Sunteți pe pagina 1din 6

Cursul nr 6 Bazele Stiintei Nursingului

Prof. Nursing

Concepte nursing
II. Modelul conceptual al lui Abraham Maslow Psihologul american Abraham Maslow afirm c individul uman este rezultatul interac iunii dintre nevoile sale fundamentale !i realitatea mediului "ncon#urtor. Nevoile fundamentale pot fi ierarhizate "n ordinea priorit ilor pe cinci niveluri diferite interconectate "ntre ele$ %. Nevoi fiziologice$ & asigur men inerea homeostaziei mediului intern & includ trebuin e organice 'respira ia( nutri ia( e)cre ia( men inerea temperaturii organismului* dar !i nevoi psihologice 'nevoia de odihn !i somn( evitarea durerii* & nevoile se)uale sunt importante pentru individ dar nu indispensabile. Se)ul este esen ial pentru supravie uirea speciei nu a individului. +. Nevoia de siguran !i securitate & include siguran a !i securitatea fizic 'aprare( adpost( locuin * !i psihic 'confort( protec ie* . ,. Nevoia de apartenen !i afectivitate( nevoi sociale & apartenen la un grup social 'familie( prieteni( colegi de munc* & integrare !i acceptare & iubire !i "n elegere. -. Nevoia de stim !i respect & recunoa!tere !i apreciere & considera ie & recuno!tin & valorizare. .. Nevoia de cunoa!tere( autocunoa!tere & a !tii( a "n elege & a rezolva & a crea. Ierarhizarea trebuin elor individului permite aprecierea sa pe ansamblu !i se dovede!te a fi e)trem de util "n organizarea procesului de nursing permi /nd adaptarea interven iilor asistentului medical la nevoile pacientului. 0volu ia spre o nevoie superioar se poate realiza doar atunci c/nd nevoia inferioar este pe deplin satisfcut( de aceea aceast ierarhizare mai este cunoscut sub denumirea de 1piramida sau spirala trebuin elor individului uman1.
%

III. Modelul conceptual 2ildegard Peplau 2ildegard Peplau( nurs de psihiatrie( a prezentat "n %3.+ modelul teoretic 45ela iile interpersonale "n nursing6( unde nursingul este un 4proces terapeutic interpersonal important7 Nursingul este un instrument educativ( o for matur care inte!te s promoveze mai departe mi!carea personalit ii "n direc ia curativ( constructiv( productiv( personal( !i e)isten a comunit ii6. Peplau folose!te termenul de 8nursing psihodinamic6( descriind si cele patru faze ale acestei rela ii$ 9 orientarea : pacientul !i nursa identific problema de boal 9 identificarea ; pacientul cunoa!te nursa !i apoi accept a#utorul 9 e)ploatarea ; pacientul se folose!te de a#utorul nursei 9 rezolu ia ; pacientul accept noile obiective "n mod voluntar

I<. Modelul conceptual Ida =ean >rlando cls i h Ida =ean >rlando a identificat patru practici pe care le:a considerat de baz pentru nursing 'observarea( raportarea( "nregistrarea !i "ndeplinirea ac iunilor( pentru !i cu pacientul* descriind dou tipuri de ac iuni nursing$
+

