Sunteți pe pagina 1din 30

Curs 4 BILANUL CONTABIL, CONTUL I BALANA DE VERIFICARE PROCEDEE SPECIFICE ALE METODEI CONTABILITII I BILANUL CONTABIL

1. CONINUTUL I STRUCTURA BILANULUI


Noiunea de bilan provine de la cuvintele latineti bi i lan! care "n#ea$n% c&ntar cu dou% talere ce #e a'l% "n ec(ilibru) *rincipala calitate i 'uncie a bilanului con#t% "n pre+entarea patri$oniului #ub dublu a#pect, al $i-loacelor econo$ice .deci #ub a#pect $aterial/ pe de o parte i al #ur#elor de provenien% .#ub a#pect ab#tract/ pe de alt% parte) 0ubla repre+entare a patri$oniului #e reali+ea+% cu a-utorul bilanului prin #tructurile #ale de activ i pa#iv1 concreti+ate "n, 2 $i-loacele econo$ice1 deci patri$oniul econo$ic1 ca obiect de drepturi i obli3aiuni care 'or$ea+% activul bilanului i poart% denu$irea de active patri$oniale 2 drepturile i obli3aiile .#ur#ele de provenien%/ deci patri$oniul -uridic care 'or$ea+% pa#ivul bilanului i poart% denu$irea de pa#ive patri$oniale 0enu$irea de active patri$oniale e#te deter$inat% de caracteri#tica principal% a co$ponentelor #ale1 aceea c% #unt "ntr2o continu% $icare1 trec&nd rapid dintr2o #tare 'i+ic% de e!i#ten% "n alta1 deci #unt deo#ebit de active "n cadrul proce#elor econo$ice) 4!e$plu, $i-loacele b%neti #e con#u$% cu$p%r&nd $aterii pri$e1 ace#tea #e tran#'or$% "n produ#e 'inite care #e v&nd i #e obin din nou bani) 0enu$irea de pa#ive patri$oniale provine de a#e$enea de la o caracteri#tic% principal% a co$ponentelor #ale i anu$e c% ele nu particip% activ "n cadrul proce#elor econo$ice1 au o tendin% relativ #tatic%1 au rol pa#iv1 ele #e $odi'ic% "n rit$ $ult $ai lent dec&t activele patri$oniale) 5n practic% #e cuno#c dou% 'or$e de pre+entare a bilanului, 2 #ub 'or$% de tabel cu cele dou% p%ri al%turate, partea #t&n3% nu$it% activ i partea dreapt% nu$it% pa#iv1 'or$% nu$it% #c(e$a ori+ontal% de bilan 2 #ub 'or$% de li#t% vertical%1 "n care cele dou% p%ri 6activul i pa#ivul/ #e #ucced1 denu$it% #c(e$a bilanului vertical) 5n #tructura #a1 activul i pa#ivul bilanului cuprind 3rupe i po#turi de bilan, 2 3rupele a#i3ur% o 3rupare i #i#te$ati+are a po#turilor de activ i pa#iv din cadrul bilanului 2 po#turile de bilan repre+int% ele$entul de ba+% i cuprinde unul #au $ai $ulte ele$ente patri$oniale re'lectate "n bilan) Ordon r! "os#ur$%or &n '$% n( #e 'ace av&nd "n vedere anu$ite principii i anu$e, n cadrul activului 3ruparea po#turilor #e 'ace "n 'uncie de )odu% d! * %or$+$, r! i -r du% d! %$,.$d$# #!1 adic% dup% po#ibilitatea tran#'or$%rii ele$entelor patri$oniale "n bani) 0up% ace#t principiu1 activele patri$oniale #e 3rupea+% "n, 2 active 'i!e #au i$obili+%ri1 care cuprind, i$obili+%ri necorporale i$obili+%ri corporale i$obili+%ri 'inanciare 2 active circulante1 #tructurate a#t'el active circulante $ateriale .#tocuri #au valori de e!ploatare/

active circulante "n decontare .creane i valori reali+abile/ active circulante #ub 'or$% de di#ponibilit%i b%neti #au valori b%neti Ordinea ace#tei 3rup%ri arat% c% "n activul bilanului #e "n#criu $ai "nt&i ele$entele patri$oniale care au un 3rad de lic(iditate .de tran#'or$are "n bani/ $ai "ndelun3at de ti$p i apoi cele care #e pot tran#'or$a "n bani "ntr2un ti$p c&t $ai #curt) n cadrul pasivului 3ruparea po#turilor #e 'ace "n 'uncie de ,/$%! d! +or) r! surs!%or de 'inanare i -r du% d! !0$-$'$%$# #!) 0up% ace#te criterii1 pa#ivele patri$oniale #e #tructurea+% a#t'el, 2 capitaluri proprii1 cuprind, capitalul pri$e le3ate de capital re+erve din reevaluare re+ervele re+ultatele alte capitaluri proprii 2 provi+ioane pentru ri#curi i c(eltuieli 2 datorii1 3rupate a#t'el, datorii ce trebuie pl%tite "ntr2o perioad% de p&n% la un an datorii ce trebuie pl%tite "ntr2o perioad% $ai $are de un an alte 'onduri Ordinea 3rup%rii po#turilor "n pa#ivul bilanului e#te inver#% e!i3ibilit%ii #ur#elor de 'inanare1 "ncep&nd cu capitalul propriu i ter$in&nd cu datoriile curente pe ter$en #curt) Bilanul1 prin #tructura #a cuprinde nu nu$ai #ituaia patri$oniului la un $o$ent dat ci el o3lindete i re+ultatele 'inanciare 'inale prin pre+ena "n pa#ivul bilanului a unui po#t bilanier di#tinct i anu$e 7re+ultatul e!erciiului care e!pri$% pro'itul #au pierderea reali+at% de unitate la #'&ritul e!erciiului 'inanciar) 8%ri$ea ele$entelor patri$oniale de activ i pa#iv e#te pre+entat% "n bilan "n dou% $o$ente, la "nceputul e!erciiului 'inanciar .care core#punde cu #'&ritul e!erciiului precedent/ i la #'&ritul e!erciiului 'inanciar curent) Bilanul contabil are ur$%toarele roluri, 2 "n teoria cunoaterii contabile are rolul de a de$on#tra valabilitatea principiilor $etodei contabilit%ii i anu$e dubla repre+entare i dubla "nre3i#trare a patri$oniului pe care #e ba+ea+% contabilitatea "n partid% dubl% 2 "n practica unit%ilor patri$oniale pre+int% un rol deo#ebit "n proce#ul $ana3erial1 bilanul a#i3ur&nd in'or$aii #intetice i reale privind activitatea unit%ii1 nece#are lu%rii deci+iilor la toate nivelele de conducere) 0in cele pre+entate $ai #u# pute$ d!+$n$ '$% n(u% ca 'iind un procedeu al $etodei contabilit%ii1 care o'er% un tablou #intetic i #tatic1 "n e!pre#ie b%nea#c%1 a#upra #ituaiei patri$oniului i a re+ultatelor 'inanciare 3lobale .pro'it #au pierdere/ ale unui a3ent econo$ic) 5ntre activul i pa#ivul bilanului trebuie #% e!i#te o deplin% e3alitate nu$it% e3alitate bilanier%) Acea#ta1 deoarece la ba+a "ntoc$irii bilanului #t% principiul dublei repre+ent%ri a patri$oniului care pre#upune ca orice po#t bilanier din activ #% aib% o #ur#% de provenien% "n pa#iv1 dup% cu$ oric%rei #ur#e din pa#iv "i core#punde un activ patri$onial) A3enii econo$ici #unt obli3ai #% "ntoc$ea#c% bilanul contabil la #'&ritul e!erciiului 'inanciar1 adic% la #'&ritul anului) Bilanul #e "ntoc$ete pe 'or$ulare #peci'ice1 tipi+ate de 8ini#terul de 9inane)

Sc(e$a 3eneral%1 #i$pli'icat%1 a bilanului adoptat% "n ara noa#tr% e#te cea #ub 'or$% de li#t% vertical% "n care cele dou% p%ri .activul i pa#ivul/ #e #ucced i #e pre+int% a#t'el, BILAN 5nc(eiat la data de :; dece$brie<<) Nr. E0$s#!n# % r2nd 3n,!"u#u% S+2r nu%u$ 4$#u% nu% u$
@; @= @: @> @? @A @B @D @E ;@ ;; ;= ;: ;> ;? ;A ;B ;D ;E

Ru'r$,/ 1"os#

A. ACTIVE IMOBILI5ATE I. IMOBILI5RI NECORPORALE ;) C(eltuieli de con#tituire =) C(eltuieli de de+voltare :) Conce#iuni1 brevete1 licene1 $%rci1 drepturi i valori #i$ilare i alte i$obili+%ri necorporale >) 9ondul co$ercial ?) Avan#uri i i$obili+%ri necorporale "n cur# TOTAL .R0)@; LA @?/ II. IMOBILI5RI CORPORALE ;) Terenuri i con#trucii =) In#talaii te(nice i $aini :) Alte in#talaii1 utila-e i $obilier >)Avan#uri i i$obili+%ri corporale "n cur# TOTAL .R0) @> LA ;@/ III IMOBILI5RI FINANCIARE ;) Actiuni detinute la entitati a'iliate =) I$pr) acordate entitatilor a'iliate :) Intere#e de participare >) I$pr) acordate entitatilor de care co$p) e#e le3ata in virtutea intr#) part) ?) Inve#titii detinute ca i$obili+ari A) Alte i$pru$uturi TOTAL .rd) ;= la ;B/ ACTIVE IMOBILI5ATE 6 TOTAL .R0) @A C ;; C ;D/ B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI ;) 8aterii pri$e i $ateriale con#u$abile =) *roducia "n cur# de e!ct) :) *rodu#e 'inite i $%r'uri >) Avan#uri pentru cu$p%r%ri de #tocuri TOTAL .rd) =@ la =:/ II CREANE ;) Creane co$erciale = Su$e de "nca#at de la entit%ile a'iliate

=@ =; == =: => =? =A

:) Su$e de "nca#at din intere#e de participare >) Alte creane ?) Capital #ub#cri# i nev%r#at TOTAL .R0) =? LA =E/ III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT ;) Aciuni deinute la entit%ile a'iliate =) Alte inve#tiii 'inanciare pe ter$en #curt TOTAL .R0) :;C :=/ IV. CASA I CONTURI LA BNCI ACTIVE CIRCULANTE 6 TOTAL .R0) =? C :; C:? C :A/ C. C7ELTUIELI 3N AVANS D. DATORII CE TREBUIE PLTITE 3NTR8O PERIOAD DE UN AN ;) 5$pru$uturi din e$i#iunea de obli3aiuni =) Su$e datorate in#tituiilor de credit :) Avan#uri "nca#ate "n contul co$en+ilor >) 0atorii co$erciale2'urni+ori ?) 4'ecte de co$er de pl%tit A) Su$e datorate entit%ilor a'iliate B) Su$e datorate privind intere#ele de participare D) Alte datorii1 inclu#iv datorii 'i#cale i alte datorii pentru a#i3ur%rile #ociale TOTAL .rd) :B la >>/ E. ACTIVE CIRCULANTE NETE1 DATORII CURENTE NETE .rd) :? C :A2 >?2 A=/ F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE .rd);E C >A2 A;/ 9. DATORII CE TREBUIE PLTITE 3NTR8O PERIOAD MAI MARE DE UN AN ;) 5$pru$uturi din e$i#iunea de obli3aiuni =) Su$e datorate in#tituiilor de credit :) Avan#uri "nca#ate "n contul co$en+ilor >) 0atorii co$erciale2'urni+ori ?) 4'ecte de co$er de pl%tit A) Su$e datorate entit%ilor a'iliate B) Su$e datorate privind intere#ele de participare D) Alte datorii1 inclu#iv datorii 'i#cale i alte datorii pentru a#i3ur%rile #ociale

=B =D =E :@ :; := :: :> :? :A

:B :D :E >@ >; >= >: >> >? >A >B

>D >E ?@ ?; ?= ?: ?> ??

