Sunteți pe pagina 1din 280

DESCARTES - LEIBNIZ

Ascensiunea i posteritatea raionalismului clasic

Editor MIRCEA L!NTA


Toate drepturile re"er#ate Editurii $NI%ERSAL

& ALSI

DESCARTES

LEIBNIZ

Ascensiunea i posteritatea raionalismului clasic

EDIT$RA $NI%ERSAL DALSI '(()

ISBN (*+-(,-(--,--

N!TA EDIT!R$L$I Tr.im/ oare/ ast."i/ o epoc. postrationalist./ cum ne las. s. 0ntele1em alarmati s au / d impotri#./ trium2.tor i / unii contemporani 3 Cine s-ar 0ncumeta p4n. la urm. s-o a2irme 2.r. restrictii3 C.ci o5iectul cultului rationalist - ratiunea este #ie i puternic. pretutindeni 0n 14ndirea i actiunea noastr.6 &4n. i detractorii rationalismului clasic r.m4n 0ntr-un 2el sau altul motenitorii s.i6 Iat. de ce 0ntoarcerea periodic. spre marile modele/ spre opera initiatorilor rationalismului modern/ pare nu numai le1itim. dar i de dorit6 $n prile7 pentru a o 2ace l-a o2erit 0n '((8 ani#er sarea a ,-- de ani de la naterea lui Rene Descartes i a trei decenii i 7um.tate de la #enirea pe lume a lui 9ott2ried :il;elm Lei5ni"6 &ro5lema pro5lemelor ce a stat 0n 2aa 14nditorilor celor mai repre"entati#i c are au ilustrat tradiia rationalis mului modern de la Descartes i Spino"a/ prin Lei5ni"/ p 4n . la C;risti an :ol22/ pare s. 2i 2ost 0mp.carea recu noaterii atotputerniciei lui Dumne"eu cu suprematia ra iunii 6 Concepte i corelatii conceptuale de7 a consacrate < e=istent.-posi5ilitate/ a5solut -rei ati #/ permanent.-de#e nire/ spaiu-timp/ necesitate-li5ertate/ cunoatere-opinie/ 5ine i 2rumos/ primesc acum 0nelesuri noi6 tem al principiilor i cate1oriilor 2iloso2ice #a 2i 2ormulat pe alte temelii6 > n ce constau ace ste temelii/ a c .ror ae"are i consolidare pretinde s. constituie 1loria unei noi epoci a
?

14ndirii/ ne-o spune cu claritate i pre1nan. :ol21an1 B artusc;at 0n comentariul s.u dedicat secolului al @%II lea/ pentru noua ediie a cunoscutei istorii a 2iloso2iei a lui Aarl %orl.nder BRoCo;lt/ Dam5ur1/ '((-E6 Autorul ne #or5ete despre Fnoua pretenie ridicat. de 2iloso2ie/ anume aceea de a 2iloso2a pornind de la un 2und ament ce 1arantea". o certitudine ultim. care nu poate 2i "drunci nat./ a7ut4ndu-l pe om s. se ridice de la corelaii lipsite de transparen./ acel cadru 0n care aciunea lui este condus. de simple p.rer i / l a independent. i autonomie 6 Spri7init pe o cunoatere si1ur./ pe care o posed./ omul #a de#eni ca pa5il s . 2ormule"e doar asemenea 7 u dec.i de al c .ror con tinut de ade#.r el se poate con#in1e sin1ur6 Nu este numai pretentia unei cunoateri 0ntemeiate/ ci i pretentia/ le1at. de aceasta/ c./ 0n #irtutea unei asemenea cunoateri/ omul #a 2i a7 utat s. accead. la o orientare rational. 0n lume/ ceea ce 0i 0n1.duie 2iloso2iei s. capete o con2i1uraie sistema tic.6F Su1estia este clar.6 iloso2ul raionalist 0i propune s. o2ere temeiuri noi pentru #alori consacrate de o tradiie milenar. i s. le con2ere acestora acea suprem. 2unda mentare pe care o poate o2eri doar reunirea autorit.ii traditiei cu cea a raiunii critice6 Din perspecti#a noastr. actual. r.m4ne un moti# de continu. uimire cum/ 0ntr-o 0ntreprindere 2.r. seam.n 0n ceea ce pri#ete amplo area i 1randoarea/ o scrutare a 2undamentelor de o necru.to are e=i1en. a unei tradiii 2iloso2ice milenare a putut mer1e m4n. 0n m4n. cu acceptarea necritic. a nu puine supo"iii socotite drept e#idene ale 14ndirii 0n 1enere 6 Te=tele reunite 0n acest #olum repre"int. o selecie din comunic.rile susinute la dou. reuniuni tiini2ice con sacrate lui Descartes i Lei5ni"/ multe dintre ele 0n #ersi uni ampli2icate i re#i"uite6 &rima dintre ele a 2ost o con8

2erin. tiini2ic. cu participare internaional./ or1ani"at. de secia de tiine 2iloso2ice a Academiei Rom4ne-la B ucureti/ 0n mai '((8/ iar a doua un simpo"ion care a a#ut loc la $ni#ersitatea B a5e-B olGai din Clu7 / 0n decem5rie '((86 >n te=tele pe c are le pre"ent.m cititorului pot 2i des prin s e mai multe 2ire 6 Mai 0nt4i/ sunt contri5uiile ce urm. resc cu deose5ire situarea initiati#elor i ideilor autorilor comemorati 0n raport cu doctrine ale antemer1 .torilor6 al doilea r4nd/ sunt te=te 0n care domin. preocuparea de a e#ideni a semni2icaia unor teme ale lui Descartes i Lei5ni" 0n c onte=tul epocii/ prin raportare la contemporanii lor6 BAtra1em atenia aici asupra luminii noi pe care o arunc. te=tul lui :ol21an1 B artusc;at asupra 0nele1erii cartesiene a certitudinii printr-o nou. interpretare a con ceptului meditaliei/ precum i asupra contri5utiei lui Ale=andru B ala5an dedicat anali"ei #ieilor paralele i antiparalele ale lui Lei5ni" i NeCton6 E >n al treilea r4nd/ nu puine sunt te=tele ce discut. concepte i teorii ale lui Descartes i Lei5ni" 0n lumina unor e#oluii tiini2ice i 2i loso2ice recente6 $n loc aparte ocup. 0n #olum contri 5utia d oamnei Marta &etreu c o n s acrat. metamor2o"el or pe care le cunoate o tem. a raionalismului clasic la doi 14n ditori rom4ni repre"entati#i ai acestui secol6 Su5liniem 0ns . c . 2irele pe c are le-am desprin s sunt str4ns 0mpletite 0n ma7 oritatea te=telor6 Cercetarea ori1inilor/ e#idenierea nout.ii temelor de 5a"./ e=e1e"a i e#aluarea critic. mer1 adesea m4n. 0n m4n.6 E=prim.m i cu aceast. oca"ie mulumirile noastre cordiale Institutului ranei i Institutului 9oet;e din Bucureti care au 0nlesnit/ prin spri7inul lor/ pre"ena la con2erina Descartes-Lei5ni" din B ucureti a pro2esorilor
*

Mic;ael isc;ant din &aris i :ol21an1 B artusc;at din Dam5ur1/ precum i or1ani"atorilor reuniunilor tiini2ice de la Academia Rom4n. i de la $ni#ersitatea Ba5e BolGai 6 Hi nu 0n ultimul r4nd ne e=prim.m aprecierea i 1ratitudinea cu#enite conducerii Editurii $ni#ersal Dalsi care a acceptat cu 1enero"itate s. edite"e un #olum ce reunete te=te adresate unui cerc mai res tr4ns de ci titori 6 Este ceea ce se 0ncumet. s. 2ac./ ast."i/ puine edituri rom4neti6 martie '(() Mircea lonta

DE S CARTES 6 META IZICI HI MEDITAJII


:ol21an1 Bartusc;at

FHtiu prea 5ine - 0i scria Descartes lui &icot/ tradu c.torul c.rtii s ale &rincipia &;ilosop;iae c. #or tre5ui s . tre ac. mai multe secole p4n. c 4nd d i n aceste principii #or 2i deri# ate toate ade#.rurile 0n 2elul 0n care ele pot s. 2ie deri#ateF 6 H i el 0nc;eie e=primarea atept.rii lui 0n aceast. pri#in. cu dorinta c. Fepilo1ul 2ericit al acestei deri#.ri #a 2i #."ut odat. de c.tre nepoii notri 6 Descartes nu spune c4te secole #or tre5ui s. treac. pentru aceasta6 Se #a putea spune 0ns. c. patru secole nu au 2ost su2iciente pentru a 0mplini dorinta sa6 Noi/ nepotii/ dimpotri#./ consacr.m &rincipiilor pe care D escartes le-a socotit drept opera sa capi tal . - doar o mic. atentie 6 &ro1ramul de deri#are a unor propo"itii ade#.rate ce urma s. ser#easc. instituirii unei tiinte a 2i"icii ce se 5i"uie pe ea 0ns.i trece drept puin con#in1.tor/ deoarece are o putere de e=plicaie prea redu s . 0n relatie cu 2enomenele 2i "ice i deoarece r.m4ne 0n urma u nora din ideile de care dispuneau de7 a contempo rani ai s.i/ cum au 2ost 9alileo i Dar#eG6 Ceea ce se 5ucur. 0nc. i ast."i de o atentie nemic orat. sunt Meditationes de prima p; ilosop;ia ale lui Descarte s/ meditatiile lui asupra meta2i"icii i anume 0n alt sens dec4t cel 0n care le-a 0neles Descartes 0n scrierea sa asupra &rincipiilor6 Acolo e=i st./ 0n prima parte/ un re"u mat al Meditaiilor care constituie o indic aie 0n sensul c.
-

ele tre5uie 0nelese drept o simpl. introducere 0n 0ndeletni cirea propriu-"is. cu 2iloso2ia6 Aceast. 0ndeletnicire ar putea 2i numit./ 0mpreun. cu Immanuel Aant/ una de na tur. doctrinar./ spre deose5ire de o simpl. critic. a capa cit.ii noastre de cunoatere/ care/ ca simpl. critic./ are 0n raport cu tema doar o 0n semn .tate propedeutic . 6 Hi pentru Descartes scrierea cons acrat. &rincipiilor/ scriere ce re "um. MeditaiiKe/ tratea"./ cel puin potri#it titlului ei/ des pre principiile cunoaterii omeneti L ceea ce este acelai lucru/ 0i scrie Descartes lui &icot/ Fcu ceea ce putem de semna drept 2il o s o2ie prim. s au meta2i"ic.F6 Cu pri#ire la o asemenea meta2i"ic./ ce tratea". doar despre principiile cunoaterii i despre nimic altce#a/ adic./ aa cum era ce#a curent de la Aristotel/ despre e=is ten. 0n 1enere/ al c.rei principiu prim este e=istena lui e1o co1ito/ Descartes spune 0n scrisoarea c.tre &ic ot - 0n care e=plic. modul cum 0nele1e el &rincipiile c. din primul principiu al e=istenei se poate deri#a e=istena a ce#a6 Mai 0nt4i acesta #a 2i e=istena lui Dumne"eu/ care/ deri#at. 0n acest 2el/ se 0n2.iea". la r4ndul ei ca un prin cipiu/ iar apoi printr-o corelare a acestor dou. principii Be1o i DeusE re"ult. e=istena lucrurilor corporale 0n 1e nere/ Fadic. e=istena corpurilor 0ntinse 0n lun1ime/ l.ime i ad4ncime/ corpuri ce sunt 0n"estrate i cu o #arietate de 2orme i se mic. 0n di2erite 2eluri 6 Acestea erau toate principiile/ aadar trei - Eul 14nditor/ Dumne"eu i lumea 0ntins. - din c are el/ Descartes/ deri#a ade#.ru l celorlalte >n aceste puine cu#inte/ Descartes descrie meta2i
-

"ica sa drept una/ am putea spune/ 2uncional./ drept o teorie a unor asemenea principii ce 0i deri#. 0n semn.tatea doar din 2aptul c. sunt principii e=plicati#e a ce#a6
'-

o meta2i"ic. 0neleas. ca teorie a princ ipiilor tre5uie/ aa 0i scrie Descartes lui &icot/ s. satis2ac. nu mai mult de dou. cerine< '6 ca principiile ei s. 2ie clare 0ntr-un 1rad 0n al t/ adic. pro5ate prin ele 0nsele i nu simple presupuneri i M6 ca din ele s. p oat. 2i deri#at tot restul6 Desi1ur c. prin aceasta nu s-a spu s 0n ce mod se raportea". una la cealalt. aceste dou. cerinte/ dac. ele sunt independente una 2a. de cealalt. sau dac. una o implic. pe cealalt. 6 #in. Descartes ne las. 0n acest pasa7 0n o5scuritate6 C .ci el spune ce#a despre claritatea i de asemenea despre e#i dena principiilor/ dar nu i ce#a cu pri#ire la deri#a5ili tatea posi5il. a altor lucruri din ele6 Hi eu a dori s. spun acum doar ce#a cu pri#ire l a prima cerin./ nu din raiuni de spaiu limitat/ ci din scepticism 2at. de pro1ramul deri #a5ilit.ii6 H i cred c. un asemenea scepticism este pe de-a 0ntre1ul compati5il cu 2iloso2ia lui Descartes6 Demonstrai a c l arit.ii principiilor a 2ost produ s . - 0i scrie Desc artes lui &icot - prin Fmodul cum au 2ost 1.site i acest mod/ dup. cum se tie/ a 2ost descris de Descartes 0n ale sale Meditationes printr-un proces de 0ndoial. radi cal. c are de"#.luie ce#a ne0ndoielnic 6 Din acest Fmod de a 1.si a dori acum s. 2ac o tem./ aplec4ndu-m. asupra MeditaNiilor6 El este - aceasta este te"a mea - identic cu actul meditaiei 6 scrierea despre &rincipii acest mod de a 1.si este menionat cu trimitere la MeditationesL acest proces nu are 0ns. un rol conduc .tor 0n construcia scrierii menionate tocmai 2iindc. Descartes nu urmea". aici un pro1ram de deduc ie6 scriere a des pre &rincipi i / Descartes se orientea". spre o 2orm. d e demonstraie pe care el o numete 0ntr-un alt loc sintetic./ 2ormulare prin care 0nele1e un procedeu de demonstraie 0n cadrul c .rui a st.ri de 2apt sunt deduse din propo"iii ce le preced6

''

Dimpotri#./ Meditationes sunt scrise 0ntr-o 2orm. de demonstraie pe care Descartes o numete peste tot ana litic.6 Anali"a este/ se spune acolo/ cu intenie e=plicati#./ demersul ce indic. ade#.rata cale pe care un lucru este 1.sit Foarecum a prioriF/ adic. prin recurs la simpli pai ai 14ndirii6 Anali"a pune accentul doar pe 1.sirea unui lucru cu c onsecina - aa interprete" eu demersul - c. aceast. 1.sire 0i este sie 0ns.i su2icient.6 Aa st4nd lucrurile 0n ca"ul principiilor i prin aceasta 0n c4mpul meta2i"icii/ o 2orm. de repre"entare ce este orientat. spre actul desco peririi/ nu suntem condui de ideea c. un principiu tre5uie s. 2ie de aa 2el 0nc4t s. poat. 2i dedu se alte lucruri din el 6 F>n ceea ce m. pri#ete - spune De s cartes - am urm.rit 0n Meditationes e=clusi# calea anali"ei deoarece mi s-a p.rut cea mai ade#.rat. i cea mai 5un. pentru a a2la ce#a nou/ 0n timp ce sinte"a Bpotri#it. 0n c a"ul o5iectelor 1eometriceE nu mi s-a p.rut at4t de adec#at. de asemenea i pentru aceste o5iecte meta2i "iceF Bdespre care este #or5a 0n medi taiiE6 Meta2i"ica urmea". s. 2ie tratat. ca meditaie sau deloc6 &asa7ul la care m-am re2erit 0n #ederea e=plic.rii deose5irii dintre metoda analitic. i sintetic. repre"int. r.spunsul lui Descartes la cele dou. o5iecii 0mpotri#a MeditaKiilor sale/ mai precis nu propriu-"is r.spunsul la o o5iecie/ ci la o ru1.minte/ i anume la aceea de a reali"a pre"entarea FMeditai ilorF 0n #ederea unei mai 5une inte li1i5ili t.i 0n mod 1eometric BFmore 1eometricoF E 6 &entm a r.spunde acestei ru1.mini/ 0n ane=a r.spunsului s.u/ Descartes a re2lectat asupra deose5irii dintre cele dou. metode6 El caracteri"ea". acolo modul de pre"entare 1eo metric / adic. cel sintetic - anume deri#area unor st.ri de lucruri din de2iniii date anterior/ din postulate i a=iome
'M

i/ se poate ad.u1a 0n mod 0ndrept.it/ din teoreme de7 a de monstrate/ ce inter#in c a premise/ drept o 2orm. de pre"en tare c are ar r.m4ne e=terioar. lucru lu i 6 &entru Desc artes ea se deose5ete mult de modul cum o #a 0nele1e mai t4r"iu Spino"a6 Ea este/ aa e=plic. D escartes/ o 2orm. de pre "entare cu 0nsemn.tate doar peda1o1ic. prin raportare la un ci titor 0nd.r.tnic c.rui a i se smul1e o arecum acordul cu ceea ce este pre"entat prin raportare constant. l a premise 6 Acest punct de #edere didactic este tocmai cel pe care 0l a2irm. Descartes cu pri#ire la re2lectii demonstrati#e ce sunt ordonate doar p otri#it metodei 1eometrice 6 Este ceea ce el numete dispositae6 A5ia Spino"a a 2.cut 0n mod su5 liniat/ de7 a 0n scrierea lui asupra lui Descartes/ din '88+/ din disposita o demonstrata i a con2erit aici acestei me tode o alt. pondere6 D es pre metoda meta2i "ic./ pe care o pre2er./ Descartes spune/ totodat./ c. are su5 aspect didactic un de "a#anta7 2at. de cealalt.L c.ci ea nu este potri#it. pentru a con#in1e cititori neatenti 6 Dac. ei nu parcur1 atent/ pas cu pas/ demersul de 14ndire e=pus 0n mod analitic/ lor nu li se #or impune unele lucruri drept consecinte 0n aceti pai6 Aici Descartes s e re2er. la un punct de #edere important pentru 0ntele1erea 2iloso2iei sale6 Atentie/ concentrare/ autodisciplin./ prin urmare atitudini su5iecti#e/ de#in lait moti#ul ce parcur1e Meditaiile cartesiene 0n 0ntre1ul lor6 Acestea sunt 0ns. atitudini ce tre5uie s. 2ie adoptate de c.tre 2iecare i c are nu 0i pot 2i impuse din a2ar.6 D ac. re2lect.m asupra acestui lucru/ atunci consta t.m c. metoda sintetic./ dincolo de toate a#anta7ele pe c are le poate a#ea/ are/ 0n ceea ce pri#ete starea de lucruri 0n discuie/ o insu2icient. ;ot.r4toare6 FSpre deo s e5ire de ana li"./ ea nu o2er. o 0mplinire i nu umple spiritul celui ce
'+

n."uiete s. 2ie instruit deoarece nu ne arat. 2elul 0n care este 1.sit. o stare de lucruriF BAne=. la R.spunsul la cele dou. o5iecliiE6 Ceea ce contea". 0n mod esenial i ceea ce ne 0n#a. doar anali"a este 0mplinirea su5iecti#. 0n 1.sirea lucrului6 Aceast. 0mplinire/ o c;estiune pur su5iecti#./ este 0n ca"ul principiilor c;estiunea ce contea". dar nu 0ntr-un sens e=terior6 C.ci principiu se do#edete a 2i ceea ce un su5iect 1.sete datorit. s2or.rii spiritului s.u L iar 0n prin cipiu su5iectul se simte 0mplinit deoarece ceea ce a 2o st 1.sit a 2ost produs din sine 0nsui/ i anume datorit. re2lec tiei sale proprii 6 FAcesta a 2ost temeiul - scrie Descartes datorit. c.ruia am scris mai de1ra5. meditaii i nu scrieri 0n care se des2.oar. dispute aa cum 2ac de alt2el 2iloso2iiL i anume pentru a depune m.rturie c. m. adrese" doar ace lora ce 0i #or da osteneal a s. considere 0mpreun. cu mine o5iectul cu atentie i s. medite"e BmeditariE asupra luiF Bop6 cit6E6 Meditatiile asupra meta2i"icii Ba 2iloso2iei primeE nu tratea". un domeniu ce este de7 a cunoscut 0n ceea ce pri #ete o5iectele pe care le temati"ea"./ alt2el dec4t su1e rea". su5titlul acestei scrieri/ i anume c. aici ar 2i #or5a de Dumne"eu i de su2let 0n ceea ce le distin1e de corpuri L ele tratea". mai de1ra5. despre un domeniu ce se desc;ide doar meditai ei6 Dar 0n acest sens meditatiile sunt ele 0nsele meta2i"ice6 De Fmeditatii meta2i"iceF #or5ete Descartes 0nsui 0n O +- al primei p.ri a scrierii consacrate &rin cipiilor6 Nu un Discou rs de mitap;GsiPue/ cum #a scrie mai t4r"iu Lei5ni"/ ci Meditationes metap;Gsicae6 > nelese 0n acest 2el/ meditaiile sunt un 1en al 2iloso2.rii al c.ror coninut nu poate de#eni o5iect al unui alt tip de consi deraii 2iloso2ice/ c;iar dac. Descartes a 2.cut acest lucru 0n re"umatul p e c are 0l d. 0n scriere a sa asupra &rincipiilor<
',

2iloso2ia se des2.o ar. 0n procesul producerii ei6 acest sens/ Descartes a scris despre al s.u Discours de la me t;ode B'/?E< FNu este intenia mea de a 0n#.a pe alii aici metoda pe c are tre5uie s. o urme"e 2iecare pentru a-i con duce 0n mod corect intelectul/ ci doar s. ar.t cum am 0ncer cat eu s.-I conduc pe al meuF6 Hi de aceea/ a a 0i scrie el lui Mersenne 0n martie '8+*/ el i-a intitulat scrierea nu Traite/ ci Discours de la met;ode6 Nu sunt studii ce #or 5esc despre metod./ ci desluiri ce de"#olt. cum anume tre5uie s. lucre"e 2iecare asupra lui 0n sui 0n a a 2el 0nc4t nimeni s. nu-l poat. lipsi de 2acultatea de a medita6 MeditaKiile lui Descartes sunt/ aadar/ o c;estiune 0n mod eminent su5iecti#./ scrise din perspecti#a unuia care meditea"./ unul care/ aa cum tie oricine/ se supune unei 0ndoieli radicale pentru a e#ita s. dea drept ade#.rat ceea ce este pur i simplu socotit drept ade#.rat 6 Aceast. 0ndo ial. ser#ete eli5er.rii de pre7 udec.i6 Iar aceste pre7 udec.i sunt cau"ate/ alt2el dec4t se consider. adesea/ nu/ 0n primul r4nd/ de opinii consacrate de tradiie i de concepii de tip scolastic pe care suntem o5inuii s. le prelu.m6 Ele sunt cau"ate de 0ns.i constitutia omului ce 0i 1.sete e=presia 0n de"#oltarea lui indi#idual.6 &rima parte a scrierii con sacrate &rincipiilor/ p arte ce re"um. meta2i"ica/ 2ace clar acest lucru6 &rocesul 0ncepe cu copil.ria omului i se s 24r ete cu ea6 C opii 2iind ne-am 0nelat deoarece nu am 2o st 0n stare s. desp.rim sensorialitatea i intelectul L de aceast. eroare tre5uie s. ne eli5er.m/ despre aceasta se #or5ete tot timpul 0n de"#olt.rile din aceast. parte a scrierii/ iar eli5erarea i"5utit. tre5uie pus . 0n #al oare mereu 0mpotri#a 7udec.ii pe c are o t4r4m cu noi din copil .rie/ cu aceasta 0nc;eie el O *8E6
'?

Eli5erarea de erorile copil.riei 0nseamn. eli5erarea de starea noastr. 2iloso2ic. pre2iloso2ic .L dar aceasta nu 0n seamn. a l.sa o dat. pentru totdeauna 0n urm. ceea ce nu este transmis prin starea noastr. natural./ ceea ce nu este c4tui de puin cu putin./ ci a atin1e un punct de #edere ce ne 0n1.duie s .-I trat.m 0n mod raional L i ar acest punct de #edere tre5uie pus 0n #aloare continuu 2at. de ceea ce ne condiionea". prin starea noastr. natural.6 Descartes spune 0n R.spunsul la cele dou. o5iecQii 2ormulate la adresa MeditaQiilorc. 0mp otri#a o5inuinei motenite de a 7 udeca tre5uie s. 2ie 2ormat. mai 0nt4i o o5inuin. nou./ opus./ i aceast. o5inuin. cere/ ca orice o5inuin./ un timp pen tru a se putea 0nr.d.cina6 &re7udec.ile ce tre5uie s . 2ie 0n l.turate/ pre7 u dec .i proprii omului 0n #irtutea constituiei sale naturale nu sunt pre7 udec.i ar5itrare/ n.scute 0n mod 0nt4mpl.tor6 Ele sunt din cele ce persist. i pentru a c.ror 0nl.turare se cere de aceea o s2orare neo5osit. a concen tr.rii su5iecti#e6 Constituia omului ce este 0n discuie/ punctul de ple care al re2leciilor lui Descartes i al meditaiilor sale/ este 2aptul c. omul const. din spirit i corp6 Descartes nu a pus la 0ndoial./ cred eu/ niciodat. 0n mod serios aceast. consti tuie/ c;iar dac. enun.rile de p4n. atunci pri#itoare la ceea ce este spiritul i corpul i se #or 2i p.rut 0ndoielnice6 I ar Descartes nu s-a 0ndoit niciodat. c. e=ist. ce#a de 2elul 7udec.ilor 2alse/ 0mpre7 urare de care a 2.cut responsa5i l. acea constituie a omului/ 2alsitatea 7udec.ilor const4nd tocmai 0n calitatea lor de a 2i 0ndoielnice6 C.ci e=periena erorii omeneti/ ca o e=perien. real. i nu doar aparent./ i anume e=periena de a tre5ui s. consider.m 2als mai t4r"iu ce#a socotit ade#.rat/ este o premis. ;ot.r4toare
'8

pentru ca proce sul 0ndoielii c artesiene s. 2ie pus 0n 1enere 0n micare 6 Cu toate acestea/ 0ndoial a nu crete pur i simplu din aceast. e=perien./ cea a erorii / cel puin nu 0n acea 2orm. radical. pe care o con2er. Descartes 0ndoieli i 6 Ea i"# or.te mai de1ra5. dintr-o #oin. de cunoatere radical./ dintr-o n."u in. spre certitudine necondiionat. 6 Ea nu ar 2i n. "uint. dac . omul nu ar c.dea de 2apt 0n eroare 6 D ar aceast. n."uin. se 7usti2ic./ in4nd seama de el ul s.u/ al unei cer titudini necondiionate/ 0n mod 2iresc nu prin actul erori i 6 aptul c. o asemenea certitudine poate 2i atins. poate 2i ce#a nesi1ur i ca atare supus 0ndoieliiL dar c. a iei din aceast. stare de nesi1uran. este o 0ntreprindere cu sens/ este pentru Descartes totui ce#a ne0ndoielni c 6 Repre"en t area aproape smintit. c . ar 2i mai 5ine s. ne 0nel.m dec 4t s . nu ne 0nel.m/ 2ormulat. pornind de la premise teolo 1ice/ apare o sin1ur. dat. BMeditaia I%/ ?E/ pentru a 2i respins.6 este socotit pur i simplu ade#.rat st./ aa cum se tie/ 0n slu75 a unei po"itii antisceptice ce tinde spre ce#a ce nu poate 2i pus la 0ndoial.6 Mai departe/ Descartes 2ace o nou. presupunere ce repre"int. pentru el ce#a de la sine 0neles i nu #a 2i pus. ca atare la 0ndoial./ i anume c. ceea ce numim cunoatere ade#.rat. a unui lucru este ade#.rat. atunci c4nd ea prinde lucrul aa cum este el 0n sine/ adic. independent de cunoa terea noastr.6 aceast. presupunere Descartes este 0n acord cu simul comun/ doar c. acesta din urm. se 0nal. 0n m.sura 0n care crede c . nu intelectul/ ci simurile sunt indicator al 2aptului c. noi atin1em 0ntr-o 7 u decat. ce#a e=tramintal6 Desi1ur c. aceast. eroare este o ilu"ie natural. c .reia 0i suntem supui/ deoarece suntem 2iine 0n"estrate
'*

cu corpuri ce dispun de simuri a c.ror e2icacitate pare s. ne arate c. 0ntr- o 7 u decat. ne raport.m l a lucruri din a2ara intelectului c4nd ne spri7inim pe ele/ pe simuri6 Spri7i nindu-ne p e e l e a7 un1em 0ns. la 7udec.i pripite ale c.ror enunuri/ aa cum se poate ar.ta cu uurin./ nu pot s. re "iste 0ndoielii6 Deoarece enunuri 2alse de acest 2el n u 0i a u temeiu l 0n contin1ena unei autodiscipline su5iecti#e ce lipsete/ ci 0ntr- o stare natural. a constituiei noastre care este deter minant./ el #rea 0mpotri#a acestui 2apt s. a7 un1. la o certi tudine necondiionat.6 &o"iia speci2ic cartesian. nu este alta dec4t cea de a adopta o po"iie ce se opune naturii6 Aceasta s e arat. 0 n 2aptul c . el e=a1erea". 0ndoiala 6 El nu pune doar la 0ndoial. e=periena sen"ori al. prin raportare la ceea ce se tie - acesta este ar1umentul tradiional - dar i e#idena l.untric. a posesiei nemi7locite a impresiilor corporale/ aceasta cu re2erire l a #is / de care am 2o st 0nelat de7 a ca 2iin. corporal.6 >n s24rit/ el pune la 0ndoial. i e#i dena corelaiei interne a unor elemente simple/ nemate riale 0n iposta"a aritmeticii i 1eometriei/ aceasta re2erin du-se la ceea ce pro#ine din cele au"ite/ adic. este o opinie str.#ec;e B#etus opiniaE/ opinia c. ar e=ista un 1enius mali1nus a c .rui putere de con#in1ere 0mi creea". e#idena a ce#a ce este departe de a pre"enta o stare de lucruri aa cum este potri#it naturii sale6 >n aceast. po"iie opu s. n aturii cel ce med itea". se spri7in. pe o simpl. opinie cu a7utorul c.reia pune la 0n doial. c aracterul demn de 0ncredere a ceea ce se crede6 El 0mpin1e/ 0n &rima Meditaie/ p4n. la limit. presupunerea omeneasc. ce nu este asi1urat./ radicali"ea". 2antasarea simplei opinii i anume 0mpotri#a a ceea ce accept. drept de la sine 0neles cei ce sunt ataai de opiniile comune6
')

&oanta aparte este 0n acest ca" aceea c. incertitudinea tre 5uie s. 2ie ultimul cu#4nt dac. ar a#ea dreptat cei ce a2irm. c. certitudinea cunoaterii noas tre depinde de alc . tuirea o5iectelor e=terioare/ dac. ne-am orient a/ potri#it unei 2ormul.ri a lui Martial 9eroults BDescartes selon lRor dre des raisons/ '(S+E dup. ordinea materiei i nu dup. ordinea rational.6 9enius mali1nus este cel mai 0nalt repre "entant al unei e=teriorit.i ce ne condiionea"./ 2at. de care suntem neputincioi 0n raport cu ceea ce st. 0n putinta noastr. deoarece el poate s. 2ac. cu noi ceea ce dorete6 Aceast. presupunere ;iper5olic./ ce 0mpin1e l a limit. tot ceea ce este simpl. opinie/ i prin aceasta 2ace opinia ca atare s. apar. drept du5ioas./ ser#ete cercet.rii 2aptului dac . e=ist. ce#a de 2elul certitudinii a5solute6 Doar acest tip de cercetare 7usti2ic. 0n oc;ii lui Des cartes 0ndoiala radic al.6 >ndoiala nu este 0ndrept.it. cu re2erire la alc.tuirea lucrurilor i a orient.rii noastre coti diene 0n lume/ 0n acest raport ea este c;iar i ridicol. Brisu di1naE/ #a spune Desc artes 0n 0nc;eierea Meditaiilor sale B%I/ M,E6 cetare care 0i este siei su2icient. ca pro1ram teoretic al unei autoasi1ur.ri / o cercetare pe care Bemard :illiams BDescartes6 T;e &ro7ect o2 &ure InPuirG/ '(*)E a numit-o de aceea o cercetare Fpur.F6 Caracteristica ei distincti#. este de a 0ntre5a doar cum este posi5il. o cunoatere a lumii despre care se poate spune c. este cunoatere ade #.rat.6 mear1. repedeL aici a#em r.1a"6 Iar o 0ndoial. dispro porionat. nu este nici ea prime7dioas. c.ci/ aceasta este 0ntemeierea lui Desc artes BMeditaii/ I/ ''E/ 0ntr-o aseme nea cercetare nu este #or5a de res a1endae ci e=clusi# de res co1noscendae6 Tre5uie s . ac tione"/ s . 7udec nu tre5u ie/ '(

cel puin atunci c4nd aceast. 7 udecat. nu ser#ete aciunii omeneti/ ci este orientat. spre principiile cunoaterii ade # .rate 6 S . se rein. c. toate acestea sunt de"#oltate din pers pecti #a unuia ce meditea"./ ce se mic. pe terenul erorii i nu pretinde de aceea s. 2ormule"e enunuri cu #aloare o5iecti#.6 Nu se a2irm. nici c. e=periena simurilor ne 0nal. 0n principiu/ nici c. starea de #e1;e i #isul ar 2i sep ara5ile/ nici c. propo"iia //M S + T ?F ar 2i o propo"itie 2als./ nici c. ar e=ista un 1enius mali1nus/ nici c. intelec tul i simturile/ ce se amestec. 0n 7udec.ile noastre/ nu ar putea 2i desp .rite6 Acestea sunt simple presupuneri cu pri#ire la care Descartes #a ar.ta c. sunt toate/ 0mpreun./ 2al se6 Dar ele sunt presupuneri 2.cute an1a7 4ndu-ne 0n me ditaie/ pe care le deose5im de 7 udec.ile ce sur#in 0n #iaa de 2iecare "i pentru c . ele sunt 2.cute 0n mod intenionat de c.tre cel ce meditea". i anume 0mpotri#a o5inuinei coti diene 6 Ar tre5ui/ aa spune Descartes B'/ ''E/ s. se a5u"e"e 0n mod #oluntar de 5una credin. a cui#a i s. ias. la i#eal. c. opiniile o5inuite ar 2i pe de-a 0ntre1ul 2alse i ima 1inare 6 A p.i pe un asemenea drum repre"int. desi1ur pentru muli o pretenie e=a1erat. 6 De aceea Descartes a socoti t c. tre5uie s. dea descrierea drumului 0n lim5a latin./ alt2el dec4t 0n Discours de la met;ode / pentru ca/ aa cum scrie 0n Cu#4ntul >na inte al Meditaiilor/ c apete sla5e Bde5ilora in1en iaE s. nu p oat. de asemenea crede c. tre5uie s. p.easc. pe el6 Numai pe acest drum se #a descoperi 0ns. ceea ce este re2u "at c apetelor sla5e/ anume de a 0nele1e amestecul intelectului i al simurilor/ 2ormulat cartesian mai ap.sat/ al spiritului i corpului/ i de a separa Ba5ducereE spiritul de corp/ aa cum spune 0n Sinopsisul Meditaiei
M-

Aceast. separare/ o caracteristic. esenial. a 2iloso2iei car tesiene/ nu este re"ultatul unei re2lecii asupra raportului dintre spirit i corp6 Ea sur#ine mai de1ra5. doar ca o rea li"are a spiritului ce se articulea". 0n actul meditai ei6 Cel ce meditea"./ I.s4ndu-se 0n #oia meditaiei radicale/ des coper. 0n sine o putere despre care se poate ar.ta c. este un a a spiritului deoarece ea nu poate 2i 0neleas. pornind de la ceea ce este corporal 6 Este puterea de a ne 0mpotri#i l a tot ce este e=terior i ne am.1ete cu 7udec.i/ ce-i drept tocmai e=terioru lui 0n 0n2.i area lui cea mai puternic ./ cea a unui 1en ius mali1nus6 Cu toat. puterea sa/ pe care o are asupra celui ce me ditea"./ 1enius mali1nus nu este destul de puternic c.ci u n anume lucru n u 0l poate 0n2.ptui 6 E l poate/ 2irete/ s. m. 0mpiedice s. a7un1 la o 7udecat. ade#.rat. despre lucruri L el nu m. poate 0ns. sili s. 2ormule" o 7udecat. 2als.6 Este 0n p uterea mea B;oc Puod in me est/ '/ 'ME ca s. nu accept 2alsulL mai mult/ at4t timp c4t nu am o certitudine/ m. pot a5ine de la 7udec.i asupra st.rilor de lucruri6 Tocmai atunci c4nd este con2runtat cu un 1enius mali1nus cu cea mai mare putere ia cunotin. cel ce meditea". de propria sa li5ertate/ li5ertatea a5inerii de la 7udecat./ care nu este pasi#itate/ ci un act #oluntar de concentrare asupra lui 0nsui6 > n aceast. 2a". a cercet.rii e ste #or5a de o li5ertate ce nu se e=tinde asupra 7udec.ilor cu pri#ire la o5iecte/ o li5ertate c are este ca atare determinat. pur ne1ati# 6 D ar ea st./ ca element po"iti#/ la 5a"a procesului 0ndoielii 0nsui6 C.ci acesta este pro#ocat/ ce-i drept/ de eroarea cu p ri#ire la alc.tuirea o5iectelorL ca po"iie su5iecti#. a actului de a #oi / el nu #a 2i cau"at cu toate acestea de c.tre nimic e=te rior/ nici c;iar de un oarecare 1enius mali1nus6 Aceast. instan. puternic. m. las./ ce-i drept/ s. m. 0ndoiesc de M'

o5iecteL ea nu m. constr4n1e 0ns. nicic4nd i niciodat. la >ndoiala e s te ce#a produs doar de c.tre mine6 Aceast. li5ertate a mea nu este de alt2el 0n nici un 2el a2ec tat. dac. spiritul r.u este 0nlocuit cu un Dumne"eu 5un/ aa cum s e 0nt4mpl. 0n Meditaia a treia6 Este e=periena li5ert.ii acestei acti#it.i proprii prin care cel ce meditea". se asi1ur. de e=istena sa/ i cu aceasta/ de o prim. stare de lucruri o5iecti#.6 &ropria e=i s ten. nu este doar ima1inat. de el/ nici pur i simplu su 1erat. de un 1enius mali1nus/ c.ci el ia cunotin. de ea prin propria sa ac ti#itate 6 irete c. acea consecin. pe c are o deri#. Descartes de aici/ i anume/ cea de a putea 2or mula propria sa e=is ten. drept u n principiu Ber1o sum/ e1o e=isto/ 'I/+E/ are ca premis. o re2lecie asupra acestei acti#i t.i i/ cu aceasta/ totodat. o distanare 2a. de ea6 Hi toc mai aceast. re2lecie ce distanea". este cea care 0l deter min. pe Descartes s. numeasc. acti#itatea eului ce e=ist. F 14ndireF Bco1itareE i s . 2ormule"e ast2el primul principiu 1.sit cu certitudine/ dup. cum urmea".< F E1o co1 ito F 6 De ce #or5ete Descartes de Fco1 itare F3 De ce nu sunt #ala5ile acti#it.ile Fdu5ito/ er1o sum F sau F#olo/ er1o sum F / acti#it.i ce au 7 ucat un rol 0nsemnat 0n c4ti 1area certitudinii e= istenei mele proprii/ aa cum am dorit s. su5linie"3 Descartes 2olosete co1 itare deoarece cu acest termen el dorete s. e=prime c. certitudinea pe care o am despre propria mea e=i sten. este certi tudinea 2aptu lui c. sunt spirit/ iar co1itare este cea mai corespun".toare i/ prin aceasta/ cea mai 1eneral. determinare a spiritului 6 Ea 0n1.duie/ alt2el dec4t du 5 itare sau #elle s. se cuprind. 0n mod uni tar 2orme di2erite ale con2irm.rii su5iecti#e de sine/ ca unele ce aparin spiritului6
MM

>n

aceasta const. 2aptul c. Fe1o co1itoF este un prin

cipiu a5stract ce a 2ost do54ndit prin re2lecie asupra mul tiplicit.ii acti#it.ilor e=ercitate de c.tre cel ce meditea".6 Dac. dorim s . 2ormul.m aceasta/ ceea ce Desc artes 2ace 0n terminolo1ia tradiional./ aceasta 0nseamn. c. eul care 14ndete este o su5stan. sau un lucru Bres co1itansE 6 Cu aceasta/ Descartes c 4ti1. mult 0n propriii s.i oc;i6 A de termina eul c a su5stan. 0i 0n1.duie s. determine di2erite 2orme de acti#itate ale spiritului ca modi/ ca unele ce sunt inerente Eului a c.rui determinare esenial. Bsau atri5ut/ cum se spunea pe atunciE este 14ndirea 6 Acest atri5ut este esenial 0n m.sura 0n care 2.r. el Eul nu poate e=i sta/ 0n timp ce celelalte 2orme sunt doar posi5ile sau accidentale/ sunt 2orme 2.r. de care Eul poate e=i sta i c.ruia 0i ap arin doar 0n m.sura 0n care sunt modi ale atri5utului lui6 De aici se poate 0ns. deduce< certitudinea eului/ determinat drept 14ndire Be1o co1itoE/ la care cel ce meditea". a7un1e ca la un 6principiu/ nu este certitudine a eului indi#idual propriu celui ce meditea".6 Eul/ ca prim plincipiu i ca unul ce are caracterul su5stanei nu este o su5stan. indi#idual.6 C.ci acest Eu/ care este 0n esen. atri5ut al 14ndirii/ repre"int. re"ultatul unei a5stracii de acele acti#it.i ce caracteri "ea". 0n procesul 0ndoielii/ proces descris 0n Meditaia >nt4ia/ eul indi#idual ce meditea".6 Eul descris acolo/ cel care se 0ndoiete/ nu este un spirit pur/ aa cum este conceput e1o co1ito/ ci/ 5ine0n eles / i o 2iin. corporal. care nu a e=istat doar 0n tineree/ ci i acum 0n momentul 0ndoieliiL dar el i"5utete la s24r itul procesului 0ndoielii s. deose5easc. 0ntre ceea ce este spiritual i corporal i s. conceap. propria 0ndoial. drept un act spiritual ce nu poate 2i 0neles pornind de la ceea ce este corporal 6 acest proces/ eul recunoate 0n sine/ ca
M+

re"ultat al 0ndoielii sale/ un element ce nu poate 2i redus la corporal i/ ca atare/ este separat 0n realitate de tot ceea ce este corporal6 Dar acest element/ ce aparine 0n mod esen ial Eului/ nu constituie 0ntre1ul Eu/ care este indi#idual ca unul ce meditea". L el marc;ea". un element al ace stuia6 Iar acest aspect/ 0neles ca spirit 0n 1enere nu 0n1.duie consti tuirea indi#idualit.ii/ potri#it c.reia un indi#id #a 2i di2e rit de un alt indi#id i 0n spiritualitatea sa6 A5ia Lei5ni" a 2ost cel c are a de"#oltat o teorie con sistent. a su5stanei indi#iduale6 El a 0neles c. principiul su5stanialit.ii tre5uie s. 2ie ce#a spiritual i c./ de aceea/ nu pot e=ista su5stane pur corporaleL el a 0neles/ 0ns./ totodat./ c. principiul poate 2i ce#a spiritual numai dac./ ca principiu constituti# al su5stanelor indi#iduale/ este ra p ortat la ceea ce este corporal/ corporal pe care 0l percepe 0ntr-o m.sur. di2erit.6 A5i a aceast. di2eren. 0n ceea ce este spiritual B#ersiunea perspecti#ist. asupra lumii ca 0n tre1E 0n1.duie s. se deose5easc. su5stane indi#iduale una de cealalt.6 Aceast. re2lecie nu este cu totul str.in. lui Descartes/ c;iar dac. la el apare 2.r. teoria perspecti #is mului6 >n S inopsisul Meditaiei a doua/ Descartes e=plic . c . numai spiritele/ i nu i corpurile/ ar 2i su5stane indi#i duale6 C.ci deose5irea unui anumit corp de un altul este doar accidental./ deoarece re"ult . din alc.tuirea anumitor com5inaii 0ntre mic.ri 0n .untrul lumii corp orale 0n tota litatea ei/ ce nu 1arantea". indi#idualitatea acestui corp 0n lume 0n 0ntre1ul ei 6 De aceea se p o ate spune despre corp 0n 1eneral Bco rpus in 1enere sumptumE adic. despre atri5utul 0ntinderii/ c. este o su5stan. 2a. de care corpurile sin1u lare sunt pur i simplu modi2ic.rile ei6 a. de acesta/ spi ritul omenesc B mens ;umanaE nu const. din accidente/
M,

care nu ar 2i nimic altce#a dec4t modi2ic.ri ale unui spirit Bpoate de 2elul celui conceput de c.tre A #erroesE6 Spiritul omenesc 0nsui r.m4ne mai de1ra5. ca ce#a ce d.inuie/ c;iar dac. ce#a se sc;im5. la el6 94ndirea lui este ceea ce 2ace ca el s. nu 2ie o simpl. com5inaie de accidente/ ci accidentele pot 2i 0nelese mai cur4nd drept accidentele sale pe care i le poate atri5ui datorit. 14ndirii sale6 Descartes 0nele1e prin accidente sau modi ale spiritelor indi#iduale/ determinate ca su5stane/ acti#it.ile lor spiri tuale indi#iduale6 Acestea se trans2orm./ aa e=plic. el/ atunci c4nd spiritul Fpri#ete alte lucruri/ dorete altele/ resimte altele 6a6m6d6F6 ! su5stan. ce are accidente 0n acest 2el nu poate 2i 0ns . su5stana 0neleas. ca un spirit pur/ un spirit ce 14ndete pur i simplu/ caracteristic. prin c are Descartes a determinat Fe1o co1itoF 6 Ea este un spirit ce 14ndete ce#a ce este 0n sine ce#a distinct i prin aceas ta ce#a di2erit de 14ndire pur i simplu 6 Des2.urarea meditaiilor reia aceast. re2lecie i o de"#olt. 0n modul cel mai str4ns 6 Ea este caracteri"at. prin aceea c. dup. ati n1erea primei certitudini/ care este cea a Eului/ se pune 0ntre5area ce este acest Eu / care este natura lui6 Nu Aant a 2os t primul care a 2.cut clar c . din caracterul neconditionat al lui FEu 14ndescF pot 2i deri #ate nu con secinte 0ndrept.ite/ ci doar paralo1istice/ cu pri#ire la alc. tuirea eului 14nditor c a su5iect ce e=ist. 0n lume 6 Ciudat. pare la Descartes succesiunea pailor s.i i anume c. de monstratia lui Puod B2aptul e=istenei lui Dumne"euE pre cede demonstratia lui Puid Bce 2el de lucru esteE6 ca"ul umentului e=istentei lui Dumne"eu/ pe care Aant l-a numit ar1umentul ontolo1ic/ pentru Descartes este #ala5il in#ersul < Puod-ul B2aptul de a e=istaE poate 2i deri#at doar din Puid-ul lui B0ntre5area cu pri#ire l a natura lui
M?

Dumne"euE6 &remisa pentru reuita ar1umentului este aceea c. cel ce 2ace demonstratia tre5uie s. ai5. mai 0nt4i un concept adec#at al naturii lui Dumne"eu i doar din acest concept se poate deri#a 0n mod concludent e=istena lui Dumne"eu/ dac. ea poate 2i deri#at. 0n 1enere 6 &otri#it naturii lucrului/ Descartes a7un1e i 0n pri #ina spiritului omenesc/ 0n ciuda ordinii in#erse/ s. deri#e e=istena Eului spiritual pornind de la 0ntre5area pri#itoare la natura lui 6 Descrierea acestei naturi / 0n cea de a doua Meditaie/ se des2.oar. prin recurs la re2leciile din prima Meditaie/ re2lecii ce au condus la certitudinea e=istenei eului6 Cum anume este spiritul omenesc nu este dedus din principiul 1ol al 14ndirii pure Be1o co1 itoE 6 Mai de1ra5./ el este descri s prin raportare la acti#it.ile 0n2.ptuite real mente de c.tre spiritul omenesc/ acti#it.i din care e1o co1ito a 2os t do54ndit prin a5stracie 6 Meditaia a doua/ )< Ce sunt deci eu3 R.spuns < FRes co1itansF 6 Hi ce este aceas ta3 R.spuns< //BresE du5itans/ intelli1ens/ a22irmans/ ne 1ans/ #olens/ nolens/ ima1inans/ PuoPue et sentiens6 Sunt acti#it.ile pe care le-a 0n2.ptuit Eul ce meditea". 0n des 2.urarea meditaiilor s ale6 Iar eul este i un ce#a ce 0i ima1inea". i simte deoarece cel ce meditea". este acela care i-a ima1inat ce#a i a simit ce#a6 Este de neconceput c. Descartes ar 2i putut crede c. ima1inari i tocmai de aceea sentire pot s . ai5. loc 2.r. corpul omenesc 6 Ceea ce crede el a 2i ar.tat este c . i modurile de percepere le1ate de corp in de natura spiritului omenesc deoarece i ele pot 2i 0nelese drept acti#it.i spirituale i stau la temelia unui co1itare 6 Este un co1itare ce nu produce aceste 2orme di2erite ale acti#it.ii mintale/ dar c are poate s. re2lecte"e asupra lor i prin aceasta le concepe ca aparin4ndu-i 6 De
M8

aceea ele pot 2i 0nelese 0n terminolo1ia tradiional. drept modi ale unei su5stane al c.rei atri5ut este 14ndirea6 Cu aceast. re2lecie/ Descartes 2ace un pas 0n semnat 0nainte 0n 0ntreprinderea sa/ cea de a descoperi o certitudine ce nu este doar cea a unui principiu prim/ ci cuprinde 0n sine prin aceasta certitudinea st.rilor de lucruri ale lumii6 C .ci el poate s. arate c. st.ri de lucruri sunt le1ate de7a cu principiul FEu 14ndescF6 &rin 2ormele e=ercit.rii sale/ e1o co1ito are coninuturi la care este raportat 0n mod inten ional 0n acti#itatea sa indi#idual.6 E=ist. 0ntotdeauna ce#a care este conceput/ dorit/ simit etc 6 Doar c. aceste con inuturi/ ce se o2er. spiritului prin mi7locirea di2eritelor sale 2orme/ nu pot 2i prin se 0n mod direct i 0n2.i ate drept ade#.rateL ele ar tre5ui/ pentru a #or5i 0n stilul lui Dusserl/ s. 2ie puse 0ntre parante"e prin a5inerea de la 7udecat./ act prin care ele nu dispar ci sunt pre"entate 0n calitate de coninuturi spre care su5iectul se poate acum 0ntoarce 14ndind 6 Din acestea re"ult. pentru raionalismul lui Descartes consecine pe care nu le mai pot de"#olta/ ci doar indica6 Locul unui pro1ram de deducie din principii 0l ia o crite riolo1ie 6 Criteriul ;ot.r4tor/ cu pri#ire la care se poate ar.ta 2oarte 5ine c. Desc artes 0l poate do54ndi din certitudinea lui Fe1o co1itoF este cel al clarit.ii i distinciei 6 El ne o2er. un mi7 loc pentru a 7 udeca enunuri despre st.ri de lucruri ale lumii 0n ceea ce pri#ete ade#.rul lor/ un mi7 loc ce ne 0n1.duie s . distin1em 0ntre enunuri ade#.rate i enunuri 2al se6 aplicarea acestui criteriu/ su5iectul cu nosc.tor este dependent de instane ce nu decur1 doar din e1o co1ito6 &entru a se spri7ini pe ele/ el are ne#oie mai de 1ra5. de meditaii separate 6 &entru 7udec.i si1ure despre esena lucrurilor e=terioare criteriul este #erac itas dei Ba
M*

treia MeditaieE/ pentru 7udec.i si1ure cu pri#ire la e=is tena lucrurilor e=terioare propria sensi5ili tate sen"orial. Ba asea MeditaieE6 Dar i dup. ce 5un.tatea lui Dumne"eu a luminat 0ntunericul erorii6 mai e=ist./ i nu 0n cele din urm./ 0nc . un 2actor de tul5urare a linitii/ 2actor ce apare 0n Meditaia a patraL el este/ ca i 0n Meditaia 0nt4ia/ su5iectul care 0n ciuda criteriului c4ti1at al clarit.ii i dis tinciei 7 udec. 0n mod pripit6 Lucrurile se pre"int. ca i cum pentru eroare ar 2i 2.cut. responsa5il. pur i simplu o lips. su5iecti#. de disciplin./ situaia 0n care su5iectul ce 7udec. las. 2r4u li5er unei #oine nu 0ndestul strunite de raiune6 Dar este #or5a aici/ dimpotri#./ de o su5iecti#i tate ce nu este e=terioar. lucrului 6 C.ci Descartes arat. c. u nei 7u dec.i cu pri#ire la o stare de lucruri tre5uie s.-i precead. un act de #oin. i/ prin aceasta/ o po"itie su5iecti#. ce 2ace necesar s . ne decidem pe 5a"a datelor ce ne sunt puse la dispo"itie atunci c 4n d 2ormul.m o 7udecat. proprie6 &entru aceast. deci"ie a#em un criteriu al certitudinii care ne a7 ut. 0n mod si1ur dar c are/ totodat./ nu ne poate pune la ad.post de prime7 di a de a 7u dec a 0n mod pripit/ c.ci noi ne ra port.m 0n 1 4ndire la s t.ri de lucruri asupra c .rora nu poate s. e=iste o claritate ultim.6 cele din urm./ acesta este temeiul pentru 2aptul c. 0n 14ndire noi nu putem s. di s punem de c orpul nos tru la 2el ca i c4rmaciul de cora5ia sa BMeditaia a asea/ '+E/ ci suntem le1ai de el 0ntr-un 2el asupra c .ruia nu e=ist. o asemenea claritate 6 Soluia lui S pino"a de a presupune aici o paralelitate a des2.ur.rilor/ pentru ale c.ror re"ultate per2ormanele su5iectului nu pot 2i 0n 1enere re#endicate/ nu este o soluie pentru Descartes 6 C.ci el nu putea a#ea nici o certitudine cu pri#ire la principiul transsu5iecti# al unei asemenea paralelit.i 6 A ne spri7 ini pe un Dumne"eu cu atri5ute disM)

tincte poate 2i doar un mi7loc au=iliar c.ruia putem s.-i acord.m 0n cel mai 5un ca" 0ncredere 6 Desi1ur c. actul de a te 0ncrede a 2ost 0n oc;ii lui Descartes / alt2el dec4t 0n cei al lui Spino"a/ un act ne2iloso2ic 6 C.ci pentru Desc artes 2orma de rai onalitate posi5il. pentru o ameni era una 0nda torat. meditaiei su5iecti#e/ una ce r.m4ne 0mpo#.rat. de nesi1uran.6 ! dat. cu 0nl.turarea 0ndoielii/ el poate indica un drum pe care se poate apuca pentru atin1erea un ei cer titudini cu pri#ire la corelaiile lumii/ dar el nu poate a2ir ma c. o d at. cu 0nc;eierea meditaiilor ar 2i a7 uns la s24r itul acestui drum6 C . Descartes 0nsui ar 2i cre"ut c . aceasta ar 2i ceea ce noi/ nepoii/ #om putea p.trunde #reodat. nu 0ndr." nesc/ 2irete/ s. a2irm6
Traducere din 1erman. de

Mircea

lonta

DES C ARTES 6 >NJELE9EREA L$MII CA

AB$LI

Hte2an A2loroaei

$n prea cunoscut portret al lui Descartes este 0nsoit de cu#intele Mundus est 2a5ula Blumea este o 2a5uI.E 6 l Nu tiu c4t a 2ost luat 0n seam. 2aptul c. aceste cu#inte urmau s. de#i n. em5lematice pentru e=peri ena pe care Desc artes 0nsui a 2.cut-o6 >ns. ele surprind pe oricine cu austeritatea lor i deopotri#. cu acea 1ra#itate simpl. ce le este proprie6 St.ruie 0n ele un anume laconism/ o s.r.cie premeditat. a celor spuse/ lucru care te o5li1. s. treci dincolo de 0nele 1erea lor literal.6 Cu#intele amintite/ anume c. lumea este o 2a5ul./ pot 2i 0nt4lnite 0n multe alte locuri din Descartes 6 $neori/ aceast. idee solicit. din partea autorului sc;im5.ri importante 0n lim5a7 ul 2olosit6 De e=emplu / 0n scrierea Le Monde/ %/ Descartes anun. intenia de a as cunde o parte a discursului s.u 0n in#enia unei 2a5ule/ ca
I

C26 Qean Beau2ret/ Dialo1ue a#ec Deide11er/ II/ Les E ditions

de Minuit/ &aris/ ' (*+6 U$n portret de Qean-B aptiste :eenG= / ce se poate #edea dup. ani l a Mu"eul di n $trec;t/ propune o 2i1ur. sin1u lar. a lui Descartes6 Capul 0ncl in at/ putin 0ntors 0n spate/ pare s. 2i ieit dintr-un #is i/ pe o carte desc;is. pe care o tine 2iloso2ul/ sunt scrise trei cu#in te eni1matice< Mundus est2a5ula6 E uor a reduce eni1ma la proportiile unei simple 1;icitori 6 E pos i 5il totodat. s. te 0ntre5i asupra 2atum-ului acestei 2a5 ule al c.rei alt n ume este l umea 0ns.iV Bp 6 88E6

+-

0n 2elul acesta totul s. apar. mai puin plicticos pentru citi tor6 M Nu dup. prea multe pa1ini/ ultimele r4nduri ale capi tolului %II re#in la acelai 14nd6 Ni se spune c. o percepie mai adec#at. a celor 0n2.iate de el 2ace necesar. 0ntre 5uinarea 0n e1al. m.sur. a um5rei i a luminii 6 crierea 0n continuare a lumii #a 2i 2.cut. ca i c4nd sin1u rul scop ar 2i acela de a po#esti o 2a5ul.6 + Ima1inea 0l ur m.rete 0ndelun1/ 2iind mereu amintit. 0n scrisorile sale/ cum este cea din M? noie m5rie '8+- c.tre a5atele Mers enne6 M.rturia de acolo/ anume c. i deea de 2a5ul. a lumii 0i con#ine prea mult ca s. nu-i duc . Ia cap.t pro iectul/ se resimte i 0n altele/ a#4ndu-l de con2esor pe ace lai Mersenne6 De multe ori Descartes #a spune simplu Fma 2a5leF i Fmon mondeF 6 C.l .tori a ima1inar. 0ntr-o lume propriu-"is a sa 0i procur. s atis2acii pe care le mai 0ncearc./ aa cum sin1ur scrie 0n D iscurs 8 / doar 0n r.t.ci rile sale li5ere i 0n lectura unor 2a5ule sau po#estiri 6 Repre"entarea ce 0l 2rec#entea". 0n dese r4nduri i ce pune treptat st.p4nire pe mentalul acelui timp ne propune s . 0nele1em aceast. lume ca o 2a5ul. sau ca o repre"en tatie dramatic.6 Termenii apropi ati pe c are 0i a2l.m/ 0n lite ratura aceluiai inter#al/ sunt cei de Fdram.F sau Fdra matur1ieF/ Fpo#estireF/ Fteatru al lumii / FistorieFsau Fim a1i neF 6 Discu rs asupra metodei/ de e=emplu/ ni se
Rene Descartes/ Le

Monde

Bou

Tra ite de

la

lumiereE/

in

Descarte s /

eu#res/ pu 5l i ees p a r C;arles Adam e t &aul TannerG / Cer2/

&ari s / tome @I/ '(- ( / p6 +l 6


I5idem/ p6

C26 Adam et

Rene Descartes/ !eu#res/

ed 6 cit6 / p u 5 liees par C;arles

&aul

Ten nerG/ tome


,

'

BCorrespondanceE/ '))*/ p6 '*(6 + / M - / +-, / +MM i ? ' ) 6

I5idem/ pp6 '* ( / M? / I5idem/ p6 '((6

+'

spune c. 0ntrea1a scriere poate 2i luat. ca o istorie sau ca o 2a5ul./ cu situaii dintre care unele pot 2i mmate iar altele nu/ 2.r. ca tot ce ni se 0n2.iea". acolo s. ne a2ecte"e6 * Nu m. #oi opri/ 0n cele ce urmea"./ la un posi5il 0neles pe care Descartes 0l acord. teimenului de 2a5ul.6 Hi nici la pre"ena ac es tei repre"ent.ri 0n literatura european. din 7urul anului '8--6 Ast2el de c;estiuni au 2ost de7 a urm.ri te 0ntr-un alt loc 6 ) Mult mai interesante 0mi apar acum c4te#a din e2ectele repre"ent.rii 0n discuie asupra discursului meta2 i "ic modem6 $na din consecine pri#ete 0ns.i situaia contiinei noastre i - cu aceasta - a eului discursi#6 Este #or5a de acea instan. c are/ aa cum tim/ centrea". i susine p4n. la urm. un 0ntre1 edi2iciu discursi#6 E=ist. de 2iecare dat. o instan. ce polari"ea". conceptele/ ima1inile i ar1u mentele unui discurs6 C4nd termenul de lume BmundusE semni2ic. u n ori"ont de7 a instituit/ inau1urat printr-o deci"ie cum este cea di#in./ atunci contiina omului nu mai deine nici un 2el de pri#ile1iu 6 Distana dintre eul nos tru i cel discursi# a7un1e atunci enorm./ imposi5il de redus 0n #reun 2el 6 Nu se #a putea spune/ cu pri#ire la 14n direa noastr./ c. este esenial. 2enomenului numit lume6
Ren e Descartes/ Discours de la Met;ode/

Introduction

dR Alain et &aul % alerG/ ed6 par Samuel S6 de SacG/ 9ailimard/ &ari s/ '(*-/ p6M-6 FMai s ne proposant c e t ecrit Pue comme une ;istoire/ ou / si #ous l R ai me" mieu=/ Pue comme une 2a5l e/ en laPueIle/ parmi PuelPues e=emples Pu R o n peut im iter/ on en t rou#era peut-etre aussi plusi eurs au tres PuR on aura rai son de n e pas s u i#re/ 7 R espere Pu R il sera utile il6 PuelPues-uns sans etre nuisi5le il6 personne/ et Pue tous me sauront 1re de ma 2ranc; i seF6
) C26 Hte2an
Iposta"e ale raKiunii ne1ati#e6 Scenarii istorico-sim5olice/ Editura Htiinti2ic./ B ucureti/ pp6 M(- ( ? 6

+M

C4nd 0ns. lumea semni2ic. ce#a care se constituie doar 0n pre"enta noastr./ eul de#ine acestei constituiri6 Cu alte cu#inte/ dac. lumea este #."ut. ca o 2a5ul. sau o repre"entatie/ nu mai poti 0n ni c i un 2el s. 2aci a5strac tie de contiinta pentru care lumea 0ns.i e=ist.6 !rice 2a5ul. pre supune un e1o 2a5uKator/ aa cum orice repre"entatie dra matic. presupune un scenariu sau un prota1onist al ei6 Dintre moderni/ De1el a sesi"at per2ect acest lucru 6 Re2e rindu-se la Descartes/ el scrie c. 0n 2iloso2ia acestuia Fcontiinta Kde sineK este un moment esential al ade#. rului 6 Cu alte cu#inte/ 0ntr-o 2iloso2ie cum este cea a lui Descartes F14ndirea este li5er. pentru sine s. decid. ce anume este #ala5il/ ce anume tre5uie s. 2ie recunoscut 6 ( De1el 2ace aceast. constatare cu o 5ucurie pe care nu i-o ascunde deloc6 Alti interpreti de mai t4r"iu 0ns./ precum oucault sau Derrida/ #or #edea 0n 1estul c artesian un 2apt cu urm.ri 2iloso2ice destul de 1ra#e/ anume impunerea unui discurs e1ocentric sau/ e#entual/ lo1ocentric6 Acest 2enomen ar 2i du5lat/ 0n 14ndirea modern. occi dental./ de un 2el de dictatur. a ratiunii sau a intelectului6 Re#in 0ns. la cele spuse mai sus/ anume c. atunci c4nd lumea este 0nteleas. ca o repre"entatie sau o 2a5ul./ pre"enta eului contient de sine a7 un1e cu totul decisi#.6 >n discursul lui Descartes/ acest eu se determin./ cum tim/ ca
( ,-,6 F&utem spune c. aici suntem Kdi n noul acas. i s. e=cIam.m <
iat. uscatulW asemeni cor.5ierului du . o lun1. ere1ri nare pe marea
C26 96 :6 r 6 De1el / &rele1eri de istorie a 2 i loso2iei/ I I / tra

d ucere de D6 D6Roca/ Editura Academiei/ B ucureti/ '(8,/ pp6 ,-+ -

2urt uno as.6 Descartes este unul dintre oamenii care au 0nceput din nou/ c u toate de la ca .t/ i o dat. cu el 0nce e cultura/ 14ndirea epoci i mo derneF Bp6 E6

++

e1o co1ito El numete iniial un spectru 0ntre1 de acte/ deopotri#. a 14ndi i a simi/ a percepe i a ima1 ina / a #oi i a crede/ a a2irma i a ne1a / a dori i a 2nlele1e Co1 ito-ul se delimitea". deopo tri #. prin raportare la ceea ce 0i este str.in/ adic. la corpul nostru i la cele e=terioare nou.6 >n cele din urm./ el se determin. pe sine 2a. de altul/ adic. 2a. de Dumne"eul cel #iu al p.rinilor cretini6 !r/ lumea se constituie e=act pe aceast. a=. ce lea1. e1o co 1ito cu 0nsui Dumne"eu 6 Alt2el spus/ lumea se 2ace pre "ent. ca un #ast 2enomen/ 0n dependen. ire#oca5il. de ceea ce la Descartes apare asemeni unui e1o 2a5ulatar6 D ar un lucm asem.n.tor se poate spune i cu pri#ire la o5iec tul 14ndirii tiini2ice6 Cum o5ser#. l -L6 Marion/ o5iectul tiinelor Fnu KmaiK acoper. acel on luat 0n 2iina sa/ nici ontos on/ ci numai 2enomenul 5ine Bsau r.uE 2ondat-lumea 2a5ulei/ i uneori 2a5ulat./ ce permite a reconstrui/ cu 2ora modelelor mecanice/ metoda 0ns.i 0n Eseurile sale 6 orice 2el am pri#i-o/ 2iloso2ic sau tiini2ic/ lumea de#ine o repre"entaie sau un #ast scenariu 6 Din compunerea ei nu mai lipsesc 0n nici un 2el m.tile i rolurile/ ilu"ia i disi mularea6 Actul 0ndoielii pe care Descartes 0l solicit. de la 5un 0nceput poate 2i acum 0ntr-ade#.r 7usti2icat< el se 7usti2ic. prin c;iar 2elul 0n care se constituie 2enomenul numit lume6 D ac. lumea 0n care ne situ.m nu ar 2i #."ut. ca un teatru ci/ dimpotri#./ ca o lume de7a dat./ 0ndoielile noastre ar 2i per2ect inutile6 Mai mult c;iar/ co1ito-ul de care #or5ete Descartes ar 0ntreine un raport contin1ent cu lumea i
C2
Rene Descartes/ Meditationes de prima p;ilosop;ia/

II/

traducere din li m5a lati n. i note de Cons tatin Noica/ B ucureti/ ' (+*6

'M Qean-Luc

Marion / Su r l Rontolo1ie 1 rise d e Desca rtes/ se

conde edition/ '6 %rin/ &aris/ ' () ' / p 6 '(M6

+,

nicidecum unul esenial6 Cred c. 0ntrea1a de"5atere c arte sian. cu pri#ire la 0ndoial./ co1ito i metod. se 7usti2ic. doar at4ta #reme c4t supo"iia lumii ca 2a5ul. este 0n 0ntre 1ime asumat. de 14ndirea sa6 Sunt tentat s. pun 0n le1.tur. aceast. supo"iie/ anume lumea c a 2a5ul./ cu ceea ce #a 0nele1e mai t4r"iu Aant prin termenul d e 2enomen 6 &entru Aant/ cum tim/ un anumit 2enomen de#ine posi5il numai dac. sunt acti#e 2ormele sensi5ilit.ii i ale intelectului nostru6 La 2el se 0nt4mpl . i cu ceea ce Aant numete lume a unui 2enomen < aceasta se constituie doar 0n pre"ena contiinei 0n 1enere6 D ar lumea c a atare/ 0n sine/ nu este un 2enomen i - e=act din acest moti# - despre ea nu se poate spune c. este 6 Ci u rmea". a 2i 0neleas. doar ca o idee a ratiunii/ ca un prin cipiu re1ulati # 0n cunoaterea i 0n 2aptele noastre 6 De1el/ mai t4r"iu/ ne #a descrie lumea ca o recunoatere de sine a spiritului 0nsui6 Iar S c;open;auer o determin. ca repre "entare/ adic. %orstellun1/ dar a unei #ointe ori1inare i nedeterminate 0n ea 0ns.i 6 Cum #edem/ este posi5il ca supo"iia cartesian. s.-i 2i a2lat un mediu con#ena5il de" #olt.rii sale mai cur4nd 0n meta2i "ica 1erman. dec4t 0n cea insular. 6 E=ist. 0ns. i o alt. consecin. important. pentru cel care-i asum. 0nelesul lumii ca 2a5ul. sau repre"entaie6 > n tratatul Le Monde/ c;iar 0n prima parte/ ca i 0n Discurs / % 0nt4lnim ideea unei creaii li5ere/ oarecum 1ratuite/ a lumii c e atare 6 Deopotri#./ Descartes #or5ete despre e=istenta unor Fspaii Kmultiple iW ima1inareF / 0n c are p4n. la urm. totul ar 2i posi5il6 Aceast. lume 0n care ne situ.m/ oric4t de #a1 am delimita noi conceptul ei/ apare lui Descartes ca una dintre lumile posi5ile6 Mai precis/ ea 0i apare ca o lume alternati#./ una doar din #ersiunile reale ale e=istenei6 S au/ cum ne spune la un moment dat/ ea se 0n2.iea". ca
+?

un e=tins spectacol 6 Iar omul nu este/ 0n consecin./ dec4t spectatorul acestui scenariu al lumilor alternati#e6 94ndind 0ns. 0n acest 2el/ 0nele1em c. relati#itatea celor e=istente duce/ pentru Descartes/ mult mai departe6 Cum am #."ut de7 a/ nu putem #or5i de o lume 0n sine sau cu totul str.in. nou./ ci doar de ceea ce se constituie 0n 2elul unui 2enomen6 Acum se 2ace 0nc. un pas i a2l.m c . nu 0nt4lnim niciodat. o sin1ur. #ersiune a lumii/ ci cuprin sul unor multiple lumi6 Tocmai 0n aces t sens 2eno menul numit lume este situat i mai mult su5 semnul relati#it.ii/ ca i cum cate1oria relaiei ar domina aproape nelimitat 14ndirea omului modern 6 &aul %alerG constat./ 0ntr-o pre 2a. la una din ediiile Discursului cartesian '+/ c. 0ntrea1a lucrare aduce i"5itor 0n 2a. tocmai pre"ena celui care scrie6 Asemeni unui re1i"or/ el nu poate 2i 0n nici un 2el a5sent din ceea ce ne 0n2.iea". Descartes 6 La 2el se 0n t4mpl. 0ns. i cu 2a5ula 0ntre1ii lumi consemnate < totul este pus 0n relaie esenial. cu cel care 14ndete i care deo potri#. descrie starea de lucruri e=istent.6 Ideea cartesian. a lumilor alternati#e di2er. mult de ceea ce 0nt4lnim noi 0n ontolo1ia t4r"ie a secolului @@6 Nu e #or5a de simpla posi5ilitate a mai multor lumi i nici de multiplul lumilor ima1inare sau ideale6 Descartes risc. mult mai mult dec4t am putea noi crede/ 0ntruc4t nu plasea". multiplul lumilor doar 0ntr-un spatiu lo1ic sau 0n unul pur mental 6 !5ser#. din timp acest lucru un su5til e=e1et al s.u/ anume ouc;er De Careil6 Ceea ce
Rene Descartes/ D isco u rs d e l a Met;ode/
/

