PLANIFICARE CALENDARISTICA - ALGEBRA CLASA a VI- a 2 ore saptamanal Semestrul II

Nr crt Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr. ore Sapt Obs. 3 Rapoarte si proportii 1. Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers p roportionale in enunturi diverse 2. Reprezentarea unor date sub forma de tabele sau de diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii acestora 3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor in care intervin rapo arte, proportii si marimi direct sau invers proportionale 4. Caracterizarea si descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor proble me prin regula de trei simpla 5. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proportiilor 6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor si proportiilor a unor situatii-problema s i interpretarea rezultatelor 1. Rapoarte. Procente 2. Probleme in care intervin pro-cente 1 1 19 1. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui termen necu noscut dintr-o proportie 2. Exercitii

1 1 20 1. Proportii derivate 2. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla 1 1

21 1. Exercitii 2. Marimi invers proportionale; regula de trei simpla 1 1 22 1. Exercitii 2. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabi litatti 1

1

23 1. Exercitii 2. Exercitii 1 1 24

crt. Utilizarea operatiilor cu numere intregi si a proprietatilor acestora in r ezolvarea ecuatiilor si a inecuatiilor 3. Test de evaluare 1 25 4 Nr. Adunarea numerelor intregi . valoare absoluta. opusul. compararea si ordonarea numerelor intregi 1 25 1. Numere intregi Unitatea de invatare 1. Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate 2. Multimea numerelor intregi.1. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea oper atiilor cu numere intregi Competente specifice 1.

2. ore 26 Sapt Obs. 4 Numere intregi 4. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic. rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului 1. Redactarea solutiilor ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea num erelor intregi. divizorii unui numar intreg . Inmultirea numerelor intregi. 2. Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numerele in tregi 6. Scaderea numerelor intregi Continuturi 1 1 Nr. Impartirea numerelor intregi. in rezolvarea sau compunerea unei probleme 5.

Pregatire pentru teza 1 1 30 1.1 1 27 1. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 . Pregatire pentru teza 2. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 2. Ecuatii si inecuatii in Z 1 1 29 1. Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural. Folosirea parantezelor 2. Ordinea efectuarii operatiilor 1 1 28 1.reguli de calcul cu puter i 2.

Numere intregi 1 .5 Recapitu-lare finala 1. 4. 4. Rapoarte si proportii 1 1 34 1. Numere rationale pozitive 1 1 33 1. Numere intregi 2. 6 1. Numere naturale 2. 5. 4. 2. 2. 3. 2. Rapoarte si proportii 2. 5. 3. 3. 2. 6 1. 3. 5. Numere naturale 1 1 32 1. 4. 6 1. 6 1. 5. Numere rationale pozitive 2.

complementare sau suplementare 3. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5. crt. Unitatea de nvatare Competente specifice Continuturi Nr ore Sapt Obs 1 Dreapta 1.GEOMETRIE CLASA a VI. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiu ri sunt adiacente. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calculare a unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 4.1 35 PLANIFICARE CALENDARISTICA . Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii da te 2.a 2 ore saptamanal Semestrul I Nr. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri .

Distanta dintre doua puncte. Simetricul unui punct fata de un punct 1 1 3 1. puncte coliniare 1 1 1 1. Test de evaluare 1 . segment 2. Exercitii 2. dreapta. semidreapta. Punct. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. drepte paralele 2. Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta. lungimea unui segment 1 1 2 1.`Exercitii 1 1 4 1. plan.6. semiplan. Segmente congruente. Pozitiile relative a doua drepte: drepte concurente. mijlocul unui segment 2.

5 2 .

Unghiuri suplementare si . unghiuri congruente. Calcule cu masuri de unghiuri 2. unghi ascutit. complementare sau suplementare 3. Definitie. interiorul si exteriorul unui unghi. unghi drept. unghi nul. Stabilirea coliniaritatii unor puncte si verificarea faptului ca doua unghiur i sunt adiacente. unghi cu laturile in prelungire 1 5 1. unghi obtuz 2. Exercitii 1 1 6 1. elemente. Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane in configuratii dat e 2.Unghiuri 1. Utilizarea proprietatilor referitoare la drepte si unghiuri pentru calcularea unor lungimi de segmente si a masurilor unor unghiuri 2. notatii. Masurarea unghiurilor cu raportorul.

crt. Unghiuri formate in jurul unui punct 1 . Unghiuri adiacente 2. Exprimarea prin reprezentari geometrice a notiunilor legate de drepte si ung hiuri 5. Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea optimizarii calculel or de lungimi de segmente si de masuri de unghiuri 6. Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr.complementare 1 1 7 Nr. Interpretarea informatiilor continute in reprezentari geometrice in corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri 1. ore Sapt Obs. Bisectoarea unui unghi 1 1 8 1. 2 Unghiuri 4. Unghiuri opuse la varf 2.

Test de evaluare 1 11 3 Congruenta triunghiuri-lor . Exercitii 2.1 9 1. Exercitii 1 1 10 1.

