PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VI- a 2 ore saptamanal Semestrul II

Nr crt Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. ore Sapt Obs. 3 Rapoarte si proportii 1. Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers p roportionale in enunturi diverse 2. Reprezentarea unor date sub forma de tabele sau de diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii acestora 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor in care intervin rapo arte, proportii si marimi direct sau invers proportionale 4. Caracterizarea si descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor proble me prin regula de trei simpla 5. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proportiilor 6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor si proportiilor a unor situatii-problema s i interpretarea rezultatelor 1. Rapoarte. Procente 2. Probleme in care intervin pro-cente 1 1 19 1. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui termen necu noscut dintr-o proportie 2. Exercitii

1 1 20 1. Proportii derivate 2. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla 1 1

21 1. Exercitii 2. Marimi invers proportionale; regula de trei simpla 1 1 22 1. Exercitii 2. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabi litatti 1

1

23 1. Exercitii 2. Exercitii 1 1 24

Test de evaluare 1 25 4 Nr. valoare absoluta. Numere intregi Unitatea de invatare 1. Adunarea numerelor intregi . Utilizarea operatiilor cu numere intregi si a proprietatilor acestora in r ezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor 3. Multimea numerelor intregi. crt. opusul.1. Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate 2. compararea si ordonarea numerelor intregi 1 25 1. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea oper atiilor cu numere intregi Competente specifice 1.

ore 26 Sapt Obs. Scaderea numerelor intregi Continuturi 1 1 Nr. Redactarea solutiilor ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea num erelor intregi. rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului 1. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic. Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numerele in tregi 6. divizorii unui numar intreg . in rezolvarea sau compunerea unei probleme 5. Inmultirea numerelor intregi. 2. Impartirea numerelor intregi. 4 Numere intregi 4.2.

Folosirea parantezelor 2. Ecuatii si inecuatii in Z 1 1 29 1. Ordinea efectuarii operatiilor 1 1 28 1. Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 2.1 1 27 1. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 . Pregatire pentru teza 1 1 30 1.reguli de calcul cu puter i 2. Pregatire pentru teza 2.

5. 2. 2. Rapoarte si proportii 1 1 34 1. 6 1. 6 1. Numere naturale 2. 5. 2. 4. 4. 3. 2. Numere rationale pozitive 1 1 33 1. Rapoarte si proportii 2. 6 1. 4. Numere intregi 2. 3. 3. Numere rationale pozitive 2. Numere intregi 1 . 6 1. Numere naturale 1 1 32 1.5 Recapitu-lare finala 1. 4. 5. 5. 3.

crt. Unitatea de nvatare Competente specifice Continuturi Nr ore Sapt Obs 1 Dreapta 1.a 2 ore saptamanal Semestrul I Nr. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calculare a unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 4. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiu ri sunt adiacente.GEOMETRIE CLASA a VI. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii da te 2.1 35 PLANIFICARE CALENDARISTICA . Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri . complementare sau suplementare 3. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5.

Distanta dintre doua puncte. Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta. Punct. segment 2. Simetricul unui punct fata de un punct 1 1 3 1. Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente. Segmente congruente. Test de evaluare 1 . Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. semidreapta. puncte coliniare 1 1 1 1. plan. mijlocul unui segment 2. dreapta. drepte paralele 2.6.`Exercitii 1 1 4 1. Exercitii 2. lungimea unui segment 1 1 2 1. semiplan.

5 2 .

Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiur i sunt adiacente. Calcule cu masuri de unghiuri 2.Unghiuri 1. unghi ascutit. complementare sau suplementare 3. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii dat e 2. unghiuri congruente. Masurarea unghiurilor cu raportorul. notatii. elemente. unghi drept. Unghiuri suplementare si . interiorul si exteriorul unui unghi. Definitie. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 2. unghi nul. Exercitii 1 1 6 1. unghi cu laturile in prelungire 1 5 1. unghi obtuz 2.

crt. 2 Unghiuri 4. ore Sapt Obs.complementare 1 1 7 Nr. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri 6. Bisectoarea unui unghi 1 1 8 1. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. Unghiuri formate in jurul unui punct 1 . Unghiuri opuse la varf 2. Unghiuri adiacente 2.

