PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VI- a 2 ore saptamanal Semestrul II

Nr crt Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. ore Sapt Obs. 3 Rapoarte si proportii 1. Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers p roportionale in enunturi diverse 2. Reprezentarea unor date sub forma de tabele sau de diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii acestora 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor in care intervin rapo arte, proportii si marimi direct sau invers proportionale 4. Caracterizarea si descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor proble me prin regula de trei simpla 5. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proportiilor 6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor si proportiilor a unor situatii-problema s i interpretarea rezultatelor 1. Rapoarte. Procente 2. Probleme in care intervin pro-cente 1 1 19 1. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui termen necu noscut dintr-o proportie 2. Exercitii

1 1 20 1. Proportii derivate 2. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla 1 1

21 1. Exercitii 2. Marimi invers proportionale; regula de trei simpla 1 1 22 1. Exercitii 2. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabi litatti 1

1

23 1. Exercitii 2. Exercitii 1 1 24

Test de evaluare 1 25 4 Nr. opusul. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea oper atiilor cu numere intregi Competente specifice 1. Adunarea numerelor intregi .1. Numere intregi Unitatea de invatare 1. Multimea numerelor intregi. crt. compararea si ordonarea numerelor intregi 1 25 1. Utilizarea operatiilor cu numere intregi si a proprietatilor acestora in r ezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor 3. Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate 2. valoare absoluta.

Redactarea solutiilor ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea num erelor intregi. divizorii unui numar intreg . 2. Inmultirea numerelor intregi. rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului 1.2. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic. 4 Numere intregi 4. Impartirea numerelor intregi. ore 26 Sapt Obs. Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numerele in tregi 6. in rezolvarea sau compunerea unei probleme 5. Scaderea numerelor intregi Continuturi 1 1 Nr.

Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 2. Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural. Ecuatii si inecuatii in Z 1 1 29 1.1 1 27 1. Ordinea efectuarii operatiilor 1 1 28 1. Pregatire pentru teza 2. Folosirea parantezelor 2. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 .reguli de calcul cu puter i 2. Pregatire pentru teza 1 1 30 1.

4. 2. 2. 6 1. Numere naturale 2. 4. 3. Numere intregi 1 . 5. 3. 4. Numere rationale pozitive 2. 5. 2. 4. Rapoarte si proportii 2. 6 1. Rapoarte si proportii 1 1 34 1. 2. Numere rationale pozitive 1 1 33 1. 5. Numere naturale 1 1 32 1. Numere intregi 2. 6 1. 3. 6 1. 5. 3.5 Recapitu-lare finala 1.

crt.1 35 PLANIFICARE CALENDARISTICA . Unitatea de nvatare Competente specifice Continuturi Nr ore Sapt Obs 1 Dreapta 1. complementare sau suplementare 3. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri .a 2 ore saptamanal Semestrul I Nr. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii da te 2. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5.GEOMETRIE CLASA a VI. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiu ri sunt adiacente. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calculare a unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 4.

semidreapta.6. Distanta dintre doua puncte. puncte coliniare 1 1 1 1. drepte paralele 2. Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente. plan. Simetricul unui punct fata de un punct 1 1 3 1. semiplan. Test de evaluare 1 . mijlocul unui segment 2. lungimea unui segment 1 1 2 1.`Exercitii 1 1 4 1. Punct. Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta. Segmente congruente. dreapta. segment 2. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. Exercitii 2.

5 2 .

unghi drept. complementare sau suplementare 3. Calcule cu masuri de unghiuri 2. Exercitii 1 1 6 1. unghi cu laturile in prelungire 1 5 1. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 2. unghiuri congruente. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii dat e 2.Unghiuri 1. notatii. Masurarea unghiurilor cu raportorul. elemente. unghi nul. interiorul si exteriorul unui unghi. unghi obtuz 2. unghi ascutit. Definitie. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiur i sunt adiacente. Unghiuri suplementare si .

Unghiuri formate in jurul unui punct 1 . 2 Unghiuri 4. crt. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1.complementare 1 1 7 Nr. Bisectoarea unui unghi 1 1 8 1. Unghiuri adiacente 2. ore Sapt Obs. Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. Unghiuri opuse la varf 2. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri 6. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5.

