Sunteți pe pagina 1din 286

Antim

DIDAHII
IVIREANUL
CUPRINS
Tabel cronologic........................................................................................................3
DIDAHII
Aceasta o am zis c`nd m-am f[ cut mitropolit ........................................................7
Luna lui avgust, 6. Cazanie la Preobrajeniia Domnului .......................................13
Cazanie la Adormirea preasfintei N[ sc[ toarei de Dumnezeu .............................20
La Dumineca Vame=ului, cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ ....................................................26
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Streteniia Domnului nostru Iisus Hristos......................32
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Dumineca L[ satului de br`nz[ ......................................37
Cazanie la Vovedenie Bogorodi\e noemvrie 21....................................................43
Luna lui dechemvrie, 6. Cazanie la Sf`ntul Nicolae.............................................49
Luna lui iunie, 29 de zile. Cazanie la sfin\ii apostoli Petru =i Pavel....................58
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Bogoiavlenie...................................................................65
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos................75
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la sfin\ii =i ]ntocma cu apostolii ]mp[ ra\ Constandin =i
Elena ................................................................................................................84
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Dumineca Florilor ..........................................................89
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Dumineca L[ satului sec de br`nz[ ................................96
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Dumineca Florilor ........................................................105
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la sfin\ii =i ]ntocma cu apostolii ]mp[ ra\ Constandin =i
Elena ..............................................................................................................112
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Na=terea Domnului nostru Iisus Hristos.....................118
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Obrezaniia lui Hristos ..................................................124
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Adormirea preasfintei st[ p`nei noastre N[ sc[ toarei
de Dumnezeu =i pururea Fecioarei Maria ....................................................126
}nv[ \[ tura la sf`ntul p[ rintele nostru Nicolae....................................................130
Predoslovie la cuv`ntul de ]nv[ \[ tur[ ]n Dumineca Florilor ............................136
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ =i de umilin\[ ]n Dumineca Florilor ...............................137
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos..............145
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la octomvrie 26, ]n ziua sf[ ntului =i marelui mucenic
Dimitrie, izvor`toriului de mir asupra cutremurului ...................................151
}nv[ \[ tur[ la noemvrie 8, ]n zioa S[ borului sfin\ilor ]ngeri...............................158
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ ]n 26 a lunii lui octomvrie, asupra cutremurului =i a
marelui mucenic Dimitrie, izvor`toriului de mir.........................................167
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ ]n Dumineca Florilor........................................................175
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ asupra omului mort .........................................................180
}nv[ \[ tur[ c]nd se face parastas..........................................................................184
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ ]n 25 a lunii dechemvrie, la na=terea Domnului nostru
Iisus Hristos..........................................................................................................186
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la Dumineca Florilor ........................................................193
}nv[ \[ tur[ asupra poc[ in\ii .................................................................................202
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ la pogrebaniia omului prest[ vit.......................................211
Cuv`nt de ]nv[ \[ tur[ iar[ la prestevirea omului ................................................214
Scrisoarea la leat 7220, ]n luna ghenarie, ]n 13 zile..........................................216
Duminec[ la fevruarie 3 zile, r[ spunsul ce am dat a doa oar[ ..........................222
}ncep[ tur[ =i ]nv[ \[ tur[ pentru ispovedanie......................................................224
}NV{| {TUR{ BISERICEASC{
Scara ace=tii c[ rticele...........................................................................................232
Rug[ ciunea care au ]nv[ \at pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos Tat[ l
nostru carele e=ti ]n ceriuri..........................................................................232
M[ rturisirea credin\ii, carea se ]mparte ]n 12 alc[ tuiri......................................234
Cle =apte taini ale sfintei besrici ......................................................................237
Ce putere =i ce dar au acste =apte taini .............................................................237
Pentru taina dumnezee=tii Liturghii....................................................................238
Pentru r`nduiala preo\iei.....................................................................................239
Pentru taina ispovedaniei sau a poc[ in\ei ..........................................................239
Pentru taina nun\ii cei pre lge...........................................................................240
Pentru taina maslului...........................................................................................240
Noao porunci mari ale besricii...........................................................................241
Zce porunci ale lui Dumnezeu, de la a 2 Lge, cap.5.......................................242
+apte daruri ale Duhului Sf`nt, carele sunt. Isaia, cap.11, stih 2......................242
Trei fapte bune ale blagosloviei. 1 Cor<intheni>, cap.13, stih 13...................242
Patru bun[ t[ \i ale sufletului ................................................................................243
Patru bun[ t[ \i ale trupului ..................................................................................243
+apte p[ cate de moarte.......................................................................................243
+apte faceri de bine ]mpotriva acestora..............................................................243
Cle 12 roduri ale milosteniei, dup[ cum scrie la Mathei, cap 15.....................244
Alte ]nv[ \[ turi trebuincioase...............................................................................244
Pricinile pentru care fie=tece preot are voie s[ slujeasc[ ]n noriia altuia..........247
PREFE| E, DEDICA| II, POSTFE| E
Postfa\a Evangheliei greco-rom`ne, tip[ rit[ la Bucure=ti, ]n anul 1693............250
Dedica\ia Psaltirei rom`ne=ti, tip[ rit[ la Bucure=ti, ]n anul 1694.....................251
Dedica\ie la cartea lui Ioan Cariofil, Manual despre c`teva nedumeriri, tip[ rit[
la Snagov, ]n anul 1697................................................................................253
Prefa\a Gramaticii slavone=ti, tip[ rit[ la Snagov, ]n anul 1697.........................256
Precuv`ntare la gramatic[ ...................................................................................256
Dedica\ia din cartea lui Sevastos Chimenitul, Eortologhion, tip[ rit[ ]n
grece=te la Snagov, ]n anul 1701..................................................................259
Dedica\ia din Noul Testament, tip[ rit la Bucure=ti, ]n anul 1703......................261
Prefa\[ la Vie\ile paralele de Plutarh,tip[ rit[ ]n grece=te la Bucure=ti, ]n anul
1704...............................................................................................................263
Dedica\ia din Ceaslovul tradus de Antim =i tip[ rit la T`rgovi=te, ]n anul
1715.... .........................................................................................................264
Dedica\ia manuscris[ a lui Antim de pe exemplarele Evangheliei georgiene,
tip[ rit[ la Tiflis, ]n anul 1709 .......................................................................267
Prealuminaatului =i prea]n`l\atului domn Constandin Br`ncoveanu Basarab
Voevod (preambul la Chipurile Vechiului =i noului Testament,
manuscris datat 1 iulie 1709) .......................................................................268
Glosar....................................................................................................................271
Aprecieri critice.....................................................................................................277
CZU 8S9.03
R 9S
Copeitu: lsai Cdrmu
ISBN 997S-904-96-3 | LITERA
Textele din volum uu lost iepioduse dupu uimutouiele
edi(ii:
Antim Iviieunul, Opcrc. Edi(ie ciiticu i studiu intioductiv de
Cubiiel Stiempel. Bucuieti, Edituiu Mineivu, 1972;
A n t i m I v i i e u n u l , uidanii. Postlu(u i bibliogiulie de
Floiin Fuilei. Bucuieti, Edituiu Mineivu, 1983. Antologie ieuli-
zutu n ieduc(ie de Milui Duscul.
Din doiin(u de u pustiu luimecul nuiu(iunii i puiticuluii-
tu(ile de epocu ule limbuului uitistic nu s-u piocedut lu o
uduptuie u texteloi lu o oitogiulie modeinu, ci s-u iespectut
tiunsciieieu exuctu u loi dupu munusciise.
1660 Se nute Antim Iviieunul, oiiginui din Iviiiu, denumiieu vecle u Ceoigiei.
Numele suu miienesc este Andiei, iui puiin(ii sui se clemuu Ioun i
Muiiu.
1676 Lu 16 uni este iupit i iobit de tuici, upoi vndut cu scluv lu
Constuntinopol. Scuput din iobie, ullut piobubil n pieumu putiiuiliei
ecumenice, Antim Iviieunul i uimete pe cei din ui cu nzestiuieu su
pentiu luciuiile de xilogiuvuiu, pictuiu i biodeiie. Piin destoiniciu su
nvu(u meteugul impiimeiiei i limbile gieucu, tuicu i uiubu. Luciu n
culitute de tipogiul lu putiiuilie, unde se bucuiu de o nultu pie(uiie.
1680-1690 Intie uceti uni tiebuie situutu dutu veniiii lui Antim n |uiu
Romneuscu, solicitut liind de domnitoiul Constuntin Bincoveunu.
Acestu, uvnd legutuii stinse cu to(i putiiuilii Oiientului, u ob(inut
uoi usentimentul ucestoiu de u-l uduce pe Antim n |uiu i de u-l lolosi
lu ieulizuieu plunuiiloi sule cultuiule.
1691 10 iunic Antim Iviieunul pieiu conduceieu tipogiuliei domneti de lu
Bucuieti, u cuiei giiu u puitut-o pnu n 1694. Din iiul cui(iloi tipuiite
n uceustu scuitu peiioudu, douu meiitu su lie men(ionute: un Fvangnc|iar
grcco-romdn din 1693, udevuiut monument de uitu tipogiulicu, cu
giuvuii luciute, piobubil, de Antim i o Psa|rirc romdncascd, tipuiitu n
1694, ule cuiei opt veisuii lu stemu (uiii sunt semnute de ,smeiitul
ntiu ieiomonuli Antim Iviieunul.
1691 Ocromoric Antim Iviieunul tipuiete piimu cuite dupu veniieu su n
(uiu, n giecete, o cuite de lnvd(druri (puienetice) a|c |ui \asi|c
Maccdoncanu| cdrrc |iu| sdu lcon, n tiuduceieu gieceuscu modeinu u
lui Hiisunt Notuiu.
1684-1701 Este tiimis cu egumen ul munustiiii Snugov, iecunoscndu-i-se piin
uceustu meiitele deosebite. Si-u tiunspoitut uici i tipogiuliu, continund
TABEL CRONOLOCIC
CUPRINS
4 Anrim lvircanu|
su tipuieuscu diveise cui(i pentiu biseiicu. Pnu n 1701 u tipuiit uici
puispiezece cui(i (7 n giecete, 4 n iomnete, unu n sluvonu, unu
gieco-iomnu i unu gieco-uiubu). Piintie ucesteu sunt un lirurgnicr
grcco-arao, o Cramaricd s|avoncascd de Meletie Smotii(ki, o Fvangnc|ic
romdncascd, piecum i l|oarca daruri|or. In uiul lui se loimeuzu o
udevuiutu coulu tipogiulicu cu cunoscu(ii sui discipoli pe nume Miluil
Stelun suu Stelunovici, Cleoigle Rudovici, ieiomonulul Dionisie Floiu.
1701-170S In uimu unoi intiigi puiusete Snugovul, ievine lu Bucuieti,
unde timp de 4 uni, pnu n 170S, luce su upuiu 1S tipuiituii (cele mui
multe, 11, n giecete). In limbu iomnu upui ucum Nou| Tcsramcnr
(1703) i un Acarisr.
170S 16 marric Este ules episcop ul Rmnicului. Inliin(euzu i uici o tipogiulie.
Piimu cuite tipuiitu e unu n giecete, Tomu| oucurici. Piin eu i piin
ultele Antim Iviieunul iiposteuzu, n numele biseiicii oitodoxe, tendin(e-
loi de extindeie ule cutolicismului i culvinismului, nceicnd su upeie
puiituteu doctiinei, de imixtiunile eteiodoxe. Consideind cu limbu
iomnu poute su expiime conceptele teologice i su seiveuscu lu olicieieu
seiviciului divin, el luce totul pentiu u o intioduce n biseiicu, unde
sluvonu i pieideu tieptut supiemu(iu. Lu Rmnicu Vlceu, dui i lu
Tigovite, Antim Iviieunul luce su upuiu, luciute n muoiitute de Miluil
Stelunovici, pentiu piimu ouiu n iomnete (suu cu texte puiulele n
iomnete i sluvonu) luciuii de buzu pentiu slubele biseiiceti:
Anro|ognion (170S), Mo|irvcnic (1706; 1713), Ocroin s|avo-romdn
(1706), Ocroin (1712), lirurgnicr (1714), Ccas|ov (171S), Caravasicr
(1714; 171S). Contiibu(iu lui Antim Iviieunul lu upuii(iu ucestoi cui(i
(ine mui mult de piezentuieu giulicu u loi: ilustiuieu cu giuvuii,
ieulizuieu unoi liontispicii, viniete, muuscule, executute n xilogiuvuiu.
1708 27 ianuaric Mitiopolitul |uiii Romneti Teodosie, cuie pustoiise n
(uiu 40 de uni, tiece n neliin(u, expiimndu-i piin testument doiin(u
cu locul suu su lie ocuput de episcopul de Rmnic, Antim. Este nul(ut lu
supiemu demnitute ecleziusticu u |uiii Romneti, iostind cu ucest piile
n Biseiicu Mitiopoliei din Bucuieti un inspiiut discuis n iomnete.
Cuvntuieu pe cuie u iostit-o Antim Iviieunul lu nscuunuie stu n
liunteu uidanii|or, opeiu de cupetenie u stiulucitului cuituiui i oiutoi
5 uidanii
ieligios (ulutuii de Cnipuri|c \ccniu|ui i Nou|ui Tcsramcnr, dutut 1 iulie
1709). uidanii|c, dupu denumiieu loi gieceuscu, suu piedici n limbu
iomnu uu lost iostite de cutie mitiopolit n unii 1709-1716, lie lu
Bucuieti, lie lu Tigovite, duminicile i lu suibutoiile biseiiceti mui
nsemnute. Sunt mui nti 28 de piedici de pe timpul ct u pustoiit sub
domniu lui Constuntin Bincoveunu i Stelun Cuntucuzino, lu cuie se
uduugu ncu un numui de upte piedici ocuzionule. Oiiginulituteu
uidanii|or constu n luptul cu Antim Iviieunul nu se uicu lu umvon doui
pentiu u suvii un iituul, ci cu lotuiieu de u nceicu, cu uutoiul
S|inrci Scripruri i piin piopiiu lui elocin(u, su instiuiuscu, su educe, su
detepte contiin(ele umoi(ite ule pustoii(iloi sui n spiiitul moiulei
cietine i ul noimeloi de eticu sociulu.
Cnipuri|c \ccniu|ui i Nou|ui Tcsramcnr cupiinde n 22 de loi geneulogiu
lui Hiistos, ce uicu pnu lu Adum. Pe lngu text, munusciisul este ilustiut
cu nu mui pu(in de S0S poitiete luciute n peni(u de Antim, lu cuie se
uduugu 3 scli(e i 8 desene dileiite. Miniutuiile de uici sunt de o
inestimubilu vulouie. Munusciisul este dutut cu 1 iulie 1709 i este
nclinut lui C. Bincoveunu. Mui con(ine i 18 veisuii lu stemu (uiii.
1710 Lu ceieieu iegelui Wultung ul VI-leu, Antim Iviieunul expediuzu n
Ciuziu utilu tipogiulic cu liteie tuinute de el, piin elevul suu Miluil
Stelunovici, cuie u ntemeiut lu Tbilisi piimu impiimeiie, tipuiind ucolo
o Fvangnc|ic (1709) i un lirurgnicr.
1712 Ducu uctivituteu tipogiulicu i usiguiu uscensiuneu, umestecul n poli-
ticu, de cuie este tentut, i uduce pieiieu. In uimu ucestui umestec e pe
cule su-i piuidu scuunul metiopolitun. Dui lu 13 iunuuiie i 3 lebiuuiie
se upuiu mugistiul, i domnitoiul Constuntin Bincoveunu l iuitu. Dupu
muziliieu ucestuiu, pustoiete n tilnu pe timpul domniei lui Stelun
Cuntucuzino.
171S Piin osidiu su nul(u Munustiieu Tutuioi Slin(iloi, ustuzi Antim, unde
ui li doiit su lie nmoimntut.
1716 Se instuleuzu n tionul |uiii Romneti Nicolue Muviocoidut, cuie vu
piovocu piubuiieu lui Antim Iviieunul. Acuzut de viuitoiie i de
,meteuguii sutuniceti, dui i de uneltiie contiu mpuiu(iei otomune
i u domnitoiului, Antim Iviieunul este condumnut lu suigliun, pe
6 Anrim lvircanu|
muntele Sinui, lu munustiieu Slntu Ecuteiinu. Domnitoiul ob(ine
cuteiisiieu i exiluieu mitiopolitului. Bolnuv de podugiu, cu o ticlie
ioie pe cup, ucestu lu piedut unei escoite, cuie, n loc su-l ducu lu
destinu(ie, l muceluii n dieptul loculitu(ii Culipoli i-l uiuncu n iul
Tungiu, un ulluent ul Muii(ei (Bulguiiu). Astlel muii lu S6 de uni
nemplini(i cel cuie, dupu spusele ucenicului suu Miluil Stelunovici, din
(uiu lui scos i n locuiile noustie udus, u stiulucit cu un muiguiitui
nepie(uit n uui i cu o iuzu luminousu.
,Veni(i dupu mine i voiu luce pie voi puscuii
1
de oumeni.
Doltoiii cei desuviit i n(elep(i utunci mui mult muiesc luudu
meteugului loi, nu cnd cu liei i cu loc luptu putimu su o
supue, dupu cum iuste liugiu iuzboiului, ce numui cnd uceiu ce
putimete cu upipueii mnguiouse i cu doltoiii dulci voi ullu
leucul bolnuvului i cele nliicoute poiunci ule meteugului
doltoiesc su le opieuscu i ouiecuie zile cu mncuii doltoieti i
liunitouie potolind duieiile, su uiute pie ucelu ce putimete
mntuit de boulu.
Au i pieun(eleptul doltoi ul sulleteloi i ul tiupuiiloi noustie,
mpuiutul mpuiu(iloi Hiistos, Dumnezeul nostiu, vuznd lumeu
cu bolnuviiu cu putimile neciedin(ii i su umllu cu o iunu cu
nuluciunile cele lumeti spie nclinuciuneu idoliloi, uu socotit
cu multe leliuii de milouce i uu puitut de giiu pentiu mntuiieu
oumeniloi i u neumului omenesc, de vieme ce ucestu iuste luciul
cel dinti ul bunutu(ii lui, u mntui pie omul din minile
viumuului i u-l uduce lu liumuse(iu ceu dinti i lu viedniciiu
de lu cuie uu cuzut pentiu pucutul neuscultuiii ul stiumoului
Adum i nu tiimite ploue de loc spie ngioziieu lumii, nici poinete
muieu cu o ouste mpotiivu pumntului, nici nuimeuzu puteiile
stiliiloi mpotiivu neciedin(ii, ci numui o supune cu blndete i
cu minuni i o tiuge spie dnsul cu luceii de bine i cu cuvinte
DIDAHII
ACEASTA O AM ZIS CAND M-AM FACUT MITROPOLIT
1
In ed. Eibiceunu, cu i n edi(iile Ioigu i P. V. Hune: vdndrori. Citutul, luut
din Fvangnc|ia dc |a Marci, IV, 19 este: ,Veni(i dupu mine i vu voiu luce pe voi
pcscari de oumeni. Bibliu, ed. 1936.
CUPRINS
8 Anrim lvircanu|
ceieti o pieluce su se mute de pie dnsu putimile cele sulleteti,
ce su umllu cu o iunu otiuvitu.
Si vind Dumnezeu cuvntul cu su se uiute n lume mui nuinte,
pnu u nu su ntiupu i u su luce om, uu tiimis n lume pioioci su
piopoveduiuscu lu oumeni veniieu lui ceu nlu(uutu. Si pentiu
uceustu n-uu ules mpuiu(i i ciui, su lucu pioioci; n-uu luut lilo-
soli i iitoii, su tiimi(u piopoveduitoiii veniiii lui; n-uu pogoit
din ceiiu ntuneiece i mul(ime de ngeii, ce uie pe lngu dnsul,
mii de mii nesocoti(i i nenumuiu(, ci uu tiimis oumeni pioti i
mui vitos pustoii de oi, cu pie Moisi, cu pie Duvid, cu pie Sumuil
i toutu mul(imeu pioiociloi, piin milocul u cuioiu uu sumnut
bunu-ciedin(u, nu n toutu lumeu, ci numui lu un neum, lu idovi,
cuiii lucuiu nti-o puite u pumntului, n Iudeiu.
Duiu de vieme ce Dumnezeu vu pie to(i oumenii su-i mntuiuscu
i lu cunotin(u udevuiului su vie, cuci uceustu iuste muie sete lu
Dumnezeu u polti i u iubi su se mntuiuscu oumenii, pentiu
uceustu nu su odilniiu Dumnezeu su lie numui lu idovi bunu-
ciedin(u i celelulte limbi lie lipsite de duiul lui. Pentiu uceustu
uu viut su iusuiu luminu dumnezeiiii lui n toutu lumeu: i viind
mpliniieu viemii, dupu cum zice leiicitul Puvel, viut-uu Dum-
nezeu su vie Fiiul lui, su se nuscu din muiuie, su se lucu supt lege,
cu pie cei de supt lege su-i iuscumpeie; s-uu lucut om din
Nuscutouieu de Dumnezeu i puiuieu leciouiu Muiiiu, uu petiecut
n lume mpieunu cu oumenii i vind su tiugu limbile lu
cunotin(u dumnezeiiii lui i su-i nve(e luciuii pieusluvite i
poiuncu nouo i viiu(u ceieuscu, ceicu su ulle slugi ucestoi poiunci;
i n-uu cuutut cetu(, nu s-uu uitut lu mul(ime de oumeni, nu s-uu
socotit slubu mpuiu(iloi, s-uu scibit de puteiiu uvu(iei, uu uit
biiuin(u iitoiiloi, nu i-uu tiebuit limbile lilosoliloi, nu s-uu sluit
cu uime, dupu cum e obiceiul ostuiloi, nici cu ulte meteiuguii
usemeneu ucestoiu, pentiu cu su nu uibu puteie nimeneu din cei
neciedincioi su zicu cu uu tius lu sine Hiistos mul(imeu cu unele
cu ucesteu, ci numui s-uu sluit iuiu cu milocul cu cuiele uu ules
9 uidanii
pie pioioci. Si ce luce? Au luut iuiu piopoveduitoii Fvangnc|ici
nu pustoii, cu pie pioioci, ci puscuii, i vnutoii de pete i i-uu
tiimis su piopoveduiuscu lumii bunuvestiie i le nciedin(euzu n
minile loi i n limbile doltoiiiu lumii, zicndu-le: ,Veni(i dupu
mine i voiu luce pie voi puscuii de oumeni. Incetu(i de u vu tiudi
deusupiu muiii cei nensulle(ite. Mutu(i pentiu diugosteu meu
meteiugul cel puscuiesc pie pumnt. Acoleu pie dnsul tiimite(
i vu ntinde( mieile. Vnu( pentiu mine vnutul ciedin(ii. Veni(
dupu mine. Uimu(i-mi mie, ucinicii miei i nvu(utoiii lumii.
Luciu(i pentiu diugosteu meu meteiugul vostiu, pentiu ceiiuii.
Vuisutu iuste cu upu muiii pie pumnt nclinuciuneu idoleuscu.
Zidiieu iuste ucopeiitu cu noiul u mul(i dumnezei. Adncul
neciedin(ii neucu toutu lumeu; oumenii su culundu de vuluiile
diuceti. Lumeu pute de mpu(iciuneu sngiuiiloi i su stiicu cu
iitvele cele stiicuciouse. Voiu pune usupiu loi ispiuvnici i doltoii,
pie voi, pie puscuii. Putimu uceustu cliiumu meteiugul vostiu.
Su sluim cu iuibu mntuitouie zidiieu ce iuste n nevoi; veni(i
dupu mine.
Iuiu ei, lusnd mieile, meiseiu dupu dnsul. Inti-un gnd eiu
ceutu uciniciloi cu poltu stupnului; i cu nite oumeni diep(i i
pioti de iuotute n-uu viclenit n minteu loi, nici -uu piepus n
inimu loi de uceu cliemuie; ci cu nite oumeni blnzi i lui'de
iuutute uu meis dupu dnsul, cu lieiul dupu piutiu mugnitului i
cu puiul dupu cliliibuiiul cel cuiut. Si cu puteiiu mntuitoiiului
Hiistos uu iuinut pie cei ce i-uu vuzut i cu pe nite peti, cu
mieuu bogosloviei uu piins mul(imeu i uu vnut uuzuiile noiou-
deloi i uu nduplecut inimile tiiuniloi i sulletele mpuiu(iloi le-
uu supus; i uu lucut o izbndu i o biiuin(u uttu de liumousu,
ct n-uu putut-o luce toute mpuiu(iile lumii. Oumeni lui'de uime
i nedeclisi( de ule otiiii, suiuci de uvu(ie, pioti de nvu(utuiu,
slubi de post, blnzi pentiu neiuutute uu nul(ut nu steuguii de
ouste, ci numui ciuceu, semnul pucii, piopoveduind, nu cu sunet
de tobe i de suile, ci numui cu neputinciousu limbu i nenvu(utu,
10 Anrim lvircanu|
pe Hiistos i ciedin(u i lulgeind, nu zic, cu lulgeiile subiiloi,
celoi uscu(ite, ci numui cu stiuluciiile unei vie(i bune, neumplnd
pumntul de oti, nici su ucopeie muieu de coiubii cu vetiile, ci
numui lui'de iune, lui'de snge, lui'de vutumuie, culcu i supune
toutu pugnututeu, biiuiesc iudul, sting nuluciuneu, izgonesc
minciunu, ntind numele lui Hiistos i ciedin(u, ct iuste ntins
pumntul i lumeu.
Pentiu uceiu duiu nu iuste minune, iubi(ii miei uscultutoii i
cinsti( i de bun neum boiuii, de m-uu induit i pie mine
Dumnezeu i m-uu pus, om mic liind i smeiit, pustoi mic, lu
micu tuimu, lu dumneuvoustiu, pie cuiii eu nu vu um, nici vu (iu
tuimu micu, ci muie i nultu; muie pentiu bunu nclinuciune i
dieuptu ciedin(u cuie o puzi( cuiutu i nespuicutu, liind ncungiuiu(i
i ngiudi(i ntie lotuiule celoi stiiini de lel i mpiesuiu(i de
uttu nevoi [ce vin] i scibe ce vin totdeuunu, nencetut, de lu
cei ce stupnesc pumntul ucestu, nultu pentiu bunu uscultuie i
supuneieu cuie uiutu(i de-u puiuieu cutiu beseiicu i cutiu uilieieu.
De vieme ce uceste douo ntemeiuzu i ntuiesc beseiicu,
ciedin(u lu Dumnezeu i bunu uscultuie lu biseiicu i mucui cu eu
um lost mui mic i mui netiebnic dect to(i, piecum uu lost i
Duvid mui mic ntie liu(i n cusu tutne-suu, duiu Dumnezeu n-uu
cuutut lu micoiuieu i netiebniciiu meu, nu s-uu uitut lu suiuciiu
meu i stieinututeu meu, n-uu socotit piostiiu i netiin(u meu, ci
uu cuutut lu bogu(iiu i noiunul bunutu(ii sule i uu ucopeiit de
cutiu oumeni toute spuicuciunile i luidelegile mele, cuiele sunt
mui multe dect peiii cupului mieu i dect nusipul muiii i m-uu
nul(ut, neviednic liind, lu uceustu stepenu i muie viednicie u
uilieiiei. Si m-uu tiimis lu dumneuvoustiu su vu liiu pustoi, puiinte
sulletesc, iugutoi cutiu Dumnezeu pentiu bunu sunututeu i
spuseniiu dumneuvoustiu i u cinstiteloi dumneuvoustiu cuse
puitutoii de giiu lu cele ce ui li spie lolosul mntuin(ii i su vu
liiu de mngiuie lu scibele iobiei cei vuviloneti u lumii ucetiiu,
cu Ieiemiiu noiodului lui Dumnezeu i cu Iosil, ul unspiuzecileu
11 uidanii
lecioi ul putiiuilului Iucov egipteniloi; i dimpieunu cu dumneuvoustiu
su putimesc lu toute cte vu uduce ceusul i viemiu, pentiu cuie
luciu um dutoiie su piivegliez cu osidie i lui'de lene, ziou i
noupteu i n tot ceusul, pentiu lolosul i spuseniiu tutuioi de
obte, nvu(ndu-vu i ndieptndu-vu cu liicu lui Dumnezeu, pie
culeu ceu dieuptu.
Si dumneuvoustiu ncu uve(i dutoiie, cele ce ve( cunoute cu
vu nvu(, lui'de lu(uiie i lui'de vicleug, vu ndemn su le piiimi( i
su le luce(, pentiu lolosul cel sulletesc ul dumneuvoustiu i su vu
supune(i uscultuiii; cu uceu uscultuie ce o luce(i mie, o luce( lui
Hiistos. Cu zice lu 10 cupete ule Lucui: ,Cel ce uscultu pie voi,
pie mine uscultu i cel ce su leupudu de voi su leupudu de mine i
cel ce su leupudu de mine, su leupudu de cel [cel] ce m-uu tiimis
pie mine. Aideieu zice i leiicitul Puvel, lu 13 cupete cutiu oviei:
,Fiu(iloi, plecu(i-vu povu(uitoiiloi votii i vu cuceii(i loi, cu ei
piivegliiuzu pentiu sulletele voustie cum ui li su deu cuvnt cu
cu bucuiie uceustu su lucu, iui nu suspinnd, cu nu iuste de lolos
vouo uceustu.
Si mu iog bunutu(ii lui i iubiiii sule de oumeni su-mi lumineze
minteu cu su poci piopovedui cuvntul udevuiului i su-mi
ntuieuscu inimu ntiu liicu lui, cu su pociu pustoii cuvntutouieu
tuimu lui ceu uleusu, cuie o uu iuscumpuiut, cu pieuscump sngele
suu, din mnu viumuului, dupu cum udeveieuzu Petiu upostolul
zicnd: ,... Stiind cu nu cu < luciuii > putiede, cu uigint suu cu
uui v-u(i iuscumpuiut din ceu deuitu viiu(u u voustiu, ce eiu dutu
de lu puiin(i, ci cu cinstit snge cu u unui miel lui'de piilunu i
nespuicut Hiistos.
Iui Dumnezeul cel muie i nult, cuiele iuste nclinut de toute
luptuiile, izvoiul pieun(elepciunii, udncul cel neuimut ul
bunutu(ii ntiu udevuiut i udncimeu ceu nelotuitu u bunii
nduiuii, nsui cu un stupn i iubitoiiu de oumeni, su tiimi(u
duiul Dulului Slnt pie cinstit i cel de Dumnezeu ncununut
cup ul pieuluminutului domnului i ul nostiu de obte de mult
12 Anrim lvircanu|
bine lucutoi, Io Costundin Busuiub voevod i su-l blugosloveuscu
dintiu nul(imeu lucuului suu, cu pe Aviuum, nmul(indu-i
semin(iiu din neum n neum i su-l puzeuscu cu ntieugu sunutute
i cu linu puce, pnu lu udnci butine(e lu pieunul(ut scuunul
muiiei-sule, dimpieunu cu toutu luminutu cusu muiiei-sule. Mnu
ceu tuie i puteinicu i biu(ul cel nult ul pieunul(utului Dum-
nezeu su supue pie to(i viumuii cei vuzu(i i nevuzu( podnoie
piciouiiloi muiiei-sule; i su vu ntuieuscu i pe dumneuvoustiu,
de lu mic pnu lu muie, mpieunu cu to(i ui dumneuvoustiu, ntiu
ciedin(u ceu bunu i dieuptu, ntiu cunotin(u udevuiului i ntiu
nudedeu vie(ii cei de veci, cuie iuste luguduitu de nemincinosul
Dumnezeu mui nuinte de viemile veciloi, uleiloi lui i su vu
povu(uiuscu lu tot luciul cel bun i de lolos, spie pluceieu lui,
leiindu-vu n toutu viemiu i n tot ceusul i n tot locul, de
vicleuguiile diiuvolului su vu ngiudeuscu cu slin(ii ngeiii sui i
su vu nuimeze cu uimu dieptu(ii i su vu duiuiuscu puceu lui ceu
ce coviute toutu minteu, cu su petiece( viiu(u cinstit i cuiutu,
cu puce i cu sunutute; su puzeuscu inimile voustie i gnduiile
voustie n Hiistos Iisus, dupu cum zice Puvel, cu su luce( cte
sunt udevuiute, cte sunt cinstite, cte sunt diepte, cte sunt
cuiute, cte sunt iubite, cte sunt cu nume i luudute, cu iuguciunile
i cu blugosloveniiu pieuslin(i(iloi uilieiei i ntiu Hiistos iubi(
liu( i de-u tocmu sluitoii. Si dupu petiecuniiu vie(ii ucetiiu su
ne nviedniceuscu pie noi [pie noi] pie to( Dumnezeul cel milostiv
lu mpuiu(iiu ceiiului, cu su uuzim lietecuiele din noi glusul ucelu:
,Slugu bunu i ciedinciousu, pieste pu(in ui lost ciedincios pie
mui multe te voiu pune. Intiu ntiu bucuiiiu Domnului.
13 uidanii
LUNA LUI AVCUST, 6.
CAZANIE LA PREOBRAJENIIA DOMNULUI
,Luut-uu Iisus pie Petiu i pie Iucov i pie Iounn, liutele lui i
i-uu suit pie dnii nti-un munte nult deosebi i s-uu sclimbut
lu(u nuinteu loi.
Cuvintele ucesteu sunt ule slintei Fvangnc|ii, dintiu cuiele uvem
su n(elegem de pieusluvitu sclimbuieu le(ii u domnului nostiu
Iisus Hiistos, ce s-uu lucut n muntele Tluvoiului. Cu vind cu su
uiute muiiieu su uceniciloi sui i nouo, mui nuinte cu pu(inel,
zice Fvangnc|ia cum cu umblnd Iisus n pui(ile Clesuiiei lui Filip,
ntiebu pie ucenicii sui zicnd: ,Cine mi zic mie oumenii u li?
Iui Petiu upostolul din descopeiiieu puiintelui ceiesc dintie toute
celelulte voibe ule uceniciloi i-uu zis cum cu iuste liiul lui
Dumnezeu celui viu i cu ucest miloc descopeiind tutuioi muiiieu
su ceu muie, ocuiu putimii sule uceniciloi sui celoi ntuii(i ntiu
uceustu ciedin(u o uu uiutut zicnd cu i su cude lui u meige n
Ieiusulim i multe u pu(i de < lu > butini i de lu uilieiei i de
< lu > cuituiuii i u su omoi i u tieiu zi u nviiu din moi(i.
Cuie cuvinte uuzindu-le Petiu i liind ncu cu conotin(u
tiupeuscu i necunoscnd muiiieu ce eiu su vie dintiu ocuiu
putimiloi, s-uu nevoit cu su ntouicu pie Domnul de lu ucest gnd,
zicnd: ,Depuite de tine, Doumne, su nu-( lie (ie ucestiu. Cuiuiu
Domnul i zise: ,Du-te denupoiu meu, sutuno. Sminteulu-mi eti,
cu nu gndeti cele ce sunt ule lui Dumnezeu, ci cele omeneti.
Cu cuie cuvinte douniiu Domnul gndul cel tiupesc ce eiu
niuducinut cu gieulu pucutului celui de obte, n minteu oumeniloi
i zice cum cu-i iuste sminteulu, nu cu douiu ui pu(i el sminteulu ci
pentiu cu cu ucele cuvinte l opiiiu pie el Petiu de lu luciuieu
mntuiiii noustie, dintiu cuie cuvinte putem cunoute diugosteu
ceu lieibinte u lui Dumnezeu cuie uie cutiu neumul omenesc, cu
pentiu lieibin(eulu diugostei ucetiiu -uu sclimbut lu(u nuinteu
uceniciloi, pentiu cu su-i ntuieuscu pie dnii mui mult n ciedin(u
CUPRINS
14 Anrim lvircanu|
i su nu su sminteuscu vuznd pie dusculul loi putimind pie ciuce.
Diept uceiu lusu ustuz de stiulucete ntiu dnsul luminu uceiu
u muiiiii, cuie luminu vu stiuluci i n tiupuiile slin(iloi lui, cnd
voi luu cununu ceu desuviit u bucuiiei loi, ntiu cuie luminu
toutu luptuiu omeneuscu, ceu din uluiu, uttu s-uu sclimbut ct
obiuzul lui stiuluciiu cu souiele i vemintele lui eiu ulbe cu
zupudu. Iuiu usumnuieu uceustu u obiuzului cu souiele i u
veminteloi cu zupudu, nu douiu pentiu uceiu su usumneuzu
cum cu nu ui li stiulucit obiuzul lui dect souiele, suu vemintele
lui nu ui li lost mui ulbe dect zupudu, ci pentiu cu uici, n lume,
nu uvem noi ult nimic mui stiulucitoi i mui luminut dect souiele
suu mui ulb dect zupudu. Cu pentiu tiupuiile slin(iloi nsu
Domnul zice lu 13 cupete ule lui Mutlei, cu voi stiuluci cu souiele
ntiu mpuiu(iiu puiintelui loi (cuiii sunt pie lngu Hiistos cu
nite stele) cuiii iuu luminu loi de lu ucest souie ul dieptu(ii, cu
de usemeneuzu Hiistos pie lngu to( slin(ii lui cu un souie pie
lngu stele, i de voi stiuluci slin(ii cu souiele, cu ct mui vitos
vu stiuluci souiile ucestu ul dieptu(ii. Si luminu uceustu, oclii cei
slubi ui uceniciloi nu-i smintiiu, ci mui vitos, cu o bucuiie
ouiecuie, dumnezeiuscu, i veseliiu. Si nu numui luminu uceustu
stiuluciiu n obiuzul lui Hiistos, ce i o liumuse(e ouiecuie i
podoubu nespusu su uiutu ntiu dnsul, uttu ct de s-ui udunu
nti-un loc toutu liumose(iu i toutu podoubu i ceu pumnteuscu
i ceu ceieuscu, nici nti-un clip n-ui puteu cu su veseleuscu oclii
i inimile celoi ce ui piivi spie dnsu, piecum uu veselit luminu
uceiu oclii uceniciloi lui Hiistos.
Si uceustu bucuiie, pieste liie u uceniciloi lui Hiistos nu din
stiuluciieu luminii, ci mui mult din luminutu liumose(e u mntuitoiului
su luceu, pentiu cuie luciu putem cunoute bunututeu i diugosteu lui
ceu muie cu, cu uceustu muiiie puteu totdeuunu su stiuluceuscu,
iui el din bunu voiu su pentiu noi uu nclis iuzile stiuluciiii sule,
cu su poutu iubdu duioii umuiu pentiu noi i pentiu pucutele
noustie, cu su poutu luce iusplutiie muiiiei cei dumnezeeti.
15 uidanii
Deci cine vu li ucelu cuiele vu socoti ucestiu i nu su vu upiinde
cu totul de diugostiu mntuitoiiului ucestuiu? Si cine nu su vu
minunu de puteieu lui ceu nespusu cuie totdeuunu ui li putut cu
su stiuluceuscu cu uceustu muiiie? Si cine nu vu iubi o bunutute
cu uceustu, pentiu cuie (o, minune!) uu gonit de lu sine o muiiie
cu uceustu, cu su poutu suvii mntuiieu noustiu? Cu mui muie
minune uu lost u nclide o muiiie cu uceustu, stiulucitouie dect
u stiuluci cu dnsu de-u puiuieu. Si nu numui singuiu muiiieu lui
Hiistos veseliiu oclii uceniciloi, ce i u lui Moisi < i > u lui Ilie,
cuiii, mpieunu cu Domnul su uiutuse u li cupiini de luminu i
de muiiieu uceiu. Cu piecum nu eiu slobod nuinteu mpuiutului
Aituxeix u ntiu cinevu mbiucut n suc, uu nu s-uu cuvenit nici
nuinteu mpuiutului celui vecinic u stu slugile lui, luiu numui u li
mbiucu( n luminu i n stiuluciie; cu ucetiu eiu din to(i puiin(ii
legii vecli mui ule i mui muii; cu unul eiu nomotletis, udecu
puitoiiu de lege, iuiu celulult eiu zilotis, udecu ntuiitoii ucetii
legi. Si pie uceteu uu viut Domnul su se uiute cu dnsul, pentiu
cu din lege i din pioioci su iu muituiisiie omeniieu lui.
Ouie ce guiu ui puteu giui, cu su udeveieze cu ce bucuiie i
veselie s-uu umplut ucei doi luminu(i pioioci, cnd pie Domnul
i mntuitoiiul loi, de cuiele multe pioiocise, nu numui n tiup,
ci i n muiiie i n stiuluciie mbiucut l-uu vuzut? Cu de vieme ce
s-uu nviednicit uceteu u-l vedeu i u-l uuzi pie domnul Iisus, de
cuie ei de mult doiiiu cu su-l vuzu i nu numui ei ce i toute
neumuiile, cu ce guiu vu puteu netine su giuiuscu cu udevuiut
bucuiiiu loi i mui vitos cu dinti-ut(eu puiin(i i pioioci ui legii
vecli, numui ei s-uu nviednicit u vedeu o muiiie cu uceustu? Si
de s-uu bucuiut Simeon butinul uttu, vuznd pie mntuitoiiul
Hiistos, numui n scutece micnd, ct mouiteu cuie ult luciu
mui giouznic nu poute li, cu oclii veseli o piiviiu, duiu uceteu
cuiii pie ucestu domnu ntiu muiiie stiulucind l-uu vuzut, ce voi
li lucut i cu ce bucuiie su voi li bucuiut i cu ce veselie su voi li
veselit? Incu i sulletele uceliu cuie eiu nclise n snul lui Aviuum,
16 Anrim lvircanu|
ntoicndu-se Moisi i spuindu-le loi celiu ce uu vuzut, cunoscndu-
ei u li upioupe ziou mntuiiii i u iuscumpuiuiii loi, cu ce diugoste
voi li uteptut?
Iuiu de vieme ce ucetiu toute sunt puse peste n(elegeie, cu o
tuceie ouiecuie, blndu i cu o diugoste, cu ciedin(u tiebue su le
cinstim i su le muiim. Cuvios i tiebuincios luciu socotesc u li,
cu su tim lu uceustu pieusluvitu muiiie, uceti luminu( pioioci,
ce cuvinte voi li voibit cu Domnul? Cu nul(imeu le(eloi, nul(ut
luciu, ouiece ntiebu i veseliiu muiiiii, vesel ouiece i liumos
luciu poltiiu. Cu uu vedem ce su luce i lu mesele i ospe(ele
celoi muii, cu sunt toute voiouse i vesele, mncuiile, buutuiile,
voibele, ocuiile i cntuiile: nimic nu iuste de ule suu de
ntiistuciune, ci toute de bucuiie i de deslutuie.
Cine iuste, duiu, ucelu ucum, cuiele su poutu spune muiiieu
zilii ucetiiu, desuviit i piecum su cude? Cu tot ce uu lost mui
sluvit n legiu vecle i n ceu nouo, n ceiiu i pie pumnt, lu
uiutuie u eit, cuci ucolo uu lost mui muiii pioiociloi, ui legii vecli
i mui muiii upostoliloi ui legii nouo; din ceiiu slntu tioi(u s-uu
vudit i de pie pumnt pieuslntu omeniie u lui Hiistos s-uu uiutut.
Si lu uceustu veselie, muie i pieusluvitu, mui mult dect tiei
upostoli, cuiii uu lost mui iubi(, n-uu lost clemu(i.
Su vedem duiu i voibu ceu de veselie ce uu lost. Voibiiu, zice
Lucu, lu 9 cupete pentiu putimile Domnului, cuiele eiu su le mpli-
neuscu n Ieiusulim; udecu voibiu pentiu putime, pentiu mouite,
pentiu ngiopuie, pentiu ciuce, pentiu legutuii, pentiu scuipuii,
pentiu pulme, pentiu ocuii i pentiu butuile, cuiele eiu cu su le
mplineuscu n Ieiusulim. Deci, duiu, uu ucestiu sunt cuvintele
cele muii i de veselie, cuiele su cuveniiu su se giuiuscu lu o veselie
cu uceustu? Acest lel de voibu eiu su se umestece lu o bucuiie cu
uceustu?
Tocmu uceustu iuste, cu nu tiebuie socotitu uceustu voibu, dupu
socoteulu lui Petiu, pumntete, ci dupu socoteulu lui Hiistos,
cuie uu uit cele pumnteti nuinteu cuiuiu nimic mui viednic
17 uidanii
nu eiu dect pentiu muiiieu lui u iubdu putemi i ocuii; cu mui
muiele udecutoiiul lumii, Dumnezeu, pentiu cu su slobozeuscu
neumul omenesc, din iobiiu diuvolului, ucest pie( de iuscumpuiuie
mui vitos uu poltit de lu iuscumpuiutoiiul neumului omenesc,
cu su uitveuscu el pentiu om, cu mouite umuiu i plinu de ocuii,
cuie dui i uitvu utt uu lost de iubitu nuinteu lui, ct pentiu
uceustu uitvu uu eitut toute gieulele din to( vecii cei tiecu(i i
uile ceiiului, cele pnu utunce ncuiute celoi iuscumpuiu(, le-uu
declis i lumeu uu ntois-o ntiu milu su ceu vecle. Cu mui mult
l-uu mblnzit i l-uu milostivit uceustu uitvu singuiu, dect
piecum l mniiuse iuutu(ile i lui-legile tutuioi oumeniloi dintiu
cuie putem cunoute i putem n(elege cu voibu uceustu uu lost
louite viednicu unii muiiii cu uceiu. Cu ce luciu iuste mui iubit
iobului, dect sloboziieu lui? Si ce iuste mui diug stieinului, dect
ntouiceieu lu moiiu su?
Fiind, diept uceiu, nstieinu(i Moisi i Ilie de uttu vieme de
moiiu loi de cuie louite doiiiu, ce ui li putut giui mui cu diugoste
i mui cu dulceu(u, dect pentiu mouiteu pieotului ucestui muie,
pentiu cuie mouite su du stieiniloi ntouiceie lu moiiu loi?
Aideieu i Domnul, ce lel de voibu ui li uvut mui iubitu, dect
voibu mntuiiii i u iuscumpuiuiii lumii? Cu uttu doiiiu de
puluiul ucestu u-l beu, ct uceu pu(inu vieme ce mui eiu su tieucu
pnu u-l beu, i puieu cu sunt mii de uni. Cuci cu setiu ucestui
pului su luciu mntuiieu sulleteloi omeneti, iuscumpuiuieu
lumii, stiicuieu puteiii diuvolului, nmul(iieu ciedin(ii, eituciuneu
pucuteloi i sloboziieu sulleteloi. Si uttu su bucuiu de ucestiu
ct n locul bucuiiei ce eiu nuinteu lui, iubdu ciuceu de-l munciiu
i butuile de-l cuzniiu i spinii de-l nciuntu i duioiile sulletului
de-l clinuiu, de cuie clinuii usudu sudoiile cele ciunte, negndind
nimicu de iuine. Cu de uu puiut lui Iucov pu(in 7 uni u slui
pentiu Rulilu, logodnicu lui, de diugosteu ce uveu cutiu dnsu,
duiu unui iubitoiiu muie cu ucestu, cum nu i-ui li puiut pu(ine
muncile i cuznele, cu cuie iubitu lui logodnicu o iuscumpuiu i o
2 Antim Iviieunul. Didulii
18 Anrim lvircanu|
cuiu(iiu pie dnsu cu sculduieu nepie(uitului suu snge i louite
liumousu, lui'de nici o lulu i ntinuciune o luceu.
Diept uceiu nu i-uu putut li mui iubit i mui dulce dect u
voibi de luciul ucelu, de cuiele el mult nsetu. Cunouscu, duiu,
ucum lietecuiele dintiu noi poltu ceu nespusu, bunututeu ceu
negiuitu, milu ceu bogutu i diugosteu ceu desuviit u iubitoiiului
de oumeni Dumnezeu, cu ctu sete uu piiimit (nu pentiu sine, ci
pentiu noi, vieimii cei lepudu() utteu ostenele, duioii, putime
i mouite.
Duiu noi, ucum, cuci su nu piiimim pentiu diugosteu lui i
pentiu binele ce ne-uu lucut vieo scibu, mucui ct de micu? Insu
voibindu-se ucestiu i gutindu-se Moisi i Ilie cu su ducu, iuiu
Petiu cu su nu su lipseuscu de o liumose(e i de o dulceu(u
stiulucitouie cu uceustu, zise: ,Doumne, bine iuste nouo u li uici;
de vei vieu, su lucem tiei colibi, (ie unu i lui Moisi unu i unu lui
Ilie, netiind ce zice; cu nici un luciu lumesc nu- uduceu uminte,
nici de mncuie, nici de buutuiu, nici de viiu(u, nici de mouite, ci
toute luciuiile, ncu i de sine uitndu- liind cu i un beut de
diugosteu ucei liumose(i, numui de uceiu nsetu, numui uceiu
poltiiu i numui ntiu uceiu u petiece de puiuieu su nevoiu. Iuiu
ncui lund seumu voibei i u poltei lui Petiu o ullum su lie supusu
voii dumnezeeti; cu uu zis: de vei vieu, su lucem uici tiei colibi,
udecu de vei nuiuvi.
Dupu uceustu zice: ,Cu ncu giuind el, iutu noi luminut umbii
pie ei i iutu glus din noi giuind: Acestu iuste liiul mieu cel iubit,
ntiu cuiele bine um voit, pie ucestu-l uscultu(. Si tot celu ce
poltete cu su plucu mie, piin ciedin(u i piin diugoste su lie unu
cu dnsul; cu uu, cu dnsul i piinti-nsul su lie plucut mie. Si
pie ucestu uscultu(, cu vu declide vouo cule de mntuiie i cu
ciuceu vu luce vouo scuiu spie mpuiu(iu ceiiului. Pie ucestu
uscultu(, cu el iuste culeu i viu(u i dieptuteu, el iuste cuvntul
mieu i n(elepciuneu meu; pie dnsul, diept uceiu, uscultu(i, iuiu
nu pie lume, nici nuluciunile uipelui celui de demult, nici
19 uidanii
ndumnuiile tiupului, nici cuvintele luiiseului, socotind stiuluciieu
i muiiieu luminii cuie eiu ntiu dnsul i n Moisi i n Ilie i ulte
minuni, toute cte u( vuzut n loc de muituiie.
Si iuiu zice cu, uuzind ucenicii, cuzuiu pie lu(u loi i su temuiu
louite. De uu udus cuvntul ucest dulce i mngitoiiu ul lui
Dumnezeu uttu liicu, duiu giouzu udecutoiiului ce vu luce? De
ngiozete uu ndemnuieu u (ineu legiu, duiu cnd vu luu seumu
pentiu leneviie celoi ce n-uu mplinit legiu ce vu luciu? Si ouie
pentiu ce lu o veselie cu uceustu, ntiu cuie vieu su uiute Domnul
muiiieu i liumose(iu su, uu udus uceniciloi sui liicu uceustu? Cu
udevuiut nu iuste ultu luiu numui cu su ne nve(e pie noi uceiu ce
iuste sciis lu ul doileu Psa|om: ,Slui( Domnului cu liicu i vu
bucuiu(i lui cu cutiemui. Cu su cuvine omului u su bucuiu de o
bunutute muie i u su teme i u su cutiemuiu de o muiiie muie.
Cuvindu-se, diept uceiu ucestiu umndouo lui Dumnezeu
de-u puiuieu ntiu toute luudele i muiiiile lui, tiebuiute su le
uvem i su ceiem uutoiiul i milu lui ceu bogutu. Cu luiu de milu
lui nimic spie mntuiieu sulleteloi noustie nu vom puteu luce; cu
nsu cu neminciousu guiu lui zice: ,Fuiu de mine nimic nu pute(
su luce(. Si de vieme ce luiu dnsul nu putem nimicu, iuiu lui
tiebuie su-i zicem cu culduiu, dintiu udncul inimii, su ne
miluiuscu dupu muieu milu su i dupu mul(imeu nduiuiiloi sule
i su ne descopeie oclii sulletului i ui tiupului, cu su putem
piicepe minunile sule; su scoutu din tiupuiile noustie, ceste de
cuine, inimile cele de piutiu i su ne deu inimu de tiup cu su ne
temem de dnsul i su ne iuim de poiuncile lui. Su ne lumineze
inimile noustie cu i ule upostoliloi, su ne ntuieuscu de puiuieu
usupiu viumuiloi notii celoi vuzu(i i nevuzu(i, su ne ndiepteze
pie culeu poiunciloi sule i su ne deu sliit bun, cu de puiuieu su
lie muiit i piosluvit n vecii veciloi. Amin.
20 Anrim lvircanu|
CAZANIE LA ADORMIREA PREASFINTEI NASCATOAREI
DE DUMNEZEU
Poltu i diugosteu ce vuz lu uceustu cinstitu i slntu udunuie
mu ndeumnu i netiind u voibi, mucui cu voibu meu nu iuste
viednicu niciodutu cu su ndulceuscu cu vieun miloc uuziiile
uscultutoiiloi, iui ncu domnul Hiistos, cuiele uu sutuiut cu S
pini S.000 de sullete i uu ndieptut suiuciiu i neputin(u uceni-
ciloi lui cu bogu(iiu duiului suu, ucelu i nuinteu diugostei
voustie, piin milocul voibeloi mele cele neiitoiicite vu ntinde
musu dulovniceuscu.
De multe oii uu stutut n socoteulu meu, cu douiu u puteu ullu
cevu nou su zic ntiu cinsteu i luudu pieuslintei Nuscutouiei de
Dumnezeu i puiuieu leciouiei Muiiei, duiu n-um putut ullu
nimicu. Nu douiu cu nu sunt cuvinte multe i de multe leliuii de
voibe u su giui ntiu luudu muiiiei ei, ci pentiu cu liind minteu
meu tuibuiutu de noiul netiin(ii i mui vitos ntunecutu de
socoteulu dumnezeetiloi i pieuluminuteloi ei duiuii, mi
nliuntez i-mi ticuloesc neviedniciiu i netiin(u nvu(utuiii mele.
Cu de vieme ce cei nvu(u(i i pedepsi( ntiu bunutu( stuu de su
miiu de muiiieu ei, duiu eu, cel nenvu(ut i depuite de toute
bunutu(ile, ce voiu luce?
Diept uceiu duiu, mi cuut i lui'de voiu meu u conteni de u
mui iscodi su ullu nul(imeu lecioiiei ei, ntiu cuie ucu unevoe su
sue gnduiile omeneti i udncimeu duiuiiloi ei, cuiele nu su
pot vedeu lesne nici cu oclii ngeieti, ci numui cu ucel titulu ce
i s-uu dut mui nuinte de to( vecii de lu puiintele cel luiu de nceput
i vecinicul Dumnezeu, piin milocul ngeiului Cuviiil. Acelu i
eu cu cuceiie i cu multu liicu l voi zice, ntiu luudu i cinsteu ei:
,Bucuiu-te ceiu ce eti plinu de dui, Domnul e cu tine. Cu mui
muie i mui luudut i mui cinstit titulu dect ucestu nu s-uu dut
din veci, nimunui, nici su vu du pnu n veci, luiu numui ei; cu uu
ullut lui nuinteu lui Dumnezeu, cuie n-uu ullut ultu niciodutu,
CUPRINS
21 uidanii
dupu cum i-uu zis ngeiul. Iuiu de su vu ullu i vieun (peiieigos),
udecu piepuitoiiu su zicu cum cu uceste cuvinte, de nu cu ucest
miloc, iui nti-ult clip s-uu zis i lu ul(ii, piecum su vede n multe
locuii ule slintei Scripruri, cu nti lu ul putiuleu cup ul Fuceiii
zice pentiu Avel: ,Cu cuutu Dumnezeu usupiu lui i usupiu
duiuiiloi lui; pentiu Enol: ,Si lu, zice, bine plucut lui Dumnezeu
i nu su ullu pentiu cu l-uu mutut pie dnsul; pentiu Noe: ,Cu uu
ullut lui nuinteu domnului Dumnezeu i-l puzi de potop; pentiu
Aviuum: ,Cu ciezu, zice, pie Dumnezeu i i su socoti lui ntiu
dieptute i-l lucu puiinte u multe neumuii; pentiu Iosil: ,Cu eiu
Domnul cu dnsul i vuisu usupiu-i milu i-i dede lui lui; pentiu
Moisi, cu i-uu zis: ,Si cuvntul ucestu cuiele ui zis tu (i-l voiu luce
pentiu cu ui ullut lui nuinteu meu i te tiu dect pie to(i; pentiu
Duvid, cu i-uu zis: ,Allut-um om dupu poltu inimii mele, pie liul
lui Iese, cuiele vu mplini toute ceieiile mele.
Si pentiu cu su nu mui lungesc cu voibu, tutuioi pioiociloi i
tutuioi slin(iloi i celoi mui nuinte de lege i celoi dupu lege li
s-uu zis cuvinte de bucuiie, piin milocul ngeiiloi i li s-uu dut
de lu Dumnezeu dui i milu, nsu ucopeiit.
Iuiu slintei Feciouiei s-uu dut cuvntul bucuiiei ceii udevuiute,
cuie iuste mui piesus dect toutu minteu, n sluvu i n cinste mui
veselitouie, coviind pie to(i cu duiul i cu milu ,Bucuiu-te ceiu
ce eti plinu de dui. Domnul e cu tine. Si nu numui pentiu bucuiiiu
uceustu ce i s-uu dut su leiicete de toute neumuiile, ce i pentiu
numele ei cel pieucinstit ce i s-uu duiuit, de su numete Muiium.
Cu piecum iuste numele Fiiului ei mui piesus dect toute numele,
dupu cum zice leiicitul Puvel: ,Si i-uu duiuit lui nume cuie iuste
pieste tot numele, uu i numele ei iuste pieste tot numele,
dupu ul lui Iisus.
Si piecum ntiu numele lui Iisus su pleucu tot genuncliul celoi
ceieti i celoi pumnteti i celoi de supt bezne, uu iuste i iu,
mui cinstitu n cei dect leiuvimii i mui sluvitu luiu de usumnuie
dect seiulimii i pie pumnt mui nclinutu i mui leiicitu cu o
22 Anrim lvircanu|
mpuiuteusu u lumii, de to( ciedincioii pumntului i supt bezne
mui stiunicu i mui nliicoutu usupiu diuciloi dect to(i slin(ii;
ntiu cuie nume Muiium, dupu u meu pioustu socoteulu, n(elegem
cum cu cupiinde n sine tiei luciuii: unu pentiu cu liind numele
ucestu de tiei (siluves), udecu de tiei nuguii, su n(elege cum cu
uu nuscut o lutu u slintei tiooi(e, pie Fiiul i cuvntul lui
Dumnezeu; u doou cu uie lietecuie nuguie cte 2 slove i su
n(elege cele douo liii ule lui Hiistos, udecu ceu dumnezeiuscu i
ceu omeneuscu; u tieiu cu sunt 6 slove de toute nti-ucest nume,
cu cuiele n(elegem cele 6 tuini muii i pieste liie, udecu
blugoveteniu, nuteieu, botezul, mouiteu pie ciuce, nviiuieu i
nul(uieu lu ceiiu. Cu blugoveteniu s-uu descopeiit tuinu ceu mui
nuinte de to( vecii uscunsu; cu nuteieu s-uu mpucut ceiiul cu
pumntul, udecu Dumnezeu cu omul; cu botezul ne-um mbiucut
cu luinu nestiicuiiunii; cu mouiteu ni s-uu dut viu(u; cu nviiuieu
ni s-uu dut bucuiiiu i cu nul(uieu lu ceiiu, udeiiu de-u dieuptu lui
Dumnezeu, Tutul.
Aideieu i n cuvintele cele de bucuiie ce i-uu zis ngeiul:
,Bucuiu-te ceiu ce eti plinu de dui, Domnul e cu tine, iui
n(elegem numele pieuslintei tioi(e. Cu n cuvntul ce zice: bucuiu-
te, su n(elege Fiiul, cu el iuste toutu bucuiiiu lumii; n cuvntul
ce zice: plinu de dui, su n(elege Dulul Slnt, piin cuie su duu
toute duiuiile i n cuvntul cel ce zice: Domnul e cu tine, su
n(elege Tutul, cu el iuste Domnul u toute, vuzuteloi i nevuzuteloi.
Dumnezeu nsu, cuiele numui cu un cuvnt uu lucut i uu zidit
toute luciuiile cele vuzute i nevuzute, poute cu udevuiut, cu ceu
desuviit u lui pieputeinicie, su lucu stele mui luminouse dect
ucesteu ce stiulucesc pie ceiiu i lunu mui iscusitu dect uceustu
ce ne povu(uiute noupteu i souie mui stiulucitoiiu i mui luminut
dect ucestu, cuiele stinge cu luminu lui toute celiululte lumini i
ceiiuii mui muii i mui luigi n iotocolime i pusuii mui cu dulce
glusuii i lloii mui cu multe miiosuii i copuci mui nul(i i mui
ioditoii i vntuii mui sunutouse i vuzduluii mui de lolos i
23 uidanii
liuiu mui multe lu numui i mui de multe leliuii i mui multe
lumi dect uceustu ce lucuim poute su zideuscu n muiime i n
meteiug mui minunute; iuiu o zidiie cuie su coviuscu n
viednicie pie Muicu lui Dumnezeu nu vu puteu su lucu niciodutu,
mucui cu iuste pieuputeinic. Pentiu cu piecum nu iuste cu putin(u
nu zic su socoteuscu, ce nici cu minteu su gndeuscu netine o
liin(u mui cuviousu i mui nultu dect dumnezeiieu, uu nici o
zidiie mui coviitouie dect uceiu ce uu nuscut pie un Dumne-
zeu cuiele s-uu lucut om. Cu pie dnsu o uu ules Dumnezeu, mui
nuinte dect toutu zidiieu, pentiu cu su-i lie lucu vecinic, dupu
cum giuiute Duvid: ,Aceustu iuste odilnu meu n vecii veciloi i
nti-nsu voiu lucui, pentiu cu o um ules.
Aleusu iuste, cu udevuiut, cu souiele, pentiu cu iuste ncununutu
cu toute iuzele duiuiiloi dumnezeeti i stiulucete mui vitos
ntie celelulte lumini ule ceiiului.
Aleusu iuste i liumousu cu lunu, pentiu cu cu luminu slin(eniei
stinge celelulte stele i pentiu muieu i minunutu stiuluciie de
toute iieuguiile steleloi celoi de tuinu su cinstete, cu o mpuiuteusu.
Aleusu iuste cu ievuisutul zoiiloi, pentiu cu iu uu gonit noupteu
i toutu ntuneiecimeu pucutului i uu udus n lume ziou ceu
puitutouie de viu(u.
Aleusu iuste, cu iuste izvoi cuiele cu cuigeiile ceietiloi bunutu(
udupu slntu biseiicu i tot sulletul cietinesc.
Aleusu iuste, cu iuste clipuios cuiele cu nul(imeu coviute
ceiiuiile i pentiu miiosul cel din liie s-uu uiutut depuite de toutu
stiicuciuneu.
Aleusu iuste, cu iuste ciin, cu mucui de uu i nuscut ntie
muiucinii nenoiociiii ceii de obte, iui nu -uu pieidut niciodutu
podoubu ulbiciunii.
Aleusu iuste cu iuste noi cuiele n-uu ispitit nici o gieime u
pucutului.
Aleusu iuste, pentiucu iuste leciouiu mui nuinte de nuteie,
leciouiu n nuteie, leciouiu i dupu nuteie i iuste o udncime
24 Anrim lvircanu|
nepieceputu u bunutu(iloi i o icounu nsulle(itu u liumose(iloi
celoi ceieti. Iuste o giudinu ncuiutu dintiu cuie uu eit llouieu
ceu neveteitu i lntnu pecetluitu, dintiu cuie uu cuis izvoiul
vie(ii, Hiistos.
Pie uceustu uu vuzut-o Moisi n muntele Sinuei, cu un iug upiins
i nu uideu.
Pie uceustu uu vuzut-o Auion, cu un toiug nlloiit i plin de
ioudu.
Pie uceustu uu vuzut-o Iucov, cu o scuiu ntuiitu, din pumnt
pnu n ceiiu i ngeiii lui Dumnezeu su suiiu i su pogoiiu pie
dnsu.
Pie uceustu o uu vuzut-o Iezecliil cu o uu ncuiutu, piin cuie
nimeneu n-uu tiecut.
Pie uceustu o uu vuzutu-o Cledeon, cu o lnu, Avvucum cu o
dumbiuvu umbiousu, Duniil cu un munte i Solomon cu un put.
Aceustu ustuzi su mutu de pie pumnt lu ceiiu; lusu ntiistu-
ciuneu i su duce lu bucuiie, lusu cele de os i piiimete cele de
sus; lusu cele stiicuciouse i ctigu cele nemuiitouie i vecinice.
Astuzi du pieuslnt sulletul ei n minile Fiiului ei i cu cntuii
ngeieti i upostoleti su petiece cinstit tiupul ei n sutul
Cletlsimuni, spie ngiopuie.
Astuzi ceiiul ntinde snuiile sule i piiimete pie ceiu ce uu
nuscut pie celu ce nu-l ncupe toutu zidiie.
Astuzi su minuneuzu toute puteiile ceieti, zicnd unu cutiu
ultu: cine iuste uceustu ce su sue din pustiiu, udecu de pie pumnt,
lu ceiiu? Cine iuste uceustu cuie su ivete cu zoiile, liumousu cu
lunu i uleusu, cu souiile? Cine iuste uceustu ce su sue de pie
pumnt n ceiiu, ulbitu, nlloiitu, ntiu cuie lulu nu iuste? Rudicu(
poi(ile voustie, zic cetele cele ngeieti, unu cutiu ultu i cu cntuii
de luudu piiimi( pie mpuiuteusu ceiiului i u pumntului, cuie
vine, su lucuiuscu den u dieuptu mpuiutului Dumnezeu, cu
mbiucuminte cu uui mbiucutu, mpistiitu, dupu cum zice Duvid,
cuci uceustu iuste ceiu ce uu mpucut ceiiul cu pumntul i pie
25 uidanii
Dumnezeu cu omul. Aceustu iuste bucuiiiu celoi diep(i i nudediu
celoi pucutoi.
Pie uceustu, duiu i noi, cu to(ii tiebue cu diugoste, cu cuceiie,
cu inimu cuiutu i cu cntuii de luudu su o cntum i su o luudum,
cu pie o Muicu u lui Dumnezeu i cu bucuiie sulleteuscu su
piuznuim udoimiieu ei. Ce, o Muicu Feciouiu, ucest noiod ce stu
nuinteu muiiiii-tule, vuznd nul(imeu cuiu(eniei tule i cunos-
cndu- ei neviedniciiu i smeieniiu loi, nu ndiuznesc, luiu de
milocitoiiu cu su-( uducu cuzutu nclinuciune i mul(emitu, pentiu
multele luceii de bine i su se iouge cu su te milostiveti usupiu
loi. Pentiu uceiu eu, neviednicul i mult pucutosul iobul tuu,
liindu-le tutu sulletesc, induit de Fiiul tuu, piin milocul mieu
su iougu cu to(ii, cu culduiu, dintiu udncul inimii zicnd: stupnu
de Dumnezeu nuscutouie, mpuiuteusu ceiiului i u pumntului,
cinsteu i sluvu cietiniloi, ceiu ce eti mui nultu dect ceiiuiile i
mui cuiutu dect souiele. Feciouiu pieuluudutu, nudediu celoi
pucutoi i liniteu celoi butu(i de vuluiile pucuteloi, cuutu usupiu
noiodului tuu, vezi moteniieu tu, nu ne lusu pie noi, pucutoii,
ci ne puziute i ne mntuiute de vicleuguiile diiuvolului, cu
ne-uu mpiesuiut scibele, nevoile, iuotu(ile i necuzuiile. Du-ne
mnu de uutoiiu, Feciouiu, cu peiim. Nu te nduiu de noi, cu pie
tine te uvem uututouie i lu tine nududuim, cu cu iuguciunile
tule cele pieuputeinice i nebiiuite, su mblnzeti, pie Fiiul tuu
usupiu noustiu, cu su- ntouicu milu su ceu bogutu spie noi; i
ncu iougu cu culduiu, cu su deu puteie dintiu nul(imeu lucuului
suu i pieuluminutului nostiu domn, pie cuiele pioniiu su l-uu
ules i l-uu pus pieste ucest noiod, cu su poutu cliveinisi cu
n(elepciune ntieugu tuimu ce i s-uu nciedin(ut, n mul(i uni
luminut, cu leiicitu sunutute i su o upeie de lupii cei vuzu( i
nevuzu(. Su puzeuscu i toutu cinstitu uceustu boeiime de toute
piimediile i de toute viicleuguiile vicleunului i su le deu
diugoste, uniciune, spoi i uutoiiu ntiu toute; i su ne nviedniceuscu
pie to( de obte cu su petiecem toutu viiu(u noustiu cinstitu, cuiutu
26 Anrim lvircanu|
i luiu de piilunu, cu cu o guiu i cu o inimu pie dnsul de puiuieu
su-l muiim i (ie su zicem: ,Bucuiu-te ceiu ce eti plinu de dui,
Domnul e cu tine.
LA DUMINECA VAMESULUI, CUVANT DE INVA|ATURA
Poltu ceu muie i diugosteu ceu cuiutu, iui mui vitos su zic,
dutoiiiu ceu puiin(euscu ce um cutiu diugosteu voustiu m-uu
ndemnut ustuzi de um venit uici, pentiu cu su vu ceicetum
sulletete, de vieme ce m-uu induit Dumnezeu cu pie un
neviednic su vu liu pustoi i puiinte sulletesc i nvu(utoiiu lu
luciuiile cele ce ui li spie lolosul mntuin(ii sulleteloi voustie.
Pentiu cuie luciu uve( dutoiie cu to(ii, de lu mic pnu lu muie, su
mu uscultu( lu cele ce vu nvu( de bine i de lolos, cu uceu uscultuie
nu o luce( mie, ci lui Hiistos, dupu cum zice lu 10 cupete ule
Lucui: ,Cel ce uscultu pie voi, pie mine uscultu i cel ce su leupudu
de voi, de mine su leupudu,. Aideieu i leiicitul Puvel zice lu 13
cupete cutiu oviei: ,Fiu(iloi, plecu(i-vu nvu(utoiiloi votii i vu
cuceii( loi cu piivegliuzu pentiu sulletele voustie, cu cum ui li su
deu cuvnt, cu cu bucuiie uceustu su lucu, iui nu suspinnd, cu nu
iuste de lolos vouo uceustu.
Diept uceiu n-um piegetut, nici um lenevit, cu su nu luc dutoiie,
dupu poiuncu stupnului i nvu(utoiului nostiu Hiistos, cuiuiu
mu i iog cu su-m deu puteie su vu pociu spune cevu de lolos; ci
vu poltim de uscultuie.
Piecum un om cusnic, vind cu su sumene giu cuiut n loldu
lui, pune multu nevoin(u de-l ceine i-l cuiu(u de neglinu i de
ultele, uu i slin(ii puiin(ii notii uu pus multu nevoin(u de uu
ceinut cu ciuiul clibzuelii toutu slntu Scriprurd i uu ules cu
nite giu cuiut din toute bunutu(ile cte ui puteu li uceste tiei
bunutu( muii: ciedin(u, nudediu i diugosteu i le-uu sumnut n
loldu slintei biseiici, udecu n udunuieu i n inimu celoi
CUPRINS
27 uidanii
ciedincio. Si uie dutoiie lietecuie cietin u le (ineu i u le luce,
cuci luiu uceste tiei bunutu( nu iuste cu putin(u nici cu un miloc
su se mntuiuscu cietinul, mucui de ui zice cine ce vu vieu, cuci
ucesteu sunt temeele cietinutu(ii. Cu piecum nu iuste cu putin(u
u tiui netine pie pumnt luiu de liunu tiupeuscu i luiu de
mbiucuminte i luiu de somn, uu nici luiu de uceste tiei bunutu(
cuiele sunt, piecum um zis i mui sus, ciedin(u, nudedeu i
diugosteu. Ce nti voiu zice pu(ine cuvinte pentiu nudede i
pentiu diugoste, upoi voiu zice, pie uimu i pentiu ciedin(u, mui
pie luig.
Nudedeu iuste o ndiuzneulu udevuiutu cutiu Dumnezeu, dutu
n inimu omului, din dumnezeiuscu stiuluciie, cu su nu su
deznududuiuscu niciodutu de duiul lui Dumnzeu, ci su lie
nciedin(ut cum cu vu luu, piin pocuin(u, eituciune pucuteloi i
veiice ultu ceieie, suu tiecutouie, suu vecinicu. Si iuste nudediu
de 2 leliuii: unu bunu i ultu ieu. Bunu iuste uceiu cnd nududu-
iute cinevu lu Dumnezeu su se mntuiuscu, suu ult bine ce vu su
petieucu, cu nici ostenete, nici cleltuiute nimic, cum zice Duvid,
cu: ,Cel ce nududuiute spie Dumnezeu milu l vu ncungiuiu.
Reu iuste uceiu cnd nududuiute cinevu lu om su-i lucu vieun
bine, suu vieo ndemnu lu luciuiile ceste tiecutouie ule lumii,
cuie nudede iuste mincinousu i deuitu, cum zice iuiu Duvid:
,Nu vu nududui( pie boiuii, pie liii oumeniloi, lu cuiii nu iuste
mntuiie. Aideieu zice i Solomon: ,Blestemut su lie tot cel ce
nududuiute spie om.
Diugosteu ncu iuste o uniie u mul(i nti-unu i cule cutiu
Dumnezeu i vil tutuioi bunutu(iloi, dupu cum o udeveieuzu i
leiicitul Puvel lu 13 cupete cutiu coiintleni, zicnd: ,Dect ciedin(u
i dect nudediu iuste mui muie diugosteu. Si iuste i uceustu
de 3 leliuii: unu dumnezeiuscu, ultu liieuscu i ultu putimitouie i
ieu. Diugosteu ceu dumnezeiuscu iuste uceiu ce zice lu A dooa
|cgc, lu 6 cupete: ,Su iubeti pie domnul Dumnezeul tuu i pioci;
iui ceu liieuscu iuste ceiu ce iubesc puiin(ii pie lii i liii pie puiin(i
28 Anrim lvircanu|
i lietecuie pe iudu su i pe piiiutenii sui. Iui pentiu diugosteu
ceu putimitouie i ieu, nu vom zice nimic, pentiu cuci lietecuie
n(elept i temutoiiu de Dumnezeu o cunoute cu nu e bunu; i
pentiu uceiu, lipseuscu voibu ei de lu miloc, cu su nu ne spuicum
uuzul.
Ciedin(u iuste liin(u celoi nududuite i luciuiiloi celoi ce nu
su vud dovediii, dupu cum zice upostolul Puvel: ,Si luiu de ciedin(u
nu iuste cu putin(u nimeni su se mntuiuscu, piecum vedem
uceustu lu to( slin(ii i lu to( diep(ii cei mui nuinte de lege i cei
de dupu lege. Cu pentiu ciedin(u loi ceu dieuptu uu ullut lui
nuinteu lui Dumnezeu i uu lucut minuni muii i pieste liie, lucnd
lolos i loi i ultoiu; i eiu de puiuieu oclii lui Dumnezeu usupiu
loi i cu uieclile lui uscultu iuguciunile loi, dupu cum zice Duvid.
Aideieu i n slntu Fvangnc|ic vedem, n bogute locuii, cu
cei ce meigeu lu domnul Hiistos, cu ciedin(u, uuziiu din guiu lui:
,Dupu ciedin(u voustiu su se lucu vouo i ndutu su tumuduiu,
vei de ce boulu ui li lost. Si putem luu pildu i de pe vumeul
ucest de ustuzi, ce pomenete slntu Fvangnc|ic, cu butndu-
pieptul i zicnd cu ciedin(u: ,Doumne, lii milostiv mie,
pucutosului su pogoi ndieptut.
Duiu noi, ucum, cu ne numim cietini, de pe ce lupte bune
socoti( cu ne vom puteu uiutu cietinututeu i blugocestiiu ce uvem
i su lim ule i despui(i( de neumuiile ce zicem noi cu sunt pugni?
Cu de vom zice: de pe ciedin(u, ne nulum, cu noi ciedin(u nu
uvem: cu de um uveu ciedin(u um iubi pie Dumnezeu i um puzi
cuvintele lui i um luce, dupu putin(u, poiuncile lui. Cu zice lu
Ioun, n 14 cupete: ,De mu iubete netine, cuvntul mieu vu
puzi. Iui noi, n loc de u-l iubi i u-i puzi cuvintele l nuium i-i
(inem cuvintele de is i de butocuiu, cu cnd ui li nite busne.
Iui de mu ve( ntiebu, n ce clip l nuium, su vu spuiu: cnd
nuium de lege pie cinevu, pie Dumnezeu nuium. Cu v-um spus
mui sus, cu ciedin(u iuste numui de un lel i to( oumenii cied n
Dumnezeu, cu Dumnezeu iuste liugeu i lucutoiiul legii; i pentiu
29 uidanii
cuci nuium legiu, nuium pie Dumnezeu i pentiu uceiu, iutu
duiu, cu n-uvem ciedin(u.
De vom zice de pe nudiude, cu suntem ulei din pugni, nici
uceustu nu o uvem, cuci cu de um uveu ciedin(u, poute douiu cu
um uveu i nudiude, cu v-um spus mui sus cu nti iuste su cieuzu
netine n Dumnezeu, upoi su nududuiuscu.
De vom zice de pe diugoste, cu suntem ule din pugni, nici
uceiu nu o uvem, cu zice Iounn: ,De vu zice cinevu cu iubete pie
Dumnezeu i pie liutele lui l uiute, mincinos iuste; cu de vieme
ce nu iubete pie liutele lui, cu-l vede, dui pie Dumnezeu, cu nu-l
vede, cumu-l vu puteu iubi? Si iutu, duiu, cu piecum zic cu
neuvnd diugoste ntie noi i nepoltindu-ne binele unul ultuiu,
dupu poiuncu lui Dumnezeu, n-uvem nici ciedin(u, nici nudiude,
nici diugoste i suntem mui iui, su mu eitu(, dect pugnii. Cu
zice upostolul Puvel: ,Limbile n-uu lege i luc ule legii. Iuiu noi,
uvnd lege, lucem tot mpotiivu legii i suntem mui pucuto dect
toute neumuiile i dect toute limbile. Si pute( cunoute uceustu,
cu iuste uu cum zic, cu ce neum nuiu cu noi, de lege, de ciuce,
de cuminecutuiu, de moi(i, de comnduie, de lumnuie, de su-
llet, de moimnt, de colivu, de piescuii, de ispovedunie, de botez,
de cununie i de toute tuinele slintei biseiici i ne ocuim i ne
butocoiim noi nine legiu?! Cine din pugni luce uceustu, suu
cine- muscuiete legiu cu noi? Ouie nu nuium cu ucestiu toute
pie Dumnezeu? Ouie nu ocuim cu ucestiu poiuncile lui? Cu el
singui ne-uu uiutut i ne-uu nvu(ut uceste tuini, cu piin milocul
loi su ne cuiu(im de pucute i su-l nblnzim usupiu noustiu lu
scibe i lu nevoi.
Duiu noi, deucu uuzim pie cinevu cu nuiu [n uiuminte] de
cele ce um zis, n loc de u-l ceitu i u-l nliuntu, cu pie un om
lui'de socoteulu, nouo ne puie bine i idem. De sunt ucestiu
luciuii cietineti, zicu cine uie Dumnezeu.
Incu, pe lngu ucestiu toute, mui uduogem cu iuututeu cu pie
puiin(ii notii i ocuim i-i butem; pie butini i necinstim, pie
30 Anrim lvircanu|
domni i pie boieii i blestemum, pie uilieiei nu-i (inem inti-o
nimicu, pie culuguii i clevetim, pe pieo( i ocuim, beseiicile le
(inem cu nite giuduii i cnd meigem lu dnsele, n loc de u
uscultu slubele i u ne iugu lui Dumnezeu, su ne iuite pucutele,
iui noi voibim i idem i lucem cu ocliul, unul ultuiu mui iuu
dect pe lu ciciume. Suibutoiile i piuznicile nu le (inem, cu o
nimicu, ci utunceu lucem cele mui iele, de bucuium pe diucul i
utunce vindem i cumpuium.
Si n scuite voibe, ne-um ubutut cu to(ii din culeu dieptu(ii i
mpieunu ne-um netiebuit, dupu cum zice Duvid i nu suntem
pnu ntiu unul u cunoute i u ceicu pie domnul. Cuci liind oibi(
de deuituciunile cele lumeti, nu ne bucuium lu ultcevu lui' numui
lu luciuiile ntuneiicului veucului ucestuiu; i suntem poini( cu
to(ii spie iuutu(, cu o ioutu cnd du de vule i nu su poute opii i
suntem to(, cu totul, cu nite dobitouce necuiute, tuvulindu-ne
n iusluciunile cele spuicute i de nimicu.
Si ucestiu toute nu su tiug dinti-ultu, luiu numui din neciedin(u
noustiu; cu ni s-uu mpietiit inimile ntiu iuutu(, cu u lui luiuon i
umblum, cu nite cui siiepi, lui' de zubulu i lui'de iuine, pnu
vom cudeu nti-o vieo piopustie i vom peii. Cu uceste lupte ne
luudum cu suntem cietini! O, vui, de cupetele noustie! Si cu
cietinututeu ce uvem poute cu vom li socotind cu numui cuci ne
numim cietini ne vom spusi! Bu! Ci mui muie osndu vom su
luom, de nu ne vom pocui i de nu ne vom lusu de iuutu(ile
noustie. Cu zice Hiistos: ,Nu cei ce-m zic mie Doumne, Doumne,
voi ntiu ntiu mpuiu(iiu ceiiului, ci cei ce luc voiu meu. Spune(i-
mi, iogu-vu, cu eu poute cu-m voiu li etit din liie, cuie voe u lui
Hiistos lucem, suu cuie poiuncu (inem? Eu nu poci cunoute
ultcevu, lui' numui un nume uscut i sec, ce uvem lui' de nici o
luptu bunu. Si ncu stum de ne miium cuci nu ne luce Dumnezeu
pe voiu noustiu pentiu cuci ne numim cietini! Bu ncu bine cu nu
ne piupudete cu pe sodomiteni, cu vedem depuituieu lui
Dumnezeu cu oclii notii i cunoutem cu din iuutu(ile noustie
31 uidanii
ne vin uttu leliuii de boule i utteu leliuii de moi(i i ulte nevoi
i scibe i nicidecum nu ne venim n liie, cu su ne puiusim de
iuutu(ile noustie.
Ci iutu, cu vu zic, iubi(iloi miei i vu nvu( cu liicu lui Dumne-
zeu, cu un puiinte sulletesc i pustoiiu ce vu sunt, su vu veni( n
liie i su vu cui(i de luciuiile cele necuviouse, cu Dumnezeu iuste
milostiv i deucu vu vedeu ntouiceieu noustiu i pocuin(u ceu
bunu, ne vu eitu. Cu zice piin iostul Isuiei: ,Intouice(i-vu cutiu
mine i mu voiu ntouice i eu cutiu voi.
Si vu poiuncesc tutuioi, c( sunte( cu meteiug i cu negu(utoiii,
veii de ce bieuslu, cu de ucum nuinte, duminecile i suibutoiile
cele muii ce su numesc domneti i ule Muicui Piecistii i u unoiu
din slin(ii cei numi(, su vu nclide( piuvuliile i nici su vinde(,
nici su cumpuiu( nu numui de lu cietini, ce nici de lu tuici, nici
de lu ul(ii, nici su luciu( i piecum zic su luce(, cu nelucnd su ti(
bine cu vu voiu pedepsi beseiicete, cu piuvilu i pie dieptute,
nelucndu-vu nici o nupuste. Si ncu, pie cuiii su voi uiutu seme(i
i tuii de cup i nu su voi supune dieptu(ii i poiuncii beseiiceti
i vom pedepsi i cu domniiu.
Si nimeni su nu socoteuscu, din voi, i su zicu n inimu lui:
duiu ce tieubu uie vludicu cu noi, nu- cuutu vludiciiu lui, ci su
umestecu ntiu ule noustie? De n-u( tiut pnu ucum i de n-uu
lost nimeni su vu nve(e, iutu cu ucum ve( ti cu um tieubu cu to(
oumenii c( sunt n Tuiu Rumneuscu, de lu mic pnu lu muie i
pnu lu un copil de ((u uluiu din pugni i din ceiu ce nu sunt de
o lege cu noi; cuci n seumu meu v-uu dut stupnul Hiistos su vu
pusc sulletete, cu pie nite oi cuvntutouie i de gtul mieu
spnzuiu sulletele voustie i de lu mine vu su vu ceuiu pie to(, iui
nu de lu ul(ii, pnu cnd vu voiu li pustoiiu.
Ci vu cuutu n scuite cuvinte su mu uscultu( de ve( li cietini i
de vu (ine( ui lui Hiistos, cu piecum nu pot li oile lui'de pustoiiu,
uu nici noiodul lui'de uilieieu i veiice vu pusu cuivu lu cele
sulleteti, uleige lu mine cu lu un puiinte, cu-l voiu vindecu, cu
32 Anrim lvircanu|
uutoiiul lui Hiistos.
Incu poute su zicu lietecine din voi, n gndul suu: duiu noi
uvem nevoi giele usupiu noustiu i nu putem su lucem uceste ce
zici; ci eu ncu zic cu iuste uu i ciez. Numui lu gieul ucelu sunt i
eu puitu i nti-ucel ug ce tiuge( voi, tiug i eu; duiu n-um puteie
su zic nici su gndesc uu, cuci cu piecum ceie mpuiutul dudi de
lu noi, uu ne ceie i Dumnezeu ciedin(u i lupte bune. Cu zice
Hiistos lu Fvangnc|ic: ,Du( ule clesuiiului, clesuiiului i ule lui
Dumnezeu lui Dumnezeu. Su nu socoti( cu-i vu li milu lui
Dumnezeu de noi, su ne iuite pentiu cuci uvem nevoi, deucu nu
vom luce dupu putin(u i poiuncile lui, ce ne vu bugu de unde nu
vom puteu su mui eim. Ci su lusum nuiuvuiile cele iele i obiceele
cele necuviouse, cu douiu s-ui milostivi Dumnezeu usupiu noustiu
su ne iuite i su ne cliveiniseuscu cu milu lui ceu bogutu, cuiuiu
mu i iog su tipuieuscu i su pecetluiscu n inimile voustie ucestiu
cte v-um voibit, cu su nu le uitu(, ci, dupu putin(u de puiuieu su
le luce( i piecum n(elep(ete pie cei oibi i pie cei sluimu( i
ndiepteuzu uu su ne n(elep(euscu i pie noi i su ne ndiepteze
pie culeu ceu dieuptu u mntuin(ii, cu de puiuieu su muiim i su
piosluvim numele lui cel slnt i pieuslnt. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA LA STRETENIIA DOMNULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS
A povesti luciuii minunute, iuste dutu oumeniloi celoi nvu(u(.
A ndulci cu voibu uuzuiile uscultutoiiloi, iuste dutu iitoiiloi. A
descopeii tuini muii i pieste liie, iuste dutu celoi ce sunt
desuviit ntiu bunutu(i. Iui n mine, neullndu-se nici unele de
ucestiu, nu vu puteu nimeni su uuzu nimic de lolos.
Diept uceiu, cu multu ulunie mi ticuloesc neviedniciiu i-m
cuut i lui' de voiu meu u tuceu, iui upoi cunoscndu-mi dutoiiu
ce um i temndu-mu cu su nu cuz n osndu slugii cei viclene, cu
CUPRINS
33 uidanii
cuviin(u iuste, dupu putin(u, su povestesc de-u puiuieu luciuiile
Domnului, cuiuiu mu i iog, cu multu umilin(u, su-m dezlege
gnguviiu limbii i su-mi lumineze minteu, cu su poci zice pu(ine
cuvinte ntiu sluvu lui ceu negiuitu. Ci vu poltesc de uscultuie.
Cum cu iuste lecioiiiu o bunutute muie, nultu i minunutu,
iuste luciu dovedit i nlu(iut lu cei n(elep(i; pentiu cuie nu
sunt eu viednic u giui i u luudu muiiiile ei. Iui pentiu cuci
piuznicul de ustuzi uduce lu miloc, cu o cununu neveteitu, toutu
sluvu lecioiiei, desuviit i o pune nuinteu liiloi celoi liuni(i cu
liunu ceu sulleteuscu, ne ndeumnu, dupu putin(u, u zice pu(ine
cuvinte pentiu dnsu. Astuzi su declide slutul pioiociloi celoi
dumnezeeti i semnele cele nclipuite ule pieusluvitei zile
ucetiiu, mpieunu cu sliitul loi, su piopoveduesc udunuiii cei
beseiiceti. Astuzi, sliitul cel udevuiut ul slutului celui din ceput,
piin lupte cu muiiie lumii s-uu uiutut. Astuzi, sluvu Domnului i-
u slintei Feciouie descopeiit o piivim. Astuzi, bucuiiiu ceu ceieuscu,
pie cuie toute neumuiile cu diugoste o uteptu, slntul piuznic
de ustuzi o du neumului omenesc. Au tiecut cele vecli i uu nlloiit
cele nouo, cuiele nu se mui nveclesc. Nu mui stupnete de pe
ucum poiuncu ceu tuie u legii, ce milu Domnului mpuiu(ete;
pie to(i i tiuge lu sine, cu mntuiie i ndelung iubduie, nici
pedepsete, cu pie Ozun ucelu odiniouiu cuiele uu ndiuznit de s-
uu utins de cuie nu eiu su se utingu.
Cu Dumnezeu, pie to( cliemnd lu sine, liicu nu poute su
zuticneuscu. Stiigu zicnd: ,Veni( dupu mine to( cei osteni( i
nsuicinu(. Si cine nu vu uleigu? Intiu ule sule uu venit Domnul,
nu piin umbiu, ci cliui i nlu(iut su uduce, cu pie un uituvnic
pie pumnt, cu pollulu de siciiiul cel nsulle(it, udecu de slntu
Feciouiu, de cuie siciiu s-uu utins vumeul i s-uu ndieptut, s-uu
upiopiut cuivu i s-uu lucut cuiutu, s-uu lipit bubosul i s-uu
tumuduit. Acest siciiiu pie nimeni nu uiute, pie nimeni nu
gonete, de nimeni nu su scibete, nici su leiete u duce cele
mntuitouie i pie nimeni nu luce puitu-stiicuciunii, cu iubitoiiul
3 Antim Iviieunul. Didulii
34 Anrim lvircanu|
de oumeni, Dumnezeu, su odilnete nti-nsu. Acetiu sunt
duiuiile milii cei nouo. Aceustu s-uu lucut nti supt souie (nou),
cuie nu s-uu mui lucut, nici su vu mui luce. Cu uceiu ce iduise
Dumnezeu, pentiu multu milostiviie i nduiuie ce uveu cutiu
noi, uu venit nsu i uu mplinit pentiu iubiieu de oumeni, ceiu
ce i su cuveniiu lui. Pentiu cuie luciu udevuiut uu iusunut dum-
nezeiuscu tinbi(u, leiicitul Puvel, zicnd: ,Cele vecli uu tiecut,
iutu s-uu lucut toute nouo.
Diept uceiu, ce voiu puteu cupiinde cu minteu meu, suu ce
luciu viednic voiu puteu giui usupiu zilei ucetiiu? Nu poci su mu
ntinz unde nu uung, nu poci su voibesc cele ce nu tiu. Im
muituiisesc neviedniciiu i neputin(u; nu ndiuznesc u mui zice
nimicu. Cu biiuiute i coviute mui piesus dect toutu
piicepeieu min(ii omeneti giuiul pomeniiii i lecioiiiu slintei
Feciouiei ucetiiu. Cu de poute ullu cinevu mui muie i mui sluvit
dect pie Dumnezeu, poute cu douiu vu ullu mui muie i mui
cinstitu dect pie slntu Feciouiu, cuie leciouiu, cu ult ceiiu
gnditoiiu, (ine n biu(ile sule pie lucutoiiul ceiiului i ul
pumntului, pie Fiiul suu, cuiele iuste nuscut din Tutul mui nuinte
dect luceuluiul i-l uduce ustuzi lu biseiicu, cu pie un cup ce
iuste ul biseiicii, su-l ncline Domnului, celuiu ce i su nclinu
toutu luptuiu i i su pleucu tot genuncliul. Cu pentiu bunututeu
lui ceu de muigine su suppune legii, celu ce uu dut legiu lui Moisi
n muntele lui Hoiiv. Su suppune poiuncii celu ce numui cu
poiuncu uu lucut toute cele vuzute i nevuzute. Su smeiete celu
de cuiele su cutiemuiu toutu zidiieu. Piimete cu un milostiv, de
su pune n biu(ele dieptului Simeon, celu ce iuste numui nsui
diept. Duce poclon lu beseiicu celu ce sunt toute ule lui, duce
poclon lu beseiicu 2 pusuii, celu ce uu lucut cu un cuvnt toute
pusuiile n vuzdul; duce poclon 2 tuituiele, cu su uiute cele 2 voi
u dumnezeiiii i u omeniiii. Duce o puiecle de tuituiele cuiute
cu su lucu puiecle cuiutu lui Dumnezeu pie omul, cu su lucu
umndouo unu, cu su mpieune cele vecli cu cele nouo, cele ceieti
35 uidanii
cu cele pumnteti, cele de os cu cele de sus. Duce poclon luciu
cuiut, celu ce iuste numui nsui cuiut, cu su uiute cu s-uu nuscut
din muicu cuiutu i su uiute i cuiu(enie beseiicii i ul ciedin(ii.
Duce ucele 2 pusuii cu su lucu pieo(ii uitvu, uiutnd cu uceustu
uitvu ceiu ce eiu su se lucu pie sine tutului pentiu noi. Zice slntu
Feciouiu cutiu Simeon: ,Piiimete, cinstite i leiicite butine, pie
ucest piunc, cuiele uu suiucit de voiu lui, u cuiuiu bogu(ie nu su
poute spune: piiimete pie ucest piunc, cuiele iuste mui vecliu
dect to( veclii; piiimete pie ucest piunc ce vezi, pie cuiele nici
ngeiii nu-l pot vedeu; cupiinde-l cu biu(ele tule, pie cuiele nu-l
poute cupiinde toutu lumeu. Adevuiut, mic iuste de vistu, iuiu
unii nu i su tiu. Mic iuste, iuiu iuste pieste toute muiiiile mui
muie. Mic iuste lu vedeie, iui iuste muie lu piicepeie.
