET! +rad didactic* titlu* prenume* nume ;ro)8 -niv8 Dr8 +eor,eta Dra,omir Semntura

CUPRINS CAPITOLUL I' SISTEMUL BANCAR I SPECI(ICUL CONCUREN)EI PE PIA)A PRODUSELOR I SERVICIILOR *'*' Str+"t+ra !i!tem+$+i &a%"ar ,i evo$+-ii .% Rom/%ia *'0' Pia-a &a%"ar *'1' S#e"ifi"+$ "o%"+re%-ei .% !e"tor+$ &a%"ar *'2' Reg$eme%tri &a%"are i% "o%te3t+$ i%tegrrii e+ro#e%e CAPITOLUL II O(ERTA DE PRODUSE I SERVICII BANCARE 0'*' Pri%"i#ii ,i "eri%-e #rivi% oferta fi%a%"iar4&a%"ar 0'0' Pro +!e$e ,i !ervi"ii$e &a%"are 5 "o%"e#t ,i "ara"teri!ti"i 0'1' Com#ortame%t+$ "o%!+mator+$+i e #ro +!e ,i !ervi"ii fi%a%"iar4&a%"are 0'2' Pro +!e ,i !ervi"ii oferite #er!oa%e$or fi6i"e ,i 7+ri i"e CAPITOLUL III' MECANISMELE (INANCIARE I CREDITUL8 CA PRODUS BANCAR 1'*' Cara"teri!ti"i a$e "re it+$+i &a%"ar 1'0' (i%a%-area +ra&i$ a e"o%omiei #ri% "re it &a%"ar 1'1' Cre it+$ &a%"ar #e terme% me i+ mo&i$i6a&i$ 1'2' Cre it+$ #e terme% me i+ ,i $+%g 1'9' De"i6ia e "re itare &a%"ar 5 e$eme%te ge%era$e 1':' Gara%tarea "re it+$+i 1';' Ri!"+ri$e .% materie e "re it 1'<' O#era-i+%i$e e $ea!i%g 1'=' Re$a-ia &%"ii "+ firma 5 #er!#e"tive .% a%a$i6a fi%a%"iar Te!t e a+toeva$+are ,i "o%tro$ CAPITOLUL IV (ORME ALE CREDITULUI PE TERMEN MEDIU I LUNG 2'*' Cre it+$ o&$igatar 2'0' Cre it+$ e "o%!+m ,i im#$i"a-ii$e !a$e $a %ive$ ma"roe"o%omi" 2'1' Cre it+$ i#ote"ar Te!t e a+toeva$+are ,i "o%tro$ CAPITOLUL V COSTUL CREDITULUI 9'*' E$eme%te efi%itorii a$e o&/%6ii ,i ti#o$ogie 9'0' (a"tori e i%f$+e%- a!+#ra %ive$+$+i o&/%6ii Te!t e a+toeva$+are CAPITOLUL VI' (INAN)RI PE BA> DE CREAN)E COMERCIALE8 :'*' E$eme%te e ge!ti+%e a "re it+$+i "omer"ia$ :'0' Efe"te$e e "omer- ,i o#era-i+%i a!o"iate :'1' (+%"-ii a$e "re it+$+i "omer"ia$ :'2' O#era-i+%i$e e fa"tori%g :'9' (orfetarea? "o%-i%+t8 "$ie%-i8 o&ie"t@ e$eme%te "om#arative

Te!t e a+toeva$+are ,i "o%tro$ CAPITOLUL VIII' POLITICI AN DOMENIUL PRODUSELOR I SERVICIILOR BANCARE CAPITOLUL IB' PRODUSE SI SERVICI BANCARE 4 APLICA)II Bi&$iografie !e$e"tiv CAPITOLUL I' SISTEMUL BANCAR I SPECI(ICUL CONCUREN)EI PE PIA)A PRODUSELOR I SERVICIILOR *'*' Str+"t+ra !i!tem+$+i &a%"ar ,i evo$+-ii .% Rom/%ia *'0' Pia-a &a%"ar *'1' S#e"ifi"+$ "o%"+re%-ei .% !e"tor+$ &a%"ar *'2' Reg$eme%tri &a%"are i% "o%te3t+$ i%tegrrii e+ro#e%e

*'*'

Lnsu4irea de no iuni c:eie. finanare monetar, pia bancar, pia fi)ic, pia sintetic, dubl concuren n sectorul bancar, directive europene. dere'lementri* Cunoa4terea mediului de a)aceri speci)ic sectorului )inanciar 4i delimitarea principalilor operatori* su0 aspectul opera iunilor de 0a"M ;reci"area strate,iilor optime pentru sectorul )inanciar(0ancar* 7n condi ii de accentuare a concuren ei* cu scopul de a o0 ine per)orman 7n condi ii de risc minimM ;reci"area principalelor repere le,islative* la nivel na ional 4i european8 Str+"t+ra !i!tem+$+i &a%"ar ,i evo$+-ii .% Rom/%ia

;rin sistem 0ancar se de)ine4te ansam0lul diverselor cate,orii de 0nci care )unc ionea" 7ntr(un spa iu 0ine determinat* 7ntr(un cadru or,ani"at* ca rspuns la cerin ele de"voltrii unei economii ec:ili0rate8 $ncile se implic activ 7n procesele economice prin principalele lor )unc ii. Func ia monetar ( 0ncile creea" moned de cont prin acordarea de credite 4i prin alte modalit i proprii8 Ele procur mi<loace de plat necesare economiei 4i pun la dispo"i ia clientelei lor )ie propria moned* )ie moneda emis de 0anca central8 Func ia )inanciar ( 0ncile colectea" resurse su0 )orma economiilor lic:ide temporar disponi0ile 4i intervin pe pie ele de capital )ie prin emisiunea de ac iuni* de o0li,a iuni sau de 0onuri ne,ocia0ile* )ie prin ac:i"i ionarea de ac iuni* o0li,a iuni* e)ecte pu0lice* cum este ca"ul 0onurilor de Te"aur* sau private* respectiv 0ilete de tre"orerie8 Ln )unc iile lor tradi ionale* 0ncile au datorii nene,ocia0ile 1depo"itele2 4i crean e nene,ocia0ile 1creditele28 Ele pot avea 7ns datorii ne,ocia0ile 1titluri emise2 4i pot de ine titluri ne,ocia0ile 1ac:i"i ionate pe di)erite pie e28 Ln acest sens* 0ncile se adresea" 7n primul r9nd pie ei monetare* pentru a(4i procura sau pentru a plasa lic:idit i8

O pre"entare ,eneral a activit ii 0ancare vi"ea". primirea de depo"ite* la vedere 4i la termen* de la popula ie 4i a,en i economiciM acordarea de 7mprumuturi su0 diverse )orme 4i pe di)erite termeneM or,ani"area de emisiuni sau plasamente de valori mo0iliare sau de noi instrumente )inanciareM ,estiunea mi<loacelor de platM crea ia monetar* cu rol 7n determinarea 4i controlul )lu5urilor monetare scripturaleM participarea la capitalul altor societ i 0ancare sau ne0ancare* 7n cadrul permis de le,isla ia 7n vi,oareM opera iuni pe pia a )inanciar* 7n nume propriu sau 7n numele clienteleiM servicii )inanciar ( 0ancareM consultan s8a8 Mai precis* 7n conte5tul actual 0ncile pot interveni pe pia a )inanciar. ( 7n contul clientelei lor pentru care procur titluri* )r a se implica direct ca investitor sau 7mprumuttorM ( 7n numele lor propriu* prin emiterea sau cumprarea de titluri care vor )i,ura atunci 7n pasivul* respectiv activul 0ilan ierM ( prin intermediul or,anismelor de plasament colectiv a valorilor mo0iliare sau al )ondurilor de plasament pe care le controlea"8 Ln plan ,lo0al* se di)eren ia" dou cate,orii importante de 0nci. 0ncile universale* speci)ice +ermaniei* care pot e)ectua practic toate tipurile de opera iuni 0ancare* cu condi ia s respecte anumite re,uli de pruden M caracterul universal al 0ncilor ,ermane* re,sit 4i 7n Elve ia* !ustria* rile de Fos 4i mai limitat 7n Fran a* se eviden ia" la 0ursele de valori* unde e5ecut ele 7nsele ordinele clien ilor* )r s recur, la intermediariM 0nci 4i institu ii speciali"ate 7n di)erite cate,orii de credit 1credit ipotecar* )unciar* etc82 sau orientate spre anumite sectoare de activitate 4i ramuri 1a,ricultur* naval* construc ii28

Ln 3om9nia* primele 0nci care au )unc ionat au )ost. $anca Na ional a Moldovei cu sediul la Ia4i(@'5=* la Si0iu(@'=@* Creditul )unciar(@'=C* $anca !,ricol(@'AB* $anca de scont din $ucuresti(@'A' s8a8 dar 7nceputul constituirii aparatului 0ancar din ara noastr s(a reali"at o dat cu 7n)iin area $ncii Na ionale a 3om9niei(@''>* ca N0anc de scont 4i circula iuneN* S8!8 cu capital mi5t 1privat 4i de stat2* etati"at 4i reor,ani"at la s)9r4itul anului @AB&8 Sistemul 0ancar 7n economia de pia este conceput 7n pre"ent pe urmtoarele elemente principale. @8 $ncile de depo"it sau comerciale 28 $anca central de emisiune C8 Institu iile de credit speciali"ate B8 $ncile de a)aceri +. Bncile ,ordinare,, de depo)it* sau de Nran, IIN se re,sesc ma<oritar 7ntr(un sistem 0ancar* )iind constituite ca societ i pe ac iuni* 7n special cu capital privat sau mi5t 4i conduc9nd o activitate din ce 7n ce mai diversi)icat8 Din ce 7n ce mai mult* locul 0ncilor sau al institu iilor speciali"ate 7n anumite opera iuni 4i cate,orii de capitaluri* este luat de 0ncile NuniversaleN sau de importan i Hcolo4iG 0ancari care derulea" o ,am e5tins de opera iuni 0ancare 7n scopul atra,erii unei clientele solide 4i cre4terii renta0ilit ii activit ii* 7n condi iile interna ionali"rii economiei 4i )inan elor 4i a accenturii concuren ei8

&

2. Banca central* respectiv institu ia de emisiune* cunoscut 4i su0 denumirea de 0anc de ran,ul I* se 0a"ea" 7n cele mai multe ri* pe capital ma<oritar sau inte,ral de stat* cu tendin a de retra,ere de su0 controlul statal 4i de pstrare a unei tot mai mari autonomii* su0 raportul autorit ii monetare a 0ncii8 ;rimele 0nci de emisiune au )ost private8 !st)el* $anca !n,liei a aprut ca o societate pe ac iuni privat care* acord9nd 7mprumuturi importante statului* a primit privile,iul emisiunii monetare8 Ln alte ri* respectiv 3usia* $ul,aria* Suedia* Finlanda* !ustralia* 0ncile de emisiune s( au constituit ca 0nci de stat8 $ncile de emisiune cu capital mi5t* 7n S-!* $el,ia* 3om9nia* etc8 aveau rolul de a mo0ili"a at9t capitalul particularilor* c9t 4i al statului8 Cu timpul* 0ncile de emisiune cu capital de stat au devenit pre"ente 7n toate statele* 7n principal datorit rolului lor determinant 7n situa ia monetar 4i de credit a unei ri* av9nd o po"i ie dominant 7n cadrul oricrui sistem 0ancar8 Denumirea care desemnea" o 0anc central di)er de la o ar la alta. $anca Fran ei* !n,liei* Italiei* Faponiei* CanadeiM $undes0anJ 7n +ermaniaM 3iJs0anJ 7n SuediaM Institutul Monetar /u5em0ur,:e"M $anca Na ional a $el,iei* Elve iei* 3om9niei* etc8 un e5emplu de e5cep ie )iind 0anca S8-8!8 denumit Sistemul Federal de 3e"erve care reune4te @2 0nci )ederale de re"erv* cu rol de 0anc central8 -. "nstituiile financiare speciali)ate acompania" 7n ,eneral 0ncile comerciale8 Institu iile de credit speciali"ate 74i orientea" atri0u iile lor statutare 7ntr(o anumit ramur a economiei na ionale sau 7ntr(o anumit s)er de activitate8 Speciali"area 0ncilor poate )i. ( de ordin economic* deci limitat la un anumit sectorM ( de ordin ,eo,ra)ic* locali"at la un anumit spa iu re,ional sau la nivel interna ionalM ( de ordin te:nic* a5at pe acordarea unui anumit tip de credit sau pe anumite opera iuni8 $ncile speciali"ate au le,turi str9nse cu 0ncile comerciale* 7n unele ri )iind asimilate acestora8 Institu iile de credit speciali"ate pot )i. 0ncile de investi ii* care acord credite pe termen mediu 4i lun, destinate 7nceperii sau e5tinderii activit ii a,en ilor economici* pentru construirea de locuin e* s8a8M 7n derularea activit ii lor se alimentea" cu )onduri din depo"ite sau de pe di)erite pie e* prin intermedierea plasrii de ac iuni 4i o0li,a iuni ale clien ilor8 0ncile de ramur. acord credite 7n spri<inul de"voltrii* moderni"rii 4i renta0ili"rii unor ramuri* 7n principal a,ricultur* industrie mic* construc ii navale* construc ii civile* s8a8 0ncile ipotecare sau )unciare care acord credite pe 0a" de ipotec asupra imo0ilelor 4i terenurilor8 0ncile de comer e5terior sunt speciali"ate 7n opera iunile cu strintatea* av9nd rela ii de corespondent cu 0nci din e5terior8 casele de economii care sunt* 7n ,eneral* institu ii pu0lice cu atri0u ii similare 0ncilor. ele pot desc:ide conturi mo0ili"a0ile prin cecuri 4i acorda crediteM aceste institu ii colectea" resurse considera0ile* marea ma<oritate a economiilor lic:ide ale popula iei* prin intermediul livretelor8 cooperativele de credit sunt 0nci ale or,ani"a iilor locale 4i ale institu iilor de protec ie social8 sucursale ale 0ncilor strine care promovea" interesele companiilor strine* cu rol 7n )acilitarea trans)erului de capital dintr(o ar 7n alta8

Ln Fran a* de e5emplu* activea" )ostele mari institu ii )inanciare non(0ancare. Creditul Funciar* Societatea comercial 4i )inanciar a 7ntreprin"torilor* Societ i de de"voltare re,ional* Creditul /ocal din Fran a* Casa na ional de ener,ie* Casa central de cooperare economic* Creditul 7ntreprinderilor mici 4i mi<locii* etc8 4i crora statul le(a 7ncredin at atri0u ii de interes pu0lic* )iind orientate spre activit i speci)ice 4i pe opera iuni preci"ate 7n mod e5pres 7n le,e 4i statutul propriu8 3ecent* 7n 3om9nia s(a re,lementat 4i statutul instituiilor financiare nebancare* care tre0uie autori"ate s )unc ione"e dup 7nscrierea 7n re,istrele $N38 ;rincipalele domenii de activitate pe care acestea le acoper sunt. leasin, )inanciarM credit de consumM credit ipotecarM microcrediteM )inan area tran"ac iilor comerciale* inclusiv scontare 4i )actorin,M emitere de ,aran ii 4i asumare de an,a<amenteM 7n acela4i statutu se cuprind casele de a<utor reciproc 4i casele de amanet8 .. Bncile de afaceri au ca activitate principal ac:i"i ionarea 4i ,estionarea de participa ii la societ i e5istente sau 7n )ormare 4i acordarea de credite pe termen mediu 4i lun,8 Deci rolul esen ial al 0ncilor de a)aceri este de a acorda industriei avansuri )inanciare cu scaden e 7ndeprtate 4i de a participa la capitalul lor social prin cumprare de ac iuni8 ;entru a(4i procura )ondurile necesare* 0ncile se constituie cu un important capital 4i primesc depo"ite pe termen lun,8 Ele pot practica 4i opera ii pe termene mai scurte* acceptare de depo"ite la vedere 4i scontarea e)ectelor comerciale* dar aceast activitate este minor ca valoare raportat la opera iunile lor )inanciare8 $ncile de a)aceri se mani)est activ 7n crearea de noi ntreprinderi* care reclam capitaluri considera0ile pentru a le ec:ipa* )onduri care nu pot )i ram0ursate dec9t ulterior 4i treptat* dup o0 inerea de 0ene)icii din activitatea pentru care se constituie8 3olul acestor 0nci este de a concentra capitalurile necesare unor investiii de amploare8 Ele se constituie 7n sindicate* cu 0ncile de depo"it* care ac:i"i ionea" ac iuni la societ ile noi sau le plasea"* an,a<9ndu(se s le preia pe cele rmase8 Se aprecia" c 0ncile de a)aceri nu sunt numai un intermediar )inanciar* un mecanism de colectare a )ondurilor* un ,rup )inanciarM ele sunt tratate 4i ca un ,rup de te:nicieni care de in speciali4ti* consilieri 7n pro0leme de industrie 4i ,estiune )inanciar8 Modelul 0ncilor de a)aceri de ast"i a )ost creat 7n S-! 7n @ACC 1prin +loss(Ste,all !ct2* care )ace o delimitare net 7n cadrul institu iilor de credit americane* 7ntre 0ncile comerciale colectoare de depo"ite 4i distri0uitoare de credite 4i 0ncile de investi ii crora le(au revenit opera ii de intermediere 7n domeniul atra'erii capitalurilor i plasrii lor optime* inclusiv prin administrarea pe cont propriu sau prin sindicali"are a emisiunilor de valori mo0iliare8 Modelul american instituie pentru 0nci 7n special rolul de consilieri* serviciile lor )iind remunerate prin comisioane ridicate* 7n )unc ie de natura acestor servicii8 Cu timpul* 0ncile de investi ii au 7nceput s o)ere clien ilor 4i spri<inul )inanciar* )ie direct* prin participa ii la capital* )ie indirect* prin preluarea )erm a datoriilor su0 )orm o0li,atar 1prin o0li,a iunile emise 7n acest sens28 O caracteristic a 0ncilor de investi ii americane a rmas )aptul c ele nu de in 4i nu e5ercit controlul porto)oliilor 7ntreprinderilor industriale8 $nci de a)aceri renumite s(au de"voltat 7n S-! 1NFirst National CitO($anJN cu peste C>> sucursale 7n toat lumea2* 7n Fran a* +ermania* etc8 $ncile de a)aceri france)e se caracteri"ea" prin de ineri importante ale porto)oliilor 7ntreprinderilor industriale* )recvent considerate drept Eclien i captiviG8 $ncile de a)aceri )rance"e sunt )avori"ate de monopolul emisiunii asupra pie ei o0li,atare* situa ie pro)ita0il 7n special pentru 0ncile mari8 O )orm derivat 7n activitatea 0ncilor de a)aceri o repre"int societile de portofoliu. Societ ile de porto)oliu <oac un rol important 7n opera iile )inanciare )rance"e8 Societ ile de porto)oliu au o du0l )unc ionalitate8 ;e de o parte* 7ntruc9t de inerile lor asi,ur o valori)icare ridicat a capitalurilor prin veniturile provenite din dividende* iar pe de alt parte* scopul principal al acestora este asi,urarea controlului asupra anumitor 7ntreprinderi8

'

Lncadrarea institu iilor )inanciare 7ntr(o cate,orie sau alta di)er de la un stat la altul* o clasi)icare edi)icatoare urmrind ,ruparea 7n institu ii )inanciare supuse le,ii 0ancare. 0ncile* casele de economii* institu iile speciali"ateM alte institu ii )inanciare* cel mai repre"entativ )iind Te"aurul pu0lic* 7n calitate de casier al statului 4i institu ie )inanciarM un loc aparte 7l ocup 0ncile centrale* ca institu ie de emisiune monetar* de suprave,:ere a instituirii 4i )unc ionrii 0ncilor comerciale 4i a altor societ i similare* 4i de transpunere a politicii monetare a unui stat8 Toate aceste evolu ii au condus 7n ultimii ani la )ormarea unui sistem 0ancar modern* din ce 7n ce mai diversi)icat* mai puternic 4i mai implicat 7n )inan area intern 4i interna ional8 Ln 3om9nia* activitatea 0ancara se des)asoara prin 0anci* persoane <uridice romane* constituite su0 )orma <uridica de societati comerciale pe actiuni si prin sucursale ale 0ancilor* persoane <uridice straine* a caror activitate este re,lementata de /e,ea nr8 5'/@AA' ( /e,ea 0ancara* modi)icata de Ordonanta de -r,enta a +uvernului nr8 2B/@AAA* completata de Ordonanta de -r,enta a +uvernului nr8 5&/2>>> si modi)icata si completata de Ordonanta de -r,en a +uvernului nr8 @C=/2>>@* precum si prin or,ani"atii cooperatiste de credit* procesul autori"arii acestora din urma )iind in curs de derulare in 0a"a Ordonantei de -r,enta a +uvernului nr8 A=/2>>> privind or,ani"atiile cooperatiste de credit* modi)icata si completata prin Ordonanta de -r,enta a +uvernului nr8 2=2/2>>>8 In toate cele trei situatii este o0li,atorie autori"area de catre $anca Nationala a 3omaniei8 /e,islatia nationala nu )ace discriminare intre 0anci* persoane <uridice romane 1inclusiv cele constituite cu participare straina de capital sau ca )iliale ale unor 0anci sau alte persoane <uridice straine2 si sucursale ale 0ancilor* persoane <uridice straine8 In con)ormitate cu prevederile le,ale in vi,oare* 0ancile in)iintate ca )iliale ale 0ancilor straine sau ale altor persoane <uridice straine sunt persoane <uridice romane si 0ene)icia"a in totalitate de acest tratament* in timp ce sucursalele din 3omania ale 0ancilor straine respecta* intr(o mare masura* re,imul aplica0il 0ancilor persoane <uridice romane 1de e5emplu in ceea ce priveste activitatile permise a )i reali"ate* conditiile pentru acordarea sau retra,erea autori"atiei* conducerea* cerintele de capital28 !vand in vedere cele mentionate* pentru ca"urile de mai sus* actele normative in materie nu prevad un tratament mai putin )avora0il decat cel aplicat 0ancilor cu capital auto:ton8 In pre"ent* structura sectorului 0ancar romanesc este )ormata din C2 de 0anci persoane <uridice romane si ' sucursale de 0anci straine8 *'0' Pia-a &a%"ar ;ia a unic european s(a 0a"at pe cele patru li0ert i )undamentale care vi"ea". @8 /i0era circula ie a mr)urilor ( impune un cadru le,islativ comun care s asi,ure traficul nerestricionat al produselor 7n cadrul -8E8* similar reali"rii lui 7n interiorul unei ri8 28 /i0era circula ie a persoanelor D implic patru mari domenii* respectiv8 ( recunoa4terea reciproc a cali)icrilor pro)esionaleM ( drepturile cet enilorM ( li0era circula ie a )or ei de muncM ( coordonarea sistemelor de protec ie social8 C8 /i0era circula ie a serviciilor D vi"ea"* 7n principal. ( sta0ilirea re4edin eiM ( li0ertatea de a presta serviciiM ( serviciile )inanciare* ceea ce 7n linii ,enerale repre"int opera iuni 0ancare* asi,urri* investi ii 4i pie e de valori mo0iliareM ( protec ia 4i li0era circula ie a datelor personaleM

)urni"area de in)orma ii re)eritoare la standarde te:nice 4i re,lementri* etc8

B8 /i0era circula ie a capitalului D proces cu o de"voltare rapid* care poate in)luen a cursul de sc/imb* ratele internaionale ale dob0n)ii 4i implicit* evolu ia 4i structura comerului mondialM ca urmare a e5perien ei po"itive 7nre,istrate de -8E8 su0 aspectul cre4terii ,lo0ale a e)icien ei* s(au sta0ilit o serie de principii privind. ( eliminarea e)ectiv a controlului circula iei capitalurilor 4i a pl ilor ( s nu e5iste discriminri 0a"ate pe ori,inea sau destina ia capitaluluiM ( dreptul de a e)ectua 7n mod li0er tran"ac iiM ( e5cluderea oricrei proceduri e5plicite sau implicite de autori"are* cu e5cep iile impuse de politicile na ionale de securitate 4i ordine pu0lic 1nu se e5tind la politica monetar na ional sau cea a ratei do09n"ii28 Sectorul 0ancar european* 7n ansam0lul su* a )ost pro)und marcat de procesele de interna ionali"are* li0erali"are 4i universali"are a activit ilor 7n toate domeniile* cu consecin e 7n sensul cre4terii concurentei8 In plus* inte,rarea europeana vi"ea" mai ales domeniul )inanciar( 0ancar* prin crearea ;ie ei $ancare Europene -nice* cu in)luen at9t asupra rilor mem0re ale -niunii Europene* c9t 4i asupra tarilor din e5terior8 Ln ,eneral* #ia-a constituie spa iul economic 7n cadrul cruia cei ce doresc un produs sau serviciu se 7nt9lnesc cu cei care o)er produsul respectiv8 ;ia a poate )i repre"entat printr(o locali"are ,eo,ra)ic* cunoscut ca pia fizic dar* 7n acela4i timp* se de"volt 4i su0 )orma unui sistem de rela ii in)ormati"ate* )r pre"en a )i"ic a operatorilor* ceea ce numim piaa sintetic8 ;ia a are o structur comple5* )ormat din sectoare* 7n cadrul crora de)inim se'mente de pia sau su0(pie e8 1ferta pe pia varia" 7n )unc ie de cererea clien ilor* pia a )iind caracteri"at prin. ( concuren a 7ntre o)ertan iM ( sectori"are* 7n condi iile 7n care ma<oritatea v9n"torilor o)er doar produsele pentru sectorul de pia pe care l(au alesM ( se,mentare 7ntre v9n"tori* unii )iind speciali"a i 7n c9teva produse din cadrul unei ,ame mai lar,i care de)ine4te sectorul8 Din marea varietate de produse 4i servicii o)erite pe o pia * se deta4ea" o serie de produse av9nd cea mai mare pro0a0ilitate de a )i solicitate de ma<oritatea clien ilor* care vor )i o)erite de un numr mare de v9n"tori8 !ceste produse* cele mai solicitate* se o)er at9t cu scopul de a rspunde nevoilor clien ilor* c9t 4i 7n dorin a de a le pre"enta alte produse 4i servicii speciali"ate care pot )ace o0iectul cererii pe viitor8 !st)el* dintre produsele 0ancare* cele mai solicitate sunt depo"itele* trans)erul )ondurilor* creditele8 Toate aceste produse o)er posi0ilitatea 0ncii de a )i cunoscut* de a avea un numr c9t mai mare de clien i* crora le poate pre"enta 4i alte produse 4i servicii speciali"ate8 Deci"ia clien ilor de a cumpra di)er de la individ la individ 4i de la o perioad la alta8 Ln mod similar se modi)ic 4i comportamentul o)ertan ilor* 7n )unc ie de se,mentul de pia 4i de nevoile clien ilor8 ;ia a bancar din Romnia a nregistrat n ultimii ani cel mai rapid ritm de crestere din Europa Centrala si de Est. Nivelul activelor bancilor din aceasta regiune a inregistrat in 2005 o cretere de 50% comparativ cu anul precedent. aloare activelor bancilor! pe un eantion de "5 state din Europa Centrala si de Est! a crescut in 2005 cu 22%! apro#imativ $$ de miliarde de euro. *'1' S#e"ifi"+$ "o%"+re%-ei .% !e"tor+$ &a%"ar Teoria economic ne demonstrea" 0ene)iciile aduse de concuren * ca mi<loc simplu de ,arantare a e)icacit ii deci"iilor pe care le iau a,en ii pe o pia * 7n )olosul consumatorului8

@>

Spre deose0ire de aceast simpl a)irma ie* concurena n domeniul bancar pre)int o serie de caracteristici proprii* suscepti0ile s ,enere"e pierderi* mai ales prin accentuarea e2punerii la riscuri8 Cel pu in dou motiva ii pot sus ine aceast idee8 ;e de o parte* rolul de pivot al 0ncilor 7ntre de intorii de economii 4i 7ntreprin"torii care reclam )onduri* ca o consecin a de)inirii 0ncii prin funcia sa principal de intermediere8 Ln acest mod* 0ncile apar 7n mod natural 7n po"i ie de concuren simultan pe piaa disponibilitilor* a depo"itelor* c9t i pe cea a creditelor8 !ceast du0l concuren poate )i distructiv pentru 0nci* 7n condi iile 7n care conduce la reducerea periculoas a mar3elor bancare* cu consecin e asupra accenturii vulnera0ilit ii 0ncilor 4i e5punerii e5a,erate la riscuri D resurse scumpe pentru 0anc 4i acordarea de credite ie)tine* pe )ondul unor riscuri e5cesive ale plasamentelor 1a se vedea )alimentele 7n lan din S-! 7n anii P'>2 ( cu at9t mai mult cu c9t preluarea acestor riscuri este inevita0il8 !nali"a teoretic eviden ia" c o concuren E0ilateralG 4i concomitent 1pe pia a disponi0ilit ilor 4i a creditelor2 pre"int particularit i care o 7ndeprtea" )undamental de modelele clasice unilaterale@8 !spectul cel mai important re"id 7n le,turile care e5ist 7ntre importana unei bnci pe piaa disponibilitilor i locul pe care l ocup pe piaa creditelor8 !st)el* dac presupunem c o 0anc va c94ti,a po"i ia de monopol pe piaa depo)itelor* 7n mod normal ea va ocupa aceea4i po"i ie 4i pe pia a creditului* situa ie pe care o poate e5ploata 7n practicarea unor rate ale do09n"ii ridicate8 !lt)el spus , re)ultatul concurenei 4n amonte5 are efecte determinante asupra concurenei 4n aval5. ;erspectiva unor c94ti,uri mari pe una dintre cele dou pie e incit 0ncile s se lanse"e 7ntr( un r"0oi 7nver4unat al pre urilor pe cealalt pia 8 !ceasta poate conduce la cre4teri e5cesive ale ratelor do09n"ii la depo"ite sau* dimpotriv* la o scdere e5a,erat a ratelor do09n"ii la credite* cu e)ecte ne)aste asupra re"ultatelor 0ancare 4i* 7n )inal* cu un aport suplimentar de risc 7n deteriorarea serioas a situa iei de ansam0lu a 0ncilor* e5puse la riscuri diverse 4i comple5e8 !ceste realit i au )ost pro0ate de practic* prin cri"ele 0ancare declan4ate 7n S-!* 7n Fran a 4i alte ri 7n anii P'>* caracteri"ate printr(o cre4tere a ratelor do09n"ii o)erite la depo"ite* ca e)ect al concuren ei acer0e asupra colectrii de )onduri* cu consecin e directe asupra restr9n,erii mar<elor 0ancare 4i )alimentrii 7n lan a numeroase 0nci8 !ceast cri" a )ost a,ravat 4i de concuren a intermediarilor non()inanciari 4i de )alsa acoperire a riscurilor prin asi,urarea depunerilor* 7ntr(o msur insu)icient8 ;e de alt parte* 0ncile sunt societ i comerciale interesate s o0 in pro)it pentru a re"ista 4i a se de"volta8 Lns ele operea" cu )onduri atrase de la cei ce le de in temporar 4i au ar,umente s le valori)ice 7n acest mod* 7n timp ce acord credite cu diverse scaden e sau )ac plasamente 7n di)erite titluri* 7n )unc ie de condi iile pie ei8 !ceste elementele speci)ice de te:nic 0ancar pun probleme de coordonare ntre active i pasive * pe ideea necesitii sporirii continue a randamentului8 !lt)el spus* o 0anc nu poate o)eri* 7ntr(o manier pro)ita0il* do09n"i atractive la credite dec9t dac o0 ine disponi0ilit i su)iciente 4i ie)tine pe care s le poat apoi investi 4i valori)ica corespun"tor8 Dar 7n momentul 7n care 0anca sta0ile4te do09n"ile* ea nu poate anticipa cu e5actitate masa de depo"ite pe care politica sa de pre o va atra,e pe termen mediu8 De e5emplu* a o)eri rate ale do09n"ilor ridicate la depo"ite poate )i renta0il numai dac un numr mare de deponen i sunt interesa i 7n asemenea depuneri* ast)el 7nc9t costurile totale ale 0ncii s )ie relativ sc"ute8 Ln ca" contrar* 0anca poate )i ,rav a)ectat 4i va )i 7n incapacitate s( 4i onore"e an,a<amentele ctre clien i8 O cale de a limita aceste riscuri ar )i practicarea unor rate ale do09n"ii active ridicate* care ar ,aranta mar<e su)iciente pentru 0anc* c:iar 4i 7n situa ia
@

;:8 Q8 QilJinson D 6es ban7ues internationales face 8 la nouvelle concurrence et au2 nouveau2 ris7ues, 7n E$anca* autorit ile pu0lice 4i controlul riscurilorG coordonator R8MiJdas:i* Ed8Economica* ;aris* @AA>

@@

pierderii de clien i* solu ie care risc 7ns s nu poat )i aplicat 7ntr(un mediu concuren ial puternic8 ;resiunea concuren ei a condus la o avalan4 de )u"iuni* 7n paralel cu dispari ia a numeroase societ i* )ie ele industriale sau )inanciare8 ;rocesul restructurrii* instaurat 7n ultimii ani* continu s )ac victime8 For ele H distru'erii creativeG identi)icate de economistul Sc:umpeter* ca dinamic adiacent economiilor de pia li0er* se de"ln uie8 Ln sc:im0* )irmele care vor supravie ui au 4anse s devin mai solide dec9t 7n pre"ent8 $ncile se vor adapta acestor sc:im0ri* ast)el 7nc9t dup eliminarea 7ntreprinderilor neper)ormante* un numr limitat de bnci va putea revendica o dimensiune ntr adevr 'lobal 4i va constitui HmotorulG industriei mondiale. Concuren a se mani)est nu at9t la nivelul produsului* c9t mai ales 7n "ona distribuiei* 7n condi iile 7n care plasamentele 4i )inan area nu pre"int di)eren e radicale 7ntre produse8 Ln ca"ul produselor 0ancare* discrepan ele apar su0 aspectul riscurilor* perioadei de maturare* modalit ilor de remunerare 4i de ram0ursare sau al )iscalit ii8 Ln mod )recvent* pentru a asi,ura o distri0u ie per)ormant* se o)er alternative accepta0ile pentru clien i* 7n )unc ie de pre)erin e 4i de situa ia individual a )iecruia* o)erte suple promovate 7n urma anali"elor privind noile cerin e8 Se 7ntreprind e)orturi mari 7n sensul atra,erii clien ilor prin contracte adecvate care s satis)ac cererea8 O pro0lem cu care se con)runt lumea 0ancar 7n pre"ent se re)er la sistemul tradi ional de lucru* printr(o re ea sedentar* cu pro,ram limitat 7n timp pentru ma<oritatea activit ilor8 Te:nolo,iile tot mai avansate au re"olvat par ial di)icult ile de comunicare dar rm9ne ideea unui sistem de v0n)are itinerant* pe teren* prin identi)icarea poten ialilor clien i 4i ne,ocierea direct cu ace4tia* similar altor institu ii )inanciare de succes 17n principal de asi,urri2 dar cu costuri suplimentare8 ;ersonali"area rela iilor* sta0ili"area 4i intensi)icarea lor sunt de"iderate 7n aten ia )actorilor responsa0ili din 0nci* 7n conte5tul concuren ial actual la care particip puternic 4i al i su0iec i )inanciari8 Multiple e)ecte ale concuren ei 7n domeniul 0ancar se resimt 7n diminuarea puternic a mar3ei de beneficii, situa ie care nu poate )i acceptat 7n mod pasiv de 0nci8 !st)el* se impune anali"a preala0il 4i apro)undat a riscurilor poten iale la care se e5pune industria 0ancar 4i promovarea unor msuri adecvate8 O soluie aplicat 7n practic o repre"int de)voltarea volumului de activitate i diversificarea su0 presiunea concuren ial* nu numai pe pia a creditelor* dar mai ales 7n ca"ul opera iunilor 7n a)ara 0ilan ului* 1titluri* consiliere 7n plasamente* opera iuni cu devi"e28 Ca e)ect* sporirea volumului cifrei de afaceri poate aduce o ameliorare temporar, dar nu va constitui o alternativ viabil la un nivel de renta0ilitate adecvat8 E5pansiunea )or at a volumului de activitate poate avea 4i un efect invers* p9n la provocarea )alimentului societ ii8 De asemenea* partenerii implica i 7n a)acerile inter0ancare tre0uie ale4i cu pruden sporit8 ;e de alt parte* diversi)icarea instrumentelor )inanciare* implic riscuri* 7n msura 7n care noile te:nici sunt mai vulnera0ile dec9t cele tradi ionale* iar con)runtarea cu pia a 1pia primar* secundar 4i la termen2 poate antrena nu numai c94ti,uri* ci 4i pierderi ireversi0ile8 De e5emplu* opera iunile de sSap asupra monedei 4i ratei do09n"ii* care pot mo0ili"a mai mul i participan i de pe tot ,lo0ul* implic deseori o re ea deose0it de comple5 de rela ii contractuale riscante* care sunt practic imposi0il de evaluat ca dimensiuni* 7n ca"ul deteriorrii uneia sau alteia din contrapartide8 Cri"ele )inanciare re,ionale* e5tinse 7n plan mondial* au pus 7n eviden noi )actori de risc indu4i de ,lo0ali"area* de insu)icienta lic:iditate a pie ei secundare* de rolul autorit ilor monetare sau de calitatea economiilor8 3iscurile pot surveni din modi)icrile conte5tului opera ional macroeconomic 1din ra iuni politice* msuri monetare 4i )iscale2 sau din

