Sunteți pe pagina 1din 0

Efim Obreja, Viorelia Gsc!

, Natalia Calenic

A
A
c
c
t
t
i
i
v
v
i
i
t
t
a
a
t
t
e
e
a
a
v
v
a
a
m
m
a
a
l
l
!
!

n
n
R
R
e
e
p
p
u
u
b
b
l
l
i
i
c
c
a
a
M
M
o
o
l
l
d
d
o
o
v
v
a
a

"
"
i
i
f
f
e
e
n
n
o
o
m
m
e
e
n
n
u
u
l
l
c
c
o
o
r
r
u
u
p
p
#
#
i
i
e
e
i
iT
T
R
R
A
A
N
N
S
S
P
P
A
A
R
R
E
E
N
N
C
C
Y
Y


I
I
N
N
T
T
E
E
R
R
N
N
A
A
T
T
I
I
O
O
N
N
A
A
L
L


M MO OL LD DO OV VA A


Chi!in"u, 2003
Transparency International - Moldova

2
CZU 339.543 : 328.185 (478) = 135.1
O-16
Descrierea CIP a Camerei Na!ionale a C"r!ii
Obreja, Efim

Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul
corup!iei / Efim Obreja, Viorelia Gsc", Natalia Calenic; Transparency
International - Moldova. Ch.: Transparency International - Moldova,
2003 (Bons Offices). 142 p.
ISBN 9975-9720-9-8
1000 ex.

339.543 : 328.185 (478) = 135.1Transparency International - Moldova, 2003
Str. 31 August 98, 2004, Chi#in"u, MOLDOVA Tel/Fax. (373-2) 237876
www.transparency.md e-mail: office@transparency.md
ISBN 9975-9720-9-8
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
3


CUPRINS 3
Introducere 5
1. Experien!a interna!ional" #i cooperarea n domeniul
vamal
6
2. Principii privind integritatea n organele vamale 9
3. Cadrul normativ al Republicii Moldova n
domeniul activit"!ii vamale
31
4. Aspecte cantitative privind obiectul activit"!ii
organelor vamale
37
5. Combaterea contrabandei #i a altor nc"lc"ri ale
legisla!iei vamale n Republica Moldova
41
6. Corup!ia n sistemul vamal al Republicii Moldova 67
6.1 Formele #i cauzele corup!iei n vam" 67
6.2 Problemele personalului 87
6.3 Salarizarea func!ionarilor vamali, nzestrarea
tehnico-material" a organelor vamale
91
6.4 Proceduri de trecere a frontierei vamale 95
Regimuri vamale 95
Determinarea valorii n vam" a m"rfurilor 103
Proceduri vamale 108
Tehnologii informa!ionale 113
Inspec!ia nainte de expedi!ie 118
Concluzii #i recomand"ri 123
Bibliografie 132

Transparency International - Moldova

4
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
5

Introducere
Odat" cu proclamarea independen!ei, Republica Moldova a
demarat procesul de trecere la economia de pia!", organizare
economic" indispensabil legat" de fenomenul globaliz"rii.
Dezvoltarea economic" a !"rii se bazeaz" tot mai mult pe
cooperarea interna!ional".
Unul dintre mecanismele menite s" asigure securitatea economic"
a statului este sistemul vamal. De rnd cu alte mecanisme statale,
Republica Moldova a avut nevoie de crearea #i implementarea,
ntr-un termen scurt, a sistemului s"u vamal. n acest scop
institu!iile vamale de pe teritoriul Republicii Moldova (ale
sistemului vamal dizolvat al ex-URSS) au fost subordonate
Guvernului Republicii Moldova.
1
Conform deciziilor adoptate, a
fost creat Departamentul de Stat pentru Controlul Vamal
2
,
stabilindu-se principalele direc!ii de activitate: asigurarea
exercit"rii controlului la trecerea m"rfurilor #i a mijloacelor,
crearea centrelor de control #i a punctelor de trecere la frontier",
formarea sistemului vamal de statistic" #i solu!ionarea problemei
tarifelor vamale. Tot atunci s-a decis constituirea punctelor de
trecere #i control vamal #i instituirea Inspectoratului Vamal.
3
Au
fost adoptate un #ir de legi, hot"rri ale Parlamentului, hot"rri
ale Guvernului care au drept obiectiv reglementarea activit"!ii
vamale. De asemenea, Republica Moldova a ncheiat un #ir de
acorduri bi- sau multilaterale #i a aderat la unele mecanisme
interna!ionale n scopul colabor"rii n sectorul vamal.
ncepnd cu anul 1991, n Republica Moldova s-au depus eforturi
considerabile pentru crearea bazei normative #i organizatorice a
activit"!ii vamale. Cu toate acestea, constat"m c" n aceast"
perioad" nu s-a f"cut nc" totul pentru a implementa integral
principiile activit"!ii vamale. Situa!ia la zi din acest sector nu
permite s" afirm"m c" organele vamale exercit" pe deplin
atribu!iile, c" scopul de asigurare a securit"!ii economice a
statului, de ap"rare a drepturilor #i intereselor legitime ale
Transparency International - Moldova

6
persoanei n cadrul activit"!ii vamale este atins. Pe parcursul
acestei perioade n cadrul activit"!ii vamale au ap"rut mai multe
probleme care de repetate ori au fost n aten!ia opiniei publice. n
contextul examin"rii activit"!ii vamale, apare desigur #i problema
transparen!ei, corup!iei n acest sector.
Scopul prezentei lucr"ri este de a examina complex activitatea
vamal" n Republica Moldova, de a reflecta, n m"sura
posibilit"!ilor, asupra problemelor care exist" n acest domeniu,
precum #i de a nainta recomand"rile respective pentru
ameliorarea situa!iei, sporirea eficien!ei acestei activit"!i,
asigurarea securit"!ii statului, mai cu seam" a celei economice,
ap"rarea drepturilor #i intereselor legitime ale persoanei n cadrul
activit"!ii vamale.
1. Experien!a interna!ional" #i cooperarea n domeniul vamal
Statele dezvoltate cu economie de pia!" au parcurs un drum destul
de lung #i complicat n constituirea sistemului vamal. Au fost
dep"#ite diverse bariere, acumulndu-se o experien!" destul de
bogat". Necesitatea de a-#i proteja economiile na!ionale (de
m"rfuri necalitative, de m"rfuri sau obiecte interzise circula!iei
etc.), precum #i factorul integr"rii economice, au f"cut ca
totalitatea ini!iativelor s" contribuie la adoptarea unui #ir de
mecanisme care n prezent stau la baza activit"!ii vamale ale
acestor state. Crearea #i implementarea mecanismelor na!ionale #i
interna!ionale n acest domeniu au dus la asigurarea securit"!ii #i
cooper"rii economice integre, fiind un factor decisiv pentru
prosperitatea lor. Din aceste motive consider"m c" e absolut
necesar ca mecanismele #i principiile adoptate de !"rile dezvoltate
s" fie puse la baza unei activit"!i eficiente n sectorul vamal,
astfel nct stipul"rile legale ale Republicii Moldova s"
corespund" acestor principii interna!ionale.


Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
7
n acest sens pot fi men!ionate:
- Conven!ia privind crearea Consiliului de Cooperare Vamal",
4

care stipuleaz" activitatea Consiliului de Cooperare Vamal" #i
solu!ionarea problemelor prin intermediul acestuia;
- Conven!ia interna!ional" pentru simplificarea #i armonizarea
regimurilor vamale de la Kyoto;
5

Conven!ia de la Kyoto include n sine regulile de baz" care
reglementeaz" activit"!ile ce !in de organele vamale, declaran!i,
declararea m"rfurilor, documente de nso!ire a m"rfurilor,
naintarea, nregistrarea #i controlul declara!iilor la m"rfuri,
proceduri speciale pentru persoane mputernicite, controlul #i
eliberarea m"rfurilor, refuzul sau nimicirea m"rfurilor, impozitele
#i taxele, garan!ii, controlul vamal, utilizarea tehnologiilor
informa!ionale, rela!iile dintre serviciul vamal #i ter!ele persoane,
informa!ia, hot"rrile #i indica!iile serviciului vamal, contesta!iile
viznd problemele vamale.
- Conven!ia interna!ional" privind asisten!a administrativ"
reciproc" pentru prevenirea, investigarea #i reprimarea
infrac!iunilor vamale de la Nairobi;
6

- Declara!ia Consiliului Cooper"rii Vamale privind integritatea
n vam" (Declara!ia de la Arusha)
7
etc.
O activitate eficient" n cadrul sistemului vamal poate avea loc n
condi!iile cnd este implementat un program privind integritatea
n organele vamale. n sistemul vamal este posibil" dezvoltarea
corup!iei, utilizarea acestui mecanism n scopuri ilegale, factori
care duc la degradare economic" #i sl"birea rela!iilor
economice #i politice cu alte state. Declara!ia de la Arusha
anun!" cele 12 principii care urmeaz" a fi implementate pentru
asigurarea integrit"!ii n organele vamale.
Republica Moldova este un stat relativ mic. Dezvoltarea ei este
imposibil" f"r" o cooperare economic" eficient" cu alte state, dar
mai cu seam" cu cele din Europa.
Transparency International - Moldova

8
$ara noastr" a semnat, la 28.11.1994, Acordul de Parteneriat #i
Cooperare cu Uniunea European" (APC), act ntrat n vigoare n
iunie 1998. Conform art. 73 al acestui document, cooperarea n
sectorul vamal are drept scop asigurarea conformit"!ii tuturor
dispozi!iilor care urmeaz" s" fie adoptate n cadrul schimburilor
comerciale #i ajustarea regimului vamal al Republicii Moldova la
cel al Comunit"!ii. Aceast" cooperare se va axa n special pe:
schimbul de informa!ii; mbun"t"!irea metodelor de lucru;
realizarea nomenclaturii combinate #i documentului administrativ
unic; interconexiunea dintre sistemele de tranzit ale Comunit"!ii
#i ale Republicii Moldova; simplificarea procedurilor de
inspectare #i formalit"!ilor ce !in de transportarea m"rfurilor;
sus!inerea introducerii sistemelor moderne de informare vamal";
organizarea seminarelor #i cursurilor de instruire a cadrelor.
APC prevede c" ajustarea legisla!iei Republicii Moldova la cea a
Comunit"!ii este o condi!ie important" pentru consolidarea
leg"turilor economice ntre p"r!i. De aceea, Republica Moldova
trebuie s" ntreprind" m"surile necesare pentru a asigura cre#terea
gradual" a compatibilit"!ii legisla!iei sale cu cea comunitar",
inclusiv n domeniul vamal (art. 50).
Textul acordului este nso!it de un Protocol privind asisten!a
reciproc" ntre autorit"!ile administrative n materie vamal".
Acest Protocol stabile#te modul #i condi!iile de acordare a
asisten!ei reciproce n vederea garant"rii aplicabilit"!ii corecte a
legisla!iei vamale, n special, prin prevenirea, depistarea #i
investigarea contraven!iilor vamale.
De aceea, apare necesitatea de cooperare vamal" #i de armonizare
a legisla!iei. n acest scop, Republica Moldova a semnat un #ir de
acorduri bi- #i multilaterale de colaborare vamal" cu statele din
spa!iul CSI, Romnia
8
, Polonia
9
, Turcia
10
. Unele dintre acordurile
cu !"rile din spa!iul CSI sunt acordurile de colaborare #i ajutor
reciproc din 1995
11
#i cele cu privire la scutirea de taxe vamale,
impozite #i la eliberarea permiselor speciale de transportare a
documentelor normative, etaloanelor, mijloacelor de m"surare,
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
9
mostrelor-etalon n scopul verific"rii #i atest"rii metrologice
12
etc.
Aceste acte, posibil, n timpul apropiat #i pot pierde valoarea lor.
Conform unor surse
13
, Federa!ia Rus" #i anun!" retragerea din
mai multe acorduri ncheiate ntre !"rile CSI. Tot acolo se
men!ioneaz" c" Federa!ia Rus" nu mai este interesat" s" participe
la acordurile referitoare la principiile comune de politic" fiscal",
politic" vamal", reglementarea rela!iilor sociale n cadrul
companiilor transna!ionale #i conven!ia cu privire la aceste
companii etc., guvernele statelor-membre ale CSI urmnd a fi
informate despre aceast" decizie a Moscovei prin avize speciale.
Este evident c" pentru o cooperare eficient" ntre state,
Conven!iile interna!ionale men!ionate pot servi drept baz"
juridic". n acest scop, Republica Moldova a aderat la Conven!ia
privind crearea Consiliului de Cooperare Vamal"
14
, Conven!ia de
la Nairobi (20.07.2001)
15
, Acordul privind constituirea
Organiza!iei Mondiale a Comer!ului, ncheiat la Marrakech
(15.04.1994), #i Protocolul de aderare la Acordul de la
Marrakech.
16

Este nevoie #i de o simplificare #i armonizare a regimurilor
vamale. Pentru a atinge aceste scopuri e necesar" aderarea la
Conven!ia interna!ional" pentru simplificarea #i armonizarea
regimurilor vamale de la Kyoto, n care se con!in regulile de baz"
a procedurilor vamale.
2. Principii privind integritatea n organele vamale
Comer!ul interna!ional are un rol important pentru !"rile n curs
de dezvoltare. ns" cre#terea comer!ului interna!ional #i
dezvoltarea pie!ei globale nu pot fi percepute n afara activit"!ii
organelor vamale. Eficien!a procedurilor vamale pot influen!a
semnificativ competitivitatea economic" a !"rilor, de aceea este n
avantajul lor de a avea un sector vamal care se caracterizeaz" prin
integritate, competen!", profesionalism #i conformitate cu
standardele interna!ionale. La 26 iulie 2001, Republica Moldova
Transparency International - Moldova

10
a aderat la Organiza!ia Mondial" a Comer!ului #i a trebuit s" se
conformeze standardelor interna!ionale ale acesteia.
Fiind o verig" fundamental" n #irul tranzac!iilor comerciale
interna!ionale, opera!iunilor de export-import, tranzit etc.,
organele vamale, n activitatea lor de zi cu zi, se confrunt" cu
situa!ii care pun la ncercare integritatea fiec"rui lucr"tor vamal n
parte #i, la scar" larg", integritatea ntregului sistem vamal. Cu
p"rere de r"u, vama este un teren propice pentru dezvoltarea
corup!iei, deoarece ea este direct responsabil" de combaterea
crimelor transfrontaliere, precum #i de traficul ilicit, ndeosebi
contrabanda #i sp"larea banilor. Pe de alt" parte, vama colecteaz"
cea mai mare parte a TVA care constituie venitul fiscal primar al
bugetului. Sustragerea de la plata TVA #i de la alte taxe vamale,
recurgnd la practici corupte, le d" companiilor un avantaj
competitiv considerabil fa!" de rivalii lor, fapt care stimuleaz"
oferirea pl"!ilor neoficiale func!ionarilor vamali.
Cu alte cuvinte, globalizarea #i cre#terea continu" a tranzac!iilor
comerciale interna!ionale au transformat vama ntr-un punct de
control al unor resurse economice mari #i, implicit, au sporit
riscurile poten!iale ale abuzului de putere #i ale corup!iei.
De#i statul a ntreprins mai multe ac!iuni #i a implementat diferite
programe #i strategii de reformare a sectorului vamal, societatea
civil" consider" c" fenomenul corup!iei este larg r"spndit printre
lucr"torii vamali. Potrivit ultimului sondaj sociologic, efectuat de
Transparency International Moldova n 2002, vama este printre
sectoarele n care se recurge cel mai des la luarea de mit" #i rela!ii
personale. Nu r"mne nici o ndoial" c" sectorul vamal este
afectat de corup!ie.
n era globaliz"rii, corup!ia #i ineficien!a opera!ional" a v"mii
constituie un obstacol major n aplicarea n practic" a politicilor
privind comer!ul liberalizat. Solu!ia ar fi o reform" ampl" care
prevede modernizarea administra!iei vamale. Reforma trebuie s"
cuprind" att cadrul statutar #i legislativ, ct #i organizarea
activit"!ii, managementul resurselor umane, controlul intern,
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
11
cooperarea interna!ional", precum #i ncasarea taxelor,
investi!iile, controlul eficient al frontierelor, informatizarea
activit"!ii vamale.
Adoptarea #i aplicarea unor programe #i strategii ndreptate spre
mbun"t"!irea sistemului vamal trebuie s" aib" drept suport
anumite principii privind organizarea #i activitatea organelor
vamale.
Principiile organizatorice ale administra!iei vamale sunt
urm"toarele:
Principiul separ"rii #i centraliz"rii structurale a administra!iei
vamale. Acesta se caracterizeaz" printr-un sistem ierarhic al
organelor vamale constituit din trei nivele (na!ional, regional
#i local), fiind ncorporat ntr-o administra!ie unic" #i
autonom" din cadrul Ministerului Finan!elor (exemplul
Bulgariei).
Principiul acceler"rii procedurilor vamale la frontier" #i
transferarea activit"!ilor vamale n interiorul !"rii. Se aplic"
prin introducerea unei proceduri vamale cu dou" nivele
(v"muirea la frontier" #i n interiorul !"rii) bazat" pe practica
Uniunii Europene, atr"gnd o aten!ie deosebit" controlului din
interiorul !"rii (la oficiile vamale interne).
Principiul diviziunii efective a func!iilor #i a atribu!iilor ntre
organele vamale. Are la baz" posibilitatea organiz"rii
dinamice a activit"!ii oficiilor vamale individuale #i
posibilitatea ns"rcin"rii lor cu atribu!ii particulare, care
depind de locul afl"rii, intensitatea traficului, tipul mijlocului
de transport, tipul bunurilor de tranzit, profilul economic al
regiunii etc.
Un lucru enorm a fost f"cut n direc!ia elabor"rii unor principii
ale activit"!ii vamale o dat" cu adoptarea Declara!iei cu privire la
Integritatea n Organele Vamale de c"tre Organiza!ia Mondial"
a V"milor (OMV).
Transparency International - Moldova

12
Declara!ia de la Arusha recunoa#te c" dac" vama este corupt", ea
nu aduce venitul cuvenit statului, nu lupt" eficient mpotriva
traficului ilicit, mpiedic" cre#terea comer!ului interna!ional
legitim #i cre#terea economic". Vama nu are nici un drept la
recunoa#terea sau ncrederea public" dac" personalul s"u ncalc"
legile n mod deliberat. n consecin!", Declara!ia identific"
factorii-cheie care trebuie lua!i n considera!ie ntr-un program
na!ional privind integritatea v"mii. Iat" aceste elemente:
1. Reglementarea administrativ" minim"
2. Transparen!a
3. Automatizarea
4. Segregarea strategic" a func!iilor, rota!ia ns"rcin"rilor #i
realocarea personalului
5. Responsabilitatea #i r"spunderea managementului
6. Auditul intern #i auditul extern
7. Moralul #i cultura organiza!ional"
8. Recrutarea #i selectarea
9. Codul de Conduit"
10. Dezvoltarea profesional"
11. Remunera!ia adecvat"
12. Rela!iile cu agen!ii vamali #i comunitatea de afaceri.
Ghidul de auto-evaluare Aplicarea n practic" a Declara!iei
OMV de la Arusha, elaborat de Organiza!ia Mondial" a V"milor
(OMV), explic" detaliat principiile integrit"!ii vamale.
17
n
continuare ne vom opri la fiecare principiu n parte:
Reglementarea administrativ" minim". Legisla!ia vamal" trebuie
s" fie clar" #i precis". Tarifele de import trebuie s" fie moderate.
Num"rul ratelor (adic", ratele taxelor #i a impozitelor) trebuie s"
fie limitat. Reglementarea administrativ" a comer!ului trebuie s"
fie redus" la minimul absolut. Excep!ii de la regulile-standard
trebuie s" fie ct mai pu!ine posibil.
Fiecare persoan" interesat" e n drept s" aib" acces liber la
legisla!ia vamal". Consecin!ele practice ale legisla!ii trebuie
explicate detaliat #i n mod regulat publicului larg. Schimb"rile
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
13
necesare, care se impun, trebuie introduse n mod corespunz"tor
n legisla!ia vamal".
Legile, reglement"rile, procedurile vamale #i actele
administrative trebuie s" fie armonizate #i simplificate n vederea
efectu"rii evalu"rii taxei vamale #i v"muirii f"r" ntrzieri
nejustificate. Acest proces implic" des adoptarea standardelor
convenite la nivel interna!ional, de exemplu, Acordul
Organiza!iei Mondiale a Comer!ului (OMC) privind stabilirea
valorii bunurilor n vam", Conven!ia OMC privind Proprietatea
Intelectual" (TRIPS) #i Conven!ia revizuit" de la Kyoto
5
. De
asemenea, procesul de armonizare #i simplificare presupune
schimbarea sau restructurarea sistemelor #i procedurilor actuale
pentru a reduce sau a elimina birocratismul, inclusiv eliminarea
reglement"rilor netarifare #i a ac!iunilor de prisos sau a
duplicit"!ii.
Acest principiu vizeaz" att facilitarea comer!ului, ct #i
nl"turarea practicilor care duc la dezvoltarea corup!iei; de
exemplu, combina!ia dintre puterea de monopol, discre!ia oficial"
#i responsabilitatea minim".
Transparen!a. Procedurile vamale trebuie s" fie simple,
consecvente #i u#or accesibile. Trebuie s" existe procedura de
apel mpotriva deciziilor vamale, cu posibilitatea de recurs n
ultim" instan!" la o adjudecare independent". Aceste proceduri
pot fi bazate pe Conven!ia de la Kyoto #i trebuie organizate astfel
nct s" reduc" la minim exerci!iul inadecvat al puterii
discre!ionare.
Transparen!a este un subiect-cheie pentru toate administra!iile
vamale. Clien!ii trebuie s" aib" un grad nalt al siguran!ei n
afacerile lor cu autorit"!ile vamale. Acest lucru poate fi ob!inut
dac" legile, reglement"rile #i procedurile vamale sunt publice,
accesibile #i aplicate ntr-un mod consecvent #i uniform. Pentru a
se asigura c" puterile discre!ionare nu sunt supuse abuzului,
criteriul n baza c"ruia se exercit" aceste puteri trebuie s" fie clar
definit #i disponibil public. Temeiurile sau motivele exercit"rii
Transparency International - Moldova

14
puterii discre!ionare trebuie clar documentate #i ulterior
monitorizate #i revizuite.
Standardele privind v"muirea nc"rc"turii #i cele privind
serviciile #i procedurile vamale trebuie publicate. Totodat", este
important de a introduce limite de timp pentru efectuarea
inspec!iilor asupra persoanelor fizice, bunurilor #i vehiculelor la
frontier" #i n interiorul !"rii, precum #i la procedura de v"muire a
bunurilor. Utilizarea acestor limite de timp va duce la accelerarea
proceselor legate de v"muirea bunurilor #i la facilitarea
considerabil" a importului, exportului #i tranzitului bunurilor.
Nerespectarea limitelor de timp trebuie s" fie sanc!ionat".
Transparen!a este, de asemenea, asistat" de implementarea
prevederilor corespunz"toare privind revizuirea #i apelul care
ofer" clien!ilor oportunitatea de a cere revizuirea sau de a ataca
deciziile vamale poten!ial eronate sau inechitabile. Ideal ar fi ca,
adi!ional la mecanismele interne, prevederile privind apelul s"
includ" #i efectuarea unei revizuiri independente de c"tre
autoritatea vamal".
La dezvoltarea sau implementarea mecanismelor de apel sau
revizuire, trebuie asigurat un echilibru adecvat ntre necesitatea
desf"#ur"rii unui proces echitabil, accesibil, f"r" pierdere de timp
#i bani, #i necesitatea evit"rii unui proces bazat pe atacarea frivol"
a deciziilor.
Atingerea acestui nivel de transparen!" nu este o sarcin" u#oar",
dar este vital" pentru dezvoltarea unui program amplu de
integritate n vam". Existen!a reglement"rilor #i procedurilor
extrem de complexe n acestor sector creeaz" sol fertil pentru
dezvoltarea practicilor corupte.
La acest capitol, e necesar de accentuat c" revizuirea general" a
sistemelor de colectare, procesare #i utilizare a informa!iei are o
importan!" major" pentru mbun"t"!irea activit"!ii organelor
vamale, n special prin ntreprinderea continu" a urm"toarelor
eforturi:
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
15
Instituirea unor structuri speciale de investiga!ie #i adunarea
informa!iei n oficiile vamale. mbun"t"!irea lucrului acestor
structuri #i crearea condi!iilor pentru func!ionarea lor mai
bun" prin stabilirea unor metode noi de lucru, sporirea
facilit"!ilor #i introducerea unui echipament tehnic specializat
nou;
Crearea unor baze noi de date informa!ionale despre
nc"lc"rile #i infrac!iunile vamale #i asigurarea unui schimb
permanent de informa!ie dintre diferite agen!ii direct
implicate n lupta mpotriva nc"lc"rilor #i infrac!iunilor
vamale;
Sporirea coordon"rii dintre oficiile vamale, mbun"t"!irea
infrastructurii #i comunica!iilor;
ncurajarea schimbului de informa!ie dintre administra!iile
vamale #i mbun"t"!irea cooper"rii interna!ionale;
Utilizarea cadrului legal existent pentru schimbul de
informa!ie dintre administra!iile vamale la nivel interna!ional.
Automatizarea. Automatizarea (inclusiv EDI electronic data
interchange) este un mijloc puternic de lupt" mpotriva corup!iei
#i ea trebuie utilizat" n mod prioritar.
Automatizarea sau computerizarea poate mbun"t"!i eficien!a
administra!iei vamale. Ea poate nl"tura multe oportunit"!i pentru
dezvoltarea corup!iei. Recunoscnd poten!ialul automatiz"rii n
vederea reducerii sau elimin"rii corup!iei, la dezvoltarea,
implementarea sau configurarea sistemelor automatizate trebuie
s" avem siguran!a c" acestea func!ioneaz" n a#a mod nct s"
minimizeze contactele directe dintre clien!i #i lucr"torii vamali,
reducnd astfel oportunit"!ile pentru puterile discre!ionare ale
lucr"torilor vamali. Utilizarea acestui principiu este important" #i
pentru c" spore#te n mod semnificativ r"spunderea,
responsabilitatea #i nivelul de informare a managementului.
Mai mult ca att, trebuie s" avem siguran!a c" punctele
vulnerabile ale sistemul manual nu se repet" n cel automatizat #i
c" noul sistem nu transfer" vulnerabilitatea fa!" de posibile acte
Transparency International - Moldova

16
de corup!ie la un segment al procesului care nu este supus
automatiz"rii (de exemplu, prin insistarea asupra men!inerii
sistemelor bazate pe hrtie care dubleaz" sau lucreaz" paralel cu
cel automatizat ori prin schimbarea punctului de colectare a
taxelor ilegale de la cea a evalu"rii impozitelor la faza examin"rii
nc"rc"turii).
Este necesar s" recunoa#tem c" sistemele automatizate pot fi
vulnerabile n fa!a atacurilor #i manipul"rilor speciali#tilor att
din interiorul, ct #i din exteriorul organiza!iei. Dac" sunt
implica!i consultan!i sau contractori externi, este important s" ne
asigur"m c" sunt ntreprinse controale adecvate de securitate #i
sunt instituite sistemele adecvate de supraveghere #i
responsabilitate.
Dac" informa!ia senzitiv" este p"strat" n sisteme automatizate,
trebuie instituit un audit adecvat n vederea protej"rii informa!iei
#i identific"rii func!ionarilor care o pot accesa n scopuri
personale sau contrar destina!iei.
Cele men!ionate mai sus se refer" #i la efectuarea pl"!ilor.
Trebuie promovat" plata prin sisteme bancare (inclusiv prin
utilizarea c"r!ilor de credit) n scopul evit"rii pl"!ilor n numerar
la punctele vamale.
Segregarea, rota!ia #i realocarea strategic". n vederea reducerii
oportunit"!ilor pentru nc"lcarea legisla!iei, #efii organelor
vamale trebuie s" utilizeze mijloace precum segregarea strategic"
a func!iilor, rota!ia ns"rcin"rilor #i alocarea aleatorie a
examenelor printre lucr"torii vamali #i, n anumite circumstan!e,
realocarea regulat" a personalului.
Rezultatele controalelor administrative pot fi mbun"t"!ite prin
nl"turarea oportunit"!ilor pentru personal de a de!ine pozi!ii
vulnerabile o perioad" ndelungat" de timp. De exemplu, pentru a
se asigura c" personalul nu dezvolt" rela!ii apropiate #i
neadecvate cu clien!ii, poate fi introdus" rota!ia personalului sau
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
17
scheme de mobilitate care for!eaz" lucr"torii s"-#i schimbe pozi!ia
la intervale regulate.
Administra!iile trebuie s" instituie mecanisme destinate s" asigure
c" deciziile de numire n func!ie a angaja!ilor sunt bazate pe
criterii obiective, prestabilite #i c" motivul acestor decizii este
nregistrat. Lucr"torii vamali care de!in pozi!ii vulnerabile n
raport cu fenomenul corup!iei sau care ocup" acelea#i pozi!ii o
perioad" ndelungat" de timp trebuie supu#i unei rota!ii frecvente.
De asemenea, pentru a se asigura c" clien!ii nu au de afacere doar
cu un singur lucr"tor vamal care, n virtutea puterii sale
discre!ionare, poate cere o tax" ilicit" pentru ndeplinirea
atribu!iilor sale de serviciu, segrega!ia muncii poate fi limitat"
astfel nct un anumit num"r de lucr"tori vamali s" ndeplineasc"
acelea#i func!ii discre!ionare.
F"r" a perturba eficien!a opera!ional" sau scopurile de facilitare,
locurile de munc" trebuie stabilite astfel nct exercitarea
puterilor discre!ionare de c"tre func!ionari individuali depinde de
al!i func!ionari. De exemplu, potrivit practicilor de contabilitate,
func!ionarul nu trebuie s" aib" posibilitatea s" ini!ieze #i s"
certifice pl"!ile.
n cazurile cnd trebuie ntreprinse examene sau inspec!ii,
ncredin!area acestora unor lucr"tori individuali trebuie f"cut" n
mod aleatoriu #i nu n baza m"rfii, industriei sau pozi!iei
geografice. Efectuarea examenelor sau inspec!iilor trebuie supus"
unei revizuiri regulate #i independente.
Responsabilitatea #i r"spunderea managementului. Managerii
trebuie s" aib" responsabilitatea primar" pentru identificarea
punctelor vulnerabile n metodele de lucru #i n integritatea
personalului, precum #i pentru luarea m"surilor de rectificare a
acestora.
Necesitatea instituirii #i func!ion"rii unor structuri clar definite de
supraveghere #i de luare a deciziilor, cu responsabilit"!i
identificate n mod concret este un element important al oric"rui
Transparency International - Moldova

18
program de integritate. Lucr"torii vamali, supraveghetorii,
managerii, to!i trebuie s" accepte un nivel adecvat al
responsabilit"!ii #i r"spunderii pentru prevenirea #i descoperirea
infrac!iunilor de corup!ie. Ca punct de pornire, managerii trebuie
s" lucreze cu personalul n vederea evalu"rii sistemelor
administrative #i controalelor organiza!iei pentru a identifica
vulnerabilitatea lor fa!" de corup!ie.
Totu#i, structurile adecvate de supraveghere #i de luare a
deciziilor vor avea succes dac" responsabilit"!ile #i
comportamentele cerute sunt modelate adecvat de c"tre membrii
managementului superior. Importan!a exemplului personal nu
trebuie subestimat". Dac" conduita func!ionarilor de rang
superior nu este calificat" ca fiind consecvent" cu prevederile
Codului de Conduit", atunci strategiile anticorup!ie cu siguran!"
nu vor avea succes. n concluzie, func!ionarii superiori trebuie nu
numai s" fie liberi de corup!ie, dar #i s" fie v"zu!i de c"tre
subalterni ca respingnd corup!ia n toate formele ei.
Pentru a ncuraja men!inerea practicilor adecvate de supraveghere
#i a mecanismelor de presiune, administra!iile vamale pot recurge
la l"rgirea conceptului de responsabilitate pentru conduit"
corupt", incluzndu-i n acest concept pe supraveghetorii #i pe
membrii echipei de lucru. De exemplu, un sistem de
responsabilitate poate fi introdus pentru a-i face pe
supraveghetori cel pu!in par!ial responsabili de gre#elile
subalternilor lor. Un astfel de sistem de responsabilitate poate fi,
de asemenea, extins la membrii echipei de lucru din care face
parte individul corupt. Personalul de toate gradele trebuie s" fie
ncurajat s" accepte un nivel adecvat de responsabilitate pentru
identificarea #i raportarea nc"lc"rilor integrit"!ii. Pu!ine practici
corupte sunt ntreprinse f"r" #tirea altora.
Restructurarea cadrului organizatoric #i mbun"t"!irea sistemului
managerial #i de comunicare intern", precum #i modernizarea
infrastructurii, dotarea acesteia cu echipamente performante
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
19
specifice activit"!ii vamale de control sporesc considerabil
reforma ntregului sector vamal.
Auditul intern #i auditul extern. Auditul intern #i cel extern sunt
esen!iale pentru buna func!ionare a organelor vamale. Un audit
intern eficient este un mijloc extrem de util pentru a asigura
corespunderea #i implementarea corect" a procedurilor vamale.
Structura auditului intern trebuie completat" cu o unitate de
afaceri interne care ar avea misiunea specific" de a investiga toate
cazurile suspecte de nc"lc"ri.
Prevenirea #i controlul corup!iei n cadrul administra!iilor vamale
pot fi asistate de implementarea unui #ir de mecanisme adecvate
de control, cum ar fi, de exemplu, adoptarea #i implementarea
programelor interne de verificare, examinarea aleatorie a
mostrelor #i efectuarea controalelor inopinate. Pe lng" aceasta,
auditul intern #i cel extern sunt importante pentru a asigura
func!ionarea efectiv" a mecanismelor adecvate de control.
Capacitatea de a investiga activ alega!iile viznd corup!ia are un
rol considerabil, deoarece nu conteaz" ce controale, sanc!iuni #i
penalit"!i exist", dac" rata real" a descoperirii infrac!iunilor este
mic".
De#i sanc!ionarea adecvat" #i prompt" a lucr"torilor vamali care
au comis infrac!iuni este fundamental", utilizarea eficient" a
mecanismelor de publicitate va impune o anumit" presiune asupra
activit"!ilor ntregii administra!ii vamale.
Pentru a preveni coliziunea dintre lucr"torii vamali #i clien!i #i
pentru a evita cazurile cnd clien!ii ar putea s" anticipeze
ac!iunile v"mii, poate fi instituit" o unitate special" cuprinznd
personal din diferite sectoare de lucru ale organiza!iei sub
conducerea unui func!ionar superior. Aceast" unitate ar avea
misiunea s" conduc", la intervale neregulate, opera!iuni speciale
f"r" avertizare sau ar putea s" ini!ieze controale la diferite puncte
vamale de risc nalt.
Transparency International - Moldova

20
n scopul investig"rii alega!iilor privind corup!ia, organiza!ia
trebuie s" aib" resursele necesare pentru a verifica orice
informa!ie furnizat". Aceasta poate duce la crearea unei unit"!i de
afaceri interne sau de investiga!ie, care ar avea autonomia
suficient" ce i-ar permite s" fac" cercet"ri ntr-un mod profesional
#i impar!ial. Persoanele selectate pentru acest lucru trebuie
instruite, trebuie s" aib" sus!inerea managementului #i trebuie s"
fie liberi de orice suspiciuni n privin!a integrit"!ii.
Dac" sunt necesare investiga!ii complexe sau dac" corup!ia din
cadrul organiza!iei este larg r"spndit", atunci trebuie s" existe
acces la o autoritate independent" de lupt" mpotriva corup!iei.
Un exemplu de succes este Comisia Independent" mpotriva
Corup!iei din Hong Kong
18
.
Personalul vamal, clien!ii #i publicul larg trebuie, de asemenea,
ncuraja!i s" furnizeze informa!ii organelor vamale despre
alega!iile cu privire la activitatea corupt", neetic" #i ilegal". Cnd
astfel de informa!ii sunt furnizate, ele trebuie investigate
minu!ios, asigurndu-se garan!ii de confiden!ialitate.
Asigurarea confiden!ialit"!ii stricte #i a ac!iunilor prompte,
trebuie s" se bazeze pe un canal special prin care s" se raporteze
practicile corupte, depistate de angaja!ii v"mii, direct nivelului
superior de conducere. Alternativ, personalul poate raporta direct
unei autorit"!i anticorup!ie independente.
O practic" util" ar fi ca Departamentul Vamal s" publice regulat
rezultatele sale financiare. De asemenea, poate fi introdus" o linie
telefonic" fierbinte prin care cet"!enii #i lucr"torii vamali ar
furniza informa!ii despre alega!iile cu privire la conduita
inadecvat" a lucr"torilor vamali, asigurndu-se confiden!ialitatea
informa!iilor respective #i care trebuie s" fie accesibile doar unei
diviziuni speciale de audit intern sau investiga!ie. Informa!ia
despre cazurile depistate de corup!ie n cadrul administra!iei
vamale trebuie publicat", iar sanc!iunile de rigoare trebuie
aplicate, asigurndu-se confiden!ialitatea datelor personale.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
21
Este necesar ca m"surile ntreprinse de un lucr"tor vamal s" fie
documentate ntr-un mod eficient pentru a permite controlul
intern #i supravegherea. Documentarea trebuie s" con!in" timpul
cheltuit pentru fiecare v"muire #i astfel s" permit" elaborarea
unor standarde de timp pentru viitor.
Moralul #i cultura organizatoric". Managementul trebuie s"
inspire lucr"torilor vamali loialitate #i mndrie pentru serviciul
lor, un esprit de corps #i dorin!a de a coopera n vederea lu"rii
m"surilor de reducere a expunerii acestora la factorul corup!iei.
Corup!ia amenin!" n special administra!iile unde moralul sau
esprit de corps este jos #i unde lucr"torii nu sunt mndri de
prestan!a serviciului lor. De asemenea, ea se va dezvolta n
administra!iile unde practicile interne ncurajeaz", incit" #i ascund
nc"lc"rile #i unde exist" un dezacord dintre codul de conduit"
profesat #i conduita general acceptat". E pu!in probabil c"
personalul va ac!iona cu integritate dac" moralul este jos din
cauza lipsei unei echit"!i procedurale, practicilor slabe privind
managementul resurselor umane #i lipsei oportunit"!ilor
rezonabile pentru avansarea n carier".
n vederea luptei efective mpotriva corup!iei este necesar a avea,
la toate nivelele, un personal activ implicat n efortul de
integritate. F"r" sus!inerea #i angajamentul personalului,
strategiile ini!iate de dezvoltare a integrit"!ii de cele mai multe ori
vor e#ua. Sus!inerea total" a conducerii v"mii #i a ntregii echipe
a managementului executiv, de asemenea, este un element
integral al acestui proces. n unele cazuri, va fi necesar"
efectuarea unui lucru enorm pentru a schimba opiniile
personalului vamal #i cele ale clien!ilor viznd fenomenul
corup!iei.
Recrutarea #i selectarea. Procesele de recrutare #i avansare a
lucr"torilor vamali trebuie s" fie obiective #i imune fa!" de orice
interven!ie. Ele trebuie s" includ" un mijloc de identificare a
candida!ilor care au un standard nalt al eticii personale.
Transparency International - Moldova

22
Procesele administrative privind recrutarea #i avansarea
lucr"torilor vamali trebuie s" fie echitabile, obiective #i libere de
orice subiectivism sau interferen!", trebuie s" fie bazate pe
principiul de merit. Procedurile de recrutare #i selectare a
personalului trebuie s" se concentreze asupra select"rii
personalului pe baz" de incoruptibilitate, precum #i conform
competen!ei academice, profesionale #i/sau tehnice.
Pentru a se asigura c" personalul corespunde acestor cerin!e, se
impune selectarea cu grij" a poten!ialilor lucr"tori vamali prin
examinarea nscrierilor privind posturile de!inute anterior #i/sau a
garan!iilor de onestitate. Mai mult ca att, dac" corup!ia este
relativ endemic" n cadrul unei societ"!i, poate fi necesar"
recrutarea personalului fie din alte organe de stat cunoscute
pentru integritatea lor, fie din sectorul privat sau organiza!iile
interna!ionale. Or, poate fi necesar s" se apeleze la exper!i externi
pentru a examina #i a sugera mbun"t"!iri la procedurile interne
de selectare. O astfel de politic" este deosebit de important"
pentru pozi!iile unde exerci!iul puterii discre!ionare este inevitabil
#i supravegherea este dificil".
Pentru a se asigura c" procesul pentru recrutarea #i avansarea
personalului este obiectiv #i imun fa!" de orice interferen!",
fiecare comitet de recrutare sau promovare trebuie s" fie compus
din membri independen!i, selecta!i din diverse domenii de lucru
ale organiza!iei. Acest aranjament poate minimiza #ansa
manifest"rii nepotismului #i a corup!iei.
Unele !"ri, de exemplu, Cehia, n cazul recrut"rii candida!ilor
pentru sectorul vamal practic" colaborarea dintre organele vamale
#i un psiholog.
Codul de conduit". Lucr"torii vamali trebuie s" primeasc" un
Cod de Conduit", implica!iile c"ruia trebuie explicate n mod
detaliat. E necesar s" existe m"suri eficiente de sanc!ionare care
ar include #i posibilitatea de destituire.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
23
Un element-cheie al oric"rui program de integritate trebuie s" fie
elaborarea, publicarea #i acceptarea unui Cod de Conduit" amplu
care stabile#te n termeni foarte practici #i clari comportamentul
a#teptat de la to!i lucr"torii vamali. Documentul trebuie s" includ"
responsabilit"!ile fiec"ruia pentru prevenirea #i descoperirea
corup!iei #i penalit"!ile asociate cu nc"lc"rile codului. Adi!ional,
poate fi inclus" o prevedere care ar cere personalului vamal s"
declare anual investi!iile, averea #i datoriile lor.
Administra!iile pot considera c" dac" exist" un Cod General de
Conduit" pentru serviciul public, unul specific pentru vam" poate
s" nu fie necesar. Totu#i, exist" unele avantaje viznd
implementarea unui Cod de Conduit" al V"mii, care ar recunoa#te
natura unic" a rolului v"mii #i standardul mai nalt de conduit"
cerut n cadrul mediului vamal. Un astfel de cod trebuie s"
completeze #i nu s" nlocuiasc" codul general al serviciului
public.
Elaborarea unui Cod de Conduit" poate juca un rol important n
schimbarea amestecului actual de ncuraj"ri #i penalit"!i. Cu alte
cuvinte, Codul de Conduit" trebuie s" impun" personalului
convingerea c" este mai bine s" fii productiv #i s" lup!i mpotriva
corup!iei, dect s" ai un comportament ilicit sau neetic.
Elementele-cheie ale unui Cod de Conduit"
19
sau Cod Etic sunt
urm"toarele:
Responsabilitatea #i implicarea personal" a tuturor
lucr"torilor;
Respectarea necondi!ionat" a legii;
mbun"t"!irea rela!iilor cu publicul;
Solu!ionarea problemei privind acceptarea cadourilor,
r"spl"!ilor #i reducerilor;
Prevenirea conflictelor de interese;
Activitatea politic";
Comportamentul n cazul subiectelor legate de bani;
Confiden!ialitatea #i utilizarea informa!iei oficiale;
Transparency International - Moldova

24
Utilizarea propriet"!ii #i serviciilor administra!iei vamale;
Achizi!ion"rile private ale propriet"!ii de stat de c"tre
lucr"tori;
Mediul de lucru.
Cum s-a men!ionat anterior, condi!iile adecvate de angajare #i
remunerare trebuie s" sus!in" Codul de Conduit", s" fie optime #i
n m"sur" s" stimuleze un comportament etic.
De asemenea, eforturile anticorup!ie vor fi eficiente, dac"
sistemul de penalizare va fi suficient pentru a mpiedica real o
conduit" corupt".
De asemenea, trebuie stabilite penalit"!i concrete pentru
nc"lcarea Codului de Conduit", cum ar fi de exemplu, amenzi
sau destituirea din func!ie pentru nc"lc"ri grave, simpla presiune,
restric!ii, transferuri, reducerea n autonomie sau puterile
discre!ionare, diminuarea statutului profesional #i opinie public"
negativ".
Codul de etic" trebuie s" fie inclus n programele ini!iale de
instruire #i accesibil pentru noul personal imediat dup" recrutarea
acestuia.
Dezvoltarea profesional". Lucr"torii vamali trebuie s"
beneficieze de instruire profesional" adecvat", care trebuie s"
cuprind" #i problemele de etic" #i integritate, pe tot parcursul
carierei lor.
Educa!ia #i instruirea, att formal", ct #i neformal", au un rol
major n lupta mpotriva corup!iei #i ac!ioneaz" pe dou" c"i. n
primul rnd, ofer" angaja!ilor vamali dezvoltarea profesional"
corespunz"toare, sporind astfel competen!a lor tehnic". Instruirea
neformal" din timpul serviciului astfel este nl"turat".
n al doilea rnd, ofer" organiza!iei oportunit"!i pentru a
consolida regulat mesajul de integritate #i anticorup!ie. Aceast"
abordare este n mod particular binevenit" cnd organiza!ia are un
Cod de Conduit" formal. Instruirea trebuie s" se axeze pe
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
25
standardele de comportament a#teptat de la to!i lucr"torii #i pe
mecanismele disponibile de raportare a nc"lc"rilor codului.
Oricnd e posibil trebuie promovat sentimentul responsabilit"!ii
de grup sau a responsabilit"!ii comune.
Pentru a men!ine credibilitatea instruirii formale #i neformale
oferite, este esen!ial ca instruirea s" reflecte corect ce se ntmpl"
la locul de munc".
Remunerarea adecvat". Remunerarea lucr"torilor vamali, un
factor extrem de important dat fiind statutul lor profesional,
trebuie s" fie suficient" pentru a le permite un nivel decent de trai
#i poate, n anumite circumstan!e, include beneficii sociale, cum
ar fi de exemplu, ngrijirea medical" #i facilit"!i locative #i/sau
pl"!i de ncurajare (suplimente, premii etc.).
n mod ntemeiat, penalit"!ile severe aplicate pentru nc"lcarea
Codului de Conduit" vor fi acceptate mai u#or atunci cnd mediul
dificil de lucru #i nivelele cerute de integritate sunt recunoscute n
cota de baz" a remuner"rii.
Subiectul privind plata sau remunerarea adecvat" este, totu#i,
unul extrem de dificil pentru administra!iile vamale. n mod clar,
remunerarea oficial" niciodat" nu poate fi la un nivel care ar
preveni toate comportamentele corupte, totu#i, cotele de plat"
trebuie s" fie suficiente pentru a se asigura c" lucr"torii nu sunt
tenta!i s" accepte pozi!ii guvernamentale slab pl"tite presupunnd
c" ei pot suplimenta venitul lor cu comisioane ilegale.
Indiferent de strategiile de integritate aplicate, dac" salariile sunt
inadecvate, va fi dificil de eliminat fenomenul corup!iei din
sectorul vamal.
Pentru a r"spl"ti persoane #i comportamente concrete care reduc
sau !in sub control corup!ia pot fi folosite pl"!i stimulatoare. De
exemplu, pot fi utilizate scheme de evaluare a performan!ei care
ncurajeaz" comportamentul model. De asemenea, personalul
poate fi r"spl"tit pentru identificarea metodelor prin care corup!ia
poate ap"rea #i pentru sugerarea mecanismelor mbun"t"!ite de
Transparency International - Moldova

26
control. Suplimentar, drept pl"!i non-pecuniare, menite s"
ncurajeze comportamentul pozitiv, pot fi transferul, instruirea,
deplasarea, publicitatea.
Totu#i, chiar dac" personalul se bucur" de o remunerare
suficient" nct aceasta s"-i permit" un nivel rezonabil de trai,
trebuie de avut grij" c" acesta nu face cheltuieli exagerate, intrnd
n datorii serioase. Personalul care are probleme mari de datorii
poate fi mai vulnerabil fa!" de corup!ie. Dac" angajatul este
identificat c" are dificult"!i financiare severe, el trebuie s"
beneficieze de consultan!" #i supraveghere permanent", iar dac"
este cazul, transferat departe de zonele de risc nalt.
Rela!iile dintre agen!ii vamali #i comunitatea de afaceri.
Administra!iile vamale trebuie s" ncurajeze o rela!ie deschis" #i
transparent" cu agen!ii vamali #i cu sectoarele relevante ale
comunit"!ii de afaceri. Comitetele de leg"tur" sunt utile n acest
sens.
Pe cnd majoritatea principiilor din Declara!ia de la Arusha se
concentreaz" asupra strategiilor de minimizare a corup!iei din
cadrul administra!iilor vamale, este, de asemenea, important a
atrage aten!ia asupra rolului central pe care l au clien!ii la !inerea
sub control a manifest"rilor corup!iei. Diverse forme ale corup!iei
administrative cer implicarea activ" a partenerilor externi. Acest
lucru este recunoscut n Regulile de Conduit" ale Camerei
Interna!ionale de Comer!, n Declara!ia ONU mpotriva Corup!iei
#i Mituirii n Tranzac!iile Comerciale Interna!ionale #i n
Conven!ia OCDE privind Combaterea Mituirii Func!ionarilor
Publici Str"ini n Tranzac!iile Comerciale Interna!ionale.
Astfel, este important" conlucrarea eficient" cu clien!ii pentru a
ob!ine sus!inerea #i cooperarea acestora n vederea supravegherii
#i elimin"rii manifest"rilor corup!iei. ntr-adev"r, grupurile de
clientel" trebuie s" accepte un nivel corespunz"tor de
responsabilitate pentru aceast" problem" #i pentru identificarea #i
aplicarea solu!iilor adecvate.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
27
Poate fi luat" n considera!ie idea instituirii comitetelor de
leg"tur" cu diferite grupuri de clientel" sau cu diferite industrii
pentru a discuta probleme de interes mutual, inclusiv m"surile de
prevenire a corup!iei. Comitetele de leg"tur" ofer"
administra!iilor vamale un important mijloc de comunicare clar"
a standardelor de conduit" a#teptate de la clien!i. n unele cazuri,
se poate recomanda instituirea unei unit"!i comune vama/client
mpotriva corup!iei, care ar avea scopul s" identifice solu!ii
practice #i nu doar func!ionarii corup!i.
Clien!ii, publicul larg, ter!ele p"r!i, institu!iile bancare #i
asocia!iile comerciale pot oferi surse poten!iale de informa!ie
despre punctele cele mai vulnerabile ale organiza!iei sau despre
cazurile reale de corup!ie. Acordarea acestor date poate fi
facilitat" prin prevederea garan!iilor de anonimat, ncurajarea
personalului #i cet"!enilor s" raporteze practicile corupte,
stabilirea liniilor fierbin!i #i instalarea unor cutii po#tale speciale
pe teritoriul organelor vamale, oficiilor vamale #i punctelor
vamale pentru mesaje confiden!iale #i plngeri venite din partea
pasagerilor, transportatorilor, agen!iilor de transport,
reprezentan!ilor companiilor etc. Desigur, dac" aceast" informa!ie
este furnizat" de c"tre publicul larg, ea trebuie s" fie investigat"
detaliat #i dac" este dovedit", se cere a fi utilizat" n modul
corespunz"tor. De exemplu, Administra!ia Vamal" a Indiei a
instituit o pagin" Web pentru a ncuraja clien!ii #i publicul
general s" raporteze cazurile #i alega!iile de corup!ie.
Consolidarea cooper"rii dintre vam", operatorii economici,
oamenii de afaceri #i simpli cet"!eni presupune informarea
clien!ilor despre drepturile #i obliga!iile lucr"torilor vamali.
Cet"!enii trebuie s" #tie la cine se pot adresa dac" lucr"torii
vamali nu-#i ndeplinesc corespunz"tor obliga!iile lor. Acest fapt
va limita considerabil cazurile de abuz ale atribu!iilor de serviciu
#i de nc"lcare a drepturilor #i intereselor clien!ilor din partea
lucr"torilor vamali.
Transparency International - Moldova

28
De asemenea, se impune necesitatea de a examina reclama!iile
cet"!enilor #i ale clien!ilor ntr-un termen ct mai scurt. n
prezent, deciziile asupra plngerilor se tergiverseaz" n mod
deliberat, legile sunt interpretate arbitrar etc. n aceste condi!ii,
presiunea corup!iei asupra clien!ilor v"mii cre#te.
Pe lng" aceasta, penalit"!ile pentru comportamentul corupt
trebuie s" fie n m"sur" s" asigure faptul c" grupurile de clientel"
nu contribuie la aceast" problem" prin mituire sau alte pl"!i
neformale n vederea asigur"rii, de exemplu, c" marfa este
v"muit" ntr-un mod rapid.
De exemplu, bro#urile informa!ionale existente n cadrul
administra!iei vamale pot include o indica!ie privind interzicerea
efectu"rii pl"!ilor direct lucr"torilor vamali, cu excep!ia cnd
acestea sunt percepute de un casier n serviciu #i care are
obliga!ia s" certifice plata prin chitan!" oficial".
Aici trebuie s" ad"ug"m c" este important de a dezvolta noi
forme de cooperare #i comunicare dintre organele de aplicare a
legii pentru a combate #i preveni contrabanda, traficul,
importurile ilegale #i practicile corupte care le nso!esc. Un alt
aspect al cooper"rii vizeaz" schimbul de informa!ie dintre
autorit"!ile vamale #i cele fiscale. Introducerea unor mecanisme
permanente #i obligatorii pentru compararea constant" a datelor
din declara!iile vamale #i cele fiscale va asigura o conformitate
maxim" #i va nt"ri eforturile de reform" ale sectorului vamal.
Acela#i lucru se refer" #i la crearea unui sistem informa!ional
integrat al v"mii, precum #i a unui sistem pentru schimbul
reciproc al informa!iei operative dintre oficiile vamale de
frontier" ale statelor vecine.
Vorbind despre principiile sectorului vamal, ndeosebi despre
Declara!ia de la Arusha, este absolut necesar s" men!ion"m
Conven!ia Organiza!iei Mondiale a V"milor de la Kyoto.
Conven!ia Interna!ional" privind Simplificarea #i Armonizarea
Procedurilor Vamale (Conven!ia de la Kyoto) a intrat n vigoare
n 1974. Ea a fost revizuit" pentru a face fa!" cererilor curente ale
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
29
guvernelor #i comer!ului interna!ional. Consiliul Organiza!iei
Mondiale a V"milor a adoptat Conven!ia revizuit" de la Kyoto n
iunie 1999 drept model pentru proceduri vamale moderne #i
eficiente n secolul XXI. Procesul de revizuire a introdus
importante concepte moderne, cum ar fi de exemplu, aplicarea
noilor tehnologii, implementarea noilor concepte privind
controlul vamal #i voin!a partenerilor din sectorul privat de a se
angaja n alian!e mutual avantajoase cu organele vamale.
Printre principiile noi ale Conven!iei de la Kyoto, cel mai
important este cel potrivit c"ruia administra!iile vamale #i asum"
angajamentul de a oferi transparen!" #i previzibilitate celor
implica!i n aspectele comer!ului interna!ional.
Suplimentar, organele vamale se angajeaz" s" utilizeze tehnicile
managementului de risc, s" coopereze cu alte autorit"!i #i
comunit"!i comerciale relevante #i s" implementeze standardele
interna!ionale corespunz"toare.
Conven!ia revizuit" de la Kyoto promoveaz" facilitarea
comer!ului #i controale eficiente, prev"znd n detaliu aplicarea
unor proceduri simple, dar eficiente pentru a oferi un nivel
maxim al facilit"rii pentru bunuri #i pasageri. Conven!ia revizuit"
con!ine, de asemenea, reguli noi #i obligatorii pentru a fi aplicate
#i acceptate f"r" rezerve de c"tre toate P"r!ile Contractante.
Potrivit acestei Conven!ii, o administra!ie vamal" modern"
trebuie s" implementeze urm"toarele principii:
! Proceduri unice #i simplificate;
! Dezvoltarea #i mbun"t"!irea continu" a tehnicilor de control
vamal;
! Folosirea maxim" a tehnologiilor informa!ionale;
! abordare de parteneriat dintre vam" #i comercian!i.


Transparency International - Moldova

30
Elementele-cheie ce trebuie aplicate de administra!iile vamale
moderne, potrivit Conven!iei, sunt urm"toarele:
! Utilizarea maxim" a sistemelor automatizate sau a
tehnologiilor informa!ionale. Acest principiu prevede
utilizarea standardelor interna!ionale, consultarea cu toate
p"r!ile interesate viznd introducerea cererii computerizate
(prin utilizarea computerului), metodele comer!ului electronic
drept o alternativ" a cerin!elor scrise pe hrtie #i strategia
comer!ului electronic (ini!iativ" de sus!inere);
! Utilizarea tehnicilor managementului de risc (inclusiv,
evaluarea riscului #i caracterul selectiv al controalelor). Acest
principiu prevede identificarea nc"rc"turilor de risc nalt n
baza analizei, trecerea de la toate controalele documentare #i
fizice la controale selective, facilitarea comer!ului legitim,
dar, pe lng" toate acestea, #i men!inerea unui control eficient,
utilizarea efectiv" a resurselor vamale;
! Standardizarea #i simplificarea declara!iei cu privire la bunuri
#i a documentelor de nso!ire. Acest principiu prevedere
cerin!e minime viznd datele, depunerea documentelor pe
cale electronic" #i elaborarea unui model referitor la datele
vamale;
! Utilizarea transferului electronic de fonduri;
! Interven!ii coordonate cu alte agen!ii. Acest principiu cere
efectuarea inspec!iei mpreun" cu alte organe de frontier";
! Oferirea accesului liber la informa!ia cu privire la cerin!ele,
legile, regulile #i reglement"rile vamale. Acest principiu
vizeaz" regulile privind acordarea informa!iei;
! Oferirea unui sistem transparent de apel n problemele
vamale. Acest principiu se refer" la proceduri clare #i
transparente de apel (vama, autoritate independent",
judiciarul);
! Reglementarea unor proceduri rapide pentru persoanele
autorizate care au registrele de conformitate n ordine. Acest
principiul prevede eliberarea bunurilor #i furnizarea
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
31
informa!iei minime pentru a le putea identifica (prezentarea
ulterioar" a declara!iei);
! Reglementarea controlului minim necesar pentru asigurarea
conformit"!ii;
! Control bazat pe audit. Acest principiu prevede #i auditul
dup" v"muire;
! Rela!ii consultative #i de parteneriat cu sectorul comercial.
Acest principiu prevede rela!ii consultative formale,
r"spndirea informa!iei #i memorandumuri de n!elegere
(MOU).
Actele Organiza!iei Mondiale a V"milor (Declara!ii, Conven!ii
etc.) #i principiile de la Doha privind facilitarea comer!ului emise
de c"tre Organiza!ia Mondial" a Comer!ului sunt compatibile #i
complementare. Astfel, Conven!ia de la Kyoto con!ine
instrumente pentru implementarea principiilor prev"zute n
Declara!ia Organiza!iei Mondiale a Comer!ului de la Doha cu
privire la Facilitarea Comer!ului (noiembrie 2001).
n concluzie, adoptarea #i implementarea unor principii ale
organiz"rii #i activit"!ii organelor vamale sunt indispensabile
pentru derularea unei reforme eficiente #i, avnd drept rezultat
lupta real" mpotriva corup!iei n sectorul vamal.
3. Cadrul normativ al Republicii Moldova n domeniul
activit"!ii vamale
n scopul cre"rii bazei normative a activit"!ii vamale, Parlamentul
Republicii Moldova a adoptat un #ir de legi #i hot"rri, cele de
baz" fiind:
Legea privind frontiera de stat;
Legea cu privire la ie#irea #i intrarea n Republica Moldova;
Legea cu privire la tariful vamal;
Legea reglement"rii de stat a activit"!ii comerciale externe;
Legea serviciului n organele vamale;
Codul Vamal;
Transparency International - Moldova

32
Legea cu privire la controlul exportului, reexportului,
importului #i tranzitului de m"rfuri strategice;
Legea cu privire la modul de introducere #i de scoatere a
bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de c"tre
persoane fizice;
Legea cu privire la inspec!ia nainte de expedi!ie, alte legi,
hot"rri ale Parlamentului.
Legea serviciului n organele vamale
20
reglementeaz" angajarea,
ncetarea, restabilirea n serviciul organelor vamale, exercitarea #i
condi!iile serviciului n organele vamale. Potrivit acestei legi,
serviciul n organele vamale este un gen special de activitate n
serviciul public prin care se exercit" func!iile, drepturile #i
obliga!iile organelor vamale, incluse n sistemul organelor de
drept.
Codul vamal
21
stabile#te principiile juridice, economice #i
organizatorice ale activit"!ii vamale orientate spre ap"rarea
suveranit"!ii #i securit"!ii economice a Republicii Moldova.
Codul vamal stipuleaz" c" activitatea vamal" se constituie din
promovarea politicii vamale, asigurarea respect"rii
reglement"rilor vamale la trecerea m"rfurilor, mijloacelor de
transport #i persoanelor peste frontiera vamal" a Republicii
Moldova, perceperea drepturilor de import #i drepturilor de
export, v"muirea, controlul #i supravegherea vamal", din alte
activit"!i de promovare a politicii vamale #i c" activitatea vamal"
se desf"#oar" n conformitate cu normele #i cu practica
interna!ional".
Conform Codului vamal, politica vamal" este parte integrant" a
politicii externe #i interne a statului #i urm"re#te asigurarea
eficien!ei opera!iunilor vamale, reglement"rii schimbului de
m"rfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribu!ia la
rezolvarea problemelor politice #i comerciale privind protec!ia
pie!ei interne #i stimularea dezvolt"rii economiei na!ionale, alte
obiective stabilite de legisla!ie. Codul vamal reglementeaz"
organizarea n ntregime a activit"!ii vamale. Codul include
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
33
atribu!iile organului vamal; stipul"ri privind trecerea m"rfurilor #i
mijloacelor de transport, regimurile vamale (importul, tranzitul,
depozitul vamal, magazinul duty free, zona liber", exportul etc.),
drepturile de import #i de export (taxa vamal", taxa pe valoarea
ad"ugat", accizele, taxa pentru proceduri vamale etc.), calcularea
#i plata acestor drepturi, proceduri de v"muire; stipul"ri privind
depozitarea provizorie, brokerii vamali, transportatorul vamal,
declararea, controlul vamal, facilit"!ile vamale acordate anumitor
categorii de persoane str"ine, valoarea n vam" a m"rfurilor,
determinarea !"rii de origine a m"rfurilor, dispunerea de m"rfuri
#i mijloace de transport, precum #i de mijloacele b"ne#ti ob!inute
din comercializarea lor, activitatea operativ" de investiga!ii, de
cercetare penal" #i anchet" preliminar" a organelor vamale,
contraven!iile vamale #i r"spunderea pentru s"vr#irea lor,
procedura n cazurile de contraven!ie vamal" #i cercetarea lor;
atacarea deciziilor, ac!iunilor sau inac!iunilor organelor vamale #i
ale colaboratorilor vamali; aplicarea de m"suri la frontier" n
vederea protec!iei propriet"!ii intelectuale; stipul"ri privind
colaboratorii vamali, precum #i administrarea statisticii vamale etc.
Potrivit Codului vamal, activitatea vamal" este desf"#urat" de
organele vamale care sunt organe de drept #i care constituie un
sistem unic, format din Departamentul Vamal ca autoritate
central" de specialitate, din birouri #i posturi vamale. Conform
Codului, organul vamal are urm"toarele atribu!ii:
" particip" la elaborarea politicii vamale a statului #i
promoveaz" aceast" politic";
" asigur" respectarea legisla!iei vamale;
" ap"r" drepturile #i interesele legitime ale persoanei n cadrul
activit"!ii vamale;
" contribuie, n limitele competen!ei, la asigurarea securit"!ii
economice a statului;
" ap"r" interesele economice ale statului;
" aplic" procedeele vamale de reglementare a rela!iilor
economice #i comerciale;
Transparency International - Moldova

34
" ncaseaz" drepturile de import #i drepturile de export;
" particip" la elaborarea m"surilor de politic" economic" n
vederea trecerii m"rfurilor peste frontiera vamal" #i aplic"
aceste masuri;
" lupt" mpotriva contrabandei, a nc"lc"rii reglement"rilor
vamale #i legisla!iei fiscale viznd trecerea m"rfurilor peste
frontiera vamal"; curm" trecerea ilegal" peste frontiera
vamal" a substan!elor narcotice, armamentului, obiectelor de
art", obiectelor de valoare istoric" #i arheologic", obiectelor
de proprietate intelectual", speciilor de animale #i plante etc.;
" contribuie la combaterea terorismului interna!ional;
" exercit" #i perfec!ioneaz" controlul vamal, efectueaz"
v"muirea, creeaz" condi!ii pentru accelerarea traficului de
m"rfuri peste frontiera vamal"; exercit" alte atribu!ii stabilite
de legisla!ie.
Legea cu privire la tariful vamal
22
stabile#te modul de formare #i
de aplicare a tarifului vamal la m"rfurile introduse pe teritoriul
Republicii Moldova sau scoase din !ar", regulile de supunere a
acestora taxelor vamale, precum #i metodele de determinare a
valorii n vam" a m"rfurilor #i a !"rii lor de origine. Scopul
aplic"rii tarifului vamal sunt optimizarea structurii importului de
m"rfuri; echilibrarea importului #i exportului de m"rfuri, protec!ia
produc"torilor de m"rfuri autohtoni; crearea condi!iilor favorabile
pentru integrarea economiei Republicii Moldova n economia
mondial".
Legea cu privire la modul de introducere #i scoatere a bunurilor
de pe teritoriul Republicii Moldova de c"tre persoane fizice
23

stabile#te modul de trecere peste frontiera vamal" a Republicii
Moldova de c"tre persoane fizice a m"rfurilor, obiectelor de uz
personal #i a mijloacelor de transport auto.
Legea cu privire la ie#irea #i intrarea n Republica Moldova
24

garanteaz" cet"!enilor Republicii Moldova, cet"!enilor str"ini #i
apatrizilor dreptul de ie#ire #i intrare n Republica Moldova,
stabile#te restric!ii temporare la acest drept, reglementeaz" modul
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
35
de eliberare a actelor de ie#ire #i intrare #i de solu!ionare a
litigiilor privind eliberarea acestor acte.
Activitatea vamal" este indispensabil legat" de frontiera de stat.
Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova
25

reglementeaz", de asemenea, regimul frontierei de stat, precum #i
regimul punctelor de trecere a acesteia. Aici sunt stipulate
trecerea frontierei de stat de c"tre persoane, mijloace de transport,
m"rfuri #i alte bunuri, solu!ionarea incidentelor legate de
nc"lcarea regimului frontierei de stat, ordinea de intrare (ie#ire) a
persoanelor, mijloacelor de transport, de introducere (scoatere) a
m"rfurilor #i a altor bunuri, #ederea n punctele de trecere a
frontierei de stat a persoanelor #i mijloacelor de transport.
Stipul"rile respective din legisla!ie, n majoritatea lor, par a fi
suficient de clare #i oportune pentru crearea bazei legale #i
reglementarea activit"!ii vamale. Cu att mai mult, c" n lege se
men!ioneaz": activitatea vamal" se desf"#oar" n conformitate cu
normele #i cu practica interna!ional". n baza stipul"rilor
legislative au fost adoptate un #ir de hot"rri ale Guvernului care
reglementeaz" activitatea vamal". De exemplu, n baza Codului
Vamal au fost adoptate Regulamentele privind regimurile
vamale
26
.
De asemenea, au fost elaborate acte normative ale
Departamentului Vamal.
Aceasta denot" volumul considerabil efectuat n vederea cre"rii
bazei normative. Elaborarea #i adoptarea actelor normative a fost
legat" de dep"#irea mai multor dificult"!i. Ca rezultat, n multe
cazuri, stipul"rile respective ale legii au fost adoptate cu ntrzieri
relativ mari fa!" de procesele care aveau loc n societate #i
necesit"!ile la zi de asigurare a securit"!ii statului. De fiecare dat"
lipsa stipul"rilor respective sau adoptarea lor cu ntrziere au
creat goluri n activitatea de asigurare a securit"!ii economice a
statului, ducnd, n mod inevitabil, la o permanent" degradare
economic" a statului.
Transparency International - Moldova

36
Totodat", activitatea vamal" e n situa!ia s" nfrunte un #ir de
probleme, inclusiv de ordin legislativ. De exemplu, pe parcursul
ultimilor ani s-a f"cut sim!it" problema implement"rii
mecanismului de efectuare a inspec!iei nainte de expedi!ie,
timpul consumat pentru trecerea frontierei vamale, efectuarea
controlului vamal, v"muirea m"rfurilor. De asemenea, nu sunt
reglementate organizarea controlului vamal n comun de c"tre
organele vamale ale statelor limitrofe; utilizarea sistemelor de
dirijare cu riscurile #i analiza riscurilor la efectuarea controalelor
vamale, utilizarea tehnologiilor informa!ionale #i mijloacelor
electronice de comunica!ii pentru perfec!ionarea controlului
vamal, precum #i standardelor interna!ionale etc., a#a cum
stipuleaz" Conven!ia de la Kyoto.
Practica mai denot" c" pentru perfectarea declara!iei vamale se
cere un num"r sporit de documente #i autoriza!ii. Conform
rezultatelor sondajului de opinie, efectuat n perioada 2000-
2002,
27
procedurile vamale reprezint" una din barierele principale
la efectuarea activit"!ilor de import-export. Tot mai mult se cere
simplificarea acestor proceduri, unificarea #i perfec!ionarea
legisla!iei. Drept urmare, se impune inevitabil necesitatea ader"rii
Republicii Moldova la Conven!ia interna!ional" pentru
simplificarea #i armonizarea regimurilor vamale de la Kyoto.
De men!ionat c" legile, hot"rrile Parlamentului #i ale
Guvernului, precum #i alte acte normative guvernamentale, de
regul", se public" n Monitorul Oficial #i pot fi accesate n
Internet
28
. Unele acte normative se public" n mass-media de
profil economic. Cu toate acestea, accesul la actele normative nu
este att de liber ct s-ar dori. Mul!i antreprenori din businessul
mic, dar mai cu seam" publicul larg, din motive materiale deseori
nu au acces nici la Monitorul Oficial #i nici la Internet. Aceste
acte nu sunt n num"r suficient chiar #i pentru activitatea
func!ionarilor din organele vamale. Deseori, stipul"rile legislative
nu sunt explicate detaliat #i n mod regulat cet"!enilor. Multe
persoane se confrunt" cu consecin!ele nerespect"rii legisla!iei
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
37
vamale n momentul trecerii frontierei. Alteori, legisla!ia vamal"
este invocat" n mass-media, de obicei, n cazurile de infrac!iuni
vamale sau n leg"tur" cu preg"tirea sau adoptarea unor stipul"ri
n legisla!ie, care atrag ni#te interese anume ale antreprenorilor.
De aici apare problema #i necesitatea r"spndirii #i populariz"rii
prevederilor legale n domeniul activit"!ii vamale.
Tot la acest compartiment trebuie men!ionat c" prevederile
legislative n diverse cazuri sunt de caracter general #i necesit"
reglementarea suplimentar" pentru a fi aplicate. Din motiv c"
actele necesare nu au fost elaborate la timp, n activitatea sa
curent" organele vamale s-au condus de regulamente #i ordine ale
Departamentului Vamal care, de fapt, nu au fost supuse expertizei
juridice #i nici nu au fost publicate n Monitorul Oficial, iar n
lipsa acestora, deciziile autorit"!ilor vamale se bazau pe
indica!iile administra!iei #i interpret"rile personale. n consecin!",
nu au fost excluse cazurile de adoptare a unor decizii nentemeiate.
Alte probleme ce !in de legisla!ie sunt reflectate n
compartimentele respective.
4. Aspecte cantitative privind obiectul activit"!ii organelor
vamale
Se poate spune c" unul dintre parametrii de baz" potrivit c"ruia se
evalueaz" activitatea cotidian" a organelor vamale este volumul #i
calitatea opera!iunilor vamale, care la rndul s"u se reflect"
asupra calit"!ii v"muirii, ncas"rii drepturilor de import #i export,
cre"rii condi!iilor pentru accelerarea traficului de m"rfuri peste
frontiera vamal", circula!ia cet"!enilor #i mijloacelor de transport.
Scopul principal al acestei activit"!i este asigurarea securit"!ii
economice a statului.
Datele statistice demonstreaz" c", fiind bazate pe implementarea
continu" a principiilor economiei de pia!" #i intensificarea
procesului de globalizare, activit"!ile economice ale Republicii
Moldova tot mai mult au impact pe plan interna!ional. Astfel,
comer!ul exterior a nregistrat n anul 2002 un volum de circa
Transparency International - Moldova

38
26,6 miliarde lei. Agen!ii economici au efectuat peste 230,5 mii
de tranzac!ii externe sau cu aproximativ 90 mii mai mult dect n
anul 2001, ponderea tranzac!iilor de import constituind
aproximativ 73 la sut". Valoarea exporturilor a constituit circa
11,1 miliarde lei, iar a importurilor circa 15,6 miliarde lei.
Volumul m"rfurilor importate s-a majorat, comparativ cu 2001,
cu 3,5 miliarde lei, iar volumul m"rfurilor importate cu 4,1
miliarde lei. Organele vamale au ncasat taxe, ulterior transferate
la buget, n valoare de circa 2,5 miliarde lei, cu 1,634 miliarde lei
mai mult dect n anul 2001. n anul 2002 frontiera vamal" a
Republicii Moldova a fost traversat" n ambele direc!ii de c"tre
aproximativ 6 milioane persoane. Comparativ cu anul 2001,
num"rul c"l"torilor n ambele direc!ii s-a majorat cu aproximativ
2 milioane persoane. Totodat", n anul 2002, frontiera vamal" a
fost traversat" de aproximativ 780 mii autoturisme sau cu 110 mii
de autoturisme mai mult dect n anul precedent. Comparativ cu
anul 2001, n anul 2002 num"rul autocamioanelor supuse
controlului vamal a crescut de 1,3 ori, totalul acestora constituind
235 mii. Organele vamale au nregistrat o cre#tere cu aproximativ
20 la sut" a num"rului de vagoane-marf" #i cu aproximativ 70 la
sut" a rutelor aeriene de marf". n schimb a fost nregistrat" o
reducere considerabil" a num"rului vagoanelor de pasageri care
au traversat frontiera vamal" 75,5 mii vagoane de pasageri, cu
aproximativ 35 la sut" mai pu!in dect n anul 2001, precum #i o
reducere cu 1,1 la sut" a num"rului rutelor aeriene de pasageri.
29

n primele cinci luni ale anului 2003 hotarele Moldovei au fost
traversate de circa 2,2 milioane pasageri, 28,1 mii autobuse, 54,1
mii tiruri, 305,1 mii automobile.
30

n primul semestru al anului 2003 agen!ii economici din
Republica Moldova au efectuat peste 78,7 mii opera!ii de comer!
exterior, cu 12,6 mii mai mult fa!" de perioada similar" a anului
trecut. Potrivit datelor Centrului informa!ional Vama,
exportului i-au revenit 28,9 mii de opera!iuni vamale, iar
importului 49,8 mii. Agen!ii economici au exportat m"rfuri n
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
39
valoare de 6,463 mlrd lei (461,64 mln USD), n cre#tere cu 1,712
mlrd (122,29 mln USD), iar importurile au fost evaluate la 9,239
mlrd lei (659,9 mln USD) cu 2,483 mlrd lei (177,35 mln USD)
mai mult dect n primele 6 luni ale anului 2002. n cadrul
opera!iunilor de tranzitare au fost perfectate 39,2 mii de declara!ii
vamale, cu 6,4 mii mai mult dect n prima jum"tate a anului 2002.
31

n #apte luni 2003 de pe aeroportul Interna!ional Chi#in"u au fost
transporta!i n curse aeriene regulate #i neregulate 175750 de
pasageri sau cu cca 10 la sut" mai mult dect n perioada similar"
a anului 2002.
32

Aceste date relev" c" volumul m"rfurilor, num"rul pasagerilor #i
al mijloacelor de transport supuse controlului vamal este n
permanent" cre#tere. Cu toate acestea, sarcina de lucru pentru
organele vamale este mai mic" n compara!ie cu cea a organelor
similare din multe state dezvoltate ale Europei, unde fluxul de
m"rfuri, mijloace de transport #i de pasageri, evident, este mult
mai mare. n pofida acestui fapt, de multe ori se nregistreaz"
sta!ion"ri relativ ndelungate la punctele sau birourile vamale, dar
mai cu seam" la depozitele provizorii (numite #i terminale) de
v"muire a m"rfurilor. De exemplu, numai v"muirea m"rfurilor
deseori are loc timp de 5-7 zile, ceea ce este foarte mult pentru
agen!ii economici #i poate prejudicia considerabil activitatea
acestora. Mul!i dintre agen!ii economici au avut de suferit din
motiv c" produc!ia s-a alterat n rezultatul v"muirii ndelungate la
trecerea frontierei vamale. Pe lng" profesionismul vame#ilor,
unele din motive sunt termenele exagerate prev"zute chiar de
legisla!ie. De exemplu, conform Codului vamal, m"rfurile #i
mijloacele de transport se pot afla n depozitul provizoriu pn" la
2 luni (art.160), verificarea declara!iei vamale, a documentelor,
controlul m"rfurilor #i mijloacelor de transport le efectueaz"
organul vamal n termen pn" la 10 zile din momentul primirii
declara!iei, a documentelor #i a informa!iilor necesare controlului
vamal, iar verific"rile animalelor vii, m"rfurilor u#or alterabile
pn" la 3 zile (art.199). $innd cont de actualele condi!ii nu e
Transparency International - Moldova

40
greu de imaginat ce poate s" se ntmple n termenele stabilite cu
m"rfurile u#or alterabile sau cu alt tip de m"rfuri, precum #i care
ar fi impactul asupra activit"!ii economice ale antreprenorilor.
Cum s-a men!ionat deja, legisla!ia n vigoare nu reglementeaz"
sistemele de dirijare cu riscurile #i analiz" a acestora n timpul
controalelor vamale, chiar dac" controlul vamal selectiv este
prev"zut de Codul vamal (art.192). Cu toate acestea, de facto,
sistemul de riscuri a nceput a fi utilizat de organele vamale.
Astfel, n pofida faptului c" lipsesc stipul"rile legislative, prin
ordinul Departamentului Vamal nr.108-0 din 04.06.2003,
ncepnd cu 9 iunie, a fost pus n ac!iune Regulamentul privind
procedura de declarare #i efectuare selectiv" a controlului vamal.
Dintre participan!ii la activitatea economic" extern" a fost alc"tuit
un grup de ncredere 121 de ntreprinderi, c"rora li se acord"
dreptul de a utiliza proceduri vamale simplificate. Aceste
ntreprinderi #i creeaz" comisii vamale speciale, care sunt
responsabile de corectitudinea declara!iilor. V"muirea m"rfurilor
de import sau export ce apar!in ntreprinderilor selectate se
efectueaz" n baza declara!iilor prezentate de acestea,
nc"rc"turile lor fiind scutite de controlul fizic. Organele vamale
#i rezerv" dreptul de a efectua controale inopinate. n cazul
comiterii nc"lc"rilor, ntreprinderile depistate sunt sanc!ionate #i
excluse din grupul de ncredere. Criteriile de selectare a
ntreprinderilor au fost: lipsa datoriilor fa!" de buget #i vam",
activitate irepro#abil" #i f"r" obiec!ii din partea organelor vamale
cel pu!in n perioada ultimului an. Includerea n list" se prevede a
fi efectuat" n baza solicit"rilor din partea ntreprinderilor dup"
controlul respectiv. Se prevede c" aceast" m"sur" s" stimuleze
activitatea legal" a participan!ilor la activit"!ile economice
externe #i, totodat", s" limiteze contactul direct al acestora cu
func!ionarii vamali.
33
n principiu, acesta este unul dintre
mecanismele sistemului de dirijare a riscurilor #i analizei acestora
la efectuarea controalelor vamale. Tot aici se poate men!iona c"
ordinul Departamentului Vamal, de rnd cu alte acte
departamentale, nu este publicat n Monitorul Oficial #i, de aceea,
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
41
societatea cunoa#te numai unele aspecte ale acestui ordin din
mass-media, fapt care contrazice legisla!iei n vigoare. Pentru a
nu transforma acest sistem ntr-o form" de abuz din partea
organelor vamale, urmeaz" a adopta complet"ri n Codul Vamal
prin care ar fi clar reglementat sistemul de dirijare al riscurilor #i
a analizei acestora la efectuarea controalelor vamale.
Totodat", !innd cont de tendin!ele major"rii fluxurilor de m"rfuri
la frontiera Moldovei, se cere sporirea profesionismului
vame#ilor #i implementarea formelor moderne de control vamal,
care ar permite asigurarea efectiv" a controlului vamal.
Volumul activit"!ii organelor vamale este n cre#tere. De aceea,
pentru stat este important" calitatea acestei activit"!i care
determin" eficien!a luptei mpotriva contrabandei, a nc"lc"rilor
reglement"rilor vamale #i legisla!iei fiscale viznd trecerea
m"rfurilor peste frontiera vamal", ca o alt" atribu!ie a organelor
vamale. n acela#i timp, calitatea activit"!ii vamale determin" #i
gradul ap"r"rii intereselor legitime ale persoanelor la trecerea
m"rfurilor #i altor bunuri peste frontiera vamal". Anume prin
aceast" activitate organele vamale contribuie la asigurarea
securit"!ii statului.
5. Combaterea contrabandei #i a altor nc"lc"ri ale legisla!iei
vamale n Republica Moldova
Pn" la adoptarea #i implementarea noului Cod de procedur"
penal", combaterea contrabandei a fost exercitat" de c"tre
Serviciul Informa!ii #i Securitate, Departamentul Vamal, organele
afacerilor interne, organele procuraturii #i de c"tre Centrul de
Combatere a Crimelor Economice #i Corup!iei. Conform noului
Cod de procedur" penal" (pus n aplicare la 12.06.2003),
combaterea contrabandei este de competen!a organelor de
urm"rire penal" a Departamentului Vamal #i Centrului de
Combatere a Crimelor Economice #i Corup!iei.
Conform datelor statistice ale Ministerului Afacerilor Interne
34
,
pe teritoriul Republicii Moldova toate organele de drept au
Transparency International - Moldova

42
nregistrat acte de contraband": n anul 1998 15 infrac!iuni;
1999 124; 2000 195; 2001 282; 2002 219; n primele 4
luni 2003 138 infrac!iuni. Dintre infrac!iunile nregistrate, cota
maxim" i revine Ministerului Afacerilor Interne. De exemplu, pe
parcursul a 4 luni ale anului 2003 dintre cele 138 infrac!iuni de
contraband" nregistrate 117 au fost nregistrate de c"tre organele
de interne; 14 de c"tre organele vamale #i 7 de c"tre Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice #i Corup!iei. Suma
stabilit" a prejudiciului n cazul dosarelor penale nregistrate n
anul 2002 a constituit 18,08 mil.lei, iar pe dosarele n curs de
examinare din anul 2002, care includ #i unele dosare din anii
preceden!i, a fost de 31,65 mil.lei. Practica denot" c" predomin"
contrabanda de m"rfuri (alcool #i produse alcoolice, produse
petroliere #i de tutungerie, medicamente, produse chimice,
m"rfuri de larg consum, automobile, inclusiv furate etc.), iar
prejudiciul real cauzat statului n rezultatul actelor de contraband"
se estimeaz" la circa 2 miliarde lei anual, o sum" considerabil"
pentru !ara noastr".
Conform datelor Comisiei parlamentare,
40
n perioada anilor
20002002 de c"tre organele de drept au fost pornite 1613 dosare
(vezi tabelul 1). Din acest num"r au fost clasate din lipsa
componen!ei de infrac!iune 402 cauze (circa 25%).
Tabelul 1. Informa!ia privind pornirea #i clasarea dosarelor penale
pe cauzele de contraband"
Organul 2000 2001 2002 Total
Clasate din
lipsa
componen!ei
de infrac!iune
Procentul
dosarelor
clasate
Procuratura - - 118 118 35 30%
MAI 308 450 467 1225 293 24%
SIS - - 92 92 20 22%
CCCEC - - 5 5 - -
Vama 67 67 39 173 54 31%
TOTAL 375 517 721 1613 402 25%

Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
43
Conform Codului cu privire la contraven!iile administrative,
organele vamale sunt n drept s" examineze contraven!iile
administrative viznd nc"lcarea regulilor vamale (art.193),
precum #i viznd transportarea, p"strarea sau comercializarea
m"rfurilor supuse accizelor, f"r" marcarea lor cu timbre de
control sau cu timbre de accize (art.152
10
).
Din iunie 1999, Departamentul Vamal ca organ de drept a fost
investit cu dreptul de a efectua ancheta penal"
35
, iar din
decembrie 1999, Departamentului Vamal i-a fost conferit" #i
atribu!ia de a efectua activitate operativ" de investiga!ie
36
. n
prezent, organele de urm"rire penal" ale Departamentului Vamal
efectueaz" urm"rirea penal"
37
n cazul infrac!iunilor prev"zute de
art.248 (contrabanda; n codul penal vechi art.75) #i art.249
(eschivarea de la achitarea pl"!ilor vamale; n codul vechi
art.164
8
) din Codul penal
38
.
n scopul realiz"rii acestei atribu!ii, n cadrul Departamentului
Vamal a fost creat" Direc!ia de combatere a contrabandei #i
nc"lc"rilor vamale, constituit" din Sec!ia de combatere a
contrabandei #i Sec!ia anchet" penal".
39
La finele anului 2002,
Sec!ia combaterii contrabandei a fost completat" cu 62 unit"!i;
Sec!ia anchet" penal" cu 5 speciali#ti. De asemenea, n structura
Departamentului Vamal a mai fost instituit" Direc!ia operativ".
Sec!ia operativ" a acestei Direc!ii nu este completat" de 3 ani,
ceea ce ar fi un indiciu c" activitatea operativ" de investiga!ii nu
se efectueaz".
40

Aceea#i surs" informeaz" c" n perioada de activitate, efectivul
Direc!iei de lupt" mpotriva contrabandei #i nc"lc"rilor viznd
regulile vamale a ntocmit peste 5 mii de procese-verbale ce au
avut drept subiect nc"lc"rile regulilor vamale. Au fost
sanc!ionate peste 3 mii de persoane fizice #i agen!i economici.
Suma amenzii aplicate de c"tre organele vamale n anii 2001-
2002 a constituit circa 30,6 mil. lei, din care a fost perceput"
suma de circa 2,6 mil. lei (vezi tabelul 2).

Transparency International - Moldova

44
Tabelul 2. Num"rul proceselor-verbale, a persoanelor sanc!ionate,
suma amenzilor aplicate #i suma amenzilor percepute
Anul
Num"rul
procese-
lor
verbale
Num"rul
persoanelor
fizice
sanc!ionate
Num"rul
persoanelor
juridice
sanc!ionate
Suma
amenzii
(lei)
Percepe-
rea
amen-
zilor (lei)
2001 1619 1242 351 9690194
903354
(9.3%)
2002 1841 1225 594 20917877
1717199
(6.7%)

n rezultatul activit"!ii de contracarare a contraven!iilor
administrative #i a infrac!iunilor vamale (de contraband") au fost
confiscate (sechestrate, ridicate) #i transmise organelor fiscale
pentru utilizare diferite m"rfuri #i obiecte n sum" de 2873706 lei:
n anul 2000 n sum" de 869933 lei; n 2001 1119443 lei; n
2002 (10 luni) 884330 lei.
n perioada 2000-2002 de c"tre organele vamale au fost pornite
173 cauze penale (circa 11% din num"rul total nregistrate), din
ele fiind clasate din lipsa componen!ei de infrac!iune 54 de cauze
(31%). Altele sunt suspendate din motivul neidentific"rii
persoanei culpabile sau din motivul c" nu este stabilit locul afl"rii
nvinuitului. De exemplu, n sec!ia de anchet" penal" a
Departamentului Vamal s-au acumulat 68 de dosare suspendate,
dintre care 58 din cauza neidentific"rii persoanei care trebuie
pus" sub nvinuire #i 10 dosare din motivul c" nu s-a stabilit locul
afl"rii nvinuitului.
40

Ambele surse indicate denot" c" activitatea organelor vamale
deseori nu duce la relevarea #i nregistrarea infrac!iunilor de
contraband" #i altor infrac!iuni vamale, deci, n acest sens
activitatea organelor vamale nu este ndeajuns eficient", din
care motiv partea cea mai mare a actelor de contraband" este
relevat" nu de c"tre Departamentul Vamal, ci de c"tre organele
de interne sau alte organe. Este alarmant faptul c" o mare parte
dintre actele de contraband" nregistrate se efectueaz" prin
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
45
trecerea m"rfurilor n cantit"!i relativ mari prin punctele vamale
cu acordul sau participarea func!ionarilor vamali. Astfel, a fost
nregistrat" trecerea prin contraband" prin punctul vamal Criva a
circa 37 tone de crenvu#ti comis" de c"tre cet. M.J. #i
reprezentan!ii firmelor Giparu-prim, Comacs, a unui set de
mobil" de c"tre reprezentantul firmei SRLLimang; prin Vama
Leu#eni a 2 strunguri de c"tre cet. Iu.V.; prin Vama Cahul a
m"rfii n valoare de 100 mii lei de c"tre cet.N.N.; prin Vama
Sculeni a circa 13 tone cartofi de c"tre cet. V.Gh.; prin Vama
Criva a pulpelor de g"in" n valoare de circa 13 mii dolari SUA
de c"tre cet. S.A.; prin Vama Ocni!a a circa 20 tone orez de I
Aria-Popovici; prin Vama Briceni a circa 38 tone pulpe de
g"in" n sum" de circa 40 mii dolari de c"tre cet.C.; prin Vama
Coste#ti a 393 acumulatoare de c"tre cet. V. etc. Aceste cazuri
denot" nu att lipsa profesionismului func!ionarilor vamali sau
existen!a altor probleme, ct r"spndirea larg" a corup!iei n
activitatea vamal", lipsa unui sistem modern informa!ional
automatizat, neimplementarea inspec!iei nainte de expedi!ie,
organizarea insuficient" a activit"!ii de combatere a
contrabandei #i a altor nc"lc"ri ale legisla!iei vamale, precum
#i de asigurare a integrit"!ii n organele vamale.
Importul m"rfurilor cu calit"!i dubioase ce ar putea cauza
prejudicii cet"!enilor #i economiei na!ionale, precum #i exportul
de m"rfuri cu derog"ri de la cerin!ele stabilite pe pia!a
interna!ional" ce d"uneaz" imaginii subiec!ilor economici #i n
ntregime a Republicii Moldova peste hotare constituie
consecin!ele negative ale unor asemenea cazuri. Despre importul
m"rfurilor cu calit"!i dubioase ne indic" mul!imea pie!elor
comerciale din !ar" n care se comercializeaz" asemenea m"rfuri.
Urm"rile sunt #i mai grave n cazurile contrabandei obiectelor
interzise circula!iei (droguri, arme, materiale radioactive etc.),
care pun n pericol enorm securitatea persoanelor #i a statului. Cu
p"rere de r"u, organele vamale nu au rezultate eficiente n acest
domeniu. De exemplu, pe parcursul a 11 luni ale anului 2001
Departamentul Vamal a nregistrat numai 9 cazuri de contraband"
Transparency International - Moldova

46
cu substan!e narcotice
41
, ceea ce nu corespunde situa!iei la zi
privind circula!ia ilegal" a drogurilor. Conform datelor statistice
oficiale, n anul 2001, pe teritoriul Republicii Moldova au fost
nregistrate 1897 infrac!iuni privind circula!ia ilegal" a drogurilor.
42

Multiplele nc"lc"ri depistate de c"tre Curtea de Conturi sunt
legate de eviden!a insuficient" a trecerii m"rfurilor #i
mijloacelor de transport peste frontiera vamal" a Republicii
Moldova. n baza lor, s-a propus Guvernului de a examina
modalitatea introducerii eviden!ei exportului #i importului
m"rfurilor #i mijloacelor de transport la serviciul de frontier".
43

S-a sesizat c" la momentul controlului ntreprins de c"tre Comisia
parlamentar" la finele anului 2002, Departamentul Vamal nici
nu dispunea de un regulament cu privire la modul de primire,
eviden!" #i solu!ionare a comunic"rilor viznd infrac!iunile.
Iat" de ce asemenea informa!ii se comunic" altor organe de drept
pentru a fi solu!ionate. Mai mult ca att, dac" organul vamal
suspend" cauzele penale, practic nu se mai ntreprind activit"!i
orientate spre descoperirea acestor infrac!iuni.
Examinarea datelor privind pornirea cauzelor penale de
contraband" arat" c" lacunele n activitate #i nc"lc"rile legisla!iei
au dus la punerea sub nvinuire nelegitim" a persoanelor,
acestea din urm" fiind achitate de c"tre instan!ele de judecat"
(ceea ce este caracteristic nu numai pentru organele vamale, dar #i
pentru alte organe de drept). De obicei, cazurile cnd mpotriva
unor persoane se intenteaz" cauze penale, iar apoi acestea sunt
achitate, nici nu se examineaz" de c"tre organul vamal #i
func!ionarii respectivi nu poart" nici o responsabilitate pentru
nc"lcarea drepturilor persoanei. Pe de alt" parte, unele dosare se
claseaz" nentemeiat, bazndu-se, de obicei, pe acte de corup!ie.
Practica demonstreaz" c" contrabanda de m"rfuri, inclusiv n
cantit"!i impun"toare, deseori este efectuat" de persoane ter!e
(#oferi, expeditori, persoane angajate) care, uneori nici nu cunosc
cine sunt st"pnii adev"ra!i ai m"rfurilor, cei din urm" aflndu-se
n spate #i, posibil, chiar de!innd func!ii publice. Asemenea
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
47
cazuri de contraband" sunt bazate pe leg"turile existente dintre
st"pnii adev"ra!i ai m"rfurilor trecute prin contraband" #i
persoanele corupte din organele vamale, alte organe de drept sau
institu!ii de stat. Anume leg"turile corupte duc la clasarea
nentemeiat" a unor dosare de contraband", cauznd prejudicii
enorme statului. Mai mult dect att, n unele cazuri, clasarea
dosarelor penale creeaz" condi!ii pentru nvinuirea anchetatorilor
#i conduc"torilor respectivi de comiterea abuzurilor.
mbun"t"!irea prevederilor legale privind controlul judiciar al
procedurii prejudiciare ar stimula solu!ionarea problemei
clas"rii ilegale a cauzelor penale. Aceast" problem" a fost
analizat" ntr-un studiu publicat de Transparency International
Moldova ce a luat n discu!ie sistemul judiciar.
44
n practic",
deseori, dosarele penale anchetate de un organ sunt clasate de
c"tre procuratur" sau de alt organ dup" ce aceste dosare sunt
trecute pentru cercetare n producerea lor la indica!ia procuraturii.
Codul de procedur" penal" (att cel vechi
45
- art.195
1
, ct #i cel
nou
37
art.313) stipuleaz" c" ordonan!ele privind ncetarea
urm"ririi penale #i clasarea cauzei penale pot fi atacate n instan!a
de judecat" de c"tre b"nuit, nvinuit, ap"r"tor, partea v"t"mat", de
c"tre al!i participan!i la proces sau de c"tre alte persoane
drepturile #i interesele legitime ale c"rora au fost nc"lcate de
aceste organe. Sintagma sau de c"tre alte persoane drepturile #i
interesele legitime ale c"rora au fost nc"lcate ar presupune c" se
acord" acest drept inclusiv organului care a pornit sau a efectuat
urm"rirea penal". Examinnd unele asemenea cauze, Curtea
Suprem" de Justi!ie, ns", nu a recunoscut acest drept. De
exemplu: Unii func!ionari ai fostului Departament pentru
Combaterea Crimei Organizate #i Corup!iei au contestat n
instan!ele de judecat" legalitatea clas"rii unor dosare penale.
ncheierea din 16.03.2001 a judec"toriei sectorului Centru a decis
anularea ordonan!elor privind ncetarea proceselor penale
nr.98267005, 98427067, 98457006, 98087003, fiind totodat"
respins integral recursul procuraturii prin decizia Colegiului penal
al Tribunalului mun. Chi#in"u din 27.04.2001. Hot"rrea instan!ei
Transparency International - Moldova

48
de judecat" #i decizia Tribunalului au fost casate de Curtea
Suprem" de Justi!ie, justificnd c" peti!ionarii (adic" persoanele
care au pornit #i au efectuat ancheta pe aceste cauze) nu sunt p"r!i
n cauzele penale respective #i, totodat", ei nu pot fi considera!i
persoane c"rora le-au fost nc"lcate drepturi sau interese prin
clasarea dosarelor penale. Astfel, ordonan!ele de clasare a
cauzelor penale au r"mas n vigoare, cauzele nefiind n continuare
anchetate.
n leg"tur" cu aceasta este necesar a concretiza categoriile de
persoane stipulate n sintagma sau de c"tre alte persoane
drepturile #i interesele legitime ale c"rora au fost nc"lcate din
art.313 Cod de procedur" penal". A stipula c" organul care a
efectuat sau a fost implicat n activitatea de urm"rire penal" este
n drept s" conteste n instan!a de judecat" deciziile procurorului
sau a altui organ pe aceste dosare. Aceasta este necesar deoarece
n cazul clas"rii unor asemenea cauze, cum ar fi actele de
contraband", este prejudiciat" nu o persoan" fizic" concret", dar
statul nsu#i #i numai organul care ini!iat #i/sau a efectuat
urm"rirea penal" cunoa#te detaliile #i este n m"sur" s" aprecieze
legalitatea clas"rii cauzei.
Datele despre pornirea #i clasarea docarelor penale mai denot" #i
faptul c" se ncalc" frecvent principiul sistemului judiciar privind
reglementarea puterii discre!ionare la pornirea urm"ririi penale
despre care s-a men!ionat anterior.
44
Att pornirea, ct #i clasarea
ilegal" a cauzelor penale se reflect" negativ nu doar asupra
calit"!ii activit"!ii organului de drept, dar #i asupra securit"!ii
antreprenoriatului, mai cu seam" a celui mic #i mijlociu.
Eficien!a activit"!ii de combatere a contrabandei #i a altor
infrac!iuni vamale este nesatisf"c"toare #i din motivul colabor"rii
insuficiente a organelor de drept, #i din lipsa unei reglement"ri
privind controlul m"rfurilor transportate de antreprenori. n
rezultat se comit abuzuri din partea func!ionarilor, se ncalc"
drepturile #i interesele legitime ale antreprenorilor. A fost
eviden!iat faptul c", n unele cazuri, unit"!ile de transport cu
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
49
marfa deja v"muit" sunt a#teptate de poli!ie dup" trecerea barierei
la intrarea n !ar" sau n drum spre locul de destina!ie, duse la
comisariatele de poli!ie, controlate, apoi eliberate, f"r" a da vreo
explica!ie privind motivul re!inerii. n asemenea cazuri nici nu se
ntocme#te un careva act ce ar justifica ac!iunile respective.
Astfel, n iunie 2002, func!ionarii Comisariatului de Poli!ie
Buiucani au re!inut patru unit"!i de transport cu nc"rc"tur" din
Italia, v"muite la Vama Leu#eni, care ulterior au fost eliberate
f"r" a ntocmi proces-verbal #i f"r" a explica motivele re!inerii. n
alte cazuri, func!ionarii vamali sunt direct mpiedica!i s"-#i
exercite func!iile, fiind trata!i ca infractori. De exemplu, la
23.02.2002, n apropierea G"rii de Sud, lucr"torii organelor de
interne au re!inut o coloan" din 4 autocisterne care se deplasa pe
ruta Leu#eniExpoBusiness-Chi#in"u sub supravegherea escortei
serviciului vamal. n timpul re!inerii, func!ionarii vamali au fost
njura!i, lovi!i, cauzndu-le leziuni corporale, iar unuia chiar
mbr"cate c"tu#ele la mini.
Ca rezultat, se compromite imaginea organelor de drept,
eficacitatea activit"!ii de combatere a contrabandei, dar mai cu
seam" sunt prejudicia!i antreprenorii. Prin urmare, se cere o
reglementare a colabor"rii #i coordon"rii activit"!ilor organelor
specializate n acest domeniu, precum #i reglementarea strict"
privind activitatea de re!inere #i control a m"rfurilor
transportate.
Una dintre condi!iile care au contribuit la introducerea ilegal" a
m"rfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a fost
adoptarea, n 1994, a deciziei privind crearea depozitelor vamale
libere
46
#i lipsa controlului cuvenit asupra acestor depozite din
partea organelor vamale. A fost stipulat c" depozitul vamal liber
este utilizat pentru p"strarea provizorie sub supraveghere vamal"
a m"rfurilor importate sau aflate n tranzit, f"r" perceperea n
perioada p"str"rii lor a taxelor vamale, impozitului pe valoarea
ad"ugat", accizelor #i f"r" s" li se aplice m"surile preluate din
politica economic" (licen!iere, cotare, interzicerea export"rii etc.)
Transparency International - Moldova

50
#i c" n depozitele vamale libere sunt depozitate pentru p"strare
provizorie #i m"rfurile produse n Republica Moldova, ce
urmeaz" a fi exportate conform legisla!iei vamale de export.
47
n
realitate, ns", deseori, m"rfurile, fiind introduse n regimul de
depozit vamal liber, erau puse ilegal n circula!ie nestingherit" pe
teritoriul Republicii Moldova. La fel se ntmpla #i cu produc!ia
din Moldova care era prev"zut" pentru export numai pe hrtie #i
pentru care se perfectau documente false. S-au atestat cazuri cnd
teritoriul Moldovei era utilizat n scopuri de trafic ilegal.
De exemplu: Curtea de Conturi men!ioneaz" c" n anul 1997, sub
regim de supraveghere vamal", la depozitele care func!ionau au
fost primite mai mult de 1 miliard 500 mil. buc"!i de !ig"ri de
import n sum" de peste 150 mil.lei, posesorii m"rfii fiind firmele
din Olanda, Anglia, Grecia, Turcia, Cipru, Hong-Kong #.a. Ini!ial,
!ig"rile erau recep!ionate la depozite din portul Iliciovsc, prin
punctele vamale Cuciurgan #i Otaci. Ulterior, cea mai mare parte
era exportat" n direc!ia opus", pe aceea#i cale, n portul Iliciovsc.
Oficial, pe teritoriul Republicii Moldova, !ig"rile de import nu
erau supuse perfect"rii vamale. Cu toate acestea, procurarea lor
pe pie!ele republicii putea fi f"cut" f"r" nici o greutate. Toate
!ig"rile de import, comercializate n republic", practic nu aveau
m"rci de accize. La momentul efectu"rii controlului,
Departamentul Control Vamal n-a nfiin!at nici un depozit
specializat pe lng" vam". Toate depozitele vamale, unde erau
repartizate articolele de tutun, b"uturile alcoolice #i bere (toate de
import), nu apar!ineau organelor vamale, ci se aflau n
proprietatea firmelor particulare. Existau cazuri cnd la
depozitele vamale libere se p"strau m"rfurile supuse accizelor,
produse n republic", fapt interzis de actele normative n
vigoare.
48
Departamentul Vamal n-a ntreprins m"suri eficiente n
privin!a firmelor ce au nc"lcat Regulamentul cu privire la
depozitul vamal liber. Astfel, contrar pct.9 al Regulamentului,
cooperativei "Rodnic", c"reia ulterior i s-a schimbat denumirea n
FCP "La izvorul cristalin", n iunie 1997, i s-a eliberat licen!"
pentru nfiin!area depozitului vamal liber n s.Volcine!, raionul
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
51
Ocni!a. n perioada func!ion"rii depozitelor vamale libere (pn"
la 1 aprilie 1998), la acest depozit au fost stocate !ig"ri de import
n sum" de peste 88 mil.lei. n afar" de aceasta, aici s-au stocat
partide mari de spirt. $ig"rile de la depozit au fost exportate prin
Vama Ocni!a n $"rile Baltice #i n Armenia. La 10 februarie
1998, n regiunea s.Naslavcea, la trecerea n Ucraina, lucr"torii
Ministerului Securit"!ii Na!ionale au re!inut 13 autocamioane,
care nu dispuneau de documentele vamale necesare (4 cu !ig"ri
de import #i 9 cu spirt n sum" total" de peste 5 mil.lei). S-a
stabilit c" toat" marfa a fost nc"rcat" la depozitul vamal liber
"Rodnic" ("La izvorul cristalin"). De#i reprezentantul v"mii era
prezent, toat" produc!ia a fost scoas" din depozit n mod ilegal.
Marfa a fost arestat" de c"tre Ministerul Securit"!ii Na!ionale. Cu
toate c" au fost depistate nc"lc"ri ale legisla!iei vamale,
Departamentul Control Vamal n-a ntreprins nici un fel de m"suri
#i depozitul "La izvorul cristalin" a continuat s" func!ioneze n
lunile martie-mai 1998, importnd #i exportnd !ig"ri #i alte
m"rfuri supuse accizelor.
Posibil din motivele expuse, ulterior, decretul pre#edintelui de
nfiin!are a depozitelor vamale libere a fost abrogat
49
, iar n
conformitate cu Legea nr.990-XV din 18.04.2002, regimul de
depozit vamal liber a fost exclus din Codul vamal, acest fapt
motivndu-se prin necesitatea combaterii contrabandei #i
corup!iei. De men!ionat c" constituirea unor stocuri de m"rfuri n
depozite care beneficiaz" de regimul depozitului vamal liber
reprezint" o practic" tot mai r"spndit" n comer!ul interna!ional
#i un factor de stimulare a comercializ"rii pe pia!a extern".
Practica interna!ional" confirm" c" lipsa DVL poate produce, n
unele situa!ii, prejudicii agen!ilor economici exportatori #i
importatori. Astfel, prin lichidarea DVL, agen!ii economici din
Republica Moldova au fost priva!i de posibilit"!ile de a practica
activitatea profitabil" de de!in"tor al depozitului vamal liber, iar
importatorii #i exportatorii au fost lipsi!i de oportunitatea de a
efectua anumite tranzac!ii, precum #i de a beneficia de alte
facilit"!i ale regimului n cauz". Consider"m, c" lichidarea DVL
Transparency International - Moldova

52
demonstreaz" nu numai incompeten!a organelor vamale la
efectuarea unui control vamal asupra activit"!ii de!in"torilor de
depozite, dar mai cu seam", incapacitatea statului de a combate
contrabanda #i corup!ia prin intermediul unor instrumente legale.
Astfel, n loc de perfec!ionarea mecanismelor de prevenire #i
contracarare a contrabandei #i corup!iei, s-a recurs la lichidarea
depozitelor vamale libere, metod" care nu necesit" cheltuieli
suplimentare, #i n urma c"ruia ntreprinz"torii au fost limita!i de
unele posibilit"!i oferite de depozitele vamale libere n businessul
lor. Codul vamal n vigoare stipuleaz" regimul vamal depozitul
vamal, ns" posibilit"!ile acestuia sunt mai limitate comparativ
cu regimul depozitului vamal liber. n primul rnd, de!in"torii
de depozite vamale pot fi numai organele vamale #i alte structuri
subordonate Departamentului Vamal (art.46), pe cnd de!in"torii
depozitelor vamale libere pot fi persoanele juridice (agen!ii
economici) care activeaz" n baza autoriza!iilor respective #i sub
supraveghere vamal", fapt ce ofer" posibilitatea de a investi n
acest domeniu de activitate #i a facilita activit"!ile economice. n
al doilea rnd, spre deosebire de regimul DVL, n regimul
depozitului vamal num"rul opera!iilor cu m"rfurile este limitat
(de exemplu, m"rfurile nu pot fi prelucrate). n al treilea rnd, n
regimul depozitului vamal, termenul de depozitare este limitat (3
ani), pe cnd n regimul depozit vamal liber termenul de
depozitare a m"rfurilor este nelimitat.
Conform celor expuse, n scopul facilit"rii activit"!ilor economice
e necesar a adopta complet"ri n Codul vamal, prin care s-ar stipula
implementarea regimului vamal de tip depozit vamal liber.
Tot n scopuri de contraband" sunt utilizate posibilit"!ile oferite
de regimul vamal tranzit n care m"rfurile sunt transportate sub
supraveghere vamal" de la un organ vamal la altul, aceasta
efectundu-se f"r" perceperea drepturilor de import #i de export #i
f"r" aplicarea m"surilor de politic" economic". n noul Cod
vamal au fost adoptate restric!iile respective ce ar mpiedica
fenomenul n cauz". S-a hot"rt c" timpul tranzitului prin
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
53
teritoriul vamal se stabile#te de organul vamal, dar care nu poate
dep"#i 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale, iar
tranzitul de m"rfuri pe calea ferat", n cazul form"rii garniturii de
tren n unele sta!ii ale C"ii Ferate din Moldova, nu poate dep"#i
168 de ore din momentul trecerii frontierei vamale, precum #i alte
restric!ii.
21
Urma ca aceste restric!ii s" fie respectate de c"tre
transportatorii de m"rfuri, precum #i supravegheate corect de
c"tre organele vamale. ns" nici aceste rigorii nu au stopat pe
deplin fenomenul de contraband". Lipse#te supravegherea corect"
din partea organelor vamale a respect"rii de c"tre transportatorii
de m"rfuri a acestor restric!ii. La #edin!a din 20 iulie 2003 a
Consiliului Suprem de Securitate, n cadrul elabor"rii m"surilor
de redresare a situa!iei pe pia!a produselor petroliere, #eful
statului s-a pronun!at pentru perfectarea ct mai urgent" a
legisla!iei n scopul contracar"rii eficiente a contrabandei cu
produse petroliere, solicitnd efectuarea controalelor permanente
asupra tranzitului de produse petroliere #i la perceperea tuturor
taxelor la intrarea n !ar", precum #i restituirea sumelor respective
la ie#irea din !ar".
50

Adoptarea hot"rrii de a permite Departamentului Vamal s"
procure #i s" instaleze dispozitive de sigiliu vamal pe vehiculele
ce transport" nc"rc"turi n tranzit prin teritoriul !"rii
51
, precum #i
introducerea bonului unic de control n birourile vamale Cahul,
Giurgiule#ti #i punctul vamal Palanca
52
, au fost unele din
m"surile ntreprinse pentru prevenirea fenomenului contrabandei.
De asemenea, a fost elaborat" #i implementat" a#a-numita sistem"
de cip-uri (plombelor SMART), destinat" eviden!ei #i
controlului tranzitului de nc"rc"turi. Fiind elaborat" de c"tre
Departamentul Tehnologii Informa!ionale, tehnologia a fost
transmis" Departamentului Vamal nc" n august 2001 pentru
exploatarea n birourile vamale Sculeni, Otaci, Palanca
53
, iar n
toamna 2002 pentru biroul vamal Giurgiule#ti #i zona
economic" liber" Taraclia.
54
Conform unor surse, Departamentul
Vamal a nceput exploatarea acestui sistem numai n mai 2003 la
insisten!a pre#edintelui !"rii.
Transparency International - Moldova

54
Problema combaterii contrabandei este n aten!ia opiniei publice
de mai mult timp. nc" la primele etape de activitate a
Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate #i
Corup!iei s-a observat tendin!a unei leg"turi directe dintre
fenomenele de contraband", corup!ie #i crim" organizat".
Problema contrabandei #i corup!iei a fost motivul adopt"rii, n
anul 1999, a decretului pre#edintelui viznd crearea grupurilor de
lucru pentru studierea activit"!ii organelor vamale
55
, precum #i
crearea Comisiei parlamentare de control la finele anului 2002 n
scopul controlului execut"rii Legii serviciului n organele
vamale
56
etc. De exemplu, rezultatele ultimului control au relevat
un #ir de nc"lc"ri n domeniul activit"!ii vamale, fapt ce a dus la
adoptarea de c"tre Parlament a unor m"suri orientate spre
ameliorarea situa!iei.
57
ns", Parlamentul, adoptnd hot"rrea
respectiv", a ignorat principiul diviz"rii puterilor n stat, dnd
indica!ii directe Procuraturii Generale n vederea efectu"rii
activit"!ilor pe dosare penale, ceea ce nseamn" limitarea
independen!ei procurorului. Reie#ind din con!inutul hot"rrii
Parlamentului, s-ar subn!elege c" se recunoa#te problema
combaterii contrabandei #i problema clas"rii dosarelor penale din
motivul lipsei componen!ei de infrac!iune.
Problema contrabandei m"rfurilor exist" #i este destul de acut" de
mai mul!i ani. Multe persoane fac uz de contraband" n scopul
mbog"!irii ilegale, rapide #i substan!iale. Se recurge la
contraband" n primul rnd, pentru a nu achita pl"!ile vamale
(mai bine zis drepturile de import #i drepturile de export: taxa
vamal", taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoare ad"ugat"
(TVA), accizele, taxa pentru eliberare de licen!", etc.). n
contextul examin"rii problemei combaterii contrabandei de
m"rfuri, e de observat c" actele de contraband" sau cele de
eschivare de la achitarea pl"!ilor vamale se comit #i din motivul
taxelor de import exagerate #i orientarea organelor vamale
prioritar la acumularea mijloacelor n buget din activitatea de
import-export. Aceasta rezult" din tendin!ele de acumulare a
mijloacelor (veniturilor) n bugetul de stat pe seama pl"!ilor
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
55
vamale. De exemplu, potrivit Cur!ii de Conturi
58
, n anul 2002
organele vamale au v"rsat n bugetul consolidat 2493,6 mil.lei
(49,0% din veniturile totale) sau cu 629,4 mil.lei (33,8%) mai
mult dect n anul 2001 #i cu 138,4 mil.lei (5,9%) mai mult fa!"
de planul precizat. Majoritatea sumelor se datoreaz" tranzac!iilor
de import-export ale agen!ilor economici.
59
Sau, de pild",
veniturile ncasate n primul semestru al anului 2003 de c"tre
organele vamale n rezultatul opera!iunilor de export-import #i
transferate la bugetul de stat au constituit 1,430 mlrd lei (102 mln
USD), n cre#tere cu 451 mln lei (32,2 mln USD) fa!" de perioada
ianuarie-iunie 2002.
31
Suma ncas"rilor la buget de c"tre organele
vamale n iulie 2003 a constituit 352,3 mln lei #i a crescut cu 48%
n compara!ie cu media n prima jum"tate a anului. n prima
jum"tate a anului 2003, media lunar" a veniturilor ncasate de
organele vamale a constituit 238,4 mil.lei. Suma total" a
veniturilor ncasate n ianuarie-iunie 2003 pe seama TVA este de
995,8 mil.lei fa!" de 654,6 mil.lei n perioada similar" a anului
2002, iar cea a accizelor a crescut de la 207,6 mil.lei pn" la
264,2 mil.lei.
60
Tendin!a acumul"rilor mijloacelor n buget pe
seama pl"!ilor vamale ar indica c" pentru Departamentul Vamal
este prioritar" realizarea sarcinii de a acumula ct mai multe
mijloace n buget, iar asigurarea securit"!ii economice a statului,
ap"rarea drepturilor #i intereselor legitime ale persoanei n cadrul
activit"!ii vamale, r"mnnd a fi o sarcin" mai secundar". De
exemplu, n raportul Comisiei parlamentare se men!ioneaz" c"
pentru neacumularea veniturilor la bugetul de stat pentru anul
2002 la 4 #efi ai birourilor vamale le-au fost aplicate sanc!iuni
disciplinare sau c" importul de motorin" din Turcia n cantitate
de 6 mii tone cu titlu de ajutor umanitar pentru G"g"uzia n
primul rnd, este v"zut prin prizma pierderilor a circa 7 mil.lei
pentru buget etc. Cazurile depistate de majorare nemotivat" de
c"tre vame#i a valorii m"rfii n vam", au avut loc, probabil, de
asemenea, n scopul sporirii acumul"rilor la buget.
Conform legisla!iei, taxele vamale au variat de la 5 la 30%, taxa
pe valoarea ad"ugat" la importul de m"rfuri #i servicii constituie
Transparency International - Moldova

56
20%, cu excep!ia importului de gaze naturale #i lichefiat la care
cota este de 5%, taxa pentru proceduri vamale n perioada 20002001
0,25%, iar din 2002 0,2% din valoarea n vam" a m"rfurilor.
Acest aspect contrazice unul dintre principiile proclamate n
Declara!ia de la Arusha, conform c"ruia tarifele de import trebuie
s" fie moderate, unde e posibil, num"rul ratelor (taxelor,
impozitelor) trebuie s" fie limitat.
7
Conform Memorandumului,
semnat cu Fondul Monetar Interna!ional n anul 1999, Republica
Moldova s-a obligat s" nu aplice cotele mai mari dect 15%.
Totodat", plafoanele taxelor negociate n procesul ader"rii
Republicii Moldova la OMC (taxa vamal" consolidat") au fost
stabilite la un nivel mai nalt.
Consecin!ele negative ale acestui factor (tarife, taxe majorate)
sunt nu numai sporirea num"rului actelor de contraband" sau
eschiv"rilor de la achitarea taxelor vamale, dar #i a nivelului
corup!iei n sistemul vamal, precum #i crearea piedicilor
suplimentare la efectuarea activit"!ilor economice.
Din cauza taxelor sporite, o bun" parte dintre agen!ii economici
sau organiza!ii tind s" ob!in" pe diverse c"i scutirile respective
pentru a nu achita m"rimea deplin" a taxelor la importul de
m"rfuri. Ca rezultat, pl"!ile calculate au constituit n mediu circa
10%. Conform datelor Sec!iei Informa!ii #i Statistic" a Biroului
Vamal Chi#in"u, n anul 2000, importul definitiv a constituit
4964,3 mil.lei, n 2001 5427,8 mil.lei, n 2002 7192,8 mil.lei.
Taxele vamale calculate au constituit 0,97; 0,95; 1,33%, iar TVA
7,84; 7,08; 11,37%. Astfel, pl"!ile vamale (taxa pentru
proceduri vamale, taxa vamal", TVA) calculate la importul de
m"rfuri n perioada 2000-2002 au constituit 9,06; 8,28; 12,9% din
valoarea n vam".
Documentele care ilustreaz" activitatea organelor vamale
sugereaz" c" m"rirea sumei pl"!ilor vamale se datoreaz"
mbun"t"!irii activit"!ii organelor vamale. Aceast" formul" este
respins" de deputatul V.Panfilov. El consider" c" cre#terea
acumul"rilor n buget nu este doar meritul organelor vamale, dar
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
57
al agen!ilor economici, care au efectuat volumul respectiv de
import-export.
61
n anul 2002, importul a crescut cu 130,9
mil.dolari, iar exportul cu 76,6 mil.dolari, adic" cu 210
mil.dolari mai mult dect n anul 2001. ns" eficien!a activit"!ii
organelor vamale nu este tocmai cea a#teptat". Aceasta se
confirm" #i prin faptul c" valul principal al contrabandei de
m"rfuri efectuate prin punctele vamale nu a fost depistat #i stopat
de c"tre organele vamale la frontier", dar dup" trecerea acesteia,
de c"tre alte organe, n primul rnd de organele afacerilor interne.
Ca rezultat se poate vedea c" sarcina principal" a organelor
vamale de asigurare a securit"!ii economice a !"rii este realizat"
insuficient, aceasta fiind marginalizat" de sarcina (sau scopul)
acumul"rii mijloacelor la buget.
Prin urmare, organele vamale trebuie s" revizuiasc" priorit"!ile
sale #i s" se orienteze n primul rnd nu la acumul"rile n buget, ci
la ap"rarea intereselor legitime ale cet"!enilor #i ale agen!ilor
economici, n lupta cu factorii ce amenin!" securitatea statului,
inclusiv cea economic". Doar n aceste condi!ii activit"!ile
agen!ilor economici se vor dezvolta, soldndu-se inevitabil cu
majorarea acumul"rilor la buget. De asemenea, n scopul
prevenirii fenomenului contrabandei de m"rfuri sau eschiv"rii de
la achitarea pl"!ilor vamale trebuie revizuit" m"rimea #i num"rul
pl"!ilor vamale #i optimizate pl"!ile pentru a crea condi!iile n
care contrabanda sau eschivarea de la achitarea taxelor vamale
este neconvenabil" din punct de vedere economic. Aceast"
m"sur" va contribui la diminuarea nivelului contrabandei de
m"rfuri, la achitarea corect" a pl"!ilor vamale #i, ca rezultat, la
majorarea acumul"rilor n buget, n pofida faptului c" aceste tarife vor
fi n unele cazuri mai joase dect cele stabilite n prezent.
Organizarea #i efectuarea de c"tre serviciile vamale ale statelor
limitrofe a controlului vamal mixt n punctele de trecere a
frontierei ar putea contribui nu numai la urgentarea #i
simplificarea trecerii peste frontiera vamal", dar #i la diminuarea
nivelului contrabandei. Aceast" regul" este stipulat" de Conven!ia
Transparency International - Moldova

58
de la Kyoto #i este cu succes utilizat" de unele state. Republica
Moldova, ns", nu este parte la Conven!ia de la Kyoto #i
efectuarea controlului vamal mixt n punctele de trecere a
frontierei de c"tre serviciile vamale ale statelor limitrofe nu este
stipulat" de legisla!ia Moldovei. Chiar dac" e a#a, aceast" regul"
pare a fi acceptat", de exemplu, la c"utarea c"ilor de solu!ionare a
problemei securiz"rii frontierei cu Ucraina. Astfel, la ntrunirea
din iunie 2003 cu ambasadorul Ucrainei s-a men!ionat c" n viitor
se prevede deschiderea unor puncte comune de control vamal n
corespundere cu standardele europene #i c" Ucraina are deja
asemenea puncte de control la hotar cu Ungaria #i Polonia #i este
gata s" mp"rt"#easc" experien!a acumulat" colegilor
moldoveni.
62
Deci, urmeaz" a adopta complet"ri n Codul Vamal
care ar reglementa organizarea #i efectuarea de c"tre serviciile
vamale a statelor limitrofe a controlului vamal mixt n punctele
de trecere a frontierei. Aceasta eviden!iaz" necesitatea ader"rii
Republicii Moldova la Conven!ia de la Kyoto.
O alt" problem" care contribuie la comiterea contrabandei este
faptul c" pn" n prezent nu este ncheiat procesul de demarcare
a frontierei dintre Republica Moldova #i Ucraina. Aceast"
problem" este de mai mult timp n aten!ia autorit"!ilor Moldovei
#i ale Ucrainei, n prezent, a#a cum relateaz" sursele, acest proces
este pe cale de a se ncheia.
62

Este indiscutabil c" sectorul privat poate juca un rol
semnificativ n combaterea infrac!iunilor transfrontaliere. Un
mecanism valoros cu ajutorul c"ruia vama, n colaborare cu
sectorul privat, poate ntreprinde ac!iuni de combatere a
infrac!iunilor este Memorandumul de n!elegere (MdI).
Cooperarea dintre autorit"!ile vamale #i agen!ii economici a fost
dezvoltat" de c"tre Organiza!ia Mondiala a V"mii (OMV)
ncepnd cu 1985, cnd aceasta a ini!iat programul MdI ca un
mijloc de sporire a capacit"!ii de combatere a traficului de
droguri. De atunci OMV a semnat un num"r de MdI cu
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
59
organiza!iile interna!ionale n scopul de a ncuraja dezvoltarea
programelor na!ionale respective.
MdI este o n!elegere voluntar" semnat" de c"tre autorit"!ile
vamale #i sectorul privat (agen!i economici, transportatori,
de!in"tori de depozite, asocia!iile agen!ilor economici etc.) n
vederea perfec!ion"rii controlului vamal #i a luptei mpotriva
contrabandei. MdI poate fi semnat n scopul combaterii
infrac!iunilor n general sau avnd obiectivul concret de
combatere a traficului de droguri, traficului cu produse pirate #i
contraf"cute, combaterea evaziunilor fiscale, sp"larea banilor etc.
MdI reprezint" un mecanism prin intermediul c"ruia sectorul
privat poate anun!a administra!ia v"mii despre livr"ri de m"rfuri
sau alte circumstan!e suspecte, ca urmare, acesta asigur" accesul
v"mii la informa!ie. MdI este avantajos #i pentru agen!ii
economici deoarece informa!ia prezentat" permite v"mii sa
controleze mai detaliat tranzac!ii suspicioase #i, concomitent, s"
faciliteze traficul legitim de m"rfuri. Totodat", vama se oblig" s"
informeze agen!ii economici privind problemele traficului ilicit #i
metodele de contracarare a acestui fenomen. Astfel, MdI
faciliteaz" comer!ul legal, contribuie la mbun"t"!irea rela!iilor cu
sectorul privat, cre#terea nivelului de cooperare, ridicarea nivelului
de cuno#tin!e, lupta mpotriva contrabandei #i a altor infrac!iuni.
Referindu-ne la cauzele contrabandei, nu putem ocoli problema
Transnistriei.
n anul 1992 a#a-zisa Republic" Moldoveneasc" Transnistrean" s-
a autoproclamat ilegal. Din acest moment pe teritoriul din stnga
Nistrului nu func!ioneaz" legisla!ia Republicii Moldova. n
consecin!", acest teritoriu #i sectorul de frontier" cu Ucraina au
r"mas n afara controlului vamal.
n 1999 Curtea de Conturi a men!ionat c" problema privind
perceperea la punctele vamale de frontier" a impozitelor pe
produsele petroliere, articolele de tutun, b"uturile alcoolice,
destinate ntreprinderilor din Transnistria nu este solu!ionat", fapt
Transparency International - Moldova

60
care determin" eschivarea agen!ilor economici de la plata
impozitelor pe import, cauznd prejudicii att bugetului de stat,
ct #i bugetului local al Transnistriei. n anii 1997-1998 prin
frontiera vamal" a Moldovei s-a importat (f"r" perceperea
impozitelor) mai mult pentru raioanele de pe malul stng al
Nistrului dect pentru celelalte regiuni ale Moldovei respectiv:
spirt - de 1,7 ori #i 3,1 ori, b"uturi spirtoase - de 3,7 ori #i 19,4
ori; !ig"ri de import - de 252,0 ori (12 miliarde #i 0,05 miliarde
buc"!i) #i 90,0 ori (9 miliarde #i 0,1 miliarde buc"!i). Controlul viznd
deplasarea m"rfurilor supuse accizelor de pe malul stng pe malul
drept al Nistrului este foarte dificil #i nu are efectul scontat.
48

n 2000 Curtea de Conturi a men!ionat c" la punctele vamale de
frontier" nu sunt declarate m"rfurile destinate Transnistriei,
nefiind pl"tite impozitele n buget. Nendeplinirea prevederilor
legisla!iei referitor la acumularea impozitelor la punctele vamale
de frontier" a contribuit la cre#terea considerabil" a fluxului de
m"rfuri supuse accizelor pentru agen!ii economici din
Transnistria. Analiza importului unor m"rfuri supuse accizelor
demonstreaz" c" acestea au intrat n Transnistria n volume cu
mult mai mari, dect pe teritoriul Republicii Moldova. Conform
unor surse,
63
n anul 1999, n pofida mic#or"rii impozitelor pentru
importul !ig"rilor, pe teritoriul Republicii Moldova au fost
importate 2,4 miliarde unit"!i, iar pe teritoriul Transnistriei -5,1
miliarde unit"!i sau de 2,1 ori mai mult. Pe teritoriul Republicii
Moldova au fost importate 850 tone de alcool etilic, pe cnd n
Transnistria - 9704 tone sau de 11,4 ori mai mult. n afar" de
aceasta, pe teritoriul Transnistriei au fost importate 49 mii tone de
benzin" #i 22 mii tone de motorin". n cazul perceperii accizelor
pe cele patru pozi!ii numite mai sus, veniturile ar fi putut cre#te
cu 234 milioane lei. n afar" de aceasta, n-a fost perceput" nici
taxa pe valoare ad"ugat". Conform altei surse,
43
n anul 1999 n
republic" oficial s-au importat 5133 tone de alcool etilic, iar n
Transnistria - 9704 tone sau de 1,9 ori mai mult. n 10 luni ale
anului 2000, n republic" au fost importate 3903 tone de alcool,
pe cnd n Transnistria - 17855 tone, adic" de 4,6 ori mai mult.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
61
Prin urmare, trebuie de men!ionat faptul c" problema
contrabandei #i cea a Transnistriei sunt strns legate #i c" pentru
efectuarea importului ilicit a m"rfurilor sunt utiliza!i agen!ii
economici din raioanele de est. Acest lucru, n principiu, este
confirm"t recent de ex-vicepremierul %t.Odajiu, care, n leg"tur"
cu aprobarea m"surilor de asigurare a efectu"rii opera!iunilor de
import-export de c"tre agen!ii economici din stnga Nistrului a
men!ionat c" m"surile prev"zute n proiect vor contribui la
evitarea cazurilor de import ilicit n !ar" a m"rfurilor prin
intermediul agen!ilor economici din raioanele de est.
64

Solu!ionarea problemei transnistrene va rezolva n cea mai mare
parte problema contrabandei #i securizarea segmentului de
frontier" cu Ucraina.
Transnistria s-a transformat ntr-o gaur" neagr", prin care
se efectueaz" diferite tipuri de traficuri ilegale, iar pentru
liderul transnistrean Smirnov #i oamenii s"i - ntr-un business
ilegal destul de profitabil.
65

Problema Transnistriei exist" de mai mul!i ani #i existen!a ei este
convenabil" n cazul afacerilor dubioase att pentru cei de pe
malul stng, ct #i pentru cei de pe malul drept al Nistrului. Acest
teritoriu este utilizat att pentru traficul de m"rfuri de larg
consum, ct #i pentru alte traficuri ilegale. De exemplu, la
ntrunirea din mai 2003 privind problema transnistrean"
autorit"!ile regiunii Odesa, confirmnd necesitatea stabilirii n
termene restrnse a punctelor vamale mixte pe segmentul
transnistrean al grani!ei moldo-ucrainene, au subliniat c" aceasta
va limita accesul pe teritoriul regiunii Odesa a m"rfurilor de
contraband", a substan!elor stupefiante, a armelor #i va contribui
la stoparea traficului de persoane.
66
Din lipsa unui control la
punctele vamale dintre Ucraina #i Transnistria, la Rbni!a au fost
aduse metale radioactive de la centrala atomic" din Cernobl. n
luna august 2002, la Uzina metalurgic" din R"bni!a a fost
importat" o mare cantitate de metal uzat, contaminat cu elementul
radioactiv Ceziu-137. Acesta a fost retopit ntr-unul din
Transparency International - Moldova

62
cuptoarele uzinei f"r" a analiza n prealabil consecin!ele
procesului de retopire, fapt ce a dus la eliminarea n atmosfer" a
unei cantit"!i nedeterminate de elemente radioactive. Mediul
ambiant a fost poluat, iar personalul uzinei #i locuitorii din ora#ul
Rbni!a au fost expu#i radia!iei. Centrul transnistrean de medicin"
preventiv" a informat despre acest fapt instan!ele abilitate din
Chi#in"u. Speciali#tii moldoveni au ncercat s" efectueze o
analiz" a situa!iei la fa!a locului, ns" administra!ia de la Tiraspol
le-a interzis accesul.
67
nsu#i pre#edintele V.Voronin a semnalat
c" n Transnistria se fabric" n mas" armament, se face
contraband" cu spirt, droguri, !ig"ri etc., c" pe noi ne jigne#te
regimul lui Smirnov deja de zece ani, ne jigne#te prin faptul c" a
sf#iat republica #i n plan economic, #i n plan social, #i sub
aspect pur uman.
68
Teritoriul Transnistriei prezint" pericol #i din
motiv c" depozitele militare ruse#ti au devenit un focar de
r"spndire a armelor att pentru crima organizat", ct #i pentru
regiunile de conflicte militare. Despre traficul armelor din aceast"
zon" confirm" nu numai sursele interne, dar #i cele din alte !"ri.
Astfel, se men!ioneaz" organizarea, la nceputul anului 2003, a
unei garnituri cu rachete aer-sol Strela-2M de produc!ie
ruseasc" ce avea drept punct de destina!ie Libanul de Sud, autorul
referindu-se la depozitele fostelor republici sovietice, inclusiv
Moldova.
69
Iat" de ce Consiliul Europei consider" Transnistria
drept zon" non droit.
Autorit"!ile de la Chi#in"u, declarnd c" segmentul transnistrean
al hotarului Republicii Moldova cu Ucraina este o zon" prin care
circul" mari fluxuri de contraband", tot mai mult recunosc
gravitatea problemei transnistrene.
n aprilie 1999 Guvernul Republicii Moldova, cu inten!ia de a
stopa ct de ct fluxul de contraband" ce venea n Moldova de pe
malul stng al Nistrului, a decis s" instaureze de-a lungul
Nistrului posturi fiscale mobile.
70
Conform Regulamentului
privind activitatea acestor posturi interne de control aprobat de
Ministerul Afacerilor Interne #i Ministerul Finan!elor la
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
63
17.08.2000, postul fiscal comun intern de control reprezint" un
mijloc de interven!ie a organelor fiscale, vamale #i interne asupra
nt"ririi disciplinei financiare, sporirii veniturilor n buget,
intensific"rii luptei mpotriva nc"lc"rilor legisla!iei, inclusiv
contrabanda, economia tenebr", evaziunea fiscal", precum #i a
controlului riguros asupra tranzac!iilor de import-export efectuate
de c"tre persoanele fizice #i juridice. Menirea acestor posturi era
de a percepe taxele vamale #i TVA la m"rfurile importate n
Moldova prin teritoriul Transnistriei. n realitate, aceste posturi
fiscale aduc venituri n buget, dar ele nicidecum nu asigur" un
control real asupra frontierei vamale a statului.
n ultima vreme s-a intensificat c"utarea c"ilor de solu!ionare a crizei
transnistrene #i tendin!a de a interna!ionaliza aceast" problem", crend
n acest scop chiar #i un minister (Ministerul Reintegr"rii).
n scopul solu!ion"rii problemei Transnistriei #i controlului vamal
sunt foarte importante rela!iile cu Ucraina viznd acest subiect.
Pentru a putea efectua un control riguros asupra deplas"rii
m"rfurilor peste frontiera moldo-ucrainean" #i pentru a realiza
prevederile Acordului ntre Guvernul Republicii Moldova #i
Cabinetul de Mini#tri al Ucrainei,
71
Guvernul a dispus
Departamentului Vamal #i Departamentului Trupelor de
Gr"niceri n comun cu autorit"!ile ucrainene s" creeze, ncepnd
cu 1 septembrie 2001, posturi mixte de control la frontiera cu
Ucraina n unele puncte de trecere auto #i feroviare.
72
n scopul
controlului vamal asupra sectorului transnistrean cu Ucraina #i n
exerci!iul suveranit"!ii sale, la 1 septembrie 2001 Departamentul
Vamal a introdus n circula!ie noi specimene de documente,
#tampile #i aplica!ii vamale n corespundere cu cerin!ele
Organiza!iei Mondiale a Comer!ului f"r" a le pune la dispozi!ia
autorit"!ilor transnistrene. Au fost elaborate #i au trecut aprobarea
interdepartamental" actele normative necesare la aplicarea
Acordului din 11.03.1997 dintre Guvernul Republicii Moldova #i
Guvernul Ucrainei despre organizarea controlului n comun la
frontiera de stat moldo-ucrainean".
41,73
ns" Ucraina a continuat
Transparency International - Moldova

64
s" recunoasc" #i dup" 1 septembrie 2001 #tampilele vamale
utilizate de Tiraspol, act apreciat de Chi#in"u drept o ncurajare a
exporturilor ilegale ale regiunii transnistrene. Au fost semnalate
cazuri n care autorit"!ile ucrainene au admis importul #i tranzitul
m"rfurilor transnistrene cu vechile #tampile. Pentru a dep"#i
divergen!ele ntre Chi#in"u #i Kiev s-au purtat negocieri
ndelungate. Cu demersul respectiv c"tre Guvernul de la Kiev s-a
adresat #i troika Uniunii Europene.
74
Mass-media a comunicat c"
Kievul a luat decizia de a n"spri controlul vamal n segmentul
transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. La 15 mai 2003,
Departamentul Vamal al Republicii Moldova #i Serviciul Vamal
de Stat al Ucrainei au semnat la Kiev protocolul cu privire la
recunoa#terea documentelor de tr"sur", comerciale #i vamale,
precum #i a asigur"rilor vamale, care a intrat n vigoare din 25
mai curent. Conform protocolului, deplasarea m"rfurilor pe
teritoriile vamale ale Republicii Moldova #i Ucrainei se va
efectua n baza documentelor de tr"sur", comerciale #i vamale,
utilizate n practica interna!ional", iar trecerea m"rfurilor #i
nc"rc"turilor se va permite reciproc doar n cazul prezen!ei pe
aceste documente a sigiliilor #i #tampilelor p"r!ilor contractante.
Prin urmare, ncepnd cu 25 mai 2003, vame#ii ucraineni nu mai
accept" exporturile din regiunea transnistrean", marcate cu
vechea #tampil" vamal" sovietic"; ei examineaz" doar m"rfurile
transnistrene care sunt nso!ite de documente cu #tampilele
Republicii Moldova. Pentru a evita sta!ionarea unit"!ilor de
transport cu marf" ce se vor deplasa din regiunea transnistrean" n
Ucraina, Departamentul Vamal a solicitat agen!ilor economici
nregistra!i n regiunea transnistrean" s" efectueze perfectarea
vamal" a actelor n birourile vamale ce activeaz" n partea dreapt" a
Nistrului.
75

n cadrul consult"rilor cu partea ucrainean", au fost examinate
modalit"!ile practice de organizare a controlului n comun n
punctele de trecere ale frontierei de stat moldo-ucrainene.
Departamentul Vamal al Republicii Moldova #i Serviciul Vamal
de Stat al Ucrainei au semnat Protocolul cu privire la colaborare
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
65
pentru combaterea traficului ilicit de arme, muni!ii, substan!e
explozibile, stupefiante, substan!e psihotrope #i precursori.
76

Necesitatea semn"rii acestui document este determinat" de
volumul enorm al opera!iunilor de import-export ntre Republica
Moldova #i Ucraina, precum #i cre#terea traficului interna!ional
ilicit de arme, muni!ii, substan!e explozive #i psihotrope,
stupefiante #i precursori.
n contextul implement"rii acordului cu Ucraina #i pentru
facilitarea activit"!ilor de import-export ale ntreprinderilor
transnistrene, Guvernul a adoptat o hot"rre,
77
prin care a fost
confirmat principiul facilit"rii nregistr"rii unit"!ilor economice
transnistrene la Camera de nregistrare a Republicii Moldova. n
consecin!", timp de 2 s"pt"mni, la Chi#in"u s-a nregistrat un
num"r important de ntreprinderi #i agen!i economici din
Transnistria, astfel recupernd un segment important al
economiei transnistrene n cadrul legalit"!ii.
78
De la 25 mai 2003
ntreprinderile Transnistriei au ntocmit peste 700 de declara!ii
vamale la v"mile Moldovei.
79
n perioada 20 mai 22 iunie 2003
Camera de Comer! #i Industrie a Moldovei a eliberat celor 573 de
agen!i economici din stnga Nistrului 571 certificate de
provenien!" a m"rfurilor n valoare de circa 16,9 mil.dolari pentru
exportul n peste 30 !"ri.
80

n!elegerea cu Ucraina, precum #i nregistrarea unor ntreprinderi
transnistrene la Chi#in"u este un pas important n reglementarea
problemei transnistre #i poate s" contribuie la diminuarea fluxului
de contraband", dar aceasta nu este suficient pentru solu!ionarea
crizei transnistrene #i asigurarea securit"!ii statului. Problema
controlului vamal n sectorul transnistrean de frontier" nu poate fi
definitiv solu!ionat" pn" cnd nu va fi rezolvat" problema
restabilirii n ntregime a legalit"!ii n zona transnistrean".
De mai mul!i ani n solu!ionarea acestei probleme sunt implicate
OSCE, Rusia #i Ucraina, ns" eforturile depuse nu au dus la
atingerea scopului a#teptat. n prezent se fac cunoscute tot mai
multe p"reri privind necesitatea implic"rii altor mecanisme
Transparency International - Moldova

66
interna!ionale neutre, cum ar fi ONU #i Uniunea European". n
cadrul summitului Procesului de cooperare n Europa de Sud-Est
de la Belgrad (9 aprilie 2003), pre#edintele Republicii Moldova a
solicitat implicarea mai activ" a comunit"!ii europene n
problema cre"rii posturilor vamale mixte moldo-ucrainene pe
segmentul transnistrean al frontierei dintre Moldova #i Ucraina.
81

Uniunea European" dore#te s" joace un rol important n
solu!ionarea conflictului, inten!ioneaz" s" participe cu
consultan!" #i expertiz" la elaborarea noii constitu!ii #i ar putea
participa direct la opera!iunile de men!inere a p"cii n
Transnistria.
82
naltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru
Politic" Extern" #i de Securitate, Javier Solana a expediat
pre#edintelui Voronin un mesaj n care scrie c" UE este dispus"
s" acorde asisten!" Chi#in"ului n vederea reintegr"rii !"rii #i
procesului de democratizare, promov"rii reformelor economice #i
a aprofund"rii rela!iilor cu Uniunea European".
83
Disponibilitatea
Uniunii Europene de a sus!ine activ Republica Moldova n
procesul de reglementare a conflictului transnistrean a fost
anun!at" de c"tre Romano Prodi, pre#edintele Comisiei Europene,
#i Christopher Patten, Comisar european pentru rela!ii externe,
subliniind importan!a securiz"rii frontierelor Republicii Moldova,
n particular, a celor cu Ucraina pe segmentul transnistrean.
84

n solu!ionarea problemei transitrene este gata s" ne sprijine #i
alian!a NATO.
85

Republicii Moldova i r"mne numai s" profite de aceste
oportunit"!i care pot fi oferite de comunitatea interna!ional"
pentru solu!ionarea cu insisten!" #i ntr-un termen optim a
problemei transnistrene, evacuarea deplin" a armamentului #i
contingentului militar rusesc, instaurarea legalit"!ii n acest
teritoriu, precum #i securizarea segmentului transnistrean de
frontier" cu Ucraina.


Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
67
6. Corup!ia n sistemul vamal al Republicii Moldova
6.1 Formele #i cauzele corup!iei n vam"
Analiza efectuat" denot" faptul c" fenomenul corup!iei (inclusiv
traficul de influen!") n domeniul activit"!ii vamale s-a dovedit a
fi destul de r"spndit.
Conform datelor statistice,
34
n anul 1999, au fost deferite justi!iei
cauze penale de corup!ie pentru 14 lucr"tori ai organelor vamale;
n anul 2000 au fost depistate #i re!inute 17 persoane ai
Ministerului Finan!elor (inclusiv func!ionari vamali), n 6 luni ale
anului 2001 au fost nregistrate 4 infrac!iuni de mituire comise de
lucr"torii vamali. Dup" num"rul infrac!iunilor de mituire
nregistrate, vame#ii de!in locul doi (dup" func!ionarii organelor
afacerilor interne). ns" aceste date nu reflect" nivelul adev"rat al
corup!iei n acest sistem. Practica denot" c" majoritatea actelor
nregistrate de contraband" a m"rfurilor trecute prin punctele
vamale sunt comise prin mituirea vame#ilor. Circa 30 la sut" din
vame#ii Republicii Moldova sunt implica!i n afaceri dubioase de
reducere a costului real al m"rfurilor la evaluarea lor #i alte
ac!iuni, care permit unor agen!i economici s" ocoleasc" legea,
astfel bugetul fiind privat de pl"!ile necesare n urma efectu"rii
opera!iunilor de import-export, punnd n pericol cet"!enii #i
statul. n conformitate cu rezultatele sondajului de opinie efectuat
de c"tre Transparency International Moldova la finele anului
2002, circa 74% din gospod"riile casnice, 64,1% din
businessmani #i 68% din reprezentan!ii organiza!iilor
neguvernamentale afirm" c" n vam" se recurge la luare de mit"
#i rela!ii neformale, astfel vama plasndu-se pe locul doi #i trei.
Pe parcursul ultimelor 12 luni au pl"tit mit" la vam" circa 240
mii reprezentan!i ai gospod"riilor casnice, circa 2/3 (63,7%)
dintre businessmanii, care au avut contacte cu vama. S-a pl"tit
neoficial pentru a ob!ine favoare la vam" sau pentru evitarea
problemelor.
44

Fenomenul corup!iei n cadrul activit"!ii vamale a fost depistat de
repetate ori att de organele de drept, ct #i de Comisia
Transparency International - Moldova

68
Parlamentar" care a efectuat un asemenea control la finele anului
2002.
Analiza denot" c" fenomenul corup!iei n sistemul vamal se
manifest" n mai multe forme, principalele fiind:
" estorcarea mitei sau bunurilor pentru a permite trecerea
m"rfurilor;
De exemplu, la 29.03.2000 a fost intentat un dosar penal pentru
estorcarea de mit" de c"tre inspectorii V"mii Larga, Briceni de la
cet. C. pentru permisiunea de a trece marfa n teritoriul Republicii
Moldova.
34

" protejarea de c"tre unele persoane cu func!ii de r"spundere
din Departamentul Vamal a activit"!ii ilicite ale agen!ilor
economici; implicarea func!ionarilor n organizarea #i
desf"#urarea canalelor de contraband";
Astfel, prin scrisoarea nr.3494 din 07.12.99, #eful-adjunct al
Vamei Chisinau S.Baranovschi a confirmat Vamei Ocni!a precum
c" I.I. "Iana Durle#teanu" nu are datorii fa!" de Vama Chi#inau,
permi!nd agentului economic s" efectueze la Vama Ocni!a
perfectarea actelor vamale viznd importul alcoolului etilic. F"r"
a !ine cont c" I.I. "Iana Durle#teanu" nu dispune de licen!a pentru
producerea medicamentelor, nu este produc"tor #i nici unitate
farmaceutic", conducerea V"mii Chi#inau (dl V.Banari) #i Ocni!a
(A.Popov) f"r" nici un temei a scutit ntreprinderea men!ionat" de
pl"!ile taxei pe valoare ad"ugat" n sum" de 1564,2 mii lei #i
accize - 4349,3 mii lei la importul alcoolului etilic, cauznd
bugetului de stat prejudicii n valoare de 5913,5 mii lei.
43

S.R.L."Viviendi-Cosmetic" a importat 124,6 mii litri de alcool
etilic, aceasta fiind scutit" de plata la buget a accizelor n sum" de
1082,2 mii lei. Conform d"rilor de seam" prezentate organelor
fiscale, firma nominalizat" nu activeaz", opera!iunile pe conturile
bancare fiind suspendate nc" n noiembrie 2001.
86
n perioada
1999-2000 firma Succes-M din Chi#in"u n 23 de cazuri a
importat marf" (frigidere) n sum" de 405 mii dolari SUA f"r" a o
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
69
declara, marfa fiind transportat" prin punctele de control mixte
(poli!ia, vama, serviciul fiscal).
87

" crearea condi!iilor neloiale pentru agen!ii economici;
48

Curtea de Conturi a relevat acordarea de nlesniri fiscale unor
anumi!i antreprenori, inclusiv celor mai mari furnizori de produse
petroliere, crendu-le condi!ii economice #i financiare mai
favorabile, discriminnd n acest mod al!i agen!i economici, fapt
care contravine legisla!iei. De exemplu, la 01.05.98 suma
datoriilor agen!ilor economici la plata accizelor, TVA, taxelor
vamale #i altor impozite, ncasate prin intermediul
Departamentului Control Vamal, a constituit 93,8 mil.lei, inclusiv
ale agen!ilor economici importatori de benzin" #i motorin" - 73,8
mil.lei, din care 65,6 mil.lei constituiau sumele "nghe!ate" #i
amnate n baza hot"rrilor Guvernului, emise contrar actelor
normative.
48
Amnarea termenelor de plat" a taxei vamale,
accizelor #i TVA cu 120 zile la importul a 100 mii decalitri alcool
absolut la distilatele de vin,
88
a fost cauza nencas"rilor la bugetul
de stat pentru anul 2001 ce au constituit 36,6 mil.lei.
" diminuarea sau majorarea valorii n vam" a m"rfurilor,
falsificarea codurilor m"rfii;
89

De exemplu, la Vama Chi#in"u, prin control selectiv, a fost
stabilit" o diferen!" considerabil" dintre pre!ul minim #i cel
maxim al unuia #i aceluia#i tip de marf", n cazul importului
acestora din acelea#i !"ri, n condi!ii egale, dar declarate de
diferi!i agen!i economici. n anul 2000, S.A. "Moldtranselectro" a
importat n Moldova 711107 mwt de energie electric" cu pre!ul
mediu al 1 mwt de 372,97 lei, pe cnd S.A. "Corpora!ia Trans"
127310 mwt cu pre!ul mediu al 1 mwt de 235,90 lei, sau de 1,6
ori mai mic dect primul. Valoarea p"curii importate prin Vama
Chi#in"u, declarate n a.2000, variaz" de la 480 lei (S.A. "Gentas-
Group") pn" la 2080 lei pentru o ton" (S.R.L. "Mihail").
43

Diminuarea valorii n vam" a m"rfurilor, schimbarea clasific"rii
etc. cu scopul de a minimiza pl"!ile #i toate acestea pentru un
Transparency International - Moldova

70
anumit tribut este o practic" des ntlnit" n unele birouri
vamale.
90

" sechestrarea (confiscarea) m"rfurilor f"r" a comercializa
m"rfurile sau f"r" a v"rsa sumele respective n bugetul de
stat
40

La 04.09.2000 au fost confiscate 600 foi de ardezie n valoare de
15 mii lei care au fost transmise institu!iilor bugetare, care, ns",
nu s-au achitat fa!" de bugetul de stat. Sau, un alt exemplu,
conform deciziei Biroului Vamal Cahul din 27.06.2002, a fost
confiscat #i transmis organelor fiscale spre utilizare autocarul
Mercedes0303 n valoare de 172491 lei, care pn" la
momentul controlului nu a fost comercializat din motivul c"
unitatea de transport a fost preluat" de c"tre Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova.
" sechestrarea m"rfurilor n interesul unor concuren!i
economici
De exemplu, ntreaga cantitate de alcool etilic confiscat" la vam"
este depozitat" numai la SA Aroma.
91
Astfel, la 28.06.2002,
Vama Giurgiule#ti a sechestrat ilegal 7903 decalitri de spirt n
valoare de 30134 dolari de la SRL Best Wine din Chirsovo,
UTA-Gagauz-Yeri, pe motiv c" ar fi fost nc"lcate regulile
vamale. Cisterna a fost sigilat" #i transportat", ca de obicei, la un
depozit al SA Aroma, cantitatea de spirt sechestrat" fiind pus"
n producere f"r" a a#tepta pronun!area deciziei ultimei instan!e
de judecat". La 8.11.2002 Tribunalul Cahul a anulat decizia
Biroului vamal Giurgiule#ti #i a dispus ridicarea sechestrului de
pe alcoolul etilic, iar la 27.02.2003, Curtea de Apel a men!inut n
vigoare aceast" hot"rre. Cu toate acestea, restituirea nu a fost
posibil" deoarece cantitatea respectiv" de alcool etilic fusese deja
utilizat" de S.A. Aroma f"r" a v"mui marfa #i rupnd ilegal
sigiliul.

Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
71
" efectuarea unei activit"!i duble (ca func!ionar vamal #i ca
ntreprinz"tor). Unii vame#i, activnd n calitate de
func!ionari publici, aveau firmele lor #i f"ceau uz de pozi!ia
public" n folosul propriului business, aceasta fiind una din
cauzele import"rii m"rfurilor la un pre! nensemnat.
90

" ncadrarea n organele vamale a persoanelor cu antecedente
penale
Conform surselor,
92
la 29.07.2002 prin ordinul directorului
general al Departamentului Vamal Nicolae Vlcu, a fost numit n
func!ie de #ef al Sec!iei Administrarea Regimurilor Vamale, dl
Valeriu Ignat, c"ruia i s-a conferit gradul de locotenent-colonel al
serviciului vamal. Valeriu Ignat a activat anterior n cadrul
structurilor vamale ale Republicii Moldova, Rusiei #i Ucrainei
sub numele Valeri Raicovici, cet"!ean al Ucrainei, iar n perioada
1990-1996 a sustras sume considerabile din averea statului,
abuznd de func!ia sa, fapt pentru care justi!ia ucrainean" i-a
intentat un proces penal, el fiind pus n urm"rire interna!ional".
Valeri Raicovici a devenit cet"!ean al Republicii Moldova prin
ob!inerea n mod fraudulos a actelor de identitate sub numele
Valeriu Ignat. A fost numit n func!ie la Departamentul Vamal,
deoarece este un vechi prieten al lui N.Vlcu, care a creat pentru
el o sec!ie special" n cea mai important" direc!ie a
departamentului.
" traficul de influen!", relevat prin utilizarea dreptului de
telefon din partea parlamentarilor #i altor func!ionari de
rang nalt
90

Despre aceasta denot" rug"mintea directorului general al
Departamentului Vamal, Nicolae Vlcu, adresat" pre#edintelui
!"rii de a ngr"di lucr"torii institu!iei de dreptul de telefon din
partea unor parlamentari #i func!ionari de nalt rang. Despre
utilizarea dreptului telefonic (traficul de influen!" form"
binecunoscut" a corup!iei) s-a aten!ionat, de asemenea, la #edin!a
din 14.07.03 convocat" de c"tre pre#edintele V.Voronin cu
participarea membrilor Consiliului colegial al Departamentului
Transparency International - Moldova

72
Vamal.
93
Acest trafic de influen!" n continuare se transform" n
exercitarea de presiuni din partea conduc"torilor organelor
vamale asupra vame#ilor, ceea ce se reflect" #i n rezultatele
sondajului de opinie care a relevat c" unul din factorii corup!iei
este presiunea exercitat" de c"tre conduc"tori.
44

Lucr"torii vamali confirm" acest trafic de influen!", motivnd c"
nu pot proceda altfel, deoarece #i pot pierde func!ia #i deoarece
acest drept este utilizat n primul rnd, de unii func!ionari
publici de rang nalt al puterii legislative #i executive, precum #i
de unii din organe de drept care, prin intermediul altor persoane,
efectueaz" activit"!i economice ascunse. Prejudiciul cauzat n
rezultatul traficului de influen!", de obicei, este destul de mare,
posibil mai mare dect n alte acte de corup!ie obi#nuite.
Eviden!iem c" fenomenul corup!iei n activitatea vamal" sub
forma traficului de influen!" uneori predomin". n cazul traficului
de influen!" comis de func!ionarii de rang nalt, imaginea
negativ" a corup!iei cade inevitabil pe lucr"torii vamali, care sunt
nevoi!i s" suporte acest trafic. Atunci cnd unii lucr"tori vamali
sunt disponibiliza!i pentru nc"lc"ri #i abuzuri, ei beneficiaz" de
sus!inerea unor func!ionari suspu#i, inclusiv din instan!ele de
judecat". De exemplu, din Vama Leu#eni a fost eliberat din
func!ie un inspector, iar din Ministerul Afacerilor Interne au fost
elibera!i poli!i#ti care prin n!elegere au trecut peste frontier"
nc"rc"turi f"r" a ntocmi documentele vamale, cu toate acestea
au fost restabili!i ulterior n func!ii de c"tre instan!a de judecat".
n anul 2002, din Departamentul Vamal pentru diverse nc"lc"ri
au fost concedia!i 24 lucr"tori. To!i au contestat eliberarea din
func!ii n instan!a de judecat", iar 6 dintre ei au fost restabili!i cu
toate c" vinov"!ia lor n Departamentul Vamal a fost considerat"
incontestabil".
Pre#edintele V.Voronin a declarat c" conducerea !"rii cunoa#te
problemele v"mii, c" la noi este lista celor care abuzeaz" de
dreptul de telefon, confirmnd c" acest drept trebuie
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
73
dezr"d"cinat definitiv, deoarece are consecin!e nefaste pentru
economia !"rii #i descompun societatea.
90

De ce, ns", Departamentul Vamal sau conducerea nu a prezentat
organelor procuraturii materialele respective pentru intentarea
dosarelor penale func!ionarilor care au comis trafic de influen!"?
Corup!ia n sistemul vamal este un pericol deosebit pentru
securitatea economic" a statului. Acest pericol spore#te, dac"
corup!ia din sistemul vamal este nchegat" cu cea din sferele
superioare ale puterii de stat. n acest caz, leg"turile #i activit"!ile
acestor persoane se transform", n principiu, ntr-o mafie
adev"rat", ngenunchind sau substituind organele statale.
94

Despre aceste tendin!e ne vorbesc #i evenimentele ultimilor ani,
datele statistice #i publica!iile din mass-media, n care s-au pus n
discu!ie traficurile ilegale de m"rfuri efectuate de diferite
persoane sus-puse, inclusiv din organele de drept, care sunt
menite s" combat" asemenea fapte.
Analiza efectuat" demonstreaz" c" n activitatea vamal" se relev",
n principiu, formele r"spndite ale corup!iei legate de domeniul
afacerilor:
95

! estorcarea mitelor la perfectarea documentelor #i organizarea
activit"!ilor economice;
! estorcarea mitelor sub pretextul relev"rii nc"lc"rilor
legisla!iei; intentarea ilegal" a cauzelor administrative #i
penale, sanc!ionarea nentemeiat";
! crearea condi!iilor neloiale pentru activitatea de
antreprenoriat;
! utilizarea func!ionarilor ca ni#" pentru economia tenebr",
n"bu#irea activit"!ii concuren!ilor, acapararea pe c"i ilegale a
propriet"!ii businessmanilor;
! coruperea func!ionarilor #i utilizarea c"ilor ilegale de
efectuare a businessului.
n cadrul sistemului vamal au fost depistate chiar structuri
corupte,
40
activitatea c"rora era bazat" pe crearea artificial" a
Transparency International - Moldova

74
obstacolelor pentru unii agen!i economici #i solu!ionarea
ulterioar" a trecerii m"rfurilor peste frontiera vamal", dirijarea
activit"!ii vamale n interesul unor firme particulare. Astfel,
#eful Biroului Vamal Chi#in"u, V.Baciu a organizat o grupare
dup" principiul devotamentului personal alc"tuit" din
colaboratorii Biroului Vamal Chi#in"u, precum #i a V"mii
Leu#eni, unde a activat anterior n calitate de #ef #i prin
intermediul c"rora continua s" !in" sub control procesul din biroul
vamal de la frontier". Persoanele de ncredere erau repartizate la
direc!iile principale ale curentelor financiare. Activitatea grup"rii
se reducea la depistarea agen!ilor economici cu activitate
valoroas", c"rora, la trecerea frontierei vamale, li se creau
obstacole artificiale, care ulterior cu succes se rezolvau prin
intermediul #efului Biroului Vamal Chi#in"u. n a#a mod au fost
puse sub tutel" mai multe firme de la care se ob!ineau ilegal
mijloace financiare considerabile. Pe parcurs acestora li se oferea
o gam" ntreag" de facilit"!i: de la v"muirea m"rfurilor la un
pre! diminuat de zeci de ori fa!" de cel real pn" la introducerea
lor n !ar" f"r" declararea acestora (import negru). Agen!ilor
economici, care creau concuren!" firmelor tutelate, li se creau de
c"tre vame#i condi!ii nefavorabile cu scopul lichid"rii lor n
calitate de concuren!i. O astfel de situa!ie a fost creat" pentru
agen!ii economici care importau m"rfuri din Turcia, Bulgaria,
Emiratele Arabe Unite. Venitul financiar de la aceast" activitate
este direct propor!ional cu circuitul m"rfurilor procurate, volumul
lor importat #i num"rul clien!ilor deservi!i. Cu scopul minimiz"rii
concuren!ei pentru firmele tutelate #i atragerea clien!ilor de la alte
firme, vame#ii corup!i recurgeau la re!inerea n vam" a m"rfii #i
nev"muirea ei din diverse motive pe un termen de mai multe zile,
ridicarea valorii m"rfurilor n vam" la un pre! exagerat n
compara!ie cu alte structuri comerciale sau alte obstacole. De
exemplu, firma Tomigan SRL n anul 2002 a declarat 15
ma#ini cu m"rfuri n sum" total" de 2,7 mil. lei. Suma medie
declarat" pentru fiecare ma#in" cu marf" era de 177,3 mii lei.
Firma Aridon a importat marf" n 56 de ma#ini n sum" total"
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
75
de 18,8 mil.lei, marfa declarat" pentru o ma#in" fiind de 335,8
mii lei. n acela#i timp, firmele Tudorservice, Intur,
Cameleon #i altele au declarat respectiv 17 ma#ini n sum"
total" de 621 mii lei, 14 ma#ini n sum" de 586,3 mii lei, 3 n
sum" de 137,8 mii lei. Aceasta denot" c" pentru fiecare ma#in"
valoarea m"rfii n vam" a constituit respectiv 36,5 mii lei, 41,9
mii lei, 45,9 mii lei #i c" valoarea m"rfurilor declarate #i estimate
n vam" pentru firma Aridon este de 7-9 ori mai mare dect la
ultimele trei firme men!ionate. De aici rezult" c" firmele tutelate
declarau practic numai 10-20% din marfa importat", cealalt"
marf" fiind introdus" n regimul importului negru. Astfel, att
la trecerea frontierei vamale, ct #i la determinarea valorii m"rfii
n vam" se relev" corup!ia n organele vamale.
Actele de corup!ie comise de c"tre unii vame#i #i alte categorii de
func!ionari n domeniul activit"!ii vamale discrediteaz", n primul
rnd, activitatea corect" a func!ionarilor care au depus eforturi
esen!iale la crearea bazei activit"!ii vamale, precum #i
discrediteaz" institu!ia public" n ntregime. n al doilea rnd
creeaz" bariere considerabile la asigurarea securit"!ii statului,
ap"rarea drepturilor #i intereselor legitime ale persoanei n cadrul
activit"!ii vamale, dezvoltarea rela!iilor economice cu alte state.
Prejudiciile cauzate n rezultatul actelor de corup!ie n sistemul
vamal se evalueaz" la sume enorme. Sondajele de opinie denot"
c" pl"!ile neoficiale pentru import constituie circa 45%, iar pentru
export circa 51% din suma care urma s" fie pl"tit" oficial.
27
Un
alt studiu relev", de asemenea, c" n organele vamale mita medie
pl"tit" o singur" dat" de reprezentan!ii gospod"riilor casnice
variaz" de la 25 la 1168 lei, constituind aproximativ 199 lei; de
reprezentan!ii ONG-urilor de la 30 la 700 lei, constituind circa
272 lei; #i de oamenii de afaceri de la 20 la 22667 lei,
constituind o medie de 681 lei. Suma total" a mitei pl"tite la
vam" n ultimele 12 luni de c"tre reprezentan!ii businessului este
estimat" la circa 173 mil.lei, ceea ce cu mult dep"#e#te suma
mitelor pl"tite inspectorilor fiscali (97 mil.lei), organelor de
Transparency International - Moldova

76
eliberare a autoriza!iilor de construc!ie (62 mil.lei) #i a celor de
poli!ie (37 mil.lei). Volumul mitelor acumulate de la persoanele
din gospod"riile casnice se estimeaz" la cca 187 mil.lei (cednd
sumei pl"tite avoca!ilor peste 348 mil.lei, inspectoratelor fiscale
222 mil.lei, institu!iilor medicale - 217 mil.lei, institu!iilor de
nv"!"mnt 205 mil.lei).
44
Deputatul Panfilov estimeaz"
pierderile pentru buget n rezultatul mituirii vame#ilor de c"tre
agen!ii economici la circa 1700 mil.lei, ceea ce reprezint" peste
70% din suma acumulat" de Departamentul Vamal n buget n
anul 2002.
61
De men!ionat c" la baza estim"rii prejudiciului s-a
considerat c" m"rimea mitei alc"tuie#te 9-10% din suma care
urma a fi pl"tit" oficial de agentul economic pentru trecerea
frontierei vamale #i v"muirea m"rfii. Aici nu s-a !inut cont de
m"rimea indicat" a mitei pl"tit" n vam" de c"tre reprezentan!ii
gospod"riilor casnice. Punnd la baz" acela#i principiu de
calculare a prejudiciului, la suma indicat" urmeaz" a mai ad"uga
nc" 1870 mil.lei. Deci, prejudiciul total cauzat n rezultatul
corup!iei n sistemul vamal se estimeaz" la circa 3570 mil.lei,
sum" ce dep"#e#te cu mult acumul"rile n buget de c"tre
Departamentul Vamal #i constituie circa 70% din veniturile
bugetului consolidat pentru anul 2002.
La #edin!a colegiului Departamentului Vamal din februarie
2003
90
pre#edintele !"rii a declarat c" anual noi pierdem din
cauza corup!iei n organele de stat #i a crd"#iei dintre
func!ionarii #i antreprenorii necon#tiicio#i dou" treimi din buget.
La vam", n cea mai mare parte, are loc din lipsa transparen!ei n
rela!iile vame#ilor cu agen!ii economici. R"mnnd unul la unul
cu antreprenorii, vame#ii solu!ioneaz" nu problemele de stat, dar
ale lor personale. Contrabanda de produse petroliere, tutun, spirt
#i alte m"rfuri prosper", to!i cunosc c"ile de introducere n !ar" #i
executorii #i vame#ii, #i structurile de for!". ns" to!i tac pentru
c" fiecare n aceasta are interesul s"u.
Corup!ia n domeniul activit"!ii vamale este sus!inut" (sau
ini!iat") #i de c"tre unii agen!i economici care caut" c"i de
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
77
eschivare de la plata taxelor vamale. Acesta este unul dintre
motivele cre#terii num"rului actelor de contraband". n acest
scop, se utilizeaz" firmele rezidente ale zonelor off-shore.
Aceast" modalitate de eschivare de la plata impozitelor este
utilizat" la importul m"rfurilor din Europa prin intermediul
zonelor economice libere din Romnia (Br"ila, Gala!i), Bulgaria
(Sofia, Plovdiv), Ungaria (Debre!en). A fost relevat c" marfa
procurat" de agen!ii economici moldoveni n Germania, Olanda,
Austria, Fran!a, Polonia este importat" n zonele economice libere
n numele unor firme off-shore, ale c"ror proprietari sunt aceia#i
agen!i economici din Moldova. Ulterior, pentru agen!ii economici
moldoveni se perfectau documente de tr"sur" noi, diminund
pre!ul de factur" pn" la 80%. Concomitent, firma
moldoveneasc" solicita de la reprezentan!a Companiei SGS din
Chi#in"u efectuarea inspec!iei nainte de expedi!ie nu la
produc"torii de marf" din !"rile Europei de Vest, dar la firmele
off-shore din zonele economice libere din !"rile nominalizate.
Marfa, de asemenea, putea fi expediat" la adresa mai multor
firme, estimnd valoarea m"rfii n vam" mai mic" de 3000 dolari
SUA pentru o firm" (cot" limit" prev"zut" de legisla!ie la
moment pentru care nu se efectua inspec!ia nainte de expedi!ie),
astfel eschivndu-se de la inspec!ia SGS. Desf"#urarea acestui
mecanism de import a m"rfurilor din !"rile europene implica
direct colaboratorii v"milor de la frontier" #i de la Chi#in"u care
favorizau trecerea peste frontier" a m"rfurilor din interese
meschine. Comisia parlamentar" men!ioneaz" faptul c" vame#ii
ar fi putut cere de la agen!ii economici prezentarea declara!iilor
vamale sau aducerea valorii m"rfii n vam" la nivelul pre!urilor
statistici medii, ns" pentru a evita aceste cerin!e agen!ii
economici pl"teau mit" de la 4 pn" la 15 mii Euro pentru fiecare
autovehicul, n func!ie de specificul m"rfurilor importate.
40

Este recunoscut la nivel interna!ional c" paradisurile fiscale cu un
regim netransparent contribuie la scoaterea capitalului din alte
!"ri, faciliteaz" evaziuni fiscale, iar prin intermediul companiilor
off-shore se fac afaceri obscure #i dubioase. Ca urmare, lipsa de
Transparency International - Moldova

78
transparen!" poate masca ilegalit"!i #i cauza prejudiciu sistemelor
financiare na!ionale. Din profitul ilegal considerabil ob!inut
anual, infractorii #i permit s" cumpere complicitatea vame#ilor,
protectorilor acestora din institu!iile de stat #i din cercurile
politice. Astfel, se creeaz" un lan! al corup!iei.
n acest context, la nivel interna!ional, precum #i la cel al UE au
fost elaborate unele mecanisme #i recomand"ri n vederea
contracar"rii acestui fenomen.
De#i procedeul #i schemele folosite de evazioni#ti sunt cunoscute
de mul!i ani, statul s-a dovedit a fi incapabil s" lupte mpotriva
acestui fenomen.
Care sunt motivele corup!iei n sistemul vamal? Corup!ia n
sistemul vamal este determinat" de:
nc"lcarea frecvent" a stipul"rilor care reglementeaz"
ncadrarea persoanelor n func!iile publice prin concurs #i pe
baz" de merit;
nivelul insuficient al preg"tirii profesionale;
lipsa unui cod de etic" care ar prevede explicit principiile
conflictului de interese;
stimularea corup!iei (traficului de influen!") de c"tre
conduc"torii de diferit rang;
lipsa unui control intern sau controlul ineficient al respect"rii
legisla!iei;
problema salariz"rii decente a func!ionarilor vamali #i a
dot"rii tehnico-materiale;
lipsa responsabilit"!ii reale a func!ionarilor de diferit rang
(inclusiv din sistemul vamal) pentru trafic de influen!";
lipsa responsabilit"!ii reale a conduc"torilor pentru
nerespectarea Legii cu privire la combaterea corup!iei #i
protec!ionismului;
neasigurarea securit"!ii fizice a vame#ilor ce exercit"
activitatea direct" de control vamal #i v"muire a m"rfurilor,
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
79
fapt care duce la #antajarea func!ionarilor vamali din partea
structurilor criminale organizate;
lipsa m"surilor eficiente orientate spre prevenirea corup!iei n
cadrul organelor vamale;
ineficien!a mecanismului adoptat de declarare #i control al
averii;
lacunele sau golurile n legisla!ia vamal" ce !in de tarifele
vamale, regimurile vamale etc.;
neimplementarea deplin" a activit"!ii de broker vamal;
lipsa unui sistem informa!ional automatizat modern;
lipsa transparen!ei cuvenite n activitatea vamal";
activitate insuficient" n propagarea stipul"rilor legale privind
controlul vamal, trecerea frontierei vamale, v"muirea
m"rfurilor, tarifele vamale #i alte probleme din cadrul
activit"!ii vamale;
ignorarea v"dit" a cerin!elor legisla!iei, de exemplu, a
stipul"rilor privind determinarea valorii n vam" a m"rfii #i
clasificarea m"rfurilor;
utilizarea posibilit"!ilor oferite de legisla!ie, de exemplu,
privind regimurile vamale;
proceduri prea complicate #i de lung" durat" etc.
La argumentele prezentate mai sus pe marginea motivelor
corup!iei, suplimentar expunem urm"toarele.
Practica demonstreaz" c" administra!iile sunt amenin!ate de
corup!ie din motivul nivelului moral sc"zut. Deseori lucr"torilor
le lipse#te sentimentul de mndrie pentru faptul c" activeaz" n
serviciul vamal. Practicile interne care exist" ncurajeaz"
efectuarea #i camuflarea nc"lc"rilor. Lipsa unor coduri de
conduit" creeaz" un dezacord ntre conduita profesat" #i conduita
general acceptat". n mare m"sur" personalul la toate nivelele nu
este implicat activ n eforturi de integritate.
Personalul vamal numit n func!ie, n majoritate, de!inea pozi!ii
vulnerabile, deoarece era mic la num"r (num"rul persoanelor n
Transparency International - Moldova

80
schimb varia de la 2 la 4)
3
#i era numit pe o perioad" ndelungat"
de timp. Aceast" situa!ie inevitabil ducea la dezvoltarea rela!iilor
apropiate #i inadecvate cu clien!ii, estorcarea de taxe ilicite pentru
ndeplinirea func!iilor legale. Rota!ia personalului ca metod", n
principiu, nu se dorea, iar atunci cnd se utiliza, nu avea
rezultatele scontate.
Practica denot" c" pentru prevenirea #i controlul corup!iei din
cadrul administra!iilor vamale sunt slab asistate de programe de
control sau audit intern. O mai bun" eficacitate s-a dovedit a fi
auditul extern (superior). Controalele efectuate de Curtea de
Conturi au relevat un #ir de neajunsuri care au o direct" tangen!"
cu problema transparen!ei #i corup!iei.
Stimularea corup!iei are loc n cazurile cnd unele func!ii din
sistemul vamal nu pot fi ocupate f"r" a apela la traficul de
influen!" sau alte elemente corupte (fenomen caracteristic nu
numai pentru sistemul vamal, dar #i altor organe de drept), cnd
selectarea, numirea #i promovarea lucr"torilor vamali nu
ntotdeauna se bazeaz" pe principiul de merit, cnd trecerea
m"rfurilor peste frontiera vamal" cu nc"lcarea cerin!elor
legisla!iei este influen!at" de diferi!i conduc"tori ai organelor
puterilor de stat etc.
Este important de men!ionat c", la mituirea vame#ilor, se creeaz"
condi!iile cnd lucr"tori vamali devin dependen!i de crima
organizat" #i sunt obliga!i s" ncalce legea. Pe de o parte, ace#ti
vame#i nu pot anun!a despre presiunile din partea structurilor
criminale care efectueaz" traficuri ilegale din team" de a nu fi
tra#i la r"spundere pentru actele de corup!ie comise, iar pe de alt"
parte, pentru c" sunt amenin!a!i cu r"fuiala din partea membrilor
acestor grup"ri. Aceast" amenin!are vine chiar #i n cazurile cnd
lucr"torii vamali nu accept" mita de la structurile criminale.
Lucr"torii vamali au declarat c" mul!i dintre ei se expun
pericolului din partea crimei organizate, fiind vna!i, amenin!a!i,
#antaja!i, inclusiv membrii familiilor lor.
90
Anume din aceste
motive este necesar" asigurarea securit"!ii fizice a vame#ilor
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
81
care efectueaz" controlul vamal #i v"muirea m"rfurilor, precum
#i a membrilor familiilor lor.
O alt" problem" ce !ine de activitatea vamal" #i care stimuleaz"
fenomenul corup!iei este problema condi!iilor insuficiente de
activitate, spre exemplu, problema spa!iilor (depozitelor
provizorii, numite, de obicei, terminale) amenajate pentru
v"muirea m"rfurilor. Codul vamal (art.132) stipuleaz" c"
opera!iunile de v"muire a m"rfurilor se efectueaz" n locurile
stabilite din zonele de activitate ale organului vamal n care se
g"se#te expeditorul sau destinatarul m"rfurilor sau subdiviziunile
lor, conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. La
solicitarea persoanei, v"muirea poate fi efectuat", cu acordul
organului vamal, n alte locuri #i n ore extraprogram, din contul
persoanei. Conform anexei 2 a Legii cu privire la tariful vamal,
v"muirea m"rfurilor #i a altor obiecte n afara zonelor de control
vamal (pe teritoriile #i n nc"perile ntreprinderilor care p"streaz"
astfel de m"rfuri #i obiecte) sau n afara programului de lucru
poate fi efectuat" la solicitarea agentului economic contra unei
pl"!i suplimentare n sum" de 20 euro. De obicei, din lipsa
spa!iilor amenajate #i din alte motive, agen!ii economici solicit"
v"muirea la depozitul acestora. Aceea#i surs"
40
denot" c"
administra!ia Biroului Vamal Chi#in"u se opune, motivnd prin
faptul c" fiecare ma#in" cu marf" trebuie s" fie v"muit" la
depozitele vamale provizorii, care, n realitate, apar!in unor firme
particulare #i care sunt arendate de la structurile statale. De
exemplu, firma Glorinal a arendat de la SA Aviatehnologie
nc"peri cu suprafa!a de 1770 m
2
, iar ulterior a arendat nc" 9403
m
2
, cel din urm" dovedindu-se a fi un teritoriu neamenajat.
Totodat", conform contractelor ncheiate, nc"perile #i teritoriul
primit n arend" de c"tre firma Glorinal erau atribuite V"mii
Chi#in"u pentru organizarea Terminalului (depozit provizoriu)
cu regim de supraveghere vamal" pentru a ar"ta c", ntr-un fel, se
respect" cerin!ele Codului Vamal. n realitate ns", ele nu se
respectau, deoarece, conform art.151 #i art. 152 Cod Vamal,
depozitarea provizorie se efectueaz" n depozite bine amenajate #i
Transparency International - Moldova

82
depozitul provizoriu se nfiin!eaz" de c"tre organul vamal, iar
conform art.46, de!in"torii de depozite vamale pot fi numai
organele vamale #i alte structuri subordonate Departamentului
Vamal. Ca rezultat, se creeaz" situa!ia cnd Departamentul
Vamal nu are terminale proprii pentru v"muirea m"rfurilor.
Departamentul Vamal arendeaz" n acest scop nc"peri de la
firme private, care la rndul lor, arendeaz" nc"perile respective
de la institu!iile de stat.
Pentru a intra pe teritoriul terminalelor vamale agentul
economic achit" de la 70 pn" la 100 lei pentru fiecare mijloc de
transport #i suplimentar pentru fiecare zi de aflare pe teritoriul
terminalului vamal a mijlocului de transport cu marf" nc" cte
50 lei. Practic, agentul economic este re!inut pe teritoriul
terminalului vamal pn" la 5-6 zile. Toate cheltuielile suportate
de c"tre agen!ii economici se vars" n contul firmelor care
arendeaz" aceste depozite. Astfel, anual mii de ma#ini sunt
obligate s" treac" prin depozitele respective, veniturile de
milioane de lei ducndu-se nu n bugetul statului, dar n bugetul
unor firme particulare protejate de conduc"torii diferitelor
structuri vamale. De exemplu, venitul firmei Glorinal de la
intrarea #i parcarea automobilelor se estima n anul 2000 la
880670 lei; n 2001 la 1092889 lei; 10 luni ale anului 2002 la
779614 lei. n perioada februarie-noiembrie 2002 firma Confort-
AM, care a creat Terminalul auto, din activitate similar" a
ncasat mijloace b"ne#ti n sum" de 1028895 lei.
Firma importatoare de m"rfuri Aridon s-a adresat Biroului
Vamal Chi#in"u cu demersul de v"muire a m"rfii la depozitul
firmei, ns" #eful Biroului Vamal, V.Baciu a refuzat, fapt ce
contravine legisla!iei.
Autorizarea pentru amplasarea m"rfurilor #i mijloacelor de
transport pe teritoriile agen!ilor economici este acceptat" numai
n unele cazuri, mai frecvente fiind cazurile n care este vorba de
produse alimentare, medicamente, m"rfuri speciale, ajutoare
umanitare, m"rfuri de import pentru unii produc"tori (Zorile,
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
83
Ionel, Artima, Carmez etc). Eviden!a v"muirii m"rfurilor
n afara posturilor vamale nu se efectueaz", iar la efectuarea
controlului la finele anului 2002, Comisia Parlamentar" nu a
ob!inut informa!ia respectiv", inclusiv lista agen!ilor economici.
Condi!iile care favorizeaz" comiterea actelor de corup!ie n
sistemul vamal sunt #i accesul limitat la stipul"rile legale n
domeniul vamal #i activitatea insuficient" n propagarea
acestora. Este destul de dificil de a accepta c" reglement"rile
legislative sunt aplicate ntr-un mod consecvent #i uniform pentru
a avea siguran!" c" nu se face abuz din partea puterilor
discre!ionare.
De asemenea, este destul de dificil de a accepta existen!a n
activitatea organelor vamale a transparen!ei necesare pentru
garantarea unui grad nalt de siguran!" n afacerile sale cu
autorit"!ile vamale, fapt ce creeaz" sol fertil pentru r"spndirea
practicilor corupte. Lipsa transparen!ei cuvenite se relev" #i din
r"spunsul primit de la Departamentul Vamal.
96
Transparency
International Moldova a solicitat Departamentului respectiv
informa!ii privind activitatea organelor vamale n leg"tur" cu
efectuarea unui studiu n acest domeniu, ns" Departamentul
Vamal a refuzat s" prezinte asemenea informa!ii, nc"lcnd astfel
legisla!ia n vigoare. n r"spunsul primit refuzul se motiveaz" prin
faptul c" informa!iile solicitate con!in aspecte #i elemente ale
activit"!ii operative a sistemului vamal #i acestea nu pot fi
acordate din interes de serviciu. Aici este bine de a reaminti c",
potrivit art.323 al Codului Vamal, organul vamal poate furniza
solicitan!ilor informa!ie statistic", informa!ie generalizatoare sau
referitoare la persoana interesat", iar n conformitate cu Legea
privind accesul la informa!ie din 11.05.2000 orice persoan" are
dreptul la c"utarea, primirea #i cunoa#terea informa!iei oficiale,
cu excep!ia datelor care sunt secret de stat, comercial #i altele
stabilite de legisla!ie. Posibil, n scopul asigur"rii unei
transparen!e n activitatea vamal" de c"tre Departamentul Vamal
a fost nfiin!at" o pagin" n Internet (www.customs.md).
Transparency International - Moldova

84
Una dintre m"surile de prevenire a corup!iei n sistemul vamal
este utilizarea mecanismului de declarare #i control al averii
demnitarilor. n acest sens au fost adoptate legile respective
97
, dar
nc" nu se observ" efectul scontat nu numai n sistemul vamal,
dar nici n alte organe publice. n prezent, mecanismul stabilit de
declarare #i control al averii declarate nu a relevat vreo persoan"
care a dobndit bunuri #i mijloace pe c"i ilegale, inclusiv prin
acte de corup!ie, inclusiv din activitate ilegal" n sectorul vamal.
Mecanismul adoptat de declarare #i control al averii
demnitarilor de stat #i a func!ionarilor publici nu este efectiv #i
nu poate s"-#i ating" scopul scontat de prevenire a corup!iei n
sectorul public din mai multe motive anun!ate anterior
98
: num"rul
mic al membrilor comisiei; lucrul membrilor n comisie pe baze
ob#te#ti; termenul scurt de control al declara!iilor; controlul
preventiv al corespunderii datelor declara!iilor (cu transmiterea
declara!iilor speciali#tilor Centrului de Combatere a Crimelor
Economice #i Corup!iei numai n cazul dac" comisia a depistat
necorespunderi); incompeten!a membrilor comisiei n problema
efectu"rii controlului; independen!a ndoielnic" a membrilor
comisiilor; goluri n legisla!ie (lipsa stipul"rilor privind
posibilitatea efectu"rii controlului declara!iei dup" definitivarea
lucrului comisiei, privind locul #i perioada p"str"rii declara!iilor,
verificarea informa!iilor din diferite surse, cooperarea membrilor
comisiei cu societatea civil"). Anume din aceste motive
consider"m c" mecanismul stabilit de control al declara!iilor nu
poate s"-#i ating" scopul relev"rii persoanelor care au dobndit
mijloace pe c"i ilegale, inclusiv prin acte de corup!ie. Prin
urmare, pentru asigurarea eficien!ei mecanismului de declarare a
averii ca mijloc de prevenire a corup!iei, acesta urmeaz" a fi
modificat, lund drept baz" controlul direct al declara!iilor de
c"tre organele specializate.
Faptul c" unele stipul"ri legale nu au fost implementate are de
cele mai multe ori efecte negative. De exemplu, nu este
implementat un sistem unic informa!ional modern. Declarantul,
de obicei, contacteaz" direct cu lucr"torul vamal. Acest proces,
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
85
nefiind automatizat, nu este att de efectiv #i faciliteaz"
r"spndirea actelor de corup!ie. De asemenea, de mult timp a#a #i
nu a fost implementat" definitiv inspec!ia nainte de expedi!ie.
Lipsa acestora nu numai c" diminueaz" mult productivitatea
activit"!ii vamale, posibilitatea de a preveni nc"lc"rile legisla!iei
vamale #i de a lupta mpotriva contrabandei, dar, de asemenea, nu
permite prevenirea fenomenului corup!iei n activitatea vamal".
Tot aici se mai poate men!iona ineficien!a activit"!ii organelor
de drept n combaterea corup!iei. Aici putem nominaliza
ineficien!a activit"!ii de combatere a traficului de influen!"; lipsa
real" a responsabilit"!ii func!ionarilor de diferit rang (inclusiv din
sistemul vamal) pentru trafic de influen!"; lipsa real" a
responsabilit"!ii conduc"torilor pentru nerespectarea Legii cu
privire la combaterea corup!iei #i protec!ionismului. Pe parcursul
a mai multor ani, organele de drept practic nu au nregistrat
asemenea infrac!iuni #i n realitate nu se duce o lupt" mpotriva
fenomenului traficului de influen!". Motivele ar fi
necon#tientizarea gravit"!ii #i pericolului acestui fenomen,
nedorin!a de a combate traficul de influen!", lipsa de experien!" #i
profesionism, lipsa #i neimplementarea recomand"rilor metodice
etc. n acest sens, este necesar de a implementa m"suri orientate
spre organizarea eficient" a activit"!ii de combatere a
corup!iei, dar mai cu seam" a traficului de influen!", cu
tragerea la r"spundere a persoanelor implicate n comiterea
acestor infrac!iuni.
Corup!ia n activitatea vamal" provoac" o mare indignare, mai
ales n rndul agen!ilor economici. Pentru a-#i solu!iona
problemele stringente ce !in de businessul lor #i pentru a trece
frontiera vamal", agen!ii economici sunt impu#i s" se adreseze tot
mai frecvent n diferite instan!e, ncepnd cu aparatul central al
Departamentului Vamal #i terminnd cu instan!ele de judecat".
Tot mai des ei contest" ac!iunile sau deciziile organelor vamale.
Codul Vamal stipuleaz" posibilitatea contest"rii deciziilor,
ac!iunilor sau inac!iunilor organelor vamale #i ale
Transparency International - Moldova

86
colaboratorilor vamali, inclusiv a deciziilor asupra cazurilor de
contraven!ie administrativ". Conform Codului vamal, plngerile
sunt examinate #i solu!ionate de c"tre Departamentul Vamal sau
de instan!a de judecat". Pe parcursul anului 2001, la adresa
Departamentului au parvenit 15809 documente (n 2000
12407), inclusiv 678 demersuri de la agen!ii economici.
Despre legalitatea activit"!ii organelor vamale vorbesc
urm"toarele cifre: n anul 2002 la Departamentul Vamal #i n
instan!ele de judecat" au fost contestate 215 decizii de
sanc!ionare. Din acestea, 74 de decizii (34%) au fost anulate cu
clasarea cauzei.
40
Sau, de exemplu, la 27.01.2003 firma Aridon
a c#tigat procesul de judecat" n leg"tur" cu ridicarea ilegal" de
c"tre func!ionarii vamali a valorii m"rfii n vam".
Pentru a ameliora situa!ia, Departamentul Vamal a reglementat
ordinea de adresare n organele vamale
99
, dar aceast" m"sur" nu a
fost n stare s" stopeze fluxul corup!iei #i s" redreseze situa!ia.
Formal, s-au ntreprins m"suri de combatere a corup!iei n
sistemul vamal. Practica, ns", denot" c" aceste m"suri poart" un
caracter episodic, chiar formal #i, de obicei, se reduc la efectuarea
unui control extern. Astfel, din motivul semnalelor tot mai
frecvente privitor la abuzurile sau actele de corup!ie n organele
vamale, prin decretul Pre#edintelui Republicii Moldova au fost
constituite grupuri de lucru pentru studierea activit"!ii organelor
vamale privind nregistrarea #i !inerea eviden!ei m"rfurilor #i
obiectelor introduse #i scoase din Republica Moldova
55
.
n cadrul unei #edin!e n Parlament, directorul general al
Departamentului Vamal a declarat c" n scopul combaterii
corup!iei n institu!iile vamale, conducerea departamentului
aplic" diferite m"suri, cum ar fi rota!ia cadrelor, intentarea
dosarelor penale. n 2002 din rndurile serviciilor vamale au fost
concedia!i 57 angaja!i, iar n cazul a 86 de persoane au fost
aplicate sanc!iuni disciplinare.
59
Se mai men!ioneaz" c" n
realitate o mare parte dintre cei concedia!i a revenit la munc" n
Departamentul Vamal.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
87
Conform altor surse, n scopul diminu"rii num"rului nc"lc"rilor
vamale, n perioada iulie-decembrie 2002, a fost efectuat" o
rota!ie a cadrelor n sistemul vamal. n total au fost supu#i rota!iei
168 lucr"tori. Rota!ia cadrelor efectuat" n urma controlului
activit"!ii Departamentului Vamal de c"tre Comisia Parlamentar"
a semnalat #i momente pozitive. De exemplu, la Vama Ocni!a
pn" la schimbarea conducerii suma pl"!ilor vamale zilnice
constituiau circa 1,3 mil.lei, iar dup" circa 1,9 mil.lei. Dup"
schimbarea conducerii #i circa a 80% din efectivul V"mii Cahul
ntr-o s"pt"mn", n buget au fost v"rsate mai multe mijloace
dect n timpul lunii anterioare.
90

n scopul diminu"rii corup!iei n domeniul activit"!ii vamale este
necesar":
implementarea m"surilor anticorup!ie adoptate n Programul
de stat de combatere a criminalit"!ii #i corup!iei pentru anii
2003-2005
100
, la elaborarea c"rora a participat Transparency
International Moldova;
recunoa#terea principiilor activit"!ii vamale stipulate n
Declara!ia Consiliului Cooper"rii Vamale de la Arusha,
Tanzania (7.07.1993) #i adoptarea unui program na!ional
privind integritatea n vam";
implementarea m"surilor elaborate privind consolidarea
sistemului judiciar
44
, dar mai cu seam" a celor ce !in de
asigurarea independen!ei #i impar!ialit"!ii judec"torilor #i
procurorilor.
6.2 Problemele personalului
O dat" cu crearea punctelor de trecere #i control vamal al
Republicii Moldova Inspectoratul Vamal instituit a avut un
personal de 210 lucr"tori.
3

n prezent, efectivul-limit" al Departamentului Vamal num"r"
1845 unit"!i, inclusiv 1567 personal de baz" #i 278 personal
auxiliar. S-a stabilit c" n aparatul central efectivul-limit"
Transparency International - Moldova

88
constituie 161 unit"!i, inclusiv personalul de baz" - 137 unit"!i #i
personalul auxiliar - 24 unit"!i, iar n organele vamale teritoriale -
n num"r de 1684 unit"!i (inclusiv personal de baz" - 1430 unit"!i
#i personal auxiliar - 254 unit"!i).
39

Conform unor surse,
40
la finele anului 2002 n Departamentul
Vamal, 17 birouri vamale #i 74 puncte vamale erau 1718
persoane, inclusiv 1470 persoane cu func!ii de r"spundere. Din
cei 1470 de colaboratori atesta!i, care activau la moment, 1177
aveau studii superioare #i 68 studii superioare incomplete, ceea ce
constituie 85%. Speciali#tii de baz" (juri#ti, economi#ti, contabili,
manageri, ingineri) constituiau 59%, colaboratorii cu vrsta de
pn" la 40 de ani 59% (inclusiv 23% sunt femei).
Se presupune c" angajarea n serviciul vamal se efectueaz" numai
dup" sus!inerea unui test la cunoa#terea legisla!iei vamale,
computerului, precum #i cunoa#terea limbilor str"ine, c"
selectarea se efectueaz" n conformitate cu prevederile stipulate
n Regulamentul privind satisfacerea serviciului de c"tre corpul
de comand" al organelor controlului vamal, precum #i prevederile
Legii serviciului n organele vamale, c" suplinirea posturilor
vamale se efectueaz" din rezerva de cadre, care la finele anului
2002 a constituit circa 330 persoane.
n scopul solu!ion"rii problemei preg"tirii cadrelor,
Departamentul Vamal a semnat un contract cu Universitatea de
Stat din Moldova, potrivit c"ruia deja au fost angaja!i 14
absolven!i ai facult"!ii de drept (specialitatea activitate vamal").
Dar tot mai mult se cere crearea n cadrul Departamentului Vamal
a unui Centru de instruire a personalului, n care colaboratorii
vamali #i vor perfec!iona cuno#tin!ele dup" un program de
instruire elaborat conform standardelor interna!ionale.
Aceea#i surs" mai informeaz" c" problema ridic"rii nivelului
profesional se solu!ioneaz" #i pe calea perfec!ion"rii continue a
cadrelor. Pe aceast" cale au fost instrui!i 185 colaboratori. Cu
ajutorul nemijlocit al serviciilor vamale din SUA, Federa!ia Rus"
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
89
#i Romnia, al Eurov"mii, 65 colaboratori #i-au perfec!ionat
calificarea n diferite domenii.
ns", pe lng" aceste aspecte pozitive, au fost relevate #i puncte
negative. De exemplu, au fost identifica!i 12 lucr"tori care au
demonstrat cuno#tin!e insuficiente la examenele de perfec!ionare.
n cadrul unor birouri vamale, activitatea de perfec!ionare
profesional" nu corespunde cerin!elor. n rezultatul atest"rii
func!ionarilor din birourile vamale Cahul, Basarabeasca, Rbni!a,
15 lucr"tori au fost retrograda!i din func!ie pentru cuno#tin!e
nesatisf"c"toare, 32 de lucr"tori au primit un termen de 2 luni
pentru reatestare, iar 18 angaja!i au primit propunerea de a-#i
continua serviciul n cadrul altor birouri vamale.
Pentru nc"lcarea grav" a disciplinei de serviciu n perioada
ianuarie-octombrie 2002, conducerea Departamentului Vamal a
eliberat din organele vamale 23 func!ionari, inclusiv unii
conduc"tori ai birourilor vamale. Pentru nerespectarea disciplinei
de serviciu, n aceea#i perioad", la 86 de colaboratori li s-au
aplicat sanc!iuni disciplinare, iar 8 colaboratori se afl" sub
ancheta penal".
Conform altei surse,
101
n perioada iunie 2002 - iunie 2003, au
fost disponibiliza!i din sistemul vamal 42 de lucr"tori pentru
nc"lc"ri grave ale disciplinei de serviciu, iar 115 sanc!iona!i
disciplinar. Aceste m"suri se aplic" nu numai efectivului inferior
sau mediu. Pentru nc"lc"ri grave au fost concedia!i #i unii #efi de
vam" sau adjunc!i ai acestora.
n unele cazuri, lucr"torii vamali au un comportament ce
dep"#e#te limitele prev"zute, cet"!enii, inclusiv cei din str"in"tate,
fiind trata!i ntr-un mod njositor.
102

Aceste date denot" ignoran!a principiului de selectare #i angajare
n organele vamale prin concurs #i pe baz" de merit, nelund n
seam" c" organele vamale (ca #i alte organe publice) permanent
sunt amenin!ate de pericolul p"trunderii persoanelor corupte. Nu
n zadar unii doritori de a se angaja n organele vamale au scopuri
Transparency International - Moldova

90
meschine; ace#tia nici nu ntreab" sau nici nu pun condi!ii
referitor la salariu, locuin!", locul afl"rii organului etc. Pentru ei
principalul este acordul de a fi numi!i n func!ie n organele
vamale, probabil considernd c" func!ia le va permite s" ob!in"
pe lng" salariu destule mijloace suplimentare ce le va permite
solu!ionarea problemelor personale.
Tot aceste date demonstreaz", n genere, c" nivelul etic #i
profesional al organelor vamale este relativ jos #i reprezint" unul
din motivele nivelului sporit al corup!iei, al nc"lc"rilor
disciplinare, al abuzurilor.
n scopul men!inerii nivelului necesar al disciplinei au fost
ntreprinse un #ir de m"suri. Pe lng" Legea serviciului n
organele vamale #i Codul vamal, a mai fost aprobat Regulamentul
privind satisfacerea serviciului de c"tre corpul de comand" al
organelor controlului vamal de stat #i Statutul disciplinar al
corpului de comand" al organelor controlului vamal de stat
103
,
apoi Statutul disciplinar al factorilor de decizie din organele
controlului vamal
104
, Regulamentul Departamentului Vamal
39
,
Regulamentul cu privire la atestarea colaboratorilor vamali
105
.
Aceste documente prev"d stipul"ri care sunt orientate spre
ncadrarea func!ionarilor #i exercitarea conform legisla!iei a
atribu!iilor stabilite pentru organele vamale. Mai mult ca att, a
fost stipulat c" fiecare #ef poart" r"spundere personal" pentru
respectarea disciplinei de c"tre subalterni.
Aceste stipul"ri, nefiind pe deplin implementate, nu au putut opri
multiplele nc"lc"ri ale legisla!iei #i dorin!a unora de a utiliza
func!ia n scopuri personale ignornd cerin!ele de respectare a
disciplinei #i legalit"!ii. Practica denot" c" chiar unii conduc"tori
au tendin!a de a nc"lca disciplina #i legalitatea, utiliznd
atribu!iile func!ionale n scopuri personale.
Departamentul Vamal men!ioneaz": este caracteristic faptul c"
dup" luarea m"surilor disciplinare brusc se ridic" nu numai
disciplina de serviciu, ci #i nivelul drepturilor vamale v"rsate n
buget.
101
Tot aici, constatnd majorarea cantit"!ii mijloacelor
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
91
v"rsate zilnic la buget ca rezultat al schimb"rii conducerii V"mii
Ocni!a #i a circa 80% din efectivul V"mii Cahul, deputatul
Panfilov se ntreab" dar unde se duceau anterior aceste sume,
doar aceste sume nu sunt att de mici?
61
, confirmnd astfel
concluzia precedent".
Acest fapt se ntmpl" din motivul lipsei Codurilor etice care ar
avea stipul"ri stricte privind conflictul de interese, ignorarea n
cazurile respective a cerin!elor legisla!iei vamale, lipsa
controlului cuvenit viznd respectarea legisla!iei, precum #i din
motivul c" n realitate conduc"torii nu poart" r"spunderea
cuvenit" pentru cele ce se ntmpl" n acest sector, inclusiv nu
poart" responsabilitatea pentru nerespectarea Legii cu privire la
combaterea corup!iei #i protec!ionismului. Unii conduc"tori nu
numai c" nu au purtat nici o r"spundere, dar chiar au #i fost
avansa!i ntr-un fel, fiind n acela#i timp men!iona!i de Comisia
Parlamentar" ca factori de decizie n cadrul organelor vamale care
nu au respectat legisla!ia n vigoare.
40

6.3 Salarizarea func!ionarilor vamali, nzestrarea tehnico-
material" a organelor vamale
Salarizarea vame#ilor #i crearea bazei materiale a fost permanent
n aten!ia autorit"!ilor. Despre aceasta indic" mai multe acte
normative adoptate din momentul cre"rii organelor vamale ale
Moldovei. Astfel, prin hot"rrea Guvernului, ncepnd din
01.04.1992, fostul Departament de Stat pentru Controlul Vamal a
primit dreptul de a beneficia integral de totalul ncas"rilor pentru
efectuarea procedurilor vamale n anul 1992, precum #i de 50%
din volumul ncas"rilor taxei vamale #i altor venituri vamale (cu
excep!ia veniturilor ob!inute din vnzarea m"rfurilor confiscate #i
impozitului pe import-export stabilit pentru persoanele fizice #i
juridice). Mijloacele acumulate pe contul Departamentului urmau
a fi distribuite pentru proiectarea, construc!ia #i reconstruc!ia
obiectelor vamale #i pn" la 10% din ele urmau a fi repartizate
pentru crearea fondurilor de stimulare a muncii #i a celor social-
culturale ale institu!iilor vamale. S-a stabilit c" 10% dintre
Transparency International - Moldova

92
mijloacele valutare, provenite din activitatea vamal", cu excep!ia
valutei, obiectelor din aur #i a altor metale pre!ioase confiscate,
urmau a fi virate la contul valutar al Departamentului pentru
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institu!iilor vamale.
106

Mai trziu au fost stabilite
107
categoriile de salarizare #i
coeficientul tarif"rii, suplimentele la salariu pentru gradele
speciale, cuantumul suplimentelor lunare pentru vechime n
munc". Conduc"torii organelor vamale au fost abilita!i s"
premieze trimestrial personalul, s" acorde colaboratorilor ajutor
material, s" stabileasc" pentru colaboratorii vamali adaosuri
pentru ndeplinirea unor sarcini de importan!" major" #i nalt"
competen!" profesional" n m"rime de pn" la 80%, suplimente
pentru dep"#irea volumului #i intensitatea muncii, cumularea
profesiilor (func!iilor), exercitarea concomitent" a func!iilor de
baz" #i a obliga!iilor de serviciu ale angaja!ilor care lipsesc
temporar n m"rime de pn" la 30% din salariul de func!ie,
precum #i supliment lunar pentru activit"!i n condi!ii speciale pentru
personalul operativ al Departamentului Controlului Vamal.
S-a creat un fond special constituit n limita a 20% din sumele
ncasate la bugetul de stat n rezultatul aplic"rii tuturor tipurilor
de sanc!iuni financiare (amenzi), precum #i din cele ncasate la
bugetul de stat conform hot"rrilor instan!elor judec"tore#ti,
adoptate n baza cererilor de chemare n judecat" ale organelor de
control. S-a dispus ca mijloacele fondului special s" fie utilizate la
premierea, stimularea lucr"torilor #i acordarea de ajutor material.
108

Apoi s-a permis folosirea a pn" la 5% din veniturile ncasate de
la efectuarea procedurilor vamale n vederea stimul"rii materiale
suplimentare a colaboratorilor aparatului central al Departamentului
Controlului Vamal #i a unor subdiviziuni ale organelor vamale din
subordine (pn" la 6 cuantumuri lunare de salarizare).
109

Pe lng" mijloacele alocate pentru anul 2000 s-a permis utilizarea
de c"tre organele vamale a mijloacelor suplimentare din contul
excedentului ob!inut de la perceperea taxelor pentru procedurile
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
93
vamale n scopul retribuirii muncii, procurarea mijloacelor,
investi!ii capitale etc.
110

n prezent, potrivit Legii serviciului n organele vamale,
20

remunerarea colaboratorului vamal const" din: salariul tarifar
conform func!iei #i categoriei de salarizare; spor pentru vechime
n munc", pentru grad #tiin!ific #i pentru grad special; premii,
ajutoare materiale #i alte suplimente prev"zute de legisla!ie. Tot
aici sunt stipulate alte condi!ii ale serviciului n organele vamale,
cum ar fi timpul de munc", concediile, protec!ia social",
asigurarea obligatorie, asigurarea cu pensie, indemniza!ii n caz
de eliberare din serviciu etc. Regulamentul cu privire la modul de
calculare a sporului pentru vechime n munc", acordat
colaboratorilor vamali
105
stabile#te sporuri pn" la 40% din
salariul de func!ie pentru vechime n munc".
Scopul m"surilor a fost stimularea lucr"torilor #i finan!area unui
domeniu important de activitate a statului. n pofida acestor
m"suri, nu a fost posibil" asigurarea func!ionarilor cu un salariu
decent #i nzestrarea tehnic" la nivelul cuvenit a subdiviziunilor
organelor vamale. Conform datelor ob!inute, n prezent salariul
unui func!ionar mediu vamal constituie circa 800-1200 lei lunar,
ceea ce este sub nivelul co#ului minim de consum pentru o
persoan". Datele statistice denot"
111
c" n luna mai 2003 costul
estimativ al co#ului minim de consum a constituit 1342 lei, iar n
luna iunie 1226 lei (87,5 USD). Ca #i n cazul altor categorii de
func!ionari publici, acest salariu nu-i permite func!ionarului
vamal un trai decent #i solu!ionarea unui #ir de probleme personale #i
familiare de strict" necesitate, n primul rnd, procurarea unui
apartament pentru familie sau construirea unei case.
Comisia Parlamentar" informeaz" c" efectivul departamentului
nu este asigurat cu spa!iu locativ #i nici nu se construie#te nimic,
nu se pl"tesc pensiile colaboratorilor vamali etc., c" taxele pentru
procedurile vamale sunt unicul izvor de surse financiare ale
sistemului vamal.
Transparency International - Moldova

94
n condi!iile unui nivel ridicat al corup!iei n societate,
neasigurarea func!ionarilor cu un salariu decent este un imbold
considerabil pentru unii angaja!i de a utiliza func!ia n scopuri
personale #i ilegale.
Pre#edintele !"rii s-a ar"tat dispus s" contribuie la solu!ionarea
mai multor probleme cu care se confrunt" vame#ii, n special
privind majorarea salariilor. Aceast" problem" este nu numai a
vame#ilor, dar #i altor categorii de func!ionari publici.
Referitor la dotarea organelor vamale cu mijloace tehnice se
observ" aceea#i tendin!". Mijloacele alocate nu au fost suficiente
pentru a asigura subdiviziunile organelor vamale cu nc"perile #i
mijloacele tehnice respective. Din acest motiv se apeleaz" tot mai
mult la ajutoare interna!ionale. Bun"oar", Vama aeroportului din
Chi#in"u a fost dotat" cu acelea#i capacit"!i informa!ionale ca #i
majoritatea aeroporturilor interna!ionale, fapt ce faciliteaz"
deservirea traficului de pasageri #i de m"rfuri n condi!iile
practicii mondiale. Aceasta a fost posibil n rezultatul
implement"rii n Moldova a programului finan!at de TACIS
Customs Control Airport, ini!iat #ase luni n urm" prin
trainingul organiza!iei Eurovama. n cadrul programului au fost
montate ntr-o re!ea unic" componentele dot"rii tehnice, fiind
racordate la programul de calculator SITA.
112
Sau, de exemplu,
recent Guvernul Statelor Unite ale Americii a donat Guvernului
Republicii Moldova 34 automobile VAZ #i 5 microbuze
speciale destinate Departamentului Vamal. Conform agen!iei de
#tiri Infotag, tehnica face parte din Programul de control al
exporturilor #i de securitate a hotarelor, n cadrul c"ruia, n ultimii
2 ani, Republica Moldova a beneficiat de ajutor n valoare de
peste 2 milioane dolari. La manifestarea de transmitere a
mijloacelor s-a men!ionat despre semnarea unui acord n baza
c"ruia Moldova va primi un grant n valoare de 189 mii dolari
pentru un studiu n vederea moderniz"rii sistemului de
telecomunica!ii al v"mii Republicii Moldova. La ceremonia de
donare a mijloacelor tehnice prim-ministrul a precizat c" din cele
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
95
74 puncte vamale n anul trecut au fost modernizate cinci, iar
pentru anul curent se mai preconizeaz" a fi modernizate nc" 7
puncte vamale.
De#i au fost ntreprinse un #ir de m"suri orientate la mbun"t"!irea
salariz"rii #i dot"rii tehnice a organelor vamale, la acest
compartiment au fost atestate #i nc"lc"ri. De exemplu, s-a
constatat c" la efectuarea lucr"rilor de reconstruc!ie #i repara!ie a
v"milor au fost admise cazuri de majorare a cheltuielilor, ca
urmare a achizi!ion"rii materialelor de construc!ie la pre!uri mai
ridicate dect pre!urile de pe pia!a republicii sau, de exemplu,
Vama Chi#in"u nu transfer" la bugetul de stat sumele ncasate n
prealabil de la agen!ii economici ca plat" a impozitelor.
48

Din aceste motive se cere nu numai implementarea m"surilor de
asigurare financiar" #i tehnico-material" la nivelul cuvenit a
organelor vamale, dar #i implementarea auditului intern #i extern
permanent ntru prevenirea cazurilor de utilizare ilegal" a
mijloacelor aflate sub controlul organelor vamale.
6.4 Proceduri de trecere a frontierei vamale
Regimuri vamale
Conform Codului Vamal, introducerea #i scoaterea m"rfurilor #i
mijloacelor de transport din !ar" se efectueaz" n func!ie de
regimul vamal sub care sunt plasate conform procedurii de
v"muire stabilite de acte normative (art. 22). La rndul s"u,
regimurile vamale se stabilesc n func!ie de scopul opera!iei #i de
destina!ia m"rfurilor. n func!ie de regimul vamal se aplic"
restric!ii la introducerea/scoaterea m"rfurilor, se percep drepturi
de import/export, se acord" scutiri de drepturi, se stabilesc
drepturile #i obliga!iile declaran!ilor, precum #i responsabilitatea
pentru nc"lcarea legisla!iei. Din cele men!ionate mai sus rezult"
c" reglement"rile netransparente #i contradictorii n domeniul
regimurilor vamale constituie un factor de baz" ce faciliteaz"
fenomenul corup!iei n sectorul vamal.
Transparency International - Moldova

96
Codul Vamal al Republicii Moldova stabile#te 14 tipuri de
regimuri vamale care, n principiu, corespund celor utilizate n
practica interna!ional" (pentru compara!ie Codul Vamal din 1993
prevedea numai 4 regimuri vamale). Dat fiind faptul, c"
prevederile Codului sunt de caracter general, iar actele care
reglementeaz" aplicarea acestuia nu au fost elaborate la timp, n
activitatea curent" organele vamale s-au condus de regulamente #i
ordine ale Departamentului Vamal care, de fapt, nu au fost supuse
expertizei juridice #i nu au fost publicate n Monitorul Oficial, iar
n lipsa acestora, deciziile autorit"!ilor vamale se bazau pe
indica!iile administra!iei #i interpret"rile personale. n consecin!",
nu au fost excluse cazurile de autorizare nentemeiat" a unor
regimuri vamale, precum #i acordarea de facilit"!i vamale n baza
deciziilor persoanelor cu func!ii de r"spundere. Numai n martie
2003 (cu ntrziere de peste 3 ani) a intrat n vigoare Hot"rrea
Guvernului nr.207 din 26 februarie 2003 viznd aprobarea
Regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale.
Examinarea minu!ioas" a regulamentelor n cauz" relev" ca
autorii acestora, probabil, aveau alte inten!ii dect cele de
simplificare #i armonizare a procedurilor vamale, deoarece este
bine cunoscut faptul c" reglement"rile #i opera!iunile complicate
sunt principalele cauze ale corup!iei. Din acest context, rezult"
necesitatea perfec!ion"rii reglement"rilor privind regimurile
vamale prin transpunerea n legisla!ia na!ional" a principiilor
stipulate n Conven!ia de la Kyoto.
Din toate 14 regimuri vamale existente cel mai des sunt utilizate
importul #i exportul, care prev"d achitarea drepturilor de import
(taxa vamal", TVA, accize, taxa pentru opera!iunile vamale) sau
ale drepturilor de export #i punerea m"rfurilor n circula!ie liber"
pe/sau n afar" teritoriului vamal.
Regimul vamal de import
n sectorul vamal cele mai importante, n contextul luptei
mpotriva corup!iei, sunt regulile privind tratamentul tarifar
favorabil la import.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
97
Conform legisla!iei cazuri de scutiri de drepturi sunt stabilite
numai n Legea tarifului vamal. Totodat", pn" n prezent, unele
scutiri de drepturi sunt prev"zute #i n alte acte normative, cum ar
fi, de exemplu, Legea privind investi!iile str"ine (art.35,36) din
01.04.1992 #i Legea cu privire la leasing (art. 17) din 15.02.1996.
Asemenea contradic!ii urmeaz" a fi eliminate prin completarea
articolului 28 din Legea privind tariful vamal #i stabilirea ntr-un
singur act normativ a unei liste exhaustive de facilit"!i tarifare la
importul de m"rfuri.
Dac" e s" ne referim la tariful vamal, datele statistice indic", c"
ponderea taxelor vamale n bugetul de stat nu dep"#e#te 5%.
Aceasta se explic" prin faptul c" majoritatea importurilor provin
din statele-membre CSI #i Romnia cu care Moldova a semnat
acorduri privind crearea zonei libere de comer!. n realitate, unii
agen!i economici reu#esc s" beneficieze ilegal de aceste facilit"!i,
prezentnd autorit"!ii vamale certificate care con!in date
neautentice privind originea m"rfurilor care sunt acceptate de
c"tre vame#ii corup!i. n acela#i timp, conform Legii privind
tariful vamal #i acordurilor privind crearea zonei libere de comer!,
autorit"!ile vamale sunt n drept, n cazul n care se suspecteaz"
autenticitatea certificatelor de origine, s" se adreseze organelor
competente din !ara exportatoare pentru a ob!ine date
suplimentare. Implementarea acestui sistem de cooperare
administrativ" este un factor decisiv n asigurarea aplic"rii corecte a
scutirilor de taxe vamale n cadrul zonelor libere de comer!.
Contracararea evaziunilor fiscale legate de originea m"rfurilor
este posibil" #i prin efectuarea unei expertize a m"rfurilor. n
Republica Moldova expertiza originii m"rfurilor se efectueaz" de
c"tre Camera de Comer! #i Industrie, care este abilitat" s"
elibereze certificate de origine. Trebuie s" men!ion"m c" n
majoritatea statelor astfel de certificate se elibereaz" de c"tre
organele guvernamentale, precum este vama. Probabil, lipsa de
cuno#tin!e corespunz"toare #i de condi!ii necesare nu permite
autorit"!ilor vamale din Republica Moldova s"-#i exercite aceast"
Transparency International - Moldova

98
func!ie, n plus, nici Departamentul Vamal nu-#i exprim" dorin!"
de a-#i asuma aceast" responsabilitate.
Corup!ia apare #i datorit" nomenclatorului de m"rfuri foarte
complex. Lipsa cuno#tin!elor corespunz"toare n domeniu,
precum #i reglement"rile complicate pot duce la includerea
m"rfurilor de import la pozi!ii tarifare gre#ite. Mul!i agen!i
economici profit" de aceast" situa!ie #i declar" m"rfuri sub o alt"
denumire, la pozi!ii tarifare care se impoziteaz" cu cote de taxe
vamale mici sau cota 0%. Asemenea nc"lc"ri se comit cu
complicitatea vame#ilor care accept" mit" pentru o pozi!ionare
mai avantajoas". Aceast" schema a devenit foarte convenabil"
agen!ilor economici care prin achitarea mitei (cu ct mai mare
este cota taxei cu att mai mare va fi suma acceptat" de vame#) se
eschiveaz" de la plata unor sume considerabile n bugetul statului.
Un alt exemplu de corup!ie se atest" la efectuarea controlului
corectitudinii valorii n vam" a m"rfurilor.
Una dintre solu!iile n vederea mic#or"rii prejudiciului material
cauzat n rezultatul nc"lc"rilor ce fac obiectul clasific"rii
m"rfurilor, determinarea !"rii de origine #i a valorii n vam" ar fi
crearea de laboratoare vamale pentru expertiza #i examinarea
m"rfurilor. Existen!a laboratoarelor vamale optimizeaz"
controlul vamal #i asigur" activitatea eficient" a sistemului vamal
n genere. $inem s" remarc"m, c", chiar dac" Departamentul
Vamal a beneficiat de asisten!" tehnic" din partea institu!iilor
interna!ionale, pn" n prezent laboratoarele vamale nu #i-au
nceput activitatea.
n majoritatea cazurilor expuse mai sus corup!ia este ini!iat" de
agen!ii economici care, nc"lcnd legisla!ia, inclusiv prin
realizarea unor conven!ii ilicite, beneficiaz" nentemeiat de
tratament tarifar favorabil. Factorii principali care genereaz"
aceast" form" de corup!ie sunt: cotele de taxe vamale ridicate,
existen!a unui num"r considerabil de restric!ii la import #i
totodat" a diferitelor scutiri de drepturi.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
99
n contextul regimului de import este necesar s" se !in" cont de
faptul c" actele de corup!ie implic" nu numai personalul vamal,
dar #i factori de decizie din alte institu!ii de stat #i b"nci
comerciale. Astfel, nu pot fi excluse acte de corup!ie la eliberarea
de garan!ii bancare n vederea acord"rii de ctre Departamentul
Vamal a unor vacan!e fiscale sau confirmarea unui transfer de
bani care n realitate nu a avut loc.
Regimul vamal de export
Regimul vamal de export nu prevede ncasarea impozitelor, dar,
cu toate acestea, acord" dreptul la restituirea sumelor de taxe pe
valoarea ad"ugat" (TVA) #i a accizelor. Pentru a beneficia de
acest drept, unii agen!i economici practic" opera!iuni de export
fictiv, adic" m"rfurile sunt trecute ca fiind exportate, n realitate,
ns", acestea r"mnnd n !ar" pentru consum intern. Rolul
vame#ilor corup!i n aceast" schem" const" n confirmarea fictiv"
a documentelor de export ceea ce este o ignorare direct" a
stipul"rilor legale.
Fenomenul corup!iei n sistemul vamal frecvent este legat de a#a
numitele regimuri vamale suspensive - opera!iuni cu titlu
temporar, care au drept efect suspendarea taxelor vamale #i n
acest context sunt cele mai vulnerabile n fa!a corup!iei.
Reglementarea juridic" a acestor regimuri trebuie se fie ct mai
transparent" #i totodat" detaliat", n caz contrar, exist" riscul
acord"rii de facilit"!i fiscale nentemeiate. Printre regimurile
suspensive se num"r" regimul de admitere temporar",
perfec!ionarea activ" #i tranzitul m"rfurilor.
Regimul de admitere temporar" a m"rfurilor
Regimul de admitere temporar" este solicitat de agen!ii
economici pentru m"rfurile destinate utiliz"rii n alte scopuri
dect cele comerciale, cum ar fi demonstrarea la expozi!ii, pentru
spectacole, utilizarea mijloacelor de transport #i a utilajului de
produc!ie, n scopul cercet"rilor #tiin!ifice #i didactice etc.
Conform legisla!iei n vigoare, m"rfurile plasate sub acest regim
Transparency International - Moldova

100
sunt scutite de drepturi de import cu excep!ia taxei pentru
proceduri vamale.
Cauzele principale ale corup!iei legate de regimul admiterea
temporar" au caracter juridic #i anume:
- procedura de eliberare a autoriza!iilor de c"tre organul vamal
este complicat" #i de lung" durat";
- indiferent de faptul c" n prevederile Codului vamal sunt scutiri
totale sau par!iale pentru m"rfurile plasate sub acest regim,
pn" n prezent nu a fost elaborat un mecanism corespunz"tor
de scutire par!ial". Ca urmare, toate m"rfurile indiferent de
destina!ia acestora, se bucur" de o scutire total" de taxe #i
impozite, fapt care spore#te riscul comiterii actelor de corup!ie;
- neasigurarea identific"rii corespunz"toare a m"rfurilor
introduse/scoase provizoriu poate permite substituirea unor
m"rfuri originale cu cele contraf"cute sau invers, modificarea
st"rii lor etc.
- problema asigur"rii reexport"rii m"rfurilor la expirarea
termenului de import provizoriu.
La nivel interna!ional a fost elaborat #i se aplic" n 63 de !"ri un
mecanism care permite prevenirea #i eliminarea unor asemenea
nc"lc"ri carnetul ATA. Carnetul ATA nlocuie#te cererea de
autorizare, iar fila de carnet completat" !ine loc de autoriza!ie #i
de declara!ie vamal" pentru acordarea regimului de admitere
temporar", totodat" carnetul ATA este o garan!ie a respect"rii
condi!iilor acestui regim.
Cazurile cele mai frecvente de corup!ie sunt legate de aplicarea
regimului de admitere temporar" pentru m"rfuri care, de fapt, se
introduc n scopuri comerciale. Pe lng" aceasta, cu complicitatea
vame#ilor, pot fi comise contraven!ii vamale a#a cum ar fi, de
exemplu, efectuarea de opera!iuni ilegale cu m"rfuri #i mijloace
de transport, modificarea st"rii lor, punerea n circula!ie liber" a
m"rfurilor pentru care nu au fost achitate drepturile de import,
nc"lcarea termenelor de admitere temporar". Situa!ia se
agraveaz" n cazul n care, la depistarea indiciilor unei
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
101
contraven!ii administrative, vame#ii accept" mita n vederea
scutirii agen!ilor economici de sanc!iuni materiale #i/sau
administrative. Astfel, vame#ii nu ntocmesc procesul-verbal sau
claseaz" nentemeiat dosarul.
Din cele relatate mai sus rezult" necesitatea perfec!ion"rii
reglement"rilor privind regimul de admitere temporar". n acest
context, se recomand" ratificarea acordurilor interna!ionale care
con!in elemente de baz" necesare pentru evitarea actelor de
corup!ie, printre care Conven!ia vamal" privind carnetul ATA
pentru admiterea temporar" a m"rfurilor din 1961 #i Conven!ia
privind importul temporar de la Istambul din 1990.
Regimul de perfec!ionare activ" a m"rfurilor
Reie#ind din situa!ia dificil" n domeniul industriei na!ionale,
mul!i produc"tori autohtoni activeaz" n baza unor contracte de
prelucrare n lohn - prestarea serviciilor de prelucrare a materiei
prime a clientului cu returnarea produc!iei finite. n acest caz,
materia prim" de import este declarat" n regimul vamal de
perfec!ionare activ".
Sub aspect de combatere a corup!iei n vam", un interes aparte l
prezint" reglementarea procedurii de eliberare a autoriza!iei de
perfec!ionare activ", controlul asupra procesului de prelucrare,
respectarea termenelor de scoatere a produselor finite #i
asigurarea identific"rii m"rfurilor destinate prelucr"rii n produse
finite.
Controlul vamal asupra respect"rii condi!iilor regimului de
perfec!ionare activ" necesit" o preg"tire special" n domeniu. Din
cauza complexit"!ii procesului de prelucrare, precum #i cu
complicitatea vame#ilor corup!i pot fi comise asemenea
contraven!ii ca substituirea materiei prime de import cu cea
autohton", nerespectarea termenelor de napoiere a produsului
finit sau plasarea n circula!ie liber" a materiei prime f"r"
achitarea drepturilor de import. Par!ial, problemele men!ionate se
rezolv" prin solicitarea unui act de expertiz", eliberat de Camera
Transparency International - Moldova

102
de Comer! #i Industrie, ns", controlul vamal r"mne n sarcina
vame#ilor.
Regimul vamal de tranzit al m"rfurilor
Regimul vamal de tranzit se afl" permanent n centrul aten!iei
organelor de drept, cauza principala fiind un num"r impresionant
de infrac!iuni comise cu m"rfuri supuse accizelor. Cele mai
frecvente sunt situa!iile cnd m"rfurile se declar" ca fiind
destinate tranzitului, pe cnd n realitate acestea sunt introduse n
scopuri comerciale. Problema principal" pentru organele vamale
const" n asigurarea unui control eficient al mijloacelor de
transport care tranziteaz" teritoriul vamal #i neadmiterea cazurilor
de punere n circula!ie liber" a m"rfurilor f"r" achitarea
drepturilor de import. n afar" de Carnetul TIR, metodele mai
des utilizate n combaterea contrabandei #i corup!iei n domeniul
tranzitului sunt garantarea taxelor vamale #i escortarea vamal".
Guvernul Republicii Moldova a ncercat s" implementeze mai
multe metode - ncepnd cu escortarea anumitor categorii de
m"rfuri, pn" la implementarea unor tehnologii informa!ionale.
Astfel, n vederea asigur"rii eviden!ei #i controlului automatizat
al m"rfurilor n tranzit, Departamentul Tehnologii Informa!ionale
a elaborat Sistemul informa!ional de eviden!" #i control
CONTROL-GT(TRANZIT) care presupune utilizarea unor
sigilii electronice. Sistemul a fost testat ncepnd cu 1 decembrie
2001 n unele puncte de trecere a frontierei precum Sculeni, Otaci
#i Palanca. Eficien!a acestui sistem n combaterea tranzitului
ilegal este discutabil", prin urmare, Guvernul a considerat
necesar" restabilirea sistemului de escortare, sistem pus n sarcina
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice #i Corup!iei
ncepnd cu ianuarie 2003.
Corup!ia exist" #i n cazul a#a-numitului tranzit intern, cnd n
vederea v"muirii #i perfect"rii declara!iei, m"rfurile sunt
transportate de la frontier" pn" la autoritatea vamal" intern".
Astfel, dac" la vama de frontier" se prezint" documentele n
original, autorit"!ii vamale interne se prezint" deja acte cu date
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
103
neautentice privind valoarea n vam", acte care sunt acceptate de
c"tre vame#ii corup!i.
Determinarea valorii n vam" a m"rfurilor
Determinarea valorii m"rfurilor n vam" este reglementat" de
Legea cu privire la tariful vamal.
22
Este important" determinarea
acesteia din motivul c" taxa vamal" se calculeaz" #i se percepe n
baza valorii m"rfurilor determinate n vam".
Conform legii, valoarea n vam" a m"rfii introduse pe teritoriul
vamal se determin" prin urm"toarele metode:
a) n baza valorii tranzac!iei cu marfa respectiv" ori n baza
pre!ului efectiv pl"tit sau de pl"tit;
b) n baza valorii tranzac!iei cu marf" identic";
c) n baza valorii tranzac!iei cu marf" similar";
d) n baza costului unitar al m"rfii;
e) n baza valorii calculate a m"rfii;
f) prin metoda de rezerv".
Conform legii, principala metod" dintre cele specificate este
determinarea valorii n vam" a m"rfii n baza valorii tranzac!iei
cu marfa respectiv". n cazul n care metoda principal" nu poate
fi aplicat", se folosesc alte metode. Fiecare dintre metodele
succesive se aplic" doar atunci cnd valoarea n vam" a m"rfii nu
poate fi determinat" prin metoda precedent". Metodele prev"zute
la lit.d) #i e) pot fi aplicate n orice consecutivitate, la dorin!a
declarantului.
Valoarea n vam" a m"rfurilor de export se determin" n baza
valorii lor contractuale, lund n considerare condi!iile D.A.F.
("Delivered at frontier" - livrarea pn" la frontier").
Conform Legii cu privire la tariful vamal #i Regulamentului cu
privire la modul de declarare a valorii n vam" a m"rfurilor
introduse pe teritoriul Republicii Moldova,
113
declarantul
determin" valoarea n vam" a m"rfurilor introduse conform
metodelor stabilite. Valoarea n vam" a m"rfii anun!at" de
Transparency International - Moldova

104
declarant #i datele suplimentare referitoare la ea trebuie s" fie
veridice #i confirmate prin acte. Declara!ia privind valoarea n
vam" se depune n organul vamal respectiv concomitent cu
declara!ia vamal" #i alte documente necesare n scopuri vamale.
Pentru evaluarea vamal" a m"rfurilor #i verificarea valorii lor n
vam", anun!ate de declarant, pot fi folosite att informa!iile
prezentate de declarant, ct #i cele de!inute de organul vamal.
Organul vamal, care efectueaz" v"muirea m"rfurilor introduse,
verific" corectitudinea determin"rii de c"tre declarant a valorii n
vam", inclusiv corectitudinea metodei alese de declarant pentru
determinarea valorii n vam" #i oportunitatea aplic"rii ei,
totalitatea documentelor (obligatorii #i suplimentare), prezentate
de declarant, #i corespunderea lor cu cerin!ele stabilite.
De#i stipul"rile legale par a fi clare, n multe cazuri att
antreprenorii sau alte persoane, ct #i func!ionarii vamali
ignoreaz" prevederile privind determinarea corect" a valorii
m"rfurilor n vam".
Mai sus a fost reflectat" practica vamal" de diminuare a valorii
m"rfii n vam" pentru unele firme tutelare, de exemplu, n cazul
firmelor Tudorservice, Intur, Cameleon #i altele, bazat" pe
leg"turile corupte cu func!ionarii vamali. Principala activitate a
acestor firme este transportarea n Moldova a m"rfurilor de c"tre
persoane fizice, care ulterior sunt realizate la pie!ele comerciale
din !ar". Recent, colaboratorii Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice #i Corup!iei au depistat un lot de vopsea n
valoare de 1 milion lei. Cele 64 tone de vopsea, produse n
Dnepropetrovsk, Ucraina, erau transportate n camioane de mare
tonaj. Marfa a fost importat" prin intermediul firmei fantome
Principe Negu Vin, c"rei organele vamale i-au eliberat o
confirmare pentru import n valoare de 1500 dolari, nelundu-se
n seam" c" firma dat" nu achita impozitele din 2001.
114

Alte surse relev" un #ir de firme care au importat n Republica
Moldova diverse m"rfuri cu valoare diminuat" n vam", de
exemplu, un centru muzical a fost declarat n vam" la pre!ul 392-
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
105
560 lei; un aspirator 182-280 lei; un televizor (42 cm) 420-
584 lei; un televizor (52 cm) 465-619 lei; un televizor (72 cm)
736-1008 lei; o camer" video 681 lei; o ma#in" de sp"lat 732
lei
115
sau, de exemplu, aspiratoare de import a cte 61 lei bucata,
mixere 7 lei, ceainice 8 lei
89
etc. ceea ce este cu mult mai jos
dect pre!ul real al acestora. La conferin!a antreprenorilor din
iunie 2003, reprezentantul Departamentului Vamal a confirmat
despre cazuri de declarare a m"rfurilor cu valoare diminuat":
blugi de calitate la pre!ul 50 cen!i bucata; televizoare cu
diagonala mai mare de 70 cm la un pre! de la 20 pn" la 50 dolari
bucata etc.
101

Deseori diminuarea valorii m"rfurilor n vam" se efectueaz" la
ini!iativa unor agen!i economici care tind s" se eschiveze de la
achitarea deplin" a pl"!ilor vamale, utiliznd documente false sau
alte c"i ilegale, n alte cazuri la ini!iativa unor func!ionari care
efectueaz" o activitate dubl". Practica denot" c" frecvent aceast"
diminuare a valorii n vam", precum #i falsificarea codurilor
m"rfii este acceptat" de func!ionarii vamali sau conduc"torii
organelor vamale, cei din urm" fiind stimula!i la nivelul
respectiv pentru ignorarea stipul"rilor legale.
n pofida faptului c" Legea cu privire la tariful vamal acord"
vame#ilor toate drepturile #i instrumentele necesare controlului
asupra corectitudinii valorii n vam" (solicitarea unor documente
#i informa!ii suplimentare, eliberarea condi!ionat" a m"rfurilor,
determinarea independent" a valorii n vam"), aceasta continu" s"
fie domeniul cel mai vulnerabil al corup!iei. Cazurile cele mai
frecvente de corup!ie apar atunci cnd, la ini!iativa agen!ilor
economici vame#ii accept" documentele comerciale #i
declara!iile vamale cu date neautentice n ceea ce prive#te
valoarea n vam". ns", sunt situa!ii cnd ns"#i vame#ii profit" de
dreptul sau exclusiv de decizie privind corectitudinea sau
incorectitudinea valorii n vam" #i amenin!" agen!ii economici.
Aplicnd Legea cu privire la tariful vamal, n anul 2001, au fost
supuse controlului 50234 declara!ii vamale, referitor la
Transparency International - Moldova

106
corectitudinea evalu"rii m"rfurilor n vam". n rezultatul
controlului a fost majorat" valoarea m"rfurilor cu 234766 mii lei
cu ncasarea suplimentar" a 40209,7 mii lei.
41

Prin urmare, unii agen!i economici nu doar c" declar" incorect
cantitatea m"rfurilor, dar #i diminueaz" valoarea lor, nc"lc"ri ce,
ntr-o m"sur" oarecare, determin" controlul inadecvat efectuat de
func!ionarii vamali.
Tot la acest compartiment se poate men!iona c" unii agen!i
economici la determinarea valorii n vam" a m"rfii deseori nu
confirm" documentar datele despre cheltuielile de transport,
transportatorii nu indic" sumele cheltuielilor de transport n foile
de transport interna!ional. Iar atunci cnd sunt depistate, aceste
cazuri se solu!ioneaz" destul de amiabil cu vame#ii, nc"lc"rile
nefiind nregistrate. Se creeaz" impresia c" sunt depista!i numai
importatorii care nu au putut g"si un consens cu vame#ul.
Din cele expuse mai sus rezult" c", pe de o parte, sistemul vamal
este un factor hot"rtor n formarea bugetului de stat, iar pe de
alt" parte, condi!ioneaz" nencas"ri n buget. Concomitent,
beneficiile ilegale ob!inute n urma evaziunilor fiscale comise cu
complicitatea vame#ilor sunt utilizate de agen!ii economici
respectivi n lupta mpotriva concuren!ilor. Astfel, corup!ia n
vam" contribuie la o concuren!" neloial" pe pia!" intern".
Practica mai denot" c" n unele cazuri, din contra, are loc
majorarea nentemeiat" (f"r" baza documentar" respectiv") a
valorii n vam" a m"rfurilor, majorarea fiind ini!iat" de
func!ionarii vamali. De exemplu,
40
conform declara!iei din
27.05.2002, firma Bicar-Bimpex a declarat valoarea tomatelor
de import n sum" de 19381 lei (cu includerea cheltuielilor de
transport), ns" valoarea declarat" n-a fost acceptat" de autoritatea
vamal", fiind nscrise manual n mod informativ calculele taxelor
vamale #i TVA reie#ind din valoarea de 30301 lei a m"rfii, adic"
cu 10920 lei mai mult. n rezultatul major"rii valorii n vam" a
m"rfii, firma a achitat taxe #i servicii n sum" de 13588,35 lei
ceea ce constituie 78% din costul declarat ini!ial. Analogic a fost
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
107
majorat" valoarea n vam" a tomatelor de la suma de 25524 pn"
la 32485 lei, marf" importat" de firma Lenimpex-com, a
piersicilor de la 25031 pn" la 62584 lei, importator - firma
Silirs, a cipselor de la 39950 pn" la 57114 lei, importate de
firma Nicaver-prim, a portocalelor de la 69042 pn" la 80617
lei, importate de firma MS-Impex, a vopselei de la 8199 pn"
la 16350 lei, importate de firma Custolac-Com etc. Ca urmare,
s-a creat situa!ia cnd agen!ii economici nu dispun de baza
juridic" de luare la eviden!" a valorii m"rfii la costul ei
determinat n vam", pentru c" eviden!a contabil" se efectueaz"
conform facturilor invoice la costul m"rfurilor livrate de c"tre
furnizor, iar utilizarea, comercializarea m"rfurilor #i calcularea
TVA rezult" din costul m"rfurilor cump"rate. Diferen!a de TVA
calculat" n vam" #i achitat" la diferen!a valorii m"rfurilor
majorate, atribuit" la decont"ri cu bugetul, din motivul
nenregistr"rii n eviden!" a costului majorat, este calificat" drept
datorie fa!" de buget. Pentru a ie#i din aceast" situa!ie, TVA
calculat" de c"tre agen!ii economici se mic#oreaz" cu suma
datoriei bugetului fa!" de agentul economic, creat" n urma
pl"!ilor efectuate n vam" la valoarea m"rfurilor majorate
neargumentat, ca urmare TVA pl"tit la costul majorat este
restituit agentului economic.
Acest exemplu denot" nu numai faptul c" func!ionarii vamali
nc"lc" legisla!ia, dar #i dorin!a de a acumula ct mai multe
mijloace la buget f"r" a respecta ntocmai cerin!ele legale.
n scopul intensific"rii controlului asupra estim"rii corecte a
valorii n vam" a m"rfurilor importate, n anul 1998, Guvernul a
adoptat Hot"rrea privind controlul obligatoriu al valorii n vam"
pentru unele m"rfuri din import,
116
conform c"reia pentru unele
m"rfuri incluse n anex" (majoritatea produselor alimentare,
b"uturi alcoolice, mbr"c"minte, nc"l!"minte) a fost stabilit"
valoarea de compara!ie (valoarea minim"). Practic se interzicea
importul m"rfurilor cu valoare mai mic" dect cea de compara!ie.
Atta timp ct hot"rrea era n vigoare (pn" n ianuarie 2000),
Transparency International - Moldova

108
deciziile organelor vamale privind majorarea valorii n vam" la
cea orientativ", practic nu au putut fi contestate de importatori.
De men!ionat, ca introducerea pre!urilor minime sau maxime
reprezint", de fapt, o barier" n calea comer!ului.
Proceduri vamale
Procedurile vamale reprezint" un ansamblu de formalit"!i de
ordin tehnic pe care importatorii/exportatorii sunt obliga!i s" le
ndeplineasc" n vederea asigur"rii respect"rii reglement"rilor
vamale. Dar n cazul n care aceste formalit"!i sunt prea
complicate, de lung" durat" #i presupun prezentarea de c"tre
importator a numeroaselor documente suplimentare, ele
genereaz" fenomenul corup!iei #i devin obstacole suplimentare
pentru comer!ul exterior. Astfel, complicnd sau simplificnd
formalit"!ile vamale, statul influen!eaz" n mod indirect importul
#i exportul de m"rfuri.
Principiile generale privind procedurile vamale sunt reglementate
de Codul Vamal, Normele viznd completarea, circula!ia #i
folosirea formularelor declara!iei vamale n detaliu, aprobate de
Departamentul Vamal la 12 ianuarie 1999, precum #i de alte acte
normative.
Conform legisla!iei n vigoare, procedurile vamale includ
urm"toarele etape:
1) Opera!iuni prealabile, scopul c"rora const" n crearea unor
condi!ii pentru accelerarea traficului de m"rfuri peste frontiera
vamal". Aceste opera!iuni prev"d: nregistrarea agentului
economic ca participant al activit"!ii economice externe;
ob!inerea certificatelor #i licen!elor necesare; n#tiin!area
organului vamal despre trecerea frontierei; prezentarea
autorit"!ii vamale a m"rfurilor, mijloacelor de transport #i a
actelor de nso!ire a m"rfii; depunerea declara!iei concise.
Lista documentelor necesare de a fi prezintate de c"tre agen!ii
economici la v"muire a fost stabilit" prin Ordinul
Departamentului Vamal nr. 276-0 din 24.10.2002, conform c"ruia
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
109
majoritatea actelor trebuie prezentate n original sau n copii
autentificate de notar. Aceast" cerin!" a fost calificat" drept o
bariera suplimentar" n calea comer!ului #i a provocat critici dure
din partea agen!ilor economici. Ca urmare, Departamentul Vamal
a fost obligat s"-#i modifice ordinul, ajustndu-l n conformitate
cu legisla!ia n vigoare.
2) Depozitare provizorie sub supravegherea vamal" n depozite
nfiin!ate de organele vamale.
3) Declararea m"rfurilor #i mijloacelor de transport n scris prin
ntocmirea #i depunerea n termen de 72 de ore a declara!iei
vamale detaliate.
4) Controlul vamal documentar, controlul fizic al m"rfurilor #i al
mijloacelor de transport, precum #i alte forme de control
vamal prev"zute de legisla!ie. Controlul vamal se efectueaz"
n cel mult 10 zile din ziua primirii declara!iei vamale #i a
documentelor necesare.
n scopul combaterii corup!iei n sectorul vamal este important s"
identific"m problemele caracteristice procedurilor vamale care
genereaz" acest fenomen. Cele mai principale fiind urm"toarele:
- reglement"rile vamale complicate, nu sunt transparente #i
previzibile;
- lipsa continuit"!ii ntre legisla!ie #i implementarea acesteia,
legea se aplic" diferen!iat la diferite puncte de trecere a
frontierei;
- informarea cu privire la reglement"ri vamale este insuficient"
sau lipse#te n genere;
- competen!a organelor vamale privind autorizarea unor proceduri
vamale nu este bine determinat", iar procedura de eliberare a
autoriza!iilor este de lung" durat" #i netransparent";
- procedurile vamale sunt complicate #i imprevizibile;
- n procesul de v"muire nu sunt utilizate proceduri #i tehnologii
informa!ionale simplificate.
Tendin!a principal" la nivel interna!ional este de a exclude
efectele negative ale barierelor care sunt consecin!a formalit"!ilor
Transparency International - Moldova

110
vamale #i administrative, fapt posibil numai prin simplificarea
procedurilor de v"muire. Lansarea procedurilor de v"muire
simplificate este un proces complicat #i de durat" care presupune
modificarea fundamental" a tuturor sectoarelor activit"!ii vamale.
n acela#i timp, acesta este un factor decisiv n contracararea
corup!iei n sectorul vamal.
Trebuie s" recunoa#tem c" la nivel na!ional au fost ntreprinse
unele m"suri n vederea perfec!ion"rii procedurilor vamale,
printre care putem men!iona introducerea procedurii de declarare
periodic" a publica!iilor periodice de c"tre editurile na!ionale #i
agen!iile de pres", conform Dispozi!iei Departamentului Vamal
din 28.10.2002; limitarea, ncepnd cu octombrie 2002,
num"rului de autorit"!i care activeaz" la punctele vamale de la 8
pn" la 4 (Departamentul Vamal, Trupele de Gr"niceri, Serviciul
fitosanitar #i veterinar); introducerea controlului selectiv pentru
anumite categorii de agen!i economici, conform Ordinului
Departamentul Vamal nr. 108-O din 4 iunie 2003. ns", aceasta
este numai un nceput al reformei n sistemul vamal.
De men!ionat c" implementarea cu succes a reformelor necesit"
elaborarea #i adoptarea unei strategii #i a unui plan de ac!iuni bine
determinat. n acest context, consider"m binevenit" examinarea
practicilor interna!ionale n domeniul simplific"rii procedurilor
vamale. Pe plan interna!ional, o tendin!" de armonizare a
procedurilor vamale s-a materializat prin adoptarea Conven!iei de
la Kyoto, scopul de baz" al c"reia const" n simplificarea
formalit"!ilor de v"muire, accelerarea traficului de m"rfuri #i
reducerea timpului de trecere a frontierei. n acest, context se
recomand" implementarea urm"toarelor proceduri #i tehnici
moderne de v"muire:
- introducerea procedurilor simplificate de v"muire, prin care
se preconizeaz" c" un anumit procent din agen!ii economici
s" nu mai treac" prin controlul direct al personalului vamal.
Printre aceste proceduri putem men!iona procedura de
v"muire la domiciliu.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
111
Procedura de v"muire la domiciliu face parte din categoria de
proceduri simplificate de v"muire la care se recurge pentru a
spori operativitatea n procesul de v"muire, n special a agen!ilor
economici care execut" n mod frecvent asemenea opera!iuni. n
baza acestei proceduri, v"muirea se poate realiza n program
continuu, direct la sediul agentului economic care depune o
declara!ie prealabil" f"r" a fi necesar" prezen!a autorit"!ii vamale.
n vederea efectu"rii controlului fizic sau documentar, dup"
ncheierea procesului de v"muire, autoritatea vamal" poate
efectua verific"ri pe baza eviden!elor operative #i contabile ale
destinatarului. Astfel, se reduce timpul de a#teptare a celor care
trec printr-un punct vamal. Cu att mai mult, aceast" procedur" se
poate derula n condi!ii operative prin utilizarea tehnicilor
automatizate ceea ce exclude contactul direct ntre personalul
vamal #i agentul economic, #i, prin urmare, diminueaz" premisele
unor acte de corup!ie;
- armonizarea documentelor utilizate n cadrul procedurii de
v"muire;
- implementarea #i dezvoltarea controlului vamal posterior;
- dezvoltarea controlului vamal selectiv pe baza criteriilor de
selec!ie a declara!iilor vamale stabilite prin analiza factorilor
de risc privind originea, felul m"rfurilor, solvabilitatea
agentului economic, tipul de regim vamal etc.;
- nfiin!area Ghi#eului unic de ncasare a taxelor n punctele
de trecere a frontierei vamale. Scopul nfiin!"rii Ghi#eului
Unic este simplificarea procedurilor de colectare a taxelor
percepute la trecerea frontierei, cre#terea rapidit"!ii acestora,
corelarea ac!iunilor autorit"!ilor care ac!ioneaz" n punctul
vamal #i eliminarea paralelismelor. Acest mecanism prevede
eliberarea participan!ilor la trafic a unor chitan!e fiscale n
format unic electronic.Transparency International - Moldova

112
Pe lng" aceasta se recomand":
- perfec!ionarea cadrului legislativ n domeniul opera!iunilor de
v"muire, inclusiv prin transpunerea principiilor stabilite n
Acorduri interna!ionale relevante;
- armonizarea actelor normative interne cu legisla!ia n vigoare #i
excluderea interpret"rilor personale ale legisla!iei;
- asigurarea accesului persoanelor interesate la informa!ie privind
reglement"rile vamale, inclusiv pe suport electronic. De
men!ionat, c" informarea privind reglement"rile vamale este
obligatorie, att la nivel european ct #i la nivel interna!ional;
- simplificarea cerin!elor de ob!inere a autoriza!iilor eliberate de
autoritatea vamal", precum #i a procedurii de eliberare;
- automatizarea procedurilor vamale prin introducerea
tehnologiilor informa!ionale;
- dezvoltarea institutului de broker vamal - persoane juridice
autorizate, care acord" serviciile de ntocmire a declara!iilor
vamale, de reprezentare n vam", de consultare etc. Datorit"
opera!iunilor de mediere n domeniul vamal, efectuate de c"tre
persoane competente, se simplific" procedurile vamale #i se
reduce timpul de v"muire;
- dezvoltarea unor rela!ii corespunz"toare cu sectorul privat prin
nfiin!area comitetului consultativ pe lng" Departamentul
Vamal;
- cooperarea cu organiza!iile #i institu!iile interna!ionale n
vederea beneficierii de asisten!a tehnic".
Toate aceste m"suri implementate integral vor contribui la
accelerarea traficului de m"rfuri peste frontiera vamal" #i
reducerea fenomenului corup!iei n sectorul vamal. Totodat",
este important ca simplificarea procedurilor vamale s" nu duc" la
diminuarea calit"!ii controlului vamal.Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
113
Tehnologii informa!ionale
Tehnologiile informa!ionale constituie un instrument necesar n
reforma administrativ" #i legislativ" al sistemului vamal. Practica
interna!ional" demonstreaz" c" introducerea sistemului informatizat
este una dintre cele mai eficiente metode n combaterea corup!iei #i
modernizarea sistemului vamal la scar" larg".
n principiu, introducerea sistemului vamal informatizat
urm"re#te facilitarea circula!iei m"rfurilor, perfec!ionarea
procedurilor de evaluare #i colectare a taxelor vamale, asigurarea
procedurilor vamale standardizate, automatizate #i clare,
furnizarea de informa!ii statistice precise #i prompte privind
comer!ul exterior, mbun"t"!irea metodelor de ncasare a
datoriilor vamale, mbun"t"!irea controlului financiar. Toate
acestea contribuie la diminuarea #i stoparea fenomenului de
corup!ie n vam".
Majoritatea statelor aplic" cu succes diferite sisteme
informa!ionale, care au la baz" caracteristici similare, #i anume:
- sistemul automatizat vamal permite implementarea ntregului
pachet de reglement"ri vamale n vigoare pentru procesarea
declara!iilor #i asigur" aplicarea n mod unic a taxelor vamale.
Sistemul garanteaz" pentru to!i agen!ii economici acces egal
la legisla!ia vamal", reglement"ri privind drepturile de
import-export #i scutiri de drepturi;
- sistemul ofer" posibilitatea comunic"rii agen!ilor economici
cu vama prin intermediul schimbului electronic de date. Ca
urmare, declara!ia n scris se substituie cu cea pe suport
electronic. Declarantul, fiind conectat direct la sistemul
informa!ional vamal poate ntocmi, verifica #i trimite
electronic declara!iile organului vamal;
- sistemul se bazeaz" pe un mecanism de selectivitate #i
evaluarea riscului automat n timpul opera!iunii electronice de
v"muire;
- sistemul asigur" schimbul de informa!ii prin re!ea ntre toate
unit"!ile vamale.
Transparency International - Moldova

114
Dac" e s" ne referim la situa!ia n sistemul vamal na!ional,
aceast" pare a fi paradoxal".
S-ar crede c" nimeni nu se opune moderniz"rii birourilor vamale,
ns" pe parcursul a mai multor ani introducerea tehnologilor
informa!ionale a fost suspendat".
n scopul select"rii, sistematiz"rii #i analizei informa!iei privind
tranzac!iile barter, volumul de import-export, achitarea pl"!ii
pentru exporturi #i alte livr"ri, a fost instituit serviciul statistic al
Departamentului Vamal,
106
ulterior transformat n Centrul
Informa!ional Specializat VAMA,
117
fiind dispus"
introducerea, de la 1 ianuarie 1994, a pa#apoartelor magnetice ale
agen!ilor economici pentru asigurarea eviden!ei complete,
operative #i corecte la efectuarea opera!iunilor de export-import,
Centrul este una dintre subdiviziunile de baz" ale aparatului
central al Departamentului Vamal
39
.
Codul Vamal stipuleaz" administrarea statisticii vamale.
Organele vamale adun" #i prelucreaz" datele despre trecerea
m"rfurilor peste frontiera vamal", prezint" informa!ii autorit"!ilor
publice centrale (n limitele prev"zute de legisla!ie). Sursele de
date pentru statistica vamal" sunt documenta!ia #i informa!ia
prezentate pentru v"muire #i efectuarea controlului vamal.
21

Speciali#tii Departamentului Vamal confirm" c" n cadrul
activit"!ii vamale este implementat un sistem informa!ional
computerizat, n baza c"ruia se efectueaz" acumularea #i
sistematizarea informa!iilor din birourile vamale, precum #i
utilizarea informa!iei de c"tre Departamentul Vamal. ns" att
sistemul, ct #i baza tehnic" nu corespund cerin!elor actuale. Mai
mult ca att, sistemul informa!ional nu permite excluderea
falsific"rilor #i ridicarea documentelor vamale, dar nici nu
dispune de caracteristicile cerute mai sus. De aceea, tot mai
stringent" este implementarea unui nou sistem informa!ional
automatizat.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
115
Guvernul a adoptat Regulamentul cu privire la utilizarea
sistemului informa!ional "FRONTIERA"
52
pentru automatizarea
eviden!ei m"rfurilor, unit"!ilor de transport #i persoanelor la
trecerea frontierei de stat. Scopurile acestui sistem au fost:
conectarea tuturor organelor de control #i prestare a serviciilor n
punctele de control #i trecere a frontierei de stat la un sistem
informa!ional unic care ar asigura eviden!a automatizat" de
trecere peste frontier" a m"rfurilor, unit"!ilor de transport #i
persoanelor fizice #i optimizarea activit"!ii acestora; asigurarea
ncas"rii unice a pl"!ilor calculate de toate serviciile; asigurarea
unei eviden!e stricte a trecerii peste frontier" a m"rfurilor,
unit"!ilor de transport #i persoanelor fizice, a pl"!ilor calculate #i
ncasate etc.
Ulterior a fost adoptat" o nou" Concep!ie a sistemului
informa!ional automatizat de eviden!" #i control al persoanelor,
mijloacelor de transport #i m"rfurilor, care trec frontiera de stat
#i/sau vamal" "FRONTIERA", precum #i Regulamentul acestui
sistem.
118
Conform concep!iei, S.I.A. FRONTIERA este
destinat pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, actualizarea #i
analiza datelor despre persoanele fizice, mijloacele de transport #i
m"rfurile, care trec frontiera, cu punnd aceste informa!ii la
dispozi!ia autorit"!ilor publice ale tarii, altor persoane fizice #i
juridice, a#a cum prevede legisla!ia. Acest sistem se creeaz"
preponderent n scopul asigur"rii securit"!ii Republicii Moldova,
n special, prin combaterea exportului #i importului ilicit de
m"rfuri, prevenirea falsific"rii m"rfurilor #i documentelor,
exercitarea controlului asupra migra!iunii ilicite, depistarea
persoanelor #i mijloacelor de transport c"rora le-a fost interzis"
intrarea sau ie#irea din !ar", intensificarea luptei mpotriva
criminalit"!ii prin combaterea eficient" a crimei organizate,
migra!iunii ilegale, traficului de droguri, traficului ilicit de arme
#i a altor ac!iuni ilegale, asigurarea interac!iunii conlucr"rii
efective ntre ministerele #i departamentele interesate de
problemele nregistr"rii #i controlului, asigurarea suveranit"!ii
economice a Republicii Moldova, sporirea gradului de stabilitate
Transparency International - Moldova

116
intern" a statului. Respectivul sistem urma s" fie implementat n
comun cu Departamentul Tehnologii Informa!ionale, deoarece
concep!ia #i regulamentul lui au fost elaborate de acesta.
Mai mult ca att, conform Programului de stat de combatere a
criminalit"!ii #i corup!iei, pentru anii 2003-2005,
100
este
prev"zut" crearea #i implementarea la punctele de control #i
trecere a frontierei de stat a subsistemului informa!ional
automatizat CONTROL pentru eviden!a n scopul combaterii
criminalit"!ii, iar n consulate #i ambasade - a S.I.A. CONSUL
pentru eviden!a persoanelor str"ine. Ambele subsisteme sunt
prev"zute ca p"r!i componente ale S.I.A. FRONTIERA.
Speciali#tii Departamentului Tehnologii Informa!ionale afirm" c"
acest sistem informa!ional prevede n sine multe aspecte care ar
simplifica activitatea lucr"torilor vamali, colaborarea lor cu alte
organe, inclusiv din str"in"tate, urgentarea trecerii frontierei
vamale, prevenirea contrabandei, corup!iei #i a altor fenomene
negative. Totodat", este prev"zut c" n acest sistem informa!ional
vor fi incluse, de asemenea, informa!iile respective despre
persoane #i mijloace de transport nregistrate de c"tre serviciul de
gr"niceri. Aceast" eviden!" unic" nu ar permite efectuarea unor
manipul"ri, care se nregistreaz" n prezent, #i, prin urmare, s-ar
putea preveni mai multe nc"lc"ri ale legisla!iei vamale. ns", de#i
acest sistem informa!ional pare a fi destul de eficient, deocamdat"
nu a fost implementat.
Sistemul interna!ional ASYCUDA, utilizat n 87 state, poate fi
implementat n Republica Moldova, dar nu este adaptat la
necesit"!ile !"rii.
119
Se discut" de mult timp, dar sistemul modern
#i compatibil pe plan interna!ional nc" lipse#te. Implementarea
sistemului informa!ional modern este dificil", deoarece, cum s-a
exprimat pre#edintele V.Voronin, organul vamal nu accept" v"dit
m"surile orientate spre nt"rirea controlului asupra deplas"rii
nc"rc"turilor, nepropunnd nimic n schimb, c" organelor vamale
nu le place nici sistemul informa!ional ASYCUDA, nici inspec!ia
nainte de expedi!ie, nici sistemul cip de control asupra tranzitului
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
117
etc.
90
Aceasta ar nsemna c" nsu#i organul vamal (posibil #i sub
presiunea unor persoane mai influente) opune rezisten!" pentru a
efectua controlul obiectiv la trecerea frontierei n scopul
asigur"rii securit"!ii economice a statului.
Speciali#tii Departamentului Tehnologii Informa!ionale, ns",
sunt de p"rerea c" sistemul informa!ional ASYCUDA este de
nivelul anilor 70-80 #i c" ar fi mai eficient alocarea mijloacelor
preconizate nu pentru implementarea sistemului ASYCUDA, dar
pentru un sistem informa!ional mai modern, mai eficient #i cu
perspective mai mari, cum ar fi, spre exemplu, sistemul
FRONTIERA.
Speciali#tii Departamentului Vamal sus!in c" va fi implementat
sistemul ASYCUDA deoarece se inten!ioneaz" implementarea
unei versiuni moderne care anterior nu a mai fost implementat" n
alte state, c" acest sistem este compatibil pe plan interna!ional #i
satisface cerin!ele naintate.
Sistemul informa!ional integrat ASYCUDA exist" n mai multe
versiuni elaborate de UNCTAD (Conferin!a Na!iunilor Unite
pentru Comer! #i Dezvoltare) #i este utilizat de c"tre serviciile
vamale a mai multor !"ri din toate regiunile lumii. ASYCUDA
este un sistem standardizat, automatizat, flexibil n aplicare #i n
permanent" evolu!ie. Astfel, ultima versiune - ASYCUDAWorld
care se bazeaz" pe efectuarea opera!iunilor de v"muire prin
Internet, a fost prezentat" de UNCTAD n martie 2002. Anume
ASYCUDAWorld - sistemul modern #i performant a fost ales ca
cel mai potrivit pentru autorit"!ile vamale na!ionale. Cu att mai
mult, Republica Moldova va fi prima !ar" n care va fi introdus"
aceast" versiune ASYCUDA.
Evident c" introducerea sistemelor vamale automatizate nu este
posibil" f"r" o finan!are corespunz"toare. Implementarea
sistemului ASYCUDA n Moldova constituie unul dintre
obiectivele de baz" ale Proiectului Facilitarea Comer!ului #i
Transportului n Sud Estul Europei(TTFSE) creditat de Banca
Mondial", Guvernul SUA #i Guvernul Republicii Moldova, n
Transparency International - Moldova

118
valoare de circa 9 milioane de dolari. Acest proiect face parte
dintr-un Program Regional din Cadrul Pactului de Stabilitate n
Sud Estul Europei #i este destinat armoniz"rii #i simplific"rii
graduale a procedurilor vamale n regiune. Banca Mondial" ofer"
creditul numai n scopul implement"rii acestui sistem
informa!ional automatizat.
Dat fiind faptul c" Departamentul Vamal a fost mpotriva
introducerii ASYCUDA, s-a creat o situa!ie dificil" n negocierile
cu Banca Mondial" la capitolul finan!"rii proiectului TTFSE. n
scopul solu!ion"rii problemei, Guvernul, prin Dispozi!ia nr. 124-d
din 19.12.2002, a instituit o Comisie special" care urma s"
efectueze o analiz" a sistemului recomandat de Banca Mondial"
#i a celui propus de Departamentul Vamal ca alternativ".
Este cert faptul c" f"r" un sistem informa!ional unic automatizat,
compatibil cu sistemele interna!ionale nu poate fi vorba de o
ordine n activitatea vamal" #i c" tergiversarea solu!ion"rii acestei
probleme prejudiciaz" n continuare economia #i securitatea
statului. De asemenea, este clar c" la luarea unei decizii concrete
trebuie s" se !in" cont de p"rerile speciali#tilor #i, probabil, cu
anun!area unui tender interna!ional pentru relevarea unui sistem
informa!ional optim #i determinarea organiza!iei care va
implementa acest sistem.
Deci, n scopul introducerii opera!iunilor vamale automatizate
urmeaz" a urgenta elaborarea #i adoptarea unui cadru normativ
corespunz"tor, a implementa acest sistem informa!ional
automatizat #i a organiza administrarea lui eficient", care ar
permite facilitarea activit"!ilor vamale, eviden!a strict" a trecerii
m"rfurilor, prevenirea nc"lc"rilor legisla!iei vamale #i a corup!iei
n sistemul vamal.
Inspec!ia nainte de expedi!ie
Deseori datele furnizate de alte state privind comer!ul cu
Republica Moldova difer" de cele din Republica Moldova. De
aceea, pentru a #ti cu adev"rat ce m"rfuri #i n ce volum se aduc
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
119
n Republica Moldova, este necesar" o monitorizare a
opera!iunilor vamale de c"tre o structur" independent". Acest
rol i revene inspec!iei nainte de expedi!ie a m"rfurilor
importate.
nc" de la mijlocul anilor 60 guvernele unor !"ri n curs de
dezvoltare au nceput s" foloseasc" serviciile companiilor de
Inspec!ie nainte de expedi!ie. Scopul introducerii inspec!iei este
de a minimiza posibilit"!ile de comitere a unor fraude #i evaziuni
fiscale, legate de opera!iunile de import; de a ridica nivelul de
protec!ie mpotriva importului m"rfurilor ce nu corespund
specifica!iilor de calitate contractuale; de a mbun"t"!i #i
moderniza continuu activit"!ile opera!ionale ale controlului
vamal; de a spori semnificativ veniturile la bugetul de stat printr-
o colectare mai efectiv" a taxelor vamale, TVA #i accizelor
pentru m"rfurile importate; de a facilita comer!ul legitim prin
perfec!ionarea procedurilor administrative privind tranzac!iile de
import; de a colecta date precise pentru statistica comercial" #i a
spori nivelul protec!iei consumatorilor.
Inspec!ia poate avea rezultate pozitive numai dac" exist" o
colaborare eficient" ntre compania #i organele vamale.
La 08.05.2001 Republica Moldova a aderat la Acordul privind
constituirea Organiza!iei Mondiale a Comer!ului, ncheiat la
Marrakech la 15.04.1994, #i la Protocolul de aderare la Acordul
de la Marrakech,
16
act prin care #i-a asumat obliga!ia de
respectare a Acordului privind inspec!ia nainte de expedi!ie.
ntru realizarea prevederilor Legii cu privire la tariful vamal
(art.11 p.8 privind cheltuielile suportate de cump"r"tor pentru
serviciile de inspec!ie nainte de expedi!ie a m"rfurilor de import)
#i perfec!ionarea mecanismului de evaluare a m"rfurilor n vam",
eviden!a statistic" #i controlul asupra calit"!ii #i conformit"!ii
m"rfurilor importate, n anul 1999, Guvernul a adoptat hot"rrea
de a introduce inspec!ia nainte de expedi!ie a m"rfurilor
importate
120
, precum #i a aprobat acordul privind prestarea
serviciilor de inspec!ie nainte de expedi!ie #i a serviciilor de
Transparency International - Moldova

120
modernizare vamal" ncheiat ntre Guvernul Republicii Moldova
#i Societe Generale de Surveillance S.A. (SGS) la Chi#in"u, pe 31
martie 2000.
121
Totodat", prin Legea bugetului pe anul 2000
nr.918-XIV din 11 aprilie 2000 (art.14 alin.7), a fost instituit"
inspec!ia nainte de expedi!ie a m"rfurilor importate, iar potrivit
art.61 lit.b, Guvernul a fost obligat s" elaboreze n termen de 2
luni actele normative respective #i s" stabileasc" data instituirii
inspec!iei, informnd despre aceast" ac!iune partenerii comerciali
externi. ns" hot"rrea Guvernului a fost declarat"
neconstitu!ional".
122

$innd cont de acestea, inspec!ia nainte de expedi!ie a fost
stipulat" n Legea reglement"rii de stat a activit"!ii comerciale
externe.
123
Conform art.12, inspec!ia nainte de expedi!ie include
verificarea cantit"!ii #i calit"!ii m"rfurilor, a pre!ului acestora,
precum #i verificarea clasific"rii lor vamale. Inspec!ia se
efectueaz" pe teritoriul !"rii care livreaz" m"rfurile destinate
exportului #i/sau importului, de c"tre o organiza!ie cu o
infrastructur" mondial". Aceast" lege prevede c" modul de
implementare a inspec!iei nainte de expedi!ie a m"rfurilor se
stabile#te prin lege (stipulare declarat" neconstitu!ional"
124
).
n baza acestor stipul"ri #i n scopul verific"rii corectitudinii
declar"rii cantit"!ii #i calit"!ii m"rfurilor importate, a pre!ului
declarat, precum #i a determin"rii corecte a clasific"rii vamale,
Guvernul a instituit inspec!ia nainte de expedi!ie a m"rfurilor
introduse n teritoriul Republicii Moldova n regimurile vamale
import #i depozit vamal liber. Compania Societe Generale de
Surveillance S.A. a fost desemnat" n calitate de prestator al
serviciilor de inspec!ie nainte de expedi!ie a m"rfurilor importate
pe teritoriul Republicii Moldova.
125
Tot prin hot"rrea respectiv"
a fost aprobat Regulamentul cu privire la inspec!ia nainte de
expedi!ie a m"rfurilor importate, conform c"ruia inspectarea
nainte de expedi!ie a importurilor este efectuat" n !ara care
export" m"rfurile de c"tre compania abilitat" cu acest drept. A
fost aprobat Acordul privind prestarea serviciilor de inspec!ie
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
121
nainte de expedi!ie
126
, Regulamentul Comisiei de examinare a
contesta!iilor ce !in de inspec!ia nainte de expedi!ie a m"rfurilor
importate.
127
A fost stabilit c" inspec!ia nainte de expedi!ie a
m"rfurilor importate se efectueaz" de c"tre Compania SGS #i se
pune n aplicare de la 1 decembrie 2001.
O dat" cu declararea neconstitualit"!ii hot"rrilor Guvernului
nr.1009 #i nr.1139 din 2001, au fost abrogate un #ir de hot"rri #i
reglement"ri la compartimentul dat.
124
Astfel, att procesul de
implementare a inspec!iei nainte de expedi!ie, ct #i activitatea
companiei elve!iene SGS au fost stopate, nefiind date publicit"!ii
rezultatele comparative ale opera!iunilor de import, nregistrate
de vam" #i de SGS n perioada de activitate decembrie 2001 -
septembrie 2002. S"pt"mnalul Accente men!ioneaz" c"
cercurile de businessmeni de la Chi#in"u, sus!inu!i fiind de
majoritatea deputa!ilor #i func!ionarilor publici, n-au renun!at nici
pentru o clip" la idea de a scoate SGS din afacerile lor #i au
izbutit. Argumentele mpotriva IE au fost urm"toarele: taxa
obligatorie pentru controlul efectuat va genera majorarea pl"!ii
pentru import, lucru ce nu este prev"zut de legisla!ia fiscal"; la
realizarea inspec!iei, dou" companii private (exportatorul #i
importatorul) sunt nevoite s"-#i dezv"luie secretele comerciale
unei a treia firme particulare SGS; se complic" considerabil
procedurile de import etc. Cel mai important este c" importatorii,
de la bun nceput, au considerat introducerea IE inutil" #i ilegal".
Potrivit lor, aceasta nu va aduce nici un profit !"rii.
128

Prin urmare, avem situa!ia cnd pe parcursul mai multor ani
nicidecum nu poate fi implementat" definitiv inspec!ia nainte de
expedi!ie, mecanism utilizat pentru combaterea contrabandei #i
nu numai. Aceasta demonstreaz" nu incapacitatea de a crea baza
normativ", ci rezisten!a puternic" mpotriva procesului
implement"rii inspec!iei nainte de expedi!ie, adic" dorin!a unora
de a continua afacerile dubioase. Astfel poate fi explicat"
necorespunderea datelor furnizate de alte state privind comer!ul
cu Republica Moldova. Comparnd indicii importului din 1999,
Transparency International - Moldova

122
conform statisticii R.Moldova, cu datele oferite de exportatori,
FMI a conchis c" cel pu!in, 50 la sut" din importul Moldovei
trece pe lng" vam" #i nu se nregistreaz". n acel an, suma
prejudiciului constituia 700 mil.dolari. O parte din acest import
reprezint" a#a-numita contraband" tehnic". FMI a estimat c",
dac" importatorii ar fi priva!i de posibilitatea efectu"rii dublei
contabilit"!i, bugetul Republicii Moldova s-ar completa,
suplimentar, cu cel pu!in 100 mil.dolari. Tocmai de aceea a #i
insistat asupra introducerii IE.
128

Fondul Monetar Interna!ional a condi!ionat deblocarea credit"rii
n condi!iile revenirii la problema inspec!iei nainte de expedi!ie,
insistnd asupra implement"rii acestei legi pn" la 1 iulie 2003.
129

La 26.06.2003 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la
inspec!ia nainte de expedi!ie
130
, executnd, n principiu, una din
cele mai principale condi!ii, naintate de FMI pentru deblocarea
finan!"rii externe a Moldovei. Deputatul V.Doronin a calificat
acest document, adoptat chiar n prima lectur", ca fiind un act
legislativ impus.
131
Scopurile legii sunt:
! perfec!ionarea sistemului de control n domeniul activit"!ii
comerciale externe;
! sporirea colect"rii impozitelor #i taxelor vamale ce !in de
import;
! excluderea condi!iilor discriminatorii din activitatea
economic" extern" a agen!ilor economici;
! excluderea cazurilor de facturare suprapre! sau subpre!,
precum #i a altor practici neloiale la importul m"rfurilor n
Republica Moldova;
! sporirea gradului de protec!ie a consumatorului #i a
produc"torului autohton prin excluderea din circuit a
m"rfurilor de calitate proast" #i a celor interzise pentru
import.
Legea prevede prezen!a pe pia!a Moldovei a unei singure
companii, abilitate cu dreptul de a presta serviciile de inspec!ie
nainte de expedi!ie #i selectat" de Guvern f"r" anun!area unui
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
123
tender special. Inspec!ia nainte de expedi!ie include inspec!ia
m"rfii, verificarea pre!ului, verificarea clasific"rii m"rfii,
verificarea !"rii de origine a m"rfii #i a respect"rii restric!iilor la
import. Pentru aplanarea litigiilor ntre importatori #i companie se
prevede instituirea unui organ special de apel: Comisia de Apel
pentru evaluarea solicit"rii. Comisia de Apel aprobat" la 9 iulie
2003 este compus" din 8 persoane ce reprezint" institu!iile de stat
#i sectorul privat.
132
n baza legii adoptate, Guvernul a desemnat
Compania Societe Generale de Surveillance S.A. (SGS) pentru
prestarea serviciilor de inspec!ie nainte de expedi!ie a m"rfurilor
importate #i a aprobat Acordul ncheiat cu aceast" companie la
27.10.2001, precum #i Addendumul la Acord.
133