TOTAL .rd) >D2??/ 7. PROVI5IOANE ;) *rovi+ioane pentru pen#ii i alte obli3aii #i$ilare =)*rovi+ioane ptr) i$po+ite :) Alte provi+ioane TOTAL .rd) ?B2?E/ I. VENITURI IN AVANS ;.Subvenii ptr) inve#tiii =)Fenituri "nre3i#trate "n avan# TOTAL .rdA;CA=/ :. CAPITAL I RE5ERVE I. CAPITAL ;) Capital #ub#cri# v%r#at =) Capital #ub#cri# nev%r#at :) *atri$oniul re3iei TOTAL;rd<4 % <<= II. PRIME LE9ATE DE CAPITAL III. RE5ERVE DIN REEVALUARE IV. RE5ERVE ;) Re+erve le3ale =) Re+erve #tatutare #au contractuale :)Re+erve repre+ent&nd #urplu#ul din re+erve din recalculare >) Alte re+erve Actiuni proprii TOTAL.rd B@ laB:2B>/ V. PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT;A= 2 SOLD C 2 SOLD D VI. PROFIT SAU PIERDEREA E>ERCITIULUI FINANCIAR 2 SOLD C 2 SOLD D Reparti+area pro'itului TOTAL CAPITALURI PROPRII .R0) AB C AD G AE C B? CBA2BB CBD G BE2D@/

?A ?B ?D ?E A@ A; A= A:

A> A? AA AB AD AE B@ B; B= B: B> B? BA BB BD BE D@ D; D= D:

*atri$oniul public
TOTAL CAPITALURI .rd)D; C D=/

Activul bilanului e#te 'or$at din po#turile de la punctele, A2 active $obili+ate B2 active circulante

C2 c(eltuieli "n avan# *a#ivul bilanului e#te 'or$at din po#turile de la punctele, 02 0atorii ce trebuie pl%tite "ntr2o perioad% de un an H2 0atorii ce trebuie pl%tite "ntr2o perioad% $ai $are de un an I2 *rovi+ioane I2 Fenituri "n avan# J2 Capital i re+erve *o#turile de la punctele 4 i 9 repre+int% indicatori econo$ico2 'inanciari utili+ai pentru anali+e e'ectuate "n vederea 'unda$ent%rii deci+iilor)

=) CLASIFICAREA I FUNCIILE BILANULUI


*ornind de la #copul pentru care #e "ntoc$ete i #ur#ele de in'or$aii pentru "ntoc$irea lor1 bilanurile #e cla#i'ic% dup% $ai $ulte criterii i anu$e, ;) 0up% s# #u#u% ?ur$d$, al unit%ii patri$oniale pentru care #e "ntoc$ete deo#ebi$, a/'$% n( $n$($ %1 e#te cel care #e "ntoc$ete la "n'iinarea unit%ii1 "n care #e re'lect%1 con'or$ principiului dublei repre+ent%ri toate $i-loacele $ateriale i b%neti pu#e la di#po+iie de $e$brii ce au con#tituit a#ociaia1 unitatea re#pectiv% b/'$% n( ,ur!n#1 #e "ntoc$ete "n cur#ul activit%ii de#'%urate de unitatea re#pectiv% la ter$enele prev%+ute de le3i#laia "n vi3oare i pe ba+a #ituaiei din conturi1 a #oldurilor preluate i 3rupate "n po#turile din bilan c/'$% n( +$n %1 #e "ntoc$ete la "ncetarea activit%ii de unitatea re#pectiv% i are la ba+% #ituaia din conturi i inventarele ce #e reali+ea+% "n $od obli3atoriu =) 0up% s+!r d! ,u"r$nd!r! i nivelul or3ani+atoric la care #e re'er% in'or$aiile deo#ebi$, a='$% n(ur$ "r$) r!1 #unt bilanurile curente "ntoc$ite de unit%ile patri$oniale pe ba+a datelor din conturi b/'$% n(ur$ ,!n#r %$@ #o r!1 "ntoc$ite la nivelul or3anelor centrale pe ra$uri i pe econo$ia naional% prin centrali+area #ucce#iv% a datelor din bilanurile pri$areK prin acea#ta #e a#i3ur% o #erie de indicatori de #inte+% ce per$it luarea unor deci+ii la toate treptele econo$iei naionale) Fun,($$%! '$% n(u%u$ ,on# '$% ;) Fun,($ d! -!n!r %$@ r! con#t% "n aceea c% bilanul conine un #i#te$ de indicatori #intetici re+ultai dintr2un 'lu! de prelucrare a datelor i in'or$aiilor contabile) 5n bilan #e preiau datele individuale din conturi care #unt 3rupate i #inteti+ate dup% natura lor1 cu corelaiile dintre ele1 "n aa 'el "nc&t #e obin date #intetice care centrali+ea+% "ntrea3a $a#% de in'or$aii econo$ico2'inanciare care au intrat "n #i#te$ul contabilit%ii) Acea#t% 'uncie #e $ani'e#t% at&t la nivelul unit%ii patri$oniale1 3enerali+area '%c&ndu2#e la nivelul ace#teia1 dar i la nivelul treptelor #uperioare1 p&n% la nivelul econo$ie naionale1 prin centrali+%ri #ucce#ive pe di'erite trepte or3ani+atorice =) Fun,($ d! $n+or) r!1 con#t% "n aceea c% in'or$aiile deo#ebit de i$portante re'eritoare la $i-loacele1 #ur#ele i proce#ele econo$ico2'inanciare ale unit%ii pe care bilanul le conine #unt pu#e la di#po+iia or3anelor de conducere pentru reali+area proce#ului $ana3erial) *rin acea#t% 'uncie bilanul "i de$on#trea+% locul i rolul pe care "l are "n cadrul #i#te$ului in'or$aional al unit%ii) 0in anali+a indicatorilor cuprini "n bilan #e obin in'or$aii privind $%ri$ea $i-loacelor econo$ice1 dac% i "n ce $%#ur% ace#tea #unt 'inanate din #ur#e proprii #au #tr%ine1 ponderea di'eritelor 3rupe de $i-loace i #ur#e "n totalul ace#tora1 dac% e!erciiul pentru care #2a

"ntoc$it bilanul #2a "nc(eiat cu pro'it #au pierdere1 nivelul #tocurilor1 al i$obili+%rilor de $i-loace $ateriale i b%neti1 etc) Toate ace#te in'or$aii #unt utili+ate de conducerile unit%ilor patri$oniale pentru 'unda$entarea unor deci+ii "n vederea "nl%tur%rii de'icienelor i pentru a$pli'icarea aciunilor e'iciente) 9uncia de in'or$are #e e!tinde i "n a'ara unit%ii "n #en#ul c% in'or$aiile #intetice din bilan #unt utili+ate i de o #erie de unit%i i per#oane din a'ara unit%ii, b%ncile1 or3anele 'i#cale1 acionarii i a#ociaii1 etc) Banca1 pe ba+a bilanului con#tat% ce de#tinai #2a dat creditelor acordate i "n ce $%#ur% ace#te credite #unt 3arantateK or3anele 'i#cale1 pe ba+a bilanului1 deter$in% i$po+itul pe pro'it ce #e var#% la bu3etul #tatului i alte obli3aii 'a% de ace#taK a#ociaii i acionarii anali+ea+% bilanul pentru a con#tata $odul "n care unitatea i2a de#'%urat activitatea i re+ultatele obinute "n anul pentru care #2a "ntoc$it bilanul contabil :) Fun,($ d! n %$@/, con#t% "n evidenierea 'actorilor de in'luen% a 'eno$enelor i proce#elor pre+entate prin datele i in'or$aiile din bilan) Acea#t% 'uncie e#te concreti+at% "ntr2una din pie#ele ce "n#oete bilanul propriu2+i# i anu$e raportul de 3e#tiune) 5n ace#t raport #e 'ace o anali+% a indicatorilor econo$ici i 'inanciari e'ectivi1 a 'actorilor care au in'luenat nivelul ace#tora) 0e a#e$enea1 #e anali+ea+% di'eritele corelaii ce trebuie #% e!i#te "ntre datele cuprin#e "n bilan1 "ntre 3rupele bilanului1 "ntre capitolele i po#turile bilanului1 "ntre datele din bilan i ane!ele ace#tuia1 etc) O #erie de ele$ente re+ultate din acea#t% anali+% #unt pu#e la di#po+iia conducerii unit%ii pentru ca pe ba+a lor #% #e di#pun% cele $ai e'iciente $%#uri privind activitatea econo$ico2'inanciar% a ace#teia)

:)MODIFICRI ASUPRA BILANULUI PROVOCATE DE OPERAIILE


ECONOMICE 5n activitatea unit%ilor patri$oniale au loc "n per$anen% o $uli$e de operaii econo$ice i 'inanciare le3ate de aprovi+ionarea cu $aterii pri$e1 con#u$ul ace#tora1 plata #alariilor1 plata lucr%rilor i #erviciilor pre#tate de teri1 obinerea i v&n+area produ#elor 'inite1 "nca#area valorii produ#elor1 etc) Toate ace#te operaii produc $odi'ic%ri "n volu$ul i #tructura ele$entelor patri$oniale ale "ntreprinderii i totodat% a po#turilor de bilan core#pun+%toare ele$entelor re#pective) 0i#tin3e$ dou% tipuri de $odi'ic%ri a#upra bilanului, ;) Mod$+$,/r$ d! s#ru,#ur/1 vi+ea+% nu$ai ele$entele patri$oniale de activ #au nu$ai cele de pa#iv1 prin creterea valoric% a unui ele$ent conco$itent cu $icorarea valoric% a altui ele$ent din aceeai parte a bilanului .activ #au pa#iv/ '%r% #% deter$ine $odi'icarea valoric% a volu$ului total al $i-loacelor econo$ice .adic% totalul activ/ i al #ur#elor de 'inanare .adic% totalul pa#iv/ i deci $eninerea e3alit%ii bilaniere activ L pa#iv) Ace#te $odi'ic%ri con#tau "n, a/ Mod$+$,/r$ nu) $ &n s#ru,#ur !%!)!n#!%or d! ,#$* 1 adic% "n #tructura $i-loacelor econo$ice1 prin creterea valoric% a unui ele$ent de activ1 conco$itent cu $icorarea valoric% a altui ele$ent tot din activ1 totalul activului r%$&n&nd ne#c(i$bat1 pa#ivul ne'iind vi+at1 iar e3alitatea bilanier% activ L pa#iv r%$&ne ne#c(i$bat%) 0ac% not%$ c L creterea i $ L $icorarea ave$ relaia de $odi'icare, ACcG$L* Sau ACM2M L*

4!e$plu de operaii, 5n cur#ul perioadei #e "nca#ea+% de la clieni prin contul de di#ponibil la banc% #u$a de ?)@@@ lei) Acea#t% operaie deter$in%, 2 $odi'icarea a dou% po#turi de bilan i anu$e Clieni i 0i#ponibil la banc% 2 a$bele po#turi #e 3%#e#c "n activul bilanului1 deci aparin patri$oniului econo$ic 2 $odi'icarea con#t% "n creterea di#ponibilului din banc% .CA/ conco$itent cu reducerea creanelor de la clieni .2A/ 2 $odi'ic%rile #2au produ# #i$ultan i cu aceeai #u$% .?)@@@ lei/ 2 totalul activului nu #2a $odi'icat1 adic% a r%$a# ;:@)@@@ lei 2 e3alitatea bilanier% #e $enine la nivelul totalului precedent .;:@)@@@ L ;:@)@@@/ b/ Mod$+$,/r$ nu) $ &n s#ru,#ur !%!)!n#!%or d! " s$* 1 adic% "n #tructura patri$oniului -uridic1 prin creterea valoric% a unui ele$ent de pa#iv conco$itent cu $icorarea valoric% a altui ele$ent tot de pa#iv1 totalul pa#ivului r%$&n&nd ne#c(i$bat1 activul ne'iind vi+at1 iar e3alitatea bilanier% .A L */ r%$&ne ne#c(i$bat%) *%#tr&nd aceeai notaie1 relaia de $odi'icare e#te, AL*CcG$ #au AL*CM2M 4!e$plu, *lata unui 'urni+or dintr2un "$pru$ut bancar "n #u$% de A)@@@ lei) Acea#t% operaie deter$in%, 2 $odi'icarea a dou% po#turi de bilan1 a$bele din pa#ivul bilanului i anu$e 9urni+ori i 5$pru$uturi bancare 2 $odi'ic%rile con#tau "n creterea datoriei 'a% de banc% .C*/ conco$itent cu #tin3erea datoriei 'a% de 'urni+or .2*/ 2 $odi'icarea #2a produ# cu aceeai #u$%1 adic% A)@@@ lei 2 totalul pa#ivului nu #2a $odi'icat1 adic% a r%$a# la ;:@)@@@ lei 2 e3alitatea bilanier% #e $enine la nivelul totalurilor precedente .;:@)@@@ A L ;:@)@@@ */ = Mod$+$,/r$ d! *o%u)1 vi+ea+% conco$itent ele$entele patri$oniale de activ i pa#iv1 produc&nd $odi'icarea $%ri$ii valorice a anu$itor ele$ente i totodat% $odi'icarea volu$ului total al $i-loacelor econo$ice1 adic% a activului1 i a volu$ului total al #ur#elor de 'inanare1 adic% a pa#ivului1 adic% at&t a $i-loacelor econo$ice .patri$oniul econo$ic/ c&t i a #ur#elor de 'inanare .patri$oniul -uridic/) Ace#te $odi'ic%ri con#tau "n, a/ ,r!4#!r! * %or$,/ !%!)!n#!%or d! ,#$* 4$ ,!%or d! " s$* conco$itent cu creterea volu$ului total al activului i pa#ivului1 cu $eninerea e3alit%ii bilaniere) Relaia de deter$inare a $odi'ic%rii a#upra bilanului e#te, ACcL*Cc #au ACML*CM 4!e$plu, Se aprovi+ionea+% cu $ateriale de la 'urni+ori "n #u$% de D)@@@ lei) Operaia deter$in%,

