Sunteți pe pagina 1din 80

ilor r ` r c u orii l eie s e s o tru p ceri la ch n e p v fa si Exclu colec]ia A din

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Care sunt documentele contabile, cum se \ntocmesc [i care este circuitul lor Cum trebuie s` conduc` [i s` organizeze contabilitatea o asocia]ie familial`, o persoan` fizic` autorizat` sau o societate

R& S

RENTROP & STRATON


Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

Colec]ia Afaceri la cheie Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 2008 RENTROP & STRATON Autor: Georgeta Matei {erban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

AFACERI LA CHEIE

SUMAR
|NDRUM~RI FISCALE {I CONTABILE GENERALE I. |nregistrarea fiscal` ........................................................................................................................ 4 II. Declara]ia fiscal` .......................................................................................................................... 14 III. Obliga]iile fiscale .......................................................................................................................... 15 IV. Inspec]ia fiscal` ............................................................................................................................ 18 V. Eviden]a contabil` [i fiscal` ........................................................................................................ 22 Documente justificative [i documente contabile .......................................................................... 22 Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea documentelor justificative [i financiar-contabile ........................................................................................................................ 24 |nregistrarea veniturilor ................................................................................................................ 26 Aparate de marcat electronice fiscale .......................................................................................... 30 Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A. .......... 32 Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile .................................................... 38 INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE SPECIFICE ASOCIA}IILOR FAMILIALE |nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal ...................................................................... 47 |nregistrarea veniturilor ................................................................................................................ 48 Eviden]ierea cheltuielilor ............................................................................................................ 49 INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE SPECIFICE SOCIET~}ILOR COMERCIALE Formulare folosite de societ`]ile comerciale .............................................................................. 51 Cum s` v` alege]i contabilul ........................................................................................................ 55 ANEXA I Modele de formulare tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`: Declara]ia de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, asocieri [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic` (010) ........................................................................ 57 Cerere de \nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050) ...................................... 61 Declara]ie de \nregistrare fiscal` Declara]ie de men]iuni pentru sedii secundare (060) ...... 63 Declara]ie de \nregistrare \n scopuri de TVA pentru persoane fizice (070) ............................ 65 ANEXA II Modele de formulare tipizate folosite \n contabilitate ...................................................... 67 ANEXA III CARTA drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale .... 70 ANEXA IV Ghid legislativ .................................................................................................................. 75

Semnifica]ia casetelor cu simboluri grafice


Aceast` caset` v` avertizeaz` c` informa]iile din paragraful respectiv sunt deosebit Aten]ie de importante pentru dvs. Nu le neglija]i! Citi]i toate paragrafele de acest tip dac` dori]i s` fi]i eficient \n ceea ce face]i.

Pentru a ilustra modul de aplicare a instruc]iunilor prezentate, autorii v-au preg`tit exemple practice [i utile. Ele v` ajut` \n munca dvs. de zi cu zi. Toate exemplele sunt, de fapt, aplica]ii practice testate \ndelung de autori.

Exemplu

|ndrum`ri fiscale [i contabile generale

|NDRUM~RI FISCALE {I CONTABILE GENERALE


Dup` autorizarea firmei dvs. prin ob]inerea codului unic de \nregistrare de la Registrul Comer]ului, ve]i deveni un contribuabil al statului. |n acest context, prin intermediul legisla]iei \n vigoare, \ntre dumneavoastr` [i stat se va stabili o rela]ie privind eviden]a fiscal` [i contabil` care impune att efectuarea de \nregistr`ri contabile pe baza documentele justificative, ct [i organizarea eviden]ei activit`]ii prin intermediul registrelor [i jurnalelor specifice. Practic, rela]ia dintre firma dvs. [i stat se va materializa prin depunerea declara]iilor privind obliga]iile de plat` [i plata efectiv` a obliga]iilor declarate. Astfel, legat de activitatea pe care o desf`[ura]i se creeaz` un raport de drept procedural fiscal \n care sunt implicate dou` subiecte, care au, reciproc, att drepturi, ct [i obliga]ii generate de raportul de drept material fiscal: 1) statul: reprezentat de Ministerul Economiei [i Finan]elor prin unit`]ile administrativ-teritoriale, \n calitate de administrator al impozitelor, taxelor, contribu]iilor, amenzilor [i altor sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat format din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigur`rilor sociale de stat, bugetul asigur`rilor sociale de s`n`tate, bugetul fondului pentru [omaj [i alte bugete; 2) contribuabilul: reprezentat de persoana fizic` sau juridic` sau orice entitate f`r` personalitate juridic` ce datoreaz` bugetului general consolidat impozite, taxe, contribu]ii [i alte sume de natura acestora. Raportul juridic fiscal este reglementat prin O.G. nr. 92/24 decembrie 2003, republicat`, privind Codul de procedur` fiscal`. Pentru a economisi timpul dvs. att de necesar \n desf`[urarea activit`]ii pentru care Aten]ie firma a fost autorizat`, desemna]i un \mputernicit care s` v` reprezinte \n rela]iile cu organul fiscal teritorial. Legea v` permite! Desemnarea unui \mputernicit nu v` \mpiedic` s` v` \ndeplini]i personal obliga]iile fiscale. Cnd ave]i timp, v` ocupa]i dvs. de rezolvarea problemelor fiscale, cnd sunte]i foarte ocupat sau chiar atunci cnd sunte]i plecat \n deplasare sau \n concediu apela]i la serviciile \mputernicitului desemnat! Dac` nu sunte]i mul]umit de serviciile \mputernicitului ave]i posibilitatea s` solicita]i oricnd revocarea acestuia, decizia v` apar]ine! |n rela]ia cu organul fiscal, revocarea \mputernicirii intr` \n vigoare de la data \nregistr`rii actului de revocare. |mputernicitul desemnat trebuie s` \nregistreze la organul fiscal, \n form` autentic`, actul de \mputernicire prin care s-au stabilit limitele [i competen]ele acestuia. Dac` pentru firmele stabilite \n Romnia, desemnarea unui \mputernicit are caracter op]ional, pentru firmele f`r` domiciliu fiscal \n Romnia care au obliga]ia de a depune declara]ii la organele fiscale, desemnarea unui \mputernicit are caracter obligatoriu. |mputernicitul trebuie s` aib` domiciliul fiscal \n Romnia [i s` \ndeplineasc`, \n numele [i din averea firmei str`ine, obliga]iile acestuia fa]` de organul fiscal. Indiferent de faptul c` o firm` are sau nu are domiciliul fiscal \n Romnia, c` \ntocme[te sau nu documentele \ntr-o limb` str`in`, trebuie avut \n vedere faptul c` limba oficial` \n administra]ia fiscal` este limba romn`. |n situa]ia \n care la organul fiscal se depun cereri, documente justificative, certificate sau alte \nscrisuri \ntr-o limb` str`in`, firmele au obliga]ia s` anexeze la fiecare document traduceri \n limba romn` certificate de traduc`tori autoriza]i.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea fiscal`

I. |NREGISTRAREA FISCAL~
Orice persoan` sau entitate (firm`, persoan` fizic` autorizat` sau alt` form` juridic`), considerat` subiect \ntr-un raport juridic fiscal, are obliga]ia s` se \nregistreze din punct de vedere fiscal prin depunerea declara]iilor de \nregistrare fiscal` reglementate prin O.M.F.P. nr. 262 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de \nregistrare fiscal` a contribuabililor. Declara]ia de \nregistrare fiscal` se depune \n termen de 30 de zile de la: data \nfiin]`rii: pentru persoanele juridice, asocieri [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`; data eliber`rii actului legal de func]ionare sau data \nceperii activit`]ii sau data ob]inerii primului venit sau data dobndirii calit`]ii de angajator: pentru persoanele fizice. |nregistrarea fiscal` este dovedit` prin urm`toarele coduri de identificare fiscal`: codul de \nregistrare fiscal` (C.I.F.) pentru: persoanele juridice, cu excep]ia comercian]ilor [i pentru asocieri; persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere; codul numeric personal (C.N.P.): pentru persoanele fizice; num`rul de identificare fiscal` (N.I.F.): pentru persoanele fizice care nu de]in cod numeric personal; codul unic de \nregistrare (C.U.I.): pentru comercian]i cu domiciliul fiscal \n Romnia [i pentru sucursalele comercian]ilor care au sediul principal al comer]ului \n str`in`tate. Pentru persoanele fizice, actul normativ care reglementeaz` atribuirea codului de \nregistrare fiscal` este O.M.F.P. nr. 1346 din 14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului [i a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`, precum [i a modelului unor formulare. |ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscal` atribuit contribuabililor este codul de \nregistrare fiscal` atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`, potrivit prevederilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. |n cazul \n care persoana fizic` autorizat` desf`[oar` mai multe activit`]i sau activitatea se desf`[oar` \n mai multe loca]ii, atribuirea codului de \nregistrare fiscal` se face numai pentru activitatea principal`, la sediul principal de desf`[urare a acesteia, celelalte loca]ii reprezentnd sedii secundare [i le sunt aplicabile dispozi]iile art. 72 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Cu aceea[i dat`, pentru persoanele fizice autorizate care se \nregistreaz` ca persoan` impozabil` \n scopuri de T.V.A., codul de identificare fiscal` este alc`tuit din codul de \nregistrare fiscal` [i din prefixul RO, conform ISO Standard 3166 alpha 2. Codul de \nregistrare fiscal` este utilizat de persoanele fizice autorizate, \n rela]ia cu organul fiscal competent [i cu ceilal]i contribuabili, numai \n leg`tur` cu activitatea economic` autorizat` desf`[urat` sau cu profesia liber` exercitat`. Organul fiscal competent pentru administrarea impozitelor, taxelor [i a contribu]iilor datorate bugetului general consolidat \n leg`tur` cu activitatea economic` autorizat` desf`[urat` sau cu profesia liber` exercitat`, cu excep]ia impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, este organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i au sediul activit`]ii sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal`, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Pentru \ndeplinirea obliga]iilor fiscale potrivit reglement`rilor \n domeniul impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, codul de identificare fiscal` utilizat de persoanele fizice autorizate este codul numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
4 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea fiscal`

Organul fiscal competent pentru administrarea impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii este organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` persoana fizic` are adresa, unde \[i are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuie[te efectiv, \n cazul \n care aceasta este diferit` de domiciliu, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.

|n calitate de pl`titori de impozite [i taxe ave]i obliga]ia s` men]iona]i codul de Aten]ie identificare fiscal` propriu pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau orice alte documente emise. Dac` omite]i \nscrierea codului de identificare fiscal`, actele emise \[i pierd valoarea de document fiscal.

Domiciliul fiscal
Conform Codului de procedur` fiscal`, prin domiciliu fiscal se \n]elege: pentru persoanele juridice: sediul social sau locul unde se exercit` gestiunea administrativ` [i conducerea efectiv` a afacerilor, \n cazul \n care acestea nu se realizeaz` la sediul social declarat; pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`: sediul acestora sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal`; pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere: sediul activit`]ii sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal`; pentru persoanele fizice: adresa unde \[i au domiciliul sau adresa unde locuiesc efectiv, \n cazul \n care aceasta este diferit` de domiciliu. Prin adresa unde locuiesc efectiv se \n]elege adresa locuin]ei pe care o persoan` o folose[te \n mod continuu peste 183 de zile \ntr-un an calendaristic, \ntreruperile de scurt` durat` nefiind luate \n considerare. Dac` [ederea are un scop exclusiv de vizit`, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asem`n`toare [i nu dep`[e[te perioada unui an, nu se consider` adresa unde locuiesc efectiv. |n situa]ia \n care domiciliul fiscal nu se poate stabili, regula general` aplicat` de organul fiscal este considerarea domiciliului fiscal la locul \n care se afl` majoritatea activelor. |ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, att pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere ct [i pentru asocieri [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`, domiciliul fiscal se consider` sediul activit`]ii sau locul unde \[i desf`[oar` efectiv activitatea principal`.

Declara]iile de \nregistrare fiscal`


|nregistrarea fiscal` se efectueaz` prin completarea [i depunerea la organul fiscal teritorial a urm`toarelor formulare: Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, asocia]ii familiale [i asocieri f`r` personalitate juridic` (cod 010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1 (vezi pag. 57-60); Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice romne (cod 020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2; Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice str`ine (cod 030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3; Cerere de \nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 050), cod M.F.P. 14.13.04.16 (vezi pag. 61-62); Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru sediile secundare (cod 060), cod M.F.P. 14.13.01.99/c (vezi pag. 63-64). Aceast` declara]ie se completeaz` doar pentru sediile secundare care au obliga]ii de plat`.
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 5

|nregistrarea fiscal`

Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere (cod 070 vezi pag. nr. 65), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

Referitor la datele cuprinse \n vectorul fiscal din fiecare declara]ie, completarea impozitului, taxei sau contribu]iei datorate se face prin marcarea cu ,,X, a casetei corespunz`toare. Fiecare din declara]iile enumerate se completeaz` \n dou` exemplare, cu majuscule, din care un exemplar se p`streaz` de declarant [i un exemplar se depune la organul fiscal competent. Declara]iile se depun, direct sau prin \mputernicitul desemnat fie la registratura organului fiscal competent, fie la po[t` prin scrisoare recomandat`. Dup` depunerea declara]iilor fiscale, pl`titorii de impozite [i taxe primesc de la organul fiscal competent urm`toarele certificate: Certificat de \nregistrare \n scopuri de TVA, cod M.F.P. 14.13.20.99/1; Certificat de \nregistrare fiscal`, cod M.F.P. 14.13.20.99/2. Toate formularele enumerate se utilizeaz` \n dou` scopuri: 1. pentru prima \nregistrare fiscal` cu ocazia \nfiin]`rii: declara]ia de \nregistrare fiscal`; 2. pentru modificarea datelor declarate ini]ial: declara]ia de men]iuni. Prin declara]ia de men]iuni se completeaz` toate rubricile cu datele valabile la momentul declar`rii modific`rii, indiferent dac` acestea au mai fost declarate ini]ial. Declara]ie de \nregistrare fiscal` sau Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, asocia]ii familiale [i asocieri f`r` personalitate juridic` (cod 010) Pentru identificarea persoanei juridice, a asocia]iei familiale sau a asocierilor f`r` personalitate juridic` se completeaz` date informative referitoare la: num`rul autoriza]iei de func]ionare sau num`rul actului legal de \nfiin]are sau num`rul [i data hot`rrii judec`tore[ti de \nfiin]are, \n func]ie de situa]ia existent`; codul CAEN al obiectului principal de activitate declarat cu ocazia \nfiin]`rii sau autoriz`rii. |n prezent, codurile CAEN se reg`sesc \n Ordinul Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601 din 26 noiembrie 2002. |ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, intr` \n vigoare prevederile Ordinului nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN; felul sediului; forma juridic`; forma de proprietate. Aceast` declara]ie cuprinde vectorul fiscal al impozitelor, taxelor [i al contribu]iilor datorate bugetului general consolidat, referitor la: 1) taxa pe valoarea ad`ugat` 2) impozitul pe profit 3) impozitul pe veniturile micro\ntreprinderilor 4) accize 5) impozit la ]i]ei din produc]ia intern` 6) impozit pe veniturile din salarii [i pe venituri asimilate salariilor 7) contribu]ia pentru asigur`ri sociale de s`n`tate 8) contribu]ia de asigur`ri pentru [omaj 9) contribu]ia de asigurare pentru accidente de munc` [i boli profesionale 10) contribu]ia de asigur`ri sociale 11) contribu]ia la fondul de garantare pentru plata crean]elor salariale 12) contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii 13) taxa pe jocuri de noroc 14) redeven]e miniere 15) redeven]e petroliere.
6 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea fiscal`

Toate firmele \nfiin]ate \n baza Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societ`]ile comerciale trebuie s` completeze [i s` depun` la organul fiscal teritorial declara]ia cod 010 privind vectorul fiscal, \n dou` situa]ii: la \nfiin]are, pentru \nregistrarea fiscal` a firmei ,,Declara]ie de \nregistrare fiscal` pentru persoane juridice; ulterior \nregistr`rii fiscale, pentru notificarea modific`rilor de natur` fiscal` ,,Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice. |ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, toate firmele care se \ncadreaz` \n categoria micro\ntreprinderilor definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea \nfiin]`rii [i dezvolt`rii \ntreprinderilor mici [i mijlocii sunt obligate s` vireze bugetului general consolidate contribu]iile aferente veniturilor din salarii trimestrial, pn` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare trimestrului. Declararea [i plata trimestrial` a impozitelor [i contribu]iilor aferente salariilor a fost reglementat` [i prin O.M.F.P. nr. 80 din 16 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formularului 100 Declara]ie privind obliga]iile de plat` la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a. Acesta este un motiv \n plus ca declara]ia cod 010 privind vectorul fiscal s` fie completat` corect, \n caz contrar declara]ia cod 100 pe care o ve]i completa pentru fiecare perioad` fiscal` nu va fi acceptat` \n baza de date a organului fiscal teritorial cu ocazia depunerii acesteia. Datele cuprinse att \n declara]ia cod 010 privind vectorul fiscal ct [i \n declara]ia cod 100 privind obliga]iile de plat` la bugetul general consolidat se vor reflecta \n fi[a sintetic` analitic` pe pl`titor, document generat automat prin programul informatic al organului fiscal competent. Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice romne (cod 020) Acest tip de declara]ii se completeaz` [i se depun de c`tre persoanele fizice romne cu excep]ia persoanele fizice romne care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere. Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice str`ine (cod 030) Acest tip de declara]ii se completeaz` [i se depun de c`tre persoanele fizice str`ine care de]in cod numeric personal atribuit de autorit`]ile romne [i care realizeaz` venituri din valorificarea sub orice form` a drepturilor de proprietate intelectual`: brevete de inven]ie, desene [i modele, mostre, m`rci de fabric` [i de comer], procedee tehnice, know-how, drepturi de autor [i drepturi conexe dreptului de autor [i altele asemenea. Declara]ia nu se completeaz` de c`tre persoanele fizice str`ine care desf`[oar` \n mod independent activit`]i economice autorizate sau care exercit` profesii libere. Cerere de \nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 050) Acest formular se completeaz` [i se depune \n dou` situa]ii: cnd domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social; cnd pl`titorul de impozite [i taxe \[i schimb` domiciliul fiscal declarat anterior. Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru sediile secundare (cod 060) Acest formular se completeaz` [i se depune doar de c`tre firmele care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angaja]i pentru respectivul punct de lucru [i au obliga]ia s` solicite \nregistrarea fiscal` a acestora, ca pl`titor de impozit pe venituri din salarii. Declara]ia completat` cu codul CAEN al obiectului principal de activitate desf`[urat` de punctul de lucru se depune la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` se afl` respectivul punct de lucru. Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere (cod 070) Acest formular se completeaz` [i se depune de c`tre persoanele fizice romne sau str`ine care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea fiscal`

|nregistrarea \n scopuri de T.V.A.


|nregistrarea \n scopuri de T.V.A. poate fi op]ional`, \n situa]ia \n care nu s-a dep`[it plafonul de scutire prev`zut de lege sau obligatorie, \n situa]ia \n care a fost dep`[it plafonul de scutire. |nregistrarea obligatorie nu trebuie neglijat` deoarece conduce att la sanc]iuni de natura amenzilor ct [i la obliga]ii reprezentnd diferen]e suplimentare de plat`, inclusiv major`ri de \ntrziere. |n categoria persoanelor impozabile \nregistrate \n scopuri de T.V.A. se poate \ncadra orice persoan` fizic`, un grup de persoane, o institu]ie public`, o persoan` juridic` [i orice entitate care desf`[oar` independent o activitate economic`, indiferent de scopul sau rezultatul acestei activit`]i. La activit`]i economice se \ncadreaz`: produc]ia; comer]ul; prest`rile de servicii; activit`]ile extractive; activit`]ile agricole; activit`]ile profesiilor libere sau asimilate acestora; exploatarea bunurilor corporale sau necorporale \n scopul ob]inerii de venituri cu caracter de continuitate. La nivel na]ional, activit`]ile economice sunt definite prin Ordinul Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN, valabil pn` la data de 31 decembrie 2007. |ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, plafonul de scutire de la plata T.V.A. este de 35.000 euro cifr` de afaceri. De acest regim special de scutire de la plata T.V.A. pot beneficia [i firmele nou-\nfiin]ate dac` declar` c` vor realiza anual o cifr` de afaceri estimat` de pn` la 35.000 euro. Echivalentul \n lei al cifrei de afaceri realizate se calculeaz` la cursul de schimb comunicat de Banca Na]ional` a Romniei la data ader`rii, respectiv 3,3817 lei/euro. Firmele care declar` c` vor realiza anual o cifr` de afaceri estimat` de pn` la 35.000 euro sau realizeaz` efectiv aceast` cifr` sunt denumite \ntreprinderi mici. Cifra de afaceri este format` din valoarea total` a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii care ar fi taxabile dac` nu ar fi desf`[urate de o \ntreprindere mic`, efectuate \n cursul unui an calendaristic. |n valoarea total` se includ: opera]iunile taxabile. Pentru a fi considerate impozabile \n Romnia, opera]iunile realizate trebuie s` \ndeplineasc` cumulativ urm`toarele condi]ii: 1) s` reprezinte opera]iuni efectuate cu plat`, din sfera taxei: livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii sau opera]iuni asimilate acestora; 2) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor s` fie considerat \n Romnia; 3) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s` fie realizat` de o persoan` impozabil` care ac]ioneaz` ca atare; 4) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s` fie rezultatul unei activit`]i economice; opera]iunile scutite cu drept de deducere. Dintre acestea enumer`m cteva opera]iuni uzuale: livr`rile de bunuri expediate sau transportate \n afara Comunit`]ii de c`tre furnizor sau de alt` persoan` \n contul s`u; prest`rile de servicii legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate \n regim de antrepozit de T.V.A.; prest`rile de servicii de transport interna]ional [i intracomunitar [i prest`rile de servicii accesorii; prest`rile de servicii efectuate \n Romnia asupra bunurilor mobile achizi]ionate sau importate, plasate \n regimul vamal de perfec]ionare activ`; transportul interna]ional de persoane;

8 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea fiscal`

opera]iunile scutite f`r` drept de deducere, dintre care: prest`rile de servicii financiare [i bancare; asigurarea [i reasigurarea, inclusiv prest`rile de servicii efectuate de intermediarii unor astfel de opera]iuni; arendarea, concesionarea, \nchirierea [i leasingul de bunuri imobile, cu urm`toarele excep]ii de la scutire: opera]iunile de cazare efectuate de hoteluri; \nchirierea terenurilor amenajate pentru camping; \nchirierea de spa]ii sau loca]ii pentru parcarea autovehiculelor; \nchirierea utilajelor [i a ma[inilor fixate definitiv \n bunuri imobile; \nchirierea seifurilor; livrarea de c`tre orice persoan` a unei construc]ii vechi, a unei p`r]i a acesteia [i a terenului pe care este construit`, inclusiv livrarea oric`rui alt teren.

|n cifra de afaceri nu se include contravaloarea: livr`rilor de active fixe corporale sau necorporale; livr`rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite, livr`ri efectuate c`tre un cump`r`tor care nu \i comunic` furnizorului un cod valabil de \nregistrare \n scopuri de TVA;

Firmele care nu au realizat o cifr` de afaceri egal` sau mai mare de 35.000 euro \ntr-un an calendaristic se \ncadreaz` la firme care aplic` regimul special de scutire. De[i nu sunt \nregistrate \n scopuri de T.V.A., aceste firme sunt obligate s` organizeze urm`toarele eviden]e: eviden]a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii taxabile efectuate, pe baza jurnalului de vnz`ri; eviden]a bunurilor [i serviciilor taxabile achizi]ionate, pe baza jurnalului de cump`r`ri. Obliga]ia de \nregistrare \n scopuri de T.V.A. se na[te \n urm`toarele situa]ii [i condi]ii: 1. la \nfiin]are, \n situa]ia \n care declara]i c` dori]i s` opta]i pentru aplicarea regimului normal de T.V.A. sau cnd declara]i c` ve]i realiza \n cursul anului \nfiin]`rii o cifr` de afaceri mai mare de 35.000 euro. |n acest caz, data \nregistr`rii ca pl`titor T.V.A. este data comunic`rii certificatului de \nregistrare.

Firma Conelec, avnd ca obiect de activitate efectuarea lucr`rilor de instala]ii electrice, cod CAEN 4531, se \nfiin]eaz` \n data de 20 iulie 2007. Prin actul de \nfiin]are declar` c` \n cursul anul 2007 va realiza o cifr` de afaceri de 150.000 lei (150.000 lei : 3,3817 lei/euro = 44.356 euro). |n baza cifrei de afaceri declarate, firma Conelec este \nregistrat` \n scopuri de T.V.A. \ncepnd cu data de 02 august 2007, data comunic`rii certificatului de \nregistrare.

Exemplu

2. ulterior \nfiin]`rii, \n situa]ia \n care nu dep`[i]i cifra de afaceri de 35.000 euro, dar dori]i totu[i s` opta]i pentru aplicarea regimului normal de T.V.A. |n acest caz, data \nregistr`rii ca pl`titor T.V.A. este data de \nti a lunii urm`toare celei \n care a]i optat pentru \nregistrare. Dup` dep`[irea plafonului de scutire, chiar dac` \n anii fiscali urm`tori ve]i realiza cifre de afaceri anuale inferioare plafonului de scutire, nu ve]i mai avea posibilitatea s` solicita]i aplicarea regimului special de scutire.

Firma Ingoteh, avnd ca obiect de activitate realizarea serviciilor de arhitectur`, inginerie [i servicii de consultan]` tehnic` legate de acestea, cod CAEN 7420, a declarat la \nregistrarea din data 08.05.2007 realizarea unei cifre de afaceri de 85.000 lei (85.000 lei : 3,3817 lei/euro = 25.135 euro). Pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii, clien]ii firmei [i-au manifestat interesul pentru practicarea unor tarife mai mici \n condi]iile \n care firma Ingoteh ar deveni pl`titoare de T.V.A. |n acest sens, \n data de 16 iulie 2007, firma depune la organul fiscal competent cererea de
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Exemplu

|nregistrarea fiscal`

\nregistrare ca pl`titor de T.V.A. prin op]iune, inclusiv declara]ia cod 010 ,,Declara]ie de men]iuni completat` la lit. E ,,Date privind vectorul fiscal , punctul 1.2. (\nregistrare prin op]iune pentru aplicarea regimului normal de TVA, de[i cifra de afaceri este inferioar` plafonului de scutire). |n baza dosarului depus la organul fiscal competent, firma Ingoteh este \nregistrat` \n scopuri de T.V.A. \ncepnd cu data de 01 august 2007.

