Sunteți pe pagina 1din 5

Mengembara ke Alam Jin

Fri, 2007-09-21 14:21 admin

&"% $ "# !
Jin memang wujud. Orang Islam wajib per a!a a"an wujudn!a ma"#lu" jin "arena ia disebu$ di dalam %l &uran. Firman %lla#: 'a"sudn!a( )*ida" %"u jadi"an jin dan manusia melain"an un$u" beribada# "epada %"u). +%,--aaria$:./0 *u#an ada ber1irman ba#wa alam !ang di ip$a2!a ada dua ben$u". %da alam g#aib dan ada alam n!a$a a$au alam syahadah. %lam n!a$a iala# alam !ang ma$a la#ir dapa$ nampa". %lam g#aib, ma$a la#ir $ida" dapa$ nampa" $e$api dapa$ dirasa"an 3le# #a$i. 'erasa"an wujudn!a alam g#aib dengan #a$i ada dua pering"a$. 4er$ama, $erasa a"an adan!a alam g#aib i$u. 5ai$u !a"in dan per a!a $en$ang alam g#aib sema$a-ma$a berdasar"an rasa saja. *ida"la# sampai dapa$ meli#a$ seper$i ma$a la#ir . 4ering"a$ "edua iala# #a$i dapa$ meli#a$ seper$i mana ma$a la#ir meli#a$. 6u"an seba$as rasa saja $e$api ma$a ba$#in dapa$ meli#a$ seper$i mana ma$a la#ir meli#a$. 5a"ni be$ul-be$ul nampa". 6ila di"a$a"an alam g#aib, ia $ida" $ermasu" *u#an. *u#an juga g#aib $e$api *u#an bu"an alam. *u#an i$u $ersendiri. 'a#a 7u i *u#an dari men!erupai alam. %lam adala# apa saja selain *u#an. %lam adala# ip$aan *u#an dan dinama"an ma"#lu". *u#an i$u 4en ip$a a$au 8#ali9. :#aibn!a *u#an $ida" sama dengan g#aibn!a alam. %lam g#aib ini ada beberapa "a$eg3ri. 5ang $er$inggi iala# alam malai"a$. 8edua alam jin dan "e$iga alam ru# mu9addasa#. 'alai"a$ di eri$a"an dalam &uran dan ;adis. 'alai"a$ lebi# da#ulu di ip$a"an dari jin. Ia dijadi"an dari a#a!a mana"ala jin di ip$a dari api. Ole# i$u malai"a$ lebi# ringan ip$aann!a dari jin "arena a#a!a lebi# ringan dari api. 7ebab i$u juga bilangan malai"a$ lebi# ramai dari jin. 2isba#n!a pada se$iap sepulu# malai"a$ sa$u jin. Juga disebab"an malai"a$ di ip$a dari a#a!a, perjalanann!a lebi# epa$ dari jin.

Jin pula lebi# da#ulu di ip$a dari manusia. 8alau jin dijadi"an daripada api, manusia dijadi"an daripada $ana#. 7ebab i$u manusia berben$u" jisim !ang pejal, lebi# lamba$ pergera"ann!a. 7ebab i$u juga jin lebi# ramai bilangann!a daripada manusia. 2isba#n!a se$iap sepulu# jin sa$u manusia. 'alai"a$ lebi# ramai dari jin dan jin pula lebi# ramai dari manusia dengan nisba# : 10:1. Ruh muqaddasah pula sebenarn!a adala# manusia. 'u9addasa# i$u ma"sudn!a su i. <3# mu9addasa# iala# ru# !ang su i. <u# mu9addasa# a$au ru# !ang su i ini peranann!a

lebi# "ua$ dari peranan jasad. <u# mu9addasa# ini dia mu$assari1 a$au a"$i1, lebi# a"$i1 dari 1isi"n!a. <u# mu9addasa# ini pula, ada ru# 3rang !ang masi# #idup dan ada ru# 3rang !ang suda# ma$i. 7ebab i$u, $ida" #eran 3rang !ang "as!a1 "adang-"adang dapa$ meli#a$ 3rang !ang masi# #idup di sua$u $empa$ sedang"an 1isi"n!a !ang sesunggu#n!a berada di $empa$ lain. %da juga 3rang "as!a1 !ang meli#a$ ru# mu9addasa# 3rang !ang suda# ma$i. Ole# "arena umumn!a ru# mu9addasa# $ida" dapa$ dili#a$ 3le# ma$a "asar, ma"a ia di"a$a"an g#aib juga. Jadi , ru# mu9addasa# ini, walaupun 1isi" #idup a$au ma$i, ru#n!a sanga$ berperanan. 2amun , ru# mu9addasa# 3rang !ang suda# ma$i lebi# berperanan dari ru# mu9addasa# 3rang !ang masi# #idup. Ini "arena 3rang !ang masi# #idup masi# $eri"a$ dengan jasad la#ir. 8alaupun ru#n!a dapa$ "eluar se ara #alus, se ara ma$a $ida" dapa$ li#a$, dia $e$ap masi# $er#ubung dengan jasad la#irn!a. Ini $ida" berla"u "epada ru# 3rang !ang suda# ma$i. I$u sebab ru# mu9addasa# 3rang !ang suda# ma$i lebi# laju dan lebi# a"$i1 dari ru# mu9addasa# 3rang !ang masi# #idup.. =3n$3#n!a, "alau ada dua 3rang wali, !ang "eduaduan!a suda# menjadi ru# mu9addasa#, "alau se3rang masi# #idup dan se3rang lagi suda# ma$i, ru# wali !ang suda# ma$i i$u a"an lebi# berperanan, lebi# a"$i1 dan lebi# laju be"erja dari ru# wali !ang masi# #idup. 6erbali" "epada "isa# jin, dia ada dua pering"a$. %da jin Islam dan ada jin "a1ir. Jin ini pula ma am manusia juga. >ia ada berma am-ma am jenis, bangsa dan e$ni". *abia$ bangsa dan e$ni" jin inipun $ida" sama di an$ara sa$u dengan lain. 7eper$i juga manusia !ang ban!a" bangsa dan e$ni", $abia$ dan ragam asli an$ara e$ni" $ida" sama. 6angsa =ina dan 'ela!u ada wa$a"-wa$a"n!a !ang $ersendiri. Orang 4u$i# +6ara$0 ada wa$a"n!a !ang $ersendiri pula. 6a#"an e$ni" dalam sa$u rumpun bangsa pun wa$a"n!a $ida" sama. Orang 6anjar dan 3rang Jawa, wa$a"n!a berbeda. 'ala#an 3rang 'ela!u !ang berlainan "awasan pun berbeda wa$a"n!a. Orang 'ela!u J3#3r dan 'ela!u 8elan$an lain. 'ere"a ini sedi"i$-sedi"i$ ada perbedaan wa$a". 6egi$u juga jin. %da !ang "asar dan ada !ang lembu$ sedi"i$. %da !ang garang dan ada !ang seder#ana. Jin i$u wa$a" asaln!a ja#a$. 6e$apala# jenis !ang "asar, dia lagi ja#a$. 7ebab i$u di"a$a"an, sebai"-bai" jin adala# seja#a$-ja#a$ manusia. 8alau "i$a pili# se3rang manusia !ang paling ja#a$, "alau dia jin, dia adala# !ang paling bai". 2amun demi"ian, ja#a$n!a jin i$u ada juga ba$asn!a. *ida" ada jin !ang sebegi$u ja#a$ sampai menga"u dirin!a *u#an seper$i Firaun dan 2amrud,. *ida" ada pula jin !ang sebegi$u bai" sampai menga$asi bai"n!a <asululla# dan para 2abi. 4ara 2abi dan <asul $ida" diang"a$ dari "alangan jin. ?mumn!a jin lebi# ja#a$ dari manusia $e$api $ida" ada !ang e"s$rem ja#a$n!a seper$i Firaun dan 2amrud dan $ida" ada !ang e"s$rem bai"n!a seper$i <asululla# 7%@. ;an!a manusia !ang ada bai"n!a se ara e"s$rem dan ja#a$ se ara e"s$rem.

