Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

INFORMATICA
Curriculum pentru nvmntul g mn!" !l# l! $e% " ! &%'l
(clasele V-VI)

C( & nu# )*+*

Aprobat: - la edina Consiliului Naional pentru Curriculum, proces verbal nr.10 din 21 aprilie 2010; - prin ordinul Ministerului ducaiei nr. 2!" din 2# aprilie 2010

Echipele de lucru
Curriculumul modernizat ( !"!)# I$ano$ %ilia# M n ,terul E$u%! e &remalschi Anatol, doctor $abilitat, pro%esor universitar, &nstitutul de 'olitici 'ublice; Cpn .(e'rg(e# $'%t'r %'n/eren !r# USM'raico$ Andrei# $'%t'r %'n/eren !r# Un ver, t!te! $e St!t $ n T r!,p'l&remalschi %udmila( I010E0Corlat )er*iu# LT 2Or "'nt3# C( & nuCio+anu Irina# LT 2.!u$e!mu,3# C( & nuRo,co$ Claudia( LT 2O0 .( 4u3# Or(e 0

-reliminarii Curriculum5ul la disciplina &n%ormatica este un document normativ pentru reali(area procesului de predare-nv!re !l $ ,% pl ne $e ,tu$ u In/'rm!t %! n clasele ) )&. *biectul $e ,tu$ u !l In/'rm!t % %! &t n nter$ ,% pl n!r e,te prelu%r!re! !ut'm!t ! n/'rm! e %u !6ut'rul %!l%ul!t'!rel'r ele%tr'n %e0 C! $ ,% pl n &%'l!r# In/'rm!t %! !re $rept ,%'p pr n% p!l /'rm!re! & $e"v'lt!re! g7n$ r !lg'r tm %e ! elevulu & ,e nteme !" pe pr n% p le8 - m4 nr pr'%e,el'r $e pre$!re-nv!re ! %un'&t nel'r te'ret %e %u !%t v t le practice la calculator; - !$!ptr %un'&t nel'r pre$!re l! v7r,t! elev l'r- nter$ ,% pl n!r t - !$e%vr met'$el'r de predare-nv!re l! n,tru re! !, ,t!t $e %!l%ul!t'r - e%( l 4rr n%r%tur n/'rm! 'n!le & %'nt nu t ntre %l!,e & trepte $e nvm7nt pr n e&!l'n!re! m!ter !lulu te'ret % n /un% e $e p!rt %ul!r t le $e v7r,t !le elevulu & n %'n%'r$!n %u per/'rm!nele pr'gr!mel'r $e n,tru re# pr'gr!mel'r $e !pl %! & pr'gr!mel'r $e , ,tem !le %!l%ul!t'rulu - $ /eren er & n$ v $u!l "r pre$r -nvr - ,t!4 l r unu n vel '4l g!t'r u $e pregt re n $'men ul In/'rm!t % & /'rmr %!p!% t l'r $e !v!n,!re l! n,u& re! temel'r ne%un',%ute & n !pl %!re! te(n'l'g l'r n/'rm! 'n!le m'$erne0 9un% le %urr %ulumulu g mn!" !l l! n/'rm!t %8 act normativ al procesului de predare-nv!re-ev!lu!re ! In/'rm!t % n %'nte:tul une pe$!g'g !:!te pe %'mpetenereper pentru pr' e%t!re! $ $!%t % & $e,/&ur!re! pr'%e,ulu e$u%! 'n!l $n per,pe%t v! une pe$!g'g !:!te pe %'mpetene%'mp'nent $e 4!" pentru el!4'r!re! ,tr!teg e $e ev!lu!re l! In/'rm!t %orientare a procesulu e$u%! 'n!l ,pre /'rm!re $e %'mpetene l! elev %'mp'nent /un$!ment!l pentru el!4'r!re! m!nu!lel'r &%'l!re# m!nu!lel'r electronice, +$idurilor metodolo+ice, testelor de evaluare. 'ene.iciari# Curr %ulumul e,te $e,t n!t pr'/e,'r l'r $e n/'rm!t % $ n n,t tu le preun ver, t!re# ,pe% !l &t l'r pr n% p!l l! $ ,% pl n# !ut'r l'r $e m!nu!le & g( $ur met'$'l'g %e# elev l'r0 Administrarea disciplinei )tatutul Aria Nr0 $e un t Nr/ de ore

disciplinei ,a deci(ia &%'l

%urr %ul!r 2Te(n'l'g 3

$e %'n nutur pe clase V ;m'$ul 'p 'n!l< VI ;m'$ul 'p 'n!l< / Clasa

pe an .! ore .! ore

I0 C'n%ep ! $ $!%t % ! $ ,% pl ne 0e.inirea disciplinei In.ormatica In/'rm!t %! p!rt % p l! /'rm!re! & $e"v'lt!re! gener!l ! per,'n!l t # !%%entul instruir l! n/'rm!t % / n$ pu, pe $e"v'lt!re! g7n$ r l'g %e & !lg'r tm %e. &nte+rarea per,'!ne n me$ ul n/'rm!t "!t !l ,'% et m'$erne e,te p', 4 l num! n %!"ul $e ner %un'&t nel'r n/'rm!t %e /un$!ment!le & !4 l t l'r $e ut l "!re n,trument!l & $e %'mun %!re %u %!l%ul!t'rul & pr n nterme$ ul !%e,tu ! 5 t't!l t!te $e %'mpetene %!re ,e %'n n n n' une! $e %ultur n/'rm! 'n!l. .