Exercitii 2. Exercitii 1 1 10 1. Test de evaluare 1 11 3 Congruenta triunghiuri-lor .1 9 1.

perimetrul triun ghiului 1 11 1.Aplicarea metodei triunghiurilor congruente in rezolvarea unor probleme matema tice sau practice 2.1. Teza semestrul I 2. Constructia triunghiurilor: cazu-rile LUL. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice in limbaj matematic 5. elemente. Stabilirea congruentei triunghiurilor oarecare 3. Interpretarea cazurilor de congruenta a triunghiurilor in corelatie cu cazur ile de constructie a triunghiurilor 6. Triunghi: definitie. Pregatire pentru teza 2. ULU. Pregatire pentru teza 1 1 12 1. Identificarea triunghiurilor in configuratii geometrice date 2. clasificarea triunghiurilor. LLL 1 1 . Clasificarea triunghiurilor dupa anumite criterii date sau alese 4.

Congruenta triunghiurilor oare-care. Exercitii 2. teorema directa. Probleme 2. con-cluzie. Test de evaluare 1 1 18 . criterii de congruenta a tri-unghiurilor : LUL. Introducerea notiunilor de axio-ma. Probleme 1 1 17 1. Probleme 2.demo nstratie. Probleme 1 1 16 1.13 1. ULU. LLL 1 1 14 1.teorema rec. ipoteza. Exercitii 2. 2. Metoda triunghiurilor congruente 1 1 15 1.

Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. 4 Perpendicu-laritate in plan .GEOMETRIE CLASA a VI.a 2 ore saptamanal Semestrul II Nr. crt. ore Sapt Obs.PLANIFICARE CALENDARISTICA .

Probleme 2. CC. CU 1 1 . perpendicularitate) prin definitii. Recunoasterea si descrierea unor elemente de geometrie plana in configuratii geometrice date 2. distanta de la un punct la o dreapta 2. desen 5. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. Criterii de congruenta ale triun-ghiurilor dreptunghice: IC. Concurenta inaltimilor 1 1 19 1. Drepte perpendiculare. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data 1. Determinarea si aplicarea criteriilor de congruenta ale triunghiurilor dre ptunghice 4. IU. raportor) pentru a desen a figuri geometrice plane descrise in contexte matematice date 3. Inaltimea in triunghi. notatii. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte 6. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigla. echer.1.

2. Simetria fata de o dreapta 1 1 22 1. Concurenta bisectoarelor un-ghiurilor unui triunghi 1 1 23 1. Test de evaluare 1 25 5 .20 1. Probleme 2. Probleme 1 1 24 1. constructia bis. Probleme 2. Proprietatea punctelor de pe bis. unui unghi. concurenta media-toarelor laturilor unui triunghi 2. Aria triunghiului (intuitiv pe re-tele de patrate) 1 1 21 1. Mediatoarea unui segment. pro-prietatea punctelor de pe media-toarea unui sg.

Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data Competente specifice 1. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu dis tanta dintre doua puncte 3. desen 2.Nr. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. Paralelism Unitatea de invatare 1. crt.. perpendicularitate) prin definitii. notatii. Drepte paralele (def. notatie) construirea dreptelor paralele (prin translat ie) axioma paralelelor 1 25 .

1.Obs. Unghiuri formate de doua drepte oarecare cu o secanta 2. Probleme Continuturi 1 Nr. Criterii de paralelism (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta ). 1 1 26 1. ore 27 Sapt 6 Proprietati ale triunghiu-rilor .

Suma masurilor unghiurilor unui triunghi 1 27 1. Proprietati ale triunghiului echi-lateral 1 1 29 1.1. Mediana in triunghi. triunghiul echi lateral sau in triunghiul dreptunghic 4. notatii si desen 5. Interpretarea informatiilor continute in probleme legate de proprietati ale t riunghiurilor 1. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi prin definitii. Utilizarea unor concepte matematice in triunghiul isoscel. Deducerea unor proprietati ale triunghiurilor folosind notiunile studiate 6. 2. teorema unghiului exterior 2. Proprietati ale triunghiului isos-cel 2. Unghi exterior. concurenta medianelor 1 1 28 1. Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale triunghiurilor in config uratii geometrice date 2. Probleme 1 1 . Proprietati ale triunghiului dr. Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate 3.

2. 2. 3. Pregatire pentru teza 2. 6 1. 2. 3. 4. 5. Congruenta triunghiurilor 2. 5. 3. 3. 6 1. Paralelism 1 1 . 4. 2. Dreapta 2. 4. Unghiuri 1 1 32 1.30 1. Congruenta triunghiurilor 1 1 33 1. Perpendicularitate 2. 6 1. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 7 Recapitulare anuala 1. 6 1. 4. 5. 5.

34 1. Proprietati ale triunghiurilo . Proprietati ale triunghiurilor 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful