Sunteți pe pagina 1din 14

TESTE PENTRU VITEZA

1.Handbal Structura tehnica 1. Deplasare in pozitie fundamentala de-a lungul semicercului de 6 m (iesire si retragere intre semicercurile de 6 respectiv 9 m); 2. Deplasare in alergare de viteza si culegerea mingii de pe sol (mingea situata la 8 m de poarta); 3. Dri ling printre !aloane (3 !aloane la distanta de 3 m unul de altul); ". #asa la un partener (situat in lateral); $. %enta de patrundere in partea opusa pasarii mingii& urmata de reprimirea mingii; 6. Depasirea unui aparator pasiv (orice procedeu); '. (runcare la poarta din saritura.

Nota Ti)* Baieti Ti)* ,ete

1 1$-+% 1#-+%

! 1$-+" 1#-+"

" 1#-+1 1"-+1

# 1#-+& 1"-+&

$ 1#-+# 1"-+#

% 1"-+ 1!-+

& 1"-+' 1!-+'

' 1"-+$ 1!-+$

( 1"-+! 1!-+!

1 1!-+( ( -+(

Precizari - finalizarea e)ecutiei& o ligatoriu pe spatiul portii in caz contrar se penalizeaza cu un punct. 2.Baschet Structura tehnica - dri ling printre !aloane e)ecutat pe lungimea terenului de asc*et si aruncare la cos din dri ling.#ro a se e)ecuta contracronometru& cronometrarea incepand din momentul e)ecutiei primului dri ling.+ronometrul se va opri in momentul trecerii mingii prin inel (inscrierea cosului este o ligatorie).+andidatii vor avea dreptul la o singura incercare iar nota se va acorda conform normelor din ta elul ane)at.
Nota Ti)* Baieti Ti)* ,ete 1 " sec 1 sec ! "+( 1 +' " "+& 1 +$ # "+$ 1 +! $ "+" 11+( % !+ 11+% & !+( 11+" ' !+& 1(+1 ( !+$ 1(+& 1 !+" 1(+#

'.Na.eta ' / 1 ) - se traseaz, pe sol dou, linii paralele& situate la 1-m distan., /ntre ele; - din pozi.ia de start de sus& /napoia liniei de start; - la semnal& alergare cu vitez, ma)im, p0n, la cea de-a doua linie& cu c,lcarea acesteia& cu un picior ; - se /nregistreaz, timpul realizat pentru parcurgerea de trei ori a distan.ei dintre linii& /n secunde 1i frac.iuni de secund,.
Nota Ti)* Baieti Ti)* ,ete % 1'+% sec 1&+' sec # 1(+! 1'+# ! 1(+' 1'+1 1 1(+ 1(+"

&. Test % ) *lat+ cu start din *icioare 2a pro a de $- m plat& candida.ii alearg, /n serii de c0te 3 (trei)& /n ordinea din cataloagele concursului de admitere& o singur, dat,. 2a start gre1it& candidatul care /l comite prime1te avertisment. 3epetarea lui de c,tre aceea1i persoan, duce la descalificarea acesteia;
Nota Ti)* Baieti Ti)* ,ete 1 $+( sec #+( sec ! $+& #+& " $+$ #+$ # $+" #+" $ #+ "+ % #+( "+( & #+& "+& ' #+$ "+$ ( #+" "+" 1 "+ !+

%.Testul ,otbal 4estul cu elemente specifice !ocului de fot al const, /n parcurgerea contratimp (contracronometru) a urm,torului traseu& de c,tre candidat(,)5 - +andidatul pleac, cu start din picioare /n alergare cu fa.a pe o distan., de $ m& dup, care e)ecut, o /ntoarcere de 18-6. 2ocul pentru e)ecutarea mi1c,rii va fi delimitat printr-o linie special trasat,. - Dup, e)ecutarea acestei mi1c,ri candidatul continu, alergarea cu spatele pe o distan., de asemenea de $ m& la finalul c,reia va efectua o /ntoarcere de 18-6 cu oprire. 2ocul va fi 1i de aceast, dat, marcat corespunz,tor. - 7n continuare& acesta va e)ecuta deplasare cu pa1i ad,uga.i spre dreapta pe o distan., de 2 m 1i pe st0nga pe distan.a de " m& dup, care va relua deplasarea spre dreapta pe o distan., de 2 m. 2ocul va fi delimitat ca 1i anterior.

- (c.iunea este urmat, de preluarea unei mingi de fot al statice 1i conducerea acesteia printre !aloane pe o distan., de 9 m. 2a cap,tul distan.ei candidatul va tre ui s, e)ecute autopas, la nivelul solului& pe su un cadru aflat la o /n,l.ime de $- cm& dup, care va e)ecuta o s,ritur, peste acesta& prelu0nd mingea din mi1care 1i conduc0nd-o pe o distan., de 2 m. - 8rmeaz, efectuarea unei a doua autopase& la nivelul solului& pe su un al doilea cadru& aflat la aceea1i /n,l.ime ca precedentul& care va fi dep,1it tot prin s,ritur,& candidatul prelu0nd mingea din mi1care& urm0nd5 o autopas, pe direc.ia spa.iului de poart,& o rostogolire /nainte sau lateral& preluarea mingei din mi1care& conducerea acesteia finalizat, cu tras la poart, de la limita careului de 16 m. 4estul este prezentat etapizat /n figura de mai !os.

Preciz0ri *ri.ind sus1inerea testului cu ele)ente de 2oc s*eci3ice 3otbalului4 a5 4estul se efectueaz, contratimp& cronometrul fiind pornit /n momentul plec,rii candidatului /n alergare 1i este oprit c0nd piciorul love1te mingea. b5 +andidatul are dreptul la dou, /ncerc,ri& fiind notat, cea mai un, dintre ele. c5 #erforman.a o .inut, de fiecare candidat& e)primat, /n secunde& se va transforma /n nota la testul cu elemente specifice din fot al& conform urm,torului ta el5
Nota Ti)* Baieti Ti)* ,ete 1 1%+ sec 1#+ sec ! 1%+(16 1%+& 1#+(16 1#+& " 1%+$16 1%+" 1#+$16 1#+" # 1$+ 16 1$+( 1"+ 16 1"+( $ 1$+&16 1$+$ 1"+&16 1"+$

TESTE PENTRU ,7RTA


1.Aruncarea 8reutatii+ de *e loc la distanta - 9reutatea ilei este de " :g. pentru fete 1i de ' :g. pentru ,ie.i; - Din pozi.ia st0nd dep,rtat& cu um,rul st0ng (pentru dreptaci) pe direc.ia arunc,rii& /napoia unei linii trasate pe sol& greutatea la nivelul um,rului& fle)ia picioarelor 1i r,sucirea trunc*iului& urmat, de impulsia ra.ului 1i eli erarea greut,.ii. - ;e acord, o singur, /ncercare.
Nota Baieti 9) 5 ,ete 9)5 1 &.& (." ( &.$% '. % ' &.! '.' & %.1% '.%% % %.& '." $ %.$% &.1% # %.! &.& " $.1 &.$ ! $.' &." 1 $.% %

(. ,orta )e)brelor su*erioare 93lotari5 #ozi.ia culcat facial cu spri!in pe palme& spatele drept& privirea /nainte& coatele /ntinse& spri!in pe v0rfurile picioarelor& genunc*ii /ntin1i& /ndoirea ra.elor p0n, la atingerea solului cu pieptul (f,r, a se spri!ini pe sol)& revenire /n pozi.ia ini.ial,. - ;e /nregistreaz, num,rul de e)ecu.ii consecutive corecte. - ;e acord, o singur, /ncercare.
Nota Baieti Nr.re* ,ete Nr.re* 1 1& % ( 1% $ ' 1$ # & 1# " % 1! ! $ ( 1 # (1:(( 11:1( " (':(& 1':1& ! (%:($ 1%:1$ 1 (# 1#

"

'. Ridicari ale trunchiului din culcat dorsal Din pozi.ia culcat dorsal& ridic,ri succesive ale trunc*iului p0n, la 9- de grade fa., de sol; - <)ecutantului& care are m0inile la ceaf, pe toat, durata pro ei& i se asigur, priza am elor mem re inferioare& intinse 1i apropiate; - ;e /nregistreaz, num,rul de e)ecu.ii consecutive corecte& realizate /n 3- de secunde.
Nota Baieti Nr.re* ,ete Nr.re* 1 1' 11 ( 1& 1( ' 1% 1' & 1$ 1& % 1# 1% $ 1" 1$ # 1!:( 1#:1" " (1:(( 1!:( ! (':(& (1:(( 1 (% ('

&. Saritura in lun8i)e de *e loc - Din pozi.ia st0nd& /napoia unei linii trasate pe sol& s,ritur, /n lungime cu desprindere de pe am ele picioare& aterizare pe am ele picioare pe un marca! trasat pe sol (din $ /n $cm.); - ;e m,soar, lungimea s,riturii de la linie 1i p0n, la c,lc0ie; - ;e acord, dou, /ncerc,ri; - ;e noteaz, performan.a cea mai un,; - 7n situa.ia /n care candidatul o .ine performan.a ma)im, din prima e)ecu.ie& nu se mai sus.ine cea de-a doua /ncercare.
Nota Baieti 9)5 ,ete 9)5 1 1.!% 1.&% ( (. 1.% ' (. % 1.%% & (.1 1.$ % (.1% 1.$% $ (.( 1.# # (.(% 1.#% " (.' 1." ! (.'% 1."% 1 (.& 1.!

%. ,orta )enbreleor in3erioare 9sarituri cu 8enuchii la *ie*t5 -din pozi.ia st0nd& la semnal se e)ecut, s,rituri cu genunc*ii la piept& cu ra.ele flectate pe l0ng, corp; - este interzis, ,taia du l,; - se /nregistreaz, num,rul de e)ecu.ii corecte& consecutive.
Nota Baieti 9nr.re*5 ,ete 9nr.re*5 % ! # # 11 ! ! 1' 11 1 1& 1(

TESTE ;E IN;E<ANARE
1. Inde)anarea la ni.elul )enbrelor su*erioare Aruncarea si *rinderea )in8ii la *erete - din pozi.ia st0nd cu fa.a la perete& la o distan., de trei metri; - aruncarea la perete cu o m0n, de sus& de deasupra um,rului& a mingii de tenis de c0mp; - prinderea cu dou, m0ini a mingii rico1at, din perete& reluarea pas,rii; - se e)ecut, 1- /ncerc,ri consecutive; - se /nregistreaz, num,rul de prinderi reu1ite ale mingii.
Nota Baieti 9*rinderi5 ,ete 9*rinderi5 % % % # # # ! ! ! 1 1 1

(. Baschet Testul cu ele)ente s*eci3ice 2ocului de baschet const0 =n *arcur8erea contrati)* 9contracrono)etru5 a ur)0torului traseu+ de c0tre candidat9054 - De la linia de fund a terenului de asc*et& cu mingea a1ezata pe sol& /n coltul drept (st0ng - pentru st0ngaci) al zonei de restric.ie& candidatul ridic, mingea 1i porne1te /n dri ing cu m0na dreapt,& respectiv st0ng, spre tu1a din dreapta=st0nga. - >n prelungirea liniei de arunc,ri li ere& la 1&$ m de tu1,& candidatul efectueaz, o sc*im are de direc.ie la st0nga=dreapta& continu0nd dri lingul cu m0na st0ng,=dreapt,& spre tu1a din st0nga=dreapta. - 2a 1&$ m de tu1a din st0nga=dreapta& la centrul terenului& efectueaz, o sc*im are de direc.ie cu piruet,& continu0nd dri ingul cu m0na dreapt,=st0ng, spre tu1a din dreapta=st0nga. - (!ung0nd /n dreptul liniei de arunc,ri li ere& candidatul ocole1te un !alon aflat /n partea dreapt,=st0ng, a acesteia& continu0ndu-1i dri lingul spre panou& /n apropierea c,ruia e)ecut, aruncare la co1 din dri ling cu o m0n, de sus& din fa.,& dup, care recupereaz, mingea& dup, co1 /nscris& 1i reia traseul dri l0nd cu m0na dreapt,=st0ng, spre tu1a din dreapta=st0nga. - 7n prelungirea liniei de arunc,ri li ere la 1&$ m de tu1,& efectueaz, o sc*im are de direc.ie spre st0nga=dreapta& continu0nd dri lingul cu m0na st0ng,=dreapt, spre tu1a din st0nga=dreapta. - 2a 1&$ m de tu1a din st0nga=dreapta& la centrul terenului& efectueaz, o sc*im are de direc.ie cu piruet,& continu0nd dri lingul cu m0na dreapt,=st0ng, spre tu1a din dreapta=st0nga.

- (!ung0nd /n dreptul liniei de arunc,ri li ere& candidatul ocole1te un !alon aflat /n partea dreapt,=st0ng, a acesteia& continu0ndu-1i dri lingul spre panou& /n apropierea c,ruia e)ecut, a doua aruncare la co1 din dri ling cu o m0n, de sus& din fa.,. 4raseul este prezentat /n figura de mai !os.

#reciz,ri privind sus.inerea testului cu elemente specifice din !ocul de asc*et5 a) +ele dou, arunc,ri la co1 tre uie s, se finalizeze o ligatoriu prin /nscriere. 7n caz de ratare& mingea se recupereaz, 1i se arunc, de su co1 p0n, c0nd se realizeaz, reu1ita arunc,rii. ?efinalizarea arunc,rii la co1 din dri ling cu o m0n, de sus din fa., atrage dup, sine repetarea acesteia p0n, /n momentul realiz,rii ei. ) 4estul se efectueaz, contratimp& cronometrul fiind pornit /n momentul /n care candidatul atinge mingea a1ezat, pe sol 1i se opre1te c0nd cea de-a doua aruncare la co1 este reu1it,. +andidatul are dreptul la dou, /ncerc,ri& fiind luat, /n calcul performan.a cea mai un,.

'

c) 4estul descris este vala il 1i pentru cei ce folosesc m0na dreapt,& 1i pentru cei ce folosesc m0na st0ng,. ;pecificarea dreapta=st0nga sau st0nga=dreapta este f,cut, special pentru cele dou, cazuri. d) +andidatul tre uie s, respecte regulile !ocului de asc*et. <ventualele a ateri precum pa1i& du lu dri ling& vor fi penalizate cu 2 secunde fiecare. e) 4impul o .inut de fiecare candidat& la care se vor ad,uga eventualele penaliz,ri& se va transforma /n nota corespunz,toare testului cu elemente de !oc specifice asc*etului& conform urm,torului ta el5
Nota Baieti 9sec5 ,ete 9sec5 1 ((.% (&.% ! ('.16('.% (%.16(%.% " (&.16(&.% ($.16($.% # (%.16(%.% (#.16(#.% $ ($.16($.% (".16(".%

N7T>5 4impii care nu se /ncadreaz, /n grila de mai sus nu vor fi lua.i /n calcul& ceea ce atrage dup, sine eliminarea candida.ilor afla.i /n aceast, situa.ie& din concurs. '. Handbal ;etalii *ri.ind a)ena2area s*a1iului de des30?urare a testului4 - 4raseul este amena!at pe un teren de *and al regulamentar& conform normelor sta ilite pentru !ocurile oficiale de c,tre %>@. - 7ntre semicerul de 6 m 1i cel de 9 m se marc*eaz, un triung*i ec*ilateral a c,rui az, este constituit, din linia dreapt, de 3 m a semicercului de 6 m 1i v0rful situat pe semicercul de 9 m& /n dreptul unei perpendiculare ridicate de la mi!locul azei triung*iului c,tre semicercul de 9 m. - 8ng*iurile triung*iului sunt marcate printr-un cerc cu diametrul de 2- cm. 2a nivelul v0rfului triung*iului corespunz,tor centrului semicercului de 9 m - /n partea dreapt, respectiv st0ng,& /n func.ie de Am0na /ndem0natic,B -& la distan.a de 1&$ m laeral (st0nga sau dreapta) fa., de acesta& se afl, a1ezat, o minge de *and al corespunz,toare& ca dimensiuni& categoriei de se) a candidatului. - #oarta va fi /mp,r.it, /n patru careuri& dup, cum urmeaz,5 la /n,l.imea de 1 m se vor uni cei doi st0lpi laterali cu a!utorul unei fr0ng*ii ( and, te)til, sau cauciucat,) de culoare u1or de vizualizat& iar spa.iul dintre aceasta 1i ara transversal, a por.ii se va /mp,r.i& din metru /n metru& /n trei p,trate marcate /n acela1i mod. Testul cu ele)ente s*eci3ice 2ocului de handbal const0 =n *arcur8erea contrati)* 9contracrono)etru5 a ur)0torului traseu+ de c0tre candidat9054 - (1ezat cu fa.a c,tre v0rful triung*iului 1i cu un picior /n cercul din partea dreapt,=st0ng, a azei triung*iului& candidatul se va deplasa cu pa1i ad,uga.i lateral c,tre cercul din partea st0ng,=dreapt, a azei triung*iului& apoi& /n acela1i mod& c,tre cercul din v0rful triung*iului& pe care /l va atinge& 1i /napoi c,tre cercul din partea dreapt,=st0ng, a azei& revenind la locul de plecare& dup, care va trece /n alergare urmat, de ridicarea mingei 8

a1ezat, /n dreptul v0rfului triung*iului& e)ecut0nd dri ling multiplu /n partea opus, terenului& ac.iunea finaliz0ndu-se prin aruncare la poart, /n spa.iul delimitat de cele dou, semicercuri. (runcarea la poart, va fi e)ecutat, cu precizie /n anumite zone ale acesteia. - Dup, e)ecutarea arunc,rii candidatul se va /ntoarce c0t mai rapid la linia semicercului de la care a pornit. 4estul este ilustrat /n figurile de mai !os.

#reciz,ri privind testul cu elemente specifice !ocului de *and al5 a) 4estul se efectueaz, contratimp& cronometrul fiind pornit /n momentul /n care candidatul /1i /ncepe e)erci.iul& respectiv ridicarea de pe sol a piciorului opus celui aflat /n cercul din dreapta=st0nga v0rfurilor corespunz,toare azei triung*iului descris anterior. +ronometrul se va opri /n momentul /n care candidatul a e)ecutat o liga.iile testului 1i trece linia de demarca.ie a semicercului corespunz,tor /nceputului prezentului test.

) (runc,rile la poart, efectuate /n p,tratele din lateral sus& dreapta sau st0nga& nu sunt penalizate. 7n sc*im & cele efectuate /n partea de sus mi!loc se penalizeaz, cu -&2 s& iar cele efectuate /n partea de !os a por.ii& cu -&" s. c) 4impul o .inut de fiecare candidat /n urma parcurgerii traseului se va transforma /n nota la testul cu elemente specifice din !ocul de *and al ce poate fi reg,sit, /n ta elul urm,tor5
Nota Baieti 9sec5 ,ete 9sec5 1 1%. 1$. ! 1%.' 1$.' " 1%.# 1$.# # 1$.1 1#.1 $ 1$.% 1#.%

N7T>4 4impii care nu se /ncadreaz, /n grila de mai sus nu vor fi lua.i /n calcul& ceea ce atrage dup, sine eliminarea candida.ilor afla.i /n aceast, situa.ie& din concurs. &.Volei Testul cu ele)ente s*eci3ice 2ocului de .olei const0 =n e/ecutarea contrati)* a unor ser.icii de *recizie alternati.e s*re cele dou0 2u)0t01i ale terenului+ intercalate cu de*las0ri =n aler8are+ =nainte+ =na*oi sau lateral. 4raseul testului este urm,torul5 - ;ervicii spre !um,tatea dreapt,=st0ng, a terenului (/n func.ie de Am0na /ndem0natic,B)& urmat, de alergare spre zona "& atingerea liniei de 3 m cu piciorul& deplasarea lateral, spre zona 2 1i atingerea cu piciorul a zonei laterale corespunz,toare& retragerea cu spatele spre zona de serviciu& preg,tirea pentru e)ecutarea urm,torului serviciu /n !um,tatea st0ng, sau dreapt, a terenului. - ;erviciu spre !um,tatea st0ng,=dreapt, a terenului& urmat, de5 alergare spre zona 2& atingerea liniei de 3 m cu piciorul& deplasare lateral, spre zona " 1i atingerea liniei laterale corespuntoare cu piciorul& retragere cu spatele spre zona de serviciu& preg,tirea pentru e)ecutarea urm,torului serviciu /n !um,tatea dreapt,=st0ng, a terenului. - #arcursul de mai sus se reia spre dreapta=st0nga 1i apoi spre st0nga=dreapta& p0n, la realizarea a $ e)ecu.ii integrale. Preciz0ri *ri.ind testul cu ele)ente s*eci3ice 2ocului de .olei4 a5 4estul se efectueaz, contracronometru& timpul ma)im de parcurgere a traseului testului fiind de 2 min. 3- s. #entru fiecare 2 s de dep,1ire a plafonului de timp sta ilit se va sc,dea c0te un punct din nota final,. b5 ?ota final, la testul cu elemente specifice !ocului de volei va fi sta ilit, /n conformitate cu con.inutul urm,torului ta el5

1-

Nota 1 !.#% !.% !.(% ! ".#% ".% " #.#% #.% #.(% # $.% $ %.% %

Realizarea testului in s*atiul deli)ita 9terenul .olei5 % ser.icii de sus & ser.icii de sus @ 1 ser.iciu de 2os ' ser.cicii de sus @ ( ser.icii de 2os ( ser.icii de sus @ ' ser.icii de 2os 1 ser.iciu de sus @ & ser.cii de 2os % ser.icii de 2os & ser.icii de sus ' ser.icii de sus @ 1 ser.iciu de 2os ( ser.icii de sus @ ( ser.icii de 2os 1 ser.iciu de sus @ ' ser.icii de 2os & ser.icii de 2os ' ser.icii de sus ( ser.icii de sus @ 1 ser.iciu de 2os 1 ser.iciu de sus @ ( ser.cii de 2os ' ser.icii de sus ( ser.icii de 2os

N7T>4 <)ecu.iile ce nu au corespondent /n ta elul de mai sus atrag dup, sine eliminarea candida.ilor din concurs. %. Aulturis) Aoncurs .arsta ( B (% ani a) Demonstrarea pozitiilor o ligatorii ( aieti& fete); ) #rogramul li er ales& pe un fond muzical preferat.
Nr. Poz 1 ( ' & % $ Pozitii obli8atorii ;ublu bice*s din 3ata A)or3a din 3ata ;ublu bice*s din s*ate Trice*s lateral Abdo)en si coa*se din 3ata E.identierea calitatii 3ibrelor )usculare 9)asa+ de3inire+ .ascularizare5 in ti)*ul *rezentarii *ozitiilor+ *recu) si a *ro*ortiilor dintre se8)entele cor*ului T7TAC *uncta2 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% (.% 1

11

TESTE ;E REZISTENTA
1. Aler8area in te)*o uni3or) - din pozi.ia de start de sus& /napoia liniei de start; - la semnal& alergare /n tempo uniform pe teren plat; - este interzis, deplasarea /n mers /n timpul pro ei& in caz contrar se opre1te cronometrarea; - se /nregistreaz, timpul realizat /n minute 1i secunde.
Nota Baieti 9)in5 ,ete 9)in5 % ((# (-' -(-' -! ''1 '-1%-'-1%--