Exemplu

3. dup` \nfiin]are, \n situa]ia \n care dep`[i]i cifra de afaceri de 35.000 euro. |nregistrarea la organul fiscal trebuie efectuat` \n termen de 10 zile de la \nchiderea lunii \n care s-a dep`[it plafonul de scutire. |n acest caz, data \nregistr`rii ca pl`titor T.V.A. este data de \nti a lunii urm`toare celei \n care s-a creat obliga]ia de \nregistrare.

Firma Avicor, \nfiin]at` din anul 2005 [i avnd ca obiect de activitate ,,Cre[terea p`s`rilor , cod CAEN 0124, realizeaz` \n perioada 01.01-30.04.2007 o cifr` de afaceri de 92.000 lei (92.000 lei : 3,3817 lei/euro = 27.205 euro). |n cursul lunii mai 2007, firma realizeaz` venituri \n sum` de 30.360 lei, cifra de afaceri cumulat` pentru perioada ianuarie-mai 2007 fiind \n sum` total` de 122.360 lei. (122.360 lei : 3,3817 lei/euro = 36.182 euro). Deoarece firma Avicor nu este pl`titoare de T.V.A., are obliga]ia s` se \nregistreze \n scopuri de T.V.A. la organul fiscal teritorial pn` cel trziu \n data de 11 iunie 2007 (data de 10 iunie 2007 cnd s-ar \mplini termenul legal de \nregistrare este zi de duminic`). |n baza dosarului depus la organul fiscal competent, firma Avicor este \nregistrat` \n scopuri de T.V.A. \ncepnd cu data de 01 iulie 2007.

Exemplu

|ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, codul de \nregistrare \n scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de c`tre organul fiscal competent are prefixul RO conform ISO International Standard 3166 alpha 2, urmat de codul de identificare fiscal`. Data lu`rii \n eviden]` ca persoan` juridic` impozabil` \n scopuri de TVA va r`mne neschimbat` ori de cte ori pl`titorul \[i va schimba certificatul de \nregistrare \n scopuri de TVA, ca urmare a unor modific`ri ce ]in de denumire sau de sediul social. |n legisla]ia fiscal` referitoare la T.V.A., \ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, au ap`rut no]iuni noi, cu o anumit` semnifica]ie. Sensul fiscal al urm`toarelor no]iuni uzuale \n aplicarea legisla]iei T.V.A. este: achizi]ie = totalitatea bunurilor [i serviciilor ob]inute sau care urmeaz` a fi ob]inute de o persoan` impozabil`, prin urm`toarele tipuri de opera]iuni: a) livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii efectuate de alt` persoan`; b) achizi]ii intracomunitare; c) importuri de bunuri. achizi]ie intracomunitar` = ob]inerea dreptului de a dispune, ca [i un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate c`tre un stat membru, altul dect cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor la destina]ia indicat` de: a) cump`r`tor; b) furnizor; c) alt` persoan`, \n contul furnizorului sau al cump`r`torului. Locul achizi]iei intracomunitare este \ntotdeauna \n statul membru \n care se \ncheie transportul. active corporale fixe = activele cu o durat` normal` de utilizare mai mare de un an [i valoare de achizi]ie mai mare de 1.800 lei destinate pentru: a) utilizarea \n produc]ia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii;
10 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea fiscal`

b) \nchirierea c`tre ter]i; c) scopuri administrative. baza de impozitare a taxei = contravaloarea unei livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizi]ii intracomunitare impozabile. bunuri = bunuri corporale mobile [i imobile, prin natura lor sau prin destina]ie. |n categoria bunurilor corporale mobile se \ncadreaz` [i energia electric`, energia termic`, gazele naturale, agentul frigorific [i altele de aceast` natur`. cod de \nregistrare \n scopuri de TVA = codul atribuit de c`tre autorit`]ile competente din Romnia persoanelor care au obliga]ia s` se \nregistreze sau un cod de \nregistrare similar, atribuit de autorit`]ile competente dintr-un alt stat membru. comision = plata \n bani sau \n natur` efectuat` c`tre un broker, un agent comisionar general sau c`tre orice persoan` asimilat` unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate \n leg`tur` cu o opera]iune economic`. contract de leasing financiar = orice contract de leasing care \ndepline[te cel pu]in una dintre urm`toarele condi]ii: riscurile [i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului sunt transferate utilizatorului \n momentul la care contractul de leasing produce efecte; prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului, la momentul expir`rii contractului; utilizatorul are op]iunea de a cump`ra bunul la momentul expir`rii contractului, iar valoarea rezidual` exprimat` \n procente este mai mic` sau egal` cu diferen]a dintre durata normal` de func]ionare maxim` [i durata contractului de leasing, raportat` la durata normal` de func]ionare maxim`, exprimat` \n procente; perioada de leasing dep`[e[te 80% din durata normal` de func]ionare maxim` a bunului; valoarea total` a ratelor de leasing, mai pu]in cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal` cu valoarea de intrare a bunului. contract de leasing opera]ional = orice contract de leasing \ncheiat \ntre locator [i locatar, care transfer` locatarului riscurile [i beneficiile dreptului de proprietate, mai pu]in riscul de valorificare a bunului la valoarea rezidual`. Contractul nu cuprinde \n mod expres clauze referitoare la: transferul dreptului de proprietate asupra bunului la momentul expir`rii contractului; op]iunea utilizatorului de a cump`ra bunul la momentul expir`rii contractului; valoarea rezidual`. declara]ie recapitulativ` = formular simbolizat cu codul 390 VIES, obligatoriu pentru declararea trimestrial` a valorii totale a livr`rilor [i achizi]iilor intracomunitare de bunuri, sistematizat pe natura opera]iunilor economice, furnizori [i cump`r`tori, defini]i ca operatori intracomunitari. decont de tax` = formular simbolizat cu codul 300, obligatoriu pentru declararea \n perioada fiscal` a tuturor opera]iunilor economice realizate, sistematizat pe opera]iuni de ie[iri [i intr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii. export de bunuri = opera]iuni de livrare de bunuri efectuate \n afara Comunit`]ii. factura = document obligatoriu emis de furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii pentru fiecare cump`r`tor sau beneficiar care achizi]ioneaz` un bun, comand` un serviciu sau achit` un avans pentru livrarea unui bun sau prestarea unui serviciu. fapt generator = momentul \n care sunt realizate condi]iile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. Ca regul` general`, faptul generator intervine la data livr`rii bunurilor sau la data prest`rii serviciilor. import de bunuri = opera]iuni de intrare \n Romnia a bunurilor provenite din teritorii ter]e, altele dect cele din Comunitate. livrare intracomunitar` = transferul dreptului de a dispune de bunuri ca [i un proprietar, bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru \n alt stat membru de c`tre furnizor sau cump`r`tor sau de c`tre alt` persoan` care ac]ioneaz` \n contul furnizorului sau al cump`r`torului.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

11

|nregistrarea fiscal`

livrare c`tre sine = opera]iune asimilat` unei livr`ri de bunuri efectuate cu plat`, impozabil` numai \n situa]ia \n care taxa aferent` bunurilor livrate a fost dedus` total sau par]ial. Astfel de opera]iuni sunt: a) preluarea de c`tre o persoan` impozabil` a bunurilor mobile achizi]ionate sau produse de c`tre aceasta pentru a fi utilizate \n scopuri care nu au leg`tur` cu activitatea economic` desf`[urat`, pentru a fi puse gratuit la dispozi]ie altor persoane sau pentru a fi utilizate \n scopul unor opera]iuni care nu dau drept integral de deducere. b) bunurile constatate lips` din gestiune. 3 mijloace de transport noi = un vehicul terestru cu motor a c`rui capacitate dep`[e[te 48 cm sau a c`rui putere dep`[e[te 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau un vehicul terestru care s` nu a fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intr`rii \n func]iune sau nu a efectuat deplas`ri care dep`[esc 6.000 km. nontransfer de bunuri = expedierea sau transportul bunurilor efectuat de o persoan` impozabil` din Romnia, \n alt stat membru, cu scopul utiliz`rii acestora pentru vnzarea la distan]`, opera]iuni de instalare sau montaj, livr`ri intracomunitare scutite, livr`ri de bunuri expediate sau transportate \n afara Comunit`]ii. La nontransferuri se \ncadreaz` [i utilizarea temporar` a bunurilor respective pe teritoriul statului membru de destina]ie a bunului expediat sau transportat, \n scopul prest`rii de servicii \n statul membru de destina]ie, de c`tre persoana impozabil` stabilit` \n Romnia. opera]iuni triunghiulare = tranzac]ii economice care se deruleaz` cu respectarea a patru reguli generale impuse de dou` condi]ii cumulative preluate din directiva VI a comunit`]ii europene. reguli generale: a) livrarea de bunuri trebuie efectuat` c`tre un cump`r`tor revnz`tor de un furnizor \nregistrat \n scopuri de TVA \n primul stat membru; b) cump`r`torul revnz`tor trebuie s` fie \nregistrat \n scopuri de TVA \n al doilea stat membru, altul dect cel din care \ncepe sau se \ncheie transportul efectiv al bunurilor; c) livrarea de bunuri efectuat` de furnizorul din primul stat membru trebuie urmat` obligatoriu de livrarea acelora[i bunuri de c`tre cump`r`torul revnz`tor din al doilea stat membru c`tre beneficiarul direct situat \n al treilea stat membru; d) beneficiarul final trebuie s` fie \nregistrat \n scopuri de TVA \n al treilea stat membru \n vederea \ndeplinirii obliga]iei de plat` a TVA. condi]ii: a) bunurile s` fie expediate sau transportate direct din primul stat membru (al furnizorului) c`tre al treilea stat membru (al beneficiarului) livr`rii; b) furnizorul din primul stat membru sau cump`r`torul revnz`tor din al doilea stat membru s` \[i asume responsabilitatea transportului de bunuri \n conformitate cu condi]iile Incoterms stipulate \n contractele \ncheiate \ntre cele dou` p`r]i (din primul [i al doilea stat membru). perioada fiscal` = intervalul de timp calendaristic \n cursul c`ruia se desf`[oar` opera]iuni economice taxabile: lun`, trimestru, semestru [i an. plafon pentru achizi]ii intracomunitare = valoarea total` a achizi]iilor, exclusiv TVA, datorat` sau achitat` \n statul membru din care se expediaz` sau se transport` orice bun, cu excep]ia mijloacelor de transport noi sau a bunurilor supuse accizelor. Plafonul este de 10.000 euro calculat pe parcursul anului calendaristic curent sau a anului anterior, fiind format din \nsumarea urm`toarelor elemente de calcul: achizi]ii intracomunitare din toate statele membre; tranzac]iile care conduc la dep`[irea plafonului pentru achizitii intracomunitare; importurile efectuate pe teritoriul altui stat membru [i transportate ulterior \n Romnia. |n plafon nu intr` achizi]iile intracomunitare de: produse accizabile; mijloace noi de transport; bunuri a c`ror livrare a fost destinat` instal`rii sau montajului;

12

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea fiscal`

bunuri a c`ror livrare a fost o vnzare la distan]`, pentru care locul livrarii se consider` a fi \n Romnia; bunuri second-hand, opere de art`, obiecte de colec]ie [i antichit`]i, numai dac` aceste bunuri au fost taxate \n statul membru de plecare; gaz [i energie energie electric` efectuate de un comerciant persoan` impozabil` a c`rei activitate principal` o reprezint` revnzarea de astfel de produse. redeven]` = suma ce trebuie pl`tit` \n bani sau \n natur` pentru: a) folosirea sau primirea dreptului de folosin]` pentru: drept de autor asupra unei lucr`ri literare, artistice sau [tiin]ifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum [i efectuarea de \nregistr`ri audio, video; orice brevet, inven]ie, inova]ie, licen]`, marc` de comer] sau de fabric`, franciz`, proiect, desen, model, plan, schi]`, formul` secret` sau procedeu de fabrica]ie ori software. orice transmisiuni, inclusiv c`tre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; orice echipament industrial, comercial sau [tiin]ific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; orice know-how; numele sau imaginea oric`rei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoan` fizic`; b) dreptul de a \nregistra sau transmite sub orice form` spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activit`]i similare. tax` colectat` = taxa aferent` livr`rilor de bunuri [i prest`rilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabil` [i taxa aferent` opera]iunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei. tax` deductibil` = suma total` a taxei datorate sau achitate furnizorului de c`tre o persoan` impozabil` pentru achizi]iile efectuate. taxa deductibil` aferent` bunurilor de capital = taxa achitat` sau datorat`, pentru achizi]ia, fabricarea, construc]ia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa pentru piesele de schimb, serviciile de reparare [i \ntre]inere. taxa de dedus = taxa aferent` achizi]iilor, care poate fi dedus` \n condi]iile legii. transport intracomunitar de bunuri = transportul al c`rui loc de plecare [i loc de sosire este situat \n dou` state membre diferite sau al c`rui loc de plecare [i loc de sosire este situat \n acela[i stat membru, dar transportul este efectuat \n leg`tur` direct` cu un transport intracomunitar de bunuri. Locul prest`rii serviciilor de transport intracomunitar de bunuri este locul de plecare al transportului. transfer de bunuri = opera]iuni care nu implic` derularea unor tranzac]ii economice, de[i sunt similare livr`rilor [i achizi]iilor intracomunitare efectuate de firmele din Romnia c`tre statele membre sau efectuate de firmele din statele membre c`tre Romnia. vnzare la distan]` = livrarea de bunuri expediate sau transportate dintr-un stat membru \n alt stat membru de c`tre furnizor sau de c`tre alt` persoan` \n numele acestuia, opera]iune care \ndepline[te urm`toarele condi]ii: valoarea total` a vnz`rilor \n anul calendaristic curent sau \n anul calendaristic precedent nu dep`[e[te plafonul pentru vnz`ri la distan]` de 35.000 euro; furnizorul a optat \n statul membru din care se transport` bunurile pentru considerarea vnz`rilor sale la distan]` ca avnd loc \n Romnia. |n plafon nu se include valoarea: mijloacelor de transport noi; bunurilor instalate sau asamblate de furnizor sau \n numele acestuia; bunurile taxate \n statul membru de plecare, conform regimului special prev`zut;

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

13

Declara]ia fiscal`

gazelor distribuite prin sistemul de distribu]ie a gazului natural [i energiei electrice; produselor accizabile.

II. DECLARA}IA FISCAL~


Impozitele, taxele, contribu]iile [i alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin declara]ia fiscal` care trebuie depus` la termenele impuse prin Codul de procedur` fiscal`. Obliga]ia de a depune declara]ia fiscal` se men]ine [i \n cazurile \n care: a fost efectuat` plata obliga]iei fiscale respective; obliga]ia fiscal` respectiv` este scutit` la plat`; pentru obliga]ia fiscal` nu rezult`, \n perioada de raportare, sume de plat`, dar exist` obliga]ia declarativ`; organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere [i obliga]ia fiscal`. |n caz de inactivitate temporar` sau \n cazul obliga]iilor de declarare a unor venituri care sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, pe baz` de cerere depus` de contribuabil, alte termene sau condi]ii de depunere a declara]iilor fiscale, \n func]ie de necesit`]ile administr`rii obliga]iilor fiscale.

Cum \ntocmim o declara]ie fiscal`?


Declara]iile se \ntocmesc \n format electronic prin utilizarea programului de asisten]` elaborat de Ministerul Finan]elor Publice [i se depun la organul fiscal teritorial pe dischet` de 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibil` MS-DOS. Formatul electronic va fi \nso]it de formularul listat la imprimant`, semnat [i [tampilat. Pentru urm`toarele tipuri de declara]ii, la organul fiscal teritorial se depune doar formularul listat la imprimant` cu codificarea informa]iei prin cod de bare, f`r` a mai fi necesar` discheta: Declara]ie privind obliga]iile de plat` la bugetul general consolidat (100), cod 14.13.01.01/a; Declara]ie rectificativ` (710), cod 14.13.01.00/r; Decont de tax` pe valoarea ad`ugat` (300), cod 14.13.01.02; Declara]ie privind impozitul pe profit (101), cod 14.13.01.04. Programul de asisten]` este pus la dispozi]ia pl`titorilor, gratuit, de unit`]ile fiscale sau poate fi desc`rcat de pe pagina de web a Ministerului Finan]elor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Unde se depune declara]ia fiscal`?


Declara]ia fiscal` se depune la registratura organului fiscal competent sau la oficiile po[tale prin scrisori cu valoare declarat`. Data depunerii bilan]urilor contabile [i a altor documente cu caracter financiar-contabil [i fiscal este data \nregistr`rii acestora la registratura unit`]ilor teritoriale ale Ministerului Economiei [i Finan]elor sau cea de depunere la oficiile po[tale. |n cazul \n care ultima zi de depunere este zi nelucr`toare, aceste documente sunt considerate depuse \n termen, dac` se depun \n ziua lucr`toare imediat urm`toare acesteia. Nedepunerea declara]iei fiscale \ndrept`]e[te organul fiscal s` procedeze la stabilirea din oficiu a obliga]iilor fiscale, prin estimarea bazei de impunere, procedur` care are \n vedere pre]ul de pia]` al tranzac]iei sau al bunului impozabil. Pentru estimare se identific` acele elemente care sunt cele mai apropiate situa]iei de fapt fiscale [i se iau \n calcul toate datele [i documentele care au relevan]`.

14

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Declara]ia fiscal`

Obliga]ii declarative referitoare la opera]iunile economice desf`[urate de firmele \nregistrate \n scopuri de T.V.A.
Aceste obliga]ii se consider` \ndeplinite dac` se completeaz` [i se depun urm`toarele raport`ri fiscale: \n termenul legal

1) decont de tax` pe valoarea ad`ugat` cod 300: Scop: declararea tuturor opera]iunilor economice realizate \n perioada fiscal` declarat` la organul fiscal teritorial (lun`, trimestru, semestru, an calendaristic) \n baza formularului cod 010 ,,Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, asocieri [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`. Termen final de depunere: cel trziu pn` la data de 25, inclusiv, a lunii urm`toare \ncheierii perioadei fiscale declarate. Baza legal`: O.M.F.P. nr. 273 din 28 mai 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formularului (300) Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`, publicat \n M.Of. nr. 392 din 11 iunie 2007. 2) declara]ie recapitulativ` privind livr`rile [i achizi]iile intracomunitare de bunuri, cod 390 VIES: Scop: declararea tuturor opera]iunilor de livr`ri [i achizi]ii intracomunitare efectuate de dou` sau trei p`r]i participante la tranzac]ie (opera]iuni triunghiulare) \n cadrul unui trimestru calendaristic. Termen final de depunere: cel trziu pn` la data de 25, inclusiv, a lunii urm`toare \ncheierii trimestrului. Baza legal`: O.M.F.P. nr. 537 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formularului Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile intracomunitare de bunuri, publicat \n M.Of. nr. 260 din 18 aprilie 2007. 3) declara]ia informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA, cod 394: Scop: declararea tuturor livr`rilor de bunuri, prest`rilor de servicii [i achizi]iilor de bunuri [i servicii realizate pe teritoriul Romniei \ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, \n rela]iile comerciale cu firme sau persoane fizice \nregistrate \n scopuri de TVA \n Romnia. Termen final de depunere: cel trziu pn` la data de 25 a lunii urm`toare \ncheierii semestrului. Baza legal`: O.M.E.F. nr. 702 din 14 mai 2007 privind declararea livr`rilor/prest`rilor [i achizi]iilor efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA [i pentru aprobarea modelului [i con]inutului declara]iei informative privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA, publicat \n M.Of. nr. 376 din 4 iunie 2007.

III. OBLIGA}IILE FISCALE


|n calitate de contribuabil, indiferent de faptul c` sunte]i persoan` fizic` autorizat`, asocia]ie familial` sau societate comercial`, ave]i urm`toarele obliga]ii fiscale: declararea bunurilor [i veniturilor; declararea impozitelor, taxelor [i contribu]iilor datorate, denumite obliga]ii de plat` principale; calcularea [i \nregistrarea impozitelor [i taxelor \n eviden]ele: contabile; fiscale; efectuarea la termenul legal a pl`]ii impozitelor, taxelor [i contribu]iilor datorate; plata dobnzilor, major`rilor de \ntrziere [i penalit`]ilor de \ntrziere aferente impozitelor, taxelor [i contribu]iilor denumite obliga]ii de plat` accesorii; calcularea, re]inerea [i \nregistrarea \n eviden]ele contabile [i de plat`, la termenele legale, a impozitelor care se realizeaz` prin stopaj la surs`; orice alte obliga]ii \n aplicarea legilor fiscale.
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 15

Obliga]iile fiscale

Crean]ele fiscale
Crean]ele fiscale reprezint` drepturile patrimoniale ale statului [i se clasific` \n dou` categorii: crean]e fiscale principale reprezentate de dreptul statului de a percepe, a rambursa [i a restitui impozite, taxe [i contribu]ii; crean]e fiscale accesorii reprezentate de dreptul statului de a percepe major`ri, dobnzi [i penalit`]i de \ntrziere.

Plata obliga]iilor fiscale


Pl`]ile c`tre organele fiscale se efectueaz` prin intermediul b`ncilor, trezoreriilor [i al altor institu]ii autorizate s` deruleze opera]iuni de plat`. Plata obliga]iilor fiscale trebuie efectuat`, distinct, pe fiecare impozit, tax`, contribu]ie sau alte obliga]ii fiscale, inclusiv accesoriile aferente (major`ri, dobnzi [i penalit`]i de \ntrziere). Momentul pl`]ii obliga]iei fiscale se consider`: pentru pl`]ile \n numerar: data \nscris` \n documentul de plat` eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal; pentru pl`]ile efectuate prin mandat po[tal: data po[tei, \nscris` pe mandatul po[tal; pentru pl`]ile efectuate prin decontare bancar`: data la care b`ncile debiteaz` contul pl`titorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin [tampila [i semn`tura autorizat` a acestora. Data poate fi dovedit` [i prin extrasul de cont al pl`titorului; pentru obliga]iile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile: data \nregistr`rii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus [i anulat timbrele datorate.

|n practic`, ulterior efectu`rii pl`]ii obliga]iilor fiscale, se pot constata erori \n do- Aten]ie cumentele de plat`. |n aceast` situa]ie, ave]i posibilitatea s` solicita]i, \n scris, organului fiscal competent, corectarea erorilor constatate. Dup` primirea cererii, organul fiscal analizeaz` fi[a de eviden]` analitic` a pl`titorului \n strict` corela]ie cu documentele de plat` eronat \ntocmite [i dispune trezoreriei care a operat plata ini]ial`, s` efectueze transferul sumelor respective \n conturile bugetare indicate de pl`titor prin cererea depus`. Cererea de corectare a pl`]ilor se poate depune \n termen de un an de la data pl`]ii ini]iale, eronat efectuat`. Ordinea pl`]ii obliga]iei fiscale este urm`toarea: Dac` o firm` datoreaz` mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu]ii [i alte sume reprezentnd crean]e fiscale, iar suma pl`tit` nu este suficient` pentru a stinge toate datoriile, se sting datoriile corelative acelui tip de crean]` fiscal` principal` stabilit` de firma debitoare. |n cadrul fiec`rui tip de crean]` fiscal` stabilit de contribuabil, stingerea se efectueaz` \n urm`toarea ordine: 1. pentru obliga]iile e[alonate la plat`: sumele datorate \n contul ratei din luna curent` [i dobnda aferent` conform graficului de plat` al obliga]iei e[alonate la plat`; sau suma amnat` la plat` [i dobnda datorat` pe perioada amn`rii, \n situa]ia \n care termenul de plat` se \mpline[te \n luna curent`; obliga]iile fiscale curente de a c`ror plat` depinde men]inerea valabilit`]ii \nlesnirii acordate; 2. pentru obliga]iile fiscale principale sau accesorii: \n ordinea vechimii, numai dac` nu a \nceput executarea silit`; 3. pentru obliga]iile cu scaden]e viitoare: \n ordinea solicitat` de pl`titor.
16 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Obliga]iile fiscale

Vechimea unei obliga]ii fiscale de plat` se stabile[te \n func]ie de: scaden]`: pentru obliga]iile fiscale principale; data comunic`rii deciziei de impunere: pentru diferen]ele de obliga]ii fiscale principale [i accesoriile stabilite de organele de inspec]ie fiscal`; data depunerii la organul fiscal a declara]iilor fiscale rectificative: pentru diferen]ele de obliga]ii fiscale principale stabilite de pl`titor din proprie ini]iativ`.

Compensarea obliga]iilor fiscale


Stingerea obliga]iilor fiscale se poate efectua [i prin compensare cu sume de rambursat sau de restituit de la buget, caz \n care ambele p`r]i dobndesc reciproc att calitatea de creditor, ct [i pe cea de debitor. Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau \nainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia. Compensarea se poate efectua de organul fiscal [i din ini]iativa acestuia atunci cnd constat` existen]a unor crean]e reciproce, cu excep]ia sumelor negative din deconturile de tax` pe valoarea ad`ugat` f`r` op]iune de rambursare. Compensarea crean]elor debitorului trebuie efectuat` cu obliga]ii datorate aceluia[i buget, urmnd ca din diferen]a r`mas` (dac` este cazul) s` fie compensate obliga]iile datorate altor bugete, \n urm`toarea ordine: a) bugetul de stat; b) fondul de risc pentru garan]ii de stat, pentru \mprumuturi externe; c) bugetul asigur`rilor sociale de stat; d) bugetul Fondului na]ional unic de asigur`ri sociale de s`n`tate; e) bugetul asigur`rilor pentru [omaj; f) fonduri comunitare (PHARE, ISPA, fonduri structurale [i fond de coeziune).

Restituiri de sume
|n situa]ia \n care constata]i c` a]i efectuat pl`]i \n plus \n favorarea bugetului de stat, ave]i posibilitatea s` solicita]i, pe baz` de cerere, restituirea acestora. Beneficia]i de restituirea urm`toarelor categorii de sume: sume pl`tite: f`r` existen]a unui titlu de crean]`; \n plus fa]` de obliga]ia fiscal`; ca urmare a unei erori de calcul; ca urmare a aplic`rii eronate a prevederilor legale; sume de rambursat de la bugetul de stat; sume stabilite prin hot`rri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente; sume r`mase dup` efectuarea distribuirii \n cadrul execut`rilor silite; sume rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din re]inerile prin poprire, \n baza hot`rrii judec`tore[ti prin care se dispune desfiin]area execut`rii silite. Trebuie s` re]ine]i faptul c` restituirea sumelor achitate \n plus se face numai dup` compensarea cu obliga]iile fiscale restante datorate aceluia[i buget.

Termene de plat`
Impozitele, taxele [i contribu]iile trebuie virate pn` la data de 25 a lunii urm`toare celei pentru care se datoreaz`, cu urm`toarele excep]ii: diferen]ele suplimentare de obliga]ii fiscale principale [i accesoriile aferente stabilite de organul de inspec]ie fiscal`, caz \n care termenul de plat` se stabile[te \n func]ie de data comunic`rii acestora, astfel:
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 17

Inspec]ia fiscal`

dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 1-15 din lun`, termenul de plat` este pn` la data de 5 a lunii urm`toare; dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 16-31 din lun`, termenul de plat` este pn` la data de 20 a lunii urm`toare; obliga]iile fiscale e[alonate sau amnate la plat` [i accesoriile aferente, caz \n care termenul de plat` se stabile[te prin documentul care confirm` acordarea \nlesnirii. Att pentru firmele care au statut de micro\ntreprindere, ct [i pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i independente, termenul de plat` [i de declarare a impozitelor [i contribu]iilor aferente veniturilor din salarii este trimestrial. Declararea [i plata se face pn` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare trimestrului. Micro\ntreprinderea, a[a cum este definit` de Legea nr. 346/2004, este societatea care are pn` la 9 salaria]i [i realizeaz` o cifr` de afaceri anual` net` sau de]ine active totale de pn` la 2 milioane euro, echivalent \n lei.

Eviden]a special` privind contribuabilii inactivi


Sunt declara]i inactivi, contribuabilii care \ndeplinesc una dintre cele dou` condi]ii: se sustrag de la efectuarea inspec]iei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; nu func]ioneaz` la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat conform constat`rilor organelor fiscale. Nu sunt considera]i inactivi contribuabilii care: se afl` \n stare de insolven]` sau \n insolven]` iminent`; sunt radia]i din eviden]a Oficiului Na]ional al Registrului Comer]ului. Declararea contribuabililor inactivi se face pe baz` de ordin emis de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, moment de la care ace[tia nu mai au dreptul de a utiliza facturi sau alte documente [i formulare cu regim special. Aceste documente nu mai \ndeplinesc calitatea de documente justificative, motiv pentru care se recomand` ca atunci cnd exist` dubii asupra unui furnizor acesta s` fie verificat \n lista contribuabililor inactivi existent` pe site-ul www.mfinante.ro, sec]iunea Informa]ii contribuabili. Pe \ntreaga perioad` de stare de inactivitate declarat` prin ordin se suspend` toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licen]iere [i v`muire necesare func]ion`rii unor astfel de contribuabili. Starea de inactivitate \nceteaz` \n situa]ia \n care organele fiscale constat` c` nu mai sunt \ndeplinite condi]iile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv. Constatarea se face \n baza cererii de reactivare, depus` de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv. Lista contribuabililor declara]i inactivi [i Lista contribuabililor reactiva]i se actualizeaz` lunar.

IV. INSPEC}IA FISCAL~


Cine este supus inspec]iei fiscale? Inspec]ia fiscal` se exercit` asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obliga]ii de stabilire, re]inere [i plat` a impozitelor, taxelor, contribu]iilor [i a altor obliga]ii fiscale. Locul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale Ca regul` general`, inspec]ia fiscal` se desf`[oar` \n spa]iile de lucru ale contribuabilului care este obligat s` pun` la dispozi]ia organelor de control att un spa]iu corespunz`tor, ct [i logistica necesar`. Dac` aceste condi]ii nu pot fi \ndeplinite, inspec]ia fiscal` se poate desf`[ura [i la sediul organului fiscal sau \n orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.
18 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Inspec]ia fiscal`

Timpul alocat inspec]iei fiscale Ca regul` general`, inspec]ia fiscal` se desf`[oar` \n timpul programului de lucru al contribuabilului dar se poate desf`[ura [i \n afara acestui program, dac` exist`: acordul scris al acestuia; aprobarea conduc`torului organului fiscal. Obiectul inspec]iei fiscale este reprezentat de verificarea urm`toarelor aspecte: determinarea corect` a bazelor de impunere; legalitatea [i conformitatea declara]iilor fiscale; corectitudinea [i exactitatea \ndeplinirii obliga]iilor fiscale; respectarea prevederilor legisla]iei fiscale [i contabile; stabilirea diferen]elor obliga]iilor de plat` [i calcularea accesoriilor aferente acestora. Pentru realizarea obiectivelor inspec]iei fiscale, organul fiscal parcurge urm`toarele etape: 1. examineaz` documentele aflate \n dosarul fiscal al contribuabilului; 2. verific` concordan]a dintre datele cuprinse \n declara]iile fiscale [i cele din eviden]a contabil` a contribuabilului; 3. discut` constat`rile efectuate [i, dac` este cazul, solicit` explica]ii scrise din partea reprezentan]ilor legali ai contribuabililor; 4. solicit` informa]ii de la ter]i; 5. stabile[te corect baza de impunere [i determin` eventualele diferen]e datorate \n plus sau \n minus fa]` de obliga]ia fiscal` declarat` la momentul \nceperii inspec]iei fiscale; 6. stabile[te diferen]e de obliga]ii fiscale de plat` [i calculeaz` obliga]iile fiscale accesorii aferente acestora; 7. verific` locurile \n care se realizeaz` activit`]i generatoare de venituri impozabile; 8. dispune m`suri asigur`torii prin popriri asigur`torii [i sechestru asigur`toriu asupra: bunurilor mobile [i imobile care sunt \n proprietatea debitorului; veniturilor debitorului acestuia. Aceste m`suri sunt aplicabile doar cnd exist` pericolul ca debitorul s` se sustrag`, s` \[i ascund` sau s` \[i risipeasc` patrimoniul; 9. efectueaz` investiga]ii fiscale; 10. aplic` sanc]iuni pentru contraven]iile constatate; 11. aplic` sigilii asupra bunurilor. Formele inspec]iei fiscale sunt: 1) inspec]ia fiscal` general`, care const` \n verificarea tuturor obliga]iilor fiscale pentru o perioad` de timp determinat`; 2) inspec]ia fiscal` par]ial`, care const` \n verificarea uneia sau a mai multor obliga]ii fiscale, pentru o perioad` de timp determinat`. Procedurile de control fiscal constau \n aplicarea uneia din urm`toarele metode: Metoda Control inopinat Control \ncruci[at

Obiectiv verificare faptic` [i documentar`, \n principal, verificarea documentelor [i opera]iunilor ca urmare a unei sesiz`ri cu privire la existen]a impozabile ale contribuabilului \n corela]ie unor fapte de \nc`lcare a legisla]iei fiscale; cu cele de]inute de alte persoane; f`r` anun]area \n prealabil a contribuabilului. controlul \ncruci[at poate fi [i inopinat.

La finalizarea controlului inopinat sau \ncruci[at se \ncheie un proces-verbal. |n realizarea atribu]iilor, organele de inspec]ie fiscal` pot aplica urm`toarele metode de control:
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 19

Inspec]ia fiscal`

controlul prin sondaj care const` \n verificarea selectiv` a documentelor [i opera]iunilor semnificative, \n care sunt reflectate modul de calcul, de eviden]iere [i de plat` a obliga]iilor fiscale datorate bugetului general consolidat; controlul electronic care const` \n verificarea contabilit`]ii [i a surselor acesteia, prelucrate electronic prin utilizarea metodelor de analiz`, evaluare [i testare. Perioada supus` inspec]iei fiscale Verificarea se face \n cadrul termenului de prescrip]ie a dreptului de a stabili obliga]ii fiscale. Termenul de prescrip]ie este de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urm`tor celui \n care a luat na[tere acest drept. Cu excep]ia marilor contribuabili pentru care inspec]ia fiscal` se efectueaz` asupra obliga]iilor fiscale din ultimii 5 ani, la celelalte categorii de contribuabili inspec]ia fiscal` se efectueaz` asupra crean]elor din ultimii 3 ani fiscali pentru care exist` obliga]ia depunerii declara]iilor fiscale. Inspec]ia fiscal` se poate extinde pe o perioad` de pn` la 5 ani dac` se identific` una din cele trei situa]ii posibile: exist` dovezi c` au fost diminuate obliga]iile fiscale datorate bugetului general consolidat; nu au fost depuse declara]ii fiscale \n interiorul termenului de prescrip]ie; obliga]iile fiscale declarate nu au fost achitate bugetului general consolidat. Iat` \n continuare o serie de reguli privind inspec]ia fiscal`: 1. inspec]ia fiscal` are \n vedere examinarea tuturor st`rilor de fapt [i a raporturilor juridice relevante pentru impunere; 2. efectuarea inspec]iei fiscale trebuie s` afecteze ct mai pu]in activitatea curent` a firmelor prin utilizarea eficient` a timpului destinat inspec]iei fiscale. 3. inspec]ia fiscal` se efectueaz` o singur` dat` pentru fiecare impozit, tax` [i contribu]ie [i pentru fiecare perioad` supus` impozit`rii. Reverificarea unui impozit pe o perioad` deja verificat` se efectueaz` numai pe baza deciziei conduc`torului inspec]iei fiscale dac`, de la data \ncheierii inspec]iei fiscale anterioare [i pn` la data \mplinirii termenului de prescrip]ie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectu`rii verific`rilor sau erori de calcul care influen]eaz` rezultatele acestora; 4. inspec]ia fiscal` se exercit` pe baza principiilor independen]ei, unicit`]ii, autonomiei, ierarhiz`rii, teritorialit`]ii [i descentraliz`rii; 5. activitatea de inspec]ie fiscal` se organizeaz` [i se desf`[oar` \n baza unor programe anuale, trimestriale [i lunare aprobate \n condi]iile stabilite prin ordin al pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`; 6. la \nceperea inspec]iei fiscale, inspectorul este obligat s` prezinte contribuabilului supus verific`rii legitima]ia de inspec]ie [i ordinul de serviciu semnat de conduc`torul organului de control. |nceperea inspec]iei fiscale trebuie consemnat` \n registrul unic de control; 7. la finalizarea inspec]iei fiscale, reprezentantul firmei este obligat s` dea o declara]ie scris`, pe propria r`spundere, din care s` rezulte c` au fost puse la dispozi]ie toate documentele [i informa]iile solicitate pentru inspec]ia fiscal`. |n declara]ie se men]ionez` [i faptul c` au fost restituite de c`tre organele de inspec]ie fiscal` toate documentele solicitate [i puse la dispozi]ie de firm`; 8. contribuabilul supus inspec]iei fiscale are obliga]ia s` \ndeplineasc` m`surile prev`zute \n actul \ntocmit cu ocazia inspec]iei fiscale, \n termenele [i condi]iile stabilite de organele de inspec]ie fiscal`. Durata efectu`rii inspec]iei fiscale nu poate fi mai mare de 3 luni. Realizarea inspec]iei fiscale |nceperea inspec]iei fiscale trebuie precedat` obligatoriu de transmiterea unui ,,Aviz de inspec]ie fiscal`, document care cuprinde urm`toarele informa]ii: baza legal` a inspec]iei fiscale; data de \ncepere a inspec]iei fiscale;
20 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Inspec]ia fiscal`

obliga]iile fiscale [i perioadele ce urmeaz` a fi supuse inspec]iei fiscale; posibilitatea de a solicita amnarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale. Amnarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale se poate solicita, o singur` dat`, pentru motive justificate.

Avizul se comunic`, \n scris, \nainte cu 15 zile de \nceperea inspec]iei fiscale. Totu[i, acest aviz de inspec]ie fiscal` nu este necesar` dac` inspec]ia are drept obiectiv: a. solu]ionarea unor cereri ale contribuabilului; b. \ndeplinirea unor ac]iuni solicitate de autorit`]i; c. controlul inopinat [i controlul \ncruci[at; d. refacerea controlului ca urmare a unei dispozi]ii de reverificare cuprinse \n decizia de solu]ionare a contesta]iei. La avizul comunicat trebuie anexat` [i Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale aprobat` prin O.M.F.P. nr. 713 din 12 octombrie 2004, prezentat` \n ANEXA III de la pag. 70.

Condi]iile [i modalit`]ile de suspendare a inspec]iei fiscale


Inspec]ia fiscal` poate fi suspendat` de c`tre conduc`torul organului fiscal competent \n urm`toarele situa]ii care \mpiedic` finalizarea inspec]iei fiscale: atunci cnd se impune: efectuarea unuia sau mai multor controale \ncruci[ate; remedierea unor deficien]e constatate \n timpul inspec]iei fiscale [i care au f`cut obiectul unei Dispozi]ii privind m`surile stabilite de organele de inspec]ie fiscal`; ob]inerea unui punct de vedere de la una sau mai multe direc]ii de specialitate din cadrul Ministerului Economiei [i Finan]elor sau al Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`; emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale; efectuarea unei expertize conform Codului de procedur` fiscal`; efectuarea de cercet`ri specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau stabilirea realit`]ii unor tranzac]ii; solicitarea unor informa]ii suplimentare din alte state membre ale Uniunii Europene cu privire la opera]iunile intracomunitare ale firmei verificate;

dac` firma verificat` solicit` \n scris suspendarea inspec]iei fiscale, cerere motivat` de apari]ia unei situa]ii obiective care \mpiedic` desf`[urarea inspec]iei fiscale. Pe parcursul desf`[ur`rii unei inspec]ii fiscale, suspendarea poate fi solicitat` doar o singur` dat`.

Dup` \ncetarea situa]iilor care au generat suspendarea, inspec]ia fiscal` va fi reluat` la o dat` ce va fi comunicat` \n scris firmei supuse verific`rii.

Raportul privind rezultatul inspec]iei fiscale


Trebuie s` cunoa[te]i faptul c`, prin Codul de procedur` fiscal`, s-a stabilit dreptul firmei de a fi informat` pe parcursul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale asupra constat`rilor rezultate. La \ncheierea inspec]iei fiscale, \nainte de \ntocmirea actului de control, organul de inspec]ie fiscal` este obligat s` poarte o discu]ie final` cu reprezentantul firmei asupra constat`rilor [i consecin]elor fiscale rezultate \n urma controlului. Firma are de asemenea dreptul s` prezinte, \n scris, punctul s`u de vedere cu privire la constat`rile inspec]iei fiscale. Rezultatul inspec]iei fiscale trebuie consemnat \ntr-un raport scris ,,Raport de inspec]ie fiscal` , \n care se vor prezenta constat`rile inspec]iei, din punct de vedere faptic [i legal. Dac` prin inspec]ia efectuIni]iere \n contabilitate [i fiscalitate 21

Eviden]a contabil` [i fiscal`

at` se modific` baza de impunere, raportul \ntocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. |n cazul \n care se constat` c` toate obliga]iile bugetare care au f`cut obiectul inspec]iei fiscale au fost corect determinate, se \ntocme[te o Decizie privind nemodificarea bazei de impunere la care se anexeaz` Raportul de inspec]ie fiscal` \mpreun` cu anexele.

V. EVIDEN}A CONTABIL~ {I FISCAL~


|n vederea stabilirii st`rii de fapt fiscale [i a obliga]iilor fiscale de plat` datorate, contribuabilii sunt obliga]i s` conduc` eviden]e fiscale reglementate prin Codul fiscal. Eviden]a trebuie ]inut` pe baz` de jurnale, registre, situa]ii [i diverse alte documente de lucru impuse de actele normative \n vigoare, prin care s` se poat` demonstra organului fiscal modul de determinare a impozitelor, taxelor [i contribu]iilor datorate bugetului general consolidat [i bugetului local. Semnificative sunt jurnalele care trebuie \ntocmite pentru eviden]a T.V.A. colectate [i deductibile, respectiv Jurnalul pentru vnz`ri [i Jurnalul pentru cump`r`ri documente utilizate de firmele pl`titoare de T.V.A. Reguli privind conducerea eviden]ei contabile [i fiscale Pentru impunere, organul fiscal poate lua \n considerare orice eviden]e relevante ]inute fie de compartimentul financiar-contabilitate, fie de ter]i conform contractului de prest`ri servicii \ncheiat cu firme specializate. Conducerea eviden]ei contabile [i fiscale trebuie s` aib` la baz` regulile impuse prin Codul de procedur` fiscal`. La rndul lor, regulile genereaz` pentru dvs. urm`toarele obliga]ii: 1. pentru exerci]iul financiar \n curs, eviden]ele contabile [i fiscale trebuie p`strate la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, inclusiv pe suport electronic. Ca derogare de la aceast` obliga]ie, \n situa]ia \n care nu ave]i un compartiment specializat de contabilitate \n cadrul firmei dvs., dar a]i \ncheiat \n acest sens un contract de prest`ri servicii, eviden]a contabil` [i fiscal` poate fi p`strat` \n perioada 1-25 a lunii urm`toare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate cu care a]i \ncheiat contract pentru prelucrarea lor \n vederea \ntocmirii [i depunerii declara]iilor fiscale. 2. dispozi]iile legale privind p`strarea, arhivarea [i limba folosit` pentru eviden]ele contabile sunt aplicabile [i pentru eviden]ele fiscale; 3. \n situa]ia \n care ]ine]i eviden]ele contabile [i fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lng` datele arhivate \n format electronic, ave]i obliga]ia s` p`stra]i [i s` prezenta]i organului de inspec]ie fiscal` aplica]iile informatice cu ajutorul c`rora le-a]i generat; 4. eviden]ierea veniturilor realizate [i cheltuielilor efectuate din activit`]ile desf`[urate, prin \ntocmirea registrelor sau a oric`ror alte documente prev`zute de lege; 5. utilizarea pentru activitatea desf`[urat` de documente primare [i de eviden]` contabil` stabilite prin lege, completate integral \n toate rubricile formularelor, corespunz`tor opera]iunilor \nregistrate;

Documente justificative [i documente contabile


Trebuie s` ave]i \n vedere faptul c` orice opera]iune economic` efectuat` se consemneaz` \ntr-un document care st` la baza \nregistr`rilor \n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ. a) Documentele justificative cuprind, cel pu]in, urm`toarele elemente principale: denumirea documentului; denumirea [i sediul persoanei juridice care \ntocme[te documentul; num`rul [i data \ntocmirii acestuia; men]ionarea p`r]ilor care particip` la efectuarea opera]iunii economico-financiare (cnd este cazul);
22 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Eviden]a contabil` [i fiscal` con]inutul opera]iunii economico-financiare [i, dac` este cazul, temeiul legal al efectu`rii acesteia; datele cantitative [i valorice aferente opera]iunii economico-financiare efectuate; numele [i prenumele, precum [i semn`turile persoanelor care le-au \ntocmit, vizat [i aprobat, dup`

caz; alte elemente necesare pentru consemnarea complet` a opera]iunilor efectuate. |nscrisurile care stau la baza \nregistr`rilor \n contabilitate pot dobndi calitatea de document justificativ numai \n cazurile \n care furnizeaz` toate informa]iile referitoare la opera]iunea economico-financiar` efectuat`. b) Documentele contabile jurnale, fi[e, etc. servesc la prelucrarea, centralizarea [i \nregistrarea \n contabilitate a opera]iilor consemnate \n documentele justificative. Aceste documente trebuie s` cuprind` informa]ii referitoare la: felul, num`rul [i data documentului justificativ; sumele corespunz`toare opera]iilor efectuate; conturile sintetice [i analitice debitoare [i creditoare; semn`turile pentru \ntocmire [i verificare. |nregistr`rile \n contabilitate se pot face manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. |n situa]ia utiliz`rii echipamentelor informatice pentru \ntocmirea documentelor justificative [i pentru prelucrarea [i \nregistrarea datelor \n contabilitate, registrele contabile [i formularele comune pe economie privind activitatea financiar` [i contabil` pot fi adaptate \n func]ie de specificul [i necesit`]ile firmei dvs., cu condi]ia respect`rii con]inutului de informa]ii [i a normelor de \ntocmire [i utilizare a acestora. Documentele justificative [i contabile pentru opera]iuni \n partid` simpl` Orice opera]iune economico-financiar` efectuat` de o asocia]ie familial` trebuie consemnat` \n momentul efectu`rii ei \ntr-un document care st` la baza \nregistr`rilor \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`, dobndind astfel calitatea de document justificativ. Documentele provenite din rela]iile de cump`rare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi \nregistrate \n eviden]a contabil` \n partid` simpl` numai \n urm`toarele situa]ii: asocia]ia face dovada intr`rii \n patrimoniu a bunurilor respective, prin \ntocmirea Borderoului de achizi]ie (cod 14-4-13) sau a Notei de recep]ie [i constatare de diferen]e (cod 14-3-1/A); asocia]ia face dovada pl`]ii bunurilor pe baz` de Dispozi]ie de plat`-\ncasare c`tre casierie (cod 14-4-4). |n cazul \n care documentele se refer` la cheltuieli pentru prest`ri de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baz` de norm` de venit, pentru a fi \nregistrate \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`, acestea trebuie s` aib` la baz`: contracte sau conven]ii; dispozi]ie de plat`-\ncasare c`tre casierie (cod 14-4-4). Opera]iunile consemnate \n documentele justificative trebuie prelucrate, centralizate [i \nregistrate \n eviden]a contabil` \n partid` simpl` pe baz` de documente contabile: jurnale, fi[e etc. |n documentele justificative [i \n cele contabile nu sunt admise [ters`turi [i spa]ii libere \ntre opera]iunile \nscrise \n acestea. Erorile se corecteaz` prin t`ierea cu o linie a textului sau a cifrei gre[ite, pentru ca acestea s` poat` fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corect`. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ [i se confirm` prin semn`tura persoanei care a \ntocmit documentul justificativ, men]ionndu-se [i data efectu`rii opera]iunii de corectare. |n cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza c`rora se prime[te, se elibereaz` sau se justific` numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prev`d asemenea restric]ii, documentul gre[it se anuleaz` [i r`mne \n carnetul respectiv (nu se deta[eaz`), cu excep]ia ordinului de deplasare (delega]ie), pe baza c`ruia se prime[te sau se restituie diferen]a dintre cheltuielile efective de deplasare [i avansul acordat.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

23

Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea documentelor justificative [i financiar-contabile

Opera]iunile privind eviden]a [i gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale [i b`ne[ti [i a altor valori ale contribuabililor se consider` valabile numai dac` sunt justificate cu documente originale, \ntocmite sau reconstituite.

Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea documentelor justificative [i financiar-contabile


Asocia]iile familiale [i societ`]ile comerciale au obliga]ia s` p`streze \n arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-contabile, precum [i documentele justificative care stau la baza \nregistr`rii \n eviden]a contabil`. P`strarea registrelor [i a documentelor justificative [i contabile se face fie la domiciliul fiscal, fie la sediile secundare ale firmelor. |n baza contractelor de prest`ri de servicii, registrele [i documentele financiar-contabile pot fi p`strate [i de firme autorizate \n arhivare care dispun de condi]ii corespunz`toare. |ncredin]area obliga]iei de arhivare unor firme specializate trebuie notificat` organului fiscal teritorial. Totu[i, \n situa]ia \n care contribuabilii sunt supu[i inspec]iei fiscale, ace[tia sunt obliga]i s` aduc` la domiciliul fiscal, de la arhiv`, documentele solicitate de organul de control. |n situa]ia \n care organele de inspec]ie fiscal` consider` c` documenta]ia nu este arhivat` corespunz`tor, acestea au posibilitatea legal` s` interzic` arhivarea registrelor, a documentelor justificative [i contabile \n alte spa]ii dect cele existente la domiciliul fiscal sau la sediile secundare ale pl`titorului de impozite [i taxe. Termenele de p`strare \ncep s` curg` de la data \ncheierii anului fiscal \n cursul c`ruia au fost \ntocmite, astfel:

10 ani, pentru: registrul-jurnal registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i registrul-inventar documente justificative [i financiar-contabile

50 ani, pentru: state de salarii

|n cazul \ncet`rii activit`]ii, documentele trebuie predate la arhivele statului conform prevederilor Legii Arhivelor Na]ionale nr. 16/1996. Reguli generale de arhivare: 1) gruparea documentelor \n dosare numerotate, [nuruite [i parafate; 2) gruparea documentelor \n dosare se face cronologic [i sistematic, \n cadrul fiec`rui an fiscal la care se refer` acestea. |n cazul fuziunii sau al lichid`rii societ`]ii, documentele aferente acestei perioade se arhiveaz` separat; 3) p`strarea dosarelor \n spa]ii dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor [i amenajate \n scopul prevenirii degrad`rii, distrugerii sau sustragerii; 4) ]inerea eviden]ei documentelor la arhiv` cu ajutorul Registrului de eviden]` curent` din care s` rezulte intrarea \n arhiv` [i mi[carea acestora pe \ntreaga perioad` de arhivare; 5) eliminarea din arhiv` a documentelor al c`ror termen legal de p`strare a expirat. Eliminarea se efectueaz` de c`tre o comisie prezidat` de administrator pe baza unui proces-verbal \n care se consemneaz` sc`derea documentelor eliminate din Registrul de eviden]` al arhivei. Reconstituirea documentelor |n cazul unei firme, orice persoan` care constat` pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obliga]ia ca \n termen de 24 de ore de la constatare s` notifice acest fapt, \n scris, conduc`torului firmei. Ca urmare a acestei notific`ri, conduc`torul firmei trebuie s` \ncheie un proces-verbal \n termen de maximum trei zile de la primirea notific`rii. Procesul-verbal trebuie s` cuprind` urm`toarele elemente:
24 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea documentelor justificative [i financiar-contabile

datele de identificare a documentului disp`rut; numele [i prenumele salariatului responsabil cu p`strarea documentului; data [i \mprejur`rile \n care s-a constatat lipsa documentului respectiv. Procesul-verbal trebuie semnat de c`tre: conduc`torul firmei, conduc`torul compartimentului financiar-contabil, salariatul responsabil cu p`strarea documentului, [eful ierarhic al salariatului responsabil cu p`strarea documentului. Odat` cu semnarea procesului-verbal, salariatul este obligat s` dea [i o declara]ie scris` asupra \mprejur`rilor \n care a disp`rut documentul respectiv. |n situa]ia \n care se constat` faptul c` pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor reprezint` o infrac]iune, este obligatorie notificarea acestui fapt organelor de urm`rire penal`.

Reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse se face pe baza unui dosar de reconstituire, \ntocmit separat pentru fiecare caz, dosar care trebuie s` con]in` toate lucr`rile efectuate \n leg`tur` cu constatarea [i reconstituirea documentului disp`rut, [i anume: sesizarea scris` a persoanei care a constatat dispari]ia documentului; dovada sesiz`rii Parchetului sau dovada sanc]ion`rii disciplinare a persoanei vinovate, dup` caz; copie de pe documentul reconstituit; procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii; declara]ia persoanei responsabile. Dac` documentul disp`rut provine de la un furnizor, reconstituirea se face de acesta \n calitate de emitent al documentului, la cererea scris` a asocia]iei sau a firmei cump`r`toare. |n aceast` situa]ie, furnizorul trebuie s` trimit` documentul reconstituit \n termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. De asemenea documentul reconstituit trebuie s` poarte \n mod obligatoriu [i vizibil men]iunea Reconstituit, cu specificarea num`rului [i a datei dispozi]iei pe baza c`reia s-a f`cut reconstituirea. Documentul astfel reconstituit reprezint` baza legal` pentru efectuarea \nregistr`rilor \n eviden]a contabil`. |n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii Registrului-jurnal, Registrului-inventar [i Registrului Cartea mare, reconstituirea se face \n termen de maximum 30 de zile de la constatare. Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de Aten]ie c`l`torie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse \nainte de a fi \nregistrate \n eviden]a contabil`. |n cazul g`sirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaz` pe baza unui procesverbal \mpreun` cu care se ata[eaz` la dosarul de reconstituire. Arhivarea facturilor emise [i primite A[a cum prevede art. 155 alin. (8) lit. e din Codul fiscal cu privire la ,,p`strarea facturilor \ntr-un anumit loc, att facturile emise ct [i facturile primite se pot stoca prin orice metode [i \n orice loc numai dac` sunt respectate dou` condi]ii: 1) locul de stocare s` fie pe teritoriul Romniei. Re]ine]i c` stocarea pe teritoriul Romniei nu este obligatorie dac` facturile sunt emise [i primite prin mijloace electronice care garanteaz`: accesul on-line la datele stocate, autenticitatea sursei sau integritatea con]inutului facturilor; 2) con]inutul facturilor stocate prin mijloace electronice este pus la dispozi]ia organelor fiscale, f`r` \ntrzieri, la solicitarea acestora. Aceste condi]ii de stocare a facturilor sunt impuse [i prin O.M.F.P. nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea eviden]ei \n scopul taxei pe valoarea ad`ugat`, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ulterioare, publicat \n M.Of. nr. 1041 din 28 decembrie 2006.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

25

|nregistrarea veniturilor

Un document \n form` electronic` poate fi stocat \n arhiva electronic` numai dac` sunt \ndeplinite urm`toarelor cerin]e: documentele poart` semn`tura electronic` extins` a titularului dreptului de dispozi]ie asupra documentului; exist` dovada c` semn`tura electronic` a titularului este valabil`; s-a depus cheia de criptare [i decriptare pentru documentele criptate care cad sub inciden]a Legii Arhivelor Na]ionale nr. 16/1996; s-a \ntocmit \n form` electronic` fi[a documentului de stocat, fi[` care trebuie s` cuprind` informa]ii referitoare la: proprietarul documentului \n form` electronic`; emitentul documentului \n form` electronic`; titularul dreptului de dispozi]ie asupra documentului; istoricul documentului \n form` electronic`; tipul documentului \n form` electronic`; nivelul de clasificare a documentului \n form` electronic`; formatul digital \n care este arhivat documentul \n form` electronic`; cuvintele-cheie necesare identific`rii documentului \n form` electronic`; elementele de localizare a suportului fizic; identificatorul unic al documentului \n form` electronic`, \n cadrul arhivei electronice; data emiterii documentului; data arhiv`rii; termenul de p`strare a documentului.

|nregistrarea veniturilor
Dac` nu utiliza]i casa de marcat, pentru \nregistrarea veniturilor ave]i \ndatorirea s` emite]i facturi, avize de \nso]ire a m`rfurilor sau chitan]e. Este recomandabil ca la nivelul fiec`rui contribuabil (firm`, asocia]ie, persoan` fizic` autorizat`) s` fie elaborat` \n scris o singur` procedur` pentru toate documentele ce se vor emite \n cursul unui an: facturi, avize de \nso]ire a m`rfurilor, chitan]e, monetare. V` prezent`m sintetic rolul fiec`rui document, modul de \ntocmire, circuitul [i arhivarea acestuia. Factura Utilitate: document pe baza c`ruia se \ntocme[te instrumentul de decontare a produselor [i m`rfurilor livrate, a lucr`rilor executate sau a serviciilor prestate; document de \nso]ire a m`rfii pe timpul transportului; document de \nc`rcare \n gestiunea primitorului; document justificativ de \nregistrare \n contabilitatea furnizorului [i a cump`r`torului. Mod de \ntocmire: se \ntocme[te manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, \n trei exemplare, la livrarea produselor [i a m`rfurilor, la executarea lucr`rilor [i la prestarea serviciilor pe baza unor documente tipizate care atest` executarea lucr`rilor [i prestarea serviciilor [i se semneaz` de compartimentul emitent. Cnd factura nu se poate \ntocmi \n momentul livr`rii, datorit` unor condi]ii obiective [i cu totul excep]ionale, produsele [i m`rfurile livrate sunt \nso]ite, pe timpul transportului, de avizul de \nso]ire a m`rfii. |n vederea corel`rii documentelor de livrare, num`rul [i data avizului de \nso]ire a m`rfii se \nscriu \n formularul de factur`. |n situa]ia \n care bunurile nu se livreaz` de la sediul social \nscris \n antetul facturii Aten]ie sau al altui document legal aprobat pentru livrarea bunurilor, se vor men]iona pe factur` sau pe documentul respectiv, \n mod suplimentar, elementele de identificare a locului de expediere a bunurilor, [i anume: denumirea sucursalei, punctului de lucru etc., localitatea, strada [i num`rul, sectorul/jude]ul.
26 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea veniturilor

Se recomand` ca \n partea stng` jos a facturii s` fie men]ionate [i datele de identificare a persoanei care efectueaz` livrarea bunurilor, [i anume: numele [i prenumele, seria [i num`rul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pa[aport), codul numeric personal. Pe facturile emise pentru prest`ri de servicii se men]ioneaz`, \n mod expres, num`rul [i data contractului, respectiv ale comenzii. Circuit: la furnizor: la persoanele autorizate s` dispun` \ncas`ri \n contul de la banc` al firmei (toate exemplarele); la serviciul vnz`ri \n vederea \nregistr`rii \n eviden]ele operative [i pentru eventualele reclama]ii ale clien]ilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaz` dispozi]ia de livrare); la compartimentul financiar-contabil, pentru \nregistrarea \n contabilitate (exemplarul 3); la cump`r`tor: la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea opera]iunii, avnd ata[at exemplarul din avizul de \nso]ire a m`rfii care a \nso]it produsul sau marfa, dac` este cazul, inclusiv nota de recep]ie [i constatare de diferen]e, \n cazul \n care marfa nu a fost \nso]it` de factur` pe timpul transportului (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea pl`]ii, precum [i pentru \nregistrarea \n contabilitate (exemplarul 1, \mpreun` cu avizul de \nso]ire a m`rfii, inclusiv nota de recep]ie [i de constatare de diferen]e, dup` caz); la persoana fizic`. Arhivare: la furnizor: la compartimentul vnz`ri (exemplarul 2); la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3); la cump`r`tor: la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). Facturile trebuie s` cuprind` urm`toarele informa]ii obligatorii reglementate prin art. 155 alin. (5) din Codul fiscal: num`rul de ordine [i data emiterii facturii; denumirea, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA al firmei emitente; denumirea, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal (dac` furnizorul sau prestatorul nu este stabilit \n Romnia [i a desemnat un reprezentant fiscal); denumirea, numele, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA ale cump`r`torului de bunuri sau servicii; adresa exact` a locului \n care au fost transferate bunurile (pentru livr`ri intracomunitare de bunuri); codul de \nregistrare \n scopuri de TVA furnizat de client prestatorului pentru serviciile de transport intracomunitar, inclusiv pentru serviciile accesorii ale acestora, cu sau f`r` intermediari; codul de \nregistrare \n scopuri de TVA cu care se identific` cump`r`torul \n cel`lalt stat membru (pentru livr`ri intracomunitare); codul de \nregistrare \n scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat \n alt stat membru [i sub care a efectuat achizi]ia intracomunitar` \n Romnia; denumirea [i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate [i particularit`]ile de identificare ale mijloacelor de transport noi, \n cadrul livr`rilor intracomunitare; data livr`rii bunurilor, a prest`rii serviciilor sau a \ncas`rii avansurilor; baza de impozitare a bunurilor [i serviciilor, pentru fiecare cot`, scutire sau opera]iune netaxabil`; pre]ul unitar, exclusiv taxa; rabaturile, remizele, risturnele [i alte reduceri de pre]; pentru opera]iile impozabile, \nscrierea sumei totale a taxei colectate, exprimat` \n lei; pentru opera]iile scutite, supuse m`surilor de simplificare, neimpozabile sau neincluse \n sfera aplic`rii taxei, una dintre men]iunile: scutit cu drept de deducere, scutit f`r` drept de dedu-

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

27

|nregistrarea veniturilor

cere, taxare invers`, neimpozabil \n Romnia, neinclus \n baza de impozitare, baza legal` din Directiva a 6-a; referiri la alte facturi sau documente emise anterior pentru aceea[i opera]iune.

|ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, nu mai este obligatorie semnarea [i [tampi- Aten]ie larea facturilor! Factura se \ntocme[te \n limba romn` [i, dup` caz, \ntr-o limb` str`in`, \n func]ie de op]iunea emitentului. Dac` este cazul, pe factur` se \nscrie num`rul [i data avizului de \nso]ire a m`rfii. Baza de impozitare poate fi \nscris` \n valut`, dar pentru \nregistrarea \n jurnalele de vnz`ri baza impozabil` trebuie convertit` \n lei utiliznd cursul de schimb comunicat de Banca Na]ional` a Romniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz` decont`rile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru livrarea respectiv`. Dac` opera]iunea este impozabil` TVA, suma taxei colectate trebuie \nscris` obligatoriu [i \n lei. Aviz de \nso]ire a m`rfurilor |n situa]ia \n care nu exist` posibilitatea emiterii facturii \n momentul livr`rii bunurilor, prin lege este permis` \ntocmirea unui aviz de \nso]ire a m`rfurilor. Prin procedur` proprie, firmele stabilesc situa]iile care impun \n mod expres utilizarea acestuia. Avizul trebuie emis \n dou` sau mai multe exemplare [i se poate utiliza doar pentru transportul bunurilor, atunci cnd acestea circul` f`r` s` fie \nso]ite de factur`. Avizul trebuie s` con]in` cel pu]in urm`toarele informa]ii obligatorii: seria, num`rul intern [i data emiterii formularului; de identificare ale furnizorului (denumire, adres`, cod de identificare fiscal`); datele de identificare ale cump`r`torului (denumire, adres`, cod de identificare fiscal`); denumirea [i cantitatea bunurilor livrate; date privind expedi]ia: numele delegatului, buletin/carte de identitate (serie, num`r), num`rul mijlocului de transport, ora livr`rii, semn`tura delegatului; semn`tura expeditorului. Furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii care nu au obliga]ia s` emit` facturi, trebuie s` \nregistreze veniturile realizate zilnic pe baza monetarului, a chitan]ei, a raportului zilnic emis de casa de marcat [i a altor documente specifice activit`]ii desf`[urate. Nu sunt obligate s` emit` facturi firmele care realizeaz` urm`toarele tipuri de opera]iuni: transportul persoanelor cu taximetre; transportul persoanelor pe baza biletelor de c`l`torie sau a abonamentelor; livr`rile de bunuri prin magazinele de comer] cu am`nuntul [i prest`rile de servicii c`tre popula]ie, consemnate \n documente, f`r` nominalizarea cump`r`torului; livr`rile de bunuri [i prest`rile de servicii consemnate \n documente specifice. Pentru opera]iunile enumerate, obliga]ia emiterii de facturi intervine doar \n momentul \n care beneficiarul solicit` factura \n mod expres. Normele de \ntocmire a avizelor de \nso]ire, a facturilor, a monetarelor [i a chitan]elor, au fost reglementate prin O.M.F.P. nr. 2226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de c`tre persoanele prev`zute la art. 1 din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat` (M.Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006). |n acest act normativ se men]ioneaz` con]inutul minimal obligatoriu al facturilor sau al avizelor de \nso]ire a m`rfurilor, cu excep]ia monetarelor [i chitan]elor. Actul normativ men]ionat oblig` to]i contribuabilii s` organizeze un regim intern de numerotare a facturilor, avizelor de \nso]ire a m`rfurilor, a monetarelor [i a chitan]elor urmnd a fi respectate urm`toarele reguli: directorul s` emit` \n scris o decizie intern` prin care desemneaz` una sau mai multe persoane cu
28 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea veniturilor

atribu]ii de alocare [i gestionare a numerelor aferente facturilor emise de societate. Alocarea numerelor se face pe baza unei proceduri elaborate de fiecare firm`, \n func]ie de structura organizatoric` (gestiuni, puncte de lucru, sucursale, etc.). facturile trebuie s` aib` numere de ordine, \n baza uneia sau mai multor serii; \n fiecare an se stabile[te num`rul de la care se va emite prima factur`. Este recomandabil ca la nivelul fiec`rui contribuabil (firm`, asocia]ie, persoan` fizic` autorizat`) s` fie elaborat` \n scris o singur` procedur` pentru toate documentele ce se vor emite \n cursul unui an: facturi, avize de \nso]ire a m`rfurilor, chitan]e, monetare. Chitan]a Utilitate: document justificativ pentru depunerea unei sume \n numerar, la casierie; document justificativ de \nregistrare \n: Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i [i \n contabilitate, pentru persoanele fizice autorizate; Registrul de cas`, pentru firme. Mod de \ntocmire: se \ntocme[te \n dou` exemplare, pentru fiecare sum` \ncasat`, de c`tre asociatul desemnat [i se semneaz` de acesta pentru primirea sumei. Circuit: la deponent, exemplarul 1; exemplarul 2 r`mne \n carnet, fiind folosit ca document de verificare a opera]iunilor eviden]iate \n Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i sau \n Registrul de cas`. Arhivare: la sediul contribuabilului doar exemplarul 2. |nregistrarea veniturilor la asocia]ii [i persoane fizice autorizate Pentru fiecare activitate desf`[urat` se completeaz` Fi[a pentru opera]iuni diverse (cod 14-6-22/b) \n care documentele emise se \nregistreaz` \n ordine cronologic`. Totalurile lunare din Fi[a pentru opera]iuni diverse se \nregistreaz` \n Jurnalul privind opera]iuni diverse (cod 14-6-17/c). |n cazul asocia]iilor familiale, totalul veniturilor din Jurnalul privind opera]iuni diverse reprezint` venitul asocia]iei. Dac` persoana fizic` autorizat` sau asocia]ia realizeaz` venituri dintr-o singur` activitate, totalul veniturilor se reg`se[te \n Fi[a pentru opera]iuni diverse, pe rndul Total, nemaifiind necesar` deschiderea Jurnalului privind opera]iuni diverse. |n situa]ia \n care se \ncaseaz` \n numerar toate veniturile realizate pot s` eviden]ieze aceste venituri numai \n Registrul-jurnal, f`r` a mai fi obligatorie \ntocmirea Fi[ei pentru opera]iuni diverse [i, implicit, a Jurnalului privind opera]iuni diverse. Totalurile eviden]iate \n Jurnalul privind opera]iuni diverse servesc la: completarea Jurnalului pentru vnz`ri de c`tre pl`titorii de T.V.A.; determinarea venitului brut realizat; |n situa]ia utiliz`rii aparatelor de marcat electronice fiscale, \nregistrarea veniturilor se face pe baza Raportului fiscal de \nchidere zilnic` [i a Registrului special, \ntocmit \n condi]iile defect`rii aparatelor de marcat electronice fiscale. Veniturile din activit`]ile independente realizate de persoanele fizice \n cadrul unor Aten]ie asocia]ii f`r` personalitate juridic` sunt venituri care se supun procedurii de globalizare [i de determinare a impozitului pe venitul anual global.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

29

Aparate de marcat electronice fiscale

Aparate de marcat electronice fiscale


Persoanele fizice autorizate [i firmele care efectueaz` livr`ri de bunuri cu am`nuntul [i prest`ri de servicii direct c`tre popula]ie au obliga]ia s` utilizeze aparate de marcat electronice fiscale cu ajutorul c`rora s` emit` bonuri fiscale [i s` le predea clien]ilor. La solicitarea clien]ilor, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie s` elibereze [i factur`. Exist` \ns` [i activit`]i pentru care nu este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Aceste activit`]i sunt: 1) comer]ul ocazional cu produse agricole efectuat de produc`tori agricoli individuali \n pie]e, trguri, oboare sau alte locuri publice autorizate; 2) livr`rile de bunuri efectuate prin automate comerciale; 3) activit`]ile de jocuri de noroc desf`[urate cu mijloace tehnice de joc ce func]ioneaz` pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede; 4) serviciile de alimenta]ie public` efectuate \n mijloace de transport public de c`l`tori; 5) transportul public de c`l`tori pe baz` de bilete sau abonamente tip`rite transportul cu metroul; 6) activit`]ile pentru care \ncas`rile se realizeaz` pe baz` de bonuri cu valoare fix` tip`rite, de exemplu: bilete de acces la spectacole, muzee, expozi]ii, trguri [i oboare, gr`dini zoologice [i gr`dini botanice, biblioteci; locuri de parcare pentru autovehicule; bilete de participare la jocuri de noroc; 7) activit`]ile de asigur`ri [i ale caselor de pensii; 8) activit`]ile de intermedieri financiare, inclusiv activit`]ile auxiliare acestora, cu excep]ia activit`]ilor de schimb valutar cu numerar [i substitute de numerar efectuate \n favorarea persoanelor fizice de c`tre firmele autorizate; 9) vnzarea obiectelor de cult [i serviciile religioase prestate de institu]iile de cult; 10) vnzarea bunurilor de folosin]` \ndelungat`; 11) comer]ul cu am`nuntul prin comis-voiajori [i prin coresponden]`. Nu sunt exceptate livr`rile de bunuri efectuate de c`tre magazine la domiciliul clien]ilor; 12) activit`]i desf`[urate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implic` crearea unei societ`]i comerciale; 13) activit`]i economice desf`[urate \n mod independent de persoane fizice autorizate. Nu sunt exceptate activit`]ile de taximetrie auto pentru m`rfuri [i persoane; 14) servicii de instala]ii, repara]ii [i \ntre]inere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; 15) vnzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de c`tre agen]iile de turism; 16) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice [i termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobil`, de po[t` [i curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; 17) efectuarea lucr`rilor de construc]ii, repara]ii, amenaj`ri [i \ntre]inere de locuin]e; 18) serviciile medicale cu plat` prestate la domiciliul sau la locul de munc` al clientului; 19) vnz`rile de bunuri [i prest`rile de servicii care nu se \ncaseaz` integral cu numerar [i substituite de numerar; 20) vnz`rile de bunuri [i prest`rile de servicii care nu se \ncaseaz` integral \n momentul livr`rii bunului sau prest`rii serviciului. Pentru evitarea unor sanc]iuni care v` pot fi aplicate de c`tre organele de control, re]ine]i urm`toarele aspecte: dac` o firm` presteaz` att activit`]i pentru care nu este obligatorie folosirea caselor de marcat, ct [i activit`]i pentru care este obligat` s` le foloseasc`, trebuie s` \[i organizeze gestiuni [i eviden]e contabile distincte pentru aceste activit`]i; bonul fiscal va cuprinde urm`toarele elemente:
30 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Aparate de marcat electronice fiscale

denumirea [i codul fiscal ale emitentului; adresa de la locul de instalare a aparatului; logotipul [i seria fiscal` a aparatului; num`rul de ordine, data [i ora emiterii; denumirea fiec`rui bun livrat sau serviciu prestat; pre]ul sau tariful unitar, cantitatea, valoarea pe fiecare opera]iune, inclusiv T.V.A. cu indicarea cotei de T.V.A.; valoarea total` a bonului, valoarea total` a T.V.A. pe cote de tax` cu indicarea nivelului de cot`, valoarea total` a opera]iunilor scutite de T.V.A. [i valoarea altor taxe care nu se cuprind \n baza de impozitare a T.V.A., dac` este cazul. raportul fiscal de \nchidere zilnic` reprezint` documentul pe baza c`ruia se \nregistreaz` \n contabilitate veniturile din activitatea de comer] sau de prest`ri servicii; firmele care utilizeaz` case de marcat sunt obligate s` foloseasc` numai consumabile furnizate de c`tre distribuitorii autoriza]i, care asigur` men]inerea lizibilit`]ii datelor pe o perioad` de arhivare cuprins` \ntre 2 [i 10 ani; consumabilele trebuie personalizate de c`tre distribuitori prin marcarea lor cu datele necesare identific`rii; utilizatorii sunt obliga]i s` afi[eze la loc vizibil anun]uri de aten]ionare a clien]ilor cu privire la obliga]ia acestora de a solicita [i a p`stra bonurile fiscale pn` la p`r`sirea unit`]ii. Din urm`torul tabel afla]i care sunt contraven]iile [i sanc]iunile aplicabile utilizatorilor care nu respect` obliga]iile impuse de legisla]ia referitoare la casele de marcat electronice fiscale: Contraven]ii comercializarea de c`tre agen]ii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale f`r` avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor [i a aparatelor de marcat electronice fiscale ne\ndeplinirea obliga]iei agen]ilor economici de a se dota [i de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioar` celei reale neintroducerea datelor ce fuseser` \nscrise pe rola jurnal privind tranzac]iile efectuate de la ultima \nchidere zilnic` pn` \n momentul [tergerii memoriei operative emiterea bonului fiscal f`r` ca acesta s` con]in` toate datele nepredarea bonului fiscal clientului de c`tre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal ne\ndeplinirea de c`tre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obliga]iei de a afi[a anun]urile de aten]ionare pentru clienti ne\ndeplinirea de c`tre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obliga]iei de a preda raportul memoriei fiscale nerespectarea de c`tre utilizatori a obliga]iei de a anun]a unitatea de service desemnat` de distribuitorul autorizat ori, dup` caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia \n momentul constat`rii defect`rii aparatelor de marcat electronice fiscale neutilizarea de c`tre agen]ii economici care folosesc aparate de marcat electronice fiscale a consumabilelor de la furnizori autoriza]i
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Amenzi contraven]ionale de la 8.000 lei la 40.000 lei

de la 8.000 lei la 40.000 lei de la 8.000 lei la 40.000 lei

de la 8.000 lei la 40.000 lei

de la 2.000 lei la 4.000 lei de la 2.000 lei la 4.000 lei de la 2.000 lei la 4.000 lei

de la 2.000 lei la 4.000 lei

de la 2.000 lei la 4.000 lei

de la 8.000 lei la 40.000 lei

31

Organizarea eviden]ei fiscale

nerespectarea obliga]iei de a p`stra [i arhiva rola jurnal, raportul fiscal de \nchidere zilnic` [i registrul special nerespectarea obliga]iei de a p`stra, de a completa [i de a actualiza cartea de interven]ii nerespectarea termenului de \ndeplinire a obliga]iilor ce revin distribuitorilor autoriza]i, prin unit`]ile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou [i de a \nlocui memoria fiscal` defect` ori a c`rei capacitate de stocare a fost epuizat` neutilizarea registrului special a opera]iunilor efectuate pn` la repunerea \n func]iune a aparatelor de marcat electronice fiscale, la cererea clientului. nerespectarea obliga]iei de a preda spre p`strare [i arhivare memoria fiscal` comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate

de la 8.000 lei la 40.000 lei de la 8.000 lei la 40.000 lei de la 8.000 lei la 40.000 lei

de la 8.000 lei la 40.000 lei

de la 40.000 lei la 100.000 lei de la 2.000 lei la 4.000 lei

Nu uita]i faptul c`, \n calitate de utilizator al aparatelor electronice de marcat, firma Aten]ie dvs. are obliga]ia ca lunar, pn` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare, s` predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pentru perioada de raportare. Dac` ave]i puncte de lucru dispersate teritorial, trebuie s` depune]i lunar raportul memoriei fiscale pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale instalate la sediu sau la punctele de lucru \nfiin]ate [i declarate. Raportul se depune la organele fiscale care au efectuat fiscalizarea aparatelor.

Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.


|n vederea stabilirii st`rii de fapt fiscale [i a obliga]iilor fiscale de plat`, pl`titorii de T.V.A. au obliga]ia s` organizeze eviden]a fiscal` a opera]iunilor economice desf`[urate. Aceast` obliga]ie rezult` att din legisla]ia specific` a T.V.A., ct [i din Codul de procedur` fiscal`. Eviden]a fiscal` se organizeaz` cu ajutorul jurnalelor, registrelor, deconturilor [i a altor documente similare din care s` rezulte natura opera]iilor realizate \ntr-o perioad` fiscal`. Eviden]a fiscal` se \ntocme[te manual sau prin mijloace informatice. Scopul eviden]ei fiscale este de a consemna \ntr-o perioad` fiscal` urm`toarele elemente de identificare a fiec`rei opera]iuni economice realizate de pl`titorul de T.V.A.: valoarea total`, f`r` tax`, a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii efectuate, distinct, pentru fiecare din urm`toarele tipuri de opera]iuni: livr`ri intracomunitare de bunuri; exporturi; opera]iuni care nu au loc \n Romnia; livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii taxabile, separat pe fiecare cot` de tax`; valoarea total`, f`r` tax`, a tuturor achizi]iilor pentru fiecare perioad` fiscal`, eviden]iat` distinct pentru: bunuri mobile corporale; servicii; bunuri de capital; achizi]ii intracomunitare de bunuri; importuri;
32 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

alte opera]iuni. taxa colectat`; taxa total` deductibil` [i taxa dedus`; calculul taxei dedus` pe baz` de pro-rata provizorie; calculul taxei dedus` pe baz` de pro-rata definitiv`; ajust`rile efectuate ulterior pentru taxa dedus` ini]ial.

Eviden]a fiscal` se ]ine cu ajutorul urm`toarelor tipuri de jurnale [i registre al c`ror model orientativ este reglementat prin O.M.F.P. nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea eviden]ei \n scopul taxei pe valoarea ad`ugat`, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 1. Jurnalul pentru vnz`ri: Scop: eviden]a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii efectuate pentru care se datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului normal de taxare; eviden]a achizi]iilor intracomunitare pentru care se datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de taxare invers`; eviden]a prest`rilor de servicii efectuate de persoane juridice nerezidente pentru care beneficiarul datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de taxare invers`; eviden]a livr`rilor [i a prest`rilor de servicii pentru care cump`r`torul datoreaz` T.V.A. prin aplicarea m`surilor de simplificare; document de calcul a proratei anuale; preluarea datelor necesare pentru completarea decontului de T.V.A. depus lunar, trimestrial, semestrial sau anual; preluarea datelor necesare pentru completarea declara]iei recapitulative trimestriale cu privire la livr`rile intracomunitare (vezi [i explica]iile de la subcapitolul Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile de la pag. 44). 2. Jurnalul pentru cump`r`ri: Scop: eviden]a achizi]iilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii supuse regimului normal de taxare; eviden]a achizi]iilor intracomunitare pentru care se datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de taxare invers`; eviden]a prest`rilor de servicii efectuate de persoane juridice nerezidente pentru care beneficiarul datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de taxare invers`; eviden]a livr`rilor [i a prest`rilor de servicii pentru care se datoreaz` T.V.A. prin aplicarea m`surilor de simplificare; preluarea datelor necesare pentru completarea decontului de T.V.A. depus lunar, trimestrial, semestrial sau anual; preluarea datelor necesare pentru completarea declara]iei recapitulative trimestriale cu privire la livr`rile intracomunitare (vezi [i explica]iile de la subcapitolul Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile de la pag. 44). 3. Registrul bunurilor de capital Scop: eviden]a bunurilor de capital pentru care s-a dedus T.V.A. la data produc]iei sau la data achizi]iei \n vederea efectu`rii ajust`rilor impuse de lege \n situa]ia \n care firma respectiv` nu mai realizeaz` opera]iuni pentru care, prin lege se acord` drept integral de deducere. Pentru identificarea fiec`rui bun de capital \nregistrat \n patrimoniul firmei [i pentru eviden]a taxei deduse pentru fiecare bun produs sau achizi]ionat, registrul trebuie s` cuprind` informa]ii referitoare la:
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 33

Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

a) num`rul [i data documentului de achizi]ie; b) datele de identificare ale furnizorului; c) denumirea bunului de capital produs sau achizi]ionat; d) valoarea total` a bunului, exclusiv T.V.A.; e) valoarea T.V.A. \nscris` \n factura furnizorului, din care T.V.A. dedus` integral sau T.V.A. dedus` par]ial; f) data \nceperii desf`[ur`rii de opera]iuni economice scutite f`r` drept de deducere a T.V.A. sau data modific`rii obiectului de activitate al firmei; g) modul de calcul al ajust`rii T.V.A. [i valoarea T.V.A. ajustat`. 4. Registrul bunurilor primite Scop: eviden]a bunurilor expediate sau transportate dintr-un stat membru [i primite \n Romnia \n vederea expertiz`rii sau efectu`rii de lucr`ri asupra acestor bunuri. |n acest registru nu se eviden]iaz` bunurile plasate \n regim de perfec]ionare activ`. Prin completarea acestui registru trebuie asigurat` furnizarea urm`toarelor informa]ii: num`rul de ordine al opera]iunii; data primirii bunurilor care trebuie s` rezulte din nota de intrare-recep]ie; numele, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA ale clientului; cantitatea [i descrierea bunurilor primite; natura serviciilor prestate; data transportului materiilor prime prelucrate, transformate \n produs finit, transmise sau puse la dispozi]ia clientului \n vederea transport`rii acestora \n statul s`u; cantitatea [i descrierea produselor finite transmise clientului dup` prelucrarea materiilor prime [i materialelor; cantitatea [i descrierea materiilor prime, materialelor [i produselor finite care nu sunt returnate clientului; data [i tipul documentului emis c`tre client pentru serviciile prestate. 5. Registrul transferurilor Scop: eviden]a bunurilor mobile corporale expediate sau transportate din Romnia \n alt stat membru \n vederea desf`[ur`rii unei activit`]i economice pe teritoriul acelui stat. Prin completarea acestui registru trebuie asigurat` furnizarea urm`toarelor informa]ii: descrierea, cantitatea [i valoarea bunurilor expediate sau transportate; circula]ia bunurilor: statul membru de destina]ie, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de T.V.A. ob]inut \n acel stat membru; descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor returnate; descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor care nu sunt returnate; num`rul [i data documentului emis pentru bunurile care nu au fost returnate. 6. Registrul nontransferurilor Scop: eviden]a bunurilor expediate sau transportate \n afara Romniei, dar \n interiorul Comunit`]ii, pe teritoriul unui stat membru de destina]ie, \n vederea realiz`rii urm`toarelor opera]iuni: prestarea de servicii constnd \n lucr`ri asupra bunurilor corporale efectuate de o firm` situat` \ntr-un stat membru, cu condi]ia ca bunurile, dup` prelucrare, s` fie reexpediate firmei proprietare din Romnia care le-a expediat sau transportat ini]ial; utilizarea temporar` a bunurilor respective, \n scopul prest`rii de servicii \n statul membru de destina]ie, de c`tre firma stabilit` \n Romnia; utilizarea temporar` a bunurilor respective, pentru o perioad` care nu dep`[e[te 24 de luni, \n condi]iile \n care importul aceluia[i bun dintr-un stat ter], ar beneficia de regimul vamal de admitere temporar` cu scutire integral` de drepturi de import. Prin completarea acestui registru trebuie asigurat` furnizarea urm`toarelor informa]ii:

34

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

descrierea, cantitatea [i valoarea bunurilor expediate sau transportate; circula]ia bunurilor: statul membru de destina]ie, firma din statul membru, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de T.V.A. ale acesteia; descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor returnate; descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor care nu sunt returnate; num`rul [i data documentului emis pentru bunurile care nu au fost returnate. Acest registru nu se completeaz` pentru urm`toarele bunuri: mijloacele de transport \nmatriculate \n Romnia; pale]i, containere [i alte ambalaje care circul` f`r` facturare; bunurile necesare desf`[ur`rii activit`]ii de pres`, radiodifuziune [i televiziune; bunurile necesare exercit`rii unei profesii sau meserii dac`: a) pre]ul sau valoarea normal` pe fiecare bun \n parte nu dep`[e[te valoarea de 1.250 euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat \n alt stat membru, cu condi]ia ca bunul s` nu fie utilizat mai mult de 7 zile \n afara Romniei; b) pre]ul sau valoarea normal` pe fiecare bun \n parte nu dep`[e[te valoarea de 250 euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat \n alt stat membru, cu condi]ia ca bunul s` nu fie utilizat mai mult de 24 de luni \n afara Romniei; computerele portabile [i alt material profesional similar transportat \n afara Romniei \n cadrul unei deplas`ri de afaceri de c`tre personalul unei entit`]i economice sau de o persoan` fizic` autorizat`; 7. Documentul de transfer al activelor Scop: eviden]a activelor transferate par]ial sau total \n cadrul opera]iunilor de divizare, fuziune sau aport \n natur` la capitalul unei societ`]i. Acest document trebuie s` con]in` urm`toarele informa]ii: num`r de ordine [i data emiterii documentului; data transferului; denumirea, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de T.V.A. valabil pentru ambele p`r]i; prezentarea detaliat` a opera]iunii [i documentul justificativ care a stat la baza realiz`rii acesteia; valoarea bunurilor transferate. Decont de tax` pe valoarea ad`ugat` (300), cod MEF14.13.01.02 Este un document \n care se \nregistreaz` totalurile lunare din Jurnalul pentru vnz`ri, respectiv din Jurnalul pentru cump`r`ri. T.V.A. datorat` bugetului general consolidat se stabile[te pe baz` de decont ca diferen]` \ntre taxa pe valoarea ad`ugat` colectat` [i taxa pe valoarea ad`ugat` dedus` pentru cump`r`rile de bunuri [i servicii. Decontul privind taxa pe valoarea ad`ugat` se depune \n func]ie de perioada fiscal` \n care se \ncadreaz` fiecare pl`titor \nregistrat \n scopuri de T.V.A. Perioada fiscal` \n care v` \ncadra]i poate fi: Aten]ie luna: numai dac` \n cursul anului precedent a]i realizat o cifr` de afaceri din opera]iuni taxabile [i scutite cu drept de deducere peste echivalentul a 100.000 euro; trimestrul: numai dac` \n cursul anului precedent a]i realizat o cifr` de afaceri din opera]iuni taxabile [i scutite cu drept de deducere sub 100.000 euro; semestrul: dac` efectua]i opera]iuni impozabile \n cel mult trei luni calendaristice dintr-un semestru calendaristic; anul: dac` efectua]i opera]iuni impozabile \n cel mult [ase luni calendaristice dintr-un an calendaristic. Pentru utilizarea perioadei fiscale la nivel de semestru sau an calendaristic, ave]i posibilitatea s` v` exprima]i op]iunea pn` la data de 25 februarie a anului pentru care se exercit` op]iunea a[a cum se

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

35

Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

prevede prin O.M.F.P. nr. 257/2007. Aplicarea perioadei fiscale semestriale sau anuale se face numai dac` ob]ine]i \n prealabil aprobarea organului fiscal competent \n baza cererii depuse la registratur` sau la po[t`, prin scrisoare recomandat`. La cerere se anexeaz` urm`toarele documente: 1. declara]ie pe propria r`spundere privind activitatea efectiv desf`[urat`; 2. balan]ele de verificare \ntocmite pentru anul anterior; 3. jurnalul de vnz`ri \ntocmit pentru anul fiscal anterior; 4. alte documente relevante pentru justificarea op]iunii. Nu uita]i c` perioada fiscal` se actualizeaz` anual, pe baza declara]iei cod 010 Aten]ie privind vectorul fiscal care se depune la organul fiscal teritorial. |n func]ie de perioada fiscal` declarat` prin declara]ia cod 010, termenul de depunere a formularului (300) Decont de tax` pe valoarea ad`ugat` la organul fiscal competent este: lunar, pn` la data de 25 (inclusiv) a lunii urm`toare celei pentru care se depune decontul: dac` perioada fiscal` este luna calendaristic`; trimestrial, pn` la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urm`tor celui pentru care se depune decontul: dac` perioada fiscal` este trimestrul calendaristic; semestrial, pn` la data de 25, inclusiv, a primei luni din semestrul urm`tor celui pentru care se depune decontul: dac` perioada fiscal` este semestrul calendaristic; anual, pn` la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului urm`tor celui pentru care se depune decontul: dac` perioada fiscal` este anul calendaristic. |n decontul de T.V.A. nu se \nscriu sumele referitoare la: taxa pe valoarea ad`ugat` din facturile de executare silit`; diferen]ele suplimentare de tax` pe valoarea adaugat` de plat` constatate de organele de inspec]ie fiscal`, pentru care nu este reglementat` includerea \n decont; documentele neeviden]iate \n jurnalele pentru cump`r`ri sau vnz`ri, constatate de organele de control fiscal; taxa pe valoarea ad`ugat` pentru care a fost aprobat` \nlesnire la plat`. Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile intracomunitare de bunuri, (390 VIES), cod MFP 14.13.01.02/r Firmele care efectueaz` livr`ri [i achizi]ii intracomunitare au obliga]ia depunerii unei declara]ii recapitulative. Aceasta se completeaz` electronic, \n baza programului preluat de pe site www.mfinante.ro. Declara]ia recapitulativ` se depune numai dac` \n cadrul trimestrului de raportare s-au efectuat opera]ii intracomunitare. Declara]ia se depune trimestrial, pn` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare \ncheierii trimestrului de c`tre firmele \nregistrate \n scopuri de TVA care au efectuat \n trimestrul de raportare livr`ri [i achizi]ii intracomunitare uzuale, precum [i livr`ri [i achizi]ii \n cadrul unei opera]iuni triunghiulare. |n declara]ie se completeaz` baza de impozitare a tranzac]iilor intracomunitare efectuate de firmele din Romnia, prin simbolizarea opera]iunilor, \n urm`toarea ordine: L = livr`ri intracomunitare efectuate c`tre alte state membre. Se completeaz` cu valoarea total` a livr`rilor pe fiecare cump`r`tor. T = livr`ri ulterioare efectuate \n cadrul unei opera]iuni triunghiulare. Se completeaz` de c`tre cump`r`torul revnz`tor care efectueaz` livr`rile \n statul membru de sosire a bunurilor, pe fiecare beneficiar al livr`rii ulterioare ce are desemnat un cod T. A = achizi]ii intracomunitare efectuate din alte state membre. Se completeaz` cu valoarea total` a achizi]iilor pe fiecare furnizor pentru care firma din Romnia datoreaz` TVA. Z = achizi]ii efectuate din alte state membre, \n cadrul unei opera]iuni triunghiulare. Se completeaz` cu valoarea total` a achizi]iilor efectuate de firma din Romnia desemnat` ca persoan` impozabil` beneficiar`.

36

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

Declara]ia se depune prin alegerea uneia din urm`toarele modalit`]i: direct, la registratura organului fiscal competent; la po[t`, prin scrisoare recomandat`; prin completare, direct pe pagina de internet a M.F.P., dar numai dac` ave]i certificatulul digital eliberat de M.F.P.; prin SEN, dar numai dac` ave]i certificatulul digital eliberat de Inspectoratul General pentru Comunica]ii [i Tehnologia informa]iei (I.G.C.T.I.). Nedepunerea sau depunerea cu \ntrziere a acestei declara]ii reprezint` contraven]ie [i se sanc]ioneaz` \n baza Codului de procedur` fiscal` cu amend` cuprins` \ntre 500 [i 10.000 lei. O declara]ie completat` eronat poate fi rectificat` prin depunerea unei noi declara]ii pentru fiecare perioad` de raportare. Prin declara]ia rectificativ` se corecteaz` tranzac]iile declarate \n orice perioad` de raportare anterioar`, fiind eviden]iate doar informa]iile corecte referitoare la tranzac]iile pentru care se opereaz` rectificarea. Declara]ie informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional (cod 394), cod MEF 14.13.01.02/f Acest tip de declara]ie se depune semestrial, la organul fiscal competent, pn` \n data de 25 inclusiv a lunii urm`toare \ncheierii semestrului de raportare [i cuprinde centralizarea pe clien]i [i furnizori a facturilor emise sau primite pentru opera]iuni impozabile \n Romnia, taxabile cu cota de 19% sau 9%. Astfel, prin declara]ia cod 394 nu se completeaz` num`rul [i data facturilor emise [i primite, ci doar cifra rezultat` din \nsumarea facturilor, sistematizat` pe fiecare client [i furnizor, identificat prin codul de \nregistrare \n scopuri de T.V.A., rezultnd: pentru clien]i: valoarea total` a bazei impozabile aferent` livr`rilor de bunuri [i prest`rilor de servicii efectuate, exclusiv taxa; valoarea total` a T.V.A. aferente livr`rilor de bunuri [i prest`rilor de servicii efectuate; pentru furnizori: valoarea total` a bazei impozabile aferent` achizi]iilor de bunuri [i servicii efectuate, exclusiv taxa; valoarea total` a T.V.A. aferente achizi]iilor de bunuri [i servicii efectuate. La \nsumarea cifrelor totale din facturi se iau \n calcul [i facturile de stornare, existnd [i varianta unei baze de impozitare negative, cu T.V.A. aferent` negativ`. Dac` rezult` sume negative, valoarea total` a opera]iunilor se \nscrie \n declara]ie cu semnul minus. Deci, prin declara]ia informativ` semestrial` se declar`: opera]iunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul na]ional, cu alte persoane impozabile \nregistrate \n scopuri de T.V.A. \n Romnia, pentru care au fost emise facturi; opera]iunile cu T.V.A. nedeductibil` (de exemplu, facturi pentru achizi]ia de bunuri de protocol, sponsorizare etc.); opera]iunile \nscrise \n facturile care au fost emise pentru vnz`rile cu am`nuntul, vnz`ri \nregistrate \n contabilitate pe baza raportului zilnic. Se raporteaz`: totalul facturilor emise [i primite \n rela]iile cu reprezentan]ii fiscali ai beneficiarilor [i furnizorilor care nu sunt stabili]i \n Romnia, dar deruleaz` opera]iuni taxabile pe teritoriul Romniei pentru care sunt obliga]i la plata taxei; totalul facturilor de avansuri \ncasate de la clien]i sau pl`tite furnizorilor. Nu se raporteaz`: totalul facturilor emise pentru: opera]iuni scutite \n interiorul ]`rii; pentru opera]iuni supuse regimului de ,,taxare invers`; totalul facturilor emise prin autofacturare; livr`rile [i achizi]iile pentru care s-a emis bon fiscal, dar nu s-a emis factura; opera]iunile cu persoane ne\nregistrate \n scopuri de T.V.A. \n Romnia.
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 37

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

Deoarece are caracter informativ, declara]ia se completeaz` [i se depune numai \n Aten]ie situa]ia \n care, \n semestrul de raportare, au fost emise facturi c`tre firme \nregistrate \n scopuri de T.V.A. sau au fost primite facturi emise de firme \nregistrate \n scopuri de T.V.A. Declara]ia se depune pe suport electronic (dischet` 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibil` MS-DOS sau alt suport magnetic) \mpreun` cu formatul hrtie listat doar pe prima pagin`, semnat [i [tampilat.

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile


1. Registre de contabilitate A. Folosite de persoane fizice independente [i asocia]ii familiale: Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i (cod 14-1-1/b) Registrul unic de control Registrul-inventar (cod 14-1-2) B. Folosite de persoane juridice: Registrul-jurnal (cod 14-1/1/a) Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i (cod 14-1-1/b) Registrul unic de control Registrul-inventar (cod 14-1-2) Registrul Cartea mare (cod 14-1-3) |n cazul utiliz`rii echipamentelor informatice pentru \ntocmirea documentelor justificative [i pentru preluarea [i \nregistrarea datelor \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`, registrele contabile [i formularele privind activitatea financiar` [i contabil` pot fi adaptate \n func]ie de necesit`]ile proprii de utilizare, \n condi]iile respect`rii con]inutului de informa]ii.

Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i (cod 14-1-1/b) (un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 66)
Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se numeroteaz`, se [nuruie[te [i se parafeaz`. Aten]ie Numerotarea filelor se face \n ordine cresc`toare. Registrul se \nregistreaz` la organul fiscal. Dup` completarea integral` a acestuia, se deschide un nou registru \nregistrat [i parafat. Utilitatea documentului: \nregistrarea \ncas`rilor [i a pl`]ilor; stabilirea situa]iei financiare a asocia]iei; prob` \n litigii. Mod de \ntocmire: \ntr-un singur exemplar de c`tre asociatul desemnat care trebuie s` \nregistreze opera]iunile efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare opera]iune, f`r` a se l`sa rnduri libere. Important: \n Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se \nregistreaz` nu numai opera]iunile \n numerar, ci [i cele efectuate prin contul curent de la banc`; pl`titorii de T.V.A. \nregistreaz` sumele \ncasate sau pl`tite, exclusiv T.V.A.; opera]iunile \nregistrate \n Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se totalizeaz` anual; se poate completa [i cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare opera]iune patrimonial` fiind \nregistrat` \n ordine cronologic`, \n func]ie de data de \ntocmire sau de data de intrare a documentelor.
38 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

|n aceast` situa]ie, Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se editeaz` lunar, iar paginile se numeroteaz` pe m`sura edit`rii lor. Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i, parafat [i \nregistrat la organul fiscal teritorial, se completeaz` lunar prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i ob]inut cu ajutorul tehnicii de calcul. Arhivare: se arhiveaz` \mpreun` cu documentele justificative care au stat la baza \ntocmirii lui. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: a) registrul-jurnal; b) registrul-inventar; c) registrul unic de control; d) cartea mare (folosit` doar de firme; explica]ii \n partea dedicat` societ`]ilor comerciale).

a) Registrul-jurnal (cod 14-1-1/a) Este un document contabil obligatoriu \n care se \nregistreaz` zilnic, \n mod cronologic, opera]ie cu opera]ie, f`r` spa]ii libere, toate modific`rile patrimoniului firmei. Fiecare \nregistrare \n Registrul-jurnal trebuie s` cuprind` elemente cu privire la: felul, num`rul [i data documentului justificativ, explica]ii privind opera]iile respective [i conturile debitoare [i creditoare \n care s-au \nregistrat sumele corespunz`toare opera]iilor efectuate. Firmele cu un volum mare de opera]ii pot utiliza pentru detaliere jurnale auxiliare pentru: opera]iile de cas` [i banc`, decont`rile cu furnizorii, situa]ia \ncas`rii-achit`rii facturilor, situa]ia avansurilor de trezorerie etc. |n aceast` situa]ie, sumele centralizate pe conturi din aceste jurnale se \nregistreaz` \n Registrul-jurnal. b) Registrul-inventar (cod 14-1-2) (un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 67) Este un document contabil obligatoriu \n care se \nregistreaz`, grupat, toate elementele patrimoniale inventariate de firm` conform legii contabilit`]ii. La sfr[itul fiec`rui an, \n acest registru se \nscriu, \ntr-o form` recapitulativ`, elementele patrimoniale dup` natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica con]inutul fiec`ruia dintre posturile bilan]ului contabil. Registrul-inventar se completeaz` pe baza inventarierii faptice: la \nfiin]are; anual la \ncheierea exerci]iului; cu ocazia fuziunii, diviz`rii sau a lichid`rii. Dac` inventarierea are loc pe parcursul anului, \n Registrul-inventar se \nregistreaz` soldurile existente la data inventarierii, la care se adaug` intr`rile [i se scad ie[irile de la data inventarierii pn` la data \ncheierii exerci]iului. c) Registrul unic de control Prin Legea nr. 252/10 iunie 2003 s-a instituit obligativitatea ]inerii registrului unic de control care se prezint` de c`tre reprezentantul firmei organului de inspec]ie fiscal`. Neprezentarea acestui registru se sanc]ioneaz` de c`tre organul de control cu amend` de la 1.000 la 2.000 lei. Firmele nou-\nfiin]ate sunt obligate s` achizi]ioneze registrul unic de control \n termen de 30 de zile de la data \nregistr`rii. Nerespectarea acestui termen sau neachizi]ionarea registrului se sanc]ioneaz` de organul de control cu amend` de la 500 lei la 1.000 lei. Registrul unic de control se numeroteaz`, se sigileaz` [i se p`streaz` de reprezentantul legal al firmei verificate la sediul social [i la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize, autoriza]ii sau acorduri de func]ionare. Acest registru are drept scop eviden]ierea tuturor controalelor desf`[urate de c`tre organele de control specializate \n domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea \n construc]ii, protec]ia consumatorului, protec]ia muncii, inspec]ia muncii, protec]ia \mpotriva incendiilor, precum [i \n alte domenii prev`zute de lege.
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 39

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

Eviden]ierea controalelor \n registrul unic de control se face cu semn`turile reprezentantului legal al firmei [i ale organului de control. Organele de control au obliga]ia s` consemneze \n registru, \naintea \nceperii controlului, urm`toarele elemente: numele [i prenumele persoanelor \mputernicite s` efectueze controlul; unitatea de care apar]in organele de control; num`rul legitima]iei de control; num`rul [i data delega]iei/ordinului de deplasare; obiectivele controlului; perioada controlului [i perioada controlat`; baza legal` a efectu`rii controlului. Dup` finalizarea controlului, \n Registrul unic de control se \nscriu obligatoriu num`rul [i data actului de control \ntocmit. 2. Registre [i fi[e pentru mijloace fixe Folosite att de persoane fizice autorizate, ct [i de asocia]ii familiale [i persoane juridice: Registrul numerelor de inventar (cod 14-1-1) Fi[a mijlocului fix (cod 14-2-2/a)

Registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1) Utilitate: document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe \n vederea identific`rii lor. Numerotarea mijloacelor fixe \n cadrul registrului se face de regul` \n ordinea succesiv` a numerelor [i pe grupe de mijloace fixe. Mod de \ntocmire: se \ntocme[te de asociat sau de persoana desemnat` s` conduc` eviden]a contabil`, pe grupe de mijloace fixe, prin \nregistrarea cronologic` a mijloacelor fixe intrate, astfel: \n coloana 1 se \nscrie num`rul de inventar; \n coloana 2 se \nscrie codul mijlocului fix; \n coloana 3 se \nscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix; \n coloana 4 se \nscrie locul unde se afl` mijlocul fix; coloana 5 se folose[te \n m`sura \n care sunt necesare [i alte men]iuni dect cele f`cute \n celelalte coloane, ca, de exemplu, men]iuni privind transferul sau scoaterea din func]iune a mijlocului fix.
Not`: pute]i folosi fie cte un registru pentru fiecare grup` de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, \n func]ie de num`rul mijloacelor fixe existente [i al celor care urmeaz` a fi achizi]ionate. Mijloacele fixe \nchiriate sau care circul` prin schimb (ambalaje) nu se consemneaz` \n registrul numerelor de inventar; numerotarea mijloacelor fixe \n cadrul registrului se face, de regul`, \n ordinea succesiv` a numerelor [i pe grupe de mijloace fixe. V` prezent`m regulile generale de acordare a numerelor de inventar: 1) numerotarea mijloacelor fixe \n cadrul registrului se face \n ordinea succesiv` a numerelor [i pe grupe de mijloace fixe; 2) fiec`rei grupe de mijloace fixe stabilite de unitate i se rezerv` o anumit` serie de numere de ordine (de exemplu: pentru cl`diri 1000-1999; pentru construc]ii speciale 2000-2999; pentru ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru 3000-3999, pentru aparate [i instala]ii de m`surare, control [i reglare 4000-4999 etc.), astfel \nct prima cifr` s` reprezinte o anumit` grup` de mijloace fixe din care face parte obiectul respectiv; 3) \n cadrul seriei se atribuie numere separate pe urm`toarele subgrupe: unelte, accesorii de produc]ie [i inventar gospod`resc [i pentru alte subgrupe pe care unitatea le consider` necesare;

40

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

4) la stabilirea numerelor de inventar \n cadrul seriei se au \n vedere att mijloacele fixe existente, ct [i mijloacele fixe care vor fi achizi]ionate, construite sau confec]ionate \n anii urm`tori. Num`rul de inventar: se trece \n toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv; se imprim` direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveaz` pe o pl`cu]` ce se fixeaz` pe mijlocul fix; pe fiecare obiect este obligatoriu s` se imprime [i ini]ialele firmei sau asocia]iei c`reia \i apar]in mijloacele fixe respective. Arhivare: se arhiveaz` \n contabilitate \mpreun` cu documentele justificative care au stat la baza \ntocmirii lui.