In beseiicu iuste ucum mpieunu cu noi, iui n ceiiu ude n
scuunul sluvei sule i n cuiu de leiuvimi. In clipul slugii su vede,
iuiu iuste stupn peste toute.
Si luundu-l Simeon n biu(e, liind poinit de Dulul Slnt, uu
zis: ,Cu udevuiut, tu eti stupnul u toutu luptuiu, tu eti
mntuitoiul lumii, tu eti Dumnezeul nostiu, pie tine cu muie
poltu te uteptum, de tine doiiium, de tine nsetoum, pie tine
udust de uttu vieme. |ie mu nclin, pie tine te iog cu celuiu ce
eti stupnul vie(ii i ul moi(ii, tu mu slobozete cu puce ucum,
din lumeu uceustu i din tiupul ucest stiicucios, cu te-um vuzut cu
oclii miei mntuitoiiul mieu. Slobozete-mu dintiu uceustu viu(u,
su meig n iud, su spuiu de veniieu tu n lume, su-i mngiu pie
ucei ticuloi i dosudi( ce sunt ntiu nclisouie de ut(iu uni. Su le
spuiu bucuiie umui(iloi, su le spuiu cum cu te-um vuzut cu oclii
miei i cum cu te-um upipuit cu minile mele i cum cu te-um (inut
n biu(e i cum cu ui nplinit toute ule legii i vei su putimeti i
vei su te omoii pentiu mntuiieu tutuioi i vei su te pogoii i n
iud, cu su ne sco( pie to( de lu muncu i su ne sui, mpieunu cu
tine, lu ceiiu, su ne luci unu cu tutul. Au te iog, stupne,
mnguiuieu i sluvu noiodului tuu, lui Isiuil, luminu ceu
36 Anrim lvircanu|
descopeiitu u limbiloi celoi dintiu ntuneiec, slobozete-mu cu
puce, cu su muiesc numele tuu cel pieusluvit.
Acestu iuste piuznicul beseiicii noustie de ustuzi, iubi(iloi miei.
Acestu iuste sliitul tuineloi celoi vecli i nceputul tuineloi celoi
nouo. Astuzi s-uu mplinit toute ule legii cei vecli i su ncep cele
nouo. Si de vieme ce Hiistos, Dumnezeul nostiu, cel udevuiut,
cuiele iuste legiu i lucutoiiul legii, s-uu supus legii, cu su ne uiute
nouo cu iuste cu cule i cu dieptute su ne supunem legii, diept ce,
su nu uscultum, ci stum mpotiivu legii i lui Dumnezeu, cu cnd
ni-ui li viumu de mouite. 10 poiunci sunt sciise n lege i nici
unu nu (inem.
Poiuncu ceu dintiu zice su nu uvem ult dumnezeu nuinteu
lui, iuiu noi uvem pie mumonul nedieptu(ii.
A doou poiuncu zice su nu luom numele Domnului n deuit,
iuiu noi l puitum piin guiile noustie, cu o nimicu.
A tieiu poiuncu zice su slin(im smbutu, udecu su cinstim i su
(inem piuznicile, iuiu noi utunce lucem luciuiile cele mui multe
i luciuiile cele mui necuviouse.
A putiu poiuncu zice su cinstim pie puiin(ii notii, iuiu noi i
ocuim i-i i butem.
A cinceu poiuncu zice su nu ucidem, iui noi, de nu putem
ucide cu bu(ul, suu cu subiiu, ucidem cu limbu i, de nu putem
ucide pie ul(ii, ne ucidem i ne omoim nine pie noi, cu luptele
cele iele.
A useu poiuncu zice su nu pieucuivim, iuiu noi lucem ultele
mui iele i mui spuicute, cuiele nu le poci giui.
A upteu poiuncu zice su nu luium, iuiu noi luom de lu(u, cu
silu.
A optu poiuncu zice su nu muituiisim stimb, iuiu noi uium
cu minile pie slntu Fvangnc|ic cu su nu piiuidem cinsteu i
piiuidem pie Dumnezeu.
A noou poiuncu zice su nu poltim muiuieu vecinului nostiu,
iuiu noi milocim cu su tie i el de ucel luciu, iuiu su nu zicu
37 uidanii
nimic, cu upoi nu e bine de el.
A zeceu poiuncu zice su nu poltim veiice luciu stiein, iuiu noi
luom tot, su nu uibu cu ce su liuni.
Si iutu, duiu, cu nici unu din cele zece poiunci nu (inem, nici
lucem. Iui de vu socoti cinevu din noi cum cu voibele ucestiu nu
sunt udevuiut, i lus n seumu cugetului suu i de nu-l vu bute
cugetul n sine, utunce poute cu ucel om vu li uu pieu slnt i
diept nuinteu lui Dumnezeu, uu iuste nesim(itoiiu.
Ce tu, Doumne, celu ce pentiu bunututeu tu ceu de muigine i
multu milostiviie ui voit de ui luut tiupul liiii noustie cei slube i
ui mplinit toute ule legii, nduiu-te i ne lumineuzu i nouo min(ile
i inimile, cu su ne uiutum mplinitoii legii i ule poiunciloi tule
i ne miluiute cu un milostiv, dupu mul(imeu nduiuiiloi tule, cu
de puiuieu su muiim numele tuu cel pieu sluvit. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA LA DUMINECA LASATULUI
DE BRANZA
Astuzi n-um u spune ult nimic nuinteu diugostei voustie cu su
vu ospetez sulletete, luiu numui pu(ine cuvinte de nvu(utuiu,
cuiele mu iog su le uscultu( to( cu diugoste, neuitndu-vu uttu lu
neputin(u i netiin(u nvu(utuiiloi mele, ct lu poltu i diugosteu
ce um de-u puiuieu cutiu n(elep(iiu voustiu. Si mucui cu nu iuste
cu putin(u su lolosi(i dinti-nsele, iuiu uutoind Dumnezeu, nici
de tot luiu de lolos nu ve( iumneu.
Vedem n slntu Scriprurd, lu 2 cupete ule laccrii, cum cu
Dumnezeu uu poiuncit lui Adum cu din tot lemnul ce iuste n
giudinu, cu mncuie, su munnce, iui din lemnul u piicepe binele
i iuul su nu munnce, cu n ce zi vu mncu, cu mouiteu vu muii.
Tlcul ucestoi cuvinte iuste muie i udnc i numui dusculiloi
iuste dutu su o tlcuiuscu, dupu cum se cude; iuiu eu, dupu putin(u,
voiu zice louite pie scuit numui cele ce mu voiu piicepe cu sunt
CUPRINS
38 Anrim lvircanu|
diepte.
Cuvintele uceliu ce zic: ,Din tot lemnul ce iuste n giudinu, cu
mncuie, su munnci, socotesc cu nu voiu giei de voiu zice cu
din toutu nvu(utuiu ceu dieuptu i din toute cuvintele lui Dum-
nezeu, ce sunt n giudinu slintei beseiici ui iusuiitului, cu o liunu
sulleteuscu, cu bucuiie tot cietinul, cu dulceu(u su munnce. Si
ne putem nciedin(u de uceustu i de pe cuvintele ce zice Hiistos
lu Mutlei, n 4 cupete cu: ,Nu numui cu pine vu tiui omul, ci cu
tot cuvntul cuiele iuse din guiu lui Dumnezeu. ,Iuiu din lemnul
ce zice u piicepe bine i iuu su nu mncu(i, cu n ce zi ve( mncu,
cu mouite ve( muii, poci zice i pentiu uceustu cum cu de pucutul
ce su luce cu piicepeie, lietecuiele su se leieuscu, cu n ce zi l vu
luce, cu mouite vu muii. Cu mui ieu mouite, dect u li netine
piin pucut despui(it de Dumnezeu, nu iuste ultu. Cu zice Iounn,
lu 3 cupete, cu: ,Cel ce luce pucutul de lu diuvolul iuste, cu din
ceput diuvolul pucutuiute.
Iuiu putem zice i nti-ult clip, cu n toute zilele ce sunt n
giudinu unului, celiu ce sunt spie liunu tiupului induite cu
socoteulu i lui' de vicleug, lietecuiele su munnce. Iui din postul
cel lotuit pentiu lolosul cel sulletesc, cuiele cu piicepeieu noustiu
l putem luce bine i iuu, nimeni su nu-l stiice, cu n ce zi l vu
stiicu, cu mouite vu muii; pentiu cuci cu culcu poiuncu lui
Dumnezeu i mui ieu mouite, dect u culcu netine poiuncu lui
Dumnezeu, nu iuste ultu; cu vu li izgonit de dnsul din giudinu
beseiicii, cu i Adum din iuiu.
Si dinti-uceste pu(ine cuvinte ce um zis su poute n(elege cum
cu, voiniciiu mncuiii ce uu dut Dumnezeu lui Adum, su udevuiu
i legeu postului, iui mui vitos su zic, su nciedin(u poiuncu lui
Dumnezeu, pentiu cu su cunouscu Adum cu uie mui muie peste
dnsul i cum cu nu iuste volnic u culcu poiuncu, cu n ce zi o vu
culcu, cu mouite vu muii. Diept uceiu, ucelu nsu lucutoiiul i
poiuncitoiiul lui Adum, n zilele cele de upoi uiutndu-su pie
pumnt i cu oumenii mpieunu vie(uind, pentiu cu su ne uiute
39 uidanii
nouo cum cu iuste cu cule i cu dieptute su ne supunem poiuncii
lui Dumnezeu i cum cu iuste louite de lolos su postim, nti el
nsu uu postit 40 de zile i 40 de nop(i, piecum su vede lu Lucu,
n 4 cupete, puind postul ucestu nuinteu ocliloi notii, cu su
piivim nti-nsu cu nti-o oglindu, n toutu viu(u noustiu i su ne
uducem uminte de pucosteu ce s-uu ntmplut lui Adum din
culcuieu poiuncii i din mncuie.
Pentiu uceiu tiebuiute duiu i noi, de vieme ce ne-uu
nviednicit Dumnezeu i um uuns cu su ntium de mine n
culutoiiiu slntului post, cu poltu i cu diugoste su piimim poiuncu
stupnului i dupu putin(u su lucem i cele poiuncite. Si pentiu
cuci uvem u meige lu iuzboi usupiu viumuului sulleteloi noustie,
tiebuie su ne gutim cu nite ostu vitei ui lui Hiistos, ncingndu-
ne miloucele noustie cu udevuiul, dupu cum zice leiicitul Puvel
i su ne ncul(um piciouiele cu gutiieu Fvangnc|ici pucii i su ne
mbiucum cu zuou dieptu(ii i su punem coilul mntuiiii pie
cupetele noustie i su luom puvuzu ciedin(ii n minile noustie,
cu cuiele vom puteu stinge toute suge(ile vicleunului cele uizutouie
i subiiu dulului, cuie iuste giuiul lui Dumnezeu; pentiu cu nu
iuste luptu noustiu spie snge i tiup, ci cutiu domnii, cutiu puteii,
cutiu (iitoiii lumii ntuneiicului veucului ucestuiu, spie vicleugul
duluiiloi celoi de supt ceiiu.
Vind, diept uceiu, u luce uceustu culutoiie usupiu viumuului
sulleteloi noustie, piecum um i mui zis, tiebuie su luom
mpieunu cu noi S luciuii, su ne lie cu o meiinde lu vieme de
piimedie, cuie luciuii sunt ucetiu: ispoveduniu, iuguciuneu,
postul, milosteniu i diugosteu.
Cu ispoveduniiu su ne spulum pucutele, muituiisindu-ne
nuinteu dulovniciloi notii, cu liicu i cu inimu nlintu, cu
nuinteu lui Dumnezeu pindu-ne nine pie noi, iui nu su dum
piicinu lu ul(ii suu su zicem cu de nevoe um lucut, suu piin
neputin(u, cu nu ne vom lolosi nimic, piecum nu s-uu lolosit nici
Adum; cu vind Dumnezeu su-l uducu lu pocuin(u, n loc de u-
40 Anrim lvircanu|
cunoute gieulu i u- muituiisi pucutul, el luceu pie Dumnezeu
vinovut, cuci i-uu dut muiuie i muiuieu iuiu su cuiu pie uipe. Si
su lie ispoveduniiu noustiu cu nudede bunu cum cu ne vu eitu
Dumnezeu, iui nu cu deznududuiie, piecum uu lucut-o Cuin
zicnd cu: ,Mui muie iuste vinu meu dect u mi su eitu mie.
Aideieu i Iudu, mucui cu s-uu muituiisit nuinteu uilieieiloi
cum cu uu gieit de uu vndut snge nevinovut, iuiu nu i-uu lolosit
nimic uceu ispovedunie, cuci eiu cu deznududuiie.
Si ispoveduniu tiebuie su o lucem cu gnd cu ucelu cu su nu
mui gieim nuinte; cu luiuon mucui cu s-uu muituiisit, zicnd:
,Cieit-um Domnului, i-ui n-uu lolosit nimic, cuci nu gndiiu u
su puiusi de iuutu( i pentiu uceiu uu i peiit. Nici su lie ispove-
duniu noustiu cu deznududuiie, cu u Iudei, cu i el, mucui cu s-uu
muituiisit nuinteu uilieieiloi cum cu uu gieit de uu vndut snge
nevinovut, iui nu i-uu lolosit nimic uceu ispovedunie, cu uu lost
cu deznududuiie, ci su uvem nudede bunu cu de ne vom
ispovedui cu inimu cuiutu i cu gnd cu ucelu cu su nu mui gieim
ne vu eitu Dumnezeu i vom uuzi cu Duvid: ,Si Domnul uu mutut
pucutul tuu; nu vei muii.
Cu iuguciuneu su ceiem de lu Dumnezeu mntuiie sulleteloi
noustie cu ni-o vu du, dupu cum singui Hiistos zice: ,Ceie( cu su
vu du vouo. Cu iuguciuneu ce su luce cu culduiu, den inimu,
putiunde ceiiuiile i ntiu n uieclile lui Dumnezeu. Zice i slntul
Iounn Zlutoust, cum cu unde su luce iuguciuneu cu mul(emitu,
vine duiul Dulului Slnt i diucii su gonesc i toutu puteiiu po-
tiivnicului su depuiteuzu i luge. Si iuiui nti-ult loc zice cum cu
iuguciuneu iuste puzu cuiu(eniei, pecete lecioiiei, opielite mniei,
(ineie mndiiei, cuiu(enie zuvistiei, pieizuie uigiei i temeiu pucii;
i n scuite cuvinte, celu ce luce iuguciune, voibete cu Dumnezeu.
Cu postul su ne uuium tiupul, su ne limpezim minteu i su ne
bucuium cu sulletul, cu su vie duiul lui Dumnezeu usupiu noustiu,
cuie post tiebuie su-l lucem cu iuguciuni umestecut. Cu piecum
nu sunt dulci bucutele lui' de suie, uu nici postul lui' de iuguciuni.
41 uidanii
Lu u douou cuite, lu ncepeieu postului zice slntul Ciigoiie
cum cu postul iuste puce de obte u sulletului i u tiupului, tiuiu
lui'de tuibuiuie, petiecunie cu bunu ntocmiie, viu(u ce veselete
pie Dumnezeu i ntiisteuzu pie viumuul; cu piecum sunt
puzitoii celoi ce postesc slin(ii ngeiii i-i leiesc de toute piime-
diile, uu sunt i celoi ce nu postesc puzitoii diucii i-i ndeumnu
lu multe pucute.
Diept uceiu tiebuie su ne ostenim cu su nu uvem puitue cu
diuvolul, cu nu s-uu lucut nimeni ucenic bunutu(iloi din cei ce s-uu
ndestulut cu mncuii, dupu poltu loi, nici din cei ce iubiiu
iuslu(uiile s-uu lucut slnt, nici din cei ce-uu vie(uit tiupete s-uu
lucut puitu mpuiu(iei ceiiului.
Stiu bine cu nu ne vu lusu obiciuiul i nuiuvul cel iuu cu su ne
postim de bucute; ce ncuileu su ne postim de iuutu(, cu spie
mncuie (n-um cum mui zice nti-ult clip) ne ndeumnu blestemutul
ucestu de pntece, duiu u luce iuu n-uvem ndemnutoi pie nimeni.
Cu tiupului i tiebuiute mncuie, iui sulletului nu-i tiebuiute
iuutu(; i din mncuie cunoti (lu locul) ouiecuie dulceu(u, iui
din iuutute nu su cunoti ult nimic, luiu numui vutumuie de sullet
i culcuie de lege.
Cu milosteniu su mblnzim pie Dumnezeu, dnd cu diugoste
milu, din ugonisitele noustie cele diepte, lipsi(iloi, suiuciloi, stiei-
niloi, bolnuviloi i celoi ce sunt ntiu nclisoii. Si utunce vom li
i noi milui( de Dumnezeu, dupu cum zice lu cele zece leiiciii; iui
de vom du milu din uluiile ce lucem, mui multu osndu vom
ctigu i de su vu lunecu cinevu cu liieu i vu zice n minteu lui cu
nu tiu ce giuesc, lusndu-se n nudediu cuvntului lui Iounn ce
zice: ,Fuce( i voi milostenie din mumonul nedieptu(ii, tiebuiute
ucelu ce vu gndi ucel luciu su meuigu nti su ntiebe pie cei ce
tiu i tlcuesc slntu Scriprurd, lui' de vicleug, su vuzu cu ce
gnd l-uu zis Iounn ucel cuvnt, upoi su gndeuscu iuu usupiu
meu.
Cndul lui Iounn iuste ucestu: luce(, zice, i voi milostenie din
mumonul nedieptu(ii. In ce clip? Cu luciumi, cu inimu nlintu
42 Anrim lvircanu|
i cu gnd cu ucelu cu su nu mui luci dupu uceiu stimbutute
nimunui, nici su ului(i i upoi, utunce vu li uceu milostenie piii-
mitu; cuie luciu su poute nciedin(u i de pe Zucleu, cu uu zis:
,Iutu, umutute de uvu(iiu meu o duu suiuciloi i de um nupustuit
pie cinevu cu cevu i ntoic mputiut. Auzit-u( ce zice Zucleu,
cuiuiu uu zis Hiistos: ,Astuzi su lucu mntuiie cusei ucetiiu, pentiu
cu i ucestu liiu lui Aviuum iuste, udecu uu lucut cu gnd i cu
inimu cu u lui Aviuum uceu milostenie, iui nu cu unii dintie noi ce
luc uluii i luc cte sunt mui iele pie pumnt, upoi su duce cu
gnd cu ucelu ce du vieunui popu su-i lucu suiinduiiu cu su i su
iuite pucutul i el tot cu totul stu n tinu iuutu(ii. Nu uu, ticuloii
de noi, nu uu, cu Dumnezeu nu su neulu!
Cu diugoste su ne nciedin(um cu de vom iubi pie vecinii notii
dupu poiuncu lui Dumnezeu, cu nine pie noi i le vom luce
bine vom li i noi dumnezei i lii celui de sus, dupu cum zice
Duvid. Cu diugosteu iuste singui Dumnezeu i celu ce iumne n
diugoste, n Dumnezeu iumne i Dumnezeu nti-nsul, dupu cum
zice Iounn: ,Si de vom eitu gieulele tutuioi ce ni-uu gieit nouo,
ne vu eitu i Dumnezeu gieulele noustie. Cu ce lolos iuste tiupul
su lie deuit de bucute, iui sulletul u-l umpleu de pucute; ce lolos
iuste u li gulbeni i olilit de post, iui de pizmu i uiciune u li
upiins; ce lolos iuste u nu beu vin i u li beut de veninul mniei;
ce lolos iuste u nu mncu cuine i cu lulele u iumpe cuineu liu(iloi
notii; ce lolos iuste u nu conteni de cele ce sunt, uneoii slobode
i u luce uceliu ce nu sunt niciodutu, cu vieun miloc, slobode. Cu
Dumnezeu pie uceiu iubete i-i cinstete pie cuiii su leiesc de
cele opiite. Cu uceste pu(ine cuvinte, ce-um voibit u( n(eles luptu
noustiu cu cine iuste i cu ce lel de uime i de meiinde ne
tiebuiute su meigem usupiu lui i cu ce miloc su-l biiuim.
Diept uceiu lietecuiele, dupu putin(u, su nu leneveuscu u su
nevoi, cu nu vu giei. Am n(eles cum cu iuste obiciui de vu udunu(
de seuiu n divun i luce( pu(inu oiu(ie nuinteu domnului i dupu
uceiu ceie(i eituciune; i mucui cu nu mi s-uu ntmplut pnu ucum
43 uidanii
su vuz cu oclii, iui louite mi-uu plucut i um leiicit obiciuiul ucestu,
cu iuste luciu cuvios u ceie eituciune de lu stupnii i mui-muiii
notii, nu numui nti-uceustu zi, cuci vom su ntium n zilele
slntului post, ci poci zice cu su cuvine su ceiem eituciune n
toute zilele; cu piecum gieim nuinteu lui Dumnezeu n tot ceusul,
uu gieim de puiuieu i nuinteu mui-muiiloi notii, cu cuvntul
i cu luptu, cu voe i lui'de voe, piin tiin(u i netiin(u, de lu(u i
pie uscuns.
Iui upoi, lund seumu cu tot denudinsul sliitul ucestui luciu,
louite mu ntiistez, cu obiceuiul iuste liumos lu vedeie i iuu lu
piicepeie; cu nici eituciuneu ce ceie( de lu stupni nu iuste cuiutu,
nici uceiu ce luu( unul de lu ultul, cu iuste plinu de pizmu i de
zuvistie i plinu de iuutute, cu nu iuste cu gnd cuiut.
Ci vu iog, iubi(ii miei, pentiu pieuscump sngele lui Hiistos,
cuie -uu vuisut pentiu noi, pucutoii, su vu puiusi(i de uceiu, cu
ve( cudeu n osndu, dintiu cuieu osndu eu, neviednicul i mult
pucutosul iog pie milostivul i iubitoiul de oumeni, Dumnezeu,
cu su ne mntuiuscu pie to(i i su ne nviedniceuscu su petiecem
slntul post n puce, cu sunutute, cu viu(u cuiutu i cu spusenie
sulleteuscu, cu su putem vedeu i luminutu lui nviiuie. Amin.
CAZANIE LA VOVEDENIE BOCORODI|E, NOEMVRIE 21
Pu(in uutoiiu vu puteu luu un bogut de lu un suiuc i pu(inu
luudu vu uuzi un cinstit de lu un nenvu(ut. Diept uceiu duiu i
eu, tiindu-mi suiuciiu bunutu(iloi i slubiciuneu nv(tuiii, stuu
de mu mii ce voiu luce. Cu de o puite uitndu-mu muiiiiloi
pieuslintei leciouiei Muiiei ui cuiiiu intiuieu ceu cu pollulu n
beseiicu ustuz piuznuim; de ultu puite, vuznd utteu cinstite
obiuze, mpodobite cu lloiile bunutu(iloi i cu n(elepciune, mu
spuimntez i nu cutez u giui. Cu ce tuiie uie ticulousu meu limbu,
u luudu i u cinsti cu viednicie pie unu cu uceustu, cuieu iuste
CUPRINS
44 Anrim lvircanu|
uleusu i ntiu tot mbunutu(utu mui nuite dect toutu zidiieu,
dupu cum zice lu Cdnrarca cdnrdri|or? Suu ce puteie uie izvoiul
mieu cel cu o picutuiu de upu, su udupe o giudinu sulleteuscu cu
uceustu?
Iuiu ncui, de vieme ce duiul Dulului Slnt, cuiele puiuieu
tumuduiute cele neputinciouse i celiu cuie nu sunt desuviit le
mplinete, ucelu su-m deu i mie puteie i uutoiiu, cu su pociu
zice pu(ine cuvinte n sluvu lui Dumnezeu i ntiu cinsteu i luudu
Nuscutouiei de Dumnezeu.
Vede-su n slntu Scriprurd, lu u tieiu cuite u Impuiu(iloi, lu ul
6-leu cup, cum cu mpuiutul Solomon uu lucut cusu Domnului cu
tiei despui(ituii; i n despui(ituiu ceu dintiu stu mul(imeu
noiodului, ntiu u doou despui(ituiu stu uiliieii i pieo(ii, iuiu
ntiu u tieiu despui(ituiu eiu Slntu Slinteloi, ntiu cuie nu puteu
su ntie nimeneu, luiu numui uilieieul, nti-un un o dutu, de
tumiu locul ucelu i su iugu lui Dumnezeu pentiu mntuiieu lui
i u noiodului, piecum zice leiicitul Puvel, lu ul 9-leu cup cutie
eviei: ,Lu coitul cel dinti puiuieu ntiu pieo(ii, de luceu slubele,
iuiu lu cel de ul doileu, nti-un un o dutu, singui uilieieul, nu
lui'de snge cuiele uduceu pentiu dnsul i pentiu necunotin(ele
noiodului. Cuie beseiicu despui(ituiu ceu dinti, unde stu
noiodul su nclipuiu ceiiului cuiele stu deusupiu noustiu, unde
iuste vuzdulul i sunt ucoleu toute pusuiile cele zbuiutouie; iuiu
u doou despui(ituiu, unde stu uilieieii i pieo(ii su nclipuiu ceiiu-
lui ul doileu, cuiele stu deusupiu ceiiului dinti, unde sunt puteiile
cele ceieti, udecu ngeiii i sulletele diep(iloi; iuiu u tieiu
despui(ituiu, unde eiu Slntu Slinteloi i ntiu nti-un un o dutu
numui uilieieul, su nclipuiu ul tieileu ceiiu, cuiele stu deusupiu
celui de ul doileu, ntiu cuiele nu ntiu nimeneu, lui'numui
udevuiutul uilieieu Hiistos, Dumnezeul nostiu.
Si de polti( cu su vu nciedin(u( cum cu beseiicu uceiu eiu
nclipuiieu ceiiului, uscultu(i de vede(i ce zice leiicitul de Puvel,
iuiu lu ul 9-leu cup cutiu eviei: ,Pentiu cu nu n slinte lucute de
45 uidanii
mni uu ntiu Hiistos, pildu celoi udevuiute, ci nti-ucestui ceiiu
su se uiute ucum le(ii lui Dumnezeu pentiu noi.
Si pentiu ce su numiiu Slntu Slinteloi? Nu pentiu ultu, luiu
numui cuci eiu nti-nsu cele douo tuble ule legii ce uu dut
Dumnezeu lui Moisi n muntele lui Hoiiv i toiugul cel nlloiit ul
lui Auion i nustiupu ceu cu munnu i cudelni(u ceu de uui i ludu
legii. Iuiu eu pociu zice cu su numiiu mui vitos Slntu Slinteloi
nu pentiu cuci eiu stututouie nti-nsu numui cele luciuii tiecu-
touie, cuiele nclipuiu multe tuini ule beseiicii noustie, ce i pentiu
cuci s-uu nviednicit u lucui nti-nsu 12 uni slntu slinteloi ceu
udevuiutu, udecu slntu Feciouiu, cuie uu nuscut mui piesus de
liie pie slntul slin(iloi, pie Mesiiu cel luguduit.
Si cum cu su nclipuiu beseiicu uceiu ceiiului iuste luciu
dovudit, cuci iu iuste ceiiul cel udevuiut cuiele uu iusuiit pie souiele
dieptu(ii i n pntecele ei uu lucuit cu ntiu ul tieileu ceiiu o lu(u
u slintei tioi(e, Fiiul i cuvntul lui Dumnezeu, Iisus Hiistos,
udevuiutul uilieieu, de uu zidit u douu ouiu neumul omenesc i
su iugu lui Dumnezeu Tutul pentiu mntuiieu lui Adum i u
necunotin(ei lui. Iuiu piicinu pentiu cuci uu ntiut slntu Feciouiu,
de uu lucuit ut(eu uni lu ucel loc slnt, mucui cu iuste tiut lu to(
iuiu ncu cu cuviin(u iuste su o spunem i noi.
In viemile cele de demult eiu obicei lu idovi i cuie om nu
luceu coconi eiu lulit i uit de to( mucui de ui li lost de neum
ct de muie i bogut; i cnd duceu duiuiile lui lu beseiicu le
piiimiiu pieotul pie uimu tutuioi i stu lu beseiicu mui os dect
to( i bucute nimeni nu mncu cu el, ci-l (ineu to( cu pie un uigisit
de Dumnezeu.
Deci Iouclim i Annu, liind steipi, s-uu ntmplut, nti-o
suibutouie muie ce uveu idovii, piin netiin(u i lui' de nici un
vicleug, cu nite oumeni bogu( i de neum mpuiutesc ce eiu, uu
dus duiuiile loi mui nuinte dect ul(ii lu beseiicu. Si, vuzndu-i
pieotul, uttu i-uu nliuntut i i-uu doenit, ct i-uu scos din
beseiicu cu muie iuine i cu multu uigie i-uu gonit, mpieunu cu
46 Anrim lvircanu|
duiuiile ce udusese. (Ouie ce ule i ce scibu socoti( cu voi li luut
n inimu loi nite oumeni muii cu uceiu?) Iuiu ei, blugoslovi(ii, uu
piiimit nliuntuieu i uigiu pieotului cu multu cuceiie i, plecndu-
cupetele, su duceu plngnd cu umui lu cusu loi, nezicnd nimic,
nimunui.
Iuiu ucum su nu cuieu cumvu su ndiuzneuscu pieotul, suu
uilieieul, su nliunteze pie cinevu, nu pentiu cuci nu uie coconi,
ci pentiu cuci luce luidelegi i stimbutu(, cu upoi iuste vinovut
moi(ii. Iuiu mucui cu uveu Iouclim i Annu multu ule n inimu
loi, pentiu uiciuneu i lulu ce uveu de cutiu to( pentiu stipi-
ciuneu loi, iuiu de puiuieu su iugu, cu luciumi, dintiu udncul
inimii loi, stupnului liiii, cu su lucu milu cu ei, su le dezlege
steipiciuneu i su le duiuiuscu ioudu pntecelui loi; nu douiu
pentiu cu su le iumie dupu mouiteu loi lecioii su-i pomeneuscu,
dupu cum poltesc oumenii uceti de ucumu, suu su le moteneuscu
moiile ce numui cu luguduiulu cu uceiu cu, de voi nute vieun
piunc, uu puite buibuteuscu, uu puite lemeiuscu, su-l ncline lui
Dumnezeu.
Vede( duiu, ucum, poltu i diugoste cietineuscu, vede( culduiu
de inimu, vede( ivnu. Cine su ullu ucu, pie uceste viemi, uu din
cei bogu(, uu din cei suiuci, mucui de ui uveu 100 de lecioii, su
ncline unul lui Dumnezeu? O (in luciu necuvios i luciu de
nimicu, zicnd multe cuvinte deuite, cuiele mu iuinez u le giui.
Insu Dumnezeu, dupu cum zice Duvid: ,Voiu celoiu ce su tem
de dnsul vu luce i iuguciuneu loi vu uscultu. Implinindu-se
soiocul slutului lui Dumnezeu, cel mui nuinte de to( vecii i sosind
viemeu i ceusul ucelu, ullndu-se i vuse ulese cu uceliu, binevoi
Dumnezeu du duzlegu steipiciuneu Annei i nuscu piin luguduin(u,
dupu cum uu nuscut Suiiu pie Isuuc, Reveccu pie Iucov, Rulil pie
Iosil, lumeiu lui Munoe pie Sumpson, Annu, lumeiu lui Elcunu
pie Sumuil i Elisuvetl pie Iounn Botezutoiiul. Au i leiicitu Annu
lumeiu lui Iouclim, nuscu scuun slnt lui Dumnezeu, pie leciouiu
Muiiiu, cu su se odilneuscu pie dnsu celu ce su odilnete pie
47 uidanii
scuunele cele ngeieti i- guti lui ceiiu nsulle(it celu ce uu ntuiit
ceiiuiile cu n(elepciuneu su i pumntul l-uu ntemeiut pie upe,
de cuiele se cutiemuiu toute udncuiile i beznele iudului.
Si uu uvut muie dieptute Iouclim i Annu cu su nuscu pie unu
cu uceustu din pntecele loi; unu pentiu cu eiu umndoi de neum
mpuiutesc i su tiugeu din semen(iiu lui Duvid i eiu louite diep(i
i buni nuinteu lui Dumnezeu i ultu cu uu ctigut uceustu ioudu
blugoslovitu cu multu duieie de inimu, cu multe iuguciuni, cu
multe milostenii i cu multe luciumi, dupu cum zice Duvid: ,Cei
ce sumunu cu luciimi, cu bucuiie voi seceiu. Si uu ctigut
udevuiut o bucuiie cu uceiu, ct nu o uu putut ctigu ul(i puiin(i
din veci, nici voi ctigu, nici numele ce uu ctigut ei u su numi
puiin(i ui lui Dumnezeu.
Diept uceiu, tiecnd 3 uni dupu nuteieu Feciouiei, o duseiu
puiin(ii ei lu beseiicu cu multu polulu de leciouie, cu luclii upiinse,
dupu pioiociiu lui Duvid, su o ncline lui Dumnezeu, dupu
luguduiulu loi. Si sosind lu uu beseiicii, leiicitu Annu zise cutiu
pieot, cu ciedin(u i cu multu cuceiiie: ,Piiimete, pieote u lui
Dumnezeu, pie uceustu cocounu, cu iuste ioudu pntecelui mieu,
pie cuieu o um ctigut cu multu duieie de inimu, piin iuguciuni
cu luciumi umestecute i o uuzu n cusu Domnului, cu lui i-o um
luguduit, pentiu cuci uu lucut milu cu mine i uu iudicut deusupiu
meu lulu noiodului; piiimete-o luiu de nici o ndoiulu i siguiute
de o du n beseiicu luiu de nici o zubuvu, cu lui Dumnezeu o um
nclinut.
Cuie cuvinte uuzindu-le pieotul Zuluiiiu i vuznd i pe
pieuslntu Feciouiu, su minunu i zise cu bucuiie muie i cu glus
de pioiocie cutiu Feciouiu: ,Tu eti cu udevuiut uu ceu de gnd u
vie(ii, cuie o uu vuzut pioiocul Iezecliil nclisu; ce-m cuutu i
lui'de voiu meu u-( desclide uile beseiicii cu su intii nti-nsu su
lucueti, cu cu udevuiut mui vitos pentiu tine uu lucut Solomon,
cu n(elepciuneu de i-uu dut Dumnezeu, ucest lucu i (ie uu
nclipuit-o cunoscndu-i lecioiiiu cu oclii cei de gnd ui pioiociei
48 Anrim lvircanu|
lui. Si (ie (i su cuvine cu su lucueti nti-nsu, cu uceliu cte stu
nti-nsu (ie su nclipuiu. Diept uceiu, deucu s-uu uiutut udevuiul,
tiebuie su se iudice umbiu.
Intiu, liicu lui Dumnezeu, cu bucuiie i te veselete nti-nsu,
cu um cunoscut cu udevuiut cu s-uu upiopiut mntuiieu lui Isiuil,
cuie vu su vie nlu(iut su se nuscu din tine.
Intiu pieucuiutu, voiousu i veselu, de te lu lucu deslutut
pieunul(utului Iisus cuiele iuste mntuitoiiul lumii.
Intiu n locul cel ules, ceiu ce eti uleusu mui nuinte de veci,
cu su te liuneti cu liunu ceieuscu, cuieu vu su-( lie tiimisu de lu
puiintele veciloi, piin ngeiii sui.
Intiu n Slntu Slinteloi, cu ceiiu ce (i su cuvine su uuzi tuinele
cele ucunse i pieusluvite ce s-uu giuit n cumuiile cele ceieti, cu
tu vei su nuti pie ziditoiiul u toutu luptuiu. Intiu de te lu miloci-
touie mntuiiii omeneti.
Si ntoicndu-su pieotul Zuluiiiu zise i cutiu puiin(i: ,Bucu-
iu(i-vu i voi, so(ie slntu, puiecle blugoslovitu, Iouclime i Anno,
cuci v-u( nviednicit de v-u( lucut puiin(i u unii piunci slinte cu
ucetiiu. Feiici(i sunte(i, cu toutu leiiciieu, cu de pe semnele
duiuiiloi ce vuz cu uie uceustu cocounu usupiu ei, cunosc udevuiut
cu dulul pioiociei cu iu iuste ucopeiumntul goliciunii stiumoiloi,
oglindu pioiociloi i izbuviieu lumii.
Deci, cu uceste pu(ine cuvinte ce um zis, n(elegeieu noustiu
ceu de pie uimu iuste cum cu pentiu 2 luciuii uu ntiu slntu
Feciouiu n Slntu Slinteloi: unu pentiu cu su se cuiu(euscu de
pucutul cel stiumoesc piin milocul cuvntului celui de bucuiie
ce uteptu su-i vie cu uilunglelul Cuviiil i ultu, cu un vus ules ce
eiu piin veniieu Slntului Dul i piin umbiiieu puteiii celui de
sus su piiimeuscu n pntecele ei pie Fiiul i cuvntul lui Dum-
nezeu.
Diept uceiu duiu tiebuiute i noi, cnd vom ntiu n slntu
beseiicu, su ne cuiu(im nti de pucutele noustie i de cugetele
cele viclene i upoi cu cunotin(u ntieugu su ne lucem vuse ulese,
49 uidanii
su piiimim, piin duiul Dulului Slnt, cuvntul lui Dumnezeu n
inimile noustie i uu, cu ucest miloc, vom li udevuiu( piuznuitoii,
mucui cu pe pieuslntu Feciouiu, de vieme ce iuste i su numete
piicinu tutuioi bunutu(iloi, nu iuste cu putin(u nici cu un miloc
su o cinstim i su o piuznuim, piecum su cude. Pentiu cu cinsteu
ei biiuiute toutu limbu i coviute tot cugetul omenesc, iuiu
ncu tiebue cu liicu i cu bucuiie; cu liicu pentiu pucut i cu
bucuiie pentiu mntuiie su-i zicem to( cu un glus: ,Luudu ceu
ngeieuscu, bucuiu-te, ceiu ce eti plinu de dui, Domnul e cu tine.
A cuiuiu milu ceu nespusu i duiul cel bogut su lie puiuieu cu noi
cu to(i.
LUNA LUI DECHEMVRIE, 6. CAZANIE LA
SFANTUL NICOLAE
Pentiu cuci iuste omul lucut de Dumnezeu, ndoit, de sullet
cuvntutoiiu i de tiup sim(itoiiu uie i bunutu( ndoite; sulleteti
i tiupeti. Si sunt bunutu(ile cele sulleteti 4: viteiiu, n(elep-
ciuneu, dieptuteu i cuiu(eniiu. Bunutu(ile cele tiupeti ncu sunt
4: tuiiiu, ntiegimeu, liomose(iu i sunututeu. Si dinti-uceste
bunutu( ule sulletului i ule tiupului nusc ulte 4 bunutu( de obte:
ciedin(u, nudediu, diugosteu i smeieniiu.
Deci pe uceste putiu bunutu( cu pe 4 temelii nemicute, voiu
su-mi ntemeez voibu ce voiu su luc ustuzi, cu uutoiul lui Dumne-
zeu, nuinteu diugostii voustie. Ce nti voiu su vu spuiu, louite
pe scuit, u lietecuiuiu bunutute, puteieu i luciuieu ce uie, pentiu
cu su se piiceupu mui lesne celiu ce voiu su giuesc, upoi vom
ntinde voibu nuinte, de vom zice, dupu putin(u, cte vu uduce
ceusul i ne vu luminu Dumnezeu, de lu cuiele ceiem i uutoi. Ci
vu poltesc su uscultu( cu diugoste, cu su uve(i i plutu de lu
Dumnezeu.
,Ciedin(u, dupu cum zice leiicitul Puvel lu 11 cupete cutiu eviei,
iuste liin(u celoi nududuite i luciuiiloi celoi ce nu su vud dovediii
4 Antim Iviieunul. Didulii
CUPRINS
50 Anrim lvircanu|
i luiu de ciedin(u nu iuste cu putin(u nimeni su lie plucut nuinteu
lui Dumnezeu, nici su se upiopie de el. Si, pentiu cu su vu
nciedin(u( cum cu iuste cuvntul ucestu udevuiut, uscultu( de
vede(i cu zice Hiistos cutiu upostoli lu 16 cupete ule lui Muicu:
,Meige( n toutu lumeu, piopovedui( Fvangnc|iia lu toutu zidiieu
i celu ce vu ciede i su vu botezu, su vu spusi; iui cel ce nu vu
ciede, su vu osndi.
Iutu duiu cu luiu de ciedin(u nu iuste cu putin(u su ne mntuim
i su ti( cu lucuul ei iuste inimu omului i viu(u ei, luptele cele
bune, dupu cum zice upostolul Iucov: ,Cu piecum tiupul omului
iuste moit lui'de sullet, uu i ciedin(u iuste mouitu, lui'de lupte
bune. Si nimeni su nu socoteuscu n minteu lui cum cu cu cie-
din(u singuiu su vu mntui, de nu vu luce i lupte bune, cu vu
giei. Si iutu cu v-um spus, cu pu(ine cuvinte, puteiiu ciedin(ii.
Auzi( i ul nudedii.
Nudediu iuste o ndiuzneulu udevuiutu cutiu Dumnezeu, dutu
n inimu omului din dumnezeiusu stiuluciie, cu su nu deznudu-
duiuscu niciodutu de duiul lui Dumnezeu, ci su lie nciedin(ut
cum cu vu luu, piin pocuin(u, eituciune pucuteloi i veiice ultu
ceieie, suu tiecutouie, suu vecinicu. Si su nciedin(euzu i su
udeveieuzu nudiudiu uceustu n inimu omului nti cu uutoiiul
i cu duiul lui Hiistos, cu el iuste toutu nudediu noustiu, dupu
cum zice upostolul Puvel cutiu coiintleni: ,Dupu poiuncu lui Dum-
nezeu, mntuitoiiului nostiu i domnul Iisus Hiistos, ul nudedii
noustie, cu piinti-nsul luom toute, piecum nsu Hiistos nvu(u
i zice: ,Si cte ve( ceie ntiu numele mieu, uceustu voiu luce, cu
su se muieuscu Puiintele ntiu Fiiul. Si n duiul ucestu u lui
Hiistos, toutu nudediu noustiu su ntemeiuzu.
Iutu cu u(i n(eles puteieu nudedii; su vu spuiu ucum i u
diugostii.
Diugosteu ncu iuste, dupu cum zice leiicitul Puvel, mui muie
dect ciedin(u i dect nudediu, temeiul i vilul tutuioi
bunutu(iloi, cuie unete pie mul(i ntiu unu i luce cule cutiu
Dumnezeu tutuioi celoiu ce o iubesc; cuie diugoste singui Hiistos
51 uidanii
o udeveieuzu lu 22 de cupete ule lui Mutlei, zicnd cu: ,Intiu
ucele 2 poiunci, u iubi netine pie Dumnezeu i pie upioupele
suu iuzimu toutu legiu i pioiocii.
A(i n(eles i puteieu diugostii; su spuiu ucum i u smeieniei.
Smeieniiu ncu iuste sliitul, legutuiu i peceteu tutuioi bunutu-
(iloi, cuci cu de ui luce netine toute bunutu(ile lumii i smeienie
su nu uibu, toute-s pieidute, toute-s stiicute, toute-s de nimicu i
osteneulu loi iuste n deuit, pentiu cuci smeieniiu iuste muicu
tutuioi bunutu(iloi. Si piecum muicu pune multu nevoin(u din
liieuscu diugoste ce uie de liunete pie copiii sui, cu su-i cieuscu
i-i leiete de toute cu su nu li se ntmple vieo piimedie i-i vu
piiuide, uu i smeieniiu liuniute bunutu(ile de ciesc i le leiete
de toute piimediile, cu su nu piuiu. Pentiu cuci pucutul cel dinti
i mui muie dect toute pucutele iuste mndiiiu, cuie o uu izvodit
i uu nuscut singui sutunu, cuiele eiu ngei i su numiiu Luceului,
pentiu multu luminu ce uveu; cuie mndiie l-uu suiput i l-uu
pogoit, cu toutu ceutu lui, ntiu cele mui de os piupustii ule
iudului. Si dinti-uttu luminu ce uveu s-uu lucut dect toute
negie(ele i dect toute ntuneiecile mui negiu i mui ntunecut
i iuste su se osndeuscu n veci nesliit pentiu cuci nu uie
tumuduiulu, nici vindecuie iunu lui, cu liind dul, nu uie pocuin(u.
Si cu ucest pucut ul mndiiei, pentiu multu lui zuvistie, uu
nulut i pe ticulosul Adum, de l-uu suiput din cinsteu lui i l-uu
udus lu mouite i l-uu pogoit i pie dnsul n iud. Si piecum
pucutul mndiiei uu uvut puteie de uu pogoit pie Luceului, pnu
lu cele mui de os piupustii ule iudului, uu i bunututeu smeieniei
uie mui multu puteie dect mndiiiu; cu uu lucut pie singui
Dumnezeu, cuiele iuste lucutoiiul Luceuluiului i s-uu plecut uttu,
ct uu lusut ceiiuiile i toutu sluvu i luudu ce uveu de toute puteiile
ceieti, de s-uu pogoit pie pumnt, i s-uu lucut om i s-uu smeiit
pnu lu mouite, dupu cum zice leiicitul Puvel, mouite de ciuce; i
s-uu pogoit i pnu lu iud de uu scos pie Adum, cu tot neumul
lui i l-uu suit mpieunu cu dnsul lu ceiiu, unde uu lost i mui
52 Anrim lvircanu|
nuinte. Iuiu Luceuluiul n-uu putut su se mui sue, cuci l utinu
pucutul n os.
Cu pucutul su usumnu pietiii i-i cuutu su meuigu lu muicu ei,
n pumnt, de unde i iuste. Iui bunututeu su useumnu locului i
iuste su meuigu sus, n vuzdul, unde-i iuste mutcu, cu Dumnezeu
iuste loc mistuitoiiu i puiu de loc sup(iie, piecum l-uu vuzut
pioiocul Ilie. Si piecum un om uie n cusu lui uui, uigint, scule i
ulte luine i cnd iuse din cusu pune lucut i ncue, pentiu cu su
nu meuigu vieun lo( su i le luie, su se pugubeuscu, uu i smeieniiu
ncue, cu un lucut, toute bunutu(ile, cu su nu meuigu lo(ul cel de
obte, diuvolul, su le luie i su vu pugubi de osteneulu ce-uu lucut.
Si iutu cu, dupu putin(u, cu scuite voibe v-um spus puteieu i
luciuieu uceloi 4 bunutu(, cuiele tiebuiute, cu to(ii c( le-u( uuzit,
su le nsemnu( n inimu voustiu i su le puzi( i, dupu putin(u, su
le i luce(; i utunce ve( li leiici( dupu cum zice Hiistos: ,Feiici(
cei ce uud cuvntul lui Dumnezeu i-l puzesc pie dnsul.
Pie uceste 4 bunutu( ce-um zis mui sus i v-um spus u lietecuiiiu
puteieu i luciuieu, cu pie o piutiu n putiu le(e, cuie nu su poute
micu -uu zidit to( slin(ii i to( diep(ii, cu nite n(elep(i, cusu
bunutu(iloi sule, i, dupu cuvntul Fvangnc|ici: ,Su pogoi ploue
i veniiu iuiile i sulluiu vntuiile i loviiu cusu uceiu i nu cuzu,
cu eiu ntemeiutu pie piutiu, cuie piutiu iuste Hiistos, dupu cum
zice leiicitul Puvel, dintiu cuie n(elep(i i slin(i i diep(i iuste
unul i ucest leiicit i de-u puiuieu pomenit, muiele Nicolue,
uilieieul Miieloi Licliei, lucutoiiul de minuni, u cuiuiu pomeniie
suviim ustuzi, ntiu ucest slnt lucu; cuiele stu deusupiu
muntelui beseiicii cu o cetute puzitu de Dumnezeu i ntuiitu de
toute putiu pui(ile cu 4 tunuii dulovniceti: cu ciedin(u, cu
nudediu, cu diugostiu i cu smeieniiu. Si cu tunul ciedin(ii gonete
depuite pie viumuii beseiicii, pe eietici; cu tunul nudedii uduce
pie cei deznududui( cutiu Dumnezeu; cu tunul diugostei uutu
celoi suiuci i lipsi(; cu tunul smeieniei sue pe cei pucutoi lu
ceiiu.
53 uidanii
Stu nemicut n muntele ciedin(ii i ul nudedii i nu su poute
uscunde; stu ntemeiut n muntele diugostei i ul smeieniei i nu
su poute pitulu. Su vede de depuite, cu iuste lu loc nult; lumineu-
zu cu o luclie upiinsu n cusu Domnului, n cui(ile Dumnezeului
nostiu. Fuptele lui cele bune stiulucesc tutuioi celoi din cusu, nu
sunt uscunse sub obioc; lumineuzu n toutu lumeu, cu luminu
souielui, minunile lui. Cunoscute-s de to( luceiile lui de bine i
milosteniile, piimite-s de to( blnde(ele lui i su bucuiu to( de
pomeniieu lui, dupu cum zice Solomon: ,Luudndu-se dieptul,
su veselesc noioudele. Il muituiisesc pie dnsul udevuiul
luciuiiloi, cum cu iuste ndieptutoiiul ciedin(ii i clipul blnde(ii
i dusculul nlinuiii, piecum l cntu beseiicu i pentiu uceiu uu
ugonisit piin smeienie cele nulte i piin suiucie cele bogute.
Acestu uu uimut dusculului i nvu(utoiiului suu Hiistos, pustoiiu-
lui celui bun i udevuiut, cuie -uu pus sulletul pentiu oi. Acestu
uu puzit poiuncu lui Dumnezeu desuviit i l-uu iubit i pie dnsul
i pie upioupele suu, cu nsu pie sine.
Il dovedete uutoiiul ce uu lucut din destul de mul(i gulbeni
celoi 3 leciouie, cuiele stu n cumpunu su- piuizu lecioiiiu loi; cu
n(elegnd slntul cum cu ucel ticulos de tutu ul leteloi, pentiu cu
su goneuscu suiuciiu din cusu lui, uu socotit su cliiume n cusu
lui, pe Alioditu, udecu cuiviiu i pentiu cu su ctige pu(in uui i
uigint, cu su se poutu cliveinisi, uu viut su vnzu lecioiiiu leteloi
lui. Si oltnd cu umui din milocul inimii lui i plngnd cu luciimi
lieibin(i ziceu: 3 leciouie, cuiele su vud cu 3 bunutu(i ule iuiului,
voi su se sclimbe i su se pielucu spie 3 iuutu( ule iudului i
pentiu pu(in ctig voi su piuizu o uvu(ie cuie iuste mui cinstitu
dect toute uvu(iile ce sunt uscunse supt mun(i, suu dect toute
cte ocolete toutu lumeu; i uceu liumose(e luminutu cu u souielui
iuste su- piuizu luminu i podoubu i su se lucu scuun, suu su zic
mui cliui cuib ntunecu(iloi diuci.
Deci ucestiu ce um zis mui sus, n(elegndu-le slntul, uu zis
n sine: bu, diuvole, nu voiu lusu su se lipseuscu ceiiul de stele
liumouse cu ucestiu, nu voiu su ctige iudul sullete utt de cuiute
54 Anrim lvircanu|
i lloii uu de liumouse. Eu, o, diugoste mincinousu, voiu su-(
sluim suge(ile, cuiele luiu de iunu omoi; eu, Luceuluiule, voiu
su-( spuig toute mieile i-( voiu piiuide tot vicleugul.
Au uu voibit slntul, upoi, pe uimu, dupu ce uu uscuns souiele
toute iuzele lui i s-uu stins de tot luminu zilei ntie ntuneiecul
nop(ii i cnd ceiiul, de osteneulu, uu lost nclis spie somn to(
oclii lui, uttu ct nici lunu nu piivegliiu, nici unu din stelele
cele mui mici uveu declise tmplele loi cele de uigint, utunce cu
cnd ui li lost nu lucutoi de bine, ci cu un lo(, uleuigu cu muie
giubu lu uceu suiucu de cusu i uiuncnd nluuntiu, nu zic odutu,
suu de douo oii, ci de tiei oii, mul(i gulbeni, uu gonit cu uceustu
suiuciiu i tot iuul i tot cugetul necuvios i uu mntuit lecioiiu
celoi 3 leciouie din cuisele diuvolului.
Auzit-u( luptu slntului? Piiceputu-( lieibin(eulu inimii lui spie
u luce bine? In(eles-u( puteiiu diugostei cutiu upioupele? Alle-su i
ucum vieunul, uu din cei bogu(, uu din cei suiuci, dupu ce vu
cunoute lipsu i suiuciiu liutelui suu, cietinului, cuiele iuste
upioupele suu, su-i lucu uutoi lu nevoiu lui, cu diugoste cuiutu i
lui'de lu(uiie, de nu vu uveu puteie cu buni suu cu ultcevu, mucui
cu un slut bun, suu cu un cuvnt de mngiuie i nu numui eu, ci
to( cietinii cei ce su tem de Dumnezeu, l voi (ineu ntocmu cu
slntul Nicolue i cu ul(i slin(i, cu uttu iuste Dumnezeu de
mul(emit i piiimitoi, cu multu diugoste de cel pu(in u uceluiu ce
o vu luce cu ciedin(u i cu diugoste, cu i de cel mult u uceluiu ce
poute luce.
Si putem luu pildu de pe cei doi lileii ui vuduvei, cu uu lost
piiimi( louite de Hiistos i de pe plutu celoi ce uu luciut n vie lu
ceusul ul II, cu li-uu plutit cu i celoi din ceusul cel dinti. Cu de
um luce cu ucest miloc bine veciniloi notii, cum uu lucut slin(ii
i cum ne nvu(u slintele Scripruri suu mui vitos su zic, cum ne
nvu(u singui Hiistos, cuiele iuste nceputul i sliitul tutuioi,
ouie ce bine socoti( cu um uveu? Ouie ce spoi ni-ui du Dumnezeu
n toute? Cu zice pioiocul Duvid: ,Voiu celoi ce su tem de dnsul
55 uidanii
vu luce i iuguciuneu loi vu uscultu. Ouie n-um li i noi diep(i, n-
um li i noi slin(i? Cu uu ne poiuncete Hiistos: ,Fuce(i-vu slin(i, cu
eu slnt sunt.
Cu lupte bune su luce omul luudut i slnt, iuiu nu cu lupte
iele. Nici nume vestit vu puteu su luse netine, dupu mouite, cu
iuutu(. Iuiu noi ucum, de lucem vieodutu cuivu vieun bine suu
vieo ndemnu, ct de pu(in, o lucem mui mult cu lu(uiie, pentiu
cu su ne luude oumenii i de nu su vu supune ntiu toute, dupu
poltu noustiu, vom su-i scoutem binele ucelu pe nus, mputndu-
i totdeuunu i blestemndu-l, i zicem su-l osndeuscu binele ce
i-um lucut i ne luudum cutiu unii i cutiu ul(ii.
Duiu dusculul nostiu Hiistos nu ne nvu(u uu, ci zice: cnd
lucem milostenie suu ult bine, su nu tie stngu ce luce dieuptu.
Deci, cine vu vieu su ispiuveuscu desuviit i piecum su cude
uceste ce zic, uibu n loc de pumnt diugosteu, cu ucoleu su vu
niuducinu ciedin(u, cu un copuc i- vu du ioudu su lu viemeu su,
dupu cum zice Duvid: cu to( copucii i toute eibuiile, iuzimnd n
pumnt ciesc i su muiesc i- duu ioudu, iui deucu nu iuzimu n
pumnt su usucu i piei. Au i ciedin(u, iuzimnd n diugoste
ciete i su muiete i luce toute ioduiile bunutu(iloi, cuci pumntul
ciedin(ii iuste diugosteu.
Lu cele zece poiunci ce-uu dut Dumnezeu lui <Moisi> n
muntele Sinuii, poiuncu ceu dinti i mui muie iuste pentiu
diugoste; cu n-uu zis su ciezi n domnul Dumnezeul tuu, ci ,su
iubeti pie domnul Dumnezeul tuu, din tot sulletul tuu i din tot
cugetul tuu i din toutu vituteu tu i pie upioupele tuu cu nsu(
pie tine.
Si ouie pentiu ce uu zis ,Su iubeti pie upioupele tuu, cu nsu(
pie tine? Pentiu douo luciuii: unu, pentiu cu su uiu( diugosteu
cuie uu uiutut i uiutu totdeuunu Dumnezeu cutiu tine i ultu
pentiu cuci lietecuie om su iubete pie sine mui vitos dect
toute luciuiile i- poltete cinsteu i binele; i pentiu uceiu uu
zis su iubeuscu cu ucest miloc pie upioupele suu. Cu su leieuscu
56 Anrim lvircanu|
Dumnezeu, cnd (i su vu upiinde cusu, suu cnd te voi nupudi
niscui lo(, vecinul tuu cel de upioupe vu su vie su-( uute, iui nu
liute-tuu suu ultcinevu din iudu tu, cu uceiu sunt depuite; cu cel
ce iubete cu dieptute, ucelu i ciede. Cu zice slntul Iounn Bo-
goslovul: ,De vu zice cinevu cu iubete pie Dumnezeu i pie liutele
lui l uiute, mincinos iuste; cu cel ce nu iubete pie liutele lui, cu
l-uu vuzut (i-l vede totdeuunu), duiu pie Dumnezeu, cu nu l-uu
vuzut, cum l vu puteu iubi? Pentiu uceustu i domnul Hiistos uu
zis cutiu ucenicii lui: ,De pe uceustu voi cunoute to(i cu-mi sunte(
ucenici, de ve( uveu diugoste ntie voi.
Duiu ucum, tu, ticulouse oume, te numeti cietin i ucenic lui
Hiistos? Duiu unde iuste diugosteu ce ui cutiu liutele tuu? Ce lel
de uscultuie luci dusculului i nvu(utoiiului tuu? Incuileu zi cu nu
eti cietin, cu-( luci mui multu osndu. Nu te nududui cu numui
cu numele ce ui, de te numeti cietin, cu te vei mntui, cu zice
Hiistos: ,Nu cei ce-m zic mie Doumne, Doumne, voi ntiu ntiu
mpuiu(iiu ceiiului, ci cei ce luc voiu meu. Voiu lui Hiistos nu
iuste ultu, lui'numui diugosteu; i cel ce uie diugoste cutiu
upioupele suu i-i poltete binele, ucelu luce toute poiuncile lui
Dumnezeu, cu cel ce iumne n diugoste, iumne n Dumnezeu
i Dumnezeu nti-nsul, dupu cum zice Iounn.
Iuiu ucum cietinii notii uttu stuu mpotiivu lui Dumnezeu,
ct l luc i mincinos i slntu Scriprurd zic cu sunt busne i ulluii
omeneti. Si zic: duiu cum voiu su iubesc pie vecinul mieu, cu-m
iuste viumu? De vieme ce zici cu-( iuste viumu, nu te numi
cietin; ce zi cu eti un pugn i un om luidelege i lui' de obiuz.
Cu stupnu-tuu Hiistos ( poiuncete su iubeti pie viumuii tui
i su le luci bine i tu i stui mpotiivu i nu vei su-l uscul(i. Duiu
nu-( iui seumu cu tu eti om i mine, poimine vei su moii i vu
su te munnce pumntul i vieimii. Si de su vu ntmplu su-( steu
mpotiivu slugu tu, suu uigutul tuu, nu te mnii pie dnsul i-l
bu(? Duiu Hiistos, cu iuste dumnezeul cel udevuiut i vu su udece
toutu lumeu, pentiu neuscultuieu ce-i luci, ouie socoteti cu nu te
57 uidanii
vu pedepsi i te vu bute cu osndu n veci? Iuiu duiu cu nu-( iuste
viumu, viumuul tuu, ci mui vitos piiiuten, cu te duce lu bine,
deucu vei luce cum te nvu(u Hiistos; iuiu de nu vei luce uu, (
eti tu nsu( viumu i pieizutoi sulletului tuu. Cu de ui li uscultut
Adum poiuncu lui Dumnezeu, n-ui li venit lu uttu osndu neumul
omenesc; i noi ucum, de um uscultu pe Hiistos, n-um li nti-
utteu scibe i nevoi.
Puvel upostolul zice lu 13 cupete cutiu coiintleni: ,De voiu
giui, cu limbile oumeniloi i cu ule ngeiiloi i diugoste su nu
uibu, lucutu-m-um cu o uiumu iusunutouie, suu cu o tobu bucuind;
i de voiu uveu pioiocie i voiu ti tuinele toute i toutu n(elegeieu
i de voiu uveu toutu ciedin(u ct muguiile u le mutu, iuiu diugoste
su nu uibu, nimic nu sunt. Si de voiu du toutu uveieu meu i de-
m voiu du tiupul mieu su-l uiz i diugoste su nu uibu, nimic nu
lolosesc.
Auzit-ui ce zice? Duiu tu, cuci uiuti pie liutele tuu uttu ct
nici n ocli nu vei su-l vezi, ci-i poi(i pizmu i-l zuvistueti pie lu
unii i pie lu ul(ii, cu su-i luci pugubu i su-l supui, su-l suiuceti,
tu, udevuiut nu eti cietin, nici om pe pumnt, ce eti singui
Sutunu, cuiele uu pit pie Dumnezeu lu Adum. Si cuie pieot
iuste ucelu de te ispoveduiute i te lusu pie tine, celu ce piuti
de te cumineci? Acelu, udevuiut, nu iuste pieot, ci iuste singui
Iudu i vnzutoi lui Hiistos i nu i su vu eitu nici popei, nici
uceluiu, mucui de ui luce cte ulte bunutu(. Cu zice Hiistos: ,Milu
poltesc, iuiu nu uitvu.
Pentiu uceustu duiu, iubi(ii miei ntiu Hiistos liu( i blugoslovi(i
cietini, c( v-u( udunut ustuzi cu su piuznui(i i su vu bucuiu( de
pomeniieu slntului, tiebue, dupu ct vu li putin(u u lietecuiiiu,
lund pildu de pe luptele slntului, su ne usumnum lui i su
iubim nti pie Dumnezeu, dupu cum iuste sciis lu poiuncu ceu
dinti i pe upioupele nostiu; su iubim pie viumuii notii i su
le lucem bine. Su cinstim pie puiin(ii notii, uttu pie cei ce ne-
uu nuscut, ct i pie cei sulleteti, cuiii sunt cuvioii culuguii i
58 Anrim lvircanu|
cuceinicii pieo(. Su ne leiim, din ct ne vu li putin(u, de cuivie,
de be(ie, de zuvistii, de vnzuii, de upucuii, de nuputi i de ulte
multe cu ucestiu cu, sunt ulluii ule nceputoiiului de iuutu( ule
diuvolului, pentiu cu su ne despui(u de Hiistos, Domnul nostiu,
i su- butu oc de noi, dupu poltu lui. Si deucu vom puzi ucestiu
cte um zis, utunce vom li cietini buni i udevuiu( ucenici u
udevuiutului Hiistos Dumnezeu i lui' de nici o ndoiulu su uvem
nudede bunu cu uici, ntiu uceustu lume vom petiece viiu(u
pucinicu i lui' de tuibuiuie, iuiu n ceu viitouie ne vom bucuiu i
ne vom veseli mpieunu cu slntul Nicolue i cu to(i slin(ii, ntiu
mpuiu(iu ceiiului, cuie cu to(ii su o dobndim, piin duiul domnului
nostiu Iisus Hiistos, u cuiui milu iugum su lie puiuieu cu voi.
Amin.
LUNA LUI IUNIE, 29 DE ZILE.
CAZANIE LA SFIN|II APOSTOLI PETRU SI PAVEL
Attu sunt de muii viedniciile ule sluvi(iloi upostoli Petiu i
Puvel, cuiii su piuznuesc ustuzi, ct nu iuste cu putin(u limbu
omeneuscu u le giui.
Attu sunt de multe nvu(utuiile loi cele viednice de minune
ct ntiec lu numui nusipul muiii i stelele ceiiului. Attu sunt de
minunute viteiile loi, ct nu e su o piiceupu toutu limbu pumn-
teuscu i su nu su minuneze toutu minteu omeneuscu. Attu sunt
de sluvite luptele loi, ct coviesc tot cuvntul i luc lui'de giuiu
toutu minteu spie luudu loi i spie cinsteu pomeniiii loi.
Deci nu mu piicep ce voiu su luc ustuzi, pentiu cu su mplinesc
luudu piuznuiiii loi. Su voibesc? Duiu ce cuvnt viednic vu puteu
su uducu minteu meu ceu pioustu i netiin(u nvu(utuiii mele, cu
su poutu muii, dupu cum su cude viedniciiloi loi cele muii? Su
tuc iui? Mu tem cu mu voiu osndi, cu un nemul(emitoi i cu
ucelu ce uscunde luceiile cele muii de bine, cuiele ei uu uiutut n
CUPRINS
59 uidanii
politiiu ceu cietineuscu, n beseiicu ceu piuvosluvnicu i peste
tot pumntul ce iuste supt souie luminnd limbile cele ntunecute,
povu(uind lu ciedin(u ceu udevuiutu oile cele iutucite i uduognd
mul(ime de ciedincio n beseiicu lui Hiistos.
Si pentiu cu su biiuesc, diept uceiu, nepiicepeieu min(ii mele
l voiu usemnu cu cei doi luminutoii muii, udecu cu souiele i cu
lunu i uu upiopiindu-mu pu(intel de minunutele loi lupte, cu
usemnuieu uceloi luminu( luminutoi, voiu du ndiuzneulu
neputin(ii mele, spie u luce luudu loi, lugind cu uceustu mpieunu
i de semnul nemul(umiiii.
Lu cupul cel dinti ul laccrii spune Moisi cum cu Dumnezeu uu
lucut doi luminutoii muii: unul mui muie i ultul mui mic; i pie
cel mui muie, udec pie souie, ntiu stupniieu zilii, iui pie cel
mui mic, udecu pie lunu, ntiu stupniieu nop(ii. Si pie uceteu, i-
uu lucut pentiu ntuiiieu tiebuinciousei cliveinisiii u toutu lumeu.
Si iuiui ucestu Dumnezeu, lucndu-se om, uu pus ul(i doi
luminutoii, pentiu ntuiiieu i ntemeiuieu beseiicii: pie cel mui
muie, udecu pie Petiu, pentiu cu su lie ntiu stupniieu zilii u
dumnezeetii cunotin(e ntiu idovime; iuiu pie cel mui mic,
udecu pie Puvel, ntiu stupniieu ntunecutei nop(i u nclinuiii
de idoli, lu limbi, pentiu cu su iusipeuscu cu stiuluciieu minuniloi
i cu luminu nvu(utuiii noiii cei ntunecu( ui nuluciunii.
Si, pentiu cu su ncepem de lu luminutoiiul cel muie, de lu
souie, zicem cum cu iuste souiele vil celoiululte stele i le
coviute cu luminu pe toute i de lu iusuiit pn'lu upus, tot
pumntul i toute ungliuiile lui lumineuzu, nculziute, ngiuu
i iuvuisu pietutindeneu iuzele lui. Cine nu vu muituiisi cum cu
viedniciile ucestiu su cuvin lui Petiu, de vieme ce el uu lost vil
cetei upostoleti i mui nti n induiulu uceniciloi i uu ntins
puiuieu, cu ult souie, de tuinu, peste tot pumntul iuzele duiuiiloi
i u luceiiloi de bine? Au ncungiuiut toutu Iudeu, Antioliu, Pontul,
Culutiiu, Cuppudocliiu, Assiu i Vitluniu, gonind cu luminu
dumnezeetiloi cuvinte, ntuneiecul neciedin(ei, dnd duiuii
60 Anrim lvircanu|
de tumuduiii lu toutu neputin(u i vindecnd pie cei ce iuu su
clinuiu de viclenii diuci. Si mui vitos cu numui singuiu umbiu
ucestui souie uttu eiu lu to( lucutouie de bine, piecum su vede lu
laprc|c aposro|i|or, lu S cupete: ,Ct i lu uli(u scoteu pie cei bolnuvi
i-i puneu n uteinutuii i n putuii cu, viind Petiu, mucui umbiu
lui su umbieze pie lietecuie dintiu dnii.
Culduiu souielui uie luciuie liieuscu u duiui copuciloi, eibuiiloi,
pietiiloi scumpe i ploduiiloi pumntului vie(uitouie, umeousu
i ngiuutouie puteie spie cieteie. Aideieu, i culduiu ceu
vie(uitouie u souielui celui de tuinu u lui Petiu, usemeneu uu stutu
ucetii puteii; cu iuzu ceu mui micu ce-uu tiimis lu celu ce uu lost
din pntecele muicii lui olog, cuiele stuteu nuinteu uii beseiicii
ce su cliemu Fiumousu, ndutu l-uu tumuduit, pentiu cu zicndu-
i de giubu: ,Cuutu lu noi, ndutu i s-uu ntuiit tulpele i gleznele.
Cu uceustu puteie vie(uitouie u lui Petiu s-uu iudicut sunutos
din put i ouiecuie om, unume Eneu, cuiele zuceu de 8 uni,
slubunog. Cu uceustu i lu Iopi, luciu de minune lu to(i, uu nviiut
pie Tuvitlu, ce muiise.
Aie souiele i ultu u su luciuie, cu tiece piin ciuputuiile uiloi
i piin guuiile puie(iloi i cele mui din luuntiu ule cuseloi le
iscodete i le lumineuzu. Si de lu Petiu n-uu lost lipsitu uceustu
puteie, de vieme ce, dupu cum zice Ieiemiu lu 17 cupete: ,Adncu
iuste inimu dect toute i om iuste i cine-l vu cunoute, pie el.
Insu uceustu o uu iscoditu-o i uu utins cu iuzele lui, piecum su
vede udevuiut lu Anuniu i lu Sumliiu, u cuioiu mincinosul cuget
cu mouite lui' de veste i-uu ceitut.
Au iscodit cele uscunse ule inimii lui Simon viuitoiiul i uu
descopeiit vicleugul cel uscuns ul inimii sule, pentiu cuie luciu
n lu(u l-uu nliuntut zicnd: ,Cu ntiu umuiuciuneu lieiii i ntiu
legutuiu nedieptu(ii te vuz cu eti; pocuiute-te, diept uceiu, de
iuututeu uceustu i te iougu lui Dumnezeu, cu douiu (i s-ui eitu
(ie cugetul inimii tule.
S-uu ullut ntinuciuni lu souiele cel sim(itoi, piin milocul ocliu-
61 uidanii
nuiiloi, de ustionomii ceti de pe uimu, luciu necunoscut de cei
vecli i cu totul neudevuiut. Deci, su muituiisim i noi cum cu s-
uu ullut ouiecuie ntinuciuni i lu souiele nostiu cel de tuinu, lu
Petiu. Si ouie nu eiu muie ntinuciune, cnd n cuiteu uilieiului
s-uu lepudut de 3 oii de nvu(utoiiul suu? Nu eiu muie ntinuciune
cnd n giudinu, lugind, uu lusut singui pie dulcele Iisus? Aceste
nsu ntinutuii, cu luciumile ce vuisu udeseoii, dintiu udncul
inimii, le-uu spulut i uu iumus cu totul cuiut, uttu ct s-uu uiutut
cu ult souie, luminnd n cusu celui nult.
Zice de uceustu i cel cu Cuiu de Aui, Iounn, lu tlcul Psulo-
mului 48, cum cu mul(i mpuiu( uu iudicut cetu( i uu lucut zidiii
minunute i puindu- numele s-uu dus, iuiu nimic nu s-uu lolosit,
ce uu ncetut i uituiii s-uu dut pomeniieu loi. Iuiu puscuiiul Petiu
nici unele de ucestiu lucnd, lumineuzu mui mult dect souiele i
dupu mouite.
Su tiecem, ucum de lu luminutoiiul cel muie lu cel mui mic, de
lu souie lu lunu, de lu vusul luminut lu vusul cel ules, de lu Petiu
lu Puvel.
Multe leliuii de viednicii, stupniii i puteii duu lilosolii su
uibu lunu. Si nti zic cum cu lunu iuste podoubu nop(ii, usum-
nutouie souielui i stupnu muiii: uceste nsu viednicii cu dieptute
su cuvin vusului celui ules i cu cule iuste su se numeuscu podoubu
nop(ii, de vieme ce s-uu tiimis de lu Dumnezeu, pentiu cu su
lumineze limbile dintiu ntuneiecul sluiiii de idoli, piecum o uu
zis mui nuinte Isuiu: ,Te-um dut spie luminu limbiloi, su lii spie
mntuiie pnu lu muiginile pumntului.
Noupte ntunecutu uu lost utunce n toutu lumeu, cnd uigintul
i uuiul, pietiile i lemnele su sluiiu cu nite dumnezei i omul
su ubuteu cu toute puteiile sulletului spie uceiu ce iubiiu Lu(ilei
i diucii, cuiii cu nite nuteii ule iudului i cu nite lii ui ni
iuutu(ii, ultu nu poltiiu, ultu nu iubiiu, lui' numui iuututeu,
pugniiu, iuslutuciunile tiupului, neiuinuieu obiciuiuiiloi, uituieu
desuviit u celoi slinte, upucuiile de lu stieini, iubiiile de uigint
62 Anrim lvircanu|
i tiuliile; cnd su culcu piuvilele lui Dumnezeu i su luliiu uceliu
ule liiii, cnd eiu lipsi( oumenii de sullet, sulletul lui Dumnezeu
i Dumnezeu de slubu i nclinuciuneu ce i su cuveniiu.
Deci pentiu cu su goneuscu uceustu noupte ntunecutu i pentiu
cu su lumineze o ntunecuie mpu(itu cu uceustu, uu ules
Dumnezeu pie Puvel, cu luminnd cu ultu lunu luminutu n lume,
su iusipeuscu ntuneiecul nclinuciunei de idoli i pentiu cu su
udeveieze uceiu ce zice: ,Noiodul cuiele edeu ntiu ntuneiec uu
vuzut luminu muie.
Su cuvine lui Puvel i u doou stupniie u lumii, cuci iuste
usemunutoiiu souielui, pentiu cuci Puvel s-uu uiutut ntiu toute
desuviit, usumnutoiiu lui Petiu. Deci cu cuviin(u iuste i putem
su zicem ucel cuvnt ul Isuiei: ,Si vu li luminu lunii cu luminu
souielui. Si cine nu vu muituiisi cum cu Puvel s-uu uiutut
usumnutoi lui Petiu? Smeiit eiu Petiu, de vieme ce dupu uceu
minunutu vnutoiie u petiloi uu zis lui Iisus: ,Ei de lu mine, cu
om pucutos sunt, Doumne. Iuiu mui smeiit lu spuluieu piciouieloi,
cnd uu iuspuns desuviit uu zis: ,Nu-mi vei spulu piciouiele n
veci. Si ncu mui smeiit s-uu ullut lu mouite, vind cu su mouiu
pie ciuce cu cupul n os.
Si Puvel nu s-uu usemnut lui Petiu cu smeieniiu, cliemndu-se
pie sine mui mic dect upostolii i cum cu nu iuste viednic u su
numi upostol? Si su muituiisiiu pie sine nti i mui muie pucutos
(zicnd): ,Hiistos Iisus uu venit n lume su mntuiuscu pie
pucuto, cuiele cel dinti sunt eu.
Rubdutoiiu eiu Petiu, iubdutoi i Puvel. Amndoi cu bucuiie
uu iubdut lun(uiile, butuile, nclisoiile, gounele i bucuindu-su
meigeu de spie lu(u udunuiii, cuci pentiu numele lui Iisus su
nviedniciiu u su necinsti; uu plns cu umui Petiu gieulu lui. Si
Puvel, cte luciimi n-uu vuisut cuci, piin netiin(u, nti eiu
lulitoiiu i gonuci i ocuitoiiu beseiicii lui Dumnezeu. Muie
nevoe uu lost lui Petiu cnd, ntiebndu-se de 3 oii: ,Petie, iubeti-
mu, cu totul ntiistndu-se uu iuspuns: ,Doumne, tu tii cu te
63 uidanii
iubesc. Si Puvel, uttu eiu de lieibinte n diugosteu lui Hiistos,
ct veiice leliu de muncu, toute zidiiile cele vuzute i nevuzute,
nicidecum, ntiu nimicu, nu le-uu socotit (zicnd): ,Cine ne vu
despui(i pie noi de diugosteu lui Hiistos? Necuzul, uu supuiuieu,
uu goniieu, uu loumeteu, uu golututeu, uu piimediiu, uu subiiu?
Pentiu cu udeveiit sunt cu nici mouiteu, nici viu(u, nici ngeiii,
nici nceputoiiile, nici puteiile, nici ultu ouiecuie zidiie vu puteu
pie noi su ne usibeuscu de diugosteu lui Dumnezeu.
Cu umbiu lui Petiu su tumuduiu mul(ime de bolnuvi i nu
pu(ini din cei ce eiu clinui(i de duluiile cele necuiute; i
muliumile i teigutoiile lui Puvel goniiu toutu boulu i duluiile
cele viclene de lu tiupuiile bolnuviloi. Au iudicut Petiu pie cel ce
eiu olog din pntecele mne-su, lngu uu beseiicii. Asemeneu
uu lucut i Puvel n Listiu. Au nviiut Petiu pie Tuvitlu, mouitu
liind i Puvel uu nviiut pie Eltil, tnuiul cuiele cuzuse din u tieiu
stiuinu. Asemeneu uu lost umndoi ntiu osteneli, ntiu necuzuii,
pentiu Hiistos, n ivnu pentiu mntuiieu sulleteloi, n minuni,
n mouite i lu ngiopuciuni, pentiu cuci umndoi n Romu,
muituiisind, s-uu ngioput.
Viedniciiu ceu dupu uimu u lunii iuste su stupneuscu muieu,
cuie luciu su cuvine i lui Puvel, pentiu cuci de 3 oii s-uu sluimut
coiubiiu cu el; o noupte i o zi ntiu udncul (muiii) uu lucut i de
s-uu i biiuit de cumplitele vuluiile muiii, iuiu puiuieu nevutumut
s-uu ullut nti-uceu necutuiu.
Intie celelulte idiomutu udecu ulsuuiii ce uie lunu uie i uceustu:
cnd iuste plinu su scoulu usupiu-i cinii, cu nite viumu, cu
luptu i nu nceteuzu u o lutiu, neputnd suleii luminu ei; i cu
ucestiu toute, iu liind cuiutu i nevinovutu, lumineuzu i culutoiete
culutoiiiu ei, lui' de zuticneulu.
C( cini sulbuteci s-uu sculut, tuibut, usupiu lui Puvel, lutind.
Au lutiut usupiu lui Puvel tot Elesul, pentiu cuci nvu(u de lu(u
cum cu ucei (idoli) ce su luc de mini, nu-s dumnezei. Au lutiut
usupiu-i lu Iconiiu, cnd s-uu poinit limbile i idovii su ucigu cu
64 Anrim lvircanu|
pietii pie Puvel. Fost-uu lutiut de Elimu viuitoiiul, cuiele din
stiuluciiile lunii noustie, cei de tuinu, lui Puvel, uu iumus oib.
Fost-uu lutiut, lu ceu mui de pe uimu, de c(vu idovi cuiii, s-uu
blestemut ei singuii pie sine, nici su munnce, nici su beu, pnu
nu voi ucide pie Puvel.
Insu cu uceste goune, scibe i nevoi, lui' de liicu uu uimut
culeu lui, stiignd nencetut: ,Cine ne vu despui(i de diugosteu
lui Hiistos? Lusu, su se mnie idovii, su se scoule tiiunii, su lutie
cinii cei sulbuteci; eu culeu voiu suvii, ciedin(u voiu puzi.
Cine duiu su nu muituiiseuscu cum cu Puvel uu stiulucit ntie
limbi, cu lunu plinu n zilele ei?
Fui' de piepus iuste, diept uceiu cu Petiu uu stutut n beseiicu,
cu ult luminutoi muie, pentiu cuci s-uu uiutut cu souiele luminnd
peste beseiicu celui nult. Iuiu Puvel uu lost stutut luminutoiiu
mui mic, nsu usumnutoi souielui, cu luminu cu stiuluciieu, cu
bunutu(ile, cu viedniciiu i cu sluvu.
Acum voiu ntouice cuvntul mieu cutiu tine, (uiu cietinu, i
dinpieunu cu tine mu voiu bucuiu, pentiu cuci ui n loc de
ucopeiumnt pie veilovnicii upostoli Petiu i Puvel i ui tipuiit,
n coionu tu, clipul ciucii, pentiu cu su nududueti u luu ioudu
de bunu vie(uiie din lemnul vie(ii. Nu s-uu ntois coibul, odiniouiu,
n clivotul lui Noe, pentiu cuci uu uteptut su ntie mui cu multu
noiociie, uiceu, n tine i pentiu cu su uducu vetile linitei, nu cu
liunzu de muslin, ci cu iumuiu ciucii n guiu; s-uu ntois pusuieu
n biu(ele tule, cinstitu (uiu i su luudu cu polvulu ntie souie i
ntie lunu. Souiele de-u dieuptu i lunu de-u stngu sunt sluvi(ii
upostoli Petiu i Puvel i nclipuiute semnul cum cu cei ce sunt
nti cu udeieu upostoli uu puituie de giie pentiu lolosul
noiodului tuu, udecu celoi diep(i i celoi pucuto; celoi diep(i, ce
sunt de-u dieuptu, pentiu cuci souiele lumineuzu ziou, cu iuste i
semnul duiului i celoi pucutoi ce sunt de-u stngu, pentiu cuci
lunu lumineuzu noupteu, cu iuste semnul pucutului.
Sulteuzu, diept uceiu, cu glus de bucuiie i te veselete, pentiu
65 uidanii
cuci ui uututoii cu uceteu i lolositoii muii i biiuitoii lieibin(i
cu uceteu.
Voi iuiu, o dusculi muii ui lumii, vuznd useidiiu noiodului ce
stu mpieui i toutu cietineuscu politiiu uceustu, spie luudu, spie
cinsteu i spie piuznuiieu voustiu, nu ne lipsi(i de culduiousu
voustiu lolosin(u i de puteinicul vostiu ucopeiemnt, ci cuutu(
din ceiiu, cu nite luminutoii muii tuiiei cei de sus, spie noi cuiii
udem ntiu ntuneiecul i umbiu moi(ii. Mngiu(i-ne spie noi,
ticuloii, cei ce edem n vuleu plngeiii; miloci( pentiu noiodul
domnului, pentiu piuvosluvnicu beseiicu, pentiu pieo(iiu mpuiu-
teuscu i mui ules vu iugu( lui Iisus celui iustignit, u cuiuiu Fvan-
gnc|iia cu utteu ostenele i tiude, goune i munci, nclisoii i
butui, ciuceu i mouiteu n toutu lumeu o u( piopoveduit.
Su puzeuscu n uni mul(i, ntiu luminutul lui scuun, pie
cuceinecul iugutoiiu, pie piuznuitoiiul numelui vostiu, pie
cinstitoiiul pomeniiei voustie, pie cietinul nostiu domn, cu ntiu
cietineuscu ntemeiuie u nul(imei sule su lim i noi, cu to(ii, cu
linite sulleteuscu i tiupeuscu, mui piesus de toutu ispitu celoiu
ce stuu mpotiivu cietinutu(ii, su piopoveduim n mul(i uni
numele vostiu, su piuznuim stiuduniiu voustiu, su suibum luminut
cu cuviin(u sluvitu voustiu pomeniie. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA LA BOCOIAVLENIE
Luminut i cinstit uu lost piuznicul ce uu tiecut, ul nuteiii
domnului Hiistos, blugoslovi(iloi cietini, iuiu mui luminut i mui
cinstit iuste ucest de ustuzi, cuci ucolo uu uiutut steuou pe Hiistos,
cum cu s-uu nuscut, iui uici muituiisete tutul din ceiiu pie cel ce
su boteuzu, zicnd: ,Acestu iuste Fiiul mieu cel iubit ntiu cuiele
bine um voit. Acolo viuitoiii cu duiuiile loi i s-uu nclinut, cu
unui Dumnezeu i mpuiut, iui uici ngeii ceieti, cu unui
Dumnezeu udevuiut i om desuviit i sluesc. Acolo eiu cu un
S Antim Iviieunul. Didulii
CUPRINS
66 Anrim lvircanu|
piunc mic, nluut i pus n iusle, iui uici cu un Dumnezeu
desuviit i om desuviit su boteuzu n upu Ioidunului, pentiu
cu su spele tot neumul omenesc din spuicuciuneu pucutului celui
stiumoesc. Acolo ngeiul cel muie Cuviiil sluiiu cu cuceiie, iuiu
uiceu ngeiul i nuinte meigutoiiul Iounn sluute tuinu.
Deci duiu dect sunt luciuiile piuznicului de ustuzi mui
luminute, cu uttu sunt i mui muii dect ule piuznicului ce uu
tiecut. Pentiu uceustu duiu, de vieme ce su boteuzu Hiistos, su
ne botezum i noi, nu cu douiu cu nu suntem botezu( cu slntul
botez, udecu cu upu i cu dul, ci pentiu cuci um ntinut cu pucutele
noustie slntul botez. Tiebue su ne spulum cu luciumile pocuin(ii,
cu su ne lucem cuiu(, dupu cum zice pioiocul Isuiu: ,Lusnd
vicleuguiile dintiu inimile voustie i luptele cele iele, de cuiele
su bucuiu viumuul nostiu diuvolul i su ne mbiucum cu noul
Adum, cu domnul nostiu Iisus Hiistos, dupu cum zice leiicitul
Puvel, pentiu cu su ne putem sui i noi lu ceiiu cuiu(i i luminu(,
cu i Hiistos i c( um piiimit piopoveduiieu lui, de um i gieit,
su uleigum cu ne vu piiimi Hiistos, cu un bun i iubitoiiu.
Boteuzu-se Hiistos, cu su slin(euscu upele. Boteuzu-se Hiistos,
cu su ne uiute tuinu. Mnu pioiocului sluute, cu su boteze mnu
Tutului, udecu pie Fiiul i cuvntu lui Dumnezeu. Om sluute i
om su boteuzu; nsui Iounn, cu un iob sluute i Hiistos cu un
om su boteuzu.
Pentiu uceustu duiu i noi, cu nite iobi udevuiu(i i n(elep(i,
su sluim tuinu cu inimu cuiutu, dupu cum zice pioiocul Duvid.
Minte bunu i ciedinciousu su uvem, cu su piicepem tuinu diept;
i cine iuste ciedincios i diept, su uleige cu su uuzu ce zice Duvid:
,Veni( cutiu dnsul (udecu cutiu Domnul) i vu luminu(i i le(ele
voustie nu su voi iuinu, cu su se ulbeuscu pucutele noustie cu
zupudu, dupie cum zice Isuiu. Si cine iuste ciedincios i temutoi
de Dumnezeu, su muieuscu i su luude tuinu, cu muiiie cu uceustu
piiimete Dumnezeu cu o tume cu bunu miieuzmu, iui cine iuste
pugn i ispititoi de tuinele noustie su lipseuscu din beseiicu i
67 uidanii
su se depuiteze, pentiu cu su nu vie uigiiu lui Dumnezeu usupiu-
i i su vu bntui; cu i Moisi, cnd s-uu suit n muntele Sinuii, cu
su piiimeuscu tubelele legii ce i-uu dut Dumnezeu, uu uu poiuncit
cu su nu su upiopie de muntele ucelu nice o liuiu suu vieun
dobitoc, iui de su vu upiopiiu, su lie ucis cu pietii de mul(imeu
idoviloi.
Asemeneu iuste i ucumu. Tuinu uvem de suibum i piuznuim
i vom su ne suim sus nu cu tiupul, suu n munte cu Moisi, ci cu
minteu, lu muii i lu nulte gnduii; ci numui c( sunt ciedincio
su se upiopie cu minteu cu su piiceupu tuinu piuznicului de ustuzi.
Dupu nuteieu domnului Hiistos, iumind butocoiit i umugit
Iiod mpuiutul de viuitoii, s-uu mniiut louite i uu tiimis lu
Vitlleem i n toute lotuiule lui de uu ungliut 14 mii de coconi
mici cte de 2 uni i mui os, ntie cuie coconi eiu i cinstitul
Ioun, piunc mic n biu(ele muicu-su Elisultei. Si, vind cu su-l
unglie i pie el, s-uu deslucut muntele din voiu lui Dumnezeu i
uu tiecut de ceiu puite muicu-su cu dnsul. Si ngeiul Domnului l-
uu luut de l-uu dus n pustie i-l liuniiu ucolo, pnu uu venit n
vistu de s-uu lucut de 33 de uni i 3 luni, u cuiuiu liunu eiu
vlustuiile copuciloi i miiuie sulbutecu.
Si uu venit cuvntu Domnului de i-uu zis su luse pustiiu i su
meuigu n pui(ile Iudeii su piopoveduiuscu noioudeloi pocuin(u.
Si ucolo meigeu mul(imeu idovimei de- muituiisiiu pucutele loi
i su botezu de el n upu Ioidunului i-l ntiebuiu pie el zicnd:
,Au douiu eti tu pioiocul? Iui el uu zis: nu sunt, nu cu douiu nu
eiu el pioioc, ci nu l-uu ntiebut de iuste pioioc, ci numui de iuste
el pioiocul ucelu de cuiele uu zis Moisi cu: ,Pioioc vu iudicu nouo
domnul Dumnezeul nostiu dintiu liu(ii notii, udecu iuste su
vie un pioioc muie din neumul idovesc i socotiiu idovii cum cu
iuste Iounn pioiocul ucelu i pentiu uceiu l ntiebu. Iui el le-uu
iuspuns i le-uu zis: ,Nu sunt eu ucelu, ci iuste su vie dupu mine,
u cuiuiu nu sunt eu viednic su-i dezleg cuielele ncul(uminteloi
lui, udecu nu pociu piicepe cum s-uu nuscut. Adevuiut, mui pie
68 Anrim lvircanu|
uimu s-uu nuscut dect mine cu un om, iuiu cu un Dumnezeu ce
iuste mui nuinte dect mine s-uu nuscut, n unii dumnezeiiii. ,Si
eu vu botez pie voi numui cu upu, iui el vu vu botezu cu dul slnt
i cu loc. In mnu lui iuste loputu i vntuiu pleuvu din giu;
udecu iuste cunoscutoiiu de inimi cu un Dumnezeu i cunoute
pie cei pucuto i pie cei diep(i. Deci pie cei pucutoi i osndete
n locul cel de veci, iui pie cei diep(i i udunu lu mpuiu(iu ceiiului.
Si voibind Iounn cu mul(imeu idoviloi zise iuiu: ,Nu sunt eu
cel ce socoti(, ci iutu cu vine. Si uu voibind cu noioudele sosi i
Hiistos su se boteze. Iuiu Ioun, deucu l-uu vuzut zise cutiu idovi:
,Iutu mielul lui Dumnezeu, cuiele iudicu pucutul lumii. Acestu
iuste Fiul lui Dumnezeu celui udevuiut ce vu spuneum. Atunce
uu meis Hiistos lu Iounn i i-uu zis: ,Vino de mu boteuzu, cuci
pentiu uceustu um venit. Iuiu Iounn i-uu zis: ,Mie tiebue su mu
botez de tine, suu su muituiisesc ult botez pentiu numele tuu i
tu vei su te botez eu? Apu Ioidunului, vuzndu-te, uu lugit de
liicu tu nupoi, duiu eu cum voiu cutezu su te botez, de vieme ce
Moisi, vuzutoiiul de Dumnezeu i muiele pioioc, nu ndiuzniiu
su vuzu lu(u tu, duiu eu cum voiu su mu uting de slntul tuu cietet,
cu mini pucutouse? Iuibu pumntului sunt, dui cum mu voiu
upiopiiu de locul cel nesuleiit? Tu mu slin(ete, Doumne, tu mu
boteuzu, stupne, tu mu cuiu(ete de tinu pucutului, mntuitoiiule,
cu eu nu cutez, nici sunt viednic su te botez.
Zise Hiistos: ,Iounne, lusu cuvintele ucestiu ucumu, cu nu iuste
vieme de u nmul(i voibu; viemeu puituiii de giiu iuste. Pentiu
uceustu m-um lucut om, pentiu uceustu m-um mbiucut n tiup,
pentiu uceustu m-um uiutut suiuc i m-um uiutut smeiit, pentiu
cu su mplinesc toutu dieptuteu. Ci vino, de mu boteuzu, cu su se
mplineuscu puituieu meu de giiu i toutu plecuciuneu meu.
Atunce uu upucut cinstitul Ioun i l-uu botezut i s-uu pogoit
Dulul Slnt n clipul poiunbului pie cupul lui Hiistos i glus din
ceiiu s-uu uuzit zicnd cum cu: ,Acestu iuste liiul mieu cel iubit,
cu cuiele um puitut de giiu pentiu mntuiieu omeneuscu. Si
69 uidanii
utunce uu ieit Hiistos din iu, botezut.
Si cum cu s-uu botezut Hiistos, uu ne nvu(u dumnezeetii
evungleliti; iui ncu uvem lu piuznicul de ustuzi ctevu
ntiebuciuni, cuiele sunt tiebuinciouse u le ti. Si nti iuste: pentiu
ce Hiistos, liind lui'de pucute, s-uu botezut? A doou: pentiu ce s-
uu botezut n upu Ioidunului i nu nti-ult iu? A tieiu: pentiu ce
s-uu pogoit Dulul Slnt pie cupul lui Hiistos i pentiu ce n
clipul poiunbului? A putiu: cte botezuii sunt? A cinceu: pentiu
ce iuste botezul de upu i de dul?
Aceste S ntiebuciuni uvem ustuzi louite de lolos u le ti; mui
sunt i ultele, ci noi le lusum pentiu lungimeu voibei i vom zice
numui pentiu ucestiu, louite pie scuit. Deci, c( v-u( udunut ustuzi
lu slntu beseiicu, pentiu cu su piuznui( piuznicul, declide(i-vu
oclii, nu numui ui tiupului, ce i ui sulletului, pentiu cu su piicepe(
ce vom su zicem, cu nu sunt luciuii lumeti, ce iuste tuinu muie i
nliicoutu, cuie s-uu lucut pentiu mntuiieu omeneuscu.
Intiebuciuneu dinti iuste: pentiu ce Hiistos, liind luiu de
pucute, s-uu botezut? Zicem cu botezul iuste mntuiieu pucuteloi
omului i cuiu(enie de pucutul cel stiumoesc, iuiu Hiistos liind
lui'de pucute, dupu cum zice pioiocul Isuiu: ,Cu pucut n-uu lucut,
nici vicleug n guiu lui nu s-uu ullut, pentiu ce, duiu, s-uu botezut?
Zicem lu uceustu cum cu sunt 4 stilii, dintie cuiele s-uu lucut
omul i toutu lumeu i iui ntiu uceleu stilii, vu su se topeuscu omul,
pnu lu u doou veniie u domnului Hiistos, dintiu cuiele iuiu vu su
se ncliiuge.
Deci stiliiu ceu dinti i mui de tieubu iuste vntul, cu luiu de
iusulluie nu poute tiui omul nici un ceus. A doou stilie i mui
nultu iuste locul, nu numui ucest ce vedem cu oclii i ne sluim
cu dnsul, ce i locul cel din vuzdul. A tieiu stilie iuste upu i u
putiu stilie iuste pumntul. Deci nti-uceste 4 stilii iuste omul
lucut i, pentiu cuci sunt ulcutuiiile tiupului omenesc, eiu cu cule
su se slin(euscu cu pogoiieu Domnului. Deci vntul, i locul s-
uu slin(it cu pogoiieu cuvntului lui Dumnezeu, iui pumntul s-
70 Anrim lvircanu|
uu slin(it cnd uu nuscut tiupete n peteiu. Si su cudeu su se
slin(euscu i upu, de vieme ce iuste din cele 4 stilii i nti-ult clip
nu su puteu su se slin(euscu, de nu s-ui li botezut Domnul,
tiupete, n Ioidun, uiutndu-se mui vitos i tuinu ceu mui muie
u ciedin(ei noustie; i ultu, pentiu cu su sluime cupetele uipiloi,
udecu u diuciloi ce eiu n upu, dupu cum zice Duvid: ,Tu ui zdiobit
cupetele buluuiiloi n upu.
A doou ntiebuciune eiu: pentiu ce s-uu botezut Hiistos n
Ioidun i nu nti-ult iu? Zicem i lu uceustu cu liind iul ucelu
slin(it de ct ulte iuii, pentiu minunile ce s-uu lucut nti-nsul,
uu meis i Hiistos iuiu lu ucelu, cuie minuni sunt ucestiu: nti,
cnd uu tiecut Iisus Nuviin cu tot noiodul idovesc piin milocul
upei i nu s-uu udut nimeni, pentiu cu ntiuse 12 pieo( de (ineu
clivotul pie sputele loi i upu su dedese nupoi din poiuncu
dumnezeiuscu, pnu uu tiecut tot noiodul. A doou minune, cnd
uu lovit pioiocul Ilie cu coocul suu upu i s-uu deslucut, de uu
tiecut el, cu ucenicul suu, cu pie uscut. A tieiu minune, cnd s-uu
sculdut de 7 oii Neemun boiuiiul, sletnicul mpuiutului de lu Siiiiu,
dupu cuvntul pioiocului Elisei i s-uu tumuduit de bubele ce
uveu. A putiu minune pe viemeu pioiocului Elisei, meignd nite
oumeni su tue lemne de cusu pie lngu (uimuiile Ioidunului, liind
i pioiocul mpieunu cu dnii, uu cuzut topoiul unuiu din coudu
i s-uu necut n upu; iui Elisei, lund coudu topoiului i meignd
lu (uimuiile upei, ntinse coudu spie upu i zise: ,Aiutu, Doumne,
minune i ndutu suii topoiul din upu i su puse n coudu, cuie
minune nclipuiute slntul botez, dupu cum sciie slntul Iounn
Dumusclin lu un tiopui ul cunonului de lu nul(uieu cinstitei ciuci,
lu u putiu peusnu. Deci, pentiu uceste minuni s-uu botezut i
Hiistos nti-ucel iu.
A tieiu ntiebuciune iuste: pentiu ce s-uu pogoit Dulul Slnt
i zicem: cnd su botezu Hiistos s-uu declis ceiiuiile i uu
muituiisit Tutul pie Fiiul, zicnd: ,Acestu iuste Fiiul mieu cel iubit,
ntiu cuiele bine um voit? Deci de vieme ce uu muituiisit Tutul,
71 uidanii
socotiiu idovii cu pentiu Iounn s-uu lucut glusul ucelu, pentiu cu-
l tiiu cu pie un pioioc i liiu de pioioc i slnt i pentiu cu su nu
zicu noiodul cum cu lui Iounn i zice ,liiu iubit, pentiu uceustu
s-uu pogoit Dulul Slnt pie cupul lui Hiistos, de l-uu uiutut i l-
uu muituiisit Tutul de sus.
Iui pentiu ce s-uu uiutut Dulul Slnt n clipul poiunbului, su
vu spuiu o istoiie din Tisramcnru| cel vecliu, mucui cu o ti(i mui
to(. Cnd uu lucut Dumnezeu potopul i uu necut tot pumntul
pentiu pucutele omeneti i uu teis tot luptul dupe lu(u pumn-
tului, din om pnu n dobitoc, s-uu mntuit numui Noe, cu toutu
cusu lui, n coiubiiu ce lucuse din poiuncu dumnezeiuscu. Si
mpieunu cu dnsul eiu i din dobitoucele pumntului i din
pusuiile ceiiului, dupu cum sciie mui pie luig lu cuiteu laccrii.
Iuiu dupu ce uu ncetut upu potopului, uu tiimis Noe din coiubie
pie coibul, su vuzu, ostoitu-s-uu upu potopului, uu bu. Iui el
meignd i ullnd stivuiile, s-uu uuzut pie iule i nu s-uu mui
ntois nupoi su deu veste. Si vuznd Noe zubuvu coibului uu
tiimis pie poiumb; iui el liind pusuie cuiutu, n-uu viut su uzu
pie tinu, ce uu luut o iumuiu cu liunzu de muslin n guiu i o uu
dus n coiubie i uu uu cunoscut Noe cum cu s-uu ostoit upu
potopului.
Deci pentiu uceiu s-uu uiutut i Dul Slnt n clip de poiunb
pie cupul lui Hiistos, uiutnd cu s-uu ostoit potopul pucuteloi
omeneti; i ultu, cu poiunbul iuste ntieg, udecu lui'de iuutute,
dupu cum zice Hiistos lu slntu Fvangnc|ic: ,Fuce(i-vu n(elep(i
cu uipii i ntiegi cu poiunbii.
A putiu ntiebuciune iuste cum cu um zis: cte botezuii sunt?
Si zicem cu sunt 8, piecum sciie i slntul Ioun Dumusclin lu u 4
cuite u Bogos|ovici lui: botezul dinti iuste ul potopului, spie
tuiuieu pucutului. Al doileu botez iuste ul lui Moisi, cnd uu tiecut
pie idovi piin Muieu Roie. Al tieileu botez iuste ul legii, cu de
su spuicu cinevu pnu nu- spulu cu upu tiupul i luinele, nu
intiu n tubuiu. Al putiuleu botez iuste ul lui Iounn, nsu spie
72 Anrim lvircanu|
pocuin(u numui. Al cincileu botez iuste ul lui Hiistos, cu cuiele
ni-um botezut i noi, cietinii. Al useleu botez iuste ul pocuin(ei
i ul luciumiloi, cu cuiele cuiu(im botezul cel dinti ce um ntinut.
Al upteleu botez iuste ul muceniei, cuiele iuste i mui bun i mui
cinstit, cu nu su teme su se mui spuice cu pucute botezul ucestu,
cuiele s-uu uiutut nti Hiistos, cu -uu vuisut pieucinstit i scump
sngele suu pie ciuce i to(i mucenicii cu ucest botez s-uu botezut
i s-uu nviednicit mpuiu(iei ceiiului. Al optuleu botez, cel mui
de pie uimu, iuste ul locului celui nestins, ce vu su munceuscu
pie cei pucuto, dupu cum zice lu un tiopui ul cunonului de ustuzi
lu u 6 peusnu: ,Cu locul cel de pe uimu boteuzu Hiistos pie cei
potiivnici i nen(elegutoii de dumnezeiieu lui.
A cinceu ntiebuciune iuste: botezul pentiu ce iuste de upu i
de dul? Si zicem cu liind omu ndoit, udecu cu tiup i cu sullet i
liind tiupul sim(itoiiu tiebuiute, cnd l ntinum, su-l spulum cu
upu, cu upu ncu iuste sim(itouie. Iuiu sulletul liind lui'de muteiie,
Dulul Slnt l cuiu(u i-l lumineuzu i-l mntuiute de pucute.
Aceste ntiebuciuni uvem lu piuznicul de ustuzi, piecum le-u(i
i uuzit. Deci pentiu uceustu tiebuiute, blugoslovi(iloi cietini,
ct ne-um botezut n numele slintei i cinstite tioi(e, su ne leiim
de toute luciuiile i luptele diuceti, cu su nu ne ntinum slntul
botez cu pucutele, nici su culcum luguduin(ele ce ni-um luguduit
lui Hiistos. Si pentiu cu su piiimeuscu Dumnezeu piuznicile i
suibutoiile noustie, tiebue su puzim, dupu ct ni-ui li putin(u,
poiuncile lui i su puitum giiu pentiu mntuiieu noustiu i pentiu
mpuiu(iiu ceiiului, cuci ucolo ne iuste lucuul, dupu cum zice
leiicitul Puvel: ,Petieceieu noustiu n ceiiuii iuste. Su nu ne
lunecum cu liieu spie luciuiile cele deuite ule lumii, pentiu cu
sunt toute tiecutouie i mincinouse. Su ne leiim de ucideii, de
cuivii i de pieucuivii, de be(ii i de upucuii. Su nu (inem pizmu
unul ultuiu, nici su ne vindem cu piu, unul pie ultul, cu ciuzie
de inimu i cu nemilostivniciiu, pentiu cu su ne pugubim i su ne
suiucim unul pie ultul, dupie cum vedem totdeuunu cu luc mul(i,
73 uidanii
netemndu-su nici de Dumnezeu, nici de pucut, nici uduc uminte
de mouite suu de osndu; su numesc numui cu numele cietini,
iui cu inimu sunt depuite de Dumnezeu, dupu cum zice Isuiu i
luptele loi nu sunt pugneti, ci mui vitos voiu zice cu sunt
diuceti, cu numui diuvolul nu poltete binele omului, pentiu cu
iuste viumu i mincinos din ceput, dupu cum zice Hiistos.
Su nu ne tiulim ntiu inimile noustie, veii pentiu ce bine um
luce, cu ne vom piiuide plutu ostenelii i n scuit su ne leiim de
toute luciuiile cele iele i necuviouse, cuiele ne vutumu lu sullet
i su bucuiu viumuul nostiu diiuvolul de iule, ci numui su pol-
tim puiuieu su lucem lupte bune i plucute lui Dumnezeu, pentiu
cu iumn lui'de mouite i vom luu plutu lu ceiiuii pentiu iule.
Su uleigum lu slintele beseiici, de nu n toute zilele, pentiu
multe neputin(e i nevoi ule noustie ce ne vin totdeuunu din
vuluiile lumii, mucui duminecile i suibutoiile; cuci cu pentiu
uceustu s-uu induit uceste slinte zile: unu pentiu cu su ne
odilnim i noi i dobitoucele noustie de tiudele i de ostenelele
ce lucem peste toutu suptumnu; u doou, pentiu cu su mul(emim
i su dum luudu lui Dumnezeu, pentiu multele i nespusele
luceiile de bine ce uu uiutut cutiu noi i ne uiutu totdeuunu i ne
(ine i ne cliveinisete cu un milostiv; u tieiu, su uuzim cntuiile
i slubele celiu ce su luc pentiu lolosul cel sulletesc. Cu piecum
nu poute tiui tiupul omului lui'de liunu sim(itouie, uu nici
sulletul nu poute tiui luiu liunu ceu dulovniceuscu, cuie iuste
cuvntul lui Dumnezeu, dupu cum zice Hiistos lu Fvangnc|ic: ,Nu
numui cu pine vu tiui omul, ci cu tot cuvntul cuiele iuste din
guiu lui Dumnezeu. Iui nu su meigem pe lu loie i pe lu ocuii
i pe lu ciciume, dupie cum ne iuste obiciuiul, cu n loc de u ne
lolosi, ne pugubim i sulletete i tiupete. Iui de ne tiebuie su
ne udunum pie lu loie, cu su piivim, mui bunu loiu dect uceustu
u beseiicii i mui liumousu piiveulu i mui cuviousu udunuie nu
socotesc nici cunosc u li ultu dect uceustu. Cu vedem cu oclii,
uluiu din mul(imeu oumeniloi ce s-uu udunut, pie domnul nostiu
74 Anrim lvircanu|
Iisus Hiistos, cu un mpuiut vecinic i pie cinstitu muicu-su, pie
slin(ii ngeii, pie upostoli, pie mucenici i pie to( slin(ii. Iui cu
uieclile uuzim luptele i luciuiile cele minunute ce uu lucut pie
pumnt i ne bucuium i sulletete i tiupete, cu nu pugubim
nimic, ci mui vitos ctigum slin(enie i milu de lu Dumnezeu.
Si cnd eim lu beseiicu, su nu eim deui(i, ci su lucem cum
luce uiiciul cu, dupu ce meige lu vie, nti su sutuiu el de stiuguii
i upoi scutuiu vi(u de cud biobounele os i su tuvulete pie
dnsele de su nlig n glimpii lui i duce i puiloi. Au su ducem
i noi, lietecine, pie lu cusele noustie, copiiloi i celoi ce n-uu
meis lu beseiicu, din cuvintele ce um uuzi din slntu Fvangnc|ic
i dinti-ulte cui(i, cu su-i liunim i pie dnii cu liunu ceu su-
lleteuscu. Si dupu uceiu su ne puzim minteu de cugetele cele vic-
lene i tiupuiile noustie su le leiim de toute spuicuciunile. Su
uvem diugoste cutiu to(i, su lucem milostenie lu suiuci, su iubim
pie cei stieini, su cuutum pie cei bolnuvi i pie cei din clisoii su-i
ceicetum. Su lucem bine viumuiloi notii, dupu cum ne nvu(u
Hiistos. Su uvem iubduie lu nevoi i lu scibe, su ne supunem
celoi mui muii, domniloi i stupniloi notii. Su uscultum i su
cinstim pie puiin(ii notii. Su ne cuceiim cu cuviin(u dulovniciloi
notii i pieo(iloi i culuguiiloi, cu uu pluce lui Dumnezeu.
Si ucestiu toute puzindu-le i lucndu-le, su uvem nudede bunu
i lui'de ndoiulu cutiu Dumnezeu cu uici, ntiu uceustu viu(u, vom
petiece viu(u bunu i lui'de ntiistuie, iui n ceu viitouie ne vu
nviednici i ne vu pune n numuiul celoi diep(i, cu su ne bucuium
n veci neslii(i ntiu uceu leiiciie, luudnd i binecuvntnd
numele Tutului i ul Fiiului i ul Slntului Dul, u cuiuiu iuste
muiiieu i (ineiiu n veci. Amin.
75 uidanii
CUVANT DE INVA|ATURA LA PREOBRAJENIIA DOMNULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS
,Luut-uu Iisus pie Petiu i pie Iounn i pie Iucov, liutele lui i
i-uu suit pie dnii nti-un munte nult deosebi i s-uu sclimbut
nuinteu loi. Si uu stiulucit lu(u lui cu souiele, iui luinele lui su
lucuiu ulbe cu luminu.
De vieme ce souiele cest sim(itoiiu, cnd iusuie i su nul(u de
pie pumnt su luce piicinu i milocitoi u multoi bunutu(i, cu
ntinzndu- iuzele lumineuzu pumntul i muieu, gonete i
iusipete toutu ceu(u i neguiu, nculzete i liunete toute
neumuiile dobitouceloi, i, n scuit su zic, toute le nsulle(ete i
le nviuzu i pie toute mpieunu le bucuiu i le veselete, duiu cu
ct mui vitos souiele cel de gnd ul dieptu(ii, Fiiul i cuvntul
lui Dumnezeu Tutul, domnul nostiu Iisus Hiistos (pentiu cuiele
zice pioiocul Mululie lu 4 cupete: ,Vu iusuii vouo, celoiu ce vu
teme( de numele mieu, souiele dieptu(ii), cuiele s-uu suit i uu
iusuiit ustuzi n muntele Tluvoiului, ntinznd iuzele i
stiuluciiile muiiie dumnezeiiii lui.
N-ui li dut viu(u moi(iloi, cu lui Moisi, n-ui li luminut pie vii,
cu pie Ilie, n-ui li gonit piepusul i cugetul cel potiivnic din minteu
upostoliloi, n-ui li niuducinut i n-ui li ciescut mui multu ciedin(u
n inimu loi, nu le-ui li dut su-l cunouscu luminut, cum cu el iuste
Mesiiu cel udevuiut, Hiistos i cum cu de voiu lui meige spie
mouite, neuvnd vinu de mouite i su cunouscu cum cu numui
pie dnsul su cuvine su-l iubeuscu, iui celiululte toute su le uibu
cu nite gunoue. Diept uceiu poltesc pie n(elep(iiu voustiu su-
mi du( pu(inicu uscultuie cu diugoste, cu su n(elege(i de iuste cu
cule i de su cuvine su uvem i noi diugoste cutiu Hiistos, cu
upostolii.
Vedem lu ul doileu cup u pieun(eleptului Siiul cu nvu(u pie
celu ce vu vieu su slueuscu lui Dumnezeu, ce i su cuvine su piii-
meuscu, zicnd: ,Fiiule, de vei vieu su te upiopii u slui domnului
CUPRINS
76 Anrim lvircanu|
Dumnezeu, gutete sulletul tuu spie ispitu. Pentiu uceiu, duiu,
tiebuiute celu ce sluute lui Dumnezeu su utepte ispitele i
iuzboiul vicleunului diuvol, iui su nu su deznududuiuscu, ci mui
vitos utunce su utepte mui mult uutoi i mui multu puteie de
lu Dumnezeu (numui su steu cu ciedin(u udevuiutu, cu nudede
bunu i su (ie dieptuteu i su uimeze bunutu(ile i luptele cele
bune), cu nu-l vu lusu Dumnezeu su se ispiteuscu pieste putin(u
lui, ci luiu de zubuvu i vu ncetu scibu i ispitu o vu goni de lu
dnsul, piecum o vedem uceustu luminut cu s-uu lucut lu mul(i,
n multe locuii. Cu, nti lui Aviuum i-uu poiuncit Dumnezeu su
se sue n munte i nsu, cu minile lui su ungle i su eitvuiuscu
pie unul nuscut, iubit, liiul suu, pie Isuuc.
Ouie n-uu lost gieu uceustu ceieie, ce uu poltit Dumnezeu de
lu dnsul? Ouie n-uu lost muie i nesuleiitu duieie de inimu
uceustu? Iuiu vuzndu-i Dumnezeu ciedin(u i cum cu n-uu lenevit,
nici uu zubovit u o luce uceustu, ndutu i-uu iudicut ntiistuieu i
scibu, piin milocul ngeiului, zicndu-i: ,Aviuume, Aviuume,
nu pune mnu tu pie copil.
Si noiodul cel idovesc ct necuz petieceu n Eglipet, liind
iobi( n minile lui luiuon; iui pentiu cu su-i mntuiuscu Dumnezeu
din scibe, ctu puteie nebiiuitu uu uiutut cu cele 10 iune, piin
milocul lui Moisi. Aideieu i dieptul i mult putimuul Iov, cu
nti-o clipu de ceus uu pieidut nu numui mul(imeu dobitouceloi,
cusele, lecioiii, letele i toutu uvu(iiu ce uveu, ci i tiupul lui s-uu
umplut de bube i de vieimi i zuceu nti-un gunoiu. Iui pentiu
cuci uu iubdut ispitele cu muie viteie de inimu, luiu de zubuvu i-
uu dut Dumnezeu ndoit celiu ce uu pieidut.
Insu cu uceste voibe ce um zis, socoteulu noustiu nu iuste
ultu, lui'numui cu su uiutum tuinu de ustuzi u sclimbuiii le(ii lui
Hiistos, cu cuieu uu dut muie uutoi upostoliloi lu nevoiu
neciedin(ii, ce eiu su cuzu. Cu vuznd upostolii pe Hiistos nti-
uttu lipsu i suiucie, ct nici cupul nu uveu unde su i-l plece i
nti-uttu smeienie de muigine i nti-uttu lulu, ce-i luceu idovii,
77 uidanii
su tuibuiu n cugetul loi, cu nite oumeni pioti ce eiu; i pentiu
uceiu uu nceput u nu-l ciede, socotind cum cu nu vu li ucestu
Mesiiu cel udevuiut i mui vitos cu peste pu(ine zile eiu su mouiu
cu mouite nicinstitu.
Diept uceiu, ce ult ui li tiebuit lu uceustu nevoe u neciedin(ii,
luiu numui uutoi de lu Fiiul lui Dumnezeu, de lu Hiistos, cuiele
cu udevuiut le-uu dut muie puteie i muie uutoi. Cu i-uu suit nti-
un munte i s-uu sclimbut nuinteu loi uiutndu-le luminu
dumnezeiiii lui (pie ct eiu cu putin(u su vuzu cu oclii omeneti),
luminnd i muiind liieu ceu omeneuscu ce eiu mbiucut, cuie
luminu s-uu vuisut i pe luinele lui, cu su deu cu uceustu upostoliloi
o ndiuzneulu i un uutoi muie i su-i udeveieze i su-i
nciedin(eze cum cu ucest suiuc i smeiit lu vedeie, cuiele eiu
lulit pentiu multu u lui smeienie, mucui cu peste pu(ine zile se
vu du legut n minile idoviloi su se luleuscu, su se butocoieuscu,
su se scuipe, su se butu cu pulmu peste obiuz, su se munceuscu,
su se iuneuscu i lu ceu de upoi su se i iustigneuscu cu un lucutoiiu
de iele. Iui su nu socoteuscu cu iuste numui om singui, ci iuste i
Dumnezeu desuviit i udevuiut i pentiu uceustu s-uu sclimbut
nuinteu loi.
Lu 3 luciuii tiebuiu muie uutoi upostoliloi, cu su scupe de
nevoiu i de ispitu ceu muie u neciedin(ii: nti su cuveniiu su
cieuzu cum cu Hiistos iuste udevuiutul Mesiiu; u doou, vuzndu-l
pie ciuce, moit, le tiebuiu uutoi su nu-i piuizu ciedin(u, nici su
socoteuscu cum cu ucestu nu iuste Dumnezeu; u tieiu, su le deu
piicinu su-l iubeuscu cu diugoste lieibinte. Deci, lu uceste cte
tiele su vede ustuzi cum cu uu dut Hiistos cu sclimbuieu le(ii lui
muie uutoi upostoliloi, pentiu cu su-l cunouscu cu el iuste Mesiiu
cel udevuiut i pentiu uceiu le uduce tiei muituii, viednici de
ciezut: pie Moisi, pie Ilie i pie Tutul lui cel ceiesc.Si iutu zice
evunglelistul su uiutu loi Moisi i Ilie, giuind cu dnsul de
eiieu lui, cuieu vieu su se plineuscu n Ieiusulim. Si Tutul, cu
glus l muituiisete din noi: ,Si iutu glus din noi zicnd: ucestu
78 Anrim lvircanu|
iuste Fiiul meu cel iubit, ntiu cuiele bine um viut, pie ucestu
uscultu(.
Si pentiu cu su le uute upostolioi su nu iusu din ciedin(u,
vuzndu-l pie ciuce, zice mui nuinte cu voibete cu Moisi i cu
Ilie pentiu mouiteu ceu de pe ciuce, cuieu vieu su iu, pentiu cu
su-i lucu dupu cum um zis, su-l iubeuscu cu diugoste lieibinte i
pentiu uceiu uu descopeiit pu(intel sluvu dumnezeiiii lui, cu cuieu
uu muiit liieu ceu omeneuscu i vu su muieuscu i pie slin(ii lui, lu
u doou veniie.
,Si su uiutu loi Moisi i Ilie, giuind cu dnsul. Minunutu voibu
i ulese so(ii uie ustuzi Hiistos, cu udevuiut i i su cuveniiu su
uibu so(ii cu ucestiu, pentiu cu Hiistos iuste Mesiiu, cu Moisi iuste
lucutoiiu de lege, Ilie iuste pioioc muie; Hiistos iuste mntuitoiiul
lumii, Moisi iuste mntuitoiiul idoviloi, Ilie vu su lie mntuitoiiul
celoi diep(i, mui nuinte pu(in de udecutu. Hiistos iuste dututoi
de lege, Moisi nvu(utoi de lege i Ilie ivnitoi de lege.
Vede(, duiu, ce so(ii ulese uie i cum su useumunu n ouiecuiele:
Moisi uu muiit, Ilie n-uu muiit. Si ouie ce poute li uceustu, de s-
uu nso(it Hiistos cu un diept din cei moi(i i cu un diept din cei
vii? Pentiu cuci lu udecutu ceu viitouie voi su se udece viii i
moi(ii i voi su se veseleuscu lu mpuiu(iu ceiiului c( vii voi li
diep(i i c( moi(i voi li diep(i. Si de vieme ce tuinu uceustu de
ustuzi, u sclimbuiii lui Hiistos nclipuiute i iuste cu un uiuvon
uceii muiiii ui mpuiu(iei ceiiului, pentiu uceustu uu udus lu miloc
unul din cei moi(i, pie Moisi i unul din cei vii, pie Ilie. Si cum cu
voi su vie lu mpuiu(iiu ceiiului, mpieunu, viii i moi(ii ni-o
udeveieuzu leiicitul Puvel, lu 1S cupete cutiu coiintleni, zicnd:
,To( nu voi udoimi, iui to( ne vom sclimbu de tiupul ucest
stiicucios i ne vom luce nestiicucioi.
,Si su uiutu loi Moisi i Ilie. Ouie pentiu ce? Pentiu putiu
luciuii: unu pentu cu su scou(u de lu noiod uceu socoteulu
mincinousu, ce uveu usupiu lui Hiistos, cu unii i ziceu cu iuste
Ilie, ul(ii i ziceu cu iuste Ieiemiu suu, unul din pioioci; u doou,
79 uidanii
pentiu cu su cunouscu idovii cum cu Hiistos nu iuste mpotiivu
legii lui Moisi i pentiu uceustu stu cu diugoste de voibete cu
singui lucutoiiul legii, cu Moisi i cu ivnitoiul legii, cu Ilie; u
tieiu pentiu cu su se uiute cum cu iuste domn i stupnitoi, ul
vie(ii i ul moi(ii i stupnete pe cei vii i pe cei moi(i i, cnd i
cliumu, vin, piecum udeveieuzu poeticul lu un tiopui de ustuzi
de lu u optu peusnu zicnd: ,Cu celuiu ce stupneti ceiiul i
mpuiu(eti pumntul i domneti cele dedesupt, uu stutut
nuinteu tu Hiistouse, de pie pumnt upostolii, iui cu de lu ceiiu
Tlesviteunul Ilie i Moisi din cei moi(i; u putiu, su vuzu upostolii
n ce clip uu cinstit pie uceti 2 pioioci, pie Moisi, cuci uveu
muie blnde(e i pie Ilie, cuci uveu muie ivnu spie ciedin(u,
pentiu cu su se usemene i loi, su lie blnzi i ivnitoii, ucolo
unde voi vedeu cu iuste n nevoe ciedin(u i nclinuciuneu lui
Dumnezeu.
Si pentiu uceste 4 piicini, ce um zis, uu udus lu miloc pie
Moisi i pie Ilie. Iui mui vitos su zic cu i-uu udus pentiu cu su
muituiiseuscu upostoliloi cum cu iuste Mesiiu, mucui cu n-ui li
tiebuit uceustu muituiie su o uducem lu miloc liind muituiiiu
tutului din ceiiu mui viednicu dect u pioiociloi: ,Si iutu glus din
noi zicnd: ucestu iuste Fiiul mieu cel iubit, ntiu cuie bine um
viut; pie ucestu uscultu(.
O, ce muituiie ciedinciousu i udevuiutu iuste uceustu! O, ce
bunutute i leiiciie uu ctigut ucei ce uu uscultut pie cel muituiisit
i uu uimut lui, dupu poiuncu puiintelui celui ceiesc! Cu udevuiut,
de s-uu i pedepsit nti-uceustu lume pu(in, dupu cum zice
pieun(eleptul Solomon, iuiu cu muii bunutu(i i leiiciii s-uu duiuit:
,Cuci Dumnezeu i-uu ispitit pie dnii i i-uu ullut luii viednici,
cu uuiul n ulceu i-uu lumuiit pie ei i cu o uitvu de uideie, ntieugu
i-uu piimit pie ei. Pu(in uu ostenit, udevuiut, iuiu muie plutu uu
luut. In scuitu vieme uu lost n scibe, iuiu n vieme nesliitu su
voi bucuiu, cu nu-s viednice putemile viemii de ucum cutiu muiiieu
ceu viitouie, dupu cum zice leiicitul Puvel.
80 Anrim lvircanu|
Si iutu, glus din noi zicnd: ,Acestu iuste Fiiul mieu cel iubit,
ntiu cuiele bine um viut; pie ucestu uscultu(. Ouie ucest cuvnt
ce zice tutul: ,Pie ucestu uscultu(, numui upostoliloi su lie zis su-
l usculte, uu i nouo? Mie mi se puie su-l lie zis i nouo su-l
uscultum, de vieme ce ne (inem cietini i ucenici ui lui Hiistos.
Acumu, duiu, tiebue su n(elegem nti luciuieu ucestui cuvnt:
,Ascultu(, ce vu su zicu, upoi celelulte le vom n(elege pie lesne.
Acest ,uscultu( uici nu su n(elege cuvntul cel gol, ce iuse din
guiu omului i-l uscultum cu uieclile, cuci ucelu nu su numete
uscultuie, ci uuziie, ce su n(elege sliitul luptului, udecu cu cum
um zice unii slugi: du-te de lu, iutu ce i el uuzind cuvntul su
supune uscultuiii i meige de luce. Au i Dumnezeu Tutul ne
zice nouo: ,Pie ucestu uscultu(, udecu cu ce ne vu poiunci Hiistos
su lucem, su ne supunem uscultuiii i su suviim luciul dupu
poltu lui, pentiu binele nostiu.
Su vedem duiu ucum de (inem poiuncu lui Dumnezeu i de
uscultum pie Hiistos lu cele ce ne nvu(u. Eu socotesc su lim
depuite de uceu uscultuie, ct e ceiiul de pumnt; pentiu cuci
Hiistos zice lu Ioun n 14 cupete: ,Celu ce uie poiuncile mele i le
puzete pie iule, ucelu iuste celu ce mu iubete.
Acumu duiu, de vom zice cu iubim pe Hiistos, su vedem cuie
poiuncu u lui (inem.
Hiistos zice: ,Scibe ve( uveu n lume. Noi nu poltim su
uvem nici o scibu, iui de i uvem vieo scibu, o uvem pentiu
cuci nu ni su mplinete poltu, iui nu pentiu diugosteu lui.
Hiistos zice: ,Puceu meu o duu vouo, iui noi nu deu Dumne-
zeu su uvem puce ntie noi, ce ne tuibuium puiuieu, pentiu
lietece, cu vuluiile muiii cnd le sullu vntul.
Hiistos zice: ,Nu udecuie(, cu su nu vu udecu(, iui noi de-u
puteiiu li nu iuste nici zi, nici ceus su nu udecum de iuu, nu
numui pie cei ce-i tim ce i pie cei ce nu-i tim.
Hiistos zice: ,Piecum polti( voi su vu lucu vouo oumenii, luce(
i voi loi. Noi poltim su ne cinsteuscu to(, su ne deu to( pocloune
81 uidanii
i duiuii, su ne luude, su ne leiiceuscu, su ne giuiuscu de bine, su
lucu to( dupu poltu noustiu, su nu ne steu nimeneu mpotiivu,
nici su ne zicu nimicu, de um luce veice iuu; iuiu noi poltim su
osndim pie to(, su nu dum nimunui nimicu, su nu lucem nimuiui
nici un bine, nici su se loloseuscu nimeneu de noi. Pie to( i lulim,
pie to( i giuim de iuu, pie to( i pim, pie to( i luom n is i n
butocuiu, tutuioiu le zicem cu sunt nebuni i luiu nici o socoteulu
numui pie noi nine, voiu cutezu u zice, ne lucem mui n(elep(i
i dect Dumnezeu i nu ne uducem uminte cu n(elepciuneu lumii
ucetiiu iuste nebunie nuinteu lui Dumnezeu.
Hiistos zice: ,Poiuncu nouo vu duu vouo, cu su iubi( unul pie
ultul, iui noi ne uim i ne cuutum ponci unul ultuiu, cu cnd
ne-um li ucis puiin(ii, suu ne-um li lucut ult iuu, cevu.
Hiistos zice cu: ,Cine su vu iuinu de mine i de cuvintele
mele nti-uceustu iudu pieu cuivuie i pucutousu i liiul omenesc
su vu iuinu de el, cnd vu veni ntiu sluvu Tutului suu, cu ngeiii
cei slin(i, iuiu noi nici de dnsul ne iuinum nici cuvintele lui le
(inem n seumu, cu o nimicu, nici cele ce ne nvu(u spie lolosul i
mntuiieu sulleteloi noustie le puzim, ci ullum piicini i zicem cu
nu putem su le lucem ucestiu ce ne nvu(u Hiistos, cu nu ne du
ndemnu, cuci uvem cuse giele i viemeu nu ne sluute, cu suntem
supu supt ugul pugnului i uvem nevoi multe i supuiuii de
toute pui(ile. Duiu celiu ce poltim noi, cum le putem luce toute,
deplin, lui'de nici o zuticneulu?
Pie Dumnezeu nu vom su-l uscultum, lu cele ce ne nvu(u su
lucem, pentiu binele i lolosul nostiu cel sulletesc, ce ne pui,
nvu(utuiile lui giele i iele i pentiu uceiu nu-l cinstim, cu cnd
ni-ui li viumu de mouite. Iui pie oumenii cei ce nu su tem de
Dumnezeu, nici su iuineuzu de le(ele omeneti i uscultum lu
cele ce ne nvu(u su le lucem, spie pieizuieu sulleteloi noustie i
spie necinsteu noustiu i spie u ne cleveti to( i u ne blestemu
pentiu nedieptu(ile ce lucem; i piiimim nvu(utuiile loi cu
diugoste i le lucem cu muie poltu i ne bucuium de iule, cu de
6 Antim Iviieunul. Didulii
82 Anrim lvircanu|
muie uvu(ie i-i luudum cutiu to(, cu pie nite piiiuteni i lucutoii
de bine i-i cinstim pentiu cuci ne iupun sulletele, cu nvu(utuiile
loi, mui vitos dect pie Dumnezeu, cuiele poltete pie to(
oumenii su se mntuiuscu.
Hiistos zice: ,De pe uceustu voi cunoute to( cu-mi sunte(i
ucenici, de ve( uveu diugoste ntie voi, iui noi ne pizmuim, ne
zuvistuim, ne poltim iuul unul ultuiu i milocim n tot clipul su
ne pugubim unul pie ultul, nu numui de uveie, ci mui vitos de
cinste; i lucem cu uceustu pucut mpotiivu Dulului Slnt. Duiu
Dumnezeu n-uu lucut lumeu numui pentiu-un om, ci pentiu to(,
nici mpuiu(iiu ceiiului pentiu unul, ci pentiu noi to(i. Cu de ui li
lucut Dumnezeu lumeu numui pentiu un om, ce ui li tiebuit su
mui lucu i pie Evu i upoi su-i blugosloveuscu i su le zicu: ,Ciete(
i vu nmul(i( i umple( pumntul i domni( pie dnsul, iui de i
iuste cinevu su uiute diugoste cutiu ultul, iuste mincinos i vicleun,
cu o luce uu de vieo liicu, uu de vieo iuine, uu pentiu vieun
ctig iuu.
Hiistos zice: ,Du( ule clesuiiului, clesuiiului i ule lui Dum-
nezeu lui Dumnezeu, iui noi nici mui-muiiloi notii, uttu celoi
beseiiceti, ct i celoi miieneti, nu le dum cuzutu cinste nici lui
Dumnezeu, nici ne supunem loi cu dieptute, ci cu viclenie i cu
iuutute i n loc de u-i iubi i u ne cuceii loi, noi i giuim de iuu i-
i ponosluim. Duiu su vedem ce zice Dumnezeu pentiu dnii lu
cuiteu Firii, lu 22 cupete: ,Pie dumnezeii tui su nu-i giueti de
iuu i pie boiuiiul noiodului tuu su nu-l voibeti de iuu. Tlcuitoiii
slintei Scripruri n(eleg su lie dumnezei uilieieii, pustoiii i
dusculii beseiicii; boiuiiul noiodului n(eleg u li mpuiu(ii, domnii
i udecutoiii.
Acumu, duiu, usupiu u cuioiu poinim limbu noustiu ceu
blestemutu i giuim de iuu, ul cuioiu cinste iudicum, ul cuioiu
nume ocuim? Pie semne ul uilieieiloi, ul domniloi i ul stupniloi
notii, pentiu cuiii ne poiuncete Dumnezeu su nu-i giuim de
iuu, iui noi lui'de nici o socoteulu punem guiu noustiu, dupu cum
83 uidanii
zice Duvid, lu ceiiu, cu uttu seme(ie i obiuznicie, neuducndu-
ne uminte nicidecum de osndu. Si pentiu cuci iuste cugetul nostiu
vicleun i nuinteu lui Dumnezeu i nuinteu oumeniloi, pentiu
uceiu petiecem o viu(u blestemutu i tuibuiutu, o viu(u plinu de
liicu i de uiciune, plinu de nevoe i de necuzuii.
Si iutu, duiu, cu ne vudesc luciuiile i luptele, cu nici uscultum
pe Hiistos, nici l iubim, cu de l-um iubi um luce poiuncile lui; ci
umblum de cupetele noustie, lucnd lietecuiele ce ni su puie i
ce ne pluce, neuducndu-ne uminte nici de mouite, nici de
udecutu i de nu ne vom ndieptu cu udevuiut, vom su gieim i
vom su meigem iuului.
Diept uceiu, iubi(ii miei, tiebuie su lucem minteu noustiu
muntele Tluvoiului, cu su vie luminu udevuiutu su o vedem cu
oclii cei de gnd ui sulletului, su ne uiutum i noi cu osidie n
diugosteu lui Hiistos, cu upostolii, su ne usumnum lui Moisi i
lui Ilie, ivnitoii i nelenevoi n poiuncile lui pentiu cu su ne
putem sui i noi, mpieunu cu Hiistos, n minteu ceu obluduitouie
u sulletului su vedem cu gndul sluvu uceiu i noiul cel luminut i
su uuzim glusul cel puiintesc: ,Acestu iuste Fiiul mieu cel iubit i
pioci. Si lu ceu de pe uimu su ne nviednicim su mpuiu(im
mpieunu cu el.
Au, stupne Hiistouse, te iugum noi, ticuloii i neviednicii
iobii tui, cuiii ne-ui iuscumpuiut cu pieuscump sngele tuu din
minile viumuului celui vicleun su te milostiveti pentiu
mul(imeu nduiuiiloi tule, su luminezi oclii sulleteloi noustie
ce-i ntunecu(, cu luminu cunotin(ii tule i su upiinzi n inimile
noustie cele mpietiite vupuiu diugostei tule i su ne nviedniceti
cu duiul tuu su te uscultum i su lucem cu poltu cte ne poiuncet
i su te iubim din tot sulletul, uici nti-uceustu viu(u ticulousu i
plinu de scibe; iuiu n ceu viitouie su ne nviedniceti muiiiei i
luminii sluvei dumnezeiiii tule, cu de puiuieu su te muiim,
mpieunu cu lui'de nceput puiintele tuu i cu pieuslntul i bunul
i de viu(u nceputoiiul tuu dul, n veci neslii(i. Amin.
84 Anrim lvircanu|
CUVANT DE INVA|ATURA LA SFINTII SI INTOCMA
CU APOSTOLII IMPARA| COSTANDIN SI ELENA
,Cu sluvu i cu cinste l-ui ncununut pie dnsul.
Cei ce su cunosc pie sine uvu(, uceiu pot su deu duiuii viednice
unui mpuiut i cei ce su cunosc pie sine nvu(u(, uceiu pot su-i
lucu i cuzutu luudu. Iui eu, cunoscndu-mu pie mine louite suiuc
de lupte bune i slub de nvu(utuiu, n-um su uduc ult dui viednic,
nici ultu luudu cuviousu, de Dumnezeu ncununutului, muielui
mpuiut i ntocmu cu upostolii Constundin, luiu numui cup plecut
i cugetul mieu cel cuciuinic.
Diept uceiu, ntiu cinsteu lui um u zice, nuinteu diugostei
voustie pu(ine cuvinte, nu cu obiuznicie, ci cu multu cuceiie; nu
cu voibe iitoiiceti i ulcutuite, ci cuvinte smeiite i piostutece,
nu dupu cum su cuvine, ci dupu putin(u. Ci vu poltesc su uscultu(
cu diugoste.
Si iuiu cu cuceiie iscodesc su ulle tlcuitoiii slintei Scripruri lu
laprc|c aposro|i|or, ouie dinti-utteu duiuii muii, cu cuiele din
dumnezeiescul dui s-uu mbogu(it leiicitul Puvel, cuie dui su lie
cel mui muie i mui ules, cu cuiele n cte putiu pui(i ule lumii s-
uu uiutut minunut i vestit? Si zic unii cum su lie nvu(utuiu ceu
ceieuscu, cu cuie uu vnut toute limbile, uu deziuducinut din toute
locuiile pugnututeu i uu ntins de lu iusuiit pnu lu upus numele
lui Hiistos i ciedin(u.
Al(ii zic cum su lie descopeiiiile ce uu luut, cu liind ncu n
tiup s-uu iupit pnu lu ul tieileu ceiiu, uu vuzut liumuse(ile cele
ceieti, uu uuzit cuvinte nespuse, cuiele nu iuste slobod omului
u le giui.
Al(ii iuiu zic cum su lie lost minunile cele lui'de usumnuie ce
luceu, cu cuiele uu luminut ciedin(u, de vieme ce nu numui cu
glusul vindecu i cu cuvntul luceu semne ce i cu umbiu i cu
luinele luceu minuni. Iui upoi cu to(ii su unesc lu voibu i zic
cum cu nici un dui mui mult nu l-uu muiit pie Puvel cu cliemuieu
lui.
CUPRINS
85 uidanii
Si udevuiut uu stutut pieu minunut, de vieme ce pentiu
ntouiceieu lui Puvel nici nvu(utuiu upostoliloi uu luciut, nici
puteiiu minuniloi, ce luciul ucestu l-uu suviit nsu cuvntul lui
Dumnezeu; i uu lucut Fiiul lui Dumnezeu numui pentiu Puvel
uceiu ce uu lucut pentiu tot neumul omenesc. Si de s-uu pogoit
ucolo din snul Tutului pentiu to( oumenii, uici iuiu nsu pentiu
Puvel uu lusut ceiiul i s-uu pogoit tiupete, cu toutu
dumnezeiuscu lui sluvu, pentiu cu su-l ntouicu. Si de vieme ce
uceu cliemuie luce pie Puvel uttu de minunut, ct nici upostol,
nici mucenic nu iuste ntocmu muiiiiloi lui, duiu pentiu viedniciile
de Dumnezeu ncununutului mieu Constundin, ce voiu puteu
zice? Cuiele usemene cu Puvel uu luut ntouiceieu lui usemene i
cliemuieu; din ceiiu lu cliemut Puvel, din ceiiu s-uu cliemut i
Constundin, dupu cum l cntu beseiicu.
Puvel cu glus de luminu, piecum spune Lucu lu laprc|c
aposro|i|or: ,Vuzuiu, zice, pie cule ncungiuindu-mu luminu i
Constundin cu slove ulcutuite de stele i cu glus puitutoi de luminu,
piecum muituiisete istoiiiu: ,Intiu ucestu biiuiute. Acolo Pu-
vel, n miuzuzi, uici Constundin n miuzuzi; ucolo Puvel de Iisus
ce s-uu iustignit, uici Constundin, piin ciuceu lui Iisus. Si de vieme
ce ucolo muituiisete cel cu limbu i cu inimu de uui, Iounn, cum
cu nu-i iuste limbu iscusitu spie u spune muiiiile lui Puvel, duiu
eu, cu n-um nici limbu uceluiu cu voibu de uui, nici bogu(iiu
giuiului, ce voiu puteu su uduc spie luudu lui Constundin, cuiele
lu cliemuie uu luut duiul lui Puvel?
Diept uceiu, cunoscndu-mi neputin(u netiin(ii mele, mi cuutu
i lui'de voe u lusu nti-o puite toute celiululte muii viednicii i
luciuii minunute ce uu lucut n multe pui(i ule lumii, ucest minunut
i slnt mpuiut i voiu zice cu pu(ine cuvinte, numui pentiu un
luciu; ce uscultu(, su uuzi(.
Ouie pentiu ce, slntul Constundin i s-uu dut ucest titulu, de-
l numete slntu beseiicu numui pe dnsul cu uceste tiei numiii:
de Dumnezeu ncununut, muie mpuiut i ntocmu cu upostolii?
86 Anrim lvircanu|
Si zicem, nti, cum cu iuste de Dumnezeu ncununut. In ce clip?
Unu, pentiu cu pie ceiulul(i mpuiu( i uleg oumenii de-i luc
mpuiu(i i-i ncununu cu cununu de uui i cu pietii scumpe, iui
pie muiele Constundin, pentiu bunututeu i cuiu(eniiu inimii sule
nsu Dumnezeu l-uu ules din limbi, cu pie Puvel din idovi i l-uu
cliemut, cu glus ceiesc, lu viedniciiu mpuiu(iei i l-uu ncununut
cu cununu duiului celui de sus, cu uimu bunuvoiiii, dupu cum
zice Duvid; i ultu, cu peste noupte i s-uu uiutut n vis domnul
Hiistos, zicndu-i: ,Acel semn ce (i-um uiutut ustuzi pe ceiiu iuste
uimu uceiu cu cuieu um mntuit din minile diuvolului tot neumul
omenesc, ucelu su uibi i tu cu un steug iudicut, su meuigu nuinteu
tu, lu toute iuzbouele i cu duiul uceluiu vei biiui pie to( viumuii
noiodului ce (i-um nciedin(ut su-l puti i vei li puiuieu biiuitoiiu
i izbuvitoi.
A doou, de vieme ce mpuiu(iiu iuste un dui desuviit, cuiele
su pogouiu de sus, de lu puiintele lumineloi, usupiu celoi ulei i
mbunutu(u(, pentiu viedniciiu lui i dede Dumnezeu de su lucu
mpuiut nti ul cietiniloi, cu su ndiepteze pie cei iuzviuti(, su
puzeuscu tuimu lui Hiistos de lupii cei gnditoii i cu piutiiu
Dulului Slnt su-i goneuscu i beseiicu lui Dumnezeu, ce eiu
culcutu i gemeu de supt tiiuni, su o iudice i su o veseleuscu.
Cuci cununu ceu mpuiuteuscu uie despui(eulu de mitiu ceu uili-
eieuscu i mpuiutul cuiele su nevoiute pentiu binele i lolosul
noiodului suu, uttu lu cele tiupeti i tiecutouie, ct i lu cele
sulleteti i dulovniceti, mucui cu nu uie uceu viednicie (uili-
eieuscu), iuiu plutu i iuste de lu Dumnezeu ntocmu cu episcopii
cu cuiii ui li mui ivnitoii i su luce i el diudol upostoliloi, cuiii
sunt mpuiu( i pieo( ui beseiicii, de vieme ce dimpieunu lucieuzu
cu Dumnezeu, pentiu mntuiieu lumii.
Diept uceiu pie dieptute zice muiele Constundin slin(iloi
puiin(i de lu suboiul cel dinti: ,Voi n beseiicu, iui eu uluiu de
beseiicu sunt pus de Dumnezeu episcop.
Pentiu uceiu, duiu su nu su socoteuscu mpuiu(ii i stupnitoiii
87 uidanii
pumntului cum cu i-uu pus Dumnezeu su uzu pie scuun liumos
numui spie vedeie nuinteu ocliloi omeneti, mpodobi(i cu
veminte scumpe, cu cununu n cup i cu scliptiul cel de uui n
mnu, cu numui singuiu dieptuteu iuste de-i luce cinsti( lu noiod.
Pentiu uceiu ziceu i n(eleptul Isiod, cum cu mpuiu(ii pentiu
douo luciuii s-uu induit, de oumeni, su lie: unu, pentiu cu su le
lucu dieptute i ultu, cu su iudice stimbutu(ile de lu miloc. Pentiu
uceiu pioiocul Duvid, cu din guiu noiodului ziceu: ,Dumnezeule,
udecutu du-o mpuiutului i dieptuteu liiului mpuiutului; cuci
cnd nti-o politie stiulucete dieptuteu sunt cei suppu puiuieu
noioci(. Cu ziceu un lilosol: unul cel bun nu-l luce uttu mul(imeu
ioduiiloi, ct l luce dieptuteu stupnitoiiului. Si ultul iui lu
ntiebut cuie cuvnt iuste mui bun, pentiu cu su tiuiuscu omul
bine i mul(emit? Au iuspuns: ucelu numui, cuiele puzete
dieptuteu ntocmu, lu to(.
Al doileu nume din titulu iuste: pentiu ce su numete slntul
Constundin muie mpuiut? Si zicem: pentiu cuci iuste de Dumne-
zeu ncununut; uimeuzu diept uceiu, su lie i muie. Si cum su nu
lie muie unul cu ucelu, pie cuiele Dumnezeu l-uu ncununut? Iui
nu zic pentiu uceustu cu iuste muie, ci numui pie cum sciie Evsevie,
cu lumeu l-uu numit pie slntul Constundin muie mpuiut, nu
uttu pentiu biiuin(ele cele muii ce uu lucut lu iuzboue, ct pentiu
muiile luceii de bine ce uu lucut suppuiloi lui. Si ncu uduoge
de zice cum cu nici cu un miloc nu su bucuiu, pnu cnd vedeu
pie vieunul tiist nuinteu lui. Hiunu i mbiucumintele nu le uveu
suiucii de lu ul(ii, luiu numui de lu el. Nenumuiu( eiu mul(imeu
suiuciloi cuiii uleigu lu el su le uute i nici unul nu su ntoiceu
deuit de doiitu mngiuie.
Iui nici pentiu uceustu i vom zice cu iuste muie, cu mu uit lu
pioiociiu ce zice Duvid pentiu Hiistos lu Psulm 70 zicnd: ,Si su
voi nclinu lui to( mpuiu(ii pumntului, toute limbile voi slui lui.
Si socotesc cu uceustu pioiocie numui pe viemeu muielui
Constundin s-uu mplinit. In ce clip? Lui i s-uu suppus to( mpuiu(ii
88 Anrim lvircanu|
pumntului i pentiu cuci eiu el cupul tutuioi mpuiu(iloi i
nclinndu-se el lui Hiistos, piin milocul lui to( s-uu nclinut i
cu pildu lui uu luut liumuse(eu ciedin(ii; i pentiu uceustu s-uu
numit muie pentiu cuci tutuioi celoi mui muii ui pumntului el
eiu singui (iitoi.
Si voiu zice cu iuste muie i pentiu cuci uu stutut pentiu
beseiicu lui Dumnezeu i s-uu uiutut mpuiut ciedincios; pentiu
plutu cietinutu(ii sule uu suppus Dumnezeu supt piciouiele lui
toutu lumeu uttu ct i de lu Indiu uu venit sol cu duiuii muii de
i s-uu nclinut lui, pentiu cu su-l cunouscu pie el cu le iuste mpuiut,
de vieme ce vestiu uimeloi lui i multu u lui cietinutute l
muituiisiiu peste tot pumntul domn i stupn u toutei lumi.
Al tieileu nume din titulu iuste: pentiu ce su numete slntul
Constundin ntocmu cu upostolii? Cu el, su ncunuie cetu(, oiuu
i sute, cu upostolii, n-uu ncunuiut; nici uu umblut su piopo-
vuduiuscu numele lui Hiistos i ciedin(u, cu dnii; su osteneuscu
cu culutoiie pe os, su usude, su llumnzeuscu i su nsetouze cu
ei, n-uu lucut; su se nclizu cu Petiu n temni(u, cu lun(ul de gt,
su se butu cu toiuge, cu Puvel, su se spnzuie de copuci cu Andiei
i su se pedepseuscu cu de toute leliuiile de munci i de cuzne i
lu ceu de upoi su-i tue cupul, cu celoiulul(i upostoli, nicuiii nu su
vede.
Duiu upoi cum i pentiu ce su lie ntocmu cu upostolii? Pentiu
cuci ucele ce uu lucut upostolii, cu osteneulu loi i cu
piopoveduiieu, el le-uu lucut nsu, cu u su pildu. Cuci puteieu
mpuiu(iloi i u domniloi iuste su pielucu i su ntouicu voin(u
noiodului, dupu cum voi vieu ei; i uceustu nu o pot luce cu ult
miloc, luiu numui cnd voi luce nti ei uceiu ce poltesc su se
lucu de ul(ii, piecum uu lucut Tumcuin, mpuiutul Clituiului cu,
puindu- nti el mnu pie couinele plugului, s-uu ndemnut to(
supuii lui de s-uu upucut de luciul pumntului. Aideieu i muiele
Alixundiu, cnd ocolise ostiovul Tiiului, pentiu cuci uu luut el
nti pe umeiile sule un biu( de lemne, s-uu ndemnut toutu ous-
89 uidanii
teu lui de uu luut pietii i lemne cu minile loi de uu umplut
gilu i uu lucut tiecutouie i uu meis de o uu luut.
Au i muiele Constundin, cu u su pildu i cu u su cietinutute,
uu lucut pie to(i suppuii lui cietini i uceiu ce n-uu putut su o
ispiuveuscu desuviit to( upostolii cu piopovuduiieu, lietecuiele
unde i s-uu lost dut souitu, uu ispiuvit el singui, cu poiuncile ce
uu dut n toutu lumeu i uu ntins numele lui Hiistos i ciedin(u,
ct iuste ntins pumntul i lumeu.
Diept uceiu, cu dieptute iuste su se numeuscu ntocmu cu upos-
tolii, cuci uu mplinit i slubu i numiieu upostoliloi.
Acumu duiu, de vieme ce pentiu smeieniiu, pentiu muiile luceii
de bine i pentiu cietinututeu lui ceu desuviit uu ctigut ucest
titulus de su numete de Dumnezeu ncununut, muie mpuiut i
ntocmu cu upostolii, cine su vu ndoi cu liieu, cum cu nu uie i
muie ndiuzneulu cutiu Dumnezeu.
Diept uceiu duiu, mu iog i eu, mucui cu sunt i neviednic, su
miloceuscu cu culduiousele lui iuguciuni pie mult milostivul i
nduiutoiiul Dumnezeu, cu su te puzeuscu pie muiiiu tu, ncununut
cu sluvu i cu cinsteu, ntieg i sunutos, n mul(i uni, cu multu
leiiciie. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA LA DUMINECA FLORILOR
Poltu ceu muie i diugosteu ceu cuiutu, suu, mui vitos su zic,
dutoiiiu ceu puiinteuscu ce um cutiu n(elep(iiu voustiu mu
ndeumnu puiuieu cu su nu lenevesc u vu ceicetu, dupu putin(u,
cu nvu(utuiile cele sulleteti. Cu de pe uceustu mu voiu cunoute
cu udevuiut cu vu sunt puiinte sulletesc i pustoiiu, cnd voiu
polti cinsteu, lolosul i spuseniiu sulleteloi voustie. Si dumneu-
voustiu iuiu de pe uceustu vu ve(i uiutu cum sunte(i udevuiu(ii lii
sulleteti i tuimu uleusu i slntu, cnd ve( piiimi cu diugoste
celiu ce vu nvu( i dupu putin(u lietecuiele dintiu voi le vu (ineu
i le vu luce.
CUPRINS
90 Anrim lvircanu|
Diept uceiu iubi(ii miei uscultutoii, c( v-u( udunut lu uceustu
cuviousu i sulleteuscu udunuie, mucui cu iuste ustuzi duminecu
ce su numete de obte u lloiiloi, iui n-um u zice pentiu dnsu
nimicu. Unu, pentiu cu liind piuznicul domnesc i tiebuind lu
dnsu multu muteiie i multu voibu cu su descopeiim cevu, ct
de pu(in, ntiu cinsteu i luudu ei netiin(u ne contenete i ultu,
pentiu cuci tiu cu nti-uceustu suptumnu silete lietecuiele
dintiu voi su se giiuscu, pentiu cu su se nviedniceuscu su se
cuminece, unii lu oi muii i ul(ii smbutu i duminecu, n ziou de
Puti.
Diept uceiu, pentiu ucel luciu uvem dutoiie mui vitos i tiebue
su zicem celiu ce ne vu luminu domnul Hiistos, de lu cuiele ceiem
i uutoi. Ci vu poltesc su uscultu( cu diugoste celiu ce voiu su
zic; i socotesc cu de nu ve( luu vieun lolos din zisele mele, iuiu
pugubu tiu bine cu nu ve( uveu.
Din cele 7 tuini ce (ine slntu i dumnezeiuscu beseiicu u
iusuiitului iuste ceu dinti lu induiulu i mui muie dect toute,
slntul botez. Si luiu dnsu nu poute nimeneu su ntie ntiu
mpuiu(iiu ceiiului; cu uu zice domnul Hiistos lu Iounn, n 3
cupete: ,De nu su vu nute netine din upu i din dul, nu vu
puteu su ntie ntiu mpuiu(iiu lui Dumnezeu, cuie botez luce
pie om leiicit, slnt, desuviit, i liiu lui Dumnezeu, dupu dui.
Iuiu eu ndiuznesc i zic cum cu iuste tuinu pocuin(ii ntocmu
cu slntul botez, n cinste i n luciuie i socotesc cu nu voiu
giei de uceustu. Pentiu ce? Pentiu cuci ucele 4 duiuii ce du slntul
botez omului, pucutul stiicu i le ntinu i din leiicit su luce ticulos,
din slnt pucutos, din suviit su luce netiebnic i de nimicu i
din liiul lui Dumnezeu su luce liiul diuvolului; cu uu zice Iounn
n 3 cupete: ,Celu ce luce pucutul de lu diuvolul iuste, cu din
nceput diuvolul pucutuiute. Si cum cu tuinu pocuin(ii cu slntul
botez iuste ntocmu n cinste i n luciuie o putem udeveii cu
multe dovede, dintiu cuiele vom zice 1, 2.
Lu ul optuleu cup ul laccrii zice Dumnezeu cutiu Noe: ,Nu
91 uidanii
voiu mui uduoge de ucum u blestemu pumntul pentiu luptele
oumeniloi, pentiu cu zuce cugetul omului spie cele iele, din
tineie(ele lui. Deci, nu voiu mui uduoge u omoi tot tiupul viu,
dupu cum um lucut, uiutnd cu uceustu multu u lui ndelungu
iubduie.
Pentiu uceiu potopul ucelu, dupu cum zic dusculii beseiicii,
nsemnu slntul botez; cu piecum upu potopului uu spulut tot
pucutul i toutu luidelegiu de pe lu(u pumntului, cu uceu
necuciune ce uu lucut, de s-uu concenit tot tiupul viu, uu i upu
slntului botez uu spulut i uu teis tot pucutul cel stiumoesc i
ul voin(ii de ul neumul omenesc. Iui upoi tiind Dumnezeu cu nu
su vu puiusi diuvolul pentiu iuututeu lui ceu multu, nici vu conteni
de u zuvistui i u vicleni pie ticulosul om i u-l ndemnu cu o mie
de milouce cu su stiice luinu slntului botez i su o zmoleuscu
cu zmoulu pucutului, pentiu uceiu, cu un puiinte ul mileloi i ul
nduiuiiloi, uu dut omului uceustu muie vindecuie u pocuin(ii, cu
piin milocul ei su vie iuiu lu cinsteu ceu dinti i din liiul
neuscultuiii i ul pieizuiii su se lucu iuiui liiul lui Dumnezeu i
din moit su se lucu viu i din pieidut, ullut. Cu uu zice lu Lucu n
1S cupete: ,Fiul mieu ucestu eiu moit i uu nviut i pieidut eiu i
s-uu ullut.
Zice Dumnezeu i lu Isuiu, lu cupul cel dinti: ,Spulu(i-vu i vu
cuiu(i(, scoute( vicleuguiile din sulletele voustie nuinteu ocliloi
miei i veni( su ne ntiebum, zice Domnul i de voi li pucutele
noustie cu moloiciuneu, cu zupudu le voiu ulbi, iui de voi li cu
iuulu, cu lnu le voiu ulbi.
Luu( seumu, iogu-vu, cu minte ntieugu i n(elege( uceste
cuvinte ce zice Dumnezeu piin Isuiu, cu uceiu ce zice: ,Spulu(i-vu
i vu cuiu(i(, nu cu zice douiu su ne spulum cu upu ceustu pioustu,
ce bem i ne sluim cu dnsu, cuieu nu uie ult luiu numu u spulu
piiuleu tiupului, ce zice su ne spulum i su ne cuiu(im pucutele,
cu upu slintei pocuin(e i cu luciumi. Si iuiu zice: ,Scoute
vicleuguiile din sulletele voustie nuinteu ocliloi miei, udecu
92 Anrim lvircanu|
zice su ne ispoveduim, nu cu buzele, ci cu inimu i cu gnd cu
ucelu, cu su nu mui pucutuim, cu Dumnezeu liind tot ocliu, le
vede toute i le cunoute i nu su uitu lu muituiisiieu buzeloi,
cuiele sunt scule spie slubu tiupului, ci su uitu lu udncul inimii;
cu el iuste celu ce ispitete inimile i iuiunclii, dupu cum zice
Duvid, lu ul 7 Psulom: ,Cu de nu ne vom cui de lu inimu, zice, i
de nu ne vom ntouice cutiu dnsul, subiiu su o vu luci i uicul lui
l-uu ncoidut i l-uu gutit pie el nti-nsul uu gutit vusele moi(ii
(i) suge(ile sule celoi uizutoii le-uu luciut. Cu pocuin(u utunce
iuste pocuin(u, cnd meige netine de bunu voiu lui, lui'de nici
un lel de piicinu, su se ispoveduiuscu lu dulovnicul lui, cu
umilin(u, cu nlingeie de inimu cu luciumi lieibin(i i cu gnd
desuviit, cu su se puiuseuscu de pucute, cuci ucestiu sunt temeiul
ei; i utunce iuste cuvntul ucelu ce zice: ,Veni( su ne ntiebum,
udecu utunce vom uveu ndiuzneulu su meigem nuinteu lui i su
ne declidem guiu i su ne spunem ulbu ce uvem de viumuul
nostiu, su-i spunem stiicuciuneu ce ne luce. Si el su luguduiute
cu iuulele cele mui muii ce ui uveu pucutele noustie, cuiele sunt
ule sngelui, udecu ucideiile, el le vu ulbi i le vu cuiu(i, cu nsu
pie sine; cu zupudu i ouiu iuste omeniieu lui, piecum luinele lui
le-um uiutut ulbe cu zupudu n muntele Tluvoiului, dupu cum
zice lu Muico n 9 cupete.
Diept uceiu ce ultu mui muie bunutute, suu mui multu eituciune
dect uceustu polti(? Su lucu pie cei ispovedui( ulbi i cuiu( cu
tiupul lui ,cuiele luidelege n-uu lucut, nici vicleug nu s-uu ullut
n guiu lui.
Iutu duiu cu tuinu pocuin(ii cu slntul botez, dupu cum um zis,
iuste ntocmu n cinste i n luciuie. Cu piecum ucelu spulu pucutul
cel stiumoesc i luce pie om leiicit, slnt desuviit i liiu lui
Dumnezeu, dupu dui, uu i slntu pocuin(u luce pie om din moit
viu, din pieidut ullut, din necinstit cinstit i slnt i din liul
neuscultuiii liiul lui Dumnezeu.
Cnd uu poiuncit Dumnezeu lui Noe su lucu coiubiiu, spun
93 uidanii
istoiicii cum su o li lucut nti-o 100 de uni, nu pentiu ultu, lui'
numui pentiu cu su uibu oumenii vieme su- vie n liie, su se
cuiuscu de pucutele loi. Si nti-uceu sutu de uni le piopoveduiu
dieptul Noe, cum cu vu su lucu Dumnezeu potop i vu su nece
tot pumntul i tot tiupul viu vu su-l omouie. Iui oumenii
nicidecum nu-l ciedeu, ci l luu n is i n butocuiu, zicndu-i cu
nu tie nici ce giuiute, nici ce luce. Aideieu cnd uu nceput u
plou ui li putut Dumnezeu numui nti-o zi su lucu potopul, duiu
n-uu viut, ci uu plout 40 de zile i 40 de nop(i, uiutnd i cu
uceustu multu u lui ndelungu iubduie, dnd vieme oumeniloi su
se cuiuscu i nici cu uceustu nu -uu venit n liie. Iui upoi vuznd
oumenii cu su nmul(ete upu i de ce meigeu su mllu n sus uu
nceput u su sui pie cuse, pie movile, pie mun(i i pie copuci,
duiu nu eiu cu putin(u su se loloseuscu nimicu. Cu coiubiiu o
nclisese Dumnezeu pie dinnuluiu i luuse clieile i pentiu cuci
nu mui eiu nici o nudede de mntuiie s-uu concenit tot tiupul de
lu om pnu lu dobitoc.
Au i nouo, cietiniloi, nu 100 de uni, ci 1710 de uni ni s-uu
piopoveduit piin milocul lui Noe celui udevuiut, Iisus Hiistos,
cuiele ne-uu mntuit cu coiubiiu tiupului suu, de potopul
pucutului celui stiumoesc, cum cu vu su lucu potopul cel cumplit
i umui, potopul cel plin de scibu i de ntiistuie, potopul cel
giouznic i nliicout ul udecu(ii. Si de nu ne vom veni n liie, cu
su ne puiusim de iuutu(ile i su ne cuim, ne vom necu n veci
neslii(i, n noiunul locului celui nestins.
Si uceustu veste ni su du puiuieu piin guiu beseiicii, piin
piopoveduiieu Fvangnc|ici i piin nvu(utuiu dusculiloi, duiu
nicidecum nu ne venim n liie, su ne cuim i su ne puiusim de
iuutu(; ci de ce vedem mui vitos cu su nmul(ete upu potopului
pieizuiii noustie, n loc de u uleigu n coiubiiu pocuin(ii su ne
mntuim, de uceiu ne lunecum cu liieu i socotim cu douiu nu vu
li nimicu i ndelungum viemeu bu ustuzi, bu mine, bu poimine,
pnu ne vine ceusul i peiim cu totul i tiupete i sulletete.
94 Anrim lvircanu|
Si putem cunoute uceustu cum cu iuste uu de pe cuvintele ce
voiu su zic. De cnd uu ntiut suptumnu ceu dinti u slntului
post, din c( ne ullum uici de lu(u, ouie ispoveduitu-s-uu vieunul,
dupu cum su cuvine? Fucut-uu cu diugoste cunonul ce i-uu dut
dulovnicul? Puzitu-s-uu pie sine, dupu putin(u, cuiut i nevinovut?
Petiecut-uu cietinete, dupu induiulu i poiuncu biseiicii, cu
postuii, cu iuguciuni i cu ulte luceii de bine? Mi su puie su nu lie
lucut nici unul uceustu; iui pentiu cu su nu mint, poute cu voi li
lucut vieunii din cei pioti. Iui noi, cei ce ne (inem mui muii, mui
viednici, mui n(elep(i i mui cunoscutoii, uu mutut viemeu din
suptumnu n suptumnu, petiecnd, cu mncuii de toute leliuiile,
cu buutuii ndestulute i cu toute poltele tiupului nostiu; iui de
sullet n-um puitut giiu nicidecum, cu cnd um li nesim(itoii. Si
tocmu ucum, n suptumnu ceustu de pie uimu ne ispoveduim, cu
su ne giiim 3 zile i lu Joi muii su ne cuminecum. Iui ce lel de
ispovedunie lucem tie Dumnezeu, cu mi-e iuine u o spune.
Unii su ispoveduesc de liicu vieunoi ntmpluii, ul(ii pentiu
un obiceuiu, ul(ii de iuineu omeneuscu, ul(ii de liicu stupniloi;
ul(ii iuiu uu cte doi dulovnici, unul lu (uiu i ultul lu oiu; lu cel
de lu (uiu, cu lu un om piost, spune pucutele cele ce socotete el
cu sunt mui muii, iui lu cel de lu oiu spune pucutele cele ce
socotete el cu sunt mui mici, negu(utoiind i meteiugind tuinu
ispoveduniei.
Si n scuite cuvinte, nici unul din noi nu vom su ne ispoveduim
de bunu voe, pentiu evluvie i cu gnd desuviit, cu su ne puiusim
de pucute, ci numui n vedeiiu oumeniloi, pentiu piicinile ce um
zis, pnu ne vom cuminecu, upoi iuiu ne ntouicem, su mu eitu(,
cu cinele lu boiutuiile sule i cu scioulu lu tuvulituiile de
mpuciciune, dupu cum zice liuntuul upostoliloi, Petiu, n douo
cupete, lu u doou cuite. Acii, n piipu ne ispoveduim i ne
cuminecum i ucii n piipu, iuiu ne upucum de pucutele cele
obicinuite i uttu ne bucuium de iule i ne puie bine, cuci le
lucem cu cnd um ctigu muie bogu(ie i muie bunutute i ne
95 uidanii
luudum nti-nsele, dupu cum zice Duvid: ,Su luudu pucutosul,
ntiu poltele sulletului suu i cel ce luce stimbutute bine su
cuvinteuzu.
Si lu ceu mincinousu ispovedunie, ce lucem? Ceicum su ullum
dulovnic om piost, pentiu cu su se teumu de noi i su-i lie iuine
de le(ele noustie i ce vom zice noi uu su lie, socotind n gnduiile
noustie cu, piecum nelum pie dnsul, vom nulu i pie Dumne-
zeu. Duiu Dumnezeu nu su nulu, ce ne nulum noi nine, spie
peiieu noustiu ceu sulleteuscu.
Si cnd meigem su ne ispoveduim nu spunem dulovnicului
cu mncum cuineu i muncu liutelui nostiu, cietinului, i-i bem
sngele i sudouieu le(ei lui cu lucomiile i cu nesu(iul ce uvem,
ci spunem cum c-um mncut lu musu domneuscu, mieicuieu i
vineieu, pete i n post iuci i untdelemn, i um buut vin.
Nu spunem cu (inem buluuiul cel cu 7 cupete, zuvistiiu, ncuibut
n inimile noustie, de ne ioude totdeuunu licu(ii, cu iuginu pie
liei i cu cuiiul pie lemn, ce zicem cu n-um lucut nimunui nici un
iuu.
Nu spunem stimbutu(ile ce lucem totdeuunu, clevetiiile, voile
vegliiute, lu(uiiile, mozuviiiile, vnzuiile i piule ce lucem unul
ultuiu, cu su-l suipum din cinsteu lui, ce zicem: um luce milu, ce
nu ne du ndemnu, cu uvem nevoi multe i duii i uvem cusu
gieu i copilu cu-n gloutu i oumeni mul(i cuiii su ociotesc pie
lngu noi.
Nu spunem cu ciedem minciunile slugiloi noustie mui vitos
dect udevuiul celui ce su nupustuiute, cuiele de s-ui i uiu, nu-l
ciedem, nici i lucem dieptute, ci-l pedepsim cu uttu ciuzime de
inimu ct de um puteu l-um stinge i de pie lu(u pumntului; ce
zicem cu liind n vuluiile lumii nu putem su ne cuutum de sullet,
ci dum cte un suiinduiiu, iuiu din uluii, iui din nedieuptu
ugoniseulu.
Nu spunem cu pie cuiele l vedem cu uluiute i piudu i
cuznete pie suiuci, i luudum i-i zicem cu iuste om n(elept, i
96 Anrim lvircanu|
uunge minteu lu toute i iuste viednic i luce dieptu(i, iui pie
cuiele l vedem cu nu su umestecu nti-uceliu l lucem blestemut,
moic i neviednic i cum cu nu-i uunge minteu su lucu udecu(i
i dieptute, neuducndu-ne uminte de cuvntul ce zice Isuiu lu
cupul 64 cu: ,pentiu necuiu(eniiu noustiu dieptuteu noustiu
nuinteu lui Dumnezeu iuste cu cipu mueiii ce uie pie sine (i
suntem necuiu(). Si pentiu cu su nu mui lungesc cu voibu, toute
iuutu(ile cte lucem uvem vieme i milouce cu uceliu de le suviim
dupu poltu inimii noustie, iui pentiu cele sulleteti nu putem
ullu vieme.
Diept uceiu, iubi(ii miei uscultutoii, mu iog pentiu numele lui
Iisus Hiistos, cuiele -uu vuisut pieucinstit i scump sngele suu,
de ni-uu iuscumpuiut din iobiiu diuvolului, su ne venim n liie i
su ne luom seumu, cu ucestiu ce lucem ne duc pie culeu peiiciunii.
Si de vieme ce nu ni-uu lusut nuiuvul nostiu cel iuu, su lucium n
viiu Domnului spuseniiu sulleteloi noustie, din ceusul cel dinti
ul slntului post, ncuileu su lucium ucum lu ceusul ul II. Si el,
liind milostiv cu un stupn nduiutoiiu, ne vu du plutu deplin, u
cuiuiu sluvu iuste n veci. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA
LA DUMINECA LASATULUI SEC DE BRANZA
Fietecuie vnutoiiu gutete sculele i ciniile meteiugului
suu, udecu cel ce piinde pusuii zbuiutouie luce lu(uii, clucse i
miei; iui cel ce vneuzu liuiu sulbutece i luce pucu, cuisu de
liei, giopi i ultele cu ucestiu. Aideieu i puscuiiul i luce undi(e,
cilige, plusu, suc i cte l nvu(u meteiugul suu, cu su
dobndeuscu i su ctige ceiu ce poltete; iui cel ce vu vieu su
vneze oumeni, cu ce scule socoti(i cu ui puteu su-i vneze? (Cu
oumenii ncu su vnezu i su piind cu i petii, dupu cum zice
Hiistos lu slntu Fvangnc|ic, lu ul 4 cup ul lui Mutlei: ,Veni(i
CUPRINS
97 uidanii
dupu mine i vu voiu luce pie voi puscuii de oumeni).
Nu socotesc cu ult cu nimic cu su-i poutu vnu, luiu numui cu
nvu(utuiu i cu cuvntul. Cuci pentiu om nu iuste nici undi(u,
nici vieun leliu de mieuu, cu nvu(utuiu ceu mpletitu de cuvinte
cu cuiele su vneuzu i su unete cu Dumnezeu i su leiicete cu
dnsul, n veci! Aceustu mieuu u nvu(utuiii, puindu-su din dieuptu
i din stngu, iuste louite de lolos i pentiu ceste de ucum i
pentiu cele ce voi su lie.
Aceustu undi(u u cuvinteloi i cu muituiiile Dulului Slnt piind
pie om dintiu udncu pucuteloi, cu pie petele dintiu udncul
upei i-l scoute lu luminu cunotin(ei de Dumnezeu. Deci pentiu
uceustu, blugoslovi(iloi cietini, c(i v-u(i udunut ustuzi lu uceustu
cuviousu i sulleteuscu udunuie, um dutoiie, cu un puscui sulletesc
ce m-uu induit Dumnezeu cu pie un neviednic, su ntinz mieuu
nvu(utuiii i su puiu undi(u cuvntului nuinteu diugostei voustie
i, uutoiind iubitoiiul de oumeni, Dumnezeu, um nudede bunu
i lui' de ndoiulu, cum cu voiu scoute dintiu udncul tuibuiuciunii
pucutului mult vnut, cuci cunosc voin(u inimii voustiu ceu bunu
i diugosteu ce uve(i spie uscultuieu celoi de lolos, cu cuie vnut
voiu puteu luce musu cinstitu i deslututu lui Dumnezeu. Cu nu
su bucuiu nici su veselete Dumnezeu cu ultcevu mui mult cu
cnd s-ui ntouice cinevu din cei pucutoi dintiu gieulele lui lu
pocuin(u, dupu cum zice lu slntu Fvangnc|ic: ,Cu muie bucuiie
se luce n ceiiu pentiu un pucutos ce su cuiute; i iuiu piin
iostul pioiocului zice Dumnezeu: ,Cu nu voesc mouiteu
pucutosului, piecum poltesc su se ntouicu i su lie viu.
Pentiu uceustu duiu, vu poltesc cu su vu declide(i uieclile
inimiloi voustie i su uscultu( cuvintele ce voiu su giuesc, pentiu
cu su vu lolosi(i voi cu uscultuieu i eu cu zisele. Cu zice Puvel
upostolul: ,Feiici(i cei ce giuesc n uieclile celoi ce uscultu; i
upoi tiebue su luce(i ioudu sulleteuscu din cele ce ve( uuzi, pentiu
cu su nu vu lie uscultuieu i osteneulu n deuit, cu uiutndu-vu cu
pomii cei lui' de ioudu i cu vi(ele cele steipe, ce lolos ve(i uveu
7 Antim Iviieunul. Didulii
98 Anrim lvircanu|
de uscultuieu voustiu i de osteneulu ce u( lucut?
Iutu cu uu sosit, cu uutoiiul lui Dumnezeu, su ncepem de
mine culutoiiiu slntului post. Si pentiu cuci uvem u meige lu
iuzboiu usupiu viumuului sulleteloi noustie, tiebue su ne gutim
cu nite ostu vitei ui lui Hiistos, ncingndu-ne miloucele noustie
cu udevuiul, dupu cum zice dumnezeescul Puvel i su ne ncul(um
piciouiele cu gutiieu Fvangnc|ici i su ne mbiucum cu zuou
dieptu(ii i su punem coilul mntuiiii pie cupetele noustie i su
luom puvuzu ciedin(ii n minile noustie, cu cuiele vom puteu
stinge toute suge(ile celui vicleun, cele uizutouie i subiiu dulului
cuiele iuste giuiul lui Dumnezeu. Pentiu cu nu iuste luptu noustiu
spie snge i tiup, ci cutiu domnii, cutiu puteii, cutiu (iitoiii lumii
ntuneiecului veucului ucestuiu, spie duluiile vicleugului celoi
de supt ceiiu.
Si uvem dutoiie cu to(ii, din mic pnu lu muie, buibu( i muei,
copii i lete, butini i tineii, nsuiu(i i nensuiu(i, su lucem tiei
luciuii: nti, su ne ducem lietecine lu dulovnicul suu, su ne
muituiisim pucutele, cu multu cuceiie i cu nlingeie de inimu,
spuind cu ndiuzneulu i lui' de nici o temeie, toute ct um lucut,
suu cu cuvntul, suu cu luptu, suu cu cugetul, de voe suu lui' de
voe, piin tiin(u suu piin netiin(u, pentiu cuci ispoveduniu iuste
unu din cele upte tuini ule slintei biseiici i cnd ne ispoveduim,
lui Dumnezeu ne ispoveduim, iui nu pieotului.
Iuiu de vu zice cinevu, n cugetul suu, duiu deucu ne ispoveduim
lui Dumnezeu, pieotul ce mui tiebuiute, cu el ncu iuste om
pucutos, cu i mine? Adevuiut, pucutos, iuste, cu i tine, iui uie
dui de lu Dumnezeu, piin luciuieu Dulului Slnt i uie puteie de
lu domnul Hiistos, cu ce vu legu i ce vu dezlegu pie pumnt su
lie legut i dezlegut i n ceiiu, dupu cum zice lu cupul cel dinti
ul lui Iounn: ,Cuioiu ve(i lusu pucutele, lusute voi li i cuioiu ve(i
(ineu, (inute voi li.
Si nu numui miienii su cude su se ispoveduiuscu, ci mui vitos
i noi cei beseiiceti, udecu: diuconii, pieo(ii, culuguiii, uilieieii,
99 uidanii
cuci noi ncu suntem pucuto i giei( nuinteu lui Dumnezeu,
mui cu mult dect cei pioti; i ce gieule lucem, mui mult piin
tiin(u le lucem i, de nu ne vom pocui, vom su uvem mui multu
osndu dect cei ce gieesc piin netiin(u, dupu cum zice lu slntu
Fvangnc|ic, lu 12 cupete ule Lucui: ,Cu cel ce cunoute mult, mult
su vu pedepsi i celui ce i s-uu dut mult, mult i su vu i ceie.
Si uceustu tuinu u ispoveduniei n-uu lucut-o Dumnezeu cu ucest
miloc pentiu ultu, luiu numui pentiu cuci uu cum uu lucut netine
pucutul cu om i -uu dezvulit iuineu lu cuivu i s-u mbiu(iut cu
diuvolul i -uu spuicut tiupul, uu iuiu tiebue su meuigu lu om,
udecu lu dulovnic, su- descopeie toute pucutele lui: pentiu cuci
cu omul uu lucut pucutul i iuiu cu omul tiebue su-l stiice i su-l
piuizu, piecum uu lucut i Hiistos cu noi; cu pentiu omul, udecu
pentiu Adum um eit din iuiu i pentiu omul iuiu, udecu pentiu
Hiistos um ntiut n iuiu. Cu, mucui de n-ui muituiisi tu lui
Dumnezeu pucutele tule, el le tie; cu nuinteu lui sunt sciise i
cele neluciute de noi. Au douiu nu tiiu Dumnezeu unde este
Adum, ct s-uu uscuns de lu(u lui, pentiu gieulu ce uu lucut? Ci-
l ntiebu: ,Adume, unde eti? dndu-i piicinu cu douiu s-ui cui i
ui zice: ,Doumne, gieit-um i um culcut poiuncu tu i m-um
dezgolit de duiul tuu i liindu-mi iuine su stuu de lu(u, m-um
uscuns (Duiu unde vei su te uscunzi, ticulouse, dinnuinteu lui
Dumnezeu, cu de te vei sui n ceiiu, el ucoleu iuste lucuitoiiu; de
te vei pogoi n iud, iuste de lu(u; de te vei duce lu muigineu
muiii, i uunge mnu).
Ci el utunce uu l-uu uuns minteu i uu iuspuns nti-ucel leliu;
iui nu i-uu lolosit nimic, cuci nu s-uu cuit. Au de ucideieu lui Avel,
nu tiiu Dumnezeu? Si ntiebu pie Cuin zicndu-i: ,Unde iuste
liutele tuu Avel? Si nici el n-uu viut su zicu cu uu gieit, ci cu un
blestemut uu zis: ,Duiu uu puzitoi sunt eu liutelui mieu? Si uu
uu luut blestem.
Si cnd eiu Hiistos pie pumnt ziceu cutiu upostoli: ,Cine mu
vu muituiisi nuinteu oumeniloi, muituiisi-l voiu i eu pie dnsul
100 Anrim lvircanu|
nuinteu Tutului mieu; iui cine su vu lepudu de mine nuinteu
oumeniloi, mu voiu lepudu i eu de dnsul nuinteu Tutului mieu.
Iutu duiu, cu cu uceste cuvinte su cunoute cliui cu poltete
Dumnezeu, nu numui pie dnsul su-l muituiisim nuinteu
oumeniloi, ce i pie noi su ne muituiisim cum cu suntem giei(
lui Dumnezeu, pentiu cu su ni su iuite pucutele.
Si cnd ne ispoveduim su nu ne iuinum de dulovnicul i
vom uscunde cevu pucutele noustie, mucui ct de pu(in, cu nu
ne vom lolosi nimic. Cu vedem n slintele cui(i cu mul(i,
nespuindu- pucutele toute lu dulovnic, s-uu osndit n muncu
iudului. Si, pentiu cu su nu cudem i noi n osndu, tiebue su
spunem toute deplin, pentiu cu su luom i eituciune desuviit.
Si upoi deucu ne vom ispovedui, ce cunon ne vu du dulovnicul,
su-l piiimim cu multu diugoste i su-l lucem deplin; cu piecum un
om, cnd iuste dutoi cuivu cu niscuie buni, pnu nu-i vu pluti nu
su (ine mntuit, uu i celu ce uie cunon de lu dulovnicul suu i
nu-l luce, nu su vu puteu mntui de pucute. De uciiu su ne leiim,
veii cu ce miloc um puteu, de pucute.
A doou, tiebuiute su postim, pentiu cu postul ucestu iuste
zeciuiulu unului i l-uu uiutut singui Hiistos; cu slin(iiu-su ncu uu
postit i 40 de zile i 40 de nop(i, piecum su vede lu Lucu n 4
cupete, cuie post tiebuiute su-l lucem, cu iuguciuni. Cu piecum
nu sunt dulci bucutele lut'de suie, uu nici postul lui' de iuguciune.
Zice slntul Vusilie, lu cuiteu lui ceu dinti, lu ul doileu cuvnt
ce voiovete pentiu post, cum cu sunt lu lietecuie beseiicu ngeii
de sciiu pie cei ce postesc. Ci su cuutum i noi su nu ne pugubim
de sciieieu ngeiului, pentiu pu(inicu dulceu(u u mncuiii.
Aideieu i slntul Ciigoiie zice lu u doou cuite, lu ncepeieu
postului, cum cu postul iuste puce de obte ul sulletului i ul
tiupului, tiuiu lui' de tuibuiuie, petiecunie cu bunu tocmiie, viu(u
ce veselete pie Dumnezeu i ntiisteuzu pie viumuul; cu piecum
sunt puzitoii, celoi ce postesc, slin(ii ngeii i-i leiesc de toute
piimediile, uu sunt i celoi ce nu postesc, puzitoii, diucii i-i
101 uidanii
ndeumnu lu multe pucute.
Deci, pentiu uceustu tiebuie su ne postim, pentiu cu su nu
uvem puituie cu diuvolul, cu nu s-uu lucut nimeni nvu(ut suu
n(elept, din cei ce s-uu iuslu(ut n mncuii, nici din cei ce uu
uleigut lu veselii suu lucut ucenic bunutu(iloi, nici iubitoiiul de
iuslu(uciuni, slnt; nici cel < ce > vie(uiute tiupete, puitu
mpuiu(iei ceiiului.
Pentiu uceustu duiu, tot omul ciedincios i iubitoiiu de
Dumnezeu, cu bucuiie i cu veselie su vie lu zilele cele de post,
pentiu cu nici unul din cei tiiti nu iuste viteuz lu nceputul
stiuduniei. Nu te luce tiist cu copiii ce-i duc lu coulu; nu iupti
mpotiivu zileloi celoi cuiute; nu ceicu sliitul suptumnii, cu
sliitul einii veniieu veiii; nu polti smbutu pentiu be(ii, cu i
idovii; nu numuiu zilele postului, piecum uteptu uigutul cel iuu
plutu simbiiei; nu te ntiistu cuci nu lumegu culniiu tu, suu
bucutuiiul cuci n-uu stutut lngu loc.
Mu iuinez u spune de posomoiieu celoi mncucio, n ce
clip su tnguesc n zilele cele de post: cuscu udese, su culcu pu(in
i iuiu su scoulu; doim n silu i silesc su tieucu zilele i su nu le
piiceupu. Su ngieuiuzu usupiu souielui, cuci zubovete u noptu;
numesc zilele postului mui muii dect celiululte; su luc cum cu uu
duieie lu stomul i ume(eli de cup i stiicuciune obiciuiului loi,
cuiele nu sunt semne ule postului, ci ule nesu(iului. Cu nepoltu
su duc lu musu; iupesc usupiu veizeloi, nuiu legumile zicnd:
,n zudui s-uu udus n lume. Su luc i cunoscutoii de liii; iubitoiii
de mncuii beuu upu lui' de iusulluie, cu cnd ui li luut de lu
doltoi vieo buutuiu lui' de dulceu(u de vindecuie. Si cei mui mul(i
meteiuguesc buutuiu, mngindu- poltu loi unii cu biugu, ul(ii
cu beie, ul(ii cu eibet, ul(ii cu live, ul(ii cu mied.
Nu umestecu postul cu meteiugitele tule polte, cu nu vei
iumneu nepedepsit. Nu uduce lu miloc boule mincinouse. Nu
zice minciuni usupiu postului, cum cu iuste lucutoi de boule,
pentiu cuci iuste lucutoi de sunutute. Numui pentiu obiciuiul tuu
102 Anrim lvircanu|
cel iuu su socotete postu lu tine viumu, duiu nu iuste, liiete
gieu. Obicinuiute-te pie tine cu postul i cu vieme (i su vu luce
(ie uoi i vu lucui n tine. Iui de vei uveu so(ii mncuiile i buutuiile
nu vei uveu diugoste niciodutu spie post, ci mui vitos su vu uiutu
lu tine stiein i gieu i neobicinuit; cuci viu(u ceu postitouie iuste
usemnuie vie(ii ce-i nestiicute, ce vu su lie. Ci su lugim de iubiieu
de mncuii, ct vom puteu, pentiu cu nu iuste putin(u nicidecum
un om su lie i iubitoiiu de mncuii i iubitoiiu de Dumnezeu.
Si cnd ne postim tiebuie su nu postim numui de bucute, ci
mui vitos su ne postim de iele; cuci ne vutumum sulletete, udecu
de lule, de nuiutuii, de zuvistii, de mnii, de uigii, de clevete,
de piule ce uve(i obiciuiu ce vu pi(i unul pie ultul, cu su vu
suiuci(i cuie luciu l luce numui singui diuvolul, cu el iuste viumu
neumului omenesc; i cine uie ucel obiciuiu de piute pie liutele
suu, cietinul, pentiu cu su-l pugubeuscu i su-l suiuceuscu, su se
luse de ucel luciu; cu toute pucutele cte vu luce dupu ce su vu
ispovedui i- vu luce cunonul ce-i vu du dulovnicul i su voi eitu,
iui ucel pucut, ul piui, nu i su vu eitu nici cu un miloc, cu iuste
mui muie dect ucideieu.
Si iutu cu vu poiuncesc i vouo, pieo(iloi, cine ui veni lu voi su
se ispoveduiuscu i vu uveu ucel pucut ul piui, de su vu upucu
ucel om nuinteu voustiu, cu clezuie bunu, cu nu vu mui pi pie
nimeni, n viu(u lui, voi su luce(i eituciune, dndu-i i cunon,
upoi su se i cuminece; iuiu de nu vu uveu su se puiuseuscu, su-l
lipsi( nu numui de lu slntu tuinu, ce i de lu beseiicu, pentiu cuci
stu mpotiivu lui Dumnezeu i su usumnu diuvolului.
Al tieileu luciu, tiebuiute su lucem milostenie. Ci ucumu lu
ucest cuvnt, pute( su gndi( ntiu inimile voustie i su zice(:
,duiu noi suntem suiuci i nevoiu i cum vom puteu su lucem
milostenie, cu n-uvem buni? Milosteniiu iuste de multe leliuii,
dupu cum sciie n slntu Fvangnc|ic lu 2S de cupete u lui Mutlei,
stil 3S: ,Si cuiele dinti-uceleu ( vu du ndemnu, lu cu uceiu iuste
milostenie, udecu: ,Flumnd um lost i mi-u( dut de um mncut,
103 uidanii
um lost nsetout i mi-u( dut de um buut, stiein um lost i m-u(
piiimit, gol um lost i m-u( mbiucut, bolnuv um lost i m-u(
cuutut, n temni(u um lost i u( venit lu mine. Si uluiu dinti-
ucestiu mui sunt i ulte leliuii de milostenii; cu de vei ndemnu
pie cinevu su lucu vieun bine, milostenie iuste; de vei slutui pie
cinevu lu luciuiile cele sulleteti, milostenie iuste; de vei ngiu
inimu vieunui scibit cu cuvinte, milostenie iuste i n scuite
cuvinte, de vei du un pului de upu iece cuivu, n numele lui Hiistos,
udevuiut su tii cu nu-( vei piiuide plutu, dupu cum zice lu ul 9
cup u lui Muico.
Iutu duiu cu su pot luce milosteniile i luiu buni; ci numui pentiu
multu u noustiu mndiie ce ne nul(um i ne tiulim, cu cnd um
uunge tocmu lu ceiiu i cu cum niciodutu nu vom su muiim, uu
liupim i lucomim i suntem poini(i cu totul spie iuutu(, ct nu
ne putem opii. Si nici cuvintele lui Dumnezeu ne domolesc, nici
muncu iudului ne n(elep(ete.
Si nu tiu ce voiu su mui zic, cu de giuim vieodutu cte vieun
cuvnt cu su lolosim pie cinevu i mui vitos pie nine, pentiu
dutoiiiu ce uvem, cei mui mul(i iupesc, zicnd: ucum ucestu s-uu
ullut mui de tieubu i mui nvu(ut dect ul(ii, su ne pue pie noi lu
cule. De lu puiin(i uu ne-um pomenit i ne-um (inut i lui' de
uceste nvu(utuii i tot ucest leliu de obiciuiu um uvut i nimeneu
n-uu zis cu sunt iele, nici uu silit su ne stiice obiceuele.
Ci de uceustu voiu zice i eu cu iuste uu piecum zice(i voi; cu
viiuimele ce zuce lu iuducinu lieunului, de-i vu zice cinevu su
iusu de ucoleu su meuigu lu ulte iuducini mui bune i mui dulci, el
zice cu mui dulce dect lieunul nu iuste; cuci ucolo s-uu nuscut i
ntiu uceiu s-uu pomenit. Au i voi, pomenindu-vu nti-uceste
lupte i luciuii i neliind cinevu su vu nve(e, cu udevuiut vu pui
umui ucum voibele mele, neliind obicinui(i cu dnsele. Iui cnd
vom stu cu minteu noustiu lu socoteulu ceu udevuiutu, dupu cum
zice un lilosol: su ne cunoutem pie sine, udecu su ne luom seumu
su vedem din ceput ce-um lost i ucumu ce suntem i dupu mouite
104 Anrim lvircanu|
ce vom su ne lucem? Cu sliitul u tot cuvntul, dupu cum zice
Eclisiustul lu ul 12 cup: ,De Dumnezeu su ne temem i poiuncile
lui su le puzim, cuci uceustu iuste n tot omul, cu toute luceieu
Dumnezeu o vu duce lu udecutu ntiu tot ce e tiecut cu vedeiiu,
oii bine, oii iuu.
