Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea Petre Andrei Facultatea de Economie Specializarea: Finante-Banci

Analiza comparativa a pietei asigurarilor din Romania si Olanda

Disciplina: Asigurari si reasigurari Stundent: Nec ita !ariana" !iron Daiana

Anul ###" $rupa % " zi

Cuprins
&'(aracteristici ale pietei asigurarilor'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') %'Evolutia asigurarilor in Romania dupa anul &**+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', -'Functiile unei societati de asigurare''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. )'Analiza clasamentului asigurarilor din Romania in perioada %++. / %+&+''''''''''''''''''0 Anul %++. si %++0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0 Anul %++1'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&+ Anul %++* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&% Anul %+&+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&,'Piata asigurarilor in conte2t european'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&, .' Piata asigurarilor din Olanda'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&*

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor


Ampli3icarea in timp a activitatilor economico-sociale" diversi3icarea si aparitia unor noi o4iecte ale asigurarilor "intens3icarea e3ectelor riscurilor cunoscute si emergenta unor noi riscuri"au condus la crearea si dezvoltarea pietei asigurarilor' Ansam4lul pietei asigurarilor este de 3apt compus dintr-o multitudine de piete nationale" regionale din piete ale unor ramuri de asigurare" 3iecare dintre ele avand caracteristici proprii determinate de: participarea in proportii diferite, a actorilor de pe piata, preponderenta unor ramuri sau tipuri de contracte ,reglementari proprii, ponderea activitatilor de asigurare si reasigurare in total. Pe piata asigurarilor se intalnesc cererea de asigurare"provenita de la persoanele 3izice si 5uridice care doresc sa se inc eie asigurari si o3erta de asigurare care vine din partea organizatiilor specializate de asigurare" autorizate in acest domeniu' O piata de asigurare poate 3i caracterizata si prin dimensiunea acesteia ' Elementul otarator pentru dimensiunea pietei de asigurare este cererea determinate atat de 3actori o4iectivi 6puterea economica si capaciatea 3inanciara de a ac izitiona asigurari7 cat si de 3actori su4iectivi6cultura organizationala" intelegerea utilitatii si necesitatii practicarii asigurarii7' Dimensiunea pietei de asigurare poate 3i e2primata prin mai multi indicatori: numarul de contracte inc eiate in perioada de re3erinata" numarul contractelor active in aceasta perioada" cuantumul primelor su4scrise si incasate" valoarea totala a anga5amentelor asumate de asiguratori la un moment dat' (aracterizarea pietei asigurarilor poate 3i 3acuta si prin compararea cu o piata concurentiala considerate per3ecta" aperciind masura in care piata asigurarilor interuneste caracteristicile unei asemenea piete 'Aceste caracteristici sunt: omogenitatea produsului"transparenta pietei" atomizarea pietei" li4ertatea de intrare-iesire a participantior pe si de pe piata" descentralizarea deciziilor' Omogenitatea produsului Pe pia8a asigur9rilor se comercializeaz9 mai multe tipuri de produse sau servicii" :i anume asigur9ri ;mpotriva di3eritelor riscuri' <ns9 un anumit produs6o asigurare7 nu poate 3i ;nlocuit cu alt produs6o alt9 asigurare7' De e2emplu" produsul =asigurarea automo4ilelor ;mpotriva riscului de avarii6autocasco7= nu poate 3i ;nlocuit cu produsul =asigurarea de r9spundere civila auto=:i cu at>t mai pu8in cu=asigurarea 4unurilor gospod9re:ti= ori cu =asigurarea de via89=' (oncuren8a pe pia8a asigur9rilor const9 ;ntre societ98i comerciale de asigurare cu acela:i pro3il care =v>nd= acela:i tip de produs" adic9 ;nc eie asigur9ri ;mpotriva aceluia:i risc' Deci"produsele de pe piata asigurarilor nu sunt omogene"dar cu caracter special apar asigurarile o4ligatorii sau asigurarile in parteneriat pu4lic privat" care sunt reglementate dupa reguli commune' Transparena pieei Persoanele 3izice :i 5uridice" ne3amiliarizate cu pro4lemele asigur9rilor" nu con:tientizeaz9 avanta5ele ce le o3er9 un contract de asigurare" ce raport e2ist9 ;ntre prima datorat9 :i indemniza8ia o4tena4il9 ;n caz de sinistru'Pentru a putea alege"este necesara

consilierea de catre personalul asiguratorului"sau a unui 4ro?er specializat' De aceea" se considera ca piata asigurarilor este aproape opaca pentru clientii neavizati Atomizarea pieei Pentru ca o pia89 s9 3ie atomizat9" ea tre4uie s9 reuneasc9 un num9r mare de o3ertan8i :i de solicitan8i" ast3el ;nc>t ;ntre ace:tia s9 nu ai49 loc nici o in3luen89 de o manier9 sensi4il9 pentru 3unc8ionarea pie8ei'Piata este considerate atomizata cand actorii prezenti pe piata sunt atat de numerosi" incat nici unul nu poate in3luenta in mod decisiv 3unctionarea pietei' Libertatea de intrare-ieire a participanilor pe (i de pe) pia Pia8a este locul unde poate s9 vin9 oricine dore:te s9 v>nd9 sau s9 cumpere ceva :i s9 r9m>n9 acolo at>ta timp c>t are interes s9 o 3ac9' Pia8a asigur9rilor nu este o pia89 ;nc is9" ci una ;n continu9 mi:care" datorit9 cre:terii sau sc9derii num9rului organiza8iilor de asigurare" :i este supraveg eat9 de autorit98ile pu4lice"mai precis de un organ specializat' Descentralizarea deciziilor Orice organizatie de asigurare poate lua decizii in principiu" decizii proprii in limitele capacitatii sale 3inanciare'Societatile de asigurari tre4uie sa respecte norme speci3ice privind limitele minime ale capitalului su4scris si varsat"gestiune separata a porto3oliilor de asigurari de viata"respective asigurari generale"respectarea reglementarilor privind invesitiile 3inanciare' #n esenta"limitarea unor decizii ale asiguratorilor vizeaza mentinerea solva4ilitatii asiguratorilor si prote5eaza interesele asiguratilor'Deci deciziile asiguratorilor sunt descentralizate" dar tre4uie sa respecte legislatia speci3ica si avizele organului de supraveg erea asigurarilor'

2.Evolutia asigurarilor in Romania dupa anul 1990


Evolutia activitatii de asigurare din Romania dupa anul &**+" a 3ost similara celei din celelalte 3oste tari cu economie centaralizata din Europa (entrala si deEst' Pe piata romaneasca de asigurare - deventia o piata emergenta-dupa scindarea 3ostului ADAS in trei societati comerciale cu capital privat6Asirom"Astra"(argo7" asigurandu-se un numar ma2im de 0- de asiguratori prezenti pe piata numar ce a scazut dupa aplicarea prevederilor @egii-%A%+++'Ritmul anual de crestere al ci3rei de a3aceri6incasarile din prime7 a 3ost mult superior celui din alte ramuri de acivitate atingand in ci3re reale" un ma2im de ,+B' Cotodata" s-a diversi3icat o3erta de contracte si in conditiile concurentei si al partunderii pe piata a capitalului strain" a crescut si calitatea serviciilor o3erite asiguratilor' $radul de concentrare al activitatii de asigurare sa mentint in intreaga perioada dupa &**+" primii &+ asiguratori detinand o parte covarsitoare din piata' Per3ectionarea legislatiei din asigurari mai ales dupa %++%" a permis realizarea unei mar5e ridicate a solva4ilitaii asiguratorilor si eliminarea de pe piata a celor neper3ormanti" precum si adaptarea treptata a acestei legislatii la cerintele UE'Daca din %+++ pana in ,

%++1 se o4serva o crestere semni3icativa pe piata asigurarilor in %++* piata asigurarilor inregistreaza o scadere vizi4ila'

3.Functiile unei societati de asigurare


Societatea de asigurari"ca orice societate comerciala "pentru a-si des3asura activitatea indeplineste urmatoarele 3unctii:mar?eting"contractari" despagu4iri controlul daunelor reasigurari"calculul actuarial"investiii'alte 3unctii' Functia de mar eting Nici o societate de asigurari nu poate avea succes 3ara un program adecvat de mar?eting'Diitorii asigurati tre4uie sa 3ie 4ine in3ormati despre 3ormele de asigurari despre 3ormele de control a dunelor si despre alte servicii pentru asigurati' Programele de mar?eting care sa ai4a succes tre4uie sa cuprinda: prospectarea pietei asigurarilor pentru cunoasterea potentialilor asigurati" programe de pregatire pro3esionala a agentilor de asigurari si a personalului" selecatrea o4iectivelor si strategiilor de activitate pentru a raspunde cerintelor potentialilor clienti' Functia de inc!eiere a contractelor de asigurare Aceasta 3unctie consta in sta4ilirea conditiilor contractarii asigurarilor" adica 3elurile de asigurari" a asiguratilor" a riscurilor care se preiau in asigurare" a primelor si a o4ligatiilor societatii de asigurari'Prin aceasta 3unctie se urmareste garantarea pro3ita4ilitatii si sta4ilirea 3inanciara a societatii de asigurari ' Functia de acordare a despagubirilor Are ca o4iectiv constatarea evaluarea" sta4ilirea si plata despagu4irilor siAsau a sumelor asigurate in cel mai scurt timp'#n acest scop" 3iecare societate de asigurari are personal cali3icat pentru aceste operatiuni'Despagu4irile tre4uie sa 3ie su3iciente pentru compensarea daunelor si reluarea" continuarea normala a activitatii umane' Functia de control a daunelor Prin acest control" societatea de asigurari constata daca asiguratii iau masuri pentru conservarea 4unurilor asigurate pentru salvarea si paza 4unurilor ramase de pe urma cazului asigurat'De asemene" se controleaza operatunile de constatare" evaluarea daunelor cele de sta4ilire si de plata a despagu4irilor respectiv a sumelor asigurate'(ontrolul 3urnizeaza in3ormatii necesare per3ectionarii asigurarilor' Functia pri"ind reasigurarile (oncomitent cu asigurarile" societatile de asigurari se ocupa si cu pro4lemele de reasigurari'Ast3el pentru a-si asigura sta4ilitatea 3inanciara societatile de asigurari pot recurge la reasigurari"adica sa cedeze sau sa primeasca" in anumite conditii" unele riscuri in reasigurare sau c iar sa 3oloseasca retrocesiunea' Fiecare societate de asigurari realizeaza si #unctia de calcul actuarial" prin care se e3ectueaza mai multe calcule matematice privind asigurarile"cum sunt: determinarea

primelor de asigurare" calcularea indicilor medii de despagu4ire" daunele medii" indicii de mortalitate" durata medie a vietii pe se2e" estimarea rezervelor de daune si de prime' Functia pri"ind realizarea de in"estitii Fiecare societate de asigurari e3ectueaza si investitii in domeniile considerate rentaile pentru a o4tine rezultate 3inanciare cat mai 4une' Pro3itul o4tinut din investitiile e3ectuate permite societatii de asigurari sa reduca primele de asigurare si sa contracteze mai multe asigurari' Societatile de asigurari pot indeplini si alte 3unctii' #ntre 3unctiile societatii de asigurari e2ista anumite interdependente'

4.Analiza clasamentului asigurarilor din Romania in perioada 2006 2010.


Anul 2006 si 2007
TO$ % - Total $rime &rute 'ubscrise din asigurari generale si de "iata in anul ())* $rime &rute 'ubscrise +"olutie ())* ())/ +"olutie reala Compania nominala in in -O. +,-O. +,-O. +,mil0 mil0 mil0 mil0 A@@#ANE-0&"++ &'%-1"&) -&.",* &'&&,"1&0"&1 )"&% C#R#A(F O!N#AS#$ %.)"1. 11-"*% &,%"&+ ,-."+1 0)"&,)"0% AS#BANFF &1,"01 FF.%+"++ &%-"*) )-."1& )*"*+ --"&* AS#RO!FF FF&1+"++ .++"0& &0+"%- ,**"*1 ,"0) -."+, B(R Asigurari &0%"%,0)"0* &%+"%* )%-"*. )-"&1 %0"%% TOTAL TO$ % 101*234* 2051*3%/ 44231% 2011(3/* 2(35( 1431) TOTAL TO$ 10**431) %05263)% 1021)35/ 60/()36* 2%3/2 ()3%1 1) TOTAL (01*)34) *0(663/) 10/(%3%/ %0*(53(4 223%6 143/% $7ATA Fpotrivit rezultatelor comunicate de grupul A@@#ANE' FFestimareG dupa caz" estimare in RON sau in EUR' Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Companiile Piata asigurarilor a depasit pragul de % mld' EUR in anul precedent' (resterea superioara dinamicii Produsului #ntern Brut a ma5orat gradul de penetrare al asigurarilor in P#B" pana la &"1B" in timp ce densitatea asigurarilor a depasit pragul de &++ EUR in

anul precedent' %"&0 mld' EUR este valoarea primelor 4rute su4scrise pe piata asigurarilor din Romania in anul %++0' (resterea consemnata la nivelul pietei a depasit --B" nominal in moneda europeana" respectiv aproape &*B real in moneda nationala' Piata asigurarilor a consemnat o dinamica superioara cresterii economice inregistrata in Romania in anul precedent" nominal in EUR" cu aproape * puncte procentuale peste cresterea Produsului #ntern Brut de %)"1B' Aceasta evolutie a sporit ponderea industriei asigurarilor in P#B" gradul de penetrare a5ungand pana la valoarea de &"1B din P#B" 3ata de &".0B" valoarea aceluiasi indicator in anul %++.' Si densitatea asigurarilor a crescut" a5ungand la valoarea de &++"1) EURAcap de locuitor" 3ata de 0,"+0 EURAcap de locuitor consemnata la 3inele anului %++.' Primele &+ companii din piata au su4scris in anul precedent aproape &"1 mld' EUR" adica aproape 1%B din piata asigurarilor" gradul de concentrare al pietei ma5orandu-se usor" cu aproape &"- puncte procentuale 3ata de valoarea inregistrata in anul %++.' Asigurarile de viata au insumat aproape ))+ mil' EUR" ceea ce reprezinta peste %+B din piata asigurarilor" cresterea consemnata pentru acest segment 3iind de peste -.B" nominal in moneda europeana' Asigurarile auto reprezinta aproape ,1B din totalul su4scrierilor realizate in anul precedent" in timp ce asigurarile propertH 6daune la proprietati" incendii si calamitati naturale insumate7 detin peste &&",B din piata' Cotalul su4scrierilor din asigurari generale a depasit &"0 mld' EUR" in crestere cu aproape --B 3ata de rezultatele anului %++.'

Asigurari generale
.r8 Denumire8 $rime brute subscrise ())/ (mil0 euro) (5(3)) 1%(3(* 16%362 1()366 1)/3/% 4/3/( *23/) *232) %*3(1 %63/) Cota de piata ())/ (9) ((361 113/4 1131% 53(2 4314 /3%/ %3/% %3/( 6325 6314 $rime brute subscrise ())* (mil0 euro) 26)3/) (/63/% 1/)3(/ 1/*3// 12231) 11)3)) 16(3)) 5/3() *53/) 6*31) Cota de piata ())* (9) 1534/ 1%362 532% 53*4 *3*/ /361 432) %3/1 63/6 (3*%

10 (0 20 60 %0 /0 *0 40 50 1)0

Allianz-Tiriac Omniasig Asirom &C- Asigurari Asiban Astra-,ni:a ,ni:a Asigurari (#osta ,nita) ;enerali &T Asigurari Arda#

Unita a devenit UniIa Asigurari" la inceputul anului %++*' Sursa: (omisia de Supraveg ere a Asigurarilor 6(SA7 si (ompaniile

TO$ % - $7ATA A'7;,-A-7LO- ())* ALL7A.<-T7-7AC se mentine in pozitia de lider al pietei asigurarilor' -0& mil' EUR este valoarea su4scrierilor din asigurari generale si de viata realizate de companie in anul precedent' A@@#ANE-C#R#A( a consemnat o crestere nominala in EUR de peste &0B si detine peste &0B cota de piata' O=.7A'7; a realizat cea mai spectaculoasa crestere din piata" in anul precedent compania a su4scris cu peste 0)B mai mult" in EUR" 3ata de rezultatele anului %++.' Cotalul su4scrierilor O!N#AS#$ s-a ci3rat in anul precedent la aproape %., mil' EUR' (ompania a castigat aproape - puncte procentuale in cota de piata' Detinand peste &%B din piata asigurarilor" O!N#AS#$ s-a pozitionat pe locul secund in piata" in anul precedent' Prin cresterea su4scrierilor cu aproape ,+B in anul precedent" A'7&A. a reusit sa urce o pozitie in top" completand podiumul pietei asigurarilor' Potrivit estimarilor" compania a su4scris in anul precedent aproape &1. mil' EURF si a castigat & punct procentual cota de piata' A'7-O= a co4orat un loc in clasament" a su4scris &1+ mil' EURF si a consemnat o crestere nominala in EUR de aproape .B' (ompania a pierdut peste % puncte procentuale din cota de piata si se pozitioneaza pe locul )' &C- Asigurari a su4scris peste &0% mil' EUR in anul precedent si a crescut cu peste )-B in EUR" raportat la rezultatele consemnate in anul %++.' (ompania a urcat o pozitie in clasament" pana pe locul ," si si-a ma5orat cota de piata cu +", puncte procentuale" detinand aproape 1B din piata' Piata asigurarilor de viata a depasit" in primele trei luni ale acestui an" valoarea de ** milioane de euro" ceea ce reprezinta o crestere de %%"%.B 3ata de intervalul similar din %++." cand primele 4rute su4scrise totalizau peste 1& milioane de euro" potrivit #nsurance Pro3ile' (inci companii - #N$ Asigurari de Diata" A#$ @i3e" Allianz-tiriac" Asirom si Asi4an - detin mai mult de ,0B din acest segment' 7.; Asigurari de >iata se mentine pe pozitia liderului" cu o cota de -)"%)B si un volum de prime 4rute su4scrise de -) milioane de euro' (ompania a inregistrat o crestere de &,"--B 3ata de primul trimestru al anului trecut" perioada in care primele 4rute su4scrise insumau %*",& milioane de euro' Pro3itul 4rut al #N$ Asigurari de Diata a3erent intervalului ianuarie-martie %++0 a 3ost de doua milioane de euro" cu un milion de euro in scadere comparativ cu perioada similara din %++.' Potrivit directorului general al companiei" Bram Boon" diminuarea pro3itului a venit pe 3ondul cresterii numarului de contracte de asigurari de viata emise" ceea ce a dus si la o evolutie similara a c eltuielilor a3erente" pe 3ondul ma5orarii numarului de anga5ati' (ompania A7; Li#e detine aproape &,B din piata asigurarilor de viata" cu un total al primelor 4rute su4scrise in primul trimestru de aproape &, milioane de euro" nivel in crestere cu ,+B comparativ cu aceeasi perioada din %++.' Allianz-tiriac se a3la pe pozitia a treia" cu o cota de piata de 1")B si un total al primelor 4rute su4scrise de 1"-, milioane de euro" in scadere cu &,B 3ata de prima perioada a anului trecut' Daca vanzarile de polite cu componenta investitionala" de tip unit-lin?ed" s-au ma5orat cu peste 1+B" pana la .", milioane de euro" de la -", milioane de euro in primul trimestru din

%++." pe clasa de asigurari de viata traditionale nivelul primelor 4rute su4scrise a scazut pana la &"1, milioane de euro' (u un volum de prime 4rute su4scrise de 0".% milioane de euro" Asirom detine 0"0B din piata asigurarilor de viata' (ompania avea un porto3oliu" la 3inele anului" de &',11'*)& de contracte de asigurari de viata in vigoare" dintre care &&+'0.1 contracte au 3ost inc eiate in %++.' Asi4an" companie detinuta de patru 4anci" se a3la" la -& martie %++0" pe pozitia a cincea in piata asigurarilor de viata" cu o cota de ,"0B si un volum de prime 4rute su4scrise de ,"., milioane de euro' @a s3arsitul anului trecut" segmentul asigurarilor de viata genera un volum total de prime 4rute su4scrise de -%%", milioane de euro" ceea ce reprezenta +")B din Produsul #ntern Brut 6P#B7" cu mult su4 media europeana de ,B din P#B' Din intreaga industrie de pro3il" piata asigurarilor de viata reprezinta %,B" 3ata de o medie de .+B in Europa'

Anul 2008

.OT+8 Unita a devenit UniIa Asigurari" la inceputul anului %++*' 'ursa: (omisia de Supraveg ere a Asigurarilor 6(SA7 si (ompaniile

&+

Denumire8 Allianz-Tiriac Omniasig Asirom Astra-,ni:a &C- Asigurari Asiban ,ni:a Asigurari (#osta ,nita) Arda# ;enerali &T Asigurari +uro7ns +"++

$rime brute subscrise ())4 (mil0 euro) -)."1-%0".. &01",+ &0,"1+ &)0".+ &-,")+ &-,"&+ *,",*+"++ 1%"-%

Competitia dintre primii ?ucatori din piata asigurarilor a de"enit mai puternica in())4 Omniasig3 al doilea asigurator3 detinut de >ienna 7nsurance ;roup3 apropiindu-se si mai mult de Allianz-Tiriac3 liderul acestei industrii0 Allianz-Ciriac a inc eiat anul trecut cu a3aceri totale de aproape -0. mil' euro" cresterea 3ata de %++0 3iind de circa &".B 6e2primata in euro7' (ota de piata a asiguratorului a scazut usor" cu &") puncte" pana la &,"1B' #n asigurari generale" primele 4rute su4scrise au 3ost de -)0 mil' euro" potrivit datelor preliminare pu4licate ieri de (omisia de Supraveg ere a Asigurarilor 6(SA7' A doua companie de pe piata totala si din asigurari generale este Omniasig" care a continuat sa muste din cota de piata a competitorilor' Omniasig si-a ma5orat anul trecut a3acerile cu %)B" pana la -%1 mil' euro" iar cota de piata a crescut la &0"-B pe asigurari generale" segmentul pe care este specializata compania' Primii doi 5ucatori sunt despartiti pe segmentul de asigurari generale de o cota de piata de &B' Piata totala a asigurarilor a a5uns la %"-1 mld' euro anul trecut" potrivit (SA" asigurarile generale avand o pondere de 0*",B' Pe acest segment" al treilea 5ucator este Asirom" care a a5uns la a3aceri de &01") mil' euro anul trecut" in crestere cu &&B' Pe asigurari de viata insa" primele 4rute su4scrise de Asirom sau redus cu &+B" pana la %,"- mil' euro' Din primele zece companii de asigurari generale" cele mai puternice cresteri au 3ost inregistrate de Astra si Arda3' A3acerile Astra" care a a5uns de pe locul 0 pe )" au crescut cu .+B" pana la &0. mil' euro' #n cazul Arda3" cresterea a 3ost de &+-B" pana la *,", mil' euro" compania ocupand locul opt pe piata" in urcare cu doua pozitii' Scaderi pe asigurari generale au raportat companiile B(R Asigurari" Unita si $enerali' (ompaniile 3rancezilor de la $roupama 6Asi4an" BC Asigurari si OCP $arancia7" care au c eltuit ),+ mil' euro in %++0 si %++1 pentru a intra pe piata locala" au avut a3aceri cumulate de %0%", mil' euro' #n asigurari de "iata" o piata de )11 mil' euro anul trecut" cel mai mare 5ucator a ramas #N$" cu prime 4rute su4scrise de &.1", mil' euro" in crestere cu &%B' Activele &&

administrate de asigurator au a5uns la circa -*, mil' euro' Pro3itul 4rut al #N$ s-a ridicat la &+") mil' euro" cu )B peste cel din %++0'Dupa #N$ urmeaza in clasament A#$ @i3e" cu prime 4rute su4scrise de 00"0 mil' euro" cresterea 3iind de &1B' Asiguratorul cu cea mai rapida evolutie pe segmentul asigurarilor de viata a 3ost anul trecut B(R" cu un avans al a3acerilor de 0,B" pana la )-", mil' euro' (ompania a urcat pe locul trei in aceasta piata dupa ce in %++1 a ocupat pozitia a saptea' Scaderi pe acest segment au raportat Allianz-Ciriac" Asi4an si Asirom'

