Sunteți pe pagina 1din 12

GUVERNUL ROMNIEI ORDONAN DE URGEN privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul 2 !

"# precu$ %i alte $suri n do$eniul c&eltuielilor publice Av'nd n vedere c prin Ordonan(a de ur)en( a Guvernului nr* +",2 !2 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bu)etar n anul 2 !-# proro)area unor ter$ene din acte nor$ative# precu$ %i unele $suri fiscal.bu)etare au fost aprobate $surile privind salarizarea n anul 2 !- a personalului bu)etar# precu$ %i alte $suri fiscal.bu)etare cu i$pact se$nificativ de reducere a c&eltuielilor publice# care %i nceteaz aplicabilitatea la data de -! dece$brie 2 !-# in'nd cont c neadoptarea acestor $suri %i pentru anul 2 !" ar )enera un i$pact supli$entar asupra asupra deficitului bu)etului )eneral consolidat de "#/0 din produsul intern brut# afect'nd n $od se$nificativ sustenabilitatea finan(elor publice# 1uarea acestor $suri n re)i$ de ur)en( se i$pune av'ndu.se n vedere necesitatea adoptrii# n cel $ai scurt ti$p# a le)ii bu)etului de stat %i a le)ii bu)etului asi)urrilor sociale de stat# condi(ie sine 2ua non pentru $en(inerea acordurilor cu or)anis$ele financiare interna(ionale# 3ntruc't prin se$narea acordurilor de $pru$ut cu or)anis$ele financiare interna(ionale# acorduri absolut necesare pentru stabilitatea econo$ic a (rii# Ro$'nia s.a an)a4at s reduc n continuare arieratele din sectorul bu)etar# in'nd sea$a de faptul c potrivit pro)nozei $eteorolo)ice va e5ista un proces de transfer al $aselor de aer arctic n Europa# rezult'nd )eruri anor$ale pentru perioada ur$toare# ceea ce va deter$ina cre%terea consu$ului pro)nozat de ener)ie electric %i ter$ic pe perioada sezonului rece# la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bu)etelor locale se i$pune finan(area unor c&eltuieli ur)ente pentru asi)urarea a)entului ter$ic pentru popula(ie pentru perioada fri)uroas# 3n considerarea faptului c aceste ele$ente vizeaz interesul )eneral public %i constituie situa(ii de ur)en( %i e5traordinare a cror re)le$entare nu poate fi a$'nat# 3n te$eiul art*!!6 alin*7"8 din 9onstitu(ia Ro$'niei# republicat#
!

Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen* Capitolul I !alarizarea "n anul #$%& a per'onalului pltit din (onduri pu)li*e Art* ! : 7!8 3n anul 2 !"# cuantu$ul brut al salariilor de baz,soldelor func(iei de baz,salariilor func(iei de baz,inde$niza(iilor de ncadrare de care beneficiaz personalul pltit din fonduri publice se $en(ine la acela%i nivel cu cel ce se acord pentru luna dece$brie 2 !- %i nu se aplic valoarea de referin( %i coeficien(ii de ierar&izare corespunztori claselor de salarizare prevzu(i n ane5ele la 1e)ea.cadru nr* 2+",2 ! privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice# cu $odificrile ulterioare* 728 3n anul 2 !"# cuantu$ul sporurilor# inde$niza(iilor# co$pensa(iilor %i al celorlalte ele$ente ale siste$ului de salarizare care fac parte# potrivit le)ii# din salariul brut# solda lunar brut,salariul lunar brut# inde$niza(ia brut de ncadrare se $en(ine la acela%i nivel cu cel ce se acord personalului pltit din fonduri publice pentru luna dece$brie 2 !-# n $sura n care personalul %i desf%oar activitatea n acelea%i condi(ii* 7-8 3n anul 2 !"# cuantu$ul brut al salariilor de ncadrare# al sporurilor# inde$niza(iilor# co$pensa(iilor %i al celorlalte ele$ente ale siste$ului de salarizare aferent personalului didactic %i didactic au5iliar din nv($'nt# stabilit n confor$itate cu prevederile 1e)ii nr* /-,2 !! privind ncadrarea %i salarizarea n anul 2 !! a personalului didactic %i didactic au5iliar din nv($'nt# se $en(ine la acela%i nivel cu cel ce se acord pentru luna dece$brie 2 !-# n $sura n care personalul %i desf%oar activitatea n acelea%i condi(ii* 7"8 3n anul 2 !"# n ceea ce prive%te salarizarea personalului didactic %i didactic au5iliar din nv($'nt# se aplic prevederile 1e)ii nr* /-,2 !!* 768 3n cazul sc&i$brii condi(iilor n care %i desf%oar activitatea# personalul beneficiaz de noile drepturi la nivelul acordat func(iilor actuale si$ilare de la noile locuri de $unc* 7/8 ;aloarea de referin( se $en(ine %i n anul 2 !" la / lei* Art* 2 . 7!8 <rin e5cep(ie de la prevederile art*!# ncep'nd cu luna ianuarie 2 !"# cuantu$ul brut al salariilor de baz# astfel cu$ au fost stabilite pentru luna dece$brie 2 !-# se $a4oreaz cu p'n la ! 0# fr a dep%i salariul de baz stabilit potrivit prevederilor art*! alin* 7!8 din 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# pentru ur$toarele cate)orii de personal pltit din fonduri publice = a8 personalul didactic din nv($'ntul preuniversitar de stat prevzut la Ane5a nr*>># capitolul ># lit*A# pct*6# la 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# cu o vec&i$e n nv($'nt de p'n la / ani?
2

b8 personalul didactic din nv($'ntul universitar de stat prevzut la Ane5a nr*>># capitolul ># lit*A# pct*"# la 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# cu o vec&i$e n nv($'nt de p'n la / ani * 728 @alariul de baz stabilit potrivit prevederilor art*! alin* 7!8 din 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# se deter$in prin n$ul(irea coeficientului de ierar&izare corespunztor clasei de salarizare aferent func(iei de(inute cu valoarea de referin( de / lei# prevzut la art*! alin*7"8 din 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! * 7-8 @alariul de baz stabilit pentru luna dece$brie 2 !-# care se $a4oreaz confor$ alin*7!8# este cel stabilit confor$ prevederilor 1e)ii nr* /-,2 !! %i care cuprinde= salariul de ncadrare al func(iei didactice %i# dup caz# inde$niza(ia de conducere# inde$niza(ia pentru nv($'nt special# )rada(ia de $erit# inde$niza(ia pentru personalul didactic care ndepline%te activitatea de diri)inte# pentru nv(tori# educatoare# institutori %i profesor pentru nv($'ntul pre%colar %i pri$ar# sporul de vec&i$e# sporul de predare si$ultan %i co$pensa(iile tranzitorii* 7"8 3ncep'nd cu luna ianuarie 2 !"# cuantu$ul sporurilor# inde$niza(iilor %i al celorlalte ele$ente ale siste$ului de salarizare care nu fac parte# potrivit le)ii# din salariul de baz prevzut la alin* 7-8# de care beneficiaz personalul prevzut la alin*7!8 se $a4oreaz cu acela%i procent cu care a fost $a4orat salariul de baz# n $sura n care personalul %i desf%oar activitatea n acelea%i condi(ii* 768 3n cazul sc&i$brii condi(iilor n care %i desf%oar activitatea# personalul beneficiaz de noile drepturi la nivelul acordat func(iilor actuale si$ilare de la noile locuri de $unc* 7/8 <ersonalul prevzut la alin* 7!8 al crui salariul de baz stabilit pentru luna dece$brie 2 !- este $ai $are dec't salariul de baz stabilit potrivit prevederilor art*! alin* 7!8 din 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# %i $en(ine cuantu$ul brut al salariului de baz sporurilor# inde$niza(iilor %i al celorlalte ele$ente ale siste$ului de salarizare de care beneficiaz la acela%i nivel cu cel ce se acord pentru luna dece$brie 2 !-# n $sura n care personalul %i desf%oar activitatea n acelea%i condi(ii* Art* - . 3n anul 2 !"# inde$niza(iile# co$pensa(iile# sporurile# $a4orrile salariilor de baz prin acordarea de clase de salarizare supli$entare %i alte drepturi acordate potrivit actelor nor$ative n vi)oare se stabilesc fr a lua n calcul drepturile incluse n salariul de baz confor$ prevederilor art* !" din 1e)ea nr* 2+6,2 ! privind salarizarea n anul 2 !! a personalului pltit din fonduri publice %i ale art* ! al art* >> din Ordonan(a de ur)en( nr* + ,2 ! pentru co$pletarea art* !! din Ordonan(a de ur)en( a Guvernului nr* -A,2 + privind re)le$entarea unor $suri financiare n do$eniul bu)etar# precu$ %i pentru instituirea altor $suri financiare n do$eniul bu)etar# aprobat cu $odificri i co$pletri prin 1e)ea nr* 2+-,2 !!*

Art* " : <rin e5cep(ie de la prevederile art* ! %i art* 2# pentru personalul din autorit(ile %i institu(iile publice finan(ate inte)ral din venituri proprii# aflate n subordinea# sub autoritatea# n coordonarea Guvernului# $inisterelor %i a celorlalte or)ane de specialitate ale ad$inistra(iei publice centrale %i locale# precu$ %i din cele aflate n coordonarea pri$ului.$inistru %i cele aflate sub controlul <arla$entului# ale crui contracte colective de $unc %i nceteaz valabilitatea n anul 2 !"# salariile se stabilesc potrivit ane5ei nr* ;>>> la 1e)ea.cadru nr* 2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare* Art* 6 . 7!8 3n anul 2 !"# pentru personalul nou.ncadrat pe func(ii# pentru personalul nu$it,ncadrat n aceea%i institu(ie,autoritate public pe func(ii de acela%i fel# precu$ %i pentru personalul pro$ovat n func(ii sau n )rade,trepte# salarizarea se face la nivelul de salarizare n plat pentru func(iile si$ilare din institu(ia,autoritatea public n care acesta este ncadrat sau din institu(iile subordonate acestora# n cazul n care nu e5ist o func(ie si$ilar n plat * 728 <entru func(ionarii publici care se transfer# sunt redistribui(i din corpul func(ionarilor publici sau sunt reinte)ra(i n func(ie# potrivit le)ii# n cursul anului 2 !"# salarizarea se face la nivelul de salarizare n plat pentru func(iile si$ilare din institu(ia,autoritatea public n care acesta este ncadrat* 7-8 3n situa(ia n care# n cadrul institu(iei,autorit(ii publice nu e5ist func(ie si$ilar# salariul pentru acea func(ie se stabile%te aplic'nd din ur$ actele nor$ative care au re)le$entat salarizarea personalului bu)etar n luna dece$brie 2 B %i succesiv actele nor$ative care au ur$at dup dece$brie 2 B* 7"8 3n situaia n care# n cadrul instituiei,unitii de nv$'nt nu e5ist func ie si$ilar# salariul pentru acea funcie se stabilete aplic'nd prevederile 1e)ii nr* /-,2 !!# cu $odificrile i co$pletrile ulterioare# %i succesiv actele nor$ative care au ur$at dup acest act nor$ativ* 768 3n anul 2 !"# ordonatorii principali de credite,ordonatorii de credite pot aproba de$ararea procedurilor privind pro$ovarea pe func(ii# )rade sau trepte profesionale a personalului nu$ai cu condi(ia ncadrrii n bu)etul anual aprobat la c&eltuieli de personal* Art* / . 7!8 3n anul 2 !"# avansarea personalului ncadrat pe func(ii de e5ecu(ie n )rada(ia corespunztoare tran%ei de vec&i$e n $unc se face prin ncadrarea n clasele de salarizare corespunztoare vec&i$ii n $unc dob'ndite# prevzute la art* !! alin* 7-8 din 1e)ea.cadru nr* 2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# personalul beneficiind de o $a4orare a salariului de baz avut# corespunztor nu$rului de clase de salarizare succesive supli$entare $ultiplicat cu procentul stabilit la art* ! alin* 768 din le)ea sus. $en(ionat# fr acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevzut n ane5ele la 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! # dup caz*

"

728 3n anul 2 !"# prevederile alin* 7!8 se aplic n $od corespunztor personalului de conducere# precu$ %i la trecerea ntr.o alt tran% de vec&i$e n func(ie personalului care ocup func(ii din cadrul fa$iliei ocupa(ionale CDusti(ieE* 7-8 <ersonalul care# n cursul anului 2 !"# desf%oar activit(i noi care presupun# potrivit 1e)ii.cadru nr* 2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# acordarea unor clase de salarizare succesive celei de(inute pentru func(ia respectiv beneficiaz de o $a4orare a salariului de baz# soldei,salariului de func(ie# respectiv a inde$niza(iei de ncadrare corespunztor nu$rului de clase de salarizare supli$entare $ultiplicat cu procentul stabilit la art* ! alin* 768 din le)ea sus.$en(ionat* Art* A : <rin e5cep(ie de la art* /# pentru personalul al crui salariu de baz deter$inat potrivit prevederilor art* 2 este e)al cu salariul de baz stabilit potrivit prevederilor art*! alin* 7!8 din 1e)ea.cadru nr*2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# avansarea personalului ncadrat pe func(ii de e5ecu(ie n )rada(ia corespunztoare tran%ei de vec&i$e n $unc# se face prin ncadrarea n clasele de salarizare corespunztoare vec&i$ii n $unc dob'ndite# personalul beneficiind de salariul de baz detre$inat prin n$ul(irea coeficientului de ierar&izare corespunztor noii clase de salarizare cu valoarea de referin( de / lei* Art* + : 7!8 <revederile art* 2! din 1e)ea.cadru nr* 2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# se aplic ncep'nd cu data de ! ianuarie 2 !6* 728 @porurile pentru condi(ii de $unc prevzute de 1e)ea.cadru nr* 2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# se acord %i personalului nou.ncadrat %i personalului ale crui raporturi de $unc sau serviciu au fost suspendate n condi(iile le)ii %i care %i.au reluat activitatea n anul 2 !"# nu$ai n $sura n care acesta %i desf%oar activitatea n acelea%i condi(ii de $unc cu ale personalului care beneficiaz de aceste sporuri din institu(ia,autoritatea public respectiv# ntr.un cuantu$ e)al cu cel stabilit pentru func(iile si$ilare n plat* Art* B . 7!8 3n anul 2 !"# $unca supli$entar efectuat peste durata nor$al a ti$pului de lucru de ctre personalul din sectorul bu)etar ncadrat n func(ii de e5ecu(ie sau de conducere# precu$ %i $unca prestat n zilele de repaus spt$'nal# de srbtori le)ale %i n celelalte zile n care# n confor$itate cu re)le$entrile n vi)oare# nu se lucreaz# n cadrul sc&i$bului nor$al de lucru# se vor co$pensa nu$ai cu ti$p liber corespunztor* 728 3n anul 2 !"# autorit(ile %i institu(iile publice# indiferent de $odul de finan(are# nu vor acorda pre$ii %i pri$e de vacan(* 7-8 <rin e5cep(ie de la prevederile alin* 728# n anul 2 !"# se pot acorda pre$ii pentru sportivii %i colectivele te&nice care au ob(inut perfor$an(e deosebite la ac(iunile sportive interna(ionale# pentru elevii care au ob(inut distinc(ii la oli$piadele %i
6

concursurile interna(ionale pe obiecte de nv($'nt %i pentru profesorii care i.au pre)tit pe ace%tia* Art* ! : 7!8 3n anul 2 !" dispozi(iile le)ale privind acordarea a4utoarelor sau# dup caz# inde$niza(iilor la ie%irea la pensie# retra)ere# ncetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea n rezerv nu se aplic* 728 3n anul 2 !"# prevederile art* !2 din Ane5a nr* >># capitolul ># lit* F la 1e)ea. cadru nr* 2+",2 ! # cu $odificrile ulterioare# nu se aplic* Art* !! . 7!8 @olu(ionarea contesta(iilor n le)tur cu stabilirea salariilor de baz# inde$niza(iilor lunare de ncadrare %i a soldelor func(iilor de baz,salariilor func(iilor de baz care se acord potrivit prevederilor prezentei le)i este de co$peten(a ordonatorilor de credite* 728 9ontesta(ia poate fi depus n ter$en de 6 zile de la data lurii la cuno%tin( a actului ad$inistrativ de stabilire a drepturilor salariale# la sediul ordonatorului de credite* 7-8 Ordonatorii de credite vor solu(iona contesta(iile n ter$en de ! zile* 7"8 3$potriva $surilor dispuse potrivit prevederilor alin* 7!8 persoana ne$ul(u$it se poate adresa instan(ei de contencios ad$inistrativ sau# dup caz# instan(ei 4udectore%ti co$petente potrivit le)ii# n ter$en de - de zile de la data co$unicrii solu(ionrii contesta(iei* Art* !2 . 3n anul 2 !"# cuantu$ul co$pensa(iei bne%ti# respectiv al aloca(iei valorice pentru drepturile de &ran %i# respectiv# valoarea financiar anual a nor$elor de ec&ipare# precu$ %i valoarea financiar a drepturilor de ec&ipa$ent se $en(in n plat la nivelul stabilit pentru anul 2 !-* Art* !- . 3n anul 2 !"# se $en(in n plat la nivelul acordat pentru luna dece$brie 2 !- ur$toarele drepturi= a8 inde$niza(iile prevzute de Decretul.le)e nr* !!+,!BB privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din $otive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la / $artie !B"6# precu$ %i celor deportate n strintate ori constituite n prizonieri# republicat? b8 drepturile prevzute de 1e)ea nr* "B,!BB! privind acordarea de inde$niza(ii %i sporuri invalizilor# veteranilor %i vduvelor de rzboi# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# %i de 1e)ea nr* "",!BB" privind veteranii de rzboi# precu$ %i unele drepturi ale invalizilor %i vduvelor de rzboi# republicat# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare? c8 inde$niza(iile prevzute de Ordonan(a Guvernului nr* ! 6,!BBB privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de ctre re)i$urile instaurate n Ro$'nia cu ncepere de la / septe$brie !B" p'n la / $artie !B"6 din $otive etnice# aprobat cu
/

$odificri %i co$pletri prin 1e)ea nr* !+B,2 # cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare? d8 inde$niza(iile prevzute de 1e)ea nr* - B,2 2 privind recunoa%terea %i acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat sta)iul $ilitar n cadrul Direc(iei Generale a @erviciului Guncii n perioada !B6 . !B/!# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare? e8 inde$niza(ia prevzut de 1e)ea nr* ! B,2 6 privind instituirea inde$niza(iei pentru activitatea de liber.profesionist a arti%tilor interpre(i sau e5ecutan(i din Ro$'nia# republicat? f8 cuantu$ul inde$niza(iei pre%edintelui 9onsiliului Na(ional al <ersoanelor ;'rstnice# prevzut de 1e)ea nr* !/,2 privind nfiin(area# or)anizarea %i func(ionarea 9onsiliului Na(ional al <ersoanelor ;'rstnice# republicat# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare? )8 inde$niza(ia lunar# prevzut la art* !2 alin* 7!8 din 1e)ea nr* "6,2 B privind or)anizarea %i func(ionarea Acade$iei de Htiin(e A)ricole %i @ilvice IG&eor)&e >onescu. Hi%e%tiI %i a siste$ului de cercetare.dezvoltare din do$eniile a)riculturii# silviculturii %i industriei ali$entare# cu $odificrile ulterioare? &8 cuantu$ul inde$niza(iilor acordate $e$brilor Acade$iei Ro$'ne# $e$brilor Acade$iei Oa$enilor de Htiin( din Ro$'nia# $e$brilor Acade$iei de Htiin(e Gedicale din Ro$'nia %i $e$brilor Acade$iei de Htiin(e Je&nice din Ro$'nia? i8 cuantu$ul spri4inului $aterial acordat ur$a%ilor $e$brilor Acade$iei Ro$'ne %i ur$a%ilor $e$brilor Acade$iei Oa$enilor de Htiin( din Ro$'nia? 48 a4utorul lunar pentru so(ul supravie(uitor# acordat n te$eiul 1e)ii nr* 6A+,2 " privind acordarea unui a4utor lunar pentru so(ul supravie(uitor# cu $odificrile ulterioare? K8 inde$niza(ia prevzut de 1e)ea nr* !!+,2 2 pentru instituirea inde$niza(iei de $erit# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare? l8 inde$niza(iile prevzute de 1e)ea recuno%tin(ei fa( de eroii.$artiri %i lupttorii care au contribuit la victoria Revolu(iei ro$'ne din dece$brie !B+B# precu$ %i fa( de persoanele care %i.au 4ertfit via(a sau au avut de suferit n ur$a revoltei $uncitore%ti antico$uniste de la Fra%ov din noie$brie !B+A nr* -"!,2 "# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare* Capitolul II M'uri "n domeniul *+eltuielilor pu)li*e Art* !" : 7!8 3n anul 2 !-# ncep'nd cu data intrrii n vi)oare a prezentei ordonan(e de ur)en(# prin dero)are de la prevederile art* - alin* 728 %i 7-8 din 1e)ea nr* 6 ,2 2 privind finan(ele publice# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# din Londul de rezerv bu)etar la dispozi(ia Guvernului# prin &otr're a Guvernului# pot fi alocate su$e ordonatorilor principali de credite ai bu)etelor locale# prin $a4orarea transferurilor
A

de la bu)etul de stat ctre bu)etele locale# prevzute n bu)etul Ginisterului Dezvoltrii Re)ionale %i Ad$inistra(iei <ublice la o pozi(ie distinct* 728 Ginisterul Dezvoltrii Re)ionale %i Ad$inistra(iei <ublice repartizeaz su$ele aprobate potrivit art* ! pe ordonatorii principali de credite ai bu)etelor locale pentru plata arieratelor# precu$ %i pentru finan(area unor c&eltuieli ur)ente# n vederea derulrii n bune condi(ii a activit(ilor specifice sezonului rece* Art* !6 : 7!8 3n anul 2 !-# ncep'nd cu data intrrii n vi)oare a prezentei ordonan(e de ur)en(# prin dero)are de la prevederile art* - alin* 728 din 1e)ea nr* 6 ,2 2 privind finan(ele publice# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# din Londul de rezerv bu)etar la dispozi(ia Guvernului# prin &otr're a Guvernului# pot fi alocate su$e Ad$inistra(iei Na(ionale a Rezervelor de @tat %i pentru <roble$e @peciale reprezent'nd contravaloarea cantit(ilor de co$bustibil acordate autorit(ilor locale care sunt n i$posibilitatea furniztii n condi(ii opti$e a a)entului ter$ic pentru popula(ie n sezonul rece* 728 9antit(ilor de co$bustibil prevzute la alin* 7!8 se acord cu caracter definitiv autorit(ilor locale de ctre Ad$inistra(ia Na(ionala a Rezervelor de @tat %i pentru <roble$e @peciale prin dero)are de la prevederile art* 6 alin* 7!8 din 1e)ea nr* +2,!BB2 privind rezervele de stat# republicat# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare* Art* !/ : 3n anul 2 !-# ncep'nd cu data intrrii n vi)oare a prezentei ordonan(e de ur)en(# prin dero)are de la prevederile art* - alin* 728 din 1e)ea nr* 6 ,2 2 privind finan(ele publice# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# din Londul de rezerv bu)etar la dispozi(ia Guvernului# prin &otr're a Guvernului# pot fi alocate su$e ordonatorilor principali de credite ai bu)etului de stat %i pentru finan(area unor c&eltuieli aferente obli)a(iilor de plat restante care nu pot fi asi)urate din bu)etul aprobat* Art* !A . 3n anul 2 !-# ncep'nd cu data intrrii n vi)oare a prezentei ordonan(e de ur)en(# prin dero)are de la prevederile art* "A alin* 7-8 din 1e)ea nr* 6 ,2 2 privind finan(ele publice# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite bu)etare la titlul C9&eltuieli de personalE ntre capitolele de c&eltuieli# cu ncadrare n creditele bu)etare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu* Art* !+ : 7!8 3ncep'nd cu ! ianuarie 2 !"# $edicii %i far$aci%tii reziden(i cu un salariu lunar brut $ai $ic dec't lei# care nu include drepturile aferente )rzilor efectuate pentru asi)urarea continuit(ii asisten(ei $edicale n afara nor$ei le)ale de $unc %i a pro)ra$ului nor$al de lucru de la func(ia de baz# beneficiaz de o burs de reziden(iat n cuantu$ lunar de /A lei* 728 Fursa prevzut la alin* 7!8 nu face parte din salariul brut# nu este supus i$pozitului pe venit %i nu constituie baza de calcul pentru contribu(iile de asi)urri
+

sociale de stat# asi)urri pentru %o$a4# asi)urri sociale de sntate sau pentru accidente de $unc %i boli profesionale* 7-8 <lata bursei de reziden(iat se realizeaz din bu)etul de stat# prin bu)etul aprobat Ginisterului @nt(ii* Art*!B : 7!8 3ncep'nd cu anul 2 !" finan(area siste$ului de protec(ie a copilului %i a centrelor de asisten( social a persoanelor cu &andicap se asi)ur de la bu)etul de stat# din su$e defalcate din ta5a pe valoarea adu)at# n propor(ie de cel $ult A60 din necesarul stabilit de Ginisterul Guncii# La$iliei# <rotec(iei @ociale %i <ersoanelor ;'rstnice n baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari,tipuri de servicii sociale# aprobate prin Motr'rea Guvernului nr*2-,2 ! privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale* 728 3ncep'nd cu anul 2 !" finan(area drepturilor asisten(ilor personali ai persoanelor cu &andicap )rav sau inde$niza(iilor lunare ale persoanelor cu &andicap )rav acordate n baza prevederilor art*"2 alin*7"8 din 1e)ea nr*""+,2 / privind protec(ia %i pro$ovarea drepturilor persoanelor cu &andicap# republicat# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# se asi)ur de la bu)etul de stat# din su$e defalcate din ta5a pe valoarea adu)at# n propor(ie de cel $ult A60 din necesarul de fonduri stabilit n baza nu$rului de beneficiari co$unicat de unit(ile ad$inistrativ.teritoriale* 7-8 <entru finan(area inte)ral a c&eltuielilor prevzute la alin*7!8 %i 728# autorit(ile ad$inistra(iei publice locale au obli)a(ia s aloce su$e din bu)etele locale ale acestora# dar nu $ai pu(in de 260* 7"8 1a finele e5erci(iului financiar# su$ele defalcate din ta5a pe valoarea adu)at utilizate pentru plata obli)a(iilor prevzute la alin*7!8 %i 728# care dep%esc procentul de A60 din totalul pl(ilor efectuate# se restituie la bu)etul de stat* Art*2 . 7!8 <lata su$elor prevzute prin &otr'ri 4udectore%ti av'nd ca obiect acordarea unor drepturi de natur salarial stabilite n favoarea personalului din institu(iile %i autorit(ile publice# devenite e5ecutorii n perioada ! ianuarie . -! dece$brie 2 !"# se va realiza astfel= a8 n pri$ul an de la data la care &otr'rea 4udectoreasc devine e5ecutorie se plte%te 60 din valoarea titlului e5ecutoriu? b8 n al doilea an de la data la care &otr'rea 4udectoreasc devine e5ecutorie se plte%te ! 0 din valoarea titlului e5ecutoriu? c8 n al treilea an de la data la care &otr'rea 4udectoreasc devine e5ecutorie se plte%te 260 din valoarea titlului e5ecutoriu? d8 n al patrulea an de la data la care &otr'rea 4udectoreasc devine e5ecutorie se plte%te 260 din valoarea titlului e5ecutoriu? e8 n al cincilea an de la data la care &otr'rea 4udectoreasc devine e5ecutorie se plte%te -60 din valoarea titlului e5ecutoriu*
B

728 3n cursul ter$enului prevzut la alin* 7!8# orice procedur de e5ecutare silit se suspend de drept* 7-8 @u$ele prevzute la alin* 7!8# pltite n te$eiul prezentei ordonan(e de ur)en(# se actualizeaz cu indicele pre(urilor de consu$ co$unicat de >nstitutul Na(ional de @tatistic* 7"8 <rin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilit procedura de efectuare a pl(ii titlurilor e5ecutorii# cu respectarea ter$enelor prevzute la alin* 7!8* Art* 2! . <rin e5cep(ie de la prevederile art*! din Ordonan(a de ur)en( a Guvernului nr*2B,2 !- privind re)le$entarea unor $suri bu)etare# venitul lunar de co$pletare prevzut de Ordonan(a de ur)en( a Guvernului nr* -/,2 !- privind aplicarea n perioada 2 !- . 2 !+ a unor $suri de protec(ie social acordat persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate n baza planurilor de disponibilizare# se acord %i persoanelor disponibilizate de la @ocietatea Na(ional de Jransport Leroviar de Garf . 9LR Garf @A* Art* 22 . 7!8 @u$ele reprezent'nd co$pensa(ii de la bu)etul de stat prevzute la art*6 din Ordonan(a de ur)en( a Guvernului nr*!2,!BB+ privind transportul pe cile ferate ro$'ne %i reor)anizarea @ociet(ii Na(ionale a 9ilor Lerate Ro$'ne# republicat n Gonitorul Oficial al Ro$'niei# nr* +-" din B septe$brie 2 "# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# se solicit Ginisterului Jransporturilor de ctre operatorii de transport feroviar public de cltori# %i se utilizeaz cu prioritate pentru= a8 ac&itarea obli)a(iilor curente ctre ad$inistratorul infrastructurii feroviare publice a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare precu$ %i plata contravalorii ener)iei electrice aferente lunii anterioare? b8 ac&itarea obli)a(iilor curente ctre bu)etul de stat# bu)etul asi)urrilor sociale de stat# bu)etul asi)urrilor pentru %o$a4# precu$ %i bu)etul Londului na(ional unic de asi)urri sociale de sntate? 728 Diferen(a dintre su$a alocat %i su$ele utilizate confor$ alin* 7!8 lit*a8 %i b8 se utilizeaz pentru asi)urarea celorlalte c&eltuielilor prevzute n bu)etele de venituri %i c&eltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de cltori* 7-8 Ginisterul Jransporturilor rspunde de $odul de utilizare a su$elor prevzute la alin* 7!8 %i 728* Art* 2- . 7!8 <revederile art* B alin* 728 %i art* ! ! alin* 728 referitoare la finan(area de baz pentru nv($'ntul preuniversitar particular %i confesional acreditat# precu$ %i prevederile art* -/! alin* 7-8 lit* e8 %i lit*)8 din 1e)ea educa(iei na(ionale nr* !,2 !!# publicat n Gonitorul Oficial al Ro$'niei# <artea ># nr* !+ din ! ianuarie 2 !!# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# se proro) p'n la data de -! dece$brie 2 !"*

728 <'n la data de -! dece$brie 2 !" nu se acord cupoanele sociale prevzute la art* 2A alin* 7/8 din 1e)ea educa(iei na(ionale nr* !,2 !!# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare* Art* 2" : 1e)ea nr* B6,2 / privind refor$a n do$eniul snt(ii# publicat n Gonitorul Oficial al Ro$'niei# <artea ># nr* -A2 din 2+ aprilie 2 /# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# se $odific dup cu$ ur$eaz= !* 1a articolul --2# alineatele 728 si 7"8 se $odific %i vor avea ur$torul cuprins= ##728 9&eltuielile necesare pentru producerea solu(iilor infor$atice pentru ad$inistrarea cardului na(ional de asi)urri sociale de sntate# precu$ %i c&eltuielile pentru distribu(ia acestuia prin servicii po%tale# se suport de 9NA@ din bu)etul Londului na(ional unic de asi)urri sociale de sntate*E 7"8 Distribu(ia cardurilor ctre asi)ura(i se realizeaz prin servicii postale# in condi(iile prevazute in nor$ele $etodolo)ice prevazute la art* --! alin* 7/8*E 2* Articolul --+! se $odific %i va avea ur$torul cuprins= CArt* --+! . 7!8 <roducerea cardului na(ional de asi)urri sociale de sntate se realizeaz de ctre 9o$pania Na(ional I>$pri$eria Na(ionalI . @*A*# care poate pri$i n acest scop su$e n avans din bu)etul Ginisterului @nt(ii de - 0# precu$ %i pl(i par(iale# cu re(inerea avansului aferent# din fondurile alocate anual pentru producerea cardului na(ional de asi)urri sociale de sntate# pentru cardurile na(ionale de asi)urri sociale de sntate produse# inainte de a fi personalizate cu datele asi)ura(ilor* 728 Diferen(a de plat# p'n la valoarea inte)ral a cardurilor na(ionale de asi)urri sociale de sntate# se realizeaza dup recep(ia cardurilor na(ionale de asi)urri sociale de sntate personalizate cu datele asi)ura(ilor* 7-8 <ersonalizarea cardului na(ional de asi)urri sociale de sntate se realizeaz de ctre 9entrul Na(ional Unic de <ersonalizare a <a%apoartelor Electronice din cadrul Direc(iei Generale de <a%apoarte# structur co$ponent a Ginisterului Ad$inistra(iei %i >nternelor* 7"8 Ec&ipa$entele %i aplica(iile de personalizare necesare potrivit alin* 728# precu$ %i serviciile pentru func(ionarea nentrerupt a acestora se asi)ur de ctre 9o$pania Na(ional I>$pri$eria Na(ionalI . @*A* %i de ctre 9NA@*E Art* 26 : 7!8 @pitalul General 9i Lerate <a%cani i @pitalul General 9i Lerate @i$eria# trec din subordinea Ginisterului @nt(ii n subordinea Ginisterului Jransporturilor* 728 Atribu(iile %i co$peten(ele Ginisterului @nt(ii rezult'nd din calitatea de ordonator principal de credite al unit(ilor sanitare cu paturi prevzute la alin* 7!8 se transfer Ginisterului Jransporturilor* 7-8 3n ter$en de ! de zile de la data intrrii n vi)oare a prezentei ordonan(e de ur)en(# Ginisterul Jransporturilor va prelua de la Ginisterul @nt(ii# pe baz de protocol de predare.preluare# unit(ile sanitare cu paturi prevzute la alin* 7!8*
!!

7"8 Ginisterul Jransporturilor preia patri$oniul unit(ilor sanitare cu paturi prevzute la alin* 7!8 cuprins n eviden(a contabil a unit(ilor la data intrrii n vi)oare a prezentei ordonan(e de ur)en(# pe baz de protocol de predare.preluare# n ter$enul stabilit la alin* 7!8* 768 9reditele bu)etare desc&ise %i e5ecu(ia bu)etar aferent se transfer din contabilitatea Ginisterului @nt(ii n contabilitatea Ginisterului Jransporturilor pe baza protocoalelor de predare.preluare* 7/8 <ersonalul unit(ilor sanitare cu paturi prevzute la alin* 7!8 %i pstreaz drepturile %i obli)a(iile avute la data intrrii n vi)oare a prezentei ordonan(e de ur)en(* Art* 2/ . Articolul 2 din Ordonan(a Guvernului nr*2B,2 !- privind re)le$entarea unor $suri bu)etare# publicat n Gonitorul Oficial al Ro$'niei# <artea ># nr* 66 din au)ust 2 !-# se abro)* Art* 2A . Articolul !-/ din 1e)ea nr* - ",2 " privind or)anizarea 4udiciar# republicat n Gonitorul Oficial al Ro$'niei# <artea ># nr* +2A din !- septe$brie 2 6# cu $odificrile %i co$pletrile ulterioare# se abro)*

,RIM - MINI!.RU VIC.OR - VIOREL ,ON./

!2

S-ar putea să vă placă și