Introduction

dR Alain et &aul %alerG/ ed6 par S amuel S6 de S acG 9alQimard/ &ari s/


' (*-/ p6 ' 6 A6 L6

ouc;er De Cai-eil / lntroduction sur la mer;ode de

Descartes/ in Descartes/ !eu #res in edites/ A6 Durand/ &aris/ ' )?(/ p p 6

L/ LII6

+8

Descartes numete realitate se constIt$Ie prin raportare constant. la co1ito 6 Tocmai de aceea nu se mai p oate #or5i 0n di scursul c artesian de o lume simplu real./ pe de o parte/
i

lumile posi5ile pe c are noi le 14ndim detine i o anumit. realitate6 Mai clar spus/ 1ranita dintre real i aparent se estompea". destul de mult/ 0nc 4t aparenta impune o anu mit. realitate iar realitatea accept. ea 0ns.i o latur. apa re n t . 6 Termenul p o t ri#it a c u m pentru ceea ce d. su5 stanta acestei lumi este cel de realitate aparent.6 Hi pro5a 5il/ nu mai putin/ cel de aparent. real .6 Ne 0nel.m dac. #om crede c. Descartes / 14ndind 0n acest 2el/ d. e=presie unui spirit prin e=celent. modern6 Termenul de F0nc;ipuire F Bco1itatio sau #is ima1inati#aE / 2rec#ent 2olosit 0n Meditationes/ numete altce#a dec4t o 2ictiune sau ilu"ie/ altce#a dec4t o #edenie su5iecti#.6 El comunic. secret mai cur4nd cel de Fidee-ima1ine sau F2antasm. 6 &oti crede/ cum scrie ouc;er De Careil / c. Descartes Fnu era departe de a admite ideile-ima1ini/ inter' >n
c 4te# a r4n duri Descartes spune pur i s imp lu c. nu mai

are nici o important. dac. l umea la care noi ne re2erim este sau nu real. 6 Nu reali tatea ei import. acum Badic. 0n i nter#alul 5aroc al cul turii occidentaleE/ ci alte date/ mai cur4nd o posi5il. ordine a ei sau o minim. 7 usti2icare pri n ceea ce suntem sin1uri 0n stare s. 14ndim6 &ro5a5il c. prin Aepler/ Descartes i altii o 2orm. nou. de pita1oreism se su5stituie 14ndirii cate1oriale/ de tradi tie aristotelic./ a Hcoli i 6 Redau 0 n aceast. pri#int. un sin1ur l oc din Meditationes/ ' < F&ri n urmare/ n-am tra1e poate o 0n c;eiere 1reit. d e aici s p un4nd c . 6 6 aritmetica/ 1eometria i altele d e acest soi/ care nu tratea". dec4t despre lucrurile cele mai simple i cu totul 1enerale/ 0n1ri7 i ndu-se prea putin dac. ele se a2l. ori nu 0n reali tate/ >nc;id 0n s4nul lor ce#a si1ur i temei nicF Bp6 ' ? / 0n traducerea din NoicaE6

+ * datorat. lui Constan ti n


+*

mediare >ntre spirit i o5iecte/ un 2el de resurecie putin cunoscut. a 2antomelor scolastice/ al c.ror nume c;iar/ Qantasmata/ se 1.sete aici la Descartes 6
L6 ouc;er De Careil / Introduction sur la mit;ode de

Descartes/ in Descartes/ !eu#res inedites/ A 6 Durand/ &aris/ ' )?(/ p6

L 6 A se #edea i Ioan &etru Culianu/ Eros i ma1ie 0n Renatere6 ',),/ Editura Nemira/ B ucureti/ ' ((,6 FSu5 n umele de p;antasia sau sim intern/ spiritul si deral trans2orm. mesa7ele celor cinci simuri 0n 2an tasme percepti5il e su2letului6 C.ci acesta n u poate sesi"a nimic care s. n u 2i 2ost con#erti t 0ntr-o sec#en. de 2antasmeL pe scurt/ el nu poate 0nele1e nimic 2.r. 2antasme Baneu p;antasmatosE6 latinete/ :il;elm #on Moer5ecXe/ traduc.torul lui Aristotel/ red. aces t pasa7 prin< NumPuam sine p;antasmate intelli1it anima Bsu2letul nu 0nele1e ni ci odat. nimic rar. 2antasmeE6 Iar s24ntul Toma 0l 2olosete aproape literal 0n Summa t;eolo1 ica e / a c.rei i n2luen. a 2ost imens. 0n #eac uri l e urm.toare< Intelli1ere sine con#ersione ad p;antasmata est BanimaeE praeter naturam B0n ele1erea 2.r. recursul la 2antasme este Kpentru su2letW 0n a2ara naturii sal e E6 Simul interior/ sensus interior sau simul comun ari stotel ic/ de#en it o noiune indisocia5il . nu doar sco lasticii/ ci i 0ntre1ii 14nd iri occidentale p4n. 0n secolul al @%III-lea/ 0i #a p.stra 0nc. toat. importana l a Descartes/ pentru a ap.rea/ poate ultima oar./ 0n primele pa1i ni ale Criticii raKiunii pure a lui AantF Bpp6 M?-M8E6 Acelai in terpret se #a 0ntre5a 0n tr-un alt loc dac. a#em de-a 2ace sau nu c u autori 0n tr- ade#.r moder n i 6 FErau ei repre"entanii u nei lumi noi 3 Dac. da/ nu era cu certi tudi ne #or5a de lumea ce a#ea s. #in./ dup. cum nici 2iloso2ia lor nu era o F2iloso2ie modern.FBp6 M?,E6 S impatia lor pentru 2arsa rosicrucien ilor B5ine di#ul1at. de 6 A6 Yates/ 0n La lumiere des Rose- Croi=6 &aris/ CELT/ '(*)/ pp6 ' ,,- ',)E nu tre 5uie deloc i1norat.6 Asemeni lui Aepler/ ludd sau B acon / Descartes Fre2u". s. se supun. complet pi et.i i reli1i oase/ re2ormate i continu. s.-i caute sursele de inspiraie 0n cultura RenateriiF Bp6 M* 'E6 Ideea unor analo1ii eseniale i a comunic.rii 0ntre cele per2ect di2erite a2l. 0n Descartes un serios susin.tor6

+)

iul unei 2a5ule/ realitatea nu se mai desparte 2erm i de2i niti# de non-reali tate6 Dimpotri#./ una o atin1e pe cealalt. i o contaminea". 0n c;ip esential 6 Dar l a 2el se 0nt4mpl. cu alte dualit.i c.rora adesea c .ut.m s. le separ.m ter menii < ade#.r i 2als/ 5ine i r.u / #e1;e i #is6 >n cea de-a doua Meditaie/ c4nd Descartes in#oc. pre"enta F1eniului r.uF/ ni se amintete c . aceast. putere duce la limit. tocmai non- separaia celor ce 0n c;ip 2iresc sunt opuse6 9eniul r.u amestec. 0n a a 2el realul cu non realul/ 5inele cu r.ul i ade#.rul cu 2alsul/ 0nc4t nu mai poi ti ce anume ai 0n 2a.< te #e"i 0n c arne i o ase i poti totui crede c./ de 2apt/ nu e=itiL aduni M i cu M i nu mai poi spune si1ur c. 2ac 0ntotdeauna ,6 E=act 0n aceast. operaie e=celea". 1eniul r.u/ anume 0n a5ilitatea cu care su5stituie - a5solut ar5itrar pentru noi - ade#.ru l 2iciunii i 2iciunea ade#.rului 6 Dar totul se 0nt4mpl. ast2el 0ntruc4t/ prin c;iar constitutia acestei lumi/ realul i non-realul comunic. 0n modul cel mai intim6 !r/ acest lucru este posi5il doar 0n spaiul unei 2a5ule sau al unei repre"entaii6 Am a#ut 0n #edere/ 0n cele e=puse aici/ doar dou. t din re consecinele 0nele1erii lumii ca 2a5ul. l a Descartes 6 $na din ele pri#ete/ cum am #."ut/ situaia eului discur si#/ 0n sensul c. acesta de#ine esenial 2enomenului numit lume i 0i #ede ast2el oric4nd 7usti2icat actul 0ndoielii6 ! a doua consecin. pri#ete 2enomenul ca atare al lumii/ 0n
FHi de unde tiu c. el n-a racu t ast2el 0nc4t s. nu e=iste de 2el p.m4nt/ nici cer/ nici lucru 0ntins/ nici 2i1ur./ nici m.rime/ nici loc/ i totui acestea s. nu 2ie al t2el de cum socotesc c4teodat. c. altii se 0nal. cu pri #ire la acele lucruri pe care ei cred c. le tiu 0n c;ip des.#4r it/ la 2el / de unde tiu c. n-a racut ast2el 0nc4t s. m. 0n el ori de c4te ori adu n doi cu trei/ sau num.r l aturile p .tratu l u i / dac. se poate 0nc;ipui ce#a mai uorF BMeditaii/ II/ p 6 ' 8E6

+(

sensul c. acesta cunoate o du5l. relati#itate< el se 2ace pre"ent doar relati# la co1ito i/ deopotri#./ doar relati# la o alt. lume posi5il.6 Ceea ce 0nseamn. c. realul i non realul nu se mai pot desp.ri clar i distinct/ nu se mai pot separa 0n c;ip 2erm6 Ne r.m4ne/ 0n acest ca"/ s. accept.m 2ie complicitatea lor esenial./ 2ie pre#alena contin1ent. a unuia sin1ur dintre ei6 E=ist. 0ns. i alte urm.ri ale aceleiai supo"iii/ cum ar 2i ima1inea condiiei du5le a omului/ actor i spectator deopotri#.6 S au ideea Fmoralei pro#i"oriiF/ despre care Descartes #or5ete pe lar1 0n Discurs/ I%6 Nu mai puin/ 0nele1erea ne1ati#it.ii Bprecum r.ul i eroarea/ 2asul i p.catu2E prin c;iar situarea noastr. 0ntre datele e=treme/ de limit./ ale e=istenei6 Meditaii/ I%/ Descartes insist. mult pe ideea c. omul se plasea". de2initi# 0n inter#al/ adic. 0ntre 2iin. i ne2iin. sau 0ntre Dumne"eu i Satan o Dar nu cum#a tocmai ast2el de idei au condus la 0nele 1erea lumii ca 2a5ul. sau repre"entaie3 Nu cum#a ideile amintite au tre"it din nou / 0n 14ndirea 2iloso2ic. de dup. '8--/ repre"entarea lumii ca 2a5ul. sau ca teatru 3 .r. a r.spunde acum la aceast. 0ntre5are/ constat doar c. nu tim niciodat. de ce anume este 0n stare un clasic6 Totodat./ constat c . acel raionalism cartesian pe care-l in#oc.m adesea poate 2i pus lesne 0n c;estiune6 De 2apt/ 14nditorii de 2elul lui Descartes nu aparin modernit.ii mai mult dec4t timpului premodern6 La 2el 0ns./ ei nu aparin modernit.ii mai puin dec4t acelui timp care caut. acum s. se distane"e serios de modernitate6 E=act c ei care anun. o nou. paradi1m. de 14ndire/ Descartes/ 9alilei sau Bo;me/ ne las. 0n timp s. 0nele1em i cum anume se poate iei din aceast. paradi1m.6 De alt2el/ ei sunt cei dint4i care o tr.dea". i care o percep ade sea doar 0n 2elul unei alter nati#e6

AR9$MENTELE E@ISTENTEI L$I D$MNEZE$ 6 DESCARTES HI S 6 ANS ELM DIN C ANTER B $RY
Ale=ander Baum1arten

>n

#reme ce Lei5ni"

'

pe de o parte #a inau1ura 0n

istoria 2iloso2iei/ pentru lectura ar1umentului e=istenei lui D u mne"eu din &roslo1 ion-ul S24ntului Anselm din Canter5urG M / o prism. e=clusi# carte"ian./ consider4nd c. Descartes ar u"a de un ar1ument F0mprumutat de la AnselmF/ pe de alt. parte/ anali"a ar1umentului anselmian i a celor dou. ar1umente cu care Descartes #i"ea". demonstrarea e=istenei lui Dumne"eu par a se contura 0n maniere di2erite i/ 0n c 4te#a sensuri clare/ opuse6 Ne raport.m la dou. din comentariile care au c.utat/ cu instrumente di2erite/ o deose5ire a celor dou. po"iii< cel dedicat de Etienne 9ilson , raportului dintre ar1umente i
96:6 Lei5 n i " / Nou#eau" essais sur l R entendement ;umain/

I%/ ' -/ &aris/ lammarion/ ' ((-6


S26 A n s e l m din
Canter5urG/ &roslo1ion/ ed6 FBi5lioteca MeditaKii MetaQi"ice/ trad 6 C 6 Noica/ ed6

A ostro2F /

C lu7 /

' ((86

e n e Descartes /

Dumanitas/ Bucureti / ' ((M6


E6 9 i l son /

E tudes sur le role de la pensee medie#ale dans la

2omlation du sGsteme c artes ien/ &ari s/ Q6 %rin/ ' (+-/ p p 6 M ' ?-MM+ 6

,'

anali"a lui Qean Luc Marion ?/ care propune/ la r4ndul lui/ o separare a acestora6 Ne propunem 0n acest conte=t eluci darea a dou. 0ntre5.ri 0n prea7ma c.rora se locali"ea". am5ele studii 6 c are este natura celor dou. ar1umente amintite i ce 2el de presupo"iii BintenionaleE an1a7ea". 2iecare6 Apoi/ dac. deose5irea dintre Anselm i Descartes este una de tradiie/ de mi7loace sau numai una impus. de re"ultatul o5inut &entru un asemenea scop/ ne propunem atin1erea unor pai < 'E 0n2.iarea ar1umentului lui Anselm/ luat 0mpreun. cu o anali". a aparatului terminolo1ic care este capa5il mai mult sau mai puin s. pre2orme"e c 4te#a nuane ale ar1ument.rii L ME 0n2.iarea celor dou. ar1u mente ale e=istenei lui Dumne"eu la Descartes aa cum apar ele 0n Meditaia a %-a i mai ales a III-aL +E cel de-al treilea punct al anali"ei repre"int. piatra de 0ncercare a oric.rei separaii/ 0n 1enere/ dintre cele dou. ar1ument.ri < r.spunsul/ at4t de discutat de comentatorii operei S26 Anselm din Canter5urG/ scris de c.lu1.rul 9aunilon din Marmoutiers 0mp otri#a &roslo1ion-ului < este acesta unul de 2actur. tomist.3 * Este/ dimpotri#./ un ar1ument #alid adus 0n replic. lui Anselm3 Este o ne0nele1ere3 %om 0ncerca s. a#ans.m/ 0n acest punct/ o lectur. a te=tului lui 9aunilon 0n c are nu Anselm ci 9aunilon 0nsui/ departe de a 2i un tomist/ se raportea". la e=istena lui Dumne"eu 0nL R ar1ument rele#e-t-il de I R ontolo1ie3/ 0n #oI / FZuestions cartesiennesF/ &aris/ &$ / ' (( ' /
Al AoGre/ L R idie de Dieu dans

6
la

MM ' -M? )6

p;ilosop;ie d e

Saint

Anselme/ &aris/ ed6 Lerou= / ' (M+ L Qose ; Moreau/ &our ou contre l R in

sense/ &aris/ ed6 Q 6 %rin/ ' (8*6 * e26 E 6 9i ls o n / o p 6 c i t 6 p 6 M ' ) 6

,M

tr-o manier. carte"ian. a#ant la lettreL ,E pentru a-i separa 0ntr-un 2el/ a-i uni 0n alt 2el pe Anselm de Descartes/ Etienne 9ilson Fscu". pe Descartes/ do#edind c. acesta nu a 0nt4lnit niciodat. 0n mod real te=tul lui AnselmL ?E ana li"a po"itiei lui Qean Luc Marion/ care a#ansea". ipote"a ) unei teolo1ii ne1ati#e practicate de Anselm/ cu scopul de a-l separa de traditia Fonto-teolo1iei occidentale L 8E 0n ultimul r4nd/ ne #om 0ntre5a dac./ dincolo de 0ncercarea celor doi 14nditori de a demonstra o e=istent. cu necesi tate/ criticat. de punctul de #edere Xanti an ( maniera lor de a ri dica pro5lema e s te rele#ant. pentru 0ntemeierea unor tipuri di2erite de ontolo1ie6

'6

Ar1umentul S24ntului Anselm

Relu4nd nemulumit un tratat scris cu c4te#a luni mai 0nainte BMonolo1ionE / consider4nd c. Facela repre"int. o 0nl.ntuire de prea multe ar1umente S26 Anselm din Canter5urG caut./ 0n anul ' -*)/ s. 0nc;ipuie un ar1ument prin care e=istenta lui Dumne"eu s. 2ie demonstrat. sim plu/ ar.t4nd c./ simultan cu 1.sirea unui nume potri#it cu conceptul pe care mintea i l-a 2i=at relati# la Dumne"eu/ se #a putea ar.ta cu e#ident. c. acestui concept 0i re#ine i e=i stenta 0n 2apt6
) c26 Q 6 L 6 M a r i o n

Imm6 Aan t / Critica raliunii pure/ FDes re i m osi5il i tatea

unei do#e"i ontolo1ice

e=istentei lui Dumne"euF/ trad 6 N6 B a1dasar/

Bucureti/ ' (8(/ pp6 ,*?-,)M6


&roslo1 ion/ MM+5? Bn656E 2olosim numerotatia pa1ini lor

editiei Mi1ne/ #oI 6 ' ?(E6

,+

Dac. ar 2i decupat din conte=tul micului tratat/ ar1u mentul propriu "is ar urma s. 2ie ratat de lector 0ntr-un spa iu al deduciei lo1ice pure/ str.in de intenia lui Anselm6 Ar1umen taia lui po ate 2i re2ormula t . ast2el < Dumne"eu este acela dec 4t care nu se po ate 1 4ndi ce#a mai mare $d Puo maius co1itari nePu itE 6 A rosti o asemenea e=presie 0nseamn. a 0n ele1e i deci a a#ea 0n minte un asemenea 1 4nd 6 Dar un 14nd descris ast2el are 0n mod necesar/ pentru Anselm/ coresponden. cu o realitate e2ec ti#./ altminteri s-ar contra"ice pe sine/ deoarece un 1 4nd cu o coresponden. 0n realitate 0i #a 2i 0ntotdeauna superior 0n ceea ce pri#e te Fm.rimeaF 6 Dar ce repre"int. aceast. m. rime3 >n alt sens/ e#entuala ine=istent. 0n 2apt a celui dec4t care nu se poate 14ndi ce#a mai mare ar conduce la o si tuaie 1reu de acceptat< s-ar putea ca e=istena numai 0n 14nd a lui id Puo 66 s. accepte statutul de FcuprinsF 0ntr-un concept - Fs-ar sui creatura deasupra creatorului/ i l - ar 7u deca Bascenderet creatu ra s up r a creatorem l l sau/ dac. ar 2i s. ascult.m mai pro2und de a5lati#ul de relaie< Fi ar 2onnula 7udec.i cu pri#ire la creatorF/ adic. l-ar cuprinde 0n conceptE6 Sur#in 0n acest moment dou. pro5leme< ce semni2i caie are 0n acest conte=t comparati#ul ma ius Bmai mareE i ce 2el de limit. este an1a7 at. 0n acest ca" de 2ormularea lui Anselm3 &e de o parte/ Monolo1ion-ul pare a ne da o oare care indicaie 0n acest sens < FSpun 0ns. mare nu ca 0ntin dere/ dup. cum este un corp/ ci 0n sensul c. este cu at4t mai 5un sau mai demn cu c4t este mai mare/ aa cum este 0nelepciuneaF 6
6

l
'M

&roslo1ion/ M M ) c 6
Monolo1ion/ ' *, a6

,,

Du mne"eu este #."ut 0n & ro s lo1 ion asemeni unui Fconin.torF BcontinensE 0n m.sura 0n care Fpe tine nimic nu te cuprinde/ ci numai tu pe toate le cuprin"iF - n i;il enim te continet/ sed tu contines omnia6 acela dec4t care nu se po ate 14ndi ce#a mai mare/ 2.r. 0n s. s. ni se spun. c. el poate 2i 14ndit/ c. ar repre"enta ultimul reper al 14ndirii< dimpotri#./ el este mai presus de orice 14ndire 6 ! asemenea susinere d. de 5.nuit celor care ar dori s. presupun. c. ar1umen tu l #i"ea". o trecere de la con ceptul unei esene la a2irmarea u nei e=istene < ceea ce este mai presus de orice 14ndire nu poate 2i 0neles drept con cept care cuprinde un o5iect6 spri7inul unei asemenea 5.nuieli sosesc patru ar1umente < aE niciodat./ 0n tot cuprinsul tratatului/ e=istena lui Dumne"eu nu este supus. unei 0ndoieli metodice ci dimpo tri#./ dialo1ul se poart. de la un Eu la un Tu #iu dar a5sent6 5E 0n locul unei 0ndoieli metodice/ Anselm a2irm. e=istena unei credine preala5ile 0nele1erii B2ides Puae rens intellectum asem.n.toare unui c4mp intenional asumat B2ides Puaerens 666 E cE F1.sireaF ar1umentului este po#estit. tensionat/ iar accentul te=tului cade pe coincidena momentului re nun.rii la c.utare cu 1.sirea 0ns.i6 ' 8 &e de alt. parte/ el repre"int. o piedic. 0n 1.sirea lui Dumne"eu< F0ntoarce-m. ' + &roslo1ion/ ' , &roslo1ioll/
M + * c (- ' - 6 M+ ? c M- 8 6

/ MM*56 ' 8 &roslo1ion6 / M M , 5 - c 6 &entru a spu ne c a Dei de11er/ momen


'? &roslo1ioll

tul 1.sirii este coincident unei renun.ri la Fcererea insistent. de l i#rareF 6

,?

din mine c .tre tineF- re#ela me de me ad te / ca i cum uitarea de sine ar 2i conditia preala5il. a cunoaterii unei 2iinte care nu poate 2i cuprins. de cunoatere6 dE tratatul operea". un trans 2er de la 0n2.i area unei structuri ar1umentati#e la istorisirea unei e=periene a c.u t.torului6 Aceste patru o5ser#aii su1erea". 2aptul c . e=pe riena istorisit. de &roslo1ion nu #i "ea". trecerea de la un tip de esen./ cu necesitate/ la e=istena ei corespun".toare/ c i e=perimentarea unei r.sturn.ri< de la conceptul c are cu prinde 0n el 0nsui un o5iect/ Anselm nu 2ace deduci a ci e=periena unei treceri la ceea ce nu mai poate 2i cuprins deoarece este cuprin".torul 0nsui 6 Dumne"eul lui Anselm se a2l. dincolo de 14ndire/ 0n sensul 0n care aceasta nu 0l poate cuprinde/ i este dincoace de 14ndire/ 0n sensul 0n care credina este un ori"ont prea la5il/ iar FloculF lui propriu este cel ocupat de 14ndire/ 0n sensul 0n care drumul 14ndirii 0ncepe cu conceptul/ pentru a a#ea posi5ilitatea s. renune la el 0ntr-un cuprin".tor ma@Im6

M6

Ar1umentele l u i Descar tes

&entru MeditaKiile lui Descartes/ se pot socoti dou. po"iii 2undamen tale di s tin c te/ 0n conte=tul Meditaiei a %-a i respecti# a III-a6 &o"iie clasic./ demonstraia din MeditaKia a %-a #a 2ace o5iectul clasic al disputelor lui Lei5ni" i apoi Aant/ re1e/ Russell etc 6 Ceea ce aduce nou ar1umentul Meditaiei a % -a este 0ncercarea lui Descartes
&roslo1ion6 / M+8d+ 6

de a-l de2ini pe Dumne"eu prin Fconceptul 2iintei su#eran per2ecteF- canceptus entis summae per2ecti 6 Discut4nd relatia de atri5uire i capacitatea sinelui de a o percepe clar i distinct/ Descartes se 0ntrea5. dac. nu cum#a ar putea e=tra1e de aici o pro5. a e=istentei lui Dumne"eu 6 R.spun sul pare a 2i dictat de o analo1ie< aa cum o #ale urmea". 0n mod nece sar muntelui/ tot ast2el e=i stena este le1at. 0n mod necesar/ ca un atri5ut/ de o 2iin. 0ntru totul per2ect.6 FTotui/ celui care pri#ete mai atent lucrurile i se arat. c. e=istenta lui Dumne"eu nu poate 2i deose5it. de esena sa mai mult dec4t esenta unui triun1;i de m.rimea celor trei un1;iuri ale sale e1ale cu dou. Uun1;iuriV drepte/ ori ideea de munte cu cea de #aleL aa 0nc4t nu e mai nepotri#it s. se 14ndeasc. un Dumne"eu Badic. 2iinta 0ntru totul des. #4rit./ c.reia s. nu-i lipseasc. nici e=istena/ deci c.reia s. nu-i lipseasc. o des.#4rire oarecareE dec4t s. se 0nc;ipuie un munte c.ruia s.-i lipseasc. #ale a < ' ) 94ndirea e=istenei ca o per2ectio/ B0nteles ca atri5u tia/ ca predicat/ ca un ce#a care se rostete despre altce#aE pare s. carac teri "e"e acest ar1ument6 In#alidarea lui/ su1e rat. de Lei5ni" ' ( i 0mplinit. de Aant are la 5a". amenda mentul< e=istena nu poate 2i 0neleas. ca un predicat6 acest sens/ 0n mod e#ident cele dou. ar1umente/ anselmian i carte"ian/ se opun/ iar opo"iia lor este sutinut. de cuplul antinomic maius BAnselmE-per2ectus BDesc arte sE 6 &entru Anselm/ Fa 2i mai mareF urma reali"area di2erenei dintre
')
R6Descartes / MeditaQii MetaQi"ice/ % / p 6 ' ) + - M ) , 6 !curene

c. el are toate des.#4r i riie/ de #reme ce e=istena e una dintre ele 6 66 F 6


96:6 Lei5 n i " / Meditai i cu ri#ire la cunoatere/ ade#.r i

idei/ 0n Di"ertaQie Meta2i"ic./ ed 6 Dumanitas/ Bucureti/

(( / 6 ' ,-6
,*

tot ceea ce poate 2i cuprins i de-necuprinsul-cuprin".tor/ 0n #reme ce la Descartes/ Fa 2i des.#4ritF re#ine la a pose da orice atri5ut po"iti# cu putin./ inclusi# e=istena/ nu m.rat. 0n r4ndul acestora6 Ar1ume tul lui Descartes con sider. 0n mod tacit c. Dumne"eu poate 2i o5iectul unui concept i c. e=ist. un drum/ posi5il de parcus/ de la esena lui Dumne"eu l a e=i stena sa6 $n alt ar1ument/ mult mai apropiat spiritului an selmian/ este cel cuprins 0n Meditaia a III-a6 Meditaia 0n cepe c;iar pe un ton asem.n.tor primelor r4nduri din c api tolul 0nt4i din &roslo1ion/ printr-un 0ndemn la suprimarea pentru c4te#a clipe a acti#it.ii simurilor i concentrarea asupra unei e=periene a mini i6 plus/ este in#ocat.M- o lumen naturale/ at4t de 2amiliar. 2il o so2iei medie#ale/ care s.-I a7ute 0n 1.sirea i do#edirea e=istenei lui Dumne"eu6 Asum4nd ca principiu 2aptul c. 0ntotdeauna o cau". este mai des.#4rit. dec4t e2ectul/ Descartes este pus 0n situaia de a se e=prima aproape aristotelic < FCu toate c./ e#entual/ o idee se poate nate din alta/ nu este dat aici un re1res la in2init M ' / ci p4n. la urm. tre5uie s. se a7un1. la o idee prim. a c.rei cau". s. 2ie 0ntocmai unui ar;etip 0n care toat. realitatea s . 2ie coninut. 0n c;ip 2ormal/ realitate ce se a2l. 0n idee doar 0n c;ip o5iec ti#F 6 MM A raporta 2initul la in2init nu este/ nici pentru Descartes/ cu putin.6 ! 2iin. 2init. nu poate 2i cau"a uneia in2inte Bnu o poate conine 0n #reun 2elE 6 Descartes 0nele1e M- Descartes/
i5idem/ p 6 M8,6

Ne 14ndim aici 0n mod prec i s la cel e5ra ar1umentare a e=is tenei &rimului motor nemicat B i"ica / % I I I E i l a 2ormul area clasic. a sentintei aristotelice Feste ne#oie s. te opretiF
-

C@%C@YAE 9Rtll#c=Rt 6

M Descartes/

i5idem/ p 6 M 8? 6

de aici c. o su5stant. in2init. are mai mult. realitate dec4t una 2init. / iar su5stanta in2init. nu poate 2i cuprins. cu mintea6 Dimpotri #./ 14ndirea ei are o anumit. anterioritate 0n raport cu co1ito-ul/ ceea ce r.stoarn. perspecti#a de receptare clasic. a lui Desc arte s < Dumne"eu p are - aici - a locui ori"ontul intentional al reductiei 0nsei la co1ito W &asa7ul ne apare 0n acest sens 2rapant< F 6 6 60mi dau seama 0n c;ip ;ot.r4t c. e mai mult. realitate 0n su5stana nem.r 1init. dec4t 0n una m.r1init. i c./ prin urmare/ percepia in2initului este/ 0ntruc4t#a/ anterioar. Bs6n6E 0n mine celei a 2initului/ cu alte cu#inte percepKia lui Dumne"eu e ante rioar. celei de mine Bs6n6EF6 M Descartes nu pare s. 2ac. pasul urm.tor Bdei se a2irm. pe sine ca 2iind 0ntemeiat de Dumne"eu ca de o c au".E cu care s. a2irme Dumne"eul cuprin".tor a c.rui e=isten. nu poate 2i niciodat. un predicat/ despre care nu 0i este dat s. predice i a c .rui F demonstrareF re#ine c u ne cesitate la e=perimentarea limitelor proprii ale intelectului6 >n loc d e Dumne"eu / 0ntr- un pas a7 am5i1uuM? / Desc artes declar. c. 0i resimte propri a #oint. Fat4t de mare / 0n mine/ 0nc4t nu atin1 ideea nici unuia mai mareF6 Este limpede 0n
! asemenea sustinere/ caracteri stic. spiri tului 2iloso2iei moderne/ ar 2i 2ost/ 0ntr- un mediu aristotelic/ de neacceptat6 Iat. ce spune Ari stotel 0n Despre Melissos/ @enop;an i 9or1ias/ (**5-(*)a< F 6 660ntr-ade#.r 2.r. d e li mi te e ne2 i i n ta 666 dar 2iinta nu se poate s. 2ie ca ne2iinta 6 F Iar 0n i"ica/ M-* 5 ' ?- ' * < FIat. de ce tre5uie s. credem c.
66

&armenide a 14ndit mai 5ine dec4t Mel issos< pentru acesta/ nelimitatul e tot una cu totul/ pentru cel.lalt/ totul e limitat/ deopotri #. cump.nit 2at. d e m i7 locF Btrad6 9 6 LiiceanuE6

M, Descartes / i5idem/ p 6 M8* 6 M? Descartes / i5idem/ p6 M * * 6


,(

aceast. clip. c. anali"a istoric. tre5uie s. decid. dac. 2olosirea lui maius 0n acest ca"/ at4t de asem.n.tor ocu rentelor anselmiene/ corespunde unei inspiratii directe din &roslo1ion/ sau dimpotri#./ uneia indirecte 6 Far1umentF/ 0n 2elul lui unul al cau"alit.tii/ despre care nu se poate sustine desc;is nici c. este a priori/ nici c. este a posteriori/ are o 0nrudire su5teran. cu ar1umentaia lui Anselm/ 2.r. a re2ace toate reperele acestuia6

+6 C.lu1.rul

9au ni l on < o lectur. carte"ian. a

&roslo1ion-ului

Inter#enia c .lu1.rului 9aunilon din Marmoutiers M8 2acilitea". 0nele1erea inteniei #iitorului ar;iepiscop de Canter5urG 0n mod indirect/ prin dou. din o5ser#aiile pe care le aduce ar1umentului acestuia i una din neateniile s ale stilistice pe c are Anselm le semnalea". 0n respin1erea sa6 M* aE Dac. am 0nc;ipui o insul. c.reia s. nu-i lipseasc. nici o des.#4rire/ ar tre5ui s. spunem c. aceasta e=ist./ dei nu ar 2i 2ost 0nc . descoperit.3 BAnselm #a r.spundeM ) c. e=presia id Puo ma ius co1 itari nePuit pri#ete numai pe Dumne"eu/ iar orice alt. su5sumare este ilicit./ c.ci e=is tena nu este o per2eciune 0ntre alteleE 6 8 R.spuns 0n
locul nesocotitului/ >mpotri#a rationamentu

lui din &roslo1ion/ scris

de

9aunilon/

c.lu1.r al M.n.stirii d i n

Marmoutiers/ >n S2 6 Anselm din Canter5urG/ op6 cit6 / p p 6 >nt4mpin.rilor aduse 0n locul nesocotitu l u i / Canter5urG/ op6 cit6 / p p
6

6
din

Cartea Apolo1etic. a S26 Anselm dat. ca r.spuns

0n S26 Anselm

' (*
-

) Cartea Apolo1etic./

M?+ a6

5E 9aunilon susine c. e=ist. o sin1ur. e#iden. pen tru raiune/ un sin1ur 14nd care nu poate 2i 14ndit ca ne 2iind/ i acesta nu este Dumne"eu/ ci Eu' 6 M( BSu5stituie clasic. la Descartes/ ea apare la 9aunilon i este respins. de Anselm/ care plasea". eu-l 0ntr-un raport de posterio ritate i de c ontin1en. 0n raport cu Dumne"eu / a c .rui cu noatere non-conceptual. c4t pri#ete s 24ritul e=perienei 14ndirii/ conceptual. c4t pri#ete 0nceputul ei/ presupune o uitare de sineE + - 6 cE 9aunilon #a 0nlocui/ pro5a5il din neatenie/ e= presia id Puo maius co1itari nePuit cu e=presia maius omni5us+ ' Bacela dintre toate mai mareE6 Reacia lui Anselm #a 2i prompt.< a 2i ast2el 0nc 4t s. nu se poat. 14ndi ce#a mai mare este altce#a dec4t a 2i cel mai mare dintre toate + M 6 Intuiia lui Anselm este 0ns. mult mai pro2und. dec 4t aceast. respin1ere < F> ns. n imeni nu poate 0nele1e 0n #reun c;ip pe cel dec4t care nu se poate 14ndi ce#a mai mare alt2el dec4t ca pe acela dintre to ate mai mare F 6 apariia s a/ Dumne"eu poart. ma rca apariiei sale/ surs. a ilu"iei lui 9aunilon6 9aunilon 0nele1e/ 0n aceste trei sensuri/ ar1umentul lui Anselm 0ntr-o manier. carte"ian. a#ant la lettre< Dumne"eu primete atri5utul e=istenei / el este dedus ulte rior clarit.ii i distinciei eu-ului i repre"int. o esen. suprem. a c.rei e=isten. s-ar putea/ prin consecin./ a2ir ma 6
R.spuns
6 6 6

/ M,)a '
6 6

,6

Cartea Apolo1etic. 6 / M?+5 ' ,- ' 86

+'

R.sp uns 6 6 6 /

Cartea A polo1etic. 6 6 /M??c 8-*6


6

?'

,6

&o"itia lui Etienne 9ilson


studiu asupra 2orm.rii lui Desc artes 0n spiri

>ntr-un

tul 14ndirii i terminolo1iei latine medie#ale/ E6 9ilson 0ncearc. s. Fscu"eF distana dintre Anselm i Descartes printr-o mediere tomi st.< irul prim de o5iectii ale 0n#. tatului Caterus/ 0mpreun. cu r.spunsurile lui Descartes/ ar a#ea c a te=t de re2erint. critic a pe care o adresea". S 26 Toma din APuino/ 0n Summa T;eolo1ica + , / ar1umentului care susine c. e=istenta lui Dumne"eu este cunoscut. prin sine i care/ dup. p.rerea lui E6 9ilson/ ar 2i inadec#at. ar1umentului lui Anselm6 Re"ult. de aici c. Descartes ar re2ace intuiti# ar1umentul anselmian< FEn metap;Gsi cien de 1enie/ il a su redecou#rir et restaurer dans sa purete lR ar1ument de Saint Anselme/ a tra#ers la 2ausse ima1e Pu R il en a#ait sous les Geu= 6F Distanta dintre cei doi 14nditori se impune totui/ dincolo de sustinerea lui E6 9ilson/ c4t timp pentru Descartes e=istenta repre"int. un atri5ut/ iar Dumne"eul lui Anselm din Canter5urG este acela dec4t care nu se poate cuprinde cu mintea ce#a mai mare c.ci este ceea ce cuprinde tot ceea ce poate 2i B14nditE 6 , S6 T;eol6 '/ Z M 8 E6 9ilson/ op6 *
al / M o 5 i ec t i o n e m 6

E6 9ils o n / op6 cit6 / p6 M- 6


cit6 / p6 MMM6

c l u "i o n ea". asupra iden t i t.ii di ntre c e le dou. ar1 umen te/ 5 a"4ndu-se pe 1en iali tatea l u i Descartes / te"a une i i d e n tit.i 0n tre cele dou. ar1u mente este de n esusi nut/ dat. 2 i i n d di 2erita o p i n i e a celor doi relati# l a pro5 lema 0ntele1erii e=iste n te i 0 n man iera u n u i pred icat 6

?M

?6 &o"iia lui

Qan Luc Marion

De7 a Ale=andre AoGre su1erase 0n ' (M+/ 2apt re luat 0n '(*' de Qules %uillemin + / c. ar e=i sta o di2erent. speci2ic. 0ntre ar1umentele lui Descartes i Anselm/ mai 0nt4i / prin ori"ontul an1a7 at6 Qean Luc Marion d. un sens mai precis pro5lemei pri n intero1 atia - 2ormulat. din ori "ontul unei temati" .ri ;eide11eriene - dac. Anselm din Canter5urG apartine/ cu ar1umentul lui/ numit de Aant Fontolo1icF/ cu ade#.rat traditiei meta2i"icii occidentale sau dimpotri#./ 0n domeniul ar1umentelor e=istenei lui Dumne"eu aceast. tradiie ar 2i inau1urat. a5ia de Descartes 6 Tradiia meta2i"ic. occidental . a ar1umentului Fontolo1icF di"ol#./ 0n interpretarea lui Q6 Luc Marion/ pe Dumne"eu 0ntr-un concept/ apel4nd la o 0nc;ipuit. esen. a acestuia care i-ar cuprinde cu necesitate e=istena6 Aa/ 2iloso2ul 2rance" 2i=ea". un criteriu a c.mi 0mplinire a r da dreptul pentru un ar1ument s. 2ie numit Fontolo1ic F< el ar tre5ui Fs. atin1. e=istena pornind de la un concept al esenei di#ineF i Fs. interprete"e aceast. esen. ca 2iind 2iina 0n 1eneral/ 2.r. restricie i 0n mod uni#ersalF 6 Ar.t4nd c. ar1umentul lui Anselm nu se acord. c u nici una din aceste ramuri ale criteriului Fmeta2i"ic / Q6L6Marion re1.sete 0n &roslo1ion o tradiie ale c.rei #alene tin 0n primul r4nd de 2aptul c. nu e=ist. o 0ndoial. preala5il. a e=istenei lui Dumne"eu/ c. natura ar1umentului Bid Puo ) A I 6 AoGre/ op6
cit6 / p 6 ' (+ 6

Q 6 % ui l l em i n / op6 cit6 / ' / M-, 6

?+

maius co1itari nePuit s 6 n 6 E este mai de1ra5. critic.,- i m a i ales reali"ea". an t in o mi a Bine=i stent. l a Desc artesE dintre Dumne"eu i concept, l < dac. Anselm nu a pretins o cunoatere a atri5utelor lui Dumne"eu , / dac. n u e=ist. o cuprindere 0n concept a unei esente di#ine/ 0nseamn. c. Dumne"eu este de ne14ndit Binaccesi5ilis , + spusese AnselmE/ iar atitudinea teoretic. a #iitorului ar;iepiscop din Canter5urG este 0neleas. de 2iloso2ul 2rance" c a o teolo1ie ne1ati#. 0n care/ ca i succesoare a te=telor are opa1itice/ Fil s R a1it en e22et de #oir et conna0tre dans la non-#ision et la non-connaissance le non-#oir et le non conna0tre lui meme Pui surpasse #ue et connai ssanceF 6 &entru a-l separa de Descartes/ Marion declar. pre "enta unei teolo1ii ne1ati#e 0n &roslo1ion6 !punem u nei asemenea te"e trei ar1umente <
-

- Hi/

0n ac e s t s e n s / A n s e l m ar 2i i n atac a 5 i l d i n tr -o pe rs p e c t i # .

Xantian./ 0ntruc4t a r 1 u me nt u l l u i are o na tu r . cri tic.6


Q6L6 Ma r i o n /

o p 6 cit6 / p6 M+ ' < FLR ar1ument ontolo1iPue/

ai nsi recon duit a sa pleine di1nite spec u lati#e/ de# ient non pas seule ment la preu#e m tap;GsiPue par e=cellence de I R e=istence de D i e u / mais la dissolution de I R essence de Dieu dans le concept/ ou s R accom plit l a m tap;Gsi Pue6 L R ar1ument ne de#ient ple i nement ontolo1iPue P u R a#ec l a re le#e BAut5e5un1E de Dieu par le co ncept/ P u R a#ec ce Pu e l R on apprendra peu apres De1el et S c ;el l i n 1 a nommer F I a mort de DieuF 6

,M

Q6L6Marion/ op6 cit6 / p 6 M+ , < F 6 6 6la pen see ne s R o u # r e a l a

Puestion d e Dieu P u R en attei1nant la l i mite d R u n ma= i mum d u pen s a5Ie 666 il n R G #a de Dieu Pue la ou la pen see ne #a plus 6 du moi n s concept6 Dieu commence Puan d cesse l e c o n cept 6 F

,, Q6L6Marion/
?,

op6 cit6 / p 6 M ? , 6

aE Anselm #or5ete despre raportul din tre D u mne"eu i lume ca de un raport 0ntre cuprins i cuprin".tor6 Di#initatea 0m5r.tiea"./ aa cum o mai 2.cuse i 0ntr-un cele5ru pasa7 aristotelic ,? / 0ntrea1a natur./ i ar Anselm 2o losete termeni precum continens/ sau capacitas,8 Bputere de a tine laolalt. 0ntruc4t ai apucat 2ermE 6 5E Cunoaterea lui Dumne"eu nu de#ine nici o clip. o cale ne1ati#. de tipul Fnici-niciF/ iar m.rturisirea nepu tintei de a dep.i o limit. nu de#ine neputinta de a o asuma ci doar ru1.mintea/ adresat. lui Dumne"eu/ de a primi ui tarea de sine < F re#ela me de me ad te Bs6n6E- 0nalt.-m. din mine c .tre tineF 6 , &asa7ul indic. drept surs. ori1inar. a e=perientei momentul unei uit.ri de sine/ reali"ate alt2el dec4t prin puterea i deci"ia indi#idual.6 $itarea de sine este un prile7 0n care Dumne"eu poate 2i reali"at ca e=pe rien. sau nu/ 0ns. el nu este un dincolo ci un dincolo-din coace/ care poate 2i cunoscut/ dar nu 0n maniera contientei care decide asupra conceptului an1a7 at/ care poate 2i 14n dit/ dar nu 0n maniera unui 14nd6 Cunoaterea aceasta are dou. momente precise< 0ncercarea de a cuprinde prin con cept/ care poate declana ulterior e=perienta cuprin".toru lui 6 Dac. ar 2i 2ost numai ultimul moment/ necondiionat de primul/ am 2i remarcat pre"enta unei teolo1ii ne1ati#e6 cE Acela dec4t care nu se poate 14ndi ce#a mai mare nu ne arat. nici c. poate 2i 14ndit/ nici c. nu poate 2i 14n dit6 El se arat./ dar o 2ace ca a5sent.6 94ndul lui Anselm este departe de a numi altce#a dec4t limita 14ndului6 In tentia &roslo1ion-ului pare s. 2ie aceea a une i e=peri ente 0n ? A ristotel/ Meta2i"ica/ ' -*, 5 + 6 8 Q6L6Marion / op6 cit6 / p6 M,- 6 * &roslo1ion
M+

??

care cel care caut./ 0ntruc4t caut./ tr.iete e=periena r.sturn.rii de la conceptul care cuprinde la cuprin".torul conceptului 0nsui/ moment 0n care se 0ntrea5./ asemeni s24ritului 2iec.reia dintre cele cinci c.i ale S26 Toma/ dac. este ca"ul s. recunoasc. pe Dumne"eu 0n ceea ce a cunos cut s au nu , ) / iar Foc;iul omuluiF 0l #ede i simultan nu 0l #ede pe Dumne"eu/ 0n #reme ce o teolo1ie ne1ati#. nu re#ine la o reali"are a simultaneit.ii limitei Bdincolo-din coaceE ci are mai de1ra5. nota unui FdincoloF/ luat 0n sim plitatea sa uni#oc.6

>nc;eiere Ne a2l.m 0n 2aa a dou. tradiii di2erite/ 0n c are/ pe de o parte/ Descartes propune/ 0n parte/ asumarea propo"iiei Fe=istena este un predicatF / iar Anselm - un 1en aparte de e=perien./ 0n care mintea/ 0ntr-o anumit. dispo"iie/ c;iar a2ec ti#. , / trece de l a ceea ce cuprinde 0n concept la 2ap tul de a 2i cuprins i/ 0n 2ond/ la o asumare a di2erenei ontolo1ice6 Este remarca5il c. nici una dintre tradiii/ de 2apt/ nu demonstrea". e=isten a lui Dumne"eu 6 Descartes nu o de monstrea". 0ntruc4t pretenia lui - c. e=istena poate 2i un predicat - este de nesustinut/ nu doar dup. e=emplul taIe rilor lui Aant/ ci c;iar i dup. e=emplul lui 9aunilon/ c.ci e=istena insulei prea2ericite re#ine la considerarea e=is tenei ca predicat6 Anselm nu demonstrea". e=istena lui Dumne"eu deoarece nu are aceast. 2inalitate < nepun4ndu-i , ) &roslo1ion/
cap 6 M8 6
-

( &roslo1ion/

c6

e=istenta la 0ndoial./ in#oc4ndu-l ca pe un a5sent #iu/ #or5ind de ni#elul am5i1uu al limitei dintre pre"ent- a5 sent/ dincolo-dincoace/ cuprins-cuprin".tor/ se raportea". la o e=perient. lo1ic.[ mai de1ra5. reali"a5il. dec4t la o e=istent. demonstra5il.6 Dar am5ele traditii/ c;i ar dac. nu onorea". numele su5 care le-a su5sumat istoria 2iloso2iei/ 0ntemeia". dou. traditii ontolo1ice di2erite prin maniera lor de a ridica pro5lema e=istentei necesare a lui Dumne"eu6 $na dintre ele/ cea a lui Desc artes/ re#ine la un primat a lui Fa tiF asupra lui Fa 2iF 6 Ceal alt./ 14ndit. 0n m.n.stirea normand. de la Bec 0n anul '-*)/ arat. un primat a lui Fa 2iF asupra lui Fa tiF 6

C!NCE&T$L DE LE9E A NAT$RII LA DESCARTES 9;eor1;e Stratan

'6

Introducere
cultura occidental./ noiunea de le1e este 2olosit.

>n

0n pre"ent 0n trei domenii distincte< reli1ia Bpentru le1ile di#ine sau moraleE/ dreptul Bpentru le1ile 7uridiceE i tiina Bpentru le1ile 2i"ice sau le1ile naturiiE/ toate trei a#4nd accepii di2erite/ pro#enind dintr-o r.d.cin. comun.6 Le1ile di#ine/ morale i 7uridice au 0n comun carac terul imperati# 6 Mem5rii unei anumite comunit.i Bcon2e sionale/ tri5ale/ statale/ etc6E tre 5 ui e s . se supun. acestor le1i Bsau porunciE L nesupunerea 0i e=pune pe su5ieci pe depselor Bdi#ine/ morale sau 7uridiceE6 1eneral/ aceast. cate1orie de le1i este presupus. a 2i cunoscut. tuturor mem 5rilor comunit.ii prin o5iceiuri/ tradiii orale sau te=te Bco duriE reli1ioase sau 7 uridice6 Le1ile naturii au un caracter di2erit/ ele aplic4ndu se restului Creaiei/ lumii non umane6 Natura se s upune pur i simplu le1ilor 2i"ice6 acest domeniu/ pedepsele sunt de neconceput6 ! alt. particularitate a le1ilor naturii este cunoaterea lor parial./ incomplet. i treptat.6 C.utarea
-

D i # i " i u nea d i n tre di2eritele tip uri de le1i nu era prea c l ar. 0n trec ut n i ci d i n aceast. p r i # i n t.< animalele F # i n o#ate F erau pedepsi te i el e6

?)

acti#. a le1ilor naturii i 2olosirea lor pentru scopurile omului au in2luentat ;ot.r4tor de"#oltarea ci#ili"atiei euro pene 6 9ene"a notiunii de le1e 2i "ic. a 2ost determinat. de e=istenta le1ilor di#ine i 7uridic e 6 La r4ndul ei / dei intro dus. de un su#eran terestru i aplicat. de slu7itorii s.i/ le1ea are o ori1ine di#in.6 Acest 2apt este ilustrat de 5ine cunoscutul 5asorelie2 descoperit la 0nceputul acestui secol la Susa Ba"i/ la Lu#ruE 0n c are Dammura5i/ re1ele B a5ilonului/ primete Le1ea de la S;amas;/ "eul soarelui i al 7ustitiei6 Codul lui Dammura5i repre"int. cel mai #ec;i e=emplu cunoscut de separare complet. a le1ii 7 uri dice de le1ea di#in. i poate 2i 2olosit ca un model ideal de rami2icatie a noiunii de le1e a naturii din trunc;iul comun al le1ilor6 E#oluia ideii de le1e a naturii n-a urmat 0ns. aceast. sc;em. simpli2icat.6 S -a produs mai 0n t4i o Fre0ntoarcere la matc. 6 Desi1ur/ Codul lui Dammura5i a in2luenat Bi5lia/ dar/ pri#it din punctul de #edere al su5iectului a5ordat 0n lucrarea de 2a./ %ec;iul Testament pare un pas 0napoi/ deoarece 0n acesta din urm. le1ile 7uridice sunt amestecate cu cele morale i reli1ioase6 Acest amestec a 7ucat 0ns. un rol important 0n 1ene"a notiunii de le1e a naturii6 D ac. Dumne"eu a 2.cut le1ea de care tre5uie s. asculte oamenii/ el tre5uie s. 2ie de asemenea autorul unei serii c.rora s. li se supun. restul creatiei sale/ de la &.m4nt la stele/ de la minerale la plante i animale6 M
Ed1ar ZieIseI/ &;i losop;ic al Re#ieC/ LI/ i Qosep; Need;am/ Science and

,M E/

Ci#ili"ation in C;ina/
p6 ,M 6

'

'

, / #oI 6 I I 6 /

?(

Este un drum lun1 de la le1ile 5i5lice p4n. la no iunea de le1e a naturii6 Rudimente ale le1ilor 2i"ice a2l.m 0nc. la Arc;imede/ ca i 0n di#erse re2eriri indirecte din literatura 1reco-latin./ dar primele le1i ale naturii 0ntr-un sens apropiat de accepia actual. pro#in din secolul al @%II-lea/ 2iind datorate lui Aepler/ 9alilei/ Descartes/ DooXe/ B oGle i NeCton6 Teoreticianul ideii de le1e a na turii a 2ost Descarte s 6

M6 Teoreticianul le1ii

&ro5lema le1ilor naturii este a5ordat. de Descartes 0n 2aimosul s .u Discurs despre metod.6 Titlul complet al lucr.rii este Discours de la Met;ode pour 5ien conduire sa raison et c;e rc;er la %erite dans les sciences6 &lus La DioptriPue/ les Miteo res et La 9eometrie/ Pui sont les Essais de cette Mit;ode BLeGden/ '8+*E6 Dup. cum se #ede c;iar din titlu/ Discursul nu a 2ost conceput ca o lucrare separat./ ci numai ca o introducere pro1ramatic. la opera sa tiini2ic.6 $lterior/ editorii au speculat relati#a autonomie a Discursului/ pu5lic4ndu-l separat6 Deoarece Discursul nu este un tratat/ ci mai de1ra5. o declaraie de intenii i o e=punere re"umati#. de re1uli ale 14ndirii corecte i deoarece a 2ost scris 0n 2rance". i 0ntr-o manier. accesi5il./ aceast. oper. a in2luenat de-a lun1ul timpului cercuri lar1i ale pu5licului intelectual 6 Din acest punct de #edere/ Discursul a 7 ucat pentru autorul s.u un rol asem.n.tor cu cele5rul Commentariolus + pentru Copemic/
Nicolai Copernici de ;Gpot;esi5us motuum coelestium a se constitutis Commentariolus/ circulat 0n manuscris din ' ? ?6

8-

acest re"umat 2iind mult mai r.sp4ndit i mult mai mult citit dec4t opera sa 2undamental./ Ca rtea Re#oluiiKo r6 Descartes 2olosete 0n D iscurs noiunea de le1e 0n trei accepiuni6 &rimele dou. corespund le1ilor di#ine i 7 uridice6 Ast2el/ 0n cel de-al treilea capitol al Discursului putem citi < Cea dint4i Nma=im. a codului moral\ era s. m. su pun le1ilor i o5iceiurilor .rii mele/ p.str4nd cu st.ruin. reli1ia 0n care m - a ;.r."it Dumne"eu s. 2iu cres cut 0n c. din copil.rie 6 A #em aici o re2erin. Bimplicit.E la le1ea di#in. i una Be=plicit.E la le1ea 7 uridic.6 Mai departe/ la p 6 *-/ Descartes introduce noua no iune de le1e a naturii< 6 6 6 am descop e rit o seam. d e le1 i pe ca re Dumne"eu le-a ae"at 0n aa 2e l 0n natur. i despre ca re a 0ntip.rit ast2el de noiuni 0n su2letul nostru/ 0n c4t nu n e mai p utem 0ndoi c. au 2ost respectate cu e=actitate de tot ceea ce este sau se 2ace 0n lume6 Cercet4nd apoi succesiunea acestor le1i/ mi se pare c. am descope rit multe ade#.ruri mai 2o lositoare i mai 0nsemnate dec4t tot ce 0n#.asem mai 0nainte sau n.d.7duiam s. 0n#.6 Se poate o5ser#a c./ 0n opinia lui Descartes/ Dumne"eu nu numai c. a ae"at B0n ori1inalul 2ranu "esc a eta5liesE/ a sta5ilit le1i 0n natur./ ci a i 0ntip.rit ast2el de noiuni 0n intelectul uman6 Aceast. c aracteristic. uman. 5uild in 0ncura7 e a". demersul descoperirii le1ilor naturii prin re2lecie metodic .6 Dac. descoperirea le1ilor naturii a 2ost o2erit. potenial oamenilor de c.tre D umne"eu prin
6 6

Rene Descartes/ Di sc urs

asupra

me tode i /

trad 6 de C6

Totoes c u / Ed6 Htiinti2ic./ '

8'

acest imp rintin1/ metoda prin care aceste le1i pot 2i descoperite este o2erit. de Descartes 0n Discurs 6 Concepia lui Descartes pri#ind co1nosci5ilitatea le1ilor tre5uie e=a minat. cu pru dent./ 0n po2ida optimismului a2iat/ deoarece/ apro=i mati# 0n acelai timp cu aparitia Discur sului/ autorul 0i scri a pe data de '* mai ' 8+) a5atelui Mersenne< E=i1 e r de moG de s demonstrations 9eometriPues e2i une matiere Pui depend de la &;GsiPue/ c Rest #ouloir Pue 7e 2asse des c;oses impossi5les6 &unctul de #edere cartesian din scrisoarea pentru Mersenne este 1reu de reconciliat cu acela mai optimist e=primat 0n Discurs 6 El di2er. i de conceptia lui 9alilei/ care/ dei nu a 2olosit niciodat. e=plicit cu#4ntul de le11e 0n conte=tul cunoaterii naturii ? / considera c. mecanica 0i are 2undamentul 0n 1eometrie i c./ 0n con2ormitate cu o5i ceiul s.u/ Bacadem ician ul nostruE a demonstrat totul p rin metode 1eometrice 6 6 6 Nu este clar unde a c.utat Descartes cu predilecie le1ile naturii/ 0n natura 0ns.i sau 0n propriul intelect6 ! e=aminare a tratatelor sale tiini2ice poate o2eri un r.s puns/ cel putin partial6 &entru 0nceput/ s. o5ser#.m c. Descartes descrie actiunea le1ilor ca 2iind/ de la un anumit moment i 0ntr-un anumit 1rad/ independent. 2a. de punc?
Trad uc erea 0n lim5a en 1 le" . a Dialo1ului despre tiinlele no i

datorat. l u i S a l # i o i Cre C B ' ' E 0l credi tea". 0n mod 1re i t pe 9 a l i l e i cu no t i unea de le1e a naturi i / laC o 2 n a t u r e Bp6 ' ME6 > n pasa7 u l cores pun".tor d i n editia ori 1 i n al . a lui Antonio a#aro / !pe re / #oI 6 %III/ p 6 8 - / c u #4ntul le11e delia natura nu e=i st.6

8M

tul de pornire al aciunii BcreaiaE i c;iar 2a. de Creator/ B&rimus Mo#ensE 0nsui 6 Acest punct de #edere a 2ost criticat #e;ement de Ro5ert B oGle6 El contra"icea a2irmaia lui Descartes c. materia se poate a2la 0n mi c are 0n mod independent6 Mi carea tre5uia F asistat.F de di#initate6 Ar1umentul s.u 0n acest sens era c. materia nu este su2icient de inteli1ent. ca s. se mite prin ea 0ns.i6 Aici ar1umentaia lui B oGle tre 5uie comparat. cu considerentele lui Qo;annes Aepler/ c are/ 0n Astronomia No#a/ Li5 er tres/ cap 6 +(/ renunase la ideea de intelect al planetei/ pornind de la di2icultatea pe c are acesta ar a#ea-o 0n calcularea unei or5 ite complicate/ cum este cea eliptic. 6 Conclu"ia lui Aep'er este o5iecti#i tatea noiunii de micare6 BoGle ne1a 0ns. din acelai moti# aplicati5ilitatea le1ilor la toate corpurile lipsite de #ia. Bres e=t ensaE / consider4ndu-le #ala5ile mai ales pen tru intelect Bres co1itans E 6 !piniile sale sunt cu un pas 0napoi 2a. de Descartes 6 Modelul de uni#ers al 2iloso2ului 2rance" mai are 0ns . ne#oie 0nc . de Dumne"eu/ c are tre5uie s. super#i"e"e 0ntr-un 2el micarea/ printr-o aciune de conser#are a ei/ 0n p aralel cu aciunea li5er. a le1ilor6 Comparat. cu celelalte notiuni introduse de Descartes/ aceast. monitori"are a na turii are un c aracter a5stract/ aciunea de conser#are di#in. e#olu4nd treptat c.tre un principiu intrinsec de conser#are6
>n
po2ida unor oscil atii BF amorti "ateF 0n epoca de depl in .

maturitateE/ 1.sim l a Aepler i o conceptie o5iec t i # . pri # i n d aPiunea Soarelui as upra p l anetelor< 6 corporalis
6 6

est #irtus/

non animalis/ non

mentalis BEpitome/ p6 M(( E 6

8+

&entru a demonstra modul 0n c are acionea". le1ile naturii/ Descartes e2ectuea". un 9edanXene=periment la s c ara 0ntre1ului uni#ers * < 6 6 6 dac. Dumne"eu ar crea acum 0n alt. parte/ 0n spaiul ima1inar/ su2icient. materie pentru a compune No nou. lume\ i dac. ar amesteca 0n mod di#ers i con2u" di2eritele p.rQi ale acestei materii/ ast2el 0nc4t s. cree"e un ;aos at4t de de"ordonat c4t ar putea #reodat. poeii s. i-l ima1ine"e/ iar apoi n-ar 2ace [ n imic altce#a dec4t s.-i trans2ere naturii o 5inuitele sale aciuni de conse r#are i s. o lase s. se mani2este con2orm le1ilor sta5 ilite6 N6 66 \ Apoi/ am ar.tat cum cea mai mare parte din materia aces tu i ;aos tre5uie/ 0n con2ormitate cu aceste le1i/ s. se dis p un. i s. se aran7e"e 0ntr- un anumit 2el care ar 2a ce-o asem.n.toare cerurilor noastre6 6 6 Dac. Dumne"eu ar repeta altunde#a actul Creaiei/ le1ile sale ar institui o alt. lume care ar 2i deci identic. lumii 0n care tr.im6 Acest ta5lou su1erea". mai de1ra5. termodinamica proceselor re#ersi5ile i c;iar o cosmolo1ie alternati#./ dec4t mecanica6 Hi c;iar dac. structura actual. ar 2i s. se distru1. Bamestec4nd 0n mod di#ers i con2u" di#e rsele p.ri ale acestei mate riiE / lumea actual. s-ar re crea prin simpla aciune a le1ilor6 Aceast. idee optimist. pri#ind renaterea uni#ersului este asociat. la Descartes cu ideea la 2el de optimist. de desci2rare a aciunii le1ilor asupra lucrurilor materiale Bres e=tensaE < Natura lor este mult mai uo r de p.truns dac. s unt o5ser#ate pe deplin constituite de la 0n c eput
6

Descartes / op6 cit6 / p6 * M6

8,

Descartes p are s. 0nelea1. 0n acest 2el necesitatea cunoaterii conditiilor iniiale ca o condiie pentru des crierea proceselor din natur.6 Tratarea calitati#. a pro5lemei 1noseolo1ice include determinarea e2ectelor prin cau"e i sta5ilirea pe ce c.i i din ce elemente tre5uie natura s. le produc.6 Descartes nu s-a m.r1init 0ns. la aspectul calitati# al cunoaterii6 El era con#ins c. se poate atin1e cunoaterea complet. a naturii numai cu a7 utorul matematicii/ pe care a ino#at-o/ o2erind 1eneraiilor urm.toare instrumente pentru reali"area aces tui demers 6 El 0nsui a 0ncercat s. descopere c 4te#a dintre le1ile naturii L con2orm pro1ramului e=pus 0n Discurs/ Descartes a 0nceput cu studiul luminii 6 &e #remea c4nd s-a decis s. 0nceap. acest studiu/ optica era o disciplin. destul de de"#oltat. a tiinei/ cu o istorie 0ndelun1at./ at4t su5 aspectul 2i"ic propriu-"is/ c4t i su5 aspectul perceptiei lu
mmu 6

Lucrarea lui Descartes 0n acest domeniu / D iop trica / repre"int. o sistemati"are a cunotinelor/ ne2iind ori1i nal.6 Meritul Dioptrice i este sta5ilirea unui standard ridi c at pentru un tratat tiini2ic 6 Descartes 2ormulea". aici le1ea re2raciei / d ar 2.r. a 2olosi cu#4ntul Fle1eF 6 &4n. i 0n Discurs/ termenul de Fle1eFnu este adoptat 2erm de autor/ c are oscilea". 0ntre Fle1eF i Fre1ul .F 6 El scrie 6 6 6 con2orm re1 ulilor mecanicii care sunt i re1ulile naturii/ dei/ 0n acelai conte=t/ el 2olosise mai 0nainte termenul de Fle1e 6 aptul dac. Descartes a descoperit 0n mod indepen dent 2a. de Snellius le1ea re2raciei este 0nc. disputat L mai important este modul de 14ndire al 2iloso2ului i 0n#.atu lui 2rance"/ iar Dioptrica demonstrea". c. autorul era pre1.tit s. caute le1ile i 0n natur./ nu numai 0n propriul 8?

s.u intelect6 Aceast. conclu"ie este spri7init. i de lectura


Meteorilor6

Noiunea de le1e este e=tins. 0n tratatul &rincipia &;ilosop;iae/ pu5licat la Amsterdam 0n ' 8,,6 Cartea/ 5a "at. pe matematici/ este o e=punere sistematic. a sistemu [ lui 2iloso2ic cartesian/ 0ncep4nd cu actul creatiei 6 Dup. Descartes/ lumea creat. este alc.tuit. din dou. clase de lucruri/ res co1itantes/ BintelecteE i res e=tensae Bc or puriE6 Lumea 2i "ic. este alc.tuit. din corpuri/ caracteri"ate prin e=tindere spatial.6 Spatiul este umplut cu materie/ iar #idul nu poate e=ista6 Corpurile se mic. 0n spatiu/ iar micarea este conce put. ca un transport de la un loc la altul/ de la un corp la altul/ cau"a mic.rii 2iind puterea Bin2init.E a lui Du mne"eu 6 Ideea lui Dumne"eu creator al materiei i cau". 2inal. a mic.rii l-a dus pe Descartes la un 2el de le1e de conser#are a materiei i mic.rii6 Dac. Dumne"eu/ spune Descartes/ a pornit a; initio s. mite materia pe care a creat-o/ atunci el 0i conser#. micarea/ aa cum conser#. i materia 0ns.i/ ast2el c. 0n orice moment 1.sim aceeai cantitate din am4ndou. ca la 0nceput6 Aceste a2irmatii despre materie i micare/ ade#.rate preliminarii la le1ile de conser#are ale 2i"icii/ sunt denu mite de Descartes principii6 Aceast. denumire se p.strea". i 0n tiina actual. atunci c4nd este #or5a despre le1ile cele mai 1enerale de conser#are/ ca a#4nd o importan. primor dial./ teoretic. i practic.6 Din principii/ Descartes deduce trei le1i ale meca nicii / denumite de el le1i ale naturii6 Acestea sunt/ de 2apt/ dou. enun uri ale le1ii ineriei/ 2.cute 0ntr-o al t. 2orm. 2at. de cea actual./ mai sintetic./ plus o le1e pri#ind trans miterea mi c.rii6 concepia 2iloso2ic. a lui Descartes/
88

natura este redus. la micarea Bmecanic.E a corpurilor6 Din acest punct de #edere/ micarea tre5uia s. 2ie cel mai im portant 2enomen pentru e=plic area lumi i 6 &ri ma le1e a2irm. c . un corp 0n repaos r.m4ne ne micat p4n. ce un a1ent nu-i modi2ic. starea i c. un corp 0n micare continu. s. se mite dac. nimic nu-l 0mpiedic.6 Descartes recunoate necesitatea unei 2ore motrice c are s. permit. micarea unui corp 0ntr-un mediu re"i stent6 Cea de-a doua le1e tratea". pro5lema traiectoriei mic.rii< corpurile au tendina s. se mite 0n linie dreapt.6 Micarea circular. necesit. 2ore pentru a menine corpul pe traiectorie6 Aceste a2irmatii/ a2late 0n contradicie 2la 1rant. cu do1ma aristotelic./ erau destul de cunoscute la data adopt.rii lor de c.tre Desc artes6 Contri5uia sa const. mai ales 0n sistemati"area cunotintelor e=istente6 Cea de-a treia le1e tratea". ciocnirile corpurilor/ dar lipsa de preci"ie a noiunilor/ concepia pur 1eometric. a mic.rii/ ca i a5senta conceptului de mas. 2ac imposi5il. 2ormul area de conclu"ii 2i"ice # ala5ile pentru sc;im5ul de micare 0ntre c orpuri 6 Descartes mer1e 0ns. mai departe / ela5or4nd apte Fre1uliF secundare pri#ind trans miterea mic.rii de la un corp la altul6 $nele dintre a2irmaiile sale sunt eronate/ iar #ulnera5ilitatea teoriei sale este consecina concepiei car te siene despre #aloarea euristic. relati#. a deduciilor lo 1ice i a e=perimentului6 .r. a-i ne1a #aloarea/ Descartes nu 0i con2er. e=perimentului rolul deci si# de a respin1e sau con2irm a teori a6 E=perimentul este redus de Desc artes la o )
&en tru o c o mparaie cu pri n c i p i u l in ertiei al l u i 9 a l i l e i / a se

#edea Ale=andre AoGre/ Apendicele B 6

1alileennes/ Derma n n / &ari s / '

intero1aie 2ormal./ cu un statut minor 2a. de conside raiile apriorice6 Cu puine e=cepii/ Descartes reduce 2i "ica la principii matematice6 Erorile din Fre1ulileF lui Descartes au 2ost e#idente c;iar 0n timpul s.u/ 2i ind uor de descoperit prin e=perimente s imple 6 ( Ace t 2apt are drept consecin. s.r.cirea noiunii de le1e a naturii i pierderea posi5ilit.ii de a #eri2ica e=peri mental le1ile6 La stadiul actual al cercet.rii ' - Descartes pare s. 2ie in#entatorul e=presiei d e Fle1e a naturiiF/ pe care a 2olo sit-o 0n 2iloso2ia s a natural. c a pe o noiune 2undamental .6 Meritul s.u cel mai important este acela de a 2i pus le1ea 0n le1.tur. cu matematic a6 El scria< Apud me omnia sunt m a t;ematica in natu r a 6 Era o idee comun. multora dintre oamenii de tiin. din epoc. ' ' / dar la niciunul dintre ei nu a 2o st pro5a5il at4t de 2erm e=primat. ca la Desc arte s 6 El a e=tins noiunea d e matematic. 0n studiul naturi i de l a 1eometrie la al1e5r./ pre1.tind ast2el apariia noiunii moderne de le1e c a dependen. 2uncional. >ntre #aria5ile 2i"ice6 De la principii/ la le1i i de la le1i / la re1uli/ e=ist. o ierar;ie de a2irmaii care are la un cap.t p e Du mne"eu / iar
%e"i Q6
6 S co tt T;e scienti2ic CorX o2 Rene Desca rtes /
/

TaGlor and rancis/ London/ ' (* / p6 ' 8+6 ' - %e"i 96 Stratan/ T;e 9i#in1 o2 tlle LaCs/ Trieste/ ILASKL$,K ' 6

&u 5l i cati e S I S S A /

Cu secole 0n aintea lui Descartes / Ro1 e r Ba con/ BDoctor


M i ra5ili s E / s cr i a aproape >n acel ai spirit< Et ;arum scientiarum parta et cla#is est Mat;ematica6

'M

Cu e=ceptia lui 9alileo 9ali lei / c are a2irma c . natura este o

c arte scri s . 0n lim5a7 matemati c 6 8)

la cel.lalt/ corpurile6 La Descartes/ le1ile naturii sunt deter ministe/ cau"ale i repetiti#e6 Ele sunt c;ei pentru 0nele 1erea naturi i 6 Matemati "area noiunii de le1e a naturii e2ectu at. de Descartes are/ totui/ un aspect nedorit< ca relaie mate matic./ le1ea 2i "ic. tre5uie s. implice #alori e=acte ale #a ria5ilelor/ ceea ce nu este ca"ul cu m.rimile din lumea real./ unde #alorile m.surate nu pot 2i dec4t apro=imati #e6 Acest 2apt a 2os t 0neles corect de un alt mare om de tiin. din secolul al @%II-lea/ care/ 0n multe pri#ine a ost complementar lui Descartes6 Numele s.u este 9alileo 9alilei 6

R!L$L HI IM&!RTANJA !RMALISM$L$I MATEMATIC CARTEZIAN


Dana Q alo5eanu

Credem c. 0n ans am5lul ideilor carte"iene se pot dis tin1e dou. tipuri de 2ormalism matematic 6 &rimul dintre ele 0l # om numi 2ormal i sm e=terior '/ pentru c. se mani 2est. la ni#el de lim5a7 / i trimite/ aa cum #om #edea/ la
&orni n d de la e=presi a carte"ian. dup. care Fmatematici le ordi n are F0n#.l u i e F d i n e=terior o alt. t i i n . 6 D e e=emplu/ 0 n Re1ulae
ad Directionem In1enii/ 0n comentari i l e la re1ula I%/ este #or5a de
F e
//-

alt. ti i n . < F 6 6 67e n R em5rasse rien moi ns Pue l e s mat; mati P ues ord i n aires/ mais Pue 7 R e=pose une certaine autre science dont el les sont plut8t l R en#eloppe Pue les parties6 B0n Descartes/ !eu#res C;oisis/ colec i a C l assi Pues 9arnier/ l i 5rai rie 9amier/ nedatatE 6 Edi i a 0n l i m5a rom4n./ trad us. de Corne l i u %ilt d. #ariant a Fnu m . 14ndesc deloc l a matemati c a o5 i n u i t./ ci e=pun o alt. dis ci pl i n. c.reia numerele i 2i 1uri le 0i sunt mai de1ra5. #em4nt dec4t p.riF 6 BDescartes / Re1uli
u tile i c lare pe nt ru >ndrumarea minQii >n cercetarea ade#.rului/

Edi tura Htiini2ic./ ' ( ,E6 >n


conti n u are/ #oi 2olosi am5ele edii i / re2eri nd u-m. l a ele c a

Fedi i e ro m4n. F / res pec t i # Fedi ie 2rance". 6

*-

ideea construirii unui lim5a7 matematic uni#oc i liniar 6 $n al doilea tip de 2ormalis m l-am numit F2ormali sm inte riorF 6 Acesta din urm. se mani2est. la ni#el de structur. i trimite la idealul unei sc;eme 1enerale/ predeterminate/ c are Fstruc turea".F cunoaterea6 $n aspect pe c are #om 0n cerca s.-I punem 0n e#ident. tipuri de 2ormalism/ unitate c are se mani2est. 0n Re1ulae ad Directionem In1enii c a o 0ncercare de constructie a unui sistem 2ormal 6

'6

Introducere

Imp ortana 2ormalis mului matematic c arte"ian pen tru istoria matematicii nu poate 2i su5estimat.6 Re"ol#area pro5lemelor 1eometrice prin i ntermediul al1e5rei / Fin#en tarea 1eometriei analitice BFcoordinati#.FE de2inirea F2unc iei putereF/ introducerea notaiilor al1e5rice moderne/ re ducerea pro5lemelor comple=e la di2erite tipuri de ecu aii i una dintre primele teorii F 1eneraleF ale al 1e5rei e c ua iilor/ toate acestea sunt reali".ri care 0i aparin 6 Al1e5ra ecuaiilor/ ecuaiile di2ereniale i inte1rale/ 1eometria M
At4t 0n Re1ulae ad Directionem In1enii/ c4t i 0n 9eometria/

e=ist. re2eriri care pot 0ndrept.ti / dup . cum se #a #edea/ 5.nuiala c. Descartes a 2ost un precursor al l u i Lei 5 n i " 0n ce pri #ete idealul lim 5a7 u l ui uni#ersal6 Aspectul esenti al 0n ce pri#ete acest tip de l i m5a7 este F l i n i ari"area F l u i BDen n i s L S epper/ In1enium/ MemorG A rt and
t; e

$nitG o2 lma1inati#e AnoCin1/

' ((+/ 0n S tep;en % o ss / ed6 EssaGs


D e s c artes /

on t;e & ; i l o s o p ; G and S c i ence o2 $ n i #ersitG &ress E 6

*'

di2eren i a l R / p- 2i co si B Nerate ca p ro#enind din F re # olui a F produ s . in matematic. ce Rene Descartes6 + Dar/ imp!l<ana 2 o rmalismului carte"ian nu se limi tea". numai la maiB<ma ti c.6 B emard Co;en , insist. asupra Clului de model6 "6nalo1< c pe care-l atri5uie Descartes al1e 5rei6 ! te". similar. s m ine %uillemin/ care #ede 0n meta 2i"ica carte"i an. o anal i". prin e=tensie a 1eometriei/ #. "ut. ca tiin. a pmper iilor6 ?

Bernard '6 Co;e 6' B ' ()?E T;e Re#olution in Science/ T;e B e l Xnap &ress o2 Dar#ard $ ni #ersi tG &re ss / Cam5rid1e/ Mas s 6 / London / En1l and ] De i cu o op i nie di2e rit. asupra i deii de Fre#o lu t ie F / CarI B o Ger/ B ' (8*/ D i s lorG o2 M at; l<maticsE s u 5 l i n i a". c. F9eometr i a F lui Descartes este Fcel mai ti- npuriu te=t matematic p e care un student al 1e5rist d i n " i l ele noastn / poate s.-I urm.reasc. 2.r. a 0nt4lni di2i c u lt.l i d e notatie F 6 ? Qules % uillemi n / Mat;ematiPue et metap;GsiPue c;e" Descartes/ ' ( 8-/ &ari s / &rR <sses $ni#6 De rance6 8 !p 6 ci t 6 / p16 +( - ? Q 6 * C e l e patru Fcriteri i F propuse de Co;en pen tru aprecierea ca racteru l u i Fre # o Q u lionar F F unei pretinse re#olutii tiinti2ice sunt< ' m.rturi a c o n temporan i l o r Bdin i n teriorul comu n i t. t ii tiinti 2iceE M urmele l .sate In 1eneratia tiinti2ic. urm.toare Be#en tualii dis c ipoliE + 7 u decata i storiRLil or t ii nei , trad i t i a ti i ni2ic. #ie/ Fmitol o1i aF domen i ului respecti # 6 &entru Co;en Fre # o l u t i a carte"ian.F este cu ade#.rat Fre# o l u i F t onar. 0 n dome n i u l matematiciiL c 4t pri #ete 0n s. Fre#olutia tii n ti2 i c .F pe care Descartes pretinde c. o reali "ea"./ ea r.m4ne l a stad i u l d e Fre#ol uie p e ;4rtieF dup. Fdi scredi tareaF sistemului cosm o l o 1 i c carte"ian de adepii mec a n i c i i neCtonien e6 *M

5rie / Desc artes pomenete 0n dou. scrisori despre descope rirea unei Ftiine complet noiF/ care ar re"ol#a pro5leme 1enerale Bpro5leme cadruE 0n matematic./ re specti#/ de p o si5ilitatea descoperirii F2undamentelor unei tiine uimi toare 6 Modelul acestei Ftiine noiFeste Fnoua 1eome trieF / cea 0n care cur5e complicate pot 2i studiate cu a7 uto rul ecuaiilor al1e5rice simple6 Credina 0ntr-o Funitate a cunoaterii trea1a oper. carte"ian./ de la tratatele nepu5licate Le Monde i Re1ulae ad Directionem In1enii/ p4n. la &rin cipiile iloso2iei 6 Contrar interpret.rii mo derne c are 0l acu". pe Descartes de a 2i tran s 2ormat 2ilos o2i a 0ntr- o teorie a 0ntemeierii cunoaterii tiini2ice/ 0ntr-o au=iliar. Fmetodolo1ie tiini2ic.F/ inteniile siste mului carte"ian erau s. 1.seasc. o unitate a cunoaterii care s. porneasc. de la re2ormarea at4t a tiinei c4t i a meta2i"icii < F6 6 60n oc;ii lui Descartes/ 2iloso2ia i tiina sunt 0n pericol i au ne#oie s. 2ie sal#ate de critic. i 7udec.i incorect 2undamentate6 Descartes caut. deci o nou. 2iloso2ie care s. acorde un loc central actului cunoa)
C i tate de B ern ard Co;en/ op c i t 6 / p1 6 ' ?M6

( >n

care se postulea"./ de e=emplu/ u n i tatea 2 i " i c i i i a mate

mati c i i 6 FNici un 2el de alte pri n c i p i i nu sunt cerute 0n 2i"ic. dec4t 0n 1eometrie i >n m atematica a5stract./ i nici n u merit. dorite/ pen tru c. toate 2en omen ele naturale se pot e= p l i c a pri n acesteaF / c i t 6 Co;en / o p 6 cit6/ p16 ' ?)6 ' - &ri n tr-o
meta2or. m edie# al. 0n 2orm./ Desc artes #or5ete 0n

i n troducerea l a &rincipiile

iloso2iei

des pre copacul ale c .rui r.d.c i n i

s u n t meta2 i "ica/ al c.rui tru nc;i repre"i n t . 2iloso2ia i a c.ru i co roan . este construit. din di2erite t ii ne6

*+

terii nu numai 0n tiin. ci/ de asemenea/ 0n meta2i"ic. i moral.6 $nitatea de repre"entare a acestei Fnoi tiine este dat. tocmai de unitatea celor dou. Ftipuri de 2onnal i sme care or1ani"ea". s truc turarea cunoaterii6

F ormalismul e=teriorF i idealul unui lim5a7 u ni #ersal 0n Re1ulae


M6

Metoda carte"ian./ pus. de istoria 2iloso2iei la ori1i nea Fmodernit.ii a 2ost anali"at. cu preponderen. 0n 2onna 0n care se pre"int. ea 0n Discurs asupra metodei6 Cu toate acestea/ interpret.ri recente / insist. asupra rele #anei pe care o poate pre"enta interpretarea Re1ulilor utile i clare pentru 0ndrumarea minQii 0n cercetarea ade#. rulu i6 0ntre mai timpuriul tratat Re1ulae / i
''
E#ert #an LeeuCen/ B ' (( +E Met;od/ D iscourse/ and tIu

Act o2 AnoCin1 0n S 6 %oss/ op6 cit6 / p16 MM,6

Gears/ it ;as 5ecome clear t;at t;e Cartes ian met;od ;as an e#en reac;er s o urce i n t;e Re1u l ae ad Directionem I n 1en i i F 6 >n anii R 8- / rances Yates 2ace le1.tura >ntre anumite re1u l i
di n

acest tratat i arta memoriei BYates/ ' (88/ MemorG ArtE6 De aseme nea/ Den nis S epper/ op6 ci t 6 / insist. asupra importantei pe care o pre"int. acest tratat pen tru conceptia carte" an. pri#ind u n i tatea 2a cult.tii co1niti#e6 Discutii asupra anului de ter m i n are a aces tui tratat/ moti#elor pentru care s e pres upune c . ar 2i 2os t a5andonat/ apoi p us totui 0n circul atie >n man uscri s / o2er. am5ii autori ci tati mai s u s6 %e"i / de asemenea/ & 6 :ool;ouse/ B ' ( ( + E / Descartes/ Spino"a/
Lei5n i"6 T;e Concept o2 Su5stance in Se#enteent; CenturG Metap;Gsics/ Routled1e/ London/ p 1 6 ' +- ' ?6

*,

Discursul asupra metodei este e=plicat. pe lar1 de #an Leeu Cen 6 Ce ne #a interesa 0n continuare #a 2i e=plora rea unei asem.n.ri F2ormaleFcare ne-ar putea indica rolul metodei 0n conte=tul tipurilor de 2onnalisme detecta5ile6 ie c . prelu.m sau nu ceea ce #an LeeuCen numete Fin terpretarea curent. / dup. care re1ulile metodolo1ice din Discurs repre"int. o re#i "uire i 0n acel ai timp un re"umat al re1ulilor din tratatul mai timpuriu/ e=ist. puncte comune 0ntre cele dou. a5ord.ri / c;iar pe directia care ne intere sea".6 Ideea unei metode 1enerale/ c are 1u#ernea". ratiu nea i se poate aplica tuturor tiintelor este asociat. cu or1ani"area cunoaterii pe modelul cunoaterii 1eome trice 6
! ' ? D i sti ncia +
0ntre re1 ul i l e c are 1u#ernea". raiunea 0 n Dis

curs/ i cele care 1u#ernea". mintea Btraducerea rom4neasc. #or5ete

de F i n1e ni u F ca 2ac ultate co1niti#. superi oar. a i ntelect ul ui / ceea ce ni s e p are d i s c uta5il - nota de la p16 */ edii a citat.E / d i s t i n cie pe care #an LeeuC en o c ons i dera eseni al./ n i se p are oarecum atenuat. B dac. nu d e s 2i i n at. compl etE de 2aptul c. 0n Discurs/ cele patru re1u l i apar re1ul i ale 14ndirii6
ca

'
d o n t les 1 ometres ont coutume de se s e r # i r p o u r par#enir a leurs plus di22icil es d monstrations/ m R a#oient donne occa s ion de m R ima1iner P ue toutes les c;oses Pui peu#ent tom5er s ous l a co n nai ssance des ;ommes / s R en tre-sui #ent de meme 2ac o n / et P ue/ pour#u seulement P u R o n s R a5 s tienne d R en rece#oir auc une p o u r #raie Pui ne so it/ et P u R on 1a rde tou7 o urs l R ordre P u R il 2aut po u r les deduire les u n e s d e s autres/ i l n RG e n p e u t a#oir de si eloi1n e es au=Puel l es e n 2 i n on ne 2aut p o u r l e s dedu ire les unes des autres/ i l nR G en peut a#oir de si eloi1n es au= Puelles en2in on ne par#ienne/ ni de si cac; es P u R o n ne decou#re F 6
Discours de la met;ode/

0n op/ cit6 BDes c artes / !eu#res C;oisisE /

p 1 6 ' ,- ' ?6 *?

Re1ulae/ la re1ula a I%-a/ pri#ind metoda/ Descartes insist. asupra 2aptului c. aceasta este aplicat. Finstincti#F 0n 1eometria i aritmetica antic;it.ii/ ca i 0n al1e5ra modern. ' * 6 Acestea sunt consideraiile care intro duc aprecierile le1ate de inutilitatea matematicii 0n sine6 At4t aritmetica c4t i 1eometri a practicate separat r.m4n la ni#elul de 7oc steril/ ele sunt doar FproduseF ale ade#.ratei ) D ar c;iar i su5 aceast. 2onn./ ele nu sunt lipsite de importan. dac. sunt pri#ite 0n 2uncia lor de repre"entare6 C.ci aceast. matematic. 2ormali"at. e=te rioar. poate 7 uca un rol important acolo unde este ne#oie de ea< la ni#elul de lim5a7 al FmetodeiF sau F sc;emeiF uni #ersale de 0ntemeiere a cunoa terii 6 &ro5lema lim5a7 ului este introdus. odat. cu re1ula @III/ c4nd/ o parte din Fdi2icultatea de a 0nele1e o5iectulF este atri5uit. di2icult.tii F0nc;ise 0n 0ntre5areF 6 Cea mai mare parte a de"5aterilor 2iloso2ice/ remarc. Descartes / sunt de"5ateri produse de cu#inte6 5a7 uni#oc nu este tot ceea ce duce l a 2ormali"area Fe=te rioar.F/ dei se poate le1a de acest ideal de uni#ocitate de"ideratul reducerii la F2orma per2ect.F / enuntat. 0n c omentariile la re1ula @III/ dar nere"ol#at.6 M!p6 cit6 / ed 6 2rance"./ p16 + ' 6 ) editia rom4neasc./ p16 M-6 ( FAceste c;estiuni despre nu me sunt at4t de 2rec#ente/ 0nc4t/ dac. toti 2 i l oso2ii ar c.dea de acord asupra semni2icatiei c u #i ntelor/ atun ci aproape toate c o n t ro#ersele l o r ar 0n cet aF 6 / ed6 rom 6 / p 16 8 + 6

M-

&ro 5 l em a

r e du c e r i i

0ntre5.ri l or

la

2orma

per2ec t .

este

an untat. pentru partea a l I I - a a tratatului/ i n e=istent. Bi/ d up . c4t se p are/ niciodat. scri s. E 6 *8

Re1ula @%I pledea". pentru introdu cerea unor Frepre"ent.ri sc;ematiceFal c.ror rol este de a nu F2ra1 menta 14ndirea / de a nu implica memoria 0n actul co1ni ti# i de a Feli5era ima1inatiaF 6 M' >nele1erea acestui 2ormalism depinde 0n acest ca" de 0nele1erea unit.ii 2acul t.ii co1niti#e6 Re1ulae/ Descartes pledea". pentru e=istena unei unice 2acult.i co1niti#e Bsau F2ore cunosc.toareFE/ care se distin1e dup. FmodurileFde aplicaie< Hi este una i aceeai 2or./ care dac. se aplic. sim ului comun cu ima1inaia/ se numete a #edea/ a atin1e etc / dac. se aplic. ima1inaie i sin1ure/ 0ntruc4t repro duce anumite 2i1uri/ se numete a-i amintiL dac. se aplic. aceleiai pentru a2orma de ast. dat.2i1uri noi/ se numete a ima1ina sau a concepeL dac./ 0n s24rit/ acionea". sin 1u r./ se numete a 0nele1e6
2u nctie asem .n.toare 0i este atri5uit . i scrier ii 6 p 1 6 ) - < FCum 0n s. ea BmemoriaE e s t e adesea l a5i l ./ i pentru a nu 2i o5l i1ati / 0n timp ce ne 14n d i m la altce#a/ s. 0ntre5 u i n t.m o parte d i n aten ti a noas tr. c a s. o 0nt.r i m / arta
a

creat un u " de scri ere 2o arte i n d i

c a t L a7 utati de acesta/ n u # o m mai 0ncredi n ta nimic memori e i / c i / l.s4nd toat. 2ante"ia l i 5 er. idei l or pre"en te/ #om aterne pe ;4rti e c e l e ce su n t de reti nutL i aceasta c u a7 utorul unor notatii 2oarte s c urte/ pen tru ca/ dup . ce #om 2i cercetat d i s t i nc t p e 2iecare6 6 s. le p arc ur1em pe toate/ printr-o micare rapid. a 14ndirii i s . i n tuim c4t mai m ul te di ntr-o dat . 6 F p 6 cit 6 / p16 ?-6 &asa7 u l continu. cu o 2ra". c ; e i e 0 n d i 2e concepii lor din Re1ulae i Discurs/ comentat. de cit6 / pri #ind rol u l po"iti # a l ima1inatiei 6

**

Re1ulile %I-@I insist. a s u pra aceluiai tip de con strucie< di#i"at. 0n FitemiF elementari/ liniar./ capa5il. de a 2i parcurs. printr-o micare continu. a 2acult.tii de cu noatere 6 Aceast. micare continu. p oate 2i 0mpiedicat. de F "1omoteF s au Fimpurit.iF c are nu au nimic de-a 2ace cu rationamentu l i sunt produse 2ie de sc.derile memoriei/ 2ie de polisemia lim5a7 ului sau de nelinearitatea lui Bde e=em pl u 0n 1eometrieE 6 M+ &ra1ul de 2ormali"are adoptat pentru un Flim5a7 adec#atF tipului de 14ndire pre"entat 0n Re 1ulae M, pornete tot de la o analo1ie cu al1e5ra6 Notaiile propuse contin trei elemente< litere pentru m.rimi le de7 a cunoscute/ respecti# pentru m.rimile necunoscute Ba/ 5/ A/ B / etc6E/ coe2icieni pentru a e=prima multimea lor/ respec ti# e=ponenti pentru a indica num.rul pailor care le des part/ 0n rationament/ de Fintuitiile iniialeF Bnaturile sim pleE6 Cu a7 utorul acestui tip de notaii se rede2inete pe de o parte 2unctia putere/ pe de alta se sta5ilete un i"omor 2i s m 0ntre 2orma rationamentului i 1enerarea unui anumit tip de proporionalitate/ cea 1eometric. Bi implicit/ a unui tip de FordineFE6 M+
Sepper/ o p 6 cit6/ propune o i nterpretare care contine i deea

un ei F l i n i ari ".ri c au"ale a te;nici lor de2initori i pentru arta memo riei L i ma1 i n i lor/ care F0ncarc. memoria / nu au o Fl e1 .tur. l i n i ar. 0ntre ele i Focup. prea mult spatiu 0n i m a 1 i n a i eF / Fco d li n i ar/ 2ormali "at/ de
o

Fe=trem. s i m p litateF6

M,

! alt. distincie 2undamental. 2a. de scrierile t4r"i i se a2l.

pe aceeai treap t.6 Este #or5a despre in tuiia intelectual./ cea care as i 1ur. cu noa terea naturilor simple/ i / pri n tr-o micare deducti#. continu. este 2a#ori"at. s. apar. l a cap.tul lanului raionamentului B s au c;iar l a 2 i ecare pas al aces tuiaE6 *)

+6 F ormalismul interiorF< Mat;esis $ni#ersalis &aii de construire a unui sistem 2ormal Lantul deducti# re1lementat de re1ulile pentru 0ndru marea mintii are la ori1ine naturile simple/ cele care pot 2i intuite 0n mod direct6 Rolul a=iomatic al intuitiilor este Fasi1uratFde cerinta ca at4t re"ultatele intuitiei directe/ c 4t i di2eritii pai

ai

lantului deduc ti# s. apartin. aceleiai

ordini a

iintei 6 M? Tot ceea ce poate 2ace mintea ome e s te pus la nu

neasc. este s. priceap. i 0ntelea1. cone=iunile di2erite ale aceleiai naturi de7 a cunoscute6 >n ace s t ca"/ mecaniceFM 8 < separa5ilitatea 6 lucru unul dintre principiile 2undamentale ale F2iloso2iei acultatea co1nit i#. lucrea". dec4t cu Foperaiile aritmetice 2undamentaleF < tot ceea ce poate 2ace este s. distin1. 0ntre naturile simple i s. di#id. o5iectele cunoaterii 0n Fp.PiF de7 a cunoscute 6

anumit. Faditi#itateFa propriet.ilor p.Pilor 1arantea". posi5ilitatea de cunoatere a 0ntre1ului/ care se deo se5ete doar ca Fm.rimeF de p.rile pe care le contine 6 &rintre con cl u"i i l e la re1ul a @II este i cea dup. care ori c e tiin. const. F0n a #edea distinct cum aceste naturi simple con curea". la compunerea altoraF 6 M* Cunoaterea este deci o M? Dac. ce#a este di2erit >n ordinea 2ii ntei/ nu #a 2i niciodat.
cunoscut/ Fpentru c. ne-ar tre5ui noi simturi sau inteli1ent. di#i n.F Re1ula @I%6

M8

Ric;ard

-'?-n/

' ((-/ Science De i2ied ^ Science De2ied/

#ol 6 I I/ :ool;ouse/ op6 c i t 6

M* ed6 2rance"./ p16 + ?M 6 *(

cunoatere a ordinii/ rapoartelor i structurilor6 M) acest sens/ nu contea". ce anume st. 0n aceste rapoarte/ ci doar m.rimea/ respecti# FpasulFdeductiei 6 M( !ri / aceast. construcie pre2i1urea". noiunea matematic. de Fsistem 2ormal < intuitiile despre naturile simple sunt a=iomele/ e=ist. apoi Fre1ulile de 2ormare Breducti5ile/ cel puin 0n intentie la operaii matematice cu proporiiE i teoremele o5inute prin di2eriti Fpai de apli care a re1u lilor d e 2ormare 6 Se poate sustine i c. acestora li se adau1. cerinele de coeren./ consisten. i completi tudine a sistemului 2ormal respecti#6 Interesant din acest punct de #edere este un anumit 1rad de Fli5ertate 0n ale1erea Fa=iomelor 2und amentale F6 E ade#.rat c. Fnaturile simple sunt puine / dar/ 0n prinRe1 u l a I % / Re1ula @I@
Ream i n ti m c. 0n
F

de "# o l ta re a re1u lii I%/ Descartes c.uta o

Ftiin. 1 e n e r al . care e=pl i c . tot ceea ce se poate c ercet pr i # i n d


ordinea tiint.

i m.sura/ 2.r. particul ari"are l a o materie spec ia l . 6 Aceast. c u nu mele 5ar5ar de al1e5r. es te Ea s e o cu p. F doar de l u cruri le > n care e = a m i n .m

Fpe care u n i i o n u mesc

mat;esis uni #ersal is 6

doar ord i n e a sau m.sura/ i nu are important. dac. aces tea s u n t numerele/ 2i 1uri le/ astrele/ s u n e t e l e s a u orice al t lucru 6 M( Re1 u l a @ I % / respecti# Re1u l a % I 6 Ceea c e n e i n teresea". este F num.rul pa i l or care desparte n aturile simple de consec i n tele o5tin ute prin lanul deducti # <
Toate celelalte nu pot 2i percepute altcum/ dec4t c. se deduc din acestea Ndin naturile simple\/ i anume 2ie 0ndat. i nemi7locit/ 2ie numai prin Nm e dia t i a a\ dou./ trei/ sau mai multe conclu"ii di2eriteL num.rul acestora tre5uie de asemenea notat/ pentru a cunoate d a c . ele s u n t se p arate d e p rima p ropo"itie/ i cea ma i simpl./ p rin mai multe sau mai putine 1rade6

)-

cipiu/ intuiia poate 2i=a drept 0nceput al lanului deducti# FelementeF dintr-o mulime 0n principiu desc;is.6 Situaia se pre"int. destul de asem.n.toare 0n Dis curs asupra metodei6 dinea rai onamentului 0ncepe cu lucrurile cele mai simple i mai accesi5ile ale cunoaterii/ Fpentru a urca puin c4te puin/ ca prin 1rade/ la cunoateri compuse/ i presupun4nd e=istena ordinii 6 F6 + Construcia din Re1ulae nu se oprete 0ns. aici/ spre deose5ire de Discurs6 De la m.rimi 0n 1eneral/ sistemul e#oluea". printr-un 2el de proiecie la un anumit tip de m. rim i / repre"entate 0n i ma1i naie prin 0ntindere a re al. a cor pului< + Ne ocup.m aadar/ aici/ de un o5iect 0ntins / neconsi der4nd 0n el nimic altce#a dec4t 0ntinderea 0ns.i 6 6 6pre supunem 0ns. c. toate c;estiunile au 2ost aduse acolo/ c. nu se caut. nimic altce#a dec4t o 0ntindere anumit./ care tre5uie cunoscut./ compar4nd-o cu alt. 0ntindere cunos cut.6 Cum 0ns. nu cerem aici s. se cunoasc. o nou. e=is ten./ ci #oim doar s. reducem proporiile/ oric4t de com plicate ar 2i / ast2el 0nc4t ce#a care este necunoscut s. poat. 2i 1.sit e1al cu ce#a cunoscut/ este si1ur c. toate di2eren ele de proporii care e=ist. 0n late su5iecte pot 2i 1.site/ de
6 6

+ - D i s cours de l a 6 '

met;ode/ 0n

Descartes/ !eu#res c;oi s i s /

Din acestea s e conc;ide u o r c. # o m o 5 t i n e u n real 2o los/ ap l i c 4n d t e o r i a noas tr. despre m.ri m i pe care ne-o # o m repre"en t a 0n ima1inati e mai uor i mai d is t i nc t dec4t oricare alta< aceast. specie de m.ri mi este 0nti nderea real. a corpul u i / t.c4nd a5s trac tie de orice altce#a 0n a2ar. de 2apt ul c . este 2i1urat.6 6 6 / Re1ulae/ ed rom 6 p16 8 ( 6
F

)'

asemenea/ 0ntre dou. sau mai multe 0ntinderi66 6 Bed 6 rom/ p16 *+-*,E 6 Care este moti#ati a pentru aceast. Fre#enire de la un sistem 2ormali"at al1e5ric la FproiectiileF lui 1eome trice3 E=i st. 0n acest ca" mai multe #ariante de inter pretare6 Dup. Sepper/ lucrul s-ar e=plica lu4nd 0n consi derare rolul pe care-l 7 oac. ima1in atia/ precum i o e#en tu al. c amu2lat. art. a memoriei c are se 5 a"ea". pe unitatea sintetic. a actului cunoaterii ca ima1inatie Bproduc.toare de 2antasme/ ima1inatie acti#.E6 + M D ac . acest 1en de inter pretare 0i propune s. sal#e"e FunitateaF 2acult.tii de cunoatere/ cred c. se mai poate da aici i o alt. inter pretare 6 D ac . Fproiec ia 1eometric.Far 2i doar F ade#.ratul lim5a7 F al ima1inatiei / 2ormalismul al1e5rie n- ar mai a#ea nici un rol acti# Bdec4t/ e#entual/ rol de codE 6 &e de alt. parte/ s. nu uit.m c. analo1ia iniial. a 2ost Fnoua 1eome trieF/ al1e5ra supra2etelor 0ntinse/ prin intermediul c.reia se propun repre"ent.ri ec;i#alente de tip 2ormal-liniar/ respecti# ima1istic-2i1urati#6 i1ura 1eometric. este ec;i #alent. repre"entati# cu 2ormula/ aa cum m.rimea poate 2i e=primat. 2ie prin intermediul si m5olurilor al1e5rice/ 2ie prin intermediul 0ntinderii repre"en tate 1eometrie6 Este su 1esti# 2aptul c. at4t 2i1ura c4t i Fnotaia prescurtat.F/ sim 5olul/ 2ormula/ se adresea". ima1inatiei/ au deci acelai statut/ at4t ontolo1ic c4t i epistemolo1ie6 + M Sepper/
op6 c i t 6 De asemenea/ Ioan &etru Culianu/ Eros i

ma1ie 0n Renatere/ Edi tura Nemira/ '

,/ 0n capitolul despre naterea

tii n tei moderne/ sau

rances Yates/ op6 cit6 Aceste i nterpret.ri mer1

pe ideea unui Fcamu2la7F al i ntentii lor ade# .rate ale lui Descartes / as imi l4nd 2ormal i sm u l matematic cu un c i 2ru care st. pentru lim5a7 u l i ma1 i n i lor6

)M

>n

acest sens/ operatia de trans2onnare de la 2onna

lismul al1e5ric la Foperarea cu 0ntinderiF Bcaracteri"ate prin dimensiune/ 2i1ur. i num.rE + + / repre"int. un i"omor 2ism 0ntre di2eritele repre"ent.ri ale 2unctiei co1niti#e B0nele1ere/ concepere/ memorieE 6 Dincolo de de2inirea acestui i"omor2ism/ rolul pe care urma acesta s.-I 7 o ace 0n Re1ulae nu mai este 2oarte clar6 &are totui/ din re1ulile @%I/ @%II/ c. a5ia acest i"omor2ism #alidea". 2ormalis mul e=terior i 1arantea"./ deci/ unitatea de structur. a celor dou. 2ormalisme6

,6

C o n clu"ii

Rolul 2onnali smului matematic carte"ian po ate 2i re lie2at 0n urma acestor consideraii6 onnal i s mu l matematic este constituti# sistemului i propune un tip de unitate structural 2ormal . 6 Aceast. caracteristic. se p.strea". i 0n Discurs/ i 0n tratatele pentru care acesta repre"enta o pre2at.6 + , De asemenea/ unitatea structural . di n &rincip i ile iloso2iei se poate ori1ina 0n 2ormalismul m atematic al Re1ulae6 Credem c. o directie interesant. de cercet are ar 2i interpretarea Meditaiilor meta2i"ice 0n lumina unui sistem 2ormal 0n c are Fale1ereaF a=iomelor de 5 a". nu mai este posi5il./ dar 0n care se asi1ur./ de asemenea/ desc;iderea/ prin apelul l a un tennen e=terior< Dumne"eu 6 ++ R e 1 u l a @% I 6 + , Co;en/ op6 cit6 / % a n Leeu#en/ op6 cit6 ? Ec ; i # al e n ta l e 1 i l e n aturii -re1 u l i d i # i n e
&rincipiile 2iloso2iei/ M6+8/ M6+*6

as i 1 u r . c o n s i stenta6

)+

>n

ce pri#ete importana 2ormalismului matematic

carte"ian/ nu putem s. nu-l pas.m la ori1inea a dou. Fpro 1rame de cercetareF + 8 eseniale 0n i stori a intelectual. mo dern.< pro1ramul 1.sirii unui lim5a7 uni#ersal de tip mate matic Bomo1en/ liniar/ uni#ocE i pro1ramul 2ormali".rii complete a cunoaterii6 Eecul am5elor 0ntreprinderi 0n secolul @@ ne-ar putea duce/ e#entual/ la speculatii riscante/ post 2actum/ asupra unui posi5il moti# pentru care tratatul Re1ulae ad Directionem In1enii a 2ost6 a5andonat/ iar metod a Fre#i"uit.F 6

+ 8 C;iar 0n

sen sul strict propus tennenul ui de LaXatos6

LEIBNIZ HI $NI%ERSAL$L _ Mic;el ic;ant

La c 4te#a s.pt.m4ni dup. moartea lui Lei5ni"/ ontenelle a ro stit 0n 2aa Academiei de H tiine din &ari s elo1iul celui pe care ea 0l desemnase/ 0n '*--/ 0n primul r4nd al mem5rilor ei din str.in .tate6 Aceast. cali2icare de Fmem5ru str.inF arat. 0ndea7 u ns c. menionarea ap arte nenei naionale nu constituia o 2rontier. 0n uni#ersalitatea cooper.rii tiini2ice i intelectuale6 Comunitatea care/ cu acest prile7 / se recunotea 0n cele5rarea unuia dintre ai s.i/ era o societate sa#ant./ asemeni celor la care/ 0n timpul #ietii/ Lei5ni" meditase pentru a le e=tinde misiunile i
_

Editiile te= tului lui Lei 5n i" cel mai des c itate sunt desem n ate A
Siimtlic;e Sc;ri2ten und Brie2e/ ;rs1 6 #6d6 &reussisc;en

prin urm.toarele s i 1 l e <


-

AXademie der :i ssensc;a2ten/ Darmstadt/ apoi B erli n /


ara5eE6

'

666 BS eri a

este desemnat. 0n ci2re romane/ urmat. de preci"area tomului 0n ci2re


Dutens < 9ot;o2redi 9uillelmi Lei5nitii !pera omnia/ l'unc
prima collecta6 6 6 studio Ludo#ico D uten s / T6

' -8/

9ene#ae /

BNeudrucX / D i ldes; eim T6 I-%II / B erlin/

E6
/

96&6< Die p;ilosop;isc;en Sc;ri2ten ;rs 1 6 #on c 6 r 6 9er ; ard t

'
lms/ D ildes;eim/

BRetip.rit.<

'

Acest Elo1iu este repro d u s 0n 2ru ntea pri mu lui #ol um al edi

iei D u te n s 6

)?

pentru a le 0nmu li 2oc arele 6 Academiile erau oc;iurile unei reele de comunicaie care se autonumise Repu5lica Lite relor i 0ntre ai c .rei promotori Lei5ni" 2usese unul dintre cei mai acti#i6 Si tuat 2iind 0ntr-unul din centrele cele mai acti#e ale acestei retele/ el nu tre5uia s. 1.seasc. nici o conciliere 0ntre an1a7 amentul s.u politic/ 0n care interesele statelor 1ermane i ale Imperiului erau superioare oric.rui alt criteriu/ i an1a7 amentul s.u intelectual 2a. de 2iloso2i/ matematicieni / teolo1i/ 7uriti i in1ineri/ 2ie ei 2rance"i/ en1le"i/ italieni/ rui sau de alte naionalit.iL[ 0n pri#ina aceasta nu tre5uia dep.it. nici o contradictie/ 0ntocmai cum nu e=i st. #reuna 0ntre e2orturile lui Lei5ni" pentru pro mo#area lim5ii 1ermane i 2aptul c. el a de#enit/ printr-o maturi"are aproape spontan. a 1eniului s. u/ un mare scri itor de lim5. 2rance".6 Repu5lica literelor din "ilele noastre se poate inspira din e=periena lui spiritual.6 Dup. ce a interiori"at/ mai 0n t4i trecutul cunoaterii/ Lei5ni" a re2u"at/ la o #4rst. 0nc. 2ra1ed ./ p o stul de pro2esor de drept/ care l-ar 2i reti nut prea de timpuriu 0ntr-un mic ora de pro#incie L puin mai t4r"iu/ s-a dus la &aris i la Londra/ pentru a a#ea acces la ni#elul cel mai 0nalt al cunoaterii atins 0n #remea lui + L la maturitate/ a pro2itat de o c.l.torie 0n Italia pentru a tras a
>n
' 88* / la $ni #ersi tatea din Altdor2/ unde Lei 5 n i" a o5in u t

titlul de Doctor 0 n drept6

+ > n le1.tur. c u c.l.toria la &ari s/ se #or consulta cele dou. #o


Tome
'<

l ume re"u ltate din Coloc # i u l inut >n ' (* la C;anti llG < Lei5ni" d &aris
Les Sciences/ Tome

II<

La

&;ilosop;ie de

Studia Lei5n itiana/

S u pplementa/ #oI 6 @%II i @%III/

:ies5aden / ' (* ) 6

)8

noi perspecti#e, L 0n s24rit/ p4n. la s24ritul #ietii/ a 2ost o5sedat de 0n dep.rtata C;in. ? 6 Dar ceea ce co n2er. acestei e=periente dimensiunea ei de oper. 2iloso2ic. m a7 or. este 2aptul c./ 0n toate acestea/ Lei5ni" era condus de o idee despre unitatea uman. a c .rei surs. era meta2i"ic./ dar de a c.rei importan. practic. era 0ntotdeauna contient6 Tre5uie s. ne reamintim aceste c 4te#a elemente 5io1ra2ice/ pentru a concreti"a 14ndirea lui Lei5ni"/ 0n e=presiile ei teoretice cele mai ela5orate/ drept o 14ndire a uni#ers a lului6 Trei ela5or.ri doctrinare/ care repre"int. tot at4tea aspecte ma7 ore ale 14ndirii sale/ s-au constituit pe aceast. tem.< este #or5a de caracteristica uni#ersal./ de armonie uni#ersal./ de 7urisprudenta uni#ersal.6 $ni#ersalul este ast2el perceput su5 2orma lui lo1ic./ 0n sens l ar1/ 0n lim5i i 0n C;aracte ristica uni#ersalis< el este Fle point centralF al structurii ontolo1ice a realit.ii 1lo5ale/ aa cum se con stituie ea 0n armonia uni#ersal. i 0n sensul pe care l-a dat Lei5ni" noiunii de e=presieL el inter#ine 0n ordinea moral./ 0n acelai timp a 7urisprudenei uni#ersale i a ceea ce el numete respu5lica uni#ersalis sau respu5lica op tima6 Comentariile lei5ni"iene au de"5.tut 0ndelun1 pro 5lema de a ti dac. 2ondul 14ndirii lui Lei5ni" era constiC26 Andre Ro5inet/ 96 :6 Lei5ni" Iter Italicum K Mars K ' 8)(
-

Mars '8(-6 La DGnamiPue de la Repu5liPue des Lettres !lsc;Xi/

ren"e/ ' () ) 6

? %e"i corespondenta l u i Lei5ni" cu ie"uitii mis io n ari 0 n C ; i n a <


Lei5ni" Xorrespondiert mit C;ina6 Deraus1e1e5en # o n R i t a : i d m aier/

Alosstermann /

ranX2urt am M ai n / ' (( -6

)*

tuit de un pluralism aritmetic i indi#idualist sau/ dimpo tri#./ de un panlo1ism com5inatoriu i uni#ersalist6 >ntr-un 2el de comentariu al tuturor comentarii lor/ care le domin. i le dep.ete pe toate/ Dietric; Ma;nXe a ar.tat 0n mod ma1istral c. opera lui Lei5ni" se caracteri"ea". tocmai prin puterea de 0n1lo5are care 0i permite s. inte1re"e aces te dou. puncte de #edere/ i pe c are o mentionea". 0n titlul aceast. demonstratie < S inte"a mate i a meta2i"icii indi#idi#idului 8 6 >n aceast. sinte"./ e=i1enta de uni#ersalitate nu este e=tins. la aspectul acelei mat;esis uni#ersalis/ ca i cum numai 2or mele sim5olice ale tratamentului metodic al identit.tilor puteau s. o satis2ac.L c.ci/ din perspecti#a ei/ o meta2i"ic. a realit.ii indi#iduale nu i"olea". indi#idul 0ntr-o indepen den. care ar 2ra1menta realul 0n unit.i e=clusi#e unele 2a. de altele i care s-ar a1re1a doar prin le1.turi e=terne i con#enionale 6 &uterea sinte"ei lei5ni"iene st. tocmai 0n 2aptul c. indi#idualitatea este ea 0ns.i de2init. prin coe= tensi#itatea ei la uni#ersalul care 0i determin. constituia cea mai intim. * 6 Ca atare/ ade#.ratul uni#ersal nu este cel al 2ormelor a5stracte lo1ico- matematice/ ci uni#ersalul concret 0n care detaliul in2init al sin1ularit.ilor plurale este 0ntors c.tre unul Bad unum #ersusE6 Aici apar/ 2iecare
Lei5ni"ens SGnt;ese #on $ni#ersalmat;ematiX und

Indi#idualmetap;GsiX/ NiemeGer/ Tii5i n1en / ' (M? 6 FLei5ni"< de l Rindi#iduation a l Rindi#idua liti uni#erselleF/ 0n < L Rindi#idu dans la pensie moderne/ @%I eme @%III eme siecles - L Rindi#iduo nell pensiero moderno/ secoti @%I @%III/ editat de 9 i a n marco C a""an i1a i Y #es C;arles Zarea/ Edi"i o n i

E T S / &is a < K ' ((? 6

))

0n 2elul ei / relatia dintre lim5ile naturale i C;aracteristica uni#ersalisL aceea dintre su5s tanele indi#iduale sau mo nade i armonia monadolo1ic.L 0n s24rit aceea dintre S tate i 2ormele istorice ale societ.ilor umane i 7 urisprudenta dreptu lui natural comun i #enic6

'

>ntr-un

2ra1ment deseori ci tat/ Lei5ni" a 0ncercat s .

de2ineasc. cu cea mai mare e=acti tate ce anume este un Fcaracter / s. sta5ileasc. pri nc i piul te;nicii caracteristice i/ 0n s24rit/ s. 2ormule"e le1ea care permite s. con2eri unei succesiuni de caractere statutul de e=presie6 FNumesc caracter o not. #i"i5il. care repre"int. 14n durile6 Arta c aracteristic. este arta de a 2orma i de a ordo na carac terele 0n aa 2el 0nc 4t ele s. redea 14ndurile sau s . ai5. 0ntre e le relaia pe care 14ndurile o a u 0ntre ele6 ! e= presie este un a1re1at de carac tere care repre"int. lucrul e=primat6 Le1ea e=presiilor este urm.toarea< e=presia lu crului tre5uie s. 2ie compus. din caracterele acelorai lucruri ale c.ror idei compun ideile lucrului care tre5uie e=primatF ) 6
F C ;aracterem #oco no tam # is i 5i l em co 1 i tati o n es repraesen tantem6 Ars c ; aracter ist ica est ars i t a 2ormandi atP ue ordin andi c ; a ractere s / ut re2erent c o 1 i tatione s / seu ut eam i n ter se ;a5eant rela tionem/ Puam co 1i tationes i n ter se ; a5ent6 E=pres s i o est a1 1re1 atum c;aracterum rem Pue e=primi tur repraesentant i n u m 6 Le= e=pres s io num ;aec
e

st < u t e= P u ar u m rerum idei s componi tur rei e=primendae


Le i 5n i" - Dandsc;ri2ten der Aoni1e6 o22entl -

idea/ e= i l l arum rerum c ; aracteri 5 u s componatus rei e=pres sio F / in < Bodeman / D i e
Bi5liot;eX " u Danno#er/

)(?/ p6 )-6

)(

E=presie desemnea". aici o entitate lin1#istic./ su5 2orma unei scriituri re1late de o le1e de compo"iie6 !ri tocmai aceast. le1e permite s . concepem o e=tensie uni #ersal. a artei caracteristice6 > n 2elul acesta/ ideea caracte risticii uni#ersale #a 2i aceea a instituirii unei lim5i 2ormale unice ale c.rei sim5oluri ar repre"enta ideile i lucrurile 0n aa 2el/ 0nc4t re1ulile de scriere a acestei lim5i ar 1aranta o5inerea de 2ormule i"omor2e 0n ordinea ideilor i cu co ne=iunea lucrurilor6 F&ict4nd 14ndurile 0n 2aa oc;ilorF ( / ea ar permite controlul direct i e2ecti# al #alidit.ii oric.rei te"e/ calcul4nd #aloarea enuntului care o e=prim. 0n mod 2ormal6 Ast2el 0neleas./ Caracteristica tre5uia s. 0nso easc./ 0ntr-un raport de 0n1lo5are reciproc./ alc.tuirea unei Enciclopedii c are ar 2i permis nu doar 0nre1istrarea codi2icat. a 0ntre1ii cunoateri e = istente/ dar ar 2i asi1urat i promo#area noilor cunotine datorit. artei in#eniei i sinte"ei com5inatorii a 2ormulelor6 $ni#ersalitatea Ca racte risticii tre5uie 0neleas./ deci/ mai 0nt4i 0n sensul e=tinderii sale la ansam5lul c4m pului cunotinelor de7 a do54ndite sau care urmea". a 2i do54ndi te/ ca instrumentul prin e=celen. al Htiinei 1ene rale pe c are Lei5n i " o concepea ca reunire a tuturor opera iilor co1niti#e e2icace ale artei de a in#enta i ale artei de a demonstra at4t 0n tiinele 2ormale/ c4t i 0n cele empirice6 >n acest sen s / tre5u ie s . recuno atem c./ de 2apt/ el n-a rea li"at -o niciodat./ dei ideea acestei lim5i a r.mas 0ntot deauna pre"ent. 0n spiritul lui Lei5ni"6 Acum tim c. 2ap tul nu s-a 0nt4mplat nu doar/ dup. cum credea el/ din lips.
&otri #it met a2orei pe care Lei 5ni" a pre l u at-o de la poetu l 9uillaume Bn5eu2/ trad u c .toru l poemului &;arsalia de B' E6 Lucanus

(-

de timp sau de cola5oratori L 0n realitate/ pentru a ne limita doar la domeniul lo1ico-matematic/ o lim5. 2ormal. unic. permit4nd e=primarea tuturor ade#.rurilor i a tuturor sec #entelor lor demo n s trati#e este o impo si5ilitate demon strat./ mai cu seam. prin 2aimosul re"ultat al lui 9o l! Ceea ce tre5uie s. numim aici/ rar. ec;i#oc/ eecul lui Lei5ni" nu este/ prin aceasta/ 0n 0ntre1ime ne1ati#/ i pe 5un. dreptate6 Caracteristica uni#ersal. ast2el 0nteleas. a putut 2i comparat. cu comoara din 2a5ula cu plu1arul i 2iii lui6 e2ort

&e de

o parte/ 0ntr-ade#.r/ aceast. idee a inspirat un i permanent repetat de a sta5ili de2initii

s u stin ut

de a 0ntocmi repertorii i nomencla toate d om eni ile/ de la matematica pur. la teolo1ie/ trec4nd pr in ontolo1ie i 7urispruden./ anali"a ideilor i nte lectuale/ ca i cea a sen"atiilor/ a sentimentelor i a a2ec telor6 Aceste ta5ele sunt e=pri mate cel mai adesea 0n latin./ m ai rar 0n 2rance". i uneori 0n 1erman.6 Dar c.utarea e=actitudinii 0n 2i=area semni2icatiilor i a corelatiilor lor re1.sete un alt sens al uni#ersalit.ii < cel al comunic.rii cu
e=acte ale notiunilor/ turi/ 0n toti mem5rii comunit.ii s a#ante i / din aproape 0n aproape/ cu toi cei care 2olosesc lim5a7 ul 6 &rin aceasta/ C;aracteristica re1.sete proiectele unei lin1ua uni#er salis/ pe care Lei5ni" le-a e=aminat cu mult mai puin. nai#itate dec4t se

consider.

0n 1eneral I I 6 &entru a 0ntele1e

Du1;es Le5lanc/

//D uR=

re#es de Lei5ni"6 Re2le=ions

sur une lecture de SXolem et de 9!del F/

du

@%-a Con1 res

des

Societes

Communication6 Actes de &;ilosop;ie de lan1ue 2ran2aise


0lRW La
F Sprac;e und :irXlic;Xeit

' (*'/ Tome/ M/ Montreal / *+6 ' C26 Al5ert DeineXamp/


F

Lei5n i " / 0n DistorG o2 Lin1uistics T;ou1;t arul ContemporarG


Lin1uistics6 Editat de Derman &arr
De 9ruGter/ Berlin

I NeC YorX/

( 86 ('

atitudinea lui 2a. de propuneri 2.cute de unii dintre prede cesorii i contemporanii lui/ tre5uie s. su5liniem 2aptul c. Lei5ni" consider. 2uncia de comunicare a lim5a7 ului ca 2iind 0ntotdeauna 0ntemeiat. pe #aloarea lui de e=presie/ 0neleas. aici ca repre"entare mai mult sau mai puin tul 5ure s au e=act. a coninuturilor semni2ic ante 6 De aceea/ 0n conceptia lui/ o lim5. uni#ersal. nu putea 2i un simplu cod ar5itrar/ pur con#enional/ ci mai cur4nd produsul unei anali"e a ideilor/ ea 0ns.i coe=tensi#. cu o elucidare a ra iunii6 Lin1ua uni#e rsalis este i nu poate 2i dec4t lin1ua rationalis/ sau c;iar/ lin1ua rationis/ 0n aa 2el 0nc4t uni #ersalitatea ei comunicaional. s. 2ie 0ntotdeauna m.surat. i condiionat. de uni#ersalitatea raiunii6 &rin aceasta/ caracteristica uni#ersal. i lim5a uni #ersal. nu sunt separate de lim5ile naturale printr-o dis continuitate de principiu 6 Caracteristica mo5ili"ea". 0n mod contient i control at/ 0n mod intenionat diri7 at spre un scop tiini2ic e=plicit/ o 2unctie care operea". de7 a din totdeauna 0n orice mani2estare lin1#istic.< FEste scopul principal al acestei mari tiine pe care m-am o5inuit s-o numesc Caracte ristic./ din care ceea ce numim Al1e5r. sau Anali". repre"int. doar o r.muric.L 0ntruc4t c aracteri s tica o2er. cu#intele lim5ilor/ literele cu#intelor/ ci2rele Aritmeticii/ notele mu"iciiF ' M >n acest sens/ uni#ersali tatea pre"umti# . a Caracte risticii se 0ntemeia". pe 2uncia sim5olic ./ ce permite recu noatere a 0nr u dirii tuturor lim5ilor naturale i a tuturor lim 5a7elor speciale instituite pentru a satis2ace ne#oile tiin elor6 > ntre lim5i i lim5a7 e e=ist. doar o di2eren. de 1rad/
puscules et 2ra1ments inedit6/ editat de Louis Couturat/

&ari s /

(-+/ p6 ()6

(M

prin aceea c./ dup. modelul al1e5rei / o caracteristic. ur m.rete s. e=tind. la ma=imum o e=i1en. de e=presie e=act./ e=tras . din corespondena 0ntre compo"iia caracte relor/ compo"iia ideilor i compo"iia lucrurilor 0nsele care sunt o5iectele ideilor6 $ni#ers alitatea e=tensi#. a Ca racteristicii ar 2i ast2el le1itimat. de ceea ce am putea numi uni#ersalitatea ei intensi#./ corespun".toare 1radului cu care ea reu ete s. redea in#arianta u ni#ersa l . a semni2i caiilor/ adic. a ideilor i ade#.rurilor c.rora/ 0n spirit meta2i"ic/ Lei5ni" le con2er. o realitate independent. de ordinea su5iecti#. i istoric. a instruciei i descoperirilor noastre6 ade#.rurilor sau 2acultatea de a raionaF / raiunea este F0nl.nuirea ade#.rurilorF / a c .rei su5"isten. 0i are s. laul 0n Dumne"eu/ 0n 0nele1erea in2init. 0n care re"id. realitatea tuturor ade#.rurilor6 >n m.sura 0n c are Carac teristica ar a#ea ca scop ideal ultim s. repre"inte 0nl.n uirea ade#.rurilor/ ea ar 2i/ deci/ cu totul altce#a dec4t un 2ormali sm ar5itrar6 Dar ea ar tre5ui mai cur4nd s. postu le"e i s. pun. 0n e#iden. 2undamentele uni#ersale ale ade#.rului/ aa cum sunt ele implicate 0ntotdeauna 0n 2iecare din ideile noastre 6 De aceea Lei5ni" optea". pentru o doctrin. a in#arianei semni2icaiei/ 0n care aceasta este o5iectul pree=istent e=primat prin cu#inte i caractere/ independent de m.sura #aria5il./ s u5iecti#. i momentan. a cunoaterii umane6 Iat. un e=emplu din Lei5ni"< FNu mele aurului/ de pild./ semni2i c . nu doar ceea ce tie des pre el cel care 0l rostete L de pild.< un 1al5en 2oarte 1reu/ dar i ceea ce nu cunoate el/ i pe care un altul 0l poate + C26 Nou#eau= Essais s u r Z
Rentendement ; u m a in/ I%/ cap6 ' * /

par6 ' i '*"eodicie6 Discours &reZiminaire/ par6 l 6

(+

cunoate/ adic. un corp 0n"estrat cu o constituie intern./ din care decur1 culoarea i 1reutatea i din care se mai nasc alte propriet.i / despre care el m.rturi sete c. sunt mai 5ine cunoscute de c.tre e=periF ' 6 Aadar/ semni2icaia cu#4ntului aur este in#ariant./ identic. pentru omul comun i pentru e=pert i/ se poate ad.u1a/ indi2erent dac./ pentru a o mani2esta/ 2olosim ar/ 1old/ aurum sau =e#cros6 ! caracteristic. real. ar tre5ui/ prin urmare/ s. e=pun./ pentru 2iecare lucru a /c.rui idee o a#em/ tot ceea ce constituie 0n mod in#aria5il aceast. idee i/ deci/ tot ceea ce/ 0n propriet.ile lucrului/ corespunde acestei idei6 Lei5ni" tie prea 5ine c. acest ideal poate 2i reali"at doar 0n mod imper2ect/ c4nd este #or5a de idei despre care a#em doar 0n parte o cunoatere distinct. sau c4nd este #or5a de lucruri a c.ror compo"itie implic. un detaliu care duce la in2init6 Totui/ acolo unde anali"a ideilor poate 2i dus. la un 1rad s u 2icient de adec#aie/ adic. 0n raport cu n!liunile ideale ale matematicilor/ este cu putin. reali"area re1ional. a idealului Caracteristicii uni #ersale< de aceea tre5uie s. recunoatem/ 0n acelai timp/ c. ea nu e=ist. 0n mod e=tensi# sau 1lo5al/ dar/ c. Lei5ni" a tiut s.-i sta5ileasc. eantioane locale/ a c.ror #aliditate o atest. caracteristica lui 1eometric. i al1oritmul calculu lui uni#ersal conceput de el 6 D ar c;iar i acolo unde pre#alea". lim5ile naturale/ 0n di#ersitatea lor istoric./ e=ist./ c;iar dac. sunt o alt. 2orm./ o pre"umie de uni#ersalitate 6 Lei5ni" n-ar 2i admis te"a ar5itrariului total al semnului lin1#istic< principiul raiunii aplic4ndu-se 0n mod uni#ersal oric.rui ade#.r de 2apt/ corespondenta dintre lim5i i semni2icatiile pe care
, I5idem/ I I I / cap 6 II/ par6 M,/

ele le e=prim. tre5uie s. ai5. 0ntotdeauna un temei natural / c;iar dac. acesta a de#enit c o n 2u " dato ri t . i s toriei/ mi 1raiei popoarelor/

nenu m.ratelor

meta2ore/ metonimii i

sinecdoce produse de 0ntre5uinare/ con#enii i pasiuni6 >n aa 2el 0nc4t/ 0n acelai timp/ lim5ile repre"int. sin1ularit.i care nu sunt niciodat. totalmente traducti5ile una 0ntr-alta i/ totui/ au #ocaia de a rosti totul < FHtiu c. nu e=ist. lim 5./ oric4t de s.rac. ar 2i / 0n care s. nu poi enuna totulF ? L 0n acest sens poate a2irma Lei5ni" c. lim5ile F sunt cea mai limpede o1lind. a spiritului uman i c. o anali". e=act. a semni2icaiei cu#intelor ar a7 uta mai 5ine dec4t ce#a operaiile 0n e le 1er ii F 6 Tre5uie/ de asemenea/ s . complet.m aceast. propo "iie remarc4nd 2aptul c . d a c . li m5i l e re2lect. spiritul uman/ acesta/ la r4ndul lui/ 0n operaiile 0nele1erii intete un ade#.r c e nu se las. redus la manipulare de semne < ade#.rurile s.I.luiesc F0n raportul dintre o5iectele ideilor/ c are 2ace ca una s . 2ie sau nu cuprins. 0n alta6 Aceasta nu depinde de l im5 i i o a#em 0n comun c u Dumne"eu 6 6 6 L i ar c4nd Dumne"eu ne arat. un ade#.r/ 0l do54ndim pe acela a2lat 0n 0nele1erea lui L c.ci c;iar dac. e=ist. o di2eren. in2init. 0ntre ideile lui i ale n o a s tre 0n c e pri#ete des. #4rirea i 0ntinderea/ este 0ntotdeauna ade#.rat c. ele se a2l. 0n acelai raport6 &rin urmare/ 0n acest raport tre5uie s. situ.m ade#.rulF * 6 >n 2elul acesta/ uni #ersalitatea lo1ic. a '?
$n#or1rei2 9edanXen/ 5etre22end die A usii5un1 und

%er5esserun1 der Teutsc;en Sprac;e/ par6 ?(/ Dutens/ tom % I / M/ p6 + M 6 ou#eau= Essais sur l Rentendement ;umain/ III/ cap 6 */

I% / cap 6 ?/

par M 6

(?

lim5ilor/ ca i aceea a Caracteristicii ne conduce de la sine spre accepia propriu-"is meta2i"ic. a uni#ersal ului6

Armonia presta5ilit. repre"int. 2ormula c are/ pentru posteritate a p.rut c. ar concentra esena meta2i"icii lei5 ni"iene6 Lei5ni" 0nsui/ 0n mai multe r4nduri/ s-a pre"entat ca FAutorul sistemului armoniei presta5iliteF/ numit i FNoul SistemF/ cu re2erire la articolul pu5licat 0n ' 8(? c;iar su5 titlul Sistemul No u al naturii i al comunicaiei su5staneKar6 Totui/ e=presia Farmonie presta5ilit.F inter #ine pentru prima dat. su5 pana lui Lei5ni" pentru a de semna ipote"a pe care noul sistem o propune pentru a da seam. de 2enomenele unirii su2letului cu trupul/ 0n con curen. cu concepia comun. i ilu"orie a unei in2luene 2i"ice i cu soluia 2iloso2ic. prea costisitoare a oca"iona lismului 6 Aceast. ipote". a 2ost mai 0nt4i introdus. 0n te=te su5 numele de Fipote"a acordurilorF sau a Fconcomi teneiF i n-a putut primi pe cel de Farmonie presta5ilit.F dec4t dup. ce s-a putut 5a"a pe o doctrin. a armoniei uni&ri m a apariie a armo n i e i presta5 i l i te se 1 . s e t e 0n

Eclaircissement du nou#eau sGsteme de la communication des su5 stances/ pour ser#ir de reponse il ce Pui en est dit dans le Qoumal du

'M septem5re ' 8(?/ a#ril ' 8(8< FEste ade#.rat c./ dup. p.rerea mea/ e=ist. e2orturi 0n toate su5staneleL dar aceste e2orturi sunt >n sens

pro

priu doar >n su5 stana 0n s . i L iar ceea ce se 0nt4mpl. 0n celelalte are loc n u m ai 0n #i rtutea Armoniei presta5ilite Bdac. mi se 0n1.duie s. 2ol o sesc acest c u#4ntE/ i c4tui de p u i n p r i n #reo in2luen. real. sau prin transm i s i a #reunei specii sau cali t.i F B9 6&6/ I%/
,( 8E 6

(8

#ers ale de"#oltat. de Lei 5ni" 0ncep4nd c;iar cu primele lui re2le=ii 6 &e scurt/ noiunea de Farmonie presta5ilit.F 0n sens strict/ ca e=plicaie a uniunii dintre su2let i trup nu este nici 1enetic/ nici sistematic primordial. 0n 1 4ndirea lui Lei5ni"/ 0n care inter#ine 0n continuarea une i te" e ori1inare despre armonia cu ade#.rat uni#ersal. 6 Darmonia uni#ersalis/ ;armonia rerum marc;ea". 2iloso2ia lui Lei5ni"/ 0nc. de l a primele ei 2ormul .ri i cu mult 0n ainte de punerea l a punct a sinte"ei meta2i"ice de l a 0nceputul anilor R )-6 B' 888E i cu No#a Met;odus docendae dic endae P ue Quris prudentiae B ' 88*E/ armonia inter#ine ca un concept puter nic uni2icator/ 0n acelai timp 2i"ic i cosmolo1ic/ apoi meta2i"ic/ tra#ers4nd un 0ntre1 spectru de semni2icatii etice i 7uridice/ estetice/ teolo1ice i ontolo1ice6 %om retine c a 2ormule pe cele care de2inesc armonia ca Fdi#e rsitas ide n titate compensataF / pe cea care 0l identi2ic. pe Dumne"eu cu armonia uni#ersal. sau care 2ace din armonie ratiunea
Ceea ce e=pri m . per2ect p a r 6 din T;iodicee<

F> n

2elul

acesta/ 2iind de alt2el conduse de pri ncipiul armoniei 0 n 1eneral / 6 6 6 potri#it c u 0nelepciunea atotst.p4ni toare a lui Dumne"eu / al e c.rui opere sunt cele mai arm o n i oase din c 4te putem concepe/ n u p u team s. nu a7 un1 l a acest sis tem/ care s us in e c . Dumne"eu a creat mai 0nt4i s u2letul 0n a a 2el 0nc4t tre5 uie s . produc. i s.-i repre"inte 0n ordine ceea ce se petrece 0n ti m p L i ar trup u l / de asemenea/ 0n tr- un mod prin c are tre5uie s . 2ac . de l a s i n e ceea ce poruncete s u 2l etul F 6

M
Lei5nitiana @%I

B'

E ' '

rederic de B u"on/

FLR ;armon i e < m ta

p;GsiPue et p; nom nal i teF/ Re#ue de Metap;GsiPue et de Morale/

'

(*

ultim. care determin. 0ntele1erea lui Dumne"eu/ 0n s24rit/ pe aceea care a2irm. c. Fa e=ista nu 0nseamn. altce#a dec4t a 2i 0n armonie6 FM ' >ntre armonia uni#ersal./ aa cum a conceput-o ini tial Lei5ni"/ i 0ntre5uinarea t4r"ie a 2ormulei de armonie presta5ilit. a inter#enit constituirea a ceea ce se numete sinte"a meta2i"ic./ care i-a a2lat prima 2ormulare com plet. 0n

Discours de metap;GsiPue de la

0nceputul lui

' 8)86

$na din temele ma7 ore ale acestei sinte"e const. 0n sta 5ilirea modalit.tii ontolo1ice 2undamentale su5 care se reali"ea". armonia uni#ersal./ 0n care ma=imum de unitate 0n cea mai mare multiplicitate con2er. uni#ersalului cea mai 0nalt. inteli1i5ilitate6 >n aceasta 7 o ac . un rol decisi# modul 0n care Lei5ni" caracteri"a atunci conceptul de

su5stan.6
0n m od esenial indi#iduale ceea ce Lei5ni" numete noiunea sa complet./ aceea care/ 0n #irtutea de2inirii ade# .rului pri n 2ormula p r a edicatum inest su57ecto co n ti ne toate predica tele/ calit.ile sau e#enimentele a c.ror su5stan. este Natura unei su5 s ta n e prin

este de2init.

su5iectul 6

MM

$na dintre primele conclu"ii ale acestei carac

teri".ri a su5stanei este c. indi#idualitatea ei se 5ucur. de o su2icien. i de o independen. meta2i"ic. m.surate prin su2iciena lo1ic. a noiunii complete< pentru c. aceasta conine tot ceea ce a 2ost/ este i #a 2i ade#.rat despre su 5iect/ su5stana nu poate primi nimic din a2ar. i este/ 0n principiu/ sustras. oric.rei cau"alit.i tran"iti#e prin care o M'
A %I/ ' / , ) ,L % I / M / ' ? + BDeus autem est ;ann

salis F EL II/ ' / ' ' * BScrisoare c.tre :edderXop2/ mai ' * ' E L %I/ + / ' *,< BE=i s tere ni;il aliud e s s e P u am D annonicum esse < E

de metap;GsiPue/ articolul ) 6

alt.-su5stan./ un alt indi#id

ar

detenn in a - o L ea e=tra1e

totul din 2ondul s.u propriu/ i tot ceea ce i se 0nt4mpl. este o consecin. a propriei sale 2iine6 Adesea/ aceast. te". a 2ost interpretat. 0n sensul unui indi#iduali sm care ar 2rac iona realitatea 0n unit.ti a5solut e=clusi#e unele 2a. de celelalte/ 2iecare des2.ur4ndu-i propriile dispo"iii c on 2orm propriului s.u plan/ comunicarea sau c one=iunea din tre ele inter#enind ulterior/ 0n mod e=trinsec / prin arti2iciul

0nseamn. s. u it.m c. noiunea complet. a unui indi#i d nu conine niciodat. predicate care s-ar raporta 0n mod e=clusi# la el 2.r. a lua 0n consideraie pe c e il al t i indi#i"i/ care/ 0mpre un ./ cooperea". 0ntr-una i aceeai lume 0n care se reali "ea". unitatea acelu i ai plan de ansam5lu6 Cu alte cu#inte/ semni2icaia l o 1ic . a doctrinei noiunii complete i a su5 stanei- s u5iect este insepara5il. pentru Lei5ni" de o po"iie meta2i"ic.< c.ci sediul noiunilor complete este 0nele1erea d i # in . / 0n c are 2iecare lucru posi5il este 0n mod ideal repre"entat 0n cone=iunea care 0l lea1. cu toate celelalte posi5ile6 Mai mult< d etermi n are a complet. a indi#idu alit.ii se 0ntemeia". pe luarea 0 n considerare a co-aparte nenei indi#idului la o lume care se speci2ic. printre toate lumile posi5ile6 !ri o lume se caracteri"ea". tocmai p ri n
a5stract al armoniei presta5ilite6 cone=iunea i unitatea care 2ac ca/ pentru Dumne"eu/ ale1erea celei mai 5une lumi p o si5il e s. proc ede "e dintr-o #oin. primiti#. unic./ ce nu re"ult. din simpla adiiune a tot at4tea #oine particulare i i"olate c4i indi#i"i tre5uie M + Te". str.lucit susinut. de ' * 6

+ A c e a sta

A l a i n Renaut/ 0n < L Rere de l Rindi

#idu6 Contri5ution tI une ;istoire de la su57ecti#ite/ 9all imard/ &ari s /

((

lu ai 0n consideraie M,< de unde re"ult. 0n#.luirea 2iec.rei noiuni complete a unei su5stane indi#iduale 0n ceea ce Lei5ni" numete noiunea primiti#. de lume6 De aceea/ de2iniia lo1ic. a su5stanei re#ine la determinarea onto teolo1ic.< FDumne"eu rai onal/ c a s. spunem aa/ 0n toate p.r ile i 0n toate c;ipurile sistemulu i 1eneral al 2enomenelor pe c are 0l socotete 5un s.-I produc. pentru a- i #.di 1lori a i pri#ind toate c;ipurile lumii 0n toate 2elurile posi5ile/ pentru c . nu e= ist. n i c i un raport c are s. scape om ni scienei luiL re"ultatul 2iec.re i #ederi a uni#ersalului/ din tr-un loc anume/ este o s u5s tan. care e=prim. uni#ersul 0n con2ormitate cu aceast . #edere/ dac. Dumne"eu socotete 5ine s. 2ac. 14ndirea sa e2ecti#. i s. produc. aceast. su5stan.F6M? !rice su5stan. sin1ural. este 0n 2elul acesta o con centrare a 0ntre1ului uni #ers pe c are ea 0l e=prim. dintr-un punct de #edere/ i 0ntruc4t aceasta este #ala5il. pentru toate/ putem spune c. 2iecare indi#id conine 0n mod repre "entati# sau ca percepie tot at4t ca oricare altul/ pentru c. ei sunt tot at4tea produceri i emanaii ale scopului unic al lui Dumne"eu i al perspecti#elor pe care acesta le are asupra uni#ersului 6 Re1.sim aici conceptul 2u ndamental de e=presie/ 0n accepia l .r1it. pe care i-a dat-o Lei5ni" / con 2orm/ de alt2el/ ori1inalit.ii #oca5ularului s.u/ care i-a
FDumne"eu 666 n u are n i c i o # o i nt. asupra e#en imentelor in d i # iduale/ care s . nu 2ie o c o n se c i nt. a unui ade#.r sau a unei # o i n te 1enerale6 Aadar #oi spune c. Dumne"eu nu are niciodat. #ointe par ti c u l are pri m i t i # e F BT;eodicee6 par6 mentele i ndi # i duale/ rale6 F E 2.r. e=ceptie/ sunt c26 par6 ale FToate e#eni #ointelor 1ene unn.ri

M? Discours de metap;GsiPue6 articolu l ' ,6


'--

derutat pe unii dintre contem poranii s.i/ ca/ de pild./ pe Amauld6M 8 E=presia este de2init./ 0ri mod 1eneral/ printr-o coresponden. re1lat. 0ntre serii dis7uncte/ de2init. printr-o le1e in#ariant./ asemeni celei care asocia c aracterele idei lor/ dar i celei care permite s. asocie"e oric.rui punct al cercului un punct al elipsei sau al para5olei i/ prin e=ten sie/ asemeni acelei care/ 0n repre"entare/ lea1. unitatea celui care percepe cu dispersia a ceea ce este perceput6 * n acelai sens/ Lei5ni" poate a2irma c. 2iecare su5stan. 0i e=prim. propriu lumea/ e=prim4ndu-i c au"a c are o conine 0n mod i deal< F iecare su5stan. indi#idual. e=prim. uni#ersul 0 n modul ei/ cum#a 0n 2elul 0n c are acelai ora este e=pri mat di2erit 0n 2uncie de di2eri tele puncte de #edere 6 !rice e2ect 0i e=prim. cau "a iar cau"a 2iec.rei su5stane este ;ot.r4rea luat. de Dumne"eu pentru a o creaL dar aceast. ;ot.r4re include raporturi cu 0ntre1 uni#ersul/ Dumne"eu a#4nd 0n #edere totul/ at u n ci c4nd ;ot.r.te pentru 2iecare
/

8 S cr i s o are c.tre Lei5n i"/ M) au1us t ' 8 ) * < FNu am n i c i

idee

limpede de ceea ce 0 nel e1ei prin cu # 4n t ul a6 e=prima 6 6 6 Dac. ceea ce numi ti e=presie nu este nic i 14ndire/ n i c i c u n o t i n ./ nu t i u ce ar putea 2i B9 & II/

'-?-'- E6 %e"i r .sp u nsul

l ui Lei5ni" 0n nota urm.toare6

M*

F$n lucru 0l e=prim. pe altul B0n li m5a7 u l meuE atunci c 4n d

e=ist. un r aport constant i re1ulat 0ntre ceea ce se poate spune despre


unul i de spr e cel.lalt6

2el ul acesta o pr oi ec t i e de pers pect i#. 0 i

e=prim. 1eometralul6 E=presia este comun. tuturor 2ormelor i


repre"int. un 1en ale c.rui specii sunt per cep ia natural./ sentimentul

animal i cunoaterea intelectual.6 >n perceptia natural. i 0n sentiment


este dea7uns ca ceea ce este di #i"i5il i material i se a2l. dispersat 0n mai multe 2iine s. 2ie e=primat sau repre"entat 0ntr-o sin1ur. 2iin. indi#i"i5il. sau 0n s u5s tan a 0n"estrat. cu o ade#.rat. unitateF B96&6

II6

''+E

'-'

parte/ c .ci cu c4t este mai 0nelept/ cu at4t scopurile pe c are le urm.reti sunt mai implicateF Noiunea complet. a unui indi#id conine deci seria total. a lumilor/ 0n aa 2el 0nc4t 2iecare indi#id s. 2ie de2init 0n ceea ce este prin apartenena sa la coerena ori1inar. a unei lumi 0n care propria sa noiune complet. este o #ariaiune a noiunii primiti#e6 >n 2elul acesta/ F2iec are indi#id posi5il dintr-o lume oarecare 0nc;ide 0n noiunea sa le1ile propriei sale lumiF 6 Din noiunea lui c omplet. se deduce nu doar tot ceea ce poate 2i atri5uit su5iectului s.u/ dar Fc;iar 0n tre1ul uni#ers din cau"a cone=iunii lucrurilor6F ntruc4t Funi#er sul este asemeni unui 0ntre1 pe c are Dumne"eu 0l str.5ate dintr-o unic. #edereF/ 2iecare indi#id poart. 0n el 0n sui pe toi ceilali i lumea unic. ce le este comun./ sau/ dup. cum spune Lei5ni"/ Fpu5lic . tuturorF 6 M( &rin e=presia uni#ersal./ 2iecare lucru sin1ular de#ine/ con2orm meta2orei de7 a 0nt4lnite 0n le1.tur. cu di#ersitatea lim5ilor/ o Fo1lind. a uni#ersulu iF &rin aces ta cone=iunea tuturor lucrurilor i solidaritatea 2iinelor 2ac ca armonia uni#ersal. s. 2ie cu totul altce#a dec4t un acord re"ultat 0n mod secund ar din acti#it.i indi#iduale independente 0n esena lor6 Cooperarea lor este ori1inar.6 Tre5uie s. spunem mai mult< uni#ersalitatea armonic. nu determin. numai ordinea 1eneral . a uni #ersului pluralist al su5stanelor di2eriteL ea este 0nscris. 0n constituia intern . primiti#. a 2iec.rui indi#id/ i 0l 2ace uni-#ersal/ sortit $nului spre care este 0ntors/ pentru c. din el purcede 6 +6

( 9 6 &6 ''/
Adopt admira5 i l ul s .u

,-/ ,' / ' (L Discours de metap;GsiPue/ articolul ' , 6

i nterpretarea

de"#o l tat.

de

Aaron 9urCitsc; 0n de

Lei5ni"/ &;ilosop;ie des &anlo1ismus6 :al ter

9ruGter/ Berlin-NeC YorX/ ' (* Zusammen;an1F/ #e"i pp6

le1.tur. cu notiunea de Finnerer

) sp6

'-M

Aici/ indi#idu alitatea este uni#ersal./ nu numai 0n e=tensie/ pentru c. ea este pretutindeni/ 0ntr-o realitate unde e=ist. cu ade#.rat doar su5stane indi#iduale/ dar i pentru c. uni#ersalul de2inete 0n intensitate 2iina intim. a 2iec.ruia< $ni#ersalismul este le1ea de a 2i a indi#idului lei5ni"ian 6 Acest 2apt are co n secine i 0n plan etic 6

Ceea ce s-a numit perspecti#ismul lui Lei5ni"/ adic. te"a care 2ace din 2iec are lucru sin1ular Fun uni#ers in rac curci perceput dintr-un punct de #edere propriu/ duce l a 0nscrierea 0 n lumea pri#at. a 2enomenelor 2iec.ruia repre "entarea 5ine 0ntemeiat. a aceleiai lumi pu5lice/ comun. tuturor Su5stanelor/ 2iind deopotri#. tot at4tea o1lin"i care contrentea". uni#ersul/ se deose5esc unele de altele numai prin 1radul e= presiei lor ma i mult sau mai puin per2ecte/ adic. prin distrucia mai mare sau mai mic./ a accesului partial pe care o au 0n ele 0nsele la propria noiune com plet. i la noiunea complet. a lumii lor/ la percepia mai mult sau mai puin intens. a le1ilor uni#ersale i a detali ilor ei particulare 6 Ast2el se poate sta5ili o scar. 1radat. a 2iinelor/ 0n care ceea ce Lei5ni" numete sp iritele/ cap a 5ile de re2le=ie i de cunoaterea ade#.rurilor demonstra ti#e/ ca i de accesul la ideile inteli1i5ile/ la esene i la ade#.rurile eterne/ 0l e=prim. mai cur4nd pe Dumne"eu sau raiunea uni#ersal. dec4t lumea creat.6 >n acest 2el intr. ele 0n relaie 0n Dumne"eu < ordinea c are domin. aici su5stanele/ 0n re1iunea armoniei uni#ersale pe care o 2ormea". 0mpreun. cu Dumne"eu/ este 0n mod 2undamen tal ordine de 7ustiie i de drept/ cea a Qurisprudenei uniF/

'-+

#ers ale6 Imperiul ratiunii se de du5lea". 0n dou. le1islatii/ Dumne"eu 2iind ar;itect 0n raport cu re1nul naturii i al re1ulilor ei matematice/ dar Le1islator/ Monar; i Tat. 0n re1nul 1ratiei s au lumea moral.6 FAceast. Societate sau repu5lic. 1eneral. a spiri telor/ su5 acest su#eran monar;/ care este cea mai no5il. parte a uni#ersului/ 2iind alc.tuit. dintr-o multime de mici "ei su5 ace st mare D umne"eu6 C.ci putem spune c. spiri tele create di2er. de Dumne"eu doar ca de la mai putin la mai mult/ ca de la 2init la in2init Hi putem 2i cu ade#.rat si1uri c. uni #ersul 0ntre1 a 2ost 2.cut doar pentru a contri 5ui la 0mpodo5irea i la 2ericirea acestei cet.ti a lui Dumne"euF6+' La drept #or5ind/ aceast. semni2icatie moral. a 2ost de1a7 at. de Lei5ni" c;iar 0nainte d e a 2i ela5orate instru mentele conceptuale ale sinte"ei meta2i"ice/ o dat. cu doc trinele despre noiunea complet. i e=presie/ ast2el 0nc4t/ mai de1ra5. dec4t o e=plicaie posterioar. ea apare conti n4nd/ cel puin 0n parte/ moti#atia ale1erii meta2i"ice6 >ntr-a de#.r/ ea este atestat. 0nc. 0n primele lucr.ri de 2iloso2ie a dreptului 0ntreprinse de Lei5ni" 0nainte de ' 8*-6 Neli nitea/ mani2estat. uneori/ 0n le1.tur. cu aparenta restr4n 1ere a locului acordat eticii 0n ansam5lul 2iloso2iei lei5ni "iene se datore a". ne0ntele1erii 2elului 0n care etica este 0n ea 0ns.i/ 0n mod esential/ teoria 7ustitiei/ 0ntr-o indistinctie 0ntre drept i moral./ care 0i con2er. ori1inalitatea Bi/ 2.r. 0ndoi al./ i 2orta mereu actual.E6 Aceast. indistinctie constituie #4r2ul ierar;iei sta5i lite de Lei5n i " 0ntre cele trei ni#eluri ale dreptului natural/
6

+ ' Scrisoare '-,

c.tre

Amauld/ ( octom5rie

* B96&6 II/ 'M?E6

care sunt tot at4tea trepte 0n de2inirea 7 u stiiei iec.rei a 0i corespunde c4te una din cele trei ma=ime 0n care $lpianus condensase Doctrina dreptului roman < 7ustiiei comutati#e a dreptului strict/ neminem laedere/ i se adau1. ec;itatea s au 7ustitia distri5uti#./ suum cuiPue tri5 uere/ am5ele su5ordonate piet.ii sau 7ustitiei uni#ersale/ ;o neste #i#ere6 Al treilea ni#el este ast2el cel la care 7ustiia deplin. i 0ntrea1. este de2init. 0n acelai timp ca o norm. ideal. 0n raport cu toate drepturile po"iti#e particulare i ca o realitate de7a pre"ent. 0n re1 atul 1ratiei care 1u#ernea". propriu "is spiritele Lei5ni" a de2init mai 0nt4i 7 ustiia 0n acest sens prin utilitatea pu5lic./ 0neleas. 0n accepia cea mai uni#ersal. ca utilitate pentru lume i pentru condu c.torul ei di#in/ utilitate pentru neamul omenesc i din aproape 0n aproape pentru Stat i persoane/ 0ntr-o ierar;ie 0n care cel mai uni#ersal i cel mai i n 1l o5a nt comand. 0n mod ar;itectonic su5-ansam5luri lor care sunt incluse 0n el6 In#enia proprie lui Lei5ni" 0n acest domeniu const. 0n a 2i 0m5inat de2iniia 7ustiiei cu re"ultatele re2le=iilor lui asupra unei di2icult.i 0n acelai timp de psi;olo1ie/ moral. i teolo1ie cu pri#ire la posi5ilitatea i la realitatea unei iu5iri nemercenare/ de"interesate/ a aproapelui/ suscepti 5il . la r4ndul ei de o e=tensie uni#ersal.6 Dup. cum a a2ir mat adesea/ 0n special 0n pre2ata la cule1erea de te=te de drept internaional/ Code= 7uris 1entium diplomaticus B '8(+E/ soluia a #enit din caracteri"area iu5irii ca pl.
6 6 -

C26
Morale/
nr6

pentru

re2erint. recent. articolul

lui Y#es C;arles

ZarXa/ FLei5ni" et le droit su57ecti#eF/

Re#ue de Metap;GsiPue et de
Dutens/

'/ '((?6
K/

Monitum/ Dissertatio

par6 @I / !pera omnia/

tom

+/ M(,-M(? B#e"i

i Dissertatio II/ par6 @/ i5id6/

+ ' +E6
'-?

cere produs. de per2ectiunile/ a#anta7ele i/ mai ales/ de 2ericirea celuilalt/ 0n aa 2el 0nc4t/ 2iind #or5a de su5stante inteli1ente/ 2ericirea lor produce 5ucuria noastr.6 + , De aceea/ iu5irea ne satis2ace / pentru c. nu #rem dec 4t 5inele nostru - 0n acest sens un de"interes a5solut ar 2i ;imeric -/ i 0n acelai timp/ ea dep.ete e1oi smul/ care este tradu cerea moral. a indi#idualismului/ 0n 1enero"itatea c are 2ace din 5inele celuilalt norma actiunilor noastre 6 De aici de2initia des citat. a 7ustitiei uni#ersale ca 2iind c aritatea 0nteleptului/ caritas sapientis/ sau caritate con2orm. cu 0nelepciunea/ pe c are tre5uie s . o 0nele1em duc4nd p4n. la cap.t anali"a de2initional. a termenilor ei 6 De alt2el/ cu acestui e=erciiu de anali". a ilustrat adesea Lei5ni" concepia sa des pre demonstratie c a l an de de2i ni ii/ care procedea". prin su5estimarea celui care de2inete + , &rintre numeroasele #ariante ale aceleiai de"#olt.ri/ o #om
retin e pe aceasta/ dintr-o scrisoare c.tre Madame de Brino n/ d i n
F

'(

mai '8('< C4nd m. str.duisem alt.dat. s. sta5ilesc notiuni clare i e=presi#e 0n moral./ e=aminam o pro5lem. 2oarte di2icil.< cum este posi5il ca prietenia sau 5un.#ointa s . po at. 2i despri nse de orice interes6 pentru c. este #.dit de alt2el c. 5inele nos tru ade#.rat sau
0nc;ipuit este scopul tuturor actiunilor noastre #oluntare i c. tocmai 0n aceasta const. natura indispensa5il.

a #ointei6 Dar c4nd am recunoscut c. a iu5i nu 0nseamn. altce#a dec4t s. a2li propria pl.c ere sau satis2actie 0n 2ericirea s a u 0n des.#4rirea celuilalt6 di2icultatea s-a
risipit la 0nceput i n u mi-a 2ost lesne s. 0ntele1 0n ce 2el 5inele altuia este al nostru/ Iar. s. iu5im d i n i n teres 6 F BCorresponden" #on Lei5ni"

mit der &rin"essin Sop;ie/ B an d '/ Die :erXe


!nno Alopp/ )*+/ II-a IIIE6

#on Lei5ni"6

editate de

'-8

cu ceea ce el de2inete 6 +? C aritatea este o iu5ire de 5un. #oin. ar.tat. tuturor Bprieteni i dumani deopotri#./ pre ci "ea". Lei5ni" cu ac L prin urmare/ caritatea const. 0n pl.cerea a2lat. 0n des.#4ririle celuilalt/ adic. 0n 2ericirea i 0n 5ucuria lui dura5il.6 nelepciunea 2iind ea 0ns.i tiina 2ericirii/ con2orm caracteri".rii aristote liciene/ ea luminea". c aritatea 2.c 4nd-o s.- i cunoasc. pro priul o5iect i 1arant4nd reciprocitatea iu5irii ade#.rate 0n c are 5inele celorlalti este propriul nostru 5ine6 Qustiia uni#ersal. ine de ceea ce Lei5ni" numete o Fnoiune comun.F / pe care tre5uie s. o 0nele1em 0n ac cepia ener1ic. i precis. de A-'%a" B7QlQI!la" stoice/ care au dat numele ori1inar i la ceea ce numim a=iomele lui Euclid< ade#.ruri necesare i eterne/ i"#oare ale tiinei demonstratiei/ 0nscrise 0n 0nele1erea di#in. c a i 0n ideile .scute6 +* FN otiunea comun. 0nseamn./ de ase menea i 0n mod mai precis / 0ntr-un conte=t 0n c are Lei5ni" se opune lui Do55es i oric.rei de2iniri a dreptului prin puterea ar5itrar./ o noiune uni#oc. 0n raport cu 7u stiia di#in. i cu 7ustiia uman./ uni#ersalitatea a5solut. a celei dint4i susin4nd 0ntotdeauna uni#ersalitatea pre"umti#. a
De p i l d./ 9 6 &6 %II/

*+ s 1 6/

s16 Reluare >ntr-o scrisoare

c.tre Electoarea Sop;ie B&6 d6E / Corresponden" #on Lei5ni" mit der

&rin"essin Sop;ie/ ed 6 ci26 / B and B II /


9 6 & 6 %II / 9rua/ &aris

8--8 E6
acestui aspect 0 n 9 aston &$ /

8M6 -6

%e"i

comen tariul

Qurisprudence uni#erselle et

T;eodicee selon Lei5ni"/ notion commune

/ pp6
C26

Meditation aus

sur

la

de 7ustice

in

Mit;eilun1en

Lei5ni"ens

un1edrucXten

Sc;ri2ten #on 9eor1

MoDat/ Leip"i1/

celei de a doua6 n practic./ ea se traduce 0n toate ca"urile prin re1ula 0n #irtutea c.reia L/locul celuilalt este ade#.ratul punct de perspecti#. 0n politic. i 0n moral. F 6 +) Acest pre cept se 7 u s ti 2i c . prin interesul p articular al a1entului/ din tr-un punct de #edere pra1matic/ recomand4ndu-i s. 1;iceasc. i s. anticipe inteniile unui ad#ersar amenin .torL dar/ 0n acelai timp/ aceast. #aloare utilitar. se mora li"e a". 0ntr-un anume 2el prin e=tensi a ei uni #ersal./ as t2el 0nc 4t F ade#.ratul punct de #edere pentru a 7udeca 0n le 1.tur. cu ea este 7ust sau nu const. 0n a te situa F0n locul tuturor 6 + ( n 2elul acesta concilierea altruismului i uti lit.ii permite 7ustiiei s. e=prime aceeai reciprocitate pe c are am descoperit-o 0n iu5ire 6 Aici se a2l. i"#orul ad4nc al tuturor 0ntrepri nderilor prin c are Lei5ni" a 0ncercat/ cu o ener1ie pe care nici un eec nu a epui"at-o/ s. contri5uie la reali"area unei respu 5lica uni#ersalis< Ne #om limit a s. menion.m/ 2.r. a intra 0n detalii/ planurile de asociatii de c aritate care urmau s. 2ie/ 0n acelai timp/ societ.i curente de cercetare/ i 0n#. .m4nt/ ,- acest al doilea aspect conduc4nd la 0ntemeierea Academiei din Berlin6 Ar tre5ui/ desi1ur/ s. ad.u1.m la aceasta e2ortul de a aduce pe planul doctrinal conditiile unirii Bisericilor cretine/ 0n ser#iciul p.cii 0ntre popoare i al ec;ili5rului politic al Europei 6 n s24rit/ tot prin aceasta
Te=tes inedits/ pu5licate de 9aston 9rua/ &$ / &aris/ ' (,) / p6 8((6 +(
6

Meditation so n l a nation commu ne d e 7ustice/ editia ci tat./

&lanuri l e din ' 88(- ' 8* ' / 0n A I%/ I/ ?+--?+ M 6 C26 studiu l ui

l ui Louis Couturat/ Sur Lei5ni"2ondateur de A cademies/ apendicele


%I de la< Lo1iPue de Lei5ni"/ &aris/ '(- '/ pp6 ?- '-?M 6

'-)

asupra lui Lei5ni" de tirile 0ncetare corespondenilor s.i ie"uiti misionari 0n C;ina/ pentru a st a5ili Fun sc;im5 de lumini F ,' cu 0ndep.rtatul Imperiu 6 Au e=istat/ de asemenea/ inter#eniile lui Lei5ni" 0n pro5lemele politice ale #remii lui6 Cu pri#ire la aceasta/ neput4nd intra aici 0n detalii i storice prea comple=e/ #om meniona doar di2icultatea de a 0nl.tura ast."i ceea ce p are a 2i un ec;i # oc al 14ndirii politice a lui Lei5ni"/ care oscila 0ntre ataamentul ar;aic 2a. de concepia medie#al. a du 5lei primordialit.i a Imperiului 1ermanic i a &apalit.ii i/ pe de alt. p arte/ aplicarea modern. a modelului monar;iei a5solute iluminate care #a inspira A2Xl.run1-u'6 ,M Aceast. aparent. e"itare pro#ine/ 0n realitate/ din ata amentul pro2und al lui Lei5ni" pentru o teocraie propriu "is meta2i"ic. L aceast. cali2icare ar 2i dea7uns pentru a o deose5i de deri#ele produse de 0ntre5uinarea conceptului de te ocraie atunci c4nd este con2iscat de tiranii 0n c are oa menii e=ercit. a5u"i# asupra altor oameni o putere de cons tr4n1ere 0n numele pretins al lui Dumne"eu 6 Teocraia lei5ni"ian. este 0n sens propriu re1atul lui Dumne"eu 0n sui/ 0ntr-o 1u#ernare moral./ nu tiranic./ ce asi1ur. ori c.rui cet.ean al celei mai 5une dintre repu5lici 0ntrea1a de"#oltare a puterii lui spontane care/ 1u#ernat. de intepe care le solicit. 2.r.

se e=plic. 2ascin ati a produs.

, ' Lei5ni " Xorespondiert mi t C;ina/


i ' M(6

edi ia citat./ n ota ?/ pp6 ??

,M

%e"i

re2le=iil e

lui

:erner

Sc;neiders/

F%era &olitica6

9run d l a1 en der &ol itiXt;eorie


9essellsc;a2t/

5 ei

96:6 Lei5 n i " /

0n< Rec;t und !p ti ma6 Zur

B e rl in

' (*)6 De acel a i < Resp u 5l i c a

metap;isisc;en und moral i s c;en Studia Lei 5nitiana/ I@/ ' ( **6

undieru n1 der &ol i tiX 5ei Lei5n i " <

'-(

li1en./ este li5ertatea 6 ,+ >nelesul mereu actual al acestei doctrine se a2l. deci 0n uni#ersalismul 7ustiiei/ identi2icat. pe cea mai 0nalt. tre apt. a ei / cu o iu5ire de 5un.#oin./ aplicat. 2.r. discriminare tuturor oamenilor/ i c;iar tutu ror 2.pturilor 0n inte1rare a principiului 2iec.rui plan indi #idual 0n utilitatea neamului omenesc i 0n 5inele 1eneral6 > FApartinem 1enului s au rasei l ui Dumne"eu 6 66 Qusti 666 este su2letul 1enero"it.ii 6 6 6 !r principiul 7ustiiei este 5inele societ.ii/ sau/ mai 5ine "is/ 5inele 1eneral/ c.ci cu totii suntem o p arte din repu5lica uni#ersal. al c.rui mo nar; e st e Dumne"eu666 cu toii suntem n.scui/ aadar/ nu pentru noi 0nine/ ci pentru 5inele societ.ii aa cum sunt p.rile pentru tot/ i tre5uie s. ne socotim doar asemeni unor instrum e nt e ale lui Dumne"eu/ dar asemeni unor in strumente #ii i li5ere/ capa5ili s. contri5uim la opera lui urm4nd ale1erea noastr.666 &rin aceasta putem 14ndi c. aceste principii ale 1enero"it.ii i ale 7 ustiiei sau piet.tii sunt unul i acelai lucru 6 ,,

%om o5ser#a/ 0n s 24rit/ pentru a 0nc;eia aceast. sc;i./ c. 0n cele trei ela5or.ri ale uni#ersalului/ ale c.ror linii directoare le-am urm.rit/ Lei5ni " a 0ncercat s. 0mp ace modernitatea epocii lui cu actu ali"area mai multor tradiii ale 14ndirii europene6 Caracteristica asocia". ri1oarea al 1e5ric. a noii anali"e cu am5itia unei com5in atorii uni#er,+
,,
De2initie constant. a li5ert.ii/ >n ac elai timp natural. i

re"ona5il.L discutie 0n T;iodicee/ par6

'6

96&6 %II/ '-? -'-*

' '-

sale/ inspirate de Raimond Lulle i continuate 0n secolul al @%II-lea de construciile 5 aroce de Ars Ma1na ale ie"ui tilor/ de la Cla#ius la At;anasius Airc;er/ al c.rui mote nitor direct este De arte com5inatoria din ' 8886 Meta2i"ica su5stanelor i a unit.tii lor 0n e=presia uni#ersului aso cia". teme platoniciene cu un aristotelism re0nnoit/ cu sco pul de a introduce 0n structurile lor cuceriri le tiinelor noi re"ultate din re#olutia 1alilean.6 Doctrina dreptului i a 7 ustiiei com5in. aportul 7 uri sconsalilor romanii/ procla matia au1ustinian. a Cet.tii lui Dumne"eu i dreptul s u5iecti# al modernilor6 S. nu ne 1r.5im/ la r4ndul nostru/ cum s-a procedat adesea pornind de la deci"ii reducti#e/ s. c.ut.m 0n Lei5ni" anunturi anticipatoare ale propriei noastre mo dernit.i 6 Ar 2i/ 2.r. 0ndoial./ mai 0ntelept i/ prin urmare / mai con2orm cu 7u stiia/ s. lu.m aminte la ceea ce ne s u1e rea". re2lecia lui Lei5ni" 0nsui asupra locului s.u 0n isto ria 14ndirii< distana critic. 2at. de credina 0n auto-su2i cienta modernit.tii/ relati#i"at. prin acceptarea traditiilor 0n re2olosirea trecutului in#entar i at i reparcurs 6 Dup. cum/ pentru el / nu aparinea #reunui t.r4m i nu #or5ea dec4t o anume lim5.6 Repu5lica Literelor/ 2orma sa#ant. a acelui respu5lica uni#ersalis nu era ;.r."it. nici unei epoci anume< meta2ora spaial. a o1lin"ii s au a oraului pri#it din di2erite perspecti#e nu tre5uie s . n e 0n ele L e=presia 0n c are se reali"ea". planul uni#ersului/ din care 2iec are epoc. nu cunoate dec4t continu.ri 0nc. pariale i l as . nee=plorate numeroase "one de o5scuritate/ nu purcede dintr- o uni#er salitate e=clusi# sincronic./ ci se situea". i pe a=a unei uni#ersalit.i diacronice6 De alt2el/ Lei5ni" a corectat me ta2ora/ #or5ind de Fo1lin"i #ii ale uni#ersului / i s-a str. duit s. 2orme"e/ con2orm a=elor spatiului i timpului/ con tiina tot mai limpede a unei #iei uni#ers ale 6
BTraducere de Cornel Mi;ai IonescuE

LEIBNIZ - IL!S! AL E$R!&EI B AR!CE %asile Musc. Su1estia ideilor de"#oltate 0n consideratiile ce ur mea". a 2ost culeas. din Lucian B l a1a6 ntr-una din pene trantele sale anali"e stilistice acesta a pus 0n e#ident. co respondentele ascunse dintre stilul 5aroc i meta2i"ica lui Lei5ni" care/ 0n acest conte=t/ apare 0n planul 14ndirii teo retice ca o ilustrare tipic. a mentalit.ii 5aroce6 &relu4nd conceptul at4t de 0ndr.1it de scolastici al 2onnei/ 5 arocul 0i asi1ur./ dup. Lucian B l a1a/ o e=tindere i o aplicare proprie/ mani2est4nd Fo 0nclinare spre 0n2lo rirea a5u "i#. a 2onnelor/ 2orma se de5ordea". pe sine 0n s.i prin repetitie/ se dep.ete prin suprapunere de 2or me 6 Cate1oria c are constituie pentru 14nditorul nostru marca distincti#. a spiritului 5aroc este aceea a in#oltului 6 Spre a-i 0ntele1e mai clar coninutul/ o meniune< de e=em plu/ ea se e=prim./ arat. Lucian Bla1a/ 0n deose5irile ce pot 2i constatate 0ntre o F2loare simpl. i o F2loare in#oalt. de aceeai specie crescut. i culti#at. 0n 1r.din.6 Aceast. tendin. este acti#. i 0n c a"ul ima1inaiei 0ndr.1ostite de 2onne e=cesi#e/ c are a pre"idat constructi a meta2i"icii mo nadelor a lui Lei5ni"/ e=presia cea mai pro2und. i cea mai repre"entati#. a 5arocului 2iloso2ic6 FLumea/ unica i ma rea lume a lui Dumne"eu se descompune la Lei5ni" 0n ' Lucian
Mi ner#a/
Bla1a/ HtiinQ. i creaQie/ >n !pere/ B ucureti6 Editura

)*/ #oI6

@/ p6

' 86

' 'M

FmonadeF/ dar 2iecare monad. este dup. p.rerea sa o Flume 0ntrea1. #."ut. 0ntr-un anume 2el6 Lumea/ cu alte cu#inte/ este compus . din nenum.rate Flumi 6 >ntre lumea #."ut. de orice spirit clasic/ una/ sin1ular./ i lumea #."ut. de mintea 5aroc. a lui Lei5ni"/ adic. lumea compus . din nenum.rate lumi / este o deose5ire ca 0ntre 2loarea de m. cie i tranda2irul in#olt 6 >ntr-ade#.r/ 0ntr-o poriune semni2ic ati#. i 0ntins. a sa/ drumul #ieii lui Lei5ni" - n.scut 0n '8,8 i mort 0n '* '8 tra#ersea". lumea Europei 5aroce 6 %or5ind despre Lei5ni" ca 2iloso2 al Europei 5 aroce/ aceasta presupune aceptarea unei distincii preala5ile< 2iloso2ia 5arocului/ adic. 2iloso2ia din epoca 5arocului i 2iloso2ia 5aroc./ adic. 2iloso2ia purt4nd amprenta stilului i pro5lematicii 5arocu lu i 6 Conclu"ia pe c are #rem s-o impunem 0n urma consideraiilor noastre este c . 2iloso2ia lui Lei5ni" apar in4nd epocii 5arocului este/ 0n acelai timp/ o 2iloso2ie 5a roc./ marcat. #i"i5il de stilul de 14ndire dar i de aria te matic. a mentalit.ii 5 aroce6
-

_ _

n primul r4nd/ o remarc . pri#ind situarea i s torico-2i'-so2ic. a lui Lei5ni" care aparine curentului rationalist al 14ndirii moderne/ pre"ent4nd 0ns./ 0n acelai timp/ serioase a5ateri de la principiile s ale/ 0mpre7 urare care 0l apropie de o mentalitate de tip 5aroc 6 >n esen./ 2iloso2ia lui Lei5ni" aparine re1imului spiritual caracteri"at prin autoritatea a5solut. a u ni#ers alu lui/ instaurat de #ictoria raionalismului european6 !5sesia
' '+

central. a lui Lei5ni" #a coincide/ pe acest moti#/ cu ceea ce repre"int. #aloarea 2u ndamental. a oric.rui raionalism < #oina de a reali"a uni#ersalul6 0n numele idealului s.u de claritate i di stincie a ideilor 14ndirii noastre/ proclamat 0nc. de Descartes i le1at/ desi1ur/ i de #ointa sa de uni #ersal/ raionalismul respin1e contrariile i 0i repu1n. con tradicia6 $nitatea lor este decretat. c a 2i ind doar o stare de c on2u"ie 0n c are contrariile se complac 0ntr-o armonie apa rent.6 0n spirit raionalist/ opera lui Lei5ni" constituie o 1randioas. 0ncercare de a 0ntemeia unitatea i armonia c a atri5ute ale ratiunii uni#ersaleL aadar/ o unitate i o ar monie uni#ersal. at4t 0n cele materiale c 4t i 0n cele spiri tuale/ FLei5ni" - o5ser#. 0n acest sens D 6 B a r t ; caut. o ordine de drept suprastatal./ care s. uneasc. popoareleL o unitate a ade#.ratei credinte cretine ce st. deasupra con 2esiunilor cretine L principiile unei moralit.i care este eli 5erat. de di#ersit.ile temporale i spatiale 2iindc. 0n ea p.ete 0n 2at. natura ori1inal. a omului6 Lei5ni" caut. totul 0n toate - o 2iloso2ie a uni#ersalit.tii/ o p;ilosop;ia perennis/ una dura5il./ adic. o 2iloso2ie care s. contin. ade#.rul 6 M Ast2el/ 0n planul actiunii politice/ #ointa de uni#ersal prinde corp 0n ideea imperiului / 0m5r.iat. cu entu"iasm de Lei5ni"/ 0n realitate una din ilu"iile 0n care s-a le1.nat 14ndirea sa6 iloso2ul monadelor mai st.ruia s. #ad. 0n imperiu sin1urul mi7loc de redresare naional. a2lat la 0ndem4na 1ermanilor/ dei/ 0n epoca sa/ instituia imperial.
-

D6 Bart; / Das Zeitalter des BarocXs und die &;ilosop;ie #on

Lei5ni"6 0n #oI6 Die Aunst2ormen des BarocX"eitalters6 Berna/ ' (?8/

p 6 ,M?6

'',

F#idat. putin c4te putin de su5stana saF nu constituia Fc4 tu i de putin mai mult dec4t un ri tu al2olcl oric i perimatF 6

5eau ori 1inalitatea 14ndirii saleF6 , A m5iionat de idealul edi2ic.rii uni#ersalului 0n planul 14ndirii 2iloso2ice/ Lei5ni" # a e=tra1e di n doctrinele predecesorilor nu ele mentele de 14ndire di2erite/ ci cele identice ce se c ons tituie >ntr-o sum. de principii dura5ile/ care se pot articula armo nios 0ntr-o nou. 2iloso2ie/ acea 2iloso2ie uni#ersal ./ etern./ Fp;ilosop;ia perennisF/ dup. a c.rei ;i mer. omenirea aler 1ase de-a lun1ul unor lun1i secole de 14ndire 6 Este/ desi1ur/ o alt. pro5lem. 0n ce m.sur./ inspirat de mira7ul acestei Fp;ilosop;ia perennisF/ Lei5ni" a dat 0ntr-ade#.r peste nite principii de 14ndire cu ade#.rat uni #ersale/ ce se las. 0mp.cate 0n c orpul unitar/ armonios >n tocmit/ al unei doctrine 2iloso2ice eterne6 n orice ca"/ ideea purt4nd amprenta uni#ersalismului rationalist al unei Fp;ilosop;ia perennis este considerat. de c.tre Lei5ni" din un1;iul temei tipic 5aroce a relatiei dintre centru i pe ri2erie6 De aceea/ tratarea pro5lemei 0mprumut. termeni
96 9usdor2/ Les principes de la pensee au siecle des Lumieres6 &ari s / &aGot/

' (* '/ p6 ) M 6
>n 2iloso2ie6

, M6

lorian6 >ndrumare

proprii domeniului ar;itecturii/ arta pre2erat. a 5arocului6 D atorit. 7 ocului de perspecti#e - o alt. tem. central. a 5 arocului - 2iecare 2il o s o2ie i storic . inau1urea". propria s a perspecti#. relati#./ particular./ asupra realit.ii 6 Dincolo de aceste un1;iuri de perspecti#. particulare/ constituind doar puncte ae"ate pe o peri2erie / e=i st. un centru unic 0n c are toate aceste perspecti#e p articulare se armoni"ea". adun4ndu-se 0ntr-o unitate ce constituie coninutul sis temului uni#ersal al c.utatei Fp;ilosop;ia perennis 6 ie c are 2iloso2ie istoric. 0i desc;ide perspecti#a sa proprie asupra lumii / ast2el c. ade#.rurile ce le conine nu pot a#ea dec4t un caracter relati#6 D ar/ din 0nsumarea acestor ade #.ruri relati#e se constituie ade#.rul a5solut al 2iloso2iei supraistorice/ Fp;ilosop;ia perennis 6 Hi totui/ 0n ca"ul lui Lei5ni" se poate 0nre1istra i tendina a5aterii de la a2irmarea nea5.tut. a #alorii a5 solute a uni#ersalului/ proprie raionalismului clasic6 Este #or5a de o ade#.rat. ere"ie ce-l a5ate pe 2iloso2ul mona delor de la tradiia raionali smului/ apropiindu-l de c4mpul stilistic al 5arocului6 Ea const. 0n a2irmarea #alorii indi #idualului ca 2ii n d 2aptul 2undamental 0n structura realit.ii 6 Monada se de2inete nu numai c a Fo su5stan. simpl. BMonadolo1ia O ' E dar tre5uie c;iar ca F2iece mo nad. s. 2ie di2erit. de oric are alta du al.6 n &rincipii ale naturii i ale 1ra2iei 2onda te pe ra 2iune/ Lei5ni" #a 2i i mai clar< 0mpreun. cu un Fcorp parti cular 2iecare monad. constituie o Fsu5stan. #ie 6 BO I%E6 n re2eririle s ale la Lei5ni"/ Lucian Bla1a #a identi2i ca 0n monadolo1ia acestuia e=presia unei Fn ."uine 2orma ti#e Btermen propriu 14ndirii lui Bl a1aE care s-a mani2es tat su5 semnul tendinei indi#iduali"ante 6 F Concepia me ta2i"ic. a lui Lei5ni" a crescut tocmai din n."uina indi''8

#iduali"ant.66 6 Lei5ni" a2irm.< 2iecare monad./ ca atare/ e nu numai un moment 0ntr-o discontinuitate ci i o indi#i dualitate complet distinct./ 0n"estrat. cu o seam. de 0nsu iri unice/ o lume pentru sine/ care/ nu se repet. i care aa cum este/ nu este dec4t o sin1ur. dat.6 Niciodat. 0n istoria 14ndirii umane ima1inatia speculati#. nu s-a l.sat cu acelai entu"iam antrenat. de tendina indi#iduali"ant./ c a 0n ca"ul acesta al meta2i"icii lei5ni"iene6 A#em aici de-a 2ace cu ca"ul rar al unui stil de 14ndire reali"at p4n. 0n ultimele lui consecine 6 ? Consec#ent punctului de #edere uni#ersali st al ratio nalismului/ Spino"a a admis 0n cadrele ri1uros moniste ale concepiei sale o sin1ur. su5stan.6 n raport cu aceasta/ lucrurile indi#iduale apar doar c a ni te limit.ri / detennin.ri ne1ati#e ale su5stanei unice a5solute6 9.sim la Lei5ni" o atitudine opus.< din perspecti#a monadolo1iei indi#idul nu contea". ca un ne1ati# ci trece drept un po"iti # 6 El admite o in2initate de su5stante/ 2iecare de sine st.t.toare/ monadele / a#4nd o ireducti5il. indi#i du alitate6 F>n timp ce Spino"a - o5ser#. &aul Da"ard operea". prin reducerea la uni#ersal/ Lei5ni" c aut. un acord 0n care uni#ers alul s. 2ie repre"entat 2.r. c a p articu larul s.-i piard. drepturileF6 E2ortul de a a2inna indi#i dualul 0n atmos 2era uni#ersalist. 0ntreinut. de rationalis mul modern/ i ar apoi pe unnele acestuia de iluminism 2ac din Lei5ni" nu numai precursorul unui mod de 14ndire care se #a impune prin 2onnula dialecticii 2rec#entat. de
L6 Bla1a/ !ri"ont i stil 0n !pere/ B u c u re ti / Editura Min er#a/ ' ( ) ? / #oI6 I@6 p6 ' 8' 6

&6 Da"ard/ Cri"a contiinKei europene Q 8)-- Q *'?/ B ucure t i /


Editura $ni#ers/

' '+ p6 , ' 8 6

' '*

repre"entanii idealismului 1erman/ dar 0l impun ca un ca" sin1ular/ i"olat 0n conte=tul de idei al epocii6 n aceast. proiectare a realit.ii 0ntr-o Frepu5lic. de su2leteF - c are este/ 0n c aracteri"area lui Mircea lori an/ monadolo1i a */ au conlucrat pe l4n1. di2erite inspiraii meta2i"ice i su 1estii de alt. 2actur.6 Tre5uie s. identi2ic.m 0n i ndi#idua lismul monadolo1iei i un re2le= al st.rilor social-politice din 9ermania #remii lui Lei5ni" care/ datorit. de"mem 5r.rii s ale interioare/ se 0n2.i a ca un #erita5il con1lome rat de monade statale/ politice/ independente una de alta i incapa5ile de a 1.si 2ormula util. 0n #ederea unei uni2ic.ri a lor6
-

_ _

Asem.narea cea mai 1eneral. dintre 5arocul arti stic i 2iloso2ia lui Lei5ni" ine de ordinul c4mpului stilistic 6 Am4ndou. se 0nr.d.cinea". 0n solul acelorai c ate1orii de simire/ 14ndire i #oin. cultural./ care alc.tuiesc ceea ce ne-am deprins s. numim stilul 5aroc 6 Su5ordonat pro1ramului de propa1and. reli1ioas. pus 0n micare de Contrare2orm./ 5arocul #a c .uta s . acre dite"e 0n mentalitatea european. a #remii sale ima1inea trans2i 1urat. 0n plan artistic a unei 5iserici trium2.toare ecclesia trium2ans - ce a reuit s. tra#erse"e cu succes >n cerc .rile desta5ili"atoare ale Re2ormei 6 %ictorioase/ 2ie care 0n planul ei propriu de actiune/ Biserica i Re1ali ritatea se #or mani2esta solidar < B iserica #a 0m5r.ca Re1a-

* M6
' ')

lorian/ op6

cit6/ p6

' 6

litatea/ 0n calitatea atar. terestr. a #ointei ce reti/ 0n mantia unei lumini di#ine/ ce-i con2er. un pres ti1iu inataca5il6 &uterea lumeasc. i puterea dumne"eiasc. 0i dau m4na pentru a crea 0mpreun. un indestructi5il an1rena7 politico-reli1ios/ 0n care cele dou. elemente se 0n2r.tesc pentru a se spri7ini reciproc 0n scopul su5ordo n.rii 0ntre1ii s2ere a #ietii omeneti 6 >n domeniul contiintei / 5 arocul #a produce o 2alie a sensi5ilit.ii/ reamintindu-i omului cu orice prile7 c. su5 stanta mistic. a etemit.tii lui Dumne"eu umple 1lorioas. 0ntre1ul spatiu al realit.ii intra- i e=tra-umane6 9lori2i carea lui Dumne"eu - Fad ma7 orem 1loriam Dei #a con st itu i / de alt2el/ tem a pro 2e r a t . pe care se #a e=ersa con tiinta 5aroc.6 >n planul 14ndirii 2iloso2ice trium2al ismul 5aroc 0i #a 1.si un corespondent per2ect 0n conceptia lui Lei5ni"6 Ea este conceput./ 0n esent./ 0n mar1inile acelei ai intentii de a prem.ri 1loria mi stic. a lui Dumne"eu6 Toate aspec tele uni#ersului lei5ni"ian concur. spre a 0n2.tia un pro 1ram de 1lori2icare a lui Dumne"eu - Fad ma7 orem 1lo riam Dei 6 9loria lui Dumne"eu de#ine un leit-moti# ce re#ine 2rec#ent de su5 pana lui Lei5ni " - Feu s u s tin - m.r turi sete Lei5ni" - c. Dumne"eu nu 2ace nimic c are s. nu merite a 2i 1lori2icat BDisertaie meta2i"ic. -O IIIE 6 Toate monadele uni#ersului conceput de Lei5ni" 0i unesc #ocile 0ntr-un uria cor al creaturilor/ menit s. c4nte 0ntru sla#a etern. a lui Dumne"eu/ creatorul des.#4rit al unei lumi des.#4rite i ea6 &rin c;iar proprietatea s a 2u n damental. de a a#ea p erceptii/ repre" ent . ri 2iecare monad. particip. la pream.rirea lui Dumne"eu - F1loria lui D umne"eu este i ea redu5lat. datorit. at4tor repre"ent.ri cu totul deose 5ite ale operei saleF BI5idem -O I@E 6
/

''(

_ _

n opo"iie cu ec;ili5rul static din care epoca anteri oar. lui/ a c'asicismului/ 0i 2.cuse suprema sa re1ul./ 5a rocul aduce o alt. #i"iune 1eneral. a realit.ii dominat. de principiul dinamismului6 E=presia 2iloso2ic. a principiului 5aroc al dinamismului o repre"int. tocmai 2iloso2ia lui Lei5ni" 6 Acesta i-a el a5orat dinami smul 0n procesul critic al carte"ianismului6 0n doctrina sa 2iloso2ic. 1eneral. Lei5ni" se desparte de Descartes printr-o con#in1ere esen ial. i simpl.L cum remarca &6 Da"ard este #or5a de 2ap tul c. autorul Monadolo1iei nu putea admite c. F1eometri a d. e=plicaia ultim. a lucrurilorF6 Reducia 0n manier. carte"ian. a realit.ii doar la num.r i 2i1ur./ 1olete e=is tena de 5o1.ia coninutului ei #iu 6 &entru Descartes su5s tana era 2ie 14ndire/ 2ie 0ntin dere6 Separat. de su5iectul real care o produce 14ndirea constituie pentru Lei5ni" numai o simpl. a5stracie6 La 2el/ reduc4nd corpurile doar la 0ntindere r.m4ne ne0neleas. micarea lor/ ele r.m4n4nd condamnate la o stare de per petuu repaos/ la pasi#itate6 Con2und4nd su5stana/ din care 2.cuse ideea central. a concepiei sale/ cu un atri5ut 1eo metric al ei/ 0ntinderea/ Descartes procedea". 0n mod sim plist/ lipsit de simul nuanelor6 Socotind 0ntinderea drept o realitate independent. 0nseamn. s. accept.m pasi#itatea su5stanei/ adic. a pri#a realitatea de dinamismul ei i a in) &6 Da"ard/ op6 cit6/
'Mp6 ,',6

troduce ineria 0n ordinea mic.toare a lumii6 Dualismul carte"ian mer1e pentru a e=plica aspectul static al realit.ii/ d ar nu poate da socoteal. de2el de aspectul complementar/ dinamic al acesteia6 &entru Lei5ni" lucrurile dac. nu sunt mai complicate se 0n2.iea"./ 0n orice c a"/ 0ntr-o 2orm. mai comple=.< materi a nu poate 2i redus. doar la 0ntindere/ ea este/ toto dat./ i acti#itate/ dup. cum spiritul nu 0nseamn. doar 14ndire ci i sensi5ilitate i #oin.6 Lei5ni" #a admite o in 2initate de su5stane indi#iduale BMonadolo1ia -O (E/ 2iecare de sine st.t.toare/ autonom. Bldem/ -O )E pe care/ se pare su5 su1estia lui 96 Bruno/ le numete monade Bldem/ - O 'E 6 ! c aracteristic. 2undamental. a monadelor re"id. 0n acti#ismul lor intrinsec6 iecare monad. repre "int. un centru de ener1ie/ de aciune/ acti#itatea proprie 2iec.rei monade pro#enind nu din a2ara sa/ din e=terior/ ci constituind c;iar principiul ei intern Bldem/- O ''E 6 Din 0m pletirea aciunii monadelor 0nelese ca asemenea centre ener1etice/ puncte e=isteniale/ atomi meta2i"ici / dispu n4nd de 2or. propri e 2iecare/ se ese p4n"a permanent nou. a realit.ii 6 Noiunea central. a 2i"icii lei5ni"iene de#ine aceea de 2or. i toate celelalte se de2inesc prin raportare la aceasta< masa 0ns.i nu este din aceast. perspecti#. altce#a dec4t 2or. pasi#.6 n realitate/ i spre deose5ire de Descartes/ nu micarea r.m4ne constant./ crede Lei5ni"/ ci cantitatea de 2or.6 Numai c. 2ora/ i ar. i spre deose5ire de Descartes/ nu este ce#a e=terior corpului ci un principiu interior/ iar corpul 0nsui constituie mai mult dec4t o reali tate 2i"ic./ el desemn4nd o cate1orie meta2i"ic.6 De 2apt/ la Lei5ni" monada repre"int. un principiu imaterial ce tre 5uie conceput prin analo1ie cu su2letul6 'M '

Aadar/ teoriei e=clusi# mecanice a lui Descartes/ cau"elor oca"ionale decretate de Malle5ranc;e/ panteis mului lui Spino"a at4t de 0n#ecinat cu oca"ionismul/ Lei5ni" le opune principiul s.u< a e=ista 0nseamn. a acti#a6 D atorit. acti#it.ii sale/ monada ca su5stan. indi#idual. se pre"int. i ca su5stan. dar i drept cau". 0n acelai timp6 Statica lui Descartes/ impre1nat. de elemente mecaniciste de 14ndire/ este completat. de Lei5ni" cu o dinamic. ce cuprinde ad4nci implicaii de natur. dialectic.6 Dinamis mul este cu#4ntul nou rostit de Lei5ni" 0n 2iloso2ie/ 0n acord cu 0nclinaiile 5aroce ale temperamentului s.u 14nditor6

_ _ _

A2initatea de su5stan. dintre Lei5ni" i 5aroc se ma ni2est./ 0n primul r4nd/ 0n plan etic/ prin o5sedanta i c;i nuitoarea 0ntre5are< cum se poate concilia pre"ena r.ului 0n lume cu e=istena concomitent. a unui Dumne"eu 0ne les ca raiune/ 0nelepciune/ 5un.tate i 2rumusee des. #4rit./ ae"at drept o suprem. per2eciune peste cupola acestei lumi imper2ec te 6 ( Din punct de #edere ri1uros reli 1ios r.ul se 0n2.iea". ca un dat 2undamental i el pro#ine din 0ns.i 0ntocmirea meta2i"ic. de2ectuoas. a realit.i i 6 El pro#ine/ 0n primul r4nd/ din 0mpre7 urarea c. Fci#itas ter renaF a cretin.t.ii se "5ate de"5inat. 0n urma Re2ormei 0n (
D6 Deimsoet;/ Lei5ni" :eltansc;anun1 als $rsprun1 seiner
-

9edonXen Celt

A a n t s tud ie n

'('*

'MM

dou. ta5ere reli1ioase opuse/ c atolicii i protestantii/ 0n lupt. una cu alta/ cu intentia de a se e=termina reciproc6 C;inuit. de insolu5ila pro5lem. a ori1inii i pre"en tei r.ului 0n lume/ contiinta 5 aroc. se 2r.m4nt. n4ndu-se permanent interior/ 0nc.rcat. de o nelinititoare tensiune/ o tensiune 0ntre timp i eternitate/ 0ntre #remel nicia aparentelor i dura5ilitatea esentei/ 0ntre nimicnicia omeneasc. i atotputernici a dumne"eiasc./ 0ntre c aracterul 0nl.ntuit prin necesit.tile lumii al e=istentei omeneti i li5ertatea oamenilor 0n sensul respin1erii lumii i al 0n#in 1erii lumii prin d.ruirea 0n 2a#oarea eternului i $nului 6 Lipsa de m.sur. este cea c are amenint. 0n ca"ul c. i denti 2icarea cu una sau alta dintre acestea este posi5il. 6 ' B arocul sap . a5isuri de n etrecut 0mp.rtind realul 0n t.r4muri polar opuse/ peste care nu se pot arunca nici u n 2el de punti de le1.tur.< Dumne"eu i lumea/ #enicia i tem poralitatea/ su2letul i timpul/ moartea i #iata/ asce"a i 2ericirea lumeasc./ credinta i tiinta6 Aceste opo"itii alimentea". 0n permanent. contiinta 5aroc. imprim . stilului 5aroc acel dinamism/ acel principiu al mic.rii per manente prin care acesta se situea" . 0ntr-o opo"itie direct. cu statismul clasicist6 B arocul #a umple cerul senin al cla sicismului cu norii 0nc.rcai de tensiuni ne5.nuite ai unei de#eniri ce nu cunoate repaos6 Lei5ni" se 0nt4lnete c u c 4mpul mentalit.tii 5aroce 0n e2ortul comun de a e#identia c ontrariile 0n c are se despic. polar continutul realit.ii6 Dorinta #ie de unitate a spiritu lui s.u se lo#ete de realitatea dur./ ce-l aa". 0n 2ata unei 0ntre1i serii de contrare dintre c are/ 0n &re2ata la editia sa a
aos Bart;/ op6 cit6 p6

+6

' M+

Monadolo1iei/ E6 B outrou= a menionat c4te#a< 1eneral particularL posi5il-real L matematic-2i"ic L mecanism-2ina lismL materie-spiritL e=perien.-ineitate L corelaie uni#er s al.-spontaneitate L 0nl.nuire cau"al.-li5ertate uman.L pro #idena-r.ulL 2iloso2ia-reli1ia6 Toate aceste contradicii scrie E6 B outrou= - prin anali". despui at. din ce 0n ce mai mult de elementele lor comune de#in acum at4t de di#er 1ente 0nc4t pare cu neputin. o 0mp.c are a lor/ i ar opiunea pentru una din dou./ e=clu"4nd complet pe cealalt./ pare s. se impun. unei 14ndiri dornice de claritate i consec #en. Situate 0ntr-o radical . opo"iie/ contrariile nu pot 2i 0mp.cate 0ntr-o 2ormul . #alid. c are s. stin1. tensiunea din tre ele6 Sin1ura soluie care i se o2er. 5arocului este cea a unor treceri treptate/ a metamor2o"elor produse lent/ 0n decursul c.rora un contrariu poate trece pas cu pas 0n opu sul s.u6 Este #or5a/ adic./ de a produce in2ime sc;im5.ri c antitati#e/ care 0nsumate produc 0n cele din urm. o sc;im 5are calitati#.6 &rin creterea s au descreterea in2init 1ra dual. a unei calit.i date se prepar. o nou. calitate6 In2ini tatea nuanelor ce se >ntind >ntre o calitate i opusul ei asi 1ur. inepui"a5ilitatea de coninut a realit.ii/ 2armecul i culoarea sa6 iecare lucru are l imitele sale 0ntre care meni n4ndu-se se p.strea". pe sine deose5it de celelalte6 D ar nici un lucru nu r.m4ne 5locat >ntre aceste limite/ el 2iind acionat de o 2or. entele;ial. c are 0l trans2er. unui perm a nent proces de #ia.6 ! putere cu actiunea unui destin im placa5il ce s-a cui5.rit >ntr-un lucru oarecare 2ace ca acel
F

Boutrou=/ Notice sur la #ie et la p;ilosop;ie 0n #oI6 Lei5ni"/ La Monadolo1ie/ &aris/ Dela1ra#e/ p6
M)6

' M,

lucru s. treac. peste limita care 0l separ. de celelalte pen tru a de#eni c;iar cel.lalt/ opusul lui6 D atorit. acestor treceri/ 5 arocul concepe realitatea ca un 2lu= de micare continu. 0n c are cel de 7o s este 0mpins 0n permanen. c.tre cel de sus/ unde in2eriorul este m4nat spre superior6 n acest punct/ monadolo1ia lei5ni"ian. se 0nt4lnete cu mentalitatea 5 aroc. 0ntruc4t F2iloso2ia s a este dominat. de i deea c. esena monadei se 0ntemeia". pe acti#itatea sa proprie/ deci 0n micarea prin c are o 2orm. sin1ular. de #ia. a7 un1e s. se 0mplineasc. printr-o de ri#are temporar.

Am #."ut c. mentalitatea 5 aroc. este dureros o5se dat. de contiina marilor opo"iii 0n care se 2r4n1e reali tatea6 &rin repre"entarea lumii c a i creaie per2ect. a lui Dumne"eu / pe c ale indirect./ monadele repre"int. per2ec iunea lui Dumne"eu 0nsui6 FSe po ate c;i ar spune - re marc. Lei5ni" - c. orice su5stan. poart. o arecum carac teru l 0nelepciunii in2inite i al atotpu terniciei lui Dumne"eu i 0l imit. at4ta c4t este capa5il. s. o 2ac. BDisertaQie meta2i"ic. O I@E 6 Cu acest prile7 se impun 0n primul plan al discuiei noastre un ir de opo"iii ca in2init 2initL etern-trec.torL per2ect-imper2ect6 Mai cu seam. pasiunea eternit.ii este cea care trans 2i1urea". contiina 5arocului6 Ea dictea". o anumit. atitu-

6 Bart;/ op6 cit6/ pL ,+ + 6

'M?

dine 2at. de moarte< aceasta este resimtit. ca un e#eniment tra1ic care 0ntrerup4nd de2initi# 2irul #ietii/ 0l 0mpiedic. pe om s. se reali"e"e pe dimensiunea in2initului/ 0i spul5er. acestuia orice ans. de a par#eni la eternitate6 &entru men tali tatea 5arocului eterni tatea tre5uie reali"at. 0n #iat. i nu dup. #iat./ 0n moarte 6 Este/ deci/ o eternitate prin concen trare/ pe c4nd cea din urm. 2orm. de eterni tate/ cea o2erit. prin moarte/ nu este dec4t una 1oal./ #idat. de continut i sens6 Intentia 5arocului este de a do54ndi o eternitate tan 1i5il. 0n limitele #ieii de aici prin comprimareL ceea ce im plic. 0n prim. instan. pro5lema 2ilos o2ic. a raportului din tre 2init i in2init6 Cum in2initul poate s.I.lui 0ntr-o #ia. care este 2init.3 >ntre5area aceasta cuprinde unul din resor turile concepiei lei5ni"iene asupra monadelor care 0ncearc. u n r.spuns tocmai la aceast. c;inuitoare 0ntre5are a relatiei reciproce dintre 2init i in2init< Forice su5stan. poart. oarecum caracterul 0nelepciunii in2inite i al atot puterniciei lui Dumne"eu i 0l imit. at4ta c4t este capa5il. s. o 2ac.F BDisertaQie meta2i"ic. O I@E 6 Monada/ aa cum o 14ndete Lei5ni"/ o2er. tocmai con2irmarea 2aptului c. 2initul - o monad. indi#idual. - poate/ datorit. propriet.ii sale de percepie/ s. 2ac. loc 0n sine lumii in2inite/ alc.tuite de nenum.ratele monade6 Alt2el "is/ o monad. este un in2init 0ncapsulat 0ntr-un 2init6
-

_ _ _

Lei5ni" mai are 0n comun cu s2era de preocup.ri a 5arocului interesul mani2estat pentru ideea de armonie6 FMai presus de orice/ Lei5ni" este un #irtuos al concilierii
' M8

i al armonieiF/ 0l c aracteri"ea". M6 lori an 6 &rincipiul armoniei 0i domin. 14ndirea 0ntr-o m.sur. ce 2ace din el una din personalit.ile cele mai in2luente din punct de #e dere spiritual ale Europei 5aroce de la ;otarele secolelor al @%II-lea i al @%III- lea6 Cum scrie &aul Da"ard/ pentru Lei5ni" Farmonia r.m4ne supremu l ade#.r meta2i"i c 6 n ea se contopesc di #ersit.ile c are p.reau ireducti5ile/ compun4ndu-se 0ntr-un tot 0n care 2iecare 0i are locul/ con2orm unei ordini di#ine6 $ni#ersul este un mare cor/ indi#idul are ilu"ia de a i c.uta sin1ur c 4ntul/ dar/ de 2apt/ el nu 2ace dec4t s. urm. reasc. o partitur. uria./ 0n care 2iecare not. a 2ost ast2el plasat. 0nc4t toate #ocile s.-i corespund./ iar ansam5lul lor s. 2orme"e un concert mai des.#4rit dec4t armonia s2erelor/ #isat. de &laton 6 ntr-un studiu dedicat ideii de armonie la Lei5ni"/ Y#on Bela#al a demonstrat c. aceasta se de2inete ca o unitate de contrarii / un itas in #arietate e=presie 0n c are unitas este ec;i#alent cu simp lic itas/ s imil itudo/ identitas/ consensus/ m u ltitudo/ di#ers itasF 6 ' !5sesia ideii de armonie se resimte 0ntr-una din cele mai caracteristice doctrine ela5orate de Lei5ni"/ cea a armoniei presta5ilite 6 &ornind de la premisa c. monada 0nseamn. li5ertate/ Lei5ni" 0ncearc. s. concilie"e deter minismul cu li5erul ar5itru/ cau"alitatea cu 2inalitatea6 De
-

M6

lorian / op6 cit/

p6

-6

&aul Da"ard / op6 cit6 / pp6 ' (-M-6 Y#on Bela#al/ LRidee d R;armonie

sur l R ; i stoire de l a p;i losop;i e 6 En ;o mma1e a Marti al


9 u erou l t F &ari s / Li 5rairie i s c ; l ac;er/
( 8, / p6 8 I 6

'M*

2apt/ ideea armoniei presta5ilite se 0nscrie 0n c 4mpul tra 1icului contiinei 5aroce prin e2ortul de a 0mp.ca lucruri ce nu se las. prinse su5 aceeai unitate< materialismul realit.ii i li5ertatea monadei6 &e de o parte/ 0n realitate totul se petrece c on2orm unor se#ere prescripii matema tice 6 &e acest moti#/ totul poate 2i m.surat i socotit i/ ca atare/ este pre#i"i5il 6 $ni2onnul/ ordonatul/ pre#i"i5ilul alc.tuiesc lim5a7 u l 0n care este scris./ Fmarea carte a na turiiF Ble 1rand l i #re du mondeE pentru a recur1e la e=pre sia lui Descartes BDiscurs asupra m etodei6 6 - &artea 'E 6 &e de alt. parte/ ca elemente 2undamentale care alc.tuiesc rea litatea/ monadele intr. 0n aceast. ur"eal./ 2.cut. numai din re1ularit.i matematice/ a realit.ii 6 iecare monad. consti tuind o su5stan. indi#idual./ ce#a 0ntre1 i complet 0n sine se de2inete 0ns./ 0n esena sa/ ca li5ertate/ i este con damnat. s.-i asume aceast. li5ertate 6 n numele li5ert.ii monadelor/ dat. de indi#idualitatea ireducti5il. a 2iec.reia dintre ele/ ar urma ca lim5a7ul naturii s. 2ie 2.cut din tr-o impre#i"i5il . spontaneitate 6 Aici se nate contradicia 0n 2aa c.reia este pu s Lei5ni"6 M aterialismul ine de dome niul a ceea ce se repet./ el repre"int. lim5a7ul cel mai intim al naturii 0ntruc4t D umne"eu a creat lumea 0n con2ormitate cu re1ulile unui calcul strict matematic6 Totui/ 0n procesul de #ia. continuu re0nnoit./ al naturii/ nimic nu se repet.< Fc.ci 0n natur. nu e=ist. niciodat. dou. 2.pturi cu des. #4rire una cu cealalt. F BMonadolo1ia O ( E 6 Toate sunt produse de o inepui"a5il. 2ante"ie creatoare/ a c.rei li5er tate nu poate 2i prins. 0n 2ormula unui calcul pre#i"i5il6 Din aceast. cau". Dumne"eu 0nsui pare s. 2ie pus 0ntr-o tra1ic. contradicie cu el 0nsui < el procedea". 0n sens strict matematic 0ns. 0n acelai timp pun4nd la contri5uie i ima1inaia nesecat. a unui artist6 Monadele 2iind su5stane
6 6 6 6

'M)

indi#iduale/ irepeta5ile 0n spaiu i timp/ nu pot 2i create dec4t 0n mod indi#idual succesi#/ ceea ce implic. solici tarea/ de 2iecare d at. 0ntr-un alt 2el/ a 2ante"iei creatoare dumne"eieti 6 ! creatie 0n serie/ concomitent. nu este cu putin./ ea nu poate mer1e al.turi cu ideea indi#idualit.ii monadelor6 S oluia lui Lei5ni" este creatia continu./ per manent./ ce se 0mplinete ca o succesiune 0n timp6 n conclu"ia acestei p.ri a consideraiilor noastre/ putem a2irm a c./ tr.ind cu o deose5it. intensitate r.ul 0n 2ipt p4n. 0n r.d.cina ultim. a realit.ii/ Lei5ni" #a c.uta s. 1.seasc. o s oluie de compromis cu r.ul/ prin mi7 locirea c.reia acesta s. poat. 2i inte1rat ca 2apt al unui sistem ra ional superior6 n solutie 1eneral./ 0mp.carea cu situatia dat. i-o #a o2eri tocmai ideea de armonie6 Anticip4nd pe De1el/ Lei5ni" #a 0ntele1e armonia precu m mai t4r"iu acesta unitatea di alectic./ drept un mi7 loc de 0mp.c are cu r.ul/ de acceptare/ asimilare i 7usti2icare a pre"enei lui 0n lume6 Semni2icaiile 5aroce ale noului concept de armonie pe care 0l aduce 14ndirea lui Lei5ni" ies pre1nant 0n e#i den. mai ales prin comparaie cu ideea de armonie ierar ;i"at. a clasicismului6 E=presi a 2iloso2ic. a acestuia apare mai cu seam. la Malle5ranc;e6 &entru acesta Dumne"eu contea". ca o 2iin. uni#ers al . Fcare 0nc;ide 0n sine 0ntr-o manier. re"ona5il. toate e=istenteleF6 D ar/ 0ntr u c 4t 2iintele raionale nu sunt 0n mod e1al des.#4ri te/ ele tre5uie s. >ntemeie"e Fo ordine necesar. i imua5il. din cau"a rapor turilor de per2eciune care se sta5ilesc >ntre aceleai e=is tenteF BDe la rec;erc;e de la %erileRE6 Armonia preconi "at. de Lei5ni" este str.in. de ideea unei asemenea ierar;ii a e=istenelor >ntocmit. pe criteriul per2ectiunii lucrurilor 0n raport cu Dumne"e u 6 Armonia lei5ni"ian. este una a di#er' M(

sului prin 2orm. i coninut/ iar nu una pur i simplu de po "iie ca la Malle5ranc;e6 Conceptul de armonie pre"int. o deose5it. comple =itate/ acoperind prin #alenele sale un c4mp lar1 de su 1estii 0n care intr. lo1ica/ etica i estetica/ teolo1ia i drep tul6 El este de asemenea acti# i 0n planul 14ndirii i acti #it.ii politice at4t de 5o1ate a lui Lei5ni" pus. 0n ser#iciul unirii celor dou. con2esiuni ale Bisericii catolice apusene sau 0n cea a uni2ic .rii 9ermaniei 6 >n aceast. pri#in. sco pul s.u m.rturi sit este de a identi2ica armonia pretutindeni acolo unde ea e=ist. sau de a 0n2.ptui armonia acolo unde ea nu e=ist. 0nc. 6 FA re1.si unitatea i armonia lucrurilor pe care spiritul omenesc pare s. 2i renunat s. le mai # ad. sau poate c;iar s. le admit./ iat. scopul pe care i-l pro pune Lei5ni" 6 Armonia este decretat. oricum un principiu normati# suprem c are 0 i 1.sete 7usti2icarea 0n c;iar 2undamentele meta2i"icii lui Lei5ni"6 Armonia se de2inete prin corelaia cu di#ersitatea < ea presupune di#ersitatea/ iar 0n acest con te=t r.ul apare i el inte1rat coninutului armoniei ca un element sau moment component al ei6 Armonia nu anu lea". r.ul/ nu-l poate smul1e din solul realit.ii/ dar 0l 7us ti2ic. drept necesar/ parte indispensa5il. i de ne0nlocuit a acelei di#ersit.i pe temeiul c.reia se constituie unitatea6 Rolul i e2iciena r.ului sunt totui limitate6 >n #i"iunea teolo1iei lui Lei5ni" r.ul nu poate constitui cau"a ultim. a celor ce sunt/ c.ci o asemenea 0mpre7urare ar contra#eni total caracterului di#in al realit.ii ce s-a n.scut 0nno5ilat. de cele mai 5une i ntenii ale lui Dumne"eu/ pe 5a"a unu i
B outrou=/ op6 cit6

p 6 M)

calcul matematic ri1uros/ tocmai pentru a putea certi2ica ideea meiorist. a celei mai 5une lumi cu putin.6 &e de alt. parte/ prin dinamismul ce-l 0ntreine/ r.ul apare drept su port al #ieii uni#ersale 0n s 4nul c.reia tre"e te prin con trast apetitul c.tre 5ine i per2eciune6 Este #or5a/ aici/ de puterea 2ecund./ po"iti#./ a r.ului elo1iat. i de 9oet;e 0n aust B#6 '++?- '++8E6 FEin Teil #on 7 ener Ara2t Die stets das B os ser#ill und stets das !ute sc;a22tF 6

_ _ _

Am #."ut c. #r4nd s. 0n#in1. tra1icul marilor opo "itii ale 14ndirii i simirii/ 5arocul construiete 0ntre aces tea treceri treptate/ 1raduale/ ce prin nuan.ri recur14nd la in2inite"imale apropie e=tremele unele de altele p4n. la a le identi2ica6 Nimic nu se poate reali"a dintr-odat. - natura non 2ecit saltum - con2orm unei conceptii tipic 5aroce/ ci dup. un plan 5ine sta5ilit dinainte de di#initate/ etap. cu etap./ ca o micare treptat. de la poten. la act 6 orta dina mic./ de pild./ se nate dintr-5 in2initate de st.ri moarte/ micarea const. dintr-o in2initate de momente de repaos 6 &rin meta2i"ica sa/ Lei5ni" #a 0ncerca el 0nsui o rea5ilitare 0ntr-o manier. proprie a ideii aristotelice a potenei/ a ente le;iei 6 FS-ar pute a d a nu mele de entele; i i tuturor su5 stantelor simple sau monadelor create/ c.ci ele au >ntr->n sele o per2eciune anumit. Be;ousi to entelesE L e=ist. 0n ele o su2icient. Bautar;eiaE care le 2ace s. 2ie i"#orul aciunilor interne ale lor i - ca s. spunem ast2el - au tomate incor poraleF BMonadolo1ia - O ')EF6 >n consens cu aceast. ' +'

0nclinaie a dinamicului 5aroc c.tre treceri treptate/ Lei5ni" #a 2i un 2ilo"o2 al nuanelor/ al in2inite"imalelor - Fmai puin sensi5il - cum scrie &aul Da"ard - l a c ontraste/ atent s. descopere s eria de 1radaii m.runte c are lea1. lumina de um5r. i neantul de in2initF6 p.ri/ 0n in2inite"imale/ se creea". ilu"ia in2initudinii lui6 B arocul #a 0ntreese ast2el/ la tot pasul/ realitatea cu ilu"ia/ ceea ce este cu ceea ce nu este6 Continuitatea dintre 2init i in2init este asi1urat. prin repre"entarea in2initului 0n 2init6 iec are monad. c a posi5il centru al uni#ersului cuprinde 0n sine totul< 2init./ ea cuprinde 0n sine totui in2initul din un 1;iul s.uR restr4ns/ particular6 In2initul e=terior este prins i 0ncorporat pri n c apacitatea de repre"entare a mon adei 0n 2i nituI monadei al c.rei coninut interior de#ine/ 0n 2elul acesta/ el 0nsui in2init6 Desi1ur c. prin acest act al repre "ent.rii monada de#ine un in2init interior/ un in2init prin a5re#iere/ prin concentrare i condensare i 0n acest mod monada 0ns.i do54ndete in2init atea ca atare 0n 2initudinea condiiei sale meta2i"ice6

_ _ _

>n spiritul dominant al 5arocului/ Lei5ni" #a 2.uri o #i"iune proprie a naturii care e=alt. proli2erarea in2init. a prea plim0lui #ieii< FAadar - scrie el -nimic nu e incult/ steril i mort 0n $ni#ers< nu e=ist. ;aos/ nu e=ist. con2u"ie dec4t 0n aparen./ adic. aa cum ar p.rea de la distan. 0n tr-o 5alt. 0n care am #edea o micare con2u". i/ ca s. "i'* &6 Da"ard/
' +M
op6 cit6 / p6 M ' ) 6

cem aa/ o miunare a p.rilor din ia"/ 2.r. s. distin1em petii 0niiF BMonadolo1ia O 8 ( E 6 n coninutul at4t de pestri di#ersi2icat al naturii nimic nu apare ca 2iind a5so lut identic 6 Nici m.car dou. 2run"e nu sunt la 2el/ spune Lei5ni"/ 0ntr-o scrisoare c.tre S o2i a C;arlotta6 iecare lu cru s au 2enomen este unul strict indi#idual i 2iecare 0m 5o1.ete cu o nuan. inedit./ de ne0nlocuit i de nerepro dus armonia de ansam5lu a naturii6 Ea se arat. ca 2ii in2init de 5o1at. i nu poi 0nt4lni de dou. ori acelai lucru &otri#it concepiei lui Lei5ni" n atura este 2.cut. nu mai din indi#iduali/ ireducti5ili unul la altul/ iar monadele ca F atomi ai naturiiF Bidem/ O +E sunt de asemenea re alit.i ri1uros indi#iduale/ ast2el c. 0n tot cuprinsul realit.ii nu #om putea 1.si dou. monade care s. 2ie aceleai 6 S-ar p.rea c. 0nelese ast2el ca entit.i 0n e=clusi#itate indi#i duale i 0n a5sena oric.rui 1eneral/ monadele sunt con damnate l a un re1im de cea mai se#er. i"olare unele 2a. de altele6 ntr-ade#.r/ constituind 2iecare o realitate auto nom./ per2ect 0nc;is. 0n sine/ monadele Fnu au 2erestre pe care s. poat. intra sau iei ce#aF Bidem O * E 6 $rmea". din aceasta o conclu"ie important.6 .r. nici o desc;idere c.tre e=teri or/ orice sc;im5are a monadei se petrece 0ntr-un impuls care se consum. e=clusi# 0n plan interior6 Situaia este sal#at. i ieirea din 0ncurc.tur. asi 1urat. prin Fmitul 2ilos o2icF - cum 0l c aracteri"ea". Lucian B l a1a - al armoniei presta5ilite 6 Aceasta repre"int. un ase menea 1eneral/ mai precis o le1.tur. 1eneral./ care nu a2ectea". prin intru"iune indi#idualii / 0i las. neatini 0n indi#idualitea lor proprie/ intim./ multitudinea monadelor conser#4ndu-i 2iecare speci2icul 6 n #irtutea 1eometris mului care 0i anim. 14ndirea/ Spino"a #a 2i o5li1at la ri1i' ++

dit.i meta2i"ice reduc4nd/ 0n mod ar5itrar/ particularul la uni#ersal/ indi#idualul la 1eneral6 Cu mai multe 0nclinaii i disponi5ilit.i dialectice/ dar i su5 in2luena unor anu mite impulsuri de tip 5aroc ale 14ndirii sale/ Lei5ni" caut. i de data aceasta armonia unui acord 0n care uni#ersalul s. 2ie pre"ent 2.r. a res tr4n1e s au c o n s tr4n1e parti c ul arul/ 2.r. a-l e=tennina sau sacri2ica 0n 2a#oarea uni#ersalului6 >n 2iecare petec de realitate/ 2ie el c4t de mic i lipsit de im portan./ uni#ersalul i particularul/ 1eneralul i indi#idua lul sunt dai 0mpreun.6 F iecare poriune a materiei poate 2i conceput. ca o 1r.din. plin. de plante i ca `a 5alt. plin. de peteF Bi5idem O 8*E6 9r.dina plin. de 2lori sau 5alta umplut. de peti constituie meta2ore ce su1erea". ideea unor asemenea uni#ers ali concrei 0n c are/ 0ntr-o manier. dialectic./ uni#ersalul i particularul coa5itea".6 Dei prin ideea unui uni#ersal concret transcendent trece dincolo de limitele contiinei tra1ice 5aroce/ a 2alsei sale dialectici care caut. trecerile de la un contrariu la altul pe puntea unor nenum.rate 1radaii in2inite"imale/ Lei5ni" 0nain tea"./ se pare/ c.tre o dialectic. autentic. ce proclam. uni tatea i lupta contrariilor/ trecerea lor unul 0n cel.lalt dup. modelul de 14ndire ce #a 2i ela5orat mai t4r"iu de De1el 6 Hi totui/ Lei5ni" nu accede 0nc. la ni#elul unei dialectici ela5orate conceptual L e=presia pre2erat. a 14ndirii sale r.m4ne una preponderent meta2oric. iar nu conceptual./ 0nscriindu-l 0n perimetrul sentimentului tra1icului din ca drul contiinei 5aroce 6

_ _ _

Conceptul central pentru 14ndirea sa prin care 0ncer c4nd s. e=plice natura monadelor sale Lei5ni" se lea1. 0n ' +,

modul cel mai intim de mentalitatea epocii 5arocului este acela de repre"entare - F2iecare monad. creat. repre"int. 0ntre1ul $ni#ersF BMonadolo1 ia O 8ME &roprietatea de a percepe este ae"at. 0n esena 0ns .i a 2iec.rei monade6 FSt area trec.toare care 0m5r.i ea". i repre"int. o multi plicitate 0n unitate/ adic. 0n su5stana simpl./ nu este alt ce#a dec4t ceea ce numim percepie BMonadolo1ia -O ',E scrie Lei5ni"6 &roprietatea de a percepe s e traduce interi or 0n c apacitatea 2i ec .rei monade de a crea repre"ent.ri ale uni#ersului 6 F!rice su 5s tan. s impl . 0m5r.iea". $ni#er sul prin percepiile s ale con2u"e s au simiri/ dar 0ntr-un mod care e=prim. 0ntotdeauna 0ntrea1a natur. a $ni #er sului L i orice percepie pre"ent. tinde c.tre o percepie nou./ aa cum orice micare ce o repre"int. tinde c.tre o alt. micareF B Teodiceea -O ,-+E 6 iecare monad. repre "int. una i aceeai realitate/ acelai uni#ers 6 &rin aceasta coninutul lor nu este 0ns . identic/ c.ci orice monad. rea li"ea". aceasta din un1;iul de #edere al 1radului de clari tate sau o5scuritate c are 0i este propriu/ 0n con2ormitate cu re1ula propriei sale indi#idualit.i - F2iecare su5stan. sin 1ular. e=prim. 0ntre1ul $ni#ers/ 0n 2elul eiF/ iar F0n noiu nea sa sunt cuprinse toate e#enimentele sale cu toate cir cumstanele lor i 0ntre1ul curs al lucrurilor e=terioareF BDisertaKie m eta2i"ic. - O I@E6 &rin repre"entare a real it.ii de c.tre 2iec are mon ad . 0n 2elul ei aparte realitatea 0n s.i se repet. pe sine la s c ar. in2init. - F$ni#ersul este o are cum multiplicat de at4tea ori c4te su5stane e=ist. F BDi sertaKie m eta2i"ic. - O I@E 6 Datorit. propriet.ii de repre"entare proprii mona delor se 7usti2ic. i 0n ca"ul lui Lei5ni" meta2ora tipic 5a roc. a lumii ca teatru 6 Lumea se 0n2.iea". ca scen. pe care se 7oac. o pies. de teatru cosmic./ re1i"at. de Dumne"eu 6 !rice pies. de teatru c ap.t. # al oare numai prin
6 6 6

' +?

actul repre"ent.rii sale/ iar cele c;emate s. 0n2.ptuiasc. aceast. pu nere 0n scen. sunt monadele6 Monadele sunt un 2el de artiti ce interpretea". un rol dinainte conceput de autoru l di#in al piesei care este Dumne"eu / 2i ec are 7uc4ndu-i partitura 0n respectul propriei sale indi#idua lit.i6 Interiorul/ ceea ce pro#ine din monade i e=teriorul/ ceea ce pro#ine de la Dumne"eu/ li5ertatea 7ocului i nece sitatea rolu lui s e 0mpletesc 0n destinul de actor 0mplinit de monade 6 Inte1rarea monadelor ce nu comunic. 0ntre ele 0n micarea de ans am5lu a repre"ent.rii ce se 7 oac. pe marea scen. a lumii este asi1urat. de munca de coordonare a re 1iei lui Dumne"eu/ ce d. sens i #aloare 2iec.rui rol parti cular6 >n 7 ocul repre"ent.rii ca 2inalitate comun. a tuturor monadelor actori inter#ine i #oina lui Dumne"eu/ ce prescrie re1ulile acestui 7 oc ast2el 0nc4t li5ertatea tuturor monadelor se 0mpletete teleolo1ic 0ntr-o armonie 0n care scopul este i cau"./ iar cau"a i scop6

_ _ _

>n toate domeniile realit.ii 2uncionea". re1ula pers pecti#ic. ce pre#ede c. e=ist. un centru i 0n opo"itie cu el o peri2erie 6 &e 5a"a unor iradiaii ce pornesc din centru orice punct de pe aceast. peri2erie este le1at cu centrul6 &rin inter#entia unui scenariu al perspecti#elor/ din orice punct al peri2eriei se desc;ide un alt un1;i din care poate 2i #."ut centrul 6 Ast2el / de 2iecare dat. centrul apare alt2el dei permanent r.m4ne acelai6 De 2apt/ el se metamor 2o"ea". permanent 1ratie #aria5ilit.ii perspecti#elor6 ! specialitate a 5arocului re"id. pe acest moti# tocmai 0n ' +8

identi2icarea multiplelor perspecti#e su5 care poate s. apar. un lucru6 %aria5ilitatea perspecti#elor permite dis tincia tranant. dintre esena i aparena unui lucru6 Ceea ce se sc;im5. de 2iecare dat. este aparena ce se #ede/ 0n spatele c.reia se p.strea". nesc;im5at. 0n permanen. esena6 Este aceeai esen. su5 2orma a nenum.rate apa rene/ c are o 0m5rac. cu 2iecare oca"ie 0ntr-o alt. ;ain.6 Conclu"ia ce se impune este aceea a caracterului rel ati# al ade#.rului/ e=primat de 2iecare perspecti#. ce se o2er. asupra centrului/ 0n timp ce sin1ur. e=istena centrului poate 2i /considerat. ca ce#a a5solut6 ntr-un mod semni 2icati# pentru dispo"iiile 5aroce ale 14ndirii lui Lei5ni"/ comparaia la c are el recur1e pentru a e=prima ideea c. orice mon a d . o 1 l i n dete realitatea dintr-un punct de per specti#. propriu 0i 0mprumut. termenii din domeniul 2a #orit al artelor 5 aroce/ ar;itectura6 F!rice s u5stan. - scrie Lei5ni" - este ca o lume 0ntrea1. i ca o o1lind. R a lui Dumn e"eu / sau a 0ntre1ului $ni#ers/ pe care 2iecare su5 stan. 0l e=prim. 0n 2elul ei/ cam 0n 2elul 0n care un acelai ora este repre"entat 0n mod di2erit/ dup. situ aiile di2erite ale celui care pri#eteF BDisertaNie meta2i"ic. - O I@E 6 >n termeni de aceeai su1estie ar;itectural. comparaia este reluat. 0n Monadolo1ia FHi aa cum acelai ora/ pri#it din laturi di2erite/ pare cu totul altul i este ca i multipli cat 0n perspecti#ele sale/ tot ast2el/ datorit. mulimii in2i nite a su5stanelor simple/ a#em oarecum tot at4tea uni#er suri deose5ite/ uni#ersuri care nu specti#ele unuia sin1ur/ potri#it di2erite ale 2iec.rei monadeF BO ?*E 6 De alt2el/ 0n caracteri"area lui Dumne"eu/ Lei5ni" recur1e at4t la comparaia cu procedura unui 1eometru c 4t i la aceea a prestaiei unui ar;itect6 >n actul creaiei/
-