Fi[a mijlocului fix (cod 14-2-2/a) Utilitate: serve[te ca document pentru eviden]a analitic` a mijloacelor fixe. Mod de \ntocmire: se \ntocme[te \ntr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acela[i fel [i de aceea[i valoare care au acelea[i cote de amortizare [i sunt puse \n func]iune \n aceea[i lun`; se p`streaz` \n cartotec` pe grupe de mijloace fixe, \n ordinea codurilor din clasificarea imobiliz`rilor conform legii amortiz`rii; se completeaz` pe baza documentelor justificative privind mi[carea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a complet`rii, \mbun`t`]irii, moderniz`rii sau reevalu`rii lor; \n coloana Buc`]i, intr`rile se \nscriu \n negru, iar ie[irile \n ro[u; \n rubrica destinat` caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix, \n afar` de datele privind marca, num`rul de fabrica]ie [i seria, \n spa]iul rezervat Accesoriilor se \nscriu p`r]ile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cl`dire se completeaz` instala]iile de \nc`lzire central`, sanitare, electrice etc.; data amortiz`rii complete [i cota de amortizare se \nscriu \n spa]iile rezervate.
3. Formulare pentru bunuri de natura stocurilor Folosite att de persoane fizice independente, ct [i de asocia]ii familiale [i persoane juridice: Not` de recep]ie [i constatare de diferen]e (cod 14-3-1A) Fi[` de magazie (cod 14-3-8)

Not` de recep]ie [i constatare de diferen]e (cod 14-3-1A [i 14-3-1/aA) (un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 68) Utilitate: document pentru recep]ia bunurilor aprovizionate; document justificativ pentru \nc`rcare \n gestiune; act de prob` \n litigiile cu c`r`u[ii [i furnizorii, pentru diferen]ele constatate la recep]ie; document justificativ de \nregistrare \n contabilitate; document distinct de recep]ie \n urm`toarele cazuri: bunuri materiale cuprinse \ntr-o factur` sau aviz de \nso]ire a m`rfii, care fac parte din gestiuni diferite; bunuri materiale primite spre prelucrare, \n custodie sau \n p`strare; bunuri materiale procurate de la persoane fizice; bunuri materiale care sosesc ne\nso]ite de documente de livrare; bunuri materiale care prezint` diferen]e la recep]ie; m`rfuri intrate \n gestiunile la care eviden]a se ]ine la pre] de vnzare cu am`nuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA).
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 41

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

|n cazurile men]ionate mai sus, precum [i pentru materialele nestocate a c`ror valoare se \nregistreaz` direct pe cheltuieli, recep]ia [i \nc`rcarea \n gestiune se face pe baza documentului de livrare care \nso]e[te transportul (factura, avizul de \nso]ire a m`rfii etc.). Mod de \ntocmire: se \ntocme[te \n dou` exemplare, la locul de depozitare sau \n unitatea cu am`nuntul, dup` caz, pe m`sura efectu`rii recep]iei. |n situa]ia \n care la recep]ie se constat` diferen]e, Nota de recep]ie [i constatare de diferen]e se \ntocme[te \n trei exemplare de c`tre comisia de recep]ie legal constituit`; \n cazul bunurilor materiale primite \n tran[e, se \ntocme[te cte un formular pentru fiecare tran[`, care se anexeaz` apoi la factur` sau la avizul de \nso]ire a m`rfii; datele de pe versoul formularului se completeaz` doar atunci cnd se constat` diferen]e la recep]ie. Circuit: la gestiune, pentru \nc`rcarea \n gestiune a bunurilor materiale recep]ionate (toate exemplarele); la compartimentul financiar-contabil, pentru: \ntocmirea formelor privind lichidarea diferen]elor constatate (toate exemplarele); \nregistrarea \n contabilitatea sintetic` [i analitic`, ata[at` la documentele de livrare (factura sau avizul de \nso]ire a m`rfii); la firma furnizoare (exemplarul 2) [i la firma de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite. Arhivare: la compartimentul financiar-contabil.

Fi[` de magazie (cod 14-3-8) (un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 69) Utilitate: document de eviden]` la locul de depozitare a intr`rilor, ie[irilor [i stocurilor de valori materiale, cu una sau cu dou` unit`]i de m`sur`; document de contabilitate analitic` \n cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri); surs` de informa]ii pentru controlul operativ curent [i contabil al stocurilor de valori materiale. Mod de \ntocmire: \ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material [i se completeaz` de c`tre: compartimentul financiar-contabil la deschiderea fi[ei (datele din antet) [i la verificarea \nregistr`rilor (data [i semn`tura de control); gestionar sau persoana desemnat`, care completeaz` coloanele privitoare la intr`ri, ie[iri [i stoc. Fi[ele de magazie se ]in la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau \n ordine alfabetic`. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la ter]i sau \n custodie se \ntocmesc fi[e distincte care se ]in separat de cele ale valorilor materiale proprii. |nregistr`rile \n fi[ele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dup` fiecare opera]ie \nregistrat` [i obligatoriu zilnic. Nu circul`, fiind document de \nregistrare. Arhivare: la compartimentul financiar-contabil.
4. Mijloace b`ne[ti [i decont`ri Folosite att de persoane fizice independente, ct [i de asocia]ii familiale [i de persoane juridice: Borderou de achizi]ie (cod 14-4-13, 14-4-13/a, 14-4-13/b)

Borderou de achizi]ie (cod 14-4-13, 14-4-13/a, 14-4-13/b) Utilitate: document de \nregistrare \n gestiune a produselor cump`rate;
42 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

document justificativ de \nregistrare \n contabilitate a valorii produselor cump`rate; document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achizi]ii sau pentru decontarea sumelor pl`tite pentru achizi]ii. Mod de \ntocmire: se \ntocme[te \n dou` exemplare de c`tre delegatul \ns`rcinat s` aprovizioneze firma cu produse de pe pia]a ]`r`neasc`, de la produc`torii individuali sau de la alte persoane fizice, \n momentul achizi]iei. Circuit: la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor [i \ntocmirea Notei de recep]ie [i constatare de diferen]e (ambele exemplare); la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1); r`mne \n carnet (exemplarul 2). Arhivare: la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1); r`mne \n carnet (exemplarul 2). 5. Tipizate [i formulare pentru salarii [i alte drepturi de personal Folosite de persoane fizice independente, asocia]ii familiale [i persoane juridice: Stat de salarii (cod 14-5-1/c [i 14-5-1/l) Ordin de deplasare (delega]ie) (cod 14-5-4)

Stat de salarii (cod 14-5-1/c [i 14-5-1/l) Utilitate: document pentru calculul drepturilor b`ne[ti cuvenite salaria]ilor, precum [i al contribu]iei privind protec]ia social` [i al altor datorii; document justificativ de \nregistrare \n eviden]a contabil`. Mod de \ntocmire: \n dou` exemplare, lunar, pe baza documentelor de eviden]` a muncii [i a timpului lucrat efectiv, a documentelor privind re]inerile legale, a concediilor de odihn`, a certificatelor medicale, [i se semneaz` pentru confirmarea exactit`]ii calculelor de c`tre persoana care determin` salariul cuvenit [i \ntocme[te statul de salarii. Statul de salarii folosit pentru personalul angajat va cuprinde: 1) venitul brut; 2) contribu]ia individual` de asigur`ri sociale; 3) contribu]ia individual` la bugetul asigur`rilor pentru [omaj; 4) contribu]ia pentru asigur`ri sociale de s`n`tate; 5) venitul net; 6) deducere personal` de baz`; 7) deduceri suplimentare; 8) venitul baz` de calcul; 9) impozitul calculat [i re]inut. Ordin de deplasare (delega]ie) (cod 14-5-4) Utilitate: dispozi]ie c`tre persoana delegat` s` efectueze deplasarea; document pentru decontarea de c`tre titularul de avans a cheltuielilor efectuate; document pentru stabilirea diferen]elor de primit sau de restituit de titularul de avans; document justificativ de \nregistrare \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`. Mod de \ntocmire: \ntr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaz` s` efectueze deplasarea, precum [i pentru justificarea avansurilor acordate \n vederea procur`rii de valori materiale cu numerar.
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 43

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

6. Formulare pentru eviden]a contabil` [i fiscal` A. Folosite de persoane fizice autorizate [i asocia]ii familiale: Jurnal pentru cump`r`ri Jurnal pentru vnz`ri Jurnal privind opera]iuni diverse (cod 14-6-17/c) Fi[` pentru opera]iuni diverse (cod 14-6-22/b) B. Folosite de persoane juridice: Jurnal pentru cump`r`ri Jurnal pentru vnz`ri Registrul nontransferurilor de bunuri Registrul bunurilor primite

Jurnalul pentru cump`r`ri Utilitate: jurnal auxiliar pentru \nregistrarea achizi]iilor de bunuri [i servicii; document de stabilire lunar` a T.V.A. deductibile; document de control al unor opera]iuni \nregistrate \n contabilitate. Mod de \ntocmire: \ntr-un exemplar, avnd paginile numerotate, \n care se \nregistreaz` zilnic sau lunar, dup` caz, f`r` [ters`turi [i spa]ii libere, elementele necesare pentru determinarea corect` a T.V.A. deductibile; se \ntocmesc jurnale separate pentru achizi]iile de bunuri sau servicii destinate realiz`rii de opera]iuni care dau drept de deducere a T.V.A., pentru achizi]iile de bunuri sau servicii destinate realiz`rii de opera]iuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. [i pentru achizi]iile de bunuri sau servicii destinate att realiz`rii opera]iunilor care dau drept de deducere, ct [i celor care nu dau drept de deducere a T.V.A.; se completeaz` la compartimentul financiar-contabil pe baza facturilor. Circuit: la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor \nscrise \n conturi [i a respect`rii dispozi]iilor legale referitoare la T.V.A. Arhivare: la compartimentul financiar-contabil. Jurnalul pentru vnz`ri Utilitate: jurnal auxiliar pentru \nregistrarea livr`rilor de bunuri [i/sau a prest`rilor de servicii; document de stabilire lunar` a T.V.A. colectate; document de control al unor opera]iuni \nregistrate \n contabilitate. Mod de \ntocmire: se \ntocme[te \ntr-un exemplar, avnd paginile numerotate, \n care se \nregistreaz` zilnic sau lunar, dup` caz, f`r` [ters`turi [i spa]ii libere, elementele necesare pentru determinarea corect` a T.V.A. colectate [i datorate bugetului de stat; se completeaz` la compartimentul financiar-contabil pe baza facturilor fiscale emise [i a Borderoului de vnzare (\ncasare) (cod 14-6-15/a). Circuit: la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor \nscrise \n conturi [i a respect`rii dispozi]iilor legale referitoare la T.V.A. Arhivare la compartimentul financiar-contabil. Jurnal privind opera]iuni diverse (cod 14-6-17/c) Utilitate:
44 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Informa]ii fiscale [i contabile specifice asocia]iilor familiale

jurnal auxiliar pentru \nregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor. Mod de \ntocmire: trimestrial sau anual, dup` caz, pe baza fi[elor pentru opera]iuni diverse; se \ntocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli [i un jurnal pentru venituri. Not`: datele din jurnale stau la baza determin`rii venitului brut, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal [i a venitului net.

Fi[` pentru opera]iuni diverse (cod 14-6-22/b) Utilitate: ]inerea eviden]ei contabile \n partid` simpl` analitice a veniturilor [i cheltuielilor, \n func]ie de natura lor. Mod de \ntocmire: manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dup` caz, \ntr-un exemplar.
La sfr[itul fiec`rei luni \n fi[ele analitice se totalizeaz` rulajele pe luna respectiv` [i cumulat de la \nceputul anului, \n vederea \ntocmirii Jurnalului privind opera]iuni diverse cod 14-6-17/c.

INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE SPECIFICE ASOCIA}IILOR FAMILIALE


Asocia]iile familiale sunt formate din mai multe persoane, membre ale aceleia[i familii care au domiciliul sau re[edin]a \n Romnia [i care pot desf`[ura activit`]i independente, autorizate de prim`rii. Membrii ai unei familii sunt considera]i: so]ul sau so]ia care au \mplinit vrsta de 18 ani; copiii care au \mplinit vrsta de 16 ani la data autoriz`rii asocia]iei familiale; rudele so]ului sau so]iei, pn` la gradul al patrulea inclusiv, care au \mplinit vrsta de 18 ani. Pentru ob]inerea autoriz`rii nu este obligatorie prezentarea la primarie a tuturor persoanelor care vor intra \n asocia]ia familial`, fiind suficient` prezen]a unui singur membru al familiei respective care va prezenta declara]iile [i celelalte documente necesare ale celorlal]i membrii de familie. Asocia]iile familiale nu au personalitate juridic` dar sunt reprezentate \n rela]iile cu ter]ii de c`tre membrul de familie care a preluat ini]iativa \nfiin]`rii asocia]iei. Acest membru este \mputernicit de ceilal]i membri ai familiei pe baza unei procuri autentificate. O asocia]ie familial` este \ndrept`]it` s` de]in` o singur` autoriza]ie acordat` de primaria de domiciliu a membrilor viitoarei asocia]ii. |n situa]ia \n care membrii de familie au domiciliul \n Bucure[ti, dar \n sectoare diferite, competen]a de eliberare a autoriza]iei apar]ine primarului sectorului \n a c`rui raz` teritorial` \[i are domiciliul persoana din ini]iativa c`reia se \nfiin]eaz` asocia]ia familial`. De[i sunte]i asocia]ie familial`, ave]i totu[i obliga]ia s` organiza]i [i s` conduce]i contabilitatea proprie a activit`]ii desf`[urate \n partid` simpl` (eviden]ierea \n registre a veniturilor [i cheltuielilor). Acest fapt este impus att prin Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, ct [i prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Organizarea [i conducerea eviden]ei contabile \n partid` simpl` este reglementat` de O.M.F.P. nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea [i conducerea eviden]ei contabile \n partid` simpl` de c`tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil \n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Eviden]a contabil` \n partid` simpl` a opera]iunilor efectuate \n valut` se ]ine att \n moneda na]ional`, ct [i \n valut`. Asocia]iile pot utiliza toate formularele prev`zute \n normele metodologice sau numai o parte dintre acestea, \n func]ie de elementele specifice activit`]ii desf`[urate. Pentru determinarea veniturilor, \n func]ie de natura activit`]ii, de frecven]a \ncas`rilor/pl`]ilor sau de felul serviciilor prestate, precum [i de alte elemente specifice activit`]ii desf`[urate, asocia]iile pot utiliza [i alte formulare cu regim special aprobate \n baza H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor forIni]iere \n contabilitate [i fiscalitate 45

|nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal

mularelor comune privind activitatea financiar` [i contabil` [i a normelor metodologice privind \ntocmirea [i utilizarea acestora. |n func]ie de necesit`]i se pot utiliza [i formulare tipizate comune pe economie, f`r` regim special, stabilite prin O.M.F. nr. 425/1998. |n condi]iile utiliz`rii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar s` fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate \n domeniul financiar-contabil, prev`zute de O.M.F. nr. 425/1998. |n cadrul fiec`rei asocieri f`r` personalitate juridic`, constituit` potrivit legii, asocia]ii au obliga]ia s` \ncheie contracte de asociere \n form` scris`, la \nceperea activit`]ii, care s` cuprind` inclusiv date referitoare la: a) p`r]ile contractante; b) obiectul de activitate [i sediul asocia]iei; c) contribu]ia asocia]ilor \n bunuri [i drepturi; d) cota procentual` de participare a fiec`rui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunz`toare contribu]iei fiec`ruia; e) desemnarea asociatului care s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice; f) condi]iile de \ncetare a asocierii. Contribu]iile asocia]ilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asocia]ie. Contractul de asociere se \nregistreaz` la organul fiscal competent, \n termen de 15 zile de la data \ncheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul s` refuze \nregistrarea contractelor, \n cazul \n care acestea nu cuprind datele solicitate.

|nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal


1. Actele necesare \nregistr`rii: contractul de asociere (original); autoriza]ia eliberat` de Prim`rie \n baza Legii nr. 300/2004 (copie); copii de pe actele de identitate ale membrilor asocia]i; certificatul de \nregistrare la Registrul Comer]ului (copie). 2. Depunerea declara]iilor fiscale: La organul fiscal trebuie depuse urm`toarele declara]ii completate de c`tre asociatul desemnat prin contract s` r`spund` de \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice: declara]ia estimativ` privind pl`]ile anticipate, care se depune separat pentru fiecare asociat, surs` [i categorie de venit \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii; declara]ia estimativ` la nivel de asocia]ie \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii; declara]ia anual` privind veniturile realizate la nivel de asocia]ie. Asocia]iile familiale care realizeaz` pierderi sau venituri pe perioade mai mici dect anul fiscal, precum [i cele care, din motive obiective, estimeaz` c` vor realiza venituri care difer` cu cel pu]in 20% fa]` de anul fiscal anterior, depun declara]ia estimativ` odat` cu declara]ia anual` de venit. La 1 ianuarie 2007 a intrat \n vigoare O.M.F.P. nr. 1346 din 14 august 2006 privind aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`, precum [i a modelului unor formulare. |ncepnd cu aceast` dat`, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal`. Asocia]iile familiale \nregistrate \n eviden]ele fiscale la data de 1 septembrie 2006 au obliga]ia s` solicite modificarea domiciliului fiscal, \n vederea eliber`rii certificatului de \nregistrare con]innd adresa noului domiciliu fiscal. Pentru eliberarea noului certificat de \nregistrare fiscal`, contribuabilii depun la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i au sediul sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal` (organul fiscal competent) Declara]ia de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personali46 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

|nregistrarea veniturilor

tate juridic` (080), \nso]it` de o copie de pe certificatul de \nregistrare fiscal` emis anterior, precum [i de actele doveditoare ale informa]iilor cuprinse \n aceasta. Organul fiscal competent va elibera noul certificat de \nregistrare fiscal` \n 15 zile de la data depunerii documentelor. Asocia]iile familiale \nregistrate \n eviden]ele fiscale ca persoane impozabile \n scopuri de TVA au obliga]ia s` \nscrie codul de \nregistrare \n scopuri de TVA pe documentele fiscale. De asemenea, pentru contribuabilii care se \nregistreaz` ca persoan` impozabil` \n scopuri de TVA codul de identificare fiscal`, repet`m, este alc`tuit din codul de \nregistrare fiscal` [i din prefixul RO, conform ISO Standard 3166 alpha 2. Data lu`rii \n eviden]` ca persoan` impozabil` \n scopuri de TVA va r`mne neschimbat` ori de cte ori contribuabilul \[i schimb` certificatul de \nregistrare \n scopuri de TVA, cu excep]ia situa]iei \n care este scos din eviden]` ca persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA. Declara]iile se completeaz` \nscriindu-se cu majuscule, cite] [i corect, toate datele prev`zute \n formular, \n dou` exemplare, din care: originalul se depune la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul asocia]ia; copia se p`streaz` la sediul asocia]iei, \mpreun` cu celelalte documente privind activitatea acesteia. Declara]ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po[tal, prin scrisoare recomandat`. Organul fiscal are obliga]ia s` pun` gratuit la dispozi]ia asociatului formularele de declara]ii, la solicitarea verbal` a acestuia. 3. Impunerea fiscal`: Metoda de impunere de c`tre organul fiscal este \n sistem real [i implic` ]inerea contabilit`]ii asocia]iei \n partid` simpl`.

|nregistrarea veniturilor
Eviden]a contabil` \n partid` simpl` a veniturilor se ]ine pe feluri de venituri, dup` natura lor, astfel: a) venituri din activit`]i care constituie fapte de comer]; b) venituri din profesii libere; c) alte venituri. |n practic` pute]i s` v` confrunta]i cu urm`toarele situa]ii: bunurile din patrimoniul afacerii trec \n patrimoniul personal, caz \n care opera]iunea se consider` \nstr`inare [i se include \n venitul brut; \ncetarea activit`]ii asocia]iei, dar continuarea acesteia individual de c`tre fo[tii asocia]i, caz \n care bunurile din patrimoniul asocia]iei trec \n patrimoniul noilor afaceri, se \nscriu \n Registrul-inventar al acestora [i se amortizeaz` \n continuare, se consum` sau se vnd. |nstr`inarea bunurilor se face numai dup` evaluarea acestora la pre]urile practicate pe pia]` sau la pre]urile stabilite prin expertiz` tehnic`; \ncetarea definitiv` a activit`]ii, caz \n care sumele ob]inute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, \nscrise \n Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.) [i stocurile de materii prime, materiale, produse finite [i m`rfuri r`mase nevalorificate sunt incluse \n venitul brut. Prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal s-a stabilit faptul c` venitul net din activitatea asocia]iei se determin` ca diferen]` \ntre venitul brut [i cheltuielile aferente realiz`rii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea \n partid` simpl`. Venitul brut cuprinde: sumele \ncasate [i echivalentul \n lei al veniturilor \n natur` din desf`[urarea activit`]ii; veniturile sub form` de dobnzi din crean]e comerciale; c[tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, inclusiv contravaloarea bunurilor r`mase dup` \ncetarea definitiv` a activit`]ii; veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat`.
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 47

Eviden]ierea cheltuielilor

Nu intr` \n categoria veniturilor brute: Aten]ie aporturile \n numerar sau echivalentul \n lei al aporturilor \n natur` f`cute la \nceperea unei activit`]i sau \n cursul desf`[ur`rii acesteia; sumele primite sub form` de credite bancare sau de \mprumuturi de la persoane fizice sau juridice; sumele primite ca desp`gubiri; sumele sau bunurile primite sub form` de sponsoriz`ri, mecenat sau dona]ii.

Eviden]ierea cheltuielilor
Eviden]a contabil` \n partid` simpl` a cheltuielilor se ]ine pe feluri de cheltuieli, \n func]ie de natura lor, [i anumne cheltuieli deductibile [i nedeductibile. A. Cheltuieli deductibile: Pentru a fi considerate deductibile la determinarea venitului net, cheltuielile efectuate trebuie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii generale: s` fie efectuate \n cadrul activit`]ilor desf`[urate \n scopul realiz`rii venitului, justificate prin documente; s` fie cuprinse \n cheltuielile exerci]iului financiar al anului \n cursul c`ruia au fost pl`tite; s` respecte regulile privind amortizarea fiscal`; cheltuielile cu primele de asigurare s` fie efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; activele ce servesc drept garan]ie bancar` pentru creditele utilizate \n desf`[urarea activit`]ii pentru care este autorizat contribuabilul; boli profesionale, risc profesional [i accidente de munc`; persoane care ob]in venituri din salarii cu condi]ia impozit`rii primei de asigurare la persoana fizic`; Sunt trei tipuri de cheltuieli deductibile, si anume: cheltuielile efectuate \n interesul direct al activit`]ii, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli deductibile determinate, prezentate \n continuare. a) cheltuielile efectuate \n interesul direct al activit`]ii: cheltuielile cu achizi]ionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar [i m`rfuri; cheltuielile cu lucr`ri executate [i servicii prestate de ter]i; cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucr`ri [i prestarea de servicii pentru ter]i; chiria pentru spa]iul \n care se desf`[oar` activitatea, pentru utilaje [i pentru alte instala]ii \nchiriate, utilizate \n desf`[urarea activit`]ii, \n baza unui contract de \nchiriere dac` este cazul; dobnzile aferente creditelor bancare; cheltuielile cu comisioanele [i cu alte servicii bancare; cheltuielile cu primele de asigurare; cheltuielile cu reclama [i publicitatea; cheltuielile po[tale [i taxele de telecomunica]ii; cheltuielile cu energia [i apa; cheltuielile cu transportul de bunuri [i de persoane dac` este cazul; cheltuielile de delegare, deta[are [i deplasare. Not`: cheltuielile reprezentnd indemniza]ia de delegare [i deta[are \n alt` localitate, \n ]ar` [i \n str`in`tate, precum [i \n cazul deplas`rii \n cadrul localit`]ii, \n interesul serviciului, sunt deductibile, respectiv \n limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu]iile publice;
48 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Eviden]ierea cheltuielilor

cheltuielile de personal; cheltuielile cu impozite [i taxe, altele dect impozitul pe venit; cheltuielile reprezentnd contribu]iile pentru asigur`rile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de [omaj, pentru asigur`rile sociale de s`n`tate, precum [i alte contribu]ii obligatorii; cheltuielile reprezentnd contribu]iile profesionale obligatorii datorate asocia]iilor profesionale din care fac parte contribuabilii; b) cheltuieli deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare [i mecenat efectuate conform legii, \n limita unei cote de 5% din baza de calcul. Not`: baza de calcul reprezint` diferen]a dintre venitul brut [i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de sponsorizare [i mecenat; cheltuielile de protocol, \n limita unei cote de 2% din baza de calcul. Not`: baza de calcul reprezint` diferen]a dintre venitul brut [i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de protocol; suma cheltuielilor cu indemniza]ia primit` pe perioada deleg`rii [i deta[`rii \n alt` localitate \n interesul serviciului, \n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu]iile publice; cheltuielile sociale, \n limita sumei ob]inute prin aplicarea unei cote de pn` la 2% la fondul de salarii realizat anual; pierderile privind bunurile perisabile, \n limitele prev`zute de actele normative \n materie; cheltuielile reprezentnd tichetele de mas` acordate de angajatori; contribu]iile efectuate \n numele angaja]ilor la scheme facultative de pensii ocupa]ionale, \n limita echivalentului \n lei a 200 euro anual, pentru o persoan`; prima de asigurare pentru asigur`rile private de s`n`tate; cheltuielile reprezentnd contribu]ii sociale obligatorii pentru salaria]i; dobnzi aferente \mprumuturilor de la persoane fizice [i juridice utilizate \n desf`[urarea activit`]ii, pe baza contractului \ncheiat \ntre p`r]i, \n limita nivelului dobnzii de referin]` a B.N.R.; cheltuielile efectuate de utilizator cu chiria \n cazul contractelor de leasing opera]ional (rata de leasing); cheltuielile cu amortizarea [i dobnzile pentru contractele de leasing financiar;

c) cheltuieli deductibile determinate propor]ional cu: num`rul de kilometri parcur[i \n interes de afaceri \n cazul autovehiculelor; num`rul de metri p`tra]i folosi]i \n interes de afaceri \n cazul locuin]elor; num`rul de unit`]i de m`sur` specifice \n alte cazuri. B. Cheltuieli nedeductibile:

sumele sau bunurile utilizate pentru uzul membrilor de familie; cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; impozitul pe venit datorat; cheltuielile cu primele de asigurare pentru active corporale [i necorporale care nu sunt utilizate \n scopul afacerii; dona]ii; amenzile, confisc`rile, dobnzile, penalit`]ile de \ntrziere [i penalit`]ile datorate autorit`]ilor romne [i str`ine, altele dect cele pl`tite conform clauzelor din contractele comerciale; ratele aferente creditelor angajate; cheltuielile de achizi]ie sau de fabricare a bunurilor [i a drepturilor amortizabile eviden]iate \n Registrul-inventar; cheltuielile privind bunurile constatate lips` din gestiune sau degradate [i neimputabile, pentru care nu s-au \ncheiat contracte de asigurare;

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

49

Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

sumele sau valoarea bunurilor confiscate. Pentru toate categoriile de cheltuieli enumerate, ave]i dou` posibilit`]i de eviden]iere \n contabilitatea \n partid` simpl`, fie s` deschide]i fi[e pentru opera]iuni diverse distincte, fie s` \ntocmi]i situa]ii cu ajutorul documentelor cumulative. Iat` care sunt regulile de \nregistrare \n eviden]a contabil` \n partid` simpl` a urm`toarelor elemente: bunurile mobile [i imobile se \nregistreaz` la valoarea de achizi]ie, de produc]ie sau la pre]ul pie]ei; crean]ele, respectiv facturile emise [i ne\ncasate se \nregistreaz` la valoarea lor nominal`. Documentul justificativ centralizator de \nregistare \n eviden]a contabil` \n partid` simpl` se nume[te: Document cumulativ (cod 14-6-24) Serve[te ca: document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflect` opera]iunile economico-financiare de acela[i fel dintr-o anumit` perioad` (intr`ri [i ie[iri de materiale, produse sau m`rfuri, opera]ii b`ne[ti etc.). Se completeaz` titulatura [i con]inutul coloanelor \n func]ie de natura opera]iunilor economicofinanciare [i de necesit`]ile de centralizare [i de \nregistrare. |n situa]ia \n care \n cursul unei zile exist` un num`r mai restrns de opera]ii, se poate folosi un singur document cumulativ pentru opera]iunile unei zile. Pe ultimul rnd se face totalul sumelor pe fiecare coloan`.

INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE SPECIFICE SOCIET~}ILOR COMERCIALE


Formulare folosite de societ`]ile comerciale
V` prezent`m formularele contabile folosite doar de c`tre societ`]ile comerciale. Formularele au fost reglementate prin O.M.F.P. nr. 1850/2004 care aprob` Normele metodologice de \ntocmire [i utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiar` [i contabil`, precum [i modelele acestora. Cele mai uzuale formulare sunt: registrul-jurnal; registrul-inventar; cartea mare; registrul numerelor de inventar; registrul de cas`; fi[a mijlocului fix; procesul-verbal de recep]ie; nota de recep]ie [i constatare de diferen]e; fi[a de magazie; lista de inventariere dispozi]ia de plat`-\ncasare c`tre casierie; borderoul de achizi]ie; decontul pentru opera]ii \n participa]ie. Iat`, pe scurt care este utilitatea formularelor, modul de completare a documentelor justificative cu regim special, circuitul [i arhivarea celor mai utilizate formulare:

Registrul-jurnal [i registrul-inventar sunt formulare tipizate comune pe economie care se cump`r` de la orice magazin specializat. Acestea trebuie [nuruite, numerotate [i parafate cu semn`tur`/[tampil` de c`tre firm` care are obliga]ia de a le viza la organul fiscal teritorial. Aceste tipizate au fost prezentate \n subcapitolul Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile.
50 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

Registrele de contabilitate completate regulat pot fi admise ca prob` \n cazul litigiilor societ`]ilor comerciale patrimoniale att \n caz de faliment, ct [i \n orice alte situa]ii. Lipsa sau necompletarea acestora \ndrept`]e[te organul de control s` stabileasc` obliga]iile fa]` de bugetul statului, f`r` a ]ine seama de datele din contabilitate. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub form` de registru sau foi volante [i list`ri informatice legate sub form` de registru. Numerotarea filelor registrelor se va face \n ordine cresc`toare, iar volumele se vor numerota \n ordinea complet`rii lor. Firmele trebuie s` \nregistreze la organele fiscale volumele urm`toare de registre contabile, pe m`sura complet`rii celor \nregistrate [i parafate anterior, f`cnd, totodat`, dovada complet`rii acestora, f`r` [ters`turi, spa]ii libere sau file lips`. Datele \nscrise \n Registrul-jurnal trebuie s` corespund` cu cele \nscrise \n balan]a de verificare a firmei.

Registrul Cartea mare (cod 14-1-3) Este un document contabil obligatoriu \n care se \nregistreaz` lunar [i sistematic, prin regruparea conturilor, mi[carea [i existen]a tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sintez` [i sistematizare [i con]ine simbolul contului debitor [i al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor [i creditor, precum [i soldul contului pentru fiecare lun` a anului curent. Registrul Cartea mare con]ine cte o fil` pentru fiecare cont sintetic utilizat de firm`. Con]inutul acestui registru obligatoriu st` la baza \ntocmirii balan]ei de verificare a conturilor sintetice. |n registrele de contabilitate, firmele sunt obligate s` \nregistreze periodic, cronologic [i sistematic opera]iile economice [i financiare, consemnate \n documente justificative, care produc modific`ri \n patrimoniul acestora. Registrele se prezint` \n mod ordonat [i sunt completate corect, f`r` [ters`turi, astfel \nct s` permit`, \n orice moment, identificarea [i controlul opera]iunilor contabile efectuate. Registrul de cas` (cod 14-4-7A) Utilitate: document de \nregistrare operativ` a \ncas`rilor [i pl`]ilor \n numerar, efectuate prin casieria firmei pe baza documentelor justificative; document de stabilire la sfr[itul fiec`rei zile a soldului de cas`; document de \nregistrare zilnic` \n contabilitate a opera]iilor de cas`. Mod de \ntocmire: \n dou` exemplare, zilnic, de casierul firmei sau de alt` persoan` \mputernicit`, pe baza documentelor justificative de \ncas`ri [i pl`]i. |n situa]ia \n care o sum` pl`tit` se refer` la dou` sau trei conturi corespondente, \n registrul de cas` se trece distinct fiecare opera]ie \n parte; se semneaz` de c`tre casier pentru confirmarea \nregistr`rii opera]iilor efectuate [i de c`tre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnat` pentru primirea exemplarului 2 [i a documentelor justificative anexate; se completeaz` zilnic, \n ordinea efectu`rii opera]iilor f`r` a l`sa spa]ii libere. La sfr[itul zilei, rndurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaz`. Soldul de cas` al zilei precedente se reporteaz` pe primul rnd al registrului de cas` pentru ziua \n curs; se \nregistreaz` toate \ncas`rile, dup` care acestea se totalizeaz` (inclusiv soldul de cas` reportat al zilei precedente), se \nregistreaz` apoi toate pl`]ile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din \nsumarea \ncas`rilor, pentru a se stabili soldul de cas` al zilei respective. Circuit: la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactit`]ii sumelor \nscrise [i respectarea dispozi]iilor legale privitoare la efectuarea opera]iilor de cas` (exemplarul 2). Exemplarul 1 r`mne \n carnet. Arhivare: la casierie (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 51

Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

Utilizarea formularului ,,Registru de cas` se face cu respectarea prevederilor legisla]iei \n vigoare referitoare la \nt`rirea disciplinei financiare [i evitarea evaziunii fiscale. Ca regul` general`, opera]iunile de \ncas`ri [i pl`]i \ntre diverse firme trebuie efectuate doar prin banc`, pe baz` de ordine de plat`. Ca excep]ie de la regula general`, firmele pot efectua pl`]i \n numerar \n urm`toarele cazuri: plata salariilor [i a altor drepturi de personal; alte opera]iuni de pl`]i ale firmelor cu diverse persoane fizice; pl`]i c`tre diverse firme, \n limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei. Prin plafon zilnic se \n]elege totalitatea pl`]ilor efectuate \n numerar de persoana juridic` \ntr-o singur` zi. Pl`]ile c`tre o singur` persoan` juridic` sunt admise \n limita unui plafon zilnic \n sum` de 5.000 lei.

Sunt interzise pl`]ile fragmentate \n numerar c`tre furnizorii de materii prime, Aten]ie materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prest`ri de servicii, pentru facturile a c`ror valoare este mai mare de 5.000 lei emise de diver[i furnizori [i facturi cu valori totale mai mari de 10.000 lei emise de re]elele de magazine de tipul Cash&Carry. Aceea[i regul` este valabil` [i pentru facturile achitate ini]ial, dar stornate ulterior, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei \n cazul re]elelor de magazine de tipul Cash&Carry. |n acest caz, restituirea sumelor poate fi efectuat` astfel: \n numerar pentru suma de 5.000 lei sau 10.000 lei; pe baz` de fil` de CEC sau ordin de plat` cu decontare bancar` pentru sumele care dep`[esc aceste plafoane. |n plafonul zilnic maxim de pl`]i intr`: plata facturilor emise de furnizorii de bunuri [i prest`ri de servicii; avansurile spre decontare acordate de firme angaja]ilor proprii pentru efectuarea de pl`]i c`tre persoane juridice pentru aprovizion`ri diverse; |n plafonul zilnic maxim de pl`]i nu intr`: depunerile de numerar f`cute de persoane juridice \n conturile furnizorilor de bunuri [i servicii, \n baza documentelor justificative legal \ntocmite; plata salariilor [i a altor drepturi de personal; avansurile spre decontare acordate de firme angaja]ilor proprii pentru efectuarea de pl`]i c`tre persoane fizice pentru achizi]ii diverse; pl`]ile efectuate cu card (nu sunt considerate pl`]i \n numerar); opera]iunile de \ncas`ri [i pl`]i \n valut`; cheltuielile de deplasare \n interes de serviciu, \n limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemniza]iei, a caz`rii pe timpul deplas`rii [i a cheltuielilor neprev`zute efectuate de c`tre salaria]ii afla]i \n deplasare; cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferin]e, simpozioane [i de alte asemenea ac]iuni, \n condi]iile baremurilor stabilite de normele legale \n vigoare. Dac` firma dvs. are prev`zute \n actul constitutiv subunit`]i economice (sucursale, filiale, agen]ii, puncte de lucru) cu casierie proprie [i conturi deschise \ntr-o societate bancar`, acestea sunt obligate la rndul lor s` respecte de sine-st`t`tor acelea[i m`suri [i reguli impuse de disciplina financiar` de \ncas`ri [i pl`]i.

Dispozi]ie de plat`-\ncasare c`tre casierie (cod 14-4-4/a) Utilitate: dispozi]ie pentru casierie, \n vederea achit`rii \n numerar a unor sume, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum [i a diferen]ei de \ncasat de c`tre titularul de avans \n cazul justific`rii unor sume mai mari dect avansul primit, procurare de materiale etc.; dispozi]ie pentru casierie, \n vederea \ncas`rii \n numerar a unor sume;
52 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

document justificativ de \nregistrare \n registrul de cas` [i \n contabilitate, \n cazul pl`]ilor \n numerar efectuate f`r` alt document justificativ. Mod de \ntocmire: ca dispozi]ie de plat`: se \ntocme[te \ntr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil \n urm`toarele situa]ii: cnd nu exist` alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.); cnd se efectueaz` pl`]i de avansuri pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.; ca dispozi]ie de \ncasare: se \ntocme[te \ntr-un exemplar cnd nu exist` alte documente prin care se dispune \ncasarea (avize de plat`, soma]ii de plat` etc.); se semneaz` de \ntocmire la compartimentul financiar-contabil. Circuit: la persoanele autorizate s` aprobe plata sumelor respective (\n cazul pl`]ilor); la casierie, pentru efectuarea opera]iei de \ncasare sau plat`, dup` caz, [i se semneaz` de casier; \n cazul pl`]ilor se semneaz` [i de persoana care a primit suma; cnd este utilizat` ca dispozi]ie de \ncasare, pentru sumele \ncasate, casierul trebuie s` emit` Chitan]` (cod 14-4-1); la compartimentul financiar-contabil, anex` la registrul de cas`, pentru efectuarea \nregistr`rilor \n contabilitatea sintetic` [i analitic`. Arhivare: se arhiveaz` la compartimentul financiar-contabil, anex` la registrul de cas`.

Proces-verbal de recep]ie (cod 14-2-5) Proces-verbal de recep]ie provizorie (cod 14-2-5/a) Proces-verbal de punere \n func]iune (cod 14-2-5/b)
Utilitatea documentului: de \nregistrare \n eviden]a operativ` [i \n contabilitate; de consemnare a stadiului \n care se afl` obiectivul de investi]ii; de apreciere a calit`]ii lucr`rilor privind obiectivul de investi]ii; de aprobare a recep]iei (cod 14-2-5); de constatare a \ndeplinirii condi]iilor de recep]ie provizorie a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/a); de aprobare a recep]iei provizorii a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/a); de punere \n func]iune a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/b); de recep]ie final` a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/c). Mod de \ntocmire: se \ntocme[te, \n trei exemplare, la data punerii \n func]iune a mijlocului fix, astfel: a) procesul-verbal de recep]ie (cod 14-2-5) se \ntocme[te pentru mijloacele fixe indepedente care nu necesit` montaj [i nici probe tehnologice, acestea considerndu-se puse \n func]iune la data achizi]ion`rii lor: utilaje pentru interven]ie; unelte; accesorii de produc]ie; mijloace de transport auto; animale etc.; b) procesul-verbal de recep]ie provizorie (cod 14-2-5/a) se \ntocme[te pentru utilajele care necesit` montaj, dar care nu necesit` probe tehnologice, precum [i pentru cl`dirile [i construc]iile speciale care nu deservesc procese tehnologice; acestea se consider` puse \n func]iune la data termin`rii montajului, respectiv la data termin`rii construc]iei; c) procesul-verbal de punere \n func]iune (cod 14-2-5/b) se \ntocme[te pentru utilajele [i instala]iile care necesit` montaj [i probe tehnologice, precum [i pentru cl`dirile [i construc]iile speciale care

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

53

Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

deservesc procese tehnologice; acestea considerndu-se puse \n func]iune la terminarea probelor tehnologice. Circuit: la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 [i 3); la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea [i \nregistrarea procesului-verbal de recep]ie (exemplarele 2 [i 3). Arhivare: la furnizor (antreprenor): la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 [i 3); la beneficiar: la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Decont pentru opera]ii \n participa]ie (cod 14-4-14) Utilitate: pentru toate activit`]ile \n care se efectueaz` opera]ii \n participa]ie; document pe baza c`ruia se deconteaz` cheltuielile [i veniturile realizate din opera]ii \n participa]ie, precum [i sumele virate \ntre coparticipan]i. Mod de \ntocmire: se \ntocme[te de firma care ]ine contabilitatea asocierilor \n participa]ie, lunar, \n dou` exemplare, pe fiecare coparticipant cu veniturile [i cheltuielile ce revin acestuia, pentru \nregistrarea \n contabilitatea proprie, potrivit cotelor prev`zute \n contractele de asociere \ncheiate. Cheltuielile [i veniturile trebuie grupate pe conturi din clasele 600 [i 700; \n decont se pot \nscrie [i alte transferuri, reprezentnd valoarea mijloacelor b`ne[ti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe [i alte sume rezultate din opera]iile \n participa]ie. Circuit: exemplarul 1 la societatea care prime[te decontul; exemplarul 2 r`mne la societatea care ]ine contabilitatea opera]iilor \n participa]ie [i care \ntocme[te decontul. Arhivare: la compartimentul financiar-contabil. Raportul fiscal de \nchidere zilnic` este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru [i trebuie s` cuprind`: antetul bonului fiscal; num`rul de ordine al raportului Z, care va fi numai cresc`tor [i care se \nregistreaz` \n contorul Z; data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna [i anul; num`rul avariilor care determin` [tergerea memoriei RAM [i ora producerii acestora. |n cazul [tergerii memoriei RAM, utilizatorul are obliga]ia de a reintroduce datele \nscrise pe rola-jurnal privind tranzac]iile efectuate de la ultima \nchidere zilnic` pn` \n momentul [tergerii memoriei RAM; num`rul bonurilor fiscale emise \n ziua raportat`; logotipul [i seria fiscal` ale aparatului; valoarea total` zilnic` a opera]iunilor [i totalul T.V.A.; valoarea total` zilnic` a opera]iunilor [i T.V.A. defalcat` pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cot`; valoarea total` zilnic` a opera]iunilor scutite de T.V.A.; valoarea altor taxe care nu se cuprind \n baza de impozitare a taxei pe valoarea ad`ugat`. Registrul special [i raportul fiscal de \nchidere zilnic` reprezint` documentul pe baza c`ruia se \nregistreaz` \n eviden]a contabil` a firmei utilizatoare veniturile [i T.V.A. colectat` din activitatea de comer] sau de prest`ri de servicii c`tre popula]ie.
54 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Cum s` v` alege]i contabilul

Circuit: la persoana care \ntocme[te jurnalul pentru vnz`ri. Arhivare: la compartimentul financiar-contabil.

Cum s` v` alege]i contabilul?


Firmele pot organiza [i conduce contabilitatea, de regul`, \n compartimente distincte, coordonate de c`tre directorul economic, contabilul-[ef sau alt` persoan` \mputernicit` s` \ndeplineasc` aceast` func]ie. Aceste persoane trebuie s` aib` studii economice superioare [i o experien]` \n domeniu de minimum doi ani. Ele r`spund, \mpreun` cu personalul din subordine de organizarea [i conducerea contabilit`]ii, \n condi]iile legii. Contabilitatea poate fi organizat` [i condus` pe baz` de contracte \ncheiate cu persoane juridice sau persoane fizice autorizate care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Pentru firmele care nu au personal calificat \ncadrat sau contracte de prest`ri de servicii \n domeniul contabilit`]ii \ncheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finan]elor Publice stabile[te limita valoric` privind nivelul cifrei de afaceri la care exist` obliga]ia de a \ncheia contracte pentru \ntocmirea situa]iilor financiare anuale de c`tre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate. Fie c` sunte]i un mic \ntreprinz`tor sau o companie dezvoltat`, dac` apela]i la serviciile unei firme de contabilitate sau la un contabil experimentat angajat cu contract de munc` cu timp integral sau cu timp par]ial, beneficia]i de o serie de avantaje de ordin economic, financiar [i managerial. Astfel: firma de contabilitate sau contabilul experimentat acumuleaz` experien]` din numeroasele probleme cu care se confrunt` pentru fiecare client \n parte [i o pune \n slujba dumneavoastr`; este la curent cu nout`]ile legislative pe probleme specifice; clien]ii sunt acoperi]i de r`spunderea contractual`; costurile serviciilor pot fi cu pn` la 50% mai mici dect costurile efectu`rii eviden]ei contabile la sediul societ`]ii. R`spunderea pentru organizarea [i conducerea contabilit`]ii revine administratorului sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii firmei, conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`. |n cazul firmelor la care contabilitatea nu este organizat` \n compartimente distincte, nu au personal calificat \ncadrat, potrivit legii, sau contracte de prest`ri de servicii \n domeniul contabilit`]ii, \ncheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, [i care au \nregistrat o cifr` de afaceri anual` de pn` la echivalentul \n lei a 50.000 euro, r`spunderea pentru organizarea [i ]inerea contabilit`]ii revine administratorului sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii firmei. Persoanele care r`spund de organizarea [i conducerea contabilit`]ii trebuie s` asigure condi]iile necesare pentru: \ntocmirea documentelor justificative privind opera]iunile economice; organizarea [i conducerea corect` [i la zi a contabilit`]ii; organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv, precum [i valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de \ntocmire a situa]iilor financiare anuale simplificate; depunerea la termen a acestora la organele \n drept [i publicarea lor; p`strarea documentelor justificative, a registrelor [i situa]iilor financiare anuale simplificate; organizarea contabilit`]ii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice. Principii contabile De[i nu dvs. ve]i ]ine contabilitatea, trebuie s` ave]i \n vedere urm`toarele principii, deoarece activitatea contabilului depinde de modul \n care ac]ioneaz` patronul:

principiul continuit`]ii activit`]ii: presupune c` firma \[i continu` \n mod normal func]ionarea \ntr-un viitor previzibil, f`r` a intra \n stare de lichidare sau reducere semnificativ` a activit`]ii. Dac`
55

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Cum s` v` alege]i contabilul

administratorii au luat cuno[tin]` de unele elemente de nesiguran]` legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-[i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate \n notele explicative la Situa]iile financiare anuale;

principiul permanen]ei metodelor: presupune continuitatea aplic`rii acelora[i reguli [i norme privind evaluarea, \nregistrarea \n contabilitate [i prezentarea elementelor de activ [i de pasiv [i a rezultatelor, asigurnd comparabilitatea \n timp a informa]iilor contabile; principiul pruden]ei: impune urm`toarele obliga]ii: s` se ia \n considerare numai profiturile recunoscute pn` la data \ncheierii exerci]iului financiar; s` se ]in` seama de toate obliga]iile previzibile [i pierderile poten]iale care au luat na[tere \n cursul exerci]iului financiar \ncheiat sau pe parcursul unui exerci]iu anterior, chiar dac` asemenea obliga]ii sau pierderi apar \ntre data \ncheierii exerci]iului [i data \ntocmirii bilan]ului; s` se ]in` seama de toate ajust`rile de valoare datorate deprecierilor, indiferent dac` rezultatul exerci]iului financiar este profit sau pierdere;

principiul independen]ei exerci]iului: presupune luarea \n considerare a tuturor veniturilor [i cheltuielilor corespunz`toare exerci]iului financiar pentru care se face raportarea, f`r` a se ]ine seama de data \ncas`rii sumelor sau a efectu`rii pl`]ilor; principiul evalu`rii separate a elementelor de activ [i de pasiv: \n vederea stabilirii valorii totale corespunz`toare unei pozi]ii din bilan], trebuie determinat` separat valoarea aferent` fiec`rui element individual de activ sau de pasiv; principiul intangibilit`]ii: impune ca bilan]ul de deschidere al unui exerci]iu s` corespund` cu bilan]ul de \nchidere al exerci]iului precedent; principiul necompens`rii: impune ca valorile elementelor ce reprezint` active s` nu fie compensate cu valorile elementelor ce reprezint` pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excep]ia compens`rilor \ntre active [i pasive, permise de reglement`rile legale.

56

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

1 S.C. MAXIMEL S.R.L. IA{I ALEXANDRU CEL BUN 1 0232/832567 X 707591 0232/832568 IA{I 24

12 ROMNIA maxim@gmail.com

J40/5468/2007 0125

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

57

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

X 1 5 0 0 0 0

5 7 0 0

0 7

2 0 0 7

58

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

0 7

X 2 0 0 7

X X 0 1 0 7 X 2 0 0 7

X X 0 1 0 7 2 0 0 7

X X 0 1 0 7 X 2 0 0 7

X X 0 1 0 7 2 0 0 7

X X 0 1 0 7 2 0 0 7

X X 0 1 0 7 2 0 0 7

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

59

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

C~LIN DRAGU MATEI DIRECTOR GENERAL 2 9 0 6 2 0 0 7

ADMINISTRA}IA FINAN}ELOR PUBLICE IA{I 150725 2 9 MARIA APREUTESEI 456

0 6

2 0 0

60

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

S.C. MAIABAIA S.R.L. RO CLUJ BOTENI 0264/326520 407421 0264/326521 CLUJ NAPOCA 62

4 3 2 5 6

maiab@bia.ro

ARAD BD. REVOLU}IEI 310025 0257/256514

ARAD 85 0257/256512 maiard@bia.ro

CLUJ C~PU{U MARE 407145 0264/503335

CLUJ NAPOCA 0264/503333 maiac@bia.ro

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

61

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

RADU PAPADOPOL ADMINISTRATOR 1 ADMINISTRA}IA FINAN}ELOR 145260 562 6 0 7 2 0 0 7

1 6 0 7 ILDIKO KEREKE{

2 0 0 7

62

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

1 S.C. SANIMONT S.R.L. 4 P BD. REGINA MARIA 2-6 021/3403576 40 040122 021/3403578

5 6 3

3 2 4

BUCURE{TI R2 1 ROMNIA sanimart@inst.ro

5 3 6 PUNCT DE LUCRU ACVATON PRAHOVA AVALAN{EI 4 0244/566832 105100 0244/566834 8 AZUGA

1 3

ROMNIA acvatot@inst.ro 4 5 3 3

contract de \nchiriere nr. 3276/01.06.2005 X 3 1 0 5 2 0 0 7

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

63

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

RALUCA MARINESCU DIRECTOR 2 0 0 4 2 0 0 7

ADMINISTRA}IA FINAN}ELOR PUBLICE SECTOR 4 3256 2 0 DENISA R~DULESCU 245 0 4 2 0 0 7

64

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA I Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

65

ANEXA II Modele de tipizate folosite \n contabilitate

Nr. pagin` ..............................


66

REGISTRU-JURNAL DE |NCAS~RI {I PL~}I

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA II Modele de tipizate folosite \n contabilitate

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

67

ANEXA II Modele de tipizate folosite \n contabilitate

68

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA II Modele de tipizate folosite \n contabilitate

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

69

ANEXA III Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

CARTA drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale


|n sistemul fiscal romnesc, bazat pe autoimpunere, principala obliga]ie ce revine contribuabililor o constituie declararea [i plata impozitelor, taxelor [i contribu]iilor sociale pe care ace[tia le datoreaz` bugetului general consolidat, administrat de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Inspec]ia fiscal` este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, avnd ca scop verificarea bazelor de impunere, a legalit`]ii [i conformit`]ii declara]iilor fiscale, corectitudinii [i exactit`]ii \ndeplinirii obliga]iilor de c`tre contribuabili, respect`rii prevederilor legisla]iei fiscale [i contabile, precum [i stabilirea diferen]elor obliga]iilor de plat` [i a accesoriilor aferente acestora. Potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, \nainte de \nceperea inspec]iei fiscale ve]i fi informat despre drepturile [i obliga]iile pe care le ave]i \n timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale, prin Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale, care v` va fi transmis` odat` cu avizul de inspec]ie fiscal`. Stimate contribuabil, Pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale ave]i o serie de drepturi [i obliga]ii a[a cum sunt prezentate \n continuare. Drepturi: 1. Dreptul de a fi \n[tiin]at despre ac]iunea de inspec]ie fiscal` |naintea desf`[ur`rii inspec]iei fiscale ve]i fi \n[tiin]at despre aceast` ac]iune printr-un aviz de inspec]ie fiscal`, care va fi transmis, \n scris, de organul fiscal, astfel: cu 30 de zile \nainte de \nceperea ac]iunii de inspec]ie fiscal`, pentru marii contribuabili; cu 15 zile \nainte de \nceperea ac]iunii de inspec]ie fiscal`, pentru ceilal]i contribuabili. Prin avizul de inspec]ie fiscal` ve]i fi \n[tiin]at cu privire la: a) organul de inspec]ie fiscal` care va efectua inspec]ia fiscal`; b) temeiul juridic al inspec]iei fiscale; c) data de \ncepere a inspec]iei fiscale; d) obliga]iile fiscale [i perioadele ce urmeaz` a fi supuse inspec]iei fiscale; e) posibilitatea de a solicita amnarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale. |n cazul \n care inspec]ia fiscal` are un caracter inopinat, se desf`[oar` \n vederea solu]ion`rii unor cereri ale dumneavoastr` sau \n cazul unor ac]iuni \ndeplinite ca urmare a solicit`rii unor autorit`]i, potrivit legii, transmiterea avizului de inspec]ie fiscal` nu este obligatorie. 2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele [i contribu]iile sociale aflate \n cadrul termenului de prescrip]ie Organul de inspec]ie fiscal` poate verifica situa]ia dumneavoastr` \n cadrul termenului de prescrip]ie. Termenul de prescrip]ie a dreptului organului fiscal de a stabili obliga]ii fiscale este de 5 ani, cu excep]ia cazului cnd legea dispune altfel. 3. Dreptul de a solicita modificarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale Amnarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale se poate solicita, o singur` dat`, pentru motive justificate. |n acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramat` inspec]ia fiscal`. 4. Dreptul de a fi verificat o singur` dat` pentru fiecare impozit, tax` sau contribu]ie social` [i pentru fiecare perioad` supus` verific`rii/impozit`rii Inspec]ia fiscal` se efectueaz` o singur` dat` pentru fiecare impozit, tax` sau contribu]ie social` [i pentru fiecare perioad` supus` verific`rii/impozit`rii. Totu[i, \n cazul \n care, de la data \ncheierii inspec]iei fiscale [i pn` la data \mplinirii termenului de prescrip]ie, apar date suplimentare, necunoscute organelor de inspec]ie fiscal` la data efectu`rii verific`rilor, sau erori de calcul care influen]eaz` rezultatele acestora, conduc`torul inspec]iei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade. Datele suplimentare pe care se fundamenteaz` decizia de reverificare a unei anumite perioade pot rezulta din situa]ii cum sunt:
70 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA III Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

efectuarea unui control \ncruci[at asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face]i parte [i dumneavoastr`; ob]inerea pe parcursul ac]iunilor de inspec]ie fiscal` efectuate la al]i contribuabili a unor documente sau informa]ii suplimentare referitoare la activitatea dumneavoastr`, \ntr-o perioad` care a fost deja supus` inspec]iei fiscale; solicit`ri ale organelor de urm`rire penal` ori ale altor organe sau institu]ii \ndrept`]ite potrivit legii; informa]ii ob]inute \n orice alt mod, de natur` s` modifice rezultatele inspec]iei fiscale anterioare. 5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspec]ie fiscal` La \nceperea inspec]iei fiscale, organul de inspec]ie fiscal` este obligat s` prezinte contribuabilului legitima]ia de inspec]ie fiscal` [i ordinul de serviciu semnat de conduc`torul activit`]ii de inspec]ie fiscal`. \nceperea inspec]iei fiscale trebuie consemnat` \n Registrul unic de control. 6. Dreptul ca activitatea dumneavoastr` s` fie ct mai pu]in afectat` pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale Organele de inspec]ie fiscal` au obliga]ia s` exercite activitatea de inspec]ie fiscal` \n a[a fel \nct s` afecteze ct mai pu]in desf`[urarea activit`]ilor dumneavoastr` curente [i s` utilizeze eficient timpul destinat inspec]iei fiscale. 7. Dreptul de a fi informat Pe parcursul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale ve]i fi informat asupra constat`rilor rezultate din inspec]ia fiscal`. 8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informa]ii Organul de inspec]ie fiscal` va solicita informa]iile necesare pentru determinarea st`rii de fapt fiscale \nti de la dumneavoastr` sau de la alt` persoan` \mputernicit` de dumneavoastr`. Dac` pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale starea de fapt fiscal` nu a fost clarificat` de c`tre dumneavoastr`, organul de inspec]ie fiscal` poate solicita informa]ii [i altor persoane. Informa]iile furnizate de aceste persoane vor fi luate \n considerare numai \n m`sura \n care sunt confirmate [i de alte mijloace de prob`. 9. Dreptul de a refuza furnizarea de informa]ii So]ul/so]ia [i rudele dumneavoastr` pn` la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informa]ii, efectuarea de expertize, precum [i prezentarea unor \nscrisuri. Preo]ii, avoca]ii, notarii publici, consultan]ii fiscali, executorii judec`tore[ti, auditorii, exper]ii contabili, medicii [i psihoterapeu]ii pot refuza s` furnizeze informa]ii cu privire la datele de care au luat cuno[tin]` \n exercitarea activit`]ii lor. Persoanele sus-men]ionate, cu excep]ia preo]ilor, pot totu[i furniza informa]ii, dar numai cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informa]iile. 10. Dreptul de a beneficia de asisten]` de specialitate Pe toat` durata exercit`rii inspec]iei fiscale ave]i dreptul s` beneficia]i de asisten]` de specialitate sau juridic`. 11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal Ave]i dreptul s` fi]i protejat pe linia secretului fiscal. Informa]iile pe care le furniza]i dumneavoastr` organelor de inspec]ie fiscal`, precum [i cele pe care acestea le ob]in pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal. |n categoria informa]iilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intr` datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura [i cuantumul obliga]iilor fiscale, natura, sursa [i suma veniturilor debitorului, pl`]i, conturi, \ncas`ri, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informa]ii ob]inute din declara]ii ori din documente prezentate de c`tre contribuabil sau orice alte informa]ii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercit`rii atribu]iilor de serviciu. |n acest sens, func]ionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai de]in aceast` calitate, sunt obliga]i s` p`streze secretul asupra informa]iilor pe care le de]in ca urmare a exercit`rii atribu]iilor de serviciu. 12. Dreptul de a primi dovada scris` \n cazul re]inerii unor documente de c`tre organele de inspec]ie fiscal` |n cazul \n care, \n timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale, vi se re]in, \n scopul protej`rii, documente, acte, \nscrisuri, registre [i documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, \nre-

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

71

ANEXA III Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

gistr`rii [i achit`rii obliga]iilor fiscale de c`tre dumneavoastr`, organul de inspec]ie fiscal` trebuie s` \ntocmeasc` un act \n care sunt specificate toate elementele necesare individualiz`rii probei sau dovezii respective, precum [i men]iunea c` aceasta a fost re]inut`, potrivit dispozi]iilor legale, de c`tre organul fiscal. Dac` au fost re]inute \nscrisuri [i alte documente, \n original, acestea v` vor fi \napoiate, organul de inspec]ie fiscal` re]innd numai copii ale \nscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal. 13. Dreptul de a cunoa[te rezultatele inspec]iei fiscale La \ncheierea inspec]iei fiscale, organul fiscal va purta o discu]ie final` cu dumneavoastr` asupra constat`rilor [i consecin]elor lor fiscale. Data, ora, locul [i problematica discu]iei v` vor fi comunicate \n timp util. Ave]i dreptul s` prezenta]i \n scris punctul dumneavoastr` de vedere cu privire la constat`rile inspec]iei fiscale. De asemenea, dup` \ncheierea inspec]iei fiscale, \n cazul \n care nu se modific` baza de impunere aferent` impozitelor, taxelor, contribu]iilor sociale [i altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspec]iei fiscale, acest fapt v` va fi comunicat \n scris. Dac` \n urma inspec]iei fiscale se modific` baza de impunere a obliga]iilor bugetare supuse inspec]iei fiscale, vi se va comunica Decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal`. 14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emis` \n urma inspec]iei fiscale |n cazul \n care v` sim]i]i lezat de rezultatul inspec]iei fiscale, ave]i dreptul s` contesta]i decizia de impunere emis` cu aceast` ocazie de organul de inspec]ie fiscal`. Contesta]ia se formuleaz` \n scris [i va cuprinde: datele dumneavoastr` de identificare; obiectul contesta]iei; motivele de fapt [i de drept; dovezile pe care se \ntemeiaz`; semn`tura dumneavoastr` sau a persoanei \mputernicite, precum [i [tampila, \n cazul persoanelor juridice. Contesta]ia se depune \n scris, \n termen de 30 de zile de la data comunic`rii rezultatelor inspec]iei fiscale, la organul fiscal al c`rui act este atacat. Contesta]iile formulate de dumneavoastr` \mpotriva deciziilor de impunere [i actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere se solu]ioneaz` dup` cum urmeaz`: a) contesta]iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu]ii, precum [i accesorii ale acestora, al c`ror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solu]ioneaz` de c`tre organele competente constituite la nivelul direc]iilor generale ale finan]elor publice la care sunte]i \nregistrat ca pl`titor de impozite [i taxe; b) contesta]iile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribu]ii, datorie vamal`, precum [i accesorii ale acestora, al c`ror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solu]ioneaz` de c`tre organele competente constituite \n cadrul respectivelor direc]ii generale de administrare a marilor contribuabili; c) contesta]iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu]ii, precum [i accesorii ale acestora, al c`ror cuantum este de 5 miliarde lei sau mai mare, precum [i cele formulate \mpotriva actelor emise de organele centrale se solu]ioneaz` de c`tre organele competente de solu]ionare constituite la nivel central. |n solu]ionarea contesta]iei, organul competent se pronun]` prin decizie sau dispozi]ie. Decizia emis` \n solu]ionarea contesta]iei este definitiv` \n sistemul c`ilor administrative de atac. Decizia privind solu]ionarea contesta]iei se comunic` dumneavoastr`, persoanelor introduse, \n condi]iile art. 43 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, precum [i organului de inspec]ie fiscal` emitent al actului administrativ atacat. Deciziile emise \n solu]ionarea contesta]iilor pot fi atacate la instan]a judec`toreasc` de contencios administrativ competent`. De asemenea, este bine s` cunoa[te]i [i urm`toarele prevederi: termenul de prescrip]ie a dreptului organului fiscal de a stabili obliga]ii fiscale \ncepe s` curg` de la data de 1 ianuarie a anului urm`tor celui \n care s-a n`scut crean]a fiscal` potrivit art. 23 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, dac` legea nu dispune altfel; dreptul de a stabili obliga]ii fiscale se prescrie \n termen de 10 ani \n cazul \n care acestea rezult` din s`vr[irea unei fapte prev`zute de legea penal`. Acest termen curge de la data s`vr[irii faptei ce constituie infrac]iune, sanc]ionat` ca atare printr-o hot`rre judec`toreasc` definitiv`; la contribuabilii mari, perioada supus` inspec]iei fiscale \ncepe de la sfr[itul perioadei controlate anterior. la celelalte categorii de contribuabili, inspec]ia fiscal` se efectueaz` asupra crean]elor n`scute \n ultimii 3

72

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA III Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

ani fiscali pentru care exist` obliga]ia depunerii declara]iilor fiscale. Inspec]ia fiscal` se poate extinde pe perioada de prescrip]ie a dreptului de a stabili obliga]ii fiscale, dac`: a) exist` indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribu]iilor [i a altor sume datorate bugetului general consolidat; b) nu au fost depuse declara]ii fiscale; c) nu au fost \ndeplinite obliga]iile de plat` a impozitelor, taxelor, contribu]iilor [i a altor sume datorate bugetului general consolidat. durata efectu`rii inspec]iei fiscale este stabilit` de organele de inspec]ie fiscal` sau, dup` caz, de compartimentele de specialitate ale autorit`]ilor administra]iei publice locale, \n func]ie de obiectivele inspec]iei, [i nu poate fi mai mare de 3 luni. |n cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspec]iei nu poate fi mai mare de 6 luni. Obliga]ii: 1. Obliga]ia de a permite accesul organului de inspec]ie fiscal` \n incintele dumneavoastr` de afaceri Indiferent de locul unde se desf`[oar` inspec]ia fiscal`, organul de inspec]ie fiscal` are dreptul s` inspecteze orice incint` de afaceri a dumneavoastr` sau orice alte incinte ori locuri \n care exist` bunuri impozabile sau se desf`[oar` activit`]i produc`toare de venituri, \n prezen]a dumneavoastr` ori a unei persoane desemnate de c`tre dumneavoastr`. Aceast` obliga]ie v` revine, de regul`, \n timpul programului dumneavoastr` normal de lucru. Cu acordul dumneavoastr` [i cu aprobarea conduc`torului organului de inspec]ie fiscal`, inspec]ia fiscal` se poate desf`[ura [i \n afara programului dumneavoastr` de lucru. Acordul trebuie s` \l exprima]i \n scris, s` \l \nregistra]i la registratura dumneavoastr`, urmnd a fi anexat la actul \ncheiat cu ocazia inspec]iei fiscale. 2. Obliga]ia de a asigura un spa]iu adecvat [i logistica necesar` desf`[ur`rii inspec]iei fiscale Inspec]ia fiscal` se desf`[oar`, de regul`, \n spa]iile dumneavoastr` de lucru [i, prin urmare, trebuie s` pune]i la dispozi]ia organelor de inspec]ie fiscal` un spa]iu adecvat, precum [i logistica necesar` desf`[ur`rii inspec]iei fiscale. Prin spa]iu adecvat se \n]elege asigurarea unui spa]iu \n limita posibilit`]ilor dumneavoastr`, dup` caz, dotat cu necesarul minim de birotic` [i care s` permit` p`strarea \n siguran]` a documentelor primite pentru inspec]ia fiscal` sau elaborate de organele de inspec]ie fiscal`. |n cazul \n care dumneavoastr` nu pute]i asigura un spa]iu corespunz`tor, ve]i anun]a \n scris [i motivat organul de inspec]ie fiscal` competent. 3. Obliga]ia de a pune la dispozi]ie organului de inspec]ie fiscal` toate documentele care stau la baza calcul`rii impozitelor datorate |n vederea stabilirii st`rii de fapt fiscale, ave]i obliga]ia de a pune la dispozi]ie organului de inspec]ie fiscal` registrele de eviden]` contabil`, documentele de afaceri [i orice alte \nscrisuri relevante pentru inspec]ia fiscal`. Organul de inspec]ie fiscal` are dreptul de a solicita [i altor persoane \nscrisuri, dac` starea de fapt fiscal` nu a fost clarificat` pe baza \nscrisurilor puse la dispozi]ie de dumneavoastr`. Ave]i obliga]ia s` da]i informa]ii [i s` prezenta]i la locul de desf`[urare a inspec]iei fiscale toate documentele, precum [i orice alte date necesare clarific`rii situa]iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. La finalizarea inspec]iei fiscale, ave]i obliga]ia de a da o declara]ie scris`, pe propria r`spundere, din care s` rezulte c` au fost puse la dispozi]ie toate documentele [i informa]iile relevante pentru inspec]ia fiscal`. 4. Obliga]ia de a colabora la desf`[urarea inspec]iei fiscale Ave]i obliga]ia de a colabora la constatarea st`rilor de fapt fiscale. Sunte]i obligat s` oferi]i informa]ii [i s` prezenta]i la locul de desf`[urare a inspec]iei fiscale toate documentele, precum [i orice alte date necesare clarific`rii situa]iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. 5. Obliga]ia de a conduce, a p`stra [i a arhiva eviden]ele contabile [i fiscale \ntr-un mod adecvat [i de a le p`stra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastr` secundare, dup` caz. Ave]i obliga]ia de a conduce [i a p`stra eviden]ele contabile [i fiscale la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastr` secundare, dup` caz. Dac` a]i ]inut eviden]ele contabile [i fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lng` datele arhivate ave]i obliga]ia s` p`stra]i [i s` prezenta]i [i aplica]iile informatice cu ajutorul c`rora a]i generat datele arhivate \n format electronic.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

73

ANEXA III Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

6. Obliga]ia de a furniza organului de inspec]ie fiscal` informa]iile solicitate. Dumneavoastr` sau alte persoane numite de dumneavoastr` ave]i obliga]ia s` furniza]i informa]iile solicitate de organele de inspec]ie fiscal`. Dac` informa]iile dumneavoastr` sau ale persoanei numite de dumneavoastr` sunt insuficiente, atunci organul de inspec]ie fiscal` se poate adresa [i altor persoane pentru ob]inerea de informa]ii. Cererea de furnizare a informa]iilor se formuleaz` \n scris [i va specifica natura informa]iilor solicitate pentru determinarea st`rii de fapt fiscale [i documentele care sus]in informa]iile furnizate. 7. Obliga]ia de a v` prezenta la sediul organului fiscal Ave]i obliga]ia de a v` prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informa]ii [i l`muriri necesare stabilirii situa]iei dumneavoastr` fiscale reale. |n cazul \n care solicitarea de a v` prezenta este f`cut` \n scris, aceasta va cuprinde obligatoriu: data, ora [i locul la care sunte]i obliga]i s` v` prezenta]i; baza legal` a solicit`rii; scopul solicit`rii; documentele pe care sunte]i obliga]i s` le prezenta]i. 8. Obliga]ia de a \ndeplini m`surile dispuse de organul de inspec]ie fiscal` Ave]i obliga]ia de a \ndeplini m`surile prev`zute \n actul \ntocmit cu ocazia inspec]iei fiscale, \n termenele [i \n condi]iile stabilite de organele de inspec]ie fiscal`. 9. Obliga]ia de a pl`ti diferen]ele de impozite, taxe, contribu]ii sociale, stabilite cu ocazia inspec]iei fiscale, precum [i dobnzile [i penalit`]ile de \ntrziere aferente acestora Sunte]i obligat s` pl`ti]i diferen]ele de impozite, taxe [i contribu]ii sociale, stabilite cu ocazia inspec]iei fiscale, precum [i dobnzile [i penalit`]ile de \ntrziere aferente acestora. Pentru diferen]ele de impozite, taxe, contribu]ii sociale [i pentru dobnzile [i penalit`]ile de \ntrziere stabilite, termenul de plat` se stabile[te \n func]ie de data comunic`rii acestora prin decizia de impunere, astfel: dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 1-15 din lun`, termenul de plat` este pn` la data de 5 a lunii urm`toare; dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 16-31 din lun`, termenul de plat` este pn` la data de 20 a lunii urm`toare. Decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal` v` este comunicat` dup` cum urmeaz`: prin prezentarea dumneavoastr` la sediul organului fiscal emitent. |n acest caz, data comunic`rii deciziei de impunere privind obliga]iile fiscale stabilite suplimentar de inspec]ia fiscal` este data ridic`rii sub semn`tur` a actului respectiv; prin persoanele \mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii; prin po[t`, la domiciliul dumneavoastr` fiscal, cu scrisoare recomandat` cu confirmare de primire, precum [i prin alte mijloace cum sunt: fax, telefon, e-mail, dac` se asigur` transmiterea textului actului [i confirmarea primirii acestuia, iar data comunic`rii va fi dovedit` prin semn`tura dumneavoastr`. Dac` se constat` lipsa dumneavoastr` sau a persoanei \mputernicite de c`tre dumneavoastr` s` primeasc` decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal`, de la domiciliul fiscal, comunicarea se face prin publicarea unui anun] \ntr-un cotidian na]ional de larg` circula]ie [i \ntr-un cotidian local sau \n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, \n care se men]ioneaz` c` a fost emis actul pe numele dumneavoastr`. Decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal` produce efecte din momentul comunic`rii [i se consider` comunicat` \n a cincea zi de la data public`rii anun]ului.

74

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

ANEXA IV Ghid legislativ cu actele normative enumerate \n ordine cronologic`

Ghid legislativ cu actele normative enumerate \n ordine cronologic`


Nr. crt. 1. Nr. monitor oficial/data 49 din 4 februarie 1998

Num`rul [i data actului normativ Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comer]ului, republicat` Ordinul Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN Ordonan]a Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea [i conducerea eviden]ei contabile \n partid` simpl` de c`tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil \n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 713 din 12 octombrie 2004 privind aprobarea Cartei drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele [i formularele financiar-contabile Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1346 din 14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de \nregistrare fiscal` pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`, precum [i a modelului unor formulare Ordinul pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 575 din 21 iulie 2006 privind stabilirea condi]iilor [i declararea contribuabililor inactivi Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea eviden]ei \n scopul taxei pe valoarea ad`ugat`, conform art. 156 alin. (1) (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ulterioare

2.

908 din 13 decembrie 2002

3.

863 din 26 septembrie 2005

4.

642 din 16 iulie 2004

5.

977 din 25 octombrie 2004

6.

23 bis din 7 ianuarie 2005

7.

744 din 31 august 2006

8.

701 din 16 august 2006

9.

1041 din 28 decembrie 2006

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

75

ANEXA IV Ghid legislativ cu actele normative enumerate \n ordine cronologic`

10.

Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 2224 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea unor proceduri privind \nregistrarea [i gestiunea persoanelor impozabile \nregistrate \n scopuri de T.V.A. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 266 din 19 februarie 2007 privind organizarea activit`]ii de administrare a contribuabililor mijlocii la administra]iile finan]elor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direc]iilor generale ale finan]elor publice jude]ene Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 262 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de \nregistrare fiscal` a contribuabililor Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 357 din 27 martie 2007 privind modelul [i con]inutul Raportului de inspec]ie fiscal` \ncheiat la persoane fizice care desf`[oar` activit`]i independente \n mod individual [i/sau \ntr-o form` de asociere Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 537 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formularului Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile intracomunitare de bunuri Ordinul Institutului Na]ional de Statistic` nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` Ordinul nr. 697 din 10 mai 2007 pentru modificarea [i completarea Ordinului pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 575/2006 privind stabilirea condi]iilor [i declararea contribuabililor inactivi Ordinul ministrului economiei [i finan]elor nr. 702 din 14 mai 2007 privind declararea livr`rilor/prest`rilor [i achizi]iilor efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de T.V.A. [i pentru aprobarea modelului [i con]inutului declara]iei informative privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de T.V.A. Ordinul ministrului economiei [i finan]elor nr. 273 din 28 mai 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formularului (300) Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`

3 din 3 ianuarie 2007

11.

158 din 6 martie 2007

12.

175 din 13 martie 2007

13.

251 din 16 aprilie 2007

14.

260 din 18 aprilie 2007

15.

293 din 3 mai 2007

16.

347 din 22 mai 2007

17.

376 din 4 iunie 2007

18.

392 din 11 iunie 2007

76

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate

Stand mobil de sucuri naturale


o afacere din care ob]ine]i profituri de peste 5.000 de lei noi
Sucul ob]inut din fructe proaspete este plin de vitamine [i foarte apreciat. Este c`utat pentru c` nu con]ine chimicale, iar faptul c` este fabricat chiar \n prezen]a clientului \i spore[te credibilitatea [i \i d` o not` de senza]ional. Iat` [i avantajele dumneavoastr`:

investi]ie ini]ial` redus` afacerea poate fi extins` la nivel de re]ea, iar c[tigurile cresc exponen]ial sucul de citrice este mai atractiv dect orice alt suc pia]a este liber`, concuren]a este practic zero nu sunt necesare cuno[tin]e de specialitate, toate opera]iunile fiind extrem de simple materia prim` se g`se[te u[or pe tot parcursul anului pute]i demara afacerea ca pe o a doua ocupa]ie

Foarte pu]ine afaceri \ntrunesc asemenea condi]ii pia]` excelent`, investi]ie redus`, c[tiguri mari [i rapide [i tocmai de aceea v` punem la dispozi]ie o documentare complet` asupra acestei oportunit`]i [i v` propunem o variant` 100% profesionist` de punere a ei \n aplicare. Pur [i simplu o afacere la cheie! |n aceast` lucrare v` prezent`m detaliat etapele de parcurs [i principalele aspecte de care trebuie s` ]ine]i cont atunci cnd v` ve]i hot`r\ s` demara]i efectiv activitatea. Toate aceste recomand`ri sunt rezultatul unor analize serioase, bazate \n primul rnd pe experien]a practic` a celor care desf`[oar` deja aceast` afacere. Sunt lucruri importante care asigur` \n foarte mare m`sur` succesul. Pute]i \ncepe afacerea cu cel mult 500 euro care reprezint`: construc]ia standului, achizi]ionarea presei de fructe, a ctorva l`zi cu materie prim` fructe: portocale, grapefruit, l`mi, precum [i achitarea chiriei pentru spa]iul de amplasare.

Din lucrare mai afla]i: secrete practice care atrag [i fidelizeaz` clien]ii sugestii de amplasamente pentru ca afacerea dvs. s` fie ct mai profitabil` informa]ii detaliate despre cum trebuie s` func]ioneze un stand de sucuri naturale legisla]ia \n domeniu adresele diver[ilor furnizori de prese manuale [i electrice. |n plus, lucrarea este \nso]it` de proiectele de construc]ie pentru dou` modele de standuri stradale.

Comanda]i aceast` lucrare: telefonic: (021) 209.45.45 prin fax: (021) 205.57.30 prin po[t`: Ghi[eul extern 3, O.P. 39, sector 3, Bucure[ti prin e-mail: comenzi@rs.ro

Pensiune turistic` [i agroturistic`


o afacere cu pia]a \n plin` cre[tere
De ce s` intra]i \n afaceri cu o pensiune? Citi]i \n continuare o list` de motive puternice pentru care o pensiune reprezint` afacerea ideal` pentru dvs.: cererea este mult mai mare dect oferta (turi[tii str`ini [i romni se orienteaz` din ce \n ce mai mult spre astfel de servicii); pute]i \ncepe printr-o simpl` amenajare a casei b`trne[ti de la ]ar` sau a casei de vacan]` cu numai cteva sute de euro, bani pe care \i recupera]i garantat chiar din primul an de func]ionare; statul sprijin` zonele care ofer` poten]ial turistic [i permit crearea de noi locuri de munc`: \mbun`t`]irea infrastructurii, acordarea de facilita]i; ca s` v` dezvolta]i afacerea pute]i lua \mprumuturi nerambursabile din fonduri europene sau credite rambursabile \n condi]ii extrem de avantajoase; nu are nici o importan]` ce vrst` ave]i, ce instruire [i ce experien]` ave]i \n domeniu. Cu pu]in spirit antreprenorial [i dorin]` de a reu[i, ave]i [anse mari s` intra]i \n lumea \ntreprinz`torilor de succes. Lucrarea Pensiune turistic` [i agroturistic` v` \ndrum` pas cu pas [i v` arat` cum s` v` \nfiin]a]i [i s` v` conduce]i profitabil propria pensiune. Aceasta cuprinde informa]ii detaliate despre: cum s` ob]ine]i avizele [i aprob`rile specifice \n func]ie de clasificarea pentru care opta]i; cum se face amenajarea interioar` [i exterioar` a unei pensiuni; cum se realizeaz` eficient procesul de cur`]enie [i \ntre]inere a spa]iilor interioare [i exterioare ale pensiunii; care sunt serviciile pe care le pute]i oferi [i cum s` administra]i cu succes afacerea; cum s` realiza]i un plan de afaceri pentru a ob]ine o finan]are sau pentru a v` monitoriza evolu]ia afacerii; un generos material cu adrese utile (care se actualizeaz` periodic) \n care g`si]i: care sunt institu]iile \n sprijinul dumneavoastr`, unde pute]i urma un curs \n domeniu [i la ce pre], de unde [i cum s` ob]ine]i fondurile potrivite acestei afaceri, care sunt site-urile [i publica]iile unde v` pute]i face cunoscut` oferta. Lucrarea este \nso]it` de un CD practic din care afla]i informa]ii utile despre amenajarea unei pensiuni dezv`luite de c]iva \ntreprinz`tori care au demarat [i dezvoltat aceast` afacere cu for]e proprii.

|n prezent, pe lng` cazare oferim [i mas`, meniul fiind realizat din produse proaspete, ecologice, \n mare parte cultivate pe terenul nostru. Mul]i dintre musafirii obi[nui]i ai pensiunii ne anun]` doar perioada [i locurile de cazare, \n rest se las` pe mna noastr`. Kati]a Lezeu, Pensiunea Lezeu

Comanda]i aceast` lucrare: telefonic: (021) 209.45.45 prin fax: (021) 205.57.30 prin po[t`: Ghi[eul extern 3, O.P. 39, sector 3, Bucure[ti prin e-mail: comenzi@rs.ro

CNT302

S-ar putea să vă placă și