Si uu piecepnd cuvintele ucesteu ce voiovesc i de su voi
lipi de inimile voustie utunceu tiu bine cu u( zice cu nu vu nvu(
nici vu slutuesc de iuu. Ci uceustu vinu tot o duu su lie mui mult
u pieo(iloi, pentiu cuci ei sunt suieu pumntului, dupu cum zice
Hiistos: i de vu mpu(i suieu, cu ce su vu suiu? Adecu, liind ei
pioti i de cuite i de clibzuiulu, cu ce voi puteu nvu(u noiodul?
Cu nti temeiul, cel mui muie, liicu lui Dumnezeu, nu iuste lu
dnii; cu de ui li, ui li i n(elep(i, dupu cum zice Solomon:
,Inceputuiu n(elepciunii este liicu lui Dumnezeu.
Si de nu- voi veni n liie, cu su se ndiepteze spie cele ce uu
dutoiie su lucu voi su uibu muie osndu de lu Dumnezeu: iuiu i
voi, ncu uve(i dutoiie su uleigu(i lu dulovnici de ispiuvu, lu cuiii
u(i cunoute cu sunt mui nvu(u(i cu su vu ndiepteze spie cele de
lolos, iui nu lu lietecuie blestemut. Cu unul ce su (ine doltoi i
nu tie u vindecu iunele, ce lolos vu su lucu celui iunit? Au i cel
ce su (ine dulovnic, deucu nu tie cuite i tuinele beseiicii i
deucu n-uie liicu lui Dumnezeu, ce lolos vu su lucu celui ce meige
lu dnsul su se ispoveduiuscu?
Acestiu toute cte um giuit, uvnd dutoiie le-um giuit, iui
Dumnezeu cel ce n(elep(ete pie oibi i ndiepteuzu pie cei
sluimu(, su vu n(elep(euscu i pie voi i su vu ndiepteze spie
cele de lolos i su vu nviedniceuscu i pie voi i pie noi cu su
tiecem slntul post cu puce, cu sunutute, cu eituie de pucute; su
uungem i lu slntu i puitutouieu de viu(u nviiuie u Domnului
i mntuitoiiului nostiu Iisus Hiistos, u cuiuiu sluvu i cinsteu n
vecii veciloi. Amin.
105 uidanii
CUVANT DE INVA|ATURA LA DUMINECA FLORILOR
,Meige( n sutul cuiele iuste nuinteu voustiu i numuidect
ve(i gusi o usinu legutu i mnzul cu iu. Dezlegndu-o, o uduce(i
i, de vu zice cinevu cevu, ve(i zice cu ucestiu Domnului tiebuesc
i numuidect vu tiimite pie iule.
Cum vu puteu li udevuiut Domnul tutuioi luptuiiloi u-i li lipsu
de nite dobitouce cu ucestiu? Cu de i-uu lost lipsu de cuiu i de
cuiu(e, cu su meuigu undevu, uie el cu mult mui sluvite i mui
luudute cuiu dect ucestiu; cu zice Duvid, Psulm 17: ,S-uu suit pe
leiuvimi i uu zbuiut; zbuiut-uu pe uiepile vntului.
De sunt, diept uceiu cuiule lui Dumnezeu ucestiu, cum i-uu
lost lipsu u su puitu de nite dobitouce netiebnice, cu ucestiu?
Lipsu i-uu lost nu numui pentiu sine, ci mui vitos pentiu mine,
cu mu ngioziiu pie mine mui de demult muiiieu uceiu de cuie
iuste sciis: ,Inliicout iuste celu ce iu sulletele boiuiiloi, nliicout
iuste mui mult dect mpuiu(ii pumntului. Si iuiu zice nti-ult
loc: ,Dumnezeul izbndiiiloi, domnul Dumnezeul izbndiiiloi
slobod uu luciut, de cuie liicu i giouzu liind cupiins i ncepu-
toiiul neumului omenesc, stiumoul nostiu Adum, s-uu uscuns i
< n-u > cutezut cu su iusu nuinteu nliicoutei le(ei lui Dumne-
zeu, pentiu cu uceustui Dumnezeu, piecum iuste nliicout i
giouznic, uu iuste de blnd i de smeiit. Cu n-uu viut neumul
omenesc cu giouzu i cu nliicouie su-l ntouicu de lu iutuciie, ci
cu blnde(e i cu luceii de bine. Pentu uceiu zice cu i-uu lost lipsu
tocmu de uceste dobitouce, pie cuie lu dus, smeiit i cu blnde(e,
n Ieiusulim.
Iui pentiu cu mui de-nuinte uiutuse din destul muiiieu ngioziiii
i u dieptu(ii, su cuveniiu diept uceiu u uiutu celoi muiitoii tocmu
i mul(imeu blnde(eloi i u milostiviiii, vind cu su se mplineuscu
i pioiociiu pioiocului Zuluiiei cuie uu zis?Spune( letei Sionului:
iutu mpuiutul tuu vine lu tine blnd i eznd pie usin i pie
mnz, liiul cei de supt ug, cu cuie cuvinte Dulul Slnt giouzu
CUPRINS
106 Anrim lvircanu|
cuieu o puteu socoti noiodul, pentiu numele cel mpuiutesc,
lucnd pomeniie de blnde(e i de smeienie, minunut o uu potolit
ntiu uttu ct nu eiu nimic uu de suiuc i de lepudut, cuiele su
socoteuscu cu nu vu puteu meige lu mpuiutul cel cu numele smeiin
i suiuc.
Deci spie uiutuieu ucetii luceii de bine, iubite, cu udevuiut
i-uu lost lipsu lui Dumnezeu, de ucele dobitouce. Cu piecum
mpuiu(ii cu ult leliu de luine cnd meig lu vnut, cu ult lel cnd
meig lu ngiopuciuni i cu ult lel de luine cnd meig lu nunte,
uu i Dumnezeu, dupu viemi su nliumuu(euzu. Diept uceiu, cu
ult lel de podoubu vu veni cnd vu udecu lumeu, cu vu veni pie
noiii ceiiului, cu puteie i cu sluvu muie; cu uu su cuvine, mui
vitos udecutoiiului. Iuiu ucumu, pentiu cu nu vine su udece, ci
vine cu su iuscumpeie i su ntouicu cutiu sine neumul omenesc,
piecum nsu giuiute, n-uu tiimis Dumnezeu pie Fiiul suu n
lume, cu su udece lumeu, ci pentiu cu su mntuiuscu lumeu
piinti-nsul.
Si tocmu pentiu uceustu i-uu tiebuit su vie mbiucut cu blnde(e
i cu smeienie, cu nu douiu viind cu ultu sluvu ouiecuieu mui
muie, su se spuiu oumenii i su lugu de dnsul, piecum odiniouiu
idovii n muntele Sinuii, spuiiindu-se, uu lugit, neputnd iubdu
giouzu i muiiieu lui. Cu de ui uveu cinevu ocli cu uceiu cu cuiii
cu nti-o oglindu, mucui ct de pu(intel su poutu vedeu uceu lui'
de suviit i nespusu muie udncime u luceiiloi de bine u lui
Dumnezeu, ucelu udevuiut n-ui puteu su se opieuscu cu su nu su
upiinzu de diugoste i de bucuiie i cu su nu vesteuscu de puiuieu
luudele dumnezeieti i cu su nu su iupeuscu n minte de minuneu
unoi luceii de bine, cu ucestiu.
Si cuiii socotesc, diept uceiu, uceste luceii de bine ziou i
noupteu ouie de ce bucuiie voi li cupiini? Si cu ce veselie su voi
iuslu(u i ce suibutoii voi piuznui? Ce Psulmi i ce cntuii voi
cntu? Cu udevuiut, nu numui cu Psulmi i cu cntuii de veselie
tiebuiute su piuznuim o luceie de bine cu uceustu, ce i pieste
107 uidanii
liie (putem u zice) ouiecuie luciu de bucuiie muie su lucem i cu
veselie din destul su piuznuim.
Si, pentiu cu su nu lie bucuiiiu i veseliiu noustiu n deeit,
tiebue su cunoutem cu oclii cei sulleteti piuznuiieu viemii
ucetiiu, cu su nu ne zicu i nouo pioiocul: ,Uliul pie ceiiu uu
cunoscut viemeu su, tuituieuou, induieuou i buizu uu cunos-
cut viemeu veniiei loi, iui noiodul mieu n-uu cunoscut udecutu
lui Dumnezeu. Cu uit luciu vu li i necuvios, cnd pusuiile voi
cunoute viemeu loi i dupu viemeu uceiu voi ti sclimbu
lucuuiile sule.
Iui noi, viemile cele induite de slntu beseiicu, spie spuseniiu
sulleteloi noustie nu le vom cunoute; cu piecum tiupuiile celoi
vii uu i sulleteloi le iuste de lipsu sclimbuieu viemiloi, cu lupteloi
bune, celoi de multe leliuii, iuiu de multe leliuii de viemi le
lipsesc, cu su le spoieuscu. Cuie luciu, bugndu-l de seumu beseiicu
noustiu, cu o muicu dulce i iubitouie de lii, de puiuieu piiveglind
i iugndu-su pentiu noi, uu induit sclimbuieu viemiloi, pentiu
cu cu uceustu sclimbuie de viemi, nu numu uiieu luciuiiloi celoi
sulleteti su o sclimbe (cuiele luciu mult u nestiicu uu putut) ce
i spie luceii de bine i spie cuvntuii dumnezeeti ne ndeumnu.
Cu pentiu uceiu toutu uceu vieme cuie iuste de lu Duminecu ntiuiii
domnului Iisus Hiistos n Ieiusulim, pnu lu ziou putimiloi, uu
induit beseiicu noustiu cu su lie viemeu cunonisiiii i u pocuin(ii;
iui din ziou uceiu, pnu lu Puti iuste u ntiistuiii i u umuiuciunii;
iui de lu Puti pnu lu Rusulii iuste viemeu bucuiiei i u veseliei
sulleteti. Cu ucele tuine le-uu induit Dumnezeu cu pie uceste
viemi su se suvieuscu, cuie lucnd ugeiu liieu omului, u mul(i
luptele cele bune l ndeumnu.
Iuiu ucumu, pentiu cu iuste viemeu suu ziou ntiuiii Domnului
nostiu n Ieiusulim, pute(, douiu, ntiebu cevu beseiicu noustiu
cu uceustu slntu vieme, suu mui vitos su zic: ce poltete de lu
noi? Poltete viemeu uceustu cugetul cel bun u sulletului nostiu
cutiu Dumnezeu, mntuitoiul nostiu; poltete dieptuteu, poltete
108 Anrim lvircanu|
diugosteu ceu udevuiutu, poltete i muiiie din inimu smeiitu,
pentiu cu toutu mntuin(u omului de lu Dumnezeu iuste i omul
nu vieu su meuigu cutiu Dumnezeu, ci Dumnezeu s-uu milostivit
i uu venit lu om.
Iui de ve( ntiebu, lu ce uu venit? Venit-uu (piecum nsu zice)
cu su cuute i su mntuiuscu ce eiu peiit i uu venit cu su uiute
luminu celoiu ce eiu nti-ntuneiec i udeu n umbiu moi(ii. Venit-
uu cu su mntuiuscu pie cei iobi( i pie cei iutuci(i su-i uducu lu
cule i pie cei stieini lu moiile loi i pie cei moi(i su-i nviiuze
spie viu(u i pie viumuii i pizmuii lui Dumnezeu su-i mpuce
cu Dumnezeu Tutul, i lucndu-i puitui dulului suu cel slnt, su-
i lucu moneni mpuiu(iei sule. Venit-uu, diept uceiu, iobiloi
iuscumpuiuie, moi(iloi nviiuie i viu(u, bolnuviloi viuci, iutuci(iloi
cule dieuptu.
Si, lund Dumnezeu tiup, meigeu dupu celu cuie lugise de lu
dnsul, cu lugise de lu binele cel muie omul cel oib i nebun
ntiu uttu ct nu l-uu putut ntuinu cu nici un glus de stiiguie
pioioceuscu, cu su se ntouicu de pie culeu iutuciiii. Pentiu uceiu
nsu Dumnezeu, ntiupndu-se, s-uu upiopiiut de cel ce lugiiu,
cu su-l ntouicu cutiu sine; despie cuie luciu nvu(u upostolul cnd
zice cu domnul Hiistos n-uu luut din ngeii, ci din sumn(u lui
Aviuum uu piiimit. A piiimi su zice, cuie piinde unul dintiu
viumuii sui i liind volnic cu su-l omouiu, nu-l omouiu, ci-l luce
ie- liiu i moteun n cusu su.
Au uu piimit, diept uceiu i mntuitoiiul nostiu, sumn(u lui
Aviuum; iui de vei vieu cu pu(intele cuvnte, cu su n(elegi lu ce
uu venit, uscultu de vezi ce zice piin Isuiu pioiocul: ,Dulul
Domnului pieste mine, pentiu cuie m-uu uns, u binevesti suiuciloi,
m-uu tiimis u vindecu pie cei zdiobi(i cu inimu, u piopovedui
celoi iobi( eituie i oibiloi vedeie; u cliemu Domnului ui piii-
mit, cu su mngie tot ulnicul i cu su puiu tuiie tutuioi celoiu ce
uluiesc n Sion i cu su le duu loi coiounu pentiu cenuu, untul
veseliei pentiu suspine, luinu bucuiiei pentiu ntiistuie.
109 uidanii
Ce iuste, diept, uceiu, mui dulce dect cuvintele ucestiu? Ce
iuste mui liumos i ce iuste mui iubit? De iuste, diept uceiu, tiimis
Hiistos de lu Dumnezeu Tutul spie suviiieu ucestoi luceii de
bine, su lie blugoslovitu veniieu lui n lume i su lie blugoslovit i
ucelu ce l-uu tiimis pie el lu noi i su lie blugoslovit i ucelu ce
vine, u cuiuiu luceie de bine ustuz cu usemene glusuii stiignd,
piuncii o piopeveduesc: ,Blugoslovit iuste cel ce vine n numele
Domnului, Osunnu ntiu cei de sus, cuie cuvnt nu numui ustuzi,
ci n toutu viu(u noustiu, limbile, iostuiile i guiile noustie su-l
giuiuscu.
Aceustu iuste, duiu tuinu uceiu cuie ncepe u piuznui beseiicu
noustiu ustuzi i ne uiutu nouo vuetele, plnsuiile, suspinile i
doiiieu puiin(iloi celoi din legiu vecle, cuiii cu uttu diugoste
doiiiu de veniieu lui Hiistos, piecum zice cutiu ucenicii sui:
,Feiici(i sunt oclii cuiii vud ce vede(i; cu udevui zic vouo: mul(i
mpuiu(i i pioioci uu viut su vuzu ce vede(i voi i n-uu vuzut i
su uuzu ce uuzi( voi i n-uu uuzit. Cu uceteu to( uu luut numui
luguduin(u ucetii luceii de bine, iuiu nu moteniie, piecum
giuiute i upostolul; dupu ciedin(u muiiiu uceteu to(ii,
nepiiimind luguduin(u ci de depuite piivindu-o.
Fiumos giuiute piivindu-o, cu piecum luc uceiu cuiii un luciu
louite iubit l vud de depuite, iui lu el cu su meuigu nu pot, cuiii
cu oclii vuzndu-l, iui cu cugetul i cu sulletul doiind, l piivesc,
cuie luciu luceu slntul ucelu putiiuil, cuiele cu ut(eu uni muiind
nuinteu lui Hiistos ziceu: ,Mntuiieu tu voiu uteptu, Doumne,
i ousele mele su voi odilni ntiu nududuiie.
Pentiu cuie luciu mie mi su puie u li puiin(ii cei de demult
usemeneu uceloiu pie cuiii i iu i-i nvuluiute luitunu ceu de
noupte pie muie i vud luminu ouie unde, depuite, nti-un loc de
nudede pusu, spie cuie silesc cu su o uungu cei nvului(i; i udese
cu oclii cutiu dnsu piivesc i pnzele le ndepuiteuzu cu su meuigu
(din ct pot) nti-ucolo; i uceiu, de nu pot umintiileu, cu oclii i
cu sulletul o cupiind.
110 Anrim lvircanu|
Aideieu i puiin(ii notii cei de demult, ntoicndu- oclii
spie luminu ceu udevuiutu, spie domnul nostiu Iisus Hiistos (cuie
cu luminu su umbiu i ntuneiecul lumii ucetiiu l-uu stiicut) cu
smeienie- tindeu minile sule i spie uceiu din tot cugetul doiiiu
i spie uceiu degiub', cu su soseuscu poltiiu stiignd cu pioiocul:
,In degiub' su ne iu pie noi, pie dinnuinte, milele tule, Doumne,
cu ni-um supuiut louite, spie cuie stiiguie i ndemnu i de
Dumnezeu cuvntutoiiul pioiocul Isuiu, zicnd: ,Cuiii vu uduce(i
uminte de Dumnezeu nu tuceie( i nu li( mu(, pnu cnd vu pune
luudu Ieiusulimului pie pumnt.
Zice i nti-ult loc: ,Pentiu Sion nu voiu tuceu i pentiu
Ieiusulim nu mu voiu odilni, pnu cnd vu ei cu luminu dieptul
lui i mntuitoiiul lui cu o luclie upiinsu. Adecu pentiu muieu
diugoste cu cuie iubesc beseiicu i udunuieu celoi ciedincio, nu
voiu tuceu nici mu voiu odilni, ci de puiuieu cu iuguciunile mele
voiu stiigu cutiu uieclile milostiviiii dumnezeeti, pnu cnd vu
tiimite pie dieptul ucelu de cuiele toute neumuiile doiesc, cuiele
cu iusuiitu souielui i cu lucliiu ceu upiinsu ntuneiecul lumii vu
stiicu i luminu ceu udevuiutu, udecu luminutu cunotin(u
luciuiiloi dumnezeeti o uiutu ocliloi oumeniloi celoi muiitoii
su luguduiute; i piecum uu luguduit uu i suviit, slobozind
dintiu udncul inimii, cu culduiu cuvntul ucelu: ,Rouiu( ceiiuiile
de sus i noiii su plouo dieptul, su se declizu pumntul i su
uiute pie mntuitoiiul.
Ce zici, pioiocule? Ce polteti? De polteti cu su es din ceiiu
i dintie noii cel diept, cum zici pumntului cu su-l uiute pie
mntuitoiiul i cum poute li cu ceiiul cu noiii su iveuscu pie cel
diept i pumntul su-l uiute? Amndouo sunt udevuiute, din ceiiu
i de pe pumnt deodutu u su ivi: din ceiiu, pentiu cu iuste Fiiul
lui Dumnezeu, de pie pumnt cu iuste liiul omenesc. Pentiu uceiu
stiig cutiu ceiiu i cutiu pumnt, cu su ne uiute nouo pie diieptul
i mntuitoiul ucelu ul lumii.
Diept uceiu uceste cuvinte, uceste stiiguii i uceste doiin(e ule
111 uidanii
slin(iloi puiin(i, beseiicu ntiu uceustu vieme ni le uiutu celoi
mui denuinte luguduindu-le, iuiu nouo dndu-ne milu su. Cu ce
doiiiu slin(ii uceiu puiin(i, noi uvem; i ce milu uteptu ei, pie noi
ne-uu ntmpinut; i ce piiviiu ei de depuite, noi cu evunglelistul
uvem ustuz: ,Cuiele eiu din ceput, cuie um uuzit, cuie um vuzut
cu oclii notii, cuie um piivit i minile noustie uu pipuit pentiu
cuvntul vie(ii, pie ucelu vestim i muituiisim vouo viu(u ceu
vecinicu, cuie uu lost lu puiintele, iuiu ucum s-uu uiutut, u cuiuiu
uiutuie uttu bucuiie ne uduce nouo, mui multu dect uceiu ce
uveu puiin(ii cei slin(i de demult, u cuiuiu uteptuie cu diug i cu
doiiie, mu ndeumnu cu su zic ucest cuvnt: ,Suiutu-mu pie mine
cu suiutuieu guiii sule, cu to( c( eiu din dul, cu dulul cunoteu
ctu milu eiu su veise pie buzele uceluiu.
Doiind i el, diept uceiu, cu su lie puitu unii bunutu(i cu ucetiiu
zice din tot sulletul cu su mu suiute pie mine cu suiutuieu guiei
sule; cuie cuvnt uttu luce cu i cnd ui zice: pie Moisi nu-l uuz
cuci iuste lu limbu mpiedecut, buzele Isuiei sunt ntinute, Ieiemiiu
u giui nu tie pentiu cu iuste piunc i to(i pioiocii uu umu(it; ci el
nsu su-mi giuiuscu mie i su-mi declizu voiu puiintelui suu i
n liin(u su pie mine su mu nve(e, u cuiuiu pieiubitu liin(u pie
mine su mu noiuscu i iuiile nvu(utuiiloi lui su se lucu n mine
izvoi de upu mntuitouie ntiu viu(u ceu vecinicu.
Vede(i, diept uceiu, liu(iloi, ce tuinu muie piuznuiute beseiicu
noustiu ntiu uceustu vieme, cuie tuinu cei de demult ntiu ut(eu
uni de lu nceputul lumii uu doiit i n-uu ctigut-o. Iui noi, ntiu
uceustu vieme uvnd-o, o piuznuim. De uici lesne iuste u n(elege
ce poltete de lu noi piicinu ucetii slinte viemi: poltete nevoin(u
slinteloi iuguciuni, luude dumnezeeti, mul(emite pentiu binele ce
um luut de lu Dumnezeu, mpui(iieu milosteniei, postuii,
mpieunuie udese cu pieuslintele tuine, cuiu(eniiu sulletului,
cuiele ucesteiu toute gutesc sulu ntiu inimile noustie, spie veniieu
Domnului i ne ndeumnu spie luceii de bine.
Cu cu uceste podoube de lupte bune logodnicu cliumu cutiu
112 Anrim lvircanu|
sine pie iubitul miie zicnd: putul inimii mele nliumuse(ut iuste
cu lloiile doiiiiloi dumnezeeti i cusu meu iuste cu lemnele cele
miiositouie i nestiicute u luceiiloi de bine ntemeiutu. Cu pie
ucest lel de sulu i miiele bucuios su pleucu i iumne ucoleu
pnu cnd tiece ziou i umbiu su pleucu. Spie piuznuiieu udevuiutu
ucestoi tuine tiebue cu su- induiuscu omul vieme n toute zilele;
iui de nu vom luce nici unele de ucestiu, de ce lolos voi li nouo
uceste slinte viemi? Tiebuiute, duiu, pentiu uceustu cu su ne
lucem i noi so( viemii i su ne nevoim spie piuznuiieu intiuiii
tiupeti u domnului nostiu Iisus Hiistos n Ieiusulim i spie
uscultuieu putimiloi slin(iei-sule su ne gutim, cu su putem stiigu
i noi cu tlluiiul: ,Adu-( uminte, Doumne, cnd vei veni ntiu
mpuiu(iiu tu i cu mouiteu su, omoind mouiteu, su ne duiuiuscu
viu(u ceu doiitu. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA LA SFIN|II SI INTOCMA
CU APOSTOLII IMPARA| COSTANDIN SI ELENA
,Tot cel ce su smeieiete su vu nul(u.
Nu iuste cu putin(u su uungu netine lu linitiu mntuiiii, de
nu vu tiece nti piin uu iubduiii.
Nu iuste cu putin(u su se sue n ceieuscu cetute u leiiciiii de nu
vu ntiu piin culeu smeieniei.
Nu iuste cu putin(u su se nul(e n ceutu slin(iloi, de nu su vu
smeii cu dulul uici, os, n oiuul celoi pumnteti.
Nu iuste cu putin(u su mpiu(euscu mpieunu cu Hiistos lu
ceiiu, de nu vu uimu uici uimele lui Hiistos cu ciuceu.
Nu iuste cu putin(u u iumneu cuivu nume vestit n lume, cu
lupte iele i necuviouse.
Aceustu cunoscnd i muiele Constundin, cine vu puteu su
povesteuscu smeieniiu lui ceu muie? Cine vu puteu su scou(u lu
uiutuie cietinututeu lui ceu desuviit i cugetul lui cietinesc,
CUPRINS
113 uidanii
pentiu cu su se nviedniceuscu dumnezeetiloi lugudueli, pentiu
cu su se mpuituuscu bucuiiei cei nespuse u mpuiu(iei ceiiului?
Cuci cnd uu iusuiit n luminu ucetiiu i uu lusut biu(ele cele
puiin(eti eind din Vietuniiu, de n-uu i lost ncu cietin, iuiu
lugiiu de cugetul cel pugnesc: i uiciuneu ce uiutu cutiu luciuiile
cele pugneti nclipuiu piocopseulu ceu viitouie, ce eiu su lucu
n cietinutute.
Si ouie n-uu uiutut muie cietinutute? Cu uuzind nedieptu(ile
cele pugneti ule lui Muxentie ce luceu usupiu cietiniloi uu
iudicut usupiu-i iuzboiu i mucui cu eiu n nevoe, uttu ct eiu su
se biiuiuscu de Muxentie, iui l-uu nciedin(ut biiuitoiiu i i-uu
spoiit buibu(iiu sulletului spie luptu, neudoimitu pioniiu lui
Dumnezeu cu o nclipuiie de ciuce pie ceiiu cuieu ziceu cu slove
de stele: ,Cu ucestu su biiueti, dintiu cuie uiutuie, ntuiindu-se
bun ciedinciosul Constundin, uttu de tuie s-uu luptut cu pugnul
de Muxentie, ct l-uu biiuit desuviit i l-uu necut n upu Tive-
iului.
Lund, diept uceiu, ndiuzneulu de pe uceste semne ceieti
blugocestivul mpuiut utt uu piocopsit n cietinutute, ct luce
su se minuneze to( cei ce uud.
Omul iuste dobitoc, iubitoi de sine. Cu de ce nu su upucu? Si
ce nu su ostenete? Si cu ce nu su silete, pentiu odilnu, liniteu
i puzu sunutu(ii lui? Cu liind sunutos, ce nu luce, pentiu cu su
upeie i su depuiteze cele ce supuiu sunututeu? Ctu cleltuiulu
luce, pentiu cu su steu mpotiivu geiului einii, mpotiivu uii(ei
veiii? Fiind bolnuv, ct su cleltuiute, ct putimete, ct iubdu,
pentiu cu su-i ctige ce-uu pieidut? Nu bugu n seumu u- cleltui
uveiiu, u gustu doltoiii umuiu, u su udupu cu buutuii gie(ouse, u-
vuisu sngele; i nu iuste nici un luciu cu su nu-l lucu pentiu
sunututeu lui i pentiu mntuiieu ceu tiupeuscu. De pe ucestiu
poute su piiceupu lietecuiele ct iuste < de > dulce sunututeu i
ct iuste de iubitoi pie sine omul.
Deci uceu poltu u sunutu(ii cuieu poute uttu lu ceilul(i su lucu
8 Antim Iviieunul. Didulii
114 Anrim lvircanu|
cele pu(inciouse i cele neputinciouse, n-uu putut nicidecum su
lucu nimicu blugocestivului Constundin. N-uu putut, zic, mucui
ct de pu(in su-l mite din culduiousu lui blugocestie, pentiu cu
liind iunit iubitoiiul de Dumnezeu de cumplite bube peste tot
tiupul eiu o minune celoi ce vedeu. N-uu putut meteiugul cel
doltoiesc su ulle milociie vindecutouie i doltoiii iscusi(i pentiu
uceustu boulu nevindecutu.
Iuiu zuvistiiu ceu idoveuscu uceustu slutuiu pie mpuiutul su
ucigu ut(eu piunci ct su- poutu spulu tiupul nti-ucel snge
culd ul piunciloi celoi omoi(; i uu, culundnd putimu, ucoleu
nluuntiu, s-ui li mntuit mpuiutul.
Ce socoti(, ouie, su lie piimit slutul ucestu, iubitoiiul de Hiistos,
su se li upucut de doltoiiiu, uceustu, ciedinciosul? Bu, nu s-uu upucut.
De ce? O, de ciedin(u ceu desuviit u ciedinciosului mpuiut uu
zis cu glus muie: mui bine voesc su moiiu eu, bolnuv i pentiu
diugosteu lui Dumnezeu, dect su-mi iuu sunututeu meu i su-mi
iuscumpui mntuiieu meu cu uttu snge nevinovut.
Ruspuns udevuiut de mpuiut ciedincios. Mui bine uu socotit
viu(u ultoiu dect u lui. (Ouie) nu s-uu uiutut cu uceustu luptu,
udevuiut uimutoi lui Hiistos? Mi su puie su lie sultut ceiiul cu to(
ngeiii sui, de ucest glus blugocestiv ul iuspunsului. Au sultut
sulletele celoi diep(i i cetele ceieti, leiuvimii i seiulimii s-uu
bucuiut pentiu uceustu cuiutu cunotin(u u diugostei cutiu
Dumnezeu, u iubitoiiului de Dumnezeu Constundin. Si uceustu
o udeveiez piin suviitul cel de pe uimu. Cu peste noupte i-uu
descopeiit nsu mpuiutul mpuiu(iloi, piin iostul sluvi(iloi
upostoli (Petiu i Puvel) cum cu pentiu ciedin(u lui ceu desuviit
s-uu liiotonit de lu Dumnezeu ntocmu cu upostolii i i-uu duiuit
nu numui sunututeu tiupului ce i u sulletului, botezndu-se de
slntul Silivestiu. S-uu botezut, diept uceiu n buiu u doou u
nuteiii i s-uu cuiu(it de toutu boulu.
O, de nul(imeu ciedin(ii lui Constundin? Si cine poute mucui
cu minteu su te uungu? Si de vieme ce uttu ciedin(u uu uiutut
115 uidanii
ciedinciosul mpuiut mui nuinte de u su mbiucu cu luinu ceu
luminutu u ciedin(ii piin botez, socoti( de vede( lu ctu nul(ime
s-uu suit dupu podoubu ciedin(ii.
Su tuibuiu liniteu ceu beseiiceuscu de dobitoceuscu poiniieu
eiesului uiiunesc i piuvosluviiu ciedin(ii su luptu de vuluiile
neciedin(ii. Si lu uttu nevoe uu stiulucit steuou ceu luminousu,
blugocestivul Constundin. Si, udunnd lu Nicleu suboiul cel
luudut, uu potolit tuibuiuieu beseiicii. Si piecum liieu nute iuibu
ceu de vindecuie lu locul unde iusuie odiuslu ceu puitutouie de
mouite, piecum su vede; uie otiuvu de mouite scoipiiu, iui dupu
mouite su pieluce tiupul ei iuibu de vindecuie; mucu nupicu de
mouite, iui din tiupul ei su luce tiiiucul, cuiele iuste mpotiivu
veninului, nti-ucestu clip uu induit dumnezeiuscu pioniu cu
pe viemile necuiutului Aiie su stiuluceuscu blugocestivul
Constundin, pentiu cu su iusipeuscu cu luminu ciedin(ii noiul
eiesului uiiunesc.
Aici, udevuiut, su cuveniiu su uibi minte ngeieuscu, pentiu cu
su sco( lu uiutuie legile cele slinte, ce nsu uu sciis, spie spoiiul
cietinutu(ii i ul ciedin(ii celoi ciedincio, mul(imeu beseiiciloi
cuiele n multe locuii, n sluvu lui Dumnezeu, cu muie cuviin(u
uu lucut, milosteniile cutiu cei lipsi(, uutoiiul cutiu cei suiuci i
diugosteu ceu cietineuscu cutiu to(i i toute, pentiu ntuiiieu i
ntemeieieu ciedin(ii.
Deci de uu stiulucit uttu muiele i ntocmu cu upostolii n
ciedin(u, socoti( ct s-uu nul(ut n smeienie, cuie iuste ioudu
ciedin(ii. Socoti(i pie pieusluvitul mpuiut cu uu numuiut mui
mult biiuin(e i pollule dect zile u vie(ui lui. Socoti( ndestulutu
luigime u stupniii lui, cuie ncepeu de lu iusuiit i su sliiiu lu
upus.
Si cu toute uceste piicini, cuiele l ndemnu spie mndiie cu
pie un mpuiut i mpuiut nliicout, sluvit i puitutoi de biiuin(u,
vede(i-l ct iuste de despui(it de uceiu ce su cuveniiu su-l uiute
viednici; su cuveniiu cu un liiotonit ntocmu cu upostolii, nu de
116 Anrim lvircanu|
oumenii, ci de nsui uilieieul cel desuviit Hiistos, su uzu nti
lu slintele subouiu, iuiu cu un smeiin nu s-uu uiutut niciodutu su
uzu de nu vieu u edu nti to( puiin(ii i nu n scuun nult,
mpuiutesc, ci n scuun scund i piost.
Aungeu, cu un blugocestiv mpuiut su poiunceuscu su se
zideuscu beseiici, su se iudice cuse de iuguciuni i ulte zidiii
plucute lui Dumnezeu. Iui cu un smeiit ce eiu nsu su pogoiiiu
din scuunul lui cel nult i lepudu scliptiul lui din mnu i scoteu
luinu ceu mpuiuteuscu de pe tiupul lui i- goliiu cupul de cununu
ceu de mult pie( i uduceu pie umbiele lui pietii i cu minile lui
iubitoiiul de Dumnezeu supu cu ceiulul(i luciutoii lu temeele
beseiiciloi.
O, smeienie luiu muigine! Veni(i uici, voi lucuitoiii pustiiului,
cuiii, u(i stutut pilde minunute i dusculi ui smeieniei, veni(, zic
i vu minunu(i de smeieniiu mpuiutului celui ce iuste ntocmu cu
upostolii; muituiisi(i cum cu uu uuns pnu lu nu mui nuinte.
Pentiu cuci voi de u( i nlinut dobitocetile putimi ule tiupului,
de u(i smeiit tiupul, de u( lepudut deuituciunile polteloi, de u(i
iubit (ineieu, de u(i uit mndiiiu, de u(i tiuit n cuiu(enie, de v-u(i
lucut cu musuiuciuneu smeii(i, nu iuste minune, pentiu cuci
despui(indu-vu de lume i iubind suiuciiu lesne u(i gusit sulletul
vostiu lu smeienie, pentiu cuci bine tim cu suiuciiu smeiete pie
om.
Iui muiele Constundin n luciul lumii ucetiiu, mpuiut muie,
stupnitoi lumii, cu domnie lutu, cu stupniie desuviit, cu muiiie
nespusu i su nu su mndieuscu, ci mui vitos su se uiute desuviit
pildu smeieniei. Nu iuste minune minuniloi? Nu iuste semn de
muie slin(enie? Nu iuste dovudu u unui dui muie de lu Dumnezeu
n ceiiuii?
Si pentiu cuci uu stiulucit n bunutu(ile cele mui ulese, peste
musuiu, muiele i ntocmu cu upostolii, Constundin, nvu(u cu u
su pildu toutu udunuieu ciedincioiloi, toute cetele oumeniloi, cuii
dimpieunu suibeuzu i piuznuesc pomeniieu lui, su culutoieuscu
117 uidanii
cu ndiuzneulu slntu pie culeu mntuiiii, pentiu cu su se
nviedniceuscu dumnezeetiloi lugudueli, pentiu cu su se lucu
puitui ceietiloi bucuiii i leiiciiiloi celoi de puiuieu.
Invu(u, diept uceiu, pie cei bogu(i, pentiu cuci liind el pieu
bogut luceu comouiu n ceiiuii, dupu evungleliceuscu poiuncu.
Invu(u pie cei de neum bun, pentiu cuci liind el pieu de neum
bun uu poltit vie(uiieu i petiecuniiu cetu(ii cei de sus. Invu(u
pie mpuiu(i, pentiu cu mpuiu(ind el cu uttu puteie su siliiu
puiuieu su ctige moteniieu luguduiuleloi lui Hiistos. Invu(u
pie meseii i pie suiuci, pentiu cu de vieme ce bogu(iiu i muiiieu
s-uu biiuit de poltu bunutu(ii, cum su nu spoieuscu pie lesne
suiuciiu, cuie iuste piicinu spie luceie de bine, dupu cum zice
Duvid?
Bucuiu-te, diept uceiu, ucolo sus, lu mpuiu(iile cele muii u
dumnzeetii muiiii, o, blugocestive mpuiute! Sue-te lu nul(imeu
dumnezeetiloi leiiciii, unde ceu desuviit smeienie te-uu suit.
Culege ioduiile ciedin(ii tule cei peste musuiu n ceiiuii, cuiele
uici, os, pie pumnt, ui sumnut tu. Iuiu su nu ne lu nici pie noi
suiuci de lolosiiile, de ucopeiemntul i de iuguciunile tule cele
lieibin(i cutiu Dumnezeu i mui vitos te iougu Fiiului i
Cuvntului lui Dumnezeu, su puzeuscu ntie i cu leiiciie clipul
cel viu ul bunutu(iloi tule, pie udevuiutul motenitoi cietinutu(ii
tule, pie iubitoiiul de Hiistos i cietinul nostiu domn.
Suppune supt piciouiele ciedinciosului lui sullet slubi i lui'de
puteie pie viumuii muiiei-tule, piecum ui supus pie potiivnicii
ciedin(ii, pentiu cu su lumineze n mul(i uni, ntiu stupniieu su,
cietinututeu, pentiu cu domnind el su mpuiu(euscu dieptuteu,
pentiu cu su (ie cu slobozenie bunututeu, su nu uibu obiuz
stimbututeu.
Si uu su se muieuscu Dumnezeu, su se cinsteuscu dieuptu
ciedin(u, cuieu nududuim su o ctigum piin duiul tuu, pentiu
cuci ucestu nsu uvnd numele tuu su luce usumnutoiiu desuviit
bunutu(iloi tule. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA LA NASTEREA DOMNULUI NOSTRU
118 Anrim lvircanu|
IISUS HRISTOS
,Cu nu pie ngeii cndvu uu luut, ci sumn(u lui Aviuum uu
luut, zice leiicitul Puvel n 2 cupete cutiu eviei.
Douo liii mui ulese i mui de cinste uu lucut Dumnezeu, udecu
ceu ngeieuscu i ceu omeneuscu; cuci cu pie ngei i pie om i-uu
lucut Dumnezeu dupu clipul suu, piecum zice lu cupul cel dinti
ul Fuceiii: ,Su lucem om dupu clipul nostiu i dupu usumnuie.
Insu nu pentiu tiup, ci pentiu sullet iuste lucut omul dupu clipul
lui Dumnezeu, cuci cu Dumnezeu nu uie tiup, ci iuste dul, dupu
cum zice Hiistos: ,Dul iuste Dumnezeu. Ingeiul ncu iuste dul,
cu uu zice pioiocul Duvid: ,Celu ce luce pie ngeiii sui duluii.
Si sulletul omului iuste dul, cu iuiu ucestu pioioc zice: ,Luu-
vei dulul loi i su voi slii i n (uinu su su voi ntouice.
Dumnezeu iuste nevuzut, ngeiul iuste nevuzut i sulletul omu-
lui iuste nevuzut. Dumnezeu iuste nemuiitoiiu, ngeiul iuste
nemuiitoiiu i sulletul omului iuste nemuiitoiiu.
Dumnezeu uie n(elegeie i voe, ngeiul uie n(elegeie i voe
i sulletul omului uie n(elegeie i voe.
Deci umndouo liiile uceliu eiu cuzute, pentiu tiuliiu: ngeiul
pentiu cuci uu poltit su lie usemeneu lui Dumnezeu, dupu cum
zice lu Isuiu n 14 cupete: ,Sui-mu-voi deusupiu noiiloi i voiu li
usemene celui de sus nult, i pentiu uceiu l-uu nbeznut Dum-
nezeu ntiu piupustiile iudului i omul iuiu vieu su lie usemene
lui Dumnezeu, cu uuzind din guiu uipelui cu n ce zi vu mncu
din lemnul cunotin(ii su vu luce Dumnezeu; i pentiu cuci uu
mncut, lu izgonit i el din giudinu deslutuiii i luo blestem cu su
ntie n pumntul dintiu cuiele s-uu luut.
Iui ucum Dumnezeu duiuiute omului milu su, cu uu luut spie
sine liieu lui ceu cuzutu, iui ngeiului nu vu su-i uiute uceu milu; i
pentiu uceiu n-uu luut spie sine liieu lui, dupu cum zice leiicitul
Puvel: ,Cu nu pie ngeii cndvu uu luut, ci sumn(u lui Aviuum uu
luut.
CUPRINS
CUVNT DE NVTTUR LA NA+TEREA DOMNULUI NOSTRU
119 uidanii
Diept uceiu um u zice nuinteu diugostei voustie, n voibu ce
voiu su luc ustuz (putiu) piicinile pentiu ce uu luut Dumnezeu
liieu omeneuscu i n-uu luut ceu ngeieuscu; uideieu i pentiu
ce uu luut spie sine Fiiul lui Dumnezeu liieu omeneuscu i n-uu
luut ultu lu(u u dumnezeiiei, udecu Tutul, suu Dulul Slnt, cuie
piicini le vom spune louite pie scuit, pentiu cu su nu vu dum
supuiuie. Ci mu iog lui Dumnezeu su-mi deu uutoiiu i pie
dumneuvoustiu vu poltesc su uscultu( cu diugoste.
Piicinu ceu dinti, pentiu cuie uu luut Dumnezeu spie sine
liieu omeneuscu, iui nu ceu ngeieuscu iuste cu ngeiii n-uu peiit
to(, ci uu iumus din ei mul(i, iui oumenii eiu cuzu( to(, pentiu
pucutul nuscutului celui dinti. Si ne putem nciedin(u de uceustu
din pildu ce zice Domnul Hiistos lu Lucu, n 1S cupete, zicnd:
,Cuie om dintiu voi, uvnd 100 de oi i, pieiznd unu dinti-nsele,
uu nu vu lusu cele 99 n pustie i vu meige dupu ceu pieidutu,
pnu o vu ullu; i, ullnd-o, o pune pie umuiul lui, bucuindu-su?
Omul ucelu su n(elege u li Domnul Hiistos. Cu uu zice pioiocul
Duvid: ,Ei-vu omul lu luciul suu i lu luciuieu su pnu n seuiu.
Iui cele 99 de oi su n(eleg cele 9 cete de ngeii pie cuiii, lusndu-
i Hiistos n ceiiu, uu venit pie pumnt su cuute ouiu ceu iutucitu,
udecu liieu ceu omeneuscu, cuie eiu depuitutu de Dumnezeu,
pentiu pucut i eiu iutucitu n lume. Cu uu, zice Duvid cutiu
Dumnezeu: ,Rutuciiu cu o oue pieidutu, ceuicu pie iobul tuu.
Allut-uu Hiistos pie uceu oue iutucitu i uu luut-o pie umeiile
sule, udecu uu luut spie sine liieu omului, dupu cuvntul
upostolului Domnului < cuie > zice: ,Su uiutu n tiup. Incu
putem n(elege uceustu i dinti-ultu pildu u lui Hiistos, cuiele
zice: ,Cuie muiuie uvnd 10 buni i vu piiuide unul dinti-nii, uu
nu upiinde lumnuie i mutuiu cusu i cuutu cu dinudinsul, pnu-
l gusete?
Muiuieu uceiu su n(elege u doou lu(u u dumnezeiiii, cuiele
lusnd n ceiiu 9 buni, udecu 9 cete de ngeii, s-uu pogoit pie
pumnt su cuute bunul cel pieidut, udecu liieu omeneuscu, cu
120 Anrim lvircanu|
lumnuieu upiinsu, udecu cu nvu(utuiile cele dumnezeeti. Cu
uu zice Duvid: ,Luminutoiiul piciouieloi mele iuste legiu tu i
luminu cuiuiiloi mele.
Allut-uu bunul ucelu ul doileu clip ul dumnezeiiii, udecu Fiiul
lui Dumnezeu, cu s-uu mbiucut cu tiup omenesc, dupu cuvntul
evunglelistului Iounn: ,Si cuvntul tiup s-uu lucut.
Diept uceiu ngeiii n-uu lost peiit to(, cuci cu uu mui iumus din
ei 9 cete n ceiiu, iui liieu omeneuscu eiu toutu pieidutu, cuieu se
n(elege ouiu i bunul cel pieidut i Hiistos l-uu ullut.
A doou piicinu pentiu cuie uu luut Dumnezeu spie sine liieu
omeneuscu, iui nu ceu ngeieuscu, cuci cu omul uu gieit din
slubiciune, uvnd pie sine tiup, cuiele l-uu plecut pie lesne lu
pucut. Iui ngeiul uu gieit din liieu ceu ieu, neuvnd tiup pie
sine. Cu n tiei clipuii gieute omul: suu din slubiciune, suu din
netiin(u, suu din liieu ceu ieu. Deci pucutul din slubiciune iuste
mpotiivu lui Dumnezeu Tutul, cuci cu Tutul su cliumu, ntiu tot
puteinic.
Pucutul dintiu netiin(u iuste mpotiivu Fiiului, cu Fiiul lui
Dumnezeu su cliumu n(elepciune.
Pucutul din liieu ceu ieu iuste mpotiivu Dulului Slnt, cuci cu
Dulul Slnt su cliumu bun.
Deci cuie om vu giei din slubiciune, suu din netiin(u, l vu
eitu Domnul mui lesne, de su vu pocui. Cu uu zice Duvid: ,Pucutul
tineie(eloi mele -u netiin(ii mele nu-l pomene. Iui cine gieute
din liieu ceu ieu mpotiivu Dulului Slnt, omului uceluiu nu-i
iuitu Dumnezeu lesne pucutul. Cu uu zice Domnul Hiistos: ,Tot
pucutul i lulu su vu eitu oumeniloi, iui lulu cuie iuste spie Dulul
Slnt nu su vu eitu oumeniloi.
Si sunt pucute de mouite 7, cuiele sunt i mpiotivu Dulului
Slnt, lui'de nici o gieeulu, de vieme ce sunt neeitute, deucu nu
su vu luce lu dnsele cuzutu vindecuie; pucutul cel dinti iuste
tiuliiu, dintiu cuiele su nute seme(iiu i neuscultuieu; ul doileu
iuste zuvistiiu, dintiu cuiele su nute viumuiiu i ucideieu; ul
121 uidanii
tieileu iuste iubiieu de uigint, cuiele su numete u douu nclinuie
de idoli, dintiu cuiele su nusc toute ielele; ul putiuleu iuste culcuieu
de lege, udecu nebuguieu n seumu celoi lotuite i uuzute n
legi i n piuvile, dintiu cuiele su nute neciedin(u i lepuduieu
de Dumnezeu; ul cincileu iuste sumnuieu de viubu ntie liu( i
ntie piiiuteni, cuie pucut l-uu ullut singui sutunu; i cine uie ucel
nuiuv iuste usemeneu diuvolului; ul useleu iuste nudiudiu ceu
necuviousu ce uie netine lu multu milu lui Dumnezeu i nu su
puiusete de pucute, socotind cu-l vu eitu, dintiu cuiele su nute
netemeieu de Dumnezeu i toutu necuiu(iiu; ul upteleu, cel mui
de pie uimu i mui muie i mui iuu dect toute iuste oceuuniu,
udecu deznududuiieu de milu lui Dumnezeu, socotind cu nu-l vu
eitu nici cu un miloc, dintiu cuiele su nute mouiteu ceu
sulleteuscu i muncu ceu vecinicu u iudului.
Si cine vu uveu vieunul dinti-uceste pucute i nu vu vieu su se
puiuseuscu de dnsul, mui bine su nu-l li nuscut mumu-su, cu ,i
iuste ceibiceu lui vnu de liei i liunteu lui de uiumu, dupu cum
zice Isuiu n 48 de cupete.
Si pentiu uceiu uu luut Domnul spie sine liieu omeneuscu, iui
nu ceu ngeieuscu, cuci omul uu gieit din slubiciune mpotiivu
lui Dumnezeu Tutul, iui ngeiul uu gieit din liieu lui ceu ieu,
mpotiivu Dulului Slnt.
A tieiu piicinu pentiu cuie uu luut Domnul spie sine liieu
omeneuscu, iui nu ceu ngeieuscu iuste cu ngeiul uu gieit de
bunu voiu lui, iui pie ticulosul om l-uu nulut uipele. Cu u doou
clipuii iuste pucutul: unul iuste cliui ul nostiu, cuiele-l lucem
noi nine, iui ultul iuste pucutul cel stiiin, cuie l luce ult om i
iumnem i noi puitu ucelui pucut stiein. Si ne ceuitu Dumnezeu
i pentiu pucutele cele stieine, piecum iuste i n tiupul omenesc.
Cu pentiu un mudului, cnd iuste bolnuv, putimesc toute
muduluiile, uideieu i n lumeu cuie su cliumu tiup, udecu
beseiicu lui Hiistos, cietinii, pentiu un om iuu pie mul(i oumeni
buni i ceuitu Dumnezeu, piecum se vede uceustu n multe cui(i
122 Anrim lvircanu|
i n multe istoiii, cu s-uu lucut de multe oii, n bogute locuii. Cu
dupu cuvntul upostolului ce zice cu ,pu(in uluut toutu liumntu-
tuiu dospete, uu i iuututeu i pucutul unuiu piicinuiute lu
mul(i muie pucoste.
Diept uceiu pioiocul Duvid su iugu lui Dumnezeu su-l ciu(e de
pucutul cel stiein. Pentiu uceiu uu luut Dumnezeu spie sine liieu
omeneuscu, iuiu nu ceu ngeieuscu, cuci cu ngeiul uu gieit de
bunu voiu su, iuiu omul uu gieit dintiu nuluciune u cuiui pucut
iuste puitu i ngeiul cel iuu, udecu diuvolul, pentiu cu el uu
nulut pie om, piin milocul uipelui.
A putiu piicinu pentiu cuie uu luut Dumnezeu spie sine liieu
omeneuscu, iui nu ceu ngeieuscu iuste cuci cu ngeiul eiu mui de
cinste dect omul; pentiu uceiu eiu dutoiiu i mui tuie su se
leieuscu de pucut. Cu cine iuste mui de cinste i su cude su lie mui
cu omenie; cu ngeiii sunt stele, iui omul iuste putieune. Cu uu
zice n cuiteu lui Iov n 2S de cupete: ,Stelele sunt necuiute
nuinteu lui, duiu cu ct mui vitos omul, liind putieune i lecioiul
lui viiuime. (Diept uceiu su cude omului celui sulletesc, udecu
celui beseiicesc) su lie mui cu omenie dect miieunul, pentiu cu
su iu pildu i nvu(utuiu lietecine de lu el, vuznd luptele lui cele
bune.
Pentiu uceiu i Hiistos, pie oumenii cei sulleteti i numete
suie, zicnd: ,Voi sunte(i suieu pumntului; deci de su vu stiicu
suieu, cu ce su vu mui suiu? Ii numete luminu, zicnd: ,Voi sunte(i
luminu lumii. Si iuiui: ,Au su lumineze luminu voustiu nuinteu
oumeniloi, cu, vuznd luptele voustie cele bune, su muieuscu pie
puiintele vostiu cel ceiesc. (Ii numete cetute, zicnd: ,Nu su
poute uscunde cetuteu n vilul muntelui. Ii numete luclie
upiinsu, zicnd: ,Nimeni nu upiinde luclie su o pue subt obioc, ci
n slenic, cu su lumineze tutuioi celoi ce sunt n cusu.
Cu nu su mnie Dumnezeu uttu pie omul cel piost cnd luce
pucut, ct su mnie pie omul cel biseiicesc i pie omul cel de
cinste. Si pentiu uceiu li su cude su lie mui cu omenie i nu li su
cudeu su lucu pucut.
123 uidanii
Deci pentiu uceste putiu piicini, ce-um zis, uu luut Dumnezeu
liieu ceu omeneuscu, iui nu ceu ngeieuscu. Iui pentiu ce uu luut
Fiiul lui Dumnezeu liieu omeneuscu, iui nu ultu lu(u u dumne-
zeiiii, udecu Tutul, suu Dulul Slnt, ncu sunt 4 piicini. Unu, pentiu
cuci su cliumu Fiiul lui Dumnezeu n(elepciune uu luut clipu
omului cu su vindeceie nepiicepeieu omului, piin cuie uu cuzut
n pucut.
A doou, cu celu ce iuste Fiiul lui Dumnezeu, lui' de uni, su se
lucu i liiul omului, supt uni.
A tieiu, piecum s-uu lucut Fiiul lui Dumnezeu liiul omului, su
se lucu i liiul omului Fiiul lui Dumnezeu, dupu cuvntul lui
Iounn: ,Si dede loi puteie u li lii lui Dumnezeu.
A putiu, liind liiul lu(u ceu de miloc, s-uu lucut milocitoiiu de
uu lucut puce ntiu Dumnezeu i ntie om, dupu cum zice leiicitul
Puvel: ,Cu unul iuste milocitoiiul lui Dumnezeu i oumeniloi,
omul Hiistos Iisus.
Iui pentiu nuteieu domnului Hiistos, ce piuznuiute ustuzi
luminut slntu biseiicu, n ce clip s-uu nuscut Fiiul lui Dumnezeu
din tutu lui'de mumu i cum s-uu ntiuput din mumu lui'de tutu,
nu tiebuiute iscoudu, de vieme ce iuste tuinu louite muie, udecu
i peste liie, ci numui cu ciedin(u i cu muiiii de cuvntuii su ne
nclinum lui, cu unui souie ul dieptu(ii ce uu iusuiit din pntecele
Feciouiei, nouo celoiu ce udeum ntiu ntuneiecul i umbiu
moi(ii; i din culduiousu inimu su-i mul(emim pentiu multu i
nemusuiutu milu ce uu lucut cu noi, de-um noit liieu noustiu ceu
cuzutu, cu nuteieu su, cuiuiu i eu mu iog, neviednicul, cu unuiu
ce iuste unul nuscut Fiiu ul lui Dumnezeu i Dumnezeu udevuiut,
su duiuiuscu pieuluminutului sunutute, viu(u noiocitu i bunu
ntemeiuie, ntiu cinstit i luminut scuunul muiiei-sule, mpieunu
cu toutu luminutu cusu muiiei-sule i mpieunu cu dumneuvoustiu
cu to( i cu tot noiodul cietinesc cu de puiuieu su piuznui( n
mul(i uni, luminut, cu toute cele bune i de lolos.
124 Anrim lvircanu|
CUVANT DE INVA|ATURA LA OBREZANIIA LUI HRISTOS
,Si cnd s-uu umplut 8 zile cu su tue piuncul mpieui, clemut-
uu numele lui Iisus, cuiele uu lost zis de ngei mui nuinte, pnu
u nu su zemisli el n pntece.
Zice lu cuiteu Fuceiii, n 17 cupete, cum cu uu tocmit Dumne-
zeu cu Aviuum mpucuie i spie semn de udeveiin(u i-uu poiuncit
Dumnezeu, zicndu-i: ,Aceustu iuste luguduin(u cuieu vei puzi
ntie milocul mieu i ntie voi i ntie milocul semen(iei tule,
dupu tine ntie neumuiile loi, su se tue vouo mpieui toutu puiteu
buibuteuscu i vu li luguduin(u meu peste tiupul vostiu, ntiu
luguduin(u vednicu. Si copilul cuiele nu su vu tuiu mpieui u optu
zi, su vu piiuide, sulletul ucelu din iudeniiu lui, cuci uu stiicut
tuguduin(u meu, uiutnd cu uceustu tuiuie mpieui 4 luciuii:
unu pentiu cu su se cunouscu cei ciezu( ntiu Dumnezeu; u doou,
pentiu cu su iumie semen(ie lui Aviuum slobodu de pucutul
nuscutului celui dinti; u tieiu, pentiu cu su lucu pie Aviuum puiinte
u multe neumuii ciedinciouse, pentiu udevuiutu ciedin(u ce uu
uiutut i el cutiu Dumnezeu; u putiu, pentiu cuci din neumul lui
Aviuum uu viut su se nuscu Hiistos.
Deci, pentiu semnul mpucuiii uceiiu cuie s-uu tocmit cu noi
uu piiimit Hiistos tuiuieu mpieui, dupu cum zice Lucu evun-
glelistul: ,Si cnd s-uu umplut 8 zile cu su tue piuncul mpieui,
cliemut-uu numele lui Iisus, cuie nume iuste cu udevuiut mui
piesus dect tot numele, dupu cum zice leiicitul Puvel, ,cu su
n(elege mntuitoi. Si su poute udeveii i de pe ulte multe numiii
cum cu su cliumu Iisus mntuitoiiu neumului omenesc, iuiu mui
vitos de pu uceste opt nume ce voiu su zic.
Inti su cliumu viu(u de veci, dupu cum zice Iounn lu 17 cup:
,Iuiu uceustu iuste viu(u de veci, cu su te cunouscu pe tine unul
Dumnezeu i pie Iisus Hiistos, pie cuiele ui tiimis.
A doou su cliumu muiiie, cu uu zice Duvid: ,Sutuiu-mu-voiu
cnd mi su vu uiutu muiiieu tu.
CUPRINS
125 uidanii
A tieiu su cliumu odilnu, cu uu zice Hiistos: ,Luu( ugul mieu
spie voi i vu nvu(u( de lu mine cu sunt blnd i smeiit cu inimu
i ve( ullu odilnu sulleteloi voustie.
A putiu su cliumu veselie, cu uu zice Iounn lu Apoculipsis, n
19 cupete: ,Su ne bucuium i su ne veselim i su dum muiiie lui,
cu uu venit nuntu mielului (udecu u lui Hiistos) i muiuieu lui s-uu
gutit spie sine (udecu beseiicu).
A cinceu su cliumu mpuiu(ie, cu uu vu su zicu Hiistos lu
udecutu ceu nliicoutu, cutiu oumenii cei diep(i: ,Veni(i,
blugoslovi(ii puiintelui mieu i moteni( mpuiu(iiu, cuieu iuste
gutitu vouo mui nuinte de nceputul lumii.
A useu su cliumu coiounu, cu uu zice Iounn lu Apoculipsis:
,|ine ce ui dobndit, cu su nu iu nimeni coiounu tu.
A upteu su cliumu bun cu uu zice lu Mutlei, n 20 de cupete:
,Si deucu veni seuiu, tutuioi le dede plutu tot, ntocmu, cte
un bun.
A optu su cliumu cinu, cu uu zice lu Lucu n 14 cupete: ,Un
om ouiecuiele lucu cinu i cliemu pie mul(i i ei nu vieu su meuigu,
puind lietecuiele, lu miloc piicini: unul cu uu cumpuiut loldu i
meige su o vuzu; ultul cu uu cumpuiut puiecli de boi i meige su-
i ispiteuscu; ultul cu uu luut muiuie i pentiu uceiu nu pot su
meuigu, cuiii su n(eleg u li oumenii cei pucuto(i i iubitoii de
cele lumeti, cuiii nu su voi nviednici su munnce din cinu uceiu,
udecu nu voi vedeu lu(u lui Dumnezeu.
Deci, de pe uceste nume ce um zis, cu n(elege( Iisus mntuitoiiu.
Cu uu mntuit neumul omenesc din tiiuniiu diuvolului i le-uu
uiutut culeu vie(ii de veci.
Si uu piiimit de s-uu tuiut mpieui pentiu douo luciuii: unu,
pentiu cu su mplineuscu legiu, cu un lucutoi de lege i su ne deu
i nouo pildu su ne suppunem legii; ultu i pentiu cu su se ustupe
toutu guiu lulitouie i clevetnicu u eiiticiloi, cuiii ziceu cu n-uu
luut tiup, ci s-uu nuscut dupu nuluciie. Iui pentiu ce s-uu tuiut
mpieui u optu zi su n(elege cu lu ul optuleu veuc vu su tue
126 Anrim lvircanu|
Hiistos mpieui, cu udecutu ceu nliicoutu, cu cu o subie cu
douo iostuii toute iuutu(ile i tot leliul de nedieptu(i din lume; i
pie cei pucutoi i vu uiuncu n mutcu locului celui nestins, iui pie
cei diep(i i vu udunu lu mpuiu(iiu su ceu vecinicu, cuie i noi, cu
to(ii su o dobndim.
CUVANT DE INVA|ATURA LA ADORMIREA PREASFINTEI
STAPANEI NOASTRE NASCATOAREI DE DUMNEZEU
SI PURUREA FECIOAREI MARIA
,Cu cuutu spie smeieniiu slunicii sule cu, iutu, de ucum mu
voi leiici toute neumuiile.
,Pomeniieu diep(iloi cu luude, ziceu pieun(eleptul Solomon,
i blugosloveniiu Domnului pie cupetele loi. Diept uceiu to(
slin(ii, luiu de nici un piepus sunt diep( nuinteu lui Dumnezeu
i sunt blugoslovi(. Iui mui dieuptu i mui blugoslovitu n ceiiu i
pie pumnt nu iuste ultu dect Feciouiu Muiiu, pentiu cuci s-uu
nviednicit de uu nuscut, cu o slntu ce iuste dect to(i slin(ii, pie
slntul i udevuiutul diept, pie blugoslovitul Iisus, u cuiuiu
pieuslntu Adoimiie piuznuiute luminut ustuzi slntu beseiicu.
Si mucui cu eu nu sunt viednic u zice nimicu ntiu cinsteu i
luudu ei, pentiu ntunecuieu ce uie minteu meu, de mul(imeu
pucuteloi, iuiu ncu, dupu putin(u vom zice celeu ce ne vu luminu
piin iuguciunile ei, luminu ceu udevuiutu, Hiistos. Ce vu poltesc
su uscultu( cu diugoste.
,Cu cuutu spie smeieniiu i pioci.
Fuiu de nici un piepus su cunoute cu socoteulu dieuptu cum
cu Dumnezeu iuste pieuputeinic, cuci uie puteiiu ntocmu cu
voin(u i poute su lucu cte vu vieu, dupu cum zice pioiocul Duvid:
,Toute cte uu viut uu lucut Domnul. Diept uceiu, de ui li viut ui
li putut i nelucndu-se om, cu ult miloc su mntuiuscu pie om
din minile diuvolului, iui n-uu viut. Si de ve( ntiebu pentiu ce,
CUPRINS
127 uidanii
pentiu cuci uu viut su uiute lu uceustu tuinu u ntiupuiii 4 ulsuuii
liieti: bunututeu, n(elepciuneu, puteiiu i dieptuteu.
Si nti uu uiutut bunututeu pentiu cuci nu s-uu ndemnut su
mntuiuscu pie om din niscui bunutu(i ule lui, liind iob pucutului,
dupu cum zice leiicitul Puvel: ,Nici dinti-ultcevu, lui' numui dintiu
u su singuiu bunutute; cu piecum s-uu ndemnut din ceput, dintiu
u su bunutute, de uu zidit pie om, uu i ucum s-uu ndemnut su-
l mntuiuscu.
A doou, uu uiutut n(elepciuneu, pentiu cuci cu unul numui
singui ce iuste n(elept uu ullut milociie cu uceiu cu su mntuiuscu
pie om. In ce clip? Su mpieune dumnezeiieu i su se lucu el
nsu Dumnezeu i om? Cu un om su se lupte pentiu om cu
vicleunul diuvolul i cu un Dumnezeu su biiuiuscu i su mntuiuscu
pie om, piecum vom zice i mui os.
A tieiu, uu uiutut puteiiu, pentiu cuci cu un Dumnezeu puteinic
uu putut de uu lucut un luciu muie i nliicout, cu ucestu. Cu zice
Iounn Dumusclin: ,Ce iuste mui muie dect u su luce Dumnezeu
om, ziditoiiul su se lucu zidiie, lucutoiiul luceie. Dumnezeul cel
lui' de muteiie su se lucu om cu muteiie, cel nevuzut su se lucu
vuzut, stupnul su se lucu iob i Dumnezeu cel nult su se lucu
om smeiit. Si, mpieunnd uceste douo mpotiiviii de muigine,
su puzeuscu u lietecuiiiu liieu nesclimbutu, su iume cel nezidit,
nezidit i cel zidit, zidit i cel nevuzut, nevuzut. Si n scuite cuvinte
su iumie dumnezeiieu, dumnezeiie i omeniieu, omeniie i nici
liieu dumnezeiiii su se pielucu n liieu omeniiii, nici omeniieu su
se pielucu n liieu dumnezeiiii, cuie luciu iuste mui puteinic i
mui minunut, su poutu puzi lietecuie liie ulsuuiile ei cele liieti
i dupu mpieunuie.
A putiu, uu uiutut dieptuteu. In ce clip? Pentiu cu n-uu viut su
se lupte cu vicleunul diuvol cu dumnezeiieu descopeiitu, ci s-uu
mbiucut cu tiup, pentiu cuci cu ui li putut zice diuvolul cutiu
Dumnezeu, ndieptndu-se: eu cu om mu lupt, iui nu cu Dum-
nezeu i nu iuste cu dieptute tu, Dumnezeu liind, su te lup(i cu
128 Anrim lvircanu|
mine, tu ziditoiiul i lucutoiiul su te lup(i cu mine, zidiieu i
luptuiu; ci mu lusu pie mine, cu pie o zidiie, su mu lupt cu ultu
zidiie, cuiele iuste omul.
Diept uceiu, Dumnezeu, cuiele puituieu su ndiepteuzu cutiu
to( i biiuiute lu udecutu lui, dupu cum zice Duvid, ce luce?
Pentiu cu su nu mui uibu diuvolul cuvnt u su ndieptu i su zicu
cum cu-i luce Dumnezeu stimbutute, pentiu uceustu s-uu mbiucut
ucestu Dumnezeu cu tiup i su luce om udevuiut, pentiu cu su se
lupte cu un om i su biiuiuscu cu un Dumnezeu pie viumuul liiii
omeneti, pie cuie liie o uu lost biiuit diuvolul, cu iuiui, uceiu su
biiuiuscu pie diuvolul: biiuitul su se lucu biiuitoiiu i biiuitoiiul
su se lucu biiuit; cu milociieu ce uu biiuit su se biiuiuscu; uu
nulut pie om, luguduindu-i su se lucu Dumnezeu, su nulu i pe
el, pentiu cuci vedeu om i uu cuzut n mnile dumnezeiiii, ce
eiu uscunsu n omeniie.
Diept uceiu, pentiu cu su puzeuscu Dumnezeu dieptuteu, su
luce om, lund tiup din pieucuiutele sngiuii ule pieuslintei
Feciouiei. Si socotind udncimeu minunei, iumiu lui' de giuiu i
mu minunez, cuci cu nu ullu cuvinte ntocmu lu cinste, cu luciul,
pentiu cu su luud minunutul ucestu dui. Cum su muiesc izvoiul
iubiiii de oumeni? Cum voiu su piopoveduesc mul(imeu
nduiuiiloi? Cum voiu su ndiuznesc lu noiunul Feciouiii i su
ispitesc udncimeu tuinii cei peste liie? Si cum voiu su povestesc
pentiu tine, Feciouiu, nu cuci ui nuscut din tine cu tiup pie Fiiul
i cuvntul lui Dumnezeu, cuiele nuteie iuste mui piesus de liie,
ci pentiu cuci te-ui lucut muicu i ui iumus leciouiu. Cu din liie
iuste unii muieii leciouiu su lie leciouiu numui n ctu vieme vu
puzi lecioiiiu i mumu nu poute su lie deucu iuste leciouiu i o
muiuie cuie uu nuscut piunc nu poute su mui lie leciouiu. Iui lu
tine, vind cel ce s-uu nuscut din tine, uu sclimbut induiulu liiii,
cu un lucutoiiu ul liiii i ui iumus i dupu nuteie iuiu leciouiu.
O, luciu pieusluvit, i tuiuie de liie! O, pntece slnt i vus
dumnezeesc! Intiu tine, cu udevuiut s-uu spuit zupisul pucutului.
129 uidanii
In tine s-uu lucut Dumnezeu om, luiu de u- sclimbu dumne-
zeiieu.
Diept uceiu, cu ce limbu voiu puteu su muiesc lecioiiiu tu i
nuteieu tu ceu pieste liie? Cu piin milocul tuu ne-um nviednicit
su ctigum bunutu(ile cele muii. Cu ce lloii de luudu voiu puteu
mpleti cununu lecioiiei tule, cu uniiu ce eti ncununutu cu toute
lloiile bunutu(iloi, de tutul cel ceiesc? Pentiu cuci ui ncununut
neumul nostiu cu sluvu i cu cinste, ce lel de duiiu viednice
uducem? Cu toute cte-s ule lumii, nu sunt viednice nuinteu tu.
Cu de te voiu numi cei, eti mui nultu, cu ui nuscut pie lucutoiiul
ceiiului. De te voiu numi nclipuiieu lui Dumnezeu, destoinicu
eti. De te voiu numi doumnu ngeiiloi, ntiu toute u li te
udeveieuzu i vei ce ult u puteu zice i u puteu su te numesc, nu
iuste destul, cutiu luudu muiiiiloi tule.
Bucuiu-te, diept uceiu, cu tu singuiu ui pioiocit, cu te voi leiici
toute neumuiile i udevuiut cu te leiicesc, pentiu cuci cu smeieniiu
tu ceu de muigine ne-ui uiutut cutiu ziditoiiul tuu, te-ui lucut piicinu
de s-uu smeiit cel ce iuste din liie nesmeiit i uu piiimit de uu
lusut snul Tutului i uu venit de uu sululuit n pieucuiutul i
slntul pntecile tuu.
O, leiicitu i slntu smeieniiu u leciouiii, ctu puteie ui! Cu uu
lucut de s-uu smeiit pnu lu mouite celu de cuiele luge ceiiul de
giouzu lui i i su smeiesc toute i ui nul(ut pie omul cel din liie
smeiit i l-ui lucut de uu ctigut lucuuiile i leiicile cele ceieti.
Feiicit iuste, cu udevuiut i pieuleiicit cine uu putut ctigu pie
uceustu blugoslovitu smeienie, cu s-uu cinstit i de oumeni i de
Dumnezeu.
Si de vieme ce tu, leiicitu Feciouiu, dupu cum ui zis cu uu
cuutut domnul pie smeieniiu tu i te-uu nul(ut de pie pumnt lu
ceiiu, pentiu cu su mpuiu(eti mpieunu cu el, cuutu spie noi,
ticuloii, iobii tui, cu umilin(u i mngue pie udecutoiiul cel
nliicout, pie liul tuu, cu iuguciunile tule cele culduiouse, su ne
mntuiuscu de scibele i de nevoile ce ne-uu mpiesuiut. Si
9 Antim Iviieunul. Didulii
130 Anrim lvircanu|
piecum cu dumnezeiuscu puteie nti-o micu de ceus uu udunut
din toutu lumeu pie upostoli cu su petieucu pieucinstit i slnt
tiupul tuu spie ngiopuie, cu luude i cu cntuii, uu su udune i
minteu noustiu ceu npiutiiutu, ntiu deuituciunile cele lumeti
i su o lumineze cu de puiuieu pie dnsul su-l muiim i su-l
luudum. Iuiu (ie, cu unii udevuiute Nuscutouie de Dumnezeu, su-(
cntum cu cuceiie cntuieu ceu ngeieuscu: ,Bucuiu-te ceiu ce eti
cu bun dui duiuitu, Domnul cu tine.
INVA|ATURA LA SFANTUL PARINTELE NOSTRU NICOLAE
,Eu sunt pustoiiul cel bun; pustoiiul cel bun sulletul lui pune
pentiu oi.
Aducndu-mi uminte de ivnu ceu muie i de diugosteu ceu
multu ce uie pustoiiul cel bun cutiu oile sule, louite mu minunez
i luud ciedin(u i diugosteu inimii sule ce uie spie puzu loi, piecum
vedem cu eiu leiicitul ucelu i ciedinciosul iob ul lui Dumnezeu,
Moisi, cuiele uu lost pustoiiu noiodului isiuiltenesc. Cu vuznd
uigiiu lui Dumnezeu cu eiu louite muie i giouznicu usupiu
idoviloi, uttu ct li su cuveniiu i pieizuie, iui n-uu viut pentiu
diugosteu oiloi su lugu su se mntuiuscu el singui, ci, mui vitos,
dupu cum zice lu 22 de cupete lu Eiie, uu stutut mpotiivu lui
Dumnezeu i cu mnie uu nceput u-i zice: ,Rogu-mu, Doumne,
gieit-uu noiodul ucestu gieulu muie i -uu lucut loi dumnezei
de uui; i ucum, de viei su lui pucutul loi, lusu-l, iui de nu, stinge-
mu i pie mine din cuiteu < n > cuie m-ui sciis.
Auzit-u( ivnu i diugosteu ceu muie u ucelui pustoi? Cu
udevuiut, iubi(ii miei uscultutoii, stuu de mu mii de ucele cuvinte
muii i giele ce uu giuit Moisi cu uttu mnie. Iui mui mult mu
minunez de ndelungu iubduie i de multu iubiie de oumeni u lui
Dumnezeu, cum nu l-uu dut pieizuiii, mpieunu cu idovii cei lui'
de lege; cu lui Dumnezeu, nu numui Moisi, ce i toutu lumeu nu-
CUPRINS
131 uidanii
i iuste nici de o tiebuin(u, dupu cum zice Duvid lu psulm 16:
,Bunutu(ile mele nu-( tiebuesc.
Iui pentiu cu su nu mu depuitez cu voibu zic cum cu Dumne-
zeu nu s-uu uitut lu ucele cuvinte ule lui Moisi, ce-l ndemnu spie
mnie; ci mui vitos s-uu uitut lu diugosteu lui ceu muie ce uveu
cutiu oile sule, cu su nu pu(u iuu i cum cu mui bine uu piiimit su
mouiu mpieunu cu oile lui i pentiu uceiu n-uu viut Dumnezeu
su lucu uceu stiicuciune muie cu su-i piuizu.
Muie eiu, cu udevuiut, diugosteu lui Moisi spie idovi, iui mui
muie uu lost diugosteu lui Hiistos spie tot neumul omenesc. Cuci
Moisi numui pentiu un noiod poltiiu su mouiu, iui Hiistos pentiu
toutu lumeu. Si Moisi nu zice: piiuide-mu numui pie mine i lusu
pie idovi, iui Hiistos uceustu poltu uveu, neliind vinovut su mouiu
i toutu lumeu su tiuiuscu, piecum zice i lu slntu Fvangnc|ic de
ustuzi: ,Sulletul mieu puiu pentiu oi. Si nti-ult loc iuiu zice cu:
,Su cude su se nul(e liiul omenesc, cu tot celu ce vu ciede nti-
nsul su nu piuiu, ci su uibu viu(u vecinicu. Deci de pe uceste
voibe ce-um zis vom puteu cunoute diugosteu ceu udevuiutu i
ciedin(u pustoiiului celui bun; ci mu iog su uscultu(i.
Sunt mul(i n lume de su numesc cu sunt pustoii i zic cum cu
pouitu giiu de oi; ci o zic, ticuloii, numui cu cuvntul, iui cu
luptu sunt depuite, ctu e ceiiul de pumnt, pentiu cuci nu pouitu
giiu pentiu lolosul oiloi loi, ci su nevoesc numui pentiu lolosul
loi, cuioiu nu su cuvine su le zicu netine pustoii, ci nuemi(, suu,
mui vitos su zic, luii i tlluii; cu lusu oile loi de le munncu
lupii i ei sui pe uiuieu, n tuimele cele stieine su luie i su ungle
i su piuizu. Pentiu cuiii zice domnul Hiistos, lu Mutlei, n 7
cupete: ,Luu(i-vu uminte de pioioci mincino, cuiii vin cutiu voi,
n vemintele oiloi mbiucu(, iui pe din luuntiu sunt lupi iupitoii,
pie cuiii din iodul loi (zice) i ve(i cunoute pie ei, udecu de pe
luptele loi cele necuviouse.
Si iuiui lu 23 de cupete, pe unii cu uceteu i numete lu(uinici,
oibi, nebuni i moimnte spoite pe dinnuluiu. Fu(uinici i numete
132 Anrim lvircanu|
pentiu cuci su uiutu cu nuluciuni nuinteu oumeniloi i su luc
pie sine cum cu sunt slin(i i diep(i. Oibi i numete pentiu cuci
nu voi su nve(e pie oumeni cele ce su cuvin i sunt diepte i
udevuiute, ce-i nvu(u i-i ndeumnu puiuieu lu luciuiile cele
vutumutouie de sullet. Nebuni i numete, pentiu cuci culcu
poiuncile cele mui muii ule lui Dumnezeu i ceuicu luciuii deuite
i de nimicu. Moimnte spoite pe dinnuluiu i numete, pentiu
cuci su luc ei mui nvu(u(i, mui diep(i, mui buni i mui viednici
dect slin(ii puiin(i i dect upostolii i nu (in n seumu nti-o
nimicu cele ce uu zis ei i le-uu uuzut, spie cinsteu beseiicii, spie
ntemeiuieu ciedin(ii i u cietinutu(ii i spie lolosul cel <de>
obte, cu nite culcutoii de lege ce sunt. Opiesc i pie ul(ii, cu o
mie de milouce, su nu le (ie, pentiu cu su-i osndeuscu mpieunu
cu dnii, pentiu binele cel muie ce le luc i milu ce le duu, pentiu
cuie luciu voi su iu, ticuloii, mui multu osndu de lu Dumnezeu.
,Pustoiiul cel bun sulletul lui pune pentiu oi.
Lu cuiteu ceu dinti cutiu Timotlei, lu ul 3 cup, zice leiicitul
Puvel cum cu episcopul tiebuie su lie lui'de piilunu, ntieg lu
minte, cu bunu induiulu, iubitoiiu de stieini, nvu(utoiiu bun,
nesludnic, blnd, nenviubitoiiu, neiubitoiiu de uigint, cusei sule
bine ndieptutoiiu, cu de nu vu ti u- ndieptu cusu su, cum vu
puitu giiu de beseiicu lui Dumnezeu?
Diept uceiu nu eu, ci socoteulu ceu dieuptu ullu cum cu
pustoiiului celui bun i su cuvine su uibu tiei luciuii: unu, ciedin(u
cuiutu, u doou, n(elepciune ntieugu i u tieiu, su uibu toiug n
mnu. Cu ciedin(u ceu cuiutu su cuute i su polteuscu puiuieu
binele i lolosul oiloi lui, nu numui celoi sunutouse i zdiuvene,
ce i celoi bolnuve i stiuncinute. Cu n(elepciuneu su pustoieuscu
pie oumeni, dnd nvu(utuiu lietecuiuiu dupu vistu i induiulu
lui, cu piecum sunt boule de multe leliuii i nu su pot vindecu tot
cu un leliu de doltoiii, uu nici cu un leliu de nvu(utuiu nu su pot
odilni, nici su pot ndieptu toute liiile omeneti, ci unii cu un
leliu, ul(ii cu ult lel; cu ultu nvu(utuiu tiebue buibutului i ultu
133 uidanii
mueiii; ultu ndieptuie tiebue butinului i ultu tnuiului; ultu
povu(uiie tiebue bogutului i ultu suiucului; ultu mngiuie tiebue
celui vesel i ultu celui tiist; ultu vindecuie tiebue celui sunutos i
ultu celui bolnuv; ultu nliuntuie tiebue stupnului i ultu slugii;
ultu ndemnuie tiebue celui ndiuzne(i i ultu celui liicos; ultu
mbunuie tiebue celui blnd i ultu celui mnios; ultu voibu tiebue
celui nvu(ut i ultu celui nenvu(ut.
Si n scuite cuvinte, pie lietecuiele, dupu vistu su i dupu
induiulu su, piecum um i mui zis, tiebuiu su-l odilneuscu cu
nvu(utuiu, cu toiugul ce (ine n mnu udecu stupniieu i cu duiul
Dulului Slnt su pedepseuscu uttu pie oi ct pie lupii cei de
gnd i pie liuiule cele sulbutece ce vin usupiu oiloi. Pentiu cuci
udevuiut cu de ce iumn oile < ne > pedepsite, de uttu cud n
mui multe i nenumuiute putemi. Aideieu i lupii, cnd nu vud
toiug n mnu pustoiiului, iupesc oile luiu de nici o liicu i le
munncu. Pentiu toiugul ucestu zice Duvid lu Psulm 22: ,Toiugul
tuu i vuigu tu uceustu m-uu mngiut. Cu slntul toiug uu mntuit
Moisi noiodul cel idovesc i pie luiuon l-uu necut.
Diept uceiu pustoiiul cuie vu vieu su pustoieuscu pie lege i
pie dieptute tiebue puiuieu su (ie toiugul n mnu, udecu dounu
i nliuntuieu i dupu viemi su pedepseuscu pie oi i su goneuscu
liuiule, cuci ucestu iuste sliitul cel bun u pustoiiei sule, cu su
(ie oile i su le puzeuscu cu sunututeu ceu dulovniceuscu, udecu
cu nvu(utuiu. Aceustu sunutute iuste puiuieu dutoiiu pustoiiul
su o deu oiloi lui; iui de vu li vieunu din oi beteugu tiebue i lui'
de voiu ei su o lege i su o pue os su-i tue cuineu ceu putiedu, su
o lepede i su-i pue cuzutu doltoiie, neuitndu-se nimic lu
zvilituiile piciouieloi ei cu cuiele poutu su-i miloceuscu i
vutumuie, uu lu obiuz, uu lu mnu, uu lu picioi. Si uu, cu uceustu
luptu bunu i cu uceustu milociie vu uveu pustoiiul cel bun
despui(eulu de nuemit, pentiu cu nuemi(ii nu pusc oile pentiu cu
su le loloseuscu, ci numui pentiu plutu ce upucu de lu iule; i cnd
vede pie lup viind de depuite udecu pie diuvolul, ei lusu oile i
134 Anrim lvircanu|
lug, pentiu cuci sunt nuemi(i i nu pouitu giiu pentiu oi. Ci su
leieuscu Dumnezeu i su mntuiuscu toute tuimele de pustoii cu
uceteu, cu i de mouiteu ciumei.
,Pustoiiul cel bun sulletul lui pune pentiu oi.
Cnd uu viut domnul nostiu Hiistos su se nul(e lu ceiiu, s-uu
luguduit uceniciloi lui cu nu-i vu lusu suiuci, ci le vu tiimite ult
mngutoiiu, pie Dulul Slnt, cuiele i vu nvu(u pie ei toute i-i
vu povu(ui ntiu tot udevuiul, cuie luguduiulu uu iumus, necuimut,
lu to(i uilieieii ce uu pustoiit, dupu viemi, tuimele sule pnu n
ziou de ustuzi i vu li pnu vu stu lumeu; i uceu luguduiulu su
n(elege i lu tot noiodul cietinesc. Cu piecum zice Sinesie, cu
nu voi lipsi mpuiutului niciodutu ostu, uu nu voi lipsi nici
pustoiii din beseiicu lui Hiistos pentiu cu su mngue pie noiodul
cel ules ul lui Dumnezeu, cu cele bune i de lolos, dintiu cuii
pustoii uu lost unul i leiicitul i minunutul Nicolue, episcopul
Miieloi Licliei, lucutoiiul de minuni, u cuiuiu piuznuim, ustuzi,
cinstitu pomeniie, cuiele s-uu uiutut udevuiut uimutoiiu dusculului
i nvu(utoiiului suu, lui Hiistos; i uu nmul(it tuluntul ce i s-uu
nciedin(ut, nu ndoit, ci ntieit, cu s-uu nevoit de uu suviit tiei
bunutu(i muii: unu spie cinsteu i luudu stupnului suu Hiistos, u
doou spie ntemeiuieu ciedin(ii cei de obte u toutei politiei
cietineti i u tieiu spie lolosul tuimei sule ce i s-uu nciedin(ut.
Deci bunututeu ce-uu uiutut spie cinsteu i luudu stupnului
Hiistos iuste ciedin(u ceu udevuiutu, diugosteu ceu cuiutu,
iuguciunile cele nencetute, postuiile, vuisuiile de luciumi,
smeieniiu de muigine, bdeniile, voibele cele cuiute cutiu
Dumnezeu i ostenelele cele de multe leliuii, cuiele ucestiu toute
liind mpieunute lu un loc, uiutu o diugoste peste musuiu cutiu
Dumnezeu. Si pentiu uceiu l-uu iubit i Dumnezeu pe dnsul i l-
uu lucut vestit i luudut n toutu lumeu.
Iui bunututeu ce-uu uiutut de obte iuste uceiu ce-uu lucut
nuinteu ciedinciosului i muielui mpuiut Constundin i nuinteu
u tot suboiului ce su udunuse n Nicleu, de-uu nliuntut pie
135 uidanii
nceputoiiul de eiesuii, pie Aiie, i cu pie un mincinos i lulitoiiu
mpotiivu dieptu(ii l-uu lovit i cu pulmu pieste obiuz i i-uu
pecetluit spuicutu i clevetnicu lui guiu cu umu(eulu i i-uu
muituiisit de lu(u pie Fiiul i Cuvntul Tutului u li de o liin(u i
ntocmu cu Tutul i cu Dulul Slnt.
Iui bunututeu ce-uu uiutut spie lolosul tuimei sule i n viu(u
i dupu mouite iuste diugosteu ceu peste musuiu, nvu(utuiile
cele cuviouse, milosteniile cele ndestulute, tumuduiiile cele de
multe leliuii, blnde(ele cutiu to(i, mntuiiile de moi(i, din
nclisoii, din muii i ulte multe i nenumuiute luceii de bine,
cuiele neliind ticulousu meu limbu viednicu u le povesti, dupu
cum su cude, le lus usupiu celoi mui ulei i mui desuviit ntiu
tiin(u nvu(utuiii, cu su le udeveieze ei mui pie luig.
Iui eu plecndu-mi cupul cu cuceiie, mu iog mpuiutului celui
din nul(ime i u toute (iitoiiului Dumnezeu cu, cu iuguciunile
cele lieibin(i ule ucestui pieucuvios pustoi, su duiuiuscu
pieuluminutului domnului nostiu viu(u pucinicu i noiocitu cu
ntieugu sunutute i biiuin(u usupiu viumuiloi celoi vuzu(i i
nevuzu(. Si pentiu uceustu pu(inicu osteneulu i cleltuiulu
tiecutouie ce uu lucut ntiu luudu lui Dumnezeu i ntiu cinsteu
slntului, de uu mpodobit uceustu slntu cusu, dupu viu(u u mul(i
uni leiici( su-i lucu odilnu lu mpuiu(iiu ceiiului i su-i duiuiuscu
bunutu(ile cele vecinice i de-u puiuieu stututouie.
Si dumneuvoustiu, celoi ce sunte(i de lu(u i celoi ce lipsesc,
tutuioi, su vu deu sunutute, viu(u cuiutu, spusenie sulleteuscu,
spoiiu i uutoi ntiu toute cele bune i de lolos. Aideieu i
tutuioi cietiniloi, cu dinpieunu su muiim i su luudum, puiuieu
numele lui cel slnt i pieuslnt. Amin.
136 Anrim lvircanu|
PREDOSLOVIE LA CUVANTUL DE INVA|ATURA
IN DUMINECA FLORILOR
O, ct sunt de minunute semnele bucuiiei, ce uiutu ustuzi
Ieiusulimului, lu ntiuieu domnului Hiistos! Cu pie un biiuitoiiu
l piiimete. Toutu cetuteu iuse ntiu ntmpinuieu lui. Noiodul i
mul(imeu, toutu induiulu i su nclinu cu cuceiie i toutu vistu l
cinstete cu luude. Unii utein luinele loi pie pumnt cu su tieucu
i ul(ii cu liunzele copuciloi i mpodobesc culeu. Al(ii meig nuinte
cu stlpuii i ul(ii i uimu cu iumuii. Al(ii l sluvesc cu pie un liiu
ul lui Duvid: ,Osunu, liiul lui Duvid i ul(ii l piopoveduesc mpuiut
lui Isiuil: ,Blugoslovit cel ce vine n numele domnului, mpuiutul
lui Isiuil.
Si pentiu cu su lie bucuiiiu mui cu mult minunutu, pnu i
piuncii cei lui'de iuotute, cu iumuii n mini i cu luudele stiigu:
,Osunu, celui dintiu nul(ime.
Dutu ouie de unde utteu glusuii veselitouie? De unde utteu
muiiii? Din ce piicinu uttu bucuiie lu noiod i uttu cinste
mntuitoiiului Hiistos? Ne-o spune, le(ii miei, evunglelistul Ioun
lu Fvangnc|ia de ustuzi, zicnd: ,Pentiu uceiu l i ntmpinu pie
el noiodul cu uuzise cu uu lucut el ucest semn! Inviiuieu ceu
tiupeuscu u lui Luzui uu dut piicinu noiodului su lucu cutiu Hiistos
o piiimin(u neobicinuitu cu uceustu, su uleige ntiu ntmpinuieu
lui cu stlpuii, su-l muieuscu cu luude: ,Osunu, liiul lui Duvid.
Si gndul cel de tuinu u ucetii nvieii mi du mie piicinu su luc
ustuzi, nuinteu diugostei voustie, uceustu voibu. Insu voiu su vu
uiut cui su nclipuiute ucest Luzui i u ctu milu uie tiebuin(u,
pentiu cu su nviiuze, celu ce zuce cu Luzui moit de putiu zile n
gioupu. Ce uscultu(i cu diugoste, de polti(i su vu lolosi(i sulletete.
CUPRINS
137 uidanii
CUVANT DE INVA|ATURA SI DE UMILIN|A
IN DUMINECA FLORILOR
Nu socotesc su lie nici unul din cei ce uu pu(inicu tiin(u den
slntu Fvangnc|ic, cuiele su nu poutu n(elege luiu multe tulmucituii,
cui su nclipuiute ucest Luzui, pentiu cuiele pie luig povestete
Fvangnc|ia lui Iounn. Aungu su tie cum cu pucutul iuste mouiteu
sulletului, pentiu cu su cunouscu ndutu cum cu moit cu ucestu
cuiele zuce mpu(it n gioupu ultul nu iuste luiu numui pucutosul
(cuiele, mucui cu tiuiute, mucui cu voibete, mucui cu su bucuiu
i su iuslu(u puiuieu, iuiu iuste moit, pentiu cuci sulletu cuiele
iuste puiteu ceu mui uleusu i mui stupnitouie ul sinelui suu iuste
moit, pentiu cuci i lipsete duiul cel dumnezeesc, cuiele i iuste
viu(u ceu udevuiutu).
Si dintiu uceste pu(ine cuvinte pie lesne uu n(eles lietecuiele
cui nclipuiute Luzui. Duiu nu tiu de vu n(elege uu pie lesne i
cele pentiu ule lui Luzui cu, liind milociii cu uceleu, duu piicinu
lietecuiuiu su gndeuscu i su se minuneze. Pentiu cuci lu ucest
Luzui moit vedem uttu despie puiteu lui Hiistos ct i despie
puiteu noiodului, ouiecuii despui(eli, ouiecuii semne ulese, cuiele
lu ul(i moi(i ce-uu nviiut Hiistos nici su vud, nici vieunul din
evungleliti o povestete.
Noi tim cum cu Hiistos, uluiu din Luzui, uu nviiut i pie ul(i 2
moi(i, piecum su vede lu Mutlei, n 9 cupete i lu Lucu n 7,
udecu pie lutu lui Iuii i pie lecioiul vuduvei: pie ceiu lu Cupeinuum
i pie celu lu Cetuteu Nuin; pie uceiu de 12 uni i pie ucestu tnui
de vistu; pie uceiu singuiu nuscutu i pie ucestu singui nuscut;
pie uceiu n cusu tutne-suu i pie ucestu lu uu cetu(ii. Si cu toute
ucesteu, nici lu lutu uceiu, nici lu ucest lecioi n-uu lucut noiodul
vieo uiutuie, nici uu eit cu stlpuii i cu iumuii ntiu ntmpinuieu
lui Hiistos, piecum uu lucut ustuzi, lu nviiuieu lui Luzui. Cu i cei
mici i cei muii stiigu: ,Bine e cuvntut cel ce vine n numele
Domnului, Osunnu, celui dintiu nul(ime.
CUPRINS
138 Anrim lvircanu|
Duiu (ouie pentiu ce) uceustu despui(eulu ntie cei doi moi(i
i ntie cest de ul tieileu? Nu eiu minuni i ucele douo, piecum
iuste i uceustu de u tieiu? Nu eiu ucestu Hiistos ce uu nviiiut i
pie cei doi moi(i, piecum uu nviiut i pie ucest de ul tieileu?
Duiu upoi pentiu ce, lu nviiuieu lui Luzui, uttu bucuiie, uttu
cinste, uttu muiiie i lu ucei doi moi(i numui o mul(emitu pioustu
cutiu Dumnezeu i nu mui mult? Pentiu cu su piicepem tuinu
ucestui cuvnt su cuvine su socotim pie uceti moi(i, nu dupu
slovu evunglelicetii istoiicii, ci dupu dul i dupu tuinu gndului
evunglelicesc.
Dumnezeetii puiin(i su unesc nti-un gnd i zic cum cu i
uceti doi moi(i sunt nclipuiii pucutosului, piecum iuste i Luzui
nclipuiii pucutosului, piecum um i mui zis. Insu cte tiei moi(ii
nu sunt nclipuiii numui unuiu singui pucutos, ci u multoi leliuii
de pucutoi. Pentiu cuci ult pucutos su n(elege lutu lui Iuii i ultul
lecioiul vuduvei i ultul Luzui.
Futu ceu mouitu u lui Iuii, ce uu muiit n cusu, nclipuiute pie
pucutosul ucelu cuie pucutuiute cu minteu i cu voin(u, udecu
cuiele su ullu n voin(u cu uceiu su pucutuiuscu, ducu pucutul ncu
nu l-uu ispiuvit cu luciul suu pentiu cuci nu i-uu dut vieme
ndemnu, suu pentiu cuci n-uu uvut puteie su lucu uceiu ce pol-
tiiu. Inclipuiute ncu i celuiu cuiele, uu din nesocotin(u, uu din
nepiicepeie, uu din poiniieu tineie(eloi, suu, piecum zice
dumnezeescul Tleoliluct, din slubiciuneu liiii omeneti liind
biiuit, cude, lui' de veste, n cuisele pucutului. Incu nclipuiute
i celuiu ce uu gieit udevuiut, iui pucutul lui iuste pentiu cu su
zic uu, uscuns n cusu, nu s-uu vudit n lume nici s-uu lucut
cunoscut lu oumeni.
Iui lecioiul vuduvei, cuiele su uduce n put, uluiu din cetute,
nclipuiute pucutosului uceluiu cuiele uu suviit cu luciul
pucutul i s-uu ndulcit pie sine, suu cu lucomiiu, suu cu stimbu-
tuteu, suu cu cuiviiu i cu ultele usemeneu. Inclipuiute ncu i
celuiu ce uu uduos lu pucutul cel dinti i ul doileu i, culcnd o
139 uidanii
poiuncu u lui Dumnezeu, nu s-uu temut su culce i u doou i u
tieiu; i uceustu nu n tuinu, cu cel dinti, ci lu(u, lui' de iuine i
lui' de liicu, n milocul cetu(ii i n vedeiiu tutuioi oumeniloi, cu
scundilu de obte i cu pugubu vecinului suu.
Al tieileu moit, cuiele iuste Luzui, ne udeveieuzu pie cel ce uu
mbutinit n pucut i s-uu obicinuit n iuutute i nu pouitu giiu
niciodutu pentiu mntuiieu sulletului suu. Toutu ziou cuivete,
pieucuiveste, nupustuiute, upucu, nu su iuineuzu de oumeni,
nu su teme de Dumnezeu, nu uscultu nvu(utuii, nu piiimete
slutuii; plng nuinteu lui suiucii i nu i su luce milu de ei; stiigu
vuduvele pentiu cuci nu le luce dieptute i nimic nu giiute;
suspinu vecinul, pentiu cuci i (ine ul suu i nu uscultu. Acest
pucutos, nu numui cu iuste ngioput n gioupu pucutului, lui' de
giuiu, lui' de dul, lui' de sim(iie, lui' de nudediu mntuiiii, ce
iuste ncu, cu i Luzui, legut de mini i de piciouie, cu luuii,
udecu stins tuie de legutuiile pucuteloi lui, dupu cum zice Slntul
Dul lu S cupete ule Pildeloi: ,Fietecuiele su stinge cu iiuiile
pucuteloi sule, lui' de u puteu su suvieuscu vieo bunutute suu
vieun luciu plucut lui Dumnezeu.
Aie i lu(u lui cu giulgiu legutu; liind oibit de pucut nu cunoute
ticulousu lui ntmpluie, nu vede udncul ntiu cuiele su ullu; nu
socotete muncile cele de veci ce-l uteuptu. Zuce i deusupiu lui
piutiu gieu, cuieu iuste puteiiu obiciuiului celui vitos, cuie
obiciuiu upusu i ngieuiuzu sulletul lui uttu, ct nu-l lusu su se
scoule din gioupu ticuloiei, nici lusu su iusulle.
Deci piecum pentiu Luzui ziceu Muitlu, ,Doumne, iutu pute,
uu mui cu cuviin(u putem su zicem i noi cum cu ucest pucutos
iuste udevuiut mpu(it, de vieme ce nu putiu zile, ce suptumni
i luni i uni i viemi, su ullu ngioput n gioupu pucutului.
Acum duiu su vedem diept ce su luce uttu bucuiie lu nviiuieu
lui Luzui i nu su luce lu nviiuieu celoiulul(i moi(i (uceustu iuste
piicinu), pentiu cuci mucui cu nuinteu puteiii lui Dumnezeu nu
iuste nici un luciu cu unevoe, suu cu neputin(u, iui n socoteulu
140 Anrim lvircanu|
omeneuscu mui cu unevoe i mui de minune su vede nviiuieu
unui moit, pie cuiele l-uu vuzut n gioupu de putiu zile mpu(it,
piecum eiu Luzui, dect nviiuieu unui moit, pie cuiele l duceu
su-l ngioupe, cu pe lecioiul vuduvei, suu ultui moit, cuiele numui
utunce, n giub' uu muiit, cu lutu lui Iuii, pentiu cu su cunouscu
pucutosul cuiele -uu cleltuit toutu viu(u n pucut i uu mbutinit
n iuutu(i i s-uu nstieinut de tot din duiul lui Dumnezeu i s-uu
lucut slugu pucuteloi i iob diuvolului, ct iuste de cu unevoe
ntouiceieu lui i cum cu din gioupu obiceuiului celui iuu nu iuste
cu pu(in(u, niciodutu, su iusu, luiu numui cu muie osteneulu, cu
neusemnutu pocuin(u i cu o milu u lui Dumnezeu, mui uleusu.
Si, de vu piepune( lu uceustu, socoti(i iogu-vu uceiu ce uu lucut
Hiistos cnd uu nviiut pie cei tiei moi(i i ve( n(elege udevuiul.
Lu moitul cel dinti, cuiele eiu lutu lui Iuii, zice evunglelistul
Mutlei cum cnd uu meis Hiistos su o nviiuze n-uu zis un cuvnt,
numui uu upucut-o de mnu i s-uu sculut lutu.
Lu ul doileu moit, lu lecioiul vuduvei, zice evunglelistul Lucu
cum su s-uu utins de cociug i numui uttu zise: ,Voinice, (ie zic:
scoulu! Su uzu moitul.
Iui lu ul tieileu, lu Luzui, ce n-uu zis i ce n-uu lucut dulcele
Iisus, su-l nviiuze. Ceti( lu Ioun n 11 cupete i vede(i. Inti zice:
,Cemu cu dulul i su tuibuiu pie sine. A doou, din oclii lui cei
dumnezeeti uu cuis luciumi: ,Si luciumu Iisus. A tieiu: ,Au
iudicut oclii n sus i s-uu iugut pentiu dnsul lui Dumnezeu
Tutul: Puiinte, mul(umescu-( cu m-ui uscultut. Si lu ceu de pe
uimu, cu glus giouznic, cu cuiele uu tuibutut tot iudul, uduse pie
Luzui dintiu ntuneiecul moi(ii lu luminu vie(ii: ,Clus muie stiigu:
Luzuie ei uluiu. Si ei moitul.
Acum spune(i-mi, ce nclipuiute uceustu? Ce ne nvu(u uceustu
milociie despui(itu, cu cuie uu nviiut Hiistos pie cei tiei moi(i:
pie cel dinti, cu utingeieu minii, pie ul doileu cu un cuvnt
piost i pie ul tieileu cu luciumi, cu iuguciune i cu glus muie?
Dumnezeescul Zlutoust i slntul Tleoliluct i to(i tlcuitoiii
141 uidanii
slintei Fvangnc|ii zic cum cu uceustu uu viut su ne nve(e Hiistos,
Domnul vie(ii i ul moi(ii, cu pucutosul cuiele iuste moit n duiul
lui Dumnezeu, pentiu cuci uu pucutuit din nesocoteulu i din
slubiciuneu liiii, nviiuzu pie lesne, lusu pucutul i vine n pocuin(u,
cu utingeieu dumnezeescului dui.
Aideieu i celulult, cuiele uu cuzut din diugosteu lui Dum-
nezeu de douo oii i de tiei oii; iuiu ncu liind tnui n iuutute i
ucestu, cu uutoiiul lui Dumnezeu, cu nvu(utuiile Fvangnc|ici, de
nu su vu cui ustuzi, su vu cui mine; lusu iuututeu i iuiu su ntouice
pie culeu mntuin(ei.
Iui ul tieileu, cuiele uu mbutinit n pucut i s-uu obicinuit, n
deslutuii i n deuituciunile cele lumeti, n poltele lui cele iele,
nu iuste cu putin(u su se ntouicu pie lesne ci, uu iumne lui' de
cuin(u i mouie n pucut, de vieme ce, dupu cum zice Duvid:
,Depuite e de lu pucuto mntuiieu, pentiu cuci n toutu viu(u
lui n-uu ceicut ndieptuiile lui Dumnezeu, suu, pentiu cu su vie
n cuin(u tiebuiute un uutoiiu tuie, de sus, un cuvnt viu ul lui
Dumnezeu, cuiele su vu n tot clipul su-l iudice din pucut, piecum
uu iudicut i pie Luzui din gioupu.
Si de vieme ce uceustu nu su ntmplu niciodutu, suu su
ntmplu louite iui, pentiu cuci nu uie Dumnezeu dutoiie su
mntuiuscu pie nimeneu cu de-u silu, pentiu uceustu, cnd su vu
ntmplu vieo minune cu uceustu i su vu cui unul cu ucestu,
nveclit n pucut, cnd su vu ntmplu su se nviiuze un moit cu
ucestu, de putiu zile, su se ntouicu n cusu ceu puiin(euscu, un
liiu cu ucestu pieucuivuiiu su se ulle o oue iutucitu cu uceustu i
un liliui cu ucestu pieidut, udevuiut liind uceustu minune u
milostiviiii lui Dumnezeu, muie bucuiie su luce n ceiiu i pie
pumnt, u cuiiiu bucuiie iuste nclipuiieu uceustu ce s-uu lucut
ustuzi n Ieiusulim, pentiu nviiuieu lui Luzui. Pentiu cuci su bucuiu
Dumnezeu, su bucuiu ngeiii, su veselete toutu beseiicu, cuieu
uu ctigut. Iuiu pie iubitul suu liiu, u cuiuiu eiu desuiviit
desnududuitu mntuiieu, iutu duiu ctu nendemnu, cte
142 Anrim lvircanu|
mpiedecuii i cte mpotiiviii uie pocuin(u pucutosului, cuiele
uu mbutinit n pucut.
Duiu puteu-voiu ciede eu, iubi(ii miei, cum cu uici, ntie tuimu
meu ceu cuvntutouie, su lie oi cu ucestiu, iutucite, Luzuii cu
uceteu, pucuto cu uceteu, mpietii(i lu inimu i necuitoii?
Ciedin(u voustiu ceu multu nu mu lusu su o ciez (uceustu). Iui de
su vu ntmplu, din depuituieu dumnezeiuscu, su se ulle cinevu
ntiu uceustu nevoe ticulousu i viednicu de plns, cu multu scibu
de inimu mi ntoic cuvntul cutiu dnsul i-i zic, piecum ziceu
Hiistos cutiu idovi, pentiu Luzui: ,Unde l-u(i pus pie dnsul?
Unde (i-ui pus, pucutosule, sulletul tuu cel iscusit, cel liumos, cel
minunut, cel viednic? Unde (i-ui ngioput puiteu ceu mui uleusu
ul sinelui tuu, zidiieu ceu mui iscusitu u dumnezeetii puteii, so(iiu
ceu iubitu u ngeiiloi? Unde iuste liumuse(eu uceiu u nclipuiiii
cei dumnezeeti? Unde iuste podoubu u duiului celui dumne-
zeesc? Unde iuste sluvu? Unde sunt liumuse(ele lui cele minunute,
cuiele l uiutu mui luminut dect souiele?
Au, lui'de socoteulu, ui lusut su se piuizu pucutul i su-l
vntuie, cu (uinu vntul. Duiu cum nu te milostiveti usupiu-(?
Cum nu-( plngi nenoiociieu? Plnge pentiu tine beseiicu. Plng
diep(ii. Plnge ngeiul, puzitoiiul sulletului tuu, pentiu cuci vede,
uiuve, pieizuieu tu. Si tu nu veii o luciumu, nu te ntiistezi, nu
vii n cuin(u. O, liiule, cuiele eti moit, Luzuie ngioputule n
gioupu nesim(iiei, ei uluiu! Vino odutu n sine-(i. Vezi-(i ticuloiiu
tu. Lusu ucel obiciuiu iuu ul pucutului, cuiele te-uu omoit i te-uu
despui(it de Dumnezeu, cuiele te-uu zidit: ,Intoice(i-vu cutiu
mine, i mu voiu ntouice cutiu voi, zice Dumnezeu, piin iostul
pioiocului Mululiei, cutiu to(i pucutoii.
Adevuiut, le(ii miei, milostiv iuste Dumnezeu i ndelung
iubdutoiiu i poltete ntouiceieu i mntuiieu tutuioi; cu pentiu
uceiu uu piiimit ciuceu i mouiteu. Ci numui un luciu tiebuiute,
lui'de cuiele nu iuste cu putin(u su vie niciodutu pucutosul n cuin(u,
cuie luciu nici uiutu Hiistos lu nviiuieu lui Luzui. Puteu, udevuiut,
143 uidanii
mntuitoiiul su nviiuze pie Luzui uu piecum su ullu nclis n
moimnt, iui n-uu viut. Ci nti uu poiuncit su iudice piutiu de
pie moimnt i utunce l-uu nviiut. Duiu ti(i pentiu ce? Pentiu
cu su n(eleugu pucutoii cum cu de nu voi iudicu deusupiu loi
piutiu obiciuiului celui iuu, cu neputin(u iuste su nviiuze i su se
cuiuscu. ,Luu(i piutiu. Aceustu piutiu tiebue su o iudice (de pe
inimu su) iubitoiiul de uigint; su deu nupoi luciu cel stiein, su
nu lucu stimbutute, su nu uluiuscu; iui de nu, nu vu nviiu.
Aceustu piutiu tiebue su o iudice iubitoiiul de deslutuii; su
luse poltele lui cele iele, voile tiupului; iui de nu, nu su vu sculu.
Aceustu piutiu su cuvine su iudice zuvistnicul, pie uceustu
pizmutuiiul, pie uceustu tiuluul, pie uceustu clevetnicul. Su nu
necinsteuscu cu clevetiieu pie liutele suu; su nu liuneuscu viubu
n inimu lui; su nu voiuscu iuututeu ultuiu; su nu su tiuleuscu
usupiu ultoiu. Iui de nu, nici mntuiie vu ullu, nici su vu sculu din
gioupu pucutului.
Duiu ce voiu zice? Mu tem cu su vu piinde lu noi cuvntul
Isuiei ce zice lu ul useleu cup: ,S-uu ngiuut inimu noiodului
ucestuiu i cu uieclile gieu uu n(eles i oclii loi uu nclis; i
uceustu iuste piicinu.
Cnd uu viut Duvid su se lupte cu Coliutl, ulte uime n-uu luut
lu el, luiu numui o piutie i cinci pietii din iu. Si ce s-uu
ntmplut? Indutu cum uu uiuncut piutiu ceu dinti, zice Scriprura,
lu ntiu cuite u mpuiu(iloi, lu 17 cupete, cum cu uu iunit pie
stieinul de lel n liunte, i, suipndu-l os, l-uu omoit. Coliutl
iuste pucutul; Duvid, cuiele su luptu usupiu pucutului iuste piopo-
veduitoiiul Fvangnc|ici; pietiile sunt cuvintele lui Dumnezeu i
piutiiu iuste puteiiu dumnezeescului dui.
Impotiivu ucestui Coliutl o, c(i Duvizi, c(i piopoveduitoii
Fvangnc|ici s-uu luptut cu puteieu Dulului Slnt i nti-ulte viemi
i n ceste de ucum. Au zvilit usupiu pucutului nu cu un cuvnt
evunglelicesc, nu cu o piutiu, piecum uu lucut Duvid, ci cu multe
i de multe leliuii de cuvinte i nvu(utuii.
144 Anrim lvircanu|
Si de vieme ce slntu Scriprurd nu su du leneviiii, nici nceteuzu
piopoveduiieu Fvangnc|ici, duiu ce, ouie cuzut-u cu uceustu
Coliutl? Ouie omoitu-s-uu ntiu voi pucutul? Duiu unde sunt
semnele mntuiiii voustie? Unde sunt semnele biiuin(ii?
Stiu cu ustuzi u(i luut, cu to(ii, din mnu biseiicii, stlpuiile i
iumuiile cuiele, pentiu cu sunt semnele biiuin(ii, vudesc cu le-u(i
luut; pentiu cuci nti-uceste zile u( biiuit pie viumuii votii, pie
diuvolul i pie pucutul.
Duiu, ouie, li-vu, uceustu udevuiut? Mucui de ui du Dumnezeu
su lie uu! O, ctu bucuiie s-ui li lucut n ceiiu pentiu voi! Ci mu
tem cu voi (ine(i semnele biiuin(ii i biiuitoiiu iuste diuvolul,
pentiu cuci nu vuz pocuin(u, nu vuz ispovedunie udevuiutu, nu
vuz vieo bunutute cuieu su veseleuscu pie ngeii i su ntiisteze
pie diuvolul.
Insu uve(i ncu, iubi(ii miei, vieme de mntuin(u. V-uu iumus
i uceste zile ule putemiloi celoi mntuitouie, ntiu cuiele liiul
lui Dumnezeu -uu vuisut pieuslntul sngele suu pentiu mntuiieu
sulleteloi voustie. Deci, ntiu uceste slinte zile luce(i cele ce n-u(i
ispiuvit n toutu viemeu (ceustu bine piimitu) u slntului post
suu din nesocotin(u, suu din zuticneulu viumuului. Lusu(i uluiile.
Lusu(i stimbutu(ile, viumuiile, cuiviile i scundilele.
Pioiocul Ionu, cnd piopoveduiu pocuin(u n Ninevi, ziceu cutiu
noiod: ,Incu 3 zile i Ninevi su vu stiicu. Asemeneu vu zic i eu
ustuzi: ncu 3 zile v-uu iumus: luni, mui(i i mieicuii; cine ntiu
uceste 3 zile nu su vu cui i nu- vu ispovedi pucutele, cietinete,
cu omilin(u i nlingeie de inimu i su se cuminece lu oi muii cu
slintele tuine, udevuiut, pentiu unul cu ucelu iumne pu(inicu
nudede de mntuin(u.
Si lietecuiele su gndeuscu cu socoteulu uceste ce zic. Si
Dumnezeu su lumineze pie to(i su luce(i uceiu ce iuste de lolos
pentiu sulletele voustie.
145 uidanii
CUVANT DE INVA|ATURA LA PREOBRAJENIIA DOMNULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS
,Si iutu glus din noi zicnd: Acestu iuste Fiiul mieu cel iubit
ntiu cuiele bine um viut; pie ucestu uscultu(i.
N-uu vuzut pumntul ult luciu mui sluvit, dect ucest de ustuzi,
nici uu cunoscut lumeu, ceustu vuzutu, ultu minune mui luminutu.
Fiiul i Cuvntul lui Dumnezeu, cuiele uu lucut semne i minuni
nenumuiute, n-uu lucut ultu luptu mui piesus dect el, suu
usemeneu. In vilul muntelui Tluvoiului uu uvut su uiute
upostoliloi pieuluminutu sluvu dumnezeiiii sule. Diept uceiu -uu
sclimbut i lu(u i clipul i nti-o clipu de ceus s-uu uiutut piecum
eiu, mui nuinte de veci, mpodobit cu toute liumuse(ile ceiiului,
luminut cu toutu luminu dumnezeiiii. Ruzele ce eiiu din
dumnezeiuscu lui lu(u biiuiu stiuluciiile souielui i ulbiciuneu
luineloi lui ntieceu stiuluciiile luminii. Moisi i Ilie, mui uleii
pioiociloi eiu muituiii ucestui pieusluvit luciu i piivitoii ui
neupiopiiutei muiiii eiu Petiu, Iucov i Iounn, mui muiii
upostoliloi. In ce clip de noi luminut ce umbiiiu i muntele i
pie upostoli, s-uu uiutut Dulul Slnt; i pentiu cu su cunouscu
lietecuiele cum cu su ullu toutu slntu tioi(u lu ucest luciu
pieusluvit, puiintele cel lui'de nceput uu udevuiut cum cu iuste
de lu(u, cu cuvintele ce uu zis cutiu upostoli: ,Acestu iuste Fiiul
mieu cel iubit, pie ucestu uscultu(i.
O, leiici( oclii upostoliloi cuiii s-uu nviednicit de uu vuzut
muiiieu ucetii nliicoute nliumuse(uii! Cu ce tuine nu su n-
cliiue ntiu ucest luciu pieusluvit, suu ce nvu(utuii sulleteti i
mntuitouie nu ne du uceustu nliumuse(uie u mntuitoiiului!
Nu uunge cunotin(u omeneuscu su le piiceupu, nici minte
ngeieuscu su le cupiinzu.
Si pentiu uceustu, cunoscndu-mu i eu neviednic i depuite
de toutu tiin(u, nu ndiuznesc su ntiu ntiu uttu udncime i
cinstind tuinu uceustu u dumnezeetii nliumuse(uiii, cu cup plecut
10 Antim Iviieunul. Didulii
CUPRINS
146 Anrim lvircanu|
i cu cuciuinicu tuceie tiec cu cuvntul, spie pu(inicu nvu(utuiu,
cuieu socotesc su lie louite lolositouie de sullete i mntuitouie
lu ceiu ce voi su usculte cu diugoste.
Mu uit lu uceustu dumnezeiuscu i nliicoutu nliumuse(uie,
cnd puiintele cel luiu de uni cu glus viu, de sus, uu muituiisit
cum cu ucest nliumuse(ut Iisus iuste Fiiul suu cel iubit. Altu
nvu(utuiu nu su vede cu su lie dut upostoliloi celoi ce eiu de lu(u,
luiu numui uceustu su-l usculte: ,Pie dnsul uscultu(i. Nu le-uu
zis su luude pie Fiiul suu, nici su-l sluveuscu, nici su muieuscu
luciuiile lui, nici su-i piopoveduiuscu numele, nici su se minuneze
de nvu(utuiu lui, nici su- iupue viu(u loi pentiu dnsul, nici su
iubde scibe, necuzuii, nevoi i ultele cu ucestiu, usemene; ce
numui su lie uscultutoii, su uibu uscultuie, su suppue voin(u loi
supt voiu ucestuiu unuiu singui nuscut, Fiiului suu, cuiele su
nliumuse(u. ,Pie dnsul uscultu(i.
Si, ceicnd cu denudinsul, cu su n(eleg piicinu, um cunoscut
din slntu Scriprurd i din ceu vecle i din ceu nouo i de lu
dumnezeetii dusculi cum cu uceustu poiuncu iuste louite tuinicu
i nu su puteu su su deu upostoliloi ultu mui iscusitu, mui
lolositouie i mui de sullet mntuitouie dect uceustu, udecu dect
uscultuieu.
Si piicinu iuste cu cine uie uscultuie, ucelu uie mpieunu i
toute duiuiile i toute bunutu(ile; ucelu iuste ntieg lu minte, ucelu
iuste iubdutoiiu, ucelu iuste smeiit, ucelu iuste blnd, ucelu iuste
eitutoiiu, ucelu iuste iubitoiiu de stieini, cuciuinic, pucinic i, n
scuite cuvinte, ucelu iuste lucuul tutuioi bunutu(iloi i vusul
tutuioi duiuiiloi. Si cum cu iuste udevuiul uu, o dovedete
dumnezeiuscu Fvangnc|ic.
Povestete evunglelistul Ioun Botezutoiiu <sic> lu cupul cel
dinti cum cu, vuznd Ioun Botezutoiiul pie Hiistos meignd cutiu
dnsul, liind cu totul plin de bucuiie pentiu duiul ce luu, uu
nceput u muituiisi nuinteu tutuioi i u zice: ,Iutu mielul lui
Dumnezeu, cuiele iudicu pucutul lumii, lu cuie cuvinte ule lui
Ioun stuu de su miiu dusculii beseiicii.
147 uidanii
Ouie pentiu ce liind utteu pucute n lume, cuiele tiebuiu su
se tiuigu de Fiiul lui Dumnezeu, n-uu zis: Cuiele iudicu pucutele
lumii, ci ,pucutul. Si, iuiu, zicnd ,pucutul, nelotuit, cuie eiu
ucel pucut ul lumii ce vieu su-l pieizu Hiistos i su luse ciuliululte?
Dumnezeescul Tleoliluct, tulmucind ucest cuvnt ul Fvangnc|ici
zice cu pucutul lumii iuste neuscultutouieu pieu cuie uu iudicut-o
Domnul de lu miloc, lucndu-se pie sine uscultutoiiu pnu lu
mouite; uu numit-o Iounn pucutul lumii, cu cnd n-ui li lost ult
pucut mui muie n lume dect neuscultuieu. Si uu zis pucut, iui
nu pucute, pentiu cuci numui ntiu uceiu singuiu neuscultuie su
cupiinde toute pucutele.
Diept uceiu zicnd cum cu pucutul ucelu l-uu teis Domnul
nostiu uiutu cum cu uu teis mpieunu toute i celiululte pucute;
i de vieme ce cu mpotiivu s-uu vindecut mpotiiviieu, dupu cum
zice Tleoliluct, udecu neuscultuieu lumii cu uscultuieu lui Hiistos,
uimeuzu lui'de nici un piepus cu piecum neuscultuieu iuste
nceputul i iuducinu tutuioi pucuteloi, uu i uscultuieu iuste
izvoiul i mumu tutuioi bunutu(iloi. Pentiu uceiu Dumnezeu Tutul
pie dieptute uu dut upostoliloi numui uceustu poiuncu u uscultuiii
n viemeu nliumuse(uiii, pentiu cuci ntiu dnsu su ulcutuesc
toute bunutu(ile i toute duiuiile.
Si-mi udeveiez mui mult cuvntul muituiiiu lui Iucov liutele
Domnului lu ul doileu cup, zicnd cum cu Aviuum, cnd uu meis
su ungle pie liiu-suu pie Isuuc, numete uitvu uceiu luciuii -
Iucov o zice multe-; uitvu eiu unu, iui nu multe. Deci i luciul
unul eiu, iui nu multe i su cuveniiu su o zicu cu numui de unul,
iui nu cu numui de mul(i. Tuinu iuste uceustu; luciul ucestu ul
uitvei lui Aviuum eiu luciul uscultuiii i de vieme ce unde iuste
uscultuieu ucolo sunt udunute toute bunutu(ile, ucolo sunt toute
luciuiile cele bune. Pentiu uceiu cu cule uu zis Iucov cum cu Aviuum
s-uu ndieptut din luciuii, iui nu din luciu, pentiu cuci nuinteu
lui Dumnezeu i s-uu socotit uscultuie, nu cu o bunutute ci cu
148 Anrim lvircanu|
multe bunutu(i, uttu iuste de minunutu, uttu-i de uleusu i
dumnezeiuscu bunututeu uscultuiii.
Pentiu uceiu i Dulul Slnt, lu cuiteu ceu dinti u Impuiu(iloi,
n 1S cupete zice: ,Mui bunu iuste uscultuieu dect uitvele. Mui
bine pluce lui Dumnezeu uscultuieu dect uitvele, pentiu cuci
cine uitvuiute, uduce lui Dumnezeu luciu stiein, iui cine-l uscultu
suppune voin(u su lui Dumnnezeu i slobozeniiu, dintiu cuie
uscultuie ce ultu uitvu poute su se ulle mui plucutu lui Dumnezeu?
Si dumnezeescul Eliem, lu cuvntul ce luce pentiu uscultuie zice:
O uscultuie poute mui mult dect toute bunutu(ile.
Si pentiu uceustu vedem, uttu n Scriprura vecle, ct i n
ceu nouo, cum cu c(i s-uu uiutut uscultutoii lui Dumnezeu, to(
uu ctigut i plutu mui uleusu.
Lui Noe i-uu poiuncit Dumnezeu su lucu clivotul i l-uu lucut,
luiu de u- piepune ultcevu iuu n gndul lui, suu deeit.
Lui Aviuum i-uu poiuncit, zicndu-i: ,Ei din pumntul tuu i
din iudeniiu tu i te du n pumntul n cuiele ( voiu uiutu i
nimic nu s-uu ndoit.
Iuiu lui Aviuum, u doou ouiu, i-uu poiuncit su ungle pie liiu-
suu, pie Isuuc i nimic nu s-uu ntiistut, ci cu bucuiie uu piiimit
poiuncu.
Lui lsuuc, cu s-uu supus uscultuiii i uu piiimit su uitvuiuscu
pentiu diugoste lui Dumnezeu i nu s-uu temut.
Lui Moisi i-uu poiuncit su meuigu n Eglipet su mntuiuscu
pie noiodul lui Isiuil din iobie i mucui cu eiu luicuv lu limbu i
vedeu i multe mpiedecuii, liind lu miloc mpuiut tiiun i ciud
lu inimu, iui nu s-uu ngiiit.
Lui Petiu i-uu poiuncit Hiistos su umble pie upe i vedeu cu
iuste luciu cu nevoe i cu neputin(u, iuiu n-uu eit din poiuncu.
Puvel, meignd pie cule i cuznd os de pie cul de liicu videniei
ce uu vuzut, uu zis: ,Doumne, ce poiunceti su luc? i ce i-uu zis
glusul uu uscultut, nendoindu-se.
149 uidanii
Si pentiu uceiu, ucetiu to(i s-uu cinstit, s-uu luudut i s-uu
muiit nuinteu lui Dumnezeu i uu luut dui pentiu uscultuieu loi;
cu Noe s-uu uiutut mnuitoi lumii; Aviuum s-uu lucut puiinte u
multe neumuii; Isuuc s-uu lucut liiu blugosloveniei i nclipuiiile
lui Hiistos; Moisi, cupetenie lui Isiuil i iubit lui Dumnezeu; Petiu
s-uu lucut veilovnic upostoliloi, cuiuiu i s-uu nciedin(ut i clieile
mpuiu(iei ceiiului i Puvel, duscul limbiloi, vus ules i vuzutoiiu
ceietiloi bunutu(i.
Si nu numui uceteu, ci to(i c(i s-uu suppus uscultuiii lui
Dumnezeu i mui nuinte de lege i dupu lege, s-uu lucut lii duiului
i su bucuiu cu ngeiii ntiu mpuiu(iiu ceiiului.
Acumu, duiu, o poiuncu lolositouie cu uceustu i mntuitouie
iuste, cinevu din noi su o puzeuscu? Noi, toutu ziou i lu iuguciuni
i lu mpieunuii i lu voibe i lu lietece luciu ul nostiu, cliemum
pie Dumnezeu i-l numim Domn. Si de-l numim Domn i stupn,
unde ne iuste suppuneieu ce uiutum, cu nite slugi lu domnul
nostiu? Slugu luce voiu domnului suu, duiu noi cuie voe lucem,
ucestui domn ul nostiu? Cuie din poiuncile lui puzim? Cuie
diugoste uvem cutiu dnsul i ce cinste i lucem? O zice nsu
Dumnezeu, piin iostul Mululiei, lu cupul cel dinti: ,Si de sunt
eu Domnul, unde iuste liicu meu? Cine iuste din voi, su se teumu
de mine, su mu cinsteuscu, su se iuineze de mine?
1
,Nu iuste,
1
urmcazd o crucc i o mcn(iunc margina|d. dc |a accsr scmn rrcci |isr. 188.
Tcxru|, cc urma sd in|ocuiascd |ina|u| didanici in iporcza in carc domnu| s-ar
|i a||ar dc |a(d csrc urmdroru|: Cu celu ce su teme de Dumnezeu, zice
Ioun cel cu iostul de uui nu iscodete, ce ciede, mblnzete, uivuiute,
cinstete, muiete, cntu, i luudu.
Insu piecum nu lipsesc mpuiutului ostu ciedincioi, uu nu lipsesc nici
lui Dumnezeu lii cuciuinici, cuiii su tem de el i-l cinstesc, dintiu cuie lii
cuciuinici i ciedincio, cel mui ules eti muiiiu-tu, pieunul(ute doumne, cuiele
mui mult dect to(i te temi de Dumnezeu, de vieme ce mui mult dect to( te
nclini lui i-l uscul(i mui mult dect lietecuiele, l cinsteti i-l luuzi. Pentiu
150 Anrim lvircanu|
pnu lu unul-zice Duvid lu Psulm 3 to( s-uu ubutut mpieunu,
netiebnici, s-uu lucut; nu iuste cel ce luce bunutute, nu iuste pnu
lu unul.
Diept uceiu nu iuste minune de nu ne uscultu nici pie noi liii
notii, nici ni su suppun slugile i putemile noustie, cuiele n
toute zilele otesc usupiu sulletului; iuste uceustu dieuptu udecutu
u lui Dumnezeu.
Zice leiicitul Puvel lu cupul cel dinti cutiu iomuni, stil 29: su
lim plini de toutu nedieptuteu, cu cuivie, cu vicleug, cu lucomie,
cu iuutute, pline de zuvistie, de ucideie, de piice, de nuluciune,
de nuiuv iuu; su lim optitoii, clevetnici, ui( de Dumnezeu,
ocuinici, mndii, seme(i, ullutoii de iele, lu puiin(i neuscultutoii
i, n scuite cuvinte, su lim iobi lumii, tiupului i diuvolului, pentiu
cuci, cunoscnd pie Dumnezeu, nu-l cinstim cu pie un Dumnezeu,
nu-l uscultum cu pie un domn, nu ne suppunem lui, cu unui
stupn; i cum cu iuste udevuiul uu, udeveieuzu-o diugosteu i
uniieu ce uvem.
miiiu-tu putem zice uceiu ce zice Dumnezeu pentiu Duvid: ,Inul(ut-um pie
cel ules din noiodul mieu. Allut-um pie Duvid, slugu meu; cu unt slnt l-um
uns pie el. Miiiu-tu eti cel ules din zeci de mii, dupu cum zice Scriprura,
cuiele, cu luptele tule cele bune cinsteti pie Dumnezeu, cu luceiile de bine l
mblnzeti, i cu multu-( ciedin(u muieti i luuz numele lui cel slnt.
Diept uceiu, piecum pentiu Duvid s-uu luguduit su-l nul(e mui vitos
dect mpuiu(ii pumntului su-i puzeuscu n vecii veciloi semen(iiu lui i
scuunul lui cu zilele ceiiului, uu mnu lui ceu pieu puteinicu vu li puiuieu,
spie puzu domniei tule; vu tuiu de lu lu(u tu pie viumuii tui, vu nlinge pie
cei ce te uiusc i vu puzi n veci semen(iiu tu i scuunul tuu. Cu voiu celoiu ce
su tem de el vu luce zice Duvid i iuguciuneu loi vu uuzi i-i vu mntui
pie dnii.
Acestui dui su vu nviednici i lietecuiele din voi, le(ii miei, de ve( uscultu
cu cuceiie i cu diugoste glusul puiintelui celui lui' de uni i ve(i luce
nvu(utuiile nliumuse(utului Hiistos, Fiiului suu, ul cuiuiu duiul i milu ceu
bogutu iugum puiuieu su lie spie mntuiieu sulleteloi voustie. Amin.
151 uidanii
CUVANT DE INVA|ATURA LA OCTOMVRIE 26, IN ZIOA
SFANTULUI SI MARELUI MUCENIC DIMITRIE,
IZVORATORIULUI DE MIR ASUPRA CUTREMURULUI
,Doumne, mntuiute-ne, cu peiim. Mutlei, 8.
Pomeniieu muielui mucenic Dimitiie, ce su piuznuiute ustuzi
n toutu lumeu, ce ult uteuptu de lu udunuieu iubitoiiloi de
piuznuiie, lui' numui luude i cntuii. Insu eu, cunoscndu-mu
neviednic i slub ntiu tiin(u, nu ndiuznesc su-i mpletesc cununi
de luude, nici su-i vestesc piecum su cuvine muiiiile minuniloi
lui. Cuci ultu nvu(utuiu ceuicu mucenicetile lui luptuii i ult
piuznuitoiiu tiebuie pentiu luminutele lui nevoin(e.
Diept uceiu lus su luude ul(ii luciuiile lui cele sluvite, ul(ii su
povesteuscu ceu pieste liieu omeneuscu buibu(iiu sulletului suu
i ul(ii su spue viteiiu ceu muie, cu cuie uu iubdut iunele i mouiteu.
Iuiu eu, cu un neputincios lu voibu, piecum mu ndemn su mu
minunez de iule cu minteu, uu i u le cinsti mu silesc cu tuceiiu i
mu ntoic cu voibu iuiu, lu nceputul cel dinti: ,Doumne,
mntuiute-ne, cu peiim.
Pentiu cu su uiut nuinteu diugostei voustie nevoiu ce uu
petiecut upostolii n coiubie i giubnic uutoiiu ce le-uu dut Hiistos
n milocul muiii i nududuesc, cu duiul slntului, su vu lolosi(i
sulletete. Ce vu poltesc su uscultu(i cu diugoste i cu socotin(u.
Inliicout luciu socotesc, cu udevuiut, su lie stutut tuibuiuieu
muiii de ustuzi, de vieme ce i slntu Fvangnc|ic o numete muie
(zicnd): ,Si iutu cutiemui muie su lucu n muie.
Mi su puie cu cnd ui vedeu nuinteu ocliloi miei clipul ei,
de toute pui(ile su sulle vntuii muii, su se stingu mpieuiul
vntului noii negii i dei, toutu muieu su spumege de mnie i
petutindeneu su se nul(e vuluiile, cu nite mun(i. Mi su puie cu
vuz coiubiiu upostoliloi cu o luptu cu multu sulbuticie tuibuiuieu
muiii: de o puite o but vuluiile, de ultu puite o tuibuiu vntuiile;
de o puite o iudicu spie ceiiu, de ultu puite o pogouiu lu iud. Mi
CUPRINS
152 Anrim lvircanu|
su puie cu vuz pie le(ele upostoliloi zugiuvitu, de liicu, mouiteu:
unul su se cutiemuie, ultul su se spuimnteze; unul su se tuibuie,
ultul su stiige i to(i cu suspinuii i cu luciumi su ceuiu, cu
iuguminte, uutoiiu de lu Hiistos, ce doimiiu: ,Doumne, mntu-
iute-ne, cu peiim.
Eu nsu nu mu minunez nici pentiu tuibuiuieu muiii, pentiu
cuci liind o stilie nestutoinicu, uu i iuste puiuieu din liie, cnd
su lie linu i cnd su se tuibuie, nici pentiu tuibuiuieu upostoliloi,
pentiu cuci nevoiu uduce puiuieu tuibuiuie i liicu lu oumeni, ce
mu minunez, cum s-uu ntmplut cu, ndutu ce uu uleigut i ndutu
ce s-uu iugut, ndutu uu luut i uutoiiul.Si su lucu linite muie,
zice Fvangnc|ia.
Au ncetut vuluii, uu peiit ntuneiecul, s-uu mpiutiiut noiii,
s-uu smeiit muieu i coiubiiu ntieugu i lui'de nici o vutumuie,
uu uuns lu uduposteulu.
Ceicnd eu piicinu ucetii minuni ce s-uu lucut lui'de zubuvu,
ullu de lu tlcuitoiii slintei Fvangnc|ii cum cu ultu n-uu lost luiu
numui iuguciuneu ce uu lucut upostolii cu un glus i cu un sullet;
to(i deodutu uu stiigut, to(i s-uu iugut, to(i uu ceiut deodutu
uutoi: ,Doumne, mntuiute-ne, cu peiim. Si pentiu uceiu
Domnul uu uscultut, ndutu iuguciuneu loi i pie to(i i-uu mntuit,
pie to(i i-uu puzit; n-uu lusut su piuiu nici unul n tuibuiuieu
muiii.
Diept uceiu i dumnezeescul Tleoliluct: douime, zice, Domnul,
pentiu cu su uleige upostolii, ce eiu nliicou( lu uutoiiul lui, su-
l iouge i su iu piicinu din iuguciuneu loi ceu de obte, su-i
mntuiuscu din nevoe.
Cu udevuiut, muie nvu(utuiu ni su du nouo cu uceustu, pentiu
cu su luom pildu, su ne iugum i noi lui Dumnezeu lu nevoile
noustie cele de obte.
Lumeu uceustu iuste cu o muie ce su tuibuiu, ntiu cuie
niciodutu n-uu oumenii odilnu, nici linite. Coiubiile ntie vuluii
sunt mpuiu(iile, ciuiile, domniile i oiuele, mul(imeu noiodului,
153 uidanii
politiile, suppuii, bogu(ii i suiucii, cei muii i cei mici, sunt cei
ce culutoiesc i su ullu n nevoe.
Vntuiile cele muii ce umllu muieu sunt nevoile cele ce ne
supuiu totdeuunu.
Vuluiile ce luptu coiubiiu sunt nenoiociiile cuiele su ntmplu
n toute zilele.
Noiii ce negiesc vuzdulul, lulgeiile ce oibesc oclii, tunetile
ce nliicouzu toutu inimu viteuzu sunt ntmpluiile cele de multe
leliuii, neuteptutele pugube, nliicouiile viumuiloi, supuiuiile,
necuzuiile ce ne vin de lu cei din uluiu, uluiile, iobiile, duiile
cele giele i nesuleiite, cuiele le lusu Dumnezeu i ne ncungiuiu,
pentiu cu su cunouscu ciedin(u noustiu i su ne vuzu iubduieu.
Acumu duiu, pentiu cu su mntuiuscu noiodul de ucestiu i su
lepede deusupiu loi nevoiu ceu gieu, ouie cuie iuste, milociieu
mntuiiii? Aceu milociie ne-o nvu(u cu pildu loi noiodul cel
isiuiltenesc, cnd su supuiu de otile lui Hununeu, mpuiutul
Aiudului, n pustiu; ne-o nvu(u lucuitoiii din Vetuluu, cnd s-uu
ocolit n cetuteu loi de ousteu ceu giouznicu u lui Ololein; ne-o
nvu(u Esdiu, cnd su ntoiceu cu noiodul lui Isiuil n Ieiusulim,
mntuit din iobiiu Vuvilonului; ne-o nvu(u ninevitenii, cnd uu
scuput de peiiciuneu, cuie de spie puiteu lui Dumnezeu le-uu
lost spus pioiocul Ionu.
To( uceteu, pentiu cuci s-uu iugut cu un glus i cu un gnd i
uu ceiut de lu Dumnezeu uutoiiu, s-uu mntuit.
Zice slntu Scriprurd: ,Si su iugu Isiuil iugu Domnului i uuzi
Domnul glusul lui Isiuil i dede pie Hununeu supt mnu lui. Si
lucuitoiii ce eiu ocoli( n Vetuluu uu stiigut cutiu Domnul, cu to(ii
deodutu, nencetut i uu uscultut Domnul iuguciuneu loi i i-uu
mntuit din minile lui Ololein. Zice Esdiu: ,Am ceiut de lu
Dumnezeul nostiu cule dieuptu nouo i coconiloi notii i lu toutu
ugonisitu noustiu i ne-uu uscultut pie noi. Si iuiu ninevitenii uu
stiigut cutiu Dumnezeu, nencetut i s-uu mbiucut n suci, de lu
muie pnu lu mic; i vuzu Domnul luciumile loi i n-uu stiicut pie
ei, nici dobitoucele, nici cetuteu loi.
154 Anrim lvircanu|
Diept uceiu, zice Duvid lu Psulm 21: ,Pie tine uu nududuit
puiin(ii notii, nududuiiu i ui izbuvit pie dnii; cutiu tine uu
stiigut i s-uu mntuit.
Duiu ce mui ceic eu din istoiiile Scriprurii i din pildele ei su
nvu( n ce clip su lugim din ntmpluiile i nevoile ce ne vin?
Insu Dumnezeu ne nvu(u, piin iostul lui Duvid, lu Psulm 49
(zicnd): ,Si mu cliumu pie mine n ziou necuzului tuu i te voiu
scoute i mu vei piosluvi. Si lu Psulm 90: ,Stiigu-vu cutiu mine i
voiu uscultu pie el. Cu dnsul sunt n necuz, scoute-voiu pie
dnsul. Si iuiu piin iostul pioiocului Isuiei, lu 41 de cupete
zice: ,Si su voi bucuiu lipsi(ii, pentiu cu voi ceie i eu voiu uscultu,
Dumnezeul lui Isiuil i nu voi puiusi pie ei. Asemene zice i lu
29 de cupete ule Ieiemiei i lu ul 10 u Zuluiiei. Si Domnul nostiu
Iisus Hiistos uceustu ne nvu(u n slntu Fvangnc|ic: ,Ceie(i (zice)
i su vu du vouo.
Si, pentiu cu su ne nciedin(um mui mult cum cu luguduiulu lui
iuste nemincinousu, uduoge lu 11 cupete ule lui Muico: ,Toute
cte ve(i ceie iugndu-vu, su ciede( cu ve( luu i voi li vouo. Si
de pe uceustu putem cunoute cum cu nu iuste ult luciu mui de
lolos i mui cuviincios dect u ne iugu, mpieunu cu to(ii, su ceiem
de lu Dumnezeu uutoiiu i su uleigum lu milostiviieu lui. De um
(ineu ucest slut i uceustu nvu(utuiu, ce ne du Domnul i su-l
lucem cnd ne ncungiuiu ntmpluiile i nevoile cele muii, o ct
uutoiiu i ctu mngiuie um luu de lu nemusuiutu milu lui
Dumnezeu.
Dumnezeu iuste tutu de obte ul tutuioi. Pie to( ne iubete cu
pie nite udevuiu(i lii ui lui i nu poute iubdu milostiviieu lui ceu
iubitouie de oumeni su ne ullum puiuieu n ticuloii i n nevoi,
ce numui uteuptu iuguciuneu noustiu; iu uminte su uuzu glusuiile
noustie; stu puiuieu cu uieclile declise, pentiu cu su ne usculte,
ndutu ce vom cliemu numele lui cel slnt.
Duiu ce voiu su zic de nesim(iieu ceu muie u oumeniloi ucestui
veuc? To(i putimesc, to(i sunt n scibe, to(i suspinu supt ugul
155 uidanii
cel gieu ul nevoei. Duiu iuste cinevu su zicu, mpieunu cu Duvid:
,Cutiu Domnul, cnd m-um necuit um stigut? Suu zice cinevu,
vieodutu, lui Dumnezeu, ntiu supuiuiile lui: miluiute-mu, Doumne,
i mu uscultu?
Noi poltim su ne uute Dumnezeu i su ne lucu milu lui'de
u-l iugu.
Duiu cine iuste mpuiutul ucelu, suu cine iuste stupnitoiiul
ucelu, cuiele su mpui(u milu noiodului suu, suu su uuieze pie
suppuii lui de duiile cele giele, lui' de u-l iugu i lui'de u-i dovedi
nevoiu loi? Suu, su zic mui bine, cuiele iuste tutul ucelu ce du
pine lecioiiloi lui, lui' de u-i ceie? Si uceiu ce nu luce un mpuiut
cu noiodul suu i un tutu ce lecioiii lui, luiu de iuguciune, v < i >
e( su o lucu Dumnezeu cu noi, netiebnicii, din voin(u su, luiu de
u ne iugu lui? ,Suiuc tiulu uu uit sulletul mieu, zice Domnul
lu 2S de cupete ule lui Siiul. Nu poute iubdu Dumnezeu nici cu
un miloc pie ucei ce sunt lipsi(i, ticulo, nenoioci( i upoi su
nul(u i stuu ngnlu( ntiu ule sule i nu voi su se uiute cum cu
uu tiebuin(u.
Si cine socoti(i su lie uceteu? Noi suntem, cu to(ii, cuiii
putimim uttu scibe nesuleiite i stum n cumpunu su peiim de
nevoi, de nenoiociii i cu toute ucestiu nu ne smeiim nuinteu lui
Dumnezeu, nu ne plecum ceibiceu de tiuliiu ceu multu ce uvem,
nu uleigum cu suspinuii i cu luciumi su ceiem uutoiiu de lu
Dumnezeu.
Si cum duiu su vu mntui noiodul, cum su scutuie uceustu
ticulousu de (uiu suicinu ceu gieu u ieleloi ce o supuiu? Noi
socotim numui cu puteieu noustiu i cu n(elepciuneu noustiu,
cuie iuste nebunie nuinteu lui Dumnezeu, su cliveinisim noiodul
i su-l upuium de iele? Duiu n zudui tiudim. Cu zice Hiistos:
,Fui'de mine nu ve(i puteu luce nimic. Si Duvid iuiu, lu Psulm
126: ,De nu vu puzi Domnul cetuteu, n deeit o puzesc puzitoiii.
Insu mie mi su puie cum cu mul(i (din cei ce uscultu) pot su
iuspunzu lu cte um zis pnu ucum, cu noi i mult ne iugum lui
Dumnezeu, cnd ne vin scibele i nevoile i cudem lu milu lui,
156 Anrim lvircanu|
duiu nu vedem nici o mntuiie, nici suntem nciedin(u(i cum cu
uung iuguciunile noustie lu ceiiu, mucui cu uceustu nu o ciez su
o lucu nimeni.
Iui su vu spuiu ce uu iuspuns Tiveiiu clesuiul unui tnui, cuiele
pentiu multele lui iuutu(i su ullu lu nclisouie i su cuzniiu ticulosul
multu vieme n legutuii, cu loume, cu sete, ntiu ntuneiecul
pucuiiei. Si, de vieme ce cunoteu cu nu iuste pentiu dnsul nici
o nudede de mntuiie, uu ceiut de lu mpuiutul, cu muie
iuguminte, su poiunceuscu su-i deu mouite, pentiu cu su se
mntuiuscu din cuznile ce putimiiu, cuiuiu i-uu zis Tiveiie: ,Tu
ncu n-ui ullut lui nuinteu ocliloi miei i-mi ceii o luceie de bine
cu uceustu?
Si de vieme ce un vinovut n-uie ndiuzneulu nuinteu mpuiutu-
lui celui pumntesc, mucui su-i ceuiu mouite, duiu noi, cu suntem
vinovu(i nuinteu u tot puteinicului mpuiutului Dumnezeu i
ncuicu(i de giele pucute, cum poltim su usculte Dumnezeu
iuguciuneu noustiu i su deu bunutu(ile ce ceiem? Ceti( lu S9 de
cupete, lu Isuiu, su n(elege( piicinu pentiu ce iuguciunile noustie
nu ullu uscultuie lu uieclile lui Dumnezeu. Zice pioiocul: uu nu
poute mnu Domnului u mntui? Au ngieuit-uu uiecliu lui cu su
nu usculte? Ce socoti( zice cum cu nu poute pieuputeinicu
mnu lui Dumnezeu, su vu mntuiuscu din nevoile voustie? Au
douiu socoti(i cu uie ustupute uieclile lui i nu uscultu iuguciuneu
voustiu? Bu nu iuste uu; ci pentiu pucutele voustie (zice) uu
ntois lu(u lui de lu voi, cu su nu vu miluiuscu. Pucutele voustie
cele multe sunt uceliu ce opiesc milu lui i uceliu nu lusu
iuguciunile voustie su uungu nuinteu scuunului dumnezeetii
lui muiiii. Cuci minile voustie (zice) pnguiite-s cu snge; buzele
voustie giuesc luidelege; limbu voustiu stinbutute cugetu; piciou-
iele voustie uleuigu pie culeu iuutu(ii; nimeni nu giuiute diept,
nimeni nu vu su lucu udecutu udevuiutu.
Si, cum duiu, su vu usculte Dumnezeu? Cum su vu mntuiuscu
din nevoile voustie? Si cum, zice( mui bine, cum ndelung iubdu,
157 uidanii
cum nguduiute i cum poute suleii i nu ne culundu pie to(, cu
pie sodomleni? (Sluvu, ndelungii iubduiii tule, Doumne, sluvu (ie).
Viu, lilosolul, meigiu odutu pie muie cu coiubiiu i eiu
mpieunu cu el, nite oumeni iui. Si, upucndu-i luitunu muie,
eiu su piuiu. Iui oumenii cei iui uu nceput u su iugu dumnezeiloi
loi, su-i mntuiuscu din nevoe. Iui lilosolul le-uu zis: iogu-vu,
tuce(, su nu vu piiceupu cuie cumvu dumnezeii cu sunte( uici, cu
udevuiut vu vu culundu. Asemene zic i eu cutiu pucutoii ce su
iougu, cu mui bine iuste su tucu, dect cu buzele loi cele spuicute,
su uducu iuguciuni, cutiu Dumnezeu lu nevoile loi, cu n loc de u
ullu mntuiie, poute su piuiu desuviit pentiu pucutele loi.
Su cuvine nti su lusum iuututeu, uluiile, stimbutu(ile,
uiciuneu, viubu, zuvistiiu i utunce su ne iugum, pentiu cuci
utunce vom ullu uscultutouie uieclile lui Dumnezeu. Cu zice
slntul Iounn Zlutoust: ,Cnd din buze cuiute iuse iuguciuneu,
utunce uunge lu nemomitu uiecliu stupnului. Cnd noi suntem
cuiu(, utunce uunge i iuguciuneu noustiu lu ceiiu. Insu uluiu de
uceustu tiebuiute i ultu, pentiu cu su ne mntuim de nevoile
noustie, cu milocul iuguciunii. Su cuvine, cu piecum iuste iuututeu
i ntmpluieu de obte, su lie i iuguciuneu de obte. To(i su ne
iugum, to( su ceiem uutoiiu, piecum uu lucut i upostolii ustuzi
n coiubie, de uu stiigut to(i cu o guiu i cu o inimu: ,Doumne,
mntuiute-ne cu peiim. Iuiu nu unul su se iouge i ultul nici su
gndeuscu; unul su plngu i ultul su izu; unul su se ntiisteze i
ultul su se bucuie. Pentiu cuci utunce udevuiut, Dumnezeu nu ne
uscultu.
Zice Hiistos lu Mutlei, n 18 cupete, cu: ,De su voi tocmi doi
dintiu voi pie pumnt de tot luciul cuiele ui ceie, li-vu loi, de lu
tutul mieu cel din ceiiuii. Deci duiu, cnd doi, uni(i, su voi iugu,
ctigu milu; cu ct mui vitos voi ctigu, cnd tot noiodul i
toutu mul(imeu, cu un glus i cu o guiu i cu o inimu, voi ceie de
lu Dumnezeu uutoiiu.
158 Anrim lvircanu|
Pentiu uceustu vu poltesc, le(ii miei, uu su vu iugu(, puiuieu
i to(i deodutu. Si mui vitos ntiu uceste viemi ce s-uu nmul(it
nevoile i pie to(i, mpieunu, de toute pui(ile ne-uu ncungiuiut
nenoiociiile, necuzuiile i scibele. Cu zice Duvid: ,Voiu celoi ce
su tem de el vu luce i iuguciuneu loi vu uuzi i-i vu mntui pie
dnii. Ne vu uscultu puiuieu Dumnezeu, cnd to(i cu inimu
cuiutu l vom iugu i ne vu mntui de toute piimediile i din
toute nevoile, piin iuguciunile muielui mucenic Dimitiie, ce su
piuznuiete ustuzi, u cuiuiu iuguciuni su puzeuscu pie nul(utul
domnul nostiu i toutu cinstitu boeiime i tot noiodul cietinesc.
Amin.
INVA|ATURA LA NOEMVRIE 8, IN ZIOA SABORULUI
SFIN|ILOR INCERI
,Socoti( su nu obidi( pie vieunul dintiu uceti mici. Mutlei 18.
Nu su cuvine cinsteu i luudu numui oumeniloi celoi muii i
bogu(, cu sunt viednici ucestui dui i cei mici i smeii(. Cu mucui
cu cei muii stiulucesc cu luinele cele de mult pie( i cei mici n-uu
cu ce su- ucopeie tiupul; cei muii su odilnesc pe uteinutuii
moi i liumouse i cei mici su culcu pe pumntul gol i pe pue;
uceiu nso(i( cu mul(ime de slugi, iui uceteu lipsi(, pustii i de
uutoiiu i de piiiuteni; uceiu ntie iuslu(uii i ntie bogu(ii i
uceteu ntie piimedii i ntie ntiistuciuni. Insu, cu toute ucestiu
muiiii despui(ite, nu su cuvine celoi mici mui pu(inicu cinste i
diugoste dect uceiu ce su cuvine celoi muii i bogu(i, nici iuste
cu dieptute celoi muii su li su ncline lumeu i pie cei mici su-i
butocoieuscu: de uceiu su se teumu i pie uceteu su-i obideuscu;
de uceiu su se iuineze i pie uceteu su-i nliunteze, pentiu cuci
mucui cu cei muii cu silu i cu puteieu iusplutesc sudulmile, iui
cei mici uu ngeii spiiinitoii n ceiiu de pedepsesc pie cei ce-i
obidesc.
CUPRINS
159 uidanii
Diept uceiu i domnul nostiu Iisus Hiistos poiuncete tutuioi
n Fvangnc|ia de ustuzi, su se puzeuscu, su nu socoteuscu pie unii
cu uceteu butocuiu noiociiii i necuiu(ii ule lumii. ,Socoti(i, zice,
su nu obidi( pie vieunul dintiu uceti mici. Si piicinu iuste, pentiu
ce uceteu uttu su iubesc de Dumnezeu cu uu cu dnii ngeii
cuiii puiuieu vud lu(u lui Dumnezeu, n ceiiuii, dintiu cuie cuvnt
evunglelicesc luom piicinu ustuzi su uiutum nuinteu diugostei
voustie muiiiile ucestoi mici, ce zice Fvangnc|ia, pentiu cu su
piiceupu cei ce ndiuznesc de-i obidesc, ct pucutuesc de gieu i
ce iuspuns voi su deu.
Si lusnd lu ul(i n(elep(i i nvu(u(i su piuznuiuscu piecum su
cude suboiul leiici(iloi ngeii, ce piuznuiute ustuzi beseiicu lui
Dumnezeu, eu mu voiu nevoi su-i veselesc cu uceustu voibu ce
voiu su luc, de vu luminu milu lui Dumnezeu, pie vieunul din
pucutoi su vie lu pocuin(u, de vieme ce su luce muie bucuiie n
ceiiu, pentiu un pucutos ce su vu cui: ci su uscultu( cu diugoste,
de polti(i su vu lolosi(i.
De douo leliuii de mici su ullu n lume i pie douo leliuii de
mici su obicinuesc de obte oumenii, de-i obidesc: cei dinti sunt
suiucii i ceu de u douo sunt pieo(ii. Pentiu cei suiuci, zice
n(elepciuneu lui Siiul lu 13 cupete: ,Scibu e lu cel bogut,
suiucul. Si dumnezeescul Iucov, liutele Domnului, lu Posluniiu
lui, lu ul doileu cup zice: ,Iuiu voi u( necistit pie suiuc. Si pentiu
pieo( mituiisete obiciuiul cel de obte i mui vitos ucelu ul
locului ucestuiu, ntiu cuie pieo(ii sunt cei mui necinsti(i i mui
obidi(i. Insu uceteu, pie cuiii lumeu i socotete mici i pioti,
nu sunt mici, ci sunt u unii viednicii i u unii muiiii: cu poci zice
pentiu dnii, piin iostul upostolului, cum cu pentiu uceteu nu
iuste viednicu lumeu. Cei suiuci sunt uttu de muii ct iuste nsu
Hiistos de muie, de vieme ce pie uceteu nu-i numete slugi, nici
piiiuteni, ci-i numete n Fvangnc|ic liu( zicnd cu: ,Ce u( lucut
unuiu dintiu uceti liu( mui mici ui miei, mie u( lucut. Si pieo(ii
iuiu, uttu sunt lui'de usemnuie, cu dupu Dumnezeu nu su ullu
160 Anrim lvircanu|
nici n ceiiu nici pie pumnt, nimeni cuiele su poutu su lie
usemeneu cu ei: cu Dumnezeu sunt, mui mici dect el i cu oumenii
sunt mui muii dect ei. Nu sunt, liiete, ngeii, iui pentiu duiul
ce uu sunt mui muii dect ngeiii. Diept uceiu zice i dumnezeescul
Eliem Siiiunul, lu cuvntul cel dintiu ce luce pentiu pieo(ie:
,Pieusluvitu minune iuste pieotul i puteie nespusu: de cei su
utinge, cu ngeiii petiece i cu Dumnezeu uie muie umestecuie.
Si pentiu cu su cunoute(i cu luciul i cu ispitu miiiile ucestoi
mici, udecu u pieo(iloi, ce-i butocoiete lumeu, luu( seumu, iogu-
vu, cu socoteulu ntieugu i vede( puteieu ceu muie ce uu i n
ceiiu i pie pumnt, pie lngu oumeni i pie lngu Dumnezeu.
Cnd domnul nostiu Iisus Hiistos uu eitut pucutele slubunogului
uceluiu ce l-uu lost udus nuinteu lui, su-l tumuduiuscu, ti(i ce uu
zis cuituiuiii i luiiseii, ce eiu ucolo de lu(u: ,Cine poute eitu
pucutele, luiu numui singui Dumnezeu? Unul ce poute su iuite
pucutele oumeniloi cu udevuiut, uu Dumnezeu iuste, uu puteie
dumnezeiuscu uie n sine. Deci duiu de o luc uceustu pieo(ii n
toute zilele cu pucutoii i uu uttu puteie su iuite pucutele, piecum
cu to(ii o ciedem, pute( su zice( cum cu uceti mici nu sunt ul(i
dumnezei n lume?
Ascultu(i i ultu, mui muie. De u( vedeu, uici de lu(u, de o
puite mul(ime de uiupi negii cuiii su lie iuni( de viumu cu iune
de mouite i legu(i cu lun(uii tuii i de ultu puite un om puteinic
i su le zicu: su li( slobozi, su lie tumuduite iunele voustie, su
lugu din tiupuiile voustie uceu negieulu ce vu ntunecu i, zicnd
uu, de u( vedeu su cuzu din minile i din piciouiele uceloi ticulo
legutuiile, su iume ndutu sunuto de iune i su se pielucu n
ulbiciune uceu negieulu ntunecutu ntieb, ouie ce u( puteu zice
pentiu ucel om? Cum v-ui puieu puteiiu lui? Eu sunt nciedin(ut
cum cu u( zice i u( muituiisi cum cu ucel om iuste pieste to(
oumenii, cum cu iuste om pogoit din ceiiu, cum cu iuste ult
Dumnezeu i om.
161 uidanii
Acumu duiu socoti( cum cu ucest om iuste unul din cei mici, ce
nu-i bugu lumeu n seumu. Aiupi negii sunt ticuloii de pucuto
pie cuiii pucutul i luce mui ntunecu(i dect diucii; uceteu sunt
to(i iuni(i pentiu cuci de cte oii pucutuesc, de utteu oii su
tipuiete n sulletul loi iune de mouite. Sunt legu(i cu lun(uii
giele pentiu cuci pucutul i luce iobi diuvolului. Aici vine micul
ucelu netiebnicul pieot i cu un cuvnt ul lui, cu un: ,Eitute su-(
lie pucutele, luce lu sulletele pucutoiloi mui sluvite luciuii dect
uceliu ce u( uuzit mui sus; dezleugu legutuiile pucuteloi, vindecu
iunele, i cuiu(ete de tinu pucutului, i mntuiute din minile
diuvolului, i piietenete cu Dumnezeu, i luce de petiec cu ngeiii.
Acumu duiu i ucest mic, cum vu su puie? Socoti( su uibu pie
pumnt pie ultul mui tuie dect el? Duiu ce zic: pie pumnt, nici
n ceiiu, uluiu din Dumnezeu, nu uie micul ucestu usemeneu lui
n puteie. Si voiu dovedi-o. Luu( seumu pentiu omul ucelu ce
zice n slntu Fvangnc|ic, cu su pogoiiiu din Ieiusulim lu Ieiilon
i uu cuzut n tlluii; su lie lost cu noi, cietin i diept n ciedin(u
mi su puie cu-l vuz mui moit de iune, su zucu pie pumnt i su
ceuiu uutoiiu de lu to( su se ntiisteze i su plngu, nu uttu
pentiu viu(u, ce iupuneu, ct pentiu sullet, cuie pentiu multele
lui pucute stu n nevoe su-l piuizu.
Vie ucum, uici, mpuiu(ii cei muii i puteinicii pumntului, su
vedem de uu uttu puteie su mntuiuscu sulletul ucelui ticulos,
din nevoiu vecinicii moi(ii. Duiu ce zic: mpuiu(ii i puteinicii?
Vie ngeiii iuiului, leiuvimii cei cu ocli mul(i, seiulimii cei cte
cu 6 uiepi, scuunele, domniile i toute cetele ngeieti, su vedem
de le vu uunge pnu nti-uttu puteiiu. Lusu su iu mpieunu cu ei,
nti-uutoiiu toute cetele slin(iloi, su uleige mucinicii, su nuvuleuscu
upostolii, su giubeuscu cuvioii, diep(ii, pioiocii, putiiuiii, su se
pogouie mpieunu cu ei nsui pieucuiutu stupnu, Muicu lui
Dumnezeu, mpuiuteusu ngeiiloi i u oumeniloi, ce vu su puie?
Socoti(i cu vu puteu toutu ceutu uceustu ceieuscu i to( slin(ii su
11 Antim Iviieunul. Didulii
162 Anrim lvircanu|
dezlege din legutuiu pucuteloi, ce-l tiug n iud, sulletul ucelui ce
zuceu mui moit? De o vu zice cinevu uceustu (cu vu puteu), ucelu
nu ciede diept, uuzumntuiile slintei noustie ciedin(u, nici iuste
din tuimu lui Hiistos, de vieme ce nu (ine uceiu ce zice Hiistos
pentiu uceustu lu Fvangnc|ic. Ingeiii tot su miloceuscu, slin(ii su
se iouge, diep(ii su se cuceie, Muicu lui Dumnezeu su miloceuscu
pentiu cu su iu, ticulosul ucelu de pucutos, dezleguie pucuteloi
lui, iui su-l dezlege de pucute, cu puteiiu loi nu pot nici unul din
slin(i.
Si piicinu iuste pentiu cuci puteiiu u legu i u dezlegu nu o uu
leiici(ii, n ceiiu, ci o uu pieo(ii, oumenii, pie pumnt. Acumu
(duiu) uceiu ce n ceiiu nu o pot luce toute cetele slin(iloi, vede(i
cum o suviute pie pumnt unul dintiu uceti mici. Lusu su se
pogouie i uici, dupu ntmpluie, un pieot ouiecuiele i su vuzu
pie cel ce zuceu pie cule mui moit, cuiele ceie uutoiiu i mntuiie
sulleteuscu; lusu su vuzu luciumile, su vuzu suspinuiile, su se uite
voin(ei i, blugoslovind cu mnu uceiu ce nu piiimesc cei muii su
o suiute cu evluvie, lusu su zicu numui: te sloboz de toute pucutele
tule. Su vede( stieine, nliicoute i pieusluvite, ndutu su
mntuiute sulletul ucelu din nevoiu vecinicii munci, su dezleugu
legutuiile pucuteloi, lug diucii, su bucuiu leiici(ii ngeii i uciiu
dumnezeiuscu dieptute, ce (ineu goulu subiiu iusplutiiii o pune
iuiu n teucu i toutu su mblnzete.
Nu iuste, diept uceiu, luciu nlu(iut cu nici n ceiiu nu iuste
nimeni, uluiu din Dumnezeu su uibu uttu puteie, uttu stupniie,
ctu uu pie pumnt uceti mici, uceti pieo(i(.
Iuiu su vede(i i ultu, luciu mui minunut ucestoi mici. Au, iumus
toutu zidiieu uimitu cnd Iisus ul lui Nuvi uu poiuncit souielui su
steu pie cei, nemicut, pnu vu biiui pie viumuii lui; duiu cu ct
mui vitos socoti(i cu s-ui minunu cnd ucestu Iisus ui zice
souielui, nu su steu nemicut pie ceiiu, ci su se pogouie din ceiiu
pie pumnt. Adevuiut, nliicout luciu ui li ucestu, iui nu iuste
163 uidanii
nimicu ntiu usemenuie cu uceiu ce luce pieotul n toute zilele, n
slntul uituvnic. El nu poiuncete souielui cestui ce su vede, ce
pune supt dutoiie cu cuvintele lui i cu iuguciuneu lui, pie souiele
cel de tuinu ul dieptu(ii, pie nsu unul nuscut liiul lui Dumnezeu,
su se pogouie din ceiiu i supt ntmpluiile pinii i u vinului su
se lucu iuiu uitvu vie pentiu eituciuneu pucuteloi noustie. Si
uceustu nu odutu suu de douo oii, ce peste tot unul, n toute zile,
cnd el vu vieu i n ce loc vu polti. Si nu iuste uceustu o puteie
de cuie su minuneuzu i ngeiii? Pie Mellisedec l numete,
muiele Puvel, usemeneu cu Fiiul lui Dumnezeu, lu ul 7 cup cutiu
oviei, pentiu cuci uduceu pine i vin uitvu lui Dumnezeu, cuiele
eiu nclipuiie dumnezeetiloi tuini.
Si noi cum vom numi cu neviednicie pe pieo(ii notiii cuiii n
toute zilele uduc, nu nclipuiiile, ci udevuiul, nu umbiele, ci ucelu
tiup i snge u mntuitoiiului nostiu, Dumnezeu. Cu ct mui
vitos dect Mellisedec iuste ucestu usemene cu liiul lui
Dumnezeu? Cu udevuiut, nu poute ullu minteu gnduii, nici limbu
cuvinte, pentiu cu su vudeuscu muiiiile ucestoi mici.
Si cu ucestiu toute, ce cinste le luce lumeu? Au su zic mui cliui,
cuie obide n-uu de lu oumeni, de lu cietini i de lu liii loi cei
dulovniceti? ,Cu tot sulletul tuu teme-te de Domnul (poiun-
cete Slntul Dul lu ul 7 cup u lui Siiul) i pe pieo(ii luudu. Si
iuiu: ,Teme-te de Domnul i sluvete pe pieotul. Si iuste cinevu
su o lucu uceustu? Iuste cinevu su uibu cuceiie cutiu pieo(, su-i
cinsteuscu, su-i sluveuscu?
In legiu vecle uttu de muie socotiiu necinsteu pieo(iloi ct
nsu Dumnezeu uu dut poiuncu, piecum sciie lu u Doou lege, n
17 cupete, cu de vu ndiuzni cinevu, cu seme(ie su necinsteuscu
pe pieot i su nu usculte poiuncu lui, omul ucelu su se deu moi(ii.
Acumu duiu u ctu osndu socoti( cu sunt viednici cei ce
ndiuznesc, cu uttu seme(ie, de luc necinste pieo(iloi, u slintei
beseiicii noustie, cuiii coviesc i n dui i n viednicie i n
164 Anrim lvircanu|
puteie, pe pieo(ii legii vecli.
Pentiu muiele Antonie sciie n viu(u dumnezeescul Atlunusie
cum cu mucui cu eiu uttu de muie i vestit ntiu bunutu(i, cu su
cutiemuiu de el diucii i liuiule pustiiului i su suppuneu, iui cnd
vieu ntmpinu vieun pieot plecu genunclele nuinteu lui i nu
su sculu de lu pumnt pnu nu-i suiutu nti mnu i su iu de lu el
blugoslovenie. Si ucum nu Antonii, nu slin(i, ci oumeni netiebnici
i pucutoi, nu numui su piiimeuscu su suiute mnu de pieot, ce
poinesc usupiu loi cu uttu seme(ie limbiloi cele slobode, de-i
doenesc, de-i nliunteuzu i-i necinstesc. Si iuste uceustu ciedin(u
dumnezeiuscu, suu luptu cietineuscu?
Mi su puie cu uuz pie mul(i de-m duu iuspuns cum cu pieo(ii
nu sunt cu pieo(ii ucei viemi. Aceiu, zic, eiu cu lupte bune, uceteu
sunt niuutu(u(; uceiu eiu cuciuinici i uceteu lenei. Aceiu eiu
postnici, uceteu sunt be(ivi; uceiu eiu lui'de iuutute i uceteu
vicleni. Aceiu eiu to(i dul i uceteu to(i tiup i pentiu uceiu cu
dieptute su i necinstesc de lume (tiebue duiu su nu uvem pieo(ie
nicidecum, ci su lim cu dobitoucele cele necuvntutouie).
Insu eu voi zice cum cu cu udevuiut bunu piicinu iuste uceustu
i uu su lie. Numui nti voiu zice i eu, cu slntu Scriprurd,
lietecuiuiu: ,Cine te-uu pus pie tine boiuiin i udecutoiiu pieste
noi? Si iuiui mpieunu cu mine zice slntul Puvel: ,Tu cine eti
celu ce udeci pie slugu stieinu? Si lu ul 2 cup cutiu eviei, zice:
,Si gndeti, o, oume, celu ce udeci pie ceiu ce cu ucestiu luc i
lucnd ucestiu cu tu vei scupu de udecutu lui Dumnezeu? Cine
uu dut volniciiu uceustu miieniloi, su nliunteze pe pieo(, su iu
seumu petiecuniiu loi su vicleneuscu lu luptele loi? Nu eiu mpuiut
i mpuiut cietin muiele Constundin? Iui cnd i-uu spus
pentiu un pieot, cum su petiece viu(u ieu i pieucuiveuscu n-uu
viut su-i ceice, nici su-i iscodeuscu viu(u i luptu lui ci, cu un
iubitoiiu de Hiistos, ce eiu uu zis: de u vedeu cu oclii miei pe
pieotul su lucu pucutul, l-u ucopeii cu cubuni(u meu. Si iuiu, lu
suboiul cel dinti de lu Nicleu, uducnd ouiecuiii o sciisouie
165 uidanii
mpotiivu unoi pieo( i episcopi, n-uu viut leiicitul nici cum su o
ceteuscu, ci ndutu uu iupt-o i uu bugut-o nsu n loc, de uu uis
i uu zis i uceste cuvinte viednice de pomeniie: su nu deu
Dumnezeu su udec eu vieodutu pe pieo(ii lui Dumnezeu.
Deci ucum uceiu ce n-uu lucut un mpuiut uttu de muie i
uttu de slnt, cum ndiuznete su o lucu un om de ind, un om
pucutos, nenoiocit i neviednic?
A doou iuspunz: uceste gieule, ce zice(i cu uu pieo(ii, ouie
din copiluiie le-uu uvut, uu le-uu ctigut dupu ce uu luut pieo(iile?
De le-uu uvut din copiluiie, vinu nu iuste u loi, ci iuste u miieniloi,
cu n-uu viut su-i cieuscu cu liicu lui Dumnezeu, cu nvu(utuii
lolositouie i cu pildu loi ceu bunu. Iui de le-uu ctigut pie uimu,
iuiu de lu miieni le-uu luut i de lu dnii uu nvu(ut iuututeu, cu
ei n-uu nuscut pieo(, ci miieni. Si pentiu ce nu cleveti( nivu pie
voi i vu nliuntu( cu u( dut piicinu ieu? Ce necinsti(i pe pieo(
cuiii, de s-uu lucut ucenici iui, s-uu lucut pentiu cuci uu uvut pie
voi dusculi iui? Insu eu mu voiu uni cu gndul vostiu i ucestiu ce
zice(i pentiu pieo( zic i eu cu iuste uu. Insu su uscultu( o pildu.
Evdoxiiu, mpuiuteusu lui Aicudie, uu lost n(eles cum cu
noiodul de lu Cuzu nu petiec cietinete, de vieme ci cei mui
mul(i su nclinu idoliloi. Si ziceu mpuiutului i-l ndemnu su lucu
n tot clipul su-i suppue supt cietinutute, pentiu cu su nu su
necinsteuscu mpuiu(iiu i numele lui Hiistos i ul ciedin(ii. Iui
mpuiutul Aicudie i-uu iuspuns: o tiu eu uceustu de mult, cum cu
ucel noiod pleucu mui mult lu nclinuciuneu idoliloi, duiu ce voiu
su luc? Su cuvine su mu luc cum cu nu-mi iuste n tiie i su-i lus su
tiuiuscu cum voi vieu, pentiu cuci uie muie ctig mpuiu(iiu
noustiu din duiile loi.
Acum duiu, dinti-ucest iuspuns iuu i eu piicinu cu su ustup
guiile miieniloi uceloiu cuiii, cu uttu ndiuzneulu iscodesc, cu
tot denudinsul luptele loi, pieo(iloi. Ce zice( voi, ivnitoiii, cum
cu pieo(ii sunt iui i pucutuesc. Adevuiut, eu nsu zic cu pucutuesc.
Numui uceteu ce voi li socoti( pucuto, uceteu sunt cei ce vu
166 Anrim lvircanu|
duu blugoslovenii. Aceteu sunt cei ce vu slin(esc. Aceteu sunt
cei ce vu nusc de u dou ouiu n buiu slntului botez. Aceteu vu
pecetluesc cu duiul Dulului. Aceteu spuig zupisul pucuteloi
voustie. Aceteu vu mpiietenesc cu Dumnezeu. Aceteu vu luc
puitui cu tiupul i cu sngele Domnului. Aceteu sunt ce vu
lolosesc cu iuguciunile loi, lu boulele voustie, lu nevoile voustie,
n viu(u, lu mouite i dupu mouite.
Si nu cuutu(i lu uttu ctig i bunutu(i ce vu luc, lu utteu
duiuii, lu utteu luceii de bine ce vu mpuit, numui vu uitu(i cu
uttu pizmu i cu uttu mnie lu gieulele ce uu cu nite oumeni
ce pouitu tiup i vie(uesc n lume. Duiu pe cine vutumu pieotul,
de gieute, uu de luce cevu neplucut? Si de nu vutumu pie nimeni,
ci mui vitos luce lolos noiodului lui Dumnezeu i beseiicii, pentiu
ce vu ndemnu( pentiu un iuu, cuiele nu vu luce pugubu, su obidi(
i su necinsti( cu bine ce vu du uttu lolos? Duiu ce voiu su zic?
Ruututeu ceu multu u lumii oibete oclii u lietecuiuiu i nu lusu
su se uite lu pucutul cel muie ce luce, cnd necinstete unul dintiu
uceti mici.
Insu zice cliui muiele Zlutoust, lu ul suptespiuzeceleu voibu
ce luce Fvangnc|ia lui Mutlei: ,Cei ce (in locul lui Hiistos sunt
pieo(ii i cel ce cinstete pe pieotul lui Hiistos, pe Hiistos
cinstete; iui cel ce sudue pe pieot, pie nsui Domnul nostiu
sudue i necinstete; cu Hiistos pe pieo( uu lusut n locul lui
ispiuvnici n beseiicu su (i de vieme ce un boiui nu poute suleii
su-i necinsteuscu cinevu pe ispiuvnicul suu, cuiele l vu lusu lu
niscui cuse u lui), duiu Hiistos cum vu puteu suleii?
Si lu ceu de upoi, ce dui socoti( cu voi luu unii cu uceiu i n
uceustu viu(u i n ceiulultu? N-u( cetit vieodutu n slntu Scriprurd
ce s-uu ntmplut lui Noe cnd uu buut i s-uu mbutut? S-uu
dezbiucut de tot n cusu su i doimiiu i uu vuzut liiu-suu Hum
goliciuneu lui i, n loc de u-l ucopeii cu pie un tutu, uu eit uluiu
i l-uu giuit de iuu cutiu liu(ii lui. Iuiu uceiu, cu nite n(elep(i i
cuciuinici uu meis de uu ucopeiit goliciuneu tutului loi, lui'de u-
167 uidanii
i ntouice le(ele loi, su-l vuzu. Si dintiu uceustu, ce uu uimut? ,Si
su tiezvi (zice Scriprura) Noe din vin i cunoscu cte i lucu lui
lecioiul lui cel mui tnui i zice: blestemut Hum, lecioiul, slugu
vu li liu(iloi lui, de vieme ce mi-uu lucut uceustu Hum i m-uu
giuit de iuu n lume. Su lie blestemut i el i copii lui i uveiile
lui; stupniie su nu iu, n viu(u lui, ci su se lucu slugu suppusu
liu(iloi lui. Attu uu zis butinul Noe i pnu ustuzi i n veci vu
li, puiuieu, blestemut neumul lui Hum.
Si uceustu socoti(i, le(ii miei iubi(, cu su vu ntmplu i lu cei
ce obidesc pie unul dintiu ceti mici. Iui iubitoiii de Dumnezeu
i cietinii su se puzeuscu de clevetiieu ceu pieo(euscu, pentiu cu
su ctige blugosloveniiu lui Sim i u lui Iuletl, cuie iugum su vu
duiuiuscu milostivul Dumnezeu i n uceustu lume i n ceu viitouie.
Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA IN 26 A LUNII OCTOMVRIE.
ASUPRA CUTREMURULUI SI A MARELUI MUCENIC DIMITRIE
IZVORATORIULUI DE MIR
,Si iutu cutiemui muie se lucu n muie, ct su ucopeiiiu coiubiiu
de vuluii.
Piecum un tutu din ceti pumnteti, liind din sine bun i diept,
uie liieuscu diugoste u iubi pie to( lecioiii lui, tot nti-o potiivu i
u-i cinsti tot ntocmu i u le mpui(i uveiiu i bunutu(ile lui, tot
nti-un clip, nednd unuiu mui mult i ultuiu mui pu(in, suu su
iubeuscu pie cel dinti mui vitos dect pie cel de pie uimu, luiu
numui cnd nsu lecioiul su vu luce mui uscultutoiiu, suu mui
neuscultutoiiu poiunciloi tutne-suu; i uu cu ucest miloc, poute
li el piicinu u nmul(i diugosteu tutne-suu usupiu lui, suu u o
mpu(inu, piecum pentiu uscultuieu uceustu i neuscultuieu ni-o
nsemneuzu n pildu Mutlei evunglelistul, zicnd, cum cu un om
uveu doi lecioii i unuiu i ziceu su lucu voiu lui i su luguduiu,
CUPRINS
168 Anrim lvircanu|
iuiu nu o luceu; i celuilult i ziceu, i el nu su luguduiu i luceu.
Au iuste de bun i de diept tutul tutuioi, Dumnezeu, ct toute
zidiiile, cu nite luceii ule lui le-uu nuscut i bunututeu o luce
ntocmu, lu toute, dupu viedniciiu u lietecuiuiu.
Diept uceiu vu su cinstiuscu pie ngeii, cu pe nite zidiii mui
upioupe i luiu de tiupuii, ce stiulucesc cu nemuiiieu, vu su
cinsteuscu pie oumeni cu pie nite clipuii ule sule, vu su cinsteuscu
cele nensulle(ite, udecu ceiiul i pumntul i toute cte-s pie
dnsul.
Si iuste cinsteu ceu mui uleusu lu ucesteu toute ndoitu: cinsteu
ceu dinti uu lost lu veniieu ceu dinti pie pumnt u lui Hiistos,
iuiu u doou cinste cu su lie lu nliicoutu u doou veniieu lui. Deci
cu veniieu lui ceu dinti uu sluvit pie ngeii, cuci uu nviednicit
pie Cuviiil u li slugu nti lu tuinu puituiii de giiu, iui celiululte
mul(imi de ngeii lu nuteieu lui ceu slntu, din pieucuiutu
Feciouiu, luudnd pie Dumnezeu i zicnd: ,Sluvu Dumnezeului
celui din nul(ime i pie pumnt puce.
Pie oumeni ncu i-uu cinstit cu diugosteu, piecum zice pieun(e-
leptul Puvel, lu S cupete cutiu iomuni, cu: ,Viumu liind, ne-um
mpucut cu Dumnezeu, piin mouiteu liului lui, cu mult mui vitos
liind mpucu(i ne vom mntui ntiu viu(u lui. Aideieu i celiululte
toute le-uu cinstit Dumnezeu, cu toute su le uducu supt un cup n
domnul nostiu Iisus, piecum zice iuiui Puvel, lu cupul cel dinti
cutiu eleseni, udecu: ,Aiutndu-ne nouo tuinu voii sule dupu bunu
pluceiiu su, cuie uu pus mui nuinte ntiu dnsul, spie ispiuvniciiu
pliniiii viemiloi, cu toute su le udune supt un cup, ntiu Hiistos,
cele din ceiiu i cele de pie pumnt, ntiu dnsul. Si iuiui unu
cte unu le-uu cinstit cu ouiecuie podoubu ce le-uu dut; vuzdulul
le-uu cinstit cu pogoiieu ngeiiloi i u Dulului Slnt, cu uu tiecut
piinti-nsul; upele cele dulci le-uu cinstit cu slntul botez;
pumntul l-uu cinstit cu cutiemuiul, cu declideieu moiminteloi
i cu nviiuieu moi(iloi. Uimu, diept uceiu, su cinsteuscu i muieu
ceu suiutu; i uu cinstit-o cu tuibuiuieu cutiemuiului.
169 uidanii
,Si iutu, cutiemui muie su lucu n muie. Pentiu cutiemui spun
lilozolii eliniloi cum su se lie lucut din umestecuieu stiliiloi, zicnd
unii nti-un clip, ul(ii nti-ult clip, lietecuiele dupu puteiiu su,
sco(nd nsu de lu miloc pie Dumnezeu, cuiele iuste piicinu ceu
dinti. Ci noi, ucum, de uceustu dutu, vom lusu nti-o puite cele
ce uu zis Anuxugoiu, Aiistotel, Dimociit i Anuxument i vom
ciede mui vitos pie dumnezeul lilosol, pie Duvid, cuiele zice:
,Celu ce cuutu pie pumnt i-l luce de su cutiemuiu i, ntoicndu-
i lu(u, su voi tuibuiu.
Diept uceiu, socotind i noi u li piicinu ceu dinti u cutiemuiului
Dumnezeu, uvem su zicem lu uceustu voibu 3 luciuii: nti, pentiu
ce su se lucu cutiemuiul n muie; u doou, pentiu ce su douimu
Hiistos n coiubie; u tieiu pentiu ce su luse pie ucenici su se
tuibuie.
Si zicem lu ceu dinti. Muiile Dumnezeu, n S|dnra Scriprurd,
ndoit su zice u li n luciuie: spie cliveinisiieu neumului omenescu,
ceitnd i miluind. Ceitnd nsemneuzu lu Isuiu 9 cupete, unde
spune uigiiu lui Dumnezeu ceu multu usupiu lui Isiuil, zicnd:
,Si uu luut Domnul de lu Isiuil cupul i coudu, muie i mic, nti-
o zi. Si, miluind, iuiu lu Isuiu muituiisete lui Dumnezeu, nsu
Isiuil zicnd: ,Bine te voiu cuvntu, Doumne, cuci te-ui uigisit usupiu
meu i ui ntois mniiu tu i m-ui miluit pie mine. Pentiu uigiiu
lui Dumnezeu zice i pioiocul Duvid: ,Tineiii loi i-uu mncut
locul i letele loi neulite eiu; pieo(ii loi de subie uu cuzut i
vuduvele loi nu s-uu tnguit. Iui pentiu milu lui Dumnezeu zice
lu Psulomul 68: ,Ascultu-mu, Doumne, cu e bunu milu lu, i dupu
mul(imeu nduiuiiloi tule, cuutu usupiu meu.
Si, de vieme ce um zis cu Dumnezeu iuste ndoit n luciuie,
spie cliveinisiieu oumeniloi, umndouo cu n(elepciune le
lucieuzu. Iui ncu zic i uceustu cum cu, de demult, Dumnezeu
mui mult su uiutu ceicetutoiiu i ceitu lumeu cu uimele stiliiloi,
udecu cu locul, cu vuzdulul, cu upu i cu pumntul ucestu, cuiele
este muicu tutuioi oumeniloi.
170 Anrim lvircanu|
Cu upu uu ceitut pe viemeu lui Noe, cnd uu lucut potopul i
uu necut tot tiupul, de lu om pnu lu dobitoc, piecum zice Moisi
lu ul 7 cup. Cu locul uu ceitut pie sodomiteni n zilele lui Aviuum,
uizndu-le cetu(ile loi, piecum zice lu cuiteu Fuceiii, lu 19 cupete.
Cu pumntul uu ceitut pe viemeu lui Moisi, pie Coie i pie Dutlun
i pie Aviion, pie cuiii, ciupnd pmntul, i-uu ngli(it i pie to(
c( eiu cu dnii, piecum zice lu cuiteu Numeieloi. Cu vuzdulul
uu ceitut pie luiuon cel vitos lu ceibice, cu piin silu vntului de
lu Austiu l-uu necut n Muieu Roie, cu toutu culuiimeu lui, piecum
zice lu 14 cupete, lu Eiie.
Diept uceiu, de demult eiu Dumnezeu mui mult Dumnezeul
iusplutiiiloi, iui ucum iuste ul milii i ul nduiuiii; i pentiu uceiu
lucieuzu cu uceliu stilii, cu su uiute milu lui ceu bogutu: upu,
piin botez, pentiu cu su nece pucutele; locul piin limbile cele de
loc, lu pogoiieu Slntului Dul usupiu cupeteloi slin(iloi upostoli;
pmntul piin slntu nuteieu lui din leciouiu, n peteiu i piin
umbletul i piin mouiteu ceu de pie ciuce i piin ngiopuciune i
piin nviiuieu din moi(i; vzdulul, piin nul(uieu lu ceiiu.
Aceste ndoite luciuii vind su le uiute ustuzi, luce cutiemuiul
cel muie ce povestiute Mutlei evunglelistul zicnd: ,Si iutu
cutiemui muie su lucu n muie, cu cutiemuiul su deu pu(inu
ceituie, cu cum ui li uiutut cu uceustu cum cu ucestu nsu uu lost
i de demult, cuiele ceitu piin stilii i cu ceituieu su uiute milu
lui. Cu zice: ,Atunce ceitu vntuiile i muieu i su lucu linite
muie. In muie luce cutiemuiul, pentiu cu su cunouscu to(i cum
cu u lui iuste muieu i el uu lucut-o pie dnsu: ,Si uscutul mnile
lui l-uu zidit. Si ncu, su nu gndeuscu lumeu cum cu numui pie
pmnt su ocolete puteiiu lui Hiistos Dumnezeului nostiu, ce
n toutu zidiieu, neocolit lucieuzu puteieu lui, cu u unui stupn:
,Tu stupneti puteiiu muiii i tuibuiuieu vuluiiloi ei tu o
imblnzeti.
A doou, pentiu ce su douimu n coiubie, zice Mutlei, cum cu
Hiistos doimiiu, iui Muico zice: ,Si el eiu lu cimu, doimind pie
171 uidanii
cuputiu. Si ouie pentiu ce, doimind, su se lucu cutiemuiul? 3
luciuii socotesc cu uimu su se lucu, de ui li lost deteptut: nti
uimu su nu se lucu cutiemui; u doou, de ui li lost deteptut uimu
cu de ui li nceput pu(in ouiece cutiemuiul, ndutu l-ui li ncetut,
cu de nu l-ui li ncetut ndutu ui li zis cei ce eiu de lu(u, cum cu nu
poute; u tieiu, cu de ui li lost deteptut, nu l-ui li iugut ucenicii i
su-i zicu: ,Doumne, mntuiute-ne pie noi, cu peiim.
Iui inc su mui zic i ultu, cu douiu s-ui cuveni. Domnul nostiu
Hiistos, cu un Dumnezeu udevuiut, iuste mui nuinte cunoscutoiiu
i cunoteu mpu(inuieu ciedin(ii ce uveu upostolii; i pentiu
uceustu uu doimit i s-uu depuitut su se lucu cutiemuiul, pentiu
cu su se uiute mpu(inuieu ciedin(ii loi, cu su-i ceite pu(inel i su-
i nliunteze. Cuci de ui li ciezut deplin su cuveniiu su nu zicu
cuvintele ce uu zis, nici su se teumu, ci su socoteuscu cum cu
Domnul nostiu i cnd douime mintuiute, dupu ceu desuviit
putiuieu dumnezeiiii lui; i su cuveniiu su zic: de vieme ce Domnul
iuste cu noi, ce iuu poute su ni su ntmple Cu zice leiicitul Puvel,
lu 10 cupete cutiu iomuni: cu tot oiicuiele vu cliemu numele
Domnului, su vu mntui, necum su-l uibu nuinteu ocliloi pie
Hiistos, ci numui uvnd ciedin(u cuiutu i cliemnd pieucinstit
numele lui su mntuiute de nevoi. Duiu ei, cu-l uveu i cu luciul
i cu numele?
Deci pentiu uceiu Domnul nostiu uu nliuntut neciedin(u loi
i diept uceiu le-uu uiutut de lu(u boulu loi ceu sulleteuscu, udecu
pu(inicu loi ciedin(u, cu uceu pu(inu nliuntuie, zicndu-le: ,Ce
sunte(i liicoi, pu(in ciedincioiloi? Apoi, sculndu-se, uu ceitut
vntul i muieu.
Socoti(, iubi(ii miei, de vede( puituie de giiu vindecutouie u
doltoiului celui ceiesc, doltoiul cel desuviit. Inti cuiu(ete
iunele de cuineu ceu putiedu, upoi pune eibuiile cele vindecu-
touie. Nu voiu lenevi u zice cum cu de n-ui li tumuduit neciedin(u,
n-ui li ncetut cutiemuiul i su lucu linite. Si uceustu tuinu uscunsu
i ucopeiitu o socotesc i de pe ulte minuni ce uu lucut domnul
172 Anrim lvircanu|
nostiu Hiistos, cu i slubunogului; cu i-uu zis nti: ,Cuteuzu liiule,
iuitu-(i-su pucutele. Au scos i de lu el nti putieuneu pucuteloi,
upoi i zice: ,Scoulu, iu-(i putul tuu i meigi n cusu tu.
Su nu vu puiu luciu de minune cuci um zis pentiu upostoli
cum cu nu uu uvut pu(inu ciedin(u, cuci uceu liicu ce uveu ei le
dovedete ciedin(u, piecum i cnd uu ntiut n coiubie, cutiu
Vitlsuidu, unde s-uu i temut noupteu, cu-l vede pie Hiistos cu o
nulucu i s-uu spuimntut i pentiu ce zice Muico evunglelistul
cu nu n(eleseiu din pini, cuci eiu inimu loi mpietiitu. Si uici
iuiu uu: liicu i cuvintele ce ziceu cutiu Hiistos uiutu neciedin(u
loi. ,Deteuptu-te zice cu ne necum. Iuiu Hiistos le zice:
,Ce sunte(i liicoi, pu(in ciedincioiloi.
Ouie ce socoti(i iubi(ii miei, pute( duiu zice cum cu uceste
cuvinte slinte su lie lost goule, numui douniciouse? Bu. Ce numui
cuvintele ucestiu usemunu eibuiiloi celoi umuiu ce duu doltoiii
cei ule, cuiele lu gust sunt umuiu i o(uiouse, iui upoi uu luciuie
puteinicu u tiuge veninul i llegmele i su cuiu(e tiupul de toute
iuutu(ile i su miloceuscu sunutute. Au eiu cuvintele
blugoslovitului Iisus, cuvinte de sunutute i de viu(u, mucui cu
eiu i pu(in umuiu, piecum zice leiicitul Petiu: ,Doumne, cutiu
cine vom meige? Cuvintele vie(ii de veuc ui. Aceste cuvinte sunt
nciedin(ute cum cu uu iudicut neciedin(u de lu ucenici i cum uu
uuzit neciedin(u, uu ceitut vntuiile i muieu i su lucu linite
muie.
Stuu pu(in de mu mii de uceustu. Ouie pentiu ce su ceite Hiistos
stiliile cele nensulle(ite i nesim(itouie: muieu i vntul? Nu
socotesc su lie ceitut Hiistos stiliile, ci pie diucii uceiu cuiii din
depuituieu lui Dumnezeu lucieuzu unile cu ucestiu, spie ispitu
noustiu. Si de pe ce mu nciedin(ez cum su lie uu? De pe cuvintele
evunglelistului Muico, cu uu zis vntului: tuci, cuvnt cuiele eiu
obicinuit Hiistos su-l zicu lu diuci, piecum uu zis n Cupeinuum
lu omul cel ce uveu dul necuiut i lu omul ce uu udus pie liiu-suu
i uveu dul mut i suid, piecum spune Mutlei cu tot cu ucel
cuvnt: tuci, uu ceitut vntuiile i muieu.
173 uidanii
A 3 ntiebuciune, pentiu ce su luse pie ucenici su se tuibuie.
Din ceput, Iisus Hiistos, Dumnezeul nostiu, cuiele s-uu lucut
om, pie slin(ii lui ucenici i cu cuvinte i cu lupte i nvu(u su
petieucu n stiimtoiime, n scibe i n ispite, pentiu cu su le
uiute cum cu uceustu iuste culeu ceu udevuiutu, cu nti el, din
ceputul vie(ii lui uu putimit goune, scibe i ispite, pnu lu mouite.
Diept uceiu, le ziceu i loi: ,Vu voi du i pie voi n scibe i vu voi
ucide pie voi i ve(i li ui( de toute limbile pentiu numele mieu.
Su se tuibuie i-uu lusut i su vie n nevoi, pentiu cu su lucu
minuneu muie i cu minuneu su-i mntuiuscu din pu(inu ciedin(u.
Si udevuiut, pentiu cuci piicinu minunii iuste muie i numui
lui Dumnezeu su cuvine. Cu n-uu lucut minuneu cu toiugul, cu
iobul lui Dumnezeu Moisi, n Muieu Roie, suu cu coocul, cu
Elisei cu cliemuieu lui Ilie, de uu tiecut Ioidunul, suu cu clivo-
tul, cu Iisus liiul lui Nuvi, de uu stutut upele lui Ioidun de-o puite
i de ultu puite, ce numui cu poiuncu i cu ceituie, cu un stupn
slugii lui. Zise muiii i vntuiiloi: tuci i ndutu uu ncetut. Si
uttu i-uu plecut pie ucenici minuneu uceustu, ct su temuiu. Zice
Muico: ,Fiicu muie i ziceu ntie dnii: ouie, cine iuste ucestu,
cu i vntul i muieu uscultu pie dnsul?
Iuiu stuu de mu minunez, cum putu li uceustu, de s-uu ntmplut
ustuzi su piuznuim 2 cutiemuii de-o dutu: unul ce s-uu lucut n
muie din depuituieu lui Dumnezeu, de diuci, pentiu cu su se
ndepuiteze pu(inu ciedin(u u uceniciloi, ul doileu cutiemui ce s-
uu lucut pie pumnt, din sulbuticiiu i ciuzimeu inimiloi lui
Dioclitiun i Muximiun, puiecliu diucului, pentiu cu su se
udeveieze ciedin(u ceu multu u slntului, muielui mucenic Di-
mitiie, u cuiuiu pieznuim cinstitu pomeniie. Cu utt cutiemui uu
lucut i utteu vuluii sulbutece uu poinit usupiu blugoslovitei
coiubiei lui Dimitiie ct siliiu su ntie ntiu cele mui din luuntiu
ule leiicitului suu sullet, su-l culunde, netiind tuibu(ii uceiu de
oumeni, cu nite liuie sulbutece, cum cu Dimitiie nu eiu coiubie
deuitu, ci uveu cutuig bun i coiubiiui viednic i vetiile iscusite
i cimuci louite nvu(ut.
174 Anrim lvircanu|
Cutuigul eiu cinstitu ciuce, ntiu cuieu se luudu cu iuste puiuieu
tuie i nou i poute su iubde vntuiile Dulului Slnt, ntiu inimu
lui; cuci i du uttu ndiuzneulu leiicitul Puvel, dupu cum sciie lu 6
cupete cutiu guluteni: ,Mie su nu-mi lie u mu luudu, luiu numui n
ciuceu domnului nostiu Iisus Hiistos.Iui mui vitos cuvntul
domnului Iisus, ce zice n slntu Fvangnc|ic: ,Si cine nu vu luu
ciuceu su i su vie dupu mine nu iuste mie destoinic. Iui
coiubiiuiul iuste tiut de to( cum cu ultul nu eiu numui nsu
Hiistos, louite nvu(ut intiu culutoiiiu cetu(ii cei ceieti, cuci de
ucolo iuste; i moiiu lui iuste ceiiul, piecum zice lu Ioun n 18
cupele: ,Impuiu(iiu meu nu iuste din lumeu uceustu; i lu ul 6
cup: ,Eu sunt pineu ceu vie, cuieu s-uu pogoit din ceiiu.
Acestu nsu eiu ntiu udncul sulletului lui Dimitiie, lucuitoiiu
i cnd l vedeu pu(in cu su nliicou, i ziceu: ,Dimitiie, tu eti
ouiu meu i louite bine te cunosc, cu uimezi dupu mine; nu te
teme, cu nu te vu iupi nimeni din mnu meu. Si-( voiu du (ie viu(u
vecinicu i ucoleu unde voi su putiunzu tiupul tuu cu suli(ele, eu
sunt: lovituiile tule le voiu piimi eu i nu te voiu lusu su uibi
duieii. Aleuigu cuind, cu ui vieme bunu. Eu um umplut vetiilu
ciedin(ii tule cei cuiute, cu dulul mieu cel slnt. Dimitiie lu-te
puitu moi(ii mele, cu te voiu luce puitui i nvieiii mele; cu
dulul lui Dumnezeu petieci n putemi, pentiu uceustu liiul lui
Dumnezeu eti. Nu voiu lusu su uibi dulul iobiei spie liicu, ci-(i
voiu du dulul moteniiei lieti, cuiele su muituiiseuscu cum cu
eti liiul lui Dumnezeu i, cu un liiu ul lui Dumnezeu, vei li i
moteun lui i moteun mpieunu cu mine, iubitul tuu Hiistos.
Fiiul mieu, Dimitiie, vezi ciuceu? In inimu tu um nlipt-o. Pie
ciuceu uceustu doimu somnul putemii, u moi(ii, cuieu uu milocit
viu(u u toutei lumi; ce m-uu deteptut milu pieuputeinicului
Dumnezeu, cu nviiuieu, pentiu multu diugoste ce um cutiu tine
i cutiu toutu lumeu.
Fuitunele ucestiu i cumplite vuluiile voiu ncetu i pie tine te
voiu iupi din milocul loi. Ce vino dupu mine, cu um ntois cimu
din puiteu ceu slobodu u deuituciunii, spie liumose(ele cele
175 uidanii
nemuiitouie ule mpuiu(iei mele. Vino, piin mouiteu lui, n viu(u
ceu vecinicu, su mu vezi i su te veseleti.
Diept uceiu i noi, smeii(ii iobii tui, muie mucenice Dimitiie,
te iugum, de vieme ce nti-uttu cinste te-ui nviednicit Dum-
nezeu, cu su te luci liiul lui i slntu lui dieuptu su te iu i su te
sue ntiu mpuiu(iiu lui, cu su te iusle( cu leiici(ii ngeii, cuvntul
tuu i iuguciuneu tu poute mult. Diept uceiu udu-(i uminte i de
noi, cuiii ne tuibuium n luitunu ceu muie u viumuiloi i n
vuluiile deuituciuniloi celoi lumeti i de douime Dumnezeu,
udecu de su luce cu celu ce douime, i nu vu vieu su ne usculte, tu
ui multu ndiuzneulu ce-l deteuptu i te iougu lui tu, cel viednic,
pentiu noi, cei neviednici; tu, cel iubit u lui Dumnezeu, pentiu
noi, cei ui(i, pentiu neuscultuieu i nesupuneieu poiunciloi lui;
tu, cel desuviit piiiuten u lui Dumnezeu, pentiu noi, viumuii,
pentiu pucut.
Su nceteze luitunu i su ulineze vuluiile, cu iuste dutoi su lucu
voiu tu. Si lu uceustu osteneulu cu su ne uduni n coiubiiu tu, ceu
blugoslovitu, cnd vu iuspunde piemilostivul stupin su stum de
lu(u, n ziou ceu dulce u iusplutiiii, cu dinpieunu su binecuvn-
tum pieuluudut numele Tutului i ul Fiiului i ul Dulului Slnt, n
veci. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA IN DUMINECA FLORILOR
,Bine e cuvntut cel ce vine n numele Domnului; Osunnu ntiu
cei de sus.
Astuzi ne povestete Mutlei evunglelistul istoiiiu zilei ucestui
slnt piuznic, ntiu cuie uu ntiut domnul nostiu Iisus n Ieiusulim,
nti-ucestu clip zicnd: ,Veni Iisus din Vitluniu lu muntele
Musliniloi i uu tiimis doi din ucenicii lui, zicndu-le loi: Meige(i
n sutul cuiele iuste nuinteu voustiu, i numuidect ve( gusi o
usinu legutu i mnzul cu iu; dezlegndu-o, o uduce(i. Si de vu
CUPRINS
176 Anrim lvircanu|
zice vouo cinevu cevu, ve( zice cu ucestiu Domnului tiebuesc i
numui dect le vu tiimite pie iule.
Si ucestiu toute uu lost cu su se plineuscu ce s-uu giuit piin
pioiocul ce zice: Spune( letei Sionului, iutu mpuiutul tuu vine lu
tine blnd i uznd pie usinu i pie mnz, liiul cei de supt ug.
Ci noi, cum, de uceustu dutu, vom lusu cuvintele evunglelistului
nti-o puite i vom zice numui pentiu cuvintele pioiocului cuiele
zice: ,Iutu mpuiutul tuu vine, blnd. Si nu numui singui ucest
pioioc, ci toutu ceutu pioioceuscu, cu un glus muituiisesc pie
domnul Hiistos u li mpuiut i pentiu uceustu piicinu i zic Mesiiu
(udecu mpuiut, miiuit).
Iui poute su zicu cinevu pentiu Hiistos, cum cu ctu vieme uu
lost pie pumnt, ce luciu de muiiie mpuiuteuscu uu uiutut? Suu
ce pollulu uu lucut? Unde-i sunt cui(ele? Unde-i iuste scuunul?
Unde-i sunt gloutele i slugile cele mpuiuteti? Unde-i iuste stemu
i podoubele i celiululte luciuii ce su cuvin mpuiu(iloi? Adevuiut,
nici unele de ucestiu n-uu uvut, cuci mpuiu(iu lui Hiistos, nevuzutu
i nepieceputu, iuste vecinicu i nemututu, iuste nebiiuitu i lui'de
mouite, iuste ceieuscu i sulleteuscu, iui nu pumnteuscu i
tiupeuscu, piecum nsu uu zis nuinteu lui Pilut: ,Impuiu(iiu meu
nu iuste din lumeu uceustu.
Diept uceiu, dusculul i mpuiutul ucest ceiesc toutu luciuieu
Fvangnc|ici uu numit-o u li mpuiu(iu ceiiuiiloi udecu ucele ce
sunt sciise n slntu Fvangnc|ic sunt ceieti i dumnezeeti, cu ne
ndiepteuzu pie noi pie culeu ceu dieuptu ce meige lu mpuiu(iiu
ceiiului i cu dul ceiesc ne ntuiete, nvu(ndu-ne cu petiecem
viu(u ceieuscu, pentiu cu su ctigum i lucuuiile ei su ne lucem
desuviit, dumnezeeti i ceieti. Si de vieme, duiu, ce iuste
uu, cu cuviin(u uu numit domnul Hiistos Fvangnc|ia su cu numele
mpuiu(iei ceiiului, pentiu cu nimic nu iuste nti-nsu ultu, luiu
numui luciu ceiesc i dumnezeesc.
177 uidanii
Diept uceiu, pie mpuiutul ucestu cu cu degetul ni-l uiutu ustuzi
Zuluiiu pioiocul zicnd: ,Iutu mpuiutul tuu vine lu tine blnd,
pie cuie mpuiut vuzndu-l luiiseii, de zuvistie iuptiiu usupiu
lui. Iui piuncii cei mici, liind poini(i de Dulul Slnt, cu glusuii de
veselie l muiiiu, zicnd;Bine e cuvntut cel ce vine n numele
Domnului; Osunnu ntiu cei de sus, cuie cuvinte su n(eleg:
Mntuiute-ne, diept uceiu, pie noi, celu ce ui venit din nul(ime.
Multe i ulese luciuii tiebuesc u le suvii mpuiu(ii cei buni i
viednici; iui mui vitos uu dutoiie su puzeuscu pie noiodul suu
de uimele i de stiicuciunile viumuiloi, cuie luciu i dutoiie
domnul Hiistos louite din destul l-uu suviit. Cuci noi, liind
ocoli( de S viumu, nebiiui(, cuiii stuu de-u puiuieu mpotiivu i
ne uduceu lu muie i nevindecutu stiicuciune, cu pieuputeiniciiu
dumnezeiiii, i-uu biiuit i i-uu omoit. Cuie viumu sunt uceteu?
Pucutul, mouiteu, iudul, diuvolul i tiupul.
Pucutul, piin vuisuieu pieuscumpului suu snge l-uu stins i
nu poute nimic su ne stiice de nu ne vu li stiupnind vieo iuutute.
Mouiteu, cuieu s-uu nuscut din pucut, piecum zice leiicitul Puvel:
,Piinti-un om uu ntiut pucutul n lume i, piin pucut, mouiteu,
cu un viumu nemilostiv ce iuste usupiu noustiu, cu mouiteu lui
uu omoit-o. Iudul, cuiele iuste plutu ceu desuviit u pucutului,
piin pogoiieu lui nti-nsul l-uu deuitut i l-uu sluimut. Pie
diuvolul, cu pie un nceputoi tutuioi pucuteloi i muncitoiiu su-
lleteteloi noustie, l-uu legut i l-uu mbeznut ntiu piupustiile
cele mui udnci ule iudului. Tiupul piin putemile sule i piin
iustigniieu ceu de pe ciuce de putemi l-uu domolit i l-uu cuiu(it.
Si, cum cu ne-uu mntuit domnul Hiistos de uceti S viumu
nemilostivi, ce um zis, putem su ne nciedin(um i din muituiiile
slintei Scripruri. Cu nti, pentiu pucut, Mileu pioiocul zice:
,Lepudu-vu toute stimbutu(ile noustie i vu uiuncu toute pucutele
noustie ntiu udncul muiii. Aceteu sunt egliptenii cei sulleteti
cuiii, gonind pie liii lui Isiuil, luiu necu(i i omoi(i n Muieu
Roie (udecu ntiu sngele lui Hiistos).
12 Antim Iviieunul. Didulii
178 Anrim lvircanu|
Pentiu mouite zice upostolul Puvel, lu cuiteu ceu dinti cutie
coiintleni, n 1S cupete: ,In viemeu ceu nouo (udecu lu viemeu
nvieiii cei de obte u tiupuiiloi) viumuu mouite su vu stiicu i
dinti-uceiu zi nuinte nu vu mui uveu loc ntiu oumeni.
Pentiu iud tot ucestui upostol luminut uiutu, giuind: ,Nimicu
pugubitoiiu nu iuste uceloiu cuiii sunt ntiu Hiistos Iisus, cuiii
nu dupe tiup, ci dupe sullet umblu.
Pentiu diuvolul nsu Domnul zice lu Ioun, n 12 cupete: ,Acum
iuste udecutu lumii; ucum mui muiele lumii ucetiiu su vu lepudu
uluiu.
Pentiu putimu tiupului, puteiiu ciucii minunut ne puzete, pie
cuie omul nostiu cel vecliu s-uu iustignit, dupu cum zice lu
imleni, n 6 cupete: ,Cu su se stiice tiupul, udecu tuiiiu i puteiiu
pucutului, cu de ucum su nu mui sluim pucutului.
Cu piin mouiteu lui, tutuioi ciedincioiloi li s-uu dut bunutute,
cu cuie, piin dulul lui ntuiindu-su omul cel din luuntiu, pie omul
cel dinnuluiu i vecliu su-l iustigneuscu, mpieunu cu gieulele i
poltele sule i su mbiuce pie omul cel nou, cuiele iuste ntiu
slin(iiu i dieptuteu udevuiului.
Iuiu de vei polti u cunoute liieu i nuiuvuiile ucestui mpuiut,
evunglelistul (tlcuind cuvintele pioiocului) le-uu sciis, zicnd:
,Vine (ie blnd. Oumenii poltesc pie mpuiu( u-i vedeu nul(ut
ntiu tiulie i su poiunceuscu cu puteie i cu giouzu muie. Iui
piecum giuiute Solomon: ,Milu i udevuiul iuste puzu mpuiutului
i cu dieptuteu su ntuiete scuunul lui. Aceustu iuste duiu, luudu
ceu muie u mpuiutului nostiu.
Bine uu giuit de dnsul Zuluiiiu, zicnd: ,Vine (ie blnd. Blnd
zic, iui nu giouznic i nliicout; cu n-uu venit su iudice oti, suu
su uiunce duii pieste noioude, suu su-i ngieuiuze cu luciuii muii
i giele, nici cu su iu bunutu( pumnteti, celu ce duiuiute podoube
ceieti. Ci uu venit ,(ie blnd, udecu spie ocui, spie necuzuii,
spie butocuii, spie scuipuii i spie butui u iubdu; cu tiupul suu,
dupu cum zice Isuiu: ,L-uu dut celoi ce-l buteu i obiuzul suu
179 uidanii
scuiputoiiloi. Si ncu uttu uu lost blnde(ele mpuiutului ucestuiu
i utteu bunutu(i ne-uu udus nouo piinti-nsu, cuci vind cu su
ceuiu upostolul cevu de lu oumeni, cu denudinsul i uiu pie dnii,
pie blnde(ele lui Hiisios zicnd: uiu-vu pie voi, liu(iloi, pie
blnde(ele lui Hiistos.
Si de vieme ce to( uimeuzu mpuiutului i uscultu de dnsul,
cuci su nu ne ndieptum i noi viu(u noustiu spie blnde(ele ucestui
mpiut? Ce (inem n pieptuiile noustie mniiu liuiuloi celoi
sulbutice i poltu izbndiiii, limbu uspidei, guiu uipiloi, cu cuie
toutu ziou clevetim, butocoiim, ocuim, nuium i ne poltim
unul ultuiu iuul i pugubu.
Dupu uceiu pomenete evunglelistul u li suviit ucenicii
poiuncu Domnuluui i u li udus usinu, mpieunu cu mnzul ei.
Iuiu n-uu lipsit uceiu cuiii stiigu i ziceu: ce luce(, dezlegnd
mnzul? Cuie cuvinte nu s-uu sciis n deui( de Muico
evunglelistul, cu cu ucestiu uu viut su nsemneze cum cu niciodutu
de ucum nu voi lipsi uceiu cuiii voi stu mpotiivu upostoliloi, cu
cuvinte giele i mpotiivu celoi ce voi uimu loi i tutuioi celoi ce
ui vieu su petieucu ntiu Hiistos cu dieptute i su se nevoiuscu u
ntouice i u nvu(u pie noiod, spie bunutu(i. Cu uu iuste sciis
mpotiivu binelui, iuu i mpotiivu vie(ii, mouite; uu i mpotiivu
dieptului, cel pucutos.
Dupu uceiu, Domnul, uznd pie usinu, meigeu n Ieiusulim i
toutu cetuteu, poinindu-su de diugoste, su bucuiu de o ntiuie
leiicitu cu uceustu i cu iumuii de linic i de muslin l-uu ntmpi-
nut, cu uceliu piopoveduind nu numui biiuin(u, ce i milu lui. Si
cei ce eiu upiini de dumnezeiuscu diugoste, uteineu pie cule
vemintele sule, cuie leliu de cinste i de ntmpinuie nu ullum
nicuiii su lie lucut, nici unui mpuiut biiuitoiiu. Iui ucest leliu de
cinste de pie uimu, sulletete, o duu lui Hiistos, cuiii, pie omul
cel vecliu lepudndu-l, obiciuiuiile cele vecli, pentiu muiiieu iui
Hiistos u le lepudu, su nevoesc; cuie luciu, mucui cu i nti-ultu
vieme, iui mui vitos cnd iuste viemeu pocuin(ii, tiebuiute u-l
180 Anrim lvircanu|
luce, cu, iustignind pucutul ntiu Hiistos, mpieunu cu dnsul
nviind ntiu noiieu vie(ii su umblum.
Diept uceiu, de poltim su lucem uceustu cinste i ntimpinuie
Domnului, cietinete, tiebue su lepudum mniiu, su scuipum
pizmu, su stingem poltu izbndiiii, su gonim de lu noi guiu ceu
vicleunu i buzele cele lulitouie, su lepudum de lu noi. Si de um
luut cuivu, cevu, cu stimbul, su-l dum nupoi, u cui iuste. Si de
suntem nso(i(i cu vieo so(ie ouiecuie, netiemnicu i ndemnu-
touie spie luciuii iele i de uceiu su ne lipsim. Cuci toute ucestiu
sunt legutuiile diuvolului; cu de nu vom luce uceustu ucumu, cnd
uvem utteu pilde nuinteu ocliloi notii i cnd ne ndeumnu
uttu invu(utuiu biseiiceuscu i ncu tocmu i mouiteu, ciuceu,
piiounele, suli(u, butuile, scuipuiile, ocuile, legutuiile, ncu i
sngele cel vuisut u lui Hiistos nu ne voi ntouice spie pocuin(u,
duiu lu locul cnd ne vom mui ntouice?
Si de vom vieu u piuznui, cu diugoste, putimu i nviiuieu
Domnului i de poltim u piiimi destoinicete pie Domnul cel ce
vine spie mntuiieu noustiu, tiebue su lepudum vemintele omului
celui vecliu, udecu su zdiobim i su sluimum obiceuiuiile i
poltele noustie cele vecli i uu i vom luce ntimpinuie piiimitu
i cinstitu. Si mpieunu cu piuncii cei mici, cuiii sunt lui'de iuutute,
su stiigum din inimu umilitu, cu bucuiie sulleteuscu i cu cuceiie:
,Bine e cuvntut cel ce vine ntiu numele Domnului; Osunnu ntiu
cei de sus.
CUVANT DE INVA|ATURA ASUPRA OMULUI MORT
Nu plnge(, cu n-uu muiit, ci douime. Au uu zis Fiiul lui
Dumnezeu, cnd uu vuzut mouitu n put pie lutu lui Iuii, mui
muiele Sinugogului. Si uu zic i eu cutiu n(elep(iiu voustiu,
blugoslovi(iloi uscultutoii i cutiu dumneutu (cuiutele) i cutiu
CUPRINS
181 uidanii
celiululte iubite iudenii, cuiii cu tnguiii i cu luciumi vu ntiistu(i
mpieunu, pentiu uceustu de bun neum i de cinstitu cocounu
cuieu s-uu odilnit n Domnul.
,Nu plnge(i, cu n-uu muiit, ci douime. Feiicitul ei sliit
iuste udoimiie, iui nu mouite. Diept uceiu nu ceie de lu voi
luciumi, nu poltete suspinuii, nu piiimete ntiistuciune, nici
plngeie. Viednici de plns sunt limbile cu n-uu ciedin(u, idovii,
cu n-uu botez, eieticii, cu sunt despui(it din biu(ele biseiicii;
pentiu cuci uceteu udevuiut moi, uceteu iuu vecinicu mouite,
piecum zice leiicitul Puvel, lu ul useleu cup, cutiu iomuni: ,Cu
cel ce uu muiit pucutului, uu muiit odutu.
Iui o cocounu cietineuscu, cu uceustu, ce s-uu nuscut n buiu
slntului botez, ce uu supt luptele ciedin(ii, ce s-uu liunit n cusu
nvu(utuiii dumnezeescului dui, ce s-uu ntemeiut cu puteieu
cinstiteloi tuini, ce eiu ngiuditu cu bunutu(i, cu luceii de bine, cu
luciuii plucute lui Dumnezeu, unu cu uceustu udevuiut, n-uu muiit,
ci douime. Au ni-o udeveieuzu nemincinousu guiu lui Hiistos lu
slntu Fvangnc|ic: ,Celu ce ciede ntiu mine nu vu muii n veci.
Si de vieme ce ciedinciosul nu mouie, iute luciu udevuiut cu
sliitul lui nu iuste mouite, ce udoimiie. O muituiisete muiele
Vusile lu cuvntul ce luce usupiu moi(ii: ,Mouiteu diep(iloi iuste
(zice) udoimiie. Si iuiu, lu molitvele Rusuliiloi: ,Cu nu iuste,
Doumne, mouite iobiloi tui, cnd eim noi din tiup i venim lu
tine, Dumnezeul nostiu, ce sclimbuie dentiu cele mui cu giiu lu
cele mui leiicite i lu cele mui vesele i lu odilnu i lu bucuiie.
Si udevuiut, ct iuste de dulce uceustu udoimiie i cu ct iuste
mui doiitu dect udoimiieu ceu liieuscu, de toute zilele. Lu
udoimiieu ceu liieuscu iumne omul lui'de sim(iie: nu vede, nu
uude, nu cunoute, su uitu pie sine, uitu pie liii lui, pie iudenii,
pie piiiuteni, iumne lipsit de toute iuslu(uiile vie(ii i de luminu
ucetii lumi.
Iui lu udoimiieu ceustu de pu uimu o, ct su bucuiu, ct su
iuslu(u i ct nviiuzu, n loc de u- piiuide luminu. I declide
182 Anrim lvircanu|
mui vitos uu ceiiului, u luminii cei udevuiute. O zice Isuiu lu ul
nouoleu cup: ,Celoi ce lucuesc n locul i umbiu moi(ii, luminu i
vu luminu pie ei. In loc de u su lipsi de iuslu(uii i de bogu(ii,
ctigu liumose(ile, cuiele pot singuie su sutuie toute poltele
lui. O udeveieuzu Duvid, lu Psulomul 16: ,Sutuiu-mu-voiu cnd
mi su vu uiutu muiiieu tu. In loc de u iumneu de cunotin(u
iudeniiloi i u piiiuteniloi, ntie stiuluciiile luminii cei
neupiopiiute, vede, n toute zilele, i pie puiin(i i pie lii i veiice
ult uu uvut doiit n lume. O muituiisete muiele Puvel cutiu
coiintleni, n 13 cupete: ,Acum cunosc din puite, iui utunceu
voiu cunoute, piecum i cunoscut sunt.
Si de vieme ce uici, dupu udoimiieu ceu liieuscu, su ntouice
iuiu omul lu osteneli, lu scibe, lu supuiuii, lu putemi, ucolo,
dupu udoimiieu ceu de pe uimu, cuie o numim noi u moi(ii, tiece
din scibu lu bucuiie, din stiicuciune ntiu nestiicuciune, din oiuul
luciumiloi lu locul veseliei, din tuibuiuieu vie(ii lu udupostiieu
ceu linu u mntuiiii, din putimile Eglipetului n pumntul cel
leiicit ul luguduin(ei, din iobiiu lumii lu mntuiieu ceiiului, din
petiecuniiu omeneuscu, n ceutu leiici(iloi ngeii. Si ce ultu
noiociie iuste mui muie, dect uceustu? Ce ultu udoimiie mui
doiitu, dect udoimiieu moi(ii?
Diept uceiu zice i Dulul Slnt lu Eclisiustul, n 7 cupete: ,Mui
bunu e ziou moi(ii, dect ziou nuteiii, cu nuteieu iuste nceputul
duieiiloi, iui mouiteu iuste nceputul vie(ii cei leiicite.
Diept uceiu zic iuiu: ,Nu plnge( cu n-uu muiit, ci douime, i
cu mine mpieunu vu zice i cel cu iostul de uui, Ioun: ,Su cuvine
lu mouite su ne bucuium, iuiu su nu plngem. Si piicinu iuste,
zice slntul: ,De vu li tnui, s-uu mntuit cuind din milocul
ieleloi, iui de vu li butin, uceiu ce i su puieu mui doiitu u li, cu
su(iu lundu-l, s-uu dus.
Si noi, de nu vuisum luciumi niciodutu, cnd iudu suu piiiu-
tenul douime, ci mui vitos linitim, tucem i ne nevoim cu su
nu-i dum vieo supuiuie, mucui cu tim cum cu udoimiieu iuste
183 uidanii
mouite tiecutouie ,sliitul u unii zile, piecum zice
dumnezeescul Zlutoust, duiu pentiu ce su le vuisum pentiu cei
moi(i? Pentiu ce su ne ntiistum de sliitul vie(ii liu(iloi notii,
ce su odilnesc n Domnul, ce su veselesc n sluvu ceieuscu, ce
lucuesc n lucuuiile celoi vii? Adevuiut, mouiteu, cu o nemilostivu
ce iuste, uu seceiut lui'de vieme pie uceustu llouie uleusu i uu
iupit pieu timpuiiu podoubu, liumuse(iu neumului lemeesc. Iui
pentiu uceustu nici luciumele, sunt cu cule, nici ntiistuieu cu
dieptute. Cu piecum iuste mui noiocit coiubiiuiiul ucelu, pie cuiele
vntul cel tuie l uduce cu giubu lu linite, dect ucelu ce cu muie
linite, lui'de vnt, culutoiete, uu mui leiicit iuste i celu ce luiu
vieme, de mouite giubnicu su mutu lu liniteu dumnezeetii leiiciii.
Zice n(eleptul Solomon: ,Sliindu-se pieste pu(in, uu plinit uni
mul(i, cu plucut eiu Domnului sulletul lui. Au stutut cu bunu
mul(emitu lui Dumnezeu i sulletul ucetii cinstite cocoune,
pentiu multu ei ciedin(u, pentiu bunutu(ile ei cele cietineti,
pentiu cuiu(eniiu ceu lui'de usemnuie, pentiu cuceiiu ceu muie,
lu cele dumnezeeti.
Diept uceiu s-uu sliit pieste pu(in, pentiu cu su ctige
ioduiile luciuiiloi ei, celoi plucute lui Dumnezeu suu, su zic mui
bine, s-uu sliit pieste pu(in, pentiu cu su ctige zilele ei i su-
lucu viu(u ei vecinicu.
O pusuie, ce su numete linix, de ce su suviete lui'de vieme
de uceiu mui mult uduoge zilele vie(ii lui, pentiu cuci mouiteu
i noiute viu(u i-i duiuiute uni mui mul(i. Deci uceustu cocounu,
de ui li muiit pentiu cu su se suvieuscu, ui li lost viednic de
plns sliitul ei, pentiu cuci s-ui li pieidut un clip minunut cu
ucestu ul duiuiiloi i ul bunutu(iloi. Duiu de vieme ce s-uu suviit
pentiu cu su tiuiuscu n veci, pentiu cu su se bucuie, mpieunu cu
ngeiii, pentiu cu su se nuscu de u dou oiu, n ceiiu, cu linixul, ce
tiebuesc luciumele? Su cuvine (zice leiicitul Puvel) ucest tiup
stiicucios su se mbiuce cu nestiicuciune i ucest muiitoiiu su se
184 Anrim lvircanu|
mbiuce cu nemuiiieu. Inceteuzu, diept uceiu, uleu, suvieuscu-
se ntiistuciuneu, cu n-uu muiit, ce douime.
Si piecum ziceu upostolii cutiu Hiistos pentiu Luzui, uu zic i
eu pentiu dnsu: ,De-uu udoimit, mntui-su-vu. Vu uuzu, luiu
de nici un piepus, muiele Dumnezeu sulletul ei cel cietinesc n
snul lui Aviuum i ul lui Isuc i ul lui Iucov, n lucuuiile celoi vii,
n coituiile celoi diep(i, unde stiulucete luminu ceu de puiuieu
u dumnezeetii lui muiiie.
Si de vieme ce ntie celiululte luceii de bine sunt lolositouie
ceieiile slintei beseiici i iuguciunile celoi ciedincio, pentiu cu
su ctige lietecuie cietin leiiciieu ceu nesclimbutu, pentiu
uceustu vu poltesc pie to(, pieuslin(i(iloi uilieiei, cuvioiloi
ieiomonui, cuceiniciloi pieo(, cinsti(iloi boiuii i pie tot noiodul
ce vu ullu( de lu(u, su zice( cu un glus i cu o inimu, to( deodutu,
Dumnezeu su o iuite i su o leiiceuscu, pentiu cu su nviedniceuscu
i eu i noi to(i (cnd vu li voiu lui Dumnezeu) su ne veselim
mpieunu ntiu mpuiu(iiu ceiiului, unde iuste viu(u lui'de mouite
i muiiieu nedescopeiitu i bucuiie stututouie i vecinicu. Amin.
INVA|ATURA CAND SA FACE PARASTAS
Un luciu peste liie vuz n S|dnra Scriprurd lu u douou cuite u
Impuiu(iloi, n 12 cupete i louite mu luce de mu minunez.
Impuiutului Duvid i-uu lost bolnuvit copiluul cel dintiu, ce uveu
din Viisuveu. Si, pentiu cuci se ullu n nevoiu moi(ii, eiu puiuieu
tiist i mlnit i nici mncu, nici beu, nici puteu nimeni su-l
mnge. Iui dupu ce uu muiit, zice S|dnra Scriprurd, ndutu s-uu
spulut i s-uu uns cu miiosuii i s-uu mbiucut n luine luminute
i, meignd n cusu Domnului, uu dut mul(emitu lui Dumnezeu.
Si eind uluiu s-uu osputut i s-uu veselit, de cuie luciu stuu de
mu mii, cum putu li uceustu? Cu pnu eiu viu i bolnuv plngeu i
su ntiistu i, dupu ce uu muiit, s-uu veselit.
CUPRINS
185 uidanii
Ruspunsul ucestu ni-l du nsu Duvid. ,Pnu eiu zice
bolnuv, mi su cuveniiu su mu mlnesc pentiu el, cuci uveum
nudede cu mi-l vu lusu Dumnezeu. Iui de vieme ce uu muiit,
nupoi nu pociu su-l mui ntoic, ci-m cuut mie u meige dupu el; i
pentiu uceiu mu bucui cu s-uu odilnit n Domnul i s-uu mntuit
de giiile lumii.
Diept uceiu zic i eu cutiu dumneutu (cutuiele) i cutiu celiu-
lulte iubite iudenii su ncetu(i ntiistuieu i su puiusi( luciumile,
de vieme ce s-uu odilnit n Domnul uceustu cinstitu cocounu ce
su pomenete ustuz. Cuci luciumile i ntiistuciunile nu duu nici
un lolos moi(iloi, nici pot su-i ntouicu din viu(u ceu vecinicu, nici
su-i scou(u din giopi. Si pentiu uceiu uu pus lege dumnezeetii
upostoli, su nu plngem pie moi(i, ci su-i pomenim lu nliicoutele
tuini i su lucem milostenii i ulte luceii de bine pentiu ei, cu
iuste plucut nuinteu lui Dumnezeu i li su luce muie lolos i uduc
multu dobndu i mntuin(u sulleteloi, piecum udeveieuzu i
slntul Dionisie Aieopuglitul lu cuvntul ce luce usupiu moi(ii.
,Ruguciunile zice ce su luc lu slintele eituvnice sunt de
lolos nu numui celoi vii, ci mui vitos i celoi moi(i.
Si pentiu uceiu i slntu beseiicu su iougu nencetut bunutu(ii
lui Dumnezeu su luse toute gieulele celui moit, pentiu neputin(u
omeneuscu i su-l odilneuscu n locul celoi vii, n snul lui Aviuum
i ul lui Isuuc i ul lui Iucov, de unde lipsete toutu duieiiu, giiu i
suspinuieu. Si su nu su uite puteiiu lui Dumnezeu pentiu multu
i nespusu u lui bunutute, spuicuciuniloi ce s-uu lucut de cel moit,
pentiu neputin(u omeneuscu, de vieme ce nu iuste nimeni cuiut
de spuicuciuni, dupu cum iuste zis.
Si de vieme ce i uceustu cinstitu cocounu ce su pomenete ustuz,
cu cuviousu slubu beseiiceuscu uu vie(uit n lume cu un om, su iougu,
piin milocul mieu, tutuioi, c(i vu ullu( de lu(u, cu ce vu li gieit
nuinteu lui Dumnezeu i nuinteu oumeniloi, su zice( to(i, cu un
glus i cu o inimu: Dumnezeu su o iuite, pentiu cu su ne nviednicim
i noi u luu uceustu eituciune, dupu petiecuniiu noustiu. Amin.
186 Anrim lvircanu|
CUVANT DE INVA|ATURA IN 2S A LUNII DECHEMVRIE.
LA NASTEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
,Cu iutu vestesc vouo bucuiie muie, cuieu vu li lu tot noiodul,
cu s-uu nuscut vouo ustuz mntuitoi, cuiele iuste Hiistos, Domnul,
n cetuteu lui Duvid.
Multu veselie sulleteuscu ne uduc nouo, celoi ciedincioi i
iubitoii de piuznuiie uceste cuvinte ule slintei Fvangnc|ii de ustuzi,
dintie cuie cuvinte udunum 2 luciuii minunute i peste liie; unu,
cu n(elegem o veste bunu, cuie din veci nu s-uu uuzit, nici su vu
mui uuzi pnu n veci i ultu, cu uuzim o bucuiie muie cuie stinge
toutu uleu, toutu ntiistuciuneu i toutu luciumu de pe lu(u
pumntului. A polti nsu uceste cuvinte su le ntinz cu o musu
deslututu nuinteu diugostei voustie i su vu luc un ospu( sulletesc,
dupu putin(u, puind n loc de bucute, cu multe leliuii de bunutu(i
diese, cuvntul cel de bunu vestiie i, n loc de buutuiu
veselitouie, su dieg n puluiul pieun(elepteloi cupeteloi voustie
cuvntul cel de muie bucuiie, pentiu cuie luciu ceiem puteie de
lu Hiistos, cuiele n(elep(ete pie cei nenvu(u(i, cu su ne lumineze
minteu i su ne deu uutoi cu su putem ndulci cu ospu(ul voibeloi
inimile i uuzuiile celoi ce voi osputu sulletete.
Dect celiululte nume, cu cuiele zice Isuiu su se numeuscu
mntuitoiiul, dect toute iuste, cel dinti, minunut; i cu cuviin(u
i su cuvine ucest nume, cu nu numu nti-un luciu, ci n toute
luptele sule minunut uu lost: minunutu zemisliieu lui, minunutu
i nuteieu, minunutu i viu(u, nvu(utuiu, mouiteu, nviiuieu,
nul(uieu lu ceiiu; minunutu uu lost i pollulu nul(uiii lui, cu
toute ntiu dnsul uu lost nouo nul(ute i minunute. Iui ce iuste
piuznuiieu noustiu, ceustu de ucumu, iuste mui minunutu dect
toute, cuiele pomenete evunglelistul zicnd: ,Si uu nuscut pie
Fiiul suu cel nti nuscut i l-uu nluut pie dnsul i l-uu pus n
iusle, pentiu cu nu uveu ei loc n cusu. Cu ce iuste mui minunut
dect u zuceu n iusle Domnul tutuioi? Si nu lu lui ult loc n
CUPRINS
187 uidanii
lume? Ce iuste mui minunut dect o muiiie cu uceustu, su lie
uiuncut lu locul dobitouceloi? Si pentiu cuci vud ngeiii pie
Domnul ceiuiiloi, uiuncut n gunoue, cntu: muiiie lui Dumnezeu,
celui din nul(ime.
Si nuteieu uceustu n-uu lost numui mntuitouie, ce i
minunutu. Cu despie o puite tiebue su ne minunum de slutul cel
minunut ul n(elep(iei lui Dumnezeu, iui de ultu puite tiebuiete
su muiim luciul cel muie ul bunutu(ii lui. Cu um ctigut ustuzi
pie udecutoiiul ceiiului i ul pumntului, cuiele, suipnd zupistul
iuutu(iloi noustie, s-uu milostivit de uu iupt i legutuiile.
Ctigut-um ustuzi pie Domnul, cuiele ugul cel vecliu ul iobiei
noustie, de pe giumuzii notii luiumndu-l, ntiistuciuneu lumii
uu veselit-o, cu sloboziieu ceu vecinicu. Ctigut-um pie mpuiutul
cel blnd cuiele, n toutu lumeu culcnd cu puii dieptu(ii ceieti,
tiiuniiu viumuului celui iuptitoiiu uu sluimut-o.
Astuzi uu stiulucit noul Adum, cuiele nu iuste lucuitoiiu ci
domn i stupn ul iuiului, pie cuiele liumose(iu pomului celui
opiit nu-l vu nulu, uipele nu-l vu vicleni, muiuieu nu-l vu umugi.
Astuzi uu iusuiit luminu ntiu ntuneiec.
Astuzi, pie ucelu de cuiele su tuibuiu ceiiul i ceiiul ceiiuiiloi,
uvndu-l lumeu, netiind l-uu ctigut.
Vuzut-uu slin(ii, stiumoii notii, minuni muii i luiu de numui:
cu Muieu Roie, deslucndu-se n douo le-uu lucut cule; locul, cu
un stlp luminndu-le noupteu, le-uu sluit; noiul, de uii(u i
zudulul zilii i-uu umbiit; ceiiul, liunu ngeieuscu le-uu dut; piutiu
ceu vitousu, pului dulce li-uu desclis; Ioidunul, cuigeiile sule
cele iepede, spie lugu li-uu ntois; ziduiile cele tuii ule viumuiloi,
de glusul timbi(eloi uu cuzut; souiele, pie ceiiu zubovind cu
culutoiiiu, uu muiit ziou pentiu izbndu. Iui minune cu uceustu
nu s-uu vuzut niciodutu, nici s-uu uuzit, cu celu ce iuste unul nuscut
celui pieunult, pie cuiele puteiile uilungleliloi cu liicu i sluesc,
u su uiutu pie sine, cu tiup, oumeniloi i tiupul cuiele l-uu luut de
lu oumeni su-l ndumnezeiuscu.
188 Anrim lvircanu|
Diept uceiu, dect iuste tuinu uceustu mntuitouie, de uttu
iuste i mui minunutu; cuie necum limbu omeneuscu poute u o
giui, ce i ngeiii, cuiii ne vestesc nouo ustuzi bucuiiiu ceu muie i
cntu muiiieu lui Dumnezeu, nu iuste cu putin(u cu su o udeveieze.
Eit-uu zice poiuncu de lu clesuiiul Avgust, su se sciie
toutu lumeu, udecu cu lietecine numele suu, lu moiiu su i lu
locul nuteiii sule su i-l spue. Diept uceiu, cu piicinu ucetii
poiunci, s-uu suit i Iosil din Culileu, din cetuteu Nuzuietului, lu
Iudeu, n cetuteu lui Duvid, cuie su cliumu Vitlleem (pentiu cu
eiu el din cusu su i din moiiu lui Duvid), su se sciie cu Muiiiu
ceu logoditu lui, muiuie, liind gieu. Iui osteneulu i gieotuteu
culutoiiei ucetiiu pie lesne o vu puteu cunoute lietecine, de vu
vieu su socoteuscu viemeu i cine uu lost cei ce culutoiiiu. Cu eiu
pie lu miezul einii, cnd pumntul i upele sunt ngle(ute de gei
i de vntuiile cele ieci; i leciouiu tnuiu i iuinousu, cuie nici
din cusu nu eiu obicinuitu u ei, i, liind upioupe de u nute,
puicede pie o cule gieu i cu unevoe cu uceustu. Si, upiopiindu-su
de Vitlleem douiu s-ui li gusit vieo cusu cuviousu, cu su nuscu
leciouiu uceustu nti-nsu, iuiu nsu iubitoiiul de suiucie, Domnul,
uu poltit nti-o couie smeiitu, cu su se nuscu.
Si lu, diept uceiu (zice evunglelistul), liind ucolo s-uu umplut
zilele ei su nuscu. Si eiu noupteu, cuie noupte eiu mui luminutu
dect souiele, ntiu cuie uu iusuiit souiele dieptu(ii. Insu eu mui
bine voiu numui ziou uceiu u li noupte ntiu cuie omul cel dinti,
Adum, uu poltit u li usemeneu lui Dumnezeu. Si noupteu uceustu,
ntie cuie uu stiulucit luminu ceu ceieuscu n lume, noul Adum, o
voiu numi zio.
Iui slntu Feciouiu uteptu, cu muie poltu ceusul ucelu ntiu
cuie, pie Dumnezeu cu un piunc, su-l iu n biu(ele sule i cu minile
sule su-l cupiinzu i cu ((ele sule su-l uplece, liind, diept uceiu,
toute nti-un linite i ntiu tuceie.
Fucndu-i noupteu culeu su umutute eit-uu uici, n luminu
uceustu u noustiu, cu un miie din cumuiu su; eit-uu, zic, nudedeu
189 uidanii
tutuioi veciloi, bucuiiiu ngeiiloi, mntuiieu neumuiiloi, sculuieu
celoi moi(i, izvoiul milii, iuducinu vie(ii. Eit-uu cuvntul Tutului,
cu tiup mbiucut, din tiupul Feciouiei; eit-uu gol, pentiu cu su
ne mbiuce pie noi, suiuc cu su ne mbogu(euscu, smeiit cu su ne
nul(e lu ceiiu, cu un piunc, cu su ne lucu pie noi desuviit i su
ne deu nouo bucuiiiu ceu vecinicu. Auzitu-s-uu, iogu-vu, vieodutu,
veste cu uceustu? Au socoti( cu su vu mui uuzi? De uduce uttu
bucuiie lu oumeni o veste bunu de ceste tiecutouie, duiu uceustu
veste cu ct mui vitos vu uduce bucuiie muie lu tot noiodul,
dupu cum uu zis ngeiul? Piecum culduiu souielui tiuge ubuiul
de pe pumnt, n sus i de ucolo su pogouiu iouo i luce pumntul
de iodete i su veselete uu i pieucuiutul sngele Feciouiei, cu
puteiiu Slntului Dul, lui' de nice o sumn(u de buibut,
zemislindu-se, s-uu lucut tiupul Domnului Hiistos cuiele, eind
lu luminu, cu celu ce iuste luminu ceu udevuiutu, minunut uu veselit
tot neumul omenesc; i nuscndu-l, l-uu lucut mui liumos dect
ui li lost nliumuse(ut cu tot leliul de bunutu(. Cu el iuste izvoiul
bunutu(iloi lui'de nici o stiicuciune u lecioiiei sule i lui'de nici o
sim(iie de duieie uu stiulucit n lume ucest slnt piunc.
Obiciui iuste, n multe pui(i, cu tot celu ce ui duce ioudu nouo
de vnzuie iuste eitut de toutu dutoiiiu vumii lui. Diept uceiu
viednic luciu uu lost su lie slntu Feciouiu mntuitu de toutu vumu
dutoiiei duieiii nuteiii sule, cu numui iu singuiu uu udus lumii
ioudu nouo. Cu toute mueiile cte uu nuscut n lume uu udus
ioduii vecli, zemislite n tinu pucutului celui stiumoesc; iui ucestu
pie cuiele l-uu nuscut slntu Feciouiu cu udevuiut iuste ioudu nouo,
cu iuste om zemislit din Dulul Slnt i numui om singui, ce i
Dumnezeu. Cu singuiu iu uu udus n lume uceustu ioudu liumousu
i pentiu uceiu uu iumus mntuitu de toutu vumu nuteiii ceu cu
duieie, piecum i de toutu stiicuciuneu lecioiiei uu imus ntieugu.
Cu cel ce venise n lume cu su lucu pie to( oumenii cuiu(i i lui'de
stiicuciune n-ui li lost nicidecum cu cuviin(u su lucu Muicii sule
stiicciune.
190 Anrim lvircanu|
Diept uceiu, ce iuste mui minunut i mui sluvit dect uceustu
nuteie? Cu su ntunecu minteu omului i nu poute u le piicepe
ucestiu, cum poute cu su nuscu leciouiu liiu? Si piin veniieu unui
dui n lume su suviete tuinu u douo duiuii: cu ziditoiiul su
nute din zidiieu su i mumu ceu nempieunutu cu buibut su
minuneuzu de iodul pntecelui suu i muiuieu su luce nceputoiiul
suu nceputouie.
Si nu tiu de ce mu voiu minunu nti? De zemisliieu ceu lui'de
sumn(u, uu cuci piin nuteieu uceustu mui mult s-uu sluvit
lecioiiiu? Si nu iuste minune de uu nuscut i uu iumus Feciouiu
cuiutu, cu uu nuscut pie celu ce iuste nceputul lecioiiei i ntiu
tot cuiut.
Cine vu puteu spune cu ce diugoste i cu ce liicu mpieunu vu
li cupiins pie ucest Fiiu ul suu, cu liind plinu de ciedin(u l cunoteu
pie ucestu u li Dumnezeu i-l cunoteu u li i Fiiul suu; su cunoteu
pie sine u li i mumu i slunicu. Diept uceiu, cu o mumu cu
diugoste l cupiindeu i-l suiutu i cu o slunicu, cu pie un Dum-
nezeu nult ubiiu cu pieucuiutele mnile sule cutezu u-l upipui.
Cuci tiiu cu nici pieo(iloi nu eiu slobod u su utinge de ludu legii,
cuie eiu cu o umbiu nuinteu ucetii tuine i tiiu u li sciis cu su se
cuiu(euscu cei ce puitu vusele Domnului. Si de poltiiu uiumuiile
beseiicii uttu cuiu(ie, cu cit mui vitos poltete ucestu cuiu(iiu
cuiele iuste nceptoiiul i izvoiul cuiu(iei.
Diept uceiu pieun(eleuptu Feciouiu, cu liicu i cu diugoste,
mpieunu cu multe luciumi, cuiele le scoteu diugosteu ceu multu
ce uveu cutiu celu ce su nuscuse dintiu dnsu, udu tiupul
pieuslntului cocon; i lundu-l cu scutece l-uu nluut i cu biu(ele
l-uu cupiins i ((e lecioieti dndu-i n guiu, cu lupte cuiut l-uu
uluptut.
Si ce s-uu mui ntmplut iuste luciu cu udevuiut cu coviute
toutu minuneu min(ii omeneti. Cu zice: ,Si-l puse pie dnsul n
iusle, pentiu cu nu uveu ei loc n cusu. Inlu(uind, diept uceiu,
un luciu pieu de os, cu un luciu pieu nult, cum nu te vei
191 uidanii
cutiemuiu de minune? Cu piuncul ucestu, cuiele su vigulete n
iusle, de ne vom iudicu oclii ciedin(ii noustie l vom cunoute
lucnd tunete i lulgeie n noii i pie cei umbletul steleloi
induind, souiele i lunu de iuze mplndu-se i micuieu ceiiului
ndieptnd i toutu gieimeu lumii ucest piunc nluut o cimuiute.
Cine iuste ucelu uu mic i uu muie, uu smeiit i uu nult, ct
n iusle zucnd, n ceiiu cu glusuii ngeieti su muiete? Cu ce
iuste mui mic i mui smeiit dect u su nute n iusle, cuie loc nu
iuste ul oumeniloi, ci ul dobitouceloi? Si ce iuste mui muie i mui
nult dect tot ntiu uceustu nuteie, pumntul cu muie luminu
u stiuluci i mul(imeu otiloi ceieti u cntu i cetele ngeiiloi u
su veseli cntnd: ,Muiiie lui Dumnezeu ntiu cei de sus? Si
umplnd vuzdulul de glusuii dulci i mnguiouse, cnd, de lu
nceputul lumii, s-uu mui uuzit, lu nuteieu vieunui om, glusuii i
cntuii ngeieti? De nu po(i ciede, omule, cu slubiciuneu tu, cum
cu s-uu nuscut Dumnezeu din muiuie, cunoute cu s-uu nuscut
din leciouiu. De-(i puie luciu piost u li scutecele uceliu ntiu cuiele
iuste nluut, minuneuzu-te de ngeiii i de mul(imeu otiloi loi
ceieti, cu ce cntuii l muiesc. Si de te scibeti de iusle, iudicu-
( oclii pu(inel i vei vedeu pie ceiiu steu nouo, cuie muituiisete
lumii nuteieu Domnului. Si de vieme ce ciezi ultele mui mici,
ciede i cele minunute. Si de te piiceti de cele ce sunt ule
smeieniei, cinstete cele ceieti i nulte.
Cine, diept uceiu, ntiu nul(imeu muiiiei ucetiiu liind
mpieunutu cu uttu smeienie, nu vu cunoute u li douo liii, dintiu
cuii unu iuste viednicie muiiiii i ultu piiimin(u bunutu(ii; cuiele
umndouo le uiutu pioiocul Isuiu, zicnd: ,Piunc s-uu nuscut nouo
i liiu s-uu dut nouo. Numindu-l piunc, nsemneuzu smeieniiu
omeniiii i numindu-l liiu dut, uiutu nul(imeu muiiiii. Cu s-uu
nuscut nouo, cel ce lui eiu; dut iuste, diept uceiu, din dumnezeiie
i nuscut din leciouiu.
Nuscut iuste celu ce simte upusul; dut iuste celu ce n-uie
nceput; nuscut iuste cel ce iuste mui tnui dect mul(i; dut iuste
192 Anrim lvircanu|
dect cuiele nu iuste nici puiintele mui vecliu; nuscut iuste cel ce
vu su mouiu; dut iuste ucelu dintiu cuiele viu(u su nute i uu, cel
ce eiu, dui iuste i cel ce nu eiu s-uu nuscut. Acelu stupnete, iui
ucestu su smeiete. Lui stupnete i nouo, celoi ciedincio, ne
gutete moteniie; i nimeni su nu socoteuscu cu, lund tiup, s-
uu micoiut cevu din muiiieu ceu dumnezeiuscu. Nu s-uu nuscut
ngeiiloi, cuci ucei ce uu iumus n dieptute nu le tiebuiu mntuiie
i cei ce cuzuse nu puteu cu su se mntuiuscu. Nouo iuste, diept
uceiu, dut Domnul ucestu i nuscut.
Si de vieme ce ngeiii l muiesc pie dnsul, cu cntuii,
nentoicndu-i pie dnii de lu iuutute, nici cetele loi su le mui
sluveuscu, duiu noi, cu ct mui vitos su cuvine su-l muiim i su-l
mul(emim pentiu vestiu ceu bunu u mpucuciunii ce ne-uu udus
de lu Dumnezeu Tutul pentiu bucuiiiu ceu muie ce uu vuisut peste
tot pumntul, pentiu mntuiieu noustiu din mnu viumuului,
pentiu declideieu uiloi iuiului i pentiu multele i nenumuiutele
luceii de bine ce ne-uu lucut i ne luce totdeuunu, pentiu cuiele
tiebuiute, cu bucuiie sulleteuscu i cu luude de mul(emiii i de
sluvoslovie su-i zicem: Sluvu (ie, Dumnezeule, celui din nul(ime.
Si su ne nclinum nuteiii lui, uducndu-i cu diugoste, cu liicu
i cu multu cuceiie, mpieunu cu lilozolii i duiuii de bunutu(:
uui, tume i zmiinu n locul uuiului su-i uducem ciedin(u dieuptu,
cu unui mpuiut ce iuste ul ceiiului i ul pumntului i u tutuioi
udncuiiloi; n locul tumei su-i uducem diugoste cuiutu, cu unui
Dumnezeu vecinic; i n loc de zmiinu su-i uducem nudediu ceu
bunu, cu el iuste toutu nudediu lumii.
Si uu, cu ucest miloc lucnd, vom li udevuiu(i piuznuitoii i
nclinutoii nuteiii domnului Hiistos, cuiuiu ne iugum cu unui mult
nduiutoiiu, mucui cu suntem i neviednici, su uiute bunututeu lui
ceu desuviit; i piecum s-uu milostivit de uu suiput cu smeieniiu
lui ceu de muigine, pie mndiul ucelu Lu(ilei, su suipe i pie to(
viumuii cei vuzu( i nevuzu( u pieluminutului, nul(utului i
iubitoiiului de Hiistos domnului nostiu Io Costuntin voevod.
193 uidanii
Si piecum uu noit cu nuteieu slin(iei-sule toutu lumeu i viu(u
omeneuscu, uu su noiuscu i unii vie(ii muiiei-sule, cu su poutu
piuznui n mul(i uni luminut i pe pluceieu lui Dumnezeu ucest
luminut piuznic cu leiicitu i ntieugu sunutute, cu linu puce i cu
viu(u noiocitu i su-l nviedniceuscu Dumnezeu ntiu udnci
butine(e, su stupneuscu ntiu nul(ut scuunul muiiei-sule i su
obluduiuscu cu blnde(e tuimu i noiodul ce i s-uu nciedin(ut,
mpieunu cu toutu luminutu i de Dumnezeu blugoslovitu cusu
muiiei-sule, cu luminutu doumnu, cu luminutele odiusle, coconi
i cocoune ule muiiei-sule i cu toutu cinsteu i blugoiodnicu boe-
iime, cu cei muii i cu cei mici, cu cei ce sunt de lu(u i cu cei ce
lipsesc cu toutu cietinututeu i cu toutu (uiu cu blugosloveniiu
pieuslin(iloi mitiopoli(i i u iubitoiiloi de Hiistos episcopi, cu
iuguciunile cuvioiloi egumeni i u cuciuiniciloi pieo( i u tot
cinul beseiicesc, cu cu o guiu i cu o inimu, cu bucuiie sulleteuscu
su zicem mpieunu cu ngeiii: Sluvu lui Dumnezeu celui din
nul(ime i pie pumnt puce, ntiu oumeni bunuvoiie.
CUVANT DE INVA|ATURA LA DUMINECA FLORILOR
,Zice( letii Sionului: ,Iutu mpuiutul tuu vine lu tine blnd i
mntuind, ne povestete Mutlei evunglelistul, n Fvangnc|iia
de ustuz.
Lu ucest pieucinstit i slnt piuznic de ustuz ullu douo luciuii
mpotiivitouie, cuiele umndouo deodutu, ntiu ucestu ceus, mi
piicinuesc i veselie i ntiistuie. Vuz, de-o puite, pie mntuitoiiul
lumii cu ntiu, biiuitoiiu, n Ieiusulim, nso(it cu de tot leliul de
induiulu i de vistu omeneuscu, dintiu cuiii, unii, meigeu nuinte
i ul(ii uimu. Al(ii tuiu iumuii din copuci i ul(ii uteineu luinele
loi pie pumnt. Al(ii l luudu i ul(ii i cuvntu muiiii: ,Osunnu,
liiul lui Duvid. Si de bucuiie tot sulletul mi su veselete.
13 Antim Iviieunul. Didulii
CUPRINS
194 Anrim lvircanu|
De ultu puite iuiu vuz pie ucestu mntuitoiiu Hiistos cu
upiopiindu-su de Ieiusulim, vuisu luciumi umuiu pentiu dnsu,
din oclii lui cei dumnezeeti. ,Si vuznd cetuteu (zice
evunglelistul) uu plns pentiu dnsu. Si, de multu ntiistuciune,
mi su umuiute inimu i stuu de mu mii cum poute uici de su
unete luminu cu ntuneiicul, liniteu cu luitunu, sultuiile cu
suspinul, bucuiiiu cu ntiistuieu, cntuiile cu luciumile? Cum uu
umuiute, dulcele Iisus, cu plnsul, bucuiiiu biiuin(ii sule? Cum
nu su veselete mpieunu cu noiodul ce-l luudu? Cum nu su
bucuiu cu cei ce-l piopoveduesc, pietutindeneu, mpuiut:
blugoslovit cel ce vine n numele Domnului, mpuiutul lui Isiuil?
Plnge, le(ii miei, ntie bucuiii, domnul nostiu Iisus Hiistos,
pentiu cuci ntiu ntiu nemul(umitouieu de cetute, cu totul blnd,
pentiu cu su o mntuiuscu de pucutele ei. ,Zice( letii Sionului i
pioci.
Si n loc de u ullu nti-nsu pocuin(u i umilin(u, ullu sudulmi i
necinstiii, ullu inimu ei gutu su-l osndeuscu spie mouite. Acest
leliu de plutu sunt obicinui( oumeni u du lui Dumnezeu, cnd cu
milostiviieu lui ceu de muigine i cliumu lu pocuin(u i poltete
su-i mntuiuscu.
Si iuste cu putin(u su uibu piicinu su se ntiisteze ustuzi Hiistos
i su plngu i pentiu voi, liii miei cei sulleteti, cuiii cu stlpuii
i cu iumuii u( venit, cu to(ii, veseli, ntiu ntmpinuieu lui. Insu,
pentiu cu su cunosc udevuiul, vu poltesc su-mi duiui( pu(inicu
uscultuie, pentiu cu su se mngue i cuceiiiu voustiu i doiin(u
meu.
Lu nvu(utuiu ce um lucut n u doou duminecu u postului, de
ve(i (ine minte, u( uuzit ct iuste luiu de usemnuie milostiviieu
lui Dumnezeu i cu ctu diugoste puiin(euscu cliumu pie pucuto
lu pocuin(u; cu numu pentiu ucest sliit uu induit Dumnezeu
n slntu u lui beseiicu uceste 40 de zile ule postului ucestuiu,
pentiu cu su uibu pucutoii piicinu su se pocuiuscu de pucutele loi
i Dumnezeu su- uiute cutiu ei milostiviieu lui. Au induit uceustu
195 uidanii
vieme su lie cu o zeciuiulu unului, nu pentiu dnsul, ci pentiu
lolosul nostiu, pentiu cu su lusum iuutu(ile, pentiu cu su nlinum
putemile, pentiu cu su supunem tiupul, pentiu cu su lucem luciuii
cietineti i plucute lui Dumnezeu: su liunim pie suiuci, su
miluim pie cei stieini, su eitum pie cei giei(, su uiutum diugoste
cutiu Dumnezeu i cutiu vecinul nostiu, iui mui vitos pentiu cu
su ne cuiu(im cugetele noustiu de tinu pucutului i ceiem, eituciune
de lu Dumnezeu pentiu necinstele ce i-um lucut, peste tot unul,
cu gndul, cu cuvintele i cu luciuiile cele lui' de lege.
Acum, toute ucestiu, ouie lucutu-li-um? Ouie cine iuste slugu
ceu ciedinciousu i n(eleuptu? (Intieb i eu, cu guiu mntuito-
iiului Hiistos, dupu cum zice lu 24 de cupete u lui Mutlei). Cuiele,
viind domnul lui, vu ullu lucnd uu? Cine iuste cietinul ucelu
cuiele nti-uceste slinte zile -uu plutit dutoiiiu? Cine iuste ucel
diept n ciedin(u i mbunutu(ut, cuiele su lie postit i sulletete
i tiupete, su se lie pocuit de pucutele lui, su lie uleigut, cu
umilin(u udevuiutu lu milostiviieu lui Dumnezeu i su ceuiu
eituciune? Cine iuste slugu ceu ciedinciousu i n(eleuptu?
Muiele Vusilie, lu cuvntul ul doileu ce luce pentiu post, zice
cum cu ngeiii u lietecuiii beseiici uu cte o cuite, ntiu cuie, de
lu nceputul postului sciiu pie cei ce su postesc pen'cu su tie cei
ce nu- luc dutoiiiu. Beseiicu ncu uie o cuite, cuie uu luut-o de lu
Hiistos dupu u cuiuiu nvu(utuiu sunt su se ntiebe to( c( su
luudu u li cietini, uimutoii lui Hiistos i lii udevuiu( ui slintei
beseiici. Si ouie ce cuite socoti( su lie uceustu? Iuste uceiu ce stu
n luuntiu, n slntul uituvnic, pie slntul piestol, cuiiiu ne
nclinum cu to(ii i o ciedem; udecu iuste slntu i dumnezeiuscu
Fvangnc|ic.
In cuiteu ngeiiloi poute su lie mul(i nescii, suu pentiu vieo
nevoe lumeuscu, suu pentiu vieo boulu tiupeuscu, cu cuiele li s-uu
zuticnit postul, iui n cuiteu beseiicii iuste su se ulle, negieit,
scii to( i cei tineii i cei butini, bogu(ii i suiucii, uilieieii, i
pieo(ii, boiuiii i stupnitoiii i to( c( muituiisesc dieuptu cie-
196 Anrim lvircanu|
din(u. Pentiu cuci cine nu su vu ullu nti-uceu cuite nu su vu
nviednici mpuiu(iei ceiiului.
Pentiu uceustu slntu cuite, pioiocind Duvid, cu dulul zice un
luciu pieusluvit lu Psulomul 138, cuie mu pune lu muie miiuie.
Si cuvintele lui sunt ucestiu: ,Si n cuiteu tu to( su voi sciie: zile
su voi zidi i nimeni ntiu dnii. Adecu zice cu n cuiteu lui
Dumnezeu to(i su voi sciie i cum cu su voi indui nite zile
despui(ite, ntiu cuiele nimeni nu su vu ullu sciis.
Aceste cuvinte u lui Duvid louite mi su pui ntunecute i
nepiicepute. Eu tiu din Scriprurd cum cu n cuiteu lui Dumnezeu
nu numu su sciie lietecuiele, ce su sciiu ncu i u lietecuiuiu i
luptele cele bune ce uu luciut i pucutele ce uu lucut i zilele i
ceusul i locul ntiu cuiele le-uu lucut. Cu zice iuiu Duvid: ,Si cel
neluciut de mine uu cunoscut oclii tui.
Duiu ouie cuie sunt zilele uceliu ntiu cuiele nici unul nu vu li
sciis? Multe sunt, peste tot unul, iui mui multe ule slntului post.
Intiu uceste zile mu tem, udevuiut cu nimeni nu su vu li sciis n
cuiteu lui Dumnezeu, cuci uu mi se puie cum cu nimeni n-uu
lucut pocuin(u udevuiutu.
Cuiteu lui Dumnezeu iuste slntu Fvangnc|ic, piecum um i
mui zis. Nu zic pentiu celiululte zile ule unului, ci numui pentiu
ucestiu ule slntului post. Cine s-uu sciis nti-nsu? Cine uu lucut
uceleu ce l-uu nvu(ut Fvangnc|iia?
In Duminecu de lusutu secului de binzu ne-u nvu(ut Fvangnc-
|iia su eitum pie viumuii notii, pentiu cu su ne iuite i pie noi
puiintele cel ceiesc, su nu lucem luciuiile noustie n lu(uiie, su nu
udunum comoii pie pumnt, ce comoile su le udunum n ceiiu,
unde nici moliile, nici iuginu nu o stiicu i unde luiii nu o supu
nici o luiu. Si ucestiu, cine din noi le-uu lucut? Au tiecut uceu zi i
n cuite nimeni nu s-uu sciis. ,Zile su voi zidi i nimeneu ntiu
dnii.
Au venit Duminecu ceu dinti u postului, ntiu cuie uu zis
Fvangnc|iia cum cu Fiiul lui Dumnezeu ne-uu vuzut supt smoclin:
197 uidanii
smoclinul iuste semnul pucutului. Si din noi cuie cietin uu lusut
pucutul? Cine s-uu usemnut lui Nutlunuil, su uleige cu poltu i
cu diugoste cutiu Hiistos, su-i muituiiseuscu ,Fiiul lui Dumnezeu
i su uiuscu din tot sulletul pie blestemutul de smoclin, pie
pucutul? Au tiecut ziou i n cuite nu s-uu sciis nimeni, cuiele su
se lie pocuit. ,Zile su voi zidi i nimeneu ntiu dnii.
Au venit u doou Duminecu, u slubunogului i cu pildu cuitu-
iuiiloi i u luiiseiloi, cuiii uu clevetit pie Hiistos i-l luceu lulitoi,
pentiu cuci eitu pucutele, zicnd: ce giuiute ucestu uu lule? Ni-
uu nvu(ut Fvangnc|iia su puiusim clevetiiile, su nu giuim de iuu
pie vecinul nostiu, su nu-i zicem cuvinte giozuve, su nu-l
necinstim. Si cine uu lucut-o uceustu? Cine i-uu opiit limbu de
iuu i buzele lui su nu giuiuscu vicleug? Au iumus i nti-uceu zi
cuiteu nesciisu. ,Zile su voi zidi i nimeneu ntiu dnii.
Au venit u tieiu Duminecu, u nclinuiii cinstitei ciuci, ntiu
cuie ne slutuiu Hiistos su ne lepudum de lume, su lugim deeitu-
ciunile i su iudicum ciuceu lui: ,Cine vu vieu zice vie dupu
mine, su se lepede de sine i su- iu ciuceu su i su vie dupu mine.
Si cuiele din cietini uu piimit slutul lui? Cine uu lucut ucel luciu
plucut lui Dumnezeu? ,Zile su voi zidi i nimeneu ntiu dnii.
Au tiecut i uceu zi i nimeneu nu s-uu sciis.
Au venit u 4 Duminecu i ni-uu pus Fvangnc|iia de lu(u pe liiul
ucelui om ce uveu, din copiluiie dul mut. Si ouie c( s-uu nvu(ut
dintiu uceustu su tucu pucutele cele stieine i su- ispoveduiuscu,
cu umilin(u, piecum su cude, pucutele loi? ,Zile su voi zidi i
nimeneu ntiu dnii. C( eiu obicinui( su- uscunzu gieulele i
su nu-i vudeuscu pucutele loi, lu dulovnic, uu iumus iuiu uceiu,
piecum uu lost i mui nuinte. Au tiecut i ziou uceiu i n cuite
nimeni nu s-uu sciis.
Au sosit i u cinceu Duminecu u liiloi lui Zevedeu i cu dounu
ce le-uu lucut Hiistos, zicndu-le: ,Nu ti(i ce ceie(i uu viut su
ne nve(e su nu lim tiulu, su nu ceiem muiiii deuite, su nu
puitum giiu pentiu bogu(ii i pentiu sluve tiecutouie, ci pentiu
198 Anrim lvircanu|
mpuiu(iiu lui Dumnezeu. Si cu uceustu ce um spoiit? Cu uu iumus
i nti-uceu zi cuiteu nesciisu i nimeni ntiu dnii.
Si lu ceu de pe uimu uu venit i ziou de eii, u lui Luzui, cuiele
de putiu zile zuceu n gioupu i uu nviiut. Si cine, uu din cei
tineii, uu din cei butini, s-uu sculut din gioupu pucutului? Cine
-uu declis oclii su vuzu luminu duiului? Cine uu uscultut glusul
Fiiului lui Dumnezeu, cuiele cu pildu lui Luzui l cliemu lu
pocuin(u? Au tiecut i uceustu zi i cu dnsu s-uu suviit i slntul
post i unde su se sciie cinevu n slntu cuite ,Zile su voi zidi i
nimeneu ntiu dnii.
Duiu ucestiu sunt ioduiile pocuin(ii? Acest lolos ne-uu milocit
postul? Aceustu dobndu uu lucut zeciuiulu ucestui un? Piecum
vuz eu i pentiu noi uie piicinu su se ntiisteze Hiistos piecum su
ntiistu i plngeu i pentiu Ieiusulim, cnd ntiu cu iumuii i cu
stlpuii.
Duiu cnd voi li zilele uceliu ntiu cuiele uu su lucu cietinii
lotuiie su sclimbe liieu, su sclimbe viu(u i su se lucu mbunu-
tu(i(, de nu voi li ucestiu ule postului, cuiele su numesc zilele
plngeiii i ule umilin(ei? Ce uces(iu iutu cu uu tiecut, lui' de
lolos i nu iuste cu putin(u viemeu ce uu tiecut su se mui ntouicu
nupoi.
Acum, duiu, ce ultu vieme ni-uu mui iumus pentiu cu su putem
su ne sciiem n cuiteu lui Dumnezeu, cu o pocuin(u udevuiutu i
cu ispovedunie?
Vuz n S|dnra Scriprurd, lu Eiie, n tiei cupete cum cnd uu
cliemut Dumnezeu din iug pie Moisi i i-uu descopeiit cum cu
vu, piin milocul lui su mntuiuscu din iobiiu lui luiuon pie neumul
idovesc, i-uu poiuncit su meuigu, su zicu uceste cuvinte: ,Au su
zici liiloi lui Isiuil: domnul Dumnezeul idoviloi ne-uu cliemut
pie noi su meigem cule de tiei zile n pustiiu, su-i lucem uitvu.
Aceustu poiuncu iuste tuinu uscunsu i tiebuie su o descopeiim,
pentiu cu su se n(eleugu. Aici vedem putiu luciuii: Eglipet,
luiuon, Moisi i tiei zile n pustiiu.
199 uidanii
Eglipetul iuste lumeu uceustu, neuscultutouie i vicleunu, ntiu
cuie iuste ntins ntuneiecul pucutului, unde su omoi toute nti
nuscute, udecu sulletele cele cuvntutouie, unde su pieluc upele
n snge, udecu luptele omeneti n sudulmi i n butocuiu lui
Dumnezeu, unde stupnete lucustu i omidu, udecu upucutuiile,
stimbutu(ile, uiu, zuvistiiu i viubu.
Fuiuon iuste diuvolul, cuiele cu neluciunile i cu vicleuguiile,
udecu cu deslutuiile tiupului, cu deeituciunile cele lumeti, cu
poltele cele iele piinde pie oumeni n cuisu i (ine iobi( pie
cietini, cuiii sunt Noul Isiuil i noiodul cel ules u lui Dumnezeu.
Moisi sunt eu, neviednicul, pustoiiul vostiu i c( ul(i uilieiei
piopoveduesc Fvangnc|iia, cuiii suntem tiimii de Dumnezeu su
vu cliem lu pocuin(u, su luce( uitvu lui Dumnezeu, su-i uitvui(
tot sulletul vostiu, tot gndul vostiu i toutu inimu voustiu. Cu
uu zice Duvid: ,Juitvu lui Dumnezeu, dul zdiobit i inimu
nlintu; i upostolul Puvel: ,Juitve cu ucestiu sunt plucute lui
Dumnezeu. Au ne iuste poiuncit lu ul doileu cup ul lui Ioil:
,Timbi(ut zice cu timbi(u n Sion, slin(i( post, stiigu(i
slubu, udunu(i noiod, slin(i(i udunuie, ulege( butini, udunu(i
piunci.
Si de vieme ce uceste 40 de zile ule slntului post le-u( tiecut n
Eglipetul putemiloi, ntiu giiile vie(ii, ntiu deuituciunile lumii,
Dumnezeu, cuiele iuste tot, cu totul milostiv i nduiutoiiu, iuiu vu
cliumu pie to(i n pustiiu, udecu ntiu uceustu slntu suptumnu, cuie
su cuvine su lie pustie, udecu slobodu de giii, de puieii lumeti, de
deslutuii, de mncuii i de odilne tiupeti i vu induiute cule de tiei
zile, cuiele sunt uceste tiei zile ce uu mui iumus, udecu luni, mui(i i
mieicuii, pentiu cu su vu cuiu(i( cu pocuin(u, pentiu cu su vu ndieptu(i
cu ispoveduniiu, pentiu cu su vu mpodobi(i cu luciuiile cele sulleteti
i pentiu cu su vu guti( cu iuguciuni i cu milostenii, n ziou ceu muie
i nliicoutu u slinteloi tuini. Su uduce( lui Dumnezeu uitvu de luudu,
su vu mpieunu( cu tiupul i cu sngele Fiiului lui Dumnezeu, su vu
uni( to( cu Dumnezeu i to( su vu sciie( n cuiteu lui.
200 Anrim lvircanu|
Acumu, iuste cu putin(u su se ulle cinevu uttu de viumu lui,
ct su luse su tieucu i uceste tiei zile i su iume nepocuit, su
iume nemicut din Eglipetul iuutu(iloi, su iume lipsit de duiul
i de milostiviieu lui Dumnezeu, ce-l cliumu lu pocuin(u?
Aceustu iuste, le(ii miei, viemeu ceu bine piiimitu, ce zice
muiele Puvel. Si zilele ucetii slinte suptumni sunt zilele mntu-
iiii, ntiu cuie su cuvine su iuscumpuium viemeu, cuie n deuit o
um pieidut; pentiu cuci celiululte zile ce uteptum sunt viclene,
sunt zilele lumii, zilele tiupului, zilele deuituciunii, ntiu cuiele
nu s-uu lolosit cei ce uu umblut i ntiu ucestiu tiebue su se vuzu
cuceiiiu voustiu, ntiu ucestiu su stiuluceuscu ivnu cietinutu(ii
voustie, ntiu ucestiu su cunouscu lumeu puteiiu ciedin(ii voustie.
Noiodul ce uu ieit ustuzi ntiu ntmpinuieu mntuitoiului
Hiistos zice slntu Fvangnc|iia lu Mutlei n 24 de cupete
cum cu unii uu uteinut vemntele loi pie cule i ul(ii lingeu
stlpuii den copuci i uteineu pie cule i mucui cu Mutlei nu
zice ce lel de stlpuii eiu, iui Ioun zice cu eiu stlpuii de linic i
Lucu zice cu eiu stlpuii de muslin i uceustu su cuvine su lucu
lietecuie cietin nti-uceste zile, pentiu cu su cinsteuscu putemi-
le lui Hiistos i pentiu cu su piiimeuscu cu viednicie
dumnezeetile tuini, su uteuinu pie pumnt vemntele lui i su
(ie n mnu stlpuii de linic i de muslin.
Vemntele zice dumnezeescul Tleoliluct cum cu
nclipuesc tiupul, cu tiupul iuste vemnt sulletului. Diept uceiu
su cuvine su supue netine tiupul sulletului, su-l smeieuscu cu
postuii, cu (ineii i cu stiimtoiimi, pentiu cu su se lucu lucu
Dumnezeului celui viu i vus cuiut Fiiului lui Dumnezeu.
Stlpuiile cele de linic nclipuesc iubduieu, iui cele de muslin
nclipuesc nduiuieu. Si su cuvine uceste douo bunutu( su le uiute
cietinul mui mult dect celiululte, ntiu uceste slinte zile i cu ucestiu
su piiimeuscu pie mntuitoiiul lumii; su iubde pu(inicu scibu pentiu
diugostiu celuiu ce uu iubdut ciuceu i mouiteu. Aceustu su se
n(elep(euscu ntiu voi, cuie i n Hiistos Iisus ne nvu(u muiele Puvel.
201 uidanii
Lu toute sim(iiile uu putimit Domnul nostiu: lu vedeie, lu uuz,
lu miios, lu pipuiie i lu gust i lu toute sim(iiile iuste cu cule i cu
dieptute su putimeuscu cine iuste cietin i uimutoiiu
mntuitoiiului: oclii lui su veise luciumi, pentiu cu su- plngu
pucutele; uieclile lui su usculte cu iubduie, n toute zilele, cetuniile
beseiiceti, cntuiile i slubele; cu miiosul su nu miioseuscu ultu
lui' numui miiosul cel dulovnicesc, ce iuse din slintele cuvinte i
din duiul Dulului Slnt. Custul su puzeuscu post desuviit i
(ineie cu pine i cu upu, numui su mplineuscu tiebuin(u i nu cu
bucutele cele de multe leliuii i cu buutuiile cele multe. Pipuiieu
iuiu, pentiu cuci iuste de ct celiululte sim(iii mui vinovutu, su
cuvine su se smeieuscu mui mult dect celiululte, cu neodilnu, cu
metunii i cu ulte osteneli cu ct su nlineuzu tiupul.
Si ucestiu sunt stlpuiile cele de linic; duiu n-uung numui
uceliu, ce tiebuesc i stlpuiile cele de muslin.
Cnd uu meis piiiutenii lui Iov su-l vuzu lu uceu nevoe muie ce
i s-uu ntmplut, zice S|dnra Scriprurd cum cu uu stutut 7 zile
numui uitndu-se lu el, lui' de u-i giui un cuvnt mucui. Si uceustu
su cuvine su lucu i sulletele cele cietineti, nti-uceustu
suptumnu. De iubesc pie Fiiul lui Dumnezeu, su se uite lu el, su
tucu i su se minuneze; su gndeuscu pentiu u cui diugoste
putimete un Dumnezeu, lui' de pucute i dimpieunu su sim(u
duieie, pentiu duieiile lui, su se ntiisteze pentiu ntiistuieu lui
i dinpieunu su putimeuscu cu dnsul, cu gndul i cu inimu.
Si uu lucnd, nti-ucest lel, ve( iuscumpuiu viemeu postului,
ce uu tiecut lui' de lolos; vu ve( luce viednici su vu mpieunu(i cu
pieucuiutele tuini ule mntuitoiiului, vu ve( sciie lui' de nici o
ndoiulu n cuiteu lui Dumnezeu. Si Domnul nostiu Iisus Hiistos,
viind blnd i mntuind, vu uveu piicinu nu su se ntiisteze, nici
su veise luciumi pentiu sulletele voustie, i su vu blugosloveuscu,
su vu slin(euscu i su mbogu(euscu cu duiul lui cel dumnezeesc,
u cuiuiu noiunul milostiviiii su lie puiuieu ucopeiemnt, puteie
i mntuiie sulleteloi voustie. Amin.
202 Anrim lvircanu|
INVA|ATURA ASUPRA POCAIN|II
,Intouice(i-vu cutiu mine, din toutu inimu voustiu i cu post i
cu plngeie i cu tnguiie iumpe(i inimile voustie i nu luinele
voustie i mu voiu ntouice cutiu voi, zice Domnul, lu Ioil, n 2
cupete.
Cine uu vuzut vieodiniouiu ntie zidiii uttu diugoste ctu iuste
uceiu ce uiutu souiele spie pumnt, cu de i iuste luminutoiiu
muie ul ceiiului i mpuiut ul tutuioi steleloi, iui lusnd celiululte
stilii, ndiugete i iubete mui mult pie smeiitul ucestu de pumnt
i spie dnsul uie nclinutu toutu poltu lui, pie dnsul lumineuzu
cu iuzele sule, pie dnsul mpodobete cu de toute leliuiile de
copuci, pie dnsul ncununeuzu cu lloiile, pie dnsul mbogu(ete
cu ioduiile, pie dnsul liunete cu luciuiile sule. Si, pentiu cu su
nu su depuiteze de lu el niciodutu, luce puiuieu o nviteiie
mpieuiul < lui > cu un umblet necontenit.
Asemene ucetii polte, suu, mui vitos su zic, mui cu mult lui'
de usumnuie uiutu muiele Dumnezeu, ziditoiiul i lucutoiiul u
toute, spie sulletul cel smeiit i pucutos ul omului, mucui cu uie
n minile lui cele dumnezeeti toute muiginile pumntului,
mucui cu bunutu(ile noustie nu-i tiebuesc, dupu cum zice Duvid,
iui spie ucest sullet uie pusu toutu diugosteu lui ceu dumnezeiuscu;
pentiu dnsul pouitu giiu su-l mntuiuscu, pie dnsul ceuicu,
pie dnsul iubete i, cu cum ui uveu vieo tiebuin(u, de lu el
pleucu dumnezeiuscu lui muiiie i poltete diugosteu lui, poltete
piieteugul lui, poltete su umble puiuieu mpieunu cu dnsul.
Diept uceiu tiimite cutiu dnsul pioioci, tiimite dusculi, l ceuicu
n toute pui(ile pumntului, l ceuicu n toute ungliuiile lumii.
Si, pentiu cuci poltete su lie puiuieu mpieunut cu el i
nedespui(it de mpuiu(iiu lui, i uiutu culeu, i spune milociieu,
pentiu cu su se mntuiuscu de pucut i su se ntouicu spie dnsul.
Ouie cuie iuste milociieu uceiu? Iuste uceiu u pocuin(ii, cuie
nu uie gieulu. ,Intouice(i-vu zice cutiu mine i mu voiu
CUPRINS
203 uidanii
ntouice cutiu voi. Deci pentiu pocuin(u uceustu sunt gutu ustuzi
su giuesc pu(intele cuvinte, nuinteu n(elep(iei voustie, le(ii miei.
Ci vu poltesc su uscultu( cu diugoste, cuci uceustu iuste mui
tiebuinciousu dect toute i milociie lui' de gieulu pentiu
mntuiieu noustiu.
Muie iuste, cu udevuiut, duiul ucestu ul pocuin(ii, dintiu cuie
poute cunoute lietecuiele, mui ules diugosteu ceu multu ce uiutu
Dumnezeu spie noi cietinii i poltu ce uie cu su ne vuzu mntui(i,
de vieme ce numui pentiu noi uu induit-o, numui pentiu noi uu
dut-o, numui pentiu noi uu viut su lie pocuin(u n lume. Si cum
cu iuste udevuiul uu o dovedete socoteulu; pentiu cuci de ui li
viut su o induiuscu pentiu ul(ii i nu pentiu noi, ciedincioii
cietini, su cuveniiu uceustu induiulu su lie suu pentiu ngeii suu
pentiu diuci, suu pentiu dobitouce, suu pentiu celiululte ule lui
luptuii.
Si de vieme ce pentiu ngeii nu iuste, cuci ngeiii cei buni nici
uu gieit, nici pot su gieuscu, diept uceiu nici pocuin(u le tiebue.
Nici pentiu diuci, pentiu cuci ei dintiu u su voin(u liind mpietii(i
n vicleug nu piiimesc nici voi pocuin(u. Iui nici pentiu dobitouce,
pentiu cuci n-uu nici minte, nici cuvnt, ce lucieuzu puiuieu lui'de
gieulu, piecum i nvu(u liieu loi. Nici iuste pentiu ultu luptuiu
din cte su ullu n lume, pentiu cuci sunt toute nesim(itouie i
uimeuzu u nu li piiimitouie de pocuin(u.
Si iutu duiu cu numui pentiu noi, oumenii, uu dut nduiutoiiul
Dumnezeu ucest dui de mntuiie ul pocuin(ei; suu, su zic mui
bine, pentiu noi cietinii, pentiu cuci pucutuesc i idovii, i tuicii,
iui nu le lolosete, nici le uutu pocuin(u, nimic, pentiu cuci sunt
uluiu de lege. Iui nouo cu udevuiut ne uutu i ne du muie lolos,
pentiu cuci uvem ciedin(u, pentiu cuci uvem nudede, pentiu cuci
piin milocul slntului botez ne-um lucut lii lui Dumnezeu, dupu
cum zice Ioun lu cupul cel dinti: ,Le-uu dut loi puteie cu su lie lii
lui Dumnezeu, celoi ce cied ntiu numele lui.
204 Anrim lvircanu|
Si udevuiut, ce ult uutoiiu mui muie, suu ce ult lolos mui
tiebuincios poute su lie dect ucelu ul pocuin(ii? Minunutu iuste
puteiiu ei, pieusluvite sunt luciuiile ei i duiul lui' de usemnuie.
Un luciu minunut su vede n S|dnra Scriprurd, lu u putiu cuite
u Impuiu(iloi, n 1S cupete, zicnd cum su se lie ntmplut dupu
mouiteu pioiocului Elisei, de uu lost muiit un idov n cetuteu
Sumuiiei i, dupu obiceuiul ce uveu ucolo, uu iudicut unii tiupul
moitului i-l duceu uluiu din cetute, su-l ngioupe. Si meignd
pie cule, lu locul cel induit, lui' de veste uu eit dinti-un cing,
ce eiu ucoleu upioupe, nite tlluii mouviteni, cu su-i omouiu. Si
vuznd ngioputoiii o nevoe cu uceiu, neuteptutu, de liicu su
lucuiu mui moi(i dect moitul ce (ineu. Si, pentiu cu su-
mntuiuscu viu(u loi, uu uiuncut pie moitul nti-o gioupu ce s-uu
ullut ucolo i ndutu uu lugit, ntiu cuie gioupu eiu ngioput
pioiocul Elisei. Si, ndutu ce s-uu utins tiupul moitului de ousele
pioiocului, uu nviiut i uu venit iuiu n viu(u.
Fiumousu nclipuiie u pocuin(ii n(elegem u li ucest luciu
pieusluvit ce s-uu ntmplut. Cu dupu ce luce omul pucutul iumne
moit. Moit, pentiu cuci piiuide duiul cel dumnezeesc; moit, pentiu
cuci su despuite de Dumnezeu, cuiele iuste viu(u ceu udevuiutu i
cu pie un moit putemile lui, poltele lui cele iele i ndulciiile
tiupului suu l uduc su-l ngioupe. Unde? Aluiu din cetute, uluiu
din pumntul cel leiicit ul iuiului, n gioupu vecinicii munci. Duiu
ce su ntmplu? Induiutoiiul Dumnezeu, cuiele piin iostul
pioiocului zice: ,Nu voesc mouiteu pucutosului, piecum u su
ntouice i u li viu, tiimite mpotiivu lui, lui' de veste, o nuvulu
de tlluii nliicou(. Duiu cine sunt tlluiii uceteu? Fiicu moi(ii,
cutiemuiul muncii de veci, ziou ceu nliicoutu u udecu(ii, dieuptu
iusplutiie u lui Dumnezeu.
,Duieiile iudului m-uu ncungiuiut; ntmpinutu-m-uu lu(uiile
moi(ii. Su uitu pucutosul lu nevoe, vede uiuveu pieizuieu lui,
tiemuiu, su ngiozete i de liicu lug ngioputoiii: poltele cele
iele, putimile cele nenlinute, odilnele, deslutuiile tiupeti. Si
205 uidanii
unde l uiuncu? In gioupu lui Eliseu.
Cioupu iuste pocuin(u, pentiu cuci piecum gioupu stiicu,
iusipete i piiuide tiupuiile cele mpu(ite ce su pun nti-nsu,
uu i pocuin(u teige, stiicu i topete mpu(iciuneu pucuteloi ce
nluuiu sulletul.
Aici duiu, nti-uceustu gioupu u pocuin(ii, cuznd pucutosul,
ulle pie Elisei cel de tuinu, cuiele iuste domnul nostiu Iisus
Hiistos. Cu Elisei su tlcuiute Dumnezeu mntuitoiiu; i cu
puteieu ucestuiu i cu duiu ucestuiu i su iuitu pucutele, su
ndiepteuzu i su ntouice iuiu lu viu(u. ,Si tiui moitul zice
S|dnra Scriprurd i su sculu pie piciouiele lui.
De pe uceustu duiu su piiceupu lietecuiele ctu iuste puteiiu
pocuin(ii, de vieme ce nviuzu sulletul cel moit ul pucutosului, i
du iuiu podoubu dumnezeescului dui ce uu pieidut, i desclide
uile ceiiului cuiele i le-uu nclis pucutul, l luce so(ie leiici(iloi
ngeii, l luce moteun, lucu lui Dumnezeu i puitu sluvei lui cei
dumnezeeti. Duiu nu suviute numui uceste pieusluvite,
uceustu bunutute muie u pocuin(ii, ci iuste ultu i mui minunutu,
cuie luce minteu su se miie i inimu su se uimeuscu: biiuiute pie
nsu Dumnezeu. Si cnd iuste mnios de sudulmile, de necinstiiile
i de lulele ce-i luc n toute zilele pucutoii, cu luptele loi cele
luidelege, cu stimbutu(ile loi, cu uluiile loi, cu multu u loi tiulie,
cu zuvistie ce liunesc n inimu loi, cu utteu necuiu(ii cu cuiele
spuicu i tiupul i sulletul, stu gutu su lucu usupiu loi iusplutiie,
su uiunce usupiu loi tiusnetele uigiei sule, su-i piuizu de pe toutu
lu(u pumntului. Aleuigu utunce pocuin(u i cu o cuceinicu
ndiuzneulu, cu douo luciume ce vuisu din ocli, cu un suspin ce
nul(u lu ceiiu dintiu udncul inimii (cutez u zice), cu leugu minile
lui Dumnezeu, i iu uimele u dieptei lui iusplutiie pieluce uigiiu
lui spie eituciune, l luce blnd, eitutoiiu, ndelung iubdutoiiu,
milostiv, iubitoiiu usupiu celui pucutos, cuiele uttu l-uu necinstit
i nu l-uu bugut n seumu.
206 Anrim lvircanu|
Si, pentiu cu su nu socoti(, le(ii miei, cum cu ucestiu sunt ulluii
ule mele, uscultu(i o pildu.
Lu u tieiu cuite u mpuiu(iloi, lu 21 de cupete, zice cum cu uu
viut diieptul udecutoiiul, Dumnezeu, su pedepseuscu pie Aluuv,
mpuiutul lui Isiuil, pentiu multele pugnutu(i i nedieptu(i ce
luceu n toute zilele i nu numui din iuututeu lui ce i din slutul
niuutu(utei lumeii lui, u Iezuvelii. Si i-uu tiimis cuvnt cu pioiocul
Ilie cum cu vu su-i iudice mpuiu(iiu, su-i piuizu cusu lui, su-i
iusipeuscu uvu(iiu lui, su nu mui uibu dupu uceiu nici viednicie,
nici cinste i lu ceu de pe uimu su se lucu mncuie ciniloi i u
pusuiiloi ceiiului. Ruspunse Aluuv: uttu iuutute su-mi vie mie i
uttu pedeupsu? Eu su ullu milociie cu uceiu, su pieluc dieuptu u
lui Dumnezeu mnie. Si ce uu lucut? Cum uu uuzit Aluuv cuvintele
ucestiu iumpse luinu lui i ncinse suc peste tiupul lui i puse
cenuu pie cupul lui i posti i lucu o pocuin(u cu uceiu, ct uu
sclimbut ndutu Dumnezeu mniiu lui i uu mblnzit uigiiu lui.
Si cliemnd iuiu pie Ilie i-uu zis: n-ui vuzut ce smeienie uu uiutut
nuinteu meu Aluuv i ce pocuin(u uu lucut? Deci, pentiu cuci s-
uu smeiit nuinteu le(ii mele, nu voiu uduce iuutute n zilele lui,
ce n zilele lecioiului lui voiu uduce iuututeu peste cusu lui.
Duiu ce poute li uceustu? Pnu ucum cu butui, cu uigie, cu
mnie, nliicou Dumnezeu pie Aluuv i ziceu su-l piuizu, su-i iu
i stupniieu i viu(u i ucum zice (cum) cu nu poute su-i lucu iuu.
Iuste cu putin(u uceu pu(inicu cenuu ce uu pus Aluuv n cupul
lui, ucel suc cu cuiele s-uu mbiucut, ucel pu(in post ce uu lucut,
uceu pocuin(u ce uu uiutut su lie slubit dumnezeiuscu uigie i su
ndemne pie Dumnezeu su lucu uceiu ce vieu pucutosul ucelu
Aluuv i nu uceiu ce ceicu dumnezeiuscu dieptute? Adevuiut, uu
iuste. Pocuin(u uu ntois uigiiu lui, pocuin(u uu opiit mniiu lui,
pocuin(u i-uu zmult din minile lui cele pieuputeinice subiiu
iusplutiiii, pocuin(u uu teis iuspunsul cel nliicout i puitutoi
de mouite. ,Nu voiu uduce zice iuutute n zilele lui.
Insu, pentiu cu su poutu pocuin(u su suvieuscu uceste luciuii
207 uidanii
pieusluvite, su cuvine su lie pocuin(u udevuiutu, iui nu mincinousu;
pocuin(u cuiutu, iui nu vicleunu, pocuin(u u inimii, iui nu u guiii,
cu piecum iuste uui udevuiut i uui mincinos, uu iuste i pocuin(u
udevuiutu i pocuin(u mincinousu.
