Sunteți pe pagina 1din 37

Latinitate i dacism

-studiu de caz-

Membrii echipei:
Petrea Ctlin Ursache Cosmin Munteanu Mdlin Iftenie Costel Irimia Emanuel Bogdan Stoica

Coordonator de echip: Petrea Ctlin Profesor Coordonator: Popa Elena


2

Bibliografie selectiv
1. BULGR, GHEORGHE Scriitori romni despre limb i stil, Ed. Albatro , 1!"# 2. $UE%&EA', LU$(A' (O)(* Romnia, inima vechii Europe, Ed. )oli+, 2,,.. &A($O/($(U, HA&R(A' Dacii, Ed. E0ciclopedic1 rom201, 1!32 #. &EA$, AUGU)4(' Istoria adevrului istoric (vol. I), Ed. 4e0ta0t, 2,,1 5. &E')U%(A'U, '($OLAE Dacia preistoric, Ed. Meridia0e, 1!"-. &RAGA', (O)(* $O')4A'4(' Noi, racii Istoria multimilenar a neamului romnesc Ed. )cri 6l rom20e c, 1!33. &RGA', (O)(* $O')4A'4(' !ileniul imperial al Daciei, Ed. %tii07i+ic1 8i e0ciclopedic1, 1!"". EL(A&E, M(R$EA De la "almo#is la $en%his&'an, Ed. %tii07i+ic1 8i e0ciclopedic1, 1!", !. GHEORGHE, GABR(EL Studii de cultur i civili(a)ie romneasc, *60da7ia G20direa, 2,,1 1,.GRAMA4O9OL, M(HA( *rt i arheolo%ie dacic i roman, Ed. )port : t6ri m, 1!"2 11.(/'E)$U, GHEORGHE Istoria limbii romne, Ed. ;60imea, 1!"! 12.LU'GU, (O' +coala *rdelean, Ed. /iitor6l rom20e c, 1!!5

1..'($ULE)$U, ALE<A'&RU Individualitatea limbii romne ,ntre limbile romanice - .ontribu)ii %ramaticale, Ed. %tii07i+ic1, 1!-5 1#.9A'&ELE, L(/(U ransilvania - erra Dacica, Ed. Rompri0t, 2,,5 15.RO)E44(, ALE<A'&RU Istoria limbii romne - De la ori%ini pn ,n secolul al /0II&lea, Ed. %tii07i+ic1 8i e0ciclopedic1, 1!3" 1-.RU))U, (O' Elemente traco&%etice ,n Imperiul Roman i ,n 12(antium, Ed. Academiei Rep6blicii )ociali te Rom20ia, 1!313.RU))U, (O' Etno%ene(a romnilor, Ed. %tii07i+ic1 8i e0ciclopedic1, 1!"1 1"./UL9E, RA&U .olumna lui raian - !onument al etno%ene(ei romnilor, Ed. )port t6ri m, 1!"" 1!.Adre e o0:li0e: ===.>ebelei?i .or> ===.iatp.md@daAa@i0deB.html

Cuprins
4eoriile >e0e?ei rom20e8ti..............................................................................3 Lati0itatea........................................................................................................! &aci m6l........................................................................................................1. A0eBe............................................................................................................23 )chi7e.............................................................................................................#2 (ma>i0i..........................................................................................................#.

Teoriile genezei rom neti


4eritori6l de +ormare, Cproblema cea mai >rea di0 i toria limbii rom20eD d6p1 p1rerea l6i OA. &e0 6 ia06, a +o t 6r a 60or E0del60>ate 8i e0er>ice di p6te 8tii07i+ice. F0 pricipi6 dic67ia r1m20e E0c1 de chi 1, E0 e0 6l c1 cercet1rile i torice, arheolo>ice 8i li0>Ai tice +6r0i?ea?1 perma0e0t 0oi eleme0te E0 m1 6r1 1 E0tre>ea c1 8i 1 06a07e?e opi0iile i toricilor 8i li0>Ai8tilor. 4eoriile >e0e?ei et0oli0>Ai tice rom20e8ti pot +i reparti?ate E0 trei >r6pe. Teoria originii nord i sud dunrene 9roce 6l compleB, 60itar 8i i0 eparabil de co0 tit6ire a popor6l6i rom20 8i a limbii rom20e a aA6t loc pe 60 E0ti0 teritori6 roma0i?at, care c6pri0dea re>i60i it6ate la 0ord6l 8i la 6d6l &601rii: &acia 8i &obro>ea, 6d6l 9a00o0iei, &arda0ia, Moe ia (0+erioar1 8i Moe ia )6perioar1. F0 acea t1 ordi0e de idei, importa0t e te 8i +apt6l c1 pe0tr6 pop6la7ia roma0i?at1 di0 pa7i6l daco:moe ic, &601rea a +o t 06mai 60 hotar admi0i tratiA, Cpolitic 8i trate>icDG +l6Ai6l 06 a co0 tit6it deci o +ro0tier1 et0ic1, li0>Ai tic1, eco0omic1 a6 c6lt6ral1 ceea ce a permi mobilitatea pop6la7iei 8i a +aAori?at me07i0erea caracter6l6i 60itar de a0 ambl6 al limbii rom20e. )6 7i06t1 de i torici 8i de +ilolo>i HA. &. <e0opol, '. (or>a, ). 968cari6, Al. Ro ettiI, ipote?a apari7iei 8i de?Aolt1rii limbii rom20e E0 pa7i6l roma0i?at 0ord 8i 6d d601rea0 e te co0+irmat1 de diAer itatea doAe?ilor i torice, arheolo>ice 8i li0>Ai tice.

Teoria originii nord-dunrene AAa0 at1 de per o0alit17i il6 tre ale c6lt6rii rom20e8ti Aechi 8i moder0e H&. $a0temir, 9. Maior, B. 9. Ha8de6I, acea t1 teorie 06 a be0e+iciat de demo0 tra7ii 8tii07i+ice co0Ai0>1toareG a t1?i acea t1 te?1 are 06mai Aaloare i toric1.

Teoriile originii sud-dunrene *ormarea popor6l6i rom20 8i a limbii rom20e la 6d6l &601rii, ca 6rmare a p1r1 irii &aciei pri0 retra>erea a6relia01, a +o t 67i06t1 8i de aAa07i rom20i, dar mai ale de a6tori tr1i0i. F0tre ei di+ere07ele 60t maJore, de8i acceptarea 60ei E0ti0 e ?o0e 6d: d601re0e drept Cpatrie primitiA1D a rom20ilor co0 tit6ie, +1r1 E0doial1, 60 p60ct com60 deloc 0e>liJabil. Acea t1 ipote?1 a +o t +orm6lat1 mai E0t2i de *r. ;. )6l?er, care E8i prop60ea 1 demo0 tre?e c1 Cact6alii Alahi 06 e tra> di0 Aolohii ori di0 b6l>arii l6i 'e tor 8i E0c1 mai p67i0 di0 roma0ii di0 &acia l6i 4raia0, c1, pri0 6rmare, ei 06 treb6ie co0 idera7i abori>e0i, ci ca 60 popor care a Ae0it aici E0 timp6ri mai t2r?iiD a6 c1 CAalahii a6 l6at +ii071 E0 Moe ia, 4racia 8i E0 re>i60ile de acolo de primpreJ6r, 06 E0 &aciaD. F0 ecol6l al <(<:lea, Robert Roe ler reia aceea8i teorie, +iB20d trecerea rom20ilor la 0ord6l &601rii la +2r8it6l ecol6l6i al <((:lea 8i E0 Ctimp6l imediat 6rm1torD. Mai m6lt, el cl1de8te 60 E0tre> i tem de ipote?e eBplicatiAe i torice 8i li0>Ai tice. F0 l6crarea a Robert Roe ler a+irma c1 dacii a6 +o t omor27i E0 ma 1 d6pa 1,-. E te eAide0t c1 ace t l6cr6 06 e te adeA1rat datorit1 +apt6l6i c1 roma0ii aAea6 0eAoie de +or71 de m60c1 8i 06 le t1tea E0 obicei 1 ma acre?e pop6la7iile di0 teritoriile 0o6 c6cerite. A6 mai +o t >1 ite doAe?i ale co0ti06it17ii dacilor E0 pe te 1,,, de localit17i iar 0i8te i0 crip7ii di0 alte proAi0cii roma0e ate t1 pre?e07a olda7ilor de ori>i0e dac1. &i0 acea perioad1 datea?1 topo0imele 8i hidro0imele care a6 +o t tra0 mi e rom20ilor 8i a6 r1ma p201 a t1?i H&o0ari , Mari , Al6t6 etcI. 4oate ace tea doAede c +apt6l c1 dacii 06 a6 di p1r6t d6p1 a06l 1,-, ba mai m6lt 8i:a6 co0ti06at eBi te07a E0 acela8i teritori6. 4eoria roe lia01 mai 6 7i0ea 8i +apt6l c1 d6p1 retra>erea a6relia01 di0tre a0ii 231 : 23#, teritori6l 0ord d601rea0 ar +i rama p6 ti6, l6cr6 ilo>ic aA20d E0 Aedere c1 E0 ecol6l (/ 60 am+iteatr6 di0 )armi?e>et6?a a +o t blocat 8i tra0 +ormat E0 +ort1rea71: la 9oroli 6m 8i Ap6ll6m :a6 >1 it mormi0te de i0h6ma7ie c6 i0Ae0tar daco:roma0G la 'apoca :a6 de coperit do61 c6ptoare de ol1rit di0 ecol6l (/ 8i pe tot pa7i6l 0ord d601rea0 a6 +o t >1 ite obiecte paleo:cre8ti0e.

Latinitatea rom nilor


Et0o>e0e?a rom20ilor repre?i0t1 60 eAe0ime0t i toric +60dame0tal E0 i toria 0oa tr1 0a7io0al1, E0tr6c2t arat1 c6m :a +ormat ciAili?a7ia 0oa tr1. Ea a +o t 60 proce compleB, E0del60>at la care a6 co0trib6it tatalitatea dacic1 8i cre8terea p6terii ace teia, c6cerirea &aciei de c1tre roma0i, colo0i?area, roma0i?area dacilor, co0ti06itatea pop6la7iei daco:roma0e E0 co0di7iile co0Aie76irii c6 pop6la7iile mi>ratoare, r1 p20direa cre8ti0i m6l6i, d6c20d E0 +i0al la crearea 60ei et0ii di ti0cte E0 pa7i6l ce0tral: 6d:e t e6ropea0 . F0 &acia loc6ia pop6la7ia 60itar1 8i omo>e01 6b raport et0ic 8i li0>Ai tic: tracii 8i >eto:dacii. Ei a6 +o t i0te>ra7i E0 +orma7iile proAi0ciale, ocroti7i 8i 6p68i proce 6l6i de roma0i?are. Roma0i?area a pri0 r1d1ci0i d6rabile la pop6la7ia b18ti0a81, pri0 E0loc6irea limbii 8i c6lt6rii, a 06melor proprii 8i a credi07elor, a or>a0i?1rii ocial:eco0omice co0 tit6i0d 60 +e0ome0 de ma 1 c6 Aalori +ormatiAe e e07iale E0 et0o>e0e?a popor6l6i rom20. 9e0tr6 +o t6l tat al l6i &ecebal, c6cerirea 8i oc6pa7ia roma01 a E0 em0at o cotit6r1 a de ti06l6i i toric al Aechi6l6i popor de pl6>ari, p1 tori 8i me8te86>ari r6rali. $a proAi0cie roma01, 4racia c60oa8te o perioad1 de >lorie E0 timp6l l6i 4raia0. 'oile +orme de Aia71 roma01 tabilite pe Aechile temelii ale a8e?1rilor >eto:dacice a6 c60o c6t o i0te0 itate eBcep7io0al1 de ale c1rei dime0 i60i 0e p6tem da eama di0 marele 06m1r de ora8e 8i ate, ca tre 8i a8e?1ri m1r60te, de dr6m6ri 8i cl1diri p6blice, cariere, mi0e 8i Aariate alte E0tepri0deri 8i eBploat1ri, prod6 e ale 606i 6ria8 proce de m60c1 6 7i06t c6 d2r?e0ie, E0tr:60 e+ort colectiA E00oitor de 7ar1. 4opo0omia i0di>e01 a teritoriilor trace a +o t prel6at1 aproape i0te>ral de oc6pa07ii roma0i, co0 erAat1 c6 ampli+ic1ri 8i adao 6ri, E0 mare parte roma0i?at1. Odat1 c6 i0te>rarea &aciei E0 imperi6, e poate Aorbi 8i de pre o i0te>rare a maJorit17ii traco:dacilor E0 l6mea roma01, c6 eBcep7ia 606i 06m1r re tr20 de daci, r1ma8i

