PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VI- a 2 ore saptamanal Semestrul II

Nr crt Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. ore Sapt Obs. 3 Rapoarte si proportii 1. Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers p roportionale in enunturi diverse 2. Reprezentarea unor date sub forma de tabele sau de diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii acestora 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor in care intervin rapo arte, proportii si marimi direct sau invers proportionale 4. Caracterizarea si descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor proble me prin regula de trei simpla 5. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proportiilor 6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor si proportiilor a unor situatii-problema s i interpretarea rezultatelor 1. Rapoarte. Procente 2. Probleme in care intervin pro-cente 1 1 19 1. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui termen necu noscut dintr-o proportie 2. Exercitii

1 1 20 1. Proportii derivate 2. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla 1 1

21 1. Exercitii 2. Marimi invers proportionale; regula de trei simpla 1 1 22 1. Exercitii 2. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabi litatti 1

1

23 1. Exercitii 2. Exercitii 1 1 24

Numere intregi Unitatea de invatare 1.1. Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate 2. Multimea numerelor intregi. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea oper atiilor cu numere intregi Competente specifice 1. compararea si ordonarea numerelor intregi 1 25 1. opusul. Test de evaluare 1 25 4 Nr. valoare absoluta. Utilizarea operatiilor cu numere intregi si a proprietatilor acestora in r ezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor 3. crt. Adunarea numerelor intregi .

rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului 1. divizorii unui numar intreg . 4 Numere intregi 4. Redactarea solutiilor ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea num erelor intregi. ore 26 Sapt Obs. Inmultirea numerelor intregi.2. in rezolvarea sau compunerea unei probleme 5. 2. Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numerele in tregi 6. Impartirea numerelor intregi. Scaderea numerelor intregi Continuturi 1 1 Nr. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic.

Ordinea efectuarii operatiilor 1 1 28 1. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 2. Folosirea parantezelor 2. Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural. Pregatire pentru teza 1 1 30 1. Pregatire pentru teza 2. Ecuatii si inecuatii in Z 1 1 29 1.reguli de calcul cu puter i 2.1 1 27 1. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 .

Numere intregi 1 . 4. 6 1. 2. 5. 3. 6 1. 5. 4. Rapoarte si proportii 1 1 34 1. Numere naturale 2. 3. 2.5 Recapitu-lare finala 1. Numere rationale pozitive 1 1 33 1. 4. Numere naturale 1 1 32 1. 3. Rapoarte si proportii 2. 2. Numere intregi 2. 5. 5. 3. Numere rationale pozitive 2. 6 1. 6 1. 2. 4.

Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii da te 2. Unitatea de nvatare Competente specifice Continuturi Nr ore Sapt Obs 1 Dreapta 1. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5.a 2 ore saptamanal Semestrul I Nr. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri . crt. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiu ri sunt adiacente.GEOMETRIE CLASA a VI. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calculare a unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 4. complementare sau suplementare 3.1 35 PLANIFICARE CALENDARISTICA .

Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta. Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente. Exercitii 2. Distanta dintre doua puncte. segment 2. plan. Simetricul unui punct fata de un punct 1 1 3 1. dreapta. puncte coliniare 1 1 1 1. Punct. drepte paralele 2. mijlocul unui segment 2.6. Test de evaluare 1 . semiplan. semidreapta.`Exercitii 1 1 4 1. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. Segmente congruente. lungimea unui segment 1 1 2 1.

5 2 .

unghi obtuz 2. Masurarea unghiurilor cu raportorul. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii dat e 2. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiur i sunt adiacente. unghi ascutit. unghi cu laturile in prelungire 1 5 1. Unghiuri suplementare si . interiorul si exteriorul unui unghi. Exercitii 1 1 6 1. Definitie. elemente. unghi nul. unghi drept. unghiuri congruente. complementare sau suplementare 3. notatii. Calcule cu masuri de unghiuri 2. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 2.Unghiuri 1.

Unghiuri formate in jurul unui punct 1 . Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri 6. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5. ore Sapt Obs. Bisectoarea unui unghi 1 1 8 1. Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr.complementare 1 1 7 Nr. crt. Unghiuri opuse la varf 2. 2 Unghiuri 4. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. Unghiuri adiacente 2.

Exercitii 2.1 9 1. Exercitii 1 1 10 1. Test de evaluare 1 11 3 Congruenta triunghiuri-lor .

