Sunteți pe pagina 1din 1

53

l 1.I
2.Spre

Isus, Domnul meu


I

,rrr, Jo*-rrrrl melr, Tu'mi cu - noqti i - ni - ma... E p1i ce - ru'n-ste - lat de - se - ori cdnd pri - vesc Un dor

r.---

m[

ni

de

cu-

\-,
dt?g pen - tru prm - de, de

Ti - ne, Tu gtii cdnd sunttrist Ti - ne, A-tunci ag-do-ri

l--,1

qi
sd

co-bori md 'nal1

l6n -

gd r{ mai

ea sus,

Do-ruI meu

S'o cu-prinzi bmnd in

sI'L

v5d pe I-sus.

dra - gos - tea Ta.

M'a-co-peri A- cum pe

p5 -

cu

al - bd mdnt nu'i

R- pa de pa - ce, Md mic sa ma F-na, o

doar, mai

gfe - $esc,

imi dai

hai-na Cu-rdnd voi ple-

Ta ca

spn - tx

si rn - spre ce - ru1

ne

- pd- ta ^

de

sla

- v6, O, ce bu-cu - ri -

td,

Al-bi-tA in

sdn-ge
e

ceva

---./

)-

:^\

Corul liceului teologic adventist "Stefqn Demetrescu" BucureSti