$odi'icarea a dou% po#turi i anu$e 9urni+ori .cont de pa#iv/ i 8ateriale .cont de activ/ 2 $odi'icarea con#t% "n creterea valoric% a #tocurilor de $ateriale .CA/ conco$itent cu creterea valoric% a obli3aiilor 'a% de 'urni+ori .C*/ 2 $odi'icarea #2a produ# cu aceeai #u$%1 adic% D)@@@ lei cu $eninerea e3alit%ii bilaniere, ;:D)@@@ A L ;:D)@@@ *

b/ )$,4or r! * %or$,/ !%!)!n#!%or d! ,#$* 4$ " s$* 1 adic% a $i-loacelor econo$ice .patri$oniul econo$ic/ i a #ur#elor de 'inanare .patri$oniul -uridic/ conco$itent cu $icarea valoric% a volu$ului total al activului i pa#ivului1 cu $eninerea e3alit%ii bilaniere) Relaia de deter$inare a $odi'ic%rii a#upra bilanului e#te, AG$L*G$ #au A2ML*2M
4!e$plu, Se re#tituie din di#ponibilul de cont o parte din "$pru$utul bancar obinut anterior1 "n #u$% de ?)@@@ lei) Operaia deter$in%, 2 $odi'icarea a dou% conturi i anu$e di#ponibilul la banc% .cont de activ/ i "$pru$uturi bancare .cont de pa#iv/ 2 $odi'icarea con#t% "n $icorarea di#ponibilului din cont .2A/ conco$itent cu $icorarea datoriei 'a% de banc% .2*/ 2 $odi'icarea #2a produ# cu aceeai #u$%1 adic% ?)@@@ lei1 cu $eninerea e3alit%ii bilaniere ,;=?)@@@ A L ;=?)@@@ *

II CONTUL ;)049INII41 N4C4SITAT41 CONINUT 4CONO8IC I 9UNCII AL4 CONTULUI Av&nd "n vedere c%1 "n cur#ul perioadelor de 3e#tiune e#te nece#ar #a #e cunoa#c% at&t e!i#tenele c&t i $odi'ic%rile ele$entelor patri$oniale1 contabilitatea a conceput un procedeu care #% reali+e+e ace#t lucru1 i anu$e1 contul) 5n ace#t #cop1 pentru 'iecare ele$ent patri$onial #e a#ocia+% un cont care e!pri$% #tarea la un $o$ent dat i evoluia #a pe o anu$it% perioad% de 3e#tiuneK de e!e$plu, pentru ele$entul patri$onial $aterii pri$e #e a#ocia+% contul :@; 7$aterii pri$e K pentru datoriile co$erciale 'a% de 'urni+ori #e ataea+% contul >@;1 79urni+ori etc) Totalitatea conturilor de#c(i#e "n contabilitate pentru a re'lect% toate ele$entele patri$oniale 'or$ea+% #i#te$ul de conturi) *rin ace#t #i#te$ de conturi #e de#criu i relaiile dintre ele$entele patri$oniale deter$inate de operaiile econo$ice i 'inanciare) Con#u% s! d!+$n!4#! , +$$nd un )od!% d! &nr!-$s#r r! ,rono%o-$,/, d! -ru" r!, s$s#!) #$@ r! 4$ , %,u% &n !0"r!s$! * %or$,/ s#/r$$ 4$ )$4,/r$$ !%!)!n#!%or " #r$)on$ %! ) Nece#itatea contului e#te dat% i de #r/s/#ur$%! , r ,#!r$s#$,! proprii contului1 i anu$e, c/ Contul e#te un $odel de eviden% i calcul "n e!pre#ie valoric% a 'iec%rui ele$ent patri$onial c%ruia i #e ataea+%K

d/ Contul e#te un $odel de "nre3i#trare cronolo3ica a evoluiei patri$oniului1 adic% de "nre3i#trare "n ordinea datei din docu$entele -u#ti'icative ce con#e$nea+% operaiile econo$ice care produc $odi'ic%ri a#upra ele$entelor patri$oniale) e/ Contul e#te un $odel de individuali+are i 3rupare a #ituaiei i $ic%rii ele$entelor patri$oniale, 2 individuali+area #e 'ace "n 'uncie de tr%#%turile #peci'ice ale ele$entelor patri$onialeK 2 3ruparea #e 'ace "n raport cu caracteri#ticile co$une ale ele$entelor patri$onialeK e!e$plu , la $ateriale individuali+area #e 'ace pe 'el de $ateriale1 iar 3ruparea #e 'ace pe #ub3rupe1 3rupe i total $ateriale) '/ contul e#te un $odel de #i#te$ati+are a e!i#tentelor i a $odi'ic%rilor de #en# contrar intervenite "n $a#a ele$entelor patri$oniale "nre3i#trare, 2 #i#te$ati+area #e 'ace prin pri#$a #t%rii iniiale1 a #t%rii 'inale1 re#pectiv a creterilor i $icor%rilor 3enerate de operaiile econo$ice i 'inanciare1 pe ba+a relaiei, e!i#tene iniiale C creteri 2 $icor%ri L e!i#tene 'inale 2 ecuaia 3eneral% proprie contului con#t% "n, e!i#tente iniiale C creteri L $icor%ri C e!i#tente 'inale 3/ contul e#te un $odel de calcul a $%ri$ii1 #t%rii i $ic%rilor intervenite "n $a#a bunurilor econo$ice1 #ur#elor de 'inanare1 c(eltuielilor1 veniturilor i re+ultatelor) Con($nu#u% !,ono)$, al 'iec%rui cont e#te deter$inat de natura ele$entului patri$onial pe care "l re'lect% i pute$ di#tin3e, 2 conturi de#c(i#e pentru active patri$oniale1 care re'lect% $i-loacele econo$ice cu o anu$it% de#tinaie i utili+are i proce#ele econo$ice pentru a c%ror de#'%urare #e con#u$% $i-loacele econo$ice .aprovi+ion%ri cu $aterii pri$e1 $ateriale1 'abricarea de produ#e1 de#'acerea ace#tora/K 2 conturi de#c(i#e pentru pa#ive patri$oniale1 care re'lect% #ur#ele de 'inanare "n 'uncie de $odul de procurare a $i-loacelor econo$ice .capital #ocial1 re+erve1 credite bancare1 'urni+ori/1 precu$ i re+ultatul 'inanciar #ub 'or$% de pro'it #au pierdere) Contul1 #pre deo#ebire de bilan1 are o #'era $ai re#tr&n#%1 a#t'el, 2 contul #e re'er% la un #in3ur ele$ent patri$onial .cuprin# "n bilan/ "n ti$p ce bilanul cuprinde toate ele$entele 3rupate i 3enerali+ate con'or$ cerinelor de pre+entare a ace#tora) 2 contul re'lect% nu nu$ai e!i#tenele la un $o$ent dat a ele$entelor patri$oniale aa cu$ le pre+int% bilanul1 dar i $ic%rile "n perioada re#pectiv% a ace#toraK 2 cele dou% p%ri ale contului1 adic% debitul i creditul1 pot 'i e3ale #au ine3ale atunci c&nd re'lect% e!i#tenele la o anu$ita dat%1 "n bilan "n#% cele dou% p%ri1 adic% activul i pa#ivul1 #e pre+int% "ntotdeauna intr2un ec(ilibru per'ect1 denu$it e3alitate bilanier%) Fun,($$%! ,on#u%u$, ;) Fun,($ d! &nr!-$s#r r!1 3rupare i #i#te$ati+are a in'or$aiilor contabile re'lect% etapele proce#ului de prelucrare i cunoatere #peci'ice contabilit%ii, "nre3i#trarea operaiilor econo$ice re'lectat% "n docu$entele -u#ti'icative #e 'ace di#tinct "n 'iecare cont ce re'lect% ele$entul patri$onial re#pectivK 3ruparea #e 'ace pe ele$ente patri$oniale cu "n#uiri co$une iar #i#te$ati+area #e reali+ea+% prin #epararea creterilor de #c%deri "n cadrul contului)

=) Fun,($ d! , %,u% 4$ !* %u r! con#t% "n aceea c%1 prin "nre3i#trarea "n conturi a operaiilor econo$ice #e a#i3ur% in'or$aiile nece#are deter$in%rii $%ri$ii unor indicatori econo$ici1 cu$ ar 'i, co#tul produciei1 re+ultatele 'inanciare1 etc) 0e a#e$enea1 tot "n cadrul ace#tei 'uncii #e deter$in% e!i#tenele i $ic%rile ele$entelor patri$oniale1 precu$ i tran#'or$%rile ce au loc "n cadrul proce#elor econo$ice) :) Fun,($ d! $n+or) r! con#t% "n aceea c%1 datele "nre3i#trate "n conturi 'or$ea+% o i$portant% #ur#% de in'or$aii pentru cunoaterea $i-loacelor econo$ice1 a #ur#elor de 'inanare i a re+ultatelor activit%ii unit%ii patri$oniale) *e ba+a ace#tor in'or$aii or3anele de conducere pot e$ite deci+ii 'unda$entate privind de#'%urarea activit%ii viitoare) >) Fun,($ d! n %$@ 4$ ,on#ro% con#t% "n aceea c%1 pe ba+a datelor din conturi1 conducerea unit%ii anali+ea+% operativ diver#e activit%i dac% au 'o#t bine or3ani+ate1 dac% au avut re+ultate po+itive #au ne3ative etc) 0e a#e$enea1 datele din conturi #unt utili+ate la controlul re#pect%rii inte3rit%ii patri$oniale1 re#pectarea di#ciplinei 'inanciare1 a di#ciplinei contractelor etc) ?) Fun,($ ,on# '$%/ con#t% "n aceea c%1 "nre3i#trarea operaiilor econo$ice "n conturi #e 'ace "n ba+a unor anu$ite re3uli preci#e1 "n raport cu coninutul econo$ic al conturilor)

A. STRUCTURA I FORMA CONTULUI


Contul1 ca $odel #peci'ic al $etodei contabilit%ii i ca in#tru$ent curent de lucru 'olo#it de contabilitate1 are o #tructur% proprie care "i per$ite individuali+area ele$entelor patri$oniale i1 totodat% 'urni+area de date cu privire la e!i#tenele i $ic%rile ace#tora) Ace#te ele$ente ce 'or$ea+% s#ru,#ur ,on#u%u$ #unt, 2 titlul i #i$bolul contului 2 e!plicaia operaiilor "nre3i#trate "n cont 2 debitul i creditul contului 2 rula-ul contului 2 totalul #u$elor 2 #oldul contului) ;) T$#%u% 4$ s$)'o%u% ,on#u%u$ de'inete ele$entul patri$onial pentru care #2a de#c(i# contul) 9iecare cont are o denu$ire1 un titlu care e!pri$a coninutul econo$ic al ele$entului patri$onial ce "l repre+int% i care1 "n cele $ai $ulte ca+uri1 #e identi'ic% #au e#te 'oarte aproape cu denu$irea ele$entului patri$onial evideniat) 5n practica contabil% titlurile conturilor #unt "n#oite de #i$bolurile core#pun+%toare #tabilite prin planul 3eneral de conturi) 4!e$plu, pentru ele$entul patri$onial $aterii pri$e #e 'olo#ete contul :@; 78aterii pri$e 1 pentru 'urni+ori contul >@; 79urni+ori 1 pentru $i-loace b%neti din ca#ierie #e 'olo#ete contul ?:; 7Ca#a 1 etc) =) E0"%$, ($ o"!r ($$%or econo$ice "nre3i#trate "n conturi repre+int% pre+entarea coninutului operaiei con#e$nate "n docu$entul -u#ti'icativ i "nre3i#trat% "n cont i ea poate 'i, 2 e!plicaie d!s,r$"#$*/ care pre#upune redarea pe #curt printr2un te!t #cri# a coninutului operaiei "nre3i#trate i a docu$entului -u#ti'icativK e!e$plu, "nca#%ri "n nu$erar1 "nca#%ri prin banc%1 pl%i prin banc% etc) 2 e!plicaie ,on# '$%/ pre#upune ca "n dreptul 'iec%rei #u$e "nre3i#trate "n cont #a #e "n#crie denu$irea i #i$bolul contului core#pondent) :) D!'$#u% 4$ ,r!d$#u% ,on#u%u$ repre+int% cele dou% p%ri ale contului care de'ine#c 'or$a #a balanier% i care per$ite #epararea celor dou% #en#uri de $odi'icare .cretere #au $icorare/ pe care le deter$ina operaiile econo$ice care #e "nre3i#trea+% cu a-utorul conturilor)

Coninutul econo$ic al debitului i creditului e#te di'erit i e#te deter$inat de coninutul econo$ic al contului i de 'uncia #a contabil% i repre+int%, 2 debitul .0/ partea #t&n3% a contului "n care #e "nre3i#trea+% e!i#tenele iniiale i creterile de activ1 $icor%rile i e!i#tenele 'inale de pa#iv1 adic% creterile de utili+%ri i $icor%rile de re#ur#eK 2 creditul .C/ partea dreapta a contului "n care #e "nre3i#trea+% e!i#tenele iniiale i creterile de pa#iv1 $icor%rile i e!i#tenele 'inale de activ1 adic% $icor%rile de utili+%ri i creterile de re#ur#e) Sc(e$atic1 ace#tea #e pot pre+enta a#t'el,

S$s#!)u% d! ,on#ur$ D!'$# Cr!d$# 2 e!i#tenele iniiale de activ 2 e!i#tenele iniiale de pa#iv 2 creterea ele$entelor de activ 2 $icorarea ele$entelor de pa#iv 2 creterea ele$entelor de pa#iv 2 $icorarea ele$entelor de activ

2 e!i#tenele 'inale de pa#iv 2 e!i#tenele 'inale de activ >) Ru% ?u% ,on#u%u$ repre+int% #u$ele "nre3i#trate "n cur#ul unei perioade de 3e#tiune "n debitul i creditul unui cont1 '%r% e!i#tenele iniiale) 0eci1 'uncie de cele dou% p%ri ale contului rula-ul poate 'i, 2 rula- debitor .R0/ repre+int% #u$ele "nre3i#trate "n debit, 2 rula- creditor .RC/ repre+int% #u$ele "nre3i#trate "n credit) Coninutul econo$ic al rula-ului e#te di'erit1 'uncie de coninutul econo$ic al contului1 a#t'el, 2 dac% conturile #unt de#c(i#e pentru active i c(eltuieli1 rula-ul debitor repre+int% creteri de active i c(eltuieli1 iar rula-ul creditor repre+int% $icor%ri de active i c(eltuieliK 2 dac% conturile #unt de#c(i#e pentru pa#ive i venituri1 rula-ul debitor repre+int% $icor%ri de pa#ive i venituri1 iar rula-ul creditor repre+int% creteri de pa#ive i venituri) ?) To# %u% su)!%or repre+int% totalitatea #u$elor "n#cri#e "n cont "ntr2o perioad% de 3e#tiune i #unt 'or$ate din e!i#tenele iniiale i rula-ele perioadei re#pective) 9uncie de cele dou% p%ri ale contului totalul #u$elor poate 'i, 2 total #u$e debitoare .TS0/ deter$inate a#t'el, "n ca+ul conturilor de activ total #u$e debitoare L #old iniial debitor C rula- debitor "n ca+ul conturilor de pa#iv totalul #u$elor debitoare L rula-ul debitor 2 total #u$e creditoare .TSC/ deter$inate a#t'el, "n ca+ul conturilor de activ total #u$e creditoare L rula- creditor "n ca+ul conturilor de pa#iv total #u$e creditoare L #old iniial creditor C rula- creditor 5n ca+ul conturilor de#c(i#e pentru c(eltuieli i venituri1 totalul #u$elor #e identi'ic% cu rula-ele conturilor1 deoarece ace#te conturi #e "nc(id la #'&ritul lunii i deci nu pre+int% #old)

A) So%du% ,on#u%u$ repre+int% $%ri$ea la un $o$ent dat al ele$entului patri$onial c%ruia i #2a a#ociat contul i #e calculea+% ca di'erena "ntre total #u$e debitoare i total #u$e creditoare) 0in punct de vedere al coninutului1 un cont poate avea, 2 #old debitor .S0/ dac% totalul #u$elor debitoare e#te $ai $are dec&t totalul #u$elor creditoareK 2 #old creditor .SC/ dac% totalul #u$elor creditoare e#te $ai $are dec&t totalul #u$elor debitoareK 2 '%r% #old1 denu$it cont #oldat #au balan#at1 dac% totalul #u$elor debitoare e#te e3al cu totalul #u$elor creditoare) 5n raport de $o$entul c&nd #e calculea+%1 #oldul poate 'i, 2 #old iniial .Si/ repre+int% e!i#tenele .#oldurile/ de la "nceputul perioadei de 3e#tiune i #e preia1 de re3ul%1 din bilanul anului precedent .#oldul 'inal/K 2 #old la +i #e calculea+% la $o$entul dorit prin relaia, #old la +i L #old iniial C creteri 2 $icor%ri de ele$ente patri$onialeK 2 #old 'inal .S'/ #e calculea+% la #'&ritul perioadei de 3e#tiune i repre+int% e!i#tenele la 'inele perioadei deter$inate prin aceeai relaie, #old 'inal L #old iniial C creteri 2 $icor%ri Conturile utili+ate de o unitate patri$onial% "n cur#ul unei perioade de 3e#tiune #unt #upu#e operaiei de de#c(idere i "nc(idere, 2 D!s,.$d!r! ,on#ur$%or #e 'ace la "nceputul perioadei de 3e#tiune prin preluarea ca #old iniial a e!i#tentelor .#oldurilor/ balaniere de activ i pa#iv de la #'&ritul perioadei precedente) *entru conturile care nu au #old iniial1 de#c(iderea contului #e 'ace cu oca+ia "nre3i#tr%rii "n debit #au credit1 dup% ca+1 a pri$ei operaiuni econo$iceK 2 3n,.$d!r! ,on#ur$%or #e 'ace la #'&ritul e!erciiului 'inanciar prin trecerea #oldului 'inal "n partea opu#% celeia din care a provenit cu indicarea #en#ului lui .debitor #au creditor/K #oldul 'inal debitor #e "n#crie "n credit iar #oldul 'inal creditor #e "n#crie "n debit) *roced&nd a#t'el1 #e a#i3ur% relaia balanier% proprie conturilor1 i anu$e, pentru conturile cu #old debitor, Si0 C R0 L RC C S'0 pentru conturile cu #old creditor, SiC C RC L R0 C S'C For) ,on#u%u$ trebuie #% per$it% #epararea celor dou% 'eluri de $odi'ic%ri pe care le produc operaiile econo$ice a#upra ele$entelor patri$oniale1 i anu$e, creteri i $icor%ri) Se cuno#c $ai $ulte 'or$e de repre+entare 3ra'ic% a contului1 dintre care cele $ai utili+ate #unt, ;) For) un$% #!r %/ ,on#u%u$ "n care deli$itarea dintre debit i credit #e reali+ea+% nu$ai la nivelul rula-elor .a #u$elor/ i pre+int% avanta-ul c%1 dup% 'iecare operaie econo$ic% "nre3i#trat% "n cont #e pot deter$ina e!i#tenele patri$oniale) 9or$a 3ra'ic% unilateral% #e pre+int% a#t'el, T$#%u% ,on#u%u$B M #!r$ %! ,onsu) '$%! S$)'o% ,on#B CDA Lun B $ nu r$! ADDA
D # , do,u)!n# @;)@; @D)@;6 'act A@ E0"%$, ($! Sold iniial Ac(i+iii $ateriale S$)'o% ,on# ,or!s". >@; Ru% ?! D!'$# 2 :)@@@ Cr!d$# 2 2 So%d =)@@@ ?)@@@ D1C 0 0

;@)@;6 b)c;?@ ;?)@;6 'act E: =?)@;6 b)c;E@

Con#u$ $ateriale Ac(i+iii $ateriale Con#u$ $ateriale Rula-e To# % su)!

A@=2 >@; A@=2

2 D)@@@ 2 ;;)@@@ 1C.DDD 2

>)@@@

;)@@@ E)@@@

0 0 0 2 D

?)@@@ E)@@@ E.DDD 2

>)@@@ 4.DDD

=) For) '$% #!r %/ #au +or) ,% s$,/ de pre+entare a contului e#te 'or$a cea $ai de# utili+at% i ea per$ite #epararea i "nre3i#trarea "n ordine cronolo3ica intr2o parte a creterilor iar "n partea opu#% a $icor%rilor1 a#i3ur&nd prin acea#ta o #i#te$ati+are a $odi'ic%rilor ce au loc la un anu$it ele$ent patri$onial) Convenional #2a #tabilit c% pentru conturile de activ .de $i-loace econo$ice/ #% #e "nre3i#tre+e "n debit .partea #t&n3%/ e!i#tenele iniiale i creterile iar "n credit $icor%rile1 iar pentru conturile de pa#iv .de #ur#e de 'inanare/ #% #e "nre3i#tre+e "n credit .partea dreapt%/ e!i#tenele iniiale i creterile iar "n debit $icor%rile)

9or$a 3ra'ic% bilateral% #e pre+int% a#t'el, T$#%u% ,on#u%u$ B M #!r$ %! ,onsu) '$%! Lun B I nu r$! ADDA S$)'o% ,on# B CDA DEBIT
Nr) Crt) ; = : 0ata @;)@; @D)@; ;?)@; 4!plicaii Sold iniial Ac(i+iii $at) 9act)A@ Ide$ 'act) Nr) E: Su$a =)@@@ :)@@@ D)@@@ ;;)@@@ ;:)@@@ Nr) Crt) ; = 2 0ata ;@)@; =?)@; 2 Rula- creditor Total #u$e creditoare So%d +$n % d!'$#or

CREDIT
4!plicaii Con#u$ $at) b)c) ;?@ Ide$ b)c ;E@ 2 2 E)@@@ E)@@@ 4.DDD Su$a >)@@@ ?)@@@

Rula- debitor Total #u$e debitoare

Sc(e$atic1 acea#t% 'or$% #e poate pre+enta i #ub 'or$a literei 7T 1 'or$% care e#te 'oarte de# utili+at% "n practica contabil%1 a#t'el, Con# CD1 FM #!r$ %! ,onsu) '$%!G D!'$# Cr!d$# 2 Sold iniial =)@@@ 2 9urni+ori :)@@@ 2 Con#u$uri >)@@@ 2 9urni+ori D)@@@ 2 Con#u$uri ?)@@@ 2 Rula- debitor ;;)@@@ 2 Rula- creditor E)@@@ 2 TS0 ;:)@@@ 2 TSC E)@@@ 2 S'0 >)@@@

C. RE9ULILE DE FUNCIONARE A CONTURILOR


Re3ulile de 'uncionare a conturilor #tabile#c $odul de debitoare i creditare a conturilor cu #oldul iniial i cu $odi'ic%rile deter$inate de operaiile econo$ice a#upra ele$entelor patri$oniale pentru care #e de#c(id conturile) *atri$oniul e#te cel care 'unda$entea+% re3ulile de 'uncionare a conturilor1 cre&nd totodat% i le3%tura direct% "ntre cate3oriile bilanului .activ i pa#iv/ i ele$entele e#eniale ale conturilor .debit i credit/) Sc(e$atic1 acea#t% le3%tur% #e pre+int% a#t'el,

PA T R IM O N IU L B ila n E x is te n a i sta r e a g lo b a l a p a tr im o n iu lu i

o n tu l E x iste n e le i m i# r ile in " i$ i" u a le a le e le m e n te lo r p a tr im o n ia le

! eb it

r e " it

4!i#t% deci o #tr&n#% le3%tur% "ntre cont i bilan ce acionea+% "n #en# dublu1 i anu$e, 2 la "nceputul perioadei de 3e#tiune de la bilan #e pornete la de#c(iderea conturilor i datele .#oldurile/ #e trec din activul bilanului adic% din partea #t&n3% a bilanului "n debitul contului1 adic% "n partea #t&n3% a contului iar din pa#ivul bilanului .partea dreapt%/ "n creditul contului .partea dreapt%/) 2 la #'&ritul perioadei de 3e#tiune datele .#oldurile/ din conturi #erve#c pentru co$pletarea po#turilor din bilan i deci ace#te date circul% de la cont la bilan1 adic% din #t&n3a contului1 din debit "n #t&n3a bilanului1 "n activ i din dreapta contului1 deci din credit "n dreapta bilanului1 adic% "n pa#iv) *ornind de la ecuaia 3eneral% a contabilit%ii activ L pa#iv i conturile #e "$part "n , 2 conturi de activ care "nre3i#trea+% #ituaia i $icarea ele$entelor patri$oniale de activK 2 conturi de pa#iv care "nre3i#trea+% #ituaia i $icarea ele$entelor patri$oniale de pa#iv) i re3ulile de 'uncionare a conturilor ur$ea+% acea#ta 3rupare i deci ave$ re3uli de 'uncionare a conturilor de activ i re3uli de 'uncionare a conturilor de pa#iv) R!-u%$%! d! +un,($on r! ,on#ur$%or #unt,

;) Conturile de activ "ncep #a 'uncione+e prin a #e debita i #e debitea+% cu e!i#tenele iniiale de activ1 iar conturile de pa#iv "ncep #a 'uncione+e prin a #e credita i #e creditea+% cu e!i#tenele iniiale de pa#iv) Con'or$ ace#tor re3uli1 conturile de activ preiau valoarea po#turilor bilaniere pe care le repre+int% "n debit iar conturile de pa#iv preiau valoarea po#turilor bilaniere pe care le repre+int% "n credit) =) Conturile de activ #e $ai debitea+% cu creterile de activ iar conturile de pa#iv #e creditea+% cu creterile de pa#iv) 5n cur#ul unei perioade de 3e#tiune1 operaiile econo$ice i 'inanciare care au loc1 produc $odi'ic%ri a#upra $i-loacelor econo$ice1 adic% a#upra ele$entelor de activ i a#upra #ur#elor de 'inanare1 adic% a#upra ele$entelor de pa#iv) Ace#te $odi'ic%ri #e produc nu$ai "n dou% #en#uri, creteri i $icor%ri) :) Conturile de activ #e creditea+% cu $icor%rile ele$entelor de activ iar conturile de pa#iv #e debitea+% cu $icor%rile ele$entelor de pa#iv) >) Conturile de activ au #old 'inal debitor #au nu pre+int% #old1 adic% #unt balan#ate .#oldate/1 iar conturile de pa#iv au #old 'inal creditor #au nu pre+int% #old .#unt #oldate #au balan#ate/) Acea#ta re3ul% arat%1 la #'&rit de lun%1 $odul cu$ conturile "i "nc(eie activitatea1 cu #old 'inal debitor1 creditor #au #unt balan#ate) Re+ult% c% #oldul 'inal e#te debitor pentru creterile de activ 78aterii pri$e i 7Conturi la b%nci "n lei i creditor pentru contul de pa#iv 79urni+ori ) 0e a#e$enea1 #e con#tat% c%1 #oldul 'inal #2a calculat ca di'eren% "ntre totalul #u$elor debitoare i creditoare1 care "n ca+ul pri$elor dou% conturi totalul #u$elor debitoare a 'o#t $ai $are dec&t cele creditoare i a re+ultat un #old 'inal debitor1 iar "n ca+ul celui de al treilea cont totalul #u$elor creditoare a 'o#t $ai $are dec&t cele debitoare i a re+ultat un #old 'inal creditor) 0ac% 3rup%$ ace#te re3uli de 'uncionare a conturilor pre+entate $ai #u# pe cele dou% cate3orii de conturi1 ele arata a#t'el, 2 Conturile de activ "ncep #% 'uncione+e prin a #e debita i #e debitea+% cu e!i#tenele .#oldurile/ iniiale i creterile .intr%rile/ de activ i #e creditea+% cu $icor%rile .ieirile/ de activ1 iar la #'&ritul perioadei de 3e#tiune au #old debitor #au nu pre+int% #old .#oldate #au balan#ate/) Sc(e$atic #e pre+int% a#t'el , Con#ur$ d! ,#$* D!'$#
2 4!i#tenele .#oldurile/ iniiale de activ 2 Creterile .intr%rile/ de activ

Cr!d$#
2 8icor%rile .ieirile/ de activ 2 Sold 'inal debitor

Conturile de pa#iv "ncep #% 'uncione+e prin a #e credita i #e creditea+% cu e!i#tenele iniiale i creterile .intr%ri de #ur#e/ de pa#iv i #e debitea+% cu $icor%rile .ieiri de #ur#e/ de pa#iv1 iar la #'&ritul perioadei de 3e#tiune au #old creditor #au nu pre+int% #old .#oldate #au balan#ate/) Sc(e$atic1 #e pre+int% a#t'el, Con#ur$ d! " s$* D!'$#
2 8icor%ri .ieiri de #u$e/ de pa#iv 2 Sold 'inal creditor

Cr!d$#
2 4!i#tenele .#oldurile/ iniiale de pa#iv 2 Creteri .intr%ri de #u$e/ de pa#iv

Toate conturile care re#pect% re3ulile de $ai #u# #unt denu$ite 3eneric ,on#ur$ )ono+un,($on %!1 adic% la #'&ritul perioadei de 3e#tiune ele pre+int% un #in3ur 'el de #old1 debitor #au creditor) Sunt i unele conturi care 'uncionea+% "n anu$ite ca+uri dup% re3ulile conturilor de activ iar "n alte ca+uri dup% cele ale conturilor de pa#iv i pot pre+enta la #'&ritul perioadei de 3e#tiune 'ie #old debitor 'ie #old creditor1 ace#te conturi #e nu$e#c ,on#ur$ '$+un,($on %!) 0e e!e$plu1 contul 7*ro'it i pierderi care #e debitea+% cu c(eltuielile i #e creditea+% cu veniturile iar la #'&ritul perioadei #oldul poate 'i debitor "n #ituaia c&nd c(eltuielile #unt $ai $ari dec&t veniturile #au creditor c&nd veniturile #unt $ai $ari dec&t c(eltuielile)

4. DUBLA 3NRE9ISTRARE SI CORESPONDENA CONTURILOR


9iecare operaie econo$ic% i 'inanciar% e#te re'lectat% "n cadrul #i#te$ului de conturi "n debitul unui cont i "n creditul altui cont) 4!e$plu, operaia de aprovi+ionare cu $ateriale de la 'urni+ori e#te un raport ec(ivalent "ntre valoarea $aterialelor intrate ca ele$ent de activ i #e "nre3i#trea+% "n debitul contului 78ateriale con#u$abile i datoria co$ercial% 'a% de 'urni+ori ca ele$ent de pa#iv i #e "nre3i#trea+% "n creditul contului 79urni+ori ) 0ubla "nre3i#trare e#te redat% a#t'el, 78ateriale con#u$abile L 79urni+ori HM #!r$ %! ,onsu) '$%!G D!'$# Cr!d$# ;)@@@ 2 ;)@@@ ;)@@@

HFurn$@or$G D!'$# Cr!d$# 2 ;)@@@

Du'% &nr!-$s#r r! 2 repre+int% re'lectarea #i$ultan% i cu aceeai #u$% a unei operaii econo$ice #au 'inanciare "n debitul unui cont i "n creditul altui cont) Cor!s"ond!n( ,on#ur$%or, con#tituie le3%tura care #e #tabilete "ntre cele dou% conturi pe ba+a dublei "nre3i#tr%ri) Con#ur$ ,or!s"ond!n#!, #unt conturile "ntre care #e #tabilete le3%tura pe ba+a dublei "nre3i#tr%ri) *ornind de la cele patru tipuri de $odi'ic%ri bilaniere1 di#tin3e$ patru tipuri ale dublei "nre3i#tr%ri1 i anu$e, a)0ubla "nre3i#trare "n care operaia econo$ic% e#te "nre3i#trat% conco$itent "n dou% conturi i anu$e1 "n debitul unui cont de activ "n #en#ul creterii lui i "n creditul altui cont tot de activ "n #en#ul #c%derii lui) Re+ulta ca1 dubla "nre3i#trare #e 'or$ea+% pornind de la $odi'icarea de #tructura "n activul bilanului prin ecuaia A C c 2 $ L * .c 2 creteriK $ 2 $icor%ri/) 5n ace#t ca+1 #e reali+ea+% core#pondena nu$ai "ntre conturile de activ "n cadrul c%reia un cont de activ #e debitea+% .crete/ i alt cont tot de activ #e creditea+% .#e $icorea+%/) b)0ubla "nre3i#trare "n care operaia econo$ic% e#te "nre3i#trat% conco$itent "n dou% conturi1 i anu$e "n creditul unui cont de pa#iv "n #en#ul creterii lui i "n debitul altui cont tot de pa#iv "n #en#ul $icor%rii lui) 5n ace#t ca+1 dubla "nre3i#trare #e 'or$ea+% pornind de la $odi'icarea de #tructur% "n pa#ivul bilanului1 prin ecuaia A L * C c 2 $) Core#pondena conturilor #e reali+ea+% nu$ai "ntre conturile de pa#iv "n cadrul c%reia un cont de pa#iv #e creditea+% .crete/ i alt cont tot de pa#iv #e debitea+% .#cade/) c)0ubla "nre3i#trare "n care operaia econo$ic% e#te "nre3i#trat% conco$itent "n dou% conturi1 i anu$e "n debitul unui cont de activ "n #en#ul creterii lui i "n creditul altui

cont care e#te de pa#iv1 de a#e$enea "n #en#ul creterii lui) 5n ace#t ca+1 dubla "nre3i#trare #e 'or$ea+% pornind de la $odi'icarea de volu$ a ele$entelor bilaniere prin ecuaia A C c L * C c) 5n ace#t tip de $odi'icare1 core#pondena #e reali+ea+% "ntre conturi de activ i conturi de pa#iv1 "n cadrul c%rora conturile de activ #e debitea+% .cre#c/ i conturile de pa#iv #e creditea+% .i ele cre#c/) Cu a-utorul unor a#t'el de core#pondente #e "nre3i#trea+% operaii econo$ice care au ca e'ect creterea volu$ului patri$onial) d)0ubla "nre3i#trare "n care operaia econo$ic% e#te "nre3i#trat% conco$itent "n dou% conturi1 i anu$e, "n creditul unui cont de activ1 "n #en#ul $icor%rii lui i "n debitul unui cont de pa#iv1 de a#e$enea1 "n #en#ul $icor%rii lui) Re+ult% c%1 dubla "nre3i#trare #e 'or$ea+% pornind de la $odi'icarea de volu$ a ele$entelor bilaniere prin ecuaia A 2 $ L * 2 $) 5n ace#t ca+1 core#pondena #e reali+ea+% "ntre conturi de activ i conturi de pa#iv1 "n cadrul c%reia conturile de activ #e creditea+% .#cad/ i conturile de pa#iv #e debitea+% .#cad/) Cu a-utorul unor a#t'el de core#pondene #e "nre3i#trea+% operaiile econo$ice care au ca e'ect $icorarea volu$ului patri$onial) 5n unit%ile patri$oniale1 "n $ulte ca+uri1 au loc operaii co$ple!e1 care antrenea+% $ai $ult de dou% ele$ente patri$oniale1 deci $ai $ult de dou% conturi1 unele de activ1 altele de pa#iv) 5n ace#te #ituaii1 pornind de la tipurile dublei "nre3i#tr%ri pre+entate $ai #u# i de la re3ulile de 'uncionare a conturilor #e vor 'or$a %#! #$"ur$ %! du'%!$ &nr!-$s#r/r$1 i anu$e, a)0ubla "nre3i#trare "n care unei debit%ri .creteri/ a unui cont de activ "i core#punde o creditare1 deci o #c%dere a altui cont de activ #au o creditare1 deci o cretere a unui cont de pa#iv) Relaia debit .C/ cont de activ core#punde, 2 credit .2/ cont de activ 2 credit .C/ cont de pa#iv b)0ubla "nre3i#trare "n care unei #c%deri .credit%ri/ a unui cont de activ "i core#punde o debitare1 deci o cretere1 a unui cont de activ #au o debitare1 deci o $icorare1 a unui cont de pa#iv) Relaia, 0ebit .C/ cont de activ L credit .2/ cont de activ debit .2/ cont de pa#iv c)0ubla "nre3i#trare "n care unei creteri .credit%ri/ a unui cont de pa#iv "i core#punde o debitare1 deci o cretere a unui cont de activ #au o debitare1 deci o #c%dere a unui cont de pa#iv) Relaia, 0ebit .2/ cont de pa#iv L credit .C/ cont de pa#iv debit .C/ cont de activ d)0ubla "nre3i#trare "n care unei #c%deri .debit%ri/ a unui cont de pa#iv "i core#punde o creditare1 adic% o cretere a unui cont de pa#iv #au o creditare1 deci o $icorare a unui cont de activ) Relaia 0ebit .2/ cont de pa#iv L credit .C/ cont de pa#iv credit .2/ cont de activ) 5n #ituaia c&nd la "nre3i#trarea unei operaii econo$ice ave$ $ai $ulte conturi core#pondente1 trebuie #% #e re#pecte anu$ite re3uli) A#t'el1 unui cont care #e debitea+% "i core#pund $ai $ulte conturi care #e creditea+%1 re3ula e#te c% din punct de vedere valoric1 #u$a cu care #e debitea+% contul "n cau+% #% 'ie e3al% cu totalul #u$elor conturilor care #2au creditat) Acelai lucru i "n #ituaia inver#%) 5ntre dubla repre+entare reali+at% cu a-utorul bilanului prin ecuaia 3eneral% activ L pa#iv .A L */ i dubla "nre3i#trare reali+at% cu a-utorul #i#te$ului de conturi prin ecuaia debit L

credit .0 L C/ e#te o le3%tur% direct%1 "n #en#ul c%1 dubla repre+entare 3lobal% "n bilan #e particulari+ea+% "n dubla "nre3i#trare produ#% la nivelul 'iec%rui ele$ent patri$onial1 cu a-utorul contului)

I. ANALI5A CONTABIL A OPERAIILOR ECONOMICE


Orice operaie econo$ic% #au 'inanciar% con#e$nat% intr2un docu$ent -u#ti'icativ1 "nainte de a 'i "nre3i#trat% "n contabilitate trebuie #% 'ie #upu#% anali+ei contabile) An %$@ ,on# '$%/ #e de'inete ca 'iind un procedeu contabil de cercetare lo3ic%1 pe ba+a de docu$ente1 a 'iec%rei operaii econo$ice i 'inanciare1 prin de#co$punerea ei "n ele$ente co$ponente "n vederea #tabilirii conturilor core#pondente i p%rile ace#tora 2 debitul #au creditul 2 "n care ur$ea+% a #e "nre3i#tra in'or$aiile privind $odi'ic%rile provocate de operaiile re#pective) 5n $unca practic% de eviden%1 anali+a contabil% are o i$portan% deo#ebit%1 "ntruc&t a#i3ur% "nre3i#trarea operaiilor econo$ice nu$ai cu a-utorul acelor conturi care core#pund coninutului lor econo$ic) Anali+a contabil% pre#upune parcur3erea "n $od #ucce#iv a ur$%toarelor etape, ;) N #ur o"!r ($!$ !,ono)$,! #e re'er% la cunoaterea i "nele3erea coninutului operaiei econo$ice con#e$nat% "n docu$entul -u#ti'icativ1 $odul cu$ acea#t% operaie a'ectea+% patri$oniul unit%ii) 0e e!e$plu, "nca#area unei #u$e1 plata unei #u$e1 aprovi+ion%ri cu valori $ateriale1 con#u$uri de valori $ateriale1 obinerea de produ#e 'inite1 v&n+area de produ#e 'inite etc) =) S# '$%$r! )od$+$,/r$%or pe care le produce operaia econo$ic% "n bilanul unit%ii patri$oniale preci+&nd, 2 ele$entele patri$oniale de activ i pa#iv care #e $odi'ic%K 2 #en#ul $odi'ic%rilor ele$entelor re#pective .creteri #au $icor%ri/K 2 coninutul econo$ic al ace#tor $odi'ic%ri) Se #tabilete "n care din cele patru tipuri de $odi'ic%ri po#ibile ale patri$oniului #e "ncadrea+% operaia re#pectiv%, 2 $odi'ic%ri de #tructur% , A C c 2 $ L * AL*CcG$ 2 $odi'ic%ri de volu$ , A C c L * C c A2$L*2$ :) S# '$%$r! ,on#ur$%or ,or!s"ond!n#! "n care ur$ea+% a #e "nre3i#tra operaia econo$ic% #au 'inanciar% anali+at%) *rin titlurile i coninutul lor conturile core#pondente re'lect% ele$entele patri$oniale de activ i pa#iv ce #e $odi'ic%) 5n condiiile dublei "nre3i#tr%ri1 "n acea#t% etap% trebuie preci+ate cel puin dou% conturi core#pondente1 iar pentru operaii $ai co$ple!e1 $ai $ult de dou% conturi) >) S# '$%$r! +or)u%!$ ,on# '$%!1 adic% partea de debit i credit a conturilor core#pondente1 operaie ce #e reali+ea+% prin aplicarea re3ulilor de 'uncionare a conturilor) 5n ace#t #cop1 #e raportea+% $odi'ic%rile patri$oniale de activ i6#au de pa#iv la conturile core#pondente utili+ate pentru "nre3i#trarea operaiei econo$ice) 4!e$plul ; 2 Unitatea pri$ete de la 'urni+ori $aterii pri$e pe ba+% de 'actur% "n valoare de ?)@@@ lei) Anali+a contabil% #e 'ace parcur3&nd cele patru etape, a) Natura operaiei 28aterii pri$e C A 29urni+ori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C * b) Relaia bilanier% de $odi'icare, A C c L * C c

c) Conturile core#pondente, 2 pentru creterile de activ contul :@; 78aterii pri$e 2 pentru creterile de pa#iv contul >@; 79urni+ori d) 9or$ula contabil%, aplic&nd re3ulile de 'uncionare a conturilor1 #e procedea+% a#t'el, contul :@; 78aterii pri$e e#te cont de activ care cre#te i1 con'or$ re3ulilor de 'uncionare a contului1 creterea din activ #e "nre3i#trea+% "n debit1 iar contul >@; 79urni+ori cont de pa#iv care cre#te i creterile de pa#iv #e "nre3i#trea+% "n credit1 deci 'or$ula contabil% e#te, 301 401 5.000 5.000 =
Materii prime Furnizori

4!e$plul = 2 Unitatea ac(it% 'urni+orul din di#ponibilul din contul bancar #u$a de ?)@@@ lei) a)Natura operaiei 2 'urni+ori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 * 2 di#ponibilul din contul bancar))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 A b) Relaia de $odi'icare,))))))))))))))))))))))))))))))) A 2 $ L * 2 $ c) Conturi core#pondente, 2 pentru 'urni+or 2 contul >@; 79urni+ori 2 pentru di#ponibilul din cont 2 contul ?;=; 7Conturi la b%nci "n lei d) 9or$ula contabil%,
401
Furnizori

5121
Conturi la bnci n lei

5.000

5.000

4!e$plul : 2 Unitatea "nca#ea+% prin ca#ierie o crean% de la un client "n #u$a de ;)@@@ lei) a)Natura operaiei 2 di#ponibilul din ca#ierie))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C A 2 clieni)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 A b)Relaia de $odi'icare,))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))A C c 2 $ L * c) Conturile core#pondente, 2 pentru di#ponibilul din ca#ierie 2 contul ?:;; 7Ca#a "n lei 2 pentru clieni 2 contul >;; 7Clieni d) 9or$ula contabil% ,
5311
Casa n lei

411
Clieni

1.000

1.000

4!e$plul > 2 Unitatea ac(it% un 'urni+or dintr2un credit bancar pe ter$en #curt) a) Natura operaiei 2 credite bancare pe ter$en #curt)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C * 2 'urni+ori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 * b) Relaia de $odi'icare,))))))))))A L * C c 2 $ c) Conturile core#pondente, 2 pentru creditul pe ter$en #curt 2 contul ?;E; 7Credite bancare pe ter$en #curt 2 pentru 'urni+ori 2 contul >@; 79urni+ori d)9or$ula contabil%,

401
Furnizori

5191
Credite bancare pe termen scurt

5.000

5.000

<. FORMULA I ARTICOLUL CONTABIL


For)u% ,on# '$%/ repre+int% e!pre#ia raportului de e3alitate #tabilit "ntre conturile core#pondente pe ba+a dublei "nre3i#tr%ri) *otrivit principiului dublei "nre3i#tr%ri $e$orarea operaiei econo$ice i 'inanciare "n cele dou% conturi core#pondente #e 'ace #i$ultan i cu aceeai #u$%1 iar "ntre ele #e pune #e$nul de e3alitate .L/1 #e$n care "n acelai ti$p #e$ni'ic% i interdependena dintre cele dou% conturi1 deci #tabilete o e3alitate valoric% "ntre conturile core#pondente) 9or$ula contabil% cuprinde, a) contul core#pondent debitor1 care #e "n#crie "n #t&n3a #e$nului e3alit%ii1 deoarece debitul e#te partea #t&n3% a contuluiK b)contul core#pondent creditor1 care #e "n#crie "n dreapta #e$nului de e3alitate1 deoarece creditul e#te partea dreapt% a contuluiK c)#e$nul 7L7 care e!pri$% e3alitatea valoric% dintre #u$ele "n#cri#e "n conturile core#pondenteK d)#u$ele "n#cri#e "n conturile core#pondente 4!e$plu de 'or$ul% contabil%,
301
Materii prime

401
Furnizori

5.000

5.000

Ar#$,o%u% ,on# '$% #e obine prin co$pletarea 'or$ulei contabile cu data la care a avut loc operaia1 docu$entul care #t% la ba+a operaiei i e!plicaia de#criptiv% a operaiei "n cau+%, 4!e$plu, 2 :@ #epte$brie =@@= 2 CD1 L 4D1 ?)@@@ ?)@@@
8aterii pri$e 9urni+ori

Aprovi+ion%ri cu $aterii pri$e de la 'urni+orul M con'or$ 'acturii nr) ;?) 0ocu$entele pri$are ce con#e$nea+% operaii econo$ice #unt #upu#e operaiunii de contare care "n#ea$n% "n#crierea 'or$ulei contabile pe ace#te docu$ente) 9or$ulele contabile #e cla#i'ic% dup% $ai $ulte criterii i anu$e, ;) 5n 'uncie de nu)/ru% ,on#ur$%or ,or!s"ond!n#! din care e#te co$pu#% 'or$ula contabil%1 poate 'i, a/ For)u%/ ,on# '$%/ s$)"%/ cuprinde un #in3ur cont core#pondent care #e debitea+% i un #in3ur cont core#pondent care #e creditea+% i e#te #peci'ic% acelor operaii econo$ice care $odi'ic% conco$itent nu$ai dou% ele$ente patri$oniale din bilan) Toate 'or$ulele contabile pre+entate $ai #u# #unt 'or$ule contabile #i$ple1 deoarece au un #in3ur cont "n debit i unul "n credit) b/ For)u%/ ,on# '$%/ ,o)"us/ cuprinde un #in3ur cont core#pondent care #e debitea+% i $ai $ulte conturi core#pondente care #e creditea+% #au $ai $ulte conturi core#pondente care #e debitea+% i un #in3ur cont core#pondent care #e creditea+% i e#te #peci'ic% acelor operaii econo$ice i 'inanciare care $odi'ic% conco$itent $ai $ult de dou% ele$ente patri$oniale din bilan, 4!e$plu de 'or$ule co$pu#e,

C&nd un cont #e debitea+% i $ai $ulte #e creditea+%, Se v&nd clienilor produ#e 'inite "n valoare de ;@)@@@ lei TFA ;EN, 11.900 411 % = 2
Clieni

701
Venituri din vnzarea produselor

2 2

10.000 1.900

4427
TVA colectat

b/ C&nd $ai $ulte conturi #e debitea+% i un cont #e creditea+% Se aprovi+ionea+% cu $aterii pri$e de la 'urni+ori valoare ?)@@@ lei TFA ;EN 5.950 % 401 2 =
Furnizori

301
Materii prime

5.000 950

2 2

4426
TVA deductibil

=) 5n 'uncie de s,o"u% "!n#ru , r! s! &n#o,)!s,1 'or$ulele contabile pot 'i, a/ For)u%! ,on# '$%! ,ur!n#! "ntoc$ite con'or$ nor$elor i in#truciunilor de aplicare a planului de conturi i #erve#c la "nre3i#trarea operaiilor econo$ice curente1 nor$ale1 cu cea $ai $are 'recven%) 5n cadrul ace#tora1 "nre3i#tr%rile cu #u$ele "n#cri#e "n ne3ru #e iau "n calcul cu #e$nul plu# .C/ iar #u$ele "n#cri#e "n rou #e iau "n calcul cu #e$nul $inu# .2/1 deci #e #cad din #u$ele "n#cri#e "n ne3ru) A#t'el de 'or$ule contabile "n care #u$ele #unt "n#cri#e "n rou .#au ne3ru dar "ncadrate "n c(enar1 ceea ce ec(ivalea+% cu "n#crieri "n rou/ #erve#c la recti'icarea prin #c%dere a valorii unor $i-loace econo$ice "nre3i#trate anterior la preturi #au co#turi $ai $ari dec&t cele e'ective i ur$%re#c aducerea lor la nivelul preturilor #au co#turilor e'ective) Ace#te #ituaii apar "n #pecial "n ca+ul #tocurilor la care evidena #e ine la pre #tandard #au pre#tabilit i care trebuie corectate la #'&ritul lunii pentru a 'i adu#e la nivelul preturilor #au co#turilor e'ective) 0ac% ace#te preturi #tandard #unt $ai $ari dec&t cele e'ective1 apar di'erene 'avorabile iar aducerea lor la nivelul celor e'ective #e 'ace cu a-utorul 'or$ulei contabile de "nre3i#trare "n rou) '=For)u%! ,on# '$%! d! s#orn r!1 #unt cele "ntoc$ite cu #copul de a corecta #au anula 'or$ulele contabile curente eronat "ntoc$ite anterior) 5n raport de $odul de e'ectuare a #torn%rii1 ace#tea pot 'i, b1)Formule de stornare n negru "n care anularea #au corectarea #e 'ace prin inver#area po+iiei deinute de conturi "n cadrul core#pondentei1 cu "n#crierea #u$ei "n ne3ru i "ntoc$irea apoi a 'or$ulei contabile corecte) 4!e$plu, La operaia de aprovi+ionare i recepia $ateriilor pri$e de la 'urni+ori "n #u$% de ?)@@@ lei #2au e'ectuat "nre3i#tr%rile, 9or$ula contabil% eronat "ntoc$it% 371 401 5.000 5.000 =
Mrfuri Furnizori

Se corectea+% prin inver#area conturilor core#pondente 401 371 5.000 =

Furnizori Mrfuri

5.000

301

Se "ntoc$ete 'or$ula contabil% corect% 401 =


Furnizori

5.000

5.000.

Materii prime

5n conturi #ituaia #e re'lect% a#t'el,

HM/r+ur$G D!'$#
Rula- 0 TS0 ?)@@@ ?)@@@ Rula- C ?)@@@ TSC S' @

Cr!d$#
?)@@@ ?)@@@ ?)@@@

HFurn$@or$G D!'$#
?)@@@ Rula- 0 TS0 S'C ?)@@@ ?)@@@ Rula- C ?)@@@ TSC

Cr!d$#
?)@@@ ?)@@@ ;@)@@@ ;@)@@@

HM #!r$$ "r$)!G D!'$#


Rula- 0 TS0 ?)@@@ ?)@@@ ?)@@@

Cr!d$#
2 Rula- C 2 TSC 2 S'0 ?)@@@

0in datele pre+entate "n conturi re+ult%, Contul :B; 78%r'uri pre+int% rula- debitor i creditor care ar repre+enta o intrare i o ieire de $%r'uri cu aceeai #u$%1 ceea ce "n realitate nu a avut locK Contul >@; 79urni+ori are un rula- creditor deci o datorie de ;@)@@@ lei i un rula- debitor de ?)@@@ lei1 deci o ac(itare parial% a datoriei) 5n realitate a avut loc o cretere a datoriei 'a% de 'urni+ori nu$ai cu #u$a de ?)@@@ lei1 repre+ent&nd $ateriile pri$e recepionate1 '%r% a #e 'ace vreo plat% a datoriei) 0in ace#te date re+ult% clar c%1 rula-ele #unt $%rite "n $od arti'icial) La ace#tea #e adau3% alterarea core#pondenei conturilor1 ceea ce 'ace ca 'olo#irea ace#tei 'or$ule de #tornare #% nu 'ie reco$andat%) b)Formula de stornare n rou pre#upune anularea 'or$ulei contabile 3reit "ntoc$ite anterior prin repetarea ei dar cu "n#crierea #u$ei "n rou .#au "n ne3ru "ncadrat% "n c(enar/ i apoi "ntoc$irea 'or$ulei contabile corecte "n ne3ru) *ornind de la aceleai 'or$ule contabile pre+entate anterior1 re+ult%, 9or$ula contabil% eronat "ntoc$it%, 371 401 5.000 5.000 =
Mrfuri Furnizori

371
Mrfuri

Se corectea+% prin repetarea 'or$ulei dar "n rou 401 5.000 =


Furnizori

5.000

301

Se "ntoc$ete 'or$ula contabil% corect%, 401 5.000 =


Furnizori

5.000.

Materii prime

5n conturi #ituaia #e re'lect% a#t'el,

HFurn$@or$G D!'$# Cr!d$# 2 ?)@@@ 2 ?)@@@ 2 ?)@@@ R0 @ RC ?)@@@

HM/r+ur$G D!'$# ?)@@@ ?)@@@ R0 @ HM #!r$$ "r$)!G D!'$# Cr!d$# ?)@@@) 2 R0 ?)@@@ RC @ Cr!d$# 2 2 RC @

0in #ituaia ace#tor conturi re+ult% c% nu $ai apar rula-e anor$ale1 $%rite arti'icial) Acea#t% 'or$ul% de #tornare "n rou e#te reco$andat% a 'i utili+at% pentru corectarea unor erori deoarece ea nu denaturea+% rula-ul) 0ocu$entele -u#ti'icative dup% ce au 'o#t contate1 deci dup% ce #2a "n#cri# pe ele 'or$ula contabil% a operaiei con#e$nate1 ur$ea+% a 'i "nre3i#trate "n docu$entele contabile1 reali+&ndu2#e , a)nregistrarea cronologic care pre#upune ca operaiile con#e$nate "n docu$entele -u#ti'icative #% 'ie "nre3i#trate "n ordinea "n care ele au avut loc i ea #e reali+ea+% cu a-utorul docu$entului de contabilitate denu$it Fr!-$s#ru% 8 ?urn %G care #e pre+int% #ub 'or$% de re3i#tru #au 'ie) b)nregistrarea sistematic care pre#upune o 3rupare pe conturi di#tincte dup% natura lor a operaiilor econo$ice i 'inanciare i #e reali+ea+% "n docu$entul de contabilitate denu$it r!-$s#ru% FC r#! ) r!G1 care #e pre+int% #ub 'or$% de 'ie de#c(i#e #eparat pentru 'iecare cont)

J. CLASIFICAREA CONTURILOR
Cla#i'icarea conturilor e#te operaiunea de 3rupare i #i#te$ati+are a conturilor 'uncie de tr%#%turile co$une i #peci'ice ale ace#tora) Cla#i'icarea conturilor ur$%rete a reali+a o ordine "n $uli$ea conturilor 'olo#ite de contabilitatea curent%) Acea#t% cla#i'icare are o i$portan% deo#ebit% "n practica contabil% deoarece d% po#ibilitatea #tudierii #i#te$atice a conturilor1 a le3%turilor reciproce dintre ele i per$ite a#i$ilarea cu uurin% a coninutului econo$ic i a 'unciei contabile a conturilor) Cla#i'icarea conturilor #e reali+ea+% dup% $ai $ulte criterii1 i anu$e, ;) Du"/ +un,($ ,on# '$%/1 deo#ebi$K a)Conturi de ,#$*K b)Conturi de " s$*K Acea#t% 3rupare decur3e din cele dou% p%ri ale bilanului .activ i pa#iv/ i per$ite "ncadrarea tuturor conturilor "n conturi de activ i conturi de pa#iv1 d&nd po#ibilitatea aplic%rii re3ulilor de 'uncionare a conturilor) =) Du"/ s+!r d! ,u"r$nd!r!1 deo#ebi$, .Con#ur$ s$n#!#$,! 2 re'lect% $i-loacele1 #ur#ele1 proce#ele i re+ultatele econo$ice 3rupate dup% caracteri#ticile lor 3enerale1 deci 3rupe o$o3ene din punct de vedere al coninutului ele$entelor patri$oniale) La r&ndul lor1 ace#te conturi #intetice #unt de dou% 'eluri, 2 conturi #intetice de 3radul I #i$boli+ate cu : ci're utili+ate de unit%ile patri$oniale $ici i $i-locii1 e!e$plu contul ;@; 7Capital K

2conturi #intetice de 3radul II #i$boli+ate cu > ci're1 utili+ate de unit%ile patri$oniale $ari1 e!e$plu, la contul ;@; ave$ conturile #intetice de 3radul II 2 ;@;; 7Capital #ub#cri# nev%r#at 1 ;@;= 7Capital #ub#cri# v%r#at 1 ;@;? 7*atri$oniul re3iei 1 ;@;A 7*atri$oniul public ) '.Con#ur$ n %$#$,!1 re'lect% p%ri co$ponente ale $i-loacelor1 #ur#elor1 proce#elor i re+ultatelor econo$ice dup% "n#uirile lor #peci'ice) 4le per$it de+voltarea pe ele$ente co$ponente a conturilor #intetice) Conturile analitice nu #unt obli3atorii1 ele #e de#c(id 'acultativ1 di'erit de la o unitate la alta1 "n 'uncie de nece#it%ile de in'or$are a 'actorilor de deci+ie) 0ei #unt 'acultative1 utilitatea ace#tor conturi analitice e#te deo#ebit% deoarece per$ite reali+area unor obiective i$portante ale contabilit%ii curente privind 3o#pod%rirea1 inte3ritatea i controlul 3e#tionar al $i-loacelor econo$ice1 #tabilirea drepturilor i obli3aiilor unit%ii 'a% de tere per#oane i 'urni+ea+% date pentru calculul co#turilor de producie pe ateliere1 'a+e de 'abricaie i produ# 'init) 5n 'uncie de etalonul de eviden% 'olo#it1 conturile analitice #e 3rupea+% "n, a)conturi analitice , n#$# #$* 8 * %or$,!1 utili+ate pentru conturile de #tocuri i i$obili+%ri corporaleK b)conturi analitice * %or$,! utili+ate pentru re#tul conturilor care nece#it% de+volt%ri analitice1 cu$ #unt, creanele1 activele b%neti1 capitaluri1 datorii etc) Av&nd "n vedere c%1 conturile analitice repre+int% o de+voltare a conturilor #intetice pe conturi analitice1 "ntre ele trebuie #% e!i#te anu$ite corelaii valorice1 i anu$e, ;)#old iniial conturi analitice L #old iniial cont #inteticK =)rula- debitor conturi analitice L rula- debitor cont #inteticK :)rula- creditor conturi analitice L rula- creditor cont #inteticK >)#old 'inal conturi analitice L #old 'inal cont #intetic1 Ace#te corelaii #e re'lect% "n balanele analitice a conturilor #intetice) :) 0up% ,on($nu#u% !,ono)$, % ,on#ur$%or1 ace#tea #e 3rupea+% "n, a)cla#a conturilor $i-loacelor econo$ice #unt cele de#c(i#e pentru activele patri$onialeK b)cla#a conturilor #ur#elor econo$ice #unt cele de#c(i#e pentru pa#ivele patri$onialeK c)cla#a conturilor proce#elor econo$ice #unt cele de#c(i#e pentru c(eltuieli i venituriK d)conturi de 3e#tiuneK e)conturi "n a'ara bilanului) Conturile de#c(i#e pentru active i pa#ive #e nu$e#c ,on#ur$ '$% n($!r! deoarece #oldurile lor de la #'&ritul unei perioade de 3e#tiune #unt utili+ate pentru "ntoc$irea bilanului contabil) Conturile de c(eltuieli i venituri #unt ,on#ur$ d! r!@u%# #! deoarece datele "n#cri#e "n ace#tea #unt 'olo#ite la #'&ritul perioadei de 3e#tiune pentru deter$inarea re+ultatelor 'inanciare) Conturile de 3e#tiune #unt 'olo#ite de contabilitatea de 3e#tiune) K. PLANUL DE CONTURI 9ENERAL *lanul de conturi #e pre+int% #ub 'or$a unei li#te "n care #e "n#criu toate conturile utili+ate "n contabilitate1 ordonate "ntr2o anu$it% ordine i conceput "n #i#te$ +eci$al) 5n planul de conturi re3%#i$ trei ele$ente, a)Cla#ele de conturi #unt #i$boli+ate cu o ci'ra de la ; la EK 2 cla#ele ; 2 D aparin contabilit%ii 'inanciare i #unt 3rupate a#t'el, cla#ele ; 2 ? conin conturi bilaniereK cla#ele A 2 B conine conturi de re+ultateK cla#a D conine conturi #pecialeK

2 cla#a E aparine contabilit%ii de 3e#tiune) b)3rupele de conturi, c)conturile #intetice, 2 #unt operaionale1 adic% ele #unt utili+ate la "nre3i#trarea operaiilor econo$iceK 2 #e pre+int% #ub dou% 'or$e, conturi #intetice de 3radul I #i$boli+ate cu trei ci'reK conturi #intetice de 3radul II #i$boli+ate cu patru ci're i provin din detalierea conturilor de 3radul I) Aa dup% cu$ #2a ar%tat la cla#i'icarea conturilor1 $ai e!i#t% i conturi analitice care nu #unt cuprin#e "n planul de conturi1 ele ne'iind #tandardi+ate1 ci utili+area lor e#te 'acultativ%) *rin ele #e detalia+% ele$entele patri$oniale1 "n 'uncie de natura ace#tora i nevoile de in'or$are a or3anelor de deci+ie) Sc(e$a de #i$boli+are a conturilor #e pre+int% a#t'el , E Cla#a contului Hrupa contului Cont #intetic 3rad I Cont #intetic 3rad II Cont analitic 4!e$plu, a)cla#a ; 2 Conturi de capital b)3rupa ;@ 2 Capital i re+erve c)cont #intetic 3rad I 2 ;@; Capital d)cont #intetic 3rad II 2 ;@;; Capital #ub#cri# nev%r#at ;@;= Capital #ub#cri# v%r#at 5n a'ar% de planul de conturi pentru econo$ie1 8ini#terul 4cono$iei i 9inanelor a elaborat cadrul 3eneral al planului de conturi pentru unit%ile publice i pentru in#tituiile 'inanciar2 bancare) *entru aplicarea corect% a ace#tor planuri de conturi1 8ini#terul 4cono$iei i 9inanelor a elaborat i in#truciuni de aplicare prin care #e repre+int% #i$bolul contului1 'uncia contabil% a 'iec%rui cont i $odul de de#'%urare a ace#tor #ubconturi .analitice/ pe 'eluri de ele$ente evideniate) Ace#te in#truciuni a#i3ur% "nre3i#trarea uni'or$% a 'iec%rui tip de operaie)econo$ic% la toate unit%ile de acelai tip i de or3ani+are a contabilit%ii curente) III BALANA DE VERIFICARE 1. DEFINIREA, CONINUTUL I FUNCIILE BALANEI DE VERIFICARE Balana de veri'icare e#te un procedeu #peci'ic al $etodei contabilit%ii cu a-utorul c%reia #e veri'ic% re#pectarea principiului dublei "nre3i#tr%ri a operaiilor econo$ice1 a#i3ur&nd prin acea#ta e!actitatea "nre3i#tr%rilor e'ectuate "n conturi) Toate operaiile econo$ice ce au loc "ntr2o unitate patri$onial% #e "nre3i#trea+% "n conturi1 care la r&ndul lor pun "n eviden%1 "n orice $o$ent1 #ituaia ele$entelor patri$oniale pe EE EEE EEEE E....E

care le repre+int%, e!i#tenele de la "nceputul perioadei1 $ic%rile .creterile1 $icor%rile/ din cur#ul perioadei i #oldurile 'inale) Toate ace#te date "n#cri#e "n conturi #unt tran#pu#e "n balana de veri'icare) 0eci1 balana de veri'icare conine toate conturile 'olo#ite de unitate1 'iecare cont 'iind "n#cri# cu ur$%toarele ele$ente, #old iniial1 rula-e curent1 total #u$e i #oldul 'inal) Balana de veri'icare #e pre+int% #ub 'or$a unei #ituaii tabelare "n care #e "n#criu datele valorice preluate din conturi cuprin#e "n re3i#trul Cartea 8are) Con'or$ le3ii contabilit%ii1 balana de veri'icare #e "ntoc$ete lunar pentru veri'icarea "nre3i#tr%rii corecte "n contabilitate a operaiilor econo$ice) Fun,($$%! ' % n(!$ d! *!r$+$, r!B 1. Funcia de verificare a exactitii nregistrrilor efectuate n conturi 0ubla "nre3i#trare i$pune "nre3i#trarea unei operaii econo$ice conco$itent "n debitul unui cont i creditul altuia1 de unde i e3alitatea care trebuie #% e!i#te "ntre totalul #u$elor debitoare i totalul #u$elor creditoare) *rin #i#te$ul de e3alitate i corelaii proprii balanei de veri'icare1 #e identi'ic% toate erorile de "nre3i#trare a operaiilor econo$ice "n conturi) Ace#te erori pot proveni din, 2 nere#pectarea principiului dublei "nre3i#tr%riK 2 trecerea eronat% a #u$elor din re3i#trul Jurnal "n re3i#trul Cartea 8are i de aici "n balana de veri'icareK 2 e'ectuarea unor calcule 3reite "n 'or$ulele contabile co$ple!eK 2 #tabilirea eronat% a rula-elor i a #oldurilor conturilor) 2 erorile de co$pen#aie precu$ i erorile de "nre3i#trare "n re3i#trul2-urnal nu pot 'i depi#tate cu a-utorul balanei de veri'icare 2.Funcia de verificare a concordantei dintre conturile sintetice i cele analitice. Acea#t% 'uncie pre#upune c% pentru 'iecare cont #intetic ce #e de#'%oar% pe conturi analitice #% #e "ntoc$ea#c% balane de veri'icare ale conturilor analitice cu a-utorul c%rora #% #e veri'ice "nre3i#tr%rile e'ectuate "n conturile #intetice prin concordantele care trebuie #% e!i#te "ntre contul #intetic i conturile #ale analitice) .Funcia de legtura ntre conturile sintetice i bilan Acea#ta 'uncie #e reali+ea+% prin trecerea datelor din balana de veri'icare i anu$e1 #oldurile 'inale ale conturilor de activ i pa#iv "n bilan1 3rupate con'or$ nece#itailor de "ntoc$ire a bilanului) Re+ult% deci c%1 balana de veri'icare e#te o lucrare nece#ar% i obli3atorie ce precede "ntoc$irea bilanului) !)Funcia de grupare i de contabili"are a datelor nregistrate n conturi Con#t% "n 'aptul c%1 datele preluate din conturi "n balan% #e "n#criu "ntr2o anu$it% ordine in&nd #ea$a de coninutul lor econo$ic i de 'uncia contabil%) Acea#ta creea+% po#ibilitatea ca in'or$aia contabil% #% devin% $ai uor utili+abil%1 conturile #% 'ie $ai uor ur$%rite iar le3%tura dintre ele #e poate #tabili i veri'ica $ai uor) #. Funcia de anali" a activitii economice Balana de veri'icare con#tituie un i$portant $i-loc de anali+% a #ituaiei econo$ico2 'inanciare1 pe perioade #curte de ti$p1 "n intervalul dintre dou% bilanuri) In'or$aiile contabile cuprin#e "n balana de veri'icare o'er% conducerii po#ibilitatea de a cunoate i ur$%ri $odi'ic%rile intervenite "n volu$ul i #tructura unor ele$ente patri$oniale "n perioada curent% co$parativ cu perioadele precedente i a #tabili unele conclu+ii cu privire la e'iciena activit%ii de#'%urate i pe acea#t% ba+% de a 'unda$enta noi deci+ii pentru activitatea viitoare) A. CLASIFICAREA BALANELOR DE VERIFICARE

5n practica contabil% #e "nt&lne#c $ai $ulte tipuri de balaneK ele #e cla#i'ic% dup% $ai $ulte criterii1 i anu$e, 1.$up felul conturilor pe care le conin, avem% a) Balane de veri'icare ale conturilor #intetice nu$ite i balane 3enerale, 2 cuprind toate conturile #intetice 'olo#ite "n contabilitatea curent% "ntr2o perioada de 3e#tiuneK 2 #e "ntoc$e#c pe ba+a datelor preluate din conturile #intetice) b/ Balane de veri'icare ale conturilor analitice #au balane au!iliare, 2 #e "ntoc$e#c pe ba+a datelor din conturile analitice1 "nainte de a #e "ntoc$i balana conturilor #inteticeK 2 #e "ntoc$ete c&te o balan% analitic% pentru 'iecare cont #intetic care a 'o#t de#'%urat pe conturi analiticeK nu$%rul balanelor analitice depinde de nu$%rul conturilor #intetice ce au 'o#t de#'%urate pe conturi analiticeK 2 a#i3ur% controlul e!actit%ii "nre3i#tr%rilor e'ectuate "n conturile analitice precu$ i le3%tura cu contul #intetic prin ur$%toarele corelaii, 2 totalul #oldurilor iniiale .0 #au C/ al conturilor analitice trebuie #% 'ie e3al cu #oldul iniial .0 #au C/ al contului #intetic re#pectivK 2 totalul rula-elor debitoare ale conturilor analitice trebuie #% 'ie e3al cu rula-ul debitor al contului #intetic re#pectivK 2 totalul rula-elor creditoare al conturilor analitice trebuie #% 'ie e3al cu rula-ul creditor al contului #intetic re#pectiv) 2 totalul #oldurilor .0 #au C/ 'inale ale conturilor analitice trebuie #% 'ie e3al cu #oldul 'inal .0 #au C/ al contului #intetic re#pectiv 2 a#i3ur% cunoaterea detaliat% a e!i#tentelor i $ic%rilor ele$entelor patri$onialeK 2.$up numrul de egaliti pe care le conin 1 balanele de veri'icare ale conturilor #intetice #e 3rupea+% a#t'el, a)Balana de veri'icare cu o #in3ur% e3alitate, 2 au o #in3ur% e3alitate prin care #e veri'ic% e!actitatea "nre3i#tr%rilor e'ectuateK 2 #e pre+int% "n dou% variante, ;) balana #u$elor, e3alitate, total #u$e debitori .TS0/ e3ale cu total #u$e creditori .TSC/ TSD L TSC =) balana #oldurilor, e3alitate TSd D L TSd C b/ Balana de veri'icare cu dou% e3alit%i 2 e#te re+ultatul co$bin%rii dintre balana #u$elor i a #oldurilorK 2 are dou% e3alit%i, TSD L TSC TSdD L TSdC c/ Balana de veri'icare cu trei e3alit%i, 2 pre+int% trei e3alit%i, T Sd $ D L T Sd $ C TRDLTRC TSd + D L T Sd+ C 2 d% po#ibilitatea veri'ic%rii unei alte corelaii1 i anu$e, totalul rula-elor din balana de veri'icare #% 'ie e3al cu total rula-e din re3i#trul -urnalK 2 #ervete i pentru anali+a activit%ii econo$ice la nivel #uperiorK 2 din punct de vedere 3ra'ic #e pre+int% "n dou% variante, tabelar% i $atricial% .balana a(/K d/ Balana de veri'icare cu patru e3alit%i,

2 repre+int% o co$binaie a celor trei tipuri de balan% pre+entate $ai #u#K 2 cele patru e3alit%i #unt, T S" D L T S" C T R, D L T R, C TSDLTSC T Sd+ D L T Sd+ C 2 repre+int% 'or$a cea $ai co$plet% de balan%1 "ntruc&t reali+ea+% 'unciile celorlalte trei 'or$e de balaneK 2 o'er% in'or$aii pentru e'ectuarea "n dina$ic% a anali+ei econo$ico2'inanciareK 2 #e pre+int% #ub 'or$% tabelar% a#t'el,
DE NU MI RE CO NT SUM E PRE CED . RUL A:E TOT AL SUM E SOL DUR I FIN ALE

TOTAL

TS" DL TS" C

TRD L TRC

TSD L TSC

TSd+ DL TSd+ C

C.3NTOCMIREA BALANELOR DE VERIFICARE


Balanele de veri'icare #e "ntoc$e#c de re3ul% lunar i ori de c&te ori e#te nece#ar1 "n #copul veri'ic%rii e!actit%ii "nre3i#tr%rilor e'ectuate) *entru "ntoc$irea balanei de veri'icare e#te nece#ar #% #e reali+e+e ur$%toarele lucr%ri1 "n ordine #ucce#iv%, 2 toate docu$entele -u#ti'icative ce con#e$nea+% operaii econo$ice #e contea+% i #e "nre3i#trea+% "n ordine cronolo3ic% "n re3i#trul 2 -urnalK 2 #e trec toate operaiile din re3i#trul -urnal "n re3i#trul Cartea 8are .#au 'ie de conturi/1 adic% din evidena cronolo3ic% "n evidena #i#te$atic%K 2 #e totali+ea+% #u$ele din debitul i creditul 'iec%rui cont de#c(i# "n re3i#trul cartea $are i #e deter$in% #oldurile 'inale ale ace#toraK 2 #e tran#criu datele din conturile de#c(i#e "n evidena #i#te$atic% .#olduri iniiale1 rula-e1 total #u$e1 #olduri 'inale/ "n 'or$ularul de balana de veri'icareK 2 #e totali+ea+% colanele balanei de veri'icare i #e veri'ic% e3alit%ile dintre coloanele perec(i1 proprii balanei) Se veri'ic%1 de a#e$enea1 dac% totalul rula-elor #tabilite "n cadrul balanei de veri'icare e#te e3al cu totalul rula-elor din re3i#trul -urnal) *entru e!e$pli'icarea $odului de "ntoc$ire a balanei de veri'icare #e pre+int% "n continuare un $odel1 pornindu2#e de la operaiile econo$ice ce trebuie#c "nre3i#trate "n contabilitate)