@2

economii 7n recesiune 1pentru 0ncile care au 7mprumutat 7n e5ces2M 7n plus activele su)er o ero"iune calitativ accentuat 7n perioada recesiune* ceea ce provoac o nevoie mai mare de re"erve 4i provi"ioane8 Este 0ine cunoscut )aptul c pie ele )inanciare sunt locul unei concuren e nemiloase8 Solu ia nu const 7n cre4terea volumului a)acerilor ci 7n meninerea i consolidarea productivitii* de"iderat care domin lumea actual8 9trate'iile se stabilesc n funcie de tipul de banc sau de caracteristicile institu iei )inanciare la care se re)er8 ;rintre acestea* literatura de specialitate men ionea"2. Este de pre)erat conver'ena ntre bncile universale i cele de investiii 4i remodelarea activit ii acestora* prin preluarea 4i a<ustarea avanta<elor. rela ii directe de durat cu clien ii* 0a"ate pe 7ncredere 4i sus inere reciproc 10anca universal2M simpli)icarea structurilor administrativeM delimitare net a atri0u iilor pe cate,orii de produseM re,ionali"area a)acerilor8 Identi)icarea corect a nevoilor clien ilor 4i adaptarea ofertei de produse i serviciiM sc:ema comportamental tradus prin e5presia Hdac ne vre i* 4ti i unde ne ,si iG* este dep4it. e5i,en ele clien ilor nu pot )i cunoscute 4i satis)cute dec9t prin contact direct* pentru a ,si solu iile cele mai potrivite8 O strate'ie de v0n)are dinamic i a2at pe client repre"int una din solu iile succesului8 ;e de alt parte* vec:iul a)orism din marJetin, Hclientul este re,eG re)lect o atitudine perimat. o 0anc cu caracter universal 74i va putea servi adecvat clien ii mici cu produse standardi"ate 1ceea ce nu presupune o calitate redus* dimpotriv* pentru c aceste produse repre"int concentrarea competen ei ,lo0ale a unei 0nci active pe plan interna ional28 Clienii importani necesit 7ns un serviciu mai intensiv* cum ar )i o conciliere mai apro)undat 4i personali"at* ei )iind dispu4i s plteasc sume care s repre"inte o remunerare propor ional cu presta iile o)erite8 Ln aceast s)er* 0ncile vor concura institu iile )inanciare speciali"ate8 Calitatea e un important suport pentru v9n"area produselor 4i demarcarea )a de concuren 8 !tuul 0ncii universale 7l constituie capacitatea de a se mo0ili"a rapid* 7n orice loc8 Departamente de cercetare implantate 7n principalele centre ale lumii* permit cunoa4terea mai apro)undat a rii 4i pie elor pe care activea" 4i pun 7n eviden competen ele unei 0nci la scar mondial8 S(a constatat c nu se o0 in re"ultate mai 0une prin imitarea activit ii concuren ilor 4i nici studiile de pia * prin ele 7nsele* nu a<ut mai mult8 Factorii responsa0ili vor )i aprecia i dup aptitudinea lor de a descoperi i pune n valoare competen e* lacune ale pie ei* cerin e noi* deci dup capacitatea de a 7ncura<a 4i promova inovaiile. O 0anc nu devine mai e)icient dac a0ordea" toate domeniile de activitate permise de le,e8 Ea poate acorda prioritate anumitor sectoare de activitate sau cate'orii de clieni 8 De e5emplu poate 0ene)icia de oportunitatea e5tinderii a)acerilor 7n rile vecine* 7n )unc ie de condi iile speci)ice* sau 74i poate concentra interesul pe pie ele )inanciare mondiale* o rela ie cu persoane particulare din alte ri )iind di)icil de promovat8 Depistarea unui sistem de detectare rapid i de prevenire a riscurilor * punerea 7n aplicare a unor instrumente )ia0ile de control i raionali)area costurilor* constituie premise ale cre4terii renta0ilit ii8 Se pot utili"a metode conta0ile pe centre de costuri pentru a sta0ili anali"e precise ale raportului cost(0ene)iciu* a renta0ilit ii clien ilor sau serviciilor speci)ice8 ;entru un control e)icient al riscurilor se impun te:nici de vi)uali)are a ansamblului an'a3amentelor e2terne i anali)a lor n orice moment M 7n politica riscurilor este mai prudent s se acorde credite de0itorilor strini 7n ara lor de domiciliu* pentru a evita riscurile inerente de trans)er 4i curs de sc:im08 -n mediu concuren ial dur impune deci)ii rapide i suplee pentru a urmri 4i testa evolu iile pie ei* su0 aspectul noilor cerin e ale acesteia8 Ln acest sens este mai e)icient un nou stil de
2

3ainer E8+ut* E:oi strate'ii i perspective bancareG 7n E$anca* autorit ile pu0lice 4i controlul riscurilorG coordonator R8MiJdas:i* Ed8Economica* ;aris* @AA>8

@C

,estiune prin care s se ntreasc autoritatea filialelor i a responsabililor de produs * 7n mod di)erit )a de ierar:ia 0ancar tradi ional8 Se propune ast)el o com0ina ie 7ntre dou cate,orii de )unc ionari 0ancari* 7n )unc ie de politicile promovate de )iecare 0anc C. ( Hspeciali4tiiG* a5a i pe anumite produse 4i servicii* pe care le cunosc 7n pro)un"ime 4i 7n toate detaliileM ( Hpolivalen iiG* )amiliari"a i cu ansam0lul produselor 4i activit ii 0ncii8 *'2' Reg$eme%tri &a%"are i% "o%te3t+$ i%tegrrii e+ro#e%e Toate acestea se derulea" pe )ondul unor reglementri proprii sistemului bancar 4i au cunoscut trei etape mai importante 7n ultimele dou decenii. @8 impunerea unor re,lementari stricte* care au atins apo,eul la s)9r4itul anilor =>M 28 un proces accentuat de Edere,lementriG de(a lun,ul anilor T'>* 7n sensul suprimrii constr9n,erii la care era supus sistemul* dup decenii marcate de sisteme 0ancare 7nc:ise* supuse unor severe re,uli administrative 4i unor protec ii specialeM C8 reluarea treptat a suprave,:erii pruden iale* 7n cursul anilor TA>* ca urmare a )enomenelor de cri"a 0ancara* a ascu irii concurentei 4i deteriorrii con<uncturii economice8 Convenia de la Basel 1Comitetul de la $asel creat 7n @A=B* reune4te 0ncile centrale ale statelor mem0re ale E+rupului celor @>G2 a0ordea" pro0leme privind 0ncile8 ;e acest )undal* 7n perioada @A==(@AAB* Comunitatea Economic European a adoptat o serie de directive* o0li,atorii pentru rile mem0re* preluate par ial 4i de ara noastr care este preocupat de atin,erea standardelor 0ancare interna ionale* privind re,lementarea domeniului )inanciar ( 0ancar* care cuprind 7n principal urmtoarele idei. E;rima directiv 0ancarG* adoptat 7n @A==* a de)init conceptul de instituie de credit 4i a preci"at cerin ele necesare pentru acordarea autori"rii8 Modul de ela0orare a 0ilan urilor 4i conturilor de pro)it 4i pierdere a constituit con inutul unei alte directive importante emise 7n @A'&8 EDirectiva ratei de solva0ilitateG* emisa 7n @A'A* a sta0ilit re,uli de suprave,:ere pruden ial* a de)init 4i preci"at nivelul de solva0ilitate necesar pentru o activitate 0ancara si,ura ( ' ? ( 4i a sta0ilit pra,urile de risc8 EDirectiva privind splarea 0anilorG* adoptat 7n @AA@* a de)init acest concept* a sta0ilit modalit ile de inter"icere 4i prevenire a acestor practici ile,ale 4i a preci"at modul de identi)icare a clien ilor 4i de in)ormare a autorit ilor 7n ca"urile suspecte8 EDirectiva privind suprave,:erea de ansam0luG* emis 7n @AA2* e5tinde re,lementrile anterioare privitoare la institu iile de credit* la ansam0lul institu iilor )inanciar 0ancare8 EDirectiva privind e5punerile la risc de mari propor iiG a )ost adoptat 7n @AA2 4i re,lementea" o0li,a iile institu iilor 0ancare 7n domeniul unui control intern e)icient pentru a identi)ica 4i 7nre,istra orice e5punere la risc 4i include o0li,ativitatea raportrii ctre autorit ile competente* a )iecrui ca" de e5punere )ata de un client care repre"int cel pu in @> ? din totalul )ondurilor proprii ale societ ii 0ancare8 EDirectiva privind ,arantarea depo"itelorG* emis 7n @AAB* repre"int o modalitate 7n plus de prote<are a depo"itelor clien ilor prin constituirea unor ,aran ii solide* utile 7n situa ia 0ncilor care 7nt9mpin di)icult i serioase* de4i se 7ncadrea" 7n normele de suprave,:ere pruden ial8 A ;oua ;irectiv de Coordonare Bancar a <niunii (uropene adoptat6 7n @A''/@A'A* devenit6 opera0il6 7n @AAC* odat cu Epia a unic6G* 4i care con ine 2C de articole privind constituirea* or,ani"area 4i )unc ionarea unei 06nci dar mai ales sistemul de 6icen <nic

Qalter Seipp D 6a p/ilosop/ie d=entreprise d=une ban7ue universelle> les defies et opportunites futures, 7n E$anca* autorit ile pu0lice 4i controlul riscurilorG coordonator R8MiJdas:i* Ed8Economica* ;aris* @AA>8

@B

Bancar ceea ce 7nseamn c6 autori"area acordat6 7ntr(o ar6 d6 unei institu ii un Epa4aportG care 7i permite s6(4i des)4oare activitatea 7n orice ar6 din -niunea European68 O0li,a iile <uridice re)eritoare la con inutul 4i pu0licarea conturilor institu iilor de credit se re,sesc 7n HDirectiva Conturilor $ancareG* detaliat 4i modi)icat 7n timp8 Importan pre"int )aptul c 7n 0ilan clasi)icarea activelor este )cut 7n )unc ie de ,radul de lic:iditate* 7ncep9nd cu elementele cele mai lic:ide p9n la cele mai pu in lic:ide8

Marile sc:im0ri care se produc 7n plan politic par s nu in)luen e"e )oarte mult cursul evolu iilor 0ancare* 7nceput 7n urm cu c9 iva ani* iar perspectiva 0ncilor* 7n mod parado5al* nu pare a )i* deocamdat* la )el de sum0r ca cea a economiei8 !ceasta poate 4i pentru c* 7n ultimele decenii* sectorul )inanciar(0ancar a trecut prin cri"e deose0it de virulente 4i trans)ormri ma<ore* care l(au 7nv at 4i pre,tit s se prote<e"e de(a lun,ul vremii8 ;re4edintele $ncii 3e,lementelor Interna ionale 1$IS2 remarca. HCu e5cep ia Faponiei* sectorul 0ancar 7n ,eneral pare s )ie 7n )orm mai 0un dec9t 7n perioada precedent de sta,nare economic8 Lncura<ate de supervi"ori 4i 7n)rico4ate de e5perien a anterioar* institu iile )inanciare se remarc prin practicarea mana,ementului de risc8 #i rile cu pie e emer,ente au )cut pa4i pentru a 7ndrepta vulnera0ilitatea relevat de cri"ele asiatice* 7n special cele cu privire la datoria lor e5tern8G E+ro#a Ce%tra$ ,i e E!t a cunoscut* par ial evolu ii similare dar de dimensiuni mai reduse8 Ln plus* 0ncile strine s(au ,r0it s pro)ite de oportunit ile din "on ast)el 7nc9t participa iile lor au crescut de la 2>? din active 7n @AA= la un statut ma<oritar 7n anul 2>>@8 ;entru multe ri din acest perimetru se aprecia" o 7m0unt ire cert a situa iei sistemului 0ancar dar aceasta nu poate )i remarcat 7n ierar:iile mondiale ca urmare a )aptului c 0nci importante au devenit su0sidiare ale unor 0nci strine mari iar re"ultatele 0ncilor din re,iune sunt incluse 7n statisticile noilor proprietari8 Sectorul 0ancar din 3om9nia este or,ani"at pe dou nivele* respectiv $anca Na ional a 3om9niei ca 0anc central 4i institu iile de credit constituite ca societ i comerciale pe ac iuni8 !ctivitatea 0ancar este re,lementat 7n principal de /e,ea societ ilor comerciale nr8 C@/@AA>* /e,ea 0ancar nr8 5'/@AA'* /e,ea nr8 C@2/2>>B privind Statutul $N3* /e,ea nr8 'C/@AA' privind procedura )alimentului 0ncilor* /e,ea conta0ilit ii nr8 '2/@AA@* Ordin MF 1nr8 @B@'/@AA=2 4i $N3 1nr8 CBB/@AA=2 cu modi)icrile 4i completrile ulterioare* privind apro0area ;lanului de conturi pentru societ ile 0ancare* acte normative cu privire la activitatea 0ancar 4i norme metodolo,ice proprii 4i re,lementri emise de $N38

CAPITOLUL II O(ERTA DE PRODUSE I SERVICII BANCARE 0'*' Pri%"i#ii ,i "eri%-e #rivi% oferta fi%a%"iar4&a%"ar 0'0' Pro +!e$e ,i !ervi"ii$e &a%"are 5 "o%"e#t ,i "ara"teri!ti"i 0'1' Com#ortame%t+$ "o%!+mator+$+i e #ro +!e ,i !ervi"ii fi%a%"iar4&a%"are 0'2' Pro +!e ,i !ervi"ii oferite #er!oa%e$or fi6i"e ,i 7+ri i"e

Lnsu4irea de no iuni c:eie. produs bancar, servicii bancare, mar?etin' bancar, client* Ln ele,erea principiilor moderne de a0ordare a pie ei produselor 4i serviciilor 0ancare 4i a clien ilorM Delimitarea produselor de serviciile 0ancare* cu recunoa4terea di)eren ierilor dar 4i a interdependen elorM

@5

;reci"area o)ertei 0ancare* pe cate,orii de clien i* persoane )i"ice 4i persoane <uridice* cu elemente de inova ie )inanciar 0'*' Pri%"i#ii ,i "eri%-e #rivi% oferta fi%a%"iar4&a%"ar

Func iile de 0a" ale unei 0nci vi"ea". ( atra,erea de disponi0ilit i 0ne4ti de la clien i 4i pstrarea lor 7n si,uran M ( asi,urarea restituirii sau trans)erului 0anilor la cererea clien ilorM ( valori)icarea resurselor atrase prin o)erirea de credite8 O atentie deose0ita im0unatatirii si diversi)icarii continue a o)ertei de produse si servicii 0ancare presupune 4i respectarea urmatoarelor #ri%"i#ii de 0a". Profe!io%a$i!m D asisten a din partea unui personal cu pre,tire si e5perien 0o,at in domeniul 0ancarM O#erativitate D promptitudine 7n re"olvarea solicitrilor* ast)el incat s nu e5iste pro0leme le,ate de 7nt9r"ieriM Re!#e"t fa- e "$ie%t D e necesar a se acorda o aten ie deose0ita )iecrei solicitri venita din partea clien ilor* 7ncerc9nd a se o)eri solu ii personali"ateM asisten cu personalul cali)icat din 0anc* pentru a economisi timpul clien ilor 4i a o)eri cele mai 0une solu ii8 Sim#$itate ,i o#erativitate D procedurile de lucru cu clien ii sunt concepute de o maniera e)icienta* ast)el 7nc9t opera iunile pe care le solicit s )ie procesate in termen cat mai scurt8 0'0' Pro +!e$e ,i !ervi"ii$e &a%"are 5 "o%"e#t ,i "ara"teri!ti"i ;rodusul 0ancar* de)init 7n sens lar,* cuprinde o)erta pe care o 0anc o adresea" clientelei sale 4i care se materiali"ea" 7n 0ilan ul 0ncii8 ;e de alt parte* livrarea produsului ctre client e asociat unui ansam0lu de opera iuni* unele cu caracter administrativ8 Serviciul este o activitate prestat sau orice ac iune propus spre v9n"are sau sc:im0 clien ilor 0ncii ori* 7n alte ca"uri* o)erite cu oca"ia cumprrii de ctre ace4tia a unui produs* opera iune care nu se re,se4te imediat 4i direct 7n 0ilan ul 0ncii8 Din punct de vedere conceptual* dar 4i practic* di)eren ierea dintre cele dou no iuni este di)icil de reali"at* am0ele av9ndu(4i con inutul 7n activitatea speci)ic institu iilor de credit8 Ln domeniul 0ancar* serviciul repre"int o activitate prestat sau un 0ene)iciu intan,i0il o)erit unui client8 Serviciile 0ancare sunt ,enerate de opera iunile pe care 0anca le e)ectuea" 7n contul clien ilor si8 Situa ia patrimonial nu este imediat 4i 7n mod o0li,atoriu a)ectat prin o)erirea acestui serviciu8 De)inirea s)erei de cuprindere a serviciilor )a de produsele 0ancare* a di)eren ierilor care e5ist 7ntre cele dou cate,orii* pre"int importan pentru delimitarea activit ilor 0ancare 4i pentru politica de marJetin,8 Sunt mai multe opinii privind separarea produselor de serviciile 0ancare iar selec ia are 7n vedere. - Oferta 0ancar 7n )unc ie de modul de solicitare din partea clien ilor. $rodusele bancare ar constitui oferta pe care 0anca o )ace clien ilor* )iind ast)el considerate produse creditele pe care 0anca le acord* plasamentele de o0li,a iuni emise de stat sau de sectorul privat* atra,erea de economii 7n depo"ite pe di)erite termene* ,estionarea porto)oliului de titluri* s8a8 9erviciile sunt solicitate de clien 4i 7n cadrul lor se pot ,rupa. eviden a opera iunilor 7n conturi curente* opera iuni de cas* opera iuni privind instrumentele de plat 4i credit* emiterea de scrisori de ,aran ie 0ancar* etc8

@&

( !l i speciali4ti consider ca )iind produse opera iunile care mobilizeaz capitaluri* acestea )iind cau"a reali"rii produselor 0ancare8 ;rin o)erirea acestor produse* credite sau depo"ite* situa ia patrimonial a 0ncii este imediat a)ectat8 Serviciile 0ancare sunt ,enerate de opera iunile pe care 0anca le e)ectuea" 7n numele clien ilor ei8 Situa ia patrimonial a 0ncii nu este 7n mod o0li,atoriu a)ectat prin o)erirea acestor servicii. e5ecutarea unui ordin de virament* remiterea unui cec spre 7ncasare* introduserea unui titlu la 0urs* sunt servicii ale cror costuri a)ectea" costurile de prelucrare nu 4i pe cele de capital8 ( O separare mai precis 7ntre produse 4i servicii 0ancare este dat de costul lor. do09n"i* ta5e* comisioane8 !st)el* opera iunile de 7ncasri 4i pl i 7n numerar* decontrile prin viramente sunt servicii 0ancare* comisionateM creditele 4i depo"itele* 7n toat diversitatea lor* sunt produse 0ancare* purttoare de do09n"i8 Ln ,eneral 7ns* 7ntre produsele 4i serviciile 0ancare e5ist o real interdependen. de e5emplu* contul de depo"it repre"int un produs 0ancar* 7n timp ce desc:iderea 4i administrarea contului constituie serviciiM creditele sunt produse* dar opera iunile privind e5perti"area ,aran iilor* sunt servicii8 Caracteristicile comune produselor 4i serviciilor 0ancare vi"ea". ( caracterul imaterialM ( caracterul e5clusiv al presta ieiM ( caracterul re,lementatM ( unitatea de con inutM ( caracterul interactiv8 De4i e5ist numeroase asemnri 7ntre produsele 4i serviciile 0ancare* se pot preci"a o serie de deose0iri* printre care. ( 3itmul de diversi)icare a serviciilor este mai accelerat dec9t 7n ca"ul produselor* munca de ela0orare 4i lansare a unui produs nou )iind mai ampl 4i de duratM ( Durata de via a produselor 0ancare este 7n ,eneral mai scurt dec9t a serviciilor* cererea de pe pia )iind 7ntr(o continu dinamicM ( Ieniturile reali"ate 7n urma serviciilor prestate sunt relativ mai reduse dec9t 7n ca"ul plasamentelor 0ancareM ( Serviciile 0ancare constituie aproape 7n e5clusivitate o surs de venituri* 7n timp ce produsele 0ancare sunt ,eneratoare at9t de venituri* c9t 4i de c:eltuieliM ( Su0 aspectul recuperrii costului* 7n ca"ul serviciilor riscul este minim* )iind ta5ate aproape concomitent cu prestarea lor* 7n timp ce valori)icarea produselor 0ancare prin 7ncasarea do09n"ilor* este de durat* riscul de nereali"are a veniturilor )iind ridicat8 ;olitica de produs constituie o component )oarte important a strate,iei 0ancare 4i repre"int conduita pe care o adopt 0anca re)eritor la structura 4i evolu ia ,amei de produse 4i servicii Inter)eren a sistemului 0ancar cu pia a )inanciar 4i rolul su 7n economie pe ansam0lu* a condus la o dinamic accentuat a acestui domeniu 4i la apari ia unor produse sau servicii de ,rani * cum ar )i. produse sau servicii privind pia a de capital* asi,urrile* )ondurile de pensii* consultan 7n a)aceri 4i investi ii8 1' Com#ortame%t+$ "o%!+mator+$+i e #ro +!e ,i !ervi"ii fi%a%"iar4&a%"are MarJetin,ul se constituie 7ntr(un amplu studiu cu privire la modul 7n care di)erite se,mente ale societ ii 74i satis)ac necesit ile prin procesul sc:im0ului* 7ntruc9t prin activitatea de marJetin, se pot reali"a 7n principal* identi)icarea 4i delimitarea cererii 4i concuren ei* or,ani"area re elei de repre"entare* in)ormare* comerciali"are* distri0u ie 4i promovare*

@=

ela0orarea politicii de pre 4i de produs* precum 4i identi)icarea cilor optime de cooperare interna ional 4i plasare de capital8 Foarte concis* acceptarea vi"iunii de marJetin, 7n e5presii de coloratur se poate transpune 7n urmtoarele imperative. ( s descoperi dorin ele consumatorului 4i s le 7ndepline4tiM ( s produci numai ceea ce se poate vinde* 7n loc s 7ncerci s vin"i ceea ce se produceM ( s iu0e4ti consumatorul* 4i nu produsulM ( s satis)aci nevoile consumatorului 7n condi ii de renta0ilitate8 Ln vi"iunea modern* marJetin,ul este o activitate esen ial a a,entului economic* s)era sa de cuprindere )iind e5trem de lar,* vi"9nd inte,rarea re"ultatelor cercetrii 7n toate )a"ele vie ii unui produs* 7n circuitul care 7ncepe 4i se termin cu consumatorul8 !st)el* pilonii activit ii de marJetin, sunt . ( consumatorul care tre0uie s )ie 7n centrul aten iei activit ii 7ntreprinderii* cu nevoile 4i dorin ele saleM ( pro)itul net care este scopul )inal ce se reali"ea" prin satis)acerea nevoilor consumatorilorM ( or,ani"area de marJetin, ce permite adoptarea deci"iilor 7n )unc ie de cerin ele pie ii8 Ln domeniul 0ancar* clientul este o persoan sau o companie care 0ene)icia" de serviciile 0ncii* 7n ,eneral acesta av9nd un cont desc:is la 0anc8 +ri<a )a de client tre0uie s se a)le 7n centrul preocuprilor* 7ncon<urat de mi5ul de marJetin, 1produs* pre * plasare(distri0u ie 4i promovarea* adic de cei B;28

Se o0serv sc:im0area vec:ii )ilo"o)ii a 0anc:erului* Ecine are nevoie de noi 4tie unde s ne ,seascE* 4i adaptarea unei noi strate,ii* cum ar )i strate,ia ni4ei* prin care se urmre4te E s se cree"e valoare pentru clientel E* adic producerea de servicii pentru o anumit clientel* dispus s plteasc mai mult8 In ,eneral o)erirea de servicii competitive* nu se poate reali"a )r utili"area opticii 4i a instrumentelor de marJetin,8 !ceasta presupune o anali" continu a pie ii serviciilor 0ancare* vi"9nd nevoile clientelei e)ective 4i poten iale* adoptarea unei atitudini creative* ,eneratoare de noi servicii* o distri0u ie supl cu a<utorul in)ormaticii 4i calculatoarelor* 7n ,enere o atitudine activ* responsa0il )a de pia a 0ancar care devine de<a supra( se,mentat8 Ln s)era marJetin,ului serviciilor )inanciare sunt incluse. @8 ;roduse 4i servicii 0ancare 28 Servicii de asi,urare C8 Servicii 0ursiere B8 ;roduse 4i servicii ale institu iilor )inanciare ne(0ancare Ln ceea ce prive4te sectorul 0ancar* totalitatea actelor* atitudinilor 4i deci"iilor cumprtorului privind utili"area unei pr i din veniturile sale pentru cumprarea de produse 4i servicii 0ancare de)ine4te comportamentul consumatorului de pe acest se,ment de pia 8 Deci"ia unui client de a cumpra este in)luen at de o serie de )actori mai importan i* dintre care. ( pre uri competitiveM ( reputa ia sau 7ncrederea pe care 4i(a c94ti,at(o o)ertantulM

@'

( calitatea produselorM ( ale,erea produselor sau serviciilor pentru a satis)ace anumite necesit iM ( cuno4tin ele* e5perien a 4i atitudinea personalului o)ertantuluiM ( avanta<e o)erite8 0'2' Pro +!e ,i !ervi"ii oferite #er!oa%e$or fi6i"e ,i 7+ri i"e Ln cate,oria #ro +!e$or &a%"are e!ti%ate #er!oa%e$or fi6i"e ,i 7+ri i"e se inculd 7n linii mari* acelea4i produse dar di)eren iate 7n )unc ie de cerun ele speci)ice* ast)el. ( conturi curente 4i depo"itele 0ancare* )ie su0 )orma unui cont desc:is pe o perioada determinata si remunerat in )unctie de caracteristicile si tipul depo"itului ales* )ie su0 )orma de certi)icate de depo"it* di)erentiate si acestea ast)el incat sa vina in intampinarea nevoilor si cerintelor clientilor 0anciiM ( creditele 4i ,aran iile acordate de 0nci* deci"ia de creditare 0ancar )iind di)eren iat 7n )unc ie de tipul de credit 4i de cate,oria de clien i* destina ie* moned de re)erin * etc8M ( )inan ri pe 0a" de crean e comerciale* 7n ca"ul persoanelor <uridice. )actorin,* )or)etare* scontareM ( instrumente de plat 4i de credit. cardul D de de0it sau de credit* in lei sau valutM cecuri D de calatorie sau la ordin )olosite ca instrumente de plat8 9ervicii bancare destinate persoanelor fi)ice> @8 sel) 0anJin, D permite plata cu numerar prin intermediul automatelor sel)0anJin, sau o)iciilor asistate de aparatura speci)ica* e5istente la sediile unitatilor teritoriale ale 0ancilor respectiveM 28 pastrarea valorilor in caseteM C8 standin, order D modalitate de plata prin care 0anca platitorului e5ectuta ordine de plata* la date si in sume )i5ate in preala0il* in 0a"a unui contract inc:eiat cu platitorulM B8 ac:i"itionarea de metale pretioaseM 58 direct de0it &8 evaluarea 0unurilor adimise in ,arantarea creditelorM =8 plati prin mandate '8 trans)er de 0ani si )onduri prin di)erite sisteme Alte produse i servicii de retail Cecuri de cltorie Trans)eruri rapide de 0ani 1Q- U M+2 Lnc:irierea de casete de valori ;rivate 0anJin, SupermarJetul )inanciar 9ervicii bancare destinate persoanelor 3uridice> @8 acreditivul 28 incasso C8 avali"area e)ectelor de comert B8 scrisoare de ,arantie 0ancara 58 scrisoarea de con)ort &8 mo0ile 0anJin, =8 pastrarea valorilor '8 evaluarea 0unurilor admise in ,arantarea creditelor etc8 Ln cate,oria produselor 4i serviciilor de ,rani pot )i enumerate. ( tran"ac ii cu valori mo0iliare* administrare porto)olii de investi iiM ( depo"itar al )ondurilor private de pensii 4i alte opera iuni din domeniuM

@A

servicii de consultan 4i suport 7n a)aceri* evaluarea porto)oliilor* mana,ementul opera iunilor de tre"orerieM ( asi,urriM ( scrisori de ,aran ieM ( in)orma ii privind riscul de arM ( e($anJin,8 In ultimii ani se mani)esta tot mai accentuat* c:iar si in 3omania in ultimul timp* e5ternali"area unor servicii 0ancare precum van"area creditelor si depo"itelor* evaluarea cererilor si dosarelor de creditare etc8 In spiritul celor enumerate mai sus* se poate spune ca importanta ma<ora la nivelul produselor si serviciilor 0ancare* din punct de vederea al volumului de produse vandute si al 0ene)iciilor o0tinute* o au creditele si depo"itele 0ancare* ne)iind insa mai putin semni)icative celelalte servicii e5istente pe piata 0ancara8 Sectorul de retail(0anJin, are toate 4ansele 4i 7n 3om9nia* ca 7n perioada urmatoare sa a<un,a la standardele din tarile -niunii Europene* dar 7n acest sens tre0uie de"voltat at9t calitatea produselor si serviciilor o)erite* c9t si adaptarea la noile te:nolo,ii8 Dat )iind )aptul c 7n domeniul de retail 0anJin, e5ista 7n continuare mar<e sporite de renta0ilitate* 0ancile vor )i atrase 7n investirea )ondurilor 7n noile te:nolo,ii ( 7n domeniul cardurilor* !TM(urilor* etc8

CAPITOLUL III' MECANISMELE (INANCIARE I CREDITUL* CA PRODUS BANCAR C8@8 Caracteristici ale creditului 0ancar C828 Finan area dura0il a economiei prin credit 0ancar C8C8 Creditul 0ancar pe termen mediu mo0ili"a0il C8B8 Creditul pe termen mediu 4i lun, C858 Deci"ia de creditare 0ancar D elemente ,enerale C8&8 +arantarea creditului C8=8 3iscurile 7n materie de credit C8'8 Opera iunile de leasin, C8A8 3ela ia 0ncii cu )irma D perspective 7n anali"a )inanciar Test de autoevaluare 4i control

Lnsu4irea de no iuni c:eie. credit bancar, creaie monetar, principiile creditrii, linie de credit, credit pe afacere, credit de tre)orerie, credite de mobili)are, nevoi de finanare, costul creditului, bonitate, lic/iditate, solvabilitate, profitabilitate, leasin'. Cunoa4terea caracteristicilor 4i rolului creditului 0ancar* a mecanismelor de )inan are prin intermediere 0ancarM De)inirea speci)icului rela iei dintre 0nci 4i clien ii lorM Ln ele,erea caracteristicilor 4i mecanismelor principalelor cate,orii de credite acordate de sectorul 0ancar 4i a criteriilor de selec ieM De)inirea opera iunilor de leasin,* prin caracteristicile 4i conta0ilitatea opera iunilor speci)iceM

2>

Identi)icarea metodolo,iei de apro0are a creditelor 0ancare 4i a cerin elor care privesc acordarea unui credit8 1'*' Cara"teri!ti"i a$e "re it+$+i &a%"ar

Creditul 0ancar apare ca un sistem de rela ii 7ntre 0nci 4i a,en ii economici* 7n cadrul crora mi<loacele 0ne4ti a)late temporar disponi0ile 7n conturile 0ancare* la care se adau, disponi0ilit ile sistemului )inanciar(0ancar* devin resurse de creditare* 7n sensul c sunt redistri0uite de 0nci prin acordarea de credite di)eritelor ramuri ale economiei na ionale8 Spre deose0ire de creditul comercial care se acord 7n raport cu disponi0ilit ile capitalului industrial de<a e5istent* creditul 0ancar se acord din capitalul inactiv* temporar disponi0il sau din crea ia monetar8 ;rin creditul 0ancar este introdus 7n circula ie suplimentar o cantitate mare de 0ani* care repre"int realmente principalul volum de mi<loace de plat 7n circuitele economico()inanciare8 Crea ia monetar este str9ns le,at de mecanismele de )inan are a economiei* care permit a,en ilor economici s dispun de resurse pentru consum 4i investi ii peste nivelul veniturilor lor imediate* pe 0a"a anticiprilor viitoare8 Intermedierea permite crea ia monetar )r suport material* speci)ic 0ncilor care ,estionea" depo"ite la vedere* e5tins 7n ultimul timp 4i institu iilor care administrea" plasamente pe termen scurt u4or trans)orma0ile 7n moned* cunoscut )iind realitatea dup care Ecreditele )ac depo"iteleG8 !ceast putere de a crea moned poate )i restr9ns prin re,lementri impuse 0ncilor sau prin politica 0ncii centraleB8 Dac 7ns investi iile necesare 7ntr(o perioad sau 7ntr(o anumit "on de)avori"at 1 rile )ost comuniste2 sunt masive iar economiile care tre0uie s le )inan e"e sunt total insu)iciente ori se reorientea"* deoarece randamentul o)erit nu acoper riscurile asumate* rolul intermediarilor )inanciari creatori de moned devine predominant 4i conduce la un sistem cunoscut ca Eeconomie de 7ndatorareG a 7ntreprinderilor )a de 0nci 4i a 0ncilor )a de 0anca central8 Maurice !llais* laureat al ;remiului No0el pentru Economie 7n @A''* a)irm 7n lucrarea prin care 4i(a ar,umentat convin,erile* HImpo"itul pe capital 4i re)orma monetarG* c se poate crea putere de cumprare suplimentar din nimic 1He5 ni:iloG2* cu e)ecte in)la ioniste* pornind de crea ia de moned de cont prin 0ncile comerciale care acord credite peste valoarea resurselor e5istente la dispo"i ia lor* asimilate cu orice fabricant de bani fali. am0ii distri0uie* )r nici o 0a" real* dreptul de acces la 0unurile 4i serviciile e5istente pe pia 4i contri0uie ast)el la cre4terea pre urilor 14i 7n aceste condi ii* a)irm al i anali4ti* institu ia care tutelea" 0ncile nu este mai pu in implicat28 Ln acest )el* pe moment se produce o de"voltare a a)acerilor* urmat 7ndeaproape de un declin inevita0il care se e5plic prin )aptul c nu se poate reali"a produc ie 7n acela4i ritm cu crea ia de moned na ional8 Ln consecin * nu pot )i respectate termenele de ram0ursare a creditelor acordate de 0nci 7n contrapartida crea iei monetare8 M8 !llais nu contest )aptul c actualul sistem 0ancar de"volt mai cur9nd o rela ie 7ntre credit dec9t 7ntre economisire 4i credit58 E5tin"9nd aceste a)irma ii la realitatea tran"i iei la economia de pia 7n Estul Europei* putem considera creatori de moned inflaionist 4i acele societ i comerciale neper)ormante* ma<oritar cu capital de stat* care acord salarii ne<usti)icate prin produc ia reali"at ori se pltesc compensa ii ne<usti)icate ca motiva ie a disponi0ili"rii personalului 7ntr(o 7ntreprindere restructurat8

B 5

F8 $remond* !8 Co:en* M(C Ferrandon D Comprendre les problemes monetaires, tome @* Vatier* ;aris* @A=A 3au) +WnenX D ;e la finance pour l=industrie a l=industrie pour la finance@ 7n 3evue EEconomie FinanciereG* @AAB

2@

Creditul 4i mecanismele sale speci)ice permit disponi0ili"area de )onduri lic:ide pentru investi ii productive8 Din punct de vedere economic ,eneral* creditul i investiiile repre)int ba)a creterii economice* deci a cre4terii nivelului de trai8 3ela iile or,ani"ate de creditare )ac posi0ile investi iile necesare unei cre4teri economice adecvate 4i continue8 Creditarea 0ancar 4i do09nda au e)ect direct asupra dinamicii activit ii economice* )iind 7n le,tur cu nivelul resurselor de )inan are 4i costul acestora&8 Dar acestea nu sunt posi0ile 7n a0sen a unor pie e e)iciente8 Ln economiile de pia e5ist numero4i intermediari 7ntre cei ce economisesc 4i investitori8 Ln ca"ul 3om9niei* 0ncile comerciale sunt sin,urii intermediari* spre deose0ire de ri evoluate din punct de vedere economic 4i )inanciar* unde intervin cu mult e)icien 0nci de investi ii* 0nci de a)aceri* 0urse de valori mo0iliare* )onduri de pensii* societ i de economii 4i 7mprumuturi* 0nci imo0iliare* companii de asi,urri* 4i multe altele implicate 7n colectarea )ondurilor disponi0ile 7n scopul acordrii de credite pentru investi ii8 Ln )apt* creditul 0ancar conduce la un lan de e)ecte. ( ( ( ( ( ( $ncile comerciale utili"ea" depo"itele clien ilor lor pentru a acorda 7mprumuturi8 Investi iile pro)ita0ile ma<orea" volumul produc iei 4i veniturile Investi iile in)luen ea" 7n mod po"itiv situa ia locurilor de munc Ieniturile mai mari tind s ma<ore"e consumul 4i/sau economisirea 1depo"ite 0ancare2 Depo"itele 0ancare suplimentare sunt disponi0ile pentru noi credite -n consum superior conduce la impulsionarea anumitor ramuri economice 4i la cre4terea nivelului de trai

Cre ite$e &a%"are <oac un rol important 7n derularea activit ii a,en ilor economici 7n rile cu economie 7n tran"i ie8 Ln perspectiva dep4irii acestei perioade de c9tre 3om9nia* rolul creditului 0ancar 7n acoperirea necesit ilor )inanciare ale a,en ilor economici va )i primordial* )iind necesare 7ns msuri )erme privind. capitali"area 0ncilor 1s(a sta0ilit de<a ma<orarea capitalului propriu2M mic4orarea nivelului do09n"ii la crediteM politic )inanciar <udicioas 1priorit i la creditare pentru a,en ii economici care reali"ea" e5port2M sus inerea pro,ramelor de restructurare 4i moderni"are ale a,en ilor economici via0ili prin credite cu ,aran ie ,uvernamental 4i do09nd 0oni)icatM trans)ormarea creditelor 10ancare2 7n participa ii la capitalul )irmei8 $ncile comerciale 4iau diversi)icat te:nicile de creditare pentru a rspunde solicitrilor 7ntreprinderilor 7n condi ii de risc minim 4i pentru a acoperi cerin ele de )inan are impuse de de"voltarea acestora8 Opera iunile de creditare e)ectuate de 0nci au la 0a" pruden a 0ancar* criteriu )undamental de politic 0ancar care caracteri"ea" 7ntrea,a activitate dar care este e5a,erat 7n pre"ent dup o perioad de a0u"uri* e)ectele )iind 7ns contradictorii. economia este privat de )ondurile necesare pentru a se de"volta* se men ine 7n )unc iune cu un minimum de resurse de supravie uireM re"ultatele sunt a5ate pe pierderi iar consecin ele se re,sesc 7n scderea continu a nivelului de trai* deci a economisirii* 4i 7n privarea sectorului 0ancar de )onduri* ma<oritatea resurselor e5istente )iind atrase de stat8 $rincipiile 'enerale ale strate'iei creditrii 7n sistemul nostru 0ancar se a5ea" pe elemente de pruden 7n opera iunile speci)ice 4i 7n rela ia cu clien ii @8 ;ruden a 0ancar 4i calitatea porto)oliului constituie coordonate de 0a" 7n activitatea societ ilor 0ancare8
&

Iasile Turliuc D Creditarea bancar i creterea ecoonmic, 7n EMecanismele )inanciar monetare 7n procesul tran"i iei la economia de pia G* coordonator +:e8 Ioinea* Editura Sedcom /i0ris* Ia4i* @AAA

22

;ruden a 0ancar capt o importan special 7n procesul de anali"6 4i apro0are a solicitrilor de credit* presupune cunoa4terea 4i acceptarea unor riscuri* corelate cu pro)itul ce se estimea" a se o0 ine8 $anca tre0uie s accepte 7n ,eneral* numai e5puneri la risc pro)ita0ile 4i s6 nu(4i asume nici un risc individual sau cumulat pe care nu(l poate cuanti)ica8 3ealit ile ultimilor ani au eviden iat 7nclcarea acestor principii de ctre 0nci cu mare importan 7n sistem* ceea ce a antrenat )alimente* solu ii costisitoare pentru societate 4i pierderea credi0ilit ii8 Eventualele pierderi ce se pot 7nre,istra tre0uie acoperite din provi"ioane constituite 7n preala0il* )r ca e)ectul acestor pierderi s in)luen e"e su0stan ial situa ia anului respectiv8 ;rovi"ioanele speci)ice de risc acoper o valoare compara0il a unor credite riscante* 0loc:ea" )onduri 4i posi0ilit ile de pro)it8 $ncile tre0uie s6 monitori"e"e 7n permanen 6 riscurile 4i toate po"i iile de 0ilan * 7n special riscul lic:idit ii* riscul de neram0ursare* riscul ratei do09n"ii8 riscul valutar* toate acestea av9nd le,tur cu tipurile de credit* evolu iile pie ei* ale ratelor do09n"ii 4i cate,oriile de clien i implica i8 Ln msurarea 4i aprecierea calit ii porto)oliului* 0ncile urmresc per)ec ionarea metodolo,iilor utili"ate* prin de"voltarea sistemelor de cuanti)icare 4i caracteri"areM se impune o anali" mai atent a calit ii sursei de ram0ursare* a ,aran iilor constituite* mecanismelor 4i structurilor prin care se ram0ursea" creditul8 28 Cunoa4terea clien ilor8 !ceast6 cerin repre"int o component de 0a"6 a rela iei dintre 0anc6 4i client* care o0li,6 la anali"a comple56 a situa iei economico()inanciare a clien ilor* 7n perioada trecut 4i 7n perspectiv6* la caracteri"area capacit ii mana,eriale 7n ,eneral* la anali"a serviciului datoriei dar 4i a e5i,en elor acestora* 7n plan cantitativ 4i calitativ8 Or,ani"area responsa0il a activit ii de creditare 7n cadrul 0ncii 7ntr(un departament de credite* pe direc ii 4i pe ramuri economice* )acilitea" speciali"area pe direc ii speci)ice 4i monitori"area creditelor acordate* p9n la ram0ursare8 Strate,ia 0ncilor 7n domeniul creditrii este direct dependent6 de strate,ia 7n domeniul clien ilor* care clasi)ic6 pia a 7n trei se,mente di)erite* ca cerin e 4i nevoi8 ;rimele dou se,mente cuprind. clien i strate,ici 4i mari companii interna ionaleM societ i comerciale cu capital de stat* mi5t sau privat8 Cea de(a treia cate,orie de clien i se re)er6 la un se,ment nou al pie ei* persoanele )i"ice* crora 0ncile le acord6 mai ales credite de consum sau credite 7n cont curent prin carduri* )r 7ns a repre"enta deocamdat un volum important8 Ln planul de rela ii al 0ncilor* persoanele )i"ice ocup6 un loc special* mai ales 7n ceea ce prive4te o)erta disponi0ilit ilor popula iei 4i valori)icarea lor prin 0anc68 Dar )actori independen i de interesele 0ncii au creat cadrul propice a0u"urilor 7n creditarea anumitor persoane )i"ice* duse p9n la e5trema de"ec:ili0rrii 4i )alimentrii unor 0nci8 C8 +arantarea* ram0ursarea 4i recuperarea creditelor8 Capacitatea de ram0ursare a creditelor se de)ine4te printr(o anali"6 comple56 a clientului* care se completea" cu ,aran ii asi,uratorii 7n propor ie de cca8 @2> ? raportat la creditul acordat 4i do09n"ile a)erente8 +aran iile repre"int 7n )apt ultima surs6 de ram0ursare a creditului* atunci c9nd toate opiniile po"itive despre via0ilitatea de0itorului s(au dovedit eronate8 ;rimul nivel de anali"6 este valoarea ,aran iei8 !poi* modul 7n care se constituie ,aran ia* direct de la client sau indirect de la o ter 6 persoan6 care(l ,irea"* implic6 un risc care tre0uie identi)icat de 0anc6 7n momentul apro0rii creditului* pornind c:iar de la calitatea ,arantului8 O deose0it6 importan o are lic:iditatea ,aran iei 7n ca"ul 7n care 0anca va trece la e5ecutarea acesteia* cu re)erire la evolu ia pre ului pe care(l poate o0 ine din valori)icare 4i timpul necesar 1de e5emplu* 7n ca"ul 7n care se o)er 0ncii ac iunile unei societ i ca ,aran ie28 ;rin 7mprumuturile pe care le acord* 0anca are ca rol interven ia activ 7n economie* pentru a a<uta 7ntreprinderile 7n di)icultate s surmonte"e di)erite o0stacole temporare 4i s

2C

o0 in o cre4tere economic prin creditele contractate8 Din motive le,ate de insta0ilitatea perioadei de tran"i ie de la o economie plani)icat centrali"at la economia de pia * multe societ i comerciale* independent de structura lor* nu au 7nre,istrat per)orman ele preconi"ate* re"ultatele acestora conduc9nd la pl i restante 4i pierderi preluate de 0nci8 ;rintre aceste cau"e* 7n ultimii ani se remarc. ( volumul ridicat al c:eltuielilor de e5ploatare* ca urmare a utili"rii reduse a capacit ilor de produc ie* consumurilor speci)ice de materii prime* materiale 4i ener,ie ridicate* c:eltuielilor tot mai mari cu personalul 7n condi iile unei produc ii reduse pe o pia nereceptiv* re0uturi* etc8 ( nivelul ridicat al c:eltuielilor )inanciare determinat de utili"area unui volum ridicat de credite 0ancare* ca sin,ur posi0ilitate la care 7ntreprinderile pot recur,e 7n condi ii de su0capitali"are aproape ,enerali"atM ( e5isten a unor stocuri re"ultate din renun ri la contracte* e5ecutarea unor produse )r des)acere asi,urat6* lipsa unor importuri necesare )inali"rii produselor sau cola0orri care au avut in)luen e ne,ative* 7n special 0loca<ul )inanciar* do09n"i 4i penalit i atrase de neonorarea unor o0li,a ii contractuale s8a8 3aportat la aceasta situa ie* 0ncile au adoptat politici caracteri"ate prin cre4terea e5i,en ei 7n acordarea creditelor* protec ia uneori e5a,erat6 4i ine)icient prin ,aran ii* implicarea unit ilor teritoriale 7n urmrirea procesului de creditare pe tot traseul de la apro0are p9n la ram0ursarea de)initiv6* uneori cu dep4irea competen elor8 !ceasta a condus la diminuarea posi0ilit ilor de )inan are a activit ilor a,en ilor economici* a investi iilor 4i moderni"rilor* a4a cum se o0serv6 4i din situa iile statistice pre"entate pe ansam0lul sectorului 0ancar8 Creditul este conceput ca un plasament cu risc asumat de 0anc6* 7n vederea o0 inerii unui pro)it corespun"tor 4i derulrii unei activit i continue prin valori)icarea resurselor atrase de la ter iM pentru client* repre"int o surs6 de )inan are a0solut necesar6 des)4urrii* de"voltrii sau restructurrii activit ii8 Deci pro0lema estimrii reale a situa iilor de risc* a cuanti)icrii corecte a )actorilor determinan i 4i a selectrii msurilor de protec ie cele mai adecvate pre"int importan pentru escaladarea di)icult ilor actuale 4i sus inerea cre4terii economice* prioritar 7n pre"ent8 1'0' (i%a%-area +ra&i$ a e"o%omiei #ri% "re it &a%"ar Creditul 0ancar se asi,ur 7n special pe termene scurte 4i )oarte scurte 4i serve4te drept principal contrapartid a crea iei monetare8 El se re,se4te 7n posturile de activ ale 0ilan ului 0ancar8 Creditul pe termen scurt are ca destina ie )inan area c:eltuielilor curente de produc ie 4i acoperirea nevoilor de tre"orerie* pentru care 0ncile pun la dispo"i ie mi<loace de plat create de ele 7nsele 4i este ram0ursa0il c9nd 7ntreprinderea o0 ine )ondurile din v9n"area produselor sale8 Ln )apt* 0ncile desc:id ,linii de credit, la dispo"i ia a,en ilor economici pentru a le permite continuitatea 7n e5ercitarea unei activit i8 !st)el* prin crea ia monetar 4i contrar aspectului provi"oriu al creditelor acordate* bncile particip n mod durabil la finanarea economiei8 Ln acela4i timp* prin sistemul 0ancar se pune la dispo"i ia economiei moneda necesar tran"ac iilor8 Ln mod ,lo0al* economia are nevoie de un volum su)icient de mare de credit asi,urat prin Nresurse monetareN pentru ca volumul de moned e5istent s se men in sau s creasc8 Ln ,eneral* creditele 0ancare au 7n vedere cele dou tipuri principale de nevoi de )inan are ale unui a,ent economic. nevoi de )inan are re"ultate din ciclul de e5ploatare* care au un caracter permanent* situa ie 7n care 0anc:erul propune un monta< )inanciar ce const 7ntr(o com0ina ie de credite pe termen scurt* 7n )unc ie de activitatea 7ntreprinderii 1v9n"are pe pia a intern sau e5tern* activitate permanent sau se"onier2* vala0il pe o perioad de un an* av9nd sta0ilite 4i pla)oane de utili"are a di)eritelor crediteM

2B

nevoi de )inan are re"ultate din ciclul de investi ii* care nu sunt )inan ate niciodat inte,ral prin credite 0ancare* 7ntreprinderea contri0uind 4i cu alte surse* cum ar )i auto)inan area* 7mprumuturi o0li,atare* aportul ac ionarilor* s8a8M pentru )inan area investi iilor* a,entul economic solicit credite 0ancare pe termen mediu 4i lun,8

;erioada de ram0ursare a creditelor acordate este intervalul de timp 7n care sumele 7mprumutate 4i do09n"ile tre0uie restituite inte,ral 0ncii8 ;erioada de ,ra ie repre"int intervalul de timp 7n care 0ene)iciarul de credite nu este o0li,at s restituie 0ncii sume din 7mprumuturile primite dar* de o0icei* tre0uie s plteasc do09n"ile calculate pentru intervalul respectiv de timp8 ;erioadele de ram0ursare 4i de ,ra ie se ne,ocia" cu )iecare solicitant de credite* 7n cadrul perioadelor ma5ime apro0ate8 Creditele pe termen scurt acordate de 0nci se ,rupea"* 7n )unc ie de destinaia lor 7n trei cate,orii. credite a)erente activit ii curente ( pentru e)ectuarea aprovi"ionrilor necesare reali"rii produc iei destinate a )i livrate la intern sau e5portM pentru e)ectuarea altor c:eltuieli de produc ie 4i de 7ntre inereM suplinirea )ondurilor 7ncorporate 7n produse livrate* lucrri e5ecutate 4i servicii prestate* a)late 7n curs de 7ncasareM c:eltuieli pentru produc ia anului urmtor 1produc ia neterminat2M activitate de comer * turism* s8a8 credite pentru stocuri se"oniere* acordate pe 0a"a situa iilor mi4crii stocurilor a,en ilor economici care constituie stocuri de materii prime 4i produse )inite* cantitativ 4i valoric* pe perioada de constituire8 Credite pentru reali"area unor investi ii* cu termen de ram0ursare de p9n la un an* cu respectarea metodolo,iei de anali" 4i evaluare prev"ute pentru creditele de investi ii8 Ln )unc ie de tipul de cont prin care se derulea"* creditele pe termen scurt pot )i. prin cont curent de 7ncasri 4i pl i ( linie de creditM prin cont separat de 7mprumut D credit pe a)acere8 @2 6inia de credit se poate acorda pe termen de trei luni* cu ram0ursare 7n luna a treia* 7nainte de e5pirarea termenului de vala0ilitateM a,entul economic 7ntocme4te o cerere scris iar 7n urma anali"ei economico()inanciare* pla)onul liniei de credit poate )i re7nnoit din trei 7n trei luni8 Creditul se pune la dispo"i ia clientului prin contul curent de 7ncasri 4i pl i* 7n limita pla)onului apro0at8 Nivelul solicitat al liniei de credit nu tre0uie s dep4easc media 7ncasrilor lunare pro,no"ate din activitatea de 0a" D 7ncasri prin cont curent8 22 Creditul pe afacere se acord pe o perioad e,al cu perioada a)erent unei sin,ure rota ii a activului circulant creditat* dar nu mai mult de @ an8 Creditul se pune la dispo"i ia clientului prin contul separat de 7mprumut8 ;relun,irea perioadei de creditare se )ace 7n condi iile prev"ute de normele 0ancare8 Creditul 0ancar pe termen scurt 7n economia de pia are mai multe forme* dintre care preci"m. a2 Creditele de trezorerie sau prin cont curent* desc:ise la 0nci 7n )unc ie de situa ia de tre"orerie a clientului* se acord pe mai multe destina ii* 7n raport cu statutul )iecrei institu ii de credit* respectiv. ;entru faciliti de cas D se acord periodic* pentru a acoperi decala<e de scurt durat ce pot interveni la un moment dat 7n tre"oreria unei 7ntreprinderi* atunci c9nd )lu5ul 7ncasrilor

25

nu coincide cu )lu5ul c:eltuielilor* creditul )iind necesar pentru pl i de salarii* )urni"ori* alte o0li,a ii imediate8 Credite pentru activit i se)oniere se acord 7ntreprinderilor care lucrea" se"onier 4i 7nre,istrea" un decala< 7n timp 7ntre 7ncasri 4i c:eltuieli* atunci c9nd veniturile sunt se"oniere dar c:eltuielile au caracter continuu sau 7n situa ia invers* c9nd veniturile sunt constante dar c:eltuielile au oscila ii mari se"oniere D are la 0a" un plan de )inan are se"onier din care re"ult lunar* nevoile 4i resursele8 Dac se constat o simpl 7n,:e are de stocuri nev9ndute* care nu sunt perisa0ile* recuperarea creditului este posi0il prin v9n"ri ulterioare8 Dac stocurile nev9ndute sunt perisa0ile sau deteriorate iar se"onul se 7nc:eie cu o pierdere pe care )irma tre0uie s o a0soar0* se va anali"a dac structura sa )inanciar permite acest lucru* 7n ca" contrar* creditul nu va putea )i ram0ursat 4i se poate recur,e la consolidarea creditului* inte,ral sau par ial* la scaden e mai 7ndeprtate iar creditul 7n cont curent 74i va sc:im0a natura* devenind o )inan are pe termen mediu8 Credite pe termen )oarte scurt sau ,spot,, de la c9teva ore la c9teva "ile* acordate din disponi0ilit ile "ilnice de numerar ale 0ncilor* 7ntreprinderilor cu o 0onitate recunoscut care 7nre,istrea" accidental un de)icit de lic:idit iM Credite de sudur sau tip releu* care anticipea" o opera iune )inanciar pe termen mediu sau lun,* )iind necesare pentru primele c:eltuieli 7ntr(o investi ie 4i care )ac le,tura cu o alt )orm de )inan are 1credit o0li,atar* emisiune de ac iuni* etc82M Mobili)area efectelor financiare* 7n multe ca"uri a 0iletelor la ordin special emise 7n )avoarea 0ncii* cu scopul ,arantrii unui 7mprumut a crui valoare este 7nscris 7n titlu* din care se deduce do09nda a)erent8

02 Creditele de mobilizare pe termen scurt sunt le,ate de anumite active* )iind ,arantate 7n primul r9nd cu e)ecte comerciale* situa ie 7n care se mai numesc 4i credite de scont8 c2 Creditele de prefinanare* acordate pentru 7ncura<area unor activit i* 7n special a e5porturilor sau a anumitor ac iuni pu0lice8 Se acord pe 0a"a unui plan de )inan are* 7n care se preci"ea" lunar c:eltuielile tran"ac iei 4i 7ncasrile din activitatea creditat* di)eren a repre"ent9nd necesarul de creditare8 Creditul se <usti)ic 7n msura 7n care nu e5ist 7nc dreptul de 7ncasare* )iind posi0il mani)estarea unor riscuri* 7n primul r9nd cel de 7ntrerupere a tran"ac iei8 Criterii$e e !e$e"-ie a )ormei de credit pre)erate de un 7ntreprin"tor privesc. ( facilitile de acces la )orma de credit respectiv* )irma va ale,e )orma de credit 7n )unc ie de ur,en a lic:idit ilor pe care le reclam. ast)el* creditele 7n cont curent presupun anali"e la0orioase a situa iei clientului* se desc:id dup o perioad de timp mai mare iar pe tot parcursul necesit o suprave,:ere 0ancar continu* 7n timp ce creditul de scont este u4or de procurat* deoarece este ,arantat cu e)ecte de comer iar riscurile asumate de 0anc )iind ast)el minime8 ( supleea creditului* re)lect capacitatea creditului de a se adapta sumei 4i duratei necesit ilor de lic:idit i* respectiv posi0ilitatea accesului 7n orice moment 4i cuantum la )onduriM din acest punct de vedere* creditul 7n cont curent este cel mai suplu* 7n timp ce creditul de scont este limitat de scaden ele e)ectelor de comer 4i de valoarea 7nscris pe acestea8 4 costul creditului* 7n dependen cu celelalte criterii* ast)el creditele 7n cont curent care sunt 4i cele mai suple* implic multe opera iuni costisitoare din partea 0ncii* )iind scumpe pentru client8 Formele tradi ionale ale creditului pe termen scurt sunt. scontarea e)ectelor de comer M

2&

avansul 7n cont curent8 @8S"o%tarea efe"te$or e "omer- constituie un mecanism simplu de )inan are 4i re)inan are* 7n declin relativ 7n ultimii ani ca urmare a numeroaselor opera iuni pe care le implic le,at de eviden ele 0ancare* de4i s(au impus recent o serie de 7ncercri de in)ormati"are a acestora8 Cam0iile )ormea" 0a"a opera iunilor de scontare* potrivit circuitului pe care l(am urmrit anterior8 Scontarea este pla)onat* de o0icei* la o anumit valoare a e)ectelor de comer iar pentru a )i scontate* cam0iile tre0uie s 7ndeplineasc condi iile de si,uran cerute de 0nci8 Ln momentul scontrii* 0anca este considerat un ter 0ene)iciar* implicat 7n circuitul cam0ial 4i deci solidar cu ceilal i semnatari pentru plata sumei la scaden 8 ;reluarea cam0iei de ctre 0anc are 7n vedere valoarea nominal a titlului* din care se deduce do09nda calculat de la data scontrii p9n la scaden 4i rata scontului* determinat de 0anc 7n )unc ie de nivelul ratei do09n"ii pe pia 8 De e5emplu* pentru o crean de @>>> euro pe trei luni* la o rat a scontului de ' ?* 0anc:erul va deduce un scont e,al cu . IN Y valoarea nominal a cam0iei IN 5 r 5 t @>>> 5 >*>' 5 C S Y (((((((((((((( Y (((((((((((((((((((( Y 2> Z @2 @2 r Y ta5a scontului t Y perioada de la scontare p9n la scaden

/a scaden * trasul va restitui datoria 0ncii care* odat cu ram0ursarea sumei* va de ine lic:idit i pe care le va utili"a 7n acordarea unui nou credit ( scopul activit ii ei )iind s o0 in un pro)it* ea nu va pstra )onduri ne)ructi)icate8 Ln condi iile 7n care 4i 0anca reclam lic:idit i* are posi0ilitatea s resconte"e titlurile de credit la 0anca central8 Opera iunea prin care 0anca central acord credite 1re)inan ea"2 0ncilor comerciale* pe 0a"a unui porto)oliu de cam0ii scontate 7n preala0il de 0nci* se nume4te re!"o%tare' Do09nda 7ncasat de 0anca central pentru creditele ast)el acordate 0ncilor se nume4te ta2a oficial a scontului 1ta5 de rescont2 iar nivelul ei este de re)erin pentru determinarea nivelului do09n"ilor 7ntr(o ar8 !ceasta este o rat impus de 0anca de emisiune* care ast)el va e5ercita o ac iune important 7n politica monetar a statului8 Scontarea pre"int numeroase avanta3e. o se 0a"ea" pe o opera iune comercial sau de produc ie care ,arantea" creditul 4i totodat utilitatea acestuiaM o este o )orm de credit u4or accesi0il* inclusiv pentru 7ntreprinderile mici 4i mi<lociiM o limitea" opera iunile de re)inan are la nivelul titlurilor acceptate la rescontare* deci poate interveni ast)el 7n determinarea nivelului creditului8 Ln acela4i timp* scontarea pre"int o serie de inconveniente 7ntr(o economie 7n plin de"voltare. limitea" acordarea creditelor la 7ntreprinderile care de in titluri de credit 4i de)avori"ea" activitatea noilor a,en i economiciM implic o circula ie cam0ial comple5* av9nd 7n vedere c prin aceasta se ,arantea" onorarea cam0iei* 4i o multitudine de eviden e la nivelul 0nciiM nu 7ntotdeauna creditul acordat este 4i oportun* nu se e)ectuea" o anali" a necesarului de credite8 Ln pre"ent* aceast te:nic de )inan are a cunoscut inova ii privind titlurile primite la scontare 4i societ ile care le mo0ili"ea". de e5emplu 7n Fran a* ara cu cea mai vec:e tradi ie 7n

2=

domeniu* scontarea a )ost simpli)icat prin e5isten a unei institu ii numit Credit de Mo0ili"are a Crean elor Comerciale* care permite unui solicitant s o0 in credit de la 0anca sa prin simpla mo0ili"are a )acturilor8 De asemenea* scrisoarea de sc:im0(e5tras permite tratamentul opera iilor de compensare pe calculator8 Ln ultimul timp* s(a diminuat importan a re)inan rii prin rescont* 7n )avoarea opera iunilor de preluare a titlurilor de credit pe pie ele monetare 1open ( marJet28 28 Ava%!+$ .% "o%t "+re%t* utili"at de mult timp 7n rile an,lo(sa5one* este un sistem suplu de o0 inere a unui credit prin care 0anca vars 7n contul unui a,ent economic 1sau al unei persoane particulare2 suma solicitat* 7n sc:im0ul unui simplu an,a<ament personal de ram0ursare la scaden M 7n anumite ca"uri* 0anca poate pretinde ,aran ii* titluri 1Sarant ( )orm de 0ilet la ordin ,arantat cu mr)uri depo"itate la o ter persoan2* asi,urri* o cau iune* etc8 Creditul se acord pentru )irme care au calitatea de vec:i client al 0ncii* pentru scopuri cunoscute* 0anca particip9nd direct la luarea deci"iei de ctre 7ntreprindere8 Este o )orm rapid de )inan are* c:iar 4i pentru 7ntreprinderile noi care pre"int planurile lor de produc ie* )r a )i ast)el de)avori"ate de ine5isten a unor crean e comerciale8 Ca aspecte ne,ative* acest credit poate conduce la deci"ii su0iective din partea 0ncii* ea )iind prea mult implicat 7n rela iile cu clien iiM 7n plus* ine5isten a unor crean e mo0ili"a0ile accentuea" riscurile le,ate de credit 4i imo0ili"ea" )ondurile 0ncii8 $ncile comerciale acord 7n principal credite pe termen scurt* 7n completarea )ondurilor proprii* pentru activitatea curent de produc ie* prestri servicii* comer * transport* turism 4i alte activit i men ionate 7n statutul societ ii8 ;entru reali"area unor o0iective de investi ii* 0ncile pot acorda 4i credite pe termen mediu* cu durata de ram0ursare 7ntre un an 4i cinci ani* sau credite pe termen lun, pe perioade mai mari de cinci ani* destinate pentru. reali"area de noi capacit i 4i te:nolo,ii de produc ie* comerciale* prestri de servicii* construc ii* cercetareM moderni"area capacit ilor 4i te:nolo,iilor e5istente* 7n scopul cre4terii produc iei* calit ii acesteia 4i productivit ii munciiM ac:i"i ionarea de ma4ini* utila<e* instala ii* a,re,ate* mi<loace de transport* etc8M cumprarea sau construirea de imo0ileM alte investi ii8 1'1' Cre it+$ &a%"ar #e terme% me i+ mo&i$i6a&i$ !cceptarea acestei )orme de credit are la 0a" pre"entarea unor titluri de credit cu scaden e mai 7ndeprtate* p9n la 5(= ani* ne,ocia0ile pe di)erite pie e8 3epre"int o )orm de credit re"ervat )inan rii anumitor sectoare ale economiei sau anumitor 0ene)iciari8 Creditul pe termen mediu mo0ili"a0il permite 0ncilor s dispun de instrumente de re)inan are suplimentare 1alturi de e)ectele de comer 4i 0onurile de Te"aur2 4i totodat lr,e4te ,ama mi<loacelor de interven ie a 0ncii centrale pe pie ele monetare8 ;rincipalele destinaii ale acestor credite sunt. 7ncura<area e5portului* ca domeniu privile,iat pentru acest creditM dotarea )irmelor industriale 4i comerciale* 7n principal 7n ca"ul 7ntreprinderilor mici 4i mi<lociiM se dore4te stimularea 0ncilor 7n )inan area unor societ i care nu au acces la alte resurse )inanciare 4i a cror activitate este cerut de economieM construirea de locuin e* ca msur social 7n spri<inul popula ieiM investi ii 4i construc ii de locuin e 7n mediul rural* s8a8

;rocedura de acordare 4i derulare a acestui tip de credit este relativ ,reoaieM ea comport e5isten a unor )actori care s materiali"e"e creditul* respectiv. ( anumite 0nci distri0uitoare de credit* de o0icei 0nci comercialeM

2'

( (

)irme de prim ran, 7n calitate de avalist* care particip la luarea deci"iei de )inan are dar care* de o0icei* nu pot resconta ele 7nsele titlurileM implicarea 0ncii centrale care s resconte"e e)ectele pe termen mediu8 Creditele acordate de ctre 0ncile comerciale pot pre"enta )orme speci)ice* cum ar )i. Creditul pe ,a< de mr)uri* acordate proprietarilor de 0unuri a)late 7n depo"ite sau 7n curs de transportM Credite pe ,a< de e)ecte pu0lice* acordate de intorilor de ast)el de titluri* atunci c9nd ace4tia au nevoie de lic:idit i dar nu vor s renun e la veniturile pe care le o0 in din de inerea titlurilor8 1'2' Cre it+$ #e terme% me i+ ,i $+%g

!ceast )orm de credit este sus inut mai pu in de ctre 0nci* de4i ele 4i(au mai sc:im0at politica 7n urma 7ncura<rii 4i de"voltrii resurselor pe termene mai 7ntinse* institu iile )inanciare )iind mai implicate prin o0i4nuitele interven ii pe pie ele de capital* )ie 7n calitate de creditori* )ie ca de0itori ( 7n principal prin emisiunea de o0li,a iuni8 Cererea de credite pe termen mediu 4i lun, provine de la urmtorii )actori. ( 7ntreprinderi* pentru investi iile productive* constituirea de )onduri de rulment 4i pentru de"voltareM ( popula ie* pentru construirea de locuin eM ( strintate* 7n special din partea rilor 7n curs de de"voltare8 1ferta de credite pe termen lun, apare din partea urmtorilor su0iec i. 0ncile* 7n principal pentru creditele pentru locuin e dar 4i pentru strintateM societ ile )inanciare speciali"ate care acord 7mprumuturi pentru ec:ipament industrial* pentru )inan area anumitor sectoare particulare 14antier naval* etc82* credite imo0iliare* opera iunile de leasin, 1cr[dit(0ail2 s8a8 institu ii )inanciare speciali"ate cu atri0u ii privind )inan area sectorului pu0licM Tre"oreria* prin intermediarii ei* care )inan ea" din )onduri proprii anumite sectoare* respectiv a,ricultura* ener,ia* transporturile* mica industrie privat din mediul rural* 7n mod di)erit de la o ar la altaM 0ncile interna ionale 1$anca European de Investi ii* Compania interna ional de credit pe termen mediu* $anca european de credit pe termen mediu* etc82 care emit o0li,a iuni 4i acord credite 7n principal pentru de"voltarea re,iunilor de)avori"ate8 $ncile colectea" economiile lic:ide su0 toate )ormele 4i operea" Ntrans)ormriN 1din depo"ite pe diverse termene2 iar societ ile )inanciare se 7mprumut pe pie ele de capital sau emit 0onuri ne,ocia0ile* av9nd acces la pia a monetar8 ;rincipalele destina ii ale creditului 0ancar pe termen mediu 4i lun,* con)orm le,isla iei 0ancare din ara noastr* vi"ea". a8 Credite n lei pentru. de"voltare* 7n completarea surselor proprii ale solicitantuluiM de"voltare* 7n co)inan are cu alte societ i 0ancareM activit i de leasin,M cumprare de ac iuniM )inan area investi iilor* inclusiv a celor imo0iliareM cumprarea de 0unuri de )olosin 7ndelun,at de ctre persoanele )i"ice8 08 Credite n valut pentru moderni"area 4i de"voltarea capacit ilor de produc ie e5istente* rete:nolo,i"are* importul de ma4ini* te:nic de calcul* instala ii8 1'9' De"i6ia e "re itare &a%"ar 5 e$eme%te ge%era$e

2A

Ln ,eneral* 7n con)ormitate cu prevederile le,ilor 0ancare 4i propriului sistem de norme 4i instruc iuni ela0orate 7n 0a"a le,isla iei* 0ncile comerciale pot acorda clien ilor credite 7n lei 4i 7n valut* pe termen scurt* mediu 4i lun,* cu respectarea principiilor activit ii de creditare. ( credi0ilitatea solicitan ilor de creditM ( consemnarea 7n documente contractuale a opera iunilor de creditM ( respectarea destina iei credituluiM ( ,arantarea minim* care tre0uie s acopere inte,ral datoria ma5im* )ormat din credite 4i do09n"iM ( ram0ursa0ilitatea creditului8 Creditele acordate unui sin,ur de0itor nu pot dep4i valoarea cumulat de 2>? din capitalul social 4i re"ervele 0ncii8 O pondere important o pre"int creditele pe termen scurt care se acord de 0nci pe o perioad de p9n la @2 luni pentru persoanele <uridice 4i )i"ice care pre"int credi0ilitate8 Creditele 7n lei se acord pentru capitalul de lucru* stocuri 4i alte activit i constituite temporar* stocuri 4i c:eltuieli se"oniere* produc ia de e5port 4i e5portul de produse* investi ii cu termen de ram0ursare de p9n la un an* investi ii 7n co)inan are cu alte societ i 0ancare* )acilit i de cont 1descoperit de cont2* cecuri remise spre 7ncasare* mr)uri v9ndute cu plata 7n rate* s8a8 su0 )orm de linii de credit* scont* )actorin,8 Creditele 7n valut au ca destina ie importul de 0unuri 4i servicii* linii de credit de tip revolvin, pentru importul de materii prime 4i materiale* documente remise spre 7ncasare* etc8 Deci"ia de creditare 0ancar #e terme% !"+rt are 7n vedere o temeinic anali" a creditului* cu trei componente principale. @2 !nali"a )ormal 22 !nali"a de )ond C2 Evaluarea creditului @8 Anali)a formal urmre4te pre"entarea tuturor documentelor cerute de normele 0ancare* veri)icarea con inutului acestora* le,alitatea 4i realitatea lor* corela ia dintre di)eri i indicatori* etc8 Documentele cerute de normele 0ancare sunt principalele situa ii )inanciar(conta0ile ale )irmei* la nivelul anului sau pe perioade mai scurte* planul de activitate 1planul a)acerii2 pe anul 7n cursM s8a8 28 Anali)a de fond const 7n veri)icarea 4i interpretarea unor indicatori economici 4i )inanciari* pe 0a"a datelor din cererea de credite 4i din situa iile )inanciare pre"entate8 Ln cadrul acestei anali"e se va determina ,rupa de 0onitate 7n care se 7ncadrea" a,en ii economici* respectiv credi0ilitatea acestora8 C8 (valuarea creditelor const 7n determinarea 4i ne,ocierea cu solicitantul a volumului ma5im al creditului ce poate )i acordat* a nivelului do09n"ii* a termenelor de ram0ursare a creditului 4i de plat a do09n"ii 4i comisioanelor* a ,aran iilor 4i modalit ilor de ram0ursare a acestora* precum 4i a altor clau"e care vor )i 7nscrise 7n contractul de credite8 Evaluarea creditelor se )ace con)orm unor metodolo,ii speci)ice* 7n )unc ie de cate,oria creditului* ,rupa de 0onitate a solicitantului* domeniul de activitate 4i o0iectul creditrii8 Se poate include aici 4i o anali" ne)inanciar* care presupune colectarea datelor de natur economic* social* politic* de pia * evolu ii ale mediului 7ncon<urtor* s8a8* cu rol 7n cunoa4terea de ansam0lu a clientului 4i a unor )enomene care pot ,enera riscuri 7n activitatea lui8 Situa ia clientului constituie un element e5trem de important 7n ceea ce prive4te deci"ia de a i se acorda creditul8 Ln acest scop* 0anca va anali"a. ( capacitatea conducerii )irmei solicitatoare de a(4i administra 7n mod e)icient mi<loacele )inanciare proprii 4i 7mprumutate 4i dac recur,e la creditul 0ancar supus anali"ei pe motive 0ine

C>

7ntemeiateM ( situa ia produc iei 4i asi,urarea des)acerii prin contracte )erme 7nc:eiate din timpM ( dac are imo0ili"ri const9nd 7n. stocuri de mr)uri cu mi4care lent* )r mi4care 4i ,reu vanda0ileM stocuri supranormative de materii prime* materiale au5iliare* piese de sc:im0* semi)a0ricate etc8M clien i 4i de0itori ne7ncasa i 7n durata de circuit 0ancar a documentelor* neurmri i 4i c:iar prescri4iM volumul )urni"orilor 4i creditorilor neac:ita iM soldul sumelor datorate statului pe impo"ite 4i ta5e 4i devenite e5i,i0ile* etc8M ( starea real a mi<loacelor )i5e 4i stadiul amorti"rii lor* vec:imea 7n )unc iune* casri/declasri* 7n conservare* ,radul de moderni"are a acestora* volumul amorti"rilor 1ca element de costuri2* starea investi iilor 7n curs de reali"are etc8M ( ,radul de solva0ilitate. disponi0ilit ile 7n numerar 4i 7n conturile curente 0ancare* eventualele credite restante* volumul crean elor de 7ncasat s )ie superior crean elor de platM ( anali"a 0ilan ului 4i a contului de pro)it 4i pierdere* a raportului e5istent intre volumul c:eltuielilor* volumul produc iei* al des)acerii 4i volumul pro)itului reali"at8 Ln concep ia 0ncilor comerciale* creditul nu tre0uie s constituie pentru solicitator un scop 7n sine* un element de 0a"* ci un mi<loc de suplimentare a resurselor de<a e5istente 7n patrimoniul 7ntreprinderii8 Creditul tre0uie sa )ie motivat de e5tinderea 4i diversi)icarea activit ii* de implementarea te:nolo,iilor moderne* de ac:i"i ionarea unor materii prime* materiale* ma4ini(utila<e etc8 destinate produc iei 4i respectiv cre4terii produc iei pentru e5port 1de e5emplu2* pentru care sunt premise de 7nc:eiere a unor contracte etc8 Conclu"iile desprinse dup e)ectuarea anali"ei 4i evaluarea creditului de ctre persoana sau colectivul a0ilitat* vor )ace o0iectul unui re)erat care va )i supus anali"ei comitetului de credit al 0ncii ce va decide 7n con)ormitate cu prevederile normelor speci)ice8 Ln ca"ul "re ite$or #e terme% me i+ ,i $+%g pentru investi ii* anali"a prevede acelea4i trei etape* dar mai de"voltate8 Anali)a formal are la 0a" cererile de credite pentru investi ii care tre0uie s )ie 7nso ite de documentele impuse prin normele 0ancareM situa iile )inanciar(conta0ile includ perioade mai mari* se solicit de asemenea devi"ul ,eneral de lucrri* devi"ele pe o0iecte* lista de utila<e* ,ra)icul de e5ecu ie iar atunci c9nd este ca"ul* se va urmri ca do09n"ile a)erente creditelor pe perioada de ,ra ie 4i comisioanele 0ancare s )ie incluse 7n devi"ul ,eneral* urm9nd ca 7ncasarea acestora s se )ac din credite* prin capitali"are8 Studiul de )e"a0ilitate este o component o0li,atorie a anali"ei care* pentru proiectele simple 4i de valori mai mici* poate )i restr9ns la principalele documente de anali"* pe 0a"a crora s se poat demonstra e)icien a investi iei respectiveM se adau, pro,ramul de reali"are a proiectului de investi iiM planul de )inan are a proiectuluiM proiec iile veniturilor 4i c:eltuielilor pe perioada de creditareM )lu5ul de numerar al proiectului pe perioada de creditare8 Anali)a de fond cuprinde* 7n plus )a de un credit pe termen scurt* alte tipuri de investi,a ii* cum ar )i anali"a te:nic a proiectului de investi ii care urmre4te e5isten a avi"elor 4i acordurilor necesare* dimensionarea o0iectivului )a de nivelul minim de la care investi ia devine )e"a0il din punct de vedere te:nic* solu ii constructive adoptate* costul estimat al proiectului* e5isten a condi iilor pentru 7nceperea 4i reali"area lucrrilor 7n perioada estimat* s8a8m8d8 ;e plan mondial s(au de"voltat metode* te:nici 4i proceduri e)iciente de anali" a a,en ilor economici* 7n activitatea de creditare* din care 0ncile se inspir dar care tre0uie* de cele mai multe ori* adaptate la situa ia speci)ic a )irmei* 7ns 4i a societ ii 7n ansam0lu8 ;rintre

C@

)actorii considera i decisivi 7n anali"a de0itorului se re in cei ' HCG* dintre care primii doi sunt prioritari=8 Ln acest sens men ionm. @2 Caracterul D respectiv inte,ritatea clientului 4i voin a sa 7n a(4i onora an,a<amentele* alt)el spus credi0ilitateaM 22 Competena 7n ,estionarea a)acerilor saleM C2 Capitalul propriu al de0itoruluiM B2 Colateralul, respectiv ,aran iile* poli e de asi,urare* s8a8 52 Capacitatea le,al a de0itorului de a(4i an,a<a succesoriiM &2 Cas/ floA sau mar<a 0rut de auto)inan are a )irmei sau a proiectului )inan at de 0ancM =2 Con3unctura na ional 4i mondial 1economie* in)la ie* curs valutar* etc82M '2 Condiiile speci)ice sectorului sau ramurii 7n care activea" de0itorul8 Mecanismele de evaluare a situa iei istorice 4i curente a clientului determin* pe c9t posi0il* o anali" o0iectiv 4i 7n evolu ie a per)orman ei acestuia8 !ltele* cum ar )i previ"iunile cas:()loS* )urni"ea" date care identi)ic sntatea viitoare a clientului8 Dar deci"ia privind via0ilitatea a)acerii 7n viitor apar ine analistului* respectiv pro)esionalismului acestuia 7n aprecierea riscului de ansam0lu8 !plicarea unei metode standard pentru a identi)ica 4i msura riscul tre0uie s reduc elementul su0iectiv8 Indi)erent de metoda utili"at* 0anca tre0uie s ai0 permanent 7n vedere cel pu in trei re,uli de a0ordare a riscului de credit. @2 Nu e5ist credit )r risc8 22 Ln ale,erea metodelor de anali" se vor avea 7n vedere operativitatea 4i e)icien a* adic o0 inerea in)orma iilor relevante 7n timp util 4i cu e)ort minim8 C2 !si,urarea 0ncii prin metode de protec ie c9t mai realiste ( se va evita preluarea automat a unor metodolo,ii occidentale* multe )iind inoperante atunci c9nd sunt aplicate condi iilor particulare ale economiei rom9ne4ti 7n perioada de tran"i ie8 O 0anc prudent ela0orea" propriile pro,no"e privind activitatea viitoare a clien ilor si* 7n mai multe variante* de la cea optimist 4i p9n la cea mai pesimist* pentru a identi)ica pe c9t posi0il mai corect riscurile8 E5aminarea unei solicitri de credit 4i evaluarea e)icien ei reali"rii a)acerii prin creditul 0ancar* implic o mare responsa0ilitate din partea 0ncii comerciale at9t din cau"a riscurilor* a realit ii ,aran iilor o)erite de client* c9t 4i a continurii rela iei 0anc(client 7n ca"ul respin,erii cererii8 !ceasta opera iune tre0uie s se des)4oare 7n mod armonios 4i 0a"at pe con)iden ialitate8 Studierea situa iei con<uncturale 4i a tendin elor este necesar pentru cunoa4terea situa iei economice 4i )inanciare* 7n acel moment 4i 7n viitorul apropiat ori mai 7ndeprtat8 !spectele de insta0ilitate economic* )recvente 7n perioada de tran"i ie* insta0ilitatea politico(social* ,reve* riscul unui con)lict armat etc8* sunt elemente decisive 7n deci"iile de acordare 1respin,ere2 a creditelor solicitate de clientela 0ancar8 1':' Gara%tarea "re it+$+i ;entru asi,urarea recuperrii creditelor* c9t 4i pentru crearea unui privile,iu )a de al i creditori* 0anca va solicita de0itorilor ,aran ii asi,uratorii* care pot )i o)erite at9t de 7mprumuta i* dar 4i de ter e persoane )i"ice sau <uridice* numite ,aran i8
=

R8 MiJdas:i D Biscuri bancare i dominarea lor 7n E$nci* autorit i pu0lice 4i ,estiunea risculuiG* Ed8 Economica* ;aris* @AA>

C2

;rin ,aran ia care se constituie de c9tre )irma solicitatoare se urmre4te at9t 7ncasarea inte,ral a creditului la scaden 17n ca"ul creditului pe termen scurt2 sau a ratelor 17n ca"ul unui credit pe termen mi<lociu sau lun,2* c9t 4i a do09n"ilor a)erente* a comisionului* spe"elor 0ancare etc8* 0anca urmrind s previn orice risc care ar pre<udicia interesele sale 4i ale clien ilor ei8 Ialoarea minim a ,aran iilor acceptate de 0anc va )i 7n toate ca"urile cel pu in e,al cu datoria cea mai mare a de0itorului8 Ln )unc ie de situa ia concret a )iecrui solicitant de credit* raportat la re"ultatele economico()inanciare 4i la celelalte criterii de anali" pentru aprecierea 0onit ii* 0anca va solicita ,aran ii peste limita datoriei8 +arantarea creditelor 7n economia de pia se reali"ea"* 7n principal* prin ,aran ii reale ( ,a< 4i ipotec* dar 4i prin ,aran ii personale8 Garaniile reale sunt acele ,aran ii care constau din a)ectarea special a unor 0unuri individuali"ate pentru ,arantarea creditului8 Garania personal const 7n an,a<amentul asumat de o persoan )i"ic sau <uridic* dup ca"* prin care aceasta se o0li, s e5ecute o0li,a ia de0itorului* 7n ca"ul nee5ecutrii ei de ctre 7mprumutat8 +aran ia personal se mai nume4te fide3usiune sau cauiune. Ca3ul repre"int o ,aran ie real care are la 0a" 0unuri mo0ile ( este constituit la dispo"i ia creditorului sau a unui ter * pentru asi,urarea 7ndeplinirii de c9tre de0itor a unor o0li,a ii* de valoare 7n ,eneral redus8 +a<ul este un contract accesoriu contractului de credit* prin care de0itorul sau ,arantul* dup ca"* remite 0ncii un 0un mo0il* constituind unul din principalele instrumente de ,arantare a creditelor8 Ln comer ul interna ional se practic ,a<area contractelor de e5port* 7n vederea o0 inerii de credite destinate 7ndeplinirii o0li,a iilor asumate de semnatarul unui contract8 +a<ul mai poate )i constituit din ac iuni* o0li,a iuni sau alte titluri de valoare a)late 7n proprietatea le,al a solicitatorului unui credit* precum 4i din 0unurile sale mo0ile* nu numai ale )irmei8 +a<ul se poate pre"enta su0 dou )orme. ( cu deposedare* numit 4i HamanetG* care presupune remiterea 0unurilor mo0ile 0ncii creditoareM ( )r deposedare* respectiv cu rm9nerea acestor 0unuri 7n custodia celui care ,a<ea"8 "poteca repre"int o ,aran ie real* imo0iliar* const9nd dintr(un drept accesoriu asupra unui imo0il al de0itorului8 !cesta 74i pstrea" toate drepturile de proprietate* inclusiv dreptul de dispo"i ie* deci nu comport deposedarea celui ce o constituie de 0unul adus 7n ,aran ie8 Ln ca" de neplat la termen a crean ei ,arantate cu ipotec* creditorul ipotecar are dreptul s cear e5ecutarea silit asupra imo0ilului ipotecat 7n m9inile oricui s(ar a)la 1dreptul de urmrire2* deci c:iar dac 7ntre timp imo0ilul a )ost 7nstrinat* urm9nd ca din suma o0 inut prin v9n"are s se acopere* cu prioritate )a de al i creditori* crean a sa 4i do09n"ile a)erente 1drept de pre)erin 28 ;ot )i ipotecate imo0ilele sau u"u)ructul lor 1de e5emplu* veniturile o0 inute din c:irii28 ;entru ,arantarea creditelor acordate de o 0anc comercial se accept numai ipoteci de ran,ul @ 4i care se constituie )ie prin stipularea 7n contractul de credit la capitolul E+aran iiG a unei clau"e 7n acest sens* )ie prin 7nc:eierea unui contract de ,aran ie imo0iliar* accesoriu la contractul de credit 4i cu privire la care se )ace o men iune special 7n contractul de credit8 Ln am0ele ca"uri este necesar s e5iste acordul de voin al pr ilor 10anca 4i )irma care constituie ipoteca2* acord care se reali"ea" 7n momentul 4i prin semnarea acestor contracte8 $ncile comerciale pot s accepte ca ,aran ii reale 1ipoteca sau ,a<2 4i cele constituite de ter e persoane/)irme 7n )avoarea solicitantului creditului* ca E,iran iG/,aran i8 Ln )unc ie de 0nci sau de "one ,eo,ra)ice* creditele pot )i ,arantate 4i prin. ( Sarant* inclusiv Sarantul a,ricol* :otelier 4i petrolierM ( cau iuni 1depo"ite2 7n lei sau 7n valut av9nd

CC

indica ia 7n mod e5pres de ,arantare a creditului acordat de 0anca \M ( scrisori de ,aran ie emise de alte 0nci sau institu ii )inanciare 4i de credit din ar ori strintate* a,reate de 0anca cu care se ne,ocia" creditulM ( cesionarea 7n )avoarea 0ncii respective a unor mi<loace 0ne4ti* p9n la valoarea total a creditului* inclusiv do09nda* comisionul 4i spe"ele 0ancare* mi<loace 0ne4ti care vor )i reali"ate de )irma solicitatoare de credit din activitatea sa economic 4i care sunt concreti"ate prin acreditive documentare comerciale* irevoca0ile* domiciliate de pre)erin la 0anca ce acorda creditul* scrisoare de ,aran ie 0ancar a unei 0nci a,reate de 0anca 7mprumuttoareM ( cesionarea drepturilor 0ne4ti provenite din asi,urarea 0unurilor mo0ile 4i imo0ile ale )irmei care solicit 7mprumutulM ( cesionarea instrumentelor de plat 4i de credit* respectiv a e)ectelor de comer 1cam0ii acceptate* 0ilete la ordin 4i cam0ii avali"ate2* ca 4i cecuri certi)icate cu scaden a la termen 1prin certi)icare* 0anca 0loc:ea" suma din contul curent 0ancar al tr,torului2M ( acreditive stand 0O etc8 Darantul. Ln cadrul ,aran iei reale o)erite de cel care solicit un credit 0ancar 7n conte5tul economiei de pia se 7ncadrea" 4i Sarantul8 ;revederile le,ale 4i u"an ele comerciale permit s se depo"ite"e mr)urile importate 7n antrepo"ite administrate 4i controlate de stat* iar pentru aceste mr)uri se eli0erea" o recipis ( Sarant* document )ormat din dou pr i deta4a0ile8 3ecipisa d dreptul de proprietate asupra mr)urilor* iar Sarantul comercial este un act de ,a< care poate )i transmis prin andosare* de re,ul unei 0nci sau unei )irme care 7i acord un creditM Sarantul andosat 4i predat creditorului ,arantea" restituirea creditului8 De0itorul nu poate ridica mr)urile din depo"it dec9t cu am0ele )ormulare. recipisa 4i Sarantul 1de aceea Sarantul constituie act de ,aran ie28 De o0icei* valoarea creditului acordat pe 0a" de Sarant repre"int un anumit procent din valoarea mr)urilor depo"itate8 Ln ca" de neram0ursare a creditului 4i do09n"ilor* e5ist posi0ilitatea trecerii mr)urilor depo"itate 7n porto)oliul 0ncii comerciale care a acordat creditul* aceasta urm9nd s le valori)ice pentru recuperarea pre<udiciului8 -nul din instrumentele cele mai utili"ate de 06nci* 7n calitate de ,aran i dar 4i de asumare de risc* este scrisoarea de ,aran ie 0ancar6* de)init6 la modul ,eneral ca Edocument ce con ine an,a<amentul irevoca0il al unui ,arant* de re,ul6 o 0anc6* s6 pl6teasc6 el 7nsu4i o sum6 determinat6 pentru acoperirea unei o0li,a ii asumate de c6tre o persoan6 )i"ic6 sau <uridic6 1de0itor principal2 7n )avoarea unei alte persoane )i"ice sau <uridice 10ene)iciar2G ;rin scrisorile de ,aran ie* 06ncile nu ,arantea"6 )apte* ci preiau o o0li,a ie de plat6 7n situa ia 7n care cel ,arantat nu 4i(a 7ndeplinit an,a<amentul asumat8 Scrisorile de ,aran ie 0ancar6 se pot acorda pentru ,arantarea unor credite acordate clien ilor 06ncii de alte societ6 i 0ancare* leasin,* particip6ri la licita ii* aprovi"ion6ri cu materii prime* materiale* s8a8 Eli0erarea unor scrisori de ,aran ie 0ancar6 implic6 acelea4i riscuri pentru unitatea 0ancar6 ca 4i acordarea unui credit* de aceea anali"a cererilor clien ilor se )ace cu ma5im6 aten ie* privind inclusiv ,aran ia material68 3emunerarea activit6 ii 0ancare 7n acest domeniu se concreti"ea"6 prin venituri reali"ate din comisioane8 Se poate 7ns preci"a c nu tre0uie acceptat un credit pentru sin,urul motiv al e5isten ei ,aran iilor8 +aran ia nu este dec9t accesoriul 4i nu 0a"a deci"iei de creditare8 Ln ca"ul 7n care 0anca creditoare se a)l 7n posesia unor contracte de ,aran ie repre"ent9nd o surs secundar de ram0ursare a creditelor* iar clientul nu poate sau re)u" s ram0urse"e creditul 4i s plteasc do09nda datorat* 0anca este 7ndrept it* urm9nd procedura <uridic de ri,oare* la lic:idarea 1reali"area2 ,aran iei 7n vederea recuperrii 0anilor8 Ln plus* 7n situa ia neram0ursrii unui credit* c:iar dac acesta este ,arantat* 0anca creditoare poate 7ncerca s o0 in 0anii datora i acesteia 0ene)iciind de dreptul de ,a< ,eneral8

CB

Cu toate acestea* 7nainte de a 7ntreprinde vreo ac iune <uridic pentru e5ercitarea drepturilor sale privind e5ecutarea silit a ,aran iilor la creditele ,arantate sau a ,a<ului ,eneral* 0anca tre0uie s depun e)orturi pentru ,sirea unor solu ii alternative printr(un pro,ram de remediere destinat recuperrii 0anilor datora i8 Motivele pentru acestea sunt e5plicate mai <os8 $anca* 7n acest )el* poate o0 ine o parte mai mare din 0anii datora i8 O 7n ele,ere pe cale amia0il cu clientul s(ar putea dovedi o modalitate mai rapid de recuperare a 0anilor* 7ntruc9t cau"ele <uridice se solu ionea"* de o0icei* mai ,reoi8 O solu ie convenit de comun acord* ar putea )i o modalitate mai si,ur de recuperare a 0anilor* 7ntruc9t solu ionarea cau"elor <uridice nu este 7ntotdeauna 7n )avoarea 0nciiM oric9t de solid ar prea un contract de ,aran ie* e5ist 7ntotdeauna riscul ca :otr9rea <udectoreasc s )ie ne)avora0il 0ncii creditoare8 C:eltuielile <udectore4ti pot )i ridicateM evitarea acestora ar putea 7nsemna economisirea at9t de ctre 0anc* c9t 4i de ctre client a unor sume su0stan iale de 0ani8 $anca tre0uie 7ntotdeauna s anali"e"e necesitatea ini ierii unei ac iuni <uridice* dac prin aceasta se asi,ur recuperarea 0anilor 7ntr(o propor ie mai mare dec9t orice alt modalitate8 Dac nu* atunci tre0uie urmat o alt procedur8 Dac* spre e5emplu* clientul se o)er voluntar s lic:ide"e ,aran iile 4i s ram0urse"e creditul din sumele re"ultate* )r ca 0anca s )ie nevoit s(l ac ione"e 7n <usti ie* atunci 7n mod normal va )i* pentru toate motivele enumerate anterior* 7n interesul 0ncii s convin asupra unei ast)el de modalit i8 Indi)erent de atitudinea clientului ru(platnic* e5ecutarea silit tre0uie 7ntreprins numai dup ce anali"a situa iei )inanciare a clientului a demonstrat via0ilitatea ac iunii <uridice pentru 0anc8 Ln mod special* 7ntr(o ast)el de anali"* importante sunt. valoarea de pia 1reali"a0il2 a ,aran iilor situa ia lic:idit ii clientului 1disponi0ilit i de numerar* depo"ite la 0nci* crean e etc82 !colo unde valoarea de pia a ,aran iilor se constat a )i redus* iar clientul dispune de pu ine active lic:ide* c:eltuielile de <udecat ar putea )i mai mari dec9t veniturile poten iale pentru 0anc8 1';' Ri!"+ri$e .% materie e "re it !cordarea de credite presupune 4i o serie de riscuriM de aceea 0ncile insist pentru ,arantarea acestora prin ,aran ii reale8 !ceste riscuri sunt ,enerate pe de o parte* de raporturile dintre 0anca creditoare 4i 7mprumutatul de0itor* iar pe de alt parte* 7ntre acesta din urm 4i partenerul su de a)aceri8 3iscurile de credit sau riscurile comerciale sunt ,enerate de raporturile dintre creditor 4i de0itor. reaua credin a de0itoruluiM imposi0ilitatea de0itorului de a plti* cau"at de declararea sa 7n 7ncetare de pl i* 7n stare de )alimentM revocarea comen"iiM sc:im0area pre ului la mr)urile livrate* )ie consecin a con<uncturii* )ie procesului in)la ionist etc8 3iscurile politice. con)iscarea mr)urilor livrate 4i pentru care s(a o0 inut creditM modi)icarea ne)avora0il a cursului valutarM inter"icere sau restric ii la trans)erurile de valutM anularea licen elor o0 inute etc8 Ln plus* pot interveni 4i riscuri decur,9nd din di)erite calamit i

C5

naturale8 Orice credit repre"int o anticipare a unor 7ncasri viitoare8 Din aceast perspectiv* orice credit comport riscul ca aceste 7ncasri s nu se reali"e"e de loc sau doar par ial8 !cest risc mai este numit 4i risc de insolvabilitate a de0itoruluiM el este esen ial 7n activitatea 0ancar deoarece principala )unc ie a unei 0nci o repre"int acordarea de credite8 !precierea <ust a riscului de credit are o importan ma<or pentru 0anc8 Fiind mai u4or a preveni dec9t a vindeca* pentru minimi"area e5punerii la risc* cea mai important etap a procesului de creditare este selectarea cererilor de creditare8 Ln aceast )a"* comportamentul unui 0nci poate )i ast)el pre"entat. un credit nu se acord dec9t dac se poate estima c pro0a0ilitatea ram0ursrii o dep4e4te pe cea a neram0ursrii8 !precierea acestei capacita i de ram0ursare se poate )ace* dar are la 0a"a proceduri di)erite* 7n )unc ie de de0itor. a,ent economic* persoana privat* stat 4i 7n raport cu tipul de credit* destina ia acestuia* s8a88 A%a$i6a "re it+$+i repre"int procesul de evaluare a riscului de creditare8 3iscul de creditare tre0uie apreciat 7n )unc ie de ceea ce 0anca se a4teapt sa reali"e"e de pe urma creditrii8 ;rocesul de creditare este poten ial purttor de c94ti,uri* de dou cate,orii. directe 4i indirecte8 ( C94ti,urile directe sunt imediate 4i cel mai adesea cuanti)ica0ile8 Cele mai importante sunt do09nda 4i comisionul de 7ncasat de 0anc8 /a acestea se poate adu,a soldul creditor al clientului* sold care repre"int ,aran ia creditului8 ( C94ti,urile indirecte sunt mult mai ,reu de cuanti)icat 4i mai incerte8 !cordarea unui credit poate 7ns atra,e dup sine ini ierea sau men inerea unei rela ii* o cre4tere a depo"itelor* precum 4i o cre4tere a cererii pentru alte servicii 0ancare8 !nsam0lul acestor c94ti,uri tre0uie avut 7n vedere atunci c9nd e5punerea la risc este anali"at 4i eventual* acceptat8 !nali"a creditului este un proces care tre0uie s se derule"e periodic. 7nainte de acordarea creditului* 7n vederea )undamentrii deci"iei de creditare 4i apoi* 7n )unc ie de scaden a creditului* la intervale de timp determinate* de re,ul atunci c9nd rapoartele )inanciare ale clientului sunt puse la dispo"i ie8 ;rocesul de anali" a creditului are dou dimensiuni. o dimensiune cantitativ 4i una calitativ8 ;imensiunea cantitativ a anali"ei creditului are la 0a" o serie de activit i speci)ice de colectare* prelucrare 4i interpretare a tuturor in)orma iilor re)eritoare la client* la care 0anca are acces8 !cestea sunt. anali"a datelor )inanciare* pro,no"a evolu iei viitoare a activit ilor clientului* evaluarea capacit ii de ram0ursare prin anali"a 4i pro,no"a )lu5urilor viitoare anticipate de venituri 4i c:eltuieli* evaluarea capacit ii de0itorului de a re"ista la 4ocuri8 3e"ultatele acestor activit i sunt relativ u4or cuanti)ica0ile 4i pot contri0ui la )undamentarea unei deci"ii o0iective privind e5punerea 0ncii la risc* care re"ult din an,a<area creditului anali"at8 Nu tre0uie 7ns ne,li<at a doua dimensiune a procesului* 4i anume dimensiunea calitativM ea poate completa armonios re"ultatele anali"ei cantitative sau 1mai rar2 le poate rsturna spectaculos8 !nali"a calitativ presupune adunarea 4i actuali"area tuturor in)orma iilor re)eritoare la responsa0ilitate )inanciar a de0itorului* determinarea scopului real al contractrii 7mprumutului* identi)icarea riscurilor cu care se poate con)runta de0itorul 4i estimarea serio"it ii 4i implicrii de0itorului 7n respectarea an,a<amentelor asumate )a de 0anc8 (lementele determinante ale 'estiunii riscului individual de creditare sunt. capacitatea de plat* caracterul de0itorului ( dorin a de a )ace plata* capitalul ( averea de0itorului* ,aran ia 1real

C&

sau personal2* condi iile de mediu8 Dintre ace4ti cinci )actori8 primul este cel mai important8 Se aprecia" c principalele de)icien e 7n ,estiunea riscului de creditare sunt de ordin intern. selec ia de)ectuoas a dosarelor 4i suprave,:erea intern improprie a evolu iei 1practic a involu iei2 calit ii de0itorilor8 3iscul de selec ie necorespun"toare a dosarelor poate )i minimi"at prin. ri,oare 7n con inutul dosarelor* aprecierea intern a calit ii clien ilor pe 0a"e unitare* prin puncta<* du0la avi"are a deci"iei de creditare 4i sta0ilirea unei mar<e corespun"toare a do09n"ii percepute8 Ln scopul prote<rii depo"itelor persoanelor )i"ice 4i <uridice* ca 4i a ima,inii de ansam0lu a 0ncilor* acestea sunt interesate s limite"e riscurile* 7n principal riscul de creditare 4i s depun toate e)orturile pentru a(4i 7ncasa de0itorii8 Ln acest sens* pe l9n, )ondul de risc constituit la soldul creditelor acordate* 0ncile constituie 4i provi"ioane speci)ice de risc* lu9nd 7n considerare at9t soldul creditelor* c9t 4i al do09n"ilor a)erente la data anali"ei8 Normele $N3 prevd o0li,ativitatea societ ilor 0ancare de a clasi)ica creditele 7n )unc ie de riscul pe care(l implic 4i de a raporta periodic situa ia clasi)icrilor 4i ,radul de acoperire cu provi"ioane a riscului8 Clasi)icarea creditelor se e)ectuea" 7n 0a"a evalurii per)orman elor )inanciare ale clientului 4i a capacit ii acestuia de a(4i onora datoria la scaden 8 Se$e"tarea "re ite$or a"or ate #er!oa%e$or #rivate Creditarea persoanelor particulare repre"int un domeniu distinct de activitate 0ancar de4i mult timp* 7ndatorarea unei persoane* mai ales pe termen scurt* a )ost considerat e5cep ie* la )el ca 4i traiul peste mi<loacele de care cineva poate dispune8 Familiile de,a< 7n mod tradi ional un e5cedent de resurse )inanciare* iar apelul la credite era un )enomen oca"ionat de evenimente unice* precum cumprarea unei locuin e sau a unui automo0il8 Creditele pentru particulari sunt relativ mai pu in renta0ile pentru 0nci 4i doar diminuarea pie elor tradi ionale a determinat 0ncile s se e5tind 4i 7n domeniul creditelor pentru particulari8 Ln 3om9nia* pia a a )ost )oarte pu in de"voltat* deoarece predominau activit ile 0ancare tradi ionale de creditare a 7ntreprinderilor* activit i care sunt 7nc su)icient de renta0ile* 7n lipsa unei de"voltri normale a pie elor )inanciare care s )acilite"e trans)erul direct al resurselor )inanciare8 Odat cu cre4terea veniturilor reale ale popula iei* relansarea economiei* diminuarea in)la iei 4i concomitent* a ratelor do09n"ii* e5tinderea )olosirii de ctre 7ntreprinderi a altor modalit i de )inan are dec9t creditul 0ancar* 0ncile s(au orientat 4i spre acest domeniu* din ce 7n ce mai a,resiv* pentru )ructi)icarea )ondurilor pe care le ,estionea"* 7n condi ii de risc redus8 Ln plus* aceste credite de valori mici sunt 4i )oarte 0ine diversi)icate 7n porto)oliu prin destina ii* ,aran ii 4i de0itori8 Creditele contractate de persoanele particulare sunt de dou cate,orii mai importante. ( credite pe termen scurt pentru acoperirea unor decala<e temporare intre venituri 4i c:eltuieli ( credite pe termen lun, pentru )inan area unor investi ii imo0iliare8 Lntr(o a0ordare modern 0a"at pe credit scorin, se urmre4te sinteti"area riscului de neram0ursare cu a<utorul unei note8 Este o procedur )olosit mai ales pentru creditele pe termen scurt* motivat de )aptul c. ( aceste credite au valori mici 17ntre 2>> 4i B>>> ] sau ec:ivalent2 deci anali"a dosarului nu poate )i costisitoareM ( dosarele tre0uie tratate rapid deoarece clien ii vor s cunoasc rspunsul intr(un termen c9t mai scurt pentru a se putea adresa* eventual* altei 0nciM ( de0itorii tre0uie s pre"inte o oarecare omo,enitate comportamental ast)el 7nc9t criteriile deci"ionale s )ie vala0ile pentru to i* 4i pentru a se preta la evaluare pe 0a" de puncta<M ( creditele tre0uie* 4i ele* s )ie compara0ile ca mrime* o0iect al creditului 4i scaden *

C=

pentru ca riscurile s )ie compara0ile8 E5trem de important rm9ne actuali"area 0aremurilor 4i a ponderilor care stau la 0a"a deci"iei de acordare a creditului8 !nali"a discriminatorie a unui e4antion de dosare de0utea" prin determinarea criteriilor de solva0ilitate8 !ceasta se 0a"ea" pe anali"a corela iei dintre )iecare in)orma ie re)eritoare la de0itor 4i calitatea acestuia. ru sau 0un platnic8 Din aceast anali" re"ult dou Hportrete ro0otG8 Se determin apoi nota )inal. )iecare criteriu asupra cruia s(a c"ut de acord are o pondere 1puncta<2 sta0ilit 7n )unc ie de importan a sa* a4a cum re"ult din anali"a discriminatorie8 !poi se adun punctele atri0uite )iecrui criteriu 4i re"ult nota8 ;ro0lema ma<or este sta0ilirea 0aremurilor8 ;entru acesta tre0uie s se anali"e"e toate dosarele acceptate 4i se sta0ile4te distri0u ia 1normal28 ;re)era0il este s se sta0ileasc dou 0aremuri 1distri0u ii2 4i se anali"ea" apoi de ctre inspector doar dosarele cu puncta< intermediar8 Dosarele cu puncta< peste 0aremul ma5im sunt acceptate* cele cu puncta< su0 0aremul in)erior sunt respinse8 Cea mai mare importan o are sta0ilirea 0aremului in)erior* pentru c el duce la eliminarea automat a unor dosare8 Criteriul tre0uie s )ie dat de ma5imi"area pro)itului 0ancar. nota limit in)erioar optim este cea care elimin c9t mai mul i clien i ru platnici 4i c9t mai pu ini clien i solva0ili8 ;entru aceasta tre0uie s se cunoasc pro)itul mediu la un client/credit ru 4i pierderea medie la un client/credit ru sau cel pu in raportul acestor dou mrimi8 Se$e"tarea "re ite$or a"or ate age%-i$or e"o%omi"i EDac ceva ru se poate 7nt9mpla* se va 7nt9mpla8G ;rima le,e a lui Murp:O !cestea sunt credite de valori mari 4i de o mare diversitate ca scaden e* destina ii* ,aran ii8 !0ordarea modern a anali"ei creditului se 0a"ea" pe credit scorin,* respectiv evaluarea creditelor pe 0a" de puncta<8 ;rin introducerea 4i ,enerali"area evalurii pe 0a"a de puncta< s(a urmrit reali"area unor o0iective speci)ice* dintre care preci"m. ( cre4terea calit ii creditelor prin )ormali"area 4i impunerea unor norme unice de creditareM ( reducerea duratei 4i costului evalurii prin standardi"area procedurilor 4i )olosirea sistemelor e5pert sau a unor al,oritmiM ( cre4terea e)icien ei* prin eliminarea activit ilor de rutin* cre4terea responsa0ilit iiM ( 7m0unt irea per)orman elor procedurilor de control a creditelor* inspectorilor* unit ilor operativeM ( )acilitarea modi)icrii strate,iilor de creditareM ( selec ia clien ilor 7n )unc ie de calitateM ( )ormali"area procedurilor 4i minimi"are a erorilor 4i riscurilor de ordin su0iectiv8 Evaluarea curent pe 0a" de puncta< presupune parcur,erea urmtoarelor etape. identi)icarea caracteristicilor esen iale ale dosarului de creditare ( dintre acestea tre0uie selectate ma5im "ece* ca urmare a ,radului relativ sc"ut de independen 17n sens static2 a varia0ilelorM ponderea caracteristicilor selectateM calcularea puncta<ului creditului prin 7nsumarea punctelor atri0uiteM sta0ilirea cate,oriei creia 7i apar ine creditul88 Ln )a"a de implementare a sistemului de evaluare sunt esen iale procedurile de sta0ilire a 0aremurilor 4i testarea modelului8 Cele mai multe 0nci romane4ti )olosesc un sistem de puncta< 0a"at pe calculul valorii unor indicatori )inanciari de 0a" ai )irmelor de0itoareM 7n )unc ie de valoarea acestora se acord puncte* care sunt apoi adunate* pentru a se determina valoarea puncta<ului )irmelor solicitante de

C'

credit 4i pentru a le 7ncadra pe acestea intr(o anumit clas de risc8 Determinarea &o%it-ii age%-i$or e"o%omi"i cu personalitate <uridic are 7n vedere per)orman a )inanciar a a,entului economic care atest 7ncrederea pe care acesta o inspir 0ncii 7n momentul solicitrii unui credit* de a restitui la scaden * creditele contractate 7mpreun cu do09n"ile a)erente8 $onitatea )inanciar se determin prin calcularea unor indicatori )inanciari pe 0a"a datelor din situa iile )inanciar(conta0ile8 Ca#a"itatea e #$at a unei societ i comerciale re)lect6 posi0ilitatea acesteia de a(4i ac:ita la scaden datoriile ctre personal* partenerii de a)aceri* 0u,et* 0anc68 Se pot 7ntreprinde mai multe metode de anali"6. mana,erial6* de marJetin,* a resurselor umane* a locului 7n ramura de activitate dar cea mai concludent6 anali"6 a per)orman elor unei societ6ti comerciale este cea )inanciar6* care pune un dia,nostic ,eneral privind s6n6tatea unei )irme8 A%a$i6a fi%a%"iarC* 7n sens lar,* este o metod6 de interpretare a tuturor in)orma iilor )inanciare 4i ne)inanciare* 7n vederea o0 inerii unei ima,ini c9t mai cuprin"6toare 4i reale despre client8 Necesitatea anali"ei )inanciare decur,e din nevoia de cunoa4tere 4i interpretare a in)orma iilor* 7n ideea )orm6rii unei opinii despre per)orman ele trecute* pre"ente 4i viitoare ale unui client* politica 4i strate,ia urm6rite de acesta* pentru a cunoa4te ast)el ,radul de risc pe care( l implic6 parteneriatul cu clientul respectiv8 O0 inerea de in)orma ii diverse* corecte 4i edi)icatoare repre"int6 punctul de pornire al anali"ei8 Sursele de in)orma ii pot )i interne ( date o0 inute de la client ( 4i e5terne ( societ6 i speciali"ate* or,anisme )inanciare sau de statistic6* s8a8 Cule,erea ate$or i%ter%e necesare ela0or6rii acestui tip de anali"6 are la 0a"6 principalele documente ale unei societ6 i comerciale* 7n )unc ie de perioada pentru care se determin. ( anual. plan de a)aceri* 0ilan ul conta0il* contul de pro)it 4i pierderi* situa ia crean elor 4i a de0itorilorM ( semestrial. situa ia patrimoniului* re"ultate )inanciare 4i date in)ormative* preliminateM ( lunar. 0alan a de veri)icare8 Documentele anuale 4i semestriale tre0uie vi"ate de Direc ia ,eneral a )inan elor pu0lice 4i controlului )inanciar de stat <ude ean8 O importan 6 tot mai mare se acord6 !+r!e$or e3ter%e de in)orma ii o)erite de societ6 ile speciali"ate cum ar )i 3e,istrul Comer ului* Ministerul Finan elor* Comisia Na ional6 de Statistic6* alte 0nci* societ i de audit na ionale sau strine etc8 Indicatorii de anali"6 )inanciar6 ai unei societ6 i comerciale cei mai utili"a i de o 0anc6 7n estimarea riscului de credit 4i adoptarea deci"iei de creditare sunt. ^ /ic:iditatea ^ Solva0ilitatea ^ 3enta0ilitatea ^ Indicatorii de ec:ili0ru

@8 Li"Di itatea e5prim6 capacitatea unui a,ent economic de a(4i onora datoriile pe termen scurt* prin trans)ormarea rapid6 a activelor sale circulante 7n disponi0ilit6 i8 Nivelul lic:idit6 ii este esen ial 7n des)64urarea unei activit6 i normale* )6r6 sincope8 De aceea* 7n practic6

CA

repre"int6 primul criteriu pentru aprecierea de ansam0lu a clientului* )6r6 7ns6 a )i e5clusiv* 4i presupune mai multe variante 4i anume. 1@2 /ic:iditatea ,eneral Y !ctive circulante / Datorii curente

!nali"a acestui indicator este deose0it de important* 7n special pentru c activitatea de creditare se derulea" prin luarea 7n ,aran ie a activelor8 Dac indicele este mai mic dec9t @ 1respectiv @>>? dac ne raportm la un calcul procentual2* re"ult c pasivele curente sunt mai mari dec9t activele curente* ceea ce denot c 0ene)iciarul de credite ar putea 7nt9mpina pro0leme 7n onorarea datoriilor pe termen scurt* ast)el 7nc9t nu se acord nici un puncta< poten ialului client al 0ncii8 !ctive circulante ( Stocuri ( Clien i incer i 1 2 2 /ic:iditatea imediat6 Y (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Datorii cu scaden 6 su0 @ an Ln ca"ul unei activit6 i ce presupune o rota ie rapid6 a capitalului* lic:iditatea imediat6 su)er6 )luctua ii mari 7n di)erite momente ale ciclului economic8 De asemenea* o )irm6 ce des)64oar6 activit6 i cu ciclu lun, de )a0rica ie va pre"enta niveluri reduse ale lic:idit6 ii imediate* )6r6 ca acest lucru s6 conduc6 neap6rat la di)icult6 i )inanciare viitoare8 !ctive circulante ( Stocuri nevalori)ica0ile ( Clien i incer i 1C2 /ic:iditatea curent6 Y (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Datorii cu scaden 6 su0 @ an

Disponi0ilit6 i 06ne4ti _ Lncas6ri preliminate _ Credite 0ancare* 1B2 /ic:iditatea la proprii 4i 7mprumutate p9n6 la )inele perioadei alte 7mprumuturi o dat6 viitoare Y ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5 @>> ;l6 i e5i,i0ile prev6"ute p9n6 la )inele perioadei K )inele perioadei de)ine4te ori"ontul de timp pentru care se )ace anali"a lic:idit6 ii viitoare 3e"ultatul considerat corespun"6tor pentru ace4ti indicatori tre0uie s6 )ie de peste @>> ? dar o anali"6 corect6 va corela datele o0 inute cu indicatorii de ec:ili0ru 4i cu cei de structur6 a activelor8 28 So$va&i$itatea re)lect6 ,radul 7n care o societate comercial 74i poate onora o0li,a iile de plat* 7n principal din surse proprii 4i se determin6 prin rela ia. TOT!/ !CTII ( Stocuri nevalori)ica0ile ( Clien i incer i 152 Solva0ilitate Y (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Datorii totale Ln aprecierea acestui indicator se va urm6ri ca* pe total* s6 )ie supraunitar iar 7n structur6* partea din activ repre"entat6 de imo0ili"6rile corporale 1active )i5e2 s6 )ie acoperit6* de re,ul6* cu surse propriiM 7n total activ* ponderea datoriilor totale s6 nu )ie mai mare de C>(5> ?8

B>

3ata ,eneral6 a solva0ilit6 ii* denumit6 4i rata autonomiei )inanciare* este dat6 de raportul dintre capitalul str6in 4i capitalul propriu8 Cu c9t acest raport este mai mare* cu at9t a,entul economic respectiv depinde mai mult de creditorii s6i8 Solva0ilitatea patrimonial se mai poate determina 4i ca raport 7ntre 1capitalul propriu / total pasiv2 5 @>>* valoarea accepta0il tre0uie s )ie peste C>?8 C8 I% i"atorii e #rofita&i$itate 4i de renta0ilitate re)lect6 pro)itul scontat de proprietari 4i pro)itul a4teptat de creditori* respectiv e)icien a capitalului investit* a activit6 ii des)64urate de un a,ent economic* 7n sensul capacit6 ii acestuia de a o0 ine pro)it din activitatea sa8 Se pot determina mai multe tipuri de indicatori de pro)ita0ilitate* ast)el. a28 3ata renta0ilit6 ii capitalului social* care se calculea"6 ca raport 7ntre pro)itul 0rut 4i capitalul social al a,entului economic* e5prim9nd ,radul 7n care acesta utili"ea"6 capitalul social pentru a o0 ine pro)it8 Ln acela4i sens se determin6 4i pro)ita0ilitatea ac iunilor* care re)lect6 pro)itul net ce revine unui a,ent economic pentru de"voltare 4i dividende 7n raport cu capitalul social v6rsat* dup6 rela ia. Dividende _ Fond de de"voltare de reparti"at constituit din pro)it net 1&2 ;ro)ita0ilitatea ac iunilor Y (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Capital social v6rsat 028 3ata renta0ilit ii )inanciare eviden ia" rata de remunerare a capitalului investit prin determinarea renta0ilit6 ii capitalului propriu 1Ereturn on e`uitOG2 D 3OE ( sau a capitalurilor permanente 4i se aprecia" ca )avora0il o valoare mai mare de @>?. ;ro)it net 1=2 3ata renta0ilit ii )inanciare Y (((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Capital propriu sau Do09nda a)erent6 creditelor pe ;ro)it net _ termen mediu 4i lun, 1'2 3enta0ilitatea )inanciar6 Y ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Capital propriu E Creditori pe termen mediu i lun' c28 3ata pro)itului net sau mar<a de pro)it* re)lect6 ,radul de acoperire prin veniturile totale o0 inute 1de e5ploatare* )inanciare 4i e5cep ionale2 a c:eltuielilor totale e)ectuate 4i reali"area de pro)it net de c6tre un a,ent economic8 Se determin6 dup6 rela ia. 1A2 ;ro)it net 3ata pro)itului net Y (((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Ienituri totale reali"ate

K ;ro)it net Y venituri totale ( c:eltuieli totale* inclusiv impo"itul pe pro)it8 Indicatorul optim tre0uie s6 porneasc6 de la o rat6 a renta0ilit6 ii de cel pu in @5 ?8 3ata pro)itului 0rut* apreciat ca edi)icatoare 7n anali"a promovat de unele 0nci comerciale 7n rela ia cu a,en ii economici* se determin prin raportul 1;ro)it 0rut / Ci)ra de a)aceri2 5 @>>8

B@

d28 3ata pro)ita0ilit6 ii capitalului investit 1 3OI ( Ereturn o) investmentG2 ;ro)it net _ Do09n"i 1@>2 3OI Y ((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Capital investit Ln mod necesar* renta0ilitatea calculat6 pe 0a"a 0ilan ului 1rata nominal62 tre0uie pus6 7n rela ie cu rata in)la iei* doar ast)el pot )i apreciate 7n mod real re"ultatele 7ntreprinderii8 e2 3ata renta0ilit ii activelor sau renta0ilitatea economic D 3O! ;ro)it net 3ata renta0ilit ii )inanciare Y (((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Total active 1medii2

1@@2

B8 I% i"atorii e e"Di$i&r+ arat6 limita p9n6 la care a,entul economic este )inan at din alte surse dec9t )ondurile sale proprii 4i se e5prim6 prin indicatorul ,rad de 7ndatorare8 !cesta de)ine4te raportul 7ntre datorii 4i capital propriu 4i se calculea"6 ast)el. Datorii totale 1@22 +rad de 7ndatorare ,eneral6 1/evera,e2 Y (((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Capitaluri proprii nete Datorii )inanciare totale 1@C2 +rad de 7ndatorare )inanciar6 Y (((((((((((((((((((((((((((((((( 5 @>> Capitaluri proprii nete ( datorii )inanciare totale Y datorii )inanciare cu scadente su0 @ an _ datorii )inanciare cu scadente mai mari de @ an8

Datorii totale sau 1@B2 Indicatorul capacit6 ii de 7ndatorare Y ((((((((((((((((( ;asiv +radul de 7ndatorare se aprecia"6 ast)el. A#re"ierea i% i"ator+$+i $un satis)6c6tor necorespun"6tor Gra e .% atorare ge%era$C Gra Ta0el 2 e .% atorare fi%a%"iarC

p9n6 la &> ? 7ntre &> ( @>> ? peste @>> ?

p9n6 la C> ? 7ntre C> ( => ? peste @>> ?

;e 0a"a acestor determin6ri* completate cu alte elemente de anali"6 pe care le aprecia"6 ca utile )iecare societate 0ancar* se acord6 un puncta< care se 7nscrie 7ntr(o ,ril6 proprie )iec6rei 06nci* 7n )unc ie de care )irma solicitatoare de 7mprumut este 7ncadrat6 7ntr(una din cele 5 cate,orii practicate la noi 7n ar6. de la ! 4i $* unde se includ )irme cu activitate renta0il6 care 74i

B2

pot ram0ursa creditele* p9n6 la C* D 4i E* societ6 i care de re,ul6* sunt acceptate condi ionat sau nu sunt admise la procesul de creditare deoarece au o activitate de)ectuoas6* care nu relev ram0ursarea creditelor 4i plata do09n"ilor a)erente8 Ln cadrul evalu6rii ,enerale a riscului creditelor* un rol important revine a%a$i6ei !ervi"i+$+i atoriei* care re)lect6 capacitatea a,en ilor economici de a onora o0li,a iile la scaden * apreciat pe o perioad6 mai mare de timp 4i se urm6re4te cu a<utorul unor indicatori speci)ici. ( acoperirea do09n"ii* care se determin6 ca raport 7ntre pro)itul 0rut pe de o parte* 4i do09nda pl6tit6 la care se adau,6 do09nda datorat6 4i neac:itat6* pe de alt6 parteM ( credite restante* 7n valori a0solute c9t 4i 7n procente )a 6 de totalul creditelor an,a<ate pe o perioad6 de cca8 C(B ani 7n urm6M ( pl6 i restante totale )a de totalul pl6 ilor e)ective c6tre )urni"ori* de la 7nceputul perioadei anali"ate8 Normele $N3 sta0ilesc criterii )erme 7n )unc ie de care serviciul datoriei va )i apreciat ast)el. $un D 7n situa ia 7n care ratele 4i do09n"ile sunt pltite la scaden sau cu o 7nt9r"iere ma5im de = "ileM Sla0 D atunci c9nd ratele 4i do09n"ile sunt pltite cu o 7nt9r"iere de p9n la C> "ileM Necorespun"tor D dac ratele 4i do09n"ile sunt pltite cu o 7nt9r"iere mai mare de C> "ile8

Ln urma coro0orrii acestor criterii* 0onitatea 4i serviciul datoriei* porto)oliul de credite al a,entului economic 4i do09n"ile a)erente vor )i clasi)icate con)orm urmtoarei matrice. Ta0el C Bo%itatea B+% ! $ C D E Standard Ln o0serva ie Su0standard Lndoielnic ;ierdere Servi"i+$ atoriei S$a& Ln o0serva ie Su0standard Lndoielnic ;ierdere ;ierdere Ne"ore!#+%6tor Su0standard Lndoielnic ;ierdere ;ierdere ;ierdere

1'<' O#era-i+%i$e e $ea!i%g Lea!i%g+$ repre"int o conven ie prin care locatorul 17n calitate de proprietar2 cedea) locatarului* pentru o perioad determinat* dreptul de utili"are a unui 0un mo0iliar* imo0iliar sau a unui activ necorporal* destinate des)4urrii activit ii de e5ploatare a locatarului* contra unei c:irii* cu op iunea de cumprare la scaden * la un pre convenit prin contractul 7nc:eiat ini ial 7ntre pr i8 Opera iuni asimilate leasin,(ului repre"int loca ia 7nso it de op iunea de cumprare* re"ervat )inan rii 0unurilor 4i ec:ipamentelor cu )olosin nepro)esional 4i opera iunea de loca ie(v9n"are 7n cadrul creia locatarul are o0li,a ia )erma de a ac:i"i iona 0unul 7nc:iriat8 Conta0ilitatea principalelor opera iuni de leasin, 4i asimilate la locator presupune. ( 7nre,istrarea 7n activ* 7n conturile de leasin,* a imo0ili"rilor asupra crora 0anca este proprietarM ( 7nre,istrarea amorti"rii 7n conturile de c:eltuieli a)erenteM ( 7nre,istrarea c:iriilor 7n conta0ilitate* pro rata temporis* ast)el.

BC

c:iriile calculate 4i nescadente se 7nre,istrea" 7n conturile NCrean e ata4ateN* prin creditul contului de venituri corespun"torM 7ncasarea c:iriei* la scaden * conduce la stin,erea crean ei prin de0itul conturilor clienteleiM c:iriile 7ncasate 7n avans sunt 7nre,istrate 7n creditul contului NIenituri 7nre,istrate 7n avansN* care se e4alonea" lunar prin contrapartida contului de venituri corespun"torM /a e5pirarea contractului se pot 7nre,istra trei situa ii. ( locatarul 74i e5ercit op iunea de cumprare iar locatorul 7nre,istrea" pierderile sau c94ti,urile din cesiune* 7n conturile de venituri sau c:eltuieli corespun"toareM ( locatarul nu 74i e5ercit op iunea de cumprare 4i imo0ili"area nu mai poate )ace o0iectul unui nou contract de leasin,* ca" 7n care* imo0ili"area este trans)erata la valoarea neta 7n contul de imo0ili"ri 7n a)ara activit ii de e5ploatareM ( locatarul nu 74i e5ercit op iunea de cumprare* dar 0unul poate )ace o0iectul unui nou contract de leasin,* ca" 7n care* locatorul trans)era imo0ili"area la valoarea sa neta 7n contul de imo0ili"ri neinc:iriate din leasin, re"iliat8 Cu oca"ia unei noi opera iuni de leasin, cu op iune de cumprare* 0unul este readus la valoarea din noul contract* 7n contul NOpera iuni de leasin, 4i asimilateN8 Conta0ili"area principalelor opera iuni de leasin, 4i asimilate la locatar presupune. 7nre,istrarea imo0ili"rilor care )ac o0iectul contractului de leasin,* 7n conturi 7n a)ara 0ilan uluiM 7nre,istrarea c:iriilor calculate 4i datorate 7n conturile de c:eltuieliM la e5pirarea contractului* 7n ca"ul e5ercitrii op iunii de cumprare* 0unurile respective se 7nre,istrea" 7n conturile de imo0ili"riM 7n ca"ul nee5ercitarii op iunii de cumprare* restituirea imo0ili"rilor se 7nre,istrea"* la ie4ire* 7n conturile corespun"toare 7n a)ara 0ilan ului8 Lnre,istrarea opera iunilor de leasin, privind imo0ili"rile 7n curs se )ace 7n conturi distincte* evit9ndu(se avansurile acordate )urni"orilor pentru 0unurile ce urmea" a )i ac:i"i ionate 4i valoarea 0unurilor 7n curs de construire sau a 0unurilor de<a livrate locatarilor* dar care nu au intrat 7n )unc iune8 $unurile care )ac o0iectul unui contract de leasin, re"iliat se 7nre,istrea" 7ntr(un cont distinct NImo0ili"ri ne7nc:iriate din leasin, re"iliatN p9n c9nd acestea )ac o0iectul unui alt contract de leasin, sau sunt trecute 7n conturile de imo0ili"ri 7n a)ara activit ii de e5ploatare8 Lo"a-ia !im#$ repre"int o conven ie prin care locatorul 17n calitate de proprietar2 cedea" locatarului* pentru o perioad determinat* dreptul de utili"are a unui 0un* contra unei c:irii8 !morti"area 0unurilor date 7n leasin, sau loca ie simpl* se calculea" potrivit re,lementrilor 7n vi,oare8 ;ob0n)ile i c/iriile de primit 1calculate 4i nea<unse la scaden 2 corespun"toare crean elor 7n valori imo0ili"ate* a)erente e5erci iului 7n curs* se calculea" de la data punerii la dispo"i ie a valorilor imo0ili"ate 4i se 7nre,istrea" 7n conta0ilitate lunar* sau la scaden opera iunilor dac valorile imo0ili"ate 7n cau"a au termen de restituire 7n cursul lunii* 7n conturile NCrean e ata4ateN din cadrul ,rupelor de conturi* 7n contrapartida conturilor de venituri8 Creanele repre"ent9nd valori imo0ili"ate 4i cele a)erente acestora 1credite su0ordonate 4i do09n"ile a)erente* c:irii din opera iuni de leasin, 4i loca ie simpl* precum 4i alte crean e a)erente valorilor imo0ili"ate2* neram0ursate la scaden * respectiv ne7ncasate la scaden * se 7nre,istrea" 7n conturile NCrean e restanteN 4i NDo09n"i restanteN8 Crean ele care repre"int valori imo0ili"ate 4i cele a)erente acestora* crean ele restante* precum 4i do09n"ile a)erente*

BB

trecute 7n liti,iu* se 7nre,istrea" 7n conturile NCrean e 7ndoielniceN 4i NDo09n"i 7ndoielniceN8 $rovi)ioanele pentru valori imo0ili"ate se constituie pe seama c:eltuielilor* de re,ul la )inele e5erci iului* cu oca"ia inventarierii sau la alte perioade* pentru. ( deprecierea pr ilor de inute 7n cadrul societ ilor comerciale le,ate* a titlurilor de participare 4i a titlurilor activit ii de porto)oliuM ( deprecierea imo0ili"rilorM ( opera iuni de leasin,* asimilate 4i loca ie simplM ( crean e restante 4i 7ndoielnice8 /a )inele e5erci iului* la ie4irea din patrimoniu a valorilor imo0ili"ate sau la alte perioade* provi"ioanele constituite anterior se anali"ea" 4i se re,ulari"ea" ast)el. 7n situa ia 7n care deprecierea valorilor imo0ili"ate este superioar provi"ionului constituit* se constituie un provi"ion suplimentarM 7n ca"ul 7n care deprecierea constatat este in)erioar provi"ionului constituit* di)eren a se deduce din provi"ionul constituit 4i se 7nre,istrea" pe venituriM cu oca"ia anulrii unui provi"ion* la ie4irea din patrimoniu a valorilor imo0ili"ate* provi"ioanele constituite se 7nre,istrea" la venituri8 1'=' Re$a-ia &%"ii "+ firma 5 #er!#e"tive .% a%a$i6a fi%a%"iar Ln lumea concuren ial a institu iilor )inanciare* atra,erea clien ilor 7n aria de in)luen proprie 0ncilor constituie o prioritate a0solut8 !t9t 7n economiile de pia de"voltate* c9t 4i 7n cele care au acest o0iectiv 7n perspectiv* )iecare individ ori a,ent economic este con4tient 4i interesat de aspectul )inanciar al e5isten ei* 7n msura 7n care se 7nre,istrea" o mare diversi)icare a o)ertelor iar noile te:nolo,ii accentuea" latura in)orma ional pentru accesul lar, la serviciile )inanciare propuse8 ;oliticile de ansam0lu practicate de 0nci* relativ la descoperirea unor noi se,mente de pia * reducerea pre urilor* inovarea 7n domeniul produselor )inanciare* cre4terea calitativ a serviciilor* nu au repre"entat solu ii e)iciente 4i de durat de atra,ere 4i pstrare a clientelei* 7ntr(un mediu puternic concuren ial8 !st)el* s(a constatat c cea mai 0un strate,ie pentru a o0 ine un avanta< competitiv pe termen lun, o repre"int personali)area relaiei cu clientul* prin o)erirea unor produse 4i servicii adecvate )iecrui su0iect* pre"entate prompt 4i e)icient de pro)esioni4ti care s comunice per)ect 7ntre ei* sus inute de avanta<ele suporturilor te:nolo,ice moderne8 Ln acest sens* 0nci de renume* cum ar )i $arclaOs $anJ* au ini iat pro,rame de 7ntrire a comunicrii interne la toate nivelurile 4i de sc:im0are a strate,iilor ,enerale ale 0ncii* pe linia unor trans)ormri radicale pornind de la or,ani"are* o)erta de produse* mediul am0iant pentru servire* instrumentele de comunicare intern 4i e5tern 4i 7n )inal* cultura or,ani"a ional ca ansam0lu de atitudini* valori* mentalit i* modele de comportament care compun identitatea 0ncii* care sunt dominante 7n cadrul su de mani)estare 4i care condi ionea" direct 4i indirect )unc ionalitatea 4i pro)ita0ilitatea8 Cercetrile de pia e)ectuate de 0anc au condus la conclu"ia dup care. H;rimul o0iectiv nu tre0uie s )ie pro)ita0ilitatea8 Satis)acerea cerin elor clien ilor este prioritatea numrul unu8 3e"ultatul acestei ac iuni este pro)ita0ilitatea8'G S(a constatat ast)el c percep ia clien ilor se re,se4te 7n modul 4i calitatea servirii* raportat la a4teptrile acestora iar sursa avanta<ului competitiv al unei 0nci se a)l 7n modul de livrare a produsului a4teptat* comportamentul personalului* atitudinea 4i lim0a<ul )olosit de acesta* c9t 4i 7n stilul pre"entrii produselor sau serviciilor8 !ceste elemente creea" practic
'

+8 Vo)estende D Mana,ementul structurilor multiculturale* Ed8 Economic* $ucure4ti* @AA&

B5

unicitatea ima,inii unei 0nci* prin de)inirea rela iilor 7n mod personali"at* cu )iecare client 7n parte 4i c9t mai apropiat* la un nivel empatic )avora0il 7nc:eierii tran"ac iilor8 ;erceperea importan ei unei noi atitudini se remarc la toate marile 0nci8 !merican $anJers Insurance +roup din S-! a ela0orat adevrate comandamente de conduit 0ancar* printre care Hpentru a reali"a a)aceri de calitate 4i la un cost redus* ai nevoie de salaria i productivi* 0ine pre,ti i 4i puternic motiva i8AG Ln aceast perspectiv 7ns* 7n conte5tul accenturii concuren ei "onale 4i mondiale* sectorul 0ancar tre0uie s cercete"e permanent noi mi<loace de anali" a renta0ilit ii 4i controlului costurilor* asemntor celor aplicate 7ntreprin"torilor8 Bentabilitatea pe client a devenit un element de anali" deose0it de important utili"at cu precdere de 0ncile din occident8 Ln ara noastr* ca 4i 7n alte state dominate de 0nci sau unde 0ncile repre"int o )or mondial* este 0ene)ic monitori"area rela iilor cu cei mai importan i clien i sau cu un se,ment de clien i* pentru a se cunoa4te pro)ita0ilitatea acestor rela ii 4i pentru a se determina corect strate,ia de de"voltare* 7ntr(un mediu puternic concuren ial8 -n sistem de anali" a renta0ilit ii pe client 1!3C2 constituie un instrument de ,estiune necesar la orice nivel* ast)el@>. ( la e4alonul superior* al mana,ementului* cu rol 7n ,estiunea strate,ic a 0ncii* de)inind activit ile* produsele 4i o0iectivele care tre0uie de"voltateM ( 7n rela ia cu clien ii importan i ai 0ncii* studiul poate avea cel pu in dou )a ete. pe principalele produse acceptate sau ,lo0al* prin inventarierea totalit ii produselor 4i serviciilor 0ancare utili"ate de client 1credite* depo"ite* servicii2M 7n acela4i timp* se poate concepe un ta0lou sintetic pe client prin care s se vi"uali"e"e ansam0lul averilor 4i datoriilor sale* re"ultatul net al activit ii derulate* )lu5urile de )onduri s8a8* cu posi0ilitatea de a detalia orice in)orma ie* p9n la nivelul contului care interesea"M o ima,ine )oto,ra)ic* la un moment dat* poate o)eri* 7n scurt timp* in)orma ii dep4ite* ca urmare a )recven ei opera iunilor cu produsele monetare sau a altor activit i* ceea ce implic cu necesitate o previ"iune pe perioad medie sau o anali" comparativ* pe o durat su)icient de mare* de cel pu in un anM ( al treilea 0ene)iciar 7l constituie controlul de ,estiune* care poate deveni mai precis* operativ 4i ast)el mai e)icient* dispun9nd de un instrument de anali" pe client* actuali"at 4i dispus pe un suport in)ormatic8 Tot acest sistem risc s devin prea comple5 4i ,reoi* dac volumul de in)orma ie* ,radul de detaliere ori perioada de re)erin nu sunt ra ionali"ate 7n )unc ie de scopul urmrit de utili"ator8 ;lec9nd de la un sistem de in)ormare 0o,at 4i comple5* tre0uie construit un ansam0lu de constr9n,eri* pe planuri de anali"* care s aduc utili"atorului numai in)orma iile strict necesare dar complete 4i u4or de accesat8 Deose0it de important este conceperea unui indicator de renta0ilitate suplu* realist 4i nu a unei renta0ilit i pur teoretice* neadecvate produselor 0ancare 4i metodelor practicate 7n di)erite sectoare ale 0ncii* situa ie 7n care re"ultatele anali"ei nu sunt repre"entative 4i nu pre"int credi0ilitate8 Este necesar ca modul de calcul 4i datele considerate s re)lecte condi iile e5acte ale unei tran"ac ii* 7n )unc ie* de e5emplu* de tipul de do09nd convenit pentru un credit apro0at* de evolu iile acesteia atunci c9nd se raportea" la o anumit pia sau c9nd este inde5at 7n )unc ie de varia ia pre ului unui anumit produs* de eventualele modi)icri permise de contract 7n condi ii de :iperin)la ie* etc8 Ln acest ca" se impune sta0ilirea unei ,rile a ratelor do09n"ii "ilnice* pe
A

+8 Vo)estende * Opere citate C8 Fu,uet D 6a rentabilitF par client, 3evue H$an`ueG nr8 5=> ( mai @AA&

"0

B&

)iecare cate,orie de credit* titlu* depo"it* s8a8 Toate datele preluate 7n calculul renta0ilit ii vor )i adaptate sistemului conta0il ,eneral* conta0ilit ii analitice* te:nicilor 0ilan iere 4i e5tra0ilan iere8 Ln paralel* toate in)orma iile tre0uie supuse unui control sus inut 4i de audit care s certi)ice corectitudinea lorM )iecare dat tre0uie <usti)icat* ca 4i modalit ile de calcul8 Sc:ema de or,ani"are a implementrii anali)ei rentabilitii pe client* ca instrument de ,estiune* este relativ clasic8 ;unctul de pornire 7l repre"int inventarierea produselor o)erite de 0anc 4i utili"ate de client. depo"itele* creditele* opera iunile e5tra0ilan iere* serviciile )inanciare 4i serviciile 0ancare8 Clientul poate )i c9nd deponent* c9nd 7mprumutat* sau deponent 4i 7mprumutat 7n acela4i timp8 Modalit ile de creditare 4i de depo"itare sunt determinate 7n con)ormitate cu interesele de0itorilor sau creditorilor la un moment dat8 !ceast metod de anali" este simpl 7n ca"ul 7n care clientul este consecvent unei unit i 0ancare dar este mai di)icil c9nd clientul de ine conturi la mai multe unit i ale aceleia4i societ i 0ancare* iar 7n acest ca" renta0ilitatea lui se poate interpreta corect* numai la nivel central8 Ln acest din urm ca"* e5ist situa ii c9nd la o unitate 0ancar clientul are o situa ie renta0il iar la alta nerenta0il* dar 7n )unc ie de interesul ,eneral al societ ii 0ancare* el poate )i men inut c:iar 4i 7n condi ii de nerenta0ilitate8 !ici tre0uie s intervin )actorul central 4i s reparti"e"e corect renta0ilitatea clientului pe unit ile 0ancare care(l deservesc* motivat de calitatea de centru de pro)it ce tre0uie s o de in )iecare unitate 0ancar8 Natura in)orma iilor este de)init de domeniul de activitate la care se raportea"8 Fiecare sistem de operare alimentea" o 0a" de in)orma ii lunar* cumulat cu perioadele anterioare* p9n la nivelul cel mai detaliat al domeniului vi"at. client* cont* dosar8 ;e )iecare domeniu se pot ar:iva toate in)orma iile 0ncii* su0 mai multe aspecte. sold la )inele lunii* medie pe perioada anali"at* pe )iecare client* pe ,rup de clien i* etc8 3e"ultatele anali"ei pot )i centrali"ate pe )iecare unitate 0ancar operativ* c9t 4i la nivelul centralei 0ancare8 ;entru 0anc este util s se msoare 4i renta0ilitatea re"ultat din aportul adus de noii clien i* care pot )i centrali"a i distinct )a de clien ii cunoscu i 0ncii8 Ta0loul sinte" al anali"ei renta0ilit ii o)er o ima,ine piramidal* pe client sau ,rup de clien i* pentru )iecare lun* trimestru 4i cumulat pe cel pu in doi ani anterior 1cu ar:ivarea oricror alte perioade necesare* o0 inute la comand* 7n )unc ie de client 4i produsul utili"at2* iar pornind de la nivelul ,eneral se poate accesa direct cel mai mic detaliu care interesea"* )r nici o constr9n,ere de a parcur,e alte etape8 Toate datele centrali"ate pe cate,orii de clien i sau 7n )orm a,re,at vor direc iona deci"iile )actorilor de rspundere ai 0ncii8 Calculul renta0ilit ii pentru di)eri i clien i sau se,mente de clien i ai 0ncii permite ierar:i"area acestora dup renta0ilitate 4i orientarea 0ncii spre cate,oriile cele mai per)ormante* c9t 4i semnali"area riscurilor pe care le implic rela ia cu al i clien i* 7n momentul sesi"rii unor evolu ii ne)avora0ile8 !nali"a se poate e5tinde asupra identi)icrii cau"elor care privesc renta0ilitatea clientului* respectiv nivelul do09n"ilor* al comisioanelor 0ancare* oportunitatea 4i e)icien a reali"rii sau nu a unui de)icit de capital8 Decapitali"area permanent a a,en ilor economici* mani)estat prin insu)icien a resurselor de mi<loace circulante )a de necesarul des)4urrii activit ii de produc ie* constituie o caracteristic 7n ara noastr* care tre0uie considerat de anali"a 0ancar8 Ln acela4i timp* economia reclam )onduri importante pentru de"voltare 4i moderni"are* 7ntr(un cadru concuren ial e5tins la scar mondial8 Cau"ele care au ,enerat lipsa acut de )onduri cu care se con)runt societ ile comerciale sunt* 7n principal. deprecierea continu a monedei na ionale a condus la de,radarea 7n acela4i ritm a capitalului circulant propriu* c9t 4i la pierderea unor venituriM