9 Ac iuni nursing planificate sunt cele care stabilesc sau satisfac nevoile imediate ale clientului 9 Ac iuni nursing automate sunt cele care au fost decise pe alte considerente dec/t pe nevoile imediate ale clientului( dar acestea sunt consecvent ineficiente. ?eoria lui >rlando este specific interac iunii nurs:pacient. Scopul asistentului este de a determina !i de a rspunde nevoilor imediate ale pacien ilor !i de a "mbunt i starea lor( prin scutirea de suferin sau disconfort. >rlando pune accentul pe ac iunea planificat 'mai degrab dec/t pe ac iunea automat*( bazat pe observarea comportamentului pacien ilor verbal !i non:verbal( care duce la o anumit concluzie( confirmat sau neconfirmat de ctre pacient( duc/nd la identificarea de ctre nurs a necesit ilor pacientului( put/nd astfel s:i ofere acestuia o "ngri#ire medical eficient. <. Modelul conceptual @orothA =ohnson sau Modelul Sistemelor comportamentale care se concentreaz pe compotramentul pacientului luat ca un "ntreg organizat si integrat( format din B subsisteme str/ns legate "ntre ele$ 9 ata!amentul 9 dependen a 9 ingestia 9 eliminarea 9 se)ualitatea 9 agresiuneCprotec ie 9 realizarea Al D:lea subsistem ; reintegrarea : a fost adugat mai t/rziu "n %33B de 2oladaA. Eiecare subsistem "ndepline!te sarcini specializate pentru sisteme integrate si fiecare este structurat prin - elemente motiva ionale precum scop( set( alegere !i ac iuneCcomportament. Eunc ia nursingului este s a#ute restaurarea echilibrului fiecrui subsistem !i s previn "n viitor tulburrile sistemului. <I. Modelul conceptual @orothea >rem @orothea >rem se bazeaz pe , concepte$ auto"ngri#irea( deficitul de auto "ngri#ire !i sistemul nursing. Modelul se centreaz pe abilitatea fiecrui individ de a realiza auto"ngri#irea. Fn acord cu acest model e)ist , categorii de cerinte pentru auto"ngri#ire$ 9 Gerin e universale ; asociate cu procesul vie ii !i men inerea integrit ii structurale !i func ionale 9 Gerin e de dezvoltare : asociate cu procesul de cre!tere !i dezvoltare "n diverse stadii ale ciclului vie ii 9 Gerin e determinate de starea de sntate ; devia ii de la sntate( de la devia ii structural func ionale sau constitu ionaleCdefecte genetice. Fn modelul @orothea >rem scopul nursingului este s a#ute oamenii s:!i satisfac propriile cerin e de auto "ngri#ire. @. >rem a identificat , tipuri ale sistemului nursing$ 9 Sistemul complet compensator ; compensarea "n totalitate a incapacit ii pacientului de a "ndeplini activit ile de auto"ngri#ire( spri#in !i protec ie.
,

9 Sistemul par ial compansator ; compensarea par ial pentru pacien ii care sunt incapabili de a "ndeplini activit ile de auto"ngri#ire. 9 Sistemul de spri#in !i educa ie ; nursa a#ut pacien ii care sunt capabili !i pot "nv a activit i de auto"ngri#ire( "i asist pe ei "n luarea deciziilor !i:i a#ut s dob/ndeasca "ndem/nri !i cuno!tin e.

<II. Modelul conceptual Hevine Imaginat de MAra Hevine( numit !i Modelul Gonservrii are la baz trei mari concepte$ integritate( adaptare !i conservare. Acesta se concentreaz pe indivizi ca fiin e holiste iar domeniul ma#or de interes este men inerea persoanei ca un "ntreg. MAra Hevine a sugerat principii ale men inerii conservrii( care au ca scop s faciliteze adaptarea pacien ilor$ 9 Gonservarea energiei pacientului ; conservarea resurselor energetice( fiziologice !i psihologice ale idividului 9 Gonservarea integrit ii structurale ; conservarea formei !i func iilor corpului pacientului 9 Gonservarea integrit ii personale ; men inerea stimei de sine !i a identit ii psihologice a pacien ilor 9 Gonservarea integrit ii sociale ; pstrarea familiei( comunit ii !i afilierilor culturale ale pacientului Fn esen ( Hevine vede via a individului ca un proces a men inerii integrit ii prin adaptare( facilitat prin adaptare. Hevine a notat c modelul ei este potrivit pentru investigarea interfe ei dintre mediile intern !i e)tern ale persoanei. <III. Modelul conceptual Imogene Iing Gonform lui Imogene Iing( 4Procesul de nursing este un proces interpersonal de ac iune( reac iune !i interac iune( "n cadrul cruia nursa !i pacientul "mprt!esc informa iile despre percep iile lor "n( "n timpul unei situa ii care necesit "ngri#iri.6 Interac iunea sistemelor cadru !i obiectivele "ngri#irii( se concentreaz asupra indivizilor( asupra rela iei lor interpersonale !i conte)tul social prin , sisteme ce interac ioneaz "ntre ele$ personal( interpersonal !i social. Fn fiecare dintre aceste , sisteme( Iing a identificat concepte ce furnizeaz un concept structural( descriind procesele "n fiecare dintre cele trei sisteme$ 9 Sistemul personal 9 Percep ia 9 Interesul personal 9 Imaginea corpului 9 Gre!terea !i dezvoltarea 9 ?imp 9 Spa iu 9 Sistemul interpersonal 9 5olul 9 Interac iunea 9 Gomunicarea 9 Fn elegerea 9 Stress:ul 9 Sistemul social
-

