Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 2

Cerinte: Analizati evolutia cantitativa si calitativa in Romania a segmentului primar si secundar pe piata financiara.

Piata de capital leaga emitentii hartiilor de valoare cu investitori individuali si institutionali prin intermediul brokerilor, dealerilor si al celor care subscriu la emisiuni, stabilind o retea de relatii ntre reprezentantii cererii si ofertei de fonduri. Piata primara reprezinta piata pe care se emit, se vand sau se distribuie valorile mobiliare catre primii detinatori. Aceasta piata constituie un circuit de finantare specializat. Pe piata primara se emit valori mobilare ce confera anumite drepturi posesorilor lor, deci celor care au calitatea de furnizori de fonduri. Prin intermediul pietei primare se pun in evidenta miscarile de capitaluri dintr-o economie, generate de emitenti, in calitatea lor de solicitatori de capitaluri. Aceasta piata permite finantarea agentilor economici. Participantii pe piata primara, in cadrul careia se vand si se cumpara valori mobiliare nou-emise, sunt: olicitatorii de capital: statul, colectivitatile locale, intreprinderile publice si private! "fertantii de capital: personae particulare, agenti economici, banci, case de economii, societati de asigurare! #ntermediarii: societati de service de investitii financiare, banci comerciale, societati de investitii care, prin reteaua proprie, asigura vanzarea valorilor mobiliare. Rolul piatei primare este de a transforma activele financiare pe termen scurt in capitaluri disponibile pe termen lung. Pe piata primara se vand valori mobiliare emise de acele entitati care au nevoie de resurse financiare si se cumpara de alte entitati sau persoane fizice posesoare de economii pe termen mediu si lung. $mitentii de valori mobiliare pot opta pentru lansarea pe piata a titlurilor emise de catre ei insisi sau prin intermediari. $mitentii atrag resurse financiare pe piata primara in scopuri anuntate in mod public inainte de derularea ofertei. Piata primara permite atragerea capitalurilor in scopul constituirii sau ma%orariicapitalului social, precum si apelarea la resurse imprumutate. Piata secundara asigura, prin intermediul bursei de valori mobilare, atat buna functionare a pietei primare, cat si lichiditatea si mobilitatea economiilor. #nvestitorii auposibilitatea de a negocia in orice moment actiunile si obligatiunile detinute in portofoliu sau pot cumpara noi valori mobiliare. &ichiditatea pietei le permite sa realizeze rapid arbitra%e de portofoliu, fara a astepta scadenta titlurilor detinute. Piata secundara concentreaza cerea si oferta derivata, care se manifesta dupa ce piata valorilor mobiliare s-a constituit. #n anul '((), odata cu promulgarea &egii nr.*'+'(() privind societatile comerciale, apare piata primara de capital in Romania, prin asigurarea cadrului legal necesar aparitiei si dezvoltarii societatilor pe actiuni si a principalelor produse utilizate pe piata de capital: actiunile si obligatiunile. #n '((' se adopta &egea nr.,-+'((' privind privatizarea societatilor comerciale, cand, prin introducerea pe piata financiara, intr-o cantitate masiva, hartii de valoare la purtator .certificate de

proprietate/, care, desi nu au fost considerate valori mobiliare, au avut rolul de a familiariza publicul cu titlurile de valoare si de a demonstra necesitatea crearii unui cadru organizat pentru vanzareacumpararea acestora .piata secundara de capital/. 0ot prin aceasta lege s-au infiintat cele cinci fonduri ale proprietatii private, care au avut rolul de a familiariza populatia cu institutia 1investitorului de portofoliu2. #n anul '((3, certificatele de proprietate au fost emise si distribuite in forma materializata, la purtator. 0ot in acest an s-a derulat prima oferta publica de actiuni contra numerar din cadrul procesului de privatizare, oferta efectuata de Agentia 4ationala pentru Privatizare si 5anca Romana pentru 6ezvoltare si care a avut o rezonanta deosebit de mare. &a sfarsitul anului '((3 s-a infiintat Agentia 4ationala pentru 0itluri de 7aloare,ca directie in 8inisterul 9inantelor. Paralel, in 5anca 4ationala s-a creat :entrul de Proiectare si #mplementare a Pietelor de :apital, punctul de plecare al viitoarei 5urse de 7alori 5ucuresti. &ipsa alternativelor de plasament a condus la proliferarea %ocurilor piramidale. #n '((* apare "rdonanta nr.'-+'((* privind reglemantarea tranzactiilor bursiere cu valori mobiliare si organizarea institutiilor de intermediere si a fost infiintata Agentia7alorilor 8obiliare .A78/. Prin ;otararea <uvernului nr. 7--+'((* au fost aprobate Regulamentul privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare si Regulamentul privind autorizarea societatilor de intermediere de valori mobiliare si a agentilor de valori mobiliare. Apar intermediarii autorizati, ca participanti directi si e=clusivi la incheierea operatiunilor de vanzare-cumparare de valori mobiliare, se creaza premisele pietei secundare de capital in Romania prin aparitia 5ursei de 7alori 5ucuresti si, mai tarziu, a pietei RA 6A>. Apar si investitorii institutionali sub forma fondurilor mutuale. #n anul '((? a fost adoptata &egea nr.,3 privind valorile mobiliare si bursele devalori, care a creat conditii pentru infiintarea :omisiei 4ationale a7alorilor 8obilare .:478/. Piata primara, cat si cea secundara devin din ce in ce mai active, iar numarul participantilor pe piata creste considerabil. unt infiintate societati de depozitare, societati de registru, asociatii profesionale cu statut de organisme de autoreglementare, care au condus la aparitia de noi piete secundare de tranzactionare .RA 6A>/, altele decat cele bursiere. #n anul '((,, dupa o intrerupere de cinci decenii, a fost reinfiintata 5ursa de 7alori 5ucuresti. 5ursa de 7alori a avut statut de institutie de interes public si a functionat sub forma unei piete de licitatie, respectand principiul unicitatii pretului, ca punct de echilibru intre cererea si oferta cumulata, la un moment dat, pe baza ordinelor inregistrate pe aceeasi valoare mobiliara inscrisa la cota bursei. Aceasta a fost initial finantata de la bugetul de stat, cu conditia ca, in termen de * ani de la infiintare, sa ramburseze din comisioanele aplicate tranzactiilor efectuate suma necesitata de infiintarea acesteia. #n anul '((@ s-a constituit asa-numita piata e=trabursiera Romanian Association of ecurities 6ealers Automated >uotations .RA 6A>/ pentru a oferi cadrul institutional organizat pentru tranzactionarea unui numar foarte mare de actiuni, apartinand unui numar de peste ,.))) de societati comerciale si cu o larga difuzare in randul publicului .peste '@ milioane de actionari. Piata a fost deschisa oficial pentru operare la 37.)(.'((@, a inceput sa functioneze la 3,.').'((@, iar prima zi de tranzactionare a fost )'.''.'((@, cand au fost derulate operatiuni cu actiunile a * societati comerciale. ocietatea de suport tehnologic RA 6A> constituia practic un sistem electronic incadrul caruia intermediarii derulau tranzactiile in numele clientilor sau in numele lor. :alitatea de intermediar apartinea societatilor de valori mobiliare . 78/, actualele societati de servicii de investitii financiare . #9/. #ntermediarii de valori mobiliare s-au constituit in anul '((, intr-o asociatie profesionala nonprofit denumita Asociatia 4ationala a ocietatilor de 7alori 8obiliare .A4 78/, actuala Asociatie a 5rokerilor. Aceasta reprezenta interesele comunitatii brokerilor, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea unei piete eficace, oneste si inovatoare in beneficial si pentru protectia investitorilor. #n anul '((7 a fost infiintata la ibiu 5ursa 8onetar-9inanciara si de 8arfuri .5898 /, specializata in tranzactionarea instrumentelor financiare derivate. #n acest an, in luna iulie au fost 7

lansate primele contracte la termen de tip futures. #n noiembrie '((-,dupa constituirea :asei Romane de :ompensatie, a inceput tranzactionarea optiunilor pe contracte futures. Pe piata RA 6A> au fost initial tranzactionate valorile mobiliare neincluse la cota 5ursei de 7alori 5ucuresti: '. Actiunile societatilor rezultate din Programul de Privatizare in 8asa .PP8/ incheiat in '((@. 3. Actiunile societatilor comerciale romanesti distribuite de%a pe calea ofertelor publice initiale sau prin programele de privatizare, care faceau obiectul regimului de furnizare periodica de date financiare al :omisiei 4ationale a7alorilor 8obiliare .:78/ si acre nu sunt cotate la bursa. *. "rice alte valori mobiliare a caror includere in sistem urma sa fie decisa de autoritatea pietei. Piata de capital a cunoscut in cursul anului '((7 un adevarat 1boom2 prin intermediul investitorilor straini. caderea timp de trei ani consecutivi a produsului intern brut .P#5/, la care s-au adaugat in anul '((- efectele crizei financiare asiatice, a facut ca piata bursiera din Romania sa functioneze in 1regim de avarie2, cu niveluri scazute ale capitalizarii bursiere si ale valorii tranzactiilor. #n aceasta perioada, rolul pietei de capital de a mobiliza capital pe termen lung de la investitori prin facilitarea realizarii de catre agentii economici de emisiuni de actiuni si obligatiuni, a fost foarte scazut, fiind substituit aproape in totalitate de orientarea economiilor catre instrumente financiare pe termen scurt, in special catre titlurile de stat. Reluarea cresterii economice incepand cu anul 3))), stabilizarea principalilor indicatori macroeconomici si sustinerea procesului de dezinflatie, urmat de reducerea dobanzilor pasive practicate de sistemul bancar, accesul Romaniei la finatare pe pietele internationale de capital si diminuarea randamentelor oferite de 8inisterul 9inantelor Publice pentru titlurile emise pe piata interna au determinat o reorientare a unei parti din fondurile disponibile catre piata de capital si o crestere a interesului investitorilor pentru emitentii devalori mobiliare listate la cota bursei. Anul 3))3 a marcat schimbarea cadrului legislativ, prin elaborarea, aprobarea si intrarea in vigoarea a unui pachet legislativ ce cuprindea: &egea nr.,'?+'3.)7.3))3 pentru aprobarea "rdonantei de Argenta a <uvernului nr. 3,+3))3 privind aprobarea tatutului :omisiei 4ationale a7alorilor 8obiliare, publicata in 8onitorul "ficial nr. ,*(+3?.)7.3))3. &egea nr.,'*+'3.)7.3))3 pentru aprobarea "rdonantei de Argenta a <uvernului nr. 3@+3))3 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, publicata in 8onitorul "ficial nr. ,*(+3?.)7.3))3. &egea nr.,'3+'3.)7.3))3 pentru aprobarea "rdonantei de Argenta a <uvernului nr. 37+3))3 privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, publicata in 8onitorul "ficial nr. ,7@+),.)-.3))3. &egea nr.,3,+'7.)7.3))3 pentru aprobarea "rdonantei de Argenta a <uvernului nr. 3-+3))3 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si piete reglementate, publicata in 8onitorul "ficial nr.,7@+),.)-.3))3. 8odificarea cadrului legislativ a avut un impact pozitiv asupra pietei, a carei revigorare a fost marcata de cresterea interesului investitorilor pentru valorile mobiliare emise de societatile comerciale romanesti. Pe termen mediu si lung s-a putut estima ca aceasta crestere a cererii poate continua, fiind strans legata de dezvoltarea celorlalte segmente ale pietei financiare, in special de cel al asigurarilor si cel al fondurilor de pensii administrate privat. :onsolidarea componentei investitorilor institutionali autohtoni, cu orizont de investire pe termen lung este complementara dinamicii sectorului investitorilor de 1retail2 manifestate in ultimii ani pe piata bursiera si creeaza conditii ca ansambul participantilor si 7

institutiilor pietei de capital din Romania sa isi asume rolul de finantator al economiei reale. Piata de capital are menirea de a contribui la completarea circuitelor necesare pentruca resursele financiare disponibile sa poata fi orientate in mod eficient catre zonele productive ale economiei. $conomia Romaniei si piata de capital au asigurat conditiile aparitiei unor noi emitenti care sa propuna investitorilor proiecte viabile de dezvoltare pe termen lung a unei afaceri, sa atraga resurse financiare din piata de capital si sa contribuie la cresterea economica generala. Astfel de miscari in zona pietei primare de capital au fost observate inca din anul3))3, cand au fost lansate si primele oferte publice de vanzare de obligatiuni municipale, care au fost ulterior listate la cota bursei si au avut o evolutie ascendenta privind numarul, volumul emisiunilor si scadentele de rambursare. Pentru prima data de la lansarea lor oficiala in anul 3))3, indici ai 5ursei de 7alori 5ucuresti au atins nivelul de referinta de '.))) de puncte de indice, instalandu-se tendinta decrestere sustinuta a nivelului acestora, fapt ce a pus in evidenta interesul investitorilor autohtoni si straini pentru piata de capital a Romaniei. #n scopul consolidarii pietei a fost lansata idea unei fuziuni intre piata bursiera si piata RA 6A>, aceasta din urma transformandu-se in anul 3))* in societate pe actiuni, cu titulatura de 15ursa $lectronica RA 6A>2 .5$R/. Aceasta restructurare a pietei este un proces ce se desfasoara in etape, primul pas fiind identificarea celor mai atractive societati comerciale listate la 5$R, care sa fie tranzactionate prin sistemul 5ursei de 7alori 5ucuresti. :oncomitent a inceput procesul de delistare a societatilor comerciale care nu prezentau lichiditate si nici nu indeplineau cerintele minime pentru a fi tranzactionate la bursa. #n anul 3))* a fost listata si tranzactionata prima emisiune de obligatiuni corporative. 0ot in acest an au fost autorizate 5ursa 8onetar-9inanciara si de 8arfuri de la ibiu ca administrator al pietelor futures si options si :asa Romana de :ompensatie. #n conte=tul negocierilor de aderare a Romaniei la Aniunea $uropeana, :omisia 4ationala a 7alorilor 8obiliare a contribuit, in prima %umatate a anului 3))* la elaborarea 6ocumentului de pozitie complementar pentru capitolul * 1&ibera circulatie a marfurilor2, document care prevedea masuri de transpunere a aBuis-ului comunitar pentru sectorul financiar, in cadrul carora au fost incluse elaborarea si adoptarea unei noi legi a pietei de capital, precum si a legislatiei secundare corespunzatoare. &a %umatatea anului 3))? a intrat in vigoare o noua lege, &egea nr.3(7+3))? privind piata de capital, care abroga legislatia specifica adoptata in 3))3, cu e=ceptia tatutului :omisei 4ationale de 7alori 8obiliare. Acesta a fost modificat doar cu privire la anumite prevederi referitoare la functionarea autoritatii pietei in concordanta cu standardele europene. "data cu adoptarea acestei legi tranzactiile cu marfuri pe pietele la disponibil nu mai cad sub incidenta reglementarilor pietei de capital. Anul 3)), a adus transformari calitative odata cu aplicarea &egii nr. 3(7+3))?, activitatile specifice pietei de capital a Romaniei desfasurandu-se la standarde europene. 0ranspunerea in practica a acestor reglementari reprezinta garantia procesului de consolidare institutionala a pietei de capital. Principalele evenimente care s-au derulat in anul 3)), au fost: transformarea 5ursei de 7alori 5ucuresti din institutie de interes public in societate pe actiuni .1demutualizarea 5752/! fuziunea 5ursei de 7alori 5ucuresti cu 5ursa $lectronica RA 6A> .5$R/, ceea cea insemnat in fapt tranzactionarea pe o platforma distincta a actiunilor apartinand societatilor comerciale listate pe fosta piata RA 6A>! organizarea operationala a 9ondului de :ompensare a #nvestitorilor, institutie care garanteaza, in conformitate cu o schema negociata in procesul de aderare, compensarea fondurilor investitorilor in cazul insolventei intermediarilor! reglementarea modului de constituire a 6epozitarului :entral ca institutie care asigura depozitarea, compensarea si inregistrarea instrumentelor financiare tranzactionate. Anul 3))@ prezinta o importanta deosebita cu privire la asigurarea conditiilor necesare pentru ca piata de capital din Romania sa atinga e=igentele aderarii la Aniunea $uropeana. #n acest sens, a fost realizat un plan de masuri prioritare, astfel incat toate obiectivele sectorului piata de capital au fost realizate. Procesele de transpunere a legislatiei comunitare si de consolidare a capacitatii institutionale au continuat si in anul 3))@, la sfarsitul caruia s-a apreciat ca Romania a transpus integral legislatia europeana referitoare la pietele financiare. 6e o importanta 7

deosebita a fost transpunerea aBuis-ului comunitar privind cerintele prevazute de Acorul 5asel ##. -a realizat cadrul legal necesar adecvarii capitalului firmelor de investitii si a institutiilor de credit, ceea ce a permis intensificarea supravegherii prudentiale. Prin infiintarea 6epozitarului :entral, constituit ca societate pe actiuni, s-a asigurat consolidarea sistemului de compensare-decontare a valorilor mobiliare.

#mplementarea regulamentelor emise conform standardelor europene a condus la reautorizarea celor doua burse .575 si 5898 / in calitate de piete reglementate. 6in ianuarie 3))@ au fost autorizate astfel: 5ursa de 7alori 5ucuresti ca operator de piata si piata reglementata de instrumente financiare administrata de aceasta si 5ursa 8onetar-9inanciara si de 8arfuri ibiu ca operator de piata si piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de aceasta. :oncomitent cu infiintarea pietelor reglementate au fost initiate demersurile pentru crearea sistemului alternativ de tranzactionare. &a sfarsitul anului 3))@ a fost autorizata functionarea 6epozitarului :entral ca entitate care administreaza sistemul de compensare-decontare si registrul Ro:lear. Acesta este continuatorul de drept al obligatiilor de prestare a serviciilor de depozitare si registru si de efectuare a oricaror operatiuni in legatura cu acestea, ce reveneau societatilor de registru independent, ocietatii 4atioanle de :ompensare, 6econtare, 6epozitare pentru 7alori 8obiliare . 4:66/ si : 5ursa de 7alori A in baza contractelor incheiate cu societatileale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare. $volutiile favorabile marcate de anul 3))@ .cresterea capitalizarii bursiere cu @C fatade 3)),, reprezentand peste 3,C din P#5 si cresterea valorii investitiilor straine pe piata decapital cu peste ?)C fata de 3)),, pana la peste -,) milioane euro/ au condus la concluzia capiata de capital a Romaniei este o piata functionala ce poate deveni componenta a pietei unice europene. Aderarea Romaniei la Aniunea $uropeana la )'.)'.3))7 a marcat noi momente in dezvoltarea pietei de capital a Romaniei. Aplicarea standardelor europene de catre toate entitatile reglementate de pe piata decapital a necesitat eforturi si costuri insemnate. $mitentii a caror valori mobiliare sunt admisela tranzactionare pe o piata reglementata s-au adaptat la necesitatile aplicarii tandardelor #nternationale de Raportare 9inanciara .#9R / in baza unei strategii graduale, care urmeza sase incheie in anul 3))(. #ntermediarii pietei de capital beneficiaza de la data aderarii de 1pasaportul unic europeanDD, obiectiv prioritar al trategiei de la &isabona, prin care se ofera posibilitatea furnizorilor de servicii sa opereze pe pietele statelor membre in baza autorizatiei emise in tara de origine. Acelasi regim este aplicabil si in cazul prospectelor aferente ofertelor publice. &a 5ursa de 7alori 5ucuresti au fost tranzactionate pentru prima data actiunile unuiemitent strain .$R 0$/, au fost admise la tranzactionare drepturile de alocare in baza unui mecanism similar cu cel al drepturilor de preferinta si s-a constituit piata la termen odata cu tranzactionarea la 5ursa de 7alori 5ucuresti a contractelor futures. 5ursa de 7alori 5ucuresti a lansat in 3))7 o platforma proprie de tranzactionare a instrumentelor derivate. #nstrumentele puse la dispozitia investitorilor prin aceasta platform au fost contractele futures pe indicii 5$0 si 5$0-9#, 575 anuntand intentia de diversificarea gamei de instrumente derivate in 3))-. &ansata in septembrie 3))7, tranzactionarea derivatelor la 575 a inregistrat succese limitate la inceput: in total au fost incheiate numai ?'de tranzactii cu @? de contracte de catre '3 firme de brokera%. :ompensarea tranzactiilor cuderivate la 575 este asigurata de o institutie noua numita :asa de :ompensare 5ucuresti .::5, EEE.ccbuc.ro/, construita pe structura fostei ocietati 4ationale de :ompensare 6econtare si 6epozitare a valorilor mobiliare . 4:66/ si detinuta ma%oritar de 5ursa de 7alori 5ucuresti. Prin detinerea pachetului ma%oritar de actiuni atat la ::5 cat si la 6epozitarul :entral, 5ursa de 7alori 5ucuresti a pus bazele unui grup de firme cu operatiuni pe piata de capital, 7

consolidandu-si pozitia de institutie fanion a pietei de capital. &a 5ursa 8onetar-9inanciara si de 8arfuri ibiu .5898 / s-au inregistrat in 3))7 tranzactii cu contracte futures in valoare de '',7, miliarde lei .in crestere cu 3'C fata de valoarea din 3))@/ si tranzactii cu contracte options in valoare de 3,?, milioane lei .in scadere fata de ?,@@ milioane lei in 3))@/. 4umarul intermediarilor autorizati pe piata a fost de ?, .fata de ?3 in3))@/. 5ursa a introdus in 3))7 o serie de inovatii la nivelul gamei de instrumente tranzactionate: contractul futures pe aur #5<"&6 si contractele futures pe actiuni RasdaB. #n scopul realizarii unei baze de date centralizate care sa contina informatii referitoarela toate instrumentele tranzactionate pe pietele europene, a fost initiat proiectul 0R$8, al carui obiectiv este realizarea unui sistem informatic de raportare a tranzactiilor intre autoritatilor statelor membre. #n anul 3))- a fost continuata activitatea de reglementare prin prisma adaptarii legislatiei nationale la noile directive ale Aniunii $uropene si transpunerii modificarilorproduse asupra directivelor e=istente. Au fost aprobate reglementari noi, precum si modificariale regulamentelor si procedurilor specifice operatorilor de piata, pietelor reglementate si institutiilor care asigura operatiunile post-tranzactionare. #n primul semestru al anului 3))- a inceput sa functioneze piata reglementata la termen administrata de 575, in cadrul careia se tranzactioneaza contracte futures avand ca suport actiuni si curs de schimb, precum si optiuni pe indici. #n anul 3))- s-au tranzactionat titluri de stat la 575. Pentru investitori acestea reprezinta instrumentul financiar cu cel mai ridicat grad de siguranta si care contribuie la o mai buna dispersie si un management mai eficient al riscurilor de investire. Piata de capital a inregistrat o revenire importanta in anul 3))(, dupa scaderile maridin anul precendent. " buna parte din actiunile listate pe piata reglementata a 5ursei de7alori 5ucuresti .575/ au inregistrat cresteri semnificative, insa preturile au recuperat doar in parte pierderile din 3))-, iar lichiditatea a continuat sa scada. &a fel ca in 3))-, principalul element care a determinat evolutia globala a companiilorlistate la 575 a fost evolutia pietelor de capital e=terne si desfasurarea crizei financiare internationale. 6aca in anul precedent instalarea crizei pe pietele de capital a adus scaderima%ore de pret si pentru emitentii listati la 575 indiferent de rezultatele financiare sauperformantele acestora, in 3))( situatia s-a inversat, iar revenirea pietelor globale adeterminat randamente pozitive la 575.RasdaB a ramas intr-o stare de tranzitie si in 3))(, in conditiile in care piata nu a fost autorizata nici in acest an ca sistem alternativ de tranzactionare de catre :478.6epozitarul :entral .6:/ a lansat in 3))( sistemul Ro:lear pentru tranzactii in afara pietei de tip "ver-the-:ounter ."0:/, permise cu instrumente romanesti cu venit fi= si cu actiuni emise de companii straine. 5ursa 8onetar-9inanciara si de 8arfuri ibiu sau 5898 tranzactiona la sfarsitulanului 3))( un numar de 3? de contracte futures si un numar corespunzator de contracteoptions. :resterile mari inregistrate de actiunile listate la 575 in 3))(, desi neasteptate prin durata si amplitudine, au recuperat doar o mica parte din scaderile anului precedent.Piata de capital a inregistrat un an de stagnare in 3)'), dupa scaderile importante din3))- si revenirile partiale din 3))(.5ursa de 7alori 5ucuresti a lansat in anul 3)') o piata noua pentru produse structurate .prezentate sub format de certificate/. Pe aceasta piata se tranzactionau la sfarsitul anului 3)') un numar de '3 emisiuni de certificate de tip inde= si ( emisiuni de certificate de tip turbo. 