Exercitii 1 1 10 1. Test de evaluare 1 11 3 Congruenta triunghiuri-lor . Exercitii 2.1 9 1.

perimetrul triun ghiului 1 11 1. Teza semestrul I 2. Stabilirea congruentei triunghiurilor oarecare 3. Clasificarea triunghiurilor dupa anumite criterii date sau alese 4.Aplicarea metodei triunghiurilor congruente in rezolvarea unor probleme matema tice sau practice 2. Identificarea triunghiurilor in configuratii geometrice date 2. Pregatire pentru teza 1 1 12 1. Triunghi: definitie. LLL 1 1 . Constructia triunghiurilor: cazu-rile LUL. Interpretarea cazurilor de congruenta a triunghiurilor in corelatie cu cazur ile de constructie a triunghiurilor 6. elemente. ULU. Pregatire pentru teza 2. clasificarea triunghiurilor.1. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice in limbaj matematic 5.

Exercitii 2. ipoteza. Exercitii 2. Congruenta triunghiurilor oare-care. Test de evaluare 1 1 18 . Probleme 2. Probleme 1 1 16 1. Introducerea notiunilor de axio-ma.teorema rec. criterii de congruenta a tri-unghiurilor : LUL. Metoda triunghiurilor congruente 1 1 15 1. ULU.demo nstratie. con-cluzie.13 1. Probleme 1 1 17 1. LLL 1 1 14 1. 2. Probleme 2. teorema directa.

crt.a 2 ore saptamanal Semestrul II Nr. ore Sapt Obs.GEOMETRIE CLASA a VI.PLANIFICARE CALENDARISTICA . Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. 4 Perpendicu-laritate in plan .

CC. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigla. Recunoasterea si descrierea unor elemente de geometrie plana in configuratii geometrice date 2. raportor) pentru a desen a figuri geometrice plane descrise in contexte matematice date 3. desen 5. Determinarea si aplicarea criteriilor de congruenta ale triunghiurilor dre ptunghice 4. CU 1 1 . IU. perpendicularitate) prin definitii. distanta de la un punct la o dreapta 2. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. Inaltimea in triunghi.1. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte 6. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data 1. notatii. Probleme 2. Drepte perpendiculare. Criterii de congruenta ale triun-ghiurilor dreptunghice: IC. echer. Concurenta inaltimilor 1 1 19 1.

Concurenta bisectoarelor un-ghiurilor unui triunghi 1 1 23 1. Probleme 2. Probleme 1 1 24 1. concurenta media-toarelor laturilor unui triunghi 2. Proprietatea punctelor de pe bis. Probleme 2. Aria triunghiului (intuitiv pe re-tele de patrate) 1 1 21 1. pro-prietatea punctelor de pe media-toarea unui sg. Simetria fata de o dreapta 1 1 22 1. unui unghi. Test de evaluare 1 25 5 . constructia bis. 2. Mediatoarea unui segment.20 1.

Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism.Nr. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data Competente specifice 1. desen 2. notatii. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu dis tanta dintre doua puncte 3. notatie) construirea dreptelor paralele (prin translat ie) axioma paralelelor 1 25 . Drepte paralele (def. perpendicularitate) prin definitii. crt.. Paralelism Unitatea de invatare 1.

Probleme Continuturi 1 Nr. Criterii de paralelism (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta ). 1 1 26 1.Obs. Unghiuri formate de doua drepte oarecare cu o secanta 2. 1. ore 27 Sapt 6 Proprietati ale triunghiu-rilor .

Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale triunghiurilor in config uratii geometrice date 2. concurenta medianelor 1 1 28 1. triunghiul echi lateral sau in triunghiul dreptunghic 4. Deducerea unor proprietati ale triunghiurilor folosind notiunile studiate 6. Probleme 1 1 . notatii si desen 5. 2. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi 1 27 1. Proprietati ale triunghiului echi-lateral 1 1 29 1. teorema unghiului exterior 2. Proprietati ale triunghiului isos-cel 2. Utilizarea unor concepte matematice in triunghiul isoscel. Unghi exterior. Proprietati ale triunghiului dr. Mediana in triunghi. Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate 3. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi prin definitii. Interpretarea informatiilor continute in probleme legate de proprietati ale t riunghiurilor 1.1.

Pregatire pentru teza 2. 3. 3. Dreapta 2. 6 1. 2. 5. Congruenta triunghiurilor 1 1 33 1. Congruenta triunghiurilor 2. 6 1. Unghiuri 1 1 32 1. 5. 3. 2. Paralelism 1 1 . 5. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 7 Recapitulare anuala 1. 4. 2. 3. 6 1. 4. 5. 4. 6 1. 4.30 1. 2. Perpendicularitate 2.

Proprietati ale triunghiurilo . Proprietati ale triunghiurilor 2.34 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful