Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE FOCHIST Prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentruactivitati desfasurate in societate cuprind cerinele

necesare pentru asigurareasecuritii si sanatatii in munca a personalului angajat . Prevederile cuprinsei n p r e z e n t e l e n o r m e a u c a s c o p d i m i n u a r e a s a u e l i m i n a r e a p e r i c o l e l o r specifice activitilor in domeniu si desfurarea proceselor d e m u n c a i n condiii de securitate. La prevenirea accidentelor personalul care desfasoaraactivitati in societate va respecta prevederile prezentelor norme specifice deprotecia muncii:1 . S a s e p r e z i n t e l a l o c u l d e m u n c a odihnit, fara a fi su i n f l u e n t a uturilor alcoolice.!.Sa nu lucreze cu unelte sau materiale improprii sau defecte. 3. Sa respecte programul de lucru.".Sa nu #ntreprind nici o activitate pentru care nu este instruit.$.Sa nu um le la instalaiile electrice,daca nu au atri uii in acest scop.%.Sa nu e&ecute reparaii ale mainilor, scu lelor sau utilajelor,daca nu auatri uii in acest scop. 7. Sa opreasc lucrul in caz de pericol iminent de accidentare, si in cazd e a c c i d e n t d e m u n c a s a a n u n e c o n d u c a t o r u l s i d u pa caz salvarea,pompierii la 112. ' . S a p s t r e z e c u r a t e n i a l a l o c u l d e m u n c a . (. Sa)si insusesca instructajul periodic de protecia muncii. 10. La locul de munca sa circule doar prin caile sta ilite ca a s i g u r a securitatea.11.Sa nu #ntreprind aciuni ce ar pune in pericol colegii sau alte persoaneprezente in acel moment . 12. Sa nu fumeze in locuri nepermise.*umatul in timpul realizarii sarcinilor de servici este permis doar in locul sta ilit si amenajat pentru aceasta.1 + . S a ) s i i n s u s e s c a i n m o d c o r e c t i n s t r u c t a j u l d e a c o r d a r e a p r i m u l u i ajutor, pentru a)si putea ajuta colegii aflai in dificultate.1".Sa anune seful ierarhic superior de orice neregula apruta in procesulm u n c i i , c a r e a r p u t e a c o n s t i t u i u n p e r i c o l d e a c c i d e n t a r e s a u #m olnvire profesionala.1$.Sa pstreze unurile unitatii.1%.Sa respecte ordinea si disciplina .1,.Sa ai in tot timpul activitii o comportare demna si civilizata menitasa im unatateasca relaiile de munca.1'.-u se admit la locul de munca persoane care nu au fost instruite dinpunct de vedere al sanatatii si securitatii in munca..1(..nainte de repartizarea salariatului la locul de munca, v)a fi pus in temacu prevederile instructiunilor , /instructajul periodic la locul de munca0,cat si cu riscurile de accidentare sau #m olnvire profesionala pe carele prezint postul respectiv.!1.-u se admit la lucru persoane ce nu au avizul favora il al medicului pentru a ocupa postul respectiv. OBLI ATIILE FOCHISTULUI DE SER!ICIU !1.sa cunoasca in mod temeinic instalatia de cazane din punct de vedereal deservirii.!!.sa ia toate masurile in asa fel incat pornirea si oprirea cazanului sa sefaca in siguranta.! + . s a c o n t r o l e z e f u n c t i o n a r e a a r m a t u r i l o r d e s i g u r a n t a s i c o n t r o l a dispozitivelor de alimentare, consemnand constatarile in Proces u l 2er al din registrul 3urnal.!".sa supravegheze direct si permanent una functionare a cazanului si ainstalatiilor ane&a.!$.sa comunice sefilor defectele constatate, consemnandu)le in Procesul2er al din 4egistrul 3urnal.!%.sa predea sis a ia in primire serviciul, verificand una functionare acazanului. 4ezultatul predarii si primirii se va consemna in 4egistrul3urnal cu semnatura am ilor.!,.sa opreasca din functionare cazanul in urmatoarele cazuri:a 0 n i v e l u l a p e i a s c a z u t s u cel minim, fiind t o t u s i v i z i i l i n s t i c l a s i continua sa scada desi cazanul este alimentat cu apa5 0 n i v e l u l a p e i n u s e m a i v e d e i n s t i c l a s i n u r e a p a r e c a n d s e