Jin ini meli#a$ Iblis dan bergaul bersama-saman!a di alam g#aib. Jin Islam bergaul dengan jin "a1ir. 'ere"a ma"an bersama, be"erja bersama, berniaga bersama, ada !ang meni"a# an$ara sa$u sama lain, sama-sama dudu" dalam sa$u "an$3r, sama-sama jadi "erani + ler"0 dan sebagin!a. 7ebab i$u jin Islam lebi# ban!a" dirusa""an 3le# jin-jin "a1ir. 7ebab mere"a bergaul bersama dan mere"a sama jenis. 'ere"a muda# $erpengaru#. 'a am "i$a manusia juga, "alau bergaul dengan bangsa ja#a$ seper$i 3rang 6ara$ dan 5a#udi, #abisla# "i$a jadi 6ara$ dan 5a#udi. 7emuan!a dapa$ ber$u"ar jadi 6ara$ dan 5a#udi. 5ang $ida" dapa$ ber$u"ar #an!ala# warna "uli$ dan ben$u" #idung. Ini mus$i bua$ 3perasi pelas$i". Jin "urang ber#asil dalam usa#a mer3sa""an iman manusia berbanding iman sesama jin. Ini "arena manusia dan jin berlainan jenis, dan manusia $ida" dapa$ nampa" dan $ida" dapa$ bergaul dengan mere"a. I$upun ban!a" manusia !ang "a1ir, ban!a" !ang ,alim dan !ang 1asi". 6e$apala# "alau jin dan manusia sama-sama dapa$ bergaul. 6ila jin menjadi "a1ir, dia dipanggil s!ai$an. 7!ai$an i$u ma"sudn!a merasu". 8erja jin "a1ir a$au s!ai$an iala# merasu" dan men!esa$"an 3rang. Jin Islam $ida" dapa$ di"a$a"an s!ai$an. 8e#idupan jin be$ul-be$ul ma am manusia. %da "erajaann!a, ada mas!ara"a$, ada "an$3rn!a, ada ma#"ama#n!a, ada ni"a# "a#win. *empa$ $inggal jin ajaib dan ane#. %da !ang $inggal di gunung-gunung, #u$an-#u$an, lau$, "awasan sungai dan #ulu-#ulu sungai. %da juga jenis jin !ang bergaul dengan manusia. Jin !ang $inggal di sua$u negara, biasan!a i"u$ ba#asa manusia se$empa$. 8alau di *ana# %rab, jin berba#asa %rab, "alau di *ana# 'ela!u, jin berba#asa 'ela!u. >ia $ida" $a#u ba#asa %rab. 8alau jin !ang dudu" di 2egara =ina ma"a ba#asan!a ba#asa =inala#. 'ere"a pun belajar dan berguru dengan manusia. <upa asal jin sanga$ #3d3# +jele"0 dan buru". Ia mena"u$"an. 8alau manusia $erli#a$ jin ini #idupn!a jadi #uru #ara dan "e$a"u$an. 'anusia $ida" a"an aman. >engan ra#ma$ *u#an, alam jin di#ijab +di$u$up0 dari pandangan manusia. *e$api alam manusia $ida" di#ijab dari pandangan jin. 7e#3d3#-#3d3# manusia adala# se an$i"- an$i" jin. @alaupun rupa asal jin i$u jele" $api dia dapa$ men!erupai berbagai rupa. >ia dapa$ berupa benda seper$i "ain, $as, ba$ang "a!u, bina$ang dan juga manusia, $e$api paling ban!a" dia men!erupai bina$ang. Ini $ermasu"la# ular, "ala jeng"ing, lipan dan jenisjenis bina$ang lain !ang berbisa. 8alau dia men!erupai bina$ang seper$i ini, rupan!a lebi# ane# dan lebi# #eba$ dari !ang biasa. 8alau dia dibunu# "e$i"a dia sedang men!erupai bina$ang , dia a"an ma$i. 7ebab i$u *u#an ajar "i$a, "alau jumpa bina$ang berbisa di $enga# jalan a$au di dalam ruma#, mus$i ber#a$i-#a$i. Jangan langsung bunu# walaupun dalam Islam #u"umn!a suna$. ?sir dua $iga "ali da#ulu. 8alau dia $ida" lari baru dibunu#. *a"u$-$a"u$ dia adala# jin !ang sedang beruba# ben$u". 8alau "i$a $erus bunu# dan dia sebenarn!a jin !ang

sedang merupa, mung"in "eluargan!a a"an mara# dan a"an ber$inda" $er#adap "i$a. 6an!a" 3rang !ang dirasu" dan diganggu 3le# jin disebab"an mere"a ada bua$ silap dengan jin. 8alau se$ela# di#alau dua $iga "ali $e$ap juga $ida" pergi ma"a jelas i$u bu"an jin. >apa$ "i$a bunu#. %da eri$a dalam "i$ab, se3rang s3le# $ela# membunu# see"3r ular. 'a"a pada malamn!a, dia di$ang"ap dan dibawa 3le# jin "e negeri jin. >i negeri jin i$u berjalan #u"um Islam. ;a"im jin i$u pun Islam. 'a"a 3rang s3le# dan "eluarga jin !ang dibunu# 3le# 3rang s3le# $adi dibawa "e ma#"ama#. 6ila perbi araan bermula ma"a menangisla# "eluarga jin sambil ber"a$a "enapa a#li "eluarga mere"a dibunu#. 6ila #a"im jin ber$an!a "epada 3rang s3le# $ersebu$ mengapa dia bunu# ular i$u, dia menjawab "arena dalam ajaran Islam, suna$ #u"umn!a sa!a membunu# ular dan bina$ang-bina$ang !ang berbisa. 7a!a bua$ a$as ara#an *u#an dan sa!a dapa$ pa#ala. 5ang sala# adala# 3rang *uan. 8enapa dia merupa ular. 7ala# diala#. 7a!a mus$i bunu# ular "arena i$u suna$ #u"umn!a. ;a"im jin meng#u"um ba#wa !ang sala# dalam "es +"asus0 ini bu"an manusia $e$api pi#a" jin. >ia ba$al"an $udu#an. ;a"im ara#"an p3lisi jin supa!a mengembali"an 3rang s3le# i$u "embali "e alam manusia. 8alau dia bu"an 3rang s3le# dan $ida" dapa$ menjawab suda# $en$u dia "ena #u"um. Orang s3le# i$ula# !ang menulis "isa# ini dalam "i$ab. ;uja# ini #uja# !ang "ua$. ?mur jin sanga$ lama berbanding umur manusia !ang lebi# "urang /A $a#un. Jin dapa$ #idup sampai 1.00 $a#un #ingga 2000 $a#un. %da jin !ang #idup di ,aman <asululla# 7%@ !ang masi# #idup pada #ari ini. 'a"anan jin adala# wap +uap0 dari $ulang dan $ulang sum-sum bina$ang. I$u sebab dalam s!aria$ Islam ma"ru# "i$a mema"an $ulang dan $ulang s3m-s3m. %da lagi eri$a $en$ang jin dalam "i$ab. 7ese$enga# 3rang s3le# dapa$ menundu""an jin, mengguna dan memperala$"an mere"a. 8i$a $a#u, dalam sejara#, ada sa#aba$ !ang #ilang un$a di padang pasir. >i padang pasir ban!a" rijalul g#aib. 'ere"a ber"a$a( 5a <ijalul g#aib, "embali"an un$a"u !ang #ilang. 'a"a un$a i$u di"embali"an. Ini $awassul naman!a. 4erna# <asululla# 7%@ berjalan-jalan dengan beberapa 3rang sa#aba$ dan singga# di sua$u "ampung jin. <asululla# beri$a#u para sa#aba$ supa!a $unggu dan jangan i"u$, sebab dia ma#u masu" "e "ampung jin un$u" mengajar . =eri$a ini mas!#ur dalam sejara#. 4ara sa#aba$ #an!a meli#a$ asap. 7ebab ada"alan!a jin men!erupai asap "arena dia berasal dari api. *e$api <asululla# meli#a$ be$ul-be$ul jin i$u dan mengajar mere"a pula. %da eri$a $en$ang 2abi 7ulaiman di dalam &uran !ang #enda" membawa is$ana 6al9is dari 5aman "e 4ales$in !ang jau#n!a beribu-ribu mil. %n$ara mu"ji,a$ 2abi 7ulaiman diperin$a#n!a jin un$u" membawa is$ana $ersebu$. Jin pun bari $a#u dia a"an bawa is$ana i$u "epada 2abi 7ulaiman selama mana 2abi 7ulaiman beruba# $empa$. *ida""a# i$u #eba$.