Anul 2009
Clasamentul primelor 1) companii de asigurare din -omania pentru 2T@())5 rezultate neauditate Top 1) Clasament ;eneral $-7=+ &-,T+ CO=$A.7+ ',&'C-7'+ RON mil' &' A@@#ANE-C#R#A( *0+'*%' O!N#AS#$ 1,0'1* -' $ROUPA!A .%*'&, )' ASCRA .&&'-1 ,' B(R Asigurari ))-'*) .' ASRO!F )-*'.* 0' #N$ Asigurari de Diata -*+'&& 1' $ENERA@# -.*',*' UN#JA -.0'*+ &+' ARDAF %),'%0 Sursa: #nsurance PROF#@E' F estimareAestimation

Top 1) Clasament Asigurari .on->iata $-7=+ &-,T+ CO=$A.7+ ',&'C-7'+ RON mil' A@@#ANE-C#R#A( *+)'.& O!N#AS#$ 1,0'1* ASCRA .+)'&0 $ROUPA!A ,.*'&0 B(R Asigurari ))-'*) AS#RO!F -0%'+, UN#JAF -.0'*+ $ENERA@# -+.'&0 ARDAF %),'%0

&%

EURO#NS Sursa: #nsurance PROF#@E' F estimare

%&*'+.

&' %' -' )' ,' .' 0' 1' *' &+'

Top 1) Clasament Asigurari de >iata $-7=+ &-,T+ CO=$A.7+ ',&'C-7'+ RON mil' #N$ Asigurari de Diata -10'0, B(R Asigurari de Diata &.1')+ A#$ @i3eF &%%'*+ AD#DA 0+'+& AS#RO!F .0'.) A@@#ANE-C#R#A( ..'-% $ENERA@# .-'-. $ROUPA!A ,*'*1 $RAKE Romania ,0'%% EURELO %,'.+

7ndustria de asigurri3 a#aceri de /3/4 mld0 lei3 la nou luni (ompaniile de asigur9ri au ;nregistrat ;n primele nou9 luni ale anului prime 4rute su4scrise de .".1 miliarde de lei" nivel ;n cre:tere cu doar +"+*B comparativ cu perioada similar9 din %++1" potrivit datelor (omisiei de Supraveg ere a Asigur9rilor 6(SA7'

Anul 2010
Prima 5umatate a anului %+&+ este tot su4 semnul minus' (u o scadere de -"11B in euro" piata asigurarilor a depasit cu putin & mld' EUR in perioada analizata' Asigurarile de viata au crescut cu )"-B" in timp ce asigurarile generale scad cu ,".B' Prima 5umatate a anului in curs marc eaza o tendinta de aparenta incetinire a descresterii pietei asigurarilor' Ast3el" cu toate ca rata scaderii de --"11B consemnata in perioada analizata este la mai putin de 5umatate din valoarea inregistrata in Semestrul & al anului trecut 6-*"0B7" daca raportam la situatia trimestriala din anul %++* realizam ca" de 3apt" anul %+&+ aduce o adancire a scaderii' Practic" C&A%++* a adus o scadere de -&%"--B" iar media scaderii din prima 5umatate a anului trecut s-a diminuat la *"0B' Primul trimestru al anului %+&+ a de4utat cu o scadere de %"%B" aceasta accentuandu-se in C%" media scaderii in S& a5ungand la aproape )B' #n aceste conditii" scaderea de %-,B anticipata in C& pentru 3inalul anului %+&+ pare una optimista' (u su4scrieri a caror valoare depaseste &)+ mil' EUR" ASCRA Asigurari se mentine ca lider al pietei" pozitie castigata dupa primele - luni ale anului in curs' (ompania a realizat cea mai semni3icativa crestere din piata" M)- mil' EUR in valoare a4soluta" si o crestere relativa de aproape ))B in moneda europeana' ASCRA Asigurari a

&-

castigat aproape )", puncte procentuale cota de piata" detinand la 3inalul perioadei analizate circa &-")B din piata asigurarilor' @iderul pietei este urmat de A@@#ANE-C#R#A(" cu su4scrieri de circa &-+ mil' EUR si cota de piata in scadere cu aproape %"- puncte procentuale" pana la &%"))B in prezent' O!N#AS#$ ocupa locul - in ierar ia su4scrierilor" cu o cota de piata de peste &&B" in scadere cu &"1 puncte procentuale 3ata de valoarea aceluiasi indicator consemnata la 3inele primului semestru al anului trecut'

Clasamentul primelor 1) companii de asigurare din -omania pentru '1@()1) Top 1) - Total piata CO=$A.7+ &' %' -' )' ,' .' 0' 1' *' &+' ASCRA A@@#ANE-C#R#A( O!N#AS#$ $ROUPA!A ASRO! #N$ Asigurari de Diata B(R Asigurari $ENERA@# UN#JA EURO#NS $&' mil' RON ,1& ,-* )1) -*) %1%0. %,* %-) %&. &0.

'ursa8 7.',-A.C+ $-OF7L+ nr0 2 @ ()1)

Top 1) - Asigurari de "iata CO=$A.7+ &' #N$ Asigurari de Diata B(R Asigurari de %' Diata -' ALICO* )' AS#RO! ,' $ENERA@# .' A@@#ANE-C#R#A( AD#DA 0' 1' $ROUPA!A *' GRA !** &+'EURELO

$&' mil' RON %0) &,) *1 )0 ), )% -1 -+ %* &,

&)

Sursa: I"S#RA"C! $RO%IL! nr. & ' ()*) * estimare I"S#RA"C! $RO%IL! ** conform #"SAR

Top 1) - Asigurari generale CO=$A.7+ &' %' -' )' ,' .' 0' 1' *' &+' ASCRA A@@#ANE-C#R#A( O!N#AS#$ $ROUPA!A B(R Asigurari AS#RO! UN#JA $ENERA@# EURO#NS (ARPAC#(A Asig'

$&' mil' RON ,0, )*. )1) -.1 %,* %-. %&. &1* &0. &.1

'ursa8 7.',-A.C+ $-OF7L+ nr0 2 @ ()1)

Clasamentul primelor 1) companii de bro era? din -omania '1@()1) Top 1) - &ro eri de asigurare $-7=+ &-,T+ CO=$A.7+ 7.T+-=+D7AT+ mil' RON PORS(NE Bro?er &%* UN#(RED#C #nsurance Bro?er &&+ARS, Romania* *, AON Romania .% DB@ Bro?er )$RAS SADOOE Romania -0 %1 %0 %, %-

&' %' -' )' ,' .'

EUR#A@ Bro?er 0' 1' #NL (onsultanta *' P#RAEUS Bro?er &+'POKER #nsurance Bro?er
'ursa8 7.',-A.C+ $-OF7L+ nr0 2 @ ()1) A estimare 7.',-A.C+ $-OF7L+

!."iata asigurarilor in conte#t european

+"olutia incasarilor din prime de asigurare0 &,

Anul %++) se caracterizeaza prin repetarea per3ormantei din anul %++-" respectiv cresterea valorii totale a primelor de asigurare realizate la nivel glo4al cu %"-B' Am4ele sectoare ale industriei asigurarilor au inregistrat trenduri pozitive" dar daca asigurarile de viata au prins avant" asigurarile generale si-au incetinit cresterea' Daloarea totala a primelor de asigurare incasate in anul %++) la nivel mondial a atins valoarea de -%)) miliarde USD' Dintre acestea &1*) miliarde USD au provenit din sectorul asigurarilor de viata" in timp ce &-*, miliarde USD au 3ost incasate in sectorul asigurarilor generale' Asigurarile de viata si-au reluat trendul ascendent in ma5oritatea tarilor" atingand un ritm de crestere de %"-B la nivel mondial' Ritmul de crestere al asigurarilor generale a incetinit' #nsa" cu toate acestea" rata de crestere a atins valoarea de %"-B in anul %++) pe intreg glo4ul' Pro3ita4ilitatea asigurarilor s-a im4unatatit in ciuda imenselor daune catastro3ale inregistrate' Cre4uie insa remarcat ca im4unatatirea disciplinei in activitatea de su4scriere a politelor de asigurari generale incepand cu anul %++& a constituit 4aza pentru evolutiile pozitive din anul %++)' -a.elul / 0olumul de prime in ())1 fata de ())& in !uropa Centrala si de !st
TA-A >OL,=,L D+ $-7=+ ())6 >OL,=,L D+ $-7=+ ())2 C-+'T+-+A >OL,=,L,7 D+ $-7=+ 7. ())6 (7. B) &1'1 -*'* &0'+ &1'& 0+'0 &1'+ 2602 $A-T+ D7. $7ATA TOTALA )0(2 )016 )016 )012 )0)5 )0)5 )0)2

$OLO.7A T,-C7A C+C7A ;-+C7A ,C-A7.A ,.;A-7A -O=A.7A

0')-& )'.&)'-*)'-%%'*%) %'110 10)/4

.'%,1 -'-+% -'0,, -'..+ &'0&%'))0 *5/

Sursa: 222.s2issre.com #n ceea ce priveste ponderea detinuta de di3erite regiuni ale lumii in volumul glo4al" putem constata unele sc im4ari' Deprecierea dolarului SUA e2plica partial aceste modi3icari' Di3erentele de crestere economica si de reglementare a asigurarilor si ta2elor au avut" de asemenea" e3ect asupra sc im4arii ponderii regionale' Europa a castigat &"*B - datorita dezvoltarii asigurarilor de viata" in timp ce America de Nord si Asia au pierdut &"1B si respectiv +",B" in principal din cauza cererii scazute pentru asigurarile de viata in SUA si Paponia piete dominante in cadrul acestor regiuni' (ele mai mari piete din Europa sunt cele din !area Britanie" si anume piata @loHdQs si piata @ondrei' &.

$iata LloDdEs Piata @loHdQs s-a maturizat timp de peste -++ de ani ca 4ursa" ca o piata a asigurarilor' Ast3el" reprezinta o corporatie" dar si o piata de asigurari 6nu companie de asigurare7 cuprinzand o comunitate de su4scriptori" 3iecare acceptand cereri de asigurare dupa propriile criterii de su4scriere' in cadrul institutiei @loHdQs mutualitatea asiguratorilor este cea care asigura derularea operatiunilor" invers ca in cazul societatilor traditionale de asigurare' #n anul &10&" mem4rii comunitatii de su4scriptori @loHdQs au 3ost uniti prin RRAct o3 ParliamentQQ intr-o corporatie cunoscuta su4 numele de @loHdQs" avand ca rol principal conducerea a3acerilor pe piata @loHdQs" protectia intereselor mem4rilor @loHdQs" colectarea" pu4licarea si di3uzarea in3ormatiilor" insa aceasta nu preia raspunderea pentru riscurile asigurate de catre mem4rii sai' #n prezent" piata @loHdQs isi are sediul in cladirea @loHdQs din @ime Street" (itH o3 @ondon' Daca initial aceasta piata a 3ost destinata asigurarilor maritime" spre s3arsitul secolului al-S#S-lea a inceput si su4scrierea asigurarilor ne-maritime' (ele mai 3recvente asigurari inc eiate sunt : asigurarile de incendiu" asigurari de raspundere" accidente" 3urt" avariere" mi5loace de transport si mar3uri transportate" in tranzit sau depozitate" animale si altele' A introdus anumite tipuri de asigurari : prima polita de asigurare a locuintelor impotriva riscului de spargere" prima polita de asigurari de autove icule" prima 3orma de acoperire cuprinzatoare a mar3urilor in tranzit" prima polita de asigurare de aviatie si prima polita de asigurare a satelitilor' Principalele tipuri de asigurari ce se tranzactioneaza pe piata @loHdQs se grupeaza in patru su4-piete: asigurari maritime" asigurari non-maritime" asigurari de aviatie si asigurari auto' Asigurari maritime sunt cele mai vec i la @loHdQs" datand de mai mult de -++ ani" de pe timpul ca3enelei' '@loHdQs este considerata cea mai importanta piata de asigurari maritime" asigurand orice este legat cu activitatea maritima: plat3orme petroliere" cargouri" tancuri petroliere" am4arcatiuni" Hac turi"cercetari stiinti3ice maritime' (irca %+",B din totalul primelor de pe piata @loHdQs provin din acest segment' Aici se plaseaza peste &-B din asigurarile maritime pe plan international'

&0

#n a3ara de cele patru categorii pe asigurari" pe piata @loHdQs se asigura si o mare varietate de riscuri neo4isnuite cum ar 3i: picioarele 3ot4alistilor" vocile cantaretilor" mainile pianistilor si nu numai' $iata londoneza Piata @ondrei este cea mai vec e si mai mare piata internationala de asigurari si reasigurari' Aici se tranzactioneaza asigurari din toata lumea" aproape trei s3erturi din numarul companiilor de asigurari si reasigurari care activeaza 3iind companii straini" printre cele mai mari din lume' Piata londoneza concentreaza cea mai mare parte ale asigurarilor provenite de la companiile din SUA" Paponia si pentru o mare parte a companiilor nationale de asigurari din tarile in curs de dezvoltare' Pe aceasta piata sunt su4scrise toate 3elurile de asigurari si reasigurari" in toate metodele si 3ormele cunoscute" 3iind concentrate cele mai multe tranzactii pentru acoperirea riscului de catastro3a 6pentru transporturi maritime" aeriene si pentru 4unuri7' Piata londoneza se 4ucura de un statut privilegiat" dar in acelasi timp si 4inemeritat' Aici se gaseste nucleul pietei asigurarilor pentru riscuri industriale 3oarte mari ' De asemenea aici se intalnesc cei mai mari reasiguratori din lume" pentru a inc eia diverse contracte' Datorita crizei prin care a trecut" piata londoneza a pierdut teren in anii Q*+' Partea de piata atat in marile sectoare industriale cat si in sectorul asigurarilor non-viata se situeaza la momentul actual in intervalul &+-&,B' Cotusi pozitia puternica atat pe piata asigurarilor maritime" cat si aviatice a 3ost mentinuta' #n ciuda acestor dezavanta5e" piata londoneza continua sa prezinte o multitudine de avanta5e ma5ore' Dintre punctele 3orte ale acesteia amintim marea densitate de 4ro?eri si asiguratori" in3rastuctura superdezvoltata" precum si serviciile specializate o3erite de piata' (ola4orarea din ce in ce mai stransa intre grupul @loHdQs si Asociatia #nternationala a Su4scriitorilor urmareste potentarea acestor puncte 3orte' #ntroducerea noilor standarde urmareste optimizarea procesului administrativ' Un 3actor esential il constituie 3aptul ca @ondra este al doilea centru 4ancar din lume dupa NeT Oor?' (ola4orarea dintre sectorul 4ancar si cel al asigurarilor este una stransa" mai ales in conte2tul noilor alternative de trans3er al riscurilor si de 3inantare al

&1

riscurilor' $iata italiana Piata italiana a asigurarilor nu este numai una din principalele piete din lume" dar a si inregistrat una din cele mai mari cresteri cumulative" datorate " in primul rand" unei dezvoltari semni3icative a sectorului asigurarilor de viata' Piata italiana tre4uie sa rezolve cateva pro4leme cu care se con3runta in ultima perioada" in primul rand este vor4a de 3inalizarea re3ormei privind 3ondurile de pensii' Apoi se pune pro4lema asistentei sociale pe temen lungG 3inantarea acestui sector poate implica industria asigurarilor ca principal participant' A treia pro4lema se re3era la re3orma pietei asigurarilor auto' #n cadrul acestei piete daunele sunt printre cele mai ridicate si mai 3recvente in Europa' #ncepand cu dereglementarea pietei asigurarilor auto din &**)" acest lucru" asociat cu un impozit mare asupra primelor de asigurare" a condus la o rata medie anuala de crestere a primelor platite de asigurati de &+B' Piata italiana a asigurarilor este destul de 3ragmentata" dar intr-o anumita masura si concentrata" daca se are in vedere ca multe companii sunt 3iliale ale unor grupuri straine' Unele din companiile ce opereaza pe aceasta piata sunt $enerali" SA#" (attolica" @a Fondiaria" Reale !utua" etc'

6. "iata asigurarilor din $landa


#n iera ia pietelor de asigurari din Europa" Olanda si Belgia ocupa locul al D#-lea" respectiv al D###-lea" din punct de vedere al volumului de prime' Daloarea primelor pe cap de locuitor plaseaza Olanda c iar pe locul al doilea' Piata olandeza de asigurari este una dintre cele mai dezvoltate din Europa" in timp ce Belgia se situeaza 3oarte aproape de media de pe continent' #n Olanda" asigurarile de viata sunt 3oarte dezvoltate" acoperind aproape 0+B din piata totala' #n cadrul asigurarilor generale" pe primul loc se situeaza asigurarile de accidente si sanatate cu o cota de ).B' #mportanta acesui segment se datoreaza

&*

sistemului de 4ene3icii medicale: persoanele cu venituri peste un anumit nivel sunt o4ligate prin lege sa inc eie o asigurare medicala la un asigurator privat' Piata nu este 3oarte concentrata' E2ista peste o mie de companii de o mare diversitate: pu4lice" private" sucursale ale companiilor straine" societati mutuale" 3irme care 3urnizeaza di3erite servicii' E2ista" totusi" putine companii care sunt specializate pe anumite segmente de piata' Primii &+ asiguratori" in 3unctie de primele su4scrise" controleaza mai putin de )+B din piata totala' Din cauza concurentei intense" unele companii renunta la activitatile mai putin pro3ita4ile' Este o piata de asigurari ce prezinta analogii cu piata engleza" in ceea ce priveste modurile de distri4utie si anumite conditii de 3unctionare" anumte riscuri sunt inca su4scrise in cadrul U 4urselor de asigurariV care au la 4aza traditii de secole' @a 3el de dinamici si de desc isi spre e2terior" ca si ceilalti agenti economici olandezi" asiguratorii olandezi au constituit grupuri internationale 4ancare in domeniul asigurarilor: #N$ 6Nationale Nederlanden7 si ABN Amro 6Aegon7' (riza de pe pietele 3inanciare" o3icializata in septem4rie %++1" prin 3alimentul @EN!AN Brot ers" nu a ramas 3ara urmari pe pietele de asigurari" cel mai a3ectat 3iind segmentul de li3e' Nume importante precum A#$" A@@#ANE" ASA" AE$ON sau !UN#(N Re au primit o lovitura puternica din aceasta directie" inregistrand rezultate mai sla4e si con3runtandu-se cu o posi4ila reducere a increderii clientilor in siguranta asigurarilor' #n cele ce urmeaza voi prezenta cum s-a re3lectat e3ectiv criza asupra rezultatelor si sta4ilitatii 3inanciare a principalelor grupuri de asigurari' A7; Fara nici o indoiala" cel mai a3ectat de criza creditelor su4prime a 3ost grupul american A#$' Acesta a inregistrat in primele sase luni ale anului %++1 pierderi nete in valoare de &-"&. mld' USD" comparativ cu un pro3it de 1") mld' USD in perioada similara a anului precedent" con3orm raportului 3inanciar pu4licat de A#$' Cotodata" cel mai mare asigurator la nivel mondial" a su3erit pierderi de ,"-. mld' USD in trimestrul al doilea sau %"+. USDAactiune" 3ata de un pro3it de )"%1 mld' USD si &".) USDAactiune in perioada similara a anului %++0'O3icialii companiei au e2plicat