"

E0 a+ara +ro0tierelor proAi0ciei create de 4raia0. $6 timp6l E0 1, datorit1 le>1t6rilor eco0omice c6 imperi6l 8i atra8i de ciAili?a7ia roma01, ei :a6 roma0i?at treptat. F0 6rma p1tr60derii i0+l6e07ei c6lt6ral:eco0omice 8i politice roma0e, dar mai ale E0 6rma oc6p1rii 60ei co0 iderabile por7i60i di0 Aa t6l teritori6 traco:dac de c1tre roma0i, pop6la7ia a6tohto01 ce Aorbea limba i0do:e6ropea01 tracic1 a trec6t pri0 tra0 +orm1ri c6lt6rale, politice 8i chiar ocial:et0ice pro+60de, 6p6 1 606i lar> proce de?0a7io0ali?ator E0 >e0eral le0t 8i E0del60>at, pe aloc6ri E0 1 mai accelerat, Aiole0t, aA20d ca prim1 6rmare E0loc6irea treptat1 a limbii proprii i0di>e0e 8i adoptarea limbii lati0e Hroma0iceI E0 care :a6 trec6rat 8i c2teAa eleme0te leBicale trace. &oAada optim1 a 60ei i0te0 e de +186r1ri a Aie7ii ocial:eco0omice 8i a roma0i m6l6i proAi0cial E0tre limitele &aciei carpatice o co0 tit6ie bo>17ia eB6bera0t1 a prod6 elor 8i a diAer elor materiale c6 caracter practic a6 arti tic. 96tea pop6la7ia a6tohto01 a &aciei 1 r1m201 tr1i01 de +ormele roma0e 8i de limba o+icial1 care e a6?ea E0 toate 60>herele proAi0ciei, E0 Aia7a p6blic1, admi0i tratiA1, militar1, eco0omic1, ocial1 di0 toate ce0trele mai mari a6 mai miciK E te +oarte >re6 de pre 6p6 c1, cel p67i0 d6p1 do61:trei >e0era7ii, b18ti0a8ii 1 +i co0ti06at a e 7i0e mere6 departe de co0tact6l c6 ciAili?a7ia 8i Aia7a roma01, 1 +i p1 trat 0epotolit1 6ra co0tra Romei. &i0 eBami0area a0 ambl6l6i 8i a detaliilor material6l6i doc6me0tar di0 &acia Hepi>ra+ic, arheolo>ic etcI re?6lt1 c6 ab ol6t1 certit6di0e c1 aici eleme0t6l co0d6c1tor 8i CeBploatatorD al proAi0ciei, armatei 8i m60icipalit17ilor El +orma6 06 i0di>e0ii 6p68i, E0 mare parte depo eda7i 8i eBploata7i, ci imi>ra07ii, italici a6 proAi0ciali. A t+el, re7i0em d6bl6l a pect al roma0i?1rii ca proce o+icial, or>a0i?at 8i i tematic: roma0i?area li0>Ai tic1 8i roma0i?area 0o0li0>Ai tic1. Roma0i?area li0>Ai tic1, +60dame0tal1 8i deci iA1 pe0tr6 apari7ia limbii rom20e, a co0 tat E0 E0A17area limbii lati0e de c1tre pop6la7ia a6tohto01G >e0erali?area lati0ei a determi0at +e0ome06l co0trar, de re>re 8i de elimi0are treptat1 a limbii mater0e, traco: daca. Acea t1 6b tit67ie de limbi :a prod6 E0 cadr6l 606i proce E0cet, E0del60>at, pa80ic 8i mai ale 0ece arG 06mai lati0a p6tea >ara0ta pop6la7iilor c6cerite po ibilitatea de com60icare c6 repre?e0ta07ii imperi6l6i olda7i, +60c7io0ari p6blici, colo0i8ti 8i

comercia07i. F0 a t+el de co0di7ii, limba lati01 era eleme0t6l de 60itate 8i de coe?i60e, it6at dea 6pra diAer it17ii ociale, politice, et0ice 8i li0>Ai tice. &6rata roma0i?1rii E0 &acia 06 coi0cide c6 d6rata t1p20irii roma0e, aproBimatiA 13, de a0i, c6pri08i E0tre 1,- 23# @ 235. Acea t1 perioad1, +erm delimitat1 i toric, acoper1 06mai +a?a de maBim1 +or71 8i e+icie071 a roma0i?1rii ca proce o+icial 8i or>a0i?at, d6rata real1 +ii0d e0 ibil mai mare. 9roce 6l a co0ti06at 8i d6p1 p1r1 irea &aciei, c6 aproBima7ie, p201 E0 ecol6l al /((:lea: limba lati01 a6 diAer e +orme de ciAili?a7ie material1 8i pirit6al1 0:a6 p6t6t +i retra e o dat1 c6 armata a6 c6 +60c7io0arii p6blici. &eo ebit1 e te po?i7ia &obro>ei, care Aa r1m20e parte i0te>ra0t1 a (mperi6l6i p201 E0 a06l -,2. Roma0i?area :a doAedit a +i 60 +e0ome0 ireAer ibil iar co0 eci07ele ace teia a6 +o t de 0at6r1 et0o:li0>Ai tic1. F0 c6lt6ra rom20ea c1, merit6l E0t2iet17ii E0 a+irmarea ideii de lati0itate a limbii mater0e Ei reAi0e l6i Gri>ore Ureche H15!,:1-#3I. )6cci0ta l6i demo0 tra7ie e cl1de8te pe em0alarea, 06 lip it1 de erori, a 60or paraleli me leBicale lati0:rom20e: C&e la r2mle0i, ce le ?icem lati0i, pine, ei ?ic panisG carne, ei ?ic caroG %ina, ei ?ic %alinaG muiarea, mulierG 3meia, 3eminaG printe, paterG al nostru, noster 8i altele m6lte de0 limba l1ti0ea c1, c1 de 0e:am ocoti pre am1r60t6l, toate c6Ai0tele le:am E07ele>eD HLetopi e76l L1rii MoldoAeiI )pre +2r8it6l ecol6l6i al </(((:lea, i0i7ial ca ar>6me0t E0 di p6ta i torico: politic1 priAi0d drept6rile rom20ilor E0 4ra0 ilAa0ia, c1rt6rarii ardele0i de +orma7ie cla ic1 Aor aAa0 a ipote?a, 0eE0temeiat1 E0 1, a ori>i0ii p6r lati0e a limbii rom20e HAe?i A0eBa1I. Ar>6me0tat1 8i +orm6lat1 E0 Aaria0te i0t6itiA:empirice a6 ri>6ro 8tii07i+ice, Clati0itatea limbii rom20eD e te o idee +60dame0tal1, c6 o apari7ie co0 ta0t1 E0 c6lt6ra rom20ea c1 medieAal1 8i moder01. Roma0i?area 0o0li0>Ai tic1 a co0 tat E0 prel6area de c1tre pop6la7ia a6tohto01 a 60or eleme0te de ciAili?a7ie pirit6al1 8i material1 roma01 rit6ri, credi07e, +orme de or>a0i?are admi0i tratiA1, tip6ri de edi+icii a6 a8e?1ri 6ma0e, obiecte de 6? c6re0t. F0 ceea ce priAe8te reli>ia, dacii Emp1rt18ea6 obicei6ri 8i credi07e p1>20e pe te care :a6 reA1r at me0talit17ile ciAili?ate ale c6ceritorilor lati0i. $re8ti0i m6l :a E0ti0 c6 686ri071 E0 E0tre>6l (mperi6 Roma0 pri0 co0Aertirea 606i 06m1r mare de oame0i. &acia a

1,

be0e+iciat de 06mero8i propoA1d6itori laici, cre8ti0i, +ie ei olda7i, +ie ciAili, care 6mplea6 E0chi orile imperi6l6i 8i, pe0tr6 a 06 +i acri+ica7i, a6 >1 it 68or c1pare E0 trimiterea lor E0 0o6a colo0ie imperial1. Ace ta e te e0 6l >olirii E0chi orilor 8i colo0i?1rii &aciei, c6 cre8ti0i, 06 c6 t2lhari, co0dam0a7i pe0tr6 ci0e 8tie ce delicte >raAe. 9ri0tre cei trimi8i E0 &acia :a6 a+lat caAaleri, trib60i, e0atori 8i chiar +o8ti co0 6li, datorit1, probabil, o7iilor lor, +emeile +ii0d acelea care :a6 co0Aertit mai le 0e. F0 a0ii 231:23# armatele roma0e p1r1 e c pa7i6l proAi0ciei &acia pe care 06 o mai p6tea6 ap1ra E0 +a7a atac6rilor pop6la7iilor mi>ratoare. F0 1 06 p6tea +i eAac6at1 E0trea>a pop6la7ie roma01 di0 &acia, ipote?1 co0+irmat1 arheolo>ic 8i 06mi matic. 4oate ace tea doAede c +apt6l c1 la ba?a +orm1rii popor6l6i rom20 a tat 60 proce E0del60>at 8i 0eE0trer6pt, E0cep6t di0 perioada eBi te07ei re>at6l6i dac, co0ti06at d6p1 1,- 6b i0+l6e07a roma01, iar d6p1 231 i0+l6e07at de mi>ratori. F0 co0cl6?ie rom20ii 60t 60ici, aA20d 60 caracter et0ic total di+erit de celelalte popoare ce Ei E0co0Joar1

11

!acismul
M&e team1 1 06 E0Aiem, 'e:a6 ri ipit cet1tile, 0e:a6 6ci altarele, 4oate +r6m6 e7ile, ca E0tr:60 ble tem, 'i le:a6 chilodit. %i:am r1ma doar c6 )oarele. &i0 el 0e:am croit poteci E0 p1d6re, E0 m60te, LE0>1 Aetre m1r60te, Am lo>odit timp6l c6 tator0icia. &ac1 te 6i7i bi0e:apoi F0 pietre 0em6ritori, 60tem 0oi, 06mai 0oi: 'oi, 4raciiNM

"#T$%!&CE$E
Haide7i 1 0e de coperim i toria pierd6t1. 9e0tr6 a ie8i di0 +a?a E0 care 0e co0 ider1m 60 popor mic i 0eE0 em0at. )1 0e ami0tim c1 60tem i0>6rii care 06 am atacat Areodat1 60 alt popor. $1 60tem 0eam6l de care :a6 loAit E0 l6pt1 at27ia de:a l60>6l i toriei 8i 06 a6 p6t6t trece. 9e0tr6 c1 pe0tr6 0oi a +o t o datorie +20t1 1 0e ap1r1m p1m20t6l pe care Oeii 0i l:a6 h1r1?it 0o61, 8i 06 altora. 'oi 0:am Ae0it de 0ic1ieri. 'oi 0e:am 01 c6t aici, 8i dac1 ci0eAa 0e E0treab1 r1 p60dem, +ar1 1 8tim de ce, c1 aici Arem a 8i m6rim. )1 0e ami0tim de tr1mo8ii 0o8tri 9ela >i, de pre care i toria o+icial1 06 0e mai E0Aa71 0imic, de 4raci 8i mai apoi de &aci 8i de /alahi. (0di+ere0t de 06mele ce 0i l:am dat a6 care 0i :a dat, 60tem aceia8i. Oame0i i0 7ara Oame0ilor. Mioritici, 06 di0 la8itate, ci pe0tr6 c1 06 0e perie moartea. 'oi 8tim c1 60tem 0em6ritori. $1 pirit6l 0e e mai pre 6 de tr6p6rile trecatoare. $1 am p6tea tr1i doar c6 lapte 8i miere. $1 tot re t6l, aAeri 8i o0or6ri, 60t e+emere, c1 0imic 06 Aom l6a c6 0oi di0colo.

12

$6 to7ii am E0Aa7at la 8coal1, c1 popor6l Mrom20M e te re?6ltat6l Mco0topirii dacilor c6 roma0iiM, iar limba Mrom20aM e te o limb1 care a deriAat di0 lati0a A6l>ar1 Hlatina vul%arisI E0 6rma c6ceririi roma0e a &aciei. &eAe0ite ca leit motiA al i toriei 0oa tre predate E0 8coli 8i licee, ace te do61 ME0A171mi0te ad20ciM 8ochea?1, la o a0ali?1 mai ate0t1, prin lipsa lor de realism istoric. A0ali?20d ace te a pecte, i0 i t20d E0 pecial pe cel le>at de limba Mrom20aM e pot ob erAa M0eclari7atileM.

'( $omanizarea dacilor


&acia, di0 E0tre> (mperi6l Roma0, a aA6t cea mai c6rt1 perioad1 de t1p20ire roma0a. Le>i60ile armate roma0e a6 oc6pat 06mai 1@3 di0 teritori6l &aciei H1#PI 8i pe0tr6 o perioad1 i toric1, de eBact 1-5 de a0i H1,- :231I. (0 Brita0ia roma0ii a6 tat 5,, de a0i, iar e0>le?ii 06 60t deloc lati0i. &e a eme0ea, E0 Malta, t1p20irea roma01 a +o t de pe te ",, de a0i, iar malte?ii 0ici ac6m 06 Aorbe c o limb1 de ori>i0e lati01. (ar li ta de eBemple poate coti06a la 0e +2r8it. $a 1 06 mai Aorbim de +apt6l c1 italia0a, deci chiar la ei aca 1, e te al1t6ri de +ra0ce?1, limba Mde ori>i0e lati01M care se aseamn cel mai pu)in cu latinaN Apari7ia 8i eBi te07a U0>ariei :a datorat co0Aie76irii h60ilor c6 pop6la7ia primitoare >eto:dac1 care i:a E0A17at a>ric6lt6ra, p1 torit6l 8i care apoi a +o t a 6prit1 8i +2rtecat1 E0 06mele catolici m6l6i. F0 pl6 acce 6l la +60c7iile admi0i tratiAe era E0>r1dit pe0tr6 cet17e0ii de et0ie Mrom20aM, ceea ce i:ar +i Mcoi0tere atM pe 60ii 1 re0607e la limb1, 06me, obicei6ri 8i reli>ie. E te adeA1rat c1 m6l7i ari tocra7i rom20i 4ra0 ilA10e0i, pe0tr6 a:8i alAa Aia7a 8i aA6t6l, :a6 co0Aertit la catolici m 8i :a6 ma>hiari?at, E0 1 0:a6 6itat 0ici limba, 0ici tradi7iile. &e ce a t1?i 0oi 1 credem c1 ce 0:a6 p6t6t +ace 60>6rii E0 o mie de a0i a6 p6t6t +ace roma0ii E0 aproBimatiA 60 ecol 8i J6m1tateK... $6 alte c6Ai0te, c6m p6tem crede c1 ace8tia i:a6 determi0at 06 06mai pe dacii oc6pa7i, dar 8i pe cei "-P liberi 1 E0Ae7e Mlati0aM 8i E0 acela8i timp 1:8i 6ite propria limb1K...

1.

(ar aici ar +i de re7i06t +apt6l c1 E0 timp6l t1p20irii roma0e, E0 toat1 &acia oc6pat1, 0:a +o t creat m1car 60 ce0tr6 de c6lt6r1. &e alt+el roma0ii 06 aAea6 0ici 60 i0tere m6lt. 4oate ace tea 0e demo0 trea?1 c1 i toria mai treb6ie t6diat1, iar paradi>mele acceptate c20dAa E0 i toria 0oa tr1 t6m6ltoa 1 Hoarec6m eBplicabil E0 acele mome0teI treb6ie E0dep1rtate pe0tr6 i0 ta6rarea adeA1r6l6i i toric pe ba?e p6r 8tii07i+ice, 8i 06 di0 dori07a de a+irmare a6 domi0are a 6pra altor popoare. *semnarea dintre daci i rom nii de astzi 9riAi0d $ol6m0a l6i 4raia0, Aedem obicei6ri care a6 r1ma E0 tradi7ia popor6l6i 0o tr6 p20a a ta?i: co0 tr6c7ia ca elor de la m60te, port6l 0o tr6 pop6lar : care e te acela8i a t1?i ca 8i cel d1lt6it E0 piatr1, pe col6m01. O i torioar1 +oarte i0tere a0t1 e te aceea a l6i Badea $2r7a0, 60 cioba0 di0 $2r7i8oara. &6p1 o l60>1 c1l1torie pe Jo , di0 at6l 16 p20a la Roma, aJ60>e a:8i Aad1 Ai 6l : M$ol6m0a l6i 4raia0M :, dep60e la ba?a ei o trai t1 c6 p1m20t 8i 60 1c6le7 c6 >r26l &aciei, apoi e c6lc1 8i doarme la 6mbra $ol6m0ei. A do6a ?i, HMartie 1"!-I, ?iarele di0 Roma p6blic1 6imite, la Aederea rom206l6i ardelea0: MU0 &ac a cobor2t de pe col6m01M. $hip6l 8i port6l 16 0eobi806it pe0tr6 ei, dar em1020d aidoma c6 &acii de pe ba orelie+6ri i:a6 6imit pe te m1 6r1 pe ceta7e0ii Romei. Oric2t de miop ai +i, tot po7i ob erAa c1 71ra06l rom20, parc1, e te E0creme0it E0 timp 8i di0 0e>6ra Arem6rilor, de dem6lt, apare ca 60 per o0aJ E0c1rcat de i torie. E te 8ti6t c1 71ra0ii 0o8tri mai poart1 8i a?i, E0 m6lte ?o0e ale 71rii, aceea8i Embr1c1mi0te ca dacii de pe col6m0a l6i 4raia0 Hi7ari, c1ma81 l6crat1 c6 +lori pe poale 8i m20eci, coJocele l6crate c6 +lori, c1ci6l1 : pe care roma0ii 06 le aAea6I 8i c1 +emeile dace era6 0et 6perioare celor roma0e ca til 8i art1 E0 toalete. &e a eme0ea, E0 68i c6A20t6l Embr1c1mi0te e te de ori>i0e dacic1. 9201 E0 pre?e0t 06 :a >1 it 0ici 60 mo06me0t E0 care 1 +ie repre?e0tat 60 dac E0 to>a roma01. F0 +apt, colo0i8tii era6 obli>a7i 1 adopte port6l dac pe0tr6 a 06 Mcr1paM iar0a de +ri>, a8a c6m 0e demo0 trea?1 mo06me0t6l c6lpt6ral de la $a ei H;6d. $l6JI al l6i (6li6 $re ce0 Embr1cat E0tr:60 coJoc ca 8i cel de 1 ridice 0iAel6l c6lt6ral al ace t6i popor pe care El d68m10ea6 8i:l i0Aidia6 at2t de

1#

la Ap6lo0. $a eleme0t de perma0e071 a eleme0telor de port de:a l60>6l mile0iilor, E0 a+ara clo86l6i 8i decolte6l6i, aAem ori>i0ala c1ci6l1 dacic1 pe care o mai poart1 E0c1 71ra0ii 0o8tri, ca mo8te0ire di0 timp6rile imemoriale ale pel a>ilor d601re0i 8i carpatici 8i ale l6i MMithra >e0itor l6mi0i M repre?e0tat ca 60 t201r Embr1cat E0 co t6m tradi7io0al dac: c1ma8a l60>1, ci0>1toare pe te miJloc, ma0tie ce:i aJ60>e p201 mai Jo de >e060chi 8i c1ci6la tradi7io0al1 dac1 pe cap. E o co t6ma7ie ide0tic1 c6 cea a dacilor c6lpta7i pe col6m0a l6i 4raia0. (ma>i0ea ta6r6l6i e te imbol6l 60ei bo>17ii a dacilor tr1Aechi: cre8terea Aitelor 8i a>ric6lt6ra. Aceea8i repre?e0tare o E0t2l0im, ca eleme0t de tradi7ie, la $orbea di0 colec7ia 4eodore c6. Fmbr1c1mi0tea >eto:dacilor era de t6l de impl1. B1rba7ii p6rta6 pa0talo0i HcioareciI de do61 +el6ri: mai lar>i a6 mai tr2m7i pe picior, E0 >e06l i7arilor. $1ma8a, de picat1 E0 p1r7i, o p6rta6 pe dea 6pra cioarecilor, E0ci0>20d6: e c6 60 br26 lat, probabil de piele a6, eAe0t6al, di0 p20?1 >roa 1. O hai01 c6 m20eci 8i c6 cre76ri, o ma0tie c6rt1, +1r1 m20eci, aA20d 60eori +ra0J6ri, a6 o 86b1 c6 bla0a pe di0160tr6, 06 prea l60>1, co0 tit6ia6 Ae8mi0tele de dea 6pra. Ma0tia, pri0 1 c6 o a>ra+1, aAea o >l6>1 c6 care dacii E8i acoperea6 cap6l pe Areme rea. *emeile p6rta6 o c1ma81 E0cre7it1 c6 m20eci c6rte 8i o +6 t1. $ol6m0a 4raia01 0i le E0+17i8ea?1 p6rt20d 60eori o ma0ta l60>1, bo>at drapat1. O ba ma, probabil colorat1, le acoperea p1r6l. %i 0obilii, 8i oame0ii de r20d, b1rba7i 8i +emei, p6rta6 E0 picioare c1l760i de p2 l1 a6 opi0ci de piele, dar 06 E0cape E0doial1 c1 Aara cei de la 7ar1 6mbla6 ade ea de c6l7i. F0 1p1t6ri :a6 >1 it Cm27eD Hcrampoa0eI de +ier care e pri0dea6 de talpa E0c1l71mi0tei pe0tr6 a 686ra mer 6l pe >hea71 8i ?1pad1. Bi0eE07ele , at60ci c20d mer>ea6 c1lare, dacii aAea6 la E0c1l71mi0te pi0te0i de +ier. H+i> -I H/e?i A0eBa 3I A em10area di0tre Embr1c1mi0tea dacilor 8i port6l pop6lar rom20e c a +o t rec60o c6ta pa0a i de catre )coala Ardelea0a. U0 pa aJ releAa0t ar +i: CF0 c2t6:i de pre olii dachilor cei la Roma trimi8i 8i E0 e0at i0tra8i, E0 eam01 c1 e0at6l de:at60ci E0dat1 a6 por60cit de li :a6 cioplit chip6rile di0 marm6re tocmai c6m era6 +1c67i la tat6r1, la +i o>0omie 8i la hai0e, adec1: obra?6l, >r6ma?ii, pept6l 8i picioarele c6 cioarecii, di0 marm6re alb1G iar1 c6>ima, p1r6l 8i 860dra H 6>ma06lI di0 marm6re 0ea>r1G >l6>a, iar18i di0 marm6re alb1, tocmai c6m ia te port6l rom20ilor celor ce l1c6ie c pre l20>1 )ibi6D.

15

A em10area la port a dacilor c6 rom20ii E0 eam0a, de +apt, o rec60oa8tere implicit1 a co0ti06it17ii daco:>e7ilor E0 &acia 8i d6p1 c6cerirea 8i colo0i?area roma01.

+otivele sus)inerii latinit)ii

4eoria +orm1rii popor6l6i rom20 e ba?ea?1 pe celebra a+irma7ie a l6i Gri>ore Ureche, care, 06 e 8tie de ce, a cri c1 Cto7i rom20ii de la REm HRoma, adic1I e tra>D. Apoi di+eri7i c1rt6rari, criitori, i torici, a6 de?Aoltat teoria i0credibil1 a +orm1rii popor6l6i rom20, pe care marea maJoritate a rom20ilor o accept1 a6tomat a t1?i, E0 ci6da i0coere07ei ale. <e0o+ilia i0telect6alilor rom20i 8i:a p6 c6A20t6l, co0 ider20d ciAili?a7ia roma01 m6lt 6perioar1 tradi7iei dacice, c20d realitatea e te eBact pe do . Mi0ci60a lati0i?1rii@roma0i?1rii dacilor a +o t creat1 E0 ecol6l <(<, odat1 c6 %coala Ardelea01 8i co0ti061 E0tr:60 mod ci6dat p20a E0 ?ilele 0oa tre. &e8i eBi t1 doAe?i cople8itoare care 0e +ac 1 p60em la E0doial1 ori>i0ea lati01 a ace t6i popor e co0ti061 8i E0 ?ilele 0oa tre 6 7i0erea 60ei te?e care pare di0 ce E0 ce mai 0e8tii07i+ic1. $ei care a6 p6 E0 circ6la7ie acea t1 idee H ori>i0ea lati01 a popor6l6i 0o tr6 I a6 +o t i0telect6alii di0 %coala Ardelea01, care, aAea6 o i0te07ie l16dabil1 E0 +o0d, pri0 6 7i0erea lati0it17ii ace t6i popor. U0 motiA politic p6r. O mi0ci601 0obil1 pe0tr6 60 cop 0obil. A6 rec60o c6t:o (or>a, 4it6le c6 etc. )tap20irea ma>hiar1 di0 acele timp6ri, 6 7i0ea c1 ea e te promotarea ciAili?atiei Ae tice H de ori>i0e lati01 I, ciAili?a7ie 6perioar1, iar ei 60t datori 1 coat1 popoarele pe care le tap20ea6 la Ml6mi0aM ciAili?a7iei. )6b ace t preteBt, 60>6rii a6 6bJ6>at 8i eBploatat popoarele di0 ce0tr6l E6ropei. (0telect6alii rom20i a6 c16tat 1 combat1 acea t1 teorie. Ei :a6 +olo it de c6cerirea &aciei de c1tre roma0i pe0tr6 a E0cerca proAocarea 60ei di p6te ideolo>ice pe acea ta tema. Ace8tia a6 eBa>erat E0 mod eAide0t 8i deliberat co0trib67ia roma0ilor la +ormarea popor6l6i rom20, mer>20d p20a acolo E0c2t a6 preti0 c1 0oi 60tem 60 popor lati0. $ei mai cate>orici E0 re pi0>erea oric1r6i ame tec al roma0ilor c6 dacii 60t )am6il Mic6 8i 1-

9etr6 Maior, care E8i +ac di0 eBtermi0area dacilor 8i di0 +apt6l c1 pri0tre colo0i8tii ad68i de la Roma e a+la6 8i +amilii ari tocratice >ara07ia p6rit17ii lati0e a popor6l6i rom20 ca 8i a C0oble7eiD ale: C... Q4raia0R +oarte m6l7i l1c6itori a6 ad6 E0 &achia di0 toat1 l6mea roma0ilor, dar1 mai ale di0 Roma 8i di0 (talia, prec6m adeAerea?1 i0 crip7iile, care p201: 0 ?ioa de a t1?i c6 t1 QeBi t1R, mai c6 am1 E0 ArdealG di0 care i0 crp7ii aceaia E0c1 e doAede8te, c1 06 06mai >loate mi8ele Qdi0 oame0i de r20dR, ci 8i +amilii de +r60te a6 +o t d6 e a6 tr1m6tate E0 &achia.D '6 p6tem trece, de i>6r, 0ici pe te erorile E0A171torilor %colii Ardele0e, c6 priAire la p6ritatea lati01 a ori>i0ii limbii 8i popor6l6i rom20, ca 8i pe te alte 0eaJ60 6ri deriA20d di0 acea t1 co0cep7ie >re8it1. Am Aa?6t, p201 ac6m, c1 tot 6 7i0 mai m6lt a6 mai p67i0 co0 ecAe0t ori>i0ea roma01 a popor6l6i 8i limbii rom20e. 9e acea t1 li0ie, pe0tr6 ei, rom20ii 06 era6 dec2t 6rma8ii 0ealtera7i ai colo0i8tilor roma0i ad68i E0 &acia de Emp1rat6l 4raia0, d6p1 c6m limba rom201 era lati0a Aorbit1 de ace8tia, dar cor6pt1 de:a l60>6l ecolelor, datorit1 i0+l6e07elor tr1i0e la care a +o t 6p6 1 de 6rma8i. Ei 6 7i0, E0 pri0cipi6, di pari7ia eleme0t6l6i a6tohto0 daco:>etic 8i, ca atare, 0ea>1 aport6l ace t6ia la +ormarea limbii 8i a popor6l6i rom20. E te bi0ec60o c6t +apt6l c1 :a E0cercat o lati0i?are +or7at1 a limbii, care a e86at, doar pe0tr6 a doAedi ace t l6cr6. )e dorea 1 com60ice +apt6l ca popor6l rom20 06 are 0eAoie 1 +ie ciAili?at de c1tre a8a ?i8ii repre?e0ta07i ai ciAili?a7iei lati0e E0 acea t1 ?o01. (deea ce o 6 7i0ea6 e te c1 ace t popor e te 6rma86l popor6l6i roma0 E0 acea t1 ?o01 8i 06 e te 0eAoie ca ci0eAa 1 0e ciAili?e?e. 9opor6l rom20 :a 01 c6t ciAili?at, :a 01 c6t lati0. A t+el p6tea6 a combat1 pe pla0 ideolo>ic t1p20irea ma>iar1 di0 ace te Arem6ri. &e8i a di par6t motiA6l pe0tr6 care :a rec6r la acea t1 teorie, ideea a rama 8i :a perpet6at E0tr:60 mod ci6dat 8i, a t1?i, o E0A171m la orele de i torie. Co0 ider1m c1 ace t l6cr6 treb6ie remediat 8i i toria real1 a ace t6i popor treb6ie 1 +ie c60o c6t1 de +iecare rom20. EleA6l rom20 treb6ie 1 8tie ci0e Ei 60t tr1b60ii l6i. $ei care c60o c i toria real1 a ace t6i pam20t 60t priAi7i c6 circ6m pec7ie de per oa0ele care 06 8ti6 adeA1r6l 8i cred ceea ce a6 E0A17at. 4ot 60 demer E0 ace t e0 , al lati0i?1rii popor6l6i 0o tr6, a +o t 8i adoptarea c6A20t6l6i rom20@rom20e c@Rom20ia a8a c6m El 8tim 0oi a?i c20d a +o t creat tat6l

13

Rom20ia H+ii0d a06me pla>iat1 de06mirea proprie (mperi6l6i Bi?a0ti0 pe0tr6 de06mirea tat6l6i 0o6 +ormatI, a +o t i0trod6 al+abet6l lati0, a E0cep6t i0trod6cerea de lati0i me 8i +ra076?i me... a06me at60ci terme06l mai Aechi rum,n-rum,nesc-rum,nie-rum,neasca a +o t i0loc6it c6 rom n Hc6 E di0 aI pe0tr6 a Mlati0i?aM mai m6lt E0 mod arti+icial ace te de06miri. F0 l6crarea a CRom20ia, i0ima Aechii E6ropeD, &r. L6cia0 (o i+ $6e8dea0 6 7i0e c1 06mele de Cr6m20D 06 em0i+ic1 0icidec6m C6rma8 al RomeiD a8a c6m p60ea Gri>ore Ureche E0 a a l6crare, ci Com de pe r26D: CRUMS' e te prim6l 71ra0 e6ropea0. *ire c, 06mele l6i e te le>at de r26. '6 eBi t1 a>ric6lt6r1 +1r1 ap1. R6m20ii 60t prim6l popor de a>ric6ltori di0 E6ropa. ( toria E6ropei E0cepe c6 rom20ii. '6 poate eBi ta 0ici 60 +el de 6rba0i m +1r1 a>ric6lt6r1, +1r1 o 6r 1 co0 ta0t1 de hra01. R6m20ii 06 60t 6rma8ii Romei, ci oame0ii de pe r26ri.D $6e8dea0 mai 6 7i0e c1 mai i0t2i a6 ap1r6t Cr6m20iiD 8i abia apoi a6 ap1r6t CAediiD 8i CtraciiD iar c6A20t6l Cr6m20D ar +i comp6 di0 Cr6D, o e6+o0ie, o pre c6rtare pe0tr6 Cr26D, 8i Cm20D o e6+o0ie pe0tr6 Cma0D care E0 eam01 ComD i0 limbile mai m6ltor popare E0r6dite Cr6m20ilorD. A t+el e eBplic1 8i obicei6l de a i0cl6de 06mele r26l6i E0 06mele de >r6p ale Cr6m20ilorD eB: ome8:e0i, m6re8:e0i, olt:e0i, ar>e8:e0i.D

Alte E0t2mpl1ri d6bioa e E0 le>1t6r1 c6 i toria 0oa tr1


Arheolo>ii di0 l6mea E0trea>1 a6 co0 tatat c1 pe teritori6l Rom20iei e a+la 06cle6l Aechii ciAili?a7ii e6rope0e, E0 6rm1 c6 aproBimatiA ",,, de a0i. 9e at60ci 06 eBi ta6 0ici >reci, 0ici lati0i, dar r6m20ii tr1mo8i eBi ta6, pe0tr6 c1 limba r6m201 e te cea mai Aeche limb1 e6ropea01, de Areme ce ea e te Aorbit1 c6 60etele 0at6rii, c6 o0omatopee. Greaca cla ic1 8i lati0a cla ic1 60t crea7ii arti+iciale ale elitei r6m20e8ti, di0 medi6l 6rba0, plec20d de la mor+emele a0ce trale ale r6m20ilor 71ra0i. H/e?i A0eBa "I $E0d pro+e oara de arheolo>ie MariJa Gimb6ta , de la U0iAer itatea di0 Lo A0>ele , $ali+or0ia, a E0cep6t 1 Aorbea c1 de pre pa7i6l $arpato:&60area0 ca de pre Aatra Aechii E6rope, loc6l de 60de E6ropa a E0cep6t 1 eBi te, era de a8teptat ca 8i

1"

i toricii 0o8tri 1 reactio0e?e la +el. &ar, di0 partea lor :a a6?it 06mai... t1cere. $1r7ile MariJei Gimb6ta 06 60t trad6 e E0 Rom20ia. &e a eme0ea, pro+e orii Leo0 E. )toAer 8i Br6ce Trai> E0 cartea M he Indo& european herita%e M, Aorbe c de pre /echea E6ropa, a mile0i6l6i 5 i.d.H., care:8i aAea loc6l E0 ce0tr6l Rom20iei de a?i. 96tem oare a 06 +im m20driK *apt6l c1 0oi 60tem tr1mo8ii t6t6ror popoarelor lati0e 8i 0icidec6m o r6d1 mar>i0al1, abia acceptat1, ar treb6i 1 0e +ac1 1 0e m20drim 8i 06 1 c16t1m co0traar>6me0te. '6 p6tem 1 E07ele>em de ce 60ora le e te r68i0e c6 ori>i0ea lor tracica 8i i8i i0Ae0tea?1 ori>i0i a8a:?i 0obile, de >e06l celei roma0e. Roma a +o t o ciAili?a7ie ocial: material1, ca 8i E6ropa de a t1?i, dar popor6l rom20 8i:a p1 trat obicei6rile 8i limba di0 Aechime HdaciceI : c6 i0+l6e07ele +ire8ti ale trecerii timp6l6i 8i co0tact6l6i c6 diAer e ciAili?a7ii. H/e?i A0eBa .I

.( Latinii / urmaii tracilor


)e p60e tot68i E0trebarea, de ce limba 0oa tr1 Mrom20aM e a eam101 at2t de bi0e c6 lati0a. &e ce 3,P di0 ma a Aocab6lar6l6i Htotalitatea c6Ai0telor 6?6ale +olo ite 8i c60o c6te de to7i Aorbitorii 60ei limbiI MproAi0eM di0 lati01K U06l di0 marii 0o8tri i torici, 'icolae &e0 68ia06, 0e o+er1 60 r1 p60 pla6?ibil, E0 l6crarea a M&acia prei toric1M: Mlati0a A6l>ar1M pome0it1 de i torici, era limba marel6i 0eam al tracilor, iar lati0a era o Mtrac1 literar1M. &e a eme0ea, el 0e p60e, c1 Mroma0ii la )armi?e>et6 a 0:a6 aA6t 0eAoie de t1lmaciM. U0 i0dici6 importa0t i0 ace t e0 , il repre?i0t1 do61 ba?orelie+6ri de pe col6m0a l6i 4raia0. U0a di0 ace te icoa0e 0e E0+17i8ea?1 o dep6ta7i60e de 71ra0i daci HcomatiI, care, A1?20d6: e ame0i07a7i de le>i60ile p6ter0ic6l6i (mperi6 Roma0, e pre?i0t1 E0ai0tea

1!