i n c h i d e ro inetul, in acest caz alimentarea cu apa este interzisa5c0toate dispozitivele de alimentare cu apa sunt defecte5 d0toate indicatoarele de nivel nu functioneaza5e 0 n i v e l u l a p e i a t r e c u t p e s t e m a r g i n e a s u p e r i o a r a a s t i c l e i s i p r i n purjarea cazanului, nivelul nu scade5f 0 l a e l e m e n t e l e c a z a n u l u i a u a p a r u t urdusiri, fisuri sau crap aturi,curgeri de suduri, incalzirea la rosu a unei parti din peretel e metallic5g 0 s u n t a t i n s e l i m i t e l e d e d c l a n s a r e p r i n p r o t e c t i e a u t o m a t a a cazanului, darn u se realizeaza declansarea5h0s)a produs o e&plozie de gaze in focar5i0a iz ucnit un incendiu in sala cazanelor care nu poate fi stins5 j 0 l a s t i n g e r e a a c c i d e n t a l a a f o c u l u i i n c a m e r a d e a r d e r e 5 !'.fochistul va inscrie in procesul ver al:a 0 c o n s t a t a r i l e p r i v i n d s t a r e a c a z a n u l u i , a i n s t a l a t i i l o r a u & i l i a r e a armaturilor la preluarea schim ului5 0 o r a c a n d e f e c t u e a z a o p e r a t i i l e d e v e r i f i c a r e a a r m a t u r i l o r s i instalatiilor au&iliare si constatarile facute5c0ora cand s)au produs anumite defectiuni sau fenomene ano rmale ine&ploatarea cazanului indicand locul, felul si modul de remediere adefectiunii5d 0 o r a a p r i n d e r i i s i s t i n g e r i i f o c u l u i 5 e0operatiile principale privind tratarea apei!(.sa compare indicatiile indicatoarelor de nivel cu actiune indirecta cucele ale indicatoarelor cu actiune directa. 2erificarea se va face cel putin o data pe schim .+1.verificarea unei functionar6 a manometrelor si purjarea tu ului sifon alnivostatului si a cazanului se va face cel putin o data pe schim .

+1.defectele constatate tre uiesc remediate imediat, iar cand nu se potface se va anunta maistrul, asistenta tehnica sau seful de sectie de schim /seful ierarhic superior.+!.verificarea functionarii supapelor de siguranta prin suflare, tre uie sa se faca cel putin o data la !" ore. NOR"ELE SPECIFICEDE PRE!ENIREA SI STIN EREA INCENDIILOR + + . L a l o c u r i l e d e m u n c a e s t e o l i g a t o r i e o r g a n i z a r e a p r e v e n i r i i s i stingerii incendiilor, care consta in:)adaptarea si concretizarea la conditiile specifice locului de munca anormelor de prevenire si stingere a incendiilor si a celor de dotare cu mijloacetehnice de prevenire precum si aducerea la cunostinta personalului si afisareaacestora.)organizarea nominala a echipelor de stingere a incendiilor si instruireaacestora cu sarcini privind: conducerea operatiunilor de stingere, anuntarea iz ucnirii incendiilor la pompieri si conducerea unitatii, organizarea evacuariipersoanelor si a unurilor materiale, ordinea evacuarii si mujloacele utilizate,traseele flu&urilor, zona de protectie in care se face evacuarea, masuri desecuritate.) utilizarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor/ hidranti,s tingatoare0.)masuri de protectie: intreruperea alimentarii cu energie, materie prima.Pentru stingerea incendiilor in faza initiala se va intervene cu jeturi deapa pulverizata. INSTRUC#IUNI DE SECURITATE A "UNCII $"POTRI!A PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE %&.A'(i)*ea ')re*+)l)i ele'+ri' as)pra or,a*ism)l)i )ma*-"e'a*ism)l ele'+ro')+.rii 7 i n a n a l i z a c a u z e l o r a c c i d e n t e l o r , r e z u l t c m a j o r i t a t e a electrocutrilor ar fi putut fi evitate, prin aplicarea unor msuri simple des e c u r i t a t e . 8 n n u m r # n s e m n a t d e a c c i d e n t e c o m p o r t o p a r t e d e responsa ilitate uman / neglijena sau ignorana personalului 0, iar altele sedatoresc defeciunilor de ordin tehnic. 9ciunea de prevenire se refer at:t lacalitatea aparatelor i instalaiilor electrice, la #ntreinerea i folosirea lor, c:t imai ales la informarea celor care le utilizeaz.* a c t o r i i c a r e i n f l u e n e a z d i r e c t r e z i s t e n a c o r p u l u i o m e n e s c , # n momentul producerii electrocutrii, sunt:a 0 v a l o a r e a t e n s i u n i i 5 b)

presiunea i suprafaa de contact5c0locul de pe corp atins de elementul su tensiune5d 0 t e m p e r a t u r a i u m i d i t a t e a m e d i u l u i 5 e0timpul c:t organismul st su tensiune.;ravitatea electrocutrii depinde de efectele fiziologice ale curentuluielectric. La trecerea acestuia prin organismul uman, se pot produce oculelectric, arsuri i metalizarea pielii.< o c u l e l e c t r i c r e p r e z i n t o a c i u n e d i r e c t a s u p r a i n i m i i s a u a sistemului nervos, dar nu este e&clus posi ilitatea unei aciuni concomitente,at:t asupra inimii c:t i a sistemului nervos.L i m i t a m a & i m a c u r e n i l o r n e p e r i c u l o i este de 11 m 9 = p e n t r u curentul continuu i $1 m 9 pentru curentul alternativ. Peste acestevalori, omul nu se poate eli era singur de su aciunea curentului, datorit c o n v u l s i i l o r m u s c u l a r e , c e n u p e r m i t d e s p r i n d e r e a d e e l e m e n t u l d e s u tensiune, iar creterea curentului ce trece prin organism, ca urmare a scderiirezistenei electrice a corpului, poate produce moartea.8 n f a c t o r d e c a r e t r e u i e s s e i n s e a m a # n a p r e c i e r e a g r a v i t i i electrocutrii este drumul str tut de curent prin organism. Pericolul este maimare, dac #n circuit intr podul palmei i unul sau am ele picioare / circuit #ncare este prins i inima 0.>in:nd seama c rezistena electric a omului este constituit, #n ceamai mare parte , din rezistena pielii, rezult c, #n aprecierea pericolului, o #nsemntate deose it prezint suprafaa de contact i presiunea.? i n f l u e n n e f a v o r a i l a s u p r a r e z i s t e n e i o r g a n i s m u l u i p r e z i n t umiditatea i temperatura. @u c:t umiditatea este mai mare i temperaturam a i ridicat, cu at:t pericolul de electrocutare este mai evident, d a t o r i t creterii conducti ilitii stratului de piele, care face ca rezistena s scad. .na f a r a acestor factori, praful, sudoarea i su stanele chimice au un e f e c t cumulativ #n ceea ce privete creterea conducti ilitii, de unde rezult ungrad de pericol sporit.8n factor deose it de important este timpul de e&punere. @u c:t duratade aciune este mai mare, cu at:t rezistena scade.9ccidentele prin electrocutare pot avea loc, c:nd salariatul intr #n contactcu elementele aduse la potenialuri diferite. 