Sunteți pe pagina 1din 5

SCALA DE ATITUDINI DISFUNC IONALE, FORMA A (DYSFUNCTIONAL ATTITUDES SCALE, FORM A)

INTRODUCERE

Atitudinile disfunc ionale reflect con inutul schemelor cognitive stabile (Beck, Brown, Steer, i Weissman, 1991). O serie de studii anterioare (Dent i Teasdale, 1988; Marton, Churchard i Kutcher, 1993; Weich, Churchill i Lewis, 2003) au demonstrat c atitudinile disfunc ionale se asociaz cu prezen a simptomatologiei de tip depresiv.

CE M SOAR SCALA?

Scala de atitudini disfunc ionale (DAS - Weissman, 1979; Weissman i Beck, 1978) este un instrument care permite evaluarea atitudinilor ce pot constitui o predispozi ie pentru instalarea depresiei.

DESCRIEREA ITEMILOR

Cei 40 de itemi ai scalei sunt formula i ca afirma ii care stau, în general, la baza gândirii

idiosincratice tipic depresive. R spunsul la fiecare item ofer informa ii referitoare la atitudinile disfunc ionale ale persoanei, care func ioneaz ca scheme prin intermediul c rora persoana î i construie te realitatea (Weissman i Beck, 1978). Spre exemplu, itemul 4 - „Dac nu reu esc s fac totul bine de fiecare dat , nu voi fi respectat de ceilal i” reflect o atitudine disfunc ional i este evaluat pe o scal Likert de la 1-7, unde:

1 = sunt cu totul de acord

2 = sunt în mare m sur de acord

3 = sunt întrucâtva de acord

4 = sunt neutru

5 = sunt întrucâtva în dezacord

6 = sunt în mare m sur în dezacord 7 = sunt în dezacord total

Scala DAS-A, indic m sura în care atitudinile disfunc ionale sunt considerate ca fiind proprii gândirii subiectului: cu cât scorul total este mai mare, cu atât nivelul atitudinilor disfunc ionale este mai mare.

ADMINISTRARE I COTARE

Scala se administreaz în varianta creion-hârtie, atât individual, cât i în grup. În cazul administr rii în grup, este indicat ca grupurile s nu fie mai mari de 15 persoane. Se recomand administrarea individual ori de câte ori este posibil. Când grupul este mai mare de 15 persoane, num rul

examinatorilor trebuie s creasc , p strându-se raportul de un examinator la maximum 15 persoane evaluate.

Materiale necesare

Scala cu instruc iunile de completare;

Foaia de r spuns;

Instrument de scris.

Condi ii de administrare

Mediu securizant i ferit de zgomote;

Persoana examinat s fie motivat pentru completarea scalei i odihnit ;

Mobilier i iluminare adecvate, care s permit subiectului examinat completarea în condi ii bune a foii de r spuns;

În cazul aplic rii în grup, sala trebuie s fie suficient de mare pentru a oferi confort persoanelor examinate.

Instruc iuni de aplicare

Scala se administreaz f limit de timp. Dup ce materialele i condi iile necesare pentru administrarea scalei sunt asigurate, persoanei examinate i se spune:

Acest chestionar cuprinde o serie de atitudini i convingeri pe care unele persoane le au în diverse situa ii. Citi i cu aten ie fiecare afirma ie i decide i în ce m sur sunte i sau nu de acord cu ea. Utiliza i pentru fiecare afirma ie, din scala prezentat mai jos, cifra care corespunde în cea mai mare m sur modului în care gândi i. Alege i un singur r spuns pentru fiecare afirma ie în parte. Deoarece oamenii sunt diferi i, nu exist r spunsuri corecte sau gre ite. Pentru a v asigura c o anumit atitudine v caracterizeaz , ave i în vedere modul în care gândi i în cea mai mare parte a timpului (în general).

Cotarea r spunsurilor

Fiecare item al DAS-A este cotat pe o scal Likert de la 1 la 7. Variantele de r spuns sunt:

1 = sunt cu totul de acord

2 = sunt în mare m sur de acord

3 = sunt întrucâtva de acord

4 = sunt neutru

6 = sunt în mare m sur în dezacord

7 = sunt în dezacord total

În func ie de con inut, itemii sunt cota i direct sau invers.

Urm torii itemi sunt cota i ca fiind adaptativi dac r spunsul merge spre aprobare sau acord total

(itemi cota i direct):

Forma A: itemii

# 2

# 29

# 6

# 30

# 12

# 35

# 17

# 37

# 24

# 40

Ceilal i itemi ai scalei sunt cota i în direc ia invers :

7

= sunt cu totul de acord

6

= sunt în mare m sur de acord

5

= sunt întrucâtva de acord

4

= sunt neutru

3

= sunt întrucâtva în dezacord

2

= sunt în mare m sur în dezacord

1

= sunt în dezacord total

Itemii care au fost omi i se coteaz cu zero. Dac subiectul omite s dea r spunsuri la un num r

mare de itemi, atunci testul nu se ia în considerare. Scorul maxim posibil este 280 (7x40 itemi), iar scorul

minim posibil este 40 (1x40 itemi). Cu cât scorul total este mai mare, cu atât nivelul atitudinilor

disfunc ionale este mai mare.

Etalonare

Întrucât nu exist diferen e semnificative în func ie de sex (t = 2.30, p .05)., etaloanele sunt

valabile atât pentru femei, cât i pentru b rba i

 

DAS-A (N= 682)

 

Clase

Descriere

Scoruri

I

Nivel foarte sc zut al atitudinilor disfunc ionale

79

II

Nivel sc zut al atitudinilor disfunc ionale

80-112

III

Nivel mediu al atitudinilor disfunc ionale

113-142

IV

Nivel ridicat al atitudinilor disfunc ionale

143-169

V

Nivel foarte ridicat al atitudinilor disfunc ionale

170

ANEXA 1

SCALA DE ATITUDINI DISFUNC IONALE, FORMA A

Date prelucrare statistica:

Initialele:

Genul: M F

Varsta:

Nivel de studii:

Resedinta (rural/urban):

Data:

/

/2013

Instruc iuni:

Acest chestionar cuprinde o serie de atitudini i convingeri pe care unele persoane le au în diverse situa ii. Citi i cu aten ie fiecare afirma ie i decide i în ce m sur sunte i sau nu de acord cu ea. Utiliza i pentru fiecare afirma ie, din scala prezentat mai jos, cifra care corespunde în cea mai mare m sur modului în care gândi i. Alege i un singur r spuns pentru fiecare afirma ie în parte. Deoarece oamenii sunt diferi i, nu exist r spunsuri corecte sau gre ite. Pentru a v asigura o anumit atitudine v caracterizeaz , ave i în vedere modul în care gândi i în cea mai mare parte a timpului (în general).

 

1

2

3

4

5

6

 

7

 

Sunt în mare sur de acord

   

Sunt

Sunt în mare sur în dezacord

 
 

Sunt cu

totul de

acord

Sunt

întrucâtva

de acord

Sunt

neutru

întrucâtva

în

dezacord

Sunt în

dezacord

total

Nr.

 

Afirma ii

spuns

01

Este dificil s fii fericit/ dac nu e ti prezentabil/ , inteligent/ , bogat/ , i creativ/ .

   

02

Fericirea depinde în mai mare m sur de atitudinea mea fa de mine, decât de ce simt al ii fa de mine.

 

03

Oamenii m vor aprecia probabil în mai mic m sur , dac voi comite o gre eal .

   

04

Dac nu reu esc s fac totul bine de fiecare dat , nu voi fi respectat de ceilal i.

   

05

Chiar i asumarea unui risc minor este un lucru nes buit, deoarece pierderile pe care

 

le

antreneaz pot fi dezastruoase.

 

06

Po i câ tiga respectul altei persoane, chiar dac nu e ti deosebit de talentat într-un domeniu oarecare.

 

07

Nu pot fi fericit/ decât dac sunt admirat/ de majoritatea persoanelor pe care le cunosc.

 

08

A

cere ajutorul cuiva este un semn de sl biciune.

   

09

Dac nu m descurc la fel de bine ca al ii, înseamn c sunt o persoan inferioar .

   

10

Dac e uez la locul de munc , înseamn c sunt un ratat.

   

11

Dac nu po i face un lucru ca lumea, atunci nici nu merit s te apuci de el.

   

12

Este în regul s fac gre eli, deoarece pot înv a din ele.

   

13

Dac cineva simpatizeaz .

nu este

de

acord cu

mine,

asta înseamn probabil

c

nu

m

14

Dac e uez par ial, este la fel de r u ca i când a fi un om ratat.

 

15

Dac al ii afl cum e ti în realitate, te vor aprecia în mai mic m sur .

 

16

Dac o persoan pe care o iubesc nu m iube te, înseamn c sunt un nimeni.

 

17

O activitate î i poate oferi pl cere indiferent de rezultatul ei.

 

18

Înainte de a se apuca de ceva, omul trebuie s tie c are sor i de izbând .

 

19

Valoarea mea ca persoan depinde în mare m sur de p rerea celorlal i despre mine.

20

Dac nu îmi fixez aspira ii înalte, voi deveni o persoan „de mâna a doua”.

 

21

Pentru a fi o persoan valoroas , trebuie s fiu cu adev rat excep ional/ în cel pu in un domeniu important.

22

Oamenii care au idei bune sunt mai valoro i decât ceilal i.

 

23

Dac fac o gre eal este normal s fiu sup rat.

 

24

rerea mea despre mine este mai important decât ceea ce cred al ii despre mine.

25

Dac vreau s fiu o persoan bun , moral i valoroas , trebuie s ajut pe oricine are nevoie de ajutor.

26

Dac pun o întrebare las impresia c sunt o persoan inferioar .

 

27

Este groaznic s fii dezaprobat de persoanele importante pentru tine.

 

28

Dac nu ai pe cine s te sprijini, e ti condamnat la triste e.

 

29

Pot realiza lucruri importante chiar dac nu m h uiesc ca pe un sclav.

 

30

Este posibil ca cineva s fie dojenit f ca asta s îl supere.

 

31

Nu pot avea încredere ceilal i, deoarece m-ar putea trata cu cruzime.

 

32

Nu po i fi fericit, dac ceilal i nu te plac.

 

33

Este mai bine s renun i la propriul t u interes, pentru a face pe plac celor din jur.

 

34

Fericirea mea depinde în mai mare m sur de al ii decât de mine.

 

35

Nu am nevoie de aprobarea celorlal i pentru a fi fericit.

 

36

Dac evi i problemele, acestea dispar de la sine.

 

37

Pot fi fericit, chiar dac pierd multe din p ile bune ale vie ii.

 

38

Este foarte important ce cred al ii despre mine.

 

39

Izolarea de ceilal i duce la nefericire.

 

40

Pot fi fericit, chiar dac nimeni nu m iube te.