Sunteți pe pagina 1din 12

NOT DE FUNDAMENTARE

Seciunea 1 Titlul actului normativ ORDONAN DE URGEN

privind

alari!area per onalului pl"tit din #onduri pu$lice %n anul &'1() precum *i alte m" uri %n domeniul c+eltuielilor pu$lice

Seciunea a &,a Motivul emiterii actului normativ

1-De crierea ituaiei actuale Conform Programului de guvernare 2013-2016, n aceast perioad este necesar un mix potrivit de politic macroeconomic care s aib n vedere respectarea anga amentelor asumate cu partenerii externi ai !om"niei #Comisia $uropean, %ondul &onetar 'nterna(ional )i *anca &ondial+ )i continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetar, -n ce prive)te anga amentele asumate cu organisemele financiare interna(ionale este de men(ionat continuarea procesului de a ustare gradual a c.eltuielilor, ceea ce corespunde unei (inte de deficit de 2,2/ din P'* n termeni cas. pentru anul 2010, precum )i reducerea arieratelor din sectorul bugetar, 1otodat, men(ionm c (ara noastr este parte la 1ratatul privind stabilitatea, coordonarea )i guvernan(a n cadrul 2niunii $conomice )i &onetare care stabile)te aplicarea unei game mai largi )i mai stricte de sanc(iuni n ca3 de nerespectare a criteriului datoriei publice )i a criteriului deficitului bugetar, -n ceea ce prive)te salari3area personalului pltit din fonduri publice, potrivit art, 4 din 5egeacadru nr, 26072010 privind salari3area unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile ulterioare, aplicarea acestei legi se reali3ea3 etapi3at, prin modificarea succesiv, dup ca3, a salariilor de ba3, soldelor func(iilor de ba37salariilor func(iilor de ba3 )i a

indemni3a(iilor lunare de ncadrare, prin legi speciale anuale de aplicare, 8e asemenea, la art, 10 alin, #2+ din 5egea-cadru nr, 26072010 se prevede c ma orrile salariilor de ba3, soldelor7salariilor de func(ie )i indemni3a(iilor lunare de ncadrare se stabilesc anual prin lege, la propunerea &inisterului &uncii, %amiliei, Protec(iei 9ociale )i Persoanelor :"rstnice )i a &inisterului %inan(elor Publice, cu ncadrarea n plafoanele c.eltuielilor de personal ale bugetului general consolidat aprobate potrivit prevederilor 5egii responsabilit(ii fiscal-bugetare nr, 6;72010, <stfel, modul n care c.eltuielilor de personal ale bugetului general consolidat vor fi distribuite pe categorii de personal bugetar )i niveluri de salari3are va fi stabilit prin aceste legi anuale de implementare a legii cadru, <v"nd n vedere aspectele mai sus men(ionate se impune promovarea unor msuri legislative prin care s se prevad modalitatea de stabilirea a salariilor personalului din sectorul bugetar n anul 2010, precum )i prelungirea n anul 2010 unor msuri bugetare care s conduc la utili3area fondurilor publice de o manier ec.ilibrat )i n concordan( cu plafoanele de c.eltuieli prev3ute n 9trategia fiscal-bugetar, 8in totalul personalului pltit din fonduri publice, personalul didactic din nv(m"ntul preuniversitar )i universitar repre3int cca,21/, <v"nd n vedere importan(a deosebit a acestui sector n de3voltarea general a societ(ii rom"ne)ti se impune asigurarea unei remunera(ii mai atractive pentru aceast categorie de personal )i n special pentru cadrele didactice tinere, <stfel, o mai bun motivare a acestora ar putea conduce la cre)terea performan(elor profesionale )i implicit la o mai bun pregtire a elevilor )i studen(ilor, = alt categorie de personal, pentru pregtirea creia statul asigur fonduri importante, sunt medicii re3iden(i, -n pre3ent medicii re3iden(i beneficia3 de venituri salariale care nu i motivea3 s )i desf)oare activitate n unit(i sanitare din (ara noastr, nregistr"ndu-se n ultima perioad migrri masive ale acestora ctre unit(i sanitare din alte (ri, -n acela)i timp este necesar adoptarea unor msuri n ce prive)te utili3area %ondului de re3erv bugetar la dispo3i(ia >uvernului, prev3ut n bugetul de stat pe anul 2013 n condi(iile n care exist riscul ca unele institu(ii ale administra(iei publice s nu poat onora obliga(iile de plat restante, inclusiv c.eltuieli de natur salarial, din bugetul aprobat, fapt ce poate genera nregistrarea de arierate la finele anului 2013, 8e asemenea, potrivit progno3ei meteorologice va exista un proces de transfer al maselor de aer arctic n $uropa, re3ult"nd geruri anormale pentru perioada urmtoare, ceea ce va determina cre)terea consumului progno3at de energie electric )i termic pe perioada se3onului rece, -n aceste condi(ii exist riscul ca autorit(ile locale s nu poat asigura stocurile necesare furni3rii n condi(ii optime a agentului termic pentru popula(ie pentru perioada friguroas n anul 2013, Potrivit prevederilor art,00 )i 00 din 5egea nr,00672006 privind protec(ia )i promovarea drepturilor persoanelor cu .andicap, republicat, care reglementea3 modul de finan(are a sistemului de protec(ie a persoanelor cu .andicap, autorit(ile administra(iei publice locale au obliga(ia s prevad )i s garante3e n bugetul local sumele necesare din care se suport salari3area, precum )i celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, -n vederea finan(rii acestor c.eltuieli, prin legile bugetare anuale sunt aprobate sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finan(area drepturilor asisten(ilor personali ai persoanelor cu .andicap sau a indemni3a(iilor lunare ale persoanelor cu .andicap, iar pentru asigurarea resurselor financiare pentru plata integral a acestor drepturi, diferen(a trebuie asigurat

din bugetele locale, 5a acest moment legisla(ia specific nu prevede o cota minim7maxim obligatorie de finan(are a acestor c.eltuieli de la bugetul de stat, respectiv din veniturile proprii ale bugetelor unit(ilor administrativ-teritoriale, exist"nd frecvent situa(ia de subfinan(are a acestor c.eltuieli, duc"nd p"n la situa(ia n care pl(ile restante aferente acestor obliga(ii devin arierate , Potrivit =rdonan(ei de urgen( a >uvernului nr,417200;, aprobat cu modificri prin 5egea nr,23072011, =rdonan(ei >uvernului nr,1472012, precum )i =rdonan(ei de urgen( a >uvernului nr,;272012 plata sumelor prev3ute n titluri executorii av"nd ca obiect acordarea de drepturi salariale ob(inute de personalul din sectorul bugetar p"n la 31 decembrie 2013, se reali3ea3 e)alonat pe o perioad de ? ani, -n ba3a anga amentelor asumate cu organismele financiare interna(ionale, 9ocietatea @a(ional de 1ransport %eroviar de &arf - C%! &arf 9< este anga at n procesul de privati3are p"n n luna mai 201?, fapt pentru care n cursul anului 2010 aceast societate va efectua disponibili3ri colective de personal, -n vederea ec.ilibrrii situa(iei economico-financiare a Companiei @a(ional de Ci %erate AC%!B 9,<, #C@C% C%! 9<+, ac(iune asumat de >uvernul !om"niei prin intermediul 9crisorii de inten(ie datat 12 septembrie 2012, semnat n cadrul <cordului stand-bC de tip preventiv nc.eiat cu %&' n luna martie 2011 #aprobat de >uvern n )edin(a din data de 12 septembrie 2012 )i de Comitetul 8irectorilor $xecutivi ai %&' n data de 26 septembrie 2012+ au fost luate o serie de msuri printre care )i aceea care vi3ea3 ac.itarea obliga(iilor restante de plat ctre operatorii economici furni3ori de energie, nregistrate n contabilitatea companiei p"n la data de 31,03,2012, <stfel, a fost acordat un Amprumut-punteB din vrsminte din privati3are, nregistrate n contul curent general al 1re3oreriei 9tatului, nlocuit ulterior cu un alt credit contractat de ctre C@C% C%! 9< de la *anca $uropean pentru !econstruc(ie )i 8e3voltare )i garantat de stat #=rdonan(a de 2rgen( a >uvernului nr, 6672012 de aprobare a <cordului de garan(ie ntre !om"nia )i, semnat la *ucure)ti, la 26 noiembrie 2012, privind garantarea n propor(ie de 100/ a obliga(iilor aferente <cordului de mprumut #!estructurarea %inanciar a Companiei @a(ionale de Ci %erate AC%!B 9,<,+ ntre Compania @a(ional de Ci %erate AC%!B 9,<, )i *anca $uropean pentru !econstruc(ie )i 8e3voltare n valoare de p"n la 14?,000,000 euro+, -n conformitate cu anga amentele asumate prin <cordul de garan(ie #9ec(iunea 2,03+ >arantul asigur plata nentrerupt )i integral a obliga(iilor 9ociet(ii @a(ionale de 1ransport %eroviar de Cltori C%! Cltori 9,<, ctre C@C% C%! 9< #inclusiv tarif de utili3are a infrastructurii - 12', costul electricit(ii )i alte costuri+, -n ca3ul nerespectrii oricreia dintre clau3ele convenite cu *$!8 sau a oricruia dintre termenele agreate at"t n cadrul <cordului de mprumut c"t )i n cel al <cordului de garan(ie, conform prevederilor, <cordului de mprumut se aplic o penali3are de 3,1/ peste costurile standard, -n pre3ent, asistm la ma orarea arieratelor de a existente )i la nrut(irea situa(iei financiare a C@C% C%! 9< deoarece 9ocietatea @a(ional de 1ransport %eroviar de Cltori nu )i ac.it obliga(iile curente fa( de C@C% C%! 9<, acest fapt constituind n acela)i timp o nclcare a prevederilor <cordului de garan(ie de natur s conduc la aplicarea de penalit(i, 5a data de 30,11,2012, C@ C%! 9< avea de ncasat de la 9ocietatea @a(ional de 1ransport %eroviar de Cltori crean(e n valoare de 6;0,666, 66 mii lei, -n plus, acest fapt duce la nrut(irea continu a situa(iei financiare a societ(ii, cu

repercusiuni negative asupra capacit(ii C@C% C%! 9< de a ac.ita serviciul datoriei )i celelalte costuri aferente mprumutului #asigurate din sursele proprii +, @eac.itarea de ctre C@C% C%! 9< a obliga(iilor de plat aferente mprumutului va greva bugetul de stat #pl(ile rm"n"nd n sarcina >arantului+ )i va afecta at"t imaginea companiei, aflat n plin proces de restructurare )i eficienti3are, c"t )i imaginea !om"niei fa( de institu(iile financiare interna(ionale, 5egea educa(iei na(ionale nr,172011 prevede la art, ; #2+ )i 101 #2+ c statul asigur finan(area de ba3 pentru to(i pre)colarii )i pentru to(i elevii din nv(m"ntul general obligatoriu de stat, particular )i confesional acreditat )i pentru nv(m"ntul profesional )i liceal acreditat, de stat, particular )i confesional, precum )i pentru cel postliceal de stat, 5a art,24 #6+ se prevede c statul spri in educa(ia timpurie, ca parte component a nv(rii pe tot parcursul vie(ii, prin acordarea unor cupoane sociale, 5a art, 3?6 din legea men(ionat se prevede c statul spri in dreptul la nv(are pe tot parcursul vie(ii prin acordarea sumei repre3ent"nd ec.ivalentul n lei a ?00 euro, calculat la cursul de sc.imb leu7euro comunicat de *anca @a(ional a !om"niei )i valabil la data pl(ii, fiecrui copil cet(ean rom"n, la na)terea acestuia, 9uma este acordat n scop educa(ional n beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul &inisterului &uncii, %amiliei, Protec(iei 9ociale )i Persoanelor :"rstnice, 8e asemenea conform art, 6 din 5egea nr,172011 se prevede c, pentru finan(area educa(iei na(ionale se aloc anual din bugetul de stat )i din bugetele autorit(ilor publice locale minimum 6/ din produsul intern brut al anului respectiv, iar pentru activitatea de cercetare )tiin(ific se aloc anual, de la bugetul de stat, minimum 1/ din produsul intern brut al anului respectiv, $ste de men(ionat c, nc de la aprobarea lor prin 5egea nr,172011, aplicarea acestor prevederi a fost am"nat anual prin acte normative datorit impactului financiar ma or pe care l generea3, -n situa(ia n care msurile mai sus men(ionate nu ar fi prelungite )i pentru anul 2010 c.eltuielile bugetului general consolidat s-ar ma ora cu cca, 21,4 miliarde lei pentru asigurarea a 6/ din P'* pentru educatie )i cu cca, 0,4 miliarde lei pentru a asigura 1/ din P'* de la bugetul de stat pentru cercetare, 9eparat de aceasta, punerea n aplicare a msurilor de asisten( social prev3ute la art,24 )i 361 lit,e+ din 5egea educa(iei na(ionale nr,172011, cu modificrile )i completrile ulterioare, determin un impact financiar n sum total de cca, 2 miliarde lei, din care 344 milioane lei pentru acordarea cupoanelor sociale pentru educa(ia timpurie pentru un numr estimat de 242,013 copii )i 1,406 milioane lei repre3ent"nd ec.ivalentul n lei a ?00 euro, calculat la cursul de sc.imb leu7euro comunicat de *anca @a(ional a !om"niei )i valabil la data pl(ii, fiecrui copil cet(ean rom"n, la na)terea acestuia, pentru un numr total de 4?6,000 copii, Potrivit dispo3i(iilor art, 212 alin, #1+ din 5egea nr, ;?72006 privind reforma n domeniul snt(ii, cu modificrile )i completrile ulterioare, calitatea de asigurat se dovede)te cu un document ustificativ - adeverin( de asigurat - eliberat prin gri a casei de asigurri la care este nscris asiguratul sau documentul re3ultat prin accesarea de ctre furni3orii afla(i n rela(ii contractuale cu casele de asigurri de sntate a instrumentului electronic pus la dispo3i(ie de Casa @a(ional de <sigurri de 9ntate, 8up implementarea dispo3i(iilor titlului 'D din actul normativ mai sus enun(at, aceste documente ustificative se nlocuiesc cu cardul na(ional de asigurri sociale de sntate, 8e asemenea, potrivit art, 330 din actul normativ mai sus enun(at, cardul na(ional este un card distinct de cardul european de asigurri de sntate )i se emite pentru dovedirea calit(ii de asigurat pentru furni3area serviciilor medicale medicale cuprinse n cadrul pac.etului de servicii medicale de ba3, -n ceea ce prive)te distribu(ia cardurilor ctre asigura(i, reglementrile actuale prevd faptul c aceasta se reali3ea3 de casele de asigurri sociale de sntate prin furni3orii de servicii medicale

din asisten(a medical primar, $ste de men(ionat c %edera(ia @a(ional a Patronatelor &edicilor de %amilie )i 9ocietatea @a(ional de &edicin de %amilie nu au fost de acord cu distribuirea prin intermediul cabinetelor de medicin de familie a cardului na(ional de asigurri sociale de sntate, Prin =rdonan(a de 2rgen(a a >uvernului nr, 672013 privind reorgani3area re(elei sanitare proprii a &inisterului 1ransporturilor )i pentru modificarea 5egii nr, ;?72006 privind reforma n domeniul snt(ii, 9pitalul >eneral C% Pa)cani )i 9pitalul >eneral C% 9imeria au trecut din subordinea &inisterului 1ransporturilor n subordinea &inisterului 9nt ii, 9pitalele din A<socia(ia 9pitalelor apar(in"nd &inisterului 1ransporturilorB #9pitalul Clinic C%2 *ucure)ti, 9pitalul >eneral C% Pa)cani )i 9pitalul >eneral C% 9imeria+, a depus, cu aprobarea &inisterului 1ransporturilor )i a c")tigat n anul 2012, finan(area proiectului A9'91$& '@%=!&<1'C P!':'@8 &<@<>$&$@125 <C1252' &$8'C<5B n cadrul Programului =pera(ional 9ectorial ACre)terea Competitivit(ii $conomiceB 2004-2013 #P=9 CC$+, <xa prioritar 3 E 1e.nologia 'nforma(iei )i Comunica(iilor #1'C+ pentru sectoarele privat )i public, 8omeniul &a or de 'nterven(ie 2 - A8e3voltarea )i cre)terea eficien(ei serviciilor publice electroniceB, =pera(iunea 0 A9us(inerea implementrii de solu(ii de e-sntate )i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesarB, -n luna mai a acestui an s-a semnat Contractul de finan(are cu nr, 44073207 local720,0?,2013, contract a crui valoare total este de 6,310,4?0,26 lei, A<socia(ia spitalelor apar(in"nd &inisterului 1ransporturilorB i-a propus s de3volte )i s mbunt(easc serviciile medicale oferite, prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigur"nd accesul cet(enilor )i personalului medical7administrativ la servicii informatice integrate de tip e-sntate, 'mplementarea acestui sistem informatic integrat va duce la cre)terea productivit(ii )i calit(ii serviciilor la nivelul spitalelor din asocia(ie, la reducerea costurilor interne, a timpului de prelucrare a datelor )i eficienti3area fluxurilor interne, cre)terea numrului cet(enilor ce au acces la servicii de tip e-sntate )i respectiv cre)terea gradului de instruire n folosirea sistemelor informatice de tip e-sntate la nivelul personalului medical7administrativ, Potrivit art,2 din =rdonan(a >uvernului nr,2;72013 privind reglementarea unor msuri bugetare, &inisterul <prrii @a(ionale este autori3at s nc.eie, n condi(iile legii, un contract de leasing pentru ac.i3i(ionarea unei aeronave destinate )i utili3ate exclusiv pentru executarea 3borurilor speciale, Potrivit regementrilor n vigoare, 3borurile speciale sunt 3borurile ce se execut cu aeronave care au la bord Pre)edintele !om"niei, pre)edintele 9enatului, pre)edintele Camerei 8eputa(ilor, primul-ministru, viceprim-ministru, mini)trii sau pe omologii strini ai acestora afla(i n vi3it n !om"nia, -n urma anali3ei specifica(iilor te.nice privind ac.i3i(ia aeronavei destinate )i utili3ate exclusiv pentru executarea 3borurilor speciale, s-a constatat c aeronava respectiv nu ndepline)te condi(iile necesare ncadrrii n categoria ec.ipamentelor militare, Potrivit art, 136 din 5egea nr, 30072000 privind organi3area udiciar, Ancep"nd cu data de 1 ianuarie 2006, atribu(iile &inisterului Fusti(iei referitoare la gestionarea bugetului cur(ilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor speciali3ate )i al udectoriilor vor fi preluate de -nalta Curte de Casa(ie )i Fusti(ieB, 1ermenul prev3ut la art, 136 din 5egea nr, 30072000 a fost prorogat succesiv prin mai multe acte normative, ultima prorogare fiind reali3at prin art, '' din =rdonan(a de urgen( a >uvernului nr, 6172012, p"n la data de 1 ianuarie 2010, Prorogarea succesiv a fost ustificat prin faptul c nu au fost ndeplinite condi(iile pentru ca aceast instan( s poat prelua atribu(ia

legat de gestionarea bugetelor tuturor instan(elor udectore)ti din !om"nia, av"nd n vedere multiplele implica(ii at"t sub aspect financiar, c"t )i normativ, organi3atoric )i de capacitate administrativ, 9ub aspect normativ, trecerea atribu(iei de gestionare a bugetului la -nalta Curte de Casa(ie )i Fusti(ie presupune modificarea, adaptarea sau abrogarea unui numr important de acte normative cum ar fiG 5egea nr, 30072000 privind organi3area udiciar, 5egea nr, 30372000 privind statutul udectorilor )i procurorilor, 5egea nr, 31472000 privind Consiliul 9uperior al &agistraturii, 5egea nr, ?6472000 statutul personalului auxiliar de specialitate al instan(elor udectore)ti )i al parc.etelor de pe l"ng acestea )i al personalului care func(ionea3 n cadrul 'nstitutului @a(ional de $xperti3e Criminalistice, =rdonan(a de urgen( a >uvernului nr, 6072013 privind taxele udiciare de timbru, Codul de procedur penal #interpre(i, aprtori, constatri, experti3e, c.eltuielile udiciare care se avansea3 de ctre stat+, =rdonan(a de urgen( nr, ?172006 privind a utorul public udiciar n materie civil, 5egea nr, ?171;;? pentru organi3area )i exercitarea profesiei de avocat, precum )i acorduri interna(ionale )i alte acte normative n domeniileG proba(iune, medicin legal, experti3 te.nic udiciar, victimele infrac(iunilor, experti3 criminalistic, traductori )i interpre(i, controlul averilor, etc, <v"nd n vedere multitudinea de atribu(ii care re3ult din calitatea de administrator al bugetelor instan(elor, la acest moment, -nalta Curtea de Casa(ie )i Fusti(ie nu dispune de capacitatea administrativ de preluare a acestora, &ai mult, potrivit art, 126 din Constitu(ie, A justiia se realizeaz prin nalta Curte de Casaie i Justiie i prin celelalte instane judectoreti stabilite de lege. 8e asemenea, -nalta Curte de Casa(ie )i Fusti(ie asigur interpretarea )i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte instan(e udectore)ti, potrivit competen(ei sale, 8in aceast dispo3i(ie re3ult c rolul -naltei Cur(i de Casa(ie )i Fusti(ie este de a reali3a actul de usti(ie )i de a asigura practica unitar a instan(elor udectore)ti, iar nu de a gestiona bugetele instan(elor din !om"nia, <cordarea unor atribu(ii strict administrative unei instan(e udectore)ti nseamn a deturna atribu(iile acesteia de natur urisdic(ional spre alte probleme care (in de asigurarea sediilor, a condi(iilor materiale )i financiare pentru desf)urarea activit(ii instan(elor, =r, numeroase solicitri ale asocia(iilor profesionale ale magistra(ilor )i ale Consiliului 9uperior al &agistraturii au vi3at degrevarea instan(elor )i eliminarea sarcinilor ne urisdic(ionale ale instan(elor udectore)ti, 8e asemenea, pre)edintele -naltei Cur(i de Casa(ie )i Fusti(ie trebuie s asigure func(ionarea intern a acestei instan(e, n vederea reali3rii rolului su constitu(ional, iar exercitarea de ctre acesta a atribu(iei de ordonator principal de credite pentru toate udectoriile, tribunalele )i cur(ile de apel (ar ar crea premisele pentru ca atribu(iile principale ale )efului instan(ei supreme s nu poat fi reali3ate n cele mai bune condi(ii,

&-Sc+im$"ri preconi!ate Prin proiectul de act normativ se propun urmtoareleG <probarea unor msuri de politic salarial a personalului din sectorul bugetar n sensul nceperii procesului de aliniere a salariilor de care beneficia3 personalul din sectorul bugetar la nivelele prev3ute n anexele la 5egea-cadru nr, 26072010, cu modificrile ulterioare, <stfel, n anul 2010G cuantumul brut al salariilor de ba37soldelor func(iei7salariilor func(iei7indemni3a(iilor de ncadrare, astfel cum au fost acordate personalului pltit din fonduri publice pentru luna decembrie

2013, se men(ine la acela)i nivel cu cel ce se acord personalului pltit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, n msura n care personalul )i desf)oar activitatea n acelea)i condi(iiH prin excep(ie de la aceast regul, personalul didactic din nv(m"ntul universitar de stat )i preuniversitar de stat cu vec.ime n nv(m"nt de p"n la 6 ani beneficia3 de o ma orare salarial de 10/H cuantumul sporurilor, indemni3a(iilor, compensa(iilor, primelor )i al celorlalte elemente ale sistemului de salari3are care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunar brut7salariul lunar brut, indemni3a(ia brut de ncadrare, de care beneficia3 personalul pltit din fonduri publice, se men(in n plat, respectiv se ma orea3, n mod similar salariilor de ba37soldelor func(iei7salariilor func(iei7indemni3a(iilor de ncadrareH ordonatorii principali de credite7ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe func(ii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condi(ia ncadrrii n c.eltuielile de personal aprobate prin bugetH avansarea personalului ncadrat pe func(ii de execu(ie n grada(ia corespun3toare tran)ei de vec.ime n munc se face prin ncadrarea n clasele de salari3are corespun3toare vec.imii n munc dob"ndite, prev3ute la art, 11 alin, #3+ din 5egea-cadru nr, 26072010, cu modificrile )i completrile ulterioare, personalul beneficiind de o ma orare a salariului de ba3 avut, corespun3tor numrului de clase de salari3are succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art, 10 alin, #3+ din legea sus-men(ionat, fr acordarea salariului aferent clasei de salari3are prev3ut n anexele la 5egea-cadru nr,26072010, dup ca3, -n anul 2010, aceste prevederi se aplic n mod corespun3tor personalului de conducere, precum )i la trecerea ntr-o alt tran) de vec.ime n func(ie personalului care ocup func(ii din cadrul familiei ocupa(ionale IIFusti(ieJJ, personalul care, n cursul anului 2010, desf)oar activit(i noi care presupun, potrivit 5egii-cadru nr, 26072010, cu modificrile )i completrile ulterioare, acordarea unor clase de salari3are succesive celei de(inute pentru func(ia respectiv beneficia3 de o ma orare a salariului de ba3, respectiv a soldei7salariului de func(ie, corespun3tor numrului de clase de salari3are suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art, 10 alin, #3+ din legea sus-men(ionat, prevederile art, 21 din 5egea-cadru nr, 26072010, cu modificrile )i completrile ulterioare, se aplic ncep"nd cu data de 1 ianuarie 201?, munca suplimentar efectuat peste durata normal a timpului de lucru de ctre personalul din sectorul bugetar ncadrat n func(ii de execu(ie sau de conducere, precum )i munca prestat n 3ilele de repaus sptm"nal, de srbtori legale )i n celelalte 3ile n care, n conformitate cu reglementrile n vigoare, nu se lucrea3, n cadrul sc.imbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespun3tor, neacordarea de premii, prime de vacan(, a utoarel sau, dup ca3, indemni3a(ii la ie)irea la pensie, retragere, ncetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea n re3ervH stabilirea indemni3a(iilor, compensa(iilor, sporurilor, ma orrilor salariilor de ba3 prin acordarea de clase de salari3are suplimentare )i a altor drepturi acordate potrivit actelor normative n vigoare se stabilesc fr a lua n calcul drepturile incluse n salariul de ba3 conform prevederilor art, 10 din 5egea nr, 26?72010 )i ale art, 10 al art, '' din =rdonan(a de urgen( nr, 6072010, aprobat cu modificri i completri prin 5egea nr, 26372011H 9e reglementa3 acordarea unei burse n cuantum de 640 lei medicilor )i farmaci)tilor re3iden(i cu un salariu brut mai mic dec"t 3000 lei, 9e reglementea3 posibilitatea ca n anul 2013, prin derogare de la prevederile art, 30 alin, #2+ )i #3+ din 5egea nr, ?0072002 privind finan(ele publice, cu modificrile )i completrile ulterioare, din %ondul de re3erv bugetar la dispo3i(ia >uvernului, prin .otr"re a >uvernului, s poat fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin ma orarea transferurilor de

la bugetul de stat ctre bugetele locale, prev3ute n bugetul &inisterului 8e3voltrii !egionale )i <dministra(iei Publice, pentru finan(area unor c.eltuieli urgente, n vederea derulrii n bune condi(ii a activit(ilor specifice se3onului rece, -n acela)i sens se propune o astfel de reglementare )i pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, 1otodat, pentru evitarea nregistrarii de pl(i restante aferente drepturilor de natur salarial se reglementea3 pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile art, 04 alin, #3+ din 5egea nr, ?0072002, posibilitatea ca orodnatorii principali de credite s efectue3e virri de credite bugetare la titlul AC.eltuieli de personalB ntre capitolele de c.eltuieli, cu ncadrare n creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu, 9e stabilesc cotele de participare la finan(area acestor c.eltuieli at"t pentru sumele ce se aloc de la bugetul de stat, c"t )i pentru cele ce trebuie alocate de la bugetele locale , <ceast reglementare va conduce la eliminarea situa(iilor de incapacitate de plat a acestor drepturi de ctre autorit(ile administra(iei publice locale ce conduc la nregistrarea de pl(i restante )i arierate, alocarea de resurse adecvate nevoilor persoanelor cu .andicap )i la cre)terea eficien(ei utili3rii fondurilor alocate , 8e asemenea, din punct de vedere social, se asigur respectarea drepturilor )i a demnit(ii persoanelor cu .andicap, egali3area )anselor pentru persoanele cu .andicap, mbunt(irea calit(ii vie(ii persoanelor cu .andicap, reali3at n func(ie de nevoile individuale ale persoanelor cu .andicap, lu"nd n considerare preferin(ele lor precum )i circumstan(ele specifice acestora, integrarea )i inclu3iunea social a persoanelor cu .andicap, Pentru a avea un tratament unitar n ceea ce prive)te plata drepturilor de natur salarial stabilite prin .otr"ri udectore)ti, este necesar ca )i plata sumelor stabilite n favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii n perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010, s se reali3e3e n mod similar cu cele stabilite prin .otr"ri udectore)ti devenite executorii p"n la data de 31 decembrie 2013, 9e propune exceptarea 9ociet(ii @a(ionale de 1ransport %eroviar de &arf - C%! &arf 9< de la prevederile art,10 din =rdonan(a de urgen( a >uvernului nr,2;72013 privind reglementarea unor msuri bugetare, astfel nc"t persoanele disponibili3ate s beneficie3e de venit lunar de completare n conformitate cu prevederile =rdonan(ei de urgen( a >uvernului nr, 3672013 privind aplicarea n perioada 2013 - 2016 a unor msuri de protec(ie social acordat persoanelor disponibili3ate prin concedieri colective efectuate n ba3a planurilor de disponibili3are, <ceast msur este menit s atenue3e tensiunile sociale ce pot fi determinate de disponibili3rile colective efectuate de ctre C%! &arf 9<, precum )i ncadrarea n (intele stabilite cu organismele financiare interna(ionale, n ceea ce prive)te nivelul re3ultatului brut opera(ional )i arieratele, 9e reglementarea posibilitatea acordrii drepturilor prev3ute de =2> nr,3672013 )i persoanelor disponibili3ate din cadrul 9ociet(ii @a(ionale de 1ransport %eroviar de &arf E C%! &arf 9<, 9e stabilesc unele reguli care s asigure efectuarea pl(ii cu regularitate de ctre operatorii de transport feroviar ctre administratorul infrastructurii feroviare a tarifului de utili3are a infrastructurii feroviare ctre administratorul infrastructurii feroviare publice, a contravalorii energiei electrice, precum )i a pl(ii obliga(iilor curente ctre bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru )oma , )i bugetul %ondului na(ional unic de asigurri sociale de sntate, 9e prorog p"n la data de 31 decembrie 2010, prevederile art, ; alin, #2+ )i art, 101 alin, #2+ referitoare la finan(area de ba3 pentru nv(m"ntul preuniversitar particular )i confesional acreditat, precum )i prevederile art, 24 alin, #6+ )i art, 361 alin, #3+ lit, e+ )i lit,g+ din 5egea educa(iei na(ionale nr, 172011, cu modificrile )i completrile ulterioare 9e modific unele prevederi din 5egea nr,;?72006 privind reforma n domeniul snt(ii, cu modificrile )i completrile ulterioare, av"nd ca scop accelerarea procesului de distribuire a cardului na(ional de asigurri sociale de sntate, facilit"ndu-se astfel accesul persoanelor asigurate n v"rst de peste 16 ani la serviciile medicale, medicamente )i dispo3itive medicale n

cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, 8e asemenea, se reglementea3 modalitatea de distribu(ie a cardurilor, prin servicii po)tale, astfel ncat persoanele asigurate s poat intra n posesia cardului, Prin acest proiect de ordonan( de urgen( se reglementea3 trecerea 9pitalului >eneral C% Pa)cani )i 9pitalului >eneral C% 9imeria n subordinea &inisterului 1ransporturilor, <ceast msur se impune deoarece urmare transferului serviciilor medicale )i a unit ilor sanitare cu paturi n subordinea &inisterului 9nt(ii potrivit prevederilor art,1 alin, #2+ din =rdonan(a de 2rgen( a >uvernului nr,6 din 1; februarie 2013 privind reorgani3area re(elei sanitare proprii a &inisterului 1ransporturilor )i pentru modificarea 5egii nr, ;?72006 privind reforma n domeniul snt(ii, au fost produse unele efecte negative la nivelul acestor dou unit i sanitare cu paturi preluate, deoarece au n derulare proiecte finan(ate din fonduri europene, Prin acest proiect de act normativ se creea3 premisele derulrii n continuare a contractului de finan are cu nr, 44073207local720,0?,2013, clau3ele contractului, respectiv art, 21, neput"nd fi invocate, 9e abrog art, 2 din =rdonan(a >uvernululi nr, 2;72013 privind reglementarea unor msuri bugetare, 9e abrog art, 136 din 5egea nr, 30072000, astfel nc"t &inisterul Fusti(iei s )i pstre3e atribu(iile de gestionarea a bugetului cur(ilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor speciali3ate )i al udectoriilor, cu at"t mai mult cu c"t orice deci3ie n acest domeniu se adopt numai n colaborare cu -nalta Curte de Casa(ie )i Fusti(ie )i cu Consiliul 9uperior al &agistraturii, .- Alte in#ormaii &surile propuse au un impact financiar n anul 2010 asupra c.eltuielilor bugetare de cca, 30,6 miliarde lei )i repre3int cca, 0,6/ din produsul intern brut estimat pentru anul 2010, iar n ca3ul neadoptrii lor deficitul bugetar s-ar ma ora corespun3tor, ceea ce ar conduce la nerespectarea anga amentelor asumate de !om"nia prin acordurile de mprumut cu organismele interna(ionale, Seciunea a .,a /mpactul ocio,economic al proiectului de act normativ 1- /mpact macro,economic Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, 11 /mpactul a upra mediului concurenial *i domeniul a0utoarelor de tat Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, &- /mpact a upra mediului de a#aceri @u este ca3ul, .-/mpact ocial

(- /mpact a upra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect,

1- Alte in#ormaii @u este ca3ul,

Seciunea a (,a /mpactul #inanciar a upra $u2etului 2eneral con olidat) at3t pe termen curt) pentru anul curent) c3t *i pe termen lun2 4pe 1 ani5 - n milioane lei #!=@+ 2rmtorii patru ani &edia pe patru ani 0 ? 6 4

'ndicatori 1 1, &odificri ale veniturilor bugetare, n plus7minus 2, &odificri ale c.eltuielilor bugetare, n plus7minus 3, 'mpact financiar, plus7minus 0, Propuneri pentru acoperirea cre)terii c.eltuielilor bugetare ?, Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6, Calcule detaliate privind fundamentarea modificrilor veniturilor )i7sau c.eltuielilor bugetare Alte in#ormaii @u este ca3ul,

<nul curent 2

3 -04? -31,0?6 K30,?61

Seciunea a 1,a E#ectele proiectului de act normativ a upra le2i laiei %n vi2oare 1- M" uri normative nece are pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ6 a5acte normative in vi2oare ce vor #i modi#icate au a$ro2ate) ca urmare a intrarii in vi2oare a proiectului de act normativ $5 acte normative ce urmea!" a #i ela$orate %n vederea implement"rii noilor di po!iii6 @u este ca3ul, &- 7on#ormitatea proiectului de act normativ cu le2i laia comunitar" %n materie ca!ul proiectelor ce tran pun prevederi comunitare Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, .- M" uri normative nece are aplic"rii directe a actelor normative comunitare , @u este ca3ul, (- 8ot"r3ri ale 7urii de 9u tiie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect, 1- Alte acte normative *i au documente internaionale din care decur2 an2a0amente Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect,

:- Alte in#ormaii @u este ca3ul, Seciunea a :,a 7on ult"rile e#ectuate %n vederea ela$or"rii proiectului de act normativ 1- /n#ormaii privind proce ul de con ultare cu or2ani!aiile ne2uvernamentale) in titute de cercetare *i alte or2ani me implicate @u este ca3ul, &- Fundamentarea ale2erii or2ani!aiilor cu care a avut loc con ultarea precum *i a modului %n care activitatea ace tor or2ani!aii e te le2at" de o$iectul proiectului de act normativ @u este ca3ul, .- 7on ult"rile or2ani!ate cu autorit"ile admini traiei pu$lice locale) %n ituaia %n care proiectul de act normativ are ca o$iect activit"i ale ace tor autorit"i) %n condiiile 8ot"r3rii Guvernului nr- 1&1;&''1 privind procedura de con ultare a tructurilor a ociative ale autorit"ilor admini traiei pu$lice locale la ela$orarea proiectelor de acte normativeProiectul de act normativ nu se refer la acest subiect, (- 7on ult"rile de #"*urate %n cadrul con iliilor intermini teriale %n con#ormitate cu prevederile 8ot"r3rii Guvernului nr- <1';&''1 privind con tituirea con iliilor intermini teriale permanente Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect, 1- /n#ormaii privind avi!area de c"tre6 a5 7on iliul =e2i lativ $5 7on iliul Suprem de Ap"rare a "rii c5 7on iliul Economic *i Social d5 7on iliul 7oncurenei e5 7urtea de 7onturi >roiectul va #i avi!at de 7on iliul =e2i lativ:- Alte in#ormaii @u este ca3ul, Seciunea a <,a Activit"i de in#ormare pu$lic" privind ela$orarea *i implementarea proiectului de act normativ 1- /n#ormarea ociet"ii civile cu privire la nece itatea ela$or"rii proiectului de act normativ Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor 5egii nr,?272003 privind transparen(a deci3ional n administra(ia public &- /n#ormarea ociet"ii civile cu privire la eventualul impact a upra mediului %n urma implement"rii proiectului de act normativ) precum *i e#ectele a upra "n"t"ii *i ecurit"ii cet"enilor au diver it"ii $iolo2ice Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect, .- Alte in#ormaii Seciunea a ?,a M" uri de implementare 1- M" urile de punere %n aplicare a proiectului de act normativ de c"tre autorit"ile admini traiei pu$lice centrale *i; au locale , %n#iinarea unor noi or2ani me au e@tinderea competenelor in tituiilor e@i tente

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect, &- Alte in#ormaii @u este ca3ul, %a( de cele pre3entate, a fost elaborat pre3entul proiect de ordonan( de urgen( a >uvernului, pe care l supunem spre adoptare >uvernului, A/7E>R/M,M/N/STRU M/N/STRU= F/NANE=OR >UB=/7E DAN/E= 78/O/U A/7E>R/M,M/N/STRU M/N/STRU= DECAO=TR// REG/ONA=E D/ ADM/N/STRA/E/ >UB=/7E N/7O=AE , =/A/U DRAGNEA M/N/STRU= EDU7A/E/ NA/ONA=E M/N/STRU DE=EGAT >ENTRU BUGET =/A/U AO/NEA M/N/STRU= MUN7//) FAM/=/E/) >ROTE7/E/ SO7/A=E D/ >ERSOANE=OR AERSTN/7E MAR/ANA 7EM>EANU M/N/STRU= TRANS>ORTUR/=OR

REMUS >R/7O>/E M/N/STRU= SNT// G8EORG8E , EUGEN N/7O=AES7U M/N/STRU= AFA7ER/=OR /NTERNE RADU STROE >REDED/NTE=E ADM/N/STRA/E/ NA/ONA=E A RECERAE=OR DE STAT D/ >ENTRU >ROB=EME S>E7/A=E DAN , 7ORNE= BARANGA

RAMONA MNES7U M/N/STRU= 9UST//E/ ROBERT MAR/US 7ACAN7/U7

S-ar putea să vă placă și