Identificarea triunghiurilor in configuratii geometrice date 2. Triunghi: definitie. Stabilirea congruentei triunghiurilor oarecare 3.Aplicarea metodei triunghiurilor congruente in rezolvarea unor probleme matema tice sau practice 2. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice in limbaj matematic 5. clasificarea triunghiurilor. Pregatire pentru teza 1 1 12 1. Teza semestrul I 2.1. Pregatire pentru teza 2. elemente. ULU. Clasificarea triunghiurilor dupa anumite criterii date sau alese 4. LLL 1 1 . Interpretarea cazurilor de congruenta a triunghiurilor in corelatie cu cazur ile de constructie a triunghiurilor 6. perimetrul triun ghiului 1 11 1. Constructia triunghiurilor: cazu-rile LUL.

ULU. LLL 1 1 14 1. Congruenta triunghiurilor oare-care. Test de evaluare 1 1 18 . ipoteza. Metoda triunghiurilor congruente 1 1 15 1. Probleme 1 1 17 1. con-cluzie.13 1. teorema directa. Exercitii 2. Introducerea notiunilor de axio-ma. Exercitii 2.demo nstratie. Probleme 1 1 16 1. criterii de congruenta a tri-unghiurilor : LUL. Probleme 2. Probleme 2. 2.teorema rec.

Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr.GEOMETRIE CLASA a VI.PLANIFICARE CALENDARISTICA . ore Sapt Obs. crt. 4 Perpendicu-laritate in plan .a 2 ore saptamanal Semestrul II Nr.

1. raportor) pentru a desen a figuri geometrice plane descrise in contexte matematice date 3. distanta de la un punct la o dreapta 2. Recunoasterea si descrierea unor elemente de geometrie plana in configuratii geometrice date 2. perpendicularitate) prin definitii. CC. notatii. CU 1 1 . Drepte perpendiculare. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte 6. Determinarea si aplicarea criteriilor de congruenta ale triunghiurilor dre ptunghice 4. echer. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data 1. Probleme 2. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigla. Criterii de congruenta ale triun-ghiurilor dreptunghice: IC. Concurenta inaltimilor 1 1 19 1. IU. Inaltimea in triunghi. desen 5.

constructia bis. Concurenta bisectoarelor un-ghiurilor unui triunghi 1 1 23 1. Probleme 1 1 24 1. Aria triunghiului (intuitiv pe re-tele de patrate) 1 1 21 1. 2. concurenta media-toarelor laturilor unui triunghi 2. unui unghi. Simetria fata de o dreapta 1 1 22 1. Probleme 2. pro-prietatea punctelor de pe media-toarea unui sg. Probleme 2. Mediatoarea unui segment. Proprietatea punctelor de pe bis.20 1. Test de evaluare 1 25 5 .

Paralelism Unitatea de invatare 1. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu dis tanta dintre doua puncte 3. crt. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data Competente specifice 1.. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. desen 2.Nr. notatie) construirea dreptelor paralele (prin translat ie) axioma paralelelor 1 25 . Drepte paralele (def. notatii. perpendicularitate) prin definitii.

Obs. ore 27 Sapt 6 Proprietati ale triunghiu-rilor . Unghiuri formate de doua drepte oarecare cu o secanta 2. Probleme Continuturi 1 Nr. 1. 1 1 26 1. Criterii de paralelism (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta ).

Deducerea unor proprietati ale triunghiurilor folosind notiunile studiate 6. Mediana in triunghi. Probleme 1 1 . Utilizarea unor concepte matematice in triunghiul isoscel. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi prin definitii. teorema unghiului exterior 2. triunghiul echi lateral sau in triunghiul dreptunghic 4. 2.1. Proprietati ale triunghiului echi-lateral 1 1 29 1. Unghi exterior. notatii si desen 5. concurenta medianelor 1 1 28 1. Proprietati ale triunghiului dr. Proprietati ale triunghiului isos-cel 2. Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate 3. Interpretarea informatiilor continute in probleme legate de proprietati ale t riunghiurilor 1. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi 1 27 1. Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale triunghiurilor in config uratii geometrice date 2.

Unghiuri 1 1 32 1. 2. 2. Paralelism 1 1 . 4. 4. 6 1. 3. 5. 2. 5. 2. 3. 5. 3.30 1. Perpendicularitate 2. 6 1. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 7 Recapitulare anuala 1. 6 1. Congruenta triunghiurilor 2. 3. 4. 4. Pregatire pentru teza 2. 6 1. 5. Dreapta 2. Congruenta triunghiurilor 1 1 33 1.

Proprietati ale triunghiurilo . Proprietati ale triunghiurilor 2.34 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful