Sunteți pe pagina 1din 1

RI TEST CLASA a X-a (oficiu-1p; I-2p; II-2p; III-2p; IV-2p; V-1p) I. Alegere simpl (u! si!gur r spu!

s corec")# 1. $ro%u&ii fi!ali ai %iges"iei pro"ei!elor su!"# a. mo!o'a(ari%ele (gluco'a) ). ami!oaci'ii c. aci'ii gra&i %. gliceri!a 2.Sc(im)ul %e ga'e respira"orii are loc la !i*elul# a. pleurei ). s+!gelui c. mem)ra!ei al*eolo-capilare %. %iafragmei ,. La !i*elul i!"es"i!ului su)-ire# a. ami!oaci'ii su!" "ra!sforma-i .! pro"ei!e ). alime!"ele su!" supuse ac-iu!ii sucului pa!crea"ic c. e!'imele )ilei %egra%ea' aci'ii gra&i &i gliceri!a %. se formea' ma"erii fecale. /. E!'ima co!-i!u" %e sucul gas"ric es"e# a. amila'a ). elas"a'a c. la)ferme!"ul %. "ripsi!a. II. 0a-i %ou e1emple %e e!'ime implica"e .! %iges"ia gluci%elor la mamifere; preci'a-i2 pe!"ru fiecare e!'im sucul %iges"i* care o co!-i!e precum &i ac-iu!ea ei. III. I!%ic i! %rep"ul fiec rei afirma-ii %aca es"e a%e* ra"a (A) sau fals (3). 4! ca'ul .! care afirma ia es"e fals .!locuie&"e cu*+!"ul gre&i" cu cel po"ri*i". Comple"ea' spa-iile li)ere %e la pu!c"ul ,. 1. 5ila es"e secre"a" %e pa!creas &i %epo'i"a" .! *e'ica )iliar . 2. 5ro!(iolele respira"orii su!" alc "ui"e %i! -esu" muscular !e"e%. ,. 6a(ara'a es"e o7777777. care %escompu!e 777777.!777777.. &i 7777 IV. 0escrie-i meca!ismul e1pira-iei. V. Scrie-i formulele pe!"ru# a. 0e)i"ul *e!"ila"or %e repaus; ). Capaci"a"ea *i"al &i preci'a-i %oi fac"ori care o po" i!flue!-a. c. Volumul e1pira"or %e re'er* ;

R II TEST CLASA a X-a (oficiu-1p; I-2p; II-2p; III-2p; IV-2p; V-1p) I. Alegere simpl (u! si!gur r spu!s corec")# 1. $ro%u&ii fi!ali ai %iges"iei gluci%elor su!"# a. mo!o'a(ari%ele (gluco'a) ). ami!oaci'ii c. aci'ii gra&i %. gliceri!a 2. Tra(eea# a. are i!ele car"ilagi!oase i!comple"e pos"erior ). are i!ele car"ilagi!oase i!comple"e a!"erior c. are i!ele car"ilagi!oase comple"e %. !u are i!ele car"ilagi!oase ,. La !i*elul i!"es"i!ului su)-ire# a. ami!oaci'ii su!" "ra!sforma-i .! pro"ei!e ). alime!"ele su!" supuse ac-iu!ii sucului gas"ric c. e!'imele )ilei %egra%ea' aci'ii gra&i &i gliceri!a %. se formea' c(ilul i!"es"i!al. /. S rurile )iliare# a. ac"i*ea' pro"ea'ele ). emulsio!ea' gr simile c. (i%roli'ea' pigme!-ii )iliari %. s"imulea' secre-ia sali*ar II. 0a-i %ou e1emple %e e!'ime implica"e .! %iges"ia pro"ei!elor la mamifere; preci'a-i2 pe!"ru fiecare e!'im sucul %iges"i* care o co!-i!e precum &i ac-iu!ea ei. III. I!%ic i! %rep"ul fiec rei afirma-ii %aca es"e a%e* ra"a (A) sau fals (3). 4! ca'ul .! care afirma ia es"e fals .!locuie&"e cu*+!"ul gre&i" cu cel po"ri*i". Comple"ea' spa-iile li)ere %e la pu!c"ul ,. 1. 5ila es"e !ecesar pe!"ru %iges"ia &i a)sor)-ia lipi%elor. 2. 5ro!(iolele respira"orii su!" alc "ui"e %i! i!ele car"ilagi!oase. ,. Lac"a'a es"e o7777777. care %escompu!e 777777.!777777.. &i 7777 IV. 0escrie-i meca!ismul i!spira-iei. V. Scrie-i formulele pe!"ru# a) capaci"a"ea pulmo!ar "o"al )) Volumul i!spira"or %e re'er* preci'+!% %efi!i-ia lui. c) *olumul re'i%ual