(. Aler8are de rezisten10 "

) 3e)ei

la pro a de rezisten., se va alerga /n serii de c0te 1- candidate /n ordinea catalogului& o singur, dat,.
Nota ,ete 9)in5 1 '.(% ! '.'% " '.&% # '.%% $ &. %

'. Aler8are de rezistenta 1%

) baieti

la pro a de rezisten., se va alerga /n serii de c0te 1- candidate /n ordinea catalogului& o singur, dat,.
Nota Baieti 9)in5 1 &. % ! &.1' " &.( # &.(# $ &.''

&. Aler8are de rezistenta %

) baieti

la pro a de rezisten., se va alerga /n serii de c0te 1- candidate /n ordinea catalogului& o singur, dat,.
Nota Baieti 9)in5 1 1%.' ! 1%.% " 1$.1 # 1$.' $ 1$.%

%. Tri*lu salt 2a pro a triplu salt se e)ecuta 3 incercari si se ia in calcul cea mai una saritura
Nota Baieti 9)5 1 1&. ! 1'." " 1'.$ # 1'.% $ 1'.&

#ro ele sunt pentru elevii de clasa a 12 C a la sunstinerea e)amenului la pro a educatie fizica la acalaureat. #ro ele se dau pe terenul de atletism sau stadion. 12

TESTE PENTRU AAPAAITATEA <7TRIAA


1. Aler8area de .iteza % ) ;e e)ecuta cu start din picioare iar plecarea se va face la comanda.;e acorda o singura incercare& iar rezultatul va fi inregistrat in secunde si zecimi de secunde.4ransformarea rezultatului se va face in conformitate cu ta elul urmator5
Nota Baieti Sec ,ete Sec 1 $.( #.( ! $.' #.' " $.& #.& # $.% #.% $ $.$ #.$ % $.# #.# & $." #." ' $.! #.! ( #. ". 1 #.1 ".1

(. Saritura in lun8i)e de *e loc ;e acorda doua incercari si se inregistreaza rezultatul cel mai un& conform ta elului urmator 5
Nota Baieti 9)5 ,ete 9)5 1 (.$ (.( ! (.%% (.1% " (.% (.1 # (.&% (. % $ (.& (. % (.'% 1.!% & (.' 1.! ' (.(% 1."% ( (.( 1." 1 (.1% 1.#%

'. aruncarea )in8ii de oin0 de *e loc. ;e acorda doua incercari si se ia in considerare rezultatul cel mai un& conform ta elului urmator5
Nota Baieti 9)5 ,ete 9)5 1 $ & ! %" '" " %$ '$ # %& '& $ %( '( % % ' & &" (" ' &$ ($ ( && (& 1 &( ((

&. saritura in inalti)e ;e acorda doua incercari si se ia in considerare rezultatul cel mai un& conform ta elului urmator5
Nota Baieti 9)5 ,ete 9)5 1 1.! 1.$ ! 1."$ 1.%% " 1."( 1.%' # 1.#" 1.%1 $ 1.#$ 1.&! % 1.#& 1.&# & 1.#( 1.&% ' 1.# 1.&' ( 1.$" 1.&1 1 1.$$ 1.&

Probe de educatie 3izica si s*ort la e/a)enul de bacalaureat Terenul si *ista de atletis)

13

%. Aruncarea sulitei ;e acorda doua incercari si se ia in considerare rezultatul cel mai un& conform ta elului urmator5
Nota Baieti 9)5 ,ete 9)5 1 %#. & . ! %%. '". " %'. '%. # %1. ''. $ &!. '1. % &#. ' . & &$. (!. ' &%. (". ( &&. (#. 1 &'. ($.

Proba de educatie 3izica si s*ort la e/a)enul de bacalaureat Terenul si *ista de atletis)

1"