Pregatire pentru teza 2. Triunghi: definitie. Constructia triunghiurilor: cazu-rile LUL. Pregatire pentru teza 1 1 12 1. Interpretarea cazurilor de congruenta a triunghiurilor in corelatie cu cazur ile de constructie a triunghiurilor 6. perimetrul triun ghiului 1 11 1. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice in limbaj matematic 5. Stabilirea congruentei triunghiurilor oarecare 3. Clasificarea triunghiurilor dupa anumite criterii date sau alese 4. Identificarea triunghiurilor in configuratii geometrice date 2.Aplicarea metodei triunghiurilor congruente in rezolvarea unor probleme matema tice sau practice 2.1. clasificarea triunghiurilor. Teza semestrul I 2. LLL 1 1 . ULU. elemente.

ULU. Test de evaluare 1 1 18 . criterii de congruenta a tri-unghiurilor : LUL. Probleme 1 1 16 1. 2. ipoteza. Metoda triunghiurilor congruente 1 1 15 1. LLL 1 1 14 1.teorema rec. con-cluzie.13 1. Introducerea notiunilor de axio-ma. Exercitii 2.demo nstratie. Probleme 2. Probleme 1 1 17 1. teorema directa. Congruenta triunghiurilor oare-care. Exercitii 2. Probleme 2.

Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Nr.a 2 ore saptamanal Semestrul II Nr. ore Sapt Obs. crt.PLANIFICARE CALENDARISTICA . 4 Perpendicu-laritate in plan .GEOMETRIE CLASA a VI.

Probleme 2. Drepte perpendiculare. IU. Recunoasterea si descrierea unor elemente de geometrie plana in configuratii geometrice date 2.1. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. echer. Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data 1. CC. Determinarea si aplicarea criteriilor de congruenta ale triunghiurilor dre ptunghice 4. distanta de la un punct la o dreapta 2. Criterii de congruenta ale triun-ghiurilor dreptunghice: IC. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu distanta dintre doua puncte 6. Concurenta inaltimilor 1 1 19 1. notatii. CU 1 1 . perpendicularitate) prin definitii. desen 5. raportor) pentru a desen a figuri geometrice plane descrise in contexte matematice date 3. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigla. Inaltimea in triunghi.

constructia bis. pro-prietatea punctelor de pe media-toarea unui sg. concurenta media-toarelor laturilor unui triunghi 2. Aria triunghiului (intuitiv pe re-tele de patrate) 1 1 21 1. unui unghi. Probleme 1 1 24 1. Probleme 2.20 1. 2. Concurenta bisectoarelor un-ghiurilor unui triunghi 1 1 23 1. Test de evaluare 1 25 5 . Mediatoarea unui segment. Probleme 2. Proprietatea punctelor de pe bis. Simetria fata de o dreapta 1 1 22 1.

Transpunerea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unor probleme de perpendic ularitate si de paralelism la situatia-problema data Competente specifice 1. crt. Drepte paralele (def. perpendicularitate) prin definitii.Nr. desen 2. notatie) construirea dreptelor paralele (prin translat ie) axioma paralelelor 1 25 .. Paralelism Unitatea de invatare 1. Exprimarea pozitiei dreptelor in plan (paralelism. notatii. Intrepretarea perpendicularitatii in relatie cu paralelismul si cu dis tanta dintre doua puncte 3.

1 1 26 1. ore 27 Sapt 6 Proprietati ale triunghiu-rilor . Probleme Continuturi 1 Nr.Obs. 1. Criterii de paralelism (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta ). Unghiuri formate de doua drepte oarecare cu o secanta 2.

Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante in triunghi prin definitii. Mediana in triunghi.1. notatii si desen 5. Interpretarea informatiilor continute in probleme legate de proprietati ale t riunghiurilor 1. 2. Proprietati ale triunghiului dr. Unghi exterior. Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale triunghiurilor in config uratii geometrice date 2. teorema unghiului exterior 2. Probleme 1 1 . Proprietati ale triunghiului isos-cel 2. Proprietati ale triunghiului echi-lateral 1 1 29 1. Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate 3. concurenta medianelor 1 1 28 1. triunghiul echi lateral sau in triunghiul dreptunghic 4. Deducerea unor proprietati ale triunghiurilor folosind notiunile studiate 6. Utilizarea unor concepte matematice in triunghiul isoscel. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi 1 27 1.

6 1. 5. 2. Congruenta triunghiurilor 2. Teza semestrul al II-lea 1 1 31 7 Recapitulare anuala 1. 5. 6 1. 3. 4. Paralelism 1 1 . 3. 4. 2. 4. 2. 5. 3. Perpendicularitate 2. Dreapta 2. Congruenta triunghiurilor 1 1 33 1. 3. 6 1. Pregatire pentru teza 2.30 1. 5. Unghiuri 1 1 32 1. 4. 6 1. 2.

34 1. Proprietati ale triunghiurilo . Proprietati ale triunghiurilor 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.