' +*

Dumne"eu se comport. ca un ar;itect - Fcare 2olosete locul s.u i terenul destinat pentru cl.dire 0n c;ipul cel mai a#anta7os/ nel.s4nd nimic care s. i"5easc. nepl.cut sau s. 2ie lipsit de 2rumuseea de care este capa5ilF BDisertaKie meta2i"ic. - O %E6 Iposta"a 0n c are Dumne"eu apare cel mai des 0n 2aa lui Lei5ni" este aceea de F ar;itect al mainii $ni#ersuluiF BMonadolo1ia O (*E6 Constanta de2initorie a condiiei supreme a lui Dumne"eu este c;iar cea de FDumne"eu ca ar;itectF B i5 idem O )(E 6
-

RI9$RILE lNEIT JII Cornel Mi;ai Ionescu Ineismul lei5ni"ian se e=prim./ cu predilecie/ prin dou. tipuri de repre"ent.ri / distincte 0n aparen. prin strate 1ia toposurilor retorice utili"ate/ dar con#er1ente/ la ni #elu l de ad4ncime/ 0ntr-o #i"iune identic. despre e=isten. i cunoatere6 Teori a pre2ormaiei se 0ntemeia". pe presu po"iiile unei meta2i"ici or1aniciste i seminale ce urc. 0n timp p4n. la concepia stoic. despre Flo1osul spermaticF &rin intermediul lui Nicolaus Cusanus ea 0i par#ine lui Lei5ni" din mistica renan. a 1oticului 2Iam5oGant i/ mai precis/ din 14ndirea lui Meister EcX;art< FIn di#inis/ Puodli5et est in Puoli5et/ et ma=imum in minimo/ et sic 2ructus in 2Iore6 Ratio/ Puia Deus/ ut ait sapi ens/ est sp;aera intellectualis in2inita/ cu7us centrum est u5iPue/ cum circum2erentia nusPuam/ et cu7us tot sunt cir cum2erentiae/ Puot puncta6 6 6 Sic Deus est totus in Puali5et creatura/ in una/ sicut in omni5usF B>n lumea di#init.ii/ orice se a2l. 0n orice/ ceea ce este ma=imum se a2l. cuprins 0n minimum/ precum 2ructul 0n 2l oare 6 Cau"a const. 0n 2ap tul c./ dup. cum spune 0neleptul BLi5er @@I% &;ilosop;o rurn/ tratat 1nostic i ;ermetic din secolul al @II-lea/ n6n6E/ Dumne"eu este o s2er. inteli1i5il. in2init./ cu centrul pre tutindeni i circum2erina nic.ieri/ i care are tot at4tea cir cum2erinle/ c4te puncte BcentriE are 6 6 6 >n 2elul acesta/ Du mne"eu este cuprins 0n 0ntre1ime 0n oricare dintre 2.p' +(

turile lui/ 0n 2iecare dintre ele 0n parte 0n acelai mod 0n c are se a2l. 0n toate la un locE 6 >ntruc4t uni#ersul lei5ni"ian este 0n mod in2init plin de su2lete dar el 0nsui nu este 0nsu2leit BLei5ni" nu admite ipote"a unei An ima MundiE/ el nu este centrat 0n 7 urul unei monade dominante/ spre deose5ire/ de pild./ de stropul de untdelemn/ concentrat 0n 7 urul monadei sale6 Ca atare/ uni #ersul este/ 0n acelai timp/ necentrat i saturat de centri 6 Din pantei smul e=u5erant al lui Meister EcX;art/ prin in termediul lui Cusanus i &ascal/ Lei5ni" retine doar para do=ul repre"ent.rii unui Deus e=tramundanus/ conceput ca un centru u5icuu/ al c .rui circum2erin. nu se a2l. nic.ieri 6 .r. e"itarea pro2und re#elatorie a lui &ascal/ care/ iniial/ asociase FmodelulF matematic al Fs2erei in2initeF repre"ent.rii cata2atice a lui Dumne"eu i/ 0n a doua #ersi une a 2ra1mentului/ cu inspirat. precauie/ celei a naturii/ dup. cum a do#edit studiul manuscri selor de c.tre Zac;arie Tourneur/ Lei5ni" descria prin ace s t p arado= at4t lumea c4t i di#initatea e=tramundan.6 initudinea crea turilor centrate de monad. 2ace inoperant acest model 0n ca"ul lor6 Lei5ni" a2irm. 0n mod e=plicit acest lucru 0n Dialo1u e a#ec Do5 r"ensXi< FLa limitation des creatures < comme il est impossi5le Pu Ril G ait un cerele in2ini/ puisPue tout cerele est termine par sa circon2erence 6 Dar c;iar i 0n ca"ul unei 2iine create/ centrat. de o monad. i/ ca atare/ limitat. de o circum2erin./ cercul r.m4ne 2i1ura c are conine un ma=imum de spaiu 0ntr-un minimum de perimetru 6 Modelul cel mai e2icient pentru a descrie 2iinele li mitate/ pentru c./ centrate i circumscrise/ este cel or1ani9aston 9rua/ Lei5ni"6 Te=tes inedits/ &ari s /

cist i em5riolo1ie/ ri1uros orientat teleolo1ic/ mentionat 0n prima seciune a 2ra1mentului citat din predica latin. a lui Meister EcX;art 6 M Lei5ni" 0l repet. 0n Corespondena cu A rnauld/ 0n par6 M din &rincipes de la Nature et de la 9r4ce/ 2ondes en raison/ 0n par6 ', din Discours de meta p;GsiPue/ 0n numeroase sectiuni ale Teodiceei i/ 0n mod e=emplar i memora5il/ 0n par6 *, al Monadolo1iei< F!ri 1inea 2ormelor/ entele;iilor i su2letelor a produs 2iloso 2ilor mult. 0ncurc.tur.6 Ast."i 0ns./ constat4ndu-se prin cercet.ri e=acte asupra plantelor/ insectelor i animalelor c. niciodat. corpurile or1anice din natur. nu se produc dintr-un ;aos sau dintr-o putre2actie/ ci totdeauna din se mine/ 0n care/ 2.r. 0ndoial./ e=ist. o anumit. pre2ormaie/ s-a a7 uns la conclu"ia c. 0naintea concepiei se 1.sesc de7 a/ 0n s.m4n./ nu numai corpul or1anic ci i un su2let 0n acest corp/ cu un cu#4nt/ animalul 0nsui L prin mi7locirea con cepiei/ animalul acesta do54ndind numai dispo"iia de a se trans2orma ad4nc/ pentru a de#eni animalul de alt. spe.6 Hi se #ede ce#a asem.n.tor c;iar 0n a2ar. de 1eneratiune/ de pild./ atunci c4nd #iermii de#in mute i omi"ile 2lu turiF6 Conceptul de pre2ormaie este anali"a5il 0n termeni de automate naturale s au corporale/ 0n con2ormitate cu mo delul mecanic/ sau 0n termeni de implicaie-e=plicaie/ de includere-de"#oltare/ adic. 0n termeni lo1ici de in;eren.6 El poate 2i 14ndit/ 0n s24rit/ 0n termeni de anali". in2ini te"imal./ de di#i"iune la in2init/ de 0ncapsul.ri non-ar;iM
De n i 2 l e - A rc;i# 2ur Literatu r und Airc; en1esc;ic; te des

Mitlelalters6 I I / ? * ' 6 !pere 2ilo"o2ice/

B u c u re t i / l o ru E 6

Editura H t i i n t i 2i c . /

' (*M/ ' /

M+-?M, /

Btrad 6 d e C o n s t a n t i n

','

medice de ordini omo1ene/ adic. 0n termenii matematicilor de in#oluie6 Toate aceste modalit.i de a 14ndi i anali"a conceptul de pre2ormaie sunt/ deopotri#./ 0ntemeiate pe lo1ica #irtualului i pe matematicile in2initului6 Este un loc comu n 0n e=e1e"a te=telor lei5ni"iene importana calculu lui in2inite"imal/ de pild./ 0n toate aceste re1iuni epis teroice/ at4t pentru lanul in2init ce permite re1resia spre ori1ine/ c4t i pentru natura elementului primordi al 6 FDi2e reni al aF repre"int./ 0ntr-ade#.r/ un model optim pentru F1enneniiF BseminaE pre2orm ai i 0ncapsulati sau / 0n teoria percepiei / pentru acele Fpetites perceptionsF/ concept 2un damental al psi;olo1iei i esteticii lei5ni"iene i care repre"int./ 0n e1al. m.sur./ prepercepii i di2ereni ale6 >n toate domeniile menionate/ 0ncapsu larea 1ermenilor pre2i 1urea". i 2i1urea". 0n mod actual procesul in2init de e= plicaie i de im-plicaie< FMai unnea". 0nc. de aici c. nu e=ist. nici natere 0ntrea1./ nici moarte des.#4rit./ 0n sen sul ri1uros al desp.ririi su2letului de trup6 Iar ceea ce nu mim noi natere nu este dec4t de"#oltare i cretere/ aa cum ceea ce numim noi moarte nu este dec4t contract are i diminuareF6 , Aceast. 0nl.nuire a 2iinelor 0n catena Breminiscen. neoplatonic. i 1nostic. 0n ima1inarul i 0n le=icul 2iloso 2ic lei5ni"ianE este in2inite"imal 1radat. 0n con2ormitate cu acea le= continui/ 0n mod uni#ersal #alid. 0n sistemul 2ilo so2ului< FLes ;ommes tiennent au= animau= ceu=-ci au= plantes/ et celles-ci au= 2ossiles 6 6 6 / la loi de continuite e=i1e Pue tous les etres naturels ne 2orment PuR une seule c;a0ne/ dans la Puelle les di22erentes c'asses/ comme autant d R an neau= tiennent si etroitement les unes au= autres/ Pu R il soit , Monadolo1ia/
par6 * + / op6 cit6 / ? M + 6

',M

impossi5le de 2i=er precisement le point ou PuelPu R une commence ou 2init/ toutes les especes Pui occupent les re1ions d R in2le=ion et de re5rous sement de#ant etre eP ui #oPues et douees de c aracteres Pui se rapportent e1alement au= especes #oisines6 Ainsi/ lR e=istence des "oop;Gtes/ par e=emple/ dR animau=-plan tes/ non seulement n R a rien de monstrueu=/ mais il est con#ena5le a l R ordre de la nature Pu F ' ' G en alt 66 6F ? Ine=istena soluiei d e continuitate sau a interstiiului 0n acest contin uum in2init e=plic. Fec;i#ocurileF i ;i5ri"ii/ 2.r. a pune/ totui/ 0n c;estiune principiul indiscerna5ile lor/ deopotri#. de uni#ersal ca le= contin u i6 Numai 0n mo dul acesta 9eniul este unic dar 0n num.r in2init< //'' nR G a point de 1enie/ PuelPue su5lime PuRil soit/ Pui n R en ait une in2inite au-dessus de luiF 6 &utem urm.ri ascendena 2iloso2emului lei5ni"ian catena sau culum uni#ersale cu mult dincolo de Fproce siuneaF i emanatismul lui &lotin/ p4n. 0n ansam5lul de meta2ore 1ramatolo1ice 2olosite de &laton pentru a e=plica scrierea ca proces analo1 es.turii BsGmploXeE6 Acest aspect nu repre"int. sin1ura reminiscen. platonician. detecta5il. 0n le=icul te;nic al lui Lei5ni"6 Su5 aspect ;ermeneutic/ 0ns./ ea constituie un element esenial/ lumin. coalescena secret. 0ntre paradi1ma 1ermenelui i aceea a lumii ca te=t Bli5er mundiE/ ca palimpsest sau ca ci2ru 6 >n plus/ ea atest. ceea ce Lei5ni" nu a e"itat niciodat. s. a2irme 0n mod e=plicit/ cu 7 actant. modestie/ i anume/ ascendenta pl atonician. a 14ndirii lui < FSi PuelPu Run reduiapud Mi c ; e l S e rres/
Le

sGsteme de Lei5ni" el ses modeles

mat;ematiPues6 &ari s / &$ / ' ( 8 ) / ? ) 8 6

' ,+

sait &laton en sGsteme/ il rendrait un 1rand ser#ice au 1enre ;umain/ et l R on #errait Pue 7 R G approc;e un peu 6 8 >n con2ormitate cu acest al doilea mod de e=primare a ineismului/ nu lipsit./ dup. cum am #."ut/ de o su5til. con#er1ent. cu cel seminal i em5riolo1ic BFindecida5ilulF numit de QacPues Derrida FdiseminareF ne2iind dec4t aceast. paradi1m./ din care a 2ost e=clus ceea ce Lei5ni" numete conatus/ adic. ire"isti5ila pulsiune teleolo1ic.E/ 0n con2ormitate cu modelul F1ramatolo1icF al 6 ineismului/ cunoaterea nu 0nseamn. nici m.car o 2unctie 0nn.scut./ apt. s. produc. notiuni/ ci o ta5ula/ pe supra2ata c.reia sunt de7 a imprimate notiunile primiti#e cu care operea". intelectul6 >n acest c a"/ 14ndirea repre"int. Fe=presiaF acestei FimpresiiF ta5ulare6 aptul e=plic. a5senta/ 0n sis temul lui Lei5ni"/ a unei teorii a lui Fe1o co1ito i des coperirea acestei 2iloso2ii c are decur1e 0n mod necesar din aceste instaur.ri metodice/ adic. descoperirea unui dome niu transcendental o5iecti#6 Simpli2ic4nd 2oarte mult/ pu tem spune c./ pentru Lei5ni"/ lumea i 14ndirea repre"int. compo"iii de serii sau serii de serii/ adic. ta5ulae com5i natorii BD e Se rie5us s e u Ta5ulisE6 >n De a22ecti5us/ Lei5ni" de2inete 14ndirea ca intersecie sau FnodF a dou. serii < FCo1itatio est duarum serierum intersectio seu nodus F /3 iloso2emuI Iei5ni"ian Fnodus repre"int./ de 2apt/ un ilus tru mitolo1em care/ de la mentionata FsGmploXeF platoni cian. p4n. la lu=urianta #arietate a 1no"elor/ i de la an tropolo1ia lui &ascal p4n. la structurile topolo1ice utili"ate de psi;anali"a lui QacPues Lacan su5 numele de Fnoduri 8 Scri soare c.tre
op cit6 / ? ? ) 6
6

R em o n d / I

2e 5ruarie ' * ' ? / apud M6 Serres/

96 9rua/ op6 cit6 / + ,- 6

5oromeeneF/ con2er. o simptomatic. i stranie coerent. ima1inarului su5iacent meta2i"icii europene 6 FCartea 0n c are toate sunt scrise Bli5er in Puo omnia s cripta6 6 6E dar terse 0n parte repre"int. un palimpsest coe= tensi# lumii6 9ene"a 0ns.i este prescris./ iar autorul ei citete 0n el una intu itu/ printr-un s in1ur act de intelectie noetic./ toate caracterele imprimate ale com5inatoriei c are instituie lumea6 Lei5ni" e=plic. 0n di#erse 2el uri lacunele p alimpsestului pe c are doar inteli1enta supramundan. 0l citete 0n mod instantaneu i e=;austi#6 $neori/ natura 0ns .i re2u". o e=-plicatia total./ o des2acere complet. a tuturor FpliurilorF ei 6 >n acest ca"/ palimpsestul lacunar de#ine un Fci2ruF i/ ca atare/ a2irm. Lei5ni"/ Fles o5ser # ations ne s auraient etre trop multipliees / pour donner plus dR occasions 4 les raison de dec;i22rer ce Pue la nature ne nous donne el conna0tre Pu R 4 demi6 LR art de decou#rir les c auses des p;enomenes ou les ;Gpot;eses #erita5les est c omme l R art de dec;i22rerF 6 ) Alteori/ Lei5ni" e=plic. lacunele palimpsestului nu printr-un proiect al naturii de a perse#era 0n scriptur./ adic. 0ntr-o scriitur. 0ncriptat. B2ie i numai partialE ci prin 2aptul contin1ent al intermitentei memoriei/ mod de intru "iune a ;a"ardului 0n 2unctionarea unui dispo"iti# 0n sine optim< FCe Pui est une 2ois arri#e a lR 4me lui est etemelle ment imprime/ PuoiPue cela ne lui re#ienne pas toutes les 2ois a la memoireF 6 ( >n mi7locul unui te=t despre pree=istenta 1ermenilor/ Causa Dei/ con2irm4nd coalescenta paradi1mei seminale
D i e p;ilosop;isc;en Sc;ri2ten #on 9ott2ried :il;elm Lei5ni"6
e d i t i a C I 6 9e r;ardt/ B er l i n / % / +*,E6

/ M+M6

' ,?

cu cea 1ramatolo1ic. a palimpsestului/ printr-un 1enial presentiment al raportului dintre in2ormaie i 1enetic./ Lei5ni" su 1erea". c. lacuna este doar pro#i"orie Balt2el/ ea ar 5loca conatus-ul teleolo1ic al 1ermeneluiE i se e=plic. prin natura 0n mod 2atal temporal./ dianoetic. i discursi#. a raiunii umane < FLa raison est en2ermee dans l R 4me sous l a 2orme d R un acte scelle portant e22et ulterieurementF 6 $n F act pecetluitF 0n mod Fpro#i"oriuF repre"int. u n 1ermene 5locat pentru un timp 0n capsula care 0l retine doar pentru a-l proiect a mai e2icient pe traiectoria telos-ului ce se cere 0mplinit6 Ceea ce mai sus p.rea datorat in1erinei ;a"ardu lui nu este dec4t un e2ect de cri5ratio/ adic . de FcernereF / de selectie i 0nseriere 0n sec#enta discursului a elemen telor Fimprim ateF 0n totalitate i de la 0nceput 0n su2let6 Da"ardul / pe c are Teodiceea 0l reduce la pura i sim pla Fi1norare a cau"elor care-l producF / 0ndeplinete cel puin o dat./ 0n opera lui Lei5ni"/ 2uncia de re#elator al a5surdit.ii ipote"ei c. #iata ar 2i un #is/ 0ntr-un paralelism plin de semni2icatii cu aceeai ipote". 2ormulat. de Descartes i cu 2uncia propedeutic. pe care Fle Malin 9enieF o 0ndeplinete 0n lenta i di2icila instaurare a certi tudinii c arte"iene 6 Ipote"a/ plau"i5il. din punct de #edere meta2i"ic/ a F#ietii ca #isF 0ndelun1at este la 2el de a5surd. ca i aceea a irumptiei ;a"ardului 0n lo1ica impeca5il. a com5inatoriei care dictea". Fcartea lumiiF < FIl n R est pas impossi5le/ metap;Gsi1uement parlant/ PuR il G ait un son1e sui#i et dura5le/ comme la #ie d R un ;ommeL mais c R est une c;ose aussi contraire a la raison 1ue pourrait etre la 2iction d R un li#re 1ui se 2ormerait/ par ;asard/ en 7ettant pele-mele les caracteres d R i mprimerieF 6 ' - Nou #eau= essais sur N Rentendement ;umain/ ',8
%/ / M6

Dermeneutul-monad. a2l. 0n timp c. lacunele palimpsestului lumii/ 2.1.duit dintru 0nceput inteleciei e=;austi#e/ sunt solu5ile cu timpul6 Mo nas monadum/ ;ermeneutul di#in 0nl.tur. pecetea/ descriptea". ci2rul i citete cartea lumii/ scris. de el 0nsui/ printr-o e=;austiune instantanee6 >n mod doar aparent parado=al / 0n 14ndirea lui Lei5ni"/ tocmai aceast. e=empl ar. imposi5ilitate a ;erme neuticii umane repre"int. conditia ei de posi5ilitate/ adic. FtranscendentalulF ei/ 0n toate accepiile acestui termen6

C!M&$NERE HI C!NTIN$ITATE Adrian Ni.

E=ist. numeroase 2ra1mente lei5ni"iene 0n care se a2irm. continui tatea 2enomenelor6 ' Iar 2aptul c l mai uimi tor este c. e=ist. o unitate i o consec#ent. impresionante 0n a2irmarea acestei idei de-a lun1ul 0ntre1ii s ale opere/ la 2el cum e=ist. de alt2el 0n pri#inta ma7 orit.tii ideilor s ale6 Ne propunem 0n prima parte a studiului nostru s. in sist.m asupra unei dileme pe c are o 1enerea". aceast. te"./ apoi/ 0n partea a doua/ #om sc;ita o solutie/ pe care o #om de"#olta prin intermediul unei aplicatii 0n partea a treia/ pentru ca 0n ultima parte s. 2acem c4te#a consideratii suc cinte asupra ontolo1iei lei5ni"iene6 Dilema compo"itiei apare c;iar 0n de5utul celei mai cunoscute i mai in2luente lucr.ri lei5ni"iene/ Monadolo1ia< //'6 Monada/ despre care #or5im aici/ nu este altce#a dec4t o su5stant. simpl./ care intr. 0n tot ce e compusL simpl./ adic. 2.r. p.rti 6 M6 FHi tre5uie s. e=iste su5stante simple/ de #reme ce e=ist. compusul L c.ci ceeea ce este compus nu este altce#a dec4t o 0n1r.m.dire/ adic. un a1re1at al celor simple6 F M
'6 '

26d 6 N ' (* \ Bpres e 6 !p e re E


/

M I5idem/ p 6 ? - ( 6

6 ?* / +?(/ + ) ) 6

',)

A #4nd 0n #edere 2ra1mentul citat s-ar putea crede c . ilustrul 2iloso2 din Dano#ra se 2olosete de un ar1ument de 2elul celui urm.tor< e=ist. compuiL dac. e=ist. compui/ atunci e=ist. simpli L deci/ e=ist. simpli 6 Ar1umentul/ 5a"at pe un 5inecunoscut M& Bmodus ponensE pare s. 2ie lo1ic corect6 D ar o5ser#.m de 0nd at. c . premisele nu p ot 2i 0mpreun. ade#.rate/ 0 n acelai timp i su5 acelai raport6 Deoarece/ din premis a ' i din princi piul continuit.ii Bla care ne #om re2eri mai 7osE #om a7un1e 0n mod ine#ita5il la re1resul la in2init al su5stan elor compuse/ i nu #a mai 2i ne#oie/ prin urmare/ de su5 stane simple6 Dac. re1resul la in2init al su5stanei com puse este posi5il / atunci premisa M este 2als.6 &rin urmare / ar1umentul continuit.ii este 2als6 A7 un1em 0n 2elul acesta la dilema compo"iiei 6 Dac. mon ada F i ntr.F 0n su5st ana c ompu s . 0nseamn. c. su5 stanele compuse sunt alc.tuite din su5stane simple6 Dar cum ar putea o su5stan. compus. s. 2ie alc.tuit. din su5s tane simple3 Cum ar putea/ de e=emplu/ o piatr./ un or1a nism sau o 2iin. #ie Bpentru a 2olosi o parte din clasi2icarea a1re1atelor reali"at. de N6 Resc;er s. 2ie alc.tuite din su5 s t a n e s i mp l e 3 &e de alt. parte/ cum ar putea o su5 stan. simpl. s. intre 0n alc.tuirea unei su5stane com puse3 Cum ar putea monada/ su5stana simpl. prin de2i niie/ s. alc.tuiasc. o piatr./ de e=emplu/ un or1anism sau o 2iin. #ie3
N6

esc ;er/ Lei;ni"6 An lntroduction in ;is


(*(/

!=2ord/ B lacXCell/

*)6

' ,(

M6 >n nu meroase pasa7e Lei5ni" #or5ete de e=is tena a dou. 2aimoase la5irinturi 0n care raiunea uman. se r.t.cete adesea6 $nul pri#ete marea pro5lem. a li5ert.ii i necesit.ii/ iar cel.lalt pro5lema continuit.ii i a #i"i5il elor6 Calea de ieire din la5irintul compo"iiei con tinuului este o2erit. de principiul continuit.ii sau le= continuitatis6 8 %om 2olosi i noi prin urmare acest #eri ta5il 2ir al Ariadnei pentru a nu ne r.t.ci prin la5irintul 14ndirii marelui 2iloso26 &rincipiul continuit.ii/ de a c.rui paternitate 2iloso 2ul se m4ndrea 0nc . din tineree/ a 2ost 2undat 0n 7 urul anu lui '8*+/ prin introducerea metodei in2initesimal e * / i 2or mulat pentru prima oar. 0n ' 8)*/ 0ntr-o scrisoare c.tre matematicianul 2rance" &6 %ari1non6 &rincipiul continui t.ii/ #erita5il principiu meta2i"ic ce ocup. un loc impor tant 0n sistemul principiilor lei5ni"iene/ susine e=istena unei le1.turi 0ntre lucmri/ care/ dei di2erite/ sunt le1ate 0ntr-o serie continu.< FLe1ea continuit.ii cere ca atunci c4nd determina iile eseniale ale unei 2iine se apropie de acelea ale unei
!pere/ pp6 * )-*(/ M ' ? L 96:6 Lei5ni"/ Die p;ilosop;isc;e Sc;ri2ten/

B;rs 1 6 C 6 l 6 9er;ardtE/ : i ed m a n n s c ;e

B uc ; ; an d l u n 1 /

B erl i n / #oI6 8 / ' ) )?/ p 6 M( Bprese 6 9 6 8 6 M ( E 6


!pere/ p6 *)/ M ' ? L 96 8 6M(

96 , 6 +* ?

'6 Mittelstrass/ Lei5ni" and Aanton Mat;ematical and &;ilo


sop;ical AnoCled1e/ 0n

A6 !Xru; l i X / I 6 R 6 BroCn B e d s 6 E /

T;e Natural

&;ilosop;G o2 Lei5ni"/ D6 R e i # e l & u 5l 6 / Dordree;t/ ' () ?/ pp 6 M + ( - M , - 6

'?-

alte 2iine/ toate propriet.ile celei dint4i se apropie i ele/ treptat/ de propriet.ile celei din urm.6F ) n 2elul acesta trecerea de la o stare la alta/ de la un loc l a altul sau de la o 2orm. la alta este o trecere continu./ ne0ntrerupt./ 2.r. salturi / 0ntruc4t Fnici o trecere nu se 2ace prin s altF 6 Le1ea continuit.ii sta5ilete 0niruirea ordo n at. a elementelor unei serii/ o2er. principiul de succesiune al operaiilor/ a7un14ndu-se ast2el la o 5ine cunoscut. 2or mul. Bdup. cum consider. E6 Cass irer Fdatis ordinatis etiam Puaesita sunt ordinato6 Departe de a se contra"ice/ c;iar i atunci c4nd a2irm.< F>n realitate/ materi a nu este ce#a continuu/ ci ce#a discret/ di#i"at 0n mod actual la in2initF/ continuitatea 2enomenel or6 Re#enind la dilema continuit.ii/ putem a2irma c. aceasta 0i are soluia 0n distincia dintre p.ri ideale i p.ri actuale6 A di#i"a un lucru actual 0n p.ri ideale sau un lucru ideal 0n p.ri actuale 0nseamn. a 0nc.lca principiul conti nuit.ii/ i a a7un1e ine#ita5il la o r.t.cire prin la5irintul compo"iiei continuului/ deoarece F0n ideal s au continuu 0ntre1ul este anterior p.rilor/ aa cum unitatea aritmetic. ) 96:6 Lei5ni"/ Matel'$ltisc;e
Sc;ritten B;rs1 6 C 6 Q 6 9er;ard tE /

Bprese 6

n6 6

De

( 96:6 Lei5ni"/ Siimtlic;e Sc;ri2ten und Brie2e


AXademie der : i s sense;a2ten"u B erl i n E / Rei ;e/ see;ter B and/ p6

B;rs 16 Deutse;e

Darmstad t /

( /

see;ste

? 8 Bprese6 A6 6 6? E6

Cassirer/ Lei5ni" RSGstem i n seinen Cisssensc;a2tlic;en M ar5ur1 / ' (-M/ p6 M +, 6

M6 Q 6 6 M
!pere/ p6 , ' ) 6

' ?'

este anterioar. 2raciilorF/ p.rile ne2iind 0n acest ca" dec4t poteniale/ pe c4nd 0n real simplul este anterior 0ntre1u lui/ + p.rile 2iind 0n acest ca" actuale6 &rin urmare/ o su5stan. compus. Bce tre5uie #."ut. ca un 0ntre1 actu alE poate 2i di#i"at. la in2init/ respect. 0n tru totul principiul continuit.ii/ dar di#i"area nu ne #a con duce #reodat. la a2larea p.rii ultime/ a5solut simple a acesteia 6

+ 6 >nainte de a #or5i despre su5stana simpl. #om 2ace un mic ocol prin teoria lei5ni"ian. a spaiului i a tim pului6 >n re"umat/ putem a2irma c. aceasta susine ur m.toarele trei idei < ' 6 spatiul i timpul sunt relationale/ sunt relatii ori ordonare de relatii/ i nu sunt entit.ti 2i"iceL M 6 spatiul i timpul sunt idealeL +6 spatiul i timpul sunt continue6 !5ser#4nd c. principiul continuit.ii este pre"ent i aici ne punem pro5lema dac. spaiul i timpul/ ca entit.i ideale/ se pot aplica la 2enomene/ iar dac. se pot aplica/ este oare continuitatea spaiului i a timpului de acelai 2el cu continuitatea 2enomenelor >n literatura secundar. din ultimele dou. decenii au 2ost date acestor 0ntre5.ri r.spunsuri di2erite/ ce a7un1 c;iar i p4n. la ne1area spaiului i timpului relati# lei5 ni"ian6 Ast2el/ 5ine cunoscutul 2iloso2 american N6Resc;er consider. c. spaiul ca ordonare a lucrurilor coe=istente duce la a2irmarea ideii spaiului ca spaiu meta2i"ic/ 0n #reme ce spaiul perceput este un spaiu 2enomenal 6

+ 96 + 6 8 6 ', N6 Resc; er/


' ?M

op6 cit6 / p6 ) * 6

asemenea/ timpul este considerat de natur. ideal.< unul pri #at/ intramonadic/ al 2iec.rei su5stante compuse/ i altul pu5lic/ intermonadic 6 $n alt comentator american/ R6 Art;ur/ consider. c. Lei5ni" a conceput rel atiile ca apli c 4ndu-s e nu mai 2enomenelor/ c. timpul ca structur. de re l atii c aracteri"ea". doar st.rile mon adice/ i numai deri#at este pre"ent ca structur. de rel atii 0ntre 2enomene6 Mai mult/ Q6E6Mc9uire aprecia". c. timpul se aplic. doar con tinuului ideal / a7un14nd ast2el la acceptarea unei succesiuni discrete de momente temporale 6 n acest 2el se 2ace o dis tinctie net. 0ntre o succesiune real. de mo mente/ 14ndit. discontinuu/ i continuitatea temporal.6 !rdonare a tempo ral. a 2enomenelor/ distinct./ dup. Q6E6Mc9uire/ de timpul ideal/ duce la ideea e=istentei a dou. concepte distincte de timp/ unul relational i altul nonrelational 6 &e de alt. p arte/ 2.c4nd distinPie 0ntre continuul perceptual i conti nuul ideal preci"ea". 2aptul c. doar continuul ideal este cu ade#.rat continuu/ pe c4nd continuul perceptual este doar aparent continuu6 Lucrurile 0ntinse/ percepti5ile sunt 0n realitate o pluralitate de su5stante ce apar 0ntinse i conti nue/ 2iind de 2apt discrete6 ' ) Cele trei conceptii pre"entate a7un1 la ideea c. spatiul i timpul sunt de natur. dual. i se aplic./ e=clusi#
I5idem/ p 6 ) ) 6

R6Art;ur/

Lei5ni" RT;eorG

o2

rime /

0n

A 6 ! Xru ; l i X /

Q 6 R 6 B roCn Beds 6 E / op6 cit6 / p p 6 M8 Q 6 M c 9uire/ FLa5 G r i n t ; u s c o n t i n ui F < Le i 5ni " on Su5
stance/ A cti#itG/ and Matter/ 0n %6 C ; appell Bed 6 E / EssaGs on earlG mo dern p; ilosop;ers6 #oI 6 ' M/ 96 :6 Lei5ni"/ 9 arl a n d &u5l 6 /

NeC YorX /

Londo n / ' ( (M / p6 , 8 6 ' ) I5idem/ p 6 + 86

' ?+

sau nee=c'usi#/ continuului ideal6 S . o5ser#.m c. toate comentariile ce a7 un1 la a2innarea dualit.ii au o pre supo"iie comun.< dualitatea dintre lumea monadelor i lu mea 2enomenelor6 Este 0ns./ dup. p.rerea noastr./ o pre supo"iie 2als.6 Hi drept do#ad. stau numeroasele 2ra1 mente 0n c are se 2ac re2eriri indu5ita5ile la Runitatea e=is tenei 6 Consider.m ontolo1ia lei5ni"ian. c a 2Iind de natur. monist./ centrat. pe ideea e=istenei monadei/ sin1ura enti tate ce are e=isten. real./ care este de natura 2orei / este simpl./ este indi#i"i5il./ i este e=presia unei structuri de poteni alitate 6 &rin unnare nu se poate susine ideea dua lit.ii spaiului i timpului/ i nici te"a aplica5ilit.ii lor la continuul ideal 6 Continuitatea spaiului/ a2Innat. 0n nume roase 2ra1mente/ susine 2aptul c. p.rile spatiale ale lucrurilor sunt le1ate unele de altele 0n temeiul unui prin cipiu intern/ ce d. seama de unitatea 0ntre1ului 6 Trecerea de la o parte la alta se 2ace treptat/ 2.r. 1oluri sau salturi 6 La 2el / timpul se pre"int. su5 2orma unei cur1eri continue/ uni2orme 6 n pri#ina di#i"i5ilit.ii tre5uie s. a2Irm.m/ ca i mai sus/ 2aptul c. aceasta nu contra#ine continuit.ii/ deoarece este o 0mp.rire datorat. su5iectului/ di n raiuni co1niti#e6 aptul c. lucrurile reale au e=isten. 0n timp/ au de#enire s au istorie nu 0nseamn. c. aceste lucruri au p.ri temporale s au c. sunt compuse din p.ri temporale6 La 2el/ 0n ceea ce pri#ete di#i"i5ilitatea spaial. a entit.ilor reale6 Am 2.cut acest ocol tocmai pentru a pune 0n e#iden. urm.toarea idee< continuitatea spaiului i timpului di2er. de continuitatea lucrurilor reale 0n sensul c. spatiul i tim pul/ dac. este s. #or5im de di#i"i5ilitatea acestora/ pre supun p.ri posi5ile/ 0n #reme ce entit.ile din lumea real. ' ( &ri n tre
Mcare m e n t i o n . m 9 6 M 6 ' ) + / 9 6 M 6 + * ( 6

A686 l ? M / 96 M 6 MM ' 6

' ?,

presupun p .ri actuale6 A con2unda p.rile posi5ile cu p.r ile actuale/ sau a c.uta p.ri actuale acolo unde nu e=ist. dec4t p.ri posi5ile Bcum este ca"ul spaiului i timpuluiE/ ori a c.uta p.ri posi5ile acolo unde nu sunt dec4t p.ri actuale B0n c a"ul lucrurilor realeE/ repre"int. o r.t.cire ine #ita5il. prin la5irintul compo"iiei continuului 6

, Re#enind la su5stana simpl. putem e#ita dilema compo"iiei/ a2irm4nd c. su5stana simpl. nu intr. 0n com punerea su5stanei compuse6 Su5stana simpl. nu este ca o c.r.mid. ultim. a ar;itecturii e=istenei ce ar compune lucrurile e=istente din in2inite elemente simple 6 Dar/ dac. 2enomenele nu sunt compuse din monade/ su5stane simple prin de2iniie/ care s. 2ie atunci relaia su5stanei simple cu su5stana compus.3 9.sim un r.spuns 0n 2ra1mentul urm.tor< F %or5ind 0ns. ri1uros materia nu este alc.tuit. din unit.i constituti#e/ ci re"ult. din acestea/ materia sau masa e=ti n s . ne2iind dec4t un 2enomen c are 0i are temeiul 0n lucruri 6 $nit.ile su5staniale nu sunt p.rile/ ci 2un damentul lucrurilor6 &rin aceasta se e=plic./ dup. p.rerea noastr./ unitatea sistemului ontolo1ic lei5ni"ian i monis mul ontolo1ic pe c are 0l presupune6 E=istena monadelor/ cu di2eritele sale desemn.ri ec;i#alente< atomi su5staniali/ unit.i ade#.rate/ atomi 2ormali/ ca nuclee de poteniali tate/ ca temei ultim i nu ca o c.r.mid. a ar;itecturii lumii/ constituie o presupo"iie 2undamental./ ce se simte/ acolo unde nu este pre"ent. e=plicit/ 0n 0ntrea1a oper. lei5ni "ian.6 Este presupo"ii a ce susine a2irmarea unit.ii 0n tre1ii e=istene/ Lei5ni" pun4nd 0n acest 2el semnul e1a lit.ii/ urm4nd o 0ndelun1at. tradiie 2iloso2ic./ 0ntr unum i ens6
!pere/

p6

%IEJILE &ARALELE HI ANTI&ARALELE ALE L$I LEIBNIZ HI NE:T!N Ale=andru


T6

Bala5an

Introducere Secolul @%II are o semni2ic aie deose5it. 0n istoria ci#ili"aiei 2iindc. marc;ea". ceea ce numim Re#oluia H tiini2ic.6 Renaterea 0nsemna redescoperirea unor cuno tine ale secolelor trecute/ 0ns . marile noi descoperiri 0n tiina i crearea p aradi1melor pe care se 5a"ea". tiina mo dern. aparin cu prec .dere acestui secol al @%ll-lea6 0nceput. de C opernic B',*+- '?,+E/ sta5ilirea teoriei ;eliocentrice de c.tre Aepler B'?*' -' 8+-E i 9alilei B' ?8,' 8,ME aparine acestui secol 6 Acelai lucru se poate spune despre metoda tiini2ic. B5a"at. pe e=periment i nu pe do1me ori pe 2iloso2ia aristotelic.E/ ale c.rei principii de 5a". au 2ost enunate de rancis B acon B ' ?8'- ' 8M8E i Rene Descartes B'?(8- ' 8?-E6 0ns. cele dou. mari 2i1uri ale tiinei secolului @%II sunt 2.r. 0ndoial. NeCton i Lei5ni"6 ntre aceti titani au 2ost multe asem.n.ri/ d ar i multe di2erene - precum i cea mai cele5r. contro#ers . asupra priorit.ii din istoria tiinei6 Cel mai 5ine se pot e=prima aceste asem.n.ri i deose5iri prin dou. ta5ele sinoptice/ care #or 2i apoi co mentate6
' ?8

Comentarii asup

p ri me i

ta5ele

' -,6 Sunt 2rapante multe detalii 5io1ra2ice paralele 0ntre Lei5ni" i NeCton Bc are s - a n.scut cu patru ani mai de#reme i a murit cu ' ' ani mai t4r"iu/ tr.ind deci cu ' ? ani mai multE 6 >n calitate de pro2esor la C am5rid1e/ locuind 0n at mos2era auster. a cole1iului TrinitG/ NeCton n-a#ea li5er tatea s. se 0nsoare/ 0n timp ce l a Lei5ni" aceasta a 2o st o op tiune personal.6 ?6 Dei Lei5ni" n-a construit cu m4na lui aparate/ el a 2ost un in#entator aproape la 2el de proli2ic ca i Leonardo da %inci/ demonstr4nd 0n An1lia i ranta Bpatria lui &ascalE prima main. de calcul numeric/ 1ratie c.reia a 2ost ales ca mem5ru la RoGal S ocietG B ' 8*+E i Academie des Sciences B' *--E6 E=perimentele de c;imie ale lui Lei5ni"/ care a apartinut c4i#a ani unei S ociet.ti de alc;i mie/ s-au concentrat asupra reproducerii metodei de o5ti nere a 2os2orului Bce a#ea s. 2ie recunoscut ca element a5i a peste '?- de ani de c.tre La#oisier i care prin 2aptul c . / 2.r. 0nc.l"ire/ emitea lumin./ crea un mare misterE L pro cedeul pentru 2os2or/ descoperit de Brand/ era complicat/ plec4nd de la circa o ton. Bun metru cu5E de urin. ce era concentrat. prin 2ier5ere/ iar re"iduul era apoi calcinat i su5limat6 NeCton construia el 0nsui di#erse instrumente i/ e=periment4nd cu pri sme i lentile/ a descoperit c . lumina al5. poate 2i descompus. i rec ompus . 6 El a demonstrat 0n 2ata S ociet.ii Re1ale telescopul c u re2le=ie mult mai per 2ormant dec4t telescoapele anterioare Bceea ce i-a adus ale 1erea ca elloC 0n '8*M/ cu un an 0naintea ale1erii lui Lei5ni"E i culorile corpurilor su5tiri 6 &reocup.rile de '?*

c;imie i alc;imie ale lui NeCton au 2ost mult mai ample i 0ndelun1ate Bpeste +- de aniE dec4t ale lui Lei5ni"/ dar ma7 oritatea manuscriselor sale din acest domeniu au ars 0ntr-u n incendiu/ c are se pare c. a 2o st pro#ocat de o lum4 nare r.sturnat. de c4inele casei c4nd NeCton nu era acas.6 Din cau"a acestui incendiu a tre5uit s. rescrie !ptica/ dar lucr.rile despre acustic. s-au pierdut iremedia5il/ iar NeCton a su2erit M-+ ani de o cri". psi;olo1ic. depresi#.6 El a pu5licat un sin1ur articol de Rc;imie pri#ind natura aci"ilor/ dar celelalte lucr.ri de c;imie au 2ost toate dis truse de incendiu 6 8 6 Reli1io"itatea l ui Lei5ni"/ c are a 2ost at4t 0 n ser#i ciul unor case domnitoare catolice c4t i ale altora protes tante/ l-a 0mpins spre o 0ncercare de uni2icare a 5isericilor europene i spre lucr.ri teolo1ice6 n FEssais de T;eodicee sur la 5onte de Dieu/ la li5erte de lR ;omme et lR ori1ine du mal BAmsterdam/ ' * ' -E Lei5ni" ar1umentea". c. tr.im 0n cea mai 5un. din lumile posi5ile 1raie 5un.t.ii di#ine/ c. a#em d atoria s. 0ncepem cu autoper2ecionarea i s. cu noatem din ce 0n ce mai 5ine natura 6 Lei5ni" concepea ti ina drept cea mai 5un. cale de a reali"a preceptele morale re"ultate din 2iloso2ia cretin.6 La 2el de 5un cunosc.tor al B i5liei ca i Lei5ni" era i NeCton6 &ro2esorul i predecesorul s.u la TrinitG Colle1e/ Isaac BarroC/ a 2ost preotL el a 2.cut un 1est neo 5inuit< c4i#a ani dup. numirea sa ca pro2esor la catedra de matematic. 0n2iinat. de DenrG Lucas la TrinitG Colle1e din Cam5rid1e/ B arroC a acceptat s. de#in. capelan al curtii londone"e/ ced4nd aceast. catedr. discipolului s.u/ NeCton/ care a#ea doar M* de ani/ i care a r.mas acolo pro2esor timp de +- de ani6 Se pare c. la moartea lui oC/ NeCton n- a acceptat o2erta de a-i urma lui B arroC

0n c ariera de cleric6 n scrierile sale reli1ioase/ din care puine au 2ost pu5licate 0n timpul #ieii sale/ NeCton re 2lectea". asupra multor aspecte reli1ioase/ din care unele sunt le1ate de di#er1enele ce au dus l a Re2orm.6 Muli ani/ NeCton s -a aplecat asupra pro5lemelor de cronolo1ie 0ncerc4nd s. 0mpace datele 5i5lice cu descoperirile ar;eo lo1ice ce a#eau loc 0n acea perioad.6 Cronolo1ia #ec;ilor 0mp.r.Nii corectat./ ap.rut. 0n '*M)/ la un an dup. moar tea lui NeCton/ se datorea"./ ca o ironie a s orii/ unei 0ncer c.ri de 0mp .care 0ntre Lei5ni" i NeCton pro#enit. din cer curile apropiate c asei domnitoare de Dano#ra/ c;emat. din '* ', la tronul An1liei 6 Manuscrisul iniial pri#ind aceast. cronolo1ie / la care NeCton lucrase #reo ,- de ani/ ap.ruse 0n 2rance". cu 1reeli i 2.r. pennisiunea autorului 0n '*M?/ ast2el c. NeCton s-a #."ut ne#oit s . redacte"e #ersiunea corectat./ care a ap.rut postum 6 * 6 Contro#ersele tiini2ice erau l a mod. 0n secolele @%I i @%II/ 2iindc. 0nc. nu se sta5ilise un mod curent al priorit.ilor 0n tiin.6 &uinii sa#ani i uni#ersitari a2lau 0n special prin coresponden. despre descoperirile curente/ 2iindc. nu se o5i nuia s. se pu5lice lucr.ri 2ra1mentare pe parcursul descoperirilor/ s au acestea erau pu5licate doar ca o 2ra". ci2rat. 6 A5ia 0n secolele '8 i '* au ap.rut primele academii de tiin./ Accademia del Cimento B lorena/ ' 8?*E/ RoGal SocietG BLondra/ ' 88-E/ Ac ademie RoGale des Sciences B&aris/ '888E/ Societatea de Htiine BBerlin/ ' *--E/ Academia Rus. de Htiine BSt6 &eters5ur1/ ' *M?E 6 Ac ademia rance". 2usese creat. ca 2or de consacrare de Ric;elieu 0n '8+?/ iar primele asemenea Academii din lume luaser. 2iin. 0n Italia/ dar a#useser. o #ia. scurt.6 n 7urul anilor ' 8)-- ' 8(- 0ncepeau s. apar. i primele re#iste tiini2ice cu sesiuni i d.ri de seam. despre comunic.ri <
' ?(

A cta e ruditorum la Leip"i1/ Transactions o2 t;e RoGal SocietG la Londra/ \oumal des Sra#ans la &aris/ precum i periodice italiene c are nu au relatii directe cu tema tratat. aici BRendiconti/ Comptes Rendus/ &roceedin1sE 6 ) 6 NeCton a mai a#ut contro#erse pri#ind priorit.ti tiini2ice cu DooXe asupra pro5lemelor de optic. i cu lamsteed asupra unui catalo1 stelar6 La r4ndul s .u/ Lei5ni" a a#ut dispute cu Tsc;irn;aus6 ( 6 Situaia material. a lui Lei5ni" a 2ost mai precar. dec4t cea a lui NeCton c are a dus o e=isten. aproape mo na;al. la Cam5rid1e/ dar su2icient de 0ndestulat.6 Mai t4r"iu B'8(8- ' *M*E/ ca p.str.tor al monet.riei B:arden o2 t;e MintE/ situatia lui material. s-a ameliorat/ iar drepturile de autor dup. aparitia editiilor M i + ale &rincipiilor le-a cedat editorului6 Lui NeCton i se datorea". re5aterea tu tu ror monedelor en1le"e cu inscriptii ori "imi pe mar1ini/ 0nl .tur4nd as t2el numeroasele monede de ar1int ciuntite ori 2alsi2icate/ de 1reutate mai mic.L ca r.splat./ 0n '8(( a 2ost numit director a l monet.riei BMaster o2 t;e MintE 6 Din contr./ Lei5ni" a cunoscut perioade 0n care a 2ost ne#oit s .-i 0ntrerup. acti#itatea Bde e=emplu la &aris 0n '8*8E/ ca s. preia slu75e la curti princiare ce puteau s.-i asi1ure e=istenta i posi5ilitatea de a-i 0ndeplini proiec tele 6 0n 0ndeplinirea sarcinii de a scrie istoria casei domni toare a :el2ilor a lucrat +- de ani/ a7un14nd cu aceast. istorie p4n. 0n anul ' --?6

Contro#ersa 0ntre NeCton i Lei5ni" &ro5a5il c. 0n istoria tiinei nimic nu se compar. cu cele5ra contro#ers. 0ntre NeCton i Lei5ni" asupra calcu lului in2inite"imal/ denumit de NeCton calculul 2lu=iuni'8-

lor/ iar de Lei5ni" calculul di2erenial6 Ideile erau aceleai/ di2erind doar prin terminolo1ie i notaieL s-au p.strat ter menii i notaiile propuse de Lei5ni"6 Este aproape cert c. Lei5ni" #."use la Londra 0n ' 8*8 primele manus crise ale lui NeCton/ i ar 0n '8** ei doi au sc;im5at c4te#a scrisori/ 0ns. de"#oltarea ulterioar. a ideilor a e#oluat simultan i independent 6 &rima ediie a &rincipiilor B&;ilosop;iae Naturalis &rincipia Mat;ematica/ ' 8)*E s-a epui"at 0n ' 8( ' 6 n aceast. ediie/ NeCton scria c. "ece ani mai 0na inte el corespondase cu Lei5ni"/ menion4nd c . Fcele5rul s a#ant mi-a r.spuns c. i el a7 unsese la o metod. asem. n.toare care se deose5ete prea puin de a mea/ i aceasta numai prin termeni i repre"entarea 2ormulelorF 6 &ro5a5il c. NeCton a pu5licat at4t de t4r"iu re"ultatele sale mate m atice pe care le a#ea terminate de mult timp/ 2iindc. 2u sese a5sor5it de e=perienele de optic./ dar c;iar i pu5li c area c.rii s ale despre optic. a 0nt4r"iat 2oarte mult Btrei editii 0n en1le". 0n ' *-,/ ' * ' * i ' *M ' / i o ediie 0n latin. 0n ' *-8E 6 Lei5ni" i-a pu5licat 0n FActa EruditorumF studiile pri#ind calculul di2erenial 0n ' 8),/ iar cele pri#ind calcu lul inte1ral 0n '8)8/ 0nc;eindu-i cu aceasta acti#itatea matematic.L din p.cate/ numele lui NeCton nu este deloc amintit 0n primul memoriu/ i nu mai mar1inal 0n al doilea 6 ntre ' 8(- i ' *--/ noua anali". 0n 2ormularea lui Lei5ni" a 2ost intens aplicat. 0n ranta de 2raii Qaco5 i Qo;ann Bemoulli i de marc;i"ul lR Dopital 6 n '8(+/ Lei5ni" i-a scris lui NeCton/ iar 0n r.spunsul s.u amical NeCton scria Fprietenii 0mi sunt mai scumpi dec4t desco peririle matematiceF 6 Din p.cate/ con2lictul latent a 2ost a4at de m4ndria n aional. i de interesele particulare ale unor terte per soane6 En1le"ii 0i cereau lui NeCton s .-i a2irme priori'8'

tatea/ dar el continua s. tac.6 Matem aticianul 1eno#e" atio de Duillier 2u sese prieten apropiat cu Lei5ni"/ dar se certase cu acestaL ca r."5unare/ atio a dat pu5licit.tii 0n ' 8(( o c.rulie 0n c are a2irma prioritatea lui NeCton i 2.cea o alu"ie de pla1iat la adresa lui Lei5ni"6 Contro#ersa s-a a1ra#at c4nd 0n !ptica lui NeCton Bdoar 0n editia din ' *-,/ au 2ost inclus e Bcu o not. e=plicati#. 0n pre2at.E dou . capitole care descriau calculul in2inite"imal/ cu am.nunte ce nu 2useser. tratate 0n &rincipii6 ! recen"ie anonoim. 0n FAct a EruditorumF a !pticii 0l acu". pe NeCton de a-l 2i pla1iat pe Lei5ni"6 En1le"ul Q o;n Aeill a pu5licat 0n '*-) o replic. 0n care-l acu". direct de pla1iat pe Lei5ni"6 >n '*'M Societatea Re1al. din Londra numete o co misie care s. anc;ete"e aceast. contro#ers./ iar comisia care-l includea pe DalleG/ apropiat de NeCton/ a opinat 0n 2a#oarea acestui a 6 Ni c i moartea lui Lei5ni" n-a pus cap.t c ontro#ersei 6 >n condiiile ulterioare ale &rincipiilor/ pu5li cate 0n timpul #ietii lui NeCton/ a 2ost eliminat. recunoa terea meritelor lui Lei5ni"6 Ast."i se crede c. ideile s-au de"#oltat independent/ dei descoperirile lui NeCton le antedatea". cu c 4ti#a ani pe cele ale lui Lei5ni"6 Notatia lui Lei5ni" n-a 2ost adoptat. 0n An1lia dec4t peste un secol/ ceea ce a 0nt4r"iat de"#oltarea anali"ei 0n An1lia 6

Comentarii la ta5ela a doua


' 6 Multilateralit atea lui Lei5ni" contrastea". cu preo cup.rile mult mai 1rupate ale lui NeCton 6 >n matematic./ Lei5ni" a tre5uit s. se 2orme"e sin1urL 0nt4lnirea i dis'8M

cuiile lui cu DuG1;ens i cu Tsc;im;au s au 2ost ;ot. r4toare 0n aceast. 2ormareL cu ultimul/ relaiile s-au r.c i t 0n urma pu5lic.rii de c.tre acesta a unor re"ultate pe care Lei5ni" le considera ca 2iind ale lui6 Lei5ni" este in#entatorul calculului 5inar/ i ca atare poate 2i considerat drept precursor al in2ormati cii actuale/ al lo1icii matematice i al al1e5rei 5ooleene 6 Maina sa de calcul demonstrea". ataamentul s.u 2a. de ideea C!ID 5in.rii tiinei cu aplicaiile ei BFt;eoria cum pra=i E6 El a aplicat seriile matematice i anali"a com5inatorial. la pro5leme ale te;nicii/ calculului pro5a5ilit.ilor i statis ticii6 M-,6 Acti#itatea lui Lei5ni" se 0ntinde pe o arie mult mai ampl. de preocup.ri i spatiu dec4t a l u i NeCton/ c are n-a 2.cut c.l.torii mai lun1i de M-- Xrn/ c4t separau cele trei locuri unde i-a petrecut #iaa< 9rant;am Bunde s-a n.scut NeCton la data c4nd murea 9alileiE/ Cam5rid1e i Londra6 Cunoaterea multor lim5i clasice i contemporane i -a permis lui Lei5ni" s.-i 2ac. prieteni 0n rana Bel c;iar spera s. de#in. o Fam2i5ie 2ranco-1erman. E i 0n !landa/ i s. 0ntrein. o coresponden. cu oameni de #a". din multe .ri i continente6 A 0ncercat/ 2.r. s. reueasc./ s .-I deter mine pe Ludo#ic al @I%-lea s.-i indrepte cuceririle mili tare spre E1ipt Bcum a 2.cut ulterior NapoleonE 0n scopul de a e#ita in# adarea J.rilor de Qo s 6 A pu5licat 0n dou. editii o carte pri#ind C;ina/ 0n sperana r.sp4ndirii cretini smului i a sc;im5urilor culturale/ 2olosind Rusia ca o punte spre C;ina6 A a#ut dou. intre#ederi 0n 9ermania cu &etru cel Mare/ con#in14ndu-l s. in2iine"e Academia Rus . de Htiine 0n c apitala 0n2iinat. de acesta/ d ar a murit 0nainte de
' 8+

a-i #edea 0mplinit. aceast. dorin.6 A contri5uit la 0n2iin area Academiei de Htiine din Berlin/ dar/ dei a pre"idat-o/ Aaiserul nu i-a acordat conducerea Fde 2actuF6 ? 6 iloso2ia lui Lei5ni" este mult mai cuprin".toare dec4t a lui NeCtonL la ultimul/ 2iloso2ia este un instrument al cunoaterii/ la Lei5ni" tiina este un instrument al 2i loso2iei6 Teoria monadelor/ 0n1em.nat. cu reli1ia Boric4t de eretic. putea 2i considerat. aceast. 0n1em.nareE l-a 2.cut pe Lei5ni" s. po s tule"e 2elurite ipote"e 6 El nu putea accepta aciunea l a di stan. 2.r. a se 0ntre5a cum are ea loc L poate de aceea el n-a putut intui le1ea atraciei uni#ers ale6 Din contr./ NeCton adopt. de#i"a de a nu se 5a"a pe ipote"e/ a5in4ndu-se de la a specula cum se atra1 corpurile la distan./ atunci c4nd 2ormulea". le1ea 1ra#itaiei uni #ersale6 Mai c ate1oric. dec4t a2irmaia FDGpot;eses non 2in1o din ediia a doua a &rincipiilor/ este 2ra"a FE1o #ero incerta certis miscere noloF Beu nu #reau s. amestec lucru rile si1ure cu cele nesi1ureE scris. de NeCton 0n ' 8* ' 6 &e de alt. parte/ NeCton nu e"it. s. discute despre eter i des pre particule lumino ase 6 86 Ane=a A 6 este o 5i5lio1ra2ie selecti#. a puinelor scrieri pu5licate 0n timpul #ieii de Lei5ni"6 El a l.sat o imens. oper. Bdin 2ericire p.strat.E ce este 0n mare p arte pu5licat. s au 0n curs de pu5licare la c4te#a edituri i socie t.i tiini2ice din 9ermania6 >n ane=a B 6 se pre"int. o 5i 5lio1ra2ie selecti#. asupra #ieii i scrierilor lui Lei5ni"6 NeCton a pu5licat i mai puin dec4t Lei5ni"L doar DarCin/ 0n istoria tiinei/ a mai 0nt4r"iat at4t de mult cu pu5licarea re"ultatelor saleL pro5a5il c. am4ndoi au 0neles r.spunderea imens. pe care i-o asumau r.sturn4nd #ec;ile paradi1me i 0ncerc au s. ter1i#erse"e momentul acesta6
' 8,

( 6 Ca mem5ru al &arl amentului en1le" repre"ent4nd uni#ersitatea 0n ' 8))- ' 8)(/ pare-se c. sin1ura inter#enie a lui NeCton a 2ost ru1.mintea s. se 0nc;id. 1eamul prin c are-l tr.1ea curentul 6 >n '*-+/ NeCton a 2ost ales pree dinte ale Societ.ii Re1ale BRoGal SocietGE/ iar 0n ' *-? re 1ina An1liei l-a 0nno5ilat BXni1;tE 6 Dup. moartea sa/ lui NeCton i-au 2ost or1ani"ate 2uneralii pentr$ 0nmorm4n tarea din :estmi nster A55eG 6 Lei5ni" a murit la Danno#er/ iar morm4ntul s .u este 0n Neust.dter Airc;e6 Doar secretarul EcX;art a #enit la 0n morm4ntare6 Moartea lui Lei5ni" n-a a#ut dec4t o ne0n semnat. menionare din partea secretarului perpetuu al Academiei de H tiine din &aris / ontenelle6

>nc;eiere [ D estinul a #rut ca doi oameni at4t de asem.n.tori i at4t de di2erii s.-i intersecte"e traiectoriile la 1rania din tre sec olele @%II i @%III6 A5ia secolele urm.toare au pu tut 0nele1e 0n toat. ampl o area ei m.reia creaiilor acestor dou. 1enii ale omenirii6 Dei aceste creaii au 2ost ulterior completate prin noi paradi1me/ ele d.inuiesc 0nc./ cu corecturile aduse de teori a relati#it.tii / cu 0ncerc.rile de a pune 0n e#iden. 1ra#itonii i undele 1ra#itationale/ i cu aplicatiile calculului 5inar 0n calculatoarele electronice6 Ast."i m.sur.m 2orta 0n neCtoni 6 Dac. ci5emetica ar 2i 2o st in#entat. 0n 9ermania/ poate c. n-am 2i m.surat in 2or matia 0n 5ii ori BGtes/ ci 0n uni t.ti c are ar 2i tre5uit s. per petue"e numele lui Lei5ni"6
' 8?

Ane=.

A 6 Lucr.ri pu5licate de Lei5ni" 0n timpul #ietii


Disputatio metap;Gsica de principio indi#idui/

Leip"i1 und

BColerusE '88+ 6
Dissertatio de arte com5inatoria/

Leip"i1 B icX

Seu5oldE '8886
No#a met;odus discendae docendaePue 7urisprudentiae/

ranX2urt BZunnerE ' 88* 6


Specimen demonstrationum politicarum pro ele1endo re1e &olonorum/:ilna

NAoni1s5er1\ / ' 88(6 Li5ri I%6 ranX2urt BS andeE

Marii Ni"olii de #eris principiis et #era ratione p;iloso p;andi contra pseudop;ilosop;os/

' 8*-6
DGpot;esis p;Gsica no#a/

Main" BAiic;lerE '8* ' 6 NMain" '8* ' \ 6

T;eoria motus a5stracti seu Rationes motuum uni#er sales/ a sensu et p;aenomenis independentes Caesarini

iirstenerii de Qure suprematus a c le1ationis

principum 1ermaniae

N'8**\ 6
FActa erudi

No#a met;odus pro ma=imis et minimis 6

torum / !ctom5rie '8),/ pp6 ,8* -,* + 6


F

Meditationes de co1nitione/ #eritate e t ideis6

EruditorumF /Noiem5rie '8),/ pp6 ? + *-?,M6


Bre#is demonstratio erroris memora5ilis Cartesii6

FActa EruditorumF/ martie '8)8/ pp6 '8'- '8+ 6


Tentamen de motuum caelestium causis6 0n<

FActa Erudi

torum / 2e5ruarie '8)(/ pp6 )M-(86


F

' 88

Code= 7uris 1entium diplomaticus6

Danna#er BAmmanE

' 8(+ 6
Specimen DGnamicum/ pro admirandis naturae le1i5us circa corporum #ires et mutuas actiones dete1endis/ et ad suas causas re#ocandis6

FActa Eruditarum F /

Apri l i e/

'8(?/ pp6

',?- ' ? * 6
SGsteme nou#eau de la nature e t de la communication des su5stances/ ausi 5ien Pue de l Runion Pu Ril G a entre l R4me et le corps6

In< Qoumal des S a#ansF / M* iunie/ '8(?/ p p 6 M(,- + -- i


-

, iulie ' 8(?/ pp6 + -' +-86


No#issima Sinica ;istoriam nostri tempo ris illustratura/

'8(*L editia a doua completat./ ' 8((6


De ipsa natura/ si#e De #i insita/ actioni5usPue creatu rarumL pro dGnamicis suis con2irmandis illustrandisPue6

>n<

FActa Eruditorum / septem5rie '8()/ pp6 ,M*-,,- 6


F

Scriptotes rerum Bruns#icensium6

&.Pile I-III6 Danno#er

B orsterE '*-*-' *' l 6


Essais de T;eodicee sur la 5onte de Dieu/ la li5erte de l R;omme et l Rori1ine du mal6

Amsterdam BTroGelE '* '-6

B6 Bi5lio1ra2ie selecti#. asupra #ietii i creaiei lui Lei5ni"

D6Dect/

96 :6

Lei5ni"/

Mat;ematiX

sensc;a2ten in &aradi1ma der Metap;GsiX/

%erla1s1esellesc;a2t/ Stutt1art/ ' ((M6


D6
Lan1ua1e/

Is;i1uro/

Lei5ni" Rs

&;ilosop;G

o2 [ Lo1ic

and

Ind6 Ed 6 / Cam5rid1e $ni # 6 &res s / ' ((-6


inster/ 96 %an der Deu#el/ 96 9ott2ried :il;elm

B6
Lei5ni"/

Ro C ol t / Dam5 ur1 / ' ((-6

' 8*

D6 Dorin1/ Der 7un1e Lei5ni" und Leipsi1/ AXademie

%erla1/ Leip "i1/ ' ((86


D6 &eters/ Lei5ni" als C;emiXer/ Ar; 6 9esc;6 NaturCiss

und Tec;nuX/ '('M/ ,6


E6Q6 Aiton/ Lei5nit"/ a Bio1rap;G/

B ristol ^ B oston/

'()?6
D6D6 Dol"/ 9ott2ried :il;elm Lei5ni"/ Leip "i1/ '()+6
9 6 :6 Lei5ni"/ S.mtlic;e Sc;ri2ten und Brie2e

editate de

Academia &rusian. de Htiine/ Darmstadt/ Leip"i1/ Berlin/ ' (M+ i anii urm.tori6
96 :6 Lei5ni"/ F!pera !mnia / editat.

de

L 6 Dutens/

9ene#a/ ' *8)/ 8 #olume 6


96 :6 Lei5ni"/ FMat;ematisc;e Sc;ri2ten / editate de

C 6 I 6 9er;ardt/ Dalle/ ' ),(/ ' )8+ / retip.rite de 96 !lms / Dildesc;eim/ ' (*' / * #olume 6
/ /Lei5ni"ens 1esammelte :erXe aus den Dandsc;ri2ten der Aoni1lic;en Bi5liot;eX "u Danno#er F/

editate de 96D6 &ert"/

Danno#er/ Berlin/ Dalle/ ' ),+- ' )8+ 6


Die :erXe #on Lei5ni" 1em.ss seinem ;andsc;ri2tlic;en Nac;lasse in der Aoni1lic;en Bi5liot;eX "u Danno#er/

editate

de !6 Alopp/ AlindCor; Danno#er/ ' )8,- ' ) ),/ ' ' #olume6
NeCton/ Lei5ni" and t;e Lei5ni"ian Tradition/

in F rom

t;e Ca'culus to Set T;eorGF / editat. de '6 9ratton-9uinness/ London/ '()-6


C6D6 EdCards/ Distorical De#elopment o2 t;e Calculus/

B erlin/ ' ()M6


A6
isc;er/
Lei5ni"< Le5en/ :e rXe und Le; re/

Deidel5er1 / ' (M-6


Lei5ni"6 Sein Le5en - sein Nir;en - seine Zeit/

editat. de

:6 TotoX/ C6 Dasse/ Danno#er/

' (886

'8)

96 Macdonald Ross/ Lei5n"/

' (),6
C6 Seidel/ 9ottQried :il;elm Lei5ni"/ Leip"i1 / ' (* ? 6 Q6!6
lec;enstein/ Der &riorit.tsstreit ZCisc;en Lei5ni"
und NeCton6

Isaac NeCton/ B assel/

' (?8 B Elemente der

Mat;ematiX6 Bei;e2t ' M E - Ediia M/ ' (**6


A6R6 Dali/ &;ilosop;ers at :ar6 T;e Puarrel - NeCton
and Lei5ni"6

Cam5rid1e/ ' ( ) - 6

Ta5ela

' 6 A sern.n.ri
Lei5 ni" ' 8,8 i ' * ' 8 *- de ani

M-- + - de ani

Niciodat. >ndem4natec &ro2u n d reli1ios/ rational/ 2.r. 5i1otism


Matematic.

Mecanic. ! tic. Astronomie C;imie C 4te# a


,- de an i

Ta5ela M 6 Deose5iri
Nr6 '6 M6
Ru5rica Lei5ni" NeCton

S tudii &ro2esie

Doctor >n drept B i 5 l i o tecar/ apoi consilier 7uridic diplo matic i i stori c

Matematic. &ro2esor la Cam5rid1e/ apoi directorul Monet.riei

al casei domnitoare
BraCsc;Cei1-Ltine5ur1Dano#ra
+6

C.l.torii

&ari s / An1lia/ ! l anda Austria/ I t a l i a i di#6 landuri din 9ermania

An1lia

,6
?6

Lim5i #or5ite

9ermana/2rance"a/

En1le"a/ latina/

en1le"a/ 1reaca iloso2ie Ipote"a monadelor

1reaca DGpot;eses non 2in1o< teoria corpusc u l ar. a l u m i n i i

86 *6

& u 5 l i c at i i 0 n ti m pul # ietii !r1ani"ator

&utine Creator i prim preedinte al Academiei Branden5ur1ice din Berl i n L i n i tiator al Academiilor de tiinte din 9ottin1en/SanXt &eters5ur1 i % iena BpostumE

oarte putine Re26 monetar.

)6

In#entator

Main. de calcul

Telescop cu re2le=ie I nelel e l u i NeCton Spectrul luminos

(6

!noruri

&utine

Multe

DES &RE S$RS ELE L!9ICE ALE M!NAD !L !9IEI Her5an Leoca Atunci c4nd a#em a 2ace cu sursele lo1ice ale unei meta2i"ici/ o structur. de cea mai mare importan. e s te cea pe care o putem numi structur. atri5 uti#. < structura 7 u dec.ii cate1orice S este &/ unde S i & sunt concepte i unde se atri5uie su5iectului S predicatul / proprietatea s au atri5utul &6 $n e=emplu Bdin c;iar te=tul lui Lei5ni"E < structura atri5uti#. a 7 udec.ii omul este animal atri5uie su5iectului om predicatul an ima l 6 Structura atri5uti#. a unei propo"iii sau 7 udec.i cate1orice este ceea ce r.m4ne din propo"iia c ate1oric. dac. 2acem a5stracie de cuantori Btoi/ unii/ etc6E6

Aspecte lo1ice6 No i ese u ri asupra intelectu lui uman/ Cartea a patra/ Desp re cunoate re/ capitolul @%II/ Despre raiune/ O)6 BToate citatele pe care le d.m la acest prim punct #or aparine acestui para1ra26 E 6
'6 '6

$ni#ersalul BconceptulE

E=ist. 0n discurs un anumit 7 oc al s2erei i coninu tului conceptelor6 Conceptul/ ne spune Lei5ni"/ nu se re duce la s2era sa/ adic. la clasa o5iectelor su5sumate6 El este aceast. clas. 0mpreun. cu uni#ersalitatea c are de2i'*'

nete similitudinea o5iectelor ce constituie elementele cla sei6 FAt4t timp c4t concepei similitudinea lucrurilor/ concepei ce#a 0n plus/ iar uni#ersalitatea nu const. dec4t 0n acel ce#a6F Conceptul este/ aadar/ e= presia lo1ic. a uni#ersa lului 6
M6 Sin1ular i uni#ersal B7udecataE

$nitatea minimal. cu sens care se impune ateniei 0n anali"a lo1ic. a discursului este 7udecata sau propo"iia6 0n 7udecata atri5uti#./ predicatul este 0ntotdeauna uni#ersalL su5iectul poate 2i 0ns. sin1ular sau uni#ersal/ i 7udecata se #a numi sin1ular./ respecti# uni#ersal.6 &entru Lei5ni"/ propo"iiile sin1ulare utili"ate 0n ar 1umentare pot 2i asimilate celor uni#ersale BF0n ce pri#ete 2onnaFE / consider4nd proprietatea Fidentic cu o5iectul sin 1ular dat 6 F0nele1em B0n ce pri#ete 2o nnaE propo"iiile sin1u lare su5 cele uni#ersaleL c.ci/ cu toate c. e ade#.rat c. nu e=ist. dec4t un sin1ur s24nt apostol &etru/ putem spune totui c. oricine a 2ost s24ntul apostol &etru/ el i-a rene1at 0n#..torul 6 F
+6 Intensiune i e=tensiune Bsilo1ismulE

0nl .nu irea conceptelor 0n 7udecat. 0n #ederea ar1u ment.rii poate 2i 2.cut. 0n dou . 2eluri < a6 0n manier. #ul1ar. sau e=tensi#.L enunul 7 udec.ii este d e 2onna lin1#istic. A este B i #rea s. spun. c. orice indi#id din s2era conceptului A este 0n s2era conceptului B6
' *M

&.str4nd ordinea clasic. premi s . uni#ersal . - premis. par ticular. - conclu"ie/ silo1ismul de 2i 1ura I6 arat. ast2el < B este C/ A este B/ deci A este C/ adic. apare 0n enunul silo 1ismului o anume in#ersare c are p are nenatural .6 56 0n manier. aristotelic. sau intensi#.6 Enunul 7 ude c.ii are de data aceasta 2orma lin1#istic. B este 0n A i #rea s. spun. c. uni#ersalul B Bnotele saleE este coninut 0n Bnotele dinE uni#ersalul A 6 n aceast. 2ormulare/ Fin#ersi uneaF din silo1ism nu mai apare< C este 0n B/ B este 0n A/ deci C este 0n A6 FHi aceast. manier. d e a enuna n u este d e di spreuit/ c.ci 0ntr-ade#.r predicatul este 0n su5iect/ sau ideea predi catului este coninut. 0n ideea su5iectuluiF6 Ideea predicatului este coninut. 0n ideea su5iectului - acesta este un principiu 2undamental al lo1icii lui Lei5ni"< praedicatum inesse su5iecto6 E=tensi#ul pri#ete indi#idualul i poate 2i tradus 0n termeni de inclu"iuni de clase de indi#i"i L 0n #reme ce in tensi#ul are a 2ace cu uni#ersalul/ cu ideea/ i poate 2i tran scris 0n termeni de coninut Bcel ce e coninutE i conin.tor Bcel ce conineE 6 ntrea1a silo1istic. ar putea 2i dedus. Bde monstrat./ deri#at.E din teoria intensiunii < FManiera de a enuna #ul1ar. pri#ete mai de1ra5. indi#i"iiL dar cea a lui Aristotel ia 0n consideraie mai mult ideile sau uni#ersalele6 C.ci/ spun4nd orice om e an ima l/ #reau s. spun c. toi oamenii sunt coninui 0n toate ani malele L dar 0nele1 0n acelai timp c. ideea de animal e coni nut. 0n ideea de om6 Animalul conine mai muli indi #i"i ca omul/ dar omul conine mai multe idei sau mai multe 2ormalit.iL unul are mai multe e=emple/ altul mai multe 1rade de realitate L unul are e=tensiunea mai ampl./ cel.lalt mai mult. intensitate6 Aa c. se poate spune cu
'*+

ade#.rat c. toat. doctrina silo1istic. ar putea 2i demon strat. prin aceea de continente et contento/ a contin.torului i a coninutului/ care e di2erit. de cea a 0ntre1ului i p.rtiiL c.ci 0ntre1ul e=ced. 0ntotdeauna partea/ d ar conin.torul i coninutul sunt c 4teodat. e1al i/ cum se 0nt4mpl. 0n propo "itiile reciproceF 6 S. remarc.m 0n centrul pasa7ului pur lo1ic de mai sus o intru"iune ontic.< spre deose5ire de conceptul mai puin determinat BanimalE/ care are mai multe e=emple/ conceptul cu coninut mai 5o1at/ mai determinat/ mai 5o1at 0n note/ BomE cuprinde mai multe 1rade de realitate6 Iat. o punte aruncat. spre o al t. dimensiune6 nainte de a trece la aceasta/ 0ns./ s. not.m des.#4r irea stilistic. a para1ra2ului )/ de care ne-am ocupat6 Ideile sale sunt clari2icate prin lumini indirecte/ dar cu at4t mai rele#ante/ ca i 0n acest pasa7 / unde anali"a lo1ic. s24rete 0ntr-o desc;idere meta2i"ic.6

Doctrina tolele %I- @%II


II6 '6

su5stanei6

Di"ertaie meta2i"ic./ c api

Su5stan. i notiune

indi#idual.

ntr-o prim. 2ormulare i nominal / su5stana este de2init. de Lei5ni" cu mi7 loace pur lo1ice/ prin intermediul 7udec.ii atri5uti#e< su5stan. este ceea ce primete multe atri5ute Buni#ersaleE prin intermediul predicatelor/ dar c are nu poate 2i dec4t su5iect6 FEste per2ect ade#.rat atunci c4nd mai multe predi cate sunt atri5uite unui acelai su5iect/ iar acest su5iect nu este atri5uit nici unui altul/ 0l numim su5stan. indi#idual.L ' *,

dar aceasta nu a7 un1e i o atare e=plicaie nu este dec4t nominal. 6 BDM/ %III/ p6 *?E Ce e a ce 2i=ea". mulimea predic atelor este noiunea6 Noiunea utili"at. o5inuit 0n lo1ic. poate sta ca su5iect al unei mulimi de predicate determinate de coninutul ei6 Aceasta este o noiune uni#ersal.6 &entru prec i"area de2i niiei su5stanei/ Lei5ni" introduce noiunea indi#idual./ acea noiune al c.rei coninut descrie complet o su5stan./ care conine adic. 0n sine toate predic atele ce se pot atri5ui su5stanei 6 FNatura unei su5stane indi#iduale/ adic. a unei 2i ine complete/ este de a a#ea o noiune at4t de des.#4rit. 0nc4t s. 2ie su2icient. ca s . cuprind. 0ntr-0nsa i s. permit. deducerea din ea a tuturor predicatelor su5iectului c.ruia aceast. noiune 0i este atri5uit. 6 BDM/ %III6 p6 *8E Cunoaterea des.#4rit. a noiunii indi#iduale a unei su5 stane constituie F2undamentul i temeiul tuturor predi catelor c are se pot spune 0n mod ade#.rat despre el Bdespre su5stan.EF BDM/ %III/ p6 *8E 6 Aceste predicate sunt ceea ce su5stana e=prim.6 E=emple de su5stane < persoana BDM/ @%I/ p6 ) )E/ Ale=andru cel Mare BDM/ %III/ p6 *8E / Ce"ar BDM/ @III/ pp6 )M-)+E6
M6

Consecine

De2iniia su5stanei i principiul praedicatum inesse su5 iecto BDM/ %III/ p6 *8E au c4te#a consecine remarca 5ile6 &rima s-a numit identitatea indiscerna5ilelor< ca sum. in2init. de determinaii/ dou. su5stane di2er. 0n m. sura 0n c are au predicate di2eri te < Fnu este ade#.rat c. dou. su5stane s-ar putea asem.na 0n 0ntre1imeF 6 BDM/ I@6 p6 **E
' *?

A doua< comple=itatea su5stantei coro5orat. cu Fco ne=iunea lucrurilorF BDM/ %III/ p6 *8E/ 2ace ca 2iecare su5stant. s. 2ie / / - lume 0ntrea1. i ca o o1lind. a lui Dum n e " e u sau a 0n t re 1 u l ui $ni#ers/ pe care 2iecare su5 stan. 0l e=prim. 0n 2elul eiF 6 BDM/ I@/ p6**E >n s24rit/ a treia< independenta a5solut. a 2iec.rei su5stane 6 Su5stanele nu depind una de alta/ ci doar de Dumne"e u< F2iece su5stan. este ca o lume aparte/ inde pendent. de orice altce#a/ a2ar. de Dumne"euF BDM6 @I%/ p6)SE/ deoarece su5stana conine 0n ea/ date pentru tot deauna/ toate predicatele ce i se atri5uie i deci nu poate 2i 0n2luenat. i nici nu po ate in2luena alt. su5stan.6 Nu e o conclu"ie lo1ic. a acestei consecine un deter minism a5solut i o lume lipsit. de li5ertate3 FDar s-ar p.rea c./ prin aceas ta/ di2erena dintre ade #.rurile c ontin1ente i cele neces are ar 2i distrus./ c. li5er tatea uman. nu i-ar mai 1.si nici un loc i c. o 2atali tate a5solut. ar domni peste toate aciunile noastre/ ca i peste restul e# en imentelor lumii F 6 BDM/ @III6 p6 ) ' E6
+6

9eneral i natural/

esent. i natur.

Nu / i i at. cum6 &entru Lei5ni" e=ist. dou. ordini ale acestei lumi< ordinea 1eneral./ accesi5il. doar lui Dumne"eu i incompre;ensi5il. creaturilorL i ordinea natural./ limi tat./ accesi5il. i creaturilor6 F>nele1erea distinct. a ordinii 1enerale dep.ete orice creatur. L 0n timp ce tot ceea ce numim natural de pinde de ma=ime mai puin 1eneral e/ pe c are creaturile le pot 0nele1e BDM/ @%I/ p6 ))E6 Deose5im acum esena su5stantei 0n ordine 1eneral. i natura ei 0n ordine natural. 6
F

' *8

FAm putea numi ast2el esen. sau idee a noastr. ceea ce cuprinde tot ce e=prim.m/ - i cum esena e=prim. uni unea noastr. cu Dumne"eu 0nsui/ ea nu are limite i nimic nu o dep.ete 6 >n sc;im5 ceea ce este m.r1init 0n noi #a putea 2i numit natura noastr./ sau puterea noastr./ i su5 raportul acesta/ ceea ce dep.ete naturile tuturor su5stan elor create este supranaturalF 6 BDM6 @%I/ pp6 ))-)(E &raedicatum inesse su5iecto 0n dou. moduri sau Fsunt dou. 2eluri de cone=iune/ sau de consecuie Ba predicatului i su5iectuluiE BDM6 @III/ p6 )ME6 FEa p r e s u pune cursul lucrurilor pe c are Du mne"eu l-a ales 0n mod li5er i care este 0ntemeiat pe primul decret li5er al lui Dumne"eu - acela de a 2ace totdeauna ce este mai per2ect - i pe decretul dat de Dumne"eu / Bca urmare a celui dint4iE/ cu pri#ire la natura uman./ potri#it c.ruia omul #a 2ace totdeauna Bdei 0 n m o d li5erE ce 0 i #a p.rea mai 5un 6 >ns. orice ade#.r 0ntemeiat pe decrete d e acest 2el este contin1ent/ dei este si1urL c.ci aceste decrete nu sc;im5. posi5ilitatea lucrurilor i/ aa cum am spus de7 a/ dei Dumne"eu ale1e desi1ur totdeauna ce este mai 5un/ aceasta nu se opune ca ce este mai puin per2ect s . 2ie i s. r.m4n. posi5il 0n el 0nsui/ dei el nu se #a 0nt4mpla/ - c.ci ceea ce 2ace s. 2ie 0nl.turat nu este imposi5ilitatea/ ci im per2eciunea sa6 ns. nimic nu este necesar/ dac. opusul s.u este posi5il 6 BDM6 @III/ p6 )+E6 Mai mult/ 0nsei miracolel e sunt posi5ile/ 0ntruc4t ordinea 1eneral. Bdi#in.E/ incompre;ensi5il. creaturii/ pre #alea". asupra celei naturale6 D ar 2iindc. nimic nu poate 2i 2.cut care s. nu 2ie 0n ordine/ se poate spune c. miracolele sunt i ele 0n ordine/ 0ntocmai ca operaiile naturale/ - care sunt nu mite ast2el 2iindc. sunt con2orm anumitor ma=ime su5alterne/ pe c are
F /

' **

le numim natura lucrurilor6 C.ci se poate spune c. aceast. natur. nu este dec4t un o5icei al lui Dumne"eu/ peste care el poate trece/ datorit. unui temei mai puternic dec4t cel care l-a determinat s. se ser#easc. de aceste ma=ime6 F BDM6 %II/ p6 *,E
,6 Monada

Su5stantele ast2el concepute #or primi/ 0n opera t4r "ie a lui Lei5ni"/ numele de monade 6 Iat. cum arat. relua rea 0n Monadolo1ie a ideilor de mai sus < // ' 6 Monada B6 6 6 E nu este altce#a dec4t o su5stant. simpl.F6 //*6 Monadele nu au 2eres tre pe c are s . poat. intra s au IeI ce#aF6 //(6 Tre5uie c;iar ca 2iec are monad. s. 2ie di2eri t. de oricare altaL c.ci 0n natur. nu e=ist. niciodat. dou. 2.pturi cu des.#4rire una ca cealalt. i 0n care s. nu putem 1.si nici o deose5ire intern./ sau 0ntemeiat. pe o determinatie intrinsec.F 6 //8+ 6 B 6 6 6E 2iecare monad. 2iind/ 0n 2elul ei propriu/ o o1lind. a uni#ersuluiF6

III6

Conte=tul istoric

'6 Aristotel a6 7udecata atri5uti#.

Mer14nd 0napoi 0n timp/ re1.sim la Aristotel consi derarea 7udec.tilor atri5uti#e6 D i 2erena pare s. 2ie urm. toarea<

'*)

FE=punerea sa despre enunurile 1enerale este 0nte meiat. pe o noiune a predicaiei o5inut. din e=aminarea enunurilor sin1ulareF/ pe c4nd Lei5ni" Fa acceptat asimi larea enunurilor sin1ulare cu cele uni#ersale/ deoarece i se p.rea c. nu e=ist. deose5iri 2u ndamentale 0ntre cele dou. 2eluri de enunuri 6 56 su5stana Lei5ni" reia de2iniia su5stanei pnn intermediul 7udec.ii atri5uti#e6 Aristotel< FSu5stana/ 0n cel mai 0nsemnat/ cel mai ori1inar i cel mai propriu 0neles al cu#4ntului/ este ceea ce nici nu este enunat despre un su5iect/ nici nu este 0ntr-un su5iectL de e=emplu / un anumit om ori c alF 6 B Cate1o rii/ ?/M aE6 Re1.sim acest sens al su5stanei la Spino"a/ Etica/ r/ D e 26 + sau Aant/ &role1omene/ OM*6 ' Bertrand Russell/ A
L ei5 ni" /
Critical E=position o2 t;e &;ilosop;G o2

Lon do n /

9eor1 All en

and

$ n C i n ltd/

'

p6

F> n

credi na c. propo"iiile tre5uie/ 0n ultima anali"./ s. ai5. un su5iect i un predi cat/ Lei 5 n i " nu d i 2er. n i c i de predecesori / n i c i de succesori 6 !rice 2iloso2ie care 2ace u" de su5stan. s au de A5solut #a 2i 1.sit./ 0n urma cercet.rii / ca 2iind dependent. de aceast. credin.6 Credi n a l u i A a n t 0n tr-un aceleiai l ucru 0 n sine inco1 n o s ci 5 il
s e d atorea"./ 0 n

mare/

teori i 6 N u se poate ne1a/ aa d ar/ c . d o c t r i n a e important.6

il o s o2i i au di 2erit n u at4t 0n pri # i n a 2a p tul ui c . a u urmat aceast. credi n . / c4t 0n pri # i n a c on s i stenei lor 0n a

0n d e p l i n i 6

Iar 0n aceast.

ultim. pri # i n ./ L e i 5 n i " merit. tot respectul 6 A ristot e l / !r1anon '/ trad6 M i rc e a H ti i n i2 ic./ ' (?*/ p6 ' M?6
l o r i a n 6 B uc u re t i /

Ed 6

' *(

M6 Russell/ Couturat/ Aneale a6 reducti5ilitate a

Doctrina su5stanei la Lei5ni" se spri7in. pe posi5ili tatea reducerii tuturor 7udec.ilor la structura atri5uti#.6 Dar aceast. reducere nu poate a#ea loc 0ntotdeauna i Russell d. e=emple 0n care reducerea este imposi5il. 7udec.ile aritmetice i 7udec.ile de relaie BFSunt trei oameniF/ FTitus e mai mare dec4t CaiusFE 6 Acest reduc ionism lo1ic este/ dup. Aneale/ F2atal pentru de"#oltarea lo1icii lui Lei5ni"F + 6
56 doctrina su5stantei

&raedicatum inesse su5iecto este principiul doctrinei su5stanei BRussell/ #6 in2raE 6 Dar nici unul dintre 2iloso2i nu a dus/ ca Lei5ni"/ p4n. la ultimele consecine acest prin cipiuL iar intero1aia p4n. la cap.t i drumul p4n. la ulti mele consecinte este una din demnit.i le 2iloso2iei 6

:illiam and

Mart;a

A ne a le / +,,6

D e " #o ltarea

lo1 icii/ trad 6

Cornel &o a/ Clu7 / Ed6 Dacia/

' (*,/

IDEEA UL$MIL!R & ! S IB ILEV HI REC!NSTR$CJIA M!DERN >N IL! S ! IE


Ale=andru Bo5oc

' 6 iloso2/ matematician i 2i"ician/ istoric/ 7urist i diplomat/ poet i in#entator/ 0ntr-o 2ormul. lapidar./ un 0n#.at/ totodat. sa#ant/ om de litere i 14nditor/ 96:6 Lei5ni" B ' 8,8- ' * ',E a 2ost un mare spirit/ unul dintre cele mai producti#e din lumea modern.6 &rin cuprinderea enci clopedic. a domeniilor creaiei/ ca i prin uni#ersalismul concepiei sale/ Lei5ni" ilustrea". tipul de personalitate proteic./ de re2erin. 0n 0ntrea1a istorie a tiinei i a cu1e t.rii/ opera durat. de el situ4ndu-se 0ntre permanenele acestei istorii/ acion4nd constructi# 0n proiectarea i a2ir marea modernit.ii culturii europene 6 Cercetarea operei lei5ni"iene - o component. semni 2icati#. 0n #iaa spiritual. contemporan. - prile7uiete 2rec#ent descoperirea de noi # alene ale contri5uiei mare lui 14nditor/ adesea 0n domenii de interes nu numai teore tic ci i practic 6 FT;eoria cum pra=iF sun. adese a 1enericul a5ord.rii 2ormelor cunoaterii i temelor cercet.rii l a con 1resele internaionale - Lei5ni"6 A 2ost de-a dreptul impresionant./ de pild./ ilustrarea laturii te;nico-in1inereti a operei lei5ni"iene prin e=cursia 0n Dar"/ Fau2 den Spuren Lei5ni"R R R/ or1ani"at. 0n cadrul celui de-al %I-lea Con1res Biulie '((,E 6 C.ci drumul de la lo1ic./ poe"ie i mu"ic./ de la matematic. i 2i"ic./ meta 2i"ic. i teolo1ie la proiectele i instalaiile de e=ploatare ' )'

minier. este destul de lun1 W Hi Lei5ni" l-a str.5.tut cu suc ces W U:issensc;a2t und :elt1estaltun1V/ 1enericul sim po"i onului-Lei5ni" din aprilie ' ((8/ des2.urat 0n Leip"i1 - oraul natal al marelui 14nditor - ar 2i/ de asemenea/ 1r.itor pentru a marca 2inalit.tile practice ale operei s ale 6 !ricum/ un Lei5ni"- te;nician i in#entator Bmaina de cal culE se impune 0n primul r4nd6 F iloso2ia lui Lei5ni" - su5linia Reiner Spec;t actionea". i asupra c ititorului din "ilele noastre 0n modali tatea unei apropieri de practic.666 i ea actionea". ast2el tocmai 0ntruc4t 0i este structural. aceast. #irtualitate 6 La #erite est tou7ours utile/ ne 0nlesnete accesul la lucruri s au 0m5un.t.tete nemi7 l ocit #iata6 Capacitatea care lea1. teo ria i practica se c;eam. 0ntelepciune/ iar ade#.rul este pentru Lei5ni" nu numai 2ructul teoriei/ ci i su2letul 0nte lepciunii6 De aceea la el teoria este princ ipial t;eoria cum pra=i/ ea se a2l. 0n s altul spre practic./ precum un conatus 0n saltul spre micare 6 &rin aceasta teoria 0ns.i nu este instrumentali"at./ ci 0i p.strea". demnitatea ' 6 ! mare important. pre"int. e2orturile sale pentru instaurarea unei atmos2ere de comunic are/ de pace/ tole rant. i cola5orare 0ntre state/ 0ntre orient.ri 2iloso2ice i con2esiuni reli1ioase6 Hi totul dintr-un punct de #edere european6 C.ci Lei5ni" a de"#oltat un concept de FEuropaF menit s . modi2ice realitatea de atunci 6 Aa cum au su5lini at-o lucr.rile celui de-al %I-lea Con1res-Intemational Lei5ni" Biulie ' ((,E/ des2.urat su5 tema FLei5ni" i EuropaF / pentru Lei5ni" FEuropaF 0nsemna/ 0n primul
Lei5ni" und seine :elt/ >n< Lei5ni" und Europa6 %I6 Interna
L e i 5 n i " - C o n 1 r e s s 6 Danno#er/ %ortr.1e/ '6 Tei l / p6 *?*6 ' )6 5 i s 6 M + 6 G u l i /
' ((, <

' )M

r4nd/ o unitate cultural./ a tiinelor i literel or6 F>n pra1ul celui de-al @%III-lea secol/ - preci"a Dans &oser - 0n Sta tus Europae incipiente no#o secuKo/ Lei5ni" scria< U2inis seculi no#am rerum 2ac iem aperuitV 6 Hi pentru noi/ pentru mileniul ce se apropie/ e #ala5il acelei apel L c.ci i noi ne a2l.m 0n 2aa aceleiai sarcini/ anume de a reali"a cu ade#. rat Europa M 6
M6 Este de reinut c./ 0n ciuda di#ersit.ii teme lor ei/ 2iloso2i a lui Lei5ni" 2a#ori"ea". o impresie de omo1enei tate6 Hi aceasta 0ntruc4t autorul modela toate domeniile teoriei dup. aceleai principii/ 0ntre care dominant r.m4ne Fle principe du meilleurF Bal per2eciuniiE/ #enit 0n 2orma discuiei despre ordine i continu itate Bde 2apt/ principiul continuit.iiE / 0n lumea conceput. su5 semnul pluralit.ii/ 0n coordonatele teodiceei < lumea nu se reduce la o al.turare de componente/ ci e=ist. 0n actiunea laolalt. a acestora< ima1ine a unui plan di#in/ ea este modelat. dup. principiul per2eciunii/ care 0nseamn. cea mai mare ordine posi5il. i cea mai mare multitudine posi5il.6 Lei5ni" 0nsui scria< FHi aa cum acelai ora/ pri#it din laturi di2erite/ pare cu totul altul i este ca i multipli cat 0n perspecti#ele s ale B0n nota +M/ p6 ?+ ' < FC.ci/ nu uit.m/ e=ist. un sin1ur uni#ersFE/ tot ast2el/ datorit. mul imii in2inite a su5stanelor simple/ a#em oarecum tot at4 tea uni#ersuri deose5ite/ uni#ersuri care nu sunt totui de c4t perspecti#ele unuia sin1ur/ potri#it punctelor de #edere di 2eri te ale 2iec.rei monade 6
Lei5ni" und Europa6 Ein2u;run1 in das Aon1resst;ema/ 0n < Lei 5ni" und Europa6%I6 Internationaler Lei5ni"- Aon1ress/ Danno#er/ ' ) 6 5is6 M+ Guli ' ((,< %otra1e/ II6 Teil / ' ((?/ p6M-6 Monadolo1ia/ 8, / 0n< Scrieri 2iloso2ice/ ' 6 trad 6 de C 6 loru/ B ucureti/ Ed6 H t i i ni2ic./ ' (*M/ p6 ? ' M- ? M M 6

' )+

Acesta i este Fmi7locul de a o5ine toat. #arietatea c4t. este cu putin./ dar 0mpreun. cu ordinea cea mai mare c are se poate/ - adic. mi7 locul de a o5ine toat. per2eci unea c4t. se poateF BMonadolo1ia/ ?)/ 0n< !p6 cit6 / p6 ?M-E 6 Multitudine/ perspecti#./ di#ersitate Bi di2eren.E/ #arietate/ iar 0ntr-o alt. dispunere Fsu5stane simpleF BmonadeE / Funi#ersuri di2eriteF/ F#arietate c4t de mult posi5il.F/ Fcea mai mare ordine posi5il.F/ Fdeplin. per 2eciuneF - iat. o terminolo1ie ce structurea". e=presia unei anumite concepii despre lume/ 0n care posi5ilul B0n 2orma FPuRil est posi5ileFE constituie dominanta ce pune laolalt. multiplicitatea/ ordinea i per2eciunea/ cea din urm. #enind ca optimi"are a primelor/ respecti# #ala5ili tatea indi#idualului acti# i a 0ntre1ului 6 C.ci/ dup. Lei5ni"/ 0ntre1ul trimite la indi#iduali/ iar ordinea la mul titudine6 FConstat.m 0n noi 0nine/ prin e=perien./ o mul tiplicitate 0n su5stana simpl./ atunci c4nd ne d.m seama c. cea mai ne0nsemnat. cu1etare de care suntem contieni cuprinde o #arietate 0n o5iectul ei6 Toi cei ce admit c. su 2letul e o su5stan. simpl. tre5uie s. admit./ aadar/ aceast. multiplicitate 0n monad.F , 6
+6 ! Flume-Lei5ni"F B``eine Lei5ni"-:eltVE/ cum se spune adesea 0n rele#area unei semni2icaii mai lar1i a operei lui Lei5ni"/ instituit. 0n e=emplaritatea ce i-o d. monadolo1ia/ s-ar impune ca model pentru a 0nele1e/ mutatis mutandis/ statutul ontolo1ic al FlumiiF operelor Bde art./ de aciune i de educaieE ca Flumi posi5ileF/ unice i unicate/ e=emplare i con2orme cum#a principiilor lei5 ni"iene/ interacion4nd 0n uni#ersul culturii umane 6
BMonadolo1ia/ ' 8/ 0n < !p6 cit6 /

p6

E6

Dar pentru aceasta e 0nc. necesar. rele#area altor laturi ale uni#ersului lei5ni"ian/ care a actionat semni2ica ti# 0n dou. directii principale< 0n modelarea modern. a uni #ersului B2i"icE/ i 0n reconstrucia Bmodern.E a domeniilor teoretice B0ndeose5i lo1ica/ meta2i"ica/ epistemolo1ia i 2i loso2ia culturiiE 6 Interesant. este tocmai 0mpletirea acestor directii prin l.r1irea Bi nuanareaE raionalismului i dep.irea me canicismului BDescartesE / prin introducerea unor elemente de natur. meta2i"ic. i moral./ precum 2or./ 2inalitate/ 5ine/ spirit6 Aa cum s-a preci"at/ Faspiraia intim.F a lui Lei5ni" Fmer1e c.tre o 0mp.care a mecanicii noi cu ten dinele spiritualiste ale meta2i"icii clasice6 Nimeni nu se #a pronuna mai ;ot.r4t/ 0n 2i"ic./ pentru e=plicaia-strict mecanic. a naturii/ dar nimeni iar.i nu #a 2i con#ins c.6 6 6 mec anismu l mani2e st. e=istena spiritului i a lui Dumne"eu 6 6 6 Calea 0mp.c.rii se desemnea". limpede< este/ pe de o parte/ ad4ncirea principiilor tiinei moderne/ pe de alta/ adaptarea ontolo1iei #ec;i la pro5lemele noiF ? 6 Lei5ni" 0nsui scria< FTre5uia aadar s. rec;em i oarecum s. rea5ilite" 7o rm e le su5stania le/ aa de compro mise ast."i/ >ns. 0ntr-un c;ip care s. le 2ac. inteli1i5ile i s. separe u"ul ce tre5uie 2.cut/ de a5u"ul care s-a 2.cut de ele 6 9.sii aadar c. natura lor consist. 0n 2or. i c. de aci decur1e ce#a analo1 contiinei/ i tendinei L ceea ce >n seamn. c. ele tre5uie concepute prin analo1ie cu noiunea pe care o a#em despre su2letF 8 6
B C 6 l or u/
Lei5ni"/ 0n < Istoria 2iloso2iei moderne/ % o I 6 I/

Bucureti/ Societatea R o m 4 n . d e i l o s o 2 i e / ' ( + * / p6 , ) , E 6


BNou sistem pri#itor la natura i com unicarea su5stanQelor6 precum i la uniunea care e=ist. >ntre su2let 2iloso2ice/ I/

i corp/ 0n < !pere

trad 6 C6 l oru / B ucureti / Edit6 Htiinti2ic./ ' ( * M / p6 + M ,-

M? E 6

' )?

n pri#ina meta2i"icii scrie< Feu pretind s. aduc 0n tr-0nsa demonstraii 1eometrice/ c are s. nu presupun. aproape dec4t dou. ade#.ruri primiti#e/ anume/ 0n primul r4nd/ principiul contradiciei6 6 6 i 0n al doilea r4nd/ aceea c. nimic nu este 2.r. un temei raionalF BLe i5n i" c.tre A rnauld/ 0n< !p6 cit6 / p 6 M-+-M-,E 6 UNi;il est sine ratione su22icienteV/ nimic nu este 2.r. o ratiune su2icient./ Facest principiu 1eneral al ratiunii 0n sens lar1 este/ am putea spune ast."i/ premisa apriori a oric.rei cunoateriF L Fla r4ndul s .u principiul nu are ne#oie de 0ntemeiere/ c.ci aceasta ar 2i circular.F BD 6&oser/ 96 : AlassiXer der &;ilosop;ie/ ;rs1 6 #on !6 Do22e/ Bd6 r/ + 6Au2l6/ M$nc;en/ C6D6 BecX/ ' ((,/ pp + ) +-+ ) ,E &e aceste temeiuri/ Lei5ni" #ine cu o nou. e=i1en. a 1 4ndirii 6 Sc;im5area s-a produ s mai 0nt4i 0n conceperea naturii < FLei5ni" 0i 0nscria Dinamica pe 2iliaia 1alelian. 6 6 6 dar aducea un plus anume< unitatea conceptului de aciune/ 0n cele dou. #ersante/ meta2i"ic i dinamic/ desemnea". o determinare ontolo1ic./ care 7usti2ic. de"a#uarea Bde c.tre elE a oric.rei doctrine a pasi#it.ii creaturilor6 6 6 A 2i 0n seamn. a acionaL c;iar i a su5"ista/ 0nseamn. tot a aciona6 6 6 Noutatea dinamicii a 2ost 0n acest sens ea 0ns.i o aciune/ anume aciunea imanent. a su5stanei indi#idu ale a lui Lei5ni" ridic4nd la o e=presie mai distinct. i mai c omplet. structurile uni#ersuluiF 6 6 * Mecanicismul nu se 7usti2ic. 0ntr-o e=plicaie de 2ond a naturii/ dei e cert c./ 0ntr-un anumit sens/ 0n natur. totul
6 6 6 6 6 6

M6

ic;ant/ La UDGnamicaV au point de con#er1ence des

traditions e uropeennes6 0n< Lei5ni" und Europa6

% I 6 I nternationalcr

Lei5ni"- Aon1ress/ %ortr.1e II/ p 6

' ' 8/ ' M,6

' )8

decur1e mecanic6 FDac. 0ntinderea i micarea sunt su2i ciente pentru a e=plica/ 0ntr-un sens/ totul/ ele nu se e=plic. pe sine/ r.m4n aci pro5leme desc;ise6 C.ci acestea nu sunt lucruri reale/ ci 2enomene ce nu se pot 2onda 2.r. a a7 un1e la ideile de unitate 2ormal./ 2or./ su2let6 &e de alt. parte/ le1ile care le determin. nu sunt inteli1i5ile i necesare dec4t prin raport la un principiu de 2inalitate/ de per2ec iune< le1ile mic.rii reale nu sunt necesare dec4t pentru c. ele sunt cele mai 5une posi5ile Bles meilleures possi5lesE L 0n natura lor intim./ 0n su5stana lor/ lucrurile par le1ate de principii meta2i"iceF 6 Se poate a2irma ast2el c./ dincolo de un FLei5ni"F simpli2icat/ #enit 0n cunoaterea comun. prin Foptimis mulF ironi"at de %oltaire 0n al s.u FCandideF/ se anun. un 14nditor de mare 2or. constructi#./ cu aciune ;ot.r4toare spiritului tiini2ic modern/ 0n conturarea raionalitate i 0n structurarea/ 0n 2uncie de aceasta/ a modelului clasic al omului 6 De 2apt/ s-ar putea spune c. ideea / / - lume-Lei5ni"F a 2ost 1enerat./ 0n primul r4nd/ de 2aptul c./ 0n ciuda di#er sit.ii temelor ei/ opera lui Lei5ni" 2a#ori"ea". o impresie de omo1enitate i/ mai ales/ de unitate i ordine6 Spre aceasta 0l 0ndemnau at4t spiritul culturii sale clasice/ c4t i intuiia necesit.ii de a 0n#in1e de"ordinea i de a ordona totul 0n mod raional/ c;iar proiectat prin cal cul i dup. modelul F artei com5inatoriiF/ dar neap.rat dup. principii6 FCeea ce este important la Lei5ni" - o5ser#a
& 6 A r c;a m5au It/ Lei5ni" 6 Sa #ie et ses ecri ts / >n < Lei5ni"6 C; oi se de
Te = t e s
/

par & 6 Arc;am5ault/ &aris/ %al d 6 Rasmussen/ ' (M*/

)-,(6

' )*

De1el - re"id. 0n principii/ 0n principiul indi#idualit.ii i 0n te"a indiscema5ilit.iiF6 ( &oate c;iar mai mult/ Lei5ni" Fse pre"int. ca 2iind prin e=celen. un Uom al principiilorV L el este 2iloso2ul care a 0ntre5uinat cel mai mare num.r de principii stricta sensu/ adic. la 2el de 1enerale ca i posi5ile 6 6 6 el a introdus 0n teoria 2iloso2ic. cel mai mare num.r de principii noiF/ dintre care sunt de menionat< Fprincipiul principiilorFL Fprincipiul raiunii su2icienteF L Fprincipiul uni2ormit.iiF L Fprincipiul identit.ii indiscerna5ililor sau principiul di2e renieriiF < Fprincipiul continuit.ii L Fprincipiul celui mai 5unF Ble p rincipe du meilleur/ ou de ce Pui con#ientE L Fprincipiul ec;ili5rului sau le1ea 7ustiieiFL Fprincipiul minimului e2ort/ sau 2ormele cele mai des.#4riteF Bles plus par7aitesE Lei5ni" modela totul dup. aceleai principii/ ceea ce conducea la un uni#ers omo1en su5 semnul pluralit.ii/ unitar su5 semnul di#ersit.ii6 ,6 >n consecin./ unitatea dintre 2i"ica i meta2i"ica lei5ni"ian. proiectea". o anumit. perspecti#. lo1ico-1no seolo1ic. Bi metodolo1ic.E/ 0n care le1icul/ realul/ posi5i lul i necesarul/ 2ormalul inter#in cu 2uncia de paradi1me ale structur.rii unei concepii 1enerale despre lume i cunoatere6 Leitmoti#ul r.m4ne 0ns. Fle meilleur possi5leF/ iar aceasta pri#ete FlumeaF 0n accepia lei5ni"ian.6 Ideea de 5a". lei5ni"ian. este a5ordat. 0ntr-un con te=t mai lar1/ 0n care este de2init conceptul de FlumeF i se
96:6 6 De1el / &rele1eri de istorie
Bl

2iloso2iei/

I/ Ed6

Academiei / B ucureti /

' ( 8, /

p6

-6
LRe#olution de la t;eorie deducti#e6
' (*-/

9asset/

LR idee de pri ncipe c;e"-Lei5ni"/ 9allimard/ &ari s/

pp6 ' -/ ' 6

' ))

introduce si nta1ma Fmai multe lumiF/ dintre care/ prin de ci"ia Creatorului/ una dintre ele este Fcea mai 5un. lume posi5il.F6 Te=tul Teodicee i este edi2icator 0n acest sens < FNumesc UlumeV aici 0ntrea1a serie i 0ntre1ul ansam5lu al tuturor lucrurilor care e=ist.L cu aceasta nu se poate spune c. mai multe lumi ar putea s. e=i ste 0n di2erite ti mpuri i 0n di2erite locuri 6 C.ci ar tre5ui s. le socotim pe toate 0n 0ntre1ime drept o lume/ ori/ dac. #rei/ drept un uni#ers6 Hi c4nd s-ar umple toate timpurile i toate locurile/ r.m4ne totdeauna ade#.rat c. s - ar 2i putut umple 0ntr-o in2initate de 2eluri/ i c. e=ist. o in2initate de lumi posi5ile/ dintre c are Dumne"eu a ales 0n mod necesar pe cea mai 5un./ de o arece el nu 2ace nimic 2.r. a urma Raiunea suprem.F Conceperea unor Flumi posi5ileF asocia". la Lei5ni" posi5ilitatea i composi5il itatea < FDumne"eu este cau"a prim. a tuturor lucrurilor< c.ci cele ce sunt limitate/ pre cum tot ceea ce noi #edem i e=periment.m/ sunt contin 1ente i nu conin nimic 0n ele care s. le 2ac. e=istena necesar.66 6 Tre5uie s. c ercet.m 0ns. temeiul e=istenei lumii/ care este ansam5la rea tutu r o r lucru rilor contin 1 ente/ 5a c;iar s.-I cercet.m 0n su5stana care poart . 0n ea 0ns.i raiunea propriei e=istene i care/ de aceea/ este necesar. i etern.6 Tre5uie de asemenea ca aceast. cau". s. 2ie 0n"estrat. cu inteli1en.< c.ci lumea care e=ist. este contin1ent./ i o in2in itate de alte lumi sunt de asemenea posi5ile i n."uiesc/ ca s. o spunem aa/ tot ca ea BlumeaE la e=isten.6 De aceea/ c au"a lumii tre5uie s. ia 0n consi derare i s. ai5. re2erin. la toate aceste lumi posi5ile/ pen tru a determina una dintre ele ca e=istent.F
:6 Lei5n i"/ Die T; eodi" e e / D am 5 u r 1 /
I5idem/ p 6 --6 6 Me i n er/ ' (8)/

' )(

n ali termeni/ aa cum dou. sau multe lucruri sunt numai atunci posi5ile dac. sunt suscepti5ile de coe=is ten./ la 2el i Fmai multe lumiF sunt inteli1i5ile numai ca Flumi posi5ileF6 C.ci 0n perspecti#a lo1icii/ posi5ilul se 0ntinde mai departe dec4t actualul/ 0ntruc4t orice lucru este posi5il dac. nu este contradictoriu 0n sine6 F!ntolo1ic #or 5ind < dou. sau mai multe lucruri nu sunt posi5 ile dec4t atunci c4nd nu sunt contradictorii unele 2a. de altele/ adic. atunci c4nd sunt suscepti5ile de a coe=ista/ cu un cu#4nt/ sunt composi5ile 0ntr-o aceeai lume E #or5a ast2el aici de 2undarea ontolo1ic. Bi teleo lo1ic.E a composi5ilit.ii< se pot concepe i alte lumi dec0t cea 0n care ne a2l.m < Fserii in2inite de posi5ileF n-au e=is tat i nu #or e=ista/ ne2iind Fcomposi5ile cu seria care a 2ost reali"at.F/ care Fa a7 uns la e=istent. prin ale1erea ei de c.tre Dumne"euF / care Fnu poate s. #rea dec4t composi 5iluIF 6 Este d e o5ser#at c . principiul lui Lei5ni" U!mne possi5ile e=i1it e=istereV nu poate scoate din discuie ideea c. la e=isten. a7 un1 i asemenea posi5ilit.i composi5ile care ascund 0n ele un coninut de ansam5lu corect6 Te=tul lui Lei5ni" rele#. aceast. idee6 6 6 Frecunos c4nd c. dac. am putea 0nele1e 0ndea 7 uns ordinea $ni#er sului/ am 1.si c. el 0ntrece toate dorinele celor mai 0nelepi/ i c. nu este cu putinl. ca $ni#ersul s. 2ie 2.cut mai 5un dec4t este Bsu5l6n6E nu numai 0n ce pri#ete 0ntre 1ul/ 0n 1eneral/ dar c;iar 0n ceea ce ne pri#ete pe noi/ 0n particular - dac. suntem unii/ aa cum tre5uie/ cu autorul
D6 B.d.r.u/ Academiei /
( 8 + p6 M8+ 6
/

iloso2ia lui D6 Cantemir/ B u c u re t i /

Ed6

I5idem/

p6 M 8 + / M8, 6

totului/ nu numai 0ntruc4t e Ar;itectul i cau"a .F 6 6 6 6 >n alti termeni/ F2.r. Dumne"eu nimic 0n posi5ilitate n-ar 2i real/ i nu numai nimic n-ar e=ista/ dar nimic n-ar 2i posi5ilF 6 Mai e=act/ Fdac. se a2l. o realitate 0n esente/ adic. 0n posi5ilit.ti sau 0n ade#.rurile eterne/ realitatea aceasta tre5uie neap.rat s.-i ai5. temeiul 0n ce#a e=istent sau actual / prin urmare/ 0n e=istenta iintei necesare/ iint. 0n care esenta cuprinde 0n sine e=istenta/ sau pentru care e dea7uns ca ea s. 2ie posi5il./ pentru a 2i actuaI. 6 Lei5ni" introduce ast2el o nou. 0ntele1ere a moda lelor/ 0n care posi5ilitate i realitate #in laolalt. 0n actual6 Hi aceasta de dou. ori < 0n Fe=istenta iintei necesareF i 0n Funi #ersul cel mai 5unF/ p e care D u mne"eu - F d atorit. 5u n.t.tii saleF - F0l ale1e i pe care/ prin puterea sa/ 0l pro duceF 6

posi5ileF/ 0nt4lnim interpretarea lui N 6 Dartmann < F>ntr-o s2er. a 2iintei/ a c.rei posi5ilitate este dis7 uncti#./ tre5uie cu necesitate s. 2ie spatiu pentru des2.urarea composi 5ilelor/ adic. pentru paralelitatea nemi7locit. a 2iint.rilor L FrealulF pre"int. 0ns. o F0n1ustime a posi5ilului c aracte ristic./ c.ci el are Fnumai un domeniu/ iar 0n acesta nu e loc de 7oc pentru paralelitatea 2iint.rilor / totul a2l4ndu-se aci F0n unul i acelai sistem 6
Monadolo1ia/ (-/ Monadolo1ia/ Monadolo1ia/ Monadolo1ia /
N6

>n < !pere 2iloso2ice/ '/ p6 ,+/ >n < !p6 cit6 p 6 ? ,,/ >n< !p6 cit6 / p6 ? ' * 6 ? ? / >n< !p6 cit6 / p 6 ? ' ( 6

artmann/ M.1lic;Xeit und :irXlic;Xeit/ B er l i n / :6 de

9ruG ter/ ' ( + ) / p6 + + + 6

' ('

Ca urmare/ Flumile posi5ileF ale lui Lei5ni" nu sunt composi5ile 0n pluralitatea lor6 FComposi5il. este prin aceasta numai 0n ea 0ns.i 2iecare 0n parte 6 &osi5ilitatea ei comun. de a 2i e numai una dis7uncti#.6 De aceea poate s. 2ie real . numai una dintre ele 6 6 6 n lim5a7 ontolo1ic ri1uros s-ar spune< mai multe Ulumi posi5ileV sunt ca atare numai U0n mod ideal lumi posi5ileV i/ dac. nu ne s2iim de aparenta contradictiei/ putem spune< Ulumi reale posi5i5le 0n mod idealV B``ideal mo1lic;e RealCeltenVEF M- 6 Ca urmare/ propune Dartmann/ Fontolo1ic este de o 0nalt. # al o are s. aducem ideea lui Lei5ni" la concepte cl are i delimitate precis/ cu toate c. aceast. idee se 5ucur. de o anumit. clasicitate6 6 6 Esenialul nu-l constituie 2aptul c. este Uposi5ilV un num.r mare de lumi/ ci c. ele Ue=ist. idealV/ coe=ist. ca paralelitate de sisteme incomposi5ile 0n domeniul esenialit.ilor6 Ri1uros luate/ ele nu sunt lumi posi5ile/ ci lumi 2iint4nd 0n mod ideal/ i de aceea/ Ucrea reaV uneia dintre ele nu este e2ectuare B%erCirXlic;un1E/ ci reali"are BRealisierun1E 6 Distinctia ne introduce 0ntr-o nou. teorie a moda leIor/ d4nd 0ns. o 0ntre5uinare principiului lei5ni"ian prin delimitare Bi preci"areE L F> n principiu - su5linia". Dartmann - este cu totul eronat dac. se spune< UoV lume Us-a e2ectuatV B#erCirXlic;tE/ c.ci mai de1ra5. s-ar spune< Ueste reali"at.V BrealisiertEF L c.ci Freali"are nu e acelai lucru cu e2ectuare B %erCirXlic;un1E 6 6 Dislocarea modal. 0n Ue2ectu are mer1e de la posi5ilitate la realitate/ i aceas ta 0n cadrul unei s2ere a 2iintei/ pe c4nd 0n reali"are ea mer6

I5idem / p6 + + , 6
I5idem/

'6 p6 + + ? 6

1e de la posi5ilitate la posi5ilitate i totodat. de la realitate la realitate F 6 Dislocarea 0n cau". aci i-a de"#.luit sensul a5ia 0n perioada a2irrn.rii semanticii i a re14ndirii Flo1icii mo dalelorF c a F o teorie 2onnaI.-cadruF / menit. s. 2uncione"e 0n cuprinderea teoriilor tiinti2ic-e=perimentale/ situ4ndu le una 2a. de alta ca sisteme semantice6 Este #or5a de proiectul lui S 6 A 6 AripXe/ care a 1enerali"at semantica de tip TarsXi ast2el 0nc4t s. se aplice ca Fo 2undamentare semantic. a lo1icii modaleF L ideea de 5a". Bcare se a2la de7 a la CarnapE este urm.toarea< Fs. se 0ncerce preci"area 14ndului lei5ni"ian 0n sensul c. un enunt necesar este ade#.rat nu numai 0n lumea real./ ci 0n toate lumile posi 5ileF 6 De 2apt/ de"#oltarea semanticii intensionale a pre ci"at sensul ideii lei5ni"iene/ introduc4nd concepte speci 2ic semantice/ mult mai operaionale dec4t cele de traditie6 n acest plan/ anume cel al semanticii/ s-au preci"at urm.toarele< FEra ideea lui Carnap/ aceea de a detennina interpret.rile cele mai 5o1ate su5 aspect in2ormational ast 2el 0nc4t s. sta5ileasc. #alorile de ade#.r ale propo"itiilor nu numai 0ntr-o lume anume/ a noastr./ lumea Ureal.V/ ci 0n toate lumile posi5ile6 ! lume posi5il. nu este ast2el de 14ndit ca u n uni#ers 0ndep.rtat/ ci ca lumea noastr. aa cum am putea-o pri#i dac. ea nu ar 2i creat. aa cum esteF 6 M,
K5idem 6

:6 S t e 1 mi i l l e r / Dauptstromun1en der 9e1enCartsp; ilo


s op;ie B d 6 II/ Au2l 6 / Stutt1art/ A6 Aroner/ ' ( * ( / p6
/

' ?, 6
intensionule
M+ 6

#o n

Autsc;era/

Ein2ii;run1

in die

SemantiX/ B er l i nQNeC YorX/

: 6 de 9ruGter/ ' (* 8 / p 6

' (+

C.ci di scursul poart. asupra Fst.rilor de 2aptF BSac;#er;alteE posi5ile6 FCum 0ns./ dup. :itt1enstein/ lumea noastr. Ueste ceea ce se petreceV B``alles ist/ Cas der ali LstV / Tractatus/ l-n6n6E/ adic. mulimea st.rilor de 2apt e2ecti# e=istente/ o lume posi5i l. nu este altce#a dec4t o mulime de st.ri de 2apt posi5ile6 Dac. se discut. asupra lumii noastre/ se discut. asupra st.rilor de 2apt care e=ist.L dac. 0ns. e #or5a de lumi posi5ile/ atunci se au 0n #edere st.ri de 2apt posi5ile/ adic. st.ri de 2apt c are ar putea 2ie s. e=iste/ 2ie nu/ dac. lumea s-ar putea pri#i alt2el dec4t ea se 6 petreceF M?6 &oate tocmai de aceea/ sinta1ma Flumii posi5ileF este complementar. c u ce a de Flumi imposi5ileF / 0n sensul c. nu putem s . in#oc.m 0n toate 0mpre7 u r.rile Fl umi posi 5ileF 6 >n ali termeni/ nu tre5uie s. r.m4nem la sensul comun/ u"ual al termenului FlumeF 6 Aceasta este i ideea de 5a". a lui Lei5ni"/ care a#ea 0n #edere ceea ce numim a"i Funi#ersul discursului lim5a7uluiF/ 0neles ca o F mul ime de o5iecte indi#idualeF pri#ite F0n raport cu anumite puncte de re2erin .FM 8 Ideea unei analo1ii cu acest demers re#ine i 0n urm.torul te=t din de"5aterile mai noi 0n pro5lematica re2erinei < FCeea ce pare s . 2ie deose5it de pro5lematic 0n discursul despre lumi posi5ile este re#itali"area s au inde=i cali"area ce inter#ine aci 0n determinarea lui UactualV6 este pentru noi lumea noastr.L dimpotri#./ pentru M? I5idem6
Sens/ ade#.r analitic/ cunoatere/ Bucureti /
Ed6 H t 6 i E n c i cl opedic./ ' (,

' ),/ p6 +

locuitorii unei lumi posi5ile luate ca a lte rn a t i #. Bsu5I 6 n6E lumea actu al. nu este aceea a noastr./ ci a

86 Cei care i-au dat seama 0nc. de timpuriu de im portana ideii au 2ost lo1icienii i semanticienii/ 0n proce sul moderni".rii lo1icii de la re 1 e i Russell/ :itt1enstein/ la Carnap i la ceea ce s-a numit Fsemantica lumilor posi5ile BAripXe/ DintiXXa 6a6E 6Hi aceasta are le1.tur./ incontesta5il/ cu editarea te=telor de matematic. i lo1ic. ale lui Lei5ni"/ care le-au prile7uit o mai 5un. 0nele1ere a ade#.rului 0n lim5ile 2ormali"ate 6 Aa cum o recunoate R6 Carnap/ preocupat de metod. semantic. de anali". a semni2icaieiF/ anume Fmetoda e=tensiunii i intensiunii / nu putem discuta FL concepteleF 2.r. s . ne aducem aminte de Lei5ni"6 M ) FConceptul de L-ade#.r/ scria Carnap/ este aici de 2init ca un e=plicant pen tru ceea ce 2iloso2ii numesc ade#.r lo1ic/ sau necesar/ sau analitic6 De2iniia duce la re"ultatul c. o propo"iie dintr-un sistem semantic este L-ade#.rat. dac. i numai dac. re1ulile semantice ale sistemului sunt su2iciente pentru sta5ilirea ade#.rului eiF 6 M( Dar cine erau F2iloso2ii 3 >n primul r4nd Lei5ni"W FCum #om de2ini L-Ade#.ru l 3F/ se 0ntrea5. C arnap 6 cale este su1erat. de concepia lui Lei5ni"/ con2orm c.reia un ade#.r necesar tre5uie s. ai5. loc 0n toate lumile posi 5i le Bsu5l 6 n6 E Deoarece descrierile noastre de stare repre"int. lumile posi5ile/ aceasta 0nseamn. c. o pro/ /

E6 R6

un11ald i cr / Zeic;en und Be"eic;netes6

$ntersuc;un

1en "um &ro5lem der Re2eren"/

:6 de 9ruGter/

'

?/ p 6

+-

Ca rnap/ Semni2icaQie i necesitate6 $n studiu de seman

tic. i de lo1ic. modal./ I5idem /

Ed6 Dacia/ Clu7 /

p 6 ?--6

' (?

po"l'e este lo1ic ade#.rat. descriere de stare 6 Tre5uie s. marc.m 0ns. aci distanarea acestor noi demersuri de cel lei5ni"ian6 Aa cum s-a o5ser#at/ Lei5ni" 2olosea condiionalul< Dumne"eu Fa ales cea mai 5un. din tre lumile posi5ile6 Dar dac. - prin imposi5il B0n #irtutea per2eciunii s ale Dumne"eu nu putea s. o cree"e dec4t pe cea mai 5un.E - ar 2i creat o lume conceput. alt2el dec4t a noastr./ ade#.rul necesar/ alt2el spus etern/ s-ar 2i meninut F F recur1e la condiional i se spune< sau Feste ade#.rat 0n ori care Bsau cel puin 0n unaE lume posi5il. sau Feste ade#.rat despre oricare Bsau cel puin despre unaE lume posi5il./ ceea ce 0nseamn. mai mult dec4t o sc;im5are de 2orm./ 0nseamn. Fo ruptur. de lim5a7 6 Acest Fa5andon al condiionaluluiF indic. Fo modi2i c are esenial. 0n de2i nirea enunului propo"iional ade#.ratF / reieit. din teoria corespondenei< Carnap 0nsui/ dei 0ntre5uinea". conditionalul/ se 0ndep.rtea". de Lei5ni"/ 0ndep.rt4ndu-se de teoria corespondenei i #or5ind F d e ade#.r 0n lumi posi5ile sau al lumilor posi 5ile 6 + M Se adau1. la acestea o deose5ire i mai rele#ant.< Lei5ni" #or5ete de Findi#i"i posi5ili i nu de Fconcepte
I5idem/ p6 ? , 6

9 6 A a l i n o C s X i / Lei5ni" et les semantiPues des mandes pas[


si5les6 0n6R Lei5ni"6 :erX und :irXun1/

I%6 Internationaler

Lei 5 n i "
6

Aon1res s 6 D a n n o #e r

6 5 i s '(6 No#em5er ' ()+ / p p 6

++

+,-

I5idem/ p6 +, ' / +,M6

indi#idualeF/ 2ie ele c;iar FcompleteF/ ceea ce duce la Fst.ri de 2aptF/ la Fo5iecte internaionaleF 6 + + &ro5lema care/ totui/ r.m4ne este ace e a a composi 5 i lit.i i 6 C.ci 0n ca"ul Flumilor posi5ileF nu e #or5a de #reo de#enire/ proces/ succesiune< aceste FlumiF sunt Fspa ii de de#enireF Bcup-rind/ 0nc;id o de#enireE/ dar ele ca atare nu de#in/ r.m4n su5 specie aetemitatis6 Re#enind la Lei5ni"/ amintim 6 c. el promo#ea". B2uncionali"ea".E o serie de concepte/ precum< unitate/ multiplicitate/ di#ersitate perspecti#./ #arietate/ iar/ >ntr-o alt. dispunere/ Fsu5stane simple / Funi#ersuri di2erite / F#arietate pe c4t de mult posi5il.F/ Fordine pe c4t de mult posi5il. / Fper2eciune deplin.F 6 a6 - toate #enind pentru optimi"area relaiei multitudine-ordine - per2eciune su5 dominanta posi5ilului6
F

*6 Este de preci"at ast2el/ c. o Flume posi5i I .F ca FlumeF nu este nici e= istent. 0n sine Bca atare/ ceea ce ar 0nsemna realitatea e2ecti#./ empiric. a 2iinei/ a 2ormei uni #ersalit.ii al.turi i printre lucrur$e particulare WE/ nici o simpl. posi5ilitate de actuali"at/ ci lumea ca 2iind B2iin 4ndE 0n Fdi2erena ontolo1ic . / 0n care 2linea". orice Flume instituit. #aloric 0ntr-o anumit. opet. Bcreaie u man.E 6 Ca atare/ o Flume posi5il.F are o5iectualitate Beste 0n 2elul Fo5iectul u i E/ o5iecti#itate B#ala5ilitate intersu5iec ti#.E i semni2ic aie Be s te un ori"ont semni2icati#/ o per specti#. reali"at. ca mod #aloric de raportare la lumeE6 FLumile posi5ileF cap.t. a st2el inte1rare ontolo1ic./ dincolo de cea semantico-lo1ic./ do#edindu se ast2el un concept cu #aloare o p er a i onal. mult mai l ar1. 6 Este ceea
F F -

I5idem/

p6

+,

6 ' (*

ce s-a o5ser#at 0nc. 0n studiile lei5ni"iene/ recunosc4ndu se ast2el - c. autorul Monadolo1iei constituie nu numai un punct de plecare/ ci i temeiul oric.rei #ariante ori de" #olt.ri 0n teoria i nterpret.rii 6 Au semnalat aceasta 14nditori cu totul di2eriti ca ori entare teoretico-metodolo1ic. i ca pre2erinte stilistic -lin1#istice< C arnap Borientare a '-1ico-analitic.E L N 6 Dartmann BFontolo1ia critic. EL 96 M artin Blini a Xantian.E 6a6 n toate str.5ate ideea c. Flume #ine ca re"ultat al unei interpret.ri i ca atare/ 0n ori"ontul interactiunii modalelor< posi5ilitate/ realitate/ composi5ilitate/ imposi 5ilitate/ realitate/ necesitate/ contin1ent. etc 6 > F deose5esc u na de alta Fprin aceea c. 0n ele sur#ine un 1rad de realitate di2eri t < F0n raportarea la realitatea ce se a2l. 0n ele/ aceste lumi constituie o serie/ iar aceast. serie este constant. i are un ma=imum6 Numai 0ntruc 4t are un ma=i mum - anume cea mai 5un. dintre lumile po s i5ile - poate 0n 1enere s. de#in. real. una dintre lumile posi5ile6 Dac. nu ar 2i dat un ma=imum de realitate prin care s e distin1e ca una i numai una din lumile posi5ile/ atunci ar lipsi raiunea su2icient. pentru care Du mne"eu a creat c;iar aceast. lume 6 Dar lo1ica modalelor nu se poate reduce la unitatea dintre posi5il i necesar6 Este 0nc. de e=aminat m ai pe lar1/ spunea Dartmann/ i Fcapitolul de possi5ili et impossi5 ili/ 0n care se a2l. in2ormaii importante asupra pro5lemei 2iinei L deoarece Fmodul ca atare este Fce#a ce ine de , 96 Martin/ Lei5ni"6 Lo1iX und Metap;GsiX/
:6 d e 9ruGter ^ Ca 6/ ' (8*/ p 6 ' M8/ ' M*6
M6 A u2 l 6 / B erl i n /

' ()

2apt BSac;eE / nu este 0n sine/ anume nu este c;iar mod de 2iin. Ual s.uV/ i ar 0n lumea real. nu e=ist. Unumai posi 5ilVF/ c;iar am putea spune Fc. nu e=ist. nici Unumai imposi5ilV 6 iina sa neposi5il. nu este 0n el aceeai cu nerealitatea sa/ i totul se 0nr.d.cinea". 0ntr-un conte=tF + ? 6 Ca urmare/ poate 2i 14ndit. i o Flume imposi5il.F 6 C.ci nimeni nu s-ar putea 0ndoi/ de pild./ c. FlumeaF lui Zarat;ustra Ba lui Niet"sc;eE ar 2i imposi5il de 14ndit6 FCine#a este artis t - scrie Niet"sc;e -/ cu preul 2aptului c. ceea ce neartitii numesc U2orm.V el 0l percepe c a un coninut/ ca U2aptul 0nsuiV6 Cu aceasta aparine/ 2irete/ de o lume 0n toars. B# erXe;rte :e ltE < c.ci coninutul de#ine ce#a 2ormal numai celui ce nesocotete #iaa noastr.F 6 + 8 De aceea/ Niet"sc;e #ede e=istena artistului Fca r.s turnare a coninutului 0n 2onn.F< FZarat;ustra/ 0n care e #or5a de declinul s .u/ spune mai mult dec4t o 2orm. oare care a supra#ieuiriiFL c.ci Flim5a nu poate consta 0n mod e=clusi# din cu#4ntF 6 + * Este 0n discuie aci o metalim5./ care nu e=clude intrarea 0n pre"en. a unei FlumiF/ aa 0nc4t i FlumeaF lui Zarat;ustra poate 2i interpretat. ca o Flume posi5il.F L c.ci +?
N6 D a r t m a n / 0n < Der MeGarisc;e und der Ari stotel i s c ;e

Mo1l i c;Xei ts 5er1ri 22/

A l ei nere S c ;ri2ten/ B d 6 I I I / B er li n / : 6 de

9ruGter ^ Co6 / ' (8 ) / pp 6 ((- ' --6


6 N iet"sc;e/
Nac;1elassene ra1mente

' ))* - '))(6 0n

S .rntlic;e :erXe6 Aritisc;e S tudien aus1a5e in ' B ' ()-E/ pp6 (- ' -6

B an d e n / ; r s 1 6 # o n

9 6 Col li u 6 M 6 M o n t i n ar i / B er l i nlNeC Y o r X/ dt #6 de 9 r uG ter< Bd6 ' +


6 M a s s i n i / R;Gtmisc;-Metap;orisc; e UBedeutun1s2e lde rV
A lso sprac; Za rat; ustra >n< Niet"sc;e Studien/

B d M/
6

/ pp6

M**-

M)-6

' ((

i Fc4mpul de semni2icaie Uritmic-meta2oricVF necesit. o interpretare 6 De 2apt/ Fstructurile lumii i sinele nostru le a#em totdeauna numai 0n i ca interpretare 6 C .ci 0ntruc4t o interpretare este transpus. pe terenul lo1icului/ o inter pretare sc;im5at. nu 0n seamn. numai o nou. e=plicitare a uneia r.mas. ca temei/ ci de 2apt alt. lumeF 6+ ) Ca urmare/ Fe=ist. tot at4t de multe lumi reale/ c4te interpret.ri coerente e=ist.666 0n #i"iunea lui Niet"sc;e/ realitatea nu este de conceput ca o limitare sau conposi5i litate a posi5ilit.ii pure6 6 6 De aceea/ artisticul ca i lo1icul pot 2i indicate ca ori1inar-producti#e6 creea". lumi/ nu ale1 pur i simplu din lumile posi5ile care e=ist. 6 + ( &oate tocmai de aci ne#oia de a asocia semantica i ;ermeneuti c a 0n 0ne le1erea 2enomenului s ernn i apoi 0n anali"a semantico-lo1ic. a semni2icatiei6 C.ci totul tre5uie pus 0n relaie nu doar cu 2enomenele de cu noatere/ ci i cu cele ale creaiei umane Bteoretice/ este tice/ 6a6E6 Aa cum s-a preci"at/ oper4ndu-se pe modelul dilt;e Gan al ;ermeneuticii / F0ntruc4t 0n e=presie nici o compre ;ensiune nu se a2l. 0nc./ 0n mod o5iecti#/ este ne#oie de interpretarea compre;ensi#./ care rele#. ceea ce este con tinut 0n ea 6 6 6 E=presie i interpretare/
0n< Niet"sc;e-Studien/

B ' ( ) * E/

p6

'' 86

BDup. Niet"s c;e/ Unoi p u tem co ncepe n umai o lume/

pe care noi am creat-oV / ceea ce 0n se am n . - prec i "ea". autorul - c. l a 0ntre5 area< UCum cre.m lumile3F r.spu n s u l s u n .< F0 n procese de i n ter pre tare 6 I n terpret area este e#enimentul 2undamental F 6

+(
M--

I5idem6 p6 'M-

;ensiune reclam. ast2el o interactiune i numai 0n corelarea lor se 0mplinete de"#oltarea spiritului 6 E=presia este creatoare/ dar 0n sine ea este 0nc. oar5. i nedeterminat.6 6 6 Interpretarea nu este 0ns . simpl. e=pre sie e=terioar. a semni2icatiei coninut. 0n e=presie/ ci con sti tuie o per2orman. creatoreF 6 ,Elementele unei teorii a interpret.rii r.m4n 0ns . do ar sc;itate aci/ i numai 0n le1.tur. cu preocuparea de a carac teri"a statutul i interaciunile semanticii B0n 2ormele ei de 5a".E i ale anali"ei semantice B0n principal o anali". a semni2icaieiE/ 0n care este asimilat. i perspecti#a lei5ni "ian.6

)6 n consecin./ reluarea ideii de Flumi posi5ileF 0n reconstrucia modern. a semanticii i lo1icii/ pe de o parte/ i 0n cea a ontolo1iei i epistemolo1iei/ pe de alt. parte/ ne cesit. anali"e de 2ond i delimit.ri 0n sensul di2eritelor sti luri de 14ndire6 E#ident/ semanticienii au a#ut 0n #edere o alt. dimensiune a anali"ei modale dec4t cea propus. de Fonto lo1ia critic.F6 &unctul de plecare l-au constituit pro5lemele ade#.rului i ale naturii enunurilor/ ceea ce a condus la asocierea dintre Flumi posi5ileF i Flim5i posi5ile 6 Hi aceasta sur#ine prin rede2inirea conceptului Flim5.F6 >n acest sens/ se preci"a< F&rintr-o lim5. 0nele1 o lim5. inte r pretat./ i ast2el/ ceea ce numesc lim5. este ceea ce lo1i cienii ar desemna cu interpretareF 6 , '
,!6 r6 B o l lnoC/ Studien Z$T De rm e n e u tiX/ B d6 I6/
p6

rei5ur1KM iinc;en/ Al5er/ '( ) /

*- 6
p6

D6 LeCis/ Aon#entionen/ Eine Sprac;p;ilosop;isc;e

A 5;andlun1/ :6 de 9ruGter/ '(*?/

'8?6 M-'

Trecerea de la Lei5ni" la Fsemantica lumilor posi 5ile este e# i dent. prin accentul pe di m ensiunea semantic. i lo1ic.< Flumile posi5ileF sur#in ca re"ultat al interpre t.rii/ sunt lumi semni2icati#e/ nu se 5 u cur. de propriet.tile lumilor monadolo1ice/ lumi ce aduc 0n pre"ent. semni2i catie / #aloare i stil i/ ca urmare/ redispunerea lor prin cu noatere/ actiune i creatie 6

INTELI9IB ILITATEA L$MIIL &!STERITATEA $NEI TEME RAJI!NALISTE


Mircea lonta

n scrierile lui Lei5ni"/ ca i 0n literatura consacrat. operei sale/ re2eririle la Descartes par s. 2ie o5li1atorii6 Lucrul este pe deplin 2ires c 6 &entru 0n# .aii c elei de a doua 7um.t.i a secolului al @%II-lea/ Descartes i carte"ianis mul se impuseser. drept noutatea 2iloso2ic. ma7 or . a #re murilor noi6 Multe dintre temele lui Lei5ni" #or 2i/ aadar/ teme cartesien e 6 Cel care #a 2i recunoscut mai t4r"iu drep p.rinte al luminismului 1erman trasea". contururile sis temului s.u de 14ndire printr-o du5l. delimitare< 2a. de aristotelism i de tradiia scolastic./ precum i 2a. de ceea ce de#enise acum opo"iia consacrat. - 2iloso2ia carte"ian. Aproape nu e=ist. scriere lei5ni"ian. care s . nu se consti tuie ca o discuie i ca o con2runtare cu c arte"i ani s mul 6 Iat. de ce carte"ianismul #a putea 2i socotit un sistem de re2e rin. potri#it i/ totodat./ la 0ndem4n. pentru e#idenierea ori1inalit.ii #ederilor lui Lei5ni"6 %oi 0ncerca s. con2er su5stan. acestei o5ser#aii cu re2erire l a o tem. central . a raionalismului clasic/ tema inteli1i5ilit.ii lumii 6 Deoarece ceea ce m. interesea". aici nu este pur i simplu conturarea #i"iunii lei5ni"iene asupra inteli1i5i lit.ii lumii / pe 2u ndalul contrastant pe c are 0l o2er. meca nicismul carte"ian/ ci 0ndeose5i posteritatea acestei teme/ #a 2i 5ine#enit. o caracteri"are mai cuprin".toare a con ceptului 6 Spectacolul lumii/ aa cum se o2er. el oc;iului unui pri#itor 2.r. n."uine teoretice/ este cel al unei nes24rite
M-+

multiplicit.i i #ariet.i/ precum i al unei mo5ilit.i i cur1eri ne0ncetate ce 0n2r4n1e i mistuie orice constan. i ordine 6 Sunt 0ns./ oare/ #arietatea i insta5ilitatea doar apa rene sau sunt ele/ dimpotri#./ realit.i ireducti5ile3 n isto ria 14ndirii/ aceast. 0ntre5are marc;ea". ceea ce am putea numi o 5i2urcaie/ un loc 0n care se despart spiritele6 Cele tentate s. socoteasc. orice 2el de supo"iii cu pri#ire la o ordine ascuns. su5 aparene drept a#enturoase/ ar5itrare sau c;iar 1ratuite #or cali2ica le1ile i teoriile drept instru mente arti2iciale/ create de oameni pentru a-i a7 uta s. se oriente"e 0n #arietatea e=perienelor lor6 n opo"iie cu acest punct de #edere/ cel al empiris mului radical/ mai precis al 2enomenalismului/ se contu rea". opiunea pe care o numim raionalist.6 Ea s e e=prim. 0n an1a7 area necondiionat. 2a. de supo"iia c. dincolo de #arietatea i insta5ilitatea 2enomenelor e=i st. anumite corelaii i structuri relati# simple i sta5ile6 Din aceast. perspecti#./ rostul suprem al construciilor 14ndirii teore tice ar 2i tocmai acela de a ne desc;ide accesul spre lumea inteli1i5il./ o lume a simplit.ii/ a 2ormelor sta5ile/ lume presupus. a a#ea un 1rad mai 0nalt de realitate dec4t cea a
Este un punct de #edere c are a 2ost 2orm u l at/ mai t4r"iu/ deose5it de l i mpede i de e=p l i c i t de c.tre Ernst Mac;< F Ce le mai

i mportante propo"itii ale 2i"ic i i / dac. le des2acem 0n el ementele lor/ n u


se deose5esc prin nimic de propo"ii ile descripti#e ale is toricului FTreptat/ o dat. cu sporul educaiei i n telec naturii6 F H i mai 0ncolo<

tuale/ ti i nta naturi i a5andonea". 7oc u l d e mo"aic c u pi etri c e l e i caut.


s . eterm i n e 1raniele i 2o rma al5i ei 0n care cur1e 2lu=ul # i u al 2eno menelor6 Ea rec unoate drept tel su prem e=primarea c on c eptual. c4t mai economic./ c4t mai s i mpl.
a

2aptel or6 F BE6 Mac;/ #erme;rte und d u rc;1 ese;ene


6

:issensc;aQtlic;e %arlesun1en/
/

A u2 l a1e Qo;an n Am5ros i u s Bart;/ Leip"i 1/ '(-+/ pp MM) i M+8E6

M-,

2enomenelor6 $ni2icarea i e=plic area mai ad4nc. a multi tudinii e=perienelor noastre etero1ene nu ar 2i/ aadar/ re"ultatul punerii la lucru a unor creaii in1enioase/ dar arti2iciale ale minii omeneti/ pl.smuite 0n acest scop/ ci consecina 2ireasc. a de"#.luirii i p.trunderii unei ordini ascunse6 ncrederea c . o asemenea ordine e=ist./ c . lumea e=perienei comune i tiini2ice nu este lumea pur i sim plu ar putea 2i c ali2icat. drept o credin. raio nalist.6 Este credina 0n inteli1i5ilitatea lumii 6 n .untrul 2ilos o 2iei rai onal i s te a secolului al @%II-lea/ cu deose5ire 0n opera lui Descartes i Lei5ni"/ ideea inteli1i5ilit.ii lumii/ o idee ce #a 2i ela5orat. prin raportare la tema cretin. a creaiei i la c onceptul scolas tic al raiunii ca Flumin. natural. / primete con2i1urai a ei clasic.6 Marile ei contururi ar putea 2i redate a st2el < lumea este opera unei 2iine per2ecte ce 0ntruc;ipea". pe deplin raiuneaL ca reali"are a planului unei 2iine per2ecte/ lumea #a tre5ui s. 2ie simpl. i ordonat. 0n structurile ei de 5a". i/ prin aceasta/ accesi5il. 0n principiu unei raiuni create dup. modelul raiunii a5solute6 >ntr-ade#.r/ a presupune c. D umne"eu i-a 0n"estrat creatia suprem. cu F lumin. natu ral.F i i-a re2u"at totodat. capacitatea de a accede la prin cipii/ de a p.trunde c;iar i 0n linii mari esena raiunii supreme i a creaiilor sale ar 0nsemna nu numai s. ne con tra"icem dar i s. admitem c. Dumne"eu se contra"ice pe sme 6 La Descartes tema inteli1i5ilit.ii i co1nosci5ilit.ii lumii #a c.p.ta o articulare speci2ic. 5a"at. pe presu po"iia c. e#idena ideilor clare i distincte este si1iliul ade#.rului lor6 Dac . lumina natural. ne-a 2ost d at. de c.tre o 2i in. ce 0ntrunete toate atri5utele per2eciu nii raionea". 2iloso2ul - re"u lt. c. ceea ce se 0n2.iea". drept clar i distinct intelectului nostru #a 2i 0n mod necesar i ade#.rat6 >n &re2aa &rincipiilor 2iloso2iei citim/ 0ntr-adeM-?