B=

reevaluarea patrimoniului la intervale de timp 7ndelun,ate )a de evolu ia permanent

ascendent a in)la ieiM preluarea la 0u,et a unei pr i din di)eren ele re"ultate la reevaluarea mi<loacelor circulanteM sistem )iscal 7mpovrtorM do09n"i e5a,erate la credite 4i lipsa unor alternative reale de )inan are pe pia a intern sau pe cea e5tern 1risc de ar ridicat* care implic do09n"i e5cesive2M ma<orri repetate 4i e5a,erate ale pre ului ener,iei electrice* termice* ,a"elor naturale 4i transportului* cu consecin e ne,ative asupra renta0ilit ii societ ii comerciale8

S"Dema %r' * #rivi% orga%i6area a%a$i6ei re%ta&i$it-ii #e "$ie%t


C$ie%t Si%te6 Cre ite Provi6ioa%e De#o6ite O#era-i+%i e3tra&i$a%-iere Servi"ii &a%"are Reg+$ari6ri

Ca#ita$+ri f$ota%te Servi"ii fi%a%"iare

Cre ite ( conturi curente ( conturi de 7mprumut ( porto)oliu de titluri ( alte conturi de0itoare detalii pe )iecare tip de cont

De#o6ite ( conturi la vedere ( alte conturi creditoare ( depo"ite la termen ( certi)icate de depo"it ( alte titluri similare ( conturi de economii cu re,im special ( alte depo"ite

E3tra&i$a%-ier ( an,a<amente ( ,aran ii ( autori"ri

Servi"ii fi%a%"iare ( comisioane ( plasament valori monetare 4i valori

Servi"ii &a%"are 1numr* produs* cost2

detalii pe )iecare opera iune 7n a)ara 0ilan ului

mo0iliare ( titluri la 0ursa na ional 4i la 0urse strine ( alte servicii* comisioane

( opera iuni cu cecuri ( e)ecte comerciale de 7ncasat ( cr i de de0it ( ordine de virament

detalii pe )iecare tip de cont detalii pe )iecare cate,orie de titlu 4i opera iune 1,estionare* conturi* v9n"are* cumprare* s8a82

B'

$loca<ul )inanciar 4i nerespectarea termenelor de plat a )acturilor de c9tre clien i induce un ,ol de mi<loace circulante care se acoper prin. apelul la credite suplimentareM diminuarea ritmului de produc ieM am9narea la plat a )urni"orilorM cre4terea datoriilor )iscale8 Cre ite$e &a%"are <oac un rol important 7n derularea activit ii a,en ilor economici 7n rile cu economie 7n tran"i ie8 Ln perspectiva dep4irii acestei perioade de c9tre 3om9nia* rolul creditului 0ancar 7n acoperirea necesit ilor )inanciare ale a,en ilor economici va )i primordial* )iind necesare 7ns msuri )erme privind. ( capitali"area 0ncilor 1s(a sta0ilit de<a ma<orarea capitalului propriu2M ( mic4orarea nivelului do09n"ii la crediteM ( politic )inanciar <udicioas 1priorit i la creditare pentru a,en ii economici care reali"ea" e5port2M ( sus inerea pro,ramelor de restructurare 4i moderni"are ale a,en ilor economici via0ili prin credite cu ,aran ie ,uvernamental 4i do09nd 0oni)icatM ( trans)ormarea creditelor 10ancare2 7n participa ii la capitalul )irmei8 $ncile comerciale 4iau diversi)icat te:nicile de creditare pentru a rspunde solicitrilor 7ntreprinderilor 7n condi ii de risc minim 4i pentru a acoperi cerin ele de )inan are impuse de de"voltarea acestora8 Opera iunile de creditare e)ectuate de 0nci au la 0a" pruden a 0ancar* criteriu )undamental de politic 0ancar care caracteri"ea" 7ntrea,a activitate dar care este e5a,erat 7n pre"ent dup o perioad de a0u"uri* e)ectele )iind 7ns contradictorii. economia este privat de )ondurile necesare pentru a se de"volta* se men ine 7n )unc iune cu un minimum de resurse de supravie uireM re"ultatele sunt a5ate pe pierderi iar consecin ele se re,sesc 7n scderea continu a nivelului de trai* deci a economisirii* 4i 7n privarea sectorului 0ancar de )onduri* ma<oritatea resurselor e5istente )iind atrase de stat8 -na din constr9n,erile pruden iale prev"ute de le,isla ia noastr se re)er la e5punerile mari ale unei 0nci* 7n sensul c 7mprumuturile acordate unui sin,ur de0itor nu pot dep4i* cumulate* 2>? din totalul )ondurilor proprii ale 0ncii8 Ln aceast situa ie* marile ntreprinderi din ara noastr au )oarte pu ine alternative de )inan are pe plan intern* 7ntr(un mediu economic

BA

deteriorat* caracteri"at prin in)la ie accentuat* devalori"are monetar continu* )iscalitate e5cesiv* 0loca< )inanciar* societ i 0ancare lipsite de )or )inanciar 4i pia de capital precar 4i ine)icient8 Ln statele evoluate economic 4i )inanciar 1Marea $ritanie* Fran a2* 7n momentul 7n care o 0anc 4i un client tratea" opera iuni de valori mari* cele dou pr i 74i de)inesc )oarte precis drepturile 4i o0li,a iile* 7n contracte ample* di)erite de cele care privesc 7ntreprinderile mici 4i mi<locii8 Ln condi iile 7n care 0ncile nu sunt prote<ate de le,isla ie iar clien ii au mai multe posi0ilit i de ac iune* inclusiv sustra,erea de la plata o0li,a iilor sau anumite a0u"uri* )r consecin e precis determinate* 0ncile sunt o0li,ate s se prote<e"eM 7n paralel* economia tre0uie sus inut 4i nu se poate porni de la premisa c to i de0itorii sunt de rea credin 8 Ln acest conte5t* 0ncile pot recur,e la anali"e orientate 7n principal pe perspectivele )irmei 4i pe metodele moderne de sinte" a )actorilor )avora0ili 4i a de)icien elor clientului care solicit un credit iar elementele detaliate ale rela iei de )inan are tre0uie incluse 7n contracte pro)esioniste 4i 0ine )undamentate8 !precierea per)orman ei )inanciare 7n scopul diminurii riscului de credit la care se e5pun 0ncile 7n rela ia cu clientul* 7n mod tradi ional* are 7n vedere o serie de componente principale@@. !precierea per)orman ei trecute* 7n evolu ie* ceea ce conduce la conclu"ii privind sntatea )irmei 7n momentul actual8 Estimarea per)orman elor viitoare* conclu"iile acesteia in)luen 9nd direct deci"ia de creditare8 !nali"a e)ectuat6 de 0anc6 tre0uie s6 priveasc at9t partea static6* 0ilan ier6* prin utili"area in)orma iilor o)erite de nivelul indicatorilor* c9t 4i partea dinamic6 a )lu5urilor 7n activitatea trecut6* pentru a o0 ine o ima,ine privind mana,ementul economic 4i cel )inanciar@28 Modelele matematice* de tipul metodei scorurilor* pot constitui instrumente utile 7n depistarea precoce a riscurilor la care se e5pune o 0anc 7n rela ia cu o anumit )irm care solicit credit* dar acestea tre0uie permanent adaptate la noile condi ii monetare* )iscale* le,islative@C8

Ln condi iile economice* )inanciare 4i monetare din 3om9nia ultimului deceniu* se propune orientarea anali)ei n mod special spre posibilitile de de)voltare a firmei * respectiv pe utili"area creditelor 0ancare pentru relansarea activit ii 4i pentru o0 inerea unor per)orman e superioare 7n viitor* aspecte de noutate 7n anali"a )inanciar mondial8 Ln spa iul nostru na ional* unde sistemul 0ancar are un rol determinant 7n )inan area societ ilor comerciale* pia a )iind practic ine5istent pentru 7ntreprinderi* se impune o )le5i0ilitate 7n atitudinea 0ncilor* ast)el 7nc9t s dep4easc limitele 0irocratice 4i de respin,ere 7n )a a riscurilor* pentru a spri<ini direct* pro)esionist 4i e)icient o economie 7n derut* a,en ii economici )iind practic sursa lor principal de e5isten 8 ;in simplu prestator de servicii, banca trebuie s devin consilierul firmei * s se implice concret 7n re"olvarea pro0lemelor acesteia* prin mi<loace proprii care s vi"e"e orientarea spre a)aceri pro)ita0ile 4i cu ,rad sc"ut de risc* estimat 7n pro)un"ime 4i 7n perspectiv* monitori"area creditului* identi)icarea de solu ii via0ile pentru onorarea vec:ilor datorii 4i pentru redresarea real a situa iei )inanciare8 -ltimele concep ii 7n domeniul anali"ei )inanciare* care nu au sc:im0at 7nc radical practicile occidentale dar care ar avea un rol activ e5trem de important 4i 7n economia noastr* se 0a"ea" pe asocierea a trei )actori@B.
@@ @2

Eric Manc:on D AnalGse bancaire de l=entreprise* Ed8 Economica* ;aris* @AA& +:e8 Ne,oescu D Bisc i incertitudine n economia contemporan, Ed8 !lter e,o Cristian* +ala i* @AAC @C ;ascal Damel D 9core d=entreprise> mieu2 apprFcier le ris7uF de dFfaillance, 3evue E$an`ueG* nr8 5=5* nov8 @AA& @B Mic:el Follant D $anorama et pertinence des mFt/ods d=Fvaluation, n E!nalOse )inanciareG* nr8 @>'* sept8 @AA=

5>

3am0ursarea creditelor acordate de 0anc depinde mai pu in de solva0ilitatea de0itorului* c9t de renta0ilitatea acestuia* respectiv de capacitatea de a(4i )ructi)ica activitatea 4i de a crea valoare8 Ialoarea unei activit i este mai pu in in)luen at de modalit ile de )inan are* ea re"ult 7n principal din suma 4i ,radul de risc al )lu5urilor monetare pe care ea le poate ,enera 7n viitor 1con)irmare a ipote"elor pro)esorilor Modi,liani 4i Miller28 !st)el* politica de )inan are e5prim doar o modalitate de reparti ie 7ntre di)erite cate,orii de )urni"ori de )onduri* numai politica de investi ii este surs a crea iei de valoare8 !l treilea )actor re"id din amploarea pe care o ia activitatea de ,estiune a porto)oliului* pe care se a5ea" din ce 7n ce mai mult analistul )inanciar8

Tre0uie re inut* ca o 4ans 7n plus pentru 0anc 4i pentru economie* e)icacitatea unei anali"e )inanciare care se 0a"ea" pe indicatori de renta0ilitate 4i pe perspectiva activit ii derulate de )irma creditat@58 Se eviden ia" o adevrat sc:im0are de concep ie 7n anali) care trans)er ponderea in)orma iei decisive 7n acordarea unui credit dinspre pasivul bilanier al a'entului economic, tratat pe o perioad anterioar solicitrii de credit 1politic de )inan are2* spre a"tiv+$ &i$a%-+$+i8 #rivit .% #er!#e"tiva i e%tifi"rii !+r!e$or "reatoare e va$oare' Re%ta&i$itatea ,i e6vo$tarea )irmei condi ionea" )lu5urile )inanciare viitoare* deci aportul de valoare* determinat de mrimea acestor )onduri* de ,radul lor de risc 4i de costurile capitalurilor an,a<ate pentru a asi,ura )inan area 1renta0ilitatea scontat de )inan ator* ac ionar sau creditor* 7n )unc ie de riscul la care se e5pune28 Flu5urile apreciate a se reali"a 7n viitor depind de doi parametri esen iali. - renta0ilitatea anticipat a capitalurilor investite 1nu cea dorit2M - cre4terea estimat a ci)rei de a)aceri8 Cei doi parametri nu au aceea4i importan 8 Dintr(o anali" simpl se poate deduce c renta0ilitatea primea". o )irm nu creea" valoare dec9t numai dac renta0ilitatea investi iilor sale este superioar costului capitalului* alt)el spus dac renta0ilitatea anticipat pentru capitalul investit este superioar renta0ilit ii cerute de de intorii de )onduri8 Mai precis* di)eren a dintre renta0ilitate 4i costul capitalurilor investite condi ionea" cre4terea sau diminuarea volumului de activitate* respectiv de"voltarea )irmei 14i a economiei 7n ansam0lul ei28 Indi)erent de metoda utili"at6* 0anca tre0uie s6 ai0 permanent 7n vedere cel pu in trei re,uli de a0ordare a riscului de credit. B2 Nu e5ist6 credit )r risc8 52 Ln ale,erea metodelor de anali"6 se vor avea 7n vedere operativitatea 4i e)icien a* adic o0 inerea in)orma iilor relevante 7n timp util 4i cu e)ort minim8 &2 !si,urarea 0ncii prin metode de protec ie c9t mai realiste8 =2 Se va evita preluarea automat6 a unor metodolo,ii occidentale* multe )iind inoperante atunci c9nd sunt aplicate condi iilor particulare ale economiei rom9ne4ti 7n perioada de tran"i ie8 O 0anc6 prudent6 ela0orea" propriile pro,no"e privind activitatea viitoare a clien ilor si* 7n mai multe variante* de la cea mai optimist6 4i p9n la cea mai pesimist6* pentru a identi)ica pe c9t posi0il mai corect riscurile8 Ln completarea ima,inii despre clientul ei* o 0anc6 a0ordea" 4i elemente de anali) nefinanciar care de)inesc 7n ,eneral aspecte la un e4alon superior anali"ei )inanciare* de nivel ,lo0al* cum ar )i. tipul a)acerii* ramura 4i sectorul de activitate* locul ocupat pe pia * proprietarii 4i calitatea capitalului social* conducerea* participa ii la capitalul altor societ i 4i rela iile cu acestea* po"i ia acestora pe pia 6* clien ii 4i )urni"orii* e)icien a investi iilor* produsele 4i se,mentul de pia 6 ocupat de acestea* personalul* aspecte de natur6 <uridic68
@5

$runo Vusson ( $erformance de l=entreprise > rentabilitF versusu mar'e, 7n E!nalOse )inanciareG* nr8 @>'* sept8 @AA=

5@

Toate aceste metode* adaptate )actorilor de mediu interni 4i celor e5terni* creea" premisele evalurii riscurilor care pot interveni 7ntr(o rela ie de a)aceri 4i a modalit ilor de minimi"are a acestora8 TEST DE AUTOEVALUARE I CONTROL @8 Destina ia creditului pe termen scurt este. a2 )inan area c:eltuielilor curente de produc ieM 02 )inan area c:eltuielilor de de"voltare a activit iiM c2 )inan area crerii 4i de"voltrii 7ntreprinderilorM d2 acoperirea nevoilor de tre"orerie8 28 ;rincipalele )orme ale creditului 0ancar pe termen scurt sunt. a2 circula ia cam0ialM 02 andosarea e)ectelor de comer M c2 avansul 7n cont curentM d2 creditele de tre"orerie8 C8 Creditul de pre)inan are se apro0 pentru )acilitarea e5porturilor* atunci c9nd. a2 clien ii au o 0onitate recunoscut de 0anc 4i 7ncepe 7ncasarea din tran"ac ieM 02 clientul are de acoperit primele c:eltuieli care pre)i,urea" alte )orme de )inan areM c2 clientul <usti)ic necesarul de credit lunar 4i nu e5ist 7nc dreptul de 7ncasareM d2 nu are 7nc asi,urat contractul de e5port 4i solicit spri<in 0ancar 7n acest sens8 B8 Destina ia creditului 0ancar pe termen mediu mo0ili"a0il este . a2 )inan area privile,iat a sectorului pu0lic din economieiM 02 dotarea 7ntreprinderilor industriale 4i comerciale* 7n special a i8m8m8M c2 construc ia de locuin eM d2 preluarea unor active ale marilor 7ntreprinderi de stat88 58 Do09nda la scontare se determin 7n )unc ie de. a2 valoarea nominal a cam0iei* rata scontului 4i perioada de la scontare p9n la scaden M 02 valoarea de pia a cam0iei 7n momentul scontrii* rata scontului 4i perioada din momentul emisiuniiM c2 valoarea cam0iei 7n momentul scontrii* do09nda pe pia a inter0ancar 4i perioada pentru care titlul a )ost emisM d2 un indicator precis sta0ilit al pie ei de capital8 8 &8 Solva0ilitatea* ca principal indicator de anali" a 0onit ii a,entului economic* se determin. a2 ca raport 7ntre suma activelor patrimoniale pe termen scurt 4i suma pasivelor patrimoniale pe termen scurt* raport ce tre0uie s )ie mai mare de @M 02 ca raport 7ntre totalul activelor 4i totalul pasivelor* 5 @>>* raport ce tre0uie s )ie mai mare de @>> ?M c2 ca raport 7ntre capitalul propriu al a,entului economic 4i totalul pasivelor sale* 5 @>>* valoarea ,eneral acceptat )iind de minimum C>?M d2 ca di)eren 7ntre !ctive curente 4i ;asive curente* valoarea cerut )iind supraunitar8 =8 /ic:iditatea* ca principal indicator de anali" a 0onit ii a,entului economic* se determin. a2 ca raport 7ntre suma activelor patrimoniale pe termen scurt 4i suma pasivelor patrimoniale pe termen scurt* 5 @>>* raport ce tre0uie s )ie mai mare de @>> ?M

52

02 ca raport 7ntre totalul activelor 4i totalul pasivelor 5 @>>* raport ce tre0uie s )ie mai mare de @>> ?M c2 ca raport 7ntre b1!c D S D Ci2 / Dtsc 5 @>>* valoarea ,eneral acceptat )iind de minimum @>>? 1!c Y active circulanteM S Y stocuriM Ci Y clien i incer iM Dts Y datorii pe termen scurt2 '8 Cau"ele care pot ,enera decapitali"area a,en ilor economici sunt. a2 deprecierea continu a monedei na ionale 4i sistemul )iscal e5cesivM 02 e5cesul de credite 0ancareM c2 intensi)icarea opera iunilor pe pia a )inanciarM d2 do09n"i e5a,erate la credite 4i ma<orri repetate ale pre ului ener,iei electrice* s8a8
3spunsuri @8 28 C8 B8 58 &8 =8 '8 a* d c* d c 0* c a c a* c a* d

CAPITOLUL IV (ORME ALE CREDITULUI PE TERMEN MEDIU I LUNG


B8@8 Creditul o0li,atar B828 Creditul de consum 4i implica iile sale la nivel macroeconomic B8C8 Creditul ipotecar Test de autoevaluare 4i control

Lnsu4irea de no iuni c:eie. credit obli'atar, obli'aiuni, cupoane, aciuni, valori mobiliare, ipotec Identi)icarea particularit ilor )iecrei )orme de credit* a 0ene)iciilor 4i de"avanta<elor pe care le implic* a costurilor speci)ice* de supra)a 4i de )ondM

5C

Impactul acestor credite la nivel macroeconomic 4i a e)ectelor asupra )iecrei entit i8 2'*' Cre it+$ o&$igatar

Creditul o0li,atar repre"int o ,rup a opera iunilor de )inan are pe termen mediu sau lun,* 7n care parteneri sunt institu ii pu0lice* companii cu capital de stat sau privat* care emit o0li,a iuni* 7n calitate de de0itori 4i creditorii* respectiv su0scriitorii care cumpr o0li,a iuni 7n vederea o0 inerii unui venit si,ur su0 )orm de do09n"i8 O0li,a iunea este 7nscrisul care consemnea" raportul de credit 4i )orma prin care acesta se des)4oarM este un titlu de credit* o :9rtie de valoare de recunoa4tere a datoriei care repre"int o crean )inanciar* ,arantat de o0icei prin 0unuri patrimoniale sau ipoteci8 Dac o0li,a iunea este nominal* atunci creditorul este 7nre,istrat 7n eviden a de0itorului emitent 4i plata do09n"ii se )ace periodic la domiciliul creditorului sau prin alte modalit i convenite8 Dac o0li,a iunea este la purttor* atunci este emis cu un set de cupoane deta4a0ile* care tre0uie pre"entate la 0anca de0itorului emitent pentru a se 7ncasa do09n"ile8 De0itorii emiten i pot )i. ( statul* prin Tre"orerie* prin autorit i locale sau prin institu ii* 7ntreprinderi de stat* s8a8* situa ie 7n care avem o0li,a iuni ale creditului pu0licM ( societ i private din orice sector al economiei* inclusiv institu ii )inanciare sau de credit* cu condi ia s pre"inte ,aran ii solide* respectiv credi0ilitate8 Creditorii cumprtori ai o0li,a iunilor pot )i orice persoane )i"ice sau <uridice* de4i 7n unele ca"uri pot )i impuse restric ii din acest punct de vedere* c9t 4i ca valoare a o0li,a iunilor cumprate de un sin,ur creditor8 Firmele emitente tre0uie s pre"inte o 7ncredere )erm 4i s )ie Hde0itori de prim ordinG* societ i importante 4i puternice din punct de vedere )inanciar 4i economic8 +aran iile se asi,ur 7n mod di)erit* 7n )unc ie de calitatea de0itorului8 !st)el* pentru titlurile 7mprumuturilor de stat* ,arantarea se poate e)ectua. o ,lo0al sau implicit* prin capacitatea emitentului de a 7ncasa venituri pu0liceM o separat* prin a)ectarea veniturilor provenite dintr(o anumit surs doar pentru ram0ursarea creditului contractat prin emisiunea respectiv de o0li,a iuni8 Ln ca"ul titlurilor private de credit* ram0ursarea poate )i asi,urat prin. ,aran ii simple* dreptul de crean al de intorului o0li,a iunii asupra activului de0itorului emitent* drept care se e5ercit con)orm le,ii* 7n ca" de )aliment 7naintea drepturilor ac ionarilor* dar dup onorarea crean elor altor creditori care de in titluri de credit ipotecar sau ,a<uriM ,aran ii suplimentare* o)erite de o0icei de o 0anc* atunci c9nd se an,a<ea"* pentru un comision* s onore"e o0li,a iile scadente ale emitentului 7n situa iile speci)icate8 Emisiunea de o0li,a iuni* 7n cele mai multe ca"uri poate )i pu0lic iar o0li,a iunile se v9nd di)eri ilor investitori 4i vor )i cotate la 0ursa de valori8 Ln unele situa ii* emisiunea poate )ace o0iectul unui plasament privat* )iind preluat 7n totalitate de un investitor sau ,rup de investitori iar o0li,a iunile nu vor )i cotate la 0urs8 Sumele o0 inute din emisiune de o0li,a iuni sunt utili"ate cu prioritate 7n ma<orarea capitalului )i5* pentru noi investi ii* c:iar 7n opera ii de preluare de companii8 Lmprumutul o0li,atar poate )i e5primat 7n moneda na ional sau 7n alte monede dec9t cea a rii investitorilor ori a rii 7n care se )ace plasarea titlurilor* pentru prevenirea )luctua iilor valutare8

5B

;entru diminuarea riscurilor cau"ate de do09n"ile 4i cursurile )luctuante* c9t 4i pentru cre4terea atractivit ii lor 7n conte5tul unei concuren e tot mai accentuate* alturi de tipul clasic de o0li,a iuni se de"volt noi )orme de o0li,a iuni* cum ar )i. ( cu do09nd varia0il* care asi,ur de intorului un venit varia0il determinat de o do09nd de 0a" convenit* la care se adau, o mar< sta0ilit 7n )unc ie de o serie de )actori speci)ici emisiuniiM de o0icei* do09nda de 0a" repre"int un nivel minim ,arantatM ( inde5ate D 7n momentul emisiunii se sta0ile4te o do09nd care constituie limita in)erioar iar ma<orarea ei este corelat cu evolu ia pre urilor unor produse de care este corelat* ca o msur de protec ie )a de oscila iile pre urilorM de e5emplu* aceste emisiuni se pot raporta la produse petroliere sau alte materii prime de interes* aur* s8a8* )a de care 74i vor men ine puterea de cumprare* de0itorul )iind cel care va suporta riscurileM ( cu cupon "ero* se concreti"ea" printr(un pre de emisiune mic comparativ cu suma de ram0ursat la scaden * di)eren a repre"ent9nd do09nda emisiuniiM ( converti0ile D constituie o com0ina ie 7ntre o0li,a iuni 4i ac iuni* respectiv 7ntre titlurile de credit 4i cele de proprietate* 7n conte5tul 7n care ele aduc posesorilor un venit net su0 )orm de do09nd dar* 7n acela4i timp* le dau dreptul de a le presc:im0a 7n ac iuni* la un pre convena0il8 De4i o0li,a iunile* ca 4i ac iunile* sunt valori mo0iliare* :9rtii de valoare cotate la 0urs* acestea nu pot )i con)undate deoarece au caracteristici total di)erite. 7n timp ce o0li,a iunea este un titlu de credit* ac iunea este titlu de proprietate asupra unei pr i din capitalul )irmei emitenteM o0li,a iunea prime4te ca venit do09nda care este 7n ,eneral si,ur 4i )i5* iar ac iunea are ca venit dividendul* determinat 7n )unc ie de pro)itul )irmei 4i de politica acesteia 7n domeniuM o0li,a iunea nu con)er de intorului dreptul de vot sau de deci"ie 7n )irm* el av9nd numai calitatea de creditorM o0li,a iunea are un termen de vala0ilitatea* la e5pirarea cruia urmea" s )ie ac:itat de ctre emitent* 7n timp ca ac iunea este vala0il pe toat perioada de )unc ionare a societ ii8 3am0ursarea 7mprumuturilor contractate prin plasare de o0li,a iuni se )ace la perioade mai mari de un an8 Do09n"ile se pltesc periodic sau 7n )unc ie de condi iile emisiunii iar capitalul avansat se restituie la scaden 8 Titlurile creditului o0li,atar au o pia )oarte de"voltat 7n ultimii ani* lic:iditatea )iind mai mare 7n ca"ul o0li,a iunilor pu0lice care presupun riscuri mai reduse pentru creditor8 !mploarea deose0it a creditului o0li,atar privat a condus la cre4terea importan ei a,en iilor de evaluare )inanciar D de ratin,* care asi,ur o in)ormare credi0il asupra calit ii de0itorului 4i emisiunii respective* su0 )orma unor cali)icative ierar:ice 4i nota ii speci)ice8 2'0' Cre it+$ e "o%!+m ,i im#$i"a-ii$e !a$e $a %ive$ ma"roe"o%omi" ;oate )i acordat pe termen scurt sau mediu* persoanelor individuale 1)amilii2* )iind destinat ac:i"i ionrii de mr)uri sau servicii prin re eaua comercial sau prin recreditarea crean elor contractate 7n acest scop8 !ceast )orm de credit este 7nso it de contractul de v9n"are a 0unurilor* care este re"iliat 7n situa ia 7n care nu este apro0at )inan area8 ;rincipalele )orme ale creditului de consum 7n economia de pia sunt.

55

Creditul desc:is D cu scaden nepreci"at* prin care comerciantul creditor 7l acord clien ilor solva0ili* destinat ac:i"i ionrii de mr)uri* urm9nd ca lic:idarea sau re,larea datoriilor s se )ac ulterior* potrivit an,a<amentelor personaleM este considerat un credit cu ram0ursare nee4alonat* adaptat posi0ilit ilor de0itorului* p9n la un termen ma5im sta0ilitM Creditul de tip Hrevolvin,G* cu de"voltare recent* ca urmare a utili"rii e5tinse a cardurilor* av9nd 7n vedere c permite accesul repetat la un credit 0ancar pe 0a"a unui cardM este acordat pentru o sum determinat care* dup ce creditul a )ost ram0ursat* poate )i re7nnoit* ast)el 7nc9t mo0ili"ea" un 7mprumut pe termen mediu prin intermediul unor credite pe termen scurt re7nnoi0ileM are la 0a" o rela ie contractual 7ntre v9n"tor(cumprtor* cumprtor( 0anc* v9n"tor(0anc Credite e4alonate* cate,orie 7n care termenele* mrimea ratelor* do09n"ile 4i celelalte elemente ale creditului se sta0ilesc 7n momentul apro0rii creditului 4i tre0uie respectate 7n mod ri,urosM /oca ia cu op iune de cumprare* care se derulea" pe urmtoarele etape. a8 clientul ale,e produsul 4i* 7n unele ca"uri* c:iar )irma productoare 1v9n"toare2M 08 institu ia de credit cumpr produsul 4i 7l 7nc:iria" clientului pe o perioad de circa C(5 ani* sta0ilind o c:irie constant* pro,resiv sau de,resiv* 7n )unc ie de politica comercial a 0ncii 4i de op iunile locataruluiM c8 locatarul poate desc:ide un depo"it de ,aran ie ram0ursa0il sau poate plti o prim c:irie de valoare mai mare* pentru a suporta mai u4or costurile viitoare* dar )inan area 0ncii poate acoperi @>>? valoarea 0unurilorM d8 locatarul poate cumpra 0unul 7nc:iriat la e5pirarea contractului8 +radul de de"voltare a acestei )orme de credit poate avea in)luen e importante asupra ec:ili0rului monetar* 7n condi iile 7n care permite consumul 7n pre"ent* cu plata ulterioar* ast)el 7nc9t poate e5ercita presiuni in)la ioniste asupra nivelului ,eneral al pre urilor 0unurilor de consum* dac volumul lor nu spore4te corespun"tor* respectiv dac o)erta nu se corelea" cu cererea8 !st)el* se promovea" pe scar lar, produc ia 4i circula ia unei ,ame e5tinse de mr)uri* peste cererea solva0il a popula iei8 De aceea* creditul de consum repre"int s)era cu cea mai mare implicare a statului 7n ce prive4te suprave,:erea atent a volumului acestuia* le,isla ia 7n domeniu* etc8 Ca avanta<e* se asi,ur satis)acerea )acil a necesit ilor marii mase de consumatori* cu e)ect asupra cre4terii nivelului de trai8 ;e de alt parte* responsa0ilitatea popula iei pentru datoriile contractate ac ionea" ca un )actor de cre4tere a disciplinei din toate punctele de vedere* e5ist9nd cointeresare pentru sta0ilitate la locul de munc8 2'1' Cre it+$ i#ote"ar 3epre"int creditul pe termen mediu 4i lun,* destinat activit ilor imo0iliare* cate,orie important 7n economia de pia * care de"volt 4i sus ine proprietatea privat individual8 O0iectul creditrii 7l constituie investi ia e)ectuat de 0ene)iciar pentru construirea* cumprarea* rea0ilitarea* consolidarea* e5tinderea imo0ilelor cu destina ie locativ 4i cumprarea de terenuri8 Se caracteri"ea" printr(o ,aran ie e5plicit* ipoteca asupra 0unului )inan at 4i este 7nso it de contract de asi,urare 7n ca" de incapacitate de munc* 4oma<* deces* s8a8 pentru a ,aranta riscul de neplat8 Deoarece creditul ipotecar are un rol deose0it 7n e5pansiunea propriet ii private* spri<inul statului se mani)est pe scar lar,* su0 aspectul le,isla iei* ,estionrii datoriei* suprave,:ere 4i control* impo"itare* asi,urare8 De cele mai multe ori* suma creditului nu dep4e4te '>? din investi ia preconi"at iar 0anca solicit un aport personal al clientului8 ;rincipalele cate,orii de credit sunt. ( 7mprumut pe ipotec cu rate )i5e D comport o sum de ram0ursat 4i o do09nd constant 4i identicM ram0ursrile sunt periodice 4i )iecare cuprinde do09nda 4i suma cu care se reduce datoria 7n cursM

5&

7mprumut pe ipotec cu do09nd varia0il D presupune modi)icarea do09n"ii 7n )unc ie de un indicator precis sta0ilit al unei pie e* 7n ,eneral pia a )inanciar* este o consecin a ma<orrii costurilor de procurare a )ondurilor de 7mprumutM ( 7mprumut pe ipotec cu ram0ursare pro,resiv D )ormulele propuse prevd pentru perioadele de 7nceput* reduceri de p9n la A>? )a de ram0ursrile constante* deci rate ini iale mici 4i rate )inale superioare D aceast )orm de credit se adresea" )amiliilor cu venituri modeste* cu perspectiva ameliorrii lor 7n timpM ( creditul tip releu D 7n situa ia 7n care o persoan care de ine o locuin * dore4te s cumpere un alt imo0il 4i recur,e la un credit p9n 7n momentul 7n care reu4e4te s v9nd prima locuin D suma creditului repre"int 7n ,eneral '>? din valoarea imo0ilului de v9n"are* cu ,aran ie asupra imo0ilului cumpratM rata do09n"ii 7n acest ca" este superioar celei de pe pia * motivat de riscul cu care se con)runt 0anca* 7n situa ia 7n care primul imo0il nu este v9ndut 7n timp util8 !v9nd 7n vedere c institu iile de credit 4i )inanciare constituie resurse pe termen lun,* speci)ice creditului ipotecar* cu avanta<ul unor ,aran ii si,ure de ram0ursare 4i 7n condi iile unei cereri mereu ascendente* pia a ipotecar s(a de"voltat 7n ma<oritatea statelor lumii8 TEST DE AUTOEVALUARE I CONTROL @8 Creditul revolvin, repre"int. a8 o te:nic de )inan are pe termen lun,* 0a"at pe valori mo0iliare 08 mo0ili"area unui 7mprumut pe termen mediu prin intermediul unor credite pe termen scurt re7nnoi0ile c8 accesul repetat la un credit 0ancar pe 0a"a unui cardM d8 o )orm speci)ic de )inan are atunci c9nd de0itorul utili"ea" drept ,aran ie un 0un e5istent* pe care dore4te s(l 7nlocuiasc8 28 Ln ca"ul creditului o0li,atar* pr ile implicate sunt. a8 emitentul creditor 4i su0scriitorul 7n calitate de de0itorM 08 persoana )i"ic emitent 4i persoanele <uridice care ac:i"i ionea" titlurile pe pia M c8 persoana <uridic emitent 7n calitate de de0itor 4i su0scriitorul creditorM d8 statul* )irmele* persoanele )i"ice* 7n calitate at9t de de0itori* c9t 4i investitori8 C8 O0li,a iunea este 7nscrisul care. a8 consemnea" )orma de credit 4i este ,arantat de o0icei prin 0unuri patrimoniale sau ipoteciM 08 ,arantea" proprietatea asupra cotei pr i din capitalul social al )irmei emitenteM c8 are ca e)ect dreptul de deci"ie 7n societatea emitent 4i prime4te un venit determinat 7n )unc ie de pro)itul )irmeiM d8 prime4te ca venit do09nda* 7n ,eneral si,ur 4i )i58 B8 Ln ca"ul creditului ipotecar 4i a celui de consum* statul se implic 7n mod deose0it deoarece. a8 riscurile sunt deose0it de accentuate pentru institu iile de credit 4i )inanciareM 08 au rol important 7n e5pansiunea propriet ii private* respectiv a 0unurilor de lar, consumM c8 pot induce de"ec:ili0re 7n sistemul )inanciar al unei ri 4i 7n rela ie cu alte stateM d8 contri0uie la cre4terea nivelului de trai8 58 O0li,a iunile converti0ile au semni)ica ia. a8 titluri de credit ce pot )i convertite 7ntr(o valut )orte* dup o anumit perioadM 08 titluri de credit ce pot )i convertite 7n alte titluri de credit* cu alte scaden eM