St!tutul $ ,% pl ne n pl!nul $e nvm7nt In/'rm!t %! e,te $ ,% pl n 'p 'n!l n !r ! %urr %ul!r 2Te(n'l'g 30 V!l'!re! /'rm!t v ! $ ,% pl ne -

%ormarea deprinderilor practice de utili(are a calculatorul pentru prelucrarea n/'rm! e /'rm!re! $epr n$er l'r pr!%t %e $e %'mun %!re /'l', n$ reelele $e %!l%ul!t'!re,tu$ ere! n/'rm!t % %! &t n# %!re include elemente de al+oritmi(are, modelare, pr'gr!m!re# l'g %# n' un le $e !%umul!re# p,tr!re & prelu%r!re ! n/'rm! e 0

Pr n% p le ,pe% / %e pre$r -nvr $ ,% pl ne In/'rm!t %! Curr %ulumul g mn!" !l l! In/'rm!t % pr'pune un m'$el $e ,tudiu inte+rat al acestei $ ,% pl ne# m'$el %!re %'ntr 4u e l! /'rm!re! l! elev ! une %'n%ep un t!re !,upr! n/'rm!t % %! &t n & !,upr! met'$el'r $e mplement!re ! %'n%eptel'r n/'rm!t %e pentru $e"v'lt!re! perpetu ! ,'% et %'ntemp'r!ne0 =n !%e,t %'nte:t ,e %'nture!" urmt'!rele principii speci%ice ale disciplinei &n%ormatica# "/ Pr n% p ul !4'r$r ntegr!te ! $ ,% pl ne > ,tru%tur!re! %'n nutur l'r ntrun m'$el ntegr!t# m'$ul!r# %!re !re %! ,%'p %re!re! & $e"v'lt!re! %'mpetenel'r elevului pentru ut l "!re! , ,temel'r n/'rm!t %e & %ult v!re! %'nt nu ! m'$ulu $e g7n$ re al+oritmic. / Pr n% p ul %entrr !%t v t ? $emer,ulu $ $!%t % pe elev 5 acceptarea unui m'$el $e nv!re !%t v# %entr!t pe elev# 'r ent!t %tre !%t v t n$ v $u!le ,!u n grup# %!re , perm t $e"v'lt!re! n$epen$ene $e !% une# 'r g n!l t # %re!t v t # %!p!% t $e lu%ru n e%( p# %'m4 n7n$ !%e,te! %u n$ v $u!l "!re! r tmulu $e nv!re0 1/ Pr n% p ul /un% 'n!l t ,'% !le !le pr'%e,ulu $ dactic( care presupune $e"v'lt!re! !pt tu$ n l'r & %'mpetenel'r ne%e,!re pentru ntegr!re! 'rg!n % ! elev l'r n ,'% et!te! n/'rm! 'n!l0 Pr n% p ul e,te re!l "!t n 4!"! !%t v t l'r pr!%t %e $e ,tu$ ere & ut l "!re !le !pl %! l'r ,'/t@!re $e u" gener!l & $e %'mun %!re0 2/ Pr n% p ul %'rel! e nter$ ,% pl n!re# %!re presupune abordarea unui demers $ $!%t % nter$ ,% pl n!r %u t'!te $ ,% pl nele &%'l!re# pr n ut l "!re! pr n% p l'r & metodelor in%ormatice pentru re(olvarea de probleme, elaborarea proiectelor, prelucrare $e n/'rm! ,pe% / %e $ ,% pl nel'r & ut l "!re! re,ur,el'r e$u%! 'n!le $ g t!le0 Or entr gener!le $e pre$!re-nv!re ! $ ,% pl ne In/'rm!t %! 'rocesul +eneral de predare-nv!re ! $ ,% pl ne In/'rm!t %! e,te el!4'r!t n %'nte:tul

, ,temulu $e %'mpetene pentru nvm7ntul preun ver, t!r0 AC'mpeten! &%'l!r e,te un !n,!m4lu?, ,tem ntegr!t $e %un'&t ne# %!p!% t # $epr n$er & !t tu$ n $'4n$ te $e elev pr n nv!re & m'4 l "!te n %'nte:te ,pe% / %e $e re!l (are, !$!pt!te vr,te elevulu & n velulu %'gn t v !l !%e,tu !# n ve$ere! re"'lvr un'r pr'4leme %u %!re !%e,t! ,e p'!te %'n/runt! n v !! re!l03 1. 2. .. !. ". -. 4/ 5/ II0 C'mpetene-cheie 3 trans$ersale C'mpetene $e nv!re ? $e ! nv! , nve 0 C'mpetene $e %'mun %!re n l m4! m!tern ? l m4! $e ,t!t0 C'mpetene $e %'mun %!re ntr-' l m4 ,tr n0 C'mpetene !% 'n!l-strate+ice. C'mpetene $e !ut'%un'!&tere & !ut're!l "!re0 C'mpetene nterper,'n!le# % v %e# m'r!le0 C'mpetene $e 4!" n m!tem!t %# &t ne & tehnolo*ie/ C'mpetene $ g t!le# n $'men ul te(n'l'g e n/'rm! e & ! %'mun %! l'r0 !

/. C'mpetene %ultur!le# nter%ultur!le ;$e ! re%ept! & ! %re! v!l'r <0 10. C'mpetene !ntrepren'r !le0 III0 C'mpetenele tr!n,$ ,% pl n!re pe trepte $e nvm7nt 5 nvm7ntul *imnazial C'mpetene $e nv!re ? $e ! nv! , nve C'mpeten! $e pl!n / %!re & 'rg!n "!re ! pr'pr e nvr !t7t n$ v $u!l %t & n grup0 C'mpetene $e %'mun %!re n l m4! m!tern ? l m4! $e ,t!t C'mpeten! $e re!l "!re ! un'r %'nt!%te %'mun %!t ve %'n,tru%t ve n l m4! m!tern ? $e ,t!t pe %!le 'r!l %t & n ,%r ,0 C'mpeten! $e ut l "!re !$e%v!t n l m4! m!tern ? $e ,t!t ! term n'l'g e ,pe% / %e $ ,% pl nel'r $e nvm7nt ,tu$ !te l! tre!pt! g mn!" !l0 C'mpetene $e %'mun %!re ntr-' l m4 ,tr n C'mpetene $e ! %'mun %! ntr-' l m4 ,tr n n , tu! %un',%ute# m'$el!te0 C'mpetene $e 4!" n m!tem!t %# &t ne & te(n'l'g e C'mpetene $e ! $'47n$ & ! !pl %! %un'&t ne $e 4!" $ n $'men ul M!tem!t %# 1t ne & Te(n'l'g n re"'lv!re! un'r pr'4leme & , tu! $n cotidian. C'mpetene !% 'n!l-strate*ice C'mpetene $e ! $ent / %! pr'4leme !% 'n!l-,tr!teg %e & ! pr'pune ,'lu $e re(olvare. C'mpetene $e !-& pl!n / %! !%t v t!te!# $e ! pr'gn'"! re"ult!tele !&tept!te0 C'mpetene $e ! el!4'r! ,tr!teg $e !%t v t!te n grup0 C'mpetene $ g t!le# n $'men ul te(n'l'g e n/'rm! e & ! %'mun %! l'r ;TIC< C'mpetene $e ut l "!re n , tu! re!le ! n,trumentel'r %u !% une $ g t!l 0tele%onul, tele+$idul, calculatorul electronic etc.1. C'mpetene $e ! %re! $'%umente & ! ut l "! ,erv % le ele%tr'n %e $e 4!" ;e+uvernare, e-business, e-e$u%! e# e-,nt!te# e-%ultur<# n %'mun %!re & $'47n$ re! n/'rm! l'r# n%lu, v ree!u! Internet0 C'mpetene nterper,'n!le# % vice( morale C'mpetene $e ! lu%r! n e%( p# $e ! preven & re"'lv! , tu! le $e %'n/l %t0 C'mpetene $e ! !%%ept! & ! re,pe%t! v!l'r le /un$!ment!le !le $em'%r! e # ! pr!%t % l'r $em'%r!t %e & ! $reptur l'r 'mulu 0 C'mpetene $e ! ,e %'mp'rt! n , tu! %'t $ ene n 4!"! n'rmel'r & v!l'r l'r moral-spirituale. C'mpetene $e !ut'%un'!&tere & !ut're!l "!re C'mpetene $e ! ,e !ut'!pre% ! !$e%v!t & !-& v!l'r / %! p'ten !lul pentru $e"v'lt!re! per,'n!l & !ut're!l "!re0

C'mpetene $e ! !lege m'$ul ,nt', $e v !0 C'mpetene $e ! ,e !$!pt! l! %'n$ n' 0 C'mpetene %ultur!le# nter%ultur!le ;$e ! re%ept! & $e ! %re! v!l'r < C'mpetene $e re%ept!re ! %ultur n! 'n!le & ! %ultur l'r eur'pene0 C'mpetene $e ! !pre% ! $ ver, t!te! %ultur!l ! lum & $e ! / t'ler!nt l! valorile culturale ale altor etnii. C'mpetene !ntrepren'r !le C'mpeten! $e ! ,e 'r ent! n $'men le pr'/e, 'n!le $ n e%'n'm e & v !! ,'% !l n ve$ere! ,ele%tr v t'!re pr'/e, 0 C'mpetene $e ut l "!re ! regul l'r $e el!4'r!re ! un'r pr' e%te $e %er%et!re & $e"v'lt!re , mple n $'men ul !ntrepren'r !l0 IV0 C'mpetene ,pe% / %e l! IN9ORMATICB "/ 9'rm!re! une v " un &t n / %e !,upr! %'mp'nente ,'% et!te! %'ntemp'r!n0 " n/'rm!t %e n

/ Cun'!&tere! pr'%e,el'r# pr n% p l'r & met'$el'r $e %'$ / %!re & $e%'$ / %!re ! n/'rm! e n ,%'pul re!l "r %'mun %r nterum!ne & um!n 5 sistem in%ormatic. 1/ I$ent / %!re! ,tru%tur gener!le ! , ,temel'r ele%tr'n %e# ! pr n% p l'r $e /un% 'n!re ! sistemelor de transmitere, stocare & $e prelu%r!re ! n/'rm! e 0 2/ Re,pe%t!re! regul l'r $e ,e%ur t!te# erg'n'm %e & et %e n !%t v t le 4!"!te pe ut l "!re! te(n'l'g e n/'rm! e & ! %'mun %! l'r0 V0 Rep!rt "!re! temel'r pe %l!,e & pe un t $e t mp Nr/ de Total Clasa Temele ore ) 1. .e,t une! / & erel'r 2 .! M'$ul 'p 'n!l 2. Pre"entr $ g t!le 2)& 1. Serv % $e ree! 12 M'$ul 'p 'n!l 2. Se%ur t!te! n/'rm! e .! .. Pr'gr!me $e !pl %! # !. C'mun %!re! nterper,'n!l n Internet / Note: 1. Rep!rt "!re! 'rel'r pe teme e,te 'r ent!t v0 2. Or$ ne! temel'r p'!te / ,%( m4!t $!% nu e,te !/e%t!t l'g %! &t n / % ,!u $ $!%t %0 VI0 Su4%'mpetene# ,uge,t $e %'n nutur # !%t v t $e nv!re & ev!lu!re0 Clasa V Su4%'mpetene Teme ? C'n nutur ? N' un A%t v t $e nv!re & cheie e$aluare (recomandate) +0 .ESTIUNEA 9I1IERELOR identi%icarea tipurilor 9'rm!te $e / & ere: E:er% $e8 $e / & ere- /'rm!t $e / & er- $ent / %!re ! t pulu $e / & er e/e%tu!re! 'per! l'r - $enum r $e / & ere0 $up e:ten, eelementare asupra Oper! !,upr! / & erelor: - $ent / %!re ! t pulu $e / & er / & erel'r- identi%icarea; dup p %t'gr!m%re!re! & !%tu!l "!re! - %ut!re!- !/ &!re ! pr'pr et l'r $e / & erel'r0 - selectarea; / & er- &tergere!- %re!re ! / & erel'r & !tr 4u re - crearea; de denumiri; - copierea; - pre% "!re ! t pulu $e / & er- mutarea; - %ut!re ! / & erel'r- redenumirea; - ,ele%t!re ! / & erel'r- modi%icarea atributelor; - %re!re $e %'p ! / & erel'r- sortarea; - mut!re ! / & erel'r- %iltrarea; - re$enum re ! / & erel'r-

recuperarea.

&tergere ! / & erel'rre%uper!re ! / & erel'rmodi%icare a atributelor de / & er- ,'rt!re ! / & erel'r $up nume. -

2. PRECENTBRI DI.ITALE

identi%icarea elementelor unei pre"entr elaborarea pre"entr l'r ut l "7n$ instrumentele de operare cu diapo(itive.

Apl %! $e pre"entr electronice/ Pre"entr ele%tr'n %e8 - pre(entare; - ,tru%tur! pre"entr - /ere!,tr $e !pl %! e- diapo(itiv; - %ormat implicit. -

E:er% $e8 $e/ n re ! pre"entr l'r- identi%icare a tipului de pre(entare; - enumerare a %ormatelor unei %oi de pre(entare; identi%icare a elementelor din /ere!,tr! !pl %! e $e,%( $ere ! pre"entr l'r e3istente; $e,%( $ere %'n%'m tent ! m! mult'r pre"entr ,!lv!re $e pre"entr n%( $ere ! pre"entr l'r!/ &!re ! pre"entr l'r l! ecran; e3plicare a n' un $e diapo(itiv; n,er!re & &tergere ! diapo(itivelor; reordonare a diapo(itivelor; ale+ere a desi+nului prestabilit de diapo(itiv; ale+ere a desi+nului prestabilit de pre(entare.

ntr'$u%ere! & In,er!re! & e$ t!re! %!,etel'r E:er% $e8 editarea te3telor din de te6t/ - n,er!re & $e /'rm!t!re ! %'mp'nen! &nserarea casetelor de te3t pe casetelor de te3t; pre"entr l'rdiapo(itive. - ntr'$u%ere & e$ t!re ! utili(area 4ormatarea te3tului: te3telor; instrumentelor de - %ont; - %ormatare a te3telor con%orm corectare a te3telor. - dimensiune; modelelor propuse; - ,t l $e !/ &!re- %re!re & 'r$'n!re ! l stelor - aliniere; numerotate sau marcate; - culoare; - %'p ere# mut!re & &tergere ! - m!r%!6e $e l ,tte3telor; - nerv!lul ntre l n 0 - %re!re ! pre"entr l'r %e 5elect!re!# %'p ere!# mut!re! & %'n n te:te %'n/'rm &tergere! /r!gmentel'r $e te:t0 modelelor propuse. 4ormatarea casetelor de te3t. inserarea ima+inilor In,er!re! & e$ t!re! E:er% $e8 n pre"ent!re $ n ima*inilor/ - inserare a ima+inilor l'%! e:terne# &nserarea ima+inilor pe /urn "!te $e !pl %! ! $e bibliotecile diapo(itive: pre"entr ele%tr'n %e!pl %! e - dintr-' l'%! e e:tern- inserare a ima+inilor din utili(area - $ n 4 4l 'te%! !pl %! e surse e3terne; instrumentelor $e pre"entr - inserare a ima+inilor scanate; n%'rp'r!te de - $ n %'le% ! $e pr m t ve - inserare a te3telor artistice; desenare; +ra%ice; - %'p ere & re$ men, 'n!re ! elaborarea - din dispo(itivele %oto desenelor;

pre"entr l'r %e %'n n te:te & ima+ini +ra%ice.