5ursa de 7alori 5ucuresti a lansat in 3)') si o piata noua organizata sub forma de istem Alternativ de 0ranzactionare .A0 /. Pe aceasta piata se tranzactiona la sfarsitul anului o singura emisiune de actiuni, pe segmentul international, apartinand companiei germane 6aimler A< .simbol 6A#/. #n 3)') 575 a mai admis la tranzactionare pe piata reglementata la vedere si actiunile a cinci companii. 6intre acestea, cea mai notabila listare a fost cea a actiunilor proprii emise de 5ursade 7alori 5ucuresti .575/. Auto-listrea 575 pe propria piata reglementata de tranzactionare, la categoria a ##-a, s-a realizat pe baza unui prospect de admitere latranzactionare fara derularea unei oferte publice initiale. Actiunile proprii ale 575 au fost un succes la cota bursei, situandu-se pe locul ? din punct de vedere al lichiditatii de la momentul listarii. ibe= .5ursa 8onetar-9inanciara si de 8arfuri ibiu sau 5898 / a lansat in 3)') o piata reglementata de actiuni si un sistem alternativ de tranzactionare .A0 /. Pe piata reglementata de actiuni a ibe= era admisa la tranzactionare o singura 7

emisiune la sfarsitulanului 3)'), cea a actiunilor proprii ale ibe= .simbol 5F/. Pe langa lansarea pietei spot si listarea actiunilor proprii in premiera in Romania .autolistarea ibe= a precedat operatiunea similara derulata de 575/, ibe= a introdus si alte noutati in 3)'): tranzactionarea contractelor in A 6 si R"4 pe indicele american 6oE Gones #ndustrial Average .6G#A/ si intermedierea primei tranzactii bursiere din Romania cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera tip $AA. 4umarul fondurilor mutuale raportate de Asociatia Administratorilor de 9onduri dinRomania .AA9/ atinsese ,7 la sfarsitul anului 3)'), fata de ,' la sfarsitul anului 3))(, ,3 in decembrie 3))-, ?' in 3))7, *3 in 3))@ si 3* in 3)),. $volutia laterala a pietei de capital romanesti in 3)') a fost una relativ normala duparevenirile anului precedent si tinand cont de performantele sub asteptari ale economiei romanesti din ultimii ani. #nsa 3)') a confirmat concluziile raportului privind evolutia pietei din 3))(, si anume faptul ca piata se afla pe traseul revenirii, al iesirii din criza si al cresterii. :onstruirea unei piete lichide pentru instrumentele financiare de tipul obligatiunilor ramane o prioritate pentru piata de capital din Romania, iar in realizarea acesteia un rol important il pot avea si acele companii nationale care realizeaza imprumuturi obligatare pe pietele e=terne. "rientarea unei parti din suma totala care se doreste a fi imprumutata si catre piata interna ar putea sa diminueze costurile la care se realizeaza acestea, dar ar putea duce si la realizarea unor corelatii necesare intre evolutiile pietei bursiere din Romania si tendintele pietelor bursiere pe plan international. Piata de capital are rolul de a contribui indirect la restructurarea economiei reale. Prin selectarea si finantarea e=clusive a proiectelor care, desi au un grad mai ridicat de risc, sunt de natura sa aduca castiguri superioare celor din ramurile traditionale de productie, investitorii vor favoriza dezvoltarea acelor sectoare economice capabile sa creeze valoare adaugata mare. " piata de capital care functioneaza realizeaza in mod continuu acest proces de selectie, ceea ce ofera suplete unei economii nationale in adaptarea la modificarile care apar in structura cererii de bunuri si servicii, in plan intern si international.