5=

c8 titluri de credit ce se convertesc 7n ac iuni* dup o anumit perioad de la emisiuneM d8 titluri de proprietate emise de 0nci* similare ac iunilor8
Bspunsuri +. 2. -. .. H.

b, c c a, d b c

CAPITOLUL V COSTUL CREDITULUI


58@8 Elemente de)initorii ale do09n"ii 4i tipolo,ie 5828 Factori de in)luen asupra nivelului do09n"ii Test de autoevaluare 9'*' E$eme%te efi%itorii a$e o&/%6ii ,i ti#o$ogie !cordarea unui credit este condi ionat de pre ul pe care de0itorul tre0uie s(l suporte drept contrapartid a capitalului primit8 Costul creditului presupune dou componente principale. comisioanele 4i do09n"ile8 !8 Comi!ioa%e$e sunt de crea ie relativ recent 1@A=>2* 7nlocuind un sistem de compensare prin o0li,ativitatea constituirii de depo"ite neremunerate 7ntr(un anumit procent raportat la capitalul acordat* sistem ,reu de suportat de de0itor8 Ln pre"ent* ratele de comision cunosc o varietate de condi ii de determinare 4i aplicare* cea mai mare valoare )iind 7nre,istrat la creditele 7n cont curent* 7n ca"ul desc:iderii 4i )unc ionrii liniilor de credit* 7n special pentru creditele pe termen mediu 4i lun,8 Ln S-!* ta5ele de comision sunt superioare celor practicate 7n Europa* )recvent d sau C/' din valoarea creditului* ele a<un,9nd ast)el p9n la B> ? din valoarea ;rodusului Net $ancar8 $8 Do&/% a repre"int pre ul valorii de utili"are a capitalului 7mprumutat8 Ea este direct propor ional cu valoarea creditului 1C2* cu perioada pentru care este acordat 1t2 4i cu rata do09n"ii 1i2* aceasta )iind rela ia de calcul a do09n"ii simple. C5t5i D Y ((((((((((((( @>> 5 C&> Bata dob0n)ii se de)ine4te ca pre ul unei unit i de capital pe unitatea de timp 4i se determin ca raport 7ntre capitalul 7mprumutat 4i capitalul ram0ursat8 Lntr(o economie de"voltat e5ist o multitudine de alte cate,orii de do09n"i care* sintetic* se pot pre"enta ast)el. Do09nda "directoare" sau do09nda pie ei monetare* a monedei centrale* care are la 0a" rata do09n"ii la care 0anca central acord 7mprumuturi institu iilor )inanciare 4i a crei evolu ie se propa, 7n toate compartimentele sistemului )inanciarM aceasta se transmite prin do09n"ile de0itoare* la nivelul pie ei inter0ancare* unde se determin ca o consecin a politicilor monetare 4i de credit promovate de 0anca central 7ntr(o anumit perioad8 Do09n"ile pieei financiare* repre"int o alt cate,orie care determin condi iile 7mprumuturilor pe termen lun, contractate8

5'

Do09nda %omi%a$* repre"int do09nda 7nscris 7n contractul de credit 4i care poate )i acceptat 7n una din cele dou )orme. - fix* care rm9ne nesc:im0at pe toat durata 7mprumutului* cu eventuala preci"are a unei actuali"ri raportat la evolu ia ratelor in)la iei sau din alte motive 1clau" permisiv2M - variabil* care are ca re)erin rata do09n"ii de pe o anumit pia * 7n )unc ie de care se modi)ic periodic8 Do09nda rea$ este di)eren a dintre do09nda nominal 4i rata de ero"iune a capitalului prin in)la ie sau raportul 1di)eren a2 dintre rata do09n"ii 4i rata in)la iei. ir Y b1@ _ in2 / 1@ _ ri2c D @ unde. ir Y rata real a do09n"ii in Y rata nominal a do09n"ii ri Y rata in)la iei 3atele do09n"ii pot )i real po)itive* c9nd do09n"ile sta0ilite sunt superioare nivelului ratei in)la iei 4i real ne'ative* cu valoare in)erioar ratei in)la iei8 Dac rata do09n"ii la o0li,a iuni este de e5emplu* de @5 ? iar rata in)la iei de @2 ?* rata real a do09n"ii va )i de C ? 1 mai precis @*@5/@*@2Y@*>2= deci 2*= ?28 Nu se poate determina e5act o rat real Ne5 anteN dec9t dac se anticipea" corect evolu iile elementelor ei de)initorii. do09n"i 4i rata in)la iei8 !ceste anticipri sunt posi0ile pe termen scurt dar sunt necunoscute pe termen lun,8 Se remarc 7n important 4i ratele do09n"ilor de re)erin pe di)erite pie e* cele mai in)luente )iind LIBO !6ondon "nterban? 1ffered Bate#* care se re)er la 7mprumuturile pe pia a londone" 4i LIBID !6"B1B B";#* care se aplic la depo"itele pe aceea4i pia 17n special la euro(monede2* av9nd de re,ul un nivel u4or in)erior celui sta0ilit la credite* cu e)ecte asupra 7ntre,ului sistem de do09n"i8 Similar* se determin pe pie ele )rance"e ;I$O3 4i ;I$ID* pe pie ele ,ermane $I$O3 4i $I$ID sau pe cele americane* NI$O3 1NeS(eorJ Inter0anJ O))ered 3ate2 sau NI$ID8 Do&/% a "om#+! pre"int particularitatea c de4i calculat* nu se 7ncasea" la s)9r4itul perioadei pentru care s(a e)ectuat calculul 1de e5emplu* lunar2* ci este lsat 7n continuare 7n cont sau 7n depo"it* pentru a produce la r9ndul ei do09nd* 7ntocmai ca suma depus ini ial la 0anc D capitali"area do09n"ii8 3ela ia de calcul se poate sinteti"a ast)el. FI Y ;I 1@_ i2n unde. FI Y valoarea viitoare 1a depo"itului* de e5emplu2 ;I Y valoarea pre"ent a contului i Y rata do09n"ii n Y perioada de timp pentru care se calculea" @ _ i Y )actor de compunere 17n terminolo,ia an,lo(sa5on2 De e5emplu* s se determine valoarea unui cont de @>>> euro la )inele unei perioade de trei ani* desc:is la o institu ie de credit care practic o do09nd de 5? anual8

5A

FI Y @>>> 1@ _ >*>52C Y @@5=*&> sau. Ta0el @ perioada la )inele primului an la )inele anului al doilea la )inele perioadei ;I 1euro2 @>>> @>5> @@>2*5> @_i @*>5 @*>5 @*>5 FI 1euro2 @>5> @@>2*5> @@5=*&>

Do&/% a $ega$ este aceea pe care de0itorul tre0uie s o plteasc con)orm le,ii sau altor acte normative8 Se practic 7n situa ia 7n care procentul ratei do09n"ii nu a )ost convenit 7ntre pr i* ci s(a men ionat 7n contractul de credit Edo09nd le,alG8 Tre0uie re inut aspectul c 7ntre do09nda o)erit de 0nci la depunerile la vedere 4i la termen 1depo"ite2 4i do09nda solicitat pentru creditele pe care le acord e5ist o di)eren de procente 7n )avoarea 0ncii* care constituie una din sursele sale de venituri* alturi de comisioane* spe"e etc8 9'0' (a"tori e i%f$+e%- a!+#ra %ive$+$+i o&/%6ii Nivelul do09n"ilor este determinat de o serie de )actori* ast)el. cererea 4i o)erta 7n domeniul depunerilor la vedere* la termen 4i pentru di)erite cate,orii de credit 1pe termen scurt* mi<lociu sau lun,* ori pe domenii de activitate. a,ricultura* industrie* investi ii* e5port* etc82M ,radul de renta0ilitate a opera iunilor pentru care sunt solicitate creditele* renta0ilitate care s permit at9t ram0ursarea creditului* comisioanelor 4i do09n"ilor a)erente* c9t 4i reali"area unui pro)itM riscul la care se e5pune creditorul 4i din acest punct de vedere pre"int importan nivelul de de"voltare a economiei 7ntr(o ar* situa ia economico()inanciar a companiilor* nivelul de trai* sta0ilitateaM ta5a o)icial a scontului* respectiv do09nda de re)inan areM politica 0ancar 7n ceea ce prive4te do09n"ile* av9nd 7n vedere evolu ia ratei in)la iei* li0erali"area )lu5urilor de capital* s8a8 posi0ilit ile de re)inan are a 0ncilor8 Dintre )actorii care in)luen ea" dinamica do09n"ii* pre"entm. a. Baportul dintre cererea i oferta de capital mprumutat ( o)erta de capital repre"int capitalul 0nesc disponi0il la un moment dat sau intr(o anumita perioadM componentele sale sunt. ^ economiile care se )ormea" 7ntr(o perioad datM ^ capitalul eli0erat dintr(un 7mprumutM ^ trans)ormarea sumelor inactive 7n lic:idit i activeM ^ capitaluri 0ne4ti care devin disponi0ile pentru o perioad mai lun,8 ( cererea de capital sau totalul nevoilor de capital la un moment dat are urmtoarele elemente componente. ^ capitalul solicitat pentru investi iiM ^ sumele necesare pentru )ormarea de re"erveM ^ cererea de credit 17n coresponden cu o)erta28

&>

Cre4terea cererii de capital atra,e o ridicare a ratei do09n"ii* iar cre4terea o)ertei de capital are ca e)ect scderea acesteia8 b. "nflaia nu se re)lect 7ntr(o )orm pur. este de men ionat ca in)luen a in)la iei asupra ratei do09n"ii se 0a"ea" mai ales pe anticipa ia privind evolu ia in)la iei8 Ln acest sens* proprietarii reclam utili"area capitalului lor la o do09nd care s acopere in)la ia8 c. Modul n care se nc/eie bu'etul de stat> ( 7n ca"ul 7n care de)icitul 0u,etar este )inan at prin 7mprumut pu0lic* nu se reali"ea" o cre4tere a cantit ii de 0ani 1o)erta de capital2* dar poate avea loc o cre4tere a cererii de capital* cu e)ecte asupra ma<orrii ratei do09n"ii8 ( dac statul se 7mprumut la 0anca de emisiune 4i de)icitul 0u,etar este )inan at prin creare de moned D situa ie inter"is prin normele europene ( spore4te o)erta de capital 4i se poate declan4a o scdere a ratei do09n"ii8 d. Biscul bancar 4i calitatea ,aran iilor o)erite de de0itor* care depind de mrimea 7ntreprinderii de0itoare 4i de puterea sa economic ( dac ci)ra de a)aceri este mare* riscul este minimM dac ci)ra de a)aceri este mic* riscul este mare8 !ceast anali" tre0uie corelat 4i cu al i indicatori8 /a de0itorii oca"ionali se aplic o cot mare de risc8 Ln activitatea lor* 0ncile comerciale nu sunt interesate 7n mod direct de nivelul nominal al do09n"ilor ci de mar<a 1spread ul2 pe care o reali"ea" 7ntre do09n"ile medii active 1la creditele acordate2 4i do09n"ile medii pasive 1la depo"ite28 Ln mecanismul comple5 al sta0ilirii do09n"ii* tre0uie avu i 7n vedere o serie de )actori importan i 4i anume. ,radul de capitali"are a unei 0nci* care 7i con)er acesteia* pe l9n, credi0ilitate 4i o mar<6 mai lar,6 de ac iune 7n ceea ce prive4te politica de do09n"iM nivelul standard minim acceptat pe plan mondial* al coe)icientului de adecvare a capitalului unei 06nci comerciale 7n raport cu volumul plasamentelor corectate cu ,radul de risc corespun"6tor* este de ' ? iar pentru o serie de state 7n tran"i ie* inclusiv pentru ara noastr* s(a ma<orat la @2?8 nivelul ta5ei scontului practicate de 0anca central6* precum 4i al do09n"ilor la celelalte cate,orii de credite acordate de aceasta8 nivelul re"ervelor minime o0li,atorii p6strate de 06ncile comerciale 7n conturi la 0anca central6 4i rata do09n"ii 0oni)icat pentru aceste re"erve8 do09nda practicat6 pe pia a inter0ancar6 7n tran"ac iile dintre 06ncile comerciale* care in)luen ea" costul mediu al resurselor de creditare la societ ile 0ancare 7mprumutate sau do09n"ile active la societ ile care ac ionea"6 pe aceast6 pia 6 ca 7mprumut6tori8 cuantumul 4i structura resurselor atrase de la clien i 1la vedere* la termen2 precum 4i nivelul do09n"ilor practicate pe pia de celelalte 0nci* la aceste cate,orii de resurse* s8a8 Costul mediu al resurselor este )actorul determinant 7n sta0ilirea nivelului do09n"ilor medii active pe care 06ncile comerciale le percep la creditele acordate clien ilor8 Do09n"ile medii active se determin6 pornind de la costul mediu al resurselor* la care se adau,6 mar<a8 Ln economie se percep o multitudine de rate ale do09n"ii care depind de durata creditului* riscul evaluat prin prisma 0onit ii de0itorului* activitatea pentru care a )ost acordat creditul 1produc ie* comer 2* destina ia 1e5port* ciclu lun, de )a0rica ie2* calitatea ,aran iilor* su0ven ii* s8a8

&@

Mar<a sau spread(ul dintre do09n"ile medii active 4i cele pasive repre"int6 ceea ce rm9ne 0ncii din activitatea de creditare* respectiv di)eren a dintre do09n"ile percepute la credite 4i cele 0oni)icate la resurse8 !ceasta este destinat acoperirii c:eltuielilor proprii de 7ntre inere 4i )unc ionare a 0ncii* precum 4i o0 inerii unui pro)it care s(i permit constituirea )ondurilor proprii* de re"erv 4i de"voltare8 Ln rile cu economie de pia * mar<a este impus6 de practica marilor 06nci comerciale* ea situ9ndu(se de re,ul6 la 2(C puncte procentuale care* 7n condi iile unor do09n"i medii nominale de circa '? c9t se practic6 pe pia a interna ional6 la creditele 7n valut6 1-SD* euro* s8a82 repre"int 2>(25? din nivelul nominal al do09n"ilor active8 O mar<6 re"ona0il6 ar tre0ui s6 se situe"e 7n <urul a @> puncte procentuale* 7n condi iile actuale din ara noastr* )iind necesar ca nivelul do09n"ilor s6 se plase"e 7ntr(un punct de ec:ili0ru moderat care s6 stimule"e economisirea 4i protec ia economiilor 7mpotriva in)la iei* dar care s6 stimule"e 7n acela4i timp 4i produc ia* 7n condi ii de pro)ita0ilitate re"ona0il6 pentru 06nci8 Ln economia rom9neasc6 de dup6 @AA>* a )ost o scurt6 perioad6 de timp c9nd mar<a practicat6 de 06ncile comerciale a )ost limitat6 prin re,lement6rile autorit ilor monetare dar 7n pre"ent este l6sat6 la latitudinea 06ncilor8 TEST DE AUTOEVALUARE I CONTROL

@8 Do09nda real repre"int. a8 do09nda 7nscris 7n contractul de creditM 08 do09nda de re)erin pe pia a monetarM c8 do09nda nominal in)luen at cu rata in)la ieiM d8 do09nda care rm9ne nesc:im0at pe toat perioada creditului8 28 Do09nda varia0il are ca re)erin . a8 rata in)la iei* respectiv cursul de sc:im0M 08 venitul 0ancarM c8 indicele ,eneral al pre urilorM d8 rata do09n"ii de pe o anumit pia 8
Bspunsuri +. c 2. d

CAPITOLUL VI' (INAN)RI PE BA> DE CREAN)E COMERCIALE8 :'*' E$eme%te e ge!ti+%e a "re it+$+i "omer"ia$ :'0' Efe"te$e e "omer- ,i o#era-i+%i a!o"iate :'1' (+%"-ii a$e "re it+$+i "omer"ia$ :'2' O#era-i+%i$e e fa"tori%g :'9' (orfetarea? "o%-i%+t8 "$ie%-i8 o&ie"t@ e$eme%te "om#arative Lnsu4irea de no iuni c:eie. cambie, bilet la ordin, Aarant, efecte de comer, tr'tor, tras, beneficiar, scontare, andosare, avali)are, pensiune, factorin', forfetare. Ln ele,erea mecanismelor de )inan are practicate la nivelul a,en ilor economici 4i 7n rela iile acestora cu 0ncileM

&2

!precierea riscurilor 7n creditul comercialM !nali"a avanta<elor 4i de"avanta<elor opera iunilor cu e)ecte de comer la nivel micro 4i macro(economicM Compararea di)eritelor sisteme de )inan are 7ntre a,en ii economici* 7n planul rela iilor comerciale interne 4i de e5port8 :'*' E$eme%te e ge!ti+%e a "re it+$+i "omer"ia$

3ela iile comerciale care se derulea" 7ntre a,en ii economici desc:id posi0ilitatea apari iei unor rela ii de credit reciproce* denumite 4i credit comercial* care poate interveni 7n momentul v9n"rii mr)urilor 1credit v0n)tor2* su0 )orma am9nrii pl ilor sau cu oca"ia procurrii materiilor prime 4i materialelor necesare producerii mr)urilor 1credit cumprtor28 O0iectul creditului comercial const ini ial 7n acordarea de credit su0 )orm de mar)* 7n urma unei 7n ele,eri 1contract2 7ntre v9n"tor 4i cumprtor8 ;rin acest act de credit se 7m0in* pe de o parte* interesul productorului de a asi,ura v9n"area produselor sale 4i pe de alt parte* interesul comerciantului lipsit de capital care se 7nvoie4te s plteasc mar)a dup v9n"area ei8 Ln condi iile economiei de pia * creditul comercial este )oarte e5tinsM el se mani)est at9t 7n rela iile de v9n"are ( cumprare dintre a,en ii economici din sectorul produc iei cu cei din s)era comercial* c9t 4i 7ntre productorii de 0unuri materiale8 Datorit creditului comercial* a,en ii economici direct productivi pot s(4i des)ac produsele )r s mai a4tepte ca a,en ii economici din s)era comercial s dispun de lic:idit i* elimin9nd o serie de c:eltuieli privind stocarea produselor 4i contri0uind ast)el la accelerarea circulaiei capitalului industrial8 !st)el* pentru )urni"or se reduc c:eltuielile de depo"itare a mr)ii iar pentru cumprtor* costurile de procurare a mi<loacelor de plat8 ;e ansam0lu* se reali"ea" un trans)er reciproc de resurse iar creditul comercial acoper o parte important a )lu5urilor monetare 7n economie8 Spre deose0ire de ma<oritatea cate,oriilor de credit* care se acord su0 )orm de capital 0nesc* o0iectul creditului comercial 7l repre"int mr)urile iar mi4carea capitalului comercial este paralel cu mi4carea capitalului industrial8 Creditul v!nztor repre"int v9n"rile de mr)uri pe credit* situa ie 7n care )irma poate )i mprumutat* prin creditele )urni"or pentru ec:ipamente* materiale* etc8* sau poate )i mprumuttor, prin creditul client pentru produsele livrate 4i lucrrile e5ecutate 0ene)iciarilor si8 Creditul cumprtor const 7n pl ile 7n avans* ca" 7n care )irma poate )i de asemenea 7ntr(o du0l iposta"* respectiv ca beneficiar a avansurilor pltite de ctre clien ii si pentru )a0rica ia produselor sau pltitor de avansuri ctre )urni"orii si de materiale sau ec:ipamente8 !ceste credite repre"int de )apt o pre)inan are din partea 0ene)iciarilor unor produse sau servicii 4i se practic mai ales 7n procesele de e5ploatare cu ciclu lun, de )a0rica ie8 Creditul client* acordat de )urni"or 7n )avoarea partenerului de a)aceri* prin am9narea 7ncasrii contravalorii mr)urilor livrate pe o perioad de timp determinat* are ca scop at9t reducerea unor c:eltuieli 1depo"itare2* c9t 4i men inerea 4i cucerirea unor noi pie e de des)acere8 Ln ,estiunea acestei cate,orii de credit* )urni"orul urmre4te. ( diminuarea la minimum a perioadei de creditareM ( creditul comercial s nu de in o pondere ridicat 7n ci)ra de a)aceri* pentru a nu a)ecta lic:iditatea )irmeiM ( sta0ilirea unor modalit i de plat si,ure 4i rapideM ( )acturarea operativ a mr)urilor livrateM ( sta0ilirea de penalit i 7n ca"ul 7n care nu se respect condi ii din contractM ( o0 inerea de in)orma ii reale 4i complete despre client* ast)el 7nc9t acesta s )ie solva0il iar riscul a)acerii s )ie minimM ( mrirea ci)rei de a)aceri cu a<utorul creditului comercial8

&C

Indicatorul care msoar e)icien a creditului comercial este renta0ilitatea o0 inut prin mrirea ci)rei de a)aceri ca urmare a acordrii creditului comercial* 7n compara ie cu alte investi ii posi0ile8 Creditul furni)or, repre"ent9nd o0li,a iile de plat ale )irmei la care data primirii mr)urilor 1serviciilor2 devansea" termenul de plat* este considerat ca o )inan are pe seama surselor partenerilor8 Ln acest ca"* ,estiunea creditului presupune msuri de ma5imi"are a acestuia* at9t ca valoare* c9t 4i ca termen de ram0ursare* cu e)ect asupra cre4terii ci)rei de a)aceri8 Toate condi iile creditului tre0uie precis prev"ute 7n contract iar o0li,a iile de plat devenite scadente tre0uie onorate pentru a evita plata penalit ilor sau alte sanc iuni posi0ile8 !mploarea creditului comercial 4i c:iar trans)ormarea unei pr i a creditului 0ancar 7n credit comercial* se aprecia" c sunt cau"ate 4i de lipsa de suple e a 0ncilor 7n distri0uirea de credite de tre"orerie* sl0iciunilor mani)estate pe acest se,ment de pia din partea 0ncilor* motivate de. compartimentarea pie ii capitalurilor* controlul asupra ratei do09n"ilor* restric iile cantitative re)eritoare la acordarea creditelor* aversiunea puternic )a de riscuri* s8a8 :'0' Efe"te$e e "omer- ,i o#era-i+%i a!o"iate Ln economia de pia * creditul comercial se concreti"ea" prin utili"area efectelor de comer* 7n principal su0 )orma cambiei 4i biletului la ordin8 Efe"te$e e "omer- sunt titluri de credit comercial pe termen scurt* ne,ocia0ile* care materiali"ea" o datorie comercial8 Cambia este cel mai vec:i titlu* aprut odat cu creditul* )iind 4i cel mai utili"at* prin care se stin, dou datorii 7n acela4i timp* respectiv un de0itor 74i plte4te creditorul prin propriul su de0itor8 Cam0ia este e)ectul de comer prin care o persoan* numit tr'tor sau emitent* d ordin altei persoane* numit tras de a plti o anumit sum unei a treia persoane* beneficiar* la o dat determinat 1scaden 2 4i 7ntr(un anumit loc8 Tr,torul este emitentul cam0iei care are calitatea de creditor* trasul este de0itorul iar 0ene)iciarul cam0iei este creditorul tr,torului* deci intervin trei )actori* e5ist9nd 7n acela4i timp condi ia unor men iuni o0li,atorii pe 7nscris* privind suma de plat* data pl ii* semntura tr,torului8 De e5emplu* comerciantul H!marid3oG din $ucure4ti a v9ndut o cantitate de mar) 7n valoare de 5>>8>>> lei lui H$i5alG* a,ent economic din +ala i* cu scaden a peste C luni 4i cere ca aceast sum s )ie pltit lui HCorOsG* a,ent economic din Ia4i8 Ln acest ca" H!marid3oG* 7n calitate de tr,tor* va completa cam0ia cu urmtorul con inut. N$ucure4ti* data >@8>A82>>5 $un pentru 5>>8>>> 1cinci sute mii2 lei8 /a data de >@8@282>>5 ve i plti contra acestei cam0ii la ordinul lui CorOs suma de 5>>8>>> 1cinci sute mii2 lei8 Semnat !marid3o8N Ln partea de <os a cam0iei se 7nscrie numele 4i adresa lui $i5al 1trasul28 Circuitul cam0ial este de)init de urmtoarele etape posi0ile. Cam0ia este emis de tr,tor 4i 7naintat trasului pentru acceptare* respectiv pentru con)irmarea o0li,a iei de plat 7n condi iile prev"ute 7n e)ectul de comer * situa ie 7n care va 7nscrie NacceptatN pe trat* va semna 4i va trece data acceptriiM numai dup acceptare trasul devine rspun"tor )a de posesorul cam0iei* 0ene)iciarulM Ln opera iile cam0iale poate interveni 4i avalul care implic men iunea scris pe cam0ie de ctre o persoan* numit avalist* care 74i ia o0li,a ia pl ii cam0iei 7n condi iile 7n care trasul sau orice alt persoan 7nscris pe cam0ie* nu ac:it la scaden suma prev"utM repre"int deci o ,aran ie dat de o persoan strin de cam0ie* de o0icei de o 0anc* recunoscut prin

&B

7nscrierea men iunii Nper avalN 4i are ca e)ect mrirea 7ncrederii 7n e)ectul de comer 4i )acilitarea circula iei lui8 Cam0ia este 7naintat 0ene)iciarului care o va pstra p9n la scaden c9nd o va pre"enta trasului care va e)ectua plataM $ene)iciarul poate trans)era altei persoane dreptul de crean asupra trasului* 7nainte de scaden M aceast opera iune se nume4te 'ir sau andosare 4i const e)ectiv din 7nscrierea* pe versoul cam0iei* a men iunii N;lti i la ordinul(urmea" numele complet al noului 0ene)iciar ( 4i semnturaN8 ;ersoana care e)ectuea" ,irul se nume4te N,irantN iar cea care prime4te cam0ia* N,iratarN8 +irul poate vi"a mai multe aspecte 4i deci are mai multe )orme. ( ,ir translativ de proprietate* prin care se vinde o cam0ieM ( ,ir de 7ncasare sau procur* prin care se d mandat unei persoane s 7ncase"e cam0ia la scaden M ( ,ir de ,a<* prin care cam0ia constituie un ,a< pentru ,arantarea unei datorii8 !ndosarea )acilitea" circula ia titlurilor de credit 4i le con)er o credi0ilitate sporit deoarece to i cei care andosea" sunt solidari la plata cam0iei* 7mpreun cu trasul8 ;rin opera iunea de andosare* cam0ia* ca titlu de credit pe termen scurt devine 4i un instrument de plat* 7n locul monedei8 Lntr(o alt situa ie 4i 7n anumite condi ii* cam0ia poate )i cedat de)initiv* de ultimul ei 0ene)iciar unei 0nci* 7nainte de scaden * ca urmare unei nevoi imediate de lic:idit i* opera iune numit scontare, similar unui credit 0ancar pentru care se calculea" o do09nd* numit scont* 7n )unc ie de ta5a de scont8 Dac cedarea cam0iei are loc cu condi ia rscumprrii ei 7nainte de scaden de ctre ultimul 0ene)iciar* opera iunea se nume4te pensiune 4i se reali"ea" cu plata unei do09n"i* numit ta5 de pensiune8 Ln rela ia cu 0anca* ultimul 0ene)iciar al cam0iei poate o0 ine 4i un mprumut bancar pe 'a3 de efecte de comer* la o valoare procentual calculat 7n )unc ie de suma 7nscris pe cam0iile acceptate8 -ltimele trei opera iuni cu cam0ii trans)orm creditul comercial 7n credit 0ancar8 Ln continuare* societatea 0ancar 74i poate pre"enta porto)oliul de e)ecte de comer 0ncii centrale* care anali"ea" titlurile 4i 7i acord un credit de re)inan are 7n cadrul opera iunii de rescontare* 7n condi iile le,ii8 Befu)ul de plat la scaden din partea trasului* va determina ac iunea de Nprotestare a cam0ieiNM protestul presupune ac ionarea 7n <usti ie a trasului pe motive le,ate de ne7ndeplinerea o0li,a iilor 7nscrise 7n e)ectul de comer 8 Biletul la ordin* ca )orm a cam0iei* este 7nscrisul prin care o persoan* numit subscriitor sau tras* se an,a<ea" s plteasc la o dat sta0ilit o sum determinat unei alte persoane numit beneficiar8 $iletul la ordin este emis de tras 4i cuprinde ini ial numai dou persoane. creditorul 0ene)iciar 4i trasul de0itor8 ;e e5emplul pre"entat anterior* 0iletul la ordin va avea urmtorul con inut. N+ala i* >@8>A82>>58 $un pentru 5>>8>>> lei8 /a >@8@282>>5 voi plti contra acestui 0ilet la ordin* la ordinul lui H!marid3oG 1creditor2 suma de 5>>8>>> lei8 Semnat H$i5alG 1de0itor28N $iletul la ordin poate circula ca 4i cam0ia prin andosri succesive p9n la scaden 8 O#era-i+%ea e !"o%tare se poate adresa 4i e2portatorilor care e5port 7n 0a"a e)ectelor de comer 4i care doresc )inan area rapid a e5portului* 7nainte de scaden 8 O0iectul principal

&5

const 7n acoperirea cerin elor de lic:iditate 7nainte de scaden * 7n perioada cuprins 7ntre momentul e)ecturii e5portului 4i data scaden ei titlurilor de credit* prin cumprarea de ctre 0anc 1sau institu ie similar* c:iar institu ii )inanciare ne(0ancare2* a titlurilor de inute de e5portatori asupra importatorilor8 ;erioada de acordare este de p9n la un an* respectiv termen scurt8 Ialoarea )inan rii poate repre"enta @>>? din valoarea nominal a titlului de credit* valoare din care se constituie un depo"it colateral 1poate repre"enta @5? din valoarea creditului28 +aran iile suplimentare acceptate sunt poli e de asi,urare a e5portului 7mpotriva riscului de neplat la e5tern 1riscuri comerciale 4i politice2* la care se adau, depo"itul colateral8 !vanta<ele scontrii constau 7n. ( acoperirea nevoilor imediate de lic:iditateM ( simpli)icarea procedurilor de acordare a )inan riiM ( operativitateM ( costuri reduse8 :'1' (+%"-ii a$e "re it+$+i "omer"ia$ E)ectele de comer * su0 cele dou )orme* 7ndeplinesc importante )unc ii 7n calitate de titlu de credit* respectiv. ( instrument de plat* ca urmare a andosrii cam0iei* ceea ce permite 7nlocuirea circula iei monedei e)ective* proces )oarte important 7n pl ile interna ionale8 ( circula ia cam0iei cre4te si,uran a onorrii ei la scaden pentru c to i semnatarii sunt solidari 4i ,arantea" 7mpreun plataM ( instrument de credit 0ancar pe termen scurt ca urmare a scontrii la o 0anc* ceea ce conduce la trans)ormarea creditului comercial 7n credit 0ancarM ( instrument de credit 7ntre 7ntreprinderi* un important numr de tran"ac ii se e)ectuea" )r numerar* ceea ce conduce la )acilitarea mi4crii capitalurilor pe termen scurt* cu e)ect antiin)la ionist8 :'2' O#era-i+%i$e e fa"tori%g Factorin,(ul repre"int o te:nic de )inan are prin care un )urni"or* numit HaderentG* trans)er unui ter sau H)actorG* 7n sc:im0ul unui comision* crean ele pe care le are de 7ncasat 7n urma tran"ac iilor comerciale 7nc:eiate* care au ca o0iect 0unuri sau servicii )urni"ate pe credit8 !st)el* participan ii la opera iunile de )actorin, sunt. ( )urni"orul de 0unuri sau prestatorul de servicii 1aderent2M ( )actorul* care poate )i o 0anc sau o societate 1cas2 speciali"at 7n opera iuni de )actorin,M ( de0itorul* client al )urni"orului8 Opera iunile de )actorin, sunt de dou tipuri de 0a". )actorin,(ul tradi ional 1old line )actorin,2* situa ie 7n care )actorul plte4te crean ele imediat 7n momentul acceptrii lor* deci aderentul 7ncasea" contravaloarea )acturilor cedate* ceea ce repre"int un mi<loc de )inan are pe termen scurt* remunerat cu o do09nd superioar )a de do09nda de pia * numit 4i Hpro rata temporisG* la care se adau, comisionul pentru serviciile prestate de )actor 7n ,estionarea crean elorM )actorin,(ul la scaden 1maturitO )actorin,2* atunci c9nd )actorul preia )acturile* cu titlu de mandatar* dar le plte4te la scaden 8 Ln condi iile 7n care se accept plata anticipat a )acturilor* )actorin,(ul repre"int o opera iune de creditare pe termen scurt* similar creditului comercial deoarece are la 0a" o

&&

tran"ac ie de 0unuri sau prestri de servicii* dar e5ist importante deose0iri care constau 7n principal 7n. ( o0li,a ia de plat 7n ca"ul )actorin,(ului nu se consemnea" 7ntr(un e)ect de comer acceptat* care s poat circula 7ntre mai mul i 0ene)iciari ce rspund solidar de plata la scaden M 7n ca" de neplat* )actorul nu poate )ormula preten ii )a de aderent* el prelu9nd 7n totalitate riscurile odat cu acceptarea )acturilor* motiv pentru care e)ectuea" anali"e speciali"ate asupra 0onit ii clien ilor aderentuluiM ( scontare se reali"ea" prin opera iuni i"olate* 7n timp ce )actorin,(ul presupune e5clusivitatea tuturor opera iunilor pe o perioad mai mare de timp sau pentru o anumit rela ie comercial* av9nd la 0a" un contract care cuprinde toate opera iunile 4i responsa0ilit ile pr ilorM ( creditul de )actorin, este ,arantat cu )acturile care revin direct 0ncii 4i 7n plus* implic o serie de costuri )oarte ridicate* spre deose0ire de creditul comercial8 !vanta<ele opera iunilor de )actorin, se concreti"ea" 7n. o 7ncasarea imediat a contravalorii )acturilor* ceea ce )avori"ea" e5isten a capitalului de lucru necesar pentru continuarea activit ii* cre4terea ci)rei de a)aceri 4i a pro)ituluiM o simpli)icarea conta0ilit ii aderentului* prin 7nlocuirea mai multor conturi clien i cu un sin,ur cont pentru opera iunile cu )actorul* ceea ce permite e)icienti"area ,estiunii economiceM o aderentul are ,aran ia 7ncasrii )acturilor la termen* )iind eliminat riscul insolva0ilit ii de0itorului8 Ln acela4i timp* )actorin,(ul implic o serie de de"avanta<e* printre care cele mai importante vi"ea". costul ridicat al derulrii opera iunilor* av9nd 7n vedere c nivelul comisioanelor este ridicat iar la acestea se adau, do09n"ile* 7n ca"ul pl ii 7n avans* care sunt superioare cu 2(C puncte procentuale )a de do09n"ile practicate la alte credite 0ancare pe termen scurt* )iind impuse de necesitatea acoperirii riscurilor 4i c:eltuielilor suplimentareM este di)icil de 7ntrerupt o rela ie de durat dintre aderent 4i )actor* )r pierderea unor clien i o0i4nui i s lucre"e cu un anumit )actor8