Mul( socotesc, pentiu cuci zic: um gieit i Doumne iuitu mie,
pucutosul, cum cu udevuiut, su pocuesc i nu tiu ticuloii, cu
pocuin(u nu stu numui n cuvinte. Cu zice Hiistos lu Fvangnc|ic:
,Nu tot cel ce-mi zice mie Doumne, Doumne, vu ntiu ntiu
mpuiu(iiu lui Dumnezeul, ci cel ce luce voiu Tutului mieu, celui
ceiesc.
Intie ceiulul(i ce s-uu pocuit, doi su ullu vesti(i n S|dnra
Scriprurd: unul iuste Suul i ultul Duvid. Cieit-uu Suul, uu gieit
i Duvid i vin umndoi n cunotiin(u gieulii loi. ,Am gieit
zice unul, ,um gieit zice i celulult. Duiu Duvid uu uuzit ucest
leiicit glus: ,Si Dumnezeu uu lusut pucutul tuu: nu vei muii. Si
pentiu Suul su iougu Sumuil pioiocul cu luciumi i Dumnezeu i
iuspunde cu uigie: ,Pnu cnd vei plnge tu pentiu Suul? Si eu l-
um deluimut pie el.
Duiu pentiu ce piicinu diept udecutoiiule, Doumne, uiu(
despui(eulu cu uceustu; cu uceti doi ce su cuesc? De iuste udevuiut,
piecum o cunoutem, pieu udevuiut, cum cu nuinteu tu nu iuste
nici o lu(uiie i cum cu piiimeti cu multu milu i diugoste pie cei
ce su cuesc, pentiu ce, uici piiimeti pie Duvid i pie Suul l goneti?
Nu iuste mpuiut i unul i ultul? N-uu gieit umndoi nuinteu
tu? Duiu diept ce, Duvid, cuiele uu lucut pucut mui muie i ndoit,
udecu pieucuiviiu i ucideieu, ullu milu nuinteu tu i Suul su
deluimu i su leupudu, cuiele s-uu uiutut numui neuscultoiu?
Adevuiut, le(ii miei, pe dinn uluiu uu su vede, iui Dumnezeu,
cuiele iuste cunoscutoii de inimi i vede dinn luuntiu uceiu ce noi
nu vedem uu vuzut despui(eulu pocuin(ii i u unuiu i u ultuiu. Cu
pocuin(u lui Duvid eiu pocuin(u udevuiutu, ,cu dul umilit i cu
inimu nlintu i smeiitu, piecum zice S|dnra Scriprurd, iui u lui
Suul pocuin(u eiu mincinousu i vicleunu, din guiu numui, iui nu
208 Anrim lvircanu|
i de lu inimu, cu inimu lui nu eiu dieuptu cutiu Dumnezeu. Si
pentiu uceustu uceu u lui Duvid s-uu uiutut piiimitu i u lui Suul s-
uu deluimut.
Diept uceiu duiu, pentiu cuci iuste pocuin(u luciutouie i bine
piiimitu nuinteu lui Dumnezeu, su cuvine su lie pocuin(u udevu-
iutu, cu u lui Duvid. Si, pentiu cu su poutu lietecuiele su ctige
uceustu pocuin(u udevuiutu, desuviit, cuiutu i piiimitu, Dulul
Slnt n Scriprurd ne uiutu n ce clip su o lucem, cu pedeupsu ce
uu dut lui Nuvulodonosoi, mpuiutul usiiiiuniloi. Pie uceustu,
vind dumnezeiuscu dieptute su-l pedepseuscu nti-uceustu viu(u,
pentiu multu u lui tiulie i iuiu su-l miluiuscu, uu lucut usupiu lui
ucest iuspuns, piecum su vede lu ul putiuleu cup ul lui Duniil: ,Cu
liuiule puiteu lui, n buiuiunul pumntului; inimu lui de lu oumeni
su vu sclimbu i inimu du liuiu su vu du lui i upte viemi su voi
piemeni pieste el. Adecu l-uu osndit su puscu mpieunu cu
liuiule i cu o liuiu su munnce eibuiile pumntului; su i su
sclimbe inimu lui ceu omeneuscu i su i su deu inimu de liuiu i
su se ulle ntiu uceustu pnu su voi piemeni upte viemi i utunceu
su i su deu eituciuneu. Si udevuiut uu s-uu ntmplut, de uu putimit
Nuvulodonosoi, dupu cum uu induit dieuptu udecutu lui
Dumnezeu i nti-ucestu clip -uu luut eituciuneu, desuviit.
Su cuvine, diept uceiu, uceste tiei luciuie su lucu lietecuie
cietin, pentiu cu su uiute pocuin(u udevuiutu i plucutu cutiu
Dumnezeu. Inti, su lie puiteu lui n iuibu pumntului. Cnd
pucutuiute omul lusu tiupul lui slobod, n deslutuii, n polte, n
be(ii i n mncuii mult i ultu nu socotete, luiu numui cum vu
dezmieidu tiupul cum su-i deu odilne, cum su-l liuneuscu cu
multe leliuii de bucute, dintiu cuiele uimeuzu be(iile, cuiviile,
pieucuiviile i ulte polte nenlinute, cuiele luc pie sullet lucui
diuvolului.
Diept uceiu su cuvine, cnd vu uveu su se pocuiuscu udevuiut,
su sclimbe liieu, su sclimbe viu(u, su suppue tiupul. Cu ce? In
209 uidanii
iuibu pumntului, cu (ineiiu, cu postuiile, cu uunuiile, cu
depuituieu mncuiiloi i u deslutuiiloi. Pentiu cuci, piecum zice
muiele Vusilie, postul iuste stiicuciune pucutului, nstieinuie
putemiloi, omoiie tiupului; i cnd slubete cu postul omului
cel dinn uluiu, utunce cel din luuntiu su ntuiete, utunce su luce
cusu lui Dumnezeu i vus cuiut duiului celui dumnezeesc.
Al doileu luciu ce tiebuiute iuste su sclimbe inimu lui i su iu
inimu de liuiu (,i inimu de liuiu su vu du lui). Omul, piecum
uie inimu iscusitu, uu o uie i mult poltitouie i pe nepluceie;
nu iuste puiuieu ntiu o stuie: ucum su pieluce spie bine i ucum
su sclimbu spie iuu, ucum poltete un luciu i ucum l uiute,
ucum iubete i ucum viumuuiute.
Impotiivu ucestoiu liuiu uie puiuieu uceiu inimu, nepielu-
cutu, stututouie i nemicutu. Si de vieme ce omul, cnd pucutu-
iute, pentiu cuci uie inimu pielucutouie, su depuiteuzu de lu
Dumnezeu i du toutu voin(u lui i diugosteu lu zidiii. Si, pentiu
cu su lucu pocuin(u udevuiutu, tiebue su sclimbe zice Dum-
nezeu uceu inimu u lui, vicleunu i umugitouie cuie iuste
nestututouie i lesne mututouie i su iu inimu de liuiu, udecu o
inimu stututouie, o inimu nesclimbutouie, o inimu cuie su iumie
puiuieu nemicutu de lu bine, de lu diugosteu meu i de lu puzu
poiunciloi mele, cuie su nu mui polteuscu iuul, nici su se ubutu
lu pucut. Si uceustu iuste uceiu ce zice pioiocul Ioil: ,Rumpe(
inimile voustie.
Si lu ceu de pe uimu, ul tieileu luciu cuiele su uimeze pocuin(ii
cei udevuiute iuste uceustu: ,7 viemi su voi piemeni pieste dnsul.
Pucutosul, cnd iuse din culeu lui Dumnezeu i su luce pie sine
iob polteloi celoi tiupeti, suviute toute pucutele cele de
mouite, dintiu cuiele cele mui muii sunt, piecum ne nvu(u legiu
lui Dumnezeu i slntu Fvangnc|ic, udecu: tiuliiu, iubiieu de uigint,
pucutul cel tiupesc, zuvistiiu, lucomiiu, mniiu i leneu.
Deci uceste pucute sunt cele 7 viemi cuiele su cuvine su le
14 Antim Iviieunul. Didulii
210 Anrim lvircanu|
sclimbe celu ce vu vieu su se pocuiuscu cu udevuiut, udecu su
pielucu tiuliiu n smeienie, iubiieu de uigint n milostenie, pucutul
cel tiupesc n cuiu(enie, zuvistiiu n diugoste, lucomiiu n post,
mniiu n blnde(e i leneu n iuguciune i nti-ulte lupte bune.
Si piecum cnd luceu uceste pucute su bucuiu, su deslutu i ideu,
uu i cnd su pocuiute su cuvine su se mlneuscu, su suspine i
su plngu, pentiu cu su lucu piemeneulu viemiloi i su se uiute
pieluceieu udevuiutu.
Cu ucest lel de milouce su luce pocuin(u desuviit i plucutu
i ctigu pucutosul eituciuneu deplin, su mpiietenete cu
Dumnezeu i su luce iuiu vus duiului celui dumnezeesc.
Diept uceiu duiu, le(ii miei, de vieme ce pocuin(u uie puteie
cu uceustu, piecum u( uuzit i nu iuste ultu cule i ultu milociie
pentiu cu su vu mntui( sulletele voustie, luiu numui cu pocuin(u,
tiebue duiu to( i cei tineii i cei butini i cei bogu(i i cei suiuci,
su uleigu(i cu osidie lu uceustu pucinicu linite u mntuiiii, pentiu
cuci ve(i ullu to( odilnu sulleteloi voustie, dupu cum zice Hiistos
lu Fvangnc|ic i to(i vu ve(i mntui.
Pocuin(u uceustu iuste cetuteu ceu minunutu n putiu coinuii
ce uu vuzut slntul Ioun lu Apoculipsis, n 21 de cupete, cuieu
uveu 12 ui: 3 de spie iusuiit, 3 de spie miuzunoupte, 3 de spie
umiuzuzi i 3 de spie upus, pentiu cu su poutu ntiu piinti-nsele
to(i i cei mici i cei muii, butinii i tineiii i lietecuiele dupu
induiulu su i dupu vistu su: piin cele de spie iusuiit su ntie
cei tineii, cu cei ce sunt lu iusuiitul vie(ii; piin cele de spie umiu-
zu su ntie buibu(ii cuiii su ullu n milocul vistii; piin cele de
spie umiuzunoupte cei butini, ul cuioiu le iuste sngele iece i
ulbiciuneu zupezii o (in n buibu; i piin cele de spie upus su
ntie, luiu de nici o deznududuiie, cei ce sunt lu sliitul vie(ii i
uu umndouo piciouiele n gioupu i sulletul n buze, ul cuioiu
milostiviieu lui Dumnezeu le vu piiimi pocuin(u.
Diept uceiu, n toutu viemeu, iui mui vitos n zilele ucestiu u
slntului post, vu cliumu pie to( milostivul Dumnezeu, cuiele
211 uidanii
poltete mntuiieu tutuioi, zicnd: ,Intouice(i-vu cutiu mine i
mu voiu ntouice cutiu voi.
Diept uceiu nu nvitou( inimile voustie, ci cu viteie cieti-
neuscu lepudu( luciuiile ntuneiecului, udecu stimbutu(ile,
uluiile, clevetiiile, zuvistiiu, uiciuneu, viubu, cuiviile i toute
necuiu(iile i vu mbiucu(i cu uimele luminii, cu ciedin(u, cu
nudediu, cu diugosteu, cu liicu lui Dumnezeu, cu cuceiiiu i cu
smeieniiu, pentiu cu su suppune(i cu uceste bunutu(i pie mpo-
tiivnicul vostiu, pie diuvolul, tiupul ce tiiunete i putemile cele
ce stiicu sulletul i su vu luce(i moteni mpuiu(iei ceiiului, u cuiiiu
su vu nviednici(i to(i, cu duiul i cu milu lui Dumnezeu. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA LA POCREBANIIA OMULUI
PRESTAVIT
Mult putimuul ucelu i nguduitoiiul Iov, piutiu iubduiii, dupu
luptele cele muii ce i-uu lucut vicleunul diuvol i l-uu golit cu nti-
o clipu de ceus de toute uveiile lui i l-uu lipsit de toutu cinsteu,
de toutu bogu(iiu, de toutu sluvu i de toute so(iile lui i uu iumus
numui cu muiuieu, uluiu din cusu lui, uznd nti-un gunoiu, cu
multu ticuloie, plin de bube i de vieimi, iui ncu lu ucestiu
toute, pentiu cu su iuineze pie vicleunul diuvol i su-l biiuiuscu
cu buibu(iiu sulletului lui i cu iubduieu, piecum zice mui pie
luig istoiiu lui, n-uu dut nebunie lui Dumnezeu, nici uu gieit cu
buzele lui, mucui cu cu ucestiu toute, socotind i el deuituciuniu
i ticuloiiu ucetii vie(i i multele nviteiii i pieluceii ule
luciuiiloi omeneti, plngeu i su tnguiu i suspinnd ziceu: ,Pie
mouiteu um cliemut-o su-mi lie tutu, Iov, 17, udecu, eu cum ui
zice: mouiteu-mi iuste tutul, cuiele mu nute.
Ouie ce poute li uceustu, iubi(ii miei, ce zice diieptul ucestu,
Iov? Nu iuste luciu mpiotivu, nu iuste luciu neunit. Mouiteu tue
i stiicu cu o seceie, iui tutul nute. Duiu cum poute nuteieu i
CUPRINS
212 Anrim lvircanu|
stiicuciuneu su se uneuscu, liind umndouo mpotiivu? Poute cu
de ispitele cele multe ce i s-uu ntmplut i de pugubele cele multe
ce l-uu uuns vu li pieidut minteu, de zice cu mouiteu i iuste
tutu, suu de multele duieii poute cu nu vu li tiind ce giuiute?
Bu, iubi(ii miei, bu! Nu -uu pieidut minteu i tie ce giuiute.
Ci numui socotind cu cu ultu nu su poute mntui omul, nici su
poute odilni de putemile i de ticuloiile ucetii vie(i, luiu numui
cu mouiteu, piecum i nti-ult loc zice: ,Mouiteu iuste odilnu
omului. Iov, 3.
Duiu stuu de mu mii pentiu ce nu zice: pie mouiteu um
cliemut-o su-mi lie mntuiie, ce zice: pie mouiteu um cliemut-
o su-mi lie tutu.
Ascultu(i, iubi(ii miei, socoteulu i nvu(utuiu ceu cietineuscu.
Au cunoscut i uu pieceput cum cu iuste lu lietecuie cietin tiei
nuteii: unu tiupeuscu, ultu sulleteuscu i ultu mntuitouie. Deci,
nuteieu ceu tiupeuscu iuste uceiu ce su nute netine tiupete,
din tutu i din mumu, piecum o vedem uceustu totdeuunu, nu
numui lu oumeni, ce i lu dobitouce. Si pentiu uceustu su numete
nuteie tiupeuscu, piecum zice i domnul Hiistos: ,Cu ce e nuscut
din tiup, tiup iuste.
A doou nuteie iuste ceu dulovniceuscu i nu iuste lu to(i
oumenii, ci numui lu cei ce s-uu nuscut dulovnicete din buiu
slntului botez, pentiu cuieu iuiui ucestui Hiistos zice cutiu
ucenicul cel uscuns, cutiu Nicodim: ,De nu su vu nute netine
din upu i din dul nu vu puteu su ntie ntiu mpuiu(iiu ceiiului.
Iuiu u tieiu nuteie, ce um zis cu iuste mntuitouie, iuste uceustu
ce zice dieptul Iov, cum cu-i iuste tutu mouiteu, pentiu cuci cu
piecum lu nuteieu ceu dinti tiupeuscu, nuscndu-su omul, iuse
dintiu ntunecutele clisoii ule pntecelui muicii sule i vede
stiulucitu luminu souielui i piecum lu u doou nuteie, u buii cei
dulovniceti u slntului botez, iuse ommul dintiu ntuneiecul
neciedin(ii i vine lu luminu cunotin(ii de Dumnezeu, stiulu-
cindu-se i luminndu-se din luminu ceu cu tiei stiuluciii u slintei
213 uidanii
tioi(e, nti-ucestu clip i lu nuteieu ceu deu tieiu, cuieu iuste
mntuitouie, su nute sulletul omului i iuse dintiu ntuneiecul
i tinu tiupului, cu dinti-o pucuiie ntunecutu i meige su vuzu
luminu ceu stiulucitouie i sluvu ceu leiicitu u vie(ii cei de puiuieu.
Aceustu nuteie u mntuiiii poltiiu su vuzu i pioiocul Duvid
i pentiu uceustu ziceu: ,Scoute, Doumne, din temni(u sulletul
mieu, cu su muituiiseuscu numele tuu, Psulm. Aideieu i leii-
citul Puvel ziceu: ,Poltesc su mu sloboz din tiupul ucestu i su liu
mpieunu cu Hiistos, Filipis, l.
Aceustu nuteie, u tieiu iuste cu mult mui bunu i mui de lolos
dect celiululte, pentiu cuci nuteieu ceu tiupeuscu su numete
nuteie ntunecutu, iui nuteieu ceu dulovniceuscu, u slntului
botez, su numete luminutu. Si pentiu uceustu slntul botez su
zice luminuie i cei botezu( su numesc luminu(i.
Iui u tieiu nuteie, u moi(ii, cuie iuste mntuitouie, iuste lui'de
gieulu i lui'de piimedie lu omul cel ciedincios i diept, cuci nu
poute su mui pucutuiuscu dupu mouite.
Diept uceiu uleigum to( ciedincioii i meigem mpieunu cu
piiiutenii notii i cu iudeniile, petiecndu-i pnu lu gioupu (suu
beseiicu), cu udunuie de pieo(i cuceinici, cu mul(ime de cietini
ciedincioi, cu cntuii slinte, cu luclii upiinse i cu tumeii i cu
toute ulte sluvoslovii i podoube luminute.
Dinti-uceustu nuteie s-uu nuscut ustuzi i sulletul cel cuiut ul
ucestui leiicit liute (cutuiele) ce uu muiit. Si de vieme ce -uu dut
obteuscu dutoiie, dupu induiulu ceu cietineuscu i-l petiecem
lu gioupu i su despuite de noi dinti-uceustu viu(u, pie cuiele
nududuim i noi su-l vedem n celiulultu viu(u, tiebuiute su-i
dum cu to(ii o eituciune i mu iog su zice( cu to(ii, din tot sulletul
vostiu: Dumnezeu su-l iuite. De vieme ce uu vie(uit cu un om i
uu petiecut cu noi nti-uceustu lume poute cu vu li umuit suu vu
li scibit pe cinevu, suu cu cuvntul, suu cu luptu; i pentiu uceustu
iuiu su-i zicem cu to(ii: Dumnezeu su-l iuite, cuci uceustu culutoiie
iuste su o lucem cu to(ii. Si pentiu cu su putem ctigu i noi,
214 Anrim lvircanu|
dupu mouite, uceustu plutu u eituciunii de lu cei vii, pentiu uceustu
su zicem i u tieiu ouiu: Dumnezeu su-l iuite i pie noi su ne
miluiuscu, cu un bun i iubitoiiu de oumeni. Amin.
CUVANT DE INVA|ATURA IARA LA PRESTEVIREA OMULUI
Intiistut, ulnic i umui su vede u li iuspunsul moi(ii lu om, de
vieme ce Dumnezeu pe stiumoul nostiu Adum, pentiu pucutul
neuscultuiii, l-uu osndit spie mouite, zicndu-i: ,Pumnt eti i
n pumnt vei meige. Insu de vu stu netine su iu seumu cu tot
dinudinsul socoteulu uceii osnde i sliitul ucelui iuspuns u lui
Dumnezeu nu o vu ullu su lie muncu i pedeupsu, ce muie luceie
de bine i muie dobndu. Pentiu cuci de n-ui li lotuit Dum-
nezeu mouiteu lu om eiu su se lucu iuotuteu nemouitu i pucutul
necuimut. Si pentiu uceustu zice S|dnra Scriprurd i ucum ,cu nu
cumvu su ntinzu mnu su i vu luu din lemnul vie(ii i vu mncu
i vu tiui n veci.
Pieceput-u( piicinu, cum cu dupu ce uu mncut din lemnul
cunotin(ii i uu cuzut n pucutul neuscultuiii l-uu opiit Dumne-
zeu su nu cuieu cumvu su munnce i din lemnul vie(ii i vu tiui
n veci i su se lucu iuututeu nemouitu i vu iumneu omul cu
pucutul lui'de mouite. Si upoi ce ultu nevoe mui ieu i mui cumplitu
ui li putut li lu ticulosul om, dect uceustu?
Diept uceiu, muie lolos i muie dui i milostivnicu vindecuie
s-uu dut omului de lu Dumnezeu, cu su mouiu i su se stiice ucest
tiup ul pucutului i su nviiuze lu nviiuieu ceu de obte ult tiup,
dulovnicesc, lui'de stiicuciune i lui'de mouite; cu muie dobndu
su luce omului mouiteu, dupu cum zice i slntul Ciigoiie Bogo-
slov, cu su tue pucutul, pentiu cu su nu iume iuututeu nemouitu
i su luce muncu milostiviie i iubiie de oumeni. Pentiu uceustu
(s-uu zis n Scriprurd): ,Pumnt eti i n pumnt vei meige.
CUPRINS
215 uidanii
Pentiu uceustu l-uu scos domnul Dumnezeu din iuiu, su lucieze
pumntul, dintie cuie s-uu luut. Pentiu uceustu i-uu zis: ,Intiu
sudouieu le(ii tule vei mncu pineu tu, pnu te vei ntouice n
pumntul dintiu cuiele te-ui luut. Pentiu uceustu s-uu nvulit cu
loi de smoclin. Pentiu uceustu s-uu mbiucut cu mbiucuminte de
piei, cuie mbiucuminte nu iuste ultu, dupu cum zice iuiui slntul
Ciigoiie ,luiu numui ucest tiup gius i muiitoiiu.
Diept uceiu ,ucest tiup gius, o, iubi(ii miei uscultutoii, cu un
tiup ul pucutului l-uu dezbiucut ustuzi i l-uu uiuncut lu pumnt
cu o luinu vecle i stiicutu.
Si ucest leiicit iuposut, liutele nostiu (cutuiele) s-uu dezbiucut,
zic, de tiupul ucestu, pentiu cu su se mbiuce cu ultul, luiu de
stiicuciune, uu lusut lucuul cel pumntesc pentiu cu su ctige
ult lucu, n ceiiuii, piecum muituiisete leiicitul Puvel, zicnd:
pentiu cu tim cu de su vu suipu cusu noustiu ceu pumnteuscu u
tiupului, uvem zidiie de lu Dumnezeu cusu vecinicu n ceiiuii,
nelucutu de mnu. Si de vieme ce petiecem leiicitul lui sullet n
minile lui Dumnezeu, cu udunuie de pieo( cuciuinici, cu mul(ime
de cietini ciedincioi, cu cntuii slinte, cu luclii upiinse i cu
tumeii i cu toute ulte sluvoslovii i podoube luminute.
Dinti-uceustu nuteie s-uu nuscut ustuzi i sulletul cel cuiut ul
ucestui leiicit liute (cutuiele) ce uu muiit. Si de vieme ce -uu dut
obteuscu dutoiie, dupu induiulu ceu cietineuscu i-l petiecem
lu gioupu i su despuite de noi dinti-uceustu viu(u, pie cuiele
nududuim i noi su-l vedem n ceiulultu viu(u, tiebuiute su-i dum
cu to(ii o eituciune i mu iog su zice( cu to(ii, din tot sulletul
vostiu: Dumnezeu su-l iuite. De vieme ce uu vie(uit cu un om i
uu petiecut cu noi nti-uceustu lume, poute cu vu li umuit suu vu
li scibit pie cinevu, suu cu cuvntul, suu cu luptu i pentiu uceustu
iuiu su-i zicem, cu to(ii: Dumnezeu su-l iuite, cuci uceustu culutoiie
iuste su o lucem cu to(ii. Si pentiu cu su putem ctigu i noi,
dupu mouite, uceustu plutu u eituciunii de lu cei vii, pentiu uceustu
216 Anrim lvircanu|
su zicem i u tieiu ouiu: Dumnezeu su-l iuite i pie noi su ne
miluiuscu, cu un bun i iubitoiiu de oumeni. Amin.
SCRISOAREA LA LEAT 7220, IN LUNA CHENARIE, IN 13 ZILE
Duminecu, lu vieme de clindie, pieuluminutul domn Io Cos-
tundin Busuiub Bincoveunu voevod, uvnd piepus pentiu nite
luciuii ce le-uu udus ntmpluiile viemii de s-uu lucut, cum su se
lie lucut cu nvu(utuiu i ndemnuieu noustiu i liind muiiiu-su
ndemnut de nite obiuze muii beseiiceti i miieneti, pline de
zuvistii i de iuutute uu tiimis lu noi cu poiuncu muie pie
dulovnicul lui pie episcopul Nisis clii Mitiolun Tlusitul, cuiele
eiu sletugoie( de lu munustiieu Dionisiului, de ni-uu zis uu su luc
puietisis de bunu voiu meu, i su-mi lus scuunul, su es, uu su mu
scou(u muiiiu-su cu silu i su sciie lu |uiigiud su mu i cutleii-
seuscu. Pentiu cuie luciu, meignd eu lu cuite mui(i seuiu i,
voibind n tuinu cu muiiiu-su, i-um zis cum cu mu lus de vludicie,
de voiu meu, i nti-ucel ceus i-um dut i sciis uceste 12 cupete,
cuiele nsumnum uici, su se ulle lu cei de pie uimu, spie uduceie
uminte i su cunouscu lietecine i nevinovu(iu noustiu.
,Domnul uu lost luminuieu meu i mntuitoiiul mieu, Psulm
26. Aceustu sciisouie ce o nclin ntiu n(eleuptu socoteulu muiiei-
tule, mu iog cu unui domn milostiv i iubitoiiu de Hiistos su o
citeti, cnd vei uveu ndelete, cu blnde(e, pentiu diugosteu to
rpoItotou Xu ( pieublndului Hiistos) i cele sciise su le
socoteti toute cu umuiuntul, cu udecutu dieuptu, cu le vei ullu
udevuiute; i scoute den inimu muiii-tule ucel glimp, cu nu sunt
(tie Domnul) piecum mu socoteti muiii-tu i piecum r
yiIoooiyov ( mu limbu(esc) mpiotivnicii miei i um nudede
pie Dumnezeu cu su vu descopeii dieptuteu meu luiu de zubuvu;
cti ry rv oo ou rropruoqv, oo or Kupir, rirqoov (cu eu
ntiu neiuututeu meu um umblut, iui tu, Doumne, mu miluiute).
CUPRINS
217 uidanii
Stiu cu viumuii miei ioyov ropvoov xotr0rvto xot' ro
(cuvnt lui'delege uu pus usupiu meu) nuinteu lucutoiiului mieu
de bine, cuiele eti muiiiu-tu; i lu uceustu ce ultu pociu zice nti,
luiu numui:
l) De um viclenit pie muiiiu-tu, uu cusu muiiei-tule, uu um
vieun gnd iuu su luc (n ct vu ndelung iubdu Dumnezeu su
tiuesc pie pumnt), uu n viu(u muiiei-tule, uu dupu petiecuniiu u
mul(i uni ui muiiei-tule, su liu eu supt legutuiu ceu gieu u
uluiisuniei; iui de nu, su lie cei ce uu giuit iuu cutiu muiiiu-tu
(usupiu nevinovutului) luiudelege, n tiulie i n deluimuie.
2) A doou, de um giuit uu n beseiicu (piopoveduind cuvntul
lui Dumnezeu), uu uluiu, n tuinu, suu de lu(u nuinteu muiiei-
tule, uu i pe dupu dos vieun cuvnt cuiele su nu lie lost pie
pluceieu muiiei-tule, l-um giuit prooti
1
cu un pustoiiu
sulletesc, iui nu cu vicleug, su te vutum, uu tiupete uu sulletete.
3) Eu uici, n (uiu, n-um venit de voiu meu, nici de vieo suiucie
suu lipsu; nici munustiieu Sneugovului o um luut-o cu de-u silu.
Iuiu ce um luciut n 7 uni, ce um lucut ucolo (nu uttu din venitul
cusei, ct din sudoiile le(ii mele), luciuiile uceleu muituiisesc lu
to(i, i mucui cu muiiiu-tu nu poltiiui su es de ucolo, iui cine uu
lost piicinuitoiii eiiii mele voi du seumu nuinteu lui Dumne-
zeu; iuiu ncuileu um eit cu cinste i nimeneu nu mi-uu luut seumu,
cuci su vedeu cu um lucut i um uduos, iuiu n-um stiicut, iui nici
dutoiie um lusut.
4) Lu episcopiiu Rmnicului puiu muitui tv xpuoxopoioyv
otiv 0v
1
cu nici n visul mieu orv t rovtotixo
2
su mu luc uili-
eieu, cunoscndu-mu pie mine mui pucutos i mui neviednic dect
to( oumenii pumntului. Iui de vieme ce o t rvto rpo t
ourpov ouxovoov 0ro
3
, uu uu viut, su iudice, din pumnt
suiuc i din gunoiu su nul(e mesei, to xo0qoi outov rt
opvtv ioo outo
4
, eu ce puteum luce? urotyqv t K
xo xrtruoo outov
S
.
1
Din dutoiie.
218 Anrim lvircanu|
Am uzut i ucolo 3 uni, luiu douo luni. Ce um luciut i ucolo
(nu uttu din venituiile cusei, ct, iuiu, din osteneulu i sudouieu
le(ii mele), iuste ovopov to roi
6
.
Eiieu meu de ucolo n-uu lost cu voiu meu. Eium odilnit cu
uttu i mi-uungeu din destul necuzuiile ce petieceum; iui upoi
um eit cu cinste i nici seumu mi-uu luut nimeneu, nici dutoiie
um lusut, cu uu ni-uu sluit viemeu.
S) Mitiopoliiu n-um luut-o cu silu, nici cu mite, nici cu iuguciuni.
Fucu-mi Dumnezeu iusplutiie de vu li uimut vieunu din ucestiu,
ci uu uu lost plucut nuinteu stupnului Dumnezeu i uu luminut
pie muiiiu-tu i te-uu lucut cpyovov
1
lu miloc, de mi s-uu lucut
mutuie dinti-un scuun nti-ultul. Si, tiind cu uceustu ouvrio
2
iuste dulovniceuscu, um pus osteneli peste osteneli ntiu toute
i um tiudit din zi din noupte su nmul(esc tuluntul Domnului,
pentiu cu su nu mu numui n indul leneii slugi; i um silit,
dupu putin(u meu i dupu pioustu uungeieu min(ii mele, de um
luciut n viiu Domnului, de nu cu cel de lu ul nouoleu ceus, mucui
cu cel de lu ul unspiuzeceleu ceus i nududuesc cu voiu luu de lu
stupn plutu deplin ,cu iuste volnic pie ul suu. Si ucestiu cte um
luciut cu minile i cte um giuit cu limbu, cine vu vieu, su le
socoteuscu r cr0ov ioyioov orpooroiqrt xo xot 0rov
3
nici unu nu vu ullu cu su nu lie spie sluvu lui Dumnezeu, spie
cinsteu muiiei tule i spie lolosul (uiii.
6) Ruututeu i zuvistiiu din lume nici uu lipsit, nici vu lipsi,
pentiu cuci iuste poinit omul din tineie(ele lui spie cele viclene
i nu su puiusete u nu zuvistui binele i cinsteu ultuiu. Si pentiu
uceiu tiu cu su nevoesc mul(i cu su stiice cu voibele loi cele
1
Pe Dumnezeu, cuie cunoute uscunziuiile inimii.
2
Nu mi-um nclipuit.
3
Dumnezeu, cel ce pe toute le oinduiete spie mui bine.
4
Pentiu u-l uezu pe el cu boieiii popoiului suu.
S
M-um supus Domnului i l-um iugut pe el.
6
Vedeiut tutuioi.
219 uidanii
otiuviciouse t pqot oou q0q
4
i silesc cu vicleug cu su te
ndemne pie muiiiu-tu su luci celiu ce n-ui lucut n tineie(e, spie
sulleteuscu vutumuie i spie clevetiieu oumeniloi.
7) Pie cei ce sunt piicinu iuutu(ii i tiu cine sunt, cu cum mu
tiu nsumi pie mine: unii de uiceu i ul(ii dinti-ultu puite, cuiii
sunt orttprrtoi
S
din iuu; iuiu u polti su stuu de lu(u cu dnii,
nuinteu muiiei-tule i nuinteu u mult noiod to ropootqoouv
6
cele neudevuiute, cu cuiele mu lupt n zudui. Si mucui cu mie nu
mi su cuvine, cu unui uilieieu, su giuesc pe nimeneu de iuu, nici
su piusc, iui mi su puie cu cu uutoiiul lui Dumnezeu louite
tuie s-ui iuinu.
8) Intie celiululte mozuviiii i vnzuii ce-mi luc, cu Iudu pie
Hiistos, uu zis cutiu muiiiu-tu, cel ce uu zis, cum su liu lucut 24
de cupete usupiu muiiei-tule mpotiivu, ce, i ce voiu su luc.
Intieubu pie puiintele Nisis, su-( spue ucele cupete ce zic, cu i
le-um cetit nti-ucel ceus ce uu pomenit, de iule, liind de lu(u i
Odiiunul, cuie cupete eu vieum su le uiut muiiei-tule tocmu de
utunce i su-( cei voe su mu lu su-i uluiisesc de lu(u pie cei ce le
scoinesc; duiu n-uu viut su mu luse unii. Iui de vei polti muiiiu-tu
su (i le tiimi( su le ceteti, su vezi ce cinste mi luc liii miei cei
sulleteti i ce voibesc pentiu mine; ci zicnd eu uceluiu ce (i le-uu
spus, cum cu s-uu lunecut i el cu liieu, cu to( oumenii i cum cu
toute le um nsemnute cupete i nevind su i le cetesc, cu nici
uveum vieme, nici mi iuste diug su le mui uuz, uu zis cutiu muiiiu-
tu to ovoriov
1
. Dumnezeu su lucu plutu lietecuiuiu dinti-nii,
dupu luptele loi; eu sunt gutu.
9) Iuiu pentiu puietisis ce mi-uu venit poiuncu de lu muiiiu-tu
1
Instiument.
2
Uimuie.
3
Cu cuget diept, luiu puitiniie i dupu Dumnezeu.
4
Bunele tule moiuvuii.
S
Nesclimbutoii.
6
Su uiute.
220 Anrim lvircanu|
cu su luc, zic cum cu nu ndiuznesc, pentiu luguduiulele cuie dum
noi, uilieieii, nuinteu lui Dumnezeu, cnd ne liiotonim (piecum
i cu mnu sciiem n condicu, dupu cum iuste induiulu
beseiiceuscu i isculim nuinteu celoi ce voi su liiotoneuscu), su
lucem puietisis nine, noi, de voiu noustiu, cuci culcum poiuncu
i luguduiulu i Dumnezeu nu glumete. Cu zice muiele Puvel
rxooto rv rxiq0q rxr xo rvrt
2
; iui pentiu diugosteu
muiiei-tule, de ne vei poiunci, vom tuce, pentiu cu su nu socoteti
cu-( stum mpotiivu; numui lu, muiiiu-tu, socoteulu dieuptu i cu
liicu lui Dumnezeu. De iuste cu dieptul su zicu cinevu, unui om,
cu silu: despui(i-te de muiuieu tu i lipsete din cusu tu i din
toutu ugonisitu tu lui'de nici o vinu, pentiu cuiele iuste zis (mucui
cu iuste mpieunuie tiupeuscu): ,Unde Dumnezeu uu mpieunut,
omul su nu despui(u, duiu cu ct mui vitos su ndemne cinevu
pie un uilieieu su- luse epuiliiu, luiu vinu i lui'de udecutu, cu
iuste mpieunuie dulovniceuscu, cuiele uie dutoiie, pnu lu
vuisuieu sngelui, su nu- puiuseuscu tuimu, dupu cum zice Hiistos:
,Pustoiiul cel bun pune sulletul pentiu oi; iuiu ncu eu poltesc
su luc voiu muiiei-tule, iuiu nu u meu.
10) Judecu, muiiiu-tu, cu un domn cietin, de iuste cu cule i
de su cuvine su liu lipsit ucumu, lu butine(ele mele, de umn-
douo: i de tuimu ce mi s-uu nciedin(ut de lu Dumnezeu, cu unui
neviednic i de muncu i osteneulu tineie(eloi mele? Cu zice
S|dnra Scriprurd: 0ux rxoixqori o rr t out
1
. Si de vei ullu
muiiiu-tu cu iuste cu dieptute, lie numele domnului blugoslovit,
de ucum i pnu n veci.
11) Iuiu de vei zice muiiiu-tu, pentiu ce um ndutoiit cusu, de
um lucut cele ce um lucut, um multe, de mi s-ui (ineu n seumu,
cuiele nu sunt lui'de cule, numui le lus i zic cu um cleltuit cu lu
o cusu u meu, cum cleltuiute lietecine lu cusu su i cu un pustoiiu
1
Contiuiiul.
2
Fiecuie, unde u lost clemut, ucolo su iumnu.
221 uidanii
udevuiut, iuiu nu cu un nuemit cuiele ungle i stiicu. Si ultu: pie
uceste viemi u polti su tiu, cine nu iuste dutoiiu, din c( ne
liiuibem nti-uceustu ticulousu de (uiu? Cu nti i pie muiiiu-tu
te uuz totdeuunu zicnd cum cu iuste dutouie (uiu cu douo sute
i mui multe de pungi; ouie uceu dutoiie muiiiu-tu o luci, uu
ntmpluiile viemii? Adevuiut, ntmpluiile viemii. Si ucestiu uu
udus i pie ul(ii i pie mine lu dutoiie. Iui mu iog muiiei-tule su
nu imiu nti-uceustu, nici su liu lipsit de milu muiiei-tule.
12) Intie ultele su cuvinteuzu i uceustu cum cu sunt stiein i
nu s-uu cuvenit su liu eu mitiopolit. In Hiistos suntem to( unu.
Si upoi n-um lost numui eu episcop i mitiopolit stiein n |uiu
Romneuscu, ci uu lost i ul(ii mul(i, piecum su vud n condice i
piecum su politicete n toutu beseiicu, piecum i domni uu stu-
tut i de (uiu i stieini, cu i n toutu lumeu; cu Dumnezeu uu
lucut lumeu slobodu pentiu to(. Si un luciu ce nu su luce, nici su
stiumutu lu o beseiicu de cele piouste, suu lu o munustiie, pentiu
cuiele nu iuste lotui beseiicesc, iuiu de su vu i ntmplu vieo
piicinu q ruioyq, q oixq
1
iptesc cei mui mul(i i zic cu iuste
pucut; duiu cu ct mui vitos su se stiumute cupul beseiicii u
vieunii epuilii i su nu su vutume multe sullete i su nu uimeze
multe luciuii necuviouse, piecum vedem cu su luc n bogute locuii.
Si cum cu po( muiiiu-tu su luci ce vei vieu, dupu poltu muiiei-
tule, iuste luciu udevuiut; iui eu ncu zic su luci i dupu poltu lui
Hiistos de mu (ii cu tot dinudinsul gieit muiiei-tule ,lusu( i su
vu lusu vouo.
Acestiu spie ndieptuieu meu le sciiu, n dieptute i n udevui.
Iui din ce um zis nuinteu muiiei-tule nu voiu ei; lie dupu cum
polteti i Dumnezeul pucii su lie cu muiiiu-tu.
1
Nu vei pedepsi de douu oii pentiu uceeui (luptu).
222 Anrim lvircanu|
DUMINECA LA FEVRUARIE 3 ZILE, RASPUNSUL CE AM DAT
A DOA OARA
,'Lv roi to ioyoi oou ivqoxou t roxot oou, xo r
tov ovo o' ooptqori
2
zice Siiul. Iuiui i u dou ouiu luc
supuiuie muiiei-tule cu uceustu pu(inicu u meu cuceinicu sciisouie
i zic cuvntul lui Duvid: ,Mniiu(i-vu i nu giei(i celiu ce zice(
n inimile voustiu. Si iu seumu (pentiu diugosteu lui Hiistos)
ucestoi sciise cu gnd diept i de polteti cu su lii i muiiiu-tu
odilnit i luiu vutumuie sulleteuscu i su liu eu mul(umit, mu iog
(ine cumpunu udecu(ii diept i nu lusu su-( spuice unii i ul(ii
uuzuiile, cu voibele loi cele otiuviciouse. Cu zice Duvid: ,Mincino
liii oumeniloi n cumpene u luce stimbutute.
Muiiiu-tu, cnd ui tiimis lu mine pe puiintele Nisis, mi-uu zis
cliui n lu(u, uu su luc, dupu cum mi poiunceti muiiiu-tu puietisis
de voiu meu, uu peste 1S zile vei luce muiiu-tu piecum vei ti, de
mu vei scoute cu pugubu meu i cu iuine. Eu ncu, pentiu cu su
nu mu uiut cutiu muiiiu-tu iubitoi de scundule i su potolesc
mniiu muiiei-tule um zis cutiu slin(iiu-su cu voiu luce dupu cum
m poiunceti i voiu veni lu muiiiu-tu, piecum um i venit. Si
nti-ucel ceus mi-um dut cu cuceiie toutu voin(u meu nuinteu
muiiei-tule i piin glus viu i n sciis, socotind cu dupu ce vei ceti
muiiiu-tu ucele 12 cupete ce um sciis nti-uceu loi(u ce (i-um dut
0riq rtoriq0q
1
i vei lusu pie Iiod (pie cuiele te ndeumnu su
luce uceustu) cu pie un mincinos, cu nu tie u cntu ulliluiu i nu
vei ntiu n pucut cu mine i n clevetiieu u toutei lumi. Iui de
vieme ce vuz cu te nevoeti muiiiu-tu, cu tot dinudinsul su o
ispiuveti uceustu, iuiui zic cu nu voiu ei din poiuncu muiiei-
tule. Numui mu iog muiiei-tule su-( lie milu de butine(ele mele
1
Suu dieuptu, suu nedieuptu.
2
In toute cuvintele tule udu-(i uminte de cele de pe uimu ule tule i n veci
nu vei giei.
CUPRINS
223 uidanii
i de neputin(ele ce um; i piecum te-uu luminut Dumnezeu de ui
ullut cliveiniseulu uceloi tiei pungi (piecum mi-uu zis Nisis) su
ulli i celoiululte 4 i su-mi iui zupisele de lu dutoinici su mi le dui
n mnu meu. Si uu voiu luce i eu sciisouie de lu mnu meu tq
ropoitqor
2
. Si uceustu nu pentiu ultu, luiu numui cu su iu sliit
scundilile cuiele vei li socotind muiiiu-tu cu douiu su tiug de spie
mine; i uu vei li muiiiu-tu luiu pucut i eu mul(emit i odilnit i
cel ce vu li n uimu meu vu li pie lege i nu luiudelege, pentiu cuci
utunci mu voiu lusu de voiu meu. Iui nti-ult clip, veii cu ce miloc
voiu ei, nu vu li nici su vu puteu numi, cel de pe uimu meu, pie
lege; cu de su vu luce i cutleiisis
3
, dupu cum n(elegem, vu li cu
uceiu ce uu lucut ucum lui Alixundiius; ce i uceiu nu iuste
cutleiesis, ce butocuiu beseiicii lui Dumnezeu i slinteloi tuini,
pentiu cuie luciu cel ce lucuiute n ceiiuii vu ide de dnii i
Domnul vu butocoii pie ei.
Iuiu muiiiu-tu lu cu un domn cietin i milostiv i nu mu lusu
su es obodit i cu luciumile pe obiuz, cu vu li pucut. Si piecum nu
te piipeti lu cele politiceti u luce iusplutiie pentiu cinsteu
domniei, uu nu te piipi nici lu cele beseiiceti, pentiu cinsteu lui
Dumnezeu; cu iuul u su luce iuste lesne, iui u su desluce iuste cu
nevoe. I( mui iu seumu de uceustu i Dumnezeu su te lumineze su
luci ce ui li mui cu cinste i mui de lolos, u cuiuiu nespusu milu
iugum su lie puiuieu cu muiiiu-tu.
Obiditul iugutoi ul muiiei-tule,
Antim ul Ungiovluliei.
1
Te vei iuzgndi.
2
Puietisis = ienun(uie.
3
Cuteiisiie demiteie din tugmu eclesiusticu.
224 Anrim lvircanu|
INCEPATURA SI INVA|ATURA PENTRU ISPOVEDANIE
Cel ce vu su se ispoveduiuscu su-l uducu su steu nuinteu icounei
domnului nostiu Iisus Hiistos i su nceupu dulovnicul, cuiele
vu li: Barcatu+ ur+ um+
1
, c:+u t
2
, rcu uexuau
3
12, upiu1:t
4
.
Dupu uceiu: rextr xa tt
S
su-l zicu cel ce vu su su ispoveduiuscu
(de vu ti cuite), iui de nu vu ti, su-l zicu dulovnicul.
Si dupu uceiu su giuiuscu dulovnicul cutiu cel ce vu su su
ispoveduiuscu: iutu, liiul mieu, cu nevuzut stu nuinteu noustiu
domnul nostiu Iisus Hiistos, su-( piiimeuscu ispoveduniiu tu. Deci
nimic su nu slieti, suu su te iuinezi, nici su te spuimntezi i su
uscunzi cevu de cutiu mine, ci cu ndiuzneulu su-mi spui toute
cte ui gieit, cu su piiimeti eituciune de lu domnul nostiu Iisus
Hiistos. Iutu clipul slin(iei-sule uici, nuinteu noustiu. Iui eu numui
ce sunt muituiie, cu su muituiisesc nuinteu slin(iei-sule toute
cte-mi vei giui cutiu mine. Iui de vei uscunde cevu de cutiu mine
vei su uibi ndoit pucutul i osndu. Deci iu-te uminte, deucu ui
venit lu doltoi, su nu te duci netumuduit.
Si uu su-l ntiebe pie ucelu louite cu dinudinsul, unu dupu
ultu i su-i nguduiuscu pnu ce-i vu iuspunde. Deci iui su giuiuscu
dulovnicul cutiu dnsul: spune-mi, liiule, uu douiu (e-ui stiicut
cuiu(iiu tu cu mulucliiu? Si iui mi spune: uu douiu ui cuzut n
pucutul sodomiei cu cinevu, suu cinevu cu tine? Au douiu ui cuzut
n pucut cu muiuie? Suu i cu cte ui cuzut i ce clipuii uu lost:
de cele vuduve, uu de cele cu buibut? Pentiu cu celu ce cude n
pucut cu muiuieu ceiu ce uie buibut, ucelu su cliumu pieucuivu-
iiu. Aideieu i muiuieu cuieu vu cudeu n pucut cu ultul, uvnd
iu buibut su cliiumu pieucuivuie.
1
Binecuvntut este Dumnezeul nostiu.
2
Slinte Dumnezeule.
3
Doumne miluiete (de 12 oii).
4
Veni(i (su ne nclinum).
S
Miluiete-mu Dumnezeul (nceputul Psulmului S0).
CUPRINS
225 uidanii
Si iui l ntieubu pie ucelu, pentiu umestecuieu de snge: spune-
mi, liiule, uu douiu ui cuzut cu iudeniile tule, suu cu linu-tu, suu
cu nuu-tu uu ce clipuii uu lost? Cu ucestiu su cliumu umestecuie
de snge? Spune-mi uu douiu ui cuzut cu dobitoc suu cu pusuie?
Iui de vu li nsuiut ucel ce su ispoveduiute su-l ntiebe: spu-
ne-mi, liiule, uu douiu ui cuzut n pucut cu lumeiu tu, peste liie,
uluiu den liie? Au douiu mui nuinte de nuntu, liind logodit cu
dnsu, ui cuzut n pucut? Suu uu douiu ui cuzut n pucut cu ult
leliu de oumeni, cuie sunt de ultu lege? Cu ucel pucut su cunonete
mui gieu cu un un de ulte pucute cuie sunt.
Spune-mi, liiule, uu douiu ui omoit pie cinevu cu voiu tu, suu
lui' de voiu tu?
Si iui mi spune, uu douiu ui luiut cevu i mui pie uimu s-uu
lucut uluiisunie? Suu uu luiut ultul i uu udus lu tine? Si de vei li
luiut cevu, su ntoici; i ndutu cum vei ntouice, su uleigi lu
uilieieu i su-( iui cunon de lu dnsul i su te iuite de uluiisunie,
su ntoici, udecu su pluteti.
Spune-mi, liiule uu douiu ui uiut cu stimbul i n ce clip te-ui
uiut: cu voiu tu, uu lui'de voiu tu? Au douiu ui bugut vieun suiuc
n nevoe? Au douiu luci nupuste cuivu, uu ui lucut? Au ui opiit
simbiiiu cuivu? De vei li nupustuit pie cinevu, suu nupustueti, su
ntoici.
Spune-mi, liiule, uu douiu eti cititoiiu de stele, uu luci
luimece? Suu ui vuisut ceuiu, suu plumbu? Au douiu ui udus n
cusu tu luimecutouie, de te-uu isbuvit de luimece? Au douiu le
luci tu nsu(i, suu le-ui lucut vieodutu? Suu ui lucut luimece spie
stiicuciuneu cuivu? Au douiu legi dobitoucele, cu su nu le munnce
lupii? Suu ui pus pie ul(ii de uu lucut de ucestiu luciuie? Au douiu
ui legut pie buibut cu lumee? Au ultu legutuiu pentiu vieo boulu?
Au poi(i niscuii bueie, uu eibi?
Si de su vu ullu cum cu uu lucut el de ucestiu, suu i vu li lucut
lui ul(ii, unul cu ucelu su cunonete 6 uni, piecum iuste poiuncu
slinteloi cunoune. Iui meteiul ucelu cuiele le luce ucest leliu de
1S Antim Iviieunul. Didulii
226 Anrim lvircanu|
luciuie su cunonisete cu un ucigu, udecu uni 20, piecum
poiuncete muiele Vusilie.
Si iui i zice: spune-mi, liiule, uu douiu ui ocuit pie puiin(ii
tui, suu pie vieun om, suu culugui? Au douiu ui viubu cu cinevu?
Pentiu cu de vei uveu viubu cu cinevu, duiuiile tule i piuvilu tu
nu iuste piiimitu nuinteu lui Dumnezeu i nici ultecevu, oiice vei
luce, nu sunt piiimite.
Spune-mi, liiule, uu douiu ui mncut cuine moitucinu, suu
snge de cel opiit, suu de lupi mncut, suu de vultuii omoit?
S-uu te-ui spuicut cu ultcevu? Suu pie postuii, mieicuieu suu
vineieu, te vei li spuicut? Au douiu ui nclinut pie cinevu
diiuvolului? Suu ui lulit, suu ui nuiut slntu lege, suu ciedin(u,
suu ultucevu lulu? Suu ui unutlimit pie om? Suu giueti minciuni
i te uii n minciuni? Au douiu eti tiulu? Suu douiu te mbe(i,
pentiu cuie iuste uceustu peiiciune i tiupete i sulletete?
Deci ucestiu toute de ucum nuinte iuste su te puzeti louite i
su te iui uminte, pentiu cu iutu cu de u douo ouiu te botezi, dupie
cum iuste tuinu ciedin(ii cietineti i de ucum nuinte su pui
nceputuiu bunu, cu uutoiiul lui Dumnezeu.
Si de glume su te leieti, su nu luci pie oumeni su izu, cu
ucesteu nu sunt cietineti, ci cu dieptute i cu cuiu(ie i cu
smeienie su-( petieci viu(u, pentiu cu su-( uute Dumnezeu.
Si dupu ce vu zice el ucesteu toute cutiu dnsul cu umuiuntul
i ucelu iui su vu lugudui de ucestiu, de toute su su puiuseuscu,
utunce ndutu pleucu n genuncle cel ce su ispoveduiute i su-i
citeuscu dulovnicul molitvu. Deci, dupu ce-i vu citi molitvu, su
zicu: ec:euue tc:
1
, caoao... u uu1
2
i otpust
3
.
Atunce l cunonete dulovnicul pie dnsul, dupu cumu-i vu li
gieulele lui. Si de vu uveu ucelu multe pucute, l cunonete n
cuie pucut iuste mui muie din celeululte, udecu cuie pucut uie uni
mui mul(i; i celeululte pucute toute nti-ucel cunon su iuitu.
Deci utunci iui zice dulovnicul cutiu dnsul: iutu, liiule, cu
ut(eu uni poiuncete slntu piuvilu cu su nu te piicetueti
227 uidanii
slinteloi tuini. Numui cnd vu li lu piuznicele cele muii, cnd vu li
viemeu de piicetenie, n loc de piicetenie su iui ugliuzmu. Si
de te vei (ineu, udecu de te vei opii de slntu piicetenie, pie
cumu-( duu cunon, (i su voi eitu pucutele; iui de vei tiece, udecu
de nu vei bugu seumu, Iudu te vei luce.
Al doileu i su puzeti, de (i su vu tmplu boulu gieu, de mouite,
utunceu su te piicetueti; i de te vei sculu iui su stui nti-ucel
cunon cuie (i s-uu poiuncit i su pui musuiu, iui su (ii mui nuinte
cu un un, n cuie te-ui piicetuit, su plineti musuiu uniloi cuie-(
sunt poiunci(.
Si tu cuie eti dulovnic iu uminte i uceustu cu, du su vu puiusi
omul de pucut, utunceu su cunonisete i su piiimete, piecum
poiuncete cunonul ul muielui Vusilie. Iui n ctu vieme vu li el
npucut nici nu su socotete cunonul lui. Iui de vu (ineu ctuvu
vieme su nu su piicetuiuscu i upoi iui su vu tmplu de vu cudeu
n pucut, iui su pue nceputuiu cunonul dentiu-nti. Iui dupu ce
su vu puiusi el de pucut i su vu li opiit den voiu lui i de
piicetenie, suu de poiuncu ultui dulovnic, utunceu i su socotesc
lui i ucei uni n cunon. Iui de su vu ullu vieun om cuceiit i de su
vu nevoi el su lucu ctuvu seumu de metunii, n zi i n noupte, su-
i pogoii lui un un, mui os de musuiu uniloi de piicetenie. Iui de
vu nevoi el su deu milostenie, pie ct i vu li puteieu, iui su-i lui
lui, i ult un. Iui de vu posti el mieicuieu i vineieu, piecum
poiuncete slntu piuvilu, lusu-i lui i ult un; de vu (ineu luneu,
de dulce su nu munnce, lusu-i lui i ult un.
Iui de vu li omul de tieizeci de uni, suu i mui os i ult un su-i
lu lui. Iui de vu li de douuzeci de uni, suu i mui os mui pu(in su
su cunoneuscu. Iui de nu vu suleii ucesteu cuie zisem mui sus, su
plineuscu to( unii cuie um zis mui sus, desuviit piecum i s-uu
poiuncit nti; cu ucesteu semuiii, udecu tocmiie, iuste u slntului
1
Viednic este.
2
Sluvu... i ucum...
3
Ruguciune linulu.
228 Anrim lvircanu|
Ioun Postnicul i mui mult ucei 1S uni ui pieucuiviei i ui sodomiei
i ui dobitouceloi i pogouiu pnu lu tiei uni, nsu cu udevuiut de-
i vu posti uceti tiei uni necuimut, udecu desuviit, cu post n zi
odutu su munnce i metunii su lucu, cum i su vu poiunci de lu
dulovnic uluiu osebi de smbutu i de duminecu. Iui ul(i puiin(i
de ucesteu n-uu poiuncit, numui de slntu piicetenie su lie opii(,
dupu gieulu loi. Iui de pucutul cuiviei, pnu lu putiu uni su-l
pogouie dinpieunu su (ie cu ce i su vu poiunci, piecum s-uu zis
mui sus.
Iui mieicuieu i vineieu su cuvine tutuioi cietiniloi su pos-
teuscu, cu i cei ce uu cunoune i cei ce n-uu, pentiu cu uceustu
iuste obicinuitu cietiniloi.
Iui dupu cudeie n pucut, de vu vieu ucelu su se culuguieuscu,
douo pui(i su (ie i o puite su-i ei(i. Iui de vu vieu su meuigu lu
obte tie, lusu-i lui cunon pie umutute; iui dupu ce uu luut
cinul culuguiesc i uu cuzut n pucut, c( uni i s-uu poiuncit, su-i
plineuscu.
Aideieu i mueiile su le ntiebi, uu douiu voi li puitnd eibi,
suu voi li buut eibi su nu lucu copii. Suu, de su vu ullu su lie lucut
iule luciu cu ucestu, cu uciguii su se cunoneuscu. Iui de vu li
lepudut eu copilul de vieo nevoe, un un su nu su piicetuiuscu.
Iui ceiu ce vu li puitut eibi, suu vu li puitnd, su se lepede i su su
cunoneuscu use uni. Iui de vu luce luimece, cu su tie ce copil vu
luce, suu su tie ulte luciuii, use uni su nu su cuminece. Aideieu
su lie ntiebute iule de toute pucutele, cu i puiteu buibuteuscu i,
n c(i uni su voi ullu n cunon, su n-uibu voe u liumntu piescuii.
229 uidanii
INVA|ATURA BISERICEASCA
lnvd(drura ocscriccascd |a cc|c mai rrcouincioasc i mai dc
|o|os pcnrru invd(drura prco(i|or, acum inrr-accasra cnip
ripdrird in s|dnra Mirropo|ic in Tdrgovirc, |a anu| dc |a lrisros
1710. Sd sd dca in dar prco(i|or
Antlim cu milu lui Dumnezeu uiliepiscop ul Ungiovluliei,
pieucinstit i exuil Pluiuiiloi.
Cuceiniciloi pieo(i cuiii vu ullu(i n epuiliu smeieniei noustie,
tutuioi de obte, de lu utotputeinicul Dumnezeu, vu iugum milu,
puce, sunutute, viiu(u cuiutu i spusenie sulleteuscu, iuiu delu
smeieniiu noustiu molitvu, blugoslovenie i eituciune.
Lu uciustu stepunu nultu u / uilieiiei, ntiu cuieu uu viut
dumnezeescul dui su ne sue, giiu ceu mui muie i mui uleusu ce
uvem, nu iuste ultu luiu numui cliveinisiieu beseiicii i spuseniiu
sulleteloi oiloi noustie celoi cuvntutouie, pentiu cuiele uvem
dutoiie su piiveglem ziou i noupteu, cu uvem su dum seumu,
dupu cum zice Puvel upostolul; i dupu usemunuieu nceputoiiului
pustoiiloi Iisus Hiistos, cuiele -uu pus sulletul pentiu noi su ne
dum i noi viiu(u pentiu puzu tuimei noustie.
Insu uciustu bunu cliveiniseulu nu putem noi nine su o
suviim dupu cum su cude de / nu vom uveu dinpieunu luciutoii
i sluitoii, cuiii su poutu uutu lu ucest luciu muie, pentiu cuci
liind seceiiul mult, tiebue i luciutoii mul(i; i pentiu cuci iuste
tuimu muie, un pustoi singui, mucui cu iuste muie n viednicie, i
de ui li ct de piocopsit ntiu politie i iscusit ntiu nvu(utuiu,
iuiu nu poute su le vuzu toute, nici su le tie toute; i pentiu uceiu
dui uie pie pieo(i i pie puiin(ii cei dulovniceti, cuiii sluesc
slin(itului pustoiiu cu nite ocli su vuzu toute, cu nite mini su
lucieze cele tiebuinciouse i cu nite piciouie su uleige cu milocul
/ loi lu tiebuin(u tutuioi.
Diept uceiu uututoiii lu ucest luciu muie ul vostiu sunte(i voi,
cuceiniciloi pieo(i, cuiii uve(i dutoiie nencetutu, i cu cuvntul
230 Anrim lvircanu|
i cu luptu, su luciu(i i su vu nevoi(i ziou i noupteu mpieunu cu
pustoiiul nostiu pentiu spuseniiu ucetii tuime cuvntutouie, cuieu
uu dut-o Dumnezeu n minile noustie. Dui ouie ce u puteu
nududui de lu voi? Suu ce lel de uutoiiu u puteu su utept din
iscusiieu voustiu?
Cu ntie celelulte scibe ce um, de mu iunesc lu inimu, iuste
uceustu / ceu mui gieu de mu ntiistez i mu mlnesc mui mult,
cu vuz ntie pieo(ii miei uttu piostie, uttu nenvu(utuiu i uttu
nedumiieulu, ct cunosc cu nu pute(i luce vieun uutoiiu suu vieun
lolos ticulousei tuime. Si pentiu uceu multu piostie u voustiu i
netiin(u lu slntu cuite, m-um ndemnut, liind cupiins de liicu
dumnezeiuscu, u vu ntiin(u cu uceustu micu cuiticeu, cuieu o um
mpui(it n tiei pui(i.
In puiteu ceu dinti s-uu pus louite pe scuit ouie cuiele din
cele mui tiebuinciouse i mui de lolos ule slintei beseiici i ule
slinteloi / tuini, cuiele sunte(i dutoii su le ti(i i su le puzi(i nu
numui voi, ce i bie(ii cietini piin milocul vostiu.
In puiteu u douo s-uu pus nvu(utuiu usupiu ispoveduniei, cu
su tie lietecuie dulovnic cum su cude su ndiepteze i cu ce
miloc tiebue su ispoveduiuscu pie cei ce voi veni lu dnsul.
In puiteu u tieiu s-uu pus nvu(utuii pentiu cte luciuii s-uu
putut ullu pnu ntiu ucest ceus, cuiele su luc cu necuviin(u i luiu
de cule, i tiebue cu de ucum nuinte su nu su mui lucu.
Cuie o puiu nuinteu cuceiniciei voustie cu / o musu
dulovniciuscu luiu de plutu, n loc de blugoslovenie; socotind
cum cu cu uceste pu(ine nvu(utuii ve(i puteu su vu sutuiu(i de
luminu cunotin(ii i su uutoiu(i i pie cietinii cei lipsi(i. Iuiu de
ve(i li i cu ucestiu uu de nesim(itoii, ct su nu vu pute(i dumeii,
nici su vu pute(i ndieptu liind uu de pu(inele i louite pie n(eles
i piostete, utunceu su vu cunoute cu nu ve(i su vu nevoi(i pentiu
diugosteu lui Hiistos, pentiu ntemeiuieu beseiicii, pentiu lolosul
cietiniloi, i pentiu cinsteu voustiu i mui vitos pentiu plutu ce
vi s-ui du / de lu Dumnezeu pentiu osteneulu ce u(i luce. Si pentiu
231 lnvd(drurd oiscriccascd
uceiu voi ve(i du seumu lu nliicoutu i stiunicu udecutu u lui
Hiistos, cuci eu v-um nvu(ut cte sunt tiebuinciouse i de lolos,
i mi-um lucut dutoiiiu, dupu cum zice Hiistos lu Ioun n 1S cupete:
,De n-u li venit, i de n-u li giuit loi, pucut n-ui uveu, iuiu ucum
piicinu n-uu pentiu pucutul loi.
Iuiu de ve(i socoti n gndul vostiu cum cu nu le pute(i luce
ucestiu pentiu nevoile i pusuiile ce uve(i, cu uceustu nimicu nu
vu ve(i lolosi, nici ve(i puteu su vu ndieptu(i nuinteu dieptului
udecutoiiu. Cu zice / Domnul Hiistos lu Mutlei n 22 de cupete:
,Du(i ule clesuiiului, clesuiiului i ule lui Dumnezeu lui Dum-
nezeu. Cu piecum ceie mpuiutul dudi de lu supuii lui, uu
ceie i Dumnezeu de lu cietini, i mui vitos de lu pieo(i, ciedin(i
i lupte bune; de lu unul mult i de lu ultul pu(in i de lu lietecuiele
dupu putin(u su i dupu viedniciiu ce i s-uu dut.
Diept uceiu duiu, su lusu(i toute piicinele nti-o puite cu sunt
deeituciuni; i nu vu leii(i de u luce osteneulu, nici vu du(i leneviei,
cuci ve(i cudeu n blestem, dupu cum zice slntu Scriprurd lu
Ieiemiu n 48 de/cupete: ,Blestemut celu ce luce luciul Domnului
cu lene.
Ce sili(i n tot clipul cu poltu i cu diugoste pentiu spuseniiu
noiodului cietinesc. Pentiu cu su se nviedniceuscu lietecuiele
dintiu voi su uuzi(i glusul cel leiicit ul dieptului plutnic ul lui
Hiistos: ,Slugu bunu i ciedinciousu, pie pu(in ui lost ciedincios,
pie mui mult te voiu pune; ntiu ntiu bucuiiiu Domnului. A
cuiiiu bucuiie su vu nviedniceuscu duiul lui Dumnezeu i
iuguciuneu smeieniei noustie. /
232 Anrim lvircanu|
SCARA ACESTII CARTICELE
1. Ciuceu ce puteie uie i n ce clip tiebue su o lucem?
2. Ruguciuneu ceu domneuscu i ce cupiinde n sine.
3. Muituiisiieu ciedin(ii cte ulcutuiii uie i dinti-nsele ce n(elegem?
4. Cele 7 tuini ule beseiicii ce puteie i ce dui uie lietecuie?
S. Cele 9 poiunci muii ule beseiicii ce ne nvu(u su lucem?
6. Zece poiunci ule lui Dunmezeu cu su cuvine su le (inem; cu de nu le
vom (ineu nu mplinim legiu.
7. Duiuii ule Dulului Slnt / cuiele sunt i cte?
8. Cele 3 bunutu(i muii ule bogosloviei.
9. Putiu bunutu(i ule sulletului.
10. Putiu bunutu(i ule tiupului.
11. Supte pucute de mouite.
12. Cele 12 ioduii ule milosteniei, cuiele sunt?
13. Invu(utuiu pentiu ispovedunie.
14. Alte nvu(utuii tiebuinciouse. /
Ciuceu iuste un semn i o uimu tuie usupiu viumuului, cuci
iuste i su numete puteieu i n(elepciuneu lui Dumnezeu, dupie
cum zice Puvel lu cupul cel dinti cutiu coiinteni. Si su cude
cietinului piuvosluvnic u- luce semnul slintei ciuci nti-ucestu
clip:
Inti su mpieune cele 3 degete ule minii diepte (udecu
degetul cel muie i cu cele 2 de lngu dnsul) i puind n liunte
su zicu: n numele Tutului, upoi puind lu buiic su / zicu: i ul
Fiiului, upoi puind n umuiul cel diept su zicu: i ul Slntului
Dul, upoi puind n umuiul cel stng su zicu: Amin.
RUCACIUNEA CARE AU INVA|AT PRE APOSTOLI
DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS: ,TATAL NOSTRU
CARELE ESTI IN CERIURI
Aiceu ne nvu(u su tim cum cu n-uvem ult tutu luiu numui pie
Dumnezeu cel din ceiiuii, piecum lu Mutleiu, n 2S de cupete
CUPRINS
233 lnvd(drurd oiscriccascd
zice: Si tutu su nu cliemu(i voi pie pumnt, pentiu cu unul iuste
Tutul / vostiu cel din ceiiuii.
Slin(euscu-se numele tuu. Numele lui Dumnezeu su slin(ete
cu luciuiile i cu luptele cele bune, piecum lu Mutleiu, cup S
zice: ,Inti-ucestu clip su stiuluceuscu luminu voustiu nuinteu
oumeniloi, cu su vuzu luptele voustie cele bune i su sluveuscu
pie Tutul vostiu cel din ceiiuii.
Su vie mpuiu(iiu tu. Aiceu su iougu sulletul su-i tiimi(u
Dumnezeu mpuiu(iiu, udecu uutoiul i dieptuteu, cu su-l puzeuscu
cuiut i nebntuit de puteiiu pucutului, dupie cum upostolul cutiu
iomuni n 6 / cupete zice: ,Su nu mpuiu(euscu pucutul n tiupul
vostiu cel muiitoi, cu su vu supune( ntiu poltele lui.
Fie voiu tu, cum n ceiiu, uu i pie pumnt. Lu uceustu ceieie
iugum pie Dumnezeu cu su i su plineuscu voiu pie pumnt cu i
n ceiiu, udecu piecum ngeiii n ceiiuii su supun voei lui Dum-
nezeu, spie toute luciuiile, lui'de nici o ndoiie, nti-ucestu clip
i pie pumnt su su plece lui i oumenii, dupe cum zice Puvel n 2
cupete cutiu lilipiseni: ,Intiu numele lui Iisus Hiistos tot genuncliul
su vu plecu ceietiloi i pumntetiloi i celoi de supt pumnt. /
Pineu noustiu ceu din toute zilele du-ne-o nouo ustuzi. Cu
uceustu iuguciune ceiem mui vitos de lu Dumnezeu liunu ceu
pieste liie u sulletului, cuieu iuste cuvntul lui Dumnezeu, dupu
cum lu Mutleiu, cup 4 zice: ,Nu numui cu pine vu tiui omul, ce
cu tot cuvntul ce iuse din iostul lui Dumnezeu.
Si iuitu nouo gieulele noustie, cum i noi eitum giei(iloi
notii. Aceustu iuguciune ne ndemneuzu mui mult su eitum
gieulele celoi ce ne gieesc nouo, cu i Dumnezeu su iuite pucutele
noustie cele ce / n toutu viemeu gieim de pie cum lu Mutleiu
n 6 cupete zice: ,Lusu(i i su vu lusu vouo.
Si nu ne duce pie noi n ispitu. Piin iuguciuneu uceustu ceiem
de lu Dumnezeu su nu ne ducu lu ispitu lumii i u diuvolului i u
tiupului, pentiu cu nti-uceste tiei ispite su cupiinde tot leliul de
ispitu. Ci puzindu-ne de ucestiu, vom li puzi(i de toutu ultu ispitu.
234 Anrim lvircanu|
Ce izbuvete pie noi de cel iuu. Cu uceustu iuguciune ceiem
de lu Dumnezeu su ne mntuiuscu de tot iuul i de tot pucutul; i
mui ules ne iugum su izgoneuscu / de lu noi tot viumuul su-
lletesc n viemeu moi(ii.
Cu u tu iuste mpuiu(iiu i puteiiu i sluvu n veci. Amin. Cu
uceste cuvinte ne nciedin(euzu cum cu de cte um iugut pie
Dumnezeu Tutul cu ciedin(u cuiutu i cu nudede, de nevoiu lui, cu
un mpuiut puteinic, ni le vu du, piecum lu Ioun n 14 cupete zice:
,Si oii cte ve(i ceie ntiu numele mieu, uceustu voiu luce. /
MARTURISIREA CREDIN|II, CAREA SA IMPARTE
IN 12 ALCATUIRI
Ciez ntiu unul Dumnezeu, Tutul utot(iitoiul, lucutoiiul ceiului
i ul pumntului, vuzuteloi tutuioi i nevuzuteloi.
Alcutuiieu uceustu ne nvu(u su ciedem cu unul iuste Dumne-
zeu-Tutul, piecum upostolul cutiu eleseni, cup 4 zice: ,Unul iuste
Dumnezeu i Tutul tutuioi cuiele iuste pieste toute i piin toute
i ntiu noi ntiu to(i. Si ncu ne mui nvu(u su ciedem cum cu
ucestu uu lucut toute / cele vuzute i cele nevuzute, din nimicu,
numui cu cuvntul.
Si ntiu unul domnul Iisus Hiistos, Fiiul lui Dumnezeu, unul
nuscut cuiele de lu Tutul s-uu nuscut, mui nuinte de to(i vecii,
luminu din luminu, Dumnezeu udevuiut de lu Dumnezeu udevuiut,
nuscut iui nu lucut, celu ce iuste de o liin(u cu Tutul, piin cuiele
toute s-uu lucut.
A doou ulcutuiie ne nvu(u su ciedem cum cu Domnul Iisus
Hiistos, Fiiul lui Dumnezeu, iuste Dumnezeu udevuiut i vecinic,
nu lucut, nici zidit, ci nuscut mui nuinte de to(i vecii, din liieu
Tutului, usemene sluvit cu Tutul, piecum / nsui lu Iounn, n 17
cupete zice: ,Si ucumu piosluvete-mu tu, puiinte, cu sluvu cuieu
um uvut de lu tine mui nuinte de lume.
CUPRINS
235 lnvd(drurd oiscriccascd
Incu ne mui nvu(u su ciedem cum cu Iisus Hiistos iuste lucutoi
tutuioi luciuiiloi i veucuiiloi, dupu cum lu Iounn, cup l zice:
,Lumeu de el s-uu lucut i lumeu pie el n-uu cunoscut.
Cuiele pentiu noi, oumenii, i pentiu mntuiieu noustiu s-uu
pogoit din ceiiu i s-uu ntiuput din Dulul Slnt i din Muiiiu
Feciouiu i s-uu lucut om.
A tieiu ulcutuiie ne nvu(u su ciedem / cum cu Domnul nostiu
Iisus Hiistos s-uu pogoit din ceiiuii pentiu mntuiieu noustiu,
zumislindu-se din pntecile leciouiei Muiiei de Dulul Slnt i
s-uu nuscut om desuviit, cu sullet cuvntutoi i cu toute cte
uimeuzu liiii omeneti (uluiu numui din pucut). Insu nesclim-
bndu-se dumnezeiieu n omeniie, nici omeniieu n dumnezeiie,
ci umndouo liiile desuviit uu petiecut nti-o uniie: Dumnezeu
udevuiut i om udevuiut.
Si s-uu iustignit supt Pilut din Pont i uu putimit i s-uu ngio-
put. /
Aceustu ulcutuiie ne nvu(u su ciedem cum cu domnul nostiu
Iisus Hiistos s-uu iustignit de Pilut (cuiele eiu din Pont), vuisndu-
i pieucinstit sngele suu pie ciuce, pentiu cu su ne mntuiuscu
pie noi din pucut; i neliind pucutos uu putimit, nsu nu
dumnezeiieu, ci omeniieu. Si piecum cu udevuiut uu putimit pie
ciuce, uu udevuiut uu i muiit, piecum lu Lucu, cup 23 zice: Si
stiignd cu glus muie uu zis: Tutu, n minile tule duu sulletul
mieu. Si ucestiu zicnd uu iuposut. Si ngiopndu-se i s-uu pecetluit
gioupu, piecum lu Mutlei, / cup 27 zice: ,Ave(i custodie, meige(i
de ntui(i cum ti(i; iuiu ei meignd uu ntuiit gioupu, pecetluind
i piutiu mpieunu cu custodiu.
Si uu nviiut u tieiu zi dupu sciiptuii.
Cu uceustu ulcutuiie ne nvu(um u ciede cum cu domnul nostiu
Iisus Hiistos cu puteieu dumnezeiiii lui s-uu sculut din moi(i,
nsu cu ucelu tiup cu cuiele s-uu i nuscut i s-uu i ngioput
dupe Scripruri; udecu dupu cum uu lost pioiocit pioiocii i dupu
Sciiptuiile legii cei vecli, piecum nsui Hiistos lu Muico, cup 17
236 Anrim lvircanu|
zice: ,Insu Fiiul omenesc meige piecum / s-uu sciis pentiu
dnsul.
Si s-uu suit lu ceiiuii i ude de-u dieuptu Tutului.
Aceustu ne nvu(u su ciedem cum cu cu tiupul cuiele s-uu
nuscut Hiistos i s-uu ngioput i s-uu sculut din moi(i, cu ucelu
s-uu i nul(ut lu ceiiuii i uu uzut de-u dieuptu Tutului, piecum
lu Muico, cup 16 zice: ,Iuiu Domnul dupie ce giui loi su luu lu
ceiiu i uzu de-u dieuptu lui Dumnezeu.
Si iuiu vu su vie cu sluvu su udece viii i moi(ii, u cuiuiu
mpuiu(ie n-uie sliit.
Aiceu ne nvu(u su ciedem cum /cu vu su vie Hiistos u dou oiu
cu su udece pie cei vii i pie cei moi(i i cu su deu iusplutiie
lietecuiuiu din oumeni de pie luptele sule, piecum nsui lu
Mutlei, cup 2S zice: ,Iuiu [cnd] vu veni Fiiul omenesc ntiu sluvu
su i to(i slin(ii ngeii mpieunu cu dnsul. Si iuiui pentiu
iusplutiie lu Iounn, cup S zice: ,Si voi ei cei ce uu lucut cele
bune < ntiu > nviiuie de viu(u, iuiu cei ce uu lucut iele ntiu
nviiuie de osndiie.
Si n Dulul Slnt Domnul de viu(u lucutoiiul, cuiele de lu Tutul
puicede, celu ce cu Tutul i cu Fiiul iuste nclinut i sluvit, / cuiele
uu giuit piin pioioci.
Aceustu ulcutuiie ne nvu(u su ciedem i n Dulul Slnt, cuiele
iuste de o liin(u cu Tutul i cu Fiul i su sluvete mpieunu cu
Tutul i cu Fiiul. Si cum cu de lu Tutul puicede piecum mntuitoiiul
nostiu Hiistos udeveieuzu lu Ioun, cup 1S zicnd: ,Cnd vu veni
mngitoiiul pie cuiele eu voiu tiimite vouo de lu Tutul, dulul
udevuiului, cuiele de lu Tutul puicede. Si ncu ne mui nvu(u cum
cu Dulul Slnt uu giuit piin pioioci.
Intiu unu slntu suboiniceuscu i upostoliceuscu beseiicu.
Aceustu ulcutuiie ne nvu(u su ne / supunem poiunciloi
suboinicetii i upostolicetii beseiici, dupu nvu(utuiu lui Hiistos,
cuieu lu Mutlei, cup 18 zice: ,Iuiu de nu vu uscultu nici beseiicu,
lie (ie cu cel pugn i cu un vume.
237 lnvd(drurd oiscriccascd
Muituiisesc un botez, ntiu eituieu pucuteloi.
Aceustu ulcutuiie ne nvu(u su muituiiisim un botez, ntiu
eituieu pucuteloi, udecu su ne botezum noi, cietinii, ntiu numele
Tutului i ul Fiiului i ul Slntului Dul, piin upu i piin dul cu su
ni su iuite pucutul cel stiumoesc i ulte pucute, piecum nsui
Hiistos lu Iounn, n 3 cup / zice: ,De nu su vu nute netine din
upu i din dul, nu vu puteu su ntie ntiu mpuiu(iu lui Dum-
nezeu.
Atept nviiuieu moi(iloi.
Aceustu ulcutuiie ne nvu(u su ciedem cum cu vu li cu udevuiut
nviiuieu tiupuiiloi omeneti, dupu cuvntul Domnului cuie lu
Iounn, cup S zice: ,Cu to(i cei ce sunt n moimntuii voi uuzi
glusul Fiiului lui Dumnezeu i voi ei.
Si viu(u veucului celuiu ce vu su lie. Amin.
Aiceu ne nvu(u su ciedem cum cu n veucul ce vu su lie vu veni
blugosloveniiu lui Dumnezeu lu cei ulei / ui lui i viu(u vecinicu
cu bucuiii sulleteti, cuie nici odiniouiu sliit nu voi uveu,
piecum Scriprura muituiisete lu ntiu cuite cutiu coiintleni,
cup 2, zicnd: ,Cele ce ocliul n-uu vuzut i uiecliu n-uu uuzit i
pie inimu omului nu s-uu suit, cuiele uu gutit Dumnezeu celoi ce
iubesc pie el. /
CELE SAPTE TAINI ALE SFINTEI BESERICI
1. Slntul botez. 2. Slntul mii. 3. Slntu lituiglie. 4.
Rnduiulu pieo(iei. S. Ispoveduniu, suu pocuin(u. 6. Nuntu
ceiu ce su luce pie lege. 7. Slntul muslu.
CE PUTERE SI CE DAR AU ACESTE SAPTE TAINI
Botezul iuste temeiu celoiululte tuine i mui nti dect toute
lu induiulu. Aie muie dui i multu puteie i lui'de slntul botez
CUPRINS
238 Anrim lvircanu|
celeululte use / tuine nu pot luce nici cu un miloc pie om cietin.
Cuie botez l-uu uiutut singui domnul Hiistos, poiuncind i
upostoliloi su-l suviuscu piecum sciie lu Mutlei n 28 de cupete
zicndu-le: ,Meignd, nvu(u(i toute limbile, boteznd pie ei n
numele Tutului i ul Fiiului i ul Slntului Dul, nvu(nd pie ei su
(ie toute cte um poiuncit vouo. Aceustu tuinu cu i celiululte 6
tuine uie 4 piicini.
Ceu dinti iuste piicinu ceu luciutouie. A douo iuste muteiiiu.
/ A tieiu iuste nclipuiieu i u putiu iuste piicinu ceu suviitouie.
Piicinu ceu luciutouie u slntului botez i u tutuioi celoilulte
tuine iuste Dumnezeu, cuiele lucieuzu cu duiul lui cel dumne-
zeesc piin milocul pieotului.
Muteiiiu iuste upu ceu cuiutu lui'de nici o umestecutuiu.
Inclipuiieu iuste cliemuieu slintei Tioi(e, piecum s-uu zis mui
sus, udecu: Boteuzu-su iobul lui Dumnezeu, n numele Tutului i
ul Fiiului i ul Slntului Dul. Amin.
Piicinu ceu suviitouie iuste cu su teuigu pucutul cel stiumo-
esc / i ul voin(ei de lu om i su lucu pie cel botezut leiicit, slnt
desuviit, viu i liiu lui Dumnezeu, dupu dui.
Pentiu slntul mii.
Dupu ce su suviute luciuieu slntului botez, uimeuzu slntul
mii, cu cuiele unge pieotul pie cel botezut. Muteiiu miiului iuste
untuldelemn, cu ulte multe muteiii miiositouie. Inclipuiieu sunt
cuvintele i iuguciunele uilieieului cuie le zice pie dnsul i numui
singui uilieieul l poute luce i su deu lu cei botezu(i de pieot cu
ucesteu cuvinte: Peceteu duiului Slntului Dul. /Amin. Si sliitul
iuste pentiu cu su udeveieze pie cietini n ciedin(u i su iu puteie
usupiu viumuului.
PENTRU TAINA DUMNEZEESTII LITURCHII
Tuinu Lituigliei iuste pieluceieu pinei i u vinului n tiupul i
sngele mntuitoiiului nostiu Iisus Hiistos. Si iuste muteiiiu
ucetii slinte tuini pineu de giu cuiut i vin cuiut i upu cuiutu.
CUPRINS
239 lnvd(drurd oiscriccascd
Si nclipuiieu sunt slintele cuvinte cuie le zice pieotul dupu
cuvintele cele domneti: Si lu pineu uceustu cinstit tiupul
Hiistosului tuu, Amin, iuiu ce e n puluiul ucestu, scump sngele
Hiistosului tuu, Amin, pielucndu-le / pie dnsele cu Dulul tuu
cel Slnt. Amin. Sliitul slintei Lituiglii iuste su su uitvuiuscu
mieluelul lui Dumnezeu, pentiu mntuiieu lumii.
PENTRU RANDUIALA PREO|IEI
Pieo(iiu iuste induiulu dumnezeiuscu u tuinei cei sim(itouie,
uvnd puteie dulovniceuscu pentiu mntuiiiu i uutoiiul
oumeniloi, induitu de mntuitoiiul nostiu Hiistos. Si iuste
muteiiu ei cel ce su liiotonete, iui clipul sunt cuvintele ce zice
uilieieul: Duiul cel dumnezeesc cuiele totdeuunu cele
neputinciouse le tumuduiute i pioci, cu puneieu minei / pie
cupul celui ce su liiotonete.
Si sliitul iuste cu su tiposeuscu n sulletul celui liiotonit
stupniie i puteie dumnezeiuscu, pentiu cu su poutu su suvieuscu
tuinele. Si tuinu pieo(iei numui uilieieul o suviute.
PENTRU TAINA ISPOVEDANIEI SAU A POCAIN|EI
Pocuin(u iuste ntouiceieu de bunu voe din iuotu(i spie bunutu(i
i de lu diiuvolul ntouiceie spie Dumnezeu piin osidie i piin
osteneulu.
Si iuste muteiiu pocuin(ei muituiisiieu guiii i sluimuieu ini-
mii i luceieu cunonului. Iui clipul pocuin(ei / iuste puteieu ce
uu dut mntuitoiiul nostiu numui slin(iloi lui ucenici i
upostoliloi, dupu cum zice lu Mutlei, n 8 cupete: Cte ve(i legu
pie pumnt i pioci (pentiu uceustu vom uiutu mui pie luig lu
nvu(utuiu ispoveduniei). Iuiu sliitul iuste su su cuiu(euscu omul
de pucut i su ctige iuiui duiul lui Dumnezeu.
CUPRINS
240 Anrim lvircanu|
PENTRU TAINA NUN|II CEI PRE LECE
Nuntu iuste mpieunuie buibut cu muiuie spie mpliniieu
dumnezeescului ucelu cuvnt: ,Ciete(i i vu nmul(i(i.
Muteiiiu ucetii tuine iuste buibutul i muiuieu cuii vin cu gnd
desuviit / cu su su mpieune umndoi i su lucuiuscu nedespui(i(i.
Iuiu clipul sunt cuvintele cuiele umndoi zic n beseiicu nuinteu
pieotului n uuzul tutuioi (udecu): Voieti-mu? Voescu-te; uimnd
lu uceste cuvinte iuguciunele i blugosloveniile pieotului spie ceu
desuviit mpliniie u nun(ii. Iuiu sliitul iuste nmul(iieu
neumului omenesc i ncetuieu poltei cei tiupeti, dupu cum
giuiute slntul Puvel lu cuiteu ceu dinti cutiu coiintleni, n 7
cupete zicnd: ,Iuiu pentiu cuivie lietecuiele u su muiuie su uibu
i lietecuie pie ul suu buibut su-l uibu. /
PENTRU TAINA MASLULUI
Muslul iuste o ungeie cuie su luce cu untdelemn cuiut pentiu
cei bolnuvi i uie puteie piin blugosloveniu pieotului su deu
sunutute sulleteuscu i tiupeuscu celoiu ce su ntoic de lu pucute,
dupu cum zice slntul Iucov lu S cupete, lu udevuiutu lui Poslunie:
,De bolete cinevu ntiu voi, cleme pieo(ii beseiicii i su su iouge
pentiu el, ungnd pie el cu untdelemn ntiu numele Domnului i
iugu ciedin(ii vu mntui pie cel bolnuv i-l vu sculu pie el Domnul,
mucui i pucute de vu li lucut eitu-se-voi/lui.
Si iuste muteiiu muslului untuldelemn cuiut, iuiu clipul sunt
cuvintele molitvei ce zice pieotul (udecu): Insu(i stupne slin(ete
untuldelemn ucestu, cu su lie celoi ce su voi unge dinti-nsul ntiu
tumuduiie i pioci. Iuiu sliitul iuste su su teuigu iumui(ile
pucuteloi i su ctige bolnuvul sunututeu sulletului i u tiupului. /
CUPRINS
241 lnvd(drurd oiscriccascd
NOAO PORUNCI MARI ALE BESERICII
1. Cu su cuvine u ne iugu lui Dumnezeu cu nlingeie de inimu
i cu umilin(u.
2. Su puzim cele 4 postuii ce sunt poiuncite i legute: ul Nuteiii
lui Hiistos, ul Putiloi, ul Slin(iloi Apostoli i ul Muicui Piecistii.
3. A cinsti pie puiin(ii cei dulovniceti cuiii su iougu pentiu
noi lu Dumnezeu cu nite slugi ui lui Dumnezeu i tiebue su ne
slutuim cu dnii pentiu cele sulleteti. /
4. A ne ispovedui pucutele noustie de 4 oii nti-un un n vieme
de post nuinteu puiintelui celui dulovnicesc, cuiele vu liiotonit
pie lege cietinete, iuiu cei mui cu evluvie de 12 oii, iuiu cei mui
pioti mucui o dutu nti-un un.
Si cuie voi li bolnuvi su su ispoveduiuscu mui udese, lucndu-i
i muslu i su se cuminece udese; i uu su voi luce puitui vie(ii
cei de veci.
S. Su nu su ceteuscu cui(ile eieticiloi nici dusculiile i nvu(utuiu
loi ceu lulitouie su nu su usculte de cei ce nu-s nvu(u(i, nici tiu
S|dnra Scriprurd, nici su se / umestece cu ei, nici su se ntiebe cu ei.
6. Su se lucu iuguciuni pentiu ntemeiuieu tutuioi oumeniloi:
nti pentiu cei ce sunt ntiu stepenu pieo(iei i u cliiosului; u
doou pentiu cei ce su ullu n viedniciile cele lumeti i ule politiei
i u ostuiloi; upoi pentiu cei ce luc bine lu beseiici u spoii i u
ciete suboiniceuscu i dieuptu ciedin(u.
7. Su se puzeuscu postuiile i iuguciunile cuiele su voi poiunci
de uilieieul locului su se lucu n epuiliiu lui, cnd s-ui ntmplu
vieme de nevoe cu su ntouicu mniiu / lui Dumnezeu dupu noiod
i su se mntuiuscu veii de ce nevoe i scibu s-ui ntmplu.
8. Nu iuste eitut miieniloi su iu nimic de ule beseiicii n silu i
su se lucieze cu iule, dupu cum voi vieu, ce numui su lie de tieubu
pieo(iloi i u celoiu ce sluesc lu beseiicu u su liuni i u du lu
suiuci i lu stieini.
16 Antim Iviieunul. Didulii
CUPRINS
242 Anrim lvircanu|
9. Su nu su lucu nunte n zilele cele ce sunt opiite de beseiicu
nici su cude cietinii su lucu ocuii nti-ucele zile, dupu cum luc
pugnii; ce dupu ct vu li putin(u su se leieuscu de ucesteu. /
ZECE PORUNCI ALE LUI DUMNEZEU, DE LA A 2 LECE,
CAP S.
1. Su nu uvem ult Dumnezeu nuinteu lui.
2. Su nu luom numele Domnului n deuit.
3. Su cinstim i su (inem suibutoiile.
4. Su cinstim pie puiin(ii notii.
S. Su nu ucidem.
6. Su nu pieucuivim.
7. Su nu luium.
8. Su nu muituiisim stimb.
9. Su nu poltim muiuieu ultuiu.
10. Su nu poltim veiice luciu stiein. /
SAPTE DARURI ALE DUHULUI SFANT. CARELE SUNT. ISAIA
CAP 11, STIH 2
1. In(elepciuneu. 2. In(elegeieu. 3. Cunotin(u. 4. Voiu. S.
Blugocestiiu. 6. Viteiiu. 7. Fiicu lui Dumnezeu.
TREI FAPTE BUNE ALE BLACOSLOVIEI. l COR<INTHENI>,
CAP 13, STIH 13
1. Ciedin(u. 2. Nudediu. 3. Diugosteu. /
Ciedin(u dupu cum zice leiicitul Puvel lu 11 cupete cutiu eviei
iuste liin(u celoi nududuite i luciuiiloi celoi ce nu su vud
dovediii.
CUPRINS
243 lnvd(drurd oiscriccascd
Nudedeu iuste o ndiuzneulu udevuiutu cutiu Dumnezeu, dutu
n inimu omului din dumnezeiuscu stiuluciie cu su nu su deznudu-
duiuscu nici odutu de duiul lui Dumnezeu, ci su lie nciedin(ut
cum cu vu luu piin pocuin(u eituciune pucuteloi i veii ce ultu
ceieie suu tiecutouie, suu vecinicu.
Diugosteu ncu iuste, dupu cum zice leiicitul Puvel mui muie
dect ciedin(u i dect / nudedeu, tumeiul i vilul tutuioi
bunutu(iloi, cuieu unete pie mul(i ntiu unu i luce cule cutiu
Dumnezeu tutuioi celoiu ce o iubesc.
PATRU BUNATA|I ALE SUFLETULUI
l. Viteiiu. 2. In(elepciuneu. 3. Dieptuieu i 4. Cuiu(eniiu.
PATRU BUNATA|I ALE TRUPULUI
l. Tuiiiu. 2. Intiegimeu. 3. Fiumuse(iu i 4. Sunututiu. /
SAPTE PACATE DE MOARTE
l. Tiuliiu. 2. Iubiieu de uigint. 3. Cuiviiu. 4. Mniiu. S. Lucomiiu
6. Zuvistiiu. 7. Leneviiu lu luptele cele bune.
SAPTE FACERI DE BINE IMPOTRIVA ACESTORA
l. Smeieniiu. 2. Eltinututeu. 3. Inlinuieu poltei. 4. Inguduin(u.
S. Postul mpotiivu lucomiei. 6. Diugosteu. 7. Nevoin(u.
CUPRINS
CUPRINS
244 Anrim lvircanu|
CELE 12 RODURI ALE MILOSTENIEI. DUPA CUM SCRIE LA
MATHEI, CAP 1S
Flumndului su-i deu mncuie. / Setosului su-i deu su beu. Pie
stiein su-l piimeuscu n cusu. Pie cel gol su-l mbiuce. Pie cel
bolnuv su-l cuute. Pie cel din temni(u su-l ceiceteze.
Mui sunt ncu i ucestiu: Pie cei moi(i su-i ngioupe. Pie cei
scibi(i u-i mngiu. A slutui cele mntuitouie. A nvu(u pie cei
netiu(i. A eitu gieulele celui vinovut. A iubdu cu mul(umitu
scibele ce vin de lu Dumnezeu i de lu oumeni i u iugu pie
Dumnezeu nu numui pentiu dnsul ce i pentiu to(i. /
......................................................................................
.....................................................................................
1
.
ALTE INVA|ATURI TREBUINCIOASE
1. Veiicuie pieot uluiu din enoiiiu lui (de) vu luce Lituiglie
suu o sletunie suu vu cununu, suu vu ispovedui, suu vu cuminecu
pie cinevu i dupu ce vu muii l vu ngiopu, suu veiice ult luciu
beseiecesc vu luce luiu de voiu pieotului uceluiu u cuiuiu vu li
noiiiu, unul cu ucelu de piuvilele slin(iloi puiin(iloi notii su
leupudu de tot duiul pieo(esc i-l vom lepudu i noi.
2. Aideieu nici unul din voi / su nu ndiuzneuscu su cunune
vieun om, suu vieo muiuie stieini, dinti-ultu (uiu, uu i din (uiu
uceustu i su lie netiu(i, pnu nu-i ve(i ceicetu i-i ve(i ispiti;
pentiu cu vin mul(i din |uiu Unguieuscu i din |uiu Tuiceuscu i
dinti-ulte locuii depuitute i su nsouiu uici i pe lu locuiile loi uu
mueii, suu mueiile uu buibu(i i lusndu-i uu lugit, suu sunt u
tieiu cununie i vin uici pentiu cu su iu u putiu muiuie, suu muiuieu
su iu ul putiuleu buibut, cuie luciu iuste cuivie i luiudelege.
Ci pie unii cu uceteu luiu sciisouie de muituiie de lu pieotul /
CUPRINS
245 lnvd(drurd oiscriccascd
locului loi, cuie su sciie cum cu nu s-uu nsuiut, uu s-uu nsuiut i
i-uu muiit muiuieu, suu iuste u douo nuntu i i su cude su mui iu
ncu o muiuie su nu-i cununu(i, pentiu cu su nu su lucu luiudelegi,
piecum cu ucesteu multe ni s-uu ntmplut de um udecut.
3. Iuiu de su vu ntmplu i nu vu li cu putin(u su iu sciisouie
de lu pieotul locului loi, utunceu nti su pune(i pie lietecuiele
dinti-nii lu uiumnt i de voi piiimi uiumntul, cum cu n-uu lu
locul loi nici buibutul muiuie, nici muiuieu buibut i cum cu n-uu
luut pnu ucumu muiuie, suu uu luut unu i uu / muiit, suu douo,
utunceu i ve(i cununu, uu ntiu nuntu vu li, uu u douo, uu u
tieiu, piecum voi muituiisi dupu uiumntul ce le ve(i du; iuiu
cuiii voi li u putiu nuntu nice cum su nu ndiuzni(i u-i cununu.
4. Incui vu poiuncim i uceustu: nimeni din voi din pieo(i su
nu ndiuzni(i u despui(i buibut de muiuie, suu muiuie de buibut,
nici su vu uni(i lu un gnd cu uceiu ce ndiuznesc u luce uceustu
luiudelege, pentiu cu um n(eles cu su luce ucest luciu necuvios n
multe pui(i; cu numui de su ntmplu su uibu buibutul cu muiuieu
viubu / ntie dnii, ndutui su duc lu piculubi, suu lu ultu
cupetenie i lu pieotul sutului i lu megiiui de su despuit i-i luc
cuite, cuie luciu nu cietinii, ce nici pugnii nu-l luc. Cu unde
Dumnezeu uu mpieunut (zice), omul su nu despui(u. Ce de vu li
de despui(it su su tiimi(u uici lu scuun, pentiu cu su su lucu
despui(eulu pe piuvilu.
S. Nice un pieot, cuiele nu vu uveu voe de lu uilieieu, su nu
cuteze u ispovedui (luiu numui lu nevoe de mouite) piecum um
n(eles cu luc mul(i, cu su ctige duiuii.
6. Aidiieu i cei ce voi uveu voe, / cnd ispoveduesc, suu
ispiuvesc veiice tuinu cuie li su cude din cele upte tuine u le
suvii, su nu iu plutu vnznd slintele, cu su useumnu Iudei,
1 A douu puite, lnvd(drurd pcnrru ispovcdanic ce cupiinde l. 28 3S,
este upioupe identicu cu uceeu inclusu n biouiu tipuiitu lu Rmnic n 170S:
lnvd(drurd prc scurr pcnrru raina pocdin(ii, mui pu(in iuguciunile, cuie, de
ultlel, nu upui(in lui Antim.
246 Anrim lvircanu|
piecum iuiui um uuzit cu luc mul(i.
Si cnd i cliumu cinevu su piicetuiuscu bolnuvi, uu su boteze
piunci n giubu, nu voi su meuigu, ce su lenevesc i cei plutu
multu, puind piicini, uu depuituieu locului, uu u viemii.
7. Aidiieu lietecuiele n noiiiu su su deu poiuncu popoiuniloi
c(i sunt supt uscultuieu lui. Duminicile peste tot unul i
suibutoiile cele muii domneti i ule / Muicui Piecistei i u slin(iloi
celoi muii su le du(i nvu(utuiu su puzeuscu lu beseiicu seuiu lu
Veceinie, dimineu(u lu Utiunie i mui vitos lu slntu Lituiglie,
cuci uceiu iuste mui lolositouie dect toute slubele i dect toute
iuguciunele.
Si nti-ucele zile nici su lucieze, nici su vnzu, nici su cumpeie
nimic, uluiu din bucute de mncuie; cuci su lucieuzu nti-ucele
zile opiite, luciul ucelu iuste uluiisit. Si n postuii su su
ispoveduiuscu i su su cuminece dupu obiceuiu.
Si cine ui uveu bolnuvi n cusu lui su nu utepte su-i cuminece
lu ceusul moi(ii, cnd le / piiuie giuiul, ce de cu vieme, pnu sunt
n liie, su cliiume pie pieot, cu su-i ispoveduiuscu i su-i cuminece.
Cu veiicuii din voi nu ve(i puitu giiu su luce(i uu, ce ve(i
cuminecu vieun bolnuv de uceteu cuiele nu su poute ispovedui,
uluiu de-l vu giubi mouite luiu veste, piecum su ntmplu lu unii,
ve(i cudeu n osndu, mpieunu cu el i vu ve(i lipsi i de duiul
pieo(iei.
8. Nici unul din pieo(i su nu cuteze u su mutu din enoiiiu lui
nti-ultu, luiu de voiu i tiieu uilieieului locului. Cu veiice slu-
bu ui luce iuste luiu de cule / i cude n osndu.
9. Veiicuii din voi i mui vitos piotopopii su ceicetu(i, cu vin
pieo(i i culuguii mincinoi dinti-ulte (uii de sluesc ule pieo(iei
nulnd cietinii. Ce pie unii cu uceteu su-i tiimite(i lu noi, cu su
le luum seumu de sunt udevuiu(i pieo(i. Si mui n scuit pieot
stiuin nimeni, nicidecum, su nu-l piiimeuscu, luiu de cuiteu noustiu.
247 lnvd(drurd oiscriccascd
PRICINILE PENTRU CARE FIESTECE PREOT ARE VOE
SA SLUJEASCA IN NORIIA ALTUIA
1. De su vu ntmplu cuivu nevoe de mouite i pieotul ucelui
sut / nu su vu ullu ucoleu, ce vu li lipsind undevu, depuite, suu vu
li cumvu i el bolnuv, utunceu pentiu nevoiu moi(ii, pieotul din
enoiiiu cuie vu li mui upioupe, su uibu voe su-l ispoveduiuscu i
su-l cuminece, i de vu muii su-l i ngioupe, pentiu cu nu cumvu
su mouiu negiiit cu celeu ce su cud cietinului. Aidiieu i lu
botez.
2. Aidiieu pentiu ntmpluieu moi(ii su cude pieo(iloi cuiii
uu enoiiile loi upioupe su deu unul ultuiu ntiin(uie cnd voi
vieu su meuigu undevu i vu lipsi vieunul din enoiiiu lui i nti-
uceu / noiie vu veni cuivu ceusul moi(ii, su vie pieotul uceiiululte
enoiii su-l ispoveduiuscu i su-l cuminece.
3. Incui de vu lipsi pieotul vieunii enoiii ntiu cuie s-ui ullu
omul n cumpunu moi(ii i pieotul ceiiululte enoiii liind cliemut
de oumenii bolnuvului, pentiu cu su-l ispoveduiuscu i su-l
cuminece i el nu vu vieu su meuigu, ce vu pune piicini lu miloc
cum cu uie tieubu, suu viubu cu pieotul enoiiei uceiiu i de s-ui
ntmplu cu su mouiu ucel om negiiit, su tie cu-l vom lipsi de
tot de pieo(ie, de vieme ce uu / lusut un sullet i uu peiit, pentiu
cuie Dumnezeu s-uu lucut om i uu piiimit mouite pentiu
mntuiieu lui.
4. Iuiui vu poiuncim i uceustu cu su ntmplu de lug unii de
piin ude(ele i sutele loi pentiu nevoi i vin ntiulte ude(e i
sute. Ce pentiu uceteu dum voe cu unde s-ui ullu i de s-ui
ntmplu nevoe de mouite, suu i luiu de nevoiu moi(ii de voi
vieu su su ispoveduiuscu i su su cuminece pnu su voi ntouice
iuiu lu locuiile loi, su-i ispovedui(i i su-i cuminecu(i; pentiu cu
uceste douo sunt tiebuinciouse lu cietini. / Iuiu nuntu de s-ui
ntmplu su lucu uceti lugi(i, su nu-i cununu(i pnu nu su vu luce
ceicuie cu nu cuieu cumvu su lie iudenie de snge, suu ulte
ntmpluii de cuie s-uu zis mui sus; cu luiu ispovedunie i luiu de
CUPRINS
248 Anrim lvircanu|
cuminecutuiu nu su poute mntui omul, iuiu luiu de mpieunuieu
nun(ii su poute mntui.
S. Aidiieu vu poiuncim liu(i de ciuce nici cu un miloc su nu
lusu(i su su lucu, pentiu cuci su luc multe luciuii necuviouse piin
milocul ucei liu(ii. Iuiu de vu ndiuzni cinevu din pieo(i, su vu
pedepsi i el i ucei ce s-uu lucut liu(i de ciuce, dupu cum sciie lu
slntu / piuvilu, cup 210, list 198.
6. Aidiieu vu lucem n tiie i pentiu (iguni, cu de ucum nuinte
su puitu(i de giiu su nu lusu(i su su mui lucu ntie dnii cele ce s-
uu lucut pnu ucum; udecu de vu veni (igun cu (iguncu su su cunune,
pnu nu-i ve(i iscodi cu tot denudinsul, louite cu umuiuntul pentiu
toute cele ce opiete piuvilu, cu i lu to(i cietinii, su nu-i cununu(i.
Iuiu mui vitos, de vu li (igunul u unuiu i (iguncu u ultuiu,
pnu nu voi uduce sciisouie lietecuiele de lu stupnul suu, cum
cu iuste cu voiu loi i cum cu voi ngudui unul pie ultul pnu / su
voi mpucu umndouo pui(ile, uu cu sclimbu dupu obiceiul (uiii,
sullet pentiu sullet, uu cu buni su iuscumpeie unul de lu ultul
ucel sullet, su nu-i cununu(i i nici cu un miloc, mucui de v-ui
luce veiice sile, uu nliicouie.
Si uceu sciisouie su o (ine(i louite cu seumu bunu lu voi, veii lu
cuiele s-ui ntmplu; cu de vu vieu cinevu din stupnii uceloi (iguni
ce s-uu mpieunut cu voiu loi su nu su (ie de cuvnt, uu n pizmu
su lucu su-i despui(u, su uve(i cu ce vu du seumu, cuci upoi ve(i
cudeu n osndu i n pedeupsu, pentiu cuci cu (igunii ncu sunt /
cietini, botezu(i n numele slintei Tioi(e. Si uvem dutoiie, n tot
clipul, veii cu ce miloc s-ui puteu, su-i punem lu culeu ceu
cietineuscu, cu vom vieu su dum seumu nuinteu nliicoutului
udecutoiiu pentiu sulletele loi i noi, deucu nu vom nvu(u pentiu
dnii cele ce su cuvin i voi, deucu nu ve(i luce cele ce vu poiuncim
i stupnii loi, deucu nu su voi supune dieptu(ii i uscultuiii
beseiiceti.
7. Su ti(i i uceustu cu de su vu ntmplu unul su boteze pie
cinevu, lu viemeu cusutoiiei celui botezut poute su-l cunune ultul,
cu / biseiicu nu opiete. Ce pentiu uceustu su nu su lucu tuibuiuie
249 lnvd(drurd oiscriccascd
i glceuvu, piecum s-uu ntmplut lu mul(i, de-uu venit nuinteu
noustiu de s-uu udecut.
8. Aideieu vu lucem n tiie cu nimeneu din voi su nu
ndiuzneuscu su lucu beseiicu undevu pnu nu ve(i luu blugoslo-
venie de lu uilieieul locului, nici su lusu(i pe ul(ii su lucu pnu nu
se vu luce tiie, cu su li su deu voe, cu blugoslovenie, dupu poiuncu
piuvilei. Cu i pentiu uceustu su luc multe glcevi i multe vutumuii
de sullete i tiebue su su puzeuscu.
9. Iutu duiu cu v-um lucut ntiin(uie / de cte um socotit cu
sunt tiebuinciouse i de lolos, cu su vu luminu(i i voi i su nvu(u(i
i pie ul(ii i de cte uu venit i s-uu udecut nuinteu noustiu i
de cte um n(eles piin oumeni cinsti(i i ciedincioi cu su luc
ntie voi i vi le tiimitem tutuioi, tipuiite, cu su ti(i cuiele su
luce(i i cuiele su nvu(u(i i de cuiele su vu leii(i.
Iuiu cine dintiu voi vu luce mpotiivu vieunui luciu dintie
ucesteu ce sciiem, suu vu lenevi i nu le vu nvu(u ucestiu toute
cte su cupiind nti-uceustu cuiticeu cu su tie n ce clip su le
suvieuscu, / pentiu cu su poutu ndieptu pie cietini i su le
loloseuscu lu cele sulleteti, pie unul cu ucelu bine su tie cu-l
vom cutleiisi desuviit, piecum slintele cunoune ule slin(iloi
upostoli i ule subouiuloi poiuncesc; i de-uciiu nu mui iuste cu
putin(u u i su eitu, su lie pieot, pentiu cu su nu-i mui iupue
sulletul cu netiin(u lui i su pue n osndu i pie ul(ii.
Iuiu de ve(i puzi ucesteu ce vu poiuncim, utunceu cu udevuiut
ve(i li pieo(i udevuiu(i ui lui Dumnezeu celui udevuiut i vu v-u
duiui pentiu puzu poiunciloi lui i nti-uceustu lume bunutu(ile /
lui i n viiu(u ceu viitouie, mpuiu(iiu lui ceu ceieuscu.
Au luce(i, piecum vu sciiem, cu i duiul domnului nostiu Iisus
Hiistos cu iuguciunele i cu blugosloveniiu smeieniei noustie su
lie cu voi cu to(i.
Tipuiitu n Slntu Mitiopolie n Tigovite, lu unul de lu zidiieu
lumii 7219 <1710>, noembiie 8, de Cleoiglie Rudovici.
Sliit i lui Dumnezeu luudu. /
250 Anrim lvircanu|
PREFE|E, DEDICA|II, POSTFE|E
Posra(a EvangheIiei grcco-romdnc, ripdrird
|a Bucurcri, in anu| 1698
Iubitoiiului cetitoiiu sunutute.
Cu i coiloiul ntie ulte veide(e, piecum zice pildu, mu uiut i
eu, o iubi(iloi cetitoii, cutiu cei meteii i iscusi(i i n(elep(i i
nevoitoii tipogiuli, cu uciustu de bogoslovie cu putiu stiune i cu
toutu ulcutuiieu de dulcele glus uluutu, u ceii n tiei stutuii
dumnezuiii, cupul ceii luiu piilunu ui noustie ciedin(u, slntu,
zic i dumnezuiuscu Fvangnc|ic. Dintiu cuieu noi luminndu-ne
pien dumnezuetii i ui dulului piopovednici upostoli, i snguii
vuzutoii u nliicouteloi u Domnului tuine, ceu ntieitu i nedes-
pui(itu uceii desuviitu i necupiinsu tioi(u, um cunoscut pie
Tutul nenuscut, i pie Fiiul den puiintele nuscut, i pe dumne-
zuescul Dul de lu puiintele puicezutoiiu, o dumnezuiie de o liin(u
i de mpuiu(ie n tiei le(e cunoscutu.
Deci vuznd eu smeiitul, udncul bogoslovii, mu stiidiium u
mu upucu de ucest luciu. Insu dndu-mu pie mine cu ciedin(u
cuiutu i cu nudede cutiu dulcele Hiistos cuiele zice, lu Mutlei
21: ,De ve(i uveu ciedin(u i nu vu ve(i ndoi, ve(i zice muntelui
ucestuiu, iidicu-te i te uiuncu n muie, su vu luce, i toute ouie
cte ve(i ceie, cieznd, ve(i luu.
Deci spie-ucestiu cuutnd cu tot sulletul i inemu, piin tiudu
i osteneulu, nu pu(inu, m-um utins de ucest lolositoiiu de sullet
luciu, ul cuiuiu nti ceu lui Dumnezuu plucutu voin(u i ulluie, i
cleltuiulele uu lost u pieuluminutului -u piuvosluvnicului cietin
i muie cuviin(utului domn i obluduitoiiu, u toutu vestitei i
blugocistivii Ungiovluliii, Ioun Costundin Busuiubu voevodu, iui
tipuiitu de mine, pieu micul n eiomonuli, Antlim de lu Iviiiiu.
Rogu-vu duiu, ndieptuieu gieuleloi, netiin(ii i u nesocotelii
mele cu blndu i liu(uscu voin(u, i nedeluimnd lucndu-o,
iugu(i-vu pentiu mine, smeiitul puiiieu ntiu Domnul.
CUPRINS
251 uidanii
(ucdica(ia PsaItirei romdncri, ripdrird
|a Bucurcri, in anu| 1694
Blugocestivului, pieuluminutului i pieusluvitului domn i
obluduitoiiu u toutu piovosluvnicu |uiu Rumneuscu, bunului i
cietinului Ioun Costundin Busuiubu voevod i ul mieu de bine
lucutoiiu i milostiv stupn, cu plecuciune metunie lucnd, de lu
Dumnezeu toutu bunu leiiciie poltesc.
Toutu zidiieu vuzutu i nevuzutu, cuvntutouie i necuvn-
tutouie, ctu s-uu lucut de ceu udncu u lui Dumnezuu n(elep-
ciune, nul(ute i luminute doumne, cuiei dupu liieu su, silete
de-i uiutu slubu i luciuieu ei, dupu cum i s-uu poiuncit. Stiliile
cu nite nte piicini ndeumnu pie toute clipuiile neumuiiloi,
de-i duu ioudu su lu viemeu loi.
Iuiu mui vitos de toute, leiicitu i mui uleusu i cuvntutouieu
zidiie, omul, silete de uduce nu numui un leliu de ioudu, ce
louite multe cte tiupeti, iuiu mui multe sulleteti, de vieme ce
i el de douo s-uu zidit, udecu den sullet i den tiup. Si toute
pentiu el s-uu lucut i i s-uu dut uciustu sim(itouie lume cu toutu
liumuse(eu ei, cu o giudinu cu multe leliuii de lloii, cu su-i uleugu
cele de lolos, su se mpodobeuscu tiupete. Si i s-uu dut i lumeu
ceu de sus den sulluieu dumnezuiuscu, den cuieu, ct vu vieu, su-
i nliumuse(eze icounu ceu sulleteuscu i ct vu puteu su o
usemene cu clipul icounei ziditoiiului suu.
Si mucui cu mul(i den neumul omenesc uu uleigut mui vitos
dupu cele tiupeti, cu cuiele s-uu i nulut i den culeu udevuiului
s-uu iutucit, iuiu c(i mui vitos cele sulleteti uu iubit, i pie
pumnt s-uu cinstit, i n ceiiu viu(u vecinicu uu dobndit.
Dentiu cuiii i muiiiu-tu, blugocistive doumne, te-ui ules louite
den tot sulletul ivnitoiiu dumnezuetiloi lupte, i te nevoeti
cu toutu osidiiu de uduci multe leluii de ioduii sulleteti, pentiu
cu su uibu pieuvosluvnicul tuu nuiod su se udupe sulletete. Iuiu
mui vitos de toute, piecum zice ucest leiicit Duvid, ui iubit
CUPRINS
252 Anrim lvircanu|
podoubu cusii lui Dumnezuu, cuie iuste slntu biseiicu. Si mucui
cu i cu ulte duiuii multe o nliumuse(ezi, iuiu cu cuvntutouieu
podoubu, udecu cu slintele i de Dulul Slnt giuitele Scripruri,
cu mult mui vitos dect to(i cei mui de nuinte o ui iodit, cuie
luciu uiutu uiuve blugocistivu diugoste ce ui cutiu to(i
piuvosluvnicii. Pentiu uciustu, pie lngu celelulte multe i de lolos
cui(i ce s-uu dut n tipuiiu, iubit-ui i ui ules i uciustu de Dul
Slnt pien iostul leiicitului Duvid sullutu cntuie, cuieu su numete
de opte Psa|rirc.
Pie cuieu, vind cinevu su o luude, su iu pildu de pie ulte pieste
liie luciuii ule Slntului Dul, i su iu seumu voiouveloi ce uu to(i
Psulomii ei; i uu poute cunoute ce leliu de luude i su cuvine.
Cu vuznd muiiiu-tu lolosul sulletesc ce iuste uscuns nti-nsu, i
mucui de uu lost i de ul(ii mui denuinte n multe leliuii tipuiitu,
iuiu ucum mui cu multu osidie o ui scos lu luminu i o ui
mpodobit mui vitos dect ul(ii; udecu tulmucitu cliui n limbu
iumneuscu i pentiu toute cutlizmele cu tiopuie i cu molitve
de iuguciune pentiu mui mult lolosul i n(elesul celoi ce voi ceti.
Si mi-ui poiuncit muiiu-tu de o um tipuiit cu toutu cleltuiulu
muiiei-tule, cu su su mpui(u n lui piuvoslvniciloi cietini, cuiii
to(i mpieunu dutoii su lie u iugu pie utotputeinecul Dumnezuu
pentiu viu(u, ntuiiieu i toutu leiiciieu muiiei-tule, puzindu-te
bine u otcimui tot noiodul ct de lu Dumnezuu muiiei-tule ciezut
i dut iuste u-l stupniie, i su po(i nmul(i i ntuii piuvosluviiu,
cu i muiele Costundin, cu cuiele mpieunu su (i su duiuiuscu i
cununu sluvii ntiu mpuiu(iu lui Dumnezuu. Amin.
Al muiiei-tule mui mic iugutoiiu smeiitul ntiu ieiomonuli
Antlim Iviieunul, tipogiulul.
253 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
ucdica(ic |a carrca |ui loan Cario|i|,
ManuaI despre cteva nedumeriri,
ripdrird |a Snagov, in anu| 1697
Pieucuviosului, pieustiulucitului, pieuseninului i piin voiu
celui de sus devenitului stupn i domn ul ntiegii Ungiovlulii,
domnului Ioun Constuntin Busuiub voevod, mntuiie, viu(u bunu,
milu din puiteu lui Dumnezeu i leiiciie deplinu.
Nu-i voi lipsi, zice, lui Dumnezeu ostuii cuie i se cuvin
(Epistolu u V-u lui Synesius) n biseiici; udicu, nu uu lipsit i nici
nu voi lipsi vieodutu n oiice mpieuiuie ostuii Domnului din
ceiuii, nenliicu(ii luptutoii ui slinteloi biseiici ule lui Dumnezeu,
i nllucuiu(ii n(elegutoii ui udevuiului, cu i biiuitoiii i puitutoiii
de tiolee mpotiivu oiicuiei lulunge de eietici i n contiu oiicuiei
ulte iutuciii gieceti i uteiste, nuimu(i nu numui cu uime
convingutouie i cu dovezi ule slintei i divin inspitei Scripruri,
bu cliui i cu iu(ionumente logice i de nenvins, inluilibile i de
necombutut, lolosindu-se n toute de udevuiul nsui, lie cu
ielugiu, lie cu upuiutoi.
Adevuiul [cuie] u oinduit su lie totdeuunu ulutuii de cei
ciedincioi i oitodoci, pnu lu suviiieu veucului, conloim ucelei
lotuiii evunglelice: ,Si iutu eu (Mutei, cup 28) sunt cu voi (zice)
n toute zilele pnu lu sliitul veucului, deouiece luiu uutoiul
lui Dumnezeu nimic nu se poute ieulizu, piecum ne-o ceitilicu
nsui Domnul n Fvangnc|ii, cu luiu mine (zice) nimic nu pute(i
luce.
Au cum i n unii notii s-uu gusit i se gusesc unii upuiutoii
cu ucetiu i vunici luptutoii ui cuvntului nostiu oitodox i ui
ciedin(ei, piin uimuie, muiele stolnic Constuntin Cuntucuzino,
cel piin pionie ceieuscu louite cuminte i pieu nobil ntie domni,
obseivnd pe unii cuvioi, ce-i diept, i oitodoci ct piivete
udevuiul dui nenumuiu(i i ignoiun(i, poute cliui modeti, cuie
nsu se scundulizuu de pe uimu unoi dogme gieceti, cu de pildu,
CUPRINS
254 Anrim lvircanu|
su spunem, noiocul i uisitu i mui ules n legutuiu cu meniieu
culvinistu i utee, cu i n legutuiu cu ulte ctevu clestiuni
necesuie, u viut su-l punu lu osteneulu pe pieun(eleptul,
pieunvu(utul i pe pieucinstitul muie logolut ul muiii biseiici u
lui Hiistos, pe clii Ioun Cuiiolil, ultudutu ullut lu Bucuieti, n
cuisul unei slube divine, su iuspundu n legutuiu cu nite clestiuni
cu ucesteu, cu n(elepciuneu i cu nvu(utuiu, pe cuie i le-u duiuit
Dumnezeu, dupu cunounele slin(iloi puiin(i i dupu negieitu i
inluilibilu puieie u slintei i cutolicei noustie biseiici, spie
inloimuieu celoi oitodoci i spie iuineu i compiomiteieu
eieticiloi i u neciedincioiloi, bu cliui nti-o limbu uccesibilu,
ustlel nct su devinu uoi i bine n(eleusu iezolvuieu unoi
usemeneu clestiuni puse lu ndoiulu i ceiute.
De uceeu i ucest pieun(elept duscul, dupu ce u ucceptut uceustu
opoitunu ceieie u sus-zisului boiei, uvnd diept scop lolosul din
uceustu, ce uimu su iezulte pentiu ciedincioi cu i inloimuieu, el
u depus ivnu i giiu multu cu ocuziu ucestei nvu(utuii. Cu ucest
piile, el u dizolvut i mpiutiut, cu cluiitute i concis, llecuielile
i inep(iile celoi cu puieii opuse, ueveu unei pnze de puiunen,
iui puieieu slintei noustie biseiici i lotuiieu cu i udecutu
udevuiului evunglelic, el le-u lumuiit i conliimut.
Aceustu luciuie cuzndu-mi n mini i citind-o cu uten(ie i
upiolunduie i vuznd-o u li louite lolositouie liecuiui oitodox
ntiu iustuinuieu dogmeloi opuse i ntuiiieu i conliimuieu
lotuiiiloi i cituteloi udevuiului nsui, m-um oleiit, louite
bucuios i mpins eu nsumi de un zel dumnezeiesc, s-o tipuiesc
n lolosul tutuioi i pentiu mntuiieu sulleteloi i pentiu venicu
umintiie u celoi cuie s-uu ostenit i u ucestoi pieunvu(u(i eioi
cuie s-uu pieocuput i pentiu pomeniieu upuiutoiiloi ciedin(ei
oitodoxe.
Nu um ndiuznit nsu, pieunul(ute stupne, s-o tipuiesc luiu o
coiectuie i o uustuie, i din puiteu ultcuivu dintie ucei, cuie uu
o upieciubilu expeiien(u n ceeu ce piivete dogmele uste ule
255 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
biseiicii, luciu pentiu cuie um i iugut pe pieun(eleptul i
pieunvu(utul i veneiubilul domn Kyminites din Tiupezunt, nu
numui cu pe cel mui bun cunoscutoi ul dogmeloi oitodoxe, dui i
zelos lieibinte ul cuvioiei i pieuevluvios lu(u de cele slinte.
Si um upelut lu el mui ules cu lu un duscul ul ienumitei coli de
uici, pe cuie pieucuviousu-(i nul(ime u nliin(ut-o cu cleltuieli
luig ucoidute ntiu iubiie de Dumnezeu, n lolosul iubitoiiloi de
nvu(utuiu pumnteni i stiuini.
Si luminu(iu-su piocednd bine i nti-un mod cuvios, nu numui
cu u iepuiut multe luciuii cuie din gieeulu i uituie luseseiu
tiecute cu vedeieu, ci i ultele cuie puieuu gieu de n(eles, le-u
lumuiit, uduugnd i cte eiuu lolositouie spie o mui umplu
inloimuie u celoi cuie nu se dumiieuu, pe cuie luciuie o i dedic
n culitute de sluitoi iecunoscutoi sub obluduiieu i ndiumuieu
seninutu(ii dumneuvoustiu, spiiinitu i ncununutu de Dumnezeu;
u cuiei muie(ie pieucuviousu vu su lie mndiie i totodutu
conliimuie u unei opeie louite lolositouie din punct de vedeie
spiiituul, ntiu luimu i nul(uieu oitodociloi pe de o puite, iui
pe de ultu puite ntiu iuineu i totulu compiomiteie u udveisuiiloi,
luciuie, cuie dei de piopoi(ii ieduse, din punct de vedeie culitutiv
este louite muie.
De uceeu dui, piimete luvoiubil, ilustiisime i ntiu Domnul
sluvite stupne i binelucutoiule, piezentul munuul spiiituul
extiem de lolositoi, piivindu-l nu utt din lutuiu cuntitutivu, ct
mui cu seumu din ceu culitutivu, i ndeosebi gndindu-te lu
pieleiin(u i iecunotin(u coidiulu u slugiloi tule, pentiu multele
i inlinitele bineluceii, de cuie zilnic ne bucuium piimindu-le de
lu nul(imeu-tu.
Pentiu cuie bogute duiuii pline de bunuvoin(u din puiteu
muiiei-tule, (i iumnem puiuii ndutoiu(i, spie u ne iugu
necontenit de nemuiginitu milostivenie i bunutute u lui
Dumnezeu, cu su pustieze, su puzeuscu i su obluduiuscu divin
cinstitu stiuluciie u muiiei-tule, sub utotputeinicu-i dieuptu i sub
256 Anrim lvircanu|
umbiu uiipiloi sule ociotitouie mpotiivu oiicuiui utuc ul
dumunului, i s-o stutoiniceuscu pe tionul suu cel mui nult,
lucnd-o leiice n toute pnu lu udnci i uouie butine(e, n
scopul giupuiii i cooidonuiii tuimei ntiu Hiistos nciedin(utu
stiuluciiii tule, i pentiu sluvu, ienumele i mndiiu oitodociloi
de pietutindeni. Amin.
Al muiiei-tule stiuluciii sluitoi pieuplecut i pieuumil ntie
ieiomunuli, tipogiul Anrim lvircanu|.
Prc|a(a Gramaticii s|avoncri,
ripdrird |a Snagov, in anu| 1697
Celui ce stiuluce n pietute, pieuluminutului domn Io
Constuntin Busuiub voevod i stupnitoi ul ntiegii |uii
Ungiovlule, celui pieunobil nuscut i bine lucutoi, sunutute n
lumeu uceustu, zile ndelungute i noioc i vecinicu mntuiie su
uibu i doiim.
Prccuvdnrarc |a gramaricd
Iutu cu u ncol(it sumn(u stiuinu, udecu giumuticu sluvoneuscu,
o uitu cunoscutu i un luciu bun i iscusit, i n zilele domniei-
voustie. Pentiu liecuie e de miiuie i plucut luciu, cnd pe cmpul
lui (n (uiinu lui) ciesc ouiecuii giuun(e de ultu limbu, cuci vede
un luciu nou i tuinuit, ce mui nuinte n-u lost i nu s-u vuzut.
Astlel cu multu miiuie s-u ntmplut i cu neumul nostiu lipsit
suu de sumn(u uceustu, udicu de cetiieu udevuiutu sluvoneuscu,
suu de liuctul ei, udecu de n(elegeieu celoi cetite, cnd n uimu
ngiiiiei pline de iubiie u voustiu, uunse viemeu cu su se uiute i
ucest leiicit dui, udecu limbu sluvoneuscu, n (uiu noustiu.
Si ducu limbu sluvoneuscu lu ui sui suu lu ui cusei (cum s-ui
CUPRINS
257 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
zice), udecu lu sluvi, e pieu sluvitu i udmiiutu, ucolo unde eu se
ntiebuin(euzu cu limbu piopiie, cu ct mui mult lu noi, cuii o
ntiebuin(um nu cu pe u noustiu, ci cu pe unu stiuinu i
mpiumututu, ui tiebui cu su lie iidicutu n sluvu i udmiiu(ie
stiulucitouie, spie exuctu ntiebuin(uie u noustiu.
Cuci ce este ucest bun liuct ce se uiutu piin bunuvoin(u
Slntului Dul? Acestu ce este sulletul din coipul omenesc i
luminu din souie, i ce este i suieu n mncuie; cuci piecum coipul
luiu de sullet moit este, piecum souiele luiu de luminu nu
lumineuzu i piecum mncuieu nu e plucutu luiu de suie, tot uu
e i cetiieu suu sciieieu luiu giumuticu conducutouie.
Cuci ducu vieu cinevu su tie liieu liteieloi i silubeloi, ducu cu
glusul vieu su uccentueze cuvintele diept i su nsemne voibele
cu uccente, ucelu tiebue su se udieseze lu piimu puite u giumuticei,
udicu lu oitogiulie.
Ducu vieu su deslucu voibele n pui(ile loi cu exuctitute, tiebue
su ceiceteze cu de umununtul u douu puite, udicu etimologiu.
Ducu vieu su compunu voibe compuse, spie uceustu tiebue su-
i nsuuscu bine iegulele sintuxei.
Ducu cinevu doiete su lucu veisuii, i uceustu i-o nsuete
piin piosodiu lucutouie de veisuii.
Diept voibind, luciuiile de minte lolositouie lu cuie eu u dut
nuteie lie n limbu gieceuscu, lie n ceu lutineuscu, suu n oiice
ultu limbu, uceleui le du i n sluvoneuscu, cuci ne nvu(u su
cunoutem n pioposi(ii deosebiiile ntie pui(ile de cuvnt ule
giumuticei, i declinuieu numeloi i conuguieu veibeloi, dupu
temele loi i dupu teiminu(iuni, i su udecum lu eteioclite suu
unomule lipsu suu piisosul suu sclimbuieu. Cu un cuvnt, eu
depiinde pe cei ce se silesc cu ivnu, su o nve(e i su voibeuscu
i su sciie bine. De toute ucesteu noi eium louite lipsi(i, cuci ne
lipseu giumuticu conducutouie.
De uceeu, ducu cuivu i se puie, cu utt mui mult nouu tiebue
su ni se puiu u li lolositouie, deouiece n biseiicele dumnezeeti
17 Antim Iviieunul. Didulii
258 Anrim lvircanu|
noi ne-um obicinuit u ceti sluvonete; dui necunoscnd uceustu
limbu, cuie ne este stiuinu, nu u noustiu, puteum de multe oii su
cudem n gieeli. Stiind voi uceustu, iui noi cititoiii uvnd nudede
n Dumnezeu, nudedeu noustiu u cuputut un bun sliit n
binecuvntutu domnie u voustiu, cuci vedem niuducinuieu ucestei
semin(e bune n (uiu noustiu i uutoiul dumnezeesc uduogndu-
se lu silin(u voustiu neobositu, cnd cu nduiuie (milostiviie) i
cu iubiie de Hiistos, uluiu de ulte bineluceii, ui ntemeiut i coulu
pentiu nvu(uieu (ndieptuieu) limbei sluvoneti pentiu copiii de
vistu liugedu.
Dui su lusum lu o puite voibu pieu multu despie giumuticu;
vulouieu ei piopiie, ct de muie este i ct de pie(uitu, o vu uiutu
luciuieu. Su cudem n genuncli cu iuguciune, iugndu-ne cu
siguin(u lui Dumnezeu, cu su binevoiuscu u luce cu eu su lie de
lolos n ntiebuin(uieu ei i spie muiiieu lui Dumnezeu i spie
cinsteu pieu leiicitei Feciouie, Nuscutouiei de Dumnezeu i u
tutuioi slin(iloi, i spie lolosul sulletesc i tiupesc ul diept
ciedincioiloi.
Iui pentiu luminutu muiiu-voustiu, cu unul ce v-u(i ngiiit de
uceustu, spie piimiieu pentiu uceustu de lu Dumnezeu u unei
vie(i ndelungute pumnteti, u sunutu(ii tiupeti, leiiciiii i
noiocului n toute, iui n ceiuii u ndulciiii cu toute leiiciiile
(bunutu(ile). Si ustlel cudem lu piciouiele luminutei muiiei-voustie,
cu uceustu cuiticicu numitu giumuticu, dupu poiuncu voustiu ucum
din tipui scousu, i vu iugum su li(i milostiv cu noi cei ce ne-um
tiudit.
Al luminutei muiiei-voustie, pieu mic de Dumnezeu iugutoi,
smeiitul ntie ieiomonuli, Antim tipogiulul.
259 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
ucdica(ia din carrca |ui Scvasros Cnimcniru|, EortoIoghion,
ripdrird in grcccrc |a Snagov, in anu| 1701
Pieuevluviosului, pieustiulucitului, pieuluminutului i de
Dumnezeu ncoionutului domn i stupnitoi u toutu Ungiovluliu,
domnului domn Ioun Constuntin Busuiub voevod, mntuiie, viu(u
ndelungutu i bunu soitiie de lu Dumnezeu i ceu mui nultu
leiiciie.
Inceputul, milocul i sliitul, stupnul i domnul tutuioi
liin(eloi i sim(itouie i n(elegutouie este lucutoiul tutuioi,
Dumnezeu. Stupnul nsu i sliitul tutuioi celoi de sub lunu
este omul. Iui sliitul omului, pentiu cuie s-u cieut de Dumnezeu,
este ctiguieu i leiiciieu lui Dumnezeu nsui; liindcu pentiu
om s-u lucut toutu lumeu uceustu, iui omul, se zice cu s-u lucut de
cutiu Dumnezeu cu su dobndeuscu pe Dumnezeu.
Dobndesc pe Dumnezeu oumenii uceiu, cuiii cied diept n el
i puzesc cu scumputute slintele lui poiunci. Dui slin(itele lui
poiunci se cupiind n uceste douu i singuie: din iubiieu cutiu
Dumnezeu i cutiu upioupele. Atunci se ieulizeuzu i se cunoute
iubiieu cutiu Dumnezeu, cnd puzim, cum um zis, cu scumputute
slintele lui poiunci, dupu cum o spune i Domnul n Fvangnc|ii:
cuci zice cu, ducu mu iubi(i, puzi(i poiuncile mele.
Iubiieu cutiu upioupele utunci su ieulizeuzu i se suviete,
cnd ne iubim cu luptu i din tot sulletul ntie noi cu i pe noi
nine, dupu poiuncu lui Dumnezeu. Su iubeti, zice, pe domnul
Dumnezeul tuu din toutu inimu tu i din tot sulletul tuu i cu
toutu puteieu tu i cu toutu inimu tu; i pe upioupele tuu cu pe
tine nsu(i. Si iuiui: ucesteu poiuncesc vouu cu su vu iubi(i ntie
voi. Cuci utunci ieulizum o ustlel de iubiie, cnd ne ndemnum i
ne uutum ntie noi lu cele bune i de lolos, i lu cele tiupeti, dui
mui ules lu cele sulleteti i mntuitouie, liecuie dupu putin(u lui
i dupu cupucituteu lui.
CUPRINS
260 Anrim lvircanu|
Deci eu, liindcu nu um i ultu puteie spie uutoiul upioupelui
dect ocupu(iuneu tipogiuliei, n-um lipsit i nu voiu lipsi vieodutu
cu su lolosesc, dupu putin(u meu, pe liu(ii n Hiistos ui mei,
tipuiind deosebite cui(i de sullet lolositouie i mntuitouie.
De uceeu, liindcu um gusit i uceustu cuite, cuie este luciuieu
pieun(eleptului i pieunvu(utului piolesoi domnul Sevustos
Tiupezundiul Climenitul, pe cuie cetind-o i cunoscnd dupu
udecutu meu cu este pieu mult de tiebuin(u i lolositouie oiicuiui
oitodox i mui ules celoi biseiiceti i slin(i(i, upoi i iubitoiiloi
de nvu(utuiu i studioi i ndeobte liecuiui nvu(ut, mui cu seumu
pentiu cu este compusu n limbu comunu i uouiu de piiceput,
um voit s-o tipuiesc i pe uceustu spie lolosul, cum um zis, u
celoi ce voi ceti-o.
Dui liindcu este obiceiu lu ucei ce pun cui(i n tipui, su le ncline
lu vieo peisounu mui nsemnutu suu biseiiceuscu suu politicu spie
iecomunduieu i upuiuieu cui(ii, pentiu uceeu i eu, cel mui mic
iugutoi i seiv ul vostiu, ulieiosesc i nclin cuiteu uceustu de
lu(u lu nul(imeu ceu de Dumnezeu muiitu i lu muie(iu ceu de
Dumnezeu puzitu i cinstitu u pieustiuluciiii voustie pentiu
nenumuiutele voustie bineluceii i duiuii cutiu mine cel mui mic,
spie usemeneu upuiuie i iecomunduie u cui(ii. Pe cuie ceieie i
iecunouteie piiimind-o voi iedu(i-mi bunuvoin(u i uutoiul
pievuzutoi, ncuiundu-ne lu luciuii bune i de lolos.
Iui Pioniu i ngiiiieu ceu utoute(iitouie i pievuzutouie u lui
Dumnezeu lie-vu mntuitouie i udumbiitouie stiuluciiei voustie
cei de Dumnezeu ncununute mui piesus de toutu bntuiieu
potiivnicu, ntuiind-o lu pieu nultul ei tion cu ndelungutu
vie(uiie, bineluceie i ceu mui nultu leiiciie, pnu lu ceu mui udncu
i deplinu butine(e, spie conseivuieu i desvoltuieu pliniiei cei
nciedin(ute vouu de Dumnezeu cu numele de Hiistos i spie
bunul ienume, gloiie i luudu u tot neumul oitodociloi.
Iui dupu stiumutuieu din uceste viemelnice, lie su vu
nviedniceuscu pe voi pe to(i i de mpuiu(iu ceiuiiloi, n veucul
261 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
veucuiiloi neslii(i i nentieiup(i. Amin.
In unul mntuiiei 1701, lunu iunie.
Al stiuluciiei voustie cei de Dumnezeu puzite umilit iugutoi i
seiv, Antim ieiomonulul, tipogiul din Iviiiu.
ucdica(ia din NouI Testament,
ripdrir |a Bucurcri, in anu| 1708
Pieuluminutului, nul(utului i bunului ciedincios domn
obluduitoiiu u toutu |uiu Rumneuscu, Io Constuntin Busuiubu
voevod, plecute nclinuciuni.
Intouice-se puiuieu mugnitul cutiu polus; zbouiu spie nul(ime
locul; pleucu-se n snul pumntului piutiu; uleuigu upele n biu(ele
muiii; i n scuite cuvinte toute luciuiile cutiu clendiul loi su
pleucu.
Deci duiu de iuste uu, nu iuste nicidecum minune, de vieme
ce ucestui dumnezeesc Tcsramcnr toute ce sunt n snul ciedin-
ciosului, iubitoiiului de Hiistos i cietinescului tuu sullet, cu lu
un clendiu liiesc uleuigu. Pentiu ce? Cu piecum cele slinte su
cuvin slin(iloi i cele slin(ite slin(i(iloi, uu i cele cietineti,
cietiniloi su cuvin.
Multe udevuiute cietineti i de Dumnezeu plucute i de su-
llete lolositouie cui(i, dentiu ule muiii-tule cleltuiule, spie lolosul
cel de obte, s-uu dut; iuiu de ct toute mui lolositouie de sullete
i mntuitouie iuste uciustu u Nou|ui Tcsramcnr. Pentiu cu, de
vieme, dupu cum zice leiicitul Puvel, ult nu iuste Fvangnc|iia,
luiu numui puteieu lui Dumnezeu spie mntuiie lu tot celu ce
ciede, uiutut iuste cum cu dect toute cui(ile beseiiceti uciustu
iuste mui lolositouie de sullete i mntuitouie.
De vieme ce Fvangnc|iia iuste subiiu cuieu biiuiute toute
uimele potiivnicului, cu uceustu culcum toute ielele, iubdum cu
ndiuzneulu cele mpiotivu, goniiile, ticuloiile, nucuzuiile i
CUPRINS
262 Anrim lvircanu|
mouiteu, usumunndu-se celui ce bine s-uu vestit i mult
putimuului mntuitoiiu: pien milocul Fvangnc|ici biiuim pie
iudei, iuinum nebunu n(elepciuneu nen(elep(iloi n(elep(i ui
lumii ucetiiu; cu Fvangnc|iia Puvel uu smeiit mndiiiu Romei i
nti-nsu o uu ntemeiut; Iounn cu luminu Fvangnc|ici uu luminut
ntunecutu Eludu; Petiu uu ntois toutu Iudeu i to(i upostolii uu
sudit viiu ceu de tuinu, beseiicu; supus-uu iusuiitul, biiuit-uu pe
tiiuni, n-uu bugut n seumu sudulmile, n-uu socotit muncile,
izgoniiile i mouiteu, ci meigeu bucuindu-se despie lu(u
udunuiii.
Fvangnc|ia uiutu pie cel ce pentiu noi s-uu ntiuput, putimind
i cu necinste muiind, ceu desuviitu u lui dumnezeiie, i
desuviit omeniie; udeveieuzu pie ceu de muigine u lui ncepu-
touie stupniie u vie(ii i u moi(ii. Piin Fvangnc|ic ne-um mpucut
cu Dumnezeu, i den liii mniei ne-um nviednicit u-i li lii piin
botez. ,Piin Fvangnc|ic eu pie voi um nuscut.
Deci ctu plutu socoteti, pieuluminute doumne, su iui de lu
bogutul dututoiiu i plutnicul Dumnezeu pentiu tipuiitul dumne-
zeetii ucetiiu i de sullete lolositouiei cui(i ul Nou|ui Tcsramcnr?
Muie sluvu uu luut udevuiut i cinste nemuiitouie Ptolemeu,
mpuiutul Eglipetului, pentiu tulmuciieu Bio|ici n limbu elineuscu.
Iuiu muiiiu-tu mui muie cinste i plutu vei luu n uciustu lume i
n ceu viitouie, pentiu cuci Nou| ucestu Tcsramcnr ul mntuitoiiului,
liind ntiu limbu ceu puiinteuscu tulmucit, cu ule muiii-tule
cleltuiule spie ceu de obte lolosin(u l-ui mui tipuiit i l-ui dut.
Deci pentiu uciustu luiu ndoiulu udeveiez cum cu uiceu vei su
seceii ioudu ucestui bine i u cietinetiloi tule luciuii: ntuiiie
linu, viu(u ndelungutu i mul(i uni lu pieunul(ut scuunul muiiii-
tule, usupiu viumuiloi tui biiuin(u, dumnezeiuscu scutiie i
uutoiiu lu toutu pieuluminutu cusu muiiii-tule; iuiu n ceu viitouie
nespusele ucele bunutu(i cuiele mui nuinte de ntemeiuieu lumii
s-uu gutit cietiniloi i ciedincioiloi domni.
263 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
Piimete-o duiu cu ocliul blnd i uu su te uvem cu sunutute
i cu zile ndelungute, n uni mul(i, spie sluvu i luudu
piuvosluvniciloi cietini, i spie spoiiul lolositouieloi de sullete
cu uceste lupte.
Al muiiii-tule mic i plecut iugutoiiu, smeiitul ntiu ieiomo-
nuli, Antlim Iviieunul.
Prc|a(d |a VieiIe paraIeIe dc P|urarn,
ripdrirc in grcccrc |a Bucurcri, in anu| 1704
Pieuiubitoiiloi de nvu(utuiu cititoii, Antim ieiomonulul din
Iviiiu i tipogiulul tipogiuliei domneti din Bucuieti, sunutute
de lu Dumnezeu i ndepliniieu doiin(eloi.
Zelul nuscut ul iubiiei de nvu(utuiu mu ndutoiete, iubitoiiloi
de nvu(utuiu cititoii, su liu totdeuunu cu ngiiiie i nelenevos lu
ulluieu vieunei osteneli seiiouse pentiu iuspndiieu cunotin(ei
cei iubitouie de nvu(utuiu u voustiu.
De uceeu ntiin(ndu-mu cu dintie pieustiuluci(ii, nvu(u(ii i
puzi(ii de Dumnezeu lii ui pieuluminutului i iubitoiiului de
Hiistos domnului nostiu, domnul domn Ioun Constuntin Busuiub
Bincoveunu, pieunvu(utul, cuvntuie(ul i udnc cugetutoiul
domnul Constuntin u tiudus Para|c|c gieceti i iomune ule lui
Plutuil n limbu obicinuitu gieceuscu, de loc n-um ntiziut su
ntiebuin(ez mii de clipuii cu su nduplec pe stiuluciieu su su
deu n tipui. Ceeu ce ubiu ieuind piin milocul deseloi i
nencetuteloi iugumin(i, dispie(uind stiuluciieu su, cu modest,
n(elept i cuminte, svonuiile deuite i luudele uouie, cu piopiii
celoi ce voesc su se uiute n(elep(i i nu celoi n udevui n(elep(i.
Iutu dui cu se pioduc n(elepciunei voustie pieugeniule i cugetuii
pieun(elepte.
Dui cu su udmiiu(i din ce n ce mui mult exuctituteu pieustiulu-
citului tiuducutoi, ncu i pieu muieu nvu(utuiu, luu(i vu iog textul
giecesc ul lui Plutuil, cnd ve(i vedeu cu nicidecum n-u negliut
CUPRINS
264 Anrim lvircanu|
unde eiu cu lipsu Plutuil su ndeplineuscu cu muie osidie,
desluind stiuluciieu su pe luig uceu istoiie, unde sciiitoiul cu
iepeune o utinge.
Muituiisesc, n udevui, cu ndutu ce um citit-o, um leiicit pe
pieuluminutul nostiu domn, cu ntie ulte luiuii duiuite de
Dumnezeu, i-u luiuzit Dumnezeu pieunul(imii-sule i lii, cuiii
pentiu pieu muieu loi viitute piemutuiu sunt ivni(i n lume i
invidiu(i. Aceustu o usiguiu ucei cu cuiii mpieunu petiec, i vud i
convoibesc, loculnici i stieini. Se leiicete pie sine pieun(eleptul
duscul ul slintei Fvangnc|ii u muiei biseiici, domnul domn pieo-
tul Cleoigle Muiotu, nu utt pentiu cu u lost nvu(utoi lu ustlel
de nobili i muii(i lii ui domnitoiului, utt de luudut n lume, ci
pentiu cu u luiuzit Dumnezeu slin(eniei-sule nvu(ute ustlel de
ucenici pieu geniuli, cuiii cu su lie icoune nsulle(ite u pieugeni-
ulului piototip, luiu osteneulu i cu o micu udecutu logicu utiug
udmiiubil spie ei llouieu nvu(utuiii, dupu cum clillimbuiul cu o
uouiu liecuie ndutu-i dezvelete puteieu nutuiulu utiuctivu.
Piiimi(i dui cu toutu pluceieu stiulucitu sciieie ce vi se pioduce,
cu dovudu de cele muituiisite de mine, i cu o micu guiun(ie u
iubiiii nelule, neviclene i sinceie. Fi(i sunutoi.
ucdica(ia din CeasIovuI rradus dc Anrim
i ripdrir |a Tdrgovirc, in anu| 1715
Pieuluminutului, pieucietinului i nul(utului domn i obludui-
toiiu u toutu Ungiovluliu, Io Stelun Cuntucuzino voevod, puce
de lu Dumnezeu, i de lu smeieniiu noustiu uilieieuscu blugoslo-
venie.
Acest Cias|ov, pieunul(ute doumne, cuie iuste induiulu slu-
bei beseiiceti ul nop(ii i ul zilii, lu ultu lu(u nu ciuicu su se ncline,
luiu numui lu nul(imeu ceu de Dumnezeu cinstitu u muiimei-
tule, cuiele eti liiul cel ules ul beseiicii, ndieptutoiiu cel luudut
CUPRINS
265 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
ul politiei, sluvu ceu luminutu u piuvosluvniciloi, i minunutul
spiienitoiiu ul cietinutu(ii.
Si udevuiut ceieieu iuste dieuptu, i nclinuciuneu cuviinciou-
su, pentiu cuci piecum din tipogiulie n-uu eit pnu ucum uciustu
cuite, nici mui mpodobitu de cum su vede, nici de tot tulmucitu
pie limbu iumneuscu piecum ucum s-uu tipuiit; uu i n scuunul
Ungiovluliei n-uu uzut ult domn, nici nliumuse(ut cu utteu
duiuii, nici mbogu(it cu utteu bunutu(i, cte stiulucesc n
cietinescul i mpuiutescul tuu sullet.
Au lost cei ce mui nuinte uu stupnit, ul(ii luminu(i pentiu
numele cel muie ul neumului loi, i ul(ii luudu(i pentiu bunututeu
loi ceu multu; ul(ii vesti(i pentiu mui uleusu loi n(elepciune, i
ul(ii minunu(i pentiu viteiu loi ceu muie.
Iuiu muiiiu-tu, iumuiu ceu uleusu u mpuiutescului i sluvitului
neum ul Cuntucuzinetiloi, ui ntiecut i ui coviit pie to(i, de
vieme ce toute ule celoilul(i domni mpui(itele duiuii le vedem
cu muie cuviin(uie nclipuite lu cietineuscu tu nul(ime. Stiulu-
cete nti-nsu domneuscu muie podoubu, duiu nliumuse(utu cu
bunututeu lupteloi; n(elepciuneu ceu politiciuscu, duiu unitu cu
ivnu ceu cietineuscu; slutul cel muie, duiu nso(it cu puteieu
legiloi; dieptuteu ceu cu socotin(u, duiu mpieunutu cu blnde(eu
i cu ndelungu iubduieu.
Insu dect toute ucesteu ule muiiei-tule viednice de luudu
bunutu(i, o ct su vede de luminut multu cuceiie ce ui cutiu cele
dumnezeeti. Cu uciustu i pie Dumnezeu cu luptele tule cele
bune necontenit muieti, i beseiicu cu uscultuieu cinsteti, i
ceutu pieo(euscu cu luceiile de bine odilneti, i dumnezeetile
lucuuii, cu luminutele tule duiuii mpodobeti. Si iuiui
milostiviieu i liieuscu-(i bunu cugetuie, cu ctu despui(eulu de
ct pie ceiulul(i domni te uiutu! Pie cei supui cu duiuii ndestulute
totdeuunu mbogu(eti, pie politie cu boeiiile, pie noiod cu
uuiuieu, pie stieini cu piiimeulu, pie suiuci cu milu, i pie toutu
(uiu cu biuguii nenumuiute.
266 Anrim lvircanu|
Diept uceiu, dupu cum zice Duvid, cu dieptute te-uu uns pie
tine domnul Dumnezeul tuu, cu unt de bucuiie mui vitos dect
pie puituii tui; cu dieptute te-uu ntmpinut cu blugosloveniile
bunutu(ii, i cu pie un ules din noiodul lui cu dieptute te-uu nul(ut
n scuunul domniei ucestuiu de Dumnezeu puzit pumnt, cu
vuznd cei supui puiinteuscu-(i diugoste, multu-(i bunutute,
luminutele-(i luceii de bine, i celiululte de Dumnezeu plucute
luciuii, cu luminu luminnd nuinteu oumeniloi, su muieuscu pie
puiintele nostiu cel din ceiiuii, cuiele ne-uu ceicetut pie noi dintiu
nul(ime i uu iudicut coin de mntuiie nouo, duiuindu-ne domn
cu ucestu, blnd, milostiv, diept, iubitoiiu de stieini, lui' de
iuotute, lucutoiiu de bine, iubitoiiu bunutu(ii i gonuci iuotu(ii.
Deci duiu pentiu uceste mpodobite bunutu(i, pieunul(ute
doumne, i pentiu ceu lui' de usumnuie cuceiie lu cele dumne-
zeeti smeieniu noustiu cu muie diugoste uduce dui uciustu slntu
cuite, i o nclinu ceii de Dumnezeu cinstitu nul(imei-tule. Si
nududuesc lui'de nici o ndoiulu cu vu ullu viednicu i louite veselu
piiimeulu, de vieme ce nu numui cu uie sluvosloviile celui ce n
Tioi(u su piosluvete Dumnezeu, u cuiuiu eti icounu vie pie
pumnt cu stupniieu domniei, ce cupiinde i luudele u tutuioi
slin(iloi, pie cuiii cu cietineuscu cuceiie l cinsteti, i te nclini
loi, i-i cliemi puiuieu ntiu uutoiiu, ule cuioiu nencetute
iuguciuni cutiu Dumnezeu i dumnezeescul dui, ce puzete pe
ciedincioii domni, su puzeuscu pie muiiiu-tu ntiu pieuluminutul
scuun ul domniei, cu puce ntemeiutu, cu sluvu luudutu, i cu
noiocie udevuiutu pentiu luudu politiei, pentiu lolosul noiodului
i pentiu bunu cliveiniseulu u toutu epuiliu.
Cinstitei de Dumnezeu nul(imei-tule, ntiu Hiistos iugutoiiu,
smeiitul mitiopolit ul Ungiovluliei, Antlim.
267 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
ucdica(ia manuscrisd a |ui Anrim dc pc
cxcmp|arc|c EvangheIiei gcorgicnc, ripdrird |a
Ti||is, in anu| 1709
Aciustu slntu cuite u dumnezeetii Fvangnc|ii, cuieu cu
nclinuciune su uduce nul(imii-tule, pieuluminute doumne, iuste
ioudu ceu nouo cuie pumntul iveiiloi udupndu-su din iul
mpuiutetiloi tule duiuii, ntiu ucest un uu odiuslit, lund i ucest
pumnt noiociie su se mbogu(euscu cu tipuiele limbii sule,
piecum cu tipuiele uiupeti s-uu mbogu(it Aiuviiu, cu cele elineti
Eludu, i cu cele iumneti Ungiovluliiu, mul(emitu o uduce
lu muiiiu-tu, cu i celelulte tiei epuilii, de vieme ce ciedinciousu
i cietineuscu-(i muie nsulle(iie uu stutut u li iul cel cu cuigeiile
de uui, dintiu cuiele uu cuis uceste putiu izvouiu, ule iumniloi,
ule eliniloi, ule uiuviloi, ule iveiiloi tipuie, usemeneu iului
celui dinti ul giudinii deslutuiii, dintiu cuiele uu eit cele putiu
iuii, Fison, Cleon, Tigiu i Eliut.
Insu cu ucest lel de despui(eulu: cu cu ucele upe ule iuiiloi
uceloiu uu odiuslit pumntul, ioduii stiicuciouse i tiecutouie,
iuiu udupuiile tipuieloi cuiele cunosc nceputuiu din viteuscu-(i
voin(u, duu pietutindeneu stututouie i vecinicu iodiie.
Si pentiu uciustu vu iumne muiiei-tule i sluvu i pomeniieu
nemuiitouie, de vieme ce iuste izvoiul i piicinu ucestui bine.
Mui 21, leut 7218, ul muiiei-tule ntiu Hiistos iugutoiiu, smeii-
tul mitiopolit ul Ungiovluliei, Antlim.
CUPRINS
268 Anrim lvircanu|
Prca|uminaaru|ui i prcaind|(aru|ui domn
Consrandin Brdncovcanu Basarao \ocvod
1
Multe i despui(ite sunt luptele i sliituiile u cugetului celui
mul(emitoi, piin milocul u cuioiu su udeveieuzu luiu de piesupus
cum cu iumn ntiu neuituieu celoi ce li s-uu lucut binele. Toute
luceiile de bine ce uu cigut, iuiu mui vitos i mui ules uceste
douo: nti mul(emitu ceu udevuiutu cuie su luce din inimu ceu
culduiousu piin cuvnt i-u doou, ouiecuie duiuii mici spie semn
de cunotin(u u dutoiiei ce li s-ui cuveni.
Pentiu uceustu duiu i smeieniu noustiu, cunoscnd cum cu
pentiu multele lolosuii i luceii de bine ce ui uiutut i uiu(i muiiiu-
tu de-u puiuieu cutiu noi sunt dutoiiu nu numui su mu iog lui
Dumnezeu, pentiu leiicitu sunutute i bunu ntuiiie ntiu luminut
scuunul muiiei-tule, ce i veii cu ce ult miloc ui puteu su mu uiut
cutiu muiiiu-tu mul(emitoiiu i voitoiiu de bine uttu lu cele
sulleteti, ct i lu cele tiupeti.
Diept uceiu um viut cu iubiie de osteneulu de um udunut i
um nsemnut ntiu uceustu cuiticeu clipuiile i obiuzele tutuioi
stiumoiloi notii unume cuiele din cuiele su tiuge, piecum su
povestesc n slntu i dumnezeiuscu Scriprurd n ceu vecle i n
ceu nouo i cu un dui mic i muie su o uduc cietinetii stupniii
u nul(imei-tule, mic zic pentiu stutul ei, de vieme ce pie scuit i
cu pu(ine cuvinte ncliiue toutu iodosloviu de lu Adum pnu lu
Hiistos; muie iuiu pentiu gndul, cuci ntiu uceustu iodoslovie su
cupiind obiuze de oumeni muii i minunu(i, pioioci, diep(i i
mpuiu(i, u cuioiu ivnitoi lieibinte eti nul(imeu-tu i o oglindu
cuiutu piin milocul u cuiiiu poute su vuzu lietecuiele toute
bunutu(ile u celoi leiici(i buibu(i.
Si socotesc luciul ucestu su nu lie luiu de cuviin(u i luiu de
1
Pieumbul lu Cnipuri|c \ccniu|ui i Nou|ui Tcsramcnr, munusciis dutut
1 iulie 1709 (n. ied.).
CUPRINS
269 Prc|c(c, dcdica(ii, posr|c(c
socoteulu; unu pentiu cuci ucele ce n(elegem piin uuz i piin
cetuniiu u multoi zile cu vedeiiu clipuiiloi celoi nsemnute i cu
cetuniiu povestiiei loi pie scuit mui mult ne nciedin(um i mui
pie lesne ntiu pomeniie le putem puzi. A doou, cu celuiu ce eti
stupnitoiiu ntiu uezumnt pieusluvit i ntiu obluduiie
pieuluminut i de uttu mul(ime de ciedincioi puitutoi de giiu
i cliveinisitoi su cuvine diept uceiu u li udus nul(imei-tule de lu
noi un dui cu ucestu; cu cele luminute i pieusluvite su cuvin iuiu
celoi luminu(i i pieusluvi(i. Pentiu cu muiiiu-tu ntie pieuluminutul
neum ul Busuiubetiloi dintiu cuiii s-uu uiutut domni viednici i
cietini, nsu(i ui odiuslit cu o odiuslu cu stiuluciii de uui i ui
nlloiit cu o llouie cu bun miios, puzitu cu milu lui Dumnezeu,
neveteitu pnu ucum i su vu puzi i de ucum nuinte kutu
diudolin pentiu multele i nenumuiutele luceii de bine, cuiele
uu ctigut cei de depuite i cei de upioupe de lu cietineuscu i
usumnutouieu lui Hiistos voin(u u muiiei-tule, pentiu cuie luciu
de vom zice i te vom numi coiounu tutuioi domniloi nu vom
giei udevuiului, de vieme ce cu un muslin ioditoiiu ce eti sudit
n cusu Domnului ntinzi spie to(i iumuiile cele neveteite ule
milosteniei i lucliiu cietinescului tuu sullet spie luptele cele
bune i dumnezeeti puiuieu upiinsu cu locul ciedin(ii i u
diugostei cei lieibinte i pusu n slenic pentiu cu su lumineze
tutuioi celoi ce sunt ntiu ntuneiecul scibeloi.
Si piecum nti-o giudinu mpuiuteuscu cu multe podoube su
ullu multe i de multe leliuii de lloii, cuiele veselesc cu miiosul
toute sim(iiile celoi ce s-upiopie, uu i clipul cel de Dumnezeu
mpodobit u nul(imei-tule iuste plin i mpodobit cu multe du-
iuii i bunutu(i i pociu zice cum cu, cu ult Puiiv indiunesc, cuiele
cu puteiiu lui ceu tiugutouie tiuge lu sine toute muteiiile, suu cu
ult izvoi din Scotusu ce ncliugu toute vusule cele stiicute, uu i
blnde(ele muiiei-tule tiuge pie to(i cutiu sine i-i ncliugu cu
mnguiuie i tumuduiute u lietecuiuiu scibu inimii i supuiuieu
lipsii cu nduiuieu.
270 Anrim lvircanu|
Si cu udevuiut eti tot cu totul un clip nsulle(it usemene lui'
de nici o despui(iie cu ucei minunu(i i vesti(i ce mui sus s-uu zis,
utiugnd i udunnd de pie lu to(i bunutu(ile cele mui de tieubu
i mui muii: nsu de lu unul cuceiniciiu, de lu ultul ciedin(u ceu
lieibinte i ivnu ceu dumnezeiuscu, de lu ultul iubiieu de stieini,
de lu ultul blnde(ele, de lu ultul ndelungu iubduie i neiuututeu,
de lu ultul milostiviieu i iubiieu de suiuci i de lu ul(ii ulte
bunutu(i, cuiele sunt cunoscute i udevuiute cu le ui muiiiu-tu, iui
mui vitos i mui ules de lu dulcele mieu Iisus, smeieniiu ceu de
muigine; cu dect te-uu muiit Dumnezeu i te-uu nul(ut n cinste
i n stupniie, cu uttu mui vitos te smeieti cu dulul. Si pentiu
uceiu cu multu cuceiie te ulli supt ugul cel bun i supt suicinu lui
Hiistos ceu uouiu, piimind cu multu iubduie i cu multe blnde(e
necuzuiile i supuiuiile cele multe i de multe leliuii ce vin
nencetut, totdeuunu, de toute pui(ile.
Si piecum cel nti-un nume cu muiiiu-tu sluvitul i de Dum-
nezeu ncununutul, muiele i ntocmu cu upostolii Constundin,
ntiul mpuiut ul cietiniloi n-uu (inut cu puteie omeneuscu
scliptiul mpuiu(iei, ci numui cu singuiu nebiiuitu puteiiu mpu-
iutului ceiesc, nti-ucestu clip i muiiiu-tu, cu un iubitoiiu de
Dumnezeu nu nududueti u cliveinisi tiebile domniei cu uutoiiul
i cu n(elepciune omeneuscu, ci clemi puiuieu i uutoiiul cel de
sus cuiuiu mu iog necontenind cu su uute muiiei-tule, puzindu-te
cu sunutute, cu veselie, cu viu(u ndelungutu, mui piesus dect
toute celiu ce uduc ntiistuie, neclutit i nemicut, ntiu nul(ut
scuunul muiiei-tule, mpieunu cu toutu luminutu iudeniiu muiiei-
tule. Amin.
Dut n vestitul oiu ul Tigovitei, lu unul de lu zidiieu lumii
7217 <1709>, mese(u iulie, 1.
A puzitei de Dumnezeu nul(imei-tule, ntiu Hiistos iugutoi,
smeiitul mitiopolit ul Ungiovluliei, Antlim.
271
CLOSAR
A
addsra (a) u uteptu, u doii.
advar uvgui = umulet.
a|urisi (a) u excomunicu, u blestemu.
agonisird uveie, stuie.
a|sduri culitu(i.
amcsrccarc legutuiu.
anarnimi (a) u excomunicu, u bles-
temu.
apucdri lo(ii.
aravon nclipuiie, simbol.
ardmuri vuse.
argar slugu.
aspidd vipeiu, uipe veninos.
B
odcdi (a) u bute (tobu).
oacrc umulete.
oasnc poveti, scoinituii, minciuni.
odcnii denii, piivegleii (ieligiouse).
ocrcag iunit, bolnuv.
ocznd udnc, iud.
o|agoccsric, o|agorodnicic noble(e,
muiinimie.
o|agos|ovi (a) u binecuvntu.
o|dndcrc blnde(e.
oogarc multe.
oordruri vomituii.
oroooand boubu (de stiuguie).
C
caoani(d muntie domneuscu.
canon obligu(ie de ndeplinit.
cap, capcrc cupitol, cupitole.
casnic gospodui.
cararr cutluisis = cutuig (de coiubie).
carncrisi (a) u scoute din tugmu
eclesiusticu.
caznd mustiuie, clin, toituiu.
cdura (a-i) u tiebui.
cdzur cuvenit.
ccroicc ceulu.
ccrca (a) u ceicetu, u vizitu.
ccrra(a) u pedepsi.
ccranic lectuiu.
cnc|ar cumuiu, cel ce de(ine cleile
de lu pivni(u i cumuiu.
cncndru centiu, miloc.
cnczdic piomisiune, unguument.
cnindic timpul de dupu umiuzu,
cnd se lusu umbiele.
cnisoarc nclisouie, temni(u.
CUPRINS
272 Anrim lvircanu|
cnivcrnisi (a) u gospoduii, u udministiu.
cnivcrnisirc cliveiniseulu, bunu
gospoduiiie, mbogu(iie.
cin stuie, tieuptu.
cinic uneultu, cupcunu.
ciur situ muie i iuiu de simu,
pentiu cuiu(it ginele.
c|cvcrc biliii, culomnii.
c|cvcri (a) u bili, u culomniu.
c|ucsd cuisu, cupcunu.
comdndarc pomunu.
conccni (a) u exteiminu.
conrcni (a) u opii, u ncetu.
cornor moloi (?).
corn col(.
coarc (uic, ngiudituiu, stuul de
nuiele.
crdic domnie.
cuccri (a sc) u se umili.
cuccric cuceiiie, umilin(u, evluvie.
cunnic bucutuiie.
cusrodic puzu, stiuu.
D
dasca| nvu(utoi, ndiumutoi.
dc-a rocma ntocmui.
dc|dimarc culomnie.
dc marginc nemuiginit.
dcoscoi louite.
dcspdr(ca|d piecizuie.
dcsroinic viednic.
dczgo|i (a sc) u se despiinde, u se
detuu, u pieide.
diadon puitu, usociut, uimu.
diard testument.
dicniu intendent, udministiutoi.
dosddir mlnit, ntiistut, umuit.
dovcdirc (nu sc vcdc...) nu poute li
explicut, demonstiut.
du|amd muntu lungu de postuv.
durori duieii.
E
crcs eiezie.
F
|dicav peltic, blbit.
|d(dric lu(uinicie, ipociizie, pielu-
cutoiie.
|i|cr monedu divizionuiu unguieuscu.
|inix plnix (pusuieu).
||cgmd puioi.
|ur tllui.
C
gdrirc piegutiie.
gncrdan cingutouie
gdngdvic blbiulu.
g|oard mul(ime.
gonaciu gonitoi, piigonitoi.
grcimc gieutute, povuiu.
grozav ignitoi, iieveien(ios.
H
nar dui.
nasnd lolos.
nrdpi (a) u iupi, u upucu.
nu|d deluimuie, culomnie.
273
I
idiomara puiticuluiitute.
ipa(i consuli, tiibuni (?).
i proci i celelulte.
iscoadd spion.
ispiri (a) u ceicetu, u nceicu, u tentu.
ispravnic iepiezentunt, mundutui,
uimu.
I
imoczna (a) u uiuncu n ntuneiic.
impdrrdi (a) u luce puite cuivu.
impisrrird oinumentutu (luinu).
imprcsura (a) u cotiopi, u ocupu.
impura (a) u iepiou.
incai|ca mucui.
indoir dublu.
in|d(dard tiupeuscu.
in|rdnarc ubstinen(u.
ingrddi nconuiu.
ingrcuia (a sc) u se ineivu, u se
supuiu.
injugarc usocieie.
insdrcinar mpovuiut.
inrindciuni pete.
invdrrcjirc sclimbuie.
invdrroa (a) u pietiilicu.
L
|dmuri (a) u ulege, u deosebi, u
cuiu(i
|imod popoi.
|imou(i (a) u culomniu.
|ivcj siiop.
|ucrarc culitute, piopiietute.
|uncca (a sc) u nclinu.
M
mddu|ar membiu.
magupc( biutui (dui i bucutui).
mdgurd munte.
mai vdrros mui ules.
mamon diuvol.
mdscdri (a) u muiduii.
mdsurdciunc muigine, limitu (uici:
peste musuiu).
marca ulbiu, udncul.
mcrindc uutoi, spiiin.
mcscr suiuc, umil.
micd buutuiu din mieie i upu.
a mij|oci u piicinui, u mediu.
mij|oc pietext.
mirosuri puilumuii.
mdngdios mngietoi.
monordciunc ntunecime.
mojic om de os.
mo|irvd iuguciune.
moic uveie.
moncan moteun, motenitoi, ui-
mu.
mozaviric culomnie.
munci (a) u clinui.
N
ndimir nuemit, seivitoi, simbiiu.
nd|ucd nuluciie, uiutuie.
ndpasrc necuz, nenoiociie.
ndpdrcd vipeiu.
ndsrrapd cunu, cupu, vus.
ncam popoi.
ncascu|roi neuscultutoi.
18 Antim Iviieunul. Didulii
274 Anrim lvircanu|
nccdiror ce nu se pocuiete.
nccurar peimunent, meieu.
nccuvios necuviincios.
ncdicnisir nedepiins.
ncmomir nenelut.
ncriroricir nedepiins cu oiutoiiu.
ncrinc cuievu, cinevu.
ncrrcoui (a sc) u se ticuloi, u li
netiebnic.
ncvoi (a sc) u se clinui.
ncvoin(d clin.
niscai ouiecuii.
norod popoi.
O
ooidd ntiistuie.
ooidi (a) u nedieptu(i, u mlni.
oo|asric vi(u, neum.
oo|dduirc stupniie.
ooraz liguiu, clip, imugine.
oorczanic obiezuiie, tuieie mpieui.
oorc jiric udunuie culuguieuscu.
oorcascd comunu, geneiulu, obi-
nuitu.
ocarnic deluimutoi.
occanic deznududuiie.
ocnian lunetu.
ocnii cci dc gdnd oclii min(ii, imu-
ginu(iu.
oco|i (a sc) u se luce sim(itu.
ora(ic uiuie.
oscoi deosebi.
osdrdic uidouie, zel.
osroi (a sc) u se ulinu, u se potoli.
osrrov insulu.
ori (a) u puitu iuzboi.
o(dros cu gust de o(et.
orpusr uici cu sens de sliit
P
parcrisis ienun(uie.
pdrrdic puite.
pdsa (a) u upusu, u deiunu.
pavdzd plutou.
pcasnd cntuie scuitu biseiiceuscu.
pcrrccanic petieceie (de timp);
dui i ngiopuciune.
pcrrccc (a) u conduce.
pizmdrar invidios.
p|od sumn(u.
poc|on dui.
podnojic pie.
pogrioanic ngiopuciune.
pon|a|d polvulu, luudu, elogiu.
po| umutute.
po|irici (a sc) u se pomeni.
po|iric oiu; dui i: puituie, lel de
viu(u.
ponci piezi, stimb.
ponos|ui (a) u ieclumu.
porumo poiumbel.
posdanicd (iitouie.
pravos|avic dieuptu, ciedin(u, oitodoxie.
prcmcnca|d scuigeie de timp.
prcpuiror denun(utoi.
prcpus ndoiulu, bunuiulu.
pricc piicinu, ceuitu.
275
priccranic cuminecutuiu.
pricini pietext, scuzu.
pos|anic sciisouie.
prisrdvirc mouite.
privca|d piiviie.
procopsir nstuiit, nvu(ut, instiuit.
propovcdui (a) u piedicu.
pros|dvi (a) u pieumuii.
prosrarcc simplu.
prosri (a sc) u se ietiuge (din scuun
episcopul).
R
rdpri, rdpi, ripri (a) u muimuiu,
u se ievoltu.
rdpunc (a) u nlinge, u doboi.
rdva udeveiin(u.
riroriccsc de ietoi, de oiutoi.
rdvniror zelos, luinic.
rosr guiu, tui.
roroco|imc iotunime.
roura (a) u cudeu iouu.
rudcnic neum, loc.
ru|cr iulet, meseiie.
ruinc goliciuneu tiupului.
S
sdo|aznd onunie.
sdoor soboi, udunuie.
sd|a udupost.
sdrindar iuguciune lu moi(i.
scanda|d scundilu supuiuie, ne-
pluceie, indignuie.
scniprru sceptiu.
scdrod neuuns, necuz.
scdroi (a sc) u se supuiu.
scorpic vipeiu.
scuipa (a) u ulungu, u lepudu.
scmc(ic ndiuzneulu, dizenie.
scmin(ic neum, popoi.
scmuirc socoteulu, usimiluie, stubiliie.
s|cragorc( culugui de lu Muntele
Atlos.
si|avcs silube.
simoric plutu.
sircp upiig, sulbutic.
sdngiuri eitle sngeiouse.
sdrgui (a) u se giubi.
s|avos|ovic slin(enie.
s|oood libei.
s|uji (a) u li piielnic (timpul).
smcrin smeiit, modest.
sminrca|d iutuciie, mpiedicuie.
soroc teimen.
so(ic tovuiu.
spdscnic mntuiie, sulvuie.
spurca (a) u muiduii.
srcmd coiounu, diudemu.
srcpcnd tieuptu, iung.
srcrpiciunc stipiciune, steiilitute.
srinic element; dui i: plunetu.
srd|pdri iumuii veizi.
srraind etu.
srrimrorimc neiozie muie.
srrdmou| (cu) pe nediept.
srruncinar slubit.
276 Anrim lvircanu|
suda|md nuiutuiu.
su|cri (a) u supoitu, u se leii.
S
opriror culomniutoi.
T
raind, (gdnd dc) sens, simbol, sem-
nilicu(ie.
rdiarc (dc |irc) miiucol.
ricd|os nenoiocit, umuit.
riposi (a) u tipuii, u impiimu.
rirdni (a) u munci, u clinui, u
toituiu.
ririac vuccin (piepuiut piimitiv).
riru|u titlu.
rocmirc stubiliie, socoteulu.
roiag buston lung.
rrczvi (a sc) u se tiezi.
rropar cntuie scuitu biseiiceuscu.
rru|i (a sc) u se mndii.
|
(inc (a) u socoti, u luu seumu.
U
u|cca oulu de pumnt.
umorirc ucopeiiie.
umcjos umed.
ump|c (a sc) u se mplini.
uniciunc uniie.
urgic pedeupsu.
urgisi (a sc) u oiopsi.
uscrdic zel, uidouie.
usioi (a) u opii, u mpiedicu.
V
vddi (a) u dovedi.
vdrdma (a) u igni.
vcrnovnic conducutoi, ndiumutoi.
vcrri|d pnzu de coiubie.
\cruiu Ciezul.
vdrgu|i (a sc) u se micu.
voi|c vcgniarc uduluiile, linguiiile.
vo|nic libei, slobod.
vorovi (a) u voibi.
vraci tumuduitoi, vindecutoi, medic.
vrajod nen(elegeie.
Z
zapis uct, contiuct, nvoiulu.
zavisric pizmu, invidie.
zavisrnic pizmutuie(, invidios.
zdricnca|d mpiedecuie, opiiie,
deiunuie.
zcciuia|d dimu, bii.
zcmis|i (a) u concepe.
zmo|i (a) u nnegii.
277
APRECIERI CRITICE
uidanii|c geoigiunului din Iviiul Cuucuzului, Antim, sunt mult mui
nsemnute (dect lnvd(druri cdrrc |iu| sdu Tcodosic de Neugoe Busuiub
i Carrc romdncascd dc invd(drurd de mitiopolitul Vuiluum n. n.). Pe
Antim l udusese n (uiu pe lu 1690 Constuntin Bincoveunu pentiu
mbunutu(iieu tipogiuliei mitiopolitune. Numeiouse tipuiituii, ntie
cuie gieceti i uiube, se dutoiesc noului speciulist, cuie, culuguiindu-
se, uunse n 1708 mitiopolit. Atitudineu untituicu l duse lu cuteiisiie
i mouite (1716). Si piedicile lui Antim sunt compilu(ii, izvoiul piincipul
liind Ilie Miniut, nsu nutuiule(u liuzei, spontuneituteu exoidiiloi,
tieceieu liieuscu de lu plunul muteiiul lu cel ulegoiic, lumiliuiituteu,
indignuiile, ntiistuiile, mustiuiile, ntiebuiile ietoiice sunt peisonule.
Antim e un oiutoi excelent i un stilist desuviit, eclilibind cu putos
exuctu muinuiie u cuzuniei. El piopune cu ndemnuie uscultutoiiloi
speculu(ii teologice i tiunscendentulitu(i, voibind de sensul mistic ul
cuvntului Muiium, despie botezul cu upu i cu dul, despie mntuiie,
lucnd cu giu(ie exegezu sub(iie. Mui ules uie duiul de u izbi imuginu(iu
piinti-un soi de cuiucteie moiule, evocnd de pildu pe nuiutoiul ,de
lege, de ciuce, de cuminicutuiu, de colivu, de piescuii, de spovedunie,
de botez, de cununie, pe ipociitul lu spovedunie cuie u mncut
mieicuieu i vineieu ,pete i n post iuci i unt de lemn dui n-u dut de
pomunu nevoiuiloi, cuci: ,um luce milu, ci nu ne du mnu, cu uvem
nevoi multe i duii i uvem cusu gieu, i copilui cum gloutu..., pe cel
cuie stimbu din nus lu mncuieu de post, iuptindu-se usupiu veizeloi,
nuind legumele, ,zicnd [cu] n zudui s-uu udus n lume. Antim uie
suuvitute, exultuie liiicu i luce Feciouiei un elogiu liunciscun desluuiut
nti-o cuden(u lustuousu cu o coudu de puun.
Ceoige CALINESCU, lsroria |ircrarurii romdnc. Compcndiu, Bucuieti,
Edituiu pentiu liteiutuiu, l968, p. 19.
CUPRINS
278 Anrim lvircanu|
Mitiopolitul Antim, este dupu cte tim pnu ucum, piimul cuie,
iupnd cu tiudi(iu, se uicu n umvonul mitiopoliei, n zilele muiiloi
suibutoii, cu su giuiuscu popoiului suu diept de lu sullet lu sullet.
Pnu lu el, n biseiicu noustiu, locul piedicii l (ineu cuzuniu; dui
cuzuniile, ulcutuite cu multe veucuii n uimu, cupiindeuu explicuieu
texteloi evunglelice n linii geneiul-omeneti, cu pentiu toute viemuiile
i pentiu toute societu(ile, pe cnd societuteu iomneuscu de lu nceputul
secolului ul XVIII - leu uveu nevoie de o nvu(utuiu vie, uduptutu lu
nevoile ei dulovniceti, lu suleiin(ele ei, lu duieiile ei. Mitiopolitul
Antim u n(eles ucest muie udevui i, de pe nul(imeu umvonului, el u
tiut su guseuscu cuvinte micutouie de mngieie, cuie iusunuu udnc
n sullete, ulinnd necuzuiile unui neum ntieg, cu de pildu ucele disciete
uluzii lu lucomiu nesu(iousu u tuiciloi, cuie nu mui conteneuu cu biiuii
i unguiule.
In evolu(iu liteiutuiii vecli, Antim Iviieunul uie meiitul de u li
stimulut intioduceieu limbii muteine n biseiicile din |uiu Romneuscu
i de u li lost ini(iutoiul piedicii o piedicu vie uduptutu nevoiloi
societu(ii i timpului, de o muie nul(ime moiulu i o ieulu liumuse(e
stilisticu. El u dut o stiuluciie deosebitu domniei lui Bincoveunu, liindcu
l-u uutut cu, potiivit unei tiudi(ii mui vecli u domniloi Busuiubi, su iu
sub obluduiieu lui cietinututeu oitodoxu opiimutu sub vitiegu stupniie
u tuiciloi.
Nicolue CARTOJAN, lsroria |ircrarurii romdnc vccni, Bucuieti,
Edituiu Mineivu, 1980, p. 414.
Antim Iviieunul, luiu ndoiulu, u uvut un tulent oiutoiic iemuicubil.
El iupe cu iutinu piedicii vecli, cuie se zbute n liuzeologiu biseiiceuscu
vecle, n discu(ii teologice steipe, n nvu(utuii bunule. Piedicu lui este
vie; n eu tiunspiiu nevoile vie(ii de utunci, obiceiuiile stiicute ule
societu(ii contempoiune. Cteodutu, demuscuiile neuunsuiiloi oumeniloi
de utunci cuputu cuiucteiul unei sutiie biciuitouie. In opeiu lui, plinu
de imugini vii, de compuiu(ii suipiinzutouie, se simte i omul liteieloi:
Omul se tuibuiu ,cu vuluiile muiii cnd le sullu vntul; ,Ceiul de
osteneulu uu lost nclis spie somn to(i oclii lui; ,Lunu este stupnu
muiii etc.
279
uidanii|c lui Antim Iviieunul n-uu vuzut luminu tipuiului dect n u
douu umutute u secolului ul XIX-leu. Rumuse n munusciise, ele n-uu
putut exeicitu o inlluen(u usupiu liteiutuiii omiletice. Secolul ul XVIII-
leu ne-u mui lusut ctevu cuvdnrdri oiiginule, pancgiricc, cuvdnrdri |a
inmormdnrarc suu lu ulte ocuzii, dui nici unu nu utinge stiuluciieu
uidanii|or lui Antim Iviieunul nici cu limbu, nici cu nsuiii liteiuie.
Stelun CIOBANU, lsroria |ircrarurii romdnc vccni, Cliinuu, Edituiu
Hypeiion, 1992, p. 616.
Antim este piin loimu(iu lui un cuituiui, u luciut n tipogiulie, u
ngiiit texte, cunoute uceustu muncu lu lel de bine cu i luicii. Mui
mult, el leugu cuvntul de imugine, cu n ucel splendid munusciis cu
Cnipuri|c \ccniu|ui i Nou|ui Tcsramcnr, n pielu(u cuiuiu uliimu
delibeiut cu mbinuieu celoi douu limbuuii spoiete cupucituteu de
n(elegeie i de memoiizuie ,mui mult ne nciedin(um i mui pie
lesne ntiu pomeniie le putem puzi. Asociuzu sculptuiu cu uilitectuiu
i culigiuliu cu giuvuiu, umintind de multiplele tulente ule ctitoiului
Diugomiinei i subtilului miniutuiist, Anustusie Ciimcu. Voibete n
public, tipuiete cui(i i este pieocuput de nvu(umnt; copieieu
uidanii|or, piintie cuie se ullu i ctevu piedici-tip, ne ndeumnu su
ciedem cu uutoiul le-ui li doiit tipuiite. In oiice cuz, piezen(u lui
muicutu n domeniul comunicuiii cultuiule l nsciie nti-un ii n cudiul
cuiuiu vom iegusi pe Petiu Muioi i Veniumin Costucle. Aceustu
uctivitute umplu i diiect implicutu n existen(u cotidiunu solicitu o
peimunentu ncudiuie u opeiei lui Antim n evolu(iu cultuiii noustie
i, cu piecudeie, piintie contempoiunii lui.
Alexundiu DU|U, Cu|rura romdnd in civi|iza(ia curopcand modcrnd,
Bucuieti, Edituiu Mineivu, 1978, p. 1S1.
Antim Iviieunul este piimul cleiic iomn cuie, luiu u iei din
muiginile lunc(iei sule, u izbutit totui, ntocmui cu Bossuet, Bouiduloue
i Mussillon, su putiundu, piin elocven(u suciu, mui udnc n sleiu
liteiutuiii piopiiu-zise.
Inuinte de Eminescu, Antim u numit lunu ,stupnu muiii i tot el
evocnd un episod evunglelic, u dut ceu dinti imugine plusticu u
280 Anrim lvircanu|
luitunii pe muie: ,Mi se puie cu cnd ui vedeu nuinteu ocliloi mei
clipul ei, de toute pui(ile su sulle vntuii muii, su se stingu mpieuiul
vntului noii negii i dei, toutu muieu su spumege de muiiie i
pietutindeneu su se nul(e vuluiile cu nite mun(i; mi su puie cu vuz
coiubiu upostoliloi cu su luptu cu multu sulbuticie n tuibuiuieu muiii,
de o puite o but vuluiile, de ultu puite o tuibuiu vntuiile, de o puite
o iidicu spie cei; de ultu puite o pogouiu lu iud.
Alexundiu PIRU, lsroria |ircrarurii romdnc dc |a origini pdnd |a
1880, Bucuieti, Edituiu tiin(ilicu i enciclopedicu, p. 216.
Meteugind cu popoienii limbu voibitu de ei, Iviieunul pune geniul
suu lingvistic n slubu vocu(iei sule cuituiuieti-ieligiouse. Ducu nu
uie duiul ubstiuc(iunii diulectice, ducu nu uie tulentul cieutoi de
lizionomii i situu(ii epic-moiule, uie n sclimb puteieu de u oglindi,
piin viu su limbu iomneuscu, o peisonulitute i o epocu, n liniteu
sliutu de cu(ite u unei peiioude istoiice delinibile piin sclipiiile ce
pot oleii mediu ies. El upuiu puteieu suceido(iului, de lu dubioii pieo(i
de ind, lu iungul suu nsui: ,De n-u(i tiut pnu ucum i de n-uu lost
nimeni su vu nve(e, iutu cu ucum ve(i ti cu um tieubu cu to(i oumemii
c(i sunt n |uiu Rumneuscu, de lu mic pnu lu muie i punu lu un
copil de ((u uluiu din pugni i din ceu ce nu sunt de o lege cu noi;
cuci n seumu meu v-uu dut stupnul Hiistos su vu puzesc sulletete, cu
pie nite oi cuvntutouie i de gtul meu spnzuiu sulletele voustie...
De lu condumnuieu obiceiului udnc niuducinut de u nuiu, Antim se
iidicu lu viziuneu istoiicu u pustoiiiii lui: ,nu este luptu noustiu spie
snge i tiup, ci cutiu domnii, cutiu puteii, cutiu (iitoii lumii
ntuneiicului veucului ucestuiu, spie duluiile vicleugului celui de supt
ceiiu... Inti-o epocu n cuie nu numui sngele omenesc u cuis miuv,
dui i, piin puceu gieu cumpuiutu de Bincoveunu, u (uiii, bubuitul
uimeloi pndeu mielnic lotuiele, el i pievede tonunt stilul, cnd se
ieleiu lu Nicolue ul Miieloi: ,stu deusupiu muntelui biseiicii cu o cetute
puzitu de Dumnezeu i ntuiitu de toute putiu pui(ile cu putiu tunuii
dulovniceti: cu ciedin(u, cu nudedeu, cu diugosteu i smeieniu. Si cu
tunul ciedin(ii gonete depuite pe viumuii biseiicii, pe eietici; cu
tunul nudedii uduce pie cei deznududui(i cutiu Dumnezeu; cu tunul
281
diugostei uutu celoi suiuci i lipsi(i; cu tunul smeieniei sue pe cei
pucutoi lu ceiiu.
In stilul ieligios-mesiunic, Antim dudeu contempoiuniloi sui o lec(ie
de putiiotism.
Ion NECOI|ESCU, Ana|izc i sinrczc, Bucuieti, Edituiu Albutios,
1976, p. 6.
Tiuitoi nti-o epocu de stiulucitouie cultuiu i iulinutu uitu, cum u
lost epocu bincoveneuscu, Antim u izbutit piin tulentele sule multiple
i ubilituteu su nentiecutu su ouce piimul iol n viu(u |uiii Romneti
luiu cu cinevu dintie contempoiuni suu uimui su poutu gndi n mod
seiios, cu n-u meiitut ntiegul cuis ul onoiuiiloi piin cuie u stiubutut...
Cu mitiopolit, Antim Iviieunul u nzestiut cultuiu iomneuscu cu
ceu mui nultu expiesie u cuvntului iostit pnu lu uceu dutu, eluboind
nemuiitouiele uidanii, opeiu cuie l uuzu piintie cei mui muii oiutoii
biseiiceti ui tutuioi timpuiiloi. Piedicnd n iomnete, luiu su i se
tipuieuscu opeiu n timpul vie(ii i uiuncndu-se uigiu tutuioi iuutu(iloi
usupiu muncii sule, pusu n slubu |uiii Romneti, uidanii|c n-uu putut
uveu souitu piediciloi contempoiuniloi sui din Apus: Bossuet, Bouiduloue,
Flecliei, Mussillon, Ilie Miniut, dei nu sunt cu nimic inleiiouie ucestoiu.
Cunoscutoi ul vie(ii sociule iomneti, n toute udncimile ei, Antim
vu piinde uceste ieulitu(i n loimele nentiecute ule uidanii|or i nu vu
ciu(u nici domn, nici clusu boieieuscu, nici negustoiime de pucutele
pe cuie el, mui bine dect oiicine le cunoteu. Inlocuiete n lelul ucestu
vecleu cuzunie, tiuduceie coiect piinsu n limbu iomneuscu, de
un Coiesi i de un Vuiluum, dui totui tiuduceie, cu o opeiu oiiginulu,
menitu su lie sim(itu de uscultutoii tocmui piin viu(u pe cuie i-o dudeuu
uceste ieulitu(i.
Cubiiel STREMPEL, lnrroduccrc lu volumul: Anrim lvircanu|, Opcrc,
Bucuieti, Edituiu Mineivu, 1972, p. V i XLII.
Este n uidanii|c lui Antim Iviieunul un continuu oc de plunuii
(conciet-ubstiuct, ieul-simbolic, luic-ieligios), solicitnd logicu i
lunteziu, eiudi(iu (teologicu) i elunul sulletesc deopotiivu. Moiulist
n sutunu, iigoiist pnu lu ubsoluitute, piedicutoiul nu pieide nici un
piile pentiu u-i semunu cuvintele de nvu(utuiu ,lolositouie de sullet
282 Anrim lvircanu|
i mntuitouie. Cuvntu-l, cu loi(u-i de iiudieie, este luiul suu i
,mieuu de cieutoi. Altitudineu oiutoiiei lui este dutu, netuguduit, i
de tensiuneu eticu u unoi cuzunii. Puiudoxul, ducu poute li numit
puiudox, ui li cu ucest cuituiui cu o imuginu(ie spectuculousu i
teiiliuntu u iuului, cuie s-ui li deslutut, desigui, citind tei(inele ln|crnu|ui
lui Dunte, uie, cu uceeui umplouie, dui cu o mui iedusu lucultute de
plusticizuie, o stutoinicu nciedeie n posibilituteu unei lumi mui bune.
Melioiist, piopuneiile lui de combuteie u stimbutu(ii i u stiicuciunii
con(in nsu i o dozu de limeiic.
Floiin FAIFER, Posr|a(d lu volumul: Anrim lvircanu|. uidanii.
Bucuieti, Edituiu Mineivu, 1983, p. 234 23S.