Sunteți pe pagina 1din 13

LEGE

TITLUL I Dispoziii generale

Nr. 304 din 28 iunie 2004 *** Republicat privind organizarea judiciar

CAP. 1 Principiile organizrii judiciare ART. 1 (1) Pu erea judec oreasc se e!erci de "nal a Cur e de Casaie #i $us iie #i de celelal e ins ane judec ore# i s a%ili e de lege. (&) Consiliul 'uperior al (agis ra urii es e garan ul independenei jus iiei. ()) (inis erul Pu%lic *#i e!erci a ri%uiile prin procurori cons i uii *n parc+e e, *n condiiile legii. ART. & (1) $us iia se *n-p uie# e *n nu.ele legii, es e unic, i.parial #i egal pen ru oi. (&) $us iia se realizeaz prin ur. oarele ins ane judec ore# i/ a) "nal a Cur e de Casaie #i $us iie0 %) curi de apel0 c) ri%unale0 d) ri%unale specializa e0 e) ins ane .ili are0 -) judec orii. ART. ) Co.pe ena organelor judiciare #i procedura judiciar sun s a%ili e de lege. ART. 1 (1) "n ac i2i a ea judiciar (inis erul Pu%lic reprezin in eresele generale ale socie ii #i apr ordinea de drep , precu. #i drep urile #i li%er ile ce enilor. (&) Parc+e ele -uncioneaz pe l3ng ins anele de judeca , conduc #i supra2eg+eaz ac i2i a ea de cerce are penal a poliiei judiciare, *n condiiile legii. ART. 4 (inis erul $us iiei asigur %una organizare #i ad.inis rare a jus iiei ca ser2iciu pu%lic. CAP. & Accesul la jus iie ART. 5 (1) 6rice persoan se poa e adresa jus iiei pen ru aprarea drep urilor, a li%er ilor #i a in ereselor sale legi i.e *n e!erci area drep ului su la un proces ec+i a%il. (&) Accesul la jus iie nu poa e -i *ngrdi . ART. 7 (1) Toa e persoanele sun egale *n -aa legii, -r pri2ilegii #i -r discri.inri. (&) $us iia se realizeaz *n .od egal pen ru oi, -r deose%ire de ras, naionali a e, origine e nic, li.%, religie, se!, orien are se!ual, opinie, apar enen poli ic, a2ere, origine ori condiie social sau de orice al e cri erii discri.ina orii. ART. 8 Asis ena judiciar in ernaional se solici sau se acord *n condiiile pre2zu e de lege, de ra a ele in ernaionale la care Ro.3nia es e par e sau, dup caz, pe %az de reciproci a e. ART. 9 Plenul Consiliului 'uperior al (agis ra urii -uncioneaz ca ins an de judeca pen ru soluionarea con es aiilor -or.ula e de judec ori #i procurori *.po ri2a +o r3rilor pronuna e de seciile Consiliului 'uperior al (agis ra urii, cu e!cepia celor da e *n .a erie disciplinar. CAP. ) Dispoziii generale pri2ind procedura judiciar ART. 1:

Toa e persoanele au drep ul la un proces ec+i a%il #i la soluionarea cauzelor *n r;un er.en rezona%il, de c re o ins an i.parial #i independen , cons i ui po ri2i legii. ART. 11 Ac i2i a ea de judeca se des-#oar cu respec area principiilor dis ri%uirii alea orii a dosarelor #i con inui ii, cu e!cepia si uaiilor *n care judec orul nu poa e par icipa la judeca din .o i2e o%iec i2e. ART. 1& <edinele de judeca sun pu%lice, *n a-ar de cazurile pre2zu e de lege. Pronunarea +o r3rilor se -ace *n #edin pu%lic, cu e!cepia cazurilor pre2zu e de lege. ART. 1)=) (1) <edinele de judeca se *nregis reaz prin .ijloace e+nice 2ideo sau audio ori se conse.neaz prin s enogra-iere. "nregis rrile sau s enogra.ele se ranscriu de *nda . (&) >re-ierul sau specialis ul *n s enogra-ie conse.neaz oa e a-ir.aiile, *n re%rile #i susinerile celor prezeni, inclusi2 ale pre#edin elui co.ple ului de judeca . ()) La cerere, prile po pri.i o copie a ranscrierii *nregis rrilor, s enogra.elor sau no elor gre-ierului. !"N *) A se vedea art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, articol reprodus n nota de la sf r!itul te"tului actuali#at. # ART. 11 (1) Procedura judiciar se des-#oar *n li.%a ro.3n. (&) Ce enii ro.3ni aparin3nd .inori ilor naionale au drep ul s se e!pri.e *n li.%a .a ern, *n -aa ins anelor de judeca , *n condiiile prezen ei legi. ()) "n cazul *n care una sau .ai .ul e pri solici s se e!pri.e *n li.%a .a ern, ins ana de judeca re%uie s asigure, *n .od gra ui , -olosirea unui in erpre sau raduc or au oriza . (1) "n si uaia *n care oa e prile solici sau sun de acord s se e!pri.e *n li.%a .a ern, ins ana de judeca re%uie s asigure e!erci area aces ui drep , precu. #i %una ad.inis rare a jus iiei, cu respec area principiilor con radic oriali ii, orali ii #i pu%lici ii. (4) Cererile #i ac ele procedurale se *n oc.esc nu.ai *n li.%a ro.3n. (5) Dez%a erile pur a e de pri *n li.%a .a ern se *nregis reaz, conse.n3ndu;se *n li.%a ro.3n. 6%ieciunile -or.ula e de cei in eresai cu pri2ire la raduceri #i conse.narea aces ora se rezol2 de ins ana de judeca p3n la *nc+eierea dez%a erilor din acel dosar, conse.n3ndu;se *n *nc+eierea de #edin. (7) In erpre ul sau raduc orul 2a se.na pe oa e ac ele *n oc.i e, pen ru con-or.i a e, a unci c3nd aces ea au -os redac a e sau conse.narea s;a -cu *n %aza raducerii sale. ART. 14 Drep ul la aprare es e garan a . "n o cursul procesului, prile au drep ul s -ie reprezen a e sau, dup caz, asis a e de un apr or, ales sau nu.i din o-iciu, po ri2i legii. ART. 15 ?o r3rile judec ore# i re%uie respec a e #i aduse la *ndeplinire *n condiiile legii. ART. 17 ?o r3rile judec ore# i po -i des-iina e sau .odi-ica e nu.ai *n cile de a ac pre2zu e de lege #i e!erci a e con-or. dispoziiilor legale. TITLUL II Ins anele judec ore# i CAP. 1 "nal a Cur e de Casaie #i $us iie '@CAIUB@A 1 6rganizarea "nal ei Curi de Casaie #i $us iie ART. 18

(1) "n Ro.3nia -uncioneaz o singur ins an supre., denu.i "nal a Cur e de Casaie #i $us iie, cu personali a e juridic #i cu sediul *n capi ala rii. (&) "nal a Cur e de Casaie #i $us iie asigur in erpre area #i aplicarea uni ar a legii de c re celelal e ins ane judec ore# i, po ri2i co.pe enei sale. ()) Pre#edin ele "nal ei Curi de Casaie #i $us iie are cali a ea de ordona or principal de credi e. (1) C+el uielile necesare -uncionrii se -inaneaz din %uge ul de s a . ART. 19=) (1) "nal a Cur e de Casaie #i $us iie se co.pune din/ pre#edin e, un 2icepre#edin e, 1 pre#edini de secii #i judec ori. $%& $2% &nalta 'urte de 'asa(ie !i )usti(ie este organi#at* n 4 sec(ii + ,ec(ia I civil*, ,ec(ia a II+a civil*, ,ec(ia penal* !i ,ec(ia de contencios ad-inistrativ !i fiscal, 4 co-plete de 5 .udec*tori !i ,ec(iile /nite, cu co-peten(* proprie. $0% La nceputul fiec*rui an, 'olegiul de conducere al &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie, la propunerea pre!edintelui sau a vicepre!edintelui acesteia, poate apro1a nfiin(area de co-plete speciali#ate n cadrul sec(iilor &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie, n func(ie de nu-*rul !i natura cau#elor, de volu-ul de activitate al fiec*rei sec(ii, precu- !i de speciali#area .udec*torilor !i necesitatea valorific*rii e"perien(ei profesionale a acestora. !"N *) 1. 'onfor- art. 52 pct. 2 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $ #M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 25, alineatele $2% !i $2% se -odific* !i vor avea ur-*torul cuprins6 $20 7A89. 25 $2% &nalta 'urte de 'asa(ie !i )usti(ie se co-pune din6 pre!edinte, 2 vicepre!edin(i, 4 pre!edin(i de sec(ii !i .udec*tori. $2% &nalta 'urte de 'asa(ie !i )usti(ie este organi#at* n 4 sec(ii + ,ec(ia I civil*, ,ec(ia a II+a civil*, ,ec(ia penal*, ,ec(ia de contencios ad-inistrativ !i fiscal !i ,ec(iile /nite, cu co-peten(* proprie.7 !"N 2. 'onfor- art. 52 pct. 2 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 25, dup* alineatul $2% se introduce un nou alineat, alineatul $2:2%, cu ur-*torul cuprins6 $20 7$2:2% &n cadrul &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie func(ionea#* 'o-pletul pentru solu(ionarea recursului n interesul legii, 'o-pletul pentru de#legarea unor c;estiuni de drept, precu- !i 4 co-plete de 5 .udec*tori.7 !"N 3. 'onfor- art. 52 pct. 0 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 25, dup* alineatul $0% se introduce un nou alineat, alineatul $4%, cu ur-*torul cuprins6 $20 7$4% <ese-narea .udec*torilor n co-punerea co-pletelor co-petente s* .udece recursul n interesul legii, precu- !i a co-pletelor co-petente s* solu(ione#e sesi#area n vederea pronun(*rii unei ;ot*r ri preala1ile pentru de#legarea unor c;estiuni de drept se va reali#a n func(ie de speciali#area co-pletelor de .udecat* din care ace!tia fac parte.7 !"N 4. 8eproduce- -ai .os prevederile art. 224 din Legea nr. 72/2022 $#M15%. $%& 7A89. 224 $2% = n* la intrarea n vigoare a 'odului civil, ,ec(ia civil* !i de proprietate intelectual* !i ,ec(ia co-ercial* ale &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie se reorgani#ea#* ca ,ec(ia I civil* !i ,ec(ia a II+a civil*. $2% <ispo#i(iile art. 25 alin. $0% din Legea nr. 004/2004 privind organi#area .udiciar*, repu1licat*, cu -odific*rile !i co-plet*rile ulterioare, sunt aplica1ile n -od corespun#*tor.7 # ART. &:

(1) "n cadrul "nal ei Curi de Casaie #i $us iie -uncioneaz .agis rai;asis eni, s a%ilii prin s a ul de -uncii. (&) "nal a Cur e de Casaie #i $us iie cuprinde *n s ruc ur Cancelaria, direcii, ser2icii #i %irouri, cu personalul s a%ili prin s a ul de -uncii. '@CAIUB@A a &;a Co.pe ena "nal ei Curi de Casaie #i $us iie $%& ART. &1=) ,ec(ia I civil*, ,ec(ia a II+a civil*, ,ec(ia penal* !i ,ec(ia de contencios ad-inistrativ !i fiscal ale &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie .udec* recursurile -potriva ;ot*r rilor pronun(ate de cur(ile de apel !i a altor ;ot*r ri, n ca#urile prev*#ute de lege. !"N *) 'onfor- art. 52 pct. 4 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, articolul 22 se -odific* !i va avea ur-*torul cuprins6 $20 7A89. 22 ,ec(ia I civil*, ,ec(ia a II+a civil* !i ,ec(ia de contencios ad-inistrativ !i fiscal ale &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie .udec* recursurile -potriva ;ot*r rilor pronun(ate de cur(ile de apel !i a altor ;ot*r ri, n ca#urile prev*#ute de lege, precu- !i recursurile declarate -potriva ;ot*r rilor nedefinitive sau a actelor .udec*tore!ti, de orice natur*, care nu pot fi atacate pe nicio alt* cale, iar cursul .udec*(ii a fost ntrerupt n fa(a cur(ilor de apel.7 # ART. && 'ecia penal a "nal ei Curi de Casaie #i $us iie judec/ a) *n pri. ins an, procesele #i cererile da e prin lege *n co.pe ena de pri. ins an a "nal ei Curi de Casaie #i $us iie0 %) recursurile, *n condiiile pre2zu e de lege. ART. &) (1) 'eciile "nal ei Curi de Casaie #i $us iie, *n rapor cu co.pe ena -iecreia, soluioneaz/ a) cererile de s r.u are, pen ru .o i2ele pre2zu e *n codurile de procedur0 %) con-lic ele de co.pe en, *n cazurile pre2zu e de lege0 c) orice al e cereri pre2zu e de lege. (&) 'eciile "nal ei Curi de Casaie #i $us iie soluioneaz #i recursurile declara e *.po ri2a +o r3rilor nede-ini i2e sau a ac elor judec ore# i, de orice na ur, care nu po -i a aca e pe nici o al cale, iar cursul judecii a -os *n rerup *n -aa curilor de apel. $%3 ART. &1 'o-pletele de 5 .udec*tori solu(ionea#* recursurile !i cererile n cau#ele .udecate n pri-* instan(* de ,ec(ia penal* a &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie !i .udec* !i alte cau#e date n co-peten(a lor prin lege, precu- !i ca instan(* disciplinar*. $%3 ART. &1C1 'o-pletul de 5 .udec*tori e"a-inea#* ad-isi1ilitatea recursului n ca-era de consiliu, f*r* citarea p*r(ilor. &n ca#ul n care constat* c* cererea de recurs este for-ulat* -potriva unei ;ot*r ri care nu este supus* niciunei c*i de atac, a unei nc;eieri care nu se atac* dec t odat* cu fondul, a unei ;ot*r ri pronun(ate n recurs sau n contesta(ie n anulare, dispune, prin nc;eiere, respingerea cererii ca inad-isi1il*. # ART. &4 "nal a Cur e de Casaie #i $us iie se cons i uie *n 'ecii Uni e pen ru/ $%3 a% >>> A1rogat* #

%) soluionarea, *n condiiile prezen ei legi, a sesizrilor pri2ind sc+i.%area jurisprudenei "nal ei Curi de Casaie #i $us iie0 c) sesizarea Curii Cons i uionale pen ru con rolul cons i uionali ii legilor *nain e de pro.ulgare. ART. &5 Dac o secie a "nal ei Curi de Casaie #i $us iie consider c es e necesar s re2in asupra propriei jurisprudene, *n rerupe judeca a #i sesizeaz 'eciile Uni e ale "nal ei Curi de Casaie #i $us iie, care judec cu ci area prilor din dosarul a crui judeca a -os *n rerup . Dup ce 'eciile Uni e s;au pronuna asupra sesizrii pri2ind sc+i.%area jurisprudenei, judeca a con inu. ART. &7 (1) La s-3r#i ul -iecrui an, "nal a Cur e de Casaie #i $us iie, *n 'ecii Uni e, s a%ile# e cazurile *n care es e necesar *.%un irea legislaiei #i le co.unic .inis rului jus iiei. (&) Pre#edin ele "nal ei Curi de Casaie #i $us iie poa e *ncu2iina ca judec orii s se in-or.eze la sediul ins anelor asupra aspec elor pri2ind aplicarea corec #i uni ar a legii, -c3nd cunoscu jurisprudena "nal ei Curi de Casaie #i $us iie, #i s cons a e si uaii care jus i-ic propuneri de *.%un ire a legislaiei. '@CAIUB@A a );a Conducerea "nal ei Curi de Casaie #i $us iie ART. &8 (1) Conducerea "nal ei Curi de Casaie #i $us iie se e!erci de pre#edin e, 2icepre#edin e #i colegiul de conducere. (&) Pre#edin ele reprezin "nal a Cur e de Casaie #i $us iie *n relaiile in erne #i in ernaionale. ()) Pre#edin ele, 2icepre#edin ele #i 9 judec ori, ale#i pe o perioad de ) ani *n adunarea general a judec orilor, cu reprezen area -iecrei secii, cons i uie Colegiul de conducere al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie. C3nd se dez%a pro%le.e econo.ico;-inanciare #i ad.inis ra i2e, la #edinele colegiului de conducere par icip .anagerul econo.ic al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie, care are 2o consul a i2. La #edinele colegiilor de conducere po par icipa #i pre#edinii de secii. ART. &9 (1) Colegiul de conducere al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie are ur. oarele a ri%uii/ a) apro% Regula.en ul pri2ind organizarea #i -uncionarea ad.inis ra i2, precu. #i s a ele de -uncii #i de personal ale "nal ei Curi de Casaie #i $us iie0 $%8 1% propune 'onsiliului ,uperior al ?agistraturii .udec*torii care vor face parte din co-isiile de concurs pentru pro-ovarea n func(ia de .udec*tor la &nalta 'urte de 'asa(ie !i )usti(ie@ # c) propune Consiliului 'uperior al (agis ra urii nu.irea, pro.o2area, rans-erul, suspendarea #i *nce area din -uncie a .agis railor;asis eni0 d) organizeaz #i supra2eg+eaz rezol2area pe iiilor, *n condiiile legii0 e) propune proiec ul de %uge al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie0 -) e!erci al e a ri%uii pre2zu e *n Regula.en ul pri2ind organizarea #i -uncionarea ad.inis ra i2 a "nal ei Curi de Casaie #i $us iie. (&) Colegiul de conducere al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie es e prezida de c re pre#edin e, iar *n lipsa aces uia, de c re 2icepre#edin e. ()) Colegiul de conducere al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie se *n rune# e ri.es rial sau ori de c3 e ori es e necesar, la con2ocarea pre#edin elui "nal ei Curi de Casaie #i $us iie sau la solici area a cel puin ) din re .e.%rii si. (1) ?o r3rile Colegiului de conducere al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie se adop cu 2o ul .ajori ii .e.%rilor si. ART. ): Adunarea general a judec orilor "nal ei Curi de Casaie #i $us iie se *n rune# e pen ru/ a) apro%area rapor ului anual de ac i2i a e, care se d pu%lici ii0 %) apro%area %uge ului "nal ei Curi de Casaie #i $us iie, cu a2izul consul a i2 al (inis erului Dinanelor Pu%lice0 c) alegerea celor & .e.%ri pen ru Consiliul 'uperior al (agis ra urii, *n condiiile legii.

'@CAIUB@A a 1;a Co.ple ele de judeca ART. )1 (1) Co.ple ele de judeca se co.pun din ) judec ori ai aceleia#i secii. (&) Dac nu.rul de judec ori necesar -or.rii co.ple ului de judeca nu se poa e asigura, aces a se cons i uie cu judec ori de la celelal e secii, dese.nai de c re pre#edin ele sau 2icepre#edin ele "nal ei Curi de Casaie #i $us iie. $%3 ART. )& $2% La nceputul fiec*rui an, n -aterie penal* se sta1ilesc dou* co-plete de 5 .udec*tori for-ate nu-ai din .udec*tori din cadrul ,ec(iei penale a &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie. $2% &n alte -aterii dec t cea penal* se sta1ilesc la nceputul fiec*rui an dou* co-plete de 5 .udec*tori. $0% &n co-punerea co-pletelor prev*#ute la alin. $2% intr*, de regul*, .udec*tori speciali#a(i, n func(ie de natura cau#ei. $4% 'olegiul de conducere al &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie apro1* co-punerea co-pletelor de 5 .udec*tori. )udec*torii care fac parte din aceste co-plete sunt dese-na(i de pre!edintele sau, n lipsa acestuia, de vicepre!edintele &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie. ,c;i-1area -e-1rilor co-pletelor se face n -od e"cep(ional, pe 1a#a criteriilor o1iective sta1ilite de 8egula-entul privind organi#area !i func(ionarea ad-inistrativ* a &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie. $5% 'o-pletul de 5 .udec*tori este pre#idat de pre!edintele sau vicepre!edintele &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie. &n lipsa acestora, co-pletul poate fi pre#idat de un pre!edinte de sec(ie dese-nat n acest scop de pre!edintele sau, n lipsa acestuia, de vicepre!edintele &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie. $4% 'au#ele care intr* n co-peten(a co-pletelor prev*#ute la alin. $2% !i $2% vor fi reparti#ate aleatoriu n siste- infor-ati#at. $%3 ART. ))=) $2% =re!edintele &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie sau, n lipsa acestuia, vicepre!edintele pre#idea#* ,ec(iile /nite, 'o-pletul de 5 .udec*tori, iar n cadrul sec(iilor orice co-plet, c nd particip* la .udecat*. $2% >>> A1rogat # ()) Pre#edinii de secii po prezida orice co.ple de judeca din cadrul seciei, iar ceilali judec ori prezideaz prin ro aie. !"N *) 'onfor- art. 52 pct. 5 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 00, alineatul $2% se -odific* !i va avea ur-*torul cuprins6 $20 7A89. 00 $2% =re!edintele &naltei 'ur(i de 'asa(ie !i )usti(ie sau, n lipsa acestuia, unul dintre vicepre!edin(i pre#idea#* ,ec(iile /nite, 'o-pletul pentru solu(ionarea recursului n interesul legii, precu- !i 'o-pletul pentru de#legarea unor c;estiuni de drept, 'o-pletul de 5 .udec*tori !i orice co-plet n cadrul sec(iilor, c nd particip* la .udecat*.7 # ART. )1 "n cazul *n care "nal a Cur e de Casaie #i $us iie judec *n 'ecii Uni e, la judeca re%uie s ia par e cel puin dou rei.i din nu.rul judec orilor *n -uncie. Decizia poa e -i lua nu.ai cu .ajori a ea 2o urilor celor prezeni. CAP. & Curile de apel, ri%unalele, ri%unalele specializa e #i judec oriile

'@CAIUB@A 1 6rganizarea curilor de apel, a ri%unalelor, a ri%unalelor specializa e #i a judec oriilor !"N NOT: 'onfor- art. 74 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, p n* la organi#area instan(elor de tutel* !i fa-ilie, .udec*toriile sau, dup* ca#, tri1unalele ori tri1unalele speciali#ate pentru -inori !i fa-ilie vor ndeplini rolul de instan(e de tutel* !i fa-ilie, av nd co-peten(a sta1ilit* potrivit 'odului civil, 'odului de procedur* civil*, pre#entei legi, precu- !i regle-ent*rilor speciale n vigoare. # ART. )4=) (1) Curile de apel sun ins ane cu personali a e juridic, *n circu.scripia crora -uncioneaz .ai .ul e ri%unale #i ri%unale specializa e, po ri2i ane!ei nr. 1 care -ace par e in egran din prezen a lege. $%& $2% &n cadrul cur(ilor de apel func(ionea#* sec(ii sau, dup* ca#, co-plete speciali#ate pentru cau#e civile, cau#e penale, cau#e cu -inori !i de fa-ilie, cau#e de contencios ad-inistrativ !i fiscal, cau#e privind conflicte de -unc* !i asigur*ri sociale, societ*(i co-erciale, registrul co-er(ului, insolven(*, concuren(* neloial* sau pentru alte -aterii, precu- !i, n raport cu natura !i nu-*rul cau#elor, sec(ii -ariti-e !i fluviale. !"N *) 'onfor- art. 52 pct. 4 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 05, alineatul $2% se -odific* !i va avea ur-*torul cuprins6 $20 7$2% &n cadrul cur(ilor de apel func(ionea#* sec(ii sau, dup* ca#, co-plete speciali#ate pentru cau#e civile, indiferent de o1iectul lor sau de calitatea p*r(ilor, cau#e penale, cau#e cu -inori !i de fa-ilie, cau#e de contencios ad-inistrativ !i fiscal, cau#e privind conflicte de -unc* !i asigur*ri sociale, societ*(i, registrul co-er(ului, insolven(*, concuren(* neloial* sau pentru alte -aterii, precu- !i, n raport cu natura !i nu-*rul cau#elor, co-plete speciali#ate pentru cau#e -ariti-e !i fluviale.7 # ART. )5=) (1) Tri%unalele sun ins ane cu personali a e juridic, organiza e la ni2elul -iecrui jude #i al .unicipiului Eucure# i, #i au, de regul, sediul *n .unicipiul re#edin de jude. (&) "n circu.scripia -iecrui ri%unal sun cuprinse oa e judec oriile din jude sau, dup caz, din .unicipiul Eucure# i. $%& $0% &n cadrul tri1unalelor func(ionea#* sec(ii sau, dup* ca#, co-plete speciali#ate pentru cau#e civile, cau#e penale, cau#e cu -inori !i de fa-ilie, cau#e de contencios ad-inistrativ !i fiscal, cau#e privind conflicte de -unc* !i asigur*ri sociale, societ*(i co-erciale, registrul co-er(ului, insolven(*, concuren(* neloial* sau pentru alte -aterii, precu- !i, n raport cu natura !i nu-*rul cau#elor, sec(ii -ariti-e !i fluviale. !"N *) 'onfor- art. 52 pct. 7 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 04, alineatul $0% se -odific* !i va avea ur-*torul cuprins6 $20 7$0% &n cadrul tri1unalelor func(ionea#* sec(ii sau, dup* ca#, co-plete speciali#ate pentru cau#e civile, indiferent de o1iectul lor sau de calitatea p*r(ilor, cau#e penale, cau#e cu -inori !i de fa-ilie, cau#e de contencios ad-inistrativ !i fiscal, cau#e privind conflicte de -unc* !i asigur*ri sociale, societ*(i, registrul co-er(ului, insolven(*, concuren(* neloial* sau pentru alte -aterii, precu- !i, n raport cu natura !i nu-*rul cau#elor, co-plete speciali#ate pentru cau#e -ariti-e !i fluviale.7

# ART. )7 (1) "n do.eniile pre2zu e de ar . )5 alin. ()) se po *n-iina ri%unale specializa e. (&) Tri%unalele specializa e sun ins ane -r personali a e juridic, care po -unciona la ni2elul judeelor #i al .unicipiului Eucure# i #i au, de regul, sediul *n .unicipiul re#edin de jude. ()) Tri%unalele specializa e preiau cauzele de co.pe ena ri%unalului *n do.eniile *n care se *n-iineaz. ART. )8 (1) $udec oriile sun ins ane -r personali a e juridic, organiza e *n judee #i *n sec oarele .unicipiului Eucure# i, po ri2i ane!ei nr. 1. (&) Locali ile care -ac par e din circu.scripiile judec oriilor din -iecare jude se s a%ilesc prin +o r3re a >u2ernului, la propunerea .inis rului jus iiei, cu a2izul Consiliului 'uperior al (agis ra urii. ART. )9 (1) "n rapor cu na ura #i nu.rul cauzelor, *n cadrul judec oriilor se po *n-iina secii sau co.ple e specializa e. (&) "n cadrul judec oriilor se 2or organiza secii sau co.ple e specializa e pen ru .inori #i -a.ilie. ART. 1: (1) Co.ple ele #i seciile specializa e pen ru .inori #i -a.ilie, precu. #i ri%unalele specializa e pen ru .inori #i -a.ilie judec a 3 in-raciunile s23r#i e de .inori, c3 #i in-raciunile s23r#i e asupra .inorilor. (&) C3nd *n aceea#i cauz sun .ai .uli inculpai, unii .inori #i alii .ajori, #i nu es e posi%il disjungerea, co.pe ena aparine ri%unalului specializa pen ru .inori #i -a.ilie. ()) Dispoziiile Codului de procedur penal se aplic *n .od corespunz or. ART. 11=) (1) 'eciile #i co.ple ele specializa e ale curilor de apel #i ale ins anelor din circu.scripia aces ora se *n-iineaz, la propunerea colegiilor de conducere ale -iecrei ins ane, prin +o r3re a Consiliului 'uperior al (agis ra urii. (&) Co.ponena seciilor #i co.ple elor specializa e se s a%ile# e de colegiul de conducere al ins anei, *n rapor cu 2olu.ul de ac i2i a e, in3ndu;se sea.a de specializarea judec orului. ()) "n .od e!cepional, *n si uaia *n care *n cadrul unei secii nu se poa e cons i ui un co.ple de judeca , colegiul de conducere al ins anei poa e dispune par iciparea unor judec ori de la al e secii. !"N *) 'onfor- art. 52 pct. 3 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 42, alineatul $2% se -odific* !i va avea ur-*torul cuprins6 $20 7A89. 42 $2% ,ec(iile cur(ilor de apel !i ale instan(elor din circu-scrip(ia acestora se nfiin(ea#*, la propunerea colegiului de conducere al fiec*rei instan(e, prin ;ot*r re a 'onsiliului ,uperior al ?agistraturii. 'o-pletele speciali#ate ale sec(iilor cur(ilor de apel !i ale instan(elor din circu-scrip(ia acestora se nfiin(ea#* de pre!edintele instan(ei, la propunerea colegiului de conducere al fiec*rei instan(e.7 # ART. 1& "n rapor cu 2olu.ul de ac i2i a e, cu na ura #i co.ple!i a ea cauzelor deduse judecii, pen ru curile de apel, ri%unale #i judec orii se po *n-iina sedii secundare cu ac i2i a e per.anen *n al e locali i din jude sau *n .unicipiul Eucure# i. $20 ART. 1&C1=) &n cau#ele -ariti-e !i fluviale, circu-scrip(iile tri1unalelor 'onstan(a !i Aala(i sunt ur-*toarele6 a% 9ri1unalul 'onstan(a6 .ude(ele 'onstan(a !i 9ulcea, -area teritorial*, <un*rea p n* la -ila -arin* 44 inclusiv@ 1% 9ri1unalul Aala(i6 celelalte .ude(e, <un*rea de la -ila -arin* 44 n a-onte p n* la B- 2.075.

!"N *) 'onfor- art. 32 din Legea nr. 74/2022 $ #M20%, prevederile art. 42:2 se aplic* ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%. # '@CAIUB@A a &;a Conducerea ins anelor judec ore# i ART. 1) (1) Diecare ins an judec oreasc es e condus de un pre#edin e care e!erci a ri%uiile .anageriale *n scopul organizrii e-icien e a ac i2i ii aces eia. (&) Pre#edinii curilor de apel #i ai ri%unalelor e!erci , de ase.enea, a ri%uii de coordonare #i con rol ale ad.inis rrii ins anei unde -uncioneaz, precu. #i ale ins anelor din circu.scripie. ()) Pre#edinii judec oriilor #i ai ri%unalelor specializa e e!erci #i a ri%uii de ad.inis rare a ins anei. ART. 11 (1) Pre#edinii curilor de apel au cali a ea de ordona or secundar de credi e, iar pre#edinii ri%unalelor au cali a ea de ordona or eriar de credi e. $' $2% =entru instan(ele -ilitare, <irec(ia instan(elor -ilitare din cadrul ?inisterului Ap*r*rii este ordonator ter(iar de credite. # ART. 14 (1) "n -uncie de 2olu.ul de ac i2i a e #i de co.ple!i a ea cauzelor, la curile de apel, ri%unale #i ri%unale specializa e, pre#edin ele poa e -i aju a de 1 ; & 2icepre#edini, iar la judec orii, pre#edin ele poa e -i aju a de un 2icepre#edin e. (&) La Cur ea de Apel Eucure# i #i la Tri%unalul Eucure# i, pre#edin ele poa e -i aju a de 1 ; ) 2icepre#edini. ART. 15 (1) Pre#edinii #i 2icepre#edinii ins anelor judec ore# i iau .suri pen ru organizarea #i %una -uncionare a ins anelor pe care le conduc #i, dup caz, a ins anelor din circu.scripiile aces ora, asigur #i 2eri-ic respec area o%ligaiilor s a u are #i a regula.en elor de c re judec ori #i personalul au!iliar de speciali a e. (&) Feri-icrile e-ec ua e personal de pre#edini sau 2icepre#edini ori prin judec ori anu.e dese.nai re%uie s respec e principiile independenei judec orilor #i supunerii lor nu.ai legii, precu. #i au ori a ea de lucru judeca . $& $0% Atri1u(iile date prin lege sau prin regula-ent n co-peten(a pre!edin(ilor sau a vicepre!edin(ilor de instan(e nu pot fi delegate colegiilor de conducere. # ART. 17 Pre#edinii ins anelor dese.neaz judec orii care ur.eaz s *ndeplineasc, po ri2i legii, #i al e a ri%uii dec3 cele pri2ind ac i2i a ea de judeca . ART. 18 'eciile ins anelor judec ore# i sun conduse de c3 e un pre#edin e de secie. ART. 19 (1) "n cadrul -iecrei ins ane judec ore# i -uncioneaz un colegiu de conducere, care +o r# e cu pri2ire la pro%le.ele generale de conducere ale ins anei #i *ndepline# e a ri%uiile pre2zu e la ar . 11. (&) Colegiile de conducere sun -or.a e din r;un nu.r i.par de .e.%ri #i au ur. oarea co.ponen/ a) la curile de apel #i ri%unale/ pre#edin ele #i 5 judec ori, ale#i pe o perioad de ) ani *n adunarea general a judec orilor0 %) la ri%unale specializa e #i judec orii/ pre#edin ele #i & sau 1 judec ori, ale#i pe o perioad de ) ani *n adunarea general a judec orilor. $&

$2:2% &n ca#ul n care la .udec*torii !i tri1unale speciali#ate nu-*rul .udec*torilor este -ai -ic de 0, atri1u(iile colegiului de conducere se e"ercit* de pre!edinte. # ()) ?o r3rile colegiului de conducere se adop cu 2o ul .ajori ii .e.%rilor si. (1) La #edinele colegiilor de conducere po par icipa #i pre#edinii de secii. (4) La curile de apel #i ri%unale, c3nd colegiul de conducere dez%a e pro%le.e econo.ico; -inanciare sau ad.inis ra i2e, la #edinele aces uia par icip #i .anagerul econo.ic al ins anei, cu 2o consul a i2. (5) "n -uncie de pro%le.ele supuse dez%a erii, la #edinele colegiilor de conducere ale curilor de apel, ale ri%unalelor #i ri%unalelor specializa e po -i in2i ai #i judec ori de la al e ins ane, care nu au drep de 2o . (7) (e.%rii ale#i ai colegiilor de conducere po -i re2ocai de adunrile generale *n cazul e!erci rii necorespunz oare a a ri%uiilor pre2zu e de lege. ART. 4: (1) La ins anele judec ore# i se organizeaz, anual sau ori de c3 e ori es e necesar, adunri generale ale judec orilor. (&) Adunrile generale ale judec orilor se con2oac dup cu. ur.eaz/ a) adunarea general a curii de apel #i adunarea general a judec orilor din circu.scripia aces eia ; de pre#edin ele curii de apel0 %) adunarea general a ri%unalului #i adunarea general a judec orilor din circu.scripia aces uia ; de pre#edin ele ri%unalului0 c) adunarea general a ri%unalului specializa ; de pre#edin ele aces uia0 d) adunarea general a judec orilor ; de pre#edin ele judec oriei. ()) Adunrile generale ale judec orilor se con2oac #i la solici area unei rei.i din nu.rul judec orilor care -ac par e din aceas a. (1) Adunrile generale ale judec orilor se po con2oca #i de c re Plenul Consiliului 'uperior al (agis ra urii sau colegiul de conducere al ins anei. ART. 41 Adunrile generale ale judec orilor, pre2zu e la ar . 4: alin. (1), au ur. oarele a ri%uii/ a) dez%a ac i2i a ea anual des-#ura de ins ane0 %) aleg, *n condiiile legii, .e.%rii Consiliului 'uperior al (agis ra urii0 c) dez%a pro%le.e de drep 0 d) analizeaz proiec e de ac e nor.a i2e, la solici area .inis rului jus iiei sau a Consiliului 'uperior al (agis ra urii0 e) -or.uleaz punc e de 2edere la solici area Consiliului 'uperior al (agis ra urii0 -) aleg #i re2oc .e.%rii colegiilor de conducere0 g) iniiaz procedura de re2ocare a .e.%rilor Consiliului 'uperior al (agis ra urii, *n condiiile pre2zu e de Legea nr. )17G&::1=) pri2ind Consiliul 'uperior al (agis ra urii0 +) *ndeplinesc al e a ri%uii pre2zu e de lege sau regula.en e. ;;;;;;;;;;;; =) Legea nr. )17G&::1 es e repu%lica la pag. && ; )&. '@CAIUB@A a );a Co.ple ele de judeca ART. 4& (1) Colegiile de conducere s a%ilesc co.punerea co.ple elor de judeca la *ncepu ul anului, ur.rind asigurarea con inui ii co.ple ului. 'c+i.%area .e.%rilor co.ple elor se -ace *n .od e!cepional, pe %aza cri eriilor o%iec i2e s a%ili e de Regula.en ul de ordine in erioar a ins anelor judec ore# i. (&) Co.ple ul de judeca es e prezida , prin ro aie, de unul din re .e.%rii aces uia. ART. 4) (1) Repar izarea cauzelor pe co.ple e de judeca se -ace *n .od alea oriu, *n sis e. in-or.a iza . (&) Cauzele repar iza e unui co.ple de judeca nu po -i recu e al ui co.ple dec3 *n condiiile pre2zu e de lege. ART. 41

(1) Cauzele da e, po ri2i legii, *n co.pe ena de pri. ins an a judec oriei, ri%unalului #i curii de apel se judec *n co.ple -or.a din r;un judec or, cu e!cepia cauzelor pri2ind con-lic ele de .unc #i de asigurri sociale. (&) Apelurile se judec *n co.ple -or.a din & judec ori, iar recursurile, *n co.ple -or.a din ) judec ori, cu e!cepia cazurilor *n care legea pre2ede al -el. ()) "n cazul co.ple ului -or.a din & judec ori, dac ace# ia nu ajung la un acord asupra +o r3rii ce ur.eaz a se pronuna, procesul se judec din nou *n co.ple de di2ergen, *n condiiile legii. (1) Co.ple ul de di2ergen se cons i uie prin includerea, *n co.ple ul de judeca , a pre#edin elui sau a 2icepre#edin elui ins anei, a pre#edin elui de secie ori a judec orului din plani-icarea de per.anen. $%3 ART. 44=) $2% 'o-pletul pentru solu(ionarea n pri-* instan(* a cau#elor privind conflictele de -unc* !i asigur*ri sociale se constituie dintr+un .udec*tor !i 2 asisten(i .udiciari. # (&) Asis enii judiciari par icip la deli%erri cu 2o consul a i2 #i se.neaz +o r3rile pronuna e. 6pinia aces ora se conse.neaz *n +o r3re, iar opinia separa se .o i2eaz. $%3 $0% >>> A1rogat !"N *) 1. 'onfor- art. 52 pct. 20 !i art. 32 din Legea nr. 74/2022 $#M20%, ncep nd cu data intr*rii n vigoare a Legii nr. 204/2020 privind 'odul de procedur* civil* $2 septe-1rie 2022%, la articolul 55, alineatul $2% se -odific* !i va avea ur-*torul cuprins6 $20 7A89. 55 $2% 'o-pletul pentru solu(ionarea n pri-* instan(* a cau#elor privind conflictele de -unc* !i asigur*ri sociale se constituie dintr+un .udec*tor !i 2 asisten(i .udiciari. <ispo#i(iile art. 22 !i ale art. 52 alin. $2% se aplic* n -od corespun#*tor.7 !"N 2. 'onfor- art. XXV alin. $4% din Legea nr. 202/2020 $ #M13%, dispo#i(iile art. 55 alin. $2% din Legea nr. 004/2004, repu1licat*, cu -odific*rile !i co-plet*rile ulterioare, precu- !i cu cele aduse prin Legea nr. 202/2020 $#M13%, se aplic* !i proceselor n curs de .udecat* la data intr*rii n vigoare a pre#entei legi. # CAP. ) Ins anele .ili are ART. 45 (1) Ins anele .ili are sun / a) ri%unalele .ili are0 %) Tri%unalul (ili ar Teri orial Eucure# i0 c) Cur ea (ili ar de Apel Eucure# i. (&) Circu.scripiile ins anelor .ili are sun pre2zu e *n ane!a nr. & care -ace par e in egran din prezen a lege. ()) Ins anele .ili are au, -iecare, s a u de uni a e .ili ar, cu indica i2 propriu. ART. 47 (1) Ins anele .ili are judec la sediul aces ora. Pen ru .o i2e e.einice, ins ana poa e dispune ca judeca a s se des-#oare *n al loc. (&) Ins anele .ili are po judeca #i pe eri oriul al or s a e, .ili ari ro.3ni, .e.%ri ai unei -ore .ul inaionale, *n condiiile *n care, po ri2i unei con2enii in ernaionale, pe eri oriul s a ului pri.i or poa e -i e!erci a jurisdicia ro.3n. ART. 48 (1) La #edinele de judeca , judec orii #i procurorii .ili ari sun o%ligai s poar e uni-or.a .ili ar.

(&) C3nd inculpa ul es e .ili ar ac i2, pre#edin ele co.ple ului de judeca , precu. #i procurorul care par icip la judecarea cauzei re%uie s -ac par e cel puin din aceea#i ca egorie de grade. ()) C3nd gradul procurorului nu -ace par e din aceea#i ca egorie cu gradul *n2inui ului sau inculpa ului, aces a 2a -i asis a de un al procuror cu grad din ca egoria corespunz oare, nu.i de conduc orul parc+e ului la care es e *nregis ra cauza. ART. 49 (1) "n .unicipiile Eucure# i, Cluj;Bapoca, Ia#i #i Ti.i#oara -uncioneaz ri%unale .ili are. (&) Tri%unalele .ili are judec procesele #i cererile da e prin lege *n co.pe ena lor. ()) Tri%unalul .ili ar es e condus de un pre#edin e aju a de un 2icepre#edin e. Dispoziiile ar . 19 ; 41 se aplic *n .od corespunz or, colegiile de conducere -iind -or.a e din pre#edin e #i doi judec ori. ART. 5: (1) "n .unicipiul Eucure# i -uncioneaz Tri%unalul (ili ar Teri orial Eucure# i. (&) Tri%unalul (ili ar Teri orial Eucure# i es e condus de un pre#edin e aju a de un 2icepre#edin e. Dispoziiile ar . 19 ; 41 se aplic *n .od corespunz or, colegiul de conducere -iind -or.a din pre#edin e #i doi judec ori. $' $0% >>> A1rogat # ART. 51 (1) Cur ea (ili ar de Apel -uncioneaz *n .unicipiul Eucure# i, ca ins an unic, cu personali a e juridic, -iind condus de un pre#edin e aju a de un 2icepre#edin e. Dispoziiile ar . 19 ; 41 se aplic *n .od corespunz or, colegiul de conducere -iind -or.a din pre#edin e #i doi judec ori. $' $2% >>> A1rogat TITLUL IF 6rganizarea #i -uncionarea Ins i u ului Baional al (agis ra urii ART. 1:) (1) Ins i u ul Baional al (agis ra urii es e ins i uia pu%lic cu personali a e juridic, a-la *n coordonarea Consiliului 'uperior al (agis ra urii, care realizeaz -or.area iniial a judec orilor #i procurorilor, -or.area pro-esional con inu a judec orilor #i procurorilor *n -uncie, precu. #i -or.area -or.a orilor, *n condiiile legii. (&) Ins i u ul Baional al (agis ra urii nu -ace par e din sis e.ul naional de *n2.3n #i educaie #i nu es e supus dispoziiilor legale *n 2igoare cu pri2ire la acredi area ins i uiilor de *n2.3n superior #i recunoa# erea diplo.elor. ()) Ins i u ul Baional al (agis ra urii are sediul *n .unicipiul Eucure# i. ART. 1:1 (1) Ins i u ul Baional al (agis ra urii es e condus de un consiliu # iini-ic -or.a din 1) .e.%ri/ un judec or al "nal ei Curi de Casaie #i $us iie, un procuror de la Parc+e ul de pe l3ng "nal a Cur e de Casaie #i $us iie, un judec or al Curii de Apel Eucure# i, un procuror de la Parc+e ul de pe l3ng Cur ea de Apel Eucure# i, dese.nai de Consiliul 'uperior al (agis ra urii, ) pro-esori uni2ersi ari, reco.andai de Dacul a ea de Drep a Uni2ersi ii Eucure# i, Dacul a ea de Drep a Uni2ersi ii HAle!andru Ioan CuzaH din Ia#i #i Dacul a ea de Drep a Uni2ersi ii HEa%e#;EolIaiH din Cluj;Bapoca, ) reprezen ani ale#i ai personalului de ins ruire din cadrul Ins i u ului, un reprezen an al audi orilor de jus iie, un reprezen an al asociaiilor pro-esionale legal cons i ui e ale judec orilor #i procurorilor, precu. #i direc orul Ins i u ului Baional al (agis ra urii, care -ace par e de drep din consiliu #i *l prezideaz. $( $2% <irectorul Institutului Ca(ional al ?agistraturii !i cei doi ad.unc(i ai acestuia sunt nu-i(i !i revoca(i de 'onsiliul ,uperior al ?agistraturii. Cu-irea directorului Institutului Ca(ional al ?agistraturii !i a celor doi ad.unc(i ai acestuia se face din r ndul personalului de instruire de specialitate .uridic* al Institutului, al .udec*torilor !i procurorilor sau al cadrelor didactice din nv*(*- ntul superior .uridic acreditat potrivit legii. #

()) Dura a .anda ului .e.%rilor consiliului # iini-ic es e de ) ani #i poa e -i re*nnoi , cu e!cepia .anda ului reprezen an ului audi orilor de jus iie, care es e ales pe un an. $( $4% 'alitatea de -e-1ru al consiliului !tiin(ific al Institutului Ca(ional al ?agistraturii este inco-pati1il* cu calitatea de -e-1ru al unui partid politic. # ART. 1:4 Consiliul # iini-ic al Ins i u ului Baional al (agis ra urii propune proiec ul de %uge #i +o r# e asupra pro%le.elor care pri2esc organizarea #i -uncionarea Ins i u ului, la propunerea direc orului aces ei ins i uii. ART. 1:5 (1) Ins i u ul Baional al (agis ra urii es e -inana de la %uge ul de s a , prin %uge ul Consiliului 'uperior al (agis ra urii, *n condiiile legii. (&) Direc orul Ins i u ului Baional al (agis ra urii es e ordona or secundar de credi e. ART. 1:7 (1) Bu.rul .a!i. de pos uri pen ru Ins i u ul Baional al (agis ra urii se s a%ile# e prin +o r3re a >u2ernului. (&) ' ruc ura organiza oric, s a ele de -uncii #i s a ele de personal ale Ins i u ului Baional al (agis ra urii se apro% de Consiliul 'uperior al (agis ra urii. ART. 1:8 (1) Personalul de ins ruire al Ins i u ului Baional al (agis ra urii es e asigura , de regul, din r3ndul judec orilor #i procurorilor *n -uncie, care po -i de a#ai *n condiiile prezen ei legi, cu acordul lor, *n cadrul Ins i u ului, cu a2izul consiliului # iini-ic al Ins i u ului. (&) Ins i u ul Baional al (agis ra urii poa e -olosi, *n condiiile legii, #i cadre didac ice din *n2.3n ul juridic superior acredi a po ri2i legii, ali speciali# i ro.3ni #i s rini, precu. #i personal de speciali a e juridic pre2zu la ar . 87 alin. (1) din Legea nr. ):)G&::1, repu%lica , pen ru des-#urarea procesului de -or.are pro-esional. ()) 'alarizarea personalului de ins ruire al Ins i u ului Baional al (agis ra urii la pla a cu ora se -ace *n -uncie de nu.rul de ore de se.inar sau curs susinu e, de inde.nizaia %ru lunar a -unciei de judec or la "nal a Cur e de Casaie #i $us iie #i de nor.a didac ic s a%ili con-or. ar . 8: alin. (&) din Legea nr. 1&8G1997=) pri2ind ' a u ul personalului didac ic, cu .odi-icrile #i co.ple rile ul erioare. !"N *) Legea nr. 223/2557 a fost a1rogat*. A se vedea Legea nr. 2/2022. # ART. 1:9 Prin +o r3re a >u2ernului se po *n-iina, *n su%ordinea (inis erului $us iiei #i a (inis erului Pu%lic, cen re regionale de -or.are pro-esional con inu a gre-ierilor #i a al or ca egorii de personal de speciali a e.