Emp1rat6l6i ca 1 cear1 pace. $6 >e t6rile a>itate ale m2i0ilor lor 8i E0 atit6di0ea 60or oame0i, care E8i eBp60 0eAi0oA17ia lor, ei e adre ea?1 direct Emp1rat6l6i, +1r1 i0terpre7i, 8i tot +1r1 i0terpre7i le r1 p60de 8i 4raia0. U0 al doilea relie+ 0e E0+17i8ea?1 mome0t6l cel mai importa0t di0 prim6l r1?boi. 4rei re>i ai dacilor, 6rma7i de o ime0 1 dep6ta7i60e e pre?i0t1 E0ai0tea Emp1rat6l6i pre a declara E0 +orm1 olem01 6p60erea lor. 4o7i dep60 armele lor Jo pe p1m20t. U0ii cad E0 >e060chi, E0ti0?20d m2i0ile c1tre trib60al6l Emp1rat6l6i, r6>20d6:l pe0tr6 pace, al7ii ta6 E0 picioare, c6 m2i0ile Empre60ate E0ai0te, ori la pate, E0 mod6l c6m 60t repre?e0ta7i pe mo06me0tele a0tice pri?o0ierii de r1?boi. %i de a t1 dat1, col6m0a l6i 4raia0 0e E0+17i8ea?1 pe daci adre 20d6: e Emp1rat6l6i de:a drept6l, +1r1 miJlocirea Are606i i0terpret oarecare. &eci r1ma0e de re7i06t +apt6l c1 dacii e E07ele>ea6 c6 cotropitorii E0c1 de ca0d &acia 06 deAe0i e parte i0te>ra0ta a (mperi6l6i Roma0. &eci, limba lati01 era deJa c60o c6t1 de c1tre pop6la7ia a6tohto01, iar a imilarea ace teia 06 a aA6t loc 0icidec6m E0 6rma tabilirii colo0iilor roma0e E0 teritori6. $ele mai m6lte 0oti7e de pre caracter6l limbii barbare, ce e Aorbea la &601rea de Jo , le a+l1m E0 poemele l6i OAidi6, cri e E0 eBil6l 16 de la 4omi. F0 C9o0ticeleD 8i E0 C4ri teleD ale, OAidi6 ami0te8te ade eori de mod6l de Aorbire al >e7ilor 8i al arma7ilor, o limb1 pe care d20 6l o E0A17a e E0 timp de - a0i a8a de bi0e E0c2t ade eori E8i atrib6ie chiar titl6l de poet dac 8i armat. F0 alt1 ele>ie, OAidi6 crie: CMi e pare c1 e6 E0 6mi am uitat limba latin 8i am E0A17at 1 Aorbe c ca %e)ii 8i sarma)iiD. &6p1 c6m Aedem, eBi t1 o mare a em10are E0tre limba >e7ilor 8i limba lati01. *o0d6l ambelor limbi era com60. Limba >e7ilor era, d6p1 OAidi6, o limb1 barbar1, E0 1 o limb1 barbar latin. Limba dacilor aAea 60 caracter lati0 8i d6p1 Hora7i6, co0tempora06l l6i OAidi6. $6m e poate eBplica alt+el +apt6l c1 di p6020d de miJloace red6 e de com60icare, 0eeBi t20d 60 E0A171m20t de ma 1, 71ra0ii ace tor loc6ri HAechii daciI a6 re68it 1 E0Ae7e limba lati01 at2t de bi0e, cre20d o limb1 60itar1 pe 60 teritori6 at2t de Aa t, limba pe care i toria 06 a creat:o 0ici macar E0 (talia, 60de 8i E0 ?ilele 0oa tre dialectele di0 0ord H4o ca0 8i LombardI 8i cele di0 6d H$alabria0 8i )ardi0ia0I +ac

2,

oame0ii 1 06 e E07elea>1 E0tre ei. Mai m6lt, 6tele de alte dialecte di0 (talia H e e timea?1 c1 ar eBi ta circa 15,,I doAede c c1 pe0i0 6la (talica 06 a +o t Mroma0i?at1M aca 1 la ea. A t+el c6m e eBplic1 Mroma0i?areaM 0oa tr1 de c1tre c6ceritorii &acieiK Acela8i +e0ome0 El E0t2l0im 8i E0 *ra07a 60de 60 proAe0 al 06 e E07ele>e c6 60 0orma0d, Aorbi0d limbi at2t de di+erite. O m6ltit6di0e de dialecte eBi t1 8i E0 7ara 0oa tr1, dar di+ere07ele di0tre ace tea 06 60t o piedic1 E0 +a7a com60ic1rii di0tre oame0i, ele +ii0d +oarte mici 8i 0ea+ect20d tr6ct6ra limbii. U0 maram6re8ea0 8i 60 oltea0 e E07ele> +1ra probleme, iar eBemplele ar p6tea co0ti06a la i0+i0it, pe0tr6 c1 it6a7ia di0 MRom20iaM e te 60ic1 aproape E0 E6ropa, 60de oame0ii 60t capabili 1 com60ice E0tre ei pri0 limba E0 68it1 de mic copil aca 1, 8i 06 doar pri0 limba literar1 t6diat1 E0 8coli, a8a c6m e E0tampl1 E0 *ra07a, (talia, A0>lia, etc. %i at60ci c6m e poate 1 credem c1, Aechii 71ra0i daci a6 E0A17at at2t de bi0e limba lati01 de la olda7ii di0 le>i60ile roma0e, recr6ta7i di0 toate proAi0ciile imperi6l6i, 8i care : c6lmeaN : 06 8tia6 0ici ei prea bi0e lati0a.

$omanii s-au tras din traci 0i din perspectiv mitologic1


2erodot: U'eam6l 4racilor e te, d6p1 acela al (0?ilor, cel mai 06mero di0 l6me. &ac1 ar aAea 60 i0>6r c2rm6itor a6 dac1 4racii :ar E07ele>e E0tre ei, el ar +i de 0eE0Ai0 8i, d6p1 ocoti07a mea, c6 m6lt mai p6ter0ic dec2t toate 0eam6rile.D Tracii 3 Troia Oo0a di0 6d6l &601rii, E0tre Marea 'ea>r1, Marea Marmara 8i Marea E>ee a +o t de06mit1 8i 4racia. 4rad6 E0 >rece8te, 06mele ?o0ei a deAe0it E6ropa, atrib6it c6 timp6l E0tre>6l6i co0ti0e0t. Q...R $ele pe te o 6t1 de trib6ri pl1m1dite di0 p1m20t6l ace t6i pa7i6, ca rod +ire c, a6 +o t E0totdea60a ad20c E0r1d1ci0ate 8i 0iciodat1 06 :a6 l1 at E0 tr1i0ate. Q...R A8a 8i 0eam6l tracilor, pri0 trib6rile mai proli+ice, a rodit 8i :a r1 p20dit, +ie la mar>i0ea teritori6l6i 16 de Aie76ire, +ie depla 20d6: e la mari di ta07e, pe te m1ri, c6m a6 +o t tracii di0 A ia Mic1. Q...R A8a a6 aJ60 &arda0ii 1 ridice ora86l:cetate &arda0ia:4roia. H(o i+ $o0 ta0ti0 &r1>a0 Noi, raciiI 21

Troia 3 $oma O le>e0d1 de pre E0temeierea Romei, care E8i are ori>i0ea E0 Grecia A0tic1, poAe te8te mod6l E0 care per o0aJ6l mitolo>ic Ae0ea di0 4roia a E0temeiat a8e?area LaAi0i6m 8i a i0a6>6rat o di0a tie E0 care aAea6 1 e 0a c1 c6 c2teAa ecole mai t2r?i6 Rom6l6 i Rem6 . F0 (liada, 60 poem >rece c epic cri de Homer E0 ecol6l /((( E.$., Ae0ea a +o t i0>6r6l ero6 troia0 importa0t care a 6praAie76it E0 6rma di tr6>erii 4roiei de c1tre Grecia HAe?i +i>. 1., 1#, 15, 1-I. U0 pa aJ di0 acea t1 oper1 p60e c1 el 8i de ce0de07ii 1i aAea6 1 co0d6c1 4roia, dar di0 ca6?a c1 06 a eBi tat 0ici o E0 em0are c6 priAire la o a eme0ea di0a tie E0 4roia, i toricii >reci a6 prop6 ideea c1 Ae0ea 8i de ce0de07ii 1i :a6 m6tat E0 alte loc6ri. F0 ecol6l ci0ci E.$, c27iAa i torici >reci a6 pre 6p6 c1 Ae0ea :a a8e?at la

Roma, care la Aremea re pectiA1 era E0c1 60 mic ora8: tat. F0 ecol6l patr6 E.$., Roma a E0cep6t 1 e eBti0d1 E0 9e0i0 6la (talic1. Roma0ii, i0tr20d di0 ce E0 ce mai m6lt E0 co0tact c6 >recii, a6 acceptat ideea c1 Ae0ea a aA6t 60 rol importa0t E0 E0temeierea m1re76l6i lor ora8. F0 ecol6l E0t2i E.$., poet6l roma0 /ir>ili6 a creat mit6l l6i Ae0ea E0 poem6l 16 epic E0eida, opera care poAe te8te de pre c1l1toria l6i Ae0ea c1tre Roma. A6>6 t6 , prim6l Emp1rat roma0 8i Emp1rat6l di0 Aremea l6i /ir>ili6, 8i ;6li6 $ae ar, 60chi6l:mare al ace t6ia 8i predece or6l 16 ca 8i co0d6c1tor al Romei, e p60e c1 60t de ce0de07i ai l6i Ae0ea . Concluzie &i0 l6cr6rile pre?e0tate mai 6 , aJ60>em la co0cl6?ia c1 Roma0ii e tra> di0 4raci, deoarece 4racii a6 E0temeiat 4roia, a c1rei loc6itori a6 mi>rat E0 ?o0a Romei at60ci c20d 4roia a +o t di tr6 1 de Greci, l6cr6 p1 trat E0 operele l6i Homer H(liadaI 8i /ir>ili6 HE0eidaI.

22

*#E4E *ne5a ' / 6coala *rdelean


7amuil +icu: 4S adeverea(, a treia, din limb cum c romnii ce ast(i snt ,n Dachiia snt din romanii cei vechi, c tot cel ce tielimba cea latineasc i cea romneasc bine cunoate cum c limba cea romneasc iaste alctuit din cea latineasc carea, ,ntru attea neamuri varavare, mcar ru stricat, tot o au )inut romnii ,n Dachiia5 care lucru cu totul de c re(ut 3ace cum c ei sunt adevra)i 3ii i nepo)i ai romanilor celor vechi carii preste toat lumea ,mpr)ea 6...7 Nici s poat (ice c romnii s&au ,mprumutat din limba latineasc pentru ,mprtirea ce avea cu romanii. . romnii cei ce acum snt ,n Dachiia, de multe sute de ani nici o amestecare i nici o ,mprtire nu au cu romanii din Italiia, de vreme ce sunt departe unii de al)ii, i ,n mi8locul lor multe osibite neamuri lcuiesc, care osibit limb au. Iar bine s poat (ice cum c romnii au luoat unele cuvinte de la bul%ari i de la sloveni i de la un%uri, pentru c aceste neamuri i stpne i vecine era i ,mpreun mestecate cu romnii lcuia i s trbuia unii cu al)ii, care lucru brba)ii cei ,nv)a)i bine l&au cunoscut i l&au ,nsemnat...9 4+i din numele cu care ori romnii s numesc pre sine, ori alte nemauri ,i chiam, romnii pre sine s numesc romni, care cuvnt ,nsemnea( roman, c s&au obicinuit romnii de demult ca a ,nainte de n s&l mute ,n , ,n cuvintele cele din latinie, ca: lana, l,n, campo, c,mp i altele...9 8heoghe 6incai: 4Neamul care se 3olosete de una i aceeai limb, corupt ne,ndoios, dar roman sau latin, di3erit totui de italian, 3rance(, spaniol, ,ns apropiat cel mai mult de vallic i de italian, nu numai eu, ci i al)ii am cre(ut de cuviin) s o numim cu numele %eneral daco&roman, de aceea c, vorbindu&se ,n di3erite re%iuni i provincii, a primit chiar i nume di3erite de la acele re%iuni sau de la pr)ile lor...9

2.

Petru +aior: 4...Din cele pn aci despre limba ltineasc cea comnu (ise lesne se poate a3la ,nceputul limbei romneti. *ceaia se tie c mul)imea cea nemr%init a romanilor, a croara rmi)e snt romnii, pre la ,nceputul sutei a doao de la 's. ,n (ilele ,mpratului raian, au venit din Italia ,n Dachia5 i au venit cu acea limb ltineasc, carea ,n vremea aceaia stpnea ,n Italia. *adar limba romneasc e acea limb ltineasc comun, carea pre la ,nceputul sutei a doao era ,n %ura romanilor i a tuturor italianilor... ...*ceaia se pricepe, cci ,ntr romni snt mai multe dialecte... ;ns, mcar c limba romnilor e ,mpr)it ,n mai multe dialecte, a cror osebire mai vrtos st ,n pronun)ia)ia sau rspunderea unor slove, totui romnii cei dincoace de Dunre to)i se ,n)ele% laolalt5 bani, cr)i nice nu au 3r o dialect sin%ur: desclinirea dialectelor numai ,n vorb se aude...9 +ihai Eminescu: 4Da, de la Roma venim, scumpi i iubi)i compatrio)i - din Dacia raian< Se cam tersese diploma noastr de noble): limba ,ns am transcris&o din buchiile voastre %heboite de btrne)e ,n literile de aur ale limbelor surori. .am de%enerase arborele nostru %enealo%ic cu cte o codi) strin, dar ,l vom cur)i de toate uscturile.9 4=e%ile dup care cuvintele latine s&au pre3cut ,n cuvinte romneti i&au s3rit de mult evolu)iunea lor5 ,n momentul ,n care romnii au primit cuvinte slavone, limba lor era 3ormat, de secole de8a.9

4Despre limba principalilor repre(entan)i ai +colii *rdelene circul ,nc ,n marele public opinii ,n %eneral su3icient de eronate. E drept c repre(entan)ii +colii *rdelene puneau ,n teorie un accent 3oarte apsat pe >>romanitatea?? limbii noastre, dar nu din vina lor aceast ,mpre8urare va duce mai tr(iu la e#a%errile lipsite de umor ale latinitilor.9

2#

*ne5a .
L6cia0 Bla>a ReAolta +o0d6l6i 0o tr6 0elati0
U0 priete0 Emi Aorbea de pre E0r26rirea laA1 a 6pra literat6rii 0oa treG E0chi0ator E0d2rJit la altar6l lati0it1t7i : clare 8i m1 6rate : el 06 E0>1d6ia 0ici cea mai mic1 alterare a6 p1l1cire a ace teia pri0 MmaBimali m6l claAM Q...R. F0 e0t6?ia m6l de o clip1 al E0Aierii : U0t +oarte m6l7i cei ce Emp1rta8e c eBcl6 iAi m6l6i lati0, care c6 +i0e7ea l6i A0atole *ra0ce 06 Aede E0 opera l6i &o toieA Vi dec2t o mo0 tr6oa 1 ci6d17e0ie. )e eBa>erea?1. %i 06 707ele>em de ce. Ace t or>oli6 al lati0it17ii 0oa tre e mo8te0irea 60or Arem6ri c20d a treb6it 1 6+erim r2 6l batJocoritor al Aeci0ilor, care c6 orice pre7 0e Aoia6 6bJ6>a7i. A?i e lip it de b60 im7. : /orbim de pre spiritul c6lt6rii 0oa treG Arem 1 +im 06mai at2t: lati0i : limpe?i, ra7io0ali, c6mp1ta7i, i6bitori de +orm1, cla ici, : dar Ar20d:0eAr20d 60tem mai m6lt. F0 em0at6l proce0t de 20>e laA 8i trac, ce clocote8te E0 +ii07a 0oa tr1, co0 tit6ie preteBt6l 60ei probleme, care ar treb6i p6 1 c6 mai m6lt1 E0dr1?0eal1. 4i0ere7ea 0e E0deam01 1 t6rb6r1m ideal6l le80icio al celor m6l7i E0>2m+a7i, ar60c20d6:le E0 6+lete o E0doial1. )1 0i e ierte ti0ere7ea. )e Aa ?ice c1 p60em mit6ri. Ei bi0eG 06mi7i:le ba me. AAem E0 1 co0Ai0>erea c1 adeAar6l treb6ie 1 +ie eBpre iA : 8i c1 mit6rile 60t pri0 6rmare mai adeAarate dec2t realitatea. QWR e poate p60e, c1 E0 pirit6l rom20e c e dominant lati0itatea, li0i8tit1 8i pri0 eBcele071 c6lt6ral1. AAem E0 1 8i 60 bo>at +o0d laAo:trac, eB6bera0t 8i Aital, care oric2t 0e:am EmpotriAi, e de pri0de 60eori di0 corola 0ec60o c6t6l6i r1 1ri0d p6ter0ic E0 co08tii07e. )imetria 8i armo0ia lati01 0e e ade eori +2rticat1 de +6rt60a care +6l>er1 molcom E0 ad20cimile oarec6m meta+i?ice ale 6+let6l6i rom20e c. E o reAolta a +o0d6l6i 0o tr6 0elati0. '6 e l6cr6 0o6: 60tem mormi0te Aii ale tr1mo8ilor. F0tre ei 60t de aceia pe care Ei ocrotim 8i:i Embr17i81m c6 toat1 c1ld6ra, di0 motiAe i torice 8i politiceG dar avem i strmoi pe cari ,i tratm ca pe nite copii vitre%i ai notri. Atit6di0e lip it1 de E07elepci60e, deoarece c6 c2t Ei 7i0em mai m6lt E0 +r26l E0t60eric6l6i, c6 at2t r1 coala lor Aa +i mai a pr1, mai t6m6ltoa 1 : p6t20d 1 deAi01 +atal1 25

MpriAile>ia7ilorM de a t1?i. ( toria 0oa tr1 e proiectea?1 mai m6lt E0 Aiitor dec2t E0 trec6t. E bi0e 1 0e d1m eama de p6terile pote07iale care 0e ?ac E0 6+lete : A6lca0i E0 +60d6l m1rilor. &e ce 1 0e m1r>i0im 06mai la 60 ideal c6lt6ral lati0, care 06 e croit E0 a em10are desvrit c6 +irea 0oa tr1 m6lt mai bo>at1. )1 0e il6im propria 0at6r1 : 60 al6at E0 care e do pe c at2tea Airt6alita7iK )1 0e 6cidem cor et20d6:0e E0tr:o +orm6l1 de claritate lati01, c20d c6pri0dem E0 pl6 at2tea alte po ibilit17i de de?AoltareK : F0trebarea Aa 0eli0i8ti m6lte i0imi. &i0 partea 0oa tr1, 0e b6c6r1 c20d a6?im c2te 60 chiot ridicat di0 acel 6bco08tie0t barbar, care 06 place deloc 60ora. A8a c6m o E07ele>em 0oi : E0tr: adeAar 06 0e:ar trica p67i01 barbarie. &ac1 priAim E0 J6r a6 E0 trec6t, E0til0im o apari7ie imbolic1: Ha8de6 : mi tic6l: 60 mare E0dem0 pe0tr6 Aiitor. $60o c6t6l ritm de li0i8te i de +6rt601, de m1 6r1 8i de eB6bera071, ce:l >1 im E0 Aia7a altor popoare e l1m6re8te mai m6lt pri0 lo>ica i0ere0t1 i toriei, pri0 alter0area de te?e 8i a0tite?e, c6m le:a determi0at 60 He>el b601oar1. Acela8i ritm are la 0oi r1d1ci0i c6 m6lt mai ad20ci E0 E0 68iri temei0ice de ra 1. &eo ebirea acea ta 0e E0>1d6ie +r6moa e per pectiAe i torice. $ei ce apar7i0 trec6t6l6i c6 po?itiAi m6l lor ec a6 0ea t2mp1rat Aor morm1i E0 barba lor apo tolic1: e 60 roma0tic. $a 1 06 le la 0ici o E0doial1, m1rt6ri e c: 60 roma0ticK : E0tr:60 sin%ur E07ele , da. %i a06me E0tr6c2t am co0Ai0>erea c1 adeA1r6l treb6ie 1 +ie eBpre iA 8i c1 mit6rile 60t pri0 6rmare 60t mai adeAarate dec2t realitatea.

*ne5a 9 / &itarea istoriei


$6m E0cepe lichidarea 606i poporK )e E0cepe pri0 a:i 8ter>e memoria: Ei di tr6>i c1r7ile c6lt6ra reli>ia i toria 8i apoi altci0eAa Ei Aa crie alte c1r7i Ei Aa da alt1 reli>ie alt1 c6lt6r1 Ei Aa i0Ae0ta alt1 i torie Hde ori>i0e lati01, >reac1, laAic1, d6pa mome0t6l politicI. F0tre timp popor6l E0cepe 1 6ite ceea ce e te a6 ceea ce a +o t, iar cei di0 J6r El Aor 6ita 8i mai repedeG limba 06 Aa mai +i dec2t 60 impl6 eleme0t +olcloric, care mai deAreme a6 mai t2r?i6 Aa m6ri de moarte 0at6ral1. 'oile +orme Mi toriceM Aor ad6ce eleme0te 8i imbol6ri 0oi de adora7ie care le Aor E0dep1rta pe cele Aechi. &i0 Aechi6l trat pirit6al Aor r1m20e 60deAa la 60 etaJ i0+erior al c60oa8terii 06mai c2teAa eBpre ii, 2-

tradi7ii, impre ii, +ra>me0te de 06me de localit17i, m607i 8i ape, +1r1 60 E07ele apare0t. *ormele Aechi care c20dAa a6 oc6pat Aale07a tra0 ce0de0tal6l6i, Aor +i depla ate de +ormele 0oi care Aor dicta compo0e07a 8i +60c7ia M0o6l6i poporM. A8a :a E0t2mplat 8i la 0oi N )ilAi6 '. &ra>omir, E0 l6crarea X $o0troAer e Y, eAide07ia?1 60 a pect t6lb6r1tor le>at de pierderea, E0 dec6r 6l timp6l6i, a 06meroa e doc6me0te i torice care ar +i +o t +oarte pre7ioa e pe0tr6 re tabilirea adeA1r6l6i i toric E0 ceea ce:i priAe8te pe tr1mo8ii 0o8tri, dacii. &e eBempl6, de pre limba dacilor 06 0e:a6 parAe0it di0 i torie 0ici 60 +el de date certe, toate l6cr1rile de re+eri071 +ii0d pierd6te 60a c2te 60a, E0tr:60 mod c6 tot6l tra0i6. A t+el, &acia, J6r0al6l Emp1rat6l6i $ai6 Ulpi6 4raia06 , :a pierd6t c6 tot6l ilo>icG Getica, cri 1 de $rito0, medic6l per o0al al l6i 4raia0, a aA6t aceea81 oart1G ( toria >e7ilor, a prelat6l6i:+ilo?o+ &io $hrZ o tomo , 06mit 8i (oa0 G6r1 de A6r, :a pierd6t 8i ea E0tr:60 mod total 0eJ6 ti+icat pe0tr6 o l6crare cri 1 de 60 +ilo?o+ de o a eme0ea talieG Getica, o i0te?1 reali?at1 de 0epot6l ace t6ia di0 6rm1, c60o c6t 6b 06mele de &io $a i6 $oceia06 , a di p1r6t E0 mod imilar +1r1 0ici o 6rm1, iar di0 impre io0a0ta l6crare ( toria Roma0ilor, cri 1 E0 2# de Aol6me de aleBa0dri06l Appia06 , 60 i toric >rec care a relatat E0 mod pecial c6ceririle roma0e, :a pierd6t 06mai cartea a <(((:a, eBact cea care e re+erea la >eto:daci. %i eBi t1 E0c1 m6lte alte eBemple de memorii, i torii etc., pri0tre care merit1 1 me07io01m 8i poe?iile l6i OAidi6 cri e E0 limba >e7ilor E0 c6r 6l eBil6l6i 16 E0 &acia, la r20d6l lor i0>6rele Aer 6ri di p1r6te di0 E0trea>a a oper1 r1ma 1 aproape i0tact1.