De4i costisitoare* 7n ultimii ani opera iunile de )actorin, au luat o mare amploare* mai ales 7n ca"ul rela iilor comerciale e5terne* )iind )avora0ile )urni"orilor care e)ectuea" numeroase livrri* 7n loturi relativ mari* celor care au activitate se"onier sau clientel dispersat 4i care 7nt9mpin di)icult i 7n ,estiunea 4i 7ncasarea crean elor8 :'9' (orfetarea? "o%-i%+t8 "$ie%-i8 o&ie"t@ e$eme%te "om#arative For)etarea se adresea" )irmelor care au activitate de e5port* 7n 0a"a titlurilor de credit* e)ecte comerciale 1cam0ie* 0ilet la ordin2 4i care doresc )inan area rapid a e5portului* 7nainte de scaden a pl ii8 O0iectul de 0a" 7l constituie acoperirea cerin elor de lic:iditate* 7n perioada cuprins 7ntre momentul e)ecturii e5portului 4i data scaden ei titlurilor de credit* prin cumprarea de ctre 0anc a titlurilor de inute de e5portatorii rom9ni asupra importatorilor* 0anca prelu9nd riscului de ne7ncasare a crean ei88 For)etarea constituie o opera iune de )inan are care acoper o ,am lar, de scaden e* respectiv pe termen scurt* mediu 4i lun,8

&=

Ialoarea )inan rii poate a<un,e p9n la @>>? din valoarea nominal a titlului de credit* 7n limita de e5punere apro0at de 0anca avali"atoare 1,arant28 ;rincipalele ,aran ii se raportea" la. avalul dat de 0nci asupra e)ectelor de comer M scrisoarea de ,aran ie 0ancarM acceptul dat de 0nci pe cam0iile trase asupra lor8 !vanta<ele )or)etrii constau 7n. ( acoperirea 7n timp real a cerin elor de lic:iditateM ( 0anca preia riscurile de ne7ncasareM ( simpli)icarea documenta iei de acordare a )inan riiM ( proceduri operative 4i costuri relativ reduse8 TEST DE AUTOEVALUARE I CONTROL @8 Creditul comercial repre"int. a2 7mprumut 0ancar an,a<at 7n vederea ac:i"i ionrii de mr)uri 4i a derulrii tran"ac iilor comercialeM 02 7ncrederea reciproc 7ntre a,en i economici 7n momentul v9n"rii mr)urilor prin am9narea pl ilorM c2 7ncrederea reciproc 7ntre a,en ii economici productori de 0unuri materialeM d2 credit v9n"tor 4i credit cumprtor88 28 O0iectul creditului comercial 7l repre"int. a2 capitalul repre"ent9nd contravaloarea mr)urilor* 7n lei sau 7n valutM 02 mr)urile 4i serviciile v9ndute/prestate pe creditM c2 creditul 0ancar ac:i"i ionat pentru plata unor 0unuri sau serviciiM d2 e)ectele de comer 8 C8 ;rin cam0ie se poate 7n ele,e. a2 )orm de concreti"are a creditului comercial 7n economia de pia M 02 titlu de credit pe termen scurt care materiali"ea" o datorie comercial sau )inanciarM c2 un instrument de trans)er a creditului comercial 7n credit 0ancarM d2 o ,aran ie personal8 B8 Tr,torul este. a2 persoan ce are 7n acela4i timp calitatea de creditor 4i de0itorM 02 emitentul 0iletului la ordinM c2 primul 0ene)iciar al cam0ieiM d2 emitentul cam0ieiM 58 Trasul repre"int. a2 persoana care ,arantea" plata cam0iei la scaden * 7n opera iunea de avali"areM 02 ,irantulM c2 emitentul unui 0ilet la ordinM d2 creditorul de intor al unui 0ilet la ordin8 &8 Opera ia de andosare determin. a2 trans)erul dreptului de crean ctre alt 0ene)iciar* 7nainte de scaden M 02 o mic4orare a credi0ilit ii titlului de credit prin disiparea rspunderii 7ntre mai multe persoaneM c2 trans)ormarea titlului de credit comercial 7n credit 0ancarM d2 o solidaritate la plata cam0iei 4i cre4terea calit ii acesteia8

&'

=8 Scontarea este opera iunea prin care cam0ia este cedat. a2 unei 0nci centraleM 02 unei 0nci comercialeM c2 unui alt a,ent economicM d2 unei persoane 7nscrise pe titlu8 '8 Factorin,(ul repre"int. a2 o opera iune de )inan are reali"at prin transmiterea crean elor* 7nainte de scaden * unei institu ii speciali"ate* cu o0li,a ia rscumprriiM 02 o te:nic )inanciar prin care un )urni"or trans)er unui ter * 7nainte de scaden * crean ele pe care le are de 7ncasatM c2 cedarea e)ectelor de comer * 7nainte de scaden * unei institu ii speciali"ate sau unei 0nci contra unui credit corespun"torM d2 cedarea crean elor comerciale ctre 0anca central8
Bspunsuri +. 2. -. .. H. I. J. K. b, d a, b a, b a, d c a, d b b

CAPITOLUL VIII' POLITICI AN DOMENIUL PRODUSELOR I SERVICIILOR BANCARE -n rol 7nsemnat 7n reali"area moderni"rii economiei na ionale 7l are promovarea unor politice )inanciar(0ancare competitive8 Mana,erii* respectiv )actorii de deci"ie* pe 0a"a unui proces de ,9ndire 4i ac iune* 74i aduc contri0u ia la 7ndeplinirea o0iectivelor de de"voltare a politicilor )inanciar(0ancare 7n )unc ie de competen a pro)esional 4i mana,erial pe care pe care le posed8 ;o"i ia central pe care o 7ndeplinesc cei care decid politicile )inanciar(0ancare 7n toate economiile -niunii Europene* ilustrea" importan a pe care a do09ndit(o teoria )inanciar( 0ancar ca suport pentru o0 inerea competitivit ii pe pia 8 !utorit ile pu0lice* indi)erent de orientarea lor* au ca o0iective prioritare sntatea 4i credi0ilitatea sectorului 0ancar* e)icien a pie elor )inanciare* cu multiple e)ecte la nivel micro( 4i macroeconomic8 Lntr(un sens* se asi,ur protec ia micilor investitori 4i a economiilor popula iei* ,aran ia unor opera iuni ec:ita0ile pe pia * derularea normal a proceselor )inanciare 4i economice8 /a scar mai e5tins* le,turile dintre sta0ilitatea sectorului economic 4i a celui )inanciar( 0ancar sunt indisolu0ile 4i se condi ionea" reciproc8 !ctivit ile )inanciare 4i cele 0ancare nu e5ist prin ele 7nsele 4i rupte de conte5tM rolul lor determinant 7n reparti ia e)icace a economiilor 4i resurselor 7n ,eneral* 7n )ormarea capitalului* stimularea de"voltrii economice 4i cre4terea nivelului de trai este continuu pro0at de realitate8 Ln lumea )inan elor* riscurile se alimentea" reciproc. pertur0a iile proprii unei institu ii sau unui se,ment speci)ic de pia pot atra,e rapid alte societ i* institu ii sau se,mente ale pie ei* at9t la nivel na ional c9t 4i interna ional* care ,enerea" ast)el pro0leme de amploare

&A

ce amenin sta0ilitatea )inanciar 4i economic8 Biscul de sistem constituie o pre"en mult mai a,resiv 7n ultimii ani* ca urmare a procesului de mondiali"are* a ptrunderii inova iilor 4i te:nolo,iilor moderne 7n domeniul )inanciar* 7n conte5tul derulrii unui volum imens de tran"ac ii care creea" multiple le,turi su0 aspectul opera iunilor* al lic:idit ilor 4i creditului 7ntre institu ii )inanciare din lumea 7ntrea,8 Ln con)runtarea cu realit ile actuale* este din ce 7n ce mai di)icil de ,sit un ec/ilibru ntre imperativele dictate de pia D inovare* sc:im0are* concuren * ,lo0ali"are D i cele de politic naional care se traduc printr(un sistem o)icial de control solid 4i suplu* cu rol 7n ,arantarea reali"rii o0iectivelor privind un sistem 0ancar si,ur 4i inte,rat8 Ln ,eneral* riscurile la care se e5pune o economie la un moment dat constituie o coordonat a politicii na ionale* tre0uie corect evaluate 4i ierar:i"ate* ast)el 7nc9t 0anca central* ca re)inan ator de ultim instan * s acorde prioritate suprave,:erii e)iciente a 0ncilor 4i pie elor )inanciare* c:iar cu pre ul unei insta0ilit i monetare temporare8 -n capital su)icient de credi0ilitate permite 0ncii centrale o 7ndeprtare temporar de la linia de conduit pe termen lun,* atunci c9nd tre0uie contracarat e)ectul unor 4ocuri* interne sau din e5terior* care pot a)ecta economia8
$ncile urmresc un set comple5 de o0iective* care includ sporirea capitalului ac ionarilor* respect9nd 7n acela4i timp re,lementrile 0ancare8

$ncile di)er de alte or,ani"a ii comerciale prin. - natura 4i proprietatea resurselorM - ,radul 7nalt de re,lementare la care sunt supuseM - necesitatea e5isten ei unui ec:ili0ru 7ntre risc 4i pro)it* cu dominarea )actorilor de riscM - caracterul pe termen lun, al activit iiM - interdependen a cu clien ii8 3e,ulile pruden iale 4i alte re,lementri 0ancare ac ionea" ca o constr9n,ere asupra o0iectivelor 4i opera iunilor 0ncilor8 ;entru a rm9ne competitive* societ ile 0ancare tre0uie s ac:i"i ione"e 4i s utili"e"e te:nolo,ie in)orma ional modern8 !ceast te:nolo,ie determin modul 7n care 0ncile 74i )i5ea" o0iectivele 4i 74i or,ani"ea" sistemele* in)luen 9nd structura 4i cultura or,ani"a ional8 Odat cu revolu ia in)ormaticii* 0ncile din economiile de"voltate au tins s adopte structuri mai aplati"ate* mai centrali"ate8 Noua te:nolo,ie a)ectea" cultura 0ancar 7n moduri comple5e care includ. luarea de deci"ii mai pu in independente la nivelul sucursalelor* mai mult nesi,uran a locului de munc 4i* pentru unele 0nci* un mai mare accent pe an,a<a ii 0ine pre,ti i* care promovea" rela ii mai str9nse cu clien ii8 De"voltrile te:nolo,ice tind s cree"e necesitatea de noi re,lementri 0ancare pentru a preveni noi tipuri de a0u"uri ale sistemului 0ancar8 Tendin ele 7n mana,ementul 0ncilor rom9ne4ti pro0a0il c vor determina o mai 0un armoni"are cu practicile economiilor de"voltate* in)luen ate at9t de presiunile te:nolo,ice c9t 4i de cele comerciale* precum 4i apari ia de noi re,lementri* pe msur ce pe pia a serviciilor )inanciare apare o concuren din ce 7n ce mai mare8 $anca Na ional va continua s promove"e adoptarea de standarde 4i practici interna ionale8 Ca 4i adoptarea de standarde 4i proceduri 7n domeniul utili"rii te:nolo,iei 0ancare* ast)el de standarde interna ionale vor apropia sectorul 0ancar rom9nesc de comunitatea 0ancar 4i economic interna ional8 ;resiunile concuren iale au condus la preluarea sau a0sor0irea 0ncilor relativ mici sau mai pu in per)ormante de ctre cele mai mari8 ;e msur ce concuren a cre4te* mar<ele 4i pro)iturile se vor diminua* ,ener9nd un nou impuls ctre e)icien 8 ;entru 0ncile care 74i des)4oar activitatea cu succes* pro)itul* ca 4i riscurile se vor ma<ora* 7n condi iile unei pie e mai puternice* mai competitive8

=>

;e msur ce concuren a cre4te* mana,ementul 0ancar e)icient va )ace di)eren a 7ntre succes 4i e4ec8 -n mana,ement din ce 7n ce mai e)icient va 7m0unt i per)orman a la toate nivelurile unei 0nci8 ( /a nivelul conducerii superioare* capacitatea cresc9nd de percepere din punct de vedere strate,ic va a<uta 0ncile s prevad 4i s ,estione"e posi0ilele "one de pericol 4i s pro)ite de oportunit ile o)erite de pia 8 ( /a nivelul conducerii de mi<loc* un mana,ement mai e)icient al resurselor 1inclusiv al resurselor umane2 va conduce la productivitate 4i e)icien superioare8 ( /a nivel opera ional* un mai mare accent pe satis)acerea clien ilor 4i pe calitate va duce la o mai mare loialitate a clien ilor* mrind reputa ia 0ncii 4i contri0uind la o mai lar, 4i mai sta0il 0a" de clien i8 3iscul constituie un )enomen omnipre"ent 7n realitatea actual 4i* cu toate c a )ost resim it din cele mai vec:i perioade ale evolu iei economice 4i monetare iar sensul su a )ost desci)rat de anali4ti* pre"entul a de"voltat o adevrat 4tiin a riscurilor8 Ln asociere cu incertitudinea* dar 4i cu concepte moderne cum ar )i H:a"ardul moralG 4i Hselec ia adversG* riscul marc:ea" activ rela iile )inanciar(0ancare 7n economia de pia iar noul conte5t ,lo0al e5pune operatorii la riscuri altdat necunoscute sau la noi mani)estri ale celor de<a e5istente8 Elementele de teorie modern n anali)a riscurilor sunt deose0it de valoroase pentru 0anc* 7n rela ia ei cu clien ii dar 4i cu concuren a* pe speci)icul evolu iilor actuale* 4i identi)ic noi aspecte ale asimetriei in)orma ionale HtratateG distinct 7n )unc ie de caracteristicile lor8 ;rincipalii )actori care au condus la multiplicarea 4i accentuarea riscurilor* la )inal 4i 7nceput de mileniu* se raportea" la intensi)icarea concuren ei* 7n condi ii de li0erali"are )inanciar* e5plo"ie inova ional 4i ,lo0ali"are* la insta0ilitatea )inanciar* monetar* economic 4i politic8 Banca este considerat o adevrat Hmain de prelucrat riscuriG* 7n sensul c identi)ic 4i preia riscurile* le evaluea"* le trans)orm 4i le 7ncorporea" serviciilor 4i produselor sale8 Activitatea bancar este prin definiie riscant iar lipsa unor msuri adecvate 7n ,estiunea de ansam0lu a 0ncii* 7n rela ia cu pia a* cu concuren a sau cu )iecare client* poate avea consecin e dintre cele mai ,rave8 (2punerea la risc este cuanti)icat prin valoarea tuturor c:eltuielilor suplimentare pe care le suport 0anca* p9n la e5cluderea ei din sistem8 Comportamentul mana,erilor* al clien ilor unei 0nci sau al autorit ilor pu0lice 7n a0ordarea riscurilor varia" 7n )unc ie de )actori speci)ici ariei de derulare a tran"ac iilor* de )or a economic* de con<unctura intern 4i e5tern8 Cuplul risc performan constituie o )a et a ,estiunii unei 0nci* a0ordat 7n sensul o0iectivelor prioritare care asocia" ma5imi"area renta0ilit ii* minimi"area e5punerii la riscuri 4i respectarea re,lementrilor8 !ctivitatea de selec ie 4i tratare a riscurilor presupune investi ii speci)ice 1costuri privind sta0ilirea le,turii cu de0itorul 4i acumularea de in)orma ii* cost de control 4i monitori"are* etc82 4i determin or,ani"area 4i politica 0ncii ca 0anc HrelaionalG 1care 7ncura<ea" o clientel )idel* pe care o spri<in 7n proiectele sale 4i o a<ut s se de"volte 7n situa ii di)icile2 sau 0anc speciali)at8 Ln a)ara solu iilor tradi ionale de limitare a riscurilor* se propun noi metode de a0ordare* care s )avori"e"e 0anca odat cu pstrarea 4i sus inerea clien ilor acesteia* de a cror calitate depinde 7n mod direct8 ;rintre soluiile i obiectivele posi0il 4i util de promovat 7ntr(o institu ie de credit se preci"ea".

=@

^ 7nlocuirea contractelor standard de credit cu contracte adaptate situaiei fiecrui debitor 7n parte 4i importan ei acestuia 7n activitatea 0nciiM ^ susinerea clientului a)lat 7n di)icultate prin o)erta de produse 4i servicii speci)ice situa iei acestuia la un moment dat 4i sta0ilirea unui re,im de ram0ursare a creditului 7n )unc ie de pro0lemele cu care se con)runtM ^ reducerea costurilor de creditare prin men inerea unei relaii de durat cu clienii 1)irme HcapturateG de 0anc su0 aspectul in)orma iilor acumulate 7n timp2 care s diminue"e e)ectele asimetriei in)orma ionaleM ^ 7ntr(o economie puternic deteriorat* 0anca tre0uie s )undamente"e pro,rame orientate pe spri<inirea a,en ilor economici 4i atra,erea economiilor temporar disponi0ile* 7n concuren cu alte institu ii )inanciare sau cu statul* pentru a(4i 7ndeplini rolul speci)icM ^ factorul uman 1client sau an,a<at2 tre0uie considerat 4i apreciat prin prisma importan ei lui* ampli)icate 7n perioade de cri" sau de dis)unc ionalit i* c9nd reac ii aparent ira ionale de panic sau de Hpro)e ii auto(7ntre inuteG pot avea consecin e catastro)aleM pro)esionalismul 0ancar devine o varia0il esen ialM ^ riscul sistemic tre0uie a0ordat realist pentru a nu induce o cri" ,lo0al de lic:idit i 7n sectorul 0ancar sau pe pia a )inanciarM ^ 7n selec ia activelor* 0anca tre0uie s urmreasc. valori)icarea superioar a resurselor mo0ili"ate 4i ec/ilibrarea activelor cu pasivele su0 aspectul duratei 4i costului* ,radul de lic:iditate* asi,urarea riscurilor speci)ice* dispersarea riscurilor* concuren a 4i nevoile economieiM ^ politica ratelor dob0n)ii s fie adaptat )iecrui produs 4i client 7n parte* ca 4i con<uncturii e5terneM ^ se impune asi,urarea )a de riscurile opionale ncorporate produsului 1ram0ursarea creditelor cu anticipa ie* retra,erea depo"itelor la vedere* etc82* care au e)ect tot mai puternic asupra re"ultatelor 0ancare D a aprut no iunea de Hmar3 sacrificatG prin e5ercitarea op iunii* 7n condi iile o)ertei imense de produse noi 4i atractive pentru clien i ( 0anca este cea care suport un cost simetric c94ti,ului clientului ei 7n momentul 7n care acesta pro)it de o situa ie )avora0il* dac nu(4i ia msuri de valori"are a op iunilorM ^ ,lo0ali"area a,ravea" o serie de riscuri 17n condi iile unei concuren e mult accentuate2 dar induce 4i riscuri noi* )a de care 0anca tre0uie s ai0 o atitudine de pruden 4i suspiciune permanentM pe de alt parte* o)er oportunit i sporite de c94ti,8 ;entru a dep4i pro0lemele cu care se con)runt* 0ncile promovea" noi produse i servicii, av0nd la ba) titluri ne'ociabile* cu diverse scaden e8 Fenomenul de titri)are o)er 0ncii posi0ilitatea s intervin pe pie e* conduce la o nou structur a 0ilan ului 0ancar 4i la creterea importanei operaiunilor n afara bilanului 1aran<amente de sSap* tran"ac ii la termen* opera iuni cu instrumente )inanciare derivate* s8a82* cu costuri 4i venituri speci)ice* de"volt noi a0ordri su0 raportul or,ani"rii 0ancare* pre,tirii personalului* rela iei cu clien ii 4i partenerii de a)aceri* te:nicii 4i implicit* asupra ,estiunii riscurilor D tot mai comple5e )a de comple5itatea tran"ac iilor 4i a pie elor8 CAPITOLUL IB' PRODUSE SI SERVICI BANCARE 4 APLICA)II I' ELEMENTE INTRODUCTIVE' OPERATIUNILE DE CREDITARE Tema * 5 Bo%itatea age%ti$or e"o%omi"i

=2

$onitatea unui a,ent economic repre"inta capacitatea de plata a o0li,atiilor pe care le are precum si a celor care urmea"a sa si le asume8 Foaca un rol deose0it de important in deci"ia de creditare si* su0 aspect economico()inanciar * ea se e5prima prin mai multi indicatori sta0iliti pe 0a"a di)eritelor elemente din 0ilantul conta0il si anume. a2 lic:iditateaM 02 solva0ilitateaM c2 renta0ilitatea aE Li"Di itatea #atrimo%ia$a 5 este capacitatea a,entului economic de a acoperi o0li,atiile de plata pe termen scurt cu elemente patromoniale active ce pot )i trans)ormate in disponi0ilitati intr(o perioada scurta de timp8 L# F Ga"tive $i"Di e H atorii !i "re ite #e terme% !"+rtE 3 *II !ctive lic:ide Y _ _ _ ( disponi0ilitati 0anesti sume de incasat titluri de credit alte elemente de activ imo0ili"ari de elemente patrimoniale

Cu cat coe)icientul este mai ridicat* cu tat lic:iditatea patrimoniala este mai mare8 -n coe)icient peste @>>? indica o activitate 0una deoarece activele lic:ide depasesc datoriile* iar un coe)icient su0unitar indica o situatie nesatis)acatoare8 02 So$va&i$itatea #atrimo%ia$a ( e5prima ,radul in care )iecare a,ent economic asi,ura cu capitalul social acoperirea creditelor pe termen scurt* mediu si lun,8 S# F GCa#ita$ !o"ia$ H Tota$ #a!ivE 3 *II Tota$ #a!iv F "a#ita$ !o"ia$ J "re ite #e terme% !"+rt8 me i+ !i $+%g 1in aplicatiile ce urmea"a2 Este considerata 0una daca coe)icientul este de peste 5>?* limita considerata minima )iind de C>? c2 Re%ta&i$itatea D este un indicator de sinte"a si e5prima e)icienta activitatii in perioada anali"ata8 Se e5prima* in principal* prin rata pro)itului net 13pn2 R#% F G#rofit %etH"a#ita$ !o"ia$E 3 *II APLICA)IE Sa !e "a$"+$e6e !i !a !e i%ter#ete6e "om#arativ i% i"atorii !o"ietati "omer"ia$e "are #re6i%ta +rmatoare$e ate !i%teti"e? So"ietatea "omer"ia$a A"tive "+ $i"Di itate ime iata Datorii e3igi&i$e ime iat Ca#ita$ !o"ia$

e &o%itate #e%tr+ 9

Cre ite #e terme% !"+rt8 me i+ !i $+%g

Profit %et

=C

A B C D E

*;1 *I= 0*1 I;I <: :*I 11I 0II :;I 1;9

*2I <II 0;< I:9 <2 9II =; ;II :=9 :;:

1: 0II 9I 20* * 21I :II 2;; **2 * ;I9 <II

:; :=; *1: *=2 :2 *2* *; :=1 *;2 III

** <*2 0I ::* *:I :* I<1 *1 I<=

Tema 0 4 TeD%i"i e "a$"+$ a o&a%6i$or Costul creditului este )actorul important in deci"ia potentialului client al 0ancii de a contracta o )orma sau alta de credit 0ancar* o)erit de di)eritele 0anci din sistem8 Costul creditului cuprinde donan"ile a)erente si diversele spet"e 0ancare 1comisoane* ta5e etc2distri0uite pe intrea,a durata a creditului* ceea ce este cunoscut si su0 denumirea de o&a% a a%+a$a efe"tiva' In cadrul costului creditului* elementul principal este do0anda* al carui nivel depinde de o serie de )actori precum. nivelul ta5ei scontului* o0iectul creditat* natura si durata creditului* cererea si o)erta de capital etc 0'*' Ca$"+$+$ o&a%6ii !im#$e Formula de calcul utili"ata este. D F G" K t K rE H 1: III unde. D D do0anda* c D capitalul investit* t D timpul* durata investirii* r D rata do0an"ii APLICATII *' Ce o&a% a i%"a!ea6a +% #o!e!or e "a#ita$ i% va$oare e 0II III USD "are !e Dotara!te !a i$ ofere "+ im#r+m+t #e o #erioa a e :I e 6i$e8 !tii% "a #ro"e%t+$ e o&a% a #e%tr+ "are ar !em%a ar fi e ;L #'a'M 0' Sa !e etermi%e "a%titatea e "a#ita$ "e ar tre&+i oferita !#re im#r+m+t e "atre +% eti%ator8 #e%tr+ "a +#a +% i%terva$ e =I e 6i$e !a o&ti%a o &o%ifi"atie e 0III e o$ari' Rata o&a%6ii e!te "+%o!"+ta "a fii% e <L' 1' U% "a#ita$ e 29I III e USD a fo!t at "+ im#r+m+t #e +% i%terva$ e *<I e 6i$e8 $a +% #ro"e%t a$ ratei o&a%6ii r' Va$oarea o&a%6ii "e tre&+ie i%"a!ata $a !"a e%ta e!te e 2 9II USD' Sa !e !ta&i$ea!ta %ive$+$ ratei o&a%6ii $a "are !4a "e at "a#ita$+$' 2' Se "ere !a !e etermi%e #erioa a #e%tr+ "are !4a a"or at +% im#r+m+t e 0II III USD8 "+%o!"a% "a o&a% a i%"a!ata a fo!t e 9 III USD $a +% #ro"e%t e o&a% a e :L' 0'0' Ca$"+$+$ o&a%6ii "om#+!e Do0anda compusa este u"uala la creditele acordate pe o perioada mai mare de @2 luni8 Ea se determina pornind de la do0anda simpla calculata la s)arsitul )iecarei perioade de timp* care se adau,a la suma perioadei corespun"atoare* nua suma intrand in operatia de do0anda a perioadei urmatoare8 !st)el* capitalul )inal o0tinut la s)arsitul perioadei se determina cu a<utorul )ormulei. Cf F Ci J N

=B

unde. Ci D capitalul initial* C) D capitalul )inal* f D )actor de multiplicare Factorul de multiplicare f se determina tinand cont de nivelul do0an"ii anuale r* ast)el. NF * J r APLICATII*: *' Co%!i eram "a o marfa i% va$oare e *I IIIO !e vi% e #e "re it #e terme% e 9 a%i !i "+ +% #ro"e%t e o&a% a e :L #'a' Care va fi !+ma tota$a e #$ataM 0' Sa !e !ta&i$ea!"a !+ma tota$a e #$ata !i ma!a o&a&6ii8 !tii% "a ? 4 marimea "re it+$+i e!te e *II III O 4 o&a% a "+ve%ita e!te <L #'a' 4 +rata "re it+$+i e!te e 1 a%i' Tema 1 5 Ram&+r!area "re ite$or 3am0ursarea creditelor se poate )ace in rate e,al* crescande sau descrescande* anuale* semestriale* trimestriale sau lunare8 Do0anda poate )i aplicata asupra descoperitului ramas* sau pe )iecare transa pe durata creditului8 APLICATIE Sa !e i%to"mea!"a grafi"+$ e ram&+r!are i% "a6+$ tra%!e$or ega$e "+ o&a% a a!+#ra e!"o#erit+$+i rama!8 re!#e"tiv a!+#ra fie"arei tra%!e #e toata +rata "re it+$+i8 i% "a6+$ +%+i "re it a"or at #e 1 a%i8 "+ ram&+r!are #e #ar"+r!+$ a *I !eme!tria$itati8 #e%tr+ fie"are i%tre a"e!tea fii% emi! "ate +% efe"t e "omert G trata !a+ &i$eti $a or i%E'

II OPERATIUNI CU DEPO>ITE BANCARE Tema 2 Ca#ita$i6area o&a%6ii Depo"itele 0ancare 1su0 )orma de conturi sau certi)icate de depo"it2 sunt purtatoare de do0an"i* care se calculea"a pe 0a"a )ormulei. D F GC K R K N6 E H G1 :II K *IIE unde . D D masa a0soluta a do0an"ii* C Dcapitalul investit* 3 d ( rata do0an"ii* N" D numarul de "ile al perioadei de constituire a depo"itului 1inclusiv prima "i si e5clusiv ultima2 ;rintre di)eritele avanta<e pe care le o)era 0anca in atra,erea deponentilor si stimularea constituirii de depo"ite la termen* se numara si capitali"area do0an"ii ce li se cuvine8 !st)el* clientii 0ancii au posi0ilitatea sa(si incase"e do0an"ile la s)arsitul perioadei de capitali"are sau sa le pastre"e in depo"it* ca" in care acestea vor )i remunerate con)orm calculului do0an"ii compuse8 3ata do0an"ii anuale compuse 3dac se determina cu a<utorul )ormulei. R
a"

F *II PG* J rHG*IIK%EE% 5 *Q

@&

C8 $asno* N8 Dardac D EMoneda* credit* 0anci D !plicatii si studii de ca"G

=5

unde. r D rata do0an"ii anuale simple* n D numarul de perioade de capitali"are cuprinse intr(un an8 APLICATII *' Stii% "a rata a%+a$a a o&a%6ii !im#$e e!te e :8;L8 !a !e etermi%e rata o&a%6ii a%+a$e "om#+!e #e%tr+ +rmatoare$e #erioa e e "a#ita$i6are? aE !eme!tr+$ &E trime!tr+$ Tema 9 5 O#erati+%i "+ "ertifi"ate e e#o6it #e terme% !"+rt 9'*' O#erati+%i "+ "ertifi"ate e e#o6it #e terme% !"+rt Operatiunile cu certi)icate de depo"it pre"inta anumite caracteristici* in special datorita caracterului speci)ic al acestei )orme de depo"itare a capitalului8 Do0anda la certi)icate de depo"it se sta0ileste atat pe piata primara* in )unctie de nivelul do0an"ilor pe piata monetara de re)erinta* cat si pe piata secundara* pe 0a"a casti,ului net pana la scadenta )inala* plecandu(se de la do0anda de la depo"itele inter0ancare pentru perioada compara0ila celei ramase pana la scadenta certi)icatului de depo"it* precum si de la do00an"ile nominale o)erite de 0ancile emitente pentru perioade similare@=8 APLICATIE O &a%"a emite +% "ertifi"at e e#o6it i% va$oare e * mi$io% e o$ari8 "+ o o&a% a e 9 R L' Perioa a #e%tr+ "are !e "o%!tit+ie e#o6it+$ e!te e *<0 e 6i$e' Deti%ator+$ "ertifi"at+$+i e e#o6it i$ vi% e #e #iata !e"+% ara "+ 2; 6i$e i%ai%tea !"a e%tei $a o o&a% a e 9 9H*:L' Se "ere? aE !ta&i$irea "+a%t+m+$+i o&a%6ii $a e#o6it+$ &a%"ar "o%!tit+it@ &E !ta&i$irea #ret+$+i e va%6are a "ertifi"at+$+i e e#o6it i%ai%te e !"a e%taS "E !ta&i$irea ratei o&a%6ii $a "are !e "+m#ara "ertifi"at+$ e e#o6it' K ;v Y In b1@ _ d@gT / C &>>2/ 1@ _ d 2gt/ C &>>2* unde . ;v D pretul de van"are al certi)icatului de deposit inainte de scadentaM In D Ialoarea nominala a certi)icatului de depo"itM d @( rata do0an"ii la care s(a emis certi)icatulM d2 D rata do0an"ii la care se inc:eie tran"actia de van"areM T D perioada pentru care se constituie depo"itul 1e,ala cu perioada de viata a certi)icatului de depo"it2M t D timpul ramas de la data ne,ocierii pana la scadenta8 9'0 O#erati+%i "+ "ertifi"ate e e#o6it #e terme% me i+ APLICATIE U% "ertifi"at e e#o6it emi! $a o va$oare e ;9I III USD8 i% fe&r+arie 0II08 "+ o o&a% a e < 9H<L8 "+ !"a e%ta i% fe&r+arie 0II; e!te va% +t $a i%"e#+t+$ $+%ii a#ri$ie 0II1 $a o o&a% a e < TL Sa !e !ta&i$ea!"a #ret+$ e "+m#arare' S+ma "e va tre&+i #$atita e "+m#arator e!te "a$"+$ata etermi%a% va$oarea a"t+a$a a "ertifi"at+$+i e e#o6it G$a ata %ego"ieriiE8 !"o%tat $a #ro"e%t+$ !ta&i$it' Tema : 5 A$te o#erati+%i "+ e#o6ite &a%"are
@=

C8 $asno* N8 Dardac D EMoneda* credit* 0anci D !plicatii si studii de ca"G

=&

APLICATIE*< Sa !e !ta&i$ea!"a varia%ta "ea mai ava%ta7oa!a e i%ve!tire a +%or fo% +ri e *I mi$ioa%e e o$ari8 !tii% "a i%tre#ri%6ator+$ are $a i!#o6itie +rmatoare$e #o!i&i$itati e fr+"tifi"are? Varia%ta *? i% !+ma e *I mi$ioa%e USD8 i%tre#ri%6ator+$ #$a!ea6a #e #iata8 i% fie"are !a#tama%a a $+%i$or mai !i i+%ie8 a"or a% "re ite $a o&a% a #ietei G#e 1 $+%iE8 rei%ve!ti% !+me$e $a !"a e%ta #e i%"a 1 $+%i' Varia%ta 0 ? !+ma e *I mi$ioa%e O o #$a!ea6a i% e#o6ite ega$e8 #e terme% e : $+%i@ Varia%ta 1? ava% $a i!#o6itie !+ma e *I mi$ioa%eO8 i%ve!titor+$ o fo$o!e!te i% fe$+$ +rmator? ( "+m#ara "ertifi"ate e e#o6it "+ !"a e%ta $a : $+%i@ ( $e revi% e i%ai%te e !"a e%ta G$a 1 $+%i e $a "+m#arareE ( !+ma o&ti%+ta !e rei%ve!te!te i% "ertifi"ate e e#o6it !"a e%te $a : $+%i8 #e "are $e revi% e $a 1 $+%i'

Bi&$iografie !e$e"tiv

@8 Silviu Cerna ( Banii i creditul n economiile contemporane, 2 vol. Ed8 Enciclopedic6* $ucure4ti* @AAB8 28 Silviu Cerna ( Moneda i teoria monetar, 2 vol8 Ed8 EMirtonG* Timi4oara* 2>>> C8 Ce"ar $asno* Nicolae Dardac*s8a8 ( Moned, credit, bnci, ED;* $ucure4ti* @AAA* vol I 4i II8 B8 +eor,eta Dra,omir D Activitatea bancar i riscul n economie, ED;* $ucure4ti* 2>>C 58 +eor,eta Dra,omir ( Moneda n structuri, comparaii i mecanisme, Ed8 !cademica* +ala i* 2>>C &8 /ucian C8 Ionescu ( Bncile i operaiunile bancare, Ed8 Economic6* @AA& =8 Costin firi escu ( "dei contemporane n aciune, Ed8 Enciclopedic6* Colec ia $i0lioteca $8N838* $ucure4ti* @AA& '8 I8 Turliuc* I Cocri4 Moned i credit, Ed8 E!nJaromG* Ia4i* @AA' A8 K K K $8N838* 3apoarte anuale 2>>>(2>>5 @>8 K K K 3evista $iaa financiar, 2>>C(2>>& @@8 K K K 3evista %ribuna economic, 2>>C(2>>& @28 K K K 3evista &inane, bnci, asi'urri, 2>>C(2>>& @C8 K K K 3evista (uro(conomica, -niv8 EDanu0iusG +ala i* Fac8 de #tiin e Economice* 2>>5(2>>& @B8 K K K Surse on(line

@'

C8 $asno* N8 Dardac D EMoneda* credit* 0anci D !plicatii si studii de ca"G

==

S-ar putea să vă placă și