2amun ada lagi !ang lebi# #eba$. 7e3rang wali %lla# !ang bernama %si1 6ar#a!a !ang $uru$ berada dalam majlis i$u ber"a$a sa!a dapa$ pinda#"an is$ana 6al9is "e #adapan $uan dalam se"elip ma$a. 'a"a $er$an$ang jin. >ia #enda" ambil #a$i 2abi 7ulaiman dan #enda" $unju" ba#wa dia gaga#. *e$api ada manusia ber$ara1 wali !ang menan$ang dia. <upan!a di sini "alau ru# mu9addasa# be"erja, jin pun dapa$ "ala#. <asululla# dapa$ $undu""an jin. 4ara wali juga dengan "ar3ma# mere"a dapa$ menundu""an jin dengan "e"ua$an diri mere"a sendiri. *e$api "alau ada murid !ang dapa$ nampa" jin a$au dapa$ guna"an jin, dan merasa"an i$u adala# "arena ber"a$ gurun!a, ma"a dia a"an selama$. 5ang $ida" selama$ biasan!a 3rang !ang "as!a1, nampa" jin dan dapa$ guna jin $api $ida" ada guru a$au ada guru $e$api #a$in!a $ela# beruba#. >ia rasa bu"an ber"a$ gurun!a lagi $e$api dia rasa dirin!a suda# jadi wali, suda# ada "ar3ma# sendiri. I$u !ang r3sa". Orang !ang dapa$ ara#"an jin dan nampa" jin dengan ber"a$ gurun!a, "alau dia ber#adapan dengan jin !ang garang sanga$ a$au degil sanga$, ma"a biasan!a ru# mu9addasa# gurun!a $uru$ #adir a$au dia jual nama gurun!a. 6egi$ula# ra#sia jin. Jin ada disebu$ dalam &uran dan dalam #adis. 7iapa men3la" "ewujudan jin er$in!a dia men3la" &uran dan ;adis. Jin ma am malai"a$ juga. &uran "a$a ada, adala#. *e$api ane#, $en$ang malai"a$ ban!a" 3rang $erima $e$api $en$ang jin ban!a" 3rang $3la". 5ang di"a$a"an 3rang 6unian, 8un$ilana", 4elesi$, *u!ul, 43l3ng, Bangsui, ;an$u <a!a dan berbagai-bagai lagi i$u asaln!a iala# jin. Ole# "arena su"un!a dan perangain!a $ida" sama ma"a 3rang beda"an dengan nama-nama !ang berlainan. %dapun 3rang !ang ber#ubung dengan jin a$as dasar mu"ji,a$ dan "ar3ma#, ma"a dia "ua$. Jin pun $a"u$ dan #3rma$ pada dia. Orang !ang dapa$ ber#ubung dengan jin a$as dasar ber"a$ $uan guru, dia $ida" dapa$ se"ali-"ali $erpu$us dengan gurun!a. Orang !ang berusa#a un$u" ber#ubung dengan jin, i$u dinama"an amalan a$au ilmu "#adam. 6a#a!a ilmu dan amalan "#adam ini, dia $erpa"sa $undu" dengan jin. Jin a"an bagi s!ara$ bua$ begi$u dan bua$ begini. 8adang-"adang ara#an jin i$u ber$en$angan dengan s!aria$. Ini !ang rusa".