$ g t!le & ,%!nnere0 4ormatarea ima+inilor: - p'" 'n!re!#

decupare a %ra+mentelor ima+inilor inserate; modi%icare a +amei

- redimensionarea; - selectarea +amei coloristice; - a6ustarea parametrilor $e lum n'" t!te & contrast; - rotirea ima+inilor; - decuparea %ra+mentelor de ima+ini. derularea Derul!re! pre"entr l'r0 pre"entr l'r7tili(area e%ectelor de utili(area %ormelor !n m! e8 !$e%v!te $e !/ &!re ! - e/e%te $e !p!r epre"entr l'r n - e%ecte de deplasare; $epen$en $e et!p! - e%ecte de el!4'rr ,!u t pul redimensionare; de pre(entare; - e/e%te $e $ ,p!r e0 $ent / %!re! & M'$ele $e $ !p'" t ve & utili(area modelelor m'$ele $e pre"entr 0 de diapo(itive; D /u"!re! pre"entr l'r0 utili(area e%ectelor $e !n m! e0

coloristice a ima+inilor; a6ustare a parametrilor de lum n'" t!te & %'ntr!,t ! ima+inilor; - %re!re ! pre"entr l'r %e %'n n m!g n %'n/'rm modelului propus.

E:er% $e8 - $ent / %!re & e:pl %!re ! m'$ur l'r $e !/ &!re ! pre"entr l'r- asociere a unui e%ect de !n m! e unu element# unu diapo(it v ,!u pre"entr n ansamblu con%orm modelului propus; - %re!re & $erul!re ! pre"entr l'r %'n/'rm modelului propus; - $ent / %!re & !pl %!re ! diapo(itivelor cu %ormate /urn "!te $e !pl %! e- identi%icare a modelelor de pre"entr & !pl %!re! l'r n $epen$en $e ,t lul $e pre(entare.

IV0 C'mpetene ,pe% / %e l! IN9ORMATICB "/ 9'rm!re! une v " un &t n / %e !,upr! %'mp'nente ,'% et!te! %'ntem'r!n0

n/'rm!t %e n

/ Cun'!&tere! pr'%e,el'r# pr n% p l'r & met'$el'r $e %'$ / %!re & $e%'$ / %!re ! n/'rm! e n ,%'pul re!l "r %'mun %r nterum!ne & um!n 5 sistem in%ormatic.

1/ I$ent / %!re! ,tru%tur gener!le ! , ,temel'r ele%tr'n %e# ! pr n% p l'r $e /un% 'n!re ! sistemelor de transmitere, stocare & $e prelu%r!re ! n/'rm! e 0 2/ Re,pe%t!re! regul l'r $e ,e%ur t!te# erg'n'm %e & et %e n !%t v t le 4!"!te pe ut l "!re! te(n'l'g e n/'rm! e & ! %'mun %! l'r0 V0 Rep!rt "!re! temel'r pe %l!,e & pe un t $e t mp Nr/ de ore 12 # / .! Total

Clasa

Temele

)& 1. Serv % $e ree! M'$ul 'pt 'n!l 2. Se%ur t!te! n/'rm! e .. Pr'gr!me $e !pl %! !. C'mun %!re! nterper,'n!l n Internet

Clasa VI

Su4%'mpetene

Teme ? C'n nutur ? N' un -cheie

A%t v t $e nv!re & e$aluare (recomandate)

1. SERVICII DE REEA identi%icarea tipurilor Internetul/ E:er% $e8 $e %'ne: une & Serv % le reele Internet8 - identi%icare a principalelor serviciile o%erite de - p',t! ele%tr'n %,erv % '/er te $e ree!u! ree!u! gl'4!l - tr!n,/erul $e / & ere&nternet: &nternet; - accesul la calculatoarele - e3plicare a structurii unei utili(area a%l!te l! $ ,t!nadrese simbolice &nternet; principalelor servicii - ,erv % ul $e %ut!re & - speci%icare a adresei simbolice !le reele gl'4!le v "u!l "!re ! n/'rm! l'r0 ! ut l "!t'rulu $up m'$elul &nternet; Elementele $e et % n ,p! ul propus; respectarea virtual. - descriere a tipurilor de elementel'r $e et % re+ula de aur a eticii %'ne: un l! ree!u! gl'4!l & ! regul l'r $e ,p! ulu v rtu!l&nternet; comportament pe utili(area eticii - ev $en ere ! !v!nt!6el'r & &nternet. %'t $ ene n ,p! ul v rtu!lde(avanta6elor tipurilor de crearea unei ima+ini cone3iune la &nternet; p'" t ve n ,p! ul v rtu!l0 - e:pl %!re ! ne%e, t 8e+uli de comportare pe re,pe%tr n'rmel'r et %e n &nternet: ,p! ul v rtu!l- ,ele%t!re! l'%! l'r pentru - ut l "!re %'re%t ! regul l'r $e

navi+are; re,pe%t!re! re,tr % l'r & !vert "r l'r l'%! l'r accesate; re,pe%tul & t'ler!n! /! de conlocuitorii virtuali.

%'mp'rt!re n ,p! ul v rtu!l0

utili(area metodelor )er$iciul 777/ E:er% $e8 de navi+are prin I,t'r ! & $e"v'lt!re! reele - e3plicare a serviciului 999; &nternet; 9orld 9ide 9eb. - navi+are pe 9eb; - utili(area Navi+area pe 9eb. - copiere a datelor de pe 9eb; instrumentelor de C'p ere! $!tel'r $ n ree!8 - identi%icare a instrumentelor %ut!re n Internet; - copierea te3telor; de navi+are 9eb; - $e,%r%!re! $!tel'r - copierea ima+inilor; - !pl %!re %'re%t ! 'per!t'r l'r $ n ree!u! Internet0 - %'p ere! / & erel'r $e %ut!remultimedia; - %un'!&tere & $ent / %!re ! - copierea pa+inilor :eb; adreselor de 999 din - respectarea re+ulilor de di%erite domenii; !%%e, l! & $e ut l "!re ! - %ut!re ! n/'rm! e n materialelor din &nternet. &nternet con%orm criteriilor Cut!re! n/'rm! l'r n propuse; &nternet. - %ut!re ! n/'rm! e n - m't'!re $e %ut!re&nternet cu a6utorul celor mai - %r ter $e %ut!re0 r,p7n$ te m't'!re $e %ut!reA$re,e DDD pentru %ut!re! ;5tudii de ca(: & !%%e,!re! re,ur,el'r - ,t'r ! $e"v'ltr ,erv % ulu e$u%! 'n!le0 999; <ibliotecile di+itale. - istoria serviciilor =a$oo; - istoria serviciilor >oo+le. crearea unui cont de Serv % ul $e p'&t E:er% $e8 p'&t ele%tr'n %ele%tr'n %0 - %re!re ! %'ntulu $e p'&t ut l "!re! p'&te P'&t ele%tr'n %0 ele%tr'n %electronice pentru - $e,t n! ! p'&te - !%%e,!re ! %'ntulu $e p'&t tr!n,m tere! & electronice; ele%tr'n %pr m re! me,!6el'r & - !$re, $e p'&t - trimitere a mesa6elor simple ! / & erel'r. ele%tr'n %%tre un , ngur $e,t n!t!r- %'nt $e p'&t ele%tr'n %- - trimitere a mesa6elor simple - 'p un $e lu%ru %u p'&t! %tre un grup $e $estinatari; ele%tr'n %0 - tr m tere ! me,!6el'r %u / & ere Re%ep 'n!re! & tr m tere! !t!&!teme,!6el'r & / & erel'r0 - primire a mesa6elor simple; - trimiterea mesa6elor; - pr m re ! me,!6el'r %u / & ere - re%ep 'n!re! me,!6el'r!t!&!te- !t!&!re! / & erel'r pentru ! - &tergere ! me,!6el'r/ tr m ,e pr n p'&t! - $e,%r%!re ! / & erel'r !t!&!te0 ele%tr'n %- $e,%r%!re! / & erel'r !t!&!te me,!6el'r pr m te-

re,tr % ile impuse de ,erverul p'&t!l v "7n$ / & erele !ne:!te

2. SECURITATEA INFORMAIEI identi%icarea tipurilor V ru& $e %!l%ul!t'r E:er% $e8

$e

$e v ru& & ! m'$!l t l'r de transmitere a acestora; %un'!&tere! & evitarea e%ectelor pe %!re v ru& le !u asupra calculatoarelor; utili(area pro+ramelor antivirus.

C!r!%ter ,t %! gener!l ! v ru& l'r $e %!l%ul!t'r8 - n' une! v ru,- %l!, / %!re! v ru& l'r. Pr'te6!re! $e v ru& $e

- e:pl %!re ! n' unii de virus; - identi%icare a tipurilor de v ru& & ! !% un l'r m!le/ %e provocate de ei; - $ent / %!re ! m'$!l t l'r

calculator: tr!n,m tere ! v ru& l'r- pro+ram antivirus; - !pl %!re pr!%t % ! - actuali(area pro+ramelor pro+ramelor antivirus pentru antivirus; ,%!n!re! %!l%ul!t'rulu & - ,%!n!re! / & erel'rel m n!re ! v ru& l'r0 - scanarea calculatorului; - scanarea dispo(itivelor e3terne; ,upr!veg(ere! ntrr l'r & e& r l'r $e n/'rm! 0

aplicarea metodelor de Se%ur t!te! n Internet0 E:er% $e8 securi(are la transmiterea Apl %! $e pr'te% e# ntegr!te - e:pl %!re ! n' un l'r $e n/'rm! l'r pr n ree!u! n , ,temul 'per! 'n!l0 pr'te% e ! $!tel'r&nternet; Asi+urarea secur t n - criptare a datelor; utili(area componentelor !pl %! le $e n!v g!re0 - e3plicare a sistemului de , ,temulu 'per! 'n!l A, gur!re! ,e%ur t $!tel'r pr'te6!re ! reele Internetpentru pr'te% ! $!tel'r0 %u !6ut'rul !pl %! l'r $e - aplicare a metodelor de criptare. pr'te% e ! n/'rm! l'r $ n &nternet. 3. PROGRAME DE APLICAII identi%icarea instrumentelor de lucru & ale pro+ramelor de !pl %! ! %re!re! & m'$ / %!re! desenelor cu a6utorul !n m! e unui editor +ra%ic simplu; ntr'$u%ere! & prelucrarea te3telor cu a6utorul unui editor simplu de te3te; ut l "!re! !pl %! l'r multimedia. Apl %! /re%vent ut l "!te0 .e,t une! !pl %! l'r %'men" le !pl %! e - etapele de prelucrare a te3tului; m!nu!l $e !, ,tenE:er% $e8 - %re!re & e$ t!re ! $e,enel'r ! / & erel'r $e te:t8 nreg ,tr!re# re$!re & e$ t!re / & erel'r $e ,unetre$!re ! / & erel'r $e & ! $ ,%ur l'r !u$ ' & v $e'l!n,!re n e:e%u e ! m! mult'r !pl %! & %'mut!re! ntre ele0

,upr!/! $e $e,en!reinstrumente de desenat - palet $e %ul'r - pr'pr et le instrumentelor; - %isier de sunete; - %ormat audio; - %isier video.

4. COMUNICAREA INTERPERSONAL N INTERNET utili(area serviciilor 1t r n Internet0 $e &t r # grupur l'r Apl %! $e %'le%t!re & $e $ ,%u # reelel'r $ /u"!re ! &t r l'r0 InternetE:er% $e8 - accesare a resurselor de n'ut $ n ree!u!

sociale pentru e3tinderea !%t v t l'r $e nv!recrearea 6urnalelor personale electronice.

Chat: - te3t; - audio; - video. .rupur $e $ ,%u n Internet. - l ,te $e $ ,%u - servicii de comunicare instant.

identi%icare a %orumurilor cu tem!t % e$u%! 'n!l- $ ,%u n /'rumur le e$u%! 'n!le- %re!re ! %'ntur l'r n reele sociale; - %'mun %!re n ree!u! ,'% !l- creare a 6urnalului personal.

Reele ,'% !le v rtu!le0 <lo+urile: - blo++er; - post; - blo+os%era; - blo+roll; - ,tru%tur $e ( perlegtur 0

C'mp'nentele $e 4!" !le te(n'l'g e $ $!%t %e pentru pre$!re!-nv!re! In/'rm!t % sunt: 1. 9'rm!re! $e %'mpetene ,pe% / %e $ ,% pl ne n/'rm!t % 0 2. Antrenarea , ,tem!t % n ,%'pul $e"v'ltr %'mpetenel'r $e 4!" ! $ ,% pl ne 0 .. 7tili(area metodelor active de instruire, centrate pe elev. Curr %ulumul g mn!" !l l! $ ,% pl n! In/'rm!t %! pr' e%te!" & 'rg!n "e!" pr'%e,ul n,tru%t v n %'nte:tul $e"v'ltr %'mpetenel'r ,pe% / %e !le $ ,% pl ne 0 O !,t/el $e !4'r$!re preve$e pr' e%t!re! $emer,ulu $ $!%t % l! In/'rm!t % n ve$ere! /'rmr !pt tu$ n l'r $e ntegr!re ! elev l'r n ,'% et!te! n/'rm! 'n!l0 9 n$ un !n,!m4lu $e %!p!% t # %un'&t ne & !4 l t # %'mpeten! p'!te / re!l "!t $'!r pr n $e"v'lt!re! ntegr!t ! !,pe%tel'r ,!le $'m n!nte8 - aspectul co+nitiv# %!re v "e!" ut l "!re! te'r l'r & ! n' un l'r $ n In/'rm!t %- aspectul %uncional# %!re repre" nt %!p!% t le per,'!ne $e ! !%t v! ntr-un anumit $'men u8 pr'/e, 'n!l# e$u%! 'n!l# ,'% !l# ut l "7n$ m 6l'!%ele $ g t!le- aspectul etic# %!re v "e!" v!l'r le per,'n!le & ,'% !le0 =n !, m l!re! n/'rm! e %'mun %!te ,unt mpl %!te pr'%e,ele p, ( %e $e per%ep e# mem'r!re & 'per! $e g7n$ re0 Pr n urm!re# pentru el!4'r!re! ,!r% n l'r $ $!%t %e ,e v! ut l "! n ,pe% !l t!:'n'm ! lu Bl''m# 'r ent!t ,pre !t ngere! $e %tre per,'!n! n,tru t ! nivelului intelectual, determinat de standarde. Pentru !, m l!re! $e %tre elev ! %un'&t nel'r ,e re%'m!n$ ut l "!re! met'$el'r8 SINEL.# nterv u# le%tur! g( $!t# e:er% pr!%t %e l! %!l%ul!t'r# pr'4leme , mple pentru $e"v'lt!re! g7n$ r !lg'r tm %e0 Metodele recomandate la disciplina &n%ormatica sunt: e3punerea de material teoretic, lu%rul l! %!l%ul!t'r# n$ v $u!l & ?,!u ,u4 %'n$u%ere! %!$rulu $ $!%t %# re"'lv!re! $e pr'4leme# lu%r!re! pr!%t %# lu%r!re! $e l!4'r!t'r0 A,pe%tul !pl %!t v !l %'mpetene /'rme!" l! elev !t tu$ n & %'mp'rt!ment n %'nte:tul %'n$ l'r ,'% !le 4 ne $eterminate. 'entru atin+erea acestui scop la elaborarea sarcinilor didactice se va %olosi ta3onomia lui ?rat$:o$l.

VII/ )trate*ii didactice

A:!re! pr'%e,ulu $e nv!re-predare-ev!lu!re pe %'mpetene genere!" ' ,tru%tur %'nt nu ! ev!lur # re!l "!t pr n ev!lu!re /'rm!t v & te,tr ,um!t ve ;/ n!le<0 =n 4!"! !%t v t l'r $e ev!lu!re ,e '4 ne m't v!re! elev l'r & re%ep 'n!re! unu %eed-4!%E %'nt nuu# %!re perm te %'re%t!re! 'per!t v ! pr'%e,ulu $e nv!re,t mul!re! !ut'ev!lur & ev!lur re% pr'%e- ev $en ere! ,u%%e,el'r- mplement!re! ev!lur selective sau individuale. Un element n'v!t v !l ev!lur e,te p', 4 l t!te! $e ut l "!re ! re,ur,el'r e$u%! 'n!le $ g t!le pentru te,tr le !, ,t!te $e %!l%ul!t'r# !t7t l'%!l %7t & 'n-line. =n !%e,t %'nte:t# v!l'!re! ev!lur /'rm!t ve %'n,t n /'rm!re! perm!nent# %'nt nu ! %'mpetenel'r l! elev re/le%t!te n ,t!n$!r$ele e$u%! 'n!le0 S!r% n le $e ev!lu!re /'rm!t v urme!" , / e ,ep!r!te pe gr!$e $e $ / %ult!te# pentru a permite ' n$ v $u!l "!re ! ev!lur & ' m't v!re ,upl ment!r ! elev l'r ev!lu! 0 El!4'r!re! tem l'r pentru ev!lu!re v! / re!l "!t n %'nte:tul t!:'n'm l'r %'re,pun"t'!re0

VIII/ )trate*ii de e$aluare

Met'$ele /'l', te pentru ev!lu!re! %'nt nu pre,upun %(e,t 'n!re! 'r!l ,!u ,%r ,# met'$e nter!%t ve8 ,tu$ $e %!"# lu%rr pr!%t %e# pr' e%te# te,tr nter!%t ve !, ,t!te $e calculator. A%t v t le pr!%t %e v'r / re!l "!te e/ % ent $e %tre elev n %!"ul n %!re !%e&t ! v'r / n/'rm! $e %tre pr'/e,'r re/er t'r l!8 tem!t %! lu%rr l'r# m'$ul $e ev!lu!re ;4!reme?gr le?%r ter $e n't!re<# %'n$ le $e re!l "!re ! !%t v t 0 Re!l "!re! ev!lur %'nt nue perm te ' !pre% ere '4 e%t v ! %un'&t nel'r & %'mpetenel'r elev l'r# pre%um & ! pr'gre,el'r nreg ,tr!te $e !%e&t !0 Re/er ne 4 4l 'gr!/ %e 1. Be&l u V0# C'&ule!nu I0# .rem!l,%( A0# TE!% .0 St!re! pregt r ele%tr'n %e ! Repu4l % M'l$'v! ?? Ten$ nele $e De"v'lt!re ! S'% et In/'rm! 'n!le0 C'n/er n! Intern! 'n!l0 C( & nu8 ASEM# )**F 2. Cartaleanu @. , Cosovan *., >oras-P',t % V0# et !l0# 9'rm!re $e %'mpetene pr n ,tr!teg $ $!%t %e nter!%t ve0 Centrul E$u%! 'n!l Pr' D $!%t %!# C( & nu# )**G0 .. Cer%e" E0# 1er4!n M0 In/'rm!t %!0 I!& 8 E$ tur! P'l r'm# )*** !. Ciobanu &., Curbet >$., >remalsc$i A., >remalsc$i ,., Iv!n'v L0 O n'u v " une !,upr! Curr %ulumulu & St!n$!r$el'r l! In/'rm!t % ?? 2M'$ern "!re! ,t!n$!r$el'r & %urr %ul! e$u%! 'n!le 5 $e,%( $ere ,pre ' per,'n!l t!te ntegr!l38 M!ter !lele C'n/0 1t0 Intern0 ))5 )H '%t0 )**I0 C( & nu8 I1E# )**I ". C'n%ep ! guvernr ele%tr'n %e0 J'tr7re! .uvernulu Repu4l % M'l$'v! nr0 KHH $n 22.0-.200- AA Monitorul *%icial, nr. 10- din 1!.0#.200-. >remalsc$i A., >remalsc$i ,. &n%ormatica ' $ ,% pl n! &%'l!r %e /'rme!" g7n$ re! !lg'r tm % & 4!"ele %ultur n/'rm! 'n!le ?? M!ter !lele C'n/er ne Intern! 'n!le 2C!l t!te! nvm7ntulu 0 Te'r ! & pr!%t %! ut l "r te(n'l'g l'r n/'rm! 'n!le & %'mun %! 'n!le n e$u%! e0 +) +H m!rt e )**G30 M n ,terul E$u%! e & T neretulu # C( & nu# )**G #. .uu V0# C( %u V0# D!n$!r! O0 & !l 0 P, ('pe$!g'g ! %entr!t pe %'p l0 C( & nu8 CEP 75M, 2002 2. M n$er M0 D $!%t %! /un% 'n!l0 C( & nu8 E$ tur! C!rt er# )**H /. Str!teg ! N! 'n!l $e e$ / %!re ! ,'% et n/'rm! 'n!le 5 LM'l$'v! ele%tr'n %L0 J'tr7re! .uvernulu Republicii Moldova nr. 2"" din 0/.0..200" AA Monitorul *%icial, nr. !--"0 din 2".0..200", art. ..-