Concluzii #i recomand"ri
Acum 12 ani Republica Moldova #i-a proclamat independen!a,
alegndu-#i calea de dezvoltare democratic" n baza economiei de
pia!". Aflndu-se n perioada de tranzi!ie, economia !"rii s-a
confruntat #i continu" s" se confrunte cu un #ir de bariere ce nu-i
permit nicidecum ie#irea din criza n care se afl" #i nl"turarea
s"r"ciei.
Este bine cunoscut c" n perioada de tranzi!ie dezvoltarea
multilateral" al oric"rui stat este permanent amenin!at" de
fenomenul corup!iei. n lipsa unor mecanisme eficiente de
prevenire al acestui fenomen, corup!ia este n stare s" p"trund" n
orice domeniu de activitate #i s" duc" la o degradare economic",
social" #i chiar politic".
Am ncercat s" efectu"m o analiz" a sistemului vamal ca unul
dintre mecanismele care are menirea s" asigure securitatea
statului, dar mai cu seam" cea economic".
Analiza a relevat c" n aceast" perioad" n Republica Moldova s-
au depus eforturi considerabile pentru implementarea principiilor
activit"!ii vamale. Pornind de la r"m"#i!ele v"mii ex-sovietice,
eforturile depuse au dus la crearea bazei normative #i organizarea
activit"!ii vamale, la implementarea propriului sistem vamal.
Transparency International - Moldova

124
Spre regret, pe parcursul acestei perioade, organele vamale ale
Republicii Moldova #i activitatea vamal" n ntregime nu a fost n
stare s" evite unele dificult"!i caracteristice perioadei de tranzi!ie.
Studiul a sesizat c" n sectorul vamal exist" probleme serioase ce
!in de implementarea complex" a principiilor activit"!ii vamale,
armonizarea #i simplificarea procedurilor vamale, organizarea
eficient" a activit"!ilor, asigurarea financiar" #i tehnico-material",
nivelul profesional #i etic al func!ionarilor vamali, asigurarea
activit"!ii de combatere a contrabandei #i altor nc"lc"ri ale
legisla!iei, propagarea stipul"rilor legale, colaborarea
interna!ional". O problem" deosebit" este r"spndirea larg" a
corup!iei printre func!ionarii vamali, traficul de influen!" exercitat
de func!ionarii de rang nalt n cadrul activit"!ii vamale, precum
#i problema securiz"rii segmentului de frontier" cu Ucraina,
asigurarea legalit"!ii n raioanele din stnga Nistrului. Aceste
probleme au aspecte legislative, organizatorice #i economice, n
totalitatea lor pun n pericol real eficien!a activit"!ii vamale,
asigurarea securit"!ii statului, mai cu seam" a celei economice,
ap"rarea drepturilor #i intereselor legitime ale persoanei n cadrul
activit"!ii vamale, dezvoltarea rela!iilor economice cu alte state.
Reie#ind din problemele enun!ate, consider"m necesar naintarea
unui set de recomand"ri care sunt orientate spre perfec!ionarea #i
ajustarea legisla!iei na!ionale la cerin!ele interna!ionale,
simplificarea procedurilor vamale, sporirea eficien!ei activit"!ii
vamale, ap"rarea drepturilor #i intereselor legitime ale persoanei
n cadrul activit"!ii vamale, prevenirea contrabandei #i a altor
nc"lc"ri ale legisla!iei vamale, prevenirea corup!iei #i traficului
de influen!" n domeniul activit"!ii vamale, facilitarea comer!ului
extern #i dezvoltarea rela!iilor economice cu alte state, asigurarea
securit"!ii statului. n acest scop se impun urm"toarele ac!iuni:
n domeniul cooper"rii interna!ionale:
- aderarea la Conven!ia interna!ional" privind simplificarea #i
armonizarea procedurilor vamale, semnat" la Kyoto la
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
125
18.05.1973 #i Protocolul de amendamente la Conven!ie,
adoptat la Bruxelles la 26.06.1999;
- aderarea la Conven!ia vamal" privind carnetul ATA pentru
admiterea temporar" a m"rfurilor din 1961 #i Conven!ia
privind importul temporar de la Istambul din 1990;
- recunoa#terea principiilor activit"!ii vamale stipulate n
Declara!ia Consiliului Cooper"rii Vamale privind integritatea
n vam", semnat" la Arusha, Tanzania, la 07.07.1993.
n domeniul perfec!ion"rii #i ajust"rii legisla!iei na!ionale
cerin!elor interna!ionale:
- elaborarea #i adoptarea unor regimuri speciale privind
activitatea de colaborare economic" cu agen!ii economici
nregistra!i n zonele off-shore;
- adoptarea complet"rilor n Codul Vamal prin care s-ar
reglementa sistemul de dirijare a riscurilor #i de analiz" a
acestora la efectuarea controalelor vamale, implementarea
formelor moderne de control vamal, fapt ce ar permite
asigurarea efectiv" a controlului vamal;
- adoptarea complet"rilor n Codul vamal, prin care s-ar stipula
implementarea regimului vamal depozit vamal liber;
- revizuirea termenilor de verificare a declara!iilor vamale #i a
altor documente, precum #i termenii de efectuare a controlului
m"rfurilor #i mijloacelor de transport stipula!i de art.199 Cod
vamal n scopul facilit"rii activit"!ilor economice #i
neadmiterii cazurilor de sta!ionare a m"rfurilor #i mijloacelor;
- adoptarea complet"rilor n Codul Vamal prin care s-ar
reglementa organizarea #i efectuarea de c"tre serviciile
vamale ale statelor limitrofe a controlului vamal mixt n
punctele de trecere a frontierei;
- adoptarea modific"rilor n legisla!ie n scopul excluderii
contradic!iilor dintre legisla!ia vamal" #i cea fiscal". n
Transparency International - Moldova

126
special, excluderea stipul"rilor privind scutirile de drepturi la
import stabilite n Legea privind investi!iile str"ine (art.35,
36) #i Legea cu privire la leasing (art. 17) care contravin
stipul"rilor din Legea tarifului vamal. Stabilirea ntr-un singur
act normativ a unei liste exhaustive de facilit"!i tarifare la
importul de m"rfuri. n scopul elimin"rii acestor contradic!ii,
se cere de a completa articolul 28 din Legea privind tariful
vamal cu lista exhaustiv" de facilit"!i tarifare la importul de
m"rfuri;
- n scopul perfec!ion"rii prevederilor legale privind controlul
judiciar al procedurii prejudiciare #i prevenirea clas"rii ilegale
a cauzelor penale, n sintagma sau de c"tre alte persoane
drepturile #i interesele legitime ale c"rora au fost nc"lcate
din art.313 Cod de procedur" penal" e necesar de a concretiza
toate categoriile de persoane care sunt n drept s" conteste
hot"rrile organului de urm"rire penal" #i ale procurorului. A
determina c" organul care a pornit #i a efectuat urm"rirea
penal" este n drept s" conteste deciziile pe aceste dosare
adoptate de procuror sau alte organe de urm"rire penal";
- adoptarea complet"rilor n Legea serviciului n organele
vamale prin care se va stipula asigurarea securit"!ii fizice a
func!ionarilor vamali la efectuarea atribu!iilor de control #i
v"muire a m"rfurilor, precum #i membrilor familiilor lor;
- elaborarea #i adoptarea cadrului normativ privind sistemul
informa!ional automatizat conform cerin!elor moderne;
- revizuirea m"rimii pl"!ilor vamale actuale (drepturilor de
import-export) n scopul optimiz"rii acestora #i readucerii lor
la nivelul optim recunoscut al statelor Uniunii Europene;
- adoptarea mecanismului de efectuare a controalelor
m"rfurilor transportate pe teritoriul Republicii Moldova,
precum #i responsabilitatea func!ionarilor pentru efectuarea
neautorizat" a controalelor m"rfurilor #i mijloacelor de
transport.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
127
n domeniul sporirii eficien!ei activit"!ii organelor vamale:
- nfiin!area #i amenajarea n cadrul organelor vamale a
depozitelor vamale provizorii (a#a-numitele terminale
vamale) pentru sporirea eficien!ei activit"!ii de v"muire a
m"rfurilor;
- implementarea n domeniul activit"!ii vamale a regimului
vamal depozit vamal liber;
- adoptarea n cadrul Departamentului Vamal a actelor
normative prin care s-ar reglementa modul de primire,
eviden!" #i solu!ionare a comunic"rilor despre infrac!iunile cu
caracter vamal, precum #i modul de colaborare #i coordonare
a activit"!ilor cu alte organe de drept #i de control specializate
n furnizarea informa!iei statistice #i combaterea contrabandei
#i altor nc"lc"ri ale legisla!iei vamale #i fiscale;
- implementarea m"surilor concrete pentru asigurarea
securit"!ii fizice a func!ionarilor vamali la efectuarea
atribu!iilor de control vamal #i v"muire a m"rfurilor, precum
#i membrilor familiilor lor.
- urgentarea adopt"rii m"surilor organizatorice pentru
implementarea sistemului informa!ional automatizat #i
organizarea administr"rii eficiente a acestuia;
- n scopul prevenirii nc"lc"rilor de legisla!ie, studierii
reglement"rilor vamale #i asigurarea accesului la stipul"rile
legale n domeniul vamal a implementa m"suri de propagare
#i de asigurare a accesului liber la stipul"rile legale n
domeniul activit"!ii vamale: a elabora #i a distribui bro#uri,
buclete #i alte materiale cu informa!iile prioritar necesare
pentru cet"!eni #i antreprenori; a completa SIT-rile electronice
specializate la timp #i complet cu informa!iile necesare #i
documentele adoptate n domeniu.
- n scopul prevenirii cazurilor de acordare ilicit" a vacan!elor
fiscale #i a altor nc"lc"ri de legisla!ie, Banca Na!ional" a
Transparency International - Moldova

128
Moldovei trebuie s" ntreprind" m"suri suplimentare n scopul
excluderii cazurilor de eliberare nentemeiat" de c"tre b"ncile
comerciale a garan!iilor bancare #i confirm"rilor fictive
viznd transferurile b"ne#ti;
- adoptarea m"surilor privind organizarea #i efectuarea de c"tre
serviciile vamale ale statelor limitrofe a controlului vamal
mixt n punctele de trecere a frontierei;
- adoptarea #i implementarea m"surilor orientate spre
urgentarea definitiv"rii procesului de demarcare a frontierei
dintre Republica Moldova #i Ucraina;
- n scopul clasific"rii corecte a m"rfurilor, determinarea !"rii
de origine #i a valorii n vam" a acestora, trebuie
implementate m"surile de creare a laboratoarelor vamale
pentru expertiza #i examinarea m"rfurilor;
- semnarea unui Memorandum de n!elegere ntre vam" #i
agen!ii economici n vederea schimbului de informa!ii privind
tranzac!ii #i livr"ri ilegale;
- n scopul dezvolt"rii rela!iilor cu sectorul privat, analizei
problemelor ap"rute n domeniul activit"!ii vamale, elabor"rii
recomand"rilor de solu!ionare a lor, precum #i de
perfec!ionare a legisla!iei n domeniul comer!ului extern, se
cere nfiin!area consiliului consultativ pe lng" Departamentul
Vamal cu participarea reprezentan!ilor sectorului public #i cel
privat;
- n scopul introducerii procedurilor simplificate de v"muire e
necesar":
! implementarea mecanismului de control selectiv al
agen!ilor economici #i procedura de v"muire la domiciliu;
! implementarea #i dezvoltarea controlului vamal posterior;
! dezvoltarea controlului vamal selectiv pe baza criteriilor
de selec!ie a declara!iilor vamale stabilite prin analiza
factorilor de risc privind originea, felul m"rfurilor,
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
129
solvabilitatea agentului economic, tipul de regim vamal
etc.;
! nfiin!area Ghi#eului unic de ncasare a taxelor n
punctele de trecere a frontierei vamale;
! simplificarea cerin!elor de ob!inere a autoriza!iilor
eliberate de autoritatea vamal", precum #i a procedurii de
eliberare;
! automatizarea procedurilor vamale n baza noilor
tehnologii informa!ionale;
! dezvoltarea institutului de broker vamal.
- implementarea experien!ei interna!ionale la aplicarea
mecanismului de evaluare a valorii n vam" a m"rfurilor;
- adoptarea #i implementarea m"surilor suplimentare orientate
spre asigurarea tehnico-material" a organelor vamale ce ar
permite exercitarea atribu!iilor organelor vamale.
- crearea n cadrul Departamentului Vamal a unui Centru de
instruire a personalului.
n domeniul combaterii corup!iei #i traficului de influen!" n
cadrul activit"!ii vamale:
- ratificarea Conven!iei civile (Strasbourg, 04.11.1999) #i
Conven!iei penale (Strasbourg, 27.01.1999) privind corup!ia;
- aderarea la Conven!ia OECD privind lupta mpotriva
corup!iei agen!ilor publici str"ini n tranzac!iile comerciale
interna!ionale (Paris, 17.12.1997);
- n baza principiilor activit"!ii vamale stipulate n Declara!ia
Consiliului Cooper"rii Vamale de la Arusha, se cere de a
adopta un program na!ional privind integritatea v"mii, n care
s-ar prevedea m"suri privind reglementarea administrativ"
minim"; transparen!a; automatizarea; segregarea strategic" a
func!iilor, rota!ia ns"rcin"rilor #i realocarea personalului;
responsabilitatea #i r"spunderea managementului; auditul
intern #i auditul extern; moralul #i cultura organiza!ional";
recrutarea #i selectarea; Codul de Conduit"; dezvoltarea
Transparency International - Moldova

130
profesional"; remunera!ia adecvat"; rela!iile cu agen!ii vamali
#i comunitatea de afaceri;
- elaborarea #i implementarea Codului de etic" al
func!ionarului vamal care ar prevedea explicit principiile
conflictului de interese; n baza normelor Codului de etic" e
necesar de a adopta un program coerent de educa!ie etic" a
personalului vamal, de promovare a eticii #i bunei conduite;
- adoptarea unui set de m"suri care ar avea drept scop
promovarea transparen!ei #i integrit"!ii n cadrul afacerilor;
- reglementarea #i implementarea mecanismului de control
intern asupra respect"rii legisla!iei de c"tre func!ionarii
vamali;
- modificarea mecanismului existent de declarare #i control al
averii demnitarilor de stat #i a func!ionarilor publici, prev"zut
de legisla!ia n vigoare, n scopul asigur"rii eficien!ei utiliz"rii
lui ca mecanism de prevenire a corup!iei. La adoptarea noului
mecanism de control a declara!iilor privind veniturile #i
proprietatea se cere a se lua la baz" efectuarea controlului
direct al declara!iilor de c"tre organele specializate;
- aten!ionarea organelor de drept specializate asupra
ineficien!ei activit"!ii de combatere a corup!iei, mai cu seam"
a traficului de influen!"; lipsa real" a responsabilit"!ii
func!ionarilor de diferit rang pentru trafic de influen!"; lipsa
real" a responsabilit"!ii conduc"torilor pentru nerespectarea
Legii cu privire la combaterea corup!iei #i protec!ionismului.
Adoptarea #i implementarea m"surilor organizatorice
suplimentare pentru sporirea eficien!ei activit"!ii organelor
specializate de combatere a corup!iei;
- monitorizarea implement"rii m"surilor anticorup!ie adoptate
n Programul de stat de combatere a criminalit"!ii #i corup!iei
pentru anii 2003-2005;
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
131
- implementarea m"surilor elaborate privind consolidarea
sistemului judiciar, asigurarea independen!ei #i impar!ialit"!ii
judec"torilor #i procurorilor;
- adoptarea #i implementarea m"surilor orientate spre
salarizarea func!ionarilor vamali ce ar asigura un trai decent;
- luarea unor m"suri de implementare real" a mecanismului
obiectiv de selectare, numire #i promovare a lucr"torilor
vamali prin concurs #i n baza principiului de merit;
- implementarea mecanismului de evaluare periodic" a
calit"!ilor profesionale ale func!ionarilor vamali #i de
respectare a legisla!iei;
- n scopul asigur"rii transparen!ei cuvenite n domeniul
activit"!ii vamale este necesar" publicarea periodic" a datelor
statistice vamale, precum #i a datelor privind activitatea
organelor vamale.
De asemenea, pentru a nu transforma organele vamale numai ntr-
un organ de acumulare a mijloacelor n buget, n limitele
competen!ei sale, se cere de a determina ca priorit"!i ale
organelor vamale: lupta mpotriva fenomenelor ce amenin!"
securitatea statului (inclusiv cea economic"), ap"rarea intereselor
legitime ale cet"!enilor #i antreprenorilor n cadrul activit"!ii
vamale.
n scopul instaur"rii legalit"!ii n raioanele din stnga
Nistrului, asigurarea securiz"rii segmentului de frontier" cu
Ucraina, prevenirea contrabandei #i altor nc"lc"ri ale legisla!iei
vamale, combaterea diverselor traficuri ilicite, a implementa
m"suri suplimentare #i a utiliza posibilit"!ile care pot fi oferite de
Uniunea European", Organiza!ia Na!iunilor Unite pentru
solu!ionarea cu insisten!" #i n termen optim a problemei
transnistrene.

Transparency International - Moldova

132


Bibliografie:

1
Decretul Pre#edintelui Republicii Moldova cu privire la
subordonarea institu!iilor vamale situate pe teritoriul Republicii
Moldova nr.189 din 03.09.91.
2
Hot"rrea Guvernului nr.70 din 11.02.1991 cu privire la
formarea Departamentului de Stat pentru Controlul Vamal al RSS
Moldova.
3
Hot"rrea Guvernului cu privire la nfiin!area punctelor de
trecere #i control vamal nr.496 din 06.09.91.
4
Conven!ia privind crearea Consiliului de cooperare vamal",
semnat" la Bruxelles la 15.12.1950.
5
Conven!ia interna!ional" privind simplificarea #i armonizarea
regimurilor vamale, semnat" la Kyoto la 18.05.1973 (n vigoare
din 1974); Protocolul de amendamente la Conven!ie, adoptat la
Bruxelles la 26.06.1999.
6
Conven!ia interna!ional" privind asisten!a administrativ"
reciproc" pentru prevenirea, investigarea #i reprimarea
infrac!iunilor vamale, ncheiat" la Nairobi la 09.06.1977.
7
Declara!ia Consiliului Cooper"rii Vamale privind integritatea n
vam", semnat" la Arusha, Tanzania la 07.07.1993.
8
Hot"rrea Guvernului despre aprobarea Acordului ntre
Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Romniei privind
cooperarea vamal" #i asisten!" administrativ" reciproc" pentru
prevenirea, investigarea #i combaterea infrac!iunilor n domeniul
vamal nr.732 din 24.07.2000.
9
Hot"rrea Guvernului cu privire la aprobarea Acordului ntre
Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Republicii Polone cu
privire la cooperare #i asisten!a reciproc" n domeniul vamal
nr.1444 din 11.11.2002.
10
Hot"rrea Guvernului

nr.874 din 14.07.2003 despre aprobarea
Acordului ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
133

Republicii Turcia cu privire la cooperare #i asisten!" reciproc" n
domeniul vamal.

11
Hot"rrea Parlamentului pentru ratificarea Acordului privind
colaborarea #i ajutorul reciproc n probleme vamale nr.396-XIII
din 16.03.95.
12
Hot"rrea Parlamentului pentru ratificarea Acordului cu privire
la scutirea de taxe vamale, impozite #i la eliberarea permiselor
speciale de transportare a documentelor normative, etaloanelor,
mijloacelor de m"surare, mostrelor-etalon n scopul verific"rii #i
atest"rii metrologice nr.601-XIII din 03.10.95.
13
Rusia demoleaz" Comunitatea Statelor Independente, Flux,
02.07.2003.
14
Hot"rrea Parlamentului despre aderarea Republicii Moldova
la Conven!ia cu privire la crearea Consiliului Colabor"rii Vamale
nr.164-XIII din 30.06.94.
15
Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Conven!ia
interna!ional" privind asisten#a administrativ" reciproc" pentru
prevenirea, investigarea #i reprimarea infrac!iunilor vamale
nr.275-XV din 21.06.2001.
16
Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organiza!ia
Mondial" a Comer!ului nr.218-XV din 01.06.2001.
17
Ghidul de auto-evaluare Aplicarea n practic" a Declara!iei
OMV de la Arusha, elaborat de Organiza!ia Mondial" a
V"milor.
18
http://www.icac.org.hk/
19
Vezi, Cod Model de Conduit" al Organiza!iei Vamale
Mondiale.
20
Legea serviciului n organele vamale nr.1150-XIV din
20.07.2000.
21
Codul Vamal, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000.
22
Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.97.
23
Legea cu privire la modul de introducere #i scoatere a bunurilor
de pe teritoriul Republicii Moldova de c"tre persoane fizice
nr.1569-XV din 20.12.2002.
Transparency International - Moldova

134

24
Legea cu privire la ie#irea #i intrarea n Republica Moldova
nr.269-XIII din 09.11.94.
25
Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-
XIII din 17.05.94.
26
Hot"rrea Guvernului nr.207 din 26.02.2003 despre aprobarea
regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale.
27
Maria Ciubotaru, Politici de reglementare #i transparen!a n
sectorul ntreprinderilor mici #i mijlocii, Materialele Conferin!ei
MM: Parteneriat, Abilit"!i #i Transparen!", Chi#in"u, 26-
27.06.2003.
28
Vezi: www.docs.md.
29
Anul trecut, comer!ul exterior al Republicii Moldova a
constituit 26,6 miliarde lei, AP Flux, 31.01.2003.
30
Customs organs supply 1,6 billion lei to buget, Infotag,
01.07.2003.
31
A crescut num"rul tranzac!iilor de comer! exterior, Moldova
Suveran", 31.07.2003.
32
n #apte luni traficul aerian de pasageri a sporit cu 10 la sut",
Moldova Suveran", 13.08.2003.
33
&'()*+,,-. /+0'12'(+,2 34)1(51)6'7 819009
/)6+15:, ;<),)(5=+3<)+ )>)?1+,5+, 06.06.2003.
34
Datele statistice ale Ministerului Afacerilor Interne, 1999 4
luni 2003.
35
Legea pentru modificarea #i completarea Codului de procedur"
penal" nr.472-XIV din 25.06.99.
36
Legea nr.727-XIV din 16.12.1999 pentru modificarea #i
completarea Legii privind activitatea operativ" de investiga!ii
nr.45-XIII din 12.04.1994.
37
Codul de procedur" penal" adoptat prin legea nr.122-XV din
14.03.2003.
38
Codul penal adoptat prin legea nr.985-XV din 18.04.2002.
39
Hot"rrea Guvernului cu privire la aprobarea structurii,
personalului scriptic #i Regulamentului Departamentului Vamal
nr.410 din 06.06.2001.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
135

40
Not" informativ" a comisiei parlamentare (martie 2003) asupra
rezultatelor controlului execut"rii Legii serviciului n organele
vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000.
41
Raportul ministrului finan!elor referitor la ndeplinirea
bugetului pentru anul 2001.
42
Ministerul Afacerilor Interne: Informa!ia privind starea
infrac!ionalit"!ii #i rezultatele combaterii cu ea pe teritoriul
Republicii Moldova pe 12 luni 2001.
43
Hot"rrea Cur!ii de Conturi privind rezultatele controlului
asupra unor aspecte ale activit"!ii Departamentului Controlului
Vamal al Republicii Moldova n perioada anilor 1999-2000 nr.75
din 3.08.2001.
44
Lilia Cara#ciuc, Efim Obreja, Tudor Popovici, Valeriu Mndru
Corup!ia #i accesul la justi!ie n viziunea societ"!ii #i a
exper!ilor, Transparency International Moldova, Chi#in"u,
2002.
45
Codul de procedur" penal" din 24.03.1961 cu modific"rile
ulterioare.
46
Decretul Pre#edintelui nr.28 din 28.01.1994 cu privire la
crearea depozitelor libere vamale.
47
Hot"rrea Guvernului despre crearea pe teritoriul Republicii
Moldova a depozitelor vamale libere nr.608 din 10.08.94.
48
Hot"rrea Cur!ii de Conturi privind rezultatele controlului
asupra activit"!ii economico-financiare a Departamentului
Controlului Vamal al Republicii Moldova n perioada 01.01.96 -
01.10.98 nr.7 din 03.02.99.
49
Decretul Pre#edintelui nr.462-III din 24.01.2002 privind
abrogarea Decretului Pre#edintelui nr.28 din 28.01.1994.
50
Vladimir Voronin se pronun!" pentru perfectarea ct mai
urgent" a legisla!iei, Moldova Suveran", 01.08.2003.
51
Hot"rrea Guvernului cu privire la aplicarea sigiliului vamal
nr.379 din 23.04.97.
52
Hot"rrea Guvernului cu privire la interac!iunea serviciilor,
reglementarea perceperii pl"!ilor #i automatizarea sistemului de
Transparency International - Moldova

136

eviden!" la efectuarea controlului n punctele de trecere a
frontierei de stat a Republicii Moldova nr.808 din 09.08.2000.
53
Hot"rrea Guvernului privind elaborarea #i implementarea
sistemului informa!ional de eviden!" #i control al tranzitului de
nc"rc"turi nr.903 din 30.08.2001.
54
Hot"rrea Guvernului cu privire la transportarea pe teritoriul
Republicii Moldova a m"rfurilor supuse accizelor cu aplicarea
plombelor "SMART" nr.804 din 19.06.2002.
55
Decretul Pre#edintelui privind constituirea grupurilor de lucru
pentru studierea activit"!ii organelor vamale nr.885-II din
28.01.99.
56
Hot"rrea Biroului Permanent al Parlamentului nr.20-XV din
25.10.2002.
57
Hot"rrea Parlamentului nr.151-XV din 27.03.2003 privind
rezultatele controlului execut"rii Legii serviciului n organele
vamale nr.1150-XIV din 20.07.2000.
58
Hot"rrea Cur!ii de Conturi asupra administr"rii #i
ntrebuin!"rii resurselor financiare publice n anul 2002 nr.51 din
07.07.2003.
59
Recorduri vamale, Jurnal de Chi#in"u, 28.03.2003.
60
@9((' 0)32907+,5. 6 >A/*+2 )2 2'()*+,,)8)
/+0'12'(+,2' 6 5A7+ 2003 8. c)32'657' 352,3 (7,.7++6,
B,2+175<, 19.08.2003.
61
C D'17'(+,2+ 8)6)1575 ) 1'>)2+ 2'()*,5,
;<),)(5=+3<)+ )>)?1+,5+, 14.03.2003.
62
Chi#in"ul #i Kievul preconizeaz" deschiderea unor puncte
comune de control vamal, AP Flux, 19.06.2003.
63
Hot"rrea Cur!ii de Conturi privind rezultatele controlului
asupra execut"rii devizului de cheltuieli #i sarcinii bugetare a
veniturilor de c"tre Departamentul Controlului Vamal pe lng"
Ministerul Finan!elor al Republicii Moldova pe anul 1999 nr.35
din 15.06.2000.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
137

64
Executivul a aprobat m"surile de asigurare a efectu"rii
opera!iunilor de import-export de c"tre agen!ii economici din
stnga Nistrului, AP Flux, 11.06.2003.
65
Regimul Smirnov o existen!" ntre agonie #i dezinformare,
Moldova Suveran", 15.10.2002.
66
Premierul Tarlev a discutat cu responsabili din regiunea
Odesa despre problemele comune, inclusiv traficul de persoane,
AP Flux, 07.05.2003.
67
Uzina metalurgic" din Rbni!a prelucreaz" metale
radioactive, AP Flux, 05.06.2003.
68
Pre#edintele Vladimir Voronin consider" c" ar fi bine dac"
pre#edintele Putin i-ar da indica!ii lui Smirnov s" plece din
Transnistria, Infotag, 14.01.2002.
69
Presa european" readuce n discu!ie cazul Hammoud, Flux,
01.07.2003.
70
Hot"rrea Guvernului cu privire la posturile fiscale comune
interne de control nr.362 din 28.04.99.
71
Acord ntre Guvernul Republicii Moldova #i Cabinetul de
Mini#tri al Ucrainei cu privire la ajutorul reciproc #i colaborarea
n domeniul vamal din 18.08.1999.
72
Hot"rrea Guvernului cu privire la organizarea controlului n
comun n punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
nr.904 din 30.08.2001.
73
Declara!ia cu privire la principiile de baz" ale cre"rii Uniunii
Vamale ntre Republica Moldova #i Ucraina din 11.03.1997.
74
Uniunea European" sugereaz" Kievului s" coopereze cu
Chi#in"ul pentru instituirea controlului vamal la frontiera moldo-
ucrainean", Basa-press, 14.01.2002.
75
Ucraina nu mai accept" #tampile sovietice, Flux, nr.53,
27.05.2003.
76
Republica Moldova #i Ucraina au semnat protocolul cu privire
la recunoa#terea reciproc" a specimenelor vamale, Basa-press,
16.05.2003.
Transparency International - Moldova

138

77
Hot"rrea Guvernului despre m"surile de efectuare a
opera!iunilor import-export de c"tre agen!ii economici disloca!i n
raioanele de Est ale Republicii Moldova nr.712 din 12.06.2003.
78
Situa!ia din Transnistria devine tot mai tensionat", Moldova
Suveran", 01.07.2003.
79
D15/,+321)63<5+ 01+/015:25: 32',92 ()7/'63<5(5,
;<),)(5=+3<)+ )>)?1+,5+, 13.06.2003.
80
Declara!ia Guvernului Republicii Moldova, Moldova
Suveran", 02.07.2003.
81
Voronin a solicitat implicarea mai activ" a comunit"!ii
europene n crearea posturilor vamale mixte moldo-ucrainene pe
segmentul transnistrean de frontier", AP Flux, 09.04.2003.
82
Uniunea European" ar putea semna cu Republica Moldova un
acord similar cu cele pe care le va semna cu Croa!ia sau
Albania, Basa-press, 13.06.2003.
83
Republica Moldova sub tutela UE?, Flux, 25.06.2003.
84
n cadrul vizitei la Bruxelles, #eful statului a avut ntrevederi
cu mai mul!i nal!i demnitari europeni, Basa-press, 25.06.2003.
85
Pre#edintele Voronin s-a ntre!inut cu adjunctul secretarului
general NATO pe probleme politice, Basa-press, 09.04.2003.
86
Hot"rrea Cur!ii de Conturi privind rezultatele controlului
asupra activit"!ii Departamentului Vamal #i subdiviziunilor
teritoriale n anul 2001 nr.47 din 24.05.2002
87
Not" Informativ" a Procuraturii Generale despre rezultatele
activit"!ii organelor procuraturii privind combaterea corup!iei #i
protec!ionismului n anul 2000 nr.22-1d/2001 din 31.01.2001.
88
Legea pentru completarea Legii bugetului pe anul 2001
nr.1392-XIV din 30.11.2000 #i modificarea titlului IV din Codul
fiscal nr.507-XV din 5.10.2001; Hot"rrea Guvernului cu privire
la importul distilatelor de vin nr.1319 din 29.11.2001.
89
Vama din casa lui Vlcu, Accente, 27.08.2003.
90
D1+?5/+,2 ?'01+257 =5,)6,5<'( ?6),52E ,' 2'()*,A,
;<),)(5=+3<)+ )>)?1+,5+, 14.02.2003.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
139

91
Fraud" de propor!ii n depozitele de spirt ale SA Aroma,
Flux, 20.06.2003.
92
Persoane cercetate penal au func!ii de r"spundere la
Departamentul Vamal, Jurnal de Chi#in"u, 17.01.2003.
93
Lupta cu contrabanda este o sarcin" prioritar" n activitatea
Departamentului Vamal, Moldova Suveran", 15.07.2003.
94
Capii SIS-ului trafican!i de petrol #i alcool, Accente, nr.70,
16.01.2003.
95
Efim Obreja, M"suri de prevenire a corup!iei #i ap"rare a
antreprenoriatului, Materialele Conferin!ei MM: Parteneriat,
Abilit"!i #i Transparen!", Chi#in"u, 26-27.06.2003.
96
Mesajul nr.4723 din 02.07.2003 al Departamentului Vamal.
97
Legea privind declararea #i controlul veniturilor #i al
propriet"!ii demnitarilor de stat, judec"torilor, procurorilor,
func!ionarilor publici #i a unor persoane cu func!ie de conducere
nr.1264-XV din 19.07.2002;
Legea pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
organizare #i func!ionare a Comisiei centrale de control al
declara!iilor cu privire la venituri #i proprietate #i a
Regulamentului privind modul de organizare #i func!ionare a
comisiilor departamentale de control al declara!iilor cu privire la
venituri #i proprietate nr.1576-XV din 20.12.2002.
98
F+<7'1'G5+. 0) <)1190G55, 575 H75*+ < /+79?, I453,
J4, 06.02.2003.
99
Departamentul Vamal, Ordinea de adresare a agen!ilor
economici #i persoanelor fizice n organele vamale nr.288-0 din
5.11.2002.
100
Hot"rrea Guvernului cu privire la Programul de stat de
combatere a criminalit"!ii #i corup!iei pentru anii 2003-2005
nr.1693 din 27.12.2002.
101
Vadim Rotaru, Problemele aplic"rii legisla!iei vamale,
Materialele Conferin!ei MM: Parteneriat, Abilit"!i #i
Transparen!", Chi#in"u, 26-27.06.2003.
Transparency International - Moldova

140

102
Welcome to Moldova sau Cum sunt ntmpina!i vizitatorii
str"ini la Chi#in"u, Jurnal de Chi#in"u, 04.04.2003.
103
Hot"rrea Guvernului Despre aprobarea Regulamentului
privind satisfacerea serviciului de c"tre corpul de comand" al
organelor controlului vamal de stat al Republicii Moldova #i a
Statutului disciplinar al corpului de comand" al organelor
controlului vamal de stat al Republicii Moldova nr.203 din
30.03.92.
104
Hot"rrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului
disciplinar al factorilor de decizie din organele controlului vamal
al Republicii Moldova nr.746 din 07.08.97.
105
Hot"rrea Guvernului despre aprobarea unor acte normative
privind realizarea Legii serviciului n organele vamale nr.383 din
29.05.2001.
106
Hot"rrea Guvernului cu privire la perfec!ionarea administr"rii
sistemului vamal republican #i consolidarea bazei lui tehnico-
materiale nr.183 din 24.03.92.
107
Hot"rrea Guvernului privind suplimentarea personalului
scriptic #i aprobarea noilor condi!ii de salarizare pentru structurile
Departamentului Controlului Vamal nr.322 din 11.06.96.
108
Hot"rrea Parlamentului pentru aprobarea Regulamentului
privind modul de constituire #i reparti!ie a mijloacelor fondului
special pentru stimularea lucr"torilor din organele Ministerului
Securit"!ii Na!ionale, Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului Controlului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat #i
Departamentului Control Financiar #i Revizie de pe lng"
Ministerul Finan!elor nr.1046-XIII din 18.12.96.
109
Hot"rrea Guvernului cu privire la aprobarea devizului de
cheltuieli ale mijloacelor extrabugetare ale Departamentului
Controlului Vamal pe anul 1998 nr.425 din 09.04.98.
110
Hot"rrea Guvernului privind suplimentarea mijloacelor
bugetare pentru asigurarea activit"!ii sistemului vamal nr.1239
din 12.12.2000.
Activitatea vamal" n Republica Moldova #i fenomenul corup!iei
141

111
Co#ul minim de consum pentru luna iunie s-a mic#orat cu
116 lei, Basa-press, 21.07.2003.
112
Aeroportul interna!ional din Chi#in"u corespunde condi!iilor
vamale mondiale, Moldova Suveran", 22.07.2003.
113
Hot"rrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de declarare a valorii n vam" a m"rfurilor
introduse pe teritoriul Republicii Moldova nr.600 din 14.05.2002.
114
Contrabandi#tii se vopsesc, Moldova Suveran", 12.08.2003.
115
Corup!ia leag"n al patriotismului rentabil, Moldova
Suveran", 20.08.2003.
116
Hot"rrea Guvernului cu privire la controlul obligatoriu al
valorii n vam" pentru unele m"rfuri din import nr.1092 din
29.10.98.
117
Hot"rrea Guvernului cu privire la nfiin!area Centrului
Informational Specializat "VAMA" nr.508 din 10.08.93.
118
Hot"rrea Guvernului cu privire la aprobarea Concep!iei #i
Regulamentului cu privire la sistemul informa!ional automatizat
de eviden!" #i control al persoanelor, mijloacelor de transport #i
m"rfurilor (nc"rc"turilor), 3are trec frontiera de stat #i/sau
vamal" "FRONTIERA" nr.1126 din 28.08.2002.
119
$"rile din Pactul de stabilitate intensific" colaborarea n
combaterea corup!iei vamale #i a contrabandei, Moldova
Suveran", 11.02.2003.
120
Hot"rrea Guvernului privind introducerea inspec!iei nainte
de expedi!ie a m"rfurilor importate nr.747 din 03.08.99.
121
Hot"rrea Guvernului despre aprobarea Acordului privind
prestarea serviciilor de inspec!ie nainte de expedi!ie #i a
serviciilor de modernizare vamal" nr.452 din 15.05.2000.
122
Hot"rrea Cur!ii Constitu!ionale pentru controlul
constitu!ionalit"!ii Hot"rrii Guvernului nr.747 din 3 august 1999
"Privind introducerea inspec!iei nainte de expedi!ie a m"rfurilor
importate" nr.22 din 18.05.2000.
123
Legea reglement"rii de stat a activit"!ii comerciale externe
nr.1031-XIV din 08.06.2000.
Transparency International - Moldova

142

124
Hot"rrea Cur!ii Constitu!ionale nr.35 din 24.09.2002 pentru
controlul constitu!ionalit"!ii hot"rrilor Guvernului nr.1009 din
27 septembrie 2001 "Cu privire la inspec!ia nainte de expedi!ie a
m"rfurilor importate" #i nr.1139 din 25 octombrie 2001 "Despre
aprobarea Acordului privind prestarea serviciilor de inspec!ie
nainte de expedi!ie".
125
Hot"rrea Guvernului cu privire la inspec!ia nainte de
expedi!ie a m"rfurilor importate nr.1009 din 27.09.2001.
126
Hot"rrea Guvernului despre aprobarea Acordului privind
prestarea serviciilor de inspec!ie nainte de expedi!ie nr.1139 din
25.10.2001.
127
Hot"rrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
Comisiei de examinare a contesta!iilor ce !in de inspec!ia nainte
de expedi!ie a m"rfurilor importate nr.1498 din 28.12.2001.
128
Inspec!ia nainte de expedi!ie se ntoarce n septembrie,
Accente, 19.06.2003.
129
Legea cu privire la inspec!ia nainte de expedi!ie a fost votat"
n prima lectur", Moldova Suveran", 20.06.2003.
130
Legea cu privire la inspec!ia nainte de expedi!ie nr.265-XV
din 26.06.2003.
131
K'<), ) 01+/)2819?)=,). 5,30+<G55 01)2'L575 ...,
;<),)(5=+3<)+ )>)?1+,5+, 20.06.2003.
132
D1'652+7E326) 9=1+/57) <)(5335A 0) 6,+/1+,5A
01+)2819?)=,). 5,30+<G55, B,2+175<, 10.07.2003.
133
Hot"rrea Guvernului nr.994 din 13.08.2003 despre
desemnarea companiei pentru prestarea serviciilor de inspec!ie
nainte de expedi!ie.