23

*ne5a : / + ndria de a fi dac


'apoleo0 )1Ae c6: C$6m 1 06 +ii m20dr6 c1 te tra>i di0tr:60 a eme0ea popor ca daciiK America0ii 60t cel mai 0a7io0ali t popor. Ei E8i ap1r1 Aalorile 8i bi0e +ac. 'oi de ce 1 0e tememK $ei care 06 cred E0 Aalorile pirit6alit17ii dacice :a6 re+6>iat E0tr:60 america0i m de pro t >6 t +ii0dc1 06 a6 >1 it E0 i toria lor propriile Aalori. )tat6l ( rael Ei pl1te8te pe eAreii 6ltraco0 erAatori pe0tr6 a p6rta 60i+orma lor tradi7io0al1 la #1 de >rade $el i6 : Jiletca, p1l1rie 0ea>r1, parde i6 0e>r6. E te o idee 8i pe0tr6 re+acerea port6l6i rom20e c, care e +oarte +r6mo , pe0tr6 a p60e E0 Aaloare t6ri tic1 ace t loc, ame0aJat c6m treb6ie, 06 7i>10ie. )a0ct6ar6l de la )armi e>et6?a treb6ie +ac6t acce ibil t6ri m6l6i, 06 de>rad20d6:i +o0d6l.U HAe?i +i>.11I

Primul alfabet a apar)inut geto-dacilor


F0 a06l 1!1- :a6 de coperit . t1bli7e de l6t E0 a8e?area 41rt1ria de pe M6re86l tra0 ilAa0 HAe?i +i>. 1,I. 41bli7ele acoperite c6 em0e >ra+ice a em101toare c6 crierile picto>ra+ice 6merie0e de la +2r8it6l mile0i6l6i (/ E.Hr. :a6 doAedit a +i, E0 6rma cercet1rilor c6 1,,, de a0i mai Aechi dec2t primele m1rt6rii ale crierii 6merie0e, ele dat20d, deci, de ac6m aproape 3,,, de a0i. 'icolae &e0 68ia06 a+irm1 E0 cartea a C&acia prei toric1D c1 C0oi 06 60tem 6rma8ii Romei, ci roma0ii 60t 6rma8ii dacilor. MariJa Gimb6ta Aorbe8te de pre pa7i6l carpato:d601rea0 ca de pre Aatra Aechii E6rope, co0 ider20d6:l loc6l 60de E6ropa a E0cep6t 1 eBi te. %tii07i+ic :a demo0 trat c1 ciAili?a7ia de pe teritori6l &aciei a ap1r6t c6 +oarte m6lt timp E0ai0tea celorlalte. F0 timp ce A0>lia abia e epara de co0ti0e0t, 8i di0 pe0i0 6l1 deAe0ea i0 6l1, E0 pa7i6l dacic ap1rea6 pe0tr6 prima dat1 E0 l6me roata, pl6>6l, J6>6l, c1r67a c6 2, . 8i # ro7i 8i prim6l me aJ di0 i toria ome0irii. F0 co0cl6?ie 0oi 60tem tr1mo8ii t6t6ror popoarelor lati0e 8i 0icidec6m o r6d1 mar>i0al1, abia acceptat1. Ace t l6cr6 ar treb6i 1 0e +ac1 1 0e m20drim 8i 06 1 c16t1m co0traar>6me0te.

2"

*ne5a ; / cea mai veche limb european


(o i+ $6e8dea0: Arheolo>ii di0 l6mea E0trea>1 a6 co0 tatat c1 pe teritori6l Rom20iei e a+la 06cle6l Aechii ciAili?a7ii e6rope0e, E0 6rm1 c6 aproBimatiA ",,, de a0i. 9e at60ci 06 eBi ta6 0ici >reci, 0ici lati0i, dar r6m20ii tr1mo8i eBi ta6, pe0tr6 c1 limba r6m201 e te cea mai Aeche limb1 e6ropea01, de Areme ce ea e te Aorbit1 c6 60etele 0at6rii, c6 o0omatopee. Greaca cla ic1 8i lati0a cla ic1 60t crea7ii arti+iciale ale elitei r6m20e8ti, di0 medi6l 6rba0, plec20d de la mor+emele a0ce trale ale r6m20ilor 71ra0i. '6 poate +i 0ici o E0doial1 c1 acele loAe ce repet1 60etele di0 0at6r1 60t cele mai Aechi c6Ai0te e6rope0e. F0 rom201 eBi t1 cel p67i0 .,, de o0omatopee 8i cel p67i0 .,, de c6Ai0te c6 comp60ere o0omatopeic1, ceea ce 06 mai eBi t1 E0 0ici o alt1 limb1 e6ropea01. Limba rom201 e te a8a de Aeche E0c2t ea E0cepe c6 60etele di0 0at6r1, primele cod6ri de com60icare o0or1 a om6l6i primitiA e6ropea0. E te o mare ab 6rditate a+irma7ia 60or li0>Ai8ti c6m c1 dacii era6, aproape, m67i p201 la Ae0irea roma0ilor l6i 4raia0 8i c1 ei a6 aJ60 1 Aorbea c1 limbi tr1i0e, E0 1-5 de a0i de oc6pa7ie, pe doar 1#P di0 teritori6l dac al l6i &ecebal.

2!

*ne5a <

Mihai /i0erea06 $6 erio?itate de pre ori>i0ea limbii rom20e

4itl6l ace tei l6cr1ri poate ridica em0e de E0trebare pe0tr6 aceia ce E8i E0chip6ie c1 ori>i0ea limbii 0oa tre e te 60 +apt clar 8i bi0e tabilit. $ercetarea ate0t1 a mai m6ltor limbi i0do:e6rope0e a0tice 8i moder0e prec6m a0 crita, hitita, lit6a0ia0a, leto0a 8i mai ale alba0e?a de?Aal6ie cercet1tor6l6i m6lte 6rpri?e. '6 e te o eBa>erare 1 p60em c1 cel p67i0 E0 a06mite priAi07e rom20a e apropie de a0 crit1 la +el de m6lt ca 8i de lati01. AAem rom. pmnt, a0 c. bhuman H = [>hHdIem or >hemo0I, dar lat. terra, ori rom. boier, lit. ba8oras, alb.bu8ar, prec6m i a0 c. bharu. Altele a6 core po0de0t at2t E0 lati0a, dar 8i E0 a0 crit1, dar cel a0 crit e te mai apropiat a6 aproape ide0tic c6 cel rom20e c. &e eBempl6 rom. apa, a0 c. Aed. apa, aA. ap, hit. uappe, dar lat. a@ua, ori rom. soare, a0 c. sur2a , lit. saule, lat. sol&is. 4reb6ie preci?at c1 ace te a em101ri e datorea?1 +o0d6l6i com60 i0do:e6ropea0 8i 06 e te Aorba aici de 0ici 60 +el de Empr6m6t6ri, a8a c6m de m6lte ori :a cre?6t. &ac1 ace te limbi a6 a06mite eleme0te leBicale, mor+olo>ice ori i0tactice E0 com60 06 E0 eam01 c1 aAem de:a +ace E0 mod 0ece ar c6 Empr6m6t6ri. $6m am me07io0at mai 6 0at6ra Empr6m6t6rilor e poate tabili E0 ba?a 60or le>i +o0olo>ice. Ac6m la E0cep6t6l cel6i de:al treilea mile0i6 cred c1 e te E0 +2r8it timp6l 1 p60em c1 ideea lati0it17ii, 6 7i06t1 E0 mod co0ti066 de la +coala *rdelean E0coace, treb6ie reAi?6it1 la mod6l cel mai erio . '6 e te o eBa>erare 1 p60em c1 acea ta idee a +o t o piedic1 erioa 1 E0 calea acelor cercet1tori Hroma0i a6 tr1i0iI care :a6 oc6pat c6 t6di6l ori>i0ii limbii 8i popor6l6i rom20. '6 poate co0te ta 0ime0i c1 acea t1 idee a aA6t p6ter0ice motiAa7ii ociale 8i 0a7io0ale pe0tr6 promoAarea drept6rilor rom20ilor di0 4ra0 ilAa0ia 8i apoi pe0tr6 a >1 i 60 loc popor6l6i rom20 E0 E6ropa moder01, dar cred c1

.,

a Ae0it E0 +2r8it timp6l ca adeA1r6l i toric 1 prime?e, pe0tr6 c1 adeA1r6l treb6ie p6 mai deAreme a6 mai t2r?i6 i0di+ere0t c6m ar ar1ta. F0 ca?6l 0o tr6 06 aAem dec2t 1 promoA1m o i torie ab ol6t ie8it1 di0 com60 c6 care m6l7i, +oarte m6lti :ar m20dri. ):a +1c6t m6lt ca? pe tema colo0i?1rii &aciei 8i roma0i?1rii pop6la7iei locale. ):a mer de la ideea eBtrem1 ca pop6la7ia &aciei a +o t eBtermi0at1 H%coala Ardelea01I, &acia +ii0d repop6lat1 c6 Aorbitori de limb1 lati01, p201 la alt1 idee eBtrem1 c1 &acia a r1ma p6 tie d6pa retra>erea l6i A6relia0 HRo ler et comp.I. EAide0t c1 ambele 60t teorii eBtremi te E0 +la>ra0t1 co0tradic7ie c6 adeA1r6l i toric. F0tre ace te do61 eBtreme eBi t1 o erie de alte teorii bi0e c60o c6te, dar care 06 ad6c mai m6lte erAicii adeA1r6l6i i toric. 9e0tr6 a +i mai co0Ai0>1tor 1 trecem E0 reAi t1 doar c2teAa +apte i torice. Mai E0t2i treb6ie preci?at c1 roma0ii 06 a6 oc6pat H8i eAe0t6al colo0i?atI dec2t 1@3 di0 act6al6l teritori6 de la 0ord6l &601rii E0 care e Aorbe8te rom20e8te. <e0opol p60ea c1 c6cerirea &aciei de c1tre roma0i a co0 tit6it o >re8eal1 politic1, ceea ce e te corect. El 6 7i0e c1 &601rea 06 treb6ia dep18it1 co0 tit6i0d o b601 ap1rare. O proAi0cie E0temeiat1 pe te &601re era >re6 de ap1rat. (0tr:adeA1r imperi6l p6tea +i mai 68or de ap1rat pe &601re. &e +apt cred c1 roma0ii a6 E07ele ace t l6cr6, dar de i>6r E0 politic1 eBi t1 mai E0totdea60a mai m6lte ol67ii la o problem1, tot6l e te 1 e >a ea c1 ol67ia cea mai adecAat1. Roma0ii a6 co0 iderat probabil c1 pe0tr6 o mai b601 aparare a imperi6l6i e te bi0e 1 oc6pe 8i 71rm6l t20>. U0 re>at p6ter0ic la 0ord de &601re, E0 imediata Aeci0ate a >ra0i7ei imperi6l6i, co0d6 de 60 re>e 8i o 0obilime o til1 (mperi6l6i Roma0, co0 tit6ia 60 pericol perma0e0t pe0tr6 roma0i. )e 8tie c1 dacii trecea6 de &601rea atac20d proAi0ciile roma0e de la 6d6l &601rii. F0 pl6 , 60 +actor e e07ial care a co0trib6it la i0Aadarea &aciei a6 +o t aA67iile &aciei 8i E0 pecial a6r6l dacilor di0 M607ii Ap6 e0i. 960ct20d ace te date reie e c1 roma0ii 06 a6 i0te07io0at Areodat1 1 oc6pe 8i 1 co0trole?e tot teritori6l re>at6l6i dacic, 0icidec6m 1:l 8i colo0i?e?e ceea ce 0ici 06 a6 +ac6t. 9e c6rt, cop6l trecerii la 0ord de &601re a +o t de a elimi0a 60 re>at care co0 tit6ia 60 pericol pe0tr6 Roma 8i de a:i Je+6i bo>17iile. F0 1 la 06mai 11 a0i de la termi0area cel6i de:al doilea r1?boi daco:roma0, E0cep i0Aa?iile de tot +el6l. 9roAi0cia &acia 4raia0a c6pri0dea doar Olte0ia, Ba0at6l 8i 6d:

.1

Ae t6l 4ra0 ilAa0iei. 'e p6tem da eama ac6m E0 ce co0di7ii a p6t6t aAea loc roma0i?area acelei +rac7i60i de teritori6 al &aciei oc6pat de roma0i. F0 acea t1 atmo +er1 de perma0e0t co0+lict di0tre t1p20itori 8i local0ici, roma0i?area local0icilor 06 p6tea +i de pro+60?ime. *apt6l c1 :a6 >1 it m6lte i0 crip7ii roma0e E0 &acia, ace ta 06 e te 60 em0 c1 pop6la7ia atelor era roma0i?at1. &oar pop6la7ia ora8elor obi806ia 1:8i p601 a t+el de i0 crip7ii care pop6la7ie era Aorbitoare de limb1 lati01, E0 marea lor maJoritate 0e+ii0d b18ti0a8iG ori acea t1 pop6la7ie Empre601 c6 armata :a retra odat1 c6 retra>erea l6i A6relia0, c6m p60 8i a6torii a0tici. 9e ace te a+irma7ii 8i:a ba?at 8i Ro ler teoriile ale bi0eE07ele di tor io0i0d6:le. 9op6la7ia b18ti0a81 loc6ia la ate 8i de i>6r 06 obi806ia 1:8i p601 i0 crip7ii H a6 dac1 E8i p60ea6 06 era6 di0 piatr1 8i 06 a6 r1ma I, a8a c6m +acea6 colo0i8tii de la ora8e, Aorbitori de lati01. F0trebarea cheie e te c6m a6 re68it ace8ti daci b18ti0a8i, loc6i0d E0 teritori6l oc6pat de roma0i 1 r1 p20dea c1 o limb1 Hpe care m6l7i di0 ei 06 o c60o8tea6 bi0eI pe o ra?1 de pe te 1,,, de Vilometri pre 0ord 8i r1 1rit. Mai ale pre r1 1rit, acea t1 arie e te c6 m6lt mai E0ti0 1. $hiar a t1?i aproape pe tot teritori6l Ucrai0ei 60t Aorbitori de limb1 rom201. Ace t l6cr6 deAi0e 8i mai impo ibil dac1 0e >20dim c1 i0Aadatori de tot +el6l Ae0ea6 di0 aceea8i direc7ie. EBplica7ia cea mai pla6?ibil1 e ta 60a i0>6r1: tr1mo8ii ace tor Aorbitori de limb1 rom201, c6 alte c6Ai0te rom20i, a6 tr1it pe acele melea>6ri de mii de a0i. ):a trec6t prea 68or pe te ace te date, ori e te 8ti6t de toat1 l6mea c1 8tii07a e +ace 06mai 8i 06mai pe ba?1 de doAe?i. $a 1 eBempli+ic c6m :a +1c6t 8i e mai +ace E0c1 de c1tre 60ii E0c1 8tii07a, da6 mai Jo 60 citat di0 AIstoria limbii romneA a l6i Al. Ro etti. $20d Aorbe8te de teritori6l de +ormare al limbii rom20e, el p60e: A=imba romn s&a de(voltat pe o lar% ba( teritorial romani(at cuprin(nd provincia Dacia nord& dunrean propriu&(is adic: Bltenia, 1anatul i ransilvania i cellalte teritorii care n&au intrat sub autoritatea roman, 3iind locuite de ctre Cdacii liberiC, !untenia i sudul !oldoveiA 8i teBt6l co0ti061 E0 aceea8i bi0e c60o c6t1 limb1 de lem0 pri0 care e re68e8te per+orma07a 60ic1 de a Aorbi +1r1 1 p6i 0imic. Ro etti 8i ca el m6l7i al7ii 06:8i ba?ea?1 ar>6me0ta7ia pe date i torice a6 li0>Ai tice, ci pe a06mite 8abloa0e tereotipe, care 06 p60 0imic.

.2

*ne5a >
41r2m6l ma>ic

F0 a06l 2,,,, peleri06l care por0e8te di0 pre /alea M6re86l6i 8i e E0dreapt1 pre 6d, l1 20d Ap6 e0ii E0 patele 16, c1l1tore8te toat1 ?i6a c6 oarele drept E0 +a71. &i0 acea t1 prici01, c6lmile moi ale M607ilor Or18tiei par topite E0 l6mi01. Ma iA6l %6rea06l6i 8i plato6l E0alt al L60ca0ilor tr1l6ce c E0 Camia?a mic1D, a8a c6m 06me c local0icii t2r?i6l dimi0e7ilor c6pri0 e de li0i8te. &i0colo de perdea6a l6mi0oa 1 a ori?o0t6l6i e a c60de Rete?at6l. 91860ile al60ec1 li0 pre mar>i0ea apelor reci, ce i?Aor1 c di0 m60te, de +1c6te ca ra?ele. )ibi8el6l, Gr1di8tea 8i )trei6l E08ir6ie atele pe +60d6l A1ilor, la di ta07e aproape e>ale. &e departe, r1?bate c20tec6l c6c6l6i i0>6ratic, iar mierlele e a6d parc1 de pe alt1 l6me... 9e 0e im7ite, E0 timp ce 6rci, atmo +era 7i06t6l6i E0cepe 1 e chimbe. 9lai6rile Aer?i 60t pictate c6 +a>i ec6lari 8i carpe0i, pri0tre care pa c li0i8tit arm1 ari c6 coama 6r1. $ire?ile de Aite :a6 mai Emp67i0at 8i bla0a p1d6rilor de pe c6lmi E8i E0ti0de 6mbra tot mai m6lt. &i0 c20d E0 c20d, ?1re8ti c2te o bi eric1 a ediat1 de Aerdea71, ce r1 p20de8te 60ete ti0 e de clopot. Aer6l E7i d1 il6?ia c1 apa 1 loc6rile c6 o >re6tate mi terioa 1. 9e /alea Gr1di8tei, 71ra0i A2r t0ici l6crea?1 E0 7ari01, r1 +ira7i 606l de alt6l. Apari7ia oricar6i tr1i0 Ei 0eli0i8te8te repede... $6 c2t e te mai aproape m60tele, c6 at2t 7i e pare c1 oame0ii deAi0 mai b1tr20i. 4i0erii a6 +6>it di0 +a7a i toriei 8i :a6 m6tat E0 marile ora8e, la a0d6:i pe p1ri07i 8i pe b60ici i0>6ri c6 ami0tirile. &e aceea, loc6itorii a8e?1rilor :a6 r1rit. $a ele a6 por7i ma iAe, tipic ardele0e8ti, di0colo de care 06 e Aede 0imic. )i0>6rele doAe?i c1 mai 60t loc6ite r1m20 m68catele de la +ere tre. 9e m1 6r1 ce i0tri E0 m60te, apa r26l6i c6r>e E0Aolb6rat, iar t6m6lt6l ei acoper1 +o80et6l ad20c al codrilor. $2teAa mori de ap1 Aechi m1 oar1 trecerea timp6l6i. Oame0ii de a?i 06me c ace te melea>6ri C7ara r26rilorD a6 Ct1r2m6l ma>icD, pe0tr6 c1 0imic 06 pare obi806it pe aici. &e la topo0imie 8i port6l tradi7io0al p201 la +el6l de:a Aorbi al 71ra0ilor, E0tre> 7i06t6l 8i:a p1 trat o ampre0ta mi terioa 1, pe J6m1tate ..

le>e0dar1, pe J6m1tate adeA1rat1, a6reolat1 de trec6t. Aer6l r1 601 de 06me aproape AraJite, pe care le a6?i ro tite c20d 8i c20d: C)20tamaria de 9iatr1D, C9oarta Rai6l6iD... $el di0t2i 06me8te cariera de 60de E8i ad6cea6 tr1mo8ii daci bloc6rile de piatr1 pe0tr6 +orti+ica7iile 8i ?id6rile cet17ilor ce 06 a6 +o t E0Ai0 e dec2t o i0>6r1 dat1. $el de:al doilea, a+lat di0colo de marele plato6 al L60ca0ilor, e te loc6l l20>1 care :a p6rtat 60a di0tre b1t1liile c28ti>ate de roma0i E0ai0tea a edi6l6i a 6pra )armi?e>et6 ei. &e acolo, 6+letele dacilor a6 plecat direct E0 cerN 9e te tot, aici, cele petrec6te c6 do61 mii de a0i E0 6rm1 60t at2t de aproape, E0c2t la Ocoli 6l Mic, de pild1, 60 c1t60 a+lat 6b p1d6re, 71r10cile e mai Embrac1 8i ac6m c6 Cc1me8oiD de c20ep1, 06mit Cci6pa>D, c6 60 Cp6i micD la >2t, a8a c6m e Aede 06mai E0 piatra dalt6it1 a $ol6m0ei l6i 4raia0. Ele 06 c6ltiA1 carto+i, ci Ccr6mpe0iD 8i r1m20 E0Ae8m20tate E0 alb de 1A2r8it 06 06mai la 1rb1toare, ci 8i la m60c1, d6p1 tradi7ia +emeilor >eto:dace de odi0ioar1. B1rba7ii e E0cal71 c6 opi0ci di0 Ctalp1 de Ait1D, ca ac6m do61 mile0ii, ap6c1 60 ac E0 pi0are, trec deal6l 8i e d6c la moara de ap1 a l6i mo8 A0to0e, 1 maci0e Cc6c6r6?D E0 loc de por6mb. /ara, ei poart1 i?me0e b1t6te c6 piatr1 E0 apa Gr1di8tei, ca a:7i ia ochii de albea71, 8i iar0a Embrac1 CcioareciD, c6 ClaibarD de l20a. *emeile cele mai E0 A2r t1 p1 trea?1 E0c1 tradi7ia de do61 ori mile0ar1 a tr1mo8ilor 8i 06 e t60d o Aia71 E0trea>1. $20d mer> la bi eric1, E8i +ac CcormiD, adic1 o Empletit6r1 a p1r6l6i de J6r:EmpreJ6r6l cap6l6i, c6m le de cria 8i (orda0e E0 CGeticaD. F0 toate atele de pe /alea Gr1di8tei, de la $a ta6, Beri6 8i )ereca p201 la L6de8tii de ;o , B6ci6m, Or18tioara a6 $o te8ti 06 E0t2l0e8ti picior de Ae0etic, C0ici 60>6r, 0ici 7i>a0, 0ici eAre6, 06mai rom20i albiD, c6m ?ic local0icii. Aici a r1ma i0>6r6l loc di0 7ar1 60de e mai 7i0e p201 E0 ?i6a de a?i, E0 +iecare a0, E0 aJ60 de &6mi0ica 4omii, 0edeea C918ti7elorD a6 C9a8tele MicD, o 1rb1toare la care e m1020c1 C?am1 acr1D 8i e bea Co +ele de Ai0ar D. &6p1 l6Jba de pome0ire a t6t6ror mor7ilor, Cp201:0 +60d6l Aeac6l6iD, preot6l de la Gr1di8tea de M60te i:a obi806it pe 1te0i 1 eBclame m20dr6: C)60tem 0eam mai m6lt pre daci, dec2t pre roma0iND. 4ot el ada6>1, c6trem6rat de o ad20c1 0o tal>ie, ce trece c6 m6lt di0colo de ami0tirea 6ltim6l6i tr1mo8 c60o c6t: C$i0e m1020c1 60 A2r+ de are, bea o ca01 c6 ap1 d6lce 8i re pir1 aer6l 1 ta 06 mai

.#

pleac1 0iciodat1, +ii0dc1 pe acea t1 Aale :a6 01 c6t primii roma0i di0 i torieN &e la 0oi i0cepe tot6l...D.

*ne5a ?
Cercetatoarea american Marija Gimbutas, profesoar la Uni ersitatea din !os "ngeles, California, spune# $%om&nia este atra a ceea ce am numit $ echea Europa$, o entitate cultural cuprins 'ntre ()**+,)** B-C-, a.at pe o societate matriarhal, teocratic, pa/nic, iubitoare /i creatoare de art, care a precedat societa0ile Indo+ Europeni1ate patriarhale, de lupttori, din epocile Bron1ului /i 2ierului" de enit de asemenea e ident c aceast str eche ci ili1a0ie European precede cu c&te a milenii pe cea Sumerian, fc&nd imposibil ipote1a conform creia ci ili1a0ia r1boinic /i iolent a sumerienilor ar fi fost cea mai timpurie de pe glob$-

7chi)a '

C%#TE4T @%#ET"C

C&A"#TE $%+B#E6T" !E %$"8"#E L*T"#C a se modi3ic ,n ca0to ] c20t

a acce0t6at \ n H\co0 oa01I

ca0em ] c20e pla0>o ] pl20>

.5

l se modi3ic ,n r olem ] oare l i0terAocalic molam ]moar1 alem ] are cl i gl ,n dacoromn se modi3ic ,n k, g claAem ] cheie >r6p6ri co0 o0a0tice cl, gl clamo ] chem >la0dem ] >hi0d1

"magini

*i>.1 .ap de dac (comati)

.-

*i>.2 bli)ele de la rtria

.3