9 9 9 9 9

>rganizare Putere Autoritate Statut Eactorul decizional

Prin Modelul Iing( domeniul nursingului include promovarea( men inerea !i restaurarea snt ii.

IJ. Modelul conceptual BettA Neuman Fn %3B+ BettA Newman enun a!a numitul 4Model al sistemelor "n "ngri#irile de sntate6( este concetrat pe persoan ca un sistem complet( cu subpr i ce reprezint un sistem deschis( compus din . variabile care interac ioneaz "ntre ele$ fiziologic( psihic( socio:cultural( de dezvoltare !i spiritual( av/nd o reprezentare grafic sub forma unor cercuri concentrice. Interac iunea acestor variabile determin cantitatea de rezisten a unui individ( care poate cre!te "mpotriva factorilor de stress. Fn centrul protec iei persoanei este prima linie de aprare "mpotriva stressorilor( care este o linie linie fle)ibil de rezisten ( reprezentat de factorii interni care a#ut s se apere "mpotriva stressorilor. Krmtoarea barier de protec ie este linia normal de aprare( ce include factori ca$ stilul persoanei de a face fa ( etapa de dezvoltare. Er/na final "mpotriva stressorilor este o linie fle)ibil de aprare compus din factori dinamici care pot varia "n rspunsul la diferite circumstan e. Fn Modelul Neuman persoana men ine echilibrul !i armonia "ntre mediile interne !i e)terne( prin adaptare la stress !i prin aprarea "mpotriva tensiunii productoare de stimuli. Primul scop al nursingului este s a#ute la atingerea !i men inerea stabilit ii clientului. J. Modelul de adaptare 5oA Fn viziunea lui Gallista 5oA( fiin ele umane sunt sisteme adaptative bio:psiho:social( care au capacitatea de a face fa la schimbarea mediului( prin procesul de adaptare. Gonform Modelului 5oz "n sistemele umane e)ist - subsisteme$ nevoi fiziologice( conceptul de sine( rolul func ional !i interdependen a. Aceste subsisteme constituie moduri adaptative care furnizeaz mecanisme pentru a face fa stimulilor de mediu !i schimbrii. Modelul de adaptare legat de nevoile fiziologice este interesat de nevoia pentru integritate fiziologica. Modelul adaptativ al conceptului de sine se adreseaz nevoii de integritate psihic. Modurile de adaptare ale rolului func ional !i interdependen a se concentreaz pe nevoia de integritate social. Scopul nursingului "n acord cu acest model este s promoveze adaptarea individului "n cele patru moduri( pe durata snt ii !i a bolii. Nursingul de altfel regleaz stimulii care afecteaz adaptarea. Interven iile nursing( "n general( dau forma cre!terii !i descre!terii( modificrii( retragerii sau men inerii stimulilor interni !i e)terni care afecteaz adaptarea.
.