#.r/ c. Dumne"eu/ autorul a tot ceea ce e=ist./ i surs. a oric.rui ade#.r/ Fn-a putut crea intelectul nostru 0n aa 2el 0nc4t acesta s. se poat. 0nela atunci c4nd 2ormulea". o 7 udecat. asupra lucrurilor despre care are o percepie c l ar. i distinct.6 Raiunea a5solut./ care sustine i conser#. tot ceea ce e=ist./ este/ 0n acelai timp/ 1arantul inteli1i5ilit.tii lumii pe care a creat-o i a capacit.ii luminii naturale/ pe care a d.ruit-o creaiei sale 2a#orite/ de a cunoate prin cipiile ce stau la 5a"a a tot ceea ce e=ist.6 Aceleai moti#e/ ce con2er. ideii inteli1i5ilit.tii lumii con2i1uraia ei cla sic./ pot 2i recunoscute i desprinse din scrierile lui Lei5ni"6 &entru autorul Monadolo1iei toate cele create/ su 2letele i spiritele/ inclusi# intelectul omenesc/ sunt o1lin"i mai mult sau mai puin imper2ecte ale raiunii a5solute/ in2inte6 n opo"iie cu raiunea a5solut./ c are este produc ti#./ raiunea creat./ aadar i spiritul omenesc/ este/ prin esenta i menirea ei/ una reproducti#.6 St. 0n puterea inte lectului omenesc s. p.trund. principii ale e=plicaiei lumii i/ 0ntr-un anumit 1rad/ c;iar i esena ratiunii a5solute6 $n cercet.tor contemporan #a cali2i c a acea cunoatere pe c are Lei5ni" o socotete principial accesi5il. intelectului ome nesc drept o cunoatere Fpari al a5solut.F 6 M ! cunoatere per2ect. nu este/ desi1ur/ accesi5il./ dec4t monadei suM
%e"i :6 Sc;neiders/ 9ott2ried :il;elm Lei5ni"< Das Reic;

der %ernnun2t/ 0n Drs16 Q 6 S pec;t/ 9rundpro5leme der 1rossen &;ilosop;en / &;ilosop;ie der Neu"eit/ %andenXoecX ^ Ruprec;t/ 9ottin1en/ '(*(/ p6 ' 8 ' 6 Cuno aterea accesi5il. omului este a5solut. 0n m.sura 0n care o5iectul ei este a5solutul 6 Aderena 2enn. a lui Lei5ni" Ia do1ma 2init.tii i limi t.ri i raiunii omeneti 0l o5li1. s . su5 l inie"e caracterul 0n totdeaun a parial al oric.rei cunoateri accesi5ile 2iinei omeneti6 Noutatea mesa7ului st . > n s. 0ntr- u n optimism episte molo1ic 0mpins p4n. la limi t.6 Sc ;nei ders aprecia". c. Lei 5ni " Fcere totui 0ntr-o m.sur. 2.r. precedent apropierea raiunii omeneti de rati unea di#in. presupun4nd identitatea structural . Bparial.E de ord i n principial a raiunii a5solute i relati#eR/R6 BI5idem/ 6 '*ME 6

M-8

preme6 Totui monadele superioare/ monadele ce posed. spirit/ pot atin1e 0n 1rade di2erite/ 1rade ce repre"int. trepte ale unei sc.ri/ o apropiere tot mai mare de cunoa terea per 2ect.6 Lei5ni" 0i e=prim. 0ncrederea c. #or putea 2i 2.cute pro1rese 0n directia cunoaterii ordinii inteli1i5ile i o5 ser#. c. Fe=ist. spirite care tiu de7a mai mult despre aceasta dec4t tim noiF 6 + Credin a raionalist. 0n inteli1i5ilitatea lumii supra#ieuiete moti#ului Fluminii naturaleF i altor moti#e meta2i"ice i teolo1ice asociate ideii creaiei/ moti#e care au susinut-o 0n 2iloso2iile raionaliste ale secolelor @%II i @%III6 Al5ert Einstein nu #a e"ita s. cali2ice con#in1erea teoreticianului c. lumea este inteli1i5il. 0n sensul c. poate 2i cuprins. 0n unitatea ei de c.tre raiunea omeneasc. drept Freli1io"itate a cercet.rii sau Freli1io"itate cosmic. 6 Cre atorul teoriei relati#it.ii #a distin1e aceast. reli1io"itate de ceea ce el numete Freli1io"itatea omului nai # credina 0ntr-un D umne"eu personal care ocrotete/ r.spl. tete i pedepsete6 n termenii lui Einstein reli1io"itatea cosmic. este Fuimirea e=ta"iat. 2a. de armon i a le1it.ii naturale 0n care se de"#.luie o raiune at4t de superioar. 0nc4t orice 14ndire cu sens i or4nduire omeneasc. repre"int. un re2le= cu totul ne0nsemnatF6 ncrederea 0n inteli1i5ilitatea lumii/
Cas 7enseit der Sinne und der Materie lie1t6 BrieW an die Aoni1in Sop;ie C;arlote #on &reussen B'*-ME/ 0n 96 : 6 Lei5ni"/ Daupts c ; ri2ten "ur 9rundle1 un1 der &;ilosop;ie Il/ %erla1 #on eli= Meiner/ Leip"i1/ '(-+6 A6 Einstein/ Cum #.d eu lumea6 ! antolo1ie/ trad6 de M6 lonta/ '6 &4r#u/ D6 S toiano#ici/ Dumanitas/ '((8/ p6 >ntr-un alt te=t/ Einstein #a in #oca Facea atitudine de spirit umil. 2a. de 1randoarea rai unii 0ncarnate >n e=isten. care/ 0n ultimele ei pro2un "imi / este i n accesi5 i l . omulu iF i o # a cali2ica drept Frel i 1i oas. 0n sen sul cel mai 0n alt al cu#4ntuluiF6 BI5idem / p6 '*? E6
96:6 Lei5ni"/ %on dem

M-*

0neleas. 0n acest 2el/ #a 2i / desi1ur/ doar o credin./ ce#a ce nu este 0n principiu suscepti5il s. primeasc. o 0nteme iere tiini2ic.6 Dar 2.r. asumarea ei 2erm./ socoate Einstein/ munca omului de tiin. teoretic. ar 2i lipsit. de sens i orice perspecti#.6 C.ci elul teoreticianului este/ p4n. la urm./ tocmai de"#.luirea i contemplarea unit.ii/ ordinii i armoniei uni#ersului6 &e de alt. parte/ Einstein #a aprecia c. o cuprindere a unei mari #ariet.i de 2apte printr-un num.r mic de corelaii de 5a"./ ce pot 2i e=primate prin ecuaii simple i 2rumoase/ adic. tocmai ceea ce reali"ea". 0ntr-o m.sur. tot mai mare teoriile 2undamentale ale 2i "icii moderne/ re pre"int. o con2irmare a acestei credine raionaliste6 Spre deose5ire de 14nditori raionaliti de orientare mai tra diional. care cred c. tot ce e=i st. a 2ost creat potri#it unui plan raional al unei 2iine per2ecte/ Einstein #a clari2ica inteli1i5ilitatea lumii drept un F miracol sau drept un Fmister etern 6 Cel socotit p4n. ast."i drept cel mai de seam. cercet.tor al naturii din secolul ce se 0nc;eie se #a e=prima cel mai clar 0n aceast. pri #in. 0ntr-o scris oare din ultimii s.i ani B+- martie '(?ME c .tre un prieten din tine ree< F9.sii curios c. eu consider posi5ilitatea de a 0ne le1e lumea ca un miracol s au ca un mister etern 6 Ei 5ine/ a priori ne puteam atepta la o lume ;aotic. ce nu poate 2i cuprins. prin nici un tip de 14ndire6 Am putea s. ne atep t.m ca lumea s. 2ie supus. le1ii numai 0n m.sura 0n care inter#enim noi/ cu inteli1ena noastr. ordonatoareL ar 2i o ordine de 2elul ordinei al2a5etice a cu#intelor unui l im5a7 6 Tipul d e ordine creat de teoria 1eneral. a relati#it.ii este/ dimpotri#./ de cu totul alt. natur.6 C;iar dac. a=iomele teoriei sunt 2ormulate de c.tre oameni/ succesul unei ase menea 0ntreprinderi presupune un 1rad 0nalt de ordine a
M-)

lumii o5iecti #e pe care nu am 2i c4tui de puin 0ndrept.ii s. o atept.m a priori6 Acesta este Fmiracolul ce se 0nt.rete tot mai mult o dat. cu de"#oltarea cunotinelor ? >ntre1ul pasa7 mi se p are semni2ic ati# nu numai prin ceea ce spune despre temeiurile con#in1erii raiona liste a lui Einstein cu pri#ire la inteli1i5ilitatea lumii/ ci i prin ceea ce su1erea". cu pri#ire la ceea ce desparte spiri tele ce 0mp.rt.esc aceast. con#in1ere de cele cu 0nclinaii empiriste/ 2enomenaliste 6 Dup. aceast. sc;i. a contururilor 1enerale ale temei raionaliste a inteli1i5ilit.ii i co1nosci5ilit.ii lumii s. consider.m mai 0ndeaproape su5stana pe care a c .p.tat-o ea 0n 2iloso2i a lui Descartes i Lei5ni"6 S. semnal.m mai 0nt4i / dincolo de di2erenele pro2unde dintre modelul e=pli cati# c arte"ian i lei5ni"ian/ di2erene asupra c.rora #oi in sista 0n continuare / unele puncte de con#er1en. ce merit. atenie 6 Descartes i Lei5ni" au 2ost 0n e1al. m.sur. spirite uni#ersale/ deopotri#. an1a7ate 0n cunoaterea po"iti#. i 0n meta2i"ic./ interes ate 0n inte1rarea tuturor cunotinelor i ideilor teoretice 0ntr-o repre"entare pe deplin unitar. despre e=isten. ca 0ntre1 6 La unul/ ca i la cel.lalt/ aceast. inte1rare se reali "ea". prin 0nr.d.cinarea cunoaterii noastre supuse con trolului e=perienei 0ntr-o meta2i"ic. su5stanialist.6 Iar 0n m.sura 0n care #i"iunea su5stanialist. asupra e=istenei implic. a2irmarea/ drept realitate 2undamental./ a ceea ce este a5solut simplu/ demersul prin care se de"#.luie inteli 1i5ilitatea lumii #a 2i un demers analitic/ un demers de la ceea ce este mai mult sau mai puin comple=/ aadar comA6 Einstei n / Lettres
'(?8/
a

M6 Solo#ine/ 9autiers %illars/ &aris/

p6

' '?6

M-(

pus/ la ceea ce este a5solut simplu6 A doua propo"iie a Monadolo1 iei poate 2i citit. drept o 2ormulare a acestui postulat al raionalismului clasic< FHi tre5uie s. e=iste su5 stane simple/ de #reme ce e=ist. compusul < c.ci ceea ce este compus nu este dec4t o 0n1r.m.dire L adic. un a1re1at al celor simple 6 8 Spre deose5ire de toate cele ce iau natere 0n mod natural / prin compunere din su5stane sim ple/ su5stanele simple 0nsele sunt create6 !rice demers al 14ndirii teoretice #a 2i / prin urmare/ un demers analitic de la principii care e=prim. ceea ce este a5solut simplu la ceea c e poate 2i e=plicat prin raportare l a principii/ care sunt temeiurile raionale a tot ceea ce e=i st . 6 Repre"entarea raiona'ismului clasic asupra inteli1i5ilit.ii lumii/ o repre "entare insepara5il. de supo"iia c. lumea este creaia i e=presia aciunii unei raiuni in2inite i des .#4rite pare s . 2ie cuprins. 0ntr-o sc;em. de 14ndire ce poate 2i cali2icat. drept central . at4t 0n 2iloso2i a lui Descarte s/ c 4t i 0n cea a lui Lei5ni"< premisa necondiionat. este distincia dintre cele compuse/ dintre lucrurile c are iau natere 0n c;ip na tural/ i elementele a5solut simple care sunt createL tot ceea ce este compus urmea". s. 2ie e=plicat printr-o relaie de deri#are din principii/ su5stanele simple care sunt createL principiile/ la r4ndul lor/ sunt e=plicate prin raiunea su prem . 6 Din perspecti#a meta2i"icii carte"iene lumea #a 2i inteli1i5il . deoarece toate 2enomenele care o compun pot 2i reduse la su5stana 0ntins. i la su5stana 14nditoare/ su5stane ce constituie ade#.ratele principii ale e=plicaiei lumii corp orale i respecti# ale lumii su2leteti/ ale lumii
96:6 Lei5ni"/ Duman i tas/ ' ( (,/ p6 ??6

Monado lo1ia

B ' * ',E/ tra 6

M'-

morale 6 Descrierea i e=plicati a lumii materiale constituie domeniul 2i"icii6 &rimele cau"e/ principiile e=plicatiei 2i "ice/ ca i ale oric.rei e=plicatii 0n 1enere/ apartin 0ns. me ta2i"icii 6 Aceste principii sunt/ 0n 2iloso2ia carte"ian./ 0ntin derea di#i"i5il. la in2init i micarea6 Micarea nu #a 2i so cotit. drept i nerent. materiei 0ntinse6 Cre4nd materia 0n tins./ Dumne"eu i-a imprimat o anumit. c antitate de mi c are care se conser#. 0n toate i nteractiunile din u ni#ers63 $ni#ersul n atural ni s e 0n2.ti ea". ast2el drept creatia unui spirit 1eometric i mecanic 6 Inteli1i5ilitatea uni#ersu lui este/ ca atare/ dincolo de orice 0ndoial.6 Marea di#ersi tate a corpurilor materiale i a sc;im5 .rilor ce pot 2i o5ser #ate 0n ele/ inclusi# sc;im5.rile din creierul nostru resimtite drept sen"atii/ pro#ine din di2erentele de 2orm. ale corpurilor s au corpu sculilor care au 0ntindere/ precum i din micarea lor6 Toate 2eno menele naturii/ ce constituie o5iectul de studiu al 2i "icii/ #or putea i #or tre5ui s. 2ie e=plicate 0n mod 1eometric i mecanic6 $ni#ersul/ 0n 0ntre1ul s.u/ nu este dec4t o main. 0n sensul c. pentru a e=plica 2enomenele sale ) i sc;im5.rile ce se produc 0n uni#ers este su2icient s. consider.m doar 2ormele i mi c.rile di2eritelor s ale p.Pi 6 >ntre 2enomenele din u ni#ers i dispo"iti#ele te;nice/ arti2iciale/ dispo"iti#e create de oameni/ nu #a e=ista/ prin urmare/ #reo deose5ire 0n ceea ce pri#ete principiile e=plicatiei L sin1ura deose5ire/
FMi s e p are e#ident c. Dum ne"eu este cau"a prim. i su prem./ care l a 0nceput a creat materi a i micarea i repaosul i prin concursul s.u permanent con ser#. 0n uni #ers at4ta mi c are i at4t repaus c4t a pus 0n el )
la

ori1ine 666 F BR6 Descart e s / &rincipes de la

p;ilosop;ie/ Dac;ette/ &ar i s / ' ) M)/ p6 ) ' 6E


De scartes preci "ea". c. Ftre 5u i e s. numi m 2enomen tot ceea

c e percepem pri n m i7 l oc irea s i mturi l or F6 BI5idem/ p 6 (?6E

M''

o5ser#. Descartes/ #a 2i aceea c. 0n timp ce p.rile instru mentelor 2a5ricate de c.tre oameni sunt 0ntotdeauna destul de mari pentru a putea 2i percepute i m4nui te/ resorturile care produc e2ectele naturale sunt de multe ori prea mici pentru a 2i accesi5ile simurilor noastre6 ( n liniile sale mari/ modelul carte"ian al e=plicaiei naturii s-a impus cu autoritate at4t 0n orientarea cercet.rii/ c4t i 0n re2lecia metodolo1ic. asupra elurilor descrierii i e=plicaiei tiini2ice a naturii6 La un anumit ni#el/ cel al principiilor 1enerale/ nu e=ist. deose5iri eseniale 0ntre repre"e n t are a carte"ian. i repre"entarea neCtonian. asupra condiiilor/ cerinelor i elurilor cercet.rii i e=pli caiei tiini2ice a naturii 6 Htiina mecanicist. a secolelor @%II-@I@/ precum i pro1ramul mecanicist al uni2ic.rii tiinei sunt deopotri#. de inspiraie carte"ian. i neCto nian.6 iloso2ia lei5ni"ian. a naturii a repre"entat/ dimpo tri#./ o po"iie cu totul sin1ular.6 Modelul e=plicaiei lumii ce poate 2i desprins din scrieri mai t4r"ii ale lui Lei5ni" se opune at4t celui consacrat de 2iloso2ia tradiional. 2iloso2ia aristotelic-scolastic. a naturii - c4t i noului mo del mecanicist care se impunea tot mai mult/ cu trecerea anilor/ 0n con2runtare cu tradiia colilor6 Lei5ni" se de clar. de acord cu carte"ienii 0ntr-un sin1ur punct/ ce-i drept/ esenial pentru delimi tarea de o tradiie ad4nc 0nr. d.cinat.6 El admite c. 2enomenele lumii corp orale pot i tre5uie s. 2ie e=plicate doar prin principii 1eometrice i mecanice/ a di c . prin 0ntindere/ 2orm. i micare6 Situ4n du - se 0n aceast. pri#in. 0n mod ;ot.r4t de partea mecani citilor/ Lei5ni" #a respin1e drept circular i/ prin urmare/ steril din punctul de #edere al interesului pentru cunoa( I5idem/
M'M
p6 ' --6

tere a naturii recursul la 2ormele su5staniale i cau"ele 2inale ale scolasticilor/ deoarece acestor 2orme i cau"e le sunt atri5uite ad-;oc acele calit.i i capacit.i oculte din c are s. poat. 2i deri#ate 2enomenele ce se cer e=plicate6 Lei5ni" se 0ndre apt. 0ns. cu aceeai ;ot.r4re 0mpotri#a carte"ienilor/ a susin.torilor unei e=plicaii pur mecani ciste a naturii 6 Descrierea i e=plicaia prin principii 1eo metrice i mecanice erau #."ute de el doar ca un prim ni#el / ni#elul cel mai super2icial al e=plicaiei 2enomenelor naturii 6 Con#in1erea meta2i"ic. de neclintit a 2iloso2ului 1erman a 2ost c. o e=plicaie/ 0n sensul deplin al cu#4ntu lui/ este posi5il. numai prin raportare la ce#a a5solut sim plu6 !r/ ce#a a5solut simplu i 0n acest sens su5stanial nu #a putea 2i 1.sit 0n lumea materi al./ 0n lumea carte"ian. a 0ntinderi i 6 !rice 0ntindere este di#i"a5il. la in2init6 Masa 0ntins. nu #a putea constitui/ aadar/ principiul e=plicaiei naturii 6 De"acordul cu Descartes i carte"ienii este/ din acest punct de #edere/ deplin/ total i ireconcilia5il6 &rin cipiile e=plicaiei lumii #or tre5ui s. 2ie de natur. imate ri al.6 C.ci numai entit.ile imateriale sunt su5stane simple i acti#e6 Materia 0ntins. este 0ntotdeauna ce#a compus-i pasi# care su2er. aciunea/ dar nu o poate 1enera6 Lei5ni" concepe su5stanele simple ca 2orme de n a tur. ideal./ asem.n.toare su2letelor/ 2orme ce sunt sediul unei acti#it.i ori1inare6 BXiner ursprun1lic;en T.ti1XeitE 6 ' Asemenea 2orme su5staniale #or 2i numite de Lei5ni" principii ale #ieii/ mai t4r"iu monade / principii r.sp4ndite 0n 0ntrea1a natur. 6 Lei5ni" le #a caracteri"a drept a5solut simple/ indi#i"i5ile i nemuritoare/ prin urmare drept uni t.i autentice/ 0n opo"iie cu ceea ce este compus/ cu a1re 1atele i coleciile6 E=plicaia naturii se 0mplinete/ prin
96:6
Lei5ni"/ Betrac;tun1en ii5er die Le5ensprin"ipien

und ii5er plastisc;e Naturen B'*-?E/ 0n 96:6 Lei 5ni " / Dauptsc;ri 2t e n

6 6 6

II/ p p 6 M?(-M8-6

M'+

urmare/ prin dep.irea mecanicismului/ prin trecerea de la 2i"ic. la meta2i"ica pluralist. a 2orelor dinamice imate riale/ a unei di#ersit.i nelimitate de su5stane simple i acti#e6 !po"iia dintre repre "entarea lei5ni"ian. i repre"en tarea carte"ian. asupra lumii ar putea 2i caracteri"at. spu n4nd c. dac. pentru Descartes uni#ersul natural este cre aia unui mecanicism des.#4rit/ pentru Lei5ni" el este creatia unui ar;itect per2ect6 Mecanicianul construiete o main.rie comple=. din elementele mai simple de aceeai natur. i 0n acest sens omo1ene 6 Caracteris ticile operei ar ;itectului per2ect sunt #arietatea calitati#. a elementelor constituti#e ale unui 0ntre1 ce posed. atri5utele unit.ii/ or dinii i armoniei6 Cu alte cu#inte/ opera ar;itectonic. or donea". elemente cu o indi#idualitate ireducti5il. 0ntr-un 0ntre1 ce posed. o deplin. armonie6 n #i"iunea pronunat estetic. a lui Lei5ni"/ per2eciunea este tocmai reunirea celei mai mari #ariet.i cu cea mai mare unitate i ordine 6 &ostulatul 2iloso2iei sale/ un postulat pretutindeni pre"ent/ c;iar dac. nu e=plicit 2ormulat/ este c. multiplicitatea/ #arietatea calitati#./ ierar;ia i ordinea proprii lumii scap. e=plicaiei mecanice/ propriu-"is 2i"iceL atri5utele lumii create/ care 0i con2er. aces tei a 2rumus ee i armonie/ rele#. aciunea unei pluralit.i de 2ore acti#e/ de natur. imateri al./ care sunt principii ale or1ani".rii i 2inalit.ii 6 ! ase menea conclu"ie nu se impune 0n mod constr4n1.tor deoarece materi a are doar determin.ri pe c are Lei5n i " le #a numi Fpasi#e i indi2erenteF/ determin.ri cum sunt 0ntin derea i impenetra5ilitatea6 II Aceste determin.ri pot da socoteal. de acti#itatea i or1ani"area ce se mani2est. pre tutindeni 0n natur./ de ordinea i ierar;ia 2ormelor i/ 0n acest sens/ de armonia lumii6 Dei Lei5ni" utili"ea". ade>n
aceast. pri # i nt./ #e"i de e=emp l u Die %ernun2t prin"ipien

der Natur und der 9nade B'*',E/ 0n 96:6 Lei5ni"/ !p6 cit6/ p 6 ,M-6

M',

sea e=presi a su5s tanNe corpo rale/ el #a considera p4n. la urm. c. realitate su5stanial. au doar principiile nemateri ale/ 2orele sau monadele/ ale c.ror atri5ute sunt percepiile i n."uinele/ actele #oliti#e6 >n acest sens/ Lei5ni" distin1e realitatea meta2i"ic. de aparenNa 7i"ic.6 Interprei cu auto ritate cad de acord c. pen tru Lei5ni" corpurile materi ale nu au o realitate de sine st.t.toareL ele sunt doar mani2est.ri ale acti#it.ii monadelor/ ale actelor percep ti#e i #oliti#e proprii 2iinelor #ii6 Toate rel ai ile dintre 2enomenele n a turii e=prim. relaiile mutuale dintre monade i/ 0n cele din urm./ acordul dintre monade sta5ilit de raiunea suprem.6 n acest s en s / corpurile materi ale n u ar 2i dec 4t7enomene6 Te=te ale lui Lei5ni" din ultimii ani ai #ieii/ susin aceti comentatori/ ar pro5a c. 2iloso2ul ar 2i respins/ 0n cele din urm./ ideea unei uniuni reale a corpului cu su2le tul i a e=i stenei unor su5stane c orporale s au compuse6 ' M 'M &entru o
asemenea interpretare a 2ilos o2iei e=puse 0n s crieri

mai t4r"ii ale lui Lei5ni"/ #e"i D6 Russell/ Metap;Gsies< t;e late peri od/ 0n T;e Cam5rid1e Companion to Lei5ni"/ Cam5rid 1 e $n i # ers i tG &ress / ' ((?6 te=t scris 0n ' *', p entru Nicolas Remon d / care 0i ceruse o cl ari2icare a #ederi lor sal e / te=t p e c are/ 0n cele din urm./ n u l - a e=pediat/ Lei5 n i " preci"a< FCred c. 0ntre1ul u ni # ers a l creaturil o r con st. doar di n su5s tane si mp le sau monade i colec iile lo r 666 Co lecii l e s u n t c e e a ce n umim Fcorp F 666 Totui/ to ate aceste c orpuri i t o t c e e a c e le atri 5uim n u sunt su5s tane / ci doar 2enomene 5 i n e 0nte mei ate sau temeiuri l e aparenelor ce s u n t d i2erite pen tru d i 2eri i o 5 s er #atori/ dar care s u n t corel ate cu i pro #in din acelai 2u ndame n t / ca i d i 2eritele aparene ale acel ui ai ora #."ut din di2erite l ocuri 6 F B!p6 cit6/ p6 ' *?6 E Aces t pasa7 este coro5orat de un al tul cupri n s 0ntr-o scrisoare tri mi s. de Lei5 n i " lui D au1 in c our t 0n au1ust al acel u i a i an< F S u n t / aadar/ de p.rere c. #or5 i nd 0n mod e=act nu e = i s t. s u 5 s tan. 0ntin s . 6 6 Ade#.ratel e s u 5 s tante sunt d o ar s u5s tanele simple sau ceea ce am numit Fmonade F 666 i cred c. 0n na tur. n u e=ist. dec4t m o n ade/ rest u l 2iind doar 2enomene ce re"ult. din ele6 iecare monad. es te o o 1 l i nd. a u n i #ers u l u i d i n pu nctul ei de #edere i este 0n to#.r. it. de o m u lti tudine de alte monade ce compun corpul ei or1ani c / 0n c are este m o n ada dom i n an t.6 BIdemE6

M'?

Din punctul de #edere al su5stanialismului idealist/ care pare s. 2i repre"entat punctul terminus i 0ncoronarea meta2i"icii lei5ni"iene/ percepiile di2eritelor su5stane simple sunt relati#e/ 0n timp ce acordul dintre monade i dintre percepiile acestora/ acord sta5ilit de Dumne"eu/ repre"int. ce#a in#ariant i 0n acest sens a5solut6 ! impli caie ma7 or. a acelei meta2i"ici idealiste ori1inale care ne 0nt4mp i n . 0ndeose5i 0n Monadolo1ie/ 0n &rin cip i ile raionale ale naturii i a le 1raiei i 0n unele scrieri din ultimii ani ai #ieii este aa numitul principiu al continu it.ii6 D i#ersitatea nes24rit. a monadelor 0n"estrate cu 2or. acti#. i capacitate de percepie este o di#ersitate structurat. ierar;ic 6 n raport cu 1radul lor de per2eciune/ monadele constituie o scar. ale c.rei trepte se 0ntind de la monadele pe c are Lei5ni" le numete adormite la monada suprem. care este D umne"eu 6 Corpurile lipsite de #ia. sunt monade care dorm6 Su2letele sunt monade relati# superioare care au percepii distincte/ 0nto#.r.ite de me mori e 6 Spiritele sunt monade mai 0nalte dec4t su2letele/ su2lete 0n"estrate cu raiune/ adic. cu capacitatea de a intra 0n comunicare direct. cu raiunea suprem.6 Insist4nd asupra distinciei dintre su2let i spirit/ Lei5ni" #a scrie 0n unul din para1ra2ele 2i nale ale Monadolo1 iei c. su2letele sunt o1lin"i #ii sau ima1ini ale uni#ersului creaturilor/ spiritele 0ns. sunt/ pe deasupra/ ima1ini ale di#init.ii 0ns.i/ adic. ale 0nsui autorului naturii/ capa5ile s. cunoasc. sistemul uni#ersului i s. imite/ prin pro5e ar;i tectonice/ ce#a dintr-0nsul/ 2iecare spirit 2iind 0n departa mentul s.u ca o mic. di#ini tate 6 l + Dac. deose5irile dintre monade sunt doar 1raduale urmea". c. principiile #ieii i + 96:6 Lei5ni"/ Monadolo1ia/
p6 *)6

ale or1ani".rii e=ist. pretutindeni 0n uni#ersul natural6 >n acest sens Fnatura nu 2ace salturiF6 Deose5irile dintre #iu i ne#iu/ dintre un or1anism i o piatr./ nu sunt deose5iri de natur./ ci de 1rad6 Numai 0n Dumne"eu/ monada suprem./ principiul # ieii i acti#it.ii este pe deplin desprins de corp/ de materie/ care este 0ntin dere/ prin urmare/ ce#a compus 6 n acest sens Lei5ni" a2irm. c. Fnu e=ist. nici natere 0ntrea1./ nici moarte des. #4rit./ 0n sensul ri1uros al desp.ririi su2letului de corp6 Iar ceea ce numim noi natere nu este dec4t de"#oltare i cretere/ aa cum ceea ce numim noi moarte nu e dec4t contractare i diminuare 6 F C;iar i deose5irea dintre 2i nalitatea incontient. a su2letel or i 2in alitatea contient. a spiritelor/ ce con2er. identitate personal./ este o deose5ire 1radual.6 ntreruperea continuit.ii 0n aceast. scar. a e=i s tenelor ideale simple ce consti tuie lumea o m arc;ea". doar monada suprem./ ce cuprinde 0n sine i armoni"ea". toate monadel e 6 Lumea carte"ian. i lumea lei5ni"ian. ni se 0n2. iea". ast2el ca dou. repre"ent.ri e=emplare ale unei lumi inteli1i5ile i/ totodat./ ca dou. mari modele e=plicati#e6 >n ciuda unei impresii mai super2iciale o impresie pe care o susine i a2irmaia lui Lei5ni" c./ nesatis2.cut de meca nism/ el a re#enit la 2ormele su5staniale ale scolasticilor/ ima1inea carte"ian. a lumii #a putea 2i apreciat. drept una mai tradiional. 0n m.sura 0n c are ea r.m4ne 2i del. moti #ului platonic i neoplatonic al dualit.ii spirit-corp 6 ilo so2ia lui Lei5ni" repre"int./ dimpotri#./ o ruptur. radical. cu acest moti#/ o ruptur. inspirat. de n."uina de a satis 2ace 0n mai mare m.sur. e=i1ene de raionalitate6 Dac.
-

' , I5idem/

p6 *?6

M '*

raiunea a5solut. #a 2i conceput. nu numai ca transcen dent./ ci i ca imanent./ pre"ent. pretutindeni 0n lume/ atunci di;otomiile carte"iene su5stan. 14nditoare-su5s tan. 0ntins. i spirit-#ia. #or ap.rea drept inaccepta5ile6 > drept reunirea unei #ariet.i i plural it.i ireducti5ile cu cea mai des.#4rit. ordine i armonie/ o lume 0n care se e= prim. o raiune a5solut. #a 2i 0n mod neces ar o lume a de ose5irilor pur 1raduale/ a ierar;iei i continuit.ii/ 0ntr-un cu#4nt o lume lei5ni"ian.6 ! nes24ri t . multitudine de cen tre de acti#itate i ordine/ 2.r. comunicare direct. 0ntre ele i totui unite printr-un principiu comun i printr-o ordine presta5ilit./ centre situ ate 0ntr-o scar. ierar;ic. ce des2ide orice discontinuitate 2undamental./ este opus . monotoniei lumii mecanicismului/ o lume 0n care di#ersitatea i or1a ni"area sunt/ p4n. la urm./ doar aparene6 C.ci con2i1u raiile distincte nu repre"int. mai mult dec4t com5inaii di2erite ale unor elemente pe deplin omo1ene 6 C on2lictul dintre cele dou. repre"ent.ri i modele e= plicati#e ale lumii precum i posteritatea acestora pot 2i mai 5ine 0nelese urm.rind ideile directoare ce au inspirat i orientat 14ndirea tiini2ic. a ultimelor patru secole6 Htiina naturii a secolelor @%II/ @%III i @I@ este c aracteri"at. 0n mod curent drept o tiin. neCtonian.6 Se poate spune 0ns./ cu tot at4t de 5une temeiuri/ c. tiina e=act. a naturii a 2ost 0n toat. aceast. perioad. de timp o tiin. de inspiraie carte"ian.6 Ide alul unei e=plicaii tiini2ice unitare a naturii s-a spri7init #reme 0ndelun1at. pe con#in1erea/ a2irmat. cu deplin. claritate de mari oameni de tiin. ai secolului al @I@-lea/ un D6 #on Delm;olt" s au un : 6 T;omson Blord Ael#inE/ c. toate 2e nomenele naturii #or putea 2i reduse la mic.ri ale particoM')

lelor materiale sau ale unui mediu material continuu6 Delm;olt" nu a#ea nici o 0ndoial. c. pro1resul cercet.rii #a conduce 0n mod ine#ita5il spre Fdi"ol#area tiinelor naturii 0n mecanic.F 6 Iar lordul Ael#in e=prima acel ideal de inteli1i5ilitate lar1 0mp.rt.it de cercet.torii #remii sale/ a2irm4nd 0ntr-o con2erin. susinut. 0n '))( la B altimore< FNu sunt niciodat. mulumit at4t timp c4t nu 0mi pot 2ace despre un anumit lucru un model mecanic 6 A5ia atunci 0l 0nele16 D ac. nu-l pot e=prima 0n 0ntre1ime 0n concepte mecanice/ nu 0l 0nele1 66 6 F6 Din aceast. perspecti#./ Descartes #a ap.rea/ dac. nu drept 0ntemeietorul tiinei moderne a naturii/ apoi 0n orice ca" drept pro2etul ei #i"ionar6 rance"ii/ cel puin/ nu au 0ncetat mult timp s. #ad. 0n Descartes pe autorul c are a 2ormulat pentru prima dat. principiile dup. care se #a conduce e=plicaia tiin i2ic. modern. a naturi i 6 n edina de desc;idere a con1re sului internaional de 2i"ic. care a a#ut loc la &aris 0n anul '(--/ un cercet.tor cu reputaie internaional./ care simea totodat. ca un 5un 2rance"/ aprecia c. cele mai importante e#oluii tiini2ice ale ultimelor secole pot 2i socotite drept o suit. ne0ntrerupt. de con2irm.ri ale concepiei carte"iene cu priGire la principiile e=plicaiei naturii6 FSpiritul lui Descartes - spunea el - planea". asupra 2i "icii moderne / mai mult/ 0i este lumina c.l.u"itoareL cu c4t p.trundem mai ad4nc 0n cunoaterea 2enomenelor naturii/ cu at4t mai mult se de"#olt. i se preci"ea". 0ndr."neaa concepie carte "ian. asupra mecanismului uni#ersului 6F Spiritul carte"i an/ 0neles 0n acest sens/ n u mai pare s. 2ie 0ns. spiritul tiinei contemporane a naturii6 Nu at4t ' ? Apud L6
&oincare/ La p;GsiPue moderne el so n e#olution/

'ammarion / &ari s /

e#idenierea limitelor #ala5ilit.ii le1ilor dinamicii clasice/ pe care o dator.m re#oluiei tiini2ice de la 0nceputul seco lului nostru/ des2ide 0n primul r4nd ima1inea carte"ian. asupra inteli1i5ilit.ii lumii/ c4t e#oluii tiini2ice mai re cente ce nu mai pot 2i inte1rate 0n structura cate1orial. ce susine aceast. #i"iune6 Mai 0nt4i/ supo"iia c. su5stana 0ntins. este principiul ireducti5il al e=plicaiei naturii/ ca i opo"iia ri1id. dintre su5stana 0ntins./ 0n"estrat. cu mas./ i ener1ie au 2ost supuse unei ero"iuni cresc4nde6 &re supunerea c. e=ist. particule elementare iniua5ile care repre"int. ultimele elemente constituti#e ale naturii de#ine tot mai pro5lematic.6 &ro1ramului de cercetare democri tian care a condus de"#oltarea tiinelor 2i"ico-c;imice 0n ultimele secole/ i se opune unul platonician/ un pro1ram care 0i propune deri#area spectrului particolelor numite elementare i a propriet.ilor lor din caracteristici de sime trie i in#arian. ale ecuaiilor c4mpului6 &entru 2i"icienii care au iniiat acest pro1ram realitatea 2undamental. nu mai este materia/ ci ener1ia6 :emer Deisen5er1 #a socoti drept su1esti#. din punct de #edere 2il o so2ic apropierea dintre aceast. nou. 0n ele1ere a materiei precum i a relaiei dintre materie i ener1ie i concepia aristotelic. asupra materiei i a relaiei dintre materie i poten.6 ! pro#ocare deose5it de radi cal. pentru #i"iunea mecanici st. asupra inteli1i5ilit.ii lumii o constituie teoriile autoor1ani".rii de"#oltate 0n ' 8 %e"i
n umeroae re2eriri la aceas t. tem. >n cule1erea de arti

cole &ai peste 1ranil./ trad 6 I6 &4 r # u / Editura &olitic./ se5i 0n c artea l u i D e i s e n 5 e r 1 Der Teil und das 9an" e / &iper %erl a1 / Munc;en /

MM-

ultimele decenii/ cu deose5ire termodinamica proceselor departe de ec;ili5ru i si ner1etic a6 Aceste teorii o2er. o e=plicaie unor procese 2i"ice i c;imice 2amiliare ce e#i denia". o e#oluie spontan. spre ordine 0n condiiile unui sc;im5 ener1etic intens 0ntre sistem i am5ian.6 Ele pun 0n e#iden. asem.n.ri structurale 2u ndamentale 0n tran"iiile de la o stare mai puin ordonat. la o stare mai ordonat. ce au loc 0n sisteme 2i"ice/ c;imice i 5iolo1ice 2oarte di2erite din punctul de #edere al su5stratului lor6 Emer1ena unor s isteme mai or1ani"ate re"ult. dintr-o Fconlucrare speci 2ic. a su5sistemelor care le compun i se e=prim. prin anumii parametri de ordine 6 n termenii siner1eticii/ aceti parametri Fsu57 u1. su5sistemele sau elementele deter min4nd/ de e=emplu / micarea coerent. a 5ilioane de mo lecule/ un proces ce se a2l. 0n total. opo"iie cu e#oluia spontan. spre starea cea mai pro5a5il./ adic. cu de"or dinea molecul ar.6 E#olui a spontan. spre or1ani"are 0n sis temele 2i"ice i c;imice lipsite de #ia./ ca i 0n or1anis mele #ii/ este e=plicat. prin aceleai principii ale termodi namicii departe de ec;ili5ru i ale siner1eticii6 !po"iiile ri1ide/ consacrate de 2i"ica mecanici st./ 0ntre materia 0n tins./ conceput. drept ce#a pur pasi# i recepti#/ i prin cipiul dinamic/ dintre simpla al.turare i a1re1are prin compunere/ pe de o parte/ i or1ani"are/ pe de alt. parte/ dintre cau"alitate i 2inalitate sunt supuse unui proces tot mai accentuat de di"ol#are 6 ! cooperare a elementelor 1u #ernat. de principii 1enerale/ principii 2ormulate de ter modinamica sistemelor departe de ec;ili5ru i de siner 1etic./ 1enerea". o ierar;ie de sisteme cu un 1rad tot mai 0nalt de or1ani"are/ de la sistemele 2i"ice i c;imice la 2iinele #ii i/ apoi/ la 1rupurile i colecti#it.ile umane6 !
MM'

e#olutie orientat./ reali"at. prin mecanisme ce suprim. opo"itia ri1id. traditional. dintre cau"e e2iciente i cau"e 2inale se #.dete a nu 2i caracteristic. socialului/ ci proprie naturii 0n 1enere6 Se pro2ilea". tot mai clar o nou. modalitate de uni2icare a cunoaterii tiin i2ice/ una 2undamental di2erit. i opus. celei pe care o repre"int. mecanicismul de inspiraie c arte"ian.6 '* Nu numai 2iinele #ii/ dar i sistemele 2i"ice i c;imice nu mai pot 2i caracteri"ate drept maini din perspecti#a noii #i"i uni asupra inteli1i5ilit.ii lumii pe care o conturea". e#o luii tiini2ice mai recente6 Dinamismul/ capacitatea de autoordonare i autoor1ani"are/ tendine apreciate mult timp drept proprii spiritului 0n opo"iie cu ineria materiei de#in principii ale cunoaterii po"iti#e a naturii/ principii supuse controlului e=perientei 6 $na din c .ile pe c are s-a 0ncercat adesea s . se ar1u mente"e 0n 2a#oarea con#er1enei 0ntre o #i"iune tii ni2ic. i o #i"iune 0nalt sau autentic reli1ioas. asupra lumii a 2ost cea a e#idenierii ordinii inteli1i5ile i 2inalit.tii ce dom nete 0n natur.6 An1a7 4ndu-se pe aceast. cale/ 2i"icianul 1erman Ma= &lancX in#oca/ 0ntr-o con2erin. inut. acum aproape ai"eci de ani/ principiul minimei aciuni/ un prin cipiu 2ormul at pentru prima dat. de Lei 5ni" i c ons acrat de c .tre Maupertuis/ c;emat de riedric; cel Mare c a pree dinte al Academiei de Htiine din Berlin/ institutie 0n2iinat. de Lei5ni"6 Acest principiu 0i ap.rea lui &lancX drept cea mai puternic. pro5. a pre"enei p4n. i 0n natura lipsit. de ' * %e"i
p p 6 +8+-+8)6
0n aceast. pri # i n t. i M6 lonta $ni2icare a cunoa

terii< a5o rdarea clasic. i necLasic./ >n Re#ista de

iloso2ie ,K'((?/

MMM

#ia. a unei ordini inteli1i5ile i a unei 2inalit.i6 5ilit.ile i resursele celui ce i-ar propune s. in#oce ast."i 2ora su1esti#. a #i"iunii lei5ni"iene asupra inteli1i5ilit.ii lumii din perspecti#a unor idei directoare ale 14ndirii tiin i2ice #or 2i cu totul altele/ incompara5il mai mari6 n contrast c u epoca tiini2ic. 0n care a tr.it &lancX/ principii 1enerale cum sunt cele ale primatului 2actorului dinamic / al 2orelor or1ani"atoare 0n economia n aturii/ al 0ntrep.trunderii i insepara5ilit.ii cau"elor e2iciente i cau"elor 2inale/ al ierar;iei 2ormelor or1ani"ate i al conti nuit.ii depline 0n aceast. ierar;ie/ principii pe c are 2iloso 2ul Lei5ni" le-a de"#oltat 0n ori"ontul unei meta2i"ici su5 stanialiste sau unei #i"iuni creaioniste tradiionale/ de#in principii conduc.toare ale noilor tiine ale autoor1a ni".rii6 Ele o2er. o consisten. i o coeren. cresc4nd.
desi1ur/ s u rpr i n" . acestei le1i /

a aa- n umitu l u i principiu a l mi n i mei ac i u ni / dup. c are i-a c .p.tat mai t4r"i u numele i cuanta de aci u n e el emen tar./ l-a adus 0n tr- o s tare de puternic. 0n su2leire pe i ni i atoru imediat up. aceea pe urmaul s.u M aupertu i s / c .ci aceti cercet.tori au cre"ut c . a u 1.s i t 0 n ea semnul palpa5i l a l domniei unei rai u n i s uperioare c e s t.p4nete ato tputernic natura6 >ntr- ade#.r/ pri n princ i p i u l m in imei aciuni a 2o st introdus. 0n conceptul cau"ali t.i i o idee cu totul nou.< cau"ei Causa e22iciens ce aci onea". di n trecut spre #ii tor i 2ace s apar. st.ri l e ul terioare drept condii on ate de cele anteri oare/ adau1. Causa 2inalis care/ dimpotri #./ pune #i i toru l/ adic . u n el determin a t s pre care se n."u iete ca premis. i deri # .
F

din el
*E/ I6A6

des2. urarea e#enimentelor ce co n d uc spre aces t el 6

BM6 &lancX/

Reli1ion und :issensc;a7t/ %ortra1 1e;alten i n Ba l t iXum

B' (

'( '

/ pp6 M?-M86E

MM+

uneia din con#in1erile ce a susinut i a inspirat sinte"a lei5ni"ian.6 Este con#in1erea pe care unul dintre creatorii acestor noi tiinte o e=prim./ pe c4t de concis/ pe at4t de su1esti#/ scriind c. teoriile autoor1ani".rii/ urm4nd me ta2i"icilor #i"ionare ale trecutului/ tind/ 0n cele din urm./ nu s. opun. Fomul i lumea pe care el 0ncearc. s. o 0n telea1. / ci/ dimpotri#./ s. le uneasc. 0ntr-o sinte". ce de p.ete opo"itiile e=terioare materie-2ort.Kener1ie/ c au"a litate-2inalitate/ 0ntindere- 14ndire6 ' (

'(

%e"i I6 &ri1o7i ne / &;Gsics and Metap;Gsics/ 0n FA d # 6 Bio l 6

M e d 6 &;Gsics F / '8/ ' (** 6 &en tru o de"#ol tare mai lar1. a temei #e"i / de asemenea / '6 &ri1o7ine/ I6 Sten1;ers/ de I6 9;er1 u t / Dumanitas/ ' ((*6 trad6

DESCARTES / LEIB NIZ HI IL$ ZIILE &ARADI 9MEI RE&REZENTAJI!NALE


Adrian-&aul Ilieseu

Ceea ce d.dea sens proiectului raionalist clasic de ae"are a cunoaterii pe 5 a"e si1ure era presupunerea cura 7 oas. c. 2aili5ilitatea 14ndirii nu este 2atal. i c./ prin urmare/ un intelect 5ine condus poate a7 un1e s.-i des2. oare demersurile lucr4nd doar cu ade#.ruri ultime i indu 5ita5ile - tocmai optimismul unei asemenea presupuneri desparte pe Descartes i Lei5ni" de LocXe sau Dume c are pri#esc cu scepticism posi5ilitatea anul.rii 2aili5ilit.ii cu noaterii6 S-ar putea susine c. la ori1inea acestei deose5iri 2undamentale st. o pro2und. di2eren. de sensi5ilitate a celor dou. 1rupuri de 2iloso2i 2a. de 2aili5ilitatea lim5a7u lui i a a5straciilor6 >ntr-un anumit sens/ tocmai supo"iia tacit. c. intelectul se poate 5i"ui pe FtransparenaF lim5a 7 ului i pe #eridicitatea a5straciilor este r.spun".toare de eecul marelui proiect raionalist6 Ilu"ia caracterului 2un damentalmente nepro5lematic al repre"ent.rii lumii prin concepte este/ s-ar putea ar1umenta/ sursa ma7 or. a di2icul t.ilor insurmonta5ile pe care le #or a#ea de 0n2runtat ma rile idei carte"iene i lei5ni"iene6 Empiritii 5ritanici moteniser. de la precursorii lor nominaliti o ad4nc. ne0ncredere 2a. de a5stracii/ precum i contiina acut. a 2aptului c. lim5a7ul nu constituie un mediu transparent/ apt s. ne restituie/ 0n mod nepro5lema tic/ realitatea6 LocXe 2ormu lea". 0ntr-o co ncepie 5ine artiMM?

con#enional al lim5a7ului L el declar. decupa7 ului lin1#istic al lumii/ modelat de captarea esenelor reale ale lucrurilor/ ci de simpla 0ndatorare a intelectului 2a. de esene nomi nale Bine#ita5il Fsu5iecti#eFE6 Dimpotri#./ Descartes respin1e ideea ar5itrariet.tii lim5a7ului6 El #ede/ 2.r. nici o 0ndoial./ ca i/ mai t4r"iu/ Lei5ni"/ contin1ena sintactic. a semnului 2at. de o5iectul desemnat/ 0ndea7uns do#edit. prin di#ersitatea de #oca5u lar a lim5ilor naturaleL dar nici Descartes/ nici Lei5ni" nu se 0ndoiesc c. distinciile semantice repre"int. distinctii ontice/ c. structurile lin1#istice re2lect. structurile reali t.ii L o con#entionalitate mai ad4nc. a lim5a7ului/ de ordin semantic/ care-i anulea". FtransparentaF/ nu este luat. 0n considerare 6 Ipote"a de 2at. este c. i1norarea acesteia 2ace posi5il optimismul raionalist cu pri#ire la posi5ilitatea de a atin1e certitudinea prin demersuri co1niti#e 5a"ate pe concepte i pe relaiile dintre ele6 La o5iecia c. raionamentul s-ar putea do#edi a 2i o simpl. 0nl.nuire de nume/ 2.r. ancorare 0n realitate/ Descartes r.spunde cate1oric< FC4t despre 2aptul c. s-ar putea ca raionamentul s. 0nl .nuiasc. doar nume - a a c e # a nu e ade#.rat6 Ca do #ad. c. nu 0nl.ntuiete numele/ ci lucrurile semni2icate prin nume e 2aptul c. doi ini care #or5esc lim5i di2erite pot totui 14ndi la 2el pri#itor la aceleai lucruri 6 Numele nu sunt con#enionale i nu at4rn. de 14ndirea noastr.F 6 ' Cum Descartes #ede con#enionalitatea lim5a7ului doar ca pe o con#enionali tate a 2ormei sintactice Bdi2erite
R6 Dumanitas/

Descartes/ Meditaii

despre 2iloso2ia prim./

Ed i tura

Bucureti/ '((M/ p6 +M*6

MM8

de la o lim5. natural. la altaE prin care se e=prim. un con cept/ 2aptul c. #or5itorii di2eritelor lim5i pot s. se re2ere Bcu e=presii di2eriteE la aceleai lucruri este/ se pare/ o do#ad. su2icient. a reuitei acestor e=presii de a capta rea litatea6 Riscurile 1enerate de con#enionalitatea 2ormelor sintactice ale 2iec.rei lim5i 2iind ast2el anulate/ Descartes crede c. orice risc de con#enionali tate a lim5a7ului 0n 1e neral este anulat< nici nu se 14ndete la posi5ilitatea ca toate lim5ile naturale s. 0mp.rt.easc. o con#enionalitate mai ad4nc./ aceea a decupa7ului ontic pe care 0l e=ecut. Ca disocierii lucrurilor 0n cate1orii/ con2orm ideilor su5iecti#e ale oamenilor despre realitateE 6 M Ar5itrarietatea cea mai pro2und. a e=presiilor/ cea care re"ult. din 2aili5ilitatea i limitele cunoaterii/ este i1norat.L se presupune c. e=pre siile surprind lucrurile aa cum sunt ele de 2apt/ de unde conclu"ia c. ele sunt simple su5stitute semantice ale aces tora i c./ prin urmare/ raionamentul conectea". 0ntre ele nu simple nume/ ci lucrurile 0nsele6 Lim5a7 ul 2iind deci transparent/ cu#4ntul F14ndireF surprinde procesul real de 14ndire/ cu#4ntul FeuF surprinde eul real etc 6 &entru Lei5ni"/ con#enionalitatea st. tot 0n depen dena 2ormei sintactice a e=presiilor de deci"iile umane/ 0n aceea c. Fdepinde de ;ot.r4rea matematicienilor s. 0ntre 5uine"e cu#4ntul elips./ ca s. desemne"e o anumit. 2iDescartes s e 0n trea5. dac. l i m5 il e n atura le nu s u n t cum#a Fs u5iecti # - ar5i trare F unele 0n raport c u altele/ i r.spu n s u l s.u este ne1ati # < 0n ciu d a di #ers it.tii lor sin tac t ic e / ele s e pot re2eri l a aceleai lu cruri 6 D ar el nu se 0n trea5. c4tu i de puti n dac. l i m 5 i l e n aturale s u nt o5i ecti#e i 0n raport

cu reali tatea/ de ci dac. l ucruri l e l a c are se re2er.

toate aceste l im5i s u n t lucrur i l e real e6

MM*

1ur.F i Fde ;ot.r4rea latinilor s. dea cu#4ntului circulus sensul pe care 0l e=prim. de2iniia acestuiaF 6 + Elementul de ar5itrar ast2el introdus 0n lim5a7 este 0ns. unul super2icial i nesemni2icati#/ c.ci/ con2orm con#in1erii lui Lei5ni"/ Fdei caracterele pot 2i ar5itrare/ totui 2olosirea i le1.tura lor are ce#a care nu este ar5itrar/ anume o anumit. potri#ire 0ntre caractere i lucruri/ rel aiile 0ntre ele ale c arac terelor di2erite care e=prim. ace leai lucruriF6 Ca i Descartes/ Lei5ni" insist. asupra acordului di#erselor lim5i n aturale care 0n2.iea". aceleai rel aii reale/ deci Fo ordine c are corespunde lucrurilor 6 ? Dar el a2irm. mai e=plicit ideea i"omor2ismului dintre lim5a7 i realitate/ condamn4nd presupunerea c. numele ar 2i simple etic;ete/ denominaii pur e=terioare lucrurilor< Fnu e=ist. denominaii p u r e=trinseci care s. nu ai5. adic. nici un 2undament 0n 0nsui lucrul denominat6 C.ci tre5uie ca noiunea su5iectului s. cuprind. 0n sine noiunea predica tului6 Hi/ prin urmare/ de c4te ori se sc;im5. denominaia lucrului/ tre5uie s. ai5. loc o sc;im5are oarecare 0n lucrul 0nsui 6F 8 Re1.sim aici ideea lei5ni"ian. a ade#.rului ca re 2lectare 2i del . a raportului dintre lucru i atri5ut 0n raportul dintre su5iect i predicat/ recunoscut./ cel puin de la Russell 0ncoace/ drept a=. a concepiei 2iloso2ice a 14ndi96:6
i c u #inte i

Lei5ni"/ Di alo1 pri#itor la cone=iunea dintre lucruri


la realitatea ade#.ru l ui/ >n !pere 2i los o2ice
/

#oI6 ' 6

Ed itur a Htii nti2ic./ B ucureti / ' (*M/ p 6 , I5idem/ p p 6

+6

? I5idem/ p6 ' , 6 8 I d e m / Ade#.rurile prime / 0n


MM)

op6 cit 6 / p 6 , , 6

torului 1erman 6 Tocmai aceast. idee 2undamentea". te"a i"omor2ismului lim5a7 -realitate< #ariaiile lin1#istice sunt determinate de #ariaiile ontice / lim5a7 u l e modelat de rea litate/ structura sa repre"int. pe aceea a lucrurilor6 Iat. de ce Fade#.rurile nu depind nicidecum de nume i nu sunt ar5itrareF / 3 Nu se poate susine c. ei a r 2i i1norat di2icult.ile pe c are lim5a7ul le ridic. 0n c alea c .ut.torului ade#.rurilor certe 6 Descartes este pe deplin c ontient de e=i stena unei multitudini de erori care pro#in din 1reita 2olosire a cu #intelor i nu omite s. pre#in. c. Feste important s. distin 1em cu precauie ideile prin c are se pre"int. intelectului nostru semni2icatia 2iec.rui cu#4ntF 6 ) Mai mult/ aceast. declaraie de principiu este urmat. de e=emple practice prin care semni2icaia unor enunuri meta2i "ice este anali "at. i clari2icat./ erori de e=pri mare ca F0ntinderea ocup. un locF 2iind ast2el eliminate 6 Dar di2icult.ile ridicate de 1reita 2olosire a cu#in telor sunt reduse la ni#elul unor simple am5i1uit.i/ con 2u"ii/ plurisemii produse de ne1li 7 en./ care pot 2i lesne eli minate/ aa 0nc4t autorul Re1ulilor utile i clare mer1e p4n. la a 2ace a2irmaia e=trem de radical. c. Fdac. toi 2i loso2ii ar c.dea de acord asupra semni2icaiei cu#intelor/ atunci aproape toate contro#ersele lor ar 0ncetaF 6 ( Este deci limpede c. Descartes a minimali"at Fo5sta colul lin1#isticF/ a#4nd 0n #edere doar ca"urile simple 0n care Fdi2icultatea const. 0ntr-o o5scuritate a e=prim.riiF6
Idem/
) R6

DisertaQia meta2i"ic./
p 6 8+ 6

>n op6 cit6 p 6

' -M6

D e s c a rtes/ Re1uli 66 6

( I5idem/ ' - I5idem6

MM(

el nu #edea 0n aceste situaii pro5lematice ce#a mai ad4nc i mai 1ra#/ drept care anun. cu nonalan. c. F0n marea ma7oritate a ca"urilor despre care discut. sa#anii este aproape totdeauna o c;estiune de numeF 6 Spre deose5ire de LocXe/ care #a le1a 2aili5ilitatea lim5a7 ului de cea a cu noaterii Bcu#intele euea". s. capte"e esena real. a lu crurilorE/ Descartes lea1. di2icult.ile lin1#istice de simpla ne1li7en. sau de contin1ente a5u"uri de e=primare/ su1e r4nd implicit conclu"ia c. eliminarea Fo5stacolului lin1 #isticF este a5solut nepro5lematic.6 Dac. Descartes nu este preocupat/ cum este Lei5ni"/ de crearea unei lim5i per 2ecte/ nu este mai puin ade#.rat c. i el 0mp.rt.ete supo"iia posi5ilit.ii aducerii lim5a7ului la per2eciune6 n comparaie c u LocXe/ care/ nu mult mai t4r"iu / #a insista at4t de tare asupra limitelor principiale ale capaci t.ii lim5ii de a capta distinciile reale dintre lucruri/ limite care decur1 din 0ns.i neputina cunoaterii de a capta esenele reale/ perspecti#a anali"elor carte"iene asupra di2icult.ilor lin1#istice apare drept una super2icial.6 Descartes constat. e=istena unei distincii 0ntre 2elul cum este un lucru 0n realitate i 2elul 0n care apare el prin pris ma cunoaterii< F2iecare lucru tre5uie considerat di2erit/ dup. cum 0l raport.m la cunoaterea noastr. sau la e=is tena sa ca atare 6 B un.oar./ dei mintea distin1e 0ntre corporalitatea/ 0ntinderea i 2orma unui o5iect/ acesta nu poate 2i considerat drept compus realmente din aceste trei elemente/ Fdeoarece aceste p.ri nu au e=istat niciodat. dis tincte unele de altele 6 Dar Descartes nu #ede c4tui de
' ' I5idem6

I5idem/ p 6 ? ' 6

+ I5idem/ p 6 ? M 6

puin aici o limit. principial. a capacit.ii cunoaterii i lim5a7ului de a capta esena real. a lucrurilorL ceea ce #ede este simplul 2apt c. numai mintea are capacitatea de a a5 stracti"a/ c.ci intelectul are Fsin1ur 2acultatea de a separa e=istene a5stracte de acest 2elF 6 Lei5ni"/ l a r4ndul s.u/ dei #ede di2icultatea produs. de noiunile lipsite de sens pe care le 2olosim uneori Bca Fiueala cea mai mareF e=plic. eecul lim5a7 ului/ 0n aceste ca"uri/ e=clusi# prin eecul nostru de a 2i depistat contradicia lo1ic. implicat. 0n noiunile respecti#e6 ! ana li". mai atent. a noiunii poate 0ns./ e#ident/ pre#eni con tradicia/ deci nonsensul/ i prin urmare lim5a7ul nu pare s. poat. ridica o5stacole ma7ore/ de netrecut6 ! lim5. per 2ect. se poate 2oarte 5ine construi/ 2aili5ilitatea lin1#istic. nu e 2atal. 6 Descartes i Lei5ni" consider. riscul de a 1rei ca 2iind/ 0n 2ond/ un risc pur epistemic/ care apare la ni#elul ideilorKpropo"iiilor ce nu se 5ucur. de o 0ntemeiere sau demonstraie s atis2.c.toare 6 >ndat. ce acest risc este 0nl. turat - ideile 2iind 0ntemeiate pe intuiia sau deducia in2a ili5il./ sau 2iind demonstrate ca ade#.ruri necesare/ #ala 5ile 0n orice lume posi5il. - ei cred c. ri scul de eroare a 2ost 0ndep.rtat6 Nu-i pun deloc 0ntre5area dac. nu cum#a eroarea se strecoar. prin 0nsui caracterul 2aili5il al
I5idem/
p6

*' 6

'?
idei/
>n

96:6 Lei5ni"/ MeditaKii cu pri#ire la cunoatere/ ade#.r i

op6 cit6 /

pp6

+-- + ' 6

Cen trarea pe propo"i tieKidee este 7 us t i 2 i c at. la Descartes de telul s.u< ad e # .ru l cert / care e s t e o p ropr i e t a t e a p ro p o " i t i e i s a u i d e i i 6

La Le i 5 n i " > ns ./ c ; iar n o t i u n i l e B s p ec i i l o r E a u la 5a". ade#.ruri nece sare Bspre deose5ire de noiunile i ndi# idualeE 6

M+ '

lim5a7ului/ prin eecul cu#intelor de a capta lucrurile reale - care ar anula #aloarea conclu"iilor noastre/ indi2erent ce 0ntemeiere demonstrati#. ar a#ea ele6 C.ci dac. F14ndireF/ Fe=isten.F etc 6 nu reuesc s. surprind. elementele reale presupuse a le corespunde/ ce 2olos mai au conclu"iile noastre certe de tipul F14ndesc deci e=istF aili5ilitatea lim5a7ului este mai ad4nc. i mai periculoas. dec 4t cea pur epistemic./ deoarece taie de la 5un 0nceput orice cordon de le1.tur. 0ntre lim5a7Kidei i reali tate 6 Dac. lim5a7ul nu este transparent/ orice demonstraie dat. 0n cuprinsul s.u pare irele#ant. pentru starea real. a lucrurilor6 Tocmai aceast. 0ncredere necritic. 0n F transparenaF lim5a7 ului i 0n puterea cu#intelor de a repre"enta corect lucrurile st. la 5a"a optimistului proiect raionalist6 Acest proiect este 2ondat pe un ideal de raionalitate deducti#./ c.c i - con2orm con#in1erii carte"iene - a 2i raional 0n seam n . a nu accepta nimic 2.r. demonstraie/ iar demon straia se 5a"ea". pe procedee deducti#e Bsin1urele apte s. conduc. la certitudini pri#ind lucrurile comple=eE6 Atin 1erea certitudinii pe cale demonstrati#. de#ine posi5il./ dac. rai onamentele implicate sunt corecte - aa cum do #edete 2aimosul du5 ito er1o sum c arte"ian6 Dar pentru ca re"ultatele acestor raionamente s . ne spun. ce#a despre realitate/ mai tre5uie 0ndeplinit. 0nc. o condiie< aceea ca raionamentele 0nsele i mai ales conclu"iile lor s. 2ie nu simple elemente con#enionale/ ci repre"ent.ri 2idele ale unor lucruri i relaii reale6 Aceast. condiie nu este 0nde plinit. dac. e=presiile componente ale raionamentelor i conclu"iilor lor sunt BsemanticE con # eni o nal e6 Acceptare a p rem isei caracterului non-con#enional al lim5 a7 ului de #ine deci suportul #ital al 0ntre1ului proiect raion alistL r. m4n4nd de2initi# 0n cadrul prescris de paradi1ma rep re "e n
-

M+ M

tational. a lim5a7ului/ acest proiect ma1istral se spri7in. pe premisa 2ideli t.tii lim5ii 2at. de realitate6 &ri#irea cea mai sumar. asupra istoriei ideilor este dea7uns pentru a ne con#in1e c. tocmai aceast. premis. a constituit punctul #ulnera5il al proiectului rationalist6 Tradiia 1erman. a criticii lim5a7ului/ iniiat. de Damann i Lic;ten5er1 # a ridica 0n tre5area dac . nu cum#a erorile 2iloso2iei #in nu din eecul cunoaterii/ ci al lim5ii 6 Damann # a semnala riscul ce apare din 2aptul c . Fman :orter 2$r B e1ri22e/ und Be1ri22e 2$r die Din1e sel5st ;.ltF6 Continu4nd aceast. traditie/ 2iloso2ii post-raionaliti au contestat 0n primul r4nd asumpi a lui Descartes c. e=presiile ce compun raionamentele demonstrati#e de tip co1ito sunt simple su5stitute ale lucrurilor reale/ i c./ prin urmare/ ele sunt FtransparenteF Bconduc la lucrurile 0nseleE 6 .c4ndu -se ecoul contiinei meta2i"ice a iremedia5ilei su5iecti#it.i a cunoaterii/ Niet"sc;e #a depl4n1e 2aptul c. FMai e=ist. 0nc. cercet.tori ino2ensi#i ai Sinelui care cred 0n Ucertitudini nemi7 lociteV/ s pre e=empl u Ueu 14n descVW de parc. 0n acest ca" cunoaterea ar 2i reuit s. sesi"e"e o5iectul 0n stare pur. i nud./ 0n c;ip de Ulucru 0n sineV/ 2.r. #reo 2alsi2icare din partea su5iectuluiF 6 Su5liniind c . orice Fco1itoF contine o 0ntrea1. serie de su po"iii riscante/ Fa c.ror 7usti2icare este di2icil./ poate c;iar imposi5il.F/ el atra1e atentia asupra celei mai importante dintre aceste supo"iii implicite< c4nd a2irm Feu 14ndescF/ presupun 0n primul r4nd c. F eu tiu ce este 14ndirea6 C.ci/ de nu m-a 2i decis 0n preala5il asupra pro5lemei/ cum a '*
6 Niet"sc;e/ Dincolo de 5ine i de r.u/ Ed i t u ra D u m a n i t as 6

B ucureti '(('/ p 6 M+6

M+ +

putea s. ;ot.r.sc c. nu este #or5a mai de1ra5. despre Ua #oiV sau Ua simiV3F 6 ' ) Niet"sc;e crede c. o conclu"ie ca Feu 14ndescF pre supune e=aminarea i compararea st.rilor interioare ale su5iectului 0n #ederea sta5ilirii naturii acti#it.ii atri5uite eului - deci/ c. aceast. conclu"ie se 5a"ea". pe aceeai cunoatere minat. de su5iecti#itate i 2aili5ili tate care con diionea". toate con#in1erile noastre L de unde i conse cinta c. nici 0n ca"ul lui Fco1itoF nu poate 2i #or5a de cer titudinea L /capt.riiF realit.ii sau a Ftransparen teiF a5solute a e=presiei ce desemnea". acti#itatea de a 14ndi 6 Cum i Feu 14ndescF se spri7 in. pe ceea ce tim sau credem noi despre 14ndire/ nici aici e=presia nu este un simplu su5sti tut semantic al realit.iiL i nimic nu ne 1arantea". c. ea atin1e realitatea 0ns.i/ c.ci ce 0ncredere putem a#ea 0n conceptul nostru de F14ndireF3 cu #or5ele lui Niet"sc;e/ FDe unde am luat noiunea de Ua 14ndiV F 6 Sensi5il la di2icult.ile pe c are le poate crea lim5a7ul/ 2iloso2ul 1erman o5ser#. c. orice demonstratie raional. 0i pierde utilitatea atunci c4nd noiunile cu care lucrea". ea ratea". FcaptareaF realit.ii< ce 2olos c. ideile au Faco perireF demonstrati#. Bsunt 0ntemeiate pe intuitia sau de ducia in2aili5il./ cum e ca"ul la Descartes/ i sunt 2erite de riscul pre"enei unor contradicii/ cum susine Lei5ni"E / dac. ele nu au F acoperireF 0n realitate Bdac. 2elul 0n care decupea". ele 2aptele nu este o5iecti#/ ci ar5itrarE 3 Continu4nd traditia 2iloso2ic . 1erman. care 0ncepuse cu Damann ori Lic;ten5er1/ i c are #a mer1e p4n. la :itt1enstein/ Niet"sc;e atri5uie eroarea raionalist. a 0nI5idem/ p 6 M,

crederii a5solute 0n certitudini nemi7locite ca Ueu 14ndescV ispite lor lim5ii< FDar Ucertitudinea nemi 7 locit.V/ precum i Ucunoaterea a5solut.V sau Ulucrul 0n sineV conin o con tradictio in ad7 ecto/ i #oi repeta de o sut. de ori < ar tre 5ui s. ne eli5er.m 0n s24rit de ispita cu#intelor W &ostul.m e=istena eului/ ca su5iect al acti#it.ii de 14ndire Utre5uie s. e=iste un eu care 14ndeteV este o alt. Ucertitudine nem i7 locit.V - doar 0n #irtutea unei rutine 1ra maticale < FSe raionea". potri#it rutinei 1ramaticale< UA 14ndi este o aciune/ toate aciunile presupun un su5iect acti#/ aadarV 6 Rutina lin1#istic. ce susine certitu dinile de tip carte"ian nu re2lect. 0ns. st.ri de 2apt reale< Fa spune c. su5iectul UeuV este condiia predicatului U14n descV 0nseamn. o 2alsi2icare a st.rii de 2apt6 Ce#a 14n dete< 0ns. a spune c. acest Uce#aV e 0nsui acel 5.tr4n i ilustru UEuVeste/ e=primat cu 0n1.duin./ doar o ipote"./ o a2irmaie/ 0n nici un ca" o Ucertitudine nemi7 locit.V 6 n 2ine/ a2irm4nd c . Uce#a 14ndeteV s-a spus de7 a prea mult< acest Uce#aV conine de-acum o interpretare a procesului i nu aparine procesului 0nsuiF 6 MM Repro4nd/ 0n acest conte=t/ lim5a7 ului c. proiec tea". asupra 2aptel or o interpretare c are nu are ac operire 0n realitate/ Niet"sc;e nu 2.cea dec4t s. continue acti#itatea 2iloso2ic. de critic. a lim5a7ului/ pe care o iniiase Lic;ten5er1 cu un secol 0nainte6 >n ca"ul anali"ei ideii Ueu 14ndescV / asem.narea de spirit este 2rapant./ trans2or m4ndu-se c;iar 0ntr-una literal. < FNu ne este cunoscut. dec4t e=istena sen"aiilor/ repre"ent.rilor i ideilor noas-

- I5idem/

p6 M + 6

I5ide m / p 6 I5idem/ p 6

tre6 94ndete/ ar tre5ui s. spunem/ aa cum spunem< nin A spune co1ito este mult prea mult/ 0ndat. ce traducem M aceasta prin eu 14ndescF 6 +
6 Lic;ten5er1 i Niet"sc;e 0mp.rt.esc deci con#in 1erea c. lim5a ne s.

spunem prea mult/ atunc i

c4nd ne 2ace s. a2irm.m UcertitudiniV ca Ueu 14ndescV 6 Niet"sc;e #a condamna i 0ncrederea nai#. 0n dis

tinctia su5iect-predicat/ at4t de important. la Lei5ni"/ pe n tru 0ntemeierea i"omor2i smu lui l i m5a7 real itateL i el nu omi te s. denune nici supo"iia e=istentei unei le1.turi
-

1 4ndire/

un alt e=emp lu de Uarticol de

credint.V lipsit de acoperire 0n realitate 6 M, !r/ at4t critica 0ntemeierii rationale a ideii de cau"alitate/ c4t i cea a ideii de eu 0i a#eau ori1inea la Da#id Dume/ care i-a pus at4t de puternic amprenta asupra 14ndirii 1ermane/ in2luent4nd direct nu numai pe Aant/ ci i pe Damann i Lic;ten5er16 &utem deci recunoate 0n atacul t4r"iu al lui Niet"sc;e 0mpotri#a proiectului rationalist urmele/ desi1ur comple= mediate/ ale in2luenei empirismului 5ritanic/ sursa prim. a ar1umentului c./ a2irm4nd e=istenta a ce#a numit FeuF sau a unei le1.turi cau"ale 0ntre eu i 14ndire/ noi spunem mai mult dec4t am 2i raKional 2ndrept.2iIi de 2apte s. spunem6 Empirismul lui LocXe i Dume pare ast2el s.-i ia o t4r"ie re#an. asupra rationalismului clasic/ nu demont4nd teoria ideilor 0nn.scute sau epistemolo1ia carte"ian./ l4nd 1ene"a i de"#oltarea /Criticii 1ermane a lim5a7ului de la Damann i Lic;ten5er1 p4n. la Niet"sc;e6
M+ 9eor1 C;ristop; Lic;ten5er1/ A2orisme/ Edi tura $ni #ers /
B uc u re t i /

' (*-/ p6 ' ?(6


6 Niet"sc; e/ op6 cit6 / p6 M, 6

Ironia 0ntre1ii istorii e s te/ mai ales pentru Descartes/ aceea c . anali"ele lui :itt1enstein au de te cta t o eroare 2a tal . 0n atacul post-raionalist 2a t. de certitu dini le carte "iene6 Acest atac se 5a"a pe premi s a c. termeni ca F14n direF desemne a". procese mentale pe care nu le cuno atem su2icient/ a c.ror esen. real. ne scap./ i se 0nc;eia cu conclu"ia eecului raionamentelor carte"iene de a do#edi ce#a despre realitate< certitudini le nemi7 locite pro mo# ate de Descartes nu ne restituie lucrul 0n sine/ a#erti"a Niet"sc;e6 D ac . :itt1enstein ar e 0ns . dreptate B F14n d i re nu desemnea". un proces mental/ esena este e=primat. de 1ramatic./ deci cu#intele nu pot e u a s. c apte"e realitatea/ 0n sensul lui Niet"sc;e - adic./ #or5itorul o5 in uit nu po at e rata re2erirea la realitatea 0ns.iE/ atunci toate aceste o5iec ii cad6 D ar :itt1enstein pretinde a detecta o alt. eroare principal. a carte"ianismului/ 5a c;iar o a5surditate/ locali "at. 0n 0ns.i strate1ia 0ndoielii complete i sistematiceL i/ oricum/ atunci c 4nd ar1umentele sale #eneau s . de"#.luie o 1reeal. 2atal . 0n criticile demolato are ale lui Ni et"sc;e/ er a de7 a prea t4r"iu pentru Descartes sau Lei5 ni" < proiectul ra ional i st era mort de mult6
F

ALTERNATI%A D$ALITATE-$NITATE< &ARAD!@ AL RA JI!NALISM$L$I3


9;eor1;e Hte2an Raionalismul ca e=periment istoric

Nu o dat. 0n istoria !ccidentului raionalismul a 2ost o promisiune 6 D ar ne0mplinirea ei este departe de a 2i o sl.5iciune a raionalismului6 !5stinaia cu care uneori 0n cerc.m s. impunem raionali smul este consecina unei ne 0nele1eri < nu #rem s. accept.m 2aptul c. el este numai o parte a unei triade6 >n mod 1reit opunem raiunea iratio nalului/ 0ntr-un model 5inar simplist6 Ralionalismul nu se opune/ el con#ieuiete cu mani2est.rile cultu rale i cu cele spirituale/ c;iar dac. 0n aceast. con#ieuire nu s-a putut reali"a p4n. acum niciodat. un 5un ec;ili5ru6 Contactul omului cu realitatea presupune o triad./ 0n care claritatea/ e=presi#itatea i miste rul coe=ist. cu ponderi/ 0n momente di2erite ale de#enirii lui 0n lume6 &entru cei ce nu pot suporta o interacie total. cu e=istena/ rationalismul a 2ost/ i mai este 0nc./ o speran.6 Atunci c4nd omul se percepe 0ntr-o po"iie proast. 0n ra port cu lumea/ se 0ncr4ncenea". pe calea unor c'ari2ic.ri ri 1ide/ 0n loc s. 0ncerce desc;ideri c.tre comportamente
I

Acest te=t a 2ost

pre"en tat 0n sesiunea de c o munic .ri

Descartes i Le i5ni" - primatu l rariunii< o prom isiu n e sau BE sp e ranr. ne0mpliniul/ or1 a n i "at. de Academia Rom4n . 0n '8- ' * mai ' ((8 6

M+)

di#ersi2ic ate 6 Ne-am o5inuit s. interpret.m unidimensio nal i reducti# raionalismul 1rec/ 2olosind o 1ril. de2or mat. de dou. milenii de cretinism6 Dodds/ 0n sin1ularul s.u eseu/ pre"int. raionalismul 1rec scu2undat 0ntr-un comple= de comportamente6 M Speranta/ ca doctrin./ ne-a canali"at e2orturile unidimensional/ o2erindu-ne/ pe r4nd/ spiritualitatea/ culturali tatea/ iar mai apoi raionalismul drept c.i e2iciente/ dar trunc;iate/ de re1lare a relaiei omu lui cu lumea6 n spaiul o2erit de trei coordonate< ratiune/ cultur./ spirit - s .-I numim spaiul omului 1recul din #ec;ime 0i 1.sea o po"iie c4t mai dep.rtat. de oricare din a=e6 9estul lui putea 2i deodat. clar/ e=presi# i plin de mister6 &rin aceasta nu era poate 0ntotdeauna destul de e2icient 6 Tot din acest moti#/ 0mplinirea ca om era pentru muli di2icil.6 E2icienta i 0mplinirea aparent. se pot e=ersa 0ns . mult mai uor atunci c4nd omul Fco5oar.F pe una din a=ele spaiului omului6 &ost-elenismul este caracteri"at tocmai prin unidi mensionali"area spatiului 0n care omul se mani2est.6 ! mie de ani de spiritualitate/ iar mai apoi o 7 um.tate de mileniu cultural au impus/ prin succesi#e eecuri/ c4te#a secole de rationalism care poate ne #or permite re2acerea unit.ii pierdute dintre ratiune/ cultur. i spiritualitate6 &rocesul declanat la s24ritul Renaterii cred c . repre"int. ultima e=perien. unidimensional.6 Situaiile parado=ale pe care le #a 1enera/ >ntr-un proces continuu de
-

>n

N D od ds

rati o n al i s mu l c u l turi i e l i n e e st e pre"e n tat c a

un 2e n o m e n t o t ti mpul du5lat de ceea ce/ simpl i2ic4nd/ Dodds n u mea irational 6 Cred c. irati onalismul/ ca e t i c ; e t . / as c u n de o rea li tat e mult ma i comp le=./ cu o comp o n e n t. cul tural. i una s piri tua l . 2oarte pre1
nan te6

M+(

0mplinire/ ne #or con#in1e/ poate/ c. o relaie 5un. a omu lui cu lumea presupune o 5un. locuire a omului de c.tre tri ada raiune - c ultur. - spiritualitate6 De asemenea/ #iito rul raional/ trecutul cultu ral i momentul sp iritual se #or sincroni"a superior numai dac. omul locuiete li5er 0n spa iul tridimensional amintit6 E=periena raional. modern. 0nc;eie un ciclu 0n care pe r4nd/ sp iritualitatea/ culturile i ci#ili"aia i-au 0ncercat independent/ cu reuite pariale/ ansa de a ec;ili 5ra relaia omului cu natura/ cu oamenii i cu el 0nsui6 De la o #reme au ap.rut i semnele s24ritului de ciclu6 &rimii care le-au sesisat au 2ost 9oet;e i Mo"art6 Ei par s. 0ne lea1. 2aptul c. o 2iin. poate suporta e=istena numai dac. do54ndete capacitatea de a #edea re#elaia Bspiritual.E/ ima1inaia B c u l tural. E i e=plicaia Braional.E ca un tot ne disocia5il 6 Ne transmit acest mes a7 de apro=imati# dou. secole6 &oate 0ntr-un t4r"iu 0l #om 0nele1e i #om 2i 0n stare s.-I asimil.m ca mod de #ia.6 Descartes i Lei5ni" a u 2undamentat acest ultim e= periemen t/ al raionalismului/ ast2el 0nc4t el s. se poat. 0mplini 0nc;i"4nd consistent/ cu o e#oluie natural./ ciclul 5imilenar amintit6 Ei sunt/ prin aceasta/ nu numai 2i1uri centrale ale raionalismului ci i 14nditori care i-au spus cu#4ntul potri#it/ la momentul potri#it 0ntr-o e#oluie ca racteri "at. prin o5sesia disocieril or6
Comple=itatea potenial. - o ans. pentru Descartes

R a io nal i smul modern occidental apare 0n tr-o lume di#i"at. cul tural datorit. e2ortu lui disperat de a se re2ace de pe urm a unui proces milenar de ani;ilare a raionalismului
M,-

1rec i a ci#ili "aiei romane6 D i#ersi tatea cultural./ 1ene rat. 0n prima 7 um.tate a mileniului doi/ s-a do#edit a 2i o puternic. surs. de comple=itate / 0ntr-o lume c are nu mai accepta as t2el o necondiionat. Bdo1mati c .E uni tate6 S t.p4 nirea comple=it.lii odat. de"l.nuite nu se mai putea 2ace prin re#enirea la o unitate condiionat. do1matic Badic. necondii onat.E 6 S i n1ura an s . era o2erit. d e 1.sirea u nor c.i simple sau simpli2icatoare6 ReduPionis mul/ culti#at cu cele mai di2erite nuane/ de#ine o atitu dine o5li1atorie6 Este/ ast2el / per2ect 7 u sti2ic at demersul reduc ionist de t ip carte"ian / e=plicit a2irmat 0n Discurs asupra metodei NDescartes D \ < Dup. cum multitudinea le1ilor 7usti2ic. adesea #ici ile ast2el 0nc4t/ de pild./ un stat este mult mai 5ine condus atunci c4nd nu are dec4t p$line le1i/ dar acestea sunt strict urmate/ tot ast2el/ 0n locul numeroaselor precepte ale lo 1icii/ am cre"ut c.- mi #or 2i su2iciente u rm.toarele patru re1uli cu condilia de a nu m. a5ate de la ;ot.r4rea 2erm. i statornic. de a le respecta 0ntotdeauna Bpa16 ' M ' E6 Deci / cunoaterea tre5uie s. porneasc. de la un set c4t mai redus de principii simple6 Aceast. atitud in e implic. i o pre"umi e< lumea este su2icient de simpl. pentru a pu tea 2i descris. cu a7 utoru l unui Finstru mentF simpl u6 !5iectul cunoaterii este numai aparent comple=/ totul este s . 1.sim acea cale simpl. care s . ne permit. des cri erea oric.rui 2enomen pri n mi7 loace simp l e 6 Nu tim 0n ce m.sur. Desc artes a 2o st contient de aceast. pre"um ie 6 A st."i este 2o arte d i 2icil d e apreciat dac. ac east. pre"umie corespunde sau nu realit.ii 6 Aparent/ nu corespunde 6 Dar cred c. se imp un e o discutie mai nuanat . 6 ! serie de instrumente 2ormale/ de"#ol tate su5 inci den ta in 2ormaticii / pun pro5lema comple=it.ii 0ntr- o M,'

lumin . nou.6 Teorii le1ate de in2ormaia al1oritmic./ 2rac tal i / automate celulare/ al1oritmi 1enetici/ reele neurale/ ;aos rep u n 0n di scuie conceptul de comple=i tate6 + In2or maia al1ori tmic., e#iden a". comple=it.i poteniale 2oarte mari / dar este e#ident c. ac t u ali"area acestora este impo si5i l.6 &e de alt. p arte/ 2ractalii /? s au automatele celulare/ 8
+ >n ultimele deceni i comunitatea tiini2ic. este preocupat. din

ce 0n ce mai mult de I impe"irea conceptului de comple=i ate Termenul 0mp.rt.ete/ se pare/ soarta altora Ia 2el de cele5ri i Ia 2el de pu n li mpe"iti/ cum ar 2i timpul i in2ormatia6 &ropunem/ c a de2initie de l ucru/ pentru comple=itatea asociat. unei reaiit.ti< dimensiunea de2i n i tiei prin care putem speci2ica o anumit. realitate6 I n 2orma t i a al 1oritmic. B s au comple= i tatea al1oritmi c.KAolmo1oro#KSolomono2lC;aitinE s-a impus comuni t.ii tiini 2ice prin l ucr.rile lui 9re1orG Q 6 C;aitin NC;aitin R ** R *)\ 6 &rin de2iniie/ i n 2ormaia co n i n u t. ERltr-un ir de sim5oluri are ordi nu l de m.rime dat de l u n1imea celui m ai scurt pro1ram care poate 1enera acel ir pe o main . dat.6

? Conceptul

de 2ractal s-a impus prin lucr.r ile lui Mandel5rot 6

E s te #or5a de mecan isme 2ormale 2oarte simple c are/ recurs i # apl i cate/ 1en erea". c o n 2 i 1urati i de mare spectacul o"itate asem.n .toare unor procese re ale Bc u m ar 2i/ spre e=emplu/ s tructura unei 2eri1i sau a unui masi# mu n tos erodat de apeE Conceptul de automat celular a 2ost de"#ol tat de Qo;n #on Neuman n pen tru a-l 2o l osi l a conceperea unei m aini c are se autore prod uce6 &resupune o retea unidimensional. sau 5idimensional. de automate 2 i n i te care e#ol uea". 0n 2unctie de propria stare i de starea automatelor din tr-o #ec in.tate limitat.6 &ornind de 2unct ia de tran"i tie a 2 i ec.rui automat Bde re1ul./ 2oarte simpl . i aceea i 0n toat. reteauaE i de starea initial. a retelei se pot o5tine uneori comportamente 1lo5a le semni2icati#e6 Este un e=emplu de sistem 0n care su5 incidenta unei stricte locali t.ti se produc 2enomene 1lo5ale coerente6

M,M

pornind de la c 4te#a re1uli 2oarte simple/ au mani 2e s t .ri de spectaculo"itate Baparent.3E 1reu de e=plicat empiri c 6 Al1oritmii 1enetici / * s au retelele neurale/ ) p o t soluiona accepta5 i l / 2o los i nd resurse re"ona5ile/ pro5leme de 2o arte
Atunci c4nd so l uia optim. a unei pro5leme se a2l . >n tr- un spaiu at4t de m are 0n c4t 1. s i re a e n u s e poate 2ace pri n tr-o c.u tare si s

tematic./ 0ntr-un ti m p re" o n a5il/ pe o ma i n . oric4t de p u ternic./ at unci se accept. 1 . si rea unei s o l uii aproape optimale pri n tr-o c.utare

p s eudoal eatoare c o n #er1e n t.6 C o n #er1en a c.tre s olu i e s e po ate 2ace succesi#e de s o luii care se reproduc prin Fe=em p l arele cele m a i Fper 2orma n t eF 6 Dup. un num.r de 1en eraii pro1ra mul poate decide c . u n e = em p l ar al 1en eraiei c urente este s u 2 i ci en t de per2ormant6 $neori este c; i ar cel mai per2ormant6 e#oluia pres upune i pro c es area pur aleatoare/ prin Fmutaii F / as i 1u r4nd parcur1erea p ar ial. c4t mai u n i 2orm . a spai ului s o l u i i l o r/ ast2el 0nc4t s. 2ie ma=i mi"at. an s a de a nu ocoli "ona 0n care s e a2l . c ;i ar solu ia optim.6 D i n cau"a asem.n.ri i cu proces ul darC i n i an de selecie n atural. aceti a l 1ori tmi a u 2ost n u mii al 1ori tmi 1eneti ci 6
F

) S u1estia o2erit. de reelele de neuroni / care 2ormea". s i s temul


ner#os natural / a 2ost 2olosit. pe ntru a de2 i ni un model s i mp l i 2 i c at de procesare a i n 2ormai e i 6 Actual i "area 2u nPional. a unei ree l e neur ale art 2i ci ale s e 2ac e printr- un p roc e s de F0n #.are F 0 n car e p arametrii re telei se a7 us tea"./ 0n tr- u n proces iterati # / 2o losind e=emple semni2i c a cu o durat. re"ona5 il./ 2ol o s i nd u n num.r red us d e e=emple t i p i c e / perm i te o5inerea u n or per2ormane accepta5 i l e B n u 0n totdeaun a ma =i meE c u resurse 2i "ice modeste 0n tr- u n t i m p rel ati# mi c6

M,+

mare comple=itate6 Daosul/ ( teoretic 0nsp.im4nt.tor de comple=/ se do#edete/ 0n realitate/ mult mai pre#i"i5il/ uneori c;iar prea pre#i"i5iL Lei5ni" NLei5ni" M\ are o atitudine similar. cu cea a lui Descartes/ dar adau1. un accent particular/ Monado lo1ia < + ' 6 RaQionamentele noastre Bs6 m6 E sunt 0ntemeiate pe dou. mari principii/ principiul contradicQiei/ 0n #irtutea c.ruia socotim 2als tot ce cuprinde 0n sine o contradicQie/ i ade#.rat/ ceea ce este opus 2alsului/ adic. 0n contradic Qie cu acestaL +M6 Hi principiul raQiunii su2iciente/ 0n #irtutea c.ruia consider.m c. nici un 2apt nu poate 2i ade#.rat sau real/ nici o propo"itie #eridic./ 2.r. s. e=iste un temei/ o ratiune su2icient. pentru care lucru rile sunt aa i nu alt2el/ dei temeiurile acestea de cele mai multe ori nu ne pot 2i cunos cute6 FRaionamentele noastreF tre5uie s. se 5a"e"e pe cele dou. principii i nu realitatea la care se re2er.6 Dac. la Descartes principiile caracteri"au 0n 1eneral atitudinea celui ce cunoate/ la Lei5ni" principiile se re2er. numai la raionamente 6 D ar ade#.rurile la c are omul are acces nu se reduc numai l a cele raionale< ( S-a constatat c. un comportament ;aotic Baparent ne1u#emat
de nici o le1eE 0n i n teraPie c u o realitate neliniar. Bce reacionea". i 0n 2unctie de parametrii e=ci taiei primite/ mani2est4nd ast2el o anu mit. 2orm. de Fsen si5i li tateF l a natura stimulului recepi onatE se poate or1an i "a Bautoo1rani "a3E 0ntr-un comportament semni 2icat i#6 Ast2el/ ; aosul se instituie >ntr-o surs. de aciuni sau 2enomene semni2icati #e utile6 &rin aceasta ;aosul se do#edete Fdesc;isF c.tre a se autoor1a ni "a/ sau este 2ortat la or1an i"are de o structur. superior Fsensi 5iI.F Bn e l ini ar.E su5 2orma a ceea ce 0n el poate 2i o ordine impl icit.3

M,,

E=ist. de asemenea dou. 2elu ri de ade #.ruri/ cele de raionament i cele de 2apt6 A de#.rurile de raio nament sunt necesare i opusul lor imposi5 il/ iar cele de 2apt sunt contin1ente i opusul lor este posi5il6
++6

Ade#.rurile contin1ente nu pot intra complet su5 incidenta Frationamentelor noastreFL Ia aceste ade#.ruri cunoaterea poate a#ea acces dincolo de ratiune 6 Comple =itatea realului r.m4ne su5 incidenta ade#.rurilor contin 1ente3 Atunci de#i"a raionalismului lei5ni"ian ar putea 2i < s. cunoatem ceea ce poate 2i cunoscut simp l u W &e de alt. parte/ de#i"a raionalismului carte"ian ar 2i < realitatea este simpl. i poate 2i cunoscut. pornind de la principii simple6 Cine are dreptate3 Atitudinea lui Lei5ni" pare mai nuanat./ pe c4nd cea a lui Descartes este 2oarte tran ant.6 Tindem s.-i d.m dreptate primului/ dar ne putem atepta i Ia surpri"a ca cel de al doilea s. ai5. dreptate6 S-ar putea ca realitatea s. 2ie numai potenial comple=./ iar actua li"area acestei comple=it.i teoretice s. 2ie imposi5il. la scara percepiei i aciunii umane6 Suma tuturor lumilor '- S . co ns ider.m o reali tatre 2oarte restr4ns./ cea a i ma1i n i l or
de
I

cm M repre"entate din

M = M de puncte Bcu o re"olu ie modest./


poate calc u l a c. e ste de apro=i ma t i#

de apro =i

' -+-- 6 C4te d i n aceste ima1ini s e

# o r putea actual i"a pentru lumea 0n care #ieuiete om u l 3 & en tru u n calcul ac operitor/ s . presupunem c. un om po ate percepe '- i ma1i n i dist i ncte pe sec und./ c. o 2ace ti mp de M , ore p e " i / 0mpre u n . c u alti '- m i l i arde de oame n i / timp de , mi l i arde de an i 6 Dac. nici o i m a1 i n e nu se repet./ atu n c i din toate ima1inile p o s i 5 i l e n u se # o r p u t e a actua li "a dec4t apro= im a t i# ' - M) 6 D i sponi 5ili tatea teoretic. ar p u tea 2i u t i

posi5ile 0ntr-o des2.urare temporal. 2oarte e=tins. este cu certitudine 2oarte mare6 Dar c4t este de comple=. lumea actual. 0n raport cu suma anterioar.3 Raportul dintre di#er sitatea actual. i cea potenial. tinde c.tre "ero cu o 2oarte 5un. apro=imare 6 >n acest ca" este le1itim. 0ntre5area < ce caracteri"ea". aceast. in2im. parte Bce caracteri"ea". mulimea celor ' de ima1ini din mulimea celor ' este< posi5ilitatea de a 2i cunoscut. raional6

Dualitatea corp - su2let i unitatea monadei

Descartes a 2ost i el ne#oit s. impun. o delimitare< cea dintre su2let i corp6 Este o delimitare mult mai net. dec4t cea lei5ni"ian. dintre ade#.rurile raionale i cele de 2apt6 Aceast. dualitate #a permite separarea celor co1Calcu lu l 2.cut 0n no ta anteri oar. aten uea". re"u ltate teore tice pesimiste re2eritoare la capacitatea de a o2eri repre"ent.ri 2ormale reali t.i i 6 Con2orm teoriei al1or i tmice a in2ormai ei/ anterior ci tat./ capaci tatea d e a o2eri repre"ent.ri condensate unei reali t.i e=tinse scade e=ponenial dac. repre"entarea scade liniar6 Teoretic / 0 n real i t a tea potenial. su5spai ul celor 2ormali"a5ile tinde spectaculos de rapid c.tre "ero6 Dar 0n real i tat ea actual.3 E=tensia dom e n i u l u i real Ba ctua l E 0n care teori i l e 2orma l e s u n t pos i5 i l e se p oat e i n stitui 0ntr- un ar1 u m e n t pentru 2aptul c. din realitatea potenial. se actuali"ea". acea parte care poate 2i raional a5ordat.6 In2ima parte a realit.ii actuale s-ar putea s. posede un ordin de m.rime apropiat de cel al realit.ilor 2ormal i"a5ile/ ce pot intra su5 incidenta raionalit.ti i6 Aceast. o5ser#ai e poate 2i numai un punct de por ni re >ntr-o discuie mult e=tins.6 BA se #edea >n acest sens i prima ane=. d in N H te2an R (,\ 6 E

M,8

nosci5ile raional Bla Lei5ni" raiunea su2icient. tre5uia s. caracteri"e"e i ade#.rurile coritin1enteE 6 Distincia dintre semni2icaii i sensuri a putut 2i ast2el reali"at. 0ntr-o ma nier. Fraional.F6 Este 2oarte interesant. e#idenierea 2ap tului c. se pune i pro5lema cunoaterii su2letului/ care este c;iar mai uor de reali"at< Ast2el 0nc4t acest eu/ adic. su2letul p rin ca re sunt ceea ce sunt/ este 0n 0n tre1ime distinct de corp i c;ia r mai uor de cunoscut dec4t elL 0n a2ar. de aceasta/ c;iar dac. nu ar e=ista corpul/ su2letul n-ar 0nceta s. 2ie ceea ce este Bpa16 '+-E6 >n opo"iie cu aceast. dualitate carte"ian ./ monada este/ pentru Lei5ni"/ o unitate simpl./ 2.r. p.ri/ din care este compus. realitatea6 Imposi5ilitatea identit.ii #a im pune indi#idualitatea nestructuratului 0n discursul lei5nit" ian/ ast2el 0nc4t monadele #or 2i di#erse r.m4n4nd unitare6 Nu putem s. nu remarc.m 2aptul c. discursul din Mona dolo1 ie 0ncepe prin a 2i su1esti#/ la limita parado=ului/ pentru a de#eni raional 0ntr-un descrescendo normal pen tru un demers 2iloso2ic ce 2undamentea". raionalitatea tiinei6 Disocierea 2undamentea". demersul carte"i an / pe c4nd continuitatea presupus. de unitatea monadelor carac teri"ea". a5ordarea lei5ni"ian.6 Aceast. polari"are se #a propa1a p4n. la ni#elul teoriilor matematice unde p rodus ul carte"ian i calculul in2inite"imal sunt produse tipice pen tru cei doi raionaliti 6 Cum se acomodea". 0n spaiul raionalismului dou. tendine at4t de opuse3 &rin< - e=tremismul pe care-l proM,*

mo#ea". cele dou. a5ord.ri - atentatul re ali"at 0n e1al. la produ sele superioare ale ima1i narului6
Ioan &etru Cul ian u 0n UEros i ma1ieV NCulianu R (,\ descrie 2oarte su1e st # ace s t ate n tat l a i m a1 i nar <

Dac. ne p u tem ast."i l.uda c. a#em la dispo"iQie nite cunotine tiini2ice i o te;nolo1ie care nu au e=istat dec4t 0n 2ante"ia ma1icienilor/ tre5uie s. recunoatem c./ de la Renatere >n coace/ 2acult.ile noastre de a opera direct cu propriile noastre 2antasme/ dac. nu i c u cele a le a ltora/ s - a u micorat6 Raportul dintre contient i incontient s-a modi2icat pro2und/ iar capacitatea noastr. de a ne domina propriile procese ima1inare s-a redus la "ero6 Bpa1 6 ' (E6
&utem da c o n cret i e= empl e le 1 ate di r ect de cei doi mari 14nditori 6 Ast2e l / Desc artes o2er. c e l o r ce erau mai p u ti n dotai cu i ma1i n atie spatial./ 5i dimen si onal. sau tridimen s io n al./ un i nstrumen t e2i c ace de a re"ol #a pro5leme d e 1eometri e < 1eometr i a ana l itic. 6 D a r / 0n acel ai timp / pe cei superior dotati cu ima1 i n aie 5i sau tri dimensio n al. 0i o5li1. l a un e=erc i i u uni d ime n si onali"a nt 0n l umea u n i di men sion al. a i rurilor de sim5ol uri 6 E2iciena cu c are se #or re"o l # a pro5 leme curente se # a i n s ti tui 0ntr- u n ate ntat la c apaci tatea de a ima1i n a s o l utii s p e ctac ul o a s e p e n tru p ro 5 l em e realm e n te di2i c i l e 6 N u depl 4n1em lipsa spectacol ulu i c a pe u n e2ect 0n s in e/ ci l ips a specta colu lu i ca e=erc iti u superior pentru creati#itate6 Nu ne1.m ro lul 1eometri ei anal i t i ce 0n de"#oltarea ti i nei / da r atra1em ate n t i a as upra pretu lui pe care omul ca 0ntre1 a tre 5 ui t s.-I pl .teasc. Bdi n unele p u n c te de #edere ace s t pre a 2os t m i c / dar mai n o u apar i e2ecte care se man i 2est. ampl u p e al te di m e nsi un iE Lei5ni" este cop.rta la i n#entarea calculului i n 2 i n i te"imal 6

De"#ol tarea 0n serie a unor 2unci i a permis conceperea unor ins tru mente matematice e2ici ente6 Apari i a c a l c ul atoarelor a cerut 0ns. de" #ol tarea unor al1oritmi rapi "i i 2oarte precii pentru calculul 2u nctiilor tri1onometrice/ ;iper5olice/ e=poneniale i pentru in #ersele lor Cele mai rapid con#er1ente serii n u s-au do#edit su2ic ient de per2ormante6 Au tre5uit Fde"1ropateF l ucr.ri anterioare i n #ent.rii Fe2icien tul uiF cal cul in 2i ni te"imal / pentru ca pro5lema s.-i 1.seasc. o solutie accep ta5i l.6 ! lucrare din prima 7 um.tate a secolului '* NBri11s ' 8M,E coninea al1oritmi / unii cunoscuti de m i l enii Bre1ula stadi onului cunos
uneI Impartm E / care s. o2ere b precIZIe d e '-- ! In tImp ul de calcul a M-, operaii ari tmeti c e de 0n mul tire sau 0mp .rtire6 Redescoperi rea a 2ost 2.cut. 0n anii R 8- NMe11it R 8M\ ai secolului nos tru i este 2oarte p u i n populari"at. c ; i ar 0n medi i l e u n i #ersi tare6

M,)

> n spaiul limitat 0n care 2atalmente mintea omului se poate mani2esta e=tremele s24resc prin a se atin1e6 Raio nalismul conine dou. 2iloane distincte care au coa5itat i interactionat 2ecund p4n. 0n momentul 0n care tiina cal culatoarelor le-a permis s. se mani2este net distinct 6 Nu a#em de a 2ace cu un parado=/ ci cu o n atural. polari"are 1enerat. de po"iiile e=treme pe c are le permite culti#area 0n e=ces a raionalismului6 ilonul lei5ni"ian ce pornete de la< s. cunoatem ceea ce poate 2i cunoscut simpl u W s-a mani2estat/ 0n scurta istorie a calculatoarelor/ prin 0ncercarea de a 2olosi repre "ent.ri 2ormale 1lo5ale pentru a da socoteal. de e2ecte locale6 Este de7 a o a5ordare Fclasic .F 0n tiina calculului6 ilonul carte"ian este responsa5il de orient.ri mai noi ce au un caracter Fnecon#enionalF6 Aceste c.i presu pun c.< realitatea este simpl. i poate 2i cunoscut. pornind de la principii simple6 S -au 2undamentat ast2el mecanisme 5a"ate pe autoor1ani"area unui s paiu caracteri"at prin re 1uli locale simple6 Aceast. paradi1m. 0ncearc . s . 1enere"e e2ecte 1lo5ale pornind numai de la speci2icarea re1ulilor locale6 Automatele celulare/ reelele neurale sau al1oritmii 1enetici permit apropierea de s oluie prin procese con#er 1ente de auto or1ani"are 6 Raionalismul se mani2est. 0nc. o dat. simpli2c4nd e=cesi# realitatea6 &e de o p arte prin 1lo5al poate 2i speci 2icat localul/ iar pe de alt. parte prin re1uli strict locale se pot 1enera e2ecte 1lo5ale6 In primul ca" ierar;ia cau"al. este principiul/ pe c4nd 0n cel de al doilea ca" 7u n cionarea
putem s. nu 2acem cone=iunea/ poate 2an te"i s t./ 0ntre cau"aI. a !ccidentului i perceptia s i n cronic. a rea l i t.tii pract i cat. >n 14nd irea oriental.6 Este aces t 1 4 n d / po ate/ e=pre sia s p e r a n t e i i n co nt iente ca preocup.r i l e pentru calc u l a 5 i l i tate s . n e de" #. l u i e i pe cale rati on a l. / c e l e dou. procese 2u nda ment al e c are conl ucrea". la pere n i tatea e= i s t e n t ei3 S - a r p u te a/ atunci / ca rati onalis m u l s . - i 1 . s e a s c . > n a c e a s t . d e " # .l u i r e Frati unea F de a n e 2 i o 5 sedat d e at4te a o r i 0 n i s t o r i e 6 H t i i n ta cal c u l u l u i # a p e r m i t e / o a r e / c a r a i o n a l i smul modern s. 2i e ultima Fre0ncarnareF a raio nalismu lui 3
Nu 14ndirea o 5 se s i #
/

'

M,(

o a5ordare rational. nici nu putea s. ne conduc. alt unde#a dec4t 0ntr-o lume a 2ormelor 0n care procedee net distincte se e=clud reciproc impun4nd ast2el limite 2unda mentale6 A5ordarea necon#enional. este consecinta limi telor a5ord.rii clasice6 &e c.ile necon#enionale se re"ol#. apro=imati# pro5leme in a5orda5ile prin procedee clasice6 Dualismul carte"ian i monada lei5ni"ian. nu sunt dec4t dou. 2ete complementare ale rationalismului 6 $ni tatea se mani2est. ca o promisiune/ iar dualitatea ca o spe ran.6 &romisiunea nu poate 2i 0ntotdeauna onorat. din cau"a comple=it.ii/ aa c. ne mai r.m4ne sperana c. o soluie apro=imati#. ne #a putea s atis2ace6 Dar nu a #rea s. ui t.m c. 0ncr4ncenarea cu care c.u t.m rational solutia este dat. de imposi5ilitatea de a ne-o ima1ina sau de incapacitatea de a o de"#.lui6

DE LA D$MNEZE$L CEL B$ N LA D$MNEZE$L CEL RIu DESCARTES 6 RID$LESC$ - M!TR$6 BLA9A


Marta &etreu

$nul din ar1umentele meta2i"icii carte"iene - acel a al #eracit.ii di#ine - a 2ost utili"at i #alori2icat/ 0n 2iloso 2ia rom4neasc. inter5elic./ 0n dou. direcii per2ect opuse6 &rima direcie/ clasic./ o putem constata 0n anumite arti culaii speculati#e ale 2iloso2iei lui R.dulescu-Motru6 A doua direcie/ manie rist./ este repre"entat. de mitoso2i a 5la1ian. a Marelui Anonim6 Ca ar1ument e=plicit/ #era c itatea di#in. este creaia lui Descartes/ din Meditaii meta2i"ice L dar/ aa cum o5 ser#. Bla1a 0n Cen"ura transcendent.M / ca presupo"iie tacit./ el poate 2i depistat 0n ma7 oritatea sistemelor meta2i "ice e=istente6 re"umat/ acest ar1ument susine c. ade #.rurile umane se 0ntemeia". pe e=istena lui Dumne"eu/ 2i ind 1arantate de c;iar natura - prin de2iniie atotputerMeditatii metaKi"ice/ 0n rom 4ne te de Ion &apuc /
B ucureti / Ed6 Crater/

am pre2erat a c ea s t. traduc ere / >ntruc4t esca rtes / D iscours de la


la # o I B l a 1a /
6

aceea a lui Noica are o serie de li 5ert.i 2a. d e ori 1 i n a l L am c o n s u l tat i #ari anta 2rance". a te= tul u i / >n edi t i a

M Toate

tri m i teri l e la aceast. l u crare s u n t 2.c u te

!pere / #oI 6 )/ editie d e Dorli B l a1a/ B ucureti / Ed 6 Mi ner#a/ ' ()+ 6


&e n tru ideea de m ai s us/ # 6 p 6 , * - i urm 6

M? '

nic./ des.#4rit./ #erace a di#inului6 &utem o5ser#a c. 0nsui I#an Aarama"o# se 0nscrie/ la limit./ 0n acest ar1u mentL c.ci el accept. le1ea moral. numai dac. este 2unda mentat. pe e=istena lui Dumne"eu/ ine=istenta acestuia implic4nd/ lo1ic/ 2aptul c. Ftotul este permis 6 La Desc artes/ pro5lema #eracit.tii di#ine a ap.rut 0n 0ncerc are a 2il o so2ului de a 0ntemei a ade#.rul pe un criteriu e=tern i a5solut/ altul dec4t criteriul interior al e#idenei su5iecti #e6 Iar acest ar1u ment are dou . 2ete6 Con2orm prin cipiului s.u metodolo1ic/ Descartes supune 0ndoielii siste matice toate cunotinele i ideile sale6 Distru1erea certitu dinilor 0l 2ace s. se 0ntre5e dac. nu cum#a este #ictima unui Dumne"eu de un 2el aparte< Fun anumit 1eniu r.u B``un certain mau#ais 1enieVE/ pe c4t de puternic tot pe at4t de #iclean i 0nel.tor/ care i-a 0ntre5uinat/ ca s. m. 0nele/ toat. iscusinta pe care o are BMeditaii6 6 /p6 M+E6 Acest F1eniuF este F#icleanF/ F0nel.tor / F 2oarte puter nicF/ c;iar Fde o e=trem. putere / 0ndem4natic i Fr.uF/ is cusit 0n a 0nela cu premeditare 6 E=aminarea ipote"ei aces tui Fmal i n 1enieF atotputernic 2ormea". prima parte a ar 1umentului carte"ianL iar de pe urma e=amin.rii acestei ipote"e nelinititoare/ 2iloso2ul 2rance" sta5ilete/ drept unic. certitudine/ conclu"ia c. i dac. este 0nelat/ nu 2i 0nelat 0n 2aptul c. se 0ndoiete/ or/ a se 0ndoi 0nseamn. a cu1eta/ aadar< Fcu1et/ deci e=ist Totodat./ 2iloso2ul sta5ilete i 2aptul c. are dreptul s. se 0ndoiasc. inclusi# de ipote"a F1eniului r.uF/ a FDumne"eului 0nel.tor / deoa rece n-a sta5ilit 0nc. Fdac. e=ist. un Dumne"euL i/ dac. #oi descoperi c. e=ist. #reunul/ N 6 6 6 \ dac. el poate 2i 0n el.torF BMedital ii 6 6 6 /p6 + E6 &artea a doua a e=amin.rii se ocup. de ac este dou. pro5leme 6 &rin ar1umentul ontolo
6

1ic/ Descartes sta5ilete c. Dumne"eu - prin care 0nele1e


M?M

su5stant. in2init./ etern./ imua5il./ independent./ atot cunosc.toare/ atotputernic./ i prin care eu 0nsumi/ i toate celelalte lucruri care sunt Bdac. este ade#.rat c. ar e=ista #reuneleE au 2ost create i produseF BMeditaii666 /p6 ,+E e=ist.6 BS. o5ser#.m 2aptul c. sta5ilirea e=istentei lui Dumne"eu se spri7in. pe unica certitudine c arte"ian./ pe Fcu1et/ deci e=istF/ aadar pe certitudinea eului6E Hi/ dac. Dumne"eu e=ist./ per2eciunea lui su#eran. 0l 2ace s . 2ie #erace/ iar nu 0nel.tor< FDumne"eu nu este deloc 0ne l.torF BMeditaii / p6 *+ E6 Consecinta acestui 2apt este c. omul/ creat de Dumne"eu/ are o anume Fputere de a 7 u deca B``2aculte de 7u1erVE pe care 2.r. 0ndoial. c. am primit-o de la Dumne"euF BMeditaii6 / p6 ? ' E/ 2acultate ce-i permite accesul la ade#.r6 Cu o restrictie/ 0ns.< Fdac. m. #oi 2olosi de ea cum tre5uieF L c.ci proasta ei 0ntre5uinare/ 2aptul c. este limitat. i pre"enta 0n om a li5erului ar5itru ne 0nde p.rtea". de ade#.r/ e=plic4nd 0nelarea noastr.6 >n 2iloso2ia rom4neasc./ acest ar1ument a 2ost #alo ri2icat/ cum spuneam/ 0n dou. direcii opuse6 Ast2el / 0n 2iloso2ia rationalist-e#olutionist. a lui R.dulescu-Motru/ e preluat. cea de-a doua 7um.tate/ cea linititoare/ a ar1u mentului 6 &entru R.dulescu-Motru/ pro5lema meta2i"ic. const./ ca i la Descartes/ 0n 0ntre5area pri#itoare la cu noatere< FCum se ridic. omul-#ierme p4n. la eternitatea cerului3F BElemente de meta2i"ic.6 sau/ alt2el 2ormu lat.< Fcum se 2ace c. omul/ cu mintea sa m.r1init. i cu o e=istent. aa de #remelnic./ poate s. a7un1. l a ade#.rurile
/ /

6 6 6

6 6

6 6

+ To a t e t ri m i t e ri l e l a aceas t. l u crare sunt 2.cute dup. editia C6 R.d u l es cu - M o t r u / &ersonalismul ener1etic i a lte Emi nescuL p e n t ru c i t a t u l de mai s us/
# 6 p 6 ,? 6

s c rier i/
/

a n to l o 1 i e

de 9 ; 6 AI6 C a"an / te=t sta5i li t de 9;6 &i ene sc u

B u c ure t i /

Ed6

M?+

uni#ersale i necesare3F6 , Iar prin r.spunsul s.u/ R.dulescu Motru se aa". 0n 2amilia raionalitilor carte"ieni L cu pre ci"area c./ la 2iloso2ul rom4n/ raionalismul se nuanea". ener1etist-e#olu ionist6 Dup. R.dulescu-Motru/ realitatea este o ener1ie care e#oluea"./ i 0n care 2i"icul i Bsu5stana 0ntin s. i su5stana cu1et.toare

psi;icul
ale lui

DescartesE sunt FaspecteF ale acestui proces unic 6 &entru a l.muri FcorelaiaF dintre ele/ i deci putina cunoaterii/ 2iloso2ul introduce ipote"a FCorpului Al2aF6 De2init drept Funitatea suprem. 0nl.untrul c.reia s-ar mecanice i e#oluia 2inali st.F c.ruia 0 i con2er. Fun curs i putea p6 sta5ili o corelaiune 0ntre 2i"ic i psi;ic/ 0ntre circuitul cau"alit.ii

BElemente 6 6 6/
un s c op F 6

?-?E/ acest

corp Al2a/ numit i Dumne"eu/ este imanent uni#ersului/

>n acest uni#ers

impre1nat de di#initate i 0n care totul se a2l. 0ntr-o ar monie necesar. Bce amintete armoni a stupe2iant. din Descartes/ Spino"a i Lei5ni"/ deci armonia tipic. siste melor raionaliste moderneE / contiina omului - adic. 2ac torul co1niti# - este unitar. tocmai pentru c. este 2inali tatea/ Fre"ultatul sintetic al e#oluieiF lumii6 Susin4nd c. Fe#oluia 0l 2ace pe om dup. c;ipul i asem.narea realit.ii totaleF/ realitate 0n care Dumne"eu este imanent/ R.dulescu Motru susine/ implicit/ 2aptul c. omul este dup. c;ipul i asem.narea lui Dumne"eu 6 Cunoaterea este posi5il. toc mai datorit. acestei corelaii < FNatura a or1ani"at mintea omeneasc. 0n aa 2el ca ea s. poat./ prin raionamentele ei/ 0nele1e realulF

BElemente

6 6 / p6

,*, E 6 De 2apt/ noi nu

cunoatem/ ci Fre-cunoatemF / spune 2iloso2ul/ i aceasta

, M.rtu risiri 2.c ute la Asocia2ia Cretin. a Tinerilor


R4pean u i anda R4pean u / B ucureti / Ed 6 Mi ner#a/ ' ((-/ p 6

>n

decem5rie ' (,+/ 0n R . d u l e sc u- Motr u/ M.rturisiri/ edi tie de %aler i u

M?,

deoarece contiinta noastr. p.stre a". 0n ea amin tirea tutu ror sc;i m5.ri lo r prin c are a trecut reali tatea to tal. ! anume prudent. l-a 2.cut pe R.dulescu-Motru ca/ la 0nceputul c arierei sale/ s. pre"inte pro5lema cunoateri i su5 ac eas t . 2orm. ipotetic. i so2isticat.< c u n o atem d eoarece Fnatu r a F ne-a creat cunoate/ cunoatem deoarece e=ist./ FpoateF/ Corpul Al2a ori Dumne"eu/ ce corelea". 2i"icul i psi;icul 6 Tradu s 0n termeni mai sim pli/ a#em 0ns. clasicul ar1ument al #eracit.ii d i#i ne6 ie c.-I numim FCorp Al2aF/ Fnatur.F/ Frealitate total.F sau Dumne"eu BDescartes 0nsui preci"a c./ Fprin natur. N 6 \ nu 0nele1 acum altce#a dec4t pe 0nsui Dumne"euF/ Me ditaii6 / p6 *+E/ omul e creatia lui/ iar 2acuIt.ile sale co1 n i ti #e 0i au 1arania 0n el6 Spre s24ritul carierei sale/ 0ns./ R.dulescu-Motru a renunat la precauiile terminolo1ice i a re c unos c u t des c;is c./ pentru el / temelia cunoaterii e ideea de Dumne"eu < FCeea ce 1arantea"./ 0n cele din urm./ ridica rea minii omeneti deasupra #remelniciei i m.r1inirii s ale e s te &uterea di#in.F 6 C.ci/ spune 2iloso2ul 0n termeni n eec;i #oci / FDumne"eu nu ne poate 0nela Bs6n6E sc;im 54nd de l a o "i l a alta datele pe care noi ne 0ntemeiem raio n amentul F BM.rturisiri 6 / p6 ) + E 6 Alu"ia lui R.dulescu Motru este/ 2.r. 0ndoial./ la Fle malin 1enieF presupus de Descarte s 6 Din ar1umentul carte"ian/ 2iloso2ul rom4n n -a p.strat/ 0n s./ dec4t conclu"ia 2inal./ c. 5unul i ade # .ratul Dumne"eu 1 arantea". ade#.rurile minii noastre6 >n ace leai M.rturisiri 6 / ce-i pun 0n relie2 F su2letul meu simplu de oltean F / deci structura ec;ili5rat-clasic./ 2iloso2ul a recunoscut c. e d i 2i ciul s.u 2i lo s o2ic / personalismul ener 1eti c / se sp ri7 in . 0n 0ntre1ime pe ideea de Du m n e "e u/ idee c are F 2u n dea". F at4t F ade#.ru l miniiF/ c 4 t i Fle1ile mo6 6 6 6 6 6 6 6 6

M? ?

rale de conduit.F6 Totodat./ el recunoate c. orice specu l aie pe mar1inea ideii de Dumne"eu 0i pare o Fe=a1erareF a c.rei lips. n-o simte6 Din aceast. m.rturisire/ putem tra1e conclu"ia c. i ipote"a carte"ian. a 1eniului r.u 0i p are la 2el de e=centric. ca i acelea/ numite/ c. Dumne"eu ar a#ea de luptat cu un dia#ol ce-i u"urp. opera s au c. 2i ina suprem. 0i teme atotputernicia6 Structur. senin./ cla sic./ 2iloso2ul rom4n ia #eracitatea di#in. ca un 2apt 2iresc/ de la sine 0neles i acceptat/ unica lui 1ri7 . 2iind aceea de a racorda di#inul la tiina #remii sale6 Hi/ 5ucuros c. n-a c ."ut 0n e=cesul F demonismuluiF ori 0n cel al Fmisticismu luiF/ se arat. multumit c. a reuit F s . pun 0n acord ideea de Dumne"eu cu principiile 2undamentale ale rationamen tuluiF6

n #reme ce R.dulescu-Motru a primit ar1umentul #eracit.ii di#ine cu calm i satis2acie/ Bla1a/ dimpotri#./ l-a respins cu ne0ncredere6 Cunosc.tor al carte"ianismului 0nc. din epoca studiilor #iene"e - ranG8 Z8ltan 0l e#oc./ 0ntr-un inter#iu ? / s tudiind Fasiduu F / 0n %iena anilor R M-/ pe Descartes/ despre care a inut i o con2erint. la societatea studentilor rom4ni din %iena/ FRom4nia Qun.F -/ Bl a1a a 2olosit meta2i"ica lui Descartes ca un 5un punct de spri7in pntru cristali"area propriului s.u mit meta2i"ic 6 Marele Anonim este ad4nc 0ndatorat #i"iunii carte"iene despre di#initate6 Iat. pro5ele<
%ia2a/ asta e ori1inalitatea W / in ter#i u de Ion
Ari e a n u / >n

* 8

ian6

' *

86

Marele Anonim - numit uneori ond Anonim s au Dumne"eu - este/ asemeni Dumne"eului carte"ian/ impli cat at4t 0n cosmo1ene"./ c4t i 0n cunoaterea lumii6 Iar atri5utele lui ontolo1ice i co1niti#e sunt/ am4ndou./ de un 2el aparte 6 Din punct de #edere ontolo1ic/ Marele Anonim este/ ca i Dumne"eul lui Descartes/ creatorul acestei lumiL prin de2iniie/ el este Fe=istena N 6 6 \ c.reia i se datorete orice alt. e=isten.F/ inclusi# omul/ preci"ea". B l a1a 0n Di2e renQialele di#ine 8 6 &entru Descartes/ Dumne"eu este Fin2initF/ FeternF i a5solutL 0n mod polemic/ Bla1a/ dim potri#./ socotete c. o discuie asupra acestor atri5ute este de prisos/ deoarece conduce numai la antinomii insolu5ile6 Apoi / Dumne"eul carte"ian este F su5stan. imua5il.F 6 M a rele Anonim/ la r4ndul s.u/ are calitatea de-a r.m4ne #e nic acelai/ 2apt con2irmat de posi5ilitatea sa de a se Fre produceF ad inde2initum F2.r. a se isto#i i 2.r. a asimila su5stan. din a2ar.F BDi2erenQialele 6 / p6 8*E 6 Aceast. cali tate a sa se a2l. 0ns. 0n con2lict cu re"ultatul posi5ilei sale FreproduceriF L i anume/ din moment ce Marele Anonim/ prin creaie/ practic s-ar reproduce/ re"ult. c. el ar aduce pe lume entit.i identice siei/ deci ali Mari Anonimi L or/ asta ar 0nsemna descentrarea e=istenei/ Fteoanar;ieF 6 De aceea/ 0n #i"iunea lui Bla1a/ imua5ilitatea Marelui Anonim al s.u/ capacitatea sa de a r.m4ne #enic acelai/ este peri clitat. c;i ar de puterea lui superlati#. Fde a se reproduce ad inde2initum 0n c;ip identicF 6 n consecin./ 1ri7 a cea mai mare a Marelui Anonim este tocmai de-a se p.stra cum
6 6 6

D i2e renia Kele di#ine / 0n B l a1 a / !pere / # o I 6 ' '

e d i t i e d e D o rl i

Bl a1a/ B ucure ti / Ed6 Mi ner#a/ ' () ) / p 6 886 To ate c i tatele d i n aceas t. l ucrare tri mi t la aceast. ed iti e 6

M?*

este/ de-a r.m4ne #enic acelaiL cu alte cu#inte/ imua5ili tatea este 1ri7 a sa cea mare/ iar nu o calitate nepro5lema tic./ cum este la Dumne"eul carte"ian6 Apoi/ aa cum Dumne"eul cartesian este Findepen dentF/ de sine st.t.tor/ i Marele Anonim e Fo e=istent. pe deplin autar;ic./ adic. su2icient. sieiF BDi2erenQialele 66 / p6 8*E 6 Dar/ 0n #reme ce Dumne"eu are/ pentru De sc arte s / atri5utul FatotputemicieiF / Bla1a se 2erete s .-i atri5uie Marelui Anonim o FputernicieF a5solut.L c.ci/ preci"ea". 2iloso2ul/ acest atri5ut 1enerea". Fsu5tilit.ti [ scolasticeF 2.r. s24r it6 iloso2ul 2ace trimitere/ e#ident/ la p arado=ele medie#ale ale omnipotentei di#ine/ a c.ror ori1ine se a2l. 0n S26 IeronimL acesta o5ser#a c. Dumne"eu poate 2ace orice/ dar nu poate 2ace s. nu se 0nt4mple un lucru c are de7 a s-a 0nt4mplat/ deci nu poate anula trecutulL de pild./ Dumne"eu poate distru1e Roma/ dar nu poate anula 2aptul c. Roma a e=istat6 Ap.r.torii omnipotentei - de la &etru s Damiani la :6 !cX;am -/ sustin4nd/ 0n replic./ puterea a5 solut. a lui Dumne"eu/ au s24rit prin a anula orice raport necesar 0ntre cau". i e2ect i prin a 14ndi di#inul !cX;am/ mai ales - ca a5solut ar5itrar6 B la1a re2u". s. participe la o asemenea disput. tocmai pentru c . Marele Anonim al s.u p.strea". ce#a din aerul nelinititor i para do=al al ar1umentelor 0ndreptate 0mpotri#a omnipotentei 6 Hi anume/ din start/ Marele Anonim e de2init ca e=istenta ce poate produce/ nes24rit/ e=istente de aceeai amploare i comple=itate cu sine6 !r/ o asemenea FreproducereF a Ftotului unitarF anulea". c;iar ec;ili5rul acestui tot/ deci 0l prime7duiete/ 0l distru1e6 Cu alte cu#inte/ Bla1a/ atri5uind Marelui Anonim puterea de a crea entit.i identice siei / r.spunde/ tacit/ c. Dumne"eul s.u este atotputernic6 Apoi / e#alu4nd consecina acestei atotputernicii - Fteoanar;iaF 6

M?)

Bla1a 0i Fcorectea".F i Fameliorea".F de2iniia< Marele Anonim de#ine e=istena ce a decis s. se a5in. de la repro ducere L or/ prin aceasta/ Bla1a anulea"./ tot tacit/ atotpu ternicia Dumne"eului s.u6 Cu alte cu#inte/ Bla1a re2u". discuia despre FputemiciaF Marelui Anonoim/ tocmai pentru c . l-a conceput pe structura parado=elor medie#ale 0ndreptate 0mpotri#a omnipotenei 6 El s-a mulumit s. su 1ere"e Fputern icia di#in. prin raportarea ei la creatur.< i-atunci/ ea este Fcu totul copleitoare 0n asem.narea cu puterile creaturei BDi2erenialele /p6 8)E6 n #irtutea des .#4ririi i atotputerniciei s ale/ Dumne"eu - spune Descartes/ p e urmele teolo1ilor medie #ali - creea". lumea 0n mod c ontinuu L Faciunea prin care Dumne"eu menine lumea este ec;i#alent. cu aceea prin care a creat-o / enun. 2ilos o2ul 0n Discurs 6 63 Creaia con tinu. asi1ur. starea r4nduit./ cosmotic. a lumii/ 0mpiedi c4nd apariia ;aosului6 Cu titlu pur ipotetic - ca i :6 !cX;am/ de alt2el - Descartes discut. pro5lema cum ar ar.ta alte lumi / noi/ pe care Dumne"eu ar a#ea po2t. s. le cree"e 0n Falt. parte 0n spaiile cosmice L el presupune c. ;aosul iniial din aceste lumi noi-noue s-ar structura/ 0n #irtutea Fle1ilor pe care el NDumne"eu\ le-a sta5ilit iniialF BDiscurs 6 6 6/ p6 ' +8E/ ast2el 0nc4t 0n 2inal lumile noi ar 2i Fasem.n.to are lumii noastre6 &ostulatul 5la1ian - c. Marele Anonim are o capacitate Freproducti#.F nelimitat./ pu tina de a 1enera Fe=i stene de aceeai amploare su5 stanial. i de aceeai comple=itate structural.F cu sine BDi2erenialele6 / p6 8)E - pare a se 2i n.scut su5 2ora de
6 6 6 6 6 6

escartes/ Discu rs despre metoda de


raiunea
6 6 6

ne

conduce

; in e

/ traducere de Daniela R o #enta- rumuani i A le= an dru

B o5oc/ B ucure ti / Editura Academiei Rom4ne/ ' ((- / p 6 ' +*6 M?(

su1estie a acestei ipote"e carte"iene/ c. oric4te lumi noi ar crea Dumne"eu/ acestea ar e#olua/ le1ic/ spre o structur. Fasem.n.toare cerurilor noastre BDiscurs 6 6 / p6 ' +8E6 Descartes a pus pro5lema lumilor multiple c a ipote". prin care s. pro5e"e le1ile - di#ine - ale mecanicii6 Bla1a/ radi cali"4nd ideea/ #or5ete direct despre putina Marelui Anonim de-a crea un ir nes24ri t de Ma r i Anonimi care/ la r4ndul lor/ pot crea 2iecare un ir nes24rit de Mari Ano nimi etc 6 Dei apt/ ca i Dumne"eul carte"ian/ de o creatie continu./ Dumne"eul 5la1ian se autoconstr4n1e la a5sti nen.6 El se a5ine de la creaie 0n du5lu sens < pe de o parte/ el nu creea". nici m.car o sin1ur. dat. pe m.sura ma =imelor sale posi5ilit.i - el n-a produs/ nu produce/ nu #a produce un alt Mare Anonim6 &e de alt. parte/ dei a 2.cut aceast. lume/ a creat-o Fpul#eri"at / FmutilatF/ 0ntr-o F1e ne". 0n r.sp.r / prin emiterea de 2.r4me simple i minime < di2erenialele 6 >n plus/ din totalitatea de di2ereniale cu putint./ le-a emis/ 0n 2a"a 1ene"ei directe/ doar pe unele/ pe cele peri2erice6 >n ;aosul iniial al acestor cio5uri in2inite "imale/ intr. 0n 7 oc F1ene"a indirect. / adic. unirea di2e renialelor 0n cuante/ atomi/ molecule/ celule etc6/ apoi le 1ile e#oluiei lumii6 C reati a este continu. - d ar 0n sens mi nimal/ Marele Anonim emi4nd doar o parte a seriilor de di2ereniale posi5ile - i/ totodat./ continuu ".d.micit.6 C.ci Marele Anonim 0i 0ntre5uintea". continuu #ointa nu pentru a m.ri i per2ectiona 1ene"a/ ci pentru a o ine 0n 2r4u / 0n limitele ec;ili5rului lumii6 Ta5loul 1ene"ei are/ deci/ o direcie contrar. aceleia din Descartes 6 E2ortul acestui Dumne"eu ne1ati# este 0ndreptat - Bl a1a repet. asta p4n. la saturatie/ cu un patetism percepti5il - spre Fceea ce nu tre5uie s. 2ac. / iar nu spre ceea ce ar putea s. 2ac./ #oina lui e / / - 2acultate pus. 0n ser#iciul unei uriae
6

M8-

t.1.duiriF BDi2ereniaKele 6 / pp6 * e2ort continuu de ne1atie este/ ca i la Descartes/ p.strarea lumii ca unicat/ pe de o parte/ i 0n ec;ili5ru/ pe de alt. p arte6 Ca Fpo#este in2init mutilat.F/ lumea e cea mai rea din toate lumile ce le-ar 2i putut crea M arele A n o nimL tot odat./ ea este cea mai 5un. din toate lumile p osi5ile - Fop tima solutieF / preci"ea". B la1a - deoarece ;aosul i des centrarea au 2o s t pre#enite 6 Datorit. alc.tuirii s ale din di2ereniale mai apropi ate de c entrul Marelui Anonim/ omu l are un irepresi5il dor de cunoatere6 Dar aceast. t4n7ire dup. ade#.rul a5solut nu poate 2i niciodat. 0mplinit./ deoarece o5iectul cunoaterii i su5iectul cunosc.tor sunt separati de o distan. in2init.6 &olemi"4nd desc;is cu toate 1noseolo1iile e=istente/ Bla1a preci"ea". c. res ponsa5ilitatea pentru eecul cunoaterii n-o poart. omul/ ci Marele Anonoim/ care ne-a oprit de la cunoatere 6 Locali"4nd interdictia cunoaterii 0n Marele Anonim/ Bla1a nu procedea"./ 0ns./ alt2el dec4t 2.cuse Descartes 0n prima p arte a ar1umentului #eracit.ii di#ine6 S. ne amintim c. ipote"a lui Descartes este< F%oi pre supune aadar c. nu e=ist. deloc un Dumne"eu ade#.rat/ care ar 2i i"#orul ade#.rului/ ci doar un anumit 1eniu r.u/ pe c4t de puternic/ tot pe at4t de #iclean i 0nel.tor/ c are i-a 0ntre5uinat/ ca s. m. 0nele/ toat. iscusinta pe care o are BMeditaii 6 6/ p6 M+E6 Cum se tie/ Descartes i-a in2ir mat sin1ur ipote"a/ conc;i"4nd c. Dumne"eul e=istent nu poate 2i dec4t 5un/ iar nu #iclean i 1ata s. ne induc. 0n eroare6 Bla1a/ dimpotri#./ r.m4ne 2idel/ de-a lun 1 ul 0n tre1ii sale opere/ ideii c. Marele Anonim ne 0nal.L ceea ce Ia Descartes era o ipote". de lucru/ in2irmat. pe parcursul ration.rii Bdar/ ce ciudat/ in2irmat. doar indirect/ prin a2ir maia c. e=ist. Dumne"eul cel 5un/ i niciodat. direct< 0n
6 6 6

M8 '

te=tul Meditaiilor 6 nu e=ist. nic.ieri a2irmaia< F1eniul r.u nu e=ist. WE/ la Bla1a de#ine certitudine< FDumne"eu spune Bla1a 0n termeni cate1orici - are 2a. de noi N 6 \ o tactic./ dar nu o moral.6 N6 6 6 \ D ac . e #or5a s. traducem tac tica di#in. 0n termeni UmoraliV/ ar tre5ui s. spunem c. Dumne"eu ne 0n al. i ni se sustra1e metodic BCen"ur a 6 6 6/ pL ,)ME 6 Inspir4ndu-se copios din prima parte a ar1u ment.rii carte"iene/ pri#itoare la Fle malin 1enie / 2iloso2ul rom4n polemi"ea". metodic cu conclu"ia lui Descarte s 6 Departe d e a a#ea 0ncredere 0 n Dumne"eu 66 c u m a#ea Descartes/ pe moti# c. este des.#4rit/ deci incapa5il de #reo r.utate -/ B la1a crede c. preceptul ireali"a5il/ dar unicul potri#it cu natura di#in./ este< FDumne"eu tre5uie inut su5 o5ser#aie W BCen"ur a 6 6/ p6 ,)ME6 C4t pri#ete F5un.tatea di#in./ e lipsit de sens s.-i atri5uim 2actorului meta2i"ic central sentimente i tr.iri omeneti/ preci"ea". Bla1a/ spre indi1narea teolo1ic. a lui St.niloae6 >ntre Marele Anonim i noi le1.turile sunt/ de la ori1ine/ de respin1ere a noastr. de c.tre el 6 Ma=ima respin1ere 2iind/ desi1ur/ cea co1niti#.< Marele Anonim/ prin cen"ura trans cendent. i prin 2r4na transcendent./ #e1;ea". s. nu 2ie cupn n s 6 Nu #oi relua acum/ 0n aceast. anali". comparatist./ tr.s.turile cen"urii ori ale 2r4nei transcendenteL ele se cunosc/ sunt aproape un loc comun 0n cultura rom4n .6 %oi aminti doar c./ dup. p.rerea lui Bl a1a/ aceste apriorisme co1niti#e i creati#e ne1ati#e au 2ost Fintercalate 0nadinsF de Marele Anonim 0ntre el i noi6 Datorit. celor dou. 2orme de interdicie/ Dumne"eu/ 0n loc s. 2ie/ ca la Descartes/ Fi"#orul ade#.rului / e oprelitea de2initi#. a cunoaterii6 De aceea/ ar1umentul #eracit.ii di#ine/ inclu si# 0n #arianta lui carte"ian./ tre5uie/ dup. p.rerea 2iloso6 66 6

M8M

2ului rom4n/ de2initi# re5u t at < FAd mi4nd c. 0n tre o 5 i e c t i cunoaterea indi#iduat. e interpolat. di n partea M are l u i Anonim o c en"u r . tran scendent./ #or c .dea de la sine toate concepiile meta2i"ice care se 0ntemeia". pe premi s a sau declarat. a #eracit.ii Marelui Anonim6 Desc artes/ 0ntr-u nul din punctele critice ale sistemului s.u/ 0ncerca s. se sal#e"e cu credina m.rturi sit. c . Dumne"eu nu poate s. 0nele6 E locul s. spunem c. aceast. conceptie at4t de 1e neral. la meta2i"icieni este o 2ictiune 6 6 6F B Cen"ura 6 / p6 ,) ' E 6 Ast2el de accente polemice l a adresa l u i Des cartes s e repet. 0n pa1inile Cen"urii transcendente 6 Hi/ pentru c a le1.tura complet. B l a1 a - D e s c artes s. ias. la lumin./ tre5uie s. amintim c. 2iloso2ul 2rance" so cotea c. 2acultatea noastr. de 7 udecare/ raiunea/ este 1a rantat. i e2icace tocmai pentru c. am p rimit o de la Dumne"eu L at4ta doar c./ 0n #reme ce Dumne"eu are o ra tiune i o tiin. in2inite/ omul are o rati un e i o tii n . m .r 1inite6 B la1a a 0ntors pe dos/ pas cu pas/ aceste asertiuni6 Raiunea noastr. nu ne ancorea". 0n Marele Anonim/ ci ne i"olea". de acesta/ iar 2aptul c. suntem rai o n al i nu e un indiciu c. Marele Anonim este o raiune in2init./ ci indiciul c. acesta Fe cu to tul altce # a d e c 4t rai onalF BCen"ura 6 6 / p6 ?--E 6 >n pri#ina tiinei di#ine in2inte Bdup. Descartes/ 0n Dumne"eu Fsunt 0nc;ise toate comorile tiinei i ale 0nelepciunii / Meditaii 66 6/ p6 ?-/ el 2iind F su5s tan. ato t cunosc.toare E/ punctul de #edere al lui Bl a1a co i ncid e/ iniial/ cu cel carte"ianL ast2el/ 0n cen"ura transcendent. B' (+,E/ ad m i te c. Mare l e A n o n i m Fe 0n p o s e s ia unei cunoateri a5soluteF / Fnelimitate / Fpo"iti#-adec#ateF Bp6 ?M+ E 6 >n Di2ereniaLeLe di#in e B ' (,-E/ 0ns./ 0i retra1e Marelui Anonim aceast. cunoatere/ pe moti# c. dac. acesta ar 14ndi nelimitat i a5s olut adec#at/ s-ar 14 n d i d e
6 6 6

M8+

2apt pe sine/ ceea ce/ 0n #irtutea puterilor sale/ ar declana reproducerea sa/ deci catastro2ala/ canceri1ena de"ec;ili 5rare a e=istenei 6 De aceea/ Marele Anonim 14ndete cel mai putin cu putin./ Flimitat la ma=imum / dei a5solut adec#at 6 Aadar/ dup. Bla1a/ p4n. la urm. cunoaterea a5solut. nu e=ist. nic.ieri - nici 0n Dumne"eu/ nici 0n lumea omului6 n plus/ Bla1a adau1./ ironic/ c. Marele Anonim nu-i poate permite Fpl .cereaF de a se 14ndi/ ca Fun Narcis 2iloso2F/ pe sine 0nsuiL de aceast. dat./ s.1eata nu se 0ndreapt. spre Descartes / ci spre Aristotel < el 0ntoarce pe dos o anume te". aristotelic./ aceea c. Dumne"eu sau Inteli1ena Di#in. Fse 14ndete pe sine 0ns.i i 94ndirea ei este o 14ndire a 14ndirii / s.#4rind aceast. aciune per 2ect. F0n #ecii #ecilorF 6 ) C4nd 0ns. Bla1a #or5ete despre moti#ele ce l-au determinat pe Marele Anonim s. cen"ure"e din start cunoaterea uman./ punctul de #edere pe care se spri7in. este/ din nou/ tacit carte"ian 6 Concret/ 2iloso2ul rom4n 1. sete trei 7usti2ic.ri pentru instituirea cen"urii di#ine< Dumne"eu ne-a 2eri t ast2el de F s ta"a perpetu . ce ar urma cunoaterii depline/ ne-a prote7 at/ apoi/ de pericolele ce ar re"ulta din cunoatere/ i/ 0n s24rit/ s-a prote7 at pe sine6 Cu alte cu#inte/ Marele Anonim ne 0nal. spre 5inele nostru i al s.u6 Descartes/ la r4ndul s.u/ 0n MeditaQia a patra/ nu susinea altcum< dei Dumne"eu este 5un i atotputernic/ dei ne-a dat raiunea/ ne-a l.sat i #arii mi7loace de a 1rei/ de a ne 0nela6 Acest lucru/ precum i imposi5ilitatea noas tr. de a p.trunde Fi nteniile impenetra5ile ale lui
ta2i"ica/ traducere de Ht6 Be"dec ; i / studiu i n tro
d ucti # de Dan B .d.r.u/ B uc ure t i / Edi tura A cademie i / +( , 6 (8? / pp 6 +(+-

M8,

Dumne"euF/ nu i s-a p.rut deloc m.1ulitore lui Descartes < FDumne"eu / aduc4ndu-m. pe lume/ nu a #rut s. m. ae"e 0n r4ndul lucrurilor celor mai no5ile i mai per2ecteF/ o5ser#. el 6 Iar imper2eciunile puse de Dumne"eu 0n noi 0l determin. s. se 0ntre5e dac. nu cum#a/ din perspecti#a di#init.ii care F#rea 0ntotdeauna ceea ce este mai 5ineF/ e mai 5ine s. 1reim dec4t s. nu 1reim< Fs. 2ie atunci oare mai 5ine s. 1reesc/ dec4t s. nu 1reesc deloc3F BMedi talii 6 6 / p6 ?ME 6 Ceea ce 2ormulea". initial ca 5.nuial./ ca 0ntre5are/ s24rete - ca m a i t 4r"iu la B la1a - prin a 2i socotit o 7usti2icare 0nalt-meta2i"ic. a erorilor umane< ne 0nel.m pentru c. Dumne"eu a ;ot.r4t c. aa es te mai 5ine 6 Lui Descartes/ de alt2el/ c;iar i 1reelile 0i par F0n 0ntre1ime ade#.rate/ a5solut 5une 0n m.sura 0n c are de pind de Dumne"euF BMeditalii6 / p6 ?8E/ i consider. c. e pre2era5i l ca ele s.2ie / dec4t s . nu 2ie deloc6 $nei consol.ri similare i s-a li#rat/ de alt2el/ i Bla1a< c;iar dac. Marele Anonim ne cen"urea". cunoaterea/ ne-a l.sat/ 0n sc;im5/ o FcompensaieF< istoria/ locul 2aptelor noastre i al 2or mul.rii FmisterelorF/ locul unde noi suntem/ acion.m/ pl.smuim mi stere 6 >n mod parado=al/ 0n meta2i"ica 5la 1ian. omul are/ 0ntr-un 2el/ o situaie mai 5un. c;iar dec4t Marele Anonim< acesta din urm./ ontolo1ic #or5ind/ 0i amputea". toate posi5ili t.il e c reatoare - cu e=cepi a emi terii de di 2ereniale -/ iar 1 n o se olo1ic #or5ind/ este con str4ns s. 14ndeasc.Kcunoasc. strict limitat/ niciodat. neli mitat6 n sc;im5/ omul/ din punct de #edere ontolo1ic/ prin istorie i creaie este li5er/ dei nu nelimitatL iar din punct de #edere 1noseolo1ic / dei a5solut cen"urat/ Fspar1e cen"ura transcendent. prin ideea-ne1ati# a misterului/ ce semnalea". c. taina e=ist./ c;iar dac. noi n-o putem des ci2ra6 &rin urmare/ datorit. istoriei i creaiei/ c are sunt
6 6 6

M ?

modul ontolo1ic al omului/ acesta se a2l. 0ntr-o situaie oarecum a#anta7 at.6 Asta/ desi1ur/ dac. pri#im mitoso2ia lui Bla1a c;iar prin un1;iul de perspecti#. - senin/ 1oe t;ean - al lui B l a1a 0nsui6 Dac . 0ns. sc;im5.m un1;iul de perspecti#./ mitul s.u meta2i"ic este/ de ce s. n-o recunoatem/ un splendid c omar meta2i "ic 6 &unctul lui de cristali"are este e#ident carte"ia n < ipote"ele de lucru ale lui Descartes despre 1eniul r.u i 0nel.tor au de#enit la Bla1a postulate L iar conclu "iile lui Descartes despre Dumne"eul cel 5un i #erace/ dimpotri#./ ori au 2ost o5iectul polemicii directe a lui B l a1a/ ori au 2ost preluate tacit/ dar numai dup. ce au 2ost 0ntoarse pe dos/ anamor2o"ate6 Hi ipote"a 1eniului r.u/ i conclu"iile c arte"iene despre Dumne"eul cel 5un - acestea din urm./ repet/ FprelucrateF de B l a1a - au de#enit materia prim./ te=tura Marelui Anonim6 Ar1umentul UDumne"eu este #erace/ deci nu poate 2i 0nel.torV al lui Descartes a de#enit/ prin r.sturnare/ UDumne"eu este 0nel.tor/ deci nu poate 2i #eraceV al lui Bla1a6 La Descartes/ respin1erea ipote"ei 1eniului r.ut.cios i accep tarea ideii de Dumne"eu 5un i #erace 2ac ca distana co1niti#. dintre om i di#initate s. 2ie minim.L la Bla1a/ din contr./ a#em dis tana ma=im. 0ntre Creator i creatur./ respi n1erea/ cen "urarea creaturii de c.tre Creator6 La Descartes/ ade#.rul i posi5ilitatea cunoaterii se 0ntemeia". pe #eracitatea di#in./ iar 2alsul pe sl.5iciunea/ pe imper2eciunea omului L la Bla1a neputina cunoaterii a5solute i adec#ate se 0nte meia". pe M arele Anonim/ iar unica 2orm. de a Ftrece 2rontul cen"urii/F ideea de mister/ pe in1enio"itatea ome neasc.6 La Descartes/ raiunea uman. e un indiciu al atot puterniciei di#ine/ la Bla1a/ ea este doar simptomul c. Dumne"eu este cu totul al t2el/ i- sau a-raional 6 Etc 6 etc 6
M88

Desi1ur/ aa cum am ar.tat/ 0n compo"iia Marelui Ano nim Bla1a a adus alu#iuni ideatice i din alte surse teore ticeL dar structura de cristali"are este carte"ian.6 >ntre5area care se poate pune este urm.toarea< cum a 2ost cu putin. ca raionalismul carte"ian/ adic. paradi1ma 0ns .i a raionalismului modern/ s. Frodeasc.F 0ntr-un sis tem mitoso2ic iraionalist ca cel 5la1ian6 &entru a F0nmuiaF o asemenea mirare/ s. ne amintim 0ns. c. raionalismul carte"ian are/ 0n c;iar mie"ul s.u/ dou. ecuaii ale iraio nalit.ii6 >n primul r4nd/ F#isul lui DescartesF/ din ' noiem5rie ' ' (/ pe care 2iloso2ul i l-a interpretat sin1ur/ desci2r4nd c. 0n el i s-a ar.tat ce c ale are de urmat 0n #i a./ i anume/ re2ormarea cunoateri i 6 %isat 0n somn/ 2antasmat 0n stare de re#erie sau c;iar in#entat/ #isul - din moment ce a 2ost acceptat de Descartes ca soluie a pro5lemei sale/ a preocu p.rii ce are de 2.cut 0n #ia. - ne permite s. spu nem/ aa cum o5ser#. i Anton Dumitriu/ c. la 5a"a me todei raionaliste carte"iene st. un #is i interpretarea me sa7 ului lui6 >n al doilea r4nd/ 0n mie"ul cartesianismului st. mitul personal al lui Descartes 0nsui < ipote"a/ 0ndelun1 rume1at. i r.sucit. pe toate p.rile/ a e=istenei unei 2iine atotputernice ca Dumne"eu/ dar e=act pe dos dec4t acesta/ 0ntruc4t rea/ r.u2.c .toare/ 0n el.toare 6 Ipote"a lui Descartes este cu at4t mai nelinititoare/ cu c4t e=istena Dumne"eului cel ade#.rat se spri7 in. pe un ar1ument lo1ic in#alid ar1umentul ontolo1icL ca s. nu mai #or5im despre 2aptul c. toate conclu"iile lui Descartes despre Dumne"eu sunt scoase din i cl.dite pe un 2apt primordial su5iecti# < Fcu1et/ deci e=istF 6 Construcia lui Bla1a este una din cele mai 0ntu necate i pesimiste din toat. istoria meta2i"icii L citind Di2e renialele di#ine/ nu poi dec4t s. re1rei c. Cioran n-a M8*

cunoscut cartea/ Le Mau#ais demiur1e al s.u 2iind crescut pe alte surse teoretice mitoso2ia 5la1ian./ 0n iraionalismul ei/ poate sta 2.r. s2ial. al.turi de iraionalismele raionalis tului Descartes 6 Acelai spirit nelinitit/ pro5lematic/ in1e nios/ deci manierist/ i-a animat pe am4ndoi 2iloso2ii6 Dac. Descartes - pe care/ s. nu uit.m/ manieritii i-l re#endic./ socotindu-l unul de-al lor tocmai datorit. acestei F2iloso2ii a realit.ii 0nel.toare a dat c4ti1 de c u". Dumne"eului cel 5un/ iar Bla1a/ celui r.u/ e pentru c. primul se a2la 0n "orii/ cel de-al doilea 0n amur1ul lumii moderne 6 Cei + -de ani care 0i despart BDiscurs 6 6 6/ '8+*L Medita'ii 6 6 / '8,' Cen"ura6 6 6/ ' (+,L Di2eren'ialele6 6 6/ ' (,-E au 0nsemnat/ din punctul de #edere al u"urii ideii de Dumne"eu i al u"urii speranelor co1niti#e ale omului/ 2oarte mult6 a ultim. pro5lem.6 &entru c. le1.tura de la Bla1a la Descartes este 2oarte simpl. i la-ndem4n./ nu-mi pot e=plica de ce n-a #."ut-o/ dup. tiina mea/ 0nc. nimeni6 Cel mai 0n m.sur. s. o o5ser#e era Noica/ Medita'iilor lui Descartes i/ totodat./ comentatorul 2idel i cald al lui Bla1a6 E=e1eii lui Bla1a au c.utat alte mo dele e=plicati#e pentru alc.tuirea Marelui Anonim/ 0n spe cial reli1ioase/ 1nostice6 >ntr-un demers l.muritor de tip comparatist mi se pare/ 0ns./ mai e2icient s. apele"i la e=plicaiile cele mai si1ure i apropiate/ iar nu la cele incerte i 0ndep.rtate 6 Descartes/ 5ine studiat de Bla1a la %iena/ utili"at inclusi# 0n te"a de doctorat B Cultur. i cunotin'./ ela5orat. '(M-/ pu5licat. '(MME/ citat constant de Bla1a i o5iect de polemic. al lui Bla1a/ e un asemenea
6 6 6 6

9usta# R e n e D o cXe/ Lumea ca la5irint/ traducere de % i ctor D6 Adrian/ pre2at. de N icolae B alot./ post2at. de A ndrei &leu/ B uc ureti / E d / Meridiane/ '(*+ / p6 M'* 6

M8)

reper si1ur6 >ntr-un mit 2iloso2 spectaculos cum e cel al Marelui Anonim autorul s-a inspirat/ aadar/ prin anamor 2o"are/ dintr-un alt mit 2iloso2ic spectaculos/ cel al 1eniu lui r.u carte"ian 6 Mitul Marelui Anonim a 2ost adesea Fscu"atF/ de c.tre comentatorii s.i/ prin circumstanta c. este 6 6 6 creatia unui poet6 L.s4nd la o parte pro5lema dac. 0ntr-ade#.r un poet este sau nu in2erior meta2i"ic unui 2i loso2i/ tre5uie s. o5ser# c. Fscu"aF aceasta/ enunat. cel mai adesea 0n sens peiorati#/ nu are/ 0n pri#inta Marelui Anonim/ nici o acoperire6 Bla1a a #rut s. 2ie/ 0n primul r4nd/ 2iloso26 Mitul M arelui Anonim - c;iar dac. 0l are autor pe Bla1a - este tot at4t de 2iloso2ic ca i mitul F1e niului r.uF/ ce-l are ca autor pe Descartes6 Iar Descartes n-a 2ost/ se tie/ poet6

C $ & R ' NS Nota editorului :ol21an1 B artu sc;at BDam5ur1E/ Hte2an A2loroaie BIa iE /
Meta2i"ic. i meditaWii

Intele1erea lumii ca 2a5ul.

Ale=ander B aum1arten BClu7 E /


Dumne"eu6 Descartes i

Ar1umentele e=istenWei lui

S2

Anselm din Canter5urG

9;eor1;e Stratan BBucuretiE/


naturii

Conceptul cartesian al le1ii

Dana Qalo5eanu BClu7 E/


matematic cartesian

Rolul i importanta 2ormalismului

Mic;ael

ic;ant B&arisE/

Lei5ni" i uni#ersalul

Btrad6 Comel Mi;ai IonescuE

%asile Musc. BClu7E/

Lei5ni" - 2iloso2 al Europei 5aroce

Cornel Mi;ai Ionescu BBucuretiE / Adrian Nit. BBucuretiE /

ri1urile ineit.lii

Compunere i continuitate

M*-

Ale=andru T6 B ala5an BBucuretiE/

%ieile paralele i

antiparalele ale lui Lei5ni" i Ne Cton

Her5an Leoca BClu7E/


ale Monadolo1iei

Despre sursele lo1ice

Ale=andru B o5oc BBucuretiE /

Ideea Ulumilo r posi5ileV

i reconstrucia mode rn. 0n 2iloso2ie

Mircea lonta BB ucuretiE /

Inteli1i5ilitatea lumiiL

posteritatea unei teme raionaliste

Adrian - &aul Iliescu BB ucuretiE /

Descartes/ Lei5ni"

i ilu"iile paradi1mei repre"entaionale

9;eor1;e H te2an BBucuretiE/


parado= al raionalismului 3

Alternati#a dualitate- un6itate<

Marta &etreu BClu7 E /

De la Dumne"eul ce l 5un6 la Dumne"eul

cel r.u6 Descartes-Motru-Bla1a

M? '

Rt<6 FE
Te;noredac t are compu teri"at. DIANA N EACH $ Editura $NI%ERS AL D ALS I Tel 6 < + + ? 6 ? + 6 ?, L + + * 6 '8 6)M
a = 6 < + + * 6 + ? 688

S-ar putea să vă placă și