%+

aceste pierderi prin prelungirea crizei pe piata imo4iliara din SUA" dar si prin volatilitatea pietei de capital' AFA Crecand pe continentul european" ne vom orienta catre asiguratorul 3rancez ASA care" cu un pro3it operational de peste %"0. mld' EUR" in prima 5umatate a anului" in crestere cu 0B" a reusit sa atenueze o parte din numeroasele di3icultati e2istente pe pietele internationale' #n acelasi timp" insa pro3ita4ilitatea companiei a avut de su3erit" rezultatul net inregistrand o reducere cu %* de procente" pana la %"&. mld' EUR' #n ceea ce priveste veniturile grupului 3rancez de asigurari" acestea s-au redus usor cu %"*B pana la )*"-% mld' EUR 63ata de ,+"1 mld' EUR in aceeasi perioada a anului %++07' Una dintre principalele cauze pentru aceste rezultate nu tocmai pozitive sunt plasamentele e3ectuate de catre grupul 3rancez pe 4ursa" in anumite titluri de valoare care au avut o evolutie nesatis3acatoare' ALL7A.< #n acelasi timp" principalul competitor al ASA" grupul 3inanciar german A@@#ANE" a realizat un pro3it operational de %"& mld' EUR" in primul trimestru al anului %++1 si ) mld' EUR la 5umatatea lui %++1" aratand ast3el" asa cum au su4liniat o3icialii grupului" ca A@@#ANE se poate mentine pe linia de pro3ita4ilitate" in po3ida unui conte2t mondial =di3icil=' $rupul german s-a con3runtat cu o serie de conditii ne3avora4ile la nivelul pietei" in cel de-al doilea trimestru al anului %++1" veniturile inregistrand o scadere pana la %% mld' EUR" prin comparatie cu %)"- mld' EUR" in perioada similara a anului %++0' Pro3itul operational a scazut" in acest interval" cu -.B pana la %"& mld' EUR" de la -"mld' EUR" valoare inregistrata in cel de-al doilea trimestru al anului %++0' #n cazul A@@#ANE" criza de pe piata de capital a a3ectat evolutia veniturilor pe segmentul asigurarilor de viata" dar mai ales produsele de tip unit-lin?ed" care au o componenta investitionala importanta' ;+.+-AL7 (el de-al treilea grup la nivel european" $ENERA@#" a inregistrat o crestere a su4scrierilor cu ."1B" in primele sase luni ale anului %++1' Ast3el" compania cu sediul in

%&

Crieste a reusit sa atinga o ci3ra de a3aceri" la s3arsitul primului semestru" de -."1 mld' EUR' Factorii care au in3luentat pozitiv cresterea la nivelul grupului sunt produsele de retail si e2tinderea teritoriala' #n ceea ce priveste rezultatele" o importanta deose4ita au avut si su4scrierile =neT 4usiness= care s-au ma5orat cu %&", de procente' Cotusi" nici $ENERA@# nu a reusit sa treaca cu usurinta de e3ectele crizei su4prime" pro3itul la 5umatatea anului curent atingand &"). mil' EUR" comparativ cu &"01 mil' EUR in %++0" ceea ce re3lecta o scadere cu &0"*B' 7.; si A+;O. $rupul olandez #N$ a raportat pentru cel de-al doilea trimestru al anului o scadere a pro3itului net cu %1"1B' ( iar daca acest rezultat se situeaza mult peste asteptarile relativ pesimiste ale analistilor" #N$ a 3ost a3ectata semni3icativ de criza creditelor' Aceasta este de 3apt principala cauza a reducerii volumului pro3itului in trimestrul doi' (u toate acestea" compania olandeza a 3acut 3ata intr-un mod onora4il di3icultatilor" realizand un pro3it de &"*, mld' EUR" in cel de-al doilea trimestru al anului %++1' #n acelasi timp" conationalul #N$" grupul 3inanciar AE$ON a inregistrat" in cel de-al doilea trimestru al anului %++1 un pro3it net in scadere cu ,1B 3ata de perioada similara a anului %++0' Ast3el" pro3itul AE$ON s-a ci3rat la %0. mil' EUR" in C%A%++1" 3ata de .,, mil' EUR in acelasi interval din %++0" aceasta traducandu-se intr-o scadere" cu ,% de procente" daca luam in calcul si evolutia monedei euro'

%%

Cele mai importante companii de asigurare de "ia Gn Hrile de Ios sunt8 Nationale Nederlanden @even #nsurance AE$ON @even #nsurance #nterpolis BC@ #nsurance A!ED @even #nsurance Reaal @even #nsurance Stad Rotterdam @even #nsurance ABN Amro @even #nsurance Cele mai ma?ore societi de asigurare non-"ia Gn Hrile de Ios sunt8

Ac mea Eorg #nsurance Ac mea #nsurance D$E Eorgverze?eraar #nsurance Delta @ioHd #nsurance AE$ON #nsurance Allianz Sc ade #nsurance

%-

&ibliogra#ie
10 $ ' Bistriceanu' - Asigurari si reasigurari in Romania" Ed'Universitatra" Bucuresti" %++. (0 ttp:AAstandard'moneH'ro 20 TTT'4ursaasigurarilor'ro 60 ttp:AATTT'dailH4usiness'roA %0 ttp:AATTT'primm'roA

%)