Sunteți pe pagina 1din 6

Dr civil curs 7 Efectele contract sinalag Sunt exceptii de neexecutare a contractului: rezolutiunea, rezilierea si riscurile contractuale.

Ex de neexecutare Partile sunt oblig sa execute obligatia asa cum s-au inteles. Totusi sunt si anumite situati cand executarea obligatiei este imposibila. O parte nu poate invoca neexecutarea obligatiei atata timp cat neexecutarea este cauzata de propria sa actiune sau omisiune. Cand una dintre parti este urmarita pt executarea unei obligatii, ea poate refuza executarea pana in momentul in care si cealalta parte isi indeplineste obligatia, aceasta obiectie se numeste exceptia de neexecutare a contractului. Imposibilitatea executarii poate fi temporara, totala si definitiva. Temporara- cand, creditorul poate suspenda executarea propriei obligatii.Cand este totala contractul este desfintat. Rezolutiunea este o sanctiunea care loveste actul uridic valabil inc!eiat lasandu-l fara efecte din cupla uneia din parti care nu-si execut obligatia. ". #tunci cand fara nici o ustificare debitorul nu exec oblig si se afla in intarziere, credit poate la alegere sa ceara sa treaca la execut silita a oblig. $. Sa ceara rezolutiunea sau rezilierea contr. %. Sa foloseasca orice mi loc prev al legii pt a-si realiza dr. &aca nu se cere execut silita credit are dr la rezolut sau reziliere contr cu daune interese. 'ezolut poate fi dispusa de instanta la cerere sau poate fi declarata de partea indreptatita. (a opereaza in anumite cazuri : (ste dispusa de instanta de ud.
"

(ste declarata unilat. Interv in caz prev de lege. Interv prin conventia partilor. Rezol unilat are loc printr-o notificare scrisa de red, deb at cand debit se afla de dr in intarziere sau debit nu a execut oblig in termenul fixat fiind de dr in intarziere. 'ezolut unilat opereaza at cand: Partile au convenit prin contract ca rezolut poate interveni printr-o notif scrisa fie debit sau prin inserarea in contract a unui pact comisoriu. Credit notificat in scris cu declaratia sa de rezolut adresata debit. )otificarea poate fi de $ feluri: notificarea priv rezolut si notif pt punerea in intarziere. Efectele rezolut 'ezolut desf cont retroactive de la data inc!. 'estituirea prestatilor executate cu plata de daune interese ce pot fi stabilite anticipat prin inc! unei clause penale. Rezilierea se opereaza in contrc sinalag cu execut succesiva, este o sanct care desf cont ce nu a fost executat din culpa uneia din parti. Caract: Se opereaza contr cu execut succesiva* Priveste un contract valabil inc!* Cauza rezilierii este neexec din culpa a contr* (f se produc numai pt viitor nu si pt trecut. 'ezilierea unilat- poate avea loc printr-o notif scrisa debit at cand partile au convenit astfel. Cdtii: Partile au convenit prin contr ca rezilierea poate interveni printr-o notificare scrisa.
$

Credit notif in scris pe debit despre declaratia sa de reziliere. St $ feluri de notificare: ". notif declaratiei de reziliere $. notif pt punerea in intarziere a debit Pactele comisorii (ste o clauza conventionala cu caract accesoriu prin care partile stabilesc anticipat neexec unor oblig care atrag rezolut sau rezilierea contract. Codul civ priv $ tipuri de pacte comisorii: rezolutiunea va opera dupa punerea in intarziere a debit* rezolut va opera de dr at cand partile prev in contr ca neexec oblig atrage rezolut contr. Riscul contract Se pune problem suportarii pagubei in cazul in care bunul a pierit existand un risc al lucrurilor pe care il suporta proprietarul pana la data predarii bunului cumparat. (x: un risc contractual survenit pt neexec oblig ca urmare a unei cauze de forta ma ora, adica se produce independent de vointa partilor. In cazul pieirii b certe, riscul, suportarea pagubei pana la predarea lucrului se suporta de proprietar. &p predare riscul este al cumparatorului. In caz b de gen riscul pieirii se suporta de vanzator, el va trebui sa procure si sa predea cumparat b de acelasi fel, aceeasi cantitate si calitate. Faptul juridic- este licit si illicit +apt r licit- gestiunea de afaceri, plata lucrului si imbog fara usta cauza. +apt ilicite- delictele si cvasidelictele.

&elictele sunt cele care produc pre udicii, fapte omenesti sav din culpa. Cvasidelictele sunt fapte omenesti sav fara intentie dar produc pre udicii. +apt licit gestiunea de afaceri- fapt licit r si voluntar prin care o pers num gerant sav anum acte r in interesul altei pers num gerat, fara sa fi avut mandate de la acesta. ,n tert separa un imobil al altei pers in absenta proprietarului. Se sp ca tertul a girat interesele propriet. Cel care fara sa stie lucreaza in interesul altuia nu este tinut de oblig ce-I revine gerantului, dar este in dr la restituire potriv imbogatirii fara usta cauza. -erantul tre sa-l instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa. Ob gestiunii- consta in fapte materiale. repararea unui lucru/ sau acte r . plata unei taxe a geratului/. -erantul tre sa act cu intentia de a cere geratului restituirea c!elt facute. Capacit partilor- gerantul pt ca inc! acte r si sav acte mat tre sa aibe capacit de ex deplina. Oblig gerantului- sa continue gestiunea inceputa. - sa indeplin gestiunea ca un bun proprietar. - sa dea socoteala geratului la incetarea gestiunii in sensul ca nu tre sa creeze acestuia un pre udiciu. Oblig geratului- sa-l despag pe gerant pt c!elt facute, pt c!elt utile nu si pt cele voluptorii. Plata lucrului nedatorat

Prin plata se intelege exec unei oblig asa cum partile au convenit. Cel care plateste fara a datora are dr la restituire. )u se supune restituirea ce s-a platit cu titlu de liberalitate. 'estituirea nu poate fi dispusa at cand in urma platii cel care a primit-o cu b credinta a lasat sa se implineasca term de prescriptie. Cdtii: Sa existe o plata* Plata sa fie facuta din eroare* Plata sa fie neindatorata. Ef platii nedat Plata da nastere la oblig de restituire, o restituie plata facuta din eroare. In cazul in care cel care a primit plata adica acceptiunea este de b credinta nu a stiut ca plata ce I se face este nedat, el va restitui lucrul iar daca l-a instrainat va restitui banii incasati. mbogatirea fara justa cauza (ste un fapt r prin care patrim unei pers se mareste ne ustificat pe seama reducerii corespunz a patrim altei pers. mbogatirea justificata este at cand rezulta din execut unei oblig valabile, rezulta din neex de catre cel pagubit a unui dr contra celui imbogatit. (fecte Plata nedat da nastere la oblig de restit a restituirii lucrului sau bunul daca lucrul a fost instrainat. 'estit se face in nat at cand va da bani, este posibil in caz contrar prin ec!ivalent. #ct in restituire se prescrie in % ani. Term curge din momentul in care pers care a facut plata a micsorat patrim., a cunoscut sau a
1

trebuit sa cunoasca ca prin micsorarea patrim s-a produs ma orarea altui patrim.