9ceste elemente pot fi: ) unul sau doi conductori activi = conductori afectai transmisiei de energie / faz) faz sau faz)nul 05 ) un conductor activ i un element conductor suscepti il de a se aflal a u n p o t e n i a l f i & , c a r e e s t e , # n g e n e r a l , c e l a l p m : n t u l u i / elemente metalice de construcie, canalizri metalice 0. .n acest caz , electrocutarea se produce prin contact direct. %/. "e+o0e 1i mi2loa'e 0e pro+e'(ie 3mpo+riva ele'+ro')+.rii . n f u n c i e d e i n f l u e n a m e d i u l u i # n c o n j u r t o r a s u p r a p r o d u c e r i i ac cidentelor cauzate de curentul electric, se #nt:lnesc:a0 Locuri de munc cu grad mic de pericol = se caracterizeaz prine&istena unor elemente rele conductoare de electricitate / pardoseal dinl e m n u s c a t s a u m a t e r i a l e p l a s t i c e 0 , u m i d i t a t e a s u ,$ A, temp e r a t u r a cuprins #ntre 11B @ i !$B @, lipsa particulelor de praf i ageni c o r o z i v i , precum i a o iectelor metalice #n zona de lucru, #n contact cu pm:ntul, astfel #nc:t omul, acion:nd asupra instalaiilor su tensiune s nu poat punem:na pe aceste elemente. 0 Locuri de munc periculoase = sunt gene rate de e&istena unor m a s e m e t a l i c e c e o c u p p : n l a % 1 A d i n s u p r a f a a z o n e i d e m a n i p u l a r e / zon cuprins #ntre limitele !,$ m #n sus i 1,!$ m lateral, #n fa, #n spate i jos 0, pardoseala fiind un conductoare de electricitate / pm:nt, eton armat, etc.0, umiditate crescut #ntre ,$ A i (, A, particule de praf industrial #n suspensie, temperatur de la !$B @ la +1B @ .c0 Locuri de munc foarte periculoase = sunt ace lea la care valorileamintite mai sus i care caracterizeaz C locurile periculoase D sunt depite. %4.1.Pro+e'(ia 5a(. 0e 'o*+a'+ele 0ire'+e

@ontactul direct, reprezint atingerea unor elemente u n e conductoare de electricitate, aflate su tensiune , care compun utilajele sauinstalaiile electrice.Evitarea accidentelor electrice prin atingere direct se poate face prin: ) alimentarea echipamentelor i instalaiilor la tensiuni c:t mai reduse iconstruirea lor astfel #nc:t, elementele su tensiune s fie inaccesi ileatingerii #nt:mpltoare, iar arcurile electrice care se produc, s nu poat genera arsuri5 ) folosirea o ligatorie a mijloacelor individuale de protecie, #mpotrivae l e c t r o c u t r i i , p e n t r u p e r s o n a l u l c a r e v i n e # n c o n t a c t c u i n s t a l a i i l e i aparatele electrice5 ) folosirea de pardoseli izolante5 ) s u p r a v e g h e r e a p e r m a n e n t a s a l a r i a i l o r d e c t r e e f i i i e r a r h i c i , astfel #nc:t, munca s se desfoare fr pericol de accidentare.Pericolul electrocutrii poate fi redus, #n cazul #n care atingerea unui s i n g u r e l e m e n t s u t e n s i u n e , s e p r o d u c e # n t i m p c e o m u l s e a f l c o m p l e t izolat de pm:nt. %6.2.Pro+e'(ia 5a(. 0e 'o*+a'+ele i*0ire'+e Prin atingerea indirect, se #nelege contactul omului cu elemente uneconductoare de electricitate, care nu fac parte din circuitele curenilor delucru, dar care au intrat #n mod accidental su tensiune, datorit unei izolaii necorespunztoare sau distanei insuficiente.F i j l o a c e l e p r i n c i p a l e p e n t r u e v i t a r e a a c c i d e n t e l o r p r i n a t i n g e r e indirect, sunt: ) folosirea unor tensiuni de alimentare c:t mai reduse5 ) legarea la pm:nt5 ) legarea la nul5 ) izolarea suplimentar de protecie5 ) separarea de protecie5 ) deconectarea automat de protecie, la apariia unei tensiuni deatingere periculoas / tensiune de defect 05 ) deconectarea automat de protecie, la apariia unei scurgeri decurent periculoase / cureni